Vergiciliğimizde Olağanüstü Hal Rejimi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Vergiciliğimizde Olağanüstü Hal Rejimi"

Transkript

1 Vergiciliğimizde Olağanüstü Hal Rejimi HASAN DOĞAN Eski Maliye Hesap Uzmanı, YMM Özet Çağdaş vergicilikte vergiler çoğunlukla yükümlünün beyanına göre alınmaktadır. Vergi inceleme ve denetimi ise bu vergileme yönteminin ayrılmaz ve olağan bir parçasıdır. Bir süredir çıkarılan yasalarla bir taraftan vergi afları çıkarılırken, diğer taraftan yükümlüler ilk beyanını artırmaya davet edilmekte, ilk beyanını artıranlar hakkında vergi incelemesi yapılmayacağı bildirilmektedir. Vergi yönetimi bu olağanüstü yola vergilerden gerekli randımanları alamadığı için başvurmaktadır. Halbuki, bu yol geçici olarak bazı sonuçlar verse bile daha sonra vergi randımanlarının daha fazla azalması sonucunu verir. Ayrıca bu yöntem çağdaş ve demokratik değildir. Bunun yerine verginin tabana yayılmasını, kayıt dışılığın önlenmesini sağlamak gerekir. Bunun en etkili yolu vergi mevzuatına vergi güvenliğini sağlayacak hükümlerin getirilmesidir. Bu güvenlik önlemleri, gelişmiş batı ülkelerinde ve bizde daha önceleri uygulanan güvenlik önlemlerinden ibarettir. Anahtar Kelimeler: Matrah artırma, vergi incelemesi, verginin tabana yayılması. 1. ÇAĞDAŞ VERGİCİLİKTE UYGULAMA- LARIN OLAĞAN SÜRECİ Çağdaş vergicilik, yükümlülerin beyanına ve yapılan beyanların vergi denetim yetkililerince denetimine dayanan bir vergiciliktir. Yükümlüler ne kadar vergi ödeyeceklerini, ya da verginin hesaplanmasına temel olacak verileri( Matrahı), belirlenen yönteme göre kendileri bildirir. Ödenecek vergiler ya kendileri tarafından yapılan beyana göre ödenir ya da vergi yönetimince yapılan bildirimler, bir ön denetim uygulanarak saptanacak vergi tutarları olarak ödenir. Vergi denetimlerinde de yapılan bildirimlerin doğruluğu araştırılır. Ülkemizde çağdaş vergicilik, aşağıdaki yasalar çıkarılarak, 1950 vergi reformu ile başlatılmıştır gün ve 5421 sayılı Gelir Vergisi Kanunu gün ve 5423 sayılı Esnaf Vergisi Kanunu gün ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu gün ve 5432 sayılı Vergi Usul Kanunu Bu kanunlar, demokratik bir düşünce yapısı ile düzenlenmiş metinlerdir. Daha sonra beyana dayanan vergicilik 13/7/1956 gün ve 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanunu, 21/7/1953 gün 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü hakkında kanun, 25/10/ Katma Değer Vergisi Kanunu, 6/6/2002 gün ve 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu gibi temel yasalar çıkarılarak sürdürülmüştür. Bu kanunlarda hep vergi yükümlüsü ödeyeceği vergiyi kendisi bildirip ödemektedir. Beyana dayanan vergiciliğin doğal bir sonucu da vergi denetimidir. Vergi denetimi, yapılan beyanların doğruluğunu sağlamanın güvencesidir. Vergi yükümlüleri beyanlarının doğruluğunu aldıkları ve düzenledikleri belgeler ve yaptıkları defter kayıtları ile kanıtlarlar. Vergi denetimi ve incelemeleri, hukuk kuralları çerçevesinde yürütülür, yükümlülerin beyanlarında hata 4

2 ve eksiklikler varsa bunların varlığı maddi delillerle kanıtlanır, sonucunda eksik alınan vergiler, makul ceza ve gecikme zammı ilaveleri ile alınır. Vergi uygulamalarının bu biçimde oluşturulması olağan bir durumdur, böyle sürmesi gerekir. 2. BİR SÜREDİR VERGİ UYGULAMALARIMIZ OLAĞANDIŞI SÜRDÜRÜLMEKTEDİR Vergi uygulamaları olağan olarak yukarıda belirttiğimiz gibi sürmesi gerekirken, 2003 yılından beri vergiciliğimiz, düzeni bozan olağanüstü uygulamaların içine sokulmuştur. 1) İlkin 25/2/2003 gün ve 4811 Sayılı VERGİ BARIŞI KANUNU adında bir yasa çıkarılmıştır. Bu yasa özetle şu hükümleri getirmiştir: - Tahsilatın Hızlandırılması adı ile ödenmeyen vergi borçları, bunların cezaları gecikme zam ve faizleri için bazı koşullarla af ve taksitlendirme - Dava ve inceleme aşamasında bulunan olaylarda davadan vazgeçme koşulu ile bazı ödeme kolaylıkları - Matrah artırımı adı ile daha önce yükümlülerin beyan ederek ödediği vergileri, belli miktarlarda arttırarak ödeyenlere vergi incelemesi dokunulmazlığı 2) gün ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan bir Tahsilat Genel Tebliği ile vadesinde ödenmemiş bulunan kamu alacaklarının yıllık %3 faizle 18 ayda taksitle ödenmesi olanağı 3) gün ve 5811 Sayılı Kanunla Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanunla yurt dışında gizlenmiş her çeşit ekonomik varlıkların yurt içine getirilmesi ve yurt içinde bulunan ancak işletmelerin öz kaynakları içinde yer almayan varlıkların işletme içine alınarak sermayeye eklenmesi koşulları ile vergi dışı bırakılmış gelir ve varlıklardan beyan edilenler konusunda 1/1/2008 tarihinden önceki dönemlere ilişkin olarak, hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyat yapılmaması olanağı getirilmiş, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra 1/1/2008 tarihinden önceki dönemlere ilişkin diğer nedenlerle yapılacak vergi incelemeleri sonucu gelir, kurumlar ve katma değer vergisi yönünden tespit edilecek matrah farklarından, bu Kanun kapsamında beyan edilen tutarların mahsup edilmesi biçiminde af 4) Yukarıda sözü edilen yasaların yürürlük süresi geçtikten sonra da vergi yönetimince zaman zaman mükelleflerden matrah artırımında bulunmalarının istenmesinin sürdürüldüğü görülmüştür. 5) Son olarak Torba yasa denilen gün ve 6111 sayılı yasa ile bir kısım koşullarla vergilerini zamanında ödemeyenlere ceza ve gecikme faiz ve zamlarını, hiç ödememe ya da olağandan daha az ödeme affı getirilirken, mükellefler vergi matrahı artırımına zorlanmıştır. Bu olağanüstü tedbirlerle, bir taraftan vergisini tam ve zamanında ödemeyenler af edilmiş, diğer taraftan vergi incelemesi olayı olağan bir süreç olmaktan çıkarılıp, cezalandırma aracı durumuna getirilmiş, böylece vergisini tam ve zamanında ödeyenler haksızlığa uğratılmıştır. Vergiciliğimizde sürdürülen bu tutum bir geriye ve ilkelliğe gidiştir. Ayrıca bundan sonra vergi gelirlerinin daha da azalmasına neden olacaktır. Vatandaşın artık şöyle düşünmesi yadırganmamalıdır: Artık vergimin tam ödenmesine gerek yoktur. Nasıl olsa gene bir af çıkar, o zaman gereğini yerine getirir kurtulurum. 3. VERGİCİLİĞİMİZDE İYİ ŞEYLER DE OLMAKTADIR AMA? Vergi uygulamalarında elektronik olanaklar, başta beyanname verilmelerinde olmak üzere başarıyla uygulamalara sokulmuştur. Bu konu da gelişmiş Avrupa birliği ülkelerinden daha ileri gidildiği bile söylenebilir. Elektronik olanaklarla vergi güvenliğini sağlamaya yönelik etkin önlemler de alınmaktadır. Yükümlülerin büyük ödemelerinde, kira ve ücret ödemelerinde bankaların devreye sokulması vergi güvenliği yönünden etkili olmuştur. Bireylerin ödemelerinde kredi kartlarının kullanmalarının yaygınlaşması, bu biçim ödemelerin elektronik olarak denetimini kolaylaştırmıştır. Vergi yönetimi, mükelleflerde bu konuda hiçbir hareket olmazken, sık sık mükellef haklarının bulunduğunu, bunların neler olduğunu mükelleflere ve kendi yönetim görevlilerine çeşitli yollarla sık sık duyurmaktadır. En son vergi haftasında bu konuda vergi yönetimince çeşitli toplantılar düzenlenmiş, vergi yükümlülerine iyi mesajlar verilmiştir. Vergi dairelerinde yükümlüler artık nezaketle güler yüzle karşılanır olmuştur. Daha önemlisi vergi inceleme düzenine dair gün ve sayılı resmi gazetede yayımlanan dört adet yönetmelik, vergi uygulamalarında akılcı ve demokratik bir yola girildiğini göstermektedir. Bunlar iyi gelişmelerdir. Ancak tam bu iyi gelişmelerin olduğu sırada 6111 Sayılı torba denilen yasa ile getirilerek mükellef hakları gene zedelenmiştir. 5

3 4. OLAĞANÜSTÜ UYGULAMALARA BAŞ- VURMANIN NEDENLERİ? Bu gelişmelerin temelinde yatan gerçekler şunlardır: 1. Gelir, kurumlar ve katma değer vergilerinde olması gereken hasılat sağlanamamaktadır. 2. Vergi yükümlü tabanı genişletilememektedir. 3. Vatandaşın gönüllü vergi vermesi için toplum inancı Maşerî Vicdan sağlanamamıştır. 4. Bunlar olmayınca vergiciliğimizde adil olmayan dolaylı vergilere yüklenilmiştir. Bunun rahatsızlığını duyan vergi yönetimi, bunlara bir çözüm arayıp bulacak yerde, sık sık vergiciliği asıl yolundan çıkarmakta, geçici ve demokratik olmayan, çağdaş vergiciliğe aykırı bazı önlemlere başvurmaktadır. 5.VERGİCİLİĞİMİZDE BUNDAN SONRA OLAĞANÜSTÜ UYGULAMALARA BAŞVU- RULMAMASI İÇİN YAPILACAK OLAN VERGİ GELİRLERİNİN ADİL BİR BİÇİMDE ARTIRILMASIDIR a. İlkin İçten Bir Siyasi İradeye Gerek Vardır Çağdaş vergiciliğe adım attığımız 1950 yılından beri adil ve yaygın bir vergilendirilmenin çare ve yolları hep bulunmuş, gösterilmiş ve zaman zaman uygulanmıştır, ama her defasında bu tedbirler aslı olmayan bahanelerle ya hiç uygulanmamış ya da kısa süreli uygulamalar sonunda hemen yürürlükten kaldırılmıştır. Çünkü adil ve etkin bir vergileme konusunda içten bir siyasi irade hiçbir zaman tam olarak var olmamıştır. Fransız bilim adamı Gaston Jèze tarafından ortaya konmuş bir sosyal kanuna göre politik olarak egemen çevreler, her devirde vergiden kurtulmuşlardır. Prof. Maurice Duverger, Fransa da tarih boyunca bu kanunun etkisini sürdüğünü söylemiştir 1. Bu sosyal kanun Türkiye de de hep varlığını göstermiştir. Vergi gelirlerinin artırılmasından, verginin yaygınlaştırılmasından, kayıt dışılığın önlenmesinden hep söz edilmiş ve edilmektedir ama, bu konularda gerekli adımlar atılmamaktadır. Yani, adil ve yaygın bir vergileme için içten bir siyasi istek oluşmamaktadır. b. Toplum Vergi Ödemenin Gerekliliğine İnandırılmalıdır. i. Vergi Vermeyenlerin Saltanat Sürdüğü Bir Ülkede Vatandaş Vergiye ve Vergi Adaletine İnandırılamaz. Bir kısım insanlar yiyor, içiyor, en lüks mekânlarda boy gösteriyor, lüks arabaları, hatta uçakları, yatları bulunuyor, fakat bu yaşam düzeyinin gerektirdiği kadar vergi ödemiyor, hatta hiç vergi ödemiyor, hatta mükellefiyeti bile bulunmuyorsa, hele bir kısım vergi kaynakları kanunla vergi dışı bırakılmışsa, bu ortamda yaşayan insanların vergi vermenin faziletine, adaletine inandırılması olanaksızdır. ii. Vatandaş Ödediği Vergilerin Ülkenin Yararına Harcandığına ve İnsanlar Arasında Ayrım Yapılmadan Zorunlu Alanlara Harcandığına İnandırılmalıdır. Vatandaş verdiği vergilerin, ülkenin yararına değil, bir kısım insanların özel çıkarlarına, yolsuzluklara, ülkenin tümüne değil, bazı çıkar topluluklarına, politik tercihlere harcandığını görürse verdiği vergiler yüzünden aldatıldığı kanısına ulaşır, vergi vermeme direnci başlar. 6. EĞER GERÇEKTEN BİR VERGİ RE- FORMU YAPILACAKSA YAPILACAKLAR BELLİDİR a. Gelir Vergisinde Gelir vergisinde vergi gelirlerinin artırılması için, - Vergi mevzuatımıza vergi güvenliği önlemleri yeniden girdirilmelidir. - Nerden buldun sorgulanabilmelidir. - Vergi kanunları ile vergi dışı bırakılmış olan vergi ödeme gücü kaynakları vergi kapsamına alınmalıdır. i. Yok Edilen Vergi Güvenliği Hükümleri Yeniden Getirilmelidir: Başlangıçta gelir vergisi mevzuatımızda var olan vergi güvenliği hükümleri zamanla bir bir yok edilmiştir. İlkin bu vergi güvenliği hükümleri, günümüze uydurularak, vergiciliğimize yeniden kazandırılmalıdır. Gelir Vergisi kanunumuzda hala izleri bulunan bu vergi güvenliği önlemleri şunlardır: Ortalama Kâr Haddi ve Asgari Gayrisafi Hasılat Esası, Asgari Zirai Kazanç Esası, Asgarî Ziraî Vergi, Gider Esası, Hayat Standardı Göstergelerine Göre Vergileme, Servet Bildirimi, Bu güvenlik önlemleri, eski uygulamalarındaki yanlışlıklar ve eksiklikler giderilerek çağdaş bir biçime sokularak vergiciliğimize yeniden kazandırılmalıdır. 1 Bakz. PROF. MAURICE DUVERGER, Finances Publiques Presses Universitaires De France, 1963, S

4 i-1. Ortalama Kâr Haddi ve Asgari Gayrisafi Hasılat Esası: Ortalama kâr haddi esası uzun yıllar uygulandıktan ve toplum buna alıştırıldıktan sonra, üstelik önemli bir itiraz ve şikâyet olmadığı halde, uygulamadan kaldırılmıştır. Halbuki, perakende ticarette vergi güvenliğinin sağlanmasında etkin yollardan en önemlisidir. Fatura alma ve verme uğruna bunca önlemlerin alındığı şu sırada ortalama kâr hadleri esasını uygulamak daha kolay ve etkili olacaktır. Ayrıca, artık ülkemizde yetişmiş serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler ordusu vardır. Bu konuda görev verilecek serbest meslek mensupları bu önlemi başarı ile uygulayabileceklerdir. Üstelik vergi yönetimi de artık bu hadlerin uygulanmasını elektronik verilerle kontrol olanağına sahiptir. Bu nedenle bu konudaki vergi önlemleri, iyileştirilerek yeniden getirilmelidir. i-2. Büyük Tarım Kazançlarının Vergilenmesi ve Güvenlik Önlemleri: gün ve 5421 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda tarım kazançları gelir vergisi kapsamına alınmamıştı. Tarım kazançları ilk olarak gün ve 193 sayılı kanunla gelir vergisine tabi tutulmuştu. Bu vergilemede tarım kazançlarının vergilenmesinde çiftçiler, 1. Vergiden muaf küçük çiftçiler, 2. Götürü usulde vergilenen çiftçiler, 3. İşletme hesabı esasına göre vergilenen çiftçiler. 4. Bilanço esasına göre vergilenen çiftçiler olmak üzere gelirlerinin büyüklüklerine göre dört ayrı yöntemle vergileniyorlardı gün ve 4369 sayılı kanunla yapılan değişikliklerden sonra büyük tarım kazançlarının vergilenmesi olanak dışı duruma gelmiştir. Çünkü bu kanunla daha önceki hükümler temel olarak bırakılmıştır ama, işletme büyüklüğü ölçüleri yalnız fiziki ölçülere bağlanmış, elde edilen hasılat ölçüsü ve büyüklüğünün işletme büyüklüğünü göstermesi uygulamadan kaldırılmıştır. Üstelik, yasada mevcut olmasına rağmen ekim sayım beyanları uygulamasının fiilen yapılmaması fiziki ölçülerin kontrolunu olanak dışı bırakmıştır. Bu nedenlerle ülkemizde büyük tarım kazançları vergilenmemektedir. Halbuki, büyük tarım kazançları sağlayan çiftçiler vardır. Tarımın makineleşmesi işletme büyüklüklerini genişlettiği gibi, bir çok kimse şehir ve kasabalarda oturmakla beraber ve asıl çalışma alanları başka olduğu halde, ikinci bir iş olarak tarım işlerini rahatlıkla yürütebilmektedir. İşletme büyüklüğü ölçülerinin saptanmasında hasılat ölçü ve büyüklüğünün göz önünde bulundurulmaması, yalnız tarım kazançlarının vergilenmesinde değil, tarım ürünleri ticaretinde ve en önemlisi tarımsal sanayide büyük vergi kaçaklarına neden olmakta, bir çok işlem kayıt dışı kalabilmekte, tarımda kurumlaşmayı önlemektedir. Bu nedenlerle işletme büyüklüğünün tespitinde hasılat büyüklüğünün göz önünde bulundurulmasının sağlanması suretiyle büyük tarım kazançlarının vergilenmesi yeniden devreye sokulmalı, bu kazançların vergilenmesinde etkin bir vergi güvenliği önlemi olan Asgari Zirai Kazanç Esası yeniden devreye sokulmalıdır. i-3. Hayat Standartlarına ve Servet Artışına Göre Sorgulama ve Vergileme Yeniden Devreye Sokulmalıdır. Gelir vergisi mükellefiyeti olsun ya da olmasın, gelir vergisi beyannamesi vermiş bulunsun ya da bulunmasın, oturdukları ev ve evlerin ( mal sahibi ya da kiracı olarak) vergi değeri asgari ücretin yıllık tutarının 100 katından fazla olan ya da sahibi olduğu özel taşıtların değeri TL yi geçen (binek otosunun kasko değeri) her Türk vatandaşı, her yılbaşında hayat standartlarının göstergelerini ve sahip olduğu servet unsurlarını zorunlu olarak beyan etmelidir. Bu beyana göre vergileme gerekmeyecekse yapılacak bir şey yoktur. Varsa Nerden Buldun sorulmalı gereğinde vergileme yapılmalıdır. Ayrıca serveti bir milyonu geçenler, serveti üzerinden % 0,5 ilâ 2,5 oranında servet vergisine tabi tutulmalı, ancak servete göre hesaplanan servet vergisinden kişinin ödediği gelir vergisi düşülmelidir. Bu uygulamalar yıllardan beri Fransa da, kısmen Almanya da yapılmaktadır. 2 ii. Kanunla Vergi Dışı Bırakılmış Bulunan Vergi Ödeme Gücünü Gösteren Kaynaklar Vergilenmelidir. Gelir vergisinde vergi ödeme gücünün vergi dışı bırakıldığı en geniş alan, taşınmaz mallarda şehir rantı dolayısıyla oluşan değer artışlarının etkili biçimde vergilenememesi, hatta hiç vergilenmemesidir. Şu ya da bu nedenle eline bazı arsaları geçirmiş olan kimseler, şehirlerin genişlemesi ile değer kazanan bu arsalarını kat karşılığı inşaatçılara verdiklerinde yapılan binanın %30 ilâ % 70 i arasında olanını bedelsiz olarak sahip olabilmektedir. Böylece büyük varlıklara sahip olabilen bu kimseler, asgari ücretin % 15 oranında vergilendiği ülkemizde bir kuruş bile vergi ödememektedirler. 2 Bakınız: HASAN DOĞAN, 7

5 Bunun gibi taşınmaz mal spekülasyonu vergiyi yandan dolaşmanın en yoğun kullanıldığı bir alandır. Gayrimenkullerde hem değer artışlarının hem de gelirlerinin vergi kapsamına alınması emlak vergisi ve tapu kayıtları esas alınarak sıkı bir biçimde denetlenmelidir. Değer artışlarının vergilenmesinde yıl sınırı kaldırılmalı, bunun yerine vergilenmeyecek değer artışlarının tutarı yükseltilmelidir. b. Kurumlar Vergisinde Ülkemizde en yaygın kurumlar, limitet şirketler ve aile anonim şirketleridir. Bu şirketler, ortaklarını sınırlı biçimde üçüncü kişilere borç ödemekten kurtardığı gibi ortaklarının gelirlerinin müterakki (artan oranlı) bir tarife ile vergilenmekten de kurtarmaktadır. Nitekim kurumlar vergisinde vergi oranı % 20 olmasına rağmen, gelir vergisi oranı % 35 olabilmektedir. Kurumlar eğer kâr dağıtmazlarsa ortaklarının gelirleri de % 20 de kalmaktadır. Aslında gizli ya da açık olarak kâr dağıtılmasına rağmen, kimseye nasıl geçindiği servetini nasıl elde ettiği sorulamadığından kâr dağıtımı çok kere gizli kalmaktadır. Bu nedenle limitet şirket ortakları ile anonim şirketlerin sermayesinin % 5 inden fazlasına sahip olanlar, her yılbaşında hayat standartlarının göstergelerini ve sahip olduğu servet unsurlarını zorunlu olarak beyan edenler kapsamına alınmalıdır. Vakıf ve dernekler ve bunların iktisadi işletmeleri en çok başvurulan vergiden kaçınma yollarıdır. Bunların bir kısım kazançları kanunla vergi dışı bırakılmıştır. Bu kuruluşlar çoğunlukla denetim dışı kalmaktadır. Bu kurumlarda vergiden kaçınma yolları kapatılmalıdır. c. Katma Değer Vergisinde Katma Değer Vergisinde vergi bağışıklıkları ve düşük oranlı vergilemeler çok fazladır. Vergi bağışıklıkları ve düşük oranlı vergilemeler, en aza indirilmeli, olağan vergi oranı % 10 olmalıdır. 7. VATANDAŞA VERGİ EŞİTSİZLİĞİ, DE- VLET HARCAMALARININ HAKSIZLIĞI KONUSUNDA MAHKEMELERE BİREYSEL BAŞVURU HAKKI VERİLMELİDİR Herhangi bir vatandaş, kendi görüşüne göre vergi eşitliğini bozan yasa hükümleri ile idari tasarrufların iptali için, gereğine göre, idare mahkemelerinde ve Anayasa mahkemesinde dava açabilmeli, bu hak vatandaşa verilmelidir. Aynı hak haksız devlet harcamaları ilgili yasaların ve idari tasarrufların iptali içinde verilmelidir. 8. SONUÇ Beyana dayanan çağdaş vergicilikte vergilerin yükümlünün beyanına göre alınması ve denetim için vergi incelemesi yapılması olağan bir süreçtir. Sık aralıklarla vergi afları çıkarmak ve yükümlülerinin ilk beyanını artırmalarını istemek, olağanüstü bir durumdur. Ülkemizde bir süredir çağdaş ve demokratik olmayan bu yola başvurulması sıkça yapılır olmuştur. Vergi yönetimi bu yola vergilerden gerekli randımanları almadığı için başvurmaktadır. Halbuki, bu yol geçici olarak bazı sonuçlar verse bile daha sonra vergi randımanlarının daha fazla azalması sonucunu verir. Bunun yerine vergi gelirlerini artırmak için verginin tabana yayılmasını, kayıt dışılığın önlenmesini sağlamak gerekir. Bunun en etkili yolu vergi mevzuatına vergi güvenliğini sağlayacak hükümlerin getirilmesidir. Bu güvenlik önlemleri, gelişmiş batı ülkelerinde ve bizde daha önceleri uygulanan güvenlik önlemlerinden ibarettir. Vergi önlemlerinden daha önceleri uygulanmış olan, Ortalama Kâr Hadleri, Standart Esası, Servet Bildirimi gibi önlemler ıslah edilerek vergiciliğimize yeniden kazandırılmalıdır. Gelir vergisi mükellefiyeti olsun ya da olmasın, gelir vergisi beyannamesi vermiş bulunsun ya da bulunmasın, belirli yaşam düzeyinin üstünde olan her Türk vatandaşı, her yılbaşında hayat standartlarının göstergelerini ve sahip olduğu servet unsurlarını zorunlu olarak beyan etmelidir. Tarım kazançlarının vergilenmesinde hasılat esasını yeniden getirilmek suretiyle büyük tarım kazançlarının vergilenmesi sağlanmalıdır. Kamunun bir kazancı olan şehir rantları vergilendirilmelidir. Herhangi bir vatandaş, kendi görüşüne göre vergi eşitliğini bozan yasa hükümleri ile idari tasarrufların, haksız devlet harcamaları ilgili yasaların ve idari tasarrufların iptali için, gereğine göre, idare mahkemelerinde ve Anayasa Mahkemesinde dava açabilmeli, bu hak vatandaşa verilmelidir. Kaynakça 1. Fransız Varlık Vergisi ve Türk Vergi Düzeni; Vergi Dünyası Dergisi, Kasım1999, Sayı:219; 2. Almanya da Toplu ve Sürekli Servet Vergisi; Mükellefin Dergisi, Kasım 2000, Sayı 95; 3. Gelir Vergisi Kanunu Yeniden Yazılacaksa, Oluş Yayıncılık, Etüt Ve Değerlemeler, , XlV; 4. Alman Gelir Vergisi -Oluş Yayıncılık, , Etüt Ve Değerlemeler, , XLIV 8

SİRKÜLER 2011/98. Aralık 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28154

SİRKÜLER 2011/98. Aralık 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28154 SİRKÜLER 2011/98 Erol AKSOY Yeminli Mali Müşavir İstanbul, 26/12/2011 Konu : Vergi Usul Kanununda Yer Alan Ve 01/01/2012 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Uygulanacak Olan Had Ve Miktarlar Aralık 2011 PAZARTESİ

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ. ( Sıra No : 422 )

SİRKÜLER RAPOR VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ. ( Sıra No : 422 ) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi : 03.01.2013 Sirküler No : 2013 / 3-2 VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ ( Sıra No : 422 ) 31.12.2012 tarih ve 28514 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 422 Sıra

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/15-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR

Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/15-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/15-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR ÖZET : Tebliğde Vergi Usul Kanunu nda yer alan ve 2015 Yılında uygulanacak olan hadler yer almaktadır.

Detaylı

KONU : VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2012 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR

KONU : VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2012 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR KONU : VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2012 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR Vergi Usul Kanunu'nun "Yetki" başlıklı mükerrer 414. maddesinde, Kanun'da yer alan maktu

Detaylı

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 1/1/2015 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE TUTARLAR

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 1/1/2015 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE TUTARLAR 442 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 29221 Resmi Gazete Tarihi 30/12/2014 Kapsam 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, "Bu Kanunda yer

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Yasemin TAŞKIN - Maliye Bölümü - Mali Hukuk Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Yasemin TAŞKIN - Maliye Bölümü - Mali Hukuk Anabilim Dalı YENİ TORBA ÖZET KANUNDAKİ VERGİ AVANTAJLARINA GENEL BAKIŞ 11.11.2014 HAZIRLAYAN Yrd. Doç. Dr. Yasemin TAŞKIN - Maliye Bölümü - Mali Hukuk Anabilim Dalı GİRİŞ Kısaca Torba Kanun olarak bilinen ve 11 Eylül

Detaylı

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Sirküler No : 2013/9 Sirküler Tarihi : 02.01.2013 Konu : 01.01.2013 Tarihinden İtibaren Vergi Usul Kanunu nda Yer Alan, Maktu Hadler ile Asgari ve Azami Miktarları Belirtilmiş Olan Para ile Ödenecek Ceza

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR

VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/11-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR ÖZET : Vergi Usul Kanunu nda yer alan ve 2016 Yılında uygulanacak hadlerin belirlendiği 460 Sıra No lu

Detaylı

AA BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

AA BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. AA BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM AŞ Şehit Ersan Cad. No: 28 / 5 06680 Çankaya- Ankara. Tel:+90 312 4688150 Faks: +90 312 4270847 Ticaret Sicil No: Ankara-170606 www.aa-ymm.com SİRKÜLER Tarih,31/12/2013 Sayı:2013/46

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 5 İST, 05.01.2015. 2015 yılında geçerli olacak VUK nda yer alan bazı tutar ve hadler belirlendi.

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 5 İST, 05.01.2015. 2015 yılında geçerli olacak VUK nda yer alan bazı tutar ve hadler belirlendi. SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 5 İST, 05.01.2015 ÖZET: 2015 yılında geçerli olacak VUK nda yer alan bazı tutar ve hadler belirlendi. 2015 YILINDA GEÇERLİ OLACAK VERGİ USUL KANUNU'NDA YER ALAN BAZI TUTAR VE HADLER

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM LTD. ŞTİ.

BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM LTD. ŞTİ. BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM LTD. ŞTİ. SİRKÜLER SAYI : 2014 01 KONU : Maliye Bakanlığının, 2014 Takvim Yılında Uygulanacak Vergi Usul Kanunda Yer alan Maktu Hadler ile Asgari ve Azami Miktarı Belirtilmiş Olan

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık No : 2010-074 Tarih : 30.12.2010 Konu : 01.01.2011 Tarihinden İtibaren Vergi Usul Kanununda Yer Alan Maktu Hadler İle Asgari ve Azami Miktarları Belirtilmiş Olan Para ile Ödenecek Ceza Miktarları Bilindiği

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN TASARISI

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN TASARISI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN TASARISI KAPSAMA GİREN İDARELER Maliye Bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, İl Özel İdareleri ve Belediyeler, Büyükşehir Belediyeleri

Detaylı

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik Duyuru Tarihi: 06.01.2014 Duyuru No : 2014-1 KONU : 2014 YILI MAKTU HADLER İLE ÖDENECEK CEZA MİKTARLARI HK. Bilindiği üzere; Mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, Bu Kanunda yer alan maktu hadler

Detaylı

BİLGİ NOTU 27.12.2011/2011-16 2012 YILINDA UYGULANACAK HAD VE MİKTARLAR VERGİ USUL KANUNU

BİLGİ NOTU 27.12.2011/2011-16 2012 YILINDA UYGULANACAK HAD VE MİKTARLAR VERGİ USUL KANUNU BİLGİ NOTU 27.12.2011/2011-16 2012 YILINDA UYGULANACAK HAD VE MİKTARLAR VERGİ USUL KANUNU 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 414 üncü maddesi uyarınca, bu kanunda yer alan maktu hadler ile asgari

Detaylı

Vergi Usul Kanununda Yer Alan Usulsüzlük, Özel Usulsüzlük ve Bazı Parasal Değerlerin 2014 Yılı İçin Uygulanacak Tutarları Belirlendi.

Vergi Usul Kanununda Yer Alan Usulsüzlük, Özel Usulsüzlük ve Bazı Parasal Değerlerin 2014 Yılı İçin Uygulanacak Tutarları Belirlendi. MBK ULUSLARARASI RAPORLAMA VE YMM LTD. ŞTİ. Ankara Asfaltı Halk Sokak Sıddıklar Plaza No: 56 Kat: 7 Kozyatağı Kadıköy / İSTANBUL T +90 (216) 368 24 24 F +90 (216) 368 24 45 www.moorestephens.com.tr SİRKÜLER

Detaylı

ANKARA BAROSU EĞİTİM SEMİNERİ 6552 SAYILI TORBA KANUN

ANKARA BAROSU EĞİTİM SEMİNERİ 6552 SAYILI TORBA KANUN ANKARA BAROSU EĞİTİM SEMİNERİ 6552 SAYILI TORBA KANUN (Kasa-Ortaklar Cari Hesapları ve Yeniden Yapılandırma) Yrd.Doç.Dr.Mehmet Ali AKTAŞ maktas978@gmail.com KANUN BAŞLIĞI Torba Kanun olarak adlandırılan

Detaylı

Sayı : 2014 / 285 Konu: Bilgilendirme 30 Aralık 2014

Sayı : 2014 / 285 Konu: Bilgilendirme 30 Aralık 2014 Sayı : 2014 / 285 Konu: Bilgilendirme 30 Aralık 2014 Değerli Üyemiz, Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 145 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda

Detaylı

Sayı : 2014 / 1 Konu: Bilgilendirme 02 Ocak 2014. Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 1 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur.

Sayı : 2014 / 1 Konu: Bilgilendirme 02 Ocak 2014. Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 1 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Sayı : 2014 / 1 Konu: Bilgilendirme 02 Ocak 2014 Değerli Üyemiz, Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 1 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda

Detaylı

KONU : VERGİ VE SİGORTA BORÇLARINA YENİDEN YAPILANDIRMA VE MATRAH ARTIRIMI

KONU : VERGİ VE SİGORTA BORÇLARINA YENİDEN YAPILANDIRMA VE MATRAH ARTIRIMI SiRKÜLER 2011/03 İstanbul, 07.03.2011 KONU : VERGİ VE SİGORTA BORÇLARINA YENİDEN YAPILANDIRMA VE MATRAH ARTIRIMI 25.02.2011 tarih 27857 mükerrer sayılı resmi gazetede yayınlanan 6111 sayılı Bazı Alacakların

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN SON VERSİYONUNDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN SON VERSİYONUNDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN SON VERSİYONUNDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Beyanname düzenleme programının yeni versiyonu 01.04.2014 tarihinde güncellenmiştir. Kurumlar vergisi beyannamesi doldurmadan

Detaylı

SİRKÜLER 2014/19 6552 SAYILI TORBA KANUNDA AF VE BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI İLE İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEMELER

SİRKÜLER 2014/19 6552 SAYILI TORBA KANUNDA AF VE BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI İLE İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEMELER 16/09/2014 SİRKÜLER 2014/19 6552 SAYILI TORBA KANUNDA AF VE BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI İLE İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEMELER 6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması

Detaylı

6552 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN

6552 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN 6552 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN ÖNSÖZ Bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin hükümleri de içeren 6552 sayılı Kanun, 11/09/2014 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak

Detaylı

TUNCELİ DEFTERDARLIĞI. Bazı Alacakların 6552 sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılması ÖMER FARUK ÖNEL DEFTERDAR

TUNCELİ DEFTERDARLIĞI. Bazı Alacakların 6552 sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılması ÖMER FARUK ÖNEL DEFTERDAR TUNCELİ DEFTERDARLIĞI Bazı Alacakların 6552 sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılması ÖMER FARUK ÖNEL DEFTERDAR KAPSAM-1 213 sayılı V.U.K. kapsamına giren; - 30/4/2014 tarihinden önceki dönemlere,

Detaylı

DEMİRBAŞ VE AMORTİSMAN SINIRI (VUK 313) Doğrudan Gider Yazılacak Demirbaş, Özel Maliyet ve Araç Gereç (01.01.2013 Tarihinden itibaren) 800,00

DEMİRBAŞ VE AMORTİSMAN SINIRI (VUK 313) Doğrudan Gider Yazılacak Demirbaş, Özel Maliyet ve Araç Gereç (01.01.2013 Tarihinden itibaren) 800,00 ASGARİ ÜCRETLER (BRÜT -31.12.2013) 16 Yaşından Büyükler için ( - 30.06.2013) 978,60 16 Yaşından Büyükler için (01.07.2013-31.12.2013) 1.021,50 16 Yaşından Küçükler için ( - 30.06.2013) 839,10 16 Yaşından

Detaylı

2015 Yılı VERGİ USUL KANUNU HAD VE TUTARLAR Broşürü

2015 Yılı VERGİ USUL KANUNU HAD VE TUTARLAR Broşürü Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği GUYADER - İnkilap sok.22/1 Kızılay / ANKARA E-Mail : info@guyader.org.tr 2015 Yılı VERGİ USUL KANUNU HAD VE TUTARLAR Broşürü (Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezaları)

Detaylı

Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu.

Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu. Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu. Sayı: Tarih: 28/05/2014 39044742-KDV.29-1496 T.C. GELİR

Detaylı

Deniz Taşıtı İmal Edenlere Bu Kapsamda Yapılacak Teslim ve Hizmetler KDV den İstisna Edildi:

Deniz Taşıtı İmal Edenlere Bu Kapsamda Yapılacak Teslim ve Hizmetler KDV den İstisna Edildi: SİRKÜLER NO: POZ-2011 / 30 İST, 28.02.2011 ÖZET: 6111 sayılı Kanunla bazı kanunlarda yapılan değişiklikler hakkında açıklamalar BAZI KANUNLARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA AÇIKLAMALAR 6111 sayılı Bazı

Detaylı

KONU: Vergi Usul Kanununda Yer Alan Had ve Miktarların Attırılması Hakk. SİRKÜLER

KONU: Vergi Usul Kanununda Yer Alan Had ve Miktarların Attırılması Hakk. SİRKÜLER SAYI: 2013/22 KONU: Vergi Usul Kanununda Yer Alan Had ve Miktarların Attırılması Hakk. Ankara,01/02/2013 SİRKÜLER 1.12.2012 tarih ve 28514 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 422 Sıra No.lu

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık No: 2010/46 Tarih: 23.11.2010 Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com

Detaylı

MALİ DÜZENLEME VE KAMU ALACAKLARININ İNDİRİMLİ TAHSİLİNE İLİŞKİN YASA GÜCÜNDE KARARNAME GENEL GEREKÇE

MALİ DÜZENLEME VE KAMU ALACAKLARININ İNDİRİMLİ TAHSİLİNE İLİŞKİN YASA GÜCÜNDE KARARNAME GENEL GEREKÇE MALİ DÜZENLEME VE KAMU ALACAKLARININ İNDİRİMLİ TAHSİLİNE İLİŞKİN YASA GÜCÜNDE KARARNAME GENEL GEREKÇE Ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle yükümlülere açılım sağlanması, Devlete olan borçlarını

Detaylı

VARLIK BARIŞI İLE İLGİLİ HATIRLATMALAR

VARLIK BARIŞI İLE İLGİLİ HATIRLATMALAR Sirküler Tarihi : 17.08.2009 Sirküler No : 2009/099 Denet Sirküler Denet Yayıncılık A.Ş. Tel : 0212 275 96 90/274 77 06 Avni Dilligil Sokak No:6 Faks : 0212-272 62 16/272 33 23 34394 Mecidiyeköy-İSTANBUL

Detaylı

6111 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER (6) (Madde 18-21)

6111 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER (6) (Madde 18-21) YOUR GLOBAL NETWORK OF LEADING TAX ADVISORS Vergi Gazetesi 2011-23 6111 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER (6) (Madde 18-21) 01.03.2011 www.taxand.com Ortak Hükümler 1 -Bu Kanunun hükümlerinden yararlanmak

Detaylı

ÖZET BAŞLIKLAR. Çemberlitaş, Binbirdirek Mh. Piyerloti Cd. Dostlukyurdu Sk. Yeşil Ap. No : 1 Kat : 2 D : 6 Fatih / İstanbul

ÖZET BAŞLIKLAR. Çemberlitaş, Binbirdirek Mh. Piyerloti Cd. Dostlukyurdu Sk. Yeşil Ap. No : 1 Kat : 2 D : 6 Fatih / İstanbul 13/09/2014 Değerli Mükelleflerimiz, Uzun zamandır çoğu mükellef tarafından beklenen, 6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden

Detaylı

Sayı :2014/29 Ankara, 19/09/2014 Konu : Kesinleşmiş Alacakların Yapılandırılması Hakkında SİRKÜLER

Sayı :2014/29 Ankara, 19/09/2014 Konu : Kesinleşmiş Alacakların Yapılandırılması Hakkında SİRKÜLER Sayı :2014/29 Ankara, 19/09/2014 Konu : Kesinleşmiş Alacakların Yapılandırılması Hakkında SİRKÜLER Kamuoyunda Torba Yasa veya Af Yasası olarak adlandırılan 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun

Detaylı

TORBA YASA YÜRÜRLÜKTE

TORBA YASA YÜRÜRLÜKTE TORBA YASA YÜRÜRLÜKTE 10.09.2014 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilen ve kamuoyunda TORBA YASA olarak bilinen İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR 1 SERİ NOLU GENEL TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR.

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR 1 SERİ NOLU GENEL TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR. Tarih: 08.10.2014 Sayı: 2014/1178 Değerli Müşterimiz, BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR 1 SERİ NOLU GENEL TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR. Bilindiği üzere, 6552 sayılı

Detaylı

Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) Borçları ve 6385 Sayılı Kanunla Getirilen Ödeme Kolaylığı

Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) Borçları ve 6385 Sayılı Kanunla Getirilen Ödeme Kolaylığı Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) Borçları ve 6385 Sayılı Kanunla Getirilen Ödeme Kolaylığı I- GİRİŞ Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP), 1479 sayılı Bağ-Kur Kanunu na 4447 sayılı Kanun ile eklenen ek

Detaylı

: 411 SIRA NO'LU VERGĠ USUL KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ

: 411 SIRA NO'LU VERGĠ USUL KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ Genelge : 2012/03 27.12.2011 GENELGE (Sadece Müşterilerimiz içindir) Açıklama: 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, "Bu Kanunda yer alan maktu hadler ile asgari

Detaylı

Tapu harçları için taksitlendirmeden yararlanılabilir. 03.12.2008 Veysi Seviğ - Bumin Doğrusöz

Tapu harçları için taksitlendirmeden yararlanılabilir. 03.12.2008 Veysi Seviğ - Bumin Doğrusöz Tapu harçları için taksitlendirmeden yararlanılabilir 03.12.2008 Veysi Seviğ - Bumin Doğrusöz Tahsilat Genel Tebliği uyarınca tecil ve taksitlendirmeden yararlanmak isteyen mükelleflerin bağlı oldukları

Detaylı

Biz de yazımızda bunu irdeleyelim, yani vergi aslında af olur mu sorusunun cevabını irdeleyelim istedik.

Biz de yazımızda bunu irdeleyelim, yani vergi aslında af olur mu sorusunun cevabını irdeleyelim istedik. Vergi barışı, Hazine'ye varlık barışından daha çok gelir getirir 23.11.2009 Bumin Doğrusöz Geçen günlerde yine vergi affı dedikoduları çıktı. Bu arada bir toplantıda Maliye Bakanı, vergide af olmayacağını

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/96. Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6552 Sayılı Kanun Genel Tebliği Yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/96. Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6552 Sayılı Kanun Genel Tebliği Yayımlandı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Maslak No/1 Plaza Eski Büyükdere Cad. Maslak/İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net

Detaylı

A K A D E M İ SİRKÜLER 2009-25

A K A D E M İ SİRKÜLER 2009-25 VARLIK BARIŞI 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanunun Bazı vergi kanunlarında da değişiklik yapan 25.06.2009 tarih ve 5917 sayılı Bütçe Kanunlarında yer Alan Bazı Hükümlerin

Detaylı

Sirküler no: 073 İstanbul, 3 Temmuz 2009

Sirküler no: 073 İstanbul, 3 Temmuz 2009 Sirküler no: 073 İstanbul, 3 Temmuz 2009 Konu: Varlık Barışı Kanunu olarak adlandırılan 5811 Sayılı Kanunun uygulama süresi uzatılıyor. Özet: TBMM Genel Kurulu nun 25 Haziran 2009 tarihli oturumunda kabul

Detaylı

SİRKÜLER (2014 42) Beyanname ile beyan edilen vergilerde ödeme tarihleri 30.04.2014 e kadar olan ve ödenmemiş vergi alacakları girmektedir.

SİRKÜLER (2014 42) Beyanname ile beyan edilen vergilerde ödeme tarihleri 30.04.2014 e kadar olan ve ödenmemiş vergi alacakları girmektedir. 02.10.2014 SİRKÜLER (2014 42) Konu: 6552 Sayılı Kanunun; 73 üncü Maddesi Kapsamında Yeniden Yapılandırılacak Alacaklar 01.12.2014 Tarihine Kadar ile 74 üncü Maddesine Göre Bilanço Esasına Göre Defter Tutan

Detaylı

VERGİ YAPILANDIRMA NOTLAR

VERGİ YAPILANDIRMA NOTLAR MERT AK MALİ MÜŞAVİR & BAĞIMSIZ DENETÇİ Vergi Sirküleri Sayı : Vergi -2014/3 Tarih : 30 Eylül 2014 VERGİ YAPILANDIRMA NOTLAR - 6552 sayılı yasaya göre bir alacağın yapılandırılarak ödenebilmesi için 3

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008

SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008 SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008 ÖZET: 22 Kasım 2008 Tarih ve 27062 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun yayımlanmıştır.

Detaylı

2010/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MAZERET SINAVLARI SORU VE CEVAPLARI GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 23 Temmuz 2010-Cuma 16:00

2010/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MAZERET SINAVLARI SORU VE CEVAPLARI GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 23 Temmuz 2010-Cuma 16:00 2010/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MAZERET SINAVLARI SORU VE CEVAPLARI GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 23 Temmuz 2010-Cuma 16:00 SORULAR SORU 1: (X) Anonim Şirketi 2000 yılında 10.000.000-TL sermaye

Detaylı

Kanun Numarası : 3986 Kabul Tarihi : 4/5/1994 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 7/5/1994 Sayı : 21927 Yayımlanrığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 33

Kanun Numarası : 3986 Kabul Tarihi : 4/5/1994 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 7/5/1994 Sayı : 21927 Yayımlanrığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 33 7365 EKONOMİK DENGE İÇİN YENİ VERGİLER İHDASI İLE 1.7.1964 TARİHLİ VE 488 SAYILI, 2.7.1964 TARİHLİ VE 492 SAYILI, 7.11.1984 TARİHLİ VE 3074 SAYILI 25.10.1984 ARİHLİ VE 3065 SAYILI, 31.12.1960 TARİHLİ VE

Detaylı

6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER YAPILANDIRMA KAPSAMINDA OLAN GÜMRÜK VERGİSİ, CEZA VB.

6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER YAPILANDIRMA KAPSAMINDA OLAN GÜMRÜK VERGİSİ, CEZA VB. 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER YAPILANDIRMA KAPSAMINDA OLAN VERGİ, CEZA VB. BORÇLAR YAPILANDIRMA KAPSAMINDA OLAN GÜMRÜK VERGİSİ, CEZA VB. BORÇLAR

Detaylı

DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. 29.12.2011 SİRKÜLER NO: 2011/49 Konu: 2012 YILINDA UYGULANACAK BAZI HAD VE ORANLAR HK. Bilindiği üzere Vergi Kanunlarında yer alan maktu hadler ile parasal tutarlar, Maliye Bakanlığı nca her yıl bir önceki

Detaylı

G E N E L G E 2009-25

G E N E L G E 2009-25 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SSK.5.01.08.00/ 73-034/121 9.2.2009 Konu : Tarım sigortası primlerinin tahakkuk ve

Detaylı

BELEDİYE ALACAKLARI AÇISINDAN 6552 SAYILI ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 11 Eylül 2014 tarih ve 29116 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete

BELEDİYE ALACAKLARI AÇISINDAN 6552 SAYILI ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 11 Eylül 2014 tarih ve 29116 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete BELEDİYE ALACAKLARI AÇISINDAN 6552 SAYILI ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 11 Eylül 2014 tarih ve 29116 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete Dr. Ahmet OZANSOY BOSTON, 18 Ekim 2014 1 KANUN KAPSAMINDAKİ

Detaylı

GÖTÜRÜ USULDE VERGİLENDİRME ESAS VE KISTASLARI TÜZÜĞÜ

GÖTÜRÜ USULDE VERGİLENDİRME ESAS VE KISTASLARI TÜZÜĞÜ GÖTÜRÜ USULDE VERGİLENDİRME ESAS VE KISTASLARI TÜZÜĞÜ [(25.2.1983 R.G. 14 EK III A.E. 87 Sayılı Tüzüğün), (29.4.1983 R.G. 29 EK III A.E. 173), ( 15.3.1985 R.G. 22 EK III A.E. 133), ( 7.4.1985 R.G. 30 EK

Detaylı

Mehmet ŞİMŞEK Maliye Bakanı. Maliye Bakanlığınca Hazırlanan Kanun Tasarısı Taslağı

Mehmet ŞİMŞEK Maliye Bakanı. Maliye Bakanlığınca Hazırlanan Kanun Tasarısı Taslağı Mehmet ŞİMŞEK Maliye Bakanı Maliye Bakanlığınca Hazırlanan Kanun Tasarısı Taslağı 1 AMAÇLAR Yatırımların teşviki, bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması Yatırım ortamının iyileştirilmesi Hizmet ihracının

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Sayı: 2014 044 11.09.2014. Konu: Vergi ve SGK Borçlarında Yapılandırma Kanunu (Torba Yasa)

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Sayı: 2014 044 11.09.2014. Konu: Vergi ve SGK Borçlarında Yapılandırma Kanunu (Torba Yasa) Sirküler Sayı: 2014 044 11.09.2014 Konu: Vergi ve SGK Borçlarında Yapılandırma Kanunu (Torba Yasa) İçindekiler Yasa Kapsamına Giren Vergi Borçları... 2 Yararlanma Koşulları... 2 Taksitle Ödeme İmkanı...

Detaylı

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 10417 BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5811 Kabul Tarihi : 13/11/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/11//2008 Sayı : 27062 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

6552 SAYILI KANUN UYGULAMALARI. www.pakis.com.tr

6552 SAYILI KANUN UYGULAMALARI. www.pakis.com.tr 6552 SAYILI KANUN UYGULAMALARI www.pakis.com.tr 1) AF UYGULAMASI 2) TAKSİTLENDİRME 3) İŞ KANUNU DÜZENLEMELERİ 4) DİĞER ÇEŞİTLİ DÜZENLEMELER AF UYGULAMASI A- Aslına bağlı olmayan vergi cezalarının ve SGK

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR 6552 SAYILI KANUN 21 Ekim 2014 1 SUNU İÇERİĞİ 2 6552 Sayılı Kanunun Madde Özeti Kapsama Giren Alacakların Türleri ve Dönemleri 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Sayı : B.07.1.GİB.4.06.16.01-120[40-11/9]-249 20/02/2012 Konu : Bedelsiz kiralanan otomobile

Detaylı

ŞANS OYUNLARI HASILATINDAN ALINAN VERGİ, FON VE PAYLARIN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

ŞANS OYUNLARI HASILATINDAN ALINAN VERGİ, FON VE PAYLARIN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 10023 ŞANS OYUNLARI HASILATINDAN ALINAN VERGİ, FON VE PAYLARIN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5602 Kabul Tarihi : 14/3/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 21/3/2007 Sayı : 26469 Yayımlandığı

Detaylı

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59) Resmî Gazete: 14 Mart 2009/ 27169

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59) Resmî Gazete: 14 Mart 2009/ 27169 Sayı: YMM.03.2009-025 Konu: 59 Seri No.lu Harçlar Genel Tebliği İZMİR. 16.3.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 14.03.2009 tarih ve 27169 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 59 Seri No.lu Harçlar Genel Tebliğinde;

Detaylı

3) Beyan Edilen, Bildirilen Varlıklar Üzerinden Ödenecek Vergi Tutarı ve Ödenen Verginin Gider Kabul Edilebilme Durumu;

3) Beyan Edilen, Bildirilen Varlıklar Üzerinden Ödenecek Vergi Tutarı ve Ödenen Verginin Gider Kabul Edilebilme Durumu; İstanbul, 03.05.2013 VARLIK BARIŞINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER İÇEREN KANUN TASARISI HAKKINDA BİLGİLENDİRME DUYURU NO:2013/55 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değisiklik

Detaylı

Sirküler no: 092 İstanbul, 24 Kasım 2010

Sirküler no: 092 İstanbul, 24 Kasım 2010 Sirküler n: 092 İstanbul, 24 Kasım 2010 Knu: Bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin Kanun Tasarısı hakkında Hükümet tarafından yapılan açıklamalar. Özet: 15 Kasım 2010 tarihinde, Devlet Bakanı

Detaylı

SİRKÜLER (2014 64) Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 442 yayımlanmış olup, bu tebliğde;

SİRKÜLER (2014 64) Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 442 yayımlanmış olup, bu tebliğde; 30.12.2014 SİRKÜLER (2014 64) Konu: V.U.K na göre, 01.01.2015 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Uygulanacak Olan Had ve Miktarlar Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 442 yayımlanmış olup, bu tebliğde;

Detaylı

Sirküler No: 076 İstanbul, 12 Eylül 2014

Sirküler No: 076 İstanbul, 12 Eylül 2014 Sirküler No: 076 İstanbul, 12 Eylül 2014 Konu: Kesinleşmiş vergi, vergi cezaları, gecikme zam ve faizleri ile bazı idari para cezalarının yeniden yapılandırılması. Özet: 11 Eylül 2014 tarihli (mükerrer)

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2011/1 TARİH: 03.01.2011

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2011/1 TARİH: 03.01.2011 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2011/1 TARİH: 03.01.2011 KONU Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik

Detaylı

TÜRK VERGİ SİSTEMİ-1.BÖLÜM

TÜRK VERGİ SİSTEMİ-1.BÖLÜM TÜRK VERGİ SİSTEMİ-1.BÖLÜM I. TÜRK VERGİ SİSTEMİNİN TARİHÇESİ Cumhuriyet öncesinde uygulanan Osmanlı dönemi vergileri, genel olarak şer i vergilerden oluşuyordu. Bunların arasında Müslüman olmayan tebaadan

Detaylı

2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR

2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR Sirküler Rapor 30.06.2011/ 88-1 2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR ÖZET : 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına

Detaylı

Maliye Bakanlığından 5736 SAYILI BAZI KAMU ALACAKLARININ UZLAŞMA USULÜ İLE TAHSİLİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ SIRA NO: 3

Maliye Bakanlığından 5736 SAYILI BAZI KAMU ALACAKLARININ UZLAŞMA USULÜ İLE TAHSİLİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ SIRA NO: 3 7 Mart 2008 CUMA Resmî Gazete Sayı : 26809 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından 5736 SAYILI BAZI KAMU ALACAKLARININ UZLAŞMA USULÜ İLE TAHSİLİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ SIRA NO: 3 27/2/2008 tarihli ve 26800 sayılı

Detaylı

6111 SAYILI KANUN UN DERNEK, VAKIF VE İKTİSADİ İŞLETMELERE ETKİSİ

6111 SAYILI KANUN UN DERNEK, VAKIF VE İKTİSADİ İŞLETMELERE ETKİSİ 6111 SAYILI KANUN UN DERNEK, VAKIF VE İKTİSADİ İŞLETMELERE ETKİSİ Bilindiği üzere, kamuoyunda torba yasa olarak adlandırılan, 6111 Sayılı Yasa 25.02.2011 tarihi ile Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Torba

Detaylı

KONU: 2014 Yılında Uygulanacak Bazı Vergi Hadleri ve Miktarları

KONU: 2014 Yılında Uygulanacak Bazı Vergi Hadleri ve Miktarları 1 İstanbul, 02/01/2014 KONU: 2014 Yılında Uygulanacak Bazı Vergi Hadleri ve Miktarları 30 Aralık 2013 tarih ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayınlanan bazı tebliğler (*) ile 01/01/2014 tarihinden

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:102)

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:102) KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:102) 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 5035 sayılı Kanunla değişik 29 uncu maddesinde; Bakanlar Kurulu tarafından vergi nispeti indirilen teslim

Detaylı

GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 01 Her Türlü Gelirin Tahsil Edilmesi 02 Adli Teminat İşlemleri 03 Teminat Alınması 04 Kesin Teminat İadesi 05 Geçici

Detaylı

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ Özel Tüketim Vergisi Kanununun 14 üncü maddesine göre (I) sayılı listede yer alan malların teslimlerinde vergilendirme dönemi, her ayın ilk 15 günlük birinci ve kalan günlerinden

Detaylı

1) Emlâk Vergisi Kanunu na göre, aşağıdakilerden. daimi olarak şartlı muaftır?

1) Emlâk Vergisi Kanunu na göre, aşağıdakilerden. daimi olarak şartlı muaftır? Vergi Mevzuatı 1) Emlâk Vergisi Kanunu na göre, aşağıdakilerden hangisi arazi vergisinden daimi olarak şartlı muaftır? a) Belediyeye ait yolcu taşıma işlerine ait arazi b) Özel bütçeli idarelere il özel

Detaylı

Sirküler no: 049 İstanbul, 8 Mayıs 2009

Sirküler no: 049 İstanbul, 8 Mayıs 2009 Sirküler no: 049 İstanbul, 8 Mayıs 2009 Konu: Yat, kotra ve her türlü motorlu özel teknelerden motorlu taşıtlar vergisi yerine harç alınmasını öngören 5897 sayılı Kanun, TBMM Genel Kurulu nda kabul edildi.

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU YÖNÜNDEN 2016 YILINDA UYGULANACAK ORANLAR VE HADLER

VERGİ USUL KANUNU YÖNÜNDEN 2016 YILINDA UYGULANACAK ORANLAR VE HADLER VERGİ USUL KANUNU YÖNÜNDEN 2016 YILINDA UYGULANACAK ORANLAR VE HADLER 460 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; 2015 yılı için %5,58 (beş virgül elli sekiz) olarak tespit edilen yeniden değerleme

Detaylı

BÜLTEN - 2014/14. 16 Ekim 2014. Konu: Torba Yasa ile getirilen vergi borçlarının yapılandırılması imkanı

BÜLTEN - 2014/14. 16 Ekim 2014. Konu: Torba Yasa ile getirilen vergi borçlarının yapılandırılması imkanı BÜLTEN - 2014/14 16 Ekim 2014 Konu: Torba Yasa ile getirilen vergi borçlarının yapılandırılması imkanı I-GĐRĐŞ Torba Kanun 6552 sayılı Đş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 11.01.2016/30-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 9) YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat 11.01.2016/30-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 9) YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 11.01.2016/30-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 9) YAYIMLANDI Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı nın Artvin Valiliğine hitaben yazdığı 25/11/2015 tarih ve 80100189-105[13-1227]-111814

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRMA ŞARTLARI

SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRMA ŞARTLARI SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRMA ŞARTLARI Ekrem TAŞBAŞI * I-GİRİŞ 6385 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanuna Sosyal güvenlik destek prim borçlarının yapılandırılması başlığını taşıyan Geçici

Detaylı

VARLIK BARIŞI VE UYGULAMASI

VARLIK BARIŞI VE UYGULAMASI VARLIK BARIŞI VE UYGULAMASI Dünyada yaşanan ekonomik krize bağlı olarak ülkemizde de yaşanmakta olan krize karşı alınmakta olan tedbirlerden bir diğeri; kamuoyuna Varlık Barışı adı altında sunulan Bazı

Detaylı

MALİ DANIŞMANLIK HAFTALIK RAPORU 15 Eylül 2014

MALİ DANIŞMANLIK HAFTALIK RAPORU 15 Eylül 2014 Sayfa 1 / 8 MALİ DANIŞMANLIK HAFTALIK RAPORU 15 Eylül 2014 I. KAMU MALİYESİNDE VE VERGİ MEVZUATINDA GELİŞMELER VERGİ MEVZUATINDA GELİŞMELER: TORBA YASA YÜRÜRLÜKTE 10.09.2014 tarihinde TBMM Genel Kurulunda

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

01.01.2015 TARİHİ İTİBARİYLE VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE GÜNCEL HATIRLATMALAR

01.01.2015 TARİHİ İTİBARİYLE VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE GÜNCEL HATIRLATMALAR 2015-01 01.01.2015 TARİHİ İTİBARİYLE VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE GÜNCEL HATIRLATMALAR 01.01.2015 tarihi itibariyle Vergi Kanunlarında yapılan değişiklikler ve güncel hatırlatmalar aşağıda

Detaylı

SİRKÜLER 2014/71. 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Yayınlanan Tebliğ Taslağındaki Açıklamalar

SİRKÜLER 2014/71. 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Yayınlanan Tebliğ Taslağındaki Açıklamalar ALİ YERLİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. Adres : İşçi Blokları Mah. Mevlana Bulvarı No.182 Ege Plaza B Blok Kat.20 D.88 Balgat-Çankaya / ANKARA Telefon : 0 312 472 02 37-38 Mersis No

Detaylı

Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanuna ilişkin 1

Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanuna ilişkin 1 30.09..2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/118 KONU: 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 1 Seri No lu Tebliğ Düzenlemesi Hk.

Detaylı

Yazar ALİ KARAKUŞ Perşembe, 30 Mayıs 2013 08:20 - Son Güncelleme Perşembe, 30 Mayıs 2013 08:22

Yazar ALİ KARAKUŞ Perşembe, 30 Mayıs 2013 08:20 - Son Güncelleme Perşembe, 30 Mayıs 2013 08:22 VARLIK BARIŞI YASALAŞTI 29 Mayıs 2013 Kısa bir süre önce, ilk olarak devlet bakanı Ali Babacan tarafından basın yoluyla dile getirilen ve içinde Varlık Barışının da yer aldığı 6486 sayılı kanun 29 Mayıs

Detaylı

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO : 31 )

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO : 31 ) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 30.12.2008 Sirküler No: 2008/127 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO : 31 ) 26.12.2008 tarih ve 27092 sayılı Resmi Gazete de Yayımlanan 31 seri nolu Motorlu

Detaylı

ÖZEL BÜLTEN 16. Abonelerimize 28 TEMMUZ 2011 SÜRYAY AŞ SICAK HABER

ÖZEL BÜLTEN 16. Abonelerimize 28 TEMMUZ 2011 SÜRYAY AŞ SICAK HABER SICAK HABER Abonelerimize ÖZEL BÜLTEN 16 28 TEMMUZ 2011 SÜRYAY AŞ 28.07.2011 Tarih ve 28007 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 57 sayılı Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde uygulamaları kolaylaştırıcı

Detaylı

Amaç Madde 1- Kapsam Madde 2- Tanımlar Madde 3- İştirakçilere ödenebilecek ikramiye tutarı Madde 4-

Amaç Madde 1- Kapsam Madde 2- Tanımlar Madde 3- İştirakçilere ödenebilecek ikramiye tutarı Madde 4- Amaç Madde 1- Bu Kanunun amacı; 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanun ve 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile 320 sayılı Milli Piyango

Detaylı

Duyuru No: 2015/67 İstanbul, 11/09/2015

Duyuru No: 2015/67 İstanbul, 11/09/2015 Artvine Bağlı Bazı İlçelerdeki Mükelleflerin Vergi Borçlarının Taksitlendirilmesine İlişkin Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No:8) Resmi Gazetede Yayımlandı. Duyuru No: 2015/67 İstanbul, 11/09/2015

Detaylı

PRATĐK BĐLGĐLER 2011 YILI. Yıllık Kurumlar Vergisi 25 Nisan akşamına kadar Nisan sonu tamamı

PRATĐK BĐLGĐLER 2011 YILI. Yıllık Kurumlar Vergisi 25 Nisan akşamına kadar Nisan sonu tamamı PRATĐK BĐLGĐLER 2011 YILI 01.01.2011 tarihi itibariyle Vergi Kanunlarında yapılan değişiklikler ve güncel hatırlatmalar aşağıda sıralanmıştır; 1. Vergi Beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri; Beyanname

Detaylı

Sayı : 2013/46 25/05/2013 SİRKÜLER

Sayı : 2013/46 25/05/2013 SİRKÜLER Sayı : 2013/46 25/05/2013 Konu : Sosyal Güvenlik Destekleme Primi (Sgdp) Borçlarının Yapılandırılması Hk. SİRKÜLER SGDP borcu bulunan kişilerin bu borçlarını yapılandırabilmeleri için son başvurunun 31

Detaylı