BOLU Ç MENTO SANAY A.fi ÇALIfiMA YILI YILLIK OLA AN GENEL KURULU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BOLU Ç MENTO SANAY A.fi. 2004 ÇALIfiMA YILI YILLIK OLA AN GENEL KURULU"

Transkript

1 BOLU Ç MENTO SANAY A.fi ÇALIfiMA YILI YILLIK OLA AN GENEL KURULU Tarih: Yer: fiirket Merkezi Saat: 11:00 Yönetim Kurulu Raporu, Bilanço, Kar/Zarar hesab Tarih 22 nolu Yönetim Kurulu Toplant s nda Kabul Edilmifltir. BOLU CEMENT INDUSTRY CO ANNUAL ORDINARY GENERAL ASSEMBLY Date: Venue: Corporation Headquarters Time: 11:00 The report of the Board of directors, balance-sheet, calculation of profit and loss approved in the meeting of the Board of Directors dated

2 Ana hissedar m z OYAK n Vizyon, Misyon ve De erleri do rultusunda; Vizyonumuz Çimento kullan m alanlar n gelifltiren, ülke pazar nda etkin rol oynayan, sayg n, lider ve güvenilir bir flirket olmak. Misyonumuz Topluma ve çevreye sayg l, verimli, etkin ve yüksek sorumluluk bilinci içerisinde çal flarak sürdürülebilir karl l sa lamak De erlerimiz Yarat c l k, fieffafl k, Dürüstlük, Kat l mc l k, Rekabetçilik, nsana ve Çevreye Sayg, Müflteri ve Çal flanlar n Mutlulu u, Mükemmeliyet, Oyak Kültürü. In the direction of the Vision, Mission and Values of OYAK, our main shareholder; Our Vision To be a respectful, reliable and leader Company developing the Cement utilisation areas and playing an active role in the domestic and regional markets. Our Mission To maintain a continuous profitability by working with productive, effective and high responsible conscious, respecting the society and the environment. Our Values Creativity, Transparency, Honesty, Respect to the Human and the Environment, Customer and Employee Satisfaction, Perfectionism, Competitiveness, Reliability, OYAK Culture. 2

3 Kalite Politikam z Müflterinin, ihtiyaç ve beklentilerini, standartlar ve yasal mevzuatlar çerçevesinde karfl lamak ve memnuniyetini sa lamak için: Çal flanlar m z n e itim ve kat l mc l na önem vermek, Kaynaklar m z etkin ve verimli kullanmak, Ürün kalitesinin süreklili ini temin etmek, Çevreye olan sorumlulu umuzun bilincinde olmak, Sürekli iyileflme ve geliflme içinde, sektörün istikrarl, öncü ve lider kuruluflu olmak, politikam z n vazgeçilmez unsurlar olacakt r. Çevre Politikam z Çevre dostu bir kurulufl olarak, çevreye olan sorumluluklar m z n bilinci içinde faaliyetlerimizi sürdürmek için; Çevre mevzuat na ve sektörel yükümlülüklere uymak, Enerji ve do al kaynaklar etkin ve verimli kullanmak, Faaliyetlerimiz esnas nda oluflan kirlili in azalt lmas n sa lamak, Çal flanlar m z, tedarikçilerimizi ve toplumu çevre konusunda bilinçlendirmek, Sürekli iyileflmek ve geliflmek, Politikam z n vazgeçilmez unsurlar olacakt r. Our Quality Policy In order to meet the needs and expectations of the customers within standards and legal legislation and for their satisfaction: Improve the education and participation of our personnel, Use the sources effective and productive, Maintain the continuity and product quality, Be conscious of our responsibility to the environment, Be in continuous improvement and development, be the forerunner, stable and leader entity of our sector. These will be the inevitable principles of our policy. Our Environment Policy As an environment friendly Company in order to keep our activities going with our consciousness to the environment; Comply with the environment regulations and sectorial obligations, Use energy and natural resources effective and productive, Maintain the reduction of pollution created by our activities, Educate our employees, suppliers and the society on awareness of environment, Maintain continuous improvement and development, will be the inevitable principles of our policy. 3

4 4 B O L U Ç M E N T O S A N A Y A. fi. B O L U C E M E N T I N D U S T R Y C O.

5 BOLU Ç MENTO SANAY A.fi. BOLU CEMENT INDUSTRY CO. Kay tl Sermayesi Registered Capital ,- TL Ç kar lm fl Sermayesi Increased Capital ,- TL Kurulufl Tarihi Date of Foundation Adres Address Bolu Mengen Yolu Çaydurt Mevki BOLU Telefon Telephone (0.374) (7 hat/lines) (7 hat/lines) Telefaks Telefax (0.374) Web Adresi Web Address Telgraf Telegraph BOLÇ M - BOLU Posta Kutusu P.O. Box 16 - BOLU Ticaret Sicil No Trade Register Number 1180 Vergi No Tax Number Sanayi Sicil No Industry Register Number Ankara Ö ütme ve Paketleme Tesisi Ankara Grinding and Packing Plant Telefon Telephone (0.312) (6 hat/lines) Telefaks Telefax (0.312) stanbul Çimento Paketleme Tesisi stanbul Cement Packing Plant Telefon Telephone (0.216) (2 hat/lines) Telefaks Telefax (0.216) Bolu M c r Tesisi Telefon Telephone Bolu Stone Plant (0.374) (2 hat/lines) Ç NDEK LER CONTENTS 1. G R fi 1. INTRODUCTION 2. FAAL YETLER 2. ACTIVITIES A. YATIRIMLAR A. INVESTMENTS B. MAL VE H ZMET ÜRET M NE B. ACTIVITIES ON PRODUCTION OF L fik N FAAL YETLER MERCHANDISE AND SERVICE C. F NANSAL YAPIYA C. ACTIVITIES RELATED WITH L fik N FAAL YETLER THE FINANCIAL STRUCTURE D. DAR FAAL YETLER D. ADMINISTRATIVE ACTIVITIES 3. SONUÇ 3. CONCLUSION 5

6 BOLU Ç MENTO SANAY A.fi. YÖNET M KURULU BAfiKANLI INDAN fiirketimizin 2004 y l Ola an Genel Kurul Toplant s Ana Sözleflmesinin 26.maddesi uyar nca, Perflembe günü saat de Mengen Yolu Üzeri Çaydurt Mevkii BOLU adresindeki flirket merkezinde yap lacak ve afla daki gündemi görüflecektir. Bu toplant da haz r bulunacak pay sahiplerimizin, toplant dan bir hafta önce flirketimizden girifl kartlar n alarak, bizzat veya bir temsilci vas tas yla Ola an Genel Kurul Toplant s na kat lmalar n rica ederiz. Temsilci göndermek suretiyle Genel Kurula kat lacaklar n usulüne uygun olarak düzenlenmifl vekaletname ve temsilci belgesini flirkete ibraz gerekmektedir y l Bilanço, Kar ve Zarar hesaplar ile Yönetim Kurulumuzun Faaliyet Raporu ve Denetçiler Raporu toplant tarihinden 15 gün önce flirketimizin merkezinde ortaklar m z n tetkikine sunulacakt r. Say n ortaklar m z n bilgilerine arz ederiz. Sayg lar m zla; YÖNET M KURULU GÜNDEM 1. Aç l fl ve Baflkanl k Divan n n teflkili, sayg duruflu, 2. Genel Kurul toplant tutana n n imzalanmas konusunda Baflkanl k Divan na yetki verilmesi, 3. fiirket ana sözleflmesinin sermaye bafll kl 6. maddesinin ekteki flekliyle de ifltirilmesi, ayr ca Türk Ticaret Kanunu 399. maddesi (hisse senetlerinin itibari k ymetleri ile ilgili) gere i 500 TL olan itibari de erli 20 pay getiren ortaklar m za 1 YKr. nominal de erli 1 adet hisse ve 1 YKr. tamamlayan paylar için kesir makbuzu verilmesi ve bu ifllem nedeniyle ç kar lm fl sermayeyi temsil eden 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 ve 17. tertip hisse senetlerinin 18.tertip hisse senedi olarak birlefltirilmesine iliflkin ekteki flekliyle Esas Sözleflmeye geçici bir madde eklenmesi, 4. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Murak p Raporunun okunmas ve görüflülmesi, 5. Ba ms z D fl Denetim Özet Raporunun okunmas, y l faaliyetleri ile 2004 y l na ait vergi yasalar ve Sermaye Piyasas Kurulu mevzuat na göre oluflan Bilanço, Kar ve Zarar hesaplar n n ayr ayr okunmas, görüflülmesi ve tasdikleri, 7. Yönetim Kurulu Üyeliklerinde ve Murak plarda y l içindeki de iflikli in onaylanmas, 8. Yönetim Kurulu ve Murak plar n ibra edilmesi, y l vergi yasalar ve Sermaye Piyasas Kurulu mevzuat na göre oluflan karlar n fiirket Ana Sözleflmesi ve Sermaye Piyasas Kurulu mevzuat na göre görüflülerek karara ba lanmas, 10. Süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri ile Murak plar n yerine bir y l süreli seçim yap lmas ve ücretlerinin tespiti, 11. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu nun 334 ve 335. Maddeleri uyar nca, fiirketle Yönetim Kurulu Üyelerinin gerek kendi ve gerekse baflka flah slar nam ve hesab na ifl yapabilmelerine flirketimizin ifltigal mevzuuna giren nevinden muameleleri baflka flirketleri temsilen ifa edebilmelerine izin verilmesine dair karar al nmas, 12. Ba ms z D fl Denetim firmas n n onaylanmas, y l içinde yap lan ba fllar n ortaklar n bilgisine sunulmas, 14. Dilek ve temenniler, 6

7 ESK MET N Sermaye: Madde 6- fiirket 3794 say l kanunla de iflik 2499 say l kanun hükümlerine göre kay tl sermaye sistemini kabul etmifl ve Sermaye Piyasas Kurulu nun tarih ve 844 say l izni ile bu sisteme geçmifltir. fiirketin kay tl sermaye tavan ,-TL. s (Yetmifltrilyon) olup,her biri 500,-TL. s itibari de erde ,-(Yüzk rkmilyar) paya bölünmüfltür. fiirketin ç kar lm fl sermayesi tamam ödenmifl ,- TL. s d r. (Yirmidörttrilyonyediyüzseksenyedimilyarbeflyüzelliikimilyonyüzk rkikibin) Bu sermayenin ,-TL. l k k sm nakden ödenmifltir. Bakiye TL.l k k sm ise,vergi Usul Kanununda de ifliklik yapan 2791 say l kanunun getirdi i Yeniden De erleme hükümleri gere ince oluflan de er art fl fonunun sermayeye ilavesi ile karfl lanm flt r. Sermayeye ilave edilen bu tutar karfl l nda ç kar lan hisse senetleri, flirket ortaklar na hisseleri nispetinde bedelsiz olarak da t lm flt r. Ç kar lm fl sermaye afla da yaz l oldu u flekilde bölünmüfl olup ç kar lm fl sermaye paylar n temsilen ihraç edilen hisse senetleri ve 13. Tertipten oluflmaktad r. Tertibi Hisse adedi Beher hissenin Tutar (TL.) tibari De eri (TL) Hisse senetleri hamiline yaz l d r. dare Meclisi Sermaye Piyasas Kanununun hükümlerine uygun olarak,gerekli gördü ü zamanlarda kay tl sermaye tavan na kadar hamiline yaz l hisse senetleri ihraç ederek ç kar lm fl sermayeyi art rmaya ve hisse senetlerini birden fazla pay temsil eden küpürler halinde birlefltirmeye yetkilidir. YEN MET N Sermaye: Madde 6- fiirket 3794 say l kanunla de iflik 2499 say l kanun hükümlerine göre kay tl sermaye sistemini kabul etmifl ve Sermaye Piyasas Kurulu nun tarih ve 844 say l izni ile bu sisteme geçmifltir. fiirketin kay tl sermaye tavan ,- (Yüzseksenmilyon) YTL olup, her biri 1 (Bir)YKr itibari de erde (Onsekizmilyar) paya bölünmüfltür. fiirketin ç kar lm fl sermayesi tamam ödenmifl ,- (Yüzonikimilyon) YTL. dir. Bu sermayenin ,-YTL. l k k sm nakden ödenmifltir. Bakiye YTL.n n ,-YTL.l k k sm, Vergi Usul Kanununda de ifliklik yapan 2791 say l kanunun getirdi i Yeniden De erleme hükümleri gere ince oluflan de er art fl fonunun sermayeye ilavesi ile, ,- YTL. l k k sm ise Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi farklar ndan karfl lanm flt r. Sermayeye ilave edilen bu tutar karfl l nda ç kar lan hisse senetleri, flirket ortaklar na hisseleri nispetinde bedelsiz olarak da t lm flt r. Ç kar lm fl sermayeyi temsil eden hisse senetleri 1 YKr itibari de erde, paya bölünmüfl 18 nci tertip hisse senetlerinden oluflmaktad r. Hisse senetleri hamiline yaz l d r. dare Meclisi Sermaye Piyasas Kanununun hükümlerine uygun olarak, gerekli gördü ü zamanlarda kay tl sermaye tavan na kadar hamiline yaz l hisse senetleri ihraç ederek ç kar lm fl sermayeyi art rmaya ve hisse senetlerini birden fazla pay temsil eden küpürler halinde birlefltirmeye yetkilidir. Geçici Madde 1: 5274 say l Kanun ile de iflik 6762 say l Türk Ticaret Kanunu'nun 399 uncu maddesi uyar nca, hisse senetlerinin itibari de eri en az bir Yeni Kurufltur. Bu ba lamda, 500,-TL olan hisse senetlerimizin itibari de eri söz konusu Kanun hükmüne intibak amac yla toplam pay say s azalt lmak suretiyle 1 (Bir) Yeni Kurufl olarak de ifltirilmifltir. Dolay s yla, 500,-TL'lik 20 pay getiren ortaklar m za 1 YKr nominal de erli 1 adet hisse ve 1 YKr'a tamamlanamayan paylar için kesir makbuzu verilecektir. Bu ifllem nedeniyle ç kar lm fl sermayemizi temsil eden 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17 nci tertip hisse senetleri 18 inci tertip hisse senetleri olarak birlefltirilmektedir. Pay ve tertip birlefltirme ifllemleri ile ilgili olarak ortaklar m z n sahip olduklar paylardan do an haklar sakl d r. Hisse senetlerinin de iflim ifllemleri, sermaye piyasas araçlar n n kaydilefltirilmesinin uygulamaya konmas n takiben ilgili düzenlemeler çerçevesinde yönetim kurulu taraf ndan bafllat lacakt r. 7

8 FROM THE CHAIRMANSHIP OF BOLU CEMENT INDUSTRY INC. The Ordinary General Assembly of our Company will meet for the year 2004 as required by item 26 of our Main Agreement, on Thursday, at hours at the Company Headquarters located at Mengen Yolu, Çaydurt Site BOLU to discuss the following Agenda. Our shareholders who will be attending the meeting are requested to get their entrance cards one week prior the meeting and be present at the Ordinary General Assembly personally or by way of an attorney. Those who will be attending the General Assembly by way of attorney are obliged to present the power of attorney or representation document arranged in style to the Company. The Balance Sheet, Profit and Loss Accounts, The Annual report of the Board of Directors and The Auditors Report of 2004 will be made available at the Company headquarters 15 days prior the meeting 2004 for the examination of our shareholders. We kindly present it to our Esteemed Shareholders. Sincerely Yours, BOARD OF DIRECTORS AGENDA 1. Opening, constitution of the Presiding Board and Ceremony, 2. Vesting the Presiding Board with authority to sign the minutes of the General Assembly. 3. Changing the item 6 of our Main Agreement on the Capital with the attached text, give 1 YKr nominal valued share to shareholders in return of 20 old shares of TL nominal value according to the item 399 of Turkish Trade Law (on the nominal values of shares) and fraction receipts to those who cannot add up to 1 YKr and add a provisional item, as attached, to the Main Agreement to unite the already issued shares of series 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 and 17 as series Reading and discussions of the 2004 Annual and Auditing Reports 5. Reading the summary of Independent External Auditing Report for Ratification of 2004 activities, the balance sheet and profit loss accounts of 2004 prepared according to the regulations of the Capital Markets Board one by one after read and discussed. 7. Approval of the changes in the Boards of Directors and Auditors in the term, 8. Acquittal of the Board Members and Auditors 9. Decision according to the Company s Main Agreement and Capital Markets Board regulations on the profits of 2004 calculated according to the tax laws and Capital Markets Board, 10. Election for members of the Board of Directors and Auditors, who have completed their duty periods, for one year period and designate their salaries, 11. Decision on granting permission to the Members of the Board and Company, in accordance with the items 334 and 335 of the Turkish Trade Law, to trade for themselves or in the name or account of others; or carry out transactions, that can coincide with the activities of our Company, as representatives of other companies, 12. Approval of the Independent External Audit Company, 13. Information to the shareholders on donations and aids received in Requests and wishes. 8

9 OLD TEXT Capital: Item 6- The Company has accepted The Recorded Capital System according to the decrees of the Capital Market Committee Law numbered 2499 replacing the Law numbered 3794 and passed onto this system with the permission of the Capital Market Committee numbered 844 and dated The registered capital of the company is (Seventy trillion) Turkish Liras and divided into (one hundred and forty billion) shares, each with a nominal value of (five hundred) Turkish Liras. The capital of the company in circulation is (twenty four trillion seven hundred and eighty seven billion five hundred and fifty two million one hundred and forty two thousand) Turkish Liras completely paid TL of this capital is paid by cash, the remaining TL by adding the Appreciation Fund, raised by the Revaluation regulations brought into effect by the Law No: 2791 altering the Tax Procedures Law, to the capital. The shares issued against this additional amount have been distributed to the shareholders in proportion to their existing shares. The issued capital has been divided as shown below and these shares issued as representing the capital shares are composed of Series 7, 8, 9, 10, 11, 12 and 13. Series No. Of Shares Each Share s Amount (TL.) Nominal Value (TL) The Shares are written to the bearer. The Board of Directors, when thinks necessary, is authorised to increase the capital in circulation and unite the existing series with clippings representing more than one share, by submitting shares, issued to the bearer, into circulation within the limits of the registered capital, in conformity with the Capital Market Law. NEW TEXT Capital: Item 6- The Company has accepted The Recorded Capital System according to the Law numbered 2499 replacing the Law numbered 3794 and passed onto this system with the permission of the Capital Market Committee numbered 844 and dated The registered capital of the company is (One hundred and eighty million) YTL and divided into (Eighteen billion) shares, each with a nominal value of 1 (one) YKr. The capital of the company in circulation is (one hundred and twelve million) YTL completely paid ,-YTL part of this capital is paid in cash. Out of the remaining YTL, YTL part of it is met by addition of the Appreciation Fund, resulted from the Revaluation regulations brought into action by the Law No: 2791 altering the Tax Procedures Law, to the capital; ,- YTL part of it is met by the difference of Equity inflation adjustment. Shares issued against this amount added to the capital have been distributed to the shareholders free of charge at the proportion of their existing shares. The issued shares representing the capital are of 1 YKr nominal value each and divided into shares of Series 18. The shares are written to the bearer. The Board of Directors, when thinks necessary, is authorised to increase the capital in circulation and unite the existing series with clippings representing more than one share, by submitting shares, issued to the bearer, into circulation within the limits of the registered capital, in conformity with the Capital Market Law clauses. Provisional Item 1: According to the item 399 of the Turkish Trade Law numbered 6762 replacing the Law numbered 5274, the nominal value of a share is minimum one New Kurufl. To comply with the above mentioned Law requirement the nominal value of our shares, that has been TL each, has been altered to 1 (one) New Kurufl by reducing the total share quantity. Therefore, 1 New Kurufl nominal value share will be given to our shareholders handing in 20 shares of 500.-TL nominal value; a fraction receipt will be given in return for the shares that can not add up to 1 New Kurufl. Due to this transaction the already issued 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 and 17 series that represent our capital are being united as series 18. The rights of our shareholders, arising from the shares they hold, related with the combination transactions of shares and series, are legally guaranteed. The exchange transactions of the shares will be started by the Board of Directors upon putting into practice the registry of capital market tools. 9

10 SAYIN GENEL KURUL ÜYELER fiirketimizin 2004 y l Faaliyet Raporu Sermaye Piyasas Kurulu nun belirledi i esaslar çerçevesinde haz rlanm fl ve afla da bilgilerinize sunulmufltur. Toplant ya kat lmak suretiyle göstermifl oldu unuz ilgiye Yönetim Kurulu ad na teflekkür eder, hepinizi sayg ile selamlar m. 1. G R fi 1. Raporun Dönemi: Ortakl n Ünvan BOLU Ç MENTO SANAY A.fi. 3. Faaliyet Dönemindeki Yönetim ve Denetim Kurullar : ESTEEMED MEMBERS OF THE GENERAL ASSEMBLY The Annual Report of our Company for 2004 has been prepared in conformity with the basis designated by the Capital Markets Board and presented below to your information. I would like to extend my gratitude in the name of the Board of Directors for the interest you have shown by your attendance. 1. INTRODUCTION 1. Period of the Report: Title of the Corporation: BOLU CEMENT INDUSTRY CO. 3. Boards of Directors and Auditors in the Period: YÖNET M KURULU / BOARD OF DIRECTORS Baflkan / Chairman Celalettin ÇA LAR ( devam ediyor / continuing) Baflkan Yrd./ Deputy Chairman brahim TÜLÜ ( devam ediyor / continuing) Üye / Member fiinasi DEM R ( devam ediyor / continuing) Üye / Member Enis Sinan KURU ( devam ediyor / continuing) Üye / Member Ali R za ALTIPARMAK ( devam ediyor / continuing) Üye / Member Ali Kamil UZUN ( devam ediyor / continuing) Üye / Member Güney ARIK ( devam ediyor / continuing) Üye / Member Metin Yaflar YÜKSELEN ( ) DENET M KURULU / BOARD OF AUDITORS Ferit AYDIN ( devam ediyor / continuing) Mustafa TOKGÖZ ( devam ediyor / continuing) Abdullah BELGE ( devam ediyor / continuing) GENEL MÜDÜR / GENERAL MANAGER K.Ümit ÖZEL ( devam ediyor / continuing) smail ERKOVAN ( ) 10

11 BOLU Ç MENTO SANAY A.fi. YÖNET M KURULU BOLU CEMENT INDUSTRY CO. BOARD OF DIRECTORS Celalettin ÇA LAR Baflkan Chairman brahim TÜLÜ Baflkan Yard mc s Deputy Chairman fiinasi DEM R Üye Member Enis Sinan KURU Üye Member Ali R za ALTIPARMAK Üye Member Ali Kamil UZUN Üye Member Güney ARIK Üye Member DENET M KURULU AUDITING BOARD Ferit AYDIN Denetçi Auditor Mustafa TOKGÖZ Denetçi Auditor Abdullah BELGE Denetçi Auditor 11

12 1 - GENEL B LG LER a) Türkiye de Çimento Sektörünün Durumu: Türkiye de 18 i ö ütme tesisi, 39 u entegre olmak üzere 57 çimento fabrikas bulunmaktad r. Söz konusu çimento fabrikalar n n toplam kapasitesi klinker üretiminde ton, çimento üretiminde ise ton dur. Toplam çimento kapasitesinin yaklafl k % 20 sine Oyak ve Oyak-Sabanc ortakl sahiptir. Sektörde faaliyette bulunan çimento fabrikalar n n 2004 y l klinker ve çimento üretimleri 2003 y l ile mukayeseli olarak bölgeler itibariyle afla da gösterilmifltir. Klinker Üretimi (Ton): ARTIfi BÖLGELER ARALIK ARALIK % S Marmara ,02 Ege ,03 Akdeniz ,05 Karadeniz ,20 ç Anadolu ,09 Do u Anadolu ,21 Güneydo u Anadolu ,26 GENEL TOPLAM ,08 Çimento Üretimi (Ton): ARTIfi BÖLGELER ARALIK ARALIK % S Marmara ,10 Ege ,10 Akdeniz ,10 Karadeniz ,11 ç Anadolu ,11 Do u Anadolu ,08 Güneydo u Anadolu ,14 GENEL TOPLAM ,11 b- fiirketimizin Üretimi ve Sektördeki Yeri: fiirketimizin son iki y ll k klinker, çimento, haz r beton ve m c r üretimi afla daki gibidir. 1 - GENERAL INFORMATION a) The Position of the Cement Sector in Turkey: There are 57 cement factories in Turkey 18 of them are grinding and 39 of them are integrated facilities. The total capacity of the factories in question is tons clinker and tons cement. Almost 20% of the total capacity of cement belongs to Oyak and Oyak-Sabanc partnership. The 2004 clinker and cement productions of the factories of the sector are shown below as of regions and in comparison with Clinker Production (Tons): DECEMBER DECEMBER INCREASE REGIONS % Marmara ,02 Aegean ,03 Mediterranean ,05 Blacksea ,20 Central Anatolia ,09 East Anatolia ,21 Southeast Anatolia ,26 GRAND TOTAL ,08 Cement Production (Tons): DECEMBER DECEMBER INCREASE REGIONS % Marmara ,10 Aegean ,10 Mediterranean ,10 Blacksea ,11 Central Anatolia ,11 East Anatolia ,08 Southeast Anatolia ,14 GRAND TOTAL ,11 b- The Production of our Company and its Place in the Sector: The production of clinker, cement, ready mixed concrete and crushed stone of our Company in the last four years is as follows: ARTIfi % si ÜRET M (TON) INCREASE % PRODUCTION (TONS) Klinker / Clinker ,78 Çimento / Cement ,77 Haz r Beton (m 3 ) / RM Concrete (m 3 ) ,9 M c r / Crushed Stone ,18 12

13 KL NKER ÜRET M / CLINKER PRODUCTION Ç MENTO ÜRET M / CEMENT PRODUCTION TON TON HAZIR BETON ÜRET M / READY-MIXED PRODUCTION MICIR ÜRET M / CRUSHED-STONE PRODUCTION M TON Tabloda görülece i üzere 2004 y l nda geçen y la göre Klinker üretiminde % 13,78, çimento üretiminde % 17,77, art fl haz r beton üretiminde % 73,9 m c r üretiminde ise % 85,18 azal fl olmufltur. Fabrikam z 2004 y l nda Türkiye genelinde klinker üretiminde % 4,12 çimento üretiminde % 4,17 paya ulaflm flt r. fiirketimiz haz r beton tesislerini tarihi itibariyle yeni kurulan Oyak Beton Sanayii ve Ticaret A.fi: ne ayni sermaye olarak devretmek suretiyle ifltirak etmifltir. c) Ana Üretim Üniteleri : Fabrikam z, Ankara Çimento Ö ütme Paketleme Tesisi ile Samand ra Paketleme Tesisi ve M c r K rma Tesis afla daki ana ünitelerden ibarettir. Fabrika: ton stok kapasiteli PREBLENDING, 2- Bir Adet kalker k r c (350 ton/h), 3- Bir Adet kalker k r c (450 ton/h), 4- Bir Adet kil k r c (240 ton/h), ton/h (kuru üretim) dikey farin de irmeni, 6-30 ton/h (kuru üretim) dikey kömür de irmeni, ton klinker/gün kapasiteli döner f r n, ton/h l k çimento ö ütme, (3 adet çimento de irmeni) ÇM 1 = 75 ton/h, ÇM 2 = 75 ton/h, ÇM 3 = 130 ton/h As can be observed in the above chart in 2004 the clinker production has increased by 13,78% as compared to the previous year, cement by 17,77%, but there has been decrease in ready mixed concrete by 73,9% and in crushed stone by 85,18%. Our factory has reached to 4,12% in clinker and 4,17% in cement share in Turkey at large. Our ready mixed concrete facilities have been transferred to the new established (on ) Oyak Concrete Industry and trade Inc. as our partnership capital. c) Main Productions Units: The main production units of our factory, Ankara Cement Grinding Packing Facility, Samand ra Packing Facility and Stone Crushing Facility are as follows: Factory: 1- PREBLENDING of tons stock capacity, 2- One unit of Limestone Breaker (350 tons/h), 3- One unit of Limestone Breaker (450 tons/h), 4- One unit of Clay Breaker (240 tons/h), 5- One Vertical Farina Mill 375 tons/h (dry production), 6- One Vertical Coal Mill 30 tons/h (dry production), 7- One Rotating Kiln tons clinker/day capacity, 8-3 units of Cement Grinding Mills 280 tons/h, ÇM 1 = 75 tons/h, ÇM 2 = 75 tons/h, ÇM 3 = 130 tons/h 13

14 9- Çimento stoklama kapasitesi: ton 6 Adet x ton kapasiteli çimento silosu 1 Adet x ton kapasiteli çimento silosu 1 Adet x ton kapasiteli çimento silosu 10-4 Adet 100 Ton/h l k torbal çimento paketleme hatt, 11-5 Adet 120 ton/h l k aç k dolum tesisi, 1 Adet 100 ton/h lik dolum tesisi 12- Çevre kirlili i için yap lan elektrofiltre ve jet filtreler, Ankara Ö ütme ve Paketleme Tesisi: 1-2 Ad.X ton kapasiteli klinker stok silosu, 2- Çimento stoklama kapasitesi: ton 2 Adet x ton kapasiteli çimento silosu 1 Adet x ton kapasiteli çimento silosu 3-1 Ad.k r c (300 ton/h) 4-1 Ad. çimento de irmeni (100 ton/h), 5-2 Ad.100 ton/h l k torbal çimento paketleme hatt, 6-3 Ad.aç k dolum ünitesi(100 ton/h) Samand ra Çimento PaketlemeTesisi: ton/h kapasiteli paketleme kantar 2-2 adet X 600 tonluk çimento silosu Bolu M c r Tesisi: 1-1 adet M c r k rma Tesisi 200 ton/h d) Sat fl: fiirketimizin 2004 y l sat fllar, 2003 y l ile karfl laflt rmal olarak afla daki tabloda gösterilmifltir. 9- Cement Stock Capacity: tons 6 units Cement Silos x tons capacity 1 unit Cement Silo x tons capacity 1 unit Cement Silo x tons capacity 10-4 units Packed Cement Packing Line 100 Tons/h, 11-5 units Open Filling Facilities 120 tons/h, 1 unit Filling Facility 100 tons/h, 12- Electro and Jet Filters for Environment Pollution, Ankara Grinding and Packing Facility: 1-2 Units x Clinker Stock Silo tons Capacity, 2- Cement Stock Capacity: tons, 2 Cement Silos x tons capacity, 1 Cement Silo x tons capacity, 3-1 Breaker (300 tons/h) 4-1 Cement Mill (100 tons/h), 5-2 Packed Cement Packing Line 100 tons/h, 6-3 Open Filling Units (100 tons/h) Samand ra Cement Packing Facility: 1- Packing Weighbridge 00 tons/h capacity, 2-2 Cement Silos x 600 tons Bolu Crushed Stone Facility: 1-1 Crushed Stone Crushing Facility 200 ton d) Sales: Our Company s sales of 2004 compared with 2003 are as follows: ARTIfi % si SATIfi (TON) Gerçekleflen Gerçekleflen Gerçekleflen Gerçekleflen INCREASE % SALES (TONS) Realised in Realised in Realised in Realised in Çimento / Cement ,59 Ambalajl / Packed ,15 Dökme / Bulk ,42 Klinker / Clinker ,19 Haz r Beton (m 3 ) / RM Concrete (m 3 ) ,90 M c r / Crushed Stone ,40 SATIfiLAR (Ton) / SALES (Tons) Çimento Cement fiirketimizin çimento iç sat fl 2003 y l na göre % 18,59 oran nda artarak tona ulaflm flt r, Türkiye geneli pazar pay ise % 5,30 dur Haz r Beton (m 3 ) Re-Concrete (m 3 ) Klinker Clinker M c r Crushed-Stone Our Company s domestic cement sales has been increased by 18,59% as compared to 2003 and reached to tons. Our market share in Turkey is 5,30%. 14

BOLU 2005 FAAL YET RAPORU 2005 ANNUAL REPORT

BOLU 2005 FAAL YET RAPORU 2005 ANNUAL REPORT BOLU 2005 FAAL YET RAPORU 2005 ANNUAL REPORT TÜRKÇE ENGLISH 2005 ÇALIfiMA YILI YILLIK OLA AN GENEL KURULU Tarih: 10.03.2006 Saat: 11:00 Yer: Mengen Yolu Üzeri, Çaydurt Mevkii BOLU adresindeki fiirket merkezi

Detaylı

TURCAS PETROL A.fi. FAAL YET RAPORU

TURCAS PETROL A.fi. FAAL YET RAPORU TURCAS PETROL A.fi. 05 FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT Ç NDEK LER CONTENTS Vizyon 01 K saca Turcas Petrol 03 Finansal Göstergeler 04 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 06 Yönetim Kurulu 12 Yönetim 13 Sermaye

Detaylı

Verimlilik odakl büyüme 2007 faaliyet raporu

Verimlilik odakl büyüme 2007 faaliyet raporu Verimlilik odakl büyüme 2007 faaliyet raporu Ç NDEK LER 01 K saca Ak-Al 02 Ola an Genel Kurul Gündemi 03 Vizyon ve Kurumsal De erler 04 Bafll ca Finansal ve Operasyonel Göstergeler 05 Ortakl k Yap s 05

Detaylı

2012 Faaliyet Raporu

2012 Faaliyet Raporu 2012 Faaliyet Raporu ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A.fi. 2012 YILI FAAL YET RAPORU F NANSAL DURUM TABLOSU (B LANÇO), GEL R TABLOSU, BA IMSIZ DENET M RAPORU ve DENETÇ RAPORU Yönetim Kurulumuzun 13/02/2013

Detaylı

KURULUfi : 1966 SERMAYE : 70.543.872 YTL.

KURULUfi : 1966 SERMAYE : 70.543.872 YTL. KURULUfi : 1966 SERMAYE : 70.543.872 YTL. dare Meclisi'mizin 07.03.2008 tarih ve 734 say l toplant s nda incelenerek kabul edilmifl ve Genel Kurul'umuzun tasvibine arz olunmufltur. BURSA Ç MENTO FABR KASI

Detaylı

Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Raporu Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler Kâr Da t m Önerisi Kâr Da t m Tablosu Denetleme Raporu

Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Raporu Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler Kâr Da t m Önerisi Kâr Da t m Tablosu Denetleme Raporu Do ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2007 135 Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler Kâr Da t m Önerisi Kâr Da t m Tablosu Denetleme Raporu 136 Do ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2007 Do ufl Otomotiv

Detaylı

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor.

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 2009 Yılı Faaliyet Raporu BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Ödenmifl sermaye: 28,350,000-TL 2009 YILI

Detaylı

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc.

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc. 20 06 faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc. ÇELEB HAVA SERV S A.fi. 2006 FAAL YET RAPORU ÇELEB GROUND HANDLING INC. 2006 ANNUAL REPORT Ç NDEK LER Yönetim

Detaylı

Nortel Netafl, müflterilerine iletiflim flebekelerinin kurulumu ve iflletilmesi konusunda uçtan uca yenilikçi servisler ve çözümler sunmaktad r.

Nortel Netafl, müflterilerine iletiflim flebekelerinin kurulumu ve iflletilmesi konusunda uçtan uca yenilikçi servisler ve çözümler sunmaktad r. NORTEL NETAfi Nortel Netafl, müflterilerine iletiflim flebekelerinin kurulumu ve iflletilmesi konusunda uçtan uca yenilikçi servisler ve çözümler sunmaktad r. 1973 y l nda kurulan ArGe si ile Türkiye de

Detaylı

çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4

çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4 çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4 Yönetim Kurulu Baflkan Mesaj / Message of the Chairman of the Board of Directors 5-6 Genel Müdür

Detaylı

2010 YILI KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU

2010 YILI KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU 1. KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI fiirketimiz ticari faaliyetlerini sürdürürken Türk Ticaret Kanunu, fiirket Ana Sözleflmesi, Sermaye Piyasas Kanunu ve Sermaye Piyasas Kurulu Tebli leri nin ve

Detaylı

M GROS TÜRK T.A.fi. Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu

M GROS TÜRK T.A.fi. Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu 2 2008 Faaliyet Raporu 1. KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Migros Türk T.A.fi., SPK n n 4 Temmuz 2003 tarih ve 35/835 say l karar ile kabul edilen ve ilk defa Temmuz 2003'te kamuya aç klanan Kurumsal

Detaylı

Kristal Kola ve Meflrubat Sanayii Ticaret A.fi. 06 Faaliyet Raporu

Kristal Kola ve Meflrubat Sanayii Ticaret A.fi. 06 Faaliyet Raporu Kristal Kola ve Meflrubat Sanayii Ticaret A.fi 06 Faaliyet Raporu 1 Kristal Kola 06 Faaliyet Raporu Genel Müdürden Mesaj Kristal Kola sektöründe kuruluflundan bugüne kadar yerli ilk ve tek firma olman

Detaylı

Bossa Ticaret ve Sanayi flletmeleri T.A.fi. 58.

Bossa Ticaret ve Sanayi flletmeleri T.A.fi. 58. Bossa Ticaret ve Sanayi flletmeleri T.A.fi. 58. BOSSA T CARET VE SANAY filetmeler T.A.fi. 26 Mart 2008 Tarihli Ola an Genel Kurul Toplant s na Ait Gündem 1. Aç l fl ve divan teflekkülü. 2. Toplant tutana

Detaylı

Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu. Yönetim Kurulu Raporu. Denetçi Raporu. Konsolide Mali Tablolar ve Ba ımsız Denetim Raporu

Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu. Yönetim Kurulu Raporu. Denetçi Raporu. Konsolide Mali Tablolar ve Ba ımsız Denetim Raporu Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu Yönetim Kurulu Raporu Denetçi Raporu Konsolide Mali Tablolar ve Ba ımsız Denetim Raporu 1. KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI 1.1. Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum

Detaylı

2006 Faaliyet Raporu

2006 Faaliyet Raporu 2006 Faaliyet Raporu 2006 FAAL YET RAPORU I ç i n d e k i l e r Sunufl 4 Gündem 5 Yönetim Kurulu Raporu 6 Girifl 8 Kurumsal Yönetim lkeleri Uygulamalar 11 Mali Tablolar 15 Bilanço 16 Gelir Tablosu 18

Detaylı

YAPI ve KRED BANKASI A.fi. KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU

YAPI ve KRED BANKASI A.fi. KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU YAPI ve KRED BANKASI A.fi. KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU 1. KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Bankam z Yönetim Kurulu nun 29.07.2004 tarih, 61/32 No. lu toplant s nda; iki yönetim kurulu üyesi

Detaylı

Ç NDEK LER 2 3 5 6 1 11 12 14 23 24 29 35 38 39 42 43 48 5 67 7 Genel Kurul Gündemi Bafll ca Finansal Göstergeler Aksigorta A.fi.'nin, Vizyon'u, Misyon'u, Temel De erleri ve Kalite Politikas Yönetim Kurulu

Detaylı

FAAL YET RAPORU. 01.01.2007-31.12.2007 Dönemi

FAAL YET RAPORU. 01.01.2007-31.12.2007 Dönemi FAAL YET RAPORU 01.01.2007-31.12.2007 Dönemi 0 2 2007 FAAL YET RAPORU De erli Ortaklar m z 2006 y l nda PET, PTA ve Preform iflinin spanyol La Seda flirketine sat lmas sonras nda elyaf, iplik ve polimer

Detaylı

FAAL YET RAPORU / ANNUAL REPORT 2002. TURCAS PETROL A.fi.

FAAL YET RAPORU / ANNUAL REPORT 2002. TURCAS PETROL A.fi. FAAL YET RAPORU / ANNUAL REPORT 2002 TURCAS PETROL A.fi. V ZYON Hizmette 60 y l aflk n birikimle, ülkemizin ilk tercih edilen ve en sayg n akaryak t flirketi olaca z. VISION Building on more than 60 years

Detaylı

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc.

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc. faaliyet raporu 20 07 annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc. Ç NDEK LER Yönetim Kurulu'nun Mesajı Yönetim Kurulu 2007 Yılı Faaliyet Raporu 1. Faaliyet Konusu 2. Yönetim ve

Detaylı

2009 FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT

2009 FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT 2009 FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT 2009 FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT Kristal, hayata de er katmakt r... içindekiler GENEL MÜDÜR DEN MESAJ 05 YÖNET M KURULU ÜYELER 07 YÖNET M KURULU RAPORU 09 ORGAN ZASYON

Detaylı

Dönem içinde belli zamanlarda pay sahiplerinden telefonla bilgi talebi gelebilmekte olup gereken cevaplar verilmektedir.

Dönem içinde belli zamanlarda pay sahiplerinden telefonla bilgi talebi gelebilmekte olup gereken cevaplar verilmektedir. TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1-Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Türk Tuborg tarafından da benimsenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin aşağıda belirtilenler

Detaylı

FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT

FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT 26 YÖNET M KURULU (BOARD OF DIRECTORS) Okan Balc Yönetim Kurulu Baflkan Chairman Klaus Wilhelm Allerdissen Yönetim Kurulu Baflkan Vekili ViceChairman Josef Kreiterling Üye

Detaylı

Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu 1. KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI H.Ö. Sabanc Holding A.fi. (Bundan böyle fiirket diye an lacakt r) 1 Ocak -31 Aral k döneminde Sermaye Piyasas Kurulu (SPK) taraf ndan yay nlanan ne uymaktad r

Detaylı

çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4-5

çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4-5 çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4-5 Yönetim Kurulu Baflkan Mesaj / Message of the Chairman of the Board of Directors 6-7 Genel Müdür

Detaylı

CONTENTS İÇİNDEKİLER. III. 2005 Proposed Profit Appropriation...29. III. 2005 Yılı Karının Dağıtım Önerisi... 29

CONTENTS İÇİNDEKİLER. III. 2005 Proposed Profit Appropriation...29. III. 2005 Yılı Karının Dağıtım Önerisi... 29 İÇİNDEKİLER Yönetim Kurulu Başkanı nın mesajı... 3 Genel Müdür ün mesajı... 5 Gündem... 8 I. Giriş...9 A. Raporun Dönemi...9 B. Ortaklığın Ünvanı...9 C. Yönetim Kurulu Üyeleri...9 D. Denetleme Kurulu...9

Detaylı

Elektrolitik Bak r Sanayii ve Ticaret A.fi. 33. Hesap Y l

Elektrolitik Bak r Sanayii ve Ticaret A.fi. 33. Hesap Y l Elektrolitik Bak r Sanayii ve Ticaret A.fi. 33. Hesap Y l C HAN BEKTAfi I Vefat n n 2. Y l nda Sayg yla And k (15.03.1928-18.09.2002) SARKUYSAN ELEKTROL T K BAKIR SANAY ve T CARET A.fi. N N 33. Ola an

Detaylı

Yatırım ilişkileri bölümü yöneticisi Finanstan Sorumlu Başkan Yardımcısı na (CFO) bağlı çalışmaktadır.

Yatırım ilişkileri bölümü yöneticisi Finanstan Sorumlu Başkan Yardımcısı na (CFO) bağlı çalışmaktadır. TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş. nin ( Türk Tuborg ve Şirket ) 2014 yılına

Detaylı

çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4-5

çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4-5 çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4-5 Yönetim Kurulu Baflkan Mesaj / Message of the Chairman of the Board of Directors 6-7 Genel Müdür

Detaylı