Vergiciliğimizde Olağanüstü Hal Rejimi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Vergiciliğimizde Olağanüstü Hal Rejimi"

Transkript

1 Vergiciliğimizde Olağanüstü Hal Rejimi HASAN DOĞAN Eski Maliye Hesap Uzmanı, YMM Özet Çağdaş vergicilikte vergiler çoğunlukla yükümlünün beyanına göre alınmaktadır. Vergi inceleme ve denetimi ise bu vergileme yönteminin ayrılmaz ve olağan bir parçasıdır. Bir süredir çıkarılan yasalarla bir taraftan vergi afları çıkarılırken, diğer taraftan yükümlüler ilk beyanını artırmaya davet edilmekte, ilk beyanını artıranlar hakkında vergi incelemesi yapılmayacağı bildirilmektedir. Vergi yönetimi bu olağanüstü yola vergilerden gerekli randımanları alamadığı için başvurmaktadır. Halbuki, bu yol geçici olarak bazı sonuçlar verse bile daha sonra vergi randımanlarının daha fazla azalması sonucunu verir. Ayrıca bu yöntem çağdaş ve demokratik değildir. Bunun yerine verginin tabana yayılmasını, kayıt dışılığın önlenmesini sağlamak gerekir. Bunun en etkili yolu vergi mevzuatına vergi güvenliğini sağlayacak hükümlerin getirilmesidir. Bu güvenlik önlemleri, gelişmiş batı ülkelerinde ve bizde daha önceleri uygulanan güvenlik önlemlerinden ibarettir. Anahtar Kelimeler: Matrah artırma, vergi incelemesi, verginin tabana yayılması. 1. ÇAĞDAŞ VERGİCİLİKTE UYGULAMA- LARIN OLAĞAN SÜRECİ Çağdaş vergicilik, yükümlülerin beyanına ve yapılan beyanların vergi denetim yetkililerince denetimine dayanan bir vergiciliktir. Yükümlüler ne kadar vergi ödeyeceklerini, ya da verginin hesaplanmasına temel olacak verileri( Matrahı), belirlenen yönteme göre kendileri bildirir. Ödenecek vergiler ya kendileri tarafından yapılan beyana göre ödenir ya da vergi yönetimince yapılan bildirimler, bir ön denetim uygulanarak saptanacak vergi tutarları olarak ödenir. Vergi denetimlerinde de yapılan bildirimlerin doğruluğu araştırılır. Ülkemizde çağdaş vergicilik, aşağıdaki yasalar çıkarılarak, 1950 vergi reformu ile başlatılmıştır gün ve 5421 sayılı Gelir Vergisi Kanunu gün ve 5423 sayılı Esnaf Vergisi Kanunu gün ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu gün ve 5432 sayılı Vergi Usul Kanunu Bu kanunlar, demokratik bir düşünce yapısı ile düzenlenmiş metinlerdir. Daha sonra beyana dayanan vergicilik 13/7/1956 gün ve 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanunu, 21/7/1953 gün 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü hakkında kanun, 25/10/ Katma Değer Vergisi Kanunu, 6/6/2002 gün ve 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu gibi temel yasalar çıkarılarak sürdürülmüştür. Bu kanunlarda hep vergi yükümlüsü ödeyeceği vergiyi kendisi bildirip ödemektedir. Beyana dayanan vergiciliğin doğal bir sonucu da vergi denetimidir. Vergi denetimi, yapılan beyanların doğruluğunu sağlamanın güvencesidir. Vergi yükümlüleri beyanlarının doğruluğunu aldıkları ve düzenledikleri belgeler ve yaptıkları defter kayıtları ile kanıtlarlar. Vergi denetimi ve incelemeleri, hukuk kuralları çerçevesinde yürütülür, yükümlülerin beyanlarında hata 4

2 ve eksiklikler varsa bunların varlığı maddi delillerle kanıtlanır, sonucunda eksik alınan vergiler, makul ceza ve gecikme zammı ilaveleri ile alınır. Vergi uygulamalarının bu biçimde oluşturulması olağan bir durumdur, böyle sürmesi gerekir. 2. BİR SÜREDİR VERGİ UYGULAMALARIMIZ OLAĞANDIŞI SÜRDÜRÜLMEKTEDİR Vergi uygulamaları olağan olarak yukarıda belirttiğimiz gibi sürmesi gerekirken, 2003 yılından beri vergiciliğimiz, düzeni bozan olağanüstü uygulamaların içine sokulmuştur. 1) İlkin 25/2/2003 gün ve 4811 Sayılı VERGİ BARIŞI KANUNU adında bir yasa çıkarılmıştır. Bu yasa özetle şu hükümleri getirmiştir: - Tahsilatın Hızlandırılması adı ile ödenmeyen vergi borçları, bunların cezaları gecikme zam ve faizleri için bazı koşullarla af ve taksitlendirme - Dava ve inceleme aşamasında bulunan olaylarda davadan vazgeçme koşulu ile bazı ödeme kolaylıkları - Matrah artırımı adı ile daha önce yükümlülerin beyan ederek ödediği vergileri, belli miktarlarda arttırarak ödeyenlere vergi incelemesi dokunulmazlığı 2) gün ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan bir Tahsilat Genel Tebliği ile vadesinde ödenmemiş bulunan kamu alacaklarının yıllık %3 faizle 18 ayda taksitle ödenmesi olanağı 3) gün ve 5811 Sayılı Kanunla Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanunla yurt dışında gizlenmiş her çeşit ekonomik varlıkların yurt içine getirilmesi ve yurt içinde bulunan ancak işletmelerin öz kaynakları içinde yer almayan varlıkların işletme içine alınarak sermayeye eklenmesi koşulları ile vergi dışı bırakılmış gelir ve varlıklardan beyan edilenler konusunda 1/1/2008 tarihinden önceki dönemlere ilişkin olarak, hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyat yapılmaması olanağı getirilmiş, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra 1/1/2008 tarihinden önceki dönemlere ilişkin diğer nedenlerle yapılacak vergi incelemeleri sonucu gelir, kurumlar ve katma değer vergisi yönünden tespit edilecek matrah farklarından, bu Kanun kapsamında beyan edilen tutarların mahsup edilmesi biçiminde af 4) Yukarıda sözü edilen yasaların yürürlük süresi geçtikten sonra da vergi yönetimince zaman zaman mükelleflerden matrah artırımında bulunmalarının istenmesinin sürdürüldüğü görülmüştür. 5) Son olarak Torba yasa denilen gün ve 6111 sayılı yasa ile bir kısım koşullarla vergilerini zamanında ödemeyenlere ceza ve gecikme faiz ve zamlarını, hiç ödememe ya da olağandan daha az ödeme affı getirilirken, mükellefler vergi matrahı artırımına zorlanmıştır. Bu olağanüstü tedbirlerle, bir taraftan vergisini tam ve zamanında ödemeyenler af edilmiş, diğer taraftan vergi incelemesi olayı olağan bir süreç olmaktan çıkarılıp, cezalandırma aracı durumuna getirilmiş, böylece vergisini tam ve zamanında ödeyenler haksızlığa uğratılmıştır. Vergiciliğimizde sürdürülen bu tutum bir geriye ve ilkelliğe gidiştir. Ayrıca bundan sonra vergi gelirlerinin daha da azalmasına neden olacaktır. Vatandaşın artık şöyle düşünmesi yadırganmamalıdır: Artık vergimin tam ödenmesine gerek yoktur. Nasıl olsa gene bir af çıkar, o zaman gereğini yerine getirir kurtulurum. 3. VERGİCİLİĞİMİZDE İYİ ŞEYLER DE OLMAKTADIR AMA? Vergi uygulamalarında elektronik olanaklar, başta beyanname verilmelerinde olmak üzere başarıyla uygulamalara sokulmuştur. Bu konu da gelişmiş Avrupa birliği ülkelerinden daha ileri gidildiği bile söylenebilir. Elektronik olanaklarla vergi güvenliğini sağlamaya yönelik etkin önlemler de alınmaktadır. Yükümlülerin büyük ödemelerinde, kira ve ücret ödemelerinde bankaların devreye sokulması vergi güvenliği yönünden etkili olmuştur. Bireylerin ödemelerinde kredi kartlarının kullanmalarının yaygınlaşması, bu biçim ödemelerin elektronik olarak denetimini kolaylaştırmıştır. Vergi yönetimi, mükelleflerde bu konuda hiçbir hareket olmazken, sık sık mükellef haklarının bulunduğunu, bunların neler olduğunu mükelleflere ve kendi yönetim görevlilerine çeşitli yollarla sık sık duyurmaktadır. En son vergi haftasında bu konuda vergi yönetimince çeşitli toplantılar düzenlenmiş, vergi yükümlülerine iyi mesajlar verilmiştir. Vergi dairelerinde yükümlüler artık nezaketle güler yüzle karşılanır olmuştur. Daha önemlisi vergi inceleme düzenine dair gün ve sayılı resmi gazetede yayımlanan dört adet yönetmelik, vergi uygulamalarında akılcı ve demokratik bir yola girildiğini göstermektedir. Bunlar iyi gelişmelerdir. Ancak tam bu iyi gelişmelerin olduğu sırada 6111 Sayılı torba denilen yasa ile getirilerek mükellef hakları gene zedelenmiştir. 5

3 4. OLAĞANÜSTÜ UYGULAMALARA BAŞ- VURMANIN NEDENLERİ? Bu gelişmelerin temelinde yatan gerçekler şunlardır: 1. Gelir, kurumlar ve katma değer vergilerinde olması gereken hasılat sağlanamamaktadır. 2. Vergi yükümlü tabanı genişletilememektedir. 3. Vatandaşın gönüllü vergi vermesi için toplum inancı Maşerî Vicdan sağlanamamıştır. 4. Bunlar olmayınca vergiciliğimizde adil olmayan dolaylı vergilere yüklenilmiştir. Bunun rahatsızlığını duyan vergi yönetimi, bunlara bir çözüm arayıp bulacak yerde, sık sık vergiciliği asıl yolundan çıkarmakta, geçici ve demokratik olmayan, çağdaş vergiciliğe aykırı bazı önlemlere başvurmaktadır. 5.VERGİCİLİĞİMİZDE BUNDAN SONRA OLAĞANÜSTÜ UYGULAMALARA BAŞVU- RULMAMASI İÇİN YAPILACAK OLAN VERGİ GELİRLERİNİN ADİL BİR BİÇİMDE ARTIRILMASIDIR a. İlkin İçten Bir Siyasi İradeye Gerek Vardır Çağdaş vergiciliğe adım attığımız 1950 yılından beri adil ve yaygın bir vergilendirilmenin çare ve yolları hep bulunmuş, gösterilmiş ve zaman zaman uygulanmıştır, ama her defasında bu tedbirler aslı olmayan bahanelerle ya hiç uygulanmamış ya da kısa süreli uygulamalar sonunda hemen yürürlükten kaldırılmıştır. Çünkü adil ve etkin bir vergileme konusunda içten bir siyasi irade hiçbir zaman tam olarak var olmamıştır. Fransız bilim adamı Gaston Jèze tarafından ortaya konmuş bir sosyal kanuna göre politik olarak egemen çevreler, her devirde vergiden kurtulmuşlardır. Prof. Maurice Duverger, Fransa da tarih boyunca bu kanunun etkisini sürdüğünü söylemiştir 1. Bu sosyal kanun Türkiye de de hep varlığını göstermiştir. Vergi gelirlerinin artırılmasından, verginin yaygınlaştırılmasından, kayıt dışılığın önlenmesinden hep söz edilmiş ve edilmektedir ama, bu konularda gerekli adımlar atılmamaktadır. Yani, adil ve yaygın bir vergileme için içten bir siyasi istek oluşmamaktadır. b. Toplum Vergi Ödemenin Gerekliliğine İnandırılmalıdır. i. Vergi Vermeyenlerin Saltanat Sürdüğü Bir Ülkede Vatandaş Vergiye ve Vergi Adaletine İnandırılamaz. Bir kısım insanlar yiyor, içiyor, en lüks mekânlarda boy gösteriyor, lüks arabaları, hatta uçakları, yatları bulunuyor, fakat bu yaşam düzeyinin gerektirdiği kadar vergi ödemiyor, hatta hiç vergi ödemiyor, hatta mükellefiyeti bile bulunmuyorsa, hele bir kısım vergi kaynakları kanunla vergi dışı bırakılmışsa, bu ortamda yaşayan insanların vergi vermenin faziletine, adaletine inandırılması olanaksızdır. ii. Vatandaş Ödediği Vergilerin Ülkenin Yararına Harcandığına ve İnsanlar Arasında Ayrım Yapılmadan Zorunlu Alanlara Harcandığına İnandırılmalıdır. Vatandaş verdiği vergilerin, ülkenin yararına değil, bir kısım insanların özel çıkarlarına, yolsuzluklara, ülkenin tümüne değil, bazı çıkar topluluklarına, politik tercihlere harcandığını görürse verdiği vergiler yüzünden aldatıldığı kanısına ulaşır, vergi vermeme direnci başlar. 6. EĞER GERÇEKTEN BİR VERGİ RE- FORMU YAPILACAKSA YAPILACAKLAR BELLİDİR a. Gelir Vergisinde Gelir vergisinde vergi gelirlerinin artırılması için, - Vergi mevzuatımıza vergi güvenliği önlemleri yeniden girdirilmelidir. - Nerden buldun sorgulanabilmelidir. - Vergi kanunları ile vergi dışı bırakılmış olan vergi ödeme gücü kaynakları vergi kapsamına alınmalıdır. i. Yok Edilen Vergi Güvenliği Hükümleri Yeniden Getirilmelidir: Başlangıçta gelir vergisi mevzuatımızda var olan vergi güvenliği hükümleri zamanla bir bir yok edilmiştir. İlkin bu vergi güvenliği hükümleri, günümüze uydurularak, vergiciliğimize yeniden kazandırılmalıdır. Gelir Vergisi kanunumuzda hala izleri bulunan bu vergi güvenliği önlemleri şunlardır: Ortalama Kâr Haddi ve Asgari Gayrisafi Hasılat Esası, Asgari Zirai Kazanç Esası, Asgarî Ziraî Vergi, Gider Esası, Hayat Standardı Göstergelerine Göre Vergileme, Servet Bildirimi, Bu güvenlik önlemleri, eski uygulamalarındaki yanlışlıklar ve eksiklikler giderilerek çağdaş bir biçime sokularak vergiciliğimize yeniden kazandırılmalıdır. 1 Bakz. PROF. MAURICE DUVERGER, Finances Publiques Presses Universitaires De France, 1963, S

4 i-1. Ortalama Kâr Haddi ve Asgari Gayrisafi Hasılat Esası: Ortalama kâr haddi esası uzun yıllar uygulandıktan ve toplum buna alıştırıldıktan sonra, üstelik önemli bir itiraz ve şikâyet olmadığı halde, uygulamadan kaldırılmıştır. Halbuki, perakende ticarette vergi güvenliğinin sağlanmasında etkin yollardan en önemlisidir. Fatura alma ve verme uğruna bunca önlemlerin alındığı şu sırada ortalama kâr hadleri esasını uygulamak daha kolay ve etkili olacaktır. Ayrıca, artık ülkemizde yetişmiş serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler ordusu vardır. Bu konuda görev verilecek serbest meslek mensupları bu önlemi başarı ile uygulayabileceklerdir. Üstelik vergi yönetimi de artık bu hadlerin uygulanmasını elektronik verilerle kontrol olanağına sahiptir. Bu nedenle bu konudaki vergi önlemleri, iyileştirilerek yeniden getirilmelidir. i-2. Büyük Tarım Kazançlarının Vergilenmesi ve Güvenlik Önlemleri: gün ve 5421 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda tarım kazançları gelir vergisi kapsamına alınmamıştı. Tarım kazançları ilk olarak gün ve 193 sayılı kanunla gelir vergisine tabi tutulmuştu. Bu vergilemede tarım kazançlarının vergilenmesinde çiftçiler, 1. Vergiden muaf küçük çiftçiler, 2. Götürü usulde vergilenen çiftçiler, 3. İşletme hesabı esasına göre vergilenen çiftçiler. 4. Bilanço esasına göre vergilenen çiftçiler olmak üzere gelirlerinin büyüklüklerine göre dört ayrı yöntemle vergileniyorlardı gün ve 4369 sayılı kanunla yapılan değişikliklerden sonra büyük tarım kazançlarının vergilenmesi olanak dışı duruma gelmiştir. Çünkü bu kanunla daha önceki hükümler temel olarak bırakılmıştır ama, işletme büyüklüğü ölçüleri yalnız fiziki ölçülere bağlanmış, elde edilen hasılat ölçüsü ve büyüklüğünün işletme büyüklüğünü göstermesi uygulamadan kaldırılmıştır. Üstelik, yasada mevcut olmasına rağmen ekim sayım beyanları uygulamasının fiilen yapılmaması fiziki ölçülerin kontrolunu olanak dışı bırakmıştır. Bu nedenlerle ülkemizde büyük tarım kazançları vergilenmemektedir. Halbuki, büyük tarım kazançları sağlayan çiftçiler vardır. Tarımın makineleşmesi işletme büyüklüklerini genişlettiği gibi, bir çok kimse şehir ve kasabalarda oturmakla beraber ve asıl çalışma alanları başka olduğu halde, ikinci bir iş olarak tarım işlerini rahatlıkla yürütebilmektedir. İşletme büyüklüğü ölçülerinin saptanmasında hasılat ölçü ve büyüklüğünün göz önünde bulundurulmaması, yalnız tarım kazançlarının vergilenmesinde değil, tarım ürünleri ticaretinde ve en önemlisi tarımsal sanayide büyük vergi kaçaklarına neden olmakta, bir çok işlem kayıt dışı kalabilmekte, tarımda kurumlaşmayı önlemektedir. Bu nedenlerle işletme büyüklüğünün tespitinde hasılat büyüklüğünün göz önünde bulundurulmasının sağlanması suretiyle büyük tarım kazançlarının vergilenmesi yeniden devreye sokulmalı, bu kazançların vergilenmesinde etkin bir vergi güvenliği önlemi olan Asgari Zirai Kazanç Esası yeniden devreye sokulmalıdır. i-3. Hayat Standartlarına ve Servet Artışına Göre Sorgulama ve Vergileme Yeniden Devreye Sokulmalıdır. Gelir vergisi mükellefiyeti olsun ya da olmasın, gelir vergisi beyannamesi vermiş bulunsun ya da bulunmasın, oturdukları ev ve evlerin ( mal sahibi ya da kiracı olarak) vergi değeri asgari ücretin yıllık tutarının 100 katından fazla olan ya da sahibi olduğu özel taşıtların değeri TL yi geçen (binek otosunun kasko değeri) her Türk vatandaşı, her yılbaşında hayat standartlarının göstergelerini ve sahip olduğu servet unsurlarını zorunlu olarak beyan etmelidir. Bu beyana göre vergileme gerekmeyecekse yapılacak bir şey yoktur. Varsa Nerden Buldun sorulmalı gereğinde vergileme yapılmalıdır. Ayrıca serveti bir milyonu geçenler, serveti üzerinden % 0,5 ilâ 2,5 oranında servet vergisine tabi tutulmalı, ancak servete göre hesaplanan servet vergisinden kişinin ödediği gelir vergisi düşülmelidir. Bu uygulamalar yıllardan beri Fransa da, kısmen Almanya da yapılmaktadır. 2 ii. Kanunla Vergi Dışı Bırakılmış Bulunan Vergi Ödeme Gücünü Gösteren Kaynaklar Vergilenmelidir. Gelir vergisinde vergi ödeme gücünün vergi dışı bırakıldığı en geniş alan, taşınmaz mallarda şehir rantı dolayısıyla oluşan değer artışlarının etkili biçimde vergilenememesi, hatta hiç vergilenmemesidir. Şu ya da bu nedenle eline bazı arsaları geçirmiş olan kimseler, şehirlerin genişlemesi ile değer kazanan bu arsalarını kat karşılığı inşaatçılara verdiklerinde yapılan binanın %30 ilâ % 70 i arasında olanını bedelsiz olarak sahip olabilmektedir. Böylece büyük varlıklara sahip olabilen bu kimseler, asgari ücretin % 15 oranında vergilendiği ülkemizde bir kuruş bile vergi ödememektedirler. 2 Bakınız: HASAN DOĞAN, 7

5 Bunun gibi taşınmaz mal spekülasyonu vergiyi yandan dolaşmanın en yoğun kullanıldığı bir alandır. Gayrimenkullerde hem değer artışlarının hem de gelirlerinin vergi kapsamına alınması emlak vergisi ve tapu kayıtları esas alınarak sıkı bir biçimde denetlenmelidir. Değer artışlarının vergilenmesinde yıl sınırı kaldırılmalı, bunun yerine vergilenmeyecek değer artışlarının tutarı yükseltilmelidir. b. Kurumlar Vergisinde Ülkemizde en yaygın kurumlar, limitet şirketler ve aile anonim şirketleridir. Bu şirketler, ortaklarını sınırlı biçimde üçüncü kişilere borç ödemekten kurtardığı gibi ortaklarının gelirlerinin müterakki (artan oranlı) bir tarife ile vergilenmekten de kurtarmaktadır. Nitekim kurumlar vergisinde vergi oranı % 20 olmasına rağmen, gelir vergisi oranı % 35 olabilmektedir. Kurumlar eğer kâr dağıtmazlarsa ortaklarının gelirleri de % 20 de kalmaktadır. Aslında gizli ya da açık olarak kâr dağıtılmasına rağmen, kimseye nasıl geçindiği servetini nasıl elde ettiği sorulamadığından kâr dağıtımı çok kere gizli kalmaktadır. Bu nedenle limitet şirket ortakları ile anonim şirketlerin sermayesinin % 5 inden fazlasına sahip olanlar, her yılbaşında hayat standartlarının göstergelerini ve sahip olduğu servet unsurlarını zorunlu olarak beyan edenler kapsamına alınmalıdır. Vakıf ve dernekler ve bunların iktisadi işletmeleri en çok başvurulan vergiden kaçınma yollarıdır. Bunların bir kısım kazançları kanunla vergi dışı bırakılmıştır. Bu kuruluşlar çoğunlukla denetim dışı kalmaktadır. Bu kurumlarda vergiden kaçınma yolları kapatılmalıdır. c. Katma Değer Vergisinde Katma Değer Vergisinde vergi bağışıklıkları ve düşük oranlı vergilemeler çok fazladır. Vergi bağışıklıkları ve düşük oranlı vergilemeler, en aza indirilmeli, olağan vergi oranı % 10 olmalıdır. 7. VATANDAŞA VERGİ EŞİTSİZLİĞİ, DE- VLET HARCAMALARININ HAKSIZLIĞI KONUSUNDA MAHKEMELERE BİREYSEL BAŞVURU HAKKI VERİLMELİDİR Herhangi bir vatandaş, kendi görüşüne göre vergi eşitliğini bozan yasa hükümleri ile idari tasarrufların iptali için, gereğine göre, idare mahkemelerinde ve Anayasa mahkemesinde dava açabilmeli, bu hak vatandaşa verilmelidir. Aynı hak haksız devlet harcamaları ilgili yasaların ve idari tasarrufların iptali içinde verilmelidir. 8. SONUÇ Beyana dayanan çağdaş vergicilikte vergilerin yükümlünün beyanına göre alınması ve denetim için vergi incelemesi yapılması olağan bir süreçtir. Sık aralıklarla vergi afları çıkarmak ve yükümlülerinin ilk beyanını artırmalarını istemek, olağanüstü bir durumdur. Ülkemizde bir süredir çağdaş ve demokratik olmayan bu yola başvurulması sıkça yapılır olmuştur. Vergi yönetimi bu yola vergilerden gerekli randımanları almadığı için başvurmaktadır. Halbuki, bu yol geçici olarak bazı sonuçlar verse bile daha sonra vergi randımanlarının daha fazla azalması sonucunu verir. Bunun yerine vergi gelirlerini artırmak için verginin tabana yayılmasını, kayıt dışılığın önlenmesini sağlamak gerekir. Bunun en etkili yolu vergi mevzuatına vergi güvenliğini sağlayacak hükümlerin getirilmesidir. Bu güvenlik önlemleri, gelişmiş batı ülkelerinde ve bizde daha önceleri uygulanan güvenlik önlemlerinden ibarettir. Vergi önlemlerinden daha önceleri uygulanmış olan, Ortalama Kâr Hadleri, Standart Esası, Servet Bildirimi gibi önlemler ıslah edilerek vergiciliğimize yeniden kazandırılmalıdır. Gelir vergisi mükellefiyeti olsun ya da olmasın, gelir vergisi beyannamesi vermiş bulunsun ya da bulunmasın, belirli yaşam düzeyinin üstünde olan her Türk vatandaşı, her yılbaşında hayat standartlarının göstergelerini ve sahip olduğu servet unsurlarını zorunlu olarak beyan etmelidir. Tarım kazançlarının vergilenmesinde hasılat esasını yeniden getirilmek suretiyle büyük tarım kazançlarının vergilenmesi sağlanmalıdır. Kamunun bir kazancı olan şehir rantları vergilendirilmelidir. Herhangi bir vatandaş, kendi görüşüne göre vergi eşitliğini bozan yasa hükümleri ile idari tasarrufların, haksız devlet harcamaları ilgili yasaların ve idari tasarrufların iptali için, gereğine göre, idare mahkemelerinde ve Anayasa Mahkemesinde dava açabilmeli, bu hak vatandaşa verilmelidir. Kaynakça 1. Fransız Varlık Vergisi ve Türk Vergi Düzeni; Vergi Dünyası Dergisi, Kasım1999, Sayı:219; 2. Almanya da Toplu ve Sürekli Servet Vergisi; Mükellefin Dergisi, Kasım 2000, Sayı 95; 3. Gelir Vergisi Kanunu Yeniden Yazılacaksa, Oluş Yayıncılık, Etüt Ve Değerlemeler, , XlV; 4. Alman Gelir Vergisi -Oluş Yayıncılık, , Etüt Ve Değerlemeler, , XLIV 8

VERGİ KAÇAKÇILIĞI İLE MÜCADELEDE ALINMASI GEREKEN ÖNEMLİ TEDBİRLER

VERGİ KAÇAKÇILIĞI İLE MÜCADELEDE ALINMASI GEREKEN ÖNEMLİ TEDBİRLER 1 VERGİ KAÇAKÇILIĞI İLE MÜCADELEDE ALINMASI GEREKEN ÖNEMLİ TEDBİRLER CELAL ÇELİK Eski Baş Hesap Uzmanı (Vergi Dünyası - Nisan 2005 (Sayı : 284)). GİRİŞ Vergi, devletin ortaklaşa kamu hizmetlerinin giderlerini

Detaylı

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 099 Aralık 2009 KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME

Detaylı

TÜRKİYE DE GERİYE DOĞRU VERGİLEME VE VERGİNİN HUKUKİLİĞİ İLKESİNİN İHLALİ. Prof. Dr. Coşkun Can Aktan * Araş. Gör. Ufuk Gencel ** I.

TÜRKİYE DE GERİYE DOĞRU VERGİLEME VE VERGİNİN HUKUKİLİĞİ İLKESİNİN İHLALİ. Prof. Dr. Coşkun Can Aktan * Araş. Gör. Ufuk Gencel ** I. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 5, Sayı:1, 2003 TÜRKİYE DE GERİYE DOĞRU VERGİLEME VE VERGİNİN HUKUKİLİĞİ İLKESİNİN İHLALİ Prof. Dr. Coşkun Can Aktan * Araş. Gör. Ufuk Gencel

Detaylı

TÜRKİYE DE YERLEŞMİŞ OLMAYANLAR (DAR MÜKELLEFLER) İÇİN KİRA GELİRİ REHBERİ

TÜRKİYE DE YERLEŞMİŞ OLMAYANLAR (DAR MÜKELLEFLER) İÇİN KİRA GELİRİ REHBERİ TÜRKİYE DE YERLEŞMİŞ OLMAYANLAR (DAR MÜKELLEFLER) İÇİN KİRA GELİRİ REHBERİ 2015 www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR TÜRKİYE DE YERLEŞMİŞ OLMAYANLAR (DAR MÜKELLEFLER) İÇİN KİRA GELİRİ REHBERİ 2015 ÜCRETSİZDİR Bu

Detaylı

2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar

2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar KPMG TÜRKİYE 2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar Ocak 2013 kpmg.com.tr kpmgvergi.com 1 Investment in Turkey İçindekiler Birinci Bölüm 8 1. İşletme Varlıklarına (aktif) İlişkin Değerleme

Detaylı

Çifte vergilendirmenin önlenmesinde kullanılan yöntemler kısaca şöyledir:

Çifte vergilendirmenin önlenmesinde kullanılan yöntemler kısaca şöyledir: ÇİFTE VERGİLENDİRME ÖNLEME ANLAŞMALARI: Çifte Vergilendirme, konusu, mükellefi ve dönemi aynı olan kazanç üzerinden birden fazla vergileme yapılmasıdır. Diğer bir ifade ile mükellefi, kaynağı, konusu aynı

Detaylı

SUNUŞ. Mustafa DÜNDAR Gelirler Başkontrolörü

SUNUŞ. Mustafa DÜNDAR Gelirler Başkontrolörü SUNUŞ Ülkemizde yasaların çok hızlı değiştiği bir dönemi yaşamaktayız. Aynı zamanda, bu dönemde Maliye Bakanlığı nca yapılan düzenlemeler de dikkate alındığında mevzuatı izlemek, değişiklikleri anlamak,

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ALT KOMİSYON METNİ Esas No : /06/2014 1/931, 2/2056, 2/1837, 2/1716, 2/1655, 2/1426, 2/1350, 2/368, 2/453, 2/601, 2/1227, 2/1652, 2/1657, 2/1498, 2/1364, 2/1200, 2/1217, 2/1222,

Detaylı

ÖDEME ZAMANLARINA UYULMAMASININ HUKUKÎ SONUÇLARI

ÖDEME ZAMANLARINA UYULMAMASININ HUKUKÎ SONUÇLARI Vergi Hukukunda Ödeme Zamanları ve Ödeme Zamanlarına Uyulmamasının 207 H VERGİ HUKUKUNDA ÖDEME ZAMANLARI VE ÖDEME ZAMANLARINA UYULMAMASININ HUKUKÎ SONUÇLARI Dr. Adil NAS * GİRİŞ Vergi hukukunda süreler,

Detaylı

Basit Usule Tabi Mükellefler İçin VERGİ REHBERİ. www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR

Basit Usule Tabi Mükellefler İçin VERGİ REHBERİ. www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR Basit Usule Tabi Mükellefler İçin VERGİ REHBERİ 2015 www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR BASİT USULE TABİ MÜKELLEFLER İÇİN VERGİ REHBERİ 2015 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından

Detaylı

YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ

YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ HAZİRAN 2009 LEFKOŞA İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa 1. GENEL BİLGİ 1-3 1.1. Coğrafi Konum ve Nüfus 1 1.2. İklim 1 1.3. Politik Sistem 2 1.4.

Detaylı

ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI)

ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI) ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI) Egemen Tanrıkulu (Yeminli Mali Müşavir) Berna Turhan (Baş Denetçi) FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK YAYINLARI - ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI) FK

Detaylı

Ücret Gelirleri Üzerindeki Vergi Yükünün Analizi

Ücret Gelirleri Üzerindeki Vergi Yükünün Analizi İ. ÖZTÜRK, A. OZANSOY Ücret Gelirleri Üzerindeki Vergi Yükünün Analizi İlhami ÖZTÜRK * Ahmet OZANSOY ** Özet Sosyal güvenlik primleri hariç toplam vergi gelirlerinin GSYİH ye oranı dikkate alındığında

Detaylı

İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri*

İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri* T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ 08 İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri* *8 Nisan 2010 tarihinde gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon

Detaylı

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI A GRUBU ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI 1. 1982 Anayasasına göre, Herkes, yaşama, maddî ve manevî varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. Ayrıca Anayasasının

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu

Yeni Türk Ticaret Kanunu Prof. Dr. Veliye YANLI / Yrd. Doç. Dr. Murat Yusuf AKIN Yeni Türk Ticaret Kanunu Dünya Değişiyor. Ya Siz? kpmg.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu Dünya Değişiyor. Ya Siz? Yeni Türk Ticaret Kanunu Dünya

Detaylı

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 3 2

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 3 2 02.07.2013 S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 3 2 Yeni Gelir Vergisi Kanun Tasarısında Yer Alan Önemli Hususlar Mevcut uygulamada, gerçek kişilerin gelirleri Gelir Vergisi Kanununa göre, kurumların kazançları

Detaylı

HACİZ VE İHTİYATİ HACİZDE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARININ KESİN HÜKME KADAR ERTELENMESİ HAKKINDAKİ ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

HACİZ VE İHTİYATİ HACİZDE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARININ KESİN HÜKME KADAR ERTELENMESİ HAKKINDAKİ ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ HACİZ VE İHTİYATİ HACİZDE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARININ KESİN HÜKME KADAR ERTELENMESİ HAKKINDAKİ ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 1. KONU Bilindiği üzere, 2577 sayılı İdari Yargılama

Detaylı

Tahsil Zamanaşımını Kesen Hallerden Ödemenin Danıştay Kararları Işığında İrdelenmesi

Tahsil Zamanaşımını Kesen Hallerden Ödemenin Danıştay Kararları Işığında İrdelenmesi Tahsil Zamanaşımını Kesen Hallerden Ödemenin Danıştay Kararları Işığında İrdelenmesi Doç. Dr. İBRAHİM ORGAN Pamukkale Üniversitesi Maliye Bölümü Öğretim Üyesi Arş. Gör. DOĞAN BOZDOĞAN Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Detaylı

Öncelikle beni bu önemli konferansa davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyor ve hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle beni bu önemli konferansa davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyor ve hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle beni bu önemli konferansa davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyor ve hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bildiğiniz gibi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi nin Ek 1. Protokol ün 1. maddesi mülkiyet

Detaylı

Ata DĠLĠÇIKIK E. BaĢ Hesap Uzmanı

Ata DĠLĠÇIKIK E. BaĢ Hesap Uzmanı MAKALE Ata DĠLĠÇIKIK E. BaĢ Hesap Uzmanı MERKEZİ TÜRKİYE DE BULUNAN ŞİRKETLERİN YURTDIŞI ŞUBELERİNDE ÇALIŞAN PERSONELİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ VE ÜCRETLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ ÖZET Ülkemizde son zamanlarda

Detaylı

KENDİ ADINA VE HESABINA VE BAĞIMSIZ ÇALIŞANLARLA İLGİLİ YENİ SOSYAL GÜVENLİK YASA

KENDİ ADINA VE HESABINA VE BAĞIMSIZ ÇALIŞANLARLA İLGİLİ YENİ SOSYAL GÜVENLİK YASA KENDİ ADINA VE HESABINA VE BAĞIMSIZ ÇALIŞANLARLA İLGİLİ YENİ SOSYAL GÜVENLİK YASA TASARISINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 19 KENDİ ADINA VE HESABINA VE BAĞIMSIZ ÇALIŞANLARLA İLGİLİ YENİ SOSYAL GÜVENLİK YASA TASARISINDA

Detaylı

www.kanunum.com 25.Şubat.2014 4857 SAYILI İŞ KANUNU - I GEREKÇELER, İLGİLİ YARGI KARARLARI, YÖNETMELİKLER VE İDARİ PARA CEZALARI

www.kanunum.com 25.Şubat.2014 4857 SAYILI İŞ KANUNU - I GEREKÇELER, İLGİLİ YARGI KARARLARI, YÖNETMELİKLER VE İDARİ PARA CEZALARI 4857 SAYILI İŞ KANUNU - I GEREKÇELER, İLGİLİ YARGI KARARLARI, YÖNETMELİKLER VE İDARİ PARA CEZALARI AÇIKLAMALAR Bu çalışmada 4857 sayılı İş kanunun ilk 62 maddesinin gerekçeleri ile söz konusu maddelere

Detaylı

6552 sayılı KANUNUN (TORBA) GETİRDİKLERİ. (Belediyeleri İlgilendiren Maddeler)

6552 sayılı KANUNUN (TORBA) GETİRDİKLERİ. (Belediyeleri İlgilendiren Maddeler) 6552 sayılı KANUNUN (TORBA) GETİRDİKLERİ (Belediyeleri İlgilendiren Maddeler) 15/9/2014 İÇİNDEKİLER 1- GİRİŞ... 4 2- VERGİ BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI (Madde 73)... 4 A) YAPILANDIRMA KAPSAMINDAKİ BORÇLAR...

Detaylı

2014 Yılında Elde Edilmiş Olan Diğer Kazanç ve İratların Saptanmasına İlişkin Esaslar Güray Öğredik Serbest Muhasebeci Mali Müşavir MAZARS/DENGE,

2014 Yılında Elde Edilmiş Olan Diğer Kazanç ve İratların Saptanmasına İlişkin Esaslar Güray Öğredik Serbest Muhasebeci Mali Müşavir MAZARS/DENGE, 2014 Yılında Elde Edilmiş Olan Diğer Kazanç ve İratların Saptanmasına İlişkin Esaslar Güray Öğredik Serbest Muhasebeci Mali Müşavir MAZARS/DENGE, Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi

Detaylı

İŞ KANUNU Kanun Numarası : 4857 Kabul Tarihi : 22/5/2003

İŞ KANUNU Kanun Numarası : 4857 Kabul Tarihi : 22/5/2003 8423 İŞ KANUNU Kanun Numarası : 4857 Kabul Tarihi : 22/5/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 10/6/2003 Sayı : 25134 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam

Detaylı

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI, DEVLET DENETLEME KURULU BAŞKANLIĞI NIN YOLSUZLUKLA MÜCADELEYE YÖNELİK ÖNERİLERİ *

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI, DEVLET DENETLEME KURULU BAŞKANLIĞI NIN YOLSUZLUKLA MÜCADELEYE YÖNELİK ÖNERİLERİ * Coşkun Can Aktan (Ed), Yolsuzlukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Yayınları, 2001. T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI, DEVLET DENETLEME KURULU BAŞKANLIĞI NIN YOLSUZLUKLA MÜCADELEYE YÖNELİK ÖNERİLERİ * I. Kamu

Detaylı

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri Enflasyon düzeltmesi hesapları dahil TÜRMOB YAYINLARI- 234 Dizgi - Düzenleme

Detaylı

Su ve K analizasyon Hizmetleri İçin Alınan Harcamalara Katılım Payları ve Bu Paylar Nedeniyle Tüketici Mahkemelerinde Açılan Davalar*

Su ve K analizasyon Hizmetleri İçin Alınan Harcamalara Katılım Payları ve Bu Paylar Nedeniyle Tüketici Mahkemelerinde Açılan Davalar* HAKEMLİ Su ve K analizasyon Hizmetleri İçin Alınan Harcamalara Katılım Payları ve Bu Paylar Nedeniyle Tüketici Mahkemelerinde Açılan Davalar* Yrd. Doç. Dr. Cumhur RÜZGARESEN** * Bu makale hakem incelemesinden

Detaylı

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Yapılan Düzenlemelerin Değerlendirmesi

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Yapılan Düzenlemelerin Değerlendirmesi Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Yapılan Düzenlemelerin Değerlendirmesi * 1. GİRİŞ Ülkeler arasındaki gelir düzeyi farklılığı bütçeleri ciddi olarak etkiler. Gelir düzeyi düşük ülkelerde yetersiz

Detaylı