T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI Yılı Performans Programı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2014 Yılı Performans Programı"

Transkript

1 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2014 Yılı Performans Programı

2 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2014 Yılı Performans Programı

3 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Birim Başkanlığı Tel: Fax: İnternet E - posta Adres T.C. Sayıştay Başkanlığı İnönü Bulvarı No: 45 Balgat Ankara / Türkiye Ocak

4 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...1 I- GENEL BİLGİLER...3 A- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...3 B- TEŞKİLAT YAPISI...6 C- FİzİKSEL KAYNAKLAR...8 D- İNSAN KAYNAKLARI...10 II- PERFORMANS BİLGİLERİ...11 A-TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER...11 B- AMAç VE HEDEFLER...12 C- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER...14 D- TOPLAM KAYNAK İHTİYACI...82

5

6 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde, Kamu hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi, kaynak kullanım kapasitesinin arttırılması, kaynak kullanımında etkililik, verimlilik ve tutumluluğun sağlanması, siyasi ve yönetsel hesap verme mekanizmaları ile mali saydamlığın geliştirilmesine yönelik olarak kamu idareleri stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme uygulamasına geçmiştir. Performans esaslı bütçeleme, kaynakların kamu idarelerinin amaç ve hedefleri doğrultusunda tahsisini ve kullanılmasını sağlayan, performans ölçümü ve değerlendirmesi yaparak ulaşılmak istenen hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını tespit eden ve sonuçları raporlayan bir bütçeleme sistemidir. Bu sistem merkezden yönetimi esas alan kaynak dağılımı ve girdi odaklı geleneksel bütçeleme anlayışı yerine, yetki ve sorumluluk dağıtımı ile kaynakların yerinden yönetimini esas alan mali yönetim ve çıktı-sonuç odaklıdır. Kurumumuz 2014 Mali yılı Performans Programı dönemi stratejik planı ile uyumlu olarak hazırlanarak, yürüteceğimiz faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içermekle birlikte performans bilgilerini bütçe belgelerine dahil ederek, ödenekleri faaliyet bazında çıktı ve sonuçlara göre sınıflandırmıştır. Performans esaslı bütçeleme ile kamu mali yönetiminde; Girdi kontrollerini gevşetip yöneticilerin çıktı ve sonuçlara göre hesap verebilirliğini sağlamak, Yönetim ve bütçeleme kararlarında çıktı ve/veya sonuç bazında ölçülen varılacak noktaya odaklanmak, Yönetimde ve bütçelemede politika oluşturulmasını geliştirmek, Yönetim ve hizmet sunumunu güçlendirmek, dağılımını stratejik önceliklere göre yapmak, Parlamento ve kamuoyuna karşı saydamlık ve hesap verebilirliği sağlamak, Tasarruf etmek, beklediğimiz sonuçlardır Mali yılı Performans Programının geçerli ve gerçekçi hazırlanmasının yanı sıra, sağlıklı uygulanabilmesi de önemli bir konudur. T.C. Sayıştay Başkanlığı 2014 Mali yılı Performans Programının kurumumuzda etkin bir biçimde uygulanmasını; diğer kurumlara bu alanda örnek olmasını temenni ediyor, bu çalışmada emeği geçen mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Doç. Dr. Recai AKYEL Sayıştay Başkanı 1 1

7

8 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI I- GENEL BİLGİLER 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 5 inci maddesi A- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR a) Kamu idarelerinin mali faaliyet, karar ve işlemlerini hesap verme sorumluluğu çerçevesinde denetler ve Sayıştayın yetki ve görevlerine ilişkin temel yasal düzenlemeler şunlardır: sonuçları hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisine doğru, yeterli, zamanlı bilgi ve raporlar sunar. T.C. Anayasasının 160 ıncı maddesi b) Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin; gelir, gider ve mallarına ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara Sayıştay, ve diğer merkezî hukuki yönetim düzenlemelere bütçesi uygun kapsamındaki olup olmadığını kamu idareleri denetler, ile sorumluların sosyal güvenlik hesap kurumlarının ve işlemlerinden bütün kamu gelir ve zararına giderleri yol ile açan mallarını hususları Türkiye kesin Büyük hükme Millet bağlar. Meclisi adına denetlemek ve sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak ve kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapmakla görevlidir sayılı Sayıştay Kanununun 6 ncı maddesi Sayıştayın kesin hükümleri hakkında ilgililer yazılı bildirim tarihinden itibaren on beş gün içinde bir kereye mahsus Sayıştay, bu Kanunla veya diğer kanunlarla yüklendiği görevlerin yerine getirilmesi sırasında kamu olmak üzere karar düzeltilmesi isteminde bulunabilirler. Bu kararlar dolayısıyla idari yargı yoluna başvurulamaz. idareleri ve görevlileriyle doğrudan yazışmaya, gerekli gördüğü belge, defter ve kayıtları göndereceği mensupları Vergi, benzeri mali yükümlülükler ve ödevler hakkında Danıştay ile Sayıştay kararları arasındaki aracılığıyla görmeye, mallar hariç dilediği yere getirtmeye, sözlü bilgi almak üzere her derece ve sınıftan ilgili memurları uyuşmazlıklarda çağırmaya, Danıştay kamu kararları idarelerinden esas alınır. temsilci istemeye yetkilidir. Sayıştay, Mahallî idarelerin denetimine hesap giren ve işlemlerle işlemlerinin ilgili denetimi her türlü ve bilgi kesin ve hükme belgeyi, bağlanması kamu idareleri Sayıştay ile bankalar tarafından dâhil yapılır. diğer gerçek Sayıştayın ve tüzel kişilerden kuruluşu, isteyebilir. işleyişi, denetim usulleri, mensuplarının nitelikleri, atanmaları, ödev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri Sayıştay, denetimine ve diğer özlük giren işleri, kamu Başkan idarelerinin ve üyelerinin işlemleriyle teminatı ilgili kanunla kayıtları, düzenlenir. eşya ve malları, işleri, faaliyetleri ve hizmetleri T.C. Anayasasının görevlendireceği 164 üncü mensupları maddesi veya bilirkişiler tarafından yerinde ve işlem ve olayın her safhasında incelemeye yetkilidir. Bilirkişinin hukuki durumu, yetkisi ve sorumluluğu genel hükümlere tabidir. Kesin hesap kanunu tasarıları, kanunda daha kısa bir süre kabul edilmemiş ise, ilgili oldukları mali yılın sonundan Sayıştay, başlayarak, kamu en idarelerinin geç yedi ay hesap, sonra işlem Bakanlar ve faaliyetleri Kurulunca ile Türkiye mallarını, Büyük hesap Millet veya Meclisine faaliyet sunulur. dönemine Sayıştay, bağlı olmaksızın genel uygunluk yılı içinde bildirimini, veya ilişkin yıllar olduğu itibariyle kesin denetleyebileceği hesap kanunu tasarısının gibi sektör, verilmesinden program, proje başlayarak ve konu en bazında geç yetmiş da denetleyebilir. beş gün içinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar. Denetimler sırasında gerekli görülmesi halinde, Sayıştay dışından uzman görevlendirilebilir. Bilirkişi ve Kesin hesap kanunu tasarısı, yeni yıl bütçe kanunu tasarısıyla birlikte Bütçe Komisyonu gündemine alınır. uzman görevlendirilmesine ilişkin esas ve usuller yönetmelikle belirlenir. Bütçe Komisyonu, bütçe kanunu tasarısıyla kesin hesap kanunu tasarısını Genel Kurula birlikte sunar, Genel Kurul, kesinhesap 6216 sayılı kanunu Anayasa tasarısını, Mahkemesinin yeni yıl bütçe Kuruluş kanunu ve Görevleri tasarısıyla Hakkında beraber görüşerek Kanunun karara 55 inci bağlar. maddesi Mahkeme Kesin hesap siyasi kanunu partilerin tasarısı mal ve edinimleri genel uygunluk ile gelir bildiriminin ve giderlerinin Türkiye kanuna Büyük uygunluğunun Millet Meclisine denetimi verilmiş için olması, Sayıştaydan ilgili yıla ait yardım Sayıştayca sağlar. sonuçlandırılamamış Siyasi partiler, karara denetim bağlanarak ve hesap birleştirilmiş yargılamasını bulunan önlemez kesin ve bunların hesap ile karara parti merkez bağlandığı ve anlamına bağlı ilçeleri gelmez. de kapsayan iller teşkilatının kesin hesaplarının onaylı birer örneğini haziran ayı sonuna kadar 2820 sayılı Kanuna uygun olarak, Anayasa Mahkemesi Başkanlığına gönderirler. Mahkeme T.C. Anayasasının 165 inci maddesi kendisine gönderilmiş olan bu belgeleri incelenmek üzere Sayıştay Başkanlığına gönderir. Sayıştayca düzenlenen Sermayesinin incelemeye yarısından ilişkin raporlar fazlası doğrudan karara bağlanmak doğruya veya üzere dolaylı mahkemeye olarak Devlete gönderilir. ait olan kamu kuruluş ve ortaklıklarının Türkiye Büyük Millet Meclisince denetlenmesi esasları kanunla düzenlenir sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi 5018 sayılı Hakkında Kamu Mali Kanun Yönetimi ve Kontrol Kanununun 68 inci maddesi: Anayasanın Sayıştay tarafından 165 inci yapılacak maddesine harcama dayanılarak sonrası çıkarılmış dış denetimin bulanan amacı, 3346 genel sayılı yönetim Kanunla, kapsamındaki kamu iktisadi kamu teşebbüsleri idarelerinin hesap ile fonların verme sorumluluğu Türkiye Büyük çerçevesinde, Millet Meclisi yönetimin adına malî denetlenmesine faaliyet, karar ve ilişkin işlemlerinin; esas ve kanunlara, usuller belirlenmiş; kurumsal amaç, 6085 hedef sayılı ve Kanunun planlara 4 uygunluk üncü maddesinin yönünden son incelenmesi fıkrasıyla da ve bu sonuçlarının denetimin Türkiye Sayıştay Büyük tarafından Millet yapılacağı Meclisine raporlanmasıdır. hükme bağlanmıştır. 53 3

9 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI Dış denetim, genel kabul görmüş uluslararası denetim standartları dikkate alınarak; a) Kamu idaresi hesapları ve bunlara ilişkin belgeler esas alınarak, malî tabloların güvenilirliği ve doğruluğuna ilişkin malî denetim ile kamu idarelerinin gelir, gider ve mallarına ilişkin malî işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup olmadığının tespiti, b) Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi, faaliyet sonuçlarının ölçülmesi ve performans bakımından değerlendirilmesi, suretiyle gerçekleştirilir. Dış denetim sırasında, kamu idarelerinin iç denetçileri tarafından düzenlenen raporlar, talep edilmesi halinde Sayıştay denetçilerinin bilgisine sunulur. Denetimler sonucunda; ikinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen hususlarda düzenlenen raporlar, idareler itibarıyla konsolide edilir ve bir örneği ilgili kamu idaresine verilerek üst yönetici tarafından cevaplandırılır. Sayıştay, denetim raporları ve bunlara verilen cevapları dikkate alarak düzenleyeceği dış denetim genel değerlendirme raporunu Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar. Sayıştay tarafından hesapların hükme bağlanması; genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin gelir, gider ve mal hesapları ile bu hesaplarla ilgili işlemlerinin yasal düzenlemelere uygun olup olmadığına karar verilmesidir. Dış denetim ve hesapların hükme bağlanmasına ilişkin diğer hususlar ilgili kanununda düzenlenir sayılı Sayıştay Kanununun 4 üncü maddesi a) Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarını, mahallî idareleri, sermayesindeki kamu payı doğrudan veya dolaylı olarak % 50 den fazla olan özel kanunlar ile kurulmuş anonim ortaklıkları, diğer kamu idarelerini (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları hariç), b) Kamu payı % 50 den az olmamak kaydıyla (a) bendinde sayılan idarelere bağlı veya bu idarelerin kurdukları veya doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak ortak oldukları her çeşit idare, kuruluş, müessese, birlik, işletme ve şirketleri, c) Kamu idareleri tarafından yapılan her türlü iç ve dış borçlanma, borç verilmesi, borç geri ödemeleri, yurt dışından alınan hibelerin kullanımı, hibe verilmesi, Hazine garantileri, Hazine alacakları, nakit yönetimi ve bunlarla ilgili diğer hususları; tüm kaynak aktarımları ve kullanımları ile Avrupa Birliği fonları dahil yurt içi ve yurt dışından sağlanan diğer kaynakların ve fonların kullanımını, ç) Kamu idareleri bütçelerinde yer alıp almadığına bakılmaksızın özel hesaplar dahil tüm kamu hesapları, fonları, kaynakları ve faaliyetlerini, denetler. Sayıştay; yapılan antlaşma veya sözleşmedeki esaslar çerçevesinde uluslararası kuruluş ve örgütlerin hesap ve işlemlerini de denetler tarihli ve 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesi kapsamına giren kamu kurum, kuruluş ve ortaklıklarının Türkiye Büyük Millet Meclisince denetlenmesi, bu Kanun ve diğer kanunlarda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yerine getirilir. 4 4

10 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 5 inci maddesi a) Kamu idarelerinin mali faaliyet, karar ve işlemlerini hesap verme sorumluluğu çerçevesinde denetler ve sonuçları hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisine doğru, yeterli, zamanlı bilgi ve raporlar sunar. b) Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin; gelir, gider ve mallarına ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup olmadığını denetler, sorumluların hesap ve işlemlerinden kamu zararına yol açan hususları kesin hükme bağlar sayılı Sayıştay Kanununun 6 ncı maddesi Sayıştay, bu Kanunla veya diğer kanunlarla yüklendiği görevlerin yerine getirilmesi sırasında kamu idareleri ve görevlileriyle doğrudan yazışmaya, gerekli gördüğü belge, defter ve kayıtları göndereceği mensupları aracılığıyla görmeye, mallar hariç dilediği yere getirtmeye, sözlü bilgi almak üzere her derece ve sınıftan ilgili memurları çağırmaya, kamu idarelerinden temsilci istemeye yetkilidir. Sayıştay, denetimine giren işlemlerle ilgili her türlü bilgi ve belgeyi, kamu idareleri ile bankalar dâhil diğer gerçek ve tüzel kişilerden isteyebilir. Sayıştay, denetimine giren kamu idarelerinin işlemleriyle ilgili kayıtları, eşya ve malları, işleri, faaliyetleri ve hizmetleri görevlendireceği mensupları veya bilirkişiler tarafından yerinde ve işlem ve olayın her safhasında incelemeye yetkilidir. Bilirkişinin hukuki durumu, yetkisi ve sorumluluğu genel hükümlere tabidir. Sayıştay, kamu idarelerinin hesap, işlem ve faaliyetleri ile mallarını, hesap veya faaliyet dönemine bağlı olmaksızın yılı içinde veya yıllar itibariyle denetleyebileceği gibi sektör, program, proje ve konu bazında da denetleyebilir. Denetimler sırasında gerekli görülmesi halinde, Sayıştay dışından uzman görevlendirilebilir. Bilirkişi ve uzman görevlendirilmesine ilişkin esas ve usuller yönetmelikle belirlenir sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 55 inci maddesi Mahkeme siyasi partilerin mal edinimleri ile gelir ve giderlerinin kanuna uygunluğunun denetimi için Sayıştaydan yardım sağlar. Siyasi partiler, karara bağlanarak birleştirilmiş bulunan kesin hesap ile parti merkez ve bağlı ilçeleri de kapsayan iller teşkilatının kesin hesaplarının onaylı birer örneğini haziran ayı sonuna kadar 2820 sayılı Kanuna uygun olarak, Anayasa Mahkemesi Başkanlığına gönderirler. Mahkeme kendisine gönderilmiş olan bu belgeleri incelenmek üzere Sayıştay Başkanlığına gönderir. Sayıştayca düzenlenen incelemeye ilişkin raporlar karara bağlanmak üzere mahkemeye gönderilir sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Anayasanın 165 inci maddesine dayanılarak çıkarılmış bulanan 3346 sayılı Kanunla, kamu iktisadi teşebbüsleri ile fonların Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlenmesine ilişkin esas ve usuller belirlenmiş; 6085 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin son fıkrasıyla da bu denetimin Sayıştay tarafından yapılacağı hükme bağlanmıştır. 5 5

11 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI Dış B- TEŞKİLAT denetim, genel YAPISI kabul görmüş uluslararası denetim standartları dikkate alınarak; a) Kamu idaresi hesapları ve bunlara ilişkin belgeler esas alınarak, malî tabloların güvenilirliği ve doğruluğuna Sayıştay; başkanlık, yargı ve karar organlarından oluşmaktadır. ilişkin malî denetim ile kamu idarelerinin gelir, gider ve mallarına ilişkin malî işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere Başkanlık; uygun Sayıştay olup Başkanı, olmadığının başkan tespiti, yardımcıları ve bölüm başkanlarından oluşur. Denetim ve denetim destek grupları, Denetim Geliştirme ve Eğitim Merkezi (DEGEM) ile yönetim birimleri, b) Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi, faaliyet sonuçlarının başkanlığa bağlı ölçülmesi olarak ve görev performans yapan birimlerdir. bakımından Denetim değerlendirilmesi, ve denetim suretiyle destek grupları gerçekleştirilir. ile Denetim Geliştirme ve Eğitim Dış Merkezi, denetim bir grup sırasında, başkanı kamu ve yeterli idarelerinin sayıda iç denetçiden denetçileri oluşur. tarafından düzenlenen raporlar, talep edilmesi halinde Yargı Sayıştay ve karar denetçilerinin organları; daireler, bilgisine genel sunulur. kurul, temyiz kurulu, daireler kurulu, rapor değerlendirme kurulu, yüksek Denetimler disiplin kurulu, sonucunda; meslek ikinci mensupları fıkranın yükseltme (a) ve (b) ve bentlerinde disiplin kurulu, belirtilen denetim hususlarda planlama düzenlenen ve koordinasyon raporlar, idareler itibarıyla konsolide edilir ve bir örneği ilgili kamu idaresine verilerek üst yönetici tarafından cevaplandırılır. kurulu ile başsavcılıktır. Sayıştay, denetim raporları ve bunlara verilen cevapları dikkate alarak düzenleyeceği dış denetim genel Daireler; sekiz adet olup, bir daire başkan ve altı üyeden oluşur. değerlendirme raporunu Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar. Genel Kurul; Sayıştay Başkanı, başkan yardımcıları, daire başkanları ve üyelerden oluşur Sayıştay tarafından hesapların hükme bağlanması; genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin gelir, gider ve Temyiz mal Kurulu; hesapları Genel ile bu Kurulca, hesaplarla Rapor ilgili Değerleme işlemlerinin Kuruluna yasal düzenlemelere seçilenler dışında uygun kalan olup daire olmadığına başkanları karar ile verilmesidir. üyeler arasından seçilen dört daire başkanı ve on altı üyeden oluşur. Dış Daireler denetim Kurulu; ve hesapların Rapor Değerleme hükme bağlanmasına Kurulu ve Temyiz ilişkin Kuruluna diğer hususlar seçilen ilgili daire kanununda başkanı ve düzenlenir. üyelerin dışında kalan daire 6085 başkanı sayılı Sayıştay ve üyelerden Kanununun oluşur. 4 üncü maddesi Rapor Değerlendirme Kurulu; Genel Kurul tarafından iki yıl için seçilen iki daire başkanı ve her daireden birer üye a) Merkezi ile denetimden yönetim sorumlu bütçesi başkan kapsamındaki yardımcısından kamu idareleri oluşur. ile sosyal güvenlik kurumlarını, mahallî idareleri, sermayesindeki Yüksek Disiplin kamu payı Kurulu; doğrudan her takvim veya yılı dolaylı için olarak Genel % Kurul 50 den tarafından fazla olan seçilecek özel kanunlar beş daire ile kurulmuş başkanı anonim ve her ortaklıkları, diğer kamu idarelerini (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları hariç), daireden seçilecek birer üyeden oluşur. b) Kamu payı % 50 den az olmamak kaydıyla (a) bendinde sayılan idarelere bağlı veya bu idarelerin Meslek Mensupları Yükseltme ve Disiplin Kurulu; her takvim yılı için Genel Kurul tarafından seçilecek kurdukları veya doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak ortak oldukları her çeşit idare, kuruluş, müessese, birlik, işletme bir daire ve başkanı, şirketleri, bir üye, bir uzman denetçi, bir başdenetçi ile denetimden sorumlu başkan yardımcısından oluşur. c) Kamu idareleri tarafından yapılan her türlü iç ve dış borçlanma, borç verilmesi, borç geri ödemeleri, yurt dışından Denetim, alınan hibelerin Planlama kullanımı, ve Koordinasyon hibe verilmesi, Kurulu; Hazine garantileri, Sayıştay Başkanı, Hazine alacakları, başkan nakit yardımcıları yönetimi ve bunlarla bölüm ilgili diğer hususları; tüm kaynak aktarımları ve kullanımları ile Avrupa Birliği fonları dahil yurt içi ve yurt dışından başkanlarından oluşur. sağlanan diğer kaynakların ve fonların kullanımını, Başsavcılık; bir başsavcı ve savcılardan oluşur. ç) Kamu idareleri bütçelerinde yer alıp almadığına bakılmaksızın özel hesaplar dahil tüm kamu hesapları, fonları, Yönetim kaynakları birimleri; ve faaliyetlerini, Sayıştayın yönetim işlerini yürütmek üzere Başkanın teklifi ve Genel Kurulun kararı ile kurulur. denetler. Sayıştayın taşra teşkilatı bulunmamaktadır. Ancak, 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 32 nci maddesine Sayıştay; yapılan antlaşma veya sözleşmedeki esaslar çerçevesinde uluslararası kuruluş ve örgütlerin hesap göre, ve Sayıştay işlemlerini Başkanının de denetler. teklifi ve Sayıştay Genel Kurulunun kararı ile gerek görülen illerde denetim grup başkanlıkları kurulabilecektir. tarihli ve 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesi kapsamına giren kamu kurum, kuruluş ve ortaklıklarının Türkiye Büyük Millet Meclisince denetlenmesi, bu Kanun ve diğer kanunlarda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yerine getirilir. 6 46

12 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 5 inci maddesi a) Kamu idarelerinin mali faaliyet, karar ve işlemlerini hesap verme sorumluluğu çerçevesinde denetler ve sonuçları hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisine doğru, yeterli, zamanlı bilgi ve raporlar sunar. b) Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin; gelir, gider ve mallarına ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup olmadığını denetler, sorumluların hesap ve işlemlerinden kamu zararına yol açan hususları kesin hükme bağlar sayılı Sayıştay Kanununun 6 ncı maddesi Sayıştay, bu Kanunla veya diğer kanunlarla yüklendiği görevlerin yerine getirilmesi sırasında kamu idareleri ve görevlileriyle doğrudan yazışmaya, gerekli gördüğü belge, defter ve kayıtları göndereceği mensupları aracılığıyla görmeye, mallar hariç dilediği yere getirtmeye, sözlü bilgi almak üzere her derece ve sınıftan ilgili memurları çağırmaya, kamu idarelerinden temsilci istemeye yetkilidir. Sayıştay, denetimine giren işlemlerle ilgili her türlü bilgi ve belgeyi, kamu idareleri ile bankalar dâhil diğer gerçek ve tüzel kişilerden isteyebilir. Sayıştay, denetimine giren kamu idarelerinin işlemleriyle ilgili kayıtları, eşya ve malları, işleri, faaliyetleri ve hizmetleri görevlendireceği mensupları veya bilirkişiler tarafından yerinde ve işlem ve olayın her safhasında incelemeye yetkilidir. Bilirkişinin hukuki durumu, yetkisi ve sorumluluğu genel hükümlere tabidir. Sayıştay, kamu idarelerinin hesap, işlem ve faaliyetleri ile mallarını, hesap veya faaliyet dönemine bağlı olmaksızın yılı içinde veya yıllar itibariyle denetleyebileceği gibi sektör, program, proje ve konu bazında da denetleyebilir. Denetimler sırasında gerekli görülmesi halinde, Sayıştay dışından uzman görevlendirilebilir. Bilirkişi ve uzman görevlendirilmesine ilişkin esas ve usuller yönetmelikle belirlenir sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 55 inci maddesi Mahkeme siyasi partilerin mal edinimleri ile gelir ve giderlerinin kanuna uygunluğunun denetimi için Sayıştaydan yardım sağlar. Siyasi partiler, karara bağlanarak birleştirilmiş bulunan kesin hesap ile parti merkez ve bağlı ilçeleri de kapsayan iller teşkilatının kesin hesaplarının onaylı birer örneğini haziran ayı sonuna kadar 2820 sayılı Kanuna uygun olarak, Anayasa Mahkemesi Başkanlığına gönderirler. Mahkeme kendisine gönderilmiş olan bu belgeleri incelenmek üzere Sayıştay Başkanlığına gönderir. Sayıştayca düzenlenen incelemeye ilişkin raporlar karara bağlanmak üzere mahkemeye gönderilir sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Anayasanın 165 inci maddesine dayanılarak çıkarılmış bulanan 3346 sayılı Kanunla, kamu iktisadi teşebbüsleri ile fonların Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlenmesine ilişkin esas ve usuller belirlenmiş; 6085 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin son fıkrasıyla da bu denetimin Sayıştay tarafından yapılacağı hükme bağlanmıştır

13 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI Dış denetim, genel kabul görmüş uluslararası denetim standartları dikkate alınarak; C- FİzİKSEL KAYNAKLAR a) Kamu idaresi hesapları ve bunlara ilişkin belgelerm² esas alınarak,alanına malî tabloların güvenilirliği ve doğruluğuna Sayıştay, mülkiyeti Hazineye ait olan, kullanım sahip Balgat semtindeki merkez ilişkin malî denetim ile kamu idarelerinin gider ve mallarına ilişkin malî işlemlerinin kanunlara vearşiv diğerbinaları hukuki binada hizmet vermektedir. Gölbaşı, gelir, ODTÜ, Afet İşleri Genel Müdürlüğü ve Susuzköy de mevcut olup söz konusu binalarının kullanım alanı toplamı m² dir. düzenlemelere uygun oluparşiv olmadığının tespiti, b) Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi, faaliyet sonuçlarının ölçülmesi ve performans bakımından değerlendirilmesi, suretiyle gerçekleştirilir. Dış denetim sırasında, kamu idarelerinin iç denetçileri tarafından düzenlenen raporlar, talep edilmesi halinde Sayıştay denetçilerinin bilgisine sunulur. Denetimler sonucunda; ikinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen hususlarda düzenlenen raporlar, idareler itibarıyla konsolide edilir ve bir örneği ilgili kamu idaresine verilerek üst yönetici tarafından cevaplandırılır. Sayıştay, denetim raporları ve bunlara verilen cevapları dikkate alarak düzenleyeceği dış denetim genel değerlendirme raporunu Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar. Sayıştay tarafından hesapların hükme bağlanması; genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin gelir, gider ve mal hesapları ile bu hesaplarla ilgili işlemlerinin yasal düzenlemelere uygun olup olmadığına karar verilmesidir. Dış denetim ve hesapların hükme bağlanmasına ilişkin diğer hususlar ilgili kanununda düzenlenir sayılı Sayıştay Kanununun 4 üncü maddesi a) Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarını, mahallî idareleri, sermayesindeki kamu payı doğrudan veya dolaylı olarak % 50 den fazla olan özel kanunlar ile kurulmuş anonim ortaklıkları, diğer kamu idarelerini (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları hariç), Sayıştay Hizmet Binası b) Kamu payı % 50 den az olmamak kaydıyla (a) bendinde sayılan idarelere bağlı veya bu idarelerin kurdukları veya doğrudan doğruya ya da dolaylı oldukları herile çeşit idare, kuruluş, müessese, birlik, Sayıştay personelinin kullanımına tahsis olarak edilen ortak 720 adet lojman Manavgat ve Gölbaşı nda toplam 2 adet eğitim ve sosyal tesisi mevcuttur. işletme ve şirketleri, c) Kamu binada, idareleri tarafından yapılan türlü iç ve dış borçlanma, borç verilmesi, borç gerikantin, ödemeleri, Merkez kütüphane, sağlıkher merkezi, konferans salonu, 4 adet yemekhane, PTTyurt ve banka şubesi 50 çocuk kapasiteli bulunmaktadır. dışından alınanile hibelerin kullanımı, hibe kreş verilmesi, Hazine garantileri, Hazine alacakları, nakit yönetimi ve bunlarla ilgili diğer hususları; tüm kaynak aktarımları ve kullanımları ile Avrupa Birliği fonları dahil yurt içi ve yurt dışından Kurumun hizmetlerinde kullanılan 42 adet binek araç, 3 adet otobüs, 2 adet kamyon, 3 adet minibüs sağlanan diğer kaynakların ve fonların kullanımını, ve 3 adet kamyonet olmak üzere toplam 53 adet taşıt mevcuttur. ç) Kamu idareleri bütçelerinde yerbilgi alıp almadığına bakılmaksızın özel hesaplar dahil tüm kamu hesapları, Sayıştay Başkanlığı birimlerinin işlem ve otomasyon ihtiyacını karşılamak, bilgisayar ve yeni fonları, kaynakları ve faaliyetlerini, teknolojiler konusunda bu birimlere destek vermek üzere Bilgi İşlem Merkezi görev yapmaktadır. Merkezde; firewall yazılım ve donanımı, gerçek zamanlı saldırı denetim sistemi, internet içerik güvenlik sistemi, internet denetler. siteleri erişim denetim sistemleri, gerçek zamanlı virüs koruma, tanıma, temizleme sistemleri kurulmuş olup süreklisayıştay; olarak güncellenmektedir. yapılan antlaşma veya sözleşmedeki esaslar çerçevesinde uluslararası kuruluş ve örgütlerin hesap ve işlemlerini de denetler tarihli ve 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesi kapsamına giren kamu kurum, kuruluş ve ortaklıklarının Türkiye Büyük Millet Meclisince denetlenmesi, bu Kanun ve diğer kanunlarda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yerine getirilir

14 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI sayılı Donanım Sayıştay Kanununun ve Fiziksel 5 Sunucu inci maddesi Envanteri Masaüstü a) Kamu idarelerinin Kişisel Bilgisayar mali faaliyet, karar ve işlemlerini hesap 1991verme sorumluluğu çerçevesinde 1922 denetler ve sonuçları hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisine doğru, yeterli, zamanlı bilgi ve raporlar sunar. Dizüstü Bilgisayar b) Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin; gelir, gider ve mallarına ilişkin hesap ve işlemlerinin Yazıcı kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup olmadığını denetler, sorumluların hesap ve işlemlerinden Tarayıcı kamu zararına yol açan hususları kesin hükme bağlar. Faks Cihazı sayılı Sayıştay Kanununun 6 ncı maddesi Baskı Makinesi 7 6 Sayıştay, bu Kanunla veya diğer kanunlarla yüklendiği görevlerin yerine getirilmesi sırasında kamu idareleri Projektör ve görevlileriyle Cihazı doğrudan yazışmaya, gerekli gördüğü 36 belge, defter ve kayıtları göndereceği 52 mensupları aracılığıyla Telefon görmeye, mallar hariç dilediği yere getirtmeye, sözlü 2151bilgi almak üzere her derece 1943 ve sınıftan ilgili memurları çağırmaya, kamu idarelerinden temsilci istemeye yetkilidir. Web Sunucusu 0 (1Sanal) 0 (1Sanal) Sayıştay, denetimine giren işlemlerle ilgili her türlü bilgi ve belgeyi, kamu idareleri ile bankalar dâhil diğer Uygulama Sunucusu 0 (1 Sanal) 0 (1 Sanal) gerçek ve tüzel kişilerden isteyebilir. Veri Tabanı Sunucusu 1 (+1 Sanal) 1 (+1 Sanal) Sayıştay, denetimine giren kamu idarelerinin işlemleriyle ilgili kayıtları, eşya ve malları, işleri, faaliyetleri Mail Sunucu 3 3 ve hizmetleri görevlendireceği mensupları veya bilirkişiler tarafından yerinde ve işlem ve olayın her safhasında incelemeye URL Filtreleme yetkilidir. Bilirkişinin & Virüs Koruma hukuki durumu, yetkisi ve sorumluluğu genel hükümlere tabidir. 0 (1Sanal) 0 (1Sanal) (Websense ve Trend Micro) Sayıştay, kamu idarelerinin hesap, işlem ve faaliyetleri ile mallarını, hesap veya faaliyet dönemine bağlı olmaksızın Firewall(Secure yılı içinde Platform) veya yıllar itibariyle denetleyebileceği 1 gibi (Box) sektör, program, proje 1 ve (Box) konu bazında da denetleyebilir. Active Directory 2 2 Denetimler sırasında gerekli görülmesi halinde, Sayıştay dışından uzman görevlendirilebilir. Bilirkişi ve FTP Server 1 1 uzman görevlendirilmesine ilişkin esas ve usuller yönetmelikle belirlenir. Backup Server sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 55 inci maddesi Desteklenen Protokoller TCP/IP, UDP TCP/IP, UDP Mahkeme siyasi partilerin mal edinimleri ile gelir ve giderlerinin kanuna uygunluğunun denetimi için Sayıştaydan İnternet Bağlantısı yardım sağlar. Siyasi partiler, karara bağlanarak 100 mbps birleştirilmiş bulunan 100 kesin mbps hesap ile parti merkez Sanal ve bağlı platform ilçeleri de kapsayan iller teşkilatının 4 sunucu, kesin hesaplarının 1 Storage onaylı 4 sunucu, birer örneğini 1 Storage haziran ayı sonuna kadar 2820 sayılı Kanuna uygun olarak, Anayasa Mahkemesi Başkanlığına gönderirler. Mahkeme kendisine gönderilmiş olan bu belgeleri incelenmek üzere Sayıştay Başkanlığına gönderir. Sayıştayca düzenlenen incelemeye ilişkin raporlar karara bağlanmak üzere mahkemeye gönderilir sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Anayasanın 165 inci maddesine dayanılarak çıkarılmış bulanan 3346 sayılı Kanunla, kamu iktisadi teşebbüsleri ile fonların Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlenmesine ilişkin esas ve usuller belirlenmiş; 6085 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin son fıkrasıyla da bu denetimin Sayıştay tarafından yapılacağı hükme bağlanmıştır. 59 9

2012 YILI FAALİYET RAPORU

2012 YILI FAALİYET RAPORU 2012 YILI FAALİYET RAPORU 2012 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN 2013 Sunuş 2012 yılında 150. Kuruluş Yıldönümünü kutlayan Sayıştayımız, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına kamu idarelerinin gelir, gider ve

Detaylı

T.C. Sayıştay Başkanlığı. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

T.C. Sayıştay Başkanlığı. 2014 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı 2014 Yılı Faaliyet Raporu Genel Bilgiler T.C. Sayıştay Başkanlığı 2014 Yılı Faaliyet Raporu Şubat 2015 2014 Yılı Faaliyet Raporu Genel Bilgiler Sunuş Türkiye Büyük Millet Meclisi

Detaylı

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2006 Yılı Faaliyet Raporu

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2006 Yılı Faaliyet Raporu T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2006 Yılı Faaliyet Raporu Nisan 2007 Sunuş Sunuş Kamu mali yönetimi anlayışında yaşanan değişiklikler ve yeni uygulamalar, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yansımasını bulmuş

Detaylı

Resmi Gazete de yayımlanmasını müteakip etkin bir şekilde

Resmi Gazete de yayımlanmasını müteakip etkin bir şekilde ii BAKAN SUNUŞU Sınai mülkiyet alanında yakaladığı ivmeyle gelişmiş ülkeler ile rekabet edebilir seviyeye gelen Türkiye, 2014 yılını da yüksek sınai mülkiyet performansını ekonomiye kazandırmaya yönelik

Detaylı

BAKAN SUNUŞU. Fikri IŞIK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

BAKAN SUNUŞU. Fikri IŞIK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı i BAKAN SUNUŞU Ar Ge ve inovasyona yapmış olduğumuz yatırımların temel çıktıları olan sınai mülkiyet hakları, 2023 yılı hedeflerimize ulaşma sürecinde öncelikli gündem maddelerimizden biridir. Bu itibarla,

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ)

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ) ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ) İçindekiler ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU i I- GENEL BİLGİLER 1 A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar. 1 B- Teşkilat Yapısı 22 C- Fiziksel Kaynaklar 27 1- Fiziksel

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2014 Yılı Performans Programı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2014 Yılı Performans Programı T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 Yılı Performans Programı Ekim 2013 1 2 BAKAN SUNUŞU Anayasamızda açıkça öngörüldüğü üzere devletin görevlerinden olan düzenli şehirleşmeyi

Detaylı

T. C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T. C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T. C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Ocak-2015 Gözlerimizi kapayıp tek başımıza yaşadığımızı düşünemeyiz. Memleketimizi bir çember içine

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 1 Türkiye Cumhuriyeti nin temeli kültürdür. 2 Bakan Sunuş Atatürk Kültür Merkezi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesinde,

Detaylı

FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. Nisan, 2012

FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. Nisan, 2012 FAALİYET RAPORU 2011 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Nisan, 2012 1 FAALİYET RAPORU / 2011 4 5 FAALİYET RAPORU / 2011 8 BAKAN SUNUŞU Bütçeyle ödenek tahsis edilen harcamacı kurum ve kuruluşların

Detaylı

www.bumko.gov.tr Görüş ve Değerlendirmeniz için:

www.bumko.gov.tr Görüş ve Değerlendirmeniz için: Görüş ve Değerlendirmeniz için: Ertan ERÜZ Daire Başkanı eeruz@bumko.gov.tr 415 14 25 Hakan DİLMEN Devlet Bütçe Uzmanı hakan@bumko.gov.tr 415 15 22 Salim DEMİRHAN Devlet Bütçe Uzmanı salim@bumko.gov.tr

Detaylı

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009]

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] 2 İç Kontrole İlişkin Mevzuat 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI 2014

PERFORMANS PROGRAMI 2014 2 PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS PROGRAMI 2014 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 3 PERFORMANS PROGRAMI 4 PERFORMANS PROGRAMI BAKAN SUNUŞU AK Parti Hükümetleri döneminde uyguladığımız doğru ekonomik

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2 Stratejik Plan Harcırah İhale Taşınmaz Kamu Zararı Bütçe ve Performans TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI Strateji Geliştirme Başkanlığı

Detaylı

İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 II- PERFORMANS BİLGİLERİ.. 36

İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 II- PERFORMANS BİLGİLERİ.. 36 AYDIN 2011 İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B- Teşkilat Yapısı...21 C- Fiziksel Kaynaklar... 25 1- Fiziksel Yapı...25 1.1- Yerleşkeler...25 1.2- Yerleşke

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kamu kurum ve kuruluşlarına; idarelerinin stratejik plan ve performans programları çerçevesinde yürüttükleri faaliyetlerini,

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar Kanun No : 5018 Kabul Tarihi : 10/12/2003 R.G. No : 25326 R.G. Tarihi : 24/12/2003 Amaç KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1.

Detaylı

TAPU ve KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2010 Yılı Performans Programı

TAPU ve KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2010 Yılı Performans Programı TAPU ve KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 Yılı Performans Programı Ocak 2010 İÇİNDEKİLER BAKANIN MESAJI...2 GENEL MÜDÜRÜN SUNUŞU...4 I - GENEL BİLGİLER...6 A- Yetki Görev ve Sorumluluklar...6 B. Teşkilat

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU Dünyamızın yaşamakta olduğu değişim dinamikleri içinde, Bakanlığımızın şeffaf, katılımcı, paylaşımcı, demokratik, verimli, hızlı, güvenli, yüksek teknolojiye dayanan

Detaylı

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS PROGRAMI 2015 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 2 PERFORMANS PROGRAMI 2015 PERFORMANS PROGRAMI 2015 3 BAKAN SUNUŞU AK Parti Hükümetleri döneminde uyguladığımız

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Tanımlar, Kuruluş ve Görevler

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Tanımlar, Kuruluş ve Görevler Kanun No: 5502 Kabul Tarihi: 16.05.2006 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar, Kuruluş ve Görevler Amaç ve kuruluş MADDE 1 Bu Kanunun amacı, Sosyal Güvenlik Kurumunun kuruluş, teşkilât, görev ve yetkilerine ilişkin

Detaylı

2 PERFORMANS PROGRAMI

2 PERFORMANS PROGRAMI 2 PERFORMANS PROGRAMI 3 PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS PROGRAMI 2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 4 PERFORMANS PROGRAMI 5 PERFORMANS PROGRAMI BAKAN SUNUŞU Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca

Detaylı

:& İÇİNDEKİLER Bakanın Mesajı... Müsteşarın Sunuşu...7 I - GENEL BİLGİLER...9 A. Misyon ve Vizyon...9 B. Yetki ve Sorumluluklar...9 C. İdareye İlişkin Bilgiler.... Örgüt Yapısı... 2. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

Sayıştay Kararları Dizisi SAYIŞTAY KARARLARI GENEL KURUL TEMYİZ KURULU DAİRELER SEÇME KARARLAR (1.1.2008-31.12.2008)

Sayıştay Kararları Dizisi SAYIŞTAY KARARLARI GENEL KURUL TEMYİZ KURULU DAİRELER SEÇME KARARLAR (1.1.2008-31.12.2008) Sayıştay Kararları Dizisi SAYIŞTAY KARARLARI GENEL KURUL TEMYİZ KURULU DAİRELER SEÇME KARARLAR (1.1.2008-31.12.2008) Haziran 2009 SAYIŞTAY KARARLARI GENEL KURUL TEMYİZ KURULU DAİRELER SEÇME KARARLAR (1.1.2008-31.12.2008)

Detaylı

İletişim bilgileri: BDDK Doküman Merkezinde 800 adet basılmıştır.

İletişim bilgileri: BDDK Doküman Merkezinde 800 adet basılmıştır. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Yıllık Faaliyet Raporu, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda ilgili mercileri ve kamuoyunu bilgilendirme amacıyla hazırlanmaktadır. İletişim bilgileri:

Detaylı

2007 Yılı Birim Faaliyet Raporu

2007 Yılı Birim Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A- Misyon ve Vizyon... 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 C- İdareye İlişkin Bilgiler... 7 1- Fiziksel Yapı... 7 2- Örgüt Yapısı... 7 3- Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU NOT: 5263, 5273, 5286, 5335, 5345, 5429, 5431, 5436, 5467, 5502, 5538, 5544, 5548, 5628 ve 5662 sayılı Kanunlar ile yapılan değişiklikler, 5018 Sayılı

Detaylı

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Üst Yönetici Sunuşu...5 I Genel Bilgiler...7 A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...7 B- Teşkilat Yapısı... 12 C- Fiziksel

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI. FAALiYET RAPORU 2012

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI. FAALiYET RAPORU 2012 T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI FAALiYET RAPORU 2012 T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI FAALiYET RAPORU 2012 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Nisan 2013 BAKAN

Detaylı

BAKAN SUNUŞU. Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı. iii

BAKAN SUNUŞU. Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı. iii ii BAKAN SUNUŞU Hükümetimiz döneminde gerçekleştirilen kamu yönetimi reformu çerçevesinde kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması, kamu idarelerinin şeffaflık ve hesap verme

Detaylı