T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI Yılı Performans Programı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2014 Yılı Performans Programı"

Transkript

1 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2014 Yılı Performans Programı

2 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2014 Yılı Performans Programı

3 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Birim Başkanlığı Tel: Fax: İnternet E - posta Adres T.C. Sayıştay Başkanlığı İnönü Bulvarı No: 45 Balgat Ankara / Türkiye Ocak

4 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...1 I- GENEL BİLGİLER...3 A- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...3 B- TEŞKİLAT YAPISI...6 C- FİzİKSEL KAYNAKLAR...8 D- İNSAN KAYNAKLARI...10 II- PERFORMANS BİLGİLERİ...11 A-TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER...11 B- AMAç VE HEDEFLER...12 C- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER...14 D- TOPLAM KAYNAK İHTİYACI...82

5

6 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde, Kamu hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi, kaynak kullanım kapasitesinin arttırılması, kaynak kullanımında etkililik, verimlilik ve tutumluluğun sağlanması, siyasi ve yönetsel hesap verme mekanizmaları ile mali saydamlığın geliştirilmesine yönelik olarak kamu idareleri stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme uygulamasına geçmiştir. Performans esaslı bütçeleme, kaynakların kamu idarelerinin amaç ve hedefleri doğrultusunda tahsisini ve kullanılmasını sağlayan, performans ölçümü ve değerlendirmesi yaparak ulaşılmak istenen hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını tespit eden ve sonuçları raporlayan bir bütçeleme sistemidir. Bu sistem merkezden yönetimi esas alan kaynak dağılımı ve girdi odaklı geleneksel bütçeleme anlayışı yerine, yetki ve sorumluluk dağıtımı ile kaynakların yerinden yönetimini esas alan mali yönetim ve çıktı-sonuç odaklıdır. Kurumumuz 2014 Mali yılı Performans Programı dönemi stratejik planı ile uyumlu olarak hazırlanarak, yürüteceğimiz faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içermekle birlikte performans bilgilerini bütçe belgelerine dahil ederek, ödenekleri faaliyet bazında çıktı ve sonuçlara göre sınıflandırmıştır. Performans esaslı bütçeleme ile kamu mali yönetiminde; Girdi kontrollerini gevşetip yöneticilerin çıktı ve sonuçlara göre hesap verebilirliğini sağlamak, Yönetim ve bütçeleme kararlarında çıktı ve/veya sonuç bazında ölçülen varılacak noktaya odaklanmak, Yönetimde ve bütçelemede politika oluşturulmasını geliştirmek, Yönetim ve hizmet sunumunu güçlendirmek, dağılımını stratejik önceliklere göre yapmak, Parlamento ve kamuoyuna karşı saydamlık ve hesap verebilirliği sağlamak, Tasarruf etmek, beklediğimiz sonuçlardır Mali yılı Performans Programının geçerli ve gerçekçi hazırlanmasının yanı sıra, sağlıklı uygulanabilmesi de önemli bir konudur. T.C. Sayıştay Başkanlığı 2014 Mali yılı Performans Programının kurumumuzda etkin bir biçimde uygulanmasını; diğer kurumlara bu alanda örnek olmasını temenni ediyor, bu çalışmada emeği geçen mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Doç. Dr. Recai AKYEL Sayıştay Başkanı 1 1

7

8 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI I- GENEL BİLGİLER 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 5 inci maddesi A- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR a) Kamu idarelerinin mali faaliyet, karar ve işlemlerini hesap verme sorumluluğu çerçevesinde denetler ve Sayıştayın yetki ve görevlerine ilişkin temel yasal düzenlemeler şunlardır: sonuçları hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisine doğru, yeterli, zamanlı bilgi ve raporlar sunar. T.C. Anayasasının 160 ıncı maddesi b) Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin; gelir, gider ve mallarına ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara Sayıştay, ve diğer merkezî hukuki yönetim düzenlemelere bütçesi uygun kapsamındaki olup olmadığını kamu idareleri denetler, ile sorumluların sosyal güvenlik hesap kurumlarının ve işlemlerinden bütün kamu gelir ve zararına giderleri yol ile açan mallarını hususları Türkiye kesin Büyük hükme Millet bağlar. Meclisi adına denetlemek ve sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak ve kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapmakla görevlidir sayılı Sayıştay Kanununun 6 ncı maddesi Sayıştayın kesin hükümleri hakkında ilgililer yazılı bildirim tarihinden itibaren on beş gün içinde bir kereye mahsus Sayıştay, bu Kanunla veya diğer kanunlarla yüklendiği görevlerin yerine getirilmesi sırasında kamu olmak üzere karar düzeltilmesi isteminde bulunabilirler. Bu kararlar dolayısıyla idari yargı yoluna başvurulamaz. idareleri ve görevlileriyle doğrudan yazışmaya, gerekli gördüğü belge, defter ve kayıtları göndereceği mensupları Vergi, benzeri mali yükümlülükler ve ödevler hakkında Danıştay ile Sayıştay kararları arasındaki aracılığıyla görmeye, mallar hariç dilediği yere getirtmeye, sözlü bilgi almak üzere her derece ve sınıftan ilgili memurları uyuşmazlıklarda çağırmaya, Danıştay kamu kararları idarelerinden esas alınır. temsilci istemeye yetkilidir. Sayıştay, Mahallî idarelerin denetimine hesap giren ve işlemlerle işlemlerinin ilgili denetimi her türlü ve bilgi kesin ve hükme belgeyi, bağlanması kamu idareleri Sayıştay ile bankalar tarafından dâhil yapılır. diğer gerçek Sayıştayın ve tüzel kişilerden kuruluşu, isteyebilir. işleyişi, denetim usulleri, mensuplarının nitelikleri, atanmaları, ödev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri Sayıştay, denetimine ve diğer özlük giren işleri, kamu Başkan idarelerinin ve üyelerinin işlemleriyle teminatı ilgili kanunla kayıtları, düzenlenir. eşya ve malları, işleri, faaliyetleri ve hizmetleri T.C. Anayasasının görevlendireceği 164 üncü mensupları maddesi veya bilirkişiler tarafından yerinde ve işlem ve olayın her safhasında incelemeye yetkilidir. Bilirkişinin hukuki durumu, yetkisi ve sorumluluğu genel hükümlere tabidir. Kesin hesap kanunu tasarıları, kanunda daha kısa bir süre kabul edilmemiş ise, ilgili oldukları mali yılın sonundan Sayıştay, başlayarak, kamu en idarelerinin geç yedi ay hesap, sonra işlem Bakanlar ve faaliyetleri Kurulunca ile Türkiye mallarını, Büyük hesap Millet veya Meclisine faaliyet sunulur. dönemine Sayıştay, bağlı olmaksızın genel uygunluk yılı içinde bildirimini, veya ilişkin yıllar olduğu itibariyle kesin denetleyebileceği hesap kanunu tasarısının gibi sektör, verilmesinden program, proje başlayarak ve konu en bazında geç yetmiş da denetleyebilir. beş gün içinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar. Denetimler sırasında gerekli görülmesi halinde, Sayıştay dışından uzman görevlendirilebilir. Bilirkişi ve Kesin hesap kanunu tasarısı, yeni yıl bütçe kanunu tasarısıyla birlikte Bütçe Komisyonu gündemine alınır. uzman görevlendirilmesine ilişkin esas ve usuller yönetmelikle belirlenir. Bütçe Komisyonu, bütçe kanunu tasarısıyla kesin hesap kanunu tasarısını Genel Kurula birlikte sunar, Genel Kurul, kesinhesap 6216 sayılı kanunu Anayasa tasarısını, Mahkemesinin yeni yıl bütçe Kuruluş kanunu ve Görevleri tasarısıyla Hakkında beraber görüşerek Kanunun karara 55 inci bağlar. maddesi Mahkeme Kesin hesap siyasi kanunu partilerin tasarısı mal ve edinimleri genel uygunluk ile gelir bildiriminin ve giderlerinin Türkiye kanuna Büyük uygunluğunun Millet Meclisine denetimi verilmiş için olması, Sayıştaydan ilgili yıla ait yardım Sayıştayca sağlar. sonuçlandırılamamış Siyasi partiler, karara denetim bağlanarak ve hesap birleştirilmiş yargılamasını bulunan önlemez kesin ve bunların hesap ile karara parti merkez bağlandığı ve anlamına bağlı ilçeleri gelmez. de kapsayan iller teşkilatının kesin hesaplarının onaylı birer örneğini haziran ayı sonuna kadar 2820 sayılı Kanuna uygun olarak, Anayasa Mahkemesi Başkanlığına gönderirler. Mahkeme T.C. Anayasasının 165 inci maddesi kendisine gönderilmiş olan bu belgeleri incelenmek üzere Sayıştay Başkanlığına gönderir. Sayıştayca düzenlenen Sermayesinin incelemeye yarısından ilişkin raporlar fazlası doğrudan karara bağlanmak doğruya veya üzere dolaylı mahkemeye olarak Devlete gönderilir. ait olan kamu kuruluş ve ortaklıklarının Türkiye Büyük Millet Meclisince denetlenmesi esasları kanunla düzenlenir sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi 5018 sayılı Hakkında Kamu Mali Kanun Yönetimi ve Kontrol Kanununun 68 inci maddesi: Anayasanın Sayıştay tarafından 165 inci yapılacak maddesine harcama dayanılarak sonrası çıkarılmış dış denetimin bulanan amacı, 3346 genel sayılı yönetim Kanunla, kapsamındaki kamu iktisadi kamu teşebbüsleri idarelerinin hesap ile fonların verme sorumluluğu Türkiye Büyük çerçevesinde, Millet Meclisi yönetimin adına malî denetlenmesine faaliyet, karar ve ilişkin işlemlerinin; esas ve kanunlara, usuller belirlenmiş; kurumsal amaç, 6085 hedef sayılı ve Kanunun planlara 4 uygunluk üncü maddesinin yönünden son incelenmesi fıkrasıyla da ve bu sonuçlarının denetimin Türkiye Sayıştay Büyük tarafından Millet yapılacağı Meclisine raporlanmasıdır. hükme bağlanmıştır. 53 3

9 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI Dış denetim, genel kabul görmüş uluslararası denetim standartları dikkate alınarak; a) Kamu idaresi hesapları ve bunlara ilişkin belgeler esas alınarak, malî tabloların güvenilirliği ve doğruluğuna ilişkin malî denetim ile kamu idarelerinin gelir, gider ve mallarına ilişkin malî işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup olmadığının tespiti, b) Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi, faaliyet sonuçlarının ölçülmesi ve performans bakımından değerlendirilmesi, suretiyle gerçekleştirilir. Dış denetim sırasında, kamu idarelerinin iç denetçileri tarafından düzenlenen raporlar, talep edilmesi halinde Sayıştay denetçilerinin bilgisine sunulur. Denetimler sonucunda; ikinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen hususlarda düzenlenen raporlar, idareler itibarıyla konsolide edilir ve bir örneği ilgili kamu idaresine verilerek üst yönetici tarafından cevaplandırılır. Sayıştay, denetim raporları ve bunlara verilen cevapları dikkate alarak düzenleyeceği dış denetim genel değerlendirme raporunu Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar. Sayıştay tarafından hesapların hükme bağlanması; genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin gelir, gider ve mal hesapları ile bu hesaplarla ilgili işlemlerinin yasal düzenlemelere uygun olup olmadığına karar verilmesidir. Dış denetim ve hesapların hükme bağlanmasına ilişkin diğer hususlar ilgili kanununda düzenlenir sayılı Sayıştay Kanununun 4 üncü maddesi a) Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarını, mahallî idareleri, sermayesindeki kamu payı doğrudan veya dolaylı olarak % 50 den fazla olan özel kanunlar ile kurulmuş anonim ortaklıkları, diğer kamu idarelerini (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları hariç), b) Kamu payı % 50 den az olmamak kaydıyla (a) bendinde sayılan idarelere bağlı veya bu idarelerin kurdukları veya doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak ortak oldukları her çeşit idare, kuruluş, müessese, birlik, işletme ve şirketleri, c) Kamu idareleri tarafından yapılan her türlü iç ve dış borçlanma, borç verilmesi, borç geri ödemeleri, yurt dışından alınan hibelerin kullanımı, hibe verilmesi, Hazine garantileri, Hazine alacakları, nakit yönetimi ve bunlarla ilgili diğer hususları; tüm kaynak aktarımları ve kullanımları ile Avrupa Birliği fonları dahil yurt içi ve yurt dışından sağlanan diğer kaynakların ve fonların kullanımını, ç) Kamu idareleri bütçelerinde yer alıp almadığına bakılmaksızın özel hesaplar dahil tüm kamu hesapları, fonları, kaynakları ve faaliyetlerini, denetler. Sayıştay; yapılan antlaşma veya sözleşmedeki esaslar çerçevesinde uluslararası kuruluş ve örgütlerin hesap ve işlemlerini de denetler tarihli ve 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesi kapsamına giren kamu kurum, kuruluş ve ortaklıklarının Türkiye Büyük Millet Meclisince denetlenmesi, bu Kanun ve diğer kanunlarda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yerine getirilir. 4 4

10 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 5 inci maddesi a) Kamu idarelerinin mali faaliyet, karar ve işlemlerini hesap verme sorumluluğu çerçevesinde denetler ve sonuçları hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisine doğru, yeterli, zamanlı bilgi ve raporlar sunar. b) Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin; gelir, gider ve mallarına ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup olmadığını denetler, sorumluların hesap ve işlemlerinden kamu zararına yol açan hususları kesin hükme bağlar sayılı Sayıştay Kanununun 6 ncı maddesi Sayıştay, bu Kanunla veya diğer kanunlarla yüklendiği görevlerin yerine getirilmesi sırasında kamu idareleri ve görevlileriyle doğrudan yazışmaya, gerekli gördüğü belge, defter ve kayıtları göndereceği mensupları aracılığıyla görmeye, mallar hariç dilediği yere getirtmeye, sözlü bilgi almak üzere her derece ve sınıftan ilgili memurları çağırmaya, kamu idarelerinden temsilci istemeye yetkilidir. Sayıştay, denetimine giren işlemlerle ilgili her türlü bilgi ve belgeyi, kamu idareleri ile bankalar dâhil diğer gerçek ve tüzel kişilerden isteyebilir. Sayıştay, denetimine giren kamu idarelerinin işlemleriyle ilgili kayıtları, eşya ve malları, işleri, faaliyetleri ve hizmetleri görevlendireceği mensupları veya bilirkişiler tarafından yerinde ve işlem ve olayın her safhasında incelemeye yetkilidir. Bilirkişinin hukuki durumu, yetkisi ve sorumluluğu genel hükümlere tabidir. Sayıştay, kamu idarelerinin hesap, işlem ve faaliyetleri ile mallarını, hesap veya faaliyet dönemine bağlı olmaksızın yılı içinde veya yıllar itibariyle denetleyebileceği gibi sektör, program, proje ve konu bazında da denetleyebilir. Denetimler sırasında gerekli görülmesi halinde, Sayıştay dışından uzman görevlendirilebilir. Bilirkişi ve uzman görevlendirilmesine ilişkin esas ve usuller yönetmelikle belirlenir sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 55 inci maddesi Mahkeme siyasi partilerin mal edinimleri ile gelir ve giderlerinin kanuna uygunluğunun denetimi için Sayıştaydan yardım sağlar. Siyasi partiler, karara bağlanarak birleştirilmiş bulunan kesin hesap ile parti merkez ve bağlı ilçeleri de kapsayan iller teşkilatının kesin hesaplarının onaylı birer örneğini haziran ayı sonuna kadar 2820 sayılı Kanuna uygun olarak, Anayasa Mahkemesi Başkanlığına gönderirler. Mahkeme kendisine gönderilmiş olan bu belgeleri incelenmek üzere Sayıştay Başkanlığına gönderir. Sayıştayca düzenlenen incelemeye ilişkin raporlar karara bağlanmak üzere mahkemeye gönderilir sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Anayasanın 165 inci maddesine dayanılarak çıkarılmış bulanan 3346 sayılı Kanunla, kamu iktisadi teşebbüsleri ile fonların Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlenmesine ilişkin esas ve usuller belirlenmiş; 6085 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin son fıkrasıyla da bu denetimin Sayıştay tarafından yapılacağı hükme bağlanmıştır. 5 5

11 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI Dış B- TEŞKİLAT denetim, genel YAPISI kabul görmüş uluslararası denetim standartları dikkate alınarak; a) Kamu idaresi hesapları ve bunlara ilişkin belgeler esas alınarak, malî tabloların güvenilirliği ve doğruluğuna Sayıştay; başkanlık, yargı ve karar organlarından oluşmaktadır. ilişkin malî denetim ile kamu idarelerinin gelir, gider ve mallarına ilişkin malî işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere Başkanlık; uygun Sayıştay olup Başkanı, olmadığının başkan tespiti, yardımcıları ve bölüm başkanlarından oluşur. Denetim ve denetim destek grupları, Denetim Geliştirme ve Eğitim Merkezi (DEGEM) ile yönetim birimleri, b) Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi, faaliyet sonuçlarının başkanlığa bağlı ölçülmesi olarak ve görev performans yapan birimlerdir. bakımından Denetim değerlendirilmesi, ve denetim suretiyle destek grupları gerçekleştirilir. ile Denetim Geliştirme ve Eğitim Dış Merkezi, denetim bir grup sırasında, başkanı kamu ve yeterli idarelerinin sayıda iç denetçiden denetçileri oluşur. tarafından düzenlenen raporlar, talep edilmesi halinde Yargı Sayıştay ve karar denetçilerinin organları; daireler, bilgisine genel sunulur. kurul, temyiz kurulu, daireler kurulu, rapor değerlendirme kurulu, yüksek Denetimler disiplin kurulu, sonucunda; meslek ikinci mensupları fıkranın yükseltme (a) ve (b) ve bentlerinde disiplin kurulu, belirtilen denetim hususlarda planlama düzenlenen ve koordinasyon raporlar, idareler itibarıyla konsolide edilir ve bir örneği ilgili kamu idaresine verilerek üst yönetici tarafından cevaplandırılır. kurulu ile başsavcılıktır. Sayıştay, denetim raporları ve bunlara verilen cevapları dikkate alarak düzenleyeceği dış denetim genel Daireler; sekiz adet olup, bir daire başkan ve altı üyeden oluşur. değerlendirme raporunu Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar. Genel Kurul; Sayıştay Başkanı, başkan yardımcıları, daire başkanları ve üyelerden oluşur Sayıştay tarafından hesapların hükme bağlanması; genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin gelir, gider ve Temyiz mal Kurulu; hesapları Genel ile bu Kurulca, hesaplarla Rapor ilgili Değerleme işlemlerinin Kuruluna yasal düzenlemelere seçilenler dışında uygun kalan olup daire olmadığına başkanları karar ile verilmesidir. üyeler arasından seçilen dört daire başkanı ve on altı üyeden oluşur. Dış Daireler denetim Kurulu; ve hesapların Rapor Değerleme hükme bağlanmasına Kurulu ve Temyiz ilişkin Kuruluna diğer hususlar seçilen ilgili daire kanununda başkanı ve düzenlenir. üyelerin dışında kalan daire 6085 başkanı sayılı Sayıştay ve üyelerden Kanununun oluşur. 4 üncü maddesi Rapor Değerlendirme Kurulu; Genel Kurul tarafından iki yıl için seçilen iki daire başkanı ve her daireden birer üye a) Merkezi ile denetimden yönetim sorumlu bütçesi başkan kapsamındaki yardımcısından kamu idareleri oluşur. ile sosyal güvenlik kurumlarını, mahallî idareleri, sermayesindeki Yüksek Disiplin kamu payı Kurulu; doğrudan her takvim veya yılı dolaylı için olarak Genel % Kurul 50 den tarafından fazla olan seçilecek özel kanunlar beş daire ile kurulmuş başkanı anonim ve her ortaklıkları, diğer kamu idarelerini (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları hariç), daireden seçilecek birer üyeden oluşur. b) Kamu payı % 50 den az olmamak kaydıyla (a) bendinde sayılan idarelere bağlı veya bu idarelerin Meslek Mensupları Yükseltme ve Disiplin Kurulu; her takvim yılı için Genel Kurul tarafından seçilecek kurdukları veya doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak ortak oldukları her çeşit idare, kuruluş, müessese, birlik, işletme bir daire ve başkanı, şirketleri, bir üye, bir uzman denetçi, bir başdenetçi ile denetimden sorumlu başkan yardımcısından oluşur. c) Kamu idareleri tarafından yapılan her türlü iç ve dış borçlanma, borç verilmesi, borç geri ödemeleri, yurt dışından Denetim, alınan hibelerin Planlama kullanımı, ve Koordinasyon hibe verilmesi, Kurulu; Hazine garantileri, Sayıştay Başkanı, Hazine alacakları, başkan nakit yardımcıları yönetimi ve bunlarla bölüm ilgili diğer hususları; tüm kaynak aktarımları ve kullanımları ile Avrupa Birliği fonları dahil yurt içi ve yurt dışından başkanlarından oluşur. sağlanan diğer kaynakların ve fonların kullanımını, Başsavcılık; bir başsavcı ve savcılardan oluşur. ç) Kamu idareleri bütçelerinde yer alıp almadığına bakılmaksızın özel hesaplar dahil tüm kamu hesapları, fonları, Yönetim kaynakları birimleri; ve faaliyetlerini, Sayıştayın yönetim işlerini yürütmek üzere Başkanın teklifi ve Genel Kurulun kararı ile kurulur. denetler. Sayıştayın taşra teşkilatı bulunmamaktadır. Ancak, 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 32 nci maddesine Sayıştay; yapılan antlaşma veya sözleşmedeki esaslar çerçevesinde uluslararası kuruluş ve örgütlerin hesap göre, ve Sayıştay işlemlerini Başkanının de denetler. teklifi ve Sayıştay Genel Kurulunun kararı ile gerek görülen illerde denetim grup başkanlıkları kurulabilecektir. tarihli ve 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesi kapsamına giren kamu kurum, kuruluş ve ortaklıklarının Türkiye Büyük Millet Meclisince denetlenmesi, bu Kanun ve diğer kanunlarda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yerine getirilir. 6 46

12 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 5 inci maddesi a) Kamu idarelerinin mali faaliyet, karar ve işlemlerini hesap verme sorumluluğu çerçevesinde denetler ve sonuçları hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisine doğru, yeterli, zamanlı bilgi ve raporlar sunar. b) Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin; gelir, gider ve mallarına ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup olmadığını denetler, sorumluların hesap ve işlemlerinden kamu zararına yol açan hususları kesin hükme bağlar sayılı Sayıştay Kanununun 6 ncı maddesi Sayıştay, bu Kanunla veya diğer kanunlarla yüklendiği görevlerin yerine getirilmesi sırasında kamu idareleri ve görevlileriyle doğrudan yazışmaya, gerekli gördüğü belge, defter ve kayıtları göndereceği mensupları aracılığıyla görmeye, mallar hariç dilediği yere getirtmeye, sözlü bilgi almak üzere her derece ve sınıftan ilgili memurları çağırmaya, kamu idarelerinden temsilci istemeye yetkilidir. Sayıştay, denetimine giren işlemlerle ilgili her türlü bilgi ve belgeyi, kamu idareleri ile bankalar dâhil diğer gerçek ve tüzel kişilerden isteyebilir. Sayıştay, denetimine giren kamu idarelerinin işlemleriyle ilgili kayıtları, eşya ve malları, işleri, faaliyetleri ve hizmetleri görevlendireceği mensupları veya bilirkişiler tarafından yerinde ve işlem ve olayın her safhasında incelemeye yetkilidir. Bilirkişinin hukuki durumu, yetkisi ve sorumluluğu genel hükümlere tabidir. Sayıştay, kamu idarelerinin hesap, işlem ve faaliyetleri ile mallarını, hesap veya faaliyet dönemine bağlı olmaksızın yılı içinde veya yıllar itibariyle denetleyebileceği gibi sektör, program, proje ve konu bazında da denetleyebilir. Denetimler sırasında gerekli görülmesi halinde, Sayıştay dışından uzman görevlendirilebilir. Bilirkişi ve uzman görevlendirilmesine ilişkin esas ve usuller yönetmelikle belirlenir sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 55 inci maddesi Mahkeme siyasi partilerin mal edinimleri ile gelir ve giderlerinin kanuna uygunluğunun denetimi için Sayıştaydan yardım sağlar. Siyasi partiler, karara bağlanarak birleştirilmiş bulunan kesin hesap ile parti merkez ve bağlı ilçeleri de kapsayan iller teşkilatının kesin hesaplarının onaylı birer örneğini haziran ayı sonuna kadar 2820 sayılı Kanuna uygun olarak, Anayasa Mahkemesi Başkanlığına gönderirler. Mahkeme kendisine gönderilmiş olan bu belgeleri incelenmek üzere Sayıştay Başkanlığına gönderir. Sayıştayca düzenlenen incelemeye ilişkin raporlar karara bağlanmak üzere mahkemeye gönderilir sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Anayasanın 165 inci maddesine dayanılarak çıkarılmış bulanan 3346 sayılı Kanunla, kamu iktisadi teşebbüsleri ile fonların Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlenmesine ilişkin esas ve usuller belirlenmiş; 6085 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin son fıkrasıyla da bu denetimin Sayıştay tarafından yapılacağı hükme bağlanmıştır

13 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI Dış denetim, genel kabul görmüş uluslararası denetim standartları dikkate alınarak; C- FİzİKSEL KAYNAKLAR a) Kamu idaresi hesapları ve bunlara ilişkin belgelerm² esas alınarak,alanına malî tabloların güvenilirliği ve doğruluğuna Sayıştay, mülkiyeti Hazineye ait olan, kullanım sahip Balgat semtindeki merkez ilişkin malî denetim ile kamu idarelerinin gider ve mallarına ilişkin malî işlemlerinin kanunlara vearşiv diğerbinaları hukuki binada hizmet vermektedir. Gölbaşı, gelir, ODTÜ, Afet İşleri Genel Müdürlüğü ve Susuzköy de mevcut olup söz konusu binalarının kullanım alanı toplamı m² dir. düzenlemelere uygun oluparşiv olmadığının tespiti, b) Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi, faaliyet sonuçlarının ölçülmesi ve performans bakımından değerlendirilmesi, suretiyle gerçekleştirilir. Dış denetim sırasında, kamu idarelerinin iç denetçileri tarafından düzenlenen raporlar, talep edilmesi halinde Sayıştay denetçilerinin bilgisine sunulur. Denetimler sonucunda; ikinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen hususlarda düzenlenen raporlar, idareler itibarıyla konsolide edilir ve bir örneği ilgili kamu idaresine verilerek üst yönetici tarafından cevaplandırılır. Sayıştay, denetim raporları ve bunlara verilen cevapları dikkate alarak düzenleyeceği dış denetim genel değerlendirme raporunu Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar. Sayıştay tarafından hesapların hükme bağlanması; genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin gelir, gider ve mal hesapları ile bu hesaplarla ilgili işlemlerinin yasal düzenlemelere uygun olup olmadığına karar verilmesidir. Dış denetim ve hesapların hükme bağlanmasına ilişkin diğer hususlar ilgili kanununda düzenlenir sayılı Sayıştay Kanununun 4 üncü maddesi a) Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarını, mahallî idareleri, sermayesindeki kamu payı doğrudan veya dolaylı olarak % 50 den fazla olan özel kanunlar ile kurulmuş anonim ortaklıkları, diğer kamu idarelerini (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları hariç), Sayıştay Hizmet Binası b) Kamu payı % 50 den az olmamak kaydıyla (a) bendinde sayılan idarelere bağlı veya bu idarelerin kurdukları veya doğrudan doğruya ya da dolaylı oldukları herile çeşit idare, kuruluş, müessese, birlik, Sayıştay personelinin kullanımına tahsis olarak edilen ortak 720 adet lojman Manavgat ve Gölbaşı nda toplam 2 adet eğitim ve sosyal tesisi mevcuttur. işletme ve şirketleri, c) Kamu binada, idareleri tarafından yapılan türlü iç ve dış borçlanma, borç verilmesi, borç gerikantin, ödemeleri, Merkez kütüphane, sağlıkher merkezi, konferans salonu, 4 adet yemekhane, PTTyurt ve banka şubesi 50 çocuk kapasiteli bulunmaktadır. dışından alınanile hibelerin kullanımı, hibe kreş verilmesi, Hazine garantileri, Hazine alacakları, nakit yönetimi ve bunlarla ilgili diğer hususları; tüm kaynak aktarımları ve kullanımları ile Avrupa Birliği fonları dahil yurt içi ve yurt dışından Kurumun hizmetlerinde kullanılan 42 adet binek araç, 3 adet otobüs, 2 adet kamyon, 3 adet minibüs sağlanan diğer kaynakların ve fonların kullanımını, ve 3 adet kamyonet olmak üzere toplam 53 adet taşıt mevcuttur. ç) Kamu idareleri bütçelerinde yerbilgi alıp almadığına bakılmaksızın özel hesaplar dahil tüm kamu hesapları, Sayıştay Başkanlığı birimlerinin işlem ve otomasyon ihtiyacını karşılamak, bilgisayar ve yeni fonları, kaynakları ve faaliyetlerini, teknolojiler konusunda bu birimlere destek vermek üzere Bilgi İşlem Merkezi görev yapmaktadır. Merkezde; firewall yazılım ve donanımı, gerçek zamanlı saldırı denetim sistemi, internet içerik güvenlik sistemi, internet denetler. siteleri erişim denetim sistemleri, gerçek zamanlı virüs koruma, tanıma, temizleme sistemleri kurulmuş olup süreklisayıştay; olarak güncellenmektedir. yapılan antlaşma veya sözleşmedeki esaslar çerçevesinde uluslararası kuruluş ve örgütlerin hesap ve işlemlerini de denetler tarihli ve 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesi kapsamına giren kamu kurum, kuruluş ve ortaklıklarının Türkiye Büyük Millet Meclisince denetlenmesi, bu Kanun ve diğer kanunlarda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yerine getirilir

14 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI sayılı Donanım Sayıştay Kanununun ve Fiziksel 5 Sunucu inci maddesi Envanteri Masaüstü a) Kamu idarelerinin Kişisel Bilgisayar mali faaliyet, karar ve işlemlerini hesap 1991verme sorumluluğu çerçevesinde 1922 denetler ve sonuçları hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisine doğru, yeterli, zamanlı bilgi ve raporlar sunar. Dizüstü Bilgisayar b) Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin; gelir, gider ve mallarına ilişkin hesap ve işlemlerinin Yazıcı kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup olmadığını denetler, sorumluların hesap ve işlemlerinden Tarayıcı kamu zararına yol açan hususları kesin hükme bağlar. Faks Cihazı sayılı Sayıştay Kanununun 6 ncı maddesi Baskı Makinesi 7 6 Sayıştay, bu Kanunla veya diğer kanunlarla yüklendiği görevlerin yerine getirilmesi sırasında kamu idareleri Projektör ve görevlileriyle Cihazı doğrudan yazışmaya, gerekli gördüğü 36 belge, defter ve kayıtları göndereceği 52 mensupları aracılığıyla Telefon görmeye, mallar hariç dilediği yere getirtmeye, sözlü 2151bilgi almak üzere her derece 1943 ve sınıftan ilgili memurları çağırmaya, kamu idarelerinden temsilci istemeye yetkilidir. Web Sunucusu 0 (1Sanal) 0 (1Sanal) Sayıştay, denetimine giren işlemlerle ilgili her türlü bilgi ve belgeyi, kamu idareleri ile bankalar dâhil diğer Uygulama Sunucusu 0 (1 Sanal) 0 (1 Sanal) gerçek ve tüzel kişilerden isteyebilir. Veri Tabanı Sunucusu 1 (+1 Sanal) 1 (+1 Sanal) Sayıştay, denetimine giren kamu idarelerinin işlemleriyle ilgili kayıtları, eşya ve malları, işleri, faaliyetleri Mail Sunucu 3 3 ve hizmetleri görevlendireceği mensupları veya bilirkişiler tarafından yerinde ve işlem ve olayın her safhasında incelemeye URL Filtreleme yetkilidir. Bilirkişinin & Virüs Koruma hukuki durumu, yetkisi ve sorumluluğu genel hükümlere tabidir. 0 (1Sanal) 0 (1Sanal) (Websense ve Trend Micro) Sayıştay, kamu idarelerinin hesap, işlem ve faaliyetleri ile mallarını, hesap veya faaliyet dönemine bağlı olmaksızın Firewall(Secure yılı içinde Platform) veya yıllar itibariyle denetleyebileceği 1 gibi (Box) sektör, program, proje 1 ve (Box) konu bazında da denetleyebilir. Active Directory 2 2 Denetimler sırasında gerekli görülmesi halinde, Sayıştay dışından uzman görevlendirilebilir. Bilirkişi ve FTP Server 1 1 uzman görevlendirilmesine ilişkin esas ve usuller yönetmelikle belirlenir. Backup Server sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 55 inci maddesi Desteklenen Protokoller TCP/IP, UDP TCP/IP, UDP Mahkeme siyasi partilerin mal edinimleri ile gelir ve giderlerinin kanuna uygunluğunun denetimi için Sayıştaydan İnternet Bağlantısı yardım sağlar. Siyasi partiler, karara bağlanarak 100 mbps birleştirilmiş bulunan 100 kesin mbps hesap ile parti merkez Sanal ve bağlı platform ilçeleri de kapsayan iller teşkilatının 4 sunucu, kesin hesaplarının 1 Storage onaylı 4 sunucu, birer örneğini 1 Storage haziran ayı sonuna kadar 2820 sayılı Kanuna uygun olarak, Anayasa Mahkemesi Başkanlığına gönderirler. Mahkeme kendisine gönderilmiş olan bu belgeleri incelenmek üzere Sayıştay Başkanlığına gönderir. Sayıştayca düzenlenen incelemeye ilişkin raporlar karara bağlanmak üzere mahkemeye gönderilir sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Anayasanın 165 inci maddesine dayanılarak çıkarılmış bulanan 3346 sayılı Kanunla, kamu iktisadi teşebbüsleri ile fonların Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlenmesine ilişkin esas ve usuller belirlenmiş; 6085 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin son fıkrasıyla da bu denetimin Sayıştay tarafından yapılacağı hükme bağlanmıştır. 59 9

15 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI Dış D- İNSAN denetim, KAYNAKLARI genel kabul görmüş uluslararası denetim standartları dikkate alınarak; a) Sayıştayın Kamu idaresi insan hesapları kaynakları, ve bunlara meslek ilişkin mensupları, belgeler esas Başsavcı alınarak, ve malî savcılar tabloların ile güvenilirliği yönetim mensuplarından ve doğruluğuna ilişkin oluşur. malî denetim ile kamu idarelerinin gelir, gider ve mallarına ilişkin malî işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere Meslek mensupları; uygun olup olmadığının Sayıştay Başkanı, tespiti, daire başkanları ve üyeler ile denetçilerdir. b) Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi, faaliyet Sayıştay Başkanı, Sayıştay Kanununun 12 nci maddesinde sayılan görevlerde çalışmış olanlardan sonuçlarının TBMM Genel ölçülmesi Kurulu tarafından ve performans seçilir. bakımından değerlendirilmesi, suretiyle gerçekleştirilir. Dış denetim sırasında, kamu idarelerinin iç denetçileri tarafından düzenlenen raporlar, talep edilmesi Daire başkanları üyeler arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Sayıştay Başkanı tarafından halinde görevlendirilen Sayıştay başkan denetçilerinin yardımcıları bilgisine da sunulur. daire başkanı statüsündedir. Denetimler sonucunda; ikinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen hususlarda düzenlenen raporlar, Üyeler, Sayıştay Kanununun 12 nci maddesinde sayılan nitelikleri haiz olanlar arasından Genel Kurul idareler itibarıyla konsolide edilir ve bir örneği ilgili kamu idaresine verilerek üst yönetici tarafından cevaplandırılır. ve TBMM tarafından seçilir. Sayıştay, denetim raporları ve bunlara verilen cevapları dikkate alarak düzenleyeceği dış denetim genel Denetçiler, hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri veya öğrenim değerlendirme raporunu Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar. itibariyle bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onanmış yurt içinde veya yurt dışındaki en az dört yıllık Sayıştay fakülte tarafından veya yüksekokullardan hesapların hükme birini bağlanması; bitirmiş olanlar genel yönetim arasından kapsamındaki ÖSYM tarafından kamu idarelerinin yapılacak gelir, giriş gider sınav ve sonucuna mal hesapları göre Sayıştay ile bu hesaplarla Başkanı tarafından ilgili işlemlerinin atanır. yasal düzenlemelere uygun olup olmadığına karar verilmesidir. Sayıştay Başsavcısı ve savcıları, Sayıştay Başkanının görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca yapılacak Dış denetim teklif üzerine ve hesapların ortak kararname hükme bağlanmasına ile atanırlar. ilişkin diğer hususlar ilgili kanununda düzenlenir. Yönetim 6085 sayılı mensupları, Sayıştay Kanununun 657 sayılı 4 Devlet üncü maddesi Memurları Kanununa göre Sayıştay Başkanı tarafından atanmaktadır. Sayıştayda bir Başkan, iki başkan yardımcısı, sekiz daire başkanı, 45 üye, 7 Bölüm Başkanı, 863 a) Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarını, mahallî idareleri, denetçi, bir Başsavcı, 10 savcı ve 597 yönetim mensubu görev yapmaktadır. sermayesindeki kamu payı doğrudan veya dolaylı olarak % 50 den fazla olan özel kanunlar ile kurulmuş anonim ortaklıkları, diğer kamu idarelerini (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları hariç), b) Kamu payı % 50 den az olmamak kaydıyla (a) bendinde sayılan idarelere bağlı veya bu idarelerin kurdukları veya doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak ortak oldukları her çeşit idare, kuruluş, müessese, birlik, işletme ve şirketleri, c) Kamu idareleri tarafından yapılan her türlü iç ve dış borçlanma, borç verilmesi, borç geri ödemeleri, yurt dışından alınan hibelerin kullanımı, hibe verilmesi, Hazine garantileri, Hazine alacakları, nakit yönetimi ve bunlarla ilgili diğer hususları; tüm kaynak aktarımları ve kullanımları ile Avrupa Birliği fonları dahil yurt içi ve yurt dışından sağlanan diğer kaynakların ve fonların kullanımını, ç) Kamu idareleri bütçelerinde yer alıp almadığına bakılmaksızın özel hesaplar dahil tüm kamu hesapları, fonları, kaynakları ve faaliyetlerini, denetler. Sayıştay; yapılan antlaşma veya sözleşmedeki esaslar çerçevesinde uluslararası kuruluş ve örgütlerin hesap ve işlemlerini de denetler tarihli ve 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesi kapsamına giren kamu kurum, kuruluş ve ortaklıklarının Türkiye Büyük Millet Meclisince denetlenmesi, bu Kanun ve diğer kanunlarda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yerine getirilir

16 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI II- PERFORMANS BİLGİLERİ 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 5 inci maddesi A-TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER a) Kamu idarelerinin mali faaliyet, karar ve işlemlerini hesap verme sorumluluğu çerçevesinde denetler ve Orta Vadeli Program ( ) sonuçları hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisine doğru, yeterli, zamanlı bilgi ve raporlar sunar sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında, üç yıllık perspektiflerle hazırlanması b) Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin; gelir, gider ve mallarına ilişkin hesap ve işlemlerinin öngörülen Orta Vadeli Program hükümlerine göre; kanunlara Kamu ve kaynaklarının diğer hukuki düzenlemelere etkili, ekonomik uygun ve olup verimli olmadığını bir biçimde denetler, kullanılabilmesini sorumluların hesap temin ve işlemlerinden etmek üzere kamu yürürlüğe zararına konulan, yol açan özünde hususları saydamlık kesin hükme ve hesap bağlar. verme sorumluluğunun güçlendirilmesi gibi temel esasları barındıran 6085 kamu sayılı mali Sayıştay yönetimi Kanununun ve kontrolüne 6 ncı maddesi ilişkin temel reformlar önemli ölçüde hayata geçirilmiş bulunmaktadır. Bununla birlikte, reformlardan amaçlanan faydanın temin edilebilmesini sağlamak üzere uygulama Sayıştay, etkinliğinin bu Kanunla artırılması veya ile diğer reformdan kanunlarla sapma yüklendiği olarak görevlerin değerlendirilebilecek yerine getirilmesi düzenleme, sırasında istisna kamu idareleri hükümleri ve ve görevlileriyle uygulamalardan doğrudan kaçınılması yazışmaya, önem gerekli arz etmektedir. gördüğü belge, Bu çerçevede, defter kayıtları stratejik göndereceği planların performans mensupları aracılığıyla programları görmeye, ve bütçelerle mallar ilişkisinin hariç dilediği güçlendirilmesi, yere getirtmeye, çok yıllı sözlü bütçeleme bilgi almak anlayışının üzere her yaygınlaştırılması, derece ve sınıftan iç ilgili ve memurları dış denetimin çağırmaya, etkin ve kamu koordineli idarelerinden bir şekilde temsilci çalışmasının istemeye sağlanması yetkilidir. ve iç kontrol sistemlerinin sağlıklı bir şekilde işletilmesi hedeflenmektedir. Sayıştay, denetimine giren işlemlerle ilgili her türlü bilgi ve belgeyi, kamu idareleri ile bankalar dâhil diğer Kamu idarelerinin faaliyetlerinin, iç kontrol ve iç denetim standartlarına uyum düzeyinin artırılması gerçek ve tüzel kişilerden isteyebilir. sağlanacaktır. Kamu Sayıştay, mali denetimine yönetiminin giren insan kamu kaynakları idarelerinin altyapısı işlemleriyle nitelik ve ilgili nicelik kayıtları, olarak eşya güçlendirilecektir. ve malları, işleri, faaliyetleri ve hizmetleri Kamuda görevlendireceği etkin bir dış denetimin mensupları sağlanması veya bilirkişiler için Sayıştay ın tarafından uygulama yerinde ve altyapısı işlem ve güçlendirilecektir. olayın her safhasında incelemeye Saydamlığın yetkilidir. Artırılması Bilirkişinin hukuki ve Yolsuzlukla durumu, yetkisi Mücadelenin ve sorumluluğu Güçlendirilmesi genel hükümlere Stratejisi tabidir. ( ) Kamuda Sayıştay, saydamlığı kamu idarelerinin engelleyen hesap, ve işlem yolsuzluğa ve faaliyetleri neden ile olan mallarını, faktörlerin hesap ortadan veya faaliyet kaldırılması dönemine suretiyle bağlı olmaksızın daha adil, hesap yılı içinde verebilir, veya saydam yıllar itibariyle ve güvenilir denetleyebileceği bir yönetim gibi anlayışının sektör, geliştirilmesi program, proje çerçevesinde konu bazında hükümet da denetleyebilir. tarafından hazırlanan Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Stratejisi Sayıştay ile ilgili olarak şu hususları öngörmektedir; Denetimler sırasında gerekli görülmesi halinde, Sayıştay dışından uzman görevlendirilebilir. Bilirkişi ve Yeni Sayıştay Kanununun yasalaşma sürecinin tamamlanması (yasa çıkarılmış durumda) uzman görevlendirilmesine ilişkin esas ve usuller yönetmelikle belirlenir. Denetim birimlerinin kapasitesinin güçlendirilmesi Denetim 6216 sayılı raporlarından Anayasa Mahkemesinin hareketle yolsuzluğa Kuruluş açık ve Görevleri risk alanlarının Hakkında belirlenmesi Kanunun 55 ve inci gerekli maddesi tedbirlerin alınması Mahkeme siyasi partilerin mal edinimleri ile gelir ve giderlerinin kanuna uygunluğunun denetimi için Sayıştaydan Katılım Öncesi yardım Ekonomik sağlar. Siyasi Program partiler, (2013 karara 2015) bağlanarak birleştirilmiş bulunan kesin hesap ile parti merkez Programın ve bağlı Kamu ilçeleri Mali de kapsayan Yönetimi ve iller Denetim teşkilatının başlıklı kesin bölümünde hesaplarının aşağıdaki onaylı birer hususlara örneğini yer haziran verilmiştir: ayı sonuna Kamuda kadar 2820 etkin bir sayılı dış Kanuna denetimin uygun sağlanması olarak, Anayasa için Sayıştay ın Mahkemesi uygulama Başkanlığına altyapısı gönderirler. güçlendirilecektir. Mahkeme kendisine Kamu gönderilmiş idarelerinde olan iç kontrol bu belgeleri sisteminin incelenmek sağlıklı bir üzere şekilde Sayıştay işletilmesi, Başkanlığına iç ve dış gönderir. denetimin Sayıştayca etkin ve düzenlenen koordineli bir incelemeye şekilde çalışması ilişkin raporlar sağlanacaktır. karara bağlanmak üzere mahkemeye gönderilir. Kamu idarelerinin faaliyetlerinin kamu iç kontrol ve iç denetim standartlarına uyum düzeyinin artırılması sağlanacaktır sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Kamu idarelerinde Hakkında Kanun yönetim sorumluluğunun güçlendirilmesi için kamu mali yönetiminin insan kaynakları Anayasanın altyapısı 165 nitelik inci ve maddesine nicelik olarak dayanılarak güçlendirilecektir çıkarılmış bulanan 3346 sayılı Kanunla, kamu iktisadi temel politika ve önceliklerimizdir. teşebbüsleri ile fonların Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlenmesine ilişkin esas ve usuller belirlenmiş; 6085 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin son fıkrasıyla da bu denetimin Sayıştay tarafından yapılacağı hükme bağlanmıştır

17 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI Dış B- denetim, AMAÇ VE genel HEDEFLER kabul görmüş uluslararası denetim standartları dikkate alınarak; a) Kamu idaresi hesapları ve bunlara ilişkin belgeler esas alınarak, malî tabloların güvenilirliği ve doğruluğuna DENETİM ilişkin malî denetim ile kamu idarelerinin gelir, gider ve mallarına ilişkin malî işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere AMAÇ 1: Uluslararası uygun olup denetim olmadığının standartlarına tespiti, uygun şekilde denetim yapılarak Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından bütçe hakkının kullanılabilmesi için kamu idarelerinde hesap verme sorumluluğunun ve şeffaflığın b) Kamu yerleştirilmesi kaynaklarının ile etkili, 5018 ekonomik sayılı Kanun ve verimli gereğince olarak gerekli kullanılıp altyapının kullanılmadığının oluşturulmasına belirlenmesi, katkı faaliyet sonuçlarının sağlamak ölçülmesi ve performans bakımından değerlendirilmesi, suretiyle gerçekleştirilir. HEDEF Dış 1. denetim 1: Kamu sırasında, idarelerinde kamu 5018 idarelerinin sayılı Kanun iç denetçileri gereğince kurulması tarafından gereken düzenlenen muhasebe raporlar, sistemi, talep edilmesi halinde iç kontrol Sayıştay sistemi, denetçilerinin performans yönetimi bilgisine sistemi sunulur. (stratejik plan-performans programı-faaliyet raporu) gibi sistemlerinin kurulmasına ve iyileştirilmesine katkı sağlamak Denetimler sonucunda; ikinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen hususlarda düzenlenen raporlar, idareler DENETİM itibarıyla konsolide edilir ve bir örneği ilgili kamu idaresine verilerek üst yönetici tarafından cevaplandırılır. AMAÇ Sayıştay, 2: Kamu denetim idarelerinin raporları etkin ve bunlara denetimini verilen yapabilmek cevapları dikkate için denetim alarak düzenleyeceği anlayış, yaklaşım dış denetim ve genel kapasitesini geliştirmek değerlendirme raporunu Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar. HEDEF Sayıştay 2.1: Denetim tarafından anlayış hesapların ve yaklaşımını hükme değiştirmek bağlanması; genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin gelir, gider ve mal hesapları ile bu hesaplarla ilgili işlemlerinin yasal düzenlemelere uygun olup olmadığına karar HEDEF 2. 2: Mesleki yeterliliği artırmak verilmesidir. HEDEF Dış 2. denetim 3: Modern ve hesapların denetim metodolojilerinin hükme bağlanmasına geliştirilmesi ilişkin için diğer ulusal hususlar ve uluslararası ilgili kanununda mesleki düzenlenir. ve ilgili diğer kuruluşlar ile etkin işbirliği yapmak 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 4 üncü maddesi YARGI AMAÇ 3: Adil, hızlı, şeffaf ve etkin işleyen bir yargı için süreç ve altyapıyı geliştirmek a) Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarını, mahallî idareleri, sermayesindeki HEDEF 3.1: Yargı kamu fonksiyonunun payı doğrudan daha veya etkin, dolaylı adil, olarak hızlı ve % şeffaf 50 den işlemesini fazla olan sağlayacak özel kanunlar bilişim ile altyapısını kurulmuş anonim ortaklıkları, geliştirmek diğer kamu idarelerini (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları hariç), HEDEF b) Kamu 3.2: İlamların payı % infazının 50 den etkinliğini az olmamak artırmak kaydıyla (a) bendinde sayılan idarelere bağlı veya bu idarelerin kurdukları veya doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak ortak oldukları her çeşit idare, kuruluş, müessese, birlik, KURUMSAL YÖNETİM işletme ve şirketleri, AMAÇ 4: Sayıştay fonksiyonlarını etkin yürütebilmek için kurumsal yönetim kapasitesini ve insan kaynakları c) Kamu yönetimini idareleri güçlendirmek tarafından yapılan her türlü iç ve dış borçlanma, borç verilmesi, borç geri ödemeleri, yurt dışından alınan hibelerin kullanımı, hibe verilmesi, Hazine garantileri, Hazine alacakları, nakit yönetimi ve bunlarla ilgili HEDEF diğer 4.1: hususları; Kurum tüm faaliyetlerinin kaynak aktarımları etkin yönetimini ve kullanımları sağlayacak ile yönetim Avrupa bilgi Birliği sistemi fonları oluşturmak dahil yurt içi ve yurt dışından sağlanan diğer kaynakların ve fonların kullanımını, HEDEF 4.2: İnsan kaynakları yönetiminin etkinliğini artırmak ç) Kamu idareleri bütçelerinde yer alıp almadığına bakılmaksızın özel hesaplar dahil tüm kamu hesapları, fonları, İLETİŞİM kaynakları ve faaliyetlerini, AMAÇ 5: Hesap verme sorumluluğu ve şeffaflık ilkelerinin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla denetler. Sayıştayın kamuoyu nezdinde tanıtılmasına yönelik çalışmalar yapmak Sayıştay; yapılan antlaşma veya sözleşmedeki esaslar çerçevesinde uluslararası kuruluş ve örgütlerin hesap HEDEF ve 5.1: işlemlerini TBMM de ile denetler. ilişkileri geliştirmek ve Sayıştay faaliyetlerine ilişkin farkındalığı artırmak HEDEF : Denetlenen tarihli ve kurumlarla 3346 sayılı etkin Kamu iletişimi İktisadi geliştirmek Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesi kapsamına giren kamu kurum, kuruluş ve HEDEF 5.3: Sayıştayı ve faaliyetlerini kamuoyu, medya, sivil toplum ve akademik çevreler nezdinde ortaklıklarının tanıtmak Türkiye Büyük Millet Meclisince denetlenmesi, bu Kanun ve diğer kanunlarda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yerine getirilir

18 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 5 inci maddesi a) MİSYON Kamu idarelerinin mali faaliyet, karar ve işlemlerini hesap verme sorumluluğu çerçevesinde denetler ve sonuçları hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisine doğru, yeterli, zamanlı bilgi ve raporlar sunar. b) Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin; gelir, gider ve mallarına ilişkin hesap ve işlemlerinin Kamuda hesap verme sorumluluğu ve mali saydamlığı sağlamak üzere, uluslararası standartlarla kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup olmadığını denetler, sorumluların hesap ve işlemlerinden uyumlu denetimler yapmak, adına denetim yaptığı TBMM ve kamuoyuna raporlar sunmak, kamu zararına yol açan hususları kesin hükme bağlar. Kamu kurumlarının mali yönetim, performans yönetimi ve 5018 sayılı Kanunun raporlama 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 6 ncı maddesi gerekliliklerine uygun hareket etmesini ve kamu kaynaklarının ekonomik, verimli, etkin kullanımına kanıt oluşturacak Sayıştay, bu şekilde Kanunla güvenilir, veya diğer zamanlı, kanunlarla bilgi verici yüklendiği mali düzenlemelere görevlerin yerine uygun getirilmesi mali tablolar sırasında ile diğer kamu idareleri raporlar ve sunmasını görevlileriyle sağlamak, doğrudan yazışmaya, gerekli gördüğü belge, defter ve kayıtları göndereceği mensupları aracılığıyla görmeye, mallar hariç dilediği yere getirtmeye, sözlü bilgi almak üzere her derece ve sınıftan ilgili Genel yönetim kapsamındaki kamu kurumlarının mali işlemlerinden kamu zararına yol açan memurları çağırmaya, kamu idarelerinden temsilci istemeye yetkilidir. hususları sağlam bilgi ve analizlere dayanacak ve zamanlı şekilde kesin hükme bağlamaktır. Sayıştay, denetimine giren işlemlerle ilgili her türlü bilgi ve belgeyi, kamu idareleri ile bankalar dâhil diğer gerçek ve tüzel kişilerden isteyebilir. Sayıştay, denetimine giren kamu idarelerinin işlemleriyle ilgili kayıtları, eşya ve malları, işleri, faaliyetleri VİZYON ve hizmetleri görevlendireceği mensupları veya bilirkişiler tarafından yerinde ve işlem ve olayın her safhasında incelemeye yetkilidir. Bilirkişinin hukuki durumu, yetkisi ve sorumluluğu genel hükümlere tabidir. Kamu Sayıştay, kaynaklarının kamu idarelerinin etkin yönetiminde hesap, işlem öncü ve faaliyetleri ve kurumsal ile mallarını, yönetimde hesap diğer veya kamu faaliyet kurumlarına dönemine örnek bağlı olmaksızın bir kurum olmaktır. yılı içinde veya yıllar itibariyle denetleyebileceği gibi sektör, program, proje ve konu bazında da denetleyebilir. Denetimler sırasında gerekli görülmesi halinde, Sayıştay dışından uzman görevlendirilebilir. Bilirkişi ve uzman görevlendirilmesine ilişkin esas ve usuller yönetmelikle belirlenir sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 55 inci maddesi Mahkeme siyasi partilerin mal edinimleri ile gelir ve giderlerinin kanuna uygunluğunun denetimi için Sayıştaydan yardım sağlar. Siyasi partiler, karara bağlanarak birleştirilmiş bulunan kesin hesap ile parti merkez ve bağlı ilçeleri de kapsayan iller teşkilatının kesin hesaplarının onaylı birer örneğini haziran ayı sonuna kadar 2820 sayılı Kanuna uygun olarak, Anayasa Mahkemesi Başkanlığına gönderirler. Mahkeme kendisine gönderilmiş olan bu belgeleri incelenmek üzere Sayıştay Başkanlığına gönderir. Sayıştayca düzenlenen incelemeye ilişkin raporlar karara bağlanmak üzere mahkemeye gönderilir sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Anayasanın 165 inci maddesine dayanılarak çıkarılmış bulanan 3346 sayılı Kanunla, kamu iktisadi teşebbüsleri ile fonların Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlenmesine ilişkin esas ve usuller belirlenmiş; 6085 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin son fıkrasıyla da bu denetimin Sayıştay tarafından yapılacağı hükme bağlanmıştır

19 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI Dış denetim, genel kabul görmüş uluslararası denetim standartları dikkate alınarak; C- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER a) Kamu idaresi hesapları ve bunlara ilişkin belgeler esas alınarak, malî tabloların güvenilirliği ve doğruluğuna ilişkin malî Performans denetim programına ile kamu idarelerinin ait performans gelir, gider hedef ve ve mallarına göstergeleri ilişkin ile malî bunlara işlemlerinin ilişkin kaynak kanunlara ihtiyaçları ve diğer aşağıda hukuki düzenlemelere yer alan tablolarda uygun gösterilmiştir. olup olmadığının tespiti, b) Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi, faaliyet sonuçlarının ölçülmesi ve performans bakımından değerlendirilmesi, suretiyle gerçekleştirilir. Dış denetim sırasında, kamu idarelerinin iç denetçileri tarafından düzenlenen raporlar, talep edilmesi halinde Sayıştay denetçilerinin bilgisine sunulur. Denetimler sonucunda; ikinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen hususlarda düzenlenen raporlar, idareler itibarıyla konsolide edilir ve bir örneği ilgili kamu idaresine verilerek üst yönetici tarafından cevaplandırılır. Sayıştay, denetim raporları ve bunlara verilen cevapları dikkate alarak düzenleyeceği dış denetim genel değerlendirme raporunu Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar. Sayıştay tarafından hesapların hükme bağlanması; genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin gelir, gider ve mal hesapları ile bu hesaplarla ilgili işlemlerinin yasal düzenlemelere uygun olup olmadığına karar verilmesidir. Dış denetim ve hesapların hükme bağlanmasına ilişkin diğer hususlar ilgili kanununda düzenlenir sayılı Sayıştay Kanununun 4 üncü maddesi a) Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarını, mahallî idareleri, sermayesindeki kamu payı doğrudan veya dolaylı olarak % 50 den fazla olan özel kanunlar ile kurulmuş anonim ortaklıkları, diğer kamu idarelerini (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları hariç), b) Kamu payı % 50 den az olmamak kaydıyla (a) bendinde sayılan idarelere bağlı veya bu idarelerin kurdukları veya doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak ortak oldukları her çeşit idare, kuruluş, müessese, birlik, işletme ve şirketleri, c) Kamu idareleri tarafından yapılan her türlü iç ve dış borçlanma, borç verilmesi, borç geri ödemeleri, yurt dışından alınan hibelerin kullanımı, hibe verilmesi, Hazine garantileri, Hazine alacakları, nakit yönetimi ve bunlarla ilgili diğer hususları; tüm kaynak aktarımları ve kullanımları ile Avrupa Birliği fonları dahil yurt içi ve yurt dışından sağlanan diğer kaynakların ve fonların kullanımını, ç) Kamu idareleri bütçelerinde yer alıp almadığına bakılmaksızın özel hesaplar dahil tüm kamu hesapları, fonları, kaynakları ve faaliyetlerini, denetler. Sayıştay; yapılan antlaşma veya sözleşmedeki esaslar çerçevesinde uluslararası kuruluş ve örgütlerin hesap ve işlemlerini de denetler tarihli ve 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesi kapsamına giren kamu kurum, kuruluş ve ortaklıklarının Türkiye Büyük Millet Meclisince denetlenmesi, bu Kanun ve diğer kanunlarda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yerine getirilir

20 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI İdare Adı 6085 sayılı Sayıştay Kanununun PERFORMANS 5 inci maddesi HEDEFİ TABLOSU a) Kamu idarelerinin mali faaliyet, karar ve işlemlerini hesap verme sorumluluğu çerçevesinde denetler ve sonuçları hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisine doğru, yeterli, zamanlı bilgi ve raporlar sunar. Amaç b) Genel yönetim şeffaflığın kapsamındaki yerleştirilmesi kamu ile 5018 idarelerinin; sayılı Kanun gelir, gereğince gider gerekli ve mallarına altyapının ilişkin oluşturulmasına hesap ve katkı işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup olmadığını denetler, sorumluların hesap ve işlemlerinden kamu zararına yol açan hususları kesin hükme bağlar. Hedef 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 6 ncı maddesi Sayıştay, bu Kanunla Denetlenen veya kurumların diğer muhasebe kanunlarla sistemi, yüklendiği iç kontrol görevlerin sistemi, performans yerine yönetimi getirilmesi sistemi sırasında gibi kamu Performans Hedefi idareleri ve görevlileriyle doğrudan yazışmaya, gerekli gördüğü belge, defter ve kayıtları göndereceği mensupları aracılığıyla görmeye, mallar hariç dilediği yere getirtmeye, sözlü bilgi almak üzere her derece ve sınıftan ilgili Açıklamalar memurları çağırmaya, kamu idarelerinden temsilci istemeye yetkilidir. Sayıştay, denetimine giren işlemlerle ilgili her türlü bilgi ve belgeyi, kamu idareleri ile bankalar dâhil diğer gerçek ve tüzel kişilerden isteyebilir. Sayıştay, denetimine giren kamu idarelerinin işlemleriyle ilgili kayıtları, eşya ve malları, işleri, faaliyetleri ve başlayarak hizmetleri kurumsal görevlendireceği stratejik planların, mensupları yıllık performans veya programlarının bilirkişiler tarafından ve faaliyet raporlarının yerinde yasal ve işlem gereklere ve olayın uygun olarak her safhasında incelemeye yetkilidir. Bilirkişinin hukuki durumu, yetkisi ve sorumluluğu genel hükümlere tabidir. Sayıştay, kamu idarelerinin hesap, işlem ve faaliyetleri ile mallarını, hesap veya faaliyet dönemine bağlı olmaksızın yılı içinde veya yıllar itibariyle denetleyebileceği gibi sektör, program, proje ve konu bazında da denetleyebilir. Denetimler sırasında gerekli görülmesi halinde, Sayıştay dışından uzman görevlendirilebilir. Bilirkişi ve uzman görevlendirilmesine ilişkin esas ve usuller yönetmelikle belirlenir. Performans Göstergeleri sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 55 inci maddesi Mahkeme Kamu idarelerinin siyasi muhasebe partilerin sistemi, mal iç kontrol edinimleri sistemi, ile performans gelir ve yönetim giderlerinin sistemi gibi kanuna sistemlerini uygunluğunun kurmuş olduklarının denetimi için Sayıştaydan yardım sağlar. Siyasi partiler, karara bağlanarak birleştirilmiş bulunan kesin hesap ile parti 3 merkez uygulanma ve bağlı oranı ilçeleri de kapsayan iller teşkilatının kesin hesaplarının onaylı birer örneğini haziran ayı 4 sonuna kadar 2820 sayılı Kanuna uygun olarak, Anayasa Mahkemesi Başkanlığına gönderirler. Mahkeme kendisine gönderilmiş olan bu belgeleri incelenmek üzere Sayıştay Başkanlığına İhtiyacı gönderir. Sayıştayca Faaliyetler düzenlenen incelemeye ilişkin raporlar karara bağlanmak üzere mahkemeye Bütçe gönderilir sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi model geliştirilecektir. Hakkında Kanun Anayasanın 165 inci maddesine dayanılarak çıkarılmış bulanan 3346 sayılı Kanunla, kamu iktisadi teşebbüsleri ile fonların Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlenmesine ilişkin esas ve usuller belirlenmiş; 6085 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin son fıkrasıyla da bu denetimin Sayıştay tarafından yapılacağı hükme bağlanmıştır. T.C. Sayıştay Başkanlığı A1 - Uluslararası denetim standartlarına uygun şekilde denetim yapılarak Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından bütçe hakkının kullanılabilmesi için kamu idarelerinde hesap verme sorumluluğunun ve sağlamak H1 - Kamu idarelerinde 5018 sayılı Kanun gereğince kurulması gereken muhasebe sistemi, iç kontrol sistemi, performans yönetimi sistemi (stratejik plan-performans programı-faaliyet raporu) gibi sistemlerinin kurulmasına ve iyileştirilmesine katkı sağlamak sistemlerini değerlendirmek üzere bir model geliştirilerek, ilgili sistemlerin iyileştirilmesine zemin hazırlanacaktır sayılı Kanun ve yeni Sayıştay Kanunu çerçevesinde kamu idarelerinde hesap verme sorumluluğu ve şeffaflığın geliştirilmesi ve etkin denetim yapmanın olanaklı hale gelmesinin en önemli ayaklarından biri, denetlenecek kurumlarda kurum bazında kurulmuş uluslararası standartlara uygun, muhasebe sistemi başta olmak üzere tüm sistem gereksinimlerini düzgün bir şekilde karşılayacak mekanizmaların yerleşmiş olmasıdır. Bu nedenle, Sayıştayın görev kapsamına giren bütün idarelerde etkin bir kamu mali yönetim anlayışının yerleşmiş olması ve iç kontrol süreç ve mekanizmalarının kurulup geliştirilmesi gerekmektedir. Kamu idarelerinde kamu mali yönetim sisteminin kurulması ve yerleştirilmesi; kalkınma planlarında öngörülen amaçlardan hazırlanıp sonuçlandırılmasını gerektirir. Ayrıca kamu idarelerinde iyi işleyen bir iç kontrol sisteminin kurulmuş olması; Kamu kaynaklarının etkin, etkili, ekonomik ve idarenin amaçlarına uygun bir şekilde kullanılması, İş ve işlemlerin mevzuata uygunluğu, Faaliyetler hakkında düzenli, zamanında ve güvenilir bilgi üretilmesi, İdarenin varlıklarının korunması ve Yolsuzluk ve usulsüzlüklerin önlenmesi konularında yeterli ve makul güvence sağlanması hususlarında ilerleme kaydedilmesine katkı sağlayacaktır. Denetlenen Kurum Sistem Değerlendirme Formunun tamamlanması değerlendirilmesi Kamu idareleri tarafından benimsenen ve uygulanan muhasebe ve iç kontrol sistemleriyle ilgili Sayıştay önerilerinin Olumlu denetim görüşü verilen kamu idaresi yüzdesinde artış Bütçe Dışı Toplam Denetlenen kurumların muhasebe sistemi, iç kontrol sistemi, 1 performans yönetim sistemi gibi sistemlerini değerlendirmek üzere bir Yıllık denetim programlarında belirlenen kurumlar denetlenerek, 2 sistemlerin iyileştirilmesine, mali saydamlık ve hesap verebilirliğin geliştirilmesine katkı sağlanacaktır. Yasal görev ve yetkilere uygun olarak genel Sayıştay raporları hazırlanacaktır. Genel Toplam

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2015 Yılı Performans Programı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2015 Yılı Performans Programı 2015 YILI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2015 Yılı Performans Programı T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Birim Başkanlığı Tel: +90 312 295 30 00 Fax: +90 312 295 48 00 İnternet http://www.sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2013 Mali Yılı Performans Programı T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Birim Başkanlığı Tel: +90 312 295 3000 Fax: +90 312 295 4094 İnternet http://www.sayistay.gov.tr

Detaylı

KAMUDA KAYNAK KULLANIMI VE DENETİMİ

KAMUDA KAYNAK KULLANIMI VE DENETİMİ KAMUDA KAYNAK KULLANIMI VE DENETİMİ KAMU KAYNAĞI Kamu Kaynağı: Borçlanma suretiyle elde edilen imkânlar dahil kamuya ait gelirler, taşınır ve taşınmazlar, hesaplarda bulunan para, alacak ve haklar ile

Detaylı

SUNUŞ. Doç.Dr. Recai AKYEL Sayıştay Başkanı

SUNUŞ. Doç.Dr. Recai AKYEL Sayıştay Başkanı SUNUŞ T.C. Sayıştay Başkanlığı 2011 yılı Faaliyet Raporunu hazırlayarak kamuoyuna sunmak dönemsel olarak önemli ve nitelikli bir hal almıştır. Zira 2011 yılı, Sayıştayın 150 yıllık yaşamında bir dönüm

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri,

Detaylı

İÇ KONTROL UYGULAMALARINDA DIŞ DENETİM. FEYZULLAH OKUMUŞ (Sayıştay Uzman Denetçisi) MESUT ÜNAL (Sayıştay Uzman Denetçisi)

İÇ KONTROL UYGULAMALARINDA DIŞ DENETİM. FEYZULLAH OKUMUŞ (Sayıştay Uzman Denetçisi) MESUT ÜNAL (Sayıştay Uzman Denetçisi) İÇ KONTROL UYGULAMALARINDA DIŞ DENETİM FEYZULLAH OKUMUŞ (Sayıştay Uzman Denetçisi) MESUT ÜNAL (Sayıştay Uzman Denetçisi) 1 SUNUM PLANI A. İÇ KONTROL B. DIŞ DENETİM (Sayıştay Denetimi) C. İÇ KONTROL AÇISINDAN

Detaylı

Performans Esaslı Bütçeleme. Prof.Dr. Coşkun Can Aktan

Performans Esaslı Bütçeleme. Prof.Dr. Coşkun Can Aktan 1 Performans Esaslı Bütçeleme Prof.Dr. Coşkun Can Aktan 2 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU Bilindiği üzere uluslararası standartlara uygun daha etkin bir kamu mali yönetim ve kontrol sisteminin

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

HİTİT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HİTİT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1-(1) Bu Usul ve Esasların amacı, Hitit Üniversitesi Kalite Komisyonunun

Detaylı

III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK R.G. Tarihi : 05/07/2008 R.G. Sayısı : 26927 BİRİNCİ

Detaylı

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Yardımcı Kuruluşlar Hükümete veya bakanlıklara görevlerinde yardımcı olmak, belirli konularda görüş bildirmek, bir idari

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU SORULARI

5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU SORULARI 1. 5018 sayılı Kanun kapsamı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrolünü kapsar. b) Avrupa Birliği fonlarından sağlanan

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00:

Detaylı

Kemal ÖZSEMERCİ Uzman Denetçi

Kemal ÖZSEMERCİ Uzman Denetçi Kemal ÖZSEMERCİ Uzman Denetçi Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı: kamu mali yönetim sistemi Dış denetim ve iç denetim görev alanları Performans denetimi İç denetim ve dış denetim işbirliği alanları Madde 9- Kamu

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII YARGIITAY BAŞKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr http://www.sayistay.gov.

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr http://www.sayistay.gov. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TÜRKİİYE YATIIRIIM DESTEK VE TANIITIIM AJANSII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295

Detaylı

Kamu İhale Kurumu 2012 Yılı Denetim Raporu Sayfa 1

Kamu İhale Kurumu 2012 Yılı Denetim Raporu Sayfa 1 T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KAMU İİHALE KURUMU 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 Kamu İhale Kurumu 2012 Yılı Denetim Raporu Sayfa 1 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 2 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 4 SAYIŞTAYIN

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII İİÇİİŞLERİİ BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

5 Aralık 2014 Pazartesi Resmi Gazete Sayı: 29206

5 Aralık 2014 Pazartesi Resmi Gazete Sayı: 29206 5 Aralık 2014 Pazartesi Resmi Gazete Sayı: 29206 Üsküdar Üniversitesi'nden: ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ GENÇ BEYİNLER AKADEMİSİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TANIITMA FONU 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL // 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Maliye Bakanlığından: YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe

Detaylı

YÖNETMELİK. Maliye Bakanlığından: KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK. Maliye Bakanlığından: KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YÖNETMELİK Maliye Bakanlığından: KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII AVRUPA BİİRLİİĞİİ BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Belediyeler ve Kamu Mali Yönetim Sistemi

Belediyeler ve Kamu Mali Yönetim Sistemi Belediyeler ve Kamu Mali Yönetim Sistemi 16 Nisan 2011 Mehmet BÜLBÜL Daire Başkanı Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü mbulbul06@gmail.com www.bumko.gov.tr/kontrol Kamu Mali Yönetim

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII DOĞU KARADENİİZ PROJESİİ BÖLGE KALKIINMA İİDARESİİ BAŞKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00;

Detaylı

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

DIŞ DENETİM VE SAYIŞTAYIN YENİ MALİ YÖNETİM SİSTEMİ İÇİNDE DEĞİŞEN RÖLÜ VE YAPISI

DIŞ DENETİM VE SAYIŞTAYIN YENİ MALİ YÖNETİM SİSTEMİ İÇİNDE DEĞİŞEN RÖLÜ VE YAPISI DIŞ DENETİM VE SAYIŞTAYIN YENİ MALİ YÖNETİM SİSTEMİ İÇİNDE DEĞİŞEN RÖLÜ VE YAPISI Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisadi ve Mali Analiz Yüksek Lisansı Bütçe Uygulamaları ve Mali Mevzuat

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TÜRKİİYE HALK SAĞLIIĞII KURUMU 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu üst yönetici tarafından cevaplandırılmak üzere hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu üst yönetici tarafından cevaplandırılmak üzere hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII MADEN TETKİİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. Stratejik Plan

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. Stratejik Plan T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI Stratejik Plan 2014-2018 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI Stratejik Plan 2014-2018 İÇİNDEKİLER 1-STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASINDA UYGULANAN YÖNTEM 1 1.1-Yasal Çerçeve...1 1.2-Stratejik Planlama

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI YALOVA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU Resmi Gazete Sayısı: 26111, 29183 HAZIRLAYAN: TANER GÜLER - STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA MÜDÜRÜ AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK Bu

Detaylı

T.C. Sayıştay Başkanlığı. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

T.C. Sayıştay Başkanlığı. 2014 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı 2014 Yılı Faaliyet Raporu Genel Bilgiler T.C. Sayıştay Başkanlığı 2014 Yılı Faaliyet Raporu Şubat 2015 2014 Yılı Faaliyet Raporu Genel Bilgiler Sunuş Türkiye Büyük Millet Meclisi

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 17.03.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26111 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TÜRKİİYE CUMHURİİYET MERKEZ BANKASII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

TANITMA FONU KURULU SEKRETERLİĞİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

TANITMA FONU KURULU SEKRETERLİĞİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU TANITMA FONU KURULU SEKRETERLİĞİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII EMNİİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KALKIINMA BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

STRATEJİK PLAN İLE İLGİLİ 5018, 5216, 5302, 5393, 5436 ve 5227 NUMARALI KANUNLARDA YER ALAN MADDELER

STRATEJİK PLAN İLE İLGİLİ 5018, 5216, 5302, 5393, 5436 ve 5227 NUMARALI KANUNLARDA YER ALAN MADDELER 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu 5436 Sayılı KMYK Kanunu İle Bazı Kanun Ve KHK

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KÜLTÜR VE TURİİZM BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII RADYO VE TELEVİİZYON ÜST KURULU 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI TÜRKİYE DE ÇOK YILLI BÜTÇELEME SÜRECİ 03.02.2011

MALİYE BAKANLIĞI TÜRKİYE DE ÇOK YILLI BÜTÇELEME SÜRECİ 03.02.2011 MALİYE BAKANLIĞI TÜRKİYE DE ÇOK YILLI BÜTÇELEME SÜRECİ 03.02.2011 SUNUM PLANI I. KAVRAMSAL ÇERÇEVE II. TÜRKİYE DE ÇOK YILLI BÜTÇELEME III. SONUÇ 2 ÇOK YILLI BÜTÇELEME (ORTA VADELİ HARCAMA ÇERÇEVESİ) NEDİR?

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII DOĞU ANADOLU PROJESİİ BÖLGE KALKIINMA İİDARESİİ BAŞKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks:

Detaylı

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU 3 MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2016 İÇERİK MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI DÜZENLİLİK DENETİM RAPORU MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

MALİ TAKVİM Erkan KARAARSLAN OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU 2015 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU 2015 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU 2015 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2016 İÇERİK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU 2015 YILI DÜZENLİLİK DENETİM RAPORU ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 3 SAYIŞTAYIN

Detaylı

ODTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı MART 2011

ODTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı MART 2011 ODTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı MART 2011 Çözümde görev almayanlar problemin bir parçası olurlar. Goethe İÇERİK Dayanak Kavramlar Genel İlkeler Uygulamada Karşılaşılan Güçlükler ve Öneriler DAYANAK-1

Detaylı

GELENEKSEL KAMU YÖNETİMİ ANLAYIŞI

GELENEKSEL KAMU YÖNETİMİ ANLAYIŞI FAALİYET RAPORLARI 1. BÖLÜM GİRİŞ GELENEKSEL KAMU YÖNETİMİ ANLAYIŞI MERKEZİ PLANLAMA MERKEZİ YÖNETİM VE KONTROL MEVZUAT ODAKLI - KURALLARA DAYALI GİRDİ ODAKLI HATA ARAMAYA ODAKLI, USULSÜZLÜK VE YOLSUZLUĞU

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KONYA OVASII PROJESİİ BÖLGE KALKIINMA İİDARESİİ BAŞKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks:

Detaylı

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik. 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik. 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar SORUMLU /ALT 1 38.99.00.01 Üst yönetim, akademik ve idari birimler kurumsal kodu altında yer alan tertiplerdeki ödeneklerin harcama birimleri itibarıyla dağıtılması, dağıtımı yapılan ödeneklerin ekonomik

Detaylı

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN 10131 MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5671 Kabul Tarihi : 26/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 7/6/2007 Sayı : 26545 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 22.06.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28331 KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII ORTA DOĞU TEKNİİK ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TÜTÜN VE ALKOL PİİYASASII DÜZENLEME KURUMU 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII ESKİİŞEHİİR OSMANGAZİİ ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

GENEL OLARAK DEVLET TEŞKİLATI SORULARI

GENEL OLARAK DEVLET TEŞKİLATI SORULARI 1.... ilkesi, Devlet organları arasında üstünlük sıralaması anlamına gelmez. Belli devlet yetki ve görevlerinin kullanılmasından ibaret olup bununla sınırlı medeni bir iş bölümü ve işbirliği olduğunu anlatır.

Detaylı

2012 YILI FAALİYET RAPORU

2012 YILI FAALİYET RAPORU 2012 YILI FAALİYET RAPORU 2012 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN 2013 Sunuş 2012 yılında 150. Kuruluş Yıldönümünü kutlayan Sayıştayımız, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına kamu idarelerinin gelir, gider ve

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII CUMHURİİYET ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İlknur TUNÇ Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı NEDEN PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME KLASİK BÜTÇELEME SİSTEMİ; Bütçe ödenekleri

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Bilindiği üzere; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile yeni mali yönetim ve kontrol sisteminin gereği

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE ( 2011/2 )

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE ( 2011/2 ) ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE ( 2011/2 ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

BANKALARCA YILLIK FAALİYET RAPORUNUN HAZIRLANMASINA VE YAYIMLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 1

BANKALARCA YILLIK FAALİYET RAPORUNUN HAZIRLANMASINA VE YAYIMLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 1 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARCA YILLIK FAALİYET RAPORUNUN HAZIRLANMASINA VE YAYIMLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 1 (1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi

Detaylı

SUNUŞ. Dr. Recai AKYEL Sayıştay Başkanı

SUNUŞ. Dr. Recai AKYEL Sayıştay Başkanı Sunuş SUNUŞ Anayasamıza göre Sayıştay, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Devletin gelir, gider ve mallarını denetleyen, sorumluların hesap ve işlemlerini yargılama yoluyla kesin hükme bağlayan bir kurumdur.

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu üst yönetici tarafından cevaplandırılmak üzere hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu üst yönetici tarafından cevaplandırılmak üzere hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII ONDOKUZ MAYIIS ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. Sayıştay Başkanlığı

T.C. Sayıştay Başkanlığı T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII JJANDARMA GENEL KOMUTANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 1 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

2013 YILI İÇ DENETİM PROGRAMI

2013 YILI İÇ DENETİM PROGRAMI 2013 YILI İÇ DENETİM PROGRAMI 1-GİRİŞ 2013 yılı İç Denetim Programı; 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun, bu kanuna dayalı olarak yürürlüğe giren yönetmelikler,

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII MUSTAFA KEMAL ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; İstanbul

Detaylı

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇERİK METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI DÜZENLİLİK DENETİM RAPORU METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI PERFORMANS DENETİM

Detaylı

Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir.

Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir. Belediye bütçesi 5393 sayılı belediye kanunu; MADDE 61.- Belediyenin stratejik plânına ve performans programına uygun olarak hazırlanan bütçe, belediyenin malî yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve

Detaylı

YENİ SAYIŞTAY KANUNU YAYIMLANDI

YENİ SAYIŞTAY KANUNU YAYIMLANDI Sirküler Rapor 20.12.2010 / 135-1 YENİ SAYIŞTAY KANUNU YAYIMLANDI ÖZET : 3/12/2010 tarihli ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 21/2/1967 tarihli ve 832 sayılı Sayıştay Kanunu ek ve değişiklikleri Geçici

Detaylı

MALİ TAKVİM OCAK. - Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) ayrıntılı harcama programı vizeleri yapılır.

MALİ TAKVİM OCAK. - Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) ayrıntılı harcama programı vizeleri yapılır. MALİ TAKVİM OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin usul ve esasların

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU MUHASEBAT KONTROLÖRLERİ DERNEĞİ Yayın No: 34 AÇIKLAMALI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU Yazarlar M. Sait ARCAGÖK Baki KERİMOĞLU Mesut HASTÜRK Hamdi GÜLŞEN Mehmet KOÇDEMİR Ankara, 2015 Bu kitabın tüm

Detaylı

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Temmuz 2015 - ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ.... 1 I - OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ

Detaylı

Faaliyet Raporları Hazırlama Broşürü

Faaliyet Raporları Hazırlama Broşürü Faaliyet Raporları Hazırlama Broşürü Maliye Bakanlýðý Faaliyet Bu broşür; Birim Faaliyet Raporları ile Bakanlık Faaliyet nun 5018 sayılı Kanunun lafzı ve ruhuna uygun biçimde saydamlık ve hesap verebilirliği

Detaylı

BEKAD Bilişim Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği

BEKAD Bilişim Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği BEKAD Bilişim Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği www.bekad.org Erkan KARAARSLAN SAYIŞTAY DENETİMİ SAYIŞTAY DENETİMİNİN KAPSAMI Düzenlilik Denetimi Performans Denetimi www.erkankaraarslan.org SAYIŞTAYIN

Detaylı

KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSU) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSU) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSU) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TÜRK STANDARTLARII ENSTİİTÜSÜ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII AİİLE VE SOSYAL POLİİTİİKALAR BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

Kanun No. 6085 Kabul Tarihi: 3/12/2010

Kanun No. 6085 Kabul Tarihi: 3/12/2010 SAYIŞTAY KANUNU Kanun No. 6085 Kabul Tarihi: 3/12/2010 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamuda hesap verme sorumluluğu ve

Detaylı

FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU

FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU Öncelik 6.1 Yeni Türk Ticaret Kanununun kabul edilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 6.1.1 1 68/151/AET, 2003/58/AT, Türk Ticaret Kanunu 1 AB şirketler hukuku mevzuatının sermaye

Detaylı

MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINI UYGULAYACAK ŞİRKETLERE İLİŞKİN KURUL KARARI YAYIMLANDI

MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINI UYGULAYACAK ŞİRKETLERE İLİŞKİN KURUL KARARI YAYIMLANDI Sirküler Rapor 19.11.2012/195-1 MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINI UYGULAYACAK ŞİRKETLERE İLİŞKİN KURUL KARARI YAYIMLANDI ÖZET : Kamu Gözetimi Muhasebe

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII MESLEKİİ YETERLİİLİİK KURUMU 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI KAYSERİ MELİKGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı;

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 12 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28763 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL ŞİŞLİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII ÇUKUROVA ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. Aralık/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr http://www.sayistay.gov.tr Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu

Detaylı

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİİ ENSTİİTÜSÜ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı