Kan Grup Antijenleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kan Grup Antijenleri"

Transkript

1 İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Herkes İçin Transfüzyon Tıbbı Sempozyum Dizisi No: 44 Mayıs 2005; s Kan Grup Antijenleri Dr. Hülya Bilgen ABO kan grup an tijenlerinin tanımlanması güvenli transfüzyon konusunda atı lan en önem li adımlardan birisidir. Yapılan çalışmalar kan hücrelerinde membranla ilişkili pek çok yapı nın antikor yanı t ı oluşturabilecek antijenik özellikleri olduğunu göstermiştir. Günümüzde serolojik olarak tanımlanmış kan grup antijenlerinin sayı sı 600 den faz ladır. Bu an ti jen le rin bü yük bir bö lümü birbirleri ile iliş ki li olup kan grup sis tem le ri ni oluştururlar ve 2004 yı l ı itibari ile Uluslarası Kan Transfüzyon Derneği ISBT ta ra fından onaylanmış 29 kan grup sistemi bulunmaktadır. Bir çok kan grup sisteminin biyokimyasal yapı sı bugün artık belirlenmiştir. Bunların ABH, Le wis, P ve I kan grup an ti jen le ri gi bi bir kıs mı kar bon hidrat ya pı sındadır. Bu grup la ra ait oli go sak ka rit an ti jen ler ya li pit mo leküllerine bağlanarak glikosfingolipitler veya polipeptidlere bağ la na rak da gli kop ro te inler şeklinde membranlarda ve ayrıca solubl-çözünmüş ola rak da vü cut sı vılarında bulunabilirler Karbonhidrat antijenlere kar şı ge li şen immün yanıt ti mus dan ba ğımsızdır. Bu mul ti va lan kar bon hid rat ya pı sındaki antijenler direkt olarak B lenfositlerden antikor sentezletebilirler. Timus ba ğımsız bu im mün ya nıt, kla sik olarak immunglobulin M (IgM) tipi antikor olu şumuna neden olmaktadır ve geli şen bu an ti kor la ra izo he mag lü ti nin adı verilmektedir. Karbonhidrat kan grup antijenlerine kar şı ba zan yük sek tit re de IgG ti pi an tikorlar da olu şabilmektedir, ancak bu ko nuda bilinenler çok ye terli de ğildir. Protein yapı sın da ki Rh, MNS, Kell, Lut he ran, Kidd, Duffy, Xg kan grup antijenlerinin kimyasal yapıları ile il gili bilinenler karbonhidrat yapı sındakilerle kıyaslandı ğında görece olarak daha azdır. En tipik özellikleri timus a ba ğımlı im mün ya nıt oluşturmaları dır. Antijen spesifik helper T lenfositler aracı lı ğı ile B lenfositlerinden IgG yapı sında antikor yapılmasına neden olurlar. Bu IgG tipi antikorlar genelde ekstravasküler hemolize neden olmaktadırlar. 55

2 Hülya Bilgen Diego, Colton, Er gibi kan grup sistemlerinin ise biyokimyasal yapı sı ha len yeterince bilinmemektedir. ABO KAN GRUP SİS TE Mİ ABO sis te mi ne ait an ti jen ler, memb ran an ti jen le ri ola rak erit ro sit ve trombo sit le rin yü ze yin de, vas kü ler epi tel hüc re le ri, in tes ti nal, ser vi kal ve me me bezi epitel hücrelerinde ayrıca çözünmüş hal de de plas ma, tük rük, süt, id rar ve feçesde bulunurlar. Bu gurubun bir di ğer özel li ği ni de erit ro sit yü ze yin de bulunmayan antijenlere kar şı serumda kuvvetli reaktif antikorların var lı ğı oluşturmaktadır. Bu iki ka rekter ABO sistemini transfüzyon ve doku naklinin en önemli antijenleri yapmaktadır. Buna ek olarak serumdaki bu antikorların tesbit edilebilmesi prensibine dayanarak reverse gruplamanın da ya pılabildi ği tek kan grup sis te mi ni oluşturmaktadır. ABO sisteminde A, B, H olmak üzere üç antijen bulunmaktadır. Bunlardan H an ti je ni nor mal de hem A, B hem de O kan grup la rı nın tümünde bulunur ve A ile B an ti jen le ri için ta şı yı cı bir mo le kül ola rak ta nımlanır. ABO sis te mi ne ait bu an ti jen ler; 1) H ve h ; 2) A1,A2,B ve O; 3) Se ve se olarak en az üç gen böl gesi tarafın dan kont rol edil mek te dir ve her bir gen böl ge si birbirinden ba ğımsızdır. ABH antijenlerinin sekresyonlarda bulunması sek re tör gen ta ra fından kontrol edilmektedir. Çözünebilir ABH antijenleri populasyondaki bireylerin %80 inde gösterilebilir ve bu bireylere sekretor denilmektedir. Bu geni se/se şeklinde bulunduran ve bireylerin %20 sini oluş tu ran la rın sekresyonlarında ise ABH antijenleri yoktur ve bu bi reylere non-sekretör denilmektedir. ABH Sis te mi nin An ti je nik Var yant la rı ABH sisteminin en dikkat çekici varyantı Bombay fenotipidir. Bunlar fenoti pik ola rak O gu ru bu, non sek re tör bi rey le re ben zer ler. An cak erit ro sit le ri nin yü zey le rin de H an ti je ni yok tur ve se rum la rında yüksek titrede anti-h antikorları bulunmaktadır. Ba zı bi rey ler de ak tif A ve B ge ni ol ma sına rağmen taşı y ı cı H antijen molekülü tamamlanmamış ol du ğundan enzim sentezlenemez ama bu bi rey ler de ki A ve ya B gen le ri bir son ra ki je ne ras yo na ak ta rılabilmektedir.böy le ce O gu ru bu - Bom bay fe notipi ebeveynlerden A veya B gu rubu çocuklar meydana gelebilmektedir. Bazı bireylerde ise eritrosit yüzeyinde ABH antijenleri olmamasına rağmen sekresyonlarda ABH antijenleri saptanabilmektedir. Bu bi reyler fonksiyo- 56

3 Kan Grup Antijenleri nel H tip 1 glikozil transferaz sentezlerken tip 2 transferaz sentezleyemezler. Bu fenotipe de Para-Bombay adı verilmektedir ABH sisteminde A ve B antijenlerinin zayıf antijenik varyantları da bu lunmaktadır. Bu var yant lar içe ri sin de en önem li si A2 sub gu ru bu dur. Mo le kü ler farklı lıklar konusu tam aydınlatılamamış t ır, an cak an ti je nik yön den hem ka litatif hem de kantitatif farklı lıkların ol du ğu dü şünülmektedir. Serumlarında an ti-a1 bu lu nan bi rey ler de bu ya nı t ın nedeni kalitatif farklı lıktır. A1 ve A2 arasındaki en te mel serolojik farklı lık ise an ti-a1 ile re ak si yon ye te nek le ri dir. A1 ve A2 ara sındaki temel farklı lıklar Tablo 1 de gösterilmektedir. Tab lo 1. A1 ve A2 eritrositleri arasındaki temel farklılıklar Farklılık A1 A2 Kantitatif Anti-A (Zayıf,dilue) Antijenik bölge adult yenidoğan Kantitatif Anti-A1 Pozitif Negatif Serumda anti-a1 varlığı Yok Bulunabilir Antijenik determinant Tip 1 ve 2 zincirleri Tip 2 zincirleri Aa, Ab, Ac, Ad Sadece Aa, Ab N-asetil galaktozamil Max. ph 6 Max. ph 7 ABO Sis te mi ne Ait An ti kor lar ABO sis te me ait ge lişmiş antikorlar; do ğal ve im mun ol mak üze re iki grup ta in ce le nir ler. Her iki tip de im mü ni zas yon so nu cu oluşmaktadır. Do ğal anti-a ve anti-b antikorları ge nel lik le IgM, im mün an ti-a ve an ti-b an ti kor la rı ise IgG ya pı sındadır ve en faz la sıklıkla fetal-maternal hemoraji sonucunda gelişmektedirler. Do ğal ge li şen antikorlarda immünojen, muhtemelen bakteriyel kaynaklı dır. Florada bulunan bakterilerle kan grup antijenleri arasında benzerlik bulunmaktadır. Bu bakterilere kar şı ge li şen IgM ya pı sındaki antijenlerin izohemaglutinin olarak tanımlanan doğal antikorları oluşturdu ğu dü şünülmektedir. O gurubundaki bireylerin serumlarında bulunan anti-a,b antikorları; hem A, hem de B ti pi erit ro sit ler le ag lu ti nas yon ver se de ad sorb si yon tek nik le ri ile A ve B ola rak ayırt edi le mez ler. A hüc re le ri ile re ak si yo na so ku lan se rum lardan el de edi len elu ate ler ile ye ni den test ya pıldı ğında yalnızca A antijene sa hip hüc re ler ile ire ak si yon ver me le ri bek le nir ken, ye ni den hem A hem de B 57

4 Hülya Bilgen hüc re le ri ile re ak si yon ver dik le ri gö rü mek te ve A ve ya B gu ru bu sek re tor la rın tükrükleri bu antikorun hem A hem de B aktivitesini inhibe edebilmektedir. Anti-A1 antikorları, A1 hüc re le ri ile re ak si yon ve rir ve B, O, A2, A2B değişik oranlarda Ax kan grup la rındaki ki şilerin serumlarında bulunabilirler. Anti-H antikorları, O hüc re le ri ile çok kuv vet li ag lu ti nas yon oluştururken, A2 ve A3 hüc re le ri ile da ha za yıf aglutinasyon oluştururlar. En zayıf aglutinasyon ise A1 ve A1B hüc re le ri ile oluşmaktadır. Anti-H bombay tipi (Oh) kan gurubu olan ki şilerin serumlarında bulunur. ABO sistemine ait bu antikorla- Tab lo 2. ABO sistemine ait antikorlar Antikor Serum Diğer Grup İnsidans Özellik Kaynaklar Anti-B A %100 Sıklıkla IgM Colostrum IgA Titre 1:8-512 Tükrük IgA Anti-A,B O, Oh %100 Sıklıkla IgG Ax, A3 ile reak. Anti-A B %100 Sıklıkla IgM Titre 1: Anti-A1 A2B %22-35 Az sayıda A2 ile absorbe A2 %1-8 transfüzyon O ve B serumu Ax Çoğunlukla reaksiyonu Anti-H Oh %100 H maddesi A1, Bazan ile inhibe olur A1B, rın temel özellikleri Tablo 2 de gösterilmektedir. LEWIS SİSTEMİ Lewis antijenleri diğer dokularda, muhtemelen intestinal epitelde sentez edil mek te ve da ha son ra erit ro sit yü ze yi ne ab sor be ol mak ta dır. Le wis ve ABH antijenleri yakın ilişkide olup, Le geni (*1-4) fukosiltransferazı kodlamaktadır. Lewis sisteminin antikorları, an ti-le(a) ve an ti-le(b) do ğal antikorlar olup, IgM ya pı sındadırlar. Anti-Le(a) ya bağ lı hemolitik transfüzyon reaksiyonu bildirilmiş tir an cak IgM ya pılarından dolayı plasentayı geçemedikleri için yenidoğan hemolitik hastalı ğı oluşturamamaktadırlar. Serumdaki Lewis maddeleri invitro olarak tiplendirmede ve invivo olarak da transfüzyon sırasında 58

5 Kan Grup Antijenleri Tab lo 3. Lewis fenotipleri Fenotip Sıklık (%) Gen Durumu Le(a+b-) 22 Le, H, sese/le, hh, sese, Le, hh, Se Le(a-b+) 72 Le, H, Se Le(a-b-) 6* lele, H, Se/lele, H, sese, lele, hh, Se/lele, hh,sese Le(a+b+) ** *Siyah ırkta %22 **Bazen infant ve küçük çocuklarda karşılaşılabilir,sonradan Le(a-b+) olur. antikorları nötralize edebilirler. Ii SİS TE Mİ Ii antijenleri oligosakkarit yapı sındadırlar, araları nındaki en belirgin fark I antijeni dallanma gösterirken i nin dallanma göstermemesidir. I antijeninde dallanmayı sağlayan Zz genleridir. Fetal ve kord eritrositleri fazla miktarda i ve az mik tar da I bu lun du rur ken do ğumu izleyen ilk 18 aylık sü re de du rum I lehine hızla deği şir ve ye tişkinlerde I antijen miktarı fazla bulunur. I antijeni sadece eritrositlerin yüzeyinde değil ay nı za man da tük rük, süt ve vü cut sı vılarında da bulunmaktadır. Anti-I antikoru dallanmış, anti-i ise dallanmamış oligosakkarite kar şı ge lişmiştir. Anti-I nadiren alloantikor sıklıkla da otoantikor olarak bulunmakta olup, Mycoplasma pneumoniae infeksiyonlarından sonra yüksek titrede Anti- I alloantikorları olu şabilmektedir. P SİS TE Mİ Biyokimyasal olarak P sistemi ABH ve Ii sistemleri ile ilişkilidir en mutad fenotipleri PI ve P2 dir ve P antijenleri sistem gli kos fin go li pit üze rin de su nulur. Tümünde olmasa da Anti-P1 sıklıkla P2 fenotipindeki ki şilerde bulunmaktadır. Genellikle so ğukta reaksiyon veren IgM yapı sındaki antikorlar olup farklı tek nik ve fark lı ısılarda reaksiyon verebilirler. Bazan hemolitiktirler ve geniş ısı ara lıklarında reaksiyon verebilen bazı an ti-p1 an ti kor la rı trans füz yon re aksiyonları na da ne den ola bi lir ler ama IgM ya pı sında olduklarından yenidoğan hemolitik hastalı ğına neden olamazlar. Otolog anti-p antikorları paroksismal so ğuk hemoglobinürili hastalarda bulunmaktadır ve genellikle IgG yapı sındadır. Bu antikorlar 4º C da komplemanı bağ lar ve 37º C da ise erit ro sit li zi si ne neden olabilirler. Bu durum bifazik hemoliz olarak bilinmektedir. Anti- PP1Pk (Tja) ti pi IgG an ti kor da ima he mo li tik tir ve hem trans füzyon sonrası 59

6 Hülya Bilgen hem de ye ni do ğan hemolitik hastalı ğında varlıkları gösterilmiştir. RH SİS TE Mİ Macacus Rhesus maymunlarından alınan eritrositlerin tav şanlara verilme si ile el de edi len an ti se ru mun in san la rın %85 inin erit rositlerini aglutine etti ğini ilk gösteren Landsteiner ve Wiener dır ve bu antijene de Rh antijeni denilmiştir. Daha sonra bunun A ve B antijenlerinden sonra en yük sek antijeniteye sahip, D antijeni oldu ğu an la şılmış tır. Rh An ti jen le ri Rh sis te mi en komp leks erit ro sit an ti jen sis tem le rin den bi ri si dir. Kırkın üzerinde allel ve varyant ta nımlanmış t ır. Ancak üç allel gen çifti tarafından yönetilen antijenler en önem lileridir. Antijenlerin isimlendirilmesi için de Fisher-Race, Wiener ve Rosenfield (sayısal) olarak üç farklı sistem kullanılmaktadır. Bazı Rh antijenleri ve populasyonda görülme sıklıkları Tab lo 4 de gös te ril- Tab lo 4. Bazı Rh antijenlerinin populasyonda görülme sıklığı Fisher-Race Wiener Sayısal Sıklık (%) D Rho Rh1 85 C Rh Rh2 70 E Rh Rh3 30 c hr Rh4 80 e hr Rh5 97 f(ce) hr Rh6 64 Ce rhi Rh7 69 Cw rhwl Rh8 2 mektedir. Da ha ko lay ve an la şı lır ol du ğu için yay gın olarak Fisher-Race isimlendirilmesi kullanılmaktadır. Bu üç al lel ge ni ve ya izo an ti jen le ri Cc, Dd, Ee ola rak isimlendirilmiştir. Bu genlerin sekiz de ği şik bir le şim le ri ile se kiz fark lı hap lotip (gen komp lek si) olu şabilmektedir. Se erum da C, c, E, e ve D an tijenlerine kar şı ge lişmiş antikor gösterilebilirken, yalnız ca d an tijeni ne kar şı an tikor gösterilememiştir. Ancak D antijeni nin gösterilemediği du rum lar da d an ti je ni nin var ol du ğu ka bul edilmektedir. En sık rast la nan 11 fe no tip ve her fe no tip te en sık kar şılaşılan 60

7 Kan Grup Antijenleri Tab lo 5. Sık raslanan Rh fenotip ve genotipleri Antiserumlarla reaksiyon Fenotip Genotip D C c E e DCcEe DCe/DcE DCe/dcE dce/dce dce/dce DCce DCe/Dce DCe/dce DcEe DcE/Dce DcE/dce DCe DCe/DCe DCe/dCe DCEe DCe/DCE DcE DcE/DcE DcE/dcE DCcE DcE/DCE Dce Dce/Dce Dce/dce dce dce/dce dcce dce/dce dcee dce/dce genotipler Tablo 5 de gösterilmektedir. Rh sis te min de en güç lü an ti jen D ol du ğu için, an ti-d ile ag lu ti ne olan erit rositlere Rh pozitif,aglutine olmayanlara ise Rh ne gatif denilmektedir. Rh negatif ki şilerin %70 inde bir ünite Rh pozitif kan verilmesinden sonra anti-d antikorları oluşmaktadır. D an ti je ni her za man güç lü re aksiyon vermeyebilmektedir. Stratton 1946 yı l ında zayıf D antijeni ta şıyan eritrositleri göstermiş ve bu antijenik yapı y ı Du ola rak ta nımlamış t ır. Ar gall ın 1953 yı lında Rh pozitif bir ki şide gösterdiği Anti-D antikor D-varyant antijeni olarak isimlendirilmiş ve 1953 yı lında Moore un önerisi doğrultusunda Du antijeni yerine zayıf-d antijeni tanı mı kabul edilmiştir. Zayıf-D ve Varyant-D ile ilgili olarak: 1- Za yıf veya varyant D antijeninin, Rh negatif bir ki şide antikor yanı t ı oluşturabilirli ği, 2- Za yıf ve ya var yant D antijeni ta şıyan fetus Rh negatif anneyi immünize edilebilirli ği, 3- Za yıf ve ya varyant D antijeni ta şıyan bir alı cıya Rh pozitif kan ve rilirse antikor yanı t ı nın olu şabilirli ği ve 4- Za yıf veya varyant D antijeni ta şıyan annenin Rh pozitif 61

8 Hülya Bilgen fe tus ile im münize edilebilirliği gibi soruların ya nıtları ve kli nik önem leri halen tartışmalı dır. An cak var yant D an ti je nin de ek sik an ti je nik epi top la rın varlı ğı, ola sı lık dü şük de ol sa an ti kor ya nı t ı için gerekli zemini oluşturdu ğundan bu bi rey le re kan ban ka cı lı ğı yönünden yakla şım önem li dir. Bu ne den le hem do nör hem de alı cılarda iki yüksek aviditeli monoklonal anti-d ile gruplama yapılması ay rıca donörlerde DVI - varyantı nın gösterilebilmesi ve yan lış negatif kayıt olmaması için po lik lo nal IgG ti pi an tiserum kullanılması öne rilmektedir. Rh An ti kor la rı Rh antikorları an ti-cw ve an ti-e gi bibazı istisnalar dı şında (immün orijinli IgG ya pı sında antikorlardır ve intravasküler hemoliz oluşturmazlar. IgM ya da IgA ti pi Rh an tikorları nadirdir. Varlıkları en iyi ola rak al bu min, en zim ve Co ombs test le ri ile gös te ri lir ler. Trans füz yon ön ce si ru tin ola rak ta ran dı ğı için en çok fetal-maternal hemoraji sonucu oluştukları kabul edilmektedir. D antijeni dozaj (düzeye bağ lı reaksiyon farklı lı ğı) göstermez, ancak anti- C, an ti-c, an ti-e ve an ti-e an ti kor la rı sıklıkla dozaj göstererek, homozigot hücrelerle heterozigot hücrelere göre daha kuvvetli aglutinasyon oluştururlar. KELL KAN GRUP SİS TE Mİ Kompleks bir kan grup sistemidir.bu sisteme ait antijenlerin biyokimyası Tab lo 6. Kell sistemine ait antijen ve fenotiplerin sıklığı Antijen Sıklığı(%) Fenotip Sıklığı (%) K 9.0 K+k- 0.2 k 99.8 K+k+ 8.8 K-k Kpa 2.0 Kp(a+b-) <0.1 Kpb >99.9 Kp(a+b+) 2.0 Kp(a-b+) 98.0 Jsa <0.1 Js(a+b-) <0.1 Jsb >99.9 Js(a+b+) <0.1 Js(a-b+) >99.9 henüz yeteri kadar anla şılamamış tır. Kell sistemine ait antijenler ve fenotiplerin sıklı ğı Tablo 6 da gösterilmektedir. Kell antikorları in vit ro ola rak Co ombs tes ti ile gös te ri lir ler ve or tam da 62

9 Kan Grup Antijenleri enzimlerin varlı ğı reaksiyonun şiddetini arttırmaz. Hemolitik transfüzyon reaksiyonları ve ye ni do ğan hemolitik hastalı ğı oluşturabilirler. Kell sistemine ait an ti jen ler, A ve B an tijeni hariç tutuldu ğunda, D antijeninden sonra antijenitesi en kuvvetli yapılardır. DUFFY SİSTEMİ Duffy sis temine ait antijenlerin sıklı ğı beyaz ve siyah ırklarda belirgin Tab lo 7. Duffy sistemine ait antijen ve fenotiplerin sıklığı Fenotip Sıklığı (%) Antijen Sıklığı (%) Beyazlar Siyahlar Beyazlar Siyahlar Fy (a+b-) 17 9 Fya Fy (a+b+) 49 1 Fy (a-b+) Fyb Fy (a-b-) - 68 farklı lık gös te rir. Be yaz lar da Fya ve Fyb ola rak iki al le lik gen bu lun mak ta dır (Tablo 7). Siyahlarda ise bu genlere en azından Fy4 eklenmiştir. Fenotipik olarak Fy (a-b-) olan ki şilerin eritrositleri sıtma etkenlerinden Plasmodium vivax ın infeksiyon oluşturmasına dirençlidir. Kan bankaların da en çok kar şılaşılan Duffy sistemine ait antikorlar Anti- Fya ve An ti-fyb dir. İmmün orijinli olan bu antikorlar IgG sı nı fındandır ve hem hemolitik transfüzyon reaksiyonların da hem de ye ni do ğan he molitik hastalı ğında bulunabilirler. KIDD SİS TE Mİ Di ğer kan grup la rında olduğu gi bi çok sa yıda antijeni olmayan bir sistemdir. Jka ve Jkb ol mak üze re iki al le lik gen var dır. Üçün cü gen ise Jk 3 genidir. Kidd sisteminin antijenlerini Jka, Jkb ve JkaJkb oluşturmaktadır. Lökosit ve trom bo sit ler de bu lun maz lar. Jk(a-b-) fe no ti pi çok na dir ola rak gö rül mek te ve her iki ebe veyn den alı nan si lent al lel Jk gen ile açık lan mak ta dır. Anti-Jka ve anti-jkb antikorları IgG ya pı sın da olup Co ombs tes ti ile gösterilebilen antikorlardır. Sıklıkla dozaj gösterirler ve saptanmaları için de en zim ile mu amele edilmeleri gerekebilmektedir. Kidd antikorlarına bağ lı 63

10 Hülya Bilgen transfüzyon reaksiyonları ve ye ni do ğan hemolitik hastalı ğı ise çok sık ola rak görülmemektedir. LUTHERAN SİSTEMİ Lutheran antijenlerinin tam yapı sı yeteri kadar bilinmemektedir. En az 17 Lutheran antijeni bulunmaktadır (Tablo 8). Lutheran antikorları çok az sa yıda Tab lo 8. Sık raslanılan Lutheran fenotipleri Fenotip Sıklık (%) Lu(a+b-) 0.1 Lu(a+b+) 6.7 Lu(a-b+) 93.2 Lu(a-b-) çok nadir olguda transfüzyon reaksiyonu ve ye nidoğan hemolitik hastalı ğına neden olabilmektedir. MNSs SİS TE Mİ Tab lo 9. MNSs sisteminin fenotipleri Anti Serumlarla reaksiyon Fenotip Olası Genotip M N S s U + - M MM + + MN MN SU SSU,SSuU SsU SsU su ssu,ssuu S-s-U- SuSuU S-s-U SuSuU+ MN antijenleri eritrosit membranın da 131 ami no asit ve 16 oli gosakkaridden olu şan glycophorin A üzerinde bulunmuşlardır. An ti-m ve an ti-n an tikorları serumda doğal olarak bulunan IgM yapı sın- 64

11 Kan Grup Antijenleri da antikorlardır. An ti-s ve an ti-s sıklık la, an ti-u ise da ima IgG ya pı sındadır. Anti-M ve anti-n asit ph da daha iyi reaksiyon vermektedir. Anti-M, anti-n ve anti-s nin aglutinasyon güçleri enzimle muamele edilmiş eritrositlerle azalmaktadır. An ti-s ve an ti-u IgG ya pı sında olduğu için optimal reaksiyon ısıları 37ºC, Anti-M ve anti-n antikorları ise 37º C ın al tında aglutinasyon oluşturmaktadırlar. Bunlar nadiren IgG ya pı sında olabilirler ve nadiren de yenidoğan hemolitik hastalı ğına neden olabilirler. Ancak bu olgulardaki hemolitik hastalık çok ağır seyredebilir. Anti-S, anti-s ve anti-u ya bağ lı transfüzyon reaksiyonları ve ye ni do ğan hemolitik hastalı ğı da bildirilmiştir. Dİ ĞER KAN GRUP AN Tİ JEN LE Rİ Tab lo 10. Diğer kan grup antijenleri Di ğer kan grup an tijenlerine ilişkin bazı kısa bilgiler Tablo 10 da özetlenmektetir. KAYNAKLAR 1. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kursu VII, Transfusion Service Procedure Manual. Houston, TX: The University of Texas M. D. Anderson Cancer Center, Cullough J.Mc, Transfusion Medicine, 2nd edition: , Daniels G. Human Blood Groups,2nd ed.,cambridge, MA: Blackwell Science, P.Learoyd and R. Knight, BBTS An Introduction to Blood Transfusion Science and Blood Bank Practice, Acar S. N. Kan Grup antijenleri ve antikorları: Klinik Gelişim, 14 :14-21, Standards for blood banks and transfusion services, 21st ed. Bethesda, MD: American Association of Blood Banks, , ,

12 9.

Kan Grubu Sistemleri ve Uygunluk Testleri. Prof.Dr.Ziya Bayraktaroğlu Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi

Kan Grubu Sistemleri ve Uygunluk Testleri. Prof.Dr.Ziya Bayraktaroğlu Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Kan Grubu Sistemleri ve Uygunluk Testleri Prof.Dr.Ziya Bayraktaroğlu Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi 23 kan grup sistemi 250 kan grup antijeni Duffy,Rhesus,MNS,Lutheran,Kell, P,Lewis,KIDD,Diego,Cartwright,Xg,Scannia,

Detaylı

Prof Dr Davut Albayrak. Ondokuz mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi KAN MERKEZİ VE ÇOCUK HEMATOLOJİ BÖLÜMÜ SAMSUN KMTD KURS-2012

Prof Dr Davut Albayrak. Ondokuz mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi KAN MERKEZİ VE ÇOCUK HEMATOLOJİ BÖLÜMÜ SAMSUN KMTD KURS-2012 Prof Dr Davut Albayrak Ondokuz mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi KAN MERKEZİ VE ÇOCUK HEMATOLOJİ BÖLÜMÜ SAMSUN KMTD KURS-2012 KAN GRUBU ANTİJENLERİ Kan grubu kırmızı kan hücrelerinin üzerinde bulunan ve

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

Prof Dr Davut Albayrak Ondokuz mayıs üniversitesi Tıp Fakültesi Kan merkezi Ve çocuk hematoloji BD -Samsun

Prof Dr Davut Albayrak Ondokuz mayıs üniversitesi Tıp Fakültesi Kan merkezi Ve çocuk hematoloji BD -Samsun Prof Dr Davut Albayrak Ondokuz mayıs üniversitesi Tıp Fakültesi Kan merkezi Ve çocuk hematoloji BD -Samsun İNDİREKT COOMBS TESTİ ANTİKOR ARANAN PLAZMA + %5 LİK YIKANMIŞ KIRMIZI KAN HÜCRESİ EKLE FAB UÇLARI

Detaylı

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Bu broşürü size ulaştıran: www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Yaşamaya yeniden başlamak İndeks Önsöz...4 İlk Uygulama...5 Gögüs Protezinin Seçimi...6 Slikon Protezler...8 Bakım...9 Lenfödem...10

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

İMMÜNOHEMATOLOJİK TESTLER

İMMÜNOHEMATOLOJİK TESTLER Klinik mikrobiyoloji uzmanının sorumluluğunda kan hizmet birimleri İMMÜNOHEMATOLOJİK TESTLER Dr.A.Esra KARAKOÇ S.B.Ankara EAH TKMTD, TKV KLİMUD-EGE Sürekli Tıp Eğitimi, Sürekli Mesleki Gelişim Etkinliği,

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26 ÜRESE AYNAAR BÖÜ 6 ODE SORU DE SORUARN ÇÖZÜER d d noktası çukur aynanın merkezidir ve ışınlarının izlediği yoldan, yargı doğrudur d noktası çukur aynanın odak noktasıdır d olur yargı doğrudur d + d + dir

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

Kan Gruplarının Saptanması

Kan Gruplarının Saptanması İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Herkes İçin Transfüzyon Tıbbı Sempozyum Dizisi No: 44 Mayıs 2005; s. 67-85 Kan Gruplarının Saptanması Dr. Hülya Bilgen Eritrosit antijenleri

Detaylı

ANTİKOR TARAMA VE TANIMLAMADA SORUNLAR. L. Tufan KUMAŞ

ANTİKOR TARAMA VE TANIMLAMADA SORUNLAR. L. Tufan KUMAŞ ANTİKOR TARAMA VE TANIMLAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR L. Tufan KUMAŞ Tarihçe 1901, Landsteiner Tarihçe 1907, Ludwig Hektoen Homolog transfüzyon, bazı özel durumlarda, kan verilen kişinin damarlarında aglütinasyona

Detaylı

Din İstismarı Üzerine

Din İstismarı Üzerine ARAŞTIRMA VE İNCELEME Din İstismarı Üzerine Prof.Dr. Hüseyin CERTEL a a Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Din Psikolojisi AD, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Isparta Ge liş Ta ri hi/re

Detaylı

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ. 99 98 9 ( ).( ).( ) ( ).( ).( ) = = = 00 00 ( ).. + bulunur. 5. a b+ = 0 ise b a b + = 0 ve b 0 ol ma lı b dir. a. + 0 ol ma lı a 0 a. A). = ise ( ) = B). = ise ( ) =

Detaylı

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 0 KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I. 8 ( 3 + ) A) 7 B) 8 C) 9 D) 0 E) 6. 3! 3 ( 3 3)": ( 3) A) B) 0 C) D) E) 3. 7 3. + 5 A) 6 B) 7 C) 8 D) 0

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz Yayımlayan YAPI-ENDÜSTRİ MERKEZİ The Building Information Centre, Istanbul Hazırlayan YEM ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ (YEMAR) Yapı Bilgi Merkezi Bölüm Yöneticisi BİRGÜL YAVUZ YEM Araştırma Sorumlusu ANIL KAYGUSUZ

Detaylı

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz.

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. 01-10 NÜHAL: 01-10 NÜHAL 03.09.2008 12:46 Sayfa 1 De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. Alfa 166nız, Al fa Ro meo ya öz gü; gü ven lik, kon for ve sü rüş mem nu

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 5 BÖÜ RENER 1 2 ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖÜERİ T aralığı yalnız, T aralığı ise yalnız kaynaktan ışık alabilir aralığı her iki kaynaktan ışık alabileceğinden, + ( + yeşil) = renkte görünür I II O IV III

Detaylı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 1. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Yrd. Doç. Dr. Cem BABADO AN (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi)

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ 1. a. b = 24 a. c = 0 a. d = 42 ortak çarpan a olduğu için a nın en büyük olması gerekir. 24, 0 ve 42 sayılarını bölen en büyük sayma sayısı 6 olduğundan a = 6 dır. 6. b

Detaylı

KAN GRUPLAMADA ILAŞILAN ILAN SORUNLAR

KAN GRUPLAMADA ILAŞILAN ILAN SORUNLAR IV. ULUSAL KAN MERKEZLERİ VE TRANSFÜZYON KONGRESİ KAN GRUPLAMADA KARŞILA ILAŞILAN ILAN SORUNLAR Dr. Meral SÖNMEZOS NMEZOĞLU Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Transfüzyon Merkezi KAN GRUP TERMİNOLOJ NOLOJİSİ

Detaylı

ANTİGLOBULİN TESTLER. Dr. Güçhan ALANOĞLU

ANTİGLOBULİN TESTLER. Dr. Güçhan ALANOĞLU ANTİGLOBULİN TESTLER Dr. Güçhan ALANOĞLU Tanımlar İnsan nsan globulinlerine karşı oluşan antikorlara Anti-Human Globulinler (AHG, AHG, antikorlara karşı gelişen en anti-antikor) antikor) Bu u antikorların

Detaylı

Cerrahpa şa Tıp Fakültesi Çocuk Sağ lı ğı ve Has ta lıkları Anabilim Dalı Adolesan. Adolesan Polikliniğinin Hasta Dağılımı

Cerrahpa şa Tıp Fakültesi Çocuk Sağ lı ğı ve Has ta lıkları Anabilim Dalı Adolesan. Adolesan Polikliniğinin Hasta Dağılımı İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Adolesan Sağlığı Sempozyum Dizisi No: 43 Mart 2005; s. 183-187 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Adolesan

Detaylı

Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde

Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde Doç.Dr. Bilal SAMBUR a a Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, ISPARTA Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. Bilal SAMBUR Süleyman Demirel

Detaylı

Hemşirelik Mesleğinin Erkek Üyelerine Toplumun Bakış Açısı

Hemşirelik Mesleğinin Erkek Üyelerine Toplumun Bakış Açısı ORİJİNAL ARAŞTIRMA Hemşirelik Mesleğinin Erkek Üyelerine Toplumun Bakış Açısı Seher ÜNVER, a Emine DİRİ, b İlker ERCAN c a Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği AD, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü,

Detaylı

Müslümanlıktan Hıristiyanlığa Geçişin Sebepleri Üzerine Sosyo-Psikolojik Bir İnceleme

Müslümanlıktan Hıristiyanlığa Geçişin Sebepleri Üzerine Sosyo-Psikolojik Bir İnceleme Müslümanlıktan Hıristiyanlığa Geçişin Sebepleri Üzerine Sosyo-Psikolojik Bir İnceleme Doç.Dr. Asım YAPICI a a Çu ku ro va Üni ver si te si İla hi yat Fa kül te si, Din Psi ko lo ji si ABD, ADANA Ya zış

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

CROSS-MATCH & DAT Testler/Problemler

CROSS-MATCH & DAT Testler/Problemler CROSS-MATCH & DAT Testler/Problemler Hazırlayan: Prof. Dr. Birol GÜVENÇ Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Bölge Kan Merkezi Sunan: Dr. S. Haldun BAL UludağÜniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

YENİ DOĞANLARDA VE GEBELERDE İMMUNOHEMATOLOJİK TESTLER: DAT, İAT VE ANTİKOR TANIMLAMA

YENİ DOĞANLARDA VE GEBELERDE İMMUNOHEMATOLOJİK TESTLER: DAT, İAT VE ANTİKOR TANIMLAMA YENİ DOĞANLARDA VE GEBELERDE İMMUNOHEMATOLOJİK TESTLER: DAT, İAT VE ANTİKOR TANIMLAMA Prof Dr Davut Albayrak Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kan Merkezi ve Çocuk Hematoloji BD-Samsun davutalb@omu.edu.tr KMTD-ANTALYA-2011

Detaylı

Alloantikor ve Otoantikor Tanı ve Transfüzyon Yaklaşımı. Dr. Yeşim Aydınok

Alloantikor ve Otoantikor Tanı ve Transfüzyon Yaklaşımı. Dr. Yeşim Aydınok Alloantikor ve Otoantikor Tanı ve Transfüzyon Yaklaşımı Dr. Yeşim Aydınok Sunum Planı Eritrosit alloimmunizasyonu ve otoantikorlarının klinik önemi Allo-antikor ve oto-antikorların laboratuvar tanısı Antikor

Detaylı

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

TORK. τ = 2.6 4.sin30.2 + 2.cos60.4 = 12 4 + 4 = 12 N.m Çubuk ( ) yönde dönme hareketi yapar. τ K. τ = F 1. τ 1. τ 2. τ 3. τ 4. 1. 2.

TORK. τ = 2.6 4.sin30.2 + 2.cos60.4 = 12 4 + 4 = 12 N.m Çubuk ( ) yönde dönme hareketi yapar. τ K. τ = F 1. τ 1. τ 2. τ 3. τ 4. 1. 2. AIŞIRMAAR 8 BÖÜM R ÇÖZÜMER R cos N 4N 0 4sin0 N M 5d d N ve 4N luk kuv vet lein çu bu ğa dik bi le şen le i şekil de ki gi bi olu nok ta sı na gö e top lam tok; τ = 6 4sin0 + cos4 = 4 + 4 = Nm Çubuk yönde

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Ayhan Kaya MORDEMİN GÜNCESİ WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Weşanên Serxwebûn: 83 Birin ci baskı: Kasım 1996 Kan daha da akacak, çünkü ülkemiz bizim kanımıza

Detaylı

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM SiyahMaviKýrmýzýSarý SARAYBURNU NDA TÖREN DÜZENLENECEK Buðday sarý altýn oldu/ 13 TE MAVÝ MARMARA UÐURLANDIÐI GÝBÝ KARÞILANACAK Belçika da 85 bin aile iflâs etti/ 7 DE Ambulansta kaçak sigara / 3 TE Trafiðe

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerleyiz. Dünya halklarýnýn devrime yürüdüðü bir dönemdeyiz. Mýsýr ve Tunus devrimlerinin etkileri hala devam ediyor. Emperyalist güçler Libya ya düzenledikleri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TIBBİ LABORATUVAR UYGUNLUK TESTLERİ 725TTT136

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TIBBİ LABORATUVAR UYGUNLUK TESTLERİ 725TTT136 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TIBBİ LABORATUVAR UYGUNLUK TESTLERİ 725TTT136 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Protezinizle İlk Dokunuş

Protezinizle İlk Dokunuş Protezinizle İlk Dokunuş Üst Ekstremite Protezleri Hakkında Bilmeniz Gerekenler indeks Bizim Ölçümüz İnsan 3 Kol Protezleri 4 Anatomi ve Tıbbi Terimler 5 Protez Tipleri 6 Elektronik El Sistemleri 8 Sensör

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

KAN GRUPLARININ SAPTANMASI. Dr. Güçhan ALANOĞLU Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Kan Bankası Isparta

KAN GRUPLARININ SAPTANMASI. Dr. Güçhan ALANOĞLU Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Kan Bankası Isparta KAN GRUPLARININ SAPTANMASI Dr. Güçhan ALANOĞLU Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Kan Bankası Isparta YÖNTEMLER 1. HEMAGLÜTİNASYON a. Lam (Slide) Yöntemi b. Tüp Yöntemi c.

Detaylı

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte SiyahMaviKýrmýzýSarý NÝN BOYUN GÖRÜÞÜLCK TRFÝK GÜVNLÝÐÝ BZI KUSUR TNIMLRI DÐÝÞTÝ RÇ MUYND TSLKLR HZIRLNDI ÝSTÝKLÂL MRÞI ÝÇÝN MSD Ha be ri say fa 3 te YNÝ DÖNM Ha be ri say fa 6 da LOGO Ha be ri 16 da YGR

Detaylı

SA TIŞ NOK TA SI. www.ot to bock.com.tr

SA TIŞ NOK TA SI. www.ot to bock.com.tr www.ot to bock.com.tr SA TIŞ NOK TA SI Te ker lek li San dal ye Kİ ME, Nİ ÇİN, NA SIL? www.ot to bock.com.tr Te ker lek li San dal ye; Ki me, ni çin, na sıl? İn deks Te ker lek li San dal ye de Otur mak.......................................

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES. G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R

DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES. G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R SUNUŞ Do kuz Ey lül Üni

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

sigorta BIRLIK ten Organ nakli ve

sigorta BIRLIK ten Organ nakli ve ISSN: 13057839 Ocak - Mart 2012 SAYI: 27 BIRLIK ten TÜRK YE S GORTA VE REASÜRANS fi RKETLER B RL YAYINIDIR Organ nakli ve sigorta Organ ve doku naklinde, hekimlerin verdikleri zarar nedeniyle ödemek zorunda

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ÖRNEK DENEME SINAVI - 4

EĞİTİM BİLİMLERİ ÖRNEK DENEME SINAVI - 4 Bu Bölümde Toplam 120 Soru Bulunmaktadır. Eğitim Bilimleri Testi için verilen toplam cevaplama süresi 150 dakikadır. (2,5 saat) 1 ve 2. so ru la r pa rag ra fa gö re ya n t la y n z. Bir gün or man da

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker Çetin Öner GÜLİBİK ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Roman Çeviren: Aslı Özer Resimleyen: Orhan Peker 26. basım Çetin Öner GÜLİBİK Resimleyen: Orhan Peker cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com Yayın Koordinatörü: İpek

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 182 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YE M N L MA L MÜ fia V R LER ODA LA RI YÖ NET ME L (21 fiu bat 1990 ta rih ve 20440 sa y l Res mi Ga ze te

Detaylı

SINAV YÖNETMELİĞİ GEREĞİ, UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR

SINAV YÖNETMELİĞİ GEREĞİ, UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 21 SINAV YÖNETMELİĞİ GEREĞİ, UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 398 SINAV YÖNETMELİĞİ GEREĞİ, UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 21 SI NAV YÖ NET ME L GE RE, UY GU LA MA DA D K KAT ED LE CEK KO NU LAR

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Doç. Dr. Ahmet ALTINDAĞ (Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi) Yrd. Doç.

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Prof. Dr. Canan ÇETİN Marmara Üniversitesi TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Kalitenin Unsurları Kalitenin Stratejik Yayılımı İnsan Kaynakları ve Kalite Yönetimi İlişkisi Kalite Kontrol Çemberleri Ülkeler ve Toplam

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 1. BÖÜ VETÖE ODE SOU - 1 DEİ SOUAI ÇÖZÜEİ ODE SOU - DEİ SOUAI ÇÖZÜEİ 1. Bir kuvvetin tersi doğrultu ve büyüklüğü aynı yalnızca yönü ters olan kuvvettir. = olacağından, I. eşitlik yanlıştır. II. eşitlik

Detaylı

ABD, her yere ölüm götürdü

ABD, her yere ölüm götürdü TÜRKÝYE, SAÝD NURSÎMODELÝ ÝLE MODEL ÜLKE OLABÝLÝR Demokratik cumhuriyet kavramýnýn içi, Bediüzzaman'ýn yorumlarýna uygun tanýmlarla doldurulmalý ki, Türkiye Arap âlemi ve bütün dünya için bir örnek ülke

Detaylı

F SYON, kefl fin den son ra al t y l içe risin. Nükleer

F SYON, kefl fin den son ra al t y l içe risin. Nükleer Nükleer F SYON, kefl fin den son ra al t y l içe risin de, nük le er bom ba ya dö nüfl tü rül dü. Ay n y l, iki si vil he de fe kar fl kul la n ld. Fa kat bun dan son ra bir da ha, aradan 60 y l dan faz

Detaylı

3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU

3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU 3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU 1 10 3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

Detaylı

Subgrup İmmünolojisi ve Uygun Kan Bulunması Prof.Dr.İdil YENİCESU

Subgrup İmmünolojisi ve Uygun Kan Bulunması Prof.Dr.İdil YENİCESU Subgrup İmmünolojisi ve Uygun Kan Bulunması Prof.Dr.İdil YENİCESU Olgu 1 GÜTF Kan Merkezi Yeni yatan bir hasta için DAT testi isteniyor. Hasta, 27 Yaşında bir annenin 3. gebeliğinden, NSVY, 4000 g. doğan

Detaylı

EĞİTİM ÖNCESİ BAŞARI ÖLÇME FORMU

EĞİTİM ÖNCESİ BAŞARI ÖLÇME FORMU EĞİTİM ÖNCESİ BAŞARI ÖLÇME FORMU KATILIMCI: GÖREV YERİ: 1. Aşağıdakilerden hangisi transfüzyon reaksiyonlarından biri değildir? A) Akut hemolitik transfüzyon reaksiyonu B) Akut normovolemik hemodilüsyon

Detaylı

Obstrüktif Uyku Apne Sendromunda Pozitif Hava Yolu Basıncı Tedavisi

Obstrüktif Uyku Apne Sendromunda Pozitif Hava Yolu Basıncı Tedavisi DERLEME Obstrüktif Uyku Apne Sendromunda Pozitif Hava Yolu Basıncı Tedavisi Dr. Ahmet Levent KARASULU a a Uyku Laboratuarı, Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Detaylı

41. Olağan Şube Genel Kurulu ve Seçimler 14-15 Ocak 2012 Tarihinde Gerçekleşecek

41. Olağan Şube Genel Kurulu ve Seçimler 14-15 Ocak 2012 Tarihinde Gerçekleşecek 41. Olağan Şube Genel Kurulu ve Seçimler 14-15 Ocak 2012 Tarihinde Gerçekleşecek Gün dem: 1. Yö ne tim Ku ru lu ad na aç l fl ve Bafl kan l k Di va n se çi mi 2. fiu be Yö ne tim Ku ru lu ça l fl ma ra

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YENÝ ORTAYA ÇIKAN DERSÝM BELGELERÝNE GÖRE SÜRGÜN EMRÝ DE M. KEMAL DEN CANINI KURTARANLARA ZORUNLU ÝSKÂN ugizli li ði kal dý rý lan Der sim bel ge le ri ne gö re, ha re kât tan ca ný ný kur ta ra bi len

Detaylı

İbn Sînâ nın Kutsal Akıl Öğretisi

İbn Sînâ nın Kutsal Akıl Öğretisi İbn Sînâ nın Kutsal Akıl Öğretisi Mustafa YILDIZ a a Melikgazi Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi, Kayseri Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Mustafa YILDIZ Melikgazi Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi,

Detaylı

İŞ, GÜÇ, ENERJİ BÖLÜM 8

İŞ, GÜÇ, ENERJİ BÖLÜM 8 İŞ, GÜÇ, EERJİ BÖÜ 8 ODE SORU DE SORUARI ÇÖZÜER 5 Cise eti eden sür- tüne uvveti, IFI0 ür F α F T W (F ür ) (Fcosα (g Fsinα)) düzle Ya pı lan net iş de ğe ri α, ve ütleye bağ lı dır G düzle 00,5 G0 0 I

Detaylı

için de ki ler Röportaj Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın: STK'lar devlet okullarında çalışmalı.

için de ki ler Röportaj Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın: STK'lar devlet okullarında çalışmalı. KILITTASI DERGI:Layout 1 12/11/09 2:13 AM Page 1 için de ki ler Sorumuz var Kültürel miras nedir, genç kuşaklara nasıl aktarılır? 48 6 50 Röportaj Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın:

Detaylı

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE urs a Bediüzzaman mevlidi/5 Posa kuularý geri dönüyor / 6 D 11 bin çocuk evlâ edinildi/13 Gemi aýklarý asfal olacak / 6 D OLD IÞ V ÇUUOV D ÞD PU BYI ZI HB YF 11 D GÇ HB Vi Y YIL: 42 YI: 14.917 Y I BHII

Detaylı

FRANZ KAFKA DAVA. Ahmet Cemal ROMAN. Almanca aslından çeviren

FRANZ KAFKA DAVA. Ahmet Cemal ROMAN. Almanca aslından çeviren FRANZ KAFKA DAVA FRANZ KAFKA DAVA ROMAN Almanca aslından çeviren Ahmet Cemal Türkiye de artık Can Sanat Yayınları Yapım ve Dağıtım Tic. ve San. A.Ş. tarafından yayımlanacak olan Minikitap dizisi (özgün

Detaylı

Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu?

Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu? Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu? l Çünkü Morpa Kampüs te Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları için özel bölüm var. Bu bölümde okul öncesi eğitimi almış

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BAÐIÞIKLIK SÝSTEMÝNÝ TAHRÝP EDÝYOR GRÝP ÝÇÝN ANTÝBÝYOTÝK KULLANMAYIN u HA BE RÝ SAYFA 11 DE Rusya, alkolü yasaklamayý tartýþýyor u HA BE RÝ SAYFA 12 DE Evliya Çelebi Vatikan da anýlacak u HA BE RÝ SAYFA

Detaylı

MELEK ve İNSAN. Ahmet Tomor

MELEK ve İNSAN. Ahmet Tomor Adapazarı, 2013 MELEK ve İNSAN k Ahmet Tomor Copyright Ahmet Tomor ISBN 978-605-88313-3-9 Baskı, Cilt Erkam Matbaası Tel: (0212) 671 07 00 İsteme Adresi Tel: +90 264 274 16 31 Okumayi Tesvik Dernegi info@okumayitesvik.com

Detaylı

1960 ANDERSEN ÖDÜLÜ ÇAĞDAŞ DÜNYA EDEBİYATI. Erich Kästner. Roman UÇAN SINIF. Çeviren: Şebnem Sunar. 50. basım. Resimleyen: Walter Trier

1960 ANDERSEN ÖDÜLÜ ÇAĞDAŞ DÜNYA EDEBİYATI. Erich Kästner. Roman UÇAN SINIF. Çeviren: Şebnem Sunar. 50. basım. Resimleyen: Walter Trier 1960 ANDERSEN ÖDÜLÜ Erich Kästner UÇAN SINIF ÇAĞDAŞ DÜNYA EDEBİYATI Roman Çeviren: Şebnem Sunar Resimleyen: Walter Trier 50. basım Erich Kästner UÇAN SINIF Çeviren: Şebnem Sunar Resimleyen: Walter Trier

Detaylı

K²sa k²sa... K²sa k²sa... K²sa k²sa... K²sa

K²sa k²sa... K²sa k²sa... K²sa k²sa... K²sa Ebeveynler A ² Konusunda Daha Fazla Bilgi Sahibi Olmak stiyor ri nin a ²la ma g³ndem le rin de en ³stte yer al mas² ge re ken ve ha ya ti teh li ke ta ²yan has tal²klar olan bo ma ca, te ta noz ve dif

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cezaevinde üniversie biirdiler/ 3 TE Parik camiyi ziyare ei/ 5 TE Srese karþý bir dilim kavun/ 15 TE ALTIN KEMER SAHÝBÝNÝ BULUYOR Ha be ri SPOR da Çin Büyükelçisinden hadisli dave/

Detaylı

Kan Transfüzyonu. Emre Çamcı. Anesteziyoloji AD

Kan Transfüzyonu. Emre Çamcı. Anesteziyoloji AD Kan Transfüzyonu Emre Çamcı Anesteziyoloji AD Kan Dokusu Neden Var? TRANSPORT Doku ve organlara OKSİJEN Plazmada eriyik kimyasallar ISI Damar dokusu bozulduğunda pıhtılaşma kabiliyeti Diğer.. Kan Transfüzyonu

Detaylı

MERDANELERİN BAKIMI ve DEPOLANMASI

MERDANELERİN BAKIMI ve DEPOLANMASI Westland Türkiye Üretici Mümessili MERDANELERİN BAKIMI ve DEPOLANMASI Hazırlayan Muammer Ulusan YTÜ Öğretim Görevlisi BOYA DUCTOR MERDANESİ BOYA HAZNESİ BOYA SEVK MERDANESİ YATAY HAREKETLİ BOYA EZME-YAYMA

Detaylı

100.SAYI1-42ilknur:Layout 1 4/29/13 3:57 PM Page 1

100.SAYI1-42ilknur:Layout 1 4/29/13 3:57 PM Page 1 100.SAYI1-42ilknur:Layout 1 4/29/13 3:57 PM Page 1 100.SAYI1-42ilknur:Layout 1 4/29/13 3:57 PM Page 2 100.SAYI1-42ilknur:Layout 1 4/29/13 3:57 PM Page 3 100.SAYI1-42ilknur:Layout 1 4/29/13 3:57 PM Page

Detaylı

E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı

E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı 420 E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı dergisinde çalıştı. 1973 te İsveç e, ardından ABD ye

Detaylı

fi YASALARI Dr. Ender Gülver stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Tankut Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

fi YASALARI Dr. Ender Gülver stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Tankut Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Tankut Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Ender Gülver stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi fi YASALARI Anayasa fl Kanunu 1475 say l fl Kanunu Deniz fl Kanunu Bas n fl Kanunu Borçlar

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme 8. SINIF Sevgili Ö renciler, SBS nin kald r lmas ile bunun yerine yaz l s navlar n merkezî bir uygulamayla yap lmas n esas alan bir sistem getirilmifltir.

Detaylı

Kardeþliðimizi unutmayalým

Kardeþliðimizi unutmayalým GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YARIN GAZETENİZLE BİRLİKTE... YIL: 43 SA YI: 15.146 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kardeþliðimizi unutmayalým MEHMET GÖRMEZ

Detaylı

EĞİTİM SONRASI BAŞARI ÖLÇME FORMU

EĞİTİM SONRASI BAŞARI ÖLÇME FORMU EĞİTİM SONRASI BAŞARI ÖLÇME FORMU KATILIMCI: GÖREV YERİ: 1. Transfüzyon tarihindeki önemli buluşu (ABO antijenleri tanımı) ile Nobel ödülü alan bilim adamı kimdir? a. Robert Cook b. Anthony Van Löwenhook

Detaylı

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý VEFAT YILDÖNÜMÜNDE MUHAMMED HAMÝDULLAH ANILIYOR Ha be ri say fa 10 da MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐININ ARAÞTIRMASI ÖÐRETMENLERÝN KÝTAP OKUMAK ÝÇÝN ZAMANLARI YOKMUÞ Ha be ri say fa 3 te YGER

Detaylı

TRANSFÜZYON ÖNCESİ UYGUNLUK TESTLERİ. Dr. Güçhan ALANOĞLU

TRANSFÜZYON ÖNCESİ UYGUNLUK TESTLERİ. Dr. Güçhan ALANOĞLU TRANSFÜZYON ÖNCESİ UYGUNLUK TESTLERİ Dr. Güçhan ALANOĞLU Kan Toplama Kanın İşlenmesi Güvenli Kan Kanın Depolanması Transfüzyon Tıbbı Kursu 2 KAPSAM 1. Alıcı Verici ABO ve Rh D Belirlenmesi 2. Alıcıda Antikor

Detaylı

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 Nev-i be þe re mo del ne dir? Âl-i LÂHÝKA lahika@yeniasya.com.tr Onlar (takvâ sahipleri) çirkin bir günah iþledikleri veya herhangi bir günaha girerek kendilerine zulmettikleri zaman

Detaylı

CROSSMATCH (ÇAPRAZ KARŞILAŞTIRMA TESTİ)

CROSSMATCH (ÇAPRAZ KARŞILAŞTIRMA TESTİ) CROSSMATCH (ÇAPRAZ KARŞILAŞTIRMA TESTİ) Dr. İhsan Karadoğan V. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi 18-22 Kasım 2012 Antalya 1111 1111 1111 1111 UYGULAMA BASİT YORUM SON DERECE KARMAŞIK

Detaylı

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SiyahMaviKýrmýzýSarý FRANSA DA BAÞÖRTÜSÜ TARTIÞMASI ufransa Eðitim Bakaný Luc Chatel, okul dýþý faaliyetlerde, çocuklarýna refakat eden annelerin baþörtü takmasýna karþý çýktý. Ha be ri sayfa 7 de KUMARA

Detaylı

HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ

HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ gh An dre Bre ton de mifl ti: Ta hay yül, ger çek lefl me e i li mi olan d r. Ha zi ran di re ni fli s ra s n da s k s k Yük sel Ars lan n Ka pi tal den 1 esin le nen ar tu

Detaylı

Davranış Bilimleri Enstitüsü uzmanlarından Klinik Psikolog Cemre Soysal tarafından 12 yaş ve üstü çocuklar için uygun bulunmuştur.

Davranış Bilimleri Enstitüsü uzmanlarından Klinik Psikolog Cemre Soysal tarafından 12 yaş ve üstü çocuklar için uygun bulunmuştur. 1 Davranış Bilimleri Enstitüsü uzmanlarından Klinik Psikolog Cemre Soysal tarafından 12 yaş ve üstü çocuklar için uygun bulunmuştur. 3 Bu kitabın sahibi:... İçindekiler Küçük Dâhinin Sihirli Notaları,

Detaylı

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR KENDÝSÝNE YENÝ BÝR YOL ÝZMEK ÝSTÝYOR n Fran sýz der gi si L Ex pan si on da yayýnlanan Os man lý Ým pa ra tor lu ðunun Ýz le ri Ü ze rin de

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Van da Medresetüzzehra Üniversitesi açýlsýn Van da düzen le nen Med re se tüz zeh ra Sem poz yu mu nun so nuç bil dir ge sin - de, Sa id Nur sî nin e ði tim fel se fe si ne uy gun, ö zel sta tü de, Med

Detaylı

Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti

Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti Ge nel Ku rul Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti 40. Ola an Ge nel Ku ru lu 30 Ocak 2010 Cu mar te si gü nü ger çek lefl ti. fiu be miz 39. Dö - nem

Detaylı

KARINCA & POLEN YAYINLARI

KARINCA & POLEN YAYINLARI e Tashih Faruk DOĞAN Sayfa Düzeni Polen Yayınları Kapak Tasarımı Polen Yayınları Baskı Kilim Matbaacılık EKİM 2 0 0 8 KARINCA & POLEN YAYINLARI Adres ve Telefon Soğanağa Camii Sok. Büyük Tulumba Çıkmazı

Detaylı

Kýsa kýsa... Kýsa kýsa... Kýsa kýsa... Kýsa

Kýsa kýsa... Kýsa kýsa... Kýsa kýsa... Kýsa IVUS ( Ýntravasküler Ultrason) Yöntemiyle Koroner Arter Hastalýðýný Gerilettiði Gösterilen Ýlk Statin AS TE RO ID Çalýþmasý'nda, ro su vas ta ti nin (CRES TOR ) ate - rosk le ro zun ter si ne çev ril me

Detaylı

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış GÜN GÜN DRUCKER ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO Çeviren Murat Çetinbakış ISBN 978-605-4538-74-4 2009 Peter F. Drucker Orijinal adı ve

Detaylı

İŞTE 2013 LYS SORUSU İŞTE 2013 AÇI SORUSU İŞTE 2013 LYS SORUSU İŞTE 2013 AÇI SORUSU LYS SORULARIYLA AÇI SORULARI ARASINDAKİ BENZERLİKLERDEN BAZILARI

İŞTE 2013 LYS SORUSU İŞTE 2013 AÇI SORUSU İŞTE 2013 LYS SORUSU İŞTE 2013 AÇI SORUSU LYS SORULARIYLA AÇI SORULARI ARASINDAKİ BENZERLİKLERDEN BAZILARI SORULARIYLA SORULARI ARASINDAKİ İŞTE 2013 SORUSU İŞTE 2013 SORUSU Vitaminlerle ilgili, I. Yağda çözünen vitaminler vücutta depolanabildiklerinden fazla miktarda alındıklarında olumsuz bir etki göstermezler.

Detaylı

STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR

STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 15 STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 328 STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 15 STAJ YÖ NET ME L GE RE UY GU LA MA DA D K KAT ED LE CEK KO NU LAR STAJ LE

Detaylı