BİREYSEL GELİŞİM DOSYASINA DAYALI DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMININ YARATICI DÜŞÜNCE GELİŞİMİNE ETKİSİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİREYSEL GELİŞİM DOSYASINA DAYALI DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMININ YARATICI DÜŞÜNCE GELİŞİMİNE ETKİSİ"

Transkript

1 XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6 9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya BİREYSEL GELİŞİM DOSYASINA DAYALI DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMININ YARATICI DÜŞÜNCE GELİŞİMİNE ETKİSİ Yrd. Doç. Dr. Erdoğan TEZCİ F.Ü. Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Ayhan DİKİCİ N.Ü. Eğitim Fakültesi ÖZET Araştırmanın temel amacı, portfolio değerlendirme yaklaşımının lise 1. sınıf öğrencilerinin sözel ve şekilsel yaratıcı düşünme yetenekleri üzerindeki etkisini araştırmaktı. Bu amaçla araştırmada bir deney ve kontrol grubu oluşturulmuştur. Araştırma Balakgazi Lisesinde eğitim öğretim yılı ikinci yarıyılda 4 ay yürütülmüştür. Veriler, 17 deney ve 35 kontrol grubunda olmak üzere toplam 52 öğrenciden toplanmıştır. Deney grubunda bireysel gelişim dosyasına dayalı değerlendirme yaklaşımı kullanılmış, kontrol grubunda ise geleneksel değerlendirme planı uygulanmıştır. Araştırmada öğrenciler hikâye yazma ve resim çizme çalışmaları yapmışlardır. Öğrencilerin yaratıcı düşünme yeteneklerini ölçmek üzere veri toplama aracı olarak Torrance Yaratıcı Düşünme Testi Sözel ve Şekilsel A Formları kullanılmıştır. Araştırma sonuçları; öğrencilerin öntest sözel ve şekilsel yaratıcı düşünme yetenekleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark (p>.05) bulunmazken, sontest sözel ve şekilsel yaratıcı düşünme testinde deney grubu lehine istatistiksel açıdan anlamlı bir fark (p<.05) bulunmuştur. Anahtar Kelimeler: Bireysel gelişim dosyası, Yaratıcılık, Yaratıcı düşünme ABSTRACT THE EFFECT OF PORTFOLIO ASSESSMENT APPROACH ON THE DEVELOPMENT OF CREATIVE THINKING The major goal of the present study was to investigate the portfolio assessment approach on the verbal and figural creativity of the 1 st high school students. To realize that goal an experimental and a control group were used in the study. The study was conducted during 4 months in Balakgazi High Scool in academic years.. The data was gathered 52 high school students, 17 in the experimental groups and 35 in the control groups. Portfolio assessment was used in the experimental group and traditional assessment plan was used in the control group. In both groups students were wanted to engage story writing and drawing. In the study TYDT (Torrance s Creativity Think Test) Verbal and Figural A Form was used to measure verbal and figural creativity of the students. Results indicate that no significant differences (p>.05) were found on both verbal and figural creativity pretest scores of the groups but a significant difference (p<.05) was found in favour of experimental group both verbal and figural creativity in posttest scores of both groups Key Words: Portfolio assessment, Creativity, Creative thinking

2 GİRİŞ Yaratıcılık, uzun yıllardır insanoğlunun ilgisini çekmiş insana özgü önemli yeteneklerden birisidir. Özellikle günümüz dünyasında çeşitli ekonomik ve sosyal problemlerin üstesinden gelme, yaşamdan doyum sağlamada ve hızla değişen ve gün geçtikçe artan enformasyon bağımlılığı karşısında daha da önemli hale gelmiştir. Yaratıcılığın değişen ve gelişen koşullara uyum sağlamanın yanı sıra değişim ve gelişimin başat unsuru konumunda olduğu açıktır. Yaratıcılığın her dönemde önem kazanmasına rağmen bugüne kadar ortak bir tanıma ulaşılamamış ve bütün sınırlarıyla ortaya konulabilmiş değildir. Bunun nedenlerinin başında yaratıcı sürecin karmaşıklığı, durumsal etmenlerle ve kültür gibi faktörler gelmektedir. Torrance (1995: 23) yaratıcılığı; problemlerin veya bilgideki boşlukların hissedilmesi, düşünce veya hipotezlerin oluşturulması, test edilmesi, geliştirilmesi ve verilerin iletilmesi olarak tanımlamaktadır. Yaratıcı düşünme, fikir oluşturma süreci ya da farklı fikir bölümlerini ele almak, yeni yollar, yeni fikirler veya yeni işlemler formüle etmektir (Olson, 2000: 311). Bu, yaratıcı düşünme sürecinin daha soyut olduğunu göstermektedir. Yaratıcı düşünme iki tür düşünme süreciyle uygulanabilir. Bunlardan birincisi, insan düşüncesinin üç yönünü kapsayan bir düşünme sürecidir. Bunlar; problemleri çözmek ya da enformasyon bulmayı gerektiren stratejiler, ihtiyaç duyulan informasyonla ilgili cevaplar bulma ya da problemler çözmede bilgileri kullanmayı gerektiren stratejiler ve yaratıcı kişiliğe yön veren bireysel faktörlerden oluşan tutum ve kişiliğin bir bileşimidir (Feldhusen, 1995; Olson, 2000). İkinci düşünme süreci ise ıraksak ve yakınsak düşünme ile ilgilidir. Iraksak düşünme, bütün olasılıkları içeren seçimlerin bir listesini yapmayı ihtiva eder. Başka bir ifade ile bir probleme yönelik çok yönlü olası çözümler üretme yeteneğidir. Bu düşünme biçimi yaratıcılıkla yakından ilişkilidir (Arık, 1987; Livingstone, Nelson, ve Barr, 1997). Yakınsak düşünme, bir şeyi ya da bir fikri diğerine göre neden seçtiğimizi değerlendirmede kullandığımız bir düşünme biçimidir (Arık, 1987). Bu düşünme biçimi bütün olasılıkları tek bir seçime indirgeyen düşünme biçimidir. Eğitim-öğretim sürecinde kullanılacak stratejiler, öğretim uygulamaları, okul ve sınıf atmosferi (Niu ve Stenberg, 2003), öğretmen-öğrenci ilişkisi, değerlendirme yaklaşımları bu düşünme süreçlerinin gelişimini önemli ölçüde etkilemektedir (Sungur, 1992; Torrance, 1995; Rıza, 1999; Olson, 1999). Iraksak düşünme daha çok yapılandırılmamış problem ya da görevleri ifade içerirken, yakınsak düşünme yapılandırılmış görev ya da problemleri içermektedir. Yapılandırılmamış problemler yaratıcılık testlerinde yoklanan yüksek düzeyde zihinsel problemleri ihtiva etmektedir. Yakınsak ve ıraksak düşünme süreçleri ile De Bono nin (1993) yanal ve olağan düşünce ayrımı arasında bir koşutluk söz konusudur. Her ne kadar yaratıcı düşünce açısından ıraksak düşünme

3 önemliyse de (De Bono, bunu yanal düşünme olarak ifade eder) yakınsak düşünce de gereklidir. Bonk ve Smith (1998: 264), yaratıcı düşünmenin yapılandırılmamış bir problemle karşılaşıldığında ve bu problemin araştırıldığında başlandığını belirtmektedir. Yapılandırılmamış ve yapılandırılmış problem, eğitim süreci açısından da önemli sonuçlar ortaya koymaktadır. Yaratıcı düşüncenin geliştirilmesini sağlayacak eğitim süreci, daha az sınırlayıcı, öğrencinin öğrenmesine vurgu yapan, ölçme ve değerlendirmede yüksek düzey düşünme süreçlerini içeren, yapay olmak yerine gerçek yaşam durumlarına dayalı, tehditkâr olmayan, psikolojik özgürlük ve güvenin (Singer ve Singer, 1998; Sungur, 1992) sağlanmasını gerekli kılmaktadır. Nitekim yaratıcılığı düşünceyi geliştirme yönünde yapılmış çalışmalar; hikâye yazma, resim çizme, yaratıcı eğitim programları, ritmik çalışmalar, şiir yazma, bilimsel aktiviteler ıraksak düşünme süreçlerini içermektedir (Everatt, Steffert, ve Smythe, 1999; Wolfradt, ve Pretz, 2000; Tezci, 1997, 2002; Niu ve Sternberg, 2003). Oysa bugünkü Türk Eğitim Sistemi nde ilköğretimden yüksek öğrenime her düzeyde ölçme ve değerlendirme, genellikle objektif testlerle yapılmakta, ölçme sonuçları genellikle öğrencilerin dersi ya da sınıfı geçip-kalmasına karar vermede kullanılmaktadır. Bu tür bir değerlendirme yaklaşımı ise öğrenciler için bazen tehdit edici bir unsur da olmaktadır (Tezci, 2004). Ancak yaratıcı düşünme, birey için psikolojik güvenin olduğu ortamlarda gelişebilecektir. Objektif testlerle öğrencilerin daha çok bilme ve hatırlama düzeyinde davranışları ölçülmekte çok nadir durumlarda uygulama düzeyine çıkabilmektedir. Objektif ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarında kullanılan sorular kapalı uçlu ve yakınsak düşüncenin gelişimini ölçmekte dolayısıyla yaratıcı düşüncenin gelişimine engel teşkil etmektedir. Eğitim, gerek öğretmen öğrenci ilişkisi (Torrance, 1995) boyutunda, gerekse eğitim ortamı, öğretme-öğrenme etkinlikleri, yöntem ve teknikler, öğretim ve materyalleri ve değerlendirme durumları ile yaratıcı düşüncenin gelişimini destekleyecek nitelik arz etmelidir. Eğitim her durumda öğrencilerin gerek bilişsel gerekse psikomotor alanda üst düzey hedeflerin öğretimine odaklanmalıdır. BİREYSEL GELİŞİM DOSYASI Eğitim ve öğretim süreçlerine yönelik memnuniyetsizlik ve daha iyiyi arama çabaları öğretim metotlarında ve öğrenme çevrelerinde yeni yollar aramaya yöneltmiştir. Gerek öğretim metotlarında gerekse öğrenme çevrelerindeki değişim öğrencilerin değerlendirilmesinde de farklı metotların denenmesini gerekli kılmıştır. Alternatif değerlendirme metotları olarak adlandırılan bu değerlendirme yaklaşımı performans değerlendirme, açık uçlu problemler, sunumlar, görüşmeler ve akran değerlendirmeleri gibi değişik metotları içermektedir. Bu metotlar geleneksel objektif testlerin ihtiva ettiği bir grup cevap içinden doğru cevabı işaretleme yaklaşımından oldukça farklıdır. Alternatif

4 değerlendirme metotları olarak ifade edilen bu değerlendirme yaklaşımları geleneksel değerlendirme yaklaşımları gibi eğitim öğretim sürecinden bağımsız değil sürecin bir parçasıdır. Alternatif değerlendirme metotlarının temel bileşenlerinden biri olan bireysel gelişim dosyası (tümel değerlendirme, dosya değerlendirme ya da portfolyo değerlendirme), öğrencilerin öğrenme süreçlerinin bir kaydıdır. Bu kayıt, öğrencinin nasıl öğrendiği, öğrenme sürecine nasıl yaklaştıkları, nasıl düşündükleri, nasıl analiz, sentez yaptıkları, nasıl işledikleri ve ürettikleri, zihinsel, duygusal ve sosyal olarak nasıl etkileşim içinde olduklarını içerir (Wolf, 1989; Danielson, ve Abrutyn, 1997; Martin-Kniep, 2000). Bir bireysel gelişim dosyasının en önemli özelliği bir kişiyi değerlendirilen yapmaktan çok, o kişiyi hem değerlendiren hem de değerlendirilen yapmasıdır. Bu durumda öğrenci, değerlendirmenin nesnesi olmaktan çok değerlendirilen nesnenin ve değerlendirmenin ortağıdır (Wolf, 1991: 130). Burada öğrenen, içeriğin seçimine ve seçim kriterlerini belirlemeye aktif olarak katılır. Bireysel gelişim dosyasına değerlendirme yaklaşımında öğrenenler kendi öğrenmelerini yansıtma, öğretmenlere ise öğrencilerin gelişimini ve başarısını değerlendirme imkânı sunar. Öğrenciler kendi çalışmalarını test eder ve bunu gelecek amaçlarına yansıtırlar (Barton ve Collins 1993). Bireysel gelişim dosyasının bir diğer olumlu yönü, öğrenci performanslarının değerlendirilmesinde hakkaniyet problemlerine bir açıklık getirmesidir. Değerlendirme, öğrenciler için artık gizli, sır dolu bir yöntem olmayacak, çalışmalarının kalitesini kendileri yargılayacak ve bu doğrultuda standartlar geliştireceklerdir. Değerlendirme kriterlerinin belirlenmesinde hem öğrenenler arasında hem de öğrenen-öğretmen arasında yapılacak müzakere önemli bir yer tutar. Değerlendirme kriterlerinin şekillendirilmesi için öğrencilerin canlı olarak sınıf tartışmalarına imkân verilir. Bu yöntem hem öğrenciler hem de öğretmenler için eğitsel ortam sağlar (Mullin, 1998). Bu ortam, öğrencinin kendi gelişiminden, öğrenmesinden sorumlu olmasını ve gelişiminin farkında olmasını sağlayacaktır. Böylece öğrenenlerin kendi öğrenmelerini değerlendirmelerine imkân sağlanabilecektir. Bu amaçla, mümkün olduğunca bağımsız olarak uygulanabilir ve güvenilir değerlendirme yönergesi (rubric) geliştirmek önemlidir. Bireysel gelişim dosyasına dayalı değerlendirmede öğrenciler ve öğretmenler arasında işbirlikli çalışma ortamı da yaratır. Öğrenciler ve öğretmenler dosyanın yapısını, içeriğini, kriterlerini ve gerekli dokümanları belirlemek için işbirliği yaparlar. Beevevino, Dengel ve Adams (1999; 276), bu süreçteki öğretmenin yükümlülüklerini; aktiviteleri seçme, öğrencileri aktiviteler içine sokma, problem durumları düzenleme, bir katalizör gibi davranma ve öğrencilerin ıraksak çözümlerini üretme olarak belirtmektedir. Öğretmen, otokratik olarak öğrencilerin öğrenmesini düzenlemek yerine öğrencileri kendi kişisel yönelimleri için desteklemeli ve yardımcı olmalıdır. Öğretmenin bu

5 yeni görevi öğrencileri yargılamak yerine cesaretlendirme, fikirleri empoze etmek yerine alternatifleri göstermeye odaklanır. Bu durum, öğrenme çevresine esneklik sağlamaktadır. ARAŞTIRMANIN AMACI: Bu araştırmanın genel amacı; Bireysel gelişim dosyasına dayalı değerlendirme yaklaşımının lise 1. sınıf öğrencilerinin sözel ve şekilsel yaratıcı düşünme yetenekleri üzerindeki etkisini araştırmaktır. Bu genel amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır: 1- Bireysel gelişim dosyasına dayalı değerlendirme yaklaşımının uygulandığı deney grubu ile geleneksel öğretim uygulamasının yapıldığı kontrol grubu arasında TYDT inin şekilsel yaratıcılık testinin akıcılık, esneklik, orijinallik ve zenginleştirme alt boyutlarının puan ortalamaları arasında anlamlı fark var mıdır? 2- Bireysel gelişim dosyasına dayalı değerlendirme yaklaşımının uygulandığı deney grubu ile geleneksel öğretim uygulamasının yapıldığı kontrol grubu arasında TYDT inin sözel yaratıcılık testinin akıcılık, esneklik ve orijinallik alt boyutlarının puan ortalamaları arasında anlamlı fark var mıdır? ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ: Araştırmanın problemlerine cevap bulmak amacıyla araştırma öntest-sontest kontrol gruplu deneme modeline göre desenlenmiştir (Champbell ve Julion, 1966). Deney grubunda bireysel gelişim dosyasına dayalı değerlendirme süreci uygulanmış, kontrol grubunda ise geleneksel yaklaşıma dayalı öğretim süreci ve bu sürecin gerektirdiği değerlendirme yaklaşımının uygulanmıştır. Uygulamalar her iki grupta da sanat eğitimi (resim dersi) kapsamında yürütülmüştür. Her iki grupta da uygulama başlamadan önce TYDT inin şekilsel ve sözel düşünme A formu ön-test olarak verilmiş ve uygulamalar bittikten sonra da aynı testler son-test olarak verilmiştir. Her iki grupta öğretim etkinlikleri araştırmacılar tarafından yürütülmüştür. Çalışma Grubu: Araştırmanın çalışma grubu; Balakgazi Lisesi eğitim-öğretim döneminde Lise 1. sınıfta okuyan 52 öğrenciden oluşmuştur. Bu öğrencilerden kişisel bilgisayara sahip olan ve istediği anda internete girebilen 17 öğrenci deney grubuna seçilmiştir. Aynı yaş düzeyine ve aynı eğitim düzeyine sahip 35 öğrenci de random örneklem ile kontrol grubuna seçilmiştir.

6 Bireysel Gelişim Dosyasına Dayalı Değerlendirme Sürecinin Uygulaması Bireysel gelişim dosyasına dayalı değerlendirme süreci eğitim-öğretim yılının birinci yarıyılı süresince toplam 4 ay uygulanmıştır. Uygulama başlamadan önce Torrance Yaratıcı Düşünme Testi (TYDT) Sözel ve Şekilsel A Formu uygulanmıştır. Bireysel gelişim dosyasına dayalı değerlendirme sürecinin uygulaması sanat eğitimi çalışmaları çerçevesinde resim dersleri kapsamında haftada yaklaşık 2 saat sınıf ortamında bir araya gelinmiş ve uygulama bilgisayar, internet ve elektronik posta yoluyla gerçekleştirilmiştir. Deney grubunda uygulanan program: 1- Bireysel gelişim dosyası amacının belirlenmesi: Öğrencilerle yüz yüze yapılan görüşme ile amaç belirlenmiştir. Bu çerçevede belirlenen amaç resimlere dayalı hikâye yazma ve yazılan hikâyelere dayalı resim yapma olarak belirlenmiştir. 2- Çalışmaların değerlendirileceği ve öğrenciye çalışmalarda rehberlik yapacak değerlendirme kriterleri belirlenmiştir. Bu çerçevede değerlendirme yönergesi (rubrik) geliştirilmiştir. Bu yönerge uzman görüşleri de alınarak literatür taramasıyla geliştirilmiştir. Söz konusu yönergede öğrencilerle nitelikli ve daha az nitelikli çalışmaların neyi içerdiği üzerine tartışılmıştır. Yönerge ile ilgili geçerlilik ve güvenilirlik çalışması tamamlandıktan sonra uygulamanın ikinci haftasında her öğrencinin elektronik posta adresine gönderilerek çalışmalarının nasıl değerlendirileceği açıklığa kavuşturulmuştur. 3- Öğrenci çalışmalarının içeriği: Öğrencilere bu çalışma kapsamında elektronik ortamda bir resim ve bir hikâye hikâye verilerek resme dayalı hikâye ve söz konusu hikâyeye dayalı resim yapmaları istenmiştir. Daha sonra ise kendilerinin internet ya da başka kaynaklardan bulacakları resim ve hikâyelere yönelik çalışmalar yapmaları istenmiştir. Öğrenciler çalışmalarını geleneksel kâğıt, 3 1/2 floppy disket, CD, elektronik posta yoluyla ya da bilgisayar çıktısı olarak depolayıp sunabilecekleri belirtilmiştir. Ancak, süreç odaklı bir bireysel gelişim dosyası uygulandığından taslakların değerlendirilmesinin sağlanması için elektronik posta yoluyla gönderilmesi sağlanmıştır. Böylece öğrenciler her yapmaya başladıkları çalışmanın başlangıç aşamasından son aşamasına kadar çalışmaları hakkında dönüt alam imkânı elde ederek belirlenen kriterler çerçevesinde eksik yönlerini düzeltme imkânı elde etmişlerdir. Öğrenciler kendi aralarında da etkileşime girerek çalışmalarının her aşamasını akranlarıyla değerlendirme yapmaları sağlanmıştır. 4- Her çalışmanın taslağı, düzeltmeler için yapılan müzakere sonucunda çalışmada belirlenen kriterlere göre neleri eksik olduğu, daha sonra bu çalışmada müzakere edilen eksik noktaların gözden geçirilip geçirilmediği, çalışmanın son haliyle ilk sunulduğu taslak halindeki çalışma arasında temel farklılıkların neler olduğu değerlendirmeye katılan üç uzman yardımıyla örgenciye bilgi sunulmuştur. Öğrenciler araştırma çerçevesinde kendilerine sunulan bir resme yazma ve yazılı bir hikâyeyi resimlendirme görevi dışında kendi seçtikleri en iyi çalışmalardan en az birer örneği bireysel gelişim dosyasına koymaları istenmiştir.

7 5- Her öğrenci bireysel gelişim dosyasına dayalı değerlendirme yönergesinin uygulama süreci bittikten sonra öğrenciler sınıf ortamında ön-testte uygulanan Torrance Yaratıcı Düşünme Testi sözel ve şekilsel testleri uygulanmıştır. Geleneksel Öğretim Süreci: Kontrol grubunda eğitim öğretim sürecine başlanmadan önce deney grubunda uygulanan Torrance Yaratıcı Düşünme Testi Sözel ve Şekilsel A Formu ön-test olarak uygulanmıştır. Kontrol grubunda geleneksel öğretim süreci uygulanmıştır. Önce araştırmacılar tarafından konu içeriği anlatılmıştır. Resim yaparken ve hikâye yazarken nelere dikkate edileceği anlatılmıştır. Açıklamalar geleneksel sınıf ortamında yürütülmüştür. 10 hafta devam eden açıklama ve buna yönelik çalışmaların ardından Deney grubuna sunulan hikâyeye dayalı resim yapma ve resme dayalı hikâye yazma için verilen çalışmanın aynısı kontrol grubuna da verilmiştir. Bu görevin ardından kendi belirledikleri bir hikâye ve buna bağlı olarak resim yapma ile bir resme dayalı hikâye yazma çalışması yaptırılmıştır. Öğrenciler bu çalışmaları yaklaşık olarak 6 haftada tamamlamışlardır. Öğrenciler haftada 2 saat bu çalışmalar için resim atölyesinde ders işlenmiştir. Öğrenciler her hafta yarım kalan çalışmasına atölyede devam ederek tamamlamışladır. Eğitim öğretim sürecinin sonunda ön testte uygulanan Torrance Yaratıcı Düşünme Testi Sözel ve Şekilsel A Formu tekrar son-test olarak uygulanmıştır. Verilerin Çözümlenmesi ve Yorumu: Araştırmadan elde edilen yaratıcılık testinin alt boyutlarına ilişkin verilerin çözümlenip yorumlanmasında SPSS for Windows 9.0 paket programı kullanılmış ve grubun ön-test ve son-test puan ortalamaları ve grupların ön-test ve son-test puan ortalamalarının karşılaştırılmasında aritmetik ortalama, standart sapma ve bağımlı ve bağımsız gruplar t testi kullanılarak analiz yapılmıştır. Manidarlı düzeyi.05 olarak kabul edilmiştir. Bulgular ve Yorum Bu bölümde, araştırma sonucunda elde edilen bulgular ilgili araştırma problemleri çerçevesinde ele alınarak yorumlanmıştır. Araştırmanın birinci problemine ilişkin olarak deney ve kontrol grubu öğrencilerin şekilsel yaratıcı düşünme testinin alt boyutlarında anlamlı farklılığın olup olmadığını belirlemek için grupların yaratıcılık testinin şekilsel formundan aldıkları puanlar bağımsız gruplar t testi ile analiz edilmiştir. Deney ve kontrol grubunun ön-test verilerine göre akıcılık boyutunda; [ ( 50) = 1.90 p >.05] esneklik boyutunda [ t ( 50) = 1.58 p >.05], orijinallik boyutunda [ ( 50) =.61p >.05] zenginleştirme boyutunda [ ( 50) =.43p >.05] t, t, t anlamlı fark bulunmamıştır (Ek: Tablo 1). Her iki

8 gruptaki öğrencilerin uygulamaya başlamadan önce benzer yaratıcılık düzeyine sahip oldukları söylenebilir. Bu durum daha sonra yapılacak karşılaştırmaları kolaylaştırmaktadır. Uygulanan yöntemlerin gruplar arasında yaratıcı düşünceye etkisini belirlemek üzere deney ve kontrol grubunun sontest puanları arasında karşılaştırma yapılmıştır. Yapılan bağımsız geruplar t testi analizi sonucunda akıcılık boyutunda [ t ( 50) = 4.02 p <.05], esneklik boyutunda [ t ( 50) = 4.50 p <.05] boyutunda [ t ( 50) = 3.90 p <.05], zenginleştirme boyutunda [ ( 50) = 4.42 p <.05], orijinallik t anlamlı fark bulunmuştur. Bu durumda, bireysel gelişim dosyasına dayalı değerlendirme yaklaşımının geleneksel değerlendirmeye oranla öğrencilerin yaratıcılığını daha fazla geliştirdiği söylenebilir (Ek: Tablo 2). Ancak uygulanan yöntemin grupların yaratıcı düşünce üzerindeki etkisini belirlemek üzere grupların şekilsel yaratıcılık öntest-sontest puanları arasında da karşılaştırma yapılmıştır. Yapılan eşli gruplar t testi analiz sonucunda deney grubunun öntest ve sontest verilerine göre akıcılık boyutunda, [ t ( 16) = 6.26 p <.05], esneklik boyutunda [ ( 16) = 7.72 p <.05] [ t ( 16) = 6.53p <.05], zenginleştirme boyutunda [ ( 16) = 5.69 p <.05] t, orijinallik boyutunda t anlamlı fark bulunmuştur (Ek: Tablo 3). Kontrol grubunun öntest ve sontest verilerine göre akıcılık boyutunda; [ t ( 34) = 8.39 p <.05], esneklik boyutunda [ ( 34) = 8.28 p <.05] [ t ( 34) = 8.95 p <.05], zenginleştirme boyutunda [ ( 34) = 8.90 p <.05] t, orijinallik boyutunda t anlamlı fark bulunmuştur (Ek: Tablo 4). Bu analizler kontrol grubu öğrencilerinin de yaratıcılığının geliştiğini ortaya koymaktadır. Ancak, Tablo 2 incelendiğinde deney grubunun aritmetik ortalamalarının daha yüksek olduğu görülmektedir. Araştırmanın 1. problemi açısından sonuçlar incelendiğinde bireysel gelişim dosyasına dayalı değerlendirme yaklaşımının geleneksel süreçlere oranla şekilsel yaratıcılık üzerinde daha etkili olduğu görülmektedir. Kontrol grubunda da öntest-sontest sonuçları arasında anlamlı bir farklılığın çıkması uygulanan yöntemden ziyade sunulan görevlerle açıklanabilir. Her ne kadar geleneksel süreçler işletilmiş olsa da resim yapma, resme dayalı hikâye yazma, hikayeyi resimlendirme gibi çalışmalar yaratıcı düşünceyi destekler niteliktedir. Araştırmanın ikinci problemine ilişkin olarak deney ve kontrol grubunun öntest sözel yaratıcı düşünme testinden elde ettikleri puanlar bağımsız gruplar t testi ile analiz edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda göre akıcılık boyutunda [ ( 50) = 1.27 p >.05] [ t ( 50) =.98 p >.05], orijinallik boyutunda [ ( 50) =.34 p >.05] t, esneklik boyutunda t anlamlı fark bulunmamıştır (Ek: Tablo 5). Bu sonuç, öğrencilerin sözel yaratıcı puanları arasında uygulama öncesinde anlamlı fark olmadığını göstermekte ve daha sonra yapılanacak karşılaştırmaları kolaylaştırmaktadır. Uygulanan yöntemlerin gruplar arasında sözel yaratıcı düşünceye etkisini belirlemek üzere deney ve kontrol

9 grubunun sontest puanları arasında karşılaştırma yapılmıştır. Yapılan bağımsız geruplar t testi analizi sonucunda akıcılık boyutunda[ t ( 50) = 9.02 p <.05], esneklik boyutunda [ t ( 50) = 7.72 p <.05], orijinallik boyutunda [ ( 50) = 7.49 p <.05] t anlamlı fark bulunmuştur(ek: Tablo 6). Bu durumda, bireysel gelişim dosyasına dayalı değerlendirme yaklaşımının geleneksel değerlendirmeye oranla öğrencilerin sözel yaratıcılığını daha fazla geliştirdiği söylenebilir Ancak uygulanan yöntemin grupların yaratıcı düşünce üzerindeki etkisini belirlemek üzere grupların sözel yaratıcılık öntest-sontest puanları arasında da karşılaştırma yapılmıştır. Yapılan eşli gruplar t testi analiz sonucunda deney grubunun öntest ve sontest verilerine göre akıcılık boyutunda, [ t ( 16) = p <.05], esneklik boyutunda [ t ( 16) = 8.61p <.05] [ ( 16) = 10.73p <.05], orijinallik boyutunda t anlamlı fark bulunmuştur (Ek: Tablo 7). Kontrol grubunun sözel yaratıcılık öntest ve sontest verilerine göre akıcılık boyutunda [ t ( 34) = 9.69 p <.05] [ t ( 34) = 4.73p <.05], orijinallik boyutunda [ ( 34) = 9.58 p <.05], esneklik boyutunda t anlamlı fark bulunmuştur. Sonuçlar kontrol grubu öğrencilerinin sözel yaratıcı puanlarının da istatistiksel açıdan anlamlı oranda artış gösterdiğini göstermektedir Bu araştırmanın verileri, bireysel gelişim dosyasına dayalı değerlendirmenin öğrencilerin şekilsel ve sözel yaratıcılıklarını daha fazla geliştirdiğini ortaya koymaktadır. Öğrenciler süreç içerisinde yüksek düzeyde düşünmeye odaklanırken, deney grubunda uygulanan yaklaşımın yaratıcı düşüncenin gelişimini destekler nitelikte olduğunu göstermektedir. Bu araştırmanın sonuçları Barak ve Doppelt in ((2000) yapmış oldukları bireysel gelişim dosyasına dayalı değerlendirme yaklaşımının yaratıcılık ve yüksek düzey düşünme süreçleri üzerine olan etkisiyle ilgili araştırmanın sonuçlarını desteklemektedir. SONUÇ Bireysel gelişim dosyasına dayalı değerlendirme yaklaşımı; her yaş grubunda ve her sınıf düzeyinde, hem konu alanının öğretiminde hem de öğrenilenlerin değerlendirilmesinde başarı ile uygulanabilecek bir değerlendirme metodudur. Akademik başarı üzerindeki olumlu etkilerinin yanında, yüksek özgüven, empatik yaklaşım, iletişim becerileri, problem çözme, yaratıcı ve eleştirel düşünmenin gelişimine de katkısı büyüktür. Bireysel gelişim dosyasına dayalı değerlendirme metodu çocukların öğrenmeleri yanında onların çeşitli yönlerden gelişimlerini de olumlu yönde etkilemektedir. Bireysel gelişim dosyasına dayalı değerlendirme başarı testlerinden farklı olarak problemleri çözüme kavuşturmak için öğrenciler ile öğretmenin birlikte çalışması esasına dayanır. Bir probleme birlikte çözüm aramak, daha fazla çözüm önerisi üretmek demektir. Birey kendi fikirlerini diğerlerine

10 kabul ettirmeye çalışırken, diğerlerinin fikirlerini de analiz, sentez ve kritik etmeyi öğrenir ki bu da eleştirel düşüncenin gelişimine önemli katkılar sağlamaktadır. KAYNAKLAR Arık, İ. Alev (1987). Yaratıcılık. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı, (790). Barak, M. & Doppelt, Y. (2000). Using Portfolios to Enhance Creative Thinking. Journal of Technology Studies, 26 (2), Barton, J., Collins, A., (1993), Portfolio in Teacher Education. Journal of Teacher Education, 44, Beevevino, M. M., Dengel, J., Adams, K., (1999). Constructivist Theory in the Classroom: Internalizing Concepts Through Inquiry Learning. The Clearing House, 72(5), Bonk, J. C. & Smith, S. (1998). Alternative Instructional Strategies for Creative and Critical Thinking in the Accounting Curriculum. Journal of Accounting Education, 16(2), Campbell, D. T. & Stanley, J. C. (1966). Experimental and Quasi Experimental Design for Research. Chğicago: Rond McMall. Danielson, C. & Abrutyn, L. (1997). An Introduction to Using Portfolios in the Classroom. Alexandria, Virginia. Associations for Supervisions and Curriculum Development. De Bono, E. (1993). Serious Creativity: Using The Power of Lateral Thinking to Create New Ideas. London: Harper Collins. Everatt, J., Steffert, B. & Smythe, I. (1999).An Eye for the Unusual: Creative Thinking in Dyslexics. Dyslexia, (5)1, Feldhusen, J. F. (1995). Creativity: A Knowledge Base, Metacognitive Skills, and Personality Factors. Journal of Creative Behavior, 29(4) Livingstone, L. P., Nelson, D. L. & Barr, S. H. (1997). Person-Environment Fit and Creativity: An Examination of Supply-Value and Demand-Ability Versions of Fit. Journal of Management 23(2), Martin-Kniep, G. O. (2000). Becoming a Better Teacher: Eight Innovations That Work. Alexandria, Virginia. Associations for Supervisions and Curriculum Development. Mullin, J. A., (1998), Portfolios: Purposeful Collections of Student Work. New Directions for Teaching and Learning, 74, Niu, W. & Sternberg, R. J. (2003). Societal and School Influences on Student Creativity:The Case of China. Psychology in the Schools, 40(1), Olson, J. A. (1999). What Academic Librarians Should Know About Creative Thinking. The Journal of Academic Librarianship, 25(5), Olson, J. A. (2000). How to Encourage Students in a Library Instruction Session to Use Critical and Creative-Thinking Skills: A Pilot Study. Research Strategies, 4(16), Rıza, E. T. (1999). Yaratıcılığı Geliştirme Teknikleri. İzmir. Singer, D. & Singer, J. L. (1998). Çocuklarda Yaratıcılığın Geliştirilmesi. (Çeviren: N. Cihanşumul), İstanbul: Gendaş Yayınları, Kaya Matbaacılık. Sungur, Nuray (1992). Yaratıcı Düşünce. İstanbul: Özgür Yay. Tezci, E (1997). Öğrenme Paketleriyle Hazırlanan Çocuk Hikâyelerinin İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Yaratıcılık, Başarı ve Tutumlarına Etkileri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. P.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli. Tezci, E. (2002). Oluşturmacı Öğretim Tasarım Uygulamasının İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Yaratıcılıklarına ve Başarılarına Etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. F.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ. Tezci, E. (2004). Performans Değerlendirme. (Editör: Mehmet Gürol), Öğretimde Planlama Uygulama Değerlendirme. Üniversite Kitabevi, Elazığ, Torrance, E. P.l (1995). Why to Fly? A Philosophy of Creativity. New Jersey: Norwood: Ablex. Wolf, D. (1989). Portfolio assessment: Sampling Pupil Work. Educational Leadership, 45(4), Wolf, K., (1991), The School Teacher s Portfolio: Issue in Design, Implementation, and Evaluation. Phi Delta Kappan, 2, Wolfradt, U. & Pretz, J. E. (2000). Individual Differences in Creativity: Personalty, Story Writing, and Hobbies. European Journal of Personality, 15(4)

11 EKLER Table 1 Deney ve Kontrol Grubunun Şekil Yaratıcılığı Öntest Puanlarına İlişkin Analiz Tablosu Alt bileşenler Gruplar n x sd Leven s Test F Sig. df t p Deney 17 16,76 4,65 Kontrol 35 19,88 5,92,865, ,90,063 Deney 17 13,76 3,71 Kontrol 35 15,94 5,01 1,235, ,58,119 Deney 17 12,58 3,80 Kontrol 35 13,57 5,99 1,785, ,61,540 Zenginleştirme Deney 17 34,11 11,37 Kontrol 35 35,54 10,93,004, ,43,665 Table 2 Deney ve Kontrol Grubunun Şekil Yaratıcılığı Sontest Puanlarına İlişkin Analiz Tablosu Alt bileşenler Gruplar n x sd Leven s Test F Sig. df t p Deney 17 29,94 6,57 Kontrol 35 22,94 5,53,237, ,02*,000 Deney 17 26,88 6,47 Kontrol 35 19,28 5,30,151, ,50*,000 Deney 17 26,23 9,77 Kontrol 35 18,02 5,42,687, ,90*,000 Zenginleştirme Deney 17 59,76 18,44 Kontrol 35 41,97 10,56,013, ,42*,000 *P<.05 Anlamlı Table 3 Deney Grubunun Şekil Yaratıcılığı Öntest ve Sontest Puanlarına İlişkin Analiz Tablosu Alt bileşenler Exp Kolmogorov n x sd Grup z Sig. r df t p Ön-Test 17 16,76 4,65,730,661 Son-Test 17 29,94 6,57,628,825 -, ,26*,000 Ön-Test 17 13,76 3,71,457,985 Son-Test 17 26,88 6,47,641,806, ,72*,000 Ön-Test 17 12,58 3,80,617,841 Son-Test 17 26,23 9,77,632,820, ,53*,000 Zenginleştirme Ön-Test 17 34,11 11,37,594,872 Son-Test 17 59,76 18,44,805,536, ,69*,000 *P<.05 Anlamlı Table 4 Kontrol Grubunun Şekil Yaratıcılığı Öntest ve Sontest Puanlarına İlişkin Analiz Tablosu Alt bileşenler Kontrol Kolmogorov n x sd Grup z Sig. r df t p Ön-Test 35 19,88 5,92,823,508 Son-Test 35 22,94 5,53,621,836, ,39*,000 Ön-Test 35 15,94 5,01,734,655 Son-Test 35 19,28 5,30 1,290,072, ,28*,000 Ön-Test 35 13,57 5,99 1,013,257 Son-Test 35 18,02 5,42 1,285,074, ,95*,000 Zenginleştirme Ön-Test 35 35,54 10,93,895,399 Son-Test 35 41,97 10,56,674,753, ,90*,000 *P<.05 Anlamlı Table 5 Deney ve Kontrol Grubunun Sözel Yaratıcılığı Öntest Puanlarına İlişkin Analiz Tablosu Alt bileşenler Gruplar n x sd Leven s Test F Sig. df t p Deney 17 7,17 1,66 Kontrol 35 6,45 2,01 2,119, ,27,209 Deney 17 17,70 6,40 Kontrol 35 16,14 4,79 1,387,245 50,98,329 Deney 17 7,76 2,25 Kontrol 35 8,02 2,72,322, ,34,731

Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Ortamda Materyal Tasarlarken İşbirlikli Çalışmalarının Yaratıcı Düşünme Becerilerine Etkisi

Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Ortamda Materyal Tasarlarken İşbirlikli Çalışmalarının Yaratıcı Düşünme Becerilerine Etkisi Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 12, Sayı 2, Haziran 2011 Özel Sayı, Sayfa 203-219 Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Ortamda Materyal Tasarlarken İşbirlikli Çalışmalarının Yaratıcı

Detaylı

YARATICI DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME ve OLUŞTURMACI ÖĞRETİM TASARIMI

YARATICI DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME ve OLUŞTURMACI ÖĞRETİM TASARIMI Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 13, Sayı: 1, Sayfa: 251-260, ELAZIĞ-2003 YARATICI DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME ve OLUŞTURMACI ÖĞRETİM TASARIMI Enhancing

Detaylı

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane. uludag. edu. tr/univder/uufader. htm İlköğretim Beşinci Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Uygulanan Yansıtıcı Düşünmeyi Geliştirme Etkinliklerinin

Detaylı

5E Öğrenme Modeli ne Göre Düzenlenmiş Eğitim Durumlarının Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi

5E Öğrenme Modeli ne Göre Düzenlenmiş Eğitim Durumlarının Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi Ege Eğitim Dergisi 2014 (15) 1: 45-79 5E Öğrenme Modeli ne Göre Düzenlenmiş Eğitim Durumlarının Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi Cemal BIYIKLI Esed YAĞCI Öz Bu çalışmada, 5E Öğrenme Modeli ne göre düzenlenmiş

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KULLANIMININ İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNE KARŞI TUTUMLARINA ETKİSİ Elif ALADAĞ*

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KULLANIMININ İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNE KARŞI TUTUMLARINA ETKİSİ Elif ALADAĞ* COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KULLANIMININ İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNE KARŞI TUTUMLARINA ETKİSİ Elif ALADAĞ* Özet: Bu çalışma, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) nin ilköğretim 7.

Detaylı

7E MODELİNE GÖRE DÜZENLENMİŞ ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİNİN 6

7E MODELİNE GÖRE DÜZENLENMİŞ ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİNİN 6 - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 1459-1475, ANKARA-TURKEY 7E MODELİNE GÖRE DÜZENLENMİŞ ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİNİN 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN İNGİLİZCE

Detaylı

Öğrencilerin Hiperortam Tasarımcısı Olarak Katıldığı Öğrenme Çevresinin Yaratıcı Düşünmeye Etkisi 1

Öğrencilerin Hiperortam Tasarımcısı Olarak Katıldığı Öğrenme Çevresinin Yaratıcı Düşünmeye Etkisi 1 Öğrencilerin Hiperortam Tasarımcısı Olarak Katıldığı Öğrenme Çevresinin Yaratıcı Düşünmeye Etkisi 1 Arş. Gör. Çiğdem KOÇOĞLU Prof. Dr. Ülkü KÖYMEN Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim

Detaylı

THE EFFECTS OF CREATIVE WRITING ACTIVITIES ON 8TH GRADE STUDENTS' WRITING DISPOSITIONS AND THEIR WRITING ANXIETY

THE EFFECTS OF CREATIVE WRITING ACTIVITIES ON 8TH GRADE STUDENTS' WRITING DISPOSITIONS AND THEIR WRITING ANXIETY ISSN: 2342-0251 Volume 2/4 Winter 2014 p. 152/169 THE EFFECTS OF CREATIVE WRITING ACTIVITIES ON 8TH GRADE STUDENTS' WRITING DISPOSITIONS AND THEIR WRITING ANXIETY Yaratıcı Yazma Etkinliklerinin Sekizinci

Detaylı

CEBİR ÖĞRETİMİNDE YAZMA ETKİNLİKLERİNİ KULLANMANIN ORTAOKUL 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARINA ETKİSİ *

CEBİR ÖĞRETİMİNDE YAZMA ETKİNLİKLERİNİ KULLANMANIN ORTAOKUL 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARINA ETKİSİ * Yılmaz, N. (2015). Cebir öğretiminde yazma etkinliklerini kullanmanın ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin başarılarına etkisi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 357-376. Geliş

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ HAZIRLADIKLARI PERFORMANSA DAYALI DEĞERLENDİRME MATERYALLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN VE DEĞERLENDİRMELERİNİN İNCELENMESİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ HAZIRLADIKLARI PERFORMANSA DAYALI DEĞERLENDİRME MATERYALLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN VE DEĞERLENDİRMELERİNİN İNCELENMESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ HAZIRLADIKLARI PERFORMANSA DAYALI DEĞERLENDİRME MATERYALLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN VE DEĞERLENDİRMELERİNİN İNCELENMESİ Tuğba Yanpar YELKEN Mersin Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim

Detaylı

Projeye Dayalı Öğretimin Akademik Benlik Kavramı ve Derse Yönelik Tutuma Etkisi 1

Projeye Dayalı Öğretimin Akademik Benlik Kavramı ve Derse Yönelik Tutuma Etkisi 1 Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl 2009 (1) 25. Sayı 55 Projeye Dayalı Öğretimin Akademik Benlik Kavramı ve Derse Yönelik Tutuma Etkisi 1 Makbule Başbay 2, Nuray Senemoğlu 3 Özet Bu çalışmada,

Detaylı

WEB TABANLI UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMLERİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA VE BİLGİSAYARA YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ *

WEB TABANLI UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMLERİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA VE BİLGİSAYARA YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ * ELEKTRONİK EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ ELECTRONIC JOURNAL OF EDUCATION SCIENCES Yıl:2012 Cilt 1 Sayı 2 Year:2012 Volume 1 Issue 1 (058-067) WEB TABANLI UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMLERİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA VE BİLGİSAYARA

Detaylı

İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİ DÜZEYLERİ

İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİ DÜZEYLERİ Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 26, Sayfa 81-96, 2008 İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİ DÜZEYLERİ Arzu Hazır 1, Lütfullah Türkmen 2 1 Manisa Milli

Detaylı

WEB TABANLI ÖĞRETİMİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ

WEB TABANLI ÖĞRETİMİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 21, Sayı: 1, Sayfa: 77-88, ELAZIĞ-2011 WEB TABANLI ÖĞRETİMİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ The Effect

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl 2008 (1) 23. Sayı 120

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl 2008 (1) 23. Sayı 120 Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl 2008 (1) 23. Sayı 120 Alanyazındaki Tasarım İlkelerine Uygun Olarak Geliştirilmiş Çokluortam Ders Yazılımının Lise Düzeyi Fizik Öğretiminde Akademik

Detaylı

ÖĞRETİM. Cem Şenol Fırat Üniversitesi. Özet Bu. Anahtar Sözcükler. ve oluşturmaktadır. kullanılmıştır. analizi, t-testi, öğretmenlerin

ÖĞRETİM. Cem Şenol Fırat Üniversitesi. Özet Bu. Anahtar Sözcükler. ve oluşturmaktadır. kullanılmıştır. analizi, t-testi, öğretmenlerin BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNDE KULLANILAN ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNİN İNCELENMESİ Dr. İbrahim Yaşar Kazu Cem Şenol Fırat Üniversitesi Özet Bu araştırma, Bilim ve Sanat Merkezlerinde görev yapan öğretmenlerin üstün

Detaylı

Çalışma Yapraklarıyla Olasılık Öğretiminin Öğrenci Başarısına Etkisi 1. Effect on Student Achievement of Teaching Probability with Worksheets

Çalışma Yapraklarıyla Olasılık Öğretiminin Öğrenci Başarısına Etkisi 1. Effect on Student Achievement of Teaching Probability with Worksheets 4 Çalışma Yapraklarıyla Olasılık Öğretiminin Öğrenci Başarısına Etkisi 1 Effect on Student Achievement of Teaching Probability with Worksheets Ahmet IŞIK Atatürk Üniversitesi K. K. Eğitim Fakültesi İlköğretim

Detaylı

BİLGİSAYAR DERSİNDE ELEKTRONİK PORTFOLYO YÖNTEMİ KULLANIMI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

BİLGİSAYAR DERSİNDE ELEKTRONİK PORTFOLYO YÖNTEMİ KULLANIMI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR DERSİNDE ELEKTRONİK PORTFOLYO YÖNTEMİ KULLANIMI

Detaylı

Tam Öğrenme Yönteminin İlköğretim 6. Sınıf Matematik Öğrencilerinin Akademik Başarıları İle Kalıcılık Düzeylerine Etkisi

Tam Öğrenme Yönteminin İlköğretim 6. Sınıf Matematik Öğrencilerinin Akademik Başarıları İle Kalıcılık Düzeylerine Etkisi Eğitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane. uludag. edu. tr/univder/uufader. htm Tam Öğrenme Yönteminin İlköğretim 6. Sınıf Matematik Öğrencilerinin Akademik Başarıları İle Kalıcılık Düzeylerine Etkisi

Detaylı

FEN EĞİTİMİNDE ÖĞRENCİLERİN BİLİŞSEL ALANIN BİLGİ VE KAVRAMA DÜZEYLERİ ÜZERİNE, YAPISALCI ÖĞRENME MODELİNİN ETKİSİ. Selda Süzen

FEN EĞİTİMİNDE ÖĞRENCİLERİN BİLİŞSEL ALANIN BİLGİ VE KAVRAMA DÜZEYLERİ ÜZERİNE, YAPISALCI ÖĞRENME MODELİNİN ETKİSİ. Selda Süzen Fen Eğitiminde Öğrencilerin Bilişsel Alanın Bilgi Ve Kavrama Düzeyleri Selda SÜZEN FEN EĞİTİMİNDE ÖĞRENCİLERİN BİLİŞSEL ALANIN BİLGİ VE KAVRAMA DÜZEYLERİ ÜZERİNE, YAPISALCI ÖĞRENME MODELİNİN ETKİSİ Selda

Detaylı

FEN EĞĠTĠMĠNDE WEB TABANLI ÖĞRETĠMĠN ÖĞRENCĠLERĠN AKADEMĠK BAġARILARINA VE TUTUMLARINA ETKĠSĠ

FEN EĞĠTĠMĠNDE WEB TABANLI ÖĞRETĠMĠN ÖĞRENCĠLERĠN AKADEMĠK BAġARILARINA VE TUTUMLARINA ETKĠSĠ Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt:03 No:38 Syf: 19-34 http://egitim.cu.edu.tr/efdergi FEN EĞĠTĠMĠNDE WEB TABANLI ÖĞRETĠMĠN ÖĞRENCĠLERĠN AKADEMĠK BAġARILARINA VE TUTUMLARINA ETKĠSĠ Oğuz

Detaylı

Middle Eastern & African Journal of Educational Research MAJER Issue: 12 Special Issue: Educational Reseach in Turkey

Middle Eastern & African Journal of Educational Research MAJER Issue: 12 Special Issue: Educational Reseach in Turkey Middle Eastern & African Journal of Educational Research MAJER Issue: 12 Special Issue: Educational Reseach in Turkey ISSN: 2146 684X http://www.majersite.org Editorial Board Dr. Ahmet Baytak - Harran

Detaylı

Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Proje Yönetimi Deneyimlerinin Değerlendirilmesi *

Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Proje Yönetimi Deneyimlerinin Değerlendirilmesi * Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) Özel Sayı (1), 204-218 [2013] Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Proje Yönetimi Deneyimlerinin Değerlendirilmesi * Evaluation

Detaylı

The Effects of Computer-Assisted Instruction of Simple Circuits on Experimental Process Skills

The Effects of Computer-Assisted Instruction of Simple Circuits on Experimental Process Skills Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 6(1), 77-101, Ocak 2013 Journal of Theoretical Educational Science, 6(1), 77-101, January 2013 [Online]: http://www.keg.aku.edu.tr The Effects of Computer-Assisted Instruction

Detaylı

İLKÖĞRETİM 4. SINIF TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ZEKÂ KURAMINA DAYALI İŞ BİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN ÖZETLEME STRATEJİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ*

İLKÖĞRETİM 4. SINIF TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ZEKÂ KURAMINA DAYALI İŞ BİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN ÖZETLEME STRATEJİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ* Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı 6, 2010, Sayfa 99-108 İLKÖĞRETİM 4. SINIF TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ZEKÂ KURAMINA DAYALI İŞ BİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN ÖZETLEME STRATEJİSİ

Detaylı

ÖĞRENCİLERİN İNGİLİZCE DERSİNE AİT TUTUMLARI İLE AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

ÖĞRENCİLERİN İNGİLİZCE DERSİNE AİT TUTUMLARI İLE AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ i T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ÖĞRENCİLERİN İNGİLİZCE DERSİNE AİT TUTUMLARI İLE AKADEMİK

Detaylı

DEĞER EĞİTİMİ YÖNTEMLERİNE UYGUN GELİŞTİRİLEN ÇEVRE EĞİTİMİ ETKİNLİĞİNİN, İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVREYE İLİŞKİN TUTUMLARINA ETKİSİ

DEĞER EĞİTİMİ YÖNTEMLERİNE UYGUN GELİŞTİRİLEN ÇEVRE EĞİTİMİ ETKİNLİĞİNİN, İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVREYE İLİŞKİN TUTUMLARINA ETKİSİ Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 30, Sayfa 231-248, 2010 DEĞER EĞİTİMİ YÖNTEMLERİNE UYGUN GELİŞTİRİLEN ÇEVRE EĞİTİMİ ETKİNLİĞİNİN, İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVREYE

Detaylı

AKTİF ÖĞRENME UYGULAMALARININ ÖĞRENCİLERİN KENDİ KENDİNE ÖĞRENME BECERİLERİNE ETKİSİ

AKTİF ÖĞRENME UYGULAMALARININ ÖĞRENCİLERİN KENDİ KENDİNE ÖĞRENME BECERİLERİNE ETKİSİ Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 43: 37-49 [2012] AKTİF ÖĞRENME UYGULAMALARININ ÖĞRENCİLERİN KENDİ KENDİNE ÖĞRENME BECERİLERİNE ETKİSİ THE EFFECT OF ACTIVE LEARNING

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Öğretim Yöntem ve Teknikler, Öğretmen, Öğrenme Süreci, Nitel Araştırma.

Anahtar Kelimeler: Öğretim Yöntem ve Teknikler, Öğretmen, Öğrenme Süreci, Nitel Araştırma. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 35 Volume: 7 Issue: 35 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ÖĞRETİM ELEMANLARININ KULLANDIĞI YÖNTEM

Detaylı