KTÖS ten Tayyip Erdoðan a tarihi yanýt

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KTÖS ten Tayyip Erdoðan a tarihi yanýt"

Transkript

1 Tunus halký baþardý ve 'Yasemin Devrimi' yaptý. Turuncu devrimler tarihe karýþtý. Yasemin kokusunu siz de duyuyorsunuz deðil mi? Sýrada bizim Yasemin Devrimi! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Ocak 2011 Pazar YIL: 10 SAYI: 3313 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý BAÞÖRTÜSÜZ KADIN YA SATILIK YA DA KÝRALIKMIÞ l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... ARÝSTOKRATIN HAKLARI Niyazi Ökten BU ÝÞÝN DE SONU GELÝYOR... Ali Osman BAÞBAKAN MI ODUNCU MU? Erdoðan Baybars HENRY VE BEYNÝ Elvan Levent ÖZÜRNAME Mehmet Levent KTÖS ten Tayyip Erdoðan a tarihi yanýt KTÖS ten Tayyip Erdoðan a tarihi yanýt Kýbrýs tan bir gram bile vermeyiz diyerek gerçek niyetini ortaya koyan TC Baþbakaný Tayyip Erdoðan ýn bu açýklamalarý karþýsýnda tüm siyasi partilerimiz susarken, Erdoðan a yanýt KTÖS Genel Sekreteri Þener Elcil den geldi... Kýbrýs... Babanýn malý deðil Elcil: Kýbrýs ýn sahibinin bu adada yaþayan tüm Kýbrýslýlar olduðunu unutarak, Kýbrýs tan bir gram bile vermeyiz diyerek gerçek niyetinizi bir kez daha ortaya koydunuz... Hangi hakla bizim topraðýmýzýn pazarlýðýný yapýyorsunuz? Kýbrýs sizin babanýzýn malý deðil! n Erdoðan ýn %65 evet oyunun üzerine yatýp hiçbir adým atmadýðýný ve sürekli olarak bir çakýl taþý vermedik, bir asker çekmedik diye övündüðünü hatýrlatan Elcil, Merkel e kýzmanýz ve onu bilgisizlikle suçlamanýz Kýbrýs ta yaþanan gerçekleri gizleyemez dedi... nþener Elcil, Merkel den özür dilemesini bekleyen Erdoðan ýn asýl kendisinin özür dilemesi gerektiðini vurguladý... l 3. sayfada Akademi öðrencileri: Ýktidar deðil, varoluþ mücadelesi l 3. sayfada Gazetemizle birlikte... Arif H.Tahsin yazýyor: Türklük Yunanlýlýk dýþarý Kýbrýslýlýk içeri n2. sayfada

2 72 YAÞINDAKÝ KÝÞÝ TUTUKLANDI Polis'in evinde 700 gram hintkeneviri türü uyuþturucu madde bulduðu, isminin baþ harfleri M.T olarak açýklanan 72 yaþýndaki adamý tutukladýðý bildirildi. Polis basýn bülteninden alýnan bilgiye göre, M.T'nin evinde önceki günramada tespit edilen 700 gram hintkenevirine emare olarak el kondu. Olayla ilgili soruþturmanýn devam ettiði belirtildi. POLÝÇELER YASASI'NA AYKIRI HAREKET Gazimaðusa Polisi, Poliçeler Yasasý'na aykýrý hareket ettiðini tespit ettiði H.E isimli 40 yaþýndaki adamý tutukladý. Polis basýn bülteninden alýnan bilgiye göre, H.E kira borcuna karþýlýk Vakýflar Ýdaresi'ne 2010'un Eylül ayýnda verdiði 13 bin TL tutarýndaki çek yapraðýný kaybettiði yönünde 1 Kasým 2010 tarihinde polise gelerek, düþürmek suretiyle kaybettiðini beyan edip Poliçeler Yasasý'na aykýrý hareket etti. Olayla ilgili polis soruþturmasýnýn devam ettiði belirtildi. KAZADA 2 YARALI Ýskele'ye baðlý Topçuköy'de dün bir traktör ile van aracýn çarpýþmasý sonucunda meydana gelen trafik kazasýnda 2 kiþi yaralandý. TAK muhabirinin Ýskele Polis Müdürlüðü'nden aldýðý bilgiye göre, dün öðle saatlerinde meydana gelen trafik kazasýnda, Topçuköylü 41 yaþýndaki Rezvan Soðancýlar (E) ile Zümrütköylü 61 yaþýndaki Mehmet Aner (E) yaralandý. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralýlar, Gazimaðusa Devlet Hastanesi'nde kontrol altýna alýndý. Polisin verdiði bilgiye göre kaza, Rezvan Soðanýlar'ýn yönetimindeki EV 543 plakalý traktör saða doðru dönüþ yaparken, Mehmet Aner'in kullandýðý HN 455 plakalý van araçla çarpýþmasý sonucu meydana geldi. KIBRIS TÜRK ALÜMÝNYUM, PVC DOÐRAMACILARI VE ÝÞLETMECÝLERÝ BÝRLÝÐÝ KURULDU Kýbrýs Türk Alüminyum, PVC Doðramacýlarý ve Ýþletmecileri Birliði (KITAB) kuruldu. Birlik ilk genel kurulunu, Kýbrýs Türk Sanayi Odasý Konferans Salonu'nda dün yaparak, 9 kiþiden oluþan yönetim kurulunu belirledi. Sanayi Odasý'ndan yapýlan açýklamaya göre, Divan Baþkanlýðýný Sanayi Odasý Baþkaný Ali Çýralý'nýn yaptýðý genel kurula, sektör temsilcileri yoðun ilgi gösterdi. Maliye Bakaný Ersin Tatar da, genel kurula katýlarak kýsa bir konuþma yaptý ve birliðin hayýrlý olmasý temennisinde bulundu. Oda Baþkaný Ali Çýralý genel kurulun açýlýþýnda yaptýðý konuþmada, sektörlerin birlik ve beraberlik içinde olmasý gerektiðine vurgu yaparak, sorunlara karþý birlikte hareket edilmesi gerektiðini söyledi. ABU DABÝ'YE GÝTTÝLER Meclis Baþkan Yardýmcýsý Mustafa Yektaoðlu baþkanlýðýnda bir heyet, Ýslam Konferansý Örgütü Parlamento Birliði'nin (ÝKÖ - PAB) 13'üncü Konsey ve Olaðanüstü Genel Kurul Toplantýsý'na katýlmak amacýyla Birleþik Arap Emirlikleri'nin baþkenti Abu Dabi'ye gitmek üzere KKTC'den ayrýldý. Cumhuriyet Meclisi Baþkaný Hasan Bozer'in Meclis heyetine Pazartesi günü katýlacaðý öðrenildi. Olaylar ve Gerçekler Arif Hasan Tahsin Türkiye'nin "kukla hükümet" kullanarak Kýbrýs'ta Kýbrýslýlara karþý uyguladýðý hakyeyci, zulüm, kansýz soykýrým politikasýna karþý, emeklilerle kamu personelinin leyhine Anayasa Mahkemesinin aldýðý karar, Türkiye'ye karþý baþlatýlan eylemlerin hýzýný kesmemeli. Türkiye, Kýbrýs'ta çiðnediði hukukun içine dönüþ yapana kadar, Kýbrýslýlara ait, askeri gücü ile gasp ettiði her türlü hakký iade edincaya kadar, pasif direniþle her gün biraz daha köþeye sýkýþtýrýlmalýdýr. Toplum, Türkiye'nin iþgalini, ve kendini kansýz bir þekilde yok etme politikasýný dünya gündeminden hiç düþürmeyecek ses getiren eylemler koymalýdýr. Kuþkusuz direniþ, Ýngiliz üslerini da içine alacak þekilde planlanmalýdýr. Size neden silahlý mücadele önermem? Türkiye'nin burada 40 bin kiþilik, belki daha fazla askeri olduðundan mý? Hayýr 'a kadar Kýbrýs'ta 50 bin Ýngiliz askeri vardý. Ne iþe yaradý? EOKA yeraltý örgütü ile baþa çýkabilmiþ miydi? Çýkamadý. Ýsmet Paþa'nýn bir lafý vardý: "Savaþý en çok istemeyenler, savaþý yaþayanlardýr." Neden iþin içine kan girsin? Madem iþi pasif direniþle halledebilirsiniz ne gerek var kan dökmeðe... Kýbrýslýlar olarak bu meselede okadar çok haklýyýz ki, sesimizi sadece dünyaya duyurmak yeterlidir. Dünya gerçeði zaten bilir. Ama sen mandranýn framosunu zorlamaz ve büyük güçlerin keyfini kaçýrmazsan baþkasýna ne? Üç garantöre dünyayý dar etmeliyiz. Be efendiler biz size TÜRKLÜK YUNANLILIK DIÞARI KIBRISLILIK ÝÇERÝ gelin bize garantör olun mu dedik? Siz geldiniz yalvar yakar... Eee, ne oldu da iki toplum olarak bizi rahat býrakmadýnýz? Suksulis ede ede, (çomak soka soka olarak tercüme edilebilir sanýrým) bizi birer canavar haline getirdiniz, birbirimize öldürttünüz, siz da tumbekili nargilenizi çeke çeke keyif çattýnýz. Hala daha da öyle... Ama sanmayýn ki bunun bir hesabý olmayacak? Þuvey þuvey... Bu elli yýllýk faturanýn bedelini, bir gün gelecek, Türkiye, Yunanistan ve Ýngiltere ödeyecek. Bir da patronlarý Amerika... Evet, emeklilerin maaþlarýnýn, kamu görevlilerinin maaþlarýnýn kurtarýlmasý deðildir mesele... Hem kim garanti eder ki yarýn baþka oyun çekmeyecekler size? Toplumun büyük çoðunluðu çok zor koþullarda ayakta kalmaya çalýþýr bu iþgal altýndaki düzende... Bu toplumda adil bir milli gelir paylaþýmý gerekir. Kimse ne aç kalacak, ne sokakta kalacak, ne hastahanesiz kalacak, ne de ilaçsýz... Toplumun büyük çoðunluðu çok zor koþullarda ayakta kalmaya çalýþýr bu iþgal altýndaki düzende... Bu toplumda adil bir milli gelir paylaþýmý gerekir. Kimse ne aç kalacak, ne sokakta kalacak, ne hastahanesiz kalacak, ne de ilaçsýz... Eðitim, toplumun ihtiyacýna göre planlanmalý, ve 1974 öncesinde olduðu gibi baþarý, dünya sýralamasýnda ilk sýralardaki yerini almalýdýr. Bu kavgada en önemli mesele, iþbirlikçilerin Türkiye ile olan iliþkilerini kesmektir. Hiç kimseye, bu toplumun aleyhine olacak olan hiçbir yabancý ülke ile iþbirliði içerisine girmeðe izin verilmemelidir. Mücadele, toplumun özgürlüðünü, baðýmsýzlýðýný, idaresini geri alýp kendi kendini idare etme hakkýný kazanana kadar artan bir hýzla devam etmelidir. Nihai hedef olarak da Kýbrýs'ýn gerçek baðýmsýzlýðýna kavuþturulmasý olmalýdýr. Türklük, Yunanlýlýk dýþarý, Kýbrýslýlýk içeri! Çiziktirdi Þener LEVENT Açý BAÞÖRTÜSÜZ KADIN YA SATILIK YA DA KÝRALIKMIÞ Tarihte sýnýrsýz iktidar gücüne kim sahip olduysa sapýttý þimdiye kadar... Padiþahlar... Krallar... Çarlar... Diktatörler... Bunlarýn delilikleri, sapýklýklarý ve kanlý senaryolarý ile dolu tarih... Yaz yaz bitmez... Roma'yý yakan Neron'dan günümüze kadar uzar... Eþelemeye gerek yok hepsini... Yalnýz 20. yüzyýl tarihine bir göz atmak yeter herþeyi anlamaya... Almanya'da Hitler... Ýtalya'da Mussolini... Ýspanya'da Franco... Portekiz'de Salazar... Yapmadýklarýný býrakmadýlar... Rusya'da devrimle iþbaþýna gelen Stalin, Lenin'in ölümüyle tüm gücü eline geçirdikten sonra Tanrýlaþtý adeta... Astý kesti... Annesi bir keresinde þöyle demiþ ona: -Eskiden bir Tanrý vardý ve biz de ona inanýrdýk... Þimdi sen nesin oðlum? -Ýþte ben de onun gibi bir þey, demiþ Stalin... Tanrý gibi... Küba'da bir Batista... Nikaragua'da bir Somosa... Þili'de bir Pinochet... Ve Arjantin'de bir Videla vardý bir zamanlar... Filipinler'de bir Marcos... Uganda'da bir Ýdi Amin... Orta Afrika'da bir Bokasso... Ýran'da bir Pehlevi... Irak'ta bir Saddam... Tümünün de akýbeti çok feci oldu. Aslanlar aslaný, kaplanlar kaplaný Habeþistan Ýmparatoru Haile Selasiye bile kurtulamadý bundan... Ders alýnmamýþ tarihten ancak... Tarihten ders alma diye bir þey hiç yok galiba... Ya da saltanat sürerken kimsenin gelmez bu aklýna... Sonunun kendinden öncekilerin sonu gibi olacaðýný düþünen yok aralarýnda... Kimden bahsediyorum þimdi? Recep Tayyip Erdoðan'dan... Diktatör kesilmiþ Türkiye'de halkýn baþýna... Tüm yetkileri elinde topladýktan sonra da þýmardýkça þýmarmýþ... Artýk önünde hiçbir engel kalmadýðýna ve her istediðini yapabileceðine inanýyor. Hele bir de önümüzdeki seçimleri kazandýktan sonra, siz o zaman seyreyleyin daha neler olacaðýný... Þeriatçý Arap ülkelerinden 'Üstün Müslüman' ödülünü alan, dilinden 'Allah-ü ekber' tekbiri düþmeyen Erdoðan, yýkýlan padiþahlýðýn rövanþýný alma peþinde... 'Ýkinci Cumhuriyet' diye diye, Türkiye'nin ahmak solcularýný da sürüklemiþ peþinden... Dinciliðin faþizmden bile daha tehlikeli olduðunu anlayamamýþ ki eski Marksistler... Faþizm ne kadar kanlý olursa olsun, yere serilir mutlaka bir gün... Ama dincilik kolay kolay altedilemez... Ýran da bunu yaþýyor ya þimdi... Þah'ýn faþizminden kurtulmuþ, ama sonra da dinci bir güruhun eline düþmüþ... Uzun sakallý Ayetullahlarýn yaþýna kadar içki içmeyi yasaklamýþ Erdoðan... Sigaraya 'buzlama' yapýyorlar ekranlardaki filmlerde... Kars'ta yapýlmakta olan 'Ýnsanlýk Anýtý'nýn yýkýlmasý için fetva vermiþ... Ve bakýn neler söylemiþ daha: -Baþörtüsüz kadýn perdesiz ev gibidir... Ya satýlýktýr, ya kiralýktýr... Göreceksiniz, Arap ülkelerinde ne yapýlmýþsa, o da onlarý yapacak Türkiye'de... Kadýnlara pantolon giymeyi de yasaklayacak... Saç modellerine de karýþacak... Rusya'daki rövanþ gibi bir rövanþ hayal ediyor herhalde... Orada Lenin'e karþý Çarýn rövanþý alýnmýþ ya, o da Atatürk'e karþý padiþahýn rövanþýný alacak... Mollalarýn diriliþidir bu Türkiye'de... Ne isterlerse yapsýnlar, ne halt ederlerse etsinler diyeceðim, ama olmuyor... Kýbrýs'ta biz de onun iþgali altýndayýz çünkü yýldýr çekiyoruz onu... Bize camiler yapýyor, hacýlar hocalar gönderiyor... Öðrenci yurtlarý diye 'Iþýk evleri' açýyor... Kuran kurslarý düzenliyor... Þimdi de Lefkoþa'da dört minareli bir caminin temelini atmaya hazýrlanýyor... Þýmardýkça þýmaran Erdoðan Almanya'ya da meydan okumuþ... -Kýbrýs'ta bir gram bile vermeyiz kimseye, diyor... Verme... Varsýn perdesiz kalmasýn bu ev de... Bubanýn eviyse!...

3 AFRÝKA dan mektup... CAMLAYIP ÇERÇEVELEYÝP BAÞUCUNUZA ASIN Toplumumuzdaki sendikalarýn siyasi ve ekonomik inisiyatifi ele almasý bir raslantý deðil... Geçirdiðimiz evrelerden sonra gelinen bu aþama çok doðal... Siyasi partiler teker teker denenmiþler... Hepsi de gelip geçmiþ yönetim koltuklarýndan... Turuncusu da, yeþili de... Ama hiçbir þey deðiþmemiþ memlekette... Daha da kötüye gitmiþ hatta... Ne demiþler: Yok birbirinden farký... Hepsi de Osmanlý Bankasý! * Bu memlekette gerçek bir politika ve onurlu bir siyasi duruþ Ankara karþýsýndaki tavýrla belirlenir ancak... Bizim meclisteki partilerimiz ise, sýrtlarýný hep Ankara'ya dayayarak çýkmak istiyor bu merdivenleri... Varoluþ mücadelesi vermiyor onlar... Koltuk mücadelesi veriyorlar... Toplumun artýk hepsinden de býktýðýnýn ve bunaldýðýnýn farkýnda deðiller çünkü... Hele Ankara'ya hiçbir laf etmemeye çok özen gösteren CTP'ye bakýn... Gözü koltukta olduðu için partiler arasý bir mesele gibi göstermeye çalýþýyor meseleyi... Ankara'ya hiç dokunmadan, yalnýz buradaki iþbirlikçisi ve kuklasý UBP'ye yükleniyor... Sanki UBP kalkýp yerine yeniden o otursa daha farklý þeyler yapacak... Yapacak olsaydý bunca yýl yönetimdeyken yapmaz mýydý? * Alýn þimdi... Bir CTP lideri Ferdi Sabit Soyer'in açýklamalarýný okuyun Merkel ile ilgili... Bir de Þener Elcil'in... Ferdi Sabit kýzýyor Merkel'e... Cenevre öncesi olumlu çözüm atmosferine zarar vermiþ ona göre... 'Olumlu' demek... Eroðlu ile de 'olumlu' olabilirmiþ meðer... Hani de asla mümkün deðildi çözüm Derviþ Eroðlu ile? Þimdi 'olumlu' mu oldu? Nasýl 'olumlu' olduðunu bize de anlatsa ve biz de öðrensek hiç olmazsa... Nasýl baþarmýþ Eroðlu? Dünkü "Milliyet" gazetesinde Hasan Cemal bile hak veriyor Merkel'e... Erdoðan'a deðil... Türkiyeli bir yazar artýk bu gerçeði teslim ederken, biz neden bu kadar pýsýrýk davranýyoruz burada hala? CTP TC'li bir yazarýn da mý gerisine düþtü? Erdoðan'a yaranarak hala o koltuklara oturmayý hayal etmekten ne zaman vazgeçecek? Bu toplumun gerçek muhalefeti siyasi partilerde deðil, KTÖS'tedir yalnýz... Þener Elcil hak ettiði yanýtý verdi Erdoðan'a. Ne demek "bir gram bile vermeyiz"... Ne zannediyor Tayyip Bey yurdumuzu? Babasýnýn malý mý? Merkel'den özür bekliyormuþ... Neden özür dilesin ki Merkel? Yanlýþ bir þey mi söyledi? Türkiye'ye iftira mý attý? Onun söylediðini Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi de söylemiyor mu zaten yýllardýr? "Türkiye'nin alt yönetimi" demiyor mu? * Þener Elcil'in dünkü açýklamasý tarihi bir açýklama... Her Kýbrýslýtürk camlayýp çerçeveleyip asmalý baþucuna! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE KTÖS TEN ERDOÐAN'A: ASIL SÝZ ÖZÜR DÝLEYÝN Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý (KTÖS), Türkiye Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ý eleþtirdi. KTÖS Genel Sekreteri Þener Elcil dün yaptýðý yazýlý açýklamada, Almanya Baþbakaný Angela Merkel'in Güney Kýbrýs'ý ziyareti sýrasýnda yaptýðý açýklamalar ve sonrasýnda Türkiye Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn yaptýðý deðerlendirmeleri izlediklerini belirtti. Elcil'in yazýlý açýklamasý þöyle: "Almanya Baþbakaný Sn. Angela Merkel'in adamýzý ziyareti sýrasýnda yaptýðý açýklamalar ve sonrasýnda TC Baþbakaný Sn. Recep Tayyip Erdoðan'ýn yaptýðý deðerlendirmeleri ilgiyle izlemekteyiz. Sn.Erdoðan'ýn yaptýðý açýklamalar, Kýbrýs'ta yaþanan gerçekleri ve Türkiye'nin Kýbrýs'la ilgili gerçek niyetini ortaya koymaktadýr. Sn. Erdoðan, Kýbrýs Cumhuriyeti'nin siyasi eþit ortaðý olan Kýbrýs Türk toplumunu hiçe sayan, siyasi irademizi yoketmek için adamýza nüfus yýðan, asimilasyon politikalarýný ileriye götürüp her köþeye cami ve külliye diken, "ekonomik paket" adý altýndaki siyasi dayatmalarla Kýbrýslý Türkleri toplumsal yokoluþa sürükleyip göçe zorlayan TC devleti ve AKP hükümeti deðilmiþ gibi davranmaktadýr. Sn. Merkel'in bu yaþanan gerçekleri ortaya koymasý ile baþlayan tartýþmada Sn. Erdoðan'ýn özür talep etmesi ve kendilerini barýþ isteyen taraf olarak ortaya koymasý ise tam bir siyasi çarpýtmadýr. Bu anlamý ile TC Baþbakaný Sn. Recep Tayyip Erdoðan'a Kýbrýslý Türkler olarak bazý gerçekleri hatýrlatmakta yarar görmekteyiz: Atatürk Öðretmen Akademisi Öðrenci Konseyi Baþkaný Onur Emir Bütüner yaptýðý yazýlý açýklamada, verilen mücadelenin iktidar mücadelesi deðil, varoluþ mücadelesi olduðunu belirtti ve siyasi partileri bu yönde deðerlendirdiklerini vurguladý. Bütüner yazýlý açýklamasýnda þöyle dedi: Son yýllarda tüm dünyada ve 2008 yýlýndan beri CTP-ÖRP hükümeti ile ülkemizde en acý örneklerini gördüðümüz neo liberal politikalar gün geçtikçe etkisini daha da artýrmaktadýr. TC dayatmasý olan ve içerisinde özelleþtirme, sermayeye peþkeþ çekme, emeði sömürme, emekçilerin örgütlenmesini engelleme gibi durumlarý içeren paketler vardýr. Sözde sosyal güvenlik, göç yasasý, eþel mobil, burslar, 13. Maaþ, emekli ödenekleri, toplu sözleþme ile sendikalaþmayý engelleme, kamusal alanlarýn özelleþtirilme politikalarý tüm bu paketlerin içerisindedir. CTP döneminde okþayarak geçirilen bu yasalar, þimdi UBP döneminde coplanarak geçiriliyor yýlýndan beridir bu paketlerle, kendilerini ilgilendirsin ya da ilgilendirmesin, mücadele eden AÖA öðrencileri, her döneme göre tavýr belirleyerek bu süreçteki samimiyetini göstermiþtir. Ýktidara gelen ya da iktidar mücadelesi veren hiçbir siyasi parti, ülkesinin gençlerinden çekinmemektedir ve bu dayatma yasalarý iktidar ettikleri dönemde korkusuz bir biçimde geçirmektedirler. Biz AÖA öðrencileri hükümette kimin olduðuna bakmaksýzýn, Türkiye, 1960 Kýbrýs Cumhuriyeti kuruluþ antlaþmalarýna göre Yunanistan ve Ýngiltere ile birlikte Kýbrýs Cumhuriyeti'nin garantörüdür. Bu amaçla 1974 yýlýnda Kýbrýs Cumhuriyeti'nin bozulan anayasal nizamýný tekrardan tesis etmek ve Kýbrýs Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüðünü korumak için garantörlük sorumluluðu çerçevesinde Kýbrýs'ta bulunmaktadýr. Sn. Erdoðan bilmelidir ki Kýbrýs'a nüfus aktarmak, adayý bölüp ayrýlýkçý yapý kurmak, Rum mülklerini TC vatandaþlarýna paylaþtýrmak baþta olmak üzere uluslararasý hukuða aykýrý olarak Kýbrýs'ta gerçekleþtirdikleriniz garantörlük görevleri arasýnda yoktur. Bunlarý size hatýrlattý diye Sn. Merkel'e kýzmanýz, onu bilgisizlikle suçlamanýz Kýbrýs'ta yaþanan gerçekleri gizleyemez yýlýnda Annan Planý'na adanýn kuzeyinden çýkan yüzde altmýþ beþ evet oyunun üzerine yatýp hiçbir adým atmayan "bir çakýl taþý vermedik bir asker çekmedik" diyenin kendiniz olduðunu ne çabuk unuttunuz. Çözüm ister görünüp, çözümsüzlüðe oynayan politikalarýnýza Kýbrýslý Türkler kanmadý kanmayacaktýr. Kýbrýs'ýn sahibinin bu adada yaþayan tüm Kýbrýslýlar olduðunu unutarak "Kýbrýs'tan bir gram bile vermeyiz" diyerek gerçek niyetinizi bir kez daha ortaya koymaktasýnýz. Hangi hakla bizim topraðýmýzýn pazarlýðýný yapýyorsunuz? Kýbrýs sizin babanýzýn malý deðildir. Bilinmelidir ki, çözüm isteyip çözümsüzlüðe oynayan politikalarýnýzla Kýbrýslý Türkleri asimile etmek ve göç ettirmeye dönük dayatmalarýnýzla siyasi irademizi yok eden icraatlarýnýzdan dolayý özür dileyecek biri varsa o da sizsiniz." Akademi öðrencileri: Ýktidar deðil, varoluþ mücadelesi yapýlan bu dayatma politikalara karþý tavrýmýzý, siyasi partilerin gözünden olduðu gibi iktidar mücadelesi olarak deðil, var oluþ mücadelesi olarak gösteriyoruz yýlýyla birlikte geçirilen yasalar, KTHY süreci ve AÖA direniþi ile birlikte, telefon dairesi, elektrik kurumu ve DAÜ için düþünülenler de birbirinden ayrý bir süreç olarak deðerlendirilemez. Bu süreçler bir bütündür ve sadece kamu çalýþanlarýný etkileyecek gibi görünmelerine raðmen aslýnda tüm Kýbrýslý Türk halkýný en derinden vuracaklardýr. Unutulmamalýdýr ki, deðiþen hükümetlerle öðrenci, emekçi, iþçi ve memurlar için herhangi bir þey deðiþmemektedir. Deðiþen tek þey iktidardaki renktir. Yeþil, turuncu, mavi ya da kýrmýzý bizler için hiçbir þeyi deðiþtirmemektedir. Bu yasalara karþý renklerden baðýmsýz, örgütlü, samimi ve içerisinde herkesin özne olabileceði bir mücadele þekli ortaya konulmalýdýr. Ekonomik kriz bahane edilerek, buradaki toplumu hayatýndan ve topraklarýndan koparmaya çalýþan sermaye dostu zihniyete, bu ülkenin gençleri olarak dur demenin zamaný çoktan gelmiþtir ve geçiyor bile. Önümüzdeki süreçte bu dayatma neo liberal politikalarla ilgili þimdiki hükümet tarafýndan atýlacak ya da gelecekte baþkalarý tarafýndan atýlacak olan her türlü adýmýn karþýsýnda olacaðýmýzý tek ses olarak buradan haykýrýyoruz. ex istence Elvan Levent HENRY VE BEYNÝ Ýnsanlarýn büyük bir çoðunluðunun bir falcýnýn sözlerine veya bir yýldýz falýna, bir filozofun sözlerinden daha çok raðbet gösterip, onlara çok daha fazla deðer biçtiklerine tanýk oldum birçok kez. Bacon'ýn þöyle diyordu: "Ben insanlarýn zihninde, dünyanýn gerçek þeklini oluþturuyorum, dünyanýn gerçekte olduðu halini, herkesin kendi zihninin kurguladýðý dünyayý deðil." Kimse, birisinin çýkýp kendi zihninde 'dünyanýn gerçek halini' oluþturmasýný istemezdi sanýrým. Herkesin efendisi olduðu tek bir þey varsa eðer, o da ancak kendi zihniydi herhalde. Soðuk olmadýðýndan kimliðinden kuþkuya düþtüðüm bir kýþ günü, bütün bunlarý düþünmeme neden olan bir dergide okuduðum, Hanry Molaison'un tüylerimi ürperten hikayesi oldu. Yedi yaþýnda geçirdiði trafik kazasýna kadar normal bir çocuktu Henry yýlýnda, yedi yaþýndayken üzerinden geçen motosiklet baþýnýn sol tarfýný zedeledi. Bu kazanýn ardýndan belli aralýklarla bilincini kaybetmeye baþladý. Buna raðmen okuduðu okulun en iyi öðrencilerindendi. Ancak on altý yaþýna geldiðinde kendisine, en yüksek dozda ilaçlarýn bile etki etmedði, ileri derecede epilepsi tehþisi kondu yýlýnda Henry'ye daha önce bir epilepsi hastasý üzerinde hiç denenmemiþ bir beyin ameliyatý yapýldý ve beynindeki 'hippocampus' adý verilen doku tamamen alýndý. O sýrada henüz 'hippocampus'un beyindeki fonksiyonunun tam olarak ne olduðu ve ne iþe yaradýðý bilinmiyordu. Ancak ameliyatý yapan doktor William Scoville, 'hippocampus'ün epilepsi hastalýðýyla bir ilgisi olabileceði kanýsýndaydý. Ameliyatýn ardýndan Henry'nin epilepsi nöbetleri tamamen olmasa da oldukça seyrekleþti. Ancak, Henry hafýzasýný kýsmen kaybetti. Artýk hatýrladýklarý sadece ameliyattan öncesine dair bazý hatýralardan ibaretti, sonrasýný hatýrlamýyordu. Buna raðmen, psikolojik açýdan tamamen saðlýklý bir zihne sahipti. Onu diðer bütün hastalardan farklý kýlan da buydu. Ameliyat, daha sonra yayýnlanan makaleyle birlikte, týp tarihine geçerek, týpta yeni bir çaðýn baþlangýcý oldu. Ýlk kez hafýzanýn fonksiyonunun beyindeki yeri tam olarak saptanmýþtý. Bundan sonra, Henry ve beyni bir araþtýrma objesine dönüþtü yýlýndan, üç yýl önceki ölümüne dek, yani yarým asýr boyunca Amerika'aki Hartford hastanesinin beyin cerrahlarý, Henry'nin beynini ders çalýþýr gibi çalýþtýlar. Ve Henry üzerinde yaptýklarý deneylerle, özellikle hafýzanýn iþleyiþi konusunda birçok önemli buluþ gerçekleþtirdiler. Örneðin, 1969 yýlýnda bir test sýrasýnda Henry birdenbire doktora dönüp þöyle diyor: "Ýçimde, sanki birþeyi kaçýrmýþým gibi bir his var. Þimdi olanlarý anlýyorum. Peki ya, daha önce olanlar? Bu beni endiþelendiriyor. Sanki bir uykudan uyanýyor gibiyim." Bunun üzerine Henry'yi geceleri uykusundan uyandýrýp rüyasýnda ne gördüðünü sormaya baþlýyorlar... Ama gerçekten uyuduðundan hiçbir zaman emin olamadýklarýndan, edindikleri bulgularý resmi olarak açýklamýyorlar. Ýþte bu hikayede, tüylerimi ürperten de buydu; bütün hayatý içinde bulunduðu 'an'dan ibaret olan bir insanýn etrafýndaki diðer insanlarýn hayatýnda nasýl bir rol oynadýðý. Sadece kendisini inceleyen doktorlarýn deðil, kendisinden sonraki diðer hastalarýn ve bütün týp tarihinin de. Doktorlar, hafýzamýz olmadan hayatýn ilerlemediðini söylüyorlardý. Olaylarý birbirlerine ekleyebilmek ve anlam ifade eden bir baðlantý kurabilmemiz için hafýzaya ihtiyacýmýz vardý. Ölümünün ardýndan Henry'nin beynini kafatasýndan çýkarýp, küçük parçalara böldüler. Zihnimizi daha iyi çözebilmek için... Beynimiz týpký, bir karakutuya benziyor, diyorlardý. Ýçini açýp bakmadýkça, ne olduðunu asla bilemezsiniz.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Düþmesin bizimle yola yüreði söylemeyen Baþý dik olmalý kavgaya katýlanýn Gideceði adresi hâlâ daha bilmeyen Anlayamaz zilletini böyle yok olmanýn Kalay HÝZBULLAHÇILARA AF, HEYKELLERE GAF Hapishanede bulunan ve iþledikleri cinayetler kanýtlanan Hizbullah terör örgütü üyeleri serbest býrakýlýyor ve onlara "imza atma" koþulu getiriliyor. 10 yýl içerde kalmýþ olan adamlarýn hepsi de çýkar çýkmaz toz oluyor. Ara ki Hizbullah bulasýn. Bir bakýyorlar imza yok, bir bakýyorlar adamlar da yok. Þaþýrmaya gerek yok. Kanlý "Hizbullah" örgütüne geçmiþteki hizmetlerinden dolayý af çýkmayacak da kime çýkacak. Tayyip Erdoðan ne yapýyor bu arada? Lübnan'ý Filistin'i kurtarýyor, heykel yýktýrýyor, dizi sansürlüyor ve vatandaþýn içeceði rakýya karýþýyor... Ne kahramanca deðil mi? Kalaycý Ali OSMAN Periyodik BU ÝÞÝN DE SONU GELÝYOR... Pazartesi günü, yani yarýn Sendikal Platform üyeleri toplanýp ekonomik paketle ilgili hükümetin geri adým atmamasý karþýsýnda ne yapacaklarýna dair, Platform'da son þekli vereceklermiþ... Basýndan okuduklarýmýz böyle... Yapýlacak aslýnda pek fazla bir þey yok... Eylemler TC Elçiliði ve TC Yardým Heyeti'ne yönelik olmalýdýr... Ankara hedef alýnmalýdýr. Eylemlerde baþarýlý olunmasý istenirse, buradaki kukla hükümet devreden çýkarýlmalýdýr... Bunlarla ilgili enerji tüketilmemelidir. Ancak Ankara konusunda tüm örgütlerin hemfikir olmasý gerekmektedir. Çok kalabalýk olmakla bir yere varýlmaz... Annan Planý referandumunda da meydanlar göremediði kadar bir kalabalýk görmüþtü... Türk bayraklý, KKTC bayraklý kalabalýklar... Weston'un methiyeler düzdüðü kalabalýklar... Hem de utanmadan Che Guevara tiþörtleriyle... Sendikal Platform'a çaðrýlan partilere bakýldýðýnda gülsem mi, aðlasam mý diye düþünür adam... Bir yanda Türkiye'ye iþgalci diyenler, beri yanda Türkiye'ye Mekke diye tapýnanlar... Dahasý Türkiye'nin ne AB, ne bilmem birþey diyerek komþularýyla iliþkilerini koparmasý ve gerekirse askeri bir harekatla Limasol'a, Baf'a dayanmasýný bekleyenler var... "Arif Hoca'nýn dediðinden" pankartýný kabullenmeyen ve karþý bildiri yayýnlayanlar... Birkaç yýl önce TC Genelkurmay Baþkaný eleþtirildi diye eleþtirenler hakkýnda suç duyurusunda bulunup hapsedilmeleri için aleyhlerinde dava açýlmasý baþvurusunda bulunanlar da var... Kimse kusura bakmasýn ama bu platformdan çorba bile olmaz... Çorba yapmak için belli malzemeler kullanýlýr... Bu malzemelerin de uyum içinde olmalarýna dikkat edilir. Çorbanýn ruhuna uygun malzemeler yani... Tuzla þekeri katarsanýz çorba yapamazsýnýz... Yaparsýnýz yapmasýna ama çorbadan çok baþka þeye benzer... Sendikal Platform'un durumu da buna benzedi þimdi... Bu platform içerisinde güvenilir ve hamuru saðlam örgütler olduðu gibi... Kaypaklarýn da çoðunlukta olduðunu unutmamak gerekir. Platform'da, hele de son partilerin katýlýmýyla þövenist ve anavatancýlarýn çoðunlukta olduðu bir yapý oluþtuðunu söyleyebiliriz... Bazýlarý bizim UBP'nin yýkýlmasýna karþý olduðumuzu söyleyip duruyor... Neden olalým ki? Biz küçük düþünmeyiz ama, belanýn kendisiyle uðraþýlmasýndan yanayýz... Hedef Ankara olmalýdýr diyoruz... Ankara'yý yenen buradaki UBP'yi veya CTP'yi hayda hayda alaþaðý eder... Önce irade... Ankara hükümetlerinin oyuncaðý olunmasý yetmedi mi artýk? Karagöz olmaya meyilli olanlar buyursunlar bu oyunu oynasýnlar... Merkel'in söylediklerine karþý çýkanlar ve de Anayasa'dan dönen emeklilerle ilgili yasayý UBP'ye karþý kazanýlmýþ bir zafer sayanlar unutmasýnlar... Bu paketin bir parçasýydý ve paketi de buraya gönderen Ankara'ydý... Ankara'ya karþý kazanýlmýþ bir zafer olarak görmeyenler ve Türkiye'ye iþgalci diyen Merkel'e saldýranlarla bir yere varabilir mi bu platform? Hükümet grevi kýrmaya çalýþýyor n SENDÝKAL PLATFORM, "HÜKÜMETÝN PAZARTESÝ GÜNÜ GREVDEKÝ ÝKÝ ÝÞYERÝNE BAÞKA PERSONEL AKTARMASI" DUYUMUNA TEPKÝ GÖSTERDÝ Sendikal Platform, "Lefkoþa Tapu Dairesi ile Mahkemelerde devam eden grevi kýrmak amacýyla hükümetin, Pazartesi günü Baþbakanlýða baðlý Personel Dairesi tarafýndan iþlerin yürütülmesi amacýyla buralara personel aktaracaðý" duyumlarýna tepki gösterdi. Platform adýna Kýbrýs Türk Amme Memurlarý Sendikasý (KTAMS) Baþkaný Ahmet Kaptan tarafýndan yapýlan açýklamada, böyle bir durumun Toplu Ýþ Sözleþmesi, Grev ve Referandum Yasasý'na aykýrý olduðu ifade edildi. Kaptan, "yapýlmak istenenin yasalarca yasaklanan grev kýrýcýlýðý olduðu" görüþünü savunarak, Sendikal Platform'un Pazartesi günü yasalara aykýrý bir þekilde grev kýrma giriþimine karþý grev yapýlan iþyerlerinde bekleyeceðini açýkladý. Lefkoþa Tapu Dairesi ile mahkemelerdeki KTAMS ve Kýbrýs Türk Kamu Görevlileri DR. KÜÇÜK ANILDI Dr. Fazýl Küçük, ölümünün 27. yýldönümü olan dün Anýttepe'deki kabri baþýnda düzenlenen devlet töreniyle anýldý. Protokol sýrasýna göre çelenklerin kabre sunulmasý, saygý marþý ve saygý duruþunun ardýndan Ýstiklal Marþý'nýn okunmasý eþliðinde bayraklarýn göndere çekilmesiyle baþlayan tören, Dr. Küçük'ün ölüm yýldönümü dolayýsýyla bayraklarýn yarýya indirilmesiyle sürdü. Kabir özel defterinin Derviþ Eroðlu, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoþa Büyükelçisi Kaya Türkmen, Kýbrýs Türk Barýþ Kuvvetleri Komutaný Korgeneral Adem Huduti ve Güvenlik Kuvvetleri Komutaný Tümgeneral Mehmet Daysal tarafýndan imzalanmasýnýn ardýndan Müze ve Fotoðraf Sergisi gezildi. Sendikasý (Kamu-Sen)'in Sendikal Platform çatýsý altýnda 11 Ocak Salý gününden itibaren süresiz grevde olduðunu belirten Ahmet Kaptan, "Toplu Ýþ Sözleþmesi, Grev ve Referandum Yasasý'nýn altýncý maddesinin üçüncü fýkrasýna aykýrý hareket ederek, greve geden çalýþanlarýn iþlerini baþkasýna yaptýran veya greve gidilen veya gidilecek iþlerine baþka personel alan iþveren bir suç iþlemiþ olur ve mahkumiyeti halinde aldýðý her yeni personel için asgari ücretin dört katýna kadar para cezasýna çarptýrýlabilir" yönünde düzenleme olduðunu ifade ederek, "Yasa çok açýk ve nettir" dedi. Kaptan, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Hükümeti'nin yasalara aykýrý bir þekilde hareket etmeyi alýþkanlýk haline getirdiðini iddia ederek, "hükümetin suç iþlemesi halinde grevdeki iþyerlerinin savunulacaðýný ve polise gerekli þikayetin yapýlacaðýný" kaydetti. Dr. Küçük'ü anma törenine Derviþ Eroðlu, Dr. Fazýl Küçük'ün ailesi, Cumhuriyet Meclisi Baþkaný Hasan Bozer, Baþbakan Ýrsen Küçük, Rauf Denktaþ, Mehmet Ali Talat, Türkiye Cumhuriyeti'nin Lefkoþa Büyükelçisi Kaya Türkmen, KTBK Komutaný Korgeneral Adem Huduti, Güvenlik Kuvvetleri Komutaný Tümgeneral Mehmet Daysal, tümen komutanlarý, Yüksek Mahkeme Baþkaný Nevvar Nolan, ana muhalefet CTP - BG Genel Baþkaný Ferdi Sabit Soyer, bakanlar, milletvekilleri, LTB Baþkaný Cemal Bulutoðlularý, devlet üst düzey ve askeri erkan, muharip dernekler, kurum kuruluþ ve okullar, üniversitelerin temsilcileri, siyasi parti baþkan ve temsilcileri ile vatandaþlar katýldý. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent ÖZÜRNAME TC Baþbakaný R.T. Erdoðan'ýn Almanya Baþbakaný Angela Merkel'e öfkesi dinmiyor. Tarih bilgisini gözden geçirsinmiþ Merkel. Boþuna uðraþmasýnlarmýþ. Kuzey Kýbrýs'tan bir gram bile alamazlarmýþ. Eskiden bir karýþ diyorlardý. Þimdi bir grama düþtüler! Ve en önemlisi de nedir biliyor musunuz? Merkel, "adada uzlaþma için her türlü fedakârlýðý gösteren" Türk tarafýndan özür dilemeliymiþ! Bu, Erdoðan'ýn ikinci "One Minute"i... Ama birincisi kadar haklý deðil. Ve onu kesinlikle bir "kahraman" yapmaz. Gene de, üstüme vazife deðil ama, düþündüm taþýndým ve Merkel için Erdoðan'a acizane bir özür metni hazýrladým. Eðer saygýdeðer þansölyeleri onaylar ve isterlerse bu metni Erdoðan'a gönderip özür borcunu yerine getirebilir... Metin þöyle: "Garantörü olduðunuz Kýbrýs Cumhuriyeti devletinin %36 oranýndaki topraðýný 37 yýldýr askeri ve sivil iþgal altýnda bulundurduðunuz... Bu topraklara, savaþ suçu teþkil edecek þekilde ve uluslararasý hukuka aykýrý olarak, yüzbinlerle ifade edilen nüfus taþýdýðýnýz... Kýbrýs Cumhuriyeti vatandaþý Rumlarýn mal ve mülkünü bu nüfusa yaðmaladýðýnýz ve bunlara yine uluslararasý hukuka aykýrý olarak sahte tapular verdiðiniz... Avrupa'da tüm sýnýrlar ve duvarlar kalkarken, adayý boydan boya bir sýnýr duvarýyla 37 yýldýr ikiye böldüðünüz... Ýþgal ettiðiniz topraklarda tamamen kendi yönetiminiz altýnda korsan bir devlet kurduðunuz... Kýbrýslýtürklerin siyasi iradesini asimilasyon yoluyla gaspedip Kuzey Kýbrýs'ýn demografik yapýsýný da kendi çýkarlarýnýz doðrultusunda deðiþtirdiðiniz... Ve 1960 Garanti Anlaþmasýnýn size verdiði görev, yetki ve sorumluluklarý suistimal edip, Kýbrýs Cumhuriyeti'nin Yunan cunta darbesiyle bozulan Anayasal düzenini yeniden tesis etmek ve böylelikle bu devlete karþý olan taahhütlerinizi yerine getirmek için en küçük bir adým atmadýðýnýz... Keza, adil ve yaþayabilir bir çözüme ulaþmak yerine, iþgalin hukukdýþý oldubittilerini dayatýp kabul ettirmeye çalýþtýðýnýz için... Sizden... Ve yüce ulusunuzdan yerden göðe kadar özür dilerim efendim. Angela Merkel Almanya Baþbakaný" Bir özür yazýsý için biraz fazla uzun görünebilir. Ama "özürün gerekçeleri" o kadar çok ki hiçbirini dýþarýda býrakmayý doðru bulmadým. Eksiði var fazlasý yok yani. Bayan Merkel dilerse, unuttuðum ya da eksik býraktýðým noktalarý tamamlayabilir. Bir de Tayyýp beyin bu özürden ne kadar tatmin olacaðý meselesi var tabii... Bakarsýnýz üçüncü "One minute"ini de bize çeker! Kimin kimden nasýl özür dilemesi gerektiðini anlatmaya çalýþtým. Anlayana tabii...

Býçakladýðý adamdan af diledi

Býçakladýðý adamdan af diledi Ýz Býrakmýþ Kýbrýslý Türkler anýlýyor. En çok iz býrakanlar kim? Karanfilli, Aynalý, Becerikli, Nadide, Altýparmak ve Ahmet Mehmet Dubara deðil mi? Abbas'ýn Þerif var bir de. Unutmayýn! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com Tören alanýndaki tutuklama ve polis þiddeti sýrasýnda þeref tribününde oturan Mustafa Akýncý olsa müdahale eder ve töreni de terkederdi mutlaka. Generale yaptýðýný yapardý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Nisan 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3408 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DARKOT ÝLE BÝGE ALTIOK'UN

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Nisan 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3408 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DARKOT ÝLE BÝGE ALTIOK'UN Basýna belge sýzdýran Ýhtiyat Sandýðý çalýþanlarýna çok öfkelenen Özay Andýç, "Çalýþanlarýn da yedi garnýný" demiþ... Çalýþanlarý hemen korumaya alýn' 'Garýnlar' saðlam kalsýn! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

kýsaldý, istihdamlar kýsaldý... Galiba kýsalmayan yalnýz yediðimiz kazýklar kaldý!

kýsaldý, istihdamlar kýsaldý... Galiba kýsalmayan yalnýz yediðimiz kazýklar kaldý! Önce maaþlar kýsaldý, sonra günler kýsaldý, aðaçlar kýsaldý, akýllar kýsaldý, saçlar kýsaldý, istihdamlar kýsaldý... Galiba kýsalmayan yalnýz yediðimiz kazýklar kaldý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA. Kimsenin tam olarak bilmediði nüfusumuz hakkýnda bir rakam daha ortaya atýldý. Hem de Baþbakan Ýrsen Küçük tarafýndan... 600 bin!.. Yok mu artýran? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL:

Detaylı

Pakete karþý olup da Ankara'ya laf etmemek mümkün mü Mehmet? Bu ne biçim muhalefet? Hem senin anavatanýn neresi? Türkiye mi, yoksa Kýbrýs mý?

Pakete karþý olup da Ankara'ya laf etmemek mümkün mü Mehmet? Bu ne biçim muhalefet? Hem senin anavatanýn neresi? Türkiye mi, yoksa Kýbrýs mý? Pakete karþý olup da Ankara'ya laf etmemek mümkün mü Mehmet? Bu ne biçim muhalefet? Hem senin anavatanýn neresi? Türkiye mi, yoksa Kýbrýs mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Ocak 2011 Çarþamba YIL: 10

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Aralýk 2010 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3297 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Erdoðan Baybars

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Aralýk 2010 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3297 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Erdoðan Baybars Kýbrýs'ýn güneyindeki ýrkçý gruplarýn Yunan bayraðý taþýmasýna ve "Kýbrýs Yunandýr" diye haykýrmasýna neden þaþtýnýz? Siz de Türk bayraðý gölgesinde "Kýbrýs Türktür Türk kalacaktýr" diye haykýrýp durmuyor

Detaylı

Kapalý Maraþ ýn etrafýnda tur attýlar. raporunda yer almýþ bu. Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yol çok bereketli olmuþ yahu!

Kapalý Maraþ ýn etrafýnda tur attýlar. raporunda yer almýþ bu. Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yol çok bereketli olmuþ yahu! Kuzey Kýbrýs uyuþturucu kaçakçýlýðýnda Avrupa'da 2. sýradaymýþ. TC Emniyet Genel Müdürlüðü raporunda yer almýþ bu. Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yol çok bereketli olmuþ yahu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3198 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BABALAR VARSA VARDIR...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3198 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BABALAR VARSA VARDIR... Bakýn ne diyor Çangar: "Hiçbir bankada kendi adýma tek kuruþluk bir hesabým yok. Ailemin adýna dahi hesabýmýz yok." Gördünüz mü, nasýl günahýna girdiniz Çangar'ýn? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Maliye Bakaný Ersin Tatar'a göre, bu ayki maaþ ödemelerinde bir sýkýntý yokmuþ, ama yine de durum birkaç günde belli olacakmýþ! Nostradamus tam tarih vermedi galiba! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3018 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TALAT'A

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3018 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TALAT'A Mehmet Ali Talat seçim için halktan maddi katký bekliyor. Gazetelere ilan da vermiþ. Banka ve hesap numaralarý... Colony aslanlarý bu kez ellerini cebe atmadýlar mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart

Detaylı

2. Orams. Eylemciler yargýç huzurunda 19 kiþi mahkemeye sýðmadý

2. Orams. Eylemciler yargýç huzurunda 19 kiþi mahkemeye sýðmadý Çakýcý'ya göre, TDP'nin %7'lik oyu adaylar arasýndaki %5'lik farký kapatacakmýþ... Gördünüz mü, kiminin kýsmetine koltuk kapmak, kiminin kýsmetine de köprü olmak düþer bu dünyada! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Þubat 2013 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4083 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TAVUK VE YUMURTA MESELESÝ

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Þubat 2013 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4083 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TAVUK VE YUMURTA MESELESÝ Diþe diþ, göze göz, kana kan, kulaða kulak... Parmaða parmak, ayaða ayak, kola kol... Þeriat derler buna, þeriat... Söyle be Egemen efendi onlara... Limana liman!.. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Þubat

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Þubat 2011 Salý YIL: 10 SAYI: 3329 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Kudurukluk

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Þubat 2011 Salý YIL: 10 SAYI: 3329 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Kudurukluk Ýngiliz piçi dediler, yetmedi... Rum piçi dediler, yetmedi... Þimdi de 'Or... çocuklarý' diyorlar... Bugünleri de gördük iþte... Ve daha neler göreceðiz kimbilir... Bunlara 'hassiktir' çekmek az bile!

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4867 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4867 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Seçimin bir referanduma dönüþtüðünü kabul etti herkes... Bakalým Annan Planý'ndaki sonuç burada da yinelenir mi? Gezici anketi yineleneceðini gösteriyor... Yolcu hancýnýn göremediðini de görür! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Ocak 2015 Çarþamba YIL: 14 SAYI: 4781 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Müteahhitlere de

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Ocak 2015 Çarþamba YIL: 14 SAYI: 4781 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Müteahhitlere de Alman Nazilerinin 1943'te Yunanistan'ý iþgal ettikleri zaman, Yunan Bankasý'ndan bugünün parasýyla 11 milyar Euro çaldýklarý saptandý. Syriza sayesinde Yunanistan þimdi alacaklý da çýktý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Eylül 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3192 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝSTERSE KURSUN.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Eylül 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3192 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝSTERSE KURSUN. CTP kesimleri TDP'nin UBP ile koalisyona gitmesine þiddetle karþý çýkýyorlar. Öyleyse kendileri yönetimdeyken neden DP ve ÖRP'yi tercih edip de Akýncý'yý dýþladýlar acaba? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Aralýk 2011 Pazar YIL: 10 SAYI: 3641 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Darbenin ilk saatleri.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Aralýk 2011 Pazar YIL: 10 SAYI: 3641 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Darbenin ilk saatleri. Nüfusumuzu 'doðru' tahmin eden TC Büyükelçisi Halil Ýbrahim Akça oldu yalnýz. Maþallah, iyi bir totocu... Acaba Real Madrid-Barcelona maçýný da tutturdu mu? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Aralýk 2011

Detaylı

Alavere dalavere bir yatýrýmcýyý isyan noktasýna getirdi

Alavere dalavere bir yatýrýmcýyý isyan noktasýna getirdi NATO Kaddafi nin en genç oðlu ile üç torununu öldürdü. Dostoyevski yaþasa bir Suç ve Ceza romaný daha yazardý mutlaka! Raskolnikof zemzem suyunda yýkanmýþ kalýr bunlarýn yanýnda! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Nisan 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3024 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT VÝZYON VE GAFGARIT.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Nisan 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3024 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT VÝZYON VE GAFGARIT. Maraþ Rumlara iade ediliyor... 50 binin dýþýndaki TC'li nüfus geri gönderiliyor. Bunlara karþýlýk Kýbrýslý Türklere uygulanan ambargolar kaldýrýlýyor! Nisan biiiiiir! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Nisan

Detaylı

TARÝH: 7 Aralýk 2014 Pazar YIL: 13 SAYI: 4730 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) 2 aðýr yaralý Yüzyüze çarpýþtýlar. Kumyalý'da feci kaza

TARÝH: 7 Aralýk 2014 Pazar YIL: 13 SAYI: 4730 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) 2 aðýr yaralý Yüzyüze çarpýþtýlar. Kumyalý'da feci kaza DP'den istifa eden üç milletvekilinin dün UBP'ye girmesinden sonra UBP'de istifalar baþlamýþ... Ýlk istifa eden de Muhabbet Mevsimler olmuþ... Mevsimi geldi demek artýk! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Eylül 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3930 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÇOCUKLARIN EMÝRERLÝÐÝ...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Eylül 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3930 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÇOCUKLARIN EMÝRERLÝÐÝ... 'Sahte belge' olayýný kýsa sürede aydýnlattýðý için Ýrsen Küçük polise teþekkür etti. Biz teþekkür heveslisi falan deðiliz... Ama herþeyden önce 'Afrika'ya teþekkür etmesi gerekmez miydi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Aralýk 2012 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4013 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GEL...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Aralýk 2012 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4013 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GEL... 21 Aralýk'ta dünyanýn gerçekten batacaðýna ciddi ciddi inananlar var. Herkes bir tek Þirince'nin batmayacaðýný sanýyor, ama yanýlýyor... Batmayacak bir yer varsa, o da KKTC! Güney için garanti veremeyiz!

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Aralýk 2010 Salý YIL: 10 SAYI: 3288 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Aralýk 2010 Salý YIL: 10 SAYI: 3288 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Kurulacak yeni havayolu þirketinin %60'ý özel sektör, %30'u devlet ve %10'u THY'nin olacak. 7 kiþilik yönetim kurulunda ise 4 üye THY'den, 2 özelden, 1 de devletten yer alacak. En az hisse sahibi en çok

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ocak 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3317 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝNSANA. Elvan Levent

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ocak 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3317 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝNSANA. Elvan Levent TC Büyükelçisi Kaya Türkmen Türkiye'de Galatasaray'ý, Kýbrýs'ta ise Lefke Türk Spor Kulübü'nü tutuyormuþ... Yine bir haksýzlýk var bu iþin içinde... Oyna GG! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ocak 2011

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Haziran 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3092 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OMUZUNA BASACAK? MUAMELE.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Haziran 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3092 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OMUZUNA BASACAK? MUAMELE. Sulara gömülüp batan KTHY deðil, KKTC'dir aslýnda... Altý uçaðý olan bir havayolu þirketini yönetemeyenler devlet yönetmesini mi bilir? Karada emekleyenler hiç havada mý uçar? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

PANTOLON. Erdoðan Baybars

PANTOLON. Erdoðan Baybars Kuzey Kýbrýs'ta 'asýl baba'nýn isminin yalnýz baþ harflerini yayýnladýk þimdilik. Bugün de lakabýný yayýnlýyoruz. Neden? Bizim millet bulmaca çözmeye çok meraklý da ondan! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3410 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT "DAVA DANIÞILARAK

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3410 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DAVA DANIÞILARAK Maþallah, dün herkes çocuklara devretmiþ koltucuðunu... Çocuklar o koltuklara çok yakýþtý doðrusu... Ýnternetteki oyunlardan çok daha neþeli hükümetçilik oyunu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan

Detaylı

Bir usulsüz ihale daha

Bir usulsüz ihale daha Ýrsen Küçük dünkü UBP Parti Meclisi nde çok hassas bir noktaya parmak bastý... Makamlar babamýzdan kalmadý dedi. Haklý... Bu miras her zaman babadan kalmaz, amcadan da kalýr! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı