Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri"

Transkript

1 Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 7 Yasal Kapsam : 13 b/1 İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 1. adım ,00 TEMİZLİK HİZMET ALIMI İŞİ Ardahan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü TEMİZLİK HİZMET ALIMI İŞİhizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası : 2012/ İdarenin a) Adresi : İnönü Mahallesi Kongre Caddesi ARDAHAN MERKEZ/ARDAHAN b) Telefon ve faks numarası : c) Elektronik Posta Adresi : ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2-İhale konusu hizmetin a) Niteliği, türü ve miktarı b) Yapılacağı yer : ARDAHAN : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Süresi : İşe başlama tarihi , işin bitiş tarihi İhalenin a) Yapılacağı yer : b) Tarihi ve saati : :00 İnönü Mahallesi Kongre Caddesi Karayolları karşısı Ardahan 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

2 Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İş deneyim belgeleri: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler, Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu: MAKİNE TEÇHİZAT Malzemenin Cinsi Elektrik Süpürgesi Dik Islak-Kuru Motor Gücü 2500 Watt Birimi Miktarı Adet 1 Plastik Çift Kovalı Paspas Arabası Presli Adet Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Bina Temizlik İşleri 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası)karşılığı İŞKUR Satın alma adresinden satın alınabilir İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Hizmet binamızda evrak kayıt servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme

3 imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

4 TÜRKİYE İŞ KURUMU ARDAHAN İL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE İŞ KURUMU ARDAHAN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI TEMİZLİK İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME İÇİNDEKİLER 1.TEMİZLENECEK ALANLAR 2.İŞİN NEVİ 3.YÜKLENİCİNİN YERİNE GETİRECEĞİ HUSUSLAR 4.DENETLEME VE MUAYENE YÖNTEMLERİ 5.ÇALIŞTIRILACAK İŞÇİLERDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 6.TEMİZLİKTE RİAYET EDİLECEK HUSUSLAR İLE GÜNLÜK HAFTALIK VE AYLIK ÇALIŞMA PROGRAMI 7.CEZALAR VE KESİNTİLER 8.YÜRÜTÜLECEK DİĞER HİZMETLER 9.ORTAK HÜKÜMLER 1

5 1. TEMİZLENECEK ALANLAR 1.1. Türkiye İş Kurumu Ardahan İl Müdürlüğü hizmet binasının tarihleri arasında 1 yıl süre ile genel temizlik işlerinin yapılmasını kapsamakta olup, kullanılacak temizlik ekipman, malzeme ve makineleri aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir. KULLANILACAK TEMİZLİK MALZEMELERİ (İhale Süresince) MALZEMENİN CİNSİ BİRİMi MİKTARI CAMSİL KG 20 ÇEKPAS ADET 2 OTO YIKAMA FIRÇASI (SAPLI) ADET 2 PLASTİK ÇÖP KOVASI ADET 5 TEMİZLİK ELDİVENİ (TSE VE İSO BELGELİ) ÇİFT 30 SAPLI SÜPÜRGE ADET 4 ELEKTRİK SÜPÜRGESİ TORBASI ADET 40 PASÇÖZ (TSE VE İSO BELGELİ) KG 5 PARFÜMLÜ SIVI EL SABUNU (TSE VE İSO BELGELİ) KG 20 DEĞİŞİK EBATLARDA ÇÖP TORBASI (JUMBO BOY 10'LU) ADET 40 DEĞİŞİK EBATLARDA ÇÖP TORBASI (BÜYÜK BOY 10'LU) DEĞİŞİK EBATLARDA ÇÖP TORBASI (ORTA BOY 20'LU) ADET 50 ADET 40 ASKILI WC KOKU GİDERİCİ ADET 300 PARFÜMLÜ YÜZEY TEMİZLEME MAD. TOZ AĞIR VE KİRLİ KG 90 YÜZEY İÇİN TEMİZLEYİCİ (TSE VE İSO BELGELİ) TUVALET KÂĞIDI (TSE VE İSO BELGELİ) ADET 500 KÂĞIT HAVLU (TSE VE İSO BELGELİ) ADET 1250 PALETLİ YER FIRÇASI YEDEĞİ ADET 20 SAÇAKLI PASPAS İPİ ADET 40 TOZ BEZİ MİKRO FİBER (TSE VE İSO BELGELİ) METRE 100 LAVABO TEMİZLİK SÜNGERİ (TSE VE İSO BELGELİ) ADET 20 YER ÇEKECEĞİ ADET 2 ÇAMAŞIR SUYU (TSE VE İSO BELGELİ) KG 70 2

6 ODA SPREĞİ ADET 80 LAMİNANT PARKE TEMİZLEYİCİ ve PARLATICI(TSE VE İSO BELGELİ) KG 15 YAKLAŞIK MALİYETE ESAS KULLANILACAK 1 YILLIK MAKİNE VE TEÇHİZAT LİSTESİ Malzemenin Cinsi Birimi Miktarı Elektrik Süpürgesi Dik ıslak kuru suyu çeken Plastik Çift Kovalı Paspas arabası Presli Adet Adet 1 1 YAKLAŞIK MALİYETE ESAS KULLANILACAK TEMİZLİK PERSONELİNE 1 YILLIK VERİLECEK İŞ KIYAFETİ Malzemenin Cinsi Birimi Miktarı İş Önlüğü (uzun boy) Kişi Başına Adet 2 İş Pantolonu Kişi Başına Adet 2 İş Ayakkabısı Çift 2 TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAK HİZMET BİNASININ M² Sİ VE ÇALIŞACAK PERSONEL SAYISI Hizmet Binası ve Çevresi :1.289 M² olup çalıştırılacak personel sayısı 3 kişidir. 2. İŞİN NEV İ 2.1. Yukarıda belirtilen hizmet binası iç ve dış her türlü temizlik işlerinin yapılmasından, ayrıca birim içi ve birimler arası evrak götürüp getirmesi, halı ve perdelerin hazırlanacak bir program dâhilinde yıkanarak temizlenmesi ve Kurumca belirlenecek benzer işlerin yapılmasından, Yeni binalara taşınılması halinde taşınılacak binalarda belirlenen şartlarda temizliğin yapılmasından, ibarettir. 3. YÜKLENİCİNİN YERİNE GETİRECEĞİ HUSUSLAR 3.1. Temizlik İşlerinin yerine getirilmesinde kullanılacak her türlü makine, malzeme, madde ve araçgereçler yüklenici tarafından karşılanacak, ayrıca çalıştırdığı personelin hukuki ve mali yönden tüm sorumluluğu yükleniciye ait olacaktır. 3

7 Yüklenici TSE standartlarına uygun malzeme kullanmakla mükelleftir Toplam 3 personel görevlendirilecektir. İdare gerekli gördüğü takdirde birimlerde çalışacak personel sayısını toplamı aşmamak üzere değiştirebilir Çalışan işçilerin sevk ve idaresi, Kurumca tespit edilen aksaklıkların giderilebilmesi ve bu hususta tutulacak zabıtların imzalanması ve gerektiğinde Kurumun talebine göre işçilerin yönlendirilmesi için yüklenici tam yetkili ve salahiyetli bir vekil tayin edecektir Kurum gerek yapılan işi ve gerekse firmanın istihdam ettiği personeli her zaman kontrol edecektir Yüklenici, İş Kanunu, İşçi Sağlığı ve İşçi Güvenliği Tüzüğü hükümlerine göre, her türlü tedbiri almaktan sorumludur. Hiçbir ihtar ve ikaza gerek kalmaksızın, lüzumlu emniyet tedbirlerini zamanında almak ve işçilerine kazalardan korunma usul ve çarelerini öğretmekle mükelleftir. Bu itibarla yüklenici, taahhüdün yerine getirilmesi sırasında, ihmal, dikkatsizlik, veya tedbirsizlikten, yada ehliyetsiz işçiler kullanmaktan doğan veya işin ifasından kaynaklanan herhangi bir sebeple vuku bulacak kazalardan sorumlu olacaktır Temizlik görevlileri tarafından işyerinde yangın benzeri olaylar ve sebep olunan her türlü zarar ziyan hasar ile temizlik esnasında büro eşyasında, badana ve boyalarda meydana gelen tahribat ve bozulmalardan yüklenici sorumludur. Durum bir tutanak ile tespit olunarak yenileme ve onarım işleri yüklenici tarafından yapılacaktır. Zarar ziyan ve hasarın idare tarafından yüklenici veya yetkili elemanına bildirmesinden itibaren beklemeye tahammülü olmayan durumlarda hemen diğer durumlarda ise 2-3 gün zarfında telafisi yoluna gidilecektir. Aksi halde zarar ziyan ve hasar idarece telafi edilecek ve giderlerin yüklenicinin ilk hak edişinden veya teminatından karşılanacaktır Yapılacak günlük haftalık ve aylık temizlik işleri itinalı bir şekilde idarenin denetiminde yapılacaktır Özellik arz eden temizlenecek kısım veya eşyalar taşıdığı özellikler dikkate alınarak idarenin yetkili ve personeli hazır bulunmadıkça yapılmayacaktır Büro malzemelerinde hâsıl olacak lekeler etkisini çabuk gösteren derinlemesine kirler çözücü, leke çıkarıcı ilaçlar ile temizlenecek ve zemin sürekli temiz tutulacaktır. Perdeler ve paspaslar kirli ve tozlu bulundurulmayacak ve yıkamak suretiyle gerekli şekilde temizlenecektir Paspaslar ve koltuklar için yüzeye aktif maddeler içeren derinliklere işlemiş kir ve yağları çözerek temizleyen, kalıntı bırakmayan, özelliklerini koruyan temizlikten sonra uzun süreli hoş bir koku içeren ve sıhhî şartlarına uygun özel şampuan ve temizlik maddeleri ile temizlenecektir. Makam koltukları gereğinde kuru temizleme yaptırılmak suretiyle temizlenecektir. 4. YÜKLENİCİNİN ÇALIŞMA DÜZENİ Yüklenici, günlük temizlik işini 3 işçi ile yapacaktır. Temizlik elemanları, çalışma saatinin başlamasından önce ad ve soyadlarını içeren devam listesine ilgili memur kontrolünde imza atarak işe başlayacaklardır. Çalışma saatinin bitiminde de aynı şekilde imza ederek Kurumdan ayrılacaklardır. Çalıştırılacak işçiler 18 yaşından küçük olmayacak ve işgücünü kaybetmemiş olacak; Sağlık dış görünüş ve benzeri yönlerden idarenin uygun göreceği niteliklerde olacaktır. 4

8 Kurumun mesai saatleri değiştiği takdirde yüklenici buna uyacaktır. Yüklenici, çalıştıracağı her elaman için aşağıdaki belgeleri Kuruma teslim edecektir. 2 Adet vesikalık fotoğraf Cumhuriyet Savcılığından alınacak Sabıkasızlık Belgesi Sağlık Raporu, (Sakatlık durumunda tam teşekküllü hastaneden alınmış rapor olacaktır.) İkametgâh ilmühaberi Nüfus Hüviyet Cüzdanının resimli ve tasdikli örneği Yüklenici çalıştıracağı işçilerin kimliklerini, niteliklerini (tahsil ve sanat durumunu) belirten bir liste düzenleyecektir. Listeye söz konusu belgeleri ekleyecektir. Bu işçiler idare tarafından uygun bulunarak kayıtlarının yapılması halinde işe başlayabilecektir. Yüklenici zorunlu olmadıkça eleman değiştirmeyecektir. Zorunlu hallerde yeni eleman alınması durumunda, alınan her yeni eleman için yukarıda belirtilen hususları yerine getirecektir. Temizlik işçilerinin kıyafeti daima temiz ve muntazam olacak yırtık ve yamalı kıyafet giyilmesine izin verilmeyecektir. İşçiler kıyafetlerini çalışma alanlarına girişlerinden çıkışlarına kadar üzerlerinden çıkarmayacaklardır. Yüklenici ayrıca işçiler için yakaya takılacak şekilde düzenlenmiş kimlik kartları temin edecek ve bu kartlar idarece onaylandıktan sonra işçilere verilecektir. İşçiler bu kimlik kartlarını çalışma alanlarına girişlerinden itibaren çıkıncaya kadar yakalarına takacaklardır. Yaka kartı olmayan işçi çalışma alanlarına alınmayacaktır. Ayrıca işçiler saç ve sakal uzatamayacak kılık ve kıyafet tavırlarına özen göstereceklerdir. Bu hususlara uymayan işçiler idaresinin talebi üzerine değiştirilecektir. Temizlik işçilerinin hal ve hareketlerinden, görevlerinde yüklenici sorumlu olacaktır. Kurum tarafından yazılı olarak değiştirilmesi istenilen işçiler ikinci bir uyarı yapılmaksızın derhal değiştirilerek yenisi en çok üç gün içinde işbaşı yaptırılacaktır. Yüklenici senelik ve mazeret izinleri hastalık ve sebepleri çalışan işçi sayısının, çalıştırılması gereken işçi sayısının altına düşmeyecektir. Raporlu ve izinli personel yerine yüklenici derhal eleman takviyesi yapacaktır. İşçilerin bürolarda koridorlarda, merdivenlerde, merdiven boşluklarında, yemek yemeleri, sigara içmeleri, yüksek sesle konuşmaları yasaktır. İşçiler hizmet yerlerinde ziyaretçi kabul etmeyeceklerdir. Yüklenici, iş esnasında meydana gelen zarar ve hasarı tazmin ile mükellef olacaktır. Meydana gelen zarar, yükleniciye bildirilmesinden itibaren en geç 48 saat içinde eski haline getirecek şekilde ödenecek veya giderilecektir. Aksi takdirde zarar Kurum tarafından karşılanacak ve bedeli yüklenicinin ilk istihkakından kesilecektir. 5

9 5. TEMİZLİKTE RİAYET EDİLECEK HUSUSLAR İLE GÜNLÜK VE HAFTALIK ÇALIŞMA PROĞRAMI GÜNLÜK TEMİZLİK PROĞRAMI Bina içindeki günlük genel temizlik çalışma saati başlamadan bitirilmiş olacaktır. Temizlik esnasında eşyaların yerleri aynen muhafaza edilecek ve özellikleri dikkate alınarak, temizlik esnasında toz kaldırmamaya dikkat edilecektir. Temizlikten sonra eşyaların tozu alınacak, eşyaların nakil ve yerleştirilmesi esnasında eşya, yer ve duvarların çizilmemesi ve hasar görmemesine dikkat edilecektir. Çöp kutuları sık sık boşaltılarak öğlen tatilinde bürolardaki sigara küllükleri ve çöp kovaları boşaltılıp temizlenecektir. Sabah temizliği ve mesai saatinde yapılacak temizlik olmak üzere 2 (iki) aşamada yapılacaktır Sabah Büro Temizliği mesai saatinin başlangıcından en geç 1 saat önce yapılacak ve mesai saati başlamadan sonuçlandırılacaktır. Bu temizlikte büro, WC, koridor ile büro eşyalarının (sandalye masa koltuk dolap vs gibi) temizliğine ağırlık verilecektir. Yerlerin süpürülme işlemi süpürge ile yapılacak olup, el süpürgesi ve fırça kullanılacaktır Sabah Çevre Temizliği bahçe beton saha ve trotuarlarda hiçbir zaman pislik, kağıt parçası bırakılmayacak, çevre her gün süpürülerek temizlenecektir. Soğuk karlı havalarda bina ait beton saha, yol, trotuar ile binalar önündeki merdivenler dış kapının önündeki kar ve buzlar temizlenecek ayrıca gerektiğinde tuzlama yapılacaktır. Karlanma ve buzlanma önlenecektir. Bu işlerle ilgili tüm araç ve gereçler yüklenici tarafından karşılanacaktır Mesai Saatlerinde yapılacak temizlik mesai saatleri içinde talep olmadıkça hiçbir şekilde çalışma yapılan oda ve salonların temizliği yapılmayacak sadece koridorlar lavabolar ve tuvaletler ile binanın dış kullanım alanlarının temizliği yapılacaktır. Bu temizlik sırasında hiçbir şekilde gürültü yapılmayacak ve çalışanlar rahatsız edilmeyecektir. Tuvaletlerin temizliği kat görevlileri tarafından günde az 3 (üç) defa (sabah, öğle arası, öğleden sonra olmak üzere) yapılacaktır. * Çöplerin boşaltılması, küllüklerin silinmesi, * Sert zemin ve halıların makine ve fırça ile süpürülmesi, * Masa, koltuk, kanepe, sandalye ve diğer mobilyaların tozlarının alınması, * Sert zemin ve merdivenlerin deterjanlı sularla paspaslanması, merdiven, trabzan ve Korkuluklarının temizlenmesi, * Kapıların temizlenmesi, * Yer paspaslarının günlük temizliği, * Tuvaletlerin temizliği, * WC taşlarının toz deterjanla ovulması, * Pisuar ve lavaboların, sıhhi tesisat armatürlerinin temizlenmesi, * Bina camlarının pencere pervazlarının ve çerçevelerinin temizlenmesi, * Bahçe beton saha ve trotuarların temizliği * Kurumca belirlenecek ve gerekli görülecek bu sözleşmede sözü edilenlerle benzerlik arz eden işlerin yapılması. HAFTALIK TEMİZLİK PROĞRAMI Her cumartesi günü 8.30 ile (12:00-13:00 arası öğle tatilidir.) arasında 1.maddede de belirtilen yerlerin yıkama ve cilalanması dâhil temizlikleri yapılacaktır. Bu temizlik 8 (sekiz) saat sürede bitirilecektir. 6

10 Bu temizlik sırasında; binaların kullanım alanları ile her katta bulunan odalar, salonlar, koridorlar, WC, kalorifer tesisat odaları, merdivenler, ayna ve camlar, çerçeveler duvarlar, tavanlar, kapılar, koltuklar, sandalyeler, masalar, panolar, lambalar, florasanlar, kütüphaneler, dolap içleri (açık olması ve istenmesi halinde) ve üzerleri, etajerler, sehpalar, kütüphanelerin içi ve dışı, kitaplar, çöp kutuları, çiçeklikler, binada bulunan bilumum mefruşat ve kalorifer peteklerinin temizlik işleri ve verilecek diğer temizlik görevleri yapılacaktır. Bu maddede tanımlanan temizlik işleri birbirinin devamı niteliğinde olup yüklenici işçilerin günlük çalışma süresi 8 (sekiz) saat olacak şekilde planlayacaktır. Yüklenicinin çalıştıracağı işçilerin işe başlama ve yine işlerini bitirme saatleri idarece temizliğin yapılma durumu ve idarenin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak belirlenecek olup, yüklenici kendisine bildirilen çalışma saatlerine uyacaktır. İdare ve bu konuda almış olduğu kararı her zaman değiştirebilir. Değişiklik hali en çok 3 (üç) gün içerisinde yükleniciye bildirilir. Ayrıca bina dahilinde yapılması gereken yer değişikliklerinde büro ve diğer malzemelerin nakil, nakil sonunda temizlenecek yerlerin temizliğinin yapılması hizmet binaları arasında veya diğer yerlerde meydana gelecek yükleme taşıma ve boşaltma işleri idarenin isteği üzerine yüklenici tarafından yerine getirilecektir. * Çöp kutularının ve küllüklerin yıkanarak temizlenmesi ve dezenfeksiyonu, * Dolap üzerlerinin temizlenmesi, * Radyatör peteklerinin temizlenmesi, * Masa ve camlı dolapların komple temizlenmesi, * Sifon ve fayansların temizlenmesi ve dezenfeksiyonu, * Örümceklerin alınması/temizlenmesi, * Koltuk ve sandalyelerin metal ve deri kısımlarının temizlenmesi, * Ahşap kısımların, kapıların ve diğer ahşap doğramaların silinmesi, * Telefon ve diğer elektrik düğmelerinin temizlenmesi, * Sert zeminlerin deterjanla yıkanması ve dezenfeksiyonu, Perdelerin temizliği, Bahçe beton saha ve trotuarların temizliği * Kurumca belirlenecek ve gerekli görülecek buna benzer buna benzer işlerin Temizliği. AYLIK TEMİZLİK PROĞRAMI Cam Temizliği: Yüklenici binada iç ve dış cam temizliği en az ayda 2 defa yapılacaktır. Cam temizleyenlerin her türlü emniyet tedbiri yüklenici tarafından alınacak ve bu konuda tüm sorumluluk yükleniciye ait olacaktır Binadaki: Çalışma ve diğer odaların ve bilumumum yerlerin tüm temizliği yapılacaktır. YILLIK TEMİZLİK PROĞRAMI Kurum halı ve perdeleri 2 ayda bir temizlenecektir. İŞLERİN KONTROLÜ Temizlik hizmetlerinin denetimi idarece görevlendirilecek elemanlar tarafından yapılacaktır. Yüklenici kontrol elemanlarının, bu sözleşme hükümleri dahilinde vereceği talimatlara hiç geciktirmeksizin uymak ve uygulamakla yükümlüdür. Kontrol elemanları denetim hizmetini aşağıda esas ve usuller dairesinde yürüteceklerdir. 7

11 6.1 Yüklenicinin temizlik işlerinde çalıştırmakta olduğu işçiler ile makineler yüklenicinin yetkili elemanları birlikte sayılacak ve her iki tarafın da imzasını taşıyan günlük puantaj cetvelleri düzenlenecektir. 6.2 Temizlik mahalleri gezilerek yapılan temizliğin yeterli olup olmadığı kontrol edilecektir. 6.3 Eksik işçi yetersiz temizlik malzemesinin kullanımının tespit edilmesi halinde yüklenici veya temsilcisi eksiklerin tamamlanması konusunda uyarılacaktır. Yüklenici bu konuda yeterli ve tatmin edici bir faaliyeti olmazsa durum bir tutanak ile tespit edilecektir. Yüklenici veya temsilcisinin tutanağı imza etmemesi halinde tutanak bu hususa da yer verilecektir. Bu tutanak yükleniciye bildiri mahiyetindedir. Çalıştırılan işçilerin kılık kıyafet ve davranışlarına dikkat edilecek gerekli görüldüğü durumlarda uyarılarda bulunulacaktır. Temizlik işlerinde çalıştırılacak makinelerin faal olup olmadıkları yeteri kadar randımanlı çalışıp çalışmadıkları kontrol edilecektir. Temizlik işlerinde kullanılan malzemelerin yeterli miktarda kullanılıp kullanılmadıklarını bakılacaktır. Temizlik hizmetleri süresince bu hizmetlerden dolayı zarar ziyan veya hasar olup olmadığı kontrol edilecektir. Bu durumların varlığı halinde zarar ziyan veya hasarın neler olduğu ve sebepleri bir tutanakla tespit edilerek yükleniciden bunların telafisi isteminde bulunulacaktır. 7.CEZALAR VE KESİNTİLER: 7.1.Sözleşme konusu işin yapılması için gerekli olan personel sayısı 3 tür. İşin, Sözleşme ve Şartnamede belirtilen hükümlere aykırı olarak yapılması durumunda hak ediş tutarının % 3 ü (Yüzde üçü) oranında kesinti yapılır. Bu durumun tekrarı halinde ceza oranı iki katına çıkarılır. Devamı halinde söz konusu iki kat ceza uygulanmaya devam edilir. Şartname hükümlerine aykırılık halinde %3 ceza oranı her madde için ayrı ayrı uygulanır. 7.2.Yüklenicinin sözleşme süresi içerisinde üç kez ceza alması halinde hiçbir ihtara gerek kalmaksızın idarece sözleşme iptal edilerek teminatı gelir kaydedilir 7.3.Yukarıda belirtilen cezalar ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilir. Cezanın ödemelerden karşılanamaması halinde ceza tutarı yükleniciden ayrıca tahsil edilir İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminat gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. 7.5.Her ne ad altında olursa olsun (Eğitim, Kurs, Talim vb.) çalışan personelin aylıklarından herhangi bir kesinti yapılamaz. Yapıldığı takdirde yüklenicinin hak edişinden kesintinin 2 katı tutarında ceza tahakkuk ettirilir. 7.6.Yüklenici, Kurum tarafından aylık hak edişinin hesaplarına aktarılmasını müteakip azami 5 iş günü içerisinde personel maaşlarını ödemekte yükümlüdür. Ödemenin 5 iş gününü aşması durumunda aylık hak ediş tutarından 7.1 inci maddede belirtilen miktar tutarında ceza tahakkuk ettirilir. 7.7.Yüklenici, Teknik şartnamede belirtilen Görevin İfası için kullanılacak Ekipman ve Demirbaş malzemelerin arızalarını gecikmeksizin yetkili olan kişilere/firmalara yaptıracaktır. Bu arızalara zamanında müdahale edilmediği taktirde durum idare elemanlarınca tutanakla tespit edilecek, 48 saat zarfında arıza giderilmediği veya geciktirildiği taktirde idare isterse arızayı dilediği mütehassısa yaptıracak ve bu işten doğacak her türlü masraf yükleniciden tahsil edilecektir. 8

12 8.YÜRÜTÜLECEK DİĞER HİZMETLER 8.1.Binalar dahilinde yapılması gereken yer değişikliklerinde büro veya bilumum malzemelerin nakli, nakil sonunda temizlenecek bilumum sair yerlerinin temizliği yapılacaktır. 8.2.Soğuk ve karlı havalarda; merdiven ve diğer dış kullanım alanlarında oluşan kar ve buzlar temizlenecek, ayrıca gerektiğinde tuzlama yapılarak karlanma ve buzlanma önlenecektir. (Konuyla ilgili tüm malzemeler yüklenici tarafından temin edilecektir.) 8.3.Temizliği yapılacak bina/katlar grubu herhangi bir sebep ile tahliye edilerek başka bir binaya taşınılması, Kurumun işyeri adresinin değişmesi halinde, yeni adresteki binanın temizliği yüklenici tarafından başka bir ücret talep edilmeden aynı şartlarla yapılacaktır. 9.ORTAK HÜKÜMLER 9.1. Kurum binasının temizliği bir bütün olarak mütalaa edilecektir. Şartname maddelerinde zikredilmeyen ancak temizlik hizmetlerinin içinde mütalaa edilmesi mümkün olan hususlarda Kurumun istekleri esastır. 9.2.Temizlik işlerinin yürütülmesi ve Yüklenicinin bu işle ilgili olarak çalıştıracağı personel bakımından İş Kanunu, Vergi Kanunları, Sosyal Sigortalar mevzuatı ile ilgili sair yasalar ile tüzük ve nizamname hükümlerinin uygulanmasından doğacak her türlü hukuki sorumluluk doğrudan doğruya Yükleniciye ait olacaktır. 9.3.Hafta arası genel temizlik çalışmaları her sabah da bitirilecek, öğle üzeri ile saatleri arasındaki bir saatlik süre zarfında eksikliklerin tamamlanması ile bu süreye kadar meydana gelmiş olan ve temizlik gerektiren yerlerin temizlikleri yapılacaktır. 9.4.Yüklenici hizmetin yürütülmesi için kullanacağı tüm makine ve ekipman ile malzemelerin listesini Kuruma bildirecek ve Kurum bu listelerde kayıtlı makine ve ekipman ile malzemeleri gerekli gördüğünde kontrol edebilecektir. 9.5.Yüklenicinin çalıştıracağı, işçilerin işlerine başlama ve yine işlerini bitirme saatleri Kurumca, temizliğin yapılma durumu ve Kurumun ihtiyaçları göz önünde bulundurularak saptanacak olup, yüklenici Kurumun kendilerine bildirmiş olduğu çalışma saatlerine uyacaktır. Kurum bu konuda almış olduğu kararını her zaman değiştirebilir. Değişiklik halinde yüklenici 3 gün içinde gerekli tedbirleri almak zorundadır. Aydın YILMAZ İl Müdürü../12/2012 9

13 AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN TEMİZLİK HİZMET ALIMI İŞİ HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: Ardahan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü b) Adresi: İnönü Mahallesi Kongre Caddesi ARDAHAN MERKEZ / ARDAHAN c) Telefon numarası: ç) Faks numarası: d) Elektronik posta adresi: e) İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı: Ahmet Can SIDAR VHKİ 1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler. Madde 2 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler 2.1. İhale konusu hizmetin; a) Adı: TEMİZLİK HİZMET ALIMI İŞİ b) Miktarı ve türü: Hizmetin miktarı ve türü ekte yer almaktadır M2 alana sahip hizmet binamızın temizliği tarihleri arasında 1 ( bir ) 365 gün 3 personel ile yapılacaktır. c) Yapılacağı yer: ARDAHAN ç) Bu bent boş bırakılmıştır. Madde 3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati 3.1. a)ihale kayıt numarası:2012/ b) İhale usulü: Açık ihale. c) Tekliflerin sunulacağı adres: Hizmet binamızda evrak kayıt servisi ç) İhalenin yapılacağı adres: İnönü Mahallesi Kongre Caddesi Karayolları karşısı Ardahan d) İhale tarihi: e) İhale saati: 14:00 f) İhale komisyonunun toplantı yeri: Hizmet Binamızdaki Toplantı Salonu 3.2. Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir İlan tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır. Madde 4 - İhale dokümanının görülmesi ve temini 4.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste ve EKAP üzerinden (teknik şartnamenin yayımlanmaması halinde teknik şartname hariç) bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması veya EKAP üzerinden e- imza kullanarak indirmesi zorunludur. a) İhale dokümanının görülebileceği yer: İŞKUR Satın alma 1

14 b) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ c) İhale dokümanının satın alınabileceği yer: İŞKUR Satın alma ç) İhale dokümanı satış bedeli (varsa vergi dahil): 100 TRY (Türk Lirası) (Yüz Türk Lirası) d) Bu madde boş bırakılmıştır 4.2. İhale dokümanını satın almak isteyenler, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. Bu incelemeden sonra, ihale dokümanını oluşturan belgelerin tamamının aslına uygun olarak teslim alındığına dair standart form biri satın alana verilmek üzere iki nüsha olarak imzalanır Bu madde boş bırakılmıştır İhale dokümanının tamamını veya bir kısmını oluşturan belgelerin, Türkçe yanında başka dillerde de hazırlanıp isteklilere verilmesi halinde, ihale dokümanının anlaşılmasında, yorumlanmasında ve anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınır. Madde 5- İhale dokümanının kapsamı 5.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır: a) İdari Şartname. b) Teknik Şartname. c) Sözleşme Tasarısı. ç) Hizmet İşleri Genel Şartnamesi (İhale dokümanı kapsamında verilmemiştir.) d) Standart formlar: Standart Form-KİK_0015.3/H: Birim Fiyat Teklif cetveli, Standart Form-KİK015.3/H: Birim Fiyat Teklif Mektubu, Standart Form-KİK022.0/H: İş Ortaklığı Beyannamesi, Standart Form-KİK024.1/H: Geçici Teminat Mektubu, Standart Form-KİK024.2/H: Kesin Teminat Mektubu, Standart Form-KİK026.1/H: İş Bitirme Belgesi, Standart Form-KİK026.2/H: Alt yüklenici İş Bitirme Belgesi, Standart Form-KİK027.0/H: Ortaklık Durum Belgesi e) Bu madde boş bırakılmıştır Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince İdarenin düzenleyeceği zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine İdare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçasıdır İstekli tarafından, ihale dokümanının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Teklifin verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk teklif verene aittir. İhale dokümanında öngörülen kriterlere ve şekil kurallarına uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esasları 6.1. Bildirim ve tebligat iadeli taahhütlü posta yoluyla veya imza karşılığı elden yapılır. Ancak, ihale dokümanının satın alındığına ya da EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirildiğine ilişkin formda ve/veya teklif mektubunda elektronik posta adresinin ve/veya faks numarasının belirtilmesi ve bu adrese veya faks numarasına yapılacak bildirimlerin kabul edileceğinin taahhüt edilmesi kaydıyla, İdare tarafından elektronik posta yoluyla veya faksla bildirim de yapılabilir İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatta mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün, yabancı isteklilerde ise ondokuzuncu gün tebliğ tarihi sayılır. Tebligatın bu tarihten önce muhataba ulaşması halinde ise fiili tebliğ tarihi esas alınır Elektronik posta yoluyla veya faks ile yapılan bildirimlerde, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bu şekilde yapılan bildirimlerin aynı gün İdare tarafından teyit edilmesi zorunludur. Aksi takdirde bildirim yapılmamış sayılır. Teyit işleminin gerçekleşmiş kabul edilmesi için tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olması yeterlidir. Elektronik posta yoluyla veya faks ile yapılan bildirimler, bildirim tarihi ve içeriğini de kapsayacak şekilde ayrıca belgelenir Elektronik posta yoluyla yapılacak bildirimler, İdarenin resmi elektronik posta adresi kullanılarak yapılır. 2

TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR

TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 170 İşçi ile 01/08/2014-31/12/2015 tarihleri arası Genel Temizlik hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

3 işçi ile 12 ay süreli (01.01.2012-31.12.2012 tarihleri arası)

3 işçi ile 12 ay süreli (01.01.2012-31.12.2012 tarihleri arası) AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Denizli Defterdarlığı Hizmet Binasının 2012 Yılı Genel Temizlik Hizmet Alım İşi HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN

Detaylı

DÜZELTME İLANI TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR AMASYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ

DÜZELTME İLANI TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR AMASYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ DÜZELTME İLANI TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR AMASYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine

Detaylı

SİGORTA HİZMETİ ALINACAKTIR

SİGORTA HİZMETİ ALINACAKTIR SİGORTA HİZMETİ ALINACAKTIR SÜMER HOLDİNG A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Holdingimiz Varlıklarının 2014 yılı Harici Sigortalarının Yaptırılması hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre

Detaylı

Mezbaha Uygulama Projelerinin Yaptırılması Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi 19.04.2013 10:00 İhale Usulü

Mezbaha Uygulama Projelerinin Yaptırılması Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi 19.04.2013 10:00 İhale Usulü İhale Şehri İzmir İş Şehri İzmir Kurum İzmir Büyükşehir Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi Mezbaha Uygulama Projelerinin Yaptırılması Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi 19.04.2013 10:00 İhale Usulü Açık İhale

Detaylı

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığının hizmet ve alan çalışmalarında kullanılmak üzere 02/01/2014

Detaylı

İzmir İş Şehri. İhale Şehri. İzmir Kurum. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İzsu) İşin Adı/Konusu/Cinsi

İzmir İş Şehri. İhale Şehri. İzmir Kurum. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İzsu) İşin Adı/Konusu/Cinsi İhale Şehri İzmir İş Şehri İzmir Kurum İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İzsu) İşin Adı/Konusu/Cinsi Uygulama Projesi Hazırlanması Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi 28.03.2013 15:00 İhale

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN TRT ÇUKUROVA MÜDÜRLÜĞÜ BAHÇE BAKIM ONARIM PEYZAJ İŞLERİ HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN TRT ÇUKUROVA MÜDÜRLÜĞÜ BAHÇE BAKIM ONARIM PEYZAJ İŞLERİ HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN TRT ÇUKUROVA MÜDÜRLÜĞÜ BAHÇE BAKIM ONARIM PEYZAJ İŞLERİ HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye

Detaylı

: ATATÜRK MAH. HATİCE BEYAZTAŞ CAD. NO:1 62000 TUNCELİ MERKEZ/TUNCELİ. : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: ATATÜRK MAH. HATİCE BEYAZTAŞ CAD. NO:1 62000 TUNCELİ MERKEZ/TUNCELİ. : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ TUNCELİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2015-31/12/2017 TARİHLERİ ARASI 36 AY SÜRELİ 1(BİR) ADET ŞOFÖRLÜ BİNEK ARACI(YAKIT HARİÇ) KİRALAMA HİZMET ALIM İŞİ TUNCELİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

KISA MESAJ (SMS) HİZMETİ ALINACAKTIR.

KISA MESAJ (SMS) HİZMETİ ALINACAKTIR. KISA MESAJ (SMS) HİZMETİ ALINACAKTIR. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kısa Mesaj (SMS) hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMA VE SERVİS ARACI KİRALAMA HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMA VE SERVİS ARACI KİRALAMA HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMA VE SERVİS ARACI KİRALAMA HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

Detaylı

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. Yardımcı hizmetli hizmet alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu nun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Yemek Hazırlama ve Dağıtımı HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Yemek Hazırlama ve Dağıtımı HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Yemek Hazırlama ve Dağıtımı HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin;

Detaylı

1 adet Web güvenliği ve URL filtreleme sistemi temini ile sistemin kurulumu, lisanslaması,konfigirasyonu, ile 3 yıl teknik destek ve güncellenmesi

1 adet Web güvenliği ve URL filtreleme sistemi temini ile sistemin kurulumu, lisanslaması,konfigirasyonu, ile 3 yıl teknik destek ve güncellenmesi AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Kurumumuz TRT-NET Ağının güvenliği için 1 adet Web güvenliği ve URL Filtreleme Sitemi alımı, kurulumu, lisanslanması ve konfigirasyonlarının yapılarak 3 yıl süre ile teknik

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN KAMU BİNALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜDÜ YAPILMASI İŞİ HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN KAMU BİNALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜDÜ YAPILMASI İŞİ HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN KAMU BİNALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜDÜ YAPILMASI İŞİ HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Kilit Parke Taşı ve Kaldırım Bordürü Döşeme İşçiliği Yapılması işi. HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I-

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Kilit Parke Taşı ve Kaldırım Bordürü Döşeme İşçiliği Yapılması işi. HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Kilit Parke Taşı ve Kaldırım Bordürü Döşeme İşçiliği Yapılması işi. HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde

Detaylı

SAĞLIK ve SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI BANKA HESAP NO VAKIFBANK ESK. ŞB. - TR80 0001 5001 5800 0207 5535 73 110,- TL

SAĞLIK ve SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI BANKA HESAP NO VAKIFBANK ESK. ŞB. - TR80 0001 5001 5800 0207 5535 73 110,- TL BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ DEĞİRMENKÖY TEVSİ VE ÇEVRE DOĞAL GAZ SAHALARI DEPOLAMA PROJESİ (FAZ-II) YÜZEY TESİSLERİ İNŞAATI VE MONTAJI YAPTIRILACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TPAO) ÜRETİM DAİRE BAŞKANLIĞI

Detaylı

3.4. İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar

3.4. İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU ÇADIR KENT YERLEŞKESİNDE KULLANILMAK ÜZERE YAKITI VE ŞOFÖRÜ DAHİL ARAÇA KİRALAMA HİZMET ALIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE

Detaylı

YARDIMCI İTFAİYE PERSONEL DESTEK HİZMETİ ALIMI

YARDIMCI İTFAİYE PERSONEL DESTEK HİZMETİ ALIMI İHALESİ YAPILACAK İŞİN ADI : YARDIMCI İTFAİYE PERSONEL DESTEK HİZMETİ ALIMI İKN. : 2010/523081 YERİ :Bandırma Belediyesi TARİHİ :08.11.2010 SAATI:10.00 İHALE Y. :Bandırma Belediyesi Encümen salonu DİZİ

Detaylı

Page 1 of 19. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. Eski Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi

Page 1 of 19. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. Eski Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Page 1 of 19 İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Eski Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Kanalizasyon-Yağmursuyu İnşaatı Yaptırılacaktır İhale Tarihi 14.02.2011 10:00 İhale Metni KANALİZASYON-YAĞMURSUYU

Detaylı

T.C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL DURUM İHALE KOMİSYONU İLAÇLAMA HİZMET ALIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ

T.C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL DURUM İHALE KOMİSYONU İLAÇLAMA HİZMET ALIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ T.C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL DURUM İHALE KOMİSYONU İLAÇLAMA HİZMET ALIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin;

Detaylı

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (TÜRK EXIMBANK)

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (TÜRK EXIMBANK) İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (TÜRK EXIMBANK) Personel taşımacılığı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye

Detaylı

ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN TRT Genel Müdürlük personelinin ve ayında görevli personeli ve diğer nöbetçi personeli için Personel Taşıma Hizmeti HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN AKÜ 2014 Yılı Bakım Onarım İŞİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN AKÜ 2014 Yılı Bakım Onarım İŞİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN AKÜ 2014 Yılı Bakım Onarım İŞİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin; a)

Detaylı

Page 1 of 14. İhale Şehri. Afyon İş Şehri. Afyon Kurum. İşin Adı/Konusu/Cinsi. 23 Kalem Temizlik Malzemesi Alınacaktır İhale Tarihi 31.01.

Page 1 of 14. İhale Şehri. Afyon İş Şehri. Afyon Kurum. İşin Adı/Konusu/Cinsi. 23 Kalem Temizlik Malzemesi Alınacaktır İhale Tarihi 31.01. Page 1 of 14 İhale Şehri Afyon İş Şehri Afyon Kurum Afyonkarahisar Göğüs Hastalıkları Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi 23 Kalem Temizlik Malzemesi Alınacaktır İhale Tarihi 31.01.2011 09:00 İhale Metni 23

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN İlimiz,Vergi Denetim Kurulu Boğaziçi Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı Yenibosna Hizmet Binasının

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN İlimiz,Vergi Denetim Kurulu Boğaziçi Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı Yenibosna Hizmet Binasının AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN İlimiz,Vergi Denetim Kurulu Boğaziçi Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı Yenibosna Hizmet Binasının genel onarım işi İŞİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I-

Detaylı

MALZEME SATIN ALINACAKTIR SAĞLIK BAKANLIĞI İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü - Avrupa

MALZEME SATIN ALINACAKTIR SAĞLIK BAKANLIĞI İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü - Avrupa MALZEME SATIN ALINACAKTIR SAĞLIK BAKANLIĞI İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü - Avrupa Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerin ihtiyaçlarına binaen, 111 (yüzonbir) Kalem Malzeme alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: İZMİR

Detaylı

3 iģçi ile 12 ay süreli (01.01.2013-31.12.2013 tarihleri arası)

3 iģçi ile 12 ay süreli (01.01.2013-31.12.2013 tarihleri arası) AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLEN Denizli Defterdarlığı Hizmet Binasının 2013 Yılı Genel Temizlik Hizmet Alım ĠĢi HĠZMETĠ ALIMINDA UYGULANACAK ĠDARĠ ġartname I- ĠHALENĠN KONUSU VE TEKLĠF VERMEYE ĠLĠġKĠN

Detaylı