ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN KREDĠ KARTI SAHĠBĠ OLMALARI ÜZERĠNDE ETKĠLĠ OLAN FAKTÖRLER: GAZĠOSMANPAġA VE ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTE LERĠNDEN AMPĠRĠK BULGULAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN KREDĠ KARTI SAHĠBĠ OLMALARI ÜZERĠNDE ETKĠLĠ OLAN FAKTÖRLER: GAZĠOSMANPAġA VE ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTE LERĠNDEN AMPĠRĠK BULGULAR"

Transkript

1 ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN KREDĠ KARTI SAHĠBĠ OLMALARI ÜZERĠNDE ETKĠLĠ OLAN FAKTÖRLER: GAZĠOSMANPAġA VE ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTE LERĠNDEN AMPĠRĠK BULGULAR RüĢtü YAYAR * Süleyman Serdar KARACA ** Ahmet TURKUT *** Bu çalıģmada, ünverste öğrenclernn sosyoekonomk ve demografk faktörlernn kred kartı sahplğ üzerndek etkler Logt model kapsamında ncelenmģtr. Bu amaçla, hazırlanan anket, GazosmanpaĢa ve Ġnönü Ünverstes nden tesadüfî olarak seçlen 788 öğrencye uygulanmıģtır. Kullanılan çeģtl açıklayıcı değģkenler arasından, öğrencnn yaģı, öğretm türü, annenn çalıģma durumu, alenn aylık gelr, öğrencnn aylık gelr, öğrencnn aylık harcama tutarı değģkenler kred kartı sahplğn belrleme üzernde statstksel olarak anlamlı bulunmuģtur. Özet Anahtar Kelmeler: Kred Kartları, Kred Kartı Sahplğ, Logt Model Factors Effectve on Credt Card Ownershp of Unversty Students: Emprcal Evdence from GazosmanpaĢa and Ġnönü Unverstes Abstract In ths study, the effects of the soco economcal and demographc factors of unversty students on the ownershp of credt card were nvestgated by usng the Logt model. The Questonnare prepared for ths purpose was appled to 788 students selected randomly from Gazosmanpasa and Inonu Unversty. Among varous explanatory varables used, student s age, teachng mode, mother s work status, the montly ncome of famly, the montly ncome of student, the montly spendng amount of student have been found meanngful statstcally for determnng the ownershp of a credt card. Keywords: Credt Card, Credt Card Ownershp, Logt Model * Yrd.Doç. Dr. GazosmanpaĢa Ünverstes, Ġktsad ve Ġdar Blmler Fakültes, Ġktsat Bölümü, ** Yrd.Doç. Dr. GazosmanpaĢa Ünverstes, Ġktsad ve Ġdar Blmler Fakültes, ĠĢletme Bölümü, *** Yüksek Lsans Öğrencs 52

2 .GĠRĠġ DeğĢmn söz konusu olduğu takas kavramından bugüne kadar nsanlar mal ve hzmet değģmnde para olarak farklı araçlar kullanmıģlardır. BaĢlangıçta değģm aracı olarak kullanılan değerl mallar, daha sonra yern temsl paraya ve günümüzde de elektronk br kayıttan baret olan banka parasına bırakılmıģtır. Teknolojk gelģmelerle brlkte ödeme sstemlernde de yen gelģmeler yaģanmaktadır. Yen gelģmeler paralelnde, kred kartı sektörü de Türkye de hızlı br büyüme trend çersne grmģtr. Türkye de hızla büyüyen kred kartı sektörü, ünverste öğrenclern de müģterler arasına dâhl edeblmek çn yarıģmaktadır. Ünverste öğrenclernn kred kartı kullanım terchlernn, sorunlarının, bu konudak tutum ve davranıģlarının tespt edlmes bankalar açısından büyük önem taģımaktadır. Çünkü teknolojk gelģmelerle brlkte öğrenclern kred kartı sahplğ üzernde etkl olan faktörler de değģklk göstermektedr (Keskn ve Koparan, 2:). Kred kartı, kullanıcılarına (hamllerne) ve kred kartı sstemn kuran kuruluģlara br takım faydalar sağlamaktadır. Kartı pyasaya süren kuruluģların; komsyon gelrler, kart hamllernden yıllık kart kullanım gelrler ve kart hamllernn mevduat hesaplarındak bakyelerden sağlanan ucuz fonları yne kart hamllerne nakt avans Ģeklnde kred kullandırarak sağladıkları gelrler vardır (Kaya, 29:8). Bunun yanında kred kartlarının, nakt dolaģım htyacını azaltması, ekonomnn kayıt altında tutulmasını kolaylaģtırarak kayıt dıģı hareketlern önlenmes, genel ekonomnn kartlar sayesnde kâğıt yükünden kurtulması ve tasarruf-yatırım akıģının hızlanması sonucu tcar faalyetlern canlanması gb ekonomk faydaları da söz konusudur. Kred kartlarının sahplerne sağlamıģ olduğu faydaları se Ģu Ģeklde sıralamak mümkündür (Tugay ve BaĢgül, 27:28-29); Ekonomk sıkıntı yaģayan tüketclere, vade avantajı sağlayarak ekonomk açıdan destek olur. Dolayısıyla, geçc fnansal sıkıģıklık dönemlernde kģlern yaģam standartlarını sürdüreblmesne olanak sağlar. Nakt çekm olanağı sayesnde, paraya htyaç duyulan durumlarda bu olanağı kullanarak htyacını karģılayablr. Eldek mevcut nakdn alternatf yatırım araçlarında kullanılmasına olanak sağlar. Kart sahpler, kred kartıyla hem peģn satın almanın hem de geç ödemenn avantajlarından yararlanablr. AlıĢverĢlerde çek ve senet gb ödeme araçlarına kıyasla daha kolay kullanılır. Yasa çerçevesnde, tüketcy koruyan öneml br araçtır. 53

3 Kred kartı vasıtasıyla, satın alınan br maldan memnun kalınmadığı takdrde, sorun çözülünceye kadar ödemey durdurablme olanağı sağlar. Sahbne, nternet üzernden kolay ve rahat alıģverģ yapma olanağı sağlar. DıĢ ülkelerde nakt çekme ve genģletlmģ kred olanağı sağlar. Kred kartının çeģtl tanımlamaları bulunmaklar beraber, br tanıma göre kred kartı; banka le kendsne kart verlen kģ arasında yapılmıģ olan br sözleģme gereğnce, kģnn, kendsne kred olanağı sağlayan bankanın, belrl koģullar altında sağlamıģ olduğu kred olanağını kullanmasını sağlayan araçtır. Dğer br tanıma göre se kred kartı; kart hamlne belrl Ģyerlernden nakt ödemekszn, mal ve hzmet satın alma ve banka Ģubeler le otomatk para çekme chazlarından kred çekme olanağı sağlayan ödeme ve kred aracıdır Ģeklnde tanımlanmıģtır ( Kaya, 29:5). Türkye de 97 l yıllarda kullanılmaya baģlanan kred kartlarının pyasada gördüğü lg ve getrdğ karlılık nedenyle, 98 den baģlayarak bankaların da gündemne grmģ ve çok hızlı br gelģm göstermģtr (Krdaban, 25: 4). Tablo. Yıllar Ġtbaryle Türkye de Çıkarılan Kred Kartları ve Sayıları Vsa MasterCard Dğer Toplam Kaynak: www. bkm.com.tr, ErĢm tarh: Tablo de görüldüğü gb, 23 yılında 9,7 mlyon olan kred kartı sayısı zaman çersnde hızla artarak 2 yılında yaklaģık 47 mlyon adede yükselmģtr. Türkye de sekz yıl çersnde kred kartı sayısı yaklaģık olarak %36,4 oranında artıģ göstermģtr. Kred kartı sayısının gderek artmaya devam ettğ günümüzde bankalar, ünverste öğrenclern kred kartı sektörü bünyesne dâhl edeblmek çn çok çeģtl kampanyalar düzenlemektedrler AraĢtırmanın amacı, ünverste öğrenclernn kred kartı sahplğn belrleyen faktörlern neler olduğunu ve ayrıca bu faktörlern kred kartı kullanımını nasıl ve hang yönde etkledğn ekonometrk yönden belrlemektr. ÇalıĢmanın amacına uygun olarak, GazosmanpaĢa Ünverstes ve Ġnönü Ünverstes ne bağlı Fakülte ve Meslek Yüksek Okulları nın değģk bölümlerne ve her kademe sınıflarına tesadüfî olarak seçlen 8 öğrencye anket düzenlenmģ ve elde edlen verler doğrultusunda ünverste öğrenclernn 54

4 kred kartı sahplğn etkleyen faktörler Logt model (Bnary Logstc) yardımıyla tespt edlmeye çalıģılmıģtır. 2. LĠTERATÜR TARAMASI Kred kartı kullanımı üzerne etkl olan faktörler konusunda lteratürde brçok çalıģma mevcuttur. Kred kartı kullanımı ve davranıģına etk eden demografk ve ekonomk faktörler, ale kaynak model kapsamından hareketle ncelenmģ ve yaģ, gelr ve eğtm düzeynn kred kartı kullanımı le yakın lģks olduğu sonucuna varılan çalıģmalar yapılmıģtır. Bu çalıģmalardan brnde, takstl borçlar le meden durum ve profesyonel durum arasında poztf br lģk olduğu sonucuna varılmıģtır. Ayrıca, eğtmnde kred kartı borçları le poztf lģkl olduğu görülmüģtür. Gelr durumu se, kred kartı borçları le negatf lģkl olduğu gözlenmģtr (Chen ve Daveney, 2:77). Kolej öğrenclernn kred kartı kullanımını etkleyen faktörler nceleyen çalıģmalarda lteretürde mevcuttur. Yapılan br çalıģmada, demografk özellkler le ırksal ve etnk köken arasında anlamlı lģkler bulunmuģtur. Yne, yaģ ve cnsyet le kred kartı kullanımı arasında anlamlı lģkler bulunamamıģtır. Sosyal değģkenler arasında, akademk düzey le kred kartı kullanımı arasında anlamlı sonuçlar bulunmuģtur. Aynı zamanda dğer sosyo-ekonomk değģkenler, gelr, Ģszlk, konaklama durumu ve akademk yıl (, 2, 3, 4 sınıf) le anlamlı lģkler bulunamamıģtır. Akademk dönem arttıkça, kred kartı kullanımı azalmaktadır (Joo vd., 23:8-5). Kred kartı kullanma ve sahb olmada etkl olan faktörler tespt etmeye yönelk NevĢehr de gerçekleģtrdkler br çalıģmada, kred kartı kullanımının tüketm alıģkanlığı üzernde nasıl br etk yarattığını ve kred kartı kullanımının demografk özellklere göre farklılık gösterp göstermedğn araģtırmıģlardır. ÇalıĢmada, kred kartı sahb olma ve kullanımında kred kartlarının fnansal kaynak oluģturmasının ve alıģverģlerde kolaylık sağlamasının olduğunu ve ayrıca cnsyet, gelr getrc br Ģte çalıģıp çalıģmama ve emekllk durumu dıģındak dğer tüm bağımsız değģkenlere göre statstksel olarak anlamlı farklılıklar olduğunu ortaya konulmuģtur (Karamustafa ve Bçkes, 23:9 3). YaĢlıların kred kartı kullanımına lģkn davranıģlarını ve karģılaģtıkları sorunları belrlemek amacıyla çalıģmalar da yapılmıģtır. Sonuç olarak yaģlılıkta gelrn düģmesne karģın yaģlıların mevcut yaģam standardını sürdürmelernde yardımcı br kaynak olarak kullanılablen kred kartının blnçl kullanımı le lgl yaģlı tüketclern blglendrlmes ve eğtlmes gerekmektedr( ġener ve Güven, 25:84-94). Kred kartında takst uygulamasının tüketclern satın alma davranıģları üzerndek etksn ölçen br dğer çalıģmada, kred kartı kullanım konusunda tüketclern yeternce blnçl olmadıkları ve ortalama olarak aylık harcama mktarları kadar kred kart borçlarının 55

5 bulunduğu görülmektedr (Durukan, Elbol ve Özhavzalı, 26:43 53). Türkye de kred kartlarının toplam özel ve nha tüketm harcamalarına etks araģtırılmıģtır. ÇalıĢmada, Türkye de kģlern tüketm harcamaları enflasyon ve faz oranlarından çok fazla etklenmezken sırası le kred kartlarından ve harcanablr gelr düzeynden etklenmektedr (Altan ve Göktürk, 27:25 47). Türkye de kred kartı sahplğn ve kullanımını etkleyen faktörler tespt edlmeye çalıģılmıģ ve ayrıca harcama ve para taleb arasında br lģk olup olmadığını ortaya koyulmaya çalıģılmıģtır. Sonuç olarak sosyal ve demografk faktörler le kred kartı sahplğ arasında br lģk bulunmuģtur (ÇavuĢ, 26: 73 87). Günümüzde çağdaģ br ödeme aracı olan kred kartlarının, kart sahplerne kısa vadel br fnansman kaynağı olup olmadığını belrlemek, ayrıca kred kartlarının kullanım amacını, harcamalar üzerndek etksn, katılımcıların demografk özellkler (yaģ, cnsyet, eğtm düzeyler vb ) açısından tespt etmeye çalıģılmıģtır. ÇalıĢmada, alelern gelr arttıkça kred kartı le yaptıkları harcamalarda artmaktadır (Tuğay ve BaĢgül, 27:25 226). Lsans öğrencler üzernde yapılan araģtırmada, öğrenclern kred kartı kullanımında demografk özellklere göre farklılıklar olup olmadığı belrlenmeye çalıģılmıģtır. ÇalıĢmada, öğrenclern kred kartı kullanım oranının yaygın olduğunu, bu kartların breysel kred kartı olduğunu belrlenmģtr. Ayrıca kred kartı kullanımı le cnsyet arasında öneml br lģk olmadığını, gelr düzey düģük olan öğrenclern kred kartı le yaptıkları harcama mktarlarının da gelr düzey yüksek olan öğrenclere göre düģük olduğu sonuçlarına da varılmıģtır (Grgner, Çelk ve Uçkun 28:93 28). Erzurum l merkeznde kred kartı kullanım yaygınlığını ölçmek ve kred kartı sahplğne etk eden faktörler belrlemesne yönelk yapılan çalıģmanın sonucuna göre, sabt gelr getren mesleklere sahp olanlar daha fazla kred kartı sahb olma eğlmnde olduğu ortaya konulmuģtur. Aylık toplam gelr nspeten yüksek olanlar kred kartı sahb olma eğlmndedrler. AlıĢverĢlernde ödemey br ay ertelemek steyenler daha fazla kred kartı sahb olma eğlmndedrler. Kred kartını faydalı bulanlar kred kartı sahb olma eğlmndedrler. Ancak kred kartının tüketm artırdığını düģünenler kred kartı sahb olmama eğlmnde olduğu belrlenmģtr (Oktay, Özen ve Alkan, 29: 22). Breysel müģterlern kred kartları arasında seçm yaparken etklenmekte oldukları faktörler belrlemek ve breysel müģterlern demografk özellklernn, kred kartları arasında seçm yaparken etksnn bulunup bulunmadığının değerlendrlmesne dönük br dğer çalıģmada se, kred kartlarının fonksyonel özellklernn her geçen gün brbrne benzemesnden dolayı bankalar, pyasaya sürdükler kred kartlarının Ģlevler aracılığı le rekabet yarıģında zorlandığı tespt edlmģtr (Gökçen, Kaya 29:3 5). 56

6 Ünverste öğrenclernn kred kartı sahplğn belrleyen faktörlern neler olduğunu ncelemģler ve ayrıca bu faktörlern kred kartı kullanımını nasıl ve hang yönde etkledğn ekonometrk yönden belrlenmeye çalıģılmıģtır. ÇalıĢmada, öğrenclern yaģları lerledkçe, sınıf düzeyler arttıkça, aylık harcama tutarları arttıkça ve alelernn aylık gelrler yükseldkçe kred kartına sahp olma olasılığı artmakta ken; öğrenclern kardeģlernn sayısı arttıkça kred kartına sahp olma olasılığı azalmaktadır. Ayrıca, erkek öğrenclern bayan öğrenclere göre kred kartına sahp olma olasılığı daha yüksek çıkmıģtır (Keskn ve Koparan, 2: 29 ). Kred kartlarının makroekonomk etklern ncelemģtr. ÇalıĢmalarında, kred kartının sthdamı olumlu etkledğ, kayıt dıģı ekonomy azalttığı, elektronk tcaret artırdığını ayrıca tüketclern kontrolsüz kullanmasının da borçlanmaya yol açtığını belrlemģtr (Sugözü, Polat ve Solak, 2). 3. LOJĠSTĠK REGRESYON ANALĠZĠ Lojstk regresyon analz, bağımlı değģkenn kategork br yapıya sahp olduğu, bağımsız değģkenlern se sürekl veya kategork br yapıda olabldğ durumlarda kullanılan br teknktr. Sonuç değģkennn, kategork br yapı sergledğ lojstk regresyon analz üç Ģeklde uygulanmaktadır. Bunlar; bağımlı değģkenn k Ģıklı olması durumunda kl (bnary) lojstk regresyon analz, bağımlı değģkenn sınıflayıcı ölçme düzeyne sahp en az üç Ģıklı olduğu durumda sınıflayıcı (nomnal) lojstk regresyon analz ve bağımlı değģkenn sıralayıcı ölçme düzeyne sahp ve yne en az üç Ģıklı olması halnde sıralayıcı (ordnal) lojstk regresyon analz olarak adlandırılır (Özdamar, 24:59;Murat ve IĢığıçok, 27). Bu çalıģmada Ġkl Lojstk Regresyon (Bnary Logstc Regresson) Analz kullanılmıģtır. Sosyal blmlerde özellkle sosyo-ekonomk araģtırmalarda, ncelenen değģkenlern bazıları hassas ölçekle ölçülmekle beraber, bazıları da olumlu-olumsuz, baģarılı-baģarısız, evet-hayır gb k Ģıklı verlerden oluģmaktadır. Ġk Ģıklı verler, kategork verlern en yaygın olarak kullanılan Ģekldr. Bağımlı değģkenn k Ģıklı kategork verler olması durumunda bağımsız değģkenle (veya değģkenlerle) bağımlı değģken arasındak sebep-sonuç lģksn ncelerken lojstk regresyon analz kullanılır (Oktay, Özen ve Alkan, 29:4). Lojstk regresyon analz br kısım varsayımların sağlanamaması durumunda dskrmnant analz ve çapraz tablolara alternatf br yöntemdr. Bağımlı değģkenn ve gb kl ya da kden çok düzey çeren keskl değģken olması durumunda, normallk varsayımının sağlanması Ģartı olmadığı çn rahatlıkla kullanılablr. Ayrıca elde edlen modeln matematksel olarak çok esnek olması ve kolay yorumlanablr olması bu yönteme olan lgy artırmaktadır (Tatlıdl, 22). 57

7 Lojstk regresyon modelnn parametre tahmnnde; En Çok Olablrlk (Maxmum Lkelhood-ML), Yenden AğırlıklandırılmıĢ Tekrarlı En Küçük Kareler (Reweghted Iteratve Least Square-RILS) ve tekrarlı ver durumunda Mnmum Lojt K-Kare (Mnmum Logt Ch Square-MLCS) Yöntemler kullanılmaktadır (Murat ve IĢığıçok, 27:5). Bu yöntemlerden en çok kullanılanı En Çok Olablrlk yöntemdr. Logt model lojstk dağılım fonksyonu le açıklanablr. Bağımlı değģken Y, bağımsız değģken X olmak üzere k değģkenl bast br lojstk regresyon modelnn genel gösterm aģağıdak gbdr (Gujarat, 26: ). P E(Y X ) ( 2X ) () e Denklem bağımsız değģken X ver ken. breyn belrl br seçm yapma olasılığını fade etmektedr. Logt model doğrusal br yapıda olmamasına karģın, uygun dönüģümlerle doğrusallaģtırılablr. Göstermde kolaylık sağlamak çn Denklem dek yazıldığında; Z 2X yerne P Z e (2) Denklem 2 elde edlr. Bu fonksyonda Z le ve P le aralığındadır. Denklem 2 de P le Z arasında doğrusal olmayan br lģk vardır. Dolayısıyla model bu halyle EKK le tahmn edlemeyecektr. Denklem doğrusal hale getrmek çn oranlama Ģlemne gdlerek doğrusal br denklem elde edlr. Lojstk regresyon modelnn, temel olasılık oranına (odds rato) dayanır. Olasılık oranı, br olayın gerçekleģmes olasılığı le söz konusu olayın gerçekleģmemes olasılığını karģılaģtırır. Böylece lojstk regresyon model, olasılık oranının doğal logartması alınarak elde edlr. Olasılık oranının doğal logartması alınarak elde edlen lojstk regresyon modelnn parametrelern tahmn ederken en yüksek olablrlk (maxmum lkelhood) yöntem yaygın olarak kullanılır (Berenson ve Levne, 996). olasılığı Denklemde P br olayın gerçekleģeme olasılığını gösterrken, olayın gerçekleģmeme fade edleblr. edlr. P Ģeklnde fade edlr. Olayın gerçekleģmeme olasılığı Denklem 3 dek gb - P Z e (3) GerçekleĢme olasılığı, gerçekleģmeme olasılığına bölündüğünde, Denklem 4 elde 58

8 P - P e e Z -Z e Z Denklem 4 ün her k tarafının logartması alındığında, Denklem 5 elde edlr. (4) P L ln Z ln e (5) - P Denklem 5 te lne ve Z 2X yerlerne yazılırsa, aģağıdak doğrusallaģtırılmıģ logt model elde edlr. L X (6) 2 Tahmn edlen parametrelern breysel anlamlılıklarının değerlendrlmesnde yararlanılan br dğer ölçüt de Wald testdr. Çoklu regresyon katsayılarının anlamlılığının testnde kullanılan standart hata yaklaģımı le aynı mantığa sahp olan Wald test statstğ, açıklayıcı değģkenlere at k katsayısının kend standart hatasına oranlanması sonucu, ˆ SE(ˆ ) k 2 k W k (7) bçmnde elde edlr. Wald test sonucunda W değer standart normal dağılıma at tablo değer le karģılaģtırılır. Lojstk regresyon model, herhang br tahmn teknğ le tahmn edldkten sonra kurulan modeln uyum ylğ test edlmeldr. Bağımlı değģkendek değģmn ne kadarının açıklanabldğnn blnmes gerekr. Bunun çn modeln uyum ylğne (goodnessof-ft) bakılmalıdır. Lojstk modelde normallk varsayımı kısıtlaması bulunmadığından, uyum ylğ testlernde dğer çok değģkenl testlern çoğunda olduğu gb, t ve F tablo değerler karģılaģtırmak amacı le kullanılamadığından, bunların yerne blnen en bast parametrk olmayan ölçütler olan 2 χ ve 2 G gb ölçütler kullanılmaktadır (Murat, 26). Bu statstk aģağıdak Ģeklde hesaplanır. G=D[bağımsız değģken çermeyen model çn] D[değĢken çeren model çn] G= -2ln [değģkensz olablrlk / değģkenl olablrlk] (8) Denklem 7 de D sapma olarak adlandırılmaktadır. Lojstk model çn sapma, doğrusal regresyon analznde kullanılan SSE (hataların kareler toplamı) le aynı role sahptr. Modelde yer alan parametrelern anlamlı olup olmadıklarının belrlenmesnde, bağımsız değģken çeren modelln sapması bağımsız değģken çermeyen modeln sapması le karģılaģtırılmaktadır. D değerndek bu değģm G statstğ veya olablrlk oran test olarak adlandırılmaktadır (Oğuzlar, 25:24). 59

9 Katsayıların genel olarak anlamlı olup olmadığını test etmek çn uygun hpotezler aģağıdak gb kurulur. Η Η : : k k Hesaplanan G statstğ (k-) serbestlk derecel 2 dağılımına sahptr. Lojstk modeln uyum ylğnn değerlendrlmesnde K-kare dağılımına uygunluk gösteren Hosmer-Lemeshow (H-L) test de kullanılablr. Bu testn amacı, tahmn edlen olasılık değerlern gruplandırmaktır. Hosmer-Lemeshow test statstğ, (g 2) serbestlk dereces le K-kare dağılımına yaklaģmaktadır. Lojstk regresyon modelnn uyum ylğn test etmek çn doğru sınıflandırma oranı (correct classfcaton percent) kullanılablr. Bu amaçla sınıflandırma tablolarından yararlanılır. Bu tablolar bağımlı değģkenn gözlenen gerçek değerler le tahmn edlen değerlernn çaprazlanması sonucu meydana gelr. Sınıflandırma tablosunu oluģturmak çn öncelkle br sınır değer c belrlenr ve tahmn edlen değerler, bu sınır değer le karģılaģtırılarak uygun gruba atama yapılır. Tahmn edlen değer, c değern aģar se grubuna, aģmaz se grubuna dâhl edlr. Burada sözü edlen sınır değer c çn genellkle,5 değer kullanılır (Murat ve IĢığıçok, 27). 4. ANALĠZ VE BULGULAR Bu araģtırmada, GazosmanpaĢa ve Ġnönü Ünverstes nde eğtm görmekte olan öğrenclern kred kartı sahplğn belrlemede etkl olan sosyo-ekonomk ve demografk değģkenler tespt edlmeye çalıģılmıģtır. Bu amaçla, öncelkle çalıģmada ekonometrk analzde yer verlen değģkenler le lgl tanımlayıcı statstkler sunulacak ve bulguların açıklanmasına geçlecektr. ÇalıĢmada brncl ve kncl verlerden yararlanılmıģtır. Öğrenclern sosyo-ekonomk ve demografk özellklern belrlemek amacıyla düzenlenen anketlerden elde edlen verler brncl verlerdr. Daha önce bu konuda ve buna benzer konularda yapılmıģ çalıģmalardan da yararlanılmıģtır. AraĢtırmanın ana ktle hacmn GazosmanpaĢa Ünverstes ve Ġnönü Ünverstes ne bağlı fakülte ve yüksek okullarda eğtm gören ünverste öğrencler oluģturmaktadır. Bu sebeple, araģtırma sonuçlarının Türkye y temsl etmes gb br ddası yoktur. Örnek büyüklüğü belrlenrken, daha önceden hesaplanmıģ, bell evrenler çn asgar düzeyde kabul edleblr örnek büyüklükler dkkate alınmıģtır (AltunıĢık ve dğ., 27:27). Buna göre, araģtırmada hedeflenen mnmum örnek büyüklüğü 384 tür. Ancak eksk ve hatalı doldurulmuģ anketlern olableceğ düģünülerek 8 adet anket uygulanmıģtır. Her k 6

10 ünverste çn eģt örnek hacm alınmıģtır. Yüz yüze görüģme teknğ le toplam 8 ünverste öğrencs le anket yapılmıģtır. Anket formlarını doldurmada gerekl hassasyet ve özenn gösterlmedğ anlaģılan yaklaģık 2 anket formu değerlendrme dıģı bırakılmıģtır. Böylece toplamda 788 (GOÜ 396 ve ĠNÜ 392) anket formundan sağlanan verler analz edlmģtr. Anketlern uygulanmasında ünverstelern fakülte, bölüm/program ve sınıfları dkkate alınarak oranlanmıģ ve denekler tesadüfî olarak seçlmģtr. Anket uygulaması, Ekm 2 le ġubat 2 dönem arasında gerçekleģtrlmģtr. 4.. Tanımlayıcı Ġstatstksel Blgler Ünverste öğrenclernn kred kartı sahplğn belrlemede etkl olablecek değģkenler; sınıf düzey, cnsyet, yaģ, kardeģ sayısı, öğretm türü, kred-burs durumu, anne ve babanın öğrenm durumları, annenn çalıģma durumu, alenn aylık gelr, öğrencnn aylık gelr ve harcama tutarı gb demografk ve sosyo-ekonomk göstergeler olablecektr. AraĢtırmada yer verlen bağımlı ve açıklayıcı değģkenlere lģkn tanımlamalar ve statstkî sonuçlar Tablo 2 de verlmģtr. AraĢtırmadak bağımlı değģken kategork ve k Ģıklı olup, Tokat ve Malatya dak ünverste öğrenclernn kred kartı sahplğdr. Bu değģken nomnal ölçekle ölçülmüģ br değģkendr. ÇalıĢmada bu bağımlı değģkenle lģkl olableceğ düģünülen çok sayıda bağımsız değģken tarf edlmģtr. Bu bağımsız değģkenlern bazıları nomnal ölçekle, bazıları ordnal ölçekle ölçülmüģtür. AraĢtırmada üç ayrı model tahmn edlmģtr. Her üç model de bağımlı ve bağımsız değģkenler aynıdır. Sadece örnek ktleler farklıdır. Ana ktley Model de GazosmanpaĢa Ünverstes öğrencler, Model 2 de Ġnönü Ünverstes öğrencler ve Model 3 te se her k ünverstenn öğrencler oluģturmaktadır. Bağımlı değģken kred kartı sahb olma(ma) durumudur. Kred kartına sahp olma le sahp olmama le kodlanmıģtır. Her üç modeln bağımsız değģkenlerne lģkn kodlamalar da Tablo 2 de verlmģtr. Tablo 2 ye göre, ankete katılan 788 ünverste öğrencsnn %48 bay, %52 s de bayan öğrenclerden oluģmaktadır. Yan, örnekleme seçlen öğrenclern cnsyete göre dağılımı brbrne oldukça yakındır. Bu öğrenclern %49 u kred kartına sahp değl ken; ger kalan %5 kred kartına sahptr. Ankete katılan öğrenclern %6,7 s 2 23 yaģ arasındadır. Ünverste öğrenclernn alelernn gelrne bakıldığında, en yüksek oranın %3,2 le 5 TL aylık gelr olan alelern aldığı belrlenmģtr. Bunu sırasıyla %27,3 le 5 TL ve %8,9 oran le 5 2 TL aralığı takp etmektedr. Ayrıca öğrenclere aylık harcama tutarları sorulmuģ ve öğrenclern yaklaģık %5 s 3 TL den daha az harcama yaparken, %7,9 u se 6 TL den daha fazla harcama yaptıkları belrlenmģtr. 6

11 Tablo 2: Tanımlayıcı Ġstatstkler DeğĢkenler ve Özellkler GazosmanpaĢa n =396, n 2 =392 Ünverstes Ġnönü Ünverstes Toplam n= n + n 2 =788 Sayı (%) Sayı (%) Sayı (%) KKS (Kred Kartı Sahplğ) = Evet 29 52, ,2 42 5, = Hayır 87 47,2 99 5, , SNF (Sınıf Düzey) =. sınıf 67 6,9 85 2,7 52 9,3 2 = 2. sınıf 8 27,3 6 29, ,4 3 = 3. sınıf 28, 2 26, 23 27, 4 = 4. sınıf ve üzer 27, , ,3 CNS (Cnsyet) = Bayan 2 53, 99 5,8 49 5,9 = Erkek 86 47, 93 49, , YAġ (YaĢ ) = 7 2 yaģ 49 2,4 56 4,3 5 3,3 2 = 2 23 yaģ 24 6, , ,7 3 = 24 ve üzer yaģ 7 27, 9 23, 97 25, KRDġ (KardeĢ Sayısı) = 2 kardeģ 28, 95 24, , 2 = 3 4 kardeģ , , ,4 3 = 5 ve üzer kardeģ 33 8,3 65 6,6 98 2,4 ÖĞT (Öğretm Türü) =. Öğretm , 25 63, ,9 2 = 2. Öğretm 28, 42 36, , KRDB (Kred veya Burs) = Hayır 8 2,5 5 29, ,9 2 = Evet 35 79, , , BEĞT (Baba Eğtm ) = Ġlköğretm 2 5, , ,7 2 = Lse 2 3, , 247 3,3 3 = Ön lsans 36 9, 52 3,3 88,2 4 = Lsans 32 8, 28 7, 6 7,6 5 = Lsansüstü 6,5 2,8 7 2,2 AEĞT (Anne Eğtm) = Ġlköğretm 36 77, , , 2 = Lse 68 7,2 85 2,7 53 9,4 3 = Ön lsans 2,5 4 3,6 24 3, 4 = Lsans 9 2,3 2 3, 2 2,7 5 = Lsansüstü 3,8 3,8 6,8 AÇLġ (Anne ÇalıĢma) = Hayır 34 85, , ,3 2 = Evet 56 4, 52 3,3 8 3,7 AGLR (Alenn Aylık Gelr) = 5 TL den az 44, 7 4,3 6 7,7 2 = 5 TL 2 3,6 7 29, ,2 3 = 5 TL 4 26,3 28, ,3 4 = 5 2 TL 72 8,2 77 9,6 49 8,9 5 = ,6 29 7,4 59 7,5 6 = 25 TL den fazla 25 6,3 4,5 66 8,4 ÖGLR (Öğrencnn Aylık Gelr) (TL) = 3 TL den az 2 5, , , 2 = 3 6 TL 68 42,4 63 4, , 3 = 6 TL den fazla 28 7, 34 8,7 62 7,9 ÖHRC (Öğrencnn Aylık Harcama Tutarı) (TL) = 3 TL den az 29 52,8 9 48,7 4 5,8 2 = 3 6 TL 63 4,2 7 43, ,4 3 = 6 TL den fazla 24 6, 3 7,7 54 6,9 62

12 Tablo 3: Kred Kartı Sahplğne ĠlĢkn Lojstk Regresyon Analz Sonuçları 95,% C.I.for EXP(B) B S.E. Wald df Sg. Exp(B) Lower Upper Gazosmanpaşa Ünverstes (Model ) Sabt -3,887 *,27 4,324,,2 SNF -,47,25,396,237,863,676,2 CNS,232,225,68,3,262,82,96 YAġ,763 *,22,864, 2,44,389 3,3 KRDġ -,9,98,29,648,94,62,347 ÖĞT,278,25,24,265,32,8 2,54 KRDB -,,278,,97,989,574,77 BEĞT -,27,32,4,839,974,752,26 AEĞT,59,22,522,47,73,76,87 AÇLġ,623 ***,38 2,685,,865,885 3,93 AGLR,74 ***,7 2,62,5,9,964,469 ÖGLR,34,35,56,34,368,752 2,488 ÖHRC,239,3,632,427,27,75 2,286 İnönü Ünverstes (Model 2) Sabt -4,924 *,96 26,289,,7 SNF,225 ***,34 2,799,94,252,962,629 CNS -,98,244,659,47,82,59,323 YAġ,57 **,243 4,542,33,677,42 2,698 KRDġ -,292,86 2,469,6,747,59,75 ÖĞT,349,24 2,,47,48,884 2,273 KRDB,577 **,257 5,55,25,782,77 2,947 BEĞT,39,37,8,777,4,794,36 AEĞT -,87,2,69,68,97,66,387 AÇLġ,822 ***,432 3,65,57 2,274,975 5,34 AGLR,35,,,752,35,835,284 ÖGLR,494 ***,33 2,666,2,639,96 2,965 ÖHRC,476,34 2,3,29,69,87 2,976 Toplam (Model 3) Sabt -4,359 *,687 4,224,, SNF,22,89,58,8,22,858,27 CNS,5,63,98,754,52,765,448 YAġ,635 *,6 5,745,,888,379 2,584 KRDġ -,73,32,723,89,84,649,89 ÖĞT,277 ***,69 2,74,,39,948,836 KRDB,29,85 2,483,5,338,93,923 BEĞT -,6,93,5,945,994,827,93 AEĞT,5,5,9,74,5,783,4 AÇLġ,67 **,279 5,747,7,953,3 3,377 AGLR,22 ***,74 2,682,,3,976,37 ÖGLR,366 ***,2 3,2,82,442,954 2,79 ÖHRC,367 ***,24 2,946,86,443,949 2,95 * %, ** %5 ve % önem sevyesnde anlamlılığı belrtmektedr. Tablo 3 dek regresyon sonuçlarına göre GOÜ öğrenclernn (Model ) kred kartı sahplğnde ön plana çıkan faktörlern breysel anlamlılıklarına bakıldığında, YAġ %, 63

13 AÇLġ ve AGLR % önem düzeynde statstksel olarak anlamlı (öneml) bulunmuģtur. Dğer değģkenlern anlamlı olmadığı görülmektedr. Parametres anlamlı bulunan YAġ değģkenne at 2,44 olarak bulunan odds (bahs) oranı, YAġ değģkennde meydana gelecek br brmlk artıģın kred kartına sahp olma bahsn 2,44 kat artıracağını fade eder. AÇLġ değģken çn,865 olarak bulunan odds oranının anlamı, AÇLġ değģkennde meydana gelecek br brmlk artıģın kred kartına sahp olma bahsn,865 kat artıracağı tespt edlmģtr. AGLR değģkenne at,9 olarak bulunan odds oranı, AGLR değģkennde meydana gelecek br brmlk artıģın kred kartı sahp olma bahsn,9 kat artıracağını fade eder. Regresyon sonuçlarına göre ĠNÜ öğrenclernn (Model 2) kred kartı sahplğnde ön plana çıkan faktörlern breysel anlamlılıklarına bakıldığında, YAġ ve KRDB değģken %, SNF, AÇLġ ve ÖGLR değģkenler se % önem düzeynde statstksel olarak anlamlı (öneml) bulunmuģtur. Dğer değģkenler stenlen önem düzeynde anlamlı bulunamamıģtır. Ancak KRDġ, ÖĞT, ÖGLR ve ÖHRC değģkenlernn de % önem sevyesne yakın oldukları görülmektedr. Model 2 ye göre, parametres anlamlı bulunan SNF değģkenne lģkn,252 olarak bulunan bahs oranı, SNF değģkennde meydana gelecek br brmlk artıģın kred kartına sahp olma bahsn,252 kat artıracağını fade etmektedr. Aynı Ģeklde YAġ, KRDB, AÇLġ ve ÖGLR değģkenlernde meydana gelecek br brmlk br artıģ ĠNÜ ünverstes öğrenclernn kred kartına sahp olma bahsn sırasıyla,,677 kat,,782 kat, 2,274 kat ve,639 kat artıracağı söyleneblr. AraĢtırma kapsamında yer alan her k ünverstede (Model 3), kred kartı sahplğnde ön plana çıkan değģkenler; YAġ, ÖĞT, AÇLġ, AGLR, ÖGLR ve ÖHRC değģkenlerdr. Bu değģkenlerden YAġ %, AÇLġ %5 dğerler % önem sevyesnde anlamlı bulunmuģtur. Dğer Ģartlar sabtken, öğrenclern yaģlarındak br brmlk artıģ kred kartına sahp olma bahsn,888 kat artırmaktadır. Böyle br durumun neden, öğrenclern yaģları tbarıyla kģlklernn oturmaya baģlamasıyla beklent ve htyaçlarının değģmes veya çnde bulunduğu toplumda farklı br konum elde etme steğ vb. nedenlerden kaynaklanıyor olablr. Kred kartı borcunu genel olarak ebeveynler ödemektedr. YaĢ büyüdükçe sorumsuzca harcama yapmama konusunda ebeveynn çocuğa güven arttığı çn kred kartı sahb olmasına göz yumdukları da düģünüleblr. Öğretm türü değģkennn katsayısı poztf olup, knc öğretm öğrenclernn normal öğretm öğrenclerne göre kred kartına sahp olma bahslernn daha fazla olduğu görülmektedr. Bunun neden, knc öğretm öğrenclern gelr düzeylernn normal öğretm 64

14 öğrenclerne göre daha yüksek olableceğ ve harcamalarının da daha fazla olableceğ düģünüleblr. AÇLġ değģkennn katsayısı poztf olarak bulunmuģtur. Annes çalıģan öğrenclern annes çalıģmayanlara göre kred kartına sahp olma bahs daha yüksektr. Hane halkı aylık gelr değģkennn katsayısı poztf Ģaretl bulunmuģtur. Dğer Ģartlar sabtken, hane halkının aylık gelr arttıkça kred kartına sahp olma bahs de artmaktadır. Alenn aylık gelrnde meydana gelecek br brmlk artıģ kred kartına sahp olma bahsn,3 kat artırablecektr. Böyle br durumun neden se, alenn gelr düzey ne kadar yüksek olursa öğrenclern htyaçlarındak çeģtllğn artması, daha fazla tüketme yönelmeleryle brden fazla kred kartına sahp olmak ya da lmt daha yüksek olan kred kartını kullanmak stemelernden kaynaklanablr. Bu da beklenen br durumdur. Ünverste öğrenclernn aylık gelrndek farklılığın da kred kartı sahplğn etkledğ tespt edlmģtr. Dğer Ģartlar değģmezken, öğrencnn aylık gelrnde oluģacak br brmlk artıģ kred kartı sahplğ bahsn,442 kat artırablmektedr. Öğrencnn gelrnn artmasına paralel olarak harcamalarının da artması ve bu harcamanın da kred kartıyla yapılması beklenen doğal br sonuçtur. Ünverste öğrenclernn aylık harcama tutarı değģkennn katsayısı, poztf Ģaretl bulunmuģtur. Öğrenclern aylık harcama tutarları arttıkça kred kartına sahp olma bahs de artmaktadır. Öğrenc harcamalarındak br brmlk artıģ, kred kartı sahplğ bahsn,443 kat artırablecektr. Böyle br durumun neden se, öğrenclern gerek okul gerekse breysel htyaçları le lgl masraflarının fazla olduğu durumlarda nakt para yerne kred kartını terch etmeler olablr. Parametrelern breysel anlamlılık testler dıģında, tahmn edlen modellern genel anlamlılığı test edlmek stenrse; Η Η : : k k hpotezler altında hesaplanan test statstğ 2 serbestlk derecesnde brnc modelde hesaplanan G statstk değer 57,386, knc modelde 69,49 ve üçüncü modelde se 3,886 hesaplanmıģtır. Bu değerler tablo değeryle karģılaģtırılır. Ancak, bu amaçla p value değer le karģılaģtırmak daha pratktr. Her üç model de de p=, olduğu çn, üç modeln de % önem sevyesnde anlamlı olduğu sonucuna ulaģılır. Bu sonuca göre H reddedlr ve H hpotez kabul edlr. Yan, tahmn edlen modeller br bütün olarak anlamlıdır. Söz konusu modellern uyum ylğn test etmek amacıyla Hosmer-Lemeshow (H-L) test gözlenen ve beklenen frekans değerler göz önünde bulundurularak kullanılmıģtır. 65

Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Sahipliğini Belirleyen Faktörler

Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Sahipliğini Belirleyen Faktörler Ünverste Öğrenclernn Kred Kartı Sahplğn Belrleyen Faktörler H. Dlara KESKİN Yrd. Doç. Dr., Karadenz Teknk Ünverstes, İİBF İşletme Bölümü dlarakeskn@yahoo.com Emrah KOPARAN Öğr. Gör., Amasya Ünverstes Merzfon

Detaylı

TÜKETĠCĠLERĠN FĠYAT BĠLĠNCĠ ÜZERĠNDE ETKĠLĠ OLAN FAKTÖRLERE ĠLĠġKĠN BĠR ĠNCELEME

TÜKETĠCĠLERĠN FĠYAT BĠLĠNCĠ ÜZERĠNDE ETKĠLĠ OLAN FAKTÖRLERE ĠLĠġKĠN BĠR ĠNCELEME Ġstanbul Ünverstes Ġktsat Fakültes Malye AraĢtırma Merkez Konferansları 46. Ser / Yıl 2004 Prof. Dr. Salh Turhan'a Armağan TÜKETĠCĠLERĠN FĠYAT BĠLĠNCĠ ÜZERĠNDE ETKĠLĠ OLAN FAKTÖRLERE ĠLĠġKĠN BĠR ĠNCELEME

Detaylı

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU 6.07.0 ÇOKLU REGRESON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-ON KATSAILARININ ORUMU ÇOKLU REGRESON MODELİ Ekonom ve şletmeclk alanlarında herhang br bağımlı değşken tek br bağımsız

Detaylı

ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN KREDĠ KARTI SAHĠBĠ OLMALARI ÜZERĠNDE ETKĠLĠ OLAN FAKTÖRLER: GAZĠOSMANPAġA VE ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTE LERĠNDEN AMPĠRĠK BULGULAR RüĢtü YAYAR * Süleyman Serdar KARACA ** Ahmet TURGUT ***

Detaylı

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet Dokuz Eylül Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yayın Gelş Tarh: 18.02.2011 Clt: 13, Sayı: 1, Yıl: 2011, Sayfa: 21-37 Yayına Kabul Tarh: 17.03.2011 ISSN: 1302-3284 ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK

Detaylı

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır.

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır. UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ Posson: H o: Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmektedr. H a : Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmemektedr. Böyle br hpotez test edeblmek çn, önce Posson dağılım parametres

Detaylı

AKADEMİK YAKLAŞIMLAR DERGİSİ JOURNAL OF ACADEMIC APPROACHES

AKADEMİK YAKLAŞIMLAR DERGİSİ JOURNAL OF ACADEMIC APPROACHES Konut Sahplğnn Belrleycler: Hanehalkı Resler Üzerne Br Uygulama Halm TATLI 1 Özet İnsanların barınma htyacını sağlayan konut, temel htyaçlar arasında yer almaktadır. Konut sahb olmayan ve krada oturan

Detaylı

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI V. Ulusal Üretm Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Tcaret Ünverstes, 5-7 Kasım 5 ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN

Detaylı

UYGULAMA 2. Bağımlı Kukla Değişkenli Modeller

UYGULAMA 2. Bağımlı Kukla Değişkenli Modeller UYGULAMA 2 Bağımlı Kukla Değşkenl Modeller Br araştırmacı Amerka da yüksek lsans ve doktora programlarını kabul ednlmey etkleyen faktörler ncelemek stemektedr. Bu doğrultuda aşağıdak değşkenler ele almaktadır.

Detaylı

Bitkisel Ürün Sigortası Yaptırma İsteğinin Belirlenmesi: Tokat İli Örneği

Bitkisel Ürün Sigortası Yaptırma İsteğinin Belirlenmesi: Tokat İli Örneği Atatürk Ünv. Zraat Fak. Derg., 42 (2): 153-157, 2011 J. of Agrcultural Faculty of Atatürk Unv., 42 (2): 153-157, 2011 ISSN : 1300-9036 Araştırma Makales/Research Artcle Btksel Ürün Sgortası Yaptırma İsteğnn

Detaylı

Kİ KARE ANALİZİ. Doç. Dr. Mehmet AKSARAYLI Ki-Kare Analizleri

Kİ KARE ANALİZİ. Doç. Dr. Mehmet AKSARAYLI  Ki-Kare Analizleri Kİ KAR ANALİZİ 1 Doç. Dr. Mehmet AKSARAYLI www.mehmetaksarayl K-Kare Analzler OLAY 1: Genelde br statstk sınıfında, öğrenclern %60 ının devamlı, %30 unun bazen, %10 unun se çok az derse geldkler düşünülmektedr.

Detaylı

NİTEL TERCİH MODELLERİ

NİTEL TERCİH MODELLERİ NİTEL TERCİH MODELLERİ 2300 gözlem sayısı le verlen değşkenler aşağıdak gbdr: calsma: çocuk çalışıyorsa 1, çalışmıyorsa 0 (bağımlı değşken) Anne_egts: Anne eğtm sevyes Baba_egts: Baba eğtm sevyes Kent:

Detaylı

Akıllı Telefon Seçiminin Belirleyicileri: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama

Akıllı Telefon Seçiminin Belirleyicileri: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama The PDF verson of an unedted manuscrpt has been peer revewed and accepted for publcaton. Based upon the publcaton rules of the journal, the manuscrpt has been formatted, but not fnalzed yet. Before fnal

Detaylı

Kİ-KARE VE KOLMOGOROV SMİRNOV UYGUNLUK TESTLERİNİN SİMULASYON İLE ELDE EDİLEN VERİLER ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI

Kİ-KARE VE KOLMOGOROV SMİRNOV UYGUNLUK TESTLERİNİN SİMULASYON İLE ELDE EDİLEN VERİLER ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI C.Ü. İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt 4, Sayı 1, 3 6 Kİ-KARE VE KOLMOGOROV SMİRNOV UYGUNLUK TESTLERİNİN SİMULASYON İLE ELDE EDİLEN VERİLER ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI H. BİRCAN, Y. KARAGÖZ ve Y. KASAPOĞLU

Detaylı

İyi Tarım Uygulamaları Ve Tüketici Davranışları (Logit Regresyon Analizi)(*)

İyi Tarım Uygulamaları Ve Tüketici Davranışları (Logit Regresyon Analizi)(*) Gazosmanpaşa Ünverstes Zraat Fakültes Dergs Journal of Agrcultural Faculty of Gazosmanpasa Unversty http://zraatderg.gop.edu.tr/ Araştırma Makales/Research Artcle JAFAG ISSN: 1300-2910 E-ISSN: 2147-8848

Detaylı

AN ANALYSIS OF RED MEAT PURCHASING PREFERENCES OF HOUSEHOLDS IN ANTALYA

AN ANALYSIS OF RED MEAT PURCHASING PREFERENCES OF HOUSEHOLDS IN ANTALYA Süleyman Demrel Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs Y.009, C.14, S. s.433-445. Suleyman Demrel Unversty The Journal of Faculty of Economcs and Admnstratve Scences Y.009, Vol.14, No. pp.433-445.

Detaylı

KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM TALEP SİSTEMİ YAKLAŞIMIYLA ANALİZİ

KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM TALEP SİSTEMİ YAKLAŞIMIYLA ANALİZİ Süleyman Demrel Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yıl: 2007/2, Sayı: 6 Journal of Suleyman Demrel Unversty Insttue of Socal Scences Year: 2007/2, Number: 6 KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM

Detaylı

YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI

YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI , EK-A YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI Değerl Arkadaşlar, --e------ Bldğnz üzere, ş dünyası sthdam edeceğ adaylarda, ünverste mezunyet sonrası kendlerne ne ölçüde katma değer ekledklern de cddyetle

Detaylı

SUÇ VERİ TABANININ LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE TAHMİNİ: BURSA ÖRNEĞİ Estimating of Crime Database with Logistic Regression Analysis: Bursa Case

SUÇ VERİ TABANININ LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE TAHMİNİ: BURSA ÖRNEĞİ Estimating of Crime Database with Logistic Regression Analysis: Bursa Case SUÇ VERİ TABANININ LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE TAHMİNİ: BURSA ÖRNEĞİ Estmatng of Crme Database wth Logstc Regresson Analyss: Bursa Case Mehmet NARGELEÇEKENLER * B Özet u çalışmada, Bursa Emnyet Müdürlüğünden

Detaylı

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 1, 2011 225

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 1, 2011 225 Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt: 25, Sayı:, 20 225 FİNANSAL ANALİZDE KULLANILAN ORANLAR VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: EKONOMİK KRİZ DÖNEMLERİ İÇİN İMKB İMALAT SANAYİ

Detaylı

2005 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:16, s31-46

2005 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:16, s31-46 2005 Gaz Ünverstes Endüstryel Sanatlar Eğtm Fakültes Dergs Sayı:16, s31-46 ÖZET BANKALARDA MALİ BAŞARISIZLIĞIN ÖNGÖRÜLMESİ LOJİSTİK REGRESYON VE YAPAY SİNİR AĞI KARŞILAŞTIRMASI 31 Yasemn KESKİN BENLİ 1

Detaylı

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının 1 DİĞER ÖZEL İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL DİYAGRAMLARI X, R, p, np, c, u ve dğer kontrol dyagramları statstksel kalte kontrol dyagramlarının temel teknkler olup en çok kullanılanlarıdır. Bu teknkler ell

Detaylı

TÜRKİYE DE YOKSULLUK PROFİLİ VE GELİR GRUPLARINA GÖRE GIDA TALEBİ

TÜRKİYE DE YOKSULLUK PROFİLİ VE GELİR GRUPLARINA GÖRE GIDA TALEBİ TÜRKİYE DE YOKSULLUK PROFİLİ VE GELİR GRUPLARINA GÖRE GIDA TALEBİ Yrd. Doç. Dr. Seda ŞENGÜL Çukurova Ünverstes İktsad Ve İdar Blmler Fakültes Ekonometr Bölümü Mart 2004 ANKARA YAYIN NO: 119 ISBN: 975-407-151-9

Detaylı

Türkiye den Yurt Dışına Beyin Göçü: Ampirik Bir Uygulama

Türkiye den Yurt Dışına Beyin Göçü: Ampirik Bir Uygulama ERC Workng Paper n Economc 04/02 January 2004 Türkye den Yurt Dışına Beyn Göçü: Amprk Br Uygulama Aysıt Tansel İktsat Bölümü Orta Doğu Teknk Ünverstes atansel@metu.edu.tr Nl Demet Güngör İktsat Bölümü

Detaylı

Tek Yönlü Varyans Analizi

Tek Yönlü Varyans Analizi Tek Yönlü Varyan Analz Nedr ve hang durumlarda kullanılır? den fazla grupların karşılaştırılmaı öz konuu e, çok ayıda t-tet nn kullanılmaı, Tp I hatanın artmaına yol açar; Örneğn, eğer 5 grubu kşerl olarak

Detaylı

i. ARASTiRMANiN AMACi GIRIs Yrd.Doç.Dr. Gönen DÜNDAR Yönetim, Yil 12, Sayi 39, Mayis - 2001,5.5-16

i. ARASTiRMANiN AMACi GIRIs Yrd.Doç.Dr. Gönen DÜNDAR Yönetim, Yil 12, Sayi 39, Mayis - 2001,5.5-16 Yönetm, Yl 12, Say 39, Mays - 2001,5.5-16 ISLETME EGITIMI ALAN ÖGRENCILERIN FINANS ALANINDA KARIYER YAPMA EGILIMLERINI ETKILEYEN FAKTÖRLERIN BELIRLENMESINE.... YONELIK BIR ARASTIRMA: tü. ISLETME FAKÜLTESI

Detaylı

Dersin Yürütülmesi Hakkında. (Örgün / Yüz Yüze Eğitim için) (Harmanlanmış Eğitim için) (Uzaktan Eğitim için)

Dersin Yürütülmesi Hakkında. (Örgün / Yüz Yüze Eğitim için) (Harmanlanmış Eğitim için) (Uzaktan Eğitim için) Ders Kodu Teork Uygulama Lab. Uluslararası Muhasebe ve Fnansal Raporlama Standartları Ulusal Kred Öğretm planındak AKTS 344000000000510 3 0 0 3 6 Ön Koşullar : Bu dersn ön koşulu ya da yan koşulu bulunmamaktadır.

Detaylı

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Muhasebe ve Finansman Dergisi Muhasebe ve Fnansman Dergs Ocak/2012 Farklı Muhasebe Düzenlemelerne Göre Hazırlanan Mal Tablolardan Elde Edlen Fnansal Oranlar İle Şrketlern Hsse Sened Getrler Ve Pyasa Değerler Arasındak İlşk Ahmet BÜYÜKŞALVARCI

Detaylı

Merkezi Eğilim (Yer) Ölçüleri

Merkezi Eğilim (Yer) Ölçüleri Merkez Eğlm (Yer) Ölçüler Ver setn tanımlamak üzere kullanılan ve genellkle tüm elemanları dkkate alarak ver setn özetlemek çn kullanılan ölçülerdr. Ver setndek tüm elemanları temsl edeblecek merkez noktasına

Detaylı

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2 Journal of Yasar Unversty 2010 3294-3319 KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ Dr. Al Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selm Adem HATIRLI 2 ÖZET Bu çalışmada, Batı Akdenz Bölges kent merkezlernde

Detaylı

YAYILI YÜK İLE YÜKLENMİŞ YAPI KİRİŞLERİNDE GÖÇME YÜKÜ HESABI. Perihan (Karakulak) EFE

YAYILI YÜK İLE YÜKLENMİŞ YAPI KİRİŞLERİNDE GÖÇME YÜKÜ HESABI. Perihan (Karakulak) EFE BAÜ Fen Bl. Enst. Dergs (6).8. YAYII YÜK İE YÜKENİŞ YAPI KİRİŞERİNDE GÖÇE YÜKÜ HESABI Perhan (Karakulak) EFE Balıkesr Ünverstes ühendslk marlık Fakültes İnşaat üh. Bölümü Balıkesr, TÜRKİYE ÖZET Yapılar

Detaylı

BANKACILIKTA ETKİNLİK VE SERMAYE YAPISININ BANKALARIN ETKİNLİĞİNE ETKİSİ

BANKACILIKTA ETKİNLİK VE SERMAYE YAPISININ BANKALARIN ETKİNLİĞİNE ETKİSİ BANKACILIKTA ETKİNLİK VE SERMAYE YAPISININ BANKALARIN ETKİNLİĞİNE ETKİSİ Yrd. Doç. Dr. Murat ATAN - Araş. Gör. Gaye KARPAT ÇATALBAŞ 2 ÖZET Bu çalışma, Türk bankacılık sstem çnde faalyet gösteren tcar bankaların

Detaylı

ANTALYA DA OBEZİTE YAYGINLIĞI VE DÜZEYİNİ ETKİLEYEN SOSYO-EKONOMİK DEĞİŞKENLER

ANTALYA DA OBEZİTE YAYGINLIĞI VE DÜZEYİNİ ETKİLEYEN SOSYO-EKONOMİK DEĞİŞKENLER Akdenz İ.İ.B.F. Dergs (21) 2011, 17-45 ANTALYA DA OBEZİTE YAYGINLIĞI VE DÜZEYİNİ ETKİLEYEN SOSYO-EKONOMİK DEĞİŞKENLER PREVALENCE AND SOCIOECONOMICS DETERMINANTS OF ADULTS OBESITY IN ANTALYA Arş. Gör. F.

Detaylı

Bulanık Mantık ile Hesaplanan Geoid Yüksekliğine Nokta Yüksekliklerinin Etkisi

Bulanık Mantık ile Hesaplanan Geoid Yüksekliğine Nokta Yüksekliklerinin Etkisi Harta Teknolojler Elektronk Dergs Clt: 5, No: 1, 2013 (61-67) Electronc Journal of Map Technologes Vol: 5, No: 1, 2013 (61-67) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com e-issn: 1309-3983 Makale

Detaylı

PARAMETRİK OLMAYAN HİPOTEZ TESTLERİ. χ 2 Kİ- KARE TESTLERİ. Doç.Dr. Ali Kemal ŞEHİRLİOĞLU Araş.Gör. Efe SARIBAY

PARAMETRİK OLMAYAN HİPOTEZ TESTLERİ. χ 2 Kİ- KARE TESTLERİ. Doç.Dr. Ali Kemal ŞEHİRLİOĞLU Araş.Gör. Efe SARIBAY PARAMETRİK OLMAYAN HİPOTEZ TESTLERİ Kİ- KARE TESTLERİ Doç.Dr. Al Kemal ŞEHİRLİOĞLU Araş.Gör. Efe SARIAY Populasyonun nceledğmz br özellğnn dağılışı blenen dağılışlardan brsne, Normal Dağılış, t Dağılışı,

Detaylı

ANE - AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EYF

ANE - AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EYF AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK FAALİYET RAPORU Bu rapor AEGON Emekllk ve Hayat A.Ş Dengel Emekllk Yatırım Fonu nun 01.07.2011 30.09.2011 dönemne

Detaylı

ADJUSTED DURBIN RANK TEST FOR SENSITIVITY ANALYSIS IN BALANCED INCOMPLETE BLOCK DESIGN

ADJUSTED DURBIN RANK TEST FOR SENSITIVITY ANALYSIS IN BALANCED INCOMPLETE BLOCK DESIGN SAÜ Fen Edebyat Dergs (2010-I) F.GÖKPINAR v.d. DENGELİ TAMAMLANMAMIŞ BLOK TASARIMINDA, DUYUSAL ANALİZ İÇİN DÜZELTİLMİŞ DURBİN SIRA SAYILARI TESTİ Fkr GÖKPINAR*, Hülya BAYRAK, Dlşad YILDIZ ve Esra YİĞİT

Detaylı

Türkiyede ki ĠĢ Kazalarının Yapay Sinir Ağları ile 2025 Yılına Kadar Tahmini

Türkiyede ki ĠĢ Kazalarının Yapay Sinir Ağları ile 2025 Yılına Kadar Tahmini Türkyede k ĠĢ Kazalarının Yapay Snr Ağları le 2025 Yılına Kadar Tahmn Hüseyn Ceylan ve Murat Avan Kırıkkale Meslek Yüksekokulu, Kırıkkale Ünverstes, Kırıkkale, 71450 Türkye. Kaman Meslek Yüksekokulu, Ah

Detaylı

AN APPLICATION ABOUT THE UNIVERSITY STUDENTS IN IZMIR WITH STRATIFIED CLUSTER SAMPLING

AN APPLICATION ABOUT THE UNIVERSITY STUDENTS IN IZMIR WITH STRATIFIED CLUSTER SAMPLING Süleyman Demrel Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs Y.009, C.4, S. s.407-44. Suleyman Demrel Unversty The Journal of Faculty of Economcs and Admnstratve Scences Y.009, Vol.4, o. pp.407-44. İZMİR

Detaylı

Hasar sıklıkları için sıfır yığılmalı kesikli modeller

Hasar sıklıkları için sıfır yığılmalı kesikli modeller www.statstkcler.org İstatstkçler Dergs 5 (01) 3-31 İstatstkçler Dergs Hasar sıklıkları çn sıfır yığılmalı keskl modeller Sema Tüzel Hacettepe Ünverstes Aktüerya Blmler Bölümü 06800-Beytepe, Ankara, Türkye

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 15, Sayı 1,

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 15, Sayı 1, C.Ü. İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt 15, Sayı 1, 2014 95 SIRALI LOJĠSTĠK REGRESYON ANALĠZĠYLE ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN KENT MEMNUNĠYETĠNĠ ETKĠLEYEN FAKTÖRLERĠN BELĠRLENMESĠ: ERZĠNCAN ÜNĠVERSĠTESĠ ÖRNEĞĠ

Detaylı

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Clt:3 Sayı: Celal Bayar Ünverstes İ.İ.B.F. MANİSA Bulanık Araç Rotalama Problemlerne Br Model Öners ve Br Uygulama Doç. Dr. İbrahm GÜNGÖR Süleyman Demrel Ünverstes, İ.İ.B.F.,

Detaylı

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME. Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cinemre

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME. Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cinemre 1 DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cnemre 2 BİRİNCİ BÖLÜM HEDEF PROGRAMLAMA 1.1 Grş Karar problemler amaç sayısına göre tek amaçlı ve çok amaçlı

Detaylı

MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ. SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ

MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ. SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ 2011-2012-2013 MALİ yılına İLİşKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ("Şrket") 01012011-31 ı22013

Detaylı

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ DOKTORA TEZİ ALİ RIZA AKTAŞ TEZ DANIŞMANI DOÇ. DR. SELİM

Detaylı

Türkiye de Süt Ürünleri Tüketim Harcamalarına Etki Eden Faktörlerin Analizi: Çoklu Heckman Örneklem Seçicilik Sistem Yaklaşımı

Türkiye de Süt Ürünleri Tüketim Harcamalarına Etki Eden Faktörlerin Analizi: Çoklu Heckman Örneklem Seçicilik Sistem Yaklaşımı Tarım Blmler Dergs Tar. Bl. Der. Derg web sayfası: www.agr.ankara.edu.tr/derg Journal of Agrcultural Scences Journal homepage: www.agr.ankara.edu.tr/journal TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF AGRICULTURAL

Detaylı

OBEZİTENİN İKTİSADİ BELİRLEYİCİLERİ

OBEZİTENİN İKTİSADİ BELİRLEYİCİLERİ OBEZİTENİN İKTİSADİ BELİRLEYİCİLERİ Pamukkale Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Yüksek Lsans Tez İktsat Anablm Dalı Melke ÇETİN Danışman: Yr d. Doç. Dr. Özcan UZUN Ağustos 2007 DENİZLİ TEŞEKKÜR Eğtm dönemm

Detaylı

BÖLÜM 5 İKİ VEYA DAHA YÜKSEK BOYUTLU RASGELE DEĞİŞKENLER İki Boyutlu Rasgele Değişkenler

BÖLÜM 5 İKİ VEYA DAHA YÜKSEK BOYUTLU RASGELE DEĞİŞKENLER İki Boyutlu Rasgele Değişkenler BÖLÜM 5 İKİ VEYA DAHA YÜKSEK BOYUTLU RASGELE DEĞİŞKENLER 5.. İk Boyutlu Rasgele Değşkenler Br deney yapıldığında, aynı deneyle lgl brçok rasgele değşkenn aynı andak durumunu düşünmek gerekeblr. Böyle durumlarda

Detaylı

T.C. SİNCAN KA YMAKAMLIGI Milli Eğitim Müdürlüğü TÜM OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE SİNCAN

T.C. SİNCAN KA YMAKAMLIGI Milli Eğitim Müdürlüğü TÜM OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE SİNCAN T.C. SİNCAN KA YMAKAMLIGI Mll Eğtm Müdürlüğü Bölüm: Özel Eğt. Reh. ve Danış. Hz. Sayı : 850144831160/"6~ r Konu : Rehberlk ve Pskolojk Danışma Hzmetler Yıl Sonu Raporu ve Okullarda Şddetn Önlenmes Dönem

Detaylı

Farklı Varyans. Var(u i X i ) = Var(u i ) = E(u i2 ) = σ i2. Eşit Varyans. Hata. Zaman

Farklı Varyans. Var(u i X i ) = Var(u i ) = E(u i2 ) = σ i2. Eşit Varyans. Hata. Zaman Farklı Varyans Var(u X ) = Var(u ) = E(u ) = σ Eşt Varyans Y X Farklı Varyans Hata Var(u X ) = Var(u ) = E(u ) = σ Farklı Varyans Zaman Farklı Varyans le Karşılaşılan Durumlar Kest Verlernde. Kar dağıtım

Detaylı

ÇİFTÇİLERİN TARIMSAL DESTEKLEME POLİTİKALARINDAN FAYDALANMA İSTEKLİLİĞİNDE ETKİLİ FAKTÖRLERİN ANALİZİ: ERZURUM İLİ ÖRNEĞİ

ÇİFTÇİLERİN TARIMSAL DESTEKLEME POLİTİKALARINDAN FAYDALANMA İSTEKLİLİĞİNDE ETKİLİ FAKTÖRLERİN ANALİZİ: ERZURUM İLİ ÖRNEĞİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2008, 21(2), 205 212 ÇİFTÇİLERİN TARIMSAL DESTEKLEME POLİTİKALARINDAN FAYDALANMA İSTEKLİLİĞİNDE ETKİLİ FAKTÖRLERİN ANALİZİ: ERZURUM İLİ ÖRNEĞİ Yavuz TOPCU

Detaylı

LOJ ST K REGRESYON ANAL Z : Ö RENC LER N S GARA ÇME ALI KANLI I ÜZER NE B R UYGULAMA

LOJ ST K REGRESYON ANAL Z : Ö RENC LER N S GARA ÇME ALI KANLI I ÜZER NE B R UYGULAMA LOJ ST K REGRESYON ANAL Z : Ö RENC LER N S GARA ÇME ALI KANLI I ÜZER NE B R UYGULAMA Yrd. Doç. Dr. Cengz AKTA Esk ehr Osmangaz Ünv. Fen-Ed.Fak. statstk Böl. caktas@ogu.edu.tr Öz Sgara, tüm dünyada korunulablr

Detaylı

ĠMKB 100 ENDEKSĠ ĠÇĠN OPTĠMAL PORTFÖY SEÇĠMĠ MODEL ÖNERĠSĠ

ĠMKB 100 ENDEKSĠ ĠÇĠN OPTĠMAL PORTFÖY SEÇĠMĠ MODEL ÖNERĠSĠ ĠMKB 100 ENDEKSĠ ĠÇĠN OPTĠMAL PORTFÖY SEÇĠMĠ MODEL ÖNERĠSĠ ÖZET Sbel ATAN * Snan METE ** ġenol ALTAN *** Murat ATAN **** Menkul kıymetlern dğer yatırım araçlarına göre daha yüksek getrler sağlaması bunlar

Detaylı

DENEY 4: SERİ VE PARALEL DEVRELER,VOLTAJ VE AKIM BÖLÜCÜ KURALLARI, KIRCHOFF KANUNLARI

DENEY 4: SERİ VE PARALEL DEVRELER,VOLTAJ VE AKIM BÖLÜCÜ KURALLARI, KIRCHOFF KANUNLARI A. DNYİN AMACI : Bast ser ve bast paralel drenç devrelern analz edp kavramak. Voltaj ve akım bölücü kurallarını kavramak. Krchoff kanunlarını deneysel olarak uygulamak. B. KULLANILACAK AAÇ V MALZML : 1.

Detaylı

COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA DOĞAL AFETLER 1 (The Natural Disasters in the Geography Teaching Curriculum)

COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA DOĞAL AFETLER 1 (The Natural Disasters in the Geography Teaching Curriculum) MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 28, TEMMUZ - 2013, S. 276-303 İSTANBUL ISSN:1303-2429 E-ISSN 2147-7825 copyrght 2013 http://www.marmaracografya.com COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA DOĞAL AFETLER 1 (The

Detaylı

SOSYAL SERMAYENİN BİREYLERİN İSTİHDAMI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ HANEHALKI REİSLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

SOSYAL SERMAYENİN BİREYLERİN İSTİHDAMI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ HANEHALKI REİSLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Gaz Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs 15/3 (2013) 87-114 SOSYAL SERMAYENİN BİREYLERİN İSTİHDAMI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ HANEHALKI REİSLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Halm TATLI * Öz: Sosyal sermaye genel

Detaylı

MESLEKi EGiTiMDE HizMET ici EGiTiM

MESLEKi EGiTiMDE HizMET ici EGiTiM MESLEK EGTMDE HzMET C EGTM Prof. Dr. Suna BAYKA (*) Yıldız GÜGE (**) Sevnç ÜAL (U) Br yükseköğretm programını btrmş ve meslek hayatına atılmış öğretmenlern çağımızdak blm ve teknolojk gelşmeler zlemeler

Detaylı

Devalüasyon, Para, Reel Gelir Değişkenlerinin Dış Ticaret Üzerine Etkisinin Panel Data Yöntemiyle Türkiye İçin İncelenmesi

Devalüasyon, Para, Reel Gelir Değişkenlerinin Dış Ticaret Üzerine Etkisinin Panel Data Yöntemiyle Türkiye İçin İncelenmesi Dokuz Eylül Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Clt 6, Sayı:4, 2004 Devalüasyon, Para, Reel Gelr Değşkenlernn Dış Tcaret Üzerne Etksnn Panel Data Yöntemyle Türkye İçn İncelenmes Yrd.Doç.Dr.Ercan BALDEMİR*

Detaylı

ANE-AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EYF

ANE-AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EYF AEGON EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. DENGELĐ EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU FON KURULU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK FAALĐYET RAPORU Bu rapor Aegon Emekllk ve Hayat A.Ş Dengel Emekllk Yatırım Fonu nun 01.07.2009 30.09.2009 dönemne

Detaylı

Öğretim planındaki AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9

Öğretim planındaki AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9 Ders Kodu Teork Uygulama Lab. Ulusal Kred Öğretm planındak AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9 Ön Koşullar : Grafk İletşm I ve II, Tasarım Stüdyosu I, II, III derslern almış ve başarmış

Detaylı

ÜNİTE. İSTATİSTİĞE GİRİŞ Doç.Dr.Suphi Özçomak İÇİNDEKİLER HEDEFLER TEMEL KAVRAMLAR

ÜNİTE. İSTATİSTİĞE GİRİŞ Doç.Dr.Suphi Özçomak İÇİNDEKİLER HEDEFLER TEMEL KAVRAMLAR HEDEFLER İÇİNDEKİLER TEMEL KAVRAMLAR İstatstğn Tanımı Anakütle ve Örnek Kavramları Tam Sayım ve Örnekleme Anakütle ve Örnek Hacm Parametre ve İstatstk Kavramları İSTATİSTİĞE GİRİŞ Doç.Dr.Suph Özçomak Bu

Detaylı

TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH

TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH Dr Türkmen Göksel Ankara Ünverstes Syasal Blgler Fakültes Özet Bu makalede teknoloj sevyesnn pyasa rekabet ve refah sevyes üzerndek etkler matematksel br model le ncelenecektr

Detaylı

FARKLI REGRESYON YÖNTEMLERİ İLE BETA KATSAYISI ANALİZİ

FARKLI REGRESYON YÖNTEMLERİ İLE BETA KATSAYISI ANALİZİ FARKLI REGRESYON YÖNTEMLERİ İLE BETA KATSAYISI ANALİZİ M.Ensar YEŞİLYURT (*) Flz YEŞİLYURT (**) Özet: Özellkle uzak verlere sahp ver setlernn analz edlmesnde en küçük kareler tahmnclernn kullanılması sapmalı

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 1, 2012 195

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 1, 2012 195 C.Ü. İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt 13, Sayı 1, 2012 195 TÜRKİYE DE TİCARİ BANKACILIK SEKTÖRÜNDE REKABET DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ (2002-2009) Abdulvahap ÖZCAN * Özet Türkye nn yaşadığı 2000 ve 2001 krzler

Detaylı

LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE ESKİŞEHİR İN SİS

LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE ESKİŞEHİR İN SİS İstanbul Tcaret Ünverstes Fen Blmler Dergs Yıl: 8 Sayı: 16 Güz 2009/2 s. 47-59 LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE ESKİŞEHİR İN SİS KESTİRİMİNİN İNCELENMESİ Cengz AKTAŞ *, Orkun ERKUŞ ** Gelş: 12.10.2009 Kabul:

Detaylı

TÜRKYE'DE TRAFK KAZALARININ MODELLENMES K. Selçuk ÖÜT A. Faik YNAM ÖZET

TÜRKYE'DE TRAFK KAZALARININ MODELLENMES K. Selçuk ÖÜT A. Faik YNAM ÖZET TÜRKYE'DE TRAFK KAZALARININ MODELLENMES K. Selçuk ÖÜT A. Fak YNAM stanbul Teknk Ünverstes stanbul Teknk Ünverstes ÖZET Trafk kazaları, ülkemz gündemn sürekl olarak gal eden konularıdan brdr. Üzernde çok

Detaylı

Bilgisayarla Görüye Giriş

Bilgisayarla Görüye Giriş Blgsayarla Görüye Grş Ders 8 Görüntü Eşleme Alp Ertürk alp.erturk@kocael.edu.tr Panorama Oluşturma Görüntüler eşlememz / çakıştırmamız gerekmektedr Panorama Oluşturma İk görüntüden özntelkler çıkar Panorama

Detaylı

HİSSE SENETLERİNİN BEKLENEN GETİRİ VE RİSKLERİNİN TAHMİNİNDE ALTERNATİF MODELLER

HİSSE SENETLERİNİN BEKLENEN GETİRİ VE RİSKLERİNİN TAHMİNİNDE ALTERNATİF MODELLER İstanbul Ünverstes İktsat Fakültes Malye Araştırma Merkez Konferansları 47. Ser / Yıl 005 Prof. Dr. Türkan Öncel e Armağan HİSSE SENETLERİNİN BEKLENEN GETİRİ VE RİSKLERİNİN TAHMİNİNDE ALTERNATİF MODELLER

Detaylı

Deney No: 2. Sıvı Seviye Kontrol Deneyi. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Dijital Kontrol Laboratuvar Deney Föyü Deneyin Amacı

Deney No: 2. Sıvı Seviye Kontrol Deneyi. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Dijital Kontrol Laboratuvar Deney Föyü Deneyin Amacı SRY ÜNİVERSİESİ Djtal ontrol Laboratuvar Deney Föyü Deney No: 2 Sıvı Sevye ontrol Deney 2.. Deneyn macı Bu deneyn amacı, doğrusal olmayan sıvı sevye sstemnn belrlenen br çalışma noktası cvarında doğrusallaştırılmış

Detaylı

AHP AND GRA INTEGRATED APPROACH IN INNOVATION PERFORMANCE REVIEW PROCESS: AN APPLICATION IN DAIRY INDUSTRY

AHP AND GRA INTEGRATED APPROACH IN INNOVATION PERFORMANCE REVIEW PROCESS: AN APPLICATION IN DAIRY INDUSTRY Dumlupınar Ünverstes Sosyal Blmler Dergs / Dumlupınar Unversty Journal of Socal Scences İNOVASYON PERFORMANSI DEĞERLENDİRME SÜRECİNDE AHS VE GİA BÜTÜNLEŞİK YAKLAŞIMI: SÜT ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

Detaylı

QKUIAN. SAĞLIK BAKANLIĞI_ KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

QKUIAN. SAĞLIK BAKANLIĞI_ KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi V tsttşfaktör T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Il Kamu Hastaneler Brlğ Genel Sekreterlğ Kanun Eğtm ve Araştırma Hastanes Sayı ı 23618724/?ı C.. Y** 08/10/2015 Konu : Yaklaşık Malyet

Detaylı

Antalya Đlinde Serada Domates Üretiminin Kâr Etkinliği Analizi

Antalya Đlinde Serada Domates Üretiminin Kâr Etkinliği Analizi Tarım Blmler Dergs Tar. Bl. Der. Derg web sayfası: www.agr.ankara.edu.tr/derg Journal of Agrcultural Scences Journal homepage: www.agr.ankara.edu.tr/journal TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF AGRICULTURAL

Detaylı

TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETİ İÇİN ÖDEME İSTEKLİLİĞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ANALİZİ: ERZİNCAN İLİ ÖRNEĞİ

TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETİ İÇİN ÖDEME İSTEKLİLİĞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ANALİZİ: ERZİNCAN İLİ ÖRNEĞİ TARMSA DANŞMANK HİZMETİ İÇİN ÖDEME İSTEKİİĞİNİ ETKİEYEN FAKTÖRERİN ANAİZİ: ERZİNCAN İİ ÖRNEĞİ Ayşe SEZGİN Abdulbak BİGİÇ Okan DEMİR asezgn@ataun.edu.tr ablgc@ataun.edu.tr okandemr@ataun.edu.tr Atatürk

Detaylı

Akıllı Telefon Seçiminin Belirleyicileri: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama

Akıllı Telefon Seçiminin Belirleyicileri: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama Çankırı Karatekn Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs Y.2015, Clt 5, Sayı 2, ss.549-567 Çankırı Karatekn Unversty Journal of The Faculty of Economcs and Admnstratve Scences Y.2015, Volume 5,

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ ÖZEL BANKALARIN FİNANSAL PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: 2008-2011 DÖNEMİ. Fatih ECER *

TÜRKİYE DEKİ ÖZEL BANKALARIN FİNANSAL PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: 2008-2011 DÖNEMİ. Fatih ECER * AİBÜ Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs, Güz 2013, Clt:13, Yıl:13, Sayı:2, 13:171-189 TÜKİYE DEKİ ÖZEL BANKALAIN FİNANSAL PEFOMANSLAININ KAŞILAŞTIILMASI: 2008-2011 DÖNEMİ Fath ECE COMPAISON OF PIVATE BANKS FINANCIAL

Detaylı

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi Türk Tarım Gıda Blm ve Teknoloj Dergs, (): 9-97, 014 Türk Tarım - Gıda Blm ve Teknoloj Dergs Meyvel Maden Suyu Terchlern Etkleyen Faktörlern Logt Model le Analz: Beypazarı İlçes Örneğ Rüveyda Kızıloğlu

Detaylı

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular Basel II Geçş Sürec Sıkça Sorulan Sorular Soru No: 71 Cevaplanma Tarh: 06.03.2012 İlgl Hüküm: --- Konu: Gayrmenkul İpoteğyle Temnatlandırılmış Alacaklar İçn KR510AS Formunun Doldurulmasına İlşkn Örnek

Detaylı

SEK Yönteminin Güvenilirliği Sayısal Bir Örnek. Ekonometri 1 Konu 11 Sürüm 2,0 (Ekim 2011)

SEK Yönteminin Güvenilirliği Sayısal Bir Örnek. Ekonometri 1 Konu 11 Sürüm 2,0 (Ekim 2011) İk Değşkenl Bağlanım Model SEK Yöntemnn Güvenlrlğ Ekonometr 1 Konu 11 Sürüm,0 (Ekm 011) UADMK Açık Lsans Blgs İşbu belge, Creatve Commons Attrbuton-Non-Commercal ShareAlke 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK FAALİYET RAPORU Bu rapor AEGON Emekllk ve Hayat A.Ş. Dengel Emekllk Yatırım Fonu nun 01.07.2012-30.09.2012 dönemne

Detaylı

TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi. İletim Sistemi Sistem Kullanım ve Sistem İşletim Tarifelerini Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bildirimi

TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi. İletim Sistemi Sistem Kullanım ve Sistem İşletim Tarifelerini Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bildirimi İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bldrm EK-1 TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama

Detaylı

TÜKETİCİ TATMİNİ VERİLERİNİN ANALİZİ: YAPAY SİNİR AĞLARI ve REGRESYON ANALİZİ KARŞILAŞTIRMASI

TÜKETİCİ TATMİNİ VERİLERİNİN ANALİZİ: YAPAY SİNİR AĞLARI ve REGRESYON ANALİZİ KARŞILAŞTIRMASI 1 TÜKETİCİ TATMİNİ VERİLERİNİN ANALİZİ: YAPAY SİNİR AĞLARI ve REGRESYON ANALİZİ KARŞILAŞTIRMASI Metehan TOLON Nuray GÜNERİ TOSUNOĞLU Özet Tüketc tatmn araştırmaları özelde pazarlama yönetclernn, genelde

Detaylı

Sabit Varyans. Var(u i X i ) = Var(u i ) = E(u i2 ) = s 2

Sabit Varyans. Var(u i X i ) = Var(u i ) = E(u i2 ) = s 2 X Sabt Varyans Y Var(u X ) = Var(u ) = E(u ) = s Eşt Varyans EKKY nn varsayımlarından br anakütle regresyon fonksyonu u lern eşt varyanslı olmasıdır Her hata term varyansı bağımsız değşkenlern verlen değerlerne

Detaylı

Korelasyon analizi. Korelasyon analizinin niteliği. Sınava hazırlanma süresi ile sınavdan alınan başarı arasında ilişki var mıdır?

Korelasyon analizi. Korelasyon analizinin niteliği. Sınava hazırlanma süresi ile sınavdan alınan başarı arasında ilişki var mıdır? Korelasyon analz Korelasyon analz Sınava hazırlanma süres le sınavdan alınan başarı arasında lşk var mıdır? q N sayıda öğrencnn sınava hazırlanma süreler le sınavdan aldıkları puanlar tespt edlr. Reklam

Detaylı

Tokat İlinde Çiftçilerin Organik Domates Üretme İsteği. E. İkikat Tümer 1, B. Miran

Tokat İlinde Çiftçilerin Organik Domates Üretme İsteği. E. İkikat Tümer 1, B. Miran XI. Ulusal Tarım Ekonoms Kongres 3-5 Eylül 2014, Samsun Tokat İlnde Çftçlern Organk Domates Üretme İsteğ E. İkkat Tümer 1, B. Mran 1 Kahramanmaraş Sütçü İmam Ünverstes Zraat Fakültes Tarım Ekonoms Bölümü

Detaylı

BANKALARDA FAĠZ ORANI RĠSKĠ YÖNETĠMĠ VE TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ DENEYĠMĠ

BANKALARDA FAĠZ ORANI RĠSKĠ YÖNETĠMĠ VE TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ DENEYĠMĠ T.C. KADĠR HAS ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FĠNANS VE BANKACILIK ANA BĠLĠM DALI BANKALARDA FAĠZ ORANI RĠSKĠ YÖNETĠMĠ VE TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ DENEYĠMĠ Yüksek Lsans Tez GÖZDE CANDEMĠR DanıĢman:

Detaylı

TEKLİF MEKTUBU SAĞLIK BAKANLIĞI_. '.. m

TEKLİF MEKTUBU SAĞLIK BAKANLIĞI_. '.. m SAĞLIK BAKANLIĞI TC Kayıt No: 133709 TURKIYE KAMU HASTANELERI KURUMU ı TRABZON ILI KAMU HASTANELERI BIRLIGI GENEL SEKRETERLIGI Kanun Eğtm Araştırma Hastanes TEKLİF MEKTUBU Sayı : 23618724 12.10.2015 Konu

Detaylı

Samsun İli Atakum İlçesinde Ekmek Üreten İşletmelerde Teknik Etkinlik. Technical Efficiency of Bakeries in Atakum District, Samsun

Samsun İli Atakum İlçesinde Ekmek Üreten İşletmelerde Teknik Etkinlik. Technical Efficiency of Bakeries in Atakum District, Samsun O. GÜNDÜZ, V. CEYHAN, K. OĞUZASLAN / Çankırı Karatekn Ünverstes SBE Dergs 4(2): 001-010 Çankırı Karatekn Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs 4(2): 001-010 Samsun İl Atakum İlçesnde Ekmek Üreten İşletmelerde

Detaylı

Resmi Gazetenin 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı ile yayınlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi

Resmi Gazetenin 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı ile yayınlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bldrm Resm Gazetenn 29.12.2012 tarh ve 28512 sayılı le yayınlanmıştır. TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket Bu Doküman

Detaylı

Kısa Vadeli Sermaye Girişi Modellemesi: Türkiye Örneği

Kısa Vadeli Sermaye Girişi Modellemesi: Türkiye Örneği Dokuz Eylül Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs, Clt:24, Sayı:1, Yıl:2009, ss.105-122. Kısa Vadel Sermaye Grş Modellemes: Türkye Örneğ Mehmet AKSARAYLI 1 Özhan TUNCAY 2 Alınma Tarh: 04-2008,

Detaylı

YAŞAM ÇÖZÜMLEMESİNDE AYKIRI DEĞERLER OUTLIERS IN SURVIVAL ANALYSIS

YAŞAM ÇÖZÜMLEMESİNDE AYKIRI DEĞERLER OUTLIERS IN SURVIVAL ANALYSIS YAŞAM ÇÖZÜMLEMESİNDE AYKIRI DEĞERLER OUTLIERS IN SURVIVAL ANALYSIS NURAY TUNCER PROF. DR. DURDU KARASOY Tez Danışmanı Hacettepe Ünverstes Lsansüstü Eğtm-Öğretm Yönetmelğnn İstatstk Anablm Dalı İçn Öngördüğü

Detaylı

KALĐTE ARTIŞLARI VE ENFLASYON: TÜRKĐYE ÖRNEĞĐ

KALĐTE ARTIŞLARI VE ENFLASYON: TÜRKĐYE ÖRNEĞĐ Central Bank Revew Vol. 11 (January 2011), pp.1-9 ISSN 1303-0701 prnt / 1305-8800 onlne 2011 Central Bank of the Republc of Turkey http://www.tcmb.gov.tr/research/revew/ KALĐTE ARTIŞLARI VE ENFLASYON:

Detaylı

EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR.

EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR. EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATL RESMİ GAETEDE YAYNLANMŞTR. Bu Doküman Hakkında TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇOKLU İÇ İLİŞKİ VE EKOLOJİK REGRESYON İSTATİSTİK ANABİLİM DALI

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇOKLU İÇ İLİŞKİ VE EKOLOJİK REGRESYON İSTATİSTİK ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Berrn GÜLTAY YÜKSEK LİSANS TEZİ ÇOKLU İÇ İLİŞKİ VE EKOLOJİK REGRESYON İSTATİSTİK ANABİLİM DALI ADANA, 9 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇOKLU

Detaylı

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE TIBBİ GÖRÜNTÜ, ARŞİV VE İLETİŞİM SİSTEMLERİNİN DEVLET HASTANELERİ PERFORMANSINA ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE TIBBİ GÖRÜNTÜ, ARŞİV VE İLETİŞİM SİSTEMLERİNİN DEVLET HASTANELERİ PERFORMANSINA ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Süleyman Demrel Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü DergsYıl: 2013/1, Sayı:17 Journal of Süleyman Demrel Unversty Insttute of Socal ScencesYear: 2013/1, Number:17 VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE TIBBİ GÖRÜNTÜ,

Detaylı

FARKLI VERİ YAPILARINDA KULLANILABİLECEK REGRESYON YÖNTEMLERİ

FARKLI VERİ YAPILARINDA KULLANILABİLECEK REGRESYON YÖNTEMLERİ Anadolu Tarım Blm. Derg., 203,28(3):68-74 Anadolu J Agr Sc, 203,28(3):68-74 do: 0.76/anaas.203.28.3.68 URL: htt://dx.do.org/0.76/anaas.203.28.3.68 Derleme Revew FARKLI VERİ YAPILARINDA KULLANILABİLECEK

Detaylı

Calculating the Index of Refraction of Air

Calculating the Index of Refraction of Air Ankara Unversty Faculty o Engneerng Optcs Lab IV Sprng 2009 Calculatng the Index o Reracton o Ar Lab Group: 1 Teoman Soygül Snan Tarakçı Seval Cbcel Muhammed Karakaya March 3, 2009 Havanın Kırılma Đndsnn

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Gülesen ÜSTÜNDAĞ BAZI PARAMETRİK OLMAYAN İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLERİN İNCELENMESİ İSTATİSTİK ANABİLİM DALI ADANA, 005 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-17 / 20 Aralık 2010 EKONOMİ NOTLARI. Kalite Artışları ve Enflasyon: Türkiye Örneği

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-17 / 20 Aralık 2010 EKONOMİ NOTLARI. Kalite Artışları ve Enflasyon: Türkiye Örneği Türkye Cumhuryet Merkez Bankası Sayı: 2010-17 / 20 Aralık 2010 EKONOMİ NOTLARI Kalte Artışları ve Enflasyon: Türkye Örneğ Yavuz Arslan Evren Certoğlu Abstract: In ths study, average qualty growth and upward

Detaylı

SESSION 1B: Büyüme ve Gelişme 279

SESSION 1B: Büyüme ve Gelişme 279 SESSION 1B: Büyüme ve Gelşme 279 Türkye de Hanehalkı Tüketm Harcamaları: Pseudo Panel Ver le Talep Sstemnn Tahmn The Consumpton Expendture of Households n Turkey: Demand System Estmaton wth Pseudo Panel

Detaylı

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Türkye İnşaat Mühendslğ, XVII. Teknk Kongre, İstanbul, 2004 İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Nur MERZİ 1, Metn NOHUTCU, Evren YILDIZ 1 Orta Doğu Teknk Ünverstes, İnşaat Mühendslğ Bölümü, 06531 Ankara

Detaylı