.Son kullanýcýlarýn gözünden IE 8 yenilikleri. .Web Tasarýmcýlar için notlar. .Web Dilimleri. .Görsel Arama Altyapýlarý. .

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ".Son kullanýcýlarýn gözünden IE 8 yenilikleri. .Web Tasarýmcýlar için notlar. .Web Dilimleri. .Görsel Arama Altyapýlarý. ."

Transkript

1 Daron Yöndem IE8.Son kullanýcýlarýn gözünden IE 8 yenilikleri.web Tasarýmcýlar için notlar.görsel Arama Altyapýlarý.Hýzlandýrýcýlar Daron Yöndem.Web Dilimleri.Yazýlým Geliþtiricilere Araçlar Internet Explorer kendi geçmiþine perde çeken farklýlýklarla dolu yepyeni bir sürüm ile bu sefer hem son kullanýcýlarýn, hem tasarýmcýlarýn hem de yazýlým geliþtiricilerin hayatlarýný deðiþtirecek güçte yenilikler ile karþýmýza çýkýyor. HTML 5 gibi yeni standartlarýn uygulanmasýndan baþlayarak Web Dilimleri, Hýzlandýrýcýlar gibi eklenti altyapýlarýna kadar bir çok parlak özelliðin bulunduðu Internet Explorer 8 tüm gücü ve detaylarý ile kitap içerisinde sizi bekliyor. Daron YÖNDEM DEVELOAD Yazýlým kurucusu Daron Yöndem Microsoft tarafýndan 2008 ve 2009 yýllarýnda ASP.NET alanýnda Most Valuable Professional olarak seçilmiþtir. Uluslararasý bir konuþmacý olarak Daron Yöndem ayný zamanda Microsoft Regional Director ünvanýna sahiptir. Türkiye de iki kitabý olan Daron Yöndem, International.NET Assocation da Türkiye Baþkanlýðý ve Ortadoðu Afrika bölgesi konuþmacý ofisi baþkanlýðý yapmaktadýr. Kendisine adresinden blogundan ulaþabilirsiniz. KODLAB KODLAB Hýzlý Kolay ve Daha Güvenli! KODLAB

2 INTERNET EXPLORER 8 daron yöndem Yay n Da t m Yaz l m ve E itim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. fiti.

3 KODLAB 3 INTERNET EXPLORER 8 DARON YÖNDEM ISBN Yay nc l k Sertifika No: Bask : Mart 2009 Yay n Yönetmeni: Suat Özdemirci Kapak Tasar m: Nebi Y karo lu Sayfa Düzeni: Fikret Eldem Sat fl: Hüseyin Üstünel Bask : fiefik Matbaas, Tel: (212) Bu kitab n bütün yay n haklar Kodlab Yay n Da t m Yaz l m ve E itim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. fiti. ne aittir. Yay nevimizin yaz l izni olmaks z n k smen veya tamamen al nt yap lamaz, kopya çekilemez, ço alt lamaz ve yay nlanamaz. KODLAB Yay n Da t m Yaz l m ve E itim Hizmetleri San ve Tic Ltd.fiti Yerebatan Caddesi Salk m Sö üt Sokak Keskinler fl Han No: 8 D: 401 Sultanahmet / STANBUL tel: (212) fax: (212) e-posta: web:

4 Daron Yöndem DEVELOAD Yazılım kurucusu Daron Yöndem Microsoft tarafından 2008 ve 2009 yıllarında ASP.NET alanında Most Valuable Professional olarak seçilmifltir. Uluslararası bir konuflmacı olarak Daron Yöndem aynı zamanda Microsoft Regional Director ünvanına sahiptir. Türkiye de iki kitabı olan Daron Yöndem, International.NET Assocation da Türkiye Baflkanlı ı ve Ortado u Afrika bölgesi konuflmacı ofisi baflkanlı ı yapmaktadır. Kendisine adresinden blogundan ulaflabilirsiniz.

5 v Önsöz Bundan y llar önce bana ç k p Bir gün Internet Explorer kitab yazacaks n deseler san r m güzel bir espri olarak karfl lard m. Nas l olur da bir taray c n n kitab yaz l r? Ne gerek var? De il mi? Oysa bugün kendimi bu kitapç yazarken buluyorsam asl nda bu baz fleylerin de iflti inin de kan t. Belki de taray c lar art k haklar nda kitap yaz labilecek ifllevsellikte yaz l mlar olarak görmenin zaman geldi. Bugün Internet Explorer 8 e bakt mda hakk nda yaz l mc lara ve tasar mc lara anlat labilecek o kadar güzel fleyler görüyorum ki bunlar n hepsini derleyip sizlere minik bir kitapç k olarak ulaflt rmay uygun gördüm. Kitapç n yaz m süreci Internet Explorer 8 in Beta 1 günlerinde bafllad ve yay nlad flu anda Internet Explorer 8 RC1 sürümü ile karfl - m zda. Son sürüme do ru ilerleyen bu yolda kitab n yay n ndan sonra oluflabilecek tüm geliflmeleri adresinden, blogumdan takip edebilirsiniz. Ayr ca bana her türlü yorumunuzu adresinden ulaflt rabilirsiniz. Son olarak, unutmadan gönülleri rahatlatmak aç s ndan kitapç m - z n tamamen ücretsiz oldu unu ve ayn sizin elinize geçti i gibi sizin de ücretsiz olarak dostlar n za ister dijital ister bask kopyas n al p gönderebilece inizi belirtmek isterim. Görüflmek üzere... Daron Yöndem Microsoft Regional Director, MVP

6 vi Internet Explorer; her zaman internet deneyimini en üst seviyede, h zl ve güvenli yaflayabilmemiz için Microsoft olarak gelifltirmifl oldu umuz ve günlük online dünyam z n önemli bir parças olan taray c m z. Web 2.0 ile birlikte de iflen kullan c beklentileri ve Web 3.0 için önemli bir altyap oluflturacak Anlamsal Web için tasarlanm fl olan en yeni sürümü olan Internet Explorer 8 hakk nda yaz lm fl elinizde tuttu- unuz bu kitap tüm teknik geliflmeleri detaylar yla içermektedir. Microsoft Regional Director ve MVP ünvanlar na sahip olan Daron Yöndem taraf ndan yaz lm fl bu kitap Türkiye de Internet Explorer 8 e özel yeni içeriklerin nas l gelifltirilebilece ini ve yeni gelen teknik özelliklerle yeni nesil web teknolojilerine nas l adapte olunabilece ini detaylar yla anlatmaktad r. Daron Yöndem i bu baflar l çal flmas ndan dolay kutluyor, bu kitaptaki paylafl mlar n yeni fikirler ve projeler gelifltirecek birçok internet giriflimcisine öncülük edece ini düflünüyorum. Mehmet Nuri Çankaya Windows Pazarlama Grup Müdürü Microsoft Türkiye

7 Ç NDEK LER ÖNSÖZ 1 NEDEN INTERNET EXPLORER 8? 1 Performans 1 Ayn Anda 2 Yerine 6 Ba lant 2 Script Performanslar 2 Kolay Kullan m 2 Yeni Trendler: Accelerator, Web Slice, Search Suggestion 2 Güvenlik 3 Yaz l m Gelifltirici ve Tasar mc Dostu 3 Sistem Yöneticileri 4 2 INTERNET EXPLORER 8 DEVR M 7 Ekstra Güvenlik 8 InPrivate Pencereleri 8 InPrivate Blocing 9 Phishing Korumas ve SmartScreen 9 Kolay Kullan m 11 ActiveX Yüklemeleri 11 Sekme Renklendirme 12 Ak ll Adres Çubu u 14 Yeni Trendler 15 H zland r c (Accelerator) 15 Görsel Arama (Visual Search) 18 Web Slice 20 3 WEB DE YEN TRENDLER 25 Bir H zland r c (Accelerator) Nas l haz rlan r? 25 Son Ad mlar Art k Haz r z 32 Görsel Arama Nas l Haz rlan r? 32 Görsel Arama ve Arama Sa lay c lar n flbirli i 35 Sunucu Taraf nda Neler Yapmal? 36 Sunucuda Gerçek Zamanl XML Üretimi 39 C# ve ASP.NET ile XML Üretmek 39 VB ve ASP.NET ile XML Üretmek 41

8 viii INTERNET EXPLORER 8 PHP ile XML Üretmek 44 Görsel Aramalar için JSON Veri Kayna 46 Web Dilimleri Nas l Haz rlan r 47 Çal flma Yap s 48 Display Source De iflikli i 48 Farkl Web Dilimleri ni Birbirine Ba lamak 50 Web Dilimi ne Kaynak Olarak RSS Kullanmak 50 4 YAZILIM GEL fit R C LER Ç N INTERNET EXPLORER 8 53 JavaScript Yenilikleri 53 tostatichtml Metodu 53 Dahili JSON S n flar AJAX Navigasyon 57 Online ve Offline Çal flma Yap s 58 Cross Domain Request Nesnesi 60 DOM Veri Ambar 64 Session Storage 64 Local Storage 65 Yaz l mc Araçlar 65 CSS ve HTML DOM Gerçek Zamanl Düzenleme 65 JavaScript Debuging 67 Profiler ile Optimizasyon 68 Image Optimizasyonu 69 Pratik Araçlar 70 Önce Güvenlik 71 Data Execution Prevention 71 Kullan c ya Özel ActiveX 72 Siteye Özel ActiveX 73 XSS Sald r lar 74 MIME TYPE Kararlar 75 O Uygulamay Sitemde Çal flt rma! 75 DOM Elementlerini Sorgulay n 75 5 TASARIMCILAR Ç N INTERNET EXPLORER 8 77 Compatibility View 77 Sitemizi Nas l Ayarlar z? 79 Özel CSS Filtreleri 80

9 Neden Internet Explorer 8? 1 Performans 1 Ayn Anda 2 Yerine 6 Ba lant 2 Script Performanslar 2 Kolay Kullan m 2 Yeni Trendler: Accelerator, Web Slice, Search Suggestion 2 Güvenlik 3 Yaz l m Gelifltirici ve Tasar mc Dostu 3 Sistem Yöneticileri 4 Taray c savafllar gün geçtikçe k z fl yor. Global anlamda kullan m oranlar na bakt m zda Internet Explorer bu savafl n galibi gibi gözükse de bu durum savafl n devam etmedi i anlam na tabi ki gelmiyor. Önümüzdeki dönemde Internet Explorer 8.0, bu savafl n en a r toplar ndan biri diyebiliriz. Peki, neden Internet Explorer 8? Performans Bir internet taray c s ndan tek bekledi imiz özellik performans olmasa da, bu durum performans n önemini yads yaca m z anlam na gelmiyor. Internet Explorer 8.0 ile beraber performans noktas nda yap - lan belki de en büyük yenilik art k her bir taray c sekmesinin arka planda ayr birer uygulama olarak çal fl yor olmas. Böylece tek bir uygulama içerisinde thread say s azalt labilirken sekmelerin birbirinden ba ms z olarak hata almas halinde birbirlerini kurtarabilmeleri gibi avantajlar da ortaya ç k yor. Tüm bunlar n detaylar ndan kitab - m z n ileriki bölümlerinde kullan c tarafl yenilikleri ele al rken detayl olarak bahsedece iz. NOT THREAD Herhangi bir uygulama içerisinde ayn anda çal flabilen ayr kod bloklar n tan mlar. Bir uygulama içerisinden birden çok Thread bulunup ayn anda çal flabildi i üzere ayn uygulaman n kaynaklar n Thread ler beraber de kullanabilirler.

10 2 INTERNET EXPLORER 8 Ayn anda 2 yerine 6 ba lant Y llar önce, 1999 senesinde, HTTP 1.1 standartlar na göre taray c lar n ayn anda bir sunucuya sadece iki ba lant kurabileceklerine dair bir kural belirlenmifl. Aradan geçen 9 y lda art k bu s n r n günümüz genifl bant internet altyap s nda çok da anlaml olmad n söyleyebiliriz. IE 8.0 ile beraber bu s n r alt ya yükseltiliyor. Ayn anda 2 ba lant yerine 6 ba lant teorik olarak yaklafl k üç kat h zlanma anlam na geliyor. Bir yaz l mc olarak sayfan za ekledi iniz 6 harici JavaScript dosyas - n n, birbirlerini beklemek yerine hep beraber ayn anda kullan c taraf na indirilmeye bafllanmas ciddi performans art fl sa layacakt r. Scr pt Performanslar AJAX n kullan lmad web sitesi neredeyse kalmad. stemci taraf nda Script ler kullanarak art k ço u ifllemi sunucu yerine istemcide yapmay tercih ediyoruz. Bu çerçevede Script lerin çal flma h z bir taray - c n n genel performans ile çok yak ndan alakal. Haberler güzel; IE 8.0 JavaScript SunSpider testinde IE 7.0 a k yasla %400 daha h zl! Kendi testinizi yapmak isterseniz SunSpider testine afla daki adresten ulaflabilirsiniz; Kolay Kullan m Çok h zl bir taray c ya sahip olal m derken tabi ki ifllevselliklerden de vazgeçemeyiz. IE 8.0 ile beraber belki de Internet Explorer tarihindeki en güzel araçlar geliyor. Bu araçlar hem do rudan kullan c lar n hayat n kolaylaflt r rken hem de yaz l m gelifltiricileri ve tasar mc lar da mutlu ediyor. Yeni Trendler: Accelerator, Web Sl ce, Search Suggest on Internet Explorer kullan m flekliniz de iflecek. Kitab m z n ileriki bölümlerinde hem kullan c tarafl hem de yaz l mc ve tasar mc lar için detayl olarak inceleyece imiz Accelerator, Web Slice ve Search Suggestion yap lar sizi Internet Explorer a gönülden ba layacak. Accelerator lar ile sürekli internette gezinirken tekrarlad n z ifllemlerin fark na varacak ve kendinize daha h zl bir çal flma ortam sa layacaks n z. Web Slice lar ise sizin yerinize interneti takip edecek. Search Suggestion sistemini gördü ünüzde arad n z bulman n ne kadar ko-

11 NEDEN INTERNET EXPLORER 8? 3 laylaflt n göreceksiniz. Detaylar girmek için sab rs zland n z biliyorum, az kald. Internet Explorer ilk aç l fl nda yeni özelliklere h zl ca ulaflabilece iniz linkler karfl n za geliyor. Güvenlik InPrivate taray c özelli i ile tan flt n zda gönlünüz o kadar rahat edecek ki kulland n z bilgisayarlarda baflka bir internet taray c aramayacaks n z. Sadece size özel bir Internet Explorer oturumu düflünün ki siz kapatt n zda sizinle ilgili hiçbir iz kalm yor. Ne taray c geçmifli, ne cookie (çerezler) ne de yazd n z bilgiler ve flifreleriniz. Taray c y kapatt n z anda her fley uçup gidiyor. Gönül daha ne ister? Phishing korumas, XSS engelleme sistemleri ve daha birçok yenilik var. Tüm bunlar n detaylar n da ileriki bölümlerde inceleyece iz. Yaz l m Gelifltirici ve Tasar mc Dostu IE 8.0 ile beraber yaz l m gelifltiriciler ve tasar mc lar olarak da mutlulu un yollar nda ilerliyoruz. CSS 2.1 deste i, HTML 5, AJAX ve JavaScript yenilikleri, Font Embedding düzenlemeleri ile art k IE 8.0 da çal flacak web sitelerini tasarlamak ve programlamak çok daha zevkli olacakt r. Kitab m z n özellikle yaz l mc lara ve tasar mc lara

12 4 INTERNET EXPLORER 8 hitap eden bölümlerde teknik detaylardan da bahsederek Internet Explorer 8.0 n bir yaz l mc n n veya tasar mc n n hayat n da nas l kolaylaflt rd na göz ataca z. Internet Explorer 8.0 ile beraber gelen Developet Tools paketi yaz l mc lar ve tasar mc lar n iflini kolaylaflt rmay hedefliyor. Sistem Yöneticileri Birçok yeni özellik geliyor, tüm bunlar n tabi ki güvenlik taraf nda da kontrol mekanizmalar ile ele al nabilmesi flart. Windows Server 2008 üzerinde Internet Explorer 8 ile beraber IE çerçeveli Group Policy say s toplamda 1300 ü geçiyor. Tabi tüm bunlar ancak istemcilere IE 8.0 yükledikten sonra kullanabilirsiniz, bunun için de toplu yükleme seçeneklerinin yan s ra kendinize özel IE8.0 yükleme paketleri oluflturman z için gerekli detaylar da kitab m zda inceliyoruz. NOT GROUP POLICY Windows Server iflletim sistemlerinde Active Directory üzerinde bilgisayarlar nda ve uzak kullan c nlar n merkezi yönetim ve merkezi konfigürasyonunu sa lar.

13 NEDEN INTERNET EXPLORER 8? 5 Internet Explorer 8.0 ile beraber gelen GPO lardan baz lar flte tüm bu yenilikler ve eflsiz kolayl klar nedeniyle Internet Explorer 8.0! Daha fazlas için sayfay çevirin...

14 6 INTERNET EXPLORER 8

15 Internet Explorer 8 Devrimi 2 Ekstra Güvenlik 8 InPrivate Pencereleri 8 InPrivate Blocing 9 Phishing Korumas ve SmartScreen 9 Kolay Kullan m 11 ActiveX Yüklemeleri 11 Sekme Renklendirme 12 Ak ll Adres Çubu u 14 Yeni Trendler 15 H zland r c (Accelerator) 15 Görsel Arama (Visual Search) 18 Web Slice 20 Internet Explorer n tarihine bakt m zda Devrim kelimesi art k özledi imiz sözcükler aras nda yerini alm flt. Peki, nas l oluyor da 8.0 sürümü ile bu özlem bitiyor? Kitab m z n bu bölümünde Internet Explorer 8 i bir son kullan c n n gözünden inceleyerek ilk bak flta göze çarpan yeniliklere de inece iz. Tüm bu yenilikler önümüzdeki dönemde günü birlik ifllerimizi kolaylaflt racak ve hayat m z n bir parças haline gelecek yeni ifllevsellikleri kaps yor. Ekstra Güvenlik Normal hayatta oldu u gibi dijital hayatta da her fleyin yan s ra en çok önem verdi imiz detaylardan biri de Güvenlik konusu. Özellikle internette gezerken bizim bilgimiz dahilinde olsun veya olmas n sistemimizin güvenli i ile ilgili riskler belki de can m z en çok s kan noktalar aras nda. Bir internet taray c n n tüm hayat m z kolaylaflt ran özelliklerini bir kenara koyup söz konusu taray c y kullan p kullanmayaca m z karar n belki de sadece sa lad güvenlik özellikleri çerçevesinde bile verebiliriz. Özellikle E-Ticaret in gün geçtikçe hayat m z n göbe- ine oturdu unu düflünürsek IE 8.0 ile beraber gelen kullan c taraf ndaki güvenlik yenilikleri çok önemli. InPr vate Pencereleri Bir yaz l mc olarak inceledi imiz yaz l mlara gelen yeni özelliklerini baz lar n gördü ümde Neden bu kimsenin akl na bugüne kadar

16 8 INTERNET EXPLORER 8 gelmedi? sorusunu kendime soruyorum. IE 8.0 n InPrivate Browsing özelli i de bu özelliklerden biri. Bir Internet Explorer penceresi düflünün ki kapatt n zda her fley eskisi gibi olacak. Taray c geçmifli, cookie, Temp dosyalar ve geri kalan her fley taray c y kapatt n z anda otomatik olarak yok olsa, silinse ne kadar güzel olurdu de il mi? Tabi tüm bunlar n varsay lan ayarlarda olmamas gerekiyor. Sadece istedi imizde böyle geçici bir pencere oluflturabilmeliyiz. InPrivate pencereleri açabilmek için taray c içerisindeki Safety menüsünden InPrivate Browsing komutunu verebilirsiniz. InPrivate taray c pencereleri bizim tüm bu isteklerimizi karfl l yor. InPrivate olarak açt m z bir pencereyi kapatt m zda o pencere ile ilgili her fley yok ediliyor. IE 8.0 içerisinde Safety InPrivate Browsing menüsünden açabildi imiz InPrivate pencerelerini adres çubu- undaki InPrivate yaz s ndan da tan yabiliyoruz. InPrivate pencerelerinde adres çubu unda InPrivate logosunu görebilirsiniz. InPrivate pencerelerini özellikle internet cafe gibi ortamlarda hat rlamak ve kendi bilgisayar n zda olmaman za ra men özel bilgilerinizi girmek veya izlemek zorunda oldu unuz durumlarda s kça kullanmakta güvenlik aç s ndan büyük fayda olacakt r.

17 InPr vate Block ng INTERNET EXPLORER 8 DEVR M 9 Do rudan son kullan c n n hissedece i bir sistem olmasa da InPrivate Browsing e ek olarak ayr ca bir de InPrivate Blocking mekanizmas var. Bu sistemi anlatman n en kolay yolu sistemin engelledi i güvenlik aç n anlatmak geçiyor. Varsayal m ki birinci.com sitesini geziyoruz ve bu esnada sinsi.com sitesinden bir JavaScript dosyas ça r ld. Art k sinsi.com bizi tan - yor, orada da bir oturumumuz var. Bir sonraki ad mda ikinci.com ad nda bir siteyi ziyaret ettik ve flans eseri bu sitede de yine sinsi.com dan ayn JavaScript dosyas eklenmifl. An itibari ile sinsi.com bizim ikinci.com a gelmeden önce hangi sitede bulundu umuzu biliyor. Hatta bu senaryo daha da uzat labilir ve ayn taray c oturumu içerisinde 20 önceki siteye kadar nereleri gezdi imiz sinsi.com taraf ndan takip ediliyor olabilir. Tabi bunlar n hepsinin gerçekleflmesi için ayn JavaScript in tüm bu sitelerden ça r lm fl olmas flart. flte yukar da anlatt m z güvenlik aç n engellemek amac ile InPrivate Blocking gelifltirilmifltir. Sistemin amac kullan c ya özel bilgilerin farkl sitelere kullan c fark nda olmadan ulaflmas n engellemek. E er InPrivate Blocking aktif ise taray c her sitede harici olarak yüklenen script lerin listesini sakl yor ve durumuna göre baz script leri de aktif edebiliyor. Ph sh ng Korumas ve SmartScreen Phishing olarak adland rd m z güvenlik aç asl nda a rl kl olarak sosyal bir sald r mekanizmas da say labilir. Phishing i teknik olarak tamamen engellemek mümkün de il. Peki, nedir Phishing? Basit bir örnek olarak internet bankac l mekanizmalar n ele alal m. Varsayal mki her gün çal flt n z bankan n web sitesi olan bankam.com adresini ziyaret ediyorsunuz. fians eseri size bir e-posta geldi ve bankan z n web sitesinde bir ifllem yapman z gerekti i söylenerek Buraya T klay n tarz nda bir link verildi. Taray c n z aç ld nda e- bankam.com ad nda bir adres görmeniz halinde e er bu durumdan rahats z olup adresin gerçekten sizin bankan za ait olup olmad n kontrol etmezseniz belki de çoktan düflman n ellerine düfltünüz demektir. Bu noktada, tabi ki Internet Explorer 8.0 n hangi alan ad n n gerçekten bankan za ait olup olmad n bilme flans yok. Fakat en az ndan kontrol edilebilecek baflka noktalar var.

18 10 INTERNET EXPLORER 8 SmartScreen Filter kullan c n n ziyaret etti i adreste bir gariplik oldu unu alg l yor. Örne in, bir alan ad de il de do rudan bir web sunucusunun IP adresine yönlendirilmifl iseniz büyük ihtimal ile bu dinamik bir IP adresidir ve söz konusu sunucu geçerli bir kurumsal web sunucusu de ildir. Bu gibi durumlar alg layan SmartScreen, Filter Phishing konusunda kullan c y uyararak içerisine düflülebilecek kötü durumlar azaltmay hedefliyor.

19 INTERNET EXPLORER 8 DEVR M 11 SmartScreen Filter Zararl olarak raporlanm fl bir siteye eriflimi engelliyor. Kolay Kullan m Bilgisayar bafl nda bulundu umuz süre boyunca en çok kulland m z yaz l mlar bir düflünelim. Akl n za gelenler aras nda internet taray c - n z n ilk beflte olaca ndan eminim. Bu kadar yo un bir flekilde kulland m z bir yaz l m n tabi ki olabildi ince iflimizi kolaylaflt rmas ve h zland rmas da gerekiyor. Birazdan IE 8.0 ile beraber gelen ve detaylarda sakl olan ufak ama bir o kadar da de erli özelliklere göz ataca z. Esas sürprizimi bölümün sonuna sakl yorum. Act vex Yüklemeleri ActiveX yüklemeleri için bafl m z n belalar desek herhalde hiç de yanl fl olmaz. ActiveX yüklemesi gerektiren bir sayfada karfl m za ç - kan güvenlik uyar s sonras sayfay tekrar açmak zorunda kalmak veya yönetici haklar na sahip olmad m z bir bilgisayarda ActiveX leri yükleyemedi imiz için çok basit web uygulamalar n bile kullanamamak neredeyse günübirlik s k nt lar m z aras nda yer al yor. Bu s - k nt lar asl nda sadece son kullan c n n de il, dolayl olarak sistem yöneticilerinin ve programc lar n da s k nt lar aras nda.

20 12 INTERNET EXPLORER 8 Özellikle Vista ile beraber gelen UAC (User Account Control) sonras nda bu dertler gergin senaryolara sebep olabiliyor. Ama art k her fley de iflti, kullan c lar yönetici haklar na sahip olmasalar da kendi kullan c hesaplar na özel olarak ActiveX uygulamalar yükleyebilecekler. E er söz konusu ActiveX uygulamas zararl bir kod içeriyorsa bu durumun bilgisayara hiçbir flekilde zarar dokunamayacak. En güzel haber ise yaz l m gelifltiriciler için; var olan ActiveX uygulamalar herhangi bir sorun yaflamadan bu sistem ile çal flabiliyor. Kullan c lar herhangi bir ActiveX kontrolü ile karfl laflt klar nda kontrolü sadece kendileri için veya tüm makine baz nda yüklemek isteyip istemediklerini seçebilecekler. Bu seçim flu anki Internet Explorer içerisinde ActiveX kontrolleri için gelen uyar mekanizmas na dahil edilmifl durumda. ActiveX yüklemeleri art k yönetici haklar olmaks z n da çal flabiliyor. Sekme Renklendirme Internet Explorer 7 ile beraber internet taray c s içerisinde sekmeler (tabs) kullanmaya iyice al flt k. Fakat bazen çok say da sekme aç nca hangi sekmenin hangi konuyla iliflkili oldu unu bulmak zor olabiliyor. Varsayal m ki, iki farkl konuda live.com üzerinde birer arama yapt - n z ve arama sonuçlar n n bulundu u sayfalar açarak ve yine o sayfalardan da baflka sayfalar yeni sekmelerde açarak araflt rman za devam ediyorsunuz. Peki, hangi sekmeler hangi araman zla iliflkiliydi?

21 INTERNET EXPLORER 8 DEVR M 13 Farkl kaynaklardan aç lan sekmeler farkl renklerde gösteriliyor. Internet Explorer 8.0 ile beraber art k açt n z her sekme kendi sahibini tan yor. Bir anlamda taray c n z sizin iki veya daha fazla say da farkl yoldan interneti gezdi inizi alg layarak bu yollar da aç k bir flekilde gösterebilmek ad na sekmeleri farkl renklerle grupluyor. Hayat kolaylaflt ran ufak ve hofl bir detay de il mi? Sekme gruplar n sa tufl ile gelen menüden yönetebilirsiniz.

22 14 INTERNET EXPLORER 8 Ak ll Adres Çubu u Taray c içerisindeki adres çubu u bir taray c da en çok kullan lan yerlerden biridir. Sürekli adres çubu una bir adres yazar z, daha önce yazd m z adresleri arar z ve tüm internet gezintimiz boyunca sürekli adres çubu unu kullan r z. Internet Explorer ekibi de bunun fark nda oldu u için adres çubu unda da baz de ifliklikler yap lm fl. Bunlardan ilki Search Suggestion entegrasyonu. Search Suggestion konusunda detaylara ileriki bölümlerde de inece iz fakat bu aflamada önemli olan bizim kullan c olarak istedi imiz bir arama mekanizmas n IE içerisine entegre ettikten sonra adres çubu undan da bu sistemi kullanabiliyor olmam z. Adres çubu unda hem arama sonuçlar hem de adres geçmifli beraber. Adres çubu unda do rudan arama yapt rabilmek için tek yapman z gereken arataca n z sözcükleri yazmadan önce bir soru iflareti (?) koymak. Böylece sistem otomatik olarak varsay lan Search Provider n, varsa Search Suggestion mekanizmas n da kullanarak uygun arama sonuçlar n taray c geçmifli ile beraber bir mini rapor olarak sunacakt r.

23 INTERNET EXPLORER 8 DEVR M 15 Adres çubu unda diskteki klasör ve dosyalar görerek istedi imiz dosyay IE ile açabiliyoruz. Belki nadiren de olsa Internet Explorer içerisinde sistemimizdeki dosyalar da açmak isteyebiliriz. Bu dosyalar bazen basit birer JPEG resim dosyas olabilirken belki de do rudan IE içerisinde aç labilen XPS dosyalar da olabilir. Bu gibi durumlarda adres çubu undan diskin içeri ini gezerek istedi imiz dosyay h zl ca bulabilmek büyük avantaj sa lar. flte karfl n zda adres çubu unda Visual Studio içerisinde Intellisense yap s na benzeyen disk gezgini. Yeni Trendler Geldik bölümün en heyecanl k sm na. IE 8.0 ile beraber art k internette sörf sporuna yeni bir ak m geliyor diyebiliriz. Bu ak m oluflturan kelimeleri Accelerator, Search Suggestion ve Web Slice fleklinde özetleyebiliriz. Tüm bunlar internette sörf yapma fleklinizi, webi kullanma mant n z ve tüm al flkanl klar n z de ifltirmeye aday yepyeni araçlar. Hemen gelin bu yeni dünyaya dal p h zl bir tur atal m ve nas l olacak da IE al flkanl klar m z de ifltirecek görelim. H zland r c (Accelerator) ngilizce kelime anlam h zland r c olan Accelerator yap s, asl nda fark nda olmadan gün içerisinde defalarca kulland m z web tabanl servisleri daha rahat ve h zl kullanabilmemiz için gerekli altyap y sunuyor. Gelin beraber bir düflünelim, internette gezinirken sürekli yapt m z ve tekrar etti imiz ifllemler nelerdir? San r m birincisi arama motorlar n kullanmak, kiflisel olarak düflündü ümde benim en s k kulland m servislerden biri de harita servisleri. Bir web sitesinde gördü üm adresin tam olarak nerede oldu u? Oraya nas l gidebilece im?

24 16 INTERNET EXPLORER 8 Baflka neler olabilir düflünelim... Sözlük hizmetleri de bu servisler aras nda yerini alabilir, bilmedi im bir kelimeyi h zl bir flekilde Türkçeye çevirerek anlam n ö renmek istedi imde kütüphaneye uzan p bir sözlük bulmaktansa hemen internette online bir sözlük kullanmay tercih ederim. Tüm bu servislere bakt m zda asl nda sürekli ayn fleyi tekrar etti imizi görebiliriz. nternette karfl laflt m z bir kelimeyi, adresi veya bilgiyi al r baflka bir internet servisine teslim eder ve uygun bir sonucu gözle görmek isteriz. Bu sonuç bazen bir harita, bazen bir arama sonucu bazen de farkl dilde bir kelimenin aç klamas olabilir. Tüm bu örneklerde asl nda hep ayn mekanizma çal fl yor ve bu ifllemleri biz defalarca ayn flekilde tekrarl yoruz. flte Accelerator lar bu noktada devreye girip tekrarlad m z bu süreçleri k saltmay hedefliyor. Accelerator lara ulaflmak için Internet Explorer içerisinde herhangi bir web sitesini gezerken web sitesi üzerinde sa tufl ile t klamak yeterli olacakt r. Karfl n za ç kan menüde her bir Accelerator yap s için birer komut göreceksiniz. Accelerator lar n baz lar sadece içerisinde bulunulan sayfan n adresi ile ilgilenirken (Örne in içerisinde bulundu unuz sayfay baflka bir dile tercüme edecek bir Accelerator) baz - lar ise sadece fare ile söz konusu sayfada bir yaz seçilmiflse çal flacakt r (Örne in seçili adresi haritada gösteren bir Accelerator). LiveMaps Accelerator n kullanarak seçti imiz bir adresi do rudan haritada görebiliyoruz.

25 INTERNET EXPLORER 8 DEVR M 17 Accelerator lar n baz lar an nda sonucu ek bir pencerede gösterebilirken baz lar sadece t kland nda baflka bir sekme veya pencere açarak sonucu gösterebilirler. Sisteminize yeni Accelerator lar ancak Accelerator sa layan web sitelerinde uygun linklere t klayarak yükleyebilirsiniz. Accelerator lar n programatik olarak nas l haz rland ile ilgili detaylara bir sonraki bölümümüzde de inece iz. Manage Accelerator k sm ndan sistemde yüklü tüm Accelerator lar yönetebilirsiniz. Herhangi bir Accelerator ilk defa sisteme yüklendi inde do rudan menülerde yerini almaz. More Accelerators menüsüne yerleflen yeni Accelerator lar kullan c lar isterlerse ana menüye tafl yabilirler. Bunun için taray c içerisinde sa tufl ile gelen menüden Manage Accelerator komutunu vererek uygun bölüme geçmeleri gerekir.

26 18 INTERNET EXPLORER 8 Manage Accelerator bölümünden isterseniz sistemdeki Accelerator lar silebilirsiniz. Manage Accelerators bölümünde kullan c lar hangi Accelerator lar n ana menüde gözükece ine karar vermek için istedikleri Accelerator seçerek sa altta gelen dü melerden Set as Default dü mesine t klayabilirler. Ayn flekilde ana menüde yer alan bir Accelerator alt menüye göndermek için de Remove as default dü mesi kullan labilir. Manage Accelerators penceresinde herhangi bir Accelerator seçildi inde istenirse Disable dü mesi ile bu Acceletor pasif hale getirilebilir veya Remove dü mesi ile tamamen sistemden kald r labilir. Görsel Arama (V sual Search) Internet Explorer 7.0 ile beraber gelen Search Provider yap s kullan - c lara taray c içerisine kendi tercih ettikleri arama motorlar n entegre etme olana tan d. Böylece kullan c lar n taray c n n sol üstündeki ufak kutucu a yazd klar aramalar otomatik olarak taray c ya yüklenmifl Search Provider içerisindeki kurallara göre söz konusu arama motoruna gönderilip taray c içerisinde sonuçlar gösteriliyordu. Internet Explorer 8.0 ile beraber Search Provider yap s na Visual Search ad nda yeni bir sistem eklendi. Bu sistemin amac kullan c lar aramak istedikleri kelimeleri taray c içerisinde yazarken otomatik olarak olas sonuçlar yine taray c ile entegre olarak göstermek.

27 INTERNET EXPLORER 8 DEVR M 19 Yaz l mc kimli iyle konuya bakarsak asl nda bir süredir web ortam nda al fl k oldu umuz AJAX ile kurulan AutoComplete sistemlerinin bir türevi ile karfl karfl ya oldu umuzu söyleyebiliriz. Tabi bu sistemin kullan labilmesi için Internet Explorer a arama yap lacak arama motorunun Search Provider n n yüklenmifl olmas ve söz konusu Search Provider n da Visual Search sistemini desteklemesi gerekiyor. Bu konudaki teknik detaylar bir sonraki bölümümüzde derinlemesine inceleyece iz. Görsel Arama sistemi aramalarda otomatik sonuçlar gösteriyor. Sisteminize herhangi bir Görsel Arama eklemek için özünde bu deste e sahip bir Search Provider eklemeniz gerekiyor. Search Provider lara farkl web sitelerinden ulaflabilece iniz gibi isterseniz do rudan Internet Explorer n web tabanl Search Provider galerisini de Find More Providers komutu ile ziyaret edebilirsiniz. Yüklemifl oldu unuz Search Provider lar silmek veya varsay lan arama motoru olarak atamak için arama kutucu unun yan ndaki oka basarak Manage Search Providers komutunu verebilirsiniz.

28 20 INTERNET EXPLORER 8 Search Provider lar n hepsini bu pencereden yönetebilirsiniz Manage Search Providers alt nda kay tl arama motorlar n n taray c arayüzünde gösterilmesi s ras n de ifltirebilece iniz gibi istedi iniz bir Provider yap s n Remove dü mesi ile sistemden silebilirsiniz de. Web Sl ce Benim en favori özelli ime geldik. Web Slice lar n mant nda bir web sitesinin belirli bir bölümünü kesip sürekli o bölümü takibe almak yat yor. Söz konusu kesik bölümde herhangi bir de ifliklik oldu- unda taray c sizi hemen haberdar ediyor ve ister yine o kesi i ister tüm sayfay yeniden inceleyebiliyorsunuz. Tabi sanal ortamda bir fleyleri kesmek pek mümkün de il, o nedenle tam olarak neden bahsetti imize gerçek bir örnekle göz atal m. Varsayal m ki en sevdi in haber sitesindeki haberleri takip etmek istiyorsunuz veya bir aç k artt rma sitesindeki belirli bir ürünün durumunu sürekli kontrol etmeniz gerekiyor. Bu gibi senaryolarda kullanabilece- imiz teknolojilerden biri RSS ler. E er karfl taraf size bir RSS kayna sa larsa söz konusu RSS i RSS Okuyucu program n za ekleyerek takip edebilirsiniz. Bu durum belki bir haber sitesini takip etmek için uygun olsa da maalesef aç k artt rma sitesindeki örnek için pek kolay bir çözüm olmayacakt r. K sa bir süre için takip etmek istedi iniz ufak verileri tek tek bir RSS okuyucuya eklemenin zahmetini geç-

JQUERY. Salih Baltal. Yay n Da t m Yaz l m ve E itim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. fiti.

JQUERY. Salih Baltal. Yay n Da t m Yaz l m ve E itim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. fiti. JQUERY-kunye 1/5/11 6:55 PM Page i JQUERY Salih Baltal Yay n Da t m Yaz l m ve E itim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. fiti. JQUERY-kunye 1/5/11 6:55 PM Page ii KODLAB 40 JQUERY SAL H BALTALI ISBN 978-605-4205-39-4

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 Bu faaliyette verilen bilgiler ile hazırlamıģ olduğunuz belgeye uygun baģvuruları (Ġçindekiler Tablosu, Dipnot/sonnot, Ģekil tablosu, resim yazısı vb.) hatasız

Detaylı

Uzem Eğitmen Girişi. Şekil 1. Sisteme girdikten sonra Şekil 2 deki ekran karşımıza çıkacak. Bu ekrandaki adımları kısaca tanıyalım.

Uzem Eğitmen Girişi. Şekil 1. Sisteme girdikten sonra Şekil 2 deki ekran karşımıza çıkacak. Bu ekrandaki adımları kısaca tanıyalım. Uzem Eğitmen Girişi Sisteme eğitmen olarak giriş yapabilmek için http://uzem.uskudar.edu.tr adresini internet tarayıcımızın adres satırına yazdıktan sonra Şekil 1 deki ekranda ilgili alanlara kullanıcı

Detaylı

Digifresh Kullanım Kılavuzu

Digifresh Kullanım Kılavuzu DigiFresh programını çalıştırmadan önce bilgisayarınıza Net Framework kütüphanesinin yüklü olması gerekmektedir. Aşağıdaki linkten indirelebilir. http://www.microsoft.com/tr-tr/download/confirmation.aspx?id=17851

Detaylı

ETKİLEŞİMLİ TAHTA KORUMA SİSTEMİ KURULUM

ETKİLEŞİMLİ TAHTA KORUMA SİSTEMİ KURULUM 1. Sistem 3 bileşenden oluşur a. Sunucu b. Koruma yazılımı c. Mobil anahtar ETKİLEŞİMLİ TAHTA KORUMA SİSTEMİ KURULUM Sunucu yazılımı: sunucu yazılımı öncelikle yerel ağda et (etkileşimli tahtaların) bağlı

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal müzeler vb.) Bilgi ve iletişim teknolojileri, bilgiye

Detaylı

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi TEOG SINAVLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Yeni sınav sistemi TEOG, yani Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş Sınavlarında öğrenciler, 6 dersten sınav olacaktır. Öğrencilere Türkçe, Matematik, T.C. İnkılap Tarihi

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

BQTEK SMS Asistan. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK

BQTEK SMS Asistan. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 Genel Bilgi... 3 Uygulamanın İndirilmesi... 3 iphone için... 3 Android için... 3 Windows ve Mac için... 3 Uygulamanın

Detaylı

Ulakbim Ulusal Veri Tabanlar

Ulakbim Ulusal Veri Tabanlar Ulakbim Ulusal Veri Tabanlar EBSCOhost E itimi support.ebsco.com EBSCO nun Ocak ay nda tüm EKUAL konsorsiyumu üyelerine sundu u ULAKB M Ulusal Veri Taban (UVT) tan na ho geldiniz. Bu e itimde, EBSCOhost

Detaylı

ve Menüleri Özelleştirmek, Sistem Ayarlarını Değiştirmek

ve Menüleri Özelleştirmek, Sistem Ayarlarını Değiştirmek Masaüstünü ve Menüleri Özelleştirmek ve Sistem Ayarlarnıı Değiştirmek 36 4 Masaüstünü ve Menüleri Özelleştirmek, Sistem Ayarlarını Değiştirmek Bu bölümde Görev Çubuğu Özelliklerini kullanarak, Görev Çubuğu

Detaylı

Q-BIZ VIEWER KULLANIM KILAVUZU

Q-BIZ VIEWER KULLANIM KILAVUZU Q-BIZ VIEWER KULLANIM KILAVUZU 1 İçindekiler 1. Q-BIZ VIEWER NEDİR?... 3 2. Q-Biz Viewer a Giriş... 3 3. Q-Biz Viewer Ayarları... 3 3.1. Yerleşim... 4 3.1.1. Pencere Yönetimi... 4 3.1.2. Paylaş... 5 3.1.3.

Detaylı

Baskı Đstemci ve Sunucuları. Sunucu. Đstemci

Baskı Đstemci ve Sunucuları. Sunucu. Đstemci Baskı Đstemci ve Sunucuları En son sabırsızlar için baskı adli yazıda FreeBSD sistemimize nasıl yazıcı yükleyebileceğimize göz atmıştık.bu yazıda ise FreeBSD sistemimizle beraber gelen programlar yardımı

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım.

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım. Projeniz için atezer i seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen bu formun içerisinde projenizle ilgili olan kısımları doldurun, bu projenizi daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. İyi sonuçlar elde etmek

Detaylı

HUZURSOFT GÖRÜŞME TAKİP PROGRAMI

HUZURSOFT GÖRÜŞME TAKİP PROGRAMI HUZURSOFT GÖRÜŞME TAKİP PROGRAMI 1.YENİ MÜŞTERİ EKLE Müşteri bilgilerini bu bölümde gireriz. Müşterilerinizi gruplamak isterseniz sağ tarafta bulunan butona tıklayarak açılan pencere grup ekle diyerek

Detaylı

BBY 310 BİLGİ SİSTEMLERİ TASARIMI TASARIM PLANI ÖDEVİ [HİLAL ŞEKER& GÜLÜMCAN KAYI]

BBY 310 BİLGİ SİSTEMLERİ TASARIMI TASARIM PLANI ÖDEVİ [HİLAL ŞEKER& GÜLÜMCAN KAYI] BBY 310 BİLGİ SİSTEMLERİ TASARIMI TASARIM PLANI ÖDEVİ [HİLAL ŞEKER& GÜLÜMCAN KAYI] Türk Kütüphaneciler Derneği (TKD) resmi web sitesinin (http://www.kutuphaneci.org.tr) bilgi mimarisi açısından daha önce

Detaylı

Öncelikle Markamıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz.

Öncelikle Markamıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Sayın Prefix İş Ortağımız, Öncelikle Markamıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz. İşletmenize daha fazla kazanç sağlayabilmek, daha kaliteli ve daha süratli hizmet verebilmek için, mevcut

Detaylı

in Kullanımı tamamlamış gerçekleştirmiş

in Kullanımı tamamlamış gerçekleştirmiş in Kullanımı u doküman MasteringPhysics sitesine kayıt işlemlerini tamamlamış ve derse kayıt işlemini gerçekleştirmiş olan öğrencilere MasteringPhysics i nasıl kullanacaklarını ayrıntılı olarak açıklamaktadır.

Detaylı

Facebook connect ile kullanıcı giriş çıkış

Facebook connect ile kullanıcı giriş çıkış Facebook connect ile kullanıcı giriş çıkış 12 Mayıs Salı 09 Diğer Dökümanlar http://mfyz.com/facebook-connect-ile-kullanici-giris-cikis Facebook Connect Nedir? Facebook, uzun süredir api'si dışında connect

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Ç NDEK LER G R fi 1 Bafllamadan Önce 1 Kitab Kimler Okumal? 1 Kitap çerisindeki Örnekler 2 Örneklerin Kullan m 3 Çekinmeden Yaz n 7

Ç NDEK LER G R fi 1 Bafllamadan Önce 1 Kitab Kimler Okumal? 1 Kitap çerisindeki Örnekler 2 Örneklerin Kullan m 3 Çekinmeden Yaz n 7 +AS3-icindekiler 4/13/10 10:51 PM Page ix Ç NDEK LER G R fi 1 Bafllamadan Önce 1 Kitab Kimler Okumal? 1 Kitap çerisindeki Örnekler 2 Örneklerin Kullan m 3 Çekinmeden Yaz n 7 1 PROGRAMLAMAYA G R fi 9 Programlama

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Tan mlar: Ürün tan mlar, Kategori tan mlar, Ödeme seçenekleri, Salon yerle im düzeni tan mlar n n yap lmas n sa lar.

Tan mlar: Ürün tan mlar, Kategori tan mlar, Ödeme seçenekleri, Salon yerle im düzeni tan mlar n n yap lmas n sa lar. BiberPOS Ana Menüsü: Sipari Al: Sipari alma ve ödeme i lemleri yap l r Kapat: Program kapat r. Tan mlar: Ürün tan mlar, Kategori tan mlar, Ödeme seçenekleri, Salon yerle im düzeni tan mlar n n yap lmas

Detaylı

Hackerlar'ın Gözünden Flash Uygulamaları

Hackerlar'ın Gözünden Flash Uygulamaları Hackerlar'ın Gözünden Flash Uygulamaları Ah o Netsec etkinliğinde bende olsaydım deyipte katılamayanlar için yapmış olduğum sunumu kısaca yazıya dökmeye karar verdim. Ön bilgi olarak Flash kısaca web sayfalarına

Detaylı

Pikatel Airmax Web Arayüzü

Pikatel Airmax Web Arayüzü Pikatel Airmax Web Arayüzü Modemi, kutunun içerisinden ç kan cd ile değil de web arayüzünden kurmak için aşağ daki ad mlar takip ediniz. Önerilen cd ile kurulumdur. Pikatel Airmax web arayüzü, ADSL2+ operatör

Detaylı

3-Hafta Genel Sayfa Yapısı. Semantik Web Nedir? SEO Nedir? Sayfa Başlığı (Title) Konu Başlıkları (Heading) Genel Sayfa Düzeni

3-Hafta Genel Sayfa Yapısı. Semantik Web Nedir? SEO Nedir? Sayfa Başlığı (Title) Konu Başlıkları (Heading) Genel Sayfa Düzeni 3-Hafta Genel Sayfa Yapısı Semantik Web Nedir? SEO Nedir? Sayfa Başlığı (Title) Konu Başlıkları (Heading) Genel Sayfa Düzeni Semantik Web Nedir? Önceki bölümde çok basit bir HTML sayfasının nasıl meydana

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

https://intvd.gib.gov.tr/internetvd/html/excelgondermehakkinda_tevkifatlifatura_tr.h...

https://intvd.gib.gov.tr/internetvd/html/excelgondermehakkinda_tevkifatlifatura_tr.h... Page 1 of 7 Tevkifatlı Satış Faturası listesinin excel dosyası olarak oluşturulması için gerekli açıklamalar Oluşturulan excel dosyasının yüklenmesinde karşılaşılan sorunların çözümü (Teknik açıklamalar)

Detaylı

Tor Üzerinden VPN Servisi "Privatoria"

Tor Üzerinden VPN Servisi Privatoria Tor Üzerinden VPN Servisi "Privatoria" Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan yeni bir oluşum internette güvenli gezinme yöntemlerimiz arasına bir yenisini daha ekledi. Privatoria adıyla yayın hayatına başlayan

Detaylı

Bülten Başlığı. Birincil Yazı Başlığı. İkincil Yazı Başlığı. İş Adı. İlgi çeken özel konular: Bu sayıda:

Bülten Başlığı. Birincil Yazı Başlığı. İkincil Yazı Başlığı. İş Adı. İlgi çeken özel konular: Bu sayıda: İş Adı Bülten Başlığı Cilt 1, Sayı 1 Bülten Tarihi Birincil Yazı Başlığı İlgi çeken özel konular: Burada ilginizi çeken konuyu kısaca vurgulayın. Burada ilginizi çeken konuyu kısaca vurgulayın. Burada

Detaylı

SMART Board EĞİTİMLERİ(sürüm:10) 2. Aşama

SMART Board EĞİTİMLERİ(sürüm:10) 2. Aşama SMART Board EĞİTİMLERİ(sürüm:10) 2. Aşama Bölüm 1:Araç çubuğu Yan sekmeler Yandaki araç çubuğu üzerinde dört adet sekme vardır. Sayfa Düzenleyiciye basarak oluşturduğunuz/oluşturacağınız sayfaları küçük

Detaylı

İMZALAMA ARACI. Kullanım Kılavuzu. Nisan 2016 ANKARA. İmzalama Aracı Kullanım Kılavuzu Nisan 2016 Versiyon : 1.0 1/15

İMZALAMA ARACI. Kullanım Kılavuzu. Nisan 2016 ANKARA. İmzalama Aracı Kullanım Kılavuzu Nisan 2016 Versiyon : 1.0 1/15 İMZALAMA ARACI Kullanım Kılavuzu Nisan 2016 ANKARA Versiyon : 1.0 1/15 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı (I) Versiyon : 1.0 2/15 İÇİNDEKİLER 1 Giriş... 5 2 İmzalama Aracı

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ, MİMARLIK BÖLÜMÜ YARI ZAMANLI ÖĞRETİM ÜYELERİ BİLGİ KİTAPÇIĞI

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ, MİMARLIK BÖLÜMÜ YARI ZAMANLI ÖĞRETİM ÜYELERİ BİLGİ KİTAPÇIĞI İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ, MİMARLIK BÖLÜMÜ YARI ZAMANLI ÖĞRETİM ÜYELERİ BİLGİ KİTAPÇIĞI Amaç Bu bilgi kitapçığının amacı İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünde yürütmekte olduğunuz

Detaylı

ENTERPRISE CONTACT CENTER

ENTERPRISE CONTACT CENTER call center ENTERPRISE CONTACT CENTER SAPHIRA ülkemizin uluslararası arenada ekonomik ve teknolojik rekabet gücünü artırıcı niteliklere sahip olmak üzere; İ.Ü. Teknokent yerleşkesi içerisinde, geliştirmelerin

Detaylı

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim 3.2 Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim Zihinden Toplayal m ve Ç karal m 1. Afla da verilen ifllemleri zihinden yaparak ifllem sonuçlar n yaz n z. 50 YKr + 900 YKr = 300 + 300 = 998 100

Detaylı

TURKUAZ KONUTLARI TOPLU YAPI YÖNETİMİ AİDAT ÖDEME OTOMASYONU

TURKUAZ KONUTLARI TOPLU YAPI YÖNETİMİ AİDAT ÖDEME OTOMASYONU TURKUAZ KONUTLARI TOPLU YAPI YÖNETİMİ AİDAT ÖDEME OTOMASYONU 01.04.2016 Tarihinde Piramit Ar-Ne Bilişim Hizmetleri ile yeni bir Site Yönetim Otomasyonuna geçiş yapılacaktır. Bu sistemle birlikte www. turkuazvadisi.com.tr

Detaylı

DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ KULLANIMI GELEN EVRAK

DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ KULLANIMI GELEN EVRAK DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ KULLANIMI GELEN EVRAK 1. DYS (Doküman Yönetim Sistemi) nin kullanımı için 3. parti bir programa ihtiyaç yoktur. Tamamen WEB tabanlı çalışmaktadır. 2. Sisteme http://dys.akdeniz.edu.tr

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

MikroÖdeme Servis Dökümanı

MikroÖdeme Servis Dökümanı MikroÖdeme Servis Dökümanı 1 TurkcellMobilÖdeme Nedir? TurkcellMobilÖdeme 36 milyonu aşkın Turkcell kullanıcısının cep telefonlarını kullanarak, sadece bir SMS ile, pratik bir şekilde ödeme yapmasına olanak

Detaylı

w w w. m i n t o n. c o m. t r K O L A Y K U R U L U M

w w w. m i n t o n. c o m. t r K O L A Y K U R U L U M w w w. m i n t o n. c o m. t r M D S L -2 0 9 A D S L M O D E M K O L A Y K U R U L U M K I L A V U Z U Girifl ADSL Ethernet & USB Router sat n ald n z için teflekkür ederiz! ADSL Router sizin varolan

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi :22.02.2011 Karar No :2011/DK-10/91 Gündem Konusu :İnternetin Güvenli Kullanımı. KARAR : 5809 sayılı Kanunun 4 üncü 6 ncı ve 50 inci maddeleri

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK Modbus Dijital Giriş 24 Kanal Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 1. Cihaz Özellikleri... 3 2. Genel Bilgi... 4 2.1. Genel Görünüm... 4 2.3 Cihaz Boyutları...

Detaylı

Gmail Outlook Ayarları (Türkçe Resimli Anlatım)

Gmail Outlook Ayarları (Türkçe Resimli Anlatım) Gmail Outlook Ayarları (Türkçe Resimli Anlatım) 1.Adım: Gmail üzerinden e-posta hesabınıza herhangi bir tarayıcıdan http://mail.maltepe.edu.tr linkine tıklayıp daha önceden kullandığınız e-posta hesabınızı

Detaylı

Com Donatı v5 Kurulum ve Hata Çözümleri İçindekiler

Com Donatı v5 Kurulum ve Hata Çözümleri İçindekiler Com Donatı v5 Kurulum ve Hata Çözümleri İçindekiler Com Donatı Kurulum İşlemleri Hasp Driver Kurulumu Hasp Hatası Alıyorum - Unable to Access Sentinel Hasp Run-Time Environment (H0033) - Feature Not Found

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6. 6. NESNE ĠġLEMLERĠ

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6. 6. NESNE ĠġLEMLERĠ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 Bu faaliyette verilen bilgiler ile belgeye uygun nesne iģlemlerini (Ģekil, resim, grafik, metin kutusu vb.) planlı ve hatasız yapabileceksiniz. ARAġTIRMA Kelime

Detaylı

Sürücü Gönder. Yönetici Kılavuzu

Sürücü Gönder. Yönetici Kılavuzu Sürücü Gönder Yönetici Kılavuzu Ocak 2013 www.lexmark.com Genel Bakış 2 Genel Bakış Sürücü Gönder, belirli bir yazıcı modelinin yazıcı sürücüsünü almanızı sağlar. Uygulama, size yükleme talimatlarını ve

Detaylı

PERKON PDKS Kurulum ve hızlı başlangıç rehberi

PERKON PDKS Kurulum ve hızlı başlangıç rehberi Oluşturma 02.11.2015 Revizyon: 02.11.2015 Rev No: 02 Yazan: Süleyman FAKİR Düzenleyen: Ferşad DELİRİ PERKON PDKS Kurulum ve hızlı başlangıç rehberi 1) PDKS Kurulumu, Lisans Onaylaması Ve Veri Tabanı Ayarları

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

Nebim Winner Ayarları

Nebim Winner Ayarları Nebim Winner Ayarları Nebim muhasebe sistemini kullanan müşterilemizin, muhasebe sistemleri ile E Ticaret sitesi arasındaki entegrasyon parametrelerini tanımladıkları menüdür. Bu menü altındaki alt menüler

Detaylı

Genel bilgiler Windows gezgini Kes Kopyala Yapıştır komutları. 4 Bilinen Dosya Uzantıları

Genel bilgiler Windows gezgini Kes Kopyala Yapıştır komutları. 4 Bilinen Dosya Uzantıları İÇERİK 2 Dosya ve Klasör İşlemleri 3 Giriş BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI Windows 7 - Devam ÖĞR. GÖR. HASAN ALİ AKYÜREK http://www.hasanakyurek.com Sürümler Sürüm Karşılaştırmaları Masaüstü Görev

Detaylı

Publication : Techno-labs. Title. Date : 03.10.2012. : WD My Book Live. WD My Book Live

Publication : Techno-labs. Title. Date : 03.10.2012. : WD My Book Live. WD My Book Live WD Publication : Techno-labs Title : WD My Book Live Date : 03.10.2012 WD My Book Live Western Digital in ev içi ağ için geliştirdiği My Book Live ı inceledik. Saatlerimizi bundan 10 yıl öncesine geri

Detaylı

Bilgisayar Uygulamaları PSİ105

Bilgisayar Uygulamaları PSİ105 Bilgisayar Uygulamaları PSİ105 Yrd.Doç.Dr. Serdar YILMAZ Kaynak: Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Bilgisayar Kursu Ders Notları, Kasım 2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Başlat Düğmesi Bilgisayarınızı

Detaylı

VER TABANI VE STANDART DOSYA PLANI KURULUM KLAVUZU 23.04.2011

VER TABANI VE STANDART DOSYA PLANI KURULUM KLAVUZU 23.04.2011 VER TABANI VE STANDART DOSYA PLANI KURULUM KLAVUZU Saydam Yaz m 23.04.2011 www.saydamyazilim.com Tel : 0232 369 54 64 66 Fax : 0232 369 71 69 Sayfa 1 Birinci bölümde s r kurulum yap lmas için öncelikle

Detaylı

Evrak Ekle. Kurum İçi Giden Evrak Ekleme. Kırmızı renker; doldurulması zorunlu alanları ifade etmektedir. İleri Geri tarihli işlem yapılamamaktadır.

Evrak Ekle. Kurum İçi Giden Evrak Ekleme. Kırmızı renker; doldurulması zorunlu alanları ifade etmektedir. İleri Geri tarihli işlem yapılamamaktadır. Evrak Ekle Kurum İçi Giden Evrak Ekleme Kırmızı renker; doldurulması zorunlu alanları ifade etmektedir. İleri Geri tarihli işlem yapılamamaktadır. İçyazı No sistem tarafından otomatik verilmekte, müdahale

Detaylı

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005 I B&M Prof. Dr. Erdener YURTCAN KABAHATLER KANUNU VE YORUMU stanbul 2005 Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : 718 1. Bas - Ekim 2005 ISBN 975-295 - 494-4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n

Detaylı

Örgün Öğrenci Sistemi Anadolu Üniversitesinde öğretim elemanlarının verdikleri

Örgün Öğrenci Sistemi Anadolu Üniversitesinde öğretim elemanlarının verdikleri Örgün Öğrenci Sistemi Anadolu Üniversitesinde öğretim elemanlarının verdikleri derslerle ilgili yoklama, not girişi yapabildikleri ve öğrencilerin aldıkları derslerle ilgili bilgileri görebildikleri sistemdir.

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞINA

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞINA Evrak Tarih ve Sayısı: 25/03/2015-36685 *BE6P3A0FN* T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Sayı : 24382287-100- Konu : Ortak Dersler Hk. ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞINA

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL Dr. NATUK BİRKAN İLKOKULU VE ORTAOKULU. OkulNET Kullanım Kılavuzu

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL Dr. NATUK BİRKAN İLKOKULU VE ORTAOKULU. OkulNET Kullanım Kılavuzu İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL Dr. NATUK BİRKAN İLKOKULU VE ORTAOKULU OkulNET Kullanım Kılavuzu EKİM 2012 1 İçindekiler GİRİŞ...3 ANASAYFA...3 EĞİTİM...4 SINAVLAR...6 ŞUBEM...9 KİŞİSEL BİLGİLER...10 AJANDA...10

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

Bilgi Dünyas 2006, 7(1): 114-120

Bilgi Dünyas 2006, 7(1): 114-120 Sosyal Bilimciler için Word de Dizin Haz rlama Indexing with Word for Social Scientists Bilgi Dünyas 2006, 7(1): 114-120 Selçuk ÇIKLA * Girifl Öz Dizin ler bilimsel çal flmalar daha kullan fll hale getiren

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

Yeni Ebrary Arayüzü Kullan lavuzu

Yeni Ebrary Arayüzü Kullan lavuzu Yeni Ebrary Arayüzü Kullan lavuzu KAPSAM E-kitap say : 48406 Kapsad koleksiyon say : 16 koleksiyon (Antropoloji ve Sosyoloji, letme ve Ekonomi, Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri, E itim, Mühendislik ve

Detaylı

Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri

Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri Prof. Dr. Yunus Kishalı Beykent Üniversitesi İstanbul Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebliğleri Tekdüzen Hesap Çerçevesi Tekdüzen Hesap Planı

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1. Projenin Amacı... 2. 2. Proje Yönetimi... 2. 3. Projenin Değerlendirilmesi... 2. 4. Projenin Süresi... 2. 5. Projenin Kapsamı...

İÇİNDEKİLER. 1. Projenin Amacı... 2. 2. Proje Yönetimi... 2. 3. Projenin Değerlendirilmesi... 2. 4. Projenin Süresi... 2. 5. Projenin Kapsamı... 0 İÇİNDEKİLER 1. Projenin Amacı...... 2 2. Proje Yönetimi... 2 3. Projenin Değerlendirilmesi... 2 4. Projenin Süresi... 2 5. Projenin Kapsamı... 2 6. Projenin Saklanması... 3 7. Proje ve Raporlama... 3

Detaylı

KolayOfis Başlangıç Rehberi Kısa Mesaj Yönetimi

KolayOfis Başlangıç Rehberi Kısa Mesaj Yönetimi 1 İçindekiler KolayOfis e Hoş Geldiniz Sözleşme İmza İşleminin Tamamlanması Kullanıcı Bilgilerinin Hazırlanması Destek Hizmeti Kısa Mesaj Yönetimi Duruşma, Ara Karar ve İş Planı Bilgilendirmesi Duruşma,

Detaylı

AĞ ÜZERİNDEN YAZICI ve TARAYICI TANIMLAMA KLAVUZU

AĞ ÜZERİNDEN YAZICI ve TARAYICI TANIMLAMA KLAVUZU AĞ ÜZERİNDEN YAZICI ve TARAYICI TANIMLAMA KLAVUZU A-) DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR: 1-) Cihazınızın panelinden Sistem Yöneticisi menüsünden ağ ayarlarınızın yapılandırılmış olması gerekmektedir. Kurulumu yapan

Detaylı

Tek bir Satınalma Hesabı ile birden fazla iş ortağı ile çalışabilir miyim?

Tek bir Satınalma Hesabı ile birden fazla iş ortağı ile çalışabilir miyim? Microsoft Ürün ve Hizmet Sözleşmesi nedir? Microsoft Ürün ve Hizmet Sözleşmesi (MPSA), daha fazla esneklik ve kolaylaştırılmış self servis araçlar sağlayan basitleştirilmiş bir sözleşmedir. MPSA, Microsoft

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

çindekiler 01. Kurulum

çindekiler 01. Kurulum çindekiler 01. Kurulum 1 Niçin PHP Kullanmal y z? 1 Gerekli Programlar n Temin Edilmesi 2 PHP yi Temin Edelim 3 APACHE in Temin Edilmesi 3 MySQL in Temin Edilmesi 3 PHPMyAdmin in Temin Edilmesi 4 PHPed

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

META TRADER 4 MOBİL İŞLEM PLATFORMLARI KULLANMA KILAVUZU 1. KURULUM

META TRADER 4 MOBİL İŞLEM PLATFORMLARI KULLANMA KILAVUZU 1. KURULUM META TRADER 4 MOBİL İŞLEM PLATFORMLARI KULLANMA KILAVUZU 1. KURULUM Meta Trader 4 mobil işlem platformunu cihazınıza kurmak için öncelikle uygulama marketine giriş yapmanız gerekmektedir. Girişin ardından

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö G R ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö rencilerin Türkçe ö renirken yapt anla malardan dolay,

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

SQL Server'ı Uzaktan Bağlantı İçin Ayarlamak

SQL Server'ı Uzaktan Bağlantı İçin Ayarlamak Microsoft SQL Server?a uzaktaki bir bilgisayardan bağlanmak için tek yapmanız gereken, SQL Server Manager?da makinenin adı, kullanıcı adı ve şifreyi girmek veya programdaki connection stringi değiştirmek

Detaylı

Autodesk Building Design Suite 2012. Sorular ve Cevapları

Autodesk Building Design Suite 2012. Sorular ve Cevapları Autodesk Building Design Suite 2012 Sorular ve Cevapları Autodesk Building Design Suite 2012 yazılımı, daha etkin tasarım yapmanıza ve iletişim kurmanıza yardım eder. Ödediğiniz fiyat karşılığında mükemmel

Detaylı

KAPSAMLI İÇERİK SADELEŞTİRİLMİŞ ARAMA MOTORU YENİLİKÇİ BİLGİ İŞLEME TEKNOLOJİSİ PRATİK GÖRÜNTÜLEME ARAÇLARI MOBİL ERİŞİM

KAPSAMLI İÇERİK SADELEŞTİRİLMİŞ ARAMA MOTORU YENİLİKÇİ BİLGİ İŞLEME TEKNOLOJİSİ PRATİK GÖRÜNTÜLEME ARAÇLARI MOBİL ERİŞİM BAŞLANGIÇ REHBERİ KAPSAMLI İÇERİK SADELEŞTİRİLMİŞ ARAMA MOTORU YENİLİKÇİ BİLGİ İŞLEME TEKNOLOJİSİ PRATİK GÖRÜNTÜLEME ARAÇLARI MOBİL ERİŞİM LEXPERA Yeni Nesil Hukuk Bilgi Sistemi, hukuki araştırmalarınızı

Detaylı

Analiz aşaması sıralayıcı olurusa proje yapımında daha kolay ilerlemek mümkün olacaktır.

Analiz aşaması sıralayıcı olurusa proje yapımında daha kolay ilerlemek mümkün olacaktır. Analiz Raporu Kısa Özet Her geçen gün eczanecilik sektörü kendi içerisinde daha da yarışır hale geliyor. Teknolojinin getirdiği kolaylık ile eczane otomasyonu artık elinizin altında. Çoğu eczacılar hastalarına

Detaylı

QR Kodu Tarayıcısı / Okuyucusuna Uygun Uygulamalarda Kullanım İçin

QR Kodu Tarayıcısı / Okuyucusuna Uygun Uygulamalarda Kullanım İçin Xerox QR Code Uygulaması Hızlı Başlangıç Kılavuzu 702P03999 QR Kodu Tarayıcısı / Okuyucusuna Uygun Uygulamalarda Kullanım İçin QR (Quick Response) Code Uygulamasını şu uygulamalarla birlikte kullanınız:

Detaylı

VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu

VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu 1 Kurulum Seçenekleri Aşağıdaki kısım farklı kurulum seçeneklerini tanımlamktadır. Not: Kurulum sırasında kurulum deliklerini kapatmayınız ve VSG nin ön ve arka

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Kişisel Bilgiler ve Kişisel olmayan bilgiler Kişisel bilgiler sizi bir birey olarak tanımlayan veya tanımlanmanızı sağlayan bilgilerdir.

Kişisel Bilgiler ve Kişisel olmayan bilgiler Kişisel bilgiler sizi bir birey olarak tanımlayan veya tanımlanmanızı sağlayan bilgilerdir. Gizlilik İlkesi Bu gizlilik ilkesi ( Gizlilik İlkesi ) zaman zaman değiştirilebilir. Değişiklikleri size özellikle bildirmeyeceğiz, bu nedenle bu Gizlilik İlkesi'ni yeniden okumak ve değişikliklerden haberdar

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

5.3. Çevre Uzunlu u. Düzlemsel fiekillerin Çevre Uzunlu u

5.3. Çevre Uzunlu u. Düzlemsel fiekillerin Çevre Uzunlu u 5.3 Çevre Uzunlu u Düzlemsel fiekillerin Çevre Uzunlu u Etkinlik Döner Metre Yapal m Araç ve Gereç: daire fleklinde nesneler (kavanoz kapa, tekerlek vb.), makas, kalem, raptiye, tahta çubuk 1) Daire fleklindeki

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Yıllık İş İstatistikleri Sanayi ve Hizmet Soru Kağıdı Hazırlanışı

Yıllık İş İstatistikleri Sanayi ve Hizmet Soru Kağıdı Hazırlanışı Yıllık İş İstatistikleri Sanayi ve Hizmet Soru Kağıdı Hazırlanışı TUİK ve TÜRMOB'un işbirlikteliği sonucunda Yıllık iş istatistikleri Sanayi ve Hizmet soru kağıtlarının hazırlanması ve gönderilmesi Web

Detaylı

Ö RENME FAAL YET 9 Ö RENME FAAL YET 9

Ö RENME FAAL YET 9 Ö RENME FAAL YET 9 Ö RENME FAAL YET 9 Ö RENME FAAL YET 9 AMAÇ Bilgisayar ve elektronik tablolama yaz l m ile çal ma esnas nda zaman iyi kullanmak için makro haz rlayabileceksiniz. ARA TIRMA Sürekli tekrar n yapt n zi lemlere

Detaylı

WINDOWS SERVER 2008 R2 YE G R

WINDOWS SERVER 2008 R2 YE G R Ç NDEK LER 1 WINDOWS SERVER 2008 R2 YE G R fi 1 Temel Bilgiler 1 R2 deki Yenilikler 2 R2 SP1 deki Yenilikler 4 Sürümler 5 Yönetimsel Araçlar 9 Sunucu Yöneticisi (Server Manager) 9 Windows PowerShell 10

Detaylı

BÖLÜM 1 : ENERJ YÖNET C S N N B LD R LMES

BÖLÜM 1 : ENERJ YÖNET C S N N B LD R LMES YEN LENEB L R ENERJ GENEL MÜDÜRLÜ Ü ENVER PORTALI ENERJ YÖNET C S MODÜLÜ KULLANIM KILAVUZU DUYURU: 18/04/2007 tarih ve 5627 Say l Enerji Verimlili i Kanunu kapsam nda 27/10/2011 tarih ve 28097 Say l Resmi

Detaylı

Digitus un alışılmış kutu tasarımı Powerline Wireless 300N Access Point in kutusu için de geçerli. Ürünün ön kısmında yeşil ve beyaz renkler

Digitus un alışılmış kutu tasarımı Powerline Wireless 300N Access Point in kutusu için de geçerli. Ürünün ön kısmında yeşil ve beyaz renkler Digitus DN-15018-1 Tanıtımını gerçekleştireceğimiz sıradaki Digitus ürünü ise Powerline Wireless 300N Access Point. Kısaca Access Point in görevini sizlere aktaralım. Bu cihazın görevini birçok bilgisayar

Detaylı

G R fi 1 Adobe AIR E BAfiLANGIÇ

G R fi 1 Adobe AIR E BAfiLANGIÇ +ADOBE AIR-icindekiler 5/10/09 10:25 PM Page ix Ç NDEK LER G R fi 1 Kitab Kimler Okumal? 1 Bize Çekinmeden Yaz n 2 Kitaptaki Örneklerin Kullan m 3 DVD çerisindeki Örnekler 5 Flex Builder ile Arfliv Dosyalar

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

Başuzman Araştırmacı TÜBİTAK-UEKAE Bilgi Sistemleri Güvenliği Merkezi 09 NİSAN 2009

Başuzman Araştırmacı TÜBİTAK-UEKAE Bilgi Sistemleri Güvenliği Merkezi 09 NİSAN 2009 İlk YılınınArdından Ulusal Bilgi Güvenliği Kapısı Tahsin TÜRKÖZ Başuzman Araştırmacı TÜBİTAK-UEKAE Bilgi Sistemleri Güvenliği Merkezi 09 NİSAN 2009 İçerik Amaç Kuruluş aşamasındaki çalışmalar Sunulan

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu 23 YASAL BİLGİLER Telif Hakkı 2014 ZTE CORPORATION. Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü ZTE Corporation'ın önceden yazılı izni olmadan fotokopi

Detaylı