BELEDİYE İMAR İŞLERİ ELKİTABI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BELEDİYE İMAR İŞLERİ ELKİTABI"

Transkript

1 BELEDİYE İMAR İŞLERİ ELKİTABI Ankara 2002

2 imar İsleri Elkitabı TODAİE Yerel Yönetimler Araştırma ve Eğitim Merkezi ISBN TODAİE Yayın No; 310 YYAEM Yayın No: 15 Proje Ekibi: Doç. Dr. Birgül AYMAN GÜLER, TODAİE Çağdaş GÜMÜŞSÜYÜ, TODAİE Yasemin YILDIRIM, TODAİE Editör: Dr. Kübra CİHANGİR ÇAMÜR, Gazi üniuersitesi Program Kurulu: Aykut HOKKACİ, İller Bankası Ayşe CİNAL, Çankaya Belediyesi Bedriye IŞIK, Yenim ahalle Belediyesi Belma Akalp TEKİN, Çankaya Belediyesi Cemal İŞLEYİCİ, ODTÜ Gazi KAPAN, M aliye B akanlığı M illi Em lak Genel M üdürlüğü Kübra CİHANGİR ÇAMÜR, G azi üniversitesi Perihan KİPER, İller Bankası Raziye BİÇEN, Çankaya Belediyesi CD Yapım: Teclinn Teknoloji Hizmetleri Ltd. CD Fotoğraflar: S. Engin BAYRAMOGLÜ CD Planlar: PU\NEVİ Baskı: İmaj Ankara, Mayıs 2002 İsteme adresi: Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü 1.Cadde, No: 8, Yücetepe ANKARA Tel: O /2014 Faks: O URL:

3 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...IX SÜNÜŞ...XI I- KENTLEŞME ve PLANLAMA İmar Planlama Sisteminin Değişimi Nüfus Yapısının Değişimi Türkiye'de Kentleşmenin Yapılaşma Boyutu ve Kentsel Arazi Kullanımındaki Değişmeler Yasal Düzenlemeler Yerel Yönetim Gelirlerinin Değişimi Belediyelerin İmar Hizmetleri, Yapısı ve Sorunlan...17 II- ÖLÇEĞE GÖRE PLANLAMA...21 A- ülke Ölçeğinde Planlama B- Bölge Ölçeğinde Planlama Bölge Planı Çevre Düzeni Planı a) Onay Süreci ve Aleniyet (kamuya açıklık) b) Çevre Düzeni Planı Yapımı İlkeleri GAP Kapsamında Kalan Alanlarda Fiziksel Planlama a) Bölgenin Mevcut İmar Plan Profili ve Planlama Pratikleri...27 b) Diğer Çalışmalar GAP İdaresi Plan Onama Yetkileri...28 C- Kent Ölçeğinde Planlama Nazım İmar Planı üygulama İmar Planı İmar Islah Planlan Toplu Konut Alanlannda Planlama...33 D- Köy Alanlannda Planlama... 36

4 rv sayılı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yasası ve Köylerin İman sayılı Yasa ve Köylerin İman sayılı İmar Kanunu ve Köylerin İman a) Planı Bulunmayan Köy Alanlarında İmar İşleri b) Belediye ve Mücavir Alan Sınırlan İçindeki Köy Alanlannda İmar c) Belediye ve Mücavir Alan Sınırları Dışındaki Köy Alanlarında İmar d) Ruhsat ve Yapı Koşullan e) İfraz Koşullan Köylerin Belediye Mücavir Alanına Katılması a) Köy Kalkınma Paylannın Köylerin İmarında Kullanılması...41 b) Yabancı Uyruklular ve Köylerde Taşınmazlar III- KORUMA VE DENGELİ GELİŞME HEDEFLİ PLAMLAR A- Koruma Amaçlı Planlar Koruma Politikalarının Gelişimi Koruma Amaçlı İmar Planlan Koruma Amaçlı İmar Planlannda O nam a...49 B- Milli Park Gelişme Planı (üzün Devreli Gelişme Planı) C- Kıyı Alanlarında Planlama Kıyı Mevzuatının Gelişimi Kıyı Mevzuatında Yer Alan Bazı Tanımlar Kıyı Kenar Çizgisinin Belirlenmesi İle İlgili Esaslar Kıyılar İle İlgili Getirilen Temel İlkeler Kıyıda Planlama ve Yapılaşma Esaslan Sahil Şeritlerinde Planlama ve Yapılaşma Esaslan Doldurma ve Kurutma Yolu İle Kazanılan Arazilerde Planlama ve Yapılaşma Esaslan... i Denetim D- Boğaziçi Alanında Planlama Örgütsel Yapı ve Planlama Denetim Uygulamaların Düzenlenmesi Sayılı Boğaziçi Kanunu ndaki Değişikliklerin üygulamada Doğurduğu Sonuçlar Boğaziçi Kanunu nun Olumlu ve Olumsuz Etkileri... 67

5 V 6- Boğaziçi Bölgelerine İlişkin İmar Planlan ve Sorunları...68 E- Özel Çevre Korunna Bölgeleri ve Planlanna...71 IV- SEKTÖREL PLANLAR ve ÖZEL KOŞULLARDA PLANLAMA A- Turizm Amaçlı Planlar Turizm Alan ve Merkezlerinde Planlama Süreci Turizm Bölge ve Alanlannda Onama Taşınmaz Malların Turizm Amaçlı Kullanımı...79 B- Serbest Bölgelerde Planlama...80 C- Organize Sanayi Bölgeleri Planlaması D- Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Planlama...84 E- Endüstri Bölgelerinde Planlama...86 F-Afet Planlaması Deprem Olgusu -Planlama İlişkisi Türkiye de Deprem Olgusu ve Planlama Türkiye de Afet Yönetiminin Geçmişi ve İzlenen Politikalar...92 G- Özelleştirme Kapsamında Planlama...94 V- İMAR PLANLARININ YAPILMASI A- ülkemizde İmar Planlama Sürecinin Gelişiminde İller Bankası nın Yeri...99 B- İmar Planlama Sürecinde Aşamalar Halihazır Harita A lım ı...' a) Halihazır Harita Alımlan b) Harita Tahditleri İmar Planına Esas Olacak Dokümanların Toplanması İmar Planının Ele Alınış Biçiminin Belirlenmesi ve Plan Yaptırma Yollan İmar Planlannın Yapımını Yükümlenecek Müellif ve Müellif Kuruluşlannın Yeterlik Yönetmeliği a) Plan Yapımında Esas Alınan Yeterlilik Gruplan b) Planlama İşini Yükümlenecek Müellifler Araştırma ve Değerlendirme Çalışmalan Nazım İmar Planı Aşaması Uygulama İmar Planı Aşaması C- Belediyelerin Plan Yapma / Yaptırma Zorunluluğu D- İmar Planlarının Yapılması...112

6 VI 1- İmar Planlan İçindeki Kamuya Ait Taşınmaz Mallar a) Kamunun Yararlanmasına Terk Edilecek Alanlar b) İmar Planlannın Onaylanması İle Kamu Malı Niteliğini Kaybeden Taşınmaz Mallar E- İmar Planlannın Onaylanması F- İmar Planlanna İtiraz Q- Planlar Konusunda Bayındırlık ve İskan Bakanlığı nın Yetkileri VI- İMAR PLANLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ A- İmar Planı Değişikliği Gereksiniminin Belirlenmesi B- Sosyal ve Teknik Altyapıya İlişkin Değişiklikler C- İnşaat Alanı / Nüfus Yoğunluğunu Etkileyen Değişiklikler D- Yollann Genişletilmesi, Daraltılmak ya da Güzergahlarının Değiştirilmesi Yönünde Değişiklikler E- Arazi Kullanışının Değiştirilmesine Yönelik İmar Planı Değişiklikleri F- İmar Planı Değişikliklerini Yapacaklarda Clyulması Gerekli Esaslar G- İmar Planı Değişikliklerinin Onanması ve Yürürlük Kazanması VII- İMAR PLANLARININ ÜYGÜLANMASI A- Düzenleme Sının Bilgi Temini Ön Çalışmalar...; Parselasyon Planlannın Çizim i Ayırma Çapı Kapanan Kadastral Yollar Düzenleme Ortaklık Payı (DOP) Kamu Ortıaklık Payı Düzenleme Ortaklık Payının % 35 i Geçmesi B- İmar Parsellerinin Oluşturulması ve Dağıtım Esaslan Parselasyon Planlarının Onayı Parselasyon Planlannın İlanı Planlara İtiraz Tescil İdari Yargı Kararlan

7 vn VIII- YAPI İLE İLGİLİ ESASLAR ' A- Yapı Oluşum Aşamaları Y apı *«2- Parsellerde Yapılaşma Şartlan B- Ruhsat İşlemleri Ruhsat Alınması Ruhsat Müddeti Geçici Ruhsat C- Ruhsatsız veya Ruhsat ve Eklerine Aykırı Olarak Başlanan Yapılar D- Para Cezalan E- Yapı Kullanma İzni Fen Ejemanlannın Sorumluluğu a) Fenni Sorumluluk b) Sürveyanlık Hizmetleri F- Planı Bulunmayan Alanlarda Yapılaşma G- Yapı Denetimi IX- İMAR İŞLERİNDE BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ A- CBS ve Kent Bilgi Sistemleri Veri Paylaşımı Etkileşimli Çalışma B- CAD ve Harita, Planlama, Parselasyon C- CBS, CAD Gereksiniminin Boyutlan (Yazılımlar) MEVZUAT LİSTESİ TEMEL MEVZUAT METİNLERİ İmar Kanunu Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliği Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği SÖZLÜK KAYNAKLAR CD KULLANIM KLAVUZU

8

9 ONSOZ Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE), 1952 yılından bu yana, ülkemizde kamu yönetiminin ve kamu hizmetlerinin geliştirilmesi için eğitim, araştırma ve yayın çalışmaları yapmaktadır. Bu çalışmaların içinde 1960'lı yıllardan bu yana el kitaplan hazırlama girişimleri de yer almış, bunlardan ilki 1960'lı yıllarda hazırlanan "Belediyeler İçin El Kitabı" olmuştur. Enstitü, yerel yönetimlere dönük çalışmalannı aralıksız sürdürmüş, 1984 yılından başlayarak daha da hızlandırılan çalışmalar, 1989 yılında Yerel Yönetimler Araştırma ve Eğitim Merkezi'nin (YYAEM) kurulması ile kurumsal hale getirilmiştir yıllan arasında açılan kısa süreli eğitim seminerleri ile yaklaşık 8000 yerel yönetim personeli hizmet-içi eğitime alınmıştır. Hizmet-içi eğitim çalışmalan günümüzde de sürdürülmektedir. YYAEM çalışmalanna 1992 yılında Çağdaş Yerel yönetimler" adlı süreli yayın, 1998 yılından itibaren ise geniş kapsamlı araştırmalar eklenmiştir yılında başlayan Yerel Yönetimlerin Güçlendirilmesi Araştırması (kısaca YERYÖN) kapsamında Belediye Personel Sistemi, Su Hizmetleri Yönetimi, Çöp Hizmetleri Yönetimi, Yerel Temsil, Mali Yapı, İmar Hizmetleri Yönetimi ve Model Çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Her çalışma alanı için genel raporlar hazırlanmış ve bu raporlar 1999 yılından itibaren yayınlanmaya başlamıştır. YERYÖM çalışmalan ile elde edilen veriler ile üretilen bilgiler, 1999 yılında başlayan Yerel Yönetimler İçin Eğitim Malzemesi Geliştirilmesi (kısaca YEREP) çalışması çerçevesinde, paylaşım ve eğitim amaçlı malzeme üretimi için kullanılmıştır. Bilgilerin paylaşımı adresi üzerinden internet teknolojisinin sağladığı olanaklar temelinde, eğitim amaçlı malzeme üretimiyse YerelNet in yanı sıra CD li elkitapları hazırlanarak gerçekleştirilmiştir. CD li elkitabı çalışmasının ilk ürünü. Temmuz 2001'de yayımlanan Belediye Personel Yönetimi Elkitabı olmuştur. Elinizdeki yayın, CD li elkitabı çalışmasının ikinci ürünüdür. Kullanıma sunulmuş olan bu yayın, gerçekleştirilen diğer çalışmalann bir parçası olarak, belediyelerde imar işleri ile ilgili çalışmaları kolaylaştıracak ve hizmetin geliştirilmesini sağlayacaktır. Çalışmada katkısı bulunan tüm kişi ve kuruluşlara teşekkürlerimizi sunuyoruz. Prof. Dr. Turgay ERGÜN TODAİE Genel Müdürü Mayıs 2002

10

11 SCJNÜŞ ülkemizde imar planlama ve uygulama sistemi ile ilgili en büyük tartışma, 1980 li yıllann ortalanna kadar, planlamada onay yetkisinin merkezi yönetime ait olmasıydı. Bu özellik, yerel yönetimlerde özerkliği zedeleyen başlıca yanlış, planlama adına plansızlığı destekleyen başlıca sorun olarak algılanıyordu yılınd^ planlama yapma ve planı onaylama yetkileri belediyelere bırakıldı. Aradan onbeş yılı aşkın süre geçti; günümüzde planlama ve plan onaylama yetkilerinin paylaşımında yaşanan bu değişikliğin işleri düzene koyacak bir sihirli değnek olmadığı ortaya çıktı. Kentsel planlamada temel sorunun, ülke genelinde fiziksel ve sosyo-ekonomik planlar bütünlüğünden yoksun bulunmamız olduğu giderek daha büyük bir açıklıkla ortaya çıktı. Bütünleşmiş fiziksel ve sosyo-ekonomik plan yokluğu, planlamada planlar hiyerarşisi nden yoksunluk ile birleşince, kentsel planlamanın herşejânden sorumlu belediyelerin kaldınlması güç bir yük ile karşı karşıya kaldıkları görüldü. Planlama, bütünleşerek bir sıradüzen içinde gelişmek bir yana, yapımı ve onaylanması itibariyle belediyelere bırakılmakla birlikte, özellikle 1990 lı yıllarda daha da parçalandı. Bir yöreyi doğrudan etkileyen organize sanayi bölgeleri", teknoloji bölgeleri", endüstri bölgeleri, serbest bölgeler".., planlamayı, seçilen yer üzerindeki etkileri açısından değil, bu bölgelerin kendi içlerindeki planlama sorunu olarak ülke gündemine soktu. Bu tür bölgelerin oluşumuyla biriikte, mekansal bütünlüğü planlamanın yerini, bu bölgelerin sektörel önceliklerine uygun tercihler almaya başladı. Günümüzde henüz sonuçlannı doğrudan görmediğimiz bu eğilim, yakın bir gelecekte belediye planlamasını en fazla zoriayacak temel eğilimlerden biri olmaya aday durumdadır. Planlamadaki parçalanma, kent toprağının bir piyasa malı olarak işlem görmesini yasalaştıran düzenlemelerie aynı zamanlara rastlamaktadır. Bu durum, belediye planlama görevlerinin toprak rantı ekonomisinin boyunduruğu altına girmesine yol açmıştır. Piyasa ilkeleri, yalnızca kent toprağını değil, bunun yanı sıra kent toprağının yönetimini de ticarileştirme baskısı yaratmaktadır de 145 ülkeyle biriikte Türkiye nin de imza attığı Genel Hizmetler Ticareti Anlaşması (GATS), plan yapımından yapı denetimine dek uzanan geniş bir alanda liberalizasyon öngörmektedir. Bu ve buna benzer hizmet liberalizasyonu anlaşmalan, planlama karariannda özel sektör unsuru şirketlerin kamu idarelerinin önüne geçmesine destek vermektedir. Belediyeler ve onlann planlama görevleri, küreselleşmeyle birlikte ortaya çıkan bu yeni piyasalaştırma rüzgariarını, yakın bir gelecekte daha güçlü hissetmeye başlayacaklardır. Mekanın planlanması ve yönetimi, kamusal bir iştir. Belediyelerin bu göreve kamu yaran ve kamu çıkarı doğrultusunda sahip çıkmalan gerekir. Bu işlev, alanı ve alanı yönetmenin gerektirdiği her türiü aracı etkili bir biçimde kullanabilmeyi gerektirir. Binizdeki kitap, bu güç göreve destek verebilmek umuduyla hazırianmıştır.

12 XII imar Elkitabı çalışmaları, DPT Yıllık Yatırım Programlanna 1999 yılında giren Yerel Yönetimler İçin Eğitim Malzemesi Geliştirme Projesi -YEREP" kapsamında CD li elkitapları hazırlama" amacı çerçevesinde hazırlanan ikinci el kitabimizdir. Çalışmalara Nisan 2001'de başlanmış ve hazırlıklar Nisan 2002 de tamamlanmıştır. Elkitabı içeriği, alanın uzmanlanndan oluşan bir Program Kurulu tarafindan hazırlanmıştır. Bu görevi üstlenen Aykut HOKKACI -İller Bankası, Ayşe ÜNAL - Çankaya Belediyesi, Bedriye İŞIK -Yenimahalle Belediyesi, Belma Akalp TEKİN - Çankaya Belediyesi, Cemal İŞLEYİCİ -ODTÜ, Gazi KAPAN -Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Dr. Kübra Cihangir ÇAMÜR -Gazi üniversitesi, Perihan KİPER -İller Bankası, Raziye BİÇEN -Çankaya Belediyesi, bir yandan öğretici tartışmalarla bir yandan uzmanlık bilgilerini sunduklan metinlerle, çalışmanın ortaya çıkmasını sağladılar. Bu elkitabı, onlann eseridir. Çalışmanın editöriüğünü Dr. Kübra Cihangir ÇAMÜR yaptı; editörlük görevinin ötesinde, elkitabının matbaaya gönderilmesine kadar ilgisi ve emeği, hep çalışmanın üzerinde oldu. CD de kullandığımız planlan, koleksiyonunu cömertçe açan Planevi sağladı. Sayın Seydihan ÇAMÜR, türiü teknik konularda desteğini esirgemeksizin sundu. CD üretimini gerçekleştiren teknik ekip, ürettiğimiz bu görsel malzemenin uzaktan eğitim ya da kendi kendine öğrenim için en uygun içerik ve araçlara sahip olabilmesi için yaratıcı önerileriyle çalışmalanmızı kolaylaştırdı. CD Kullanım Kılavuzu kitabın sonunda yer almakta, CD kitapla biriikte kullanıma sunulmuş bulunmaktadır. *** Belediyeler için imar konusunda bir elkitabı hazırlamak, konunun geniş kapsamı nedeniyle gerçekten kolay bir iş değildir. Ortaya çıkan yapıtın, okuyucular ve belediye imar görevlilerinin değerlendirme ve önerileriyle geliştirilebilecek bir ilk adım olduğunu düşünüyoruz. Uygulamacılara yararii olması dileğiyle. Doç. Dr. Birgül A. GÜLER Yasemin YILDIRIM

13 KENTLEŞME VE PLANLAMA Kentler, toplumun barınma, çalışma, ulaşım, dinlenme, eğlenme, vb gereksinimlerinin karşılandığı; tanm dışı uğraşıların etkinlik ve çeşitlilik kazandığı; köylere oranla daha yüksek nüfusa sahip; mekansal gelişmelerin/değişimlerin daha yoğun yaşandığı yerleşimler olarak tanımlanabilir. Kentleşme ise kentlerde yaşayan nüfusun artmasının yanında; ekonomik değişim ve teknolojideki gelişmelerin toplumsal yapıyı, yaşam biçimini ve yaşam çevresini tüm boyutlarıyla (ekonomik, kültürel, mekansal, vb) değiştirip/ dönüştürmesidir. Geniş anlamda, kentlerin değişmesine, büyümesine, gelişmesine bayındırlaşmasına ve düzenlenmesine yön veren, kentsel çevreyi yaşamın toplumsal, ekonomik, ekinsel ve görsel gereklerini göz önünde tutarak düzenleyen bilim dalı olarak tanımlayabileceğimiz şehirciliğin temel uğraş alanı, imar faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine yönelik her ölçek ve içerikteki fiziki planların hazırianmasının, uygulanmasının gereklerini yerine getirmektir. 1- İmar Planlama Sisteminin Değişimi Türkiye Cumhuriyeti imar sürecine, Osmanlı Imparatorluğu ndan kalma, yollar, yangın yerleri ve binalarla ilgili hükümleri kapsayan 1882 tarihli Ebniye Nizamnamesi ile başlamıştır. Türkiye de modern anlamda ilk imar planlaması ise 1927 yılında sınırii sayıda şehircilik uzmanının davet edildiği imar planı yanşması ile elde edilen Hermann Jansen e ait "Ankara Planı" olmuştur yılında çıkarılan 1351 sayılı Ankara İmar Müdüriüğü Kuruluş ve Görevini Tayin Eden Kanun un, planlı gelişme çabalannın başlangıcını oluşturduğu söylenebilir tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanunu ile bütün belediyelere imar planlannı yapmaları zorunluluğu getirilmiş, 1933 yılında da her kentte planlama çalışmalannı düzenlemek amacıyla 2290 sayılı Belediye Yapı ve Yollar Kanunu yürüriüğe konulmuştur. Uygulamadaki başansızlıklar, bu kanunun yetersizliğini göstermiş, çağdaş yeni bir imar kanunun hazırianmasını gerekli kılmıştır tarihinde kabul edilerek, 1957 de yürürlüğe giren 6785 sayılı İmar Kanunu modem şehircilik alanında kapsamlı düzenlemeler getiren ilk kanundur. Ancak 6785 sayılı yasa yürürlüğe konulmasından kısa bir süre sonra ihtiyaçlara cevap veremez duruma düştüğünden, 1972 yılında yürüriüğe konulan 1605 sayılı yasa ile yirmi beş maddesi değiştirilip yeniden düzenlenmiştir. ' Türkçe karşılığı "Binalar Tüzüğü"dür.

14 2 İmar İşleri Elkitabı 1985 yılında kabul edilen ve planlama yetkilerinin büyük ölçüde merkezden a- hnıp, yerel yönetimlere verilmesini sağlayan 3194 sayılı İmar Kanunu, 1956 tarihli 6785 sayılı, kentsel gelişimi ağırlıklı olarak merkezi kurum ve kuruluşlar eliyle düzenlenmeyi hedefleyen imar yasasının yerini almıştır. Bu yasanın amaç ve kapsamını içeren genel hükümler bölümlerinde aşağıdaki ifadelere yer verilmektedir; Madde 1- Bu kanun, yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmalann; plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak amacıyla düzenlenmiştir. Madde 2- Belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında kalan yerlerde yapılacak planlar ile inşa edilecek resmi ve özel bütün yapılar bu Kanun hükümlerine tabidir. Madde 3- Herhangi bir saha, her ölçekteki plan esaslarına, bulunduğu bölgenin şartlanna ve yönetmelik hükümlerine aykın maksatlar için kullanılamaz Yukarıdaki genel hükümler çerçevesinde, ülke bütününde düzenli yerleşmeyi sağlamak, bundan böyle imar kargaşasına yer vermemek, planlı ve sağlıklı yapılaşmayı gerçekleştirmek üzere ülkedeki tüm yerleşmeleri ve tüm yapılaşmayı kapsayacak içerikte düşünüldüğü gerekçesinde açıklanan yasa, kentleşmenin en yoğun ve en sorunlu yaşandığı büyük ölçekli yerleşimlere yönelik bir bakış açısına sahip olmamasıyla etkin olmaktan uzaklaşmıştır. Planlamanın başarıya ulaşmasında önemli olan ve üst ölçeklerden başlayarak ölçeklerarası ilişkileri kurabilen bir yaklaşımın içerilmemesi sonucu yasa, 1980 sonrasının ekonomide ve sosyal yapıda yaşanan hızlı dönüşümlerine mekansal düzenleme boyutunda yanıt verici olamamıştır., 1985 yılından günümüze değin imar mevzuatnın temelini oluşturan 3194 sayılı İmar Kanunu, imar planlama sürecinin nazım imar planı ve uygulama imar planına ilişkin görev ve sorumluluklannı belediyelere bırakmasıyla, başlangıçta demokratikleşme ve etkin planlama yolunda bir devrim olarak nitelendirilmekle birlikte; uygulamada zamana yayılmış olarak ortaya çıkan sorunlar ve belediyelerin planlama konusunda çalıştırabilecekleri teknik eleman yetersizliklerinin aşılamaması bu konudaki tartışmalan da beraberinde getirmiştir li ve 90 lı yılların imar sürecinin önemli özelliklerinden birisini, yetkilerin büyük ölçüde yerel yönetimlere devrini sağlamasıyla birlikte; merkezi idarenin özel niteliğe sahip alanlarda imar süreci içinde yer alabilmesinin altyapısını hazırlaması oluşturmaktadır. Buna yönelik olarak, plan yapma ve/veya onaylama yetkisiyle donatılmış kurum ve kuruluşlann sayısı her geçen gün artırılmıştır: 3194 ün 9. maddesiyle Bayındırlık ve îskan Bakanlığı yetkilendirilirken; Kültür Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı, GAP İdaresi, Toplu Konut İdaresi, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı na, vd ait özel yasalar ile, noktasal müdahale alanlan oluşturularak, bütünden kopuk, parçacı planlamaya geçilmiştir. Planlamanın bütünlüğünü ve üst ölçeklerle ilişkisini bozarak ada/parsel ölçeğinde planlama olanağını sağlayan 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu (Turizm Bakanlığı uygu

15 Kentleşme ue Planlama 3 lamaları) ile 4046 sayılı Özelleştirme Kanunu (Özelleştirme İdaresi Başkanlığı) en çok tartışma yaratan düzenlemelerdir.^ 3194 sayılı yasanın 9.maddesinin İmar Planlannda Bakanlığın Yetkisi" başlığını taşıyan ilk fıkrasında, yasanın S.maddesi uyannca planlann ilgili belediye meclislerince onaylanarak başka herhangi bir işleme gerek olmaksızın kesinleşmesi ilkesinin dışına çıkılarak. Bakanlığın yetkili olduğu alanlar belirlenmiştir: Bakanlık gerekli görülen hallerde kamu yapılan ile ilgili imar planı ve değişikliklerinin, umumi hayata müessir afetler dolayısıyla veya toplu konut uygulaması veya Gecekondu Kanununun uygulanması amacıyla yapılması gereken planların ve plan değişikliklerini, birden fazla belediyeyi ilgilendiren metropoliten imar planlannın veya içerisinden veya civanndan demiryolu veya karayolu geçen, hava meydanı bulunan veya havayolu veya denizyolu bağlantısı bulunan yerierdeki i mar ve yerleşme planlannın tamamını veya bir kısmını, ilgili belediyelere veya diğer idarelere bu yolda bilgi vererek ve gerektiğinde işbiriiği sağlayarak yapmaya, yaptırmaya, değiştirmeye ve re sen onaylamaya yetkilidir." Maddenin üçüncü fıkrasında, kamu hizmetinin görülmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşlanna imar planlannda yer aynlması veya buna yönelik değişiklik yapılması gerektiğinde; dördüncü fıkrasında da birden fazla belediyeyi ilgilendiren imar planlannın hazırlanmasında, kabul ve onajdanmasında ortaya çıkabilecek sorunlann aşılmasında bakanlığın doğrudan yetkili olduğu kabul edilmiştir. Bunlann dışında, 1987 tarihinde eklenen ve gerekli görülen hallerde, 3030 Sayılı Kanuna tabi belediyeler dahil, imar planı hususunda belediyelere verilen bütün yetkiler başbakanın onayı ile geçici olarak bayındırlık ve iskan bakanına verilebilir. Bu durumda bakan bölge ve çevre düzeni planlan bulunan alanlar dahil, mücavir alan, belediye ve imar hudutları içindeki çevre düzeni, nazım ve uygulama imar planlan ile revizyonlannı, tamamen veya kısmen plan değişiklikleri dahil ada ve parsel bazına kadar re sen yapmaya, yaptırmaya, değiştirmeye ve onaylamaya yetkilidir. Belediyeler bu şekilde onanan plan ve değişikliklerine uymak zorunda olup; bunlar üzerinde her türlü revizyon ve değişiklikler de aynı usulle yapılır." sözcükleriyle nedeni ve sınırian belirsiz bir yetki ile merkezi idarenin yetkilerinin yeniden artınldığı bir dönem başlatılmıştır. Ek fıkra. Anayasa Mahkemesine yapılan itiraz sonucunda, merkezi yönetimi Anayasa ile kendisine verilen idari vesayeti aşan yetkilerie donattığı", itiraz konusu kuralla takdire bağlı sınırsız bir yetki verilerek merkezi yönetimin yerel yönetimlere müdahalesine olanak sağlanmış olduğundan hukuk devleti ilkesine aykın olduğu gerekçeleriyle 1991 yılında iptal edilmiştir. Aynı maddeye, 1994 ve 1997 yıllannda 4046 ve 4232 sayılı yasalar ile eklenen ve değiştirilen ikinci fıkra ise, özelleştirme programına alınmış arsa ve arazilerin planlarının özelleştirme Yüksek Kurulunca o naylanacağını belirterek Bakanlığın yetki alanının dışında bir tanımlamaya da gidilmiştir. «Böylece, yukanda başlangıç sürecine kısaca değinilen ve ilerideki bölümlerde aynntılanyla incelenecek parçalı ve parçacı planlama süreci" başlatilmıştır sonrasının sistemin bütününe yönelik değiştirme ve dönüştürme etkileri mekansal ^ Bunların dışında, 3394 sayılı yasa ile 3194 ün 9. maddesine yapılan ek ile getirilen Bayındırlık ve İskan Bakam na ait yetkilendirme Anayasa Mahkemesi Karan ile iptal edilmişb'r.

16 4 İmar İşleri Elkitabı planlamaya da plan yapma, yaptırma ve onama yetkilerinin parçalara bölünmesi ve bütüncül yönetilebilir olmaktan çıkaniması olarak yansımıştır. Kentleşme ve imar planlamaya etkilerinin ortaya konulabilmesinde ve değerlendirilmesinde, sisteminin özündeki değişime ilişkin bu genel açıklamaya ek olarak, üzerinde durulması gereken diğer yapısal bileşenlere ilişkin incelemeler aşağıda başlıklar halinde verilmektedir. 2- Nüfus Yapısının Değişimi nüfusun imar planı yaptrmak için zorunlu olduğu ve bu yerleşimlerin kent kabul edildiği Türkiye de, 1997 nüfus sayımı sonuçlanna göre, kentieşme oranı % 65 tir. Bununla birlikte, nüfusu 2000 den büyük yerleşimlerde belediye teşkilatının kurulabildiği ülkemizde, belediyelerde yaşayan nüfus ise yaklaşık 48 milyon ile % 76 dır. İl merkezi, ilçe merkezi, bucak ve köy olarak toplam yerieşim yerinde tespit gününde bulunulan yerieşim yerine (de facto) göre yapılan 1997 Genel Nüfus Tespiti sonuçlanna göre: Toplam ülke nüfusunun 'si il ve ilçe merkezlerinde, 'si köylerde yaşamaktadır yılında il ve ilçe merkezlerinin toplam nüfus içindeki oranı % 59.2 den % 65 e yükselmiş; köy nüfusunun toplam nüfus içindeki oranı ise % 40.8 den % 35 e düşmüş; kentleşme oranı % 65 e yükselmiştir döneminde Karadeniz bölgesi dışındaki diğer bölgelerde nüfus artmıştır. Yıllık nüfus artış hızının en yüksek olduğu bölge %o ile Marmara bölgesi, nüfus artış hızının en düşük olduğu bölge ise %o ile Karadeniz bölgesidir. Büyükşehir belediye nüfusu bir milyonun üzerinde; İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Bursa olmak üzere beş il vardır. Yıllık nüfus artış hızı en yüksek olan büyükşehir %o 44 ile Antalya; en düşük olan %o 14 ile Eskişehir dir. Aşağıdaki tablo ve grafiklerde, Türkiye nin arasındaki toplam, kent ve kır nüfuslannın sayısal ve oransal değişimleri verilmektedir. Bunlara göre, 1980 yıbnın, kentsel nüfuslann artışı ve toplam içindeki oranı açısından önemli bir dönüm noktası olduğu görülmektedir arasında toplam kentsel ve kırsal yıllık artış hızı ilişkileri; Türkiye için yine çok önemli sosyal ve ekonomik dönüşümlerin yaşandığı arasındald değişim ile aynı yapıyı göstermektedir arasındaki %o den sonra, Cumhuriyet tarihinin en yüksek kentsel nüfus yıllık artış oranı %o ile arasında yaşanmıştır. Bu hızlanma kentlerin üzerindeki gelişme, büyüme baskılarını artırarak, kentlerin dengesiz büyümesine ve yaşam çevresi sorunlannın çoğalmasına yol açmıştır.

17 Kentleşme ve Planlama 5 Grafik 1- Türkiye de Nüfusun Toplam, Kentsel ve Kırsal Değişimi ( ) Tablo 1- Türkiye de Nüfusun Toplam, Kentsel ve Kırsal Değişimi ( ) Toplam Nüfus Kentsel Nüfus % Kırsal Nüfus % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0

18 6 İmar İşleri Elkitabı Tablo 2- Türkiye Toplam, Kentsel ve Kırsal Nüfusunun Yıllık Artış Hızlan Değişimi ( ) Toplann Nüfus Yıllık Artış Hızı (%o) Kentsel Nüfus Yıllık Artış Hızı (%o) Kırsal Nüfus Yıllık Artış Hızı (%o) ,10 17,50 22, ,59 26,72 17, ,59 15,10 9, ,73 22,47 21, ,75 55,67 17, ,53 49,21 19, ,62 39,71 17, ,19 47,33 12, ,00 41,75 13, ,65 30,47 13, ,88 62,61-10, ,95*3 44,04* -5, ,43* 29,67* -7,34* Grafik 2-Türkiye Toplam, Kentsel ve Kırsal Nüfusunun Yıllık Artış Hızları Değişimi ( ) arası, Türkiye nin kentsel nüfus oranının, ilk kez kırsal nüfusu aşmış olmasıyla da önemlidir yılında % 44 olan kentsel nüfus oranı, 1985 de % 53 e ^ (*) DİE nüfus verilerinden r={[antilogi(log Pn/Po)/ n]] -1} formülü ile hesaplanmıştır.

19 Kentleşme ue Planlama 7 yükselmiş ve bu yükseliş daha sonra artış hızı azalmakla birlikte sürerek 1997 yılında % 65 e ulaşmıştır ll yıllann ilk yarısının bir diğer önemli nüfus göstergesi, 1980 e kadar oranı azalsa da sayısal olarak büyüyen kırsal nüfusun bu eğiliminin de değişerek, kırsal nüfus sayısında 1.3 milyon kişilik bir düşmenin gerçekleşmiş olması ve bu eğilimin 90 lı yıllar boyunca da sürmesidir. Yaşanan bu yapısal değişmeler, Türkiye nin planlama, kentleşme ve dolayısıyla imanna ilişkin içeriklerini de değiştirici etkide bulunmuştur. Dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik yeniden yapılanma ve telekomünikasyon teknolojisindeki gelişmeler de kentlerde etkisini göstermeye başlamış, kentler hem merkezileşme, hem de merkez dışına yayılma eğilimlerinin biçimlendiği mekanlar olmaya başlamışlardır. Bu süreç, ülke fiziki mekanında, kentsel ve kentleşme etkisi/baskısı altinda kalan kırsal alanlarda gerçekleşen imar faaliyetleriyle, bu işlerden sorumlu merkezi ve yerel yönetimlerin de önemli sorumluluklar üstlendiği bir dönemi işaret etmektedir. 3- Türkiye de Kentleşmenin Yapılaşma Boyutu ve Kentsel Arazi Kullanımındaki Değişimler DİE Bina İstatistiklerine göre, Türkiye de yıllan arasında toplam yapı için ruhsat alınmışür. Bu yapı ruhsatlan ile, m^ inşaat alanı üretilmiştir, her njhsat için ortalama inşaat alanı 383 m^ dir öncesindeki 15 yılı kapsayan ve yıllan için bu rakamlar sırasıyla, yapı ruhsatı ve m^ inşaat alanı ile; yapı ruhsatı ve m^ inşaat alanı olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemlerde ortalama inşaat alanı 295 m^ve 519 m^ olarak gerçekleşmiştir sonrasında alınan ruhsat sayısında gerçekleşen artış % 64 ü; ortalama inşaat alanında ise % 60 ı bulmuştur. Aşağıda Tablo a-b ve c de 1954 yılından sonra verilen ruhsatlarla ilgili sayı, m^ ve arazi kullanım türü bilgileri yer almaktadır. Tablo 3 Tablo 3a. Türkiye de Alınan Yapı Ruhsatı Sayılan, Metrekareleri, Yapı sayısı Daire sayısı Ev sayısı Evm^ Ev daire sayısı Apartman sayısı Apartman m^ Apartman daire sayısı Tablo 3b. Türkiye de Alınan Yapı Ruhsatı Sayılan, Metrekareleri, Ticari yapılar Ticari m* Sınai yapılar Sınai yapı m^ Sıhhi sosyal yapılar Sıhhi sosyal yapı m^ Kültürel yapılar Kültürel yapılar m^

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sevilay ARMAĞAN Mimar. Şb. Md. Tel:0312 4102355 KAPSAM

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sevilay ARMAĞAN Mimar. Şb. Md. Tel:0312 4102355 KAPSAM BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİMARLAR ODASI İZMİR ŞUBESİ PLANLAMA VE YAPILAŞMAYA İLİŞKİN MEVZUAT VE UYGULAMA Sevilay ARMAĞAN Mimar Şb. Md. Tel:0312 4102355

Detaylı

Planlama Kademelenmesi II

Planlama Kademelenmesi II Planlama Kademelenmesi II İMAR PLANLAMA SÜRECİ İmar Planı Elde Etme Yolları İmar planları İmar Planlarının Yapımını Yüklenecek Müellif ve Müellif Kuruluşlarının Yeterlilik Yönetmeliği nde tanımlanan niteliklere

Detaylı

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI 1 ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ ÇELTİKÇİ MAHALLESİ VE DEMİRCİLER MAHALLESİ MEVKİİNDE D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 3. HAFTA

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 3. HAFTA 3. HAFTA 1 İMAR KANUNU (1)(2) Kanun Numarası : 3194 Kabul Tarihi : 3/5/1985 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 9/5/1985 Sayı : 18749 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 24 Sayfa : 378 (1) Bu Kanunda,

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İMAR HUKUKU SAYFA I - İMAR MEVZUATININ GELİŞİMİ 13 II - 3194 SAYILI İMAR KANUNİ İLE GETİRİLEN YENİLİKLER 17 III - BELEDİYE

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İMAR HUKUKU SAYFA I - İMAR MEVZUATININ GELİŞİMİ 13 II - 3194 SAYILI İMAR KANUNİ İLE GETİRİLEN YENİLİKLER 17 III - BELEDİYE İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İMAR HUKUKU SAYFA I - İMAR MEVZUATININ GELİŞİMİ 13 II - 3194 SAYILI İMAR KANUNİ İLE GETİRİLEN YENİLİKLER 17 III - BELEDİYE TEŞKİLATI VE BELEDİYE SINIRLARI 25 İKİNCİ BÖLÜM İMAR

Detaylı

PLANLAMA SÜRECİ ve ARAZİ ve ARSA DÜZENLEMELERİ (PARSELASYON)

PLANLAMA SÜRECİ ve ARAZİ ve ARSA DÜZENLEMELERİ (PARSELASYON) ÖMER KÖROĞLU Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyesi İMAR HUKUKUNDA PLANLAMA SÜRECİ ve ARAZİ ve ARSA DÜZENLEMELERİ (PARSELASYON) İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...VII GİRİŞ ve ÖNSÖZ...1 Birinci Bölüm GENEL HÜKÜMLER

Detaylı

ANKARA NIN KENTSEL GELİŞİMİNE ETKİ YAPAN MEVZUAT (1924-1985) Doç.Dr. Bülent Batuman (Proje Araştırmacısı)

ANKARA NIN KENTSEL GELİŞİMİNE ETKİ YAPAN MEVZUAT (1924-1985) Doç.Dr. Bülent Batuman (Proje Araştırmacısı) ANKARA NIN KENTSEL GELİŞİMİNE ETKİ YAPAN MEVZUAT (1924-1985) Hazırlayanlar: Doç.Dr. Nuray Bayraktar (Proje Yürütücüsü) Doç.Dr. Bülent Batuman (Proje Araştırmacısı) 1924 417 Sayılı Kanun: Ankara Şehremaneti

Detaylı

ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı Antalya İli, Manavgat İlçesi sınırları içerisinde yer alan Çeltikçi

Detaylı

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 13322 ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU EKİM.2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ

Detaylı

Konu: Askıdaki Plana İtiraz Tarih:

Konu: Askıdaki Plana İtiraz Tarih: Konu: Askıdaki Plana İtiraz Tarih: 11.01.2016 Sayı: 16.16.0011 YILDIRIM BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ NE BURSA Yıldırım İlçesi, Mevlana ve Ulus Mahalleleri sınırlarındaki yaklaşık 14 ha lık Riskli

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Cumhuriyet Halk Partisi Belediyelerin Engelliler Hakkındaki Yükümlülükleri Tarih : 07.09.2011 Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme Sözleşme nin 1 inci maddesinde amaç özürlülerin

Detaylı

Danıştay Başkanlığı na İletilmek Üzere. İstanbul İdari Mahkemesi Başkanlığı na;

Danıştay Başkanlığı na İletilmek Üzere. İstanbul İdari Mahkemesi Başkanlığı na; Danıştay Başkanlığı na İletilmek Üzere İstanbul İdari Mahkemesi Başkanlığı na; Yürütmenin Durdurulması Taleplidir. Davacı: TMMOB Şehir Plancıları Odası Adres: Emirhan Caddesi Bayındır Çıkmazı Sokak No:1/1

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜM ARAÇLARINDAN BİRİ OLARAK HUKUK. Prof. Dr. Gürsel Öngören www.ongoren.av.tr

KENTSEL DÖNÜŞÜM ARAÇLARINDAN BİRİ OLARAK HUKUK. Prof. Dr. Gürsel Öngören www.ongoren.av.tr KENTSEL DÖNÜŞÜM ARAÇLARINDAN BİRİ OLARAK HUKUK Prof. Dr. Gürsel Öngören www.ongoren.av.tr TARİHSEL SÜREÇ İÇİNDE KENTSEL DÖNÜŞÜM 1950 li yıllarda Sanayileşme ve kentlere GÖÇ Tepki: 1) 1966 yılında «Gecekondu

Detaylı

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100. ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI AÇIKLAMA RAPORU MAYIS 2016 1 İçindekiler

Detaylı

KENTSEL POLİTİKALAR II. Bölüm

KENTSEL POLİTİKALAR II. Bölüm MSGSÜ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ PLN 703 KENTSEL POLİTİKALAR II. Bölüm 2014-2015 GÜZ YARIYILI Prof.Dr. Fatma ÜNSAL unsal.fatma@gmail.com TÜRKİYE NİN KENTLEŞME DİNAMİKLERİ Cumhuriyet öncesi Cumhuriyet

Detaylı

Nazım imar planı nedir?

Nazım imar planı nedir? INSAAT-IMAR-RUHSAT İmar planı nedir? Nüfusu 10.000 i aşan belediyeler ile nüfusu daha az olduğu halde il merkezi olan veya gelecekte imar işleri bakımından plana gereksinimi bulunduğu Bayındırlık ve İskan

Detaylı

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/5.000 ÖLÇEKLİ İLAVE NAZIM İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/5.000 ÖLÇEKLİ İLAVE NAZIM İMAR PLANI ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 13322 ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/5.000 ÖLÇEKLİ İLAVE NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU EKİM.2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm 2 KRONOLOJİ 2.1- GİRİŞ... 9

İÇİNDEKİLER. Bölüm 2 KRONOLOJİ 2.1- GİRİŞ... 9 İÇİNDEKİLER Bölüm 1 ŞEHİRLEŞME 1.1- ŞEHİR NEDİR?... 1 1.1.1- Yönetsel Tanım... 1 1.1.2- Fonksiyonel Tanım... 2 1.1.3- Planlama Açısından Tanım... 4 1.2- ŞEHİRCİLİK... 5 1.3- TÜRKİYE DE ŞEHİRLEŞME VE SORUNLARI...

Detaylı

DANIŞTAY SAYIN BAŞKANLIĞI NA SUNULMAK ÜZERE İSTANBUL ( ). İDARE MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI NA

DANIŞTAY SAYIN BAŞKANLIĞI NA SUNULMAK ÜZERE İSTANBUL ( ). İDARE MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI NA Öncelikle yürütmenin durdurulması istemlidir. DANIŞTAY SAYIN BAŞKANLIĞI NA SUNULMAK ÜZERE İSTANBUL ( ). İDARE MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI NA DAVACI : TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI Darphane Emirhan Caddesi

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

İ t ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU. Tarih: BİRİM TALEP SAHİBİ

İ t ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU. Tarih: BİRİM TALEP SAHİBİ m ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU İ t Tarih: 02.05.2016 BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TALEP SAHİBİ KEPEZ BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM

Detaylı

İMAR PLANLARININ ONAYLANMASI PLAN YAPIM VE ONAYI BM VEYA İGM ONAYI İTİRAZLARI DEĞERLENDİRME YÜRÜRLÜK KESİN KARAR İLAN- ASKI UYGULAMA

İMAR PLANLARININ ONAYLANMASI PLAN YAPIM VE ONAYI BM VEYA İGM ONAYI İTİRAZLARI DEĞERLENDİRME YÜRÜRLÜK KESİN KARAR İLAN- ASKI UYGULAMA İMAR PLANLARININ ONAYLANMASI 1 PLAN YAPIM VE ONAYI BM VEYA İGM ONAYI İTİRAZLARI DEĞERLENDİRME YÜRÜRLÜK İLAN- ASKI KESİN KARAR UYGULAMA 2 1 PLAN YAPIMINA AİT ESASLARA DAİR YÖNETMELİK Yönetmelik hükümleri

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI 2010 YILI EKİM AYI BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI KARARLARI

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI 2010 YILI EKİM AYI BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI KARARLARI T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI 200 YILI EKİM AYI BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI KARARLARI Karar tarihi : 04/0/200 Karar sayısı : 200/09 Birleşim : 9 Oturum :.7 : Başkan Değerli arkadaşlar gündemimizin

Detaylı

Hazırlayan: Mesut YÜKSEL

Hazırlayan: Mesut YÜKSEL ARTVİN İLİ MERKEZ İLÇESİ YENİ MAHALLESİ 579 ADA 1 PARSEL VE ÇEVRESİNDE RESMİ KURUM ALANI(MÜZE) VE KÜLTÜREL TESİS ALANI(Kültür Evi) AMAÇLI NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Hazırlayan:

Detaylı

Top Tarihi Karar No Konusu : : :

Top Tarihi Karar No Konusu : : : 134 Kocasinan Belediyesinin, Uğurevler Mahallesi muhtelif ada ve parsellerdeki taşınmazların bulunduğu alanda Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ilan edilmesi talebi. Meclis gündeminin 1. maddesinde

Detaylı

T.C. BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü -D A Ğ I T I M L I - GENELGE 2007/2

T.C. BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü -D A Ğ I T I M L I - GENELGE 2007/2 26.04.2007 T.C. BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü SAYI KONU :B.09.0.TAU.0.17.00.00-1086/3115 :Kıyı Yapılarında Uygulanacak İş ve İşlemler Hk. -D A Ğ I T I M L

Detaylı

Yeni Büyükşehir Yasası ve Arazi Yönetimi

Yeni Büyükşehir Yasası ve Arazi Yönetimi Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 12-13 Mayıs 2014, IV. Arazi Yönetimi Çalıştayı Yeni (6360) Büyükşehir Yasası ve Arazi Yönetimi Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 12-13 Mayıs 2014 6360 sayılı

Detaylı

ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU

ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU MAYIS 2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI... 2 2 MEVCUT PLAN DURUMU...

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Bursa İli, İnegöl İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 652 Ada, 134 Nolu Parsel,

Detaylı

İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ BALIKESİR İLİ, BANDIRMA BELEDİYESİ YENİMAHALLE 19K-19L Nazım İmar Planı Paftası 1038 ada 52-125-139-140-141 prs.,1042 ada 5-6-16-17 prs., 1043 ada 1-10 prs., 1045 ada 53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65

Detaylı

Analitik Etütlerin Mekansal Planlamadaki Yeri ve Önemi

Analitik Etütlerin Mekansal Planlamadaki Yeri ve Önemi Analitik Etütlerin Mekansal Planlamadaki Yeri ve Önemi 3.ULUSAL TAŞKIN SEMPOZYUMU 29-30 NİSAN 2013 Haliç Kongre Merkezi, İSTANBUL Cemal KAYNAK Teknik Uzman -Y.Şehir Plancısı İller Bankası A.Ş. Mekansal

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü Mekânsal Stratejiler ve Çevre Düzeni Planları Dairesi

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü Mekânsal Stratejiler ve Çevre Düzeni Planları Dairesi ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü Mekânsal Stratejiler ve Çevre Düzeni Planları Dairesi SUNUM PLANI Mücavir alan kavramı Mücavir alan teklifleri hazırlanırken izlenecek yol

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 10/06/1997 Yayımlandığı Resmi Gazete No: 23015 BİRİNCİ KISIM : Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde

Detaylı

DİYARBAKIR İLİ, KAYAPINAR İLÇESİ, ÜÇKUYULAR GECEKONDU ÖNLEME BÖLGESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

DİYARBAKIR İLİ, KAYAPINAR İLÇESİ, ÜÇKUYULAR GECEKONDU ÖNLEME BÖLGESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU DİYARBAKIR İLİ, KAYAPINAR İLÇESİ, ÜÇKUYULAR GECEKONDU ÖNLEME BÖLGESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI ŞUBAT 2016 A) PLANLAMA ALANI KONUMU Planlama alanı; Diyarbakır İli, Kayapınar İlçesi, Üçkuyu Mahallesinde;

Detaylı

9.2.12. Beşiktaş Residence Tower 11.11.2008 / 28.10.14185. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

9.2.12. Beşiktaş Residence Tower 11.11.2008 / 28.10.14185. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 9.2.12. Beşiktaş Residence Tower 11.11.2008 / 28.10.14185 Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Mesleki Denetimde Çevresel Etki Değerlendirmesi Çekince Raporu Projenin adı: Residence Tower Müellifi:

Detaylı

İMAR PLANLARI, TADİLLER VE İMAR PLANLARININ İPTALİ DAVALARI. Av. Selim Dündar, LL.M. Av. Alper Utaş, LL.M.

İMAR PLANLARI, TADİLLER VE İMAR PLANLARININ İPTALİ DAVALARI. Av. Selim Dündar, LL.M. Av. Alper Utaş, LL.M. İMAR PLANLARI, TADİLLER VE İMAR PLANLARININ İPTALİ DAVALARI Av. Selim Dündar, LL.M. Av. Alper Utaş, LL.M. 1. Genel Olarak İmar Planları Kentleşmenin getirdiği en önemli problemlerden ikisi, bölge halkına

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: MAHALLİ İDARELERİN ORTAYA ÇIKIŞI VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE...

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: MAHALLİ İDARELERİN ORTAYA ÇIKIŞI VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: MAHALLİ İDARELERİN ORTAYA ÇIKIŞI VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE... 1 I. MAHALLİ İDARELERİN ORTAYA ÇIKIŞI... 1 A. Tarihsel Süreç... 1 B. Gelişim Sürecinde Kent ve İşlevleri... 2 C. Feodalite

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU KONU : Bina Kiralama. TEKLİFİN ÖZÜ : Belediye Meclisi nin 03/12/2012 tarihli oturumunda incelenmek üzere komisyonumuza

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :249 KARAR 249 : Gündem maddelerinin görüşülmesi tamamlanmış olduğundan Ekim ayı meclis toplantısının birinci birleşiminin kapatılmasına, bir sonraki meclis birleşiminin 8 Ekim 2014 Çarşamba günü

Detaylı

İPTAL İSTEMİNDE BULUNAN DAVACI: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

İPTAL İSTEMİNDE BULUNAN DAVACI: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 10.19.1. Ek: Dava Dilekçesi İstanbul Nöbetçi İdare Mahkemesi Sayın Başkanlığına 24.10.2008 Yürütmenin durdurulması istemlidir. İPTAL İSTEMİNDE BULUNAN DAVACI: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI TEMMUZ AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI TEMMUZ AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Uygulama İmar Planı 5609,20 PİN Numaralı 1/1000 ölçekli Kartal E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Planı plan notu değişikliği itirazı. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 28.06.2017 tarih, 2017/20063

Detaylı

9.2.5. Riva Galatasaray Spor Kulübü Arazisi 16.04.2009 / 29.04.15538. Değerli meslektaşımız,

9.2.5. Riva Galatasaray Spor Kulübü Arazisi 16.04.2009 / 29.04.15538. Değerli meslektaşımız, 9.2.5. Riva Galatasaray Spor Kulübü Arazisi 16.04.2009 / 29.04.15538 Değerli meslektaşımız, İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Riva (Çayağzı) Köyü, Beylik Mandıra Mevkii 1-5 pafta 2942 parsel sayılı tapuda tarla

Detaylı

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Torbalı

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM İMAR HUKUKU. Sayfa No I- İMAR MEVZUATININ GELİŞİMİ 19 II SAYILI İMAR KANUNU İLE GETİRİLEN YENİLİKLER 23

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM İMAR HUKUKU. Sayfa No I- İMAR MEVZUATININ GELİŞİMİ 19 II SAYILI İMAR KANUNU İLE GETİRİLEN YENİLİKLER 23 İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM İMAR HUKUKU Sayfa No I- İMAR MEVZUATININ GELİŞİMİ 19 II- 3194 SAYILI İMAR KANUNU İLE GETİRİLEN YENİLİKLER 23 1 - NAZIM İMAR PLANI 25 2- UYGULAMA İMAR PLANI 26 3- YAPILAŞMA VE UYGULAMAYA

Detaylı

Temyiz Eden (Davalı) : Antalya İl Özel İdaresi

Temyiz Eden (Davalı) : Antalya İl Özel İdaresi İdari Dava Daireleri Kararları Bu durumda, İdare Mahkemesince, uyuşmazlığa konu kentsel dönüşüm alanına yönelik olarak proje hazırlanıp hazırlanmadığı, plan değişikliği yapılıp yapılmadığı araştırıldıktan

Detaylı

Doğal Afetler ve Kent Planlama

Doğal Afetler ve Kent Planlama Doğal Afetler ve Kent Planlama Yer Bilimleri ilişkisi TMMOB Şehir Plancıları Odası GİRİŞ Tsunami Türkiye tektonik oluşumu, jeolojik yapısı, topografyası, meteorolojik özellikleri nedeniyle afet tehlike

Detaylı

BOĞAZİÇİ BÖLGESİ PROJE/RUHSAT /İZİN /İSKÂNFAALİYETLERİ. Ruhsat İskân ve İzin İşlemleri olarak; Yapı Tesisatları ile İlgili Çalışmalar;

BOĞAZİÇİ BÖLGESİ PROJE/RUHSAT /İZİN /İSKÂNFAALİYETLERİ. Ruhsat İskân ve İzin İşlemleri olarak; Yapı Tesisatları ile İlgili Çalışmalar; Tablo Avan Proje, Görüş, İmar Durumu, Ruhsat, İskân Onayları Onay Türü 0 0 0 0 TOPLAM Avan Proje Görüş İmar Durumu Ruhsat İskan 0 0. Kaynak. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, Stratejik Hedef. Stratejik

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 1064 ADA 1 NOLU PARSEL MARDİN İLİ MERKEZ İLÇESİ NUR MAHALLESİ 1064 ADA 1 NO LU PARSEL TANITIM DÖKÜMANI Kasım 2010 1 TAŞINMAZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.1

Detaylı

TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ. NÜFUS ve KENTLEŞME

TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ. NÜFUS ve KENTLEŞME TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ NÜFUS ve KENTLEŞME 211 İÇİNDEKİLER 1.NÜFUS... 1 1.1. Nüfus Büyüklüğü, Nüfus Yoğunluğu ve Nüfus Artış Hızı... 3 1.2. Yaş ve Cinsiyet Dağılım Özellikleri... 8 1.2.1. Nüfusun

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK BAKANLAR KURULU Bakanlar Kurulu, Başbakan ve bakanlardan kurulur. Cumhurbaşkanı bakanlar kurulunun

Detaylı

9.2.2. Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Konut Projesi (Ataşehir)

9.2.2. Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Konut Projesi (Ataşehir) 9.2.2. Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Konut Projesi (Ataşehir) 14.02.2008 / 28.10.11210 Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Mesleki Denetimde Çevresel Etki Değerlendirmesi Çekince Raporu Projenin

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN 10371 İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5779 Kabul Tarihi : 2/7/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 15/7/2008 Sayı : 26937

Detaylı

BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL UYGULAMA DAİRE BAŞKANLIĞI NA

BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL UYGULAMA DAİRE BAŞKANLIĞI NA Tarih: 06.10.2008 Sayı: 2008 / 0770 BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL UYGULAMA DAİRE BAŞKANLIĞI NA Konu: Küçükçekmece İlçesi, İkitelli Tepeüstü Mevkii, 2453, 2769, 2858, 2859, 2860, 2881,

Detaylı

KARAR. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alam olarak ilan edilmesi istenen bölgenin;

KARAR. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alam olarak ilan edilmesi istenen bölgenin; T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar NO: 1438 16.06.2006 KARAR Bala İlçesi Karaali, Beynam, Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanının sınır onayına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun

Detaylı

ISPARTA MİMARLAR ODASI

ISPARTA MİMARLAR ODASI Ulaşılabilirlik Mevzuatında adı geçen Türk Standardları Enstitüsü standartlarının, özürlülerin ulaşabilirliği ile doğrudan ilgili olan üç tanesi; TS 9111: Özürlüler ve Hareket Kısıtlılığı Bulunan Kişiler

Detaylı

MİSİNLİ PLAN NOTLARI

MİSİNLİ PLAN NOTLARI MİSİNLİ PLAN NOTLARI A UYGULAMA HÜKÜMLERİ A.01- Uygulama net parsel üzerinden yapılacaktır. Uygulama imar planlarında yapılara kot binanın oturacağı tabii zemin ortalaması esas alınarak verilecektir. A.02-

Detaylı

Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org

Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org BELEDİYE KANUNUNA GÖRE BELEDİYE GELİRLERİ VE BUNLARDAN HACZEDİLEMEYECEK OLANLAR Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org GİRİŞ Belediyelerimiz, ilk kuruluşundan bu yana amaçlananın aksine mahallî kamu

Detaylı

AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 5. SEÇİM DÖNEMİ 5. TOPLANTI YILI 2014 SENESİ OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ

AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 5. SEÇİM DÖNEMİ 5. TOPLANTI YILI 2014 SENESİ OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 5. SEÇİM DÖNEMİ 5. TOPLANTI YILI 2014 SENESİ OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ Avcılar Belediye Meclisinin 5. Seçim Dönemi 5. Toplantı yılı 2014 Senesi OCAK ayı Meclis

Detaylı

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ-KAPSAM-HUKUKİ DAYANAK-BAĞLAYICILIK-TANIMLAR 1. AMAÇ: Bu yönetmeliğin amacı; Kartal Belediyesi Emlak ve İstimlâk

Detaylı

ALANSAL UYGULAMALAR. 6306 sayılıafet RİSKİALTINDAKİALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN ve UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

ALANSAL UYGULAMALAR. 6306 sayılıafet RİSKİALTINDAKİALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN ve UYGULAMA YÖNETMELİĞİ ALTYAPI ve KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ALANSAL UYGULAMALAR 6306 sayılıafet RİSKİALTINDAKİALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN ve UYGULAMA YÖNETMELİĞİ İsmail TÜZGEN Şehir Plancısı 6306

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN 10371 İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5779 Kabul Tarihi : 2/7/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 15/7/2008 Sayı : 26937

Detaylı

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. 50 plan değişikliği

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. 50 plan değişikliği T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU KARAR NO 50 Akkuyu Mahallesi 158 ada 1 Akkuyu Mahallesi 158 ada 1 Sarıçam İlçe Belediye Meclisinin 04.05.2015 tarihli oturumunda okunan parsel 1/1000

Detaylı

YERELYÖNETİM TARKANOKTAY

YERELYÖNETİM TARKANOKTAY YERELYÖNETİM REFORMUSONRASINDA İLÖZELİDARELERİ Dünyadayaşananküreseleşme,sanayitoplumundanbilgitoplumuna geçiş,şehirleşmeninartışı,ekonomikvesosyaldeğişimleryönetim paradigmalarınıveyapılarınıdaetkilemektedir.çevrefaktörlerinde

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 Yasal Dayanak... 1 Tanımlar... 1 İKİNCİ BÖLÜM...

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 Yasal Dayanak... 1 Tanımlar... 1 İKİNCİ BÖLÜM... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 Yasal Dayanak... 1 Tanımlar... 1 İKİNCİ BÖLÜM... 3 Planların Hazırlanmasına Dair Esaslar... 3 Planların

Detaylı

COĞRAFĠ BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ ALTYAPISI (KENT BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ) & ĠLLER BANKASI

COĞRAFĠ BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ ALTYAPISI (KENT BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ) & ĠLLER BANKASI COĞRAFĠ BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ ALTYAPISI (KENT BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ) & ĠLLER BANKASI KURULUġ KANUNU ve AMACI Kentleşme Muasır medeniyetlerin üstüne çıkma yerel yönetimlerin desteklenmesi Cumhuriyetin 10. yılında

Detaylı

TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN KANUN NO: 4957 TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kabul Tarihi: 24 Temmuz 2003 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 1 Ağustos 2003 - Sayı: 25186 MADDE 1.- 12.3.1982 tarihli ve 2634

Detaylı

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik 13 Nisan 2005 Tarihli Resmî Gazete Sayı: 25785 Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, belediyelerin

Detaylı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları;

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları; a) Belediye ve varsa mücavir alan sınırları içerisindeki tüm yapılaşmaların plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak,

Detaylı

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI (2017-2018) Prof. Dr. Hülya DEMİR Mekânsal kullanım tanımları ve esasları (madde 5) i) Sosyal altyapı alanları (kentsel sosyal altyapı alanları) Birey ve toplumun kültürel, sosyal

Detaylı

Dr. GÜL ÜSTÜN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN HUKUKİ BOYUTU

Dr. GÜL ÜSTÜN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN HUKUKİ BOYUTU Dr. GÜL ÜSTÜN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN HUKUKİ BOYUTU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER... ix KISALTMALAR...xv GİRİŞ... 1

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı Nazım Plan Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı Nazım Plan Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı Nazım Plan Şube Müdürlüğü EXP02016 ANTALYA Konu: Güzeloba 8490 ada 9 parsel ve çevresi hk. öcv0&2014 BAŞKANLIK

Detaylı

PLAN TÜRLERİ A-SOSYO-EKONOMİK PLANLAR

PLAN TÜRLERİ A-SOSYO-EKONOMİK PLANLAR PLAN TÜRLERİ PLAN TÜRLERİ A-SOSYO-EKONOMİK PLANLAR Kalkınma Planı Bölge Planı Stratejik Plan B-ÜST DÜZEY FİZİKİ PLANLAR Metropolitan Alan Planı Çevre Düzeni Planı C-YEREL FİZİKİ PLANLAR Nazım İmar Planı

Detaylı

etüdproje PLANLAMA LTD. ŞTİ.

etüdproje PLANLAMA LTD. ŞTİ. ALAŞEHİR (MANİSA) YENİMAHALLE, 703 ADA, 1 PARSEL'E AİT NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU HAZIRLAYAN etüdproje TEL/FAKS:0 236 713 09 36 M. PAŞA CAD. UĞURSOY İŞHANI KAT:2 NO:146/217

Detaylı

İZMİR İLİ, ALİAĞA İLÇESİ, ÇAKMAKLI KÖYÜ, LİMAN AMAÇLI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DİLEK ÇAKANŞİMŞEK ŞEHİR PLANCISI

İZMİR İLİ, ALİAĞA İLÇESİ, ÇAKMAKLI KÖYÜ, LİMAN AMAÇLI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DİLEK ÇAKANŞİMŞEK ŞEHİR PLANCISI İZMİR İLİ, ALİAĞA İLÇESİ, ÇAKMAKLI KÖYÜ, LİMAN AMAÇLI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DİLEK ÇAKANŞİMŞEK ŞEHİR PLANCISI 1- GİRİŞ : Aliağa ve Nemrut Liman bölgelerinden başlayarak Horozgediği Liman sahasına

Detaylı

1-Planlama Alanının Tanımı Alanın Fiziki Yapısı Alanın Uydu Görüntüsü 3. 2-Mevcut Arazi Kullanım ve Kadostral Durum 3

1-Planlama Alanının Tanımı Alanın Fiziki Yapısı Alanın Uydu Görüntüsü 3. 2-Mevcut Arazi Kullanım ve Kadostral Durum 3 Đçerik 1 1-Planlama Alanının Tanımı 2 1-1 Alanın Coğrafi Konumu 2 1-2 Alanın Fiziki Yapısı 3 1-3 Alanın Uydu Görüntüsü 3 2-Mevcut Arazi Kullanım ve Kadostral Durum 3 2-1-Üst Ölçekli Plan Durumu 3 2-2-Mevcut

Detaylı

3 TÜRKİYE'NİN YÖNETİM YAPISI VE PLANLAMA A ÇISINDAN İNCELENMESİ

3 TÜRKİYE'NİN YÖNETİM YAPISI VE PLANLAMA A ÇISINDAN İNCELENMESİ İÇİNDEKİLER Bölüm 1 ŞEHİRLEŞME 1.1 -ŞEHİR NEDİR? 1 1.1.1- Yönetsel Tanı m 1 1.1.2- Fonksiyonel Tanım 2 1.1.3- Planlama Açısından Tanım 4 1.2- ŞEHİRCİLİK 4 1.3- TÜRKİYE'DE ŞEHİRLEŞME VE SORUNLARI 6 1.3.1-

Detaylı

Coğrafi Bilgi Sistemleri Çözümleri

Coğrafi Bilgi Sistemleri Çözümleri Çözümleri Yük. Müh. Orhan Gökdemir netcad Ulusal CAD ve CBS Çözümleri AŞ. 1 Firma Tanımlar Netcad CBS Çözümleri Kurumsal Projeler Referanslar 2 Firma 1989 Yılında Ankara da kurulmuş olup, İstanbul ve İzmir

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE Tarih: 24.02.2011 Sayı: 2011/0244 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE Konu: 24.01.2011 tarihinde askıya çıkarılan EYÜP İlçesi, Rekreasyon Alanı

Detaylı

MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kıyı Alanları Dairesi Başkanlığı. Aydın Tibet ÜNLÜ Şehir Plancısı

MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kıyı Alanları Dairesi Başkanlığı. Aydın Tibet ÜNLÜ Şehir Plancısı MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kıyı Alanları Dairesi Başkanlığı Aydın Tibet ÜNLÜ Şehir Plancısı Anayasa nın 43. Maddesi 3621 sayılı Kıyı Kanunu Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik Kıyı alanları

Detaylı

1: YÖNETİM-YERİNDEN YÖNETİME İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE...1

1: YÖNETİM-YERİNDEN YÖNETİME İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE...1 bölüm 1: YÖNETİM-YERİNDEN YÖNETİME İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE...1 1. Kavramsal Çerçeve: Yönetim-Yerinden Yönetim...2 1.1. Yönetim Kavramı...2 1.2. Yerinden Yönetim...4 2. Yerel Yönetimlerin Önemi ve Varlık

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

ANTALYA İLİ, DÖŞEMEALTI İLÇESİ, TOPTAN TİCARET ALANI OLARAK PLANLI ALANDA KAVŞAK-YOL DÜZENLEMESİ VE DİĞER DÜZENLEMELERE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM

ANTALYA İLİ, DÖŞEMEALTI İLÇESİ, TOPTAN TİCARET ALANI OLARAK PLANLI ALANDA KAVŞAK-YOL DÜZENLEMESİ VE DİĞER DÜZENLEMELERE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM ANTALYA İLİ, DÖŞEMEALTI İLÇESİ, TOPTAN TİCARET ALANI OLARAK PLANLI ALANDA KAVŞAK-YOL DÜZENLEMESİ VE DİĞER DÜZENLEMELERE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU MAYIS 2016 1 İÇİNDEKİLER

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2. HAFTA

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2. HAFTA 2. HAFTA 1 ÇEVRE DÜZENİ PLANI : Çevre Düzeni Planları, Bölge Planlarına uygun olarak, yönetsel, mekansal ve işlevsel bütünlük arz eden bir veya birden fazla il sınırlarını kapsayan planlardır. Bu planlar

Detaylı

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR ÇANAKKALE TR - 22 PLANLAMA BÖLGESİ 1/ ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PAFTA H19 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR ÇANAKKALE TR - 22 PLANLAMA BÖLGESİ 1/ ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PAFTA H19 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR ÇANAKKALE TR - 22 PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PAFTA H19 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ OCAK-2017 1 İÇİNDEKİLER 1. TALEP... 3 1.1. REKREASYON ALANI

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü EXP0?()16 ANTALYA Sayı : 90852262-301.03-3 U 2 > ~ GU02/2015 Konu: Manavgat 215 ada 1 parsel, 216 ada 1

Detaylı

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1- Bu yönetmelik Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

GÖLMARMARA MAHALLESİ, 6920 VE 6921 PARSELLERE AİT

GÖLMARMARA MAHALLESİ, 6920 VE 6921 PARSELLERE AİT GÖLMARMARA (MANİSA) GÖLMARMARA MAHALLESİ, 6920 VE 6921 PARSELLERE AİT NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU HAZIRLAYAN etüdproje TEL/FAKS:0 236 713 09 36 M. PAŞA CAD. UĞURSOY İŞHANI KAT:2 NO:146/217

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı Bursa Nilüfer Belediye lığı Müdürlüğü nün hukuki statüsünü, teşkilatını,

Detaylı

T.C. İSTANBUL İLİ BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

T.C. İSTANBUL İLİ BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE T.C. İSTANBUL İLİ BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanım ve Teşkilat Yapısı Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Karar Tarihi Yönetmelik No: 5018 YT 015 Yürürlük Tarihi Yayın Tarihi RG Sayısı 26179 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK

Detaylı

3568 ADA, SAYILI PARSELLER İLE 3570 ADA SAYILI PARSELLER VE TESCİL HARİCİ ALANA İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI

3568 ADA, SAYILI PARSELLER İLE 3570 ADA SAYILI PARSELLER VE TESCİL HARİCİ ALANA İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI İSTANBUL İLİ, GAZİOSMANPAŞA İLÇESİ, FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ, 3568 ADA, 1-2-3-4-5-6 SAYILI PARSELLER İLE 3570 ADA 22-23 SAYILI PARSELLER VE TESCİL HARİCİ ALANA İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Antalya Büyükşehir Belediyesi

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Antalya Büyükşehir Belediyesi ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU f BİRİM TALEP SAHİBİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ TALEP KONUSU KOMİSYON RAPORU: İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Detaylı

T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI NİSAN AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI NİSAN AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal Yukarı Mahalle, 2795 ada, 19-48-84-85 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 01.03.2016 tarih, 2016/6524 sayılı teklifi.

Detaylı

Ne kadar 2/B arazisi var?

Ne kadar 2/B arazisi var? 2/B BARIŞ PROJESİ 2 2/B NEDİR? Anayasa nın 169 uncu maddesine göre 31.12.1981 tarihinden önce orman niteliğini kaybetmiş olması nedeniyle 6831 sayılı Orman Kanunu nun 2/B maddesi uyarınca orman sınırları

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

BİLGİ FÖYÜ BULUNDUĞU YER ÇEŞME- ALAÇATI - PAŞALİMANI KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ. : İzmir MÜLKİYET.

BİLGİ FÖYÜ BULUNDUĞU YER ÇEŞME- ALAÇATI - PAŞALİMANI KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ. : İzmir MÜLKİYET. BİLGİ FÖYÜ BULUNDUĞU YER ÇEŞME- ALAÇATI - PAŞALİMANI KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ İL İLÇE MÜLKİYET : İzmir : Çeşme : Orman / Hazine BAKANLIĞIMIZA TAHSİSİ YAPAN KURUM / TARİHİ : Çevre ve Orman

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Büyükşehir Belediye Alanlarında Tabiat Varlıklarının Yönetimi

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Büyükşehir Belediye Alanlarında Tabiat Varlıklarının Yönetimi T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Büyükşehir Belediye Alanlarında Tabiat Varlıklarının Yönetimi Osman İYİMAYA Genel Müdür 12-13 Mayıs Karadeniz Teknik Üniversitesi

Detaylı

- KARAR- Belediye Hizmet Alam kullanımı içerisinde konut alanı kullanımının yer..almasının, nüfus Yoğunluğu getireceği,

- KARAR- Belediye Hizmet Alam kullanımı içerisinde konut alanı kullanımının yer..almasının, nüfus Yoğunluğu getireceği, T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar N0:2483 - KARAR- Mamak İlçesi 37204 ada 11 parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28.09.2006

Detaylı