CHP halkýný tanýmýyor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CHP halkýný tanýmýyor"

Transkript

1 Hitit te bölüm Musa Duman, Okulda bir dizi incelemelerde bulundu. FSM Rektörü anýlarý tazeledi * HABERÝ 4 DE sayýsý 5 oldu YÖK Ýnþaat Mühendisliði Bölümü nü onayladý Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde Ýnþaat Mühendisliði Bölümünün açýlmasý için YÖK e yapýlan teklifi uygun bulundu. * HABERÝ 4 DE ARALIK 23 ARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 4 Kuruþ Niþanlýsýndan 5 ay önce ayrýlan Mustafa Sefa Özdaþ, girdiði bunalým sonucu önce niþansýlýný sonra kendisini Eski niþanlýsýný öldürüp intihar etti. Ýki gencin acý sonu orum da bir genç barýþma teklifini kabul etmeyen eski niþanlýsýný pompalý tüfekle öldürdükten sonra ayný silahla intihar etti. * HABERÝ 3 DE CHP halkýný tanýmýyor Türkiye Gençlik Cemiyeti orum Ýl Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen 'Türkiye'de siyasal muhalefet' konulu konferansa katýlan CHP eski Parti Meclis Üyesi Savcý Sayan, CHP'nin halkýn deðerlerinden uzak olup kendi halkýný tanýmayan bir yapýda olduðunu ve siyaset üretmediðini söyledi. Savcý Sayan * HABERÝ 5 DE Piramit Kazan dan orum da bir ilk orum Küçük Sanayi Sitesi nde faaliyet gösteren Piramit Kazan, Pelet Yakýtlý Kat Kaloriferi Kazaný üretimine baþladý. Kömürden daha ekonomik ýsýnma imkaný Murat Dinçer saðlayan yeni sistemi tanýtan Piramit Kazan sahibi Murat Dinçer, Pelet yakýcýlý kat kaloriferi kazanlarý ile orum da bir ilke imza atýyoruz dedi. * HABERÝ DA Zirai don uyarýsý! Yapýlan son meteorolojik analiz ve tahminlere göre, önümüzdeki 3 gün boyunca Karadeniz kýyý kesiminde hafif, iç kesimlerde ise kuvvetli don olayý bekleniyor. * HABERÝ 2 DE Karlý-buzlu zemine dikkat! Cumhur Özdemir Üremen orum Elitpark Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmaný Op. Dr. Cumhur Özdemir Üremen, karlý ve buzlu zeminlere karþý dikkatli olunmasý uyarýsýnda bulundu. * HABERÝ 2 DE Kütahya ile ilgili turizm tanýtýmlarda Aizanoi Antik Kenti Dünyanýn ilk borsasý olarak yer alýyor. Ýlk ticaret borsasýna Kütahya sahip çýktý Þapinuva mý, Aizanoi mi? Dünyanýn ilk borsasýnýn Kütahya nýn avdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti nde bulunduðu iddia edildi. Son yýllarda turizm hamleleriyle Ege Bölgesi nde ön plana çýkmaya çalýþan Kütahya, orum a ait olan tarihin ilk ticaret borsasý ünvanýna sahip çýktý. * HABERÝ DA Yöresel kýyafetlerimiz Japonya da sergilendi Japonya da düzenlenen defilede orum yöresi kýyafetleri de podyumda yerini aldý. orum yöresi kýyafetleri, Japonya da düzenlenen defilede sergilendi. Japonya'nýn baþkenti Tokyo'da Yunus Emre Enstitüsü'nün düzenlendiði "Türkiye'nin Moda Dünyasý" adlý defile büyük ilgi gördü. * HABERÝ DE Vali Sabri Baþköy projede emeði geçenleri tebrik etti. Engellere dikkat çektiler Toplumda engellilik duyarlýlýðýnýn artýrýlmasý ve farkýndalýk oluþturulmasý için hayata taþýnan, "Hayatý Paylaþmak Ýçin Engel Yok Projesi" Uçan Elma isimli tiyatro oyunuyla tamamlandý. * HABERÝ 5 DE PTT önünde düzenlenen eyleme KESK'e baðlý sendikalarýn temsilcileri ile üyeler KESK bütçeye tepkili KESK orum Þubeler Platformu bugün yaptýðý basýn açýklamasý eyleminde, hükümetin hazýrladýðý bütçeye tepki gösterdi. * HABERÝ 5 DE Ýskilip Belediye Baþkaný Numan Sezer, 4 yýlýk süreçte suya zam yapmadýklarýný belirtti. Ýskilip suyu ucuzlattý * HABERÝ 2 DE

2 2 ARÞAMBA ARALIK 23 Zahir'den tuvalet açýklamasý elediye Baþkan BYardýmcýsý Alper Zahir önceki gün yazdýðýmýz memleket meselesi umumi tuvaletlerle ilgili aradý. Zahir'in anlattýðýna göre, merkezde tuvalet problemi yaþanmýyor. ürkiye Ýstatistik Ku- (TÜÝK) verile- Trumu rine göre, kiþi baþý günlük harcamasý, cari satýnalma gücü paritesine göre 2,5 dolarýn altýnda kalan fert oraný 2'de yüzde,4 iken, geçen (.HAK:3432) Belediye Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir, umumi tuvaletler hususunda vatandaþlarýn þikayetlerine açýklýk getirdi. yýl yüzde,6'ya geriledi. Yoksulluk sýnýrý, cari satýnalma gücü paritesine göre 4,3 dolar olarak alýndýðýnda ise 2'de yüzde 2,79 olan yoksulluk oraný, geçen yýl yüzde 2,27'ye düþtü.tüýk, 22 Yoksulluk alýþmasý sonuçlarýný açýkladý. Buna göre, satýn alma gücü paritesine göre kiþi baþý dolar cinsinden yoksulluk sýnýrlarýna göre yoksulluk oranlarý Saat Kulesi baz alýndýðýnda 25 m2 alan içinde 5 ayrý umumi tuvalet var. Yeni Hamam civarýndaki tuvalet modernize ediliyor. Ulu Camii tuvaletlerinde biraz gecikme yaþandý, ancak çalýþmalar tüm hýzýyla sürüyor. Turgut Özal Ýþ Merkezi tuvaletleri sabah namazýnda açýlýyor, yatsý namazýndan sonra kapatýlýyor. Musluklara zarar verildiði için bu uygulama yapýlýyor. Eðridere arþýsý'nda bir tuvalet daha var. Hürriyet Parký'nýn tuvaletleri sürekli açýk tutuluyor. Sivas'ta soðuk havanýn etkisiyle Kýzýlýrmak Nehri'nin bazý kýsýmlarýnda buzlanmalar oluþtu. Kýzýlýrmak dondu düþtü. Kiþi baþý günlük harcamasý, cari satýnalma gücü paritesine göre 2,5 dolarýn altýnda kalan fert oraný 2'de yüzde,4 iken, geçen yýl yüzde,6 olarak belirlendi. Özel FURKAN Sürücü Kursu. yýlýný kutluyor. yýlýmýza özel yeni kayýt yaptýracak kursiyerlerimize % 5 indirim Kurs fiyatýmýz 3 ivas'ta soðuk havanýn etkisiyle Kýzýlýrmak SNehri'nin bazý kýsýmlarýnda buzlanmalar oluþtu. Sivas'ýn Ýmranlý ilçesindeki Kýzýldað'ýn güney yamaçlarýndan doðup, Sivas, Kayseri, Nevþehir, Kýrþehir, Kýrýkkale, Ankara, ankýrý, orum ve Samsun illerinden geçerken çok sayýda dere ve çayýn sularýný toplayarak Bafra Burnu'ndan Karadeniz'e dökülen, Kýzýlýrmak'ýn Sivas bölümündeki bazý kýsýmlarý, son günlerde etkili olan soðuk hava nedeniyle kýsmen buz tuttu. Özellikle akýntýnýn az olduðu bölümler tamamen, akýntýnýn yoðun olduðu bölümler ise kýsmen buzlanma görüldü. Kýzýlýrmak'ta tarihi Eðri Köprü mevkisinde buz kalýnlýðý yer yer 8- santimetreye kadar ulaþtý. Seçkin eðitici kadromuz ve sýfýr araçlarýmýzla kursiyerlerimizin hizmetindeyiz. Tel : (.364) (.532) Azap Ahmet Sokak (Eski Müftülük Binasý) ORUM 2 9 yýlýnda su kaynaklarýnýn artýrýlmasý, yer altý barajýnýn devreye girmesiyle Ýskilip'te suda bolluk yaþandýðý belirtildi. Belediye Baþkaný Numan Sezer in göreve geldiði 29 yýlýnda yapýlan yüzde 'luk zamdan sonraki 4 yýllýk süreçte suya zam yapýlmadý. Ýskilip Belediyesi nden yapýlan açýklamaya göre, 29 yýlýnda suyun metreküp fiyatý.4 iken suya zam yapýlmamasý, su kaynaklarýnýn bollaþmasý ve indirimlerle birlikte suyun metreküp fiyatý.3 TL ye düþürüldü. Belediyecilik tarihinde ilk sayýlacak bu indirim uygulamasýyla hemþerilerimizin su ücretlerindeki indirimle önemli maddi rahatlama saðlanýrken, Yoksulluk oraný geriledi Yoksulluk sýnýrý, cari satýnalma gücü paritesine göre 4,3 dolar olarak alýndýðýnda ise 2'de yüzde 2,79 olan yoksulluk oraný, 22'de yüzde 2,27 oldu. alýþmaya göre, kýrsal yerlerde yaþayanlarýn yoksulluk riski kentsel yerlere oranla daha yüksek düzeyde bulunuyor. Cari satýnalma gücü paritesine göre 4,3 dolar sýnýrý itibariyle kýrsal yerleþim yerlerinde yaþayanlarda 2'de yüzde 6,83 olan yoksulluk oraný, 22'de yüzde 5,88 olarak belirlendi. Ayný yoksulluk sýnýrýna göre kentsel yerlerde yaþayanlarýn 2'de yüzde,94 olan yoksulluk oraný, geçen yýl yüzde,6 olarak gerçekleþti. alýþmada uluslararasý karþýlaþtýrmalarda kullanýlan yoksulluk sýnýrlarý tanýmlandý. Bu baðlamda, satýnalma gücü paritesine göre günlük kiþi baþýna 2,5 dolar ve 4,3 dolar deðerleri yoksulluk sýnýrlarý olarak dikkate alýndý. Eþdeðer fert baþýna tüketim harcamasý, satýnalma gücü paritesine göre günlük kiþi baþýna 2,5 dolar ve 4,3 dolarýn altýnda kalanlar yoksul olarak belirlendi.(aa) Ulu Camii abdetshanesinde yenileme alýþmalarý sürüyor. Yeni Hamam civarýndaki tuvalet ise, tadilata alýndý. Ýskilip suyu ucuzlattý 25 yýldýr su çýkmayan bölgelere de su iletimi saðlandý. Tüm bu çalýþmalar yapýlýrken 29 yýlýnda baþlatýlan kaçak su ile mücadele kapsamýnda 587 kaçak su yakalandý. Alýnan tedbirlerle adalet ve hakkaniyet saðlanarak su tahsilatýnda da artýþ saðlandý. Düzenli borcunu ödeyen mükelleflerle zamanýnda ödemeyenler arasýndaki adaletsizliðe de son verildi. (.HAK:33) Her Ölçüde Yeni Nesil PROFESYONEL KAMERA GÜVENLÝK SÝSTEMLERÝ * 4 kameralý gece görüþlü güvenlik sistemi * 4 Kanal Kayýt Cihazý * 4 ay kayýt zamaný * Profesyonel montaj ekibi Ýskilip Belediye Baþkaný Numan Sezer, 4 yýlýk süreçte suya zam yapmadýklarýný belirtti. USB giriþi ile istediðiniz zaman istediðiniz yazýyý yazma olanaðý. Ýþyerinizi renklendirmek sizin elinizde KURULUM DAHÝL 799. Satürk. Gazi Sk. Eski PTT arkasý Leblebicioðlu Ýþ Mrk. No: 3/6 - Ahmet Altan

3 ARÞAMBA ARALIK 23 Önce eski niþanlýsýný sonra kendisini öldürdü orum da bir genç barýþma teklifini kabul etmeyen eski niþanlýsýný pompalý tüfekle öldürdükten sonra ayný silahla intihar etti. Olay, gece saat 4. sularýnda Üçtutlar Mahallesi Ilýca Caddesi nde Niþanlýsýndan 5 ay önce ayrýlan Mustafa Sefa Özdaþ, girdiði bunalým sonucu önce niþansýlýný sonra kendisini öldürdü. Olayla ilgili olarak baþlatýlan soruþturma devam ediyor. bulunan Orkide apartmanýnda meydana geldi. Ýddialara göre, özel bir firmada çalýþtýðý öðrenilen Mustafa Sefa Özdaþ (24) isimli genç 5 ay önce ayrýldýðý niþanlýsý Hanife Akdaþ (24) barýþmak için evlerine gitti. Kapýyý çalan Özdaþ, eski niþanlýsýndan kapýyý açmasýný istedi. Eski niþanlýsýnýn kapýyý açmamasý üzerine Özdaþ, yanýnda getirdiði pompalý tüfekle evin kapýsýna etmeye baþladý. 5 el kapýya ateþ ettiði iddia edilen Özdaþ, kilidi kýrarak kapýyý açtý. Silah sesleri üzerine korkuya kapýlan genç kýz evlerinin balkonuna kaçarken, olay sýrasýnda evde olduðu öðrenilen annesi de yaþadýðý þokla fenalaþtý. Balkonda genç kýzýn yardým çýðlýklarý sonuçsuz kalýrken Özdaþ, elindeki pompalý tüfekle önce eski niþanlýsýný öldürdü, ardýndan ise ayný silahla kafasýna ateþ ederek intihar etti. Silah seslerinin duyulmasý üzerine apartman sakinleri polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri evin balkonunda her iki gencin cansýz bedeniyle karþýlaþtý. Yapýlan incelemede kapýya 5 el ateþ edildiði öðrenilirken, olay anýnda fenalaþan anne Sultan Akdaþ ise hastaneye kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Cumhuriyet savcýsýnýn olay yerinde yaptýðý incelemenin ardýndan Akdaþ ve Özdaþ ýn cesetleri Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ne kaldýrýldý. Buradaki otopsinin ardýndan cesetler Ankara Adli Týp Kurumu na gönderildi. Olayla ilgili açýklama yapan genç kýzýn eniþtesi Mehmet Dinçer, "Olay anýnda Mustafa Sefa Özdaþ silahla kapýyý kýrarak içeri giriyor. Evin balkonuna kaçan Hanife Akdaþ ise 'imdat yardým edin' diye baðýrýyor. O arada kimse gelmemiþ. Kapýyý kýrýp içeri giriyor, balkonda önce kýzý vuruyor sonra kendini vuruyor. Olay sýrasýnda annesi de evde imiþ. Annesi rahatsýzlýk geçirdi. Hastaneye götürdük. Periþan halde dedi. YETKÝLÝ BAYÝÝ * Sökme takma * Rot-balans * Ön düzen * Nitrojen gazý LASTÝK UZMANLIK ÝÞÝDÝR * Lastik tamir * Lastik otel * Yað * Akü ALDEMÝRLER OTOMOTÝV OLARAK YENÝ YERÝMÝZDE HÝZMETÝNÝZDEYÝZ Adres: Küçük Sanayi Sitesi 47. Sok. No: ORUM Tel: Sizin için yenilendik Bütün Tavuk 4. Lop Et 8.5 Baget 5. 3 ALDEMÝRLER OTOMOTÝV (.HAK:337) Merkez: Ýnönü Cad. Merih Sk. No: 2/C Þube: Hürriyet Meydaný No:

4 4 ARÞAMBA ARALIK 23 Ýnþaat Mühendisliði Bölümü ne onay Mustafa Demirer itit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Hbünyesinde Ýnþaat Mühendisliði Bölümünün açýlmasý için YÖK e yapýlan teklifi uygun bulundu. Hitit Üniversitesi nden yapýlan açýklamaya göre, Türkiye de son yýllarda meydana gelen depremler, Ýnþaat Mühendisliði bölümünün önemini bir kez daha öne çýkardý. Bu kapsamda çevre ile uyumlu, bireylerin ve toplumun yaþam kalitesini arttýracak güvenli yapýlar tasarlamak; inþaat yapým iþlerini planlamak, yönetmek ve inþa etmek üzere kaliteli mühendisler yetiþtirmek amacýyla gerçekleþtirilen çalýþmalarz neticesinde açýlan Ýnþaat Mühendisliði bölümü ile 2 yýlýnda 3 olan bölüm sayýsý yüzde 62 lik bir artýþla bugün itibariyle 5 ye ulaþtý. Metropol Et Entegre Tesisi ne teknik gezi itit Üniversitesi HMühendislik Fakültesi Gýda Mühendisliði öðrencileri Metropol Et Entegre Tesisi'ne teknik gezi düzenledi. Et Teknolojisi Dersi kapsamýnda Yrd. Doç. Dr. Özlem Ýstanbullu ve Arþ. Gör. Eda Aktaþ eþliðinde "Metropol Et Entegre Tesisleri'ne" düzenlenen geziye çok sayýda öðrenci katýldý. Teknik gezide Metropol Gýda San. ve Dýþ. Tic. A.Þ. Ýþ Geliþtirme Direktörü Ýhsan Yalçýn baþta olmak üzere, et entegre tesisi Veteriner Hekimi Hacý Özgün, Gýda ve Yem Þube Müdürlüðü Gýda Kontrol görevlileri Veteriner Hekim Mehtap Özdemir ve Veteriner Hekim Þükriye Öðüç'ten bilgi alýndý. Öðrenciler teknik gezi ile derslerde gördükleri teorik bilgilerin günlük yaþamda pratik uygulamalarýný öðrenme fýrsatý buldular. Ýnþaat Mühendisliði Bölümü Ýnþaat Mühendisliði; malzeme ve tekniði en iyi þekilde bir araya getiren, yapýlarýn plan proje ve denetlenmesiyle uðraþan temel mühendislik dalýdýr. Ýnþaat Mühendisliði; konut binalarý, kamu binalarý, spor tesisleri, fabrikalar, sosyal tesisler, tarým yapýlarý, hayvancýlýk yapýlarý, karayolu, havaalaný, demiryolu, trafik düzeni, köprü, menfez, deniz yapýlarý, baraj, liman, santraller, akaryakýt depolarý, sulama yapýlarý, arýtma tesisleri, dalga kýran, su depolarý, yüzme havuzlarý, kanalizasyon sistemi, drenaj sistemi, verici kuleleri, havai hat, tünel, hafriyat, toprak kazý, yarma ve dolgu iþleri, istinat duvarlarý, zemin iyileþtirmesi, tadilat iþleri, restorasyon ve yýkým iþleri gibi bir çok alaný kapsamaktadýr. Ýnþaat Mühendisliði eðitiminde amaç temel mühendislik bilgileri, tasarým ve uygulama becerileri kazandýrýlmýþ, yaratýcý, sorgulayýcý, yenilikçi, giriþimci, analitik düþünebilen, takým çalýþmasýna yatkýn, sürekli öðrenmeye ve kendini geliþtirmeye odaklanmýþ uluslararasý düzeyde inþaat mühendisleri yetiþtirmektir. Toplum için güvenli ve çaðdaþ yaþam ortamlarýnýn oluþturulmasýna, toplumda bilimsel düþüncenin ve çevre bilincinin yaygýnlaþtýrýlmasýna, sürdürülebilir kalkýnmanýn saðlanmasýna ve böylece toplumun yaþam kalitesinin yükseltilmesine katký saðlamak bir diðer hedeftir. Ýnþaat sektöründe kalitenin uluslararasý düzeyde arttýrýlmasýna, araþtýrma ve geliþtirme faaliyetlerine öncelik kazandýrýlmasýna, standart ve yönetmelik bilincinin yerleþtirilmesine, mesleki etik kurallarýnýn hâkim kýlýnmasýna öncülük etmektir. Teknik gezide tesiste yapýlan üretim hakkýnda bilgi alýndý. Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gýda Mühendisliði öðrencileri Metropol Et Entegre Tesisi'ne teknik gezi düzenledi. Hitit Üniversitesi Travel Turkey Ýzmir Turizm Fuar ve Konferansý na Katýldý En Özel Devlet Üniversitesi H itit Üniversitesi Travel Turkey Ýzmir Turizm Fuar ve Konferansý na katýldý 2 ülkeden, 6 ý aþkýn ilden, 85 nin üzerinde kurumun/firmanýn katýlýmý ile gerçekleþtirilen Travel Turkey Ýzmir Turizm Fuar ve Konferansý na Hitit Üniversitesi de yer aldý. orum Valiliði, orum Belediyesi, Hitit Üniversitesi ve otel iþletmecilerinin bir arada bulunduðu stant, orum çatýsý altýnda kültür-medeniyet, turizm ve eðitim alanlarýnda ziyaretçilere tanýtýldý. Travel Turkey Ýzmir Turizm Fuar ve Konferansý, Türkiye de turizm alanýnda yaþanan geliþmeleri ve deðiþik ülkelerin sahip olduðu turizm potansiyellerini katýlýmcý ve ziyaretçilere tanýtmak hedefiyle düzenlendi. Fuar alanýnda oluþturulan workshop alaný ile yabancý satýn alýcýlar stant sahibi turizmcilerle bir araya getirilerek yüz yüze görüþmelerin saðlandýðý etkinlikte, bu sayede oluþturulan iþ platformu ile yerli ve yabancý turizmcilerin profesyonel bir ortamda iþ baðlantýlarý yapmalarý saðlandý. Türkiye nin yaný sýra Almanya, Beyaz Rusya, Bosna Hersek, Üniversitenin genel tanýtýmý yapýldý. Hitit, En Özel Devlet Üniversitesi sloganýyla tanýtýldý. Endonezya, Etiyopya, Fransa, Güney Kore, Hýrvatistan, Hindistan, mi Kosova, Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti, Litvanya, Makedonya, Malezya, Mýsýr, Polonya, Slovenya, Tunus, Ürdün, Yunanistan ýn çeþitli turizm firma ve kuruluþlarýnýn katýlýmcý olarak yer aldýðý etkinlikte, üniversiteyi Basýn ve Halkla Ýliþkiler Biri- personellerinden Satý Altýntaþ ve Mustafa Alpdoðan Boduç temsil etti. Birçok kitleye ulaþma imkaný bularak dikkatleri üzerine çeken Hitit, En Özel Devlet Üniversitesi sloganýyla tanýtýldý. KUTLAMA AK Parti orum Belediye Baþkan Adayý gösterilen mevcut Belediye Baþkanýmýz Sayýn (.HAK:344) Muzaffer Külcü yü kutlar, baþarýlý hizmetlerinin devamýný dileriz. Bahçeli Gýda A.Þ. Yönetim Kurulu

5 ARÞAMBA ARALIK 23 5 KESK bütçeye tepkili Açýklamayý KESK orum Þubeler Platformu Sözcüsü Merter Kocatüfek yaptý. KESK üyeleri hükümetin bütçesini eleþtirdi. Erol Taþkan ESK orum Þubeler Platformu bugün yaptýðý basýn açýk- eyleminde, hükümetin hazýrladýðý bütçeye tepki Klamasý gösterdi. PTTönünde düzenlenen eyleme KESK'e baðlý sendikalarýn temsilcileri ile üyeler katýldý. KESK orum Þubeler Platformu Sözcüsü Merter Kocatüfek, TBMM Genel Kurulu'nda görüþülecek olan bütçeden haklarýný istediklerini belirterek, "Satýþ sözleþmesini kabul etmiyoruz." Dedi. Ýþte o açýklama; "Bugün Aralýk Dünya insan haklarý günü. Ýnsan haklarý evrensel bildirisinin Aralýk 948 de kabulünden günümüze 65 yýl geçti. Ve bizlerde 23 Türkiye sinde bugün burada insanca yaþam koþullarýna ulaþabilmek için bütçeden hakkýmýz olan payý istemek için toplandýk. Ama maalesef bugünden itibaren TBMM Genel Kurulu'nda görüþülmeye baþlanacak olan 24 Yýlý Merkezi Yönetim Bütçesi, emekçilerin ve halkýn deðil, savaþýn, rantýn, sermayenin, muhafazakârlýðýn bütçesidir. Tüm yükün yine emekçilerin omuzlarýna yýkýldýðý bir bütçedir. Savaþýn, sömürünün, gerici düzenine karþý mücadelesinden bir an bile geri adým atmayan emekçiler olarak bugün buraya bu düzenin bütçesine karþý sesimizi yükseltmeye geldik! Gasp edilen haklarýmýzýn, iþimizin, aþýmýzýn, eþitlik ve özgürlük mücadelemizin sonuna kadar savunucusu olan biz emekçiler, buradan Meclis'e sesleniyoruz: Ülkemizi daha karanlýða sürükleyecek bu bütçeyi derhal geri çekin! yýldýr AKP hükümeti kaynaklarýn kimlerden nasýl toplanacaðýna tek baþýna karar veriyor, bu kaynaklarý kurmaya çalýþtýðý yeni düzeni güçlendirecek alanlara aktarýyor. Emekçilerin birikimlerine el koyarak, aðýr vergilerle toplanan bu kaynaklar, bugün emperyalizmin taþeronluðuna, toplumun tüm ezilenlerini baský altýnda tutacak þiddet mekanizmalarýna, dinigerici temelde toplumsal yaþamý yeniden dizayn etmeye aktarýlýyor. Bu kaynaklar, daha fazla istihdam yaratacak, toplumsal refahý arttýracak yatýrýmlara deðil, bir avuç rantiyeci sermayenin cebine aktarýlýyor. Bizler, savaþýn, rantýn, dinselleþtirme projelerinin maliyetlerini ödemeyi reddediyoruz! Bizlere dayatýlmaya çalýþýlan bu bütçeyi kabul etmiyoruz. Haklarýmýz her geçen gün gasp edilirken, ülkemizi Ortadoðu'da emperyalizmin müdahale aracýna dönüþtüren AKP'nin savaþçý politikalarýnýn faturasý yine emekçilere ödettirilmek isteniyor.ülkemizin emperyalistlerin maþasý haline getirilmesine, halklarýn kendi geleceklerine kendilerinin karar verme,özgürlük ve bir arada yaþam haklarýnýn ellerinden alýnmasýna, savaþýn bütçesine hayýr diyoruz savaþýn bütçesini kabul etmiyoruz. Kürt sorununun demokratik, barýþçýl çözümü süreciyle birlikte savaþ harcamalarý küçüleceði yerde büyümektedir.toplumsal barýþa hizmet edecek adýmlar atýlmadýðý gibi, 9'lý yýllara davetiye çýkaran biçimde demokratik tepkiler þiddetle bastýrýlmaya, halklarýn bir arada yaþam zeminleri daraltýlmaya çalýþýlmaktadýr. 24 yýlý bütçesi de iþsizlik, su, elektrik gibi alt PTT önünde düzenlenen eyleme KESK'e baðlý sendikalarýn temsilcileri ile üyeler katýldý. yapý sorunlarýnýn yaný sýra eðitim, saðlýk gibi onlarca sorunla boðuþan halkýn ihtiyaçlarýna cevap vermek yerine oluþan çatýþmasýzlýk ortamýný ve barýþ umutlarýný ortadan kaldýrmaya yönelik giriþimlerin hazýrlýðýnýn yapýldýðýna yönelik iþaretlerle doludur. AKP iktidarýnýn rejimini sürdürmede en fazla endiþe ettiði konulardan biri de Gezi direniþi ile halk arasýnda yeniden büyüyen birlik ve dayanýþmadýr. Ortak talepler etrafýnda sarsýlmaz bir saðduyu ve direnme gücüyle kenetlenen farklý toplumsal kesimlerin bir arada hareket etme duygusunu parçalamaya dönük, toplumsal muhalefeti sindirmeye ve yok etmeye yönelik izlediði tek yol daha fazla þiddeti arttýrmaktýr. 24 yýlý bütçesinde de toplumsal muhalefet karþýsýnda kullanýlan devletin tüm baský aygýtlarýnýn güçlendirilmesine dönük harcamalarýn arttýðý görülmektedir. Yurdun her köþesinde süren direniþ, özgürlük ve demokrasi çýðlýðýna dönüþürken, baskýcý ve otoriter düzeni pekiþtirmek için AKP hükümeti emekçilerin kendi vergileriyle emeðe, demokrasi ve özgürlük taleplerine karþý kullandýðý þiddeti finanse ediyor. Ödediðimiz her kuruþ vergi, bizlere "daha fazla savaþ, toma, gaz, gözaltý, baský ve ölüm" olarak dönmektedir. 'Ýnsanca yaþam hakký elimizden alýnýyor' AKP'nin ýsrarla gündemde tuttuðu 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanunundaki kapsamlý deðiþikliklerle tüm kamu emekçileri taþeron, esnek, performansa dayalý, güvencesiz ve kuralsýz bir çalýþmanýn ucuz iþgücü haline dönüþtürülmek istenmektedir. Ucuz iþgücünün merkezi olan kadýnlara yönelik saldýrýlara, "Kadýn istihdam paketi" ile yenileri eklenmektedir. Tüm bu politikalar paralelinde dönemini kapsayan toplu "satýþ" sözleþmesinde milyonlarca kamu emekçisinin ve emeklinin haklarýnýn bir kez daha gasp edildiðine tanýk olduk. Milyonlarca kamu emekçisinin talepleri AKP-Memur sen ortaklýðýnda görmezden gelindi, haklarý gasp edildi. Kamu emekçilerinin maaþlarýna net 23 TL artýþ yapýldý, ne var ki o da zaten þimdiye kadar buharlaþtý. Her geçen gün daha derin bir yoksulluðun içine itilen kamu emekçilerinin toplam gelirden aldýðý pay bu yýl daha da küçüldü. Bunun yanýnda AKP boþ durmadý, hayatý her geçen gün daha pahalý hale getirdi, yaþamý çizdiði karanlýk tabloda emekçiler için daha da zorlaþtýrmaya devam etti; Hayatýn her alanýný piyasalaþtýran uygulamalar sonucunda; her yýl eðitime yaklaþýk 5 milyar TL'lik bir maliyeti emekçiler kendi ceplerinden ödedi; saðlýða yaptýðý harcamalar AKP döneminde yüzde 7 arttý. Eðitim ve saðlýk gibi yurttaþlarýn tamamýný ilgilendiren alanlara kamusal yatýrým yapmak yerine kaynaklar büyük oranda özel okullar ve hastaneler yoluyla sermayeye aktarýldý. Bizler, savaþýn, rantýn, sermayenin, muhafazakarlýðýn bütçesine hayýr diyoruz! Toplu Sözleþme döneminde ifade ettiðimiz temel taleplerimiz doðrultusunda bütçeden hakkýmýzý almak için mücadelemizi yükseltiyoruz. Artýk yeter diyoruz. 'Taleplerimiz gayet açýk' Kayýplarýmýzýn telafisi için her kamu emekçisinin maaþýna en az 3 lira zam yapýlmasýný, herkese iþ ve ücret güvencesi saðlanmasýný, ek ödemelerin emekliliðe yansýtýlmasýný, maaþlarýmýzýn vergi artýþýndan etkilenmemesini, kadýn emekçilere pozitif ayrýmcýlýk uygulanmasýný, baský, tutuklama ve sürgüne son verilmesini istiyoruz. Taleplerimizin yaþama geçmesi için bugün ülke genelinde sokaða çýktýk. Ýþyerlerinde kamu emekçilerinin haklarýna sahip çýkmasý için yoðun bir çalýþma sürdürüyoruz. Meclis'teki muhalefet partilerinin taleplerimize sahip çýkmasý için giriþimlerde bulunuyoruz. AKP hükümeti kamu emekçilerinin haklý taleplerine hala olumlu cevap vermezse, 9 Aralýk 23 Perþembe günü AKP hükümetini uyarmak için grevde olacaðýz. Tüm kamu emekçilerini haklarýmýz ve geleceðimiz için müca- KUTLAMA AK Parti orum Belediye Baþkan Adayý gösterilen mevcut Belediye Baþkanýmýz Sayýn Muzaffer Külcü yü kutlar, baþarýlý hizmetlerinin devamýný dileriz. Taþlar Tekstil (.HAK:3436)

6 6 ARÞAMBA ARALIK 23 amaçlayan Eðitime Farklý Bakýþ projesi programýna Samsun Valisi Hüseyin Aksoy, Milli Eðitim Bakanlýðý (MEB) Müsteþar Yardýmcýsý Zübeyir Yýlmaz, Ondokuz Mayýs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Akan, Canik Baþarý Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Yunus Bekdemir, OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen, Ýl Genel Meclis Baþkaný Mustafa Karakurt, Ýlkadým Kaymakamý Ahmet Narinoðlu, Tokat, Amasya ve orum Ýl Milli Eðitim Müdürleri, öðretim görevlileri, okul idarecileri ve öðretmenler katýldý. Programýn açýlýþ konuþmasýný yapan Ýl Milli Eðitim Müdürü Dr. Mustafa Cora, Ýlimizde 255 bin civarýnda öðrencimiz, bin 48 okulumuz, 5 bin 5 civarýnda da personelimiz var. Okullarýmýzdan 35 tanesi özel öðretimdir. Bizim ilimizde okul öncesinde okullaþma yüzde 38-4 civarýnda. 2-2 yýlý SBS de 55. sýradayýz yýlýnda da SBS de 46. sýradayýz. 2-2 yýlýnda YGS de 47. sýrada, 2-22 yýlýnda da 36. sýradayýz. 2-2 yýlýnda LYS açýklandý ama 2-22 yýllarý daha henüz açýklanmadý. Bu çalýþmalardan sonra her ne kadar Ar-Ge birimimiz bunu yürütse de özel bir ekip oluþturmak istiyorum. Samsun 29 Eðitim Vizyonu projesi ve bu çalýþtayýmýz sanýyorum ülkemizde ilk olacak dedi. OMÜ Eðitim Fakültesi nin Türkiye de en büyük öðretmen yetiþtiren kurumlardan birinin olduðunu belirten OMÜ Eðitim Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Cevdet Yýlmaz, Ýlk 4 kurumundan biridir. Üniversitemizin de yaklaþýk 4 bin mevcudunun binini barýndan 2 öðretim üyesi ile hizmet veren ülkemizin en köklü, en baþarýlý fakültelerden biriyiz. Ýlimiz sadece Samsun olarak deðil, üniversitemiz bölge üniversitesi olduðu için çevre üniversiteleri de ilgi alanýmýzda görüyoruz. Onlara da hizmet vermekten büyük gurur ve þeref duyuyoruz. Eðitim çok önemlidir. Biz bu konuda rektörümüzün bilgileri çerçevesinde Samsun a ve çevre illere her türlü katkýyý saðlamaya hazýrýz diye konuþtu. Eðitimin bir gönül iþi olduðunu ifade eden Canik Baþarý Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yunus Bekdemir, Eðitim sürecinin olmazsa olmazý öðretmendir. Eðitime Farklý Bakýþ projesi Samsun da baþladý. Toplantýya orum Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin de katýldý. bir tembellik olduðu söylenebiliyor. Eðer sistemleri deðiþtirmeksek bunun 25-3 bin dolara çýkmasý hayal. Yani daha gayret ederiz bunu 3-4 bin dolar yaparýz ve orada kalýr. Bunun için sistemlerin ve anlayýþlarýn deðiþmesi gerekiyor. Yine basýndan okuduðum kadarýyla geçtiðimiz yýl Türkiye den 4 binin üzerinde patent baþvurusu olmuþ. 8 yýl önce bu sayý 3 du. Bu konuda çok ciddi bir ilerleme var hatta artýþta biz geçen sene dünyada birinciymiþiz. 4 bin diye övünürken Amerika, in, Kore gibi ülkelerin milyon civarýnda baþvurusu olduðunu da unutmayalým. Yani o aþamayý geçmiþ ülkelere yaklaþabilmemiz çok zor. O yüzden zihniyetimizi deðiþtirmemiz gerekiyor. Bilgi yükleme, yarýþtýrma bunlar yýllardýr çocuklarýmýzýn þikayetçi olduðu bir durumdur. Bir Amerikalý ve Avrupalý bir ortaöðretim öðrencisinden bir Türk öðrencisi bildiðinin kat kat fazlasýný biliyor. ünkü o kadar çok gereksiz bilgi yüklüyoruz ki, yarýþý daha ince ayar yapabilmek için artýk çok uç bilgiler yüklüyoruz ve bunlarý soruyoruz. Ben bile kendi geçmiþime bakýyorum, üniversite dahil çok gereksiz bilgiler öðretildi. Ama bunu hocalarýmýza, öðretmenlerimize söylediðimizde ama bu çok gerekli diyorlar. Gerekli deðil, vazgeçemiyoruz. Kendi bildiðimizin, kendi sahip olduðumuzun çok önemli olduðunu düþünüyoruz. Hayatý tanýmasý gereken bir ilköðretim öðrencisine çok yüklenilmez. Bizim herhalde vermemiz gereken bilgiye nasýl ulaþýlýr, bunu öðretmemiz gerekiyor ve öðretmenlerin yardýmýyla kendi becerisini keþfetmesi ve akýl etmeyi öðrenmesi gerekiyor. Öðrencileri ince ayarla yarýþtýrmaya kalkarsak gereksiz birçok bilgiyle yüklememiz devam edecek. Benim umudum önümüzdeki 3-5 yýl içersinde bu sistemler dönüþecek. Bunlar aslýnda bir devrimdir. dan bugüne geldiðimizde önemli bir sýçramanýn ivmesini görüyoruz. Buna baðlý olarak öðretmen eðitimi ve yine fiziki ortamlarýn iyileþtirilmesi bakýmýndan dershane ve bilgisayar teknoloji sýnýflarý oldu. Fatih projesi ile çok önemli bir noktaya gelindi. Þu anda 48 bin i- pad bilgisayarýn ihalesi yapýldý. Bunlar çok önemlidir. Akýllý tahtalarýn ihaleleri yapýldý. Fýrsat eþitliði konusunda Türkiye de önemli geliþmeler oldu. Temel sorunlarla da ilgili önemli geliþmeler oldu. Bundan sonra eðitimin niteliði üzerinde daha fazla duracaðýz. Eðitimin kalitesi üzerinde daha fazla duracaðýz. Zümre öðretmenlerini biz halen anlamýþ deðiliz. Bir defa bunlarýn deðerlerini anlamamýz, bütün yöneticilerin buna odaklanmasý gerekiyor. Zümre öðretmenlerin görevleri çok önemli ve çok deðerli. Yapýlan bütün analizlerde uluslararasý düzeydeki eðitim çalýþmalarýnda sýçrama kaydeden ülkelerin yaptýðý en önemli çalýþmada zümre öðretmenlere önem veriyorlar ve lider öðretmen, gönüllü öðretmenleri öne çýkarýyorlar. Onlarýn sunumlarýný diðer öðretmenlerle paylaþýyorlar ifadelerine yer verdi. SAMSUN UN EÐÝTÝM VÝZYONU MASAYA YATIRILDI TR 83 Bölgesi nin Türkiye deki eðitim durumunun deðerlendiren Samsun Valisi Hüseyin Aksoy þöyle konuþtu: Özellikle okul öncesinde TR 83 Bölgesi nde bin 35 okulumuz var. Bunlarýn 599 u Samsun da, diðerleri de diðer illerimizdedir. Öðretmen sayýmýz 2 bin 384, öðrenci sayýmýz okul öncesinde 39 bin 87 ve Türkiye ortalamasý okullaþma oraný olarak yüzde dür. Bütün bölgedeki illerimiz bu oranýn üzerinde. Samsun yüzde olarak okul öncesindeki okullaþma oranýmýzdýr. Ýlkokulda da baktýðýmýzda okul sayýmýz bin 56, Samsun da yaklaþýk olarak 67 okulu- Eðitime farklý bakýþ amsun Valisi Hüse- Aksoy, Eðer takým teknolojik þeyleha rekabetçi bir sistemin mýz bin 955, bunun 5 Uzaktan eðitim ve bir Bu sistemin deðiþip damuz var, öðretmen sayý- Syin yaptýðýmýz iþten heyecan duymuyorsak, o iþi býrakacaðýz. Ya iþ deðiþtireceðiz ya alan deðiþtireceðiz ya da farlý bir konuma geleceðiz dedi. Yeþilyurt Demir elik A.Þ. sponsorluðunda Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan rin olmasýna raðmen öðretmenin yüz yüze insanlara kattýðý hiçbir zaman önemini yitirmemiþ ve yitirmeyecektir. Burada öðretmenin etkin oluþu çok önem arz ediyor þeklinde konuþtu. BU SÝSTEMÝN DEÐÝÞMESÝ LAZIM gelmesi lazým. Sanayide artan rekabet üniversitede de gerçekleþirse bizim dünya ile rekabet etme þansýmýz da artar. Yoksa bizim geleceðimiz nokta burasýdýr. ZÜMRE ÖÐ- RETMENLERÝN DE- ÐERLERÝNÝ ANLA- YAMADIK bini Samsun dadýr. Öðrenci sayýsýnda da TR 83 Bölgesi nde 72 bin 78 öðrenci var. Bunun 8 bin 38 i Samsun dadýr. Öðretmen baþýna düþen öðrenci sayýsý bölgemizde, 6, 7 ve 3 sayýlarý var. Derslik baþýna düþen öðrenci sayýsý Türkiye ortalamasýnýn üzerindedir. Sýrala- organize edilen Eðitime Farklý Bakýþ projesi maya baktýðýmýzda okul Eðitim sisteminin Zümre öðretmenlerinin deðerlerini anla- deðiþip, rekabetçi sistemin gelmesinin altýný çimadýklarýný belirten Samsun da baþladý. - öncesinde Samsun birinci sýrada, diðer illeri- Aralýk tarihlerinde zen OMÜ Rektörü Prof. MEB Müsteþar Yardýmcýsý Zübeyir Yýlmaz, Amisos Hotel de düzenlenecek olan TR 83 de yer alýyor. Ortaöðremizde farklý kategoriler- Dr. Hüseyin Akan, Yaygýn gazetelerde Dünya Bankasý nýn Bölgesi olan Samsun, timde de toplamda 72 yazdýðý gibi bizim 8 - araþtýrmasýna göre eðitimde puan yüksel- Amasya, orum ve Tokat illerinde yaþanan retmen var, 89 bin 658 okul var. bin 2 öð- yýldýr gösterdiðimiz gayretle gelebildiðimiz mek için milyar dolar eðitim sorunlarýna çözümler üreterek eðiti- Samsun 7. sýrada, diðer öðrenci var. Burada da nokta kiþi baþý - 2 eðitime yatýrýlmýþ olmasý gerekiyor. 24 yýlýn- bin dolar. Hatta burada min kalitesini artýrmaya illerimizde farklý kate- katkýda bulunmayý gorilerde yer alýyor. Liseye baktýðýmýzda ortaöðretimde toplam 449 okul var. Bunun 83 ü Samsun da, bunun bin 84 ve okullaþma oranlarýnda da ortaöðretimde farklý kategorilerde yer alan sýnýrlandýrmalarýmýz mevcut. 48 den 8 e kadar deðiþik alanlarda yer alan sýralardayýz. Bunlar bölgemizin genel duruma baktýðýmýzda TR 83 olarak Türkiye ortalamasýnýn üzerindeyiz. Ancak bunlar bizler için yeterli deðil. Samsun olarak baktýðýmýzda belirli oranlarda oldukça üzerinde, belirli oranlarda Türkiye ortalamasýna yakýn bir noktada ama Samsun gibi belirli ekonomik ve sosyal gibi geliþmiþlik düzeyine eriþtiðini varsaydýðýmýz bir kentte daha iyi bir konumda olmamýz gerekiyor. 99 un. yýlýnda Samsun un eðitim vizyonunu ciddi þekilde masaya yatýrdýk. OMÜ bize bu konuda çok ciddi bir þekilde katký verdi. Samsun da eðitim bütün yönleriyle masaya yatýrýldý. Bundan sonraki süreçte takip edilmesi çok önemli. YAPTIÐIN ÝÞ- TEN HEYECAN DUYMUYORSAN O ÝÞÝ BIRAK Eðitimcinin yaptýðý iþten heyecan duymadýðý takdirde o iþi býrakmasý gerektiðini ya da iþ ya da alan deðiþtirmesi gerektiðinin altýný çizen Vali Aksoy konuþmasýnda þunlarý kaydetti: Eðitimde çok önemli imkanlara sahip oluyoruz. Yeni imkanlar deðiþiyor ve geliþiyor. Samsun da yaklaþýk 85 dersliðimizin inþaatý devam ediyor. Öðretmenlerimizin duyarlýlýðý ve konuya yaklaþýmý çok önemli. Samsun da Milli Eðitim Müdürlüðümüze verdiðim talimatla baþarýyý ödüllendirmek istedik. Bizim Samsun daki baþarýlý okullardan ilk 5 ini bana çýkartýn ve getirin dedim. SBS deki, proje üretme ve sosyal faaliyet gibi belirli kriterleri ortaya koydular ve bir çalýþma çýktý. ýkan sonuçta birinci olan okulumuz Asarcýk ilçesindeki bir ilköðretim okulu çýktý. Asarcýk ilçesi bizim en mahrum olan bir ilçemizdir. Hem ekonomik hem de eðitim bakýmýndan en geri kalmýþ ilçelerimizden birisidir. Bu okulumuzdaki okul müdürümüz ve öðretmen arkadaþlarýmýz özveri içersinde bu çalýþmalarý yapýyor. Bir heyecan duyuyor ve bu heyecanýn gereðini yerine getirmek için çalýþýyor. Demek ki sosyoekonomik anlamda imkanlarýmýzýn en iyi olduðu ortamda mutlaka yüksek baþarý saðlarýz tezi çok doðru bir tez deðil. ünkü bu insan unsuru, bakýþ açýsý, konuya yaklaþým ve deðerlendirmedir. Bu Asarcýk ilçesindeki okulumuz bu noktada hepimizin kendi kendimizi sorgulamamýza fýrsat veren bir neticeyi ortaya koymuþtur. Bu bakýmdan bütün öðretmen arkadaþlarýmýz, ilçe milli eðitim müdürlerimiz, il milli eðitim müdürlerimiz konuya bu boyutu ile bakmalý ve baþarýyý daha üst noktalara taþýmak için gayretler içersinde olmalýdýr. Eðer yaptýðýmýz iþten heyecan duymuyorsak, o iþi býrakacaðýz. Heyecanýmýzý kaybetmemeliyiz. Heyecanýmýzý kaybediyorsak orada bir sorun var demektir. Ya iþ deðiþtireceðiz, ya alan deðiþtireceðiz ya da farlý bir konuma geleceðiz. Okul çaðýnda olup, okula devam etmeyen bir öðrenci varsa o ilçenin milli eðitim müdürünün uykusunun kaçmasý lazým. Kendi okulunun sorumluluk bölgesinde böyle bir öðrenci varsa okul müdürümüzün uykusunun kaçmasý lazým. ünkü o okuluna almasý gereken öðrenciyi alamamýþtýr. O öðrenci okul dýþýnda kalmýþtýr. Bu heyecaný yaþamamýz, yaþatmamýz ve en uçtaki öðretmenimize hissetmemiz gerekiyor. Eðer biz bunu yapamaz ise arzu ettiðimiz noktada olamayýz. Konuþmalarýn ardýndan çalýþtayýn gerçekleþmesinde emeði geçenlere plaketler verildi.(ýha) TÜBÝTAK projeleri hakkýnda bilgi "Ali, bütün gün zevkle, hýrsla, iþtiyakla çalýþacak. Fakat arkadaþlarýndan üstün görünmek istemeden. Onun için dürüst, gösteriþsiz iþleyecek. Yoksa iþinin fiyakasýný da öðrenmiþtir. Onun ustasý Ýstanbul'da bir tek elektrikçi idi. Bir Alman'dý. Ali'yi çok severdi. Ýþinin dalaveresini, numarasýný da öðretmiþti. Kendi kadar usta ve becerikli olanlardan daha üstün görünmenin esrarý çeviklikte, acelede, aþaðý yukarý sporda, yani gençlikte idi. Akþama, arkadaþlarýna yeni bir dost, yeni bir kafadar, ustalarýna saðlam bir iþçi kazandýrdýðýna emin ve memnun evine döndü." Duvardaki tuðlalardan her hangi birisi olmak. Diðerleri gibi. Ayný ölçüde, ayný iþlevde, ayný renkte, ayný sertlikte Sýradan demek acýmasýzca olacak. Demeyeceðim. Dilimi, kalemimi tutan düþüncelerim var bu konuda. Tek olduklarýnda hiçbir þey ifade etmeyen ama yan yana geldiðinde bir vücut olan, bir anlam kazanan binlerce organizma ve yapý yazabilirim buraya. Tuðlada kibir yok. Nereye, kimin yanýna koyarsan koy sesini çýkarmaz. Ýþini yapar. Yanýnda ki tuðlalarla daha güçlüdür sadece. Bu gücün bir parçasý olmak Ona yeter. Lafýný etmez. "Vay benim harcýmý az sürdün, geride kaldým, güneþi göremiyorum" demez. Duvar edebiyatýnda yoktur böyle bir þey. Görülmemiþtir. Ayçiçekleri de öyle. Sabah, güneþe doðru kafalarýný uzattýklarýnda, önde, cephede olanlarý sadece imrenirler, o kadar. Kýskanýp haset etmezler. Akþama doðru sýra kendilerine geldiðinde, güneþten, paylarýna düþen sarýyý sürmek için, beklerler güneþin yükselmesini. Ne güzel bir bekleyiþtir bu! Sabýrla, saygýyla, sadakatle Hikâyenin bu paragrafýnda da Ali, iþinin bütün hünerlerini bilmesine raðmen, sýradan olmayý seçiyor. Eðer tek amacý patronun gözüne girmek olsaydý, duvardaki çýkýntý bir tuðladan ya da bütün güneþi üzerine toplamaya çalýþan komik bir Milli Eðitim Müdürlüðü bünyesinde eðitim gören orta öðretim öðrencilerine TUBÝTAK projeleri hakkýnda bilgi verildi. Prof. Dr. Þeref Okuducu Mustafa Demirer illi Eðitim Mü- bünye- Mdürlüðü Matematik ve Fen Bilimleri proje çalýþmalarý bilgilendirme toplantýsý düzenlendi. sinde eðitim gören orta öðretim öðrencilerine TUBÝTAK projeleri hakkýnda bilgi verildi. TÜBÝTAK tarafýndan 24'te düzenlenmesi planlanan 45. ortaöðretim öðrencileri arasý proje yarýþmasýna yönelik Matematik ve Fen Bilimleri proje çalýþmalarý bilgilendirme toplantýsý düzenlendi. Toplantýnýn sunumunu Gazi Üniversitesi Polatlý Fen Edebiyat Fakültesi Dekaný ve ayný zamanda Sunumu Prof. Dr. Þeref Okuducu yaptý. TÜBÝTAK Proje Yarýþmalarý Ankara Bölroðlu tarafýndan karne teþvik edilmesinin Milli Eðitim Müdür dýmcýsý Mesut Kiba- TÜBÝTAK projeleri- Toplantý sonunda ge Koordinatörü Prof. þýlandý. gerektiðini belirten Vekili Ali Kurnaz ve Dr. Þeref Okuducu Toplantýya Ýlçe Okuducu, baþvurunun nasýl ve hangi ad- Yardýmcýsý Mesut Ki- Milli Eðitim Müdür yaptý. Milli Eðitim Müdürleri ve tüm lise mürese yapýlacaðý, baþbaroðlu, Prof. Dr. Þe- Okuducu, Milli Eðitim Müdür Vekili dürleri katýlmýþtýr. vuru þartlarý ve tarihleri, ödüller vb. konumundan dolayý teþekref Okuducu'ya sunu- Ali Kurnaz ve Milli Toplantýda ortaöðretim öðrencilerinin larda bilgilendirme kür etti. Eðitim Müdür Yar- yaptý. Semaver üzerine tahliller 2 Hakan ÖNSÖZ ayçiçeðinden farký kalmayacaktý. Bir insanýn çevresi ile uyum içerisinde olmasýna en büyük engel, yine kendi nefsidir. Yaþantýmýz içerisinde korumamýz gereken toplumsal dinamikleri ve bunun üzerine inþa edilmiþ paradoksu, içinden çýkýlmaz bir sorun haline getirmek yine bizim elimizdedir. Bu paradoksun üstesinden gelmek, gözlüðümüzün derecesi ile deðil, hayattan beklentilerimizle doðru orantýlýdýr. Ali bu tevazuunun karþýlýðýný, hem arkadaþlarýný kaybetmeyerek hem de patronunun takdirini kazanarak alýyor. Önceliklerimiz, bizi bu kadar kazanmaya yakýn, kaybetmeye de o kadar uzak tutmakta. Dizginler saðduyumuzun emrinde olduðu sürece sorun yok. Yalnýzca ne istediðimizi ve bunun için neleri göze alabileceðimizi kestirmemiz lazým. O kadar Baharla beraber doðaya daðýlmýþ karýncalardan, denizdeki kumlardan, Okula giderken attýðýmýz adýmlardan hiç birisini görmezden gelemeyiz. En son aldýðýmýz nefesten bir önceki, çatýdaki kiremitlerden bir tanesi, sýradan bir gün, öylesine bir tebessümle þaþýrttýðýmýz kimse, taþmadan önce suya düþen son damla, baþaðýn boynunu büken her bir buðday tanesi Hepiniz çok deðerlisiniz. Ýyi ki varsýnýz! ünkü siz koca bir yaþamýn en güzel enstantenelerisiniz. Büyük fotoðrafta görmeyi arzu ettiklerimiz, hep sizinle oluþuyor. Boþuna çekmedi o kaðnýyý, kucaðýndaki bebeyle O Ana Güle oynaya gittiler bizim için, bakmayýp hiç arkalalarýna Sýkmasaydý Hasan Tahsin, yaðmur olup yaðamazdýk düþmana, Olmasaydý bir Mehmet, hasret kalýrdýk o muazzam destana

7 ARÞAMBA ARALIK 23 7 KUTLAMA AK Parti orum Belediye Baþkan Adayý gösterilen mevcut Belediye Baþkanýmýz Sayýn Muzaffer Külcü yü kutlar, baþarýlý hizmetlerinin devamýný dileriz. orum Ulaþ Özel Halk Otobüsleri A.Þ. Yönetim Kurulu adýna Baþkan Ýsmail Hakký Melendiz (.HAK:344) KUTLAMA AK Parti orum Belediye Baþkan Adayý gösterilen mevcut Belediye Baþkanýmýz Sayýn Muzaffer Külcü yü kutlar, baþarýlý hizmetlerinin devamýný dileriz. orum Pancar Ekiciler Kooperatifi (Pankobirlik) Yönetim Kurulu adýna Baþkan Ýsmail Hakký Melendiz (.HAK:3436)

8 8 ARÞAMBA ARALIK 23 Ýnsan haklarý için yoðun mesaideyiz Enise Aðbal lýklarýmýzý sorun gibi gösterip, bundan siyasi kazanç elde Aralýk Ýnsan Haklarý Günü nedeniyle bir mesaj ya- AK Parti orum Milletvekili ve TBMM birlik ve bütünlüðünü korumaya yönelik çalýþmalarýmýz, etmeye çalýþanlara karþý; demokratik çabamýz, halkýmýzýn yýmlayan Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cahit Baðcý, insan haklarýnýn güvence altýna alýnmasý için yoðun mesai harcadýklarýný belirtti. Ýnsan haklarý sorunu, bugün bütün ülkelerin gündemindedir. Bütün ülkelerin hükümetleri, insan haklarý ihlallerine meydan vermemeyi baþlýca görev olarak kabul etmek durumundadýr. diyen Baðcý, Biz de AK Parti hükümetleri olarak bu konu üzerine titizlikle çalýþarak, halkýmýz, STÖ'ler ve tüm kurum ve kuruluþlar ve medya iþbirliði ile insan haklarý konusunda bilinçlendirmeler yapýlmasý için çalýþýlmakta ve çaba gösterilmekteyiz. 22 Cahit Baðcý halkýmýz tarafýndan da görülmekte ve bu siyasi oyunlara pirim verilmemektedir. Ýnsan haklarýnýn ve hukukun üstünlüðünün güvence altýna alýndýðý, halkýmýzýn refah ve huzurunun garanti altýna alýndýðý ve muasýr medeniyet seviyesine ulaþtýðýmýz, demokratik bir ülke inþa etmek için yoðun mesai harcýyoruz. Demokratikleþme konusundaki Hükümetimizin bu çalýþmalarý tüm dünya tarafýndan ilgiyle ve takdirle izlenmektedir. Büyük deðer verdiðimiz bu anlamlý yýldönümü vesilesiyle, Aralýk gününün, insanlarýn insan haklarý konusunda bilgilendirilmesi ve hak arama bilincinin geliþtirilmesine yýlýnda AK Parti Hükümetleri olarak göreve geldiðimiz günden beri her türlü etnik ve dini ayrýmcýlýða karþý çýkarak, demokratik, þeffaf, sorumluluk bilincine sahip, hukukun üstünlüðü ilkesine gönülden baðlý bir yönetim biçimi benimsedik. Milli zenginliðimiz olan etnik farklýrinin yönelik bir fýrsat olarak görülmesini; insan hak ve özgürlükle- hayata geçirildiði bir dünyaya ulaþýlmasýný ve her bireyin eþit olarak doðduðu bu dünyada kiþi hak ihlallerinin son bulmasýný temenni ediyor, tüm hemþerilerimin Aralýk Dünya Ýnsan Haklarý Günü nü kutluyorum. diye konuþtu. Ýhlallere dikkat çektiler HPAnkara Milletvekili Levent Gök, "Bugün C2 seçimlerinden beri tutuklu bulunan millet iradesi nihayet özgürlüðüne kavuþmuþtur ve bugün Meclis'te edilecek yeminle de artýk Sayýn Mustafa Balbay halkýna ve toplumuna hizmet etmeye her zaman olduðu gibi bu sefer milletvekili sýfatýyla devam edecektir, kendisine aramýza hoþ geldin diyoruz" dedi. CHPAnkara Milletvekili Levent Gök, Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün ve orum Milletvekili Tufan Köse ile birlikte Aralýk Dünya Ýnsan Haklarý Günü nedeniyle TBMM'de basýn toplantýsý düzenledi. CHP Ýzmir Milletvekili Mustafa Balbay'ýn Levent Gök tahliye olmasýna deðinen Gök, "4.5 yýlý aþkýn bir zamandýr tutuklu kaldýðý cezaevinden hak etmediði halde uzun süre kalan ancak mýzrak çuvala sýðmadýðý için tahliye kararý verilen Sayýn Mustafa Balbay'ýn tahliyesine yönelik gerek yurttaþlarýmýzýn gerekse CHP'lilerin duyduðu memnuniyeti belirterek sözlerimize baþlamak istiyorum. Bugün 2 seçimlerinden beri tutuklu bulunan millet iradesi nihayet özgürlüðüne kavuþmuþtur ve bugün Meclis'te edilecek yeminle de artýk Sayýn Mustafa Balbay halkýna ve toplumuna hizmet etmeye her zaman olduðu gibi bu sefer milletvekili sýfatýyla devam edecektir, kendisine aramýza hoþ geldin diyoruz" diye konuþtu. -"AKP DÖNEMÝNDE YAÞANAN ÞÜPHELÝ ASKER ÖLÜ- MÜ SAYISI BÝN 36'YA IKMIÞTIR"- 23 yýlýnda hastalýk veya "intihar" sonucu cezaevlerinde en az 25 kiþinin yaþamýný yitirdiðini ifade eden Gök, þu deðerlendirmeleri yaptý: "Yargýsýz infaz sonucu yaþamýný yitirenlerin sayýsý ise en az 33'tür. AKPiktidarý boyunca yargýsýz infaz/rasgele ateþ veya dur ihtarýna uymadýðý gerekçesiyle öldürülenlerin toplam sayýsý 456'dýr. Faili meçhul cinayetlerini sonlandýrmakla övünen Sayýn Baþbakan'a hatýrlatmalýyýz ki, bu yýl da faili meçhul cinayetlerde yedi kiþi yaþamýný yitirdi. Anayasal bir hak olan toplantý ve gösteri yürüyüþlerine yapýlan müdahalelerin doðrudan veya dolaylý sonucu olarak bu yýl dokuz kiþi hayatýný kaybetmiþtir. AKP döneminde yaþanan þüpheli asker ölümü sayýsý bin 36'ya çýkmýþtýr. - "SURÝYE'DEKÝ ATIÞMALARDAN SEKEN KURÞUN- LAR NETÝCESÝNDE BU YIL 7 KÝÞÝ HAYATINI KAYBETTÝ"- Nitekim Reyhanlý, Cilvegözü, Ceylanpýnar baþta olmak üzere sýnýr hattýnda yaþanan patlamalar veya Suriye'deki çatýþmalardan seken kurþunlar neticesinde bu yýl 7 kiþi hayatýný kaybetti, 29 kiþi de yaralandý. ivil toplum Örgütle- 7 ini 23 Ka- Sri nin sým da gerçekleþtirdikleri Aþure etkinliðinde bir araya getiren Karþýyaka Belediye Baþkaný Cevat Durak a anlamlý bir teþekkür geldi. Ýzmir Sivaslýlar Kültür Ve Dayanýþma Dernek Baþkaný Necati Þahin, Baþkan Durak ýn ziyareti sýrasýnda, teþekkürünü, Karþýyaka da 7 dernek ve federasyon bir çatý altýnda etkinlik yaptýk. Þimdiye kadar bu þekilde bir araya gelemiyorduk. Bizleri buluþturan Belediye Baþkanýmýz Cevat Durak a teþekkür ediyorum sözleriyle dile getirdi. 7 sivil toplum örgütü ile birlikte gerçekleþtirdikleri Aþure Günü etkinliðine destek olan federasyon ve il derneklerine teþekkür ziyaretleri yapan Baþkan Durak, son olarak Ýzmir Sivaslýlar Kültür Ve Dayanýþma Derneði ne gitti. Dernek Baþkaný Necati Þahin, Ege Sivaslýlar Dernekleri Federasyon Baþkaný Emin Karaçuha, orum Dernekleri Federasyon Yönetim Kurulu üyesi Kurbani Uçar, Karþýyaka Tokatlýlar Dernek Baþkaný Deniz Bektaþ ve Ýzmir de yaþayan Sivaslýlar tarafýndan karþýlanan Baþkan Durak, Anadolu nun renklerini yansýtan sivil tolum kuruluþlarý ile sýk sýk bir araya geldiðini belirterek, Aþure Günü etkinliðimize geçtiðimiz yýl 4 dernek katýlmýþtý, bu yýl 7 e ulaþtý. Gelecek yýl hedefimiz derneði bir araya getirip ortak düzenlemek olacak. Karþýyaka da ayrýca Karadeniz dernekleri ile ortaklaþa Hamsi Þenliði ni geleneksel olarak gerçekleþtiriyoruz. Bu yýl ilk kez gerçekleþtirdiðimiz Balkan Þenliði ne de 23 dernek katký koydu. Bir araya geldiðimizde güzellikleri paylaþýyoruz dedi. Ziyarette Baþkan Durak a Sivas ile ilgili kitaplar hediye eden Necati Þahin ise, Doyduðumuz kent Ýzmir de yaþýyoruz. Ancak doðduðumuz kent Sivas ý da unutmuyoruz. Dernek olarak etkinlikler yapmak istediðimizde Baþkanýmýz Cevat Durak ýn kapýlarý her zaman bize açýk oldu. Desteklerini her zaman gördük. Kendi aramýzda yapamadýðýmýz birlikteliði Baþkanýmýz Cevat Durak ile saðladýk diye konuþtu. Baþkan Durak da önemli olanýn bir arada olmak olduðunu belirterek, Karþýyaka bir Kürt sorununun çözümü konusunda da kayda deðer bir ilerleme saðlandýðý söylenemez. Yýl boyunca yaþanan muhtelif çatýþmalarda 27'si örgüt üyesi, 6'sý asker, 'i polis olmak üzere toplam 34 kiþi yaþamýný yitirmiþ, 7'si asker ve biri polis memuru olmak üzere 8 kiþi de yaralanmýþtýr. Bu yýl 7 ölüm ve 8 yaralanma kara mayýnlarýndan kaynaklanmýþtýr. Kasým sonu itibariyle 5 kiþi Tufan Köse çeþitli maddelerden toplam 2 yýl 6 ay 7 gün hapis cezasý; 5 kiþi 45 bin 374 lira para cezasý almýþtýr. 329 kiþinin yargýlanmasý 24 yýlýna sarkmýþ, 3 kiþi için 3. veya 4. Yargý paketi uygulanmýþ; 53 kiþi beraat ederken, ilgili maddeler uyarýnca gözaltýna alýnan 2 kiþiden 8'i tutuklanmýþtýr. -ÖRGÜTLENME FAALÝYETLERÝ NEDENÝYLE 23 YI- LINDA BÝN 28 KÝÞÝ GÖZALTINA ALINDI- Örgütlenme faaliyetleri nedeniyle 23 yýlýnda bin 28 kiþi gözaltýna alýnmýþ, bunlarýn 445'i tutuklanmýþtýr. Yine önemli bir kýsmý KCK Davalarý olmak üzere bin 288 kiþi toplam 252 yýl ay 5 gün hapis cezasý almýþtýr. 23 yýlýnda eylemlere müdahaleler sonucu gözaltýna alýnan 6 bin 447 kiþiden 27'si tutuklanmýþtýr. Toplantý ve Gösterilere Müdahaleler sonucu doðrudan veya dolaylý olarak ölenler 9'dur. 3 bin 97 kiþi ise yaralanmýþtýr. 52 kiþi 84 yýl 6 ay 2 gün hapis cezasý alýrken, 28 kiþi de 85 bin 38 TL adli veya idari para cezasý almýþtýr. 53 etkinlik ise yasaklanmýþtýr. AKPiktidara geldiðinde 59 bin 429 olan tutuklu/hükümlü sayýsý Ekim 23 tarihi itibariyle 4 bin 76'dýr. Aðýr hapishane koþullarýndan çocuklar da muaf deðildir. Zira bin 878 çocuk halen cezaevlerinde bulunmaktadýr. Türk Tabipler Birliði verilerine göre Aðustos 23 tarihi itibariyle 8 bin 63 kiþi yaralanarak veya kimyasal gazdan etkilenerek hastanelere/gönüllü revirlere baþvurmuþtur. Emniyet Genel Müdürlüðü verilerine göre Bayburt hariç 8 ilde Gezi Parký eylemlerine destek amaçlý düzenlenen 4 bin 9 eyleme toplam 3 milyon 545 bin kiþinin katýlmýþ, gözaltýna alýnan 5 bin 3 kiþiden 85'i tutuklanmýþtýr. Þu ana kadar hazýrlanan toplam 3 iddianamede bin 24 kiþinin "29 sayýlý Toplantý ve Gösteri Yürüyüþleri Yasasý'na muhalefet ettikleri' ve "görevini yaptýrmamak için görevli polis memuruna direndikleri' gerekçesiyle yargýlanmasý talep edilmiþtir." (A.A.) orumlular teþekkür etti Ziyarete orum Dernekleri Federasyon Yönetim Kurulu üyesi Kurbani Uçar da katýldý. Karþýyaka Belediye Baþkaný Cevat Durak a teþekkür edildi. mozaik gibi. Bu renkliliði oluþturan tüm parçalar birbirinden deðerli. Önemli olan bir araya gelip kol kola girerek güzellikleri yaþamak. Karþýyaka da bu birliktelik için önemli adýmlar attýk, gelecekte daha da etkili iþbirliklerinin olacaðýna inanýyorum dedi.(ýha) Barýþ bir insan hakký Ceren Kartan - Ýpek Özüyaðlý nsan Haklarý ÝDerneði temsilcileri, Ýnsan Haklarý Evrensel Bildirgesi'nin Kabulünün 65. Yýldönümü nedeniyle bildiri daðýttý. Eðitim Sen önünde gerçekleþtirilen bildiri daðýtýmýnda vatandaþlara haklarý hatýrlatýldý. Konuya iliþkin açýklama yapan ÝHD temsilcileri Sadýk Gençarslan ile Ali Akkaya, "Ýnsan haklarýnýn etkin bir þekilde korunabilmesi için kendi haklarýný bilmesi ve haklarý kullanabilmesi oldukça önemlidir. Ülkemizde son zamanlarda hak ve özgürlüklere iliþkin çok sayýda yasal deðiþiklik yapýlmýþ olmasýna raðmen, bu deðiþiklikler vatandaþlar tarafýndan tam olarak bilinmediði için uygulamada da etkin sonuçlar alýnamamaktadýr. Biz insan haklarý alanýnda faaliyet gösteren sivil toplum örgütü olarak her bireyin kendi temel hak ve özgürlüklerini bilmesi, savunmasý ve kullanmasý için çaba sarf etmeliyiz." Diye konuþtu. Ýþte insan haklarý bildirgesi Haklarýmýzý biliyor muyuz? Ýnsan Haklarý Evrensel Bildirgesi; Madde : aziantep Sanayi GOdasý (GSO), Gaziantep Kunduracýlar Odasý, KOSGEB, Türkiye Umum Ayakkabýcýlar Federasyonu nun destekleriyle Akort Fuarcýlýk tarafýndan düzenlenen Uluslararasý Ayakkabý, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi Fuarý (GAPSHOES), Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný Fatma Þahin in katýlýmýyla 8. kez kapýlarýný ziyaretçilerine açacak. Ortadoðu Fuar Merkezi nde (OFM), 2 Aralýk Perþembe günü saat 4: da açýlacak olan fuarda 25 firma yaklaþýk 5 markayý ziyaretçilerin beðenisine sunacak. Ayakkabý Ýnsan Haklarý Derneði temsilcileri, insan haklarýna dikkat çektiler. Bütün insanlar özgür; onur ve haklarý yönünden eþit doðarlar. Akýl ve vicdana sahiptirler ve birbirlerine karþý kardeþçe davranmalýdýrlar. Madde 2. Herkes ýrk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal ya da baþka türden kanaat, ulusal ya da toplumsal köken, mülkiyet, doðuþ veya baþka türden statü gibi herhangi bir ayrým gözetilmeksizin, bu Bildirgede belirtilen bütün hak ve özgürlüklere sahiptir. 2. Ayrýca, baðýmsýz, vesayet altýnda ya da kendi kendini yönetemeyen ya da egemenliði baþka yollardan sýnýrlanmýþ bir ülke olsun ya da olmasýn, bir kiþinin uyruðu olduðu ülke ya da memleketin siyasal, hukuksal ya da uluslararasý statüsüne üreticileri, erkek, kadýn, çocuk, spor, terlik, saraciye üreticileri, çanta, cüzdan, kemer, seyahat çantalarý, ayakkabý yan sanayi üreticileri, taban, aksesuar, tekstil, kimyevi maddeler, deri üreticileri, büyükbaþ, kösele, suni deri üreticileri, ayakkabý makinesi üreticileri, kesim, monte hazýr taban, Eðitim Sen önünde stand açýldý. dayanarak hiçbir ayrým yapýlamaz. Madde 3 Hiç kimse keyfi olarak yakalanamaz, tutuklanamaz ve sürgün edilemez. Madde 4 Hiç kimse, kölelik ya da kulluk altýnda tutulamaz; her türden kölelik ve köle ticareti yasaktýr. Madde 5 Hiç kimseye iþkence ya da zalimce, insanlýk dýþý ya da aþaðýlayýcý muamele ya da ceza uygulanamaz. Madde 6 Herkesin, nerede olursa olsun, yasa önünde bir kiþi olarak tanýnma hakký vardýr. Madde 7 Herkes yasa önünde eþittir ve ayrým gözetilmeksizin yasa tarafýndan eþit korunmaya hakký vardýr. Herkes, bu gibi ürünlerini sergileyecek. Suriye ve in gibi yabancý ülkelerden temsilcilerin de katýlacaðý fuara Gaziantep in yaný sýra, Adana, orum, Ýstanbul, Kahramanmaraþ, Kayseri, Konya, Antakya, Samsun, Þanlýurfa, Bolu, Ýzmir ve Bildirgeye aykýrý herhangi bir ayrýmcýlýða ve ayrýmcý kýþkýrtmalara karþý eþit korunma hakkýna sahiptir. Madde 8 Herkesin anayasa ya da yasayla tanýnmýþ temel haklarýný ihlal eden eylemlere karþý yetkili ulusal mahkemeler eliyle etkin bir yargý yolundan yararlanma hakký vardýr. Madde 9 Hiç kimse keyfi olarak yakalanamaz, tutuklanamaz ve sürgün edilemez. Madde Herkesin, hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesinde ve kendisine herhangi bir suç isnadýnda baðýmsýz ve yansýz bir mahkeme tarafýndan tam bir eþitlikle, hakça ve kamuya açýk olarak yargýlanmaya hakký vardýr. Ayakkabý fuarýna katýlým Kýrklareli nden de temsilciler yer alacak. Ortadoðu ülkeleri ve Türki Cumhuriyetleri nde n olmak üzere yaklaþýk 2 bin kiþinin ziyaret etmesinin beklendiði fuar 4 gün süreyle :- 9: saatleri arasýnda ziyaretçilerini aðýrlayacak.(ýha)

9 Özgürlükler yeni anayasa ile taçlandýrýlmalý Enise Aðbal M emur-sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk-Sen orum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, Özgürlükler yeni anayasa ile taçlandýrýlmalý dedi. Aralýk Dünya Ýnsan Haklarý Günü nedeniyle mesaj yayýnlayan Saatçi, Memur-Sen in, kurulduðu günden itibaren üyelerinin sosyal, ekonomik, mesleki hak ve menfaatlerini korumanýn yaný sýra dünyanýn neresinde olursa olsun insana ve insanlýða dair her sorunu önemseyen, çözümü önceleyen bir anlayýþla her türlü haksýzlýða ve hukuksuzluða karþý çýkmayý temel bir amaç edindiðini kaydetti. Ýnsan haklarýyla ilgili Memur-Sen in yaptýðý çalýþmalar ve verdiði mücadeleler hakkýnda da açýklamalarda bulunan Saatçi, mesajýnda þu bilgilere yer verdi; Memur- Sen de üyelerinin ve kamu görevlilerinin haklarýnýn korunmasý ve artýrýlmasýnýn yaný sýra tüm insanlarýn temel hak ve özgürlüklerin geniþletilmesi, her türlü vesayetin ve ötekileþtirmenin ortadan kaldýrýlmasý için büyük mücadeleler vermiþtir, vermeye devam edecektir. Memur-Sen, toplu sözleþmeye de toplumsal sözleþmeye de 'evet' diyerek yaptýðý 'Ortak Akýl Mitingleri' baþta olmak üzere, kamu görevlilerinin karþýlaþtýðý kýlýk-kýyafet yasaðýnýn sona erdirilmesi, 'özüm Süreci'nde bizatihi aktör olarak birçok projenin ya öncüsü ya da paydaþý oldu. Memur-Sen, sadece Türkiye'de deðil dünyanýn ve Ýslam coðrafyasýnda yaþanan her türlü zulüm ve baskýnýn da sona ermesi için mücadele etti. Baþta Mýsýr, Suriye, Arakan, Doðu Türkistan ve Irak olmak üzere insanlýðý yakýndan ilgilendiren tüm meselelerde öncülük etti. Memur-Sen, sadece bugün deðil her zaman, insanlar arasýnda ýrk, din, renk, yaþ, cinsiyet ayýrýmý yapmadan sevgi, saygý, dostluk duygularýný geliþtirmenin toplum olarak herkesin görev ve sorumluluðunda olduðunun bilincindedir. Hukukun üstünlüðünün kabul edildiði tüm yönetim biçimlerinde insanlar için olmazsa olmaz haklar vardýr. Ýnsanoðlu için hürriyet, eþitlik, yaþama hakký, din ve vicdan özgürlüðü hakký, adil yargýlanma hakký, özel hayatýn masuniyeti, þeref ve haysiyetin korunmasý her þeyden daha önemlidir. Hukuk devleti ilkesini benimseyen tüm sistemlerde kiþisel haklar koruma altýna alýnmýþtýr. Yine, Yüce dinimiz Ýslam da bin 4 sene önce insan haklarýný garanti altýna almýþtýr. Haksýz yere adam öldürmek bütün insanlarý öldürmek, bir caný kurtarmak da bütün insanlarý kurtarmak gibi kabul edilmiþtir. Hz. Peygamber de insanlarýn can, mal ve ýrzlarýnýn mukaddes olup her türlü tecavüzden korunduðunu bütün insanlýða ilan etmiþtir. Ýnsanlarý alaya almak, kötü lakapla çaðýrmak, onlar hakkýnda kötü zanda bulunmak, onlarýn kusurlarýný araþtýrmak ve kiþileri çekiþtirmek de yasaklanmýþtýr. Ýnsan haklarý konusunda bizleri ýsrarla uyaran Hz. Peygamber (s.a.s) kiþilik haklarýna saygýlý olmayý öðütlemiþ, aykýrý davrananlarý kýnamýþ ve kul hakkýnýn hak sahibi tarafýndan affedilmedikçe Allah tarafýndan da affedilmeyeceðini belirtmiþtir. Ülkemizde de insan haklarýnýn korunmasý amacýyla son yýllarda önemli adýmlar atýlmýþ, atýlmaya da devam edilmektedir. Yapýlan hukuki düzenlemelerle devlet ve vatandaþ arasýnda kaynaþmanýn saðlanmasý, ötekileþtirme anlayýþýna son verilmesi, dil, din, vicdan ve düþünce hürriyetinin önündeki engellerin kaldýrýlmasý amaçlanmýþ ve büyük oranda baþarýlý olunmuþtur. Memur-Sen olarak haklarýn sýralanýp, sýnýrlandýrýldýðý darbe Anayasasý'ndan özgürlüklerin ve daha çok demokrasinin önünü açan yeni anayasaya geçiþin biran önce saðlanmasý en önemli talebimizdir. Ýnsan haklarýnýn korunmasý ve geliþtirilmesi konusunda devletin, sivil toplum kuruluþlarýnýn, medyanýn ve toplumun bütün fertlerinin iþbirliði yapmasýnýn önemini bir kez daha anýmsatýyoruz. Bu vesileyle bütün insanlýðýn daha özgür, daha eþit ve insan onurunun daha fazla korunduðu bir zeminde Ýnsan Haklarý Günü nü kutlamak istiyor ve çalýþýyoruz. DES, Sungurlu Ýlçe Temsilciliði ni açtý emokrat Eðitimciler Sendikasý (DES) Sungurlu Ýlçe DTemsilciliði ni açtý. Sungurlu Ýlçe Temsilciliði görevine Ýbrahim Býçak getirildi. Yönetim Kurulu üyeleri Yüksel Say, Gazi Gevþek, Kenan Taþkýn, Ömer Faruk Alkan ve Mesut etinoðlu nun hazýr bulunduðu bir basýn açýklamasý düzenleyen DES Ýl Baþkaný Nihat Örs, Sungurlu ilçe temsilciliðini faaliyete geçirerek teþkilatlanma çalýþmalarýna devam ettiklerini söyledi. Demokrat Eðitimciler Sendikasý'nýn emin adýmlarla yolunda yürümeye devam ettiðini söyleyen Ýl Baþkaný Örs, Sungurlu da teþkilatlanma çalýþmalarýnýn neticesinde ilçe temsilciliðini faaliyet geçirmenin mutluluðunu yaþadýklarýný belirtti. Örs þöyle dedi; Ýbrahim Býçak'ýn Sungurlu ilçe baþkanýmýz olmasý ile sendikamýz güçlenerek yoluna devam edecek. Ýbrahim Bey, eðitimde olanlarý yakýndan takip eden, samimi ve üretken bir arkadaþýmýz. Kendisi ile beraber DES çatýsý altýnda olmaktan mutluyuz. Sungurlu'da sendikamýzýn sesini duyuracaðýna yürekten inanýyoruz. Kendisine her konuda destek olacaðýmýzý belirterek baþarýlar diliyoruz. Eðitime daha fazla pay ayrýlmasýný istiyoruz DES Ýl Baþkaný Nihat Örs 24 bütçesi hakkýnda da deðerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin 24 yýlý eðitim bütçesinin 55,7 milyar lirayla Cumhuriyet tarihinin Ahmet Saatçi DES Sungurlu Ýlçe Temsilciliði görevine Ýbrahim Býçak getirildi. Demokrat Eðitimciler Sendikasý (DES) Sungurlu Ýlçe Temsilciliði ni açtý. en yüksek bütçesi olmasýna raðmen OECD ve AB ortalamasýnýn oldukça altýnda kaldýðýný söyleyen Örs, 24 eðitim bütçesinin yüzde 78'i personel maaþlarýna ve SGK primlerine ayrýlmýþ durumda olduðunu ve 24 eðitim bütçesinin, Türkiye'nin kalabalýk genç nüfusa sahip olmasý, öðretmen, okul, derslik açýðýnda önemli sýkýntýlarý bulunmasý ve nitelikli eðitim baþta olmak üzere eðitimde fýrsat ve kalite eþitliði ile ilgili ciddi eksiklikleri nedeniyle 24 yýlýnda da gelenekselleþmiþ sorun ve problemleri yaþamaya devam etmesinin mukadder olduðunu ifade etti. Herkese eþit, kaliteli ve parasýz eðitim hakký için eðitime daha fazla pay ayrýlmasý gerektiðini ifade eden Örs, okullarda para toplanmasý ayýbýna son verilmesini ve buna baðlý olarak okullara yeterli ödenek ayrýlmasý için eðitime daha fazla pay ayrýlmasýnýn önemine dikkat çekti. Öðretmen, hizmetli, güvenlik görevlisi ve yardýmcý personel açýðýnýn kapatýlmasý ve iþ güvencesiz çalýþtýrýlan vekil öðretmen uygulamasýnýn kaldýrýlmasý için eðitime daha fazla pay ayrýlmasý gerektiði görüþünü ileri süren Örs, þöyle devam etti; Üniversitelerin nitelikli, demokratik, özerk, bilimsel, çaðdaþ, öðrenci merkezli bir yapýya kavuþturulmasý için eðitime daha fazla pay ayrýlmasýný istiyoruz. Temel ve anayasal bir hak olan eðitim hakkýnýn eþit ve nitelikli bir þekilde her çocuðumuza sunulmasý için eðitime daha fazla pay ayrýlmasýný istiyoruz. Yoksulluk sýnýrýnda bir ücrete talim ettirilen, yüzde 3-4 'lük zamlarla canýndan bezdirilen öðretmenlerimize ve tüm eðitim çalýþanlarýna insan onuruna yakýþýr bir ücret ödenmesi için eðitime daha fazla pay ayrýlmasýný istiyoruz. DES; samimiyet, birlik, beraberlik ve güvenin adresi Sungurlu Ýlçe Temsilciliði görevine getirilen Ýbrahim Býçak, Demokrat Eðitimciler Sendikasý'nýn samimiyetle faaliyet gösteren bir sendika olduðunu söyleyerek DES çatýsý altýnda olmaktan mutluluk duyduðunu ifade etti. Niceliðin önemsenmesinden çok niteliðin ön plana çýkmasý gerektiðinin altýný çizen DES Sungurlu Ýlçe Baþkaný Ýbrahim Býçak, DES bunun en güzel örneklerini veren bir sendika. Sendikanýn bütün imkânlarýný üyelerinin menfaatine kullanan, zor zamanlarýnda onlarýn yanýnda olan, adaletin hâkim olmasý için çalýþan bir sendika. En önemlisi de bu sendikada samimiyet, birlik ve beraberlik havasý var. Bunun için DES çatýsý altýnda olmaktan mutluyum. Ýnþallah Sungurlu'da eðitim adýna güzel faaliyetler yapmaya gayret edeceðim. alýþma hayatýnýn zorluklarýna çözüm önerileri getirerek adaletin hâkim olduðu bir ortamýn oluþmasýna katkýda bulunacaðým. diye konuþtu. (.HAK:3439) nkara Sinema ADerneði tarafýndan Kültür ve Turizm Bakanlýðý'nýn katkýlarýyla Sinop'ta düzenlenen 8. Gezici Film Festivali, yönetmenliðini Uður Yücel'in yaptýðý ve baþrollerini Cenk Medet Alibeyoðlu, Ahmet Rýfat Sungar, Þebnem Bozoklu'nun paylaþtýðý "Soðuk" adlý filmin gösterimi ile sona erdi. Ankara Sinema Derneði tarafýndan Kültür Ve Turizm Bakanlýðý'nýn katkýlarýyla Sinop'ta düzenlenen 8. Gezici Film Festivali, yönetmenliðini Uður Yücel'in yaptýðý ve baþrollerini Cenk Medet Alibeyoðlu, Ahmet Rýfat Sungar, Þebnem Bozoklu'nun paylaþtýðý "Soðuk" adlý filmin gösterimi ile sona erdi. Sinop Kültür ve Turizm Derneði Baþkaný Fahri Bostan, Halk Eðitim Merkezi'ndeki gösterimin ardýndan yaptýðý konuþmada, 4 gün süren film festivalinde dünya ve Türk sinemasýnýn ödüllü filmleri ile ünlü oyuncular ve yönetmenlerini aðýrlayan Sinop'ta yaklaþýk 4 bin kiþinin film izleme olanaðý bulduðunu söyledi. Gezici Film Festival kapsamýnda bu yýl ilk kez Ayancýk ve Erfelek ilçelerinde de film gösterimi yapýldýðýný belirten Bostan, "Bir gün de olsa ilçelerimizde film festivaline gösterilen yoðun ilgi bizi oldukça mutlu etti. Bu arada festivale büyük katký saðlayan ARÞAMBA ARALIK 23 9 Sinop 8. Gezici Film Festivali ne orum dan katýlým oldu. orum dan festivale katýlým Sinop Valiliði, Sinop Belediyesi ile Sinop Kültür ve Turizm Derneði üyelerimize ve destek saðlayanlara buradan ve yürekten teþekkür ediyorum" dedi. Ankara Sinema Derneði Baþkaný Ahmet Boyacýoðlu ise "Yaðmur yaðdý, kar yaðdý ama Sinoplularýn festivale ilgisi dört gün boyunca vardý. Festival için Kastamonu'dan,Sams un'dan,orum'dan ve Sinop'un ilçelerinden çok sayýda gelenler olmuþ, bu bizi çok mutlu etti" diye konuþtu. Festival boyunca filmlere olan yoðun ilginin kendilerini mutlu ettiðini belirten Boyacýoðlu, þöyle devam etti: "Sinop'ta sinema olmayýþýnýn eksikliðini burada gördük. En kýsa sürede bu kente sinema salonu yapýlmasý için gerekli çalýþmalar için uðraþ vereceðiz. Geçtiðimiz yýllarda kiþilik cep sinemasý dediðimiz Deniz Sinemasý'nda festival filmlerini izliyorduk, sýðmýyorduk. Bu yýl 4 kiþilik Halk Eðitim Salonunda festival filmleri izlendi. Bu kapsamda bu yýl Sinop'ta yapýlan festivalde teknik þartlarýn daha iyi olmasý nedeniyle daha fazla seyirciye hitap edildi. Dört gün boyunca Sinop festivalinden çok mutlu olarak ayrýlýyoruz. Buradan sayýn valimize, belediye baþkanýmýza Kültür ve Turizm Derneði üyelerine ve emeði geçenlere teþekkür ediyorum." (A.A.) KUTLAMA AK Parti orum Belediye Baþkan Adayý gösterilen mevcut Belediye Baþkanýmýz Sayýn Muzaffer Külcü yü kutlar, baþarýlý hizmetlerinin devamýný dilerim. Zevk Oto Diyazn Ltd. Þti. Mehmet-Emre Özkara

10 ARÞAMBA ARALIK 23 orum un Ortaköy ilçesinde bulunan ve günümüzden 3 bin 5 yýl önce Hitit Medeniyeti ne evsahipliði yapan Þapinuva Örenyeri nin, tarihi tabletlere göre dünyanýn ilk ticaret borsasý olduðu biliniyor. orum sahip çýkmayýnca... Kütahya dan ilk borsa çýkýþý Þapinuva mý, Aizanoi mi? D Kütahya ile ilgili turizm tanýtýmlarda Aizanoi Dünyanýn ilk borsasý olarak yer alýyor. Recep Mebet ünyanýn ilk borsasýnýn Kütahya nýn avdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti nde bulunduðu iddia edildi. Son yýllarda turizm hamleleriyle Ege Bölgesi nde ön plana çýkmaya çalýþan Kütahya, orum a ait olan tarihin ilk ticaret borsasý ünvanýna sahip çýktý. Bilindiði üzere orum un Ortaköy ilçesinde bulunan ve günümüzden 3 bin 5 yýl önce Hitit Medeniyeti ne evsahipliði yapan Þapinuva Örenyeri nin, tarihi tabletlere göre dünyanýn ilk ticaret borsasý olduðu açýklanmýþtý. Devam eden arkeolojik kazýlarda elde edilen bilimsel bulgular üzerine orum a davet edilen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu ve beraberindeki heyet, 27 yýlýnda Þapinuva yý gezerek tarihi borsada incelemelerde bulunmuþtu. Tarihin ilk ticaret binasý olarak da bilinen örenyerindeki,5 ton kapasiteli tahýl küplerini inceleyen Rifat Hisarcýklýoðlu, Anadolu nun dünya ticaretindeki köklü yeri ve önemine vurgu yapmýþtý. Aradan geçen sürede Þapinuva ile ilgili herhangi bir turizm yatýrýmý yapýlmamasý ve tanýtým eksikliði yüzünden bugün orum dünyanýn ilk borsasý ünvanýný Þapinuva dan 75 yýl sonra kurulan Kütahya nýn Aizanoi kentine kaptýrdý. KÜTAHYA, TANITIMDA KULLANIYOR Þapinuva Örenyeri nin, dünyanýn ilk ticaret borsasý olduðu açýklanmýþtý. Aizanoi Antik Kenti, Kütahya nýn tarihi ve turizm deðerleri arasýnda yer alýyor. Kütahya Ticaret Borsasý nýn resmi internet sitesinde Dünyanýn ilk borsasýnýn avdarhisar ilçesinde olduðunu biliyor muydunuz? baþlýðýyla yer alan yazýda þu bilgilere yer veriliyor: Günümüzden yaklaþýk 75 yýl önce inþa edilen Aizanoi Binasýnda hem borsa iþlemleri yapýlmýþ, hem Roma Ýmparatoru Dioeletianus'un enflasyonla mücadele amacýyla hazýrladýðý mal satýþ bedelleri taþ bloklar üzerinde duyurulmuþtur. Dünyanýn ilk borsasý, Kütahya avdarhisar'da bulunuyor. MS II. Yüzyýlýn sonlarýnda gýda pazarý (Macellum) olarak kullanýlmýþ olan Aizanoi'nin taþ bloklarýnda Roma Ýmparatoru Dioeletianus'un MS 3 yýlýnda enflasyonla mücadele için yaptýðý fiyat tespitlerinin bir kopyasý da mevcut. Bu yazýlarla imparatorlu pazarlarýnda satýlan tüm mallarýn satýþ ücretleri ilan edilmiþ. Aizanoi, bu haliyle dünyadaki ilk borsa binalarýndan biri olma özelliðini taþýyor. Bugünün ticaret borsalarý niteliðindeki gýda pazarý bundan tam 75 yýl önce MS 25 de kuruldu. Kuruluþundan 5 yýl sonra MS 3 yýlýndan itibaren ise hem borsa iþlemleri yapýldý, hem de enflasyonla mücadele amacýyla fiyat tespitleri ilan edildi. O devirde iþlem gören mallarýn fiyatlarý sabitleþtirilmiþ, ülke genelinde enflasyona karþý tedbir alýnmýþ. Üretilen mallar arasýnda çapraz fiyatlandýrma yapýlarak fahiþ fiyattan mal alýmý engellenmiþtir. Sýkýþtýrýlmýþ ahþap, talaþ ve aðaç parçalarýndan elde edilen pelet, çevreci bir yakýt olarak dikkat çekiyor. Piramit Kazan dan bir ilk Kömürden daha ekonomik ýsýtma sistemi geliþtirdi Recep Mebet Geliþmekte olan pek çok ülkede küçük ve orta ölçekli hýzar tozu veya orum Küçük Sanayi Sitesi nde faüretim noktalarýnda toplamda kayda aliyet gösteren Piramit Kazan, Pedeðer miktarlarda yaþ toz talaþ ve benlet Yakýtlý Kat Kaloriferi Kazaný üretizeri ahþap atýklar oluþuyor ve bunlarýn mine baþladý. etkin bir þekilde deðerlendirilememesi Kömürden daha ekonomik ýsýnma hatta deðersiz olduðunun düþünülmesi imkaný saðlayan yeni sistemi tanýtan sonucu büyük kayýplar oluþuyor. Ayný Piramit Kazan sahibi Murat Dinçer, þekilde çevreyi de olumsuz anlamda et Pelet yakýcýlý kat kaloriferi kazanlarý kiliyor. ile orum da bir ilke imza atýyoruz Öyle ki deðerlendirilemeyen bu dedi. yaþ talaþlarýn uzun süre bekletilmesi yisýkýþtýrýlmýþ ahþap, talaþ ve aðaç ne metan gazý oluþumuna sebebiyet veparçalarýndan elde edilen peletin çevreriyor. Metan gazýnýn kirletici etkisi karci ve ekonomik bir yakýt olduðunu vurbondioksit gazýnýn kirletici etkisinden Murat Dinçer gulayan Murat Dinçer, atýk miktarý ve 2 kat daha fazla. Ayrýca orman atýklakül oranýnýn da oldukça düþük olduðurýnýn da toplanarak deðerlendirilemenu söyledi. mesi sebebiyle, kendiliðinden alev alarak yangýna seürettikleri kazanýn deposundaki yakýtý otomatik bebiyet vermesi de yine göz ardý edilen ve kaynaklaolarak yanma haznesine alýp ateþlediðini anlatan rýmýzýn kontrolsüz þekilde kaybolmasýna sebep olan Dinçer, geliþtirdikleri sistemin büyük ilgi gördüðünü önemli bir durum. kaydetti. Ahþap pelletler, kuru ve homojen partikül bühermetik kombi gibi de kullanýlabilen sistemin yüklüðüne sahip aðaç talaþlarýnýn, yüksek yoðunlukýsýnmanýn yaný sýra sýcak su ihtiyacýna da cevap vereta sýkýþtýrýlarak, yüksek kalorifik deðere, kolay taþýbildiðini belirten Dinçer, açýklamalarýný þöyle sürdürnabilirliðe sahip ve otomatik yakmaya uygun formda dü: küçük silindirik granül yakýtlara çevrilmiþ yinelenebilir, temiz bir alternatif yakýt. 2 yýlýndan bu yana kaliteli imalat ve hizmet anlayýþý ile katý yakýt kazanlarý üretimi yapýyoruz. Evlerde, iþ yerlerinde, fabrikalarda, otellerde, Kazan üretiminde verimlilik, estetik ve kolay kullapansiyonlarda, sitelerdeki toplu kalorifer sistemlerinnýmý hedefleyen ürünler geliþtiriyoruz. Üretimini de, apartmanlarda, müstakil yerleþim alanlarýnda biyaptýðýmýz kazanlar Türkiye nin bir çok noktasýnda oyakýt pellet kullanabilir. kullanýlýyor. Üretimini yaptýðýmýz kazanlar hakkýnda detaylý Yeni geliþtirdiðimiz Pelet Yakýtlý Kat Kalorifebilgi almak isteyenleri adlý ri Kazaný ile orum un da içerisinde bulunduðu bölinternet sitemize ve Küçük Sanayi Sitesi 2. Cadde gede bir ilke imza attýk. Yüksek verim, otomatik konnumara 5 deki atölyemize bekliyoruz. trol, düþük yakýt sarfiyatý ve montaj kolaylýðý gibi avantajlara sahip olan bu yeni sistemi, Hayal ettiðiniz konfor artýk evinizde sloganýyla piyasaya sunduk. PELET YAKIT NEDÝR? Þapinuva, günümüzden 3 bin 5 yýl önce Hitit Medeniyeti ne evsahipliði yaptý. Tarihi bulgulara göre Hititler in Þapinuva daki dev silolarda tahýl depoladýðý ve takas sistemi ile ticaret yaptýðý biliniyor. Günümüzde yüksek enerji maliyetleri ve küresel ýsýnma dünya çapýnda bir sorun haline geldi. Buna karþýn yinelenebilir enerji kaynaklarýnýn deðerlendirilmesi için yeni teknolojiler geliþtirildi ve var olan metotlar çeþitlendirildi. Orman artýklarý, ahþap toz ve talaþlarý ve üretim artýðý olan masif artýklarýn deðerlendirilmesi bu kapsamda yinelenebilir enerji kaynaklarý çevriminde yer alýyor. Bu noktada en mükemmel örnek, ýsý enerjisi üretimi için yüksek kaliteli pellet üretim teknolojisi. Ahþap pelletleri, metan gazý emisyonuna sebep olan fosil yakýtlarýn aksine küresel ýsýnmayý önleme konusunda 2 kat fazla pozitif etkiye sahip. Piramit Kazan, Pelet Yakýtlý Kat Kaloriferi sistemi üretti.

11 ARÞAMBA ARALIK 23 Yöresel kýyafetlerimiz Japonya da sergilendi Japonya da düzenlenen defilede orum yöresi kýyafetleri de podyumda yerini aldý. Japonlar, Türkiye'nin Moda Dünyasý adlý defileye büyük ilgi gösterdi. Recep Mebet orum yöresi kýyafetleri, Japonya da düzenlenen defilede sergilendi. Japonya'nýn baþkenti Tokyo'da Yunus Emre Enstitüsü'nün düzenlendiði "Türkiye'nin Moda Dünyasý" adlý defile büyük ilgi gördü. Anadolu Ajansý nýn haberine göre defilede, Ankara Olgunlaþma Enstitüsü ve Japon Bunka Gakuen Moda Üniversitesi'nin ortak hazýrladýðý kýyafetler sergilendi. Tokyo Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Müdürü Telat Aydýn Japonya'da Türk modasý ile Türk kumaþlarýný da tanýtmayý hedeflediklerini belirterek, Yunus Emre Enstitüsü ile Bunka Gakuen Moda Üniversitesi iþbirliðinin ilk yýlýný tamamladýklarýný kaydetti. Aydýn, Türkiye'den çeþitli ihracatçý birliklerinin de desteðiyle sadece kumaþ de- ðil, deri ve benzeri tekstil ürünlerini de Japonya'da tanýtmayý istediklerini ifade ederek, defileye ülkedeki moda dünyasýnýn yaný sýra Japon kumaþ ithalatçýlarýnýn da ilgi gösterdiðini anlattý. Koleksiyonda Bursa, Elazýð, Mardin, Bodrum ve orum bölgelerine ait yöresel kýyafetler ile kaftanlar, oya iþlemeli elbiseler, gelinlik ve abiyelerden oluþan 36 parça Japonlarýn beðenisine sunulurken, Bunka Moda Gakuen Üniversitesi öðrencileri de Türk kumaþlarýndan yapýlan kendi tasarladýklarý erkek kýyafetlerini tanýttý. YÖRESEL KIYAFETLER Defilede, Ankara Olgunlaþma Enstitüsü koleksiyonundan derlenen Anadolu'nun tarihi motifleri ile süslenmiþ yöresel kýyafetlerinin yaný sýra Osmanlý kaftan serisi, geleneksel gelinlikler ve abiyeler de sergilendi. Ünlü Japon modacý Kansai Yamamato'nun da izlediði defileye Japonya'nýn önde gelen medya kuruluþlarý da yoðun ilgi gösterdi. Defileye Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Serdar Kýlýç'ýn yaný sýra birçok yetkili de katýldý. Tokyo'daki Bunka Gakuen Moda Üniversitesi, dünyanýn önde gelen moda üniversitelerinden biri olarak biliniyor. Meþhur moda Cý Kenzo'nun da mezun olduðu üniversitenin yaklaþýk bin öðrencisi bulunuyor. Arya Et, Keskinoðlu ve Has Tavuk bayii oldu Tokyo Yunus Emre Türk Kültür Merkezi, düzenlenen organizasyona evsahipliði yaptý. A Recep Mebet rya Et, Keskinoðlu Piliç ve Has Tavuk bayiliðini aldý. Sektörde yaklaþýk 2 yýlý geride býraktýklarýný anlatan Arya Et yetkilisi Abdullah Þahin, beyaz et ürünleri alanýnda Türkiye nin seçkin markalý ürünlerini satýþa sunduklarýný söyledi. Elle kesilen ve kuru yolum yapýlarak piyasaya sunulan Has Tavuk ürünlerinin Helal Gýda sertifikasý sahibi olduðunu hatýrlatan Abdullah Þahin, beyaz etin yaný sýra kýrmýzý et Abdullah Þahin (solda), Keskinoðlu Piliç ve Has Tavuk bayiliðini aldýklarýný söyledi. ürünlerini de müþterilerinin beðenisine sunduklarýný kaydetti. Veteriner hekim kontrolünde kesimi yapýlarak hazýrlanan et ürünlerini, güleryüzlü personelimizle satýþa sunuyoruz diyen Þahin, Et ürünlerinde güvenilir adres olan Arya Et i yakýndan tanýmak ve ürünlerimiz hakkýnda detaylý bilgi almak isteyen herkesi Gülabibey Mahallesi Cemilbey Caddesi Gülþen Leblebi yaný numara 69/D de hizmet veren iþyerimize bekliyoruz diye konuþtu. Arya Et, Gülabibey Mahallesi Cemilbey Caddesi Gülþen Leblebi yaný numara 69/D de hizmet veriyor. Halil Ayaþ, Her marka ve model, binek ve ticari araçlar için ikinci el yedek parça satýþý yapýyoruz dedi. Ýrfan Oto hizmette H Recep Mebet alil Ayaþ ýn sahibi olduðu Ýrfan Oto, Küçük Sanayi Sitesi (KSS) Sanayi Caddesi Yeni Bloklar numara 9 de hizmete girdi. alýþmalarý hakkýnda bilgi veren Halil Ayaþ, Her marka ve model, binek ve ticari araçlar için ikinci el yedek parça satýþý yapýyoruz dedi. Otomotiv sanayisinin orijinal yedek parça ihtiyacýna yönelik çözümler sunduklarýný anlatan Ayaþ, Kapaktan þanzýmana, krank milinden dinamoya, klima kompresöründen hava yastýðýna, motor beyninden kalorifer aksamýna kadar yüzlerce çeþit çýkma parçanýn toptan ve perakende satýþýný gerçekleþtiriyoruz. Satýþa sunduðumuz ikinci el yedek parçalar ve tedarik hizmetlerimiz hakkýnda detaylý bilgi almak isteyen herkesi Ýrfan Oto ya davet ediyoruz diye konuþtu. Ayaþ, otomotiv sanayisinin çýkma yedek parça ihtiyacýný karþýladýklarýný söyledi. Zeren Otomotiv den kýþ bakýmý fýrsatlarý A Recep Mebet þaðý Sanayi. elik Caddesi numara 8 de faaliyet gösteren Zeren Otomotiv de kýþ bakýmý kampanyasý baþladý. Zeren Otomotiv sahibi Ýzzet Gürkeskin, düzenledikleri kampanya çerçevesinde otomobil ve ticari araç sahiplerine cazip fiyat ve ödeme seçenekleri sunduklarýný söyledi. Her marka ve model, binek ve ticari aracýn bakým ve onarýmlarýný itina ile gerçekleþtiriyoruz diyen Ýzzet Gürkeskin, kaporta, boya, mekanik ve elektrik alanlarýnda hizmet verdiklerini kaydetti. Sektördeki 3 yýllýk tecrübesini kendi iþyeriyle hizmete dönüþtürdüðünü belirten Gürkeskin, kasko ve trafik sigortalý araçlarýn onarým iþlerini de yaptýklarýný ifade etti. Acil yol yardýmý çerçevesinde 7 gün 24 saat müþterilerinin hizmetinde Ýrfan Oto, KSS Sanayi Caddesi Yeni Bloklar numara 9 de hizmete girdi. olduklarýný vurgulayan Gürkeskin, Kampanyamýz hak- kýnda detaylý bilgi almak isteyen herkesi Aþaðý Sanayi o- rum Ambarý yanýnda hizmet veren servisimize bekliyoruz Zeren Otomotiv sahibi Ýzzet Gürkeskin, kampanya hakkýnda bilgi verdi. Aþaðý Sanayi de hizmet veren Zeren Otomotiv de kýþ bakýmý kampanyasý baþladý.

12 2 ARÞAMBA ARALIK 23 Zirai don uyarýsý! Y apýlan son meteorolojik analiz ve tahminlere göre, önümüzdeki 3 gün boyunca Karadeniz kýyý kesiminde hafif, iç kesimlerde ise kuvvetli don olayý bekleniyor. Meteoroloji Bölge Müdürlüðü nden yapýlan açýklamada, don olayýnýn yol açabileceði olumsuzluklara karþý, tarýmsal faaliyette bulunan üreticiler baþta olmak üzere, ilgililerin ve vatandaþlarýn dikkatli ve tedbirli olmalarý istendi. Karlý-buzlu zemine dikkat! Enise Aðbal nabiliyor. Gençlerde ise yaygýn olarak bilek kemiði kýrýklarý oluyor. Mümkünse orum Elitpark Hastanesi Ortopedi ve yaþlýlar sokaða çýkmasýn. diye konuþtu. Travmatoloji Uzmaný Op. Dr. Cumhur Özdemir Üremen, karlý ve buzlu zeüremen, düþmeye baðlý yaralanmaminlere karþý dikkatli olunmasý uyarýsýnlarda vatandaþlarýn en kýsa sürede en yada bulundu. kýn saðlýk kuruluþlarýna baþvurmalarý gerektiðini söyledi. Kýþ aylarýnda kar yaðýþýnýn yoðun olmasý nedeni ile kayarak düþmenin inkarlý ve buzlu zeminlerde yapýlmasan saðlýðýný olumsuz etkilediðini, özelsý gerekenler hakkýnda da bilgi veren likle yaþlýlarýn bu konuda daha dikkatli Üremen, þunlarý söyledi; Buzlu ve karlý olmalarý gerektiðini dile getiren Üremen, havalarda gideceðiniz yere ulaþmak için kayarak düþmenin ciddi sakatlýklara ve acele etmeyin. Fazla kullanýmdan dolayý ölümlere neden olabileceðini dile getirdi. kar ve buzlanmanýn daha az olacaðý ana caddeleri tercih edin. Kestirme yollarý Kayarak düþmelerde özellikle yaþlýkullanmayýn. Mümkünse yokuþtan çýklarda uzun süre iyileþmeyen kýrýklar meymayýn. Yokuþ aþaðý inerken de destek dana gelebildiðini kaydeden Üremen, alabilmek için tutunabilecek nesneler Düþmeye baðlý yaralanmalarýn büyük Ortopedi ve Travmatoloji Uzmaný Op. Dr. Cumhur Özdemir Üremen arayýn. Hýzlý hareket etmeyin. Yüksek tokýsmýný yaþlýlarýmýz oluþturuyor. Özellikpuklu, kösele, plastik ve yumuþak tabanlý ayakkabýlar giymeyin. le camiye giderken, evde ya da þadýrvanda abdest alýrken meydana Lastik, kauçuk tabanlý ayakkabýlarý tercih edin. Kayma riski daha az gelen düþmelerde ölüme kadar giden ciddi yaralanmalar meydana olan karda yürümek de düþme ve sakatlanma olasýlýðýný azaltýr. Vügeliyor. Özellikle 7 yaþ üstü kiþilerde kemikler zayýf olduðu için cut hareketini kýsýtlayan giysiler giymeyin, yürürken ellerinizi cebidüþme sonrasý ciddi kýrýklar oluþuyor hatta bazýlarý ölümle sonuçla- Osmancýk a 2 uzman doktor O smancýk Devlet Hastanesi ne atanan Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Uzmaný Dr. Abdul Hamid Güler ve Nöroloji Uzmaný Dr. Kadriye Hande Biçkin göreve baþladý. Güler ve Biçkin için hastane yönetimi hoþ geldin yemeði düzenledi. Osmancýk Ulusoy Dinlenme Tesisleri nde verilen yemeðe hastane Baþhekimi Op. Dr. Yüksel Yücel, hastane idarecileri ve hastanede görev yapan doktorlar katýldý. Sýcak ve samimi bir ortamda gerçekleþen yemekte bir konuþma yapan Baþhekim Op. Dr. Yüksel Yücel, hastanede göreve baþlayan Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Uzmaný Dr. Abdul Hamid Güler ve Nöroloji Uzmaný Dr. Kadriye Hande Biçkin'e hoþ geldiniz diyerek çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Uzman Dr. Abdul Hamid Güler kimdir? 983 Ýstanbul doðumlu olup, ilk-orta ve lise eðitimini Ýstanbul Esenler de tamamlayan Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Uzmaný Dr. Abdul Hamid Güler, 2 yýlýnda baþladýðý Cerrah Paþa Týp Fakültesi nden 25 yýlýnda mezun oldu yýllarý arasýnda pratisyen hekim olarak görev yapan Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Uzmaný Dr. Güler, uzmanlýk ihtisasýný yýllarý arasýnda Ümraniye Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi nde tamamladý. Evli ve kýz çocuk babasý olan Dr. Abdul Hamid Güler Aralýk 23 itibariyle Osmancýk Devlet Hastanesi'nde göreve baþladý. okuyan Biçkin, 2 yýlýnda girdiði Ankara Týp Fakültesi ni 26 yýlýnda tamamlayarak mezun oldu yýllarý arasýnda uzmanlýk ihtisasýný Kocaeli Üniversitesi Týp Fakültesi'nde yapan Nöroloji Uzmaný Dr. Biçkin, 5 Aralýk 23 tarihi itibariyle Osmancýk Devlet Hastanesi ndeki görevine baþladý. Tiyatroya bir destek de Sanat Dostlarý ndan orum Kültür ve Eðitim Vakfý (EKVA) Sanat Dostlarý, bu ayki toplantýlarýný Devlet Tiyatro Salonu nda, tiyatro seyrederek geçirdi. 8 yýldýr bir araya gelen ve her türlü sanatsal etkinliklerde ön planda olan orumlu sanatsevenler her ayýn ilk haftasý yaptýklarý toplantýlarýný orum Devlet Tiyatrosu na destek amacýyla tiyatroda deðerlendirdiler. Neil Simon'un yazdýðý Cemil Büyükutku nun çevrisini yaptýðý ve Sinan Pekinton'un yönettiði Aklýmdaki Kadýnlar isimli oyunu büyük bir ilgi ile seyrettiler. EKVA Temsilcisi Ahmet Güngör, tiyatroya seyirci çekmek ve genç kuþaklara mesaj vermek için tiyatroya toplu olarak gidildiðini söyledi. orum sanatýna yön veren Abdulkadir Ozulu ise son yýllar- Sanat Dostlarý Aklýmdaki Kadýnlar isimli oyunu büyük bir ilgi ile seyretti. da tiyatroya olan ilgisevilmiþ ve Salim Savduðumuz için il olarak nin gittikçe azaldýðýný, cý gibi orum kültür þanslýyýz. Öyleyse saloartan televizyon baðýmsanatýnýn önde gelen numuzu her oyunda isimleri, Abdulkadir lýlýðýndan kurtularak doldurarak görevimizi özellikle öðrencilerin Ozulu nun fikrine kayapmak zorundayýz. mutlaka tiyatroyla tatýldýklarýný belirterek, dediler. nýþmalarýný gerektiðini Tiyatromuzun binasý Tiyatro Müdürü belirtti. fiziki anlamda mükemýbrahim Yýldýz da, bu mel. Okullar ve Sivil Ayrýca Muzaffer duyarlý davranýþ için Toplum Kuruluþlarý her Gündoðar, Bahri GüEKVA nezdinde Satürlü sosyal etkinlikleven, Selahattin Aydenat Dostlarýna teþekkür rini gerçekleþtirebildikmir, Ethem Erkoç, etti. leri bir salona sahip olmehmet Tatlýsu, Fatma Kamyonet devrildi, 5 yaralý Uzman Dr. Kadriye Hande Biçkin kimdir? Nöroloji Uzmaný Dr. Kadriye Hande Biçkin 979 Balýkesir doðumlu. Ýlk-Orta ve Lise eðitimini Balýkesir'de orum Kültür ve Eðitim Vakfý (EKVA) Sanat Dostlarý tiyatroya gitti. Osmancýk Devlet Hastanesi ne yeni atanan doktorlar onuruna yemek düzenlendi. Sanatçý Gökhan Baþaran orum'da Ý Sanatçý, Doða Ýçin al 2 projesine gitarýyla, Doða Ýçin al 3'e sesiyle eþlik etmiþti. stanbul baþta olmak üzere birçok yerde konserler veren, Doða Ýçin al 2 projesine gitarýyla, Doða Ýçin al 3'e sesiyle eþlik eden ve Arýnma isimli solo albüm çýkaran baþarýlý sanatçý, bilgi ve deneyimlerini orum'da yetiþtireceði yeni öðrencilerine aktaracak. Ziya Gökalp Ýlköðretim Okulu karþýsýnda bulunan Güven Saz Evinde gitar eðitmenliðine baþlayan baþarýlý sanatçý Gökhan Baþaran, 983 yýlýnda orum'da doðdu yýllarýnda Müjdat Gezen Sanat Merkezi Hafif Batý Müziði Bölümünden mezun olan sanatçý, ayný zamanda Master Class Gitar Teknikleri ve Armonisi üzerine Eðitim aldý yýllarý arasýnda Birey Kolejleri, Etiler Yamaha Class Müzik Eðitim Kurumlarý ve Dünya Gençlik Kamp Hizmetlerinde gitar eðitmenliði yapan Gökhan Baþaran, "27 yýlýndan beri Ýstanbul'da çok çeþitli yerlerde sahne aldým. Doða Ýçin al Projesi baþta olmak üzere birçok çevre projelerine gitarým ve sesimle destek verdim. Yaptýðým çalýþmalar Kral TV baþta olmak üzere müzik kanallarýnda yayýnlanmaktadýr. Bildiðiniz gibi müzik çalýþmalarý son derece yoðun ve yorucu bir çalýþma gerektirmektedir. Bu nedenle biraz dinlenmek ve yeni albüm çalýþmalarým nedeniyle memleketim olan orum'a döndüm. Bu süre içerisinde de bilgi ve deneyimlerimi genç müziksever arkadaþlarýmla paylaþmak istiyorum" diye konuþtu. Gökhan Baþaran, Ziya Gökalp Ýlköðretim Okulu karþýsýnda bulunan Güven Saz Evinde gitar eðitmenliðine baþladý. orum un Kargý ilçesinde kontrolden çýkan bir kamyonetin devrilmesi sonucu 5 kiþi yaralandý. Ý s t a n bul dan Giresun istikametine giden Osman Vural (38) yönetimindeki 28 K 855 plakalý kamyonet, Akçayazý mevkiine geldiði sýrada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada araç sürücüsü Osman Vural, eþi Melek Vural (38), çocuklarý Yasin ve Yasemin Vural (4) ile annesi Fatma Vural (67) yaralandý. Yaralýlar çaðýrýlan ambulanslarla Osmancýk Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Osmancýk ta ilk müdahaleleri yapýlan Yasin ve Yasemin Vural isimli çocuklar Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruþturmanýn sürdürüldüðü öðrenildi.(ýha) Kamyonetin devrilmesi sonucu 5 kiþi yaralandý. Yaralýlar hastanede tedavi altýna alýndý S Bisiklete çarptý ungurlu da meydana gelen kazada bir kiþi yaralandý. Hacettepe Mahallesi Þehit Adil Yýldýz Caddesi nde F.A. oto- mobiliyle giderken bisikletli sürücü A.. a çarptý. Kazada yaralanan sürücü A.. hastanede tedavi altýna alýndý. Ýfadesi alan otomobil sürücüsü serbest býrakýldý.

13 ARÞAMBA ARALIK 23 3 Takvim Yapraðý Hicri Kamerî:8 Safer: 435 Hicri Þemsi:392 Rûmi:28 Teþrin-i Sâni 429 Kasým:34 23 ARALIK Bir kimse, dünyada din kardeþinin ýrzýný korursa, Allahü teâlâ da, onu Cehennem azabýndan korur. Hadîs-i þerîf Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK 5.3 GÜNEÞ 6.46 ÖÐLE.4 ÝKÝNDÝ 4. AKÞAM 6.22 YATSI 7.48 ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 53 Acil Yardým (Ambulans) 2 Yangýn Polis Ýmdat 55 Alo Trafik 54 Jandarma Ýmdat 56 Elektrik Arýza 86 Su Arýza 85 Telefon Arýza 2 orumgaz Arýza 87 Tüketici Hattý 75 Bilinmeyen Numaralar 8 Alo Orman 77 Alo evre 8 Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri HASTANELER orum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi orum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri orum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi AÝLE SAÐLIÐI MERKEZLERÝ Buhara ASM Gazi ASM Ulukavak ASM Kunduzhan ASM Þenyurt ASM HÝTÝTEVLER ASM AKKENT (TOKÝ) ASM CEZAEVÝ ASM Hacýbey ASM Hamamlýçay ASM Seydim ASM Hamdiköy Gülabibey ASM Kale ASM Mimarsinan ASM Yavruturna ASM Bahar ASM Bahabey ASM 22-7 Hayat ASM Ata ASM Konaklý ASM B.Düvenci ASM Abdalata ASM Ýkbal ASM Güneþ ASM Baðcýlar ASM VEFAT EDENLER - Elicek Köyü' nden, Dursun ve elebi KILI- KESEN' in annesi; Þaziye KILIKESEN. 2- Ulukavak Mahallesi Muhtarý Mahmut AHIS- KA ve Leblebici Esnafýndan Mehmet ve Hacý AHISKA' nýn kardeþi; Muharrem AHISKA. 3- Harmancýk Köyü Gülveren Mahallesi' nden, Eski Minibüsçü Esnafýndan Rahmi KARAOÐLU' nun eþi; Gülbeyaz KARAOÐLU 4- Hamamlýçayköy' den gelme, Merhum Musa SAKALLI' nýn eþi, Hüseyin ve Ali SAKALLI' nýn annesi; Hanife SAKALLI 5- Simitçi Esnafýndan Beþir ÖZDOÐAN' ýn oðlu, Mustafa ALIK' ýn damadý, Mustafa UZUNCA' nýn bacanaðý, Ýlker, Ýlknur ve Pýnar ÖZDOÐAN' ýn babasý; Cahit ÖZDOÐAN. 6- Abdalata Köyü' nde, Öðretmen Þükrü TEK- KEÞÝN ve Haritacý Mehmet TEKKEÞÝN' in dedesi; Mehmet TEKKEÞÝN orum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Ankara Kültür ve Eðitim Vakfý (AKEV) 8 g) Vakfýn amaçlarýna aykýrý düþmeyen alanlarda faaliyet görülen özel ve resmi kuruluþlarla iþ birliði yapar. VAKFIN TEMSÝLÝ uygun þekilde mütevelli heyeti karar verir. Sözlü ve yazýlý pratik sanat alanlarýna giren eser sahiplerinin satýn alýr, tevziye eder. Telif haklarýný satýn alýr veya Vakfý üçüncü kiþilere karþý yönetim kurulu adýna Yönetim Kurulu Baþkaný temsil eder. Yönetim kurulu baþka- haklarýna uygun görülecek þekilde deðerlendirip satar. Bu husususun temininde gerekli anlaþmalarý yapar. ný, bu temsil yetkisini baþkan yardýmcýsýna veya vekil tayin edeceði diðer yönetim kurulu üyelerine devredebilir. Yönetim kurulu genel veya belli hal veya konularda, belirteceði h) Milli kültürümüzün korunmasýnda halkýn, manevi deðerlere olan ilgisinin arttýrýlmasýnda ve güçlendirilmesinde gerekli çalýþmalarý yapar. Özel ve resmi kuruluþ ve ya memurlarýndan bir kýsmýný vakýf adýna her hangi bir söz- esaslar dahilinde üyelerinden bir veya bir kaçýný müdür ve- kiþilerle iliþki kurar. Þartlý veya karþýlýksýz yardýmda bulunurkuki belge veya senedi, vakýf nam ve hesabýna tanzim ve leþmeyi akdetmeye, her hangi bir konudaki mukavele hu- i) Halkýn dini ve manevi maksat ve ölçüler içinde devretmeye yetkili kýlabilir. Vakýf adýna para çekme yetkisi yapmak istediði münferit ve toplu yardýmlarý, yardým baþkan veya tayin edeceði kiþiye aittir. edenlerin arzularý istikametinde sarf edilmesi için gerekli VAKFIN FAALÝYETLERÝ düzenlemeleri ve yönetme çalýþmalarý yapar. Ali Yüksel Kavuþtlýnda birçok deðerli bilim adamý ve yazarýn katýldýðý parla-. Ankara Kültür ve Eðitim Vakfý ilk olarak 98 yý- j) Vakfýn gayesinin tahakkuku için her türlü hayýr kurumlarýndan baðýþ ve yardým kabul eder. Bu kabil kurumlara baðýþ ve yardýmda bulunabilir. dan (yaklaþýk. kiþi) izlenen kaplý spor salonunda gerçekleþtimenterler ve il yöneticileri ile geniþ bir halk kitlesi tarafýn- k) Vakfýn amacýnýn gerçekleþebilmesi için ihtiyaca göre gereken bölüm yönetimleri kurar. ve Türkiye'yi meþgul eden "Anarþi Sebep ve areleri" üzerinde durilen bir konferans düzenlenmiþtir. Konferansta günün sorunu olan l) Halkýn menfaati için cami ve müþtemilatý yaptýrýr. rulmuþ ve konferans daha sonra bir kitap haline getirilerek okuyucularýn istifadesine sunulmuþtur. VAKFIN MAL VARLIÐI 2. Vakýf Baþkaný Vekili Prof. Dr. Alparslan Özyazýcý tarafýndan. Vakfýn kuruluþundaki ilk mal varlýðý, kuruluþ kararýnda Ankara Radyo ve Televizyonunda, Polis Radyosunda Ankara'nýn isimleri geçen ilk mütevelli heyeti üyelerinin vakfettikleri beþer bin merkez ve komþu il ve ilçelerinde sigara ve içkinin zararlarý ve çeþitli kültürel mevzularda konuþmalar yapýlmýþ ortaöðretim ve ünüver- (5 TL) liradan toplam elli beþ bin (55.) liradýr. 2. Hacý bayram Camii kitapçýlar çarþýsýnda bulanan sadakat kitabevi (Deðeri. TL olarak tespit edilmiþtir.) site düzeyinde öðrencilere konferanslar verilmiþtir yýlýnda yýlýn da Cihan yayýnlarýnda temin edilen ve 3. ankaya ilçesi beþ tepe mahallesi merhale sokak no:22 de kültürümüzü tanýtan 45 adet kitap Ýçiþleri Bakanlýðý ve Milli Eðitim Bakanlýðý personeline, Millet Vekillerine, Ayaþ Halk Kütüphane- bulunna bayram apartmanýndaki 7 daire ve okuma salonu mülkiyeti. 4. Ayaþ ilçesi Hacý Memi Mah. Su Deposu Sok. No 7 de bulunan daire ve okuma salonu mülkiyeti. 4. Vakfýmýza ait 2 adet mülk ve ihtiyaca göre kiralanan dairesine ve Fatsa Kaymakamlýðýna ücretsiz daðýtýlmýþtýr. 5. ankaya içesi Anýttepe Mah. Kubilek Sok. no :6 ' da bulanan okuma salonu ve 2 adet dairenin mülkiyeti. rencilere ayrýca muhtelif miktarlarda burs verilmektedir. lerde üniversite öðrencileri barýndýrýlmakta geçim sýkýntýsý çeken öð- 6. ankaya ilçesi Hoþdere Caddesinde bulunan arsa. 5. Muhtelif yerlerdeki kütüphanelere bilim adamlarýna ve öðrencilere kitap baðýþý yapýlmaktadýr. 7. ankaya ilçesi Yeniþehir Mah.Bayýndýr Sok. 5\2' de bulunan okuma salonu mülküyeti yýlýnda vakýf merkezi Bayýndýr Sokak no: 5\2'ye taþýnarak Aðustos 992'de açýlýþ gerçekleþtirilmiþtir. 8. ankaya ilçesi Emek Mahallesinde bulunan 2 adet öðrenci okuma salonu ve mülkiyeti. 7. Vakfýn Bayýndýr Sokak'taki yerleþkesinde bilim adamalarý 9. Vakfýmýzýn sermayesine eklenmek ve vakfýn mal varlýðýna tarafýndan çeþitli konularda seri seminerler verilmeye baþlanmýþ, ilk dahil edilmek üzere yapaýlacak her türlü baðýþ ve yatýrýmlardýr. seminer vakfýn mütevelli heyet üyelerinden Doç. Dr. Musa Kazým Yýlmaz tarafýndan verilmiþtir. VAKFIN GELÝRÝ 8. Daha kapsamlý ilmi çalýþmalarý gerçekleþtirmek amacý ile Vakfa verilecek her türlü ayni ve nakdi ayný zamanda menkul Türkiye'de tanýnmýþ bilim adamlarýna ve yazarlara konferanslar verilmeye baþlanmýþ, bunlara ilki günü Kocatepe Camii ve gayri menkul baðýþlar gelir getirmeye yönelik yurt aþevi okuma salonu ve vakfa baðlý her türlü müesseselerle ticari amaçlý yerlerin Konferans salonunda Prof. Dr. Ahmet Akgündüz beyefendiye verdirilmiþtir. gelirleri. Ýhtiyaç sahibi talebelere daðýtýlmak üzere vakfa verilen her türlü baðýþlar. 9. Vakýf 22 yýlýnda ankaya ilçesi Anýttepe Mahallesi Kubilay Sokak No: 6 adresine taþýnmýþtýr. Halen faaliyetler bu adreste VAKFIN GELÝRLERÝNÝN SARF ÞEKLÝ Vakýf gelirleri, idari ve iþletme gelirleri ile kanuni giderlerin düþünülmesinden sonra net gelirin en çok yüzde 8'i vakfýn gayesinde (Son) sürdürülmektedir. sarf tahsis edilir. Vakfýn gelirlerinin bundan artan kýsmýnýn gayeye Kardeþ - Kardeþtir Anne, baba, kardeþ dolaysýyla aile Allah'ýn bizlere bir nimetidir. Kimse ailesini seçme hakkýna sahip deðildir. Takdiri ilahi ne lütfetmiþse o kabulümüz olmak zorundadýr. Belki bazen üzülürüz veya içimizden keþke benim ailem de falanlar gibi olabilse diye geçiririz ama bu beðenmemek kabilinden olmamalý. Sadece baþkalarýnda hissettiðimiz olumlu davranýþlarý, güzellikleri bizim ailemizde de görmek istenmesinden kaynaklanmalýdýr. Yoksa her aile deðerlidir. Herkesin anne-babasý - kardeþleri dünyanýn en iyi anne baba ve kardeþleridir. Ýnsan zorda kaldýðýnda, hatasýndan dolayý kafasýný duvarlara vurduðunda, keþkeler diline dolduðunda, süni dostlar, makam - mevki menfaat arkadaþlarý kapýlarý bir bir yüzüne vurduðunda 'kardeþ kardeþi býçaklar, geri dönüp kucaklar' sýrrýnca geçmiþe takýlmadan, ne nasýl, niçin, neden? sorularýný canýndan býktýracasýna sormadan, üzüntüsünü içine atýp HER HARÜKALDE SEN BÝZÝM KARDEÞÝMÝZSÝN diyerek gönül kapýsýný sonuna kadar açacak son bir limanýnýn olmasý ne güzeldir. Bu liman da ancak ailede, kardeþlerde olur. Onun haricinde birazcýk zor bulunur. ünkü 'sýkýntýlar paylaþýldýkça azalýr, sevinçler ise çoðalýr' hesabý parayla çözülemeyecek zor zamanlarda bir tekmede kardeþ vurmaz. Belki kýzar, baðýrýr ama kolundan tutar kaldýrýr, benim caným sað oldukça yanýmdayým bir daha yýkýlma diyerek omuz verir. Harici tehlikeler karþý kükremiþ aslan edasýyla korumaya çalýþýr. Bu baðlamda eften - püften sebeplerle özellikle ailemizi, kardeþlerimizi üzmemeliyiz. Biz çatýysak onlarýn temel olduðunu asla unutmamalýyýz. 'Ya git te bilem kýymeti, ya da öl de bilem kýymeti' yerine yanýmýzda iken bilmeliyiz kadri kýymetlerini. Yoksa yarýn çok geç olabilir. Nice insanlar tanýyorum ki KEÞKE KEÞKE GU- RURU, UTANMAYI BIRAKSAYDIMDA, KAPISINDAN KOV- SA BÝLE ZORAKÝ ANNEMÝN, BABAMIN, KARDEÞLERÝMÝN SALINDAN TUTUNCAYA KADAR ELÝNDEN TUTSAYDIM. DARGIN GÝTMESEYDÝM diye feryadý figan ediyor. ünkü ölüm uzak yerde deðil, ansýzýn hayata veda ettiði zaman ölümünden çok dargýn olarak küs gidilmesine aðlanýr. O suçluluk psikolojisi bir ömür boyu yer bitirir. Hayatýn gerçeði de þu ki, herkes evlenip çoluk çocuða karýþýp meþguliyetler özele doðru yöneldiðinde irtibatlar yavaþ yavaþ azalýyor. ocuklarýn önceliði babalarýn önceliðine uyum saðlamasa da bu ve buna benzer engelleri en az zayiatla atlatmanýn yollarý aranmalý ve kardeþlerle irtibat bir ömür boyu olmalýdýr. Rabbime ne kadar þükretsem azdýr. Özlü üveyli kardeþiz ama belki de babamýz çok miras býrakmadýðý için hepsiyle iyiyiz. Anneciðimize karþý el pençeyiz. Bu nokta da çevreye baktýðýmýzda bir hiç uðruna onlarca insanýn kardeþlerine kýrgýnlýk içinde olduðunu görüyorum. Büyük abim, köye ceviz dökmeye gittiðimizde ''biladerler rahmetli babamýz iyi ki çok mal býrakmamýþ, belki bizde bir araya gelemezdik. Þimdi ne güzel bir sofrada yemek yiyebiliyoruz'' diye takýlmýþtý. Vesselam 'malda yalan mülke hadi birazda sen oyalan' hesabý dünya boþ ama yine hoþ geliyor hoþ. * MÝRAS KAVGASI Mahir ODABAÞI Milli Eðitim Müdürlüðü Ayný anneden doðduk Sivil Savunma Uzmaný Ayný anneden süt emdik Ayný beþikte sallandýk Ayný yatakta uyuduk Ayný babadan harçlýk aldýk Ayný dededen fýrçalandýk Ayný tabaða kaþýk salladýk Ayný evde güldük, aðladýk Ayný bahçede oyun oynadýk Bacýmýzý erkenden kocaya, Seni de asker ocaðýna uðurladýk Küçüðü de üniversiteye yolladýk Feleðin çemberinden bir bir geçtik Ama ölünceye kadar kardeþliði seçtik Þartlar deðiþti, bizde evlenip yollarý ayýrdýk Meþguliyeti bahane edip yavaþ yavaþ daðýldýk Artýk bayramdan bayrama göstermelik sarýldýk Anne- babanýn hatýrýna ayda yýlda zoraki sorulduk Biz istesek te çocuklarda ayný sevgiyi bulamadýk Eyvahlar edip, geleceði pek te hayra yoramadýk Ölüm hak, miras helal diye hocalardan hep dinledik Lakin baba rahmetli oldu, mirasý kavgasýz bölemedik Bacýmýza dinimize göre üçte bir oranýnda miras verdik, Gel gör ki, eþimiz için aynýsýný bir türlü kabullenemedik Miras olacak mirasýn kavgasýný niye yaptýðýmýzý bilemedik Bizden sonra da çocuklarýn ayný kavgayý yapacaðýný düþünemedik Küstük, küstürdük, düþtük, düþürdük bir araya bir daha gelemedik ocukken özde KARDEÞTÝK yaþlandýk SÖZDE KARDEÞ olduk Ufak tefek ayrýntýlar içerisinde BOÐULDUK TA BOÐULDUK Kadir Yüktaþýr com Ýmam-ý Rabbani (r.a) 2 Asýrlar ötesinden, daha sonraki müceddid ve mehdileri bilen maneviyat büyükleri,gelecek zatý nuranilerden haber METEOROLOJÝ Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:23 Sayý: 6764 ARALIK 23 ARÞAMBA ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen ABONE ÞARTLARI : : 3 Yurt Dýþý : 2 Euro ALIÞ 82,32 Enise AÐBAL Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 6 : Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) Tefekkür Dünyamýz SATIÞ Raþit Yücel corumhakimiyet. net vermiþlerdir. Ýþte Bediüzzaman hazretlerinden babasýnýn ismini vererek asýrlar sonrasýna ýþýk tutmuþ, "Mirza Bediüzzaman'a mektuptur" diyerek Bediüzzamanýn baba ismi ile hitap etmiþtir. Bu müjde ve beþaret Ýmamý Rabbani hazretlerinin Mektubat adlý eserinde mevcuttur. Ýmamý Rabbani hazretlerinin takip ettiði imana ve Kur'an a hizmet yolunu beþinci mektupta izah eden Bediüzzaman: "Madem hakikat böyledir; Ben tahmin ediyorum ki, eðer þeyh Abdulkadiri Geylani (RA) ve þahý Nakþýbend(ra) ve Ýmamý Rabbani (ra) gibi zatlar bu zamanda olsaydýlar, bütün himmetlerini hakaiki imaniyenin ve akaidi islamiyenin takviyesine sarfedeceklerdi. ünkü saadeti ebediyenin medarý onlardýr." Ýþte risale-i Nurlar bu nurani halkanýn sonuncusudur. Ýmamý Rabbani Hazretleri zamanýmýzda olsa Bediüzzaman ýn Kur'an dan aldýðý Risale-i Nur hakikatleri ile ehli imana bütün insanlýða hizmet edeceklerdi Cenab-ý Hak mekanýný cennet eylesin. Bizleri hizmet-i imaniye de sabit ve daim etsin,amin. (Son) NÖBETÝ ECZANELER BOSTANCI GÜLABÝBEY MH. ATA CD. NO:3/A EÐÝTÝM FATÝH CAD. NO:48/A ( 23 NÝSAN ÝLKOKULU KARÞISI ) ,4 Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr., 5 5, 5, 5, 25, 25, Ücretsiz Baský Tel+Fax: Cep: Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ORUM com orum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/9 (Posta Kodu. 93)

14 4 ARÞAMBA ARALIK 23 Kongolular dan Külcü ye ziyaret D emokratik Kongo Cumhuriyeti'nin baþkenti Kinþasa'dan gelen iþadamlarý orum'da incelemelerde bulundu. orum gezisi kapsamýnda Kinþasa Ticaret Odasý Baþkaný Christian Knayiki Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü makamýnda ziyaret etti. Beraberinde Ticaret Odasý Baþkan Yardýmcsýý Partick Sunzu Matala ve orum da faaliyet gösteren Prodi Makine Yönetim Kurulu Baþkaný Þükrü Koldaþ ile birlikte Baþkan Külcü'yü ziyaret eden Christian Knayiki, orum'da bulunmaktan duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Demokratik Kongo Cumhuriyeti nden gelen konuklar Baþkan Külcü yü ziyaret etti. Knayiki, Konpaylaþmak, ticari iliþkiyoruz. diye söyledi. go'nun iþ hayatýnda yeni lerle güçlü baðlar kurbelediye Baþkaný partnerler, güçlü takým mak istiyoruz. Kongo'da Muzaffer Külcü de ziyaarkadaþlarý aradýðýný beuluslararasý düzeyde tirette yaptýðý konuþmada lirterek, Kongo'nun caret yapan Türk iþakongolu misafirleri okültürünü tüm dünyayla damlarýný aðýrlamak istirum'da aðýrlamaktan mutlu olduklarýný belirtti. Bu tür ziyaretlerin hem toplumlarýn birbirlerini tanýmasý hem kiþilerin birbirlerini tanýmasý hem de ekonomik ve ticari iliþkilerin geliþmesi açýsýndan çok önemli olduðunu vurgulayan Baþkan Külcü, "Türkiye'nin yeni vizyonu ve mensubu bulunduðum AK Parti'nin anlayýþý da, olabildiðince farklý ülkeler ve milletlerle görüþmek üzerine kurulu bir diplomasi anlayýþýna dayanmaktadýr" söyledi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Kinþasa Ticaret Odasý Baþkaný Christian Knayiki'ye günün anýsýna iþlemeli cam vazo hediye etti. Hikmet Göktepe yeniden aday orum Elektrikçiler ve Su Tesisatçýlarý Esnaf Odasý Baþkaný Hikmet Göktepe, Oda ya tekrar aday olduðunu açýkladý. Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri ile birlikte istiþare ederek, tekrar aday olduðunu kamuoyu ile paylaþan Göktepe, 3 dönemdir baþkanlýðýný yaptýðý Elektrikçiler ve Su Tesisatçýlarý Esnaf Odasý üyelerine 4. dönemde daha iyi hizmet vermek istediðini söyledi. Baþkanvekili Erol Güngör, Yönetim Kurulu üyeleri Taki ifçi, Vedat Candemir, Ziya Beyaz, Erol Uysal ve Bektaþ Deringül, Denetim Kurulu Baþkaný Zeynal Öncel ve Denetim Kurulu üyesi Mehmet Þamlý ile bir araya gelen Hikmet Göktepe, Genel Kurulu Ocak 24 tarihinde saat 2.'de Afra 2 Nolu Düðün Salonu'nda yapýlmasýna karar verdiklerini, Genel Kurul un tüm elektrikçi ve su tesisatçýsý esnafýna hayýrlar getirmesini temenni etti. Hikmet Göktepe, Oda ya tekrar aday olduðunu açýkladý. FSM Rektörü anýlarý tazeledi Fatih Sultan Mehmet Vakfý Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Duman, eski okulu ÝHL yi ziyaret etti. Mustafa Demirer F atih Sultan Mehmet Vakfý Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Duman, yýllarý arasýnda eðitim gördüðü orum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti. Okulda bir dizi incelemelerde bulunan Duman, öðrenim gördüðü sýnýflarý gezdi. Duygulu anlarýn yaþandýðý ziyaet sýrasýnda ilginç anekdotlar paylaþýldý. Okulun hemen yanýbaþýnda bulunan bakkala yaptýklarý kaçamaklarý hava alma anlarý olarak nitelendiren Rektör, hayatýnýn anlamlý yýllarýný burada geçirdiðini aktardý. Öðrencilerle sohbet eden Prof. Dr. Musa Duman, Önünüzde hiç bir engel kalmadý. Yarýnlarýnýzý en güzel bir þekilde kazanmak için çalýþmaktan baþka hiç bir þeye ihtiyacýnýz yok dedi. ÝHL öðrencileri ise, okullarýndan mezun olan bilim adamlarýný gördüklerinde moral ve motivasyonlarýnýn en üst seviyelere çýktýðýný, örnek kiþilerin okulumuzu sýk sýk ziyaret etmelerinin çok faydalý olduðunu ifade ettiler. Okul Müdürü Hüseyin Kýr da, Prof. Dr. Musa Duman'ýn ziyaretlerinden dolayý memnuniyetini bildirip, kütük defterindeki kayýt bilgilerini ve eski fotoðrafýný içeren bir tabloyu hediye etti. Musa Duman, Okulda bir dizi incelemelerde bulundu. Sait Pamir Ulukavak a talip E mekli Sait Pamir, Ulukavak Mahallesi Muhtar Adayý oldu. Pamir, 966 yýlýndan bu yana Ulukavak Mahallesi sakini olduðunu belirterek, 33 bin nüfusa sahip mahalleye hizmet için aday olduðunu söyledi. Pamir, Mahallemizin sorunlarý, insanýmýzýn dertleri belli. Hizmet için yarýþacaðýz. dedi. Emekli Sait Pamir, Ulukavak Mahallesi Muhtar Adayý oldu. Ýnsan haklarý ihlali devam ediyor KUTLAMA E AK Parti orum Belediye Baþkan Adayý gösterilen mevcut Belediye Baþkanýmýz Sayýn Muzaffer Külcü yü kutlar, baþarýlý hizmetlerinin devamýný dilerim. (.HAK:3435) mek Partisi (EMEP) Ýl Baþkalerinde sýnýr tanýnmýyor. ný Hikmet Aydýn, BM tarafýnhapishanelerde binlerce hasdan Ýnsan Haklarý Beyannameta tutuklu ve hükümlü ölümü beksi nin kabul ediliþinin 65. yýlýnda liyor. Sahte delillerle, gizli tatürkiye de insan haklarýnýn ihlal nýk larla insanlar ömür boyu hapis edilmeye devam ettiðini söyledi. cezalarýna çarptýrýlýyor. Din ve vicýki gün önce Yüksekova da dan özgürlüðü yok. Sünni-Hanefi mezhebi dýþýnda din ve inanýþlar iki yurttaþýn polis kurþunu ile öldevlet tarafýndan aþaðýlanýyor, dýþdürüldüðünü, pek çok ilde bu cilanýyor. Anadilde eðitim hakký tanayetleri protesto etmek isteyennýnmamaya devam ediyor. lere müdahale eden polisin çok Hala grev hakký gereði gibi sayýda göstericiyi yaraladýðýný kullandýrýlmýyor. Siyasi grev, genel grev, dayanýþma grevi yasak. ifade eden Aydýn, Baþbakan bir Sendikalar, hükümetin, iktidar ile gelecek diye, o ilde olaðanüstü güçlerinin açýkça müdahale ettiði alanlar haline geldi. Yüzde onluk hal ilan ediliyor ve bütün gösteribarajlar halkýn iradesinin meclisleler yasaklanýyor. Trakya da Baþre yansýmasýný engellemeye deemek Partisi (EMEP) Ýl Baþkaný Hikmet Aydýn vam ediyor. Siyasi partiler, sendibakan ýn geleceði gün bazý kiþiler kalar, dernekler, vakýflar vb. üzetedbiren gözaltýna alýnýyor.baþbakan, dün kendine çalýþýrken, rinde idari ve yasal vesayet sistemi deðiþmedi. Örgütlenme özbugün ayný iþi yapan ama hükümete muhalefet eden gazetecigürlüðü kýsýtlanmaya devam ediyor. Gösteri hakký Gezi direniþinde görüldüðü gibi ayaklar alleri ve gazeteleri vatana ihanet ile suçluyor. Hükümete mutýna alýnýyor. Kürtler in, Aleviler in, kadýnlarýn, gençlerin hakhalif olduðu varsayýlan yurttaþlar fiþleniyor. Sahte isimlerle larý ihlal edilmeye devam ediliyor. Altmýþ beþ yýl sonra bir alýnan hakim izinleriyle telefonlar dinleniyor. Hatta, izin alýnaralýk ta daha ihlal edilen haklarý saymakla bitiremiyoruz. maya dahi gerek duyulmadan telefonlarýn dinlenilmesine de Ýleri demokrasi iddiasýndaki AKP iktidarýný yalan söylevam ediliyor dedi. meyi býrakýp, insan hak ve özgürlükleri üzerindeki baský, kýsýthalen gazeteciler ve yazarlarýn düþüncelerinden ötürü halamalarý kaldýrmaya, hak ve özgürlükleri tanýmaya davet edipishanelerde olduðunu belirten EMEP Ýl Baþkaný Aydýn, açýkyoruz. lamasýnda þunlarý dile getirdi: Türkiye halklarý on yýllardýr verdiði özgürlük ve demok Yazdýklarýna, yaptýklarý haberlere tahammül edemeyen rasi mücadelesi ile demokratik hak ve özgürlükleri hak ettiðiiktidar gazeteci ve yazarlarý örgüt üyesi diyerek tutukluyor ni defalarca kanýtladý. Kendi iktidarýný kurduðunda, hak ve özve yargýlýyor. Hapishaneler týklým týklým dolu. Dünyanýn en gürlükleri de serbestçe yaþayacak, gerçek demokrasi ile sözde fazla siyasi tutuklu ve hükümlüsü terörist denerekbizim ül ileri demokrasi arasýndaki farký dosta düþmana gösterecekkemizde hapishanelere doldurulmuþ. Cezaevlerinde, hak ihlaltir. Hüsnü Baþlý

15 ARÞAMBA ARALIK 23 5 CHP eski Parti Meclilis Üyesi Savcý Sayan, Türkiye Gençlik Cemiyeti nin konferansýnda, orumlu gençlerle buluþtu. CHP kendi halkýný tanýmýyor 'CHP'de erken kalkan genel baþkan oluyor' T ürkiye Gençlik Cemiyeti orum Ýl Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen 'Türkiye'de siyasal muhalefet' konulu konferansa katýlan CHP eski Parti Meclis Üyesi Savcý Sayan, CHP'nin halkýn deðerlerinden uzak olup kendi halkýný tanýmayan bir yapýda olduðunu ve siyaset üretmediðini söyledi. Turgut Özal Ýþ Merkezi'nde düzenlenen konferansta, görüþlerini ortaya koyarak, siyasette muhalefetin olmasý gerektiði noktayý tarif eden Sayan, "Muhalefet, dýþarda kendi ülkesini þikayet eden bir anlayýþta olamaz. Ülke içerisinde eleþtiride bulunabiliriz ancak, dýþarda bunu yapamayýz. Recep Tayyip Erdoðan bu anlamda benim için milli bir oyuncu gibidir. Milli formayý giyen tüm sporcular nasýl ülkemizi dýþarda temsil ediyorsa, onun hangi takýmdan olduðunun önemi kalmaz." dedi. Yrd. Doç. Dr. Metin Uçan'ýn moderatörlüðünde gerçekleþtirilen programýn açýlýþ konuþmasýný Türkiye Gençlik Cemiyeti orum Ýl Baþkanlýðý Genel Sekreteri Savaþ Hoþtaþ yaptý. Savcý Sayan ýn konuþmacý olarak katýldýðý program Turgut Özal Ýþ Merkezi nde gerçekleþtirildi. Eskiden çok sesli tek baþlý bir CHP vardý. Parti Meclisi'nde saatlerce tartýþýr, sonra da Baykal vardýðýmýz kararý, parti kararý olarak açýklardý. Ne söylemiþsek onu savunurduk. Þimdi çok sesli ve çok baþlý bir CHP var. Kýlýçtaroðlu, bugün bardak dediðine, yarýn tabak, ertesi gün çatal, daha ertesi gün býçak diyor. Böyle bir güvensizlik olur mu? Vatandaþ bu tutarsýzlýðý görüp deðerlendirme yapmaz mý? 'Sevseniz de sevmeseniz de adam lider' Türkiye Gençlik Cemiyeti orum Þubesi tarafýndan düzenlenen programa gençler ilgi gösterdi. 'Babamýn doðum yeni orum' Babasýnýn orum doðumlu olduðunu söyleyerek söze baþlayan Savcý Sayan, dedelerinin Osmanlý zamanýnda önemli görevlerde bulunduðunu, dedesinin orum'da görev yaptýðý sýrada babasýnýn dünyaya geldiðini belirte- Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan Savcý Sayan a plaket verdi. rek, orum'un kendi iç dünyasýnda ve ailesinde önemli bir yeri olduðunu anlattý. Samimi sohbet Söylem ve sözlerinde samimiyet vurgusu açýkça hissedilen Savcý Sayan, güçlü bir ülke olmasý için, güçlü muhalefete ihtiyaç duyulduðunu anlatarak, "Bir ülkenin muhalefeti güçlüyse, o ülke güçlüdür, Ülkemizi güçsüz býrakmak için önce muhalefeti güçsüz býrakmak istediler." diye konuþtu. Türkiye'nin bugün içinde bulunduðu pek çok meseleye dair görüþlerini de paylaþan Savcý Sayan, konferansta þunlarý söyledi; 'Önce muhalefeti dizayn ettiler' "Birileri bu ülkenin gidiþatýyla oynamak için önce muhalefeti dizayn etmeyi tercih etti. Onu baþardýlar ve bugün iktidarý diktatörlükle suçluyorlar. Ben o kaset komplolarý olduðunda bunlarý çýkýp söyledim Oynanan oyunun çok baþka olduðunu ifade ettim. Partiler gelir gider ama memleket giderse bir daha geliþi çok zor olur. Hangi parti olursak olalým, bizim birbirimize sarýlýp, bu memleketi kurtarmamýz lazým. 'Muhalefet güçlüyse iktidar güçlüdür' Ülkemizi güçsüz býrakmak için önce muhalefeti güçsüzleþtirdiler. Güçlü olmazsanýz þikayet hakkýnýz da yoktur. Türkiye'nin güçlü muhalefete ihtiyacý var. Ben halkýmýzý anlayalým, onlarýn deðerlerini yok saymayalým dediðim için partimden ihraç ediliyorum, fakat TBMM'ye bir gün bile ayýk gelmeyen Kamer Genç milletvekili yapýlýyor. Mesele milletvekili olamamak deðil, doðruyu yanlýþý ayýramamaktýr. '6 kiþiyi dolandýrmýþlar' Vaktinde birileri çýktý, bizim birkaç milletvekilimizi arayýp, ellerinde Recep Tayyip Erdoðan'ýn kaseti olduðunu iddia etti. Bizim arkadaþlar hemen meseleye atlayýp, Tayyip Erdoðan'ý yýkmak için önemli bir imkan bulduklarýný düþünmüþ. Adamlar 5 bin dolar istemiþler kaset için. Þartlarýndan birisi de kaseti Türkiye'de deðil, Ýran'da teslim etmek olmuþ. Bizimkiler baþtan bin dolar kaparo verip, birkaç günde sonra Ýran'da söz konusu kaset sahipleriyle buluþmaya gitmiþ. bin dolar da orada alan adamlar, az sonra kaseti getiriyoruz diye ayrýlmýþ, bizimkiler 34 saat beklemiþler gelecek diye. Sonra bir telefon gelmiþ ve, "Siz 6'üncü kiþisiniz" diye de alay etmiþler bizimkilerle. 'Cemaate küfredenler, bugün sahip çýkýyor' Bugün cemaat ve AK Parti'nin çarpýþmasýndan, ben bir vatandaþ olarak rahatsýz oluyorum. Dün benim yanýmda gece gündüz cemaate küfredenler, bugün cemaate sahip çýkýyorlar. Kurt olup, kuzu postuna bürünenlere inanmamak gerek. Bunu yapanlar ne kadar asaletsiz ve soysuz olduðunu ortaya koyar. Bu bir fýrsatçýlýktýr. Dün gezi Parký'nda elindeki bidonlardan ortalýða benzin dökenler, bugün ellerindeki bidonu ve benzini daha da büyüterek, AK Parti ve cemaat arasýna döküyorlar. 'Baykal ülkesini asla dýþ dünyaya þikayet etmedi' Benim neden Baykalcý olduðumu soruyorlar. Benim arkadaþlýðým koltuk arkadaþlýðý deðil Dava arkadaþlýðýdýr. O çirkin komploda, yýllardýr birlikte olduðu arkadaþlarý bir gecede sattý, ben adam satmam. Baykal hiçbir zaman Kemal Kýlýçtaroðlu'nun yaptýðý gibi, ülkesini dýþarda þikayet eden olmamýþtýr. Ýçerde eleþtiri yapýlýr ama dýþarda kendi ülkeni kötüleyemezsin. Seversiniz ya da sevmezsiniz o ayrý konu, fakat adam (Recep Tayyip Erdoðan) lider. :en ne yapayým, benim annem doðurmadý ya. AK Parti'nin tüm yaptýklarýný yok sayamazsýnýz. Bizim arkadaþlarýmýz tarlaya gidip, çiftçiyle konuþurken pantolonun ütüsünü bile dert eder. Saat beþ olsa da gidip raký içsek der. AK Partililer tarlaya bir girer, çiftçiyle týrpan biçer kucaklaþýr. Millete hangisi daha samimi gelir sizce? 'Halkýný mikrop gören bir zihniyet' Elin adamý halký kucaklarken, bizim genel baþkan yardýmcýlarýndan birisi, köylülerle her toka yaptýktan sonra ellerine kolonya döktürüp, ellerini temizliyoryrd. Doç. Dr. Metin Uçan'ýn plaketi de Türkiye Gençlik du. Neden böyle yaptýcemiyeti orum Genel Sekreteri Savaþ Hoþtaþ verdi. ðýný sorduðumda, ellerine mikrop bulaþtýðýný söyledi. Ben de dayanamayýp, asýl mikrop sensin dedim. O zaman ben de genel baþkan yardýmcýsýyým. Bunu deniz Baykal'a aktarýp beni þikayet etmiþ. Baykal konuyu bana sorduðunda aynen anlattým. O da anlattýklarýmý dinledikten sonra, "O mikrop deðil, mikrop oðlu mikropmuþ" dedi. 'CHP Müslüman mahallesinde salyangoz satýyor' CHP halkýn deðerlerinden ve halktan uzak. Halkýný tanýmýyor, halkýný sevmiyor. Ekmek yoksa pasta yesinler diyen bir zihniyeti var. Benim annem inançlý, baþý örtülü bir kadýndýr. Anne CHP'ye oy ver diyorum. Annem, "Al oyumu sen götür ver." Diyor. Anne olmaz senin vermen lazým dediðimde ise, "Olmaz bana günah yazar o vakit. CHP benim baþýmý açar, dinime karýþýr." diyor. Kýlýçtaroðlu gidip Amerika'da kendini anlatýp, Amerika'da daha güçlü bir CHP olacak diyor. Sana ABD'nin þerifi mi oy verecek. Sen gel ülkendeki Ayþe'ye, Fatma'ya kendini anlat, onlarý taný. 'O rektörü 4 yýl sonra Gezi Parký'nda gördüm' CHP'de çarþaf ve baþörtüsü açýlýmýný baþlatan benim. Ben bölgemde baþörtülü bayanlara parti rozeti taktýkça beni cemaatçi ilan ettiler. Ben hiçbir zaman cemaatçi olmadým. Bir gün Parti Meclisi'nde annemle olan diyaloðumuzu anlatýp, yeter artýk benim annemi özgür býrakýn dedim. ok tartýþtýk. O sýra Parti Meclis üyelerinden biri bir ara dýþarý çýkýp, tekrar girdi. O dönem rektör olan birisi onu arayýp, çarþaf açýlýmý, baþörtüsü açýlýmý konusunda ciddi uyarýlarda bulunmuþ. Baykal buna çok kýzdý. Ben 4 yýl sonra ayný rektörü bu kez Gezi parký olaylarýnda gördüm. Gönül Elçileri projesi kapsamýndaki Hayatý Paylaþmak Ýçin Engel Yok baþlýklý proje sona erdi. Hayatý Paylaþmak Ýçin Engel Yok Projesi baþarýyla tamamlandý Uçan Elma ile engellere dikkat çektiler T oplumda engellilik duyarlýlýðýnýn artýrýlmasý ve farkýndalýk oluþturulmasý için hayata taþýnan, "Hayatý Paylaþmak Ýçin Engel Yok Projesi" Uçan Elma isimli tiyatro oyunuyla tamamlandý. Devlet Tiyatro Salonu'nda gerçekleþtirilen programa Vali Sabri Baþköy ve eþi Fatma Baþköy, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan, Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Ýl Genel Meclis Baþkaný Mustafa Eker, aileler ve öðrenciler katýldý. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý ÖDES (Özürlü Destek Projesi) Projesi kapsamýnda finanse edilen ve yürütücülüðünü Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokulu'nun üstlendiði etkinlikte, Uçan Elma isimli oyun sahnelendi. ocuklarýn da bazý diyaloglarla oyuna dahil edildiði tiyatro oyununda, hayvanlar üzerinden yürütülen engellilik vurgusu, güzel mesajlar verdi. Programýn sonunda Gönül Elçileri Projesi orum Koordinatörü Fatma Baþköy ve Uçan Elma oyununun yazarý Erdal Þahin'e teþekkür plaketi verilirken, emeði geçenlere de sertifikalarý takdim edildi. orum Koordinatörü Fatma Baþköy ve Uçan Elma oyununun yazarý Erdal Þahin'e teþekkür plaketi verildi. Devlet Tiyatro Salonu nda gerçekleþtirilen programa protokol üyeleri de katýldý. Minik öðrencilerin ilgiyle izlediði oyunda engellilik üzerine önemli mesajlar verildi. 'Hayatý raký, viski ve balýða indirgerseniz bu millet size oy vermez' Ben yýllardýr aðzýma içki sürmedim, CHP'de içki içmemek zordur. Ben muhafazakar bir sosyal demokratým. Benim dinim her þeyin üstündedir. Solculuk nedir diye sorduðumda, bana o gün ki aðabeylerim, hak-hukuk, garibanýn yanýnda olmak, milleti sevip, ülkesine hizmet olarak tarif etti ve ben solculuðu tercih ettim. Bugün ki olanlarý anlatsalardý ben solcu olmazdým. Hayatý raký, viski ve balýða indirgerseniz, size belli çevrelerin dýþýnda kimse oy vermez. Benim annemle, Nur Serter'i bu partide nereye koyarsýnýz bana söylesinler? Biz hep annelerimizin derdiyle ilgilenmeyip, onlarýn baþ örtüsü ve etek boylarýyla ilgilendik. 'Benim derdim dürüst bir muhalefet anlayýþý' Beni derdim, bu ülkenin güçlü ve huzurlu olmasý, CHP'nin güçlü bir muhalefet partisi olmasý ve iktidara yürümesidir. Kýlýçtaroðlu'nu parlatan güçler, Kýlýçtaroðlu tutmayýnca Sarýgül'e sarýldýlar. Birkaç dosya ile yolsuzlukla mücadele ediyor süsü verdikleri Kemal Kýlýçtaroðlu'nu piyasaya sürenler, baktýlar ki onunla olmuyor bu kes Sarýgül'e sarýldýlar. Hani Kýlýçtaroðlu açýkladýðý yolsuzluklarýn hangi birisini mahkemeye taþýdý. Ancak CHP'nin parasýyla sucuk ücreti ödüyor. O kadar somut dosyalar olmasýna karþýn Sarýgül'e kimse dokunmuyor. Bunu iyi düþünmek lazým. Bir ülkeyi güçsüzleþtirmenin yolu, önce muhalefeti güçsüzleþtirmekten geçer." Konferansýn ardýndan izleyicilerin sorularýný cevaplandýran Savcý Sayan'a Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan tarafýndan teþekkür plaketi verilerken, Yrd. Doç. Dr. Metin Uçan'ýn plaketi de Türkiye Gençlik Cemiyeti orum Genel Sekreteri Savaþ Hoþtaþ tarafýndan verildi. Cemil Meriç in eserini yorumlayacak Vali Sabri Baþköy projede emeði geçenleri tebrik etti. ürkiye Dil ve Edebiyat Derneði T Osmancýk Þubesi nin arþamba günleri düzenlediði Düþünce Semi- nerleri devam ediyor. Bu akþam saat 9. da Osmancýk Öðretmenevi ok Amaçlý Salonu'nda gerçekleþecek programda Cemil Meriç in Bu Ülke adlý eseri Anadolu Lisesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öðretmeni Fatma Aksu Comba tarafýndan tanýtýlacak. Fatma Aksu Comba

16 6 ARÞAMBA ARALIK 23 Baðýþýklýk sisteminin yetersiz kalmasýnda en yaygýn neden besin yetersizlikleridir. Günlük beslenmede çok fazla þekere yer verilmesi, alkol tüketimi çeþitli nedenlerle baðýþýklýk sisteminin iþlevini azaltýr. Yeterli protein alýmý en iyi düzeyde baðýþýklýk iþlevi için þarttýr. Fakat fazlasý yine baðýþýklýk sistemini olumsuz yönde etkiler. Vücuda alýnan besinler enerji için oksijenle yandýðýnda serbest radikaller yani oksijen içeren son ürünler oluþur. Serbest radikaller hücre ve dokularda çoðaldýðýnda DNA yapýsýnda hasara neden olur. Ayrýca sigara, hava kirliliði, radyasyon vb. nedeniyle de serbest radikaller artar. Artýþ durumunda kanser, kalp-damar hastalýklarý, artritler vb. saðlýk sorunlarý oluþur. Besinlerle birlikte aldýðýmýz antioksidanlar vücuttaki serbest radikallere karþý savaþýrlar. Serbest radikallerin yarattýðý olumsuz etkinin önlenmesi ve etkisinin en aza indirilmesi için yeterli miktarda antioksidan tüketilmelidir. Hangi vitaminler baðýþýklýk sistemini destekliyor? A vitamini: Antitümör aktivitesi, savaþçý hücreler (akyuvar) güçlendirilmesi, antikor tepkisinin artýrýlmasý dahil pek çok baðýþýklýk sürecini destekler ve uyarýr. Eksikliði olan kiþiler özellikle viral enfeksiyonlara daha kolay yakalanýr. Süt, balýk yaðý, yumurta önemli kaynaklarýdýr. Betakaroten: Serbest radikallerin tutulmasýný saðlar. Yeþil yapraklý sebzeler, kýrmýzý, turuncu, koyu sarý renkli sebzeler önemli kaynaklarýdýr. C vitamini: Antiviral ve antibakteriyal etkisinin yaný sýra baðýþýklýðý arttýrýr ve güçlendirir. Turunçgiller, yeþil biber, maydanoz, kiraz, kavun önemli kaynaklarýdýr. E vitamini: Serbest radikallerin tutulmasýna yardýmcý olur. Soya, susam, ceviz, badem, fýstýk vb yaðlý tohumlar önemli kaynaklarýdýr. B6 vitamini: Yetersizliði baðýþýklýk sisteminin baskýlanmasýna neden olur. Folik asit -B2 vitamini: Eksikliði savaþçý hücre sayýsýnýn ve enfeksiyona nede olan organizmalarla savaþma yeteneðinin azalmasýna neden olur. Folik asit özellikle ýspanak olmak üzere yeþil yapraklý sebzeler, kuru baklagiller önemli kaynaklarýdýr. B2 kýrmýzý et,balýk, yumurta, tavuk,süt ve süt ürünleri önemli kaynaklarýdýr. Demir eksikliði: Lenf bezlerinin yapýsýnýn bozulmasý, savaþçý hücrelerin iþlevinin azalmasý gibi baðýþýklýk sisteminde önemli bozukluklara neden olur. Baðýþýklýk sisteminizi güçlendirin Özellikle kýrmýzý et, yumurta da hayvansal demir, kuru baklagiller, yeþil yapraklý sebzelerde bitkisel kaynaklý demir bulunur. Hayvansal kaynaklý demirin vücuttaki kullaným oraný bitkisel kaynaklý demire göre daha yüksektir. inko: Birçok virüs cinsinin çoðalmasýný engeller. Pek çok baðýþýklýk sistemi reaksiyonunda hayati rolü vardýr. Yumurta, et ve sütte yoðun bulunur. Selenyum: Baðýþýklýk sisteminin tüm parçalarý üzerinde etkisi vardýr. Aþýrý vitamin tüketiminin zararlý etkileri olabilir. Yaðda eriyen vitaminler (A,D,E,K) vücutta depolandýðý için uzun süre yüksek doz alýmlarý durumunda toksik etki görülebilir. Aþýrý C vitamini bazý organlarda sorunlara, B6 vitamini geri dönüþsüz sinir sistemi hasarýna neden olabilir. sebze-meyvebaðýþýklýk sisitemini güçlendirmek için hangi sebze ve meyveler tüketilmeli? Ýçerdikleri antioksidan maddeler nedeniyle sebze ve meyve tüketimi kansere karþý korunmada oldukça etkin bulunmuþtur. Domates içeriðindeki likopen nedeniyle; prostat, meme, sindirim sistemi, mesane, deri ve serviks kanseri riskini azaltmaktadýr. Turunçgil meyvesinin içeriðindeki karoten nedeniyle kanser önlemedeki önemi büyüktür. Brokoli, karnabahar ve lahana gibi bitkisel besinlerin içerdikleri glukozinolatlar nedeniyle kanser riskini azalttýðý bilinmektedir. Keten tohumu içeriðindeki lignan dolayýsýyla meme ve akciðer tümörüne karþý korumaktadýr. Sarýmsak ve soðanda bulunan allilik sülfitler baðýþýklýk sistemini güçlendirir, serbest radikallerin atýlýmýný arttýrýr, tümör hücre çoðalmasýný engeller, kolesterol düzeyini azaltýr. Yapýlan bir çalýþma mide kanseri geliþme riski ve soðan sarmýsak tüketimi arasýnda ters bir iliþki olduðunu göstermiþtir. Meyve ve sebzeler, çay, kakao içeriðindeki flavonoidler kanser geliþimini, ishali, ülser geliþimini engeller ve enfeksiyonlara karþý korur. Yapýlan bir araþtýrmaya göre elma ekstreleri tümör hücre çoðalmasýný engeller. Soya içeriðindeki fitoöstrojenler özellikle hormon baðýmlý olan kanserlerin kontrol ve önlenmesinde rol oynar. Ayrýca kalp hastalýklarýnýn ve kemik erimesinin önlenmesinde de etkisi vardýr. Bir nefes sýhhat Dr. Selçuk ÖNCE orum Tabip Odasý Aile Hekimliði Komisyonu Baþkaný Omega 3 yað asitleri en önemli kaynaðý balýktýr; meme ve akciðer kanserini azalttýðýný gösteren veriler vardýr. baklagillerprobiyotikler ise hastalýk yapan mikroorganizmalarýn çoðalmasýný engeller, baðýrsaðýn düzenli çalýþmasýna yardýmcý olur. Kansere karþý koruyucu etkisi vardýr. Yoðurt ve kefirde yoðun olarak bulunur. Bu probiyotik bakteriler besin olarak prebiyotikleri (pýrasa, enginar, patlýcan, soðan ve sarýmsakta bulunan karbonhidratlarý) kullanýr. Bu açýdan beraber tüketildiklerinde daha iyi fayda gösterirler. Zencefil; enfeksiyon azaltýcý etkisi vardýr, kolon kanserine karþý önleyici etkisi olduðuna dair çalýþmalar bulunmaktadýr. Zerdeçal, üzüm çekirdeði, viþne, goji kanserin engellenmesinde rol oynar. Yeþil çay, siyah çaya göre 3-5 kat daha kuvvetli antioksidan etkisi bulunur. eþitli tip kanser geliþimini önlediðine dair çalýþmalar vardýr. Nar, kanser üzerinde etkili olabileceði ileri sürülen kýsmý çekirdeðidir. Dolayýsýyla narý çekirdeðiyle çiðneyerek tüketmek daha etkili olabilir. Mürver, yapýlan ön klinik çalýþmalarda siyah meyvelerinin grip virüsü üzerinde etkili olduðu ortaya koyulmaktadýr. Kuþburnu, antioksidan ve antienflamatuar özeliktedir. Osteoartrit, soðuk algýnlýðý tedavisinde etkinliði çalýþmalarla kanýtlanmýþtýr. Ihlamur soðuk algýnlýðý þikayetlerini hafifletici ve aðrý gidericidir. Ekinezya, baðýþýklýk sistemini güçlendirir, doðrudan antiviral aktivite gerçekleþtirir ve bakterilerin yayýlmasýný önler, soðuk algýnlýðýný engeller. Bitkilerdeki tüm antioksidan bileþenlerin serbest radikaller üzerindeki etkileri ayný deðildir. Bu bakýmdan antioksidan kullanýmýnda çeþitlilik önemlidir. Mümkün olduðunca farklý kaynaklardan bu tip bileþenleri tüketmek gerekir. Sebze ve meyvelerde vitamin kaybýný önlemek için ne yapmalý? sebze-pisirme- Yenilebilen kabuklarýn soyulmamasý, soyulmasý gerekiyorsa ince soyulmasý gerekir. Birçok vitamin ve mineral sebze ve meyvelerin dýþ yapraklarýnda bulunur. Ýç kýsýmlarýnda yoðunluk azalýr. -Sebze ve meyvelerin az suda piþirilmesi, yýkarken suda bekletilmemesi gerekir. -Sebzeleri piþirmeden hemen önce ve büyük parçalar halinde kesilmesi gerekir -Piþirilirken tencerenin kapaðýnýn kapalý tutulmasý gerekir. Eðer çið tüketilebilecekse piþirmeden tüketilmesi önerilir -Sebzelerin piþme suyunun çorbalara ve yemeklere eklenmesi önerilir Ayrýca sebze ve meyvelerin mevsiminde tüketilmesi saðlýk açýsýndan çok önemlidir. Güçlü bir baðýþýklýk sistemi için neler yapýlmalý? -eþitli sebze ve meyvelerden günde en az 5 porsiyon tüketilmelidir. -Domates yaz aylarýnda her gün mutlaka tüketilmelidir. Hatta yaz domatesleri konserve yapýlarak kýþ aylarýnda da yemekler, soslar vb. tüketilebilir. -Brokoli, karnabahar vb sebzeler yemek olarak tüketilebildiði gibi et yemeklerinin yanýna da garnitür olarak kullanýlýrsa tüketimleri artýrýlmýþ olur. Hatta sarýmsakla birlikte tüketilerek iki sebzenin antioksidan etkisinden de faydalanýlabilir. - Nar tüketimi salatalar ve sütlü tatlýlarýn üzerinde kullanýlmasýyla arttýrýlabilir -Turunçgillerin suyundan ziyade kendisinin tüketimi arttýrýlmalýdýr. - Kýþ aylarýnda çeþitli antioksidanlarýn bir arada alýnabilmesi için meyve salatalarý tüketilebilir. -Yaðlý tohumlar (ceviz, fýndýk, badem vb.) E vitamini alýmý açýsýndan günde -2 porsiyon tüketilmelidir -Kuru baklagiller (kuru fasulye, nohut,mercimek vb.) haftada 2-3 kez tüketilmelidir. Özellikle kýþ aylarýnda çorba olarak tüketilebilir. Salatalarda kullanýlmasýyla farklý lezzetler elde edilebilir ve böylece tüketimleri arttýrýlabilir. - Günlük veya uzun ömürlü sütlerin probiyotikli yoðurtlarla mayalanmasýyla ev ortamýnda saðlýklý yoðurtlar elde edilebilir. Her gün su bardaðý kefir tüketilmelidir. -Haftada 2 kez balýk tüketilmelidir. -Günde en az 5-6 porsiyon tam taneli tahýllar (tam buðday, esmer pirinç vb.) tüketilmelidir. Bu nedenle beyaz ekmekten ziyade tahýllý ekmekler tüketilmelidir. - Vücutta gerçekleþen çoðu reaksiyon için su gereklidir. Bu nedenle günlük lt su tüketilmelidir. - Ekinezya, zencefil, ýhlamur, kuþburnu, zerdeçal çaylarý çok fazla birbiriyle karýþtýrýlmadan günlük olarak tüketilebilir. Dodurga için projelerimiz hazýr AK Parti Dodurga Ýl Genel Meclis Üyesi aday adayý Halil Gürbüz. ÖÐRETMENDEN ÝZGÝLER izen: Neþet ANBAR Enise Aðbal Parti Dodurga Ýl Genel Meclis Üyesi aday AKadayý Halil Gürbüz, kalkýnmýþ bir Dodurga için projelerinin hazýr olduðunu söyledi. Gürbüz, Dodurga nýn kendi kaynaklarý ve iþ kollarýnýn olduðunu bunun kalkýnma alanýnda kullanýlmasý gerektiðini belirterek, Bölgenin öz kaynaklarýnýn deðerlendirilmesi ve Dodurga nýn kalkýnmasý için projelerimizi hazýrladýk. Þeklinde konuþtu. Bölgenin sorunlarý üzerine uzun yýllar köyleri bir bir gezerek tesbit ettiðini vurgulayan Halil Gürbüz, bölgenin tarýmsal alanlarda kalkýnabileceðini ifade ederek þunlarý kaydetti; Ýstihdam alanlarýnýn yetersizliðinden kaynaklý yýllardýr bölge insanýmýz hayatýný idame ettirmek ve geçimini saðlamak için ya büyükþehirlere göç ediyor ya da mevsimlik iþçi olarak þehir dýþýnda çeþitli iþ sahalarýnda çalýþýyor. Bölgenin geliþmesi, bölgeden göçün geri dönüþünü saðlamak amacýyla çeþitli iþ kollarýnda istihdam alanlarý oluþturmamýz gerekmektedir. Bölgenin kaynaklarýný çok iyi analiz ederek proje merkezli yaklaþýp insalarýmýzý uzun vadeli istihdam alanlarýna yönlendirmemiz gerekmektedir. Özellikle bölgemizde tarýmsal kalkýnma alanýnda öncelik verilerek çalýþma yapýlmasý gerekmektedir. Bölgemiz Obruk Barajý nýn getirdiði iklim deðiþmesinden kaynaklý olarak alternatif tarým ürünlerinin yetiþtirilmesi nin desteklenmesi gerektiðini düþünmekteyiz. Bölgemizde tarýmsal alanlarýn azlýðý ve ormanlýk alanlarýnýn çokluðundan kaynaklý özellikle hayvancýlýðýn desteklenerek kalkýnmanýn öncelikli istihdam alaný hayvacýlýk olmasý gerektiðine inanýyoruz. Tarýmsal kalkýnmýþlýðýn insanýmýzýn iyi bir eðitim ve yetiþtirilmesiyle mümkün olacaðýný bilmekteyim. Bölgesel kalkýnmanýn yolunun bölge insanýnýn seminerler konferanslar istiþare toplantýlarý vasýtasýyla eðitilmesinden geçmektedir. alýþmalarýmýzýn meyve vermesi ve insanlarýmýzýn kalkýnmasýnýn itici gücü olmasý için ilk önce örnek projelerimizi hayata geçirceðiz. alýþmalarýmýzda insan merkezli düþünüp bilinçli tarýmýn bölgede geliþtirilmesine destek için istihdam merkezli öðretici kurslarýn açýlmasý gerektiðine inanýyoruz. Tarýmsal kalkýnma destekli üretim öncesi bilinci tarýmýn gerçekleþmesi amacýyla istihdam ve üretim merkezli tarýmsal eðitim projeleri yapýlmasý gerektiðini düþünüyoruz. Bölgede gelir getirici olarak gördüðümüz küçükbaþ hayvancýlýðýn geliþtirilmesi için küçükbaþ hayvan yetiþtiriciliði kursu, bölgemizin özelliklerine göre özellikle Halep Keçisi yetiþticiliði alanýnýn desteklenmesine önem veriyoruz. Bölgemiz oldukça zengin bir bölge. Bu zenginlikleri ortaya çýkarmak ve bölgemizin ve toplumumuzun kalkýnmasýna destek amaclý, ekibimizle birlikte istihdam merkezli projelerimizi hayata geçirmek için Dodurga Ýl Genel Meclisi Üye Aday Adayý olduðumu vurgulamak istiyorum. Derdimiz seçilmek deðil bölgemizin kalkýnmasý için çalýþmaktýr. Sungurlu Belediyesi araç parkýný güçlendirmeye devam ediyor. Araç parkýný geniþletti orum un Sungurlu Belediyesi araç parkýný güç- devam ediyor. Sungurlu Belediyesi, lendirmeye Belediye hizmetlerinde kullanýlmak üzere araç filosuna 2 adet yeni araç kazandýrdý. Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, Belediyemize 2 adet folklift alýnmýþtýr. Teslim alýnan araçlar ile belediye çalýþmalarý daha rahat ve hýzlý bir þekilde gerçekleþtirilebilecektir. Böylece sýkýntý çekmeden ve yatýrýmlarýmýzý aksatmadan belediye olarak asli görevlerimizi yerine getirmenin mutluluðu içindeyiz. Yeni araçlarýmýz ilçemize ve belediyemize hayýrlý olmasýný dilerim dedi.(ýha)

17 ARÞAMBA ARALIK 23 Zevkli antrenman Sýklet farklý olunca orumspor Mali As Baþkaný ve Basýn Sözcüsü Mustafa Özbayram dünki antrenmaný kenardan izleyen Murathan Buruþ ile güreþe tutuþtu. Yaþ olarak küçük olmasýna raðmen Murathan Buruþ sýklet olarak çok üstlerde bulunan Mustafa Özbayram karþýsýnda fazla direnemedi. Mustafa Özbayram ile Murathan Buruþ arasýndaki güreþ fazla uzun sürmedi. Þakalaþma ile baþlayan güreþ müsabakasýnda Murathan Buruþ yöneticisi karþýsýnda fazla direnemedi ve sonucunda tuþ olarak yenilgiyi kabul etti. Antrenör Zakir Ardahanlý ile spor proramcýsý Ahmet Kaya nýn doðum günleri birlikte kutlandý. orum Belediyespor ilk yarýnýn son maçýnda evinde oynayacaðý Erzurum Büyükþehir Belediyespor maçýnýn hazýrlýklarýna dün baþladý. Teknik Direktör Sedat Özbað yönetiminde yapýlan çalýþmaya sakatlýklarý devam eden Oðuzhan Saraçoðlu ve Okan ile hasta olan Emre ve kasýðýnda aðrýsý olan Furkan katýlmadýlar. Murathan ise adelesinde aðrý olduðu için antrenmana katýlmadý kenardan izledi. Isýnma hareketleri ile baþlayan antrenman daha sonra beþe iki pas çalýþmasý ile devam etti. alýþma daha sonra tek pas, kontrol pas ile devam etti ve tam sahada kýsa süreli çift kale maçla sona erdi. ift kalede futbolcularýn oldukçe neþeli olduklarý gözlendi. orum Belediyespor Erzurum maçýnýn hazýrlýklarýný bugün yapacaðý çalýþma ile sürdürecek. Gençler Basketbol bugün baþlýyor L iseli Gençler Basketbol Ýl birinciliði bugün erkeklerde oynanacak dört karþýlaþma ile baþlýyor. Atatürk Spor Salonu nda oynanacak maçlarýn programý þöyle: Saat. Atatürk Anadolu Lisesi - Anadolu Bir pasta ile iki doðum günü Antrenör Zakir Ardahanlý nun futbolcular doðum gününü kutlarken görülüyor orum Belediyespor un dün yaptýðý çalýþma sýrasýnda bir pasta ile iki doðum günü kutlandý. orum Belediyespor antrenörü Zakir Ardahanlý ile spor programcýsý Ahmet Kaya nýn doðum günleri ortak kutlandý. orum Belediyespor antrenörü Zakir Ardahanlý nýn doðum günü kutlamasý yapýldý ve 27 yaþýna giren öðrenci antrenöre arkadaþlarý soðuk hava nedeniyle su yerine elle þaka yaparak kutladýlar. Bu arada spor programcýsý Ah- 7 met Kaya nýn da doðum günü olduðu anlaþýlýnca futbolcular ayný pasta ile Kaya nýn da doðum gününü kutladýlar. Öðretmen Lisesi. Saat.3 Sungurlu Anadolu Öðretmen Lisesi - Anadolu Lisesi Hatip Lisesi. Saat 3. M,. Akaydýn Anadolu Lisesi - Ýnönü Anadolu Lisesi. Saat 4.3 Özel Pýnar Anadolu Lisesi - Spor Lisesi. En büyük asker bizim asker orum Belediyespor un dünki antrenmanýnda asker uðurlamasý yapýldý. orum Haber Gazetesi Spor Muhabiri sevilen isim Emre Bolat ýn bu hafta içinde vatani görevini yapmak üzere askere gidecek olmasý nedeniyle Mali Asbaþkan ve Basýn Sözcüsü Mustafa Özbayram, Futbol Þube Sorumlusu ve Genel Kaptan Hamit Iþýk, Teknik Direktör Sedat Özbað, yardýmcý antrenörler ve futbolcularla vedalaþan Emre Bolat ý futbolcular omuzlara alýp havaya atarken, en büyük asker bizim asker diye tezahürat yaptýlar. Spor Yapýmcýsý Ahmet Kaya nýn doðum günü kutlandý Genç kýzlar voleybolda þampiyon Fatih Anadolu SALON : Atatürk. HAKEMLER: Tuncay Hasan Öztürk. Sevim, FATÝH ANADOLU LÝSESÝ : Rabia, Demet, Ayþegül, Kübra, Sedanur, Edeviye, Samanur, Pýnar, Ayþegül, Yeþim, Hanife. OSMANCIK ÝSMAÝL KARAKAÞ SAÐLIK MESLEK LÝSESÝ : Melek, Þennur, Merve, Firdevs, Gülsüm, Gizem, Seyhan, Kübra, Büþra, Ülkü, Öznur. SETLER :. Set: 25-8, 2. Set: 2725, 3. Set: (Fatih Anadolu Lisesi) Üçüncü olan Osmancýk Metem in kupasýný Voleybol Ýl Temsilcisi Recep Öztuna verdi Liseli Genç Kýzlar Voleybol da þampiyonluðu Fatih Anadolu Lisesi kazandý. Dün oynanan final maçýnda Fatih Anadolu Lisesi ile Osmancýk Ýsmail Karataþ Saðlýk Meslek Lisesi arasýndaki maçtan 3- lýk galibiyetle ayrýlan Fatih Anadolu Lisesi þampiyonluðu kazandý. L seli Genç Kýzlar Voleybol da þampiyonluðu Fatih Anadolu Lisesi kazandý. Dün oynanan final maçýnda Osmancýk Ýsmail Karataþ Saðlýk Meslek Lisesi ni 3- yenen Fatih Anadou Lisesi þampiyonluðu kazandý. Beþ grupta 8 okulun mücadele ettiði genç kýzlar voleybol il birinciliðinde ikinci tur ve yarý final maçlarýný kazanarak finale yükselen Fatih Anadolu Lisesi ile Osmancýk Ýsmail Karataþ Saðlýk Meslek Lisesi okullarý þampiyonluk için karþýlaþtýlar. Atatürk Spor Salonu nda oynanan maçta setler büyük bir çekiþmeye sahne oldu. Fatihn Anadolu Lisesi ilk seti 25-8 kazanarak öne geçtiði maçýn ikinci setinde Osmancýk Ýsmail Karakaþ Saðlýk Meslek Lisesi oldukça zorladýðý seti kazanan Fatih Anadolu 2- öne geçmeyi baþardý. Üçüncü setteki zorlu setide kazanan Fatih Anadolu Lisesi final maçýný 3- kazanarak þampiyonluða ulaþtý. Liseli Genç Kýzlar Voleybol da þampiyon olan Fatih Anadolu Lisesi nin kupasýný Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer verdi Final maçýnýn bitiminde Fatih Anadolu Lisesi sporcu ve öðrencileri þampiyonluk sevincini doyasýya yaþadýlar. Final maçýnýn ardýndan düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupa sporculara ile madalyalarý verildi. Fatih Anadolu Lisesi kýz takýmý Türkiye Þampiyonasý gruplarýnda ilimizi temsil etmeye hak kazandý. Ýkinci olan Osmancýk Metem in kupasýný Gençlik Hizmetleri ve Spor Þube Müdürü Satý Yücel verdi Dördüncü olan Merkez Kýz Meslek Lisesi nin kupasýný Fatih Anadolu Lisesi Müdürü Þükrü Eyyüp Kaplan verdi Osmancýk Metem üçüncü SALON : Atatürk. HAKEMLER: Caner Yýldýrým, Tülay Coþkuner. OSMANCIK METEM LÝSESÝ : Merve, Özge, Esra, Mihriban, Sevgi, Þeyda, Seda, Filiz. MERKEZ KIZ TEKNÝK MESLEK LÝSESÝ : Ezgi, Fi- liz, Ebru, Ýlayda, aðla, Edanur, Dilan Boynueðri, Ülkem, Þehriban, Dilah Özkeskin SETLER :. Set: 25-7, 2. Set: 25-5, 3. Set: 25-9 (Osmancýk METEM) L iseli Genç kýzlar voleybol üçüncülük dördüncülük maçýnda Merkez Kýz Teknik Meslek Lisesi ni 3- yenen Osmancýk Metem kazandý. Dün Atatürk Spor Salonu nda oynanan maçta Osmancýk Metem rakibi önünde fazla zorlanmadan üç setide kazanarak üçüncülük kupasýný alýrken Merkez Kýz Teknik Meslek Lisesi ise dördüncülük kupasýnýn sahibi oldu. Liseli Genç Kýzlar Voleybol da þampiyon olan Fatih Anadolu Lisesi nin kupasýný Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer verdi

18 8 ARÞAMBA ARALIK 23 orumspor, Karakuþ yönetiminde çalýþtý orumspor hafta sonu Gölbaþý Belediyespor ile oynayacaðý maçýn hazýrlýklarýna dün antrenör Gökhan Karakuþ yönetiminde baþladý. Teknik Direktör Sunay Güneþ in Merzifonspor ile anlaþarak ayrýlmasýnýn ardýndan dün yapýlan antrenmaný Gökhan Karakuþ yaptýrdý. Maçýn oynanacaðý sahanýn sentetik çim olmasý nedeniyle nolu sahada yapýlan antrenmana Osman Seçgin ve Arif okullarý nedeniyle Bartýnspor maçýnda burnuna darbe alan Moubarek ise sakatlýðý nedeniyle katýlmadý. Isýnma hareketleri ile baþlayan antrenman daha sonra 5 er dakikalýk iki seri tempolu koþu ile devam etti. Dinlenmenin ardýndan çabukluk hareketleri yaptýran antrenör Gökhan Karakuþ bu çalýþmada futbolculardan sýk sýk tempoyu yükseltmelerini istedi. orumspor, Gölbaþý Belediyespor maçýnýn hazýrlýklarýný bugün yapacaðý çalýþma ile sürdürecek. Türkiye Güreþ Þampiyonasýnda mücadele edecek iki baþan güreþçimiz iddialýlar Bayan Güreþçiler Türkiye Batman, olak a teslim Þampiyonasý na hazýr B orumspor hafta sonu oynayacaðý Gölbaþý Belediyespor hazýrlýklarýný Gökhan Karakuþ yönetiminde baþladý. Küme maçlarýnda saha deðiþikliði. Amatör Küme de bu hafta sonu oyna- nacak maçlarýn saatlerinde deðiþiklik yapýldý. Tertip Kurulu Sungurluspor un ligden çekil- Adýkdý ve Öncel e Ünilig de görev H entbol Klasman Hakemlerimize Ünilig de bugün oynanacak maçta görev verildi. Hentbol Federasyonu Merkez Hakem Komitesinden yapýlan açýklamaya göre bugün saat 3. de Yaþar Doðu Spor Bilimleri Fakültesi Spor Salonu nda bayanlar B grubun ilk haftasnda Samsun 9 Mayýs Üniversitesi ile Kastamonu Üniversitesi takýmlarý arasýnda oynanacak maçý ilimizden Taner Adýkdý ve Sami Öncel yönetecek. Maçýn gözlemcisi ise Samsun dan Cahit Yücel. mesi nedeniyle boþ saahayý deðerlendirmek için merkez nolu sahada oynanacak maçlarýn saatlerini deðiþtirdi. Buna göre saat. da baþlamasý gereken Hitit Gençlikspor - Osmancýkspor maçý ayný gün ayný sahada saat. de baþlayacak. Ayný sahada saat 4. de baþlamasý gereken Eti Lisesi Gençlikspor ile Osmancýk Belediyespor arasýndaki maç ise saat 3. de yine ayný sahada oynanacak. Öte yandan Ýskilip ilçe sahasýnda Ýskilipspor ile imentospor arasýndaki maçýn baþlama saatide. dan.3 a ertelendi. atman Petrolspor da Teknik Direktör görevini eski Fenerbahçeli futbolculardan Durmuþ Ali okat getirildi yýllarý arasýnda Fenerbahçe'de oynayan Durmuþ Ali olak, sezonunda Gaziantepspor'da birlikte oynadýðý Ýlhan Erken ile Batman Petrolspor'u çalýþtýrýyor. olak, þöyle konuþtu: "Bu þehrin ve kulübünün beklentilerinin farkýndayým. Kulüp bizi takýmýn baþýna getirerek yeni bir sayfa açtý. Bu kentin isteklerine ve beklentilerine karþýlýk vermek istiyoruz. Hedefimiz takýmý bir üst lige çýkartmak. Rakiplerimizle aramýzda belli bir puan farklý var. Ama biz bu farký kapatacak güç ve potansiyele sahibiz. Taraftarlarýmýzdan ricamýz, biraz sabýrlý olmalarý. Taraftarýmýz sezon sonunda bu takýmý bir üst ligde görecek dedi. ntalya da devam eden Türkiye Büyükler Güreþ Þampiiyonasý nda ilimizden iki bayan güreþçide mücadele edecek. 53 Kg da Ceren Ýlayda Sönmez ve 5 Kg da Kübra Daðlamaz Antalya da yarýn baþlayacak bayanlar kategorisinde madalya mücadelesi verecekler. Spora Judo branþý ile baþlayan ve bu kategoride bir çok baþarýlar kazanan iki sporcu Ceren Ýlayda Sönmez ve Kübra Daðlamaz geçtiðimiz Bir kural bir disiplin ihracý orum Amatör futbolunda U 4 liginde mücadele bu hafta sonu oynanacak altý maçla baþlýyor. Ýki grupta 2 takýmýn mücadele edeceði U 4 Liginde tek devreli lig statüsünde oynanacak maçlar sonunda gruplarýnda ilk iki sýrayý alan dört takým final grubuna yükselecek. Final Grubunda dört takýmýn çift devreli lig statüsünde oynayacaðý maçlar sonunda ilk iki sýrayý alan takýmlar Türkiye Þampiyonasý grup maçlarýnda ilimizi temsil etmeye hak kazanacaklar. Ýlk hafta maçlarýnda A grubu karþýlaþmalarý cumartesi, B orum Amatör futbolunda hafta sonu oynanan maçlardan iki kýrmýzý kartta U 9 liginden çýktý. Amatör Küme ve U 5 maçlarýndan kart çýkmadýðý haftada ilk maçlarý oynanan U 9 liginde çýkmasý dikkat çekti. HE Kültürspor dan Deniz Þahin rakibine kasýtlý kafa attýðý için kýrmýzý kart gördüðü için tedbirli olarak ceza kuruluna sevk edildi. Ýl Özel Ýdarespor dan Metin Özkan ise kural gereði kýrmýzý kart gördüðü için ceza kuruluna sevk edilmeden bir maç ceza aldý... Amatör Küme U 9 Ligi Haftanýn Sonuçlarý: orumspor -orum Belediyespor Ýl Özel Ýdarespor- Eti Lisesi Gençlik : -2 HE Kültürspor- imentospor : 3- PUAN DURUMU TAKIMLAR. HE Kültürspor 2. Eti Lisesi 3. orum Belediye 4. orumspor 5. Gençlerbirliði 6. Ýl Özel Ýdare 7. imentospor O G B M 4 Aralýk Cumartesi : A 3 2 Y 2 3 Gençlerbirliði - Ýl Özel Ýdarespor. imentospor - orumspor. Eti Lisesi Gençlikspor - HE Kültürspor. P 3 3 U 4 hafta sonu baþlýyor grubu maçlarý ise pazar günü iki nolu sahada oynanacak. Ligde ilk haftanýn programý þöyle: 4 Aralýk Cumartesi: Saat. Mimar Sinan Gençlik - Osmancýkgücüspor. Saat 2. Sungurluspor orum Belediyespor. Saat 4. Gençlerbirliði - Alaca Belediyespor. 5 Aralýk Pazar: Saat. Ulukavakspor - HE Kültürspor. Saat 2. imentospor - Ýl Özel Ýdarespor. Saat Gençlikspor Osmancýkspor. sinden - lik beraberlik ve birer puanla ayrýldýlar. Ýkinci maçta ise geçen yýlýn þampiyonu Eti Lisesi Gençlikspor, Ýl Özel Ýdarespor karþýsýnda hayli zorlandý ancak ikinci yarýda bulduðu gollerle sahadan 2- galip ayrýlarak sezona üç puanla baþladý. Ýlk haftanýn son maçýnda ise HE Kültürspor, imentospor önünde aldýðý 3- lýk galibiyetle ilk haftanýn lideri oldu. Ligde ikinci hafta maçlarý cumartesi günü oynanacak. Maçlara kýþ düzenlemesi : - yýl güreþ branþýnda çalýþmalara baþlamýþlardý. Ýki bayan güreþçi Antalya da yapýlacak olan Türkiye Þampiyonasý nýn hazýrlýklarýný tamamladý ve bu ile gittiler. orum adýna bayan güreþinde geçtiðimiz yýl ilk kez Ankara da mindere çýkan iki bayan güreþçi kazandýklarý tecrübe ile yarýn baþlayacak Türkiye Þampiyonasý nda dereceye girmek istiyor. OROFF ilk karý kutladý U 9 heyecaný zevkli baþladý Küme U 9 Liginde mücadele üç maçla baþladý. Ýlk hafta maçlarýnda en farklý galibiyeti alan HE Kültürspor liderliðe oturdu. Ýlk haftada oynanan üç maçýnda büyük bir çekiþmeye sahne olmasý ligde mücadelenin oldukça zorlu geçeceðini gösterdi. Ýlk maçta þampiyonluk adaylarýndan orumspor ile orum Belediyespor takýmlarýnýn zorlu mücadele- A. Küme U 9 liginde mücadele eden tüm takýmlarýn merkezde olmasý ve ayný sahada üç maçýn oynanmasý sýkýntý yarattýðýndan günler uzayana kadar bir maç Mimar Sinan sahasýnda oynanacak. Futbol Ýl Temsilcisi Engin Ayan günlerin kýsa olmasý ve maçlarýn sarkmasý halinde son maçlarýn karanlýða kalma ihtimali nedeniyle bu haftadan itibaren fikstürde ilk iki maçýn nolu sahada oynanacaðýný üçüncü maçlarýn ise Mimar Sinan sahasýna alýndýðýný açýkladý. Bu deðiþiklikle nolu sahadaki ilk maçýn baþlama saati e alýnýrken ikinci maç ve Mimar Sinan sahasýndaki maçýn baþlama saati ise 3. olarak belirlendi. Buna göre hafta sonu oynanacak maçlarýn programý þöyle belirlendi. Nolu Saha: Saat. Gençlerbirliði - Ýl Özel Ýdarespor. Saat 3. imentospor - orumspor. Mimar Sinan Sahasý: Saat 3. Eti Lisesi Gençlikspor HE Kültürspor. U 9 liginde ilk haftayý farklý kazanarak liderlik koltuðuna oturan HE Kültürspor takýmý OROFF üyeleri yýlýn ilk karý ile birlikte baþlattýklarý gezilerinde toplu halde görülüyorlar OROFF ilk karla birlikte maceraya devam ediyor. 8 Aralýk pazar günü orum a ilk karýn düþmesinin ardýndan araçlýk ekiple orum Off Road Derneði Ýskilip yyolu, Kösedað güzergahýndan atak Tabit Parkýna geçildi. Yol þartlarýna uygun aracýn bakýlý yapýldýktan sonra arazi araçlarý ilk karýnda yaðmasýyla heyecanlý bekleyiþleri sona erdi ve pazar sabahý ekip toplandý. Ýskilip yolu üzerinden baþlayan yolculuk anakçý yol ayrýmýndan devam ederek Kösedað sýrtlarýndan müthiþ kan manzarasý eþliðinde vericilerin bulunduðu alana ulaþýldý. Bulutlarýn içinde yapýlan yolculuk sýrasýnda görüþ mesafesinin zaman zaman 3-5 metreye kadar düþtüðü bu yolculuk atak Tabiat parkýna kadar devam etti. Burada ekibi karlý bir hava ile karþýlaþtý. Gezi kar üzerinde sucuk mangal ve semaver keyfi ile devam etti. Soðuk havada üþüyen ekip yakýlan kamp ataþiyle biraz olsun ýsýndý. 3 civarýndaki katý- lýmcý ile gerçekleþen gezi araç sahipleri kadar misafirlerde oldukça keyifli saatler geçirdiler. OROFF üyeleri bu gezileri katýlýmýn ücretsiz olduðunu herkesin katýlabileceðini belirterek tüm macera severleri bu gezilere katýlmaya davet ettiler. oroff faaliyetlerine katýlmak ve detaylý bilgi almak isteyenlerin https://www.facebook.com/ groups/coroff adresinden alabilirler. Araçlar zorlu yol þartlarýndan geçerek yýlýn ilk ve heyecanlý turunu tamamladýlar Ülkü Ocaklarý turnuvasý baþladý orum Ülkü Ocaklarý tarafýndan bu yýl 4.sü düzenlenen Halý Saha turnuvasý baþladý. Bu yýl Ülkücü Þehit Fikri Arýkan anýsýna düzenlenen turnuvada 8 takým mücadele ediyor. Ticaret Meslek Lisesi halý sahada düzenlenen turnu- va hakkýnda bilgi veren Ülkü Oçaklarý Ýl Baþkaný Mesut elik, Þehit Fikri Arýkan anýsýna düzenlenen turnuvada mücadele edecek tüm takýmlara baþarýlar diledi. elik maçlarýn centilmence geçmesi dileðinde bulundu. orum Ülkü Ocaklarý ÞehitFikri Arýkan turnuvasý açýlýþýnda katýlan sporcular ve davetliler toplu halde görülüyor

19 ARÞAMBA ARALIK 23 9 ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de ARALIK Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Silahsýz özel güvenlik hizmeti alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Kuzey Kampusu (Mühendislik Fakültesi Yaný) Rektörlük Binasý 2. kat Ýhale Salonu Saat: 4. 2 ARALIK Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Temizlik hizmet alýmý iþi. Yer: Valilik Hizmet Binasý 3. kat orum Saat: 5. T.C. Ýskilip Ýcra 9 FL844 plakalý, 22 model, Ford marka, PT2 tipli, gri (kum) renkli, yük nakli kullaným amaçlý, dizel yakýtlý aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 26. Yer: Ýskilip Belediye Otoparký Saat: T.C. Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Þoför, temizlik ve ofis personeli hizmet alýmý iþi. Yer: Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Hizmet Binasý Saat: 4. 3 ARALIK Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü 24 yýlý 2 aylýk veri tabanýnda kayýtlra bir standart getirilmesi, baþvurularýn ve yapýlan iþlemlerin kolaylýkla takip edilebilmesi, sonuçlandýrýlabilmesi, geçmiþe dönük veri oluþturulmasý ve verilerin Yönetim Bilgi Sistemi ne kaydedilmesi hizmet alýmý iþi. Yer: Aile ve sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Saat:. T.C. orum. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu orum ili, merkez ilçe ayarýk Mahallesi nde 658 ada no, 6 parsel no da kayýtlý 3.73, m2 yüzölçümlü bað vasfýnda taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 84.9, Yer: orum Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat:.-. orum Orman Ýþletme Müdürlüðü Temizlik hizmet alýmý iþi. Yer: epni Mah. Ýnönü YÝTÝK orum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Aykut TERKOS Mahmut oðlu 99 Mecitözü Doðumlu (.HAK:3438) YÝTÝK Siirt Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Yýlmaz ERDEM Þemsettin oðlu..972 Siirt Baykan Doðumlu T.C.No: (.HAK:3434) YÝTÝK orum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Emine KARACA Sadýk kýzý 2/8/963 orum Doðumlu (.HAK:3433) Cad. No: 72 Saat: 4. 7 ARALIK T.C. orum 3. Ýcra orum ili, Mecitözü ilçesi, Devletoðlan köyünde muhtelif yer ve fiyatlarda 3 adet tarla niteliðinde taþýnmazýn satýþý iþi. Yer: orum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: ARALIK T.C. orum 3. Ýcra YG 637 plakalý, 27 model Chevrolet marka, Aveo tipli, gri renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 2. Yer: Ýtfaiye Otoparký Mecitözü Saat: ARALIK orum L Tipi Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu 8 adet 27 kiþilik araç ile personel taþýma iþi. Yer: orum LTipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Toplantý Salonu Saat:. Karayollarý Genel Müdürlüðü 7. Bölge Samsun Bölge Müdürlüðü 8-3 KK nolu orum ili Ýskilip yolunun km sinde Haramidere Köprüsü nün yapýlmasý iþi. Yer: Esenevler Mah. Atatürk Bulvarý No: 38 Atakum / Samsun Saat:. orum Orman Ýþletme Müdürlüðü Motorin ve benzin alýmý iþi. Yer: Ýnönü Caddesi No: 72 orum Saat: ARALIK T.C. orum 2. Ýcra 55 BT plakalý, 25 model, BMWmarka X5 tipinde, siyah renkte arazi taþýtýnýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 5. Yer: Baþak Oto Parký (Ankara Yolu 2. Km. - orum) Saat:.-. orum PTT Baþmüdürlüðü Ýþletme ve Teknik Birimler Müdürlüðü Hizmet binalarý ve eklerinin temizlik, (.HAK:3437) ilaçlama, kalorifer yakma ve bahçe bakým iþi hizmet alýmý. Yer: orum PTT Baþmüdürlüðü Ýdari ve Mali Birimler Müdürlüðü Toplantý Salonu Saat:. 25 ARALIK Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü orum merkez Yavruturna Mahallesi 6 derslikli ortaokul yapýmý iþi. Yer: orum Özel Ýdaresi konferans salonu Saat:. T.C Ýskilip (Sulh Hukuk Mah) Satýþ Memurluðu orum Ýli, Ýskilip Ýlçesi, Bahabey Mahallesi 95 Ada l Parsel Nolu arsanýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 32.5,75 Yer: Ýskilip Belediye Mezat Salonu (Encümen Toplantý Salonu) Saat:.-. T.C.. Ýcra 9 FH 45 plakalý, 997 model, Ford marka, Cargo 252 tipli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 8. Yer: Kültür Otoparký (epni Mah. Ýskilip Cad. No: 75) orum Saat: ARALIK T.C. orum 3. Ýcra 9 TT4 plakalý, 2 model Peugeot marka, Partner.9 tipli sarý renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel:. Yer: orum Adliyesi Mezat Salonu Saat: ARALIK orum Þeker Fabrikasý Müdürlüðü Özel güvenlik hizmeti alýmý iþi. Yer: orum Þeker Fabrikasý Ankara Yolu 9. km Saat: 4. 2 OCAK 24 T.C. Bayat Ýcra Yeni mah. 4 ada 44 parsel de kain 5 nolu baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: 55. Yer: Bayat Hükümet Konaðý giriþ kapýsý önü Saat: OCAK 24 T.C. orum 3. Ýcra Sahibinden Acil Satýlýk iftlik dönüm arazi, 65 m2 kapalý alan, elektrik, su mevcut Ankara yolu üzeri Sazdeðirmeni Köyü. Ýrtibat numarasý (.HAK:3235) (.HAK:3362) Medet KIROÐLU KÝRALIK DÜKKAN Akþemseddin Caddesi nde bulunan 5 m2 dükkan kiralýktýr. (Yurt Yapý karþýsý) Tel: TORNACI ALINACAKTIR Makina imalatý sektöründe çalýþtýrýlmak üzere tornacý alýnacaktýr. Müracaatlar þahsen yapýlacaktýr. KARACA MAKÝNA ÝMALAT SANAYÝ Hýdýrlýk Cad. No: 58/b Tel: orum ili, merkez ilçe, Tozluburun köyü, Acem mevkii, 63 parsel de kayýtlý 29.6, m2, tarla vasfýnda taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 28.53, TL Yer: orum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: OCAK T.C. orum 2. Ýcra 9 AT79 plakalý, 29 model Ford marka, Transit Connect tipli, beyaz renkli kamyonetin satýþý iþi. Muhammen bedel: 23. Yer: orum Adliyesi Mezat Salonu Saat: T.C. Ýskilip Ýcra 9 FG 768 plakalý, 2 model, Renault marka, Kango tipli kamyonetin satýþý iþi. Muhammen bedel: 24. Yer: Ýskilip Belediye Otoparký Saat: OCAK T.C. orum 2. Ýcra 9 FL8 plakalý, 2 model Renault marka Symbol tipi 2 model Sedan cinsi gri renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 24.5 Yer: orum Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: T.C. orum 2. Ýcra 9 TU 465 plakalý Renault marka Symbol Auth.5 DCI. tipi 2 model, Sedan cinsi, gri (platin) renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 23.5 Yer: orum Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: OCAK T.C. orum 2. Ýcra orum merkez Yavruturna Mah. Mecitözü Þosesi mevkiinde, cilt 2, sayfa (.HAK:2559) no 7, 875 ada 37 parsel üzerinde 974, m2 yüzölçümlü iki dükkan ve 32 daireli kargir apartman niteliðinde taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel:., Yer: orum Adliyesi Mezat Salonu Saat: OCAK T.C. orum. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu orum il merkez ilçe Ýkipýnar Mahallesi, Köyiçi mevkii, 25 ada, 3 parsel nolu avlulu ev ve ahýr niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 9.47,92 Yer: orum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: OCAK T.C. orum 2. Ýcra 38 D 7396 plakalý, 2 model, Ford marka, CCK tipli, beyaz renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 65. Yer: Can Yediemin Fen Lisesi Car No: 33 orum Saat: OCAK 24 T.C. orum 2. Ýcra orum ili merkez ilçe, 346 ada no, 44 parsel no, Terlemez Ýþ Merkezi nde 7 baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: 52., Yer: orum Adliyesi Mezat Salonu Saat: ÞUBAT T.C. orum 2. Ýcra orum il merkez ilçe, 496 ada no, 4 parsel no, Bahçelievler Mahalle/Mevkiinde üzerindeki bina yýkýlýmýþ boþ arsanýn satýþý iþi. Muhammen bedel: orum Adliyesi Mezat Salonu Saat: Bayan Elemanlar Aranýyor Dersanemiz halkla iliþkiler bölümünde görevlendirilmek üzere (Excel-Word) programlarýna hakim Bayan elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen saat arasý yapýlmasý rica olunur. (.HAK:3443) Mür. Tel: Acil Satýlýk Köfte Salonu Hazýr müþteri portföyü olan içerisinde 9 masalý 8 TL kiralý 3 TL cirolu doðalgazlý, içerisindeki tüm demirbaþlarýyla birlikte acil devren satýlýktýr. Fiyatý:. TL. (.HAK:3394) Mür. Tel: KÝRALIK BÜROLAR Segam Ýþ Merkezinde 75 m2 ve 3 m2 bürolar kiralýktýr. Mür. Tel: (.HAK:345) ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ORBA EÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/ (Ziraat Odasý Yaný) ALIÞMA ARKADAÞLARI ARIYORUZ HIZLI TÜKETÝM MALLARI DAÐITIMINDA VE SATIÞINDA GÖREV ALACAK ALIÞMA ARKADAÞLARI ARIYORUZ. ARKADAÞLARIMIZIN. B SINIFI EHLÝYETE SAHÝP, 2. SRC BELGESÝNE SAHÝP, 3. ASKERLÝK GÖREVÝNÝ BÝTÝRMÝÞ, 4. EN AZ YÜKSEK OKUL MEZUNU ÞARTI ve GELÝÞÝM VE PERFORMANSA ÖNEM VEREN 5. SATIÞA YATKIN VE DENEYÝM SAHÝBÝ OLMALARI GEREKMEKTEDÝR. ÞARTLARA UYAN ARKADAÞLARIMIZIN ADRESÝMÝZE FOTOÐRAFLARI ÝLE BÝRLÝKTE ÞAHSEN BAÞVURMALARINI RÝCA EDERÝZ. (NOT:BAÞVURULAR GÝZLÝ TUTULACAKTIR) SEYDÝM DAÐITIM PAZ. AÞ. (.HAK:3375) ELEMANLAR ARANIYOR Büro elemaný: Ýngilizce bilen, tercihen evli olan Makine Mühendisi: Ýngilizce bilen erkeklerde askerliðini yapmýþ Makina Teknikeri ve Resam Kaynakcý elemanlar aranýyor CAZGIR ÝNÞ ISI SÝST TÝ VE SAN A.Þ ORGANÝZE SANAYÝ BÖLGSÝ 7 CAD NO:5 ORUM TEL: (.HAK:3374) ACÝL DEVREN SATILIK KURUYEMÝÞ DÜKKANI Ýþ deðiþikliði nedeniyle Cemilbey Caddesi üzerinde müþteri potansiyeli olan park karþýsýnda faal durumda satýlýk kuruyemiþ (.HAK:337) BAHELÝEVLER MAHALLESÝ. M. AKÝF ERSOY. CADDE NO:9 dükkaný. Mür. Tel: SATILIK DAÝRELER Buharaevler 5. Caddede lüks (.HAK:342) Eleman Arýyor Kalorifer kazaný imalatýnda çalýþtýrýlmak üzere kaynakçý çalýþma arkadaþlarý aranýyor. Sunulan imkanlar: SSK+Maaþ+Servis Ýletiþim: Adres: Küçük San. Sitesi 2.Cadde No:5 ORUM / Merkez (.HAK:34) SATILIK MANDIRA orum-ankara Yolu 9. Km de Sarimbey Köyü arazisinde 37 m2, 3 baþlýk mandýra boþ þekilde müþtematý ile satýlýktýr. Fiyatý: 32,, TL (Pazarlýk) Yýlmaztürk Emlak (.HAK:338) 4+ daire sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: Telefon: +9 (364) GSM: iðdem Tepe Bahçeleri orum Osmancýk Karayolu na sýfýr çevre yoluna 6 km. mesafede Sarmaþa mevkiinde orum manzaralý SATILIK PARSELLER 93 m2 tam tel örgü ve sürekli su. DERHAL TAPU VERÝLÝR (.HAK:27) Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. Daðýtým Elemaný Aranýyor Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek üzere Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: No: 9 ORUM Satýlýk Þark Köþesi Yer darlýðýndan Satýlýk Þark Köþesi. Mür. Tel: (.HAK:3425) ELEMAN ARANIYOR Corel Draw - Auto Cad paket programlarýna hakim CNC Operatörlüðüne yetiþtirilmek üzere askerliðini yapmýþ eleman (.HAK:322) (.HAK:339) ÝÐDEM MODA GELÝNLÝK EVÝ * Gelinlik * Niþanlýk * Abiye Kýyafetleri * Kiraya Verilir * Özel Kýyafet Dikilir Tel: (.HAK:3777) aranýyor. Tel: Devren Satýlýk Yaðlama Yýkama Ýstasyonu Halen faal durumda yýkama yaðlama istasyonu devren satýlýktýr. Ýskilip Kavþaðý Býyýkoðlu Tesisleri Mür. Tel: Yeniyol Mah. Eskisaray Sk. Ilýca Ýþ Merkezi No: /D

20 Özbað rapor verecek orum Belediyespor da ilk yarýnýn sona ermesinin ardýndan Teknik Direktör Sedat Özbað yönetime rapor verecek. Bu hafta sonu oynanacak Erzurum Büyükþehir Belediyespor maçýnýn ardýndan Teknik Direktör Sedat Özbað ýn yönetime bir rapor vereceði öðrenildi. Özbað ýn raporunda ilk yarýnýn genel bir deðerlendirmesini yapmasý ve ikinci yarý için yapýlmasý gerekenlen ARÞAMBA ARALIK 23 konusunda isteklerini bildirecek. Rapor içinde devre arasýnda yapýlmasý gereken takviyeler, mevcut kadro içinde yetersiz bulunan isimlerin olacaðý belirtildi. Teknik Direktör Özbað ýn kadroyu düþürmek istediði bu konuda da yönetime teklifde bulunacaðý bu isteklerin ilk yarýnýn sona ermesinin ardýndan yönetim içinde deðerlendirilerek uygulamaya geçilmesi bekleniyor. Birbirinizi Allah için sevin orum Belediyespor Yönetim, Teknik Heyet ve futbolcularý dün yeniden partisi tarafýndan Belediye Baþkan adayý olarak açýklanan Muzaffer Külcü'yü makamýnda ziyaret etti. Baþkanlýk makamýnda düzenlenen ziyarete Belediyespor Baþkaný Zeki Gül ve Yönetim Kurulu üyeleriyle Teknik Heyet ve futbolcular tam kadro olarak katýldýlar. Tüm misafirlerini kapýda karþýlayan ve hepsiyle tek tek tokala- þan Baþkan Muzaffer Külcü'ye kaptan Nedim Köseoðlu tarafýndan bir çiçek ve orum Belediyespor kaþkolu hediye edildi. Ziyarette ilk konuþmayý Kulüp Baþkaný Zeki Gül yaptý ve bu orga- Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, orum Belediyespor Yönetim, Teknik ve Futbocularýnýn ziyaretinde yaptýðý konuþmada gösterdikleri performanstan dolayý kutladý ve bu doðrultuda devam etmelerini istedi. Külcü, sezon baþýnda söylenen hedefleri gerçekci bulmadýðýný bunun acý deneyimlerini yaþadýklarýný belirterek Bu sene maþallah iyi gidiyorsunuz. Benim sizlerden isteðim arkadaþ grubu olmak yerine aile olmayý baþardýðýnýz zaman baþarý kendiliðinden elecektir. Eðer birbirinizi Allah için severseniz aile olursunuz ve buda baþarýyý getirir dedi. Külcü, desteklerinin bugüne kadar olduðu gibi bundan sonrada devam edeceðini söyledi. nizenin futbolculara ait olduðunu belirterek bu yüzden takým adýna kaptanýn konuþacaðýný söyledi. Kaptan Nedim Köseoðlu, Belediyespor'a verdiði destekten dolayý Baþkan Külcü'ye teþek- kür etti ve yeniden aday gösterilmesinden duyduklarýný memnuniyeti dile getirdi. Kaptan Nedim, bu desteðin karþýlýðý olarakta sezon sonunda hediye olarak þampiyonluk kupasýný verecekleri- ni söyledi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'de ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirdi ve herkese çok teþekkür etti. Mehmet Arduç EN ödülünü aldý T Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Baþkanlar Toplantýsý nda tüm illerden yýlýn EN lerine ödülleri verildi. orum dan Mehmet Arduç ödül aldý. Toplantýda konuþan orum ASKF Baþkaný Sefer Kurtaran, BAL ýn amacý dýþýna kaydýðýný burada yaþ düzenlemesi gerektiðini, lisans ücretlerinin kulüpleri rahatlatacak þekilde düþürülmesini istedi. ürkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu 34. Baþkanlar Toplantýsý 6-8 Aralýk tarihlerinde Antalya da yapýldý. Toplantýya orum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Baþkaný Sefer Kurtaran ve bu yýlýn orum Amatör Sporu na hizmet EN ödülüne layýk görülen Mehmet Arduç katýldý. ASKF Baþkaný Sefer Kurtaran toplantýda konuþurken Gençlik ve Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Konfederasyon Genel Baþkaný Ali Düþmez ve Yönetim Kurulu üyeleri ile 8 ilin ASKF Baþkaný ve illerin EN leri katýldý. Toplantýda bölge baþkanlarý adýna konuþmayý orum ASKF Baþkaný Sefer Kurtaran yaptý. Kurtaran, yaþadýklarý sorunlar ve sýkýntýlar konusunda genel bir deðerlendirme yaptý. Kurtaran ýn konuþmasýnda öncelik Bölgesel Amatar Lig oldu. Kurululuþ amacý kulüplere alt yapý oluþturmak ve genç futbolculara forma þansý verilmesi olan BAL ýn bugün tam tersine üst liglerden düþen futbolcularýn forma giydiði bir hale geldiðini belirten Baþkan Kurtaran, BAL da yaþ sýnýrlamasýnda yeni düzenlemeler gerektiðini söyledi. Bölgesel Amatör Lig maçlarýnýn çok olmasý nedeniyle bu maçlarda görev yapan hakemlerin her hafta maça gittiðini bununda illerdeki amatör maçlarda hakem kalitesini düþürdüðünü belirten Kurtaran bu konuda daha duyarlý olunmasýný istedi. Amatör kulüplerin zor þartlar altýnda ayakta kaldýðýný ancak lisans ücretlerine her yýl zam yapýldýðýný belirten Kurtaran, Futbol Federasyonu ve Konfederas- yon un yapacaðý çalýþma ile lisans ücretlerinde indirime gidilmesi büyük yarar saðlayacaktýr. Futbol Federasyonu BAL takýmlarýna ekonomik olarak katký saðlýyor. Bu güzel ancak illeri temsilen grup maçlarý- na giden takýmlarý verilen ücret hiç deðiþmedi ve bin lira veriliyor. BAL takýmlarýna yapýlan yardým gibi amatör kulüplere özelliklere gruplara giden takýmlara yapýlan yardýmýn artýrýlmasý gerekiyor dedi. Kurtaran, geçtiðimiz aylarda Ýstanbul da yapýlan malzeme yardýmýnda tüm illerdeki amatör kulüplere malzeme yardýmý konusunda ise Baþbakanlýk tarafýndan hazýrlanan bu projenin ihale aþamasýnda ol- duðunu ve önümüzdeki ay içerisinde projenin detaylarýnýn daha netlik kazanacaðýný belirtti. Törende orum Amatör Sporu na hizmette yýlýn EN i seçilen Mehmet Arduç ödülünü Gençlik ve Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Konfederasyon Genel Baþkaný Ali Düþmez in elinden aldý. Stresli bir süreç geçirdiklerini sonucunda da yeniden bu göreve layýk görüldüklerini belirten Külcü, göreve kaldýklarý yerden devam edeceklerini söyledi. Maçlara gelmese de puan durumunu yakýndan takip ettiðini belirten Külcü, bu hafta sonu oynanacak Erzurum maçýnýn çok kritik olduðunu kazanýlmasý halinde büyük avantaj yakalanacaðýný belirterek 'Benim sizlerden en önemli isteðim birbirinizi Allah için sevmeniz. Sizler bir çoðunuz ilk kez bir araya gelmiþ insanlar olarak büyükler küçüklerini küçüklerde büyüklerini kalben sevmeli ve ona göre hareket etmeliler. Eðer aranýzdaki baðý aileye dönüþtürebilirsiniz baþarý kendiliðinden gelecektir. Aranýzda kardeþlik hukukunu saðladýðýnýz takdirde hedefe ulaþmak için hiç bir sorun kalmayacaktýr. Ben sezon baþý he- deflerini fazla gerçekçi bulmuyorum. Geçtiðimiz yýllarda yaþadýðýmýz acý tecrübeler nedeniyle böyle bir düþüncemiz var. Sezon baþýnda uçan takým kuruluyor ancak devre arasýnda yeniden takým kuruluyor ve sonucunda gelinen nokta ortada. Bu yönetiminde sezon baþýndaki hedefleri bana inandýrýcý gelmiyordu. Ancak gelinen bu noktada iyi bir takým kurulduðu ortada. Ýnanýyorum ki bu birliktelik devam ettiði takdirde hedefe ulaþmamak için hiç bir neden görünmüyor. Yeni oluþturulmuþ bir takým olmasýna karþýn ilk yarýdaki performansýnýz takdire þayan. Bu birlikteliði ikinci yarýda sürdürdüðünüz takdirde hedefe ulaþacaðýnýza inanýyorum. Yeterki bu birlikteliði bozmayýn. Sizlerde bizim gibi uzun soluklu bir mücadele içindesiniz. Sizler sahada kazanmak için bizlerde önce görevi al- mak için ardýndan da aldýðýmýz bu görevi layýkýyla yerine getirmek için zorlu bir mücadele vereceðiz. Kesinlikle rehavete kapýlmayan. Anketler araþtýrmalar bizi galip göstersede bizler çalýþmaya aynen devam edeceðiz. Sizlerde söylenenleri hiç dikkate almayarak bugüne kadar çalýþtýðýnýzdan daha fazla çalýþarak ikinci yarýda baþarýlý olmalýsýnýz. orum Belediyespor imkanlarýyla Türkiye'de örnek kulüpler arasýnda. Bizler bugüne kadar verdiðimiz desteðe bundan sonrada devam edeceðiz' dedi. Mali As Baþkan Mustafa Özbayram, futbolcularýn tribünde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü görmek istediðini belirterek pazar günü oynayacaklarý Erzurumspor maçýna davet etti. Baþkan Külcü'de inþallah orda olmaya çalýþacaðýný söyledi. Güneþ, Merzifonspor la anlaþtý orumspor Teknik Direktörü Sunay Güneþ uzun süredir görüþmeler sonunda Merzifonspor ile anlaþtý. Güneþ, önceki gün karþýlýklý olarak sözleþmesini fesh ederek Merzifonspor la sözleþme imzaladý ve yeni takýmýyla ilk antrenmana çýktý. orumspor hoca arayýþlarýna baþladý. Mehmet Arduç ödülünü Gençlik ve Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Konfederasyon Genel Baþkaný Ali Düþmez in elinden aldý orumspor Teknik Direktörü Sunay Güneþ görevi býrakarak Merzifonspor ile anlaþtý. Sezon baþýnda orumspor da tüm olumsuzluklara raðmen göreve baþlayan ve bu süre içinde ortaya koyduðu performans ile beðeni toplayan Sunay Güneþ yaþanýlan sýkýntýlarýn devam etmesi ve Merzifonspor dan gelen teklif üzerine orumspor Yöneticileri ile görüþtü. Geçtiðimiz haftadan buyana süren görüþmeler sonucunda Sunay Güneþ dün orumspor Yönetimi ile karþýlýklý anlaþma yoluyla sözleþmesini fesh etti ve BAL 3. grupta mücadele eden Merzifonspor ile anlaþtý. Güneþ dün Merzifon a giderek yeni takýmýna ilk antrenmaný yaptýrdý. Sunay Güneþ akþam saatlerinde orum a dönerek yönetici ve futbolcularla vedalaþtý. orumspor Genel Kaptaný Güngör Atak, takýmý yeni hoca ile anlaþana kadar antrenör Gökhan Karakuþ un çalýþtýracaðýný ve arayýþlarýnýn sürdüðünü söyledi. Ýsim verilmemekle birlikte orum dan bir hoca ile görüþüldüðü ve hafta içinde anlaþmanýn saðlanabileceði öðrenildi.

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun" Av.

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun Av. ÇALI MA HAYATINA L K N ANAYASA DE KL KLER I. Avrupa Birliði sürecinde demokrasi ve insan haklarý açýsýndan önemli bir dönüm noktasý olarak kabul edilen Anayasa deðiþiklikleri, 17 Ekim 2001 tarih ve 24556

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05. / CHARTER: 21.06. / KULÜP NO: 83357 BAÞLIKLAR : 198. TOPLANTIMIZ - Terzioðlu Çiftliði Brunch En iyi bireyler kendilerinden çok ait olduðu toplumu düþünen, onun

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN 2013-14 Ron BURTON U.R. 2440 Bölge Baþkaný Esat KARDIÇALI 1. Grup Baþkan Yardýmcýsý Serdar DURUSÜT Ali Ýhsan&Hande PALALI 2013-2014 Dönem Baþkaný KURULUÞ: 27.05. / CHARTER:

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Toplantýya, Ýçiþleri Bakaný Sayýn

Toplantýya, Ýçiþleri Bakaný Sayýn i kkadýn dostu entlere doðru Tt owa rreds w l Kadýn Dostu Birleþmiþ Milletler Kadýn ve Kýz Çocuklarýnýn Ýnsan Haklarýnýn Korunmasý ve Geliþtirilmesi Ortak Programý BMOP Bülteni ies nd y ci fomen Sayý:

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

ipaf09 KÜLTÜRPARK - ÝZMÝR Plastik ve ambalaj sektöründe yeni trendler... 30 NÝSAN - 3 MAYIS 2009 www.ipaffuarlari.com Plastik, Ambalaj, Makine ve Kalýp Sektörünün Aylýk Teknik Dergisi ipaf2009 ÝPAF plastik

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı