.Son kullanýcýlarýn gözünden IE 8 yenilikleri. .Web Tasarýmcýlar için notlar. .Web Dilimleri. .Görsel Arama Altyapýlarý. .

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ".Son kullanýcýlarýn gözünden IE 8 yenilikleri. .Web Tasarýmcýlar için notlar. .Web Dilimleri. .Görsel Arama Altyapýlarý. ."

Transkript

1 Daron Yöndem IE8.Son kullanýcýlarýn gözünden IE 8 yenilikleri.web Tasarýmcýlar için notlar.görsel Arama Altyapýlarý.Hýzlandýrýcýlar Daron Yöndem.Web Dilimleri.Yazýlým Geliþtiricilere Araçlar Internet Explorer kendi geçmiþine perde çeken farklýlýklarla dolu yepyeni bir sürüm ile bu sefer hem son kullanýcýlarýn, hem tasarýmcýlarýn hem de yazýlým geliþtiricilerin hayatlarýný deðiþtirecek güçte yenilikler ile karþýmýza çýkýyor. HTML 5 gibi yeni standartlarýn uygulanmasýndan baþlayarak Web Dilimleri, Hýzlandýrýcýlar gibi eklenti altyapýlarýna kadar bir çok parlak özelliðin bulunduðu Internet Explorer 8 tüm gücü ve detaylarý ile kitap içerisinde sizi bekliyor. Daron YÖNDEM DEVELOAD Yazýlým kurucusu Daron Yöndem Microsoft tarafýndan 2008 ve 2009 yýllarýnda ASP.NET alanýnda Most Valuable Professional olarak seçilmiþtir. Uluslararasý bir konuþmacý olarak Daron Yöndem ayný zamanda Microsoft Regional Director ünvanýna sahiptir. Türkiye de iki kitabý olan Daron Yöndem, International.NET Assocation da Türkiye Baþkanlýðý ve Ortadoðu Afrika bölgesi konuþmacý ofisi baþkanlýðý yapmaktadýr. Kendisine adresinden blogundan ulaþabilirsiniz. KODLAB KODLAB Hýzlý Kolay ve Daha Güvenli! KODLAB

2 INTERNET EXPLORER 8 daron yöndem Yay n Da t m Yaz l m ve E itim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. fiti.

3 KODLAB 3 INTERNET EXPLORER 8 DARON YÖNDEM ISBN Yay nc l k Sertifika No: Bask : Mart 2009 Yay n Yönetmeni: Suat Özdemirci Kapak Tasar m: Nebi Y karo lu Sayfa Düzeni: Fikret Eldem Sat fl: Hüseyin Üstünel Bask : fiefik Matbaas, Tel: (212) Bu kitab n bütün yay n haklar Kodlab Yay n Da t m Yaz l m ve E itim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. fiti. ne aittir. Yay nevimizin yaz l izni olmaks z n k smen veya tamamen al nt yap lamaz, kopya çekilemez, ço alt lamaz ve yay nlanamaz. KODLAB Yay n Da t m Yaz l m ve E itim Hizmetleri San ve Tic Ltd.fiti Yerebatan Caddesi Salk m Sö üt Sokak Keskinler fl Han No: 8 D: 401 Sultanahmet / STANBUL tel: (212) fax: (212) e-posta: web:

4 Daron Yöndem DEVELOAD Yazılım kurucusu Daron Yöndem Microsoft tarafından 2008 ve 2009 yıllarında ASP.NET alanında Most Valuable Professional olarak seçilmifltir. Uluslararası bir konuflmacı olarak Daron Yöndem aynı zamanda Microsoft Regional Director ünvanına sahiptir. Türkiye de iki kitabı olan Daron Yöndem, International.NET Assocation da Türkiye Baflkanlı ı ve Ortado u Afrika bölgesi konuflmacı ofisi baflkanlı ı yapmaktadır. Kendisine adresinden blogundan ulaflabilirsiniz.

5 v Önsöz Bundan y llar önce bana ç k p Bir gün Internet Explorer kitab yazacaks n deseler san r m güzel bir espri olarak karfl lard m. Nas l olur da bir taray c n n kitab yaz l r? Ne gerek var? De il mi? Oysa bugün kendimi bu kitapç yazarken buluyorsam asl nda bu baz fleylerin de iflti inin de kan t. Belki de taray c lar art k haklar nda kitap yaz labilecek ifllevsellikte yaz l mlar olarak görmenin zaman geldi. Bugün Internet Explorer 8 e bakt mda hakk nda yaz l mc lara ve tasar mc lara anlat labilecek o kadar güzel fleyler görüyorum ki bunlar n hepsini derleyip sizlere minik bir kitapç k olarak ulaflt rmay uygun gördüm. Kitapç n yaz m süreci Internet Explorer 8 in Beta 1 günlerinde bafllad ve yay nlad flu anda Internet Explorer 8 RC1 sürümü ile karfl - m zda. Son sürüme do ru ilerleyen bu yolda kitab n yay n ndan sonra oluflabilecek tüm geliflmeleri adresinden, blogumdan takip edebilirsiniz. Ayr ca bana her türlü yorumunuzu adresinden ulaflt rabilirsiniz. Son olarak, unutmadan gönülleri rahatlatmak aç s ndan kitapç m - z n tamamen ücretsiz oldu unu ve ayn sizin elinize geçti i gibi sizin de ücretsiz olarak dostlar n za ister dijital ister bask kopyas n al p gönderebilece inizi belirtmek isterim. Görüflmek üzere... Daron Yöndem Microsoft Regional Director, MVP

6 vi Internet Explorer; her zaman internet deneyimini en üst seviyede, h zl ve güvenli yaflayabilmemiz için Microsoft olarak gelifltirmifl oldu umuz ve günlük online dünyam z n önemli bir parças olan taray c m z. Web 2.0 ile birlikte de iflen kullan c beklentileri ve Web 3.0 için önemli bir altyap oluflturacak Anlamsal Web için tasarlanm fl olan en yeni sürümü olan Internet Explorer 8 hakk nda yaz lm fl elinizde tuttu- unuz bu kitap tüm teknik geliflmeleri detaylar yla içermektedir. Microsoft Regional Director ve MVP ünvanlar na sahip olan Daron Yöndem taraf ndan yaz lm fl bu kitap Türkiye de Internet Explorer 8 e özel yeni içeriklerin nas l gelifltirilebilece ini ve yeni gelen teknik özelliklerle yeni nesil web teknolojilerine nas l adapte olunabilece ini detaylar yla anlatmaktad r. Daron Yöndem i bu baflar l çal flmas ndan dolay kutluyor, bu kitaptaki paylafl mlar n yeni fikirler ve projeler gelifltirecek birçok internet giriflimcisine öncülük edece ini düflünüyorum. Mehmet Nuri Çankaya Windows Pazarlama Grup Müdürü Microsoft Türkiye

7 Ç NDEK LER ÖNSÖZ 1 NEDEN INTERNET EXPLORER 8? 1 Performans 1 Ayn Anda 2 Yerine 6 Ba lant 2 Script Performanslar 2 Kolay Kullan m 2 Yeni Trendler: Accelerator, Web Slice, Search Suggestion 2 Güvenlik 3 Yaz l m Gelifltirici ve Tasar mc Dostu 3 Sistem Yöneticileri 4 2 INTERNET EXPLORER 8 DEVR M 7 Ekstra Güvenlik 8 InPrivate Pencereleri 8 InPrivate Blocing 9 Phishing Korumas ve SmartScreen 9 Kolay Kullan m 11 ActiveX Yüklemeleri 11 Sekme Renklendirme 12 Ak ll Adres Çubu u 14 Yeni Trendler 15 H zland r c (Accelerator) 15 Görsel Arama (Visual Search) 18 Web Slice 20 3 WEB DE YEN TRENDLER 25 Bir H zland r c (Accelerator) Nas l haz rlan r? 25 Son Ad mlar Art k Haz r z 32 Görsel Arama Nas l Haz rlan r? 32 Görsel Arama ve Arama Sa lay c lar n flbirli i 35 Sunucu Taraf nda Neler Yapmal? 36 Sunucuda Gerçek Zamanl XML Üretimi 39 C# ve ASP.NET ile XML Üretmek 39 VB ve ASP.NET ile XML Üretmek 41

8 viii INTERNET EXPLORER 8 PHP ile XML Üretmek 44 Görsel Aramalar için JSON Veri Kayna 46 Web Dilimleri Nas l Haz rlan r 47 Çal flma Yap s 48 Display Source De iflikli i 48 Farkl Web Dilimleri ni Birbirine Ba lamak 50 Web Dilimi ne Kaynak Olarak RSS Kullanmak 50 4 YAZILIM GEL fit R C LER Ç N INTERNET EXPLORER 8 53 JavaScript Yenilikleri 53 tostatichtml Metodu 53 Dahili JSON S n flar AJAX Navigasyon 57 Online ve Offline Çal flma Yap s 58 Cross Domain Request Nesnesi 60 DOM Veri Ambar 64 Session Storage 64 Local Storage 65 Yaz l mc Araçlar 65 CSS ve HTML DOM Gerçek Zamanl Düzenleme 65 JavaScript Debuging 67 Profiler ile Optimizasyon 68 Image Optimizasyonu 69 Pratik Araçlar 70 Önce Güvenlik 71 Data Execution Prevention 71 Kullan c ya Özel ActiveX 72 Siteye Özel ActiveX 73 XSS Sald r lar 74 MIME TYPE Kararlar 75 O Uygulamay Sitemde Çal flt rma! 75 DOM Elementlerini Sorgulay n 75 5 TASARIMCILAR Ç N INTERNET EXPLORER 8 77 Compatibility View 77 Sitemizi Nas l Ayarlar z? 79 Özel CSS Filtreleri 80

9 Neden Internet Explorer 8? 1 Performans 1 Ayn Anda 2 Yerine 6 Ba lant 2 Script Performanslar 2 Kolay Kullan m 2 Yeni Trendler: Accelerator, Web Slice, Search Suggestion 2 Güvenlik 3 Yaz l m Gelifltirici ve Tasar mc Dostu 3 Sistem Yöneticileri 4 Taray c savafllar gün geçtikçe k z fl yor. Global anlamda kullan m oranlar na bakt m zda Internet Explorer bu savafl n galibi gibi gözükse de bu durum savafl n devam etmedi i anlam na tabi ki gelmiyor. Önümüzdeki dönemde Internet Explorer 8.0, bu savafl n en a r toplar ndan biri diyebiliriz. Peki, neden Internet Explorer 8? Performans Bir internet taray c s ndan tek bekledi imiz özellik performans olmasa da, bu durum performans n önemini yads yaca m z anlam na gelmiyor. Internet Explorer 8.0 ile beraber performans noktas nda yap - lan belki de en büyük yenilik art k her bir taray c sekmesinin arka planda ayr birer uygulama olarak çal fl yor olmas. Böylece tek bir uygulama içerisinde thread say s azalt labilirken sekmelerin birbirinden ba ms z olarak hata almas halinde birbirlerini kurtarabilmeleri gibi avantajlar da ortaya ç k yor. Tüm bunlar n detaylar ndan kitab - m z n ileriki bölümlerinde kullan c tarafl yenilikleri ele al rken detayl olarak bahsedece iz. NOT THREAD Herhangi bir uygulama içerisinde ayn anda çal flabilen ayr kod bloklar n tan mlar. Bir uygulama içerisinden birden çok Thread bulunup ayn anda çal flabildi i üzere ayn uygulaman n kaynaklar n Thread ler beraber de kullanabilirler.

10 2 INTERNET EXPLORER 8 Ayn anda 2 yerine 6 ba lant Y llar önce, 1999 senesinde, HTTP 1.1 standartlar na göre taray c lar n ayn anda bir sunucuya sadece iki ba lant kurabileceklerine dair bir kural belirlenmifl. Aradan geçen 9 y lda art k bu s n r n günümüz genifl bant internet altyap s nda çok da anlaml olmad n söyleyebiliriz. IE 8.0 ile beraber bu s n r alt ya yükseltiliyor. Ayn anda 2 ba lant yerine 6 ba lant teorik olarak yaklafl k üç kat h zlanma anlam na geliyor. Bir yaz l mc olarak sayfan za ekledi iniz 6 harici JavaScript dosyas - n n, birbirlerini beklemek yerine hep beraber ayn anda kullan c taraf na indirilmeye bafllanmas ciddi performans art fl sa layacakt r. Scr pt Performanslar AJAX n kullan lmad web sitesi neredeyse kalmad. stemci taraf nda Script ler kullanarak art k ço u ifllemi sunucu yerine istemcide yapmay tercih ediyoruz. Bu çerçevede Script lerin çal flma h z bir taray - c n n genel performans ile çok yak ndan alakal. Haberler güzel; IE 8.0 JavaScript SunSpider testinde IE 7.0 a k yasla %400 daha h zl! Kendi testinizi yapmak isterseniz SunSpider testine afla daki adresten ulaflabilirsiniz; Kolay Kullan m Çok h zl bir taray c ya sahip olal m derken tabi ki ifllevselliklerden de vazgeçemeyiz. IE 8.0 ile beraber belki de Internet Explorer tarihindeki en güzel araçlar geliyor. Bu araçlar hem do rudan kullan c lar n hayat n kolaylaflt r rken hem de yaz l m gelifltiricileri ve tasar mc lar da mutlu ediyor. Yeni Trendler: Accelerator, Web Sl ce, Search Suggest on Internet Explorer kullan m flekliniz de iflecek. Kitab m z n ileriki bölümlerinde hem kullan c tarafl hem de yaz l mc ve tasar mc lar için detayl olarak inceleyece imiz Accelerator, Web Slice ve Search Suggestion yap lar sizi Internet Explorer a gönülden ba layacak. Accelerator lar ile sürekli internette gezinirken tekrarlad n z ifllemlerin fark na varacak ve kendinize daha h zl bir çal flma ortam sa layacaks n z. Web Slice lar ise sizin yerinize interneti takip edecek. Search Suggestion sistemini gördü ünüzde arad n z bulman n ne kadar ko-

11 NEDEN INTERNET EXPLORER 8? 3 laylaflt n göreceksiniz. Detaylar girmek için sab rs zland n z biliyorum, az kald. Internet Explorer ilk aç l fl nda yeni özelliklere h zl ca ulaflabilece iniz linkler karfl n za geliyor. Güvenlik InPrivate taray c özelli i ile tan flt n zda gönlünüz o kadar rahat edecek ki kulland n z bilgisayarlarda baflka bir internet taray c aramayacaks n z. Sadece size özel bir Internet Explorer oturumu düflünün ki siz kapatt n zda sizinle ilgili hiçbir iz kalm yor. Ne taray c geçmifli, ne cookie (çerezler) ne de yazd n z bilgiler ve flifreleriniz. Taray c y kapatt n z anda her fley uçup gidiyor. Gönül daha ne ister? Phishing korumas, XSS engelleme sistemleri ve daha birçok yenilik var. Tüm bunlar n detaylar n da ileriki bölümlerde inceleyece iz. Yaz l m Gelifltirici ve Tasar mc Dostu IE 8.0 ile beraber yaz l m gelifltiriciler ve tasar mc lar olarak da mutlulu un yollar nda ilerliyoruz. CSS 2.1 deste i, HTML 5, AJAX ve JavaScript yenilikleri, Font Embedding düzenlemeleri ile art k IE 8.0 da çal flacak web sitelerini tasarlamak ve programlamak çok daha zevkli olacakt r. Kitab m z n özellikle yaz l mc lara ve tasar mc lara

12 4 INTERNET EXPLORER 8 hitap eden bölümlerde teknik detaylardan da bahsederek Internet Explorer 8.0 n bir yaz l mc n n veya tasar mc n n hayat n da nas l kolaylaflt rd na göz ataca z. Internet Explorer 8.0 ile beraber gelen Developet Tools paketi yaz l mc lar ve tasar mc lar n iflini kolaylaflt rmay hedefliyor. Sistem Yöneticileri Birçok yeni özellik geliyor, tüm bunlar n tabi ki güvenlik taraf nda da kontrol mekanizmalar ile ele al nabilmesi flart. Windows Server 2008 üzerinde Internet Explorer 8 ile beraber IE çerçeveli Group Policy say s toplamda 1300 ü geçiyor. Tabi tüm bunlar ancak istemcilere IE 8.0 yükledikten sonra kullanabilirsiniz, bunun için de toplu yükleme seçeneklerinin yan s ra kendinize özel IE8.0 yükleme paketleri oluflturman z için gerekli detaylar da kitab m zda inceliyoruz. NOT GROUP POLICY Windows Server iflletim sistemlerinde Active Directory üzerinde bilgisayarlar nda ve uzak kullan c nlar n merkezi yönetim ve merkezi konfigürasyonunu sa lar.

13 NEDEN INTERNET EXPLORER 8? 5 Internet Explorer 8.0 ile beraber gelen GPO lardan baz lar flte tüm bu yenilikler ve eflsiz kolayl klar nedeniyle Internet Explorer 8.0! Daha fazlas için sayfay çevirin...

14 6 INTERNET EXPLORER 8

15 Internet Explorer 8 Devrimi 2 Ekstra Güvenlik 8 InPrivate Pencereleri 8 InPrivate Blocing 9 Phishing Korumas ve SmartScreen 9 Kolay Kullan m 11 ActiveX Yüklemeleri 11 Sekme Renklendirme 12 Ak ll Adres Çubu u 14 Yeni Trendler 15 H zland r c (Accelerator) 15 Görsel Arama (Visual Search) 18 Web Slice 20 Internet Explorer n tarihine bakt m zda Devrim kelimesi art k özledi imiz sözcükler aras nda yerini alm flt. Peki, nas l oluyor da 8.0 sürümü ile bu özlem bitiyor? Kitab m z n bu bölümünde Internet Explorer 8 i bir son kullan c n n gözünden inceleyerek ilk bak flta göze çarpan yeniliklere de inece iz. Tüm bu yenilikler önümüzdeki dönemde günü birlik ifllerimizi kolaylaflt racak ve hayat m z n bir parças haline gelecek yeni ifllevsellikleri kaps yor. Ekstra Güvenlik Normal hayatta oldu u gibi dijital hayatta da her fleyin yan s ra en çok önem verdi imiz detaylardan biri de Güvenlik konusu. Özellikle internette gezerken bizim bilgimiz dahilinde olsun veya olmas n sistemimizin güvenli i ile ilgili riskler belki de can m z en çok s kan noktalar aras nda. Bir internet taray c n n tüm hayat m z kolaylaflt ran özelliklerini bir kenara koyup söz konusu taray c y kullan p kullanmayaca m z karar n belki de sadece sa lad güvenlik özellikleri çerçevesinde bile verebiliriz. Özellikle E-Ticaret in gün geçtikçe hayat m z n göbe- ine oturdu unu düflünürsek IE 8.0 ile beraber gelen kullan c taraf ndaki güvenlik yenilikleri çok önemli. InPr vate Pencereleri Bir yaz l mc olarak inceledi imiz yaz l mlara gelen yeni özelliklerini baz lar n gördü ümde Neden bu kimsenin akl na bugüne kadar

16 8 INTERNET EXPLORER 8 gelmedi? sorusunu kendime soruyorum. IE 8.0 n InPrivate Browsing özelli i de bu özelliklerden biri. Bir Internet Explorer penceresi düflünün ki kapatt n zda her fley eskisi gibi olacak. Taray c geçmifli, cookie, Temp dosyalar ve geri kalan her fley taray c y kapatt n z anda otomatik olarak yok olsa, silinse ne kadar güzel olurdu de il mi? Tabi tüm bunlar n varsay lan ayarlarda olmamas gerekiyor. Sadece istedi imizde böyle geçici bir pencere oluflturabilmeliyiz. InPrivate pencereleri açabilmek için taray c içerisindeki Safety menüsünden InPrivate Browsing komutunu verebilirsiniz. InPrivate taray c pencereleri bizim tüm bu isteklerimizi karfl l yor. InPrivate olarak açt m z bir pencereyi kapatt m zda o pencere ile ilgili her fley yok ediliyor. IE 8.0 içerisinde Safety InPrivate Browsing menüsünden açabildi imiz InPrivate pencerelerini adres çubu- undaki InPrivate yaz s ndan da tan yabiliyoruz. InPrivate pencerelerinde adres çubu unda InPrivate logosunu görebilirsiniz. InPrivate pencerelerini özellikle internet cafe gibi ortamlarda hat rlamak ve kendi bilgisayar n zda olmaman za ra men özel bilgilerinizi girmek veya izlemek zorunda oldu unuz durumlarda s kça kullanmakta güvenlik aç s ndan büyük fayda olacakt r.

17 InPr vate Block ng INTERNET EXPLORER 8 DEVR M 9 Do rudan son kullan c n n hissedece i bir sistem olmasa da InPrivate Browsing e ek olarak ayr ca bir de InPrivate Blocking mekanizmas var. Bu sistemi anlatman n en kolay yolu sistemin engelledi i güvenlik aç n anlatmak geçiyor. Varsayal m ki birinci.com sitesini geziyoruz ve bu esnada sinsi.com sitesinden bir JavaScript dosyas ça r ld. Art k sinsi.com bizi tan - yor, orada da bir oturumumuz var. Bir sonraki ad mda ikinci.com ad nda bir siteyi ziyaret ettik ve flans eseri bu sitede de yine sinsi.com dan ayn JavaScript dosyas eklenmifl. An itibari ile sinsi.com bizim ikinci.com a gelmeden önce hangi sitede bulundu umuzu biliyor. Hatta bu senaryo daha da uzat labilir ve ayn taray c oturumu içerisinde 20 önceki siteye kadar nereleri gezdi imiz sinsi.com taraf ndan takip ediliyor olabilir. Tabi bunlar n hepsinin gerçekleflmesi için ayn JavaScript in tüm bu sitelerden ça r lm fl olmas flart. flte yukar da anlatt m z güvenlik aç n engellemek amac ile InPrivate Blocking gelifltirilmifltir. Sistemin amac kullan c ya özel bilgilerin farkl sitelere kullan c fark nda olmadan ulaflmas n engellemek. E er InPrivate Blocking aktif ise taray c her sitede harici olarak yüklenen script lerin listesini sakl yor ve durumuna göre baz script leri de aktif edebiliyor. Ph sh ng Korumas ve SmartScreen Phishing olarak adland rd m z güvenlik aç asl nda a rl kl olarak sosyal bir sald r mekanizmas da say labilir. Phishing i teknik olarak tamamen engellemek mümkün de il. Peki, nedir Phishing? Basit bir örnek olarak internet bankac l mekanizmalar n ele alal m. Varsayal mki her gün çal flt n z bankan n web sitesi olan bankam.com adresini ziyaret ediyorsunuz. fians eseri size bir e-posta geldi ve bankan z n web sitesinde bir ifllem yapman z gerekti i söylenerek Buraya T klay n tarz nda bir link verildi. Taray c n z aç ld nda e- bankam.com ad nda bir adres görmeniz halinde e er bu durumdan rahats z olup adresin gerçekten sizin bankan za ait olup olmad n kontrol etmezseniz belki de çoktan düflman n ellerine düfltünüz demektir. Bu noktada, tabi ki Internet Explorer 8.0 n hangi alan ad n n gerçekten bankan za ait olup olmad n bilme flans yok. Fakat en az ndan kontrol edilebilecek baflka noktalar var.

18 10 INTERNET EXPLORER 8 SmartScreen Filter kullan c n n ziyaret etti i adreste bir gariplik oldu unu alg l yor. Örne in, bir alan ad de il de do rudan bir web sunucusunun IP adresine yönlendirilmifl iseniz büyük ihtimal ile bu dinamik bir IP adresidir ve söz konusu sunucu geçerli bir kurumsal web sunucusu de ildir. Bu gibi durumlar alg layan SmartScreen, Filter Phishing konusunda kullan c y uyararak içerisine düflülebilecek kötü durumlar azaltmay hedefliyor.

19 INTERNET EXPLORER 8 DEVR M 11 SmartScreen Filter Zararl olarak raporlanm fl bir siteye eriflimi engelliyor. Kolay Kullan m Bilgisayar bafl nda bulundu umuz süre boyunca en çok kulland m z yaz l mlar bir düflünelim. Akl n za gelenler aras nda internet taray c - n z n ilk beflte olaca ndan eminim. Bu kadar yo un bir flekilde kulland m z bir yaz l m n tabi ki olabildi ince iflimizi kolaylaflt rmas ve h zland rmas da gerekiyor. Birazdan IE 8.0 ile beraber gelen ve detaylarda sakl olan ufak ama bir o kadar da de erli özelliklere göz ataca z. Esas sürprizimi bölümün sonuna sakl yorum. Act vex Yüklemeleri ActiveX yüklemeleri için bafl m z n belalar desek herhalde hiç de yanl fl olmaz. ActiveX yüklemesi gerektiren bir sayfada karfl m za ç - kan güvenlik uyar s sonras sayfay tekrar açmak zorunda kalmak veya yönetici haklar na sahip olmad m z bir bilgisayarda ActiveX leri yükleyemedi imiz için çok basit web uygulamalar n bile kullanamamak neredeyse günübirlik s k nt lar m z aras nda yer al yor. Bu s - k nt lar asl nda sadece son kullan c n n de il, dolayl olarak sistem yöneticilerinin ve programc lar n da s k nt lar aras nda.

20 12 INTERNET EXPLORER 8 Özellikle Vista ile beraber gelen UAC (User Account Control) sonras nda bu dertler gergin senaryolara sebep olabiliyor. Ama art k her fley de iflti, kullan c lar yönetici haklar na sahip olmasalar da kendi kullan c hesaplar na özel olarak ActiveX uygulamalar yükleyebilecekler. E er söz konusu ActiveX uygulamas zararl bir kod içeriyorsa bu durumun bilgisayara hiçbir flekilde zarar dokunamayacak. En güzel haber ise yaz l m gelifltiriciler için; var olan ActiveX uygulamalar herhangi bir sorun yaflamadan bu sistem ile çal flabiliyor. Kullan c lar herhangi bir ActiveX kontrolü ile karfl laflt klar nda kontrolü sadece kendileri için veya tüm makine baz nda yüklemek isteyip istemediklerini seçebilecekler. Bu seçim flu anki Internet Explorer içerisinde ActiveX kontrolleri için gelen uyar mekanizmas na dahil edilmifl durumda. ActiveX yüklemeleri art k yönetici haklar olmaks z n da çal flabiliyor. Sekme Renklendirme Internet Explorer 7 ile beraber internet taray c s içerisinde sekmeler (tabs) kullanmaya iyice al flt k. Fakat bazen çok say da sekme aç nca hangi sekmenin hangi konuyla iliflkili oldu unu bulmak zor olabiliyor. Varsayal m ki, iki farkl konuda live.com üzerinde birer arama yapt - n z ve arama sonuçlar n n bulundu u sayfalar açarak ve yine o sayfalardan da baflka sayfalar yeni sekmelerde açarak araflt rman za devam ediyorsunuz. Peki, hangi sekmeler hangi araman zla iliflkiliydi?

21 INTERNET EXPLORER 8 DEVR M 13 Farkl kaynaklardan aç lan sekmeler farkl renklerde gösteriliyor. Internet Explorer 8.0 ile beraber art k açt n z her sekme kendi sahibini tan yor. Bir anlamda taray c n z sizin iki veya daha fazla say da farkl yoldan interneti gezdi inizi alg layarak bu yollar da aç k bir flekilde gösterebilmek ad na sekmeleri farkl renklerle grupluyor. Hayat kolaylaflt ran ufak ve hofl bir detay de il mi? Sekme gruplar n sa tufl ile gelen menüden yönetebilirsiniz.

22 14 INTERNET EXPLORER 8 Ak ll Adres Çubu u Taray c içerisindeki adres çubu u bir taray c da en çok kullan lan yerlerden biridir. Sürekli adres çubu una bir adres yazar z, daha önce yazd m z adresleri arar z ve tüm internet gezintimiz boyunca sürekli adres çubu unu kullan r z. Internet Explorer ekibi de bunun fark nda oldu u için adres çubu unda da baz de ifliklikler yap lm fl. Bunlardan ilki Search Suggestion entegrasyonu. Search Suggestion konusunda detaylara ileriki bölümlerde de inece iz fakat bu aflamada önemli olan bizim kullan c olarak istedi imiz bir arama mekanizmas n IE içerisine entegre ettikten sonra adres çubu undan da bu sistemi kullanabiliyor olmam z. Adres çubu unda hem arama sonuçlar hem de adres geçmifli beraber. Adres çubu unda do rudan arama yapt rabilmek için tek yapman z gereken arataca n z sözcükleri yazmadan önce bir soru iflareti (?) koymak. Böylece sistem otomatik olarak varsay lan Search Provider n, varsa Search Suggestion mekanizmas n da kullanarak uygun arama sonuçlar n taray c geçmifli ile beraber bir mini rapor olarak sunacakt r.

23 INTERNET EXPLORER 8 DEVR M 15 Adres çubu unda diskteki klasör ve dosyalar görerek istedi imiz dosyay IE ile açabiliyoruz. Belki nadiren de olsa Internet Explorer içerisinde sistemimizdeki dosyalar da açmak isteyebiliriz. Bu dosyalar bazen basit birer JPEG resim dosyas olabilirken belki de do rudan IE içerisinde aç labilen XPS dosyalar da olabilir. Bu gibi durumlarda adres çubu undan diskin içeri ini gezerek istedi imiz dosyay h zl ca bulabilmek büyük avantaj sa lar. flte karfl n zda adres çubu unda Visual Studio içerisinde Intellisense yap s na benzeyen disk gezgini. Yeni Trendler Geldik bölümün en heyecanl k sm na. IE 8.0 ile beraber art k internette sörf sporuna yeni bir ak m geliyor diyebiliriz. Bu ak m oluflturan kelimeleri Accelerator, Search Suggestion ve Web Slice fleklinde özetleyebiliriz. Tüm bunlar internette sörf yapma fleklinizi, webi kullanma mant n z ve tüm al flkanl klar n z de ifltirmeye aday yepyeni araçlar. Hemen gelin bu yeni dünyaya dal p h zl bir tur atal m ve nas l olacak da IE al flkanl klar m z de ifltirecek görelim. H zland r c (Accelerator) ngilizce kelime anlam h zland r c olan Accelerator yap s, asl nda fark nda olmadan gün içerisinde defalarca kulland m z web tabanl servisleri daha rahat ve h zl kullanabilmemiz için gerekli altyap y sunuyor. Gelin beraber bir düflünelim, internette gezinirken sürekli yapt m z ve tekrar etti imiz ifllemler nelerdir? San r m birincisi arama motorlar n kullanmak, kiflisel olarak düflündü ümde benim en s k kulland m servislerden biri de harita servisleri. Bir web sitesinde gördü üm adresin tam olarak nerede oldu u? Oraya nas l gidebilece im?

24 16 INTERNET EXPLORER 8 Baflka neler olabilir düflünelim... Sözlük hizmetleri de bu servisler aras nda yerini alabilir, bilmedi im bir kelimeyi h zl bir flekilde Türkçeye çevirerek anlam n ö renmek istedi imde kütüphaneye uzan p bir sözlük bulmaktansa hemen internette online bir sözlük kullanmay tercih ederim. Tüm bu servislere bakt m zda asl nda sürekli ayn fleyi tekrar etti imizi görebiliriz. nternette karfl laflt m z bir kelimeyi, adresi veya bilgiyi al r baflka bir internet servisine teslim eder ve uygun bir sonucu gözle görmek isteriz. Bu sonuç bazen bir harita, bazen bir arama sonucu bazen de farkl dilde bir kelimenin aç klamas olabilir. Tüm bu örneklerde asl nda hep ayn mekanizma çal fl yor ve bu ifllemleri biz defalarca ayn flekilde tekrarl yoruz. flte Accelerator lar bu noktada devreye girip tekrarlad m z bu süreçleri k saltmay hedefliyor. Accelerator lara ulaflmak için Internet Explorer içerisinde herhangi bir web sitesini gezerken web sitesi üzerinde sa tufl ile t klamak yeterli olacakt r. Karfl n za ç kan menüde her bir Accelerator yap s için birer komut göreceksiniz. Accelerator lar n baz lar sadece içerisinde bulunulan sayfan n adresi ile ilgilenirken (Örne in içerisinde bulundu unuz sayfay baflka bir dile tercüme edecek bir Accelerator) baz - lar ise sadece fare ile söz konusu sayfada bir yaz seçilmiflse çal flacakt r (Örne in seçili adresi haritada gösteren bir Accelerator). LiveMaps Accelerator n kullanarak seçti imiz bir adresi do rudan haritada görebiliyoruz.

25 INTERNET EXPLORER 8 DEVR M 17 Accelerator lar n baz lar an nda sonucu ek bir pencerede gösterebilirken baz lar sadece t kland nda baflka bir sekme veya pencere açarak sonucu gösterebilirler. Sisteminize yeni Accelerator lar ancak Accelerator sa layan web sitelerinde uygun linklere t klayarak yükleyebilirsiniz. Accelerator lar n programatik olarak nas l haz rland ile ilgili detaylara bir sonraki bölümümüzde de inece iz. Manage Accelerator k sm ndan sistemde yüklü tüm Accelerator lar yönetebilirsiniz. Herhangi bir Accelerator ilk defa sisteme yüklendi inde do rudan menülerde yerini almaz. More Accelerators menüsüne yerleflen yeni Accelerator lar kullan c lar isterlerse ana menüye tafl yabilirler. Bunun için taray c içerisinde sa tufl ile gelen menüden Manage Accelerator komutunu vererek uygun bölüme geçmeleri gerekir.

26 18 INTERNET EXPLORER 8 Manage Accelerator bölümünden isterseniz sistemdeki Accelerator lar silebilirsiniz. Manage Accelerators bölümünde kullan c lar hangi Accelerator lar n ana menüde gözükece ine karar vermek için istedikleri Accelerator seçerek sa altta gelen dü melerden Set as Default dü mesine t klayabilirler. Ayn flekilde ana menüde yer alan bir Accelerator alt menüye göndermek için de Remove as default dü mesi kullan labilir. Manage Accelerators penceresinde herhangi bir Accelerator seçildi inde istenirse Disable dü mesi ile bu Acceletor pasif hale getirilebilir veya Remove dü mesi ile tamamen sistemden kald r labilir. Görsel Arama (V sual Search) Internet Explorer 7.0 ile beraber gelen Search Provider yap s kullan - c lara taray c içerisine kendi tercih ettikleri arama motorlar n entegre etme olana tan d. Böylece kullan c lar n taray c n n sol üstündeki ufak kutucu a yazd klar aramalar otomatik olarak taray c ya yüklenmifl Search Provider içerisindeki kurallara göre söz konusu arama motoruna gönderilip taray c içerisinde sonuçlar gösteriliyordu. Internet Explorer 8.0 ile beraber Search Provider yap s na Visual Search ad nda yeni bir sistem eklendi. Bu sistemin amac kullan c lar aramak istedikleri kelimeleri taray c içerisinde yazarken otomatik olarak olas sonuçlar yine taray c ile entegre olarak göstermek.

27 INTERNET EXPLORER 8 DEVR M 19 Yaz l mc kimli iyle konuya bakarsak asl nda bir süredir web ortam nda al fl k oldu umuz AJAX ile kurulan AutoComplete sistemlerinin bir türevi ile karfl karfl ya oldu umuzu söyleyebiliriz. Tabi bu sistemin kullan labilmesi için Internet Explorer a arama yap lacak arama motorunun Search Provider n n yüklenmifl olmas ve söz konusu Search Provider n da Visual Search sistemini desteklemesi gerekiyor. Bu konudaki teknik detaylar bir sonraki bölümümüzde derinlemesine inceleyece iz. Görsel Arama sistemi aramalarda otomatik sonuçlar gösteriyor. Sisteminize herhangi bir Görsel Arama eklemek için özünde bu deste e sahip bir Search Provider eklemeniz gerekiyor. Search Provider lara farkl web sitelerinden ulaflabilece iniz gibi isterseniz do rudan Internet Explorer n web tabanl Search Provider galerisini de Find More Providers komutu ile ziyaret edebilirsiniz. Yüklemifl oldu unuz Search Provider lar silmek veya varsay lan arama motoru olarak atamak için arama kutucu unun yan ndaki oka basarak Manage Search Providers komutunu verebilirsiniz.

28 20 INTERNET EXPLORER 8 Search Provider lar n hepsini bu pencereden yönetebilirsiniz Manage Search Providers alt nda kay tl arama motorlar n n taray c arayüzünde gösterilmesi s ras n de ifltirebilece iniz gibi istedi iniz bir Provider yap s n Remove dü mesi ile sistemden silebilirsiniz de. Web Sl ce Benim en favori özelli ime geldik. Web Slice lar n mant nda bir web sitesinin belirli bir bölümünü kesip sürekli o bölümü takibe almak yat yor. Söz konusu kesik bölümde herhangi bir de ifliklik oldu- unda taray c sizi hemen haberdar ediyor ve ister yine o kesi i ister tüm sayfay yeniden inceleyebiliyorsunuz. Tabi sanal ortamda bir fleyleri kesmek pek mümkün de il, o nedenle tam olarak neden bahsetti imize gerçek bir örnekle göz atal m. Varsayal m ki en sevdi in haber sitesindeki haberleri takip etmek istiyorsunuz veya bir aç k artt rma sitesindeki belirli bir ürünün durumunu sürekli kontrol etmeniz gerekiyor. Bu gibi senaryolarda kullanabilece- imiz teknolojilerden biri RSS ler. E er karfl taraf size bir RSS kayna sa larsa söz konusu RSS i RSS Okuyucu program n za ekleyerek takip edebilirsiniz. Bu durum belki bir haber sitesini takip etmek için uygun olsa da maalesef aç k artt rma sitesindeki örnek için pek kolay bir çözüm olmayacakt r. K sa bir süre için takip etmek istedi iniz ufak verileri tek tek bir RSS okuyucuya eklemenin zahmetini geç-

ABONE SiSTEMiMiZ DE ifiiyor

ABONE SiSTEMiMiZ DE ifiiyor B L G G Ü V E N L G P L A T F O R M U syf: 3 ABONE SiSTEMiMiZ DE ifiiyor LÜTFEN KAYIT OLUN B LG S STEMLER VE R SK YÖNET M MICROSOFT GÜVENL K STRATEJ S MCAFEE S STEM GÜVEN K YÖNET M DATA LOSS PREVENTION

Detaylı

>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM

>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM SAYI 1 TEMEL B LG LER B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM B LG SAYARDA YAZI YAZMAK B LG SAYARI YAZI YAZMAKTA KULLANMAK WINDOWS WINDOWS 98 E GENEL B R BAKIfi EN YAYGIN KULLANILAN

Detaylı

beyaz sapka. 10 McAfee a eriflim kontrolü çözümü McAfee Policy Enforcer (MPE)'nin a erifliminde sundu u avantajlar.

beyaz sapka. 10 McAfee a eriflim kontrolü çözümü McAfee Policy Enforcer (MPE)'nin a erifliminde sundu u avantajlar. beyaz sapka. B KASIM 2006 L G G Ü V E N L G P L A T F O R M U BU SAYIDA 2 Zero-Day Protection Yanl fl anlafl lmalara maruz kalan Zero-Day ve Zero-Day Protection' n kapsaml anlat m. 4 Visual Studio 2005

Detaylı

KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY

KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY TEMEL B LG LER KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY Bir klavye üzerinde yüzden fazla tufl mevcuttur, bunlardan birço u çeflitli yaz karakterleridir. Fakat ayn

Detaylı

>>> SAYI 41 42. SAYIDA NELER VAR? PROGRAM KURULUMU S STEM ANAL Z PROGRAMLARI V DEO KONFERANS. FRONTPAGE LE ÇALIfiMAK (2) DOMAIN NED R?

>>> SAYI 41 42. SAYIDA NELER VAR? PROGRAM KURULUMU S STEM ANAL Z PROGRAMLARI V DEO KONFERANS. FRONTPAGE LE ÇALIfiMAK (2) DOMAIN NED R? SAYI 41 TEMEL B LG LER PROGRAM KURULUMU PROGRAM KURMANIN NCEL KLER. WINDOWS S STEM ANAL Z PROGRAMLARI WINDOWS Ç N ÖZEL ARAÇLAR. PROJELER V DEO KONFERANS INTERNET ÜZER NDE CANLI GÖRÜfiME YAPMAK. INTERNET

Detaylı

>>> SAYI 24 25. SAYIDA NELER VAR?

>>> SAYI 24 25. SAYIDA NELER VAR? SAYI 24 TEMEL B LG LER B LG SAYARLA Ö REN M E T MDE B LG SAYARDAN FAYDALANMA LASER VE LED YAZICILAR LASER KULLANAN YAZICILAR VER DEPOLAMA D SKETE YEN ALTERNAT FLER 25. SAYIDA NELER VAR? WINDOWS D SK TEM

Detaylı

>>> SAYI 51 51. SAYIDA NELER VAR? B LG SAYAR AKSESUARLARI. B LG SAYARINIZ Ç N EK ÜRÜNLER. MS OFFICE XP. OFFICE SER S N N SON SÜRÜMÜ.

>>> SAYI 51 51. SAYIDA NELER VAR? B LG SAYAR AKSESUARLARI. B LG SAYARINIZ Ç N EK ÜRÜNLER. MS OFFICE XP. OFFICE SER S N N SON SÜRÜMÜ. SAYI 51 TEMEL B LG LER B LG SAYAR AKSESUARLARI. B LG SAYARINIZ Ç N EK ÜRÜNLER. WINDOWS MS OFFICE XP. OFFICE SER S N N SON SÜRÜMÜ. PROJELER DOSYA PAYLAfiIMI AYARLARI. NETWORK TE VER PAYLAfiIMI. TABLOLARI

Detaylı

>>> SAYI 52 B LG SAYAR SATIN ALMAK. B LG SAYAR ALIRKEN NELERE D KKAT ED LMEL. WINDOWS UN GELECE. filet M S STEMLER GELECEKTE NASIL OLACAK?

>>> SAYI 52 B LG SAYAR SATIN ALMAK. B LG SAYAR ALIRKEN NELERE D KKAT ED LMEL. WINDOWS UN GELECE. filet M S STEMLER GELECEKTE NASIL OLACAK? SAYI 52 TEMEL B LG LER B LG SAYAR SATIN ALMAK. B LG SAYAR ALIRKEN NELERE D KKAT ED LMEL. WINDOWS WINDOWS UN GELECE. filet M S STEMLER GELECEKTE NASIL OLACAK? PROJELER DOS HATA MESAJINI KAPATMAK. BAZI ÖNEML

Detaylı

KATILIMCI SPONSORLAR. Beyaz fiapka Art k Online! INTERNET SPONSORU KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA ANA SPONSORLARIMIZ

KATILIMCI SPONSORLAR. Beyaz fiapka Art k Online! INTERNET SPONSORU KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA ANA SPONSORLARIMIZ subat_2009.fh11 2/5/09 1:15 PM Page 1 KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA 9 B L G G Ü V E N L P L A T F O R M U Beyaz fiapka dergi faaliyetini durduruyor ve hayat na Bilgi Güvenli i Toplulu

Detaylı

>>> SAYI 29 30. SAYIDA NELER VAR? B LG SAYARLARI B RB R NE BA LAMAK BAS T B R A NASIL KURULUR? YARDIMCI YAZILIMLAR POWER TOYS UYGULAMASININ KULLANIMI.

>>> SAYI 29 30. SAYIDA NELER VAR? B LG SAYARLARI B RB R NE BA LAMAK BAS T B R A NASIL KURULUR? YARDIMCI YAZILIMLAR POWER TOYS UYGULAMASININ KULLANIMI. SAYI 29 TEMEL B LG LER B LG SAYARLARI B RB R NE BA LAMAK BAS T B R A NASIL KURULUR? WINDOWS YARDIMCI YAZILIMLAR POWER TOYS UYGULAMASININ KULLANIMI. PROJELER B Ç M fiablonlari FARKLI DÖKÜMAN KALIPLARI NASIL

Detaylı

>>> SAYI 22 23. SAYIDA NELER VAR? OKUL VE B LG SAYAR B LG SAYARIN E T MDEK YER VE ÖNEM. TARAYICILAR TARAYICI NED R, NASIL KULLANILIR?

>>> SAYI 22 23. SAYIDA NELER VAR? OKUL VE B LG SAYAR B LG SAYARIN E T MDEK YER VE ÖNEM. TARAYICILAR TARAYICI NED R, NASIL KULLANILIR? SAYI 22 TEMEL B LG LER OKUL VE B LG SAYAR B LG SAYARIN E T MDEK YER VE ÖNEM. TARAYICILAR TARAYICI NED R, NASIL KULLANILIR? WINDOWS B Ç MLEND RME EXCEL BELGELER N DÜZENLEMEN N PÜF NOKTALARI. PROJELER PERFORMANS

Detaylı

>>> SAYI 2 3. SAYIDA NELER VAR? 21 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! SA LIK VE RAHATLIK B LG SAYARDA ÇALIfiIRKEN SA LIMIZI KORUMANIN YOLLARI

>>> SAYI 2 3. SAYIDA NELER VAR? 21 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! SA LIK VE RAHATLIK B LG SAYARDA ÇALIfiIRKEN SA LIMIZI KORUMANIN YOLLARI SAYI 2 TEMEL B LG LER SA LIK VE RAHATLIK B LG SAYARDA ÇALIfiIRKEN SA LIMIZI KORUMANIN YOLLARI MS WORD LE TANIfiMA B R KEL ME filem PROGRAMININ TEMEL TANITIMI WINDOWS WINDOWS DONATILARI WINDOWS UN DONATILAR

Detaylı

(HIPS) 2 BEYAZfiAPKA. Host Intrusion Prevention System. BSAPKA SAYI2 4/21/06 7:08 PM Page 2. Bir HIPS ürününün mimarisi

(HIPS) 2 BEYAZfiAPKA. Host Intrusion Prevention System. BSAPKA SAYI2 4/21/06 7:08 PM Page 2. Bir HIPS ürününün mimarisi BSAPKA SAYI2 4/21/06 7:08 PM Page 2 Host Intrusion Prevention System (HIPS) H Bir HIPS ürününün mimarisi 2 BEYAZfiAPKA ost Intrusion Prevention System (HIPS), sunuculara ve istemcilere gelen tüm ataklar

Detaylı

>>> SAYI 45 46. SAYIDA NELER VAR? B LG SAYARINIZIN DONANIMLARI ANAKART VE filemc YE GENEL B R BAKIfi.

>>> SAYI 45 46. SAYIDA NELER VAR? B LG SAYARINIZIN DONANIMLARI ANAKART VE filemc YE GENEL B R BAKIfi. SAYI 45 TEMEL B LG LER B LG SAYARINIZIN DONANIMLARI ANAKART VE filemc YE GENEL B R BAKIfi. WINDOWS ANT -V RÜS YAZILIMLARI B LG SAYARINIZI SALDIRILARA KARfiI NASIL KORUYAB L RS N Z? PROJELER D SK BOYUTUNUN

Detaylı

SMARTFILTER BDDK DENET MLER MICROSOFT IAG 2007 SAYI UNDERGROUND LINUX GÜVENL TÜRK YE DE E-FATURA

SMARTFILTER BDDK DENET MLER MICROSOFT IAG 2007 SAYI UNDERGROUND LINUX GÜVENL TÜRK YE DE E-FATURA B L G G Ü V E N L G P L A T F O R M U FIREWALL A KUfiKULU B R BAKIfi McAFEE INTRUSHIELD SMARTFILTER BDDK DENET MLER MICROSOFT IAG 2007 UNDERGROUND LINUX GÜVENL TÜRK YE DE E-FATURA ABONEL N YEN LEMEYENLER

Detaylı

>>> SAYI 42 42. SAYIDA NELER VAR? KIZILÖTES DONANIMLAR. ALTERNAT F BA LANTI YÖNTEMLER. ÖZEL WINDOWS PROGRAMLARI. WINDOWS Ç N YARARLI PROGRAMLAR.

>>> SAYI 42 42. SAYIDA NELER VAR? KIZILÖTES DONANIMLAR. ALTERNAT F BA LANTI YÖNTEMLER. ÖZEL WINDOWS PROGRAMLARI. WINDOWS Ç N YARARLI PROGRAMLAR. SAYI 42 TEMEL B LG LER KIZILÖTES DONANIMLAR. ALTERNAT F BA LANTI YÖNTEMLER. WINDOWS ÖZEL WINDOWS PROGRAMLARI. WINDOWS Ç N YARARLI PROGRAMLAR. PROJELER B RDEN FAZLA BELGE LE ÇALIfiMAK. WORD LE ÇALIfiMANIN

Detaylı

Microsoft un yo un bir flekilde yeni teknolojileri

Microsoft un yo un bir flekilde yeni teknolojileri SP2 7/25/06 11:02 AM Page 58 ÇÖZÜMLER SYSTEM MANAGEMENT SERVER 2003 SP2 GEÇ fi VE YEN L KLER Yenilikler ve dikkat edilmesi gereken önemli noktalar Microsoft un yo un bir flekilde yeni teknolojileri ç karmak

Detaylı

Kim Korkar LINUX tan?

Kim Korkar LINUX tan? Kim Korkar LINUX tan? Can U ur Ayfer, Ömer Ayfer Bu kitap, PUSULA Yay nc l k taraf ndan LINUX kullan c lar için ücretsiz olarak da t l r. YAYINCILIK ve LET fi M L M TED fi RKET Pusula 103 Kim Korkar Linux

Detaylı

1C: letme 8.2. Uygulama Geli tirme

1C: letme 8.2. Uygulama Geli tirme 1C: letme 8.2 Uygulama Geli tirme lavuzu stanbul 1TÇ irketi 2011 1C: letme 8. Uygulama geli tirme k lavuzu Bas m numaras : 82.1.1.001 Bas m tarihi: 05.10.2011 Orijinal bask : Maxim Radchenko, Elena Khrustaleva.

Detaylı

SANAL DÜNYANIN TEHD TLER

SANAL DÜNYANIN TEHD TLER SANAL TEHD T bilgisayar virüsleri MAYIS 2005 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R HAZIRLAYAN : LEVENT DAfiKIRAN SANAL DÜNYANIN TEHD TLER Bilgisayarlar ve bilgisayar a lar ndan oluflan sanal dünyalar hayat m z çepeçevre

Detaylı

Microsoft Internet Security & Acceleration Server 2000

Microsoft Internet Security & Acceleration Server 2000 Network Cihan Baykal cihanb@winnetmag.com.tr Microsoft Internet Security & Acceleration Server 2000 Microsoft Internet Security & Acceleration Server 2000 yani k saca ISA Server 2000 bize ne avantajlar

Detaylı

beyaz sapka A USTOS 2006 Bilgi Güvenli i Platformu

beyaz sapka A USTOS 2006 Bilgi Güvenli i Platformu beyaz sapka A USTOS 2006 Bilgi Güvenli i Platformu Beyaz fiapka ya abone olmak için web formumuzu doldurabilirsiniz. www.beyazsapka.org BU SAYIDA Befl Güvenlik Mimarisi Hatas (2-3) Microsoft Forefront

Detaylı

Rekabet yar fl n Linux kazan yor business on demand

Rekabet yar fl n Linux kazan yor business on demand May s 2003 Rekabet yar fl n Linux kazan yor business on demand BU SAYIDA Bu penguen çok güçlü Yar fla önde bafllay n e-business on demand fiebeke ifl bafl nda Grid computing Yukar, daha yukar 32-bitten

Detaylı

Aç k Dergi Sistemleri (ADS): Aç k Kaynak Kodlu Dergi Yönetim ve Yay mlama Sistemi

Aç k Dergi Sistemleri (ADS): Aç k Kaynak Kodlu Dergi Yönetim ve Yay mlama Sistemi Görüfl / Viewpoint www.yuksekogretim.org Aç k Dergi Sistemleri (ADS): Aç k Kaynak Kodlu Dergi Yönetim ve Yay mlama Sistemi Open Journal Systems (OJS): a system of open source software for journal management

Detaylı

Internet Information Server 6.0

Internet Information Server 6.0 Cihan Baykal Server 2003 e baktığımız zaman en köklü değişikliklerin IIS 6.0 da olduğunu görmekteyiz. Internet Information Server 6.0 Nisan ay n n sonunda ç kan Server 2003 ile beraber gelen bu yeni web

Detaylı

e-ifl: yepyeni bir strateji Dünyan n bütün KOB leri birleflin Datateknik Workcube kullan yor

e-ifl: yepyeni bir strateji Dünyan n bütün KOB leri birleflin Datateknik Workcube kullan yor workcube Workcube E-Business Systems yönetim ve teknoloji tan t m bülteni 2007 / 2. çeyrek www.workcube.com Dünyan n bütün KOB leri birleflin Datateknik Workcube kullan yor Teknolojiniz do ru ve güçlü

Detaylı

s n rs z özgürlük business on demand

s n rs z özgürlük business on demand Eylül 2003 s n rs z özgürlük business on demand KURUMSAL www.ibm.com/tr Dönüflümün Yol Haritas Çizildi IBM, gelifltirdi i Linux platformlar n önce kendi kurumsal ortam nda deniyor BU SAYIDA Önce biz tad

Detaylı

Bilgisayar Donan m B LG SAYAR TÜRLER Sunucu Bilgisayarlar fiekil 1.1

Bilgisayar Donan m B LG SAYAR TÜRLER Sunucu Bilgisayarlar fiekil 1.1 Bilgisayar Donan m B LG SAYAR TÜRLER Elektronik devrelerden oluflan, bilgiyi iflleyen tüm cihazlar bilgisayar olarak adland r labilir. Kolumuzdaki dijital saatler, basit hesap makinalar, dizüstü bilgisayarlar

Detaylı

DocuMate 152. kullan m k lavuzu

DocuMate 152. kullan m k lavuzu DocuMate 152 taray c kullan m k lavuzu DocuMate 152 taray c kullan m k lavuzu Telif hakk 2006 Visioneer, Inc ye aittir. Telif hakk kanunlar nda izin verilen flartlar d fl nda ön yaz l izin al nmadan ço

Detaylı

Yeni Mezunun fl Rehberi

Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi Tepe yöneticilerden gençlere mektup Cazip ifl alanlar Özgeçmifl ve baflvuru hatalar ISSN 1308-5689 2011 fiirketler ve dahas Yeni Mezunun fl Rehberi 2011 Yeni Mezunun fl Rehberi

Detaylı