ERZURUM DA FARKLI BRANŞLARLA İLGİLENEN SPORCULAR İLE SPOR YAPMAYAN SEDANTERLERİN KİŞİLİK VE SALDIRGANLIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ERZURUM DA FARKLI BRANŞLARLA İLGİLENEN SPORCULAR İLE SPOR YAPMAYAN SEDANTERLERİN KİŞİLİK VE SALDIRGANLIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ"

Transkript

1 ERZURUM DA FARKLI BRANŞLARLA İLGİLENEN SPORCULAR İLE SPOR YAPMAYAN SEDANTERLERİN KİŞİLİK VE SALDIRGANLIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Saeed SHOKOUFEH Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Süleyman Erim ERHAN Yüksek Lisans Tezi 2014

2 T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ERZURUM DA FARKLI BRANŞLARLA İLGİLENEN SPORCULAR İLE SPOR YAPMAYAN SEDANTERLERİN KİŞİLİK VE SALDIRGANLIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Saeed SHOKOUFEH Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Süleyman Erim ERHAN ERZURUM 2014

3 T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ANABİLİM DALI ERZURUM DA FARKLI BRANŞLARLA İLGİLENEN SPORCULAR İLE SPOR YAPMAYAN SEDANTERLERİN KİŞİLİK VE SALDIRGANLIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Saeed SHOKOUFEH Tez Savunma Tarihi : Tez Danışmanı : Yrd. Doç. Dr. Süleyman Erim ERHAN (Atatürk Üniversitesi) Jüri Üyesi : Jüri Üyesi : Jüri Üyesi : Jüri Üyesi : Onay Bu çalışma yukarıdaki jüri tarafından Yüksek Lisans Tezi olarak kabul edilmiştir. Prof. Dr. Yavuz Selim SAĞLAM Enstitü Müdürü Yüksek Lisans Tezi ERZURUM 2014

4 İÇİNDEKİLER TEŞEKKÜR... IV ÖZET... V ABSTRACT... VI ŞEKİLLER DİZİNİ... VII TABLOLAR DİZİNİ... VIII 1. GİRİŞ GENEL BİLGİLER Saldırganlık Saldırganlığa Kuramsal Bakış Saldırganlık Türleri Saldırganlığı Etkileyen Faktörler Biyolojik Faktörler Aile Okul Alkol ve Uyuşturucu Kitle İletişim Araçları ve Medya Kişilik Çevresel Faktörler Yaş Saldırganlık İle İlgili Yapılmış Araştırmalar Saldırganlık, Şiddet ve Spor İlişkisi Saldırganlığı Ölceği Kişilik I

5 Kişilikle İlgili Kavramlar Kişilik Kuramları Freudıan Teori (Psikoanalitik Kuram) Alfred Adler Eric Fromm'un Kişilik Kuramı Karen Horney'in Kişilik Kuramı Jung'un Kişilik Kuramı Kişilik Oluşumunu Etkileyen Faktörler Genetik ve Bedensel Faktörler Çevresel Faktörler Aile Faktörü Arkadaş Çevresi Sosyo Kültürel Faktörler Sosyal Yapı ve Sosyal Sınıf Faktörleri Coğrafi ve Fiziki Faktörler Diğer Faktörler Kişiliğin Üç Yönü Karakter Mizaç ya da Huy Benlik Kişilik Ölçümü Kişilik Envanterleri Beş Faktör Kişilik Envanteri Kişilik Ölçeği Duygusal Denge-Dengesizlik (Nevrotiklik: Neuroticism) II

6 Dışadönüklük-İçedönüklük (Extraversion-Intraversion) Gelişime Açıklık-Tutuculuk (Openness to Experience) Sorumluluk (Conscientiousness) Uyumluluk (Agreeableness) MATERYAL ve METOT Çalışma Evreni ve Örneklem Veri Toplama Araçları İstatistik Analizi BULGULAR TARTIŞMA SONUÇ ve ÖNERİLER KAYNAKLAR EKLER EK-1. ÖZGEÇMİŞ EK-2. SALDIRGANLIĞI ÖLCEĞİ EK-3. KİŞİLİK ÖLÇEĞİ EK-4 ETİK KURUL ONAY FORMU III

7 TEŞEKKÜR Yüksek lisans eğitimim boyunca bana danışmanlık ederek gösterdiği büyük emek, Sabır ve destekten dolayı tez danışmanım saygıdeğer hocam Yrd. Doç. Dr. Erim ERHAN, Tez çalışmam boyunca beni destekleyen her aşamasında yanımda olan arkadaşım Saeideh Shahmari ve Hayatımın her döneminde varlıklarıyla daima yüzümü güldürdükleri gibi tez çalışmam boyunca da her zaman yanımda olan benle üzülüp benle gülen AİLEME SONSUZ TEŞEKKÜR EDERİM. Saeed SHOKOUFEH IV

8 ÖZET Erzrum da Farklı Branşlarla İlgilenen Sporcular İle Spor Yapmayan Bireylerin Kişilik ve Saldırganlık Düzeylerinin İncelenmesi Amaç: Bu çalışma Erzrum da farklı branşlarla ilgilenen sporcular ile spor yapmayan bireylerin kişilik ve saldırganlık özelliklerini karşılaştırmak amacıyla yapılmıştır. Materyal ve Metot: Çalışmanın evrenini; Erzurum da farklı branşlarda spor yapan ve spor yapmayan bireylerden oluşturmaktadır. Araştırma örneklemi rastgele örnekleme yöntemi kullanılarak oluşturulmuştur. Araştırmanın örneklemi, 20 Voleybol, 20 futbol, 20 karate, 20 boks, 20 tenis, 20 basketbol, 20 curling, 20 buz hokeyi,20 güreş ve 60 spor yapmayan olmak üzere toplam 240 bireyden oluşmaktadır. Çalışmada 3 bölümden oluşan anket şeklinde veri toplama aracı kullanılmıştır. Birinci bölümde demografik özelliklerle ilgili sorular, ikinci bölümde Andaç Demirtaş tarafından 2012 yılında Türkçeye uyarlanan Saldırganlık Ölçeği, Üçüncü bölümde ise Sami Gülgöz tarafından 2005 yılında Türkçeye uyarlanan Kişilik Ölçeği kullanılmıştır. Katılımcılardan elde edilen verilere IBM SPSS Statistics v20.0 porogramı aracılığıyla çeşitli istatistiki analizler uygulanmıştır. Katılımcıların demografik özelliklerinin saptanması için Frekans Analizi, anketlerin normal dağılıma uygun olup olmadığını test etmek için Shapiro-Wilk testi, uygulanmış ve normal dağlım uymadığı için non parametrik testler uygulanmıştır. takım ve bireysel sporu, spor yaşı, spor branşları ve yaş değişkenine göre Kişilik ve Saldırganlık alt boyutları ortalamaları karşılaştırma yapmak için Kruskall-Wallis testi uygulanmıştır. Katılımcıların spor yapıp ve yapmamak değişkenine göre bireylerin Kişilik ve Saldırganlık alt boyutları ortalamaları, arasında farklılığı saptamak için non-parametrik testlerden Mann-Whitney U testi yapılmıştır. Son olarak katılımcıların Kişilik ve Saldırganlık alt boyutlarından olan duygusal denge, sorumluluk, dışa dönüklük ve öfke alt boyutu ortalaması ile diğer alt boyutlar arasındaki ilişkinin saptanması için Spearman Korelasyon analizi uygulanmıştır. Analizlerde istatistiki anlamlılık düzeyi (p<0.05) olarak alınmıştır. Bulgular: Yapılan çalışmada spor yapan ve yapmayan bireylerin kişilik ile saldıganlık alt boyutları arasında anlamlı ilişkiler (p<0.01) bulunmuştur. Sonuç: Çalışmanın sonucunda spor yapan bireyler spor yapmayan bireylere göre daha dışadönük oldukları ve saldırganlık özelliklerinin spor yapmayanlara göre daha düşük olduğu saptanmıştır. Anahtar Kelimeler: Beş faktör kişilik modeli, kişilik, kişilik Ölçeği, saldırganlık, saldırganlık ölçeği. V

9 ABSTRACT An Analysis of Personality and Agression Levels of the Sportsmen Interested In Different Sport Branches and Non-Athletes Aim: This study has been conducted to compare the levels of agression and personality who are interested in different sport branches and don t do any sports in Erzurum. Material and methods: the people who do sports in different branches and the individuals who don t do any sports compose of the target population of the study. The sample of the research has been composed by using random sampling methodology. And the scope of this study icludes 240 people in total who are 20 volleyball players, 20 football players, 20 karate players, 20 boxers, 20 tennis players, 20 basketball players, 20 curling players, 20 ice- hockey players, 20 wrestlers and 60 individuals who don t do any sports. In the study, the data collection tool in the questionnarie consisting of 3 sections was used. In the first section, questions on demographical features were icluded, in the second section agression scale which was adopted to Turkish language by Andaç DEMİRTAŞ in 2012 and in the third section personalits scale which was adopte d to Turkish language by Sami GÜLGÖZ in 2005 were put to use. The data from participants have been applied by IBM SPSS statistics v programme in various statistical analysis. In order to determine the demographical features of the participants. Frequency Analysis was applied and Shapiro- Wilk Test was applied in order to decide whether the questionnares were suitable to normal divisions and nonparametric tests were applied because normal divisions weren t available. Kruskall- Walls test was conducted to compare the avarages of lower dimensions of personality and agression in view of the variances of team and individual sports, sports branches and age. One of the non parametric tests, Mann-Whitney U test was applied in order to determine the differences between the averages of lower dimensions of personality and agression of the individuals in view of the varience of doing sports. Finally, the analysis of Spearman correlation was used in order to determine the relations between lower- dimensions of extroversion and agression, emotional balance, responsibility of the individuals as regards. Personality and agression lower dimensions of the participants and the other lower dimensions. In the analysis, statistical significance level was determined as p <0.05. Results: In the study, significient differences were encountered in the lower dimensions of agression and personality of the individuals sportsmen and non athletes (p < 0,01) Conclusion: At the end of the research, it was found out that the individuals who do sports are more extroverted and have fewer agressive attitudes compared to nonathletes. Key Words: Agression, agression scale, aggression questionnaire, neo five ffi short form, personality, personality scale. VI

10 ŞEKİLLER DİZİNİ Şekil No Sayfa No Şekil 2.1. Buss a göre Saldırganlığın Sınıflandırılması Şekil 2.2. Freud un yapısal görüşüne göre kişilik Şekil 2.3. İnsan gelişiminde genetik ve çevre etkileşimi VII

11 TABLOLAR DİZİNİ Tablo No Sayfa No Tablo 4.1. Katılımcıların Demografik Özellikleri (Ferekans Analizi) Tablo 4.2. Spor Yapan ve Yapmayan Bireylerin Kişilik ve Saldırganlık Alt Boyutlarının Karşılaştırılması (Mann_whitney u) Tablo 4.3. Farklı Yaşlar Arasında Kişilik ve saldırganlğın Alt Boyutlarının Karşılıştırılması (Crus Colwolls Testı) Tablo 4.4. Takım Sporu ve Bireysel Sporların Spor Yapmayan Bireylerin Saldırganlık Boyutlarının Karşılaştırması Tablo 4.5. Temas Olan Sporlar, Temas Olmayan Sporlar ve Spor Yapmayan Bireylerin Kişilik ve Saldırganlık Alt boyutlarının Karşılıştırılması Tablo 4.6. Spor Yaşı ile Saldırganlık Altboyutu Karşılıştırılması Tablo 4.7. Spor Branşlar ile Saldırganlık ve Kişilik Alt Boyutlların Karşılıştırılması.. 43 Tablo 4.8. Sorumluluk Alt Boyutlar İle Kişilik ve Saldırganlık Alt Boyutları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Tablo 4.9. Dışa Dönüklük Alt Boyutu ile Kişilik ve Saldırganlık Alt Boyutları Arasındaki İlişkisinin İncelenmesi Tablo Saldırganlık Toplam Poan ile Kişilik Alt Boyutları Arasında İlişkinin İncelenmesi VIII

12 1. GİRİŞ Saldırganlık, ruhbilim terimleri sözlüğün de bireyin kendi düşünce ya da davranışlarını, dıştaki direnmelere karşın zorla karşısındakine benimsetme çabası olarak tanımlanmaktadır. Başka kaynaklarda ise saldırganlık, başkalarını inciten, psikolojik ve fizyolojik zarar veren her türlü davranış, başkalarını incitme niyeti taşıyan her türlü davranış ya da öfke içeren davranış gibi farklı şekillerde ifade edilmektedir. 1 Kişilik ise bireyin kendisine özgü olan, tek tek vasıfları toplayan, ruhsal bir bütünlüktür. Bu bütünün içine, bireyin vücut yapısı, genel fizik görünümü, zekâsı, yetenekleri, heyecanı, tepkileri, duyguları, ilgileri ve genel kültürü girmektedir. Bütün bu öğeler, bireyin yaşadığı ortamda ve ortamın sahip olduğu, kendi özelliklerine bağlı olarak, bireyde bir takım izlenim bırakır. 2 Spor yapmak modern insanın yaşamının önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Gerçekten de spor,kişinin hem ruh hem de fiziksel yapısının sağlının güçlendirerek, dengeli bir kişiliğe sahip olmasını sağlandığını bilimsel gerçekler ortaya koymuş bulunmaktadır. Son zamanlarda, sporcuların kişiliklerinin araştırıldığı çalışmalarda üzerinde hassasiyetle durulan bir nokta sporcuların kişilik ve saldırganlık gibi bir değişikliğe uğrayacağı konusuyla ilgilidir. Bu bağlamda spor yapanlar ile spor yapmayaların kişilik ve saldırganlık özellikleri arasındaki ilişkiyi ele alan araştırmalarda, sporcuları ile sporcu olmayanları karşılaştırdığında anlamlı farklar belirlemiştir. Tiryaki ve ark 3 tarafından yapılan bir araştırmada da spor yapanların yapmayanlara göre daha dışa dönük ve duygusal olarak dengeli oldukları belirlenmiştir. Sonuç olarak ister amatörce, isterse profesyonelce yapılan sportif faaliyetler, kişiyi çeşitli açılardan kontrol altına alan, eksiklerini tamamlayan ve fazlalıklarını da 1

13 olumlu bir şekilde harcamasına ortam oluşturan, kişiliğin gelişmesine önemli katkılar sağlayan bir araçtır. Bu çalışmada farklı branşlarla ilgilenen sporcularla spor yapmayan bireylerin kişilik ve saldırganlık özelliklerini karşılaştırmak amacıyla yapılmıştır. 2

14 2. GENEL BİLGİLER 2.1. Saldırganlık Saldırganlık Diğer bir canlı yada nesneye yönelik incitici ve rahatsız edici davranışlar olarak tanımlanmaktadır. 4 Ruh bilimi Bireyin kendi düşünce ve davranışlarını dıştaki direnmelere karşı, zorla karşısındakine benimsetme çabası. 5 Saldırganlık başkalarını incitmeyi amaçlayan her türlü davranış ya da eylemdir şeklinde tanımlanabilir. Bazı psikologlara göre belli ölçüler içinde saldırganlık, yaşamı sürdürmek için gerekli olan davranışların kaynağı ve itici gücü olarak değerlendirildiği gibi, bu gün artık saldırganlık, olumsuz manalarıyla değil de, kendini ortaya koymak, kendi haklarını savunmak (atılgan saldırganlık) anlamlarıyla da tanımlanmaktadır. 6 Saldırganlık (aggressiveness), genellikle, başkalarını incitmeyi amaçlayan her türlü davranış ya da eylem olarak tanımlanmaktadır Saldırganlığa Kuramsal Bakış Birçok araştırmacı, şiddet eylemlerini biçimleyen güçleri anlamaya ve bu yola kimin şiddet ve saldırganlık gösterebileceğini öngörmeye çalışmışlardır. Saldırgan sistemin duyarlılığını etkileyen ilk neden irsi olabilir. Fakat, bu konuda yeterli bir araştırma yoktur. İkinci neden beyinden gelen sinir uyarıları olabilir. Buda saldırganlığın önlenmesinde veya artmasında rol olabilir. Hormonların özellikle steoroid hormon düzeylerindeki değişmelere bağlanabilir. 8 Bazı kuramcılar beynin merkezi sinir sisteminin ve endokrin sisteminin saldırganlığa yol açtığını öne sürmektedir. Saldırganlıkla ilgili amigdalalar duyguların kontrolünden sorumlu beyin alanlarıdır ve limbik sistemin bir parçasıdır. Saldırganlık gösteren hayvanların amigdalaları çıkarıldığında hayvanların önceki halinin karşıtı bir durumun, sakinlik halinin ortaya çıktığı gözlenmiştir. Yine bu bölgede oluşmuş olan bazı tümörlerin aşırı saldırganlığa yol açtığı belirtilmektedir. Geçmişte saldırgan 3

15 davranış incelenirken daha çok çevresel değişkenler üzerinde duruluyor, gelişimsel ve sonradan olma beyin hasarları üzerinde durulmuyordu. Son yirmi yıldır saldırganlık üzerine yapılan araştırmalarda nöropsikiyatrik ve nörolojik sorunların saldırgan bireylerde, saldırgan olmayanlara oranla daha yaygın olduğu ileri sürülmektedir. Saldırganlığa yol açan yapısal özellikler arasında kromozomlar da incelenmiş ve özellikle erkeklerin kromozom yapıları üzerinde durulmuştur. Buna göre bazı erkekler fazladan bir Y kromozomu ile doğmuşlardır ve 23. Kromozom çiftleri XYY yapısı göstermiştir. Bu erkekler daha iri, daha saldırgan ve cinsel açıdan daha aktiftirler. Ancak bu iddialar son yıllarda çürütülmüş ve bu erkeklerin küçüklükten beri akranları arasında daha iri olmalarının onların daha saldırgan olmasına neden olduğu görüşü benimsenmeye başlanmıştır. 9 İnsan, yaşamı boyunca her canlı gibi yaşamını sürdürmek için çeşitli davranışlarda bulunur. Davranışların amacı bir eksikliğin yada fazlalığın yarattığı sıkıntı ve rahatsızlığın giderilmesidir. İnsan davranışlarının çoğu sonradan kazanılmıştır. Bu davranışların arkasında doğal yada sonradan kazanılmış gereksinmelerden söz edilebilir. Bu gereksinmeleri gidermek için insan bir takım amaçlara yönelecektir. Bireyi belli bir amaca yönelten iç uyarılara güdü adı verilir. 10 İnsan davranışlarını insanın doğasından yola çıkarak açıklayan içgüdü kuramcıları saldırganlığı da içgüdülere göre açıklamakta, insanın diğer hayvanlar gibi kendisini saldırgan davranışlarda bulunmaya eğilimli kılan bir saldırganlık içgüdüyle doğduğunu ileri sürmektedirler. Bu kuramcılar saldırganlığı doğuştan gelen içgüdülerle açıklamakta ve saldırganlığın azaltılabileceğine ilişkin bir umut taşımamaktadır. Saldırganlığı içgüdülerle açıklamak, kişiler arası ilişkilerde sorun olan bu davranışı olağan görmek anlamına geldiğinden, bu kurama özellikle sosyal öğrenme kuramcıları tarafından yoğun eleştiriler gelmektedir. İnsan davranışlarını sadece içgüdü modeli ile 4

16 tanımlamanın doğru olmayacağını daha sonra kabul edilmiştir. Davranışlar sadece içgüdü modeliyle açıklanabilseydi saldırganlığa özel bir anlatım ve özür bulunmuş olurdu. 10 İçgüdü ise doğuştan var olan, sonradan kazanılmamış, öğrenilmemiş, kalıplaşmış davranışları ortaya çıkaran iç güçlerdir. Bu kuram, saldırganlığın doğuştan gelen bir güdü olduğunu ileri sürmektedir. İçgüdü kuramının önde gelen temsilcisi Freud a göre yaşam (eros) ve ölüm (thanatos) insandaki iki temel içgüdüdür. Eros, yaşamı devam ettirici bütün olumlu dürtüleri, Thanatos ise organizmanın, kendini yok etmeye yönelen ölüm isteğinin var olduğunu açıklamaktadır. Yaşam içgüdüsünün en önemli türevi cinsellik, ölüm içgüdüsünün en önemli türevi ise yıkıcılık ve saldırganlıktır. 11 Saldırganlık doğuştan gelmektedir. Saldırganlık, hayatta kalmayı ve türlerin korunma şartını arttırır. Saldırganlık sayesinde, türün en sağlıklı ve en güçlü liderleri seçilir, gelecek jenerasyona çok daha fazla kaynak bırakılır, türün yaşadığı sosyal ünitede hiyerarşi belirlenir, en iyiler basamağın en üstünde yer alır. Ayrıca saldırganlık, kabul edilebilir ve kabul edilemez olarak iki şekildedir. Savaş insanın saldırganlığını göstermek için kabul edilemez bir eylemken spor, kabul edilebilir bir eylemdir. 12 Sosyal Öğrenme kuramcıları insanın doğuştan saldırgan olmadığını saldırganlığın toplumsallaşmanın bir sonucu olarak ortaya çıktığını belirtmişlerdir. Bireyi saldırganlığa iten güçlerin içsel olmaktan çok dışsal olduğunu savunmaktadırlar. Diğer kuramlarla karşılaştırıldığında bu kuram dış etkilere daha fazla önem vermektedir. Ancak kişi yalnız çevresel etkenlere tepkide bulunan güçsüz bir organizma değildir. Diğer kuramlarla karşılaştırıldığında bu kuram dış etkilere daha fazla önem vermektedir. 13 Ancak kişi yalnız çevresel etkenlere tepkide bulunan güçsüz bir organizma değildir. Kişi ve çevrenin karşılıklı etkileşimleri bireyin sahip olduğu davranışları 5

17 oluştururlar. Böylece hem çevre gözlenen saldırgan kahramanın gösterdiği saldırgan davranışın taklidi ya da böyle davranışların ilişkili olduğu başka saldırgan davranışları çağrıştırıp etkinleştirmesi biçiminde olabilir. Bununla birlikte, çocukların TV de gözledikleri ve sonuçta kendileri için zararlı olabilecek saldırgan davranışlara daha fazla başvuracaklarını düşünmek biraz insanı küçümsemek ve onu ayırt etmeksizin her davranışı taklit eden robotumsu bir yaratığa indirgemek olur. Bulgular TV de saldırganlığın, çocuklarda saldırganlığı büyük ölçüde arttırdığı yargısına varmamızı sağlayacak denli kesin ve tutarlı değildir. Eğer gerçek yaşamda saldırgan davranışlar ödüllendirilip özendiriliyorsa, çevre gerçek saldırgan modeller açısından zenginse ya da koşullar saldırgan duyguları denetim altında tutulamaz ölçülere çıkarıyorsa, o zaman saldırgan davranışların öğrenilmesinin nedeni büyük ölçüde TV ye çıkarılmamalıdır. 13 Sosyal öğrenme kuramı, saldırganlık konusunda cinsiyetler arasındaki farklılıklara da değinmiştir. Araştırmalarda bebeklikten erken çocukluk dönemine kadar, saldırganlık konusunda bir cinsiyet farkına rastlanmadığını ancak erkek çocukların biraz büyümeye başladıktan sonra daha saldırgan ve iş bölümüne kapalı oldukları, kız çocukların ise toplumsal ve bilişsel olarak daha gelişmiş oldukları görülmüştür. Erken yaşlarda bu konuda cinsiyet farkının görülmemesi, ileri yaşlardaki davranış farklılıklarının kökeninin biyolojik olmadığını, bu davranışların öğrenildiği tezini desteklemektedir. Başka bir araştırmada ise saldırganlık konusunda cinsiyetler arasında görülen farkın, saldırganlığın dozu değil, dışa vuruş biçiminde olduğu görülmüştür. Kendilerine gösterilen davranış modellerine bağlı olarak erkek çocukların saldırganlıklarını fiziksel ve sözel olarak, kız çocukların da ilişkilerinde geçimsizlik biçiminde sergiledikleri tespit edilmiştir. 14 Sosyal Öğrenme Kuramı, saldırganlığın bir içgüdü ya da engellenmenin yolaçtığı bir dürtü olduğu biçimindeki anlayışı reddetmekte ve saldırganlığın diğer öğrenilmiş 6

18 tepkilerden farklı olmadığını öne sürmektedir. Saldırganlık, gözlem ya da taklit yoluyla öğrenilebilir; ne kadar pekiştirilirse meydana gelme olasılığı da o kadar yüksek olur. 15 Hedefine ulaşması engellenen ya da stresli bazı olaylar nedeniyle rahatsız olan bir kişi, hoşolmayan bir duygusal genel uyarılmışlık hali yaşar. Bu duygusal genel uyarılmışlık haline verilen tepki, bireyin stresli durumlarla başa çıkmayı öğrendiği davranım türlerine bağlıolarak değişecektir. Engellenmiş birey, başkalarından yardım isteyebilir, saldırganlık gösterebilir, geri çekilebilir, engeli aşmak için daha çok çaba gösterebilir ya da kendini alkol veya uyuşturucularla uyuşturabilir. Davranım, geçmişte engellenmeyi en başarılı biçimde ortadan kaldıran davranım olacaktır. Bu görüşe göre engellenme, özellikle, itici olaylara saldırgan tutumlarla ve davranışla tepki vermeyi öğrenmiş insanlarda saldırganlığı kışkırtmaktadır. 16 Başlı başına okul ve eğitim sistemi bile pek çok çocuk ve ergende öfke yaratan ve saldırganlığa yol açan ortamlar olabilmektedir. Eğitim-öğretim alanındaki eşitsizlikler ve haksız uygulamalar, öğretmenlerin öğrenciler arasında ayrım yapmaları, öğrencilerin kendi içinde değil sürekli birbirleriyle kıyaslandığı yarışmacı, kalitesiz ve ezberci eğitim, başarının düşmesine yol açan sürekli değişen eğitim programları çocukları saldırganlaştırmaktadır. Araştırmalara göre; saldırganlığın önemli bir nedeni engellemedir. 12 Çocuklarda bazen engel, gerilemeye (regresyona) yol açabilir, örneğin fiziksel veya duygusal engelle karşılaşan üç yaşında bir çocuk, kısa aralarla da olsa emekleyerek eski bir gelişim basamağına dönebilir. Ancak, çoğunlukla engelleme saldırganlık yaratır. 17 Dollard ve diğ (1939), engellenme-saldırganlık hipotezinde, saldırganlık davranışının meydana gelmesinin daima engellenmenin oluşumuna dayandığını ve engellenmenin varlığının daima saldırganlığın ortaya çıkmasına neden engeller bireyde saldırganlık eğilimi meydana getirir. Birey engellemeyle ilk karşılaştığında hemen 7

19 saldırganca davranmaz. Ama eğer engellenme devam ederse ya da tekrar ederse, saldırganlık dürtüsü yoğun bir biçimde uyarılır ve saldırganlık davranışı ortaya çıkar. 18 Engellenme saldırganlığa yol açabilir ama her zaman değil. Saldırganlığın, engellenme dışında bazı öğelerce de ortaya çıkabildiğini dikkate alarak, saldırganlığa göre daha geniş bir anlam içeren tahrik edilme kavramının ve engelleyiciler (frustrators)yerine tahrik ediciler (instigators) teriminin kullanılması daha uygun görünmektedir. 19 Sporda, örneğin voleybolda smaçörün smaç girişimi blokla, futbolda santraforun gol girişimi savunma oyuncularıyla, boksta rakibin atmaya çalıştığı yumruklar vücut hareketiyle ya da alınan uygun guardla engellenmeye çalışılır. Kurama göre engellemeler arttıkça saldırgan dürtüler de artar ve artan bu saldırgan dürtü açık saldırgan davranışa neden olur. Örneğin futbolda savunma oyuncusunu geçemeyen santrafor, savunma oyuncusuna bilerek tekme ve dirsek atabilir ya da dünya ağır siklet boks şampiyonası unvan maçında olduğu gibi M. Tyson ın rakibi E. 25 Hoolyfield ın kulağını ısırarak parçalaması gibi açık saldırgan bir davranış görülebilir. Yani kurama göre engellenme, daima herhangi bir şekilde saldırganlığa yol açar ve saldırganlık daima bir engellemenin sonucudur. 20 Freud cu geleneğin daha sonraki kuramcıları, saldırganlığın doğuştan bir dürtü ya da içgüdü olduğu fikrini reddetmiş ve bunun, engellenmeden kaynaklanan bir dürtü olduğu önerisini getirmişlerdir. Engellenme-saldırganlık hipotezi bir hedefe yönelmişkişinin çabalarını engellemenin, engellemeyi yapan şahıs ya da nesneye zarar vermeye yönelik bir davranışı güdüleyen saldırgan bir dürtü yarattığını varsaymaktadır. 21 Saldırganlığın dışavurumu, dürtüyü azaltmaktadır. Saldırganlık engellenme karşısında gösterilen baskın davranımdır; ancak, eğer saldırganlık geçmişte 8

20 cezalandırılmışsa, başka davranımlar da ortaya çıkabilmektedir. Bu varsayıma göre saldırganlık doğuştan gelen bir dürtüdeğildir. Ama engellenme neredeyse evrensel bir durum olduğuna gore, saldırganlık da her zaman çıkış bulması gereken bir dürtüdür Saldırganlık Türleri Saldırganlık üzerine yapılan çalışmalarda, araştırmacılar, saldırganlığı çeşitli türlere ayırarak incelemişlerdir. Buss (1961) saldırganlığı üç tür içinde sınıflandırmayı uygun bulmuş ve saldırganlığı 1. Fiziksel ya da sözel saldırganlık 2. Aktif ya da pasif saldırganlık 3. Doğrudan ya da dolaylı saldırganlık şeklinde kategorize etmiştir. 23 İttirmek, baskı yapmak, çekiştirmek, vurmak, ısırmak, vb. davranışlar fiziksel saldırganlığa örnek olarak gösterilirken, sözel iletişim yoluyla psikolojik olarak karşıdaki kişiye incitmek ve ona zarar vermek ise, sözel saldırganlık olarak tanımlanmıştır. Aktif saldırganlık, amaca yönelik bir davranış olup, bu davranış biçiminde saldırganının kurbana acı çektirme ve canını yakma amacı esastır. Pasif saldırganlık ise, aktif saldırganlık zıttı olup karşıdaki kişiye aktif olarak tahribat vermek yerine, onun amacını gerçekleştirmesine engel olmak olarak tanımlanabilir. 23 Doğrudan saldırganlık karşıdaki kişiyi kışkırtmaya ya da öfkelendirmeye neden olabilecek zararlı uyaranların direkt olarak karşıdaki kişiye gönderilmesi sonucunda oluşan saldırganlık türü iken, dolaylı saldırganlıkta ise dolambaçlı yollarla karşıdaki kişiye zarar verici uyaranların gönderilmesi söz konusudur. 24 Saldırgan davranış problemleri üzerindeki çalışmalar tarih boyunca açık olarak fiziksel saldırganlık üzerine odaklanmıştır. Erkeklerin kızlardan daha açık şekilde saldırgan davranışlar ortaya koymaları sebebiyle araştırmalar kızların erkeklerden daha az saldırgan göründüğü üzerine gelişmiş ve sonuçlanmıştır. Kızların dedikodu yapma, alay etme şeklindeki saldırgan tutumları erkeklerden daha fazla olabilmektedir. 25 9

21 Her ikisinin de saldırganlığın ilişkisel ve açık formu olduğu düşünüldüğünde, kızlar ve erkekler arasındaki saldırganlığın yaygınlığının neredeyse eşit olduğu söylenebilir. 25 Saldırganlığın davranışsal bileşeni olan fiziksel ve sözel saldırganlığın birbirleriyle yüksek düzeyde ilişkili olduğu, bilişsel bileşen olan düşmanlığın ise fiziksel ve sözel saldırganlıkla düşük ilişki gösterdiği ifade edilmektedir. Ergenlerde proaktif ve reaktif olmak üzere saldırgan davranışların iki türü olduğu düşünülmektedir. 21 Reaktif saldırganlık kuramsal temelini engellenme-saldırganlık modelinden alırken, proaktif saldırganlıksa kuramsal temelini sosyal öğrenme modelinden alır. 21 Proaktif saldırganlık planlanmış zorlayıcı bir davranıştır bu davranış dışsal pekiştireçler tarafından kontrol edilebilir, genellikle duygusal olmayan anlamlı bir amacı elde etmede gösterilen öğrenilmiş saldırgan davranışlar olarak tanımlanır. Reaktif saldırganlıksa bir durum ya da olaya karşı olumsuz duygusal tepkiler tarafından etkilenen ya da neden olan saldırgan davranıştır. Proaktif ve reaktif saldırganlığın nedenleri birbirinden farklıdır. Proaktif saldırganlık daha çok sürekli olarak saldırgan modele maruz kalma ile açıklanırken, reaktif saldırganlığa ise daha çok çocukluk dönemindeki istismarlar ve travmalar eşlik eder. Kişiler arası problemlerin çözüm yolu olarak saldırganlığın öğrenilmiş bir davranış olduğuna ilişkin görüşler vardır. Bu amaçla saldırganlığın anlaşılması için saldırganlık ve kişilerarası problem çözme becerisi arasındaki ilişkilerin belirlenmesi önemlidir. 25 Kuru ve Var, ise saldırganlık türlerini şu şekilde sıralamışlardır, 1.Ödünleyici Saldırganlık: İnsan bazı nedenlerden dolayı istediği şeyleri gerçekleştiremiyorsa kendini güçsüz hisseder, acı çeker; güçsüzlüğün yarattığı bu acıinsanca dengenin bozulmasından, insanın eyleme geçme yetişini onarmaya çalışmasından, kendini 10

22 tamamen güçsüz hissetmek istememesinden doğar. Bundan dolayı güçlü gördüğü bir kişi veya toplulukla özdeşleşir. Özdeşleştiği grubun başarısını kendi başarısı gibi kabul eder ve onlar gibi davranır. Ödünleyici şiddet güçsüzlükten doğan, güçsüzlüğü ödünleyen bir şiddet türüdür Öç Alıcı Saldırganlık: Öç alıcı saldırganlık, daha önce bir kişinin veya kişilerin bize yapmış olduğu davranış şeklinden incinmemiz ya da öyle algılamamızdan dolayı, bu durumu kabullenemeyip, bu kişi veya kişilere kin besleyerek daha önce onların yapmış olduğu davranış şekline benzer davranışlar göstererek ya da onları incitebilecek davranışlarda bulunarak içimizde biriken öç alma duygularının boşalmasıdır Tepkisel Saldırganlık: Tepkisel saldırganlık başka bir şekilde de Engellemelerden ortaya çıkar, İnsanlar isteklerini ya da gereksinimlerini karşılayamadıkları zaman kendilerini engellenmiş hissederler. Engellendiğini hissettikleri zaman amaçlarına ulaşmak içinde saldırgan davranışlar gösterirler.tepkisel saldırganlık, bireyin herhangi bir saldırı ya da hakaret gibi kışkırtıcı durumlarla karşılaştığında gösterdiği öz-savunucu eylemleri içermektedir. 26 Saldırganlıkla ilgili bir diğer türü ise, reaktif saldırganlığa karşı proaktif saldırganlıktır. Reaktif saldırganlık, genellikle aniden ve yanlış algılanan bir tehdite karşılık verilen otomatik ve savunucu bir tepki olarak tanımlanmaktadır. Proaktif saldırganlık ise, herhangi bir tehdite yönelik bir tepki olmayıp, istenilen bir şeyi elde etme ya da bir akrana zorbalık etme gibi bir amaca hizmet eden davranışları içermektedir. 27 Saldırganlığın yaygın olarak ele alınan bir tür şekli ise, ilişkisel saldırganlığa karşı açık saldırganlık ayrımıdır. İlişkisel saldırganlık, bir çocuğun arkadaş ilişkileri ve 11

23 bir gruba dahil olmayla ilişkili duygularına zarar vermeyi amaçlayan davranışlara işaret ederken, açık saldırganlık, fiziksel saldırganlık, sözel tehditler ve gözdağıverme aracılığıyla zarar vermeye yönelik davranışları içermektedir. 28 PASİF AKTİF Dolaylı Doğrudan Dolaylı Doğrudan FİZİKSEL Gereken görevleri Bir baska kisinin Rahatsız edici şakalar Hedefe yerine getirmek yolunu kapatmak (elşakası yapmak) yumruk atmak SÖZEL Onaylamamak Konuşmayı Kin besleyen Dedikodu Küfür etmek (zamana baglıolarak) reddetmek ve yalan söylemek Şekil 2.1. Buss a göre Saldırganlığın Sınıflandırılması Saldırganlığı Etkileyen Faktörler Biyolojik Faktörler Saldırgan davranışların genel olarak limbik sistem ile beynin temporal ve frontal lobları ile ilişkili olduğu gösterilmiştir Aile Kişinin ilk sosyal çevresi ailesidir. Sosyalleşme süreci ailede başlar ve hayat boyunca devam eder. Saldırganlığın ortaya çıkmasında aileye ait özellikler ilk sırada yer almaktadır. Ebeveynlerin çocuklarının davranışlarını gereksiz yere engellemesi, çocuğun istek ve davranışlarını eleştirmesi, sık sık cezalandırması, çocuğun her isteğine boyun eğmesi veya ihmal etmesi saldırgan davranışa neden olmaktadır. Ailede sağlıklı iletişim kurulmasında çocuğa yönelik tutumların yanı sıra, ebeveynlerin mesleği, çalışma durumu, evlilik anlaşmazlıkları, boşanma, işsizlik, hastalıklar, ekonomik sıkıntılar gibi etmenler de saldırgan davranışların ortaya çıkmasında etken olmaktadır

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ İLE YATILI BÖLGE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÖZNEL İYİ OLUŞ VE TEMEL PSİKOLOJİK İHTİYAÇLAR DÜZEYİNİN KARŞILAŞTIRMASI

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ İLE YATILI BÖLGE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÖZNEL İYİ OLUŞ VE TEMEL PSİKOLOJİK İHTİYAÇLAR DÜZEYİNİN KARŞILAŞTIRMASI T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ İLE YATILI BÖLGE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ZİHİNSEL ENGELLİLERDE SPORUN ÖFKE DÜZEYİNE ETKİSİ

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ZİHİNSEL ENGELLİLERDE SPORUN ÖFKE DÜZEYİNE ETKİSİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ZİHİNSEL ENGELLİLERDE SPORUN ÖFKE DÜZEYİNE ETKİSİ Hazırlayan Aysen SONUÇ Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans

Detaylı

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN KENDİNE SAYGI DÜZEYLERİ İLE MESLEKİ OLGUNLUKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN KENDİNE SAYGI DÜZEYLERİ İLE MESLEKİ OLGUNLUKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ T.C BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI LİSE ÖĞRENCİLERİNİN KENDİNE SAYGI DÜZEYLERİ İLE MESLEKİ OLGUNLUKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan

Detaylı

T.C. ĐSTANBUL ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ (YÜKSEK LĐSANS TEZĐ)

T.C. ĐSTANBUL ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ (YÜKSEK LĐSANS TEZĐ) T.C. ĐSTANBUL ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ (YÜKSEK LĐSANS TEZĐ) SAĞLIK KURUMLARINDA ÇALIŞAN HEMŞĐRELERE YÖNELĐK ŞĐDDETĐN BELĐRLENMESĐ NEVĐN ALTINTAŞ DANIŞMAN YRD. DOÇ. DR. YASEMĐN KUTLU PSĐKĐYATRĐ

Detaylı

YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNDE GÖRÜLEN ÖLÜM KAYGISI. Kübra ÖZDEMİR

YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNDE GÖRÜLEN ÖLÜM KAYGISI. Kübra ÖZDEMİR YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNDE GÖRÜLEN ÖLÜM KAYGISI Kübra ÖZDEMİR Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Mine EKİNCİ Yüksek Lisans Tezi 2014 T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ

Detaylı

ÖĞRETMEN TUTUMLARI İLE İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK SAYGISI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

ÖĞRETMEN TUTUMLARI İLE İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK SAYGISI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI PSİKOLOJİK DANIŞMA ve REHBERLİK BİLİM DALI ÖĞRETMEN TUTUMLARI İLE İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK SAYGISI DÜZEYLERİ

Detaylı

T.C. SOSYAL YDAN SERKAN ÖZSOY

T.C. SOSYAL YDAN SERKAN ÖZSOY T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ BÜYÜK ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNDE ÇALIŞANLARI ETKİLEYEN STRESS KAYNAKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: EDİRNE İLİ

Detaylı

TELEVİZYON İZLEMENİN 1-6 YAŞ ÇOCUK SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNE YÖNELİK ANNELERİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ

TELEVİZYON İZLEMENİN 1-6 YAŞ ÇOCUK SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNE YÖNELİK ANNELERİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ TELEVİZYON İZLEMENİN 1-6 YAŞ ÇOCUK SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNE YÖNELİK ANNELERİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ Zühal ALTINKILIÇ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Tez Danışmanı

Detaylı

Kişilik Gelişimi Personality Development

Kişilik Gelişimi Personality Development Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2012; 4(4):566-589 doi:10.5455/cap.20120433 Kişilik Gelişimi Personality Development Osman Özdemir, Pınar Güzel Özdemir, Muhammed Tayyib

Detaylı

3-6 YAŞ GRUBU ÇOCUĞU OLAN BABALARIN BABALIK ROLÜ ALGISI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ

3-6 YAŞ GRUBU ÇOCUĞU OLAN BABALARIN BABALIK ROLÜ ALGISI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ 3-6 YAŞ GRUBU ÇOCUĞU OLAN BABALARIN BABALIK ROLÜ ALGISI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ Ayberk Asena TELLİ Ebelik Anabilim Dalı Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Hava ÖZKAN Yüksek Lisans Tezi - 2014 T.C.

Detaylı

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EVLİ ÖĞRETMENLERİN YÜKLEME TARZLARI VE EVLİLİK DOYUM ALGILARININ BAZI DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Melis

Detaylı

ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK SPOR SAĞLIK ve TIP BİLİMLERİ DERGİSİ

ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK SPOR SAĞLIK ve TIP BİLİMLERİ DERGİSİ JEL KODU: I0 ID:139 K:3175 ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK SPOR SAĞLIK ve TIP BİLİMLERİ DERGİSİ ISSN PRINT : 2146-8508 / ONLINE: 2147-1711 I İÇİNDEKİLER BİREYSEL TEMAS GEREKTİREN MÜCADELE SPORLARINDAN MUAY-THAİ

Detaylı

SATIN ALMA DAVRANIŞLARI AÇISINDAN ÜNİVERSİTE ÖĞENCİLERİ ARASINDA MARKA BAĞIMLILIĞININ ÖNEMİ: BATI AKDENİZ ÜNİVERSİTERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

SATIN ALMA DAVRANIŞLARI AÇISINDAN ÜNİVERSİTE ÖĞENCİLERİ ARASINDA MARKA BAĞIMLILIĞININ ÖNEMİ: BATI AKDENİZ ÜNİVERSİTERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SATIN ALMA DAVRANIŞLARI AÇISINDAN ÜNİVERSİTE ÖĞENCİLERİ ARASINDA MARKA BAĞIMLILIĞININ ÖNEMİ: BATI AKDENİZ ÜNİVERSİTERİ

Detaylı

MOTİVASYONEL GÖRÜŞME UYGULAMALARININ ENGELLİ ÇOCUĞA SAHİP AİLELERİN BAŞA ÇIKMA TUTUMLARINA ETKİSİ

MOTİVASYONEL GÖRÜŞME UYGULAMALARININ ENGELLİ ÇOCUĞA SAHİP AİLELERİN BAŞA ÇIKMA TUTUMLARINA ETKİSİ i Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı MOTİVASYONEL GÖRÜŞME UYGULAMALARININ ENGELLİ ÇOCUĞA SAHİP AİLELERİN BAŞA ÇIKMA TUTUMLARINA ETKİSİ Hazırlayan: Abdullah

Detaylı

FARKLI ÖZ-ANLAYIŞ (SELF-COMPASSION) DÜZEYLERİNE SAHİP ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE DEPRESYON ANKSİYETE VE STRESİN DEĞERLENDİRİLMESİ

FARKLI ÖZ-ANLAYIŞ (SELF-COMPASSION) DÜZEYLERİNE SAHİP ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE DEPRESYON ANKSİYETE VE STRESİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİMDE PSİKOLOJİK HİZMETLER BİLİM DALI FARKLI ÖZ-ANLAYIŞ (SELF-COMPASSION) DÜZEYLERİNE SAHİP ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE

Detaylı

FUTBOL HAKEMLERİNİN İŞ TATMİNİ VE MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ FAKTÖRLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

FUTBOL HAKEMLERİNİN İŞ TATMİNİ VE MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ FAKTÖRLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FUTBOL HAKEMLERİNİN İŞ TATMİNİ VE MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ FAKTÖRLER AÇISINDAN İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ MEHMET KARGÜN BEDEN EĞİTİMİ

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI ÖZEL EĞİTİM ALANINDA ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ (ADANA İLİ ÖRNEĞİ)

Detaylı

KAMU SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ÖĞRENİLMİŞ GÜÇLÜLÜK İLE STRESLE BAŞAÇIKMA ARASINDAKİ İLİŞKİ

KAMU SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ÖĞRENİLMİŞ GÜÇLÜLÜK İLE STRESLE BAŞAÇIKMA ARASINDAKİ İLİŞKİ T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME DOKTORA PROGRAMI KAMU SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ÖĞRENİLMİŞ GÜÇLÜLÜK İLE STRESLE BAŞAÇIKMA ARASINDAKİ İLİŞKİ Doktora Tezi

Detaylı

YAZILI BASINDA CİNSEL SUÇLAR: 2006 2008 YILLARI ARASINDA HÜRRİYET VE TAKVİM GAZETELERİNDE YAYINLANAN CİNSEL SUÇ İÇERİKLİ HABERLERİN İÇERİK ANALİZİ

YAZILI BASINDA CİNSEL SUÇLAR: 2006 2008 YILLARI ARASINDA HÜRRİYET VE TAKVİM GAZETELERİNDE YAYINLANAN CİNSEL SUÇ İÇERİKLİ HABERLERİN İÇERİK ANALİZİ T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜVENLİK BİLİMLERİ ANABİLİM DALI YAZILI BASINDA CİNSEL SUÇLAR: 2006 2008 YILLARI ARASINDA HÜRRİYET VE TAKVİM GAZETELERİNDE YAYINLANAN CİNSEL SUÇ İÇERİKLİ

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ARAŞTIRMA RAPORU. Dönem: 22 Yasama Yılı: 5. Nisan 2007

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ARAŞTIRMA RAPORU. Dönem: 22 Yasama Yılı: 5. Nisan 2007 Dönem: 22 Yasama Yılı: 5 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE DE ORTAÖĞRETİME DEVAM EDEN ÖĞRENCİLERDE VE CEZA ve İNFAZ KURUMLARINDA BULUNAN TUTUKLU VE HÜKÜMLÜ ÇOCUKLARDA ŞİDDET VE BUNU ETKİLEYEN ETKENLERİN

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN KİŞİLERARASI PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ VE YÖNELİMLERİ İLE FONKSİYONEL OLMAYAN

Detaylı

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ PSİKOLOJİ ANABİLİM DALI ROMANTİK KISKANÇLIĞIN, BAĞLANMA STİLLERİ,

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ PSİKOLOJİ ANABİLİM DALI ROMANTİK KISKANÇLIĞIN, BAĞLANMA STİLLERİ, T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ PSİKOLOJİ ANABİLİM DALI ROMANTİK KISKANÇLIĞIN, BAĞLANMA STİLLERİ, BENLİK SAYGISI, KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE EVLİLİK DOYUMU AÇISINDAN YORDANMASI YÜKSEK

Detaylı

ÖĞRETMENLERİN DUYGUSAL ZEKÂLARI İLE ÖRGÜTSEL ADANMIŞLIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ (Balıkesir İli Örneği)

ÖĞRETMENLERİN DUYGUSAL ZEKÂLARI İLE ÖRGÜTSEL ADANMIŞLIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ (Balıkesir İli Örneği) T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖĞRETMENLERİN DUYGUSAL ZEKÂLARI İLE ÖRGÜTSEL ADANMIŞLIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ (Balıkesir İli Örneği) Şule KIZIL YÜKSEK LİSANS TEZİ İŞLETME ANABİLİM DALI

Detaylı

FARKLI ÖZ-ANLAYIŞ DÜZEYLERİNE SAHİP ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KARAR VERMEDE ÖZSAYGI, KARAR VERME STİLLERİ VE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

FARKLI ÖZ-ANLAYIŞ DÜZEYLERİNE SAHİP ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KARAR VERMEDE ÖZSAYGI, KARAR VERME STİLLERİ VE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK BİLİM DALI FARKLI ÖZ-ANLAYIŞ DÜZEYLERİNE SAHİP ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KARAR VERMEDE

Detaylı

T.C. DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ

T.C. DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ T.C. DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞ YERİNDE YILDIRMA (MOBBING) VE ÖRNEK BİR ÇALIŞMA Bitirme Tezi Ensar ALDIĞ 200982023 Danışman:Yrd.Doç.Dr. Deniz KANTUR İstanbul,

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BEŞ FAKTÖR KİŞİLİK KURAMI NA GÖRE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ ALT BOYUTLARININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BEŞ FAKTÖR KİŞİLİK KURAMI NA GÖRE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ ALT BOYUTLARININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ. Tarih Okulu Dergisi (TOD) Journal of History School (JOHS) Mart 2014 March 2014 Yıl 7, Sayı XVII, ss. 939-971. Year 7, Issue XVII, pp. 939-971. DOI No: http://dx.doi.org/10.14225/joh400 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN

Detaylı

Banu ERGEN İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, İstanbul, Türkiye banu.ergen@medeniyet.edu.tr

Banu ERGEN İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, İstanbul, Türkiye banu.ergen@medeniyet.edu.tr Üniversite Öğrencilerinin Akademisyen ve Ebeveyn Etkileşimleri Işığında Liderlik Modeli Belirlenmesinde Karizma ve Entelektualite Etkisinin Araştırılması Investigation Of The Charisma And Intellectuality

Detaylı

DOKTORA TEZİ. Yaşar KUZUCU

DOKTORA TEZİ. Yaşar KUZUCU ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİMDE PSİKOLOJİK HİZMETLER BİLİM DALI (REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA PROGRAMI) DUYGULARI FARK ETMEYE VE İFADE ETMEYE YÖNELİK

Detaylı

ZÜBEYDE HANIM DOĞUMEVİ HASTANESİNE BAŞVURAN GEBELERİN EMPATİK İLETİŞİM AÇISINDAN SAĞLIK PERSONELİNDEN BEKLENTİLERİ

ZÜBEYDE HANIM DOĞUMEVİ HASTANESİNE BAŞVURAN GEBELERİN EMPATİK İLETİŞİM AÇISINDAN SAĞLIK PERSONELİNDEN BEKLENTİLERİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ZÜBEYDE HANIM DOĞUMEVİ HASTANESİNE BAŞVURAN GEBELERİN EMPATİK İLETİŞİM AÇISINDAN SAĞLIK PERSONELİNDEN BEKLENTİLERİ Aylin ÖZMEN SAĞLIK

Detaylı

EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİN MESLEKİ TÜKENMİŞLİKLERİ İLE EVLİLİK DOYUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİN MESLEKİ TÜKENMİŞLİKLERİ İLE EVLİLİK DOYUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİN MESLEKİ TÜKENMİŞLİKLERİ İLE EVLİLİK DOYUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ Hazırlayan Celal Kadir Çelik Eğitim Bilimleri Ana Bilim

Detaylı