Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 WHITEGOLD TEMÝZLÝK KÝMYALARI 4 IRON STONE / Astar Cila Tüm Butcher's cilalarý için bütünleþme ve alt kaplama kolay kullanýmlý, paspas izi býrakmaz, anýnda saðlam, zor yüzeyleri düzleþtirir ve mükemmel kaplar. Berrak akrelik Polymer sayesinde, uzun süren güzel görünüm saðlar. Boyamaz, zedelenmeyi ve lekeyi azaltýr. Kir ve lekenin sinmesine karþý korur. Döþemeler daha uzun süre güzel görünür. Daha az soyulmalar, iþ tasarrufu saðlar. Her Butcher's cila sökücüsüyle kolayca çýkarýlabilir Elastik ve gözenekli taþ zeminler, Terazzo, yapay taþ döþemeler, Meksika çinisi, kayaðantaþ, tuðla, pvc, marley ve yontulmuþ mermer için tavsiye edilir. HIGH NOON / Ana cila Üretan ile güçlendirilmiþ olan UHS temizleyicisi daha az sýklýkta cilalanan döþemeler için üretan ve diðer tüm acrilik polimerler özel olarak olaðandýþý saðlamlýk ve süreklilik için tasarlanmýþtýr. Daha az cila ile güzel görünüm saðlar. Döþemenin ömrünü uzatýr. Daha az sýklýkta ara temizlik gerektirir. Düþük masraf 1500 upm. makineler ile mükemmel parlaklýk ve cilalama saðlar. Her çeþit Butcher's cila sökücüsüyle sökülebilir. Kolay çýkarma zaman ve iþ tasarrufu saðlar. Daha az sýklýkta UHS-cila yapan iþletmelere tavsiye edilir. DÎN 18032'ye göre yapýlan spor döþemeler üzerine uygulanabilmektedir. UNIFORM / Astar Cila Çok yüksek beklentiler için bir baþlangýç, yeni ve eskiden aþýnmýþ linolyum zeminler için özel bir kombinasyonlu yumuþatýcýdýr, zemindeki boþluklarý doldurur ve düzenli bir tabaka saðlar. Asýl görünümü saðlamak için bu bir temeldir. Aþýnmadan ve eskimeden korur. Yeni çeþitli polymerlerin mükemmel birleþimi. Taneleþmez ve mükemmel Linolyum üzerine yapýþýr. Çizilmeyi zedelenmeyi ve boyanmayý önler. MAINSTAY FINISH Basit bakým için ekonomik temizlik. Eþsiz saðlam acril-polimerlerden üretilmiþ. Döþemenin ömrünü uzatýr ve görüntüsünü uzun süre korur. Daha az sýklýktaki Spray-buffing ve UHS-cilalamada bile etkili. Çok yönlü temizlik. Her temizlik programýna uyumlu. WHITEGOLD WHITE GOLD / Ana Cila Yýkanabilir her türlü zeminde kullanýlabilir. Combine þeklinde veya tek baþýna uygulanabilir. 1 litre ile yaklaþýk m2 arasýnda uygulama yapýlabilir. Uretan bazlýdýr, sudan etkilenmez, kir tutmaz. Zeminde kayganlaþma yaratmaz. Uzun ömürlü ve parlaktýr. Yüksek devirli parlatma makinalarý ile bakým yapýlýr, siyah lekeleri beyaz ped ile yok edebilirsiniz. PVC linelyurn terrazo kotto, ham mermer vb.

2 TITANIUM SAPPHIRE INTERSEALER FORTAL 5 TITANYUM / Lunolyum Astar Cila Çok yüksek beklentiler için bir baþlangýç, yeni ve eskiden aþýnmýþ linolyum zeminler için özel bir kombinasyonlu yumuþatýcýdýr, zemindeki boþluklarý doldurur ve düzenli bir tabaka saðlar. Asýl görünümü saðlamak için bu bir temeldir. Aþýnmadan ve eskimeden korur. Yeni çeþitli polymerlerin mükemmel birleþimi. Taneleþmez ve mükemmel Linolyum üzerine yapýþýr. Çizilmeyi zedelenmeyi ve boyanmayý önler. TITANIUM SAPPHIRE (Finish) Hýzlý kuruyan yüksek parlak sert zemin cilasý. Astarlý veya Direk olarak kullanýlabilir. Yýkanabilir her türlü zeminde kullanýlýr. Þeffaf zemin rengini deðiþtirmez. Zeminde kayganlaþma yaratmaz. Spreyle yüksek devirli parlatma makinalarý ile bakým yapýldýðýnda fevkalade parlaklýk elde edilir ömrü uzar. 1 litre ile yaklaþýk m2 arasýnda uygulama yapýlabilir. Zemin ihtiyacýna göre 2 ile 5 kat arasýnda uygulanabilir. SAPPHIRE INTERSEALER / Astar Cila Tüm polimer ve üretan bazý cilalarýn altýna uygulanabilir. Sudan etkilenmez, kir tutmaz. Tek baþýna cila olarak kullanýlabilir. Yýkanabilir, her türlü zeminde kullanýlabilir. 4 kg. yaklaþýk nf'lik kullaným içindir. Önce kirli zemini temizleyiniz ve kuruduktan sonra temiz sentetik mop takýmý ile uygulayýnýz. Standart ve yüksek devirli parlatma makineleri ile parlatmasý yapýlýr. Kullaným alanlarý: PVC linelyum, terrazo, kotto vinil zeminler, ham mermer vb. INTERSEALER FORTAL / Kristalize Mermer Cilasý Mermer traverten gibi yüzeylerin cilalanmasýnda kullanýlýr. Yüzeyin içine nüfus ederek çizilmesi zor parlak bir yüzey oluþturur. Kullanýlan ürün miktarý az dayanma süresi uzun olduðu için ekonomik bit ciladýr. Çevre saðlýðýna uygundur. FORTAL GATEWAY Çinkosuz, statik engelleyici döþeme temizliði. Çinko ve aðýrmetallerden arýndýrýlmýþ statik engelleyici. Butcher'sin kendi statik engelleyici maddesi "avertran" ile güçlendirilmiþ. Döþemenin statik yükleri engelleme niteliði arttýrýlmaktadýr; buna baðlý olarak elektrikli aletlerin bozulmasýný engellemektedir. Bileþimi, "Styren akril-polimerler"den oluþmaktadýr. Zengin ve derin parlaklýk saðlar. GROUND OUT Butcher's in kendi statik engelleyici maddesi "Avartran" ile güçlendirilmiþtir. Butcher's in Gatevvay Finish'i ile birlikte döþemelerde statik engelleyici etki saðlayan temizleyicidir. Döþemelere her kullanýmda statik engelleyici nitelik kazandýrmaktadýr. Alkalisiz ph-bileþimi. Gatevvays'in zengin parlaklýðýný matlaþtýrmadan temizler. Durulama gerektirmez, iz býrakmaz, iþçilikten tasarruf, temiz, ferah kokulu, iletken döþemelere uygundur.

3 HYDROFORS TERMINATOR FIREWORKS TEMÝZLÝK KÝMYALARI 6 SUNDANCE / Alkalisiz yer temizleyici Tüm Butcher's döþeme bakým sistemleri için günlük temizleyici. Ph-nötr formül zemini matlaþtýrmadan temizler. Döþemenin ömrünü uzatýr. Zamandan tasarruf. Optik açýcý Döþeme daha temiz görünür. Ardýndan temiz ve hoþ bir koku býrakýr. Kullanýmý hoþ. Havaya ferahlýk katar. Fýrçalama makinesinde Nemli paspasta Çok yönlü. Konsantre. Ekonomik. SPEEDRACK / Onarýcý ve Cila Besleme Temizleme, cilalama düzelticisi. Tek adýmda temizleme ve onarým saðlar. Her UHS-Finish'le çalýþýr. Ekonomik. %50 varan iþ tasarrufu saðlar. Fýrçalama makinasý veya pasapas ile kullanýlabilir. Temizliði korur, ara temizliðin süresini uzatýr. Temiz yüzeyin kayganlýðýný önler. Döþemedeki saðlamlýðý arttýrýr. Karýþým oraný: Makinede 1-14, paspasda 1-20 HYDROFORSE HYDROFORSE / Kat Sökücü Cilalý yüzeylerde ve normal zeminlerde kir ve pislik çözümü saðlar. Cilalý kirlenmiþ zeminlerde yeniden cilalamaya hazýrlar. Gereksiz cila sökücü kullanýmý önler. Cilalý zeminlerde 1-40 oranýnda sýcak su ile karýþtýrýnýz. Normal zeminlerde 1-10 oranýnda sýcak su ile karýþtýrýnýz. Sýcak su ürünün verimini artýrýr. Yalnýzca üstteki yýpranmýþ cilayý söker. TERMINATOR TERMINATOR / Kir ve cila sökücü Kullanýmdan önce etiketi okuyunuz bu kimyasal bir konsantredir. Direk kullanmayýnýz Sökülmesi istenen aþýnmýþ cilayý kolayca söker. Hassas zeminlerde kullanýma uygundur (Linolyum vb.) 1-8 ile 1-10 arasýnda sýcak su ile karýþtýrýnýz. Karýþýmý zemine mopla yayýnýz ve etkisi için 5-10 dakika bekleyiniz. Sonra cila makinasý veya otomat ile sert ped kullanarak fýrçalayýp vakumlayýnýz. Linolyum zeminlerde 1-20 veya daha fazla su ile karýþtýrarak uygulayýnýz. FIREWORKS FIRE WORKS / Kir ve cila sökücü Tahta yüzeyler ve linolyum zeminler hariç her türlü zeminde kullanýlýr. Cilalanmasý istenen zeminin ön temizliðinde kullanýlýr. Zemindeki kiri ve aþýnmýþ cilayý sökerek zemini yeniden cilaya hazýrlar. Cilasýz zeminlerde de aðýr kirlerin temizlenmesinde de kullanýlabilir.

4 REWORKS WATERWORKS GRIPSHINE 7 WATERWORKS / Naturel cila bakým ürünü Cilalý yüzeylerin cilaya zarar vermeyecek maddelerle temizlenmesi gerekir Ph-Nötr durulama gerektirmiyor, iz býrakmaz kullanmadan önce etiketini okuyunuz bu bir konsantredir. Cilalý zeminlerde günlük bakým ve temizlik iþlemi için kullanýlýr. Hafif kirli zeminlerde 1'e 128 su ile karýþtýrýnýz Orta kirli zeminlerde 1'e 84 su ile karýþtýrýnýz Çok kirli zeminlerde 1'e 32 su ile karýþtýrýnýz Otomat ve mopla kullanýma uygundur. WATERWORKS GRIPSHINE / Onarýcý cila besleme ürünü Gripshine cilalanmýþ zeminler için bakým ve onarýcý üründür. Cila üzerindeki çizik ve yýpranmalarý onarýr, cilanýn ömrünü uzatýr Makinalarda 1-14, paspasla kullanýmda 1-20 oranýnda kullanýlmalýdýr. Uygulamadan sonra parlaklýk kazanmasý için parlatma yapýnýz Parlatýcý maddeler içerir ve çizilmeyi önler GRIPSHINE BARE KNUCKLES / Kir ve cila sökücü Zor ve birikmiþ kirler için fýrçalama ve durulama sökücüsü. Güçlü formülündeki aktif maddeler en zor kir ve yaðlara iþler ve söker atar. Konsantre kullanýmda ekonomiktir. Kir yoðunluðuna göre 1/6 ile 1/12 oranýnda su ile karýþtýrýlarak kullanýlýr. Linolium zeminlere uygun deðildir. REWORKS / Parlak cila onarýcý, besleyici ve parlatýcý Çok fonksiyonlu kullaným için dizayn edilmiþtir Orijinal parlaklýðý geri getirir Tekrar cila atýlmasýný yavaþlatýr a) MOP ÝLE: 1-10 oranýnda su ile karýþtýrýnýz. Mop ile uygulayýnýz ve kuruduktan sonra parlatýnýz b) OTOMAT ÝLE: 1-20 oranýnda su ile karýþtýrýnýz, sývý tankýna koyunuz, fýrçalayýp, parlatnýýz. c) SPREY PÜSKÜRTME ÝLE: 1-1 oranýnda su ile karýþtýrýnýz hafif çalkalayýnýz, veya direkt püskürtüp kuruyana kadar parlatýnýz. REWORKS HOT SPRINGST / Kat temizleyici Yoðun kirlerin temizlenmesi ve cila öncesi hazýrlýk için çok yönlü temizleyici Betan kapsüllü kiri çeker alýr. Daha hýzlý kolay ve tasarruflu ve çok yönlü temizlik için idealdir. Hem sýcak hem soðuk su ile etkili. Her yüzeye uygulanabilir. Ferah, temiz baharat kokulu. Kullanýmý hoþ. Aþýndýrýcý ve çözümleyici veya amonyak içermez. Kullanýmý emin oranýndan (derin temizlik) oranýna kadar (hafif temizlik) yoðun konsantreli etki. Ekonomik, etkili yüksek güç. Cila öncesi ideal hazýrlýk. Döþemeleri son silmeye hazýrlar. Paspas, fýrça, bez, sünger, püskürtücü ve fýrçalama makinesiyle kullanýlabilir.

5 FORMSAC DUSTMOP RIGNOW MASTERWORKS TEMÝZLÝK KÝMYALARI 8 OVER DRIVE / Cila besleme ve parlatýcý rpm (devirli) makinalarla parlatmaya uygundur Cilalý zeminlerin üzerinde oluþan leke ve çizikleri onarýr Kayganlaþma oluþturmaz Ferah ve hoþ bir koku verir FORMSAC FORMSAC / Su ve yað önleyici Zeminlerde ve dýþ cephelerde inþaat sonrasý ve normal zamanlarda zeminin içerisine su, yað, leke vb. sývýlarýn zeminin içerisine iþlemesini engeller. Yaðmurdan ve alkalik ürünlerden kesinlikle etkilenmez ve bozulmaz 3 ile 4 yýl arasýnda dayanma süresi vardýr. DUSTMOP DUST MOP / Toz Toplama Ürünü Anti-statik özelliðe sahip toz toplama sývýsý Çok çabuk tozlanabilen ve toza hassas alanlarda toz ve ince kirlerin toplanmasýnda kullanýlýr. Cilalý yüzeylere zarar vermez, tozlanmayý geciktirir ve parlaklýðý arttýrýr. Orlon veya polyester mop ile kullanýlmasý tavsiye edilir. Ýlaç, medikal ve elektronik sektörü için uygun bir üründür. Kullanacaðýnýz mopa kullanmadan 8-10 saat önce püskürtüp bekletiniz. RIGNOW RINGNOW / Halý leke sökücü Kullanýma hazýr, hýzlý ve etkili sökücü. Ph-hafif Alkaline içermez. Püskürtmeli sprey ile uygulayýnýz 2-3 dakika etki etmesini bekleyiniz Fýrçalamayýnýz, çekiniz, emdiriniz veya kurumasýný bekleyiniz. Zor lekelerde uygulamayý tekrar deneyiniz. MASTERWORKS MASTERWORKS / Halý yýkama maddesi Püskürtme ve emme yapan ýslak tip halý makinalarýnda kullanýlýr. Köpüðü ayarlýdýr. Halýnýn içerisine iþlemiþ tüm kirleri temizleme gücüne sahiptir.

6 WORKOVER ARREST 9 WORKOVER / Halý Þampuaný Fýrçalý halý yýkama makinasý veya altýna halý fýrçasý takýlmýþ cila makinesi ile kullanýlýr. Özel parfümü ile temizlenen yüzeylere uzun süre kalýcý ve hoþ koku verir. Az kirli halýlarýn temizliðinde kullanýlan kuru köpük sistemine uygundur. Kuruyan köpüðü yüzeyden elektrikli süpürge ile kolayca çekilebilir. WORKOVER ARREST / Köpük Kesici Halý yýkama makinalarýnda, temizlik otomatlarýnda ýslak kuru vakum makinalarýnda, oluþan köpüðü engellemek için kullanýlýr. Kirli su deposuna konularak uygulanýr. ARREST PULL OUT / Leke Sökücü Bu ürün nötür ph Alkali ve asit içeren lekeleri çözer ve yapýþýk artýk býrakmaz. Kullanýmý: Leke çözücüyü kullanmadan önce halýnýn renk verip vermediðini kontrol edin. Lekeyi, oluþtuktan hemen sonra bekletmeden çözünüz. Kaba kir kalýntýlarýný yok ediniz. Pull Out'u temiz, beyaz, emici bir kumaþa veya kaðýda döküp lekeye deðdirin. Tam temizlik için lekeli bölgeyi suyla durulayabilir, vakum makinasý kullanabilir veya sýcak su püskürtebilir ya da bez kullanarak silebilirsiniz. FIRST DEFENSE / Halý Cilasý Du Pount teflon katkýlý halý bakým ürünü. Bu aktif madde halýnýn gözeneklerini kapatarak kirlenme süresini uzatmaktadýr. Ayrýca kirlenen halýnýn daha kolay temizlenmesini saðlamaktadýr. Kullaným Karýþýmý: Nemli halýlarda 1/8 oranýnda suyla karýþtýrýlýr halýya püskürtülür. Kuru halýlarda 1/16 oranýnda suyla karýþtýrýlýr halýya püskürtülür. FONUNTAINHEAD / Halý Silme Fonuntainhead, þampuan veya basit temizlik ürünü deðil, makinalý temizlik için özel tasarlanmýþ bir üründür. Halýnýn rengi parlar, ortama taze ve hafif bir koku verir. Kullanýmý: Halýyý makinayla süpürün ve lekeleri çözün. Karýþýmý sýcak veya kaynar suyla yapýnýz. Karýþým oraný1/16'dýr. Hafif kirlenen halýlarda: Hazýrlanan çözeltiye SPÝN BONET pedi batýrýlýr mop presi ile sýkýlýr. Cila makinasýnýn altýna takýlan bu ped ile silme iþlemi yapýlýr. 10lt. karýþým ile m2 temizlik yapýlýr. Çok kirlenen halýlarda: Hazýrlanan çözelti püskürtme aleti ile önce halýya püskürtülür, biraz bekledikten sonra SPÝN BONET ped ile silme iþlemi yapýlýr.

7 PRIN PRIMAXA TEMÝZLÝK KÝMYALARI 10 ROYAL PLUS & ROYAL TEAM Klozet-Pisuar Temizlik&Dezenfekte Maddesi Tuvalet-klozet ve banyo temizliðinde kullanýlýr. Dezenfekte edici özelliði vardýr. Klozet ve pisuarlarýn içlerinde oluþan kireç ve üretaþý birikimi ve aðýr kirleri çözer, pas lekelerini çözer Aðýr kokularýn oluþmasýný engeller. BLAST / Köpürmeyen yað çözücü Ekonomik, köpürmeyen güçlü yað sökücü ve temizleyici. Köpürmeyen bileþim. Fýrçalama makinesinde kullanmaya müsait. Gaz yaðý, yað ve gýda maddelerinin neden olduðu yoðun kirlere karþý etkili. Çok yönlü. Farklý yaðlarýn temizlenmesine uygun bir ürün. Paslanmayý önleyici madde içerir. Metal zeminlerin yüzeylerini pasa karþý korur. Sentetik veya parlatýlmýþ döþemelerde kullanýlmaz. PRIN PRIN / Mineralli sývý ovma maddesi Yýkanabilir her türlü yüzeyin temizliðinde kullanýlýr. Ovarak temizlik yapýlmasý gereken hassas yüzeyleri çizmeden temizler ve parlatýr. Kirleri temizler ve kötü kokularý yok eder. ROSA / Sývý el sabunu Cilt PH'ýna uygun olmasý nedeni ile ellere zarar vermez. Gliserin içerir, ellerin bakýmýna yardýmcý olur ve yumuþaklýk verir. Parfümlüdür kalýcý bir koku býrakýr. PRIMAXA PRIMAXA / Kireç Çözücü Endüstriyel tip bulaþýk makinelerinin verimli çalýþmasýný ve hijyenik temizliðini saðlar. Elle temizlik sistemi ile yüzeylerde kullanýlýr. Paslanmaz çelik üzerinde korosif etkisi yoktur. Endüstriyel temizlik otomatlarýnýn temizlenmesinde de kullanýlmaktadýr.

8 GREENX6 GREENX5 11 GREENX5 / Otomatik bulaþýk makinasý için parlatýcý & Durulama Maddesi Endüstriyel bulaþýk makinalarýnda kullanýma uygundur. Makinalardan çýkan bulaþýðýn lekesiz kurumasýný saðlar. Kireç birikimini önler ve porselen yemek takýmlarýn parlaklýðýný korur. Her türlü su sertliðinde etkilidir. GREENX5 GREENX6 / Otomatik Bulaþýk Makinesi Deterjaný Endüstriyel tip bulaþýk makinalarýnda her türlü bulaþýk için kullanýlýr. Kokulan yok eder, tabak ve bardaklarýn sýrlarýn, aþýndýrmaz. Her türlü su sertliðine uygundur. Özel dozaj pompalan ile kullanýma uygundur. GREENX6 GREENNLUX Elle Bulaþýk Yýkama Deterjaný Elle yýkanan bulaþýklar için kullanýlýr. Hoþ kokulu ve bol köpüklüdür. Yüksek aktif madde sayesinde bulaþýklar üzerindeki yað ve kiri kolayca temizler. Kolay durulanýp leke býrakmaz. Ekonomiktir. INPUR / Izgara ve fýrýn temizleyici Mutfakta davlumbaz, tezgah, tava, tencere gibi yaðlý yüzeyler için güçlü bir yað çözücüdür. Ýs birikimini ovmaya, kazýmaya gerek kalmadan temizler.

P R O F E S Y O N E L. Ev Dýþý Tüketim Ürün Broþürü

P R O F E S Y O N E L. Ev Dýþý Tüketim Ürün Broþürü Ev Dýþý Tüketim Ürün Broþürü Klor Bazlý Aðartýcý ve Hijyen Ürünü Endüstriyel çamaþýr yýkama uygulamalarý ve yýkanabilir yüzeyler için genel amaçlý hijyen için üretilmiþ klor bazlý aðartýcý ve hijyen ürünüdür.

Detaylı

Temizlik ve Bakým Cozumleri

Temizlik ve Bakým Cozumleri Temizlik ve Bakým Cozumleri KÜF TEMÝZLEYÝCÝ HÝJYENÝK EV KULLANIMI anýnda etki beyazlatýr aktif klor etkisi KÜF TEMÝZLEYÝCÝ Güçlü ve kalýcý bir þekilde her çeþit küfün giderilmesinde kullanýlýr. Kalýcý

Detaylı

TECRÜBEDEN GELEN KALİTE

TECRÜBEDEN GELEN KALİTE TECRÜBEDEN GELEN KALİTE Şirketimiz 15 yıldan bu yana gelen tecrübesi ve profesyonel kadrosu ile zemin kaplama firmalarına, Almanyadan ithal etmiş olduğu BAYCO marka zemin bakım ürünleri ile danışmanlık

Detaylı

Temizlik Setleri. Ürün Özellikleri: Mop. Sap. Kova. Tekerlekli Taşıma Aparatı. Ürün Kodu. Ürün Barkod Koli Barkod Koli İçi Hacim (lt)

Temizlik Setleri. Ürün Özellikleri: Mop. Sap. Kova. Tekerlekli Taşıma Aparatı. Ürün Kodu. Ürün Barkod Koli Barkod Koli İçi Hacim (lt) İÇİNDEKİLER TEMİZLİK SETLERİ... 4 MOPLAR... 6 APARATLAR... SAPLAR... 14 CAM TEMİZLİK ÜRÜNLERİ... 16 TEMİZLİK BEZLERİ... 18 SÜNGER VE OVMA ÜRÜNLERİ... 20 Temizlik Setleri Mop Temizleme alanı genişletilmiş

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1 PVC CILASI 10 2 NEMLI MOP CM 3 BUYUK BOY MAVI COP TORBASI 700 4 BUYUK BOY ENFEKTE ATIK COP TORBASI(1 MIKRON) 180000 5 ORTA BOY KIRMIZI COP TORBASI 10000 6 TOZ BEZI 4000 METRE 7 EV TIPI OTOMATIK CAMASIR

Detaylı

Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX.

Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX. Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX. Sorunlar yok: Sadece çözümler var! Yüksek kalitedeki özel-yapý malzemeleri ile ilgili ARDEX ilk adresinizdir. Ürün yelpazesi

Detaylı

FWS & SHOWROOM ÜRÜNLERİ

FWS & SHOWROOM ÜRÜNLERİ FWS & SHOWROOM ÜRÜNLERİ NİYE MAFRA ÜRÜNLERİ?? * Müşteri memnuniyeti bağlamında siz FWS yöneticilerinin karşılaştığı zorlukları bilmekteyiz. Artık çağımızda otellerin temiz olması da yetmiyor. Temizliğin

Detaylı

Temizligin Aydınlatan Gücü KİMYA

Temizligin Aydınlatan Gücü KİMYA Temizligin Aydınlatan Gücü ( KİMYA Firma Profili HAKKIMIZDA 1998 yılında, çamaşır suyu ve tuzruhu üretimiyle Eskişehir Baksan Sanayi Sitesinde imalat hayatına başlayan SİRAÇ ailesi üretim ve çalışma ağını

Detaylı

KİŞİSEL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE SATIŞ FİYAT LİSTESİ

KİŞİSEL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE SATIŞ FİYAT LİSTESİ KİŞİSEL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE SATIŞ FİYAT LİSTESİ Hijyenmax Sıvı Sabunlar ve El Dezenfektanları 9225375 Hijyenmax Antibakteriyel Köpük Sabun SIVI 5,00 5,27 4 117,02 TL 22,23 TL 468,08

Detaylı

gria Endüstriyel Mutfak Ekipmanları

gria Endüstriyel Mutfak Ekipmanları gria Endüstriyel Mutfak Ekipmanları gria HAKKIMIZDA GRIA Endüstriyel Mutfak Ekipmanları, müşteri memnuniyeti ilkesi kabul ederek, genç ve tecrübeli kadrosuyla endüstriyel mutfak sektöründe hizmet vermektedir.

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1 PVC CILASI 0 2 NEMLI MOP CM 7000 3 BUYUK BOY MAVI COP TORBASI 000 4 BUYUK BOY ENFEKTE ATIK COP TORBASI( MIKRON) 360000 5 ORTA BOY KIRMIZI COP TORBASI 16000 6 TOZ BEZI (PEMBE) 30 7 CAMASIR YARDIMCI SIVI

Detaylı

KİŞİSEL TEMİZLİK ÜRÜN

KİŞİSEL TEMİZLİK ÜRÜN KİŞİSEL TEMİZLİK TANIMI ADI HF KOD CİNSİ L KG KG TL FİYATI KOLİ TL FİYATI Green Care Sıvı Sabunlar ve El Dezenfektanları 9225438 Soft Sensatıon - Ekolojik, Hipoalerjik Sıvı El Sabunu 9990256 SIVI 5,00

Detaylı

GP 6 Profesyonel açýlý taþlama Çok güçlü ve dayanýklý kesme-taþlama makinesi Mükemmel aðýrlýk/güç oraný Plastik kaplanmýþ metal gövde

GP 6 Profesyonel açýlý taþlama Çok güçlü ve dayanýklý kesme-taþlama makinesi Mükemmel aðýrlýk/güç oraný Plastik kaplanmýþ metal gövde T Ü R K Ý Y E G E N E L D A Ð I T I C I S I Salamon Habib ÝTHALAT - DAHÝLÝ TÝCARET - MÜMESSÝLLÝK TÜNEL CAD. NO.26 KARAKÖY 34420 ÝSTANBUL TEL: (0212) 245 03 80-81 FAX: (0212) 249 07 95 e-mail: s.habib@superonline.com

Detaylı

KÝÞÝSEL TEMÝZLÝK GRUBU

KÝÞÝSEL TEMÝZLÝK GRUBU 1 KÝÞÝSEL TEMÝZLÝK GRUBU ASYA EL TEMÝZLEME KREMÝ Aðýr yað, zift, katran, silikon, matbaa boyalarý gibi mekanik ve aðýr endüstriyel kirliliklerde etkin kullanýlan bir üründür. Ýlk kullanýmdan itibaren cildi

Detaylı

Yüzey Temizlik ve Bakım Malzemeleri

Yüzey Temizlik ve Bakım Malzemeleri Kalekim Yüzey Temizlik ve Bakım Malzemeleri 109 Yüzey Temizlik ve Bakım Malzemeleri SERACARE Çimento Sökücü SERACARE Leke Çıkartıcı SERACARE Derz Temizleyici SERACARE Yüzey Koruyucu 110 Kalekim Yüzey Temizlik

Detaylı

Mutfak Hijyeni Ürünleri. İşin mutfağında. hijyen var!

Mutfak Hijyeni Ürünleri. İşin mutfağında. hijyen var! Mutfak Hijyeni Ürünleri İşin mutfağında hijyen var! Yüksek performans sunan Maratem Profesyonel mutfak hijyeni ürünleri markası Culina, enerji tasarrufuna ve mutfak maliyetinin kontrol altına alınmasına

Detaylı

MAXISEAL ACIDPROOF VH62 DOĞAŞ TAŞLAR İÇİN ASİDE DAYANIKLI KAPLAMA

MAXISEAL ACIDPROOF VH62 DOĞAŞ TAŞLAR İÇİN ASİDE DAYANIKLI KAPLAMA MAXISEAL ACIDPROOF VH62 DOĞAŞ TAŞLAR İÇİN ASİDE DAYANIKLI KAPLAMA PROBLEM Otel, restoran, rezidans, ticari ve kamu projelerinde karşılaşılan en büyük sorunlardan biri doğal taş tezgah, zemin ve yüzeylerin

Detaylı

ÜRÜN KATALOĞU Önder KARAKUZ

ÜRÜN KATALOĞU Önder KARAKUZ ÜRÜN KATALOĞU Önder KARAKUZ BİRLİK BİO TEKNOLOJİ ve SU SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (0) 3 3 46 (0) 3 3 47 www.birbiotek.com BİRLİK BİO TEKNOLOJİ kurulduğu ilk günden itibaren yılların verdiği deneyimle, tedarik

Detaylı

ÜRÜNLER CeraBest Bronze CeraBest Silver CeraBest Gold Taným Seramik Yapýþtýrýcýsý Seramik Yapýþtýrýcýsý Fleks Seramik Yapýþtýrýcýsý Kullanýldýðý Yerler Ýç mekanlarda, Zeminlerde. Yatayda ve düþeyde. Yatayda

Detaylı

ClimaTech Yaþam ve bütçe konforu için... 142 ClimaTech FX 120 Sistem Yapýþtýrýcýsý Çevre dostu katký maddeleri ve polimer ile takviye edilerek hazýrlanmýþ, suya ve neme karþý dayanýklý, tüm ýsý yalýtým

Detaylı

MUTFAK HİJYEN ÜRÜNLERİ

MUTFAK HİJYEN ÜRÜNLERİ MUTFAK HİJYEN ÜRÜNLERİ Çorlu Makina ve Kimya Kompleksi Dünya daki teknolojik gelişmeleri yakından takip eden SARUHAN, faaliyette bulunduğu sektörlerde uluslararası standartlarda ürünler geliştirerek üretimini

Detaylı

ELİOGARD MUCIZE KORUMA DOĞAŞ TAŞLAR İÇİN ASİDE DAYANIKLI KAPLAMA

ELİOGARD MUCIZE KORUMA DOĞAŞ TAŞLAR İÇİN ASİDE DAYANIKLI KAPLAMA ELİOGARD MUCIZE KORUMA DOĞAŞ TAŞLAR İÇİN ASİDE DAYANIKLI KAPLAMA VİDEO İzlemek için linki tıklayın: https://www.youtube.com/watch?v=hgia1eskk90 VİDEO İzlemek için linki tıklayın: https://www.youtube.com/watch?v=5g7ctk7xpl8

Detaylı

ISO 9001 CERTON N.008/02. SAIT Abrasivi S.p.A.

ISO 9001 CERTON N.008/02. SAIT Abrasivi S.p.A. C TIFIE D ER ISO 9001 CERTON N.008/02 SAIT Abrasivi S.p.A. 1953 yýlýnda kurulmuþ olan SAIT ABRASIVI, üstün kaliteli aþýndýrýcý imalatýnda lider firmadýr. Torino fabrikasý ve Piozzo Fabrikasý tamamen otomatik

Detaylı

Mutfak Hijyeni Ürünleri Culinary Hygiene Products

Mutfak Hijyeni Ürünleri Culinary Hygiene Products Mutfak Hijyeni Ürünleri Culinary Hygiene Products BULAŞIK DETERJANLARI / Dishwashing Detergents M30 Elde Yıkama Bulaşık Deterjanı Yüksek Performanslı M305 Elde Yıkama Bulaşık Deterjanı Manual Dishwashing

Detaylı

QS 2 Kuvars Kumu Bostik Kuvars Kumu QS 2, yýkanmýþ, elenmiþ ve kurutulmuþ doðal kuvars kumudur. 0,2-0,8 mm boyutlarýndadýr. Yýkanmýþtýr. Elenmiþtir. Kurutulmuþtur. Granülometri (mm) Kuru 0,2-0,8 ~ 1,5

Detaylı

MAXISEAL ACIDPROOF VH85 DOĞAŞ TAŞLAR İÇİN ASİDE DAYANIKLI KAPLAMA

MAXISEAL ACIDPROOF VH85 DOĞAŞ TAŞLAR İÇİN ASİDE DAYANIKLI KAPLAMA MAXISEAL ACIDPROOF VH85 DOĞAŞ TAŞLAR İÇİN ASİDE DAYANIKLI KAPLAMA PROBLEM Otel, restoran, rezidans, ticari ve kamu projelerinde karşılaşılan en büyük sorunlardan biri doğal taş tezgah, zemin ve yüzeylerin

Detaylı

www.bilimnettasarim.com/ polisaj makinesi 480 0,8 0,27 polisaj 1300 0,33 0,68 polisaj malzemeleri 210 0,39 0,28 cila makinesi 110 0,57 1,24 polisaj

www.bilimnettasarim.com/ polisaj makinesi 480 0,8 0,27 polisaj 1300 0,33 0,68 polisaj malzemeleri 210 0,39 0,28 cila makinesi 110 0,57 1,24 polisaj www.bilimnettasarim.com/ polisaj makinesi 480 0,8 0,27 polisaj 1300 0,33 0,68 polisaj malzemeleri 210 0,39 0,28 cila makinesi 110 0,57 1,24 polisaj motoru 140 0,37 0,21 elektro polisaj 70 0,18 0,36 pasta

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz...v. İçindekiler...vıı. Tablo ve Resimler...xıv BİRİNCİ BÖLÜM: TEMİZLİK KAVRAMI

İÇİNDEKİLER. Önsöz...v. İçindekiler...vıı. Tablo ve Resimler...xıv BİRİNCİ BÖLÜM: TEMİZLİK KAVRAMI İÇİNDEKİLER Önsöz...v İçindekiler...vıı Tablo ve Resimler...xıv BİRİNCİ BÖLÜM: TEMİZLİK KAVRAMI Temizliğin Nedenleri... 3 Temizlik Kuralları... 3 Yetersiz Temizlik... 4 Temizlik Programı... 4 Kirler...

Detaylı

ÜRÜNLER SH Q SH QC SH C Taným Zemin Sertleþtirici - Kuvars Agregalý Zemin Sertleþtirici Kuvars ve Korund Agregalý Zemin Sertleþtirici - Korund Agregalý Kullanýldýðý Yerler Sürtünmeye maruz kalan zeminlerde.

Detaylı

ValFoam Valfli PU Köpük Bostik ValFoam, nemle genleþen ve kürleþen tek komponentli, mekanik valfi sayesinde kullaným öncesi ve sonrasý asla týkanmayan aerosol poliüretan köpüktür. Elektrik tesisatlarýnýn

Detaylı

OXY MUTFAK TEMİZLİK ÜRÜN GRUBU

OXY MUTFAK TEMİZLİK ÜRÜN GRUBU 2015 YILI FİYAT LİSTESİ (01.10.2015) KOD ÜRÜN ADI VARYANT LT AD. OXY MUTFAK TEMİZLİK ÜRÜN GRUBU MT 001 30 OXY SIVI BULAŞIK DETERJANI Yeşil/ Limon kokulu 30 29,4 1 1,83 55,00 55,00 MT 001 5 OXY SIVI BULAŞIK

Detaylı

Spreyler. www.interendustri.com

Spreyler. www.interendustri.com Vulkanize fiber, Bez ve Kağıt mesnetler üzerine elektroliz yöntemiyle kaplanan zımparalarımız, en yüksek kalite ve performansta aşındırma kabiliyetine sahip, OSA, EN, ANSI sertifikalarına uygun ve uzun

Detaylı

OXY MUTFAK TEMİZLİK ÜRÜN GRUBU

OXY MUTFAK TEMİZLİK ÜRÜN GRUBU 2016 YILI FİYAT LİSTESİ (09.12.2016) KOD ÜRÜN ADI VARYANT LT AD. OXY MUTFAK TEMİZLİK ÜRÜN GRUBU MT 001 30 OXY SIVI BULAŞIK DETERJANI Yeşil/ Limon kokulu 30 29,4 1 2,02 60,50 60,50 MT 001 5 OXY SIVI BULAŞIK

Detaylı

GENEL ALAN HİJYEN ÜRÜNLERİ KİŞİSEL BAKIM HİJYEN ÜRÜNLERİ

GENEL ALAN HİJYEN ÜRÜNLERİ KİŞİSEL BAKIM HİJYEN ÜRÜNLERİ GENEL ALAN KİŞİSEL BAKIM Çorlu Makina ve Kimya Kompleksi Dünya daki teknolojik gelişmeleri yakından takip eden SARUHAN, faaliyette bulunduğu sektörlerde uluslararası standartlarda ürünler geliştirerek

Detaylı

Formaldehyde free PERFECT RESTORE TEKNOLOJÝYÝ SAÐLIKLA BÝRLEÞTÝRDÝ NANO HAIR TEKNOLOJÝSÝ SAYESÝNDE FORMALDEHYDE VE KANSEROJEN MADDELER ÝÇERMEZ. PERFECT RESTORE ÝLE ARTIK DÜZLEÞTÝRME ÝÞLEMÝ 3 GÜNDE DEÐÝL

Detaylı

YAŞMAK HOTELS / ODA TEMİZLİK PLANI

YAŞMAK HOTELS / ODA TEMİZLİK PLANI Yapılacak İşler NE? Uygulama Sıklığı NE ZAMAN? Kullanılacak Deterjan ve Dezenfektan NE KULLANI- LACAK? Kullanılacak Araçları NE İLE? Maddesinin Kullanım Oranı NE KADAR? Metodu NASIL? Kat arabanızda kullanılması

Detaylı

GÜVERTE ve GÖVDE TEMİZLİĞİ

GÜVERTE ve GÖVDE TEMİZLİĞİ S O F E TA M A R İ N E GÜVERTE ve GÖVDE TEMİZLİĞİ Tekne Güverte Ve Gövde Temizlik Maddesi Cleaner teknelerdeki kaymaz yüzeylerde oluşan ağır kirleri ve siyah lekeleri etkili bir şekilde ve kolaylıkla

Detaylı

Toyota Araç Bakım Ürünleri

Toyota Araç Bakım Ürünleri TOYOTA PAZARLAMA VE SATIŞ A.Ş. Cumhuriyet Mah. E-5 Yan Yol No: 11 Yakacık 34876 Kartal - İSTANBUL Toyota İletişim Merkezi (0212) 354 0 354 www.toyota.com.tr Toyota Araç Bakım Ürünleri Aracınıza bakım yapmak

Detaylı

Yarınlar Hepimizin... Biz Buradayız...

Yarınlar Hepimizin... Biz Buradayız... Yarınlar Hepimizin... Biz Buradayız... Element Effekt Atık ve Yağ Parçalayıcı Element Bio Atık ve Yağ Parçalayıcı Ev, hastane gibi bina atık sistemlerinde, mutfak giderleri ve borularında, otel ve site

Detaylı

Yüzey Temizlik ve Bakım Malzemeleri

Yüzey Temizlik ve Bakım Malzemeleri Kalekim Yüzey Temizlik ve Bakım Malzemeleri 91 Yapıştırıcılar Yüzey Temizlik ve Bakım Malzemeleri SeraCare Çimento Sökücü SeraCare Leke Çıkartıcı SeraCare Yüzey Koruyucu 92 Kalekim Yüzey Temizlik ve Bakım

Detaylı

Made in Europe TEKNOLOJİ TEMİZLİK ÜRÜNLERİ

Made in Europe TEKNOLOJİ TEMİZLİK ÜRÜNLERİ Made in Europe TEKNOLOJİ TEMİZLİK ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİ TEMİZLİK ÜRÜNLERİ YANABİLİR, 1 TERS KULLANILABİLİR YANABİLİR, 2 YANMAZ, GÜÇLÜ TOZ 3 EKRAN & YÜZEY İÇİN ISLAK MENDİL 4 KÖPÜK 5 BÜYÜK BOY 6 TV & BÜYÜK

Detaylı

PANDOMO TerrazzoPlus, PANDOMO TerrazzoMicro ve PANDOMO TerrazzoBasic zeminler için Temizleme ve bakım talimatları

PANDOMO TerrazzoPlus, PANDOMO TerrazzoMicro ve PANDOMO TerrazzoBasic zeminler için Temizleme ve bakım talimatları pandomo Genel PANDOMO TerrazzoPlus, PANDOMO TerrazzoMicro ve PANDOMO TerrazzoBasic zeminler için Temizleme ve bakım talimatları Özenli ve düzenli temizleme ve uygun bir koruma ile zımparalanmış veya cilalanmış

Detaylı

Dostunuzu düşmanınızı tanıyın!

Dostunuzu düşmanınızı tanıyın! Dostunuzu düşmanınızı tanıyın! Sentetik temizlik ürünleri neden düşman? Hepimiz yıllarca kullandık. Mutfakta, banyoda, çamaşırlarımızda Yaşadığımız mekânların her köşesinde. Temizlemek, dezenfekte etmek

Detaylı

www.nily.com.tr TEMİZLİK KİMYASALLARI

www.nily.com.tr TEMİZLİK KİMYASALLARI www.nily.com.tr TEMİZLİK KİMYASALLARI Makine ve Kimya Kompleksi TEMİZLİK KAZANÇ Saruhan şirketler grubu olarak faaliyette bulunduğumuz sektörlerde uluslararası standartlarda ürünler geliştirerek üretimimizi

Detaylı

TECRÜBEDEN GELEN KALİTE

TECRÜBEDEN GELEN KALİTE TECRÜBEDEN GELEN KALİTE Türkiye de Tuzla / İSTANBUL bölgesinde bulunan yaklaşık 16.000 m 2 kapalı alana sahip üretim fabrikamızda, doğaya ve kullanıcılara duyarlı bir şekilde üretilen BAYCO ürünleri, kalite

Detaylı

İLETİŞİM BİLGİLERİ. Genel Müdür Umut VELİDEDEOĞLU. gsm: 0532 580 19 00 e-mail: umut@velidedeoglu.com.tr

İLETİŞİM BİLGİLERİ. Genel Müdür Umut VELİDEDEOĞLU. gsm: 0532 580 19 00 e-mail: umut@velidedeoglu.com.tr Velidedeoğlu Kimya fiyat açıklamaları; * Bu fiyat listesi 01 Ocak 2012 tarihinden itibaren geçerlidir ve bir önceki fiyat listesini geçersiz kılar. * Fiyat listemiz TÜRK LİRASI bazında geçerli olup, Doğru

Detaylı

MEÝSTER 178 Meister MY Mantolama Yapýþtýrýcýsý Çevre dostu katký maddeleri ve polimer ile takviye edilerek hazýrlanmýþ, su geçirmeyen, suya ve neme karþý dayanýklý, EPS ve XPS ýsý yalýtým plakalarýnýn

Detaylı

Ürün Kataloðu DORAKÝM ENDÜSTRÝYEL KÝMYA VE LABORATUAR HÝZMETLERÝ SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ.

Ürün Kataloðu DORAKÝM ENDÜSTRÝYEL KÝMYA VE LABORATUAR HÝZMETLERÝ SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. Ürün Kataloðu DORAKÝM ENDÜSTRÝYEL KÝMYA VE LABORATUAR HÝZMETLERÝ SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. Ýstanbul Deri Org. Sanayi Bölgesi Yan Sanayi Geliþme Alaný XX Blok No.24 Aydýnlý/Tuzla/ÝSTANBUL Tel. +90 0 216 591 07

Detaylı

Markamızın garantisi firmamızdır. Ürünlerimizin ISO COMPANY belgesi bulunmaktadır. Kare kod uygulamasını uygulayarak, tüketicileremize

Markamızın garantisi firmamızdır. Ürünlerimizin ISO COMPANY belgesi bulunmaktadır. Kare kod uygulamasını uygulayarak, tüketicileremize Markamızın garantisi firmamızdır. Ürünlerimizin ISO 9001-2008 COMPANY belgesi bulunmaktadır. Kare kod uygulamasını uygulayarak, tüketicileremize markamızın arkasında Limit İç ve Dış Ticaret LTD. ŞTİ. vardır

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ-2 KULLANILAN MALZEMELER

ÖĞRENME FAALİYETİ-2 KULLANILAN MALZEMELER ÖĞRENME FAALİYETİ-2 19 AMAÇ Hastane temizlik hizmetleri departmanında, çalışma kuralına uygun olarak eksiksiz ön hazırlık yapabileceksiniz. ARAŞTIRMA Hastanelerdeki temizlik hizmetleri personelinin özellikleri

Detaylı

Kişisel Temizlik ve Hijyen

Kişisel Temizlik ve Hijyen Kişisel Temizlik ve Hijyen KATEGORİ ÜRÜN AİLESİ ÜRÜN TANIMI ÜRÜN KODU ÜRÜN ADI CİNSİ L KG Kişisel Temizlik ve Hijyen Hijyenmax Sıvı Sabunlar ve El Dezenfektanları 9225375 Hijyenmax Antibakteriyel Köpük

Detaylı

LİMİT İÇ ve DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.

LİMİT İÇ ve DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. STAC PLASTIC (SP) İtalyan malı bakım & onarım ürünleri markasıdır. Firmamız yaklaşık olarak 20 yılı aşkın bir süredir SP markasının İç Anadolu bölge bayiliğini bir fiil yapmaktadır. Ürün kalitesi ve fiyat

Detaylı

Temizlik - Bakım - Koruma

Temizlik - Bakım - Koruma www.ardex.com.tr Temizlik - Bakım - Koruma Lithofin KUKÜ Lithofin EKSTRA Güçlü Çimento Artığı Temizleyicisi Yeni uygulanmış ya da mevcut klinker, fayans, seramik, granit seramik, porselen seramik vb. yüzeylerdeki

Detaylı

Zemini çilalama ve parlatma konumuna getirir.

Zemini çilalama ve parlatma konumuna getirir. Total Beton sertleştirici, Reaktif nano- ve mikrometrik silis solüsyonu ile beton sertleştirir, beton yüzeyinin görünüş ve dayanıklılık ve mukavemet gücünü artırmak için kullanılır. Yüzey sertliğini, sürtünme

Detaylı

SİPARİŞİ ALAN ÜRÜN KODU ÜRÜN İSMİ SİP.AD. FİYAT DETERJANLAR

SİPARİŞİ ALAN ÜRÜN KODU ÜRÜN İSMİ SİP.AD. FİYAT DETERJANLAR FİRMA ADI TEL / FAX ADRES YETKİLİ VD - NO E-MAİL as kağıt ÖDEME VADESİ TESLİMAT NOTLAR SİPARİŞİ ALAN ÜRÜN KODU ÜRÜN İSMİ SİP.AD. FİYAT DETERJANLAR 01-A ECOPORT ÇAMAŞIR YUMUŞATMA MADDESİ BABY SOFT 5 kg

Detaylı

SAĞLIK SEKTÖRÜ TEMİZLİK ÜRÜNLERİ

SAĞLIK SEKTÖRÜ TEMİZLİK ÜRÜNLERİ SAĞLIK SEKTÖRÜ TEMİZLİK ÜRÜNLERİ VİRA petrokimya Nisan 2010 yılında kurulmuş olup, faaliyet alanları otomotiv ve enerjidir. Otomotiv ve enerji sektöründeki distribütörlüklerimiz birbirini tamamlayan bir

Detaylı

EN DEĞERLİ SİZSİNİZ...

EN DEĞERLİ SİZSİNİZ... EN DEĞERLİ SİZSİNİZ... SET DEMOSET 9 Parça 125 TL ORGA DAMLA 24 Parça 115 TL 500 Gr. ORGA'DAMLA ORGA'HALI MATİK ORGA GENEL TEMİZLİK 1000 Gr. ORGA'JEL ORGA'HALI I ORGA YAĞ ATIK KAN TEM. 1000 Gr. ORGA'SIVI

Detaylı

TEMİZLEME TALİMATI NO: 01

TEMİZLEME TALİMATI NO: 01 NO: 01 Kutu Açıcı 1. Donmuş kaba yağları akıtmak için önce sıcak suyun altına tutun ve fırçalayın. 2. Evyeyi ılık su ve önerilen miktarda ki MSS- Kreon Blitz ile doldurun. 3. Islanması için birkaç dakika

Detaylı

ÜRÜNLER 0 20 L Taným Duvarda ve zeminde Yatayda ve düþeyde. Kullanýldýðý Yerler Özellikler Suya dayanýklýdýr. Hava þartlarýna mukavimdir. mm ye kadar uygundur. Suya dayanýklýdýr. Hava þartlarýna mukavimdir.

Detaylı

KİŞİSEL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE SATIŞ FİYAT LİSTESİ

KİŞİSEL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE SATIŞ FİYAT LİSTESİ KİŞİSEL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE SATIŞ FİYAT LİSTESİ ÜRÜN KODU ÜRÜN ADI CİNSİ L KG Koli İçi Adet KG TL 9225375 Hijyenmax Antibakteriyel Köpük Sabun SIVI 5,00 5,13 4 125,21 24,42 500,85

Detaylı

Su: En basit temizlik aracıdır. Birçok kirin çözülmesini ve çıkarılmasını kolaylaştırır. Bir kimyasal su ile karıştırılırsa yüzeye daha çabuk işler

Su: En basit temizlik aracıdır. Birçok kirin çözülmesini ve çıkarılmasını kolaylaştırır. Bir kimyasal su ile karıştırılırsa yüzeye daha çabuk işler Su: En basit temizlik aracıdır. Birçok kirin çözülmesini ve çıkarılmasını kolaylaştırır. Bir kimyasal su ile karıştırılırsa yüzeye daha çabuk işler ve daha etkin sonuç alınabilir. Tazyikli su kirleri yerinden

Detaylı

AL-100. Boyalı Yüzeyler İçin Konsantre Yağ Sökücü

AL-100. Boyalı Yüzeyler İçin Konsantre Yağ Sökücü AL-100 Boyalı Yüzeyler İçin Konsantre Yağ Sökücü ////////////////////////////////////////////////////// Sanayide kullanılan makinelerin çalışma koşullarından dolayı yüzeylerinde oluşan yağ ve kir artıklarının

Detaylı

9225035 10,00 10,20 1 9225036 20,00 20,40 1. M305 Elde Yıkama Bulaşık Deterjanı Manual Dishwashing Detergent - Optima 9225024 20,00 20,20 1

9225035 10,00 10,20 1 9225036 20,00 20,40 1. M305 Elde Yıkama Bulaşık Deterjanı Manual Dishwashing Detergent - Optima 9225024 20,00 20,20 1 Mutfak Hijyeni Bulaşık Deterjanları M30 Elde Yıkama Bulaşık Deterjanı - Yüksek Performanslı Manual Dishwashing Detergent Konsantre olduğu için birkaç damlası bile bulaşıkları temizlemeye ve yağları gidermeye

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR

Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR Clip-In (gizli) tip taþýyýcý sistemlerde taþýyýcý sistem görünür deðildir. Sistem, ana taþýyýcýlar, bunlara dik açýyla kenetlenen clip-in profilleri ile tüm kenarlardan

Detaylı

www.velle.com.tr Metal Pigment Kaplamalar Tel.: +90 (216) 701 24 01 Faks.: +90 (216) 701 24 02

www.velle.com.tr Metal Pigment Kaplamalar Tel.: +90 (216) 701 24 01 Faks.: +90 (216) 701 24 02 www.velle.com.tr Metal Pigment Kaplamalar hava Tel.: +90 (216) 701 24 01 Faks.: +90 (216) 701 24 02 Metal Pigment Kaplamalar Metal Pigment Kaplamalar metal yüzeylerde korozyon olarak r. Bunun ötesinde

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

Doðru tercihler çözüme ulaþtýrýr... www.epsa.com.tr AMBALAJ VE DÝÐER SEKTÖRLERDE KULLANIMI Dayanýklý Tüketim Mallarý Deniz Ürünleri Et Ürünleri Meyve-Sebze Kasalarý Çiçekcilik Seracýlýk AMBALAJ VE DÝÐER

Detaylı

PROVIDENT COST DOWN HIGH QUALITY

PROVIDENT COST DOWN HIGH QUALITY PROVIDENT COST DOWN HIGH QUALITY UKM-PROVIDENT GENEL TEMİZLİKTE TEMEL KURALLAR VE ÜRÜN UYGULAMALARI UKM UĞUR KİMYA KİMDİR? 1993 yılında kuruluşu gerçekleşen şirketimiz, 15 yıldır misyonunu iyi bir kimya

Detaylı

mikrofiber bezler www.anbertem.com

mikrofiber bezler www.anbertem.com mikrofiber bezler www.anbertem.com MİKROFİBER TEKNOLOJİ HARİKASI Mikrof iber Temizlik Bezleri Berceste mikrofiber temizlik bezleri, teknoloji kullanılarak polyester ve poliamid bileşiminden üretilmiştir.

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ...ııı İÇİNDEKİLER...v GİRİŞ...xv. Birinci Bölüm TEMİZLİK VE TEMİZLİK İŞLETMECİLİĞİ KAVRAMI

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ...ııı İÇİNDEKİLER...v GİRİŞ...xv. Birinci Bölüm TEMİZLİK VE TEMİZLİK İŞLETMECİLİĞİ KAVRAMI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...ııı İÇİNDEKİLER...v GİRİŞ...xv Birinci Bölüm TEMİZLİK VE TEMİZLİK İŞLETMECİLİĞİ KAVRAMI 1. KAVRAM... 1 2. TEMİZLİK TÜRLERİ... 2 Zamana Göre... 3 Yüzeylere Göre... 3 Kullanılan Malzemeye

Detaylı

ÇBS HOMELINE - Klozet Kapağı ve Kapı Kolu Hijyenik Temizleyici Ürün Kodu : 40057

ÇBS HOMELINE - Klozet Kapağı ve Kapı Kolu Hijyenik Temizleyici Ürün Kodu : 40057 ÇBS HOMELINE - Klozet Kapağı ve Kapı Kolu Hijyenik Temizleyici Ürün Kodu : 40057 Kullanım Alanları ve Özellikleri: Klozet kapağı ve Kapı kolı Hijyenik olarak temizlemek ve dezenfekte etmek için kullanılır.

Detaylı

Bayvızyon. Ürün Kataloğu. Endüstriyel Tüketim Malzemeleri Sanayi ve Ticaret.

Bayvızyon. Ürün Kataloğu. Endüstriyel Tüketim Malzemeleri Sanayi ve Ticaret. Bayvızyon 2017 Endüstriyel Tüketim Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Ürün Kataloğu www.bayvizyon.com DAR ISLAK MOP (LÜX) DAR ISLAK MOP (LÜX) DAR ISLAK MOP (EKO) GENİŞ ISLAK MOP (EKO) NEMLİ MOP NEMLİ MOP (ORLON)

Detaylı

KİŞİSEL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE SATIŞ FİYAT LİSTESİ

KİŞİSEL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE SATIŞ FİYAT LİSTESİ KİŞİSEL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE SATIŞ FİYAT LİSTESİ ÜRÜN AİLESİ ÜRÜN TANIMI ÜRÜN KODU ÜRÜN ADI CİNSİ L KG Hijyenmax Sıvı Sabunlar ve El Dezenfektanları 9225375 Hijyenmax Antibak. Köpük

Detaylı

Nano Silgi 1 li - 5 li

Nano Silgi 1 li - 5 li Nano Silgi 1 li - 5 li Temizleme tekniğinde dünyada sansasyon yaratan Nano Silgi, şebekemsi yapısı sayesinde en inatçı kir ve lekeleri temizleyebilmektedir. Bina cepheleri, duvarlar ve zeminlerdeki (derz)

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

GEMİ İNŞAAT VE TAMİR SEKTÖRÜ ÜRÜNLERİMİZ

GEMİ İNŞAAT VE TAMİR SEKTÖRÜ ÜRÜNLERİMİZ GEMİ İNŞAAT VE TAMİR SEKTÖRÜ ÜRÜNLERİMİZ Sayın Yetkili, Bildiğiniz üzere hizmet verdiğiniz sektörde, uzun yol yapan araçlara asfalttaki tüm yağlı kir yapışarak, size sıkıntılı bir temizlik süreci yaşatmaktadır.

Detaylı

Teknolojisi nedir? Teknolojisi, 1970'lerin sonunda Japonya'da geliþtirilmiþ, 25 yýldan fazla bir geçmiþe ve tecrübeye sahiptir. Avrupa'da ilk defa 1986'da BOSTÝK tarafýndan kullanýlmýþtýr. Solvent, silikon,

Detaylı

DURABLE TEMİZLİK VE BAKIM

DURABLE TEMİZLİK VE BAKIM DURABLE TEMİZLİK VE BAKIM LG Hausys floors Durable ürünleri özel üretim teknikleri kullanılarak imal edilmiştir. Kullanılan UV etkili PUR teknolojisi ürünün bakımında yenilikçi avantajlar yaratmaktadır.

Detaylı

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Asma tavan çözümleri arasýnda fonksiyonel ve esnek bir alternatif olarak yer alan lineer tavan, hem iç mekan hem de dýþ mekan kullanýmýna uygun özellikleriyle, uzun

Detaylı

Sývý El Yýkama Maddesi (Beyaz-Pembe-Turanj) Kaliteli ve cilde uyumlu sývý el temizleme ürünüdür. Dokuyu yumuþatýr, cildi korur. Hoþ kokuludur. Kolayca durulanýr. Liquid Hand Washing Soap (Pink - Yellow-White)

Detaylı

PROFESYONEL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ

PROFESYONEL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ Professional Cleaning Products PROFESYONEL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ CULİNA GRUP BİOFER CULİNA 100 BULAŞIK MAKİNESİ DETERJANI Donmuş yağ ve yemek artıklarını nişasta ve protein lekelerini etkili biçimde temizler.

Detaylı

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ TEKLİF FORMU

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ TEKLİF FORMU T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ TEKLİF FORMU TEPEKENT YERLEŞKESİ, TURKOBA MAHALLESİ, ERGUVAN SOKAK, NO:26/K TEPEKENT - BÜYÜKÇEKMECE / İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE VERGİ DAİRESİ VERGİ NO: 4426 TEL: (0212) 6 2

Detaylı

TAMÝR HARÇLARI SRM - H Yapýsal Tamir Harcý SRM - T Yapýsal Tamir Harcý 410 HP Beton Tamir Harcý 410 Flex Elyaflý Kalýn Tamir Harcý 410 Kalýn Tamir Harcý 205 Ýnce Tamir Harcý DÜZELTME MACUNLARI VE HARÇLAR

Detaylı

TAMÝR HARÇLARI SRM - H Yapýsal Tamir Harcý SRM - T Yapýsal Tamir Harcý 410 HP Beton Tamir Harcý 410 Flex Elyaflý Kalýn Tamir Harcý 410 Kalýn Tamir Harcý 205 Ýnce Tamir Harcý DÜZELTME MACUNLARI VE HARÇLAR

Detaylı

ÜRÜNLER NivoTech 105 NivoTech 110 Taným Kendinden Yayýlan Þap Kendinden Yayýlan Þap Kullanýldýðý Yerler Ýç mekanlarda, Zemini ince katman halinde seviyelendirmede. Ýç mekanlarda, Zemini ince katman halinde

Detaylı

Bina Bakım ve Temizlik Gereçleri

Bina Bakım ve Temizlik Gereçleri Bina Bakım ve Temizlik Gereçleri Versa Plus Sistem Temizlik Gereçleri Versa Plus Mop Aparatı Versa Plus özel mop sistemi (sap dahil) Çapraz bulaşmayı engelleyen, hijyenik bir temizleme sistemi Farklı alanlar

Detaylı

OXY MUTFAK TEMİZLİK ÜRÜN GRUBU

OXY MUTFAK TEMİZLİK ÜRÜN GRUBU 2015 YILI FİYAT LİSTESİ (01.01.2015) KOD ÜRÜN ADI VARYANT LT AD. OXY MUTFAK TEMİZLİK ÜRÜN GRUBU MT 001 30 OXY SIVI BULAŞIK DETERJANI Yeşil/ Limon kokulu 30 29,4 1 1,66 49,80 49,80 MT 001 5 OXY SIVI BULAŞIK

Detaylı

Amacımız en iyisini yapmak tüketiciye en uygun fiyatla sunmak olup bu amaçla AR-GE bölümümüz sürekli yenilik sloganı ile devamlı çalışmaktadır.

Amacımız en iyisini yapmak tüketiciye en uygun fiyatla sunmak olup bu amaçla AR-GE bölümümüz sürekli yenilik sloganı ile devamlı çalışmaktadır. Firmamız 2010 yılında Arıkan Kimya Sanayi olarak Oto Bakım ürünlerinde faaliyete başlamıştır. Zamanın getirdiği sektörel boşluklardan dolayı endüstriyel bakım kimyasalları ve temizlik ürünleri üretimine

Detaylı

Made in Europe BAKIM & TEMİZLİK ÜRÜNLERİ

Made in Europe BAKIM & TEMİZLİK ÜRÜNLERİ Made in Europe BAKIM & TEMİZLİK ÜRÜNLERİ BAKIM & TEMİZLİK ÜRÜNLERİ KONTAK 1 EVRENSEL YAĞ ÇÖZÜCÜ 2 PAS ÖNLEYİCİ 3 HIZLI 4 DONDURUCU 5 SİLAH YAĞI 6 SİLİKON KAYGANLAŞTIRICI 7 ETİKET ÇIKARICI 8 YAPIŞTIRICI

Detaylı

ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK MAKİNELERİ

ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK MAKİNELERİ ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK MAKİNELERİ Cam ve Yer Temizlik Ekipmanları Uluslararası Kalite 2 Endüstriyel Temizlik Deterjanları Azami Verimlilik Güçlü Stok Hızlı Sevkiyat İÇİNDEKİLER SAYFA NO 4 6 7 8 8 9 11 11

Detaylı

Metapan Metal Panel HOOK-ON TAVANLAR

Metapan Metal Panel HOOK-ON TAVANLAR Metapan Metal Panel HOOK-ON TAVANLAR Hook-on tavan sistemi, esnekliði sayesinde deðiþik tasarýmlar yaratýlmak istenildiðinde en uygun çözüm olarak önerilmektedir. Çeþitli ebatlardaki plakalarýn birarada

Detaylı

ClimaTech Yaþam ve bütçe konforu için... 142 Subasman Baþlangýç Profili Alüminyum Subasman Profili Alüminyumdan mamül (0,6 mm et kalýnlýðý) damlalýklý subasman baþlangýç profilidir. Üzerine inþa edilecek

Detaylı

ÜRÜNLER AquaRoll PU Mono AquaRoll Easy AquaRoll Saniter AquaRoll Bitumy Taným Poliüretan Esaslý Su Yalýtým Kaplamasý Likit Membran Likit Membran Bitüm Emülsiyon Kullanýldýðý Yerler Sadece pozitif tarafta,

Detaylı

KRÝSTAL KÝMYASAL ÜRÜNLER ÝMALATI SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. 1996 yýlýnda GALERÝ KRÝSTAL A.Þ. bünyesinde kurulmuþtur. 4.000m2 lik kapalý alanda otel buklet malzemesi olarak adlandýrýlan sarf malzemelerinin imalatý

Detaylı

PÝS SU BORU VE EK PARÇALARI TEKNÝK BOYUTLAR KANALÝZASYON BORULARI

PÝS SU BORU VE EK PARÇALARI TEKNÝK BOYUTLAR KANALÝZASYON BORULARI PÝS SU BORU VE EK PARÇALARI TEKNÝK BOYUTLAR KANALÝZASYON BORULARI PÝLSA KANALÝZASYON BORULARI MEM TEK MUFLU AnmaÇapý (mm) Dýþ Çap S 2 S 4 S 8 d1 (mm) S1 (mm) S1 (mm) S1 (mm) Muf Ýç Çapý d2 (mm) Conta Yuvasý

Detaylı

PROVIDENT COST DOWN HIGH QUALITY

PROVIDENT COST DOWN HIGH QUALITY PROVIDENT COST DOWN HIGH QUALITY UKM-PROVIDENT MUTFAK HİJYENİ VE ÜRÜN UYGULAMALARI UKM UĞUR KİMYA KİMDİR? 1993 yılında kuruluşu uluşugerçekleşen şirketimiz, iz, 11 yıldır misyonunu u iyi bir kimya firması

Detaylı

ZEMÝN ÞAPLARI NivoTech 105 NivoTech 110 Roxol Travaux Rapides Roxol Flex NivoTech PoroPrim NivoTech FilloPrim NivoTech MarmoPrim Eponal 376 ÇÝMENTOLU KURU ÞAPLAR NivoTech DS 2050 NivoTech ChapMix NivoTech

Detaylı