Kan Grup Antijenleri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kan Grup Antijenleri"

Transkript

1 İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Herkes İçin Transfüzyon Tıbbı Sempozyum Dizisi No: 44 Mayıs 2005; s Kan Grup Antijenleri Dr. Hülya Bilgen ABO kan grup an tijenlerinin tanımlanması güvenli transfüzyon konusunda atı lan en önem li adımlardan birisidir. Yapılan çalışmalar kan hücrelerinde membranla ilişkili pek çok yapı nın antikor yanı t ı oluşturabilecek antijenik özellikleri olduğunu göstermiştir. Günümüzde serolojik olarak tanımlanmış kan grup antijenlerinin sayı sı 600 den faz ladır. Bu an ti jen le rin bü yük bir bö lümü birbirleri ile iliş ki li olup kan grup sis tem le ri ni oluştururlar ve 2004 yı l ı itibari ile Uluslarası Kan Transfüzyon Derneği ISBT ta ra fından onaylanmış 29 kan grup sistemi bulunmaktadır. Bir çok kan grup sisteminin biyokimyasal yapı sı bugün artık belirlenmiştir. Bunların ABH, Le wis, P ve I kan grup an ti jen le ri gi bi bir kıs mı kar bon hidrat ya pı sındadır. Bu grup la ra ait oli go sak ka rit an ti jen ler ya li pit mo leküllerine bağlanarak glikosfingolipitler veya polipeptidlere bağ la na rak da gli kop ro te inler şeklinde membranlarda ve ayrıca solubl-çözünmüş ola rak da vü cut sı vılarında bulunabilirler Karbonhidrat antijenlere kar şı ge li şen immün yanıt ti mus dan ba ğımsızdır. Bu mul ti va lan kar bon hid rat ya pı sındaki antijenler direkt olarak B lenfositlerden antikor sentezletebilirler. Timus ba ğımsız bu im mün ya nıt, kla sik olarak immunglobulin M (IgM) tipi antikor olu şumuna neden olmaktadır ve geli şen bu an ti kor la ra izo he mag lü ti nin adı verilmektedir. Karbonhidrat kan grup antijenlerine kar şı ba zan yük sek tit re de IgG ti pi an tikorlar da olu şabilmektedir, ancak bu ko nuda bilinenler çok ye terli de ğildir. Protein yapı sın da ki Rh, MNS, Kell, Lut he ran, Kidd, Duffy, Xg kan grup antijenlerinin kimyasal yapıları ile il gili bilinenler karbonhidrat yapı sındakilerle kıyaslandı ğında görece olarak daha azdır. En tipik özellikleri timus a ba ğımlı im mün ya nıt oluşturmaları dır. Antijen spesifik helper T lenfositler aracı lı ğı ile B lenfositlerinden IgG yapı sında antikor yapılmasına neden olurlar. Bu IgG tipi antikorlar genelde ekstravasküler hemolize neden olmaktadırlar. 55

2 Hülya Bilgen Diego, Colton, Er gibi kan grup sistemlerinin ise biyokimyasal yapı sı ha len yeterince bilinmemektedir. ABO KAN GRUP SİS TE Mİ ABO sis te mi ne ait an ti jen ler, memb ran an ti jen le ri ola rak erit ro sit ve trombo sit le rin yü ze yin de, vas kü ler epi tel hüc re le ri, in tes ti nal, ser vi kal ve me me bezi epitel hücrelerinde ayrıca çözünmüş hal de de plas ma, tük rük, süt, id rar ve feçesde bulunurlar. Bu gurubun bir di ğer özel li ği ni de erit ro sit yü ze yin de bulunmayan antijenlere kar şı serumda kuvvetli reaktif antikorların var lı ğı oluşturmaktadır. Bu iki ka rekter ABO sistemini transfüzyon ve doku naklinin en önemli antijenleri yapmaktadır. Buna ek olarak serumdaki bu antikorların tesbit edilebilmesi prensibine dayanarak reverse gruplamanın da ya pılabildi ği tek kan grup sis te mi ni oluşturmaktadır. ABO sisteminde A, B, H olmak üzere üç antijen bulunmaktadır. Bunlardan H an ti je ni nor mal de hem A, B hem de O kan grup la rı nın tümünde bulunur ve A ile B an ti jen le ri için ta şı yı cı bir mo le kül ola rak ta nımlanır. ABO sis te mi ne ait bu an ti jen ler; 1) H ve h ; 2) A1,A2,B ve O; 3) Se ve se olarak en az üç gen böl gesi tarafın dan kont rol edil mek te dir ve her bir gen böl ge si birbirinden ba ğımsızdır. ABH antijenlerinin sekresyonlarda bulunması sek re tör gen ta ra fından kontrol edilmektedir. Çözünebilir ABH antijenleri populasyondaki bireylerin %80 inde gösterilebilir ve bu bireylere sekretor denilmektedir. Bu geni se/se şeklinde bulunduran ve bireylerin %20 sini oluş tu ran la rın sekresyonlarında ise ABH antijenleri yoktur ve bu bi reylere non-sekretör denilmektedir. ABH Sis te mi nin An ti je nik Var yant la rı ABH sisteminin en dikkat çekici varyantı Bombay fenotipidir. Bunlar fenoti pik ola rak O gu ru bu, non sek re tör bi rey le re ben zer ler. An cak erit ro sit le ri nin yü zey le rin de H an ti je ni yok tur ve se rum la rında yüksek titrede anti-h antikorları bulunmaktadır. Ba zı bi rey ler de ak tif A ve B ge ni ol ma sına rağmen taşı y ı cı H antijen molekülü tamamlanmamış ol du ğundan enzim sentezlenemez ama bu bi rey ler de ki A ve ya B gen le ri bir son ra ki je ne ras yo na ak ta rılabilmektedir.böy le ce O gu ru bu - Bom bay fe notipi ebeveynlerden A veya B gu rubu çocuklar meydana gelebilmektedir. Bazı bireylerde ise eritrosit yüzeyinde ABH antijenleri olmamasına rağmen sekresyonlarda ABH antijenleri saptanabilmektedir. Bu bi reyler fonksiyo- 56

3 Kan Grup Antijenleri nel H tip 1 glikozil transferaz sentezlerken tip 2 transferaz sentezleyemezler. Bu fenotipe de Para-Bombay adı verilmektedir ABH sisteminde A ve B antijenlerinin zayıf antijenik varyantları da bu lunmaktadır. Bu var yant lar içe ri sin de en önem li si A2 sub gu ru bu dur. Mo le kü ler farklı lıklar konusu tam aydınlatılamamış t ır, an cak an ti je nik yön den hem ka litatif hem de kantitatif farklı lıkların ol du ğu dü şünülmektedir. Serumlarında an ti-a1 bu lu nan bi rey ler de bu ya nı t ın nedeni kalitatif farklı lıktır. A1 ve A2 arasındaki en te mel serolojik farklı lık ise an ti-a1 ile re ak si yon ye te nek le ri dir. A1 ve A2 ara sındaki temel farklı lıklar Tablo 1 de gösterilmektedir. Tab lo 1. A1 ve A2 eritrositleri arasındaki temel farklılıklar Farklılık A1 A2 Kantitatif Anti-A (Zayıf,dilue) Antijenik bölge adult yenidoğan Kantitatif Anti-A1 Pozitif Negatif Serumda anti-a1 varlığı Yok Bulunabilir Antijenik determinant Tip 1 ve 2 zincirleri Tip 2 zincirleri Aa, Ab, Ac, Ad Sadece Aa, Ab N-asetil galaktozamil Max. ph 6 Max. ph 7 ABO Sis te mi ne Ait An ti kor lar ABO sis te me ait ge lişmiş antikorlar; do ğal ve im mun ol mak üze re iki grup ta in ce le nir ler. Her iki tip de im mü ni zas yon so nu cu oluşmaktadır. Do ğal anti-a ve anti-b antikorları ge nel lik le IgM, im mün an ti-a ve an ti-b an ti kor la rı ise IgG ya pı sındadır ve en faz la sıklıkla fetal-maternal hemoraji sonucunda gelişmektedirler. Do ğal ge li şen antikorlarda immünojen, muhtemelen bakteriyel kaynaklı dır. Florada bulunan bakterilerle kan grup antijenleri arasında benzerlik bulunmaktadır. Bu bakterilere kar şı ge li şen IgM ya pı sındaki antijenlerin izohemaglutinin olarak tanımlanan doğal antikorları oluşturdu ğu dü şünülmektedir. O gurubundaki bireylerin serumlarında bulunan anti-a,b antikorları; hem A, hem de B ti pi erit ro sit ler le ag lu ti nas yon ver se de ad sorb si yon tek nik le ri ile A ve B ola rak ayırt edi le mez ler. A hüc re le ri ile re ak si yo na so ku lan se rum lardan el de edi len elu ate ler ile ye ni den test ya pıldı ğında yalnızca A antijene sa hip hüc re ler ile ire ak si yon ver me le ri bek le nir ken, ye ni den hem A hem de B 57

4 Hülya Bilgen hüc re le ri ile re ak si yon ver dik le ri gö rü mek te ve A ve ya B gu ru bu sek re tor la rın tükrükleri bu antikorun hem A hem de B aktivitesini inhibe edebilmektedir. Anti-A1 antikorları, A1 hüc re le ri ile re ak si yon ve rir ve B, O, A2, A2B değişik oranlarda Ax kan grup la rındaki ki şilerin serumlarında bulunabilirler. Anti-H antikorları, O hüc re le ri ile çok kuv vet li ag lu ti nas yon oluştururken, A2 ve A3 hüc re le ri ile da ha za yıf aglutinasyon oluştururlar. En zayıf aglutinasyon ise A1 ve A1B hüc re le ri ile oluşmaktadır. Anti-H bombay tipi (Oh) kan gurubu olan ki şilerin serumlarında bulunur. ABO sistemine ait bu antikorla- Tab lo 2. ABO sistemine ait antikorlar Antikor Serum Diğer Grup İnsidans Özellik Kaynaklar Anti-B A %100 Sıklıkla IgM Colostrum IgA Titre 1:8-512 Tükrük IgA Anti-A,B O, Oh %100 Sıklıkla IgG Ax, A3 ile reak. Anti-A B %100 Sıklıkla IgM Titre 1: Anti-A1 A2B %22-35 Az sayıda A2 ile absorbe A2 %1-8 transfüzyon O ve B serumu Ax Çoğunlukla reaksiyonu Anti-H Oh %100 H maddesi A1, Bazan ile inhibe olur A1B, rın temel özellikleri Tablo 2 de gösterilmektedir. LEWIS SİSTEMİ Lewis antijenleri diğer dokularda, muhtemelen intestinal epitelde sentez edil mek te ve da ha son ra erit ro sit yü ze yi ne ab sor be ol mak ta dır. Le wis ve ABH antijenleri yakın ilişkide olup, Le geni (*1-4) fukosiltransferazı kodlamaktadır. Lewis sisteminin antikorları, an ti-le(a) ve an ti-le(b) do ğal antikorlar olup, IgM ya pı sındadırlar. Anti-Le(a) ya bağ lı hemolitik transfüzyon reaksiyonu bildirilmiş tir an cak IgM ya pılarından dolayı plasentayı geçemedikleri için yenidoğan hemolitik hastalı ğı oluşturamamaktadırlar. Serumdaki Lewis maddeleri invitro olarak tiplendirmede ve invivo olarak da transfüzyon sırasında 58

5 Kan Grup Antijenleri Tab lo 3. Lewis fenotipleri Fenotip Sıklık (%) Gen Durumu Le(a+b-) 22 Le, H, sese/le, hh, sese, Le, hh, Se Le(a-b+) 72 Le, H, Se Le(a-b-) 6* lele, H, Se/lele, H, sese, lele, hh, Se/lele, hh,sese Le(a+b+) ** *Siyah ırkta %22 **Bazen infant ve küçük çocuklarda karşılaşılabilir,sonradan Le(a-b+) olur. antikorları nötralize edebilirler. Ii SİS TE Mİ Ii antijenleri oligosakkarit yapı sındadırlar, araları nındaki en belirgin fark I antijeni dallanma gösterirken i nin dallanma göstermemesidir. I antijeninde dallanmayı sağlayan Zz genleridir. Fetal ve kord eritrositleri fazla miktarda i ve az mik tar da I bu lun du rur ken do ğumu izleyen ilk 18 aylık sü re de du rum I lehine hızla deği şir ve ye tişkinlerde I antijen miktarı fazla bulunur. I antijeni sadece eritrositlerin yüzeyinde değil ay nı za man da tük rük, süt ve vü cut sı vılarında da bulunmaktadır. Anti-I antikoru dallanmış, anti-i ise dallanmamış oligosakkarite kar şı ge lişmiştir. Anti-I nadiren alloantikor sıklıkla da otoantikor olarak bulunmakta olup, Mycoplasma pneumoniae infeksiyonlarından sonra yüksek titrede Anti- I alloantikorları olu şabilmektedir. P SİS TE Mİ Biyokimyasal olarak P sistemi ABH ve Ii sistemleri ile ilişkilidir en mutad fenotipleri PI ve P2 dir ve P antijenleri sistem gli kos fin go li pit üze rin de su nulur. Tümünde olmasa da Anti-P1 sıklıkla P2 fenotipindeki ki şilerde bulunmaktadır. Genellikle so ğukta reaksiyon veren IgM yapı sındaki antikorlar olup farklı tek nik ve fark lı ısılarda reaksiyon verebilirler. Bazan hemolitiktirler ve geniş ısı ara lıklarında reaksiyon verebilen bazı an ti-p1 an ti kor la rı trans füz yon re aksiyonları na da ne den ola bi lir ler ama IgM ya pı sında olduklarından yenidoğan hemolitik hastalı ğına neden olamazlar. Otolog anti-p antikorları paroksismal so ğuk hemoglobinürili hastalarda bulunmaktadır ve genellikle IgG yapı sındadır. Bu antikorlar 4º C da komplemanı bağ lar ve 37º C da ise erit ro sit li zi si ne neden olabilirler. Bu durum bifazik hemoliz olarak bilinmektedir. Anti- PP1Pk (Tja) ti pi IgG an ti kor da ima he mo li tik tir ve hem trans füzyon sonrası 59

6 Hülya Bilgen hem de ye ni do ğan hemolitik hastalı ğında varlıkları gösterilmiştir. RH SİS TE Mİ Macacus Rhesus maymunlarından alınan eritrositlerin tav şanlara verilme si ile el de edi len an ti se ru mun in san la rın %85 inin erit rositlerini aglutine etti ğini ilk gösteren Landsteiner ve Wiener dır ve bu antijene de Rh antijeni denilmiştir. Daha sonra bunun A ve B antijenlerinden sonra en yük sek antijeniteye sahip, D antijeni oldu ğu an la şılmış tır. Rh An ti jen le ri Rh sis te mi en komp leks erit ro sit an ti jen sis tem le rin den bi ri si dir. Kırkın üzerinde allel ve varyant ta nımlanmış t ır. Ancak üç allel gen çifti tarafından yönetilen antijenler en önem lileridir. Antijenlerin isimlendirilmesi için de Fisher-Race, Wiener ve Rosenfield (sayısal) olarak üç farklı sistem kullanılmaktadır. Bazı Rh antijenleri ve populasyonda görülme sıklıkları Tab lo 4 de gös te ril- Tab lo 4. Bazı Rh antijenlerinin populasyonda görülme sıklığı Fisher-Race Wiener Sayısal Sıklık (%) D Rho Rh1 85 C Rh Rh2 70 E Rh Rh3 30 c hr Rh4 80 e hr Rh5 97 f(ce) hr Rh6 64 Ce rhi Rh7 69 Cw rhwl Rh8 2 mektedir. Da ha ko lay ve an la şı lır ol du ğu için yay gın olarak Fisher-Race isimlendirilmesi kullanılmaktadır. Bu üç al lel ge ni ve ya izo an ti jen le ri Cc, Dd, Ee ola rak isimlendirilmiştir. Bu genlerin sekiz de ği şik bir le şim le ri ile se kiz fark lı hap lotip (gen komp lek si) olu şabilmektedir. Se erum da C, c, E, e ve D an tijenlerine kar şı ge lişmiş antikor gösterilebilirken, yalnız ca d an tijeni ne kar şı an tikor gösterilememiştir. Ancak D antijeni nin gösterilemediği du rum lar da d an ti je ni nin var ol du ğu ka bul edilmektedir. En sık rast la nan 11 fe no tip ve her fe no tip te en sık kar şılaşılan 60

7 Kan Grup Antijenleri Tab lo 5. Sık raslanan Rh fenotip ve genotipleri Antiserumlarla reaksiyon Fenotip Genotip D C c E e DCcEe DCe/DcE DCe/dcE dce/dce dce/dce DCce DCe/Dce DCe/dce DcEe DcE/Dce DcE/dce DCe DCe/DCe DCe/dCe DCEe DCe/DCE DcE DcE/DcE DcE/dcE DCcE DcE/DCE Dce Dce/Dce Dce/dce dce dce/dce dcce dce/dce dcee dce/dce genotipler Tablo 5 de gösterilmektedir. Rh sis te min de en güç lü an ti jen D ol du ğu için, an ti-d ile ag lu ti ne olan erit rositlere Rh pozitif,aglutine olmayanlara ise Rh ne gatif denilmektedir. Rh negatif ki şilerin %70 inde bir ünite Rh pozitif kan verilmesinden sonra anti-d antikorları oluşmaktadır. D an ti je ni her za man güç lü re aksiyon vermeyebilmektedir. Stratton 1946 yı l ında zayıf D antijeni ta şıyan eritrositleri göstermiş ve bu antijenik yapı y ı Du ola rak ta nımlamış t ır. Ar gall ın 1953 yı lında Rh pozitif bir ki şide gösterdiği Anti-D antikor D-varyant antijeni olarak isimlendirilmiş ve 1953 yı lında Moore un önerisi doğrultusunda Du antijeni yerine zayıf-d antijeni tanı mı kabul edilmiştir. Zayıf-D ve Varyant-D ile ilgili olarak: 1- Za yıf veya varyant D antijeninin, Rh negatif bir ki şide antikor yanı t ı oluşturabilirli ği, 2- Za yıf ve ya var yant D antijeni ta şıyan fetus Rh negatif anneyi immünize edilebilirli ği, 3- Za yıf ve ya varyant D antijeni ta şıyan bir alı cıya Rh pozitif kan ve rilirse antikor yanı t ı nın olu şabilirli ği ve 4- Za yıf veya varyant D antijeni ta şıyan annenin Rh pozitif 61

8 Hülya Bilgen fe tus ile im münize edilebilirliği gibi soruların ya nıtları ve kli nik önem leri halen tartışmalı dır. An cak var yant D an ti je nin de ek sik an ti je nik epi top la rın varlı ğı, ola sı lık dü şük de ol sa an ti kor ya nı t ı için gerekli zemini oluşturdu ğundan bu bi rey le re kan ban ka cı lı ğı yönünden yakla şım önem li dir. Bu ne den le hem do nör hem de alı cılarda iki yüksek aviditeli monoklonal anti-d ile gruplama yapılması ay rıca donörlerde DVI - varyantı nın gösterilebilmesi ve yan lış negatif kayıt olmaması için po lik lo nal IgG ti pi an tiserum kullanılması öne rilmektedir. Rh An ti kor la rı Rh antikorları an ti-cw ve an ti-e gi bibazı istisnalar dı şında (immün orijinli IgG ya pı sında antikorlardır ve intravasküler hemoliz oluşturmazlar. IgM ya da IgA ti pi Rh an tikorları nadirdir. Varlıkları en iyi ola rak al bu min, en zim ve Co ombs test le ri ile gös te ri lir ler. Trans füz yon ön ce si ru tin ola rak ta ran dı ğı için en çok fetal-maternal hemoraji sonucu oluştukları kabul edilmektedir. D antijeni dozaj (düzeye bağ lı reaksiyon farklı lı ğı) göstermez, ancak anti- C, an ti-c, an ti-e ve an ti-e an ti kor la rı sıklıkla dozaj göstererek, homozigot hücrelerle heterozigot hücrelere göre daha kuvvetli aglutinasyon oluştururlar. KELL KAN GRUP SİS TE Mİ Kompleks bir kan grup sistemidir.bu sisteme ait antijenlerin biyokimyası Tab lo 6. Kell sistemine ait antijen ve fenotiplerin sıklığı Antijen Sıklığı(%) Fenotip Sıklığı (%) K 9.0 K+k- 0.2 k 99.8 K+k+ 8.8 K-k Kpa 2.0 Kp(a+b-) <0.1 Kpb >99.9 Kp(a+b+) 2.0 Kp(a-b+) 98.0 Jsa <0.1 Js(a+b-) <0.1 Jsb >99.9 Js(a+b+) <0.1 Js(a-b+) >99.9 henüz yeteri kadar anla şılamamış tır. Kell sistemine ait antijenler ve fenotiplerin sıklı ğı Tablo 6 da gösterilmektedir. Kell antikorları in vit ro ola rak Co ombs tes ti ile gös te ri lir ler ve or tam da 62

9 Kan Grup Antijenleri enzimlerin varlı ğı reaksiyonun şiddetini arttırmaz. Hemolitik transfüzyon reaksiyonları ve ye ni do ğan hemolitik hastalı ğı oluşturabilirler. Kell sistemine ait an ti jen ler, A ve B an tijeni hariç tutuldu ğunda, D antijeninden sonra antijenitesi en kuvvetli yapılardır. DUFFY SİSTEMİ Duffy sis temine ait antijenlerin sıklı ğı beyaz ve siyah ırklarda belirgin Tab lo 7. Duffy sistemine ait antijen ve fenotiplerin sıklığı Fenotip Sıklığı (%) Antijen Sıklığı (%) Beyazlar Siyahlar Beyazlar Siyahlar Fy (a+b-) 17 9 Fya Fy (a+b+) 49 1 Fy (a-b+) Fyb Fy (a-b-) - 68 farklı lık gös te rir. Be yaz lar da Fya ve Fyb ola rak iki al le lik gen bu lun mak ta dır (Tablo 7). Siyahlarda ise bu genlere en azından Fy4 eklenmiştir. Fenotipik olarak Fy (a-b-) olan ki şilerin eritrositleri sıtma etkenlerinden Plasmodium vivax ın infeksiyon oluşturmasına dirençlidir. Kan bankaların da en çok kar şılaşılan Duffy sistemine ait antikorlar Anti- Fya ve An ti-fyb dir. İmmün orijinli olan bu antikorlar IgG sı nı fındandır ve hem hemolitik transfüzyon reaksiyonların da hem de ye ni do ğan he molitik hastalı ğında bulunabilirler. KIDD SİS TE Mİ Di ğer kan grup la rında olduğu gi bi çok sa yıda antijeni olmayan bir sistemdir. Jka ve Jkb ol mak üze re iki al le lik gen var dır. Üçün cü gen ise Jk 3 genidir. Kidd sisteminin antijenlerini Jka, Jkb ve JkaJkb oluşturmaktadır. Lökosit ve trom bo sit ler de bu lun maz lar. Jk(a-b-) fe no ti pi çok na dir ola rak gö rül mek te ve her iki ebe veyn den alı nan si lent al lel Jk gen ile açık lan mak ta dır. Anti-Jka ve anti-jkb antikorları IgG ya pı sın da olup Co ombs tes ti ile gösterilebilen antikorlardır. Sıklıkla dozaj gösterirler ve saptanmaları için de en zim ile mu amele edilmeleri gerekebilmektedir. Kidd antikorlarına bağ lı 63

10 Hülya Bilgen transfüzyon reaksiyonları ve ye ni do ğan hemolitik hastalı ğı ise çok sık ola rak görülmemektedir. LUTHERAN SİSTEMİ Lutheran antijenlerinin tam yapı sı yeteri kadar bilinmemektedir. En az 17 Lutheran antijeni bulunmaktadır (Tablo 8). Lutheran antikorları çok az sa yıda Tab lo 8. Sık raslanılan Lutheran fenotipleri Fenotip Sıklık (%) Lu(a+b-) 0.1 Lu(a+b+) 6.7 Lu(a-b+) 93.2 Lu(a-b-) çok nadir olguda transfüzyon reaksiyonu ve ye nidoğan hemolitik hastalı ğına neden olabilmektedir. MNSs SİS TE Mİ Tab lo 9. MNSs sisteminin fenotipleri Anti Serumlarla reaksiyon Fenotip Olası Genotip M N S s U + - M MM + + MN MN SU SSU,SSuU SsU SsU su ssu,ssuu S-s-U- SuSuU S-s-U SuSuU+ MN antijenleri eritrosit membranın da 131 ami no asit ve 16 oli gosakkaridden olu şan glycophorin A üzerinde bulunmuşlardır. An ti-m ve an ti-n an tikorları serumda doğal olarak bulunan IgM yapı sın- 64

11 Kan Grup Antijenleri da antikorlardır. An ti-s ve an ti-s sıklık la, an ti-u ise da ima IgG ya pı sındadır. Anti-M ve anti-n asit ph da daha iyi reaksiyon vermektedir. Anti-M, anti-n ve anti-s nin aglutinasyon güçleri enzimle muamele edilmiş eritrositlerle azalmaktadır. An ti-s ve an ti-u IgG ya pı sında olduğu için optimal reaksiyon ısıları 37ºC, Anti-M ve anti-n antikorları ise 37º C ın al tında aglutinasyon oluşturmaktadırlar. Bunlar nadiren IgG ya pı sında olabilirler ve nadiren de yenidoğan hemolitik hastalı ğına neden olabilirler. Ancak bu olgulardaki hemolitik hastalık çok ağır seyredebilir. Anti-S, anti-s ve anti-u ya bağ lı transfüzyon reaksiyonları ve ye ni do ğan hemolitik hastalı ğı da bildirilmiştir. Dİ ĞER KAN GRUP AN Tİ JEN LE Rİ Tab lo 10. Diğer kan grup antijenleri Di ğer kan grup an tijenlerine ilişkin bazı kısa bilgiler Tablo 10 da özetlenmektetir. KAYNAKLAR 1. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kursu VII, Transfusion Service Procedure Manual. Houston, TX: The University of Texas M. D. Anderson Cancer Center, Cullough J.Mc, Transfusion Medicine, 2nd edition: , Daniels G. Human Blood Groups,2nd ed.,cambridge, MA: Blackwell Science, P.Learoyd and R. Knight, BBTS An Introduction to Blood Transfusion Science and Blood Bank Practice, Acar S. N. Kan Grup antijenleri ve antikorları: Klinik Gelişim, 14 :14-21, Standards for blood banks and transfusion services, 21st ed. Bethesda, MD: American Association of Blood Banks, , ,

12 9.

Prof Dr Davut Albayrak. Ondokuz mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi KAN MERKEZİ VE ÇOCUK HEMATOLOJİ BÖLÜMÜ SAMSUN KMTD KURS-2012

Prof Dr Davut Albayrak. Ondokuz mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi KAN MERKEZİ VE ÇOCUK HEMATOLOJİ BÖLÜMÜ SAMSUN KMTD KURS-2012 Prof Dr Davut Albayrak Ondokuz mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi KAN MERKEZİ VE ÇOCUK HEMATOLOJİ BÖLÜMÜ SAMSUN KMTD KURS-2012 KAN GRUBU ANTİJENLERİ Kan grubu kırmızı kan hücrelerinin üzerinde bulunan ve

Detaylı

Kan Grubu Sistemleri ve Uygunluk Testleri. Prof.Dr.Ziya Bayraktaroğlu Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi

Kan Grubu Sistemleri ve Uygunluk Testleri. Prof.Dr.Ziya Bayraktaroğlu Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Kan Grubu Sistemleri ve Uygunluk Testleri Prof.Dr.Ziya Bayraktaroğlu Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi 23 kan grup sistemi 250 kan grup antijeni Duffy,Rhesus,MNS,Lutheran,Kell, P,Lewis,KIDD,Diego,Cartwright,Xg,Scannia,

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

Prof Dr Davut Albayrak Ondokuz mayıs üniversitesi Tıp Fakültesi Kan merkezi Ve çocuk hematoloji BD -Samsun

Prof Dr Davut Albayrak Ondokuz mayıs üniversitesi Tıp Fakültesi Kan merkezi Ve çocuk hematoloji BD -Samsun Prof Dr Davut Albayrak Ondokuz mayıs üniversitesi Tıp Fakültesi Kan merkezi Ve çocuk hematoloji BD -Samsun İNDİREKT COOMBS TESTİ ANTİKOR ARANAN PLAZMA + %5 LİK YIKANMIŞ KIRMIZI KAN HÜCRESİ EKLE FAB UÇLARI

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Bu broşürü size ulaştıran: www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Yaşamaya yeniden başlamak İndeks Önsöz...4 İlk Uygulama...5 Gögüs Protezinin Seçimi...6 Slikon Protezler...8 Bakım...9 Lenfödem...10

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

İMMÜNOHEMATOLOJİK TESTLER

İMMÜNOHEMATOLOJİK TESTLER Klinik mikrobiyoloji uzmanının sorumluluğunda kan hizmet birimleri İMMÜNOHEMATOLOJİK TESTLER Dr.A.Esra KARAKOÇ S.B.Ankara EAH TKMTD, TKV KLİMUD-EGE Sürekli Tıp Eğitimi, Sürekli Mesleki Gelişim Etkinliği,

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26 ÜRESE AYNAAR BÖÜ 6 ODE SORU DE SORUARN ÇÖZÜER d d noktası çukur aynanın merkezidir ve ışınlarının izlediği yoldan, yargı doğrudur d noktası çukur aynanın odak noktasıdır d olur yargı doğrudur d + d + dir

Detaylı

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI Abdullah Öcalan SEÇME YAZILAR Cilt VI ABDULLAH ÖCALAN SEÇME YAZILAR CİLT 6 WEŞANÊN SERXWEBÛN 74 Abdul lah ÖCA LAN SEÇME YAZILAR / CİLT 6 Weşanên Serxwebûn: 74 Birin ci baskı: Temmuz 1995 Hera us ge ber:

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25 DÜZE AAAR BÖÜ 5 DE SRU 1 DE SRUAR ÇÖZÜER 4 1 A B C D E F ışık ışını B noktasından geçer ışık ışını E noktasından geçer 5 ESE AAR ışını ve düzlem aynalarında yansıdığında, n = 3 ve n = 1 olur Bu durumda

Detaylı

Din İstismarı Üzerine

Din İstismarı Üzerine ARAŞTIRMA VE İNCELEME Din İstismarı Üzerine Prof.Dr. Hüseyin CERTEL a a Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Din Psikolojisi AD, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Isparta Ge liş Ta ri hi/re

Detaylı

ANTİKOR TARAMA VE TANIMLAMADA SORUNLAR. L. Tufan KUMAŞ

ANTİKOR TARAMA VE TANIMLAMADA SORUNLAR. L. Tufan KUMAŞ ANTİKOR TARAMA VE TANIMLAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR L. Tufan KUMAŞ Tarihçe 1901, Landsteiner Tarihçe 1907, Ludwig Hektoen Homolog transfüzyon, bazı özel durumlarda, kan verilen kişinin damarlarında aglütinasyona

Detaylı

Kan Gruplarının Saptanması

Kan Gruplarının Saptanması İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Herkes İçin Transfüzyon Tıbbı Sempozyum Dizisi No: 44 Mayıs 2005; s. 67-85 Kan Gruplarının Saptanması Dr. Hülya Bilgen Eritrosit antijenleri

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ. 99 98 9 ( ).( ).( ) ( ).( ).( ) = = = 00 00 ( ).. + bulunur. 5. a b+ = 0 ise b a b + = 0 ve b 0 ol ma lı b dir. a. + 0 ol ma lı a 0 a. A). = ise ( ) = B). = ise ( ) =

Detaylı

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85 Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Weşanên Serxwebûn 85 Abdul

Detaylı

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 0 KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I. 8 ( 3 + ) A) 7 B) 8 C) 9 D) 0 E) 6. 3! 3 ( 3 3)": ( 3) A) B) 0 C) D) E) 3. 7 3. + 5 A) 6 B) 7 C) 8 D) 0

Detaylı

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz Yayımlayan YAPI-ENDÜSTRİ MERKEZİ The Building Information Centre, Istanbul Hazırlayan YEM ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ (YEMAR) Yapı Bilgi Merkezi Bölüm Yöneticisi BİRGÜL YAVUZ YEM Araştırma Sorumlusu ANIL KAYGUSUZ

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva . BÖÜ GZ BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER GZ BSINCI 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, P +.d cıva.g Düzenek yeterince yüksek bir yere göre götürülünce azalacağından, 4. Y P zalır zalır ve nok ta

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ ÖLÜ ÜRESEL YNLR OEL SORU - Eİ SORULRN ÇÖZÜLERİ 4 a a a d Şe kil de ö rül dü ğü i bi, ve ışık ışın la rı yansı ma lar so nu u ken di üze rin den e ri dö ner CEVP Şekilde örüldüğü ibi, aynalar arasındaki

Detaylı

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X.

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X. BÖÜ SIVI BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER SIVI BSINCI 4a a a a a a a a a a 4a ka bı nın ta ba nın a ki sı vı ba sın cı, 4ag ka bı nın ta bı nın a ki sı vı ba sın cı, ag ve ba sınç la rı ta raf ta ra fa oran la nır

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 5 BÖÜ RENER 1 2 ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖÜERİ T aralığı yalnız, T aralığı ise yalnız kaynaktan ışık alabilir aralığı her iki kaynaktan ışık alabileceğinden, + ( + yeşil) = renkte görünür I II O IV III

Detaylı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 1. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Yrd. Doç. Dr. Cem BABADO AN (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi)

Detaylı

Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri

Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri - ORĐJĐNAL ARAŞTIRMA Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri Dr. Esra UĞUR, a Dr. Süheyla ABAAN b a Hemşirelik Hizmetleri Eğitim Koordinatörü, Yeditepe Üniversitesi Hastanesi,

Detaylı

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz.

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. 01-10 NÜHAL: 01-10 NÜHAL 03.09.2008 12:46 Sayfa 1 De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. Alfa 166nız, Al fa Ro meo ya öz gü; gü ven lik, kon for ve sü rüş mem nu

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR WEŞANÊN SERWXEBÛN 73 Abdul lah ÖCA LAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR Weşanên

Detaylı

Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış

Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış İletişim Yayınları 405 Edebiyat Eleştirisi 29 ISBN-13: 978-975-470-601-7 1997 İletişim Yayıncılık A. Ş. 1-3. BASKI 1997-2012,

Detaylı

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği:

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Televizyon Yayıncılığından Yöndeşen Medyaya Doç. Dr. Ayşen Akkor Gül ii Ya yın No : 2930 letişim Di zi si : 103 1. Bas k - Ağustos 2013 İstanbul ISBN 978-605

Detaylı

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)...

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)... Sayfa No....................................................................9 - Kümeler Konu Özeti.......................................................... 9 Konu estleri ( 6)...........................................................

Detaylı

Hemşirelik Mesleğinin Erkek Üyelerine Toplumun Bakış Açısı

Hemşirelik Mesleğinin Erkek Üyelerine Toplumun Bakış Açısı ORİJİNAL ARAŞTIRMA Hemşirelik Mesleğinin Erkek Üyelerine Toplumun Bakış Açısı Seher ÜNVER, a Emine DİRİ, b İlker ERCAN c a Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği AD, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü,

Detaylı

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları:

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: BU KALEM UN(UFAK)* Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: 60 mm Dizüstü Meşkler ve İçcep Meşkleri Elma / Örgü Teknikleri Üzerine Bir Roman Denemesi Bu Kalem - Bukalemun Bu Kalem - Melûn Bu Kalem - Un(Ufak)

Detaylı

Cerrahpa şa Tıp Fakültesi Çocuk Sağ lı ğı ve Has ta lıkları Anabilim Dalı Adolesan. Adolesan Polikliniğinin Hasta Dağılımı

Cerrahpa şa Tıp Fakültesi Çocuk Sağ lı ğı ve Has ta lıkları Anabilim Dalı Adolesan. Adolesan Polikliniğinin Hasta Dağılımı İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Adolesan Sağlığı Sempozyum Dizisi No: 43 Mart 2005; s. 183-187 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Adolesan

Detaylı

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ 1. a. b = 24 a. c = 0 a. d = 42 ortak çarpan a olduğu için a nın en büyük olması gerekir. 24, 0 ve 42 sayılarını bölen en büyük sayma sayısı 6 olduğundan a = 6 dır. 6. b

Detaylı

GIDA SEKTÖRÜNDE GIDA KAYIPLARI ve GIDA İSRAFI PROJESİ

GIDA SEKTÖRÜNDE GIDA KAYIPLARI ve GIDA İSRAFI PROJESİ org GIDA SEKTÖRÜNDE GIDA KAYIPLARI ve GIDA İSRAFI PROJESİ NİSAN 2015 Ç N DE K LER ÖNSÖZ 1. SÜT ve SÜT MA MÜL LE R 1.1. Ge nel Du rum 1.2. Tür ki ye de süt üre ti mi ve sü tün top lan ma s 1.3. Süt üre

Detaylı

KAN GRUPLAMADA ILAŞILAN ILAN SORUNLAR

KAN GRUPLAMADA ILAŞILAN ILAN SORUNLAR IV. ULUSAL KAN MERKEZLERİ VE TRANSFÜZYON KONGRESİ KAN GRUPLAMADA KARŞILA ILAŞILAN ILAN SORUNLAR Dr. Meral SÖNMEZOS NMEZOĞLU Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Transfüzyon Merkezi KAN GRUP TERMİNOLOJ NOLOJİSİ

Detaylı

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA ABDULLAH ÖCALAN DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA Seçme Röportajlar (Cilt II) Ertuğrul Kürkçü ve Ragıp Duran'ın kapatılan Özgür Gündem gazetesi adına PKK Genel Başkanı Abdullah Öcalan'la yaptıklarıröportaj

Detaylı

ANTİGLOBULİN TESTLER. Dr. Güçhan ALANOĞLU

ANTİGLOBULİN TESTLER. Dr. Güçhan ALANOĞLU ANTİGLOBULİN TESTLER Dr. Güçhan ALANOĞLU Tanımlar İnsan nsan globulinlerine karşı oluşan antikorlara Anti-Human Globulinler (AHG, AHG, antikorlara karşı gelişen en anti-antikor) antikor) Bu u antikorların

Detaylı

Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde

Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde Doç.Dr. Bilal SAMBUR a a Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, ISPARTA Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. Bilal SAMBUR Süleyman Demirel

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 3. BÖÜ GAZ BASINCI ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ 3. ı ı Z ı 1. I II III,, muslukları açıldığında: I düzeneğinde: aptaki yüksekliği arttığından, kabın tabanına yapılan toplam basınç artar. Borudaki

Detaylı

ANTİJENLER VE YAPILARI

ANTİJENLER VE YAPILARI ANTİJENLER VE YAPILARI IMMUNOJEN VE ANTIJEN nedir? Immun cevap oluşturan yabancı maddeler antijen veya immunojen olabilir. Immunojen; İmmun yanıt meydana getirme kabiliyetindeki herhangi bir madde Antijen

Detaylı

TORK. τ = 2.6 4.sin30.2 + 2.cos60.4 = 12 4 + 4 = 12 N.m Çubuk ( ) yönde dönme hareketi yapar. τ K. τ = F 1. τ 1. τ 2. τ 3. τ 4. 1. 2.

TORK. τ = 2.6 4.sin30.2 + 2.cos60.4 = 12 4 + 4 = 12 N.m Çubuk ( ) yönde dönme hareketi yapar. τ K. τ = F 1. τ 1. τ 2. τ 3. τ 4. 1. 2. AIŞIRMAAR 8 BÖÜM R ÇÖZÜMER R cos N 4N 0 4sin0 N M 5d d N ve 4N luk kuv vet lein çu bu ğa dik bi le şen le i şekil de ki gi bi olu nok ta sı na gö e top lam tok; τ = 6 4sin0 + cos4 = 4 + 4 = Nm Çubuk yönde

Detaylı

BAĞIL HAREKET. 4. kuzey. Şekilde görüldüğü gibi, K aracındaki gözlemci L yi doğuya, M yi güneye, N yi güneybatıya doğru gidiyormuş gibi görür.

BAĞIL HAREKET. 4. kuzey. Şekilde görüldüğü gibi, K aracındaki gözlemci L yi doğuya, M yi güneye, N yi güneybatıya doğru gidiyormuş gibi görür. AIŞTIRAAR BÖÜ BAĞI HAREET ÇÖZÜER BAĞI HAREET 1 4 N N =v =0 Şekilde görüldüğü gibi, aracındaki gözlemci yi doğuya, yi e, N yi batıya doğru gidiyormuş gibi görür = = = 0 olur ( aracı duruyor) =v = aracı

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

YAY DALGALARI. 1. m. 4. y(cm) Şe kil de 25 cm lik kıs mı 2,5 dal ga ya kar şı lık ge lir.

YAY DALGALARI. 1. m. 4. y(cm) Şe kil de 25 cm lik kıs mı 2,5 dal ga ya kar şı lık ge lir. 1. BÖÜM A DAGAARI AIŞTIRMAAR ÇÖZÜMER A DAGAARI 1.. (c) T λ 5c Şe kil de 5 c lik kıs ı,5 dal ga a kar şı lık ge lir. 0 5 (c) Bu du ru da, 5 λ = 5 λ = 10 c Dal ga nın aıla hı zı, 60 V = = = 15 t c/ s Dal

Detaylı

PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü. Weşanên Serxwebûn 71. Yayınevinin notu PROGRAM VE TÜZÜK

PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü. Weşanên Serxwebûn 71. Yayınevinin notu PROGRAM VE TÜZÜK PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü Weşanên Serxwebûn 71 PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) PROGRAM VE TÜZÜK Weşanên Serxwebûn 71 Birinci Baskı: Nisan 1995 Herausgeber: Agri Verlag Vogelsanger

Detaylı

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ 8 222 TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA 107 Weşanên Serxwebûn 107 Abdullah ÖCALAN SAVUNMALARIM Kutsallık ve lanetin simgesi URFA Dic le-fı rat hav za sın da ta rih KUTSALLIK VE LANETİN SİMGESİ URFA Dicle-Fırat havzasında tarih KUTSALLIK VE LANETİN

Detaylı

Müslümanlıktan Hıristiyanlığa Geçişin Sebepleri Üzerine Sosyo-Psikolojik Bir İnceleme

Müslümanlıktan Hıristiyanlığa Geçişin Sebepleri Üzerine Sosyo-Psikolojik Bir İnceleme Müslümanlıktan Hıristiyanlığa Geçişin Sebepleri Üzerine Sosyo-Psikolojik Bir İnceleme Doç.Dr. Asım YAPICI a a Çu ku ro va Üni ver si te si İla hi yat Fa kül te si, Din Psi ko lo ji si ABD, ADANA Ya zış

Detaylı

le bir gü rül tü ç k yor du ki, bir sü re son ra ye rin al t n dan yük - se len u ul tu yu bi le du ya maz ol dum. Der hal böy le bir du - rum da ke

le bir gü rül tü ç k yor du ki, bir sü re son ra ye rin al t n dan yük - se len u ul tu yu bi le du ya maz ol dum. Der hal böy le bir du - rum da ke KAR KUYUSU v B R D Ak l ba fl n da bir in sa n n bu gü ne ka dar ar t k çok tan ö ren - mifl ol ma s ge re kir di. Yüz ler ce ke re te le viz yon da an lat m fl lar, ga ze te ler de yaz m fl lar, lis

Detaylı

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Ayhan Kaya MORDEMİN GÜNCESİ WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Weşanên Serxwebûn: 83 Birin ci baskı: Kasım 1996 Kan daha da akacak, çünkü ülkemiz bizim kanımıza

Detaylı

CROSS-MATCH & DAT Testler/Problemler

CROSS-MATCH & DAT Testler/Problemler CROSS-MATCH & DAT Testler/Problemler Hazırlayan: Prof. Dr. Birol GÜVENÇ Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Bölge Kan Merkezi Sunan: Dr. S. Haldun BAL UludağÜniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU SEZONU Amatör Futbol Liglerinde Uygulanacak Esaslar

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU SEZONU Amatör Futbol Liglerinde Uygulanacak Esaslar 3 TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU 2009-2010 SEZONU Amatör Futbol Liglerinde Uygulanacak Esaslar Ağustos 2009 2 SU NUŞ Başa rıy la ta mam la dı ğı mız 2008 2009 ama tör fut bol se zo nu nun ar dın dan ye ni

Detaylı

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

Alloantikor ve Otoantikor Tanı ve Transfüzyon Yaklaşımı. Dr. Yeşim Aydınok

Alloantikor ve Otoantikor Tanı ve Transfüzyon Yaklaşımı. Dr. Yeşim Aydınok Alloantikor ve Otoantikor Tanı ve Transfüzyon Yaklaşımı Dr. Yeşim Aydınok Sunum Planı Eritrosit alloimmunizasyonu ve otoantikorlarının klinik önemi Allo-antikor ve oto-antikorların laboratuvar tanısı Antikor

Detaylı

YENİ DOĞANLARDA VE GEBELERDE İMMUNOHEMATOLOJİK TESTLER: DAT, İAT VE ANTİKOR TANIMLAMA

YENİ DOĞANLARDA VE GEBELERDE İMMUNOHEMATOLOJİK TESTLER: DAT, İAT VE ANTİKOR TANIMLAMA YENİ DOĞANLARDA VE GEBELERDE İMMUNOHEMATOLOJİK TESTLER: DAT, İAT VE ANTİKOR TANIMLAMA Prof Dr Davut Albayrak Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kan Merkezi ve Çocuk Hematoloji BD-Samsun davutalb@omu.edu.tr KMTD-ANTALYA-2011

Detaylı

Orta Frekanslı Akımlar Enterferansiyel Akımlar (EFA)

Orta Frekanslı Akımlar Enterferansiyel Akımlar (EFA) Orta Frekanslı Akımlar Enterferansiyel Akımlar (EFA) Uzm. Fzt. Ayşe Zengin Alpözgen A. TA RİH ÇE Hans Nemec ta ra fın dan bu lun muş ve ilk ola rak 1950 ler de Av ru pa da ta nı tıl mış tır. 1980 ler de

Detaylı

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM SiyahMaviKýrmýzýSarý SARAYBURNU NDA TÖREN DÜZENLENECEK Buðday sarý altýn oldu/ 13 TE MAVÝ MARMARA UÐURLANDIÐI GÝBÝ KARÞILANACAK Belçika da 85 bin aile iflâs etti/ 7 DE Ambulansta kaçak sigara / 3 TE Trafiðe

Detaylı

TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI

TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI VAKIF INSAN TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI (Kırkıncı Yıl Hatıra Kitabı) Editör TMKV adına Prof. Dr. Salih Tuğ İstanbul 2011 8 Bir top lu lu un (ger çek) efen di si ve ön de ri, o top lu ma hiz met eden dir

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ . BÖÜ ONDNSTÖRR OD SORU - Dİ SORURIN ÇÖÜRİ 4. enerji(j). Bir kondansatörün sığası yapısına bağlıdır. üküne ve uçları arasındaki elektriksel potansiyel farkına bağlı değildir. 4 sabit 4 P 4.0 4.0 4 0 5

Detaylı

inancım inancım inancım ÜNİTE

inancım inancım inancım ÜNİTE inancım inancım inancım 5. ÜNİTE Meleklere İman 1. Me lek le rin Özel lik le ri 2. Me lek le rin Gö rev le ri 3. Me lek ler den Baş ka Gö rün me yen Var lık lar ÜNİTE 5 M E L E K L E R E İ M A N ÜNİTE

Detaylı

Sı nıf Pu su la sı Gü cü mü ze Da ya na rak Dev ri mi Ör güt le mek Si ya sal Is la mın Ge li şi mi ve Gün cel Du ru mu

Sı nıf Pu su la sı Gü cü mü ze Da ya na rak Dev ri mi Ör güt le mek Si ya sal Is la mın Ge li şi mi ve Gün cel Du ru mu SUNU Sı nıf Pu su la sı nın eli niz de ki 7. sa yı sıy la mer ha ba. Gü cü mü ze Da ya na rak Dev ri mi Ör güt le mek ya zı mız da, ko mü nist le rin ne den ken di le ri ne gü ven dik le ri nin ide olo

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerleyiz. Dünya halklarýnýn devrime yürüdüðü bir dönemdeyiz. Mýsýr ve Tunus devrimlerinin etkileri hala devam ediyor. Emperyalist güçler Libya ya düzenledikleri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TIBBİ LABORATUVAR UYGUNLUK TESTLERİ 725TTT136

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TIBBİ LABORATUVAR UYGUNLUK TESTLERİ 725TTT136 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TIBBİ LABORATUVAR UYGUNLUK TESTLERİ 725TTT136 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ SERBEST MUHASEBECİLİK, 24 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ 478 SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ

Detaylı

SA TIŞ NOK TA SI. www.ot to bock.com.tr

SA TIŞ NOK TA SI. www.ot to bock.com.tr www.ot to bock.com.tr SA TIŞ NOK TA SI Te ker lek li San dal ye Kİ ME, Nİ ÇİN, NA SIL? www.ot to bock.com.tr Te ker lek li San dal ye; Ki me, ni çin, na sıl? İn deks Te ker lek li San dal ye de Otur mak.......................................

Detaylı

Din ve Suç İlişkisi Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma

Din ve Suç İlişkisi Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma ARAŞTIRMA VE İNCELEME Din ve Suç İlişkisi Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma Doç.Dr. Kemaleddin TAŞ, a Adem GÜRLER b a Din Sosyolojisi AD, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Isparta b Sosyolog,

Detaylı

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Barış TEPECİK

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Barış TEPECİK AKILLI ÖDEV ve ÖLÇME. sınıf Barış TEPECİK AFG Matbaa Yayıncılık Kağıt İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları

Detaylı

ABDULLAH ÖCALAN. PKK'de gelişme sorunları. ve görevlerimiz. ve görevlerimiz. WeŞanen SerxWebûn 67

ABDULLAH ÖCALAN. PKK'de gelişme sorunları. ve görevlerimiz. ve görevlerimiz. WeŞanen SerxWebûn 67 ABDULLAH ÖCALAN abdûllah ÖCaLan PKK'de gelişme sorunları ve görevlerimiz PKK'de gelişme sorunları ve görevlerimiz WeŞanen SerxWebûn 67 1 3 abdul lah ÖCa Lan PKK'de Gelişme Sorunları ve Görevlerimiz Weşanên

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte SiyahMaviKýrmýzýSarý NÝN BOYUN GÖRÜÞÜLCK TRFÝK GÜVNLÝÐÝ BZI KUSUR TNIMLRI DÐÝÞTÝ RÇ MUYND TSLKLR HZIRLNDI ÝSTÝKLÂL MRÞI ÝÇÝN MSD Ha be ri say fa 3 te YNÝ DÖNM Ha be ri say fa 6 da LOGO Ha be ri 16 da YGR

Detaylı

Alkollü Sürücünün Kasko Hasarı Ödenir mi?

Alkollü Sürücünün Kasko Hasarı Ödenir mi? ten OCAK-MART 2013 SAYI: 31 Alkollü Sürücünün Kasko Hasarı Ödenir mi? Gerek kasko sigortasında gerekse de motorlu araçların mali sorumluluk sigortasında, alkollü araç kullanma nedeni ile oluşan kazalar,

Detaylı

Hemşirelikte Güçlendirme

Hemşirelikte Güçlendirme DERLEME Hemşirelikte Güçlendirme Sevim ULUPINAR a a Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Öğretimi AD, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul Ge liş Ta ri hi/re ce i ved: 30.05.2012 Ka bul Ta

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker Çetin Öner GÜLİBİK ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Roman Çeviren: Aslı Özer Resimleyen: Orhan Peker 26. basım Çetin Öner GÜLİBİK Resimleyen: Orhan Peker cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com Yayın Koordinatörü: İpek

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ÖRNEK DENEME SINAVI - 4

EĞİTİM BİLİMLERİ ÖRNEK DENEME SINAVI - 4 Bu Bölümde Toplam 120 Soru Bulunmaktadır. Eğitim Bilimleri Testi için verilen toplam cevaplama süresi 150 dakikadır. (2,5 saat) 1 ve 2. so ru la r pa rag ra fa gö re ya n t la y n z. Bir gün or man da

Detaylı

Protezinizle İlk Dokunuş

Protezinizle İlk Dokunuş Protezinizle İlk Dokunuş Üst Ekstremite Protezleri Hakkında Bilmeniz Gerekenler indeks Bizim Ölçümüz İnsan 3 Kol Protezleri 4 Anatomi ve Tıbbi Terimler 5 Protez Tipleri 6 Elektronik El Sistemleri 8 Sensör

Detaylı

Seçme Röportajlar ABDULLAH ÖCALAN. Onbinlerce İnsan Ölmesin. Abdullah Öcalan. Cilt-III. WeŞanen SerxWebûn 84

Seçme Röportajlar ABDULLAH ÖCALAN. Onbinlerce İnsan Ölmesin. Abdullah Öcalan. Cilt-III. WeŞanen SerxWebûn 84 Abdullah Öcalan Seçme Röportajlar Cilt-III ABDULLAH ÖCALAN Seçme Röportajlar Cilt-III Onbinlerce İnsan Ölmesin Doğu Perinçek'in Ümit Sezgin Güneri Cıvağolu/Ramazan Öztürk Rafet Ballı Soner Ülker Yeni Asır

Detaylı

KAN GRUPLARININ SAPTANMASI. Dr. Güçhan ALANOĞLU Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Kan Bankası Isparta

KAN GRUPLARININ SAPTANMASI. Dr. Güçhan ALANOĞLU Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Kan Bankası Isparta KAN GRUPLARININ SAPTANMASI Dr. Güçhan ALANOĞLU Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Kan Bankası Isparta YÖNTEMLER 1. HEMAGLÜTİNASYON a. Lam (Slide) Yöntemi b. Tüp Yöntemi c.

Detaylı

Kapitalizmin Genel Krizi Koşullarında Burjuva Devlet

Kapitalizmin Genel Krizi Koşullarında Burjuva Devlet Kapitalizmin Genel Krizi Koşullarında Burjuva Devlet 80 li yıl lar bo yun ca em per ya list metro pol ler de ar ka ar ka ya gla dio skan dal la rı pat la mış tı. Özel lik le Ba tı Av ru pa nın emper ya

Detaylı

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Berna DEMİREL

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Berna DEMİREL AKILLI ÖDEV ve ÖLÇME.sınıf Berna DEMİREL AFG Matbaa Yayıncılık Kağıt İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 182 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YE M N L MA L MÜ fia V R LER ODA LA RI YÖ NET ME L (21 fiu bat 1990 ta rih ve 20440 sa y l Res mi Ga ze te

Detaylı

Yaşasın 1 Mayıs! İŞÇİYİZ HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ! Devri mci İşçi Hareketi Eğitim Dizisi 1 Mayıs

Yaşasın 1 Mayıs! İŞÇİYİZ HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ! Devri mci İşçi Hareketi Eğitim Dizisi 1 Mayıs Yaşasın 1 Mayıs! İŞÇİYİZ HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ! Devri mci İşçi Hareketi Eğitim Dizisi 1 Mayıs Devrimci İşçi Hareketi Yayınları Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü: Gürdoğan İşçi Özel sayı: 4 Fiyatı: 50 Krş Devrimci

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES. G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R

DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES. G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R SUNUŞ Do kuz Ey lül Üni

Detaylı

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün www.urlsolar.com S L D-S K -6 0 W ile 1 5 0 W St an d art S o kak L a m ba sı F iya t K arşılaşt ırm a sı kw h Ü c reti Yıllık Tü ke tim Ü cre ti Y ıllık T ü ketim Fa rkı kw Sa at G ü n A y Stan d art

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Doç. Dr. Ahmet ALTINDAĞ (Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi) Yrd. Doç.

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ ÖLÜ ÜRESEL YNLR OEL SORU - Eİ SORULRN ÇÖZÜLERİ a a a d Şe kil de ö rül dü ğü i bi, ve şk şn la r yans ma lar so nu u ken di üze rin den e ri dö ner CEVP Şekilde örüldüğü ibi, aynalar arasndaki d uzaklğ,

Detaylı

İlköğretim MATEMATİK. Öğretmen Kılavuz Kitabı. Özgür KÜÇÜK Durali KARAPINAR

İlköğretim MATEMATİK. Öğretmen Kılavuz Kitabı. Özgür KÜÇÜK Durali KARAPINAR İlköğretim MATEMATİK 3 Öğretmen Kılavuz Kitabı Özgür KÜÇÜK Durali KARAPINAR Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 2.05.20 tarih ve 3237 sayılı yazıları (06.05.20-7 sayılı kurul kararı) ile 202-203 öğretim

Detaylı