KALÝBRASYON ÝÞLEMLERÝNÝN ADIMLARI VE SÜRELERÝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KALÝBRASYON ÝÞLEMLERÝNÝN ADIMLARI VE SÜRELERÝ"

Transkript

1 KALÝBRASYON ÝÞLEMLERÝNÝN ADIMLARI VE SÜRELERÝ Hayriye AKA Makina Yüksek Mühendisi ÖZET Dýþarýdan ölçü aleti kalibrasyon hizmeti alan veya kendi bünyesinde kalibrasyon yapan firmalarýn, bir cihazýn kalibrasyonunun kýsa sürede tamamlanmasýna dair bir beklentileri her zaman vardýr. Bu çalýþmada, kalibre edilecek ölçü aletinin iþlem öncesi hazýrlýðýndan baþlanarak sertifikasyonuna kadar her bir adýmýn süresi, örnek olarak seçilen bazý ölçü aletlerinin ölçüm prensipleri de gözönüne alýnarak deðerlendirilmiþtir. Sonuçta kalibrasyon iþ akýþ süreci içindeki adýmlar tek tek ele alýnarak, bu konuda çalýþacak veya hizmet alacaklara öngörüþ saðlamak üzere, kalibrasyon için göze alýnmasý gereken yaklaþýk süreler çýkartýlmaya çalýþýlmýþtýr. Bu çalýþmanýn ayný zamanda, bir sonraki aþamada yapýlacak maliyet ve verim çalýþmalarý için kaynak teþkil etmesi hedeflenmiþtir. Anahtar Kelimeler: Kalibrasyon, kalibrasyon iþ akýþý, kalibrasyon süreci ABSTRACT Establishments outsourcing or implementing calibration services for measuring instruments, always have an expectation that an instrument's calibration be completed in a short time. In this study, the duration of each step from the preparation prior to operations up to the certification of the measuring instrument is evaluated, taking into account the measurement principles of some instruments selected as examples. As a result, handling the steps of calibration workflow process one by one, the approximate lengths of time that should be considered is put forward in order to present a foresight to those who will work or acquire service in this field. At the same time, it is aimed that this study constitutes a reference source for the cost & efficiency analysis that will be made in the next stage. Keywords: Calibration, calibration workflow, calibration process. Giriþ Hlzmet alýnýrken bir kalibrasyon iþleminin ne kadar süreceði her zaman öncelikle merak edilen konulardandýr. Dýþarýdan hizmet alan firmalar iþlemlerin kýsa sürmesini isterken, kendi bünyelerinde kalibrasyon yapan iþletmelerde kimi zaman kalibrasyondan sorumlu personeline yetiþtiremeyeceði kadar kalibrasyon iþi yüklenir. Unutmamak gerekir ki kalibrasyon dikkat, özen ve sabýr gerektiren bir iþtir. Aþaðýda özenli bir çalýþmanýn adýmlarýný içeren örneklerle, tecrübelerimize dayanarak kalibrasyon iþlemlerinin ne kadar süreceði hakkýndaki sorulara genel yanýt vermeye çalýþtýk. olur. Kullanýcýlar bu sorunu çözmek için kýzak vidalarýný gevþetirler. Oysa vidalarýn sýkýlýðý doðru ayarlanmadýðýnda, kumpas çenelerinin paralelliði bozulur ve bu da ölçümde hataya neden olur. Saatli kumpaslarýn diþli kýsýmlarýna toplanan kirler ölçüm sýrasýnda takýlma ve sýkýþmaya neden olduðundan ölçümde hiç de azýmsanmayacak hatalara neden olurlar. Orta seviyede kirli bir mekanik kumpasýn silinerek veya ultrasonik tiner banyosu kullanýlarak temizliði birkaç dakika gerektirir. Çok kirli bir kumpasýn temizliði için bu süre 5 dk'ya kadar çýkabilir. Bir diðer örnek basýnç terazisi (dead weight tester) ile kalibrasyonu yapýlacak bir manometre olsun. Baðlantý noktasýndaki kir temizlenmediði takdirde basýnç ) Temizlik terazisinin akýþkaný içine girebilir ve buradan da piston Mekanik ölçü aletlerinin temizliði çoðu zaman silindir mekanizmasýna kadar ilerleyerek ölçümler ölçüm sonuçlarýna etki eden önemli bir parametredir. sýrasýnda piston hareketini zorlaþtýrabilir. Hatta piston Örneðin kumpaslarýn kýzaklarý içine dolan kir, sürgülü silindir mekanizmasýný aþýndýrarak sýzýntýya (dolayýsýyla kýsýmýn kýzak içinde rahatça hareket etmesine engel basýnç kaçaðýna) neden olabilir. Diðer taraftan bir 5

2 basýnç terazisi kalibre ediliyorsa, her bir aðýrlýðýn üzerinde biriken kir ölçüme doðrudan etki edeceðinden her bir aðýrlýðýn ayrý ayrý temizlenmesi gerekir. Yað basýncý ölçen bir manometrenin temizliði yaklaþýk 5 dk, bir basýnç terazisinin temizliði saat'lik bir zaman gerektirir. ) Ortam koþullarýnda kondisyonlama Ölçü aletlerinin kalibrasyonunun standart þartlarda yapýlmasý istenir. Bu þartlar, ortamýn sýcaklýðý, rutubeti, basýncý, havalandýrma hýzý, titreþim miktarý, aydýnlatma þiddeti, elektromanyetik giriþim gibi bir çok kriteri içerir. Her ölçü aletinin imalatçýsýnýn garanti ettiði doðrulukta ölçüm yaptýðý belirli koþullar vardýr. Ýmalatçý ölçü aletinin teknik özelliklerini belirtirken bu ortam þartlarýný da belirtir. Ölçü aleti bu þartlarýn dýþýnda beklenen doðrulukta ölçüm yapmayabilir. Kalibrasyon sýrasýndaki þartlarýn bu þartlarla uyumlu olmasý da yetmez daha dar toleranslý standartlara uygun olmasý gerekir Zira her malzeme örneðin sýcaklýðýn deðiþimine baðlý olarak genleþecek veya daralacak, iletken olanlarýn elektriksel direnci deðiþecektir. Bu deðiþimlerin ise her zaman ölçüme etkisi olacaktýr. Ortamda, bu parametrelerin deðiþimi belirli bir aralýkla sýnýrlandýðýnda ölçüme olan dýþ etkiler minimuma indirilir. Newton'un soðuma kanunu, 30 C sýcaklýktaki kg'lýk çelik bir kürenin aniden 0 C'lik bir ortama alýnmasý durumu için uygulanýrsa, kürenin sýcaklýðýnýn bu ortamla dengeye gelmesi için yaklaþýk saatlik bir zaman geçmesi gerektiði bulunur. Genellikle ölçü aletlerinin yüzey þekilleri daha karmaþýk olup kütleleri bir küreden daha geniþ alanlara yayýlmýþtýr ve içleri de tamamen dolu deðildir. Bu nedenle ýsý taransferi için küreden daha geniþ yüzeylere sahiptirler ve ortamla dengeye gelme süreleri de daha kýsadýr. Ancak kötümser bir yaklaþýmla çelik küre örneði referans alýnarak, özellikle boyutsal ölçü aletlerinin kalibre edileceði ortamla dengeye gelmesi için iþlem öncesi kabaca, her bir kilogram baþýna yaklaþýk saat söz konusu ortamda bekletilmesini tavsiye edebiliriz. Çok özel bazý durumlarda ortam etkilerinin ayrýca araþtýrýlmasý veya imalatçýdan tavsiyesi alýnmasý Bu bazen kullanýcýlarýn aklýný karýþtýran bir konudur. Yazýn 35 C'de kýþýn 0 C'de kullanýlan bir ölçü aletinin 0 ± C'de kalibre edilmesinin mantýðý nedir? Bunun nedeni, kalibrasyon vasýtasýyla aletin hem kendi sýnýfýndaki diðer aletlerle karþýlaþtýrmasý, hem de kendisi için daha önceki kalibrasyonlarda alýnmýþ verilerin karþýlaþtýrmasý yapýlýrken, yan koþullarýn etkisinden arýndýrýlmýþ olarak karþýlaþtýrma yapma gerekliliðidir. Aksi takdirde gözlenen farklarýn cihaz hatasý mý yoksa (örneðin) soðuðun etkisi mi olduðu anlaþýlamaz. Kalibrasyon sonuçlarýna göre 0 ± C'de kalibre edilmiþ ölçü aleti hatasýz çýkmýþ da olsa kullanýcýnýn aklýný karýþtýran sorunun çözümü için, bu aletin 35 C veya 0 C'de kullanýlmasý durumunun sonucu ne derecede etkilediði (belirsizleþtirdiði) ayrýca mutlaka araþtýrýlmalýdýr. Etkinin miktarýna göre bu koþullarda hangi toleranslarla çalýþabilmenin mümkün olacaðý çýkartýlmalýdýr. Farklý sýcaklýklara sahip bir cidarla akýþkan arasýndaki ýsý taþýnýmý Newton'un soðuma kanununa göre q = ha (T0-T ) þeklinde ifade edilir (q : Isý akýsý, h: ýsý taþýným katsayýsý, A: akýþkan ile temasta olan alan, T 0: cidar sýcaklýðý, T : akýþkan sýcaklýðý). q = mc(dt/dt) mc olduðundan (m: kütle, c: özgül ýsý, t: zaman) q= ha (T0-T )= mc(dt/dt) olup bu ifadenin genel çözümü τ = o l m a k ü z e r e ha aþaðýdaki gibidir. t T = Cexp( t + exp( t T Eðer sýcaklýðýn basamak deðiþimi yani aþaðýdaki sýnýr þartlarý için bu denklem e exp( t dt τ çözülürse 0 t = 0 için T = T ve t 0 için T e= T alýnarak Te T T T = exp( t = = exp( t = elde edilir. T T T T e Çelik küre örneði için bu denklem T = 0 C, T = 30 C, m = kg, A = 0,03m² c = 460 J/kg C, h = W/m² C alýnarak küre sýcaklýðýnýn C sýcaklýða gelmesi için geçmesi gereken t süresi hesaplanýrsa = mc/ha = 36 s T T 0 = exp( t = exp( t / 36) Buna göre t = 775 s ~ saat bulunur. T T

3 gerekebilir. Örneðin Brookfield vikozimetre imalatçýsý mevcuttur. Bu kontrol iþlemi sonrasý elde edilen bulgular viskozite ölçümlerinde, kullanýlan tüm ekipman ve arýza niteliði taþýyorsa iþlemlere devam edilmeden numunelerin en az bir saat kondisyonlanmasý gerektiðini giderilmesi saðlanmalýdýr. söylerken 600 ml'lik silikon viskozite yaðlarýnýn sýcaklýk Ölçü aletinin tipine göre deðiþen bu kontrol iþlemleri dengesi için beklenmesi gereken süreler konusunda da kumpas, mikrometre, mihengir gibi mekanik cihazlar için aþaðýdaki tavsiyelerde bulunuyor. birkaç dakika gibi bir zaman alýrken, basýnç kalibratörü, Viskozite deðeri cp arasrnda bulunan multimetre, load cell (yük hücresi), higrometre (nem silikon yaðlar için saat ölçer) gibi ölçü aletleri için çok daha uzun Viskozite deðeri Viskozite deðeri 000 -,500 cp arasýnda Bulunan silikon yaðlar için saat 30,000-00,000 cp arasýnda sürebilmektedir. 5) Kalibrasyon düzeneðinin hazýrlanmasý bulunan silikon yaðlar için 4 saat Her kalibrasyon iþleminde kullanýlan belirli bir düzenek vardýr. Bu düzeneðin de kalibre edilen ölçü 3) Elektriksel ölçü aletlerinin ýsýnmasý aletinde olduðu gibi temizlenmesi, ortamla denge Elektriksel ölçü aletleri açýldýðýnda kendi içlerindeki halinde bulunmasý, elektriksel bir ölçü aleti olmasý elemanlarýn (trafolar, rezistanslar, yarýiletkenler) ýsýnmasý halinde belirli bir süre açýk olarak bekletilmesi gibi ölçümü etkiler. Bu nedenle ölçüm öncesi açýldýktan þartlar yerine getirilmelidir. (Kalibrasyon sonra imalatçýsýnýn tavsiye ettiði bir süre (çoðunlukla 30 laboratuvarlarý kendi kullandýklarý teçhizatý periyodik dk) beklenmesi gerekir. Bu süre içinde sözü geçen bakým ve temizliðe tabi tuttuklarý takdirde bu elemanlar cihazýn iç sýcaklýðýný yükselttiðinden, cihazýn aþamada zaman kazanýlabilir.) ortama transfer ettiði ýsý da artar ve belli bir yerde ikisi Kalibre edilen cihaz çeþitliliði fazlaysa, kalibrasyonda dengeye gelerek cihaz iç sýcaklýðý (ortamdan yüksek) kullanýlacak düzeneklerin hepsinin hazýr bekletilmesi sabit kalmaya baþlar. genellikle söz konusu olmaz. Örneðin seyrek kullanýlan bir mastar seti korozyona karþý yaðlanmýþ olarak kutusunda 4) Fonksiyonel kontroller bekletildiðinden, kullaným öncesi temizlenmesi gerekir. Kalibre edilen her ölçü aleti hazýrlýk aþamasýnda Bir sýcaklýk probunun kalibrasyonu için probu bir referans mutlaka kontrole tabi tutulmalýdýr. Bu bir kumpas göstergeye doðru olarak baðlamak ve referans bir olduðunda çenelerdeki çapaklar, olasý kýrýklar, vidalarýn sýcaklýk probu ile kalibrasyonda kullanýlacak sýcaklýk sýkýlýðý, derinlik ölçme çubuðunun düzgünlüðü kontrol kalibrasyon banyosuna uygun çapta deliklere ayný edildiði gibi, bir bourdon tüplü manometre için max. derinlikte daldýrmak gerekir. Probun tavlama için max. ölçüm noktasýna kadar basýnç uygulanýp, ibrede kalibrasyon deðerine set edilmiþ ve bu deðerde kararlý takýlma, sürtünme olup olmadýðý, bir süre beklenerek hale gelmiþ banyoda bir süre bekletilmesi gerekir. Diðer tüpte delik olup olmadýðý (tabii öncelikle baðlantýlarda yandan bir manometrenin uygun fittingler (ara baðlantý kaçak olup olmadýðý) kontrol edilmelidir. Bir cývalý cam parçalarý) seçilerek basýnç kalibratörü ile baðlantýlarý termometrenin cýva sütununda hava kabarcýðý, bir tel yapýlmalý ve kaçak olup olmadýðý iþlem öncesi kontrol termokuplda (ýsýl çift) birleþme jonksiyonu ve teller edilmeli, gerekiyorsa baðlantýlar tekrar yapýlmalýdýr. boyunca kopukluk / kýsa devre olup olmadýðý gibi, her Benzer þekilde debimetrelerin kalibrasyonu için ölçü aletinin kendine özgü fonksiyonel kontrol iþlemleri baðlantýlarýn yapýlmasý, uygun fitting veya flanþlarýn 7

4 seçilmesi, montaj sonunda sýzýntý kontrolünün yapýlmasý uzun süreçler olabilir. Herhangi bir ölçü aletinin kalibrasyon düzeneðinin hazýrlanmasý ve iþlem sonrasý toplanmasý için gereken süre, 0 dk. ile saatlerce sürecek bir zaman dilimi arasýnda deðiþir. 6 ) Kalibrasyonun yapýlmasý Bir kumpasýn kalibrasyonunda, dýþ ölçü çeneleri, iç ölçü çeneleri, derinlik ölçme çubuðu alýnan ölçümlerle kontrol edilir. Bu iþlemler kumpasýn ölçme aralýðýna baðlý olarak 5-30 dk'lýk bir zaman alýr. Bir manometrenin kalibrasyonu, doðruluk, 3 tekrarlanabilirlik ve histerisis kontrolünü içerecek birkaç seri ölçümden oluþur. Genellikle bu iþlemler dk'lýk bir zaman alýr. Bir termohigrograf (sýcaklýk-nem grafik kaydedici) kalibrasyonu için iþlemler, ayarlama da yapýlacaksa günlerce sürebilir. Bu sürenin uzunluðu sadece kalibrasyon düzeneðinden deðil, bu tip cihazlarýn deðiþkeni algýlama süresinin uzunluðundan kaynaklanýr. Doðru ölçüm alabilmek için termohigrografýn bir ölçüm noktasýnda kalibrasyon kabininde saatlerce bekletilmesi ve bu sürenin son bir saati boyunca cihaz çizgisinin deðiþmediðinin gözlenmesi gerekir. Bu tip cihazlar ortam rutubetini ve sýcaklýðýný ölçmek üzere tasarlandýðýndan genellikle ani rutubet deðiþimlerine hýzlý reaksiyon veremezler. Yani günde 3 deðerde ölçüm alýnýyorsa 0 noktada yapýlan bir kalibrasyon iþlemi için (5 rutubet, 5 sýcaklýk) en az 3 güne ihtiyaç vardýr. Eðer termohigrografýnýn ayarlanmasý gerekiyorsa cihazýn en az ikiþer noktada ne kadar hatalý ölçüm yaptýðýný tespit edebilmek için tam gün eklemek gerekir. Yerinde yapýlan bir sýcaklýk kalibrasyon iþleminde harcanan zaman genellikle laboratuvardakinden daha uzundur. Bunun nedeni sýcaklýk probunun sökülmesi iþleminin kalibrasyonu yapan tarafýndan yapýlacak olmasýdýr. Ayrýca kullanýcý, gösterge ve probun ayrý ayrý kalibre edilmesini de isteyebilir (ki biz bunu tavsiye ediyoruz, çünkü gösterge veya prob ayrý ayrý ölçü aletleri olup, biri arýzalandýðýnda deðiþtirilen bölümün tek baþýna kalibre edilmesi hem kalibrasyon takibini kolaylaþtýracak hem de geriye dönük hata analizlerinde kullanýcýya yarar saðlayacaktýr.) Bu takdirde gösterge ve prob baðlantýsýnýn doðru noktalarýnýn bulunup dikkatle sökülmesi gerekir. Bütün bu iþlemler kýsa zamanda doðru yapýlabilecek iþlemler deðildir. Zaman zaman yerinde yapýlan sýcaklýk kalibrasyonlarýnda yalnýzca gösterge kalibre edilmektedir. Bu noktada uyarmak gerekir ki bu iþlemin tek baþýna bir anlamý yoktur. Zira belli bir kalitedeki göstergelerin hata paylarý çoðu zaman problardan daha küçük ve zamana göre kayma eðilimleri de proba oranla daha azdýr. Termometre, bir sýcaklýða duyarlý eleman ve bir göstergeden oluþur ve kalibrasyonlarýnýn, ya ayrý ayrý yapýlarak toplam hatalarýnýn belirlenmesi, ya da birbirine baðlý olarak kalibre edilerek toplam hatalarýnýn bulunmasý gerekir. Yapýlacak bir iþlemde en az üç deðerde ölçüm alýnmasý gerekir. Buna göre sahada/iþletme içinde tek bir sýcaklýk ölçer (gösterge + prob) kalibrasyonunda, stabilizasyonu (zamana baðlý kararlýlýðý) en hýzlý bir banyo ile bile en az saat'lik zamana ihtiyaç vardýr. Oysa çoðunlukla, laboratuvarda (bazý diðer þartlara baðlý olarak) ayný anda çok sayýda sýcaklýk ölçer kalibre edilebilir. 3 Histerisis: Bir ölçü aletinin, belirli bir etkiye (uyarýma) gösterdiði tepkinin, daha önceki etkilerin sýralanýþýna baðlý olmasý özelliði. Uygulamada bir deðere artan yüklemelerle ulaþýldýðýnda ölçü aletinin gösterdiði deðer ile, azalan yüklemelerle ulaþýldýðýnda ölçü aletinin gösterdiði deðerler arasýndaki farký ifade etmekte kullanýlýr. 8

5 Tablo. Bazý Ölçü Aletleri Ýçin Kalibrasyon Ýþ Akýþý Ýçindeki Laboratuvar Ýþlemlerinin Yaklaþýk Süreleri (Burada verilen süreler 0 yýlý aþkýn süre boyunca yapýlan araþtýrma ve kalibrasyon iþlemleri sýrasýndaki gözlem sonuçlarýna dayanmakta olup tecrübeyle belirlenmiþtir.) Ölçü aleti Temizlik Kondisyon. (bekletme) Hazýrlýk (kontrol, düzenek) Kalibrasyon Sertifika ve etiketleme Toplam süre (asgari) 0 Kumpas (300 mm) 3 dk 0 dk 5 dk 0 dk 5 dk saat 0 Mikrometre 3 dk 0 dk 5 dk 30 dk 0 dk saat 03 Ölçü saati (0 mm) 3 dk 0 dk 5 dk 30 dk 0 dk saat 04 Þeritmetre dk 0 dk 0 dk 30 dk 5 dk saat 05 Tampon mastar 3 dk 0 dk 0 dk 0 dk 5 dk saat 06 Tartý aleti ( hassas) 3 dk 30 dk 0 dk 5 dk 30 dk,5 saat 07 Tartý aleti (30 kg) 5 dk saat 0 dk saat 30 dk,5 saat 08 Tartý aleti (50 kg) 0 dk saat 30 dk,5 saat 30 dk 3,5 saat 09 Manometre (mek.) 5 dk 0 dk 5 dk 30 dk 5 dk,5 saat 0 Basýnç transmitteri 5 dk 0 dk 0 dk 30 dk 5 dk,5 saat Fark basýnç ölçer 5 dk 0 dk 5 dk 30 dk 5 dk,5 saat Basýnç terazisi saat saat 30 dk 4 saat 40 dk 7 saat 3 Tork anahtarý 5 dk 0 dk 5 dk 0 dk 5 dk saat 4 Sertlik ölçme tezgahý (Rockwell) 5 dk 30 dk 0 dk,5 saat 0 dk,5 saat 5 Büret, beher 3 dk 5 dk 0 dk 30 dk 5 dk saat 6 Balon joje ( L) 3 dk 5 dk 0 dk 5 dk 5 dk 0,5 saat 7 Debimetre (sývý) 5 dk 0 dk 30 dk saat 5 dk 3 saat 8 Anemometre (pervaneli) 5 dk 0 dk 0 dk saat 5 dk,5 saat 9 Multimetre (portatif) 3 dk 0 dk 30 dk saat 30 dk saat 0 Sýcaklýk transmitteri (prob hariç) 3 dk 0 dk 0 dk 5 dk 5 dk saat Cam termometre 5 dk 5 dk 5 dk 3 saat 30 dk 3,5 saat 3 Elk. Termometre (50 C) Termokupl, termorezistans prob (400 C) 3 dk 5 dk 5 dk saat 5 dk,5 saat 5 dk 5 dk 30 dk 3 saat 0 dk 4 saat 4 Etüv, inkübatör, 5 dk 0 dk 0 dk 3 saat 40 dk 4 saat 5 Sýcaklýk kalib. banyosu (metal blok) 5 dk 30 dk 5 dk 4 saat 30 dk 4,5 saat 9

6 Tablo. Devamý Ölçü aleti Temizlik Kondisyon. (bekletme) Hazýrlýk (kontrol, düzenek) Kalibrasyon Sertifika ve etiketleme Toplam süre (asgari) 6 Higrometre (mekanik) 3 dk 0 dk 5 dk 3 saat 5 dk 3,5 saat 7 Termo-higrometre (elektronik) 3 dk 0 dk 5 dk 8 saat 0 dk 9 saat 8 Termohigrograf 5 dk 30 dk 5 dk 5 saat 0 dk 6 saat 9 Kondüktivitemetre 3 dk 0 dk 5 dk saat 5 dk,5 saat 30 Densimetre 3 dk 5 dk 0 dk 30 dk 5 dk saat 7) Sertifikasyon gerekeceði için bu süreler uzar. Ayrýca iþlemler Herhangi bir ölçü aletinin alýnan ölçüm laboratuvarda deðil de kullaným yerinde (sahada / sonuçlarýna göre (belli bir sistem mevcutsa) sertifikasýnýn yazýlmasý, kontrol edilmesi ve onaylanmasý en azýndan 0 dk'lýk zaman ayýrmayý gerektirir. Tabii, veri bankasý, þablonlarý, hazýr olan bilgisayarlý bir sistem yoksa süre uzayacaktýr. iþletme içinde) yapýlacaksa, kontrol ekipmanýnýn taþýnmasý, montaj/demontaj, ilgili üretim vb. makinalarýn durdurulmasý gibi hazýrlýðý (hatta kalibre edilecek ölçü aleti zor bir yerde ise ölçümlerin alýnmasýný da) uzatacak süreçler dikkate alýnmalýdýr. Ayrýca bu tabloya, dýþarý kalibrasyon hizmeti veren 8) Son iþlemler laboratuvarlar için söz konusu olan paketleme ve idari Her ölçü aletinin, kalibrasyon sonrasý eski kalibrasyon etiketinin temizlenmesi ve yeni kalibrasyon etiketinin yazýlarak yapýþtýrýlmasý gerekir. Ayrýca harici kalibrasyon laboratuvarlarý, gerekli titizliði gösteriyorlarsa ölçü aletlerinin paketlenmesi için de cihazýna göre 0 dk ile saat bir zaman harcýyorlar demektir. 9) Sonuçlar Burada yapýlan yaklaþýk deðerlendirmeler doðrultusunda, bazý ölçü aletlerinin kalibrasyon laboratuvarýndaki iþ akýþ adýmlarýnýn tahmini süreleri aþaðýda bir tablo üzerinde gösterildi. Hazýrlýk baþlýðý, hizmetlerin süreleri dahil edilmemiþtir. Kaynakça. ISO Standart 00 Part, Quality Assurance Requirements for Measuring Equipment - Metrolojical Confirmation System, 99. ILAC-G5 Guidance, Guidelines for Calibration and Maintanence of Test and Measuring Equipment, O.F. Genceli, Ölçme Tekniði (boyutsal, basýnç ve akýþ ölçmeleri), Birsen Yayýnevi Brookfield viskozimetre imalatçýsýnýn internet sitesinden #equilibriumtime fonksiyonel kontrolleri, elektriksel cihazlarýn ýsýnma sürelerini ve kalibrasyon düzeneðinin hazýrlanmasý adýmlarýnýn üçünü birden içermektedir. Burada verilen süreler için ölçü aletlerinde iþlemler öncesinde veya sýrasýnda bir aksaklýk gözlenmediði varsayýlmýþtýr. Bir aksaklýk olmasý halinde, aksaklýðýn giderilmesi 0

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Laboratuvarı Laboratuvarı Adresi : Orta Mah. latife hanım Sokak No: 12/1 Pendik 34896 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 216 598 12 12 Faks : 0 216 598 12 14 E-Posta :

Detaylı

KALİBRASYON MERKEZİ AKREDÝTASYONU OLAN LABORATUVARLARIMIZ

KALİBRASYON MERKEZİ AKREDÝTASYONU OLAN LABORATUVARLARIMIZ KALİBRASYON MERKEZİ Sýcaklýk, Nem, Basýnç, Rüzgar, Yaðýþ ve Global Güneþ Radyasyonu ölçümünü yapan cihaz, sensör ve sistemlerin kalibrasyonunu yapan laboratuvarlardan ve ilgili çevre birimlerinden oluþmaktadýr.

Detaylı

w w w. a s m k a l i b r a s y o n. c o m. t r ASM Kalibrasyon ve Ölçüm Laboratuvarı Kalibrasyon Hizmet Kapsamı

w w w. a s m k a l i b r a s y o n. c o m. t r ASM Kalibrasyon ve Ölçüm Laboratuvarı Kalibrasyon Hizmet Kapsamı BASINÇ KALİBRASYONU KALİBRASYON HİZMETİ Manometre / Vakummetre (Kl.1-4) Manometre / Vakummetre (Kl.

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Kalibrasyon Laboratuvarı Akreditasyon No: Adresi : Osmaniye mah. Ümraniye Sok. No:11/B Bakırköy 34144 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 212 660 87 81 Faks : 0 212 660

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

EMKO CÝHAZLARINDA KULLANILAN ISI SENSÖRLERÝ

EMKO CÝHAZLARINDA KULLANILAN ISI SENSÖRLERÝ EMKO CÝHAZLARINDA KULLANILAN ISI SENSÖRLERÝ Ortamdaki ýsý deðiþimini algýlamamýza yarayan cihazlara ýsý veya sýcaklýk sensörleri diyoruz.emko ELEKTRONÝK tarafýndan üretilen ýsý sensörleri, kullanýlan alan

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Kalibrasyon Laboratuvarı Adresi : Dicle Sk. Cengiz Ölmez Apt. 10/9 Yenişehir 21100 DİYARBAKIR / TÜRKİYE Tel : 0412 224 41 42 Faks : 0412 224 41 42 E-Posta : info@mnv.com.tr

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

EQ Kapasitif Seviye Transmitterleri, endüstride yaygýn kullanýlan, kapasite ölçüm yöntemini kullanýr. Elektrod çubuðu ile tank duvarý arasýnda prosesi oluþturan malzeme nedeniyle deðiþen kapasiteyi ölçerek

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Kalibrasyon Laboratuvarı Adresi : Nilüfer Ticaret Merkezi 2.kısım 635 sokak Otomasyon plaza No:7 Nilüfer 16120 BURSA / TÜRKİYE Tel : 0 224 441 55 77 Faks : 0 224

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/14) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/14) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/14) Kalibrasyon Laboratuvarı Adresi : Alınteri Bulvarı Gül 86 Toplu İşyerleri Sitesi No:1/51 Ostim ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0312 386 25 86 Faks : 0312 386 25 87 E-Posta

Detaylı

HACİM. Ölçülü Silindirler (Mezür) Balon Joje. Pipet (Tek İşaretli) Pipet (Taksimatlı)

HACİM. Ölçülü Silindirler (Mezür) Balon Joje. Pipet (Tek İşaretli) Pipet (Taksimatlı) Ölçüm Büyüklüğü Kalibre edilen Cihazlar Measurand Quantity Calibrated instrument HACİM Ölçülü Silindirler (Mezür) Ölçüm Aralığı Range 5 ml 10 ml 25 ml 50 ml 100 ml 250 ml 500 ml 1000 ml 2000 ml Ölçüm Şartları

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) TEKNOLOJİK Ve Danışmanlık Hizmetleri Sanayi Ve Dış Laboratuvarı Adresi : Osmaniye mah. Ümraniye Sok. No:11/B Bakırköy 34144 İSTANBUL/TÜRKİYE Tel : 0 212 660 87

Detaylı

LAMINAR FLOW PAKET TÝP HÝJYENÝK KLÝMA DIN 1946 KISIM 4 (Klima Sistemlerinin Vazifeleri) Havadaki mikrop seviyesinin sýnýrlandýrlasý Odalar arasýndaki gerekli hava akýmýnýn saðlanmasý Havadaki narkoz gazlarýnýn

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/16) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/16) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/16) Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti. Kalibrasyon Laboratuvarı Adresi : GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA MAHALLESİ SARIGÖL SOKAK NO:6/8 ÇERKEZKÖY 59500 TEKİRDAĞ/TÜRKİYE Tel :

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Laboratuvarı Akreditasyon No: Adresi : Fevzi Çakmak Mah. 10564 Sok. No:44 42050 KONYA / TÜRKİYE Tel : 0 332 342 70 20 Faks : 0 332 342 70 23 E-Posta : ukm@ukm.com.tr

Detaylı

ULTRASONÝK SEVÝYE ÖLÇER ULM-53 Açýk veya kapalý tanklarda, çukurlarda, açýk kanal vb. yerlerde, sývýlarýn (kirli olsa bile), partikül ve yapýþkan ürünlerin sürekli seviye ölçümünde kullanýlýr. Ölçüm aralýðý

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/17) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/17) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/17) UKL Uzmanlar Laboratuvarı Serv. Ve Dan. Hiz. Tic. Ltd. Laboratuvarı Akreditasyon No: Adresi : Arsin Organize Sanayi Bölgesi Yavuz Selim Mah. 9.Cadde 2/4 OSB Yönetim

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Uzmanlar Merkezi Laboratuvarı Akreditasyon No: Adresi : Fevzi Çakmak Mah. 10564 Sok. No:44 42050 KONYA / TÜRKİYE Tel : 0 332 342 70 20 Faks : 0 332 342 70 23 E-Posta

Detaylı

Ýçindekiler. Vortex metre VTX2, yeni nesil Sayfa 3. Ölçüm tekniði Sayfa 3. Uygulamalar Sayfa 4. Tasarým Sayfa 5. Ölçüm aralýðý tablosu Sayfa 5

Ýçindekiler. Vortex metre VTX2, yeni nesil Sayfa 3. Ölçüm tekniði Sayfa 3. Uygulamalar Sayfa 4. Tasarým Sayfa 5. Ölçüm aralýðý tablosu Sayfa 5 Vortex Metre Ýçindekiler Vortex metre VTX2, yeni nesil Sayfa 3 Ölçüm tekniði Sayfa 3 Uygulamalar Sayfa 4 Tasarým Sayfa 5 Ölçüm aralýðý tablosu Sayfa 5 Teknik özellikler Sayfa 6 Vortex metre profili Sayfa

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

ELQ Kapasitif Seviye Transmitterleri, endüstride yaygýn kullanýlan, kapasite ölçüm yöntemini kullanýr. Elektrod çubuðu ile tank duvarý arasýnda prosesi oluþturan malzeme nedeniyle deðiþen kapasiteyi ölçerek

Detaylı

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I K U L L A N I C I E L K Ý T A B I Kesme Hızı Kesme hýzý fonksiyonlarý: Kalýnlýk ve kesilecek olan madde Akým ayarýnýn deðeri Akým ayarý kesilmiþ kenarlarýn kalitesini etkiler. Kesimin geometrik

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Kalibrasyon Laboratuvarı Adresi : ÇİLEK MAH. 63125 SOK. NO : 14 / A AKDENİZ / MERSİN 33020 MERSİN/TÜRKİYE Tel : 0324 361 07 05 Faks : 0324 361 07 65 E-Posta : info@kalmer.com.tr

Detaylı

ECASm KAPASÝTÝF SEVÝYE ÞALTERÝ

ECASm KAPASÝTÝF SEVÝYE ÞALTERÝ seviye þalteri iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlarda, katý partiküllü ve toz malzemelerde seviyenin kontrolü amacýyla kullanýlan kapasitif seviye sensörüdür. Ürün sensör üzerine gelince bir kapasite

Detaylı

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI CUPA RÝÝ ACÝ DURUM AYDIATMA KÝTRÝ ÝÇÝ MOTAJ, ÇAIÞMA, TT V BAKIM TAÝMATI DÝKKAT : Cihazýn en iyi biçimde monte edilebilmesi ve kullanýlabilmesi için bu yazýyý sonuna kadar dikkatle okuyun. Montaj aþamasý

Detaylı

Teknik Özellikleri : Ölçülecek Malzeme. Çýkýþ. Hassasiyet Linearite Kapasite Ölçü Sahasý Min. Di-Elektrik Sabiti Baðlantý Malzemesi

Teknik Özellikleri : Ölçülecek Malzeme. Çýkýþ. Hassasiyet Linearite Kapasite Ölçü Sahasý Min. Di-Elektrik Sabiti Baðlantý Malzemesi ECAPm seviye transmitterleri, iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlarda, katý partiküllü ve toz malzemelerde, yapýþkan ve asit/bazik sývýlarda seviyenin ölçülmesi amacýyla kullanýlan kapasitif seviye

Detaylı

+90 312 4lg 32 00- www.turkak.otg."

+90 312 4lg 32 00- www.turkak.otg. +90 312 4lg 32 00- www.turkak.otg." Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Laboratuvarı Akreditasyon No: Adres: Fevzi Çakmak Mah. 10564 Sok. No:44 42050 KONYA / TÜRKİYE Tel : 0 332 342 70 20 Faks : 0

Detaylı

ELG ELG MANYETÝK BY-PASS SEVÝYE GÖSTERGESÝ. ELG ELGs ELGp ELGk ELGy ELGu

ELG ELG MANYETÝK BY-PASS SEVÝYE GÖSTERGESÝ. ELG ELGs ELGp ELGk ELGy ELGu manyetik by-pass seviye göstergeleri tank, kazan ve depolarýn dýþ veya üst yüzeylerine monte edilir. Seviyeyi kolaylýkla ve yüksek doðrulukla görme imkaný verir. Diðer mekanik yöntemli ölçüm sistemlerine

Detaylı

Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN TS EN IEC Ra

Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN TS EN IEC Ra TERMÝK RÖLELER www.federal.com.tr Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN 60947-4-1 TS EN 60947-4-1 IEC 60947-4-1 Rak m : 2000 m (max)

Detaylı

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin.

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin. ... J3-1 ÖNLEM... J3-1 TRANSFER ELEMANININ DAÐITILMASI... J3-2 ÖN TAHRÝK DÝÞLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI/ TOPLANMASI... J3-4 TRANSFER ÇIKIÞ MÝLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI TOPLANMASI... J3-5 TRANSFER ELEMANININ

Detaylı

ECAM KAPASÝTÝF SEVÝYE SENSÖRÜ

ECAM KAPASÝTÝF SEVÝYE SENSÖRÜ seviye sensörü iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlar seviyenin kontrolü amacýyla kullanýlan kapasitif seviye sensörüdür. Ürün sensör üzerine gelince bir kapasite deðiþimi yaratmakta ve bu deðiþim

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Laboratuvarı Adresi : Sancak Mh. Taçmahal Cd. A Blok 33/B Selçuklu 42250 KONYA/TÜRKİYE Tel : 0332 233 55 42 Faks : 0332 233 77 42 E-Posta : info@mirada.com Website

Detaylı

Rezistans termometreler endüstride hassas sýcaklýk ölçümü istenilen yerlerde kullanýlmaktadýr. Ýletkenin elektriksel direncinin sýcaklýða baðlý olarak deðiþim temeline dayanýr. Ýletken olarak emaye, cam

Detaylı

HPB Hepa Filtre Kutusu

HPB Hepa Filtre Kutusu HPB Hepa iltre Kutusu H P B ltre Kut u Hepa i us Taným HPB filtre kutularý hijyenik ortamlarda kullanýlmak üzere tavan uygulamalarý için dezenfeksiyon kolaylýðý saðlayacak biçimde tasarlanmýþtýr. Standart

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) TRK-TÜRKKAL İç Ve Dış Ticaret Eğitim San. Ve Tic. Ltd. Laboratuvarı Adresi : Kemeraltı Mah. Çifteönü Cad. Somtaş Konağı Apt. No:10/ B Melikgazi 38040 KAYSERİ /

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 Uygulama Çok yönlü kullanýlan kontrol vanalarý,tek oturtmalý glob veya üç

Detaylı

Tespit Vidasý. Ýç Ölçüm Çeneleri. Verniyer Skalasý. (Metrik) Dýþ Ölçüm Çeneleri. Ýç Ölçüm Çeneleri. Fonksiyon Düðmeleri. Dýþ Ölçüm Çeneleri.

Tespit Vidasý. Ýç Ölçüm Çeneleri. Verniyer Skalasý. (Metrik) Dýþ Ölçüm Çeneleri. Ýç Ölçüm Çeneleri. Fonksiyon Düðmeleri. Dýþ Ölçüm Çeneleri. KUMPASLAR KUMPAS HAKKINDA Kumpaslar parçalarýn iç, dýþ, yükseklik ve derinlik gibi boyutlarýný ölçmek için kullanýlýrlar. Ýç Ölçüm Çeneleri Tespit Vidasý Verniyer Skalasý (Ýnç) Ana Skala (Ýnç) KUMPAS ÇEÞÝTLERÝ

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi Kalibrasyon Laboratuvarı Adresi : Uluönder Mah.Baksan San. Sitesi Blok 114 No:3 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE Tel : 0 222 340 25 99 Faks

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Kalibrasyon Laboratuvarı Akreditasyon No: Adresi : Alınteri Bulvarı Gül 86 Toplu İşyerleri Sitesi No:1/51 Ostim ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0312 386 25 86 Faks : 0312

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/25) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/25) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/25) Kalibrasyon Laboratuvarı Adresi : Tekstilkent Ticaret Merkezi A5 Blok No:51 Esenler 34235 İSTANBUL/TÜRKİYE Tel : 0 212 438 19 22 Faks : 0 212 438 08 03 E-Posta

Detaylı

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere)

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere) Genel Özellikler Hava perdeleri yüksek debili ve ince formlu hava akýmý saðlamak amacýyla üretilmiþlerdir. Kullanýlýþ amacý birbirinden farklý sýcaklýk deðerlerine sahip iki ortamý hareket serbestisi saðlayacak

Detaylı

PANEL RADYATÖRLERÝ MV 21 geprüfte Sicherheit

PANEL RADYATÖRLERÝ MV 21 geprüfte Sicherheit MV 1 geprüfte Sicherheit Teknik Katalog PANEL RADYATÖRLERÝ EN 44 ISO 9001:000 T S E BAG UV PRODUCTO CONFORME A NORMAS Épitésügyi Minóségellenórzó Intézet GÝRÝÞ Bu katalog genelinde siz sayýn müþterilerimize,

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/24) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/24) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/24) Kalibrasyon Laboratuvarı Adresi : Aydıntepe Mahallesi Tayfun Sokak Gülşah Apartmanı No : 13 Tuzla 34763 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0216 4469929 Faks : 0216 4464022

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Laboratuvarı Adresi :Kurtuluş Mah. 64015 sk. No:4/B Seyhan 01120 ADANA / TÜRKİYE Tel : 0322 454 70 77 Faks : 0322 454 70 63 E-Posta : info@anadolukalibrasyon.com.tr

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Laboratuvarı Adresi : Güzelyalı Mah. Süleyman Demirel Bulvarı, 81215 Sok. Maşuk Apt. Asma Kat No: 43 Çukurova 01100 Tel : 0322 247 07 43 Faks : 0322 247 07 44 E-Posta

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/17) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/17) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/17) Kalibrasyon Laboratuvarı Adresi : İçmeler mah. Koçak sok. no:9-a Tuzla 34763 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0216 4469929 Faks : 0216 4464022 E-Posta : isokal@isokal.com.tr

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/20) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/20) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/20) Kalibrasyon Laboratuvarı Adresi : Organize Sanayi Bölgesi Kırmızı Cadde No: 6 16140 BURSA / TÜRKİYE Tel : 0224 243 80 00 Faks : 0224 243 83 21 E-Posta : bursakalibrasyon@tse.org.tr

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Kalibrasyon Laboratuvarı Adresi : Yenidoğan mah. Abdi İpekçi Cad. Kızılay Sok. No:3/A Bayrampaşa 34030 İSTANBUL/TÜRKİYE Tel : 0212 5659150 Faks : 0212 5655129

Detaylı

Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol vanalarý.

Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol vanalarý. Motorlu Kontrol Vanalarý Tip 1/584, 14/584, 14-4 Pnömatik Kontrol Vanalarý Tip 1/780-1 ve 1/780- Tek Oturtmalý Glob Vanalar Tip 1 ve 14 Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/18) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/18) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/18) MÜMESSİLLİK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Kalibrasyon Laboratuvarı Akreditasyon No: Adresi : Dumlupınar Mahallesi Cemal Gürsel Cad. Altuncu İş Merkezi No: 51/7A

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Kalibrasyon Laboratuvarı Akreditasyon No: Adresi : Sırrıpaşa Mahallesi, Çavdar Caddesi, No: 10/B Derince 41900 KOCAELİ / TÜRKİYE Tel : 02622233526 Faks : 02622233523

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/18) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/18) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/18) Kalibrasyon Laboratuvarı Akreditasyon No: Adresi : Tekstilkent Ticaret Merkezi A5 Blok No:51 Esenler 34235 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 212 438 19 22 Faks : 0 212

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Ltd. Şti. Kalibrasyon Laboratuarı Kalibrasyon Laboratuvarı Adresi : Musalla bağları mah. Belh cad. No:35 Selçuklu 42060 KONYA / TÜRKİYE Tel : 0 332 235 53 54 Faks

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Kalibrasyon Laboratuvarı Adresi : Yenidoğan mah. Abdi İpekçi Cad. Kızılay Sok. No:3/A Bayrampaşa 34030 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0212 5659150 Faks : 0212 5655129

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

QUALSTIKPLUS KULLANIM KLAVUZU

QUALSTIKPLUS KULLANIM KLAVUZU QUALSTIKPLUS KULLANIM KLAVUZU QualstikPlus Live-Line Power Qual i ty Survey Meter Model 8-061 XT Plus Model 8-062Plus Ýçerik Tablosu Sayfa Ýþlem Teorisi 2 Özellikler 3 Güvenlik Önlemleri 4 Ýþlem Direktifleri

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Kalibrasyon Laboratuvarı Adresi : Arpaçeşme Mah. Şehit Oktay Kaya Cad. No: 91 / A Gebze 41400 KOCAELİ/TÜRKİYE Tel : 0262 643 06 44 Faks : 0262 643 06 44 E-Posta

Detaylı

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik. Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.com www.ozenelektronik.com.tr mobydic 5000 Benzinli+LPG Egzoz

Detaylı

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik)

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik) A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler EA Serisi (Ecocirc Otomatik) KULLANIM ALANLARI KONUTSAL. UYGULAMALAR Isýtma ve iklimlendirme sistemlerinde su sirkülasyonu. Mevcut sistemlerin yenilenmesi

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX.

Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX. Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX. Sorunlar yok: Sadece çözümler var! Yüksek kalitedeki özel-yapý malzemeleri ile ilgili ARDEX ilk adresinizdir. Ürün yelpazesi

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/15) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/15) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/15) Akreditasyon No: Adresi : Tavşancıl Köyü Eynarca Mevkii Marshall Boya Fabrika İçi Dilovası 41455 KOCAELİ / TÜRKİYE Tel : 0262 754 76 67 Faks : 0262 754 76 69 E-Posta

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/32) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/32) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/32) Kalibrasyon Laboratuvarı Adresi : Cevat Dündar Cad. No:19 METEM Binası Ostim 06370 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0 312 385 50 78 Faks : 0 312 385 50 93 E-Posta : @umsankara.com.tr

Detaylı

21 (+0,5) Kalýnlýk: 1,0 (±0.05) 21 (+0,5) Ekstrüzyon için Polystrol >95%, diger katkýlar < 5% Cam elyafý < 80%, Reçine >17%, diger katkýlar >3% / Mavi / Turuncu 23 ºC sýcaklýkta 1,05 gr/cm 3 Birim Aðýrlýk:

Detaylı

ENDÜSTRİYEL HİZMETLER LİSTESİ

ENDÜSTRİYEL HİZMETLER LİSTESİ SAYFA NO. : 1/5 Adı Metodu 1 1. -1.1 Titreşim Testi Uygulanabilir herhangi bir standart 2. -1.2 Mekanik Şok Testi Uygulanabilir herhangi bir standart 2 Düşük Sıcaklık / Yüksek Sıcaklık Testleri 3. -2.1

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Kalibrasyon Laboratuvarı Adresi : Arpaçeşme Mah. Şehit Oktay Kaya Cad. No: 91 / A Gebze 41400 KOCAELİ / TÜRKİYE Tel : 0262 643 06 44 Faks : 0262 643 06 44 E-Posta

Detaylı

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý.

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý. Kalite Güvence Sistemi Belgesi... Sulamada dünya markasý. Borular Sulama Borularý & Spagetti Borular Aþýndýrýcý sývýlara karþý yüksek derecede dayanýklýdýr. Güneþin UV ýþýnlarýna karþý dayanýklý ve esnektir.

Detaylı

GÜÇ KONDANSATÖRLERİ KULLANMA KILAVUZU

GÜÇ KONDANSATÖRLERİ KULLANMA KILAVUZU Türkiye den Dünya ya GÜÇ KONDANSATÖRLERİ KULLANMA KILAVUZU 1. GÜVENLİK Dikkat Etmeniz Gerekenler Kılavuzları okuyun Montajý gerçekleþtirmeden ve ilk kez çalýþtýrmadan önce, bu kýlavuzu okuyun. Güç kondansatörlerinin

Detaylı

Üst Gösterge: Kazan su sýcaklýðýný gösterir. Sensör koptuðunda göstergede "OFL" mesajý görüntülenir. Tüm çýkýþlar kapatýlýr.

Üst Gösterge: Kazan su sýcaklýðýný gösterir. Sensör koptuðunda göstergede OFL mesajý görüntülenir. Tüm çýkýþlar kapatýlýr. Katý Yakýtlý ve Sulu Kazanlý Kalorifer Kazanlarý Ýçin Kontrol Cihazý BTC 7-2300.W BTC 7-2300 Alarm1 Alarm2 Alarm3 Yakýt Bitti Termik Yakýt Fan Pompa/Körük Temperature Controller Göstergeler Üst Gösterge:

Detaylı

Teknik Özellikleri : Ölçülecek Malzeme. Çýkýþ. Hassasiyet Linearite Kapasite Ölçü Sahasý Min. Di-Elektrik Sabiti Baðlantý Malzemesi.

Teknik Özellikleri : Ölçülecek Malzeme. Çýkýþ. Hassasiyet Linearite Kapasite Ölçü Sahasý Min. Di-Elektrik Sabiti Baðlantý Malzemesi. seviye transmitterleri, iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlarda, katý partiküllü ve toz malzemelerde, yapýþkan ve asit/bazik sývýlarda seviyenin ölçülmesi amacýyla kullanýlan kapasitif seviye sensörüdür.

Detaylı

FBE Kelebek Tip Dairesel Yangýn Damperi

FBE Kelebek Tip Dairesel Yangýn Damperi Taným tipi yangýn damperleri, ateþ ve dumanýn diðer bölümlere yayýlmasýný engellemek için havalandýrma sistemlerindeki dairesel kanallarda kullanýlmak üzere tasarlanmýþlardýr. Özellikler Ateþe dayaným

Detaylı

HAZIRLAYAN. KAMİL GÜRSEL / Fizik Mühendisi ELİMKO LTD. ŞTİ.

HAZIRLAYAN. KAMİL GÜRSEL / Fizik Mühendisi ELİMKO LTD. ŞTİ. HAZIRLAYAN ISO 9001 KAMİL GÜRSEL / Fizik Mühendisi ELİMKO LTD. ŞTİ. OTOMATİK KONTROLDA GÜVENİLİR İSİM... 1 KALİTE SİSTEMLERİ Günümüzde tüm işletme ve firmalarda belli bir kalite anlayışı ile buna bağlı

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Adresi : Tavşancıl Köyü Eynarca Mevkii Marshall Boya Fabrika İçi Dilovası 41455 KOCAELİ / TÜRKİYE Tel : 0262 754 76 67 Faks : 0262 754 76 69 E-Posta : mcm@mcmkalibrasyon.com.tr

Detaylı

V101 (Wafer) / V102 (Lug) Proval Kelebek Vanalar

V101 (Wafer) / V102 (Lug) Proval Kelebek Vanalar V0 (Wafer) / V0 (Lug) Proval Kelebek Vanalar Kelebek vanalar, mükemmel sýzdýrmazlýk özelliði, boru hattýnda az yer kaplamasý, kolay ve ekonomik otomasyona uyarlanabilmeleri, düþük basýnç kayýplarý ve her

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/17) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/17) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/17) SİSTEM Mühendislik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti Laboratuvarı Adresi : Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi Demirtaş Osmangazi Caddesi No:107/1 Osmangazi 16245 BURSA/TÜRKİYE

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/19) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/19) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/19) Kalibrasyon Laboratuvarı Akreditasyon No: AB0018K AB0018K Adresi : Dumlupınar Mahallesi Cemal Gürsel Cad. Altuncu İş Merkezi No: 51/7A Pendik İSTANBUL / TÜRKİYE

Detaylı

ECAS KAPASÝTÝF SEVÝYE ÞALTERÝ

ECAS KAPASÝTÝF SEVÝYE ÞALTERÝ seviye þalteri iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlarda, katý partiküllü toz malzemelerde, yapýþkan ve asit/bazik sývýlarda seviyenin kontrolü amacýyla kullanýlan kapasitif seviye sensörüdür. Elektrod

Detaylı

GENLEÞME TANKI Kullaným Kýlavuzu

GENLEÞME TANKI Kullaným Kýlavuzu GENLEÞME TANKI Kullaným Kýlavuzu Kod No: A.9.1.2 Kitap Baský Tarihi: 210512 Revizyon No: 210512 ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ Doðru ve Güvenli Kullaným için - Genel Uyarýlar - Garanti - Özel Uyarýlar - Taþýma ve Montaj

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy Ballorex Dynamic Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý Precision made easy Dinamik balanslama ile toplam debi kontrolü Precision made easy Ballorex Dynamic yeni nesil basýnçtan baðýmsýz balans ve kontrol vanasýdýr.

Detaylı

Adým Adým Çelik Kapý Montaj Þemasý

Adým Adým Çelik Kapý Montaj Þemasý Montaj Klavuzu 09 Adým Adým Çelik Kapý Montaj Þemasý Baþlamadan Gerekenler : Küçük Spiral (Avuç) Taþlama (Kesme Taþý ile) El Matkaý Su Terazisi Keski Çekiç Levye Çimento Ayarlanailen Gerdirme Aparatý Ýnþaat

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/20) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/20) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/20) Kalibrasyon Laboratuvarı Adresi : Örnek Sanayi Sitesi 1267/1. Sokak No:5 Ostim-Yenimahalle 06370 ANKARA/TÜRKİYE Tel : 0 312 385 50 78 Faks : 0 312 385 50 93 E-Posta

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Laboratuvarı Adresi : Eski Üsküdar Yolu Cad. G 38 Sok. No:1 İçerenköy 34752 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0216 573 67 32 Faks : 0216 574 55 14 E-Posta : calibration@sqmart.com

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/13) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/13) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/13) Laboratuvarı Adresi : Mehmet Akif Mah. Tavukçuyolu Cd. No:150/1 Ümraniye 34475 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 02164154949 Faks : 02164154950 E-Posta : info@protos.com.tr

Detaylı

ValFoam Valfli PU Köpük Bostik ValFoam, nemle genleþen ve kürleþen tek komponentli, mekanik valfi sayesinde kullaným öncesi ve sonrasý asla týkanmayan aerosol poliüretan köpüktür. Elektrik tesisatlarýnýn

Detaylı