NAL MORAN ATLETZM ETM VAKFI 1. BEBESTAD ATLETZM OYUNLARI 2006

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NAL MORAN ATLETZM ETM VAKFI 1. BEBESTAD ATLETZM OYUNLARI 2006"

Transkript

1 1 NAL MORAN ATLETZM ETM VAKFI 1. BEBESTAD ATLETZM OYUNLARI 2006 lkçalardan günümüze çocuklar, oyunda boy ölçümekten ve kendilerini akranlaryla kyaslayacak durumlar yaratmaktan holanrlar. Atletizm, içerdii çeitli yarma alanlar nedeniyle bu tarz etkileime olanak tanyan mükemmel bir ortam yaratr. Atletizmle tanmann, çocuklarn hayatnda ayrcalkl bir an olarak yer almas isteniyorsa bu sporun yöneticilerine bütünüyle çocuklara uyarlanm programlar oluturmak görevi dümektedir. Oysaki günümüzde çocuklar için düzenlenmi atletizm yarmalar, çounlukla erikinlere ait yarmalarn birer minyatürü ya da küçültülmü birer modeli gibidir. Bu uyumsuzluk çou zaman beraberinde dengeli büyüme açsndan çocuun ihtiyaçlarna tamamen ters düen erken ihtisaslama ile küçüklerin çok büyük ekseriyeti için zarar verici olan zamansz bir seçkincilik getirmektedir. Büyükler atletizminde olduu gibi, yarma artlarnn standart olmas, genelde çocuklar özelleme denen bu tehlikeli tuzaa düürmektedir. Bu da, beden geliimi açsndan çocuklar için uygun olan çoklu yarma ilkesi ile çelien bir durum yaratmaktadr. Yaplan aratrmalar, dier önemli sakncalarn yan sra tek branla snrlanmann çocukta, ayrca ilgi kayb yarattn göstermitir. Çünkü bu durumda sonuç zaten bellidir; bir kii kazanacak, dierleri kaybedecektir. Birçok deneme, aratrma ve yinelenmi pilot yarmalardan elde edilen sonuçlar, IAAF küçük yatakiler için yalnzca çocuun geliim gereksinimlerine odakl yeni bir atletizm kavram gelitirmek mecburiyetiyle kar karya getirmitir. Tasarlanan yeni Atletizm kavramna göre, bu yolda düünülecek tüm faaliyetler (yarmalar, organizasyonlar v.b.) çocuklara: heveslendirici, çekici bir atletizm, eriilebilir bir atletizm, eitici bir atletizm sunmak zorundadr. Çocuklardan kaynaklanan bu özellikler bir tarafa, IAAF ayn zamanda düzenleyici birimin isteklerini göz önünde bulundurmak, yani önerecei faaliyet biçiminin sistemli olarak yaplabilirliini kesinlikle salamak durumundadr. Bu amaçla 2001 in ilkbaharnda, IAAF bir çalma grubu görevlendirmitir. Bu gruptan, yetikinlerin atletizminden farkl bir atletizm uygulamas yaratmalar istenmitir. Tamamlandktan sonra bu projeye, IAAF KIDS ATHLETICS ad verilmitir ylna gelindiinde IAAF, 7 15 yataki gençlerle ilgili evrensel bir politika izleme karar almtr. Bu politikann iki hedefi bulunmaktadr. 1) Atletizmi okul ortamnda dünyada en çok yaplan ferdi spor bran durumuna getirmek, 2) Gençlerin Federasyonlar çerçevesinde olsun, Federasyonlardan bamsz ortamlarda olsun, atletizmle ilgili geleceklerini en güvenilir ekilde hazrlamalarn salamak. Böyle bir giriim hem yarmaclarn ya ile hem düzenleyici kurumla uyumlu formatlarda ortaya konulmaktadr. Çünkü bunlar ayn zamanda çocuk uygulamalar ile ilgili düzenleyici unsurlar etkileyecektir. Bunlar atletlerin çaltrlmas, antrenör ve çaltrclarn eitimi, hakemlerin ve yöneticilerin yönlendirilmesi... v.b. gibi. IAAF çalma grubunun hazrlad bu program, Naili Moran Atletizm Eitimi Vakf ile Ege Üniversitesi BESYO, Celal Bayar Üniversitesi BESYO, Adnan Menderes Üniversitesi BESYO ve Kocaeli Üniversitesi BESYO ibirliiyle, Türk atletizminin altyapsna kaynak oluturmak amacyla Bebestad Atletizm Oyunlar adyla aadaki gibi uyarlanmtr.

2 2 2. BEBESTAD KAVRAMI Bebestad oyunlar IAAF programna paralel olarak, çocuklara ATLETZM OYUNU oynama zevkini vermek için tasarlanmtr. Yeni oyunlar, yeni sunumlar içinde çocuklarmza, koular, atmalar, atlamalarla ilgili, akla gelebilecek küçük büyük her tür ortamda (stat, oyun alan, salon, park, bahçe, arsa ve çeitli bo alanlar) yeni eyler örenmek, kefetmek ve uygulamak olana yaratmaktadr. Sunulan oyunlar ise atletizm yapmann, salk, eitim ve kiisel geliim açsndan getirecei yararlardan bütün çocuklarn istifade etmesini salayacaktr Hedefler Bebestad Atletizm Oyunlaryla ilgili organizasyon hedefleri aada sralanmtr: Çok sayda çocuun ayn anda yarma halinde bulunabilmesi, Atletizmin temel branlarnn tüm formlarnn denenebilmesi, yi sonuçlar elde eden çocuklarn hep en süratliler veya en güçlüler olmamas, Teknik artlarn, çocuklarn yalarna göre deimesi ve farkl koordinasyon ve becerileri gerektirmesi, Çocuklara Atletizm cazip gösterecek bir yaklam salamas. Yarmalar uygulamann basit olmas ve sralamann takmlarn bitiri srasna göre belirlenmesi, Yardmc personel ve hakem ihtiyacnn en azda tutulmas, Atletizmin, karma takm (kz erkek kark) yarmas olarak görülmesi, BebeStad Atletizm Oyunlar yaps gerei aadaki amaçlar tamaktadr: Bedensel Etkinlik: Bu yarmalar, bir okulun örencisi, bir kulübün veya herhangi baka bir topluluun üyesi olarak, bedensel etkinlikte bulunan çocuklarn; böyle bir etkinlie düzenli bir biçimde katlmann getirdii yararlar, kendiliinden fark etmelerini salamak ve motive olmalar açsndan mükemmel bir araçtr. Sa'l('(n Öneminin Vurgulanmas(: Tüm spor faaliyetlerinin balca hedefi, çocuklarn uzun vadeli salklarn pekitirmek amacyla kendilerini, oyun oynaya tevik etmek olmaldr. Beden salnn, etkin bir yaam sürdürmenin, temel motor fonksiyonlar canl tutmann ve ömür boyu çeitli sportif etkinliklerde bulunmann sonucuna bal olduu bilinmektedir. Beden salna yararlar açsndan Atletizm, içerdii çeitlilik ve gerektirdii bedensel vasflar sebebiyle özellikle uygun bir spor dallar. Kar-(l(kl( Sosyal Etkile-im: Takm kurmann ve karlkl sosyal ilikilerde bulunmann temeli Bebestad Atletizm Oyunlarnn özünde mevcuttur. Bu Program takmn her bir ferdine çok büyük önem vermektedir. Atletizmi öncelikle bir takm sporu olarak alglamalaryla çocuklar, beraber çalmay örenerek, ibirliinin önemini kavramaya itilmektedirler. Bu tür yarmalar ayn zamanda, Bebestad Atletizm Oyunlar Programnn tad eitici deere ek olarak, Fair-play erdemini vurgulamak gibi bir zenginlii de tamaktadr. Macerac( Özellikler: Bebestad Atletizm Oyunlarnn en önemli özellii, toplam sonucu beklemenin yaratt heyecandr. Bu heyecan paylamak bile çok özel bir duygu ve yeterince motivasyon yaratacaktr. Bundan önce uygulanmakta olan ve bedensel olarak daha erken gelimi çocuklara avantaj salayan çocuk yarmalarnn aksine, Bebestad Atletizm Oyunlar

3 3 düzenleme grubunun belirlemi olduu yönlendirme ve sralama stratejisi, sonuçlarn önceden tahmin edilemeden, heyecann son ana kadar canl tutulmas üzerine kurulmutur Tak(m Kurma lkesi Takm çalmas, Bebestad Atletizm Oyunlarnn temel ilkesidir. Tüm kou yarmalar takm bayrak yarmas biçiminde yaplr. Ayrca tüm teknik branlardaki (yani atma ve atlamalarda) baar sralamas, her takmda yer alan katlmclarn elde ettikleri bireysel sonuçlarn toplamna baklarak hesaplanr. Sporcularn tümü bir takmda yer alarak yartklarna göre, yetenek seviyesi en düük olan çocuklar bile katlma olana bulabilecektir. Ayrca ölçüsü ne olursa olsun, her bireysel katk, takmn ald sonuçta pay sahibidir. Böylece her bir çocuun katksnn deer tad fikri pekitirilmi olacaktr. Çeitlilik ilkesine uyum bakmndan takmn bütün bireyleri, her bir yarma grubundaki (koular, atmalar, atlamalar) çeitli disiplinlerde ve son olarak dayankllk kousunda yarmak zorundadr. Bu strateji özellikle erken branlamay önlemek amacyla kullanlmtr. Böylelikle Atletizmin geliimine deiik ve çok yönlü bir yaklam getirmek mümkün olmutur Ya- gruplar( ve Yar(-ma Program( Bebestad Atletizm Oyunlar üç ayr ya grubunu esas alr. Grup 1: 7 ve 8 yandaki kz ve erkek çocuklar Grup 2: 9 ve 10 yandaki kz ve erkek çocuklar Grup 3: 11 ve 12 yandaki kz ve erkek çocuklar 7 8 ve 9 10 yalardaki çocuklar için tüm yarmalar takm yar ve takm karlamas eklinde cereyan eder. 11/12 yalardakiler için, koular ya bayrak yarlar biçiminde takm yarmas halinde veya ferdi karlamalar formatnda yaplr; atma/atlama branlarndaki karlamalarda 2 yarmar rakip takmdan oluan gruplar mücadele ederler. Küçükler için ferdi karlamalara doru ilk gelime aamasn tekil eden bu düzenleme iki ayr takmn birçok sporcusundan kurulu gruplar oluturmakla gerçekletirilir. Bu çok önemli aamann düzenlemesi oldukça basittir. Ancak hedefledii örencilerin daha küçük yalardakilere ait yarma formlarn iyice tanm olmalar artna baldr. Bu formlarla yeni tanan veya tanacak olan 11/12 yalardaki çocuklara, kiisel durumlarna göre alt ya gruplarnn programlar uygulanr. Faaliyetler aadaki gibi düzenlenir: 6 Tak(mla düzenleme: AB CD EF: A1 ve B1, A2 ve B2 ve benzeri 9 Tak(mla düzenleme: ABC DEF GH: A1 ve B1, A2 ve C1, B2 ve C2 ve benzeri Elde edilmi olan ksmi sonuçlar, Sonuçlar Genel Tablosunda toplanarak birletirilir. Bayrak yarmalarnda takmlar bir arada kalr. Bütün çocuklar her Bran Kümesinde birkaç kez yaracaklardr. Yarmann ak, Takmlarn Alan dönerek programlarndaki sektörlerde srasyla yarmalar ilkesine dayanr. Her sektörde takmlar yarmac bana 1 dakikaya denk düen bir süre kullanacaktr (10 yarmac=10 dakika). Koular, Atmalar ve Atlamalar Sektörlerindeki yarmalar sona erdiinde, tüm takmlar Dayankllk Yarmasna katlr.

4 4 Üç ya- grubu için ( 7/8, 9/10, 11/12 ) öneriler Çocuklarn seviyesiyle ilgili öneriler sadece gönderme yapma düüncesiyle öne sürülmütür. Deiik oyunlar, özellikle daha küçük ya dilimlerine hitap edenleri her zaman kullanmak mümkündür. Çocuklara sunulacak çeitli Organizasyonlar boyunca programn bütün içerii kullanlmal. Ek uygulamalarla, gelitirilmesi hedeflenen tüm motor yetenekler taranm olaca gibi, kapsaml ve etkili bir motor eitiminin garantisi de elde edilmi olacaktr. Tablo 1: Oyunlar(n Ya-lara Göre Da'(l(m( YAL GRUBU KOLULAR Kanguru Oyunu (Engelli Kou) X X Yengeç Oyunu (Slalom Kousu) X Formula -1 Oyunu (Engel+Slalom+Düz Kou) X X X Ko-Ko Oyunu (Dayankllk Kousu) X X X Çengelli Sprint Engel Bayrak X Çengelli Sprint Bayrak X 40m Engelli Kou X 1000m Dayankllk Kousu X Kap Kapand Oyunu (Dayankllk) X ATLAMALAR Uçmaca Oyunu (Srkla Atlama) X X Zp-Zp Oyunu (p Atlama) X Ön Ölçümlü Üçadm Atlama X X Snrl Hz Almal Üçadm X aretli Uzun Atlama X Kurbaack Oyunu (Durarak leri Atlama) X X Çekirge Oyunu (leri-geri-saa-sola Atlama) X X X Sürat Merdiveni Oyunu (Atlama Kousu Ritmi) X Makas Oyunu (Yüksek Atlama) X ATMALAR Hedeflemece Oyunu (Hedefe Roket Atma) X X Roket Atma Oyunu (Cirit Altrmas) X X X Çökmece Oyunu (Diz Üstü Öne Top Atma) X Körebe Top Oyunu (Çift Kol Geriye Top Atma) X Frldak Oyunu (Disk Altrmas) X X Cirit Oyunu X Disk Oyunu X Toplam Oyun Says Bebestad Atletizm Oyunlarnda takmlar karma olarak (5 i kz, 5 i erkek) kurulur. Tüm ya gruplar için ayn kurallar geçerlidir ve bunlar genellikle ilgililere sözlü olarak bildirilir: Tüm yarmalar takmlar arasnda yaplr. Çocuklar her yarma grubundaki branlardan birkaçnda yarmak zorundadr. Kou, Atma ve Atlama Gruplarndaki branlarn yarmalarnn ayn anda yaplabilmesi için, yarma alan önceden belirlenmi bir emaya göre üç bölgeye ayrlmaldr.

5 5 Görev alm bir sporcunun oyun d kalma olasl göz önünde bulundurularak her takmda bir yedek sporcu belirlenmi ve masaya bildirilmi olmaldr. Oyun d kalm ve yeri yedekle doldurulmu olsa bile bir sporcu takmndan çkm saylmayacaktr Malzeme ve Donan(m Bebestad Atletizm Oyunlarnn düzenlenmesi için özel olarak tasarlanm ve üretilmi malzeme ve donanma gerek duyulmaktadr. Bu malzeme ve donanm sorunsuz tanabilir, kolayca kurulabilir ve süratle sökülebilir olmaldr Yar(-malar(n Alan( ve Süresi Yer gereksinimi en aza indirgenmi düzeydedir. 60 x 40m lik bir alan (çim, yumuak bir zemin veya asfalt) idealdir. Ancak daha küçük yerler de yeterli olacaktr. Yarma süreleri iyi ayarlanm ve snrlandrlm olmaldr. Tam kapasiteli bir yarma için (9 takm x 10 yarmac) genelde ödül töreni dâhil 2 saat yeterli olmaktadr. Bununla beraber daha basit formüllere dayanan, ör: 6 Takmla 7 Oyun üzerinde ( 3 kou, 2atma, 2 atlama ) ve 1 saat 15 dakika süreli faaliyetler tertiplemek mümkündür. 3. BRANFLAR KANGURU OYUNU (9 10 ve 11 12) Kullanlan Malzemeler Kulvar bana iki paspas veya hal parças (60 cm 60 cm ölçülerinde), 4 adet engel (50cm yükseklikte), 2 adet ucu flamal slalom çubuu, 1 adet stafet görevi yapacak hafif çubuk, 1 kronometre.

6 6 Kurallar Renkli eritlerle, yaracak takm saysnn iki kat kadar 40 m boyunda kulvarlar çiziniz. Her iki uca birer flamal slalom çubuu yerletirin. Her takma iki kulvar ayrnz. Birine engelleri 6 metre aralkla yerletirin. Takmlarn bir yarsn, kulvarlarn bir ucuna, dier yarsn öteki ucuna sralayn. Takm yarmaclarnn saysn eit tutun. Çk iareti verilince paspasn üzerindeki birinci yarmac hzla 40m düz koar ve flamal slalom çubuunun etrafndan dönerek bayra ikinci yarmacya verir. Paspasn üzerinde bekleyen ikinci yarmac, elini önünde duran flamal slalom çubuunun arkasndan uzatarak stafeti alr. Hemen önündeki engel bölümünü koar ve bayra üçüncü koucuya getirir. Üçüncü yarmac ayn birinci yarmac gibi 40 m düz koarak bayra dördüncü yarmacya teslim eder. O da 40 m engelli koar ve yarma, tüm koucularn birer düz ve birer engelli parkur komalarndan sonra biter. Not: Stafet sol elle tanr ve bir sonraki koucunun yine sol eline verilir. Deerlendirme Yarmay en ksa sürede bitiren takm birinci olur. Kendisine, yarmaya katlan takm saysna eit bir puan verilir. Dier takmlar, sralarna göre önlerindeki takmdan 1 er puan eksiini alrlar. Gerekli Personel ki kiidir. Bunlarn görevleri unlardr: Yarmay yönlendirmek, Düzeni gözetlemek, Zaman tutmak ve cetvele kaydetmek, Çocuklara çk ve bayrak deiimi srasnda yardmc olmak. YENGEÇ OYUNU (11 12)

7 7 Malzeme Kulvar bana iki paspas veya hal parças (60 cm-60 cm ölçülerinde), 2 adet engel (50 cm yükseklikte), 3 adet ucu flamal slalom çubuu, 1 adet stafet görevi yapacak hafif çubuk, 1 kronometre. Kurallar Renkli eritlerle, yaracak takm saysnn iki kat kadar 40 m boyunda kulvarlar çiziniz. Birine flamal slalom çubuklar ve engelleri, bir slalom çubuu bir engel olacak ekilde eit aralklarla yerletirin. Her takma iki kulvar ayrnz. Takmlarn bir yarsn kulvarlarn bir ucuna, dier yarsn öteki ucuna sralayn. Takm yarmaclarnn saysn eit tutunuz. Çk iareti verilince paspasn üzerindeki birinci yarmac hzla 40m düz koar ve flamal slalom çubuunun etrafndan dönerek bayra ikinci yarmacya verir. Paspasn üzerinde bekleyen ikinci yarmac, elini önünde duran flamal slalom çubuunun arkasndan uzatarak stafeti alr. kinci yarmac bu kez slalomlarn etrafndan dolap engelleri aarak bayra üçüncü koucuya geçirir. Üçüncü yarmac ayn ekilde 40m düz koarak bayra dördüncü koucuya teslim eder. O da 40m slalom / engelli koar ve yarma tüm yarmaclarn her iki tür kouyu tamamladklarnda sona erer. Not: Stafet sol elle tanr ve bir sonraki koucunun yine sol eline verilir. Deerlendirme Yar en ksa sürede bitiren takm birinci olur. Kendisine, katlmc takm saysna eit bir puan verilir. Dier takmlar, sralarna göre önlerindeki takmdan 1 er puan eksiini alrlar. Gerekli Personel ki kii. Bunlarn görevleri unlardr: Yarmay yönlendirmek, Düzeni gözetlemek, Zaman tutmak ve cetvele kaydetmek, Çocuklara çk ve bayrak deiimi srasnda yardmc olmak. FORMULA - I OYUNU (7 8) (9 10) (11 12)

8 8 Malzeme Kulvar bana dört paspas veya hal parças (60cm 60cm ölçülerinde), 12 engel (50cm), 12 slalom çubuu, 20 iaret konisi veya renkli erit; takm bana bir hafif stafet ve 1 kronometre. Kurallar Formula 1, Takmlar oluturan sporcularn tüm yeteneklerini gelitirmeyi amaçlayan bir oyundur. Ayn anda alt takm birden yartrlabilir. 80metre boyunda, dört bölüme ayrlm bir parkurda yaplr. Bunlar srasyla Takla atma, sürat, slalom ve engel bölümleridir. Formula 1 bir takm yardr ve takmlarn tüm yarmaclarnn buna katlmalar gerekmektedir. Deerlendirme Yarmay en ksa sürede bitiren takm birinci olur. Kendisine katlan takm says kadar puan verilir. Gerekli Personel Engel, slalom ve sprint bölümlerinde görev yapacak 2 yardmc Bir starter ile var noktasnda zaman tutacak bir görevli Sonuçlar cetvele kaydedecek bir görevli KOF-KOF OYUNU (7-8) (9-10) (11-12) Malzeme 6 koni (flama, iaret levhas), bir kronometre, bir düdük ve her yarmac bana 20 renkli kart veya plastik jeton. Olanak varsa uzun taraf 50m, ksa taraf 25m (toplam 100m) olan bir dörtgen alan yaratnz.

9 9 Kurallar Her yarmacya bu parkur üzerinde 8 dakikalk bir kou süresi tannr. Yarmac her bir turu bitirdiinde, takm bir kart kazanr. Kou süresinin son dakikasna girildiinde, bir dakika süre kald duyurulur. Bu yarmada takmlar 1 den fazla sporcudan oluabilir. Deerlendirme Süre sonunda en çok kart toplam olan takm birinci olur ve takm says kadar puan kazanr. Gerekli Personel Yarmann düzenini salayacak bir görevli Kartlar toplayp, yarma sonunda sayacak görevli 1 Çk görevlisi, 1 kronometre görevlisi. Bu görevli ayn zamanda sporculara son dakikay düdükle bildirecektir. UÇMACA OYUNU (Srkla Atlama Altrmas) (9 10) (11 12) Malzeme Boyu 2,5m yi amayan hafif bir srk (cam elyaf, bambu veya herhangi baka bir madde olabilir). Sra sarmak için bez bant, 5 adet halka (bisiklet lastii veya iç lastii) ve 1 adet metre. Kurallar Kireç, tebeir veya baka bir madde ile yeri iaretleyiniz. Hz alma mesafesi 5m dir. Bu mesafeye srk saplama yeri hazrlaynz (kum torbas, dayanma takozu veya olanak varsa küçük bir çukur). Bu noktadan öne doru 1m uzaklktan balayarak halkalar birbiri ardna bitiik olarak yerletiriniz. Sçrama tek ayakla yaplmaldr. Yarmac sol ayayla sçryorsa sa eli üstte, sa ayayla sçryorsa sol eli üstte olacak ekilde sr iki elle kavrayarak tutar. Ellerin uzakl kalça genilii kadar olmaldr. Sporcu hzlanarak sr saplama yerine dayar ve sra tutunarak havalanr. Hedef mümkün olduu kadar uzanda bulunan halkann ortasna dümektir. Sakatlklar önlemek için, iki ayak üzerine düme öretilmelidir.

10 10 Deerlendirme Saplama noktasna göre birinci halkaya düme (= 2 puan), 2 inci halka (= 3 puan), üçüncü halka (= 4 puan), dördüncü halka (= 5 puan), 5 inci halka (= 6 puan) kazandrr. Sporcular iki deneme yaparlar. Yarmacnn halka dna dümesi durumunda kendisine 1 hak daha verilir. Gerekli Personel Saplama alan gözlemcisi Düme Alan gözlemcisi Sonuçlar kayda geçirme sorumlusu ZIP ZIP OYUNU (Sçrama Al%trmas) (8 9) Malzeme Yarmac saysna göre yeteri kadar atlama ipi, 1 kronometre Kurallar Yarmaclar düz bir çizgi üzerinde sralanr; ip elde, kollar vücudun iki yannda sarkar ekilde tutulur. Bala komutu verilince yarmaclar belirlenmi yöntemle ve yine belirlenmi zaman içinde, mümkün olan en yüksek sayda atlama yapalar. Atlamalar, ya gruplarna göre ayn anda iki ayakla veya ayr ayr tek ayakla yaplacaktr. Örnein: Grup I (8 9 ya) iki ayakla 15 saniye Grup II (10 11 ya) ve Grup III (12 13 ya) ayr ayr her bir ayakla 15 saniyelik 2 er deneme Deerlendirme Bir takmn her yarmacsnn belirlenmi zaman içinde yapt atlama saysnn toplam, o takmn puann belirler.

11 11 Gerekli Personel Bala komutunu verecek sorumlu, Yarma düzeni gözlemcisi, Kronometre sorumlusu, Puanlar toplama ve sonuç kayt sorumlusu. KURBAACIK OYUNU (Uzun Atlama Al%trmas) (7 8) (9 10) Malzeme: Her istasyon için bir adet metre. Renkli tebeirler. Kurallar: Bir çk çizgisi çizilir. Yarmaclar, çk çizgisi arkasnda sralanrlar. 1 inci yarmacnn ayakuçlar çizgiye deyecek ekildedir. Çk komutu verilince, yarmac çökerek hzla öne doru sçrama yapar ve mümkün olduu kadar uzaa varmaya çalr. Yaran sporcunun ulat nokta çizgiyle veya bir engel tahtas koyularak iaretlenir (iaret çk çizgisine en yakn topuktan alnr). Takmn bir sonraki yarmacs bu çizgiye ayakucu gelecek ekilde çk yapar. Yarma bitiminde takmn tüm sporcularnn ulat toplam uzaklk takmn puann oluturur. Deerlendirme En uzun mesafeyi baaran takm birinci olur ve kendisine katlmc takm says kadar puan verilir. Gerekli Personel Her takm için bir yardmc gerekecektir. Bunlarn görevleri: Yarn düzenli biçimde gelimesini salamak Uzunluklar ölçmek Sonuçlar kaydetmek

12 12 ÇEKRGE OYUNU (Atlama Al%trmas) (7 8) (9 10) (11 12) Malzeme Art iareti biçiminde yerletirilmi hal veya benzeri malzeme, bir kronometre Kurallar Yarmac, art iaretinin ortasnda ayaklar bitiik olarak hazr bulunur. Bala komutu verilince öne, arkaya, saa, sola sçrar. Bunu yaparken, her seferinde ortaya dönecektir. Yarmaclarn 2 er deneme hakk vardr. Deerlendirme Her deneme 15 saniyedir. Bu süre zarfnda yarmac, ortaya dönerek en çok sayda sçrama yapmaya çalacaktr. Her bir bölme deki sçrama (ön, orta, arka, orta, sa, sol) 1 puan deerindedir. Böylece her tur 8 puan kazandrr. Sporcunun en iyi denemesinin puan deerlendirmeye alnr. Gerekli Personel Her Takm için bir görevli gerekir. Sorumluluklar öyledir: Çk iaretini vermek Yarn düzenini salamak Kronometre tutmak Sonuçlar kaydetmek

13 13 MAKAS OYUNU (Yüksek Atlama) (11 12) Malzeme 4 x 2 m boyutlarnda minder (tercihen cm kalnlnda sünger veya ayn ii görecek baka bir malzeme), yerden 40 cm yükseklikten itibaren 5 er cm ara ile iaretlenmi 2 adet sehpa aya (plastik boru veya herhangi baka malzeme); çta olarak kullanlacak geni lastik bant, 1 adet metre. Kurallar Atlama sehpasndan 5 m uzunluunda (5 7 çocuk koma adm) bir hz alma alan belirlenir ve atlama çtasna derecelik açda bir çizgi ile iaretlenir. Sporcu bu çizgiden itibaren koarak çtaya yaklar. Sçrama tek ayakla yaplr. Lastik çtaya demeden geçilmelidir. Deerlendirme Lastik çta her turda 5 cm yükseltilir. Her sporcunun her yükseklikte 2 deneme hakk vardr. Takm üyelerinin elde ettikleri sonuçlarn toplam Takmn puann belirler. En çok yükseklie ulaan Takm birinci olur ve katlmc Takm says kadar puan alr. Dier Takmlara sralarna göre birer eksik Puan verilir. Gerekli Personel ki kiidir. Sorumluluklar öyledir: Yarmann düzenini salamak, Çta yüksekliklerini ayarlamak, Alan yükseklikleri belirlemek, Sonuçlar kaydetmek.

14 14 SÜRAT MERDVEN OYUNU (Atlama Al%trmas) (8 9) (9 10) Malzeme Kulvar bana 2 adet koni, basamak aralar 50cm olan 1 adet sürat merdiveni. Kurallar 2 koniyi 9,50metre ara ile dikiniz. Her iki koni ile merdiven arasnda 2,50metre mesafe brakn. Yarmac, ayakucu birinci koninin hizasndaki çk çizgisinde, ayakta çk pozisyonunda bekler. Çk komutu verilince koarak, ikinci koniye eliyle dokunup, yine koarak ayn yolla birinci koniye döner. Sporcu birinci koniye dokununca kronometre durdurulur. Bir yarmac, kou srasnda admn merdivenin dna basarsa veya basamaklardan birini atlarsa, görevli gözlemci, o yarmacnn kulvarnda kou yönündeki koniyi 1metre ileri alacaktr. Böylece yarmac daha uzun bir mesafe komak zorunda braklarak cezalandrlm olacaktr. ki hata için mesafe 2 metreye ve her hata için 1 metre artacak. Deerlendirme Parkurun tamamland süre göz önüne alnr. En iyi denemenin sonucu geçerlidir. Takm sporcularnn toplam puanlar en yüksek olan Takm birinci olur. Gerekli Personel Her Takm için bir görevli gerekir. Sorumluluklar öyledir: Çk iaretini vermek Yarn düzenini salamak Kronometre tutmak Sonuçlar kaydetmek

15 15 HEDEFLEMECE OYUNU (Atma al%trmas) (7 8) (9 10) Malzeme stasyon bana 1 hedef levhas (minder veya büyükçe bir çember olabilir) 1 adet atma gereci (top veya cirit stilinde atmaya uygun herhangi bir gereç-roket) Kurallar 2,50m yüksekliinde bir lastik bant ve gerisinde 3metre geniliinde bir alan gerekmekte. Buradan itibaren yere erit veya tebeirle 5metre, 6metre, 7metre ve 8metre uzaklkta çizgiler çizilir. Yarmaclar atlarn bu çizgilerin arkasndan yapacaklardr. Her yarmac at yapaca çizgiyi kendi seçer. Puanlar, baarl atn yapld çizginin uzaklna göre artar veya azalr. Arac hedef alana veya snr çizgisine düürmek baar saylr. Deerlendirme 5m lik çizgiden baarl bir at = 2 puan; 6m lik çizgiden = 3 puan; 7m lik çizgiden = 4 puan; 8m lik çizgiden = 5 puan). Araç engeli ap alana isabet etmedii takdirde 1 puan verilir. Gerekli Personel Her takm için bir kii aadaki görevleri yapacaktr. Oyunun kurallara uygunluunu kontrol etmek (yükseklik, uzaklklar ve at) Atma gerecinin atma çizgisine dönmesini salamak. Sonuçlar kaydetmek ROKET OYUNU (Cirit Al%trmas) (7 8) (9 10) (11 12) Malzeme Her istasyon için 1 adet köpükten (veya plastikten) yaplm cirit (1. ve 2. ya gruplar) 1 adet hafif cirit veya cirit görevi yapabilecek herhangi baka bir gereç (3. ya grubu) kullanlr.

16 16 At çizgisine dikey bir hat üzerinde 5 metre mesafeden erit veya tebeirle 25 er santim aralklarla iaretler çiziniz. Kurallar Sporcu atma aracn en az 5 metrelik bir mesafeden ve ksa bir hz alma kousundan sonra at alanna doru atar. Her yarmacnn iki deneme hakk vardr En iyi denemenin sonucu deerlendirilir. Deerlendirme Atlar at çizgisine 90 derece aç ile ölçülür. Sporcularnn att mesafelerin toplam, Takmn srasn belirler. En yüksek toplam elde eden takm birinci olur. Gerekli Personel Her takm için bir kii aadaki görevleri yapacaktr. Oyunun kurallara uygunluunu kontrol etmek At uzunluunu ölçmek Atma gerecinin atma çizgisine dönmesini salamak. Sonuçlar kaydetmek ÇÖKMECE TOP OYUNU (Atma Al%trmas) (7 8) (9 10) (11 12) Malzeme 1 adet 1kg lk salk topu, 1 adet metre, renkli erit veya tebeir tozu. Kurallar Yarmac 50cm yüksekliindeki bir minderin veya ayn yükseklikte herhangi baka bir gereç önünde diz çöker. Topu iki eliyle kavrayarak hafifçe arkaya doru yaylanr ve topu olabildiince uzaa frlatr. Attan sonra yarmac önündeki yumuak zemine hafifçe düerek yaslanacaktr. Deerlendirme Mesafeler, at çizgisine dikey bir hat üzerinden 25 er cm aralarla ölçülür. Araç iki iaret arasna dütüü takdirde daha iyi olan mesafe geçerlidir. Her yarmacnn iki at hakk vardr. En iyi at deerlendirmeye alnr. Yarmaclarn kaydettikleri mesafelerin toplam Takm

17 17 sralamasn belirler. En yüksek toplam elde eden takm birinci olur ve katlan takm says kadar puan alr. Gerekli Personel ki kii gerekir ve görevleri aadaki gibidir: Oyunun kurallara uygunluunu kontrol etmek, At uzunluunu ölçmek, Atma gerecinin atma çizgisine dönmesini salamak, Sonuçlar kaydetmek. KÖREBE TOP OYUNU (Atma Al%trmas) (9-10) (11-12) Malzeme stasyon bana 1 adet 2kg lk salk topu, 1 adet metre Kurallar Yarmac srt at alanna dönük, ayakta ve bacaklar bitiik olarak durur. 2kg lk salk topunu iki eliyle kavrayarak önde tutar. Daha sonra çöker (kaslarn gerilmesi salanr), ardndan hzla bacaklarn ve kollarn gererek topu bann üzerinden geriye doru, olabildiince uzaa frlatr. Atn yaptktan sonra sporcu geriye adm atarak arkasndaki çizginin gerisine geçer.

18 18 Ölçümler at çizgisine dikey bir hat üzerinden 90 derecelik aç ile ve 25cm lik aralklarla yaplr. Her yarmacnn iki at hakk vardr. En iyi at deerlendirmeye alnr. Sporcularn atlarna göre en yüksek mesafe toplamna ulaan takm birinci olur. Kendisine, yara katlan takm says kadar puan verilir. Gerekli Personel ki kii gerekecektir. Bunlarn görevleri aadaki gibidir: Oyunun kurallara uygunluunu kontrol etmek At uzunluunu ölçmek Atma gerecinin atma çizgisine dönmesini salamak. Sonuçlar kaydetmek FIRILDAK OYUNU (Disk Al%trmas) (9 10) (10 11) (11 12)

19 19 Malzeme Futbol kalesinin ön direkleri veya benzeri bir yapnn gerisindeki alan, üst direkten eritler sarktarak sol, orta ve sa olmak üzere 3 eit bölgeye bölünür (veya duvara çizgi çizerek). Alann 5metre önünde at çizgisi çizilir. Yarmac bu çizginin ortasnda ayakta durarak top veya benzeri baka bir arac alana doru frlatr. Bu srada sporcunun kolu düz tutulacaktr (hareket disk atna veya tenis raketiyle topa forhand vuru ekline benzer). Her yarmac topu at yapan kolunun tarafndaki bölmeye atmaya gayret edecektir. Sa kolla atanlar sa bölmeye, sol kolla atanlar ise sol bölmeyi hedefleyeceklerdir. Deerlendirme Her yarmacnn iki at hakk vardr. Kendileri için doru bölmeye atan sporcuya 3 puan, orta bölmeye isabet ettirene 2 puan, ters bölmeye atanlara 1 puan verilir. Araç Bölge snrlarna dokunduu takdirde puan verilmez. Her iki hakknda gerecini bu Bölgelerin dna düüren yarmacya ek bir at hakk verilir. Takmdaki yarmaclarn elde ettikleri puanlarn toplam Takm puann oluturur. En fazla Puan toplayan takm birinci olur ve katlan Takm says kadar puan alr. Dier takmlar aldklar puanlara göre sralanrlar. Gerekli Personel ki kii gerekecektir. Bunlarn görevleri aadaki gibidir: Oyunun kurallara uygunluunu kontrol etmek Atma gerecinin atma çizgisine dönmesini salamak. Sonuçlar kaydetmek SEKMECE (7 8) (9 10) Malzeme Yere çizmek yerine çember kullanmak mümkündür. Verilen mesafeler çizili ekillerin veya çemberlerin orta noktasndan itibaren ölçülür. Kurallar Yarmac, çizili alann içinde kendi seviyesine uygun bölmeyi seçer. aretlenmi yaklama alannda en çok 5m uzunluunda bir koudan sonra atlar. Atlamada ilk bast ayak üzerinde seker, adm atar ve iki ayak üzerine düer. En az 2 denemeye izin verilir. Her atlama kaydedilir, bunlarn en iyisi Takmnn puan toplamna katlr.

20 20 seçer. 7 8 yalardakiler izin verilmi iki bölmeye atlarlar yatakiler bölmelerini kendileri Deerlendirme 7-8 yalar için : 1m = 1 puan, 1,25 = 2 puan, 1,50m = 3 puan 9-10 yalar için: 1,50m = 1 puan, 1,80m = 2 puan, 2,15m= 3 puan Sralama skora göre belirlenir. Gerekli Personel Takm bana 1 kii gerekecektir. Görevleri unlardr: Atlamann geçerliliini denetlemek Performans ölçmek Yaplan dereceyi fie kaydetmek ATLAMBAÇ (9 10) Malzeme: Her kulvarda Yere kireçle, 50 x10 cm ebadnda iki paralel çizilir. Bunlarn arasnda 40cm lik ayak basma alan braklr. Ayak basma alanna merkezleri srasyla 1,50m; 2,50m ve 3,50m mesafede olan üç hedef alan çizilir (veya üç çember yerletirilir) ve 1, 2, 3 puan arl verilir. Kurallar: 5m uzunluunda bir hz alma kousundan sonra yarmaclar basma alanna belirgin bir iz brakacak ekilde atlayarak hedef alanna (orada da belirgin iz brakarak) düecektir. Her yarmacnn 3 deneme hakk vardr. Deerlendirme Performans aadaki gibi deerlendirilir: Ayakta olarak baslan Hedef alana göre verilen puan (hedef 1-1,50m -; hedef 2-2,50m - ; hedef 3-3,50m )

21 21 Hedef 1 = 1 puan, Hedef 2 = 2 puan, Hedef 3 = 3 puan ki ayak hedef içine düerse = + 1 puan Basma izi belirgin olarak Basma alan içinde ise = + 2 puan 10cm lik paraleller üzerinde ise = +1 puan Bunlarn dnda = 0 puan Her atlay kayda geçer. En iyi dereceler Takmn hanesine yazlr Gerekli Personel: Takm bana bir yardmc gerekecektir. Bu kii: Basma alanndaki izin belirginliini saptamakla Düü alanndaki iziz belirginliini saptamakla Her yarmacnn puanlarnn hesabn tutmak ve Skorlar kaydetmekle görevli olacaktr ÇENGELL SPRNT / ENGEL BAYRAK YARIFMASI (11-12) Malzeme: Kulvar bana 2 adet 50cm yüksekliinde engel, 2 adet iaret konisi, 2 adet flama direi Kurallar: Her takm için 40m uzunluunda iki kulvar. Birinde 10m uzunluunda iaretlenmi bir Bayrak deitirme alan bulunacak, dierinde 17,5m ara ile yerletirilmi iki engel bulunacaktr. Takmlar deitirme alannda hazrlanrlar. Komut verildiinde birinci yarmac elinde halkay tutarak ilk flama direi yönünde koar, etrafndan dönüp engelleri aar ve ikinci flamann arkasndan döndükten sonra deitirme alanna ular. Burada beklemekte olan ikinci yarmacya halkay verir. kinci yarmay ayn ekilde kousunu tamamlayp üçüncü takm arkadana halkay verir. Takmlarn tüm yarmaclar kotuktan sonra yarma biter. Bayra alacak koucu, deitirme alan içinde kou yönünde hareketlenebilir. Kronometre kullanlyorsa, birinci koucu çk noktasndan çkt an çaltrlr ve son koucu var çizgisine yani deitirme alan giriine vardnda durdurulur. Deerlendirme: Bitiri srasna göre, veya kronometre tutuluyorsa en iyi zamana göre sralama yaplr.

2008 2009 SEZONU BANK ASYA 1.LG MÜSABAKALARI STATÜSÜ

2008 2009 SEZONU BANK ASYA 1.LG MÜSABAKALARI STATÜSÜ 008 009 SEZONU BANK ASYA.LG MÜSABAKALARI STATÜSÜ MADDE TANIM 008 009 sezonunda bu kategori Bank Asya.Lig olarak adlandrlmtr ve bu ekilde anlacaktr. MADDE AMAÇ Bu statü, Bank Asya.Lig tanmn, Kulüplerin

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL SPOR FAALİYETLERİ İLKOKULLAR BEBESTAD ATLETİZM OYUNLARI (IAAF ÇOCUK ATLETİZMİ)

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL SPOR FAALİYETLERİ İLKOKULLAR BEBESTAD ATLETİZM OYUNLARI (IAAF ÇOCUK ATLETİZMİ) Bu açıklamalar Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Naili Moran Atletizm Eğitim Vakfı işbirliği ile hazırlanmıştır. BebeStad Oyunları Organizasyon Hedefleri BebeStad oyunları, yeni sunumlar

Detaylı

WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKN KLER (PROJE NO : FEN-E-050608-138)

WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKN KLER (PROJE NO : FEN-E-050608-138) T.C. MARMARA ÜNVERSTES MSEL ARATIRMA PROJELER KOMSYONU BAKANLII PROJE RAPORU WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKNKLER M SIMÜLATÖRLERN HAZIRLANMASI (PROJE NO : FEN-E-050608-138) Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor?

Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor? IBM Global Social Segment Haziran 2007 Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor? 15 Bat Avrupa ülkesindeki sosyal güvenlik yönetimi CEO lar ile yaplan görümeler Hazrlayanlar: Prof. Dr. Paul SCHOUKENS Prof.

Detaylı

TÜRKYE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU Hakemlie Giri Unvan ve Klasmanlara Ayr#lma ile Vize Yenileme Kural, Prensip ve Yöntemleri ç Talimat#

TÜRKYE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU Hakemlie Giri Unvan ve Klasmanlara Ayr#lma ile Vize Yenileme Kural, Prensip ve Yöntemleri ç Talimat# TÜRKYE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU Hakemlie Giri Unvan ve Klasmanlara Ayr#lma ile Vize Yenileme Kural, Prensip ve Yöntemleri ç Talimat# AMAÇ Madde 1. Bu ç Talimat, futbol hakemlerinin; hakemlie

Detaylı

KÖK HÜCRE TEKNOLOJS. Alev DATAN, Gürkan GÜNAL, Lamia LDOAN, Gözde SOMUNCU

KÖK HÜCRE TEKNOLOJS. Alev DATAN, Gürkan GÜNAL, Lamia LDOAN, Gözde SOMUNCU KÖK HÜCRE TEKNOLOJS Alev DATAN, Gürkan GÜNAL, Lamia LDOAN, Gözde SOMUNCU Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca E'itim Fakültesi, Fen Bilgisi Ö'retmenli'i alevdastan2007@hotmail.com, gurkangnl@hotmail.com, lamiaildo'an@hotmail.com,

Detaylı

Turizm Tesisleri Yönetmelii

Turizm Tesisleri Yönetmelii Turizm Tesisleri Yönetmelii Birinci Ksm - Balangç Hükümleri Amaç Madde 1 - Yönetmeliin amac, turizm yatrm ve iletmelerinin gelitirilmesi, günün artlarna uygun hale getirilmesi belgeli turizm yatrm ve iletmelerinin

Detaylı

3.2. Avustralya (Queensland Eyaleti)

3.2. Avustralya (Queensland Eyaleti) ekil. Bamsz bölümlerin 3B temsili amacyla oluturulan ara yüz (Stoter ve Oosterom, 006) 3.. Avustralya (Queensland Eyaleti) Avustralya nn Queensland eyaletindeki kadastral yap B yüzey parselinden bamsz

Detaylı

KÜRESELDEN YERELE STRATEJİ LER VE UYGULAMALAR. Sempozyum Kitabı. Editör Yrd. Doç. Dr. Ümit İzmen

KÜRESELDEN YERELE STRATEJİ LER VE UYGULAMALAR. Sempozyum Kitabı. Editör Yrd. Doç. Dr. Ümit İzmen KÜRESELDEN YERELE STRATEJİ LER VE UYGULAMALAR Sempozyum Kitabı Editör Yrd. Doç. Dr. Ümit İzmen Editör Yardımcıları ve Yayına Hazırlayanlar Burcu Berent Zühal Özbay Daş Betül Çelikkaleli 18 Kasım 2011 Pamukkale

Detaylı

TÜRKYE NN DÖNÜÜM SÜRECNDE ANAHTAR BR MEKANZMA OLARAK e-devlet, e-dönüüm VE ENTEGRASYON STANDARTLARI

TÜRKYE NN DÖNÜÜM SÜRECNDE ANAHTAR BR MEKANZMA OLARAK e-devlet, e-dönüüm VE ENTEGRASYON STANDARTLARI ÖZET TÜRKYE NN DÖNÜÜM SÜRECNDE ANAHTAR BR MEKANZMA OLARAK e-devlet, e-dönüüm VE ENTEGRASYON STANDARTLARI Mustafa ACAR* Erhan KUMA** Küreselleme ve internet ça insanolunun zaman-mekân algsn deitirmekte,

Detaylı

Daha fazla bilgi için www.moving-behaviour.com

Daha fazla bilgi için www.moving-behaviour.com 1 "Bu yayın Avrupa Komisyonu, Hayatboyu Öğrenme Programı, Comenius Okul Ortaklıkları alt programı tarafından finanse edilmiştir. Bu yayın yalnızca projeye ortak okulların görüşlerini yansıtır ve Avrupa

Detaylı

Siber Güvenlik Risk Analizi, Tehdit ve Haz rl k Seviyeleri

Siber Güvenlik Risk Analizi, Tehdit ve Haz rl k Seviyeleri Siber Güvenlik Risk Analizi, Tehdit ve Hazrlk Seviyeleri Seda YILMAZ ve eref SAIROLU Özet Bu çalmada, siber güvenlik konusunda uygulanmas önerilen evrensel kurallar, siber kaynaklarn risk analizi, tehdit

Detaylı

BR BÜYÜME STRATEJS OLARAK FRANCHSNG SSTEM; FRMALAR AÇISINDAN ÖNEM, MEVZUAT BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI Dr.Suphi ASLANOLU

BR BÜYÜME STRATEJS OLARAK FRANCHSNG SSTEM; FRMALAR AÇISINDAN ÖNEM, MEVZUAT BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI Dr.Suphi ASLANOLU BR BÜYÜME STRATEJS OLARAK FRANCHSNG SSTEM; FRMALAR AÇISINDAN ÖNEM, MEVZUAT BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI Dr.Suphi ASLANOLU ÖZET Günümüzde, firmalar açsndan uluslararaslama ve uluslararas faaliyetlerde

Detaylı

ORGAN NAKLLER VE ORGAN BAIININ ÖNEM ÖZET

ORGAN NAKLLER VE ORGAN BAIININ ÖNEM ÖZET ORGAN NAKLLER VE ORGAN BAIININ ÖNEM Elif YETER, Sava DEMRTA Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca E!itim Fakültesi, Fen Bilgisi Ö!retmenli!i elif_164@hotmail.com, savasdemirtas89@hotmail.com ÖZET Organ yetmezli!i

Detaylı

FİYAT ENDEKSLERİ VE ENFLASYON

FİYAT ENDEKSLERİ VE ENFLASYON TÜİK FİYAT ENDEKSLERİ VE ENFLASYON Sorularla Resmi İstatistikler Dizisi - 3 ISSN 0259-5036 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU !"!# 3129 ISBN 978-975-19-4218-0-50 AdetǨ-ΰ ˇðŞŞŞˇ3ìúł Önsöz!! "#$"%!!! "#$%&'(! )*+,+&*+&%!

Detaylı

Kanun. Svlatrlm Petrol Gazlar (LPG) Piyasas Kanunu ve Elektrik Piyasas Kanununda Deiiklik Yaplmasna Dair Kanun

Kanun. Svlatrlm Petrol Gazlar (LPG) Piyasas Kanunu ve Elektrik Piyasas Kanununda Deiiklik Yaplmasna Dair Kanun Kanun Svlatrlm Petrol Gazlar (LPG) Piyasas Kanunu ve Elektrik Piyasas Kanununda Deiiklik Yaplmasna Dair Kanun Kanun No. 5307 Kabul Tarihi : 2.3.2005 BRNC KISIM Genel Hükümler BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam ve

Detaylı

OKULLARIMIZDA NEDEN NİÇİN NASIL KAYNAŞTIRMA YÖNETİCİ, ÖĞRETMEN VE AİLE KILAVUZU

OKULLARIMIZDA NEDEN NİÇİN NASIL KAYNAŞTIRMA YÖNETİCİ, ÖĞRETMEN VE AİLE KILAVUZU OKULLARIMIZDA NEDEN NİÇİN NASIL KAYNAŞTIRMA YÖNETİCİ, ÖĞRETMEN VE AİLE KILAVUZU KOORDİNATÖR Murat GÜRKAN Genel Müdür Yardımcısı KOORDİNATÖR YARDIMCISI Mahmut ÖZBUĞA Şube Müdürü HAZIRLAMA KOMİSYONU Murat

Detaylı

MAL 201- MALZEME BLGS

MAL 201- MALZEME BLGS TÜ Makina Fakültesi MAL 201- MALZEME BLGS 2007-2008 Bahar Ders Notlar Prof. Dr. Ahmet Aran ÇNDEKLER 1. Giri 1 2. Atomsal Ba! 6 3. Kristal Yap&lar 10 4. Kristal Yap& Kusurlar& 17 5. Mekanik Özellikler 26

Detaylı

MEGEP (MESLEKİEĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİEĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİEĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENİRİLMESİ PROJESİ) EĞLENCE HİZMETLERİ SU SPORLARI ANKARA 2007 i İÇİNEKİLER İÇİNEKİLER İÇİNEKİLER...i AÇIKLAMALAR...ii GİRİŞ...1

Detaylı

Neden Tarih Öretiyoruz?

Neden Tarih Öretiyoruz? Neden Tarih Öretiyoruz? Erdal ASLAN* ÖZET Tarih okul programlarnn ve entelektüel yaamn en önemli inceleme konular arasnda yer alr. Özellikle yirminci yüzyl boyunca insanln yaad deneyimler, bir bilimsel

Detaylı

KAÇIRILAN YADA KAÇIRILMASI GEREKEN TREN:ÖZELLETRME

KAÇIRILAN YADA KAÇIRILMASI GEREKEN TREN:ÖZELLETRME KAÇIRILAN YADA KAÇIRILMASI GEREKEN TREN:ÖZELLETRME İbrahim Çütcü 1 ÖZET Çalmamzda, hzla küreselleerek küçülen dünyada,bata ülkemizde ve dünyada uygulanan özelletirme politikalar ayrntl bir ekilde incelenmitir.

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI

FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI TÜİK FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik sorularınız için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji ve Kalite Grubu

Detaylı

Dr. MEHMET ZEK BEREKET

Dr. MEHMET ZEK BEREKET T.C. SALIK BAKANLII L ETFAL ETM VE ARATIRMA HASTANES ALE HEKML KOORDNATÖRLÜÜ KOORDNATÖR: DOÇ. DR. YÜKSEL ALTUNTA Tez Dan!"man!: Doç. Dr. Yüksel ALTUNTA MR (MENSTRÜEL REGÜLASYON) ÇN BAVURAN KADINLARDA DANIMANLIK

Detaylı

YABANCI KELMELERE KARILIKLAR

YABANCI KELMELERE KARILIKLAR YABANCI KELMELERE KARILIKLAR absürt : Franszca absurde (saçma, zrva, anlamsz). Kelimenin karlklar dilimizde zaten vardr: saçma, anlamsz. Örnek: Modaclar bu anlamsz (saçma) tasarmlardan para kazanmay beklemiyorlar.

Detaylı

KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI

KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI OCAK 2010 BAKAN SUNU-U Kamu kaynaklarmzn etkin ve effaf kullanmn salamaya yönelik 5018 sayl Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ikincil mevzuat gerei

Detaylı

Asansör Yönetmelii ( 95/16/AT ) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeli"in amac; mar Kanunu ve buna ba"l imar

Asansör Yönetmelii ( 95/16/AT ) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amac; mar Kanunu ve buna bal imar Asansör Yönetmelii ( 95/16/AT ) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeli"in amac; mar Kanunu ve buna ba"l imar yönetmeliklerine göre in'a edilen binalarda, insan ve yük ta'masnda

Detaylı

ÖRETMENLER N SINIF Ç ÖRET M ETK NL KLER N N ÖRETMEN ADAYLARININ GÖRÜLER NE GÖRE DEERLEND R LMES

ÖRETMENLER N SINIF Ç ÖRET M ETK NL KLER N N ÖRETMEN ADAYLARININ GÖRÜLER NE GÖRE DEERLEND R LMES ÖRETMENLER N SINIF Ç ÖRET M ETK NL KLER N N ÖRETMEN ADAYLARININ GÖRÜLER NE GÖRE DEERLEND R LMES Özet / Abstract H. smail ASLANTA Aratrmada, ilköretimde görev yapan öretmenlerin snf içi öretim etkinliklerinde

Detaylı

Uzay Tabanl Güvenlik Çal malar

Uzay Tabanl Güvenlik Çal malar Uzay Tabanl Güvenlik Çalmalar HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJLER DERG OCAK 2008 CLT 3 SAYI 3 (39-51) UZAY-TABANLI GÜVENLK ÇALIMALARI Fuat NCE Hava Harp Okulu HUTEN Md.lüü Yeilyurt / STANBUL fuat.ince@superonline.com

Detaylı

YAYINA HAZIRLAYAN ERKAN KARAARSLAN

YAYINA HAZIRLAYAN ERKAN KARAARSLAN YAYINAHAZIRLAYAN ERKANKARAARSLAN 1 i İç Kontrol Mevzuatı ii TEMMUZ/2012 iii İç Kontrol Mevzuatı iv ÇNDEKLER 1. KAMUMALÎYÖNETMVEKONTROLKANUNU 1 2. ÇKONTROLVEÖNMALÎKONTROLELKNUSULVEESASLAR 13 3. STRATEJGELTRMEBRMLERNNÇALIMAUSULVEESASLARI

Detaylı

MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ A-A2 0707200700. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

Detaylı