6-9 Trakya Cam Sanayii A.fi. Trakya Fabrikas II. f r n yenilenerek yüksek rekabet gücüne ulaflt.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "6-9 Trakya Cam Sanayii A.fi. Trakya Fabrikas II. f r n yenilenerek yüksek rekabet gücüne ulaflt."

Transkript

1 Ç NDEK LER ED TÖR yi bir kuram, en etkin yönetim arac d r Temmuz-A ustos 2003 Y l 44 Say 233 Sahibi & Yaz flleri Müdürü Dr. Rüfltü Bozkurt Yönetim Yeri fl Kuleleri, Kule Levent- STANBUL Tel: (0212) Türkiye fiifle ve Cam Fabrikalar A.fi. ile ba l kurulufllar n personeli için iki ayda bir adet yay nlan r Ücretsiz da t l r. Yay na Haz rlayan Dünya Yay nc l k A.fi Y l Mahallesi Ba c lar- stanbul Tel: (0212) Renk Ayr m ve Bask Dünya Yay nc l k A.fi. Tesisleri fiiflecam Dergisi nde yay nlanan yaz ve foto raflar kaynak gösterilmeden kullan lamaz. fiiflecam Çevre Politikas 4 fiiflecam, çevresel de erlere karfl sorumlulu unun bilincinde bir kurum olarak, gelecek kuflaklara yaflanabilir bir dünya b rakman n gere ine inanmaktad r. Ruscuk Bölge Valisi Trakya da Ruscuk Bölge Valisi Yanuarov Trakya Cam Fabrikalar n ziyaret etti. Trakya Cam Mersin Fabrikas nda e itim seferberli i Trakya Cam Mersin Fabrikas nda 42 günde kifliye 3 konuda e itim verildi, 2 tatbikat yap ld. fiiflecam da K demi Teflvik Töreni Temmuz ay nda fiiflecam Toplulu u nda k demi teflvik töreni düzenlendi. Törende, 10, 15, 20, 25 ve 30 y l n tamamlayan personele rozetleri tak ld. hracatta döviz getirecek sevindiren geliflme Paflabahçe K rklareli Fabrikas, ngiliz Hükümet Damgas basma yetkisini ald. Denizli Paflabahçe Ma azas na görkemli aç l fl Bakan Mumcu Denizli de Paflabahçe ma azas n açt. CAMS AD kamuoyuna tan t ld CAMS AD, 25 Haziran Çarflamba günü gerçeklefltirilen bir etkinlikle kamuoyuna tan t ld.. 5 II. f r n yenilenen Trakya Fabrikas ç tay yükseltti Mali analiz e itiminin 6 nc s yap ld Mali analiz e itiminin 6 nc s fiiflecam Merkezi E itim Salonu nda yap ld. K rklareli Fabrikas nda bir ilk K rklareli Fabrikas nda 6 mm çap nda takma ayakl üretim (forma tipi) gerçeklefltirilerek müflterilerin be enisine sunuldu. Sekizinci Otocam Pikni i nde keyifli saatler 6-9 Trakya Cam Sanayii A.fi. Trakya Fabrikas II. f r n yenilenerek yüksek rekabet gücüne ulaflt. 26 Trakya Cam Sanayii Afi Otocam Fabrikas Geleneksel Pikni i yap ld. Topkap Fabrikas nda masa tenisi heyecan. fiiflecam Dergisi nin Ocak-fiubat 2003 tarihlerini kapsayan 230 uncu say s nda The Economist de yer alan ABD de çok önemli bir bilim kuruluflunun yapt araflt rmadan söz etmifltik. Söz konusu araflt rma, bir ülkenin geliflmesini makro politikalar n niteli i mi, ülkenin co rafi konumunun yaratt zenginlikler mi, yoksa yönetilen kurumlara sahip olmak mi etkiliyor, sorular na yan t ar yordu. The Economist araflt rman n bulgular n bir cümlede özetliyordu: En önemli faktörün kurumlar oldu u ortaya ç k yor. -Ama bu ç kan sonucun en hafif ifadesidir- Her ikisi de kendi bafl na etkileyici olan co rafya ve politikalar n,sadece kurumlardan daha az etkili olduklar de il, kabaca söylemek gerekirse, hiçbir etkiye sahip olmad klar görülüyor. Gerçeklik diye bir fleyin olmad n, gerçekli in zihni modele göre de- iflti ini; zihni modelimizin varsay mlar de ifltikçe, gerçekli in de de iflti ini bildi im, herhangi bir araflt rman n bir saptamas ile her fleyi çözmenin mümkün olmad n kavrayacak kadar birikimim oldu una inand m halde, The Economist den ödünç al nan yarg ya neden geri döndü ümü aç klamam gerekir. Çok hakl nedenlerimiz var: Ülkemizde sosyo-ekonomik, politik ve kültürel yaflamda iflleyen kurumlara hiçbir dönemde bugünkü kadar ihtiyac m z olmam flt. Bu ihtiyac hissediyoruz, o nedenle bir kurum yay m organ olan bu dergide, kurumlar n toplumsal yaflam m z n üzerindeki etkilerini irdelemenin sorumlulu umuz oldu una inan yoruz. Kurumlar n önemine iliflkin yarg ya ulaflmak tek bafl na yeterli de il. fiu sorunun yan t n aramak hepimizin görevi: Bugün ülkemizdeki kurumlar n en önemli sorunu nedir? Kurumlar m z n en önemli sorunu, toplumun yap s n, ifl çevresini, çekirdek yeteneklerimizi ve liderli i dikkate alan bir bütünsel kurama sahip olmamakt r. Oysa Peter F.Durucker in alt n çizdi i gibi,...ifl dünyas nda anlafl l r,tutarl ve odaklanm fl bir kuram,son derece güçlü bir yönetim arac d r. Tutarl bir kuram n z yoksa, gerçekçi bir vizyon oluflturdu unuz kocaman bir yaland r. Tutarl bir kuram n z yoksa, d fla karfl görünüflünüz ünlü politik anlat m yla,...ka ttan kaplan görüntüsü olabilir. Tutarl bir kuram n z yoksa, insan ve sermaye kayna n üretim sürecinde verimli bir biçimde de erlendirdi iniz tatl bir hikayedir. fiiflecam n çok-odakl üretim ve çok kültürlü yönetim anlay fl na do ru ilerlemesi; zenginlik üretiminde bilginin belirleyici oldu u, son üç yüz y lda oluflan birikim sisteminin çözülerek, esnek birikim sistemine do ru h zla ilerledi i; bütün kurum yap lar n n çözülerek yeniden örüldü ü ve azalan nüfus olgusunun dünyam za yön vermeye bafllad bir çok temel e ilimlerin yaratt bir tercihtir. Oturmufl, ne oldu unu, ne olmas gerekti ini bilen bir kurumun seçimidir. Bu seçim, Türkiye nin de seçimidir. Baflbakan m z n bu say m zda yer alan konuflmas bu aç dan anlaml d r. Yönetim Kurulu Baflkan m z n konuflmas ndaki mesajlar bu yaklafl mla irdelendi inde gerçek boyutlar yla alg lanabilir. Rüfltü Bozkurt

2 ÇEVRE POL T KAMIZ KÜRESEL ETK NL K fiiflecam Çevre Politikas fiiflecam, çevresel de erlere karfl sorumlulu unun bilincinde bir kurum olarak, gelecek kuflaklara yaflanabilir bir dünya b rakman n gere ine inanmaktad r. Stratejik yönetimin temel unsurlar ndan biri olarak alg lad bu yaklafl m faaliyetlerinin her aflamas nda dikkate almaktad r. Amac m z; Toplulu umuzda sürdürülen çevre koruma çal flmalar n n, çevre yönetim sistemi anlay fl yla yürütülmesi ve tüm çal flanlar n deste i al narak sürekli iyileflmenin sa lanmas d r. Çevre bilincinin geliflmesine paralel olarak devreye giren çeflitli itici güçlerin de etkisiyle Dünya kurulufllar yapt klar iflin çevre boyutunu, ifl stratejilerine ve uzun vadeli planlar na dahil etmektedirler. Bu nedenle, pek çok kuruluflun hedefleri aras nda çevreye zarar vermeden üretim yapmak ve hizmet vermek yer almaktad r. fiiflecam Toplulu u ihracata yönelik üretiminin a rl kl olmas, uluslararas finans kurulufllar yla olan ba lant s ve kurum kültürü nedeniyle bu geliflmelerden uzak kalmas mümkün de ildir. Belirtilen durumu dikkate alarak Toplulu umuz üretim flirketlerinin çevre performanslar n n artmas n ve sürdürülmekte olan çevre çal flmalar n n sistematik bir yaklafl mla ele al nmas n sa layacak Çevre Yönetim Sistemi uygulamas n n entegrasyonu için gerekli çal flmalar bafllat ld. Toplulu umuz üretim flirketlerinin çevresel etki ve yönlerini yönetirken gözetece i konulara iliflkin fiiflecam Çevre Politikas yukar da belirtilen kapsamla benimsendi. Bu politika, Toplulu umuzun çevre konusundaki yaklafl m na iliflkin bir üst politika niteli inde olup, gerçeklefltirilen veya gerçeklefltirilecek çevre koruma çal flmalar n n bir sistem dahilinde sürdürülmesine yönelik yönetim kararl l n ve deste ini gösteriyor. hracatta döviz getirecek sevindiren geliflme Paflabahçe K rklareli Fabrikas, ngiliz Hükümet Damgas basma yetkisini ald ngiltere ye olan ihracat m z art racak ve daha canl duruma getirecek olan bu yetki; ortak bir çal flma sonucudur Paflabahçe K rklareli Fabrikas, yine bir büyük baflar ya imza att. K rklareli Fabrikas uluslararas baflar s n ngiliz Hükümet Damgas basma yetkisini alarak kan tlad. ngiltere ve rlanda ikram kesiminde kullan lan 10 oz ve 20 oz luk ürünler, hacim kontrolüne tabi olup kontrol sonras ürünlere hükümet damgas uygulanmakta ve bu damga, ürün hacminin yasal limitler dahilinde oldu una flahitlik etmektedir. CEE grubu fabrikalar nda, damga basma yetkisi olmad için bu uygulama ngiltere de Bury Government Stamping Institute taraf ndan yap lmakta idi. ngiltere ye olan ihracat m z hem art racak hem de daha kârl duruma getirecek bu yetkinin al nabilmesi için, CEE Yurtd fl Sat fllar Kuzey Avrupa Grubu, CEE Gelifltirme Müdürlü ü ve K rklareli Fabrikas ortak çal flma yapt lar. ngiltere Ticaret ve Sanayi Dairesi A rl klar ve Ölçüler Yönetmelikleri ne yönelik dokümantasyon çal flmas ve bilgisayar ortam nda gerçeklefltirilen hacim kontrol uygulamalar, K rklareli Fabrikas Kalite Yöneticili i nce mevcut kalite yönetim sistemine adapte edilerek, kalite kontrol laboratuvar ngiliz hükümeti yetkililerinin istekleri do rultusunda yeniden düzenlendi ve National Weights and Measures Laboratory e resmi baflvuru yap larak denetim için tarih belirlendi May s 2003 tarihinde National Weights and Measures Laboratory den hükümet yetkilileri gelerek imalattan sevke haz r ürün oluflumuna kadar tüm safhalardaki uygulamalar, kalite yönetim sistemi dokümantasyon yap s n tetkik ederek K rklareli Fabrikas na ngiliz hükümeti ad na damga basma yetkisine yönelik sertifikay verdi. Söz konusu yetki, ngiltere d - fl nda bu pazarda tek rakip olan Arc International de olup K rklareli Fabrikas bu yetkiyi olan ikinci kurulufl oldu. 4 5

3 KÜRESEL ETK NL K KÜRESEL ETK NL K Trakya Cam Sanayii A.fi. Trakya Fabrikas II. f r n yenilenerek yüksek rekabet gücüne ulaflt II. f r n yenilenen Trakya Fabrikas ç tay yükseltti 35 milyon dolara yenilenen Trakya Cam Sanayii A.fi. Trakya Fabrikas II. F r n Yenileme ve Modernizasyon Yat r m, Baflbakan Recep Tayyip Erdo an taraf ndan aç ld. Trakya Cam Sanayii A.fi. Trakya Fabrikas II. F r n Yenileme ve Modernizasyon Yat r m, Baflbakan Recep Tayyip Erdo an taraf ndan aç ld. Toplam 200 bin ton/y l üretim kapasitesine sahip olan ve 2002 y l itibariyle 12. y l n dolduran II. f r n, so uk tamire al narak tamamen yenilendi. So uk tamir nedeniyle güncel teknolojilerle yenilenerek yüksek rekabet gücüne ulaflan ve çok k sa sürede tamamlanan II. f r n için 35 milyon dolar yat r m harcamas yap ld. Bugün dünyada her bir float f r n yaklafl k y l aras nda yinelenmektedir. Önceki f r n n 12 y l gibi rekor süreli ömrüne karfl l k fiiflecam yöneticileri yeni f - r n ömrünü 15 y l olarak hedefledi. Cam sanayiinin izabe teknolojisine dayal oldu undan sürekli yat r m yapma ihtiyac bulunmaktad r. Her türlü teknolojik donan mla yenilenen f r n artmakta olan renkli, renksiz düzcamlar, ayna, lamine cam, temperli cam, otocam, kaplamal camlar üretimine yönelik düzcam taleplerini karfl lamak için tasarlanmakta, böylece ülkemiz ihracat na hem do rudan hem de otomotiv sektörüne verilen otocam ürünleriyle dolayl yönden katk s olmaktad r. Düzcam Grup Baflkan Alev Yaraman, Baflbakan Erdo an ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Hilmi Güler e Trakya fabrikas nda aç klamalarda bulundu. Özince: fiiflecam, tarihsel olarak misyon kuruluflu olmufltur Törende konuflan fiiflecam Yönetim Kurulu Baflkan H. Ersin Özince flunlar söyledi: Say n Baflbakan m, Say n Bakanlar, Say n Valim, Say n Milletvekilleri ve De erli Konuklar m z Hepimizin yak ndan bildi i, tan - d gibi ülkemizde cam sektörünü a rl kl olarak temsil eden fiiflecam, tarihsel olarak bir misyon kuruluflu olmufltur. fiiflecam misyonu, kuruluflun ilk yar m yüzy l nda, Türk cam sanayiini kurmak, uluslararas düzeye ç - karmak fleklinde tan mlanm flt r. Bu misyonu, baflta Türk halk, sonra da cam sektöründe bütün çal flanlar yürekten paylaflm flt r. Bugün tarihi misyonumuzu yerine getirmifl olman n gururunu yafl yoruz. Ülkenin dört önemli bölgesine yay lan, ayn teknik ve ekonomik özellikleri tafl yan tesislerimizle gurur duyuyor; büyük bir özgüvenle, fiiflecam, Cumhuriyet kuflaklar n n ortak gururudur diyebiliyoruz. fiiflecam gururludur, çünkü Cum- huriyet tarihinin ilk yar s nda misyonu gere i olan vizyonunun hedeflerine ulaflm fl, yeni vizyonunu daha ileri bir aflamaya tafl m flt r: Bizim 2003 te Cumhuriyetin 100. kurulufl y l nda halk m za verdi imiz söz fludur: Hayati co rafyam zda öncü cam üreticisi olmak! fiiflecam Toplulu u çok önemli bir faz de iflikli i yapm flt r: Bugün çok-odakl üretim ve çok-kültürlü yönetim aflamas na geçerek; küreselleflen dünyan n rekabet gücünü yakalayarak, uzun dönemli gelece i güven alt na alan kal c dinamiklerini sa lamlaflt rma gayreti içindedir. Hedeflerimiz, prensiplerimiz isteklerimiz... Yüksek katma-de erli ürünlere geçifl, flaflmaz hedefimizdir. Tam kapasite çal flma ve en-ileri teknolojiler kullanma idealine s k s k ya ba l y z. Kurumsal AR-GE ye çeyrek asr aflk n verdi imiz kurumsal deste i inançla sürdürme kararl l içindeyiz. Uluslararas pazar n her yerinde var z. Dün sadece ürünlerimizi sat - yorduk; bugün pazar sat n alm fl bir kurulufl olarak varl m z art r - yoruz. Esnek ve k vrak bir rekabet stratejisi uygulamak için kendimizi sürekli olarak sorguluyoruz. Bütün bu geliflmeler, önce kendi gücümüze dayanma inanc m zdan besleniyor... Bizim yöneticilerimizden talebimiz nettir: Hukuk sisteminin güvencesi alt nda, serbest ve adil piyasa sistemi istiyoruz. Haks z rekabet istemiyoruz. Di er ülkelerle, en do al hakk - m z olan mütekabiliyet istiyoruz. fians eflitli i istiyoruz. Asla imtiyaz istemiyoruz. Gelece i öngörmenin yolu, onu yaratmakt r Dün, halk m z n gücünü arkam za alarak görevimizi yapt k. Bugün de, ülkenin tafl n topra n iflleyen, ürünlerinin yar s na yak n bir bölümünü 130 a yak n ülkeye satarak 500 milyon dolara yak n döviz geliri sa layan, net döviz katma de eri yüksek bir sektör olmam z bizi gururland r yor. Zenginlik üretiyor; halk m z n yaflam n kolaylaflt rd m za inan yoruz. Do rudan sa lad m z yaklafl k 12 bin kiflilik istihdam, sektörümüzün ileriye ve geriye do ru etkileriyle çok daha büyük rakamlara ulafl yor. Biz bir kez daha alt n çizelim ki, üretti imiz zenginlikle, ifl ve afl yaratan, insan yaflam n kolaylaflt ran kutsal bir görevi yerine getiriyoruz. Dün halk m z n deste i arkam zda oldu u gibi, bugün de arkam zda... Sizleri bu aç l flta aram zda görmek, insan m z n, halk m z n, yöneticilerimizin deste ini hissetmemizi sa lad. Hep birlikte olmam z bizim flu inanc m z besliyor: Gelece i öngörmenin en iyi yolu, onu yaratmakt r! Hep birlikte bu ülkenin gelece ini yarataca z!. Erdo an: fiiflecam geliflmenin yeni ufuklar n ar yor Aç l fla kat lan Baflbakan Recep Tayyip Erdo an ise flöyle konufltu: De erli misafirler De erli bas n mensuplar Hepinizi sayg yla selaml yorum. Öncelikle, bugün burada toplanmam za vesile olan Trakya Cam Sanayii A.fi. nin Trakya Fabrikas II. f - r n Yenileme ve Modernizasyonunun hay rl olmas dileklerimle sözlerime bafllamak istiyorum. Hem ülkemizin ihracat na hem de otomotiv sektörüne oto cam ürünleriyle dolayl yönden katk sa layacak yeni f r n, 15 y l ömürlü olacak. 6 7

4 KÜRESEL ETK NL K KÜRESEL ETK NL K Ve bu yat r mda eme i geçen herkesi kutluyorum. En tepe yöneticisinden en alt kademesindeki iflçisine kadar herkese teflekkür ediyorum. Çünkü bu ve benzer yat r mlar n, ekonomiye do rudan kazand rd klar yan nda sembolik önemleri de vard r. Özellikle bu görevlerde. Daha dün, ülkenin yaflad a r kriz nedeniyle, sanayi tesisleri ve iflletmeler mevcut çal flanlar n iflten ç - karma mecburiyeti ile karfl karfl ya iken; bugün yeni yat r mlarda bulunmak, yeni katma de er sa lamak ve hepsinden önemlisi yeni istihdam imkan oluflturmak her türlü tebrikin ve takdirin üstündedir. Zaten bizim temel anlay fl m z, dün ya da bugün bu ülke için tafl üstüne tafl koyan herkese flükran borcumuzun oldu udur. Bu nedenle, bu aç l fl vas tas yla, bir kez daha, hem buradaki yat r m gerçeklefltirenlere, hem de Türkiye deki bütün yat r mc ve giriflimcilere halk m ad na flükranlar m bildiriyor, tebrik ediyorum. Ben bir konudaki inanc m hiçbir zaman yitirmedim. En kötü flartlarda dahi inand m ki; Türkiye büyük bir ülkedir. Türkiye konjonktürel zaaflara teslim olmayacak kadar güçlü bir ülkedir. Türkiye her türlü problemini yenecek, her türlü zorlu un üstesinden gelebilecek kaynaklara sahip bir ülkedir. Bugün ayr ca, bu konuda yan lmad m görmenin mutlulu unu yafl yorum. Türkiye bugün, bulundu u noktada özellikle son befl y lda küresel ve ülkesel krizlerle bo uflmak mecburiyetinde kalm fl olmas na ra men, yeniden büyüme trendine girmifl bulunmaktad r. Yaralar n sarmaya, zaaflar n gidermeye bafllam flt r. Bugün her fley düne göre daha iyidir. Yar n daha iyi olacakt r. Çok uza a gitmeye gerek yok. Bugün çat s alt nda bulundu umuz cam sanayiimiz söylediklerimizin bire bir tan d r. Bugün cam sanayiimizin ürünleri dünyan n 130 kadar ülkesindeki insanlar n n be enisini kazan yor. Bu ülkelerde yap lan ihracatla sadece bu sektörümüz 500 milyon dolara yaklaflan bir ihracat geliri hedefliyor. Bu sektörümüz, ülkenin tafl n - topra n eriterek, net döviz katma de eri gerçekten yüksek bir ihracat yapmakla hakl gurur duyuyor. Bugün ulaflt yaklafl k 2 milyon ton cam, yaklafl k 4 milyon ton endüstriyel hammaddede üreterek, 1,5 milyon ton kimyasal üretimi gerçeklefltirerek, 12 bin do rudan istihdam, bunun birkaç misli dolayl istihdamla insan m za ifl, afl ve zenginlik sa layan bir noktada bulunuyor. Bu kurulufl ülke ihtiyaçlar n n çok ötesinde üretim yap yor; ürünlerinin yar s ndan fazlas n, dünyan n 130 kadar ülkesine sat yor. Bu kurulufl, tam kapasite çal flma ilkesini uzun y llard r büyük bir titizlikle hayata tafl yor. Cam üreticisi vizyonu Bugün, bambaflka bir vizyonla, geliflmenin yeni ufuklar n ar yor: Hayati co rafyam zda yani Balkanlar, Do u Avrupa, Ortado u ve Orta Asya da öncü cam üreticisi olmak. Cam sanayiimiz yaratt kapasite, teknik imkan ve ürün standard nda, dünyan n say l cam üreticileri aras nda yer alman n gururunu tafl yor. Hayati co rafyada önce cüm üreticisi olma vizyonunun somut örnek- lerini hep birlikte izliyoruz: fiiflecam n çok k sa zamanda komflumuz Rusya Federasyonu nda 1.2 milyon adet/y l kapasiteli cam ambalaj tesisinin üçüncü f r n n süratle tamamlayaca n ö rendik. Rusya da öncü Böylece bu kurulufl Rusya Federasyonu nda cam ambalaj üretiminde öncü olma iddias n tafl yacak. Bu komflu ülkede flimdi de bir cam ev eflyas tesisi realize ediliyor. Yine yetkililerden ald m bilgiye göre Bulgaristan da soda sanayiinde Belçikal bir firma ile yap lan ortakl ktan sonra, flimdi de, çok odakl - üretim anlay fl n n gere i olarak bir düzcam ve cam ev eflyas tesisi kurmak için çal flmalar ileri seviyelere getirilmifl durumda. Gürcistan dan M s r a, Bulgaristan dan Rusya Federasyonu na yap - lan yat r mlar, cam sektörümüzün gücünü, geliflme iradesini, do ru stratejiler gelifltirme yetene ini, rekabet gücü yaratma bilincini göstermektedir. Bu geliflme tekstilden otomotive, di er sektörlerimizdeki geliflmenin sadece cam üretimine yans mas d r. Sanayi kurulufllar m z, hem ülke içinde, hem yak n bölgemizde, hem de uluslararas pazarda güç oda olma yolunda h zla ilerliyor. Bu geliflmeler hepimizin yar nlar - n güven alt na alan, o nedenle gurur duymam z gereken geliflmelerdir. Bir noktan n alt n özellikle çizmek istiyorum. Ülkemiz tarihte hiç görülmedik büyük reformlar yap yor. Bir yandan, AB ye girifl sürecinde makroekonomik istikrar sa layacak, enflasyon belas ndan ülkeyi kurtaracak kararlar al n yor; kurumlar gelifltiriliyor. Öte yandan uluslararas pazarda sosyo-ekonomik ve kültürel uyumu sa lamak için yasal yap lar yeniden düzenleniyor. Bu kadar büyük de iflim kolay ifl de ildir. Bütün bu de iflimlerin bizim iktidar m z döneminde baflar l yor olmas tabii ki bizi gururland r yor. Ama kesinlikle ayaklar m z yerden kesmiyor ve bafl m z döndürmüyoruz. Biz her fleyi halk m zla, sanayicimizle, ifladam m zla birlikte baflard - m z ve bu birlikteli in öneminin fark nday z. Biz hükümet olarak sorunlar n da fark nday z, çözüm için de elimizden geleni yap yoruz. Bir yandan ülkeyi yeniden yap land rmaya çal fl rken, di er yandan da sanayi için olumsuzluk yaratt n bildi imiz sorunlar n üstüne gidiyoruz. Yat r m ortam n iyilefltirmeye çal - fl yoruz. Bizim temel ilkemiz, giriflimcimizin önündeki engelleri kald rmak, ona uluslararas pazardaki rakipleri ile eflit koflullar oluflturmakt r. Yak t ve enerji maliyetlerini rakip ülkelerin düzeylerine, hatta onun da alt na indirebilmek için imkanlar m - z sonuna kadar zorluyoruz. stihdam üzerindeki gereksiz maliyetleri kald rmak için bütün f rsatlar de erlendirmeye çal fl yoruz. Kredi maliyetlerini kabul düzeylere çekmek için, bankac l k sistemini düzenleyen, güven alt na alan her türlü önlemi cesaretle yürürlü e koyuyoruz. Sanayinin altyap noksanl klar n h zla tamamlamak için çal flmalar sürdürüyoruz. Lojistik maliyetlerinin yaratt dezavantajlar, uluslararas alanda flans eflitli i düzeyine ç karmak için projelerimizi, hayata tafl d m z uygulamalar m z yak ndan izliyorsunuz. Baflbakan Erdo an, aç l fltan sonra K rklareli Fabrikas n da gezdi. Bu vesileyle kamu yönetiminin etkinlefltirilmesi için büyük reform hareketinin arifesinde oldu umuzu bir kez daha hat rlatmak isterim. Halatlara hep birlikte as laca z. Sorunlar n üstesinden hep birlikte gelece iz. Bugün burada yapt m z aç l fllar, daha s k, daha yayg n yapmal y z. Bu hepimizin ortak sorumlulu udur. Bütün bu dileklere, Trakya Cam Sanayii A.fi. Trakya Fabrikas II. f r - n n Yenileme ve Modernizasyon yat r m n n hay rl, u urlu olmas n diliyorum. 8 9

5 KÜRESEL ETK NL K fi RKET HABERLER Ruscuk Bölge Valisi Yanuarov Trakya Cam Fabrikalar n ziyaret etti Ruscuk Bölge Valisi Trakya da Kültür ve Turizm Bakan Erkan Mumcu, Denizli Cam da gezdi Denizli Paflabahçe Ma azas n Bakan Mumcu açt K rklareli ne ziyaret program çerçevesinde Russe (Ruscuk) Bölge Valisi Rumen Yanuarov ile beraberindeki heyet, 13 Haziran da Trakya daki Cam Fabrikalar n ziyaret etti. K rklareli Valisi Ali Serinda ile birlikte Trakya Fabrikas na gelen konuklara Düzcam Grubu, Trakya Fabrikas ve Trakya Otocam Fabrikas n tan t c bir sunufl yap ld. Float yat r m n n önemi Düzcam Grubu Otomotiv ve fllenmifl Camlar Üretim Baflkan Yard mc s Ömer Boyac o lu, konuk valiye, Bulgaristan float yat r m na verilen önemi anlatt, karfl lafl lan sorunlarla ilgili destek istedi. Russe Bölge Valisi Yanuarov fiiflecam yat r m n n bölgelerine yapaca ekonomik katk y bildiklerini ve bu konuda ellerinden gelen azami deste i verdiklerini belirtti. Daha sonra konuklar Trakya Fabrikas n, Otocam Fabrikas n ve Paflabahçe K rklareli Fabrikas n gezdiler. Fabrika yetkilileri kendilerine üretim prosesi ve üretilen ürünler hakk nda ayr nt l bilgi verdiler. Denizli EGS Kültür Park içerisinde yer alan Paflabahçe Ma azas, incelemelerde bulunmak üzere Denizli ye gelen Kültür ve Turizm Bakan Erkan Mumcu taraf ndan 23 May s 2003 tarihinde aç ld. Aç l flta, fiiflecam Genel Müdürü A. Do an Ar kan, CEE Grup Baflkan Gülsüm Azeri, Paflabahçe Ma azalar A.fi. Genel Müdürü Faruk Emçio lu, Denizli Cam Genel Müdürü Mehmet Rabufl ve Denizli Cam çal flanlar haz r bulundular. Denizli protokol, sanayici, bankac ve ifladamlar ile çeflitli dernek ve kulüp yönetici ve üyelerinden oluflan kalabal k bir davetli grubunun kat ld aç l flta; cam ilk kez Fenikeliler in buldu unu anlatan Bakan Mumcu, cam n Anadolu uygarl klar n n temeli oldu unu, cam endüstrisinde dünya ölçe inde mücadele veren Paflabahçe yi bu mücadelesinden dolay kutlad. CEE Grup Baflkan Gülsüm Azeri ise yapt konuflmada; Denizli halk na en iyi hizmeti sunmay amaçlad klar n, Denizli ye böyle bir ma aza kazand rd klar için mutlu olduklar n söyledi. Daha sonra beraberinde; Denizli Valisi Recep Yaz c o lu, Denizli Milletvekili Osman Nuri Filiz, daire müdürleri olmak üzere kalabal k bir heyetle Denizli Cam Fabrikas n ziyaret eden bakan, el imalat ortam nda dünyaca ünlü Çeflm-i Bülbül ün yap l fl n izledi. Bakana iflletme gezisi s ras nda fiiflecam Genel Müdürü A. Do an Ar kan, CEE Grubu Baflkan Gülsüm Azeri ve Denizli Cam Genel Müdürü Mehmet Rabufl efllik etti

6 fi RKET HABERLER fi RKET HABERLER Mali analiz e itiminin 6 nc s fiiflecam Merkezi E itim Salonu nda yap ld Mali analiz e itiminin 6 nc s yap ld K imyasallar Grubu Grup Mali fller Müdürü Cihan S rmatel taraf ndan 3 y ldan bu yana verilen mali analiz e itiminin 6 nc s May s 2003 tarihlerinde fiiflecam Merkezi E itim Salonu nda yap ld. Kimyasallar Grubu, Düzcam Grubu, Cam Ev Eflyas Grubu ve Cam Ambalaj Grubu ndan toplam 18 kat - l mc ile yap lan e itimin birinci gününde muhasebenin temel kavramlar, iflletme faaliyetleri ile muhasebe iliflkisi, bilanço ve kâr/zarar tablosunun yap s, üretim maliyetinin oluflumu, baflabafl analizi gibi teorik konular ifllendi. E itimin ikinci gününde ise mali tablolar analizi konusu ele al narak örnek bir flirket üzerinde uygulama yap ld. Kat l mc lar n öncelikle bireysel olarak yapt klar analiz çal flmas na daha sonra gruplar halinde devam edildi. Günün sonunda ise grup sözcüleri örnek flirkete iliflkin olarak gruplar n n yapt klar analiz sonuçlar n sunufl yaparak tüm kat - l mc larla paylaflt lar. Seminerin sonunda, kat l mc lar flirketlerinin faaliyet sonuçlar n, bilanço, gelir tablosu gibi mali tablolar arac l ile analiz edebilme ve yorum yapma becerisi kazand lar. Bu seminer, muhasebe yöneticilerine ve muhasebe d fl yöneticilere olmak üzere ayr iki formatta düzenleniyor. S rmatel, e itimi de erlendirdi Kimyasallar Grubu Grup Mali fller Müdürü Cihan S rmatel mali analiz e itimini flöyle de erlendirdi: fiiflecam n 23 y ll k çal flan y m. Muhasebe memurlu u, müfettifllik, finans kaynaklar müdürlü ü ve bir seneden bu yana da Kimyasallar Grubu Grup Mali fller Müdürü olarak görev yap yorum. Çal flmalar m s ras nda fiiflecam da edindi im birikimlerimi, fiiflecam çal flanlar ile paylaflarak, borcumu ödedi imi düflünüyorum. Burada, beni e itimci olmam için yüreklendiren E itim Müdürü Sema Kuflculuo lu na teflekkür etmek istiyorum. Öte yandan, rekabet ortam nda, iflletmelerin kaliteli mal üretmeleri, stoklar ndaki mallar müflterilerine satarak eritmeleri ya da yat r mlar yaparak kapasitelerini art rmalar, istenilen fonlar yaratmalar için yeterli olamamaktad r. Yat r m, üretim, sat fl, gelifltirme gibi faaliyetlerin finansal sonuçlar n n zaman nda ve do ru hesaplanmas ve yönetimin ihtiyaçlar do rultusunda raporlanmas hayati önem tafl - maktad r. Ayn derecede önemli bir di er husus da yönetimin bu bilgileri daha fazla talep etmeleri ve karar alma süreçlerinde etkin olarak kullanmalar d r. E itimlerimde; muhasebe yöneticilerine yapt m z iflin sadece hesap kitap ifli olmad n do rudan iflletme yaflamlar n etkileyen sonuçlar ortaya koydu umuzu anlatmaya çal fl yorum. Örne in do ru ürün maliyeti hesaplayamayan bir muhasebe, ürün politikalar n n yanl fl oluflmas - na neden olabilir. Bilançonun yabanc kaynak yap s n n de iflimlerini iyi izlemeyen, iflletme sermayesi yönetimini iyi analiz edemeyen ve raporlamayan muhasebe, iflletmenin bir süre sonra önemli nakit s k fl kl yaflamas na ve yüksek finans giderleri oluflmas na neden olabilir. Bunlar çok önemli hususlard r. Di er taraftan, finansal sonuçlar, yönetimin karar alma mekanizmalar nda yeterince kullanmayan bir yönetici, çok iyi üretim yap yorum, çok iyi sat yorum, ne güzel yat r mlar yapt m diye düflünebilir, ancak finansal sonuçlara yeterince dikkat etmediyse önemli fon kay plar n zaman nda fark edemeyebilir. Seminerlerime kat lan muhasebe d fl yöneticilere de bu konular anlatmaya çal fl yorum. flletmenin faaliyet sonuçlar n sadece üretim, sat fl miktarlar ile de il bunlar n finansal sonuçlar ile de de erlendirin, muhasebelerinizle yak n iliflki içinde çal - fl n önerilerinde bulunuyorum. San yorum, e itimlerime kat lan arkadafllar mla (ki 100 kifliyi geçmifltir) e itim sonunda bu hususlarda önemli bir anlay fl birli ine ulafl yoruz. Bu da beni çok mutlu k l yor. E itimde ö rendiklerini ifl yaflamlar nda uygulamalar mutlulu umu art racakt r. Umar m önümüzdeki süreçte zaman s k nt s n da aflarak fiiflecam Toplulu u nda çal flan di er arkadafllarla birlikte oluruz ve e itimlerimize devam edebiliriz. 42 günde kifliye 3 konuda e itim verildi, 2 tatbikat yap ld Trakya Cam Mersin Fabrikas nda e itim seferberli i Senelik izinlerden ötürü yaz aylar genelde iflletmelerin rehavet dönemi olarak bilinir. Trakya Cam Mersin Fabrikas nda yaz dönemi Acil Durum Yönetim Sistemi (ADYS) aç s ndan gerek e itimler, gerek tatbikatlar nedeni ile son derece yo un geçiyor. Trakya Cam Mersin Fabrikas nda 2003 y l faaliyet plan kapsam nda ilk tatbikat konusunun tahliye operasyonu olarak belirlenmesinin ard ndan, yo un bir e itim maratonu bafllad. Fabrikada 26 May s-6 Haziran 2003 tarihleri aras nda 50 oturum halinde tamamlanan tahliye ve ev ve iflyerlerinde deprem haz rl klar konulu iki e itime, toplam bin 182 flirket ve firma personeli kat ld. Depreme haz rl k semineri Ev ve iflyerlerinde deprem haz rl klar konulu e itimde kat l mc lara, evlerde depreme karfl al nmas gerekli önlemleri, toplumsal sorumluluk bilinci gere i oturduklar apartmanda en az bir aileye anlatmalar da istendi. Güvenlik ve Teknik Emniyet Amiri Resul Erez taraf ndan planlanan ve gerçeklefltirilen e itimlerin yo un bir program ile tekrarl olarak yap lmas nedeniyle, iflletme düzeni e itimlerden etkilenmedi. Bu yo un e itim maratonundan sonra, 12 Haziran 2003 tarihinde yap lan tahliye konulu tatbikata ise flirket ve firma çal flanlar ile ziyaretçi ve nakliyecilerin de içinde oldu u toplam 265 kifli kat ld. Son derece yararl olan bu tatbikat n de erlendirme raporu do rultusunda, mevcut haberleflme imkanlar n n daha etkili kullan m amac ile telsiz kullanan toplam 101 personele haberleflme konulu e itim verildi. Ayn dönemde ilk etap e itimlere kat lamayan 43 personelin tahliye ve ev ve iflyerlerinde deprem haz rl klar konulu e itimleri tamamlanarak, 3 farkl konuda e itim kat l mc say s toplam bin 369 a ulaflt. E itimlerin sahada uygulamas n görmek amac ile 2 Temmuz 2003 tarihinde yap lan ikinci tatbikat, flirket ve firma personeli ile ziyaretçi ve nakliyecilerin de içinde oldu u toplam 183 kiflinin kat l m ile yap - larak, gerek operasyon, gerekse sonuçlar itibar ile çok daha baflar l oldu. Fabrikada bundan sonra yap lacak tüm tatbikatlar n habersiz gerçeklefltirilmesi karar al n rken, yeni tatbikat n ise a ustos ay nda olaca belirtildi

7 fi RKET HABERLER fi RKET HABERLER CAMS AD kamuoyuna tan t ld Cam k r üreticileri olarak Anadolu Cam n sözleflmeli tedarikçileri ile topluluk d fl düz cam k r kullan c lar olan cam mozaikçiler ile cam kürecikçileri ve benzer ifllerle ifltigal eden di er ifladamlar n n yan s ra konuyla ilgili akademisyen ve uzmanlar Anadolu Cam Sanayii A.fi. nin himayesinde bir araya getirerek kurulan CAMS - AD, Cam Geri Dönüflüm Sanayicileri ve fladamlar Derne i, 25 Haziran Çarflamba günü gerçeklefltirilen bir etkinlikle kamuoyuna tan t ld. CAMS AD n fl Sanat Kültür Merkezi nde yap lan tan t m toplant s, programdaki Cam Geri Dönüflümünde Yeni Perspektifler konulu sunufl bölümünde T.C. Çevre ve Orman Bakan Osman Pepe ile stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan Ali Müfit Gürtuna n n gönderdi i kutlama mesajlar n n okunmas ile aç ld. CAMS AD Genel Sekreteri Cengiz Besen in sunuculu unda ilk olarak söz alan derne in Yönetim Kurulu Baflkan Savafl Usta, kendilerinin cam geri dönüflümünde uzmanlaflm fl bir sivil toplum kuruluflu olduklar na dikkat çekerek, konusundaki mevcut çal flma platformlar na, ifltigal sahalar na giren konulardaki projelere net ve somut katk larda bulunacaklar n ifade ederek fiiflecam yönetimine desteklerinden dolay teflekkür etti. Bozkurt: Çevre konular nda hassas z fiiflecam Genel Sekreteri Dr. Rüfltü Bozkurt ise yapt konuflmada fiiflecam Toplulu u nun bir dünya kuruluflu oldu unu vurgulayarak ve cam geri dönüflümü konusunda fiakir Özdikici y llardan beri yap lan çal flmalar aktararak öncü olmaya devam edeceklerini söyledi. Çevre yönetim sistemi konusunda Topluluk bünyesinde etkin bir örgütlenmenin bafllad n ifade etti ve fiiflecam n, kendisini Cumhuriyet kuflaklar n n ortak gururu olarak tan mlad n ve bu gururu sürdürebilmek için çevre gibi hassas konulara gereken her türlü yat r m n yap ld n ve yap lmaya devam edece ini, CAM- S AD n desteklenmesinin de böylesi bir tarihi misyonun do al sonucu oldu unu belirtti. Yenigün: Bilimsel destek verece iz Bo aziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Orhan Yenigün de özetle, dünyan n geliflmifl ve zengin ülkelerinin at k geri dönüflüm programlar n çok ciddi flekilde uygulad klar n, geri dönüflümde amac n bir yandan kaynaklar n tasarrufu ve üretimden kaynaklanan çevre kirlili inin azalt lmas, di er yandan düzenli depolama alanlar n n iflletme ömürlerinin uzat lmas oldu unu vurgulayarak, cam n dünya tarihinin en eski endüstriyel ürünlerinden biri ve günümüzün de vazgeçilmez bir metas olmas nedenleriyle özel bir sayg y hak etti ini ifade ederek, CAMS - AD a Bo aziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü olarak her türlü bilimsel deste i vereceklerini dile getirdi. Ero lu: Giriflimler özendirilmeli Ard ndan söz alan Sürdürülebilir Geliflme çin Çevre Platformu cra Kurulu Baflkan Musa Galip Ero lu, kamuoyuna ilk tan t m yap lmakta olan CAMS AD n çevre konusunda uzmanlaflm fl sivil inisiyatiflerden biri oldu unu, bu tür giriflimlerin her zaman özendirilmesi ve desteklenmesi gereken önemli sosyal yap lanma biçimleri oldu unu belirte- rek CAMS AD giriflimini kutlad. Devam nda da faaliyetin omurgas - n oluflturan cam ambalaj at klar - n n kald r m kenar na yerlefltirilmifl kumbaralar ile kayna nda ayr toplaman n tüm dünyada kabul görmüfl bir geri toplama yöntemi oldu unu ifade ederek bir ilki gerçeklefltirdi i için fiiflecam Toplulu- u nu kutlad. Çöplerin geri dönüflümü Kürsüye gelen stanbul Büyükflehir Belediyesi Çevre Koruma ve Gelifltirme Daire Baflkan Dr. Faruk An ls n, konuflmas nda günlük 10 bin ton çöp üretilen stanbul da kifli bafl na 0.8 kg çöp düfltü ünü, çöplerin içerik itibariyle geri dönüflüme ya da kazan ma uygun oldu unu, nihai hedeflerinin tam olarak kayna- nda ayr flt rmak ve y ll k 1 katrilyon tasarruf sa lamak oldu unu belirterek Büyükflehir Belediyesi olarak yapt klar çal flmalar anlatt. Daha sonra gerçeklefltirmeyi planlad klar projelerden bahseden An ls n, bir cam fliflenin geri kazan lmas n n 100 watt l k bir ampulü 4 saat yakacak enerji tasarrufu sa lanmas anlam na geldi ini vurgulad. AB ile k yas Son olarak söz alan T.C. Çevre ve Orman Bakanl Müsteflar Prof. Dr. Hasan Zuhuri Sar kaya ise geri dönüflüm konusunda AB ile ülkemizi verilerle k yaslayarak, merkezi ve yerel yönetimler olarak yap lmas gerekenleri ve sorunlar temelden çözülürken olmas gereken yaklafl - m belirtti ve bakanl k bünyesindeki verilere dayanarak fiiflecam n cam geri dönüflümüne olan katk s n belirterek derne in kuruluflunu kutlad ve baflar lar diledi. Dr. Faruk An ls n Cam Geri Dönüflümü nün Öyküsü Program ak fl içerisinde yer alan Cam Geri Dönüflümü nün Öyküsü konulu görsel sunufl Cam Geri Dönüflüm Yöneticisi Mustafa Özcan taraf ndan sektördeki faaliyetlerin 1970 lerden bugüne dek geçirdi i aflamalar n tarihsel olarak görüntü, mesaj ve rakamlar eflli inde aktar lmas fleklinde gerçeklefltirildi. Ayr ca cam geri dönüflüm sisteminin örgütlenifli, lojisti i, sorun ve çözümleri gibi kat l mc lar n merak etti i konular hakk nda detayl bilgi sundu. Ard ndan cam geri dönüflüm olgusuna de iflik yönlerden katk sa lam fl olan kurum ve kurulufllara ba- fl ve plaket verilmesine geçildi. stanbul daki mevcut cam flifle kumbaralar ndan son iki y lda toplanan at klar n getirisi olarak Anadolu Cam Sanayii A.fi. nin Darülaceze ye yapt - 30 milyarl k ba fl n dekontu fiiflecam Yönetim Kurulu Baflkan Ersin Özince taraf nda Darülaceze Müessesesi Müdürlü ü ad na stanbul Vali Yard mc s fiakir Özdikici ye verildi. fiakir Özdikici, karfl l nda Darülaceze olarak Anadolu Cam a fiükran Plaketi ve Teflekkür Mektubu sundu. Mektupta Ata yadigar tarihi flefkat yuvas Darülaceze Kurumu na yapm fl oldu unuz maddi ve manevi yard mlar n zdan ötürü kurumda bar nan aceze ve soka a terk edilmifl yavrular ad na teflekkürlerimizi sunar z denilmektedir. Program n devam nda cam geri dönüflümüne katk sa lad klar için CAMS AD taraf ndan kurulufllar olarak; stanbul Büyükflehir Belediye Baflkanl n n plaketi fiiflecam Genel Müdürü Do an Ar kan taraf ndan stanbul Büyükflehir Belediyesi Çevre Koruma ve Gelifltirme Daire Baflkan Dr. Faruk An ls n a, Bo aziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstisü nün plaketi fiiflecam Yönetim Kurulu Üyesi Alparslan Ak nc taraf ndan Bo aziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitü Müdürü Prof. Dr. Orhan Yenigün e ve ÇEVKO Vakf n n plaketi de Cam Ambalaj Grup Baflkan Teoman Yengün taraf ndan ÇEVKO Yönetim Kurulu Baflkan Okyar Yayalar a verildi. Oditoryumda yap lan plaket töreninin ard ndan say lar yüzü aflan davetli sunulan ikramlarla fuayede gerçekleflen kokteylde sohbet, tan flma ve konular daha detayda konuflma ve irdeleme f rsat buldu. Çevre ve Orman Bakanl n n üst düzey ile stanbul l Müdürlü ü yöneticileri, üniversitelerin çevre mühendisli i bölüm baflkanlar ve temsilcileri ile sivil toplum kurulufllar ndan temsilcilerin kat ld etkinlik fiiflecam ve Anadolu Cam sponsorlu- unda CAMS AD ev sahipli i ile gerçeklefltirildi

fiiflecam Çevre Politikas

fiiflecam Çevre Politikas Eylül - Ekim 2005 Y l 46 Say 246 fiiflecam Çevre Politikas Ç NDEK LER fiiflecam, çevresel de erlere karfl sorumlulu unun bilincinde bir kurum olarak, gelecek kuflaklara yaflanabilir bir dünya b rakman

Detaylı

6-7 uluslararas bankalar aras nda Trakya Glass Bulgaria yat r mlar n n finansman için 100 Milyon $ tutar nda kredi anlaflmas imzaland.

6-7 uluslararas bankalar aras nda Trakya Glass Bulgaria yat r mlar n n finansman için 100 Milyon $ tutar nda kredi anlaflmas imzaland. Ç NDEK LER ED TÖR Çözülme ve yeniden örülmeyi kavramak Eylül - Ekim 2004 Y l 45 Say 240 Sahibi & Yaz flleri Müdürü Dr. Rüfltü Bozkurt Yönetim Yeri fl Kuleleri, Kule 3 34330 4. Levent- STANBUL Tel: (0212)

Detaylı

4-11 17 Aral k 2003 tarihinde fl-sanat Merkezi, stanbul Salonu nda yap lan Sempozyumun 18.cisinde sunulan bildiri özetleri.

4-11 17 Aral k 2003 tarihinde fl-sanat Merkezi, stanbul Salonu nda yap lan Sempozyumun 18.cisinde sunulan bildiri özetleri. Ç NDEK LER ED TÖR Bir ortak hikaye anlatmak ve onun parças olmak Kas m-aral k 2003 Y l 44 Say 235 Sahibi & Yaz flleri Müdürü Dr. Rüfltü Bozkurt Yönetim Yeri fl Kuleleri, Kule 3 34330 4. Levent- STANBUL

Detaylı

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine...

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine... s.5 s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik Akman ile kurumun vizyonu üzerine... içindekiler 4 5 Bafllarken Vizyon 40 y ll k gönül ba... s.10 ODTÜ de dördüncü kez düzenlenen Yeni Fikirler Yeni fller yar flmas

Detaylı

Bayilerimiz camyünü yat r m karar vermemizde bizi cesaretlendirdiler ve ilk üretim günümüzden bafllayarak üstün bir sat fl performans gösterdiler.

Bayilerimiz camyünü yat r m karar vermemizde bizi cesaretlendirdiler ve ilk üretim günümüzden bafllayarak üstün bir sat fl performans gösterdiler. Biz, ne, Demifltik, iflte yapt k! ne de, Yapt klar m z yapacaklar m z n aynas d r demeyi severiz. Biz, sadece ileriye bakar ve Daha neler yap labilir? diye sorar z Küresel kriz çok uzun bir zamandan bu

Detaylı

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu Bu güzel kare, 36 y ld r iflbirli imizi sürdürdü ümüz Kayseri bayimizle bir araya geldi imiz günden... Yalç n Besceli ve birlikte çal flt o lu Ömer Lütfi Besceli ye bizimle yapt klar keyifli görüflme için

Detaylı

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Önce kendimize inanmak, sonra da bu inanc n gereklerini yerine getirmek zorunday z! En uzun mesafe bir ilk ad mla, en büyük hedef

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

Tutarl Bir Performans

Tutarl Bir Performans ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Ana Hedefimiz: Y lda %14 Büyümek Koç Holding Enerji Grubu, OPET e %50 Ortak Oldu Tat, Maret, Sek ve Pastavilla Tek Çat Alt nda Arçelik te Neler Oluyor? Hedef Net,

Detaylı

De erli Dostlar m; BAfiKAN DAN. fieref Songör 02 PERDER

De erli Dostlar m; BAfiKAN DAN. fieref Songör 02 PERDER BAfiKAN DAN fieref Songör TPF Yönet m Kurulu Baflkan De erli Dostlar m; Baharla birlikte uyanan tabiat beraberinde bizlere canl l k ve mutluluk getirmifltir. Ülkemize de bolluk ve bereket getirmesini dileyerek,

Detaylı

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI YIL:19 / HAZ RAN 2005 / SAYI:209 ATSO ADINA SAH B : Yönetim Kurulu Baflkan Kemal ÖZGEN YAZI filer MÜDÜRÜ: Sevim KAYAHAN YAYIN KURULU: Çetin Osman BUDAK Ali R

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

içindekiler Bafllarken... 4-7 8-10 11-27 28-33 34-37 38-40 Genel Müdürü Dr. Uygar Özesmi: stanbul da su tüketimini yüzde 85 azaltmak elimizde 41-42

içindekiler Bafllarken... 4-7 8-10 11-27 28-33 34-37 38-40 Genel Müdürü Dr. Uygar Özesmi: stanbul da su tüketimini yüzde 85 azaltmak elimizde 41-42 26 Aralık akflamı Arkitera flveren Ödülü nü aldı ımız Santralistanbul, ülkemize kazandırılan artı de erlerden biri olarak dikkat çekiyor. Bafllarken... Elginkan Toplulu u olarak, fiirketlerimiz in birbirinden

Detaylı

De erli Dostlar m, Türkiye Perakendeciler

De erli Dostlar m, Türkiye Perakendeciler BAfiKAN DAN fieref Songör TPF Yönet m Kurulu Baflkan De erli Dostlar m, Türkiye Perakendeciler Federasyonu nu birlik ve beraberlik ilkesi üzerine kurdu umuzu, bu ilkeden hareketle yerli perakendenin geliflmesi,

Detaylı

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n 31 Ekim 2008 Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n Tar ma Alternatif Yaratmal Sayfa 25 te Su Çal flmalar ve AB Sayfa 32

Detaylı

Ocak/ fiubat/ Mart 2011

Ocak/ fiubat/ Mart 2011 Ocak/ fiubat/ Mart 2011 117 BUS AD ödülleri sahiplerini buldu En önemli strateji farkl l k yaratmakt r Toplu ulafl m trafik çilesini bitirir Üniversite-Sanayi iflbirli i geliflecek Çal flabilir engelliler

Detaylı

cat Ç karan Türkler aran yor

cat Ç karan Türkler aran yor Orhan AYDIN OSB ler ve üretimde yerel hafiflik... n 13 de Abdullah ÇÖRTÜ Üstün insanlar stratejilerle u rafl r n 10 da Subegüm BULUT fl gelifltirme çevrimi olmadan novasyon sadece bir fantazidir n 20 de

Detaylı

Sevgili Dostlar m Merhabalar,

Sevgili Dostlar m Merhabalar, BAfiKAN DAN fieref Songör TPF Yönet m Kurulu Baflkan Sevgili Dostlar m Merhabalar, Perakende sektöründe planl geliflmeyi hedefledi imizi ve bunun Türkiye perakendesiyle beraber etkiledi i üretici ve tüketici

Detaylı

10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S

10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S 10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S DALGALARI YÖNETEREK GELECE TASARLAMAK 14-15 ARALIK 2011 stanbul, Ocak 2012 ISBN: 978-605-137-051-4 (Bas l ) ISBN: 978-605-137-052-1 (Elektronik) Sertifika No:19176

Detaylı

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m Mete BA DAT Sermayesiz yat r m n 2 de lter AKINO LU Yeni bir fley laz m n 19 da Subegüm BULUT fl Gelifltirme Çevrimi olmadan Innovasyon sadece bir fantezidir n 12 de Veli SARITOPRAK Seçimler, ekonomi ve

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

N SAN 2006. Tamer MÜFTÜO LU. Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te. lter AKINO LU. Bizi hiç elefltirmeseler! n 16 da.

N SAN 2006. Tamer MÜFTÜO LU. Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te. lter AKINO LU. Bizi hiç elefltirmeseler! n 16 da. n 8 de N SAN 2006 1 Orhan AYDIN Hedef; yüksek katma de erli üretim... n 14 te Tamer MÜFTÜO LU Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te Hakan Ömer G DER Antremanl sat flç nas l olmal? n 14 te lter

Detaylı

bizden Umutlu Olmak çin Çok Nedenimiz Var

bizden Umutlu Olmak çin Çok Nedenimiz Var ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Ford Otosan, Ticari Araç Segmentinin Lideri! e-dönüflüm...10 Koç Bilgi Grubu ndan E-Dönüflüm Program letiflim...23 Koç Yönder Üyeleri Uluslararas Arenada Suna K

Detaylı

De erli Dostlar m; BAfiKAN DAN. fieref Songör 02 PERDER. daha kal c ve uzun vadeli projeler gerçeklefltirmeliyiz.

De erli Dostlar m; BAfiKAN DAN. fieref Songör 02 PERDER. daha kal c ve uzun vadeli projeler gerçeklefltirmeliyiz. BAfiKAN DAN fieref Songör TPF Yönet m Kurulu Baflkan De erli Dostlar m; Bahar n bereketiyle canlan p renklenen tabiat gibi, ifl âleminde, perakendede, sanayide, ülkemizde ve tüm dünyada canlanma vaktinin

Detaylı

Hedefimiz global arena!

Hedefimiz global arena! Mart 2005 Say 324 ç i n d e k i l e r Vehbi Koç 2005 4 Kurucumuz Vehbi Koç u ölümünün 9 uncu y l nda sevgiyle and k Küresel Vizyon 8 Geleneksel hale gelen Anadolu Buluflmalar n n alt nc s Bursa da yap

Detaylı

Kütahya Milletvekili Fehmi

Kütahya Milletvekili Fehmi ORGAN ZE SANAY GAZETES fiubat 2009 1 fiefik ÇALIfiKAN Kurlarda art fl anlams zd r 14 te Arzu AKAY Ostim de ikinci kuflak 6 da Atila ÇINAR Yine kriz üzerine 4 te Subegüm BULUT Bir KOB Patronu 2009 u nas

Detaylı

Yaflam n za art bir kat yoruz. Dördüncü y l m z kutluyoruz

Yaflam n za art bir kat yoruz. Dördüncü y l m z kutluyoruz Yaflam n za art bir kat yoruz 17 EK M 2009 Dördüncü y l m z kutluyoruz Cumhuriyetimiz in 86. y l hepimize kutlu olsun... s.20 42 y ll k ELMOR Erzurum bayimiz Arif Birdal ve Metin Birdal ile 23 y ll k ELMOR

Detaylı

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M A USTOS - ARALIK 2012 123/124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad

Detaylı

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi 7 de fiefik ÇALIfiKAN Gelir kayb ndan servet kayb na 5 te Arzu AKAY letiflimci olmak 15 te Atila ÇINAR Dil

Detaylı

stanbul, Ocak 2010 ISBN 978-9944-60-571-7 SO Yay n No: 2010/1

stanbul, Ocak 2010 ISBN 978-9944-60-571-7 SO Yay n No: 2010/1 stanbul, Ocak 2010 ISBN 978-9944-60-571-7 SO Yay n No: 2010/1 Sunufl Sanayi Kongrelerimizin sekizincisini, 15-16 Aral k 2009 tarihlerinde Sürdürülebilir Rekabet Gücü: Kriz Sonras Yeni Yön temas ile gerçeklefltirdik.

Detaylı