Vergiciliğimizde Olağanüstü Hal Rejimi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Vergiciliğimizde Olağanüstü Hal Rejimi"

Transkript

1 Vergiciliğimizde Olağanüstü Hal Rejimi HASAN DOĞAN Eski Maliye Hesap Uzmanı, YMM Özet Çağdaş vergicilikte vergiler çoğunlukla yükümlünün beyanına göre alınmaktadır. Vergi inceleme ve denetimi ise bu vergileme yönteminin ayrılmaz ve olağan bir parçasıdır. Bir süredir çıkarılan yasalarla bir taraftan vergi afları çıkarılırken, diğer taraftan yükümlüler ilk beyanını artırmaya davet edilmekte, ilk beyanını artıranlar hakkında vergi incelemesi yapılmayacağı bildirilmektedir. Vergi yönetimi bu olağanüstü yola vergilerden gerekli randımanları alamadığı için başvurmaktadır. Halbuki, bu yol geçici olarak bazı sonuçlar verse bile daha sonra vergi randımanlarının daha fazla azalması sonucunu verir. Ayrıca bu yöntem çağdaş ve demokratik değildir. Bunun yerine verginin tabana yayılmasını, kayıt dışılığın önlenmesini sağlamak gerekir. Bunun en etkili yolu vergi mevzuatına vergi güvenliğini sağlayacak hükümlerin getirilmesidir. Bu güvenlik önlemleri, gelişmiş batı ülkelerinde ve bizde daha önceleri uygulanan güvenlik önlemlerinden ibarettir. Anahtar Kelimeler: Matrah artırma, vergi incelemesi, verginin tabana yayılması. 1. ÇAĞDAŞ VERGİCİLİKTE UYGULAMA- LARIN OLAĞAN SÜRECİ Çağdaş vergicilik, yükümlülerin beyanına ve yapılan beyanların vergi denetim yetkililerince denetimine dayanan bir vergiciliktir. Yükümlüler ne kadar vergi ödeyeceklerini, ya da verginin hesaplanmasına temel olacak verileri( Matrahı), belirlenen yönteme göre kendileri bildirir. Ödenecek vergiler ya kendileri tarafından yapılan beyana göre ödenir ya da vergi yönetimince yapılan bildirimler, bir ön denetim uygulanarak saptanacak vergi tutarları olarak ödenir. Vergi denetimlerinde de yapılan bildirimlerin doğruluğu araştırılır. Ülkemizde çağdaş vergicilik, aşağıdaki yasalar çıkarılarak, 1950 vergi reformu ile başlatılmıştır gün ve 5421 sayılı Gelir Vergisi Kanunu gün ve 5423 sayılı Esnaf Vergisi Kanunu gün ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu gün ve 5432 sayılı Vergi Usul Kanunu Bu kanunlar, demokratik bir düşünce yapısı ile düzenlenmiş metinlerdir. Daha sonra beyana dayanan vergicilik 13/7/1956 gün ve 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanunu, 21/7/1953 gün 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü hakkında kanun, 25/10/ Katma Değer Vergisi Kanunu, 6/6/2002 gün ve 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu gibi temel yasalar çıkarılarak sürdürülmüştür. Bu kanunlarda hep vergi yükümlüsü ödeyeceği vergiyi kendisi bildirip ödemektedir. Beyana dayanan vergiciliğin doğal bir sonucu da vergi denetimidir. Vergi denetimi, yapılan beyanların doğruluğunu sağlamanın güvencesidir. Vergi yükümlüleri beyanlarının doğruluğunu aldıkları ve düzenledikleri belgeler ve yaptıkları defter kayıtları ile kanıtlarlar. Vergi denetimi ve incelemeleri, hukuk kuralları çerçevesinde yürütülür, yükümlülerin beyanlarında hata 4

2 ve eksiklikler varsa bunların varlığı maddi delillerle kanıtlanır, sonucunda eksik alınan vergiler, makul ceza ve gecikme zammı ilaveleri ile alınır. Vergi uygulamalarının bu biçimde oluşturulması olağan bir durumdur, böyle sürmesi gerekir. 2. BİR SÜREDİR VERGİ UYGULAMALARIMIZ OLAĞANDIŞI SÜRDÜRÜLMEKTEDİR Vergi uygulamaları olağan olarak yukarıda belirttiğimiz gibi sürmesi gerekirken, 2003 yılından beri vergiciliğimiz, düzeni bozan olağanüstü uygulamaların içine sokulmuştur. 1) İlkin 25/2/2003 gün ve 4811 Sayılı VERGİ BARIŞI KANUNU adında bir yasa çıkarılmıştır. Bu yasa özetle şu hükümleri getirmiştir: - Tahsilatın Hızlandırılması adı ile ödenmeyen vergi borçları, bunların cezaları gecikme zam ve faizleri için bazı koşullarla af ve taksitlendirme - Dava ve inceleme aşamasında bulunan olaylarda davadan vazgeçme koşulu ile bazı ödeme kolaylıkları - Matrah artırımı adı ile daha önce yükümlülerin beyan ederek ödediği vergileri, belli miktarlarda arttırarak ödeyenlere vergi incelemesi dokunulmazlığı 2) gün ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan bir Tahsilat Genel Tebliği ile vadesinde ödenmemiş bulunan kamu alacaklarının yıllık %3 faizle 18 ayda taksitle ödenmesi olanağı 3) gün ve 5811 Sayılı Kanunla Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanunla yurt dışında gizlenmiş her çeşit ekonomik varlıkların yurt içine getirilmesi ve yurt içinde bulunan ancak işletmelerin öz kaynakları içinde yer almayan varlıkların işletme içine alınarak sermayeye eklenmesi koşulları ile vergi dışı bırakılmış gelir ve varlıklardan beyan edilenler konusunda 1/1/2008 tarihinden önceki dönemlere ilişkin olarak, hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyat yapılmaması olanağı getirilmiş, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra 1/1/2008 tarihinden önceki dönemlere ilişkin diğer nedenlerle yapılacak vergi incelemeleri sonucu gelir, kurumlar ve katma değer vergisi yönünden tespit edilecek matrah farklarından, bu Kanun kapsamında beyan edilen tutarların mahsup edilmesi biçiminde af 4) Yukarıda sözü edilen yasaların yürürlük süresi geçtikten sonra da vergi yönetimince zaman zaman mükelleflerden matrah artırımında bulunmalarının istenmesinin sürdürüldüğü görülmüştür. 5) Son olarak Torba yasa denilen gün ve 6111 sayılı yasa ile bir kısım koşullarla vergilerini zamanında ödemeyenlere ceza ve gecikme faiz ve zamlarını, hiç ödememe ya da olağandan daha az ödeme affı getirilirken, mükellefler vergi matrahı artırımına zorlanmıştır. Bu olağanüstü tedbirlerle, bir taraftan vergisini tam ve zamanında ödemeyenler af edilmiş, diğer taraftan vergi incelemesi olayı olağan bir süreç olmaktan çıkarılıp, cezalandırma aracı durumuna getirilmiş, böylece vergisini tam ve zamanında ödeyenler haksızlığa uğratılmıştır. Vergiciliğimizde sürdürülen bu tutum bir geriye ve ilkelliğe gidiştir. Ayrıca bundan sonra vergi gelirlerinin daha da azalmasına neden olacaktır. Vatandaşın artık şöyle düşünmesi yadırganmamalıdır: Artık vergimin tam ödenmesine gerek yoktur. Nasıl olsa gene bir af çıkar, o zaman gereğini yerine getirir kurtulurum. 3. VERGİCİLİĞİMİZDE İYİ ŞEYLER DE OLMAKTADIR AMA? Vergi uygulamalarında elektronik olanaklar, başta beyanname verilmelerinde olmak üzere başarıyla uygulamalara sokulmuştur. Bu konu da gelişmiş Avrupa birliği ülkelerinden daha ileri gidildiği bile söylenebilir. Elektronik olanaklarla vergi güvenliğini sağlamaya yönelik etkin önlemler de alınmaktadır. Yükümlülerin büyük ödemelerinde, kira ve ücret ödemelerinde bankaların devreye sokulması vergi güvenliği yönünden etkili olmuştur. Bireylerin ödemelerinde kredi kartlarının kullanmalarının yaygınlaşması, bu biçim ödemelerin elektronik olarak denetimini kolaylaştırmıştır. Vergi yönetimi, mükelleflerde bu konuda hiçbir hareket olmazken, sık sık mükellef haklarının bulunduğunu, bunların neler olduğunu mükelleflere ve kendi yönetim görevlilerine çeşitli yollarla sık sık duyurmaktadır. En son vergi haftasında bu konuda vergi yönetimince çeşitli toplantılar düzenlenmiş, vergi yükümlülerine iyi mesajlar verilmiştir. Vergi dairelerinde yükümlüler artık nezaketle güler yüzle karşılanır olmuştur. Daha önemlisi vergi inceleme düzenine dair gün ve sayılı resmi gazetede yayımlanan dört adet yönetmelik, vergi uygulamalarında akılcı ve demokratik bir yola girildiğini göstermektedir. Bunlar iyi gelişmelerdir. Ancak tam bu iyi gelişmelerin olduğu sırada 6111 Sayılı torba denilen yasa ile getirilerek mükellef hakları gene zedelenmiştir. 5

3 4. OLAĞANÜSTÜ UYGULAMALARA BAŞ- VURMANIN NEDENLERİ? Bu gelişmelerin temelinde yatan gerçekler şunlardır: 1. Gelir, kurumlar ve katma değer vergilerinde olması gereken hasılat sağlanamamaktadır. 2. Vergi yükümlü tabanı genişletilememektedir. 3. Vatandaşın gönüllü vergi vermesi için toplum inancı Maşerî Vicdan sağlanamamıştır. 4. Bunlar olmayınca vergiciliğimizde adil olmayan dolaylı vergilere yüklenilmiştir. Bunun rahatsızlığını duyan vergi yönetimi, bunlara bir çözüm arayıp bulacak yerde, sık sık vergiciliği asıl yolundan çıkarmakta, geçici ve demokratik olmayan, çağdaş vergiciliğe aykırı bazı önlemlere başvurmaktadır. 5.VERGİCİLİĞİMİZDE BUNDAN SONRA OLAĞANÜSTÜ UYGULAMALARA BAŞVU- RULMAMASI İÇİN YAPILACAK OLAN VERGİ GELİRLERİNİN ADİL BİR BİÇİMDE ARTIRILMASIDIR a. İlkin İçten Bir Siyasi İradeye Gerek Vardır Çağdaş vergiciliğe adım attığımız 1950 yılından beri adil ve yaygın bir vergilendirilmenin çare ve yolları hep bulunmuş, gösterilmiş ve zaman zaman uygulanmıştır, ama her defasında bu tedbirler aslı olmayan bahanelerle ya hiç uygulanmamış ya da kısa süreli uygulamalar sonunda hemen yürürlükten kaldırılmıştır. Çünkü adil ve etkin bir vergileme konusunda içten bir siyasi irade hiçbir zaman tam olarak var olmamıştır. Fransız bilim adamı Gaston Jèze tarafından ortaya konmuş bir sosyal kanuna göre politik olarak egemen çevreler, her devirde vergiden kurtulmuşlardır. Prof. Maurice Duverger, Fransa da tarih boyunca bu kanunun etkisini sürdüğünü söylemiştir 1. Bu sosyal kanun Türkiye de de hep varlığını göstermiştir. Vergi gelirlerinin artırılmasından, verginin yaygınlaştırılmasından, kayıt dışılığın önlenmesinden hep söz edilmiş ve edilmektedir ama, bu konularda gerekli adımlar atılmamaktadır. Yani, adil ve yaygın bir vergileme için içten bir siyasi istek oluşmamaktadır. b. Toplum Vergi Ödemenin Gerekliliğine İnandırılmalıdır. i. Vergi Vermeyenlerin Saltanat Sürdüğü Bir Ülkede Vatandaş Vergiye ve Vergi Adaletine İnandırılamaz. Bir kısım insanlar yiyor, içiyor, en lüks mekânlarda boy gösteriyor, lüks arabaları, hatta uçakları, yatları bulunuyor, fakat bu yaşam düzeyinin gerektirdiği kadar vergi ödemiyor, hatta hiç vergi ödemiyor, hatta mükellefiyeti bile bulunmuyorsa, hele bir kısım vergi kaynakları kanunla vergi dışı bırakılmışsa, bu ortamda yaşayan insanların vergi vermenin faziletine, adaletine inandırılması olanaksızdır. ii. Vatandaş Ödediği Vergilerin Ülkenin Yararına Harcandığına ve İnsanlar Arasında Ayrım Yapılmadan Zorunlu Alanlara Harcandığına İnandırılmalıdır. Vatandaş verdiği vergilerin, ülkenin yararına değil, bir kısım insanların özel çıkarlarına, yolsuzluklara, ülkenin tümüne değil, bazı çıkar topluluklarına, politik tercihlere harcandığını görürse verdiği vergiler yüzünden aldatıldığı kanısına ulaşır, vergi vermeme direnci başlar. 6. EĞER GERÇEKTEN BİR VERGİ RE- FORMU YAPILACAKSA YAPILACAKLAR BELLİDİR a. Gelir Vergisinde Gelir vergisinde vergi gelirlerinin artırılması için, - Vergi mevzuatımıza vergi güvenliği önlemleri yeniden girdirilmelidir. - Nerden buldun sorgulanabilmelidir. - Vergi kanunları ile vergi dışı bırakılmış olan vergi ödeme gücü kaynakları vergi kapsamına alınmalıdır. i. Yok Edilen Vergi Güvenliği Hükümleri Yeniden Getirilmelidir: Başlangıçta gelir vergisi mevzuatımızda var olan vergi güvenliği hükümleri zamanla bir bir yok edilmiştir. İlkin bu vergi güvenliği hükümleri, günümüze uydurularak, vergiciliğimize yeniden kazandırılmalıdır. Gelir Vergisi kanunumuzda hala izleri bulunan bu vergi güvenliği önlemleri şunlardır: Ortalama Kâr Haddi ve Asgari Gayrisafi Hasılat Esası, Asgari Zirai Kazanç Esası, Asgarî Ziraî Vergi, Gider Esası, Hayat Standardı Göstergelerine Göre Vergileme, Servet Bildirimi, Bu güvenlik önlemleri, eski uygulamalarındaki yanlışlıklar ve eksiklikler giderilerek çağdaş bir biçime sokularak vergiciliğimize yeniden kazandırılmalıdır. 1 Bakz. PROF. MAURICE DUVERGER, Finances Publiques Presses Universitaires De France, 1963, S

4 i-1. Ortalama Kâr Haddi ve Asgari Gayrisafi Hasılat Esası: Ortalama kâr haddi esası uzun yıllar uygulandıktan ve toplum buna alıştırıldıktan sonra, üstelik önemli bir itiraz ve şikâyet olmadığı halde, uygulamadan kaldırılmıştır. Halbuki, perakende ticarette vergi güvenliğinin sağlanmasında etkin yollardan en önemlisidir. Fatura alma ve verme uğruna bunca önlemlerin alındığı şu sırada ortalama kâr hadleri esasını uygulamak daha kolay ve etkili olacaktır. Ayrıca, artık ülkemizde yetişmiş serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler ordusu vardır. Bu konuda görev verilecek serbest meslek mensupları bu önlemi başarı ile uygulayabileceklerdir. Üstelik vergi yönetimi de artık bu hadlerin uygulanmasını elektronik verilerle kontrol olanağına sahiptir. Bu nedenle bu konudaki vergi önlemleri, iyileştirilerek yeniden getirilmelidir. i-2. Büyük Tarım Kazançlarının Vergilenmesi ve Güvenlik Önlemleri: gün ve 5421 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda tarım kazançları gelir vergisi kapsamına alınmamıştı. Tarım kazançları ilk olarak gün ve 193 sayılı kanunla gelir vergisine tabi tutulmuştu. Bu vergilemede tarım kazançlarının vergilenmesinde çiftçiler, 1. Vergiden muaf küçük çiftçiler, 2. Götürü usulde vergilenen çiftçiler, 3. İşletme hesabı esasına göre vergilenen çiftçiler. 4. Bilanço esasına göre vergilenen çiftçiler olmak üzere gelirlerinin büyüklüklerine göre dört ayrı yöntemle vergileniyorlardı gün ve 4369 sayılı kanunla yapılan değişikliklerden sonra büyük tarım kazançlarının vergilenmesi olanak dışı duruma gelmiştir. Çünkü bu kanunla daha önceki hükümler temel olarak bırakılmıştır ama, işletme büyüklüğü ölçüleri yalnız fiziki ölçülere bağlanmış, elde edilen hasılat ölçüsü ve büyüklüğünün işletme büyüklüğünü göstermesi uygulamadan kaldırılmıştır. Üstelik, yasada mevcut olmasına rağmen ekim sayım beyanları uygulamasının fiilen yapılmaması fiziki ölçülerin kontrolunu olanak dışı bırakmıştır. Bu nedenlerle ülkemizde büyük tarım kazançları vergilenmemektedir. Halbuki, büyük tarım kazançları sağlayan çiftçiler vardır. Tarımın makineleşmesi işletme büyüklüklerini genişlettiği gibi, bir çok kimse şehir ve kasabalarda oturmakla beraber ve asıl çalışma alanları başka olduğu halde, ikinci bir iş olarak tarım işlerini rahatlıkla yürütebilmektedir. İşletme büyüklüğü ölçülerinin saptanmasında hasılat ölçü ve büyüklüğünün göz önünde bulundurulmaması, yalnız tarım kazançlarının vergilenmesinde değil, tarım ürünleri ticaretinde ve en önemlisi tarımsal sanayide büyük vergi kaçaklarına neden olmakta, bir çok işlem kayıt dışı kalabilmekte, tarımda kurumlaşmayı önlemektedir. Bu nedenlerle işletme büyüklüğünün tespitinde hasılat büyüklüğünün göz önünde bulundurulmasının sağlanması suretiyle büyük tarım kazançlarının vergilenmesi yeniden devreye sokulmalı, bu kazançların vergilenmesinde etkin bir vergi güvenliği önlemi olan Asgari Zirai Kazanç Esası yeniden devreye sokulmalıdır. i-3. Hayat Standartlarına ve Servet Artışına Göre Sorgulama ve Vergileme Yeniden Devreye Sokulmalıdır. Gelir vergisi mükellefiyeti olsun ya da olmasın, gelir vergisi beyannamesi vermiş bulunsun ya da bulunmasın, oturdukları ev ve evlerin ( mal sahibi ya da kiracı olarak) vergi değeri asgari ücretin yıllık tutarının 100 katından fazla olan ya da sahibi olduğu özel taşıtların değeri TL yi geçen (binek otosunun kasko değeri) her Türk vatandaşı, her yılbaşında hayat standartlarının göstergelerini ve sahip olduğu servet unsurlarını zorunlu olarak beyan etmelidir. Bu beyana göre vergileme gerekmeyecekse yapılacak bir şey yoktur. Varsa Nerden Buldun sorulmalı gereğinde vergileme yapılmalıdır. Ayrıca serveti bir milyonu geçenler, serveti üzerinden % 0,5 ilâ 2,5 oranında servet vergisine tabi tutulmalı, ancak servete göre hesaplanan servet vergisinden kişinin ödediği gelir vergisi düşülmelidir. Bu uygulamalar yıllardan beri Fransa da, kısmen Almanya da yapılmaktadır. 2 ii. Kanunla Vergi Dışı Bırakılmış Bulunan Vergi Ödeme Gücünü Gösteren Kaynaklar Vergilenmelidir. Gelir vergisinde vergi ödeme gücünün vergi dışı bırakıldığı en geniş alan, taşınmaz mallarda şehir rantı dolayısıyla oluşan değer artışlarının etkili biçimde vergilenememesi, hatta hiç vergilenmemesidir. Şu ya da bu nedenle eline bazı arsaları geçirmiş olan kimseler, şehirlerin genişlemesi ile değer kazanan bu arsalarını kat karşılığı inşaatçılara verdiklerinde yapılan binanın %30 ilâ % 70 i arasında olanını bedelsiz olarak sahip olabilmektedir. Böylece büyük varlıklara sahip olabilen bu kimseler, asgari ücretin % 15 oranında vergilendiği ülkemizde bir kuruş bile vergi ödememektedirler. 2 Bakınız: HASAN DOĞAN, 7

5 Bunun gibi taşınmaz mal spekülasyonu vergiyi yandan dolaşmanın en yoğun kullanıldığı bir alandır. Gayrimenkullerde hem değer artışlarının hem de gelirlerinin vergi kapsamına alınması emlak vergisi ve tapu kayıtları esas alınarak sıkı bir biçimde denetlenmelidir. Değer artışlarının vergilenmesinde yıl sınırı kaldırılmalı, bunun yerine vergilenmeyecek değer artışlarının tutarı yükseltilmelidir. b. Kurumlar Vergisinde Ülkemizde en yaygın kurumlar, limitet şirketler ve aile anonim şirketleridir. Bu şirketler, ortaklarını sınırlı biçimde üçüncü kişilere borç ödemekten kurtardığı gibi ortaklarının gelirlerinin müterakki (artan oranlı) bir tarife ile vergilenmekten de kurtarmaktadır. Nitekim kurumlar vergisinde vergi oranı % 20 olmasına rağmen, gelir vergisi oranı % 35 olabilmektedir. Kurumlar eğer kâr dağıtmazlarsa ortaklarının gelirleri de % 20 de kalmaktadır. Aslında gizli ya da açık olarak kâr dağıtılmasına rağmen, kimseye nasıl geçindiği servetini nasıl elde ettiği sorulamadığından kâr dağıtımı çok kere gizli kalmaktadır. Bu nedenle limitet şirket ortakları ile anonim şirketlerin sermayesinin % 5 inden fazlasına sahip olanlar, her yılbaşında hayat standartlarının göstergelerini ve sahip olduğu servet unsurlarını zorunlu olarak beyan edenler kapsamına alınmalıdır. Vakıf ve dernekler ve bunların iktisadi işletmeleri en çok başvurulan vergiden kaçınma yollarıdır. Bunların bir kısım kazançları kanunla vergi dışı bırakılmıştır. Bu kuruluşlar çoğunlukla denetim dışı kalmaktadır. Bu kurumlarda vergiden kaçınma yolları kapatılmalıdır. c. Katma Değer Vergisinde Katma Değer Vergisinde vergi bağışıklıkları ve düşük oranlı vergilemeler çok fazladır. Vergi bağışıklıkları ve düşük oranlı vergilemeler, en aza indirilmeli, olağan vergi oranı % 10 olmalıdır. 7. VATANDAŞA VERGİ EŞİTSİZLİĞİ, DE- VLET HARCAMALARININ HAKSIZLIĞI KONUSUNDA MAHKEMELERE BİREYSEL BAŞVURU HAKKI VERİLMELİDİR Herhangi bir vatandaş, kendi görüşüne göre vergi eşitliğini bozan yasa hükümleri ile idari tasarrufların iptali için, gereğine göre, idare mahkemelerinde ve Anayasa mahkemesinde dava açabilmeli, bu hak vatandaşa verilmelidir. Aynı hak haksız devlet harcamaları ilgili yasaların ve idari tasarrufların iptali içinde verilmelidir. 8. SONUÇ Beyana dayanan çağdaş vergicilikte vergilerin yükümlünün beyanına göre alınması ve denetim için vergi incelemesi yapılması olağan bir süreçtir. Sık aralıklarla vergi afları çıkarmak ve yükümlülerinin ilk beyanını artırmalarını istemek, olağanüstü bir durumdur. Ülkemizde bir süredir çağdaş ve demokratik olmayan bu yola başvurulması sıkça yapılır olmuştur. Vergi yönetimi bu yola vergilerden gerekli randımanları almadığı için başvurmaktadır. Halbuki, bu yol geçici olarak bazı sonuçlar verse bile daha sonra vergi randımanlarının daha fazla azalması sonucunu verir. Bunun yerine vergi gelirlerini artırmak için verginin tabana yayılmasını, kayıt dışılığın önlenmesini sağlamak gerekir. Bunun en etkili yolu vergi mevzuatına vergi güvenliğini sağlayacak hükümlerin getirilmesidir. Bu güvenlik önlemleri, gelişmiş batı ülkelerinde ve bizde daha önceleri uygulanan güvenlik önlemlerinden ibarettir. Vergi önlemlerinden daha önceleri uygulanmış olan, Ortalama Kâr Hadleri, Standart Esası, Servet Bildirimi gibi önlemler ıslah edilerek vergiciliğimize yeniden kazandırılmalıdır. Gelir vergisi mükellefiyeti olsun ya da olmasın, gelir vergisi beyannamesi vermiş bulunsun ya da bulunmasın, belirli yaşam düzeyinin üstünde olan her Türk vatandaşı, her yılbaşında hayat standartlarının göstergelerini ve sahip olduğu servet unsurlarını zorunlu olarak beyan etmelidir. Tarım kazançlarının vergilenmesinde hasılat esasını yeniden getirilmek suretiyle büyük tarım kazançlarının vergilenmesi sağlanmalıdır. Kamunun bir kazancı olan şehir rantları vergilendirilmelidir. Herhangi bir vatandaş, kendi görüşüne göre vergi eşitliğini bozan yasa hükümleri ile idari tasarrufların, haksız devlet harcamaları ilgili yasaların ve idari tasarrufların iptali için, gereğine göre, idare mahkemelerinde ve Anayasa Mahkemesinde dava açabilmeli, bu hak vatandaşa verilmelidir. Kaynakça 1. Fransız Varlık Vergisi ve Türk Vergi Düzeni; Vergi Dünyası Dergisi, Kasım1999, Sayı:219; 2. Almanya da Toplu ve Sürekli Servet Vergisi; Mükellefin Dergisi, Kasım 2000, Sayı 95; 3. Gelir Vergisi Kanunu Yeniden Yazılacaksa, Oluş Yayıncılık, Etüt Ve Değerlemeler, , XlV; 4. Alman Gelir Vergisi -Oluş Yayıncılık, , Etüt Ve Değerlemeler, , XLIV 8

İstanbul, SiRKÜLER 2016/05 KONU : 1-KAMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI

İstanbul, SiRKÜLER 2016/05 KONU : 1-KAMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI İstanbul, 22.08.2016 SiRKÜLER 2016/05 KONU : 1-KAMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI A-YENİDEN YAPILANDIRMA B-MATRAH ARTIRIMI C-STOK BEYANI D-KASA VE ORTAKLAR C/H %3 VERGİLEME İLE DÜZELTİLME E-VARLIK

Detaylı

MATRAH VE VERGİ ARTIRIMINDAN KİMLER FAYDALANABİLİR? MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI NASIL YAPILACAKTIR?

MATRAH VE VERGİ ARTIRIMINDAN KİMLER FAYDALANABİLİR? MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI NASIL YAPILACAKTIR? Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanuna göre, 2011-2015 yılları arasında beyan edilen Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Gelir/Kurumlar Stopaj Vergisi ve Katma Değer Vergisi

Detaylı

Ayrıntılı Bilgi İçin; Vergi İletişim Merkezi (VİMER)

Ayrıntılı Bilgi İçin; Vergi İletişim Merkezi (VİMER) www.gib.gov.tr 1 Ayrıntılı Bilgi İçin; Vergi İletişim Merkezi (VİMER) 444 0 189 www.gib.gov.tr Bu rehber, yayın tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. Başkanlığımızın internet

Detaylı

VERGİ AFFI TAKVİMİ sayılı Askerlik Kanunu, - Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve

VERGİ AFFI TAKVİMİ sayılı Askerlik Kanunu, - Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve VERGİ AFFI TAKVİMİ Konu Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İl Özel İdareleri Ve Belediyelere Olan Kesinleşmiş Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması (Md.2) Bildirim /Beyan Tarih Ödeme Tarihi

Detaylı

SİRKÜLER 2011/98. Aralık 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28154

SİRKÜLER 2011/98. Aralık 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28154 SİRKÜLER 2011/98 Erol AKSOY Yeminli Mali Müşavir İstanbul, 26/12/2011 Konu : Vergi Usul Kanununda Yer Alan Ve 01/01/2012 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Uygulanacak Olan Had Ve Miktarlar Aralık 2011 PAZARTESİ

Detaylı

Sirküler, 2016/26. Sayın Meslektaşımız; Konu : Gelir ve Kurumlar Vergisinde Matrah Artırımı Hakkında.

Sirküler, 2016/26. Sayın Meslektaşımız; Konu : Gelir ve Kurumlar Vergisinde Matrah Artırımı Hakkında. 05.09.2016 Sirküler, 2016/26 Sayın Meslektaşımız; Konu : Gelir ve Kurumlar Vergisinde Matrah Artırımı Hakkında. 6736 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan gelir vergisi ve kurumlar vergisi matrah ve

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Yasemin TAŞKIN - Maliye Bölümü - Mali Hukuk Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Yasemin TAŞKIN - Maliye Bölümü - Mali Hukuk Anabilim Dalı YENİ TORBA ÖZET KANUNDAKİ VERGİ AVANTAJLARINA GENEL BAKIŞ 11.11.2014 HAZIRLAYAN Yrd. Doç. Dr. Yasemin TAŞKIN - Maliye Bölümü - Mali Hukuk Anabilim Dalı GİRİŞ Kısaca Torba Kanun olarak bilinen ve 11 Eylül

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN TASARISI

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN TASARISI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN TASARISI KAPSAMA GİREN İDARELER Maliye Bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, İl Özel İdareleri ve Belediyeler, Büyükşehir Belediyeleri

Detaylı

BAKIŞ MEVZUAT 476 SIRA NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

BAKIŞ MEVZUAT 476 SIRA NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ BAKIŞ MEVZUAT 476 SIRA NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ 2017/17 ÖZET : Tebliğde 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre uygulanacak olan maktu hadler belirlenmiştir. Vergi

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ. ( Sıra No : 422 )

SİRKÜLER RAPOR VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ. ( Sıra No : 422 ) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi : 03.01.2013 Sirküler No : 2013 / 3-2 VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ ( Sıra No : 422 ) 31.12.2012 tarih ve 28514 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 422 Sıra

Detaylı

4811 Sayılı Vergi Barışı Kanunu Na Göre Matrah / Vergi Artırımı ve Sonuçları. 1-Vergi Barışı Kanunu ve Matrah/Vergi Artırımı Konusunda Genel Açıklama:

4811 Sayılı Vergi Barışı Kanunu Na Göre Matrah / Vergi Artırımı ve Sonuçları. 1-Vergi Barışı Kanunu ve Matrah/Vergi Artırımı Konusunda Genel Açıklama: 4811 Sayılı Vergi Barışı Kanunu Na Göre Matrah / Vergi Artırımı ve Sonuçları Maliye ve Sigorta Yorumları 01 Nisan 2003 1-Vergi Barışı Kanunu ve Matrah/Vergi Artırımı Konusunda Genel Açıklama: Bilindiği

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/15-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR

Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/15-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/15-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR ÖZET : Tebliğde Vergi Usul Kanunu nda yer alan ve 2015 Yılında uygulanacak olan hadler yer almaktadır.

Detaylı

KONU : VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2012 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR

KONU : VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2012 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR KONU : VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2012 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR Vergi Usul Kanunu'nun "Yetki" başlıklı mükerrer 414. maddesinde, Kanun'da yer alan maktu

Detaylı

SİRKÜLER 2017/34. Söz konusu Yasada düzenlenen konular ana hatları itibariyle aşağıdaki gibidir:

SİRKÜLER 2017/34. Söz konusu Yasada düzenlenen konular ana hatları itibariyle aşağıdaki gibidir: SİRKÜLER 2017/34 27.05.2017 KONU : Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı. 7020 sayılı Bazı Alacakların

Detaylı

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 1/1/2015 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE TUTARLAR

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 1/1/2015 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE TUTARLAR 442 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 29221 Resmi Gazete Tarihi 30/12/2014 Kapsam 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, "Bu Kanunda yer

Detaylı

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN ve TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HÂD ve MİKTARLAR

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN ve TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HÂD ve MİKTARLAR Sirküler Tarihi: 22.12.2 Sirküler No : 29/2 Sirküler VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN ve 1.1.29 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HÂD ve MİKTARLAR 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR

VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/11-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR ÖZET : Vergi Usul Kanunu nda yer alan ve 2016 Yılında uygulanacak hadlerin belirlendiği 460 Sıra No lu

Detaylı

İstanbul, DUYURU NO:2011/09

İstanbul, DUYURU NO:2011/09 İstanbul, 03.01.2011 2011 Yılında Geçerli Olacak VUK da Yer Alan Maktu Hadler ile Asgari ve Azami Miktarlara İlişkin 402 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2011/09 29.12.2010

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No :442

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No :442 Tarih :30.12.2014 Sayı : İST.YMM.2014/322 Sirküler No : İST.YMM.2014/19 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No :442 30.12.2014 tarih 29221 no.lu Resmi Gazete de yayımlanan VUK Genel Tebliği Sıra No :

Detaylı

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Sirküler No : 2013/9 Sirküler Tarihi : 02.01.2013 Konu : 01.01.2013 Tarihinden İtibaren Vergi Usul Kanunu nda Yer Alan, Maktu Hadler ile Asgari ve Azami Miktarları Belirtilmiş Olan Para ile Ödenecek Ceza

Detaylı

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR Sirküler Rapor 31.12.2012/231-1 VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR ÖZET : Vergi Usul Kanunu nda yer alan ve 2013 Yılında uygulanacak hadlerin belirlendiği 422 Sıra No lu Vergi Usul

Detaylı

AA BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

AA BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. AA BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM AŞ Şehit Ersan Cad. No: 28 / 5 06680 Çankaya- Ankara. Tel:+90 312 4688150 Faks: +90 312 4270847 Ticaret Sicil No: Ankara-170606 www.aa-ymm.com SİRKÜLER Tarih,31/12/2013 Sayı:2013/46

Detaylı

Sirküler Rapor /21-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR

Sirküler Rapor /21-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR Sirküler Rapor 02.01.2014/21-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR ÖZET : Vergi Usul Kanunu nda yer alan ve 2014 Yılında uygulanacak hadlerin belirlendiği 432 Sıra No lu Vergi Usul

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 5 İST, 05.01.2015. 2015 yılında geçerli olacak VUK nda yer alan bazı tutar ve hadler belirlendi.

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 5 İST, 05.01.2015. 2015 yılında geçerli olacak VUK nda yer alan bazı tutar ve hadler belirlendi. SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 5 İST, 05.01.2015 ÖZET: 2015 yılında geçerli olacak VUK nda yer alan bazı tutar ve hadler belirlendi. 2015 YILINDA GEÇERLİ OLACAK VERGİ USUL KANUNU'NDA YER ALAN BAZI TUTAR VE HADLER

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM LTD. ŞTİ.

BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM LTD. ŞTİ. BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM LTD. ŞTİ. SİRKÜLER SAYI : 2014 01 KONU : Maliye Bakanlığının, 2014 Takvim Yılında Uygulanacak Vergi Usul Kanunda Yer alan Maktu Hadler ile Asgari ve Azami Miktarı Belirtilmiş Olan

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık No : 2010-074 Tarih : 30.12.2010 Konu : 01.01.2011 Tarihinden İtibaren Vergi Usul Kanununda Yer Alan Maktu Hadler İle Asgari ve Azami Miktarları Belirtilmiş Olan Para ile Ödenecek Ceza Miktarları Bilindiği

Detaylı

: Matrah Arttırımı ve İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi

: Matrah Arttırımı ve İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi Sirküler No : 2016-67 Sirküler Tarihi : 15.08.2016 Konu : Matrah Arttırımı ve İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi Resmi Gazete'de henüz yayınlanmayan ancak 3 Ağustos 2016 tarihinde kabul edilen 6736 sayılı

Detaylı

BİLGİ NOTU / Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir.

BİLGİ NOTU / Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir. BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-03 6111 SAYILI KANUN TAHSİLATIN HIZLANDIRILMASI Kamuoyunda Af Kanunu olarak bilinen 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık

Detaylı

6736 sayılı kanun kapsamında vergi alacaklarının yapılandırılması ve matrah artırımı

6736 sayılı kanun kapsamında vergi alacaklarının yapılandırılması ve matrah artırımı 6736 sayılı kanun kapsamında vergi alacaklarının yapılandırılması ve matrah artırımı MATRAH ARTIRIMI Gelir vergisi mükelleflerinde matrah artırımı* Kurumlar vergisi mükelleflerinde matrah artırımı KDV

Detaylı

ANKARA BAROSU EĞİTİM SEMİNERİ 6552 SAYILI TORBA KANUN

ANKARA BAROSU EĞİTİM SEMİNERİ 6552 SAYILI TORBA KANUN ANKARA BAROSU EĞİTİM SEMİNERİ 6552 SAYILI TORBA KANUN (Kasa-Ortaklar Cari Hesapları ve Yeniden Yapılandırma) Yrd.Doç.Dr.Mehmet Ali AKTAŞ maktas978@gmail.com KANUN BAŞLIĞI Torba Kanun olarak adlandırılan

Detaylı

6111 SAYILI YASA İLE 5811 SAYILI YASADA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

6111 SAYILI YASA İLE 5811 SAYILI YASADA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 11.04.2011/ 46-1 6111 SAYILI YASA İLE 5811 SAYILI YASADA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 6111 sayılı Yasanın geçici 3 üncü maddesiyle 5811 sayılı Bazı Varlıkların

Detaylı

Konu:Kesinleşmiş Alacaklar, Kesinleşmemiş Veya Dava Safhasında Bulunan Alacaklar, İnceleme Ve Tarhiyat Safhasında Bulunan İşlemler

Konu:Kesinleşmiş Alacaklar, Kesinleşmemiş Veya Dava Safhasında Bulunan Alacaklar, İnceleme Ve Tarhiyat Safhasında Bulunan İşlemler Sayı:2016/12 Konu:Kesinleşmiş Alacaklar, Kesinleşmemiş Veya Dava Safhasında Bulunan Alacaklar, İnceleme Ve Tarhiyat Safhasında Bulunan İşlemler Kesinleşmiş Alacaklar Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR

VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR 29.12.2016/150-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR ÖZET : Vergi Usul Kanunu nda yer alan ve 2017 Yılında uygulanacak hadlerin belirlendiği 476 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel

Detaylı

GELİR (STOPAJ) VE KURUMLAR (STOPAJ) VERGİSİ AÇISINDAN VERGİ ARTIRIMI UYGULAMASI

GELİR (STOPAJ) VE KURUMLAR (STOPAJ) VERGİSİ AÇISINDAN VERGİ ARTIRIMI UYGULAMASI GELİR (STOPAJ) VE KURUMLAR (STOPAJ) VERGİSİ AÇISINDAN VERGİ ARTIRIMI UYGULAMASI 6736 sayılı Kanunun 5/2 Maddesi ile mükelleflere; Gelir (Stopaj) ve Kurumlar (Stopaj) vergisi yönünden vergi artırımı uygulamasıyla,

Detaylı

30/06/2016 tarihi itibariyle gecikmiş vergi borçlarında Yİ-ÜFE oranında güncelleme,

30/06/2016 tarihi itibariyle gecikmiş vergi borçlarında Yİ-ÜFE oranında güncelleme, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 sayılı Kanun un Getirdiği İmkanlardan Yararlanmak ve Bu İmkanlar İçin Öngörülen Son Başvuru Sürelerini Kaçırmamak Adına Hem Bu İmkanları Hem de

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2014/224 Ref: 4/224

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2014/224 Ref: 4/224 SİRKÜLER İstanbul, 31.12.2014 Sayı: 2014/224 Ref: 4/224 Konu: VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN VE 01.01.2015 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE TUTARLAR HAKKINDA 442 SIRA NUMARALI VERGİ

Detaylı

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik Duyuru Tarihi: 06.01.2014 Duyuru No : 2014-1 KONU : 2014 YILI MAKTU HADLER İLE ÖDENECEK CEZA MİKTARLARI HK. Bilindiği üzere; Mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, Bu Kanunda yer alan maktu hadler

Detaylı

Kanunda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmıştır.

Kanunda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmıştır. No: 2011/25 Tarih: 02.05.2011 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

Dilediğiniz gibi bir bayram olması dileği ile iyi bayramlar

Dilediğiniz gibi bir bayram olması dileği ile iyi bayramlar SİRKÜLER NO: YORDAM 2016/S 26 ĠST. 08.09.2016 MATRAH ARTIRIMI 19.08.2016 tarih ve 29906 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6736 sayılı kanunla geçmiş yıllara ilişkin Matrah Artırımı kamuoyunda bilinen adıyla

Detaylı

uygulanacak olan maktu hadler ile asgari ve azami miktarlar yer almaktadır.

uygulanacak olan maktu hadler ile asgari ve azami miktarlar yer almaktadır. SİRKÜLER TARİH : 30.12 12.201.2016 SAYI : 2016-12 12-16 16 KONU : 476 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ÖZETİ : Tebliğde Vergi Usul Kanununa göre 1.1.2017 tarihinden itibaren uygulanacak olan

Detaylı

BİLGİ NOTU 27.12.2011/2011-16 2012 YILINDA UYGULANACAK HAD VE MİKTARLAR VERGİ USUL KANUNU

BİLGİ NOTU 27.12.2011/2011-16 2012 YILINDA UYGULANACAK HAD VE MİKTARLAR VERGİ USUL KANUNU BİLGİ NOTU 27.12.2011/2011-16 2012 YILINDA UYGULANACAK HAD VE MİKTARLAR VERGİ USUL KANUNU 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 414 üncü maddesi uyarınca, bu kanunda yer alan maktu hadler ile asgari

Detaylı

GECİKME ZAMMI VE TECİL FAİZİ ORANI DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2005/19

GECİKME ZAMMI VE TECİL FAİZİ ORANI DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2005/19 1 İstanbul, 18.03.2005 GECİKME ZAMMI : 02.03.2005 gün ve 25743 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan, 23.02.2005 tarih ve 2005/8551 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile gecikme zammı oranı aylık % 3 olarak yeniden

Detaylı

Vergi Usul Kanununda Yer Alan Usulsüzlük, Özel Usulsüzlük ve Bazı Parasal Değerlerin 2014 Yılı İçin Uygulanacak Tutarları Belirlendi.

Vergi Usul Kanununda Yer Alan Usulsüzlük, Özel Usulsüzlük ve Bazı Parasal Değerlerin 2014 Yılı İçin Uygulanacak Tutarları Belirlendi. MBK ULUSLARARASI RAPORLAMA VE YMM LTD. ŞTİ. Ankara Asfaltı Halk Sokak Sıddıklar Plaza No: 56 Kat: 7 Kozyatağı Kadıköy / İSTANBUL T +90 (216) 368 24 24 F +90 (216) 368 24 45 www.moorestephens.com.tr SİRKÜLER

Detaylı

Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması (Matrah & Vergi Artırım)

Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması (Matrah & Vergi Artırım) Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması (Matrah & Vergi Artırım) 29 Eylül 2016 Recep Bıyık Kanun un Kapsamı / Karşılaştırma Kesinleşmiş alacaklar 4811 (25.02.2003) 5811 (13.11.2008) 6111 (13.02.2011)

Detaylı

Sayı : 2014 / 285 Konu: Bilgilendirme 30 Aralık 2014

Sayı : 2014 / 285 Konu: Bilgilendirme 30 Aralık 2014 Sayı : 2014 / 285 Konu: Bilgilendirme 30 Aralık 2014 Değerli Üyemiz, Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 145 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN VE 2013 YILINDA UYGULANACAK MAKTU HADLER

VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN VE 2013 YILINDA UYGULANACAK MAKTU HADLER VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN VE 2013 YILINDA UYGULANACAK MAKTU HADLER 2012 Yılında 2013 Yılında Madde No Konusu Uygulanan Miktar Uygulanacak Miktar (TL) (TL) MADDE 104- İlanın şekli 1- İlanın vergi dairesinde

Detaylı

Sayı : 2014 / 1 Konu: Bilgilendirme 02 Ocak 2014. Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 1 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur.

Sayı : 2014 / 1 Konu: Bilgilendirme 02 Ocak 2014. Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 1 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Sayı : 2014 / 1 Konu: Bilgilendirme 02 Ocak 2014 Değerli Üyemiz, Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 1 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda

Detaylı

Bilançoların Güncellenmesi ve Tahsilatın Hızlandırılması (Geçici Kurallar) Yasa Tasarısı

Bilançoların Güncellenmesi ve Tahsilatın Hızlandırılması (Geçici Kurallar) Yasa Tasarısı Bilançoların Güncellenmesi ve Tahsilatın Hızlandırılması (Geçici Kurallar) Yasa Tasarısı Hazırlayan: Mine Onbaşı Sorumlu Ortak Vergi Danışmanı Tarih:12 Şubat 2014 Değerli Müşterimiz, Bu rapor Bilançoların

Detaylı

Sirküler Tarihi : Sirküler No : 2016/076

Sirküler Tarihi : Sirküler No : 2016/076 Sirküler Tarihi : 19.08.2016 Sirküler No : 2016/076 VERGİ AFFI TAKVİMİ "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun ile getirilen çeşitli düzenlemelere ilişkin başvuru ve ödeme

Detaylı

SİRKÜLER 2017/ yılının Ocak ayından itibaren ödenmesi gereken taksitler 4 er ay ertelenmiştir.

SİRKÜLER 2017/ yılının Ocak ayından itibaren ödenmesi gereken taksitler 4 er ay ertelenmiştir. SİRKÜLER 2017/17 30/01/2017 Sayın Yetkili; 6736 sayılı Kanun (Af Kanunu) kapsamında yapılandırılan borçların taksit ödeme süreleri 4 er ay uzatıldı. Ayrıca Kanun dan yararlanma hakkını kaybedenler için

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/11

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/11 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN VE 2017 YILINDA UYGULANACAK MAKTU HADLER

VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN VE 2017 YILINDA UYGULANACAK MAKTU HADLER VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN VE 2017 YILINDA UYGULANACAK MAKTU HADLER Madde No MADDE 104- MÜKERRER MADDE 115- MADDE 153/A MADDE 177- Konusu İlanın şekli 1- İlanın vergi dairesinde yapılması 3- İlanın;

Detaylı

6736 Sayılı Kanun Kapsamında Kasa Mevcudu ve Ortaklardan Alacakların Beyanı Sirküler

6736 Sayılı Kanun Kapsamında Kasa Mevcudu ve Ortaklardan Alacakların Beyanı Sirküler 6736 Sayılı Kanun Kapsamında Kasa Mevcudu ve Ortaklardan Alacakların Beyanı Sirküler 2016-042 02.09.2016 PRECISE. PROVEN. PERFORMANCE. 6736 Sayılı Kanun Sirküleri (Kasa Mevcudu ve Ortaklardan Alacakların

Detaylı

DUYURU 366. Konu: 6736 Sayılı Kanundaki matrah ve vergi artırımı hükümleri hakkında.

DUYURU 366. Konu: 6736 Sayılı Kanundaki matrah ve vergi artırımı hükümleri hakkında. İstanbul, 19.08.2016 DUYURU 366 Konu: 6736 Sayılı Kanundaki matrah ve vergi artırımı hükümleri hakkında. 19.08.2016 Tarih ve 29806 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden

Detaylı

KONU : VERGİ VE SİGORTA BORÇLARINA YENİDEN YAPILANDIRMA VE MATRAH ARTIRIMI

KONU : VERGİ VE SİGORTA BORÇLARINA YENİDEN YAPILANDIRMA VE MATRAH ARTIRIMI SiRKÜLER 2011/03 İstanbul, 07.03.2011 KONU : VERGİ VE SİGORTA BORÇLARINA YENİDEN YAPILANDIRMA VE MATRAH ARTIRIMI 25.02.2011 tarih 27857 mükerrer sayılı resmi gazetede yayınlanan 6111 sayılı Bazı Alacakların

Detaylı

4. TOPLUMSAL RAPORLAR

4. TOPLUMSAL RAPORLAR 4. TOPLUMSAL RAPORLAR 11.08.2016 SMMMO Başkanı Zafer Büyüknohutçu, TBMM'den geçerek yasalaşan vergi ve prim barışının gerçek ve tüzel kişilere sağladığı avantajları

Detaylı

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:21) HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO:2004/17

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:21) HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO:2004/17 1 İstanbul,13.01.24 24/13 no lu sirkülerimizle duyurulan Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunundaki değişikliklere açıklamalar getiren ve Motorlu Taşıtlar Vergisi nin ödenmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen

Detaylı

SİRKÜLER 2014/19 6552 SAYILI TORBA KANUNDA AF VE BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI İLE İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEMELER

SİRKÜLER 2014/19 6552 SAYILI TORBA KANUNDA AF VE BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI İLE İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEMELER 16/09/2014 SİRKÜLER 2014/19 6552 SAYILI TORBA KANUNDA AF VE BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI İLE İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEMELER 6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık No: 2010/46 Tarih: 23.11.2010 Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com

Detaylı

6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUNDA YER ALAN BAZI SÜRELERİN UZATILMASI HAKKINDA KARAR YAYIMLANDI

6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUNDA YER ALAN BAZI SÜRELERİN UZATILMASI HAKKINDA KARAR YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 27.10.2016/130-1 6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUNDA YER ALAN BAZI SÜRELERİN UZATILMASI HAKKINDA KARAR YAYIMLANDI ÖZET : - 6736 sayılı Kanunun

Detaylı

1. Yurt dışında sahip olunan varlıkları süresi içinde Türkiye'ye getirmeyenlerin durumu

1. Yurt dışında sahip olunan varlıkları süresi içinde Türkiye'ye getirmeyenlerin durumu No: 2011/18 Tarih: 11.04.2011 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

Torba Kanunda Yer Alan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Bilgi Notları

Torba Kanunda Yer Alan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Bilgi Notları SGK, VERGİ ve DİĞER KAMU ALACAKLARININ TAHSİLİ İLE İLGİLİ TORBA KANUNA AİT BAŞVURULAR Torba Kanunda Yer Alan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Bilgi Notları Tarih: 13.09.2014 1. Giriş:

Detaylı

TUNCELİ DEFTERDARLIĞI. Bazı Alacakların 6552 sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılması ÖMER FARUK ÖNEL DEFTERDAR

TUNCELİ DEFTERDARLIĞI. Bazı Alacakların 6552 sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılması ÖMER FARUK ÖNEL DEFTERDAR TUNCELİ DEFTERDARLIĞI Bazı Alacakların 6552 sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılması ÖMER FARUK ÖNEL DEFTERDAR KAPSAM-1 213 sayılı V.U.K. kapsamına giren; - 30/4/2014 tarihinden önceki dönemlere,

Detaylı

6009 SAYILI YASA İLE DEĞİŞTİRİLEN GELİR VERGİSİ TARİFESİ İLE İLGİLİ 274 NO LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

6009 SAYILI YASA İLE DEĞİŞTİRİLEN GELİR VERGİSİ TARİFESİ İLE İLGİLİ 274 NO LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 11.08.2010 / 100-1 6009 SAYILI YASA İLE DEĞİŞTİRİLEN GELİR VERGİSİ TARİFESİ İLE İLGİLİ 274 NO LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/9

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/9 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Deloitte Values House Maslak No1 34398 İstanbul Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

6736 Sayılı Kanunun Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Hükümleri

6736 Sayılı Kanunun Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Hükümleri Altay AKKAY, SMMM Bağımsız Denetçi 6736 Sayılı Kanunun Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Hükümleri 30/06/2016 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN SON VERSİYONUNDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN SON VERSİYONUNDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN SON VERSİYONUNDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Beyanname düzenleme programının yeni versiyonu 01.04.2014 tarihinde güncellenmiştir. Kurumlar vergisi beyannamesi doldurmadan

Detaylı

HUMK, HMK VE İİK PARASAL SINIRLARI

HUMK, HMK VE İİK PARASAL SINIRLARI HUMK, HMK VE İİK I KONU 01.01.2015-31.12.2015 Tanıkla İspat Sınırı 2500 TL. (6100 S. K. m. 200) Temyiz Sınırı 200 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3) Temyizde Duruşma Sınırı 21.220 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3) Karar

Detaylı

6111 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER (2) (Madde 6-9)

6111 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER (2) (Madde 6-9) YOUR GLOBAL NETWORK OF LEADING TAX ADVISORS 01.03.2011 Vergi Gazetesi 2011-19 6111 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER (2) (Madde 6-9) www.taxand.com 1 MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI Gelir ve Kurumlar Vergisinde

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2016/72

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2016/72 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Deloitte Values House Maslak No1 34398 İstanbul Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

STOK AFFI İLE İLGİLİ ÖRNEK - I (A) Ltd. Şti., stoklarında bulunan ancak kayıtlarında yer almayan (X) malına ilişkin envanter listesini hazırlamıştır. Genel oranda katma değer vergisine tabi olan bu malın

Detaylı

S.M. Mali Müşavir Kemal Şenol Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (Chamber Of Certified Public Accountants Of Antalya) Oda Sicil No: 3198

S.M. Mali Müşavir Kemal Şenol Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (Chamber Of Certified Public Accountants Of Antalya) Oda Sicil No: 3198 VERGİ SİRKÜLERİ KONU: 6736 Sayılı Kanun un Matrah ve Vergi Artırıma İlişkin Hükümleri. 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun 19 Ağustos 2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi

Detaylı

7020 SAYILI KANUN İLE YENİDEN YAPILANDIRMA İMKANI E-BÜLTEN

7020 SAYILI KANUN İLE YENİDEN YAPILANDIRMA İMKANI E-BÜLTEN E-BÜLTEN İLE YENİDEN 7020 SAYILI KANUN YAPILANDIRMA İMKANI 2016 yılında yapılan taksitlendirmeler ile ilgili ödeme süreleri de dörder ay uzatılmış ve Mayıs 2017 sonuna kadar süre tanınmıştır. Söz konusu

Detaylı

6552 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN

6552 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN 6552 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN ÖNSÖZ Bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin hükümleri de içeren 6552 sayılı Kanun, 11/09/2014 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak

Detaylı

HUMK, HMK VE İİK PARASAL SINIRLARI

HUMK, HMK VE İİK PARASAL SINIRLARI HUMK, HMK VE İİK I KONU 01.01.2015-31.12.2015 Tanıkla İspat Sınırı 2500 TL. (6100 S. K. m. 200) Temyiz Sınırı 2080 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3) Temyizde Duruşma Sınırı 21.220 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3) Karar

Detaylı

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2017/29

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2017/29 Ö z e t B ü l t e n Tarih : 09.06.2017 Sayı : 2017/29 Değerli Müşterimiz, BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER 7020 Sayılı Kanunla; kesinleşmiş olup son vade tarihi 31 Mart

Detaylı

Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) Borçları ve 6385 Sayılı Kanunla Getirilen Ödeme Kolaylığı

Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) Borçları ve 6385 Sayılı Kanunla Getirilen Ödeme Kolaylığı Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) Borçları ve 6385 Sayılı Kanunla Getirilen Ödeme Kolaylığı I- GİRİŞ Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP), 1479 sayılı Bağ-Kur Kanunu na 4447 sayılı Kanun ile eklenen ek

Detaylı

Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu.

Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu. Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu. Sayı: Tarih: 28/05/2014 39044742-KDV.29-1496 T.C. GELİR

Detaylı

- 31/3/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları,

- 31/3/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları, VERGİ SİRKÜLERİ Tarih :31.05.2017 Sayı : 2017/39 Konu : Soru-Cevaplarla 7020 sayılı Yapılandırma Kanunu 27 Mayıs 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğegiren 7020 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden

Detaylı

15. Pratik bilgiler-2017

15. Pratik bilgiler-2017 Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş. Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak No:27 Maslak, Sarıyer 34398 İstanbul - Turkey Tel: +90 212 315 3000 Fax: +90 212 234 1067 ey.com Ticaret Sicil No : 479919 Mersis No:

Detaylı

VERGİ AFFI TAKVİMİ. Bildirme/ Beyan Tarih, Ekim 2016 ayı sonuna kadar. sonuna kadar

VERGİ AFFI TAKVİMİ. Bildirme/ Beyan Tarih, Ekim 2016 ayı sonuna kadar. sonuna kadar Konu VERGİ AFFI TAKVİMİ Bildirme/ Beyan Tarih, Ödeme Tarihi Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İl Özel İdareleri Ve Belediyelere Olan Kesinleşmiş Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması (Md.2)

Detaylı

SİRKÜLER (2014 42) Beyanname ile beyan edilen vergilerde ödeme tarihleri 30.04.2014 e kadar olan ve ödenmemiş vergi alacakları girmektedir.

SİRKÜLER (2014 42) Beyanname ile beyan edilen vergilerde ödeme tarihleri 30.04.2014 e kadar olan ve ödenmemiş vergi alacakları girmektedir. 02.10.2014 SİRKÜLER (2014 42) Konu: 6552 Sayılı Kanunun; 73 üncü Maddesi Kapsamında Yeniden Yapılandırılacak Alacaklar 01.12.2014 Tarihine Kadar ile 74 üncü Maddesine Göre Bilanço Esasına Göre Defter Tutan

Detaylı

MALİ DÜZENLEME VE KAMU ALACAKLARININ İNDİRİMLİ TAHSİLİNE İLİŞKİN YASA GÜCÜNDE KARARNAME GENEL GEREKÇE

MALİ DÜZENLEME VE KAMU ALACAKLARININ İNDİRİMLİ TAHSİLİNE İLİŞKİN YASA GÜCÜNDE KARARNAME GENEL GEREKÇE MALİ DÜZENLEME VE KAMU ALACAKLARININ İNDİRİMLİ TAHSİLİNE İLİŞKİN YASA GÜCÜNDE KARARNAME GENEL GEREKÇE Ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle yükümlülere açılım sağlanması, Devlete olan borçlarını

Detaylı

MALİ DÜZENLEME VE KAMU ALACAKLARININ İNDİRİMLİ TAHSİLİNE İLİŞKİN YASA GÜCÜNDE KARARNAME GENEL GEREKÇE

MALİ DÜZENLEME VE KAMU ALACAKLARININ İNDİRİMLİ TAHSİLİNE İLİŞKİN YASA GÜCÜNDE KARARNAME GENEL GEREKÇE MALİ DÜZENLEME VE KAMU ALACAKLARININ İNDİRİMLİ TAHSİLİNE İLİŞKİN YASA GÜCÜNDE KARARNAME GENEL GEREKÇE Ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle yükümlülere açılım sağlanması, Devlete olan borçlarını

Detaylı

Biz de yazımızda bunu irdeleyelim, yani vergi aslında af olur mu sorusunun cevabını irdeleyelim istedik.

Biz de yazımızda bunu irdeleyelim, yani vergi aslında af olur mu sorusunun cevabını irdeleyelim istedik. Vergi barışı, Hazine'ye varlık barışından daha çok gelir getirir 23.11.2009 Bumin Doğrusöz Geçen günlerde yine vergi affı dedikoduları çıktı. Bu arada bir toplantıda Maliye Bakanı, vergide af olmayacağını

Detaylı

Bu hüküm, sadece bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükelleflerini kapsamaktadır.

Bu hüküm, sadece bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükelleflerini kapsamaktadır. Sirküler No : 2016 / 19 Sirküler Tarihi : 02.09.2016 Konusu : 6736 Sayılı Kanun Kapsamında Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşletmede Mevcut Olmayan Kasa Mevcudu ve Ortaklardan Alacakların Beyanı Hakkında Bazı

Detaylı

KONU: Vergi Usul Kanununda Yer Alan Had ve Miktarların Attırılması Hakk. SİRKÜLER

KONU: Vergi Usul Kanununda Yer Alan Had ve Miktarların Attırılması Hakk. SİRKÜLER SAYI: 2013/22 KONU: Vergi Usul Kanununda Yer Alan Had ve Miktarların Attırılması Hakk. Ankara,01/02/2013 SİRKÜLER 1.12.2012 tarih ve 28514 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 422 Sıra No.lu

Detaylı

7061 SAYILI BAZI VERGİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPAN TORBA KANUN İLE GETİRİLEN ÖZET DÜZENLEMELER. Kanun No: 7061 Y.T. :

7061 SAYILI BAZI VERGİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPAN TORBA KANUN İLE GETİRİLEN ÖZET DÜZENLEMELER. Kanun No: 7061 Y.T. : 7061 SAYILI BAZI VERGİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPAN TORBA KANUN İLE GETİRİLEN ÖZET DÜZENLEMELER Kanun No: 7061 Y.T. : 05.12.2017 İYMMO-21.12.2017 YMM TALHA APAK I-VERGİ USUL KANUNU MADDE 16-17-18-19-20-

Detaylı

6111 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER (6) (Madde 18-21)

6111 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER (6) (Madde 18-21) YOUR GLOBAL NETWORK OF LEADING TAX ADVISORS Vergi Gazetesi 2011-23 6111 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER (6) (Madde 18-21) 01.03.2011 www.taxand.com Ortak Hükümler 1 -Bu Kanunun hükümlerinden yararlanmak

Detaylı

DEMİRBAŞ VE AMORTİSMAN SINIRI (VUK 313) Doğrudan Gider Yazılacak Demirbaş, Özel Maliyet ve Araç Gereç (01.01.2013 Tarihinden itibaren) 800,00

DEMİRBAŞ VE AMORTİSMAN SINIRI (VUK 313) Doğrudan Gider Yazılacak Demirbaş, Özel Maliyet ve Araç Gereç (01.01.2013 Tarihinden itibaren) 800,00 ASGARİ ÜCRETLER (BRÜT -31.12.2013) 16 Yaşından Büyükler için ( - 30.06.2013) 978,60 16 Yaşından Büyükler için (01.07.2013-31.12.2013) 1.021,50 16 Yaşından Küçükler için ( - 30.06.2013) 839,10 16 Yaşından

Detaylı

2015 Yılı VERGİ USUL KANUNU HAD VE TUTARLAR Broşürü

2015 Yılı VERGİ USUL KANUNU HAD VE TUTARLAR Broşürü Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği GUYADER - İnkilap sok.22/1 Kızılay / ANKARA E-Mail : info@guyader.org.tr 2015 Yılı VERGİ USUL KANUNU HAD VE TUTARLAR Broşürü (Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezaları)

Detaylı

VARLIK BARIŞI İLE İLGİLİ HATIRLATMALAR

VARLIK BARIŞI İLE İLGİLİ HATIRLATMALAR Sirküler Tarihi : 17.08.2009 Sirküler No : 2009/099 Denet Sirküler Denet Yayıncılık A.Ş. Tel : 0212 275 96 90/274 77 06 Avni Dilligil Sokak No:6 Faks : 0212-272 62 16/272 33 23 34394 Mecidiyeköy-İSTANBUL

Detaylı

6111 SAYILI KANUN ĠLE YAPILAN DÜZENLEMELER (1) (Madde 1-5)

6111 SAYILI KANUN ĠLE YAPILAN DÜZENLEMELER (1) (Madde 1-5) YOUR GLOBAL NETWORK OF LEADING TAX ADVISORS 01.03.2011 Vergi Gazetesi 2011-18 6111 SAYILI KANUN ĠLE YAPILAN DÜZENLEMELER (1) (Madde 1-5) www.taxand.com KANUNUN KAPSAMI (VERGĠLERLE SINIRLI OLARAK) 1 Vergi

Detaylı

Tapu harçları için taksitlendirmeden yararlanılabilir. 03.12.2008 Veysi Seviğ - Bumin Doğrusöz

Tapu harçları için taksitlendirmeden yararlanılabilir. 03.12.2008 Veysi Seviğ - Bumin Doğrusöz Tapu harçları için taksitlendirmeden yararlanılabilir 03.12.2008 Veysi Seviğ - Bumin Doğrusöz Tahsilat Genel Tebliği uyarınca tecil ve taksitlendirmeden yararlanmak isteyen mükelleflerin bağlı oldukları

Detaylı

Deniz Taşıtı İmal Edenlere Bu Kapsamda Yapılacak Teslim ve Hizmetler KDV den İstisna Edildi:

Deniz Taşıtı İmal Edenlere Bu Kapsamda Yapılacak Teslim ve Hizmetler KDV den İstisna Edildi: SİRKÜLER NO: POZ-2011 / 30 İST, 28.02.2011 ÖZET: 6111 sayılı Kanunla bazı kanunlarda yapılan değişiklikler hakkında açıklamalar BAZI KANUNLARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA AÇIKLAMALAR 6111 sayılı Bazı

Detaylı

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim Ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim Ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 13.06.2008 Seri B, Sıra No:2 Tahsilat Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2008/60 06.06.2008 tarihli ve mükerrer 26898 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2005/31 İstanbul, 4 Mart 2005 KONU : Gecikme Zammı ve Tecil

Detaylı

SİRKÜLER ( )

SİRKÜLER ( ) 12.09.2014 SİRKÜLER (2014 39) Konu: 6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun, 6552 sayılı İş

Detaylı

ÖZET BAŞLIKLAR. Çemberlitaş, Binbirdirek Mh. Piyerloti Cd. Dostlukyurdu Sk. Yeşil Ap. No : 1 Kat : 2 D : 6 Fatih / İstanbul

ÖZET BAŞLIKLAR. Çemberlitaş, Binbirdirek Mh. Piyerloti Cd. Dostlukyurdu Sk. Yeşil Ap. No : 1 Kat : 2 D : 6 Fatih / İstanbul 13/09/2014 Değerli Mükelleflerimiz, Uzun zamandır çoğu mükellef tarafından beklenen, 6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden

Detaylı

Sayı :2014/29 Ankara, 19/09/2014 Konu : Kesinleşmiş Alacakların Yapılandırılması Hakkında SİRKÜLER

Sayı :2014/29 Ankara, 19/09/2014 Konu : Kesinleşmiş Alacakların Yapılandırılması Hakkında SİRKÜLER Sayı :2014/29 Ankara, 19/09/2014 Konu : Kesinleşmiş Alacakların Yapılandırılması Hakkında SİRKÜLER Kamuoyunda Torba Yasa veya Af Yasası olarak adlandırılan 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun

Detaylı