Page 1 of 34. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İşin Adı/Konusu/Cinsi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Page 1 of 34. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İşin Adı/Konusu/Cinsi"

Transkript

1 Page 1 of 34 İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Tıp Fakültesi İşin Adı/Konusu/Cinsi Üroloji Sarf Malzemeleri Satın Alınacaktır İhale Tarihi :30 İhale Metni ÜROLOJİ SARF MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi ÜROLOJİ SARF MALZEMELERİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası : 2011/ İdarenin a) Adresi : BÜYÜKDERE MAHALLESI MESELIK MEVKII MERKEZ b) Telefon ve faks numarası : c) Elektronik Posta Adresi : ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : 2-İhale konusu malın a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b) Teslim yeri : Döner Sermaye İşletmesi Depoları c) Teslim tarihi : İhalesi yapılan mallar sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren tarihine kadar hazırlanan teslim takvimine göre şartnamemizde yazılı hükümler doğrultusunda teslim edilecektir. İhaleye ait gönderilen (sipariş,davet vb.) bildirilerde belirtilen günlerin son tarihleri tatil gününe rastlıyorsa sonraki iş günü son tarih olarak kabul edilecektir. 3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Döner Sermaye İşletmesi Toplantı Salonu b) Tarihi ve saati : :30 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: Her bir teknik şartnamede yazılı bilgi ve belgeler istenilecektir Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman: Demo, numune, katalog vb. istenilmesi halinde istekliler istenilen süre içerisinde yerine getirmek zorundadırlar. İstenilen süre içerisinde demo yapmayan, numune katalog vb. ihale saatine kadar teslim etmeyen ve teknik şartname hükümlerine uymayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Sözleşmeler imzalandıktan sonra firmalar numunelerini elden teslim alabilecekler, işin bitim tarihine kadar alınmayan numuneler firmalara teslim edilmiş sayılacak ve süresi içinde alınmayan numunelerden sorumluluk kabul edilmeyecektir. 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. Tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 75 TRY (Türk Lirası) karşılığı Döner Sermaye İşletmesi Satınalma Servisi adresinden satın alınabilir İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Döner Sermaye İşletmesi Satınalma Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diğer hususlar: İstekliler birim fiyatlarını virgülden sonra iki haneden fazla olabilecek şekilde verebileceklerdir. Yüklenicinin malı süresinde teslim etmediği her takvim günü için yerine getirmediği sözleşme birim bedelinin %0,5 oranında gecikme cezası uygulanır. İhaleye ait teklif bilgileri girilirken, isteklilerin teklif zarflarının içinde İhale Bildirim Yazılımı (EKAP için hazırlanan "KİK uzantılı XML teklif dosyası" nın ayrıca CD ortamında sunulmalıdır. Alım bilgileri otomatik olarak Sosyal Güvenlik Kurumuna aktarıldığından "KİK uzantılı XML teklif dosyası" bulunmayan firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. { Ek Döküman ÜROLOJİ SARF MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi ÜROLOJİ SARF MALZEMELERİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası : 2011/ İdarenin a) Adresi : BÜYÜKDERE MAHALLESI MESELIK MEVKII MERKEZ b) Telefon ve faks numarası : c) Elektronik Posta Adresi : ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : 2-İhale konusu malın a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b) Teslim yeri : Döner Sermaye İşletmesi Depoları

2 Page 2 of 34 c) Teslim tarihi : İhalesi yapılan mallar sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren tarihine kadar hazırlanan teslim takvimine göre şartnamemizde yazılı hükümler doğrultusunda teslim edilecektir. İhaleye ait gönderilen (sipariş,davet vb.) bildirilerde belirtilen günlerin son tarihleri tatil gününe rastlıyorsa sonraki iş günü son tarih olarak kabul edilecektir. 3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Döner Sermaye İşletmesi Toplantı Salonu b) Tarihi ve saati : :30 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: Her bir teknik şartnamede yazılı bilgi ve belgeler istenilecektir Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman: Demo, numune, katalog vb. istenilmesi halinde istekliler istenilen süre içerisinde yerine getirmek zorundadırlar. İstenilen süre içerisinde demo yapmayan, numune katalog vb. ihale saatine kadar teslim etmeyen ve teknik şartname hükümlerine uymayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Sözleşmeler imzalandıktan sonra firmalar numunelerini elden teslim alabilecekler, işin bitim tarihine kadar alınmayan numuneler firmalara teslim edilmiş sayılacak ve süresi içinde alınmayan numunelerden sorumluluk kabul edilmeyecektir. 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. Tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 75 TRY (Türk Lirası) karşılığı Döner Sermaye İşletmesi Satınalma Servisi adresinden satın alınabilir İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Döner Sermaye İşletmesi Satınalma Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diğer hususlar: İstekliler birim fiyatlarını virgülden sonra iki haneden fazla olabilecek şekilde verebileceklerdir. Yüklenicinin malı süresinde teslim etmediği her takvim günü için yerine getirmediği sözleşme birim bedelinin %0,5 oranında gecikme cezası uygulanır. İhaleye ait teklif bilgileri girilirken, isteklilerin teklif zarflarının içinde İhale Bildirim Yazılımı (EKAP için hazırlanan "KİK uzantılı XML teklif dosyası" nın ayrıca CD ortamında sunulmalıdır. Alım bilgileri otomatik olarak Sosyal Güvenlik Kurumuna aktarıldığından "KİK uzantılı XML teklif dosyası" bulunmayan firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. { Ek Döküman Eskişehir Osmangazî Üniversitesi istek No İstek Tarihi : Sayfa No : 2 Yayın Tarihi : MALZEME KODU : GH02 / GENEL HÜKÜMLERİ 1. Teklif veren firma teklif ettiği ürünün numunesini teslim etmediğinde teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır. Firma ayrıca teklifinde, malzemenin isminin yanına teklif ettiği malzemenin markasını yazacaktır. Verilen malzeme markası ile numune birbirine uyumlu olacaktır. Firmaların verdikleri numunelerin üzerinde hangi kaleme ait olduğu mutlaka belirtilecektir. (Numune üzerinde sıra no 1, sıra no 2 gibi.) Numune teslim edilemeyen ürünler için katalog, teknik içerik v.b bilgiler firma antetli kaşesiyle ihale dosyasında sunulacaktır. 2. Steril ambalajlarda getirilmesi gereken malzemeler steril ambalajlarda olmalıdır. 3. İlgili mevzuata göre CE belgesi taşıması gereken ürün kapsamında bulunan ürünler için CE belgesi sunulacaktır. Kurumumuz istenen nce" belgesini doğrulayan ayrıca her türlü belgeyi firmadan talep edebilecektir. 4. Ürün hastane idaresinin belirlediği periyotlarda teslim edilecektir. 5. Teklif edilen malzemeler ilgili bölümlerde tek tek deneme yapıldıktan sonra sonuca göre karar verilecektir.

3 Page 3 of Firmaların garanti taahhüdü gereken malzeme kalemleri için garanti taahhüdünü de teklifi ile beraber sunmaları ve belgelendirmeleri gerekmektedir. (Kalp pili vb.) 7. İstek belgesinde belirtilen istek kalemleri için, teklif veren tüm firmalar her kalemden en az 1 adet olmak üzere (istek belgesindeki birim dikkate alınacaktır. Örneğin. 54 adet için 1 adet numune, 73 paket için 1 paket, 63 bidon için 1 bidon, 49 kutu için 1 kutu v.b.) numune teslim edileceklerdir. 8. Verilen numuneler orijinal ambalajlarında getirilecektir. Ambalajların üzerinde ürün steril ise sterilizasyon tarihi, üretim tarihi, son kullanma tarihi vb. bilgiler olacaktır. 9. Hastane idaresinin İstemi doğrultusunda ürün hangi firmada kalmış ise ürünün miad sorunu oluştuğu taktirde en az 4 ay önceden firma île iletişim kurularak miadı yakın olan ürünler uzun miadlı ürünle ilgili ve yetkili firma tarafından değişimi yazılı taahhüt edilecek ve sağlanacaktır. Bunun yanında Hastane idaresi istediği ürünler için ilgili firma ile numara bazında değişim, mevcut ürünlerin miadının uzatılması vb. sorunlarda bu süreyi baz almayacak değişimi istediği zaman yapabilecektir. Firma bunu sağlayacağını yazılı taahhüt edecektir. 10. Teklif veren firma en son güncellenen ve yürürlükte olan Sağlık Uygulama Tebliğinde belirtildiği üzere tıbbi malzemelere ve /veya hastanede kullanılan tüm tıbbi malzemelere ait Malzeme Bilgi Bankasına kayıtlı olması gereken ürünlerle ilgili onaylanmış ürün kodunu teklif mektuplarında belirtecektir. Teslim edilecek ürünler için tebliğin güncel olanı gözönünde bulundurulacak ve tebliğin istemiş olduğu şartlara göre teslim edilecektir. 11. Ürünün depolama koşulları hakkındaki bilgiler ihale dosyasında sunulmalıdır. 12. Hastane idaresi veya ilgili bölüm istediği taktirde alımı ve istemi yapılan malzemelerin ilgili firmadan malzemenin muadilleri ve kendi grubu içinde numaralar arası vb. değişimi talep edebilecektir.firma bu talebi karşılayacağını taahhüt edecek ve taahhüt ettiği belgeyi teklif dosyasına koyacaktır. 13. Kit karşılığı getirilecek cihazlar için; Cihaz hastanemizde sarfları kullanıldığı sürece kalacaktır. Cihazda oluşan arıza Prof.Dr. Metin KALP. Üroloji.A.D. Başkanı imzası Prof. Dr. Necmi ATA Tıp Fakültesi Dekanı

4 Page 4 of 34 istek No İstek Tarihî Sayfa No : 1 Yayın Tarihi : MALZEME KODU : GI102 / GENEL HÜKÜMLERİ bildirildiğinden itibaren en geç 48 saat içerisinde satıcı firma elemanları arızaya müdahale etmelidir. Arıza süresince cihazın yerine cihaz bırakılmalı en geç 10 gün içinde cihazın bütün fonksiyonları çalıştırılmazdır. 14. Kit karşılığı getirilecek cihazlar için; Malzemelerle getirilecek olan cihazın Sağlık Bakanlığının yayınladığı Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinin en son yürürlükte olanının hükümlerine göre getirecektir. Firmanın ürünü kullanılmaya devam ediid:ği sürece cihaz hastanemiz ilgili Anabilim Dalında kalacaktır. Cihazların her türlü periyodik bakımı, kalibrasyonu, tamiratı vb.'den tümü ile firma sorumludur. Cihazda herhangi bir arıza oluşması durumunda 24 saat içinde firma yeni bir cihaz getirecektir. Bu yükümlülüğü yerine getirmediği takdirde her aksayan test/işlem vb. nedeni ile oluşan maliyetleri ilgili firma karşılayacaktır.malzemelerle getirilecek olan cihazın kalibrasyonu firma tarafından yapılmış şekilde hastanemize teslim edilmelidir. 15. Ürünlerin miadı ürün teknik şartnamelerinde belirtilmiş olup, miadı belirtilmeyen ürünler için hastanemize teslim ediliş tarihinden itibaren en az 2 yıl miad aralığı olması aranacaktır. OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ PAKETLEME İSTEKLERİ Hastanesine yapılacak tüm malzeme sevkiyatlarında kullanılan paketlerin dizaynında ve temininde imalatçı sorumludur. Kullanılan paketler Hastanesi malzeme hareketleri ve stok sistemine uygun olmalıdır. Bu nedenle, paket halinde olabilecek ürünler için; 1. Paketler standart malzeme taşıma ekipmanları (Folktlift, insan, el lifli, domuz arabası vb.) ile taşınabilir olmalıdır. 2. Paketlerin çıkış yerinden varış yerine (stoklanacağı alana) kadarki taşınması vb. stoklanacağı yerde istiflenmesi teslim eden firma sorumluluğunda olacaktır. 3. Paketlerin üzerinde malzemeyi tanımlayıcı etiketler bulunmalı, bir paket içinde muhtelif malzemeler bulunuyor ise üzerinde paketleme listesi bulunmalıdır. 4. Paketler bir kullanımlık ve ambalajları sağlam olmalı, ambalajsız mal şevki olmamalıdır. Ambalajlar üst üste koyulduğunda (en çok 6 katlı) dayanabilecek sağlamlığa sahip olmalıdır. 5. Paketler en fazla 120x100x en çok 100 cm yüksekliğinde olmalıdır. 6. Dört tarafından Folklift girişine müsait olmalıdır. 7. Elle taşınan karton kutular bütün olmalı parçalı olmamalıdır. 8. Strech (naylon) kullanımından kaçınılmalıdır. 9. Paketlerin yüklenmeden evvel temiz ve sağlam olması sağlanmalıdır. 10. Malzemelerin korozyona karşı korunmasında kullanılacak malzemeler çevreyi kirletmeyecek ve çok atık bırakmayacak şekilde olmalıdır. \ \ \ Prof Dr. Metin KALE Üroloji.A.D. Başkanı imzası Ss ~7Z7~ ") Prof. Dr. Necmi ATA Tıp Fakültesi Dekanı FR-v 5-001/00

5 Page 5 of 34 istek No : ** İstek Tarihi : Sayfa No :2 Yayın Tarihi : MALZEME KODU : GH02 / GENEL HÜKÜMLERİ 11. Zorunlu hallerde paketleme belirtilen standartların dışında olduğunda yetkili birimlerle görüşülmelidir. 12. Palet ile getirilmesi gereken malzemeler palet ve palet fişi ile getirilmeli, ambalaj türleri malzeme cinsine göre teslim edilmelidir. Prof,Dr. Metin KALE Üroloji.A.D, Başkanı imzası / / e-- Prof Dr. Necmi ATA Tip Fakültesi Dekanı

6 Page 6 of 34 istek No : ** İstek Tarihi : Sayfa No : 1 Yaysn Tarihi : MALZEME KODU : / ÜRETER KATETERİ (AÇIK UÇLU) 1. Uzunluğu 70 cm d ir. 2. Dış çapı 6 fr dir. 3. Uç kısmı yuvarlatılmış olmalıdır. 4. İlk 50 cm lik bölümünün üzerindeki işaretler sayesinde kateterin pozisyonu görsel olarak belirlenmektedir. 5. Kateter sertliği üretere hasar vermeyecek kadar yumuşak kullanım sırasında kıvrılmasını önleyecek şekilde sertliği optimum olmalıdır. 6. Distal ucu incelerek gelmeli,proksimal uçta kontrast madde enjeksiyonunu sağlayan, gerektiğinde çıkanlabilen bir adaptör bulunmalıdır. 7.İçerisinden 0,038" lik klavuz tel geçebilmelidir. 8.Verilen numune örnekleri ile teslim edilen malzeme aynı olmalıdır. 9.Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibari ile en az 2 yıl miadlı olmalıdır. 10.Teklif edilen ürün CE belgesine sahip olmalıdır. 11.Yeteri kadar numune teslim edilmelidir. (Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır.) Numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Numuneler denenecektir. 12.Teslim edilecek ürün steril ise orijinal steril ambalajında olmalıdır. Orijinal ambalajın üzerinde üretim, son kullanma,. )'( Prof.Dr. Metin KALE Üroloji.A.D. Başkanı imzası Prof. Dr. Necmi ATA Tıp Fakültesi Dekanı

7 Page 7 of 34 istek No : ** İstek Tarihi i Sayfa No : 1 Yayın Tarihî : MALZEME KODU : / AMPLATZ RENAL DILATATOR VE KILIF SETİ 1-Dış çapları 8Fr, 10Fr, 12Fr, 14Fr, 16Frs 18Fr, 20Fr, 22Fr, 24Fr, 26Fr, 28Fr ve 30Fr olan, her biri 35cm uzunluğunda 12 adet dilatatör içermelidir. 2-Bu dilatatörlerin iç çaplan 8Fr olmalıdır. 3-:Yine set içinde dış çapı 8Fr, uzunluğu 70 cm olan ve içinden 0,038" klavuz tel geçişine izin veren bir stylet olmalıdır. 4-Set içinde 4 adet dış çapları 28FR, 30Fr, 32Fr ve 34Fr, uzunluğu 17cm olan radyopak, PTFE kılıf içermelidir. 5-Set perkütan renal cerrahi için imal edilmiş olmalıdır. 6-Verilen numune örnekleri ile teslim edilen malzeme aynı olmalıdır. 7-Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihî itibari ile en az 2 yıl miadlı olmalıdır. 8-Teklif edilen ürün CE belgesine sahip olmalıdır. 9~Yeteri kadar numune teslim edilmelidir. (Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır.) Numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Numuneler denenecektir. 10-Teslim edilecek ürün steril ise orijinal steril ambalajında olmalıdır. Orijinal ambalajın üzerinde üretim, son kullanma, Prof. Dr. Metin KALE Üroloji.A.D. Başkanı imzası / O Prof. Dr. Necmi ATA Tıp Fakültesi Dekanı

8 Page 8 of 34 istek No : ** İstek Tarihi : Sayfa No : 1 Yayın Tarihi : MALZEME KODU : / ÇİFT LÜMENLİ SİSTOMETRİ KATETERÎ 1. Kateter seti 6 Fr kalınlığında ve iki lümen kateter özelliği taşımalıdır. 2. Lümenlerden bîri mesaneye sıvı iletimini sağlarken, diğer lümen mesane içi basınç ölçmeye elverişli olmalıdır. 3. Kateterin bağlantı noktaları universal iuer lock bağlantılı olmalıdır. 4. Mesane doldurma lümeni aşağıdaki özellikleri taşımalıdır. a- Hasta rahatını, kullanıcı kolaylığını sağlamak ve infüzyon pompasına zarar vermeden sıvı infüze edilebilecek yapıda ve kateterin %70'i kadar kalınlıkta olmalıdır. b- Doldurma lümeni bağlantısı PVC veya Silikon metaryalden yapılmış olup, hava kabarcıklarının görünmesini sağlayan şeffaf yapıda olmalıdır. c-lümen kapalı olmamalıdır. 5. Basınç ölçme lümeni aşağıdaki özellikleri taşımalıdır. a- Kateterin %30'u kadar kalınlıkta ve basınçları iletebilecek yeterlilikte lümen çıkışı olmalıdır. b-lümen kapalı olmamalıdır. 6. Kateterin bağlantı yerlerinden sıvı kaçağı olmamalıdır. /.Kateterin üretraya giren kısmı en az 50 cm olmalıdır. 8. Kateter basınç transduceri ile hasta arasındaki bağlantı ek yapılmadan veya ek yapılarak en az 2 metre uzunluğunda olmalıdır. 9. Ara bağlantı ek yapılacaksa her bir kateter için bir ara bağlantı kateteri verilmelidir. 10. Kateter PVC materyal veya silikondan yapılmış olmalıdır. 11. Verilen numune örnekleri ile teslim edilen malzeme aynı olmalıdır. 12. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibari ile en az 2 yıl miadlı olmalıdır. 13. Teklif edilen ürün CE belgesine sahip olmalıdır. 14. Yeteri kadar numune teslim edilmelidir. (Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır.) Numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Numuneler denenecektir. 15. Teslim edilecek ürün steril ise orijinal steril ambalajında olmalıdır. Orijinal ambalajın üzerinde üretim, son kullanma, Prof. Dr. Necmi ATA Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Metin KALE Üroloji.A.D, Başkanı imzası

9 Page 9 of 34 Eskişehir Osrrtangazi Üniversitesi istek No İstek Tarihi Sayfa No : 1 Yayın Tarihi : MALZEME KODU : / HİDROFÎLÎK KLAVUZ TEL(J UÇLU) 1.Uzunluğu 150 cm kalınlığı 0,038 inch olmalıdır. 2.Uç kısmı HJ,! tipinde olmalı S.Klavuzun çekirdeği süper esnek özellikle Titanyum alaşımından yapılmış radyo opak solid bir metal içermelidir.yine bu metalin üzeri uluslararası standart ölçülerde biyolojik uygunluğu kanıtlanmış özel poliüretan elastamer malzeme ile birbirinden ayrılmayacak şekilde kaplanmış olmalıdır. 4.Klavuz telin dışı su ile temasa geçtiğinde su itici özelliği ile süper kaygan hale gelmelidir, 5.Gövde kısmını oluşturan Titanyum alaşımında metal klavuz telin uç kısmından itibaren ilk 3 cm kısımda olmamalıdır. 6-Hidrofîlîk kaplı yüzey üzerinden kateter gönderilirken sorunsuz çalışmalı ve üzerinden kolayca itiimelidir. 7.Süper esnek klavuz tel bükülmelerden etkilenmemen tekrar eski haline dönebilmelidir. 8.Verilen numune örnekleri ile teslim edilen malzeme aynı olmalıdır. 9.Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibari ile en az 2 yıl mîadlı olmalıdır. 10.Teklif edilen ürün CE belgesine sahip olmalıdır. 11.Yeteri kadar numune teslim edilmelidir. (Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır.) Numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Numuneler denenecektir. 12.Teslim edilecek ürün steril ise orijinal steril ambalajında olmalıdır. Orijinal ambalajın üzerinde üretim, son kullanma, Prof.Dr. Metin KALE Üroloji.A.D. Başkanı imzası j ;>. t 7^ Prof. Dr. Necmi ATA Tıp Fakültesi Dekanı

10 Page 10 of 34 istek No İstek Tarihi Sayfa No : 1 Yayın Tarihi : MALZEME KODU : / NEFROSTOMI KATATERI 8 FR 1. 8 Fr çapında olmalıdır. 2. Uzunluğu en fazla 30 cm olmalıdır. 3. Böbrek pelvisine perkutan ve açık ameliyat ile koruyabilecek özellikte olmalıdır. 4. Poliüretan olmalıdır. 5. Kit içinde guide wire olmalıdır. 6. Uç kısmı mantar şeklinde (malecot) olmalıdır. 7. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibari ile en az 2 yıl miadlı olmalıdır. 8. Teklif edilen ürün CE belgesine sahip olmalıdır. 9. Yeteri kadar numune teslim edilmelidir. (Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır.) Numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Numuneler denenecektir. 10. Teslim edilecek ürün steril ise orijinal steril ambalajında olmalıdır. Orijinal ambalajın üzerinde üretim, son kullanma, Prof, Dr. Metin KALE Üroloji.A.D. Başkanı Prof. Dr, Cengiz ÇETİN Prof Dr. Necmi ATA Tıp Fakültesi Dekanı

11 Page 11 of 34 istek No İstek Tarihi Sayfa No : 1 Yayın Tarihi : MALZEME KODU : / PERKÜTAN BÖBREĞE GİRİŞ İĞNESİ 1-Uzunluğu 20 cm dış çapı 18G olmalıdır. 2-Trokar uçlu olmalıdır. 3-Tümü metalden imal edilmiş olmalıdır. 4-İçinde obturatoru bulunmalı ve bu çekilince kalan dış kılıfın içinden 0,038" kılavuz tel geçebilmelidir. 5-Verilen numune örnekleri ile tesiim edilen malzeme aynı olmalıdır. 6-Uzunluğu belirten işaretler olmalıdır. 7-Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibari ile en az 2 yıl mîadlı olmalıdır. 8-Teklif edilen ürün CE belgesine sahip olmalıdır. 9-Yeteri kadar numune teslim edilmelidir. (Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır.) Numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Numuneler denenecektir. 10-Tesiim edilecek ürün steril ise orijinal steril ambalajında olmalıdır. Orijinal ambalajın üzerinde üretim, son kullanma,,'1 \' H Prof.Dr. Metin KALE Üroloji. A.D. Başkam imzası.4/ Prof. Dr. Necmi ATA Tıp Fakültesi Dekanı

12 Page 12 of 34 Eskişehir Osmangazî Üniversitesi istek No : ** İstek Tarihi : Sayfa No : 1 Yayın Tarihi : MALZEME KODU : / PERKUTAN NEFROLİTOTOMİ ORTU SETİ Set içeriği şunlardan olmalıdır. 1. Poşlu perkütan örtü seti (183x300 cm) 1 adet 2.Alet masa örtüsü (150x200 cm) 1 adet 3. C-Kolu kılıfı 1 adet 4.Non-woven bant (10x30 cm) 3 adet 5.Kamera kılıfı 2 adet 6.Stgowen cerrahî önlük 4 adet 7.El kurulama havlusu 4 adet 8.Bir takım (Alt-üst) yeşil Perkütan nefrolitotomi ameliyatı için özel dizayn edilmiş olan set, aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır. I.Örtüler non-women olmalı, en az 65gr/m2 ağırlıkta olmalı. 2.Yarı veya tam saydam olmamalı. 3.Örtünün ana bölümünde kullanılmış olan malzemeler cildin nefes almasına izin verecek ancak, su, kan ve alkol gibi sıvıları emmeden ortamdan uzaklaştırıp torbasında toplamalıdır. 4.Medikal amaçlı dizayn edilmiş ve non allerjik olmalıdır. Bantlar kolayyapışıp kalkabilmesi için fingerlift ihtiva etmelidir. 5.Poşlu perkütan nefrolitotomi örtüsü 183x300 cm boyutlarında, medikal non-woven malzemeden yapılmış olmalı, üzerinde 20x20 cm boyutlarında insizyon filmle kaplı bir delik bulunmalıve kenarlarıcilt bandı ile desteklenmelidir. 6.Operasyon sırasında çıkan sıvıları toplayıp drene edebilecek şekilde tasarlanmış 55x60 cm boyutlarında medikal kalitede plastik malzemeden yapılmış posa sahip olmalıdır. 7.Örtü steril bir torba içerisinde içeriği ile verilmeli, steril olmayan bir kişinin bunu rahatça masaya bir bohça gibi açabilmesine imkan sağlamalıdır. 8.Alet masa örtüsü 150 x 100 cm boyutlarında olmalıdır. Ayrıca iki katlı yapıda, alt tabakası sıvı penetrasyonunu engellemek için polietilen, üst tabakasının tamamı emici medikal non-woven malzemeden yapılmış olmalıdır. 9.Alet masa örtüsü masadan kaymayacak şekilde bant ile takviye edilmiş olmalıdır. 10.Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibari ile en az 2 yıl miadlı olmalıdır. II Teklif edilen ürün CE belgesine sahip olmalıdır. 12.Yeteri kadar numune teslim edilmelidir. (Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır.) Numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Numuneler denenecektir. 13.Teslim edilecek ürün steril ise orijinal steril ambalajında olmalıdır. Orijinal ambalajın üzerinde üretim, son kullanma, W Prof.Dr. Metin KALE Üroloji.A.D. Başkanı imzası

13 Page 13 of 34 Prof. Dr. Necmi ATA Tıp Fakültesi Dekanı -X^"

14 Page 14 of 34 Eskişehir Osmangazî Üniversitesi İstek No : ** İstek Tarihi : Sayfa No : 1 Yayın Tarihi : MALZEME KODU : / PERKUTAN NEFROSTOMİ KATETER SETİ 8 FR 1-Ultrasonografi eşliğinde perkütan yolla böbrek içine yerleştirilebilecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır. 2-Bir adet trokar uçlu perkütan ponksiyon iğnesi olmalı ve 0,038 inçlik kılavuz tel içinden geçebilmelidir. 3~En az 75 cm'lik teflon kaplı kılavuz tel içermelidir.telin ucu!j' şeklinde olmalıdır. 4-Kateter çapı 8F olmalıdır. 5-Dilatatör seti dilate edilirken dirençli olmalıdır. 6-Katater guıide ucunda rahatça yerleştirilebilmeli, guide kıvrılmamalıdır 7-Katater üzerinde uzunluk ölçümü belirten işaretler olmalıdır. 8-lğne üzerinde uzunluk ölçümü belirten işaretler olmalıdır. 9-Drenaj kataterî tek lümenli olmalıdır. 10-Setin içinde 1 adet steril bisturi olmalıdır. 11-USG yapılırken perkütan ponksiyon iğnesi doku içerisinde hiperekojen olarak görülebilmelidir. 12-Kateterin ucu pigtai! tarzda olmalıdır. 13-Malzemeyi teklif eden firma distribütörlük veya yetkili satıcı belgesini teklif dosyasında bulundurmalıdır. 14-Teslîm edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibari ile en az 2 yıl miadlı olmalıdır. 15-Teklif edilen ürün CE belgesine sahip olmalıdır. 16-Yeteri kadar numune teslim edilmelidir. (Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır.) Numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Numuneler denenecektir. 17-Teslim edilecek ürün steril ise orijinal steril ambalajında olmalıdır. Orijinal ambalajın üzerinde üretim, son kullanma, Prof.Dr. Metin KALE ] \A Üroloji.A.D. Başkanı imzası Prof. Dr. Necmi ATA Tıp Fakültesi Dekanı

TEMİZLİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

TEMİZLİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR TEMİZLİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı) Temizlik Malzemesi Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

15 EYLÜL 2009 Sayı 1431

15 EYLÜL 2009 Sayı 1431 15 EYLÜL 2009 Sayı 1431 İçindekiler İçindekiler İÇİNDEKİLER... 2 2. İHALE İLANLARI... 5 2.1. MAL ALIMI İHALELERİ... 5 1. 2009/126646 Akaryakıt Satın Alınacaktır... 5 2. 2009/129579 Akaryakıt Satın Alınacaktır...

Detaylı

OTOMATĠK NUMUNE ALMA CĠHAZI SATIN ALINACAKTIR TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TMO) TEKNĠK ĠġLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

OTOMATĠK NUMUNE ALMA CĠHAZI SATIN ALINACAKTIR TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TMO) TEKNĠK ĠġLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI OTOMATĠK NUMUNE ALMA CĠHAZI SATIN ALINACAKTIR TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TMO) TEKNĠK ĠġLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 54 ADET OTOMATİK NUMUNE ALMA CİHAZI (TEMİN, MONTAJ) alımı 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

Page 1 of 36 19.01.2011. İhale Şehri. Afyon İş Şehri. Afyon Kurum

Page 1 of 36 19.01.2011. İhale Şehri. Afyon İş Şehri. Afyon Kurum Page 1 of 36 İhale Şehri Afyon İş Şehri Afyon Kurum Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Kit Veya Sarf Karşılığı Cihaz Satın Alınacaktır İhale Tarihi 24.02.2011

Detaylı

ŞARTNAME 2014 YILI ANESTEZİ KLİNİĞİ, MERKEZİ STERİLİZASYON, GÖĞÜS CE 198 KALEM TIBBİ SARF MALZEME İHALE LİSTE

ŞARTNAME 2014 YILI ANESTEZİ KLİNİĞİ, MERKEZİ STERİLİZASYON, GÖĞÜS CE 198 KALEM TIBBİ SARF MALZEME İHALE LİSTE 1 2 3 4 5 6 110012 PERFÜZÖR ENJEKTÖRÜ BEYAZ 1) Bu malzeme teker teker steril paketlerde en az 16 Gauge ve ya daha kalın (14, 12 G gibi) iğnesiyle birlikte olacaktır. 2) Paket üzerinde son kullanma tarihi

Detaylı

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 33 (ilanın elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesinden dolayı 7 gün süre indirimi) Yasal Kapsam : 13/a İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 4.

Detaylı

ŞARTNAME 2014 YILI ANESTEZİ KLİNİĞİ, MERKEZİ STERİLİZASYON, GÖĞÜS CE 195 KALEM TIBBİ SARF MALZEME İHALE LİSTE

ŞARTNAME 2014 YILI ANESTEZİ KLİNİĞİ, MERKEZİ STERİLİZASYON, GÖĞÜS CE 195 KALEM TIBBİ SARF MALZEME İHALE LİSTE 1 2 3 4 5 6 110012 PERFÜZÖR ENJEKTÖRÜ BEYAZ 1) Bu malzeme teker teker steril paketlerde en az 16 Gauge ve ya daha kalın (14, 12 G gibi) iğnesiyle birlikte olacaktır. 2) Paket üzerinde son kullanma tarihi

Detaylı

11 EYLÜL 2009 Sayı 1429

11 EYLÜL 2009 Sayı 1429 11 EYLÜL 2009 Sayı 1429 İçindekiler İçindekiler İÇİNDEKİLER... 2 2. İHALE İLANLARI... 6 2.1. MAL ALIMI İHALELERİ... 6 1. 2009/122524 Akaryakıt Pompası ve Yeraltı Akaryakıt Tankı Satın Alınacaktır... 6

Detaylı

MALZEME SATIN ALINACAKTIR SAĞLIK BAKANLIĞI İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü - Avrupa

MALZEME SATIN ALINACAKTIR SAĞLIK BAKANLIĞI İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü - Avrupa MALZEME SATIN ALINACAKTIR SAĞLIK BAKANLIĞI İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü - Avrupa Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerin ihtiyaçlarına binaen, 111 (yüzonbir) Kalem Malzeme alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun

Detaylı

1 ADET ARAZÖZ DAR ALAN YANGIN MÜDAHALE ARACI 100,- TL / VAKIFBANK ESK. ŞB. - TR80 0001 5001 5800 0207 5535 73. demetsenemcam@tulomsas.com.

1 ADET ARAZÖZ DAR ALAN YANGIN MÜDAHALE ARACI 100,- TL / VAKIFBANK ESK. ŞB. - TR80 0001 5001 5800 0207 5535 73. demetsenemcam@tulomsas.com. BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

GÜVENLİK ÜRÜNLERİ LİSANSI TÜRKİYE İŞ KURUMU DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

GÜVENLİK ÜRÜNLERİ LİSANSI TÜRKİYE İŞ KURUMU DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÜVENLİK ÜRÜNLERİ LİSANSI TÜRKİYE İŞ KURUMU DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Güvenlik Ürünleri Lisansı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale

Detaylı

1 ADET LOKAL ALARM SİSTEMİ VE MONTAJI. KORUMA ve GÜVENLİK MÜDÜRLÜĞÜ 110,- TL

1 ADET LOKAL ALARM SİSTEMİ VE MONTAJI. KORUMA ve GÜVENLİK MÜDÜRLÜĞÜ 110,- TL BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

Page 1 of 13. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. İşin Adı/Konusu/Cinsi

Page 1 of 13. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. İşin Adı/Konusu/Cinsi Page 1 of 13 İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Eskişehir Özel İdaresi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi Güvenlik Ve Savunmaya Yönelik Makine Teçhizat Satın Alınacaktır

Detaylı

10 EYLÜL 2009 Sayı 1428

10 EYLÜL 2009 Sayı 1428 10 EYLÜL 2009 Sayı 1428 İçindekiler İçindekiler İÇİNDEKİLER... 2 2. İHALE İLANLARI... 5 2.1. MAL ALIMI İHALELERİ... 5 1. 2009/73921 4 X 4 Turbo Dizel Kar Paletli Ambulans Satın Alınacaktır... 5 2. 2009/128538

Detaylı

Page 1 of 14. İhale Şehri. Afyon İş Şehri. Afyon Kurum. İşin Adı/Konusu/Cinsi. 23 Kalem Temizlik Malzemesi Alınacaktır İhale Tarihi 31.01.

Page 1 of 14. İhale Şehri. Afyon İş Şehri. Afyon Kurum. İşin Adı/Konusu/Cinsi. 23 Kalem Temizlik Malzemesi Alınacaktır İhale Tarihi 31.01. Page 1 of 14 İhale Şehri Afyon İş Şehri Afyon Kurum Afyonkarahisar Göğüs Hastalıkları Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi 23 Kalem Temizlik Malzemesi Alınacaktır İhale Tarihi 31.01.2011 09:00 İhale Metni 23

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2011/182576

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2011/182576 BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2011/182576 Sıra No Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 1 Kurşunsuz A 1 B 2 Birimi Miktarı Teklif Edilen Tutarı (Para Birim Fiyat birimi (Para birimi

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ ÇAMAŞIRLARIN YIKANMASI, KURUTULMASI, ÜTÜLENMESİ, ONARILMASI VE NAKİL HİZMETİ ALINACAKTIR SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 1 (BİR) YIL SÜRE İLE ÇAMAŞIRLARIN

Detaylı

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1.Atıksu Arıtma Tesisleri uygulama projeleri veya rehabilitasyon projeleri hazırlanması

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1.Atıksu Arıtma Tesisleri uygulama projeleri veya rehabilitasyon projeleri hazırlanması İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (izsu) Harmandalı Düzenli Katı Atık Depolama Alanında Rehabilitasyon Projesi Hazırlanması Hizmet Alımı İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

Detaylı

GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR YURTKUR İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU İZMİR

Detaylı

YENİDOGAN DİsPOSABLE RESPİRA TÖR DEVRESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

YENİDOGAN DİsPOSABLE RESPİRA TÖR DEVRESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ YENİDOGAN DİsPOSABLE RESPİRA TÖR DEVRESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ ı. Parçalar Hamilton marka respiratörlerde kullanıma uygun olmalıdır. 2. Teklif edilen ürün disposable yapıda olmalıdır. 3. Teklif edilen ürün

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI (Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı)

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI (Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı) ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI (Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı) 01/01/2014-31/12/2015 tarihleri arasında 2 yıllık olmak üzere 36 adet silahsız personel ile Özel

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Eğitimde Fatih Projesi 2. Faz Yerel Alan Ağı Kurulumu

Detaylı

( I l l Ü A l b a ) 1. Oftalmik Cerrahi Drape Teknik Şartnamesi. 2. Ürün tek kullanımlık olmalıdır. Haptik yapısı modifiye c yada c loop olmalıdır.

( I l l Ü A l b a ) 1. Oftalmik Cerrahi Drape Teknik Şartnamesi. 2. Ürün tek kullanımlık olmalıdır. Haptik yapısı modifiye c yada c loop olmalıdır. ( I l l Ü A l b a ) Haptik yapısı modifiye c yada c loop olmalıdır. 14. Aynı markaya ait 3 adet tekrar steril edilebilir enjöktör verilecektir. 15. Ürün teslimi sırasında ve daha sonra lenslerin dioptri

Detaylı

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığının hizmet ve alan çalışmalarında kullanılmak üzere 02/01/2014

Detaylı

Page 1 of 19. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Eskişehir Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi

Page 1 of 19. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Eskişehir Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi Page 1 of 19 İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Eskişehir Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi Görüntüleme Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi 22.02.2011 10:00 İhale

Detaylı

İhale Bilgileri 1.123 TAKIM YAZLIK İŞÇİ ELBİSESİ VE KEPİ MALZEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI DOSYA NUMARASI 85.02/152030 İHALE TARİHİ VE SAATİ 11/03/2015 14:00

İhale Bilgileri 1.123 TAKIM YAZLIK İŞÇİ ELBİSESİ VE KEPİ MALZEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI DOSYA NUMARASI 85.02/152030 İHALE TARİHİ VE SAATİ 11/03/2015 14:00 BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza

bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 16 KALEM LABORATUVAR CİHAZI ALIMI İŞİNE DAİR İHALE İLANI Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 16 Kalem Laboratuvar Cihazı alımı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun

Detaylı

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (TÜRK EXIMBANK)

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (TÜRK EXIMBANK) İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (TÜRK EXIMBANK) Personel taşımacılığı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye

Detaylı

4734 Sayılı kanunun 21 inci maddesinin (a), (d), (e) bentlerine göre pazarlık üsülü ile ihale edilen 98 Adet Makine ile 17 Takım Makinelerin mal

4734 Sayılı kanunun 21 inci maddesinin (a), (d), (e) bentlerine göre pazarlık üsülü ile ihale edilen 98 Adet Makine ile 17 Takım Makinelerin mal 4734 Sayılı kanunun 21 inci maddesinin (a), (d), (e) bentlerine göre pazarlık üsülü ile ihale edilen 98 Adet Makine ile 17 Takım Makinelerin mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE

Detaylı

5.000 LİTRE KURŞUNSUZ BENZİN VE 8.000 LİTRE MOTORİN

5.000 LİTRE KURŞUNSUZ BENZİN VE 8.000 LİTRE MOTORİN 5.000 LİTRE KURŞUNSUZ BENZİN VE 8.000 LİTRE MOTORİN Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü 5.000 Litre Kurşunsuz Benzin ve 8.000 Litre Motorin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin f bendine

Detaylı