P R O F E S Y O N E L. Ev Dýþý Tüketim Ürün Broþürü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "P R O F E S Y O N E L. Ev Dýþý Tüketim Ürün Broþürü"

Transkript

1 Ev Dýþý Tüketim Ürün Broþürü

2 Klor Bazlý Aðartýcý ve Hijyen Ürünü Endüstriyel çamaþýr yýkama uygulamalarý ve yýkanabilir yüzeyler için genel amaçlý hijyen için üretilmiþ klor bazlý aðartýcý ve hijyen ürünüdür. 0 Beyaz çamaþýrlarýn aðartýlmasýnda, lekelerin çýkarýlmasýnda ve kötü kokularýn giderilmesinde kullanýlýr. Ayrýca, yüzeylerde genel amaçlý hijyen için de kullanýlabilinir. Özellikle yýkama su sýcaklýðýnýn düþük olduðu þartlarda kullanýlmalý, çamaþýr/yüzey üzerinde direkt kullanýlmamalýdýr. Daldýrma Yöntemi: lt suya 0ml (yaklaþýk çay bardaðý) ürün ekleyin ve 0 dakika bastýrýn. Makine Kullanýmý: Ön yýkamalý bir program seçin. Ýþletmede kullanýlan suyun sertliðine göre dozajlama miktarýný ayarlayýn. Orta sertlikte bir su için kullaným miktarý g ürün/kg çamaþýr. - Skala Kývamlý Klor Bazlý Aðartýcý ve Hijyen Ürünü Endüstriyel çamaþýr yýkama uygulamalarý ve yýkanabilir yüzeyler için genel amaçlý hijyen için üretilmiþ klor bazlý aðartýcý ve hijyen ürünüdür. 0 Beyaz çamaþýrlarýn aðartýlmasýnda, lekelerin çýkarýlmasýnda ve kötü kokularýn giderilmesinde kullanýlýr. Ayrýca klozet temizliðinde ve diðer yüzeylerde genel amaçlý hijyen için de kullanýlabilinir. Özellikle su sýcaklýðýnýn düþük olduðu yýkamalarda çok etkilidir. Çamaþýr/yüzey üzerinde direkt kullanýlmamalýdýr. Klozet temizliðinde direkt kullanýlabilinir. - Skala Daldýrma Yöntemi: lt suya 0ml (yaklaþýk çay bardaðý) ürün ekleyin ve 0 dakika bastýrýn. Makine Kullanýmý: Orta sertlikte bir su için kullaným miktarý kg çamaþýra g ürün olarak önerilir. Yað Çözücü Yemek iþletmeleri ve endüstriyel mutfaklar için geliþtirilmiþ güçlü yað çözme özelliðine sahip yað sökücü ürünüdür. 0 Profesyonel formülü sayesinde en inatçý yað lekelerinin bile kolay ve zahmetsizce akýp gitmesini saðlar, mükemmel temizlik ve hijyen sunar. Ürünümüz sprey þiþelerde kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Özellikle ocak, fýrýn, fritöz ve aspiratörlerdeki yað tabakalarýnýn üstüne direkt ya da sulandýrýlarak uygulanýr. Bir süre bekledikten sonra su ile durulanýr. - Skala

3 Kireç Çözme Ürünü Özellikle de çaydanlýklardaki kireç tabakalarýný sökmek için geliþtirilmiþ kireç çözme ürünüdür. Profesyonel formülü ile en kalýn kireç tabakalarýný bile kolayca söker atar, kireç ve pas lekelerini zahmetsizce çýkarýr. Direkt ya da sulandýrýlarak kullanýlýr. < Skala 0 Mineralli Sývý Ovma Krem Temizleyici Emaye, seramik ve krom gibi sert zeminleri temizleyip parlatmak amacýyla geliþtirilmiþ mineralli sývý ovma krem temizleyicisidir. Yoðun formülü ile mutfak ve banyolarýnýzdaki en inatçý kirleri bile zahmetsizce çýkarýr, içeriðindeki çamaþýr suyu sayesinde derinlemesine hijyen saðlar. Temizlenecek yüzeye direk uygulanýr veya ýslak bir sünger/bezin üzerine 0ml ( yemek kaþýðý) dökülerek kirli yüzey temizlenir, suyla durulanýr. - Skala 0 Banyo Temizleme Ürünü Banyo küvetlerindeki, duþa kabinlerdeki, musluk bataryalarýndaki kireç kalýntýlarýný ve sabun artýklarýný çýkarmak için geliþtirilmiþ banyo temizleme ürünüdür. 0 Kireci ve pasý yüzeyi çizmeden temizler, mükemmel parlaklýk saðlar. Ürünümüz sprey þiþelerde kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Paslý ve kireçli yüzeylere spreyleme yoluyla direkt uygulanýr. Temiz bir bez yardýmýyla da silinir ve durulanýr. < Skala Tuvalet Temizleme Ürünü Klozetlerin ve pisuarlarýn yüzeylerinde oluþan kireç ve pas lekelerini etkili formülü sayesinde söker. Kývamý sayesinde yüzeylere mükemmel tutunur, etkili temizlik ve hijyen saðlar. Uygulama ambalajý ile klozet kývrýmlarýna çepeçevre sýkýn. Plastik bir fýrça yardýmý ile tüm klozet yüzeyine yayýn, - dakika bekleyin ve sifonu çekin ya da su ile durulayýn. < Skala 0

4 Asitli Temizlik Ürünü Klozetlerin ve pisuarlarýn yüzeylerinde oluþan kireç ve pas lekelerini etkili formülü sayesinde söker, temizlik ve hijyen saðlar. 0 Klozet kenarlarýna ve pisuara dökün, plastik bir fýrça yardýmý ile temizleyin. - dakika bekleyin ve sifonu çekin ya da su ile durulayýn. Sulandýrarak ya da direkt kullanabilirsiniz. < Skala Cam Temizleme Ürünü Camlarda iz býrakmayan deterjan katkýlý cam temizleme ürünüdür. Profesyonel formülü sayesinde buðulanmayý önler, leke býrakmaz. 0 Ürünümüz sprey þiþelerde kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Camlara spreyleme yoluyla direkt uygulanýr. Temiz bir bez yardýmýyla da silinir. - Skala Yüzey Temizleme Ürünü Yüzeylerdeki sinmiþ kokularý ve kiri temizleyerek, ýþýl ýþýl parlaklýk saðlayan hoþ bir koku býrakan genel temizlik ürünüdür. 0 Silinebilir yüzeylerde günlük temizlik için kullaným miktarý lt suya 0ml (yaklaþýk çay bardaðý) ürün olarak önerilir. Yoðun kirli yüzeylerde ise direkt kullanýlabilir.,-, Skala Elde Bulaþýk Yýkama Deterjaný Her türlü bulaþýk için güçlü yað çözücü formüllü elle bulaþýk yýkama deterjanýdýr. 0 Bulaþýklarýn kirlilik derecesine göre ýlýk veya sýcak su ile kullanýlýr. Kullaným miktarý -g ürün/lt su. -, Skala

5 Bulaþýk Makinesi Deterjaný Sanayi tipi bulaþýk makineleri için geliþtirilmiþ, sert sularda bile etkili, güçlü yað çözme özelliði yüksek bulaþýk makinesi deterjanýdýr. 0 Sanayi tipi bulaþýk makinelerinde otomatik dozajlama yöntemi ile kullanýlýr. 0 - Bulaþýk Makinesi Parlatýcýsý Skala Sanayi tipi bulaþýk makineleri için geliþtirilmiþ, sert sularda etkili bulaþýk makinesi parlatýcýsýdýr. 0 Ýçeriðindeki aktif maddeler sayesinde kireç birikmesini önler ve parlaklýk saðlar. Ayrýca, bulaþýklarýnýzda deterjan kalýntýsýný önler ve hýzlý kurumasýný saðlar. < Sanayi tipi bulaþýk makinelerinde otomatik dozajlama yöntemi ile kullanýlýr. Durulama suyu mümkün olduðu kadar sýcak (0-0 C) olmalýdýr. Skala Oksijen Bazlý Leke Çýkarýcý Ürün Tekstil üzerindeki kan, kahve, çim, nar, viþne suyu, is, yumurta, mürekkep lekelerinde etkili oksijen bazlý leke çýkarýcý ürünüdür. 0 Profesyonel formülü sayesinde beyaz ve renkli çamaþýrlarda kullanýlabilinir. Çamaþýrlarýn renk canlýlýðýný koruyarak soldurmadan temizler. Her türlü çamaþýr/giyim/tekstil ürünlerinde, araba, ev, iþyeri koltuklarýnda, halý, perde, halýfleks ürünlerinde rahatlýkla kullanýlabilinir. Kullaným yerine ve lekenin türüne göre direkt ya da sulandýrarak kullanýlýr. < Skala Çok Amaçlý Yað ve Kir Çözme Ürünü Çamaþýr/giysi/tekstil ürünlerinde ve birçok yüzey üzerinde kullanýlabilen çok amaçlý yað ve kir çözme ürünüdür. 0 Her türlü çamaþýr/giysi/tekstil ürünlerinde, gömlek, yaka ve kol kirlerinde, mutfak ve banyo temizliðinde, halý ve koltuk temizliðinde, tül ve perdelerde, ahþap ve cam yüzeylerde rahatlýkla kullanýlabilinir. Kirin yoðunluðuna göre direkt ya da sulandýrarak kullanýlabilir. - Skala

6 Sývý Çamaþýr Ana Yýkama Ürünü Her türlü beyaz veya renkli çamaþýr/giysi/tekstil ürünlerinde güvenle kullanabileceðiniz sývý ana yýkama ürünüdür. 0 Ýçerdiði aktif maddeler ve enzim sayesinde düþük ýsýlarda bile etkilidir. Sabun katkýlý olduðundan dolayý çamaþýrlarýnýza ekstra yumuþaklýk da verir. Elde Kullaným: 0 litre suya çamaþýrýn/tekstilin kirliliðine göre 0ml ( çay bardaðý) ya da 0ml ( çay bardaðý) ürün koyun ve çamaþýrý/tekstili yýkayýnýz. Yýkama iþlemi bittikten sonra çamaþýrlarýnýzý bol suyla durulayýnýz. Makine Kullanýmý: Çamaþýr/tekstil üzerindeki kirin yoðunluðuna göre 0ml ( çay bardaðý) ya da 0ml ( çay bardaðý) ürün ilave ederek ön yýkamasýz bir program seçiniz. - Skala Çamaþýr Yumuþatýcýsý Endüstriyel ve ev tipi çamaþýr makinelerinde kullanýlabilen üstün performanslý ve hoþ kokulu çamaþýr yumuþatýcýsýdýr. (Kokusuz yumuþatýcýmýz da mevcuttur.) 0 Havlularýn su emme gücünü arttýrýr ve çamaþýrlarýn ütülenmesini kolaylaþtýrýr. < Çamaþýr makinelerinin durulama bölümlerine, son durulama suyuna dozajlanýr. Durulama suyu soðuk olmalýdýr. Elde Kullaným: Kullaným miktarý 0-g ürün/kg çamaþýr. Makine Kullanýmý: Kullaným miktarý -g ürün/kg çamaþýr. Skala Çamaþýr Parfümü Her türlü çamaþýr/giysi/tekstil ürünlerinde, halý ve perdelerde kullanýlmak üzere geliþtirilmiþtir. 0 Etkili parfümü sayesinde kötü kokularý hapseder ve yerine hoþ ve güzel bir koku býrakýr. Ürünümüz sprey þiþelerde kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Çamaþýr/giysi/tekstil ürünlerinde, halý ve perdelerdeki kötü kokularý yok etmek ya da güzel kokmasýný saðlamak istediðiniz tekstile direkt sýkýlýr. - Skala

7 Sývý El Temizleme Ürünü El temizliðinde kullanýlmak üzere geliþtirilmiþ betain içeren yumuþak sývý el temizleyicisidir. 0 dengelidir ve cildi yumuþatma etkisi vardýr. Cildi tahriþ etmez ve kurumasýna engel olur. Hoþ kokulu ve bol köpüklüdür. Yumuþak formülü sayesinde ellere zarar vermez.,-, Endüstriyel mutfaklar, restoranlar, hastaneler, poliklinikler, iþletme ve fabrikalar, kafeler, vb. yerlerde kullanýlabilir. Bir miktar ürün ele alýnýp su ile iyice köpürtülüp bol su ile durulanýr. Skala Jel El Temizleme Ürünü Ellerdeki aðýr yað ve kir temizliðinde kullanýlmak üzere geliþtirilmiþ gliserin içeren yumuþak jel el temizleyicisidir. 0 Her türlü motor yaðý, kurum, is, kir ve mürekkep temizliðinde rahatlýkla kullanýlabilinir. dengelidir ve cildi yumuþatma etkisi vardýr. Cildi tahriþ etmez ve kurumasýna engel olur. Hoþ kokulu ve bol köpüklüdür. Yumuþak formülü sayesinde ellere zarar vermez. Sanayi ve oto sanayi, araç bakým servisi ve bunun gibi yerlerde çalýþanlar rahatlýkla kullanabilir. Kirin yoðunluðuna göre veya sefer yýkanmasý yeterlidir. - Skala Köpük El Temizleme Ürünü El temizliðinde kullanýlmak üzere geliþtirilmiþ betain içeren yumuþak köpük el temizleyicisidir. 0 dengelidir ve cildi yumuþatma etkisi vardýr. Cildi tahriþ etmez ve kurumasýna engel olur. Hoþ kokulu ve bol köpüklüdür. Yumuþak formülü sayesinde ellere zarar vermez.,-, Endüstriyel mutfaklar, restoranlar, hastaneler, poliklinikler, iþletme ve fabrikalar, kafeler, vb. yerlerde kullanýlabilir. Bir miktar ürün ele alýnýp su ile ovulduktan sonra iyice durulanýr. Skala

8 Fýrçasýz Oto Yýkama Ürünü Basýnçlý oto yýkama makineleri için üretilmiþ her türlü otomobil, kamyon, týr ve yol araçlarýnýn fýrça kullanmadan yýkanmasýnda rahatlýkla kullanýlabilinir. 0 Kostik (Sodyum Hidroksit) içermediðinden aracýn boyasýna zarar vermez. Ýçerdiði aktif maddeler sayesinde aracýn üzerindeki kirleri kolayca temizler ve parlatýr. - Her türlü aracýn temizlenmesinde kolayca ve rahatlýkla kullanýlabilinir. Elde Kullaným: 0 litre suya 0ml ( çay bardaðý) ürün yeterlidir. Makine Kullanýmý: Köpük makinesine 0 litre suya kg ürün yeterlidir. Skala Bütün ürünlerin kg, 0kg ve kg/0kg ambalaj boylarý vardýr. Ýstenirse ürünler dökme olarak 000kg'lýk IBC tanklarda servis edilebilir. Saklama Koþullarý: Direkt güneþ ýþýðýndan uzak tutunuz. C'nin altýnda, C'nin üstünde depolamayýnýz! Raf Ömrü: ay içinde tüketilmelidir. Orijinal ambalaj içerisinde seyreltme iþlemi yapmayýnýz. < ve > olan ürünleri eldiven ile kullanýnýz ve bu ürünleri direkt solumayýnýz. Licence No: TR-EC KLORAK KÝMYA ve TEMÝZLÝK ÜRÜNLERÝ SAN. TÝC. A.Þ. Ekim Mh. Karabað Sk. No: Yazýbaþý, Torbalý / ÝZMÝR Tel: 0() 0 (pbx) Fax: 0()

KÝÞÝSEL TEMÝZLÝK GRUBU

KÝÞÝSEL TEMÝZLÝK GRUBU 1 KÝÞÝSEL TEMÝZLÝK GRUBU ASYA EL TEMÝZLEME KREMÝ Aðýr yað, zift, katran, silikon, matbaa boyalarý gibi mekanik ve aðýr endüstriyel kirliliklerde etkin kullanýlan bir üründür. Ýlk kullanýmdan itibaren cildi

Detaylı

PROFESYONEL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ

PROFESYONEL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ Professional Cleaning Products PROFESYONEL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ CULİNA GRUP BİOFER CULİNA 100 BULAŞIK MAKİNESİ DETERJANI Donmuş yağ ve yemek artıklarını nişasta ve protein lekelerini etkili biçimde temizler.

Detaylı

Temizligin Aydınlatan Gücü KİMYA

Temizligin Aydınlatan Gücü KİMYA Temizligin Aydınlatan Gücü ( KİMYA Firma Profili HAKKIMIZDA 1998 yılında, çamaşır suyu ve tuzruhu üretimiyle Eskişehir Baksan Sanayi Sitesinde imalat hayatına başlayan SİRAÇ ailesi üretim ve çalışma ağını

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi GalaGrande XL W 5000. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi GalaGrande XL W 5000. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi GalaGrande XL W 5000 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L74850 http://tr.yourpdfguides.com/dref/811584

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L74850 http://tr.yourpdfguides.com/dref/811584 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

MUTFAK HİJYEN ÜRÜNLERİ

MUTFAK HİJYEN ÜRÜNLERİ MUTFAK HİJYEN ÜRÜNLERİ Sıvı Bulaşık Deterjanı Her türlü elle bulaşık temizliği için kullanılır. İçerdiği yüzey aktif maddeler biyolojik olarak doğada parçalanır. Cildi korur. Bol köpüklü, ekonomik ve hoş

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZWG6105 http://tr.yourpdfguides.com/dref/654133

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZWG6105 http://tr.yourpdfguides.com/dref/654133 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

PARKE - HALI YAPIÞTIRICILARI PARKE YAPIÞTIRMA SÝSTEMLERÝ SAYFA NO FloCol MS Parquet FloCol UniParquet PK Profi Seal Parkett Acrylat FloCol AdheFill FloCol PU Inject MS Polimer Esaslý Parke Yapýþtýrýcýsý

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L14840 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2630929

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L14840 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2630929 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Basýnçlý-Buharlý Fýrýn DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Basýnçlý-Buharlý Fýrýn DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Basýnçlý-Buharlý Fýrýn DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýný meydana gelebilecek

Detaylı

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR 30 ÝÇÝNDEKÝLER 1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR Güvenlik Talimatý 32 Çevrenin korunmasý 33 Ekonomik, çevre dostu yýkama 33 2/ CÝHAZINIZIN TANIMI Bulaþýk makinesinin genel tanýmý 34 Kontrol

Detaylı

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Kullanma Kýlavuzu AWD 10 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý gelebilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR ÝÇÝNDEKÝLER 1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR Güvenlik Talimatý 30 Çevrenin korunmasý 31 Ekonomik, çevre dostu yýkama 31 2/ CÝHAZINIZIN TANIMI Bulaþýk makinesinin genel tanýmý 32 Kontrol panelinizi

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWW1290 http://tr.yourpdfguides.com/dref/635977

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWW1290 http://tr.yourpdfguides.com/dref/635977 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajýn Açýlmasý ve Seviye Ayarý, 2 Elektrik ve Su Baðlantýlarý, 2-3 Ýlk Yýkama Devri, 3 Teknik Veriler, 3 Çamaþýr Makinesinin Tanýtýmý

Detaylı

Montaj ve kullaným talimatlarý

Montaj ve kullaným talimatlarý Montaj ve kullaným talimatlarý ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe, 1 AQUALTIS AQ8L 09 U Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajdan çýkarma ve tesviye Elektrik ve su baðlantýlarýnýn yapýlmasý Teknik bilgiler Makinenin tanýtýmý,

Detaylı

Kullanma talimatlarý LDF 1235 BULAÞIK MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma talimatlarý LDF 1235 BULAÞIK MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma talimatlarý BULAÞIK MAKÝNESÝ Türkçe, 1 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Yerine yerleþtirilmesi ve dengelenmesi Su ve elektrik baðlantýlarýnýn baðlanmasý Ýlk yýkama çevrimiyle ilgili öneri Teknik bilgiler

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu WIN 80 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu WIN 80 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe,1 WIN 80 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajdan çýkartma ve yerleþtirilmesi Su ve elektrik baðlantýsý Ýlk yýkama Teknik bilgiler Çamaþýr makinesini tanýyalým, 4-5

Detaylı

Dostunuzu düşmanınızı tanıyın!

Dostunuzu düşmanınızı tanıyın! Dostunuzu düşmanınızı tanıyın! Sentetik temizlik ürünleri neden düşman? Hepimiz yıllarca kullandık. Mutfakta, banyoda, çamaşırlarımızda Yaşadığımız mekânların her köşesinde. Temizlemek, dezenfekte etmek

Detaylı

TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU BULAŞIK MAKİNESİ HED 60

TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU BULAŞIK MAKİNESİ HED 60 TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU BULAŞIK MAKİNESİ HED 60 Güvenlik Bilgileri....1 Bu Kılavuzu Okuyun Bu kılavuz Güvenlik Talimatları, Kullanma Talimatları ve Arıza Arama ipuçları v.s. bölümlerini içerir. Bulaşık

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu WIA 60 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu WIA 60 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe, 1 WIA 60 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajdan çýkartma ve yerleþtirilmesi, 2 Su ve elektrik baðlantýsý, 2-3 Ýlk yýkama, 3 Teknik bilgiler, 3 Çamaþýr makinesini

Detaylı

Kimyasal Ürün Kataloğu

Kimyasal Ürün Kataloğu En yüksek beklenti, En üst kalite. Kimyasal Ürün Kataloğu Cilt Temizleme Ürünleri Furkan CITRUSSOL OVMAX Portakal Kokulu Yağ Sökücülü Granullü El Temizleme Kremi Ağır sanayide karşınıza çıkabilecek ağır

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5051 DG 5061 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

KONSANTRE YAĞ, İS ve KURUM TEMİZLEYİCİ

KONSANTRE YAĞ, İS ve KURUM TEMİZLEYİCİ ARC - OIL and SOOT CLEANER KONSANTRE YAĞ, İS ve KURUM TEMİZLEYİCİ OIL and SOOT HANGİ AMAÇLA GELİŞTİRİLDİ? OIL and SOOT özellikle gıda sektörü için üretilmiş bir ürün olup, fırın, fırın tavaları, yanmış

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5140 B, H 540 B Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

ÜRÜNLER FloCol Premia FloCol Viva FloCol Soft Taným Halý ve PVC Yapýþtýrýcýsý Halý ve PVC Yapýþtýrýcýsý Halý ve PVC Yapýþtýrýcýsý Kullanýldýðý Yerler Ýç mekanlarda, Mineral esaslý yüzeylerde, Halý, pvc

Detaylı