İyi Tarım Uygulamaları Ve Tüketici Davranışları (Logit Regresyon Analizi)(*)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İyi Tarım Uygulamaları Ve Tüketici Davranışları (Logit Regresyon Analizi)(*)"

Transkript

1 Gazosmanpaşa Ünverstes Zraat Fakültes Dergs Journal of Agrcultural Faculty of Gazosmanpasa Unversty Araştırma Makales/Research Artcle JAFAG ISSN: E-ISSN: (2013) 30 (2), do: /jafag566 İy Tarım Uygulamaları Ve Tüketc Davranışları (Logt Regresyon Analz)(*) Osman KARKACIER 1 * Selma KARABAŞ 2 1 Akdenz Ünverstes, İktsad ve İdar Blmler Fakültes, İktsat Bölümü, Antalya 2 Çankırı Karatekn Ünverstes, İktsad İdar Blmler Fakültes, Çankırı *emal: Alındığı tarh (Receved): Kabul tarh (Accepted): Onlne baskı tarh (Prnted Onlne): Yazılı baskı tarh (Prnted): Özet: Çevre ve nsan sağlığını tehdt etmeyen br üretm sstem olan İy Tarım Uygulamaları (İTU), ülke ve hatta dünya çapında gderek yaygınlaşan br uygulama olmaya başlamıştır. Bu çalışmada, İTU br üretm yönetm sstem olarak rdelenmştr. Br üretm sstem olan İTU nın tüketcler tarafından ne ölçüde tanındığı ve duyarlılıklarının ne olduğu, logt regresyon analzler le ortaya konulmuştur. İTU nın tarım sektöründe oluşablecek tehdtler önlemek adına kontrollü ve denetml br üretm sstem olarak her alana ve her bölgeye yaygınlaştırılarak gelştrlmes gerektğ ve bu şn de devletn kurumları tarafından yürütülmes gerektğ sonucuna varılmıştır. Anahtar kelmeler: İy tarım uygulamaları, logt regresyon le tüketc analz Good Agrcultural Practces And Consumer Behavor (Logt Regresson Analyss) Abstract: Good Agrcultural Practces (GAP) as a producton system not threatenng the envronment and the human health has ncreasngly become common both country-wde and even worldwde. In ths study, Good Agrcultural Practces (GAP) s examned as a producton management system. It was explaned How well-known the GAP s by consumers as a producton system, and the senstvtes of the system have been explaned by logt regresson analyss. It has been concluded that GAP should be spread out both to all regons and all felds and be developed by the government. Keywords: Good agrcultural practces, consumers behavour analyss by logt regresson 1.Grş Ekonomnn sektörlernn dünyada zledğ gelşm trend çok farklı boyutlara ulaşmaktadır. Son yıllarda özellkle 2000 l yılların gelşyle brlkte, üretm ve tüketmn yapısal olarak çok değştğ görülmektedr. Değşmler, nsan davranışlarını ve tüketm kalıplarını da farklı boyutlara sürüklemektedr. Geleneksel üretm ve davranış kalıpları, değşme karşı br güç oluşturamamaktadır. Teknoloj, blg ve letşm, rekabet de şn çne katarak, üçlü olarak brbrn etklemekte ve gttkçe güç kazanarak hızlı br değşme neden olmaktadır. Ekonomnn sektörlernde bu gelşmde en büyük payı hzmet sektörü ve endüstryel üretm sektörü almaktadır. Tarım bu sektörlerden soyutlanıp ayrı br sstem çersnde kalamaz. Tarımın blg ve teknoloj kullanımına katılmaması, geleneksel yapısını ve üretm anlayışını devam ettrmes mümkün değldr. Ekonomnn dğer sektörlernden soyutlanamayacak olan tarımın, bu gelşmelere ayak uydurması ancak, blg teknolojlernden yararlanarak üretm sstemnn yen gelşmlere açması le mümkün olablr. (*): Bu çalışma, T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (TAGEM) tarafından desteklenmştr. 71

2 Teknolojk yöntemler kullanılarak elde edlen malların, yoğun grd kullanılarak temn edldğ de br gerçektr. Petrol ürünler, kmyasallar, sentetkler ve benzer teknolojnn zorunlu kıldığı grdler, nsan sağlığını da tehdt eder boyuta gelmektedr. Teknolojk krllk br tehlke olarak da algılanmaya başlamıştır. Tarım sektörü ve ürünler de bu krllkten nasbn almaktadır. Blgy kullanarak teknolojnn berabernde getrdğ tehdtler bertaraf etmek de mümkündür. Her sstem sorununu ve sorunun çözüm yolunu da üreteblmektedr. Tarımsal üretmde krllk, üretmn kontrolsüz yapılması le had safhaya ulaşmaktadır. İnsanların tükettğ gıdalar doğrudan sağlığını etkleyen maddelerdr. İnsanlar radyoaktf maddeler yayan teknolojk araçları ya da ürünler sağlıklarını tehdt ettğ çn protesto edeblmektedr. Ancak, hssedlmeyen br htyaç olan sağlıklı tarım ürünler tüketme konusunda tarımdak krlenmey protestolar görülmemektedr. Çünkü bunlar toplum tarafından hssedlmes zaman steyen konulardır. Devletn görev; kontrolsüz gdşler, grşmler ve tehdt unsurlarını önlemektr. Devlet, günümüzde üretmden rekabet dolayısıyla uzak durmalı ancak, koruma ve denetleme görevn etkn şeklde gerçekleştrebleceğ sstemler kullanmalıdır. İy Tarım Uygulamaları (ITU) ve İy Tarım Ürünler (İTÜ) son yıllarda nsan sağlığını ve çevrey tehdt eden unsurların ortadan kaldırılması adına, devletn br tür koruyucu mekanzması olarak uygulanması gereken br sstemdr. Bu sstemn çersnde yer alan denetleyc unsurlar ve kontrol mekanzması devlet adına yapılmalıdır. Üretm özel sektörün, çftçnn ş ken; nsan sağlığını tehdt etmeyen teknolojlern kullanımını sağlamak ve bunu gerekrse denetlemek devletn ş olmalıdır. İTU dünyada son yıllarda geldğmz nokta açısından tarım sektörü çersnde her aşamada her noktada üretm sstem çersnde br kontrol mekanzması olarak yern almalıdır. Zra, blgy yanlış kullanan, eğtm ve donanımı eksk üreten grupların teknolojy hatalı kullanımından ötürü verdkler zarar, artık kontrol altına alınmalıdır. Her şey devletten beklemeye hazır br kırsal kesm toplumunun eğtm ve blg eksklğ nedenyle, kendn dah koruma kültürü gelşmemş br anlayışın varlığını üzülerek kabul etmek durumunda kalmaktayız. Kmyasal ve sentetk ürünler tereddüt etmeden pyasaya süren üretcnn blgs m eksk, yaptığının farkında mı değl yoksa başkaca faktörler m var? Bu sık karşılaştığımız durumu yalnız tarımda değl, dğer sektörlerde de göreblyoruz. Gelşmş ülkelerde kmse tek başına kend nsyatfne bırakılamaz. Devlet koruma ve gözetme şn her şartta elden bırakmaz. Bu fadeler, çftçnn blnçsz üretmn, bu sektörün nsanlarını küçümsemek ya da hatalı bulmak şeklnde algılanmamalıdır. Sstemn ve teknolojnn gereğ olarak, kontrollü ve denetml üretm sstemnn üretm yöntemne monte edlmes zorunlu br teknoloj kullanımı olarak kabul edlmeldr. Dünyada en gelşmş ülkelerde artık, tüketme yönelk ürünlern üretm sstemler devletler tarafından kontrol edlmektedr. Bu çalışmada br zorunluluk olarak düşünülmes gerektğne nanılan İTU nın üretm yönetm çersne br sstem olarak nasıl monte edleceğ konusunda çözümler ve alternatfler sunulmak stenmştr. Önce tüketc cephes ele alınmış; İTU nın tanınırlık boyutu ve tüketclern davranışlarındak duyarlılıklar tespt edlmştr. Tüketc davranışlarına yönelk çıkarımsal statstkler ve logstk regresyon analzler yapılmıştır. Üretm ve pazarlama cephesnde stratejk olarak öne çıkablecek hususlar tespt edlerek sstem daha etkn kılma adına çözüm arayışlarına gdlmştr. Kontrollü ve denetml br tarımsal üretm anlayışının olması gerektğ, buna hzmet eden br üretm sstemnn ve yönetmnn genşletlerek tüm sektöre yayılması gerektğ, bunun da her aşamada devlet tarafından yürütülmes gerektğ kanaatne varılmıştır. Türkye de tarımsal yayım faalyetlernn büyük ölçüde Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülmektedr (Kızılaslan ve Çakmak 2012). Ayrıca yne devlet tarafından yürütülen başka konu organk tarımın desteklenmesdr. Devlet desteklernden brs de Organk tarıma yapılan desteklerdr. Bu kapsamda Türkye de 74 72

3 organk tarım destekleme uygulamalarına geçlmş olmasıdır (Kızılaslan ve Olgun, 2012). 2. Materyal ve Metot Araştırma alanı olarak TR 83 Bölgesnde yer alan Orta Karadenz Bölges seçlmştr. Amaç, İTU çn üretm ve pazarlama stratejs gelştrmek ve model önerlerne yardımcı olmaktır. İTU model regresyon analzlernde kullanılmak üzere, tüketc modeller çn verlere htyaç duyulacaktır. Bunlar ver şebekelernden sağlanamadığı çn bu tür spesfk çalışmalarda orjnal ntelkl verler anket teknğ le toplanır. Anketler doğrudan, yüz yüze görüşmelerle yapılmıştır. 1.1.Verlern Elde Edlmesnde ve Örneklemede İzlenen Yöntem Ver toplama şlem Samsun, Çorum, Amasya ve Tokat llern kapsayacak şeklde l merkezlernde ve bazı lçelernde doğrudan tüketclerle yüz yüze görüşme teknğyle gerçekleştrlmştr. Anket teknğ le ver toplanmasında yan, örnekleme teorsnde k hususu ayrı ele almak gerekr. a. Örnekleme yöntem b. Örneğe grecek brm sayısının tespt (örnek hacm). Araştırma, alan çalışması olduğu çn örnekleme yöntem olarak çok kademel örnekleme teknğ uygun görülmüştür. Çok kademel örneklemede brmlere, başka cnsten brmler arasından yapılacak brkaç seçmle ulaşılır (Serper 2010). Önce her ldek lçelern bazıları kur a le seçlmştr. Ardından lçelerdek mahalleler belrlenmştr. Seçm şlemnde l ve mahalle sayılarının yaklaşık %10 unun örneğe grmesne karar verlmştr. Örneklem çevresnn tesptnden sonra belrlenecek alelern lstes üzernden anket yapılacak haneler belrlenmştr. Hanelere ulaşılamaması durumunda yedek lsteler devreye sokulmuştur. Tüketc davranışları gb sosyal yönlü çalışmalarda araştırmacılar, gerçek veya oransal değerler üzernden elde edlen sonuçlardan tolerans düzeyn (e) belrleyeblrler. Tüketc davranışları üzernde yapılan çalışmalarda kabul edleblr yanılmanın hang güven aralığında olması gerektğ (e) hata payının belrlenmes gerekr. Tüketc araştırmalarında ana kütlenn ortalaması ve standart sapmasının çoğu kez önceden blnmes mkansızdır. Ancak benzer çalışmalardan sağlanan standart sapma veya oran değerler kullanılablr. Bu çalışmada İTU tüketc davranışları ncelendğnden, daha önce yapılmış benzer çalışmalara kısıtlı rastlanılmış ve standart sapma belrlenememştr. Standart sapmanın blnmemes durumunda oranlar üzernden tahmn yapılır. İstenen durum (p) le ve stenmeyen durum (q = 1 p) le hesaba katılır. Bunun hakkında da blg sahb olunmadığında pxq çarpımının maksmum değernn (1/2). (1/2) =(1/4) olableceğn düşünerek, p= q= ½ değer le örneklem büyüklüğünü gereğnden fazla olarak hesaplayablrz (Gürsakal 2013). Bu varsayımla örnek büyüklüğü aşağıda verlen formülle hesaplanmıştır. Hesaplamada araştırma kapsamına gren her l ayrı kabul edlmş ve örnek hacm belrlenmştr. Örnek hacmnn belrlenmesnde pazarlama araştırmalarında kullanılan formülden yararlanılmıştır (Gegez 2007). n P 1 P Z E 2 2 Burada; n= örnek hacm Z= belrlenen güven düzey çn standart z değer (1,96) P= anakütle oran tahmn (ana kütle oranı blnmedğ çn p=0,50 alınmıştır. e= hata term (%5) Formül yardımıyla örnek büyüklüğü 385 olarak tespt edlmştr. Her l çn 385 anket yapmak yeterl görülmüştür. Toplamda dört l çn 1540 adet tüketc anket le çalışma tamamlanmıştır. 1.2.Verlern Analznde (Logstk Regresyon Analz) İzlenen Yöntem İTU model tüketc blncn nceleme fkryle oluşan bu çalışmada, br şletme stratejs gelştrmek çn yapısal analzler logstk regresyon analzler le destekleneblr. Regresyon 73

4 analzler ncelenen olguya at faktörlern etklernn ncelenmesnde daha sağlıklı yorumlar yapmayı sağlar. Logstk regresyon model, k bağımlı değşken çn tasarlanmış ve dönüşümler le doğrusallaştırılablen br doğrusal olmayan modeldr (Stock ve Watson 2007). Logstk katsayılarının bahs oranları (Odds oranları) olarak yorumlanablmes, logt regresyon yöntem çn br avantaj teşkl eder (Gürsakal 2007). Logstk regresyon modelnn kullanılması statstkte kullanılan herhang br model kurma teknğ le aynıdır. Bağımlı değşken le açıklayıcı değşkenler dzs arasındak lşknn tanımlanmasında en uygun modeln kurulmasıdır. Bağımlı değşken Y, bağımsız değşken X olan kl logstk regresyon modeln açıklamak çn logstk dağılım fonksyonundan yararlanılır. Bu fonksyon şöyledr (Gujarat 2005): 1 Pİ E Y 1 73 X 12 X İ 1 e Bu fonksyonda; P bağımsız değşken olup; Y nn 1 veya 0 olma olasılığını fade eder. Çalışmada logt regresyon model seçmnn bnary ya da multnomal olmasına göre, 0 ya da 1 olma durumu değşeblr. Bu çalışmada kukla bağımsız değşken kullanıldığı çn bnary logt regresyon model terch edlmştr Lojstk regresyon modelnde maksmum olablrlk yöntem uygulanarak sosyal değşkenlern tanımlanması ve analz mümkün olablmektedr. Zra, En Küçük Kareler (EKK) yöntem le elde edlen regresyon tahmnlemes bazen yetersz kalmaktadır. Çünkü EKK teknğ bağımlı değşkenn normal dağılım gösterdğ varsayımına göre hareket eder. Bağımlı değşken nomnal ölçekl olduğundan bu varsayım sağlanamamaktadır (Kalaycı 2005). Değşkenler nomnal ya da kategork ölçekl se bu tp modellere en uygun olanı logt modeldr (Fresee and Long 2006). Ntel değşkenler ölçmede verler kategorze etme şlem yapılmıştır. Ordnal ve nomnal ölçekl verler kullanılmıştır. Lkert ölçeğnden yararlanılarak tüketc davranışları rdeleneblmektedr. Tanımsal statstk br ölçüm kümesnn öneml yönlern tanımlama aracıdır (Bowerman ve ark. 2013). Logt model brkml lojstk dağılım fonksyonundan türetlr. Bağımlı değşken k şıklıdır. Bu tp modellern parametre tahmnler EKK le tahmn edlemez. Bu nedenle logt dönüşüm kullanılır. Logt dönüşüm şu şeklde gösterlr: 1 P E( Y 1/ X ) x 1 e 74 Bu denklemde Z x olarak alınırsa ) ( x 1 2 X 1 P E( Y 1/ X ) elde edlr. Z 1 e Z, ' dan ' a doğru gderken P 0 le 1 aralığındadır. P le Z arasında doğrusal olmayan br lşk vardır. Gruplanmış veya tekrarlı verler olduğunda parametre tahmnler Ağırlıklı En Küçük Kareler yöntem le elde edlr. Bunun çn sırayla; a. P n / N, tahmn olasılık değer hesaplanır. b. Her br x çn logt hesaplanır. L= ln P 1 P Modeln geçerl olması çn -2LogL statstğ kullanılır (Gujarat 2005). Bunun dışında logt regresyon analzn kullanma amacı, bağımlı değşken le bağımsız değşken arasındak lşknn tanımlanmasını sağlayan br model kurmaktır. En uygun ve makul br modeln bulunması gerekr. Modeln uyum ylğnn testnde Hosmer and Lemeshow Test kullanılmıştır (Hosmer and Lemeshow 2001). En uygun logt regresyon modeln belrleme şlemnde stepwse selecton teknğ kullanılmıştır. Modelde yer alan her bağımsız değşken çn tahmn edlen katsayı (β), lgl değşkenlern standart hataları (SE), serbestlk dereceler, Odds oranları exp (β) ve anlamlılık düzeyler dkkate alınarak yorumlar yapılmıştır. 74

5 3. Sonuçlar ve Tartışma Bu bölüm k şeklde ele alınmıştır. İlk olarak, İy Tarım Uygulamaları teork ve kuramsal çerçevede değerlendrlmş, daha sonra tüketclerle yapılan anketlerden elde edlen bulgulara ve analz sonuçlarına yer verlmştr Teork ve Kuramsal Bulgular Avrupa Brlğ ülkelerndek yaş meyve ve sebze pazarının %70-80 ne hakm büyük perakendeclern br araya gelerek 1997 yılında oluşturdukları EUREP standartları, dünyanın farklı ülkelernde kabul görüp uygulanmaya başladıkça global hale gelmş ve GLOBALG.A.P. adını almıştır. Avrupalı büyük perakendecler tarafından, tarımsal ürünlern üretmnde tarladan sofraya ulaşıncaya kadar uyulması gereken mnmum standartları çeren GLOBALG.A.P. Türkye de y tarım adıyla blnen krterler çermektedr. İy Tarım Uygulamalarının genel kuralları sayılı ve 7 Hazran 2010 tarhl Resm Gazete de yayımlanan İy Tarım Uygulamalarına İlşkn Yönetmelk n 5. maddesnde yer almaktadır (R.G / ). Tüketclern sağlıklı ve güvenlr ürünlere ulaşmasını kolaylaştıran br üretm model olan y tarım uygulamalarında geçş sürec bulunmamaktadır. İy tarım uygulamalarında, konvansyonel üretmde kullanılan grdlere zn verldğnden, üretclern alışkanlıklarına ters gelmeyen br üretm modeldr. İy tarım uygulamaları sstemnn aktörler arasında; üretc, perakendec, tüketc, kontrol ve sertfkasyon kuruluşları ve sstemn çatısını oluşturan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yer almaktadır. Btksel ve Hayvansal Üretm Genel Müdürlüğü altında Organk Tarım ve İy Tarım Uygulamaları Dare Başkanlığı koordnatörlüğünde İTU faalyetler yönetlmektedr. Bakanlık tarafından İTU faalyetler kapsamında; mevzuat çalışmalarının yanı sıra projeler, demonstrasyon çalışmaları ve denetm faalyetler de yürütülmektedr. Bakanlık, üretclern ve her türlü tarımsal faalyetn kayıt altına alınması çn her br üretm sstem çn farklı ver tabanı oluşturmuştur. Btksel üretm faalyet çn ÇKS, hayvansal üretm faalyet çn TÜRKVET e, balıkçılık faalyet çn Balıkçılık Ver Tabanına kayıtlı olmak gerekmektedr. İTU faalyetler İy Tarım Uygulamalarına İlşkn Yönetmelk hükümlerne göre yürütülmektedr. Üretcler hang üretm dalında faalyet göstereceklerse, o üretm dalına lşkn krterler uygulamalıdır. Uyulması gereken krterler ve kontrol noktaları; btksel üretm (52 sayfa), hayvansal üretm (75 sayfa) ve su ürünler üretm (33 sayfa) çn uygunluk sevyes de belrtlerek, Bakanlık resm nternet stesnde açıklanmıştır (TKB 2013). Üretclern İTU kapsamında yaklaşık 213 krtere uyma zorunluluğu bulunmaktadır. Türkye de 2007 yılında 651 üretc tarafından toplam 5 bn 360 hektar alan üzernde İy Tarım Uygulamaları yapılmaktadır (Anonm 2012) yılına gelndğnde; üretc sayısı 4 bn 540 a, üretm alanı se 781 bn 174 dekara ulaşmıştır (Bayülgen 2012). Dünyada 112 ülkede 409 çeşt tarımsal üründe 112 bn 600 üretc tarafından GLOBALG.A.P. standartlarında üretm yapılmakta ve bu ürünler sertfkalandırılmaktadır (GLOBALG.A.P. 2011). 3.2.İTU Tüketc Davranış Model Logstk Regresyon Analz Bulguları Bu bölümde, y tarım ürünlernn tüketmn belrleyen değşkenlern logstk regresyon model le ncelenmes amaçlanmaktadır. Tüketc davranış modelnn ncelendğ bu çalışmada, kl logstk regresyon model uygulanmıştır. Bağımlı değşken olarak y tarım ürünü tüketm k olası durumu fade etmek üzere planlanmıştır. Kukla değşkenler; 1; İTÜ tüketen Y= 0; İTÜ tüketmeyen Uygun statstk program le verler bnary logstk regresyon analz le yorumlanmıştır. Tahmn edlen logt regresyon modelnn fonksyonel formu başlangıç modelne ulaşmak çn stepwse değşken ekleme eleme şlem uygulanarak model daha uyumlu hale getrlmştr. Çok sayıda değşken modele 75 73

6 eklenmş ve çıkartılmıştır. Bu şlem çn her br bağımsız değşkenn statstk olarak anlamlılığı değerlendrlmştr. Ancak, modele dahl edlen sosyo ekonomk faktörlere lşkn değşkenler le İTÜ tüketme durumunu etkleyeceğ düşünülen dğer faktörler denenmş, statstksel problem olan değşkenler modelden çıkartılmıştır. Modeln uyum ylğ çalışmalarında statstksel olarak çok y sonuçlara ulaşmakta sorunlar yaşanmıştır. Bunun temel neden; İTU nun halk arasında çok tanınmaması ve bu nedenle de duyarlılık verecek değşkenler bulmakta zorluk yaşanmasıdır. Duyarlılık analzlernde bağımlı değşkene duyarlı çok az sayıda değşken belrlenmştr. Bunların brçoğu da sosyo ekonomk değşkenlerdr. Başlangıç modelne dahl edlen değşkenler aşağıda tanımlanmıştır. Ancak, bunların brçoğu sonuç modelnde statstksel problem nedenyle yer alamamıştır. Çzelge 1 de stepwse selecton teknğ le en uygun model denemelernde kullanılan başlangıç model olarak düşünülen modele lşkn bnary logt regresyon model tahmn sonuçları verlmştr. Modelde yer alan her bağımsız değşken çn tahmn edlen katsayı (β), lgl değşkenlern standart hataları (SE), serbestlk dereceler, Odds oranları exp (β) ve anlamlılık düzeyler (Sg) Çzelge 1 de görülmektedr. Modelde yer alan bağımsız değşkenlern her brnn statstk olarak anlamlılığını fade eden t test değerlerne bakıldığında, statstk olarak anlamlı bulunan değşkenler; Ale res konumundak erkek (EE) ve/veya kadının (EK) eğtm durumu değşkenler, ev hanımı ya da ale res konumundak kadının mesleğ (MK) değşken, İTU duyma (İD) değşken, Meyve sebze harcama düzey (MSH) ve organk ürün satın alma (OSA) değşkennn stenen statstk düzeylerde anlamlı olduğu belrlenmştr. İstatstk olarak anlamlı bulunan modelde yer alan değşkenlern katsayılarının ve Odss oranlarının yorumlanmasına gdleblr. Dğer değşkenler hakkında yorum yapmak statstk olarak sakıncalıdır. Çzelge 1. Bnary çoklu logt regresyon model statstk test sonuçları Table 1. Results of bnary logt regresson model B S.E. Wald Df Sg. Exp(B) Yaş Erkek (YE) -,036,047,615 1,433,96 Yaş Kadın (YK),017,048,120 1,729 1,02 Eğtm Erkek (EE) -,479,152 9,923 1,002**,62 Eğtm Kadın (EK),304,170 3,215 1,073*** 1,36 Meslek Kadın (MK) 0,174 0,70 6, ,013** 1,19 Ale Gelr (AG) -,120,124,941 1,332,89 Al. Kş Sayısı (AKS),131,129 1,030 1,310 1,14 İTU Duyma (İD) 2,598,364 50,824 1,000* 13,44 Mey-Sebz. Harcama (MSH),002,001 3,281 1,070** 1,02 Organk Ürün Alma (OSA) 2,432,363 44,838 1,000* 11,38 Sabt Term -1,930 1,205 2,564 1,109,14 * % 1 düzeynde statstk olarak anlamlı ** % 5 düzeynde statstk olarak anlamlı *** % 10 düzeynde statstk olarak anlamlı 7476

7 Logstk regresyon analzlernde modeln uyum ylğ çn yapılan şlemlern başında şu şlem yapılır. Modelde belrl değşkenler var ken ve yokken değerlendrme yapmak suretyle bunların açıklayıcılık gücüne katkı yapıp yapmadıkları belrlenr. Logstk regresyonda gözlenen 76 değern, tahmn edlen değer le karşılaştırılması Log htmal (log lkelhood-ll) fonksyonuna dayanır. İy model, gözlenen sonuçların yüksek htmallern oluşturan modeldr. Bunun anlamı -2LL nn küçük olmasıdır (Akgün ve Çevk 2007). İTU modelnde sadece sabt htva eden lojstk regresyonda -2LL değer 492,929 dur. Sabt ve tüm bağımsız değşkenlern olduğu modeln uyum ylğ statstğ 2LL değer 428,608 olup, sadece sabtn olduğu modeln değer olan 492,929 dan küçüktür. Model Ch- Square se sadece sabtn olduğu -2LL le bütün değşkenler çeren -2LL değer arasındak farkı verr. Model Ch-Square statstğ sabt harç olmak üzere, mevcut modeldek bütün bağımsız değşkenlern katsayılarının sıfır (0) olduğu şeklndek sıfır hpotezn test eder. Bu regresyon modelndek F testnn eştdr (Akgün ve Çevk 2007). Modelmzde Ch Square değer 64,321 olup, aynı zamanda k değern arasındak farktır. G= 492, ,908 = 64,321 Söz konusu test P =0.000 olduğu (% 1 anlamlık düzeynde) çn en az br katsayının sıfırdan farklı olduğunu gösterr. Yan tahmn edlen model genel olarak anlamlı bulunmuştur. İTU bnary logt regresyon modelnn anlamlı bulunan değşkenlernn üzernden, katsayıların ve Odds oranlarının ( Exp(B) = bahs oranları) yorumlanmasına geçleblr. Modelde yer alan değşkenlerden ale resnn ve eşnn yaşı değşkenlernn İTÜ kullanımı üzernde etkl br değşken olup olmadığı araştırılmak stenmş, ancak bu değşkenlerde statstk sorun yaşandığı çn yorum yapılmamıştır. İstatstk olarak anlamlı bulunan değşken eğtm düzey değşkendr. Eğtm düzey değşken, alede tüketc kararlarında söz sahb olan erkek ve kadının eğtm değşken olarak alınmıştır. Ale res ya da eş konumunda bulunan, erkek karar vercye at EE değşken statstk olarak %5 güven düzeynde anlamlı bulunmuştur. Bu değşkenn katsayısı negatftr. Buna göre EE değşkenndek artış İTÜ kullanımını olumsuz yönde etklemektedr. Erkek karar verc kşnn İTÜ kullanımında negatf yönlü etk göstermes hemen akla gelen teork kurallara uymamaktadır. Ancak, evde tarım ürünler dolayısıyla gıda maddelernn esas tüketmnde kadının rolü ve etknlğnn daha fazla olduğu blnr. Modelde yer alan tüketm kararlarında domnant olan kadının eğtm değşkennn statstksel olarak anlamlı bulunması beklenr. Bu değşkenn (EK) katsayısı 0,304 olup, poztftr. Kadının eğtm düzey yükseldkçe İTÜ tüketme olasılığı da berabernde yükselmektedr. EK katsayısının Odss oranı 1,36 dır. Bu Odss katsayısı şu anlama gelr; EK değşken 1 kat arttığında, İTU tüketme olasılığı 1,36 kat artmaktadır. Yan; kadının eğtm düzey br üst kademeye, örneğn lse mezunundan ünverste mezununa (ön lsans) yükselmes halnde İTÜ kullanımı 1,36 kat artacaktır. İstatstk olarak anlamlı görülen ve modele katılan kadının mesleğ değşkennn katsayısı 0,174 olup, poztftr. Meslek statü yükseldkçe İTÜ kullanım htmal de yükselmektedr. Kadının mesleğ (MK) katsayısının Odss oranı 1,19 olarak bulunmuştur. Bu duruma göre evde tüketm kararlarında domnant olan kadının meslek statüsü 1 düzey yükseldkçe İTÜ kulamım eğlm de 1,19 kat yükselmektedr. İTU tüketm regresyon model çıktılarında öneml başka değşken İy Tarım Ürünlern tanıma düzey, başka deyşle; blgl olma değşkendr. Kısaca İD değşken olarak kodlanan değşkenn katsayısı 2,598 olup, poztf değere sahptr. İD değşken le İTÜ tüketm arasında poztf yönlü br lşk vardır. İD değşken %1 güven düzeynde statstk olarak anlamlıdır ve Odss oranı 13,44 bulunmuştur. Bu orana göre İTU duyan ve blgs olanların İTÜ tüketme olasılığı 13,44 kat fazladır. Bu İy Tarım Uygulamalarının (ITU) başarılı olması açısından son derece öneml br bulgudur. İTU ve İTÜ hakkında blgl olanların çok yüksek br oranda İTÜ kullanması söz konusudur. 77

8 Dğer statstk olarak öneml bulunan br başka değşken, evde meyve sebze tüketm düzeydr. Meyve sebze tüketm arttıkça İTÜ kullanımının da artacağı düşünces le modele dahl edlen (MSH) değşken, statstk olarak %10 güven düzeynde anlamlı bulunmuştur. MSH değşken katsayısı sıfıra çok yakın, ancak poztftr. Bu değşkenn Odss oranı da 1 e yakındır. Zra katsayı negatf olursa Odss oranı 1 n altına düşer, sıfır se katsayı brdr. Bu değşkenn statstk olarak öneml olduğu, ancak İTU çn çok belrleyc br değşken olmadığı söyleneblr. Modeln son statstk anlamlı değşken organk ürün tüketm değşkendr. OSA olarak kodlanan değşkenn modele dahl edlmesnde İTÜ ve organk ürünlern benzer mantıkla tüketldğ varsayımına dayanır. Başka br fade le; organk tarım ürünü tüketme eğlmnde olan alelern İTÜ tüketm eğlmne yakın olacağı varsayılmıştır. Bu varsayım sonuç olarak, başta düşünülen haklı çıkarmıştır. OSA organk ürün tüketme durumu değşkennn statstk olarak %1 düzeynde anlamlı olduğu ve katsayısının poztf olduğu Çzelge 1 de görülmektedr. 2,432 olarak belrlenen katsayının Odss oranı 11,38 dr. Bu da demek oluyor k; organk ürün tüketme eğlmnde olan alelern İTÜ tüketme eğlm 11,38 kat artacaktır. Başka br fade le; organk ürün tüketm eğlm 1 brm artıkça İTU tüketm eğlm 11,38 kat artacaktır. Bu sonuç bu çalışmanın en öneml bulgularından brdr. Yan, İTÜ nn teknk olarak üretm ve dolaysıyla yetersz olan organk ürün tüketmne çok y br alternatf olacağı sonucu rahatlıkla söyleneblr. Logt regresyon analz sonuçları kısaca özetlenrse; alede kadının İTÜ tüketmnde etkl olduğu, özellkle kadınların eğtm düzey ve meslek statüsü yükseldkçe İTÜ nün kullanımın da yükseleceğ, organk ürün kullanıcılarının aynı zamanda y br İTÜ tüketcs olableceğ ve en önemls İTÜ nn tanınırlığının artırılması durumunda kullanımının da çok hızlı artacağı bulgularına ulaşılmıştır Sonuç Araştırmada elde edlen verlern analzne dayalı bulgular, esas sonuçları fade etmektedr. Öncelkl olarak, İy Tarım Ürünler (İTÜ) çn tüketc kararlarını etkledğ düşünülen; tüketc alelernn sosyal - ekonomk özellkler ve davranışsal faktörler ele alınmıştır. Tüketc davranışlarının analznde regresyon analzler le fonksyonel lşkler ortaya koymak mümkündür. Bu amaçla; İy Tarım Ürünlernn tüketmn belrleyen değşkenlern logstk regresyon model le ncelenmesne gdlmştr. Tüketc anketlernden elde edlen verler, bnary logt regresyon model le analz yapılmıştır. Tüketc davranış modelnn ncelendğ bu çalışmada, bağımlı değşken olarak y tarım ürününü tüketme durumu kukla değşkenlerle belrlenmştr; a. Olayın meydana gelmes yan, İTÜ tüketlmes durumunda 1 değern alırken, b. İTÜ tüketlmemes durumunda 0 (sıfır) değern almıştır. Bnary logt regresyon analz sonuçlarına göre; statstk olarak anlamlı bulunan değşkenler ve yorumları şöyle yapılmıştır. Alede kadının İTÜ tüketmnde etkl olduğu, özellkle kadınların eğtm düzey ve meslek statüsü yükseldkçe İTÜ nün kullanımının da yükseleceğ, organk ürün kullanıcılarının aynı zamanda y br İTÜ tüketcs olableceğ ve en önemls İTU nın tanınırlığının artırılması durumunda kullanımının da çok hızlı artacağı bulgularına ulaşılmıştır. Daha net bulgulara göre; kadının eğtm düzey br brm yükseldkçe; İTÜ kullanımı 1,36 kat, meslek statüsü br düzey yükseldkçe; İTÜ kullanımı 1,19 kat artacaktır sonucuna varılmıştır. Başka br logstk bulgu da; İTU duyan ve blgs olanların İTÜ tüketme olasılığı 13,44 kat fazla olacağıdır. Bu, İy Tarım Uygulamalarının (İTU) başarılı olması açısından son derece öneml br bulgudur. İTU ve İTÜ hakkında blgl olanların çok yüksek br oranda y tarım ürünü kullanması söz konusudur. Odss oranlarının kullanılarak yapıldığı logstk regresyondan elde edlen öneml br bulgu da; organk ürün tüketenlern İTÜ ne yönelme eğlmlerdr. Sonuçlara göre; organk ürün tüketm eğlm 1 brm artıkça İTU tüketm

9 eğlm 11,38 kat artacaktır. Bu sonuç, bu çalışmanın en öneml bulgularından brdr. Yan, İTU nın teknk olarak üretm ve dolaysıyla yetersz olan organk ürün tüketmne çok y br alternatf olacağı sonucunu rahatlıkla söyleneblr. İTU pazar araştırmalarında sanay ve tcaret kesmlerne at özel şletmelern yüksek oranda sstemde yer alması ve pazarlama stratejlernn tamamlanması gerekr. İTU sstemne konu olan ürün müşter grubunun oluşturulmasında dkkate alınması gereken faktörler şöyle sıralanablr: Demografk faktörler, Sosyal faktörler, Ekonomk faktörler, Coğraf faktörler, Ürün kullanıcıları, Poltk faktörler, Doğal faktörler, Ulusal ya da uluslararası pazarlar. Müşter gruplandırmada başta, ekonomk faktörlern ve daha sonra pazarın ulusal ve uluslararası olması özellğ üzernde durulmalıdır. İTU ve alternatf öngörüler doğrultusunda ulusal ve uluslararası pazara yönelk olma çok öne çıkan br durumdur. Uluslararası pazarlar ve büyüklüğü çok değşken ve kırılgan br yapıya sahptr. Konvansyonel üretm teknkler ve ürünler le uluslararası pazarlar çok daha fazla rsk taşımaktadır. Son olarak; sstemn başarısı, İTU nın tüm tarımsal alanlarda ve ürünlerde uygulanmasıdır. Kısm uygulamalar, sstemn genel başarısını gölgeleyecektr. İTU nın kamu kurumlarınca tüm kontrol ve sertfkasyon şlemlernde sorumlu olması, özel sektörün denetm ve sertfkasyon şlemlernden uzak tutulması önerlmektedr. Modeller zamanla revze edlr ve optmal sstemlere ulaşılablr. Gegez E.A (2007). Pazarlama Araştırmaları. Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., ISBN İstanbul. Globalg.A.P. (2011). Annual Report 2011, February, Gujarat D.N (2005). Temel Ekonometr. Lteratür Yayıncılık, İstanbul. Gürsakal N (2007). Sosyal Blmler Karmaşıklık ve Kaos. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara. Gürsakal N (2013). Çıkarımsal İstatstk, Mntab- SPSS Uygulamalı. Dora Yayınları, ISBN , Bursa. Fresee J ve Long J.S (2006). Regresson Models For Categorcal Depent Varables Usng. Stata College Staton. Hosmer D.W and Lemeshow S (2001). Appled Logstc Regresson, Newyork: John Wley & Sons. Kalaycı Ş (2005). SPSS Uygulamalı Çok Değşkenl İstatstk Teknkler. Sal Yayınları, Ankara. Kızılaslan H ve Çakmak E (2012). Tarımsal Yayımı Gelştrme Projes Kapsamındak Tarım danışmanlığı Sstemnn Değerlendrlmes. GOÜ. Zraat Fakültes Dergs, 2012, 29(2), Kızılaslan H ve Olgun A (2012). Türkye de Organk Tarım ve Organk Tarıma Verlen Desteklemeler. GOÜ. Zraat Fakültes Dergs, 2012, 29(1),1-2. R.G / İy Tarım Uygulamalarına İlşkn Yönetmelk. Resm Gazete Tarh: , Resm Gazete Sayısı: Serper Ö (2010). Uygulamalı İstatstk. Ezg Yayınları, Yenlenmş 7. Baskı, Bursa. Stock, J.H and WATSON M.W (2007). Introducton to Econometrcs. Pearson Addson Wesley, Boston. TKB (2013). Kaynaklar Akgün A, ve Çevk O (2007). İstatstksel Analz Teknkler. Emek Ofset Basımev, İstanbul. Anonm (2012). İy Tarım 5 bn Çftçye Ulaştı. Bayülgen Ş (2012). İy Tarım Uygulamaları. Mgros A.Ş. 4 Mayıs 2012, İstanbul Sunum.pdf, (Erşm: ). Bowerman O Connel Murphree Orrs (2013). İşletme İstatstğnn Temeller. (4.basımdan çevr: Mc Graw Hll), Nobel Yayıncılık. ISBN:

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU 6.07.0 ÇOKLU REGRESON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-ON KATSAILARININ ORUMU ÇOKLU REGRESON MODELİ Ekonom ve şletmeclk alanlarında herhang br bağımlı değşken tek br bağımsız

Detaylı

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet Dokuz Eylül Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yayın Gelş Tarh: 18.02.2011 Clt: 13, Sayı: 1, Yıl: 2011, Sayfa: 21-37 Yayına Kabul Tarh: 17.03.2011 ISSN: 1302-3284 ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK

Detaylı

NİTEL TERCİH MODELLERİ

NİTEL TERCİH MODELLERİ NİTEL TERCİH MODELLERİ 2300 gözlem sayısı le verlen değşkenler aşağıdak gbdr: calsma: çocuk çalışıyorsa 1, çalışmıyorsa 0 (bağımlı değşken) Anne_egts: Anne eğtm sevyes Baba_egts: Baba eğtm sevyes Kent:

Detaylı

Bitkisel Ürün Sigortası Yaptırma İsteğinin Belirlenmesi: Tokat İli Örneği

Bitkisel Ürün Sigortası Yaptırma İsteğinin Belirlenmesi: Tokat İli Örneği Atatürk Ünv. Zraat Fak. Derg., 42 (2): 153-157, 2011 J. of Agrcultural Faculty of Atatürk Unv., 42 (2): 153-157, 2011 ISSN : 1300-9036 Araştırma Makales/Research Artcle Btksel Ürün Sgortası Yaptırma İsteğnn

Detaylı

KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM TALEP SİSTEMİ YAKLAŞIMIYLA ANALİZİ

KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM TALEP SİSTEMİ YAKLAŞIMIYLA ANALİZİ Süleyman Demrel Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yıl: 2007/2, Sayı: 6 Journal of Suleyman Demrel Unversty Insttue of Socal Scences Year: 2007/2, Number: 6 KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM

Detaylı

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır.

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır. UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ Posson: H o: Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmektedr. H a : Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmemektedr. Böyle br hpotez test edeblmek çn, önce Posson dağılım parametres

Detaylı

İKİNCİ ÖĞRETİM KAMU TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

İKİNCİ ÖĞRETİM KAMU TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İKİNCİ ÖĞRETİM KAMU TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Anablm Dalı: Kamu PROGRAMIN TANIMI: Kamu Tezsz Yüksek Lsans Programı, kamu ve özel sektör sstem çersndek problemler ve htyaçları analz edeblecek, yorumlayacak,

Detaylı

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI V. Ulusal Üretm Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Tcaret Ünverstes, 5-7 Kasım 5 ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN

Detaylı

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2 Journal of Yasar Unversty 2010 3294-3319 KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ Dr. Al Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selm Adem HATIRLI 2 ÖZET Bu çalışmada, Batı Akdenz Bölges kent merkezlernde

Detaylı

MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ. SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ

MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ. SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ 2011-2012-2013 MALİ yılına İLİşKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ("Şrket") 01012011-31 ı22013

Detaylı

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının 1 DİĞER ÖZEL İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL DİYAGRAMLARI X, R, p, np, c, u ve dğer kontrol dyagramları statstksel kalte kontrol dyagramlarının temel teknkler olup en çok kullanılanlarıdır. Bu teknkler ell

Detaylı

AKADEMİK YAKLAŞIMLAR DERGİSİ JOURNAL OF ACADEMIC APPROACHES

AKADEMİK YAKLAŞIMLAR DERGİSİ JOURNAL OF ACADEMIC APPROACHES Konut Sahplğnn Belrleycler: Hanehalkı Resler Üzerne Br Uygulama Halm TATLI 1 Özet İnsanların barınma htyacını sağlayan konut, temel htyaçlar arasında yer almaktadır. Konut sahb olmayan ve krada oturan

Detaylı

Türkiye de Süt Ürünleri Tüketim Harcamalarına Etki Eden Faktörlerin Analizi: Çoklu Heckman Örneklem Seçicilik Sistem Yaklaşımı

Türkiye de Süt Ürünleri Tüketim Harcamalarına Etki Eden Faktörlerin Analizi: Çoklu Heckman Örneklem Seçicilik Sistem Yaklaşımı Tarım Blmler Dergs Tar. Bl. Der. Derg web sayfası: www.agr.ankara.edu.tr/derg Journal of Agrcultural Scences Journal homepage: www.agr.ankara.edu.tr/journal TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF AGRICULTURAL

Detaylı

Kİ KARE ANALİZİ. Doç. Dr. Mehmet AKSARAYLI Ki-Kare Analizleri

Kİ KARE ANALİZİ. Doç. Dr. Mehmet AKSARAYLI  Ki-Kare Analizleri Kİ KAR ANALİZİ 1 Doç. Dr. Mehmet AKSARAYLI www.mehmetaksarayl K-Kare Analzler OLAY 1: Genelde br statstk sınıfında, öğrenclern %60 ının devamlı, %30 unun bazen, %10 unun se çok az derse geldkler düşünülmektedr.

Detaylı

SUÇ VERİ TABANININ LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE TAHMİNİ: BURSA ÖRNEĞİ Estimating of Crime Database with Logistic Regression Analysis: Bursa Case

SUÇ VERİ TABANININ LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE TAHMİNİ: BURSA ÖRNEĞİ Estimating of Crime Database with Logistic Regression Analysis: Bursa Case SUÇ VERİ TABANININ LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE TAHMİNİ: BURSA ÖRNEĞİ Estmatng of Crme Database wth Logstc Regresson Analyss: Bursa Case Mehmet NARGELEÇEKENLER * B Özet u çalışmada, Bursa Emnyet Müdürlüğünden

Detaylı

Antalya Đlinde Serada Domates Üretiminin Kâr Etkinliği Analizi

Antalya Đlinde Serada Domates Üretiminin Kâr Etkinliği Analizi Tarım Blmler Dergs Tar. Bl. Der. Derg web sayfası: www.agr.ankara.edu.tr/derg Journal of Agrcultural Scences Journal homepage: www.agr.ankara.edu.tr/journal TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF AGRICULTURAL

Detaylı

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Clt:3 Sayı: Celal Bayar Ünverstes İ.İ.B.F. MANİSA Bulanık Araç Rotalama Problemlerne Br Model Öners ve Br Uygulama Doç. Dr. İbrahm GÜNGÖR Süleyman Demrel Ünverstes, İ.İ.B.F.,

Detaylı

Akıllı Telefon Seçiminin Belirleyicileri: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama

Akıllı Telefon Seçiminin Belirleyicileri: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama The PDF verson of an unedted manuscrpt has been peer revewed and accepted for publcaton. Based upon the publcaton rules of the journal, the manuscrpt has been formatted, but not fnalzed yet. Before fnal

Detaylı

UYGULAMA 2. Bağımlı Kukla Değişkenli Modeller

UYGULAMA 2. Bağımlı Kukla Değişkenli Modeller UYGULAMA 2 Bağımlı Kukla Değşkenl Modeller Br araştırmacı Amerka da yüksek lsans ve doktora programlarını kabul ednlmey etkleyen faktörler ncelemek stemektedr. Bu doğrultuda aşağıdak değşkenler ele almaktadır.

Detaylı

Kİ-KARE VE KOLMOGOROV SMİRNOV UYGUNLUK TESTLERİNİN SİMULASYON İLE ELDE EDİLEN VERİLER ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI

Kİ-KARE VE KOLMOGOROV SMİRNOV UYGUNLUK TESTLERİNİN SİMULASYON İLE ELDE EDİLEN VERİLER ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI C.Ü. İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt 4, Sayı 1, 3 6 Kİ-KARE VE KOLMOGOROV SMİRNOV UYGUNLUK TESTLERİNİN SİMULASYON İLE ELDE EDİLEN VERİLER ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI H. BİRCAN, Y. KARAGÖZ ve Y. KASAPOĞLU

Detaylı

ÇİFTÇİLERİN TARIMSAL DESTEKLEME POLİTİKALARINDAN FAYDALANMA İSTEKLİLİĞİNDE ETKİLİ FAKTÖRLERİN ANALİZİ: ERZURUM İLİ ÖRNEĞİ

ÇİFTÇİLERİN TARIMSAL DESTEKLEME POLİTİKALARINDAN FAYDALANMA İSTEKLİLİĞİNDE ETKİLİ FAKTÖRLERİN ANALİZİ: ERZURUM İLİ ÖRNEĞİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2008, 21(2), 205 212 ÇİFTÇİLERİN TARIMSAL DESTEKLEME POLİTİKALARINDAN FAYDALANMA İSTEKLİLİĞİNDE ETKİLİ FAKTÖRLERİN ANALİZİ: ERZURUM İLİ ÖRNEĞİ Yavuz TOPCU

Detaylı

ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN KREDĠ KARTI SAHĠBĠ OLMALARI ÜZERĠNDE ETKĠLĠ OLAN FAKTÖRLER: GAZĠOSMANPAġA VE ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTE LERĠNDEN AMPĠRĠK BULGULAR

ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN KREDĠ KARTI SAHĠBĠ OLMALARI ÜZERĠNDE ETKĠLĠ OLAN FAKTÖRLER: GAZĠOSMANPAġA VE ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTE LERĠNDEN AMPĠRĠK BULGULAR ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN KREDĠ KARTI SAHĠBĠ OLMALARI ÜZERĠNDE ETKĠLĠ OLAN FAKTÖRLER: GAZĠOSMANPAġA VE ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTE LERĠNDEN AMPĠRĠK BULGULAR RüĢtü YAYAR * Süleyman Serdar KARACA ** Ahmet TURKUT ***

Detaylı

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Muhasebe ve Finansman Dergisi Muhasebe ve Fnansman Dergs Ocak/2012 Farklı Muhasebe Düzenlemelerne Göre Hazırlanan Mal Tablolardan Elde Edlen Fnansal Oranlar İle Şrketlern Hsse Sened Getrler Ve Pyasa Değerler Arasındak İlşk Ahmet BÜYÜKŞALVARCI

Detaylı

FARKLI VERİ YAPILARINDA KULLANILABİLECEK REGRESYON YÖNTEMLERİ

FARKLI VERİ YAPILARINDA KULLANILABİLECEK REGRESYON YÖNTEMLERİ Anadolu Tarım Blm. Derg., 203,28(3):68-74 Anadolu J Agr Sc, 203,28(3):68-74 do: 0.76/anaas.203.28.3.68 URL: htt://dx.do.org/0.76/anaas.203.28.3.68 Derleme Revew FARKLI VERİ YAPILARINDA KULLANILABİLECEK

Detaylı

2005 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:16, s31-46

2005 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:16, s31-46 2005 Gaz Ünverstes Endüstryel Sanatlar Eğtm Fakültes Dergs Sayı:16, s31-46 ÖZET BANKALARDA MALİ BAŞARISIZLIĞIN ÖNGÖRÜLMESİ LOJİSTİK REGRESYON VE YAPAY SİNİR AĞI KARŞILAŞTIRMASI 31 Yasemn KESKİN BENLİ 1

Detaylı

K-Ortalamalar Yöntemi ile Yıllık Yağışların Sınıflandırılması ve Homojen Bölgelerin Belirlenmesi *

K-Ortalamalar Yöntemi ile Yıllık Yağışların Sınıflandırılması ve Homojen Bölgelerin Belirlenmesi * İMO Teknk Derg, 2012 6037-6050, Yazı 383 K-Ortalamalar Yöntem le Yıllık Yağışların Sınıflandırılması ve Homojen Bölgelern Belrlenmes * Mahmut FIAT* Fath DİKBAŞ** Abdullah Cem KOÇ*** Mahmud GÜGÖ**** ÖZ

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Sahipliğini Belirleyen Faktörler

Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Sahipliğini Belirleyen Faktörler Ünverste Öğrenclernn Kred Kartı Sahplğn Belrleyen Faktörler H. Dlara KESKİN Yrd. Doç. Dr., Karadenz Teknk Ünverstes, İİBF İşletme Bölümü dlarakeskn@yahoo.com Emrah KOPARAN Öğr. Gör., Amasya Ünverstes Merzfon

Detaylı

BANKACILIKTA ETKİNLİK VE SERMAYE YAPISININ BANKALARIN ETKİNLİĞİNE ETKİSİ

BANKACILIKTA ETKİNLİK VE SERMAYE YAPISININ BANKALARIN ETKİNLİĞİNE ETKİSİ BANKACILIKTA ETKİNLİK VE SERMAYE YAPISININ BANKALARIN ETKİNLİĞİNE ETKİSİ Yrd. Doç. Dr. Murat ATAN - Araş. Gör. Gaye KARPAT ÇATALBAŞ 2 ÖZET Bu çalışma, Türk bankacılık sstem çnde faalyet gösteren tcar bankaların

Detaylı

Bulanık Mantık ile Hesaplanan Geoid Yüksekliğine Nokta Yüksekliklerinin Etkisi

Bulanık Mantık ile Hesaplanan Geoid Yüksekliğine Nokta Yüksekliklerinin Etkisi Harta Teknolojler Elektronk Dergs Clt: 5, No: 1, 2013 (61-67) Electronc Journal of Map Technologes Vol: 5, No: 1, 2013 (61-67) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com e-issn: 1309-3983 Makale

Detaylı

Tek Yönlü Varyans Analizi

Tek Yönlü Varyans Analizi Tek Yönlü Varyan Analz Nedr ve hang durumlarda kullanılır? den fazla grupların karşılaştırılmaı öz konuu e, çok ayıda t-tet nn kullanılmaı, Tp I hatanın artmaına yol açar; Örneğn, eğer 5 grubu kşerl olarak

Detaylı

HİSSE SENETLERİNİN BEKLENEN GETİRİ VE RİSKLERİNİN TAHMİNİNDE ALTERNATİF MODELLER

HİSSE SENETLERİNİN BEKLENEN GETİRİ VE RİSKLERİNİN TAHMİNİNDE ALTERNATİF MODELLER İstanbul Ünverstes İktsat Fakültes Malye Araştırma Merkez Konferansları 47. Ser / Yıl 005 Prof. Dr. Türkan Öncel e Armağan HİSSE SENETLERİNİN BEKLENEN GETİRİ VE RİSKLERİNİN TAHMİNİNDE ALTERNATİF MODELLER

Detaylı

TÜRKİYE DE YOKSULLUK PROFİLİ VE GELİR GRUPLARINA GÖRE GIDA TALEBİ

TÜRKİYE DE YOKSULLUK PROFİLİ VE GELİR GRUPLARINA GÖRE GIDA TALEBİ TÜRKİYE DE YOKSULLUK PROFİLİ VE GELİR GRUPLARINA GÖRE GIDA TALEBİ Yrd. Doç. Dr. Seda ŞENGÜL Çukurova Ünverstes İktsad Ve İdar Blmler Fakültes Ekonometr Bölümü Mart 2004 ANKARA YAYIN NO: 119 ISBN: 975-407-151-9

Detaylı

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 1, 2011 225

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 1, 2011 225 Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt: 25, Sayı:, 20 225 FİNANSAL ANALİZDE KULLANILAN ORANLAR VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: EKONOMİK KRİZ DÖNEMLERİ İÇİN İMKB İMALAT SANAYİ

Detaylı

TÜKETĠCĠLERĠN FĠYAT BĠLĠNCĠ ÜZERĠNDE ETKĠLĠ OLAN FAKTÖRLERE ĠLĠġKĠN BĠR ĠNCELEME

TÜKETĠCĠLERĠN FĠYAT BĠLĠNCĠ ÜZERĠNDE ETKĠLĠ OLAN FAKTÖRLERE ĠLĠġKĠN BĠR ĠNCELEME Ġstanbul Ünverstes Ġktsat Fakültes Malye AraĢtırma Merkez Konferansları 46. Ser / Yıl 2004 Prof. Dr. Salh Turhan'a Armağan TÜKETĠCĠLERĠN FĠYAT BĠLĠNCĠ ÜZERĠNDE ETKĠLĠ OLAN FAKTÖRLERE ĠLĠġKĠN BĠR ĠNCELEME

Detaylı

İl Özel İdareleri ve Belediyelerde Uygulanan Program Bütçe Sistemi ve Getirdiği Yenilikler

İl Özel İdareleri ve Belediyelerde Uygulanan Program Bütçe Sistemi ve Getirdiği Yenilikler İl Özel İdareler ve Beledyelerde Uygulanan Program Bütçe Sstem ve Getrdğ Yenlkler Hayrettn Güngör Mehmet Deınrtaş İlk 2 Mayıs 1990 gün ve 20506 sayılı, kncs 19 Şubat 1994 gün ve 2 ı 854 sayılı Resm Gazete'de

Detaylı

Tokat İlinde Çiftçilerin Organik Domates Üretme İsteği. E. İkikat Tümer 1, B. Miran

Tokat İlinde Çiftçilerin Organik Domates Üretme İsteği. E. İkikat Tümer 1, B. Miran XI. Ulusal Tarım Ekonoms Kongres 3-5 Eylül 2014, Samsun Tokat İlnde Çftçlern Organk Domates Üretme İsteğ E. İkkat Tümer 1, B. Mran 1 Kahramanmaraş Sütçü İmam Ünverstes Zraat Fakültes Tarım Ekonoms Bölümü

Detaylı

BIST da Demir, Çelik Metal Ana Sanayii Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performans Analizi: VZA Süper Etkinlik ve TOPSIS Uygulaması

BIST da Demir, Çelik Metal Ana Sanayii Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performans Analizi: VZA Süper Etkinlik ve TOPSIS Uygulaması EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Clt: 4 Sayı: Ocak 04 ss. 9-9 BIST da Demr, Çelk Metal Ana Sanay Sektöründe Faalyet Gösteren İşletmelern Fnansal Performans Analz: VZA Süper Etknlk ve TOPSIS Uygulaması

Detaylı

COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA DOĞAL AFETLER 1 (The Natural Disasters in the Geography Teaching Curriculum)

COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA DOĞAL AFETLER 1 (The Natural Disasters in the Geography Teaching Curriculum) MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 28, TEMMUZ - 2013, S. 276-303 İSTANBUL ISSN:1303-2429 E-ISSN 2147-7825 copyrght 2013 http://www.marmaracografya.com COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA DOĞAL AFETLER 1 (The

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com ISSN:134-4141 Makne Teknolojler Elektronk Dergs 28 (1) 61-68 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Kısa Makale Tabakalı Br Dskn Termal Gerlme Analz Hasan ÇALLIOĞLU 1, Şükrü KARAKAYA 2 1

Detaylı

SEK Yönteminin Güvenilirliği Sayısal Bir Örnek. Ekonometri 1 Konu 11 Sürüm 2,0 (Ekim 2011)

SEK Yönteminin Güvenilirliği Sayısal Bir Örnek. Ekonometri 1 Konu 11 Sürüm 2,0 (Ekim 2011) İk Değşkenl Bağlanım Model SEK Yöntemnn Güvenlrlğ Ekonometr 1 Konu 11 Sürüm,0 (Ekm 011) UADMK Açık Lsans Blgs İşbu belge, Creatve Commons Attrbuton-Non-Commercal ShareAlke 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)

Detaylı

Öğretim planındaki AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9

Öğretim planındaki AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9 Ders Kodu Teork Uygulama Lab. Ulusal Kred Öğretm planındak AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9 Ön Koşullar : Grafk İletşm I ve II, Tasarım Stüdyosu I, II, III derslern almış ve başarmış

Detaylı

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi 01.01.2015 tarh ve 29223 sayılı Resm Gazetede yayımlanmıştır. Bu Doküman Hakkında TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem

Detaylı

Türkiye de Zeytin Sıkma Tesislerinin Karlılığı ve Etkinliği: Ege Bölgesi Örneği 1

Türkiye de Zeytin Sıkma Tesislerinin Karlılığı ve Etkinliği: Ege Bölgesi Örneği 1 Yıldıztekn ve Tuna Araştırma Makales (Research Artcle) Akın F.OLGUN M. Metn ARTUKOĞLU 3 Hakan ADANACIOĞLU 4 Ege Ünverstes Zraat Fakültes Tarım Ekonoms Bölümü 35100 Bornova/İzmr., e-posta: akn.olgun@ege.edu.tr

Detaylı

TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi. İletim Sistemi Sistem Kullanım ve Sistem İşletim Tarifelerini Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bildirimi

TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi. İletim Sistemi Sistem Kullanım ve Sistem İşletim Tarifelerini Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bildirimi İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bldrm EK-1 TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama

Detaylı

YAŞAM ÇÖZÜMLEMESİNDE AYKIRI DEĞERLER OUTLIERS IN SURVIVAL ANALYSIS

YAŞAM ÇÖZÜMLEMESİNDE AYKIRI DEĞERLER OUTLIERS IN SURVIVAL ANALYSIS YAŞAM ÇÖZÜMLEMESİNDE AYKIRI DEĞERLER OUTLIERS IN SURVIVAL ANALYSIS NURAY TUNCER PROF. DR. DURDU KARASOY Tez Danışmanı Hacettepe Ünverstes Lsansüstü Eğtm-Öğretm Yönetmelğnn İstatstk Anablm Dalı İçn Öngördüğü

Detaylı

= P 1.Q 1 + P 2.Q P n.q n (Ürün Değeri Yaklaşımı)

= P 1.Q 1 + P 2.Q P n.q n (Ürün Değeri Yaklaşımı) A.1. Mll Gelr Hesaplamaları ve Bazı Temel Kavramlar 1 Gayr Saf Yurtç Hâsıla (GSYİH GDP): Br ekonomde belrl br dönemde yerleşklern o ülkede ekonomk faalyetler sonucunda elde ettkler gelrlern toplamıdır.

Detaylı

EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR.

EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR. EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATL RESMİ GAETEDE YAYNLANMŞTR. Bu Doküman Hakkında TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama

Detaylı

Resmi Gazetenin 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı ile yayınlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi

Resmi Gazetenin 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı ile yayınlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bldrm Resm Gazetenn 29.12.2012 tarh ve 28512 sayılı le yayınlanmıştır. TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket Bu Doküman

Detaylı

T.C. MİLLİ EGİTİM BAKANLIGI Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı 10. 03.2010 00747. ... VALİLİGİNE (İl Milli Eğitim Müdürlüğü)

T.C. MİLLİ EGİTİM BAKANLIGI Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı 10. 03.2010 00747. ... VALİLİGİNE (İl Milli Eğitim Müdürlüğü) T.C. MİLLİ EGİTİM BAKANLIGI Sağlık İşler Dares Başkanlığı SA YI : B.08.0.SDB.0.ll.00.00/ KONU: Beslenme Dostu Okullar Projes 10. 03.2010 00747... VALİLİGİNE (İl Mll Eğtm Müdürlüğü) İlg: a)bakanlığımız

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 1, 2012 195

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 1, 2012 195 C.Ü. İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt 13, Sayı 1, 2012 195 TÜRKİYE DE TİCARİ BANKACILIK SEKTÖRÜNDE REKABET DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ (2002-2009) Abdulvahap ÖZCAN * Özet Türkye nn yaşadığı 2000 ve 2001 krzler

Detaylı

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE TIBBİ GÖRÜNTÜ, ARŞİV VE İLETİŞİM SİSTEMLERİNİN DEVLET HASTANELERİ PERFORMANSINA ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE TIBBİ GÖRÜNTÜ, ARŞİV VE İLETİŞİM SİSTEMLERİNİN DEVLET HASTANELERİ PERFORMANSINA ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Süleyman Demrel Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü DergsYıl: 2013/1, Sayı:17 Journal of Süleyman Demrel Unversty Insttute of Socal ScencesYear: 2013/1, Number:17 VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE TIBBİ GÖRÜNTÜ,

Detaylı

Erzurum Đlinde Buğday, Arpa ve Çavdarda Girdi Talebi Araştırması

Erzurum Đlinde Buğday, Arpa ve Çavdarda Girdi Talebi Araştırması Tarım Blmler Dergs Tar. Bl. Der. Derg web sayfası: www.agr.ankara.edu.tr/derg Journal of Agrcultural Scences Journal homepage: www.agr.ankara.edu.tr/ournal TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF AGRICULTURAL

Detaylı

ANTALYA DA OBEZİTE YAYGINLIĞI VE DÜZEYİNİ ETKİLEYEN SOSYO-EKONOMİK DEĞİŞKENLER

ANTALYA DA OBEZİTE YAYGINLIĞI VE DÜZEYİNİ ETKİLEYEN SOSYO-EKONOMİK DEĞİŞKENLER Akdenz İ.İ.B.F. Dergs (21) 2011, 17-45 ANTALYA DA OBEZİTE YAYGINLIĞI VE DÜZEYİNİ ETKİLEYEN SOSYO-EKONOMİK DEĞİŞKENLER PREVALENCE AND SOCIOECONOMICS DETERMINANTS OF ADULTS OBESITY IN ANTALYA Arş. Gör. F.

Detaylı

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular Basel II Geçş Sürec Sıkça Sorulan Sorular Soru No: 71 Cevaplanma Tarh: 06.03.2012 İlgl Hüküm: --- Konu: Gayrmenkul İpoteğyle Temnatlandırılmış Alacaklar İçn KR510AS Formunun Doldurulmasına İlşkn Örnek

Detaylı

Kısa Vadeli Sermaye Girişi Modellemesi: Türkiye Örneği

Kısa Vadeli Sermaye Girişi Modellemesi: Türkiye Örneği Dokuz Eylül Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs, Clt:24, Sayı:1, Yıl:2009, ss.105-122. Kısa Vadel Sermaye Grş Modellemes: Türkye Örneğ Mehmet AKSARAYLI 1 Özhan TUNCAY 2 Alınma Tarh: 04-2008,

Detaylı

04.10.2012 SU İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ. Suİhtiyacı. Proje Süresi. Birim Su Sarfiyatı. Proje Süresi Sonundaki Nüfus

04.10.2012 SU İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ. Suİhtiyacı. Proje Süresi. Birim Su Sarfiyatı. Proje Süresi Sonundaki Nüfus SU İHTİYAÇLARII BELİRLEMESİ Suİhtyacı Proje Süres Brm Su Sarfyatı Proje Süres Sonundak üfus Su ayrım çzs İsale Hattı Su Tasfye Tess Terf Merkez, Pompa İstasyonu Baraj Gölü (Hazne) Kaptaj Su Alma Yapısı

Detaylı

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME. Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cinemre

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME. Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cinemre 1 DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cnemre 2 BİRİNCİ BÖLÜM HEDEF PROGRAMLAMA 1.1 Grş Karar problemler amaç sayısına göre tek amaçlı ve çok amaçlı

Detaylı

KRİZ DÖNEMİNDE KÜRESEL PERAKENDECİ AKTÖRLERİN PERFORMANSLARININ TOPSİS YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

KRİZ DÖNEMİNDE KÜRESEL PERAKENDECİ AKTÖRLERİN PERFORMANSLARININ TOPSİS YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt: 25, Sayı: 2, 2011 151 KRİZ DÖNEMİNDE KÜRESEL PERAKENDECİ AKTÖRLERİN PERFORMANSLARININ TOPSİS YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Nhan ÖZGÜVEN (*) Özet: Perakendeclk

Detaylı

QKUIAN. SAĞLIK BAKANLIĞI_ KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

QKUIAN. SAĞLIK BAKANLIĞI_ KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi V tsttşfaktör T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Il Kamu Hastaneler Brlğ Genel Sekreterlğ Kanun Eğtm ve Araştırma Hastanes Sayı ı 23618724/?ı C.. Y** 08/10/2015 Konu : Yaklaşık Malyet

Detaylı

Pamukta Girdi Talebi: Menemen Örneği

Pamukta Girdi Talebi: Menemen Örneği Ege Ünv. Zraat Fak. Derg., 2002, 39 (3): 88-95 ISSN 1018-8851 Pamukta Grd Taleb: Menemen Örneğ Bülent MİRAN 1 Canan ABAY 2 Chat Günden 3 Summary Demand for Inputs n Cotton Producton: The Case of Menemen

Detaylı

FARKLI REGRESYON YÖNTEMLERİ İLE BETA KATSAYISI ANALİZİ

FARKLI REGRESYON YÖNTEMLERİ İLE BETA KATSAYISI ANALİZİ FARKLI REGRESYON YÖNTEMLERİ İLE BETA KATSAYISI ANALİZİ M.Ensar YEŞİLYURT (*) Flz YEŞİLYURT (**) Özet: Özellkle uzak verlere sahp ver setlernn analz edlmesnde en küçük kareler tahmnclernn kullanılması sapmalı

Detaylı

YAYILI YÜK İLE YÜKLENMİŞ YAPI KİRİŞLERİNDE GÖÇME YÜKÜ HESABI. Perihan (Karakulak) EFE

YAYILI YÜK İLE YÜKLENMİŞ YAPI KİRİŞLERİNDE GÖÇME YÜKÜ HESABI. Perihan (Karakulak) EFE BAÜ Fen Bl. Enst. Dergs (6).8. YAYII YÜK İE YÜKENİŞ YAPI KİRİŞERİNDE GÖÇE YÜKÜ HESABI Perhan (Karakulak) EFE Balıkesr Ünverstes ühendslk marlık Fakültes İnşaat üh. Bölümü Balıkesr, TÜRKİYE ÖZET Yapılar

Detaylı

Hasar sıklıkları için sıfır yığılmalı kesikli modeller

Hasar sıklıkları için sıfır yığılmalı kesikli modeller www.statstkcler.org İstatstkçler Dergs 5 (01) 3-31 İstatstkçler Dergs Hasar sıklıkları çn sıfır yığılmalı keskl modeller Sema Tüzel Hacettepe Ünverstes Aktüerya Blmler Bölümü 06800-Beytepe, Ankara, Türkye

Detaylı

OLASILIĞA GİRİŞ. Biyoistatistik (Ders 7: Olasılık) OLASILIK, TIP ve GÜNLÜK YAŞAMDA KULLANIMI

OLASILIĞA GİRİŞ. Biyoistatistik (Ders 7: Olasılık) OLASILIK, TIP ve GÜNLÜK YAŞAMDA KULLANIMI OLASILIĞA GİRİŞ Yrd. Doç. Dr. Ünal ERKORKMAZ Sakarya Ünverstes Tıp Fakültes Byostatstk Anablm Dalı uerkorkmaz@sakarya.edu.tr OLASILIK, TIP ve GÜNLÜK YAŞAMDA KULLANIMI Br olayındoğal koşullar altında toplumda

Detaylı

Lojistik Regresyonlarda Değişken Seçimi

Lojistik Regresyonlarda Değişken Seçimi Çukurova Ünverstes Zraat Fakültes Dergs, 7 (2):05-4 Lostk Regresyonlarda Değşken Seçm Hasan ÖNDER () Zeynel CEBECİ (2) Özet Bu çalışmada, lostk regresyonlarda değşken seçm yöntemlernden ler doğru seçm,

Detaylı

YARIPARAMETRİK KISMİ DOĞRUSAL PANEL VERİ MODELLERİYLE ULUSLAR ARASI GÖÇ

YARIPARAMETRİK KISMİ DOĞRUSAL PANEL VERİ MODELLERİYLE ULUSLAR ARASI GÖÇ Özet YARIPARAMETRİK KISMİ DOĞRUSAL PANEL VERİ MODELLERİYLE ULUSLAR ARASI GÖÇ Atıf EVREN *1 Elf TUNA ** Yarı parametrk panel ver modeller parametrk ve parametrk olmayan modeller br araya getren; br kısmı

Detaylı

Dersin Yürütülmesi Hakkında. (Örgün / Yüz Yüze Eğitim için) (Harmanlanmış Eğitim için) (Uzaktan Eğitim için)

Dersin Yürütülmesi Hakkında. (Örgün / Yüz Yüze Eğitim için) (Harmanlanmış Eğitim için) (Uzaktan Eğitim için) Ders Kodu Teork Uygulama Lab. Uluslararası Muhasebe ve Fnansal Raporlama Standartları Ulusal Kred Öğretm planındak AKTS 344000000000510 3 0 0 3 6 Ön Koşullar : Bu dersn ön koşulu ya da yan koşulu bulunmamaktadır.

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ 380 kv LUK 14 BARALI GÜÇ SİSTEMİNDE EKONOMİK YÜKLENME ANALİZİ

TÜRKİYE DEKİ 380 kv LUK 14 BARALI GÜÇ SİSTEMİNDE EKONOMİK YÜKLENME ANALİZİ TÜRİYE DEİ 38 kv LU 4 BARALI GÜÇ SİSTEMİDE EOOMİ YÜLEME AALİZİ Mehmet URBA Ümmühan BAŞARA 2,2 Elektrk-Elektronk Mühendslğ Bölümü Mühendslk-Mmarlık Fakültes Anadolu Ünverstes İk Eylül ampüsü, 2647, ESİŞEHİR

Detaylı

TÜKETİCİLERİN FONKSİYONEL GIDALARI KULLANMAYA VE ÖDEMEYE RAZI OLDUĞU MİKTARI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: ANTALYA İLİ ÖRNEĞİ

TÜKETİCİLERİN FONKSİYONEL GIDALARI KULLANMAYA VE ÖDEMEYE RAZI OLDUĞU MİKTARI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: ANTALYA İLİ ÖRNEĞİ 1 1 T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜKETİCİLERİN FONKSİYONEL GIDALARI KULLANMAYA VE ÖDEMEYE RAZI OLDUĞU MİKTARI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: ANTALYA İLİ ÖRNEĞİ Hazırlayan Seda KARAAĞAÇ

Detaylı

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ DOKTORA TEZİ ALİ RIZA AKTAŞ TEZ DANIŞMANI DOÇ. DR. SELİM

Detaylı

YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI

YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI , EK-A YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI Değerl Arkadaşlar, --e------ Bldğnz üzere, ş dünyası sthdam edeceğ adaylarda, ünverste mezunyet sonrası kendlerne ne ölçüde katma değer ekledklern de cddyetle

Detaylı

LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE ESKİŞEHİR İN SİS

LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE ESKİŞEHİR İN SİS İstanbul Tcaret Ünverstes Fen Blmler Dergs Yıl: 8 Sayı: 16 Güz 2009/2 s. 47-59 LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE ESKİŞEHİR İN SİS KESTİRİMİNİN İNCELENMESİ Cengz AKTAŞ *, Orkun ERKUŞ ** Gelş: 12.10.2009 Kabul:

Detaylı

ÖZEL DERSHANELERIN ÜNlvERSITEYE GIRIşTE ÖGRENCI BAŞARısıNA ETKILERI

ÖZEL DERSHANELERIN ÜNlvERSITEYE GIRIşTE ÖGRENCI BAŞARısıNA ETKILERI Hacettepe Vnverstes Eğtm Fakültes Dergs 21 : 89-96 [2001J ÖZEL DERSHANELERIN ÜNlvERSITEYE GIRIşTE ÖGRENCI BAŞARısıNA ETKILERI EFFECT OF PRIVATE EDUCATIONAL INSTITUTIONS ON ACHIEVEMENT RELATED TO UNIVERSITY

Detaylı

TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ VE HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMLERİNİN KOMBİNASYONU: OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA

TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ VE HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMLERİNİN KOMBİNASYONU: OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ VE HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMLERİNİN KOMBİNASYONU: OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA Yrd. Doç. Dr. Meltem KARAATLI * Yrd. Doç. Dr. Gonca DAVRAS ** ÖZ Otel şletmelernde,

Detaylı

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ (VZA) VE MALMQUİST ENDEKSİ İLE TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİK ÖLÇÜMÜ: BİST TE İŞLEM GÖREN MEVDUAT BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ (VZA) VE MALMQUİST ENDEKSİ İLE TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİK ÖLÇÜMÜ: BİST TE İŞLEM GÖREN MEVDUAT BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt: 27,Sayı:4,2013 110 VERİ ZARFLAMA ANALİZİ (VZA) VE MALMQUİST ENDEKSİ İLE TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİK ÖLÇÜMÜ: BİST TE İŞLEM GÖREN MEVDUAT BANKALARI ÜZERİNE

Detaylı

TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETİ İÇİN ÖDEME İSTEKLİLİĞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ANALİZİ: ERZİNCAN İLİ ÖRNEĞİ

TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETİ İÇİN ÖDEME İSTEKLİLİĞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ANALİZİ: ERZİNCAN İLİ ÖRNEĞİ TARMSA DANŞMANK HİZMETİ İÇİN ÖDEME İSTEKİİĞİNİ ETKİEYEN FAKTÖRERİN ANAİZİ: ERZİNCAN İİ ÖRNEĞİ Ayşe SEZGİN Abdulbak BİGİÇ Okan DEMİR asezgn@ataun.edu.tr ablgc@ataun.edu.tr okandemr@ataun.edu.tr Atatürk

Detaylı

SESSION 1B: Büyüme ve Gelişme 279

SESSION 1B: Büyüme ve Gelişme 279 SESSION 1B: Büyüme ve Gelşme 279 Türkye de Hanehalkı Tüketm Harcamaları: Pseudo Panel Ver le Talep Sstemnn Tahmn The Consumpton Expendture of Households n Turkey: Demand System Estmaton wth Pseudo Panel

Detaylı

ANE-AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EYF

ANE-AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EYF AEGON EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. DENGELĐ EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU FON KURULU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK FAALĐYET RAPORU Bu rapor Aegon Emekllk ve Hayat A.Ş Dengel Emekllk Yatırım Fonu nun 01.07.2009 30.09.2009 dönemne

Detaylı

ANE - AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EYF

ANE - AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EYF AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK FAALİYET RAPORU Bu rapor AEGON Emekllk ve Hayat A.Ş Dengel Emekllk Yatırım Fonu nun 01.07.2011 30.09.2011 dönemne

Detaylı

Çok ölçütlü karar verme yaklaşımlarına dayalı tedarikçi seçimi: elektronik sektöründe bir uygulama

Çok ölçütlü karar verme yaklaşımlarına dayalı tedarikçi seçimi: elektronik sektöründe bir uygulama 346 Çok ölçütlü karar verme yaklaşımlarına dayalı tedarkç seçm: elektronk sektöründe br uygulama Murat ARIKAN 1, Berat GÖKBEK 1 1 Endüstr Mühendslğ Bölümü, Mühendslk Fakültes, Gaz Ünverstes, Maltepe-Ankara

Detaylı

Devalüasyon, Para, Reel Gelir Değişkenlerinin Dış Ticaret Üzerine Etkisinin Panel Data Yöntemiyle Türkiye İçin İncelenmesi

Devalüasyon, Para, Reel Gelir Değişkenlerinin Dış Ticaret Üzerine Etkisinin Panel Data Yöntemiyle Türkiye İçin İncelenmesi Dokuz Eylül Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Clt 6, Sayı:4, 2004 Devalüasyon, Para, Reel Gelr Değşkenlernn Dış Tcaret Üzerne Etksnn Panel Data Yöntemyle Türkye İçn İncelenmes Yrd.Doç.Dr.Ercan BALDEMİR*

Detaylı

TÜKETİCİ TATMİNİ VERİLERİNİN ANALİZİ: YAPAY SİNİR AĞLARI ve REGRESYON ANALİZİ KARŞILAŞTIRMASI

TÜKETİCİ TATMİNİ VERİLERİNİN ANALİZİ: YAPAY SİNİR AĞLARI ve REGRESYON ANALİZİ KARŞILAŞTIRMASI 1 TÜKETİCİ TATMİNİ VERİLERİNİN ANALİZİ: YAPAY SİNİR AĞLARI ve REGRESYON ANALİZİ KARŞILAŞTIRMASI Metehan TOLON Nuray GÜNERİ TOSUNOĞLU Özet Tüketc tatmn araştırmaları özelde pazarlama yönetclernn, genelde

Detaylı

Deprem Tepkisinin Sayısal Metotlar ile Değerlendirilmesi (Newmark-Beta Metodu) Deprem Mühendisliğine Giriş Dersi Doç. Dr.

Deprem Tepkisinin Sayısal Metotlar ile Değerlendirilmesi (Newmark-Beta Metodu) Deprem Mühendisliğine Giriş Dersi Doç. Dr. Deprem Tepksnn Sayısal Metotlar le Değerlendrlmes (Newmark-Beta Metodu) Sunum Anahat Grş Sayısal Metotlar Motvasyon Tahrk Fonksyonunun Parçalı Lneer Interpolasyonu (Pecewse Lnear Interpolaton of Exctaton

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BULANIK HEDONİK REGRESYON. Gökalp Kadri YENTÜR İSTATİSTİK ANABİLİM DALI ANKARA 2011

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BULANIK HEDONİK REGRESYON. Gökalp Kadri YENTÜR İSTATİSTİK ANABİLİM DALI ANKARA 2011 ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BULANIK HEDONİK REGRESYON Gökalp Kadr YENTÜR İSTATİSTİK ANABİLİM DALI ANKARA 011 Her hakkı saklıdır ÖZET Yüksek Lsans Tez BULANIK HEDONİK

Detaylı

LOJ ST K REGRESYON ANAL Z : Ö RENC LER N S GARA ÇME ALI KANLI I ÜZER NE B R UYGULAMA

LOJ ST K REGRESYON ANAL Z : Ö RENC LER N S GARA ÇME ALI KANLI I ÜZER NE B R UYGULAMA LOJ ST K REGRESYON ANAL Z : Ö RENC LER N S GARA ÇME ALI KANLI I ÜZER NE B R UYGULAMA Yrd. Doç. Dr. Cengz AKTA Esk ehr Osmangaz Ünv. Fen-Ed.Fak. statstk Böl. caktas@ogu.edu.tr Öz Sgara, tüm dünyada korunulablr

Detaylı

DAĞITIM STRATEJİLERİNİN OLUŞTURULMASINA YÖNELİK MODEL OLUŞTURMA: BİR TÜRK FİRMASI ÜZERİNE ÖRNEK UYGULAMA

DAĞITIM STRATEJİLERİNİN OLUŞTURULMASINA YÖNELİK MODEL OLUŞTURMA: BİR TÜRK FİRMASI ÜZERİNE ÖRNEK UYGULAMA ZKÜ Sosyal Blmler Dergs, Clt 2, Sayı 4, 2006, ss. 123 145. DAĞITIM STRATEJİLERİNİN OLUŞTURULMASINA YÖNELİK MODEL OLUŞTURMA BİR TÜRK FİRMASI ÜZERİNE ÖRNEK UYGULAMA Yrd. Doç. Dr. Ahmet ERGÜLEN Nğde Ünverstes

Detaylı

Fumonic 3 radio net kablosuz duman dedektörü. Kiracılar ve mülk sahipleri için bilgi

Fumonic 3 radio net kablosuz duman dedektörü. Kiracılar ve mülk sahipleri için bilgi Fumonc 3 rado net kablosuz duman dedektörü Kracılar ve mülk sahpler çn blg Tebrk ederz! Darenze akıllı fumonc 3 rado net duman dedektörler monte edlmştr. Bu şeklde ev sahbnz yasal donanım yükümlülüğünü

Detaylı

Farklı Varyans. Var(u i X i ) = Var(u i ) = E(u i2 ) = σ i2. Eşit Varyans. Hata. Zaman

Farklı Varyans. Var(u i X i ) = Var(u i ) = E(u i2 ) = σ i2. Eşit Varyans. Hata. Zaman Farklı Varyans Var(u X ) = Var(u ) = E(u ) = σ Eşt Varyans Y X Farklı Varyans Hata Var(u X ) = Var(u ) = E(u ) = σ Farklı Varyans Zaman Farklı Varyans le Karşılaşılan Durumlar Kest Verlernde. Kar dağıtım

Detaylı

Finansal Riskten Korunma Muhasebesinde Etkinliğin Ölçülmesi

Finansal Riskten Korunma Muhasebesinde Etkinliğin Ölçülmesi Fnansal Rskten Korunma Muhasebesnde Etknlğn Ölçülmes Dr. Fahreddn OKUDAN * Fath Ünverstes, İİBF. Özet Bu makalenn amacı, etknlk test yöntemlernn ncelenmesdr. TMS 39, rskten korunma muhasebes uygulanablmes

Detaylı

Kar Payı Politikası ve Yaşam Döngüsü Teorisi: İMKB İmalat Sektöründe Ampirik Bir Uygulama

Kar Payı Politikası ve Yaşam Döngüsü Teorisi: İMKB İmalat Sektöründe Ampirik Bir Uygulama Anadolu Ünverses Sosyal Blmler Dergs Anadolu Unversy Journal of Socal Scences Kar Payı Polkası ve Yaşam Döngüsü Teors: İMKB İmalat Sektöründe Amprk Br Uygulama Dvdend Payout Polcy and Lfe Cycle Theory:

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI FİRMA ÇEŞİTLENDİRMESİNİN FİRMA DEĞERİ, RİSKİ VE PERFORMANSINA ETKİLERİ: TÜRKİYE UYGULAMASI Emel YÜCEL DOKTORA TEZİ

Detaylı

AHP AND GRA INTEGRATED APPROACH IN INNOVATION PERFORMANCE REVIEW PROCESS: AN APPLICATION IN DAIRY INDUSTRY

AHP AND GRA INTEGRATED APPROACH IN INNOVATION PERFORMANCE REVIEW PROCESS: AN APPLICATION IN DAIRY INDUSTRY Dumlupınar Ünverstes Sosyal Blmler Dergs / Dumlupınar Unversty Journal of Socal Scences İNOVASYON PERFORMANSI DEĞERLENDİRME SÜRECİNDE AHS VE GİA BÜTÜNLEŞİK YAKLAŞIMI: SÜT ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

Detaylı

Bilgisayarla Görüye Giriş

Bilgisayarla Görüye Giriş Blgsayarla Görüye Grş Ders 8 Görüntü Eşleme Alp Ertürk alp.erturk@kocael.edu.tr Panorama Oluşturma Görüntüler eşlememz / çakıştırmamız gerekmektedr Panorama Oluşturma İk görüntüden özntelkler çıkar Panorama

Detaylı

ADJUSTED DURBIN RANK TEST FOR SENSITIVITY ANALYSIS IN BALANCED INCOMPLETE BLOCK DESIGN

ADJUSTED DURBIN RANK TEST FOR SENSITIVITY ANALYSIS IN BALANCED INCOMPLETE BLOCK DESIGN SAÜ Fen Edebyat Dergs (2010-I) F.GÖKPINAR v.d. DENGELİ TAMAMLANMAMIŞ BLOK TASARIMINDA, DUYUSAL ANALİZ İÇİN DÜZELTİLMİŞ DURBİN SIRA SAYILARI TESTİ Fkr GÖKPINAR*, Hülya BAYRAK, Dlşad YILDIZ ve Esra YİĞİT

Detaylı

Sabit Varyans. Var(u i X i ) = Var(u i ) = E(u i2 ) = s 2

Sabit Varyans. Var(u i X i ) = Var(u i ) = E(u i2 ) = s 2 X Sabt Varyans Y Var(u X ) = Var(u ) = E(u ) = s Eşt Varyans EKKY nn varsayımlarından br anakütle regresyon fonksyonu u lern eşt varyanslı olmasıdır Her hata term varyansı bağımsız değşkenlern verlen değerlerne

Detaylı

Farklı Varyans. Var(u i X i ) = Var(u i ) = E(u i2 ) = s 2 Eşit Varyans

Farklı Varyans. Var(u i X i ) = Var(u i ) = E(u i2 ) = s 2 Eşit Varyans Farklı Varyans Var(u X ) = Var(u ) = E(u ) = s Eşt Varyans Y X 1 Farklı Varyans Hata Var(u X ) = Var(u ) = E(u ) = s Farklı Varyans Zaman EKKY nn varsayımlarından br anakütle regresyon fonksyonu u lern

Detaylı

Türkiye den Yurt Dışına Beyin Göçü: Ampirik Bir Uygulama

Türkiye den Yurt Dışına Beyin Göçü: Ampirik Bir Uygulama ERC Workng Paper n Economc 04/02 January 2004 Türkye den Yurt Dışına Beyn Göçü: Amprk Br Uygulama Aysıt Tansel İktsat Bölümü Orta Doğu Teknk Ünverstes atansel@metu.edu.tr Nl Demet Güngör İktsat Bölümü

Detaylı

Toplam Eşdeğer Deprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 Deprem Yönetmeliği İle 2006 Deprem Yönetmeliğinin Karşılaştırılması

Toplam Eşdeğer Deprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 Deprem Yönetmeliği İle 2006 Deprem Yönetmeliğinin Karşılaştırılması Fırat Ünv. Fen ve Müh. Bl. ergs Scence and Eng. J of Fırat Unv. 19 (2, 133-138, 2007 19 (2, 133-138, 2007 Toplam Eşdeğer eprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 eprem Yönetmelğ İle 2006 eprem Yönetmelğnn

Detaylı

A İSTATİSTİK. 4. X kesikli rasgele (random) değişkenin moment çıkaran. C) 4 9 Buna göre, X in beklenen değeri kaçtır?

A İSTATİSTİK. 4. X kesikli rasgele (random) değişkenin moment çıkaran. C) 4 9 Buna göre, X in beklenen değeri kaçtır? . Br torbada 6 syah, 4 beyaz top vardır. Bu torbadan yerne koyarak top seçlyor. A İSTATİSTİK KPSS/-AB-PÖ/006. Normal dağılıma sahp br rasgele (random) değşkenn varyansı 00 dür. Seçlen topların ksnn de

Detaylı

ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN BİYOLOJİK ARITIMI VE ARITIM KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ

ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN BİYOLOJİK ARITIMI VE ARITIM KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN BİYOLOJİK ARITIMI VE ARITIM KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ Emel KOCADAYI EGE ÜNİVERSİTESİ MÜH. FAK., KİMYA MÜH. BÖLÜMÜ, 35100-BORNOVA-İZMİR ÖZET Bu projede, Afyon Alkalot Fabrkasından

Detaylı