BİREYSEL GELİŞİM DOSYASINA DAYALI DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMININ YARATICI DÜŞÜNCE GELİŞİMİNE ETKİSİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİREYSEL GELİŞİM DOSYASINA DAYALI DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMININ YARATICI DÜŞÜNCE GELİŞİMİNE ETKİSİ"

Transkript

1 XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6 9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya BİREYSEL GELİŞİM DOSYASINA DAYALI DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMININ YARATICI DÜŞÜNCE GELİŞİMİNE ETKİSİ Yrd. Doç. Dr. Erdoğan TEZCİ F.Ü. Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Ayhan DİKİCİ N.Ü. Eğitim Fakültesi ÖZET Araştırmanın temel amacı, portfolio değerlendirme yaklaşımının lise 1. sınıf öğrencilerinin sözel ve şekilsel yaratıcı düşünme yetenekleri üzerindeki etkisini araştırmaktı. Bu amaçla araştırmada bir deney ve kontrol grubu oluşturulmuştur. Araştırma Balakgazi Lisesinde eğitim öğretim yılı ikinci yarıyılda 4 ay yürütülmüştür. Veriler, 17 deney ve 35 kontrol grubunda olmak üzere toplam 52 öğrenciden toplanmıştır. Deney grubunda bireysel gelişim dosyasına dayalı değerlendirme yaklaşımı kullanılmış, kontrol grubunda ise geleneksel değerlendirme planı uygulanmıştır. Araştırmada öğrenciler hikâye yazma ve resim çizme çalışmaları yapmışlardır. Öğrencilerin yaratıcı düşünme yeteneklerini ölçmek üzere veri toplama aracı olarak Torrance Yaratıcı Düşünme Testi Sözel ve Şekilsel A Formları kullanılmıştır. Araştırma sonuçları; öğrencilerin öntest sözel ve şekilsel yaratıcı düşünme yetenekleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark (p>.05) bulunmazken, sontest sözel ve şekilsel yaratıcı düşünme testinde deney grubu lehine istatistiksel açıdan anlamlı bir fark (p<.05) bulunmuştur. Anahtar Kelimeler: Bireysel gelişim dosyası, Yaratıcılık, Yaratıcı düşünme ABSTRACT THE EFFECT OF PORTFOLIO ASSESSMENT APPROACH ON THE DEVELOPMENT OF CREATIVE THINKING The major goal of the present study was to investigate the portfolio assessment approach on the verbal and figural creativity of the 1 st high school students. To realize that goal an experimental and a control group were used in the study. The study was conducted during 4 months in Balakgazi High Scool in academic years.. The data was gathered 52 high school students, 17 in the experimental groups and 35 in the control groups. Portfolio assessment was used in the experimental group and traditional assessment plan was used in the control group. In both groups students were wanted to engage story writing and drawing. In the study TYDT (Torrance s Creativity Think Test) Verbal and Figural A Form was used to measure verbal and figural creativity of the students. Results indicate that no significant differences (p>.05) were found on both verbal and figural creativity pretest scores of the groups but a significant difference (p<.05) was found in favour of experimental group both verbal and figural creativity in posttest scores of both groups Key Words: Portfolio assessment, Creativity, Creative thinking

2 GİRİŞ Yaratıcılık, uzun yıllardır insanoğlunun ilgisini çekmiş insana özgü önemli yeteneklerden birisidir. Özellikle günümüz dünyasında çeşitli ekonomik ve sosyal problemlerin üstesinden gelme, yaşamdan doyum sağlamada ve hızla değişen ve gün geçtikçe artan enformasyon bağımlılığı karşısında daha da önemli hale gelmiştir. Yaratıcılığın değişen ve gelişen koşullara uyum sağlamanın yanı sıra değişim ve gelişimin başat unsuru konumunda olduğu açıktır. Yaratıcılığın her dönemde önem kazanmasına rağmen bugüne kadar ortak bir tanıma ulaşılamamış ve bütün sınırlarıyla ortaya konulabilmiş değildir. Bunun nedenlerinin başında yaratıcı sürecin karmaşıklığı, durumsal etmenlerle ve kültür gibi faktörler gelmektedir. Torrance (1995: 23) yaratıcılığı; problemlerin veya bilgideki boşlukların hissedilmesi, düşünce veya hipotezlerin oluşturulması, test edilmesi, geliştirilmesi ve verilerin iletilmesi olarak tanımlamaktadır. Yaratıcı düşünme, fikir oluşturma süreci ya da farklı fikir bölümlerini ele almak, yeni yollar, yeni fikirler veya yeni işlemler formüle etmektir (Olson, 2000: 311). Bu, yaratıcı düşünme sürecinin daha soyut olduğunu göstermektedir. Yaratıcı düşünme iki tür düşünme süreciyle uygulanabilir. Bunlardan birincisi, insan düşüncesinin üç yönünü kapsayan bir düşünme sürecidir. Bunlar; problemleri çözmek ya da enformasyon bulmayı gerektiren stratejiler, ihtiyaç duyulan informasyonla ilgili cevaplar bulma ya da problemler çözmede bilgileri kullanmayı gerektiren stratejiler ve yaratıcı kişiliğe yön veren bireysel faktörlerden oluşan tutum ve kişiliğin bir bileşimidir (Feldhusen, 1995; Olson, 2000). İkinci düşünme süreci ise ıraksak ve yakınsak düşünme ile ilgilidir. Iraksak düşünme, bütün olasılıkları içeren seçimlerin bir listesini yapmayı ihtiva eder. Başka bir ifade ile bir probleme yönelik çok yönlü olası çözümler üretme yeteneğidir. Bu düşünme biçimi yaratıcılıkla yakından ilişkilidir (Arık, 1987; Livingstone, Nelson, ve Barr, 1997). Yakınsak düşünme, bir şeyi ya da bir fikri diğerine göre neden seçtiğimizi değerlendirmede kullandığımız bir düşünme biçimidir (Arık, 1987). Bu düşünme biçimi bütün olasılıkları tek bir seçime indirgeyen düşünme biçimidir. Eğitim-öğretim sürecinde kullanılacak stratejiler, öğretim uygulamaları, okul ve sınıf atmosferi (Niu ve Stenberg, 2003), öğretmen-öğrenci ilişkisi, değerlendirme yaklaşımları bu düşünme süreçlerinin gelişimini önemli ölçüde etkilemektedir (Sungur, 1992; Torrance, 1995; Rıza, 1999; Olson, 1999). Iraksak düşünme daha çok yapılandırılmamış problem ya da görevleri ifade içerirken, yakınsak düşünme yapılandırılmış görev ya da problemleri içermektedir. Yapılandırılmamış problemler yaratıcılık testlerinde yoklanan yüksek düzeyde zihinsel problemleri ihtiva etmektedir. Yakınsak ve ıraksak düşünme süreçleri ile De Bono nin (1993) yanal ve olağan düşünce ayrımı arasında bir koşutluk söz konusudur. Her ne kadar yaratıcı düşünce açısından ıraksak düşünme

3 önemliyse de (De Bono, bunu yanal düşünme olarak ifade eder) yakınsak düşünce de gereklidir. Bonk ve Smith (1998: 264), yaratıcı düşünmenin yapılandırılmamış bir problemle karşılaşıldığında ve bu problemin araştırıldığında başlandığını belirtmektedir. Yapılandırılmamış ve yapılandırılmış problem, eğitim süreci açısından da önemli sonuçlar ortaya koymaktadır. Yaratıcı düşüncenin geliştirilmesini sağlayacak eğitim süreci, daha az sınırlayıcı, öğrencinin öğrenmesine vurgu yapan, ölçme ve değerlendirmede yüksek düzey düşünme süreçlerini içeren, yapay olmak yerine gerçek yaşam durumlarına dayalı, tehditkâr olmayan, psikolojik özgürlük ve güvenin (Singer ve Singer, 1998; Sungur, 1992) sağlanmasını gerekli kılmaktadır. Nitekim yaratıcılığı düşünceyi geliştirme yönünde yapılmış çalışmalar; hikâye yazma, resim çizme, yaratıcı eğitim programları, ritmik çalışmalar, şiir yazma, bilimsel aktiviteler ıraksak düşünme süreçlerini içermektedir (Everatt, Steffert, ve Smythe, 1999; Wolfradt, ve Pretz, 2000; Tezci, 1997, 2002; Niu ve Sternberg, 2003). Oysa bugünkü Türk Eğitim Sistemi nde ilköğretimden yüksek öğrenime her düzeyde ölçme ve değerlendirme, genellikle objektif testlerle yapılmakta, ölçme sonuçları genellikle öğrencilerin dersi ya da sınıfı geçip-kalmasına karar vermede kullanılmaktadır. Bu tür bir değerlendirme yaklaşımı ise öğrenciler için bazen tehdit edici bir unsur da olmaktadır (Tezci, 2004). Ancak yaratıcı düşünme, birey için psikolojik güvenin olduğu ortamlarda gelişebilecektir. Objektif testlerle öğrencilerin daha çok bilme ve hatırlama düzeyinde davranışları ölçülmekte çok nadir durumlarda uygulama düzeyine çıkabilmektedir. Objektif ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarında kullanılan sorular kapalı uçlu ve yakınsak düşüncenin gelişimini ölçmekte dolayısıyla yaratıcı düşüncenin gelişimine engel teşkil etmektedir. Eğitim, gerek öğretmen öğrenci ilişkisi (Torrance, 1995) boyutunda, gerekse eğitim ortamı, öğretme-öğrenme etkinlikleri, yöntem ve teknikler, öğretim ve materyalleri ve değerlendirme durumları ile yaratıcı düşüncenin gelişimini destekleyecek nitelik arz etmelidir. Eğitim her durumda öğrencilerin gerek bilişsel gerekse psikomotor alanda üst düzey hedeflerin öğretimine odaklanmalıdır. BİREYSEL GELİŞİM DOSYASI Eğitim ve öğretim süreçlerine yönelik memnuniyetsizlik ve daha iyiyi arama çabaları öğretim metotlarında ve öğrenme çevrelerinde yeni yollar aramaya yöneltmiştir. Gerek öğretim metotlarında gerekse öğrenme çevrelerindeki değişim öğrencilerin değerlendirilmesinde de farklı metotların denenmesini gerekli kılmıştır. Alternatif değerlendirme metotları olarak adlandırılan bu değerlendirme yaklaşımı performans değerlendirme, açık uçlu problemler, sunumlar, görüşmeler ve akran değerlendirmeleri gibi değişik metotları içermektedir. Bu metotlar geleneksel objektif testlerin ihtiva ettiği bir grup cevap içinden doğru cevabı işaretleme yaklaşımından oldukça farklıdır. Alternatif

4 değerlendirme metotları olarak ifade edilen bu değerlendirme yaklaşımları geleneksel değerlendirme yaklaşımları gibi eğitim öğretim sürecinden bağımsız değil sürecin bir parçasıdır. Alternatif değerlendirme metotlarının temel bileşenlerinden biri olan bireysel gelişim dosyası (tümel değerlendirme, dosya değerlendirme ya da portfolyo değerlendirme), öğrencilerin öğrenme süreçlerinin bir kaydıdır. Bu kayıt, öğrencinin nasıl öğrendiği, öğrenme sürecine nasıl yaklaştıkları, nasıl düşündükleri, nasıl analiz, sentez yaptıkları, nasıl işledikleri ve ürettikleri, zihinsel, duygusal ve sosyal olarak nasıl etkileşim içinde olduklarını içerir (Wolf, 1989; Danielson, ve Abrutyn, 1997; Martin-Kniep, 2000). Bir bireysel gelişim dosyasının en önemli özelliği bir kişiyi değerlendirilen yapmaktan çok, o kişiyi hem değerlendiren hem de değerlendirilen yapmasıdır. Bu durumda öğrenci, değerlendirmenin nesnesi olmaktan çok değerlendirilen nesnenin ve değerlendirmenin ortağıdır (Wolf, 1991: 130). Burada öğrenen, içeriğin seçimine ve seçim kriterlerini belirlemeye aktif olarak katılır. Bireysel gelişim dosyasına değerlendirme yaklaşımında öğrenenler kendi öğrenmelerini yansıtma, öğretmenlere ise öğrencilerin gelişimini ve başarısını değerlendirme imkânı sunar. Öğrenciler kendi çalışmalarını test eder ve bunu gelecek amaçlarına yansıtırlar (Barton ve Collins 1993). Bireysel gelişim dosyasının bir diğer olumlu yönü, öğrenci performanslarının değerlendirilmesinde hakkaniyet problemlerine bir açıklık getirmesidir. Değerlendirme, öğrenciler için artık gizli, sır dolu bir yöntem olmayacak, çalışmalarının kalitesini kendileri yargılayacak ve bu doğrultuda standartlar geliştireceklerdir. Değerlendirme kriterlerinin belirlenmesinde hem öğrenenler arasında hem de öğrenen-öğretmen arasında yapılacak müzakere önemli bir yer tutar. Değerlendirme kriterlerinin şekillendirilmesi için öğrencilerin canlı olarak sınıf tartışmalarına imkân verilir. Bu yöntem hem öğrenciler hem de öğretmenler için eğitsel ortam sağlar (Mullin, 1998). Bu ortam, öğrencinin kendi gelişiminden, öğrenmesinden sorumlu olmasını ve gelişiminin farkında olmasını sağlayacaktır. Böylece öğrenenlerin kendi öğrenmelerini değerlendirmelerine imkân sağlanabilecektir. Bu amaçla, mümkün olduğunca bağımsız olarak uygulanabilir ve güvenilir değerlendirme yönergesi (rubric) geliştirmek önemlidir. Bireysel gelişim dosyasına dayalı değerlendirmede öğrenciler ve öğretmenler arasında işbirlikli çalışma ortamı da yaratır. Öğrenciler ve öğretmenler dosyanın yapısını, içeriğini, kriterlerini ve gerekli dokümanları belirlemek için işbirliği yaparlar. Beevevino, Dengel ve Adams (1999; 276), bu süreçteki öğretmenin yükümlülüklerini; aktiviteleri seçme, öğrencileri aktiviteler içine sokma, problem durumları düzenleme, bir katalizör gibi davranma ve öğrencilerin ıraksak çözümlerini üretme olarak belirtmektedir. Öğretmen, otokratik olarak öğrencilerin öğrenmesini düzenlemek yerine öğrencileri kendi kişisel yönelimleri için desteklemeli ve yardımcı olmalıdır. Öğretmenin bu

5 yeni görevi öğrencileri yargılamak yerine cesaretlendirme, fikirleri empoze etmek yerine alternatifleri göstermeye odaklanır. Bu durum, öğrenme çevresine esneklik sağlamaktadır. ARAŞTIRMANIN AMACI: Bu araştırmanın genel amacı; Bireysel gelişim dosyasına dayalı değerlendirme yaklaşımının lise 1. sınıf öğrencilerinin sözel ve şekilsel yaratıcı düşünme yetenekleri üzerindeki etkisini araştırmaktır. Bu genel amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır: 1- Bireysel gelişim dosyasına dayalı değerlendirme yaklaşımının uygulandığı deney grubu ile geleneksel öğretim uygulamasının yapıldığı kontrol grubu arasında TYDT inin şekilsel yaratıcılık testinin akıcılık, esneklik, orijinallik ve zenginleştirme alt boyutlarının puan ortalamaları arasında anlamlı fark var mıdır? 2- Bireysel gelişim dosyasına dayalı değerlendirme yaklaşımının uygulandığı deney grubu ile geleneksel öğretim uygulamasının yapıldığı kontrol grubu arasında TYDT inin sözel yaratıcılık testinin akıcılık, esneklik ve orijinallik alt boyutlarının puan ortalamaları arasında anlamlı fark var mıdır? ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ: Araştırmanın problemlerine cevap bulmak amacıyla araştırma öntest-sontest kontrol gruplu deneme modeline göre desenlenmiştir (Champbell ve Julion, 1966). Deney grubunda bireysel gelişim dosyasına dayalı değerlendirme süreci uygulanmış, kontrol grubunda ise geleneksel yaklaşıma dayalı öğretim süreci ve bu sürecin gerektirdiği değerlendirme yaklaşımının uygulanmıştır. Uygulamalar her iki grupta da sanat eğitimi (resim dersi) kapsamında yürütülmüştür. Her iki grupta da uygulama başlamadan önce TYDT inin şekilsel ve sözel düşünme A formu ön-test olarak verilmiş ve uygulamalar bittikten sonra da aynı testler son-test olarak verilmiştir. Her iki grupta öğretim etkinlikleri araştırmacılar tarafından yürütülmüştür. Çalışma Grubu: Araştırmanın çalışma grubu; Balakgazi Lisesi eğitim-öğretim döneminde Lise 1. sınıfta okuyan 52 öğrenciden oluşmuştur. Bu öğrencilerden kişisel bilgisayara sahip olan ve istediği anda internete girebilen 17 öğrenci deney grubuna seçilmiştir. Aynı yaş düzeyine ve aynı eğitim düzeyine sahip 35 öğrenci de random örneklem ile kontrol grubuna seçilmiştir.

6 Bireysel Gelişim Dosyasına Dayalı Değerlendirme Sürecinin Uygulaması Bireysel gelişim dosyasına dayalı değerlendirme süreci eğitim-öğretim yılının birinci yarıyılı süresince toplam 4 ay uygulanmıştır. Uygulama başlamadan önce Torrance Yaratıcı Düşünme Testi (TYDT) Sözel ve Şekilsel A Formu uygulanmıştır. Bireysel gelişim dosyasına dayalı değerlendirme sürecinin uygulaması sanat eğitimi çalışmaları çerçevesinde resim dersleri kapsamında haftada yaklaşık 2 saat sınıf ortamında bir araya gelinmiş ve uygulama bilgisayar, internet ve elektronik posta yoluyla gerçekleştirilmiştir. Deney grubunda uygulanan program: 1- Bireysel gelişim dosyası amacının belirlenmesi: Öğrencilerle yüz yüze yapılan görüşme ile amaç belirlenmiştir. Bu çerçevede belirlenen amaç resimlere dayalı hikâye yazma ve yazılan hikâyelere dayalı resim yapma olarak belirlenmiştir. 2- Çalışmaların değerlendirileceği ve öğrenciye çalışmalarda rehberlik yapacak değerlendirme kriterleri belirlenmiştir. Bu çerçevede değerlendirme yönergesi (rubrik) geliştirilmiştir. Bu yönerge uzman görüşleri de alınarak literatür taramasıyla geliştirilmiştir. Söz konusu yönergede öğrencilerle nitelikli ve daha az nitelikli çalışmaların neyi içerdiği üzerine tartışılmıştır. Yönerge ile ilgili geçerlilik ve güvenilirlik çalışması tamamlandıktan sonra uygulamanın ikinci haftasında her öğrencinin elektronik posta adresine gönderilerek çalışmalarının nasıl değerlendirileceği açıklığa kavuşturulmuştur. 3- Öğrenci çalışmalarının içeriği: Öğrencilere bu çalışma kapsamında elektronik ortamda bir resim ve bir hikâye hikâye verilerek resme dayalı hikâye ve söz konusu hikâyeye dayalı resim yapmaları istenmiştir. Daha sonra ise kendilerinin internet ya da başka kaynaklardan bulacakları resim ve hikâyelere yönelik çalışmalar yapmaları istenmiştir. Öğrenciler çalışmalarını geleneksel kâğıt, 3 1/2 floppy disket, CD, elektronik posta yoluyla ya da bilgisayar çıktısı olarak depolayıp sunabilecekleri belirtilmiştir. Ancak, süreç odaklı bir bireysel gelişim dosyası uygulandığından taslakların değerlendirilmesinin sağlanması için elektronik posta yoluyla gönderilmesi sağlanmıştır. Böylece öğrenciler her yapmaya başladıkları çalışmanın başlangıç aşamasından son aşamasına kadar çalışmaları hakkında dönüt alam imkânı elde ederek belirlenen kriterler çerçevesinde eksik yönlerini düzeltme imkânı elde etmişlerdir. Öğrenciler kendi aralarında da etkileşime girerek çalışmalarının her aşamasını akranlarıyla değerlendirme yapmaları sağlanmıştır. 4- Her çalışmanın taslağı, düzeltmeler için yapılan müzakere sonucunda çalışmada belirlenen kriterlere göre neleri eksik olduğu, daha sonra bu çalışmada müzakere edilen eksik noktaların gözden geçirilip geçirilmediği, çalışmanın son haliyle ilk sunulduğu taslak halindeki çalışma arasında temel farklılıkların neler olduğu değerlendirmeye katılan üç uzman yardımıyla örgenciye bilgi sunulmuştur. Öğrenciler araştırma çerçevesinde kendilerine sunulan bir resme yazma ve yazılı bir hikâyeyi resimlendirme görevi dışında kendi seçtikleri en iyi çalışmalardan en az birer örneği bireysel gelişim dosyasına koymaları istenmiştir.

7 5- Her öğrenci bireysel gelişim dosyasına dayalı değerlendirme yönergesinin uygulama süreci bittikten sonra öğrenciler sınıf ortamında ön-testte uygulanan Torrance Yaratıcı Düşünme Testi sözel ve şekilsel testleri uygulanmıştır. Geleneksel Öğretim Süreci: Kontrol grubunda eğitim öğretim sürecine başlanmadan önce deney grubunda uygulanan Torrance Yaratıcı Düşünme Testi Sözel ve Şekilsel A Formu ön-test olarak uygulanmıştır. Kontrol grubunda geleneksel öğretim süreci uygulanmıştır. Önce araştırmacılar tarafından konu içeriği anlatılmıştır. Resim yaparken ve hikâye yazarken nelere dikkate edileceği anlatılmıştır. Açıklamalar geleneksel sınıf ortamında yürütülmüştür. 10 hafta devam eden açıklama ve buna yönelik çalışmaların ardından Deney grubuna sunulan hikâyeye dayalı resim yapma ve resme dayalı hikâye yazma için verilen çalışmanın aynısı kontrol grubuna da verilmiştir. Bu görevin ardından kendi belirledikleri bir hikâye ve buna bağlı olarak resim yapma ile bir resme dayalı hikâye yazma çalışması yaptırılmıştır. Öğrenciler bu çalışmaları yaklaşık olarak 6 haftada tamamlamışlardır. Öğrenciler haftada 2 saat bu çalışmalar için resim atölyesinde ders işlenmiştir. Öğrenciler her hafta yarım kalan çalışmasına atölyede devam ederek tamamlamışladır. Eğitim öğretim sürecinin sonunda ön testte uygulanan Torrance Yaratıcı Düşünme Testi Sözel ve Şekilsel A Formu tekrar son-test olarak uygulanmıştır. Verilerin Çözümlenmesi ve Yorumu: Araştırmadan elde edilen yaratıcılık testinin alt boyutlarına ilişkin verilerin çözümlenip yorumlanmasında SPSS for Windows 9.0 paket programı kullanılmış ve grubun ön-test ve son-test puan ortalamaları ve grupların ön-test ve son-test puan ortalamalarının karşılaştırılmasında aritmetik ortalama, standart sapma ve bağımlı ve bağımsız gruplar t testi kullanılarak analiz yapılmıştır. Manidarlı düzeyi.05 olarak kabul edilmiştir. Bulgular ve Yorum Bu bölümde, araştırma sonucunda elde edilen bulgular ilgili araştırma problemleri çerçevesinde ele alınarak yorumlanmıştır. Araştırmanın birinci problemine ilişkin olarak deney ve kontrol grubu öğrencilerin şekilsel yaratıcı düşünme testinin alt boyutlarında anlamlı farklılığın olup olmadığını belirlemek için grupların yaratıcılık testinin şekilsel formundan aldıkları puanlar bağımsız gruplar t testi ile analiz edilmiştir. Deney ve kontrol grubunun ön-test verilerine göre akıcılık boyutunda; [ ( 50) = 1.90 p >.05] esneklik boyutunda [ t ( 50) = 1.58 p >.05], orijinallik boyutunda [ ( 50) =.61p >.05] zenginleştirme boyutunda [ ( 50) =.43p >.05] t, t, t anlamlı fark bulunmamıştır (Ek: Tablo 1). Her iki

8 gruptaki öğrencilerin uygulamaya başlamadan önce benzer yaratıcılık düzeyine sahip oldukları söylenebilir. Bu durum daha sonra yapılacak karşılaştırmaları kolaylaştırmaktadır. Uygulanan yöntemlerin gruplar arasında yaratıcı düşünceye etkisini belirlemek üzere deney ve kontrol grubunun sontest puanları arasında karşılaştırma yapılmıştır. Yapılan bağımsız geruplar t testi analizi sonucunda akıcılık boyutunda [ t ( 50) = 4.02 p <.05], esneklik boyutunda [ t ( 50) = 4.50 p <.05] boyutunda [ t ( 50) = 3.90 p <.05], zenginleştirme boyutunda [ ( 50) = 4.42 p <.05], orijinallik t anlamlı fark bulunmuştur. Bu durumda, bireysel gelişim dosyasına dayalı değerlendirme yaklaşımının geleneksel değerlendirmeye oranla öğrencilerin yaratıcılığını daha fazla geliştirdiği söylenebilir (Ek: Tablo 2). Ancak uygulanan yöntemin grupların yaratıcı düşünce üzerindeki etkisini belirlemek üzere grupların şekilsel yaratıcılık öntest-sontest puanları arasında da karşılaştırma yapılmıştır. Yapılan eşli gruplar t testi analiz sonucunda deney grubunun öntest ve sontest verilerine göre akıcılık boyutunda, [ t ( 16) = 6.26 p <.05], esneklik boyutunda [ ( 16) = 7.72 p <.05] [ t ( 16) = 6.53p <.05], zenginleştirme boyutunda [ ( 16) = 5.69 p <.05] t, orijinallik boyutunda t anlamlı fark bulunmuştur (Ek: Tablo 3). Kontrol grubunun öntest ve sontest verilerine göre akıcılık boyutunda; [ t ( 34) = 8.39 p <.05], esneklik boyutunda [ ( 34) = 8.28 p <.05] [ t ( 34) = 8.95 p <.05], zenginleştirme boyutunda [ ( 34) = 8.90 p <.05] t, orijinallik boyutunda t anlamlı fark bulunmuştur (Ek: Tablo 4). Bu analizler kontrol grubu öğrencilerinin de yaratıcılığının geliştiğini ortaya koymaktadır. Ancak, Tablo 2 incelendiğinde deney grubunun aritmetik ortalamalarının daha yüksek olduğu görülmektedir. Araştırmanın 1. problemi açısından sonuçlar incelendiğinde bireysel gelişim dosyasına dayalı değerlendirme yaklaşımının geleneksel süreçlere oranla şekilsel yaratıcılık üzerinde daha etkili olduğu görülmektedir. Kontrol grubunda da öntest-sontest sonuçları arasında anlamlı bir farklılığın çıkması uygulanan yöntemden ziyade sunulan görevlerle açıklanabilir. Her ne kadar geleneksel süreçler işletilmiş olsa da resim yapma, resme dayalı hikâye yazma, hikayeyi resimlendirme gibi çalışmalar yaratıcı düşünceyi destekler niteliktedir. Araştırmanın ikinci problemine ilişkin olarak deney ve kontrol grubunun öntest sözel yaratıcı düşünme testinden elde ettikleri puanlar bağımsız gruplar t testi ile analiz edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda göre akıcılık boyutunda [ ( 50) = 1.27 p >.05] [ t ( 50) =.98 p >.05], orijinallik boyutunda [ ( 50) =.34 p >.05] t, esneklik boyutunda t anlamlı fark bulunmamıştır (Ek: Tablo 5). Bu sonuç, öğrencilerin sözel yaratıcı puanları arasında uygulama öncesinde anlamlı fark olmadığını göstermekte ve daha sonra yapılanacak karşılaştırmaları kolaylaştırmaktadır. Uygulanan yöntemlerin gruplar arasında sözel yaratıcı düşünceye etkisini belirlemek üzere deney ve kontrol

9 grubunun sontest puanları arasında karşılaştırma yapılmıştır. Yapılan bağımsız geruplar t testi analizi sonucunda akıcılık boyutunda[ t ( 50) = 9.02 p <.05], esneklik boyutunda [ t ( 50) = 7.72 p <.05], orijinallik boyutunda [ ( 50) = 7.49 p <.05] t anlamlı fark bulunmuştur(ek: Tablo 6). Bu durumda, bireysel gelişim dosyasına dayalı değerlendirme yaklaşımının geleneksel değerlendirmeye oranla öğrencilerin sözel yaratıcılığını daha fazla geliştirdiği söylenebilir Ancak uygulanan yöntemin grupların yaratıcı düşünce üzerindeki etkisini belirlemek üzere grupların sözel yaratıcılık öntest-sontest puanları arasında da karşılaştırma yapılmıştır. Yapılan eşli gruplar t testi analiz sonucunda deney grubunun öntest ve sontest verilerine göre akıcılık boyutunda, [ t ( 16) = p <.05], esneklik boyutunda [ t ( 16) = 8.61p <.05] [ ( 16) = 10.73p <.05], orijinallik boyutunda t anlamlı fark bulunmuştur (Ek: Tablo 7). Kontrol grubunun sözel yaratıcılık öntest ve sontest verilerine göre akıcılık boyutunda [ t ( 34) = 9.69 p <.05] [ t ( 34) = 4.73p <.05], orijinallik boyutunda [ ( 34) = 9.58 p <.05], esneklik boyutunda t anlamlı fark bulunmuştur. Sonuçlar kontrol grubu öğrencilerinin sözel yaratıcı puanlarının da istatistiksel açıdan anlamlı oranda artış gösterdiğini göstermektedir Bu araştırmanın verileri, bireysel gelişim dosyasına dayalı değerlendirmenin öğrencilerin şekilsel ve sözel yaratıcılıklarını daha fazla geliştirdiğini ortaya koymaktadır. Öğrenciler süreç içerisinde yüksek düzeyde düşünmeye odaklanırken, deney grubunda uygulanan yaklaşımın yaratıcı düşüncenin gelişimini destekler nitelikte olduğunu göstermektedir. Bu araştırmanın sonuçları Barak ve Doppelt in ((2000) yapmış oldukları bireysel gelişim dosyasına dayalı değerlendirme yaklaşımının yaratıcılık ve yüksek düzey düşünme süreçleri üzerine olan etkisiyle ilgili araştırmanın sonuçlarını desteklemektedir. SONUÇ Bireysel gelişim dosyasına dayalı değerlendirme yaklaşımı; her yaş grubunda ve her sınıf düzeyinde, hem konu alanının öğretiminde hem de öğrenilenlerin değerlendirilmesinde başarı ile uygulanabilecek bir değerlendirme metodudur. Akademik başarı üzerindeki olumlu etkilerinin yanında, yüksek özgüven, empatik yaklaşım, iletişim becerileri, problem çözme, yaratıcı ve eleştirel düşünmenin gelişimine de katkısı büyüktür. Bireysel gelişim dosyasına dayalı değerlendirme metodu çocukların öğrenmeleri yanında onların çeşitli yönlerden gelişimlerini de olumlu yönde etkilemektedir. Bireysel gelişim dosyasına dayalı değerlendirme başarı testlerinden farklı olarak problemleri çözüme kavuşturmak için öğrenciler ile öğretmenin birlikte çalışması esasına dayanır. Bir probleme birlikte çözüm aramak, daha fazla çözüm önerisi üretmek demektir. Birey kendi fikirlerini diğerlerine

10 kabul ettirmeye çalışırken, diğerlerinin fikirlerini de analiz, sentez ve kritik etmeyi öğrenir ki bu da eleştirel düşüncenin gelişimine önemli katkılar sağlamaktadır. KAYNAKLAR Arık, İ. Alev (1987). Yaratıcılık. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı, (790). Barak, M. & Doppelt, Y. (2000). Using Portfolios to Enhance Creative Thinking. Journal of Technology Studies, 26 (2), Barton, J., Collins, A., (1993), Portfolio in Teacher Education. Journal of Teacher Education, 44, Beevevino, M. M., Dengel, J., Adams, K., (1999). Constructivist Theory in the Classroom: Internalizing Concepts Through Inquiry Learning. The Clearing House, 72(5), Bonk, J. C. & Smith, S. (1998). Alternative Instructional Strategies for Creative and Critical Thinking in the Accounting Curriculum. Journal of Accounting Education, 16(2), Campbell, D. T. & Stanley, J. C. (1966). Experimental and Quasi Experimental Design for Research. Chğicago: Rond McMall. Danielson, C. & Abrutyn, L. (1997). An Introduction to Using Portfolios in the Classroom. Alexandria, Virginia. Associations for Supervisions and Curriculum Development. De Bono, E. (1993). Serious Creativity: Using The Power of Lateral Thinking to Create New Ideas. London: Harper Collins. Everatt, J., Steffert, B. & Smythe, I. (1999).An Eye for the Unusual: Creative Thinking in Dyslexics. Dyslexia, (5)1, Feldhusen, J. F. (1995). Creativity: A Knowledge Base, Metacognitive Skills, and Personality Factors. Journal of Creative Behavior, 29(4) Livingstone, L. P., Nelson, D. L. & Barr, S. H. (1997). Person-Environment Fit and Creativity: An Examination of Supply-Value and Demand-Ability Versions of Fit. Journal of Management 23(2), Martin-Kniep, G. O. (2000). Becoming a Better Teacher: Eight Innovations That Work. Alexandria, Virginia. Associations for Supervisions and Curriculum Development. Mullin, J. A., (1998), Portfolios: Purposeful Collections of Student Work. New Directions for Teaching and Learning, 74, Niu, W. & Sternberg, R. J. (2003). Societal and School Influences on Student Creativity:The Case of China. Psychology in the Schools, 40(1), Olson, J. A. (1999). What Academic Librarians Should Know About Creative Thinking. The Journal of Academic Librarianship, 25(5), Olson, J. A. (2000). How to Encourage Students in a Library Instruction Session to Use Critical and Creative-Thinking Skills: A Pilot Study. Research Strategies, 4(16), Rıza, E. T. (1999). Yaratıcılığı Geliştirme Teknikleri. İzmir. Singer, D. & Singer, J. L. (1998). Çocuklarda Yaratıcılığın Geliştirilmesi. (Çeviren: N. Cihanşumul), İstanbul: Gendaş Yayınları, Kaya Matbaacılık. Sungur, Nuray (1992). Yaratıcı Düşünce. İstanbul: Özgür Yay. Tezci, E (1997). Öğrenme Paketleriyle Hazırlanan Çocuk Hikâyelerinin İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Yaratıcılık, Başarı ve Tutumlarına Etkileri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. P.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli. Tezci, E. (2002). Oluşturmacı Öğretim Tasarım Uygulamasının İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Yaratıcılıklarına ve Başarılarına Etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. F.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ. Tezci, E. (2004). Performans Değerlendirme. (Editör: Mehmet Gürol), Öğretimde Planlama Uygulama Değerlendirme. Üniversite Kitabevi, Elazığ, Torrance, E. P.l (1995). Why to Fly? A Philosophy of Creativity. New Jersey: Norwood: Ablex. Wolf, D. (1989). Portfolio assessment: Sampling Pupil Work. Educational Leadership, 45(4), Wolf, K., (1991), The School Teacher s Portfolio: Issue in Design, Implementation, and Evaluation. Phi Delta Kappan, 2, Wolfradt, U. & Pretz, J. E. (2000). Individual Differences in Creativity: Personalty, Story Writing, and Hobbies. European Journal of Personality, 15(4)

11 EKLER Table 1 Deney ve Kontrol Grubunun Şekil Yaratıcılığı Öntest Puanlarına İlişkin Analiz Tablosu Alt bileşenler Gruplar n x sd Leven s Test F Sig. df t p Deney 17 16,76 4,65 Kontrol 35 19,88 5,92,865, ,90,063 Deney 17 13,76 3,71 Kontrol 35 15,94 5,01 1,235, ,58,119 Deney 17 12,58 3,80 Kontrol 35 13,57 5,99 1,785, ,61,540 Zenginleştirme Deney 17 34,11 11,37 Kontrol 35 35,54 10,93,004, ,43,665 Table 2 Deney ve Kontrol Grubunun Şekil Yaratıcılığı Sontest Puanlarına İlişkin Analiz Tablosu Alt bileşenler Gruplar n x sd Leven s Test F Sig. df t p Deney 17 29,94 6,57 Kontrol 35 22,94 5,53,237, ,02*,000 Deney 17 26,88 6,47 Kontrol 35 19,28 5,30,151, ,50*,000 Deney 17 26,23 9,77 Kontrol 35 18,02 5,42,687, ,90*,000 Zenginleştirme Deney 17 59,76 18,44 Kontrol 35 41,97 10,56,013, ,42*,000 *P<.05 Anlamlı Table 3 Deney Grubunun Şekil Yaratıcılığı Öntest ve Sontest Puanlarına İlişkin Analiz Tablosu Alt bileşenler Exp Kolmogorov n x sd Grup z Sig. r df t p Ön-Test 17 16,76 4,65,730,661 Son-Test 17 29,94 6,57,628,825 -, ,26*,000 Ön-Test 17 13,76 3,71,457,985 Son-Test 17 26,88 6,47,641,806, ,72*,000 Ön-Test 17 12,58 3,80,617,841 Son-Test 17 26,23 9,77,632,820, ,53*,000 Zenginleştirme Ön-Test 17 34,11 11,37,594,872 Son-Test 17 59,76 18,44,805,536, ,69*,000 *P<.05 Anlamlı Table 4 Kontrol Grubunun Şekil Yaratıcılığı Öntest ve Sontest Puanlarına İlişkin Analiz Tablosu Alt bileşenler Kontrol Kolmogorov n x sd Grup z Sig. r df t p Ön-Test 35 19,88 5,92,823,508 Son-Test 35 22,94 5,53,621,836, ,39*,000 Ön-Test 35 15,94 5,01,734,655 Son-Test 35 19,28 5,30 1,290,072, ,28*,000 Ön-Test 35 13,57 5,99 1,013,257 Son-Test 35 18,02 5,42 1,285,074, ,95*,000 Zenginleştirme Ön-Test 35 35,54 10,93,895,399 Son-Test 35 41,97 10,56,674,753, ,90*,000 *P<.05 Anlamlı Table 5 Deney ve Kontrol Grubunun Sözel Yaratıcılığı Öntest Puanlarına İlişkin Analiz Tablosu Alt bileşenler Gruplar n x sd Leven s Test F Sig. df t p Deney 17 7,17 1,66 Kontrol 35 6,45 2,01 2,119, ,27,209 Deney 17 17,70 6,40 Kontrol 35 16,14 4,79 1,387,245 50,98,329 Deney 17 7,76 2,25 Kontrol 35 8,02 2,72,322, ,34,731

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ EK-1 Beden eğitimi dersinde öğrencilerin başarıları; sınavlar, varsa projeler, öğrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalardan

Detaylı

PORTFOLYONUN FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDEKİ ÖĞRENCİ BAŞARISI VE KALICILIĞA ETKİSİ

PORTFOLYONUN FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDEKİ ÖĞRENCİ BAŞARISI VE KALICILIĞA ETKİSİ 311 PORTFOLYONUN FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDEKİ ÖĞRENCİ BAŞARISI VE KALICILIĞA ETKİSİ Rahşan BAŞÇİFTÇİ, Selçuklu Necip Fazıl Kısakürek İlköğretim Okulu, Selçuklu/KONYA, rahsan.basciftci@hotmail.com Özet Bu

Detaylı

ELEKTRONİK OYUNLARIN ALGORİTMA GELİŞTİRME KONUSUNDA AKADEMİK BAŞARIYA, KALICILIĞA VE MOTİVASYONA ETKİSİ

ELEKTRONİK OYUNLARIN ALGORİTMA GELİŞTİRME KONUSUNDA AKADEMİK BAŞARIYA, KALICILIĞA VE MOTİVASYONA ETKİSİ 5 th International Computer & Instructional Technologies Symposium, 22-24 September 2011, Fırat University, ELAZIĞ- TURKEY ELEKTRONİK OYUNLARIN ALGORİTMA GELİŞTİRME KONUSUNDA AKADEMİK BAŞARIYA, KALICILIĞA

Detaylı

Öğrencilerin Üst Düzey Zihinsel Becerilerinin Belirlenmesi. Öğrenci Portfolyoları

Öğrencilerin Üst Düzey Zihinsel Becerilerinin Belirlenmesi. Öğrenci Portfolyoları Öğrencilerin Üst Düzey Zihinsel Becerilerinin Belirlenmesi Öğrenci Portfolyoları Doç.Dr. İsmail KARAKAYA Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bil. Böl. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme ABD. 1

Detaylı

ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ. 2. DÜŞÜNME TÜRLERİ VE ÖĞRETİM Yrd. Doç. Dr. Şenay YAPICI

ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ. 2. DÜŞÜNME TÜRLERİ VE ÖĞRETİM Yrd. Doç. Dr. Şenay YAPICI ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ 2. DÜŞÜNME TÜRLERİ VE ÖĞRETİM Yrd. Doç. Bölüm Hedef Düşünme türlerinin özelliklerini analiz edebilme Stajda ve öğretmenlikte düşünmeye dayalı öğretim anlayışını uygulamaya yönelik

Detaylı

1. GİRİŞ Yapısalcı (constructivism) yaklaşım, bilginin öğrenme sürecinde öğrenciler tarafından yeniden yapılandırılmasıdır. Biz bilginin yapısını

1. GİRİŞ Yapısalcı (constructivism) yaklaşım, bilginin öğrenme sürecinde öğrenciler tarafından yeniden yapılandırılmasıdır. Biz bilginin yapısını uygulanmıştır. Ayrıca her iki gruptan 6 şar öğrenci ile görüşme yapılmıştır. Elde edilen veriler istatistiksel yöntemlerle değerlendirilerek deneme ve kontrol grupları arasında anlamlı farklar olup olmadığı

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

Available online at

Available online at Available online at www.sciencedirect.com Procedia - Social and Behavioral Sciences 55 ( 2012 ) 1079 1088 *English Instructor, Abant Izzet Baysal University, Golkoy Campus, 14100, Bolu, Turkey (karakis_o@ibu.edu.tr)

Detaylı

Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri (MMR 501) Ders Detayları

Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri (MMR 501) Ders Detayları Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri (MMR 501) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri MMR 501 Her

Detaylı

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Öğr. Gör. Kenan KARAGÜL, Öğr. Gör. Nigar KARAGÜL, Murat DOĞAN 3 Pamukkale Üniversitesi, Honaz Meslek Yüksek Okulu, Lojistik Programı, kkaragul@pau.edu.tr

Detaylı

Eğitim Fakültesi Dergisi. Endüstri Meslek Lisesi Öğrencilerinin Yetenek İlgi ve Değerleri İle Okudukları Bölümler Arasındaki İlişki

Eğitim Fakültesi Dergisi. Endüstri Meslek Lisesi Öğrencilerinin Yetenek İlgi ve Değerleri İle Okudukları Bölümler Arasındaki İlişki Eğitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane.uludag.edu.tr/univder/uufader.htm Endüstri Meslek Lisesi Öğrencilerinin Yetenek İlgi ve Değerleri İle Okudukları Bölümler Arasındaki İlişki Salih Bağatır *, Reşat

Detaylı

KPSS/1-EB-CÖ/ Bir öğretim programında hedefler ve kazanımlara yer verilmesinin en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir?

KPSS/1-EB-CÖ/ Bir öğretim programında hedefler ve kazanımlara yer verilmesinin en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir? 82. Belgin öğretmen öğrencilerinden, Nasıl bir okul düşlerdiniz? sorusuna karşılık olarak özgün ve yaratıcı fikir, öneri ve değerlendirmeleri açıkça ve akıllarına ilk geldiği şekilde söylemelerini ister.

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ Ayşe SAVRAN 1, Jale ÇAKIROĞLU 2, Özlem ÖZKAN 2 1 Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bil. ABD, DENİZLİ

Detaylı

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ A. DĠL BĠLEġENLERĠ VE DĠL EDĠNĠMĠ BĠLGĠSĠ A1. Ġngilizceyi sözlü ve yazılı iletiģimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaģımlarını ve stratejilerini bilme Bu alan,

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ A. DİL BİLEŞENLERİ VE DİL EDİNİMİ BİLGİSİ A.1. İngilizceyi sözlü ve yazılı iletişimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A.2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaşımlarını ve stratejilerini bilme A.3.

Detaylı

EĞİTSEL BİLGİSAYAR OYUNLARININ AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ: Sosyal Bilgiler Dersi Örneği E. Polat 1, A. Varol 2

EĞİTSEL BİLGİSAYAR OYUNLARININ AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ: Sosyal Bilgiler Dersi Örneği E. Polat 1, A. Varol 2 EĞİTSEL BİLGİSAYAR OYUNLARININ AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ: Sosyal Bilgiler Dersi Örneği E. Polat 1, A. Varol 2 1 MEB, Karakoçan Fatih İlköğretim Okulu, Elazığ/ Türkiye 2 Fırat Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

FEN BİLGİSİ LABORATUARI DERSİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ETKİNLİKLERİN ÖĞRENCİ KAZANIMLARI ÜZERİNE ETKİSİ; ASİT-BAZ KAVRAMLARI VE TİTRASYON KONUSU ÖRNEĞİ

FEN BİLGİSİ LABORATUARI DERSİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ETKİNLİKLERİN ÖĞRENCİ KAZANIMLARI ÜZERİNE ETKİSİ; ASİT-BAZ KAVRAMLARI VE TİTRASYON KONUSU ÖRNEĞİ FEN BİLGİSİ LABORATUARI DERSİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ETKİNLİKLERİN ÖĞRENCİ KAZANIMLARI ÜZERİNE ETKİSİ; ASİT-BAZ KAVRAMLARI VE TİTRASYON KONUSU ÖRNEĞİ G.KIYICI 1, A. YUMUŞAK 1 1 Celal Bayar Üniversitesi

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRKÇE ÖĞRETİMİ Ders No : 0310400164 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Öğretimin Geliştirilmesi

Öğretimin Geliştirilmesi Öğretimin Geliştirilmesi Dr. Nuray SENEMOĞLU (*) İnsanların doğuştan getirdikleri zihinsel güçlerin, öğrenmelerinde önemli bir etkiye sahip olduğu görüşü, eğitimde kendini uzun yıllardan beri hissettirmektedir.

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : SAFİYE ASLAN Doğum Tarihi : 15/05/1979 E-posta : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya

Detaylı

OKUL ÖNCESĠ ÖĞRETMENLĠĞĠ VE FEN BĠLGĠSĠ ÖĞRETMENLĠĞĠ ÖĞRENCĠLERĠNĠN YARATICI DÜġÜNME BECERĠ DÜZEYLERĠNĠN KARġILAġTIRMALI ĠNCELENMESĠ ÖZET

OKUL ÖNCESĠ ÖĞRETMENLĠĞĠ VE FEN BĠLGĠSĠ ÖĞRETMENLĠĞĠ ÖĞRENCĠLERĠNĠN YARATICI DÜġÜNME BECERĠ DÜZEYLERĠNĠN KARġILAġTIRMALI ĠNCELENMESĠ ÖZET Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (İLKE) Güz 2009 Sayı 23 OKUL ÖNCESĠ ÖĞRETMENLĠĞĠ VE FEN BĠLGĠSĠ ÖĞRETMENLĠĞĠ ÖĞRENCĠLERĠNĠN YARATICI DÜġÜNME BECERĠ DÜZEYLERĠNĠN KARġILAġTIRMALI ĠNCELENMESĠ

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

Selda MANT Yrd.Doç.Dr. Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü, seldamant@dumlupinar.edu.tr

Selda MANT Yrd.Doç.Dr. Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü, seldamant@dumlupinar.edu.tr DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ SAYI 40, NİSAN 2014 YAPILANDIRMACI ÖĞRENME YAKLAŞIMI İLE UYGULANAN DESEN DERSİ 1 Yrd.Doç.Dr. Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü,

Detaylı

Müzik Alan Derslerinin Müzik Öğretmeni Adaylarının Yaratıcı Düşünme Becerileri Üzerindeki Etkileri

Müzik Alan Derslerinin Müzik Öğretmeni Adaylarının Yaratıcı Düşünme Becerileri Üzerindeki Etkileri GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 25, Sayı 3 (2005) 325-338 Müzik Alan Derslerinin Müzik Öğretmeni Adaylarının Yaratıcı Düşünme Becerileri Üzerindeki Etkileri The Effects of Main Courses of Music

Detaylı

ADAPAZARI ÖZEL ENKA ORTAOKULU / LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI PORTFOLYO POLİTİKASI

ADAPAZARI ÖZEL ENKA ORTAOKULU / LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI PORTFOLYO POLİTİKASI ADAPAZARI ÖZEL ENKA ORTAOKULU / LİSESİ 2016 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI PORTFOLYO POLİTİKASI Portfolyo, öğrencilerin belirli bir zaman diliminde, belirli bir amaç dahilinde becerilerini, yeteneklerini, zayıf

Detaylı

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME 2 AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME Aktif öğrenme, bireyin öğrenme sürecine aktif olarak katılımını sağlama yaklaşımıdır. Bu yöntemle öğrenciler pasif alıcı konumundan çıkıp yaparak yaşayarak

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Dil Becerilerinin Öğretimi II YDI306 6.Yarıyıl 2+2 3 5. İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar I. İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar II

DERS BİLGİLERİ. Dil Becerilerinin Öğretimi II YDI306 6.Yarıyıl 2+2 3 5. İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar I. İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar II DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Dil Becerilerinin Öğretimi II YDI306 6.Yarıyıl 2+2 3 5 Ön Koşul Dersleri İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar I İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar II

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı E-posta : SAFİYE ASLAN : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya Öğretmenliği/ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

Portfolyo, Portfolyo Değerlendirme Nedir? (öğrenci gelişim dosyaları)

Portfolyo, Portfolyo Değerlendirme Nedir? (öğrenci gelişim dosyaları) Portfolyo, Portfolyo Değerlendirme Nedir? (öğrenci gelişim dosyaları) Öğrencilerin belirli bir zaman diliminde, belirli bir amaç dahilinde becerilerini, yeteneklerini, zayıf ve güçlü yönlerini öğrenme

Detaylı

İnternet Destekli Temel Bilgisayar Bilimleri Dersinde Anket Uygulaması

İnternet Destekli Temel Bilgisayar Bilimleri Dersinde Anket Uygulaması İnternet Destekli Temel Bilgisayar Bilimleri Dersinde Anket Uygulaması Yalçın Ezginci Selçuk Üniversitesi Elk.-Elt.Mühendisliği Konya ANKET Anket, insanlardan fikirleri, duyguları, sağlıkları, planları,

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3

DERS BİLGİLERİ. Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır. Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 17 ISSN:

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 17 ISSN: İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNE DAYALI PROJE DESTEKLİ ETKİNLİKLERİN ÖĞRENCİLERİN FİZİK DERSİNE YÖNELİK ETKİSİ Öğr. Gör. Dr. Canel Eke Akdeniz Üniversitesi ceke@akdeniz.edu.tr Prof. Dr. Selma Moğol Gazi Üniversitesi

Detaylı

Performans Görevi AHMET SALİH ŞİMŞEK

Performans Görevi AHMET SALİH ŞİMŞEK Performans Görevi AHMET SALİH ŞİMŞEK Performans Görevi Nedir? Performans görevi; belirli bir kapsamdaki bilgilerin gerçek yaşamla ilişkili sınırlandırılmış görevler ile yoklanmasıdır. Performans Görevi

Detaylı

Bilgi ve iletişim için: cocukuniversitesi.aydin.edu.tr adresinden Üstün Zekalılar kayıt formunu doldurabilirsiniz.

Bilgi ve iletişim için: cocukuniversitesi.aydin.edu.tr adresinden Üstün Zekalılar kayıt formunu doldurabilirsiniz. Bilgi ve iletişim için: cocukuniversitesi.aydin.edu.tr adresinden Üstün Zekalılar kayıt formunu doldurabilirsiniz. İstanbul Aydın Üniversitesi Çocuk Üniversitesinin amacı Üstün Zekâlı ve Yetenekli Öğrencilerin

Detaylı

Çoklu Zeka Kuramına Dayalı Etkinliklerin Erişi, Tutum ve Öğrenmelerin Kalıcılığına Etkisi

Çoklu Zeka Kuramına Dayalı Etkinliklerin Erişi, Tutum ve Öğrenmelerin Kalıcılığına Etkisi Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 3, Sayı I-II (2008) 75 Çoklu Zeka Kuramına Dayalı Etkinliklerin Erişi, Tutum ve Öğrenmelerin Kalıcılığına Etkisi Özcan Demirel 1, Kenan Demir 2, Canay

Detaylı

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik

Detaylı

İLKÖĞRETIM MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE PROJE TABANLI ÖĞRENME YAKLAŞIMININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ Soner ALADAĞ*

İLKÖĞRETIM MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE PROJE TABANLI ÖĞRENME YAKLAŞIMININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ Soner ALADAĞ* İLKÖĞRETIM MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE PROJE TABANLI ÖĞRENME YAKLAŞIMININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ Soner ALADAĞ* Özet: Bu çalışma, matematik öğretiminde proje tabanlı öğrenme yaklaşımının ilköğretim

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Eğitim Psikolojisi MB 102 2 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

Serap POYRAZ Celal Bayar Ü. Eğitim Fakültesi, İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi Bölümü, Manisa.

Serap POYRAZ Celal Bayar Ü. Eğitim Fakültesi, İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi Bölümü, Manisa. Ekim 2006 Cilt:14 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 497-502 İLKÖĞRETİM FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN KULLANILDIĞI EĞİTİM ORTAMLARINDA BAŞARIYI ÖLÇMEDE ÇOKTAN SEÇMELİ TESTLERİN DİĞER

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

Açık ve Uzaktan Öğretimde Farklılaştırılmış Öğretim. Hasan UÇAR, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Doç. Dr. Alper Tolga KUMTEPE, Anadolu Üniversitesi

Açık ve Uzaktan Öğretimde Farklılaştırılmış Öğretim. Hasan UÇAR, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Doç. Dr. Alper Tolga KUMTEPE, Anadolu Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretimde Farklılaştırılmış Öğretim Hasan UÇAR, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Doç. Dr. Alper Tolga KUMTEPE, Anadolu Üniversitesi Farklılaştırılmış Öğretim Adil bir seçim için herkes

Detaylı

BEZCİ-BİRCAN, FİLİZ EĞİTİM DURUMU:

BEZCİ-BİRCAN, FİLİZ EĞİTİM DURUMU: BEZCİ-BİRCAN, FİLİZ E-mail: filizbezci@gmail.com Tel: 0376 218 95 50-7513 Adres: Uluyazı Kampüsü Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Oda No:227 EĞİTİM DURUMU: 2013 Devam Yüksek Lisans (Tez

Detaylı

FEN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR YAKLAŞIMLARI. Burak Kağan Temiz (burak@gazi.edu.tr)

FEN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR YAKLAŞIMLARI. Burak Kağan Temiz (burak@gazi.edu.tr) FEN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR YAKLAŞIMLARI 1800 lerden günümüze Bilgi Bilginin Elde Ediliş Yöntemleri Demonstrasyon Bireysel Yapılan Deneyler Öğretmen Merkezli Öğrenci Merkezli Doğrulama (ispat) Keşfetme

Detaylı

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ Amaç: Programımız, kalite kültürüne verilen önem bağlamında, öğretim üyelerinin öğrencilerle birebir iletişim kurabilmesini, Bilgi ve İletişim Teknolojilerini yetkin

Detaylı

ONLİNE EĞİTİM ALAN ÖĞRENCİ BAŞARISININ BELİRLENMESİ. Özet

ONLİNE EĞİTİM ALAN ÖĞRENCİ BAŞARISININ BELİRLENMESİ. Özet ONLİNE EĞİTİM ALAN ÖĞRENCİ BAŞARISININ BELİRLENMESİ Özet Öğr.Gör. Mete Okan ERDOĞAN Pamukkale Üniversitesi DTBMYO /Denizli Bu çalışma, Denizli de bulunan öğretmenlere, yapılandırmacılık konusunda uzaktan

Detaylı

Yapılandırmacılık ve Proje Tabanlı Öğrenme S

Yapılandırmacılık ve Proje Tabanlı Öğrenme S Yapılandırmacılık ve Proje Tabanlı Öğrenme S.233-237 Kaynak II; Eğitimde Program Geliştirme Yazar;Ö.DEMİREL Hazırlayan; İrfan ERDİN 2005-2006 Tablo ve Slaytları Düzenleyen; Doç. Dr. Nasip DEMİRKUŞ,M.A.Evren

Detaylı

çocuk ve çocuk resminin gelişim aşamalarını öğrenir.

çocuk ve çocuk resminin gelişim aşamalarını öğrenir. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÇOCUĞUN SANATSAL GELİŞİMİ Ders No : 0310380072 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

Doç.Dr. EYLEM YILDIZ FEYZİOĞLU

Doç.Dr. EYLEM YILDIZ FEYZİOĞLU Doç.Dr. EYLEM YILDIZ FEYZİOĞLU Eğitim Fakültesi Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Eğitim Fakültesi Matematik Ve Fen Bilimleri 1994-1999 Lisans

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI BİLİMSEL HAZIRLIK GÜZ YARIYILI DERSLERİ EGB501 Program Geliştirmeye Giriş

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. İleri Okuma Ve Yazma I YDI Yarıyıl Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır.

DERS BİLGİLERİ. İleri Okuma Ve Yazma I YDI Yarıyıl Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır. DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İleri Okuma Ve Yazma I YDI 107 1.Yarıyıl 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır. Dersin Dili Dersin Seviyesi

Detaylı

Doç.Dr. HİLAL AKTAMIŞ

Doç.Dr. HİLAL AKTAMIŞ Doç.Dr. HİLAL AKTAMIŞ Eğitim Fakültesi Matematik Ve Eğitim Bilgileri 1994-1998 Lisans-Yandal Buca Eğitim Fakültesi Matematik Ve Fen Dokuz Eylül ÜniversitesiBilimleri Eğitimi Bölümü Fizik Öğretmenliği Pr.

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

PROJE TABANLI ÖĞRENMEDE ÇOKLU ZEKÂ YAKLAŞIMININ MATEMATİK ÖĞRENME BAŞARISINA VE MATEMATİĞE KARŞI TUTUMA ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

PROJE TABANLI ÖĞRENMEDE ÇOKLU ZEKÂ YAKLAŞIMININ MATEMATİK ÖĞRENME BAŞARISINA VE MATEMATİĞE KARŞI TUTUMA ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI PROJE TABANLI ÖĞRENMEDE ÇOKLU ZEKÂ YAKLAŞIMININ MATEMATİK ÖĞRENME BAŞARISINA VE MATEMATİĞE KARŞI TUTUMA ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Mesut TABUK1 Ahmet Şükrü ÖZDEMİR2 Özet Matematik, diğer soyut bilimler

Detaylı

Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü

Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü Ek 1 ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU (Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerine İlişkin) Sayın Öğretmenim, Bu form, sizin kişisel ve mesleki yeterlik düzeyinizi kendi bakış açınızla değerlendirmeniz için hazırlanmıştır.

Detaylı

ÖĞRENME PERFORMANSINI YÜKSELTME PROJESİ

ÖĞRENME PERFORMANSINI YÜKSELTME PROJESİ ÖĞRENME PERFORMANSINI YÜKSELTME PROJESİ Çağdaş eğitimin en önemli amaçlarından biri her öğrenciye kendi bireysel özelliklerine göre öğrenme fırsatı sağlamaktır. Bu yolla bireysel farklılıkları olan çocuklar

Detaylı

Web Tabanlı Eğitimin Demokrası Bilincinin Gelişimine Etkisi

Web Tabanlı Eğitimin Demokrası Bilincinin Gelişimine Etkisi Web Tabanlı Eğitimin Demokrası Bilincinin Gelişimine Etkisi Erdoğan TEZCİ, Fırat Üniversitesi, etezci@firat.edu.tr ÖZET Demokrasi ve demokratik değerlerin öğrencilere benimsetilmesi günümüz dünyasında

Detaylı

ELEŞTİRİ YAPMA BECERİLERİNİ GELİŞTİRMEYE İLİŞKİN DENEYSEL BIR ÇALIŞMA

ELEŞTİRİ YAPMA BECERİLERİNİ GELİŞTİRMEYE İLİŞKİN DENEYSEL BIR ÇALIŞMA ELEŞTİRİ YAPMA BECERİLERİNİ GELİŞTİRMEYE İLİŞKİN DENEYSEL BIR ÇALIŞMA AN EXPERIMENTAL STUDY ABOUT DEVELOPING OF CRITICISING ABILITY Yrd.Doç.Dr. Nuriye SEMERCİ* Özet Bu araştırmanın amacı, eleştiri yapma

Detaylı

Muhammet Demirbilek, PhD

Muhammet Demirbilek, PhD Muhammet Demirbilek, PhD İlk olarak 1995 yılında Bernie Dodge ve Tom March tarafından San Diego State Üniversitesi nde Eğitim Teknolojileri Bölümü nde geliştirilmiştir. Bernie DODGE Webquest Öğrencilerin

Detaylı

Performans değerlendirmenin belli aşamaları vardır. Bu aşamalar:

Performans değerlendirmenin belli aşamaları vardır. Bu aşamalar: Performans değerlendirmenin belli aşamaları vardır. Bu aşamalar: 1)Amacın belirlenmesi: Performans değerlendirmede sürecin mi, sonucun mu? yoksa her ikisinin birlikte mi değerlendirileceğine karar verilmelidir.

Detaylı

Amaç: Bu derste öğrencilerin ekonometrik analizlerde kullanılan paket programların tanıtımı amaçlanmaktadır.

Amaç: Bu derste öğrencilerin ekonometrik analizlerde kullanılan paket programların tanıtımı amaçlanmaktadır. BÖLÜM EKONOMETRİ Amaç: Bu derste öğrencilerin ekonometrik analizlerde kullanılan paket programların tanıtımı amaçlanmaktadır. Hedef: Dünya çapında bilgi üreterek, bilim dünyasına katkıda bulunmak. Lokal,

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 1. ETKİNLİĞİN ADI Zihinsel Engellilerin Eğitimi Kursu 4 Mesleki Gelişim Programı 2. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti başarı

Detaylı

HAYAT BİLGİSİ DERS KİTAPLARI

HAYAT BİLGİSİ DERS KİTAPLARI HAYAT BİLGİSİ DERS KİTAPLARI DAVRANIŞÇI YAKLAŞIMIN DERS KİTABI 1. Yazar her şeyi belirleyen otoritedir. 2. Ders kitabı bilgi egemendir. 3. Ezber egemendir. 4. Tekil doğrular vardır. 5. Değer yargıları

Detaylı

YARATICI DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME ve OLUŞTURMACI ÖĞRETİM TASARIMI

YARATICI DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME ve OLUŞTURMACI ÖĞRETİM TASARIMI Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 13, Sayı: 1, Sayfa: 251-260, ELAZIĞ-2003 YARATICI DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME ve OLUŞTURMACI ÖĞRETİM TASARIMI Enhancing

Detaylı

OYUN TEMELLİ BİLİŞSEL GELİŞİM PROGRAMININ 60-72 AYLIK ÇOCUKLARIN BİLİŞSEL GELİŞİMİNE ETKİSİ

OYUN TEMELLİ BİLİŞSEL GELİŞİM PROGRAMININ 60-72 AYLIK ÇOCUKLARIN BİLİŞSEL GELİŞİMİNE ETKİSİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EV YÖNETİMİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ BİLİM DALI OYUN TEMELLİ BİLİŞSEL GELİŞİM PROGRAMININ 60-72 AYLIK ÇOCUKLARIN

Detaylı

Eleştirel Okuma (İngilizce) (KAM 332) Ders Detayları

Eleştirel Okuma (İngilizce) (KAM 332) Ders Detayları Eleştirel Okuma (İngilizce) (KAM 332) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Eleştirel Okuma (İngilizce) KAM 332 Güz 4 0 0 4 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Öğretim Tek. Ve Mat.Tasarımı MB 202 4 2+2 3 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Öğretim Tek. Ve Mat.Tasarımı MB 202 4 2+2 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Öğretim Tek. Ve Mat.Tasarımı MB 202 4 2+2 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze

Detaylı

Educational On-line Programmes for Teachers and Students

Educational On-line Programmes for Teachers and Students Educational On-line Programmes for Teachers and Students Hamit İVGİN - İstanbul Provincial Directorate of National Education ICT Coordinator & Fatih Project Coordinator in İstanbul Kasım 2014 - İSTANBUL

Detaylı

First Step Serisi Step Series Star Series Story Time For Kids Vocabulary Exercises Resimli Sözlüklü Defter

First Step Serisi Step Series Star Series Story Time For Kids Vocabulary Exercises Resimli Sözlüklü Defter İLKOKUL YAYINLARI First Step Serisi Step Series Star Series Story Time For Kids Vocabulary Exercises Resimli Sözlüklü Defter 2 7 8 10 11 11 First Step Series İlkokul İngilizce Hello! Blue FIRST STEP 1

Detaylı

Temel Fransızca becerisi kazandırmak. Temel Fransızca konuları

Temel Fransızca becerisi kazandırmak. Temel Fransızca konuları DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Fransızca I BİS 311 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Fransızca Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Türkçe 1: Yazılı Anlatım TRD 101 1 2+0 2 2

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Türkçe 1: Yazılı Anlatım TRD 101 1 2+0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Türkçe 1: Yazılı Anlatım TRD 101 1 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Sınıf Yönetimi MB 301 5 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek

Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek Wilson Learning in yaptığı araştırma, Evet e Doğru Müzakere eğitiminin satış performansı üzerindeki etkisini değerlendirmek üzere geliştirilmiştir.

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bitirme Çalışması 2 YDA

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bitirme Çalışması 2 YDA DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Bitirme Çalışması 2 YDA 410 8 2+2 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Almanca Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersinin WebQuest Yöntemi ile Yürütülmesinin Akademik Başarıya Etkisi. Handan ÜSTÜN GÜL Esra ERGÜL SÖNMEZ

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersinin WebQuest Yöntemi ile Yürütülmesinin Akademik Başarıya Etkisi. Handan ÜSTÜN GÜL Esra ERGÜL SÖNMEZ Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersinin WebQuest Yöntemi ile Yürütülmesinin Akademik Başarıya Etkisi Handan ÜSTÜN GÜL Esra ERGÜL SÖNMEZ WebQuest WebQuest yöntemi 1995 yılında Bernie Dodge ve Tom March

Detaylı

Fen ve Teknoloji Dersinde Kullanılan Farklı Deney Tekniklerinin Öğrencilerin Öğrenme Yaklaşımlarına Etkileri

Fen ve Teknoloji Dersinde Kullanılan Farklı Deney Tekniklerinin Öğrencilerin Öğrenme Yaklaşımlarına Etkileri 1019 Fen ve Teknoloji Dersinde Kullanılan Farklı Deney Tekniklerinin Öğrencilerin Öğrenme Yaklaşımlarına Etkileri Arş. Gör. Dr. Bülent AYDOĞDU, Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü,

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Gülay EKİCİ Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, ANKARA Özet Bu

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1.Sonuçlar Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğrencilere

Detaylı

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN Yakın Geçmiş... 1990 Eğitimi Geliştirme Projesi Dünya Bankası nın desteği - ÖME 1997 8 Yıllık Kesintisiz Eğitim 2000 Temel Eğitime

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bitirme Çalışması 1 YDA

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bitirme Çalışması 1 YDA DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Bitirme Çalışması 1 YDA 409 7 2+2 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Almanca Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN Öğrenim Durumu Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora- 2005-2011 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve

Detaylı

CV AKADEMİK PERSONEL FOTOĞRAF: 1. ADI: Enis 2. SOYADI: Sayman 3. DOĞUM YERİ: Türkiye 4. DOĞUM TARİHİ(GG.AA.YYYY): 29.12.1961 5. İLETİŞİM BİLGİLERİ:

CV AKADEMİK PERSONEL FOTOĞRAF: 1. ADI: Enis 2. SOYADI: Sayman 3. DOĞUM YERİ: Türkiye 4. DOĞUM TARİHİ(GG.AA.YYYY): 29.12.1961 5. İLETİŞİM BİLGİLERİ: FOTOĞRAF: 1. ADI: Enis 2. SOYADI: Sayman 3. DOĞUM YERİ: Türkiye 4. DOĞUM TARİHİ(GG.AA.YYYY): 29.12.1961 5. İLETİŞİM BİLGİLERİ: 5.1. BÖLÜM: Hazırlık Okulu 5.2. TELEFON NUMARASI: +90 (392) 2236464 / 389

Detaylı

KĠMYA DERSĠ ÖĞRETĠM PROGRAMI KAZANIMLARININ FEN OKUR YAZARLIĞI AÇISINDAN ANALĠZĠ

KĠMYA DERSĠ ÖĞRETĠM PROGRAMI KAZANIMLARININ FEN OKUR YAZARLIĞI AÇISINDAN ANALĠZĠ KĠMYA DERSĠ ÖĞRETĠM PROGRAMI KAZANIMLARININ FEN OKUR YAZARLIĞI AÇISINDAN ANALĠZĠ Arş.Gör. Duygu BĠLEN KAYA Arş.Gör. Meral ÖNER SÜNKÜR Yrd.Doç.Dr. Murat SÜNKÜR Scientific Literacy: Fen Okur-Yazarlığı Bilim

Detaylı

MATEMATİK DERSİNDE İNTERAKTİF TAHTA KULLANARAK YAPILAN DENKLEM ÇÖZÜMÜNÜN ÖĞRENME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

MATEMATİK DERSİNDE İNTERAKTİF TAHTA KULLANARAK YAPILAN DENKLEM ÇÖZÜMÜNÜN ÖĞRENME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 9th International Educational Technology Conference (IETC2009), Ankara, Turkey MATEMATİK DERSİNDE İNTERAKTİF TAHTA KULLANARAK YAPILAN DENKLEM ÇÖZÜMÜNÜN ÖĞRENME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ THE EFFECT OF USING AN

Detaylı

UYGULAMA ÖĞRETMENİ DOSYASI

UYGULAMA ÖĞRETMENİ DOSYASI UYGULAMA ÖĞRETMENİ DOSYASI Sayın Uygulama Öğretmeni; 1. Bu dosyada örneği sunulan ve öğretmen adayı tarafından temin edilecek olan ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ ETKİNLİK PLANI nı (Ek 1) haftalık olarak

Detaylı

ORTAOKUL SINAVLARINDA SON DURUM

ORTAOKUL SINAVLARINDA SON DURUM ORTAOKUL SINAVLARINDA SON DURUM TEOG GİTTİ YENİ SİSTEM GELDİ!! TEOG yerine gelecek SBS benzeri yeni modelin ayrıntıları şekillendi. 5, 6 ve 7 nci sınıfta yazılılar yapılacak. Buna göre, sorular bakanlıkça

Detaylı

OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ

OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ Marmara Evleri Anaokulunda Rehberlik Hizmetleri (3 6 yaş) Okulumuzdaki tüm öğrencilerin her yönüyle sağlıklı gelişmeleri, okul ortamına uyum sağlamaları ve kapasitelerini

Detaylı

VERİ TOPLMA ARAÇLARI

VERİ TOPLMA ARAÇLARI VERİ TOPLMA ARAÇLARI GÖZLEM GÖRÜŞME ANKET ANKET Anket, insanların yaşam koşullarını, davranışlarını, inançlarını veya tutumlarını betimlemeye yönelik bir dizi sorudan oluşan bir araştırma materyalidir.

Detaylı

Drama Yönteminin İlköğretim 4.Sınıf Matematik Dersinde Öğrenmenin Kalıcılığına Etkisi

Drama Yönteminin İlköğretim 4.Sınıf Matematik Dersinde Öğrenmenin Kalıcılığına Etkisi Drama Yönteminin İlköğretim 4.Sınıf Matematik Dersinde Öğrenmenin Kalıcılığına Etkisi Nilgün BAKKALOĞLU Gazeteci Hasan Tahsin İÖO K.Kayaş Mah. 105. Sok. No:17 Mamak Ankara n.bakkaloglu@hacettepe.edu.tr

Detaylı

ORTAÖĞRETİM FİZİK DERSLERİNDE DENEYLERİN ÖĞRENME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

ORTAÖĞRETİM FİZİK DERSLERİNDE DENEYLERİN ÖĞRENME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ ORTAÖĞRETİM FİZİK DERSLERİNDE DENEYLERİN ÖĞRENME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ İlknur GÜVEN, Ayla GÜRDAL Marmara Üniversitesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bilgisi Öğretmenliği A.B.D., İSTANBUL ÖZET: Bu araştırmada ortaöğretim

Detaylı

ELEġTĠREL VE YARATICI DÜġÜNME TEMELLĠ FEN VE TEKNOLOJĠ LABORATUARI UYGULAMALARININ PROBLEM ÇÖZME VE YARATICILIK ÜZERĠNE ETKĠSĠ

ELEġTĠREL VE YARATICI DÜġÜNME TEMELLĠ FEN VE TEKNOLOJĠ LABORATUARI UYGULAMALARININ PROBLEM ÇÖZME VE YARATICILIK ÜZERĠNE ETKĠSĠ ELEġTĠREL VE YARATICI DÜġÜNME TEMELLĠ FEN VE TEKNOLOJĠ LABORATUARI UYGULAMALARININ PROBLEM ÇÖZME VE YARATICILIK ÜZERĠNE ETKĠSĠ Canay ALTINDAĞ 1 Çağlar GÖKSEL 1 Özlem KORAY 2 Abdullah KORAY 3 1. AraĢ.Gör.

Detaylı

BÖLÜM 2 ÖĞRENME KURAMLARI VE e lif b YENİ PROGRAM e n g ü

BÖLÜM 2 ÖĞRENME KURAMLARI VE e lif b YENİ PROGRAM e n g ü BÖLÜM 2 ÖĞRENME KURAMLARI VE YENİ PROGRAM Öğrenme kuramları öğrenmeyi açıklamaktadır. Öğrenmenin nasıl gerçekleştiği ve en iyi öğrenmenin nasıl olabileceği vb. ile ilgili temel ilkeler ve süreçler bir

Detaylı

FEN ve TEKNOLOJİ ÖĞRETİMİNDE. Neden işbirliği? Neden birbirimize yardım ederiz? İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME

FEN ve TEKNOLOJİ ÖĞRETİMİNDE. Neden işbirliği? Neden birbirimize yardım ederiz? İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME FEN ve TEKNOLOJİ ÖĞRETİMİNDE Temel amaç, öğrencilerin ortak bir amaç doğrultusunda küçük gruplar halinde, birbirinin öğrenmelerine yardım ederek çalışma yapmalarıdır. Heterojen (farklı özelliklerde) bir

Detaylı

İÇİNDEKİLER REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMADA ÖLÇME ARAÇLARININ KULLANIM

İÇİNDEKİLER REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMADA ÖLÇME ARAÇLARININ KULLANIM REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMADA ÖLÇME ARAÇLARININ KULLANIM REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMADA ÖLÇME ARAÇLARININ KULLANIMI... 3 Ölçme Araçlarının Kullanılmasında Gözetilecek Hususlar... 4 KARAR STRATEJİLERİ

Detaylı

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir?

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim (OTMG), okul içinde ve dışında öğretmenlerin mesleki bilgi, beceri, değer ve tutumlarının gelişimini destekleyen, etkili öğrenme ve öğretme

Detaylı