Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 WHITEGOLD TEMÝZLÝK KÝMYALARI 4 IRON STONE / Astar Cila Tüm Butcher's cilalarý için bütünleþme ve alt kaplama kolay kullanýmlý, paspas izi býrakmaz, anýnda saðlam, zor yüzeyleri düzleþtirir ve mükemmel kaplar. Berrak akrelik Polymer sayesinde, uzun süren güzel görünüm saðlar. Boyamaz, zedelenmeyi ve lekeyi azaltýr. Kir ve lekenin sinmesine karþý korur. Döþemeler daha uzun süre güzel görünür. Daha az soyulmalar, iþ tasarrufu saðlar. Her Butcher's cila sökücüsüyle kolayca çýkarýlabilir Elastik ve gözenekli taþ zeminler, Terazzo, yapay taþ döþemeler, Meksika çinisi, kayaðantaþ, tuðla, pvc, marley ve yontulmuþ mermer için tavsiye edilir. HIGH NOON / Ana cila Üretan ile güçlendirilmiþ olan UHS temizleyicisi daha az sýklýkta cilalanan döþemeler için üretan ve diðer tüm acrilik polimerler özel olarak olaðandýþý saðlamlýk ve süreklilik için tasarlanmýþtýr. Daha az cila ile güzel görünüm saðlar. Döþemenin ömrünü uzatýr. Daha az sýklýkta ara temizlik gerektirir. Düþük masraf 1500 upm. makineler ile mükemmel parlaklýk ve cilalama saðlar. Her çeþit Butcher's cila sökücüsüyle sökülebilir. Kolay çýkarma zaman ve iþ tasarrufu saðlar. Daha az sýklýkta UHS-cila yapan iþletmelere tavsiye edilir. DÎN 18032'ye göre yapýlan spor döþemeler üzerine uygulanabilmektedir. UNIFORM / Astar Cila Çok yüksek beklentiler için bir baþlangýç, yeni ve eskiden aþýnmýþ linolyum zeminler için özel bir kombinasyonlu yumuþatýcýdýr, zemindeki boþluklarý doldurur ve düzenli bir tabaka saðlar. Asýl görünümü saðlamak için bu bir temeldir. Aþýnmadan ve eskimeden korur. Yeni çeþitli polymerlerin mükemmel birleþimi. Taneleþmez ve mükemmel Linolyum üzerine yapýþýr. Çizilmeyi zedelenmeyi ve boyanmayý önler. MAINSTAY FINISH Basit bakým için ekonomik temizlik. Eþsiz saðlam acril-polimerlerden üretilmiþ. Döþemenin ömrünü uzatýr ve görüntüsünü uzun süre korur. Daha az sýklýktaki Spray-buffing ve UHS-cilalamada bile etkili. Çok yönlü temizlik. Her temizlik programýna uyumlu. WHITEGOLD WHITE GOLD / Ana Cila Yýkanabilir her türlü zeminde kullanýlabilir. Combine þeklinde veya tek baþýna uygulanabilir. 1 litre ile yaklaþýk m2 arasýnda uygulama yapýlabilir. Uretan bazlýdýr, sudan etkilenmez, kir tutmaz. Zeminde kayganlaþma yaratmaz. Uzun ömürlü ve parlaktýr. Yüksek devirli parlatma makinalarý ile bakým yapýlýr, siyah lekeleri beyaz ped ile yok edebilirsiniz. PVC linelyurn terrazo kotto, ham mermer vb.

2 TITANIUM SAPPHIRE INTERSEALER FORTAL 5 TITANYUM / Lunolyum Astar Cila Çok yüksek beklentiler için bir baþlangýç, yeni ve eskiden aþýnmýþ linolyum zeminler için özel bir kombinasyonlu yumuþatýcýdýr, zemindeki boþluklarý doldurur ve düzenli bir tabaka saðlar. Asýl görünümü saðlamak için bu bir temeldir. Aþýnmadan ve eskimeden korur. Yeni çeþitli polymerlerin mükemmel birleþimi. Taneleþmez ve mükemmel Linolyum üzerine yapýþýr. Çizilmeyi zedelenmeyi ve boyanmayý önler. TITANIUM SAPPHIRE (Finish) Hýzlý kuruyan yüksek parlak sert zemin cilasý. Astarlý veya Direk olarak kullanýlabilir. Yýkanabilir her türlü zeminde kullanýlýr. Þeffaf zemin rengini deðiþtirmez. Zeminde kayganlaþma yaratmaz. Spreyle yüksek devirli parlatma makinalarý ile bakým yapýldýðýnda fevkalade parlaklýk elde edilir ömrü uzar. 1 litre ile yaklaþýk m2 arasýnda uygulama yapýlabilir. Zemin ihtiyacýna göre 2 ile 5 kat arasýnda uygulanabilir. SAPPHIRE INTERSEALER / Astar Cila Tüm polimer ve üretan bazý cilalarýn altýna uygulanabilir. Sudan etkilenmez, kir tutmaz. Tek baþýna cila olarak kullanýlabilir. Yýkanabilir, her türlü zeminde kullanýlabilir. 4 kg. yaklaþýk nf'lik kullaným içindir. Önce kirli zemini temizleyiniz ve kuruduktan sonra temiz sentetik mop takýmý ile uygulayýnýz. Standart ve yüksek devirli parlatma makineleri ile parlatmasý yapýlýr. Kullaným alanlarý: PVC linelyum, terrazo, kotto vinil zeminler, ham mermer vb. INTERSEALER FORTAL / Kristalize Mermer Cilasý Mermer traverten gibi yüzeylerin cilalanmasýnda kullanýlýr. Yüzeyin içine nüfus ederek çizilmesi zor parlak bir yüzey oluþturur. Kullanýlan ürün miktarý az dayanma süresi uzun olduðu için ekonomik bit ciladýr. Çevre saðlýðýna uygundur. FORTAL GATEWAY Çinkosuz, statik engelleyici döþeme temizliði. Çinko ve aðýrmetallerden arýndýrýlmýþ statik engelleyici. Butcher'sin kendi statik engelleyici maddesi "avertran" ile güçlendirilmiþ. Döþemenin statik yükleri engelleme niteliði arttýrýlmaktadýr; buna baðlý olarak elektrikli aletlerin bozulmasýný engellemektedir. Bileþimi, "Styren akril-polimerler"den oluþmaktadýr. Zengin ve derin parlaklýk saðlar. GROUND OUT Butcher's in kendi statik engelleyici maddesi "Avartran" ile güçlendirilmiþtir. Butcher's in Gatevvay Finish'i ile birlikte döþemelerde statik engelleyici etki saðlayan temizleyicidir. Döþemelere her kullanýmda statik engelleyici nitelik kazandýrmaktadýr. Alkalisiz ph-bileþimi. Gatevvays'in zengin parlaklýðýný matlaþtýrmadan temizler. Durulama gerektirmez, iz býrakmaz, iþçilikten tasarruf, temiz, ferah kokulu, iletken döþemelere uygundur.

3 HYDROFORS TERMINATOR FIREWORKS TEMÝZLÝK KÝMYALARI 6 SUNDANCE / Alkalisiz yer temizleyici Tüm Butcher's döþeme bakým sistemleri için günlük temizleyici. Ph-nötr formül zemini matlaþtýrmadan temizler. Döþemenin ömrünü uzatýr. Zamandan tasarruf. Optik açýcý Döþeme daha temiz görünür. Ardýndan temiz ve hoþ bir koku býrakýr. Kullanýmý hoþ. Havaya ferahlýk katar. Fýrçalama makinesinde Nemli paspasta Çok yönlü. Konsantre. Ekonomik. SPEEDRACK / Onarýcý ve Cila Besleme Temizleme, cilalama düzelticisi. Tek adýmda temizleme ve onarým saðlar. Her UHS-Finish'le çalýþýr. Ekonomik. %50 varan iþ tasarrufu saðlar. Fýrçalama makinasý veya pasapas ile kullanýlabilir. Temizliði korur, ara temizliðin süresini uzatýr. Temiz yüzeyin kayganlýðýný önler. Döþemedeki saðlamlýðý arttýrýr. Karýþým oraný: Makinede 1-14, paspasda 1-20 HYDROFORSE HYDROFORSE / Kat Sökücü Cilalý yüzeylerde ve normal zeminlerde kir ve pislik çözümü saðlar. Cilalý kirlenmiþ zeminlerde yeniden cilalamaya hazýrlar. Gereksiz cila sökücü kullanýmý önler. Cilalý zeminlerde 1-40 oranýnda sýcak su ile karýþtýrýnýz. Normal zeminlerde 1-10 oranýnda sýcak su ile karýþtýrýnýz. Sýcak su ürünün verimini artýrýr. Yalnýzca üstteki yýpranmýþ cilayý söker. TERMINATOR TERMINATOR / Kir ve cila sökücü Kullanýmdan önce etiketi okuyunuz bu kimyasal bir konsantredir. Direk kullanmayýnýz Sökülmesi istenen aþýnmýþ cilayý kolayca söker. Hassas zeminlerde kullanýma uygundur (Linolyum vb.) 1-8 ile 1-10 arasýnda sýcak su ile karýþtýrýnýz. Karýþýmý zemine mopla yayýnýz ve etkisi için 5-10 dakika bekleyiniz. Sonra cila makinasý veya otomat ile sert ped kullanarak fýrçalayýp vakumlayýnýz. Linolyum zeminlerde 1-20 veya daha fazla su ile karýþtýrarak uygulayýnýz. FIREWORKS FIRE WORKS / Kir ve cila sökücü Tahta yüzeyler ve linolyum zeminler hariç her türlü zeminde kullanýlýr. Cilalanmasý istenen zeminin ön temizliðinde kullanýlýr. Zemindeki kiri ve aþýnmýþ cilayý sökerek zemini yeniden cilaya hazýrlar. Cilasýz zeminlerde de aðýr kirlerin temizlenmesinde de kullanýlabilir.

4 REWORKS WATERWORKS GRIPSHINE 7 WATERWORKS / Naturel cila bakým ürünü Cilalý yüzeylerin cilaya zarar vermeyecek maddelerle temizlenmesi gerekir Ph-Nötr durulama gerektirmiyor, iz býrakmaz kullanmadan önce etiketini okuyunuz bu bir konsantredir. Cilalý zeminlerde günlük bakým ve temizlik iþlemi için kullanýlýr. Hafif kirli zeminlerde 1'e 128 su ile karýþtýrýnýz Orta kirli zeminlerde 1'e 84 su ile karýþtýrýnýz Çok kirli zeminlerde 1'e 32 su ile karýþtýrýnýz Otomat ve mopla kullanýma uygundur. WATERWORKS GRIPSHINE / Onarýcý cila besleme ürünü Gripshine cilalanmýþ zeminler için bakým ve onarýcý üründür. Cila üzerindeki çizik ve yýpranmalarý onarýr, cilanýn ömrünü uzatýr Makinalarda 1-14, paspasla kullanýmda 1-20 oranýnda kullanýlmalýdýr. Uygulamadan sonra parlaklýk kazanmasý için parlatma yapýnýz Parlatýcý maddeler içerir ve çizilmeyi önler GRIPSHINE BARE KNUCKLES / Kir ve cila sökücü Zor ve birikmiþ kirler için fýrçalama ve durulama sökücüsü. Güçlü formülündeki aktif maddeler en zor kir ve yaðlara iþler ve söker atar. Konsantre kullanýmda ekonomiktir. Kir yoðunluðuna göre 1/6 ile 1/12 oranýnda su ile karýþtýrýlarak kullanýlýr. Linolium zeminlere uygun deðildir. REWORKS / Parlak cila onarýcý, besleyici ve parlatýcý Çok fonksiyonlu kullaným için dizayn edilmiþtir Orijinal parlaklýðý geri getirir Tekrar cila atýlmasýný yavaþlatýr a) MOP ÝLE: 1-10 oranýnda su ile karýþtýrýnýz. Mop ile uygulayýnýz ve kuruduktan sonra parlatýnýz b) OTOMAT ÝLE: 1-20 oranýnda su ile karýþtýrýnýz, sývý tankýna koyunuz, fýrçalayýp, parlatnýýz. c) SPREY PÜSKÜRTME ÝLE: 1-1 oranýnda su ile karýþtýrýnýz hafif çalkalayýnýz, veya direkt püskürtüp kuruyana kadar parlatýnýz. REWORKS HOT SPRINGST / Kat temizleyici Yoðun kirlerin temizlenmesi ve cila öncesi hazýrlýk için çok yönlü temizleyici Betan kapsüllü kiri çeker alýr. Daha hýzlý kolay ve tasarruflu ve çok yönlü temizlik için idealdir. Hem sýcak hem soðuk su ile etkili. Her yüzeye uygulanabilir. Ferah, temiz baharat kokulu. Kullanýmý hoþ. Aþýndýrýcý ve çözümleyici veya amonyak içermez. Kullanýmý emin oranýndan (derin temizlik) oranýna kadar (hafif temizlik) yoðun konsantreli etki. Ekonomik, etkili yüksek güç. Cila öncesi ideal hazýrlýk. Döþemeleri son silmeye hazýrlar. Paspas, fýrça, bez, sünger, püskürtücü ve fýrçalama makinesiyle kullanýlabilir.

5 FORMSAC DUSTMOP RIGNOW MASTERWORKS TEMÝZLÝK KÝMYALARI 8 OVER DRIVE / Cila besleme ve parlatýcý rpm (devirli) makinalarla parlatmaya uygundur Cilalý zeminlerin üzerinde oluþan leke ve çizikleri onarýr Kayganlaþma oluþturmaz Ferah ve hoþ bir koku verir FORMSAC FORMSAC / Su ve yað önleyici Zeminlerde ve dýþ cephelerde inþaat sonrasý ve normal zamanlarda zeminin içerisine su, yað, leke vb. sývýlarýn zeminin içerisine iþlemesini engeller. Yaðmurdan ve alkalik ürünlerden kesinlikle etkilenmez ve bozulmaz 3 ile 4 yýl arasýnda dayanma süresi vardýr. DUSTMOP DUST MOP / Toz Toplama Ürünü Anti-statik özelliðe sahip toz toplama sývýsý Çok çabuk tozlanabilen ve toza hassas alanlarda toz ve ince kirlerin toplanmasýnda kullanýlýr. Cilalý yüzeylere zarar vermez, tozlanmayý geciktirir ve parlaklýðý arttýrýr. Orlon veya polyester mop ile kullanýlmasý tavsiye edilir. Ýlaç, medikal ve elektronik sektörü için uygun bir üründür. Kullanacaðýnýz mopa kullanmadan 8-10 saat önce püskürtüp bekletiniz. RIGNOW RINGNOW / Halý leke sökücü Kullanýma hazýr, hýzlý ve etkili sökücü. Ph-hafif Alkaline içermez. Püskürtmeli sprey ile uygulayýnýz 2-3 dakika etki etmesini bekleyiniz Fýrçalamayýnýz, çekiniz, emdiriniz veya kurumasýný bekleyiniz. Zor lekelerde uygulamayý tekrar deneyiniz. MASTERWORKS MASTERWORKS / Halý yýkama maddesi Püskürtme ve emme yapan ýslak tip halý makinalarýnda kullanýlýr. Köpüðü ayarlýdýr. Halýnýn içerisine iþlemiþ tüm kirleri temizleme gücüne sahiptir.

6 WORKOVER ARREST 9 WORKOVER / Halý Þampuaný Fýrçalý halý yýkama makinasý veya altýna halý fýrçasý takýlmýþ cila makinesi ile kullanýlýr. Özel parfümü ile temizlenen yüzeylere uzun süre kalýcý ve hoþ koku verir. Az kirli halýlarýn temizliðinde kullanýlan kuru köpük sistemine uygundur. Kuruyan köpüðü yüzeyden elektrikli süpürge ile kolayca çekilebilir. WORKOVER ARREST / Köpük Kesici Halý yýkama makinalarýnda, temizlik otomatlarýnda ýslak kuru vakum makinalarýnda, oluþan köpüðü engellemek için kullanýlýr. Kirli su deposuna konularak uygulanýr. ARREST PULL OUT / Leke Sökücü Bu ürün nötür ph Alkali ve asit içeren lekeleri çözer ve yapýþýk artýk býrakmaz. Kullanýmý: Leke çözücüyü kullanmadan önce halýnýn renk verip vermediðini kontrol edin. Lekeyi, oluþtuktan hemen sonra bekletmeden çözünüz. Kaba kir kalýntýlarýný yok ediniz. Pull Out'u temiz, beyaz, emici bir kumaþa veya kaðýda döküp lekeye deðdirin. Tam temizlik için lekeli bölgeyi suyla durulayabilir, vakum makinasý kullanabilir veya sýcak su püskürtebilir ya da bez kullanarak silebilirsiniz. FIRST DEFENSE / Halý Cilasý Du Pount teflon katkýlý halý bakým ürünü. Bu aktif madde halýnýn gözeneklerini kapatarak kirlenme süresini uzatmaktadýr. Ayrýca kirlenen halýnýn daha kolay temizlenmesini saðlamaktadýr. Kullaným Karýþýmý: Nemli halýlarda 1/8 oranýnda suyla karýþtýrýlýr halýya püskürtülür. Kuru halýlarda 1/16 oranýnda suyla karýþtýrýlýr halýya püskürtülür. FONUNTAINHEAD / Halý Silme Fonuntainhead, þampuan veya basit temizlik ürünü deðil, makinalý temizlik için özel tasarlanmýþ bir üründür. Halýnýn rengi parlar, ortama taze ve hafif bir koku verir. Kullanýmý: Halýyý makinayla süpürün ve lekeleri çözün. Karýþýmý sýcak veya kaynar suyla yapýnýz. Karýþým oraný1/16'dýr. Hafif kirlenen halýlarda: Hazýrlanan çözeltiye SPÝN BONET pedi batýrýlýr mop presi ile sýkýlýr. Cila makinasýnýn altýna takýlan bu ped ile silme iþlemi yapýlýr. 10lt. karýþým ile m2 temizlik yapýlýr. Çok kirlenen halýlarda: Hazýrlanan çözelti püskürtme aleti ile önce halýya püskürtülür, biraz bekledikten sonra SPÝN BONET ped ile silme iþlemi yapýlýr.

7 PRIN PRIMAXA TEMÝZLÝK KÝMYALARI 10 ROYAL PLUS & ROYAL TEAM Klozet-Pisuar Temizlik&Dezenfekte Maddesi Tuvalet-klozet ve banyo temizliðinde kullanýlýr. Dezenfekte edici özelliði vardýr. Klozet ve pisuarlarýn içlerinde oluþan kireç ve üretaþý birikimi ve aðýr kirleri çözer, pas lekelerini çözer Aðýr kokularýn oluþmasýný engeller. BLAST / Köpürmeyen yað çözücü Ekonomik, köpürmeyen güçlü yað sökücü ve temizleyici. Köpürmeyen bileþim. Fýrçalama makinesinde kullanmaya müsait. Gaz yaðý, yað ve gýda maddelerinin neden olduðu yoðun kirlere karþý etkili. Çok yönlü. Farklý yaðlarýn temizlenmesine uygun bir ürün. Paslanmayý önleyici madde içerir. Metal zeminlerin yüzeylerini pasa karþý korur. Sentetik veya parlatýlmýþ döþemelerde kullanýlmaz. PRIN PRIN / Mineralli sývý ovma maddesi Yýkanabilir her türlü yüzeyin temizliðinde kullanýlýr. Ovarak temizlik yapýlmasý gereken hassas yüzeyleri çizmeden temizler ve parlatýr. Kirleri temizler ve kötü kokularý yok eder. ROSA / Sývý el sabunu Cilt PH'ýna uygun olmasý nedeni ile ellere zarar vermez. Gliserin içerir, ellerin bakýmýna yardýmcý olur ve yumuþaklýk verir. Parfümlüdür kalýcý bir koku býrakýr. PRIMAXA PRIMAXA / Kireç Çözücü Endüstriyel tip bulaþýk makinelerinin verimli çalýþmasýný ve hijyenik temizliðini saðlar. Elle temizlik sistemi ile yüzeylerde kullanýlýr. Paslanmaz çelik üzerinde korosif etkisi yoktur. Endüstriyel temizlik otomatlarýnýn temizlenmesinde de kullanýlmaktadýr.

8 GREENX6 GREENX5 11 GREENX5 / Otomatik bulaþýk makinasý için parlatýcý & Durulama Maddesi Endüstriyel bulaþýk makinalarýnda kullanýma uygundur. Makinalardan çýkan bulaþýðýn lekesiz kurumasýný saðlar. Kireç birikimini önler ve porselen yemek takýmlarýn parlaklýðýný korur. Her türlü su sertliðinde etkilidir. GREENX5 GREENX6 / Otomatik Bulaþýk Makinesi Deterjaný Endüstriyel tip bulaþýk makinalarýnda her türlü bulaþýk için kullanýlýr. Kokulan yok eder, tabak ve bardaklarýn sýrlarýn, aþýndýrmaz. Her türlü su sertliðine uygundur. Özel dozaj pompalan ile kullanýma uygundur. GREENX6 GREENNLUX Elle Bulaþýk Yýkama Deterjaný Elle yýkanan bulaþýklar için kullanýlýr. Hoþ kokulu ve bol köpüklüdür. Yüksek aktif madde sayesinde bulaþýklar üzerindeki yað ve kiri kolayca temizler. Kolay durulanýp leke býrakmaz. Ekonomiktir. INPUR / Izgara ve fýrýn temizleyici Mutfakta davlumbaz, tezgah, tava, tencere gibi yaðlý yüzeyler için güçlü bir yað çözücüdür. Ýs birikimini ovmaya, kazýmaya gerek kalmadan temizler.

KÝÞÝSEL TEMÝZLÝK GRUBU

KÝÞÝSEL TEMÝZLÝK GRUBU 1 KÝÞÝSEL TEMÝZLÝK GRUBU ASYA EL TEMÝZLEME KREMÝ Aðýr yað, zift, katran, silikon, matbaa boyalarý gibi mekanik ve aðýr endüstriyel kirliliklerde etkin kullanýlan bir üründür. Ýlk kullanýmdan itibaren cildi

Detaylı

PARKE - HALI YAPIÞTIRICILARI PARKE YAPIÞTIRMA SÝSTEMLERÝ SAYFA NO FloCol MS Parquet FloCol UniParquet PK Profi Seal Parkett Acrylat FloCol AdheFill FloCol PU Inject MS Polimer Esaslý Parke Yapýþtýrýcýsý

Detaylı

PROFESYONEL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ

PROFESYONEL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ Professional Cleaning Products PROFESYONEL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ CULİNA GRUP BİOFER CULİNA 100 BULAŞIK MAKİNESİ DETERJANI Donmuş yağ ve yemek artıklarını nişasta ve protein lekelerini etkili biçimde temizler.

Detaylı

ÜRÜNLER FloCol Premia FloCol Viva FloCol Soft Taným Halý ve PVC Yapýþtýrýcýsý Halý ve PVC Yapýþtýrýcýsý Halý ve PVC Yapýþtýrýcýsý Kullanýldýðý Yerler Ýç mekanlarda, Mineral esaslý yüzeylerde, Halý, pvc

Detaylı

Genel Ürün Kataloðu KYK - Kalitenin Yeni Kimligi KALÝTE POLÝTÝKAMIZ Kuruluþumuz da müþteri odaklýlýk ve paydaþ memnuniyeti esastýr. Bu amaçla, Tüm çalýþanlarýmýza liderlik nitelikleri kazandýrarak, Sürekli

Detaylı

BOSTÝK'in yelken mücadelesi devam ediyor... Bostik'in SolOceans adlý yeni bir yelken yarýþýnýn ilk sponsoru olduðunu sizlere duyurmaktan mutluluk duymaktayýz. Veolia Oceans adlý 16 metrelik teknenin asýl

Detaylı

MUTFAK HİJYEN ÜRÜNLERİ

MUTFAK HİJYEN ÜRÜNLERİ MUTFAK HİJYEN ÜRÜNLERİ Sıvı Bulaşık Deterjanı Her türlü elle bulaşık temizliği için kullanılır. İçerdiği yüzey aktif maddeler biyolojik olarak doğada parçalanır. Cildi korur. Bol köpüklü, ekonomik ve hoş

Detaylı

Genel Temizlik ve Bakım Ürünleri. Janitorial Cleaning and Maintenance Products

Genel Temizlik ve Bakım Ürünleri. Janitorial Cleaning and Maintenance Products Genel Temizlik ve Bakım Ürünleri Janitorial Cleaning and Maintenance Products MALZEME UYUMLULUĞU PVC Linolyum Granit Kotto Kauçuk Marley Parke Laminant Ahşap Mermer Traverten Taş Cam Porselen Seramik

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma talimatlarý LDF 1235 BULAÞIK MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma talimatlarý LDF 1235 BULAÞIK MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma talimatlarý BULAÞIK MAKÝNESÝ Türkçe, 1 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Yerine yerleþtirilmesi ve dengelenmesi Su ve elektrik baðlantýlarýnýn baðlanmasý Ýlk yýkama çevrimiyle ilgili öneri Teknik bilgiler

Detaylı

İNDEKS. MARATEM Persona Kişisel Temizlik ve Hijyen Ürünleri El Yıkama Ürünleri 05 El Hijyen Ürünleri 06 Şampuanlar 06

İNDEKS. MARATEM Persona Kişisel Temizlik ve Hijyen Ürünleri El Yıkama Ürünleri 05 El Hijyen Ürünleri 06 Şampuanlar 06 01 Eczac baş Girişim Pazarlama, Eczac baş Topluluğu Tüketim Ürünleri Grubu nda faaliyet göstermektedir. Kuruluş, topluluk taraf ndan üretilen ve ithal edilen tüketim ürünleri ile birlikte topluluk d ş

Detaylı

KİMYASAL ÜRÜNLER SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ.

KİMYASAL ÜRÜNLER SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ. - KİMYASAL ÜRÜNLER SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ. GKD-OİL CLEANER GKD-KLAW GKD-MAX GKD-SİM PLUS GKD-PAS GKD-MİKS CLEAN GKD-FINISH GKD-PAINT STRIPPER GKD-JEL GKD-SPICK ENDÜSTRİYEL ÇÖZÜCÜLER YAĞ ÇÖZÜCÜLER PAS SÖKÜCÜLER

Detaylı

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR 30 ÝÇÝNDEKÝLER 1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR Güvenlik Talimatý 32 Çevrenin korunmasý 33 Ekonomik, çevre dostu yýkama 33 2/ CÝHAZINIZIN TANIMI Bulaþýk makinesinin genel tanýmý 34 Kontrol

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L74850 http://tr.yourpdfguides.com/dref/811584

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L74850 http://tr.yourpdfguides.com/dref/811584 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Türkiye nin ilk ve tek uluslararası doğrudan satış şirketi!

Türkiye nin ilk ve tek uluslararası doğrudan satış şirketi! PETRA DÜNYASI 2015 % 100 Türk sermayesi ve yönetimi. 1984 yılında kurulan Petra, bugün binlerce temsilcisiyle kalabalık bir aile. Sadece Türkiye de değil, Kuzey Kıbrıs ta ve Almanya daki ofisleri ve temsilcileriyle

Detaylı

o=::: 02 w > DEZENFEKTASYON SANİTASYON ~ 21 w o 37 z 41 u 47

o=::: 02 w > DEZENFEKTASYON SANİTASYON ~ 21 w o 37 z 41 u 47 o=::: 02 w > DEZENFEKTASYON SANİTASYON ~ 2 w o 37 z 4 u 47 ENDÜSTRİYEL YAG ÇÖZÜCÜLER GÜÇLÜ SU BAZLI YAG ÇÖZÜCÜ Endüstriyel alanlarda kullanılan güçlü bir yağ çözücüdür. Metallerde korozyona yol açmaz boyalı

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Basýnçlý-Buharlý Fýrýn DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Basýnçlý-Buharlý Fýrýn DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Basýnçlý-Buharlý Fýrýn DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýný meydana gelebilecek

Detaylı

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler DFP 273 DFP 272 BULAÞIK MAKÝNESÝ

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler DFP 273 DFP 272 BULAÞIK MAKÝNESÝ Ýþletim Talimatlarý BULAÞIK MAKÝNESÝ Türkçe, 61 Ýçindekiler Kurulum 62-63 Yerleþtirme ve Seviyelendirme Su ve elektrik kaynaklarýnýn baðlanmasý Ýlk yýkama devri hakkýnda öneri Teknik bilgi Cihazýn tanýmý

Detaylı

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR ÝÇÝNDEKÝLER 1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR Güvenlik Talimatý 30 Çevrenin korunmasý 31 Ekonomik, çevre dostu yýkama 31 2/ CÝHAZINIZIN TANIMI Bulaþýk makinesinin genel tanýmý 32 Kontrol panelinizi

Detaylı

KONSANTRE YAĞ, İS ve KURUM TEMİZLEYİCİ

KONSANTRE YAĞ, İS ve KURUM TEMİZLEYİCİ ARC - OIL and SOOT CLEANER KONSANTRE YAĞ, İS ve KURUM TEMİZLEYİCİ OIL and SOOT HANGİ AMAÇLA GELİŞTİRİLDİ? OIL and SOOT özellikle gıda sektörü için üretilmiş bir ürün olup, fırın, fırın tavaları, yanmış

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5140 B, H 540 B Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kimyasal Ürün Kataloğu

Kimyasal Ürün Kataloğu En yüksek beklenti, En üst kalite. Kimyasal Ürün Kataloğu Cilt Temizleme Ürünleri Furkan CITRUSSOL OVMAX Portakal Kokulu Yağ Sökücülü Granullü El Temizleme Kremi Ağır sanayide karşınıza çıkabilecek ağır

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi GalaGrande XL W 5000. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi GalaGrande XL W 5000. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi GalaGrande XL W 5000 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Mutfak Hijyeni Ürünleri. İşin mutfağında. hijyen var!

Mutfak Hijyeni Ürünleri. İşin mutfağında. hijyen var! Mutfak Hijyeni Ürünleri İşin mutfağında hijyen var! Yüksek performans sunan Maratem Profesyonel mutfak hijyeni ürünleri markası Culina, enerji tasarrufuna ve mutfak maliyetinin kontrol altına alınmasına

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5051 DG 5061 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu WIA 60 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu WIA 60 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe, 1 WIA 60 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajdan çýkartma ve yerleþtirilmesi, 2 Su ve elektrik baðlantýsý, 2-3 Ýlk yýkama, 3 Teknik bilgiler, 3 Çamaþýr makinesini

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L14840 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2630929

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L14840 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2630929 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı