BELEDİYE İMAR İŞLERİ ELKİTABI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BELEDİYE İMAR İŞLERİ ELKİTABI"

Transkript

1 BELEDİYE İMAR İŞLERİ ELKİTABI Ankara 2002

2 imar İsleri Elkitabı TODAİE Yerel Yönetimler Araştırma ve Eğitim Merkezi ISBN TODAİE Yayın No; 310 YYAEM Yayın No: 15 Proje Ekibi: Doç. Dr. Birgül AYMAN GÜLER, TODAİE Çağdaş GÜMÜŞSÜYÜ, TODAİE Yasemin YILDIRIM, TODAİE Editör: Dr. Kübra CİHANGİR ÇAMÜR, Gazi üniuersitesi Program Kurulu: Aykut HOKKACİ, İller Bankası Ayşe CİNAL, Çankaya Belediyesi Bedriye IŞIK, Yenim ahalle Belediyesi Belma Akalp TEKİN, Çankaya Belediyesi Cemal İŞLEYİCİ, ODTÜ Gazi KAPAN, M aliye B akanlığı M illi Em lak Genel M üdürlüğü Kübra CİHANGİR ÇAMÜR, G azi üniversitesi Perihan KİPER, İller Bankası Raziye BİÇEN, Çankaya Belediyesi CD Yapım: Teclinn Teknoloji Hizmetleri Ltd. CD Fotoğraflar: S. Engin BAYRAMOGLÜ CD Planlar: PU\NEVİ Baskı: İmaj Ankara, Mayıs 2002 İsteme adresi: Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü 1.Cadde, No: 8, Yücetepe ANKARA Tel: O /2014 Faks: O URL:

3 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...IX SÜNÜŞ...XI I- KENTLEŞME ve PLANLAMA İmar Planlama Sisteminin Değişimi Nüfus Yapısının Değişimi Türkiye'de Kentleşmenin Yapılaşma Boyutu ve Kentsel Arazi Kullanımındaki Değişmeler Yasal Düzenlemeler Yerel Yönetim Gelirlerinin Değişimi Belediyelerin İmar Hizmetleri, Yapısı ve Sorunlan...17 II- ÖLÇEĞE GÖRE PLANLAMA...21 A- ülke Ölçeğinde Planlama B- Bölge Ölçeğinde Planlama Bölge Planı Çevre Düzeni Planı a) Onay Süreci ve Aleniyet (kamuya açıklık) b) Çevre Düzeni Planı Yapımı İlkeleri GAP Kapsamında Kalan Alanlarda Fiziksel Planlama a) Bölgenin Mevcut İmar Plan Profili ve Planlama Pratikleri...27 b) Diğer Çalışmalar GAP İdaresi Plan Onama Yetkileri...28 C- Kent Ölçeğinde Planlama Nazım İmar Planı üygulama İmar Planı İmar Islah Planlan Toplu Konut Alanlannda Planlama...33 D- Köy Alanlannda Planlama... 36

4 rv sayılı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yasası ve Köylerin İman sayılı Yasa ve Köylerin İman sayılı İmar Kanunu ve Köylerin İman a) Planı Bulunmayan Köy Alanlarında İmar İşleri b) Belediye ve Mücavir Alan Sınırlan İçindeki Köy Alanlannda İmar c) Belediye ve Mücavir Alan Sınırları Dışındaki Köy Alanlarında İmar d) Ruhsat ve Yapı Koşullan e) İfraz Koşullan Köylerin Belediye Mücavir Alanına Katılması a) Köy Kalkınma Paylannın Köylerin İmarında Kullanılması...41 b) Yabancı Uyruklular ve Köylerde Taşınmazlar III- KORUMA VE DENGELİ GELİŞME HEDEFLİ PLAMLAR A- Koruma Amaçlı Planlar Koruma Politikalarının Gelişimi Koruma Amaçlı İmar Planlan Koruma Amaçlı İmar Planlannda O nam a...49 B- Milli Park Gelişme Planı (üzün Devreli Gelişme Planı) C- Kıyı Alanlarında Planlama Kıyı Mevzuatının Gelişimi Kıyı Mevzuatında Yer Alan Bazı Tanımlar Kıyı Kenar Çizgisinin Belirlenmesi İle İlgili Esaslar Kıyılar İle İlgili Getirilen Temel İlkeler Kıyıda Planlama ve Yapılaşma Esaslan Sahil Şeritlerinde Planlama ve Yapılaşma Esaslan Doldurma ve Kurutma Yolu İle Kazanılan Arazilerde Planlama ve Yapılaşma Esaslan... i Denetim D- Boğaziçi Alanında Planlama Örgütsel Yapı ve Planlama Denetim Uygulamaların Düzenlenmesi Sayılı Boğaziçi Kanunu ndaki Değişikliklerin üygulamada Doğurduğu Sonuçlar Boğaziçi Kanunu nun Olumlu ve Olumsuz Etkileri... 67

5 V 6- Boğaziçi Bölgelerine İlişkin İmar Planlan ve Sorunları...68 E- Özel Çevre Korunna Bölgeleri ve Planlanna...71 IV- SEKTÖREL PLANLAR ve ÖZEL KOŞULLARDA PLANLAMA A- Turizm Amaçlı Planlar Turizm Alan ve Merkezlerinde Planlama Süreci Turizm Bölge ve Alanlannda Onama Taşınmaz Malların Turizm Amaçlı Kullanımı...79 B- Serbest Bölgelerde Planlama...80 C- Organize Sanayi Bölgeleri Planlaması D- Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Planlama...84 E- Endüstri Bölgelerinde Planlama...86 F-Afet Planlaması Deprem Olgusu -Planlama İlişkisi Türkiye de Deprem Olgusu ve Planlama Türkiye de Afet Yönetiminin Geçmişi ve İzlenen Politikalar...92 G- Özelleştirme Kapsamında Planlama...94 V- İMAR PLANLARININ YAPILMASI A- ülkemizde İmar Planlama Sürecinin Gelişiminde İller Bankası nın Yeri...99 B- İmar Planlama Sürecinde Aşamalar Halihazır Harita A lım ı...' a) Halihazır Harita Alımlan b) Harita Tahditleri İmar Planına Esas Olacak Dokümanların Toplanması İmar Planının Ele Alınış Biçiminin Belirlenmesi ve Plan Yaptırma Yollan İmar Planlannın Yapımını Yükümlenecek Müellif ve Müellif Kuruluşlannın Yeterlik Yönetmeliği a) Plan Yapımında Esas Alınan Yeterlilik Gruplan b) Planlama İşini Yükümlenecek Müellifler Araştırma ve Değerlendirme Çalışmalan Nazım İmar Planı Aşaması Uygulama İmar Planı Aşaması C- Belediyelerin Plan Yapma / Yaptırma Zorunluluğu D- İmar Planlarının Yapılması...112

6 VI 1- İmar Planlan İçindeki Kamuya Ait Taşınmaz Mallar a) Kamunun Yararlanmasına Terk Edilecek Alanlar b) İmar Planlannın Onaylanması İle Kamu Malı Niteliğini Kaybeden Taşınmaz Mallar E- İmar Planlannın Onaylanması F- İmar Planlanna İtiraz Q- Planlar Konusunda Bayındırlık ve İskan Bakanlığı nın Yetkileri VI- İMAR PLANLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ A- İmar Planı Değişikliği Gereksiniminin Belirlenmesi B- Sosyal ve Teknik Altyapıya İlişkin Değişiklikler C- İnşaat Alanı / Nüfus Yoğunluğunu Etkileyen Değişiklikler D- Yollann Genişletilmesi, Daraltılmak ya da Güzergahlarının Değiştirilmesi Yönünde Değişiklikler E- Arazi Kullanışının Değiştirilmesine Yönelik İmar Planı Değişiklikleri F- İmar Planı Değişikliklerini Yapacaklarda Clyulması Gerekli Esaslar G- İmar Planı Değişikliklerinin Onanması ve Yürürlük Kazanması VII- İMAR PLANLARININ ÜYGÜLANMASI A- Düzenleme Sının Bilgi Temini Ön Çalışmalar...; Parselasyon Planlannın Çizim i Ayırma Çapı Kapanan Kadastral Yollar Düzenleme Ortaklık Payı (DOP) Kamu Ortıaklık Payı Düzenleme Ortaklık Payının % 35 i Geçmesi B- İmar Parsellerinin Oluşturulması ve Dağıtım Esaslan Parselasyon Planlarının Onayı Parselasyon Planlannın İlanı Planlara İtiraz Tescil İdari Yargı Kararlan

7 vn VIII- YAPI İLE İLGİLİ ESASLAR ' A- Yapı Oluşum Aşamaları Y apı *«2- Parsellerde Yapılaşma Şartlan B- Ruhsat İşlemleri Ruhsat Alınması Ruhsat Müddeti Geçici Ruhsat C- Ruhsatsız veya Ruhsat ve Eklerine Aykırı Olarak Başlanan Yapılar D- Para Cezalan E- Yapı Kullanma İzni Fen Ejemanlannın Sorumluluğu a) Fenni Sorumluluk b) Sürveyanlık Hizmetleri F- Planı Bulunmayan Alanlarda Yapılaşma G- Yapı Denetimi IX- İMAR İŞLERİNDE BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ A- CBS ve Kent Bilgi Sistemleri Veri Paylaşımı Etkileşimli Çalışma B- CAD ve Harita, Planlama, Parselasyon C- CBS, CAD Gereksiniminin Boyutlan (Yazılımlar) MEVZUAT LİSTESİ TEMEL MEVZUAT METİNLERİ İmar Kanunu Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliği Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği SÖZLÜK KAYNAKLAR CD KULLANIM KLAVUZU

8

9 ONSOZ Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE), 1952 yılından bu yana, ülkemizde kamu yönetiminin ve kamu hizmetlerinin geliştirilmesi için eğitim, araştırma ve yayın çalışmaları yapmaktadır. Bu çalışmaların içinde 1960'lı yıllardan bu yana el kitaplan hazırlama girişimleri de yer almış, bunlardan ilki 1960'lı yıllarda hazırlanan "Belediyeler İçin El Kitabı" olmuştur. Enstitü, yerel yönetimlere dönük çalışmalannı aralıksız sürdürmüş, 1984 yılından başlayarak daha da hızlandırılan çalışmalar, 1989 yılında Yerel Yönetimler Araştırma ve Eğitim Merkezi'nin (YYAEM) kurulması ile kurumsal hale getirilmiştir yıllan arasında açılan kısa süreli eğitim seminerleri ile yaklaşık 8000 yerel yönetim personeli hizmet-içi eğitime alınmıştır. Hizmet-içi eğitim çalışmalan günümüzde de sürdürülmektedir. YYAEM çalışmalanna 1992 yılında Çağdaş Yerel yönetimler" adlı süreli yayın, 1998 yılından itibaren ise geniş kapsamlı araştırmalar eklenmiştir yılında başlayan Yerel Yönetimlerin Güçlendirilmesi Araştırması (kısaca YERYÖN) kapsamında Belediye Personel Sistemi, Su Hizmetleri Yönetimi, Çöp Hizmetleri Yönetimi, Yerel Temsil, Mali Yapı, İmar Hizmetleri Yönetimi ve Model Çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Her çalışma alanı için genel raporlar hazırlanmış ve bu raporlar 1999 yılından itibaren yayınlanmaya başlamıştır. YERYÖM çalışmalan ile elde edilen veriler ile üretilen bilgiler, 1999 yılında başlayan Yerel Yönetimler İçin Eğitim Malzemesi Geliştirilmesi (kısaca YEREP) çalışması çerçevesinde, paylaşım ve eğitim amaçlı malzeme üretimi için kullanılmıştır. Bilgilerin paylaşımı adresi üzerinden internet teknolojisinin sağladığı olanaklar temelinde, eğitim amaçlı malzeme üretimiyse YerelNet in yanı sıra CD li elkitapları hazırlanarak gerçekleştirilmiştir. CD li elkitabı çalışmasının ilk ürünü. Temmuz 2001'de yayımlanan Belediye Personel Yönetimi Elkitabı olmuştur. Elinizdeki yayın, CD li elkitabı çalışmasının ikinci ürünüdür. Kullanıma sunulmuş olan bu yayın, gerçekleştirilen diğer çalışmalann bir parçası olarak, belediyelerde imar işleri ile ilgili çalışmaları kolaylaştıracak ve hizmetin geliştirilmesini sağlayacaktır. Çalışmada katkısı bulunan tüm kişi ve kuruluşlara teşekkürlerimizi sunuyoruz. Prof. Dr. Turgay ERGÜN TODAİE Genel Müdürü Mayıs 2002

10

11 SCJNÜŞ ülkemizde imar planlama ve uygulama sistemi ile ilgili en büyük tartışma, 1980 li yıllann ortalanna kadar, planlamada onay yetkisinin merkezi yönetime ait olmasıydı. Bu özellik, yerel yönetimlerde özerkliği zedeleyen başlıca yanlış, planlama adına plansızlığı destekleyen başlıca sorun olarak algılanıyordu yılınd^ planlama yapma ve planı onaylama yetkileri belediyelere bırakıldı. Aradan onbeş yılı aşkın süre geçti; günümüzde planlama ve plan onaylama yetkilerinin paylaşımında yaşanan bu değişikliğin işleri düzene koyacak bir sihirli değnek olmadığı ortaya çıktı. Kentsel planlamada temel sorunun, ülke genelinde fiziksel ve sosyo-ekonomik planlar bütünlüğünden yoksun bulunmamız olduğu giderek daha büyük bir açıklıkla ortaya çıktı. Bütünleşmiş fiziksel ve sosyo-ekonomik plan yokluğu, planlamada planlar hiyerarşisi nden yoksunluk ile birleşince, kentsel planlamanın herşejânden sorumlu belediyelerin kaldınlması güç bir yük ile karşı karşıya kaldıkları görüldü. Planlama, bütünleşerek bir sıradüzen içinde gelişmek bir yana, yapımı ve onaylanması itibariyle belediyelere bırakılmakla birlikte, özellikle 1990 lı yıllarda daha da parçalandı. Bir yöreyi doğrudan etkileyen organize sanayi bölgeleri", teknoloji bölgeleri", endüstri bölgeleri, serbest bölgeler".., planlamayı, seçilen yer üzerindeki etkileri açısından değil, bu bölgelerin kendi içlerindeki planlama sorunu olarak ülke gündemine soktu. Bu tür bölgelerin oluşumuyla biriikte, mekansal bütünlüğü planlamanın yerini, bu bölgelerin sektörel önceliklerine uygun tercihler almaya başladı. Günümüzde henüz sonuçlannı doğrudan görmediğimiz bu eğilim, yakın bir gelecekte belediye planlamasını en fazla zoriayacak temel eğilimlerden biri olmaya aday durumdadır. Planlamadaki parçalanma, kent toprağının bir piyasa malı olarak işlem görmesini yasalaştıran düzenlemelerie aynı zamanlara rastlamaktadır. Bu durum, belediye planlama görevlerinin toprak rantı ekonomisinin boyunduruğu altına girmesine yol açmıştır. Piyasa ilkeleri, yalnızca kent toprağını değil, bunun yanı sıra kent toprağının yönetimini de ticarileştirme baskısı yaratmaktadır de 145 ülkeyle biriikte Türkiye nin de imza attığı Genel Hizmetler Ticareti Anlaşması (GATS), plan yapımından yapı denetimine dek uzanan geniş bir alanda liberalizasyon öngörmektedir. Bu ve buna benzer hizmet liberalizasyonu anlaşmalan, planlama karariannda özel sektör unsuru şirketlerin kamu idarelerinin önüne geçmesine destek vermektedir. Belediyeler ve onlann planlama görevleri, küreselleşmeyle birlikte ortaya çıkan bu yeni piyasalaştırma rüzgariarını, yakın bir gelecekte daha güçlü hissetmeye başlayacaklardır. Mekanın planlanması ve yönetimi, kamusal bir iştir. Belediyelerin bu göreve kamu yaran ve kamu çıkarı doğrultusunda sahip çıkmalan gerekir. Bu işlev, alanı ve alanı yönetmenin gerektirdiği her türiü aracı etkili bir biçimde kullanabilmeyi gerektirir. Binizdeki kitap, bu güç göreve destek verebilmek umuduyla hazırianmıştır.

12 XII imar Elkitabı çalışmaları, DPT Yıllık Yatırım Programlanna 1999 yılında giren Yerel Yönetimler İçin Eğitim Malzemesi Geliştirme Projesi -YEREP" kapsamında CD li elkitapları hazırlama" amacı çerçevesinde hazırlanan ikinci el kitabimizdir. Çalışmalara Nisan 2001'de başlanmış ve hazırlıklar Nisan 2002 de tamamlanmıştır. Elkitabı içeriği, alanın uzmanlanndan oluşan bir Program Kurulu tarafindan hazırlanmıştır. Bu görevi üstlenen Aykut HOKKACI -İller Bankası, Ayşe ÜNAL - Çankaya Belediyesi, Bedriye İŞIK -Yenimahalle Belediyesi, Belma Akalp TEKİN - Çankaya Belediyesi, Cemal İŞLEYİCİ -ODTÜ, Gazi KAPAN -Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Dr. Kübra Cihangir ÇAMÜR -Gazi üniversitesi, Perihan KİPER -İller Bankası, Raziye BİÇEN -Çankaya Belediyesi, bir yandan öğretici tartışmalarla bir yandan uzmanlık bilgilerini sunduklan metinlerle, çalışmanın ortaya çıkmasını sağladılar. Bu elkitabı, onlann eseridir. Çalışmanın editöriüğünü Dr. Kübra Cihangir ÇAMÜR yaptı; editörlük görevinin ötesinde, elkitabının matbaaya gönderilmesine kadar ilgisi ve emeği, hep çalışmanın üzerinde oldu. CD de kullandığımız planlan, koleksiyonunu cömertçe açan Planevi sağladı. Sayın Seydihan ÇAMÜR, türiü teknik konularda desteğini esirgemeksizin sundu. CD üretimini gerçekleştiren teknik ekip, ürettiğimiz bu görsel malzemenin uzaktan eğitim ya da kendi kendine öğrenim için en uygun içerik ve araçlara sahip olabilmesi için yaratıcı önerileriyle çalışmalanmızı kolaylaştırdı. CD Kullanım Kılavuzu kitabın sonunda yer almakta, CD kitapla biriikte kullanıma sunulmuş bulunmaktadır. *** Belediyeler için imar konusunda bir elkitabı hazırlamak, konunun geniş kapsamı nedeniyle gerçekten kolay bir iş değildir. Ortaya çıkan yapıtın, okuyucular ve belediye imar görevlilerinin değerlendirme ve önerileriyle geliştirilebilecek bir ilk adım olduğunu düşünüyoruz. Uygulamacılara yararii olması dileğiyle. Doç. Dr. Birgül A. GÜLER Yasemin YILDIRIM

13 KENTLEŞME VE PLANLAMA Kentler, toplumun barınma, çalışma, ulaşım, dinlenme, eğlenme, vb gereksinimlerinin karşılandığı; tanm dışı uğraşıların etkinlik ve çeşitlilik kazandığı; köylere oranla daha yüksek nüfusa sahip; mekansal gelişmelerin/değişimlerin daha yoğun yaşandığı yerleşimler olarak tanımlanabilir. Kentleşme ise kentlerde yaşayan nüfusun artmasının yanında; ekonomik değişim ve teknolojideki gelişmelerin toplumsal yapıyı, yaşam biçimini ve yaşam çevresini tüm boyutlarıyla (ekonomik, kültürel, mekansal, vb) değiştirip/ dönüştürmesidir. Geniş anlamda, kentlerin değişmesine, büyümesine, gelişmesine bayındırlaşmasına ve düzenlenmesine yön veren, kentsel çevreyi yaşamın toplumsal, ekonomik, ekinsel ve görsel gereklerini göz önünde tutarak düzenleyen bilim dalı olarak tanımlayabileceğimiz şehirciliğin temel uğraş alanı, imar faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine yönelik her ölçek ve içerikteki fiziki planların hazırianmasının, uygulanmasının gereklerini yerine getirmektir. 1- İmar Planlama Sisteminin Değişimi Türkiye Cumhuriyeti imar sürecine, Osmanlı Imparatorluğu ndan kalma, yollar, yangın yerleri ve binalarla ilgili hükümleri kapsayan 1882 tarihli Ebniye Nizamnamesi ile başlamıştır. Türkiye de modern anlamda ilk imar planlaması ise 1927 yılında sınırii sayıda şehircilik uzmanının davet edildiği imar planı yanşması ile elde edilen Hermann Jansen e ait "Ankara Planı" olmuştur yılında çıkarılan 1351 sayılı Ankara İmar Müdüriüğü Kuruluş ve Görevini Tayin Eden Kanun un, planlı gelişme çabalannın başlangıcını oluşturduğu söylenebilir tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanunu ile bütün belediyelere imar planlannı yapmaları zorunluluğu getirilmiş, 1933 yılında da her kentte planlama çalışmalannı düzenlemek amacıyla 2290 sayılı Belediye Yapı ve Yollar Kanunu yürüriüğe konulmuştur. Uygulamadaki başansızlıklar, bu kanunun yetersizliğini göstermiş, çağdaş yeni bir imar kanunun hazırianmasını gerekli kılmıştır tarihinde kabul edilerek, 1957 de yürürlüğe giren 6785 sayılı İmar Kanunu modem şehircilik alanında kapsamlı düzenlemeler getiren ilk kanundur. Ancak 6785 sayılı yasa yürürlüğe konulmasından kısa bir süre sonra ihtiyaçlara cevap veremez duruma düştüğünden, 1972 yılında yürüriüğe konulan 1605 sayılı yasa ile yirmi beş maddesi değiştirilip yeniden düzenlenmiştir. ' Türkçe karşılığı "Binalar Tüzüğü"dür.

14 2 İmar İşleri Elkitabı 1985 yılında kabul edilen ve planlama yetkilerinin büyük ölçüde merkezden a- hnıp, yerel yönetimlere verilmesini sağlayan 3194 sayılı İmar Kanunu, 1956 tarihli 6785 sayılı, kentsel gelişimi ağırlıklı olarak merkezi kurum ve kuruluşlar eliyle düzenlenmeyi hedefleyen imar yasasının yerini almıştır. Bu yasanın amaç ve kapsamını içeren genel hükümler bölümlerinde aşağıdaki ifadelere yer verilmektedir; Madde 1- Bu kanun, yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmalann; plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak amacıyla düzenlenmiştir. Madde 2- Belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında kalan yerlerde yapılacak planlar ile inşa edilecek resmi ve özel bütün yapılar bu Kanun hükümlerine tabidir. Madde 3- Herhangi bir saha, her ölçekteki plan esaslarına, bulunduğu bölgenin şartlanna ve yönetmelik hükümlerine aykın maksatlar için kullanılamaz Yukarıdaki genel hükümler çerçevesinde, ülke bütününde düzenli yerleşmeyi sağlamak, bundan böyle imar kargaşasına yer vermemek, planlı ve sağlıklı yapılaşmayı gerçekleştirmek üzere ülkedeki tüm yerleşmeleri ve tüm yapılaşmayı kapsayacak içerikte düşünüldüğü gerekçesinde açıklanan yasa, kentleşmenin en yoğun ve en sorunlu yaşandığı büyük ölçekli yerleşimlere yönelik bir bakış açısına sahip olmamasıyla etkin olmaktan uzaklaşmıştır. Planlamanın başarıya ulaşmasında önemli olan ve üst ölçeklerden başlayarak ölçeklerarası ilişkileri kurabilen bir yaklaşımın içerilmemesi sonucu yasa, 1980 sonrasının ekonomide ve sosyal yapıda yaşanan hızlı dönüşümlerine mekansal düzenleme boyutunda yanıt verici olamamıştır., 1985 yılından günümüze değin imar mevzuatnın temelini oluşturan 3194 sayılı İmar Kanunu, imar planlama sürecinin nazım imar planı ve uygulama imar planına ilişkin görev ve sorumluluklannı belediyelere bırakmasıyla, başlangıçta demokratikleşme ve etkin planlama yolunda bir devrim olarak nitelendirilmekle birlikte; uygulamada zamana yayılmış olarak ortaya çıkan sorunlar ve belediyelerin planlama konusunda çalıştırabilecekleri teknik eleman yetersizliklerinin aşılamaması bu konudaki tartışmalan da beraberinde getirmiştir li ve 90 lı yılların imar sürecinin önemli özelliklerinden birisini, yetkilerin büyük ölçüde yerel yönetimlere devrini sağlamasıyla birlikte; merkezi idarenin özel niteliğe sahip alanlarda imar süreci içinde yer alabilmesinin altyapısını hazırlaması oluşturmaktadır. Buna yönelik olarak, plan yapma ve/veya onaylama yetkisiyle donatılmış kurum ve kuruluşlann sayısı her geçen gün artırılmıştır: 3194 ün 9. maddesiyle Bayındırlık ve îskan Bakanlığı yetkilendirilirken; Kültür Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı, GAP İdaresi, Toplu Konut İdaresi, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı na, vd ait özel yasalar ile, noktasal müdahale alanlan oluşturularak, bütünden kopuk, parçacı planlamaya geçilmiştir. Planlamanın bütünlüğünü ve üst ölçeklerle ilişkisini bozarak ada/parsel ölçeğinde planlama olanağını sağlayan 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu (Turizm Bakanlığı uygu

15 Kentleşme ue Planlama 3 lamaları) ile 4046 sayılı Özelleştirme Kanunu (Özelleştirme İdaresi Başkanlığı) en çok tartışma yaratan düzenlemelerdir.^ 3194 sayılı yasanın 9.maddesinin İmar Planlannda Bakanlığın Yetkisi" başlığını taşıyan ilk fıkrasında, yasanın S.maddesi uyannca planlann ilgili belediye meclislerince onaylanarak başka herhangi bir işleme gerek olmaksızın kesinleşmesi ilkesinin dışına çıkılarak. Bakanlığın yetkili olduğu alanlar belirlenmiştir: Bakanlık gerekli görülen hallerde kamu yapılan ile ilgili imar planı ve değişikliklerinin, umumi hayata müessir afetler dolayısıyla veya toplu konut uygulaması veya Gecekondu Kanununun uygulanması amacıyla yapılması gereken planların ve plan değişikliklerini, birden fazla belediyeyi ilgilendiren metropoliten imar planlannın veya içerisinden veya civanndan demiryolu veya karayolu geçen, hava meydanı bulunan veya havayolu veya denizyolu bağlantısı bulunan yerierdeki i mar ve yerleşme planlannın tamamını veya bir kısmını, ilgili belediyelere veya diğer idarelere bu yolda bilgi vererek ve gerektiğinde işbiriiği sağlayarak yapmaya, yaptırmaya, değiştirmeye ve re sen onaylamaya yetkilidir." Maddenin üçüncü fıkrasında, kamu hizmetinin görülmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşlanna imar planlannda yer aynlması veya buna yönelik değişiklik yapılması gerektiğinde; dördüncü fıkrasında da birden fazla belediyeyi ilgilendiren imar planlannın hazırlanmasında, kabul ve onajdanmasında ortaya çıkabilecek sorunlann aşılmasında bakanlığın doğrudan yetkili olduğu kabul edilmiştir. Bunlann dışında, 1987 tarihinde eklenen ve gerekli görülen hallerde, 3030 Sayılı Kanuna tabi belediyeler dahil, imar planı hususunda belediyelere verilen bütün yetkiler başbakanın onayı ile geçici olarak bayındırlık ve iskan bakanına verilebilir. Bu durumda bakan bölge ve çevre düzeni planlan bulunan alanlar dahil, mücavir alan, belediye ve imar hudutları içindeki çevre düzeni, nazım ve uygulama imar planlan ile revizyonlannı, tamamen veya kısmen plan değişiklikleri dahil ada ve parsel bazına kadar re sen yapmaya, yaptırmaya, değiştirmeye ve onaylamaya yetkilidir. Belediyeler bu şekilde onanan plan ve değişikliklerine uymak zorunda olup; bunlar üzerinde her türlü revizyon ve değişiklikler de aynı usulle yapılır." sözcükleriyle nedeni ve sınırian belirsiz bir yetki ile merkezi idarenin yetkilerinin yeniden artınldığı bir dönem başlatılmıştır. Ek fıkra. Anayasa Mahkemesine yapılan itiraz sonucunda, merkezi yönetimi Anayasa ile kendisine verilen idari vesayeti aşan yetkilerie donattığı", itiraz konusu kuralla takdire bağlı sınırsız bir yetki verilerek merkezi yönetimin yerel yönetimlere müdahalesine olanak sağlanmış olduğundan hukuk devleti ilkesine aykın olduğu gerekçeleriyle 1991 yılında iptal edilmiştir. Aynı maddeye, 1994 ve 1997 yıllannda 4046 ve 4232 sayılı yasalar ile eklenen ve değiştirilen ikinci fıkra ise, özelleştirme programına alınmış arsa ve arazilerin planlarının özelleştirme Yüksek Kurulunca o naylanacağını belirterek Bakanlığın yetki alanının dışında bir tanımlamaya da gidilmiştir. «Böylece, yukanda başlangıç sürecine kısaca değinilen ve ilerideki bölümlerde aynntılanyla incelenecek parçalı ve parçacı planlama süreci" başlatilmıştır sonrasının sistemin bütününe yönelik değiştirme ve dönüştürme etkileri mekansal ^ Bunların dışında, 3394 sayılı yasa ile 3194 ün 9. maddesine yapılan ek ile getirilen Bayındırlık ve İskan Bakam na ait yetkilendirme Anayasa Mahkemesi Karan ile iptal edilmişb'r.

16 4 İmar İşleri Elkitabı planlamaya da plan yapma, yaptırma ve onama yetkilerinin parçalara bölünmesi ve bütüncül yönetilebilir olmaktan çıkaniması olarak yansımıştır. Kentleşme ve imar planlamaya etkilerinin ortaya konulabilmesinde ve değerlendirilmesinde, sisteminin özündeki değişime ilişkin bu genel açıklamaya ek olarak, üzerinde durulması gereken diğer yapısal bileşenlere ilişkin incelemeler aşağıda başlıklar halinde verilmektedir. 2- Nüfus Yapısının Değişimi nüfusun imar planı yaptrmak için zorunlu olduğu ve bu yerleşimlerin kent kabul edildiği Türkiye de, 1997 nüfus sayımı sonuçlanna göre, kentieşme oranı % 65 tir. Bununla birlikte, nüfusu 2000 den büyük yerleşimlerde belediye teşkilatının kurulabildiği ülkemizde, belediyelerde yaşayan nüfus ise yaklaşık 48 milyon ile % 76 dır. İl merkezi, ilçe merkezi, bucak ve köy olarak toplam yerieşim yerinde tespit gününde bulunulan yerieşim yerine (de facto) göre yapılan 1997 Genel Nüfus Tespiti sonuçlanna göre: Toplam ülke nüfusunun 'si il ve ilçe merkezlerinde, 'si köylerde yaşamaktadır yılında il ve ilçe merkezlerinin toplam nüfus içindeki oranı % 59.2 den % 65 e yükselmiş; köy nüfusunun toplam nüfus içindeki oranı ise % 40.8 den % 35 e düşmüş; kentleşme oranı % 65 e yükselmiştir döneminde Karadeniz bölgesi dışındaki diğer bölgelerde nüfus artmıştır. Yıllık nüfus artış hızının en yüksek olduğu bölge %o ile Marmara bölgesi, nüfus artış hızının en düşük olduğu bölge ise %o ile Karadeniz bölgesidir. Büyükşehir belediye nüfusu bir milyonun üzerinde; İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Bursa olmak üzere beş il vardır. Yıllık nüfus artış hızı en yüksek olan büyükşehir %o 44 ile Antalya; en düşük olan %o 14 ile Eskişehir dir. Aşağıdaki tablo ve grafiklerde, Türkiye nin arasındaki toplam, kent ve kır nüfuslannın sayısal ve oransal değişimleri verilmektedir. Bunlara göre, 1980 yıbnın, kentsel nüfuslann artışı ve toplam içindeki oranı açısından önemli bir dönüm noktası olduğu görülmektedir arasında toplam kentsel ve kırsal yıllık artış hızı ilişkileri; Türkiye için yine çok önemli sosyal ve ekonomik dönüşümlerin yaşandığı arasındald değişim ile aynı yapıyı göstermektedir arasındaki %o den sonra, Cumhuriyet tarihinin en yüksek kentsel nüfus yıllık artış oranı %o ile arasında yaşanmıştır. Bu hızlanma kentlerin üzerindeki gelişme, büyüme baskılarını artırarak, kentlerin dengesiz büyümesine ve yaşam çevresi sorunlannın çoğalmasına yol açmıştır.

17 Kentleşme ve Planlama 5 Grafik 1- Türkiye de Nüfusun Toplam, Kentsel ve Kırsal Değişimi ( ) Tablo 1- Türkiye de Nüfusun Toplam, Kentsel ve Kırsal Değişimi ( ) Toplam Nüfus Kentsel Nüfus % Kırsal Nüfus % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0

18 6 İmar İşleri Elkitabı Tablo 2- Türkiye Toplam, Kentsel ve Kırsal Nüfusunun Yıllık Artış Hızlan Değişimi ( ) Toplann Nüfus Yıllık Artış Hızı (%o) Kentsel Nüfus Yıllık Artış Hızı (%o) Kırsal Nüfus Yıllık Artış Hızı (%o) ,10 17,50 22, ,59 26,72 17, ,59 15,10 9, ,73 22,47 21, ,75 55,67 17, ,53 49,21 19, ,62 39,71 17, ,19 47,33 12, ,00 41,75 13, ,65 30,47 13, ,88 62,61-10, ,95*3 44,04* -5, ,43* 29,67* -7,34* Grafik 2-Türkiye Toplam, Kentsel ve Kırsal Nüfusunun Yıllık Artış Hızları Değişimi ( ) arası, Türkiye nin kentsel nüfus oranının, ilk kez kırsal nüfusu aşmış olmasıyla da önemlidir yılında % 44 olan kentsel nüfus oranı, 1985 de % 53 e ^ (*) DİE nüfus verilerinden r={[antilogi(log Pn/Po)/ n]] -1} formülü ile hesaplanmıştır.

19 Kentleşme ue Planlama 7 yükselmiş ve bu yükseliş daha sonra artış hızı azalmakla birlikte sürerek 1997 yılında % 65 e ulaşmıştır ll yıllann ilk yarısının bir diğer önemli nüfus göstergesi, 1980 e kadar oranı azalsa da sayısal olarak büyüyen kırsal nüfusun bu eğiliminin de değişerek, kırsal nüfus sayısında 1.3 milyon kişilik bir düşmenin gerçekleşmiş olması ve bu eğilimin 90 lı yıllar boyunca da sürmesidir. Yaşanan bu yapısal değişmeler, Türkiye nin planlama, kentleşme ve dolayısıyla imanna ilişkin içeriklerini de değiştirici etkide bulunmuştur. Dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik yeniden yapılanma ve telekomünikasyon teknolojisindeki gelişmeler de kentlerde etkisini göstermeye başlamış, kentler hem merkezileşme, hem de merkez dışına yayılma eğilimlerinin biçimlendiği mekanlar olmaya başlamışlardır. Bu süreç, ülke fiziki mekanında, kentsel ve kentleşme etkisi/baskısı altinda kalan kırsal alanlarda gerçekleşen imar faaliyetleriyle, bu işlerden sorumlu merkezi ve yerel yönetimlerin de önemli sorumluluklar üstlendiği bir dönemi işaret etmektedir. 3- Türkiye de Kentleşmenin Yapılaşma Boyutu ve Kentsel Arazi Kullanımındaki Değişimler DİE Bina İstatistiklerine göre, Türkiye de yıllan arasında toplam yapı için ruhsat alınmışür. Bu yapı ruhsatlan ile, m^ inşaat alanı üretilmiştir, her njhsat için ortalama inşaat alanı 383 m^ dir öncesindeki 15 yılı kapsayan ve yıllan için bu rakamlar sırasıyla, yapı ruhsatı ve m^ inşaat alanı ile; yapı ruhsatı ve m^ inşaat alanı olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemlerde ortalama inşaat alanı 295 m^ve 519 m^ olarak gerçekleşmiştir sonrasında alınan ruhsat sayısında gerçekleşen artış % 64 ü; ortalama inşaat alanında ise % 60 ı bulmuştur. Aşağıda Tablo a-b ve c de 1954 yılından sonra verilen ruhsatlarla ilgili sayı, m^ ve arazi kullanım türü bilgileri yer almaktadır. Tablo 3 Tablo 3a. Türkiye de Alınan Yapı Ruhsatı Sayılan, Metrekareleri, Yapı sayısı Daire sayısı Ev sayısı Evm^ Ev daire sayısı Apartman sayısı Apartman m^ Apartman daire sayısı Tablo 3b. Türkiye de Alınan Yapı Ruhsatı Sayılan, Metrekareleri, Ticari yapılar Ticari m* Sınai yapılar Sınai yapı m^ Sıhhi sosyal yapılar Sıhhi sosyal yapı m^ Kültürel yapılar Kültürel yapılar m^

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİM DALI İDARE/BELEDİYELERDE ALTYAPI YATIRIMLARININ DIŞ KREDİ İLE FİNANSMANININ İDARE/BELEDİYELER VE PROJE YÖNETİM BİRİMLERİ

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜM, KONUT VE ARSA POLİTİKALARI

KENTSEL DÖNÜŞÜM, KONUT VE ARSA POLİTİKALARI KENTSEL DÖNÜŞÜM, KONUT VE ARSA POLİTİKALARI 1 T.C. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı KENTLEŞME ŞÛRASI 2009 KENTSEL DÖNÜŞÜM, KONUT VE ARSA POLİTİKALARI 3 ANKARA - Nisan 2009 2 SEKRETERYA BİLGİLERİ Adres :

Detaylı

1984 1989 Arası Konut Üretimine Kaynak (Kredi) Ayrılarak Desteklenmesi ve 2002 Sonrası Doğrudan Konut Üretimi

1984 1989 Arası Konut Üretimine Kaynak (Kredi) Ayrılarak Desteklenmesi ve 2002 Sonrası Doğrudan Konut Üretimi Toplu Konut İdaresinin Konut Politikasının Değişimi: 1984 1989 Arası Konut Üretimine Kaynak (Kredi) Ayrılarak Desteklenmesi ve 2002 Sonrası Doğrudan Konut Üretimi YrdDoç. Dr. İsmail TANER. Abant İzzet

Detaylı

5. Bölüm. Tarih III (Cumhuriyet Dönemi) Dünden Bugüne Antalya

5. Bölüm. Tarih III (Cumhuriyet Dönemi) Dünden Bugüne Antalya 5. Bölüm Tarih III (Cumhuriyet Dönemi) 187 188 B E Ş İ N C İ B Ö L Ü M T A R İ H III (C U M H U R İ Y E T D Ö N E M İ) V. CUMHURİYET DÖNEMİ ANTALYASI 1- CUMHURİYET DÖNEMİNDE KENTLEŞME A- ANTALYA KENTİ

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014. 1 S a y f a

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014. 1 S a y f a GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2010-2014 STRATEJİK PLANI 1 S a y f a TAKDİM Gaziosmanpaşa ilçemizi iki dönemdir sizlerle birlikte yönetmekteyiz. 2004-2009 yılları arasında Gaziosmanpaşa geleceğe yürüyor sloganı

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖR RAPORU 2010

İNŞAAT SEKTÖR RAPORU 2010 İNŞAAT SEKTÖR RAPORU 2010 ÇARPIK YAPILAŞMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM Bu kitabın basılmasına katkılarından dolayı, teşekkür ederiz. MÜSİAD Sektör Raporları: 72 ISBN: 978-605-4383-10-8 Hazırlayan İnşaat Y. Müh.

Detaylı

İmar Mevzuatımızda Planlama Kademeleri ve Üst Ölçek Planlama Sorunu 1

İmar Mevzuatımızda Planlama Kademeleri ve Üst Ölçek Planlama Sorunu 1 İmar Mevzuatımızda Planlama Kademeleri ve Üst Ölçek Planlama Sorunu 1 Melih Ersoy Bu bildiride, son yıllarda yapılan yasal düzenlemelerin yol açtığı, üst ölçek planların tanımları, kapsam ve içerikleri

Detaylı

T.C. BURSA L ÖZEL DARES STRATEJ K PLAN 2010-2014

T.C. BURSA L ÖZEL DARES STRATEJ K PLAN 2010-2014 T.C. BURSA L ÖZEL DARES STRATEJ K - 24 8 T.C. BURSA İL ÖZEL İDARESİ 5 BİR BAKIŞTA 1. İdari ve Mali İşlerin Geliştirilmesi 1.1. Kurumumuzun Sahip Olduğu Mevcut Kaynakların (İnsan, Para, Malzeme, vb.) En

Detaylı

Kentsel Dönüşüm Rehberi

Kentsel Dönüşüm Rehberi Kentsel Dönüşüm Rehberi gelecek öngörenlere, doğru ve yararlı işler yapsınlar diye... İÇİNDEKİLER Giriş... 1 BÖLÜM I GENEL OLARAK KENTSEL DÖNÜŞÜM... 5 A. KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN TARİHSEL GELİŞİMİ... 5 B. KENTSEL

Detaylı

MEVZUAT KOMİSYONU RAPORU

MEVZUAT KOMİSYONU RAPORU MEVZUAT KOMİSYONU RAPORU ANKARA TEMMUZ 2004 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1. MEVCUT MEVZUATIN DEĞERLENDİRİLMESİ 1.1 İmar Mevzuatı 1.2 Afet Mevzuatı 1.3 Diğer İlgili Yasalar 2. YENİ BİR MEVZUAT SİSTEMİ ÖNERİSİ 3. İMAR

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ (KENT VE ÇEVRE BİLİMLERİ) ANABİLİM DALI TÜRKİYE DE 1980 DEN SONRA KENT PLANLAMASI HİZMETLERİNİN ÖZEL KESİME GÖRDÜRÜLMESİ

Detaylı

KURUMU GÜNEY MÜESSESESİ TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI RAPORU

KURUMU GÜNEY MÜESSESESİ TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI RAPORU TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU SINIRLI SORUMLU GÜNEY EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ 2012 YILI RAPORU TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ

YEREL YÖNETİMLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ Sağlık Eğitimi ve Yönetimi Derneği Sağlık ve Eğitim Yayınları 1 YEREL YÖNETİMLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ HAZIRLAYANLAR Yard. Doç. Dr. Saime ŞAHİNÖZ Uz. Dr. Turgut ŞAHİNÖZ Dr. Dursun AYDIN Uz. Dr. H. Hüseyin

Detaylı

SUR BELEDİYESİ T.C DİYARBAKIR SUR İLK KADEME BELEDİYESİ 2007 2011 STRATEJİK PLANI

SUR BELEDİYESİ T.C DİYARBAKIR SUR İLK KADEME BELEDİYESİ 2007 2011 STRATEJİK PLANI SUR BELEDİYESİ T.C DİYARBAKIR SUR İLK KADEME BELEDİYESİ 2007 2011 STRATEJİK PLANI KASIM 2006 İÇİNDEKİLER BELEDİYE BAŞKANI NIN ÖNSÖZÜ...1 MECLİS BAŞKAN VEKİLİ NİN SUNUŞU...2 GİRİŞ...4 A. STRATEJİK PLANIN

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2012-2016

STRATEJİK PLAN 2012-2016 STRATEJİK PLAN 2012-2016 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İçindekiler BAKAN SUNUŞU... 9 GENEL MÜDÜR SUNUŞU...11 MİSYON, VİZYON VE STRATEJİK AMAÇLAR...12 GİRİŞ...14 1. DURUM ANALİZİ...16 1.1. Tarihsel

Detaylı

Doç. Dr.,Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi, reskinat@anadolu.edu.tr

Doç. Dr.,Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi, reskinat@anadolu.edu.tr TÜRK İNŞAAT SEKTÖRÜNDE (TOKİ NİN) YERİ VE ETKİSİ TÜRK İNŞAAT SEKTÖRÜNDE (TOKİ NİN) YERİ VE ETKİSİ * Doç. Dr.,Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi, reskinat@anadolu.edu.tr ÖZET: Aşağıdaki çalışma, inşaat

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ TOKİ NİN SOSYAL KONUT VE LÜKS KONUT PROJELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ANKARA ÖRNEĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ TOKİ NİN SOSYAL KONUT VE LÜKS KONUT PROJELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ANKARA ÖRNEĞİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ TOKİ NİN SOSYAL KONUT VE LÜKS KONUT PROJELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ANKARA ÖRNEĞİ Hatice YILDIRIM TAŞINMAZ GELİŞTİRME ANABİLİM DALI ANKARA

Detaylı

1ST L TICÂRET İSTANBUL'DA KAÇAK YAPILAŞMANIN NEDENLERİ

1ST L TICÂRET İSTANBUL'DA KAÇAK YAPILAŞMANIN NEDENLERİ 1ST L TICÂRET İSTANBUL'DA KAÇAK YAPILAŞMANIN NEDENLERİ KASIM 2001 İÇİNDEKİLER Sayfa YÖNETİCİ ÖZETİ 1 1. ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ 4 2. KAÇAK YAPILAŞMANIN TANIMI VE TÜRLERİ 5 3. İSTANBUL'DA KAÇAK YAPILAŞMANIN

Detaylı

YENİ LİBERAL POLİTİKALAR, KENT ve MEKAN Çankaya da (Ankara) Yapılaşmanın Çözümlemesi, 1985-2000

YENİ LİBERAL POLİTİKALAR, KENT ve MEKAN Çankaya da (Ankara) Yapılaşmanın Çözümlemesi, 1985-2000 YENİ LİBERAL POLİTİKALAR, KENT ve MEKAN Çankaya da (Ankara) Yapılaşmanın Çözümlemesi, 1985-2000 Kübra CİHANGİR ÇAMUR * Yirminci yüzyılın son yirmi yılını oluşturan ve 80 Sonrası olarak belleklere yerleşen

Detaylı

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 ISBN 978 975 19-4115 - 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının

Detaylı

DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) BÖLGESEL GELİŞME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU İL GELİŞME STRATEJİLERİ VE POLİTİKALARI ALT KOMİSYONU RAPORU

DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) BÖLGESEL GELİŞME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU İL GELİŞME STRATEJİLERİ VE POLİTİKALARI ALT KOMİSYONU RAPORU DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) BÖLGESEL GELİŞME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU İL GELİŞME STRATEJİLERİ VE POLİTİKALARI ALT KOMİSYONU RAPORU Ankara, 2006 İÇİNDEKİLER KATILIMCILAR LİSTESİ... i GİRİŞ... 1 1.

Detaylı

5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Yönetim Bilimleri Dergisi Cilt: 10, Sayı: 20, ss. 61-92, 2012 5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Doç. Dr. Süleyman Yaman KOÇAK* & Veli KAVSARA** Özet

Detaylı

BELEDİYE BAŞKANI NIN ÖNSÖZÜ

BELEDİYE BAŞKANI NIN ÖNSÖZÜ BELEDİYE BAŞKANI NIN ÖNSÖZÜ Sosyal, kültürel, tarihi ve ekonomik yapısıyla birçok farklılığı bir arada barındıran Diyarbakır ın en eski ilçesinin yerel yöneticileri olmanın sorumluluğuyla Diyarbakır Sur

Detaylı

TOKİ KURUM PROFİLİ 2010-2011

TOKİ KURUM PROFİLİ 2010-2011 TOKİ KURUM PROFİLİ 2010-2011 İÇİNDEKİLER 2 Başbakan ın Mesajı 4 Başlıca Operasyonel Göstergeler 8 Kısaca TOKİ 10 Başkan ın Mesajı 12 Vizyon, Misyon ve Strateji 14 TOKİ ve Türkiye de İnşaat Sektörü 16 Başlıca

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Atık Yönetimi Eylem Planı (2008-2012) MAYIS - 2008 ANKARA

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Atık Yönetimi Eylem Planı (2008-2012) MAYIS - 2008 ANKARA T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Atık Yönetimi Eylem Planı (2008-2012) MAYIS - 2008 ANKARA ÖNSÖZ Tabii kaynaklar insanoğlu için yeterli olmasına rağmen sınırsız değildir ve

Detaylı

KONSOLİDE BÜTÇE TRANSFERLERİ İÇİNDE KİT TRANSFERLERİNİN YERİ (1995-2004)

KONSOLİDE BÜTÇE TRANSFERLERİ İÇİNDE KİT TRANSFERLERİNİN YERİ (1995-2004) T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONSOLİDE BÜTÇE TRANSFERLERİ İÇİNDE KİT TRANSFERLERİNİN YERİ (1995-2004) EBRU AYYILDIZ (SAYIN) DEVLET BÜTÇE UZMANLIĞI ARAŞTIRMA RAPORU Ankara,

Detaylı

GEBZE BELEDiYESi 2010-2014 STRATEJiK PLANI

GEBZE BELEDiYESi 2010-2014 STRATEJiK PLANI PROGRAM PLAN BÜTÇE RAPOR GEBZE BELEDiYESi 2010-2014 STRATEJiK PLANI GEBZE BELEDİYESİ Güzeller Mah. Bahar Cd. No:1-41400 GEBZE Tel: 0262 642 04 30 (13 41-11 22-11 38) Fax: 0262 643 45 51 Web:www.gebze.bel.tr

Detaylı

hakemli makaleler / refered articles

hakemli makaleler / refered articles 1 KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN, 6306 SAYILI YASA KAPSAMINDA HAK VE ÖZGÜRLÜKLER AÇISINDAN ELE ALINMASI EXAMINING URBAN TRANSFORMATION WITHIN THE SCOPE OF THE LAW NUMBER 6306 FROM THE POINT OF RIGHTS AND FREEDOMS Selami

Detaylı

5355 SAYILI MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ KANUNU VE KÖY BİRLİKLERİ - TOPLUM KALKINMASI İLİŞKİSİ

5355 SAYILI MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ KANUNU VE KÖY BİRLİKLERİ - TOPLUM KALKINMASI İLİŞKİSİ Çalışmanın yayınlanmış son hali için lütfen bkz. Palabıyık, H., Kara, M., 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ve Köy Birlikleri-Toplum Kalkınması İlişkisi, Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar-2:

Detaylı

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI RAPORU

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI RAPORU TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 02.03.1984 tarih ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu uyarınca düzenlenmiştir. KISALTMALAR: TOKİ

Detaylı