6-9 Trakya Cam Sanayii A.fi. Trakya Fabrikas II. f r n yenilenerek yüksek rekabet gücüne ulaflt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "6-9 Trakya Cam Sanayii A.fi. Trakya Fabrikas II. f r n yenilenerek yüksek rekabet gücüne ulaflt."

Transkript

1 Ç NDEK LER ED TÖR yi bir kuram, en etkin yönetim arac d r Temmuz-A ustos 2003 Y l 44 Say 233 Sahibi & Yaz flleri Müdürü Dr. Rüfltü Bozkurt Yönetim Yeri fl Kuleleri, Kule Levent- STANBUL Tel: (0212) Türkiye fiifle ve Cam Fabrikalar A.fi. ile ba l kurulufllar n personeli için iki ayda bir adet yay nlan r Ücretsiz da t l r. Yay na Haz rlayan Dünya Yay nc l k A.fi Y l Mahallesi Ba c lar- stanbul Tel: (0212) Renk Ayr m ve Bask Dünya Yay nc l k A.fi. Tesisleri fiiflecam Dergisi nde yay nlanan yaz ve foto raflar kaynak gösterilmeden kullan lamaz. fiiflecam Çevre Politikas 4 fiiflecam, çevresel de erlere karfl sorumlulu unun bilincinde bir kurum olarak, gelecek kuflaklara yaflanabilir bir dünya b rakman n gere ine inanmaktad r. Ruscuk Bölge Valisi Trakya da Ruscuk Bölge Valisi Yanuarov Trakya Cam Fabrikalar n ziyaret etti. Trakya Cam Mersin Fabrikas nda e itim seferberli i Trakya Cam Mersin Fabrikas nda 42 günde kifliye 3 konuda e itim verildi, 2 tatbikat yap ld. fiiflecam da K demi Teflvik Töreni Temmuz ay nda fiiflecam Toplulu u nda k demi teflvik töreni düzenlendi. Törende, 10, 15, 20, 25 ve 30 y l n tamamlayan personele rozetleri tak ld. hracatta döviz getirecek sevindiren geliflme Paflabahçe K rklareli Fabrikas, ngiliz Hükümet Damgas basma yetkisini ald. Denizli Paflabahçe Ma azas na görkemli aç l fl Bakan Mumcu Denizli de Paflabahçe ma azas n açt. CAMS AD kamuoyuna tan t ld CAMS AD, 25 Haziran Çarflamba günü gerçeklefltirilen bir etkinlikle kamuoyuna tan t ld.. 5 II. f r n yenilenen Trakya Fabrikas ç tay yükseltti Mali analiz e itiminin 6 nc s yap ld Mali analiz e itiminin 6 nc s fiiflecam Merkezi E itim Salonu nda yap ld. K rklareli Fabrikas nda bir ilk K rklareli Fabrikas nda 6 mm çap nda takma ayakl üretim (forma tipi) gerçeklefltirilerek müflterilerin be enisine sunuldu. Sekizinci Otocam Pikni i nde keyifli saatler 6-9 Trakya Cam Sanayii A.fi. Trakya Fabrikas II. f r n yenilenerek yüksek rekabet gücüne ulaflt. 26 Trakya Cam Sanayii Afi Otocam Fabrikas Geleneksel Pikni i yap ld. Topkap Fabrikas nda masa tenisi heyecan. fiiflecam Dergisi nin Ocak-fiubat 2003 tarihlerini kapsayan 230 uncu say s nda The Economist de yer alan ABD de çok önemli bir bilim kuruluflunun yapt araflt rmadan söz etmifltik. Söz konusu araflt rma, bir ülkenin geliflmesini makro politikalar n niteli i mi, ülkenin co rafi konumunun yaratt zenginlikler mi, yoksa yönetilen kurumlara sahip olmak mi etkiliyor, sorular na yan t ar yordu. The Economist araflt rman n bulgular n bir cümlede özetliyordu: En önemli faktörün kurumlar oldu u ortaya ç k yor. -Ama bu ç kan sonucun en hafif ifadesidir- Her ikisi de kendi bafl na etkileyici olan co rafya ve politikalar n,sadece kurumlardan daha az etkili olduklar de il, kabaca söylemek gerekirse, hiçbir etkiye sahip olmad klar görülüyor. Gerçeklik diye bir fleyin olmad n, gerçekli in zihni modele göre de- iflti ini; zihni modelimizin varsay mlar de ifltikçe, gerçekli in de de iflti ini bildi im, herhangi bir araflt rman n bir saptamas ile her fleyi çözmenin mümkün olmad n kavrayacak kadar birikimim oldu una inand m halde, The Economist den ödünç al nan yarg ya neden geri döndü ümü aç klamam gerekir. Çok hakl nedenlerimiz var: Ülkemizde sosyo-ekonomik, politik ve kültürel yaflamda iflleyen kurumlara hiçbir dönemde bugünkü kadar ihtiyac m z olmam flt. Bu ihtiyac hissediyoruz, o nedenle bir kurum yay m organ olan bu dergide, kurumlar n toplumsal yaflam m z n üzerindeki etkilerini irdelemenin sorumlulu umuz oldu una inan yoruz. Kurumlar n önemine iliflkin yarg ya ulaflmak tek bafl na yeterli de il. fiu sorunun yan t n aramak hepimizin görevi: Bugün ülkemizdeki kurumlar n en önemli sorunu nedir? Kurumlar m z n en önemli sorunu, toplumun yap s n, ifl çevresini, çekirdek yeteneklerimizi ve liderli i dikkate alan bir bütünsel kurama sahip olmamakt r. Oysa Peter F.Durucker in alt n çizdi i gibi,...ifl dünyas nda anlafl l r,tutarl ve odaklanm fl bir kuram,son derece güçlü bir yönetim arac d r. Tutarl bir kuram n z yoksa, gerçekçi bir vizyon oluflturdu unuz kocaman bir yaland r. Tutarl bir kuram n z yoksa, d fla karfl görünüflünüz ünlü politik anlat m yla,...ka ttan kaplan görüntüsü olabilir. Tutarl bir kuram n z yoksa, insan ve sermaye kayna n üretim sürecinde verimli bir biçimde de erlendirdi iniz tatl bir hikayedir. fiiflecam n çok-odakl üretim ve çok kültürlü yönetim anlay fl na do ru ilerlemesi; zenginlik üretiminde bilginin belirleyici oldu u, son üç yüz y lda oluflan birikim sisteminin çözülerek, esnek birikim sistemine do ru h zla ilerledi i; bütün kurum yap lar n n çözülerek yeniden örüldü ü ve azalan nüfus olgusunun dünyam za yön vermeye bafllad bir çok temel e ilimlerin yaratt bir tercihtir. Oturmufl, ne oldu unu, ne olmas gerekti ini bilen bir kurumun seçimidir. Bu seçim, Türkiye nin de seçimidir. Baflbakan m z n bu say m zda yer alan konuflmas bu aç dan anlaml d r. Yönetim Kurulu Baflkan m z n konuflmas ndaki mesajlar bu yaklafl mla irdelendi inde gerçek boyutlar yla alg lanabilir. Rüfltü Bozkurt

2 ÇEVRE POL T KAMIZ KÜRESEL ETK NL K fiiflecam Çevre Politikas fiiflecam, çevresel de erlere karfl sorumlulu unun bilincinde bir kurum olarak, gelecek kuflaklara yaflanabilir bir dünya b rakman n gere ine inanmaktad r. Stratejik yönetimin temel unsurlar ndan biri olarak alg lad bu yaklafl m faaliyetlerinin her aflamas nda dikkate almaktad r. Amac m z; Toplulu umuzda sürdürülen çevre koruma çal flmalar n n, çevre yönetim sistemi anlay fl yla yürütülmesi ve tüm çal flanlar n deste i al narak sürekli iyileflmenin sa lanmas d r. Çevre bilincinin geliflmesine paralel olarak devreye giren çeflitli itici güçlerin de etkisiyle Dünya kurulufllar yapt klar iflin çevre boyutunu, ifl stratejilerine ve uzun vadeli planlar na dahil etmektedirler. Bu nedenle, pek çok kuruluflun hedefleri aras nda çevreye zarar vermeden üretim yapmak ve hizmet vermek yer almaktad r. fiiflecam Toplulu u ihracata yönelik üretiminin a rl kl olmas, uluslararas finans kurulufllar yla olan ba lant s ve kurum kültürü nedeniyle bu geliflmelerden uzak kalmas mümkün de ildir. Belirtilen durumu dikkate alarak Toplulu umuz üretim flirketlerinin çevre performanslar n n artmas n ve sürdürülmekte olan çevre çal flmalar n n sistematik bir yaklafl mla ele al nmas n sa layacak Çevre Yönetim Sistemi uygulamas n n entegrasyonu için gerekli çal flmalar bafllat ld. Toplulu umuz üretim flirketlerinin çevresel etki ve yönlerini yönetirken gözetece i konulara iliflkin fiiflecam Çevre Politikas yukar da belirtilen kapsamla benimsendi. Bu politika, Toplulu umuzun çevre konusundaki yaklafl m na iliflkin bir üst politika niteli inde olup, gerçeklefltirilen veya gerçeklefltirilecek çevre koruma çal flmalar n n bir sistem dahilinde sürdürülmesine yönelik yönetim kararl l n ve deste ini gösteriyor. hracatta döviz getirecek sevindiren geliflme Paflabahçe K rklareli Fabrikas, ngiliz Hükümet Damgas basma yetkisini ald ngiltere ye olan ihracat m z art racak ve daha canl duruma getirecek olan bu yetki; ortak bir çal flma sonucudur Paflabahçe K rklareli Fabrikas, yine bir büyük baflar ya imza att. K rklareli Fabrikas uluslararas baflar s n ngiliz Hükümet Damgas basma yetkisini alarak kan tlad. ngiltere ve rlanda ikram kesiminde kullan lan 10 oz ve 20 oz luk ürünler, hacim kontrolüne tabi olup kontrol sonras ürünlere hükümet damgas uygulanmakta ve bu damga, ürün hacminin yasal limitler dahilinde oldu una flahitlik etmektedir. CEE grubu fabrikalar nda, damga basma yetkisi olmad için bu uygulama ngiltere de Bury Government Stamping Institute taraf ndan yap lmakta idi. ngiltere ye olan ihracat m z hem art racak hem de daha kârl duruma getirecek bu yetkinin al nabilmesi için, CEE Yurtd fl Sat fllar Kuzey Avrupa Grubu, CEE Gelifltirme Müdürlü ü ve K rklareli Fabrikas ortak çal flma yapt lar. ngiltere Ticaret ve Sanayi Dairesi A rl klar ve Ölçüler Yönetmelikleri ne yönelik dokümantasyon çal flmas ve bilgisayar ortam nda gerçeklefltirilen hacim kontrol uygulamalar, K rklareli Fabrikas Kalite Yöneticili i nce mevcut kalite yönetim sistemine adapte edilerek, kalite kontrol laboratuvar ngiliz hükümeti yetkililerinin istekleri do rultusunda yeniden düzenlendi ve National Weights and Measures Laboratory e resmi baflvuru yap larak denetim için tarih belirlendi May s 2003 tarihinde National Weights and Measures Laboratory den hükümet yetkilileri gelerek imalattan sevke haz r ürün oluflumuna kadar tüm safhalardaki uygulamalar, kalite yönetim sistemi dokümantasyon yap s n tetkik ederek K rklareli Fabrikas na ngiliz hükümeti ad na damga basma yetkisine yönelik sertifikay verdi. Söz konusu yetki, ngiltere d - fl nda bu pazarda tek rakip olan Arc International de olup K rklareli Fabrikas bu yetkiyi olan ikinci kurulufl oldu. 4 5

3 KÜRESEL ETK NL K KÜRESEL ETK NL K Trakya Cam Sanayii A.fi. Trakya Fabrikas II. f r n yenilenerek yüksek rekabet gücüne ulaflt II. f r n yenilenen Trakya Fabrikas ç tay yükseltti 35 milyon dolara yenilenen Trakya Cam Sanayii A.fi. Trakya Fabrikas II. F r n Yenileme ve Modernizasyon Yat r m, Baflbakan Recep Tayyip Erdo an taraf ndan aç ld. Trakya Cam Sanayii A.fi. Trakya Fabrikas II. F r n Yenileme ve Modernizasyon Yat r m, Baflbakan Recep Tayyip Erdo an taraf ndan aç ld. Toplam 200 bin ton/y l üretim kapasitesine sahip olan ve 2002 y l itibariyle 12. y l n dolduran II. f r n, so uk tamire al narak tamamen yenilendi. So uk tamir nedeniyle güncel teknolojilerle yenilenerek yüksek rekabet gücüne ulaflan ve çok k sa sürede tamamlanan II. f r n için 35 milyon dolar yat r m harcamas yap ld. Bugün dünyada her bir float f r n yaklafl k y l aras nda yinelenmektedir. Önceki f r n n 12 y l gibi rekor süreli ömrüne karfl l k fiiflecam yöneticileri yeni f - r n ömrünü 15 y l olarak hedefledi. Cam sanayiinin izabe teknolojisine dayal oldu undan sürekli yat r m yapma ihtiyac bulunmaktad r. Her türlü teknolojik donan mla yenilenen f r n artmakta olan renkli, renksiz düzcamlar, ayna, lamine cam, temperli cam, otocam, kaplamal camlar üretimine yönelik düzcam taleplerini karfl lamak için tasarlanmakta, böylece ülkemiz ihracat na hem do rudan hem de otomotiv sektörüne verilen otocam ürünleriyle dolayl yönden katk s olmaktad r. Düzcam Grup Baflkan Alev Yaraman, Baflbakan Erdo an ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Hilmi Güler e Trakya fabrikas nda aç klamalarda bulundu. Özince: fiiflecam, tarihsel olarak misyon kuruluflu olmufltur Törende konuflan fiiflecam Yönetim Kurulu Baflkan H. Ersin Özince flunlar söyledi: Say n Baflbakan m, Say n Bakanlar, Say n Valim, Say n Milletvekilleri ve De erli Konuklar m z Hepimizin yak ndan bildi i, tan - d gibi ülkemizde cam sektörünü a rl kl olarak temsil eden fiiflecam, tarihsel olarak bir misyon kuruluflu olmufltur. fiiflecam misyonu, kuruluflun ilk yar m yüzy l nda, Türk cam sanayiini kurmak, uluslararas düzeye ç - karmak fleklinde tan mlanm flt r. Bu misyonu, baflta Türk halk, sonra da cam sektöründe bütün çal flanlar yürekten paylaflm flt r. Bugün tarihi misyonumuzu yerine getirmifl olman n gururunu yafl yoruz. Ülkenin dört önemli bölgesine yay lan, ayn teknik ve ekonomik özellikleri tafl yan tesislerimizle gurur duyuyor; büyük bir özgüvenle, fiiflecam, Cumhuriyet kuflaklar n n ortak gururudur diyebiliyoruz. fiiflecam gururludur, çünkü Cum- huriyet tarihinin ilk yar s nda misyonu gere i olan vizyonunun hedeflerine ulaflm fl, yeni vizyonunu daha ileri bir aflamaya tafl m flt r: Bizim 2003 te Cumhuriyetin 100. kurulufl y l nda halk m za verdi imiz söz fludur: Hayati co rafyam zda öncü cam üreticisi olmak! fiiflecam Toplulu u çok önemli bir faz de iflikli i yapm flt r: Bugün çok-odakl üretim ve çok-kültürlü yönetim aflamas na geçerek; küreselleflen dünyan n rekabet gücünü yakalayarak, uzun dönemli gelece i güven alt na alan kal c dinamiklerini sa lamlaflt rma gayreti içindedir. Hedeflerimiz, prensiplerimiz isteklerimiz... Yüksek katma-de erli ürünlere geçifl, flaflmaz hedefimizdir. Tam kapasite çal flma ve en-ileri teknolojiler kullanma idealine s k s k ya ba l y z. Kurumsal AR-GE ye çeyrek asr aflk n verdi imiz kurumsal deste i inançla sürdürme kararl l içindeyiz. Uluslararas pazar n her yerinde var z. Dün sadece ürünlerimizi sat - yorduk; bugün pazar sat n alm fl bir kurulufl olarak varl m z art r - yoruz. Esnek ve k vrak bir rekabet stratejisi uygulamak için kendimizi sürekli olarak sorguluyoruz. Bütün bu geliflmeler, önce kendi gücümüze dayanma inanc m zdan besleniyor... Bizim yöneticilerimizden talebimiz nettir: Hukuk sisteminin güvencesi alt nda, serbest ve adil piyasa sistemi istiyoruz. Haks z rekabet istemiyoruz. Di er ülkelerle, en do al hakk - m z olan mütekabiliyet istiyoruz. fians eflitli i istiyoruz. Asla imtiyaz istemiyoruz. Gelece i öngörmenin yolu, onu yaratmakt r Dün, halk m z n gücünü arkam za alarak görevimizi yapt k. Bugün de, ülkenin tafl n topra n iflleyen, ürünlerinin yar s na yak n bir bölümünü 130 a yak n ülkeye satarak 500 milyon dolara yak n döviz geliri sa layan, net döviz katma de eri yüksek bir sektör olmam z bizi gururland r yor. Zenginlik üretiyor; halk m z n yaflam n kolaylaflt rd m za inan yoruz. Do rudan sa lad m z yaklafl k 12 bin kiflilik istihdam, sektörümüzün ileriye ve geriye do ru etkileriyle çok daha büyük rakamlara ulafl yor. Biz bir kez daha alt n çizelim ki, üretti imiz zenginlikle, ifl ve afl yaratan, insan yaflam n kolaylaflt ran kutsal bir görevi yerine getiriyoruz. Dün halk m z n deste i arkam zda oldu u gibi, bugün de arkam zda... Sizleri bu aç l flta aram zda görmek, insan m z n, halk m z n, yöneticilerimizin deste ini hissetmemizi sa lad. Hep birlikte olmam z bizim flu inanc m z besliyor: Gelece i öngörmenin en iyi yolu, onu yaratmakt r! Hep birlikte bu ülkenin gelece ini yarataca z!. Erdo an: fiiflecam geliflmenin yeni ufuklar n ar yor Aç l fla kat lan Baflbakan Recep Tayyip Erdo an ise flöyle konufltu: De erli misafirler De erli bas n mensuplar Hepinizi sayg yla selaml yorum. Öncelikle, bugün burada toplanmam za vesile olan Trakya Cam Sanayii A.fi. nin Trakya Fabrikas II. f - r n Yenileme ve Modernizasyonunun hay rl olmas dileklerimle sözlerime bafllamak istiyorum. Hem ülkemizin ihracat na hem de otomotiv sektörüne oto cam ürünleriyle dolayl yönden katk sa layacak yeni f r n, 15 y l ömürlü olacak. 6 7

4 KÜRESEL ETK NL K KÜRESEL ETK NL K Ve bu yat r mda eme i geçen herkesi kutluyorum. En tepe yöneticisinden en alt kademesindeki iflçisine kadar herkese teflekkür ediyorum. Çünkü bu ve benzer yat r mlar n, ekonomiye do rudan kazand rd klar yan nda sembolik önemleri de vard r. Özellikle bu görevlerde. Daha dün, ülkenin yaflad a r kriz nedeniyle, sanayi tesisleri ve iflletmeler mevcut çal flanlar n iflten ç - karma mecburiyeti ile karfl karfl ya iken; bugün yeni yat r mlarda bulunmak, yeni katma de er sa lamak ve hepsinden önemlisi yeni istihdam imkan oluflturmak her türlü tebrikin ve takdirin üstündedir. Zaten bizim temel anlay fl m z, dün ya da bugün bu ülke için tafl üstüne tafl koyan herkese flükran borcumuzun oldu udur. Bu nedenle, bu aç l fl vas tas yla, bir kez daha, hem buradaki yat r m gerçeklefltirenlere, hem de Türkiye deki bütün yat r mc ve giriflimcilere halk m ad na flükranlar m bildiriyor, tebrik ediyorum. Ben bir konudaki inanc m hiçbir zaman yitirmedim. En kötü flartlarda dahi inand m ki; Türkiye büyük bir ülkedir. Türkiye konjonktürel zaaflara teslim olmayacak kadar güçlü bir ülkedir. Türkiye her türlü problemini yenecek, her türlü zorlu un üstesinden gelebilecek kaynaklara sahip bir ülkedir. Bugün ayr ca, bu konuda yan lmad m görmenin mutlulu unu yafl yorum. Türkiye bugün, bulundu u noktada özellikle son befl y lda küresel ve ülkesel krizlerle bo uflmak mecburiyetinde kalm fl olmas na ra men, yeniden büyüme trendine girmifl bulunmaktad r. Yaralar n sarmaya, zaaflar n gidermeye bafllam flt r. Bugün her fley düne göre daha iyidir. Yar n daha iyi olacakt r. Çok uza a gitmeye gerek yok. Bugün çat s alt nda bulundu umuz cam sanayiimiz söylediklerimizin bire bir tan d r. Bugün cam sanayiimizin ürünleri dünyan n 130 kadar ülkesindeki insanlar n n be enisini kazan yor. Bu ülkelerde yap lan ihracatla sadece bu sektörümüz 500 milyon dolara yaklaflan bir ihracat geliri hedefliyor. Bu sektörümüz, ülkenin tafl n - topra n eriterek, net döviz katma de eri gerçekten yüksek bir ihracat yapmakla hakl gurur duyuyor. Bugün ulaflt yaklafl k 2 milyon ton cam, yaklafl k 4 milyon ton endüstriyel hammaddede üreterek, 1,5 milyon ton kimyasal üretimi gerçeklefltirerek, 12 bin do rudan istihdam, bunun birkaç misli dolayl istihdamla insan m za ifl, afl ve zenginlik sa layan bir noktada bulunuyor. Bu kurulufl ülke ihtiyaçlar n n çok ötesinde üretim yap yor; ürünlerinin yar s ndan fazlas n, dünyan n 130 kadar ülkesine sat yor. Bu kurulufl, tam kapasite çal flma ilkesini uzun y llard r büyük bir titizlikle hayata tafl yor. Cam üreticisi vizyonu Bugün, bambaflka bir vizyonla, geliflmenin yeni ufuklar n ar yor: Hayati co rafyam zda yani Balkanlar, Do u Avrupa, Ortado u ve Orta Asya da öncü cam üreticisi olmak. Cam sanayiimiz yaratt kapasite, teknik imkan ve ürün standard nda, dünyan n say l cam üreticileri aras nda yer alman n gururunu tafl yor. Hayati co rafyada önce cüm üreticisi olma vizyonunun somut örnek- lerini hep birlikte izliyoruz: fiiflecam n çok k sa zamanda komflumuz Rusya Federasyonu nda 1.2 milyon adet/y l kapasiteli cam ambalaj tesisinin üçüncü f r n n süratle tamamlayaca n ö rendik. Rusya da öncü Böylece bu kurulufl Rusya Federasyonu nda cam ambalaj üretiminde öncü olma iddias n tafl yacak. Bu komflu ülkede flimdi de bir cam ev eflyas tesisi realize ediliyor. Yine yetkililerden ald m bilgiye göre Bulgaristan da soda sanayiinde Belçikal bir firma ile yap lan ortakl ktan sonra, flimdi de, çok odakl - üretim anlay fl n n gere i olarak bir düzcam ve cam ev eflyas tesisi kurmak için çal flmalar ileri seviyelere getirilmifl durumda. Gürcistan dan M s r a, Bulgaristan dan Rusya Federasyonu na yap - lan yat r mlar, cam sektörümüzün gücünü, geliflme iradesini, do ru stratejiler gelifltirme yetene ini, rekabet gücü yaratma bilincini göstermektedir. Bu geliflme tekstilden otomotive, di er sektörlerimizdeki geliflmenin sadece cam üretimine yans mas d r. Sanayi kurulufllar m z, hem ülke içinde, hem yak n bölgemizde, hem de uluslararas pazarda güç oda olma yolunda h zla ilerliyor. Bu geliflmeler hepimizin yar nlar - n güven alt na alan, o nedenle gurur duymam z gereken geliflmelerdir. Bir noktan n alt n özellikle çizmek istiyorum. Ülkemiz tarihte hiç görülmedik büyük reformlar yap yor. Bir yandan, AB ye girifl sürecinde makroekonomik istikrar sa layacak, enflasyon belas ndan ülkeyi kurtaracak kararlar al n yor; kurumlar gelifltiriliyor. Öte yandan uluslararas pazarda sosyo-ekonomik ve kültürel uyumu sa lamak için yasal yap lar yeniden düzenleniyor. Bu kadar büyük de iflim kolay ifl de ildir. Bütün bu de iflimlerin bizim iktidar m z döneminde baflar l yor olmas tabii ki bizi gururland r yor. Ama kesinlikle ayaklar m z yerden kesmiyor ve bafl m z döndürmüyoruz. Biz her fleyi halk m zla, sanayicimizle, ifladam m zla birlikte baflard - m z ve bu birlikteli in öneminin fark nday z. Biz hükümet olarak sorunlar n da fark nday z, çözüm için de elimizden geleni yap yoruz. Bir yandan ülkeyi yeniden yap land rmaya çal fl rken, di er yandan da sanayi için olumsuzluk yaratt n bildi imiz sorunlar n üstüne gidiyoruz. Yat r m ortam n iyilefltirmeye çal - fl yoruz. Bizim temel ilkemiz, giriflimcimizin önündeki engelleri kald rmak, ona uluslararas pazardaki rakipleri ile eflit koflullar oluflturmakt r. Yak t ve enerji maliyetlerini rakip ülkelerin düzeylerine, hatta onun da alt na indirebilmek için imkanlar m - z sonuna kadar zorluyoruz. stihdam üzerindeki gereksiz maliyetleri kald rmak için bütün f rsatlar de erlendirmeye çal fl yoruz. Kredi maliyetlerini kabul düzeylere çekmek için, bankac l k sistemini düzenleyen, güven alt na alan her türlü önlemi cesaretle yürürlü e koyuyoruz. Sanayinin altyap noksanl klar n h zla tamamlamak için çal flmalar sürdürüyoruz. Lojistik maliyetlerinin yaratt dezavantajlar, uluslararas alanda flans eflitli i düzeyine ç karmak için projelerimizi, hayata tafl d m z uygulamalar m z yak ndan izliyorsunuz. Baflbakan Erdo an, aç l fltan sonra K rklareli Fabrikas n da gezdi. Bu vesileyle kamu yönetiminin etkinlefltirilmesi için büyük reform hareketinin arifesinde oldu umuzu bir kez daha hat rlatmak isterim. Halatlara hep birlikte as laca z. Sorunlar n üstesinden hep birlikte gelece iz. Bugün burada yapt m z aç l fllar, daha s k, daha yayg n yapmal y z. Bu hepimizin ortak sorumlulu udur. Bütün bu dileklere, Trakya Cam Sanayii A.fi. Trakya Fabrikas II. f r - n n Yenileme ve Modernizasyon yat r m n n hay rl, u urlu olmas n diliyorum. 8 9

5 KÜRESEL ETK NL K fi RKET HABERLER Ruscuk Bölge Valisi Yanuarov Trakya Cam Fabrikalar n ziyaret etti Ruscuk Bölge Valisi Trakya da Kültür ve Turizm Bakan Erkan Mumcu, Denizli Cam da gezdi Denizli Paflabahçe Ma azas n Bakan Mumcu açt K rklareli ne ziyaret program çerçevesinde Russe (Ruscuk) Bölge Valisi Rumen Yanuarov ile beraberindeki heyet, 13 Haziran da Trakya daki Cam Fabrikalar n ziyaret etti. K rklareli Valisi Ali Serinda ile birlikte Trakya Fabrikas na gelen konuklara Düzcam Grubu, Trakya Fabrikas ve Trakya Otocam Fabrikas n tan t c bir sunufl yap ld. Float yat r m n n önemi Düzcam Grubu Otomotiv ve fllenmifl Camlar Üretim Baflkan Yard mc s Ömer Boyac o lu, konuk valiye, Bulgaristan float yat r m na verilen önemi anlatt, karfl lafl lan sorunlarla ilgili destek istedi. Russe Bölge Valisi Yanuarov fiiflecam yat r m n n bölgelerine yapaca ekonomik katk y bildiklerini ve bu konuda ellerinden gelen azami deste i verdiklerini belirtti. Daha sonra konuklar Trakya Fabrikas n, Otocam Fabrikas n ve Paflabahçe K rklareli Fabrikas n gezdiler. Fabrika yetkilileri kendilerine üretim prosesi ve üretilen ürünler hakk nda ayr nt l bilgi verdiler. Denizli EGS Kültür Park içerisinde yer alan Paflabahçe Ma azas, incelemelerde bulunmak üzere Denizli ye gelen Kültür ve Turizm Bakan Erkan Mumcu taraf ndan 23 May s 2003 tarihinde aç ld. Aç l flta, fiiflecam Genel Müdürü A. Do an Ar kan, CEE Grup Baflkan Gülsüm Azeri, Paflabahçe Ma azalar A.fi. Genel Müdürü Faruk Emçio lu, Denizli Cam Genel Müdürü Mehmet Rabufl ve Denizli Cam çal flanlar haz r bulundular. Denizli protokol, sanayici, bankac ve ifladamlar ile çeflitli dernek ve kulüp yönetici ve üyelerinden oluflan kalabal k bir davetli grubunun kat ld aç l flta; cam ilk kez Fenikeliler in buldu unu anlatan Bakan Mumcu, cam n Anadolu uygarl klar n n temeli oldu unu, cam endüstrisinde dünya ölçe inde mücadele veren Paflabahçe yi bu mücadelesinden dolay kutlad. CEE Grup Baflkan Gülsüm Azeri ise yapt konuflmada; Denizli halk na en iyi hizmeti sunmay amaçlad klar n, Denizli ye böyle bir ma aza kazand rd klar için mutlu olduklar n söyledi. Daha sonra beraberinde; Denizli Valisi Recep Yaz c o lu, Denizli Milletvekili Osman Nuri Filiz, daire müdürleri olmak üzere kalabal k bir heyetle Denizli Cam Fabrikas n ziyaret eden bakan, el imalat ortam nda dünyaca ünlü Çeflm-i Bülbül ün yap l fl n izledi. Bakana iflletme gezisi s ras nda fiiflecam Genel Müdürü A. Do an Ar kan, CEE Grubu Baflkan Gülsüm Azeri ve Denizli Cam Genel Müdürü Mehmet Rabufl efllik etti

6 fi RKET HABERLER fi RKET HABERLER Mali analiz e itiminin 6 nc s fiiflecam Merkezi E itim Salonu nda yap ld Mali analiz e itiminin 6 nc s yap ld K imyasallar Grubu Grup Mali fller Müdürü Cihan S rmatel taraf ndan 3 y ldan bu yana verilen mali analiz e itiminin 6 nc s May s 2003 tarihlerinde fiiflecam Merkezi E itim Salonu nda yap ld. Kimyasallar Grubu, Düzcam Grubu, Cam Ev Eflyas Grubu ve Cam Ambalaj Grubu ndan toplam 18 kat - l mc ile yap lan e itimin birinci gününde muhasebenin temel kavramlar, iflletme faaliyetleri ile muhasebe iliflkisi, bilanço ve kâr/zarar tablosunun yap s, üretim maliyetinin oluflumu, baflabafl analizi gibi teorik konular ifllendi. E itimin ikinci gününde ise mali tablolar analizi konusu ele al narak örnek bir flirket üzerinde uygulama yap ld. Kat l mc lar n öncelikle bireysel olarak yapt klar analiz çal flmas na daha sonra gruplar halinde devam edildi. Günün sonunda ise grup sözcüleri örnek flirkete iliflkin olarak gruplar n n yapt klar analiz sonuçlar n sunufl yaparak tüm kat - l mc larla paylaflt lar. Seminerin sonunda, kat l mc lar flirketlerinin faaliyet sonuçlar n, bilanço, gelir tablosu gibi mali tablolar arac l ile analiz edebilme ve yorum yapma becerisi kazand lar. Bu seminer, muhasebe yöneticilerine ve muhasebe d fl yöneticilere olmak üzere ayr iki formatta düzenleniyor. S rmatel, e itimi de erlendirdi Kimyasallar Grubu Grup Mali fller Müdürü Cihan S rmatel mali analiz e itimini flöyle de erlendirdi: fiiflecam n 23 y ll k çal flan y m. Muhasebe memurlu u, müfettifllik, finans kaynaklar müdürlü ü ve bir seneden bu yana da Kimyasallar Grubu Grup Mali fller Müdürü olarak görev yap yorum. Çal flmalar m s ras nda fiiflecam da edindi im birikimlerimi, fiiflecam çal flanlar ile paylaflarak, borcumu ödedi imi düflünüyorum. Burada, beni e itimci olmam için yüreklendiren E itim Müdürü Sema Kuflculuo lu na teflekkür etmek istiyorum. Öte yandan, rekabet ortam nda, iflletmelerin kaliteli mal üretmeleri, stoklar ndaki mallar müflterilerine satarak eritmeleri ya da yat r mlar yaparak kapasitelerini art rmalar, istenilen fonlar yaratmalar için yeterli olamamaktad r. Yat r m, üretim, sat fl, gelifltirme gibi faaliyetlerin finansal sonuçlar n n zaman nda ve do ru hesaplanmas ve yönetimin ihtiyaçlar do rultusunda raporlanmas hayati önem tafl - maktad r. Ayn derecede önemli bir di er husus da yönetimin bu bilgileri daha fazla talep etmeleri ve karar alma süreçlerinde etkin olarak kullanmalar d r. E itimlerimde; muhasebe yöneticilerine yapt m z iflin sadece hesap kitap ifli olmad n do rudan iflletme yaflamlar n etkileyen sonuçlar ortaya koydu umuzu anlatmaya çal fl yorum. Örne in do ru ürün maliyeti hesaplayamayan bir muhasebe, ürün politikalar n n yanl fl oluflmas - na neden olabilir. Bilançonun yabanc kaynak yap s n n de iflimlerini iyi izlemeyen, iflletme sermayesi yönetimini iyi analiz edemeyen ve raporlamayan muhasebe, iflletmenin bir süre sonra önemli nakit s k fl kl yaflamas na ve yüksek finans giderleri oluflmas na neden olabilir. Bunlar çok önemli hususlard r. Di er taraftan, finansal sonuçlar, yönetimin karar alma mekanizmalar nda yeterince kullanmayan bir yönetici, çok iyi üretim yap yorum, çok iyi sat yorum, ne güzel yat r mlar yapt m diye düflünebilir, ancak finansal sonuçlara yeterince dikkat etmediyse önemli fon kay plar n zaman nda fark edemeyebilir. Seminerlerime kat lan muhasebe d fl yöneticilere de bu konular anlatmaya çal fl yorum. flletmenin faaliyet sonuçlar n sadece üretim, sat fl miktarlar ile de il bunlar n finansal sonuçlar ile de de erlendirin, muhasebelerinizle yak n iliflki içinde çal - fl n önerilerinde bulunuyorum. San yorum, e itimlerime kat lan arkadafllar mla (ki 100 kifliyi geçmifltir) e itim sonunda bu hususlarda önemli bir anlay fl birli ine ulafl yoruz. Bu da beni çok mutlu k l yor. E itimde ö rendiklerini ifl yaflamlar nda uygulamalar mutlulu umu art racakt r. Umar m önümüzdeki süreçte zaman s k nt s n da aflarak fiiflecam Toplulu u nda çal flan di er arkadafllarla birlikte oluruz ve e itimlerimize devam edebiliriz. 42 günde kifliye 3 konuda e itim verildi, 2 tatbikat yap ld Trakya Cam Mersin Fabrikas nda e itim seferberli i Senelik izinlerden ötürü yaz aylar genelde iflletmelerin rehavet dönemi olarak bilinir. Trakya Cam Mersin Fabrikas nda yaz dönemi Acil Durum Yönetim Sistemi (ADYS) aç s ndan gerek e itimler, gerek tatbikatlar nedeni ile son derece yo un geçiyor. Trakya Cam Mersin Fabrikas nda 2003 y l faaliyet plan kapsam nda ilk tatbikat konusunun tahliye operasyonu olarak belirlenmesinin ard ndan, yo un bir e itim maratonu bafllad. Fabrikada 26 May s-6 Haziran 2003 tarihleri aras nda 50 oturum halinde tamamlanan tahliye ve ev ve iflyerlerinde deprem haz rl klar konulu iki e itime, toplam bin 182 flirket ve firma personeli kat ld. Depreme haz rl k semineri Ev ve iflyerlerinde deprem haz rl klar konulu e itimde kat l mc lara, evlerde depreme karfl al nmas gerekli önlemleri, toplumsal sorumluluk bilinci gere i oturduklar apartmanda en az bir aileye anlatmalar da istendi. Güvenlik ve Teknik Emniyet Amiri Resul Erez taraf ndan planlanan ve gerçeklefltirilen e itimlerin yo un bir program ile tekrarl olarak yap lmas nedeniyle, iflletme düzeni e itimlerden etkilenmedi. Bu yo un e itim maratonundan sonra, 12 Haziran 2003 tarihinde yap lan tahliye konulu tatbikata ise flirket ve firma çal flanlar ile ziyaretçi ve nakliyecilerin de içinde oldu u toplam 265 kifli kat ld. Son derece yararl olan bu tatbikat n de erlendirme raporu do rultusunda, mevcut haberleflme imkanlar n n daha etkili kullan m amac ile telsiz kullanan toplam 101 personele haberleflme konulu e itim verildi. Ayn dönemde ilk etap e itimlere kat lamayan 43 personelin tahliye ve ev ve iflyerlerinde deprem haz rl klar konulu e itimleri tamamlanarak, 3 farkl konuda e itim kat l mc say s toplam bin 369 a ulaflt. E itimlerin sahada uygulamas n görmek amac ile 2 Temmuz 2003 tarihinde yap lan ikinci tatbikat, flirket ve firma personeli ile ziyaretçi ve nakliyecilerin de içinde oldu u toplam 183 kiflinin kat l m ile yap - larak, gerek operasyon, gerekse sonuçlar itibar ile çok daha baflar l oldu. Fabrikada bundan sonra yap lacak tüm tatbikatlar n habersiz gerçeklefltirilmesi karar al n rken, yeni tatbikat n ise a ustos ay nda olaca belirtildi

7 fi RKET HABERLER fi RKET HABERLER CAMS AD kamuoyuna tan t ld Cam k r üreticileri olarak Anadolu Cam n sözleflmeli tedarikçileri ile topluluk d fl düz cam k r kullan c lar olan cam mozaikçiler ile cam kürecikçileri ve benzer ifllerle ifltigal eden di er ifladamlar n n yan s ra konuyla ilgili akademisyen ve uzmanlar Anadolu Cam Sanayii A.fi. nin himayesinde bir araya getirerek kurulan CAMS - AD, Cam Geri Dönüflüm Sanayicileri ve fladamlar Derne i, 25 Haziran Çarflamba günü gerçeklefltirilen bir etkinlikle kamuoyuna tan t ld. CAMS AD n fl Sanat Kültür Merkezi nde yap lan tan t m toplant s, programdaki Cam Geri Dönüflümünde Yeni Perspektifler konulu sunufl bölümünde T.C. Çevre ve Orman Bakan Osman Pepe ile stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan Ali Müfit Gürtuna n n gönderdi i kutlama mesajlar n n okunmas ile aç ld. CAMS AD Genel Sekreteri Cengiz Besen in sunuculu unda ilk olarak söz alan derne in Yönetim Kurulu Baflkan Savafl Usta, kendilerinin cam geri dönüflümünde uzmanlaflm fl bir sivil toplum kuruluflu olduklar na dikkat çekerek, konusundaki mevcut çal flma platformlar na, ifltigal sahalar na giren konulardaki projelere net ve somut katk larda bulunacaklar n ifade ederek fiiflecam yönetimine desteklerinden dolay teflekkür etti. Bozkurt: Çevre konular nda hassas z fiiflecam Genel Sekreteri Dr. Rüfltü Bozkurt ise yapt konuflmada fiiflecam Toplulu u nun bir dünya kuruluflu oldu unu vurgulayarak ve cam geri dönüflümü konusunda fiakir Özdikici y llardan beri yap lan çal flmalar aktararak öncü olmaya devam edeceklerini söyledi. Çevre yönetim sistemi konusunda Topluluk bünyesinde etkin bir örgütlenmenin bafllad n ifade etti ve fiiflecam n, kendisini Cumhuriyet kuflaklar n n ortak gururu olarak tan mlad n ve bu gururu sürdürebilmek için çevre gibi hassas konulara gereken her türlü yat r m n yap ld n ve yap lmaya devam edece ini, CAM- S AD n desteklenmesinin de böylesi bir tarihi misyonun do al sonucu oldu unu belirtti. Yenigün: Bilimsel destek verece iz Bo aziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Orhan Yenigün de özetle, dünyan n geliflmifl ve zengin ülkelerinin at k geri dönüflüm programlar n çok ciddi flekilde uygulad klar n, geri dönüflümde amac n bir yandan kaynaklar n tasarrufu ve üretimden kaynaklanan çevre kirlili inin azalt lmas, di er yandan düzenli depolama alanlar n n iflletme ömürlerinin uzat lmas oldu unu vurgulayarak, cam n dünya tarihinin en eski endüstriyel ürünlerinden biri ve günümüzün de vazgeçilmez bir metas olmas nedenleriyle özel bir sayg y hak etti ini ifade ederek, CAMS - AD a Bo aziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü olarak her türlü bilimsel deste i vereceklerini dile getirdi. Ero lu: Giriflimler özendirilmeli Ard ndan söz alan Sürdürülebilir Geliflme çin Çevre Platformu cra Kurulu Baflkan Musa Galip Ero lu, kamuoyuna ilk tan t m yap lmakta olan CAMS AD n çevre konusunda uzmanlaflm fl sivil inisiyatiflerden biri oldu unu, bu tür giriflimlerin her zaman özendirilmesi ve desteklenmesi gereken önemli sosyal yap lanma biçimleri oldu unu belirte- rek CAMS AD giriflimini kutlad. Devam nda da faaliyetin omurgas - n oluflturan cam ambalaj at klar - n n kald r m kenar na yerlefltirilmifl kumbaralar ile kayna nda ayr toplaman n tüm dünyada kabul görmüfl bir geri toplama yöntemi oldu unu ifade ederek bir ilki gerçeklefltirdi i için fiiflecam Toplulu- u nu kutlad. Çöplerin geri dönüflümü Kürsüye gelen stanbul Büyükflehir Belediyesi Çevre Koruma ve Gelifltirme Daire Baflkan Dr. Faruk An ls n, konuflmas nda günlük 10 bin ton çöp üretilen stanbul da kifli bafl na 0.8 kg çöp düfltü ünü, çöplerin içerik itibariyle geri dönüflüme ya da kazan ma uygun oldu unu, nihai hedeflerinin tam olarak kayna- nda ayr flt rmak ve y ll k 1 katrilyon tasarruf sa lamak oldu unu belirterek Büyükflehir Belediyesi olarak yapt klar çal flmalar anlatt. Daha sonra gerçeklefltirmeyi planlad klar projelerden bahseden An ls n, bir cam fliflenin geri kazan lmas n n 100 watt l k bir ampulü 4 saat yakacak enerji tasarrufu sa lanmas anlam na geldi ini vurgulad. AB ile k yas Son olarak söz alan T.C. Çevre ve Orman Bakanl Müsteflar Prof. Dr. Hasan Zuhuri Sar kaya ise geri dönüflüm konusunda AB ile ülkemizi verilerle k yaslayarak, merkezi ve yerel yönetimler olarak yap lmas gerekenleri ve sorunlar temelden çözülürken olmas gereken yaklafl - m belirtti ve bakanl k bünyesindeki verilere dayanarak fiiflecam n cam geri dönüflümüne olan katk s n belirterek derne in kuruluflunu kutlad ve baflar lar diledi. Dr. Faruk An ls n Cam Geri Dönüflümü nün Öyküsü Program ak fl içerisinde yer alan Cam Geri Dönüflümü nün Öyküsü konulu görsel sunufl Cam Geri Dönüflüm Yöneticisi Mustafa Özcan taraf ndan sektördeki faaliyetlerin 1970 lerden bugüne dek geçirdi i aflamalar n tarihsel olarak görüntü, mesaj ve rakamlar eflli inde aktar lmas fleklinde gerçeklefltirildi. Ayr ca cam geri dönüflüm sisteminin örgütlenifli, lojisti i, sorun ve çözümleri gibi kat l mc lar n merak etti i konular hakk nda detayl bilgi sundu. Ard ndan cam geri dönüflüm olgusuna de iflik yönlerden katk sa lam fl olan kurum ve kurulufllara ba- fl ve plaket verilmesine geçildi. stanbul daki mevcut cam flifle kumbaralar ndan son iki y lda toplanan at klar n getirisi olarak Anadolu Cam Sanayii A.fi. nin Darülaceze ye yapt - 30 milyarl k ba fl n dekontu fiiflecam Yönetim Kurulu Baflkan Ersin Özince taraf nda Darülaceze Müessesesi Müdürlü ü ad na stanbul Vali Yard mc s fiakir Özdikici ye verildi. fiakir Özdikici, karfl l nda Darülaceze olarak Anadolu Cam a fiükran Plaketi ve Teflekkür Mektubu sundu. Mektupta Ata yadigar tarihi flefkat yuvas Darülaceze Kurumu na yapm fl oldu unuz maddi ve manevi yard mlar n zdan ötürü kurumda bar nan aceze ve soka a terk edilmifl yavrular ad na teflekkürlerimizi sunar z denilmektedir. Program n devam nda cam geri dönüflümüne katk sa lad klar için CAMS AD taraf ndan kurulufllar olarak; stanbul Büyükflehir Belediye Baflkanl n n plaketi fiiflecam Genel Müdürü Do an Ar kan taraf ndan stanbul Büyükflehir Belediyesi Çevre Koruma ve Gelifltirme Daire Baflkan Dr. Faruk An ls n a, Bo aziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstisü nün plaketi fiiflecam Yönetim Kurulu Üyesi Alparslan Ak nc taraf ndan Bo aziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitü Müdürü Prof. Dr. Orhan Yenigün e ve ÇEVKO Vakf n n plaketi de Cam Ambalaj Grup Baflkan Teoman Yengün taraf ndan ÇEVKO Yönetim Kurulu Baflkan Okyar Yayalar a verildi. Oditoryumda yap lan plaket töreninin ard ndan say lar yüzü aflan davetli sunulan ikramlarla fuayede gerçekleflen kokteylde sohbet, tan flma ve konular daha detayda konuflma ve irdeleme f rsat buldu. Çevre ve Orman Bakanl n n üst düzey ile stanbul l Müdürlü ü yöneticileri, üniversitelerin çevre mühendisli i bölüm baflkanlar ve temsilcileri ile sivil toplum kurulufllar ndan temsilcilerin kat ld etkinlik fiiflecam ve Anadolu Cam sponsorlu- unda CAMS AD ev sahipli i ile gerçeklefltirildi

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor

1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor fabrika haberleri AKÇANSA, Büyükçekmece Belediyesi flbirli inde 1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor kçansa Çimento, Büyükçekmece A Belediyesi flbirli i ile 1999 A ustos unda yaflanan deprem felaketi sonras

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

SORUMLULUK PROJELERİ

SORUMLULUK PROJELERİ YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ Sosyal Sorumluluk Projesi, Yaşar Üniversitesi nin kurumsal bilim iddiasının unsurlarından biridir; bu iddianın, akademik ve idari

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7

Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7 Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen Av. Coflkun Ongun Kapak: Can Eren Bask ve Cilt Can Matbaac l k Tel: +90 212 613 10 77-613 15 47 Birinci

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

fabrika haberleri Adana Çimento nun 50. Y l Konseri

fabrika haberleri Adana Çimento nun 50. Y l Konseri fabrika haberleri Adana Çimento nun 50. Y l Konseri Adana Çimento Sanayii T.A.fi.'nin 50. kurulufl y l an s na Çukurova Devlet Senfoni Orkestras taraf ndan klasik müzik konseri verildi. 28 Ocak 2005 Cuma

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*)

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) Amaç Madde 1. Bu Esaslar, kurulufllar n teknolojik AR-GE yapma yetene inin TÜB TAK taraf ndan de erlendirilmesine iliflkin usul ve esaslar belirlemektedir. Kapsam

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

Beraber biriktirdiklerimiz...

Beraber biriktirdiklerimiz... Haberler SABANCI HOLD NG'TEN YEN YATIRIM Sabanc Holding bünyesinde yer alan Ç MSA Çimento Sanayii ve Tic. A.fi. Kayseri Tesisi'nde gerçeklefltirilmesi planlanan yaklafl k 30 milyon dolar tutar ndaki yat

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR PROJENİN ADI : Temiz Kentim YarıĢması PROJENİN HEDEFİ : Ġçinde bulunduğumuz yüzyıl; hızlı nüfus artıģı,

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 24 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27795 YÖNETMELİK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m 1.0 Girifl 1.1 Bu K lavuz Notu nun (KN) amac finansal raporlama için De erleme Raporu nu kullananlar ve haz rlayanlar Uluslararas

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:-

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:- e-nflasyon e-nflasyon Türkiye ekonomisinin 1976 y l ndan beri yaflad kronik yüksek enflasyon hepimizin yak ndan bildi i ekonomik ve sosyal etkileri yan nda yöneticiler ve ticari iflletme sahipleri aç s

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

ÜRÜN KATALO U PRODUCT CATALOGUE Vega G da Sanayi A.fi. Çikolatal, fiekerli ve Unlu Mamuller Sektöründe faaliyet göstermekte olup; unlu mamuller, çikolata ve çikolata kaplamal ürünler, flekerli - oyuncakl

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE

DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE NOPPEN CORRIDOR OF INSIGHTS 1 DEMİRYOLUNDA YENİ YAPILANMA VE

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ GİRİŞ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeni yapısıyla göreve başladığı günden bugüne yargının daha etkin ve verimli bir

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

Danışma Kurulu Tüzüğü

Danışma Kurulu Tüzüğü Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Otel Yöneticiliği Bölümü Danışma Kurulu Tüzüğü MADDE I Bölüm 1.1. GİRİŞ 1.1.1. AD Danışma Kurulu nun adı, Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu ve Otel

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

G ayrimenkul Yat r m Ortakl Olmak

G ayrimenkul Yat r m Ortakl Olmak G ayrimenkul Yat r m Ortakl Olmak CEYLAN Intercontinental ISTANBUL 15 Aral k 2011 Gayrimenkul Yat r m Ortakl klar (GYO), konut ve ifl/al flverifl merkezleri gibi büyük ölçekli gayrimenkul projelerinin

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu uygulama

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla mali ÇÖZÜM 171 E T M TES SLER VE REHAB L TASYON MERKEZLER NE L fik N KURUMLAR VERG S ST SNASI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla birlikte

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı