CHP halkýný tanýmýyor

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CHP halkýný tanýmýyor"

Transkript

1 Hitit te bölüm Musa Duman, Okulda bir dizi incelemelerde bulundu. FSM Rektörü anýlarý tazeledi * HABERÝ 4 DE sayýsý 5 oldu YÖK Ýnþaat Mühendisliði Bölümü nü onayladý Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde Ýnþaat Mühendisliði Bölümünün açýlmasý için YÖK e yapýlan teklifi uygun bulundu. * HABERÝ 4 DE ARALIK 23 ARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 4 Kuruþ Niþanlýsýndan 5 ay önce ayrýlan Mustafa Sefa Özdaþ, girdiði bunalým sonucu önce niþansýlýný sonra kendisini Eski niþanlýsýný öldürüp intihar etti. Ýki gencin acý sonu orum da bir genç barýþma teklifini kabul etmeyen eski niþanlýsýný pompalý tüfekle öldürdükten sonra ayný silahla intihar etti. * HABERÝ 3 DE CHP halkýný tanýmýyor Türkiye Gençlik Cemiyeti orum Ýl Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen 'Türkiye'de siyasal muhalefet' konulu konferansa katýlan CHP eski Parti Meclis Üyesi Savcý Sayan, CHP'nin halkýn deðerlerinden uzak olup kendi halkýný tanýmayan bir yapýda olduðunu ve siyaset üretmediðini söyledi. Savcý Sayan * HABERÝ 5 DE Piramit Kazan dan orum da bir ilk orum Küçük Sanayi Sitesi nde faaliyet gösteren Piramit Kazan, Pelet Yakýtlý Kat Kaloriferi Kazaný üretimine baþladý. Kömürden daha ekonomik ýsýnma imkaný Murat Dinçer saðlayan yeni sistemi tanýtan Piramit Kazan sahibi Murat Dinçer, Pelet yakýcýlý kat kaloriferi kazanlarý ile orum da bir ilke imza atýyoruz dedi. * HABERÝ DA Zirai don uyarýsý! Yapýlan son meteorolojik analiz ve tahminlere göre, önümüzdeki 3 gün boyunca Karadeniz kýyý kesiminde hafif, iç kesimlerde ise kuvvetli don olayý bekleniyor. * HABERÝ 2 DE Karlý-buzlu zemine dikkat! Cumhur Özdemir Üremen orum Elitpark Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmaný Op. Dr. Cumhur Özdemir Üremen, karlý ve buzlu zeminlere karþý dikkatli olunmasý uyarýsýnda bulundu. * HABERÝ 2 DE Kütahya ile ilgili turizm tanýtýmlarda Aizanoi Antik Kenti Dünyanýn ilk borsasý olarak yer alýyor. Ýlk ticaret borsasýna Kütahya sahip çýktý Þapinuva mý, Aizanoi mi? Dünyanýn ilk borsasýnýn Kütahya nýn avdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti nde bulunduðu iddia edildi. Son yýllarda turizm hamleleriyle Ege Bölgesi nde ön plana çýkmaya çalýþan Kütahya, orum a ait olan tarihin ilk ticaret borsasý ünvanýna sahip çýktý. * HABERÝ DA Yöresel kýyafetlerimiz Japonya da sergilendi Japonya da düzenlenen defilede orum yöresi kýyafetleri de podyumda yerini aldý. orum yöresi kýyafetleri, Japonya da düzenlenen defilede sergilendi. Japonya'nýn baþkenti Tokyo'da Yunus Emre Enstitüsü'nün düzenlendiði "Türkiye'nin Moda Dünyasý" adlý defile büyük ilgi gördü. * HABERÝ DE Vali Sabri Baþköy projede emeði geçenleri tebrik etti. Engellere dikkat çektiler Toplumda engellilik duyarlýlýðýnýn artýrýlmasý ve farkýndalýk oluþturulmasý için hayata taþýnan, "Hayatý Paylaþmak Ýçin Engel Yok Projesi" Uçan Elma isimli tiyatro oyunuyla tamamlandý. * HABERÝ 5 DE PTT önünde düzenlenen eyleme KESK'e baðlý sendikalarýn temsilcileri ile üyeler KESK bütçeye tepkili KESK orum Þubeler Platformu bugün yaptýðý basýn açýklamasý eyleminde, hükümetin hazýrladýðý bütçeye tepki gösterdi. * HABERÝ 5 DE Ýskilip Belediye Baþkaný Numan Sezer, 4 yýlýk süreçte suya zam yapmadýklarýný belirtti. Ýskilip suyu ucuzlattý * HABERÝ 2 DE

2 2 ARÞAMBA ARALIK 23 Zahir'den tuvalet açýklamasý elediye Baþkan BYardýmcýsý Alper Zahir önceki gün yazdýðýmýz memleket meselesi umumi tuvaletlerle ilgili aradý. Zahir'in anlattýðýna göre, merkezde tuvalet problemi yaþanmýyor. ürkiye Ýstatistik Ku- (TÜÝK) verile- Trumu rine göre, kiþi baþý günlük harcamasý, cari satýnalma gücü paritesine göre 2,5 dolarýn altýnda kalan fert oraný 2'de yüzde,4 iken, geçen (.HAK:3432) Belediye Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir, umumi tuvaletler hususunda vatandaþlarýn þikayetlerine açýklýk getirdi. yýl yüzde,6'ya geriledi. Yoksulluk sýnýrý, cari satýnalma gücü paritesine göre 4,3 dolar olarak alýndýðýnda ise 2'de yüzde 2,79 olan yoksulluk oraný, geçen yýl yüzde 2,27'ye düþtü.tüýk, 22 Yoksulluk alýþmasý sonuçlarýný açýkladý. Buna göre, satýn alma gücü paritesine göre kiþi baþý dolar cinsinden yoksulluk sýnýrlarýna göre yoksulluk oranlarý Saat Kulesi baz alýndýðýnda 25 m2 alan içinde 5 ayrý umumi tuvalet var. Yeni Hamam civarýndaki tuvalet modernize ediliyor. Ulu Camii tuvaletlerinde biraz gecikme yaþandý, ancak çalýþmalar tüm hýzýyla sürüyor. Turgut Özal Ýþ Merkezi tuvaletleri sabah namazýnda açýlýyor, yatsý namazýndan sonra kapatýlýyor. Musluklara zarar verildiði için bu uygulama yapýlýyor. Eðridere arþýsý'nda bir tuvalet daha var. Hürriyet Parký'nýn tuvaletleri sürekli açýk tutuluyor. Sivas'ta soðuk havanýn etkisiyle Kýzýlýrmak Nehri'nin bazý kýsýmlarýnda buzlanmalar oluþtu. Kýzýlýrmak dondu düþtü. Kiþi baþý günlük harcamasý, cari satýnalma gücü paritesine göre 2,5 dolarýn altýnda kalan fert oraný 2'de yüzde,4 iken, geçen yýl yüzde,6 olarak belirlendi. Özel FURKAN Sürücü Kursu. yýlýný kutluyor. yýlýmýza özel yeni kayýt yaptýracak kursiyerlerimize % 5 indirim Kurs fiyatýmýz 3 ivas'ta soðuk havanýn etkisiyle Kýzýlýrmak SNehri'nin bazý kýsýmlarýnda buzlanmalar oluþtu. Sivas'ýn Ýmranlý ilçesindeki Kýzýldað'ýn güney yamaçlarýndan doðup, Sivas, Kayseri, Nevþehir, Kýrþehir, Kýrýkkale, Ankara, ankýrý, orum ve Samsun illerinden geçerken çok sayýda dere ve çayýn sularýný toplayarak Bafra Burnu'ndan Karadeniz'e dökülen, Kýzýlýrmak'ýn Sivas bölümündeki bazý kýsýmlarý, son günlerde etkili olan soðuk hava nedeniyle kýsmen buz tuttu. Özellikle akýntýnýn az olduðu bölümler tamamen, akýntýnýn yoðun olduðu bölümler ise kýsmen buzlanma görüldü. Kýzýlýrmak'ta tarihi Eðri Köprü mevkisinde buz kalýnlýðý yer yer 8- santimetreye kadar ulaþtý. Seçkin eðitici kadromuz ve sýfýr araçlarýmýzla kursiyerlerimizin hizmetindeyiz. Tel : (.364) (.532) Azap Ahmet Sokak (Eski Müftülük Binasý) ORUM 2 9 yýlýnda su kaynaklarýnýn artýrýlmasý, yer altý barajýnýn devreye girmesiyle Ýskilip'te suda bolluk yaþandýðý belirtildi. Belediye Baþkaný Numan Sezer in göreve geldiði 29 yýlýnda yapýlan yüzde 'luk zamdan sonraki 4 yýllýk süreçte suya zam yapýlmadý. Ýskilip Belediyesi nden yapýlan açýklamaya göre, 29 yýlýnda suyun metreküp fiyatý.4 iken suya zam yapýlmamasý, su kaynaklarýnýn bollaþmasý ve indirimlerle birlikte suyun metreküp fiyatý.3 TL ye düþürüldü. Belediyecilik tarihinde ilk sayýlacak bu indirim uygulamasýyla hemþerilerimizin su ücretlerindeki indirimle önemli maddi rahatlama saðlanýrken, Yoksulluk oraný geriledi Yoksulluk sýnýrý, cari satýnalma gücü paritesine göre 4,3 dolar olarak alýndýðýnda ise 2'de yüzde 2,79 olan yoksulluk oraný, 22'de yüzde 2,27 oldu. alýþmaya göre, kýrsal yerlerde yaþayanlarýn yoksulluk riski kentsel yerlere oranla daha yüksek düzeyde bulunuyor. Cari satýnalma gücü paritesine göre 4,3 dolar sýnýrý itibariyle kýrsal yerleþim yerlerinde yaþayanlarda 2'de yüzde 6,83 olan yoksulluk oraný, 22'de yüzde 5,88 olarak belirlendi. Ayný yoksulluk sýnýrýna göre kentsel yerlerde yaþayanlarýn 2'de yüzde,94 olan yoksulluk oraný, geçen yýl yüzde,6 olarak gerçekleþti. alýþmada uluslararasý karþýlaþtýrmalarda kullanýlan yoksulluk sýnýrlarý tanýmlandý. Bu baðlamda, satýnalma gücü paritesine göre günlük kiþi baþýna 2,5 dolar ve 4,3 dolar deðerleri yoksulluk sýnýrlarý olarak dikkate alýndý. Eþdeðer fert baþýna tüketim harcamasý, satýnalma gücü paritesine göre günlük kiþi baþýna 2,5 dolar ve 4,3 dolarýn altýnda kalanlar yoksul olarak belirlendi.(aa) Ulu Camii abdetshanesinde yenileme alýþmalarý sürüyor. Yeni Hamam civarýndaki tuvalet ise, tadilata alýndý. Ýskilip suyu ucuzlattý 25 yýldýr su çýkmayan bölgelere de su iletimi saðlandý. Tüm bu çalýþmalar yapýlýrken 29 yýlýnda baþlatýlan kaçak su ile mücadele kapsamýnda 587 kaçak su yakalandý. Alýnan tedbirlerle adalet ve hakkaniyet saðlanarak su tahsilatýnda da artýþ saðlandý. Düzenli borcunu ödeyen mükelleflerle zamanýnda ödemeyenler arasýndaki adaletsizliðe de son verildi. (.HAK:33) Her Ölçüde Yeni Nesil PROFESYONEL KAMERA GÜVENLÝK SÝSTEMLERÝ * 4 kameralý gece görüþlü güvenlik sistemi * 4 Kanal Kayýt Cihazý * 4 ay kayýt zamaný * Profesyonel montaj ekibi Ýskilip Belediye Baþkaný Numan Sezer, 4 yýlýk süreçte suya zam yapmadýklarýný belirtti. USB giriþi ile istediðiniz zaman istediðiniz yazýyý yazma olanaðý. Ýþyerinizi renklendirmek sizin elinizde KURULUM DAHÝL 799. Satürk. Gazi Sk. Eski PTT arkasý Leblebicioðlu Ýþ Mrk. No: 3/6 - Ahmet Altan

3 ARÞAMBA ARALIK 23 Önce eski niþanlýsýný sonra kendisini öldürdü orum da bir genç barýþma teklifini kabul etmeyen eski niþanlýsýný pompalý tüfekle öldürdükten sonra ayný silahla intihar etti. Olay, gece saat 4. sularýnda Üçtutlar Mahallesi Ilýca Caddesi nde Niþanlýsýndan 5 ay önce ayrýlan Mustafa Sefa Özdaþ, girdiði bunalým sonucu önce niþansýlýný sonra kendisini öldürdü. Olayla ilgili olarak baþlatýlan soruþturma devam ediyor. bulunan Orkide apartmanýnda meydana geldi. Ýddialara göre, özel bir firmada çalýþtýðý öðrenilen Mustafa Sefa Özdaþ (24) isimli genç 5 ay önce ayrýldýðý niþanlýsý Hanife Akdaþ (24) barýþmak için evlerine gitti. Kapýyý çalan Özdaþ, eski niþanlýsýndan kapýyý açmasýný istedi. Eski niþanlýsýnýn kapýyý açmamasý üzerine Özdaþ, yanýnda getirdiði pompalý tüfekle evin kapýsýna etmeye baþladý. 5 el kapýya ateþ ettiði iddia edilen Özdaþ, kilidi kýrarak kapýyý açtý. Silah sesleri üzerine korkuya kapýlan genç kýz evlerinin balkonuna kaçarken, olay sýrasýnda evde olduðu öðrenilen annesi de yaþadýðý þokla fenalaþtý. Balkonda genç kýzýn yardým çýðlýklarý sonuçsuz kalýrken Özdaþ, elindeki pompalý tüfekle önce eski niþanlýsýný öldürdü, ardýndan ise ayný silahla kafasýna ateþ ederek intihar etti. Silah seslerinin duyulmasý üzerine apartman sakinleri polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri evin balkonunda her iki gencin cansýz bedeniyle karþýlaþtý. Yapýlan incelemede kapýya 5 el ateþ edildiði öðrenilirken, olay anýnda fenalaþan anne Sultan Akdaþ ise hastaneye kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Cumhuriyet savcýsýnýn olay yerinde yaptýðý incelemenin ardýndan Akdaþ ve Özdaþ ýn cesetleri Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ne kaldýrýldý. Buradaki otopsinin ardýndan cesetler Ankara Adli Týp Kurumu na gönderildi. Olayla ilgili açýklama yapan genç kýzýn eniþtesi Mehmet Dinçer, "Olay anýnda Mustafa Sefa Özdaþ silahla kapýyý kýrarak içeri giriyor. Evin balkonuna kaçan Hanife Akdaþ ise 'imdat yardým edin' diye baðýrýyor. O arada kimse gelmemiþ. Kapýyý kýrýp içeri giriyor, balkonda önce kýzý vuruyor sonra kendini vuruyor. Olay sýrasýnda annesi de evde imiþ. Annesi rahatsýzlýk geçirdi. Hastaneye götürdük. Periþan halde dedi. YETKÝLÝ BAYÝÝ * Sökme takma * Rot-balans * Ön düzen * Nitrojen gazý LASTÝK UZMANLIK ÝÞÝDÝR * Lastik tamir * Lastik otel * Yað * Akü ALDEMÝRLER OTOMOTÝV OLARAK YENÝ YERÝMÝZDE HÝZMETÝNÝZDEYÝZ Adres: Küçük Sanayi Sitesi 47. Sok. No: ORUM Tel: Sizin için yenilendik Bütün Tavuk 4. Lop Et 8.5 Baget 5. 3 ALDEMÝRLER OTOMOTÝV (.HAK:337) Merkez: Ýnönü Cad. Merih Sk. No: 2/C Þube: Hürriyet Meydaný No:

4 4 ARÞAMBA ARALIK 23 Ýnþaat Mühendisliði Bölümü ne onay Mustafa Demirer itit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Hbünyesinde Ýnþaat Mühendisliði Bölümünün açýlmasý için YÖK e yapýlan teklifi uygun bulundu. Hitit Üniversitesi nden yapýlan açýklamaya göre, Türkiye de son yýllarda meydana gelen depremler, Ýnþaat Mühendisliði bölümünün önemini bir kez daha öne çýkardý. Bu kapsamda çevre ile uyumlu, bireylerin ve toplumun yaþam kalitesini arttýracak güvenli yapýlar tasarlamak; inþaat yapým iþlerini planlamak, yönetmek ve inþa etmek üzere kaliteli mühendisler yetiþtirmek amacýyla gerçekleþtirilen çalýþmalarz neticesinde açýlan Ýnþaat Mühendisliði bölümü ile 2 yýlýnda 3 olan bölüm sayýsý yüzde 62 lik bir artýþla bugün itibariyle 5 ye ulaþtý. Metropol Et Entegre Tesisi ne teknik gezi itit Üniversitesi HMühendislik Fakültesi Gýda Mühendisliði öðrencileri Metropol Et Entegre Tesisi'ne teknik gezi düzenledi. Et Teknolojisi Dersi kapsamýnda Yrd. Doç. Dr. Özlem Ýstanbullu ve Arþ. Gör. Eda Aktaþ eþliðinde "Metropol Et Entegre Tesisleri'ne" düzenlenen geziye çok sayýda öðrenci katýldý. Teknik gezide Metropol Gýda San. ve Dýþ. Tic. A.Þ. Ýþ Geliþtirme Direktörü Ýhsan Yalçýn baþta olmak üzere, et entegre tesisi Veteriner Hekimi Hacý Özgün, Gýda ve Yem Þube Müdürlüðü Gýda Kontrol görevlileri Veteriner Hekim Mehtap Özdemir ve Veteriner Hekim Þükriye Öðüç'ten bilgi alýndý. Öðrenciler teknik gezi ile derslerde gördükleri teorik bilgilerin günlük yaþamda pratik uygulamalarýný öðrenme fýrsatý buldular. Ýnþaat Mühendisliði Bölümü Ýnþaat Mühendisliði; malzeme ve tekniði en iyi þekilde bir araya getiren, yapýlarýn plan proje ve denetlenmesiyle uðraþan temel mühendislik dalýdýr. Ýnþaat Mühendisliði; konut binalarý, kamu binalarý, spor tesisleri, fabrikalar, sosyal tesisler, tarým yapýlarý, hayvancýlýk yapýlarý, karayolu, havaalaný, demiryolu, trafik düzeni, köprü, menfez, deniz yapýlarý, baraj, liman, santraller, akaryakýt depolarý, sulama yapýlarý, arýtma tesisleri, dalga kýran, su depolarý, yüzme havuzlarý, kanalizasyon sistemi, drenaj sistemi, verici kuleleri, havai hat, tünel, hafriyat, toprak kazý, yarma ve dolgu iþleri, istinat duvarlarý, zemin iyileþtirmesi, tadilat iþleri, restorasyon ve yýkým iþleri gibi bir çok alaný kapsamaktadýr. Ýnþaat Mühendisliði eðitiminde amaç temel mühendislik bilgileri, tasarým ve uygulama becerileri kazandýrýlmýþ, yaratýcý, sorgulayýcý, yenilikçi, giriþimci, analitik düþünebilen, takým çalýþmasýna yatkýn, sürekli öðrenmeye ve kendini geliþtirmeye odaklanmýþ uluslararasý düzeyde inþaat mühendisleri yetiþtirmektir. Toplum için güvenli ve çaðdaþ yaþam ortamlarýnýn oluþturulmasýna, toplumda bilimsel düþüncenin ve çevre bilincinin yaygýnlaþtýrýlmasýna, sürdürülebilir kalkýnmanýn saðlanmasýna ve böylece toplumun yaþam kalitesinin yükseltilmesine katký saðlamak bir diðer hedeftir. Ýnþaat sektöründe kalitenin uluslararasý düzeyde arttýrýlmasýna, araþtýrma ve geliþtirme faaliyetlerine öncelik kazandýrýlmasýna, standart ve yönetmelik bilincinin yerleþtirilmesine, mesleki etik kurallarýnýn hâkim kýlýnmasýna öncülük etmektir. Teknik gezide tesiste yapýlan üretim hakkýnda bilgi alýndý. Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gýda Mühendisliði öðrencileri Metropol Et Entegre Tesisi'ne teknik gezi düzenledi. Hitit Üniversitesi Travel Turkey Ýzmir Turizm Fuar ve Konferansý na Katýldý En Özel Devlet Üniversitesi H itit Üniversitesi Travel Turkey Ýzmir Turizm Fuar ve Konferansý na katýldý 2 ülkeden, 6 ý aþkýn ilden, 85 nin üzerinde kurumun/firmanýn katýlýmý ile gerçekleþtirilen Travel Turkey Ýzmir Turizm Fuar ve Konferansý na Hitit Üniversitesi de yer aldý. orum Valiliði, orum Belediyesi, Hitit Üniversitesi ve otel iþletmecilerinin bir arada bulunduðu stant, orum çatýsý altýnda kültür-medeniyet, turizm ve eðitim alanlarýnda ziyaretçilere tanýtýldý. Travel Turkey Ýzmir Turizm Fuar ve Konferansý, Türkiye de turizm alanýnda yaþanan geliþmeleri ve deðiþik ülkelerin sahip olduðu turizm potansiyellerini katýlýmcý ve ziyaretçilere tanýtmak hedefiyle düzenlendi. Fuar alanýnda oluþturulan workshop alaný ile yabancý satýn alýcýlar stant sahibi turizmcilerle bir araya getirilerek yüz yüze görüþmelerin saðlandýðý etkinlikte, bu sayede oluþturulan iþ platformu ile yerli ve yabancý turizmcilerin profesyonel bir ortamda iþ baðlantýlarý yapmalarý saðlandý. Türkiye nin yaný sýra Almanya, Beyaz Rusya, Bosna Hersek, Üniversitenin genel tanýtýmý yapýldý. Hitit, En Özel Devlet Üniversitesi sloganýyla tanýtýldý. Endonezya, Etiyopya, Fransa, Güney Kore, Hýrvatistan, Hindistan, mi Kosova, Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti, Litvanya, Makedonya, Malezya, Mýsýr, Polonya, Slovenya, Tunus, Ürdün, Yunanistan ýn çeþitli turizm firma ve kuruluþlarýnýn katýlýmcý olarak yer aldýðý etkinlikte, üniversiteyi Basýn ve Halkla Ýliþkiler Biri- personellerinden Satý Altýntaþ ve Mustafa Alpdoðan Boduç temsil etti. Birçok kitleye ulaþma imkaný bularak dikkatleri üzerine çeken Hitit, En Özel Devlet Üniversitesi sloganýyla tanýtýldý. KUTLAMA AK Parti orum Belediye Baþkan Adayý gösterilen mevcut Belediye Baþkanýmýz Sayýn (.HAK:344) Muzaffer Külcü yü kutlar, baþarýlý hizmetlerinin devamýný dileriz. Bahçeli Gýda A.Þ. Yönetim Kurulu

5 ARÞAMBA ARALIK 23 5 KESK bütçeye tepkili Açýklamayý KESK orum Þubeler Platformu Sözcüsü Merter Kocatüfek yaptý. KESK üyeleri hükümetin bütçesini eleþtirdi. Erol Taþkan ESK orum Þubeler Platformu bugün yaptýðý basýn açýk- eyleminde, hükümetin hazýrladýðý bütçeye tepki Klamasý gösterdi. PTTönünde düzenlenen eyleme KESK'e baðlý sendikalarýn temsilcileri ile üyeler katýldý. KESK orum Þubeler Platformu Sözcüsü Merter Kocatüfek, TBMM Genel Kurulu'nda görüþülecek olan bütçeden haklarýný istediklerini belirterek, "Satýþ sözleþmesini kabul etmiyoruz." Dedi. Ýþte o açýklama; "Bugün Aralýk Dünya insan haklarý günü. Ýnsan haklarý evrensel bildirisinin Aralýk 948 de kabulünden günümüze 65 yýl geçti. Ve bizlerde 23 Türkiye sinde bugün burada insanca yaþam koþullarýna ulaþabilmek için bütçeden hakkýmýz olan payý istemek için toplandýk. Ama maalesef bugünden itibaren TBMM Genel Kurulu'nda görüþülmeye baþlanacak olan 24 Yýlý Merkezi Yönetim Bütçesi, emekçilerin ve halkýn deðil, savaþýn, rantýn, sermayenin, muhafazakârlýðýn bütçesidir. Tüm yükün yine emekçilerin omuzlarýna yýkýldýðý bir bütçedir. Savaþýn, sömürünün, gerici düzenine karþý mücadelesinden bir an bile geri adým atmayan emekçiler olarak bugün buraya bu düzenin bütçesine karþý sesimizi yükseltmeye geldik! Gasp edilen haklarýmýzýn, iþimizin, aþýmýzýn, eþitlik ve özgürlük mücadelemizin sonuna kadar savunucusu olan biz emekçiler, buradan Meclis'e sesleniyoruz: Ülkemizi daha karanlýða sürükleyecek bu bütçeyi derhal geri çekin! yýldýr AKP hükümeti kaynaklarýn kimlerden nasýl toplanacaðýna tek baþýna karar veriyor, bu kaynaklarý kurmaya çalýþtýðý yeni düzeni güçlendirecek alanlara aktarýyor. Emekçilerin birikimlerine el koyarak, aðýr vergilerle toplanan bu kaynaklar, bugün emperyalizmin taþeronluðuna, toplumun tüm ezilenlerini baský altýnda tutacak þiddet mekanizmalarýna, dinigerici temelde toplumsal yaþamý yeniden dizayn etmeye aktarýlýyor. Bu kaynaklar, daha fazla istihdam yaratacak, toplumsal refahý arttýracak yatýrýmlara deðil, bir avuç rantiyeci sermayenin cebine aktarýlýyor. Bizler, savaþýn, rantýn, dinselleþtirme projelerinin maliyetlerini ödemeyi reddediyoruz! Bizlere dayatýlmaya çalýþýlan bu bütçeyi kabul etmiyoruz. Haklarýmýz her geçen gün gasp edilirken, ülkemizi Ortadoðu'da emperyalizmin müdahale aracýna dönüþtüren AKP'nin savaþçý politikalarýnýn faturasý yine emekçilere ödettirilmek isteniyor.ülkemizin emperyalistlerin maþasý haline getirilmesine, halklarýn kendi geleceklerine kendilerinin karar verme,özgürlük ve bir arada yaþam haklarýnýn ellerinden alýnmasýna, savaþýn bütçesine hayýr diyoruz savaþýn bütçesini kabul etmiyoruz. Kürt sorununun demokratik, barýþçýl çözümü süreciyle birlikte savaþ harcamalarý küçüleceði yerde büyümektedir.toplumsal barýþa hizmet edecek adýmlar atýlmadýðý gibi, 9'lý yýllara davetiye çýkaran biçimde demokratik tepkiler þiddetle bastýrýlmaya, halklarýn bir arada yaþam zeminleri daraltýlmaya çalýþýlmaktadýr. 24 yýlý bütçesi de iþsizlik, su, elektrik gibi alt PTT önünde düzenlenen eyleme KESK'e baðlý sendikalarýn temsilcileri ile üyeler katýldý. yapý sorunlarýnýn yaný sýra eðitim, saðlýk gibi onlarca sorunla boðuþan halkýn ihtiyaçlarýna cevap vermek yerine oluþan çatýþmasýzlýk ortamýný ve barýþ umutlarýný ortadan kaldýrmaya yönelik giriþimlerin hazýrlýðýnýn yapýldýðýna yönelik iþaretlerle doludur. AKP iktidarýnýn rejimini sürdürmede en fazla endiþe ettiði konulardan biri de Gezi direniþi ile halk arasýnda yeniden büyüyen birlik ve dayanýþmadýr. Ortak talepler etrafýnda sarsýlmaz bir saðduyu ve direnme gücüyle kenetlenen farklý toplumsal kesimlerin bir arada hareket etme duygusunu parçalamaya dönük, toplumsal muhalefeti sindirmeye ve yok etmeye yönelik izlediði tek yol daha fazla þiddeti arttýrmaktýr. 24 yýlý bütçesinde de toplumsal muhalefet karþýsýnda kullanýlan devletin tüm baský aygýtlarýnýn güçlendirilmesine dönük harcamalarýn arttýðý görülmektedir. Yurdun her köþesinde süren direniþ, özgürlük ve demokrasi çýðlýðýna dönüþürken, baskýcý ve otoriter düzeni pekiþtirmek için AKP hükümeti emekçilerin kendi vergileriyle emeðe, demokrasi ve özgürlük taleplerine karþý kullandýðý þiddeti finanse ediyor. Ödediðimiz her kuruþ vergi, bizlere "daha fazla savaþ, toma, gaz, gözaltý, baský ve ölüm" olarak dönmektedir. 'Ýnsanca yaþam hakký elimizden alýnýyor' AKP'nin ýsrarla gündemde tuttuðu 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanunundaki kapsamlý deðiþikliklerle tüm kamu emekçileri taþeron, esnek, performansa dayalý, güvencesiz ve kuralsýz bir çalýþmanýn ucuz iþgücü haline dönüþtürülmek istenmektedir. Ucuz iþgücünün merkezi olan kadýnlara yönelik saldýrýlara, "Kadýn istihdam paketi" ile yenileri eklenmektedir. Tüm bu politikalar paralelinde dönemini kapsayan toplu "satýþ" sözleþmesinde milyonlarca kamu emekçisinin ve emeklinin haklarýnýn bir kez daha gasp edildiðine tanýk olduk. Milyonlarca kamu emekçisinin talepleri AKP-Memur sen ortaklýðýnda görmezden gelindi, haklarý gasp edildi. Kamu emekçilerinin maaþlarýna net 23 TL artýþ yapýldý, ne var ki o da zaten þimdiye kadar buharlaþtý. Her geçen gün daha derin bir yoksulluðun içine itilen kamu emekçilerinin toplam gelirden aldýðý pay bu yýl daha da küçüldü. Bunun yanýnda AKP boþ durmadý, hayatý her geçen gün daha pahalý hale getirdi, yaþamý çizdiði karanlýk tabloda emekçiler için daha da zorlaþtýrmaya devam etti; Hayatýn her alanýný piyasalaþtýran uygulamalar sonucunda; her yýl eðitime yaklaþýk 5 milyar TL'lik bir maliyeti emekçiler kendi ceplerinden ödedi; saðlýða yaptýðý harcamalar AKP döneminde yüzde 7 arttý. Eðitim ve saðlýk gibi yurttaþlarýn tamamýný ilgilendiren alanlara kamusal yatýrým yapmak yerine kaynaklar büyük oranda özel okullar ve hastaneler yoluyla sermayeye aktarýldý. Bizler, savaþýn, rantýn, sermayenin, muhafazakarlýðýn bütçesine hayýr diyoruz! Toplu Sözleþme döneminde ifade ettiðimiz temel taleplerimiz doðrultusunda bütçeden hakkýmýzý almak için mücadelemizi yükseltiyoruz. Artýk yeter diyoruz. 'Taleplerimiz gayet açýk' Kayýplarýmýzýn telafisi için her kamu emekçisinin maaþýna en az 3 lira zam yapýlmasýný, herkese iþ ve ücret güvencesi saðlanmasýný, ek ödemelerin emekliliðe yansýtýlmasýný, maaþlarýmýzýn vergi artýþýndan etkilenmemesini, kadýn emekçilere pozitif ayrýmcýlýk uygulanmasýný, baský, tutuklama ve sürgüne son verilmesini istiyoruz. Taleplerimizin yaþama geçmesi için bugün ülke genelinde sokaða çýktýk. Ýþyerlerinde kamu emekçilerinin haklarýna sahip çýkmasý için yoðun bir çalýþma sürdürüyoruz. Meclis'teki muhalefet partilerinin taleplerimize sahip çýkmasý için giriþimlerde bulunuyoruz. AKP hükümeti kamu emekçilerinin haklý taleplerine hala olumlu cevap vermezse, 9 Aralýk 23 Perþembe günü AKP hükümetini uyarmak için grevde olacaðýz. Tüm kamu emekçilerini haklarýmýz ve geleceðimiz için müca- KUTLAMA AK Parti orum Belediye Baþkan Adayý gösterilen mevcut Belediye Baþkanýmýz Sayýn Muzaffer Külcü yü kutlar, baþarýlý hizmetlerinin devamýný dileriz. Taþlar Tekstil (.HAK:3436)

6 6 ARÞAMBA ARALIK 23 amaçlayan Eðitime Farklý Bakýþ projesi programýna Samsun Valisi Hüseyin Aksoy, Milli Eðitim Bakanlýðý (MEB) Müsteþar Yardýmcýsý Zübeyir Yýlmaz, Ondokuz Mayýs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Akan, Canik Baþarý Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Yunus Bekdemir, OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen, Ýl Genel Meclis Baþkaný Mustafa Karakurt, Ýlkadým Kaymakamý Ahmet Narinoðlu, Tokat, Amasya ve orum Ýl Milli Eðitim Müdürleri, öðretim görevlileri, okul idarecileri ve öðretmenler katýldý. Programýn açýlýþ konuþmasýný yapan Ýl Milli Eðitim Müdürü Dr. Mustafa Cora, Ýlimizde 255 bin civarýnda öðrencimiz, bin 48 okulumuz, 5 bin 5 civarýnda da personelimiz var. Okullarýmýzdan 35 tanesi özel öðretimdir. Bizim ilimizde okul öncesinde okullaþma yüzde 38-4 civarýnda. 2-2 yýlý SBS de 55. sýradayýz yýlýnda da SBS de 46. sýradayýz. 2-2 yýlýnda YGS de 47. sýrada, 2-22 yýlýnda da 36. sýradayýz. 2-2 yýlýnda LYS açýklandý ama 2-22 yýllarý daha henüz açýklanmadý. Bu çalýþmalardan sonra her ne kadar Ar-Ge birimimiz bunu yürütse de özel bir ekip oluþturmak istiyorum. Samsun 29 Eðitim Vizyonu projesi ve bu çalýþtayýmýz sanýyorum ülkemizde ilk olacak dedi. OMÜ Eðitim Fakültesi nin Türkiye de en büyük öðretmen yetiþtiren kurumlardan birinin olduðunu belirten OMÜ Eðitim Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Cevdet Yýlmaz, Ýlk 4 kurumundan biridir. Üniversitemizin de yaklaþýk 4 bin mevcudunun binini barýndan 2 öðretim üyesi ile hizmet veren ülkemizin en köklü, en baþarýlý fakültelerden biriyiz. Ýlimiz sadece Samsun olarak deðil, üniversitemiz bölge üniversitesi olduðu için çevre üniversiteleri de ilgi alanýmýzda görüyoruz. Onlara da hizmet vermekten büyük gurur ve þeref duyuyoruz. Eðitim çok önemlidir. Biz bu konuda rektörümüzün bilgileri çerçevesinde Samsun a ve çevre illere her türlü katkýyý saðlamaya hazýrýz diye konuþtu. Eðitimin bir gönül iþi olduðunu ifade eden Canik Baþarý Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yunus Bekdemir, Eðitim sürecinin olmazsa olmazý öðretmendir. Eðitime Farklý Bakýþ projesi Samsun da baþladý. Toplantýya orum Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin de katýldý. bir tembellik olduðu söylenebiliyor. Eðer sistemleri deðiþtirmeksek bunun 25-3 bin dolara çýkmasý hayal. Yani daha gayret ederiz bunu 3-4 bin dolar yaparýz ve orada kalýr. Bunun için sistemlerin ve anlayýþlarýn deðiþmesi gerekiyor. Yine basýndan okuduðum kadarýyla geçtiðimiz yýl Türkiye den 4 binin üzerinde patent baþvurusu olmuþ. 8 yýl önce bu sayý 3 du. Bu konuda çok ciddi bir ilerleme var hatta artýþta biz geçen sene dünyada birinciymiþiz. 4 bin diye övünürken Amerika, in, Kore gibi ülkelerin milyon civarýnda baþvurusu olduðunu da unutmayalým. Yani o aþamayý geçmiþ ülkelere yaklaþabilmemiz çok zor. O yüzden zihniyetimizi deðiþtirmemiz gerekiyor. Bilgi yükleme, yarýþtýrma bunlar yýllardýr çocuklarýmýzýn þikayetçi olduðu bir durumdur. Bir Amerikalý ve Avrupalý bir ortaöðretim öðrencisinden bir Türk öðrencisi bildiðinin kat kat fazlasýný biliyor. ünkü o kadar çok gereksiz bilgi yüklüyoruz ki, yarýþý daha ince ayar yapabilmek için artýk çok uç bilgiler yüklüyoruz ve bunlarý soruyoruz. Ben bile kendi geçmiþime bakýyorum, üniversite dahil çok gereksiz bilgiler öðretildi. Ama bunu hocalarýmýza, öðretmenlerimize söylediðimizde ama bu çok gerekli diyorlar. Gerekli deðil, vazgeçemiyoruz. Kendi bildiðimizin, kendi sahip olduðumuzun çok önemli olduðunu düþünüyoruz. Hayatý tanýmasý gereken bir ilköðretim öðrencisine çok yüklenilmez. Bizim herhalde vermemiz gereken bilgiye nasýl ulaþýlýr, bunu öðretmemiz gerekiyor ve öðretmenlerin yardýmýyla kendi becerisini keþfetmesi ve akýl etmeyi öðrenmesi gerekiyor. Öðrencileri ince ayarla yarýþtýrmaya kalkarsak gereksiz birçok bilgiyle yüklememiz devam edecek. Benim umudum önümüzdeki 3-5 yýl içersinde bu sistemler dönüþecek. Bunlar aslýnda bir devrimdir. dan bugüne geldiðimizde önemli bir sýçramanýn ivmesini görüyoruz. Buna baðlý olarak öðretmen eðitimi ve yine fiziki ortamlarýn iyileþtirilmesi bakýmýndan dershane ve bilgisayar teknoloji sýnýflarý oldu. Fatih projesi ile çok önemli bir noktaya gelindi. Þu anda 48 bin i- pad bilgisayarýn ihalesi yapýldý. Bunlar çok önemlidir. Akýllý tahtalarýn ihaleleri yapýldý. Fýrsat eþitliði konusunda Türkiye de önemli geliþmeler oldu. Temel sorunlarla da ilgili önemli geliþmeler oldu. Bundan sonra eðitimin niteliði üzerinde daha fazla duracaðýz. Eðitimin kalitesi üzerinde daha fazla duracaðýz. Zümre öðretmenlerini biz halen anlamýþ deðiliz. Bir defa bunlarýn deðerlerini anlamamýz, bütün yöneticilerin buna odaklanmasý gerekiyor. Zümre öðretmenlerin görevleri çok önemli ve çok deðerli. Yapýlan bütün analizlerde uluslararasý düzeydeki eðitim çalýþmalarýnda sýçrama kaydeden ülkelerin yaptýðý en önemli çalýþmada zümre öðretmenlere önem veriyorlar ve lider öðretmen, gönüllü öðretmenleri öne çýkarýyorlar. Onlarýn sunumlarýný diðer öðretmenlerle paylaþýyorlar ifadelerine yer verdi. SAMSUN UN EÐÝTÝM VÝZYONU MASAYA YATIRILDI TR 83 Bölgesi nin Türkiye deki eðitim durumunun deðerlendiren Samsun Valisi Hüseyin Aksoy þöyle konuþtu: Özellikle okul öncesinde TR 83 Bölgesi nde bin 35 okulumuz var. Bunlarýn 599 u Samsun da, diðerleri de diðer illerimizdedir. Öðretmen sayýmýz 2 bin 384, öðrenci sayýmýz okul öncesinde 39 bin 87 ve Türkiye ortalamasý okullaþma oraný olarak yüzde dür. Bütün bölgedeki illerimiz bu oranýn üzerinde. Samsun yüzde olarak okul öncesindeki okullaþma oranýmýzdýr. Ýlkokulda da baktýðýmýzda okul sayýmýz bin 56, Samsun da yaklaþýk olarak 67 okulu- Eðitime farklý bakýþ amsun Valisi Hüse- Aksoy, Eðer takým teknolojik þeyleha rekabetçi bir sistemin mýz bin 955, bunun 5 Uzaktan eðitim ve bir Bu sistemin deðiþip damuz var, öðretmen sayý- Syin yaptýðýmýz iþten heyecan duymuyorsak, o iþi býrakacaðýz. Ya iþ deðiþtireceðiz ya alan deðiþtireceðiz ya da farlý bir konuma geleceðiz dedi. Yeþilyurt Demir elik A.Þ. sponsorluðunda Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan rin olmasýna raðmen öðretmenin yüz yüze insanlara kattýðý hiçbir zaman önemini yitirmemiþ ve yitirmeyecektir. Burada öðretmenin etkin oluþu çok önem arz ediyor þeklinde konuþtu. BU SÝSTEMÝN DEÐÝÞMESÝ LAZIM gelmesi lazým. Sanayide artan rekabet üniversitede de gerçekleþirse bizim dünya ile rekabet etme þansýmýz da artar. Yoksa bizim geleceðimiz nokta burasýdýr. ZÜMRE ÖÐ- RETMENLERÝN DE- ÐERLERÝNÝ ANLA- YAMADIK bini Samsun dadýr. Öðrenci sayýsýnda da TR 83 Bölgesi nde 72 bin 78 öðrenci var. Bunun 8 bin 38 i Samsun dadýr. Öðretmen baþýna düþen öðrenci sayýsý bölgemizde, 6, 7 ve 3 sayýlarý var. Derslik baþýna düþen öðrenci sayýsý Türkiye ortalamasýnýn üzerindedir. Sýrala- organize edilen Eðitime Farklý Bakýþ projesi maya baktýðýmýzda okul Eðitim sisteminin Zümre öðretmenlerinin deðerlerini anla- deðiþip, rekabetçi sistemin gelmesinin altýný çimadýklarýný belirten Samsun da baþladý. - öncesinde Samsun birinci sýrada, diðer illeri- Aralýk tarihlerinde zen OMÜ Rektörü Prof. MEB Müsteþar Yardýmcýsý Zübeyir Yýlmaz, Amisos Hotel de düzenlenecek olan TR 83 de yer alýyor. Ortaöðremizde farklý kategoriler- Dr. Hüseyin Akan, Yaygýn gazetelerde Dünya Bankasý nýn Bölgesi olan Samsun, timde de toplamda 72 yazdýðý gibi bizim 8 - araþtýrmasýna göre eðitimde puan yüksel- Amasya, orum ve Tokat illerinde yaþanan retmen var, 89 bin 658 okul var. bin 2 öð- yýldýr gösterdiðimiz gayretle gelebildiðimiz mek için milyar dolar eðitim sorunlarýna çözümler üreterek eðiti- Samsun 7. sýrada, diðer öðrenci var. Burada da nokta kiþi baþý - 2 eðitime yatýrýlmýþ olmasý gerekiyor. 24 yýlýn- bin dolar. Hatta burada min kalitesini artýrmaya illerimizde farklý kate- katkýda bulunmayý gorilerde yer alýyor. Liseye baktýðýmýzda ortaöðretimde toplam 449 okul var. Bunun 83 ü Samsun da, bunun bin 84 ve okullaþma oranlarýnda da ortaöðretimde farklý kategorilerde yer alan sýnýrlandýrmalarýmýz mevcut. 48 den 8 e kadar deðiþik alanlarda yer alan sýralardayýz. Bunlar bölgemizin genel duruma baktýðýmýzda TR 83 olarak Türkiye ortalamasýnýn üzerindeyiz. Ancak bunlar bizler için yeterli deðil. Samsun olarak baktýðýmýzda belirli oranlarda oldukça üzerinde, belirli oranlarda Türkiye ortalamasýna yakýn bir noktada ama Samsun gibi belirli ekonomik ve sosyal gibi geliþmiþlik düzeyine eriþtiðini varsaydýðýmýz bir kentte daha iyi bir konumda olmamýz gerekiyor. 99 un. yýlýnda Samsun un eðitim vizyonunu ciddi þekilde masaya yatýrdýk. OMÜ bize bu konuda çok ciddi bir þekilde katký verdi. Samsun da eðitim bütün yönleriyle masaya yatýrýldý. Bundan sonraki süreçte takip edilmesi çok önemli. YAPTIÐIN ÝÞ- TEN HEYECAN DUYMUYORSAN O ÝÞÝ BIRAK Eðitimcinin yaptýðý iþten heyecan duymadýðý takdirde o iþi býrakmasý gerektiðini ya da iþ ya da alan deðiþtirmesi gerektiðinin altýný çizen Vali Aksoy konuþmasýnda þunlarý kaydetti: Eðitimde çok önemli imkanlara sahip oluyoruz. Yeni imkanlar deðiþiyor ve geliþiyor. Samsun da yaklaþýk 85 dersliðimizin inþaatý devam ediyor. Öðretmenlerimizin duyarlýlýðý ve konuya yaklaþýmý çok önemli. Samsun da Milli Eðitim Müdürlüðümüze verdiðim talimatla baþarýyý ödüllendirmek istedik. Bizim Samsun daki baþarýlý okullardan ilk 5 ini bana çýkartýn ve getirin dedim. SBS deki, proje üretme ve sosyal faaliyet gibi belirli kriterleri ortaya koydular ve bir çalýþma çýktý. ýkan sonuçta birinci olan okulumuz Asarcýk ilçesindeki bir ilköðretim okulu çýktý. Asarcýk ilçesi bizim en mahrum olan bir ilçemizdir. Hem ekonomik hem de eðitim bakýmýndan en geri kalmýþ ilçelerimizden birisidir. Bu okulumuzdaki okul müdürümüz ve öðretmen arkadaþlarýmýz özveri içersinde bu çalýþmalarý yapýyor. Bir heyecan duyuyor ve bu heyecanýn gereðini yerine getirmek için çalýþýyor. Demek ki sosyoekonomik anlamda imkanlarýmýzýn en iyi olduðu ortamda mutlaka yüksek baþarý saðlarýz tezi çok doðru bir tez deðil. ünkü bu insan unsuru, bakýþ açýsý, konuya yaklaþým ve deðerlendirmedir. Bu Asarcýk ilçesindeki okulumuz bu noktada hepimizin kendi kendimizi sorgulamamýza fýrsat veren bir neticeyi ortaya koymuþtur. Bu bakýmdan bütün öðretmen arkadaþlarýmýz, ilçe milli eðitim müdürlerimiz, il milli eðitim müdürlerimiz konuya bu boyutu ile bakmalý ve baþarýyý daha üst noktalara taþýmak için gayretler içersinde olmalýdýr. Eðer yaptýðýmýz iþten heyecan duymuyorsak, o iþi býrakacaðýz. Heyecanýmýzý kaybetmemeliyiz. Heyecanýmýzý kaybediyorsak orada bir sorun var demektir. Ya iþ deðiþtireceðiz, ya alan deðiþtireceðiz ya da farlý bir konuma geleceðiz. Okul çaðýnda olup, okula devam etmeyen bir öðrenci varsa o ilçenin milli eðitim müdürünün uykusunun kaçmasý lazým. Kendi okulunun sorumluluk bölgesinde böyle bir öðrenci varsa okul müdürümüzün uykusunun kaçmasý lazým. ünkü o okuluna almasý gereken öðrenciyi alamamýþtýr. O öðrenci okul dýþýnda kalmýþtýr. Bu heyecaný yaþamamýz, yaþatmamýz ve en uçtaki öðretmenimize hissetmemiz gerekiyor. Eðer biz bunu yapamaz ise arzu ettiðimiz noktada olamayýz. Konuþmalarýn ardýndan çalýþtayýn gerçekleþmesinde emeði geçenlere plaketler verildi.(ýha) TÜBÝTAK projeleri hakkýnda bilgi "Ali, bütün gün zevkle, hýrsla, iþtiyakla çalýþacak. Fakat arkadaþlarýndan üstün görünmek istemeden. Onun için dürüst, gösteriþsiz iþleyecek. Yoksa iþinin fiyakasýný da öðrenmiþtir. Onun ustasý Ýstanbul'da bir tek elektrikçi idi. Bir Alman'dý. Ali'yi çok severdi. Ýþinin dalaveresini, numarasýný da öðretmiþti. Kendi kadar usta ve becerikli olanlardan daha üstün görünmenin esrarý çeviklikte, acelede, aþaðý yukarý sporda, yani gençlikte idi. Akþama, arkadaþlarýna yeni bir dost, yeni bir kafadar, ustalarýna saðlam bir iþçi kazandýrdýðýna emin ve memnun evine döndü." Duvardaki tuðlalardan her hangi birisi olmak. Diðerleri gibi. Ayný ölçüde, ayný iþlevde, ayný renkte, ayný sertlikte Sýradan demek acýmasýzca olacak. Demeyeceðim. Dilimi, kalemimi tutan düþüncelerim var bu konuda. Tek olduklarýnda hiçbir þey ifade etmeyen ama yan yana geldiðinde bir vücut olan, bir anlam kazanan binlerce organizma ve yapý yazabilirim buraya. Tuðlada kibir yok. Nereye, kimin yanýna koyarsan koy sesini çýkarmaz. Ýþini yapar. Yanýnda ki tuðlalarla daha güçlüdür sadece. Bu gücün bir parçasý olmak Ona yeter. Lafýný etmez. "Vay benim harcýmý az sürdün, geride kaldým, güneþi göremiyorum" demez. Duvar edebiyatýnda yoktur böyle bir þey. Görülmemiþtir. Ayçiçekleri de öyle. Sabah, güneþe doðru kafalarýný uzattýklarýnda, önde, cephede olanlarý sadece imrenirler, o kadar. Kýskanýp haset etmezler. Akþama doðru sýra kendilerine geldiðinde, güneþten, paylarýna düþen sarýyý sürmek için, beklerler güneþin yükselmesini. Ne güzel bir bekleyiþtir bu! Sabýrla, saygýyla, sadakatle Hikâyenin bu paragrafýnda da Ali, iþinin bütün hünerlerini bilmesine raðmen, sýradan olmayý seçiyor. Eðer tek amacý patronun gözüne girmek olsaydý, duvardaki çýkýntý bir tuðladan ya da bütün güneþi üzerine toplamaya çalýþan komik bir Milli Eðitim Müdürlüðü bünyesinde eðitim gören orta öðretim öðrencilerine TUBÝTAK projeleri hakkýnda bilgi verildi. Prof. Dr. Þeref Okuducu Mustafa Demirer illi Eðitim Mü- bünye- Mdürlüðü Matematik ve Fen Bilimleri proje çalýþmalarý bilgilendirme toplantýsý düzenlendi. sinde eðitim gören orta öðretim öðrencilerine TUBÝTAK projeleri hakkýnda bilgi verildi. TÜBÝTAK tarafýndan 24'te düzenlenmesi planlanan 45. ortaöðretim öðrencileri arasý proje yarýþmasýna yönelik Matematik ve Fen Bilimleri proje çalýþmalarý bilgilendirme toplantýsý düzenlendi. Toplantýnýn sunumunu Gazi Üniversitesi Polatlý Fen Edebiyat Fakültesi Dekaný ve ayný zamanda Sunumu Prof. Dr. Þeref Okuducu yaptý. TÜBÝTAK Proje Yarýþmalarý Ankara Bölroðlu tarafýndan karne teþvik edilmesinin Milli Eðitim Müdür dýmcýsý Mesut Kiba- TÜBÝTAK projeleri- Toplantý sonunda ge Koordinatörü Prof. þýlandý. gerektiðini belirten Vekili Ali Kurnaz ve Dr. Þeref Okuducu Toplantýya Ýlçe Okuducu, baþvurunun nasýl ve hangi ad- Yardýmcýsý Mesut Ki- Milli Eðitim Müdür yaptý. Milli Eðitim Müdürleri ve tüm lise mürese yapýlacaðý, baþbaroðlu, Prof. Dr. Þe- Okuducu, Milli Eðitim Müdür Vekili dürleri katýlmýþtýr. vuru þartlarý ve tarihleri, ödüller vb. konumundan dolayý teþekref Okuducu'ya sunu- Ali Kurnaz ve Milli Toplantýda ortaöðretim öðrencilerinin larda bilgilendirme kür etti. Eðitim Müdür Yar- yaptý. Semaver üzerine tahliller 2 Hakan ÖNSÖZ ayçiçeðinden farký kalmayacaktý. Bir insanýn çevresi ile uyum içerisinde olmasýna en büyük engel, yine kendi nefsidir. Yaþantýmýz içerisinde korumamýz gereken toplumsal dinamikleri ve bunun üzerine inþa edilmiþ paradoksu, içinden çýkýlmaz bir sorun haline getirmek yine bizim elimizdedir. Bu paradoksun üstesinden gelmek, gözlüðümüzün derecesi ile deðil, hayattan beklentilerimizle doðru orantýlýdýr. Ali bu tevazuunun karþýlýðýný, hem arkadaþlarýný kaybetmeyerek hem de patronunun takdirini kazanarak alýyor. Önceliklerimiz, bizi bu kadar kazanmaya yakýn, kaybetmeye de o kadar uzak tutmakta. Dizginler saðduyumuzun emrinde olduðu sürece sorun yok. Yalnýzca ne istediðimizi ve bunun için neleri göze alabileceðimizi kestirmemiz lazým. O kadar Baharla beraber doðaya daðýlmýþ karýncalardan, denizdeki kumlardan, Okula giderken attýðýmýz adýmlardan hiç birisini görmezden gelemeyiz. En son aldýðýmýz nefesten bir önceki, çatýdaki kiremitlerden bir tanesi, sýradan bir gün, öylesine bir tebessümle þaþýrttýðýmýz kimse, taþmadan önce suya düþen son damla, baþaðýn boynunu büken her bir buðday tanesi Hepiniz çok deðerlisiniz. Ýyi ki varsýnýz! ünkü siz koca bir yaþamýn en güzel enstantenelerisiniz. Büyük fotoðrafta görmeyi arzu ettiklerimiz, hep sizinle oluþuyor. Boþuna çekmedi o kaðnýyý, kucaðýndaki bebeyle O Ana Güle oynaya gittiler bizim için, bakmayýp hiç arkalalarýna Sýkmasaydý Hasan Tahsin, yaðmur olup yaðamazdýk düþmana, Olmasaydý bir Mehmet, hasret kalýrdýk o muazzam destana

7 ARÞAMBA ARALIK 23 7 KUTLAMA AK Parti orum Belediye Baþkan Adayý gösterilen mevcut Belediye Baþkanýmýz Sayýn Muzaffer Külcü yü kutlar, baþarýlý hizmetlerinin devamýný dileriz. orum Ulaþ Özel Halk Otobüsleri A.Þ. Yönetim Kurulu adýna Baþkan Ýsmail Hakký Melendiz (.HAK:344) KUTLAMA AK Parti orum Belediye Baþkan Adayý gösterilen mevcut Belediye Baþkanýmýz Sayýn Muzaffer Külcü yü kutlar, baþarýlý hizmetlerinin devamýný dileriz. orum Pancar Ekiciler Kooperatifi (Pankobirlik) Yönetim Kurulu adýna Baþkan Ýsmail Hakký Melendiz (.HAK:3436)

8 8 ARÞAMBA ARALIK 23 Ýnsan haklarý için yoðun mesaideyiz Enise Aðbal lýklarýmýzý sorun gibi gösterip, bundan siyasi kazanç elde Aralýk Ýnsan Haklarý Günü nedeniyle bir mesaj ya- AK Parti orum Milletvekili ve TBMM birlik ve bütünlüðünü korumaya yönelik çalýþmalarýmýz, etmeye çalýþanlara karþý; demokratik çabamýz, halkýmýzýn yýmlayan Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cahit Baðcý, insan haklarýnýn güvence altýna alýnmasý için yoðun mesai harcadýklarýný belirtti. Ýnsan haklarý sorunu, bugün bütün ülkelerin gündemindedir. Bütün ülkelerin hükümetleri, insan haklarý ihlallerine meydan vermemeyi baþlýca görev olarak kabul etmek durumundadýr. diyen Baðcý, Biz de AK Parti hükümetleri olarak bu konu üzerine titizlikle çalýþarak, halkýmýz, STÖ'ler ve tüm kurum ve kuruluþlar ve medya iþbirliði ile insan haklarý konusunda bilinçlendirmeler yapýlmasý için çalýþýlmakta ve çaba gösterilmekteyiz. 22 Cahit Baðcý halkýmýz tarafýndan da görülmekte ve bu siyasi oyunlara pirim verilmemektedir. Ýnsan haklarýnýn ve hukukun üstünlüðünün güvence altýna alýndýðý, halkýmýzýn refah ve huzurunun garanti altýna alýndýðý ve muasýr medeniyet seviyesine ulaþtýðýmýz, demokratik bir ülke inþa etmek için yoðun mesai harcýyoruz. Demokratikleþme konusundaki Hükümetimizin bu çalýþmalarý tüm dünya tarafýndan ilgiyle ve takdirle izlenmektedir. Büyük deðer verdiðimiz bu anlamlý yýldönümü vesilesiyle, Aralýk gününün, insanlarýn insan haklarý konusunda bilgilendirilmesi ve hak arama bilincinin geliþtirilmesine yýlýnda AK Parti Hükümetleri olarak göreve geldiðimiz günden beri her türlü etnik ve dini ayrýmcýlýða karþý çýkarak, demokratik, þeffaf, sorumluluk bilincine sahip, hukukun üstünlüðü ilkesine gönülden baðlý bir yönetim biçimi benimsedik. Milli zenginliðimiz olan etnik farklýrinin yönelik bir fýrsat olarak görülmesini; insan hak ve özgürlükle- hayata geçirildiði bir dünyaya ulaþýlmasýný ve her bireyin eþit olarak doðduðu bu dünyada kiþi hak ihlallerinin son bulmasýný temenni ediyor, tüm hemþerilerimin Aralýk Dünya Ýnsan Haklarý Günü nü kutluyorum. diye konuþtu. Ýhlallere dikkat çektiler HPAnkara Milletvekili Levent Gök, "Bugün C2 seçimlerinden beri tutuklu bulunan millet iradesi nihayet özgürlüðüne kavuþmuþtur ve bugün Meclis'te edilecek yeminle de artýk Sayýn Mustafa Balbay halkýna ve toplumuna hizmet etmeye her zaman olduðu gibi bu sefer milletvekili sýfatýyla devam edecektir, kendisine aramýza hoþ geldin diyoruz" dedi. CHPAnkara Milletvekili Levent Gök, Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün ve orum Milletvekili Tufan Köse ile birlikte Aralýk Dünya Ýnsan Haklarý Günü nedeniyle TBMM'de basýn toplantýsý düzenledi. CHP Ýzmir Milletvekili Mustafa Balbay'ýn Levent Gök tahliye olmasýna deðinen Gök, "4.5 yýlý aþkýn bir zamandýr tutuklu kaldýðý cezaevinden hak etmediði halde uzun süre kalan ancak mýzrak çuvala sýðmadýðý için tahliye kararý verilen Sayýn Mustafa Balbay'ýn tahliyesine yönelik gerek yurttaþlarýmýzýn gerekse CHP'lilerin duyduðu memnuniyeti belirterek sözlerimize baþlamak istiyorum. Bugün 2 seçimlerinden beri tutuklu bulunan millet iradesi nihayet özgürlüðüne kavuþmuþtur ve bugün Meclis'te edilecek yeminle de artýk Sayýn Mustafa Balbay halkýna ve toplumuna hizmet etmeye her zaman olduðu gibi bu sefer milletvekili sýfatýyla devam edecektir, kendisine aramýza hoþ geldin diyoruz" diye konuþtu. -"AKP DÖNEMÝNDE YAÞANAN ÞÜPHELÝ ASKER ÖLÜ- MÜ SAYISI BÝN 36'YA IKMIÞTIR"- 23 yýlýnda hastalýk veya "intihar" sonucu cezaevlerinde en az 25 kiþinin yaþamýný yitirdiðini ifade eden Gök, þu deðerlendirmeleri yaptý: "Yargýsýz infaz sonucu yaþamýný yitirenlerin sayýsý ise en az 33'tür. AKPiktidarý boyunca yargýsýz infaz/rasgele ateþ veya dur ihtarýna uymadýðý gerekçesiyle öldürülenlerin toplam sayýsý 456'dýr. Faili meçhul cinayetlerini sonlandýrmakla övünen Sayýn Baþbakan'a hatýrlatmalýyýz ki, bu yýl da faili meçhul cinayetlerde yedi kiþi yaþamýný yitirdi. Anayasal bir hak olan toplantý ve gösteri yürüyüþlerine yapýlan müdahalelerin doðrudan veya dolaylý sonucu olarak bu yýl dokuz kiþi hayatýný kaybetmiþtir. AKP döneminde yaþanan þüpheli asker ölümü sayýsý bin 36'ya çýkmýþtýr. - "SURÝYE'DEKÝ ATIÞMALARDAN SEKEN KURÞUN- LAR NETÝCESÝNDE BU YIL 7 KÝÞÝ HAYATINI KAYBETTÝ"- Nitekim Reyhanlý, Cilvegözü, Ceylanpýnar baþta olmak üzere sýnýr hattýnda yaþanan patlamalar veya Suriye'deki çatýþmalardan seken kurþunlar neticesinde bu yýl 7 kiþi hayatýný kaybetti, 29 kiþi de yaralandý. ivil toplum Örgütle- 7 ini 23 Ka- Sri nin sým da gerçekleþtirdikleri Aþure etkinliðinde bir araya getiren Karþýyaka Belediye Baþkaný Cevat Durak a anlamlý bir teþekkür geldi. Ýzmir Sivaslýlar Kültür Ve Dayanýþma Dernek Baþkaný Necati Þahin, Baþkan Durak ýn ziyareti sýrasýnda, teþekkürünü, Karþýyaka da 7 dernek ve federasyon bir çatý altýnda etkinlik yaptýk. Þimdiye kadar bu þekilde bir araya gelemiyorduk. Bizleri buluþturan Belediye Baþkanýmýz Cevat Durak a teþekkür ediyorum sözleriyle dile getirdi. 7 sivil toplum örgütü ile birlikte gerçekleþtirdikleri Aþure Günü etkinliðine destek olan federasyon ve il derneklerine teþekkür ziyaretleri yapan Baþkan Durak, son olarak Ýzmir Sivaslýlar Kültür Ve Dayanýþma Derneði ne gitti. Dernek Baþkaný Necati Þahin, Ege Sivaslýlar Dernekleri Federasyon Baþkaný Emin Karaçuha, orum Dernekleri Federasyon Yönetim Kurulu üyesi Kurbani Uçar, Karþýyaka Tokatlýlar Dernek Baþkaný Deniz Bektaþ ve Ýzmir de yaþayan Sivaslýlar tarafýndan karþýlanan Baþkan Durak, Anadolu nun renklerini yansýtan sivil tolum kuruluþlarý ile sýk sýk bir araya geldiðini belirterek, Aþure Günü etkinliðimize geçtiðimiz yýl 4 dernek katýlmýþtý, bu yýl 7 e ulaþtý. Gelecek yýl hedefimiz derneði bir araya getirip ortak düzenlemek olacak. Karþýyaka da ayrýca Karadeniz dernekleri ile ortaklaþa Hamsi Þenliði ni geleneksel olarak gerçekleþtiriyoruz. Bu yýl ilk kez gerçekleþtirdiðimiz Balkan Þenliði ne de 23 dernek katký koydu. Bir araya geldiðimizde güzellikleri paylaþýyoruz dedi. Ziyarette Baþkan Durak a Sivas ile ilgili kitaplar hediye eden Necati Þahin ise, Doyduðumuz kent Ýzmir de yaþýyoruz. Ancak doðduðumuz kent Sivas ý da unutmuyoruz. Dernek olarak etkinlikler yapmak istediðimizde Baþkanýmýz Cevat Durak ýn kapýlarý her zaman bize açýk oldu. Desteklerini her zaman gördük. Kendi aramýzda yapamadýðýmýz birlikteliði Baþkanýmýz Cevat Durak ile saðladýk diye konuþtu. Baþkan Durak da önemli olanýn bir arada olmak olduðunu belirterek, Karþýyaka bir Kürt sorununun çözümü konusunda da kayda deðer bir ilerleme saðlandýðý söylenemez. Yýl boyunca yaþanan muhtelif çatýþmalarda 27'si örgüt üyesi, 6'sý asker, 'i polis olmak üzere toplam 34 kiþi yaþamýný yitirmiþ, 7'si asker ve biri polis memuru olmak üzere 8 kiþi de yaralanmýþtýr. Bu yýl 7 ölüm ve 8 yaralanma kara mayýnlarýndan kaynaklanmýþtýr. Kasým sonu itibariyle 5 kiþi Tufan Köse çeþitli maddelerden toplam 2 yýl 6 ay 7 gün hapis cezasý; 5 kiþi 45 bin 374 lira para cezasý almýþtýr. 329 kiþinin yargýlanmasý 24 yýlýna sarkmýþ, 3 kiþi için 3. veya 4. Yargý paketi uygulanmýþ; 53 kiþi beraat ederken, ilgili maddeler uyarýnca gözaltýna alýnan 2 kiþiden 8'i tutuklanmýþtýr. -ÖRGÜTLENME FAALÝYETLERÝ NEDENÝYLE 23 YI- LINDA BÝN 28 KÝÞÝ GÖZALTINA ALINDI- Örgütlenme faaliyetleri nedeniyle 23 yýlýnda bin 28 kiþi gözaltýna alýnmýþ, bunlarýn 445'i tutuklanmýþtýr. Yine önemli bir kýsmý KCK Davalarý olmak üzere bin 288 kiþi toplam 252 yýl ay 5 gün hapis cezasý almýþtýr. 23 yýlýnda eylemlere müdahaleler sonucu gözaltýna alýnan 6 bin 447 kiþiden 27'si tutuklanmýþtýr. Toplantý ve Gösterilere Müdahaleler sonucu doðrudan veya dolaylý olarak ölenler 9'dur. 3 bin 97 kiþi ise yaralanmýþtýr. 52 kiþi 84 yýl 6 ay 2 gün hapis cezasý alýrken, 28 kiþi de 85 bin 38 TL adli veya idari para cezasý almýþtýr. 53 etkinlik ise yasaklanmýþtýr. AKPiktidara geldiðinde 59 bin 429 olan tutuklu/hükümlü sayýsý Ekim 23 tarihi itibariyle 4 bin 76'dýr. Aðýr hapishane koþullarýndan çocuklar da muaf deðildir. Zira bin 878 çocuk halen cezaevlerinde bulunmaktadýr. Türk Tabipler Birliði verilerine göre Aðustos 23 tarihi itibariyle 8 bin 63 kiþi yaralanarak veya kimyasal gazdan etkilenerek hastanelere/gönüllü revirlere baþvurmuþtur. Emniyet Genel Müdürlüðü verilerine göre Bayburt hariç 8 ilde Gezi Parký eylemlerine destek amaçlý düzenlenen 4 bin 9 eyleme toplam 3 milyon 545 bin kiþinin katýlmýþ, gözaltýna alýnan 5 bin 3 kiþiden 85'i tutuklanmýþtýr. Þu ana kadar hazýrlanan toplam 3 iddianamede bin 24 kiþinin "29 sayýlý Toplantý ve Gösteri Yürüyüþleri Yasasý'na muhalefet ettikleri' ve "görevini yaptýrmamak için görevli polis memuruna direndikleri' gerekçesiyle yargýlanmasý talep edilmiþtir." (A.A.) orumlular teþekkür etti Ziyarete orum Dernekleri Federasyon Yönetim Kurulu üyesi Kurbani Uçar da katýldý. Karþýyaka Belediye Baþkaný Cevat Durak a teþekkür edildi. mozaik gibi. Bu renkliliði oluþturan tüm parçalar birbirinden deðerli. Önemli olan bir araya gelip kol kola girerek güzellikleri yaþamak. Karþýyaka da bu birliktelik için önemli adýmlar attýk, gelecekte daha da etkili iþbirliklerinin olacaðýna inanýyorum dedi.(ýha) Barýþ bir insan hakký Ceren Kartan - Ýpek Özüyaðlý nsan Haklarý ÝDerneði temsilcileri, Ýnsan Haklarý Evrensel Bildirgesi'nin Kabulünün 65. Yýldönümü nedeniyle bildiri daðýttý. Eðitim Sen önünde gerçekleþtirilen bildiri daðýtýmýnda vatandaþlara haklarý hatýrlatýldý. Konuya iliþkin açýklama yapan ÝHD temsilcileri Sadýk Gençarslan ile Ali Akkaya, "Ýnsan haklarýnýn etkin bir þekilde korunabilmesi için kendi haklarýný bilmesi ve haklarý kullanabilmesi oldukça önemlidir. Ülkemizde son zamanlarda hak ve özgürlüklere iliþkin çok sayýda yasal deðiþiklik yapýlmýþ olmasýna raðmen, bu deðiþiklikler vatandaþlar tarafýndan tam olarak bilinmediði için uygulamada da etkin sonuçlar alýnamamaktadýr. Biz insan haklarý alanýnda faaliyet gösteren sivil toplum örgütü olarak her bireyin kendi temel hak ve özgürlüklerini bilmesi, savunmasý ve kullanmasý için çaba sarf etmeliyiz." Diye konuþtu. Ýþte insan haklarý bildirgesi Haklarýmýzý biliyor muyuz? Ýnsan Haklarý Evrensel Bildirgesi; Madde : aziantep Sanayi GOdasý (GSO), Gaziantep Kunduracýlar Odasý, KOSGEB, Türkiye Umum Ayakkabýcýlar Federasyonu nun destekleriyle Akort Fuarcýlýk tarafýndan düzenlenen Uluslararasý Ayakkabý, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi Fuarý (GAPSHOES), Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný Fatma Þahin in katýlýmýyla 8. kez kapýlarýný ziyaretçilerine açacak. Ortadoðu Fuar Merkezi nde (OFM), 2 Aralýk Perþembe günü saat 4: da açýlacak olan fuarda 25 firma yaklaþýk 5 markayý ziyaretçilerin beðenisine sunacak. Ayakkabý Ýnsan Haklarý Derneði temsilcileri, insan haklarýna dikkat çektiler. Bütün insanlar özgür; onur ve haklarý yönünden eþit doðarlar. Akýl ve vicdana sahiptirler ve birbirlerine karþý kardeþçe davranmalýdýrlar. Madde 2. Herkes ýrk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal ya da baþka türden kanaat, ulusal ya da toplumsal köken, mülkiyet, doðuþ veya baþka türden statü gibi herhangi bir ayrým gözetilmeksizin, bu Bildirgede belirtilen bütün hak ve özgürlüklere sahiptir. 2. Ayrýca, baðýmsýz, vesayet altýnda ya da kendi kendini yönetemeyen ya da egemenliði baþka yollardan sýnýrlanmýþ bir ülke olsun ya da olmasýn, bir kiþinin uyruðu olduðu ülke ya da memleketin siyasal, hukuksal ya da uluslararasý statüsüne üreticileri, erkek, kadýn, çocuk, spor, terlik, saraciye üreticileri, çanta, cüzdan, kemer, seyahat çantalarý, ayakkabý yan sanayi üreticileri, taban, aksesuar, tekstil, kimyevi maddeler, deri üreticileri, büyükbaþ, kösele, suni deri üreticileri, ayakkabý makinesi üreticileri, kesim, monte hazýr taban, Eðitim Sen önünde stand açýldý. dayanarak hiçbir ayrým yapýlamaz. Madde 3 Hiç kimse keyfi olarak yakalanamaz, tutuklanamaz ve sürgün edilemez. Madde 4 Hiç kimse, kölelik ya da kulluk altýnda tutulamaz; her türden kölelik ve köle ticareti yasaktýr. Madde 5 Hiç kimseye iþkence ya da zalimce, insanlýk dýþý ya da aþaðýlayýcý muamele ya da ceza uygulanamaz. Madde 6 Herkesin, nerede olursa olsun, yasa önünde bir kiþi olarak tanýnma hakký vardýr. Madde 7 Herkes yasa önünde eþittir ve ayrým gözetilmeksizin yasa tarafýndan eþit korunmaya hakký vardýr. Herkes, bu gibi ürünlerini sergileyecek. Suriye ve in gibi yabancý ülkelerden temsilcilerin de katýlacaðý fuara Gaziantep in yaný sýra, Adana, orum, Ýstanbul, Kahramanmaraþ, Kayseri, Konya, Antakya, Samsun, Þanlýurfa, Bolu, Ýzmir ve Bildirgeye aykýrý herhangi bir ayrýmcýlýða ve ayrýmcý kýþkýrtmalara karþý eþit korunma hakkýna sahiptir. Madde 8 Herkesin anayasa ya da yasayla tanýnmýþ temel haklarýný ihlal eden eylemlere karþý yetkili ulusal mahkemeler eliyle etkin bir yargý yolundan yararlanma hakký vardýr. Madde 9 Hiç kimse keyfi olarak yakalanamaz, tutuklanamaz ve sürgün edilemez. Madde Herkesin, hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesinde ve kendisine herhangi bir suç isnadýnda baðýmsýz ve yansýz bir mahkeme tarafýndan tam bir eþitlikle, hakça ve kamuya açýk olarak yargýlanmaya hakký vardýr. Ayakkabý fuarýna katýlým Kýrklareli nden de temsilciler yer alacak. Ortadoðu ülkeleri ve Türki Cumhuriyetleri nde n olmak üzere yaklaþýk 2 bin kiþinin ziyaret etmesinin beklendiði fuar 4 gün süreyle :- 9: saatleri arasýnda ziyaretçilerini aðýrlayacak.(ýha)

9 Özgürlükler yeni anayasa ile taçlandýrýlmalý Enise Aðbal M emur-sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk-Sen orum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, Özgürlükler yeni anayasa ile taçlandýrýlmalý dedi. Aralýk Dünya Ýnsan Haklarý Günü nedeniyle mesaj yayýnlayan Saatçi, Memur-Sen in, kurulduðu günden itibaren üyelerinin sosyal, ekonomik, mesleki hak ve menfaatlerini korumanýn yaný sýra dünyanýn neresinde olursa olsun insana ve insanlýða dair her sorunu önemseyen, çözümü önceleyen bir anlayýþla her türlü haksýzlýða ve hukuksuzluða karþý çýkmayý temel bir amaç edindiðini kaydetti. Ýnsan haklarýyla ilgili Memur-Sen in yaptýðý çalýþmalar ve verdiði mücadeleler hakkýnda da açýklamalarda bulunan Saatçi, mesajýnda þu bilgilere yer verdi; Memur- Sen de üyelerinin ve kamu görevlilerinin haklarýnýn korunmasý ve artýrýlmasýnýn yaný sýra tüm insanlarýn temel hak ve özgürlüklerin geniþletilmesi, her türlü vesayetin ve ötekileþtirmenin ortadan kaldýrýlmasý için büyük mücadeleler vermiþtir, vermeye devam edecektir. Memur-Sen, toplu sözleþmeye de toplumsal sözleþmeye de 'evet' diyerek yaptýðý 'Ortak Akýl Mitingleri' baþta olmak üzere, kamu görevlilerinin karþýlaþtýðý kýlýk-kýyafet yasaðýnýn sona erdirilmesi, 'özüm Süreci'nde bizatihi aktör olarak birçok projenin ya öncüsü ya da paydaþý oldu. Memur-Sen, sadece Türkiye'de deðil dünyanýn ve Ýslam coðrafyasýnda yaþanan her türlü zulüm ve baskýnýn da sona ermesi için mücadele etti. Baþta Mýsýr, Suriye, Arakan, Doðu Türkistan ve Irak olmak üzere insanlýðý yakýndan ilgilendiren tüm meselelerde öncülük etti. Memur-Sen, sadece bugün deðil her zaman, insanlar arasýnda ýrk, din, renk, yaþ, cinsiyet ayýrýmý yapmadan sevgi, saygý, dostluk duygularýný geliþtirmenin toplum olarak herkesin görev ve sorumluluðunda olduðunun bilincindedir. Hukukun üstünlüðünün kabul edildiði tüm yönetim biçimlerinde insanlar için olmazsa olmaz haklar vardýr. Ýnsanoðlu için hürriyet, eþitlik, yaþama hakký, din ve vicdan özgürlüðü hakký, adil yargýlanma hakký, özel hayatýn masuniyeti, þeref ve haysiyetin korunmasý her þeyden daha önemlidir. Hukuk devleti ilkesini benimseyen tüm sistemlerde kiþisel haklar koruma altýna alýnmýþtýr. Yine, Yüce dinimiz Ýslam da bin 4 sene önce insan haklarýný garanti altýna almýþtýr. Haksýz yere adam öldürmek bütün insanlarý öldürmek, bir caný kurtarmak da bütün insanlarý kurtarmak gibi kabul edilmiþtir. Hz. Peygamber de insanlarýn can, mal ve ýrzlarýnýn mukaddes olup her türlü tecavüzden korunduðunu bütün insanlýða ilan etmiþtir. Ýnsanlarý alaya almak, kötü lakapla çaðýrmak, onlar hakkýnda kötü zanda bulunmak, onlarýn kusurlarýný araþtýrmak ve kiþileri çekiþtirmek de yasaklanmýþtýr. Ýnsan haklarý konusunda bizleri ýsrarla uyaran Hz. Peygamber (s.a.s) kiþilik haklarýna saygýlý olmayý öðütlemiþ, aykýrý davrananlarý kýnamýþ ve kul hakkýnýn hak sahibi tarafýndan affedilmedikçe Allah tarafýndan da affedilmeyeceðini belirtmiþtir. Ülkemizde de insan haklarýnýn korunmasý amacýyla son yýllarda önemli adýmlar atýlmýþ, atýlmaya da devam edilmektedir. Yapýlan hukuki düzenlemelerle devlet ve vatandaþ arasýnda kaynaþmanýn saðlanmasý, ötekileþtirme anlayýþýna son verilmesi, dil, din, vicdan ve düþünce hürriyetinin önündeki engellerin kaldýrýlmasý amaçlanmýþ ve büyük oranda baþarýlý olunmuþtur. Memur-Sen olarak haklarýn sýralanýp, sýnýrlandýrýldýðý darbe Anayasasý'ndan özgürlüklerin ve daha çok demokrasinin önünü açan yeni anayasaya geçiþin biran önce saðlanmasý en önemli talebimizdir. Ýnsan haklarýnýn korunmasý ve geliþtirilmesi konusunda devletin, sivil toplum kuruluþlarýnýn, medyanýn ve toplumun bütün fertlerinin iþbirliði yapmasýnýn önemini bir kez daha anýmsatýyoruz. Bu vesileyle bütün insanlýðýn daha özgür, daha eþit ve insan onurunun daha fazla korunduðu bir zeminde Ýnsan Haklarý Günü nü kutlamak istiyor ve çalýþýyoruz. DES, Sungurlu Ýlçe Temsilciliði ni açtý emokrat Eðitimciler Sendikasý (DES) Sungurlu Ýlçe DTemsilciliði ni açtý. Sungurlu Ýlçe Temsilciliði görevine Ýbrahim Býçak getirildi. Yönetim Kurulu üyeleri Yüksel Say, Gazi Gevþek, Kenan Taþkýn, Ömer Faruk Alkan ve Mesut etinoðlu nun hazýr bulunduðu bir basýn açýklamasý düzenleyen DES Ýl Baþkaný Nihat Örs, Sungurlu ilçe temsilciliðini faaliyete geçirerek teþkilatlanma çalýþmalarýna devam ettiklerini söyledi. Demokrat Eðitimciler Sendikasý'nýn emin adýmlarla yolunda yürümeye devam ettiðini söyleyen Ýl Baþkaný Örs, Sungurlu da teþkilatlanma çalýþmalarýnýn neticesinde ilçe temsilciliðini faaliyet geçirmenin mutluluðunu yaþadýklarýný belirtti. Örs þöyle dedi; Ýbrahim Býçak'ýn Sungurlu ilçe baþkanýmýz olmasý ile sendikamýz güçlenerek yoluna devam edecek. Ýbrahim Bey, eðitimde olanlarý yakýndan takip eden, samimi ve üretken bir arkadaþýmýz. Kendisi ile beraber DES çatýsý altýnda olmaktan mutluyuz. Sungurlu'da sendikamýzýn sesini duyuracaðýna yürekten inanýyoruz. Kendisine her konuda destek olacaðýmýzý belirterek baþarýlar diliyoruz. Eðitime daha fazla pay ayrýlmasýný istiyoruz DES Ýl Baþkaný Nihat Örs 24 bütçesi hakkýnda da deðerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin 24 yýlý eðitim bütçesinin 55,7 milyar lirayla Cumhuriyet tarihinin Ahmet Saatçi DES Sungurlu Ýlçe Temsilciliði görevine Ýbrahim Býçak getirildi. Demokrat Eðitimciler Sendikasý (DES) Sungurlu Ýlçe Temsilciliði ni açtý. en yüksek bütçesi olmasýna raðmen OECD ve AB ortalamasýnýn oldukça altýnda kaldýðýný söyleyen Örs, 24 eðitim bütçesinin yüzde 78'i personel maaþlarýna ve SGK primlerine ayrýlmýþ durumda olduðunu ve 24 eðitim bütçesinin, Türkiye'nin kalabalýk genç nüfusa sahip olmasý, öðretmen, okul, derslik açýðýnda önemli sýkýntýlarý bulunmasý ve nitelikli eðitim baþta olmak üzere eðitimde fýrsat ve kalite eþitliði ile ilgili ciddi eksiklikleri nedeniyle 24 yýlýnda da gelenekselleþmiþ sorun ve problemleri yaþamaya devam etmesinin mukadder olduðunu ifade etti. Herkese eþit, kaliteli ve parasýz eðitim hakký için eðitime daha fazla pay ayrýlmasý gerektiðini ifade eden Örs, okullarda para toplanmasý ayýbýna son verilmesini ve buna baðlý olarak okullara yeterli ödenek ayrýlmasý için eðitime daha fazla pay ayrýlmasýnýn önemine dikkat çekti. Öðretmen, hizmetli, güvenlik görevlisi ve yardýmcý personel açýðýnýn kapatýlmasý ve iþ güvencesiz çalýþtýrýlan vekil öðretmen uygulamasýnýn kaldýrýlmasý için eðitime daha fazla pay ayrýlmasý gerektiði görüþünü ileri süren Örs, þöyle devam etti; Üniversitelerin nitelikli, demokratik, özerk, bilimsel, çaðdaþ, öðrenci merkezli bir yapýya kavuþturulmasý için eðitime daha fazla pay ayrýlmasýný istiyoruz. Temel ve anayasal bir hak olan eðitim hakkýnýn eþit ve nitelikli bir þekilde her çocuðumuza sunulmasý için eðitime daha fazla pay ayrýlmasýný istiyoruz. Yoksulluk sýnýrýnda bir ücrete talim ettirilen, yüzde 3-4 'lük zamlarla canýndan bezdirilen öðretmenlerimize ve tüm eðitim çalýþanlarýna insan onuruna yakýþýr bir ücret ödenmesi için eðitime daha fazla pay ayrýlmasýný istiyoruz. DES; samimiyet, birlik, beraberlik ve güvenin adresi Sungurlu Ýlçe Temsilciliði görevine getirilen Ýbrahim Býçak, Demokrat Eðitimciler Sendikasý'nýn samimiyetle faaliyet gösteren bir sendika olduðunu söyleyerek DES çatýsý altýnda olmaktan mutluluk duyduðunu ifade etti. Niceliðin önemsenmesinden çok niteliðin ön plana çýkmasý gerektiðinin altýný çizen DES Sungurlu Ýlçe Baþkaný Ýbrahim Býçak, DES bunun en güzel örneklerini veren bir sendika. Sendikanýn bütün imkânlarýný üyelerinin menfaatine kullanan, zor zamanlarýnda onlarýn yanýnda olan, adaletin hâkim olmasý için çalýþan bir sendika. En önemlisi de bu sendikada samimiyet, birlik ve beraberlik havasý var. Bunun için DES çatýsý altýnda olmaktan mutluyum. Ýnþallah Sungurlu'da eðitim adýna güzel faaliyetler yapmaya gayret edeceðim. alýþma hayatýnýn zorluklarýna çözüm önerileri getirerek adaletin hâkim olduðu bir ortamýn oluþmasýna katkýda bulunacaðým. diye konuþtu. (.HAK:3439) nkara Sinema ADerneði tarafýndan Kültür ve Turizm Bakanlýðý'nýn katkýlarýyla Sinop'ta düzenlenen 8. Gezici Film Festivali, yönetmenliðini Uður Yücel'in yaptýðý ve baþrollerini Cenk Medet Alibeyoðlu, Ahmet Rýfat Sungar, Þebnem Bozoklu'nun paylaþtýðý "Soðuk" adlý filmin gösterimi ile sona erdi. Ankara Sinema Derneði tarafýndan Kültür Ve Turizm Bakanlýðý'nýn katkýlarýyla Sinop'ta düzenlenen 8. Gezici Film Festivali, yönetmenliðini Uður Yücel'in yaptýðý ve baþrollerini Cenk Medet Alibeyoðlu, Ahmet Rýfat Sungar, Þebnem Bozoklu'nun paylaþtýðý "Soðuk" adlý filmin gösterimi ile sona erdi. Sinop Kültür ve Turizm Derneði Baþkaný Fahri Bostan, Halk Eðitim Merkezi'ndeki gösterimin ardýndan yaptýðý konuþmada, 4 gün süren film festivalinde dünya ve Türk sinemasýnýn ödüllü filmleri ile ünlü oyuncular ve yönetmenlerini aðýrlayan Sinop'ta yaklaþýk 4 bin kiþinin film izleme olanaðý bulduðunu söyledi. Gezici Film Festival kapsamýnda bu yýl ilk kez Ayancýk ve Erfelek ilçelerinde de film gösterimi yapýldýðýný belirten Bostan, "Bir gün de olsa ilçelerimizde film festivaline gösterilen yoðun ilgi bizi oldukça mutlu etti. Bu arada festivale büyük katký saðlayan ARÞAMBA ARALIK 23 9 Sinop 8. Gezici Film Festivali ne orum dan katýlým oldu. orum dan festivale katýlým Sinop Valiliði, Sinop Belediyesi ile Sinop Kültür ve Turizm Derneði üyelerimize ve destek saðlayanlara buradan ve yürekten teþekkür ediyorum" dedi. Ankara Sinema Derneði Baþkaný Ahmet Boyacýoðlu ise "Yaðmur yaðdý, kar yaðdý ama Sinoplularýn festivale ilgisi dört gün boyunca vardý. Festival için Kastamonu'dan,Sams un'dan,orum'dan ve Sinop'un ilçelerinden çok sayýda gelenler olmuþ, bu bizi çok mutlu etti" diye konuþtu. Festival boyunca filmlere olan yoðun ilginin kendilerini mutlu ettiðini belirten Boyacýoðlu, þöyle devam etti: "Sinop'ta sinema olmayýþýnýn eksikliðini burada gördük. En kýsa sürede bu kente sinema salonu yapýlmasý için gerekli çalýþmalar için uðraþ vereceðiz. Geçtiðimiz yýllarda kiþilik cep sinemasý dediðimiz Deniz Sinemasý'nda festival filmlerini izliyorduk, sýðmýyorduk. Bu yýl 4 kiþilik Halk Eðitim Salonunda festival filmleri izlendi. Bu kapsamda bu yýl Sinop'ta yapýlan festivalde teknik þartlarýn daha iyi olmasý nedeniyle daha fazla seyirciye hitap edildi. Dört gün boyunca Sinop festivalinden çok mutlu olarak ayrýlýyoruz. Buradan sayýn valimize, belediye baþkanýmýza Kültür ve Turizm Derneði üyelerine ve emeði geçenlere teþekkür ediyorum." (A.A.) KUTLAMA AK Parti orum Belediye Baþkan Adayý gösterilen mevcut Belediye Baþkanýmýz Sayýn Muzaffer Külcü yü kutlar, baþarýlý hizmetlerinin devamýný dilerim. Zevk Oto Diyazn Ltd. Þti. Mehmet-Emre Özkara

10 ARÞAMBA ARALIK 23 orum un Ortaköy ilçesinde bulunan ve günümüzden 3 bin 5 yýl önce Hitit Medeniyeti ne evsahipliði yapan Þapinuva Örenyeri nin, tarihi tabletlere göre dünyanýn ilk ticaret borsasý olduðu biliniyor. orum sahip çýkmayýnca... Kütahya dan ilk borsa çýkýþý Þapinuva mý, Aizanoi mi? D Kütahya ile ilgili turizm tanýtýmlarda Aizanoi Dünyanýn ilk borsasý olarak yer alýyor. Recep Mebet ünyanýn ilk borsasýnýn Kütahya nýn avdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti nde bulunduðu iddia edildi. Son yýllarda turizm hamleleriyle Ege Bölgesi nde ön plana çýkmaya çalýþan Kütahya, orum a ait olan tarihin ilk ticaret borsasý ünvanýna sahip çýktý. Bilindiði üzere orum un Ortaköy ilçesinde bulunan ve günümüzden 3 bin 5 yýl önce Hitit Medeniyeti ne evsahipliði yapan Þapinuva Örenyeri nin, tarihi tabletlere göre dünyanýn ilk ticaret borsasý olduðu açýklanmýþtý. Devam eden arkeolojik kazýlarda elde edilen bilimsel bulgular üzerine orum a davet edilen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu ve beraberindeki heyet, 27 yýlýnda Þapinuva yý gezerek tarihi borsada incelemelerde bulunmuþtu. Tarihin ilk ticaret binasý olarak da bilinen örenyerindeki,5 ton kapasiteli tahýl küplerini inceleyen Rifat Hisarcýklýoðlu, Anadolu nun dünya ticaretindeki köklü yeri ve önemine vurgu yapmýþtý. Aradan geçen sürede Þapinuva ile ilgili herhangi bir turizm yatýrýmý yapýlmamasý ve tanýtým eksikliði yüzünden bugün orum dünyanýn ilk borsasý ünvanýný Þapinuva dan 75 yýl sonra kurulan Kütahya nýn Aizanoi kentine kaptýrdý. KÜTAHYA, TANITIMDA KULLANIYOR Þapinuva Örenyeri nin, dünyanýn ilk ticaret borsasý olduðu açýklanmýþtý. Aizanoi Antik Kenti, Kütahya nýn tarihi ve turizm deðerleri arasýnda yer alýyor. Kütahya Ticaret Borsasý nýn resmi internet sitesinde Dünyanýn ilk borsasýnýn avdarhisar ilçesinde olduðunu biliyor muydunuz? baþlýðýyla yer alan yazýda þu bilgilere yer veriliyor: Günümüzden yaklaþýk 75 yýl önce inþa edilen Aizanoi Binasýnda hem borsa iþlemleri yapýlmýþ, hem Roma Ýmparatoru Dioeletianus'un enflasyonla mücadele amacýyla hazýrladýðý mal satýþ bedelleri taþ bloklar üzerinde duyurulmuþtur. Dünyanýn ilk borsasý, Kütahya avdarhisar'da bulunuyor. MS II. Yüzyýlýn sonlarýnda gýda pazarý (Macellum) olarak kullanýlmýþ olan Aizanoi'nin taþ bloklarýnda Roma Ýmparatoru Dioeletianus'un MS 3 yýlýnda enflasyonla mücadele için yaptýðý fiyat tespitlerinin bir kopyasý da mevcut. Bu yazýlarla imparatorlu pazarlarýnda satýlan tüm mallarýn satýþ ücretleri ilan edilmiþ. Aizanoi, bu haliyle dünyadaki ilk borsa binalarýndan biri olma özelliðini taþýyor. Bugünün ticaret borsalarý niteliðindeki gýda pazarý bundan tam 75 yýl önce MS 25 de kuruldu. Kuruluþundan 5 yýl sonra MS 3 yýlýndan itibaren ise hem borsa iþlemleri yapýldý, hem de enflasyonla mücadele amacýyla fiyat tespitleri ilan edildi. O devirde iþlem gören mallarýn fiyatlarý sabitleþtirilmiþ, ülke genelinde enflasyona karþý tedbir alýnmýþ. Üretilen mallar arasýnda çapraz fiyatlandýrma yapýlarak fahiþ fiyattan mal alýmý engellenmiþtir. Sýkýþtýrýlmýþ ahþap, talaþ ve aðaç parçalarýndan elde edilen pelet, çevreci bir yakýt olarak dikkat çekiyor. Piramit Kazan dan bir ilk Kömürden daha ekonomik ýsýtma sistemi geliþtirdi Recep Mebet Geliþmekte olan pek çok ülkede küçük ve orta ölçekli hýzar tozu veya orum Küçük Sanayi Sitesi nde faüretim noktalarýnda toplamda kayda aliyet gösteren Piramit Kazan, Pedeðer miktarlarda yaþ toz talaþ ve benlet Yakýtlý Kat Kaloriferi Kazaný üretizeri ahþap atýklar oluþuyor ve bunlarýn mine baþladý. etkin bir þekilde deðerlendirilememesi Kömürden daha ekonomik ýsýnma hatta deðersiz olduðunun düþünülmesi imkaný saðlayan yeni sistemi tanýtan sonucu büyük kayýplar oluþuyor. Ayný Piramit Kazan sahibi Murat Dinçer, þekilde çevreyi de olumsuz anlamda et Pelet yakýcýlý kat kaloriferi kazanlarý kiliyor. ile orum da bir ilke imza atýyoruz Öyle ki deðerlendirilemeyen bu dedi. yaþ talaþlarýn uzun süre bekletilmesi yisýkýþtýrýlmýþ ahþap, talaþ ve aðaç ne metan gazý oluþumuna sebebiyet veparçalarýndan elde edilen peletin çevreriyor. Metan gazýnýn kirletici etkisi karci ve ekonomik bir yakýt olduðunu vurbondioksit gazýnýn kirletici etkisinden Murat Dinçer gulayan Murat Dinçer, atýk miktarý ve 2 kat daha fazla. Ayrýca orman atýklakül oranýnýn da oldukça düþük olduðurýnýn da toplanarak deðerlendirilemenu söyledi. mesi sebebiyle, kendiliðinden alev alarak yangýna seürettikleri kazanýn deposundaki yakýtý otomatik bebiyet vermesi de yine göz ardý edilen ve kaynaklaolarak yanma haznesine alýp ateþlediðini anlatan rýmýzýn kontrolsüz þekilde kaybolmasýna sebep olan Dinçer, geliþtirdikleri sistemin büyük ilgi gördüðünü önemli bir durum. kaydetti. Ahþap pelletler, kuru ve homojen partikül bühermetik kombi gibi de kullanýlabilen sistemin yüklüðüne sahip aðaç talaþlarýnýn, yüksek yoðunlukýsýnmanýn yaný sýra sýcak su ihtiyacýna da cevap vereta sýkýþtýrýlarak, yüksek kalorifik deðere, kolay taþýbildiðini belirten Dinçer, açýklamalarýný þöyle sürdürnabilirliðe sahip ve otomatik yakmaya uygun formda dü: küçük silindirik granül yakýtlara çevrilmiþ yinelenebilir, temiz bir alternatif yakýt. 2 yýlýndan bu yana kaliteli imalat ve hizmet anlayýþý ile katý yakýt kazanlarý üretimi yapýyoruz. Evlerde, iþ yerlerinde, fabrikalarda, otellerde, Kazan üretiminde verimlilik, estetik ve kolay kullapansiyonlarda, sitelerdeki toplu kalorifer sistemlerinnýmý hedefleyen ürünler geliþtiriyoruz. Üretimini de, apartmanlarda, müstakil yerleþim alanlarýnda biyaptýðýmýz kazanlar Türkiye nin bir çok noktasýnda oyakýt pellet kullanabilir. kullanýlýyor. Üretimini yaptýðýmýz kazanlar hakkýnda detaylý Yeni geliþtirdiðimiz Pelet Yakýtlý Kat Kalorifebilgi almak isteyenleri adlý ri Kazaný ile orum un da içerisinde bulunduðu bölinternet sitemize ve Küçük Sanayi Sitesi 2. Cadde gede bir ilke imza attýk. Yüksek verim, otomatik konnumara 5 deki atölyemize bekliyoruz. trol, düþük yakýt sarfiyatý ve montaj kolaylýðý gibi avantajlara sahip olan bu yeni sistemi, Hayal ettiðiniz konfor artýk evinizde sloganýyla piyasaya sunduk. PELET YAKIT NEDÝR? Þapinuva, günümüzden 3 bin 5 yýl önce Hitit Medeniyeti ne evsahipliði yaptý. Tarihi bulgulara göre Hititler in Þapinuva daki dev silolarda tahýl depoladýðý ve takas sistemi ile ticaret yaptýðý biliniyor. Günümüzde yüksek enerji maliyetleri ve küresel ýsýnma dünya çapýnda bir sorun haline geldi. Buna karþýn yinelenebilir enerji kaynaklarýnýn deðerlendirilmesi için yeni teknolojiler geliþtirildi ve var olan metotlar çeþitlendirildi. Orman artýklarý, ahþap toz ve talaþlarý ve üretim artýðý olan masif artýklarýn deðerlendirilmesi bu kapsamda yinelenebilir enerji kaynaklarý çevriminde yer alýyor. Bu noktada en mükemmel örnek, ýsý enerjisi üretimi için yüksek kaliteli pellet üretim teknolojisi. Ahþap pelletleri, metan gazý emisyonuna sebep olan fosil yakýtlarýn aksine küresel ýsýnmayý önleme konusunda 2 kat fazla pozitif etkiye sahip. Piramit Kazan, Pelet Yakýtlý Kat Kaloriferi sistemi üretti.

11 ARÞAMBA ARALIK 23 Yöresel kýyafetlerimiz Japonya da sergilendi Japonya da düzenlenen defilede orum yöresi kýyafetleri de podyumda yerini aldý. Japonlar, Türkiye'nin Moda Dünyasý adlý defileye büyük ilgi gösterdi. Recep Mebet orum yöresi kýyafetleri, Japonya da düzenlenen defilede sergilendi. Japonya'nýn baþkenti Tokyo'da Yunus Emre Enstitüsü'nün düzenlendiði "Türkiye'nin Moda Dünyasý" adlý defile büyük ilgi gördü. Anadolu Ajansý nýn haberine göre defilede, Ankara Olgunlaþma Enstitüsü ve Japon Bunka Gakuen Moda Üniversitesi'nin ortak hazýrladýðý kýyafetler sergilendi. Tokyo Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Müdürü Telat Aydýn Japonya'da Türk modasý ile Türk kumaþlarýný da tanýtmayý hedeflediklerini belirterek, Yunus Emre Enstitüsü ile Bunka Gakuen Moda Üniversitesi iþbirliðinin ilk yýlýný tamamladýklarýný kaydetti. Aydýn, Türkiye'den çeþitli ihracatçý birliklerinin de desteðiyle sadece kumaþ de- ðil, deri ve benzeri tekstil ürünlerini de Japonya'da tanýtmayý istediklerini ifade ederek, defileye ülkedeki moda dünyasýnýn yaný sýra Japon kumaþ ithalatçýlarýnýn da ilgi gösterdiðini anlattý. Koleksiyonda Bursa, Elazýð, Mardin, Bodrum ve orum bölgelerine ait yöresel kýyafetler ile kaftanlar, oya iþlemeli elbiseler, gelinlik ve abiyelerden oluþan 36 parça Japonlarýn beðenisine sunulurken, Bunka Moda Gakuen Üniversitesi öðrencileri de Türk kumaþlarýndan yapýlan kendi tasarladýklarý erkek kýyafetlerini tanýttý. YÖRESEL KIYAFETLER Defilede, Ankara Olgunlaþma Enstitüsü koleksiyonundan derlenen Anadolu'nun tarihi motifleri ile süslenmiþ yöresel kýyafetlerinin yaný sýra Osmanlý kaftan serisi, geleneksel gelinlikler ve abiyeler de sergilendi. Ünlü Japon modacý Kansai Yamamato'nun da izlediði defileye Japonya'nýn önde gelen medya kuruluþlarý da yoðun ilgi gösterdi. Defileye Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Serdar Kýlýç'ýn yaný sýra birçok yetkili de katýldý. Tokyo'daki Bunka Gakuen Moda Üniversitesi, dünyanýn önde gelen moda üniversitelerinden biri olarak biliniyor. Meþhur moda Cý Kenzo'nun da mezun olduðu üniversitenin yaklaþýk bin öðrencisi bulunuyor. Arya Et, Keskinoðlu ve Has Tavuk bayii oldu Tokyo Yunus Emre Türk Kültür Merkezi, düzenlenen organizasyona evsahipliði yaptý. A Recep Mebet rya Et, Keskinoðlu Piliç ve Has Tavuk bayiliðini aldý. Sektörde yaklaþýk 2 yýlý geride býraktýklarýný anlatan Arya Et yetkilisi Abdullah Þahin, beyaz et ürünleri alanýnda Türkiye nin seçkin markalý ürünlerini satýþa sunduklarýný söyledi. Elle kesilen ve kuru yolum yapýlarak piyasaya sunulan Has Tavuk ürünlerinin Helal Gýda sertifikasý sahibi olduðunu hatýrlatan Abdullah Þahin, beyaz etin yaný sýra kýrmýzý et Abdullah Þahin (solda), Keskinoðlu Piliç ve Has Tavuk bayiliðini aldýklarýný söyledi. ürünlerini de müþterilerinin beðenisine sunduklarýný kaydetti. Veteriner hekim kontrolünde kesimi yapýlarak hazýrlanan et ürünlerini, güleryüzlü personelimizle satýþa sunuyoruz diyen Þahin, Et ürünlerinde güvenilir adres olan Arya Et i yakýndan tanýmak ve ürünlerimiz hakkýnda detaylý bilgi almak isteyen herkesi Gülabibey Mahallesi Cemilbey Caddesi Gülþen Leblebi yaný numara 69/D de hizmet veren iþyerimize bekliyoruz diye konuþtu. Arya Et, Gülabibey Mahallesi Cemilbey Caddesi Gülþen Leblebi yaný numara 69/D de hizmet veriyor. Halil Ayaþ, Her marka ve model, binek ve ticari araçlar için ikinci el yedek parça satýþý yapýyoruz dedi. Ýrfan Oto hizmette H Recep Mebet alil Ayaþ ýn sahibi olduðu Ýrfan Oto, Küçük Sanayi Sitesi (KSS) Sanayi Caddesi Yeni Bloklar numara 9 de hizmete girdi. alýþmalarý hakkýnda bilgi veren Halil Ayaþ, Her marka ve model, binek ve ticari araçlar için ikinci el yedek parça satýþý yapýyoruz dedi. Otomotiv sanayisinin orijinal yedek parça ihtiyacýna yönelik çözümler sunduklarýný anlatan Ayaþ, Kapaktan þanzýmana, krank milinden dinamoya, klima kompresöründen hava yastýðýna, motor beyninden kalorifer aksamýna kadar yüzlerce çeþit çýkma parçanýn toptan ve perakende satýþýný gerçekleþtiriyoruz. Satýþa sunduðumuz ikinci el yedek parçalar ve tedarik hizmetlerimiz hakkýnda detaylý bilgi almak isteyen herkesi Ýrfan Oto ya davet ediyoruz diye konuþtu. Ayaþ, otomotiv sanayisinin çýkma yedek parça ihtiyacýný karþýladýklarýný söyledi. Zeren Otomotiv den kýþ bakýmý fýrsatlarý A Recep Mebet þaðý Sanayi. elik Caddesi numara 8 de faaliyet gösteren Zeren Otomotiv de kýþ bakýmý kampanyasý baþladý. Zeren Otomotiv sahibi Ýzzet Gürkeskin, düzenledikleri kampanya çerçevesinde otomobil ve ticari araç sahiplerine cazip fiyat ve ödeme seçenekleri sunduklarýný söyledi. Her marka ve model, binek ve ticari aracýn bakým ve onarýmlarýný itina ile gerçekleþtiriyoruz diyen Ýzzet Gürkeskin, kaporta, boya, mekanik ve elektrik alanlarýnda hizmet verdiklerini kaydetti. Sektördeki 3 yýllýk tecrübesini kendi iþyeriyle hizmete dönüþtürdüðünü belirten Gürkeskin, kasko ve trafik sigortalý araçlarýn onarým iþlerini de yaptýklarýný ifade etti. Acil yol yardýmý çerçevesinde 7 gün 24 saat müþterilerinin hizmetinde Ýrfan Oto, KSS Sanayi Caddesi Yeni Bloklar numara 9 de hizmete girdi. olduklarýný vurgulayan Gürkeskin, Kampanyamýz hak- kýnda detaylý bilgi almak isteyen herkesi Aþaðý Sanayi o- rum Ambarý yanýnda hizmet veren servisimize bekliyoruz Zeren Otomotiv sahibi Ýzzet Gürkeskin, kampanya hakkýnda bilgi verdi. Aþaðý Sanayi de hizmet veren Zeren Otomotiv de kýþ bakýmý kampanyasý baþladý.

12 2 ARÞAMBA ARALIK 23 Zirai don uyarýsý! Y apýlan son meteorolojik analiz ve tahminlere göre, önümüzdeki 3 gün boyunca Karadeniz kýyý kesiminde hafif, iç kesimlerde ise kuvvetli don olayý bekleniyor. Meteoroloji Bölge Müdürlüðü nden yapýlan açýklamada, don olayýnýn yol açabileceði olumsuzluklara karþý, tarýmsal faaliyette bulunan üreticiler baþta olmak üzere, ilgililerin ve vatandaþlarýn dikkatli ve tedbirli olmalarý istendi. Karlý-buzlu zemine dikkat! Enise Aðbal nabiliyor. Gençlerde ise yaygýn olarak bilek kemiði kýrýklarý oluyor. Mümkünse orum Elitpark Hastanesi Ortopedi ve yaþlýlar sokaða çýkmasýn. diye konuþtu. Travmatoloji Uzmaný Op. Dr. Cumhur Özdemir Üremen, karlý ve buzlu zeüremen, düþmeye baðlý yaralanmaminlere karþý dikkatli olunmasý uyarýsýnlarda vatandaþlarýn en kýsa sürede en yada bulundu. kýn saðlýk kuruluþlarýna baþvurmalarý gerektiðini söyledi. Kýþ aylarýnda kar yaðýþýnýn yoðun olmasý nedeni ile kayarak düþmenin inkarlý ve buzlu zeminlerde yapýlmasan saðlýðýný olumsuz etkilediðini, özelsý gerekenler hakkýnda da bilgi veren likle yaþlýlarýn bu konuda daha dikkatli Üremen, þunlarý söyledi; Buzlu ve karlý olmalarý gerektiðini dile getiren Üremen, havalarda gideceðiniz yere ulaþmak için kayarak düþmenin ciddi sakatlýklara ve acele etmeyin. Fazla kullanýmdan dolayý ölümlere neden olabileceðini dile getirdi. kar ve buzlanmanýn daha az olacaðý ana caddeleri tercih edin. Kestirme yollarý Kayarak düþmelerde özellikle yaþlýkullanmayýn. Mümkünse yokuþtan çýklarda uzun süre iyileþmeyen kýrýklar meymayýn. Yokuþ aþaðý inerken de destek dana gelebildiðini kaydeden Üremen, alabilmek için tutunabilecek nesneler Düþmeye baðlý yaralanmalarýn büyük Ortopedi ve Travmatoloji Uzmaný Op. Dr. Cumhur Özdemir Üremen arayýn. Hýzlý hareket etmeyin. Yüksek tokýsmýný yaþlýlarýmýz oluþturuyor. Özellikpuklu, kösele, plastik ve yumuþak tabanlý ayakkabýlar giymeyin. le camiye giderken, evde ya da þadýrvanda abdest alýrken meydana Lastik, kauçuk tabanlý ayakkabýlarý tercih edin. Kayma riski daha az gelen düþmelerde ölüme kadar giden ciddi yaralanmalar meydana olan karda yürümek de düþme ve sakatlanma olasýlýðýný azaltýr. Vügeliyor. Özellikle 7 yaþ üstü kiþilerde kemikler zayýf olduðu için cut hareketini kýsýtlayan giysiler giymeyin, yürürken ellerinizi cebidüþme sonrasý ciddi kýrýklar oluþuyor hatta bazýlarý ölümle sonuçla- Osmancýk a 2 uzman doktor O smancýk Devlet Hastanesi ne atanan Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Uzmaný Dr. Abdul Hamid Güler ve Nöroloji Uzmaný Dr. Kadriye Hande Biçkin göreve baþladý. Güler ve Biçkin için hastane yönetimi hoþ geldin yemeði düzenledi. Osmancýk Ulusoy Dinlenme Tesisleri nde verilen yemeðe hastane Baþhekimi Op. Dr. Yüksel Yücel, hastane idarecileri ve hastanede görev yapan doktorlar katýldý. Sýcak ve samimi bir ortamda gerçekleþen yemekte bir konuþma yapan Baþhekim Op. Dr. Yüksel Yücel, hastanede göreve baþlayan Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Uzmaný Dr. Abdul Hamid Güler ve Nöroloji Uzmaný Dr. Kadriye Hande Biçkin'e hoþ geldiniz diyerek çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Uzman Dr. Abdul Hamid Güler kimdir? 983 Ýstanbul doðumlu olup, ilk-orta ve lise eðitimini Ýstanbul Esenler de tamamlayan Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Uzmaný Dr. Abdul Hamid Güler, 2 yýlýnda baþladýðý Cerrah Paþa Týp Fakültesi nden 25 yýlýnda mezun oldu yýllarý arasýnda pratisyen hekim olarak görev yapan Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Uzmaný Dr. Güler, uzmanlýk ihtisasýný yýllarý arasýnda Ümraniye Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi nde tamamladý. Evli ve kýz çocuk babasý olan Dr. Abdul Hamid Güler Aralýk 23 itibariyle Osmancýk Devlet Hastanesi'nde göreve baþladý. okuyan Biçkin, 2 yýlýnda girdiði Ankara Týp Fakültesi ni 26 yýlýnda tamamlayarak mezun oldu yýllarý arasýnda uzmanlýk ihtisasýný Kocaeli Üniversitesi Týp Fakültesi'nde yapan Nöroloji Uzmaný Dr. Biçkin, 5 Aralýk 23 tarihi itibariyle Osmancýk Devlet Hastanesi ndeki görevine baþladý. Tiyatroya bir destek de Sanat Dostlarý ndan orum Kültür ve Eðitim Vakfý (EKVA) Sanat Dostlarý, bu ayki toplantýlarýný Devlet Tiyatro Salonu nda, tiyatro seyrederek geçirdi. 8 yýldýr bir araya gelen ve her türlü sanatsal etkinliklerde ön planda olan orumlu sanatsevenler her ayýn ilk haftasý yaptýklarý toplantýlarýný orum Devlet Tiyatrosu na destek amacýyla tiyatroda deðerlendirdiler. Neil Simon'un yazdýðý Cemil Büyükutku nun çevrisini yaptýðý ve Sinan Pekinton'un yönettiði Aklýmdaki Kadýnlar isimli oyunu büyük bir ilgi ile seyrettiler. EKVA Temsilcisi Ahmet Güngör, tiyatroya seyirci çekmek ve genç kuþaklara mesaj vermek için tiyatroya toplu olarak gidildiðini söyledi. orum sanatýna yön veren Abdulkadir Ozulu ise son yýllar- Sanat Dostlarý Aklýmdaki Kadýnlar isimli oyunu büyük bir ilgi ile seyretti. da tiyatroya olan ilgisevilmiþ ve Salim Savduðumuz için il olarak nin gittikçe azaldýðýný, cý gibi orum kültür þanslýyýz. Öyleyse saloartan televizyon baðýmsanatýnýn önde gelen numuzu her oyunda isimleri, Abdulkadir lýlýðýndan kurtularak doldurarak görevimizi özellikle öðrencilerin Ozulu nun fikrine kayapmak zorundayýz. mutlaka tiyatroyla tatýldýklarýný belirterek, dediler. nýþmalarýný gerektiðini Tiyatromuzun binasý Tiyatro Müdürü belirtti. fiziki anlamda mükemýbrahim Yýldýz da, bu mel. Okullar ve Sivil Ayrýca Muzaffer duyarlý davranýþ için Toplum Kuruluþlarý her Gündoðar, Bahri GüEKVA nezdinde Satürlü sosyal etkinlikleven, Selahattin Aydenat Dostlarýna teþekkür rini gerçekleþtirebildikmir, Ethem Erkoç, etti. leri bir salona sahip olmehmet Tatlýsu, Fatma Kamyonet devrildi, 5 yaralý Uzman Dr. Kadriye Hande Biçkin kimdir? Nöroloji Uzmaný Dr. Kadriye Hande Biçkin 979 Balýkesir doðumlu. Ýlk-Orta ve Lise eðitimini Balýkesir'de orum Kültür ve Eðitim Vakfý (EKVA) Sanat Dostlarý tiyatroya gitti. Osmancýk Devlet Hastanesi ne yeni atanan doktorlar onuruna yemek düzenlendi. Sanatçý Gökhan Baþaran orum'da Ý Sanatçý, Doða Ýçin al 2 projesine gitarýyla, Doða Ýçin al 3'e sesiyle eþlik etmiþti. stanbul baþta olmak üzere birçok yerde konserler veren, Doða Ýçin al 2 projesine gitarýyla, Doða Ýçin al 3'e sesiyle eþlik eden ve Arýnma isimli solo albüm çýkaran baþarýlý sanatçý, bilgi ve deneyimlerini orum'da yetiþtireceði yeni öðrencilerine aktaracak. Ziya Gökalp Ýlköðretim Okulu karþýsýnda bulunan Güven Saz Evinde gitar eðitmenliðine baþlayan baþarýlý sanatçý Gökhan Baþaran, 983 yýlýnda orum'da doðdu yýllarýnda Müjdat Gezen Sanat Merkezi Hafif Batý Müziði Bölümünden mezun olan sanatçý, ayný zamanda Master Class Gitar Teknikleri ve Armonisi üzerine Eðitim aldý yýllarý arasýnda Birey Kolejleri, Etiler Yamaha Class Müzik Eðitim Kurumlarý ve Dünya Gençlik Kamp Hizmetlerinde gitar eðitmenliði yapan Gökhan Baþaran, "27 yýlýndan beri Ýstanbul'da çok çeþitli yerlerde sahne aldým. Doða Ýçin al Projesi baþta olmak üzere birçok çevre projelerine gitarým ve sesimle destek verdim. Yaptýðým çalýþmalar Kral TV baþta olmak üzere müzik kanallarýnda yayýnlanmaktadýr. Bildiðiniz gibi müzik çalýþmalarý son derece yoðun ve yorucu bir çalýþma gerektirmektedir. Bu nedenle biraz dinlenmek ve yeni albüm çalýþmalarým nedeniyle memleketim olan orum'a döndüm. Bu süre içerisinde de bilgi ve deneyimlerimi genç müziksever arkadaþlarýmla paylaþmak istiyorum" diye konuþtu. Gökhan Baþaran, Ziya Gökalp Ýlköðretim Okulu karþýsýnda bulunan Güven Saz Evinde gitar eðitmenliðine baþladý. orum un Kargý ilçesinde kontrolden çýkan bir kamyonetin devrilmesi sonucu 5 kiþi yaralandý. Ý s t a n bul dan Giresun istikametine giden Osman Vural (38) yönetimindeki 28 K 855 plakalý kamyonet, Akçayazý mevkiine geldiði sýrada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada araç sürücüsü Osman Vural, eþi Melek Vural (38), çocuklarý Yasin ve Yasemin Vural (4) ile annesi Fatma Vural (67) yaralandý. Yaralýlar çaðýrýlan ambulanslarla Osmancýk Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Osmancýk ta ilk müdahaleleri yapýlan Yasin ve Yasemin Vural isimli çocuklar Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruþturmanýn sürdürüldüðü öðrenildi.(ýha) Kamyonetin devrilmesi sonucu 5 kiþi yaralandý. Yaralýlar hastanede tedavi altýna alýndý S Bisiklete çarptý ungurlu da meydana gelen kazada bir kiþi yaralandý. Hacettepe Mahallesi Þehit Adil Yýldýz Caddesi nde F.A. oto- mobiliyle giderken bisikletli sürücü A.. a çarptý. Kazada yaralanan sürücü A.. hastanede tedavi altýna alýndý. Ýfadesi alan otomobil sürücüsü serbest býrakýldý.

13 ARÞAMBA ARALIK 23 3 Takvim Yapraðý Hicri Kamerî:8 Safer: 435 Hicri Þemsi:392 Rûmi:28 Teþrin-i Sâni 429 Kasým:34 23 ARALIK Bir kimse, dünyada din kardeþinin ýrzýný korursa, Allahü teâlâ da, onu Cehennem azabýndan korur. Hadîs-i þerîf Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK 5.3 GÜNEÞ 6.46 ÖÐLE.4 ÝKÝNDÝ 4. AKÞAM 6.22 YATSI 7.48 ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 53 Acil Yardým (Ambulans) 2 Yangýn Polis Ýmdat 55 Alo Trafik 54 Jandarma Ýmdat 56 Elektrik Arýza 86 Su Arýza 85 Telefon Arýza 2 orumgaz Arýza 87 Tüketici Hattý 75 Bilinmeyen Numaralar 8 Alo Orman 77 Alo evre 8 Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri HASTANELER orum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi orum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri orum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi AÝLE SAÐLIÐI MERKEZLERÝ Buhara ASM Gazi ASM Ulukavak ASM Kunduzhan ASM Þenyurt ASM HÝTÝTEVLER ASM AKKENT (TOKÝ) ASM CEZAEVÝ ASM Hacýbey ASM Hamamlýçay ASM Seydim ASM Hamdiköy Gülabibey ASM Kale ASM Mimarsinan ASM Yavruturna ASM Bahar ASM Bahabey ASM 22-7 Hayat ASM Ata ASM Konaklý ASM B.Düvenci ASM Abdalata ASM Ýkbal ASM Güneþ ASM Baðcýlar ASM VEFAT EDENLER - Elicek Köyü' nden, Dursun ve elebi KILI- KESEN' in annesi; Þaziye KILIKESEN. 2- Ulukavak Mahallesi Muhtarý Mahmut AHIS- KA ve Leblebici Esnafýndan Mehmet ve Hacý AHISKA' nýn kardeþi; Muharrem AHISKA. 3- Harmancýk Köyü Gülveren Mahallesi' nden, Eski Minibüsçü Esnafýndan Rahmi KARAOÐLU' nun eþi; Gülbeyaz KARAOÐLU 4- Hamamlýçayköy' den gelme, Merhum Musa SAKALLI' nýn eþi, Hüseyin ve Ali SAKALLI' nýn annesi; Hanife SAKALLI 5- Simitçi Esnafýndan Beþir ÖZDOÐAN' ýn oðlu, Mustafa ALIK' ýn damadý, Mustafa UZUNCA' nýn bacanaðý, Ýlker, Ýlknur ve Pýnar ÖZDOÐAN' ýn babasý; Cahit ÖZDOÐAN. 6- Abdalata Köyü' nde, Öðretmen Þükrü TEK- KEÞÝN ve Haritacý Mehmet TEKKEÞÝN' in dedesi; Mehmet TEKKEÞÝN orum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Ankara Kültür ve Eðitim Vakfý (AKEV) 8 g) Vakfýn amaçlarýna aykýrý düþmeyen alanlarda faaliyet görülen özel ve resmi kuruluþlarla iþ birliði yapar. VAKFIN TEMSÝLÝ uygun þekilde mütevelli heyeti karar verir. Sözlü ve yazýlý pratik sanat alanlarýna giren eser sahiplerinin satýn alýr, tevziye eder. Telif haklarýný satýn alýr veya Vakfý üçüncü kiþilere karþý yönetim kurulu adýna Yönetim Kurulu Baþkaný temsil eder. Yönetim kurulu baþka- haklarýna uygun görülecek þekilde deðerlendirip satar. Bu husususun temininde gerekli anlaþmalarý yapar. ný, bu temsil yetkisini baþkan yardýmcýsýna veya vekil tayin edeceði diðer yönetim kurulu üyelerine devredebilir. Yönetim kurulu genel veya belli hal veya konularda, belirteceði h) Milli kültürümüzün korunmasýnda halkýn, manevi deðerlere olan ilgisinin arttýrýlmasýnda ve güçlendirilmesinde gerekli çalýþmalarý yapar. Özel ve resmi kuruluþ ve ya memurlarýndan bir kýsmýný vakýf adýna her hangi bir söz- esaslar dahilinde üyelerinden bir veya bir kaçýný müdür ve- kiþilerle iliþki kurar. Þartlý veya karþýlýksýz yardýmda bulunurkuki belge veya senedi, vakýf nam ve hesabýna tanzim ve leþmeyi akdetmeye, her hangi bir konudaki mukavele hu- i) Halkýn dini ve manevi maksat ve ölçüler içinde devretmeye yetkili kýlabilir. Vakýf adýna para çekme yetkisi yapmak istediði münferit ve toplu yardýmlarý, yardým baþkan veya tayin edeceði kiþiye aittir. edenlerin arzularý istikametinde sarf edilmesi için gerekli VAKFIN FAALÝYETLERÝ düzenlemeleri ve yönetme çalýþmalarý yapar. Ali Yüksel Kavuþtlýnda birçok deðerli bilim adamý ve yazarýn katýldýðý parla-. Ankara Kültür ve Eðitim Vakfý ilk olarak 98 yý- j) Vakfýn gayesinin tahakkuku için her türlü hayýr kurumlarýndan baðýþ ve yardým kabul eder. Bu kabil kurumlara baðýþ ve yardýmda bulunabilir. dan (yaklaþýk. kiþi) izlenen kaplý spor salonunda gerçekleþtimenterler ve il yöneticileri ile geniþ bir halk kitlesi tarafýn- k) Vakfýn amacýnýn gerçekleþebilmesi için ihtiyaca göre gereken bölüm yönetimleri kurar. ve Türkiye'yi meþgul eden "Anarþi Sebep ve areleri" üzerinde durilen bir konferans düzenlenmiþtir. Konferansta günün sorunu olan l) Halkýn menfaati için cami ve müþtemilatý yaptýrýr. rulmuþ ve konferans daha sonra bir kitap haline getirilerek okuyucularýn istifadesine sunulmuþtur. VAKFIN MAL VARLIÐI 2. Vakýf Baþkaný Vekili Prof. Dr. Alparslan Özyazýcý tarafýndan. Vakfýn kuruluþundaki ilk mal varlýðý, kuruluþ kararýnda Ankara Radyo ve Televizyonunda, Polis Radyosunda Ankara'nýn isimleri geçen ilk mütevelli heyeti üyelerinin vakfettikleri beþer bin merkez ve komþu il ve ilçelerinde sigara ve içkinin zararlarý ve çeþitli kültürel mevzularda konuþmalar yapýlmýþ ortaöðretim ve ünüver- (5 TL) liradan toplam elli beþ bin (55.) liradýr. 2. Hacý bayram Camii kitapçýlar çarþýsýnda bulanan sadakat kitabevi (Deðeri. TL olarak tespit edilmiþtir.) site düzeyinde öðrencilere konferanslar verilmiþtir yýlýnda yýlýn da Cihan yayýnlarýnda temin edilen ve 3. ankaya ilçesi beþ tepe mahallesi merhale sokak no:22 de kültürümüzü tanýtan 45 adet kitap Ýçiþleri Bakanlýðý ve Milli Eðitim Bakanlýðý personeline, Millet Vekillerine, Ayaþ Halk Kütüphane- bulunna bayram apartmanýndaki 7 daire ve okuma salonu mülkiyeti. 4. Ayaþ ilçesi Hacý Memi Mah. Su Deposu Sok. No 7 de bulunan daire ve okuma salonu mülkiyeti. 4. Vakfýmýza ait 2 adet mülk ve ihtiyaca göre kiralanan dairesine ve Fatsa Kaymakamlýðýna ücretsiz daðýtýlmýþtýr. 5. ankaya içesi Anýttepe Mah. Kubilek Sok. no :6 ' da bulanan okuma salonu ve 2 adet dairenin mülkiyeti. rencilere ayrýca muhtelif miktarlarda burs verilmektedir. lerde üniversite öðrencileri barýndýrýlmakta geçim sýkýntýsý çeken öð- 6. ankaya ilçesi Hoþdere Caddesinde bulunan arsa. 5. Muhtelif yerlerdeki kütüphanelere bilim adamlarýna ve öðrencilere kitap baðýþý yapýlmaktadýr. 7. ankaya ilçesi Yeniþehir Mah.Bayýndýr Sok. 5\2' de bulunan okuma salonu mülküyeti yýlýnda vakýf merkezi Bayýndýr Sokak no: 5\2'ye taþýnarak Aðustos 992'de açýlýþ gerçekleþtirilmiþtir. 8. ankaya ilçesi Emek Mahallesinde bulunan 2 adet öðrenci okuma salonu ve mülkiyeti. 7. Vakfýn Bayýndýr Sokak'taki yerleþkesinde bilim adamalarý 9. Vakfýmýzýn sermayesine eklenmek ve vakfýn mal varlýðýna tarafýndan çeþitli konularda seri seminerler verilmeye baþlanmýþ, ilk dahil edilmek üzere yapaýlacak her türlü baðýþ ve yatýrýmlardýr. seminer vakfýn mütevelli heyet üyelerinden Doç. Dr. Musa Kazým Yýlmaz tarafýndan verilmiþtir. VAKFIN GELÝRÝ 8. Daha kapsamlý ilmi çalýþmalarý gerçekleþtirmek amacý ile Vakfa verilecek her türlü ayni ve nakdi ayný zamanda menkul Türkiye'de tanýnmýþ bilim adamlarýna ve yazarlara konferanslar verilmeye baþlanmýþ, bunlara ilki günü Kocatepe Camii ve gayri menkul baðýþlar gelir getirmeye yönelik yurt aþevi okuma salonu ve vakfa baðlý her türlü müesseselerle ticari amaçlý yerlerin Konferans salonunda Prof. Dr. Ahmet Akgündüz beyefendiye verdirilmiþtir. gelirleri. Ýhtiyaç sahibi talebelere daðýtýlmak üzere vakfa verilen her türlü baðýþlar. 9. Vakýf 22 yýlýnda ankaya ilçesi Anýttepe Mahallesi Kubilay Sokak No: 6 adresine taþýnmýþtýr. Halen faaliyetler bu adreste VAKFIN GELÝRLERÝNÝN SARF ÞEKLÝ Vakýf gelirleri, idari ve iþletme gelirleri ile kanuni giderlerin düþünülmesinden sonra net gelirin en çok yüzde 8'i vakfýn gayesinde (Son) sürdürülmektedir. sarf tahsis edilir. Vakfýn gelirlerinin bundan artan kýsmýnýn gayeye Kardeþ - Kardeþtir Anne, baba, kardeþ dolaysýyla aile Allah'ýn bizlere bir nimetidir. Kimse ailesini seçme hakkýna sahip deðildir. Takdiri ilahi ne lütfetmiþse o kabulümüz olmak zorundadýr. Belki bazen üzülürüz veya içimizden keþke benim ailem de falanlar gibi olabilse diye geçiririz ama bu beðenmemek kabilinden olmamalý. Sadece baþkalarýnda hissettiðimiz olumlu davranýþlarý, güzellikleri bizim ailemizde de görmek istenmesinden kaynaklanmalýdýr. Yoksa her aile deðerlidir. Herkesin anne-babasý - kardeþleri dünyanýn en iyi anne baba ve kardeþleridir. Ýnsan zorda kaldýðýnda, hatasýndan dolayý kafasýný duvarlara vurduðunda, keþkeler diline dolduðunda, süni dostlar, makam - mevki menfaat arkadaþlarý kapýlarý bir bir yüzüne vurduðunda 'kardeþ kardeþi býçaklar, geri dönüp kucaklar' sýrrýnca geçmiþe takýlmadan, ne nasýl, niçin, neden? sorularýný canýndan býktýracasýna sormadan, üzüntüsünü içine atýp HER HARÜKALDE SEN BÝZÝM KARDEÞÝMÝZSÝN diyerek gönül kapýsýný sonuna kadar açacak son bir limanýnýn olmasý ne güzeldir. Bu liman da ancak ailede, kardeþlerde olur. Onun haricinde birazcýk zor bulunur. ünkü 'sýkýntýlar paylaþýldýkça azalýr, sevinçler ise çoðalýr' hesabý parayla çözülemeyecek zor zamanlarda bir tekmede kardeþ vurmaz. Belki kýzar, baðýrýr ama kolundan tutar kaldýrýr, benim caným sað oldukça yanýmdayým bir daha yýkýlma diyerek omuz verir. Harici tehlikeler karþý kükremiþ aslan edasýyla korumaya çalýþýr. Bu baðlamda eften - püften sebeplerle özellikle ailemizi, kardeþlerimizi üzmemeliyiz. Biz çatýysak onlarýn temel olduðunu asla unutmamalýyýz. 'Ya git te bilem kýymeti, ya da öl de bilem kýymeti' yerine yanýmýzda iken bilmeliyiz kadri kýymetlerini. Yoksa yarýn çok geç olabilir. Nice insanlar tanýyorum ki KEÞKE KEÞKE GU- RURU, UTANMAYI BIRAKSAYDIMDA, KAPISINDAN KOV- SA BÝLE ZORAKÝ ANNEMÝN, BABAMIN, KARDEÞLERÝMÝN SALINDAN TUTUNCAYA KADAR ELÝNDEN TUTSAYDIM. DARGIN GÝTMESEYDÝM diye feryadý figan ediyor. ünkü ölüm uzak yerde deðil, ansýzýn hayata veda ettiði zaman ölümünden çok dargýn olarak küs gidilmesine aðlanýr. O suçluluk psikolojisi bir ömür boyu yer bitirir. Hayatýn gerçeði de þu ki, herkes evlenip çoluk çocuða karýþýp meþguliyetler özele doðru yöneldiðinde irtibatlar yavaþ yavaþ azalýyor. ocuklarýn önceliði babalarýn önceliðine uyum saðlamasa da bu ve buna benzer engelleri en az zayiatla atlatmanýn yollarý aranmalý ve kardeþlerle irtibat bir ömür boyu olmalýdýr. Rabbime ne kadar þükretsem azdýr. Özlü üveyli kardeþiz ama belki de babamýz çok miras býrakmadýðý için hepsiyle iyiyiz. Anneciðimize karþý el pençeyiz. Bu nokta da çevreye baktýðýmýzda bir hiç uðruna onlarca insanýn kardeþlerine kýrgýnlýk içinde olduðunu görüyorum. Büyük abim, köye ceviz dökmeye gittiðimizde ''biladerler rahmetli babamýz iyi ki çok mal býrakmamýþ, belki bizde bir araya gelemezdik. Þimdi ne güzel bir sofrada yemek yiyebiliyoruz'' diye takýlmýþtý. Vesselam 'malda yalan mülke hadi birazda sen oyalan' hesabý dünya boþ ama yine hoþ geliyor hoþ. * MÝRAS KAVGASI Mahir ODABAÞI Milli Eðitim Müdürlüðü Ayný anneden doðduk Sivil Savunma Uzmaný Ayný anneden süt emdik Ayný beþikte sallandýk Ayný yatakta uyuduk Ayný babadan harçlýk aldýk Ayný dededen fýrçalandýk Ayný tabaða kaþýk salladýk Ayný evde güldük, aðladýk Ayný bahçede oyun oynadýk Bacýmýzý erkenden kocaya, Seni de asker ocaðýna uðurladýk Küçüðü de üniversiteye yolladýk Feleðin çemberinden bir bir geçtik Ama ölünceye kadar kardeþliði seçtik Þartlar deðiþti, bizde evlenip yollarý ayýrdýk Meþguliyeti bahane edip yavaþ yavaþ daðýldýk Artýk bayramdan bayrama göstermelik sarýldýk Anne- babanýn hatýrýna ayda yýlda zoraki sorulduk Biz istesek te çocuklarda ayný sevgiyi bulamadýk Eyvahlar edip, geleceði pek te hayra yoramadýk Ölüm hak, miras helal diye hocalardan hep dinledik Lakin baba rahmetli oldu, mirasý kavgasýz bölemedik Bacýmýza dinimize göre üçte bir oranýnda miras verdik, Gel gör ki, eþimiz için aynýsýný bir türlü kabullenemedik Miras olacak mirasýn kavgasýný niye yaptýðýmýzý bilemedik Bizden sonra da çocuklarýn ayný kavgayý yapacaðýný düþünemedik Küstük, küstürdük, düþtük, düþürdük bir araya bir daha gelemedik ocukken özde KARDEÞTÝK yaþlandýk SÖZDE KARDEÞ olduk Ufak tefek ayrýntýlar içerisinde BOÐULDUK TA BOÐULDUK Kadir Yüktaþýr com Ýmam-ý Rabbani (r.a) 2 Asýrlar ötesinden, daha sonraki müceddid ve mehdileri bilen maneviyat büyükleri,gelecek zatý nuranilerden haber METEOROLOJÝ Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:23 Sayý: 6764 ARALIK 23 ARÞAMBA ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen ABONE ÞARTLARI : : 3 Yurt Dýþý : 2 Euro ALIÞ 82,32 Enise AÐBAL Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 6 : Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) Tefekkür Dünyamýz SATIÞ Raþit Yücel corumhakimiyet. net vermiþlerdir. Ýþte Bediüzzaman hazretlerinden babasýnýn ismini vererek asýrlar sonrasýna ýþýk tutmuþ, "Mirza Bediüzzaman'a mektuptur" diyerek Bediüzzamanýn baba ismi ile hitap etmiþtir. Bu müjde ve beþaret Ýmamý Rabbani hazretlerinin Mektubat adlý eserinde mevcuttur. Ýmamý Rabbani hazretlerinin takip ettiði imana ve Kur'an a hizmet yolunu beþinci mektupta izah eden Bediüzzaman: "Madem hakikat böyledir; Ben tahmin ediyorum ki, eðer þeyh Abdulkadiri Geylani (RA) ve þahý Nakþýbend(ra) ve Ýmamý Rabbani (ra) gibi zatlar bu zamanda olsaydýlar, bütün himmetlerini hakaiki imaniyenin ve akaidi islamiyenin takviyesine sarfedeceklerdi. ünkü saadeti ebediyenin medarý onlardýr." Ýþte risale-i Nurlar bu nurani halkanýn sonuncusudur. Ýmamý Rabbani Hazretleri zamanýmýzda olsa Bediüzzaman ýn Kur'an dan aldýðý Risale-i Nur hakikatleri ile ehli imana bütün insanlýða hizmet edeceklerdi Cenab-ý Hak mekanýný cennet eylesin. Bizleri hizmet-i imaniye de sabit ve daim etsin,amin. (Son) NÖBETÝ ECZANELER BOSTANCI GÜLABÝBEY MH. ATA CD. NO:3/A EÐÝTÝM FATÝH CAD. NO:48/A ( 23 NÝSAN ÝLKOKULU KARÞISI ) ,4 Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr., 5 5, 5, 5, 25, 25, Ücretsiz Baský Tel+Fax: Cep: Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ORUM com orum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/9 (Posta Kodu. 93)

otomobil almasýný isteyen S. K. isimli gencin, olumsuz yanýt almasý üzerine evi ateþe verip evden kaçtýðý iddia edildi.

otomobil almasýný isteyen S. K. isimli gencin, olumsuz yanýt almasý üzerine evi ateþe verip evden kaçtýðý iddia edildi. Babasý araba almayýnca evi yaktý Gülabibey Mahallesi Yenidoðan. Sokak'ta meydana gelen olayda bir ev yandý. Olay önceki gece meydana geldi. Babasýndan kendisine otomobil almasýný isteyen S. K. isimli gencin,

Detaylı

Külcü nün adaylýðý tescillendi

Külcü nün adaylýðý tescillendi orum Travel Turkey de OSB ye 23 milyon ödenek Turizm sektörünün önemli temsilcilerinin katýlýmý ile Ýzmir'de düzenlenen 7.Turizm Fuar ve Konferansý Travel Turkey Ýzmir dün düzenlenen törenle açýldý. Organize

Detaylı

Fatih Þanlý Çorum Halk Eðitim Merkezi örnek bir çalýþmayý hayata geçirdi. Kadýn Emeði Teþhir ve Satýþ Reyonu hizmete girdi.

Fatih Þanlý Çorum Halk Eðitim Merkezi örnek bir çalýþmayý hayata geçirdi. Kadýn Emeði Teþhir ve Satýþ Reyonu hizmete girdi. Ethem Erkoç un yeni kitabý çýktý Tasavvuf Geleneði ve Çorum da Son Devir Meþayýhý okurlarýyla buluþtu Gazetemiz köþe yazarý Eðitimci- Yazar Ethem Erkoç un yeni kitabý çýktý. Tasavvuf Geleneði ve Çorum

Detaylı

Hitit Holding Çorum dan borsaya açýlan ilk þirket

Hitit Holding Çorum dan borsaya açýlan ilk þirket Týp Fakültesi nin oluþumu 2 yýl içinde tamamlanacak Çorum Devlet Hastanesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi adýyla üniversiteye kazandýrýlacak TRT Ankara Radyosu nda canlý olarak yayýnlanan Üniversite Günlüðü

Detaylı

TOKÝ den þok açýklama

TOKÝ den þok açýklama Temmuz ayý ihracatýmýz düþtü Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi, Temmuz ayý ihracat rakamlarý açýklandý. Çorum un ihracatýnda bir önceki aya göre düþüþ yaþandý. * HABERÝ 14 DE Üreticiler, susuzluðun çeltik rekoltesinde

Detaylı

Plastik Cerrah Opr. Dr. Hasan Ateþ, Liposuction (Karýndan Yað Alma) yöntemiyle karýndan alýnan yað ile kulak dokusu yaptýklarýný ÝSKENDER LAHMACUN

Plastik Cerrah Opr. Dr. Hasan Ateþ, Liposuction (Karýndan Yað Alma) yöntemiyle karýndan alýnan yað ile kulak dokusu yaptýklarýný ÝSKENDER LAHMACUN Meclis te Þeker Fabrikasý sunumu Çorum þekeri aranan marka Çorum Þeker Fabrikasý Müdür Yardýmcýsý ve Ziraat Müdürü Hüseyin Avni Akça, Çorum þekeri, kalitesiyle sektörde aranan marka dedi. * HABERÝ 10 DA

Detaylı

Valilik bahçesine çadýr mý kurayým!'

Valilik bahçesine çadýr mý kurayým!' Kazamý? Cinayetmi? Ýntihar mý! Dün sabah saat 8.00 sularýnda Ortakapaklý Baðlarý 11. Sk. üzerinde yapýmý devam eden bir inþaatýn altýnda ölü bir erkek cesedi bulundu. Bulunan cesetin 75 yaþýndaki Hüseyin

Detaylı

Ýhale yolsuzluðu iddiasýyla baþlatýlan soruþturma sürüyor. Ýhale operasyonunda 21

Ýhale yolsuzluðu iddiasýyla baþlatýlan soruþturma sürüyor. Ýhale operasyonunda 21 Kaya: Gelin icat çýkartalým Abdullah Orkun Kaya TTNET Genel Müdürü hemþehrimiz Abdullah Orkun Kaya, Bizlere hep, Baþýmýza icat çýkarma dendi. Biz ise tam tersini söylüyoruz. Buyrun gelin icat çýkartalým

Detaylı

Yabancý öðrencilerin tercihi Hitit Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, KýrgýzRus Slavyan

Yabancý öðrencilerin tercihi Hitit Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, KýrgýzRus Slavyan Yabancý öðrencilerin tercihi Hitit Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, KýrgýzRus Slavyan Üniversitesi'nin 20. Kuruluþ Yýldönümü etkinlikleri kapsamýnda Kýrgýzistan'ýn baþkenti Biþkek

Detaylı

Basýn Kartý Yönetmeliði yenilendi * HABERÝ 7 DE

Basýn Kartý Yönetmeliði yenilendi * HABERÝ 7 DE Þevket Erzen e yeni görev Basýn Kartý Yönetmeliði yenilendi Bahçeli Gýda, 6. þubesini Eþref Hoca Caddesi ne açýyor. Bahçeli Gýda dan þubeleþme ataðý Çorum daki 6. þubesini Eþref Hoca Caddesi nde hizmete

Detaylı

Aile hekimleri tepkili

Aile hekimleri tepkili Aile Hekimleri Derneði öncülüðünde dün basýn açýklamasý eylemi yapýldý. * HABERÝ 5 DE Aile Hekimleri Derneði öncülüðünde dün bazý saðlýk sendikalarý ve sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcilerinin katýlýmýyla

Detaylı

* HABERÝ 3 DE * HABERÝ 2 DE. Kavþaklar akýllandý, cüzdanlar rahatladý. Çorum

* HABERÝ 3 DE * HABERÝ 2 DE. Kavþaklar akýllandý, cüzdanlar rahatladý. Çorum Gurbetçilere yatýrým çaðrýsý Tanýtým filmimiz hazýr Baþarýlý iþadamý hemþehrimiz Mustafa Yaðlý, geçtiðimiz pazar günü ATV Avrupa kanalýndaki canlý yayýnda yatýrýmcýlarý Türkiye ye yatýrýma davet etti.

Detaylı

Huzur Pikniði'nde buluþtular

Huzur Pikniði'nde buluþtular Trafik tedbirleri meyvelerini veriyor Çorum Emniyet Müdürlüðü tarafýndan yapýlan trafik denetimleri ve alýnan tedbirler meyvelerini veriyor. *HABERÝ 9 DA Huzur Pikniði'nde buluþtular Çorum Emniyet Müdürlüðü

Detaylı

Kýþ lastiðinde kafa karýþýklýðýna

Kýþ lastiðinde kafa karýþýklýðýna Köye dönüþte arsa maðduriyeti MÜSÝAD orum Þubesi bugün hizmete girecek MÜSÝAD orum Þubesi 40. þube olarak bugün düzenlenecek törenle açýlacak. 19 ARALIK 2013 PERÞEMBE * HABERÝ 2 DE Günlük Siyasi Gazete

Detaylı

Talimat verildi, Samsun þehir giriþi aydýnlatýlacak

Talimat verildi, Samsun þehir giriþi aydýnlatýlacak BYEGM den meslektaþýmýz Ýlkay Yorulmaz a ödül Müftü Mehmet Aþýk dün orum Toprak Mahsulleri Ofisi Müdürü Muammer Ýstanbul ve Samsun Toprak Mahsulleri Ofisi Þube Müdür Yardýmcýsý Adnan Budak ile birlikte

Detaylı

Engellilere yeni okul müjdesi

Engellilere yeni okul müjdesi Kýzýlýrmak Projesi 150 milyona mâl olacak AK Parti Çorum Milletvekilleri Salim Uslu, Cahit Baðcý ve Murat Yýldýrým, Devlet Su Ýþleri nin 2012 yýlý Ek Yatýrým Programýna koyduðu ve iki yýl içerisinde bitirilmesi

Detaylı

Savunmasýz adalet olmaz

Savunmasýz adalet olmaz SELAM ýn Çorum galasýna büyük ilgi Hayallerinin peþinden dünyanýn öbür ucuna gitmek... Gülesin Aðbal DEMÝRER Enes Aðbal Baþlýðý görüp de kalbinin sesini dinle výcýklýðýnda popüler bir söylemi deklare ettiðimiz

Detaylı

www.kenthaberim.com Kamyonet gölete uçtu

www.kenthaberim.com Kamyonet gölete uçtu KOSGEB'ten 1.800 iþletmeye 18.874 milyon destek yapýldý ADALET ve Kalkýnma Partisi Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, KOSGEB'ten 2003 ile 2012 yýllarý arasýnda 1800 iþletmenin 18 milyon

Detaylı

Ýþsizlik oraný en düþük 9. iliz

Ýþsizlik oraný en düþük 9. iliz OKA 26 milyonluk hibe verecek OKA, 2014 yýlýnda 70 milyon TL hibe desteði vermek için proje teklif çaðrýsýnda bulundu. 3 ARALIK 2013 SALI * HABERÝ 2 DE Naci Bostancý Kürtlere asimilasyondan söz etti Meclis

Detaylı

Hitit Üniversitesinde. 4 inþaata onay SAYFA 7 DE. Merkezi sýnavlardaki görev ücretleri ÖSYM gibi olmalý

Hitit Üniversitesinde. 4 inþaata onay SAYFA 7 DE. Merkezi sýnavlardaki görev ücretleri ÖSYM gibi olmalý Güzel Sanatlar Fakültesi'ne yeni bölüme YÖK onayý Hitit Üniversitesinin Güzel Sanatlar, Tasarým ve Mimarlýk Fakültesi bünyesinde yeni bölümün açýlmasý ile ilgili talebini YÖK deðerlendirerek olumlu karar

Detaylı

Kanser kaderimiz olmayacak

Kanser kaderimiz olmayacak 2 genç isale hatýnda boðuldu Çorum'un Osmancýk ilçesi Kýnalýtaþ köyünde, belediyeye ait isale hattýna su almak için giren 2 genç boðuldu. HABERÝ 5 DE Osmancýk ta isale hattýna su almak için giren 2 genç

Detaylı

Kentpark a kredi izni çýktý

Kentpark a kredi izni çýktý Panel Rektörlük Konferans Salonu nda gerçekleþtirildi. Kadýn Olmak Zor Zanaat Çorum Hitit Üniversitesi Kadýn ve Aile Sorunlarý Uygulama ve Araþtýrma Merkezi (HÜKAM) tarafýndan Kadon Olmak Zor Zanaat konulu

Detaylı

Ýsrafa doðal çözüm: Tam buðday ekmeði

Ýsrafa doðal çözüm: Tam buðday ekmeði (Ç.HAK:516) Çorum a 12 yýlda 6 katrilyon AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, iktidarlarý döneminde Çorum a 5.8 milyar lira yatýrým yapýldýðýný açýkladý. * HABERÝ 3 DE Hastane temelini Bakan atacak 5

Detaylı

Engelliler artýk mutlu Filistin ve suriye yararýna kermes düzenlendi.

Engelliler artýk mutlu Filistin ve suriye yararýna kermes düzenlendi. O nun sevgisi salona sýðmadý Ýmam Hatip Lisesi, Toprak Sanayi Ýmam Hatip Ortaokulu ve Türkiyem Ýmam Hatip Ortaokulu tarafýndan ortaklaþa gerçekleþtirilen Kutlu Doðum Gecesi, büyük bir katýlýmla Atatürk

Detaylı

CHP nin gündemi otopark * HABERÝ 3 DE

CHP nin gündemi otopark * HABERÝ 3 DE Dodurga maden iþçilerine iþsizlik sigortasý TKDK Ýl Koordinatörü Hakan Körpýnar, Milletvekili Salim Uslu yu ziyaret etti. Çorum leblebisi TBMM de AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu

Detaylı

Makineciler fuara damga vurdu

Makineciler fuara damga vurdu Çorum fakirleþiyor Saðlam irade bu ocaklarda yetiþti AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýlim Yayma Cemiyeti Baþkaný Avukat Mehmet Karadað'ý ziyaret etti. ÝHL, ÝYC ve Ensar gibi kuruluþlarýn

Detaylı

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenlenecek HÝTÝTSÝAD'ýn da üyesi olduðu ANFED Türkiye - Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenleyecek. 05-12 Mart 2013 tarihlerinde yapýlacak olan gezi Güney Afrika Kalkýnma Ajansý ve Cape

Detaylı

AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu

AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu AK Parti den gövde gösterisi AK Parti Milletvekili Aday Adaylarý, gövde gösterisine dönüþen toplantýda teþkilat mensuplarýyla tanýþtý. Temayül öncesi

Detaylı

En büyük görev * HABERÝ 15 DE. HÝTÝTSEM açýlýyor. AK Parti. Merkez Ýlçe. Baþkaný

En büyük görev * HABERÝ 15 DE. HÝTÝTSEM açýlýyor. AK Parti. Merkez Ýlçe. Baþkaný Aile olmadan NikahihalSarayý En büyük görev esi huzur olmaz' 21 Aralýk ta annelere düþüyor' Çaðrý Vakfý nýn düzenlediði Etkili Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri' konulu konferansta konuþan Yýldýrým Beyazýt

Detaylı

Saðlýkta iþbirliðine devam

Saðlýkta iþbirliðine devam (.HAK:3136) Aday deðil ama onu istiyorlar 13 KASIM 2013 ARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Aday olmamalarýna raðmen Ankara'da Ali Babacan ve hemþehrimiz Murat Alparslan, Antalya'da ise Mevlüt avuþoðlu ile Menderes

Detaylı