BOLU Ç MENTO SANAY A.fi ÇALIfiMA YILI YILLIK OLA AN GENEL KURULU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BOLU Ç MENTO SANAY A.fi. 2004 ÇALIfiMA YILI YILLIK OLA AN GENEL KURULU"

Transkript

1 BOLU Ç MENTO SANAY A.fi ÇALIfiMA YILI YILLIK OLA AN GENEL KURULU Tarih: Yer: fiirket Merkezi Saat: 11:00 Yönetim Kurulu Raporu, Bilanço, Kar/Zarar hesab Tarih 22 nolu Yönetim Kurulu Toplant s nda Kabul Edilmifltir. BOLU CEMENT INDUSTRY CO ANNUAL ORDINARY GENERAL ASSEMBLY Date: Venue: Corporation Headquarters Time: 11:00 The report of the Board of directors, balance-sheet, calculation of profit and loss approved in the meeting of the Board of Directors dated

2 Ana hissedar m z OYAK n Vizyon, Misyon ve De erleri do rultusunda; Vizyonumuz Çimento kullan m alanlar n gelifltiren, ülke pazar nda etkin rol oynayan, sayg n, lider ve güvenilir bir flirket olmak. Misyonumuz Topluma ve çevreye sayg l, verimli, etkin ve yüksek sorumluluk bilinci içerisinde çal flarak sürdürülebilir karl l sa lamak De erlerimiz Yarat c l k, fieffafl k, Dürüstlük, Kat l mc l k, Rekabetçilik, nsana ve Çevreye Sayg, Müflteri ve Çal flanlar n Mutlulu u, Mükemmeliyet, Oyak Kültürü. In the direction of the Vision, Mission and Values of OYAK, our main shareholder; Our Vision To be a respectful, reliable and leader Company developing the Cement utilisation areas and playing an active role in the domestic and regional markets. Our Mission To maintain a continuous profitability by working with productive, effective and high responsible conscious, respecting the society and the environment. Our Values Creativity, Transparency, Honesty, Respect to the Human and the Environment, Customer and Employee Satisfaction, Perfectionism, Competitiveness, Reliability, OYAK Culture. 2

3 Kalite Politikam z Müflterinin, ihtiyaç ve beklentilerini, standartlar ve yasal mevzuatlar çerçevesinde karfl lamak ve memnuniyetini sa lamak için: Çal flanlar m z n e itim ve kat l mc l na önem vermek, Kaynaklar m z etkin ve verimli kullanmak, Ürün kalitesinin süreklili ini temin etmek, Çevreye olan sorumlulu umuzun bilincinde olmak, Sürekli iyileflme ve geliflme içinde, sektörün istikrarl, öncü ve lider kuruluflu olmak, politikam z n vazgeçilmez unsurlar olacakt r. Çevre Politikam z Çevre dostu bir kurulufl olarak, çevreye olan sorumluluklar m z n bilinci içinde faaliyetlerimizi sürdürmek için; Çevre mevzuat na ve sektörel yükümlülüklere uymak, Enerji ve do al kaynaklar etkin ve verimli kullanmak, Faaliyetlerimiz esnas nda oluflan kirlili in azalt lmas n sa lamak, Çal flanlar m z, tedarikçilerimizi ve toplumu çevre konusunda bilinçlendirmek, Sürekli iyileflmek ve geliflmek, Politikam z n vazgeçilmez unsurlar olacakt r. Our Quality Policy In order to meet the needs and expectations of the customers within standards and legal legislation and for their satisfaction: Improve the education and participation of our personnel, Use the sources effective and productive, Maintain the continuity and product quality, Be conscious of our responsibility to the environment, Be in continuous improvement and development, be the forerunner, stable and leader entity of our sector. These will be the inevitable principles of our policy. Our Environment Policy As an environment friendly Company in order to keep our activities going with our consciousness to the environment; Comply with the environment regulations and sectorial obligations, Use energy and natural resources effective and productive, Maintain the reduction of pollution created by our activities, Educate our employees, suppliers and the society on awareness of environment, Maintain continuous improvement and development, will be the inevitable principles of our policy. 3

4 4 B O L U Ç M E N T O S A N A Y A. fi. B O L U C E M E N T I N D U S T R Y C O.

5 BOLU Ç MENTO SANAY A.fi. BOLU CEMENT INDUSTRY CO. Kay tl Sermayesi Registered Capital ,- TL Ç kar lm fl Sermayesi Increased Capital ,- TL Kurulufl Tarihi Date of Foundation Adres Address Bolu Mengen Yolu Çaydurt Mevki BOLU Telefon Telephone (0.374) (7 hat/lines) (7 hat/lines) Telefaks Telefax (0.374) Web Adresi Web Address Telgraf Telegraph BOLÇ M - BOLU Posta Kutusu P.O. Box 16 - BOLU Ticaret Sicil No Trade Register Number 1180 Vergi No Tax Number Sanayi Sicil No Industry Register Number Ankara Ö ütme ve Paketleme Tesisi Ankara Grinding and Packing Plant Telefon Telephone (0.312) (6 hat/lines) Telefaks Telefax (0.312) stanbul Çimento Paketleme Tesisi stanbul Cement Packing Plant Telefon Telephone (0.216) (2 hat/lines) Telefaks Telefax (0.216) Bolu M c r Tesisi Telefon Telephone Bolu Stone Plant (0.374) (2 hat/lines) Ç NDEK LER CONTENTS 1. G R fi 1. INTRODUCTION 2. FAAL YETLER 2. ACTIVITIES A. YATIRIMLAR A. INVESTMENTS B. MAL VE H ZMET ÜRET M NE B. ACTIVITIES ON PRODUCTION OF L fik N FAAL YETLER MERCHANDISE AND SERVICE C. F NANSAL YAPIYA C. ACTIVITIES RELATED WITH L fik N FAAL YETLER THE FINANCIAL STRUCTURE D. DAR FAAL YETLER D. ADMINISTRATIVE ACTIVITIES 3. SONUÇ 3. CONCLUSION 5

6 BOLU Ç MENTO SANAY A.fi. YÖNET M KURULU BAfiKANLI INDAN fiirketimizin 2004 y l Ola an Genel Kurul Toplant s Ana Sözleflmesinin 26.maddesi uyar nca, Perflembe günü saat de Mengen Yolu Üzeri Çaydurt Mevkii BOLU adresindeki flirket merkezinde yap lacak ve afla daki gündemi görüflecektir. Bu toplant da haz r bulunacak pay sahiplerimizin, toplant dan bir hafta önce flirketimizden girifl kartlar n alarak, bizzat veya bir temsilci vas tas yla Ola an Genel Kurul Toplant s na kat lmalar n rica ederiz. Temsilci göndermek suretiyle Genel Kurula kat lacaklar n usulüne uygun olarak düzenlenmifl vekaletname ve temsilci belgesini flirkete ibraz gerekmektedir y l Bilanço, Kar ve Zarar hesaplar ile Yönetim Kurulumuzun Faaliyet Raporu ve Denetçiler Raporu toplant tarihinden 15 gün önce flirketimizin merkezinde ortaklar m z n tetkikine sunulacakt r. Say n ortaklar m z n bilgilerine arz ederiz. Sayg lar m zla; YÖNET M KURULU GÜNDEM 1. Aç l fl ve Baflkanl k Divan n n teflkili, sayg duruflu, 2. Genel Kurul toplant tutana n n imzalanmas konusunda Baflkanl k Divan na yetki verilmesi, 3. fiirket ana sözleflmesinin sermaye bafll kl 6. maddesinin ekteki flekliyle de ifltirilmesi, ayr ca Türk Ticaret Kanunu 399. maddesi (hisse senetlerinin itibari k ymetleri ile ilgili) gere i 500 TL olan itibari de erli 20 pay getiren ortaklar m za 1 YKr. nominal de erli 1 adet hisse ve 1 YKr. tamamlayan paylar için kesir makbuzu verilmesi ve bu ifllem nedeniyle ç kar lm fl sermayeyi temsil eden 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 ve 17. tertip hisse senetlerinin 18.tertip hisse senedi olarak birlefltirilmesine iliflkin ekteki flekliyle Esas Sözleflmeye geçici bir madde eklenmesi, 4. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Murak p Raporunun okunmas ve görüflülmesi, 5. Ba ms z D fl Denetim Özet Raporunun okunmas, y l faaliyetleri ile 2004 y l na ait vergi yasalar ve Sermaye Piyasas Kurulu mevzuat na göre oluflan Bilanço, Kar ve Zarar hesaplar n n ayr ayr okunmas, görüflülmesi ve tasdikleri, 7. Yönetim Kurulu Üyeliklerinde ve Murak plarda y l içindeki de iflikli in onaylanmas, 8. Yönetim Kurulu ve Murak plar n ibra edilmesi, y l vergi yasalar ve Sermaye Piyasas Kurulu mevzuat na göre oluflan karlar n fiirket Ana Sözleflmesi ve Sermaye Piyasas Kurulu mevzuat na göre görüflülerek karara ba lanmas, 10. Süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri ile Murak plar n yerine bir y l süreli seçim yap lmas ve ücretlerinin tespiti, 11. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu nun 334 ve 335. Maddeleri uyar nca, fiirketle Yönetim Kurulu Üyelerinin gerek kendi ve gerekse baflka flah slar nam ve hesab na ifl yapabilmelerine flirketimizin ifltigal mevzuuna giren nevinden muameleleri baflka flirketleri temsilen ifa edebilmelerine izin verilmesine dair karar al nmas, 12. Ba ms z D fl Denetim firmas n n onaylanmas, y l içinde yap lan ba fllar n ortaklar n bilgisine sunulmas, 14. Dilek ve temenniler, 6

7 ESK MET N Sermaye: Madde 6- fiirket 3794 say l kanunla de iflik 2499 say l kanun hükümlerine göre kay tl sermaye sistemini kabul etmifl ve Sermaye Piyasas Kurulu nun tarih ve 844 say l izni ile bu sisteme geçmifltir. fiirketin kay tl sermaye tavan ,-TL. s (Yetmifltrilyon) olup,her biri 500,-TL. s itibari de erde ,-(Yüzk rkmilyar) paya bölünmüfltür. fiirketin ç kar lm fl sermayesi tamam ödenmifl ,- TL. s d r. (Yirmidörttrilyonyediyüzseksenyedimilyarbeflyüzelliikimilyonyüzk rkikibin) Bu sermayenin ,-TL. l k k sm nakden ödenmifltir. Bakiye TL.l k k sm ise,vergi Usul Kanununda de ifliklik yapan 2791 say l kanunun getirdi i Yeniden De erleme hükümleri gere ince oluflan de er art fl fonunun sermayeye ilavesi ile karfl lanm flt r. Sermayeye ilave edilen bu tutar karfl l nda ç kar lan hisse senetleri, flirket ortaklar na hisseleri nispetinde bedelsiz olarak da t lm flt r. Ç kar lm fl sermaye afla da yaz l oldu u flekilde bölünmüfl olup ç kar lm fl sermaye paylar n temsilen ihraç edilen hisse senetleri ve 13. Tertipten oluflmaktad r. Tertibi Hisse adedi Beher hissenin Tutar (TL.) tibari De eri (TL) Hisse senetleri hamiline yaz l d r. dare Meclisi Sermaye Piyasas Kanununun hükümlerine uygun olarak,gerekli gördü ü zamanlarda kay tl sermaye tavan na kadar hamiline yaz l hisse senetleri ihraç ederek ç kar lm fl sermayeyi art rmaya ve hisse senetlerini birden fazla pay temsil eden küpürler halinde birlefltirmeye yetkilidir. YEN MET N Sermaye: Madde 6- fiirket 3794 say l kanunla de iflik 2499 say l kanun hükümlerine göre kay tl sermaye sistemini kabul etmifl ve Sermaye Piyasas Kurulu nun tarih ve 844 say l izni ile bu sisteme geçmifltir. fiirketin kay tl sermaye tavan ,- (Yüzseksenmilyon) YTL olup, her biri 1 (Bir)YKr itibari de erde (Onsekizmilyar) paya bölünmüfltür. fiirketin ç kar lm fl sermayesi tamam ödenmifl ,- (Yüzonikimilyon) YTL. dir. Bu sermayenin ,-YTL. l k k sm nakden ödenmifltir. Bakiye YTL.n n ,-YTL.l k k sm, Vergi Usul Kanununda de ifliklik yapan 2791 say l kanunun getirdi i Yeniden De erleme hükümleri gere ince oluflan de er art fl fonunun sermayeye ilavesi ile, ,- YTL. l k k sm ise Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi farklar ndan karfl lanm flt r. Sermayeye ilave edilen bu tutar karfl l nda ç kar lan hisse senetleri, flirket ortaklar na hisseleri nispetinde bedelsiz olarak da t lm flt r. Ç kar lm fl sermayeyi temsil eden hisse senetleri 1 YKr itibari de erde, paya bölünmüfl 18 nci tertip hisse senetlerinden oluflmaktad r. Hisse senetleri hamiline yaz l d r. dare Meclisi Sermaye Piyasas Kanununun hükümlerine uygun olarak, gerekli gördü ü zamanlarda kay tl sermaye tavan na kadar hamiline yaz l hisse senetleri ihraç ederek ç kar lm fl sermayeyi art rmaya ve hisse senetlerini birden fazla pay temsil eden küpürler halinde birlefltirmeye yetkilidir. Geçici Madde 1: 5274 say l Kanun ile de iflik 6762 say l Türk Ticaret Kanunu'nun 399 uncu maddesi uyar nca, hisse senetlerinin itibari de eri en az bir Yeni Kurufltur. Bu ba lamda, 500,-TL olan hisse senetlerimizin itibari de eri söz konusu Kanun hükmüne intibak amac yla toplam pay say s azalt lmak suretiyle 1 (Bir) Yeni Kurufl olarak de ifltirilmifltir. Dolay s yla, 500,-TL'lik 20 pay getiren ortaklar m za 1 YKr nominal de erli 1 adet hisse ve 1 YKr'a tamamlanamayan paylar için kesir makbuzu verilecektir. Bu ifllem nedeniyle ç kar lm fl sermayemizi temsil eden 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17 nci tertip hisse senetleri 18 inci tertip hisse senetleri olarak birlefltirilmektedir. Pay ve tertip birlefltirme ifllemleri ile ilgili olarak ortaklar m z n sahip olduklar paylardan do an haklar sakl d r. Hisse senetlerinin de iflim ifllemleri, sermaye piyasas araçlar n n kaydilefltirilmesinin uygulamaya konmas n takiben ilgili düzenlemeler çerçevesinde yönetim kurulu taraf ndan bafllat lacakt r. 7

8 FROM THE CHAIRMANSHIP OF BOLU CEMENT INDUSTRY INC. The Ordinary General Assembly of our Company will meet for the year 2004 as required by item 26 of our Main Agreement, on Thursday, at hours at the Company Headquarters located at Mengen Yolu, Çaydurt Site BOLU to discuss the following Agenda. Our shareholders who will be attending the meeting are requested to get their entrance cards one week prior the meeting and be present at the Ordinary General Assembly personally or by way of an attorney. Those who will be attending the General Assembly by way of attorney are obliged to present the power of attorney or representation document arranged in style to the Company. The Balance Sheet, Profit and Loss Accounts, The Annual report of the Board of Directors and The Auditors Report of 2004 will be made available at the Company headquarters 15 days prior the meeting 2004 for the examination of our shareholders. We kindly present it to our Esteemed Shareholders. Sincerely Yours, BOARD OF DIRECTORS AGENDA 1. Opening, constitution of the Presiding Board and Ceremony, 2. Vesting the Presiding Board with authority to sign the minutes of the General Assembly. 3. Changing the item 6 of our Main Agreement on the Capital with the attached text, give 1 YKr nominal valued share to shareholders in return of 20 old shares of TL nominal value according to the item 399 of Turkish Trade Law (on the nominal values of shares) and fraction receipts to those who cannot add up to 1 YKr and add a provisional item, as attached, to the Main Agreement to unite the already issued shares of series 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 and 17 as series Reading and discussions of the 2004 Annual and Auditing Reports 5. Reading the summary of Independent External Auditing Report for Ratification of 2004 activities, the balance sheet and profit loss accounts of 2004 prepared according to the regulations of the Capital Markets Board one by one after read and discussed. 7. Approval of the changes in the Boards of Directors and Auditors in the term, 8. Acquittal of the Board Members and Auditors 9. Decision according to the Company s Main Agreement and Capital Markets Board regulations on the profits of 2004 calculated according to the tax laws and Capital Markets Board, 10. Election for members of the Board of Directors and Auditors, who have completed their duty periods, for one year period and designate their salaries, 11. Decision on granting permission to the Members of the Board and Company, in accordance with the items 334 and 335 of the Turkish Trade Law, to trade for themselves or in the name or account of others; or carry out transactions, that can coincide with the activities of our Company, as representatives of other companies, 12. Approval of the Independent External Audit Company, 13. Information to the shareholders on donations and aids received in Requests and wishes. 8

9 OLD TEXT Capital: Item 6- The Company has accepted The Recorded Capital System according to the decrees of the Capital Market Committee Law numbered 2499 replacing the Law numbered 3794 and passed onto this system with the permission of the Capital Market Committee numbered 844 and dated The registered capital of the company is (Seventy trillion) Turkish Liras and divided into (one hundred and forty billion) shares, each with a nominal value of (five hundred) Turkish Liras. The capital of the company in circulation is (twenty four trillion seven hundred and eighty seven billion five hundred and fifty two million one hundred and forty two thousand) Turkish Liras completely paid TL of this capital is paid by cash, the remaining TL by adding the Appreciation Fund, raised by the Revaluation regulations brought into effect by the Law No: 2791 altering the Tax Procedures Law, to the capital. The shares issued against this additional amount have been distributed to the shareholders in proportion to their existing shares. The issued capital has been divided as shown below and these shares issued as representing the capital shares are composed of Series 7, 8, 9, 10, 11, 12 and 13. Series No. Of Shares Each Share s Amount (TL.) Nominal Value (TL) The Shares are written to the bearer. The Board of Directors, when thinks necessary, is authorised to increase the capital in circulation and unite the existing series with clippings representing more than one share, by submitting shares, issued to the bearer, into circulation within the limits of the registered capital, in conformity with the Capital Market Law. NEW TEXT Capital: Item 6- The Company has accepted The Recorded Capital System according to the Law numbered 2499 replacing the Law numbered 3794 and passed onto this system with the permission of the Capital Market Committee numbered 844 and dated The registered capital of the company is (One hundred and eighty million) YTL and divided into (Eighteen billion) shares, each with a nominal value of 1 (one) YKr. The capital of the company in circulation is (one hundred and twelve million) YTL completely paid ,-YTL part of this capital is paid in cash. Out of the remaining YTL, YTL part of it is met by addition of the Appreciation Fund, resulted from the Revaluation regulations brought into action by the Law No: 2791 altering the Tax Procedures Law, to the capital; ,- YTL part of it is met by the difference of Equity inflation adjustment. Shares issued against this amount added to the capital have been distributed to the shareholders free of charge at the proportion of their existing shares. The issued shares representing the capital are of 1 YKr nominal value each and divided into shares of Series 18. The shares are written to the bearer. The Board of Directors, when thinks necessary, is authorised to increase the capital in circulation and unite the existing series with clippings representing more than one share, by submitting shares, issued to the bearer, into circulation within the limits of the registered capital, in conformity with the Capital Market Law clauses. Provisional Item 1: According to the item 399 of the Turkish Trade Law numbered 6762 replacing the Law numbered 5274, the nominal value of a share is minimum one New Kurufl. To comply with the above mentioned Law requirement the nominal value of our shares, that has been TL each, has been altered to 1 (one) New Kurufl by reducing the total share quantity. Therefore, 1 New Kurufl nominal value share will be given to our shareholders handing in 20 shares of 500.-TL nominal value; a fraction receipt will be given in return for the shares that can not add up to 1 New Kurufl. Due to this transaction the already issued 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 and 17 series that represent our capital are being united as series 18. The rights of our shareholders, arising from the shares they hold, related with the combination transactions of shares and series, are legally guaranteed. The exchange transactions of the shares will be started by the Board of Directors upon putting into practice the registry of capital market tools. 9

10 SAYIN GENEL KURUL ÜYELER fiirketimizin 2004 y l Faaliyet Raporu Sermaye Piyasas Kurulu nun belirledi i esaslar çerçevesinde haz rlanm fl ve afla da bilgilerinize sunulmufltur. Toplant ya kat lmak suretiyle göstermifl oldu unuz ilgiye Yönetim Kurulu ad na teflekkür eder, hepinizi sayg ile selamlar m. 1. G R fi 1. Raporun Dönemi: Ortakl n Ünvan BOLU Ç MENTO SANAY A.fi. 3. Faaliyet Dönemindeki Yönetim ve Denetim Kurullar : ESTEEMED MEMBERS OF THE GENERAL ASSEMBLY The Annual Report of our Company for 2004 has been prepared in conformity with the basis designated by the Capital Markets Board and presented below to your information. I would like to extend my gratitude in the name of the Board of Directors for the interest you have shown by your attendance. 1. INTRODUCTION 1. Period of the Report: Title of the Corporation: BOLU CEMENT INDUSTRY CO. 3. Boards of Directors and Auditors in the Period: YÖNET M KURULU / BOARD OF DIRECTORS Baflkan / Chairman Celalettin ÇA LAR ( devam ediyor / continuing) Baflkan Yrd./ Deputy Chairman brahim TÜLÜ ( devam ediyor / continuing) Üye / Member fiinasi DEM R ( devam ediyor / continuing) Üye / Member Enis Sinan KURU ( devam ediyor / continuing) Üye / Member Ali R za ALTIPARMAK ( devam ediyor / continuing) Üye / Member Ali Kamil UZUN ( devam ediyor / continuing) Üye / Member Güney ARIK ( devam ediyor / continuing) Üye / Member Metin Yaflar YÜKSELEN ( ) DENET M KURULU / BOARD OF AUDITORS Ferit AYDIN ( devam ediyor / continuing) Mustafa TOKGÖZ ( devam ediyor / continuing) Abdullah BELGE ( devam ediyor / continuing) GENEL MÜDÜR / GENERAL MANAGER K.Ümit ÖZEL ( devam ediyor / continuing) smail ERKOVAN ( ) 10

11 BOLU Ç MENTO SANAY A.fi. YÖNET M KURULU BOLU CEMENT INDUSTRY CO. BOARD OF DIRECTORS Celalettin ÇA LAR Baflkan Chairman brahim TÜLÜ Baflkan Yard mc s Deputy Chairman fiinasi DEM R Üye Member Enis Sinan KURU Üye Member Ali R za ALTIPARMAK Üye Member Ali Kamil UZUN Üye Member Güney ARIK Üye Member DENET M KURULU AUDITING BOARD Ferit AYDIN Denetçi Auditor Mustafa TOKGÖZ Denetçi Auditor Abdullah BELGE Denetçi Auditor 11

12 1 - GENEL B LG LER a) Türkiye de Çimento Sektörünün Durumu: Türkiye de 18 i ö ütme tesisi, 39 u entegre olmak üzere 57 çimento fabrikas bulunmaktad r. Söz konusu çimento fabrikalar n n toplam kapasitesi klinker üretiminde ton, çimento üretiminde ise ton dur. Toplam çimento kapasitesinin yaklafl k % 20 sine Oyak ve Oyak-Sabanc ortakl sahiptir. Sektörde faaliyette bulunan çimento fabrikalar n n 2004 y l klinker ve çimento üretimleri 2003 y l ile mukayeseli olarak bölgeler itibariyle afla da gösterilmifltir. Klinker Üretimi (Ton): ARTIfi BÖLGELER ARALIK ARALIK % S Marmara ,02 Ege ,03 Akdeniz ,05 Karadeniz ,20 ç Anadolu ,09 Do u Anadolu ,21 Güneydo u Anadolu ,26 GENEL TOPLAM ,08 Çimento Üretimi (Ton): ARTIfi BÖLGELER ARALIK ARALIK % S Marmara ,10 Ege ,10 Akdeniz ,10 Karadeniz ,11 ç Anadolu ,11 Do u Anadolu ,08 Güneydo u Anadolu ,14 GENEL TOPLAM ,11 b- fiirketimizin Üretimi ve Sektördeki Yeri: fiirketimizin son iki y ll k klinker, çimento, haz r beton ve m c r üretimi afla daki gibidir. 1 - GENERAL INFORMATION a) The Position of the Cement Sector in Turkey: There are 57 cement factories in Turkey 18 of them are grinding and 39 of them are integrated facilities. The total capacity of the factories in question is tons clinker and tons cement. Almost 20% of the total capacity of cement belongs to Oyak and Oyak-Sabanc partnership. The 2004 clinker and cement productions of the factories of the sector are shown below as of regions and in comparison with Clinker Production (Tons): DECEMBER DECEMBER INCREASE REGIONS % Marmara ,02 Aegean ,03 Mediterranean ,05 Blacksea ,20 Central Anatolia ,09 East Anatolia ,21 Southeast Anatolia ,26 GRAND TOTAL ,08 Cement Production (Tons): DECEMBER DECEMBER INCREASE REGIONS % Marmara ,10 Aegean ,10 Mediterranean ,10 Blacksea ,11 Central Anatolia ,11 East Anatolia ,08 Southeast Anatolia ,14 GRAND TOTAL ,11 b- The Production of our Company and its Place in the Sector: The production of clinker, cement, ready mixed concrete and crushed stone of our Company in the last four years is as follows: ARTIfi % si ÜRET M (TON) INCREASE % PRODUCTION (TONS) Klinker / Clinker ,78 Çimento / Cement ,77 Haz r Beton (m 3 ) / RM Concrete (m 3 ) ,9 M c r / Crushed Stone ,18 12

13 KL NKER ÜRET M / CLINKER PRODUCTION Ç MENTO ÜRET M / CEMENT PRODUCTION TON TON HAZIR BETON ÜRET M / READY-MIXED PRODUCTION MICIR ÜRET M / CRUSHED-STONE PRODUCTION M TON Tabloda görülece i üzere 2004 y l nda geçen y la göre Klinker üretiminde % 13,78, çimento üretiminde % 17,77, art fl haz r beton üretiminde % 73,9 m c r üretiminde ise % 85,18 azal fl olmufltur. Fabrikam z 2004 y l nda Türkiye genelinde klinker üretiminde % 4,12 çimento üretiminde % 4,17 paya ulaflm flt r. fiirketimiz haz r beton tesislerini tarihi itibariyle yeni kurulan Oyak Beton Sanayii ve Ticaret A.fi: ne ayni sermaye olarak devretmek suretiyle ifltirak etmifltir. c) Ana Üretim Üniteleri : Fabrikam z, Ankara Çimento Ö ütme Paketleme Tesisi ile Samand ra Paketleme Tesisi ve M c r K rma Tesis afla daki ana ünitelerden ibarettir. Fabrika: ton stok kapasiteli PREBLENDING, 2- Bir Adet kalker k r c (350 ton/h), 3- Bir Adet kalker k r c (450 ton/h), 4- Bir Adet kil k r c (240 ton/h), ton/h (kuru üretim) dikey farin de irmeni, 6-30 ton/h (kuru üretim) dikey kömür de irmeni, ton klinker/gün kapasiteli döner f r n, ton/h l k çimento ö ütme, (3 adet çimento de irmeni) ÇM 1 = 75 ton/h, ÇM 2 = 75 ton/h, ÇM 3 = 130 ton/h As can be observed in the above chart in 2004 the clinker production has increased by 13,78% as compared to the previous year, cement by 17,77%, but there has been decrease in ready mixed concrete by 73,9% and in crushed stone by 85,18%. Our factory has reached to 4,12% in clinker and 4,17% in cement share in Turkey at large. Our ready mixed concrete facilities have been transferred to the new established (on ) Oyak Concrete Industry and trade Inc. as our partnership capital. c) Main Productions Units: The main production units of our factory, Ankara Cement Grinding Packing Facility, Samand ra Packing Facility and Stone Crushing Facility are as follows: Factory: 1- PREBLENDING of tons stock capacity, 2- One unit of Limestone Breaker (350 tons/h), 3- One unit of Limestone Breaker (450 tons/h), 4- One unit of Clay Breaker (240 tons/h), 5- One Vertical Farina Mill 375 tons/h (dry production), 6- One Vertical Coal Mill 30 tons/h (dry production), 7- One Rotating Kiln tons clinker/day capacity, 8-3 units of Cement Grinding Mills 280 tons/h, ÇM 1 = 75 tons/h, ÇM 2 = 75 tons/h, ÇM 3 = 130 tons/h 13

14 9- Çimento stoklama kapasitesi: ton 6 Adet x ton kapasiteli çimento silosu 1 Adet x ton kapasiteli çimento silosu 1 Adet x ton kapasiteli çimento silosu 10-4 Adet 100 Ton/h l k torbal çimento paketleme hatt, 11-5 Adet 120 ton/h l k aç k dolum tesisi, 1 Adet 100 ton/h lik dolum tesisi 12- Çevre kirlili i için yap lan elektrofiltre ve jet filtreler, Ankara Ö ütme ve Paketleme Tesisi: 1-2 Ad.X ton kapasiteli klinker stok silosu, 2- Çimento stoklama kapasitesi: ton 2 Adet x ton kapasiteli çimento silosu 1 Adet x ton kapasiteli çimento silosu 3-1 Ad.k r c (300 ton/h) 4-1 Ad. çimento de irmeni (100 ton/h), 5-2 Ad.100 ton/h l k torbal çimento paketleme hatt, 6-3 Ad.aç k dolum ünitesi(100 ton/h) Samand ra Çimento PaketlemeTesisi: ton/h kapasiteli paketleme kantar 2-2 adet X 600 tonluk çimento silosu Bolu M c r Tesisi: 1-1 adet M c r k rma Tesisi 200 ton/h d) Sat fl: fiirketimizin 2004 y l sat fllar, 2003 y l ile karfl laflt rmal olarak afla daki tabloda gösterilmifltir. 9- Cement Stock Capacity: tons 6 units Cement Silos x tons capacity 1 unit Cement Silo x tons capacity 1 unit Cement Silo x tons capacity 10-4 units Packed Cement Packing Line 100 Tons/h, 11-5 units Open Filling Facilities 120 tons/h, 1 unit Filling Facility 100 tons/h, 12- Electro and Jet Filters for Environment Pollution, Ankara Grinding and Packing Facility: 1-2 Units x Clinker Stock Silo tons Capacity, 2- Cement Stock Capacity: tons, 2 Cement Silos x tons capacity, 1 Cement Silo x tons capacity, 3-1 Breaker (300 tons/h) 4-1 Cement Mill (100 tons/h), 5-2 Packed Cement Packing Line 100 tons/h, 6-3 Open Filling Units (100 tons/h) Samand ra Cement Packing Facility: 1- Packing Weighbridge 00 tons/h capacity, 2-2 Cement Silos x 600 tons Bolu Crushed Stone Facility: 1-1 Crushed Stone Crushing Facility 200 ton d) Sales: Our Company s sales of 2004 compared with 2003 are as follows: ARTIfi % si SATIfi (TON) Gerçekleflen Gerçekleflen Gerçekleflen Gerçekleflen INCREASE % SALES (TONS) Realised in Realised in Realised in Realised in Çimento / Cement ,59 Ambalajl / Packed ,15 Dökme / Bulk ,42 Klinker / Clinker ,19 Haz r Beton (m 3 ) / RM Concrete (m 3 ) ,90 M c r / Crushed Stone ,40 SATIfiLAR (Ton) / SALES (Tons) Çimento Cement fiirketimizin çimento iç sat fl 2003 y l na göre % 18,59 oran nda artarak tona ulaflm flt r, Türkiye geneli pazar pay ise % 5,30 dur Haz r Beton (m 3 ) Re-Concrete (m 3 ) Klinker Clinker M c r Crushed-Stone Our Company s domestic cement sales has been increased by 18,59% as compared to 2003 and reached to tons. Our market share in Turkey is 5,30%. 14

15 e)2004 Y l Yat r m Faaliyetlerimiz: 2004 Y l nda Gerçeklefltirilen Yat r mlar m z Ana Bafll klar Halinde Afla da Yer Almaktad r: Buhar Reküperatörü ve Kazan Dairesi Rehabilitasyonu tarih say l yat r m teflvik belgesi kapsam nda olup, YTL. Harcama yap lm flt r. Yat r m tamamlanm flt r. Çimento So utucusu ve Su So utma Sistemi 2 adet çimento so utucusu ve su so utma sistemi için toplam YTL. Harcama yap lm flt r. Yat r m tamamlanm flt r. Tu la Temizleme Makinesi YTL. Harcama yap lm flt r. Elektronik Kantar YTL. Harcama yap lm flt r. Thermal Kamera YTL. Harcama yap lm flt r. Hidrolik K r c YTL. Harcama yap lm flt r. Toz Ölçme Cihaz YTL. Harcama yap lm flt r. Eleme Cihaz YTL. Harcama yap lm flt r. Ön Is t c Kule Kamera ve Monitör Sistemi YTL. Harcama yap lm flt r. Aç k Dolum Tesisi ve Müfltemilat YTL. Harcama yap lm flt r. Tafl t Arac 2004 y l içinde sat n al nan 3 adet binek arac için YTL. Harcama yap lm flt r. e) Our Investment Activities in 2004: Our investments materialised in 2004 are listed below in Main Headings: Rehabilitation of Vapour Recuperator and Boiler Room Within the scope of Investment Encouragement Certificate dated No: ,218 YTL has been spent. The investment is completed. Cement Cooler and Water Cooling System A total of 254,600 YTL spent for 2 units of cement cooler and water-cooling systems. The investment is completed. Brick Cleaning Machine YTL. spent. Electronic Scale YTL. spent. Thermal Camera YTL. spent. Hydraulic Breaker YTL. spent. Dust Gauger YTL. spent. Sieving Equipment YTL. spent. Tower Camera and Monitoring System with Pre-heater YTL. spent. Open Filling Facility and its Outbuilding YTL. spent. Vehicles In 2004 for 3 vehicles bought YTL has been spent. 15

16 1. Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Beyan : 2004 Y l içerisinde yay mlanan Sermaye Piyasas Kurulu Kurumsal Yönetim lkeleri nde yer alan prensiplere uyum ihtiyari tutulmufl ve prensiplerin hayata geçirilmesinde gönüllülük yaklafl m benimsenmifltir. fiirketimiz bu ilkelerin hayata geçirilmesinin Türk Sermaye Piyasalar n n küresel likidite sisteminin bir parças haline gelmesindeki önemini kavram fl ve öteden beri uygulamakta oldu u; hissedar haklar n n korunmas ve kullan m n n kolaylaflt r lmas, fleffafl k, menfaat sahiplerine yönelik olarak kamuyu ayd nlatma ve kurumsall k ilkelerine uygun hareket edilmeye çal fl lmaktad r. Önümüzdeki dönemlerde Sermaye Piyasas Kurulu Kurumsal Yönetim lkeleri nden azami yarar n sa lanmas yönünde çal flmalar yürütülmeye devam edecektir. I- PAY SAH PLER 2. Pay Sahipleri ile liflkiler Birimi: Pay Sahipleri ile ilgili tüm faaliyetler flirketimiz Muhasebe Müdürlü ü bünyesinde yürütülmekte olup, Birim personeli ve iletiflim bilgileri afla da verilmifltir. ÜNVANI ADI SOYADI DAH.TEL. e-ma L ADRES Muhasebe Müdürü Ertu rul AKDAfi Genel Muh. fiefi Mehmet D KMEN 112 Maliyet Muh. fiefi Fatma TUNÇER 113 Muhasebe Memuru Gül KÖSTEREL 114 Muhasebe Memuru Adnan ÖZKAN 115 Muhasebe Memuru Aytaç KAYA 116 Muhasebe Memuru Murat UÇAR 117 Dönem içinde; Yürütülen bafll ca faaliyetler: a- Pay sahiplerine iliflkin kay tlar n sa l kl, güvenli ve güncel olarak tutulmas sa lan r, b- fiirket ile ilgili kamuya aç klanmam fl, gizli ve ticari s r niteli indeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin flirket ile ilgili yaz l bilgi talepleri yan tlan r, c- Genel Kurul toplant s n n yürürlükteki mevzuata, esas sözleflmeye ve di er flirket içi düzenlemelere uygun olarak yap lmas sa lan r, d- Genel kurul toplant s nda, pay sahiplerinin yararlanabilece i dökümanlar haz rlan r, e- Oylama sonuçlar n n kayd n n tutulmas n ve sonuçlarla ilgili raporlar n pay sahiplerine yollanmas sa lan r, f- Mevzuat ve flirketin bilgilendirme politikas dahil, kamuyu ayd nlatma ile ilgili her türlü husus gözetilir ve izlenir. Yap lan baflvuru say s : 65 Yat r mc lara verilen yan t say s : Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklar n n Kullan m : 2004 y l faaliyet dönemi içerisinde 65 adet talep ulaflm flt r. Yöneltilen tüm sorular ticari s r kapsam na girip girmedi i de erlendirmesi yap larak, yaz l /sözlü olarak yan tlanm flt r. Dönem içinde ulaflan bilgi talepleri - Aç klanan finansal tablolar n kalemlerine iliflkin bilgi, - Sermaye art r m bilgileri, 4. Genel Kurul Bilgileri: Dönem içi Gerçeklefltirilen Genel Kurullar KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU Tarih Genel Kurul Kat l mc lar Kat l m Oran Davet fiekli Ola an Pay Sahipleri 51,94 Ticaret Sicil Gazetesi, Milliyet Gazetesi, Bolu Olay Gazetesi Ola anüstü Pay sahipleri 51,94 Ticaret Sicil Gazetesi, Milliyet Gazetesi, Bolu Olay Gazetesi 16

17 Genel Kurula Davet: Genel Kurul a davet ilanlar Ticaret Sicil Gazetesinde, Türkiye genelinde yay m yapan Milliyet Gazetesinde ve Ortaklar m z n ço unlu unun Bolu da oldu u düflünülerek Bolu da yay m yapan Bolu Olay Gazetesinde yay mlanmak suretiyle yap lmaktad r. Genel Kurul Hakk nda Bilgilendirme: Esas sözleflmemizin lanlar Bafll kl 46. maddesi uyar nca Genel kurul toplant lar na iliflkin ilanlar ilan ve toplant günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yap lmal d r. Bu çerçevede gündem maddeleri ve vekaletname formu Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi yan nda Türkiye genelinde yay m yapan Milliyet Gazetesi ve Bolu da yerel yay m yapan Bolu Olay Gazetesinde yay mlanm flt r. Ayr ca ilan gününden itibaren gündem maddeleri, y ll k faaliyet raporu, flirket esas sözleflmesinin son hali, mali tablo ve raporlar, vekaletname formu ve gündeme iliflkin di er dökümanlar fiirketimiz Genel Müdürlü ünde Pay sahiplerinin incelemesine sunulmaktad r. fiirketimiz hisse senetleri hamiline yaz l olup imtiyaz tafl mamaktad r. 5. Oy Haklar ve Az nl k Haklar : fiirketimiz hisse senetleri hamiline yaz l olup imtiyaz tafl mamaktad r. Ana sözleflmenin 30. maddesine göre her hissenin bir oy hakk bulunmaktad r. fiirketimizin karfl l kl ifltirak içinde oldu u bir flirket bulunmamaktad r. 6. Kar Da t m Politikas ve Kar Da t m Zaman fiirketimiz kar da t m politikas esas sözleflmede (madde 49) hükme ba lanm fl olup, da t lacak kar miktar Genel kurul karar akabinde ortaklar m z n bilgisine Gazetelerde ilan yoluyla duyurulmaktad r. Kar pay almak veya kar pay ndan faydalanmak konusunda herhangi bir imtiyaz bulunmamaktad r y l nda kar da t m yap lmam fl olup, kar öz sermaye enflasyon düzeltmesi farklar nda oluflan geçmifl y llar zarar na mahsup edilmifltir. 7. Paylar n Devri fiirket esas sözleflmesinde pay devrini k s tlayan hükümler yoktur. II- KAMUYU ADINLATMA VE fieffaflik 8. fiirket Bilgilendirme Politikas fiirketimiz kamuya aç klanmas gereken ve mevzuat ile belirlenmifl konulara ek olarak ticari s r kapsam na girmeyen tüm bilgilerin aç klanmas konusunda hassasiyet göstermektedir. 9. Özel Durum Aç klamalar SPK n n Seri: VIII, No:39 say l Tebli ine istinaden dönem içinde toplam 41 tane özel durum aç klamas mevzuatta öngörülen sürelere uyularak yap lm flt r. Yap lan aç klamalar ile ilgili SPK veya MKB taraf ndan ek aç klama istenmemifltir. Hisselerimiz yurtd fl borsalara kote olmad için MKB d fl nda bir borsada özel durum aç klamas yap lmam flt r. 10. fiirket nternet Sitesi ve çeri i: fiirketimiz Kurumsal Yönetim lkeleri Kamuyu ayd nlatma ve fleffafl k ilkesi do rultusunda do ru, eksiksiz, anlafl labilir, analiz edilebilir, düflük maliyetli ve kolay eriflilebilir bilgi sunumu sa lamak amac yla etkin bir internet sayfas oluflturmufl olup internet adresimiz dir. SPK kurumsal yönetim ilkeleri II:Bölüm Madde de yer alan bilgiler haz rlanm fl olup sitemize konulma aflamas ndad r. 11. Gerçek Kifli Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin Aç klanmas fiirketimizin gerçek kifli nihai hakim pay sahibi/sahipleri yoktur. 12. çeriden Ö renebilecek Durumda olan Kiflilerin Kamuya Duyurulmas fiirketimiz içeriden ö renenlerin ticaretine iliflkin oluflturulmufl yasal düzenlemelere tam olarak uyulmas için gerekli tüm tedbirleri almay ve bu konuda politika gelifltirmeyi fiirket kültürünün bir amac olarak görmektedir. Bu amaçla, Yönetim Kurulu Baflkan ve üyeleri, denetçileri, ve tüm personeli ve bunlar n d fl nda meslekleri veya görevlerini ifa etmeleri s ras nda bilgi sahibi olabilecek olanlar n bu bilgileri kendilerine ya da üçüncü kiflilere menfaat sa lamak amac yla kullanmalar n Personel yönetmeli i (madde 36) ile yasaklam flt r. 17

18 Yönetim Kurulu, Genel Müdür ve Yard mc s ile sekreteryas ve Birim Müdürleri, birim flefleri ve Muhasebe Müdürlü ü elemanlar ticari s r kapsam na girebilecek, flirket için önem arz edecek bilgilere ulaflabilecek durumdad r. Belirtilen görev ve fonksiyonlarda çal flanlar n isim listesi flirketimiz internet sayfas nda aç klanacakt r. III- MENFAAT SAH PLER 13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi fiirket müflterilerini, çal flanlar n ve ortaklar n aralar ndaki dengeyi gözeterek optimum düzeyde tatmin sa lamak amac yla, ürün ve hizmet kalitesini gelifltirerek iç ve d fl müflteri bilincini Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde yürütmektedir. 14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Kat l m Menfaat sahipleri çeflitli toplant lar ve öneri sistemi, ramak kala olaylar n belirlenmesi gibi haklar n kullanmak kayd yla yönetime kat labilmektedirler. Çal flanlar Müflteriler Ortaklar Öneri sistemi Müflteri memnuniyeti anket sistemi Genel Kurul Yönetici toplant lar Bayi Toplant lar lanlar Genel Kurul 15. nsan Kaynaklar Politikas fiirketimizin hassas oldu u konulardan ilki eflitlik ilkesidir ve çal flanlar m z aras nda hiçbir nedenle ayr mc l k yap lmaz. Personelimizin memnuniyetinin ölçülmesi, flikayet konular n n tespiti ve gerekli iyilefltirmelerin yap labilmesi için Çal flanlar n Memnuniyeti Anketi her y l düzenlenmektedir. fiirket içinde bulunan Öneri Kutular ve Elektronik Öneri Sistemi ile çal flanlar m z n flikayet ve önerileri Öneri De erlendirme Kurulu nda de erlendirilmektedir. E itim; nsan Kaynaklar Politikam z n vazgeçilmez unsurlar ndan biridir. nsan kaynaklar politikalar m z n di er esaslar Personel Yönetmeli i nde aç klanm flt r. fle ilk giriflte detayl bir oryantasyon e itimi sürecinden geçen çal flanlar m za; sürekli e itim ve geliflme ilkeleri çerçevesinde, kiflisel ve mesleki becerilerini gelifltirme konusunda imkanlar tan n p; al nan her e itim ve personelimizin iflyerine yapm fl olduklar katk lar kay t alt na al narak kariyer geliflimlerinde göz önünde bulundurulmaktad r. Çal flanlar m z ile iliflkileri yürütmek üzere gerekli kadro ünvanlar belirlenmifltir. dari ifller, e itim ve özlük ifllerinde Lojistik Hizmetler Müdürü Sn. Mehmet Levend GÜRSES, fl Sa l ve Güvenli i, Kalite ve Çevre Yönetim Sistemleri Konular nda Kalite Kontrol ve Yönetimi Müdürü Sn. Nurdan ÖNEY görev yapmaktad r. 16. Müflteri ve Tedarikçilerle liflkiler Hakk nda Bilgiler fiirketimizde uygulanan Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde Tedarikçi De erlendirme Prosedürü mevcut olup, ilgili prosedüre göre tedarikçi firmalar izlenmekte, de erlendirilmektedir. fiirketimiz, müflteri memnuniyeti ve güveni üzerine kurulmufl, kaliteli mal ve hizmete dayal bir pazarlama anlay fl fl nda hareket etmekle birlikte; fiyat dengesini, karl l k ve piyasa koflullar n dikkate alarak belirlemektedir. Bu hedeflerin baflar yla sa lanmas için; Müflteri ziyaretleri ve pazar araflt rmalar mevcut program dahilinde düzenli olarak Sat fl Müdürlü ünce gerçeklefltirmektedir. Yap lan bu ziyaret ve Pazar araflt rmalar nda gerek bayi, gerek perakende sat c lar ve gerekse dökme çimento müflterilerinin öneri, istek ve görüflleri toplanarak, saptanan durum hakk nda mevcut mevzuat ve temel flirket politikalar do rultusunda, müflterilerimizle ortak stratejiler üretilir böylelikle direkt ve dolayl müflterilerimizin memnuniyeti sa lan rken, pazar ve pazar e ilimleri saptan r, ürün yada hizmet gelifltirmenin yap labilirli i konusunda ortak anlay fllar ortaya ç kar l r. Üst düzey yöneticilerin kat l m yla y lda en az dört defa bayi ve dökme çimento müflterilerimizle toplant yap lmaktad r. Bu toplant lar n gündem konular na göre teknik Müdürlüklerin toplant ya kat l m yla teknik bilgi al fl verifli sa lan r. 18

19 Müflteri iliflkilerinin ayl k analizi yap larak ( müflteri ve bayi sat fl tonajlar, bölgesel sat fl tonajlar, karl l k analizleri, müflteri flikayetleri, oluflturulan program n gerçekleflme durum analizi) ortak üretilen politika ve stratejilerin etkinli i ölçülür, iyileflme ve geliflme çal flmalar yap l r. Ayl k olarak yap lan bu analizlerden müflteri flikayetleri ile ilgili çal flma, müflteri memnuniyetini önde tutan flirketimiz aç s ndan ayr bir önemi bulunmaktad r. Müflteriden gelen herhangi bir flikayetin derhal araflt r lmas ve çözümlenmesi için bir ekip oluflturularak ( flikayetin konusuna göre ekip elemanlar belirlenmekte ve en az bir teknik ve bir sat fl müdürlü ü personelden oluflmaktad r ) gerekli incelemeler yap l r ve bu süreç geri bildirimle tamamlanarak takip alt na al n r, böylelikle flikayetin tekrarlanma olas l minimize edilir. BÇS sat fl yapt bölge pazarlar nda, müflteri tatminini belirlemek amac yla y ll k olarak anket düzenler. Bu anketler; direkt olarak çal fl lan dökme çimento müflterileri ve bayiler olmak üzere iki farkl formatta haz rlanm flt r. BÇS müflterilerinden, BÇS nin performans n ve rakipleriyle karfl laflt r lmas n isteyerek, müflteri yaklafl m n n gerçekçi olarak ölçülmesi sa lar. Sürekli iyileflme ve geliflmenin anahtarlar ndan biri olan e itim konusuna önem veren flirketimiz, müflterilerimizin ihtiyaç duydu u e itim konular n gerek müflteri anketleriyle gerekse yap lan müflteri ziyaretleriyle saptayarak, y lda en az bir konu da olmak üzere e itim verilmesini hedeflemektedir y l nda Türkiye Haz r Beton Birli i ninde katk lar yla beton yap m ile ilgili seminer fabrikam z toplant salonunda yap lm fl olup, yine Türkiye Haz r Beton Birli i nden temin edilen haz r beton konferans davetiyeleri müflterilerimize ulaflt r larak kat l mlar sa lanm flt r. Müflterilerle; telefon, fax, özellikle son y llar n en h zl iletiflim a olan elektronik ortamdan yararlan larak etkin, yayg n ve kesintisiz iletiflim sa lanmaktad r. 17.Sosyal Sorumluluk; Oyak grubu çimento flirketleri aras nda 2003 y l Matematik ve Verimlilik y l ilan edilmifl, ilimiz ve ilçelerindeki liseler aras nda matematik yar flmas düzenlenmifltir. Bu çerçevede yar flmaya kat lan okullara ve ö rencilere çeflitli ödüller verilmifltir. Ayn yar flma 2004 y l nda da tekrarlanm flt r. Son 3 y lda flirket çal flanlar n n aileleriyle kat ld open day organizasyonu yap lm flt r. fiirketimiz bünyesinde bulunan Çimento spor Masa Tenisi tak m etkinliklerine katk da bulunulmufltur. YAPILAN A AÇLANDIRMA FAAL YETLER : Bolu Çimento Sanayii A.fi. nin bugüne kadar yapm fl oldu u a açland rma faaliyetleri afla da verilmifltir. 1- Çaydurt mevkiinde 30 Ha l k alana Karaçam dikilmifltir ve bu alana Cumhuriyet Orman ad verilmifltir. 2- Çaydurt mevkiinde Kalker oca na 14 Ha l k alana Karaçam dikilmifltir. 3- TEMA Vakf iflbirli i ile 11 Ha l k bir alana Mefle Palamudu ve Karaçam dikilmifltir. RESM KURULUfiLAR LE YAPILAN FAAL YETLER: 2001 y l ndan 2004 y l na kadar Bolu ili çap ndaki okullarda, resmi kurulufllarda ve üniversitede at k ka t toplama kampanyas düzenlenmifltir. Bu kampanya çerçevesinde toplanan at k ka tlardan elde edilen gelirler ile fabrikaya yak n olan okullardaki yard ma muhtaç çocuklara yard mda bulunulmufltur y l nda bu faaliyet TEMA Vakf iflbirli i ile devam edecektir. BELGELER VE RESM Z NLER: 1975 tarihinde Gayri S hhi Müesseseler Aç lma Ruhsat al nm flt r y l nda deflarj izin belgesi al nm flt r y l nda Emisyon zni al nm flt r y l nda fabrikam z n TS EN ISO Çevre Yönetim Sistem standard na uygun Çevre Yönetim Sistemi belgesi al nm flt r tarihinde ise fabrikam zda at klar n ekonomiye kazand r lmas ve bilinçsizce bertaraf ile çevre kirlili ini engellemek amac yla Türkiye de bir ilk gerçeklefltirilerek At klar n ilave yak t olarak kullan lmas için Çevre ve Orman Bakanl ndan lisans al nm flt r. 19

20 2005 YILINDA ÇEVRE- SG AMAÇ HEDEFLER M Z: 2005 y l nda toplumun çevre ve fl sa l ve güvenli i ile ilgili bilinçlendirilmesine yönelik olarak afla daki faaliyetlerin yap lmas planlanm flt r. 1- Kapat lan hammadde ocaklar na 2000 adet a aç dikilecektir. 2- TEMA Vakf ile iflbirli i yap larak yak n çevremizde a açland rma faaliyetleri yap lacakt r. 3- Yak n çevre köylerindeki okullar ziyaret edilecek ve çevre bilinçlendirme e itimleri düzenlenecektir. 4- Çaydurt halk için çevre bilinçlendirme e itimleri düzenlenecektir. 5- Bolu daki resmi kurulufllara fabrikam z n çevre, ifl sa l ve güvenli i çal flmalar hakk nda bir tan t m CD si haz rlanacak ve da t lacakt r. IV. YÖNET M KURULU 18. Yönetim Kurulu nun Yap s, Oluflumu ve Ba ms z Üyeler; fiirketimizde icrac ve icrac olmayan ve ba ms z üye ay r m ana sözleflmemiz gere i yoktur. Yönetim Kurulu Üyeleri; Baflkan : Celalettin ÇA LAR Baflkan Vekili : brahim TÜLÜ Üye: fiinasi DEM R Üye: Enis Sinan KURU Üye: Ali R za ALTIPARMAK Üye: Ali Kamil UZUN Üye: Güney ARIK Yönetim Kurulu Üyeleri flirket d fl nda baflka görev veya görevler almas T.T.K. 334 ve 335. maddesi hükümleri gere i genel kurul onay na sunulur. 19.Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri: fiirketimizin Yönetim Kurulu üyeleri yeterli bilgi donan m na sahip üyelerden seçilmekte olup yönetim kurulu üyeli ine getirildiklerine kendilerine gerekli bilgilendirmeler yap lmaktad r. 20. fiirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri Yönetim kurulumuz flirketimizin Misyon, Vizyonunu, de erlerimizi ve hedeflerimizi belirlemifl, 2003 y l faaliyet raporunda ve Bütçe ve fl program nda aç klanm flt r. Ana hissedar m z OYAK n vizyon, misyon ve de erleri do rultusunda Misyonumuz Topluma ve çevreye sayg l, verimli, etkin ve yüksek sorumluluk bilinci içerisinde çal flarak sürdürülebilir karl l sa lamak. Vizyonumuz Çimento kullan m alanlar n gelifltiren, ülke pazar nda etkin rol oynayan, sayg n, lider ve güvenilir bir flirket olmak. De erlerimiz Yarat c l k, fieffafl k, Dürüstlük, Kat l mc l k, Rekabetçilik, nsana ve Çevreye Sayg, Müflteri ve Çal flanlar n Mutlulu u, Mükemmeliyet, Oyak Kültürü. Bütçe ve fl Program m zda yer alan ve yöneticiler taraf ndan oluflturulan stratejik hedefler Yönetim Kurulu taraf ndan onaylanm fl olup ayl k faaliyet sonuçlar ile karfl laflt r lmak suretiyle hedeflerimize ulaflma dereceleri oranlarla yönetim kuruluna sunulmaktad r. 21. Risk Yönetim ve ç Kontrol Mekanizmas Risklerimiz flirketimiz üst yönetimi taraf ndan ayl k olarak belirlenip, analiz edilmektedir. Denetleme kurulu taraf ndan y lda en az dört kez iç denetim yap lmaktad r. Bilgisayar sistemi ile de iç kontrol mekanizmas oluflturulmufltur. Etkin bir flekilde çal flmaktad r. 20

Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu 1. KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI H.Ö. Sabanc Holding A.fi. (Bundan böyle fiirket diye an lacakt r) 1 Ocak -31 Aral k döneminde Sermaye Piyasas Kurulu (SPK) taraf ndan yay nlanan ne uymaktad r

Detaylı

TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TİCARET VE GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI

TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TİCARET VE GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TİCARET VE GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI KARAR SAYISI: 2009 / 17 KARAR TARİHİ: 15 Haziran 2009 KONU: Genel Kurul Toplantısı Yapılan toplantı sonucunda: 1.

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

Sicil no:79297. Ticaret Ünvanı AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Sicil no:79297. Ticaret Ünvanı AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Sicil no:79297 Ticaret Ünvanı AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Yönetim Kurulumuzun 09 Mart 2015 tarih 2015/309 sayılı kararı ve şirketimiz

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. nin 26 NİSAN 2016 TARİHLİ, 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. nin 26 NİSAN 2016 TARİHLİ, 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. nin 26 NİSAN 2016 TARİHLİ, 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2015 faaliyet yılı çalışmalarını incelemek

Detaylı

Bilgilendirme Politikası

Bilgilendirme Politikası Bilgilendirme Politikası Şirketin bilgilendirme politikası kurumsal internet sitesinde yayınlanmakta olup, bilgilendirme politikası ile ilgili işlerin izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi sorumluluğu

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2015 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 1 Genel Kurul İlanı EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş YÖNETİM

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12 ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12 Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. Alikaya Sok. No: 5 Levent, Şişli-İstanbul Telefon ve Faks Numarası : Tel : 0212 317 94

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ticaret Ünvanı : Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. Adresi : Bahçelievler Mah. Şehit İbrahim Koparır cad. No.4 Bahçelievler/ISTANBUL Telefon No. : 0 (212)

Detaylı

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda BFS - 2011/08 stanbul, 25.08.2011 Sermaye Piyasas Kurulunun afla da yer alan 10.08.2011

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 08.11.2013 11:48:38

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 08.11.2013 11:48:38 / ULKER [] 08..203 :48:38 Özel Durum Açıklaması (Genel) 08..203 :47:25 Ortaklığın Adresi Kısıklı Mah. Ferah Cad. No: Büyük : Çamlıca Üsküdar İstanbul Telefon ve Faks No. : (022) 567 68 00 / (022) 30 28

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

29.01.2016AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Sicil No:27158 (İstanbul)

29.01.2016AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Sicil No:27158 (İstanbul) 29.01.2016AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Sicil No:27158 (İstanbul) Şirketimizin 2015 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu 24

Detaylı

MARD N Ç MENTO SANAY VE T CARET A.fi. 2004 ÇALIfiMA YILI YILLIK OLA AN GENEL KURULU

MARD N Ç MENTO SANAY VE T CARET A.fi. 2004 ÇALIfiMA YILI YILLIK OLA AN GENEL KURULU MARD N Ç MENTO SANAY VE T CARET A.fi. 2004 ÇALIfiMA YILI YILLIK OLA AN GENEL KURULU Tarih: 24.03.2005 Yer: Fabrikam z Toplant Salonu Saat: 11:00 Yönetim Kurulu Raporu, Bilanço, Kar - Zarar Hesab 08.03.2005

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Bundan böyle şirket diye anılacaktır) 1 Ocak 2006-31 Aralık 2006 tarihinde sona eren faaliyet döneminde, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

2011 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2011 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Şirketimiz, pay sahiplerinin hakları, kamunun aydınlatılması ve şeffaflığın sağlanması ile menfaat sahipleri ve

Detaylı

BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA ve İMTİYAZLI PAYLAR GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA ve İMTİYAZLI PAYLAR GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA ve İMTİYAZLI PAYLAR GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2015 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu,

Detaylı

DURAN-DOĞAN BASIM VE AMB. SAN. A.Ş.

DURAN-DOĞAN BASIM VE AMB. SAN. A.Ş. TARİH:16/02/2015 Konu: Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi Mali Tablonun Hesap Dönemi : 01.01.2014-31.12.2014 Mali Tablonun Verildiği Otorite : Büyük

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

GOODYEAR LASTİKLERİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

GOODYEAR LASTİKLERİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN GOODYEAR LASTİKLERİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN Şirketimizin 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 30 Mart 2016, Çarşamba günü saat 10:30 da ekte sunulan

Detaylı

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU . 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 1.Yönetim Kurulu 2. Denetim Kurulu 3. Sektörel Geli meler 4. Sat lar 5. Yat r mlar 6. Temel Rasyolar

Detaylı

MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 01.06.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 01.06.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 01.06.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET 2014 Yılı Genel Kurul Toplantısının 01/06/2015 saat 10,30 da A Grubu İmtiyazlı

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME Doküman No : INM_PR_40 Yayın Tarihi : 30/03/2016 Revizyon Tarihi ve Sayısı : - Sayfa 1 BİLGİLENDİRME 1. Amaç Bilgilendirme Politikası nın temel amacı; ticari

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikas ve lkeleri

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikas ve lkeleri sabanc holding 2007 faaliyet raporu 66 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikas ve lkeleri Bu politika belgesiyle Sabanc Holding, kurumsal sosyal sorumluluk ilkelerimizi ve konunun Toplulu umuz için önemini

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2006 30 HAZİRAN 2006 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun

Detaylı

TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan

TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan Şirketimiz Genel Kurulu, aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 31 Mart 2016 Perşembe günü, saat 10:00 da Ömerbey Mah. Bursa Asfaltı Caddesi

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU . 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 1.Yönetim Kurulu 2. Denetim Kurulu 3. Sektörel Geli meler 4. Sat lar 5. Yat r mlar 6. Temel Rasyolar

Detaylı

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU I-) GENEL BİLGİLER A-) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi: 01.01.2012-31.12.2012 B-) Şirkete Ait Bilgiler: a-) Şirketin ticaret unvanı: GÖKTAŞ

Detaylı

DenizBank Kurumsal Yönetim lkeleri ne Uyum Raporu

DenizBank Kurumsal Yönetim lkeleri ne Uyum Raporu DenizBank Kurumsal Yönetim lkeleri ne Uyum Raporu BÖLÜM 1: KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI 1.1. Pay Sahipleri ile liflkiler Birimi 1.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklar n n Kullan m 1.3. Genel

Detaylı

LİMİTED ŞİRKET GENEL KURUL EVRAKLARI. Ek:1 MÜDÜR/MÜDÜRLER KURULU KARAR ÖRNEĞİ: Karar Tarihi: Karar No: Toplantıya Katılanlar:

LİMİTED ŞİRKET GENEL KURUL EVRAKLARI. Ek:1 MÜDÜR/MÜDÜRLER KURULU KARAR ÖRNEĞİ: Karar Tarihi: Karar No: Toplantıya Katılanlar: LİMİTED ŞİRKET GENEL KURUL EVRAKLARI Ek:1 MÜDÜR/MÜDÜRLER KURULU KARAR ÖRNEĞİ: Karar Tarihi: Karar No: Toplantıya Katılanlar:. Dönemi Genel Kurulunun. adresinde. tarihinde ve.. saatte aşağıdaki gündem dahilinde

Detaylı

Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu fl Yat r m, baflta pay sahipleri olmak üzere, çal flanlar, müflterileri ve ilgili bütün taraflar ile aras ndaki hak ve sorumluluklar n, kurumsal yönetim anlay fl n

Detaylı

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ. Sözleşme belirtilen birleşme işlemi, Sermaye Piyasası Kurulunun / /2014 tarih ve. Sayılı kararı ile onaylanmıştır.

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ. Sözleşme belirtilen birleşme işlemi, Sermaye Piyasası Kurulunun / /2014 tarih ve. Sayılı kararı ile onaylanmıştır. BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ İş Bu birleşme sözleşmesi ( Sözleşme ), aşağıda ünvanları ve adresleri ile ticaret sicil numaraları yazılı Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi (Devralan) ile Aktay Turizm

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri Ankara Sanayi Odas 2007 Y l Faaliyet Raporu 44. Y l 18 Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri 18.1 Kay t ve Terkin Üye say m z n artt r lmas na iliflkin yap lan çal flmalar neticesinde, 2007 y l nda 362

Detaylı

ERNST & YOUNG BA IMSIZ DENET M RAPORU. Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi Yönetim Kurulu'na:

ERNST & YOUNG BA IMSIZ DENET M RAPORU. Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi Yönetim Kurulu'na: ERNST & YOUNG Güney S.M.M.M. A.fi. Büyükdere Cad. Beytem Plaza No: 22 Kat: 910, 34381 fiiflli stanbul Turkey Tel: (0212) 315 30 00 Faks: (0212) 230 82 91 www.ey.com BA IMSIZ DENET M RAPORU Tofafl Türk

Detaylı

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.09.2014... 1 FAALİYET KONUSU... 1 BAĞLI ORTAKLIK... 1 FİNANSAL RAPORLAMA

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu 22 1. ne Uyum Beyan fiirketimiz Sermaye Piyasas Kurulu taraf ndan yay mlanan 'nde yer alan prensiplerin uygulanmas için gerekli özen ve dikkati göstermifl olup, eksikliklerin giderilmesi hususunda çal

Detaylı

EGELİ & CO.YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

EGELİ & CO.YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 I-GİRİŞ 1-Raporun Dönemi : 01.01.2009-30.06.2009 2-Ortaklığın Unvanı : Egeli & Co Yatırım Ortaklığı A.Ş. 3-Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında 30.06.2009 tarihi itibariyle aktif

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 1- GENEL BİLGİLER 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem: 08.04.2015 30.09.2015 Dönemi Ticaret unvanı : OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY

Detaylı

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN A GRUBU PAY SAHİPLERİ ÖZEL GENEL KURULU TOPLANTI ÇAĞRISI

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN A GRUBU PAY SAHİPLERİ ÖZEL GENEL KURULU TOPLANTI ÇAĞRISI BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN A GRUBU PAY SAHİPLERİ ÖZEL GENEL KURULU TOPLANTI ÇAĞRISI Aşağıda yazılı gündem maddelerinin müzakeresi ve karara bağlanması için

Detaylı

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU 2015 Sayfa 1 / 7 10 Ocak 2016 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. 2015 YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ,

Detaylı

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Unvanı : Coca-Cola İçecek A.Ş. Adresi : Esenkent Mah. Deniz Feneri Sokak No: 4 34776 Ümraniye İstanbul Tel ve Faks No : 0 216 528 40 00-0 216

Detaylı

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Menkul K ymet Yat r m Ortakl klar, Sermaye Piyasas Mevzuat gere ince sadece portföy iflletmecili i faaliyetlerinde bulunmakta ve buradan

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 Ocak 2009 31 Mart 2009 Ara Dönem Faaliyet Raporu 1 A- RAPORUN DÖNEMİ Faaliyet Raporumuz 01.01.2009 31.03.2009 dönemini kapsamaktadır. B- YÖNETİM VE DENETİM KURULLARI

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1:

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1: Soru ve Cevap SORU 1: Hisse devir sözleflmesinin noterde onaylanmas aflamas nda al nacak noter harc n n flirket sermayesinin tamam üzerinden mi yoksa sat n al - nan toplam hisse bedeli üzerinden mi tahsil

Detaylı

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES brahim ERCAN* 1- G R fi Bilindi i üzere, yabanc paralar n de erlemesi, 213 Say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK)

Detaylı

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 9 AYLIK USAŞ ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.09.2014 Dönemi 0 I. Kurumsal Bilgiler Yönetim Kurulumuz Usaş Yatırımlar Holding A.Ş. nin 10 Nisan 2014 tarihinde yapılan 2013 yılı Olağan Genel Kurul

Detaylı

TOFAfi TÜRK OTOMOB L FABR KASI A.fi. KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU

TOFAfi TÜRK OTOMOB L FABR KASI A.fi. KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU TOFAfi TÜRK OTOMOB L FABR KASI A.fi. KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Beyan Kurumsal Yönetim Komitesi nce de erlendirilen 2013 dönemine ait Kurumsal Yönetim lkeleri

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ALKA [] 10.04.2015 16:56:31

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ALKA [] 10.04.2015 16:56:31 / ALKA [] 10.04.2015 16:56:31 Yönetim Kurulu Komiteleri Mustafa Nafiz 1 GÜRESTİ Mehmet Tekin 2 SALT MUHASEBE MÜDÜRÜ GENEL MÜDÜR ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 10.04.2015

Detaylı

BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş. NİN 2015 YILINA AİT 31/03/2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş. NİN 2015 YILINA AİT 31/03/2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş. NİN 2015 YILINA AİT 31/03/2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin 46. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 31 Mart 2016

Detaylı

Türkiye Halk Bankas A.fi. Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu

Türkiye Halk Bankas A.fi. Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu Halkbank 2008 Faaliyet Raporu 71 1. Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Beyan Bankam z May s 2007 tarihinde yap lan halka arz sonras nda Sermaye Piyasas Kurulu taraf ndan yay mlanm fl olan "Kurumsal Yönetim

Detaylı

Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu 11

Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu 11 Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu 11 1) Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Beyan : ALTIN YUNUS ÇEfiME TUR ST K TES SLER A.fi. ( fiirket ) 31 Aral k 2007 tarihinde sona eren faaliyet döneminde, afla da belirtilen

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

RAY S GORTA A.. DENET MDEN SORUMLU KOM TE YÖNERGES

RAY S GORTA A.. DENET MDEN SORUMLU KOM TE YÖNERGES EK I RAY S GORTA A.. DENET MDEN SORUMLU KOM TE YÖNERGES 1.AMAÇ VE DAYANAK Ray Sigorta A. nin ( irket ),Denetimden Sorumlu Komite Yönergesi ( Yönerge ), Sermaye Piyasas Kurulu nun Seri: X, No: 22 Sermaye

Detaylı

PETROL OFĐSĐ A.Ş. YÖNETĐM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

PETROL OFĐSĐ A.Ş. YÖNETĐM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET PETROL OFĐSĐ A.Ş. NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2009 yılı Hesap Dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 17 Mayıs 2010

Detaylı

Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş. Merkez Adresi : Turan Güneş Bulvarı İlkbahar Mah.606.Sok. No : 12 Çankaya / ANKARA

Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş. Merkez Adresi : Turan Güneş Bulvarı İlkbahar Mah.606.Sok. No : 12 Çankaya / ANKARA YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARETANONİM ŞİRKETİ 01.01.2015 31.12.2015 DÖNEMİ YILLIK FALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Raporun Ait Olduğu Dönem: 01.01.2015 31.12.2015 Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ

Detaylı

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9))

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9)) Sirküler 2016 / 019 Referansımız: 0259 / 2016/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 29157 10 Fax: +90 (212) 24146 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 08.03.2016 Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Şirketimiz faaliyetlerini Sermaye Piyasası Mevzuatına göre yürütmekte olan halka açık bir kuruluştur.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Şirketimiz faaliyetlerini Sermaye Piyasası Mevzuatına göre yürütmekte olan halka açık bir kuruluştur. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Şirketimiz faaliyetlerini Sermaye Piyasası Mevzuatına göre yürütmekte olan halka açık bir kuruluştur. Şirket kurucu ortaklarının sahip olduğu kurumsallaşma anlayışı,

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

KURUMLAR VERG S KANUNUNDA YAPILAN DE fi KL KLER KURUMLAR VERGİSİ

KURUMLAR VERG S KANUNUNDA YAPILAN DE fi KL KLER KURUMLAR VERGİSİ KURUMLAR VERG S KANUNUNDA YAPILAN DE fi KL KLER KURUMLAR VERGİSİ 165 166 ndirilecek Giderler: Madde 14 - Ticari kazanç gibi hesaplanan kurum kazanc n n tespitinde, mükellefler afla daki giderleri de ayr

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Draft CMB Legislation Prospectus Directive

Draft CMB Legislation Prospectus Directive Draft CMB Legislation Prospectus Directive Ayşegül Ekşit, SPK / CMB 1 Kapsam İzahname Konulu Taslaklar İzahname Yayınlama Zorunluluğu ve Muafiyetler İzahnamenin Onay Süreci İzahname Standartları İzahnamenin

Detaylı

BORSA ĠSTANBUL A.ġ. 31/03/2015 TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI

BORSA ĠSTANBUL A.ġ. 31/03/2015 TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI ORSA ĠSTANUL A.ġ. 31/03/2015 TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN ĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI ġirketimiz Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları Şirket sermayesini temsil eden paylar A, ve C olmak üzere üç

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

Sayfa 1 / 5 Ana Sayfa KAP Hakk nda Bildirim Sorgular irketler Yard m lgili Linkler Görü Öneri Tümünü mzal Görüntüle English Format Ba ms z Denetim Görü ü Ba ms z Denetim Kurulu u Denetim Türü Görü Türü

Detaylı

AKMERKEZ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĐM ŞĐRKETĐ 01.01.2009 31.03.2009 DÖNEMĐ FAALĐYET RAPORU

AKMERKEZ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĐM ŞĐRKETĐ 01.01.2009 31.03.2009 DÖNEMĐ FAALĐYET RAPORU AKMERKEZ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĐM ŞĐRKETĐ 01.01.2009 31.03.2009 DÖNEMĐ FAALĐYET RAPORU Bu rapor, 09.04.2008 tarihli ve 26842 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası

Detaylı

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board Arifiye Fidancılık 1989 yılında Adapazarı Arifiye ilçesinde kurulmuştur. Kuruluşumuz 300 m2 alanda mevsimlik çiçek üretimi ve satışı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Geçen süre içersinde marka haline

Detaylı

OHSAS 18001 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sisteminde Yap lan De iflikliklere Ayr nt l Bak fl

OHSAS 18001 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sisteminde Yap lan De iflikliklere Ayr nt l Bak fl OHSAS 18001 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sisteminde Yap lan De iflikliklere Ayr nt l Bak fl Altan ÇET NKAL MESS fl Sa l ve Güvenli i Uzman Geliflen yeni yönetim anlay fllar, hiyerarflik yap - lanmadan

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.fi. Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu Ç NDEK LER 1- Kurumsal Yönetim Beyan BÖLÜM I- PAY SAH PLER 2- Pay Sahipleri le liflkiler Birimi 3- Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mali ÇÖZÜM 133 ALACA IN TEML K HAL NDE VE AYNI ÖDEMELERDE TEVS K ZORUNLULU U Memifl KÜRK* I-G R fi: T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mücadele amac yla getirilen uygulamalardan

Detaylı

İstanbul Ticaret Sicilinin 590256 Numarasında Kayıtlı TAV Havalimanları Holding Anonim Şirketi Ana Sözleşme Değişikliği Tasarısıdır

İstanbul Ticaret Sicilinin 590256 Numarasında Kayıtlı TAV Havalimanları Holding Anonim Şirketi Ana Sözleşme Değişikliği Tasarısıdır İstanbul Ticaret Sicilinin 590256 Numarasında Kayıtlı TAV Havalimanları Holding Anonim Şirketi Ana Sözleşme Değişikliği Tasarısıdır ESKİ METİN MADDE 6- SERMAYE HİSSE NEVİLERİ VE HİSSELERİN DAĞILIMI Şirket

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 30 Temmuz 2012 ĐÇĐNDEKĐLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Raporu Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Raporu 1. Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Beyan Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.fi. Sermaye Piyasas Kurulu SPK taraf ndan yay nlanan Kurumsal Yönetim lkelerinde yer alan

Detaylı

(ESKİ ŞEKİL) İÇTÜZÜĞÜ

(ESKİ ŞEKİL) İÇTÜZÜĞÜ (ESKİ ŞEKİL) DENİZBANK A.Ş. A TİPİ İMKB ULUSAL 100 ENDEKSİ FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. DENİZBANK A.Ş. tarafından 3794 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar İçindekiler Sayfa Özet bilanço 1 Özet kapsamlı gelir tablosu 2 Özkaynak değişim tablosu 3 Nakit akım tablosu

Detaylı

30.09.2012 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

30.09.2012 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 30.09.2012 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 1 irketimizin, 2012 y ilk dokuz ayl k faaliyetleri ve bu faaliyetlerimizin sonuçlar ortaklar n bilgilerine sunulmaktad r. Dönem içinde Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunda

Detaylı

Hasta Hizmetleri Rehberi

Hasta Hizmetleri Rehberi Hasta Hizmetleri Rehberi TSE-ISO-EN 9001 TSE ISG-OHSAS TS 18001 Ç - E TSE-ISO-EN 14000 M - C TSE - ISO 10002 Fatih Üniversitesi Sema Hastanesi ne hoflgeldiniz. Hasta Hizmetleri Rehberi sizlere kolayl k

Detaylı