NAL MORAN ATLETZM ETM VAKFI 1. BEBESTAD ATLETZM OYUNLARI 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NAL MORAN ATLETZM ETM VAKFI 1. BEBESTAD ATLETZM OYUNLARI 2006"

Transkript

1 1 NAL MORAN ATLETZM ETM VAKFI 1. BEBESTAD ATLETZM OYUNLARI 2006 lkçalardan günümüze çocuklar, oyunda boy ölçümekten ve kendilerini akranlaryla kyaslayacak durumlar yaratmaktan holanrlar. Atletizm, içerdii çeitli yarma alanlar nedeniyle bu tarz etkileime olanak tanyan mükemmel bir ortam yaratr. Atletizmle tanmann, çocuklarn hayatnda ayrcalkl bir an olarak yer almas isteniyorsa bu sporun yöneticilerine bütünüyle çocuklara uyarlanm programlar oluturmak görevi dümektedir. Oysaki günümüzde çocuklar için düzenlenmi atletizm yarmalar, çounlukla erikinlere ait yarmalarn birer minyatürü ya da küçültülmü birer modeli gibidir. Bu uyumsuzluk çou zaman beraberinde dengeli büyüme açsndan çocuun ihtiyaçlarna tamamen ters düen erken ihtisaslama ile küçüklerin çok büyük ekseriyeti için zarar verici olan zamansz bir seçkincilik getirmektedir. Büyükler atletizminde olduu gibi, yarma artlarnn standart olmas, genelde çocuklar özelleme denen bu tehlikeli tuzaa düürmektedir. Bu da, beden geliimi açsndan çocuklar için uygun olan çoklu yarma ilkesi ile çelien bir durum yaratmaktadr. Yaplan aratrmalar, dier önemli sakncalarn yan sra tek branla snrlanmann çocukta, ayrca ilgi kayb yarattn göstermitir. Çünkü bu durumda sonuç zaten bellidir; bir kii kazanacak, dierleri kaybedecektir. Birçok deneme, aratrma ve yinelenmi pilot yarmalardan elde edilen sonuçlar, IAAF küçük yatakiler için yalnzca çocuun geliim gereksinimlerine odakl yeni bir atletizm kavram gelitirmek mecburiyetiyle kar karya getirmitir. Tasarlanan yeni Atletizm kavramna göre, bu yolda düünülecek tüm faaliyetler (yarmalar, organizasyonlar v.b.) çocuklara: heveslendirici, çekici bir atletizm, eriilebilir bir atletizm, eitici bir atletizm sunmak zorundadr. Çocuklardan kaynaklanan bu özellikler bir tarafa, IAAF ayn zamanda düzenleyici birimin isteklerini göz önünde bulundurmak, yani önerecei faaliyet biçiminin sistemli olarak yaplabilirliini kesinlikle salamak durumundadr. Bu amaçla 2001 in ilkbaharnda, IAAF bir çalma grubu görevlendirmitir. Bu gruptan, yetikinlerin atletizminden farkl bir atletizm uygulamas yaratmalar istenmitir. Tamamlandktan sonra bu projeye, IAAF KIDS ATHLETICS ad verilmitir ylna gelindiinde IAAF, 7 15 yataki gençlerle ilgili evrensel bir politika izleme karar almtr. Bu politikann iki hedefi bulunmaktadr. 1) Atletizmi okul ortamnda dünyada en çok yaplan ferdi spor bran durumuna getirmek, 2) Gençlerin Federasyonlar çerçevesinde olsun, Federasyonlardan bamsz ortamlarda olsun, atletizmle ilgili geleceklerini en güvenilir ekilde hazrlamalarn salamak. Böyle bir giriim hem yarmaclarn ya ile hem düzenleyici kurumla uyumlu formatlarda ortaya konulmaktadr. Çünkü bunlar ayn zamanda çocuk uygulamalar ile ilgili düzenleyici unsurlar etkileyecektir. Bunlar atletlerin çaltrlmas, antrenör ve çaltrclarn eitimi, hakemlerin ve yöneticilerin yönlendirilmesi... v.b. gibi. IAAF çalma grubunun hazrlad bu program, Naili Moran Atletizm Eitimi Vakf ile Ege Üniversitesi BESYO, Celal Bayar Üniversitesi BESYO, Adnan Menderes Üniversitesi BESYO ve Kocaeli Üniversitesi BESYO ibirliiyle, Türk atletizminin altyapsna kaynak oluturmak amacyla Bebestad Atletizm Oyunlar adyla aadaki gibi uyarlanmtr.

2 2 2. BEBESTAD KAVRAMI Bebestad oyunlar IAAF programna paralel olarak, çocuklara ATLETZM OYUNU oynama zevkini vermek için tasarlanmtr. Yeni oyunlar, yeni sunumlar içinde çocuklarmza, koular, atmalar, atlamalarla ilgili, akla gelebilecek küçük büyük her tür ortamda (stat, oyun alan, salon, park, bahçe, arsa ve çeitli bo alanlar) yeni eyler örenmek, kefetmek ve uygulamak olana yaratmaktadr. Sunulan oyunlar ise atletizm yapmann, salk, eitim ve kiisel geliim açsndan getirecei yararlardan bütün çocuklarn istifade etmesini salayacaktr Hedefler Bebestad Atletizm Oyunlaryla ilgili organizasyon hedefleri aada sralanmtr: Çok sayda çocuun ayn anda yarma halinde bulunabilmesi, Atletizmin temel branlarnn tüm formlarnn denenebilmesi, yi sonuçlar elde eden çocuklarn hep en süratliler veya en güçlüler olmamas, Teknik artlarn, çocuklarn yalarna göre deimesi ve farkl koordinasyon ve becerileri gerektirmesi, Çocuklara Atletizm cazip gösterecek bir yaklam salamas. Yarmalar uygulamann basit olmas ve sralamann takmlarn bitiri srasna göre belirlenmesi, Yardmc personel ve hakem ihtiyacnn en azda tutulmas, Atletizmin, karma takm (kz erkek kark) yarmas olarak görülmesi, BebeStad Atletizm Oyunlar yaps gerei aadaki amaçlar tamaktadr: Bedensel Etkinlik: Bu yarmalar, bir okulun örencisi, bir kulübün veya herhangi baka bir topluluun üyesi olarak, bedensel etkinlikte bulunan çocuklarn; böyle bir etkinlie düzenli bir biçimde katlmann getirdii yararlar, kendiliinden fark etmelerini salamak ve motive olmalar açsndan mükemmel bir araçtr. Sa'l('(n Öneminin Vurgulanmas(: Tüm spor faaliyetlerinin balca hedefi, çocuklarn uzun vadeli salklarn pekitirmek amacyla kendilerini, oyun oynaya tevik etmek olmaldr. Beden salnn, etkin bir yaam sürdürmenin, temel motor fonksiyonlar canl tutmann ve ömür boyu çeitli sportif etkinliklerde bulunmann sonucuna bal olduu bilinmektedir. Beden salna yararlar açsndan Atletizm, içerdii çeitlilik ve gerektirdii bedensel vasflar sebebiyle özellikle uygun bir spor dallar. Kar-(l(kl( Sosyal Etkile-im: Takm kurmann ve karlkl sosyal ilikilerde bulunmann temeli Bebestad Atletizm Oyunlarnn özünde mevcuttur. Bu Program takmn her bir ferdine çok büyük önem vermektedir. Atletizmi öncelikle bir takm sporu olarak alglamalaryla çocuklar, beraber çalmay örenerek, ibirliinin önemini kavramaya itilmektedirler. Bu tür yarmalar ayn zamanda, Bebestad Atletizm Oyunlar Programnn tad eitici deere ek olarak, Fair-play erdemini vurgulamak gibi bir zenginlii de tamaktadr. Macerac( Özellikler: Bebestad Atletizm Oyunlarnn en önemli özellii, toplam sonucu beklemenin yaratt heyecandr. Bu heyecan paylamak bile çok özel bir duygu ve yeterince motivasyon yaratacaktr. Bundan önce uygulanmakta olan ve bedensel olarak daha erken gelimi çocuklara avantaj salayan çocuk yarmalarnn aksine, Bebestad Atletizm Oyunlar

3 3 düzenleme grubunun belirlemi olduu yönlendirme ve sralama stratejisi, sonuçlarn önceden tahmin edilemeden, heyecann son ana kadar canl tutulmas üzerine kurulmutur Tak(m Kurma lkesi Takm çalmas, Bebestad Atletizm Oyunlarnn temel ilkesidir. Tüm kou yarmalar takm bayrak yarmas biçiminde yaplr. Ayrca tüm teknik branlardaki (yani atma ve atlamalarda) baar sralamas, her takmda yer alan katlmclarn elde ettikleri bireysel sonuçlarn toplamna baklarak hesaplanr. Sporcularn tümü bir takmda yer alarak yartklarna göre, yetenek seviyesi en düük olan çocuklar bile katlma olana bulabilecektir. Ayrca ölçüsü ne olursa olsun, her bireysel katk, takmn ald sonuçta pay sahibidir. Böylece her bir çocuun katksnn deer tad fikri pekitirilmi olacaktr. Çeitlilik ilkesine uyum bakmndan takmn bütün bireyleri, her bir yarma grubundaki (koular, atmalar, atlamalar) çeitli disiplinlerde ve son olarak dayankllk kousunda yarmak zorundadr. Bu strateji özellikle erken branlamay önlemek amacyla kullanlmtr. Böylelikle Atletizmin geliimine deiik ve çok yönlü bir yaklam getirmek mümkün olmutur Ya- gruplar( ve Yar(-ma Program( Bebestad Atletizm Oyunlar üç ayr ya grubunu esas alr. Grup 1: 7 ve 8 yandaki kz ve erkek çocuklar Grup 2: 9 ve 10 yandaki kz ve erkek çocuklar Grup 3: 11 ve 12 yandaki kz ve erkek çocuklar 7 8 ve 9 10 yalardaki çocuklar için tüm yarmalar takm yar ve takm karlamas eklinde cereyan eder. 11/12 yalardakiler için, koular ya bayrak yarlar biçiminde takm yarmas halinde veya ferdi karlamalar formatnda yaplr; atma/atlama branlarndaki karlamalarda 2 yarmar rakip takmdan oluan gruplar mücadele ederler. Küçükler için ferdi karlamalara doru ilk gelime aamasn tekil eden bu düzenleme iki ayr takmn birçok sporcusundan kurulu gruplar oluturmakla gerçekletirilir. Bu çok önemli aamann düzenlemesi oldukça basittir. Ancak hedefledii örencilerin daha küçük yalardakilere ait yarma formlarn iyice tanm olmalar artna baldr. Bu formlarla yeni tanan veya tanacak olan 11/12 yalardaki çocuklara, kiisel durumlarna göre alt ya gruplarnn programlar uygulanr. Faaliyetler aadaki gibi düzenlenir: 6 Tak(mla düzenleme: AB CD EF: A1 ve B1, A2 ve B2 ve benzeri 9 Tak(mla düzenleme: ABC DEF GH: A1 ve B1, A2 ve C1, B2 ve C2 ve benzeri Elde edilmi olan ksmi sonuçlar, Sonuçlar Genel Tablosunda toplanarak birletirilir. Bayrak yarmalarnda takmlar bir arada kalr. Bütün çocuklar her Bran Kümesinde birkaç kez yaracaklardr. Yarmann ak, Takmlarn Alan dönerek programlarndaki sektörlerde srasyla yarmalar ilkesine dayanr. Her sektörde takmlar yarmac bana 1 dakikaya denk düen bir süre kullanacaktr (10 yarmac=10 dakika). Koular, Atmalar ve Atlamalar Sektörlerindeki yarmalar sona erdiinde, tüm takmlar Dayankllk Yarmasna katlr.

4 4 Üç ya- grubu için ( 7/8, 9/10, 11/12 ) öneriler Çocuklarn seviyesiyle ilgili öneriler sadece gönderme yapma düüncesiyle öne sürülmütür. Deiik oyunlar, özellikle daha küçük ya dilimlerine hitap edenleri her zaman kullanmak mümkündür. Çocuklara sunulacak çeitli Organizasyonlar boyunca programn bütün içerii kullanlmal. Ek uygulamalarla, gelitirilmesi hedeflenen tüm motor yetenekler taranm olaca gibi, kapsaml ve etkili bir motor eitiminin garantisi de elde edilmi olacaktr. Tablo 1: Oyunlar(n Ya-lara Göre Da'(l(m( YAL GRUBU KOLULAR Kanguru Oyunu (Engelli Kou) X X Yengeç Oyunu (Slalom Kousu) X Formula -1 Oyunu (Engel+Slalom+Düz Kou) X X X Ko-Ko Oyunu (Dayankllk Kousu) X X X Çengelli Sprint Engel Bayrak X Çengelli Sprint Bayrak X 40m Engelli Kou X 1000m Dayankllk Kousu X Kap Kapand Oyunu (Dayankllk) X ATLAMALAR Uçmaca Oyunu (Srkla Atlama) X X Zp-Zp Oyunu (p Atlama) X Ön Ölçümlü Üçadm Atlama X X Snrl Hz Almal Üçadm X aretli Uzun Atlama X Kurbaack Oyunu (Durarak leri Atlama) X X Çekirge Oyunu (leri-geri-saa-sola Atlama) X X X Sürat Merdiveni Oyunu (Atlama Kousu Ritmi) X Makas Oyunu (Yüksek Atlama) X ATMALAR Hedeflemece Oyunu (Hedefe Roket Atma) X X Roket Atma Oyunu (Cirit Altrmas) X X X Çökmece Oyunu (Diz Üstü Öne Top Atma) X Körebe Top Oyunu (Çift Kol Geriye Top Atma) X Frldak Oyunu (Disk Altrmas) X X Cirit Oyunu X Disk Oyunu X Toplam Oyun Says Bebestad Atletizm Oyunlarnda takmlar karma olarak (5 i kz, 5 i erkek) kurulur. Tüm ya gruplar için ayn kurallar geçerlidir ve bunlar genellikle ilgililere sözlü olarak bildirilir: Tüm yarmalar takmlar arasnda yaplr. Çocuklar her yarma grubundaki branlardan birkaçnda yarmak zorundadr. Kou, Atma ve Atlama Gruplarndaki branlarn yarmalarnn ayn anda yaplabilmesi için, yarma alan önceden belirlenmi bir emaya göre üç bölgeye ayrlmaldr.

5 5 Görev alm bir sporcunun oyun d kalma olasl göz önünde bulundurularak her takmda bir yedek sporcu belirlenmi ve masaya bildirilmi olmaldr. Oyun d kalm ve yeri yedekle doldurulmu olsa bile bir sporcu takmndan çkm saylmayacaktr Malzeme ve Donan(m Bebestad Atletizm Oyunlarnn düzenlenmesi için özel olarak tasarlanm ve üretilmi malzeme ve donanma gerek duyulmaktadr. Bu malzeme ve donanm sorunsuz tanabilir, kolayca kurulabilir ve süratle sökülebilir olmaldr Yar(-malar(n Alan( ve Süresi Yer gereksinimi en aza indirgenmi düzeydedir. 60 x 40m lik bir alan (çim, yumuak bir zemin veya asfalt) idealdir. Ancak daha küçük yerler de yeterli olacaktr. Yarma süreleri iyi ayarlanm ve snrlandrlm olmaldr. Tam kapasiteli bir yarma için (9 takm x 10 yarmac) genelde ödül töreni dâhil 2 saat yeterli olmaktadr. Bununla beraber daha basit formüllere dayanan, ör: 6 Takmla 7 Oyun üzerinde ( 3 kou, 2atma, 2 atlama ) ve 1 saat 15 dakika süreli faaliyetler tertiplemek mümkündür. 3. BRANFLAR KANGURU OYUNU (9 10 ve 11 12) Kullanlan Malzemeler Kulvar bana iki paspas veya hal parças (60 cm 60 cm ölçülerinde), 4 adet engel (50cm yükseklikte), 2 adet ucu flamal slalom çubuu, 1 adet stafet görevi yapacak hafif çubuk, 1 kronometre.

6 6 Kurallar Renkli eritlerle, yaracak takm saysnn iki kat kadar 40 m boyunda kulvarlar çiziniz. Her iki uca birer flamal slalom çubuu yerletirin. Her takma iki kulvar ayrnz. Birine engelleri 6 metre aralkla yerletirin. Takmlarn bir yarsn, kulvarlarn bir ucuna, dier yarsn öteki ucuna sralayn. Takm yarmaclarnn saysn eit tutun. Çk iareti verilince paspasn üzerindeki birinci yarmac hzla 40m düz koar ve flamal slalom çubuunun etrafndan dönerek bayra ikinci yarmacya verir. Paspasn üzerinde bekleyen ikinci yarmac, elini önünde duran flamal slalom çubuunun arkasndan uzatarak stafeti alr. Hemen önündeki engel bölümünü koar ve bayra üçüncü koucuya getirir. Üçüncü yarmac ayn birinci yarmac gibi 40 m düz koarak bayra dördüncü yarmacya teslim eder. O da 40 m engelli koar ve yarma, tüm koucularn birer düz ve birer engelli parkur komalarndan sonra biter. Not: Stafet sol elle tanr ve bir sonraki koucunun yine sol eline verilir. Deerlendirme Yarmay en ksa sürede bitiren takm birinci olur. Kendisine, yarmaya katlan takm saysna eit bir puan verilir. Dier takmlar, sralarna göre önlerindeki takmdan 1 er puan eksiini alrlar. Gerekli Personel ki kiidir. Bunlarn görevleri unlardr: Yarmay yönlendirmek, Düzeni gözetlemek, Zaman tutmak ve cetvele kaydetmek, Çocuklara çk ve bayrak deiimi srasnda yardmc olmak. YENGEÇ OYUNU (11 12)

7 7 Malzeme Kulvar bana iki paspas veya hal parças (60 cm-60 cm ölçülerinde), 2 adet engel (50 cm yükseklikte), 3 adet ucu flamal slalom çubuu, 1 adet stafet görevi yapacak hafif çubuk, 1 kronometre. Kurallar Renkli eritlerle, yaracak takm saysnn iki kat kadar 40 m boyunda kulvarlar çiziniz. Birine flamal slalom çubuklar ve engelleri, bir slalom çubuu bir engel olacak ekilde eit aralklarla yerletirin. Her takma iki kulvar ayrnz. Takmlarn bir yarsn kulvarlarn bir ucuna, dier yarsn öteki ucuna sralayn. Takm yarmaclarnn saysn eit tutunuz. Çk iareti verilince paspasn üzerindeki birinci yarmac hzla 40m düz koar ve flamal slalom çubuunun etrafndan dönerek bayra ikinci yarmacya verir. Paspasn üzerinde bekleyen ikinci yarmac, elini önünde duran flamal slalom çubuunun arkasndan uzatarak stafeti alr. kinci yarmac bu kez slalomlarn etrafndan dolap engelleri aarak bayra üçüncü koucuya geçirir. Üçüncü yarmac ayn ekilde 40m düz koarak bayra dördüncü koucuya teslim eder. O da 40m slalom / engelli koar ve yarma tüm yarmaclarn her iki tür kouyu tamamladklarnda sona erer. Not: Stafet sol elle tanr ve bir sonraki koucunun yine sol eline verilir. Deerlendirme Yar en ksa sürede bitiren takm birinci olur. Kendisine, katlmc takm saysna eit bir puan verilir. Dier takmlar, sralarna göre önlerindeki takmdan 1 er puan eksiini alrlar. Gerekli Personel ki kii. Bunlarn görevleri unlardr: Yarmay yönlendirmek, Düzeni gözetlemek, Zaman tutmak ve cetvele kaydetmek, Çocuklara çk ve bayrak deiimi srasnda yardmc olmak. FORMULA - I OYUNU (7 8) (9 10) (11 12)

8 8 Malzeme Kulvar bana dört paspas veya hal parças (60cm 60cm ölçülerinde), 12 engel (50cm), 12 slalom çubuu, 20 iaret konisi veya renkli erit; takm bana bir hafif stafet ve 1 kronometre. Kurallar Formula 1, Takmlar oluturan sporcularn tüm yeteneklerini gelitirmeyi amaçlayan bir oyundur. Ayn anda alt takm birden yartrlabilir. 80metre boyunda, dört bölüme ayrlm bir parkurda yaplr. Bunlar srasyla Takla atma, sürat, slalom ve engel bölümleridir. Formula 1 bir takm yardr ve takmlarn tüm yarmaclarnn buna katlmalar gerekmektedir. Deerlendirme Yarmay en ksa sürede bitiren takm birinci olur. Kendisine katlan takm says kadar puan verilir. Gerekli Personel Engel, slalom ve sprint bölümlerinde görev yapacak 2 yardmc Bir starter ile var noktasnda zaman tutacak bir görevli Sonuçlar cetvele kaydedecek bir görevli KOF-KOF OYUNU (7-8) (9-10) (11-12) Malzeme 6 koni (flama, iaret levhas), bir kronometre, bir düdük ve her yarmac bana 20 renkli kart veya plastik jeton. Olanak varsa uzun taraf 50m, ksa taraf 25m (toplam 100m) olan bir dörtgen alan yaratnz.

9 9 Kurallar Her yarmacya bu parkur üzerinde 8 dakikalk bir kou süresi tannr. Yarmac her bir turu bitirdiinde, takm bir kart kazanr. Kou süresinin son dakikasna girildiinde, bir dakika süre kald duyurulur. Bu yarmada takmlar 1 den fazla sporcudan oluabilir. Deerlendirme Süre sonunda en çok kart toplam olan takm birinci olur ve takm says kadar puan kazanr. Gerekli Personel Yarmann düzenini salayacak bir görevli Kartlar toplayp, yarma sonunda sayacak görevli 1 Çk görevlisi, 1 kronometre görevlisi. Bu görevli ayn zamanda sporculara son dakikay düdükle bildirecektir. UÇMACA OYUNU (Srkla Atlama Altrmas) (9 10) (11 12) Malzeme Boyu 2,5m yi amayan hafif bir srk (cam elyaf, bambu veya herhangi baka bir madde olabilir). Sra sarmak için bez bant, 5 adet halka (bisiklet lastii veya iç lastii) ve 1 adet metre. Kurallar Kireç, tebeir veya baka bir madde ile yeri iaretleyiniz. Hz alma mesafesi 5m dir. Bu mesafeye srk saplama yeri hazrlaynz (kum torbas, dayanma takozu veya olanak varsa küçük bir çukur). Bu noktadan öne doru 1m uzaklktan balayarak halkalar birbiri ardna bitiik olarak yerletiriniz. Sçrama tek ayakla yaplmaldr. Yarmac sol ayayla sçryorsa sa eli üstte, sa ayayla sçryorsa sol eli üstte olacak ekilde sr iki elle kavrayarak tutar. Ellerin uzakl kalça genilii kadar olmaldr. Sporcu hzlanarak sr saplama yerine dayar ve sra tutunarak havalanr. Hedef mümkün olduu kadar uzanda bulunan halkann ortasna dümektir. Sakatlklar önlemek için, iki ayak üzerine düme öretilmelidir.

10 10 Deerlendirme Saplama noktasna göre birinci halkaya düme (= 2 puan), 2 inci halka (= 3 puan), üçüncü halka (= 4 puan), dördüncü halka (= 5 puan), 5 inci halka (= 6 puan) kazandrr. Sporcular iki deneme yaparlar. Yarmacnn halka dna dümesi durumunda kendisine 1 hak daha verilir. Gerekli Personel Saplama alan gözlemcisi Düme Alan gözlemcisi Sonuçlar kayda geçirme sorumlusu ZIP ZIP OYUNU (Sçrama Al%trmas) (8 9) Malzeme Yarmac saysna göre yeteri kadar atlama ipi, 1 kronometre Kurallar Yarmaclar düz bir çizgi üzerinde sralanr; ip elde, kollar vücudun iki yannda sarkar ekilde tutulur. Bala komutu verilince yarmaclar belirlenmi yöntemle ve yine belirlenmi zaman içinde, mümkün olan en yüksek sayda atlama yapalar. Atlamalar, ya gruplarna göre ayn anda iki ayakla veya ayr ayr tek ayakla yaplacaktr. Örnein: Grup I (8 9 ya) iki ayakla 15 saniye Grup II (10 11 ya) ve Grup III (12 13 ya) ayr ayr her bir ayakla 15 saniyelik 2 er deneme Deerlendirme Bir takmn her yarmacsnn belirlenmi zaman içinde yapt atlama saysnn toplam, o takmn puann belirler.

11 11 Gerekli Personel Bala komutunu verecek sorumlu, Yarma düzeni gözlemcisi, Kronometre sorumlusu, Puanlar toplama ve sonuç kayt sorumlusu. KURBAACIK OYUNU (Uzun Atlama Al%trmas) (7 8) (9 10) Malzeme: Her istasyon için bir adet metre. Renkli tebeirler. Kurallar: Bir çk çizgisi çizilir. Yarmaclar, çk çizgisi arkasnda sralanrlar. 1 inci yarmacnn ayakuçlar çizgiye deyecek ekildedir. Çk komutu verilince, yarmac çökerek hzla öne doru sçrama yapar ve mümkün olduu kadar uzaa varmaya çalr. Yaran sporcunun ulat nokta çizgiyle veya bir engel tahtas koyularak iaretlenir (iaret çk çizgisine en yakn topuktan alnr). Takmn bir sonraki yarmacs bu çizgiye ayakucu gelecek ekilde çk yapar. Yarma bitiminde takmn tüm sporcularnn ulat toplam uzaklk takmn puann oluturur. Deerlendirme En uzun mesafeyi baaran takm birinci olur ve kendisine katlmc takm says kadar puan verilir. Gerekli Personel Her takm için bir yardmc gerekecektir. Bunlarn görevleri: Yarn düzenli biçimde gelimesini salamak Uzunluklar ölçmek Sonuçlar kaydetmek

12 12 ÇEKRGE OYUNU (Atlama Al%trmas) (7 8) (9 10) (11 12) Malzeme Art iareti biçiminde yerletirilmi hal veya benzeri malzeme, bir kronometre Kurallar Yarmac, art iaretinin ortasnda ayaklar bitiik olarak hazr bulunur. Bala komutu verilince öne, arkaya, saa, sola sçrar. Bunu yaparken, her seferinde ortaya dönecektir. Yarmaclarn 2 er deneme hakk vardr. Deerlendirme Her deneme 15 saniyedir. Bu süre zarfnda yarmac, ortaya dönerek en çok sayda sçrama yapmaya çalacaktr. Her bir bölme deki sçrama (ön, orta, arka, orta, sa, sol) 1 puan deerindedir. Böylece her tur 8 puan kazandrr. Sporcunun en iyi denemesinin puan deerlendirmeye alnr. Gerekli Personel Her Takm için bir görevli gerekir. Sorumluluklar öyledir: Çk iaretini vermek Yarn düzenini salamak Kronometre tutmak Sonuçlar kaydetmek

13 13 MAKAS OYUNU (Yüksek Atlama) (11 12) Malzeme 4 x 2 m boyutlarnda minder (tercihen cm kalnlnda sünger veya ayn ii görecek baka bir malzeme), yerden 40 cm yükseklikten itibaren 5 er cm ara ile iaretlenmi 2 adet sehpa aya (plastik boru veya herhangi baka malzeme); çta olarak kullanlacak geni lastik bant, 1 adet metre. Kurallar Atlama sehpasndan 5 m uzunluunda (5 7 çocuk koma adm) bir hz alma alan belirlenir ve atlama çtasna derecelik açda bir çizgi ile iaretlenir. Sporcu bu çizgiden itibaren koarak çtaya yaklar. Sçrama tek ayakla yaplr. Lastik çtaya demeden geçilmelidir. Deerlendirme Lastik çta her turda 5 cm yükseltilir. Her sporcunun her yükseklikte 2 deneme hakk vardr. Takm üyelerinin elde ettikleri sonuçlarn toplam Takmn puann belirler. En çok yükseklie ulaan Takm birinci olur ve katlmc Takm says kadar puan alr. Dier Takmlara sralarna göre birer eksik Puan verilir. Gerekli Personel ki kiidir. Sorumluluklar öyledir: Yarmann düzenini salamak, Çta yüksekliklerini ayarlamak, Alan yükseklikleri belirlemek, Sonuçlar kaydetmek.

14 14 SÜRAT MERDVEN OYUNU (Atlama Al%trmas) (8 9) (9 10) Malzeme Kulvar bana 2 adet koni, basamak aralar 50cm olan 1 adet sürat merdiveni. Kurallar 2 koniyi 9,50metre ara ile dikiniz. Her iki koni ile merdiven arasnda 2,50metre mesafe brakn. Yarmac, ayakucu birinci koninin hizasndaki çk çizgisinde, ayakta çk pozisyonunda bekler. Çk komutu verilince koarak, ikinci koniye eliyle dokunup, yine koarak ayn yolla birinci koniye döner. Sporcu birinci koniye dokununca kronometre durdurulur. Bir yarmac, kou srasnda admn merdivenin dna basarsa veya basamaklardan birini atlarsa, görevli gözlemci, o yarmacnn kulvarnda kou yönündeki koniyi 1metre ileri alacaktr. Böylece yarmac daha uzun bir mesafe komak zorunda braklarak cezalandrlm olacaktr. ki hata için mesafe 2 metreye ve her hata için 1 metre artacak. Deerlendirme Parkurun tamamland süre göz önüne alnr. En iyi denemenin sonucu geçerlidir. Takm sporcularnn toplam puanlar en yüksek olan Takm birinci olur. Gerekli Personel Her Takm için bir görevli gerekir. Sorumluluklar öyledir: Çk iaretini vermek Yarn düzenini salamak Kronometre tutmak Sonuçlar kaydetmek

15 15 HEDEFLEMECE OYUNU (Atma al%trmas) (7 8) (9 10) Malzeme stasyon bana 1 hedef levhas (minder veya büyükçe bir çember olabilir) 1 adet atma gereci (top veya cirit stilinde atmaya uygun herhangi bir gereç-roket) Kurallar 2,50m yüksekliinde bir lastik bant ve gerisinde 3metre geniliinde bir alan gerekmekte. Buradan itibaren yere erit veya tebeirle 5metre, 6metre, 7metre ve 8metre uzaklkta çizgiler çizilir. Yarmaclar atlarn bu çizgilerin arkasndan yapacaklardr. Her yarmac at yapaca çizgiyi kendi seçer. Puanlar, baarl atn yapld çizginin uzaklna göre artar veya azalr. Arac hedef alana veya snr çizgisine düürmek baar saylr. Deerlendirme 5m lik çizgiden baarl bir at = 2 puan; 6m lik çizgiden = 3 puan; 7m lik çizgiden = 4 puan; 8m lik çizgiden = 5 puan). Araç engeli ap alana isabet etmedii takdirde 1 puan verilir. Gerekli Personel Her takm için bir kii aadaki görevleri yapacaktr. Oyunun kurallara uygunluunu kontrol etmek (yükseklik, uzaklklar ve at) Atma gerecinin atma çizgisine dönmesini salamak. Sonuçlar kaydetmek ROKET OYUNU (Cirit Al%trmas) (7 8) (9 10) (11 12) Malzeme Her istasyon için 1 adet köpükten (veya plastikten) yaplm cirit (1. ve 2. ya gruplar) 1 adet hafif cirit veya cirit görevi yapabilecek herhangi baka bir gereç (3. ya grubu) kullanlr.

16 16 At çizgisine dikey bir hat üzerinde 5 metre mesafeden erit veya tebeirle 25 er santim aralklarla iaretler çiziniz. Kurallar Sporcu atma aracn en az 5 metrelik bir mesafeden ve ksa bir hz alma kousundan sonra at alanna doru atar. Her yarmacnn iki deneme hakk vardr En iyi denemenin sonucu deerlendirilir. Deerlendirme Atlar at çizgisine 90 derece aç ile ölçülür. Sporcularnn att mesafelerin toplam, Takmn srasn belirler. En yüksek toplam elde eden takm birinci olur. Gerekli Personel Her takm için bir kii aadaki görevleri yapacaktr. Oyunun kurallara uygunluunu kontrol etmek At uzunluunu ölçmek Atma gerecinin atma çizgisine dönmesini salamak. Sonuçlar kaydetmek ÇÖKMECE TOP OYUNU (Atma Al%trmas) (7 8) (9 10) (11 12) Malzeme 1 adet 1kg lk salk topu, 1 adet metre, renkli erit veya tebeir tozu. Kurallar Yarmac 50cm yüksekliindeki bir minderin veya ayn yükseklikte herhangi baka bir gereç önünde diz çöker. Topu iki eliyle kavrayarak hafifçe arkaya doru yaylanr ve topu olabildiince uzaa frlatr. Attan sonra yarmac önündeki yumuak zemine hafifçe düerek yaslanacaktr. Deerlendirme Mesafeler, at çizgisine dikey bir hat üzerinden 25 er cm aralarla ölçülür. Araç iki iaret arasna dütüü takdirde daha iyi olan mesafe geçerlidir. Her yarmacnn iki at hakk vardr. En iyi at deerlendirmeye alnr. Yarmaclarn kaydettikleri mesafelerin toplam Takm

17 17 sralamasn belirler. En yüksek toplam elde eden takm birinci olur ve katlan takm says kadar puan alr. Gerekli Personel ki kii gerekir ve görevleri aadaki gibidir: Oyunun kurallara uygunluunu kontrol etmek, At uzunluunu ölçmek, Atma gerecinin atma çizgisine dönmesini salamak, Sonuçlar kaydetmek. KÖREBE TOP OYUNU (Atma Al%trmas) (9-10) (11-12) Malzeme stasyon bana 1 adet 2kg lk salk topu, 1 adet metre Kurallar Yarmac srt at alanna dönük, ayakta ve bacaklar bitiik olarak durur. 2kg lk salk topunu iki eliyle kavrayarak önde tutar. Daha sonra çöker (kaslarn gerilmesi salanr), ardndan hzla bacaklarn ve kollarn gererek topu bann üzerinden geriye doru, olabildiince uzaa frlatr. Atn yaptktan sonra sporcu geriye adm atarak arkasndaki çizginin gerisine geçer.

18 18 Ölçümler at çizgisine dikey bir hat üzerinden 90 derecelik aç ile ve 25cm lik aralklarla yaplr. Her yarmacnn iki at hakk vardr. En iyi at deerlendirmeye alnr. Sporcularn atlarna göre en yüksek mesafe toplamna ulaan takm birinci olur. Kendisine, yara katlan takm says kadar puan verilir. Gerekli Personel ki kii gerekecektir. Bunlarn görevleri aadaki gibidir: Oyunun kurallara uygunluunu kontrol etmek At uzunluunu ölçmek Atma gerecinin atma çizgisine dönmesini salamak. Sonuçlar kaydetmek FIRILDAK OYUNU (Disk Al%trmas) (9 10) (10 11) (11 12)

19 19 Malzeme Futbol kalesinin ön direkleri veya benzeri bir yapnn gerisindeki alan, üst direkten eritler sarktarak sol, orta ve sa olmak üzere 3 eit bölgeye bölünür (veya duvara çizgi çizerek). Alann 5metre önünde at çizgisi çizilir. Yarmac bu çizginin ortasnda ayakta durarak top veya benzeri baka bir arac alana doru frlatr. Bu srada sporcunun kolu düz tutulacaktr (hareket disk atna veya tenis raketiyle topa forhand vuru ekline benzer). Her yarmac topu at yapan kolunun tarafndaki bölmeye atmaya gayret edecektir. Sa kolla atanlar sa bölmeye, sol kolla atanlar ise sol bölmeyi hedefleyeceklerdir. Deerlendirme Her yarmacnn iki at hakk vardr. Kendileri için doru bölmeye atan sporcuya 3 puan, orta bölmeye isabet ettirene 2 puan, ters bölmeye atanlara 1 puan verilir. Araç Bölge snrlarna dokunduu takdirde puan verilmez. Her iki hakknda gerecini bu Bölgelerin dna düüren yarmacya ek bir at hakk verilir. Takmdaki yarmaclarn elde ettikleri puanlarn toplam Takm puann oluturur. En fazla Puan toplayan takm birinci olur ve katlan Takm says kadar puan alr. Dier takmlar aldklar puanlara göre sralanrlar. Gerekli Personel ki kii gerekecektir. Bunlarn görevleri aadaki gibidir: Oyunun kurallara uygunluunu kontrol etmek Atma gerecinin atma çizgisine dönmesini salamak. Sonuçlar kaydetmek SEKMECE (7 8) (9 10) Malzeme Yere çizmek yerine çember kullanmak mümkündür. Verilen mesafeler çizili ekillerin veya çemberlerin orta noktasndan itibaren ölçülür. Kurallar Yarmac, çizili alann içinde kendi seviyesine uygun bölmeyi seçer. aretlenmi yaklama alannda en çok 5m uzunluunda bir koudan sonra atlar. Atlamada ilk bast ayak üzerinde seker, adm atar ve iki ayak üzerine düer. En az 2 denemeye izin verilir. Her atlama kaydedilir, bunlarn en iyisi Takmnn puan toplamna katlr.

20 20 seçer. 7 8 yalardakiler izin verilmi iki bölmeye atlarlar yatakiler bölmelerini kendileri Deerlendirme 7-8 yalar için : 1m = 1 puan, 1,25 = 2 puan, 1,50m = 3 puan 9-10 yalar için: 1,50m = 1 puan, 1,80m = 2 puan, 2,15m= 3 puan Sralama skora göre belirlenir. Gerekli Personel Takm bana 1 kii gerekecektir. Görevleri unlardr: Atlamann geçerliliini denetlemek Performans ölçmek Yaplan dereceyi fie kaydetmek ATLAMBAÇ (9 10) Malzeme: Her kulvarda Yere kireçle, 50 x10 cm ebadnda iki paralel çizilir. Bunlarn arasnda 40cm lik ayak basma alan braklr. Ayak basma alanna merkezleri srasyla 1,50m; 2,50m ve 3,50m mesafede olan üç hedef alan çizilir (veya üç çember yerletirilir) ve 1, 2, 3 puan arl verilir. Kurallar: 5m uzunluunda bir hz alma kousundan sonra yarmaclar basma alanna belirgin bir iz brakacak ekilde atlayarak hedef alanna (orada da belirgin iz brakarak) düecektir. Her yarmacnn 3 deneme hakk vardr. Deerlendirme Performans aadaki gibi deerlendirilir: Ayakta olarak baslan Hedef alana göre verilen puan (hedef 1-1,50m -; hedef 2-2,50m - ; hedef 3-3,50m )

21 21 Hedef 1 = 1 puan, Hedef 2 = 2 puan, Hedef 3 = 3 puan ki ayak hedef içine düerse = + 1 puan Basma izi belirgin olarak Basma alan içinde ise = + 2 puan 10cm lik paraleller üzerinde ise = +1 puan Bunlarn dnda = 0 puan Her atlay kayda geçer. En iyi dereceler Takmn hanesine yazlr Gerekli Personel: Takm bana bir yardmc gerekecektir. Bu kii: Basma alanndaki izin belirginliini saptamakla Düü alanndaki iziz belirginliini saptamakla Her yarmacnn puanlarnn hesabn tutmak ve Skorlar kaydetmekle görevli olacaktr ÇENGELL SPRNT / ENGEL BAYRAK YARIFMASI (11-12) Malzeme: Kulvar bana 2 adet 50cm yüksekliinde engel, 2 adet iaret konisi, 2 adet flama direi Kurallar: Her takm için 40m uzunluunda iki kulvar. Birinde 10m uzunluunda iaretlenmi bir Bayrak deitirme alan bulunacak, dierinde 17,5m ara ile yerletirilmi iki engel bulunacaktr. Takmlar deitirme alannda hazrlanrlar. Komut verildiinde birinci yarmac elinde halkay tutarak ilk flama direi yönünde koar, etrafndan dönüp engelleri aar ve ikinci flamann arkasndan döndükten sonra deitirme alanna ular. Burada beklemekte olan ikinci yarmacya halkay verir. kinci yarmay ayn ekilde kousunu tamamlayp üçüncü takm arkadana halkay verir. Takmlarn tüm yarmaclar kotuktan sonra yarma biter. Bayra alacak koucu, deitirme alan içinde kou yönünde hareketlenebilir. Kronometre kullanlyorsa, birinci koucu çk noktasndan çkt an çaltrlr ve son koucu var çizgisine yani deitirme alan giriine vardnda durdurulur. Deerlendirme: Bitiri srasna göre, veya kronometre tutuluyorsa en iyi zamana göre sralama yaplr.

İLKOKULLAR BEBESTAD ATLETİZM OYUNLARI (IAAF ÇOCUK ATLETİZMİ)

İLKOKULLAR BEBESTAD ATLETİZM OYUNLARI (IAAF ÇOCUK ATLETİZMİ) İLKOKULLAR BEBESTAD ATLETİZM OYUNLARI (IAAF ÇOCUK ATLETİZMİ) Bu talimat Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Naili Moran Atletizm Eğitim Vakfı işbirliği ile hazırlanmıştır. BebeStad Oyunları

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL SPOR FAALİYETLERİ İLKOKULLAR BEBESTAD ATLETİZM OYUNLARI (IAAF ÇOCUK ATLETİZMİ)

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL SPOR FAALİYETLERİ İLKOKULLAR BEBESTAD ATLETİZM OYUNLARI (IAAF ÇOCUK ATLETİZMİ) Bu açıklamalar Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Naili Moran Atletizm Eğitim Vakfı işbirliği ile hazırlanmıştır. BebeStad Oyunları Organizasyon Hedefleri BebeStad oyunları, yeni sunumlar

Detaylı

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI OKUL SPOR FAALĠYETLERĠ ĠLKOKULLAR IAAF ÇOCUK ATLETĠZMĠ

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI OKUL SPOR FAALĠYETLERĠ ĠLKOKULLAR IAAF ÇOCUK ATLETĠZMĠ Bu açıklamalar Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Naili Moran Atletizm Eğitim Vakfı işbirliği ile hazırlanmıştır. IAAF Çocuk Atletizmi Organizasyonu Hedefleri IAAF Çocuk Atletizmi, yeni

Detaylı

Online Bilimsel Program Yönetici K lavuzu

Online Bilimsel Program Yönetici K lavuzu Online Bilimsel Program Yönetici Klavuzu Bu belgedeki bilgiler, ekiller ve program ilevi önceden haber verilmeksizin deitirilebilir. Tersi belirtilmedikçe, burada örnek olarak ad geçen kiiler, adresler,

Detaylı

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ KURUMUN AMACI ve GÖREVLER' Sosyal sigortalar ile genel salk sigortas bakmndan kiileri güvence

Detaylı

Ö RENME FAAL YET -1 1. DOSYALAMA LEMLER AMAÇ ARA TIRMA. 1.1. Genel Bilgiler

Ö RENME FAAL YET -1 1. DOSYALAMA LEMLER AMAÇ ARA TIRMA. 1.1. Genel Bilgiler ÖRENME FAALYET-1 AMAÇ ÖRENME FAALYET-1 Bu faaliyette verilen bilgiler dorultusunda, sunu hazrlama programlarnda kullanlan temel dosya ilemlerini (sunu açma-kapatma-kaydetme-düzenleme) yapabileceksiniz.

Detaylı

SPORCU EĞİTİM MERKEZLERİ Eğitim ve Öğretim Yılı TEK AŞAMALI JUDO SINAV TALİMATI

SPORCU EĞİTİM MERKEZLERİ Eğitim ve Öğretim Yılı TEK AŞAMALI JUDO SINAV TALİMATI SPORCU EĞİTİM MERKEZLERİ 2015-2016 Eğitim ve Öğretim Yılı TEK AŞAMALI JUDO SINAV TALİMATI ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLER Boy (cm) Ağırlık (kğ) Doğum Tarihi Antropometrik ölçümler puanlamaya dahil değildir. 1-

Detaylı

ATLETİZM OYUN KURALLARI VE DERS NOTLARI

ATLETİZM OYUN KURALLARI VE DERS NOTLARI ATLETİZM OYUN KURALLARI VE DERS NOTLARI İ İ Ş 1 Bir pist veya alanda yapılan, dünyanın en eski sporlarından biridir. Bu oyunlarda atletler koşu, yürüyüş, atlama ve atma yeteneklerini gösterirler. Bu tür

Detaylı

2012 2013 E T M ve Ö RET M YILI ÖRGÜN ve YAYGIN E T M KURUMLARI ÇALI MA TAKV M

2012 2013 E T M ve Ö RET M YILI ÖRGÜN ve YAYGIN E T M KURUMLARI ÇALI MA TAKV M 2012 2013 ETM ve ÖRETM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN ETM KURUMLARI ÇALIMA TAKVM SIRA NO ÇALIMA KONULARI TARH 1. Okul Öncesi Ve lköretim Okullar 1. Snf Örencilerinin Eitim- Öretime Hazrlanmalar ( Bamsz Anaokullar

Detaylı

Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme. 8lk Kullanc Tepkileri. Dört Çeit Ön Ürün. Ana Konular. Yamal Ön Ürün. Ön Ürün Gelitirme

Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme. 8lk Kullanc Tepkileri. Dört Çeit Ön Ürün. Ana Konular. Yamal Ön Ürün. Ön Ürün Gelitirme Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme Sistem Analiz ve Tasarm Sedat Telçeken 8lk Kullanc Tepkileri Kullanclardan tepkiler toplanmaldr Üç tip vardr Kullanc önerileri De0iiklik tavsiyeleri Revizyon planlar

Detaylı

MATEMATK TEST. 5. Olimpiyatlara haz%rlanan bir atlet her gün, bir

MATEMATK TEST. 5. Olimpiyatlara haz%rlanan bir atlet her gün, bir MTMTK TST. 46 4,6 23 23 + : ileminin sonucu kaçt%r? 0,23 2323 ) 000 ) 0 ) 0 ) 0 5. limpiyatlara haz%rlanan bir atlet her gün, bir önceki gün kotu9u mesafenin 5 6 kat% kadar kouyor. u atlet ilk gün 625

Detaylı

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU !nsanl"n Geliimine Yönelik Katma De"eri Yüksek Ürün ve Hizmet Yaratmak 2011 ylna kadar üretilen aratrmalara, projeleri ve alnan patent saylarn % 20 arttrmak üzere laboratuvarlar kurmak ve akreditasyonlarn

Detaylı

Matematiksel denklemlerin çözüm yöntemlerini ara t r n z. 9. FORMÜLLER

Matematiksel denklemlerin çözüm yöntemlerini ara t r n z. 9. FORMÜLLER ÖRENME FAALYET-9 AMAÇ ÖRENME FAALYET-9 Gerekli atölye ortam ve materyaller salandnda formülleri kullanarak sayfada düzenlemeler yapabileceksiniz. ARATIRMA Matematiksel denklemlerin çözüm yöntemlerini aratrnz.

Detaylı

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET OKUL ÖNCES EM KURUMLARINDA ÇALIAN ANASINIFI RETMENLERLE MÜZK ÖRETMENLERN MÜZK ÇALIMALARINA N TUTUM VE YETERLKLERN KARILATIRILMASI ÖZET r. Gör. Dr. lknur ÖZAL GÖNCÜ GÜMEF. ÇGEB.Okul Öncesi EABD. Okul öncesi

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Kısım KOŞULAR

İÇİNDEKİLER. Birinci Kısım KOŞULAR İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 ATLETİZMDE SINIFLAMA... 2 KOŞULAR... 2 A. Pist Koşuları... 2 B. Yol Koşuları... 3 ATLAMALAR... 3 ATMALAR... 3 ÇOKLU YARIŞLAR... 3 Birinci Kısım KOŞULAR Birinci Bölüm: PİST KOŞULARI...

Detaylı

HACETTEPE ÜNVERSTES. l e t i i m. : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Beytepe/Ankara. Telefon :

HACETTEPE ÜNVERSTES. l e t i i m. : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Beytepe/Ankara. Telefon : l e t i i m Adres : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü 06800 Beytepe/Ankara Telefon : +90 312 297 6234 Faks : +90 312 297 7998 HACETTEPE ÜNVERSTES e-posta Web : aktuerya@hacettepe.edu.tr : www.aktuerya.hacettepe.edu.tr

Detaylı

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim B: Ana proje yönetimi bilgi alan B: Tüm paydalara ulamak ve iletiim kurmak için

Detaylı

PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER. Prof. Dr. Ali EN ÖLÇEKLER

PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER. Prof. Dr. Ali EN ÖLÇEKLER PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER Prof. Dr. Ali EN 1 Normal dalm artlarn salamayan ve parametrik istatistik tekniklerinin kullanlmasn elverisiz klan durumlarn bulunmas halinde, eldeki verilere bal

Detaylı

IAAF ÇOCUK ATLETİZMİ. Ertay SEYREK KIDEMLİ EĞİTMENLİK KURSU. IAAF CECS Level I Eğitmeni. IAAF CECS Düzey I Eğitmenler Kursu. Çeviren: Ertay Seyrek

IAAF ÇOCUK ATLETİZMİ. Ertay SEYREK KIDEMLİ EĞİTMENLİK KURSU. IAAF CECS Level I Eğitmeni. IAAF CECS Düzey I Eğitmenler Kursu. Çeviren: Ertay Seyrek IAAF ÇOCUK ATLETİZMİ KIDEMLİ EĞİTMENLİK KURSU Ertay SEYREK IAAF CECS Level I Eğitmeni IAAF CECS Düzey I Eğitmenler Kursu Çeviren: Ertay Seyrek Atletizmde çoğu zaman çocuklar için düzenlenmiş yarışmalar

Detaylı

ULUSLARARASI HAKEM TERFİ SORU BANKASI

ULUSLARARASI HAKEM TERFİ SORU BANKASI 1. Çıkış hakeminin kullandığı Yeşil Kart ne anlam taşımaktadır? a. Sporcunun yarışmadan atıldığını belirtmek için yeşil kart gösterilir b. Çıkış cihazından veya tabancadan kaynaklanan hatayı belirtmek

Detaylı

DOKTORA E TMNDE DANIMAN

DOKTORA E TMNDE DANIMAN DOKTORA E TMNDE DANIMAN Prof. Dr. Nee Atabey DEÜ Tp Fakültesi Tbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dal Ö"retim Üyesi DEÜ Tp Fakültesi Dekan Yard., &zmir PhD e"itimi hedefleri Danmann nitelikleri Danmann bilimsel

Detaylı

1) 40* Do?u boylam?nda güne? 05.20 'de do?ar ise 27* do?u boylam?nda kaçta do?ar?

1) 40* Do?u boylam?nda güne? 05.20 'de do?ar ise 27* do?u boylam?nda kaçta do?ar? 1) 40* Do?u boylam?nda güne? 05.20 'de do?ar ise 27* do?u boylam?nda kaçta do?ar? A) 06.12 B) 04.28 C) 05.32 D) 05.07 E) 07.02 2) 60* bat? meridyeninde bulunan bir noktada yerel saat 11.12 iken yerel saati

Detaylı

MÜZ K Ö RETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI

MÜZ K Ö RETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI Bildiriler. Ulusal Müzik Eitimi Sempozyumu, Eylül 00, OMÜ MÜZK ÖRETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI DORULTUSUNDA BRBRLERYLE VE EM FAKÜLTELERN DER RETMENLK PROGRAMLARI LE KARILATIRILMASI Doç. Enver TUFAN

Detaylı

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Öretmen Yeterlikleri Toplumsal geliim için, Eitimin kalitesini artrmak

Detaylı

GİRİŞ... 1 ATLETİZM OYUNLARI... 9 DÜZ KOŞU OYUNLARI...

GİRİŞ... 1 ATLETİZM OYUNLARI... 9 DÜZ KOŞU OYUNLARI... İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 ATLETİZM OYUNLARI... 9 DÜZ KOŞU OYUNLARI... 11 Bayrak Yarışı I... 12 Bayrak Yarışı II... 14 Bayrak Yarışı III... 16 Mekik Koşusu... 18 Numaralı Koşu Oyunu... 20 Alçak Çıkıştan Koşu...

Detaylı

Danman-Ö renci letiiminde Önemli Ö eler:yetikinlerin Ö renme Özellikleri ve Temel letiim Becerileri

Danman-Ö renci letiiminde Önemli Ö eler:yetikinlerin Ö renme Özellikleri ve Temel letiim Becerileri Danman-Ö renci letiiminde Önemli Ö eler:yetikinlerin Ö renme Özellikleri ve Temel letiim Becerileri Prof.Dr.Berna Musal Yard.Doç.Dr.Sema Özan DEÜ Tp Fakültesi Tp E itimi Anabilim Dal Sunum Çerçevesi Yetikinlerin

Detaylı

http://www.suzuki-toshie.net

http://www.suzuki-toshie.net B Uygulama 03.03.2011 Bilinçli Örenim Yoluyla Yaama Gücüne Doru Yeni Afet Önleme Eitimi --- Proje Örenimi, Portfolyo Deerlendirme, Koçluk Yöntemi --- Afet Önleme ve Yeni Örenme Becerileri Proje Örenimi

Detaylı

Oyun alan dikdörtgen eklinde olmaldr. Taç çizgilerinin uzunluu kale çizgilerinden fazla olmaldr.

Oyun alan dikdörtgen eklinde olmaldr. Taç çizgilerinin uzunluu kale çizgilerinden fazla olmaldr. KURAL 1 - OYUN ALANI Oyun Alannn Yüzeyi Zemin, düz ve kum olacak ve kumda, oyuncularn sakatlanmasna neden olabilecek çakl ta, deniz kabuu ve dier yabanc maddeler bulunmayacaktr. Uluslararas müsabakalarda

Detaylı

5. Kesiflen iki ayna. α = 180 2α 3α = 180 α = 60 o olur. ESEN YAYINLARI G 1. ve G 2

5. Kesiflen iki ayna. α = 180 2α 3α = 180 α = 60 o olur. ESEN YAYINLARI G 1. ve G 2 DÜZE AAA TEST -. flnnn aynasndan kendi üzerinden geri dönebilmesi için flnn aynasna dik gelmesi B gerekir. 40 40 ABC üçgeninden, + 40 + 90 = 80 + 30 = 80 = 50 o bulunur. A C CEVA E 5. esiflen iki ayna

Detaylı

T.C. BABAKANLIK HAZNE MÜSTEARLII 2009 YILI AKTÜERLK SINAVLARI BAVURU VE UYGULAMA KILAVUZU

T.C. BABAKANLIK HAZNE MÜSTEARLII 2009 YILI AKTÜERLK SINAVLARI BAVURU VE UYGULAMA KILAVUZU T.C. BABAKANLIK HAZNE MÜSTEARLII 2009 YILI AKTÜERLK SINAVLARI BAVURU VE UYGULAMA KILAVUZU 1. GENEL BLGLER, TEMEL LKE VE KURALLAR 1.1. 2009 yl aktüerlik snavlar (2009-AS) aadaki tarihlerde yaplacaktr: Birinci

Detaylı

İSTANBUL PROF.FAİK SOMER SPOR LİSESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YETENEK SINAV KILAVUZU

İSTANBUL PROF.FAİK SOMER SPOR LİSESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YETENEK SINAV KILAVUZU İSTANBUL PROF.FAİK SOMER SPOR LİSESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YETENEK SINAV KILAVUZU Okulumuza öğrenci seçiminde; yetenek sınavı ( 1.Fiziksel uygunluk, 2.Ritim, 3.Sporcu geçmişi ) puanının %70 i ile

Detaylı

Onüçüncü Bölüm Zaman Serisi Analizi

Onüçüncü Bölüm Zaman Serisi Analizi OnüçüncüBölüm ZamanSerisiAnalizi Hedefler Buüniteyiçalktansonra; Zaman serisine en uygun tahmin denklemini belirler, Tahmin denklemini kullanarak projeksiyon yapar, Tahminler için yaplan hatay ölçer, Belli

Detaylı

Bileenler arasndaki iletiim ise iletiim yollar ad verilen kanallar yardm ile gerçekleir: 1 Veri Yollar 2 Adres Yollar 3 Kontrol Yollar

Bileenler arasndaki iletiim ise iletiim yollar ad verilen kanallar yardm ile gerçekleir: 1 Veri Yollar 2 Adres Yollar 3 Kontrol Yollar Von Neumann Mimarisinin Bileenleri 1 Bellek 2 Merkezi lem Birimi 3 Giri/Çk Birimleri Yazmaçlar letiim Yollar Bileenler arasndaki iletiim ise iletiim yollar ad verilen kanallar yardm ile gerçekleir: 1 Veri

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Özel Yetenek Sınavı Koordinasyon Test Parkuru

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Özel Yetenek Sınavı Koordinasyon Test Parkuru BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Özel Yetenek Sınavı Koordinasyon Test Parkuru Özel Yetenek Sınavı; adaylardaki esneklik, denge, kuvvet,

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Özel Yetenek Sınavı Test Parkuru

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Özel Yetenek Sınavı Test Parkuru BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Özel Yetenek Sınavı Test Parkuru Özel Yetenek Sınavı; adaylardaki esneklik, denge, kuvvet, dayanıklılık,

Detaylı

BÖLÜM 2 D YOTLU DO RULTUCULAR

BÖLÜM 2 D YOTLU DO RULTUCULAR BÖLÜ 2 DYOTLU DORULTUCULAR A. DENEYN AACI: Tek faz ve 3 faz diyotlu dorultucularn çalmasn ve davranlarn incelemek. Bu deneyde tek faz ve 3 faz olmak üzere tüm yarm ve tam dalga dorultucular, omik ve indüktif

Detaylı

T.C KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII Strateji Gelitirme Bakanl!"! (1. sayfa) ZEYLNAME

T.C KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII Strateji Gelitirme Bakanl!! (1. sayfa) ZEYLNAME (1. sayfa) ZEYLNAME Türkiye Kültür Portal! Altyap!s!n!n Oluturulmas! ve Portal Uygulama Yaz!l!mlar!n!n Temin Edilmesi ihalesi 03/07/2009 Cuma gününe ertelenmitir. Teknik :artnamenin 6.(2). Maddesi Portal

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Özel Yetenek Sınavı Test Parkuru

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Özel Yetenek Sınavı Test Parkuru BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Özel Yetenek Sınavı Test Parkuru Özel Yetenek Sınavı; adaylardaki esneklik, denge, kuvvet, dayanıklılık,

Detaylı

1. Sabit Noktal Say Sistemleri

1. Sabit Noktal Say Sistemleri 2. SAYI SSTEMLER VE KODLAR Say sistemleri iki ana gruba ayrlr. 1. Sabit Noktal Say Sistemleri 2. Kayan Noktal Say Sistemleri 2.1. Sabit Noktal Say Sistemleri 2.1.1. Ondalk Say Sistemi Günlük yaantmzda

Detaylı

Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki li"ki

Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki liki Eitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane.uludag.edu.tr/univder/uufader.htm Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki li"ki Salih Baatr *, Reat Peker**

Detaylı

TUNCELİ SPOR LİSESİ ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU 2015

TUNCELİ SPOR LİSESİ ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU 2015 TUNCELİ SPOR LİSESİ ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU 2015 SINAV TARİHİ : 01-3 TEMMUZ.2015 SINAV SAATİ : 09 : 00 SINAV YERİ : TUNCELİ SPOR LİSESİ SPOR SALONU TUNCELİ SPOR LİSESİ 2015-2016 YETENEK SINAVI BAŞVURU

Detaylı

Yavuz HEKM. Egekons Prefabrike Metal Yap San. Tic. Ltd.!ti. ve. Hekim Gemi n$a A.!. Firmalarnn Kurucusu ve Yönetim Kurulu Ba$kan.

Yavuz HEKM. Egekons Prefabrike Metal Yap San. Tic. Ltd.!ti. ve. Hekim Gemi n$a A.!. Firmalarnn Kurucusu ve Yönetim Kurulu Ba$kan. Yavuz HEKM Egekons Prefabrike Metal Yap San. Tic. Ltd.!ti. ve Hekim Gemi n$a A.!. Firmalarnn Kurucusu ve Yönetim Kurulu Ba$kan. 8. Mükemmelli+i Aray$ Sempozyumu Ana Tema, Yerellikten Küresellie EGE Oturum

Detaylı

Excel Sorular? 1. Excel Sorular? 1. A Grubu

Excel Sorular? 1. Excel Sorular? 1. A Grubu Excel Sorular? 1. A Grubu 1. A?a??dakilerden hangisi hücreye girilen yaz?n?n içeri?ini biçimlendirmek için kullan?lamaz? a. Biçim-Yaz? tipi b. Biçim-Hücreler-Yaz? tipi c. Sa? tu?-hücreleri biçimlendir

Detaylı

Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab *

Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab * Elementary Education Online, 8(2), tp: 1-6, 2009. lkö!retim Online, 8(2), öu: 1-6, 2009. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab * Güney HACIÖMERO0LU 1 Sezen

Detaylı

SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A..

SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A.. SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A.. Deerli Tedarikçilerimiz, Türk Vergi Usul Kanunu ve ana ortamz olan Siemens AG nin kurallar gerei, firmamza gelen faturalarn muhasebeletirilmesi, takibi ve vadesinde

Detaylı

novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan

novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan novasyon Ekonomik ve toplumsal fayda yaratmak için ürünlerde,

Detaylı

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖZEL YETENEK SINAVI BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KOORDİNASYON PARKURU

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖZEL YETENEK SINAVI BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KOORDİNASYON PARKURU 2017-2018 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖZEL YETENEK SINAVI BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KOORDİNASYON PARKURU 1. İstasyon: Çıkış çizgisinden parkura başladıktan sonra aday

Detaylı

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir:

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: SORU 1: 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: (i) Ayla dönütürülebilir yllk nominal %7,8 faiz oran ile her ay eit taksitler halinde

Detaylı

Çocuklara özel. Fiziksek uygunluk testleri. Çalışma grubuna özel testler. Yaş grubuna özel testler. Engellilere özel testler. Spora özel testler

Çocuklara özel. Fiziksek uygunluk testleri. Çalışma grubuna özel testler. Yaş grubuna özel testler. Engellilere özel testler. Spora özel testler Fiziksek uygunluk testleri Spora özel testler Çalışma grubuna özel testler Yaş grubuna özel testler Engellilere özel testler Basketbol Futbol Askerlere özel Hakemlere özel Çocuklara özel Atletizm Yüzme

Detaylı

H20 PANEL S STEM Her tür projeye uygun, güvenilir, sa lam ekonomik kolon ve perde kal b

H20 PANEL S STEM Her tür projeye uygun, güvenilir, sa lam ekonomik kolon ve perde kal b H20 PANEL SSTEM Her tür projeye uygun, güvenilir, salam ekonomik kolon ve perde kalb 1 2 çindekiler H20 Panel Sistem 4 Kalp sistemleri içinde H20 Panel 6 Tamamlanm örnek projeler 8 Sistem Elemanlar 3 H20

Detaylı

1 letme Dönü ümü ve Planlamas Hizmetleri

1 letme Dönü ümü ve Planlamas Hizmetleri Hizmet Tan letme Dönüümü ve s Hizmetleri SAP letme Dönüümü ve s Hizmetleri, rekabet avantaj salamak üzere Lisans Alan inovasyonunu ve dönüümünü kolaylarmay amaçlayan danmanlk ve örnekleme hizmetleri sunar.

Detaylı

Belirli Gerilim Snrlar Dahilinde Kullanlmak Üzere Tasarlanm Elektrikli Teçhizat ile lgili Yönetmelik (73/23/AT)

Belirli Gerilim Snrlar Dahilinde Kullanlmak Üzere Tasarlanm Elektrikli Teçhizat ile lgili Yönetmelik (73/23/AT) Belirli Gerilim Snrlar Dahilinde Kullanlmak Üzere Tasarlanm Elektrikli Teçhizat ile lgili Yönetmelik (73/23/AT) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanmlar Amaç : Madde 1 Bu Yönetmeliin amac; Yönetmelik

Detaylı

BÖLÜM 3. A. Deneyin Amac

BÖLÜM 3. A. Deneyin Amac BÖLÜM 3 TRSTÖRLÜ DORULTUCULAR A. Deneyin Amac Tek faz ve 3 faz tristörlü dorultucularn çalmasn ve davranlarn incelemek. Bu deneyde tek faz ve 3 faz olmak üzere tüm yarm ve tam dalga tristörlü dorultucular,

Detaylı

Anketler ne zaman kullanlr? Ünite 6 Anketlerin Kullanm. Temel Konular. Soru Tipleri. Açk-uçlu ve kapal anketler. Anketler. Anketler de0erlidir, e0er;

Anketler ne zaman kullanlr? Ünite 6 Anketlerin Kullanm. Temel Konular. Soru Tipleri. Açk-uçlu ve kapal anketler. Anketler. Anketler de0erlidir, e0er; Ünite 6 Anketlerin Kullanm Sistem Analiz ve Tasarm Sedat Telçeken Anketler ne zaman kullanlr? Anketler de0erlidir, e0er; Organizasyonun elemanlar geni/ olarak da0lm/sa Birçok eleman projede rol almaktaysa

Detaylı

Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmelii (89/336/AT)

Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmelii (89/336/AT) Sanayi ve Ticaret Bakanlndan: Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmelii (89/336/AT) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tan+mlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amac; radyokomünikasyon ile telekomünikasyon ve elektrikli

Detaylı

TÜRKİYE ESKRİM FEDERASYONU BAŞKANLIĞI

TÜRKİYE ESKRİM FEDERASYONU BAŞKANLIĞI ESKRİM EĞİTİM MERKEZLERİ SEÇME SINAVI UYGULAMA TALİMATI Eskrim Eğitim Merkezlerine 2015 2016 Eğitim Öğretim yılında federasyonumuzca belirlenen seçme kriterleri, sınav talimatı ve sporcu eğitim merkezlerinin

Detaylı

EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas

EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas Cengiz Tepe 1 Hatice Sezgin 1, Elektrik Elektronik Mühendislii Bölümü, Ondokuz May#s

Detaylı

ASMOLEN UYGULAMALARI

ASMOLEN UYGULAMALARI TURGUTLU TULA VE KREMT SANAYCLER DERNE ASMOLEN UYGULAMALARI Asmolen Ölçü ve Standartlar Mart 2008 Yayn No.2 1 ASMOLEN UYGULAMALARINDA DKKAT EDLMES GEREKL HUSUSLAR Döeme dolgu tulas, kil veya killi topran

Detaylı

ENSTTÜ PROGRAMLARINA BAVURABLMEK ÇN GEREKL GENEL KOULLAR

ENSTTÜ PROGRAMLARINA BAVURABLMEK ÇN GEREKL GENEL KOULLAR ENSTTÜ PROGRAMLARINA BAVURABLMEK ÇN GEREKL GENEL KOULLAR 1. Salk Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora programlarna bavuracak adaylarn, bavuracaklar programa girebilme önkouluna sahip olmalar gerekir.

Detaylı

yurdugul@hacettepe.edu.tr VB de Veri Türleri 1

yurdugul@hacettepe.edu.tr VB de Veri Türleri 1 yurdugul@hacettepe.edu.tr 1 VB de Veri Türleri 1 Byte 1 aretsiz tamsay Integer 2 aretli Tamsay Long 4 aretli Tamsay Single 4 Gerçel say Double 8 Gerçel say Currency 8 Gerçel say Decimal 14 Gerçel say Boolean

Detaylı

Bir torbada 6 beyaz 5 krmz ve 4 siyah bilye vardr. Torbadan rastgele çekilen 3 bilyenin a) Üçünün de beyaz olma olasl" b) Üçünün de ayn renkte olma

Bir torbada 6 beyaz 5 krmz ve 4 siyah bilye vardr. Torbadan rastgele çekilen 3 bilyenin a) Üçünün de beyaz olma olasl b) Üçünün de ayn renkte olma 1 Bir torbada 6 beyaz 5 krmz ve 4 siyah bilye vardr. Torbadan rastgele çekilen 3 bilyenin a) Üçünün de beyaz olma olasl" b) Üçünün de ayn renkte olma olasl" c) Üçünün de farkl renkte olma olasl" d) 1.

Detaylı

Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti

Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti KPSS Ö?retmen Adaylar? Görüntülü E?itim Seti 58 DVD + Rehberlik Kitab? GÜNCEL Kpss E?itim Bilimleri Dvd Seti Tüm Dersler Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti 58 Dvd Derecelendirme:Henüz

Detaylı

Keynesyen makro ekonomik modelin geçerli oldu(u bir ekonomide aa(daki ifadelerden hangisi yanltr?

Keynesyen makro ekonomik modelin geçerli oldu(u bir ekonomide aa(daki ifadelerden hangisi yanltr? SORU 31: 3 / 4 Bir ekonomide kii ba üretim fonksiyonu y = 2k biçiminde verilmektedir. Nüfus art hz %2, teknik ilerleme hz %2 ve amortisman oran %6 iken tasarruf oran da %30 ise bu ekonomideki kii ba sermaye

Detaylı

HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ

HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ 1 A. Önemli Güvenlik Uyarıları ve Kullanım Önerileri Mini Kondisyon Bisikletinizi kullanmadan önce bu kılavuzdaki bütün talimatları okuyunuz. Kullanım öncesi bütün uyarı

Detaylı

3 1 x 2 ( ) 2 = E) f( x) ... Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln göstermek üzere, sigortal saysnn

3 1 x 2 ( ) 2 = E) f( x) ... Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln göstermek üzere, sigortal saysnn SORU : Aada tanm verilen f fonksiyonlarndan hangisi denklemini her R için salar? f + = f t dt integral e A) f = e B) f = e C) f D) f = E) f = e ( ) = e ( ) SORU : Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln

Detaylı

ULUSAL HAKEM TERFİ SORU BANKASI

ULUSAL HAKEM TERFİ SORU BANKASI 1. Aşağıdaki senaryolardan hangisinde Yardımcı Hakem Sarı bayrak kaldırmalıdır? a) 3000 metre engelli yarışında koşan bir atlet, engelin önüne geldiği anda engele sırtını dönüp üzerine oturur, diğer tarafa

Detaylı

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir 8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir Betül Faika SÖNMEZ Sa*l+k Bakanl+*+ Temel Sa*l+k Hiz.Gen. Md. Kalite E*itim ve Koor. Birimi Daire Ba3kan+ SA LIK HZMETNDE ARTAN TALEP Kaliteli, düük maliyette

Detaylı

V.A.D. Yaklamnn avantajlar. Ünite 9 Veri Ak Diagramlarnn Kullanm. Ana Konular. Temel semboller. Harici Varlklar. Veri Ak Diagramlar

V.A.D. Yaklamnn avantajlar. Ünite 9 Veri Ak Diagramlarnn Kullanm. Ana Konular. Temel semboller. Harici Varlklar. Veri Ak Diagramlar V.A.D. Yaklamnn avantajlar Ünite 9 Veri Ak Diagramlarnn Kullanm Sistem Analiz ve Tasarm Sedat Telçeken Verinin hareketinin hikayeletirilmesine nazaran 4 avantaj mevcuttur. Teknik uygulamann gerçekletirilmesinden

Detaylı

Fraktal Kart Etkinliiyle Fraktal Geometriye Giri

Fraktal Kart Etkinliiyle Fraktal Geometriye Giri Elementary Education Online, 9(1), tp: 1-6, 2010. lkö retim Online, 9(1), ou:1-6, 2010. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Fraktal Kart Etkinliiyle Fraktal Geometriye Giri Fatih KARAKU+ Karadeniz

Detaylı

ÖRNEK KİTAP. x ax 12. x.sinx dx. 1 cos x. x x mx 1. 4 (a b ) ise a çifttir. 4. x+y=14 ise x 2.y 5 çarpımının değeri en fazla kaça eşittir?

ÖRNEK KİTAP. x ax 12. x.sinx dx. 1 cos x. x x mx 1. 4 (a b ) ise a çifttir. 4. x+y=14 ise x 2.y 5 çarpımının değeri en fazla kaça eşittir? 1. lim a 1 üzere a+b toplam kaçtr? A)-8 B)-5 C)- C)1 E)4 b, a,b R olmak 4. +y=14 ise.y 5 çarpmnn değeri en fazla kaça eşittir? A)4 6.10 B)10.4 5 C)10 5. D) 5.10 7 E)16.10 5. bir cisim için hareket denklemi

Detaylı

THOMAS ALVA EDISON UN BETONARME EV PATENT VE TOPLU KONUT YAPIMINI BALATMA GRM. Özet

THOMAS ALVA EDISON UN BETONARME EV PATENT VE TOPLU KONUT YAPIMINI BALATMA GRM. Özet THOMAS ALVA EDISON UN BETONARME EV PATENT VE TOPLU KONUT YAPIMINI BALATMA GRM Sinan T. ERDOAN naat Müh. Bölümü Teksas-Austin Üniversitesi, ABD Turhan Y. ERDOAN naat Müh. Bölümü ODTÜ, Ankara Özet T.A. Edison,

Detaylı

www.seyfettinartan.gen.tr/dysoru.pdf

www.seyfettinartan.gen.tr/dysoru.pdf Doru-Yanl Sorular: 1. nsan ihtiyaçlarn dorudan ya da dolayl olarak karlama özelliine sahip ve bu amaçla kullanlmaya hazr olan fiziksel varlklara hizmet denir. 2. Tüketicinin ihtiyaçlarn dorudan karlayan

Detaylı

Buenos Aires 2018 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları Disiplinler ve Maksimum Ülke Kotaları

Buenos Aires 2018 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları Disiplinler ve Maksimum Ülke Kotaları Buenos Aires 2018 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları Disiplinler ve Maksimum Ülke Kotaları *Takım Sporlarıyla İlgili Önemli Not Buenos Aires 2018 YOG programında yer alan takım sporlarının Futbol, Hokey, Plaj

Detaylı

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Dr. Halil Yurdugül Hacettepe Üniversitesi Eitim Fakültesi yurdugul@hacettepe.edu.tr Motivasyon: Proje tabanl bir öretim sürecinde örencilerin

Detaylı

VAN SPOR LİSESİ YETENEK SINAVI KILAVUZU SINAV TAKVİMİ YETENEK SINAVI BAŞVURULARI HAZİRAN 2016 YETENEK SINAVLARI TEMMUZ 2016

VAN SPOR LİSESİ YETENEK SINAVI KILAVUZU SINAV TAKVİMİ YETENEK SINAVI BAŞVURULARI HAZİRAN 2016 YETENEK SINAVLARI TEMMUZ 2016 2016 VAN SPOR LİSESİ YETENEK SINAVI KILAVUZU SINAV TAKVİMİ YETENEK SINAVI BAŞVURULARI 20-29 HAZİRAN 2016 YETENEK SINAVLARI 11-15 TEMMUZ 2016 ASİL ÖĞRENCİLERİN KESİN KAYITLARI 18-19 TEMMUZ 2016 YEDEK ÖĞRENCİLERİN

Detaylı

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR tibar alglamalardan oluur. Kurumsal itibar, bir kuruma yönelik her türlü alglamann bütünüdür. Kurumsal itibar; sosyal ortaklarn kurulula ilgili

Detaylı

1. Atletizm yarışmalarının hakem görevlendirmeleri kimler tarafından yapılır?

1. Atletizm yarışmalarının hakem görevlendirmeleri kimler tarafından yapılır? 1. Atletizm yarışmalarının hakem görevlendirmeleri kimler tarafından yapılır? a) Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü tarafından b) İl Atletizm Tertip Kurulu tarafından c) Hakemler toplanarak kendi aralarında

Detaylı

Görsel Tasar m. KaliteOfisi.com

Görsel Tasar m. KaliteOfisi.com Görsel Tasarm KaliteOfisi.com KaliteOfisi.com un bir hizmetidir. zin alnmaksn alnt ve çoaltma yaplabilir. 2 www.kaliteofisi.com KaliteOfisi Hakknda Kalite ofisi; ülkemizde kalite bilincinin yerlemesine

Detaylı

2016 Atletizm Pist Açılış Đl Birinciliği Yarışmaları 18-19 ŞUBAT 2016 / Olimpik Atletizm Stadyumu

2016 Atletizm Pist Açılış Đl Birinciliği Yarışmaları 18-19 ŞUBAT 2016 / Olimpik Atletizm Stadyumu BURSA GENÇLĐK HĐZMETLERĐ VE SPOR ĐL MÜDÜRLÜĞÜ ATLETĐZM ĐL TEMSĐLCĐLĐĞĐ 2016 Atletizm Pist Açılış Đl Birinciliği Yarışmaları 18-19 ŞUBAT 2016 / Olimpik Atletizm Stadyumu 1- Bursa ili sınırları içindeki

Detaylı

YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER

YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER 2007 YILI..ÜNVERSTES FAALYET RAPORU (BRMLER ÇN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTTÜ/DARE BAKANLII/HUKUK MÜAVRL) 2 ÇNDEKLER ÜST YÖNETC

Detaylı

ÖZEL YETENEK SINAVI KİTAPÇIĞI

ÖZEL YETENEK SINAVI KİTAPÇIĞI 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI VAN SPOR LİSESİ ÖZEL YETENEK SINAVI KİTAPÇIĞI 1 SEVGİLİ ADAYLAR; Van Spor Lisesi olarak amacımız öğrencilerin; Spor alanında temel bilgi ve becerileri kazanmaları için ilgi

Detaylı

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

ENKA NIN BAŞARISI, TÜRKİYE NİN BAŞARISIDIR.

ENKA NIN BAŞARISI, TÜRKİYE NİN BAŞARISIDIR. ENKA Atletizm Şubesi, ENKA Spor Kulübünün bir parçası olarak; IAAF (Uluslar arası Atletizm Federasyonları Birliği), EAA(Avrupa Atletizm Birliği) ve TAF (Türkiye Atletizm Federasyonu ) kuralları çerçevesinde

Detaylı

2. Senkron motorla ayn milde bulunan uyart m dinamosunu motor olarak çal rarak yol vermek.

2. Senkron motorla ayn milde bulunan uyart m dinamosunu motor olarak çal rarak yol vermek. Senkron Motorlara Yol Verme ekilleri Bir asenkron motora gerilim uygulandnda direkt olarak yol alr. Bunun için yardmc bir düzenee ihtiyaç yoktur. Senkron motorlar ise gerilim uygulandnda direkt olarak

Detaylı

Yüksek, a r dö emeler ve

Yüksek, a r dö emeler ve YK9 TAIYICI SKELE Yüksek, ar döemeler ve masa kalplar için ekonomik tayclk 1 çindekiler YK9 Tayc skele 4 Döeme iskelesi, masa kalb ve merdiven kulesi olarak 6 Tamamlanm örnek projeler 10 Masa iskelesi

Detaylı

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI)

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) I- SORUN Toprak ve su kaynaklarnn canllarn yaamalar yönünden tad önem bilinmektedir. Bu önemlerine karlk hem toprak hem de su kaynaklar

Detaylı

T.C ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

T.C ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ T.C ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU KURUMLARARASI GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL VE YURTDIŞI KONTENJANI İÇİN MÜRACAAT EDEN ÖĞRENCİLER İÇİN ÖZEL YETENEK

Detaylı

ÇOCUK DOSTU SOKAK PROJESĠ ÖĞRETMEN EĞĠTĠMLERĠ ARA RAPORU

ÇOCUK DOSTU SOKAK PROJESĠ ÖĞRETMEN EĞĠTĠMLERĠ ARA RAPORU ÇOCUK DOSTU SOKAK PROJESĠ ÖĞRETMEN EĞĠTĠMLERĠ ARA RAPORU 1. Eğitimin Amac Eğitimin amac, ilkokullara bağl anasnf ve birinci snf öğretmenlerine Çocuk Dostu Sokak ve sokağn çocuklarn gelişimlerine katklarna

Detaylı

Bölüm 4 Button 4.1 Button Nedir? Button (dü me), tkinter içinde bir snftr; ba³ka bir deyi³le bir widget'tir. Üstelik, Button, öteki GUI araç çantalarnn hemen hepsinde ayn ad ile var olan standart bir widget'tir.

Detaylı

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar:

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 01/01/2005-30/06/2005 DÖNEMNE LKN YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU FAALYET RAPORU 1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 2005 yl gelimekte olan ülke

Detaylı

Ek-16. STRATEJK AMAÇLAR VE HEDEFLERE LKN PERFORMANS GÖSTERGELER

Ek-16. STRATEJK AMAÇLAR VE HEDEFLERE LKN PERFORMANS GÖSTERGELER Ek-16. STRATEJK AMAÇLAR VE HEDEFLERE LKN PERFORMANS GÖSTERGELER STRATEJK AMAÇ 1 Tarihi, do#al ve kültürel varl)klar)m)z) korumak, gelecek ku/aklara aktarmak ve evrensel kültüre katk)da bulunmak. Sorumlu

Detaylı

Yüksek, a r dö emeler ve

Yüksek, a r dö emeler ve YK9 TAIYICI SKELE Yüksek, ar döemeler ve masa kalplar için ekonomik tayclk 1 çindekiler YK9 Tayc skele Döeme iskelesi, masa kalb ve merdiven kulesi olarak 6 Tamamlanm örnek projeler 10 Masa iskelesi 12

Detaylı

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL Amaç Madde 1: Bu Yönetmeliin amacı; meslekteki bilimsel, teknolojik gelimelerle ve uygulama alanları ile ilgili olarak Üye Mühendislere verilecek

Detaylı

malat Teknolojileri Dr.-Ing. Rahmi Ünal

malat Teknolojileri Dr.-Ing. Rahmi Ünal malat Teknolojileri Dr.-Ing. Rahmi Ünal GR 1 Dersin Amac malat teknolojisinin amac, teknik resimlerde veya baka tür bilgi ortamlarnda oluturulan parçalarn tasarmna uygun olarak ekonomik bir ekilde imal

Detaylı

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r.

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r. HURDAYA AYRILAN VARLIKLARIN MUHASEBELELMELER VE YAPILAN YANLILIKLAR Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman info@omerdag.net 1.G Kamu idarelerinin kaytlarnda bulunan tarlar ile maddi duran varlklar doalar gerei

Detaylı

Davran Bilimlerinde Ölçek Gelitirme Çalmalar için Baz Ayrntlar

Davran Bilimlerinde Ölçek Gelitirme Çalmalar için Baz Ayrntlar Dr. Halil Yurdugül yurdugul@hacettepe.edu.tr 1 Davran Bilimlerinde Ölçek Gelitirme Çalmalar için Baz Ayrntlar Davran bilimlerinde, niceliksel çözümleme modelleri için gerekli olan ölçme i lemi; bir psikolojik

Detaylı

KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry

KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry 9 Mart 1998 Say* : F-1998/ Konu : Krsal Kalknmada Ekolojik Boyut Konulu Eitim TKV K*rsal Kalk*nma

Detaylı

O-bOt ile Uygulamalı Deneyler

O-bOt ile Uygulamalı Deneyler O-bOt ile Uygulamalı Deneyler Deney 1: Tekerlek Çapı Gidilen Yol Đlişkisinin Bulunması 1 AMAÇ Bu deneyde, robotu hareket ettirmek için kullandığımız tekerleklerin çaplarının ve motorların dakikada attıkları

Detaylı

ÖNCE BEN OKU WorkCentre 7300 Serisi Fiery Yüklemesi

ÖNCE BEN OKU WorkCentre 7300 Serisi Fiery Yüklemesi ÖNCE BEN OKU WorkCentre 7300 Serisi Fiery Yüklemesi Bu belgede WorkCentre 7300 Serisi için Fiery A Denetleyicisi nin nasl yüklenecei ve kurulaca açklanmaktadr. A ortamnz ve çalma eklinize uygun admlar

Detaylı