KTÖS ten Tayyip Erdoðan a tarihi yanýt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KTÖS ten Tayyip Erdoðan a tarihi yanýt"

Transkript

1 Tunus halký baþardý ve 'Yasemin Devrimi' yaptý. Turuncu devrimler tarihe karýþtý. Yasemin kokusunu siz de duyuyorsunuz deðil mi? Sýrada bizim Yasemin Devrimi! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Ocak 2011 Pazar YIL: 10 SAYI: 3313 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý BAÞÖRTÜSÜZ KADIN YA SATILIK YA DA KÝRALIKMIÞ l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... ARÝSTOKRATIN HAKLARI Niyazi Ökten BU ÝÞÝN DE SONU GELÝYOR... Ali Osman BAÞBAKAN MI ODUNCU MU? Erdoðan Baybars HENRY VE BEYNÝ Elvan Levent ÖZÜRNAME Mehmet Levent KTÖS ten Tayyip Erdoðan a tarihi yanýt KTÖS ten Tayyip Erdoðan a tarihi yanýt Kýbrýs tan bir gram bile vermeyiz diyerek gerçek niyetini ortaya koyan TC Baþbakaný Tayyip Erdoðan ýn bu açýklamalarý karþýsýnda tüm siyasi partilerimiz susarken, Erdoðan a yanýt KTÖS Genel Sekreteri Þener Elcil den geldi... Kýbrýs... Babanýn malý deðil Elcil: Kýbrýs ýn sahibinin bu adada yaþayan tüm Kýbrýslýlar olduðunu unutarak, Kýbrýs tan bir gram bile vermeyiz diyerek gerçek niyetinizi bir kez daha ortaya koydunuz... Hangi hakla bizim topraðýmýzýn pazarlýðýný yapýyorsunuz? Kýbrýs sizin babanýzýn malý deðil! n Erdoðan ýn %65 evet oyunun üzerine yatýp hiçbir adým atmadýðýný ve sürekli olarak bir çakýl taþý vermedik, bir asker çekmedik diye övündüðünü hatýrlatan Elcil, Merkel e kýzmanýz ve onu bilgisizlikle suçlamanýz Kýbrýs ta yaþanan gerçekleri gizleyemez dedi... nþener Elcil, Merkel den özür dilemesini bekleyen Erdoðan ýn asýl kendisinin özür dilemesi gerektiðini vurguladý... l 3. sayfada Akademi öðrencileri: Ýktidar deðil, varoluþ mücadelesi l 3. sayfada Gazetemizle birlikte... Arif H.Tahsin yazýyor: Türklük Yunanlýlýk dýþarý Kýbrýslýlýk içeri n2. sayfada

2 72 YAÞINDAKÝ KÝÞÝ TUTUKLANDI Polis'in evinde 700 gram hintkeneviri türü uyuþturucu madde bulduðu, isminin baþ harfleri M.T olarak açýklanan 72 yaþýndaki adamý tutukladýðý bildirildi. Polis basýn bülteninden alýnan bilgiye göre, M.T'nin evinde önceki günramada tespit edilen 700 gram hintkenevirine emare olarak el kondu. Olayla ilgili soruþturmanýn devam ettiði belirtildi. POLÝÇELER YASASI'NA AYKIRI HAREKET Gazimaðusa Polisi, Poliçeler Yasasý'na aykýrý hareket ettiðini tespit ettiði H.E isimli 40 yaþýndaki adamý tutukladý. Polis basýn bülteninden alýnan bilgiye göre, H.E kira borcuna karþýlýk Vakýflar Ýdaresi'ne 2010'un Eylül ayýnda verdiði 13 bin TL tutarýndaki çek yapraðýný kaybettiði yönünde 1 Kasým 2010 tarihinde polise gelerek, düþürmek suretiyle kaybettiðini beyan edip Poliçeler Yasasý'na aykýrý hareket etti. Olayla ilgili polis soruþturmasýnýn devam ettiði belirtildi. KAZADA 2 YARALI Ýskele'ye baðlý Topçuköy'de dün bir traktör ile van aracýn çarpýþmasý sonucunda meydana gelen trafik kazasýnda 2 kiþi yaralandý. TAK muhabirinin Ýskele Polis Müdürlüðü'nden aldýðý bilgiye göre, dün öðle saatlerinde meydana gelen trafik kazasýnda, Topçuköylü 41 yaþýndaki Rezvan Soðancýlar (E) ile Zümrütköylü 61 yaþýndaki Mehmet Aner (E) yaralandý. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralýlar, Gazimaðusa Devlet Hastanesi'nde kontrol altýna alýndý. Polisin verdiði bilgiye göre kaza, Rezvan Soðanýlar'ýn yönetimindeki EV 543 plakalý traktör saða doðru dönüþ yaparken, Mehmet Aner'in kullandýðý HN 455 plakalý van araçla çarpýþmasý sonucu meydana geldi. KIBRIS TÜRK ALÜMÝNYUM, PVC DOÐRAMACILARI VE ÝÞLETMECÝLERÝ BÝRLÝÐÝ KURULDU Kýbrýs Türk Alüminyum, PVC Doðramacýlarý ve Ýþletmecileri Birliði (KITAB) kuruldu. Birlik ilk genel kurulunu, Kýbrýs Türk Sanayi Odasý Konferans Salonu'nda dün yaparak, 9 kiþiden oluþan yönetim kurulunu belirledi. Sanayi Odasý'ndan yapýlan açýklamaya göre, Divan Baþkanlýðýný Sanayi Odasý Baþkaný Ali Çýralý'nýn yaptýðý genel kurula, sektör temsilcileri yoðun ilgi gösterdi. Maliye Bakaný Ersin Tatar da, genel kurula katýlarak kýsa bir konuþma yaptý ve birliðin hayýrlý olmasý temennisinde bulundu. Oda Baþkaný Ali Çýralý genel kurulun açýlýþýnda yaptýðý konuþmada, sektörlerin birlik ve beraberlik içinde olmasý gerektiðine vurgu yaparak, sorunlara karþý birlikte hareket edilmesi gerektiðini söyledi. ABU DABÝ'YE GÝTTÝLER Meclis Baþkan Yardýmcýsý Mustafa Yektaoðlu baþkanlýðýnda bir heyet, Ýslam Konferansý Örgütü Parlamento Birliði'nin (ÝKÖ - PAB) 13'üncü Konsey ve Olaðanüstü Genel Kurul Toplantýsý'na katýlmak amacýyla Birleþik Arap Emirlikleri'nin baþkenti Abu Dabi'ye gitmek üzere KKTC'den ayrýldý. Cumhuriyet Meclisi Baþkaný Hasan Bozer'in Meclis heyetine Pazartesi günü katýlacaðý öðrenildi. Olaylar ve Gerçekler Arif Hasan Tahsin Türkiye'nin "kukla hükümet" kullanarak Kýbrýs'ta Kýbrýslýlara karþý uyguladýðý hakyeyci, zulüm, kansýz soykýrým politikasýna karþý, emeklilerle kamu personelinin leyhine Anayasa Mahkemesinin aldýðý karar, Türkiye'ye karþý baþlatýlan eylemlerin hýzýný kesmemeli. Türkiye, Kýbrýs'ta çiðnediði hukukun içine dönüþ yapana kadar, Kýbrýslýlara ait, askeri gücü ile gasp ettiði her türlü hakký iade edincaya kadar, pasif direniþle her gün biraz daha köþeye sýkýþtýrýlmalýdýr. Toplum, Türkiye'nin iþgalini, ve kendini kansýz bir þekilde yok etme politikasýný dünya gündeminden hiç düþürmeyecek ses getiren eylemler koymalýdýr. Kuþkusuz direniþ, Ýngiliz üslerini da içine alacak þekilde planlanmalýdýr. Size neden silahlý mücadele önermem? Türkiye'nin burada 40 bin kiþilik, belki daha fazla askeri olduðundan mý? Hayýr 'a kadar Kýbrýs'ta 50 bin Ýngiliz askeri vardý. Ne iþe yaradý? EOKA yeraltý örgütü ile baþa çýkabilmiþ miydi? Çýkamadý. Ýsmet Paþa'nýn bir lafý vardý: "Savaþý en çok istemeyenler, savaþý yaþayanlardýr." Neden iþin içine kan girsin? Madem iþi pasif direniþle halledebilirsiniz ne gerek var kan dökmeðe... Kýbrýslýlar olarak bu meselede okadar çok haklýyýz ki, sesimizi sadece dünyaya duyurmak yeterlidir. Dünya gerçeði zaten bilir. Ama sen mandranýn framosunu zorlamaz ve büyük güçlerin keyfini kaçýrmazsan baþkasýna ne? Üç garantöre dünyayý dar etmeliyiz. Be efendiler biz size TÜRKLÜK YUNANLILIK DIÞARI KIBRISLILIK ÝÇERÝ gelin bize garantör olun mu dedik? Siz geldiniz yalvar yakar... Eee, ne oldu da iki toplum olarak bizi rahat býrakmadýnýz? Suksulis ede ede, (çomak soka soka olarak tercüme edilebilir sanýrým) bizi birer canavar haline getirdiniz, birbirimize öldürttünüz, siz da tumbekili nargilenizi çeke çeke keyif çattýnýz. Hala daha da öyle... Ama sanmayýn ki bunun bir hesabý olmayacak? Þuvey þuvey... Bu elli yýllýk faturanýn bedelini, bir gün gelecek, Türkiye, Yunanistan ve Ýngiltere ödeyecek. Bir da patronlarý Amerika... Evet, emeklilerin maaþlarýnýn, kamu görevlilerinin maaþlarýnýn kurtarýlmasý deðildir mesele... Hem kim garanti eder ki yarýn baþka oyun çekmeyecekler size? Toplumun büyük çoðunluðu çok zor koþullarda ayakta kalmaya çalýþýr bu iþgal altýndaki düzende... Bu toplumda adil bir milli gelir paylaþýmý gerekir. Kimse ne aç kalacak, ne sokakta kalacak, ne hastahanesiz kalacak, ne de ilaçsýz... Toplumun büyük çoðunluðu çok zor koþullarda ayakta kalmaya çalýþýr bu iþgal altýndaki düzende... Bu toplumda adil bir milli gelir paylaþýmý gerekir. Kimse ne aç kalacak, ne sokakta kalacak, ne hastahanesiz kalacak, ne de ilaçsýz... Eðitim, toplumun ihtiyacýna göre planlanmalý, ve 1974 öncesinde olduðu gibi baþarý, dünya sýralamasýnda ilk sýralardaki yerini almalýdýr. Bu kavgada en önemli mesele, iþbirlikçilerin Türkiye ile olan iliþkilerini kesmektir. Hiç kimseye, bu toplumun aleyhine olacak olan hiçbir yabancý ülke ile iþbirliði içerisine girmeðe izin verilmemelidir. Mücadele, toplumun özgürlüðünü, baðýmsýzlýðýný, idaresini geri alýp kendi kendini idare etme hakkýný kazanana kadar artan bir hýzla devam etmelidir. Nihai hedef olarak da Kýbrýs'ýn gerçek baðýmsýzlýðýna kavuþturulmasý olmalýdýr. Türklük, Yunanlýlýk dýþarý, Kýbrýslýlýk içeri! Çiziktirdi Þener LEVENT Açý BAÞÖRTÜSÜZ KADIN YA SATILIK YA DA KÝRALIKMIÞ Tarihte sýnýrsýz iktidar gücüne kim sahip olduysa sapýttý þimdiye kadar... Padiþahlar... Krallar... Çarlar... Diktatörler... Bunlarýn delilikleri, sapýklýklarý ve kanlý senaryolarý ile dolu tarih... Yaz yaz bitmez... Roma'yý yakan Neron'dan günümüze kadar uzar... Eþelemeye gerek yok hepsini... Yalnýz 20. yüzyýl tarihine bir göz atmak yeter herþeyi anlamaya... Almanya'da Hitler... Ýtalya'da Mussolini... Ýspanya'da Franco... Portekiz'de Salazar... Yapmadýklarýný býrakmadýlar... Rusya'da devrimle iþbaþýna gelen Stalin, Lenin'in ölümüyle tüm gücü eline geçirdikten sonra Tanrýlaþtý adeta... Astý kesti... Annesi bir keresinde þöyle demiþ ona: -Eskiden bir Tanrý vardý ve biz de ona inanýrdýk... Þimdi sen nesin oðlum? -Ýþte ben de onun gibi bir þey, demiþ Stalin... Tanrý gibi... Küba'da bir Batista... Nikaragua'da bir Somosa... Þili'de bir Pinochet... Ve Arjantin'de bir Videla vardý bir zamanlar... Filipinler'de bir Marcos... Uganda'da bir Ýdi Amin... Orta Afrika'da bir Bokasso... Ýran'da bir Pehlevi... Irak'ta bir Saddam... Tümünün de akýbeti çok feci oldu. Aslanlar aslaný, kaplanlar kaplaný Habeþistan Ýmparatoru Haile Selasiye bile kurtulamadý bundan... Ders alýnmamýþ tarihten ancak... Tarihten ders alma diye bir þey hiç yok galiba... Ya da saltanat sürerken kimsenin gelmez bu aklýna... Sonunun kendinden öncekilerin sonu gibi olacaðýný düþünen yok aralarýnda... Kimden bahsediyorum þimdi? Recep Tayyip Erdoðan'dan... Diktatör kesilmiþ Türkiye'de halkýn baþýna... Tüm yetkileri elinde topladýktan sonra da þýmardýkça þýmarmýþ... Artýk önünde hiçbir engel kalmadýðýna ve her istediðini yapabileceðine inanýyor. Hele bir de önümüzdeki seçimleri kazandýktan sonra, siz o zaman seyreyleyin daha neler olacaðýný... Þeriatçý Arap ülkelerinden 'Üstün Müslüman' ödülünü alan, dilinden 'Allah-ü ekber' tekbiri düþmeyen Erdoðan, yýkýlan padiþahlýðýn rövanþýný alma peþinde... 'Ýkinci Cumhuriyet' diye diye, Türkiye'nin ahmak solcularýný da sürüklemiþ peþinden... Dinciliðin faþizmden bile daha tehlikeli olduðunu anlayamamýþ ki eski Marksistler... Faþizm ne kadar kanlý olursa olsun, yere serilir mutlaka bir gün... Ama dincilik kolay kolay altedilemez... Ýran da bunu yaþýyor ya þimdi... Þah'ýn faþizminden kurtulmuþ, ama sonra da dinci bir güruhun eline düþmüþ... Uzun sakallý Ayetullahlarýn yaþýna kadar içki içmeyi yasaklamýþ Erdoðan... Sigaraya 'buzlama' yapýyorlar ekranlardaki filmlerde... Kars'ta yapýlmakta olan 'Ýnsanlýk Anýtý'nýn yýkýlmasý için fetva vermiþ... Ve bakýn neler söylemiþ daha: -Baþörtüsüz kadýn perdesiz ev gibidir... Ya satýlýktýr, ya kiralýktýr... Göreceksiniz, Arap ülkelerinde ne yapýlmýþsa, o da onlarý yapacak Türkiye'de... Kadýnlara pantolon giymeyi de yasaklayacak... Saç modellerine de karýþacak... Rusya'daki rövanþ gibi bir rövanþ hayal ediyor herhalde... Orada Lenin'e karþý Çarýn rövanþý alýnmýþ ya, o da Atatürk'e karþý padiþahýn rövanþýný alacak... Mollalarýn diriliþidir bu Türkiye'de... Ne isterlerse yapsýnlar, ne halt ederlerse etsinler diyeceðim, ama olmuyor... Kýbrýs'ta biz de onun iþgali altýndayýz çünkü yýldýr çekiyoruz onu... Bize camiler yapýyor, hacýlar hocalar gönderiyor... Öðrenci yurtlarý diye 'Iþýk evleri' açýyor... Kuran kurslarý düzenliyor... Þimdi de Lefkoþa'da dört minareli bir caminin temelini atmaya hazýrlanýyor... Þýmardýkça þýmaran Erdoðan Almanya'ya da meydan okumuþ... -Kýbrýs'ta bir gram bile vermeyiz kimseye, diyor... Verme... Varsýn perdesiz kalmasýn bu ev de... Bubanýn eviyse!...

3 AFRÝKA dan mektup... CAMLAYIP ÇERÇEVELEYÝP BAÞUCUNUZA ASIN Toplumumuzdaki sendikalarýn siyasi ve ekonomik inisiyatifi ele almasý bir raslantý deðil... Geçirdiðimiz evrelerden sonra gelinen bu aþama çok doðal... Siyasi partiler teker teker denenmiþler... Hepsi de gelip geçmiþ yönetim koltuklarýndan... Turuncusu da, yeþili de... Ama hiçbir þey deðiþmemiþ memlekette... Daha da kötüye gitmiþ hatta... Ne demiþler: Yok birbirinden farký... Hepsi de Osmanlý Bankasý! * Bu memlekette gerçek bir politika ve onurlu bir siyasi duruþ Ankara karþýsýndaki tavýrla belirlenir ancak... Bizim meclisteki partilerimiz ise, sýrtlarýný hep Ankara'ya dayayarak çýkmak istiyor bu merdivenleri... Varoluþ mücadelesi vermiyor onlar... Koltuk mücadelesi veriyorlar... Toplumun artýk hepsinden de býktýðýnýn ve bunaldýðýnýn farkýnda deðiller çünkü... Hele Ankara'ya hiçbir laf etmemeye çok özen gösteren CTP'ye bakýn... Gözü koltukta olduðu için partiler arasý bir mesele gibi göstermeye çalýþýyor meseleyi... Ankara'ya hiç dokunmadan, yalnýz buradaki iþbirlikçisi ve kuklasý UBP'ye yükleniyor... Sanki UBP kalkýp yerine yeniden o otursa daha farklý þeyler yapacak... Yapacak olsaydý bunca yýl yönetimdeyken yapmaz mýydý? * Alýn þimdi... Bir CTP lideri Ferdi Sabit Soyer'in açýklamalarýný okuyun Merkel ile ilgili... Bir de Þener Elcil'in... Ferdi Sabit kýzýyor Merkel'e... Cenevre öncesi olumlu çözüm atmosferine zarar vermiþ ona göre... 'Olumlu' demek... Eroðlu ile de 'olumlu' olabilirmiþ meðer... Hani de asla mümkün deðildi çözüm Derviþ Eroðlu ile? Þimdi 'olumlu' mu oldu? Nasýl 'olumlu' olduðunu bize de anlatsa ve biz de öðrensek hiç olmazsa... Nasýl baþarmýþ Eroðlu? Dünkü "Milliyet" gazetesinde Hasan Cemal bile hak veriyor Merkel'e... Erdoðan'a deðil... Türkiyeli bir yazar artýk bu gerçeði teslim ederken, biz neden bu kadar pýsýrýk davranýyoruz burada hala? CTP TC'li bir yazarýn da mý gerisine düþtü? Erdoðan'a yaranarak hala o koltuklara oturmayý hayal etmekten ne zaman vazgeçecek? Bu toplumun gerçek muhalefeti siyasi partilerde deðil, KTÖS'tedir yalnýz... Þener Elcil hak ettiði yanýtý verdi Erdoðan'a. Ne demek "bir gram bile vermeyiz"... Ne zannediyor Tayyip Bey yurdumuzu? Babasýnýn malý mý? Merkel'den özür bekliyormuþ... Neden özür dilesin ki Merkel? Yanlýþ bir þey mi söyledi? Türkiye'ye iftira mý attý? Onun söylediðini Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi de söylemiyor mu zaten yýllardýr? "Türkiye'nin alt yönetimi" demiyor mu? * Þener Elcil'in dünkü açýklamasý tarihi bir açýklama... Her Kýbrýslýtürk camlayýp çerçeveleyip asmalý baþucuna! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE KTÖS TEN ERDOÐAN'A: ASIL SÝZ ÖZÜR DÝLEYÝN Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý (KTÖS), Türkiye Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ý eleþtirdi. KTÖS Genel Sekreteri Þener Elcil dün yaptýðý yazýlý açýklamada, Almanya Baþbakaný Angela Merkel'in Güney Kýbrýs'ý ziyareti sýrasýnda yaptýðý açýklamalar ve sonrasýnda Türkiye Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn yaptýðý deðerlendirmeleri izlediklerini belirtti. Elcil'in yazýlý açýklamasý þöyle: "Almanya Baþbakaný Sn. Angela Merkel'in adamýzý ziyareti sýrasýnda yaptýðý açýklamalar ve sonrasýnda TC Baþbakaný Sn. Recep Tayyip Erdoðan'ýn yaptýðý deðerlendirmeleri ilgiyle izlemekteyiz. Sn.Erdoðan'ýn yaptýðý açýklamalar, Kýbrýs'ta yaþanan gerçekleri ve Türkiye'nin Kýbrýs'la ilgili gerçek niyetini ortaya koymaktadýr. Sn. Erdoðan, Kýbrýs Cumhuriyeti'nin siyasi eþit ortaðý olan Kýbrýs Türk toplumunu hiçe sayan, siyasi irademizi yoketmek için adamýza nüfus yýðan, asimilasyon politikalarýný ileriye götürüp her köþeye cami ve külliye diken, "ekonomik paket" adý altýndaki siyasi dayatmalarla Kýbrýslý Türkleri toplumsal yokoluþa sürükleyip göçe zorlayan TC devleti ve AKP hükümeti deðilmiþ gibi davranmaktadýr. Sn. Merkel'in bu yaþanan gerçekleri ortaya koymasý ile baþlayan tartýþmada Sn. Erdoðan'ýn özür talep etmesi ve kendilerini barýþ isteyen taraf olarak ortaya koymasý ise tam bir siyasi çarpýtmadýr. Bu anlamý ile TC Baþbakaný Sn. Recep Tayyip Erdoðan'a Kýbrýslý Türkler olarak bazý gerçekleri hatýrlatmakta yarar görmekteyiz: Atatürk Öðretmen Akademisi Öðrenci Konseyi Baþkaný Onur Emir Bütüner yaptýðý yazýlý açýklamada, verilen mücadelenin iktidar mücadelesi deðil, varoluþ mücadelesi olduðunu belirtti ve siyasi partileri bu yönde deðerlendirdiklerini vurguladý. Bütüner yazýlý açýklamasýnda þöyle dedi: Son yýllarda tüm dünyada ve 2008 yýlýndan beri CTP-ÖRP hükümeti ile ülkemizde en acý örneklerini gördüðümüz neo liberal politikalar gün geçtikçe etkisini daha da artýrmaktadýr. TC dayatmasý olan ve içerisinde özelleþtirme, sermayeye peþkeþ çekme, emeði sömürme, emekçilerin örgütlenmesini engelleme gibi durumlarý içeren paketler vardýr. Sözde sosyal güvenlik, göç yasasý, eþel mobil, burslar, 13. Maaþ, emekli ödenekleri, toplu sözleþme ile sendikalaþmayý engelleme, kamusal alanlarýn özelleþtirilme politikalarý tüm bu paketlerin içerisindedir. CTP döneminde okþayarak geçirilen bu yasalar, þimdi UBP döneminde coplanarak geçiriliyor yýlýndan beridir bu paketlerle, kendilerini ilgilendirsin ya da ilgilendirmesin, mücadele eden AÖA öðrencileri, her döneme göre tavýr belirleyerek bu süreçteki samimiyetini göstermiþtir. Ýktidara gelen ya da iktidar mücadelesi veren hiçbir siyasi parti, ülkesinin gençlerinden çekinmemektedir ve bu dayatma yasalarý iktidar ettikleri dönemde korkusuz bir biçimde geçirmektedirler. Biz AÖA öðrencileri hükümette kimin olduðuna bakmaksýzýn, Türkiye, 1960 Kýbrýs Cumhuriyeti kuruluþ antlaþmalarýna göre Yunanistan ve Ýngiltere ile birlikte Kýbrýs Cumhuriyeti'nin garantörüdür. Bu amaçla 1974 yýlýnda Kýbrýs Cumhuriyeti'nin bozulan anayasal nizamýný tekrardan tesis etmek ve Kýbrýs Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüðünü korumak için garantörlük sorumluluðu çerçevesinde Kýbrýs'ta bulunmaktadýr. Sn. Erdoðan bilmelidir ki Kýbrýs'a nüfus aktarmak, adayý bölüp ayrýlýkçý yapý kurmak, Rum mülklerini TC vatandaþlarýna paylaþtýrmak baþta olmak üzere uluslararasý hukuða aykýrý olarak Kýbrýs'ta gerçekleþtirdikleriniz garantörlük görevleri arasýnda yoktur. Bunlarý size hatýrlattý diye Sn. Merkel'e kýzmanýz, onu bilgisizlikle suçlamanýz Kýbrýs'ta yaþanan gerçekleri gizleyemez yýlýnda Annan Planý'na adanýn kuzeyinden çýkan yüzde altmýþ beþ evet oyunun üzerine yatýp hiçbir adým atmayan "bir çakýl taþý vermedik bir asker çekmedik" diyenin kendiniz olduðunu ne çabuk unuttunuz. Çözüm ister görünüp, çözümsüzlüðe oynayan politikalarýnýza Kýbrýslý Türkler kanmadý kanmayacaktýr. Kýbrýs'ýn sahibinin bu adada yaþayan tüm Kýbrýslýlar olduðunu unutarak "Kýbrýs'tan bir gram bile vermeyiz" diyerek gerçek niyetinizi bir kez daha ortaya koymaktasýnýz. Hangi hakla bizim topraðýmýzýn pazarlýðýný yapýyorsunuz? Kýbrýs sizin babanýzýn malý deðildir. Bilinmelidir ki, çözüm isteyip çözümsüzlüðe oynayan politikalarýnýzla Kýbrýslý Türkleri asimile etmek ve göç ettirmeye dönük dayatmalarýnýzla siyasi irademizi yok eden icraatlarýnýzdan dolayý özür dileyecek biri varsa o da sizsiniz." Akademi öðrencileri: Ýktidar deðil, varoluþ mücadelesi yapýlan bu dayatma politikalara karþý tavrýmýzý, siyasi partilerin gözünden olduðu gibi iktidar mücadelesi olarak deðil, var oluþ mücadelesi olarak gösteriyoruz yýlýyla birlikte geçirilen yasalar, KTHY süreci ve AÖA direniþi ile birlikte, telefon dairesi, elektrik kurumu ve DAÜ için düþünülenler de birbirinden ayrý bir süreç olarak deðerlendirilemez. Bu süreçler bir bütündür ve sadece kamu çalýþanlarýný etkileyecek gibi görünmelerine raðmen aslýnda tüm Kýbrýslý Türk halkýný en derinden vuracaklardýr. Unutulmamalýdýr ki, deðiþen hükümetlerle öðrenci, emekçi, iþçi ve memurlar için herhangi bir þey deðiþmemektedir. Deðiþen tek þey iktidardaki renktir. Yeþil, turuncu, mavi ya da kýrmýzý bizler için hiçbir þeyi deðiþtirmemektedir. Bu yasalara karþý renklerden baðýmsýz, örgütlü, samimi ve içerisinde herkesin özne olabileceði bir mücadele þekli ortaya konulmalýdýr. Ekonomik kriz bahane edilerek, buradaki toplumu hayatýndan ve topraklarýndan koparmaya çalýþan sermaye dostu zihniyete, bu ülkenin gençleri olarak dur demenin zamaný çoktan gelmiþtir ve geçiyor bile. Önümüzdeki süreçte bu dayatma neo liberal politikalarla ilgili þimdiki hükümet tarafýndan atýlacak ya da gelecekte baþkalarý tarafýndan atýlacak olan her türlü adýmýn karþýsýnda olacaðýmýzý tek ses olarak buradan haykýrýyoruz. ex istence Elvan Levent HENRY VE BEYNÝ Ýnsanlarýn büyük bir çoðunluðunun bir falcýnýn sözlerine veya bir yýldýz falýna, bir filozofun sözlerinden daha çok raðbet gösterip, onlara çok daha fazla deðer biçtiklerine tanýk oldum birçok kez. Bacon'ýn þöyle diyordu: "Ben insanlarýn zihninde, dünyanýn gerçek þeklini oluþturuyorum, dünyanýn gerçekte olduðu halini, herkesin kendi zihninin kurguladýðý dünyayý deðil." Kimse, birisinin çýkýp kendi zihninde 'dünyanýn gerçek halini' oluþturmasýný istemezdi sanýrým. Herkesin efendisi olduðu tek bir þey varsa eðer, o da ancak kendi zihniydi herhalde. Soðuk olmadýðýndan kimliðinden kuþkuya düþtüðüm bir kýþ günü, bütün bunlarý düþünmeme neden olan bir dergide okuduðum, Hanry Molaison'un tüylerimi ürperten hikayesi oldu. Yedi yaþýnda geçirdiði trafik kazasýna kadar normal bir çocuktu Henry yýlýnda, yedi yaþýndayken üzerinden geçen motosiklet baþýnýn sol tarfýný zedeledi. Bu kazanýn ardýndan belli aralýklarla bilincini kaybetmeye baþladý. Buna raðmen okuduðu okulun en iyi öðrencilerindendi. Ancak on altý yaþýna geldiðinde kendisine, en yüksek dozda ilaçlarýn bile etki etmedði, ileri derecede epilepsi tehþisi kondu yýlýnda Henry'ye daha önce bir epilepsi hastasý üzerinde hiç denenmemiþ bir beyin ameliyatý yapýldý ve beynindeki 'hippocampus' adý verilen doku tamamen alýndý. O sýrada henüz 'hippocampus'un beyindeki fonksiyonunun tam olarak ne olduðu ve ne iþe yaradýðý bilinmiyordu. Ancak ameliyatý yapan doktor William Scoville, 'hippocampus'ün epilepsi hastalýðýyla bir ilgisi olabileceði kanýsýndaydý. Ameliyatýn ardýndan Henry'nin epilepsi nöbetleri tamamen olmasa da oldukça seyrekleþti. Ancak, Henry hafýzasýný kýsmen kaybetti. Artýk hatýrladýklarý sadece ameliyattan öncesine dair bazý hatýralardan ibaretti, sonrasýný hatýrlamýyordu. Buna raðmen, psikolojik açýdan tamamen saðlýklý bir zihne sahipti. Onu diðer bütün hastalardan farklý kýlan da buydu. Ameliyat, daha sonra yayýnlanan makaleyle birlikte, týp tarihine geçerek, týpta yeni bir çaðýn baþlangýcý oldu. Ýlk kez hafýzanýn fonksiyonunun beyindeki yeri tam olarak saptanmýþtý. Bundan sonra, Henry ve beyni bir araþtýrma objesine dönüþtü yýlýndan, üç yýl önceki ölümüne dek, yani yarým asýr boyunca Amerika'aki Hartford hastanesinin beyin cerrahlarý, Henry'nin beynini ders çalýþýr gibi çalýþtýlar. Ve Henry üzerinde yaptýklarý deneylerle, özellikle hafýzanýn iþleyiþi konusunda birçok önemli buluþ gerçekleþtirdiler. Örneðin, 1969 yýlýnda bir test sýrasýnda Henry birdenbire doktora dönüp þöyle diyor: "Ýçimde, sanki birþeyi kaçýrmýþým gibi bir his var. Þimdi olanlarý anlýyorum. Peki ya, daha önce olanlar? Bu beni endiþelendiriyor. Sanki bir uykudan uyanýyor gibiyim." Bunun üzerine Henry'yi geceleri uykusundan uyandýrýp rüyasýnda ne gördüðünü sormaya baþlýyorlar... Ama gerçekten uyuduðundan hiçbir zaman emin olamadýklarýndan, edindikleri bulgularý resmi olarak açýklamýyorlar. Ýþte bu hikayede, tüylerimi ürperten de buydu; bütün hayatý içinde bulunduðu 'an'dan ibaret olan bir insanýn etrafýndaki diðer insanlarýn hayatýnda nasýl bir rol oynadýðý. Sadece kendisini inceleyen doktorlarýn deðil, kendisinden sonraki diðer hastalarýn ve bütün týp tarihinin de. Doktorlar, hafýzamýz olmadan hayatýn ilerlemediðini söylüyorlardý. Olaylarý birbirlerine ekleyebilmek ve anlam ifade eden bir baðlantý kurabilmemiz için hafýzaya ihtiyacýmýz vardý. Ölümünün ardýndan Henry'nin beynini kafatasýndan çýkarýp, küçük parçalara böldüler. Zihnimizi daha iyi çözebilmek için... Beynimiz týpký, bir karakutuya benziyor, diyorlardý. Ýçini açýp bakmadýkça, ne olduðunu asla bilemezsiniz.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Düþmesin bizimle yola yüreði söylemeyen Baþý dik olmalý kavgaya katýlanýn Gideceði adresi hâlâ daha bilmeyen Anlayamaz zilletini böyle yok olmanýn Kalay HÝZBULLAHÇILARA AF, HEYKELLERE GAF Hapishanede bulunan ve iþledikleri cinayetler kanýtlanan Hizbullah terör örgütü üyeleri serbest býrakýlýyor ve onlara "imza atma" koþulu getiriliyor. 10 yýl içerde kalmýþ olan adamlarýn hepsi de çýkar çýkmaz toz oluyor. Ara ki Hizbullah bulasýn. Bir bakýyorlar imza yok, bir bakýyorlar adamlar da yok. Þaþýrmaya gerek yok. Kanlý "Hizbullah" örgütüne geçmiþteki hizmetlerinden dolayý af çýkmayacak da kime çýkacak. Tayyip Erdoðan ne yapýyor bu arada? Lübnan'ý Filistin'i kurtarýyor, heykel yýktýrýyor, dizi sansürlüyor ve vatandaþýn içeceði rakýya karýþýyor... Ne kahramanca deðil mi? Kalaycý Ali OSMAN Periyodik BU ÝÞÝN DE SONU GELÝYOR... Pazartesi günü, yani yarýn Sendikal Platform üyeleri toplanýp ekonomik paketle ilgili hükümetin geri adým atmamasý karþýsýnda ne yapacaklarýna dair, Platform'da son þekli vereceklermiþ... Basýndan okuduklarýmýz böyle... Yapýlacak aslýnda pek fazla bir þey yok... Eylemler TC Elçiliði ve TC Yardým Heyeti'ne yönelik olmalýdýr... Ankara hedef alýnmalýdýr. Eylemlerde baþarýlý olunmasý istenirse, buradaki kukla hükümet devreden çýkarýlmalýdýr... Bunlarla ilgili enerji tüketilmemelidir. Ancak Ankara konusunda tüm örgütlerin hemfikir olmasý gerekmektedir. Çok kalabalýk olmakla bir yere varýlmaz... Annan Planý referandumunda da meydanlar göremediði kadar bir kalabalýk görmüþtü... Türk bayraklý, KKTC bayraklý kalabalýklar... Weston'un methiyeler düzdüðü kalabalýklar... Hem de utanmadan Che Guevara tiþörtleriyle... Sendikal Platform'a çaðrýlan partilere bakýldýðýnda gülsem mi, aðlasam mý diye düþünür adam... Bir yanda Türkiye'ye iþgalci diyenler, beri yanda Türkiye'ye Mekke diye tapýnanlar... Dahasý Türkiye'nin ne AB, ne bilmem birþey diyerek komþularýyla iliþkilerini koparmasý ve gerekirse askeri bir harekatla Limasol'a, Baf'a dayanmasýný bekleyenler var... "Arif Hoca'nýn dediðinden" pankartýný kabullenmeyen ve karþý bildiri yayýnlayanlar... Birkaç yýl önce TC Genelkurmay Baþkaný eleþtirildi diye eleþtirenler hakkýnda suç duyurusunda bulunup hapsedilmeleri için aleyhlerinde dava açýlmasý baþvurusunda bulunanlar da var... Kimse kusura bakmasýn ama bu platformdan çorba bile olmaz... Çorba yapmak için belli malzemeler kullanýlýr... Bu malzemelerin de uyum içinde olmalarýna dikkat edilir. Çorbanýn ruhuna uygun malzemeler yani... Tuzla þekeri katarsanýz çorba yapamazsýnýz... Yaparsýnýz yapmasýna ama çorbadan çok baþka þeye benzer... Sendikal Platform'un durumu da buna benzedi þimdi... Bu platform içerisinde güvenilir ve hamuru saðlam örgütler olduðu gibi... Kaypaklarýn da çoðunlukta olduðunu unutmamak gerekir. Platform'da, hele de son partilerin katýlýmýyla þövenist ve anavatancýlarýn çoðunlukta olduðu bir yapý oluþtuðunu söyleyebiliriz... Bazýlarý bizim UBP'nin yýkýlmasýna karþý olduðumuzu söyleyip duruyor... Neden olalým ki? Biz küçük düþünmeyiz ama, belanýn kendisiyle uðraþýlmasýndan yanayýz... Hedef Ankara olmalýdýr diyoruz... Ankara'yý yenen buradaki UBP'yi veya CTP'yi hayda hayda alaþaðý eder... Önce irade... Ankara hükümetlerinin oyuncaðý olunmasý yetmedi mi artýk? Karagöz olmaya meyilli olanlar buyursunlar bu oyunu oynasýnlar... Merkel'in söylediklerine karþý çýkanlar ve de Anayasa'dan dönen emeklilerle ilgili yasayý UBP'ye karþý kazanýlmýþ bir zafer sayanlar unutmasýnlar... Bu paketin bir parçasýydý ve paketi de buraya gönderen Ankara'ydý... Ankara'ya karþý kazanýlmýþ bir zafer olarak görmeyenler ve Türkiye'ye iþgalci diyen Merkel'e saldýranlarla bir yere varabilir mi bu platform? Hükümet grevi kýrmaya çalýþýyor n SENDÝKAL PLATFORM, "HÜKÜMETÝN PAZARTESÝ GÜNÜ GREVDEKÝ ÝKÝ ÝÞYERÝNE BAÞKA PERSONEL AKTARMASI" DUYUMUNA TEPKÝ GÖSTERDÝ Sendikal Platform, "Lefkoþa Tapu Dairesi ile Mahkemelerde devam eden grevi kýrmak amacýyla hükümetin, Pazartesi günü Baþbakanlýða baðlý Personel Dairesi tarafýndan iþlerin yürütülmesi amacýyla buralara personel aktaracaðý" duyumlarýna tepki gösterdi. Platform adýna Kýbrýs Türk Amme Memurlarý Sendikasý (KTAMS) Baþkaný Ahmet Kaptan tarafýndan yapýlan açýklamada, böyle bir durumun Toplu Ýþ Sözleþmesi, Grev ve Referandum Yasasý'na aykýrý olduðu ifade edildi. Kaptan, "yapýlmak istenenin yasalarca yasaklanan grev kýrýcýlýðý olduðu" görüþünü savunarak, Sendikal Platform'un Pazartesi günü yasalara aykýrý bir þekilde grev kýrma giriþimine karþý grev yapýlan iþyerlerinde bekleyeceðini açýkladý. Lefkoþa Tapu Dairesi ile mahkemelerdeki KTAMS ve Kýbrýs Türk Kamu Görevlileri DR. KÜÇÜK ANILDI Dr. Fazýl Küçük, ölümünün 27. yýldönümü olan dün Anýttepe'deki kabri baþýnda düzenlenen devlet töreniyle anýldý. Protokol sýrasýna göre çelenklerin kabre sunulmasý, saygý marþý ve saygý duruþunun ardýndan Ýstiklal Marþý'nýn okunmasý eþliðinde bayraklarýn göndere çekilmesiyle baþlayan tören, Dr. Küçük'ün ölüm yýldönümü dolayýsýyla bayraklarýn yarýya indirilmesiyle sürdü. Kabir özel defterinin Derviþ Eroðlu, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoþa Büyükelçisi Kaya Türkmen, Kýbrýs Türk Barýþ Kuvvetleri Komutaný Korgeneral Adem Huduti ve Güvenlik Kuvvetleri Komutaný Tümgeneral Mehmet Daysal tarafýndan imzalanmasýnýn ardýndan Müze ve Fotoðraf Sergisi gezildi. Sendikasý (Kamu-Sen)'in Sendikal Platform çatýsý altýnda 11 Ocak Salý gününden itibaren süresiz grevde olduðunu belirten Ahmet Kaptan, "Toplu Ýþ Sözleþmesi, Grev ve Referandum Yasasý'nýn altýncý maddesinin üçüncü fýkrasýna aykýrý hareket ederek, greve geden çalýþanlarýn iþlerini baþkasýna yaptýran veya greve gidilen veya gidilecek iþlerine baþka personel alan iþveren bir suç iþlemiþ olur ve mahkumiyeti halinde aldýðý her yeni personel için asgari ücretin dört katýna kadar para cezasýna çarptýrýlabilir" yönünde düzenleme olduðunu ifade ederek, "Yasa çok açýk ve nettir" dedi. Kaptan, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Hükümeti'nin yasalara aykýrý bir þekilde hareket etmeyi alýþkanlýk haline getirdiðini iddia ederek, "hükümetin suç iþlemesi halinde grevdeki iþyerlerinin savunulacaðýný ve polise gerekli þikayetin yapýlacaðýný" kaydetti. Dr. Küçük'ü anma törenine Derviþ Eroðlu, Dr. Fazýl Küçük'ün ailesi, Cumhuriyet Meclisi Baþkaný Hasan Bozer, Baþbakan Ýrsen Küçük, Rauf Denktaþ, Mehmet Ali Talat, Türkiye Cumhuriyeti'nin Lefkoþa Büyükelçisi Kaya Türkmen, KTBK Komutaný Korgeneral Adem Huduti, Güvenlik Kuvvetleri Komutaný Tümgeneral Mehmet Daysal, tümen komutanlarý, Yüksek Mahkeme Baþkaný Nevvar Nolan, ana muhalefet CTP - BG Genel Baþkaný Ferdi Sabit Soyer, bakanlar, milletvekilleri, LTB Baþkaný Cemal Bulutoðlularý, devlet üst düzey ve askeri erkan, muharip dernekler, kurum kuruluþ ve okullar, üniversitelerin temsilcileri, siyasi parti baþkan ve temsilcileri ile vatandaþlar katýldý. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent ÖZÜRNAME TC Baþbakaný R.T. Erdoðan'ýn Almanya Baþbakaný Angela Merkel'e öfkesi dinmiyor. Tarih bilgisini gözden geçirsinmiþ Merkel. Boþuna uðraþmasýnlarmýþ. Kuzey Kýbrýs'tan bir gram bile alamazlarmýþ. Eskiden bir karýþ diyorlardý. Þimdi bir grama düþtüler! Ve en önemlisi de nedir biliyor musunuz? Merkel, "adada uzlaþma için her türlü fedakârlýðý gösteren" Türk tarafýndan özür dilemeliymiþ! Bu, Erdoðan'ýn ikinci "One Minute"i... Ama birincisi kadar haklý deðil. Ve onu kesinlikle bir "kahraman" yapmaz. Gene de, üstüme vazife deðil ama, düþündüm taþýndým ve Merkel için Erdoðan'a acizane bir özür metni hazýrladým. Eðer saygýdeðer þansölyeleri onaylar ve isterlerse bu metni Erdoðan'a gönderip özür borcunu yerine getirebilir... Metin þöyle: "Garantörü olduðunuz Kýbrýs Cumhuriyeti devletinin %36 oranýndaki topraðýný 37 yýldýr askeri ve sivil iþgal altýnda bulundurduðunuz... Bu topraklara, savaþ suçu teþkil edecek þekilde ve uluslararasý hukuka aykýrý olarak, yüzbinlerle ifade edilen nüfus taþýdýðýnýz... Kýbrýs Cumhuriyeti vatandaþý Rumlarýn mal ve mülkünü bu nüfusa yaðmaladýðýnýz ve bunlara yine uluslararasý hukuka aykýrý olarak sahte tapular verdiðiniz... Avrupa'da tüm sýnýrlar ve duvarlar kalkarken, adayý boydan boya bir sýnýr duvarýyla 37 yýldýr ikiye böldüðünüz... Ýþgal ettiðiniz topraklarda tamamen kendi yönetiminiz altýnda korsan bir devlet kurduðunuz... Kýbrýslýtürklerin siyasi iradesini asimilasyon yoluyla gaspedip Kuzey Kýbrýs'ýn demografik yapýsýný da kendi çýkarlarýnýz doðrultusunda deðiþtirdiðiniz... Ve 1960 Garanti Anlaþmasýnýn size verdiði görev, yetki ve sorumluluklarý suistimal edip, Kýbrýs Cumhuriyeti'nin Yunan cunta darbesiyle bozulan Anayasal düzenini yeniden tesis etmek ve böylelikle bu devlete karþý olan taahhütlerinizi yerine getirmek için en küçük bir adým atmadýðýnýz... Keza, adil ve yaþayabilir bir çözüme ulaþmak yerine, iþgalin hukukdýþý oldubittilerini dayatýp kabul ettirmeye çalýþtýðýnýz için... Sizden... Ve yüce ulusunuzdan yerden göðe kadar özür dilerim efendim. Angela Merkel Almanya Baþbakaný" Bir özür yazýsý için biraz fazla uzun görünebilir. Ama "özürün gerekçeleri" o kadar çok ki hiçbirini dýþarýda býrakmayý doðru bulmadým. Eksiði var fazlasý yok yani. Bayan Merkel dilerse, unuttuðum ya da eksik býraktýðým noktalarý tamamlayabilir. Bir de Tayyýp beyin bu özürden ne kadar tatmin olacaðý meselesi var tabii... Bakarsýnýz üçüncü "One minute"ini de bize çeker! Kimin kimden nasýl özür dilemesi gerektiðini anlatmaya çalýþtým. Anlayana tabii...

5 16 Ocak 2011 Pazar 5 Þaziye nin Görüþü: Emekliler sevinç içinde. Nasýl sevinmesinler, CTP hepsini 40 yaþýna indirdi! * Maliye Bakaný Tatar kaynak arýyormuþ. - Aradýðý kaynak hesapsýz harcamalarýndaki tasarrufta gizlidir. *Rumlarýn yüzde 84'ü Kýbrýslý Türklere güvenmiyormuþ. - E ayýp be Bir taraftan dayak yerik, bir taraftan döner para veririk da daha güvenmezseniz bize?, Söyleyin baþka ne yapalým. * Girne'de izinsiz çalýþan doktor yakalanmýþ. - Ýzinsiz çalýþan 1 doktor bulunur da, izinsiz çalýþan iþçi fark edilmez. Bu nasýl bakýþ? *Rum Hava Yollarý da batmýþ - Muhtemelen onlar da bizimki gibi ayný hastalýktan gitti Din, dil, ýrk fark etmiyor Mikrop, memleketin havasýnda suyunda var.. * Son sözü yargý söylemiþ. - Yargý söyledi söylemesine de dur bakalým Ýrsen bey pamuk elleri cebe atabilecek mi? Ýki gencimizi daha yitirdik Ne çýktý altýndan? Ýlgisizlik Sorumsuzluk.. Denetimsizlik. Kaldýklarý yurt izinsizmiþ! E peki, bu yurt yansaydý, 5-10 öðrenci ölseydi ne olacaktý? Tabii ki "Hiiiç" Ben yine burada ayný þeyleri yazacak, yazýmý da "Allah sizi de yakacak" diye bitirecektim.. Hepsi bu. Ve çok sürmez, siz de unutup gidecektiniz zaten yeni bir felakete kadar! Erdoðan Baybars BÖYLE BÝR ANDI BAÞBAKAN MI ODUNCU MU? Baþbakan kendisi söyledi: Sendikalarýn gösterdiði tepkiyi anlayamýyormuþ. Çok üzüldüm. Çok caným sýkýldý. Biraz da öfkelendim Vatandaþ bu hakareti hak edecek ne yaptý Allah aþkýna? Ýnsanlara "odun" demekten farký yok bu sözlerin. Yalan söyleyeceksin. Zam yapacaksýn Maaþlara el atacaksýn Ýnsanýn ekmeðini elinden alacaksýn Her þeyi yüzüne gözüne bulaþtýracaksýn Emeklinin cebini boþaltacak, kesesinden ilaç parasýný, doktor parasýný alacaksýn "Ben yaparým olur" diyeceksin. Herkes "Olmadý, bu yaptýklarýný geri al.." derken; sen üste çýkýp, "Ankara'dan aferin" almakla övüneceksin. Ve hiç bir þey olmamýþ gibi.. Ýnsanlarýn bütün bu yaptýklarýna sessiz Tepkisiz kalmasýný.. Koyun gibi Odun gibi Susup oturmasýný bekleyeceksin. E insaf Elinizdeki býçak kemiðe dayanmýþ, siz hala "bu vatandaþ niye haykýrýyor anlamadým" diyorsunuz. Pardon! Bin pardon Yoksa siz kendinizi baþbakan deðil de; testere ile odun kesen oduncu mu sanýyorsunuz..? Çünkü sadece bir oduncu tepki beklemez odundan.! YENÝ TARTIÞMA KONUSU: CAMÝ.! Çaðlayan Parký tartýþmalarýný hatýrlýyorsunuz deðil mi Hazýrlanýn Çok yakýnda benzer bir tartýþma baþlayacak yine.. Hatta baþladý bile. Bu defa, Terminale Cami tartýþmasý yapacaðýz Uzun, eðlenceli ve boþ bir tartýþma olacak. Yine her kafadan bir ses çýkacak Yine görüþler havada uçuþacak Ve yine bir incir çekirdeðini dolduramayacaðýz. Ve yine, kim ne derse desin Bulutoðlularý kazanacak. Filmin sonunu söylediðim için kusuru bakmayýn. Ama gerçek bu! Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS "Mahkemeler, hakimler ne karýþýr bu iþe yahu. Ben yaptým olduydu!" Þehir Plancýlarý Odasý partizanca istihdamý kýnadý Þehir Plancýlarý Odasý partizanca istihdamý kýnadý. Ýçiþleri Bakanlýðý'na Oda nýn Genel Sekreteri Merter Refikoðlu nun yazdýðý kýnama mektubu basýna da daðýtýldý. Aþþaðýda yayýnlýyoruz: Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakanlýðý, Lefkoþa. Kýbrýs Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði (KTMMOB) çatýsý altýnda faaliyet gösteren odamýz, ülkemizin planlý kalkýnma çabalarýnda aktif görev almasý gereken Þehir Plancýlarýný bünyesinde örgütleyen bir "sivil toplum örgütü"dür. Tüm geliþmiþ ve geliþmekte olan ülkelerde olduðu gibi ülkemizde de Þehir Plancýlarýna olan gereksinim dikkate alýnarak, bu sahada eleman yetiþtirmeye yönelik burslar tahsis edildiði ve onlarca Þehir Plancýsý yetiþtirildiði de tarafýmýzdan takdirle izlenmektedir. Ancak, Þehir Planlama Dairesinin, bu sahada eleman ihtiyacý olmasýna raðmen, kimi mezun üyemiz iþ bulamama nedeni ile dýþ ülkelere göç etmiþ, kimi sandviç satarak geçimini saðlamaya çalýþmakta, kimi de mesleði dýþýnda çalýþma durumunda kalmaktadýr. Tüm bu gerçekler ortada iken ve ekonomik alanda "kemer sýkma"politikalarý izlenirken, Bakanlýðýnýza baðlý Þehir Planlama Dairesine, geçmiþte devlet kurumunda çalýþýp istifa yolu ile ayrýlmýþ, kendi özel ofisi olan ve ileri yaþlarda bir mimarýn istihdam edilmesi üzücü, ayni zamanda düþündürücüdür. Bu baðlamda, iþsiz üyelerimizin varlýðýný bir kez daha hatýrlatýr, saygýlar sunarýz. BAN MERKEL'ÝN AÇIKLAMALARINI YANITSIZ BIRAKTI BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon, Almanya Baþbakaný Angela Merkel'in Güney Kýbrýs kesimine yaptýðý ziyaret sýrasýndaki açýklamalarýyla ilgili olarak, tüm ilgili taraflarýn Kýbrýs'taki müzakere sürecinde iki lideri cesaretlendirmeleri gerektiðini söyledi. Genel Sekreter Ban, BM'de düzenlediði basýn toplantýsýnda, dünyanýn gündemindeki sorunlarla ilgili açýklamalar yaptý ve gazetecilerin sorularýný yanýtladý. Ban, Almanya Baþbakaný Merkel'in Güney Kýbrýs kesimine yaptýðý ziyarette Türk tarafýna yönelik eleþtirisiyle ilgili ne düþündüðünün sorulmasý üzerine, 26 Ocak'ta Cenevre'de Kýbrýslý iki liderle görüþeceðini anýmsattý. Cenevre'de, 18 Kasým'da New York'ta yaptýklarý görüþmelerin ardýndan müzakereye devam edeceklerini belirten Ban, Kýbrýs sorununun çok uzun zamandýr devam ettiðini, müzakerelerin son derece zor olduðunu, ancak Kýbrýs'taki iki liderin doðrudan görüþmelere devam etmesinin ve bugüne kadar 80'den fazla görüþmelerinin cesaret verici olduðunu belirtti. HÝNDÝSTAN'DA ÝZDÝHAM 100'DEN FAZLA KÝÞÝ ÖLDÜ Hindistan'ýn en popüler Hindu festivallerinden birinden dönen hacýlardan en az 100 kiþinin çýkan izdiham nedeniyle öldüðü bildirildi. Polis kaynaklarýna göre ülkenin güneyinde bu gece meydana gelen olayda yaklaþýk 25 kiþi de yaralandý. Merala eyaletindeki Sabarimala tapýnaðýndaki dinsel festivalden sonra, daðlýk bölgede dar bir yolda ilerleyen hacýlar arasýna, yine hacýlarý taþýyan bir jipin girdiði ve izdihama yol açtýðý bildirildi. Çok dar bir alanda korumasýz biçimde çok büyük bir kalabalýðýn birikmesinden dolayý izdiham çok sayýda kiþinin ölümüne yol açtý. Hindu tapýnaklarýnda zaman zaman yüzbinlerce kiþinin toplanmasýndan ötürü sýk sýk izdihamlar yaþanýyor. Mart ayýnda benzer bir olayda 63, 2008'deki bir olayda ise 145 kiþi ölmüþtü. HOLBROOKE WASHINGTON'DA ANILDI ABD'nin baþkenti Washington'da geçen ay geçirdiði kalp rahatsýzlýðýnýn ardýndan hayatýný kaybeden Amerikalý deneyimli diplomat Richard Holbrooke için anma töreni düzenlendi. Holbrooke, eski ABD Baþkaný Bill Clinton döneminde, Clinton'ýn Kýbrýs Özel Temsilciliði görevine de getirilmiþti. "Dayton Anlaþmasý"nýn mimarý olarak Kýbrýs'ta da çözüm yolunda ilerleme saðlamasý umulan Holbrooke, adada taraflar arasýnda çözüm arayýþlarýna girmiþ, ancak Bosna'daki baþarýyý Kýbrýs sorunu için gösterememiþti. Washington'daki Kennedy Center'de düzenlenen tören, gerek Amerikan yönetimi gerekse yabancý ülkelerden üst düzey bir katýlýma sahne oldu. Aralarýnda ABD Baþkaný Barack Obama, Baþkan Yardýmcýsý Joe Biden, Dýþiþleri Bakaný Hillary Clinton, Genelkurmay Baþkaný Oramiral Michael Mullen, eski ABD Baþkanlarýndan Bill Clinton, Pakistan Cumhurbaþkaný Asýf Ali Zerdari, Gürcistan Cumhurbaþkaný Mihail Saakaþvili, Ýsveç Dýþiþleri Bakaný Carl Bildt, eski BM Genel Sekreteri Kofi Annan'ýn da aralarýnda olduðu binin üzerinde davetli, Holbrooke'u anmak için Kennedy Center'ý doldurdu.

6 Düdüklü Tencere Bülent Aykut Ergenekon'un bir numarasý olduðu iddia edilen ve Ýnterpol'un kýrmýzý bültenle aradýðý Bedrettin Dalan meðerse ABD'de hayýrlý bir araþtýrma peþinde imiþ... Hayýrlý araþtýrma da þuymuþ: Kýzýlderililer Türk asýllý mý, deðil mi? Dalan'ýn avukatý açýklama yapmýþ: Atatürk de Kýzýlderiler konusunu araþtýrmýþ ve ilave etmiþ, Atatürk Türklerin kayýp kýta Mo'da (Mo da diyen var) yaþadýklarýný zaman zaman dostlarýna söylemiþ vs vs... Bu Kýzýlderili konusunu da Atatürke mal ettiniz ya aþkolsun artýk! Dalan ABD'de iken keþke benim yýllardýr kafamý kurcalayan çocukluk takýntým olan çizgi roman karakterleri Çelik Bilek ve Yüzbaþý Tommiks'i de araþtýrsaydý Türk asýllý olabilirler mi diye... Çelik Bilek ve Tommiks yalnýz kötü kalpli Kýzýlderilileri öldürürdü. Çelik Bilek güçlü kuvvetlidir... Malkoçoðlu iman gücü ile 40'lýk demirleri bükerken, Çelik Bilek de demir zincirleri parçalýyor! Uzun saçlarý ile bir Orta Asya'lýyý andýrýyor ve de sarýþýn olmasý, annenin Türk asýllý Viking olma ihtimalini güçlendiriyor... Bir de Kinova vardý çizgi roman karakteri. Onun Türk asýllý olma ihtimali yoktur sanýrým. Çünkü Kinova YÜZBAÞI TOMMÝKS TÜRK MÜYDÜ? tam bir Kýzýlderili düþmanýydý... Truvalýlarý Türk yapanlar Kýzýlderilileri neden yapmasýn? Ya da þöyle diyelim; ne biçim bir ruh halidir bu, Truvalýlarý, Kýzýlderilileri Türk asýllý yapmak? Ben Teksas,Tommiks gibi çizgi romandaki hayali kiþileri þaka yollu yazarken, Türkiye'nin anlý þanlý haber kanallarýnda program yapýyorlar. Kanalýn genel yayýn yönetmeni, tarih uzmaný, gazeteci yazar ve eski Türk Dil Kurumu Baþkaný program yapýyorlar TV'de. Gelen elektronik mektuplarý okuyorlar. Sorulardan bir tanesini aynen naklediyorum: Tarkan, Karaoðlan, Malkoçoðlu yaþadý mý? Uzman kiþiler ciddi ciddi yorum yaptý dakikalarca! Battal Gazi'nin yaþadýðýný ve Türk olduðunu söylediler... Çoðu kaynak Battal Gazi'nin Arap olduðunu söyler... Aslýnda Battal Gazi Arap olsa ne olur Türk olsa ne olur? Neden Anadolu'lu olduðu kabul görmez? Yabancý film oyuncularýný neden Türk asýllý yapma merakýmýz var? Ýsabella Adjani'den erotik filmlerde oynayan Christine Haydar'a kadar kiþileri Türk yapma merakýmýz neden? Real Madrid'te oynayan Mesut Özil'i Türk milli formasý giymedi diye hainlikle suçlarýz. Sonradan Türk vatandaþý olan ve Türkiye milli futbol takýmýnýn formasýný giyen Brezilyalý ERSÝN TATAR: ÇARÞI DAHA DA UCUZLADI Maliye Bakaný Ersin Tatar, fonlarda ve KDV oranlarýnda yapýlan indirimle özellikle temel gýda maddelerinde fiyatlarda düþüþ yaþandýðýný belirterek, bunun duyurulmasýnda basýna büyük görev düþtüðünü söyledi. Tatar, Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'nde fiyatlarýn Güney Kýbrýs'a göre çok daha ucuz olduðunu da kaydetti. Maliye Bakaný Ersin Tatar, fonlarda ve KDV oranlarýnda yapýlan indirimin ardýndan Lefkoþa'daki Reis Süpermarket'e giderek fiyatlarý yerinde inceledi ve market sahibi Ayþen Buba Reis'ten bilgi aldý. Tatar, ziyareti sýrasýnda alýþ veriþ yapan vatandaþlarla da sohbet etti. Hükümetin KDV oranlarý ile fonlarda bazý uygulamalar yaptýðýný belirten Tatar, özellikle dar gelirli vatandaþý korumak için temel gýda ürünleri ve tüketim mallarýnda KDV'lerin ve fonlarýn sýfýrlandýðýný söyledi. Yeni uygulamanýn marketlerdeki fiyatlara da yansýdýðýný kaydeden Bakan Tatar, Rum tarafý ile kýyaslandýðýnda Türk tarafýndaki fiyatlarýn daha ucuz olduðunun görüldüðünü belirtti. Rum tarafýnda gýda ürünlerinde yüzde 5 KDV uygulamasýnýn baþladýðýný ifade eden Tatar, "Bizim çarþýmýz zaten daha ucuzdu, daha da ucuzladý" dedi. Market sahiplerinin, Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti tüketicisine güzel bir imkan yaratmaya çalýþtýðýný kaydeden Tatar, bundan dolayý market sahiplerine teþekkür etti. Aurello'yu neden milli maçlarda Türk olunmaz ancak doðulur diye protesto ederler. Ýstanbul futbol takýmlarýnýn Avrupa kupalarýndaki maçlarýný neden milli dava haline getirirler? 10 tane yabancý futbolcunun forma giydiði bu takýmlarý desteklemeyenleri vatan haini ilan ederler! Ýsterler ki Ýstanbul takýmlarýnda oynayan Brezilyalý, Nijeryalý, Ganalý, Arnavut, Uganda, Ýsveç asýllý futbolcularýn forma giyip gol attýðý maçlarda insanlarýn milliyetçi duygularý harekete geçsin! Kadýn voleybol milli takýmý neden 2 maç galip geldi mi "Atatürk'ün kýzlarý" diye baþlýk atar gazeteler! Voleybol milli takýmýnda artýk Ukrayna, Rus asýllý kadýnlar var; bilmiyorlar mý? Ayný takým farklý maðlup olunca ne oluyor, "Ýnönü'nün çocuklarý" mý oluyor? Habeþistanlý Elvan Dünya 2. si olup da Türk bayraðý ile tur atmadý diye neden eleþtirilir? Erkek basketbol milli takýmý finale kalýnca "Atatürk'ün efeleri" oldu basýnda. Finalde ABD'ye farklý yenilince ne oldu? Efeler dadaþ mý, yoksa seðmen mi oldu? Ya da Celal Bayar'ýn efeleri mi oldu? Türk milli futbol takýmý teknik direktör Fatih Terim zamanýnda galip gelince, 'Fatih'in fedaileri', 'Fatihin aslanlarý' diye baþlýk atýlýrdý! Þimdi galip gelsek Hollandalý Hiddink fedaileri aslanlarý olmazlar mý? Aslan olmak için baþýnda Türk antrenör mü olmasý lazým? Bu örnekleri çoðaltmak mümkün! Spor karþýlaþmalarý öncesi ve sonrasý için ýrkçý baþlýklar neden? Avusturya ile yapýlacak bir milli maç için nasýl 3. Viyana kuþatmasý diye baþlýk atarlar? Onbinlerce kiþinin öldüðü bir kuþatmanýn, istila teþebüsünün þakasý mý olur? Bazýlarýna göre Viyana'yý fethetmeye gitti Osmanlýlar! Orta Asya neresi Viyana neresi? Hadi yumuþatalým; Ýstanbul neresi, Viyana neresi? Milliyetçilerin istediði gibi fetih mi olsun? Þöyle de denebilir: Viyanalýlar da mý Osmanlý adaletini bekliyordu? En þaþýrdýðým baþlýk da, Ýstanbul- Taksim'de bir Ýngilizin hunharca öldürülmesi ve 1-0 kazanýlan maçtan sonra "Taksim'de gömdük sahada öptük" manþetiydi. Gencecik bir insanýn ölümü bile durduramamýþtý ýrkçýlarý! Nereden nereye geldik, Çelik Bilek, Tommiks, Tarkan, Karaoðlan, futbol maçlarý derken Viyana kuþatmasýna kadar geldik! Son günlerde Kanuni hakkýnda koparýlan yaygaralar için bir yazý yazmýþtým, bir de þunu ilave edeyim, faydasýz bilgi olarak aklýnýzda bulunsun: Ay çöreðini severim, çok eskiden aklýmda kalmýþtý ; Viyana kuþatmasýnda kahramanca direnip destan yazan (Viyanalýlar kahramanca direnip destan yazamaz mý?) þehir halký çoþar, Viyana'da þenlikler baþlar. O gece Türkleri nasýl kaçýrdýk gecesinin þerefine ay þeklinde çörekler yapýlýr, günümüze kadar gelir. Bu, çöreðin dünyaya tanýtýlmasýna vesile olmuþtur. Yoðurttan sonra ikinci bir yiyeceði dünyaya tanýtmýþýz! Bu çöreðin hikayesi çok, 'kurvasan' diyen de var. 'Osmanlý icadý' olduðunu iddia edip adýnýn da çok zayýf kara kuru olan Hasan ismindeki Kuru Hasan'dan geldiðini ve zamanla 'kurvasan' olarak adlandýrýlmýþ olduðunu söyleyenler vardýr. Ne diyelim, Allah akýl fikir versin! Tarih, spor, coðrafya, sinema yazdýk; üstüne de ay çöreði hakkýndaki faydasýz bilgileri verdim... Konunun uzmanlarý gibi çok anlaþýlmaz filan da yazmadým. Örnekleri çizgi romanlardan ve günlük hayattan verdim... Bazen de, tarihi, sporu ve o konunun uzmanlarýný fazla ciddiye almamak lazým... Kýzýlderilileri, Truvalýlarý, Çizgi Roman karakterlerini Türk yapan, spor karþýlaþmalarý için ýrkçý baþlýklar atanlarý mý ciddiye alacaðýz? GÜNLÜK "DE"YÝ "DA"YI NE ZAMAN AYRI YAZACAÐINI BÝLMEYEN BÝR NESÝL YETÝÞÝYOR Türkçe'nin filozofu Feyza Hepçilingirler dilde yaþanan kirlenmeye ve bunun karþýsýndaki umursamazlýða isyan etti. Dilbilgisinin matematik gibi "asýk yüzlü" bir konu olduðunu söyleyen Hepçilingirler, dilbilgisi derslerinin öðrencilere sevdirilmesi gerektiðini savunuyor. Yýldýz Teknik Üniversitesi'nde ders veren Hepçilingirler, üniversitede da'yý, de'yi ne zaman ayrý yazmasý gerektiðini bilen öðrenci sayýsýnýn parmakla sayýlacak kadar az olduðunu ve bunun "utanç verici bir durum" olduðunu da söylüyor ayrýca. "Çok ayýp" diyor hatta... Bu, ülkemizde de yaygýn bir sorun. De'ler, Da'lar nerede bitiþik, nerede ayrý belli deðil. Eskiden çocuklar ilkokuldan "Bu" ile "Da"yý nerede bitiþik, nerede ayrý yazacaðýný tam manasýyla öðrenmiþ olarak mezun olurdu. Þimdi "Bu" ile "Da" ayrý olmasý gerektiði yerde hep bitiþik, hep "Buda"... Çok iyi eðitilmeyen bir öðretmenden çok iyi bir eðitim vermesi beklenemeyeceðine göre, bilen varsa söylesin: Yeni kuþaklar nerede nasýl öðrenecekler Türkçe'yi? DAHA MI UCUZ? Maliye Bakaný Ersin Tatar Cumartesi günlerini çarþýya pazara ayýrýyor... Esnafla sohbet için... Domatesler ve hýyarlar arasýnda ülke ekonomisi hakkýnda demeç veriyor. Dün de öyle bir gündü Tatar için... Hem domatesleri okþadý, hem de övündü... "Fiyatlar bizde güneydekinden daha ucuz" dedi. Tatar güneydeki 'Jumbo'dan veya Orfanidis'ten hiç alýþveriþ yaptý mý acaba? TARÝHÝ YANIT KTÖS Genel Sekreteri Þener Elcil, TC Baþbakaný Tayyip Erdoðan'a tarihi bir yanýt verdi. Ajda Pekkan'ýn Kýbrýs konserlerini baþ sayfaya oturtan TC basýný bakalým Elcil'in bu demecine de yer verecek mi? Bakalým Hüseyin Özgürgün'ün Seray Sever macerasýndan sonra çarpýcý sayýlacak mý bu ya da? GREV KIRMAK Hükümet yarýn Sendikal Platform'un grevlerini kýrmaya hazýrlanýyormuþ... O baltasýný bilediyse siz de bileyin! BAN'IN FÝKRÝ Ban'a sormuþlar: "Merkel'in açýklamalarý hakkýnda ne düþünüyorsun?" O da "Cenevre'de liderlerle görüþeceðim" demiþ... Ben ne söylerim, tamburam ne çalar... Týrnak... "'Allaha þükür hala daha ayaklarý üzerinde duran bir yargýmýz var. Yargýnýn kýlavuzu hukuktur' derken Sayýn Nevvar Nolan açýkça duyurmuþtur. 'Hala daha' sözleri bence çok anlamlýdýr. O da birçok kurum ve kuruluþa müdahale edildiðini, bozulduðunu, yozlaþtýðýný, yozlaþtýrýldýðýný bir noktada, imalý olsa da, kabul etmiþtir ve þu anda (hala daha) yargýmýz kendi ayaklarý üzerinde durmaktadýr diye þükür bile etmiþtir." Özcan ÖZCANHAN (Star) "Hükümetin yapmasý gereken, 'Ekonomik Paketi' TC yetkilileri ile tekrar ele alýp müzakere etmesidir. Aksi takdirde, hükümeti, çok sýkýntýlý günler beklemektedir. Ýleride Yalçýn Cemal demedi demeyin." Yalçýn CEMAL (Vatan) "Sizin anlatamadýklarýnýzý bu halk iyi anlar... Ateþin ve ihanetin nereden geldiðini iyi bilirler... Yakaladýklarý ve týpký gerçek bir filme benzeyen kareleri birleþtirip bir gün hesap sormasýný da iyi bilirler... Kavgaya giderken de düþünmezler... " Mustafa DOÐRUSÖZ (Güneþ) "Dünyanýn merkezinin Kýbrýs olmadýðýný,olamayacaðýný ne zaman anlayacaðýz. Bakýnýz, yýllardýr Kuzey Kýbrýs'ý suni teneffüsle ayakta tutmaya çalýþan Türkiye bile, suni teneffüsü saðlayan para gönderme iþlemini yapmýyor. Oysa para, kapalý Kuzey ekonomisine kan vermek demekti." Erdoðan ÖZBALIKÇI (Havadis) Günün Kahramaný ÞENER ELCÝL "Kýbrýs'tan bir gram bile vermeyiz" diye konuþan TC Baþbakaný Tayyip Erdoðan'ýn bu açýklamalarý karþýsýnda tüm partilerimiz sessiz kalýrken, Erdoðan'a yanýt KTÖS Genel Sekreteri Þener Elcil'den geldi... Zaten þu anda Kuzey Kýbrýs'ta muhalefet lideri kim diye sorulsa, herkes 'Þener Elcil' der mutlaka... Siyasi partilerin yapmalarý gereken, ancak yapmadýklarý görevi Þener Elcil yapýyor... Yani KTÖS yapýyor. Erdoðan'a "Kýbrýs sizin babanýzýn malý deðil" diyen Elcil'in, bu açýklamasý tarihe geçecek cinsten... Elcil, Angela Merkel'den özür bekleyen Erdoðan'a, "Asýl özür dileyecek biri varsa, o da sizsiniz" yanýtýný verdi...

7 16 Ocak 2011 Pazar 7 FESLÝKAN Niyazi Ökten GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ARÝSTOKRATIN HAKLARI Gencimiz eðitimini bitirmiþ. Sýra iþ bulmaya gelecek. 'Merak etme oðlum' der babasý, hükümet kapýsý sana ardýna açýk.' KKTC iktidarýnda CHP veya UBP, fark etmez. Baba ona göre tedbirini almýþ, iktidar kimse direksiyonu o tarafa çoktan çevirmiþtir. Beklenildiði gibi oðul birkaç hafta geçmeden dairede çalýþmaya baþlar. Kadrolanýr. Sýnýf atlar. KKTC Aristokrasi'sine ilk adýmlarý atar. Ýleriki yýllarda kaç seneden ve kaç yaþýnda emekli ayrýlacaðý ve üretmeden, evinde otururken devlet maliyesinden maaþ çekeceði kararý kendine baðlýdýr artýk. Ýsterse on yýldan emekliye ayrýlýr, gider özel sektörde baþka iþler bulur, her ay iki yönlü geliri cebe atardý. Zaten babasý da memurdu zamanýnda, üç-beþ sene mücahitlik hizmeti de ikiye katlanýnca 30 yaþýnda emekliye ayrýlmýþtý. Özel sektörde çalýþarak kazandýðý gelirin emekli ödeneðine hiç etkisi yoktu nasýl olsa. Çünkü emekli ödenekleri 'þahsi gelir 'den sayýlmazdý KKTC coðrafyasýnda. * Dans ediyordu hazýr para üzerinde Aristokrat. Oðul da dans edecekti elbette. Fakat amca macerasý daha ilginçti. Üç aylýk müdürlüðe atanmýþtý amca ve müdür ikramiye ve emekli ödeneði bareminden üç ay sonra çalýþma hayatýna son vermiþti. Ya Hala! Ýktidar deðiþince görevinden alýnmýþ, Müþavir sýfatýyla evine yollanmýþtý. Yýllarca evinde oturdu Hala Devlet bütçesinden tam maaþ çekti Turlamadýðý Avrupa ülkesi kalmadý Bu arada kocadan ayrýldý! Emekliye ayrýldý sonra Devlet bütçesinden eline geçen emekli maaþ tutarý beþ milyar dolayýnda. Kimse vergilendiremezdi bu tutarý. Dokunmaya hakký yoktu devletin. Çünkü emekli ödenekleri 'þahsi gelir 'den sayýlmazdý KKTC coðrafyasýnda ve 13.üncü maaþla beþ milyarýn ikiye katlanmasý yýlda bir, haktý. Aristokrat'ýn hakký. * Aristokrat aptal deðil. Hak ve imtiyazlarýný korumasýný iyi bilir. ' Var oluþ mücadelesi ' gibi sloganlar atar ortaya. Ve iþçiyi- emekçiyi sömürenlerle, toplumu yok oluþ tüneline hapsedenlerle ihanet ittifaklarý kurar. Esas gayesini 'siyasi mücadele ' söylemleri arkasýna gizlemeyi becerir. Akýllýdýr, akýllý... Ruhlardan bile medet umar, ruh sömürüsüne baþ vurur çýkarýna halel gelirse Aristokrat. * Gerçek Aristokrasi'yi burjuva yok etmiþti Fransýz Ýhtilalinde. Memurin maskesini takarak yüzüne hortladý Kuzey Kýbrýs'ta! Aristokrat çalýþmazdý, çalýþmayý sevmezdi Kuzey Kýbrýs'ta hortlayaný da sevmez. Sömürecek sýnýf bulamadý, devlet bütçesine yapýþtý parazit misali. Kurtarýcýsýnýn bütçesine ama! Akýllýdýr, akýllý Ýsþbirlikçilik ve kuklalýðýnýn bedelini hakký sayarak ödettirmesini çok iyi bilir, çýkarýna halel gelirse Aristokrat! UYKU APNESÝ GÝZLÝ TEHLÝKE... Uyku sýrasýndaki solunum bozukluklarýnýn saptanmasý ve etkin bir tedavinin uygulanabilmesi için, Yakýn Doðu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi Göðüs Hastalýklarý Anabilim Dalý bünyesinde kurulan uyku laboratuvarýnýn çalýþmalarýnýn devam ettiði bildirildi. YDÜ'den verilen bilgiye göre, Yakýn Doðu Üniversitesi Hastanesi Göðüs Hastalýklarý Anabilim Dalý'ndan, Prof. Dr. Finn Rasmussen ile Yrd. Doç. Dr. Fatma Çiftçi'nin birlikte yaptýklarý ortak açýklamada; Yaþamsal tehlikelere dikkat çekilerek, ÞEHÝT AÝLELERÝ VE MALÜL GAZÝLER DERNEÐÝ 37 YAÞINDA Þehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneði 37 yaþýnda Ertan Ersan baþkanlýðýndaki heyet, dün, Lefkoþa Þehitler Abidesi'ne çelenk koyarak saygý duruþunda bulundu. Þehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneði heyeti daha sonra, Atatürk Anýtý ile Doktor Fazýl Küçük Anýt Mezarý'ný da ziyaret ederek, çelenk koyup saygý duruþunda bulundu. Ersan etkinlikte yaptýðý konuþmada, Kuzey Kýbrýs Türk uyku apne sendromundan rahatsýz olduðu þüphesi duyulan hastalarýn, kesin taný için altýn standart olan "polisomnografi testi" ne tabi tutulmalarý zorunluluðuna dikkat çekildi. Polisomnografi testinde; hastalarýn,gece uykusu boyunca beyin dalgalarý, horlamasý, göz hareketleri, solunum faaliyetleri, kanýndaki oksijen yüzdesi, kas aktivitesi ve kalp ritmi ölçülüyor. Odada bulunan bir kamera ile tüm gece boyunca görüntü kaydý da alýnýyor. Cumhuriyeti'nin sonsuza dek yaþatýlacaðýný belirterek, müzakere sürecinde Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'na verdikleri desteði yineledi. Ertan Ersan, Türkiye Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Devlet Bakaný Baþbakan Yardýmcýsý Cemil Çiçek, Türkiye Devlet Bakaný ve Baþmüzakereci Egemen Baðýþ'ýn Kýbrýs konusundaki söylemlerinin memnuniyet verici olduðunu da söyledi. SÜHEYLA KÜÇÜK'Ü ZÝYARET ETTÝLER- Kýbrýs Türk Mücahitler Derneði ile Kýbrýs Türk Kültür Derneði yöneticilerinden oluþan bir heyet, dün Kýbrýs Türk Halkýnýn Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazýl Küçük'ün eþi Süheyla Küçük'ü ziyaret etti. Kýbrýs Türk Mücahitler Derneði Genel Baþkaný Vural Türkmen ziyarette yaptýðý konuþmada, Dr. Küçük'ün sömürge döneminde Kýbrýs Türkü'nün varlýðýna sahip çýkma yolunda verdiði mücadeleyle Türk okullarý ve Vakýflar Ýdaresi'ni Kýbrýs Türk halkýna kazandýrmasýndaki baþarýsýnýn tarihe altýn harflerle yazýldýðýný söyledi. Dr. Fazýl Küçük'ün eþi Süheyla Küçük ise, Mücahitler Derneði'nin her yýl olduðu gibi bu yýl da kendisini yalnýz býrakmadýðýný belirterek, Mücahitler sayesinde bugünlere gelindiðini söyledi. Öte yandan, Dr. Doktor Fazýl Küçük'ün 27'nci ölüm yýldönümü nedeniyle Kýbrýs Türk Kadýnlar Birliði üyeleri de Süheyla Küçük'ü ayrýca ziyaret etti. ALO AFRÝKA HATTI BÝR OKUR MEKTUBU... Ýsmi ve yaþadýðý yer bizde mahfuz olan bir bayan vatandaþýmýz yazarlarýmýza ve de diðer gazete yazarlarýna hitaben bir mektup gönderdi. Bayan okurumuzun mektubu þöyle: "Ýsmimin yazýlmasýný istemiyorum. O nedenle sadece siz bilin yeter. Yaþadýðým yeri de sadece siz bilin. Nedeni, sizin gibi cesaret sahibi olmamamdandýr. Bulunduðumuz konum ve yer itibarýyla da riskli yerdeyiz... Bizim evimize her gün bir Afrika gazetesi girmektedir. Ve de bu gazetenin ayrý bir yeri vardýr hayatýmýzda. Nasýl mý? Babam ta Kýbrýs Cumhuriyeti'nden beri devlette çalýþmaktadýr. Yani Kýbrýs Cumhuriyeti'nde iþe baþladý, ardýndan Otonom, Federe ve KKTC... Kesintisiz hizmetler yaptý. Daha sonra emekli oldu. Emekli olduktan sonra geçtiðimiz yýllarda vefat etti. Babam bize emekli ikramiyesinden yaptýrdýðý bir ev býraktý... Ve de çok önemli bir baþka miras. Afrika gazetesi... Babam her gün bu gazeteyi alýr ve okurdu. Bize de okumamýz için verirdi. Baðýmlýlýk yaptý. Ben bu nedenle her gün bir Afrika alýr ve okurum. Okuduðum zaman babamla konuþuyormuþum gibi hissederim kendimi. Zaman zaman diðer gazeteleri de alýr ve okurum. Onlara da Afrika gibi cesaretli olmalarýný öneririm. Parmaklarýnýn arkasýna saklanarak hiçbirþey yapamazlar. Amaçlarý topluma birþey yapmaksa tabii.. KKTC þimdi tam bir enkaz. Bu enkazý ancak cesaret sahipleri kaldýrabilir. Eðer KKTC enkazýný ortadan kaldýrýp toplumu huzurlu bir yaþama sevketmek istiyorlarsa ya Afrika ile beraber hareket etmeleri gerekir, ya da Afrika gibi yazmalarý gerekir. Afrikacýlarý tebrik ederim... Mektubumu yayýnlayýp tüm yazarlarýn görmesini saðlarsanýz sevinirim. Bir de diðer gazeteciler görsün okusun da belki yüreklerindeki korkunun yerini cesaret alýr... Benim almadý ama nedeni de yukarýda yazdýðým gibi ailevi konumumuz ve bulunduðumuz bölgedendir." EGOÝSTLERÝ KINAMA... Öncel Kurtuluþ isimli bir vatandaþýmýzýn þikayeti Gazeteciler Birliði'nin Maliye Bakaný'ný ziyaretleriyle ilgili... "Benim ismim Öncel Kurtuluþ... Cuma günkü haber bültenlerinde gazetecilerin Maliye Bakanlýðý'na giderek gazetelerle ilgili artýrýlan KDV oranlarýnýn kaldýrýlmasýný istediklerini dinledim. Yadýrgadým ve kýnadým. Bu hükümet sadece gazetecilere deðil, halka da yani tüm sektörlere de darbe vuracak zamlar yaptý. Gazetelerle ilgili KDV'leri kaldýrdýðý zaman toplum refaha erer mi? Gazetelere diyelim ki koyduðu tüm vergileri, fonlarý kaldýrdý. Vatandaþýn cebinde parasý yoksa veya yeterli deðilse gazete alýp okuyabilecek mi? Okuyamayacak. Gazeteciler Birliði'ni sadece kendilerini düþündükleri için kýnýyorum. Zaten bu yazýyý göndermeden önce gazetenize telefon ederek bu toplantýya katýlan elemanýnýz var mý, yok mu diye sordum. Olmadýðýný öðrenince size yazmaya karar verdim. Yayýnlanacaðýný sanýyorum." BÝZÝM DUVAR SUSARSAN DA SIRA GELÝR SUSMAZSAN DA Bizim Mandra Hür-Ýþ'in bir yandan þok eylem kararý alýrken, bir yandan da "Toplumsal Varoluþ Mitingi"ne katýlmak için "disiplin", "ilke" ve "güvenlik" þartlarý öne sürmesi, halk arasýnda mücadele meydanýndan kaçmak olarak nitelendirilir. Bilindiði gibi Hür-Ýþ, halka karþý giriþilen yoksullaþtýrma operasyonlarýndan Ankara'ya hiçbir sorumluluk yüklememekte ve protesto ve þikayetlerini de Ankara'nýn kuklasý UBP'ye yapmaktadýr. Sokaktaki adam "Doðru adresi hâlâ öðrenemeyenlerin bu mücadelede yeri olamaz. Gölge etmesinler baþka ihsan istemez" diye kendi kendine söylenir.

8 8 16 Ocak 2011 Pazar 50 Yýl Önce 50 Yýl Sonra Ediz Özünlü (Foto Basýn) Arþivinden GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. Slovak Generalin atanmasýný Ankara "engelleyince" Çinli General atandý Kýbrýs'taki BM Barýþ Gücü (UNFICYP) Komutanlýðý mevkiine bir Slovakyalý generalin atanmasýnýn, Türkiye'nin; atanmasý düþünülen generalin Güney Kýbrýs ve Yunanistan'ýn üyesi bulunduðu Avrupa Birliði'ne üye bir ülkeden olduðu argümanýyla müdahale etmesi sonucu engellendiði haber verildi. Fileeftheros; "BM Kararý Bozuldu...UNFICYP'e AB Ülkesinden Komutan Atanmasýna Ankara Vetosu... Müdahale Slovak'ýn Atanmasýný Engelledi" baþlýk ve spotlarýyla manþete çektiði haberinde, edindiði bilgilere dayanarak, Türkiye Dýþiþleri Bakanlýðý'nýn BM yetkililerine; bir Avrupalý yetkilisinin BM aracýlýðýyla Kýbrýs sorununa karýþmasýný kabul etmeyeceði uyarýsýnda bulunduðunu yazdý. Gazete, bilgi sahibi kaynaklara dayanarak, Türkiye'nin; BM Genel Sekreteri'nin Kýbrýs'taki Barýþ Gücü Komutanlýðý'na Slovak bir generali atama kararý almasýnýn hemen ardýndan, ancak bunu ilgili taraflara bildirmesinden önce müdahale ettiðini yazdý, "Kararýn Ankara'da bu kadar çabuk duyulmasý da haklý soru iþaretleri yarattý" yorumunda bulundu. Gazeteye göre, Türkiye'nin aðýr baský yapmasý sonucunda karar deðiþti. Bu geliþmelerin ardýndan Genel Sekreter, Kýbrýs'taki BM Barýþ Gücü Komutanlýðý görevine Çinli Tümgeneral Çao Liou'yu atadý. BM'nin 186/64 sayýlý kararýnýn, Barýþ Gücü Komutanlýðý'na yapýlacak atamanýn istiþare edilmesi veya Rum yönetiminin rýzasýný öngördüðünü savunan gazete, Barýþ Gücü Komutanlýðý görevine atanan Tümgeneral Liou'nun 25 yýllýk askeri hizmeti olduðunu ve 2008'de Çin'in Yeni Delhi Büyükelçiliði'nde askeri ataþe olarak görev yaptýðýndan diplomatik deneyimi de bulunduðunu, 51 yaþýndaki Liou'nun evli ve bir çocuk babasý olduðunu yazdý. Fileleftheros, ilk kez Çinli bir subayýn atandýðýna iþaret ettiði bu göreve; BM Güvenlik Konseyi Daimi Üyesi ülkelerden çok ender atama yapýldýðýný haberine ekledi. Lissaridis'in çalýþma bürosunda cinayet giriþimi GEÇMÝÞÝN AYNALARINDA AYNALI Bu fotoðrafýn arkasýnda çekildiði tarih de yazýlý Haziran Yani Aralýk 63 olaylarýndan 6 ay önce... Resimde yalnýz Lefkoþalýlarýn deðil, tüm Kýbrýs'ýn tanýdýðý halk filozofu Aynalý... Destanlarý ezbere okuyan bilge... Sol baþta, bu köþede deðerli arþivinden yararlandýðýmýz Mustafa Özünlü... Yani 'Foto Basýn'... Mustafa Bey 63 Aralýk'ýnda Kumsal'daki banyo katliamlarýnýn ilk fotoðraflarýný çeken gazeteciydi... Hatta orada gördüklerinden sonra þeker hastalýðýna yakalandý. Aynalý 31 Aralýk 1966'da öldü. Öldüðü zaman 103 yaþýndaydý. Üç devri yaþamýþ olan Mustafa Aynalý Cumhuriyet yýllarýnda oy da kullanmýþtý... Cemaat Meclisi üyeliði seçimlerinde... Çetinkaya'nýn bu efsane onbirini tanýdýnýz mý? Bizim söylememize gerek yok... Her biri efsane olmuþ olan bu futbolcularý tanýmamak mümkün mü? EDEK Onursal Baþkaný Vasos Lissaridis'in çalýþma bürosunda dün, Filipinli bir hizmetçi cinayete teþebbüs etti. Haravgi gazetesinin haberine göre Lissaridis'in 45 yaþýndaki Filipinli hizmetçisi dün sabah, Lissaridis'in çalýþma bürosuna giderek Lissaridis'in 71 yaþýndaki özel sekreterini býçakladý. Çalýþma bürosunda bulunan ikinci bir sekreterin olaya müdahale etmeye çalýþtýðýný, fakat baþarýsýz olduðunu, bunun üzerine de yardým çaðrýsýnda bulunduðunu kaydeden gazete, yaralanan özel sekreterin hastaneye kaldýrýldýðýný, hizmetçinin ise tutuklandýðýný yazdý. Gazete, hizmetçinin cinnet geçirmesi nedeniyle böyle bir davranýþta bulunduðunun düþünüldüðünü belirtti ve birtakým psikolojik testlerden geçmesi için hizmetçinin psikiyatri servisine gönderildiðini yazdý. NENESÝYLE TARTIÞAN 8 YAÞINDAKÝ ÇOCUK ARA BÖLGEYE KAÇTI Aydemet bölgesinde ikamet etmekte olan bir ailenin 8 yaþýndaki oðlunun, nenesiyle yaþadýðý bir tartýþmanýn ardýndan evden kaçtýðý ve ara bölgeye gittiði belirtildi. Politis gazetesi, dün akþamüstü meydana gelen olayda, 8 yaþýndaki çocuðun nenesiyle kavga ettiðini ve evden kaçtýðýný, annesinin de çocuðunun, ara bölgedeki terk edilmiþ bir eve doðru koþarken gördüðünü ve çocuðu yakalamaya çalýþtýðýný, fakat baþaramadýðýný yazdý. Konuyla ilgili polisin ve BM yetkililerinin haberdar edildiðini kaydeden gazete, yaklaþýk 3 saat süren arama sonucunda çocuðun, evinin yakýnýndaki bir parkta bulunduðunu belirtti. Kadýnlar Merkezi Cezaevinde olay çýkardý Rum merkezi cezaevinin dýþ alanýnda, dün sabah olaylar yaþandýðý belirtildi. Rum gazetelerinden Alithia, ýsrarla cezaevi müdür yardýmcýsý Yorgos Trifonidis'i görmek isteyen mahkûm yakýný yedi kadýnýn, cezaevinin dýþýna yerleþtiklerini, daha sonra da, kendilerine müdür yardýmcýsýyla görüþme izni ABDULLAH PAÞA VAKFI'YLA ÝLGÝLÝ MAHKEME KARARI RUM BASININDA Ankara 25'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nin, Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi'nin (AÝHM) Mira Ksenidis - Arestis isimli Rum'un, babasýndan kendisine miras kaldýðý iddiasýyla yaptýðý baþvuruyu 885 bin Euro tazminata baðladýðý Maraþ'taki mülkün Abdullah Paþa Vakfý'na ait olduðunu ve ilgili davayý açan 23 kiþiyi de "Abdullah Paþa Vakfý Evladý" olarak tescil etmesi Rum gazetelerinde geniþ yanký buldu. Alithia; "Maraþ'ý Türk Malý Olarak Gösteriyorlar... Türkler Sahte Bulgularla Mülkiyeti Alaþaðý Etmeyi Metotluyor... Ankara Mahkemesi 23 Kýbrýslý Türkü Mirasçý Olarak Tanýdý" baþlýðýyla yansýttýðý haberinde; Türklerin, AÝHM'in kararlarýný alaþaðý etmek maksadýyla, Maraþ'ýn vakýf malý olarak "gösterme metotlamalarýný"; þimdi Türk mahkemelerini de dahil ederek sürdürdüklerini savundu. Gazete, Abdullah Paþa Vakfý davasýný gören mahkemeyi Ankara 5'inci Asliye Hukuk Mahkemesi olarak lanse etti ve 23 kiþinin bu mahkemeye yaptýðý tescil baþvurusunun; AÝHM'in Aresti davasýný karara baðladýðý 1 Haziran 2007'nin hemen ardýndan, yine Haziran 2007'de yapýldýðýný yazdý. Haberde Asliye Hukuk Mahkemesi kararýnýn açýklanmasýnýn ardýndan, 23 "Vakýf Evladý"nýn avukatý olan Aslý Aksu Eren'in yaptýðý "AÝHM bundan böyle Maraþ'taki verilmemesinin akabinde; kadýnlardan birinin kontrolünü kaybedip kadýn polis memurlarýndan birine saldýrdýðýný yazdý. Olayýn yatýþtýrýldýðýný kaydeden gazete, sözkonusu kadýnýn yakalandýðýný, karakola sevk edildiðini, aleyhinde dava okunmasýnýn akabinde ise serbest býrakýldýðýný belirtti. Abdullah Paþa Vakfý'na ait mallar için kendisine baþvuran Kýbrýslý Rumlardan, gerçek tapu ibraz etmelerini isteyeceði; vakýf mallarýnýn miras kalamaz, satýlamaz ve devredilemez mallar olmasý dolayýsýyla Rumlarýn bu vakýf mallarýnýn kendilerine ait olduðunu iddia edemeyecekleri açýklamasýna dikkat çekildi. Politis; "'Maraþ Kýbrýslý Rumlarýn Deðil'... Türk Mahkemesi'nin Kararý Komisyonun Ellerini 'Baðlýyor'" baþlýklý haberinde, Türk tarafýnýn, Maraþ'ýn vakýf malý olduðu argümanýný yeniden gündeme getirdiðini, bu sefer bu konuda Türk Mahkemesi'nin de kararý bulunduðunu yazdý. 23 "Vakýf Evladý"nýn avukatý Aslý Aksu Eren'in açýklamalarýna yer veren gazete þunlarý da yazdý: "Hukuk çevreleri gazetemize, bu kararýn Taþýnmaz Mal Tazmin Komisyonu tarafýndan, Rumlarýn yaptýðý ve çok yüksek meblaðlarda tazminat talepleri yanýnda Maraþ'taki taþýnmazlarýn iadesi talebini de içeren baþvurularýný engellemek veya en azýndan geciktirmek için kullanýlabileceðine iþaret ettiler." Fileleftheros haberi; "Vakýf Türk Mahkemesine Baþvurdu... Ancak AÝHM Kýbrýs Rum Tapularýný Tanýyor". Simerini de "Maraþ Abdullah Paþa Vakfý!" baþlýðýyla yansýttý.

9 16 Ocak 2011 Pazar Tünel ALINTI TÜRKÝYE BM KARARLARINA GÖRE ÝÞGALCÝDÝR Evet, Türkiye 1974 yýlýnda kendi soydaþlarýný muhtemel bir 'etnik temizlik'ten kurtarmak için Kýbrýs'a askeri müdahale yapmak zorunda kalmýþtýr. Ancak Türkiye'nin haklýlýðý bir noktayý deðiþtirmiyor: Türkiye bugün BM kararlarýna, uluslararasý hukuka göre Kýbrýs'ta 'iþgalci' konumundadýr. Türkiye'nin bu 'iþgalciliði' son bulmadan Kýbrýs sorunu çözülmez. Kýbrýs'ta çözüm olmadan Türkiye AB'ye giremez. Türkiye 'AB hukuku'nun gereði olan adýmlarý atmak zorundadýr. Türkiye limanlarýnýn Güney Kýbrýs'a açýlmasý öyle yabana atýlabilecek bir konu deðil. Kýbrýs'la ilgili olarak bu da hayatýmýzýn bir gerçeði. Bu adým atýlmadýðý sürece, Türkiye'nin AB ile üyelik müzakerelerinin çýkmazdan kurtulmasý bugün için mümkün gözükmüyor. Hasan CEMAL (Milliyet) DÝPNOT 9 milyon nüfusu olan Ýsveç'te 100 yaþýný aþanlarýn sayýsý 1600'e ulaþtý kiþiden 1416'sý kadýn. RE YORGO HAVA BULUT KUZEYDEKÝ TOPRAKLARINI UNUT ARÞÝV TARÝH 11 ARALIK, 2009 Varþova'da yapýlan Avrupa Öðretmenler Sendikasý toplantýsýnda Rum adayla seçimde yarýþarak ona büyük fark atan ve tüm Kýbrýs'ý bu örgütte 3 yýl temsil hakký kazanan KTÖS Genel Sekreteri Þener Elcil'e karþý Rum öðretmen sendikalarý ayaklandýlar... Gözden kaçmayanlar... SÝNÝRLERÝNE HAKÝM OLAMAYAN TÜRKÝYE Papandreu "Türkiye Kýbrýs'ta iþgalci durumundadýr. Bu durum sona ermeden Türkiye AB'ye giremez" dedi. Sonra Merkel "Türkiye limanlarýný Kýbrýs'a açmadan AB ile müzakerelerinde hareketlenme beklemeyin" dedi. Tayyip Erdoðan ne yaptý? Esti, yaðdý, gürledi... Tamam, Tayyip bey de insan, sinirlenebilir, öfkesini saklamayabilir falan... ama bu kimseyi ilgilendirmez. Koskoca Türkiye'nin baþbakaný olarak öfkesini kontrol etmek zorunda. Sinirlerine hakim olamayan bir Türkiye deðil Kýbrýs sorununu, içerdeki en küçük soruncuklarýný bile çözemez... ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Türkiye haklý davayý takip etmektedir ve iki egemen devlete yönelik çözüm için elinden gelen katkýyý yapmaktadýr." Ömer ÇELÝK (AKP Genel Baþkan Yardýmcýsý) VÝRGÜL... KIBRISLILARIN SORMADIÐI SORULAR Merkel'e kýzan Tayyip Erdoðan sordu: "Bizi hakikaten AB'de görmek istiyor musunuz, istemiyor musunuz?" Bunun üzerinden yapýlan tartýþmalarda Almanya'nýn Türkiye'yi "AB'de" istemediði hükmüne varýldý. Soruyu bir de tersinden sormak gelmedi kimsenin aklýna. Hiç olmazsa Kýbrýslýrumlarla Kýbrýslýtürkler sorabilirdi Tayyip Erdoðan'a "Siz gerçekten AB'ye girmek konusunda ciddi misiniz?" diye... Türkiye'nin "AB'ye girmek istermiþ" gibi görünmesiyle gerçekten "istemesi" arasýnda, "Kýbrýs'ta çözüm istermiþ" gibi görünmesiyle gerçekten çözüm istemesi arasýnda büyük fark var. Kýbrýslýlar bile bunu anlamazsa kim anlayacak... "Mülkiyet konusunun bizleri 1974 öncesine götürecek þekilde sonuçlandýrýlmasýna asla yanaþmadýk, yanaþmayacaðýz." Derviþ EROÐLU (KKTC Cumhurbaþkaný) 9 Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Memleketimden manzaralar KCK davasý: yargýmýzýn utanç davalarý literatürüne güzide katkýsý Bu saatten sonra KCK davasýný meþrulaþtýran herhangi bir sözün hükmü olamaz. Hele ki, davanýn görüldüðü Diyarbakýr Özel Yetkili Aðýr Ceza Mahkemesi'nde, yargý eliyle gerçekleþen adaletsizliðe tanýklýk etmemiþlerin sözünün. Ülkelerin tarihlerine geçen siyasi davalar vardýr. Ceza yargýsýnýn rayýndan çýktýðý, davanýn sonunda verilecek kararýn baþtan belli olduðu, adil yargýlanma ilkesini gözetmek zorunda hissetmeyen mahkemenin yasalarý ve anayasayý açýkça çiðnediði davalardýr bunlar. ABD'deki Rosenberg davasý gibi. KCK davasý, KARÝKATÜR / ABD toplumu ve yargýsýnýn bugün utançla andýðý -ancak 'terör þüphelisi' Müslümanlar olduðunda aynýsýný yapmaktan çekinmediði- bu davalarýn Türkiye'deki örneði. Yargýmýzýn uluslararasý utanç davalarý literatürüne güzide katkýsý. KCK davasýnýn siyasi olduðuna dair ne denli güçlü bir kanaatim oluþmuþ olsa da o salonda yaþananlara tanýklýk etmek, meselenin benim için geri dönülmez biçimde netleþmesini saðladý. Ben, bu davayý 'anladým.' O duruþma salonunda aslýnda neyin/ kimin, neden yargýlandýðýný, bu davanýn ne menem bir 'dava' Serhan Gazioðlu olduðunu gördüm, belledim. Bütün bir gün boyunca, mahkeme baþkanýnýn sinirleri alýnmýþçasýna sakin, günün sonunda umursamaz ve uzlaþmaz tavrýný, Kürtçe savunma meselesi üzerinden cereyan eden absürt diyaloglarý, kendilerini anadillerinde savunmak isteyen sanýklarýn ikinci cümlelerinde mikrofonlarýnýn susturulmasý karþýsýnda sergiledikleri vakarý, mahkeme heyetinin adeta 'ceza yargýlama usulüne giriþ dersi' veren avukatlarýn talepleri ile yaptýklarý olaðanüstü savunmalar karþýsýnda içine düþtüðü aczi izledim. Türkiye'nin ceza yargýsýnýn ne denli adaletsiz olduðunu gördüm. Emin Aktar, duruþmanýn sonunda mahkeme heyetine þöyle seslendi: 'Bu ülke için yeni bir þey yapýn.' 21 aya varan süre boyunca tutuklu olan 104 sanýðýn tahliyesini talep ederken bütün dünyanýn gözünün üzerinde olduðu bu tarihi davada taþýdýklarý sorumluluðu hatýrlatarak. Türkiye'nin AHÝM'de adil yargýlanma hakký ihlali 'þampiyonu', bu davanýn bu haliyle Strasbourg'dan dönmesinin kesin olduðuna iþaret ederek. Mahkeme heyetine Hizbullah sanýklarýný hatýrlattý avukatlar. Herhangi bir þiddet olayýna bulaþmamýþ, suç iþlememiþ, 'üzerlerinden bir çaký dahi çýkmamýþ' insanlarýn, sadece siyasi faaliyetlerinden dolayý tutukluluklarýnýn devamýnýn toplumun vicdanýný yaraladýðýný, adalete güvenini sarstýðýný belirttiler. "Artýk salýverirler" diye geçirirken içimden, "Talebin deðerlendirilmesine gerek görülmedi" dedi hâkim. Yani, özel yetkili aðýr ceza mahkemesinde sanýksanýz, hele ki Kürtseniz, siyaset yapýyorsanýz ve konjonktür uygunsa, oradan çýkýþ yok. Veya insan haklarý avukatýysanýz ve müvekkilleriniz sonucu baþtan belli siyasi davalarýn sanýklarýysa, karþýnýzdaki hâkimin nezdinde yaptýðýnýz savunmalarýn zerre kadar etkisi olmayacaktýr. Ta ki, 'birileri' adaletin artýk tecelli edebileceðine hüküm verene kadar. (Bu yazý DÝLEK KURBAN'ýn 15 Ocak 2011 tarihli "Radikal"de yayýmlanan "KCK davasýný anlamak için tek celse yeter" baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr...)

10 10 16 Ocak 2011 Pazar Yuvarlak Masa Salih Çelebioðlu GARANTÖRLÜÐÜN ANLAMI MI DEÐÝÞTÝ? Önce Papandreu, ardýndan da Merkel'in sözleri, Türkiye'yi gerek yönetenlerin gerekse yönetmeyenlerin hop oturup hop kalkmasýna neden oldu. Baþta Tayyip olmak üzere Davutoðlu, onun ardýndan Kýlýçdaroðlu, sonralarý Egemen Baðýþ celâllenip durdular. Basýný ve bizim buradakileri þimdilik hesaba katmýyorum. Onlar, devlet adamlarýna göre biraz daha "gerçeði kavrama" özürlü. Bir örnek vereyim sadece. Bizim þu meþhur KKTC Cumhurbaþkanlýðýnýn bir de sözcüsü varmýþ. Hazret, bakýnýz ne yumurtlamýþ geçen gün: "Ümidimiz Sayýn Merkel ve hükümetinin bu yanlýþ ve dengesiz yaklaþýmýný düzeltmesidir." Hayda!.. Ört ki ölem... Türkiye'yi yönetenlerin, bu iki yabancý devlet adamýnýn/kadýnýnýn sözlerinden acep neden bu kadar rahatsýz oldular dersiniz? Hatta rahatsýzlýktan öte "çizmelerini giyip, kýlýç kuþandýlar." Neden? Bu insanlar yalan mý söylüyor? Kýbrýs'ýn kuzeyi, Türkiye'nin iþgali altýnda deðil midir? Ve Ankara burada, askeri iþgal yanýnda nüfus iþgali de yaratmadý mý? Bunu hangi argümanlarla çürütmeye çalýþýyorsunuz? Hamasetle veya yalan dolanla, gerçeði saptýrmakla mümkün mü bu? Ancak þunu da belirtmek gerekir ki, Kýbrýs'ýn kuzeyinin Türk iþgali altýnda olduðunu söyleyen Papandreu'nun temsil ettiði devlet de sütten çýkmýþ ak kaþýk deðildir. Bu iþgalin gerçekleþmesinde Yunanistan'ýn elbet büyük payý vardýr. Bunun yanýnda bir de sorumluluðu vardýr ki, iþgalden bu yana bunu da yerine getirmekten kaçýnmýþtýr. Ýþgale neden olan Atina, bu iþgalin kalkmasý için neler yaptý bugüne kadar? Avrupa Birliði'ne üye olmadýðý devrede bu sorumluluðunu yerine getirmekte güçlük çektiðini bir an kabul etsek bile, üye olduktan sonraki devreyi nasýl izah edeceðiz? Bunun Birleþmiþ Milletleri var, Avrupa Birliði var, Avrupa Konseyi var, etkili etkisiz bilumum dünya örgütleri var. Hangisine baþvurup da þikâyette bulundu? Hangi örgütten iþgalin kaldýrýlmasý için destek istedi? Yardým talep etti? Ankara, adadaki ona göre askeri varlýðýný, bize göre iþgalini; hep Garanti Antlaþmasý ile açýklamaya çalýþmakta. Hani, 1960 Antlaþmalarýnýn bir parçasýný teþkil eden ve Ýngiltere ile Yunanistan ve Türkiye'yi; Kýbrýs Cumhuriyeti'nin garantörleri olarak gören antlaþma. Ancak Ankara'da oturanlar, her nedense bu antlaþmayý açýp okumaya bir türlü yanaþamamaktadýrlar. Çünkü bu antlaþmanýn hiçbir yerinde: "Ýþbu antlaþma, garantör devletlerden birine veya tümüne askeri güç kullanarak, adayý iþgal ederek bölmek ve bölünmüþ topraklar üzerinde ayrý devlet kurmak, kurulan bu ayrý devlete dýþarýdan nüfus aktarýmý yapmak ve terkedilen topraklarýn iþgalci tarafýndan yaðmalanma hakkýný her zaman mahfuz tutar" þeklinde bir maddeye bugüne dek rastlamak mümkün olmamýþtýr. Meðer ki Ankara, böyle bir maddeyi 1974'ten sonraki günlerde elindeki kopyaya ilâve etmiþ olsun. Yoksa ne diye kükresin koca koca devlet adamlarý "biz orada yasal olarak bulunuyoruz" diye. Niye yýrtýnsýn? Ya okuduðumuzu anlayamýyoruz; ya da "Garantörlüðün" anlamý "iþgalci" olarak deðiþtirildi de haberimiz yokmuþ!.. Alagadi'de çöplerden kaplumbaða yaptýlar Kendilerine; "Birkaç Güzel Ýnsan" adýný veren bir grup giriþimci genç, çevre sorunlarýna dikkat çekmek amacýyla dün Alagadi Sahili'nde etkinlik düzenledi. "Çöp Deðil Kaplumbaða" adý altýnda duyarlýlýk ve farkýndalýk yaratma amacýyla saatleri arasýnda yapýlan etkinlikte; gençler, sahil ve deniz içinden topladýklarý çöpler yanýnda kendi biriktirdikleri yeniden deðerlendirilebilen materyallerle 3m x 3m ebadýnda dev kaplumbaða inþa etti. Gençler, çöpten kaplumbaðanýn inþasý sýrasýnda ayrýca çöpten moda tasarýmý ve çöpten ritim etkinlikleri de gerçekleþtirdi. "Çöp Kaplumbaða", inþa edildiði Alagadi Sahili'nde bir süre kaldýkta sonra Girne giriþi Hirondelle Çemberi'nde de sergilenecek. Lefkoþa, Girne ve Esentepe belediyeleri, Deniz Temiz Derneði, Biyologlar Derneði, HAS -DER, KAYAD, Maðusa Gençlik Merkezi, North Cyprus British Scuba ve Marine Turtle Research Center'in katkýlarýyla gerçekleþen etkinliðe, Esentepe Belediye Baþkaný Erdal Barut, "Çöp Deðil Kaplumbaða" fikrinin öncüsü Taðmaç Çankaya, sivil toplum örgütlerinin baþkan ve temsilcileriyle gönüllü gençler katýldý. Etkinlikte, Esentepe Belediye Baþkaný Erdal Barut ile etkinliðin fikir babasý Taðmaç Çankaya basýna açýklamada bulundu BARUT Esentepe Belediye Baþkaný Erdal Barut, organizasyona evsahipliði yapmaktan duyduðu memnuniyeti belirterek, etkinliðin topluma; her þeyin çöp olmadýðý ve atýlan bazý çöplerin birtakým iþlemlerle geri dönüþebileceði mesajý verildiðini kaydetti. Etkinlikte ülkenin en büyük sorunlarýndan biri olan çevre kirliliðinin iþlendiðini belirten Barut, Kuzey Kýbrýs'ta atýklarýn geri dönüþüm yoluyla hala deðerlendirilememesinin üzücü olduðunu vurguladý. Çevre bilincinin bu ve benzeri organizasyonlarla hýzla yerleþebileceðini ifade eden Erdal Barut, böylesine güzel bir etkinlik düzenleyen gençler ile katký koyan sivil toplum örgütlerini kutladý. ÇANKAYA "Çöp Deðil Kaplumbaða" fikrinin öncüsü Taðmaç Çankaya ise; etkinliði, gündelik hayatýn bir parçasý olan evsel atýklara baþka bir açýdan baktýrmak, toplumun duyarlýlýk ve farkýndalýk seviyesini artýrmak ve çevre sorunlarýna dikkat çekme kapsamýnda düzenlediklerini belirterek, tek çatý altýnda gerçekleþtirdikleri projede atýklarýn yeniden deðerlendirilmesini amaçladýklarýný vurguladý. Etkinlikte, sahil ve deniz içi yanýnda biriktirdikleri yeniden kullanýlabilen materyallerden inþa ettikleri "çöp kaplumbaða" ile hedeflerine ulaþtýklarýný ifade eden Çankaya, etkinliðe katký koyan herkese teþekkür etti. CTP "Artýk Yeter" yürüyüþünün ikincisini yaptý Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi/ Birleþik Güçler (CTP/BG), hükümetin icraatlarýna tepki göstermek amacýyla ilkini Lefkoþa'da yaptýðý "artýk yeter" yürüyüþünün ikincisini dün Güzelyurt'ta yaptý. Yürüyüþte, hükümetin ekonomik önlemlerle ilgili uygulamalarýnýn geri çekilmesi istendi. "Artýk Yeter" yürüyüþü, CTP/BG Güzelyurt Ýlçe Binasý önünden Güzelyurt Çarþýsý, Açýk Pazar güzergahýný takip ederek Güzelyurt Sanayi Bölgesi'nde tamamlandý. CTP/BG Genel Baþkaný Ferdi Sabit Soyer Çankaya, "Çevre Yýlý" olarak ilan edilen 2011'de "Birkaç Güzel Ýnsan"ýn etkinliklerine devam edeceðini de kaydetti. burada yaptýðý konuþmada, Lefkoþa'da baþlattýklarý yürüyüþün tüm bölgelerde süreceðini söyledi. Soyer, toplumun tüm kesimlerinin hükümetin politikalarýna karþý itirazý olduðunu ileri sürerek, "kimsenin Kýbrýs Türk halkýna zorla ve dayatmalarla bir þey yaptýramayacaðýný" kaydetti. Ferdi Sabit Soyer, bu topraklarda yaþayan insanlarýn kendi kendini yönetmek isteðini, çözüm ve barýþ arzusunu 28 Ocak'ta düzenlenecek mitingle duyuracaðýný belirterek, mücadelelerinden vazgeçmeyeceklerini kaydetti. ÞEKER GÝBÝ MEMLEKET Yolda belde karþýlaþtýðýmýz dostlar, -Memleket nasýl, diye soruyorlar. Ben de, -Þeker gibi, diyorum. -Ama dalga geçen biziminan, diyerek cevap veriyorlar. Bu ülkede, yaþadýðýmýz bu düzeni kendi ellerimizle yarattýk. Ülkeyi yönetirim iddiasýnda olan partileri biz seçtik, onlarýn vekillerini, belediye baþkanlarýný koltuða biz oturttuk. Büyük partidir diyerek bir sað, bir de sol partiye endekslendik. Kýbrýs'ýn kuzeyinde Ankara yönetimlerinin egemen olduðunu hiç aklýmýza getirmek istemedik. TC Elçiliði, TC Yardým Heyeti ve Kolordu Komutanlýðý'ný, dahasý istihbarat birimlerini unuttuk yýlýnda yapýlan sözde seçimlere katýlarak kötünün iyisi sandýðýmýz UBP'ye oy vererek CTP'ye olan kinimizi kustuk. Yani hem kendimizi, hem de oyumuzu yaktýk. Halbuki seçim platformunu mücadelenin bir aracý olarak kullanan ve kukla olmayý reddeden Yasemin Hareketi'ne oy vermiþ olsaydýk, bu gün güçlü bir muhalefet yaratmýþ olacaktýk. Ankara paketlerini bize kolay kolay dayatamaz olacaktý. Baþýmýza hükümet diye çöreklenen iþbirlikçi UBP sözde baþbakandan tutun da koltuk uðruna TC bürokratlarý karþýsýnda iki büklüm duran bakan ve bürokratlarýna kadar paspas oldular. Onlarda utanma yok ama yapýlanlar karþýsýnda ben utanýyorum. Adam bir zamanlar baytardý, yani veteriner, milletvekili oldu, bakanlýk yaptý bir ara partisinden ayrýlýp ayrý parti kurdu. O parti senin bu parti benim kapý kapý dolaþtý. Ata bindi, kýlýç kuþandý. Kýlýcý kesmedi, atý topal çýktý, beceremedi. Baþka partilerde þansýný denedi ancak o da olmadý. Çareyi eski partisine dönüp Eroðlu nun elini öpmekte buldu. Ardýndan þansý açýldý. Þimdi baþbakan oldu. Halka tepeden bakarak Ankara'dan aldýðý talimatlarý uygulamakla toplumu bitirme görevi yapýyor. Derviþ Eroðlu hükümeti 14 ay, Ýrsen Küçük hükümeti aylardýr iþbaþýnda olmasýna raðmen ortaya bir iþ koyduklarý yok. Yaptýklarý halkýn gýrtlaðýna sarýlmak... Esnaf batan batana. Ülkeye giriþ kapýlarý sonuna kadar açýk ülkeye giren girene. Memleket suç merkezi halini aldý. TC elçisi inkar etse de gerçek sokaktadýr. Arkadaþlar soruyor halimiz ne olacak diye. Olacak olan bellidir, topyekün tükeneceðiz. Tepemizde oturup ensemizde ceviz kýranlarý alaþaðý etsek de sonumuz hazindir. Içinizi karartmaylým diyorum ancak tünelin ucunda kurtuluþ için mum ýþýðý yok. Kendim ettim kendim buldum þarkýsýný hep birlikte haykýralým. Duydunuz mu? Güneye geçiþlerde patlama yaþanýyomuþ. Alýþveriþ güneye kayýyormuþ. Et, tavuk ve daha yüzlerce ürün bizdeki fiyatýn yarýsý olursa neden kaymasýn ki? Bizim gelir düzeyimizi de güneydeki gelirle kýyaslarsak kuzeyde yaþayanlarýn güneyden alýþveriþ yapmasý kadar doðal bir þey olamaz. Larnaka hava alaný bize çalýþýyor. Kendi hava yolumuzun gýrtlaðýný sýkýp batýrdýk. Atlas hava yollarýný iflastan kurtardýk, Kýbrýs hava yollarýnýn kasasýný doldurduk. Belki de onu da Orfanidis gibi iflastan biz kurtardýk. E ne diyelim ticaretin milliyeti olamaz. "KKTC"niz batýrýlýp iflaslara sürükleniyor. Bu düzeni biz yaratmadýk. Ankara AKP iþbirlikçiliði yapanlar sayesinde çöküþ devam ediyor. Bu çöküþü durduracak yürekli siyaset adamý ortaya çýkmadýktan sonra böyle sürüp gidecek yaþam. Düzenden nemalananlar mutlu bir yaþam sürecek. Onurlu yaþamý seçen baþý dik insanlar da hep sürünmeye mahkum olacak. Yine de çaresi vardýr. Inþaatta çalýþan iþçi, dairede çalýþan memur, tarlada çalýþan çiftçi, hayvancýlýk yapan köylü ve nihayet sýra geldi sermayedar patrona, gece kulüplerine, lüks kumarhanelere ve kadýn ticareti yapanlara da sýra gelip dayandý. Zorluk ve sýkýntýlar içine sokulan bütün sektörlerin hepsi de aðlýyor. Aðlamayan birileri kaldý mý? Elbette siyasiler ve üst kademe yöneticileri. Yönetimde veya muhalefette olsun hiç fark etmez hepsi de refah içinde yaþýyorlar yüksek maaþlarý sayesinde. Kazancý ile ailesini kýt kanaat geçindiren aile reisi derin düþüncelere dalýyor. Namusu ile çalýþarak bu aðýr yükün altýndan nasýl kalkacaðýný düþünüyor kara kara. Yeni evlenmiþ bir çift, ikisi de asgari ücret mahkumu, evleri yok, kiraya yerleþtiler, kazançlarý ile yeni evlerini düzecekler, ev kirasý ve diðer giderler derken elde avuçta birþey kalmýyor. Onlar da yeni baþlayan evliliklerini nasýl yürüteceklerini kara kara düþünüyorlar. Ýþte dostlar ülkenin durumu ortada, iflaslar ve çöküþ sürüyor. Toplumun yokoluþu hýz kesmeden devam ediyor.

11 16 Ocak 2011 Pazar KÜLTÜR - SANAT 11 Günün Manisi Kitap Dünyasý ÖZDEYÝÞLER TADIMLIK Gargolam sekiz susda Bir yar sevdim Kýbrýs'da Bilmem ki ne düþünür Anasý bu hususda Kusursuz Piknik Cihan Aktaþ ÝZ YAYINCILIK "Kaplumbaðaya dikkat et. Ancak kafasýný çýkartýp risk aldýðýnda ilerleyebiliyor." James B. Conont Ellerimiz ayrýldý Kokularýmýz Ayný yatakta uyanmalarýmýz Gülüþlerimiz Gözyaþlarýmýz Düþlerimiz ayrýldý birbirinden Ataol Behramoðlu "On ayrýlýk þiiri"nden Fazýl Say'a Japon övgüsü: "O bir devrimci" Japonya'da yayýmlanan "Sankei Express" gazetesi, dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazýl Say'ý "dahi ve devrimci bir müzisyen" olarak niteledi. Gazete, Say için "Doðu ile Batý'nýn birleþtiði ses" yorumunu yaptý. Fazýl Say'ýn 11. Uluslararasý Antalya Piyano Festivali kapsamýnda verdiði konseri izleyen Japon gazeteci Ryuichi Masabayashi, izlenimlerini "Sankei Express" gazetesi için yazdý. Masabayashi, "Fazýl Say, klasik müzik dünyasýnda bir devrimci. Türkiye, tarih içinde çeþitli uygarlýklarýn geçtiði ve çeþitli kültürlerin karþýlaþtýðý bir toprak. Fazýl Say, Batý klasik müziðine Doðu'nun ruhunu katýyor" ifadesini kullandý. Say'ýn "olaðanüstü çalma tekniði"nin altýný çizen Japon gazeteci, ünlü piyanistin halk ozaný Aþýk Veysel'in eserlerine büyük ilgi duyduðunu, hatta saz sesine yakýn bulduðu için sýk sýk "prepared" çalma tekniðini kullandýðýný ve bu þekilde "Doðu'nun ruhunu anlatmaya çalýþtýðý"ný ifade etti. Say'ýn müziði vücuduyla anlattýðýný kaydeden Masabayashi, "Neþeli parçalarda sevimli yüz ifadesiyle mýrýldanýyor, dramatik melodilerde ise, saða sola sallanýyor" yorumunu yaptý. Japonya'da sýk sýk konserler veren ve adýna festival düzenlenen Fazýl Say'ýn, "Alla Turca Jazz- Tokyo Live!", "The Best Fazýl Say" ve "Fazýl Say & Patricia Kopachinskaja Super Duo!" isimli DVD ve CD'leri Japonya'da piyasaya sürülmüþtü. Cannes'da 3. kez jüri baþkaný Amerikalý oyuncu ve yönetmen Robert de Niro, Mayýs 2011'de yapýlacak 64. Cannes Film Festivalinin jüri baþkanlýðýný yapacak Festival organizasyonundan yapýlan yazýlý açýklamaya göre, De Niro, "80'li yýllarda 2 kez jüri baþkanlýðý yapmýþ biri olarak, bunun dosta düþmana karþý kolay bir görev olmayacaðýný biliyorum ama Cannes Festivalinin bana emanet ettiði bu rolden dolayý onur duydum, mutlu oldum" ifadesini kullandý. Robert De Niro, Martin Scorsese'nin "Taksi Þoförü" filminde ilk görüldüðünden itibaren Cannes Film Festivali tarihine adýný yazdýrmýþ bir oyuncu. De Niro, bu filmle 1976'da Altýn Palmiye almýþtý. 67 yaþýndaki oyuncu, yapýmcý ve yönetmen De Niro, 4 yýlda Festivalin jüri baþkanlýðýný yapacak üçüncü Amerikalý olduðuna dikkat çekiliyor. Sean Penn 2008'de, Tim Burton da 2010'da bu görevi yapmýþtý. 5. GAÜ KISA FÝLM YARIÞMASI'NIN BÜYÜK ÖDÜLÜ ÝNGÝLTERE'DE TAM BURSLU EÐÝTÝM Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) bünyesinde her yýl geleneksel olarak gerçekleþen GAÜ Liselerarasý Kýsa Film Yarýþmasý'nýn bu yýl beþincisi düzenleniyor. GAÜ'den yapýlan açýklamada, yarýþmanýn amacýnýn, gençleri bir araya getirerek geleceðin yönetmenlerini, yapýmcýlarýný keþfetmek ve yeni dostluklarýn kurulmasýna olanak saðlamak olduðu kaydedildi. Birincilik ödülünün GAÜ'nün yükseköðretimde 25. yýlýna girdiði dönemde eðitime baþlayan Ýngiltere Yerleþkesi Canterbury Kampüsü'nde tam burslu eðitim olduðu ifade edildi. Katýlýmcýlarýn belgesel ve drama içerikli kýsa filmler ile katýlabileceði yarýþmaný ödülleri ve katýlým koþullarý ise þöyle: "Yarýþmanýn Ödülleri Birincilik Ödülü: GAÜ Canterbury Kampüsü'nde 1 yýl %100 Hazýrlýk Bursu veya 2500 Euro Ýkincilik Ödülü: 1500 Euro ve Dijital Fotoðraf Makinesi Üçüncülük Ödülü: 750 Euro ve DivX / DVD Oynatýcý 1. Yarýþmaya Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC sýnýrlarý içerisinde lise ve dengi okullarda öðrenim gören öðrenciler katýlabilir. 2. Filmler en fazla 15 dakika uzunluðunda olabilir. 3. Filmlerde konu sýnýrlamasý yoktur; ancak Milli Eðitim ilkelerine ve genel ahlak kurallarýna uymayan filmler deðerlendirmeye alýnmayacaktýr. 4. Yarýþmaya katýlacak filmler orijinal formatý ne olursa olsun "PAL" sistemi ile kaydedilmiþ olmalýdýr. 5. Jüri üyeleri, filmleri içerdikleri belirgin teknik hatalar yüzünden diskalifiye edebilirler. 6. Yarýþmaya katýlmak için son baþvuru tarihi 11 Nisan 2011'dur. 11 Nisan 2011' tarihine kadar aþaðýdaki dokümanlarýn Girne Amerikan Üniversitesi'ne gönderilmesi gerekmektedir. * Ön kayýt formu * Eserin 2 adet DVD kopyasý * Filmle ilgili 2 adet siyah-beyaz veya renkli fotoðraf * Filmin özeti (en fazla 100 kelime) * Öðrenci belgesi 7. Yarýþmaya bireysel ya da grup olarak katýlmak mümkündür. Grup olarak katýlacaklar gruptan sorumlu bir kiþinin ismini belirtmelidir. Her grup ve/veya yarýþmaya birden fazla filmle katýlabilir. 8. Üniversitemizin televizyonu GAU TV, yarýþmaya katýlan her filmin gösterim hakkýna sahiptir. 9. Jürinin kararýna itiraz edilemez. 10. Yarýþma sonuçlarý Nisan baþýnda yapýlacak jüri toplantýsý sonunda belirlenecek ve 15 Nisan 2011 Cuma günü üniversitemizde gerçekleþtirilecek törenle ödüller sahiplerini bulacaktýr. 11. Yarýþma düzenleyicileri ve seçici kurul üyelerinin birinci derece akrabalarý yarýþmaya katýlamazlar. 12. Yarýþmaya gönderilen eserlerin ve kullanýlan görsel malzemenin daha önce sergilenmemiþ, yayýnlanmamýþ, ödül kazanmamýþ ve telif haklarýnýn satýlmamýþ olmasý gerekmektedir. 13. Katýlým koþullarý bu madde dahil 13 maddeden oluþur. Her katýlýmcý yarýþmanýn katýlým koþullarýný kabul etmiþ sayýlýr. Katýlým koþullarý sadece yarýþmayý düzenleyenler tarafýndan deðiþtirilebilir." BU HAFTA EN ÇOK SATAN KÝTAPLAR Kýbrýs Kitaplarý: 1. Ýþçi sýnýfýmýzýn ilk öncüleri (Yazar: Ahmet An - Yayýnevi: Khora) 2. Araplara satýlan kýzlarýmýz (Yazar: Neriman Cahit - Yayýnevi: Kendi Yayýný) 3. Çaðdaþ Kýbrýs ýn kýsa tarihi (Yazar: Heinz A. Rýchter - Yayýnevi: Galeri Kültür) 4. Hayatýn ne kadarý rastlantý? Peki ya aþkýn? (Yazar: Özlem Salman - Yayýnevi: Destek Yayýnlarý) 5. Görkemli çýngýraklarý ADA mýn (Yazar: Mehmet Kansu - Yayýnevi: Ürün Yayýnlarý) Türkiye Kitaplarý: 1. Firarperest (Yazar: Elif ÞafaK - Yayýnevi: Doðan Kitap) 2. Eroinle Dans (Yazar: Canan Tan - Yayýnevi: Altýn Kitaplar) 3. Þah Sulatan (Yazar: Ýskender Pala - Yayýnevi: Kapý Yayýnlarý) 4. Takunyalý Führer (Yazar: Erkin Poyraz - Yayýnevi: Togan Yayýncýlýk) 5. Moskof cariye hürrem (Yazar: Demet Altýnyeleklioðlu - Yayýnevi: Artemis) Dünya Kitaplarý: 1. Þafak Vakti (Yazar: Stepheine Meyer - Yayýnevi: Epsilon ) 2. Ye Dua Et Sev (Yazar: Elizabeth Gýlbert - Yayýnevi: Pegasus) 3. Bob Marley Ýle Hayatým: No Woman No Cry (Yazar: Rita Marley - Yayýnevi: Çitlenbik Yayýnlarý) 4. Kýskançlýk (Yazar: Marcianne Blevis - Yayýnevi: Sel Yayýnlarý) 5. Cehennemde balo geceleri (Yazar: Stepheine Meyer - Yayýnevi: Pegasus Yayýnlarý) Not: Khora Kitap Cafe tarafýndan hazýrlanmýþtýr. Pink Floyd 'ekmeðime göz dikme' dedi... Guardian gazetesinde "EMI ve Pink Floyd þarký indirme konusunda anlaþtýlar" baþlýðýyla sunulan haber, dünyaca ünlü Ýngiliz müzik grubuyla, dev müzik þirketi EMI arasýndaki uzlaþmazlýðýn sona erdiðine dair. Pink Floyd 10 ay önce þarkýlarýnýn tek tek satýlmasýna karþý çýkýp, albümlerinin bütün olarak satýlmasý gerektiðini öne sürmüþ ve bu uygulamayý yürüten anlaþmalý plak þirketi EMI'ý dava etmiþti. Guardian'ýn haberine göre iki taraf sonunda anlaþtý. Mahkeme süresince hakimin, müzik yayýn þirketinin, albümlerin bütünlüðüne zarar vermeye hakký olmadýðý görüþünü bildirip, grubu haklý bulduðu bildirilen haberde, Pink Floyd'la EMI arasýnda varýlan anlaþmada, sorunun ne þekilde aþýldýðýnýn açýklanmadýðý belirtiliyor. Haberde, anlaþma sonrasýnda Pink Floyd'un yayýn haklarýna beþ yýllýðýna sahip olacak EMI'ýn, grupla 1967'den bu yana çalýþtýðý ve Pink Floyd albümlerinin, Beatles'dan sonra en büyük maddi deðere sahip külliyat olduðu belirtilmiþ. Haber, Pink Floyd'un 1973 yýlýnda yayýmladýðý, efsanevi Dark Side of The Moon albümünden Money isimli parçasýndan bir alýntýyla sona ermiþ: "Para bir suçtur. Âdil bir þekile paylaþ onu, ama benim ekmeðime göz dikme." Sinemalarda Bugün-bu gece Lefkoþa Mýsýrlýzade Galeria Magemind 3D ( Cuma-Cumartesi 23.00) 1. salon Av Mevsimi ( Cuma-Cumartesi 23.00) 2. salon Muhtar Yusuf Galleria Eyvah Eyvah 2 ( Cuma-Cumartesi 23.00) 1. salon Eyvah Eyvah 2 ( ) Girne Girne GAÜ Galeria Sinema Kukuriku Kadýn Krallýðý ( ) Maðusa Maðusa Galeria Eyvah Eyvah 2 ( Cuma/Ctesi 23.00) 1. salon Güliverin Gezileri ( Cuma/Ctesi 23.15) 2. salon

12 12 16 Ocak 2011 Pazar

13

14 14 16 Ocak 2011 Pazar DÜN Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Balýn Eczanesi: Dr. B. Nalbantoðlu Cad. Alpal Binalarý No:24 (Devlet Hastanesi Yaný) Tel: Birgün Eczanesi: 36 Kemal Aksay Cad. Taþkýnköy Tel: Maðusa Meva Eczanesi: Belça Yolu Açýk Pazar Karþýsý Ordu Sok. No:15 A Tel: Öznergis Eczanesi: Salamis Yolu, Vakýflar Bankasý Karþýsý Tel: Girne Enver Eczanesi: Mete Adanýr Cad. No:31 Tel: Sertaç Eczanesi: Kurtuluþ Cad. Yýlmaz Sami Apt. No:1/B Öðretmenevi Karþýsý, Bektaþ Gýda Pazarý Yaný Tel: Güzelyurt Güzelyurt EczanesiÝ K 166 Alemdar Sok. Tel: BULMACA Soldan Saða: 1-Oy vermekten veya bir þey yapmaktan kaçýnan. Kuzu sesi. 2-Þekerin kaynatýlarak aðda durumuna getirilmesi yolu ile yapýlmýþ renkli ve kokulu, aðýzda güç eriyen þeker. Üstü örtülü, önü açýk yer, sundurma. 3-Ýtalya'nýn baþkenti. Kuþ tutmakta kullanýlan yapýþkanlý deðnek. 4-Kutsal inanç, itikat. Selenyum'un kýsaltmasý. 5-Ekmek ondan yapýlýr. Rahat olamamak, kendinde bir eksik duymak. 6-Motorlu taþýtlarda direksiyon ile tekerlek arasýndaki baðlantýyý saðlayan demir çubuk. Ýsteklisi bulunan, eksikliði duyulan. 7-Giysinin belden aþaðýda kalan bölümü. Alfabenin 12 ve 10. harfleri. Kabul etmeme. 8-Açgözlülük, hýrs. Adale. 9-Uyma. Molibden'in kýsaltmasý. 10-Acý, üzüntü, dert, keder. Deniz kuvvetlerinde, ordudaki general rütbesine eþit rütbedeki subay. Ters okunuþu "Keçinin erkeði". Dünün çözümü Hazýrlayan: Osman Levent Yukarýdan Aþaðýya: 1-Gereksiz yere harcayýp tüketmek (iki kelime). 2-Müzikte sesin yankýlanmasý. Bir müzik sesini belirtmeye yarayan iþaret. Harf okunuþu. 3-Birtakým, bazýsý. Ok, kargý gibi þeylerin ucundaki sivri demir. 4-Eski dilde "Sürdürme, devam ettirme". Kâðýt para. 5-Harf okunuþu. Etrafý su ile çevrili kara parçasý. Bir þeyin birdenbire hatýrlandýðýný veya kavrandýðýný anlatýr. 6-Bir sorunu çözmek üzere öne sürülen görüþ, düþünce, teklif. Hayret bildirir. 7-Bir iþi yapabilme gücü, kudret, iktidar. Bir yargýçtan veya bazen savcý ve yargýçlardan oluþan bir kurulun yargý görevini yerine getirdikleri yargý yeri. 8-Devlet adýna, devletçe. Çabuk davranan, çevik. 9-Harf okunuþu. Tavlada oyuncularýn birinin, karþý taraf hiç pul almadan, bütün pullarýný toplayýp iki sayý kazanmasý. Bir nota. 11-Fiillerin olumsuzluk çatýlarýný kuran vurgusuz ek. Yýl. Satranç oyununda taraflardan birinin yenilmesi. 11-Bir temel gýda maddesi. Teknelerle suyun dibinde sürüklenerek çekilen huni biçiminde geniþ aðýzlý balýk aðý. TUNUS'TA YASEMÝN DEVRÝMÝ OBAMA: "TUNUS HALKININ CESARETÝNÝ ALKIÞLIYORUM" Tunus Meclis Baþkaný Fuad Mebaza, Devlet Baþkaný Zeynelabidin Bin Ali'nin ülkeyi terk ediþi ve Anayasa Konseyi tarafýndan devlet baþkaný olarak atanmasýný takiben mecliste yemin etti. Mebaza'nýn, iki kanadý bulunan mecliste anayasa üzerine yemin ettiði belirtildi. Anayasa gereði 60 gün içinde seçim yapýlmasý öngörülüyor. Bu arada, 23 yýllýk iktidarýn ardýndan Bin Ali'nin kaçýþýna dünyanýn çeþitli ülkelerinden tepkiler geliyor. Tunus ile sömürge döneminden kalma özel iliþkileri bulunan Fransa, Tunus halkýnýn demokrasi arzusuna desteðini sunarken, Cumhurbaþkaný Nicolas Sarkozy, yazýlý açýklamasýnda, ''Haftalardýr Tunus halký demokrasi arzusunu ifade etmektedir'' dedi ve iki ülkeyi birbirine baðlayan dostluða vurgu yaparak, kararlý desteðini vurguladý. Fransa, ülkesinden kaçan Bin Ali'ye kucak açmamýþtý. Ýtalya'dan da benzer bir açýklamada geldi. Yazýlý açýklamada, derin dostluk baðlarýna vurgu yapýldý ve toplum sükunet, ýlýmlýlýk ve diyaloða çaðrýldý. Dýþiþleri Bakaný Franco Frattini imzalý açýklamada, Tunus halkýnýn isteðine tamamen saygý duyulduðu da ifade edildi. Öte yandan, Mýsýr Dýþiþleri Bakanlýðý, Tunus halkýnýn seçimine saygý duyduklarýný bildirdi. HALK BASKISIYLA ÜLKESÝNDEN KAÇAN BÝN ALÝ'YE ÝKTÝDAR YOLU KAPANDI Kuruluþundan beri Tunus'un ikinci devlet baþkaný olan Zeynelabidin Bin Ali'ye iktidar yolu tamamen kapandý. Tunus'un resmi ajansý TAP tarafýndan yapýlan açýklamada, Anayasa Konseyinin bugün aldýðý kararla Bin Ali'nin iktidardan nihai olarak uzaklaþtýrýlmasýna karar verildiði ve devlet baþkanlýðý makamýnýn boþ olduðu belirtildi. Anayasa gereði devlet baþkanlýðý seçimlerinin 60 gün içinde yapýlmasý gerekiyor. Tunus'un kurucusu ve ilk cumhurbaþkaný Habib Burgiba'nýn radikal dincileri sindirdiði için içiþleri bakanýyken baþbakan olarak atadýðý Zeynelabidin Bin Ali, halk baskýsýyla ülkesinden kaçan ilk ve tek Arap devlet adamý olarak tarihe geçti. Paris'teki Siyasi Çalýþmalar Enstitüsü'nden Zeki Laidi, Burgiba'yý ilerleyen yaþýndan dolayý ülkeyi etkin biçimde yönetemediði gerekçesiyle Kasým 1987'de deviren ve 23 yýldýr aralýksýz iktidarda kalan Bin Ali'nin bu biçimde ülkeden ayrýlmasýnýn rejimlerin demokratik olmayan biçimde uzun olduðu bir bölgede büyük bir olay olduðunu söylüyor. Ýktidara geldiðinde Burgiba'nýn Batý yanlýsý politikasýnda kritik bir deðiþime gitmeyen, ekonomide köklü reformlara imza atan Bin Ali, siyasi muhaliflere sert tutumu ve basýn haklarýna yeterince saygý göstermediði için uluslararasý toplum tarafýndan giderek daha çok eleþtiri oklarýna hedef oluyordu. ABD BAÞKANI OBAMA: "TUNUS HALKININ CESARETÝNÝ ALKIÞLIYORUM" ABD Baþkaný Barack Obama, ''Tunus halkýnýn cesaretini ve onurlu duruþunu alkýþladýðýný'' bildirdi. Obama yaptýðý yazýlý açýklamada, Tunus halkýna karþý uygulanan þiddeti kýnadýðýný belirterek, hükümete en yakýn zamanda serbest ve adil bir seçime gitme çaðrýsý yaptý. Obama, ''Tunus'ta görüþlerini barýþçýl yollarla dile getiren yurttaþlara karþý þiddet kullanýlmasýný kýnýyorum, bundan ötürü üzüntü duyuyorum ve Tunus halkýnýn cesaretini ve onurlu duruþunu alkýþlýyorum'' dedi. ABD Baþkaný Obama açýklamasýnda, ülkedeki tüm taraflarý sükunete davet etti, þiddetten kaçýnmalarýný istedi. Tunus hükümetine insan haklarýna riayet etmesi çaðrýsýnda bulunan Obama, Tunus halkýnýn arzularýný ve beklentilerini yansýtmak üzere en yakýn zamanda serbest ve adil seçimlere gidilmesi gerektiðini kaydetti.

15 16 Ocak 2011 Pazar 15 Doðu Akdeniz Üniversitesi'nde öðrenciler bisiklet sürüyor DAÜ'de bisiklet kültürü n Doðu Akdeniz Üniversitesi Öðrenci Hizmetleri Sosyal ve Kültürel Ýþler Rektör Yardýmcýsý Tuncer H. Tuncergil, "Öðrenciler faaliyet ister, boþta kalmaktan hoþlanmazlar. Biz onlarý bisiklet sürmeye özendiriyoruz" Doðu Akdeniz Üniversitesi Kampusu içerisinde bisiklet süren öðrencilerin sayýsýndaki artýþ gözle görülür þekilde attý. DAÜ öðrencileri, üniversitenin kendilerine saðladýklarý bisikletlerle hem ulaþýmlarýný saðlýyor, hem de saðlýk için spor yapmýþ oluyorlar. Kýbrýs Türk Vakýflar Bankasý, Kuzey Kýbrýs TURKCELL ve DAÜ Çalýþanlarý Kooperatifi tarafýndan saðlanan 100 (yüz) bisiklet öðrencilere tutanak karþýlýðý ve ücretsiz olarak daðýtýldý. Þu anda çeþitli sebeplerle 80'e düþen bisiklet sayýsý, önce Ýlkbahar'da 150'e (yüz elli), ardýndan yeni ders yýlý döneminde 200'e (iki yüz) yükseltilecek. Bisiklet sürme alýþkanlýðýnýn bir kültür MasaTenisinde liderlik el deðiþtirdi Masa tenisi büyük erkekler ligi akþam federasyon salonunda oynanan iki karþýlaþma ile devam etti. Zirve mücadelesi veren YDÜ ile GAÜ arasýndaki mücadeleyi, YDÜ 4-2 kazanarak liderliðe yükseldi.laü ise Bekiroðullar'ný 4-1 yendi.maç sonuçlarý ve lig cetvelindeki dereceler þöyledir. BEKÝROÐULLARI-LAÜ:1-4 Mustafa Türkeþ-Mehmet T.Kýran: 7-11, 11-7, 11-7, 9-11, 9-11: 2-3 Gökçer Mengü-Cemal Aktunç: 9-11, 9-11, 7-11: 0-3 Zeki Selin-Ali Nihat Güran: 8-11, 7-11, 11-8, 11-4, 11-6: 3-2 Mustafa/zeki-Daðhan Güran/Adem Bürüncük:5-11, 4-11, 4-11: 0-3 Mustafa Türkeþ-Cemal Aktunç: 8-11, 9-11, 8-11: 0-3 YDÜ-GAÜ:4-2 Eser Erenler-S.Orçin Boyacýoðlu: 11-13, 11-3, 12-10, 11-8: 3-1 Abdul Wunaola-Ýbrahim Pekdoðan: 4-11, 9-11, 11-8, 11-9, 9-11: 2-3 Metin Atan-Cemal Kara: 11-7, 11-5, 11-7: Galatasaray'a Kolombiyalý kaleci Zabata Culio ve Kazým'dan sonra Steaua Bükreþ ile yollarýný ayýran Kolombiyalý kaleci Zapata'nýn iþini bitiren sarý-kýrmýzýlýlarýn, Anderlecht'in Arjantinli ön liberosu Lucas Biglia'da da sona yaklaþtýðý öðrenildi. Daha önce Belçika ekibiyle anlaþan ancak banka teminatýna takýlan Sportif Direktör Adnan Sezgin'in aradaki pürüzleri giderdiði ve anlaþmanýn an meselesi olduðu kaydedildi. Bir taraftan da Misimovic'i Rus kulüplerine satarak kontenjan açmak isteyen Aslan, forvet konusunda ise temaslarýný sürdürüyor. Satýlýk Türk malý arazi Ozanköy de, asfalt yolu, suyu ve elektriði olan Türk malý 1.5 dönüm arazi satýlýktýr. Tel: Velox Translation Services Tercümanlýk ve danýþmanlýk bürosu Tel: Adres:Þht. Mustafa Y. Hacý Sokak. Yeniþehir-Lefkoþa olduðunu ve geliþmiþ ülkelerde bisiklet kullananlarýn sayýsýnýn ülkemize göre çok olduðunu belirten Doðu Akdeniz Üniversitesi Öðrenci Hizmetleri Sosyal ve Kültürel Ýþler Rektör Yardýmcýsý Tuncer H. Tuncergil, "Öðrenciler faaliyet ister, boþta kalmaktan hoþlanmazlar. Biz onlarý bisiklet sürmeye özendiriyoruz. Böylece hem saðlýk için spor yapmýþ oluyorlar, hem de ulaþýmda kolaylýktan yararlanýyorlar" þeklinde konuþtu. Proje kapsamýnda, DAÜ Kampusu içerisinde bisiklet yollarý, bisiklet istasyonlarý da oluþturulmuþ. DAÜ, öðrencilerine yönelik kampus dýþýnda da bisiklet gezileri düzenlemeyi hedefliyor. 3-0 Eser/Abdul-Ýbrahim/Cemal:8-11, 8-11, 11-8, 11-8, 11-13: 2-3 Eser Erenler-Ýbrahim Pekdoðan: 6-11, 11-5, 17-15, 8-11, 12-10: 3-2 Metin Atan-S.Orçin Boyacýoðlu:11-3, 11-4, 11-9: 3-0 Cluj kulübü, Galatasaray'ýn da ilgilendiði Fildiþi Sahilli golcüsü Lacina Traore'yi satmaya karar verdi. Genç forveti için, istedikleri bedelin verilmesi halinde satabileceklerini belirten kulüp baþkaný Luliu Mureþan, sarýkýrmýzýlýlarýn da dahil olduðu pek çok kulübün kadrosuna katmak için çabaladýðý oyuncunun fiyatýný da açýkladý. Sport.ro internet sitesine konuþan Mureþan, 5 milyon euroluk teklif gelmesi halinde 20 yaþýndaki futbolcuyla yollarýný ayýracaklarýný bildirdi. Ýþ arýyorum Aðýr vasýta sürüþ ehliyetim var. Ýþ arýyorum. Tel: SATILIK DAÝRE VE DÜKKANLAR Çaðlayan bölgesinde 3+1 daire ve Lefkoþa-Maðusa anayolu üzerinde yonca kavþaðý yanýnda arazisiyle birlikte dükkânlar satýlýktýr "Arena" taraftarý ile buluþtu Galatasaray ile Hollanda'nýn Ajax takýmlarý arasýnda akþam yapýlan maçla resmi açýlýþý gerçekleþti. Açýlýþ maçýndan saatler önce stadýn kapýlarý açýlýrken, bileti ve davetiyesi olmayan kiþiler stat çevresine yaklaþtýrýlmadý. Stada baðlanan yollarda geniþ güvenlik önlemleri alýnarak, ellerinde maç bileti bulunmayan kiþilerin güvenlik noktalarýndan geçiþlerine izin verilmedi. Saat 18.00'de Kenan Doðulu konseriyle baþlayan etkinliklerde, daha sonra açýlýþ gösterileri, ardýndan saat 20.45'te Galatasaray-Ajax karþýlaþmasý ve son olarak da ikinci bölüm gösteriler gerçekleþti. Cumhurbaþkaný Abdullah Gül ve Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn da katýldýklarý Türk Telekom Arena'nýn açýlýþ maçýnda Galatasaray ile Ajax karþý karþýya geldi. TÜRK TELEKOM ARENA Tüm tribünlerin kapalý olduðu Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'da yer alan alttan ýsýtmalý sistem sayesinde soðuklarda sahanýn donmasý engelleniyor. Drenaj sistemi sayesinde de zeminde su birikintileri oluþmuyor. UEFA standartlarýnda yapýmý gerçekleþtirilen stat, Galatasaray ile milli takýmýn maçlarýna ev sahipliði yapacak. 190 metre eni, 228 metre boyu ile dünyanýn modern statlarý arasýna katýlan Türk Telekom Arena, 52 bin 647 seyirci kapasiteye sahip. Stadýn belli baþlý özellikleri þöyle: Statta toplam 3 bin 500 araç kapasiteli KÝRALIK EV Lefkoþa Gelibolu bölgesinde Arun karþýsý 5. Sok. No:1 bahçeli, garajlý, müstakil, 3 odalý ev 300 Stg. Tel: ST. GEORGE'S CAFE & BAR -Zengin yemek çeþitlerimiz -Rakipsiz fiyatlarýmýzla -Alternatif ve sýcak bir mekan olarak Lefkoþa BÜYÜK HAMAM yanýnda hizmetinizdeyiz... Tel : Cep : otopark bulunuyor. Özel VIP giriþleri, yeme içme hizmetlerinin dahil olduðu VIP salonlarý, loca-vip koltuklara özel olarak ayrýlmýþ stat içi otopark alanlarý, özel giriþ yollarý gibi birçok özel hizmet sunuluyor. Toplam 157 loca ve 4 bin 845 adet VIP koltuk yer alýyor. Türk Telekom Arena'nýn hemen yanýnda bulunan metro saatte 20 bin taþýma kapasitesi ile þehir merkezinden stadyuma ulaþým imkanýný da en kýsa ve hýzlý þekilde saðlamýþ olacak. Stat 69 metrekare büyüklüðündeki digital skorboarda sahip. Çim saha ölçüleri: 68x105 metre. Statta 193 kiþi kapasiteli basýn tribünü bulunuyor. Ayrýca 150 kiþilik basýn çalýþma salonu ile birlikte basýn tribünü her türlü teknolojik donanýma sahip. Naklen yayýn kamera yerlerine Türkiye'de ilk defa yapýlan sabit kablolama gerçekleþtirildi. Her tribünün arkasýnda UEFA standartlarýna uygun seyirciler için kapalý alanlar bulunuyor. Bu alanlar kafe, restoran olarak ve çeþitli toplantýlar için kullanýlacak. MELÝ EMLAK 1. Göçmenköy'de Türk malý tripleks sýfýr ikiz bina Stg. 2. Hamitköy de 0 Türk koçanlý 2+1 daire Stg. 3. Hamitköy de 1+1 Türk malý 55metrekare 0 daire Stg. 4. Yenikent te Türk koçanlý 3+1 daire 3. kat Stg I Lynda Jayne Mator divorcee, of Yýgýt Sok., Catalkoy intend to marry Yýlmaz Adýguzel of Yýgýt Sok, Catalkoy at Istanbul, Turkey on Any person knowing of any lawful impediment to the marriage should without delay notify: British High Commission Consular Section Shakespeare Avenue (Mehmet Akif Caddesi) No:29 Nicosia Tel:

16 Fatih Tekke Ankaragücü'nde Ankaragücü, milli futbolcu Fatih Tekke'yi renklerine baðladý.baþkent ekibinin Tekke ile 1.5 yýllýk anlaþma saðladýðý, resmi sözleþmenin önümüzdeki günlerde imzalanacaðý öðrenildi. Trabzonspor'un ardýndan Rusya'da Zenit ve Rubin Kazan takýmlarýnda forma giyen Tekke, sezon baþýnda Beþiktaþ'a transfer olmuþtu. Hamitköy futbolcularý, Akçay maçý öncesinde ciddi tehditler aldýklarýný iddia ettiler Maç öncesi tehdit! n Hamitköy Yönetimi Kurulu tarafýndan yayýnlanan basýn bildirisinde Akçay ile bugün oynayacak maç öncesi Hamitköy futbolcularýna yönelik tehditler yapýldýðý iddia edildi n Hamitköy yönetimi Akçay maçýnda gerekli önlemlerin alýnmasý için gerekli yerlere yazýlý müracaatta bulunduklarýný açýkladý. Geçmiþ sezonlarda yine batý bölgesinde oynanan 2 maçta, gerekli önlemler alýnmadýðý için futbolcularýna ve taraftarlara yönelik istenmeyen davranýþlar sergilendiði açýklandý Spor yazarlarý "Sporun Vizyonu" seminerinde buluþtu Kýbrýs Türk Spor Yazarlarý Derneði'nin her yýl geleneksel olarak düzenlediði Sporun Vizyonu Eðitim Semineri Cratos Premium Hotel'de dün sabah saat 10.00'da baþladý. Seminere, Milli Eðitim Bakaný Nazým Çavuþoðlu, Gazimaðusa Belediye Baþkaný Oktay Kayalp, Girne Belediye Baþkaný Sümer Aygýn, Güzelyurt Belediye Baþkaný Mahmut Özçýnar, Ýskele Belediye Baþkaný Halil Orun, Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakanlýðý Spor Koordinatörü Süleyman Göktaþ, KTFF Baþkaný Hasan Sertoðlu, Kulüpler Birliði Baþkaný Özel Tahsin, TC Büyük Elçiliði Yardým Heyeti Uzman Müþavir Ekrem Toplucu, TSYD Baþkaný Esat Yýlmaer, Kýbrýs Türk Hakem ve Gözlemciler Derneði Baþkaný Mehmet Özbilgehan ve çok sayýda spor yazarý katýldý. KTSYD Baþkaný Ogün Genç Kaçmaz, KTSYD'nin ülkemizde sabit gelirleri olan ve üyelerinin en iyi þartlarda görev yapmasýný saðlamak için çaba harcayan bir kuruluþ olduðunu söyledi ve katký saðlayan herkese teþekkür etti.ogün Genç Kaçmaz'ýn ardýdan söz alan TSYD Baþkaný Esat Yýlmaer ise Türkiye Spor Yazarlarý Derneði ile Kýbrýs Türk Spor Yazarlarý Derneði'nin kardeþ kuruluþ olduðunu ve davet edildikleri her dönem koþa koþa geldiklerini kaydetti. Ýzolasyonlardan dolayý KTSYD üyelerinin dünyaya açýlma adýna sýkýntý yaþadýðýný söyleyen Yýlmaer,TSYD'nin zaman zaman akretide imkaný saðlayarak bu sýkýntýyý ortadan kaldýrdýðýný söyledi ve kardeþ kuruluþ olan KTSYD'nin böylesi bir gününde ülkemizde bulunmanýn mutluluðunu yaþadýðýný söyledi Oturum Baþkanlýðýný KTSYD Asbaþkaný Çelen Oben'in yaptýðý oturumda Teknik Direktör Mustafa Denizli ve TSYD Baþkaný Esat Yýlmaer "Sahalardan ekranlara futbol" baþlýðý hakkýnda düþüncelerini paylaþtýlar. Seminerin ikinci bölümün Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakaný Nazým Çavuþoðlu'nun konuþmasý ile baþladý. Bakan Çavuþoðlu, izolasyonalarýn yarattýðý dýþta rekbetsizlik ortamýndan dolayý sporumuzun geliþmediðini Kuzey Kýbrýs Turkcell 3'üncü Ligi Batý Grubu lideri Hamitköy bugün Akçay deplasmanýna çýkacak. Hamitköy futbolcularý, Akçay maçý öncesinde ciddi tehditler aldýklarýný iddia ettiler. Hamitköy yönetim kurulu da maçta istenmeyen olaylar çýkabileceði endiþesi ile bir basýn açýklamasý yayýnlayýp, maçta gerekli önlemlerin alýnmasý için ilgili yerlere müracaatta bulunduklarýný ve gözlemcinin maçý dikkatli takip etmesi konusunda uyarýda bulunduklarýný belirtti. Hamitköy yönetim kurulunun yayýnladýðý basýn açýklamasý þöyle: "Hamitköy olarak önceliðimiz her zaman için fair play'dir. Bunun en güzel örneði de geçtiðimiz hafta oynadýðýmýz Girne Halk Evi maçýnda yaþanmýþtýr. Rakibimiz kendi evimizde bizleri maðlup etme baþarýsýný gösterdikten sonra kendilerini tebrik ederek uðurladýk. Ligde bugüne kadar oynadýðýmýz maçlarda ancak þu sýralar bireysel sporlarýn yurtdýþýnda yakaladýklarý baþarýlarý izleyip katký yaptýklarýný söyledi. Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakaný Nazým Çavuþoðlu'nun konuþmasýnýn ardýnda günün ikinci oturumu Belediye Baþkanlarýnýn katýlýmý ile baþladý. Gazimaðusa Belediye Baþkaný Oktay Kayalp, yerel yönetimlerin, insanlarýn spor yapmalarýný saðlamak yönünde ciddi projeleri olmasý gerektiðini ve Belediyeler Yasasý'nda bunun yeri olduðnu kaydetti. Belediyelerin bölgelerinde, spor ile ilgili hertürlü altyapýyý yapma ve sürdürülebilir olmasýný saðlamakla yükümlü olduðunu söyleyen Kayalp, desteðe ihtiyacý olan ve yeterince geliþmemiþ kulüp ve derneklerin desteklenmesinin belediyelerin görev alanlarý içinde olduðunu söyledi ve bunun asli görevleri arasýnda yer aldýðýný kaydetti. Maðusa Belediyesi'nin geçtiðimiz beþ yýlda, her yýl 1.Lig kulüplerine 5 bin Türk Lirasý, 2.Lig kulüplerine 3 bin Türk Lirasý, 3.Lig kulüplerine ise 2 bin Türk Lirasý katký yaptýðýný ise Akçay maçý haricinde, olumsuz hiçbir olay yaþanmamýþtýr. Bu maçta da yaþanan kýsa süreli gerginliðin nedeni Akçay'ýn ayný zamanda futbolcu da olan baþkaný idi. Akçay ile bugün oynayacaðýmýz maç öncesinde futbolcularýmýza yönelik tehditler yapýlmaktadýr. Uzun zamandýr devam eden bu tehditler, maçýn günü yaklaþtýkça artarak devam etmiþtir. Hamitköy yönetim kurulu olarak Akçay maçýnda gerekli önlemlerin alýnmasý için gerekli yerlere yazýlý müracaatta bulunduk. Geçmiþ sezonlarda yine Batý bölgesinde oynadýðýmýz 2 maçta, gerekli önlemler alýnmadýðý için futbolcularýmýza ve taraftarlarýmýza yönelik istenmeyen davranýþlar sergilenmiþti. Bugünkü maçta, benzeri olaylarýn yaþanmamasý için gerekli güvenliðinin saðlanmasýný beklemekteyiz. Ayrýca maçýn gözlemcisinin de maçý çok dikkatli takip etmesini ve olasý olaylara neden olacaklarý iyi tespit etmesi gerekmektedir." bu rakamýn beþ yýlda toplam 1 Milyon Türk Lirasý civarýnda bir rakam olduðunu söyledi. Güzelyurt Belediye Baþkaný Mahmut Özçýnar ise ülkenin genel yapýsý çerçevesinde son dönemlerde ülkedeki sporun gelir kaynaðýnýn daha fazla olduðunu, ülke kaynaklarýnýn doðru yerde kullanýlmasýnýn þart olduðunu vurguladý. Ýskele Belediye baþkaný Halil Orun ise, sporun tartýþýlmasýnýn güzel bir olay olduðunu ancak gelinen aþamada önemli bir yolun katedilmediðine inandýðýný söyledi. Günün son oturumunda ise KTSYD Genel Sekreter Yardýmcýsý Gökmen Bolkan'ýn baþkanlýðýný yapýðý oturumda YDÜ Hastanesinin Saðlýk ve Spora katkýsý konusunda YDÜ Turizm Ýþletmeleri Genel Müdürü Ahmet Savaþan bilgi verirken, ikinci bölümde ise Memorial Hastaneleri Kalp Ve Damar Cerrahisi Ana BilimDalý Baþkaný Profesör Doktor Bingür Sönmez "Kalp Saðlýðýnda Risk Faktörleri ve Saðlýklý Beslenme" konu baþlýðýnda bilgiler aktardý. Seminer bugün devam edecek. Denk güçlerin mücadelesi þeklinde baþlayan karþýlaþmayý farklý kazandýk Fast Break kolay kazandý Türkiye Basketbol Bölgesel Ligi I Grubu'nda KKTC'yi temsilen mücadele eden Fast Break dün Kayseri temsilcisi Melik Gazi Belediyesi'ni maðlup etti. Lefkoþa Atatürk Spor Salonu'nda oynanan karþýlaþmada 12 puanla lider olan Melik Gazi Belediyesi'ni maðlup ederek puanlarýný 12'ye yükselten Fast Break, bir üst tura yükselmeyi kesinleþtirdi. Hatýrý sayýlýr seyirci kitlesinin zevkle izlediði karþýlaþmayý takip edenler arasýnda Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakanlýðý Koordinatörü Süleyman Göktaþ, KKTC Basketbol Federasyonu Baþkaný Okan Donangil ve Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Yaðmur da vardý. Fast Break'ten 23 sayý yapan Halil Kutriza, karþýlaþmanýn en çok sayý yapan sporcusu olurken; Melik Gazi Belediyesi'nde 18 sayý yapan Gökhan Koçyiðit takýmýnýn en çok sayý yapan sporcusu oldu. Fast Break'ten Fehmi Pars ve Kemal Taþçý dikkat çeken baþarýlý sporcular arasýnda yer aldýlar. Fast Break: 71 - Melik Gazi Belediyesi:56 Hakemler: Daðder Daðlý, Ali Murat Daðlý. Fasrt Break: Erdal, Halil, Ozan, Nevzat, Güntaç, Doðan, Fehmi, Arda, Kemal, Ali. Melik Gazi Belediyesi: Emrah, Önder, Abdullah, Sami, Gökhan, A. Turan, Ünal, Ýbrahim, Ahmet,Yavuz, Riza, Birtan. Periyotlar: (14-14), (21-14), (18-11), (18-17). Turkcell 3. Liginde günün maçlarý Turkcell 3. Lig Doðu Grubu Mutluyaka-Turunçlu (Ali Özer) Maraþ-Akova (Hüseyin Özkan) Dipkarpaz-Serdarlý (Serkan Þimþek) Akýncýlar-Ýncirli (Ahmet Karaoðullarý) Pile-Mormenekþe (Ýhsan Payas) Turkcell 3. Lig Batý Grubu Deðirmenlik-Doðancý (Serkan Durmaz) Gaziveren-Denizli (Kerem Eran) Aðýrdað B.-Daðyolu Ç. (Timur Ercan Bodi) Akçay-Hamitköy (Süleyman Çorba) ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Tayyip Erdoðan Katar'dan yanýtlamýþ Angela Merkel'i... "Merkel herhalde konuþtuðunu unutuyor" diyor. Hayýr Tayyip Bey hayýr... Kadýn asla unutmaz!

Tayyip Erdoðan Katar'dan yanýtlamýþ Angela Merkel'i... Merkel herhalde konuþtuðunu unutuyor diyor. Hayýr Tayyip Bey hayýr... Kadýn asla unutmaz! Tayyip Erdoðan Katar'dan yanýtlamýþ Angela Merkel'i... "Merkel herhalde konuþtuðunu unutuyor" diyor. Hayýr Tayyip Bey hayýr... Kadýn asla unutmaz! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 12 Ocak 2011 Çarþamba YIL:

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. a, b, c birbirinden farklý rakamlardýr. 2a + 3b - 4c ifadesinin alabileceði

Detaylı

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL.

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL. AVEA Ýletiþim Hizmetleri A.Þ. Abdi Ýpekçi Caddesi No:75 Maçka / Þiþli 34367 Ýstanbul Vergi Dairesi Vergi No : : Büyük Mükellefler 8590380323 FATURA ID: BC3200810000005054 Abone Numarasý : Ödenecek Tutar

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

hakkýnda ne düþünüyorsun diye... Ne dedi bilir misiniz? Yesinler birbirlerini!

hakkýnda ne düþünüyorsun diye... Ne dedi bilir misiniz? Yesinler birbirlerini! Bir vatandaþa Eroðlu-Küçük kapýþmasýný sorduk... Sen bu kapýþma hakkýnda ne düþünüyorsun diye... Ne dedi bilir misiniz? Yesinler birbirlerini! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Ekim 2011 Cumartesi YIL:

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi Araç yakýt deposu seviyesi ölçüm-kayýt ve kontrol sistemin kullanýcýya faydalarý VEPAMON; yakýt seviyesi, aracýn hýzý ve yaptýðý kilometre ile motorun çalýþma rejimi hakkýnda bilgi kaydý saðlayan, veri

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO EMEKÇÝLERÝ Birþeyleri deðiþtirmek isteyen insan önce

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/ :00

7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/ :00 7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/2009 22:00 1-Serbest Muhasebeci Mali Müþavir ve Yeminli Mali Müþavirlerin Çalýþma Usul ve Esaslarý Hakkýnda ki yönetmeliðe göre, aþaðýdakilerden

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 3. vücudumuzun dik olarak durmasýný saðlayan sistemi elemanýdýr. Verilen cümledeki sembollere aþaðýdakilerden

ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 3. vücudumuzun dik olarak durmasýný saðlayan sistemi elemanýdýr. Verilen cümledeki sembollere aþaðýdakilerden ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 1. TEST 1 Ali, öðretmenin verdiði çizim ödevini yukarýdaki þekilde yapmýþtýr. Buna göre Ali nin çizdiði iskelet bölümü için, I. Kafatasý olarak adlandýrýlýr. II.

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI Ankete Cevap Veren MESS Üyesi Ýþyeri Sayýsý 154 Toplam Çalýþan Sayýsý Erkek Çalýþan Sayýsý Kadýn Çalýþan Sayýsý Mavi Yakalý Çalýþan Sayýsý Beyaz

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

============================================================================

============================================================================ 5\'inci Lastik Her Zaman Gerekli!! Gönderen : papatya54-04/11/2009 10:45 "Dönen tekerlek zaferi müjdeler"sözünü askerlik yapmýþ olanlarýmýz hatýrlar sanýrým; ulaþtýrma tabur yada bölüklerinde yazýlý geldi

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr 20 ad d es et en kal ý içe ride bý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr Kitagami Desenleri Cem ÖNGÝDER 2017 Kitagami Nasýl Yapýlýr Hazýrlayan: Cem Öngider 2017 Ýstanbul Merhaba, Çok uzun zaman önce baþladýðým ancak

Detaylı

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý..

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý.. Kümeler II. KÜMLR. TNIM Küme, bir nesneler topluluðudur. Kümeyi oluþturan nesneler herkes tarafýndan ayný þekilde anlaþýlmalýdýr. Kümeyi oluþturan nesnelerin her birine eleman denir. Kümeyi genel olarak,,

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı