AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 22 MAYIS 2011 PAZAR/ 75 Kr

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 22 MAYIS 2011 PAZAR/ 75 Kr"

Transkript

1 SiyahMaviKýrmýzýSarý 49 BÝN KÝÞÝYE BÝR KÜTÜPHANE, 122 KÝÞÝYE BÝR KAHVEHANE HABERÝ SAYFA 10 DA ÞAMPÝYON BUGÜN BELLÝ OLUYOR HABERÝ SAYFA 14 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y ELÝF ENSTÝSÜ ilâvemizi bugün bayinizden isteyinýz YIL: 42 SA YI: AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr ni as ya.com.tr KIBRIS TA ACI GERÇEK KKTC DÝN ÝÞLERÝ BAÞKANI ATALAY: KIBRIS TA HÝÇ CAMÝYE GÝTMEYEN GENÇLERÝN ORANI % 38. EZANSIZ BÜYÜYEN GENÇLER VAR ukktc Din Ýþ le ri Baþ ka ný Doç. Dr. Ta lip A ta lay, er gen ler a ra sýn da ki bir a raþ týr ma da Ku zey Kýb - rýs'ta ca mi ye hiç git me miþ genç le ri n o ra ný nýn yüz de 38'i bul du ðu nu söy le di. Bu du ru mun ü zü - cü ol du ðu nu be lir ten Doç. Dr. A ta lay Ca mi ye gidip git me mek her ke sin ken di tercihi, an cak bu bi zim kül tü rü müz dür. Bu þe kil de e ði tim ver me - miz ge rek mek te dir a çýk la ma sýn da bu lun du. KUR ÂN KURSLARINA YENÝ DÜZENLEME ukktc Din Ýþ le ri Baþ kan lý ðý o la rak pek çok ko nu - da sý kýn tý la rý nýn ol du ðu nu be lir ten A ta lay, bu sý - kýn tý la rýn çö zül me si gerektiðini söyledi. Ku r'ân kurs la rý nýn Bakanlýkça be lir le nen yer ler de ya pý la - ca ðý ný söy le yen A ta lay, "Biz de ya sa nýn bi ze yük le - di ði so rum lu luk la MEB'in be lir le ye ce ði yer ler de pe da go jik prog ram al mýþ ho ca lar la Kur'ân kurs la rý - ný yü rüt me yi dü þü nü yo ruz" de di. Habe ri say fa 5 te MHP DE KASET ÞOKU YAÞANIYOR Deniz Bölükbaþý Mehmet Ekici Osman Çakýr Cihan Paçacý Ümit Þafak Mehmet Taytak Önce rest, sonra istifa u Ka setlerle sar sý lan MHP de dün 6 is ti fa da ha ya þan dý. Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý De niz Bö lük - ba þý, Meh met E ki ci, Os man Ça kýr, Ci han Pa ça cý, Ü mit Þa fak ve Meh met Tay tak par ti le rin den ay - rýl dýk la rý ný a çýk la dý. Fark lý ül kü cü lük i sim li in ter - net si te sinden MHP Ge nel Baþ ka ný Dev let Bah - çe li ye is ti fa et me si çað rý sýn da bu lun muþ tu. umhp lideri Bahçeli, daha önceki kasetlerde adý geçen isimlerin adaylýktan çekilmelerini istemiþ, ancak yeni istifalarý kabul etmeyeceði ve bütün sorumluluðu üstüne aldýðý cevabýný vererek Kimin elinde ne kaset varsa, ne bilgi varsa bunu internet aracýlýðýyla kamuoyuna duyursunlar restini çekmiþti. Ha be ri sayfa 4 te ABD DEKÝ TÜRK EKONOMÝ PROFESÖRÜ ACEMOÐLU, TÜRKÝYE YÝ UYARDI Aþýrý tüketim kriz sebebi uabd nin ön de ge len ü ni ver si te si MIT'in E ko no mi Pro fe sö rü Da ron A ce moð - lu, Tür ki ye de ca rî a çý ðýn bü yü me ye de vam et me si ha lin de bu nun ne ga tif et - ki le ri o la ca ðý ný be lir te rek, "Bir çok ül ke de gör dük ki, 1990 lý yýl lar da Tür ki ye de bu ol du, ca rî a çýk la be ra ber ay ný za man da ken di kay nak la rý nýn el ver di ðin den da ha faz la tü ke tip çok bü yük bir prob lem i çi ne gi ri le bi li yor. Tür ki ye nin bu nu ön le me si, a þý rý tü ke tim den u zak dur ma sý lâ zým de di. Habe ri say fa 8 de IMF DE YENÝ BAÞKAN ÝÇÝN SEÇÝM SÜRECÝ BAÞLADI uha be ri say fa 8 de GECEYÝ YÝNE SOKAKTA GEÇÝRDÝLER Simavlýlar 5.9 bü yük lü ðün de ki dep re min ar dýn dan dün ge ce yi de so kak ta ge çir di. Ge ce sa at le rin de il çe so kak la rýn da ev le rin bü yük kýs mýn da ý þýk la rýn yan ma dý ðý, va tan daþ la rýn so kak ta ol du ðu gö rül dü. Si mav lý lar, ço cuk la rýy la bir lik te a teþ yak tý lar ve ü zer le ri ne al dýk la rý bat ta ni ye ler yar dý mýy la so ðuk tan ko run ma ya ça lýþ tý. Ye mek le ri ni ve çay la rý ný a çýk a lan lar da ha zýr la yan, yi yen ve i çen il çe sa kin le ri, a ra ba la rýn da u yu ma yý ter cih et ti. Si mav da park ta sa bah la yan va tan daþ lar dan Ha san Ça lýþ kan, dep re min ken di le ri ni çok et ki le di ði ni ve kor ku dan e ve gir mek is te me dik le ri ni söy le di. Ha be ri sayfa 6 da Deprem psikolojilerini bozdu u Sað lýk Ba kan lý ðý Si mav a 20 psi ko log gön de ri yor. Yet ki li ler, has ta ne ler de te da vi gö ren dep rem ze de - ler den bü yük kýs mý nýn psi ko lo jik et ki len me den do la yý te da vi gör dü ðü nü, psi ko log la rýn bu sebeple va - tan daþ la ra des tek ver me si nin uy gun o la ca ðý nýn ka rar laþ tý rýl dý ðý ný söy le di ler.. Ha be ri say fa 6 da Misak-ý Millî nin orijinal belgesi kayýp utür ki ye Cum hu ri ye tinin ku ru luþ bel ge si o la rak ka bul e di len Mi sa k-ý Mil lî'nin (mil lî ye min) o ri ji nal bel ge si bu lu na mý yor. Belgenin; Devlet Arþivleri Genel Müdürlüðü, TBMM, Türk Ýnkýlâp Tarihi Ensitütüsü, Genelkurmay Tarihi ve Stratejik Etüd Baþkanlýðýnda olmadýðý ortaya çýktý. n4 te RTÜK e en çok þi kâ yet di zi ler den ge li yor u Mart a yýn da RTÜK e, Ý le ti þim Mer ke zi, RTÜK web si te si ve e-pos ta a ra cý lý ðýy la seyirci ler den top lam 5 bin 212 baþ vu ru ya pýl dý. Bun la rýn yüz - de 42 si ni yer li di zi ler le il gi li þikâyet ler o luþ tur du. Yer li di zi le ri yüz de 13 le rek lâm ku þak la rý, yüz de 8 le di renç ya rýþ ma la rý takip etti. n15 te FO TOÐ RAF: A A FÝLÝSTÝN KURTULUÞ TEÞKÝLÂTI: Ýsrail seçimini yapsýn ufi lis tin Kur tu luþ Teþkilâtýnýn üst dü - zey yet ki li le rin den Ya ser Ab drab bo, Ýs - ra il in ABD Baþ ka ný Ba rack O ba ma nýn 1967 sý nýr la rýy la il gi li ka bul et mek, ya da Ey lül de BM de Fi lis tin Dev le ti ni ta - ný mak a ra sýn da bir se çim yap ma sý ge - rek ti ði ni söy le di. Ha be ri say fa 7 de Gül: Önemli bir adým ucum hur baþ ka ný Ab dul lah Gül, ABD Baþ ka - ný Ba rack O ba ma nýn Or ta do ðu ko nuþ ma sýn - da, 1967 sý nýr la rý te me lin de bir Fi lis tin dev le ti - nin ku rul ma sý ge rek ti ði yö nün de ki söz le ri ni çok ö nem li bir a dým o la rak ni te le di. n7 de Ragýp Ali Bilgen, 10 yaþýndaki oðlu Abdullah Bilgen ve Komiser pilot Murat Güçlü için Fatih Camii nde cenaze namazý kýlýndý. FO TOÐ RAF: A A DENÝZE DÜÞEN HELÝKOPTER KAZASINDA ÖLMÜÞLERDÝ Mersin baba-oðula aðladý ubey koz da, Ýs tan bul Bo ða zý na ön ce ki gün dü þen po lis he - li kop te rin de vefat e den Bil gi Ýþ lem Þu be Mü dü rü Ra gýp A li Bil gen ile 9 ya þýn da ki oð lu De niz Bil gen in a cý ha be ri Mer - sin de ya þa yan an ne ve ba ba sý ný ya sa boð du. n5 te Camilerde kadýnlar için özel düzenleme uha be ri say fa 3 te Öðretmenlere lisans için ek fýrsat uha be ri say fa 3 te Yaðmur için þükür duâsý uha be ri say fa 16 da Karpuzun tadý kaçtý uha be ri say fa 8 de ISSN SiyahMaviKýrmýzýSarý

2 SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Kâf ir olanlar için dünya hayatý cazip kýlýndý. (Bu yüzden) onlar, iman edenler ile alay ederler. Oysa ki, (iman edip) inkârdan sakýnanlar kýyamet gününde onlarýn üstündedir. Allah dilediðine hesapsýz rýzýk verir. Bakara: 212 / Âyet-i Kerime Meâli Dep rem, e mir ve hik met-i Ý lâ hî i le dir Ka dîr-i Mut lak, hik me ti nin muk te zâ sýy la, zâ hir es bâ bý ta sar ru fâ tý na per de e di yor. Zel ze le yi i râ de et ti ði va kit, bâ zan da bir mâ de ni ha re ke te em re dip, a teþ len di ri yor. Hay di mâ de nî in ký lâ bât da hi ol sa, yi ne e mir ve hik met-i Ý lâ hî i le o lur; baþ ka o la maz. e þin ci Su âl: Â dil ve Ra hîm, Ka dîr ve B Ha kîm, ne den hu su sî ha tâ la ra hu su sî ce za ver me yip, ko ca bir un su ru mu sal lat e der. Bu hâl ce mâl-i rah me ti ne ve þü mûl-ü kud re ti ne na sýl mu vâ fýk dü þer? El ce vap: Ka dîr-i Zül ce lâl, her bir un su ra çok va zi fe ler ver miþ ve her bir va zi fe de çok ne ti ce ler ver di ri yor. Bir un su run bir tek va zi fe sin de, bir tek ne ti ce si çir kin ve þer ve mu sî bet ol sa da, sâ ir gü zel ne ti ce ler, bu ne ti ce yi de gü zel hük mü ne ge ti rir. E ðer, bu tek çir kin ne ti ce vü cu da gel me mek i çin, in sa na kar þý hid de te gel miþ o un sur, o va zi fe den men e dil se; o va kit o gü zel ne ti ce ler a de din ce ha yýr lar terk e di lir ve lü zum lu bir hay rý yap ma mak, þer ol ma sý hay si ye tiy le, o ha yýr lar a de din ce þer ler ya pý lýr. Tâ bir tek þer gel me sin gi bi; ga yet çir kin ve hi lâf-ý hik met ve hi lâf-ý ha ki kat ve ku sur dur. Kud ret ve hik met ve ha ki kat ku sur dan mü nez zeh tir ler. Mâ dem bir ký sým ha tâ lar, un sur la rý ve ar zý hid de te ge ti re cek de re ce de bir þü mûl lü is yan dýr ve çok mah lû ka týn hu ku ku na bir tah kir li te ca vüz dür. El bet te o ci nâ ye tin fev ka lâ de çir kin li ði ni gös ter mek i çin, ko ca bir un su ra, kül lî va zi fe si i çin de On la rý ter bi ye et di ye e mir ve ril me si ayn-ý hik met tir ve a dâ let tir ve maz lum la ra ayn-ý rah met tir. Al týn cý Su âl: Zel ze le, kü re-i ar zýn i çin de in ký lâ bât-ý mâ de ni ye nin ne ti ce si ol du ðu nu ehl-i gaf let i þâ a e dip, â de tâ te sa dü fî ve ta biî ve mak sad sýz bir hâ di se na za rýy la ba kar lar. Bu hâ di se nin mâ ne vî es bâ bý ný ve ne ti ce le ri ni gör mü yor lar; tâ ki in ti bâ ha gel sin ler. Bun la rýn is ti nad et ti ði mad de nin bir ha ki ka ti var mý dýr? El ce vap: Da lâ let ten baþ ka hiç bir ha ki ka ti yok tur. Çün kü, her se ne el li mil yon dan zi yâ de mü nak kaþ, mun ta zam göm lek le ri gi yen ve de ðiþ ti ren kü re-i ar zýn üs tün de bin ler en vâ ýn bir tek ne vi o lan, me se lâ, si nek tâ i fe sin den had siz ef râ dýn dan bir tek fer din yü zer â zâ sýn dan bir tek uz vu o lan ka na dý nýn kasd ve i râ de ve me þî et ve hik met cil ve si ne maz ha ri ye ti ve o na lâ kayd kal ma ma sý ve ba þý boþ bý rak ma ma sý gös te ri yor ki, de ðil had siz zî þu u run be þi ði ve a na sý ve mer cîi ve hâ mi si o lan ko ca kü re-i ar zýn e hem mi yet li ef âl ve ah vâ li, bel ki hiç bir þe yi, cüz î ol sun kül lî ol sun, i râ de ve ih ti yâr ve kasd-ý Ý lâ hî ha ri cin de ol maz. Fa kat, Ka dîr-i Mut lak, hik me ti nin muk te zâ sýy la, zâ hir es bâ bý ta sar ru fâ tý na per de e di yor. Zel ze le yi i râ de et ti ði va kit, bâ zan da bir mâ de ni ha re ke te em re dip, a teþ len di ri yor. Hay di mâ de nî in ký lâ bât da hi ol sa, yi ne e mir ve hik met-i Ý lâ hî i le o lur; baþ ka o la maz. Me se lâ, bir a dam, bir tü fek i le bi ri si ni vur du. Vu ran a da ma hiç ba kýl ma sa, yal nýz fi þek te ki ba ru tun a teþ al ma sý nok ta sý na hasr-ý na zar e dip, bî ça re mak tû lün büs bü tün hu ku ku nu zâ yi et mek, ne de re ce be lâ het ve di vâ ne lik tir; ay nen öy le de, Ka dîri Zül ce lâ lin mu sah har bir me mu ru, bel ki bir ge mi si, bir tay yâ re si o lan kü re-i ar zýn i çin de bu lu nan ve hik met ve i râ de i le id di har e di len bir bom ba yý, ehl-i gaf let ve tuð yâ ný u yan dýr mak i çin, A teþ len dir! di ye o lan emr-i Rab bâ nî yi u nut mak ve ta bi a ta sap mak, ha ma kà týn en eþ ne i dir. Söz ler, On Dör dün cü Sö zün Zey li, s. 281 LÛ GAT ÇE: arz: Yer, Dün ya. ayn-ý hik met ve a dâ let: Hik met ve a da le tin ta ken di si. ce mâl-i rah met: Rah - me ti nin gü zel li ði. mu va fýk: Uy gun. Ka dîr-i Zül ce lâl: Ce lâl sa hi bi ve her þe ye gü cü ye ten Al lah. hi lâf-ý hik met: Hik me - te ters. Kü re-i Arz: Dün ya. ha ma kàt: Ah mak lýk, an la yýþ sýz lýk, bu da la lýk. eþ ne: Çir ki nin en çir ki ni. þü mûl-ü kud ret: Kud - re tin her þe yi i çi ne al ma sý. in ký lâ bât-ý mâ de ni ye: Ma den le rin de ðiþ me si. i þâ a: Bir ha be ri yay ma, du yur ma. es bâb: Se bep ler. in ti bâh: U ya nýk lýk. be lâ het: Ah mak lýk, dü - þün ce siz lik. Ha tý ra lar de ni zin den kat re ler SELÝM GÜNDÜZALP y ný so kak ta bü yü dü ðü müz ve ya kýn kom þu muz o lan çok sev di ðim bir kar de þim var. Ço cuk luk yýl la rý mýn bu u nu tul maz dos tu na ve o nun ar ka daþ lý ðý na hep hay ran kal mý þým dýr. Ga yet te miz ve gü zel gi yi nir di. Ý ba det le ri ne de ö zen gös te rir di. Na maz ko nu sun da da ilk reh be rim, sa ný rým o ol muþ tu. Na car mar ka sa at, ko lu na ne de gü zel ya ký þýr dý. O za man i çin bü yük bir lüks tü bir sa a te sa hip ol mak. Ga yet mü la yim ve her da im kar þý sýn da ki ni dü þü ne cek ka dar da fe da kâr dý. Að zýn dan bir tek gün bir tek kö tü söz duy ma mý þým dýr. Ar ka daþ la rý mýn i çin de ö zel bir ye ri var dý. Ye di ði miz iç ti ði miz ay rý git mez di. Ýl ko ku lu, or ta o ku lu, li se yi be ra ber o ku duk. Li se den son ra yol la rý mýz ay rýl dý. Ka de rin ga rip cil ve si, so nun da i ki miz de öð ret men ol duk. Me zun ol du ðu muz li se ye öð ret men o la rak dön dü. Ben de ay ný o kul da sta jý mý ta mam la dým. Ya kýn za man da da e mek li ye ay rýl dý bu dos tum. Çok de ðil, sey rek kar þý laþ sak da he ye can la yâd e de riz he men o es ki me yen gün le ri. Ge çen ler de yi ne kar þý laþ tý ðý mýz da, bir ha tý ra nak let ti. Çok en te re san bul du ðum bu ha tý ra yý siz ler le pay laþ ma yý dü þün düm. Þu an da iþ ye ri o la rak kul lan dý ðý da i re, yo lun he men kar þý sýn da ki bir e ve ba ký yor. Ýþ te o e vin sa hi bi o lan a dam, gün ler den bir gün ka pý sý ný ça lý yor: Meh met A li Sey han Bey siz mi si niz? E vet be nim. Kar de þim, ben Al man ya da ya þý yo rum. Kar þý nýz da ki e vi de ye ni sa týn al dým. di yor. Meh met A li: Ha yýr lý ol sun kar de þim A dam: Si ze bir þey da ný þa bi lir mi yim? Bu yu run. Bi na mý bo ya ta ca ðým da a ca ba ne renk ol sun di ye sor ma ya gel dim. An la ma dým, bu nun be nim le ne il gi si var? A dam: Meh met A li Bey, be nim bi nam tam si zin kar þý nýz da du ru yor. Bü tün gün o na siz ba ka cak sý nýz. Ýs te me di ði niz bir ren ge bo ya yýp da bü tün gün i çi ni zin ka rar ma sý ný is te mem. Ar zu et ti ði niz bir renk var sa, söy le yin de o ren ge bo ya ta yým. de miþ. A da mýn bu in ce dü þün ce si ne ve du yar lý dav ra ný þý na kar þý sev gi li dos tum ve ar ka da þým þa þa kal mýþ. Bu ha tý ra yý on dan din le di ðim de, doð ru su ben de öy le hay ret ler i çin de ka la kal dým. Ne gü zel in san lar var. Baþ ka la rý nýn hak ký ný gö ze ten ne in ce dü þün ce li in san lar var. Þü kür ki var. Þü kür ki i yi lik ve gü zel lik da ha öl me miþ. Hak pe rest lik göç et me miþ, ya þý yor. di ye dü þün düm. O ra dan Ýh san A ta soy A ða bey in, Mol la Ha mit E kin ci nin ha ya tý ný yaz dý ðý, ye ni çý kan ki ta bý na in ti kal et tim. Be di üz za man Haz ret le ri i le il gi li o ra da ne gü zel a ný la rý var Mol la Ha mit E kin ci A ða bey in. Bu sa fi ya ne ha yat tan ve ilk dö nem ha tý ra la rýn dan bir ka çý ný pay la þa lým. O de niz den bir kaç dam la, bi zim de dün ya mý za düþ sün. Gö nül top rak la rý mýz be re ket len sin. Ha ya tý mý za renk ve a henk gel sin. Bu ha tý ra la rýn bir kýs mý ný yýl lar ön ce Mol la Ha mit A ða bey in oð lun dan bi rin ci el den din le mek na sip ol muþ tu. Bun lar dan ba zý la rý ný si zin le pay la þa lým: A ðýz ta dý Bir gün hüc re miz de bir çor ba yap mak i cap et ti. Üs tad la be ra ber dik, baþ ka kim se yok tu. Çor ba yý yap ma ya baþ la dýk. Keþ ke bi raz na ne ol say dý de dim. Ne o la cak tý? de di. Çor ba ya ka tar dýk, lez zet li o lur du. de dim. Kar de þim, o ka dar að zý nýn ta dý ný a ra ma. de di. Tes bih çek me nin u sû lü Bir gün ce ma at ten ba zý la rý nýn tes bih çek me si dik ka ti ni çe ker. Be di üz za man: Tes bih le ri na sýl çe ki yor su nuz? di ye so rar. Nok san yap mý yo ruz, a ma ba zen sa yý da faz la çek ti ði miz o lu yor. de di ler. Ol maz kar de þim. Ha zi ne nin a nah ta rý nýn bir di þi faz la ve ya nok san ol sa, o a nah tar ha zi ne yi a çar mý? Tes bi hat, na ma zýn çe kir dek le ri hük mün de dir. Na maz, tes bi hat üs tün de neþ vü ne mâ bu lur. O tuz üç de fa dan faz la ve ya ek sik ol maz. de di. Li sa ný mý zý yý ka ya lým Böy le sýk sýk e li miz de ol ma ya rak gýy bet gi bi þey ler le di li mi zi kir le te cek ol sak: Du run kar deþ le rim, kal bi mi zi, li sa ný mý zý bir yý ka ya lým, son ra der se baþ la ya lým. der di. Böy le i ki de bir is tið far et ti rin ce, Üs tad ýn ta le be le rin den Mol la Re sul da ya na ma dý: Ne zýk kým ye dik ki Sey da! Ko nuþ tu ðu - muz þe ri at, o ku du ðu muz þe ri at Hep tef sir dir, ha dis tir. de di. Üs tad: Kar de þim, bel ki faz la de mi þiz, bel ki nok san bý rak mý þýz; o da if rat ve ya tef rit o lur. O nun i çin bir is tið far e de lim. de di. Üç de fa Es tað fi rul lah, es tað fi rul lah, es tað fi rul lah ve Min ce mîi zü nû bi kav len ve fi i len ve hâ zý ran ve nâ zý ran ve hâ tý ran. Lâ hav le ve lâ kuv ve te il lâ bil lâ hi l-a liy yi l a zîm! de dik ten son ra der se baþ lar dý. Ay rý ay rý ya zýl mýþ mek tup lar Bir gün ken di si ne: O ku du ðu muz Cev þen, Kur ân ve vird le ri, top tan üm met-i Mu ham med in (asm) ru hu na gön der sek mi da ha i yi o lur, yok sa tek tek i sim mi zik ret sek da ha i yi o lur? de dim. Kar de þim, müm kün se tek tek is me gön der mek lâ zým. Me se lâ sen gur bet te sin, bi ri ne mek tup yaz dýn, o mek tup ta bü tün Van lý hem þeh ri le ri me se lâm e de rim. de sen mi da ha mak bul o lur, yok sa ta ný dýk la rý na ay rý ay rý mek tup ya za rak biz zat se lam gön der sen mi da ha mak bul o lur? El bet te her mek tu bu a lan, hem mem nun o lur, hem de sa na bir mis liy le mu ka be le e der. di ye ce vap ver di. Dün ya ya ça lýþ mak da i ba det tir Ev de ki meþ gu li yet le rim den do la yý ba zen Üs tad ýn hiz me tin den ge ri kal dý ðým o lu yor du. Bu nun i çin ken di me ký zý yor ve ü zü lü yor dum. O ka dar ki, bir gün ken di ken di me Al lah ca ný mý al sýn da kur tu la yým di ye bed duâ et tim. Üs tad ýn ya ný na var dý ðým da, san ki bu nu duy muþ gi bi: Hay ro la, ne ol du? de di. Sey da! Dün ya nýn iþ le ri bý rak mý yor ki, is te di ði mi zi ya pa bi le lim. de dim. Ah mak! Ca nýn a lýn sa, top ra ðýn al týn da ne ya pa bi lir sin? Meþ rû da i re de dün ya ya ça lýþ mak bir i ba det tir. Dün ya da ih lâs la bir de fa Lâ i lâ he il lal lah de sen, def ter-i a mâ li ne bin ha se ne ya zý lýr. bu yur du. Vah þi hay van la rýn rý zýk la rý Üs tad ye mek ye di ði miz za man: Ke mik le ri ni ve ya ar týk la rý ný ke na ra ko yun, ge lip gö tür sün ler. di yor du. E fen dim, kim gö tü re cek? de di ði miz de: Kurt, til ki. di yor, on la rýn his se si ni de a yý rý yor du. Vah þi hay van la ra bi le mer ha met liy di. Tar týþ ma yok Üs tad bir gün: Ben Van çar þý sýn da ge zer ken bi ri si ba na Sa id! Sen bu çar þý yý pis gös te ri yor sun. Çýk git! de se, ben i ti raz et mem. Mu a ra za ya mey dan ver me mek i çin çý ka rým. Hâl bu ki o nun be ni çar þý dan çý kar ma ya hak ký yok tur. A ma mü na ka þa ya mey dan ver me mek lâ zým! de di. Ha tý ra lar de ni zin den za man za man ba zý kat re le ri siz ler le pay laþ ma yý ar zu e di yo ruz in þa al lah. BAHAR Hissediyorum baharýn güzel kokusunu, Doyasýya kokluyorum iliklerime kadar, Yeþilliðin rengârenk harika dokusunu, Temaþagâh-ý âlem tefekküre medar, Nisan bulutlarý semada gezer, Yaðmur yüklü þekilde dolaþýr, Nazenin Güneþ bu âlemi süzer, Sert, kuru sam yeli bize ulaþýr, Bir mahþer, bir haþir misali bahar, Yapraklar, otlarda parlak þebnemler, Muhteþem kâinata bak eyle nazar, Seherin deminde uykuda tembeller, Beyaz yeþil, alýn morun ayrý tonlarý, Ahenkli bir renk cümbüþüyle açýlýr, Ýbretle nazar eyle, gel bunlarý, Biri diðerini tetikler, bir bir saçýlýr. Bulut ufukla birleþmiþ dað baþýnda, Bilinmez þu tepe ova kaç yaþýnda, Mahlûkat teavünle imtizaç havasýnda, Hak celle ala takdir eylemiþ bir ömür, Her biri gayet muvazeneli muntazam, En yüce mertebede her bir, ismi azam, Harika fabrikayý kurmuþ gayet muazzam, Böyle iþler gider, bu harika nizam HASAN YEÞÝLKAYA SiyahMaviKýrmýzýSarý

3 SiyahMaviKýrmýzýSarý Y HABER 3 Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü Ha ber Mü dü rü Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Mus ta fa DÖ KÜ LER An ka ra Tem sil ci si 09 Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: 515 Ýs tih ba rat Þe fi Meh met KA RA Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: Ge nel Mü dür Rek lam 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: Spor E di tö rü Koordinatörü Re cep TAÞ CI E rol DO YURAN 36 AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni Ya yýn Ko or di na tö rü Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni Asya Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ TA RÝ HÎ CA MÝ LER KA DIN LA RIN Ý BA DET ÝH TÝ YAÇ LA RI NA CE VAP VER MÝ YOR MÜFTÜ ÇAÐ RI CI, Ýs tan bul da 3 bin 94 ca mi bu lun du ðu nu ha týr la ta rak, þun - la rý kay det ti: Bu ca mi le rin bir kýs - mý, ö zel lik le son dö nem de ya pý - lan la rý ka dýn la rýn ih ti yaç la rý dik ka te a lý na rak ya pýl mýþ týr. An cak ö nem li bir kýs mý, ö zel lik le de ta ri hî ca mi - le ri miz ne ya zýk ki ka - dýn la rýn i ba det ih ti - yaç la rý na ce vap ve - re cek un sur lar ta - þý ma mak ta dýr. Biz bu 3 bin 94 ca mi nin ka dýn la - ra hiz met a çý sýn dan du rum la rý ný tes bit et mek is te - dik. Bu ne den le ilk de fa Tür ki ye de biz bir pro je ça lýþ ma sý yap týk ve ge - çen Sa lý gü nü bu pro je yi uy gu la ma - ya koy duk. Bu na gö re bi ri ka dýn, bi ri er kek ol mak ü ze re, 30 e kip o luþ tur - duk. Bu e kip ler, bu ay bit me den Ýs tan - bul da ki 3 bin 94 ca mi nin ka dýn la ra yö ne - lik hiz met þart la rý ný tes bit e de cek. Bu kap sam da ha zýr la dýk la rý form la ra gö re ca mi le rin du rum la rý nýn belirlendiðini an la tan Çað rý cý, Ö zel lik le ta ri hî ca mi - ler de ye ni bir þey ya pa mý yor su nuz, A nýt - lar Yük sek Ku ru lu i zin ver mi yor. Do la yý - sýy la ba zý ca mi le ri miz de her þe ye rað - men ye ter li alt ya pý yý ha zýr la ma im kâ ný - mýz ol ma ya bi lir. An cak en a zýn dan ne öl - çü de, ne ya pa bi li riz, bu nu tesbit e di yo - ruz. Ba zý ca mi le ri miz de za ten ka dýn la ra yö ne lik tu va let, ab dest al ma ve na maz kýl ma yer le ri düz gün ve ye ter li þek lin de ko nuþ tu. Çað rý cý, pro je nin i kin ci a þa ma - sýn da da ca mi le rin müm kün ol du ðun ca ka dýn la ra din hiz me ti ve re cek þe kil de ye ter li ha le ge ti ril me si nin plan lan dý ðý ný di le ge ti re rek, Biz ka dý nýy la, er ke ðiy le in sa ný mýz i çin na sýl doð ru, düz gün, çað - daþ kon sep te uy gun iþ yer le ri ya pý lý yor - sa, na sýl þe hir le ri miz sos yal do na tý lar la do na tý lý yor sa, sa nat sal a lan lar o luþ tu ru - lu yor sa ve di ðer ih ti yaç lar kar þý la ný yor sa, di ni te sis a lan la rý mý zý da mo dern þart la - rýn ge rek tir di ði þe kil de o luþ tu ra ca ðýz de di. Ýn san la rýn ca mi le re ya kýn il gi gös - ter di ði ni be lir ten Çað rý cý, Ca mi le ri mi zi in þal lah en ký sa sü re de ka dýn la rýn hu zur i çin de i ba det et me le ri ne uy gun ha le ge - ti re ce ðiz di ye ko nuþ tu. Ca mi le rin ka dýn la ra ay rý lan bö lüm - le ri nin te miz lik ko nu sun da þi kâ yet al - dýk la rý ný di le ge ti ren Çað rý cý, mah rem ol du ðu i çin bu ra la ra ca mi gö rev li le ri - nin faz la gi rip çýk ma dý ðý ný be lir te rek, bun dan son ra te miz lik iþ le ri nin ru tin þe kil de yü rü tül me si i çin ge rek li ted - bir le ri a la cak la rý ný a çýk la dý. Bun dan son ra da za man za man di ni il gi len di - ren baþ ka ka dýn so run la rýy la il gi li bu tür ça lýþ ma lar ya pa cak la rý ný i fa de e - den Çað rý cý, Ka dý nýn i ba det hak ký, bi - zim sü rek li gün de mi mi zi o luþ tu ra - cak þek lin de ko nuþ tu. Ýs tan bul / a a Camilerde kadýnlara ÖZEL DÜZENLEME NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 19 C. Ahir 1432 Ru mî: 9 Mayýs 1427 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Haklý þûrâ ir ti ni as ya.com.tr Hut be-i Þa mi ye nin meþ ve ret ve þû râ nýn ö - ne mi ni vur gu la yan son bö lü mün de çok dik ka te de ðer þu cüm le ler yer a lý yor: Nu run Yir mi Bi rin ci Lem a-i Ýh lâs ýn da i zah e - dil di ði gi bi, hak lý þû râ ih lâs ve te sa nü dü (da ya nýþ - ma yý) ne ti ce ver di ðin den, üç e lif yüz on bir ol du ðu gi bi, ih lâs ve te sa nü d-ü ha ki kî i le, üç a dam yüz a - dam ka dar mil le te fay da ve re bi lir. Ve on a da mýn, ha ki kî ih lâs ve te sa nüd ve meþ ve re tin sýr rý i le bin a dam ka dar iþ gör dük le ri ni çok vu ku at-ý ta ri hi ye (ta ri hî o lay lar) bi ze ha ber ve ri yor. (Es ki Sa id Dö - ne mi E ser le ri, Hut be-i Þa mi ye, s. 355) Bu cüm le ler de iç i çe mâ nâ la rý i fa de e de cek þe - kil de kul la ný lan a nah tar ke li me ve kav ram la rý ih - lâs, te sa nüd ve meþ ve ret o la rak ö zet le ye bi li riz. Bun lar bir bi ri ni ta mam la yýp güç len di ren üç te - mel pren sip. Ha ki kî bir te sa nüd ve da ya nýþ ma, sa - de ce Al lah rý za sý i çin bir a ra ya ge len ve bir bir le ri - ni Al lah i çin se vip, yi ne Al lah yo lun da ki hiz met - ler i çin o muz o mu za ve ren in san lar a ra sýn da te sis e di le bi lir. Bun la rýn dý þýn da baþ ka he sap la rýn a ra ya gir di ði i liþ ki ler de ger çek bir da ya nýþ ma ol maz; ge - çi ci bir lik te lik ler, ba zan ba sit ve sý ra dan se bep ler - le, ký sa za man da da ðýl ma ris ki ta þýr. Ve samimî bir te sa nü dün ba þa rýl ma sý, men sup - la rý nýn iç dünyalarýnda ki ih lâ sý güç len di rir. Böy le ih lâ sa da ya lý bir te sa nüd ve da ya nýþ ma yý ko ru yup ge liþ ti re rek sür dü re bil me nin yo lu i se, hak lý þû râ o la rak i fa de e di len pren si bi hak kýy la ya þa yýp ha ya ta in ti kal et ti re bil mek ten ge çi yor. Niye düz bir i fa dey le meþ ve ret, þû râ, is ti þa re demek ye ri ne hak lý þû râ ta bi ri ter cih e di li yor? Bu ra da da çok ö nem li in ce lik ve nü ans lar var. Bir de fa is ti þa re le rin mün ha sý ran hak ký bul ma Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý ni yet ve kas týy la, gö rü þü len ko nu da en doð ru ka - ra ra va ra bil mek a ma cýy la ya pýl ma sý ge re ki yor. Bu nun i çin, mü za ke re e di len hu sus ta ki a na çer - çe ve yi be lir le yen öl çü ve pren sip le rin e sas a lýn dý ðý bir ze min de, her fik rin doð ru bil gi le re da ya lý o la - rak öz gür ce uy gun, ya pý cý bir üs lûp la i fa de e - di lip say gý gör dü ðü, her ke sin i fa de e di len fi kir le re ön yar gý lar dan u zak bir þe kil de o dak la nýp on lar - dan en doð ru ve sað lýk lý so nuç la rý çý kar ma ya ça - lýþ tý ðý bir ka tý lým or ta mý sað lan ma lý. Hak na mý na da ol sa, Üs ta dýn is tib dad-ý il mî o la rak i fa de e dip, ih ti lâf la rýn kay na ðý o la rak gös - ter di ði da yat ma cý ta výr la ra mey dan ve ril me me li. Böy le si ta výr lar o lur sa da, on la ra kar þý hür ri yeti þer i ye nin ge re ði o lan me de nî ce sa ret ve di ra yet gös te ri le rek, fi kir ler yi ne di le ge ti ril me li. Þah sî fi kir le re uy ma sa da, meþ ve ret ne ti ce sin de a lý nan ka ra ra hep bir lik te sa hip çý kýl ma lý ve ge re - ði ni ye ri ne ge tir mek i çin ça ba sarf e dil me li. E ðer is ti þa re sis te mi nin çe þit li se bep ler le düz - gün iþ le me di ði ve bu yüz den meþ ve ret ler den sað - lýk lý so nuç lar çýk ma dý ðý dü þü nü lü yor sa, þû râ mü - es se se si ni yýp ra týp kar deþ lik hu ku ku na za rar ve re - cek yý ký cý ve tah rip kâr e leþ ti ri ler de bu lun mak ye - ri ne, var ol du ðu söy le nen se bep le rin i za le si i çin ya pý cý kat ký lar da bu lun ma ya ça lý þýl ma lý. Me se lâ, de ði þik se bep ve ge rek çe ler le kö þe ye çe ki lip de, biz zat ka týl ma dý ðý is ti þa re ler den çý kan ka rar la rý e leþ tir mek gi bi yan lýþ la ra dü þül me me li. Her ha lü kâr da, meþ ve ret ka rar la rý na say gý lý o - lu nup, o nu yýp ra ta cak ten kit ler den ka çý nýl ma lý. As lýn da meþ ve ret ler, hak lý þû râ i fa de sin de ki mâ nâ la rýn hak ký ve ri le rek ya pý la bil se, or ta da ni za ve tar týþ ma ko nu su o la bi le cek fi kir ay rý lýk la rý ve ih ti lâf lar da kal maz, meþ rep ve mi zaç u yuþ maz lý - ðýn dan kay nak la nan sür tüþ me ler de bi ter. E ðer meþ ve ret le re rað men bu çe þit sý kýn tý lar de vam e di yor sa, o za man hak lý þû râ nýn ge rek le ri - nin tam o la rak ye ri ne ge ti ri lip ge ti ril me di ði nin de yi ne meþ ve ret ze mi nin de ir de len me si ge re kir. U hud sa va þý ve mað lû bi ye ti son ra sýn da nâ zil o - lan â yet te Pey gam be ri mi ze ve ri len Al lah tan bir rah met se be biy le dir ki, sen As ha bý na yu mu þak dav ran dýn. E ðer kö tü huy lu ve ka tý yü rek li ol say - dýn, on lar et ra fýn dan da ðý lýr lar dý. Ar týk on la rý af - fet, on lar i çin Al lah a is tið far et ve on lar la iþ hu su - sun da is ti þa re et (Âl-i Ým ran: 154) me saj la rýn dan bi zim de a la ca ðý mýz çok ders ler var. CA MÝ LER DE KA DIN LA RIN HU ZUR Ý ÇÝN DE Ý BA DET ET ME LE RÝ NÝ SAÐ LA YA CAK ÞE KÝL DE BA ZI ÇA LIÞ MA LA RIN YA PIL DI ÐI NI KAY DE DEN ÝS TAN BUL MÜF TÜ SÜ ÇAÐ RI CI, ÝS TAN BUL'DA KÝ CA MÝ LE RÝN KA DIN LA - RIN Ý BA DET E DE BÝL ME SÝ NE UY GUN HA LE GE TÝ RÝ LE CE ÐÝ NÝ BÝL DÝR DÝ. ÝSTANBUL Müf tü sü Mus ta fa Çað rý cý, baþ - lat týk la rý bir ça lýþ may la þe hir de ki ca mi le - rin ka dýn la rýn i ba det e de bil me si ne uy gun ha le ge ti ri le ce ði ni bil dir di. Ko nuy la il gi li bil gi ve ren Çað rý cý, gü nü müz de sos yal þart lar dolayýsýyla ka dýn la rýn bir ço ðu nun za man la rý nýn bü yük bir kýs mý ný ev le ri nin dý þýn da ge çir di ði ni söy le di. Çað rý cý, in san - la rýn baþ ka hak la rý gi bi i ba det et me hak la rý da ol du ðu nu be lir te rek, ca mi le rin ka dýn la - Öð ret men le re li sans ta mam la ma i çin ek fýr sat MÝL LÎ E ði tim Ba kan lý ðý (MEB), o kul ön ce si e ði tim ku - rum la rýn da kad ro lu o la rak gö rev ya pan ön li sans me - zu nu öð ret men le rin e ði tim-öð re tim yý lýn da tek rar li sans ta mam la ma prog ra mý na son kez a lýn ma sý i çin ek pro to kol im za la dý. E di ni len bil gi ye gö re, MEB e bað lý res mî ve ö zel o kul ön ce si e ði tim ku rum la rýn da kad ro lu o la rak gö rev ya pan ön li sans me zu nu öð ret - men le rin li sans ta mam la ma la rý na yö ne lik MEB i le A - na do lu Ü ni ver si te si Rek tör lü ðü a ra sýn da O kul Ön ce si Öð ret men le ri nin Li sans Ta mam la ma Prog ra mý Pro to - ko lü im za lan mýþ tý. Da ha son ra i se bu ko nuy la il gi li ek pro to kol im za la na rak, e ði tim-öð re tim yý lýn - da uy gu la ma sý baþ la tý lan li sans ta mam la ma prog ra mý - na çe þit li sebep ler le baþ vu ru ya pa ma yan a na o ku lu, a na sý ný fý ve uy gu la ma sý nýf la rýn da kad ro lu o la rak gö rev ya - pan O kul Ön ce si ve Ço cuk Ge li þi mi E ði ti mi ön li sans me zu nu öð ret men le rin e ði tim-öð re tim yý - lýn da tek rar li sans ta mam la ma prog ra mý na son kez a - lýn ma sý ka rar laþ tý rýl dý. Ek pro to ko le gö re, bu prog ra - ma ka týl mak is te yen kad ro lu ön li sans me zu nu o kul ön ce si öð ret men le rin bu lun duk la rýn Ýl Mil lî E ði tim Mü dür lük le ri i le ir ti ba ta ge çe rek, bil gi le rin Ýl Mil lî E - ði tim Mü dür lük le ri a ra cý lý ðý i le en geç 24 Ha zi ran 2011 ta ri hi ne ka dar MEB O kul Ön ce si E ði ti mi Ge nel Mü dür lü ðü ne bil di ril me si ge re ki yor. Ko nu ya i liþ kin þah si baþ vu ru lar ka bul e dil me ye cek. An ka ra / a a rýn hu zur i çin de i ba det et me le ri ni sað la ya - cak þe kil de dü zen len me si ko nu sun da bir kaç yýl dýr ba zý ça lýþ ma la rýn ya pýl dý ðý ný kay - det ti. Son yýl lar da ya pý lan ca mi pro je le ri - nin müm kün ol du ðu ka dar mo dern ha ya - týn ih ti yaç la rý ný kar þý la ya cak þe kil de ha zýr - lan ma sý i çin ça lýþ ma lar yü rüt tük le ri ni an - la tan Çað rý cý, ko nuþ ma sý ný þöy le sür dür - dü: Ne ya zýk ki ca mi le rin pro je len di ril - me si a þa ma sýn da res mî o la rak bi zim bir yet ki miz ve mü da ha le miz bu lun ma mak - ta dýr. Bu na rað men biz il çe müf tü lük le ri - ne ta li mat ve re rek bu ko nu nun ta ki bi ni is - ti yo ruz. Ken di miz de ta kip et me ye ça lý þý - yo ruz. Ba zý mi mar la rý mýz, ca mi der nek le ri ya pa cak la rý ca mi ler le il gi li bi zim gö rü þü - mü zü a lý yor. On la ra tel kin et ti ði miz ba zý hu sus lar o lu yor. Bun la rýn ba þýn da ca mi le - ri mi zin ka dýn la ra da hiz met ve re bi le cek do na ným da ol ma sý ge li yor. Kaldýrýma çýkarak öndeki minibüsü geçmek istedi. CÝHAN Kal dý rý mý yol ya pan sü rü cü ya ya la rý ez di A TA ÞE HÝR'DE ö nün de ki yol cu mi ni bü sü nü geç mek i çin kal dý rý mý yol o la rak kul la nan bir sü rü cü ya ya la rý ez di. O lay sý ra sýn da du rak ta bek le yen bi ri ka dýn 4 ki þi a ðýr ya ra lan dý. O lay dün sa bah sý ra la rýn da Mev - lâ nâ Ma hal le si Du dul lu-bos tan cý yo lu ü ze rin de ki Ne - cip Fa zýl O to büs Du ra ðý nda mey da na gel di. 34 VYJ 88 plâ ka lý mi ni bü süy le se yir ha lin de o lan M. O. id di a - ya gö re, ö nün de du ran N. E. nin kul lan dý ðý 34 M 3219 plâ ka lý mi ni bü sü geç mek is te di. Yol cu mi ni bü sü nün sa ðýn dan ge çe rek kal dý rý ma çý kan M. O. ö nü ne çý kan ya ya la rýn a ra sý na dal dý. Ýþ le ri ne git mek i çin kal dý rým da o to büs bek le yen ya ya lar, bir an da ü ze ri le ri ne ge len mi ni bü sü gö rün ce can hav liy le sa ða so la kaç ma ya ça - lýþ tý. Gör gü þahitlerinin id di a la rý na gö re ol duk ça sü - r'at li ol du ðu be lir ti len mi ni büs, ka ça ma yan 4 ki þi ye çarp tý. Çarp ma nýn et ki siy le 2 ki þi kal dý rý ma dü þer ken, 2 ki þi de sü rük le ne rek a ðýr ya ra lan dý. Ya ra lý la rýn yar - dý mý na çev re de ki sü rü cü ler ko þar ken, va tan daþ la rýn ha ber ver me si ü ze ri ne o lay ye ri ne çok sa yý da am bu - lans gön de ril di. Ya ra lý lar am bu lans lar la Fa tih Sul tan Meh met, Göz te pe E ði tim ve A raþ týr ma i le Üm ra ni ye E ði tim ve A raþ týr ma Has ta ne le ri ne kal dý rýl dý. A ðýr ya - ra la nan ve a cil ser vis te te da vi si sü ren 4 ki þi nin ha ya ti teh li ke yi at la ta ma dýk la rý be lir til di. So ruþ tur ma baþ la - tan po lis, ka za ya sebep ol du ðu id di a e di len M. O yu ve N. E yi gö zal tý na al dý. Ýs tan bul / ci han SiyahMaviKýrmýzýSarý

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm SiyahMaviKýrmýzýSarý YÝNE ARAÇLAR YAKILIYOR NERON LAR ÝÞBAÞINDA Ha be ri say fa 3 te Kýþ aylarýnda enerjimiz neden tükenir?/ 15 TE ICBA'DAN YENÝ BÝR KAMPANYA 100 BÝN HUTBE-Ý ÞAMÝYE E lif Nur Kur toð lu

Detaylı

Maðduriyetimiz devam ediyor

Maðduriyetimiz devam ediyor SiyahMaviKýrmýzýSarý Onun görüþleri din ve siyaset tartýþmalarýný zenginleþtiriyor Doç. Dr. Osman Can Anayasa Mahkemesi eski Raportörü 23 MART I bekleyiniz KUDÜS TE SOKAK ÝSÝMLERÝ DE AHUDÝLEÞÝOR Ha be

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Akraba deðil, kardeþiz

Akraba deðil, kardeþiz SiyahMaviKýrmýzýSarý AHMET AKYÜZ VE HALÝM DOÐAN: CUMHURÝYET, TARIMA GEREKEN ÖNEMÝ VERMEDÝ H. Hü se yin Ke mal in rö por ta jý say fa 12 de ÇOCUKLAR YERDE HALI OLMAYAN MEKÂNDA EÐÝTÝM ALIYOR ÇAD, KUR ÂN-I

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Nasýl bir eðitimle hapishaneler dershane olur u11 Yaþlýlarýn da bir kreþi olacak u15 SAÐLIK DURUMU CÝDDÝYETÝNÝ KORUYOR ÞEYH NÂZIM DUA BEKLÝYOR ukktc li Nak þi ben di Þey hi Nâ zým Kýb rý sî nin sað lýk

Detaylı

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y "Þüphesiz ki ben, Allah tarafýndan gönderilmiþ bir sakýndýrýcý ve müjde vericiyim (Hûd Sûresi: 2) 22 Nisan da herkese YIL: 42 SA YI: 14.780 AS YA NIN BAH

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 TEMMUZ 2012 SALI/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 TEMMUZ 2012 SALI/ 75 Kr Töre cinayetleri ve aðalýk nasýl biter? GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN YAZI DÝZÝSÝ SAYFA 13 TE YIL: 43 SA YI: 15.227 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

Harf devriminin hedefi Ýslâmýn nüfuzunu kýrmaktý

Harf devriminin hedefi Ýslâmýn nüfuzunu kýrmaktý VEFATININ 45. YILI MÜNASEBETÝYLE DÜNYANIN İLK YILDIZ MÝMARI: MÝMAR SÝNAN ÜSTADIN ÖZ KARDEÞÝ ABDÜLMECÝD NURSî n MUSTAFA ÖZTÜRKÇÜ NÜN YAZISI SAYFA 2 DE n HABERÝ SAYFA 16 DA GERÇEKTEN HABER VERiR Y ASYA NIN

Detaylı

ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN

ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN ARAFAT HEYECANI DÝYANET Ýþ le ri Baþ kan lý ðý, A ra fat a çýk - ma yý bek le yen ha cý a day la rý na yö ne lik ha zýr lýk la rý ný ta mam lar ken, ha cý a day la - rý ný A ra fat vak fe si he ye ca ný

Detaylı

Resmî tarih ve ideoloji çatýrdamaya baþladý

Resmî tarih ve ideoloji çatýrdamaya baþladý SiyahMaviKýrmýzýSarý Siyasete bakýþta dengeli duruþ Bediüzzaman Said Nursî'nin ve onun çizgisinde yürüyen Nur talebelerinin DP ye ve devamý partilere verdiði destek, seçim zamaný oy kullanýp, sonrasýnda,

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u SiyahaviKýrmýzýSarý Vatikan da Çözüm slâmda diyor BRIÞ, UHBBT V KRDÞLÐ DÂVT DYORUZ u Su u dî ra bis tan ýn ta nýn mýþ ilim ve fi kir a dam la rýn dan Prof. Dr. b dul lah bin b dü la ziz el-us lih, dün

Detaylı

ÇOCUKLARI OKULDAN SOÐUTACAKLAR

ÇOCUKLARI OKULDAN SOÐUTACAKLAR ÇOK BÜYÜK ÝLGÝ VAR ALMANYA DA ÝSLÂM DERSÝ MEMNUN ETTÝ nha BE RÝ SAY FA 7 DE MARÝA YA, NUR ÝSMÝ VERÝLDÝ RUS TURÝST EZANDAN ETKÝLENDÝ MÜSLÜMAN OLDU nha BE RÝ SAY FA 16 DA ELBÝSTAN DA ÖRNEK KAMPANYA 700 MAHKÛMA

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR KASTAMONU DAKÝ KABRÝ BAÞINDA BEDÝÜZZAMAN'IN TALEBESÝ MEHMET FEYZÝ EFENDÝ ANILDI HABERÝ SAYFA 6 DA ABD YENÝ ASYA VAKFININ HÝZMETÝ TABÝAT RÝSALESÝ, ABD ÝNGÝLÝZCESÝNE TERCÜME EDÝLDÝ HABERÝ SAYFA 4 TE GER

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli Helâl gýda konferansý baþlýyor nha be ri sayfa 6 da Viyana Kar di nal inden Müs lü man la ra zi ya ret Viyana Kardinali Baþpiskopos Christoph Schönborn, Avusturya-Türk Ýslâm Birliði Genel Merkezini ziyaret

Detaylı

Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GERÇEKTEN HABER VERiR

Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GERÇEKTEN HABER VERiR Tükenen Kemalizmin ömrünü kimler uzattý? KÂZIM GÜLÇÜZ/ Sayfa 13 te Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GRÇKT HBR VRiR 35 KUPO IL: 42 SI: 14.969 S I BH TI I MÝF T

Detaylı

DEVLETTE TERÖRDEN BESLENENLER KÝMLER

DEVLETTE TERÖRDEN BESLENENLER KÝMLER HEDÝYEMÝZÝ BÜRO VE TEMSÝLCÝLÝKLERÝMÝZDEN ÜCRETSÝZ ÝSTEYEBÝLÝRSÝNÝZ Büro ve temsilciliklerimizin listesi sayfa 6 da GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.258 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 ÞUBAT 2012 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 ÞUBAT 2012 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y 21 Þubat ta herkese... YIL: 42 SA YI: 15.085 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Darbe kanunlarýyla yönetilmek Emekli eski

Detaylı

ÝSLÂM DÜNYASININ GÖZÜ TÜRKÝYE DE

ÝSLÂM DÜNYASININ GÖZÜ TÜRKÝYE DE Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR IL: 42 SA I: 14.966AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 22 EKÝM 2011 CUMARTESÝ/ 75

Detaylı

YTataristan daki kutlamalara katýlan Diyanet Ýþleri Baþkaný Prof. Dr. Mehmet

YTataristan daki kutlamalara katýlan Diyanet Ýþleri Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Ýslâma giriþin 1123. yýl coþkusu Tataristan ýn Ýslâma giriþinin 1123 üncü yýldönümü etkinliklerle kutlandý. Diyanet Ýþleri Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Görmez, ülkenin Kadim Bulgar þehrindeki kutlama etkinliðine

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 HAZÝRAN 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 HAZÝRAN 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr DIÞÝÞLERÝ BAKANI DAVUTOÐLU: Fevrî adým atmayýz utrt de Türk askerî uçaðýnýn vurulmasý ile ilgili açýklamalarda bulunan Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, Biz fevrî adým atmayýz. Herhangi yanlýþ bilgiye

Detaylı

FACÝADA SORU ÝÞARETLERÝ

FACÝADA SORU ÝÞARETLERÝ ÝSLÂMÝYET, HIRÝSTÝYANLIK, MUSEVÝLÝK ALMANYA DA 3 DÝNLÝ ÝLKOKUL Al man ya nýn Os nab rück þeh rin de, Ýs lâ mi ye tin, Hý ris ti - yan lý ðýn ve Mu se vi li ðin bir lik te öð re til di ði bir il ko kul

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 TEMMUZ 2012 SALI/ 75 Kr. Baskýlara raðmen ÝLÝM VE ÝBADET

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 TEMMUZ 2012 SALI/ 75 Kr. Baskýlara raðmen ÝLÝM VE ÝBADET GR ÇK TN H BR V RiR Cuma günü eni sya ile birlikte ücretsiz IL: 43 S I: 15.234 S NIN BH TI NIN MÝF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 17 TMMUZ 2012 SLI/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Baskýlara raðmen ÝLÝM V ÝBDT

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Türkiye yi çölleþmeden kurtaracak proje u10 DA MAZÝMÝZE HAKARET EDEN 1057 SAYILI KANUN HÂLÂ YÜRÜRLÜKTE uya zar Os man Ön deþ, ha len yü rür lük te o lan 1057 Sa yý lý Ka nunun ne ol du ðu nu a çýk lar

Detaylı