AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 22 MAYIS 2011 PAZAR/ 75 Kr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 22 MAYIS 2011 PAZAR/ 75 Kr"

Transkript

1 SiyahMaviKýrmýzýSarý 49 BÝN KÝÞÝYE BÝR KÜTÜPHANE, 122 KÝÞÝYE BÝR KAHVEHANE HABERÝ SAYFA 10 DA ÞAMPÝYON BUGÜN BELLÝ OLUYOR HABERÝ SAYFA 14 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y ELÝF ENSTÝSÜ ilâvemizi bugün bayinizden isteyinýz YIL: 42 SA YI: AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr ni as ya.com.tr KIBRIS TA ACI GERÇEK KKTC DÝN ÝÞLERÝ BAÞKANI ATALAY: KIBRIS TA HÝÇ CAMÝYE GÝTMEYEN GENÇLERÝN ORANI % 38. EZANSIZ BÜYÜYEN GENÇLER VAR ukktc Din Ýþ le ri Baþ ka ný Doç. Dr. Ta lip A ta lay, er gen ler a ra sýn da ki bir a raþ týr ma da Ku zey Kýb - rýs'ta ca mi ye hiç git me miþ genç le ri n o ra ný nýn yüz de 38'i bul du ðu nu söy le di. Bu du ru mun ü zü - cü ol du ðu nu be lir ten Doç. Dr. A ta lay Ca mi ye gidip git me mek her ke sin ken di tercihi, an cak bu bi zim kül tü rü müz dür. Bu þe kil de e ði tim ver me - miz ge rek mek te dir a çýk la ma sýn da bu lun du. KUR ÂN KURSLARINA YENÝ DÜZENLEME ukktc Din Ýþ le ri Baþ kan lý ðý o la rak pek çok ko nu - da sý kýn tý la rý nýn ol du ðu nu be lir ten A ta lay, bu sý - kýn tý la rýn çö zül me si gerektiðini söyledi. Ku r'ân kurs la rý nýn Bakanlýkça be lir le nen yer ler de ya pý la - ca ðý ný söy le yen A ta lay, "Biz de ya sa nýn bi ze yük le - di ði so rum lu luk la MEB'in be lir le ye ce ði yer ler de pe da go jik prog ram al mýþ ho ca lar la Kur'ân kurs la rý - ný yü rüt me yi dü þü nü yo ruz" de di. Habe ri say fa 5 te MHP DE KASET ÞOKU YAÞANIYOR Deniz Bölükbaþý Mehmet Ekici Osman Çakýr Cihan Paçacý Ümit Þafak Mehmet Taytak Önce rest, sonra istifa u Ka setlerle sar sý lan MHP de dün 6 is ti fa da ha ya þan dý. Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý De niz Bö lük - ba þý, Meh met E ki ci, Os man Ça kýr, Ci han Pa ça cý, Ü mit Þa fak ve Meh met Tay tak par ti le rin den ay - rýl dýk la rý ný a çýk la dý. Fark lý ül kü cü lük i sim li in ter - net si te sinden MHP Ge nel Baþ ka ný Dev let Bah - çe li ye is ti fa et me si çað rý sýn da bu lun muþ tu. umhp lideri Bahçeli, daha önceki kasetlerde adý geçen isimlerin adaylýktan çekilmelerini istemiþ, ancak yeni istifalarý kabul etmeyeceði ve bütün sorumluluðu üstüne aldýðý cevabýný vererek Kimin elinde ne kaset varsa, ne bilgi varsa bunu internet aracýlýðýyla kamuoyuna duyursunlar restini çekmiþti. Ha be ri sayfa 4 te ABD DEKÝ TÜRK EKONOMÝ PROFESÖRÜ ACEMOÐLU, TÜRKÝYE YÝ UYARDI Aþýrý tüketim kriz sebebi uabd nin ön de ge len ü ni ver si te si MIT'in E ko no mi Pro fe sö rü Da ron A ce moð - lu, Tür ki ye de ca rî a çý ðýn bü yü me ye de vam et me si ha lin de bu nun ne ga tif et - ki le ri o la ca ðý ný be lir te rek, "Bir çok ül ke de gör dük ki, 1990 lý yýl lar da Tür ki ye de bu ol du, ca rî a çýk la be ra ber ay ný za man da ken di kay nak la rý nýn el ver di ðin den da ha faz la tü ke tip çok bü yük bir prob lem i çi ne gi ri le bi li yor. Tür ki ye nin bu nu ön le me si, a þý rý tü ke tim den u zak dur ma sý lâ zým de di. Habe ri say fa 8 de IMF DE YENÝ BAÞKAN ÝÇÝN SEÇÝM SÜRECÝ BAÞLADI uha be ri say fa 8 de GECEYÝ YÝNE SOKAKTA GEÇÝRDÝLER Simavlýlar 5.9 bü yük lü ðün de ki dep re min ar dýn dan dün ge ce yi de so kak ta ge çir di. Ge ce sa at le rin de il çe so kak la rýn da ev le rin bü yük kýs mýn da ý þýk la rýn yan ma dý ðý, va tan daþ la rýn so kak ta ol du ðu gö rül dü. Si mav lý lar, ço cuk la rýy la bir lik te a teþ yak tý lar ve ü zer le ri ne al dýk la rý bat ta ni ye ler yar dý mýy la so ðuk tan ko run ma ya ça lýþ tý. Ye mek le ri ni ve çay la rý ný a çýk a lan lar da ha zýr la yan, yi yen ve i çen il çe sa kin le ri, a ra ba la rýn da u yu ma yý ter cih et ti. Si mav da park ta sa bah la yan va tan daþ lar dan Ha san Ça lýþ kan, dep re min ken di le ri ni çok et ki le di ði ni ve kor ku dan e ve gir mek is te me dik le ri ni söy le di. Ha be ri sayfa 6 da Deprem psikolojilerini bozdu u Sað lýk Ba kan lý ðý Si mav a 20 psi ko log gön de ri yor. Yet ki li ler, has ta ne ler de te da vi gö ren dep rem ze de - ler den bü yük kýs mý nýn psi ko lo jik et ki len me den do la yý te da vi gör dü ðü nü, psi ko log la rýn bu sebeple va - tan daþ la ra des tek ver me si nin uy gun o la ca ðý nýn ka rar laþ tý rýl dý ðý ný söy le di ler.. Ha be ri say fa 6 da Misak-ý Millî nin orijinal belgesi kayýp utür ki ye Cum hu ri ye tinin ku ru luþ bel ge si o la rak ka bul e di len Mi sa k-ý Mil lî'nin (mil lî ye min) o ri ji nal bel ge si bu lu na mý yor. Belgenin; Devlet Arþivleri Genel Müdürlüðü, TBMM, Türk Ýnkýlâp Tarihi Ensitütüsü, Genelkurmay Tarihi ve Stratejik Etüd Baþkanlýðýnda olmadýðý ortaya çýktý. n4 te RTÜK e en çok þi kâ yet di zi ler den ge li yor u Mart a yýn da RTÜK e, Ý le ti þim Mer ke zi, RTÜK web si te si ve e-pos ta a ra cý lý ðýy la seyirci ler den top lam 5 bin 212 baþ vu ru ya pýl dý. Bun la rýn yüz - de 42 si ni yer li di zi ler le il gi li þikâyet ler o luþ tur du. Yer li di zi le ri yüz de 13 le rek lâm ku þak la rý, yüz de 8 le di renç ya rýþ ma la rý takip etti. n15 te FO TOÐ RAF: A A FÝLÝSTÝN KURTULUÞ TEÞKÝLÂTI: Ýsrail seçimini yapsýn ufi lis tin Kur tu luþ Teþkilâtýnýn üst dü - zey yet ki li le rin den Ya ser Ab drab bo, Ýs - ra il in ABD Baþ ka ný Ba rack O ba ma nýn 1967 sý nýr la rýy la il gi li ka bul et mek, ya da Ey lül de BM de Fi lis tin Dev le ti ni ta - ný mak a ra sýn da bir se çim yap ma sý ge - rek ti ði ni söy le di. Ha be ri say fa 7 de Gül: Önemli bir adým ucum hur baþ ka ný Ab dul lah Gül, ABD Baþ ka - ný Ba rack O ba ma nýn Or ta do ðu ko nuþ ma sýn - da, 1967 sý nýr la rý te me lin de bir Fi lis tin dev le ti - nin ku rul ma sý ge rek ti ði yö nün de ki söz le ri ni çok ö nem li bir a dým o la rak ni te le di. n7 de Ragýp Ali Bilgen, 10 yaþýndaki oðlu Abdullah Bilgen ve Komiser pilot Murat Güçlü için Fatih Camii nde cenaze namazý kýlýndý. FO TOÐ RAF: A A DENÝZE DÜÞEN HELÝKOPTER KAZASINDA ÖLMÜÞLERDÝ Mersin baba-oðula aðladý ubey koz da, Ýs tan bul Bo ða zý na ön ce ki gün dü þen po lis he - li kop te rin de vefat e den Bil gi Ýþ lem Þu be Mü dü rü Ra gýp A li Bil gen ile 9 ya þýn da ki oð lu De niz Bil gen in a cý ha be ri Mer - sin de ya þa yan an ne ve ba ba sý ný ya sa boð du. n5 te Camilerde kadýnlar için özel düzenleme uha be ri say fa 3 te Öðretmenlere lisans için ek fýrsat uha be ri say fa 3 te Yaðmur için þükür duâsý uha be ri say fa 16 da Karpuzun tadý kaçtý uha be ri say fa 8 de ISSN SiyahMaviKýrmýzýSarý

2 SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Kâf ir olanlar için dünya hayatý cazip kýlýndý. (Bu yüzden) onlar, iman edenler ile alay ederler. Oysa ki, (iman edip) inkârdan sakýnanlar kýyamet gününde onlarýn üstündedir. Allah dilediðine hesapsýz rýzýk verir. Bakara: 212 / Âyet-i Kerime Meâli Dep rem, e mir ve hik met-i Ý lâ hî i le dir Ka dîr-i Mut lak, hik me ti nin muk te zâ sýy la, zâ hir es bâ bý ta sar ru fâ tý na per de e di yor. Zel ze le yi i râ de et ti ði va kit, bâ zan da bir mâ de ni ha re ke te em re dip, a teþ len di ri yor. Hay di mâ de nî in ký lâ bât da hi ol sa, yi ne e mir ve hik met-i Ý lâ hî i le o lur; baþ ka o la maz. e þin ci Su âl: Â dil ve Ra hîm, Ka dîr ve B Ha kîm, ne den hu su sî ha tâ la ra hu su sî ce za ver me yip, ko ca bir un su ru mu sal lat e der. Bu hâl ce mâl-i rah me ti ne ve þü mûl-ü kud re ti ne na sýl mu vâ fýk dü þer? El ce vap: Ka dîr-i Zül ce lâl, her bir un su ra çok va zi fe ler ver miþ ve her bir va zi fe de çok ne ti ce ler ver di ri yor. Bir un su run bir tek va zi fe sin de, bir tek ne ti ce si çir kin ve þer ve mu sî bet ol sa da, sâ ir gü zel ne ti ce ler, bu ne ti ce yi de gü zel hük mü ne ge ti rir. E ðer, bu tek çir kin ne ti ce vü cu da gel me mek i çin, in sa na kar þý hid de te gel miþ o un sur, o va zi fe den men e dil se; o va kit o gü zel ne ti ce ler a de din ce ha yýr lar terk e di lir ve lü zum lu bir hay rý yap ma mak, þer ol ma sý hay si ye tiy le, o ha yýr lar a de din ce þer ler ya pý lýr. Tâ bir tek þer gel me sin gi bi; ga yet çir kin ve hi lâf-ý hik met ve hi lâf-ý ha ki kat ve ku sur dur. Kud ret ve hik met ve ha ki kat ku sur dan mü nez zeh tir ler. Mâ dem bir ký sým ha tâ lar, un sur la rý ve ar zý hid de te ge ti re cek de re ce de bir þü mûl lü is yan dýr ve çok mah lû ka týn hu ku ku na bir tah kir li te ca vüz dür. El bet te o ci nâ ye tin fev ka lâ de çir kin li ði ni gös ter mek i çin, ko ca bir un su ra, kül lî va zi fe si i çin de On la rý ter bi ye et di ye e mir ve ril me si ayn-ý hik met tir ve a dâ let tir ve maz lum la ra ayn-ý rah met tir. Al týn cý Su âl: Zel ze le, kü re-i ar zýn i çin de in ký lâ bât-ý mâ de ni ye nin ne ti ce si ol du ðu nu ehl-i gaf let i þâ a e dip, â de tâ te sa dü fî ve ta biî ve mak sad sýz bir hâ di se na za rýy la ba kar lar. Bu hâ di se nin mâ ne vî es bâ bý ný ve ne ti ce le ri ni gör mü yor lar; tâ ki in ti bâ ha gel sin ler. Bun la rýn is ti nad et ti ði mad de nin bir ha ki ka ti var mý dýr? El ce vap: Da lâ let ten baþ ka hiç bir ha ki ka ti yok tur. Çün kü, her se ne el li mil yon dan zi yâ de mü nak kaþ, mun ta zam göm lek le ri gi yen ve de ðiþ ti ren kü re-i ar zýn üs tün de bin ler en vâ ýn bir tek ne vi o lan, me se lâ, si nek tâ i fe sin den had siz ef râ dýn dan bir tek fer din yü zer â zâ sýn dan bir tek uz vu o lan ka na dý nýn kasd ve i râ de ve me þî et ve hik met cil ve si ne maz ha ri ye ti ve o na lâ kayd kal ma ma sý ve ba þý boþ bý rak ma ma sý gös te ri yor ki, de ðil had siz zî þu u run be þi ði ve a na sý ve mer cîi ve hâ mi si o lan ko ca kü re-i ar zýn e hem mi yet li ef âl ve ah vâ li, bel ki hiç bir þe yi, cüz î ol sun kül lî ol sun, i râ de ve ih ti yâr ve kasd-ý Ý lâ hî ha ri cin de ol maz. Fa kat, Ka dîr-i Mut lak, hik me ti nin muk te zâ sýy la, zâ hir es bâ bý ta sar ru fâ tý na per de e di yor. Zel ze le yi i râ de et ti ði va kit, bâ zan da bir mâ de ni ha re ke te em re dip, a teþ len di ri yor. Hay di mâ de nî in ký lâ bât da hi ol sa, yi ne e mir ve hik met-i Ý lâ hî i le o lur; baþ ka o la maz. Me se lâ, bir a dam, bir tü fek i le bi ri si ni vur du. Vu ran a da ma hiç ba kýl ma sa, yal nýz fi þek te ki ba ru tun a teþ al ma sý nok ta sý na hasr-ý na zar e dip, bî ça re mak tû lün büs bü tün hu ku ku nu zâ yi et mek, ne de re ce be lâ het ve di vâ ne lik tir; ay nen öy le de, Ka dîri Zül ce lâ lin mu sah har bir me mu ru, bel ki bir ge mi si, bir tay yâ re si o lan kü re-i ar zýn i çin de bu lu nan ve hik met ve i râ de i le id di har e di len bir bom ba yý, ehl-i gaf let ve tuð yâ ný u yan dýr mak i çin, A teþ len dir! di ye o lan emr-i Rab bâ nî yi u nut mak ve ta bi a ta sap mak, ha ma kà týn en eþ ne i dir. Söz ler, On Dör dün cü Sö zün Zey li, s. 281 LÛ GAT ÇE: arz: Yer, Dün ya. ayn-ý hik met ve a dâ let: Hik met ve a da le tin ta ken di si. ce mâl-i rah met: Rah - me ti nin gü zel li ði. mu va fýk: Uy gun. Ka dîr-i Zül ce lâl: Ce lâl sa hi bi ve her þe ye gü cü ye ten Al lah. hi lâf-ý hik met: Hik me - te ters. Kü re-i Arz: Dün ya. ha ma kàt: Ah mak lýk, an la yýþ sýz lýk, bu da la lýk. eþ ne: Çir ki nin en çir ki ni. þü mûl-ü kud ret: Kud - re tin her þe yi i çi ne al ma sý. in ký lâ bât-ý mâ de ni ye: Ma den le rin de ðiþ me si. i þâ a: Bir ha be ri yay ma, du yur ma. es bâb: Se bep ler. in ti bâh: U ya nýk lýk. be lâ het: Ah mak lýk, dü - þün ce siz lik. Ha tý ra lar de ni zin den kat re ler SELÝM GÜNDÜZALP y ný so kak ta bü yü dü ðü müz ve ya kýn kom þu muz o lan çok sev di ðim bir kar de þim var. Ço cuk luk yýl la rý mýn bu u nu tul maz dos tu na ve o nun ar ka daþ lý ðý na hep hay ran kal mý þým dýr. Ga yet te miz ve gü zel gi yi nir di. Ý ba det le ri ne de ö zen gös te rir di. Na maz ko nu sun da da ilk reh be rim, sa ný rým o ol muþ tu. Na car mar ka sa at, ko lu na ne de gü zel ya ký þýr dý. O za man i çin bü yük bir lüks tü bir sa a te sa hip ol mak. Ga yet mü la yim ve her da im kar þý sýn da ki ni dü þü ne cek ka dar da fe da kâr dý. Að zýn dan bir tek gün bir tek kö tü söz duy ma mý þým dýr. Ar ka daþ la rý mýn i çin de ö zel bir ye ri var dý. Ye di ði miz iç ti ði miz ay rý git mez di. Ýl ko ku lu, or ta o ku lu, li se yi be ra ber o ku duk. Li se den son ra yol la rý mýz ay rýl dý. Ka de rin ga rip cil ve si, so nun da i ki miz de öð ret men ol duk. Me zun ol du ðu muz li se ye öð ret men o la rak dön dü. Ben de ay ný o kul da sta jý mý ta mam la dým. Ya kýn za man da da e mek li ye ay rýl dý bu dos tum. Çok de ðil, sey rek kar þý laþ sak da he ye can la yâd e de riz he men o es ki me yen gün le ri. Ge çen ler de yi ne kar þý laþ tý ðý mýz da, bir ha tý ra nak let ti. Çok en te re san bul du ðum bu ha tý ra yý siz ler le pay laþ ma yý dü þün düm. Þu an da iþ ye ri o la rak kul lan dý ðý da i re, yo lun he men kar þý sýn da ki bir e ve ba ký yor. Ýþ te o e vin sa hi bi o lan a dam, gün ler den bir gün ka pý sý ný ça lý yor: Meh met A li Sey han Bey siz mi si niz? E vet be nim. Kar de þim, ben Al man ya da ya þý yo rum. Kar þý nýz da ki e vi de ye ni sa týn al dým. di yor. Meh met A li: Ha yýr lý ol sun kar de þim A dam: Si ze bir þey da ný þa bi lir mi yim? Bu yu run. Bi na mý bo ya ta ca ðým da a ca ba ne renk ol sun di ye sor ma ya gel dim. An la ma dým, bu nun be nim le ne il gi si var? A dam: Meh met A li Bey, be nim bi nam tam si zin kar þý nýz da du ru yor. Bü tün gün o na siz ba ka cak sý nýz. Ýs te me di ði niz bir ren ge bo ya yýp da bü tün gün i çi ni zin ka rar ma sý ný is te mem. Ar zu et ti ði niz bir renk var sa, söy le yin de o ren ge bo ya ta yým. de miþ. A da mýn bu in ce dü þün ce si ne ve du yar lý dav ra ný þý na kar þý sev gi li dos tum ve ar ka da þým þa þa kal mýþ. Bu ha tý ra yý on dan din le di ðim de, doð ru su ben de öy le hay ret ler i çin de ka la kal dým. Ne gü zel in san lar var. Baþ ka la rý nýn hak ký ný gö ze ten ne in ce dü þün ce li in san lar var. Þü kür ki var. Þü kür ki i yi lik ve gü zel lik da ha öl me miþ. Hak pe rest lik göç et me miþ, ya þý yor. di ye dü þün düm. O ra dan Ýh san A ta soy A ða bey in, Mol la Ha mit E kin ci nin ha ya tý ný yaz dý ðý, ye ni çý kan ki ta bý na in ti kal et tim. Be di üz za man Haz ret le ri i le il gi li o ra da ne gü zel a ný la rý var Mol la Ha mit E kin ci A ða bey in. Bu sa fi ya ne ha yat tan ve ilk dö nem ha tý ra la rýn dan bir ka çý ný pay la þa lým. O de niz den bir kaç dam la, bi zim de dün ya mý za düþ sün. Gö nül top rak la rý mýz be re ket len sin. Ha ya tý mý za renk ve a henk gel sin. Bu ha tý ra la rýn bir kýs mý ný yýl lar ön ce Mol la Ha mit A ða bey in oð lun dan bi rin ci el den din le mek na sip ol muþ tu. Bun lar dan ba zý la rý ný si zin le pay la þa lým: A ðýz ta dý Bir gün hüc re miz de bir çor ba yap mak i cap et ti. Üs tad la be ra ber dik, baþ ka kim se yok tu. Çor ba yý yap ma ya baþ la dýk. Keþ ke bi raz na ne ol say dý de dim. Ne o la cak tý? de di. Çor ba ya ka tar dýk, lez zet li o lur du. de dim. Kar de þim, o ka dar að zý nýn ta dý ný a ra ma. de di. Tes bih çek me nin u sû lü Bir gün ce ma at ten ba zý la rý nýn tes bih çek me si dik ka ti ni çe ker. Be di üz za man: Tes bih le ri na sýl çe ki yor su nuz? di ye so rar. Nok san yap mý yo ruz, a ma ba zen sa yý da faz la çek ti ði miz o lu yor. de di ler. Ol maz kar de þim. Ha zi ne nin a nah ta rý nýn bir di þi faz la ve ya nok san ol sa, o a nah tar ha zi ne yi a çar mý? Tes bi hat, na ma zýn çe kir dek le ri hük mün de dir. Na maz, tes bi hat üs tün de neþ vü ne mâ bu lur. O tuz üç de fa dan faz la ve ya ek sik ol maz. de di. Li sa ný mý zý yý ka ya lým Böy le sýk sýk e li miz de ol ma ya rak gýy bet gi bi þey ler le di li mi zi kir le te cek ol sak: Du run kar deþ le rim, kal bi mi zi, li sa ný mý zý bir yý ka ya lým, son ra der se baþ la ya lým. der di. Böy le i ki de bir is tið far et ti rin ce, Üs tad ýn ta le be le rin den Mol la Re sul da ya na ma dý: Ne zýk kým ye dik ki Sey da! Ko nuþ tu ðu - muz þe ri at, o ku du ðu muz þe ri at Hep tef sir dir, ha dis tir. de di. Üs tad: Kar de þim, bel ki faz la de mi þiz, bel ki nok san bý rak mý þýz; o da if rat ve ya tef rit o lur. O nun i çin bir is tið far e de lim. de di. Üç de fa Es tað fi rul lah, es tað fi rul lah, es tað fi rul lah ve Min ce mîi zü nû bi kav len ve fi i len ve hâ zý ran ve nâ zý ran ve hâ tý ran. Lâ hav le ve lâ kuv ve te il lâ bil lâ hi l-a liy yi l a zîm! de dik ten son ra der se baþ lar dý. Ay rý ay rý ya zýl mýþ mek tup lar Bir gün ken di si ne: O ku du ðu muz Cev þen, Kur ân ve vird le ri, top tan üm met-i Mu ham med in (asm) ru hu na gön der sek mi da ha i yi o lur, yok sa tek tek i sim mi zik ret sek da ha i yi o lur? de dim. Kar de þim, müm kün se tek tek is me gön der mek lâ zým. Me se lâ sen gur bet te sin, bi ri ne mek tup yaz dýn, o mek tup ta bü tün Van lý hem þeh ri le ri me se lâm e de rim. de sen mi da ha mak bul o lur, yok sa ta ný dýk la rý na ay rý ay rý mek tup ya za rak biz zat se lam gön der sen mi da ha mak bul o lur? El bet te her mek tu bu a lan, hem mem nun o lur, hem de sa na bir mis liy le mu ka be le e der. di ye ce vap ver di. Dün ya ya ça lýþ mak da i ba det tir Ev de ki meþ gu li yet le rim den do la yý ba zen Üs tad ýn hiz me tin den ge ri kal dý ðým o lu yor du. Bu nun i çin ken di me ký zý yor ve ü zü lü yor dum. O ka dar ki, bir gün ken di ken di me Al lah ca ný mý al sýn da kur tu la yým di ye bed duâ et tim. Üs tad ýn ya ný na var dý ðým da, san ki bu nu duy muþ gi bi: Hay ro la, ne ol du? de di. Sey da! Dün ya nýn iþ le ri bý rak mý yor ki, is te di ði mi zi ya pa bi le lim. de dim. Ah mak! Ca nýn a lýn sa, top ra ðýn al týn da ne ya pa bi lir sin? Meþ rû da i re de dün ya ya ça lýþ mak bir i ba det tir. Dün ya da ih lâs la bir de fa Lâ i lâ he il lal lah de sen, def ter-i a mâ li ne bin ha se ne ya zý lýr. bu yur du. Vah þi hay van la rýn rý zýk la rý Üs tad ye mek ye di ði miz za man: Ke mik le ri ni ve ya ar týk la rý ný ke na ra ko yun, ge lip gö tür sün ler. di yor du. E fen dim, kim gö tü re cek? de di ði miz de: Kurt, til ki. di yor, on la rýn his se si ni de a yý rý yor du. Vah þi hay van la ra bi le mer ha met liy di. Tar týþ ma yok Üs tad bir gün: Ben Van çar þý sýn da ge zer ken bi ri si ba na Sa id! Sen bu çar þý yý pis gös te ri yor sun. Çýk git! de se, ben i ti raz et mem. Mu a ra za ya mey dan ver me mek i çin çý ka rým. Hâl bu ki o nun be ni çar þý dan çý kar ma ya hak ký yok tur. A ma mü na ka þa ya mey dan ver me mek lâ zým! de di. Ha tý ra lar de ni zin den za man za man ba zý kat re le ri siz ler le pay laþ ma yý ar zu e di yo ruz in þa al lah. BAHAR Hissediyorum baharýn güzel kokusunu, Doyasýya kokluyorum iliklerime kadar, Yeþilliðin rengârenk harika dokusunu, Temaþagâh-ý âlem tefekküre medar, Nisan bulutlarý semada gezer, Yaðmur yüklü þekilde dolaþýr, Nazenin Güneþ bu âlemi süzer, Sert, kuru sam yeli bize ulaþýr, Bir mahþer, bir haþir misali bahar, Yapraklar, otlarda parlak þebnemler, Muhteþem kâinata bak eyle nazar, Seherin deminde uykuda tembeller, Beyaz yeþil, alýn morun ayrý tonlarý, Ahenkli bir renk cümbüþüyle açýlýr, Ýbretle nazar eyle, gel bunlarý, Biri diðerini tetikler, bir bir saçýlýr. Bulut ufukla birleþmiþ dað baþýnda, Bilinmez þu tepe ova kaç yaþýnda, Mahlûkat teavünle imtizaç havasýnda, Hak celle ala takdir eylemiþ bir ömür, Her biri gayet muvazeneli muntazam, En yüce mertebede her bir, ismi azam, Harika fabrikayý kurmuþ gayet muazzam, Böyle iþler gider, bu harika nizam HASAN YEÞÝLKAYA SiyahMaviKýrmýzýSarý

3 SiyahMaviKýrmýzýSarý Y HABER 3 Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü Ha ber Mü dü rü Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Mus ta fa DÖ KÜ LER An ka ra Tem sil ci si 09 Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: 515 Ýs tih ba rat Þe fi Meh met KA RA Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: Ge nel Mü dür Rek lam 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: Spor E di tö rü Koordinatörü Re cep TAÞ CI E rol DO YURAN 36 AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni Ya yýn Ko or di na tö rü Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni Asya Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ TA RÝ HÎ CA MÝ LER KA DIN LA RIN Ý BA DET ÝH TÝ YAÇ LA RI NA CE VAP VER MÝ YOR MÜFTÜ ÇAÐ RI CI, Ýs tan bul da 3 bin 94 ca mi bu lun du ðu nu ha týr la ta rak, þun - la rý kay det ti: Bu ca mi le rin bir kýs - mý, ö zel lik le son dö nem de ya pý - lan la rý ka dýn la rýn ih ti yaç la rý dik ka te a lý na rak ya pýl mýþ týr. An cak ö nem li bir kýs mý, ö zel lik le de ta ri hî ca mi - le ri miz ne ya zýk ki ka - dýn la rýn i ba det ih ti - yaç la rý na ce vap ve - re cek un sur lar ta - þý ma mak ta dýr. Biz bu 3 bin 94 ca mi nin ka dýn la - ra hiz met a çý sýn dan du rum la rý ný tes bit et mek is te - dik. Bu ne den le ilk de fa Tür ki ye de biz bir pro je ça lýþ ma sý yap týk ve ge - çen Sa lý gü nü bu pro je yi uy gu la ma - ya koy duk. Bu na gö re bi ri ka dýn, bi ri er kek ol mak ü ze re, 30 e kip o luþ tur - duk. Bu e kip ler, bu ay bit me den Ýs tan - bul da ki 3 bin 94 ca mi nin ka dýn la ra yö ne - lik hiz met þart la rý ný tes bit e de cek. Bu kap sam da ha zýr la dýk la rý form la ra gö re ca mi le rin du rum la rý nýn belirlendiðini an la tan Çað rý cý, Ö zel lik le ta ri hî ca mi - ler de ye ni bir þey ya pa mý yor su nuz, A nýt - lar Yük sek Ku ru lu i zin ver mi yor. Do la yý - sýy la ba zý ca mi le ri miz de her þe ye rað - men ye ter li alt ya pý yý ha zýr la ma im kâ ný - mýz ol ma ya bi lir. An cak en a zýn dan ne öl - çü de, ne ya pa bi li riz, bu nu tesbit e di yo - ruz. Ba zý ca mi le ri miz de za ten ka dýn la ra yö ne lik tu va let, ab dest al ma ve na maz kýl ma yer le ri düz gün ve ye ter li þek lin de ko nuþ tu. Çað rý cý, pro je nin i kin ci a þa ma - sýn da da ca mi le rin müm kün ol du ðun ca ka dýn la ra din hiz me ti ve re cek þe kil de ye ter li ha le ge ti ril me si nin plan lan dý ðý ný di le ge ti re rek, Biz ka dý nýy la, er ke ðiy le in sa ný mýz i çin na sýl doð ru, düz gün, çað - daþ kon sep te uy gun iþ yer le ri ya pý lý yor - sa, na sýl þe hir le ri miz sos yal do na tý lar la do na tý lý yor sa, sa nat sal a lan lar o luþ tu ru - lu yor sa ve di ðer ih ti yaç lar kar þý la ný yor sa, di ni te sis a lan la rý mý zý da mo dern þart la - rýn ge rek tir di ði þe kil de o luþ tu ra ca ðýz de di. Ýn san la rýn ca mi le re ya kýn il gi gös - ter di ði ni be lir ten Çað rý cý, Ca mi le ri mi zi in þal lah en ký sa sü re de ka dýn la rýn hu zur i çin de i ba det et me le ri ne uy gun ha le ge - ti re ce ðiz di ye ko nuþ tu. Ca mi le rin ka dýn la ra ay rý lan bö lüm - le ri nin te miz lik ko nu sun da þi kâ yet al - dýk la rý ný di le ge ti ren Çað rý cý, mah rem ol du ðu i çin bu ra la ra ca mi gö rev li le ri - nin faz la gi rip çýk ma dý ðý ný be lir te rek, bun dan son ra te miz lik iþ le ri nin ru tin þe kil de yü rü tül me si i çin ge rek li ted - bir le ri a la cak la rý ný a çýk la dý. Bun dan son ra da za man za man di ni il gi len di - ren baþ ka ka dýn so run la rýy la il gi li bu tür ça lýþ ma lar ya pa cak la rý ný i fa de e - den Çað rý cý, Ka dý nýn i ba det hak ký, bi - zim sü rek li gün de mi mi zi o luþ tu ra - cak þek lin de ko nuþ tu. Ýs tan bul / a a Camilerde kadýnlara ÖZEL DÜZENLEME NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 19 C. Ahir 1432 Ru mî: 9 Mayýs 1427 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Haklý þûrâ ir ti ni as ya.com.tr Hut be-i Þa mi ye nin meþ ve ret ve þû râ nýn ö - ne mi ni vur gu la yan son bö lü mün de çok dik ka te de ðer þu cüm le ler yer a lý yor: Nu run Yir mi Bi rin ci Lem a-i Ýh lâs ýn da i zah e - dil di ði gi bi, hak lý þû râ ih lâs ve te sa nü dü (da ya nýþ - ma yý) ne ti ce ver di ðin den, üç e lif yüz on bir ol du ðu gi bi, ih lâs ve te sa nü d-ü ha ki kî i le, üç a dam yüz a - dam ka dar mil le te fay da ve re bi lir. Ve on a da mýn, ha ki kî ih lâs ve te sa nüd ve meþ ve re tin sýr rý i le bin a dam ka dar iþ gör dük le ri ni çok vu ku at-ý ta ri hi ye (ta ri hî o lay lar) bi ze ha ber ve ri yor. (Es ki Sa id Dö - ne mi E ser le ri, Hut be-i Þa mi ye, s. 355) Bu cüm le ler de iç i çe mâ nâ la rý i fa de e de cek þe - kil de kul la ný lan a nah tar ke li me ve kav ram la rý ih - lâs, te sa nüd ve meþ ve ret o la rak ö zet le ye bi li riz. Bun lar bir bi ri ni ta mam la yýp güç len di ren üç te - mel pren sip. Ha ki kî bir te sa nüd ve da ya nýþ ma, sa - de ce Al lah rý za sý i çin bir a ra ya ge len ve bir bir le ri - ni Al lah i çin se vip, yi ne Al lah yo lun da ki hiz met - ler i çin o muz o mu za ve ren in san lar a ra sýn da te sis e di le bi lir. Bun la rýn dý þýn da baþ ka he sap la rýn a ra ya gir di ði i liþ ki ler de ger çek bir da ya nýþ ma ol maz; ge - çi ci bir lik te lik ler, ba zan ba sit ve sý ra dan se bep ler - le, ký sa za man da da ðýl ma ris ki ta þýr. Ve samimî bir te sa nü dün ba þa rýl ma sý, men sup - la rý nýn iç dünyalarýnda ki ih lâ sý güç len di rir. Böy le ih lâ sa da ya lý bir te sa nüd ve da ya nýþ ma yý ko ru yup ge liþ ti re rek sür dü re bil me nin yo lu i se, hak lý þû râ o la rak i fa de e di len pren si bi hak kýy la ya þa yýp ha ya ta in ti kal et ti re bil mek ten ge çi yor. Niye düz bir i fa dey le meþ ve ret, þû râ, is ti þa re demek ye ri ne hak lý þû râ ta bi ri ter cih e di li yor? Bu ra da da çok ö nem li in ce lik ve nü ans lar var. Bir de fa is ti þa re le rin mün ha sý ran hak ký bul ma Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý ni yet ve kas týy la, gö rü þü len ko nu da en doð ru ka - ra ra va ra bil mek a ma cýy la ya pýl ma sý ge re ki yor. Bu nun i çin, mü za ke re e di len hu sus ta ki a na çer - çe ve yi be lir le yen öl çü ve pren sip le rin e sas a lýn dý ðý bir ze min de, her fik rin doð ru bil gi le re da ya lý o la - rak öz gür ce uy gun, ya pý cý bir üs lûp la i fa de e - di lip say gý gör dü ðü, her ke sin i fa de e di len fi kir le re ön yar gý lar dan u zak bir þe kil de o dak la nýp on lar - dan en doð ru ve sað lýk lý so nuç la rý çý kar ma ya ça - lýþ tý ðý bir ka tý lým or ta mý sað lan ma lý. Hak na mý na da ol sa, Üs ta dýn is tib dad-ý il mî o la rak i fa de e dip, ih ti lâf la rýn kay na ðý o la rak gös - ter di ði da yat ma cý ta výr la ra mey dan ve ril me me li. Böy le si ta výr lar o lur sa da, on la ra kar þý hür ri yeti þer i ye nin ge re ði o lan me de nî ce sa ret ve di ra yet gös te ri le rek, fi kir ler yi ne di le ge ti ril me li. Þah sî fi kir le re uy ma sa da, meþ ve ret ne ti ce sin de a lý nan ka ra ra hep bir lik te sa hip çý kýl ma lý ve ge re - ði ni ye ri ne ge tir mek i çin ça ba sarf e dil me li. E ðer is ti þa re sis te mi nin çe þit li se bep ler le düz - gün iþ le me di ði ve bu yüz den meþ ve ret ler den sað - lýk lý so nuç lar çýk ma dý ðý dü þü nü lü yor sa, þû râ mü - es se se si ni yýp ra týp kar deþ lik hu ku ku na za rar ve re - cek yý ký cý ve tah rip kâr e leþ ti ri ler de bu lun mak ye - ri ne, var ol du ðu söy le nen se bep le rin i za le si i çin ya pý cý kat ký lar da bu lun ma ya ça lý þýl ma lý. Me se lâ, de ði þik se bep ve ge rek çe ler le kö þe ye çe ki lip de, biz zat ka týl ma dý ðý is ti þa re ler den çý kan ka rar la rý e leþ tir mek gi bi yan lýþ la ra dü þül me me li. Her ha lü kâr da, meþ ve ret ka rar la rý na say gý lý o - lu nup, o nu yýp ra ta cak ten kit ler den ka çý nýl ma lý. As lýn da meþ ve ret ler, hak lý þû râ i fa de sin de ki mâ nâ la rýn hak ký ve ri le rek ya pý la bil se, or ta da ni za ve tar týþ ma ko nu su o la bi le cek fi kir ay rý lýk la rý ve ih ti lâf lar da kal maz, meþ rep ve mi zaç u yuþ maz lý - ðýn dan kay nak la nan sür tüþ me ler de bi ter. E ðer meþ ve ret le re rað men bu çe þit sý kýn tý lar de vam e di yor sa, o za man hak lý þû râ nýn ge rek le ri - nin tam o la rak ye ri ne ge ti ri lip ge ti ril me di ði nin de yi ne meþ ve ret ze mi nin de ir de len me si ge re kir. U hud sa va þý ve mað lû bi ye ti son ra sýn da nâ zil o - lan â yet te Pey gam be ri mi ze ve ri len Al lah tan bir rah met se be biy le dir ki, sen As ha bý na yu mu þak dav ran dýn. E ðer kö tü huy lu ve ka tý yü rek li ol say - dýn, on lar et ra fýn dan da ðý lýr lar dý. Ar týk on la rý af - fet, on lar i çin Al lah a is tið far et ve on lar la iþ hu su - sun da is ti þa re et (Âl-i Ým ran: 154) me saj la rýn dan bi zim de a la ca ðý mýz çok ders ler var. CA MÝ LER DE KA DIN LA RIN HU ZUR Ý ÇÝN DE Ý BA DET ET ME LE RÝ NÝ SAÐ LA YA CAK ÞE KÝL DE BA ZI ÇA LIÞ MA LA RIN YA PIL DI ÐI NI KAY DE DEN ÝS TAN BUL MÜF TÜ SÜ ÇAÐ RI CI, ÝS TAN BUL'DA KÝ CA MÝ LE RÝN KA DIN LA - RIN Ý BA DET E DE BÝL ME SÝ NE UY GUN HA LE GE TÝ RÝ LE CE ÐÝ NÝ BÝL DÝR DÝ. ÝSTANBUL Müf tü sü Mus ta fa Çað rý cý, baþ - lat týk la rý bir ça lýþ may la þe hir de ki ca mi le - rin ka dýn la rýn i ba det e de bil me si ne uy gun ha le ge ti ri le ce ði ni bil dir di. Ko nuy la il gi li bil gi ve ren Çað rý cý, gü nü müz de sos yal þart lar dolayýsýyla ka dýn la rýn bir ço ðu nun za man la rý nýn bü yük bir kýs mý ný ev le ri nin dý þýn da ge çir di ði ni söy le di. Çað rý cý, in san - la rýn baþ ka hak la rý gi bi i ba det et me hak la rý da ol du ðu nu be lir te rek, ca mi le rin ka dýn la - Öð ret men le re li sans ta mam la ma i çin ek fýr sat MÝL LÎ E ði tim Ba kan lý ðý (MEB), o kul ön ce si e ði tim ku - rum la rýn da kad ro lu o la rak gö rev ya pan ön li sans me - zu nu öð ret men le rin e ði tim-öð re tim yý lýn da tek rar li sans ta mam la ma prog ra mý na son kez a lýn ma sý i çin ek pro to kol im za la dý. E di ni len bil gi ye gö re, MEB e bað lý res mî ve ö zel o kul ön ce si e ði tim ku rum la rýn da kad ro lu o la rak gö rev ya pan ön li sans me zu nu öð ret - men le rin li sans ta mam la ma la rý na yö ne lik MEB i le A - na do lu Ü ni ver si te si Rek tör lü ðü a ra sýn da O kul Ön ce si Öð ret men le ri nin Li sans Ta mam la ma Prog ra mý Pro to - ko lü im za lan mýþ tý. Da ha son ra i se bu ko nuy la il gi li ek pro to kol im za la na rak, e ði tim-öð re tim yý lýn - da uy gu la ma sý baþ la tý lan li sans ta mam la ma prog ra mý - na çe þit li sebep ler le baþ vu ru ya pa ma yan a na o ku lu, a na sý ný fý ve uy gu la ma sý nýf la rýn da kad ro lu o la rak gö rev ya - pan O kul Ön ce si ve Ço cuk Ge li þi mi E ði ti mi ön li sans me zu nu öð ret men le rin e ði tim-öð re tim yý - lýn da tek rar li sans ta mam la ma prog ra mý na son kez a - lýn ma sý ka rar laþ tý rýl dý. Ek pro to ko le gö re, bu prog ra - ma ka týl mak is te yen kad ro lu ön li sans me zu nu o kul ön ce si öð ret men le rin bu lun duk la rýn Ýl Mil lî E ði tim Mü dür lük le ri i le ir ti ba ta ge çe rek, bil gi le rin Ýl Mil lî E - ði tim Mü dür lük le ri a ra cý lý ðý i le en geç 24 Ha zi ran 2011 ta ri hi ne ka dar MEB O kul Ön ce si E ði ti mi Ge nel Mü dür lü ðü ne bil di ril me si ge re ki yor. Ko nu ya i liþ kin þah si baþ vu ru lar ka bul e dil me ye cek. An ka ra / a a rýn hu zur i çin de i ba det et me le ri ni sað la ya - cak þe kil de dü zen len me si ko nu sun da bir kaç yýl dýr ba zý ça lýþ ma la rýn ya pýl dý ðý ný kay - det ti. Son yýl lar da ya pý lan ca mi pro je le ri - nin müm kün ol du ðu ka dar mo dern ha ya - týn ih ti yaç la rý ný kar þý la ya cak þe kil de ha zýr - lan ma sý i çin ça lýþ ma lar yü rüt tük le ri ni an - la tan Çað rý cý, ko nuþ ma sý ný þöy le sür dür - dü: Ne ya zýk ki ca mi le rin pro je len di ril - me si a þa ma sýn da res mî o la rak bi zim bir yet ki miz ve mü da ha le miz bu lun ma mak - ta dýr. Bu na rað men biz il çe müf tü lük le ri - ne ta li mat ve re rek bu ko nu nun ta ki bi ni is - ti yo ruz. Ken di miz de ta kip et me ye ça lý þý - yo ruz. Ba zý mi mar la rý mýz, ca mi der nek le ri ya pa cak la rý ca mi ler le il gi li bi zim gö rü þü - mü zü a lý yor. On la ra tel kin et ti ði miz ba zý hu sus lar o lu yor. Bun la rýn ba þýn da ca mi le - ri mi zin ka dýn la ra da hiz met ve re bi le cek do na ným da ol ma sý ge li yor. Kaldýrýma çýkarak öndeki minibüsü geçmek istedi. CÝHAN Kal dý rý mý yol ya pan sü rü cü ya ya la rý ez di A TA ÞE HÝR'DE ö nün de ki yol cu mi ni bü sü nü geç mek i çin kal dý rý mý yol o la rak kul la nan bir sü rü cü ya ya la rý ez di. O lay sý ra sýn da du rak ta bek le yen bi ri ka dýn 4 ki þi a ðýr ya ra lan dý. O lay dün sa bah sý ra la rýn da Mev - lâ nâ Ma hal le si Du dul lu-bos tan cý yo lu ü ze rin de ki Ne - cip Fa zýl O to büs Du ra ðý nda mey da na gel di. 34 VYJ 88 plâ ka lý mi ni bü süy le se yir ha lin de o lan M. O. id di a - ya gö re, ö nün de du ran N. E. nin kul lan dý ðý 34 M 3219 plâ ka lý mi ni bü sü geç mek is te di. Yol cu mi ni bü sü nün sa ðýn dan ge çe rek kal dý rý ma çý kan M. O. ö nü ne çý kan ya ya la rýn a ra sý na dal dý. Ýþ le ri ne git mek i çin kal dý rým da o to büs bek le yen ya ya lar, bir an da ü ze ri le ri ne ge len mi ni bü sü gö rün ce can hav liy le sa ða so la kaç ma ya ça - lýþ tý. Gör gü þahitlerinin id di a la rý na gö re ol duk ça sü - r'at li ol du ðu be lir ti len mi ni büs, ka ça ma yan 4 ki þi ye çarp tý. Çarp ma nýn et ki siy le 2 ki þi kal dý rý ma dü þer ken, 2 ki þi de sü rük le ne rek a ðýr ya ra lan dý. Ya ra lý la rýn yar - dý mý na çev re de ki sü rü cü ler ko þar ken, va tan daþ la rýn ha ber ver me si ü ze ri ne o lay ye ri ne çok sa yý da am bu - lans gön de ril di. Ya ra lý lar am bu lans lar la Fa tih Sul tan Meh met, Göz te pe E ði tim ve A raþ týr ma i le Üm ra ni ye E ði tim ve A raþ týr ma Has ta ne le ri ne kal dý rýl dý. A ðýr ya - ra la nan ve a cil ser vis te te da vi si sü ren 4 ki þi nin ha ya ti teh li ke yi at la ta ma dýk la rý be lir til di. So ruþ tur ma baþ la - tan po lis, ka za ya sebep ol du ðu id di a e di len M. O yu ve N. E yi gö zal tý na al dý. Ýs tan bul / ci han SiyahMaviKýrmýzýSarý

4 ca ni as ya.com.tr Söz ler tu tul sun, ba rýþ gel sin Fi lis tin i le Ýs ra il a ra sýn da de vam e den kav ga, yýl - lar ön ce si ne da ya ný yor. Ha yýr, de vam e den kav ga de mek hak sýz lýk o lur; doð ru su, Ýs ra il in Fi lis tin i iþ ga li ve bu nu ýs rar la sür dür me si dir. A dým a dým de vam e den iþ gal o nok ta ya gel miþ ki, Fi lis tin - li ler e sir ha ya tý ya þý yor. Ýs ra il i se bü tün dün ya nýn i - ti ra zý na rað men de di ðim de dik, her þart ta ben hak - lý yým tav rý ný sür dü rü yor. Bü tün dün ya nýn i ti ra zý na rað men di yo ruz, a ma dün ya ger çek ten i ti raz e di yor mu? Söz le re ba kýl dý - ðýn da i ti raz e di yor, a ma iþ bu söz le rin uy gu la ma sý na gel di ðin de iþ le rin ren gi de ði þi yor. Bu ra da te mel so - ru, Ýs ra il i ki min sa vun du ðu dur. Fi i lî o la rak dün - ya nýn jan dar ma sý o lan A me ri ka, Ýs ra il i o ka dar sa - vu nup ko ru yor ki, i ki si nin ay rý dev let ler ol du ðu nok ta sýn da þüp he ye dü þü lü yor. Ýs ra il in Ma vi Mar ma ra ge mi si ne yap tý ðý bas ký ný dü þü nün. Dün ya nýn ka bul et ti ði bü tün ku ral la rý çið ne yip si lah sýz bir ge mi ye bas kýn dü zen li yor, yet mi yor in san la ra kur þun yað dý rýp öl dü rü yor, her ke si tu tuk la yýp e sir a lý yor. So nun da da ö zür di le mek ten bi le u zak du ru yor. Bu ka dar per va sýz, bu ka dar dün ya yý ta ný ma yan, ba - þý na buy ruk baþ ka bir dev let var mý? Ta biî ki her ik bal in bir de ze val i var dýr. Yan - lý þýn, hak sýz lý ðýn ve a da let siz li ðin son su za ka dar sür me si müm kün de ðil. He le he le kü für de vam et se bi le, zul mün de vam et me si hiç bir þe kil de müm kün de ðil. Ýþ te, ABD Baþ ka ný Ba rack O ba - ma nýn a çýk la ma sý ný bi raz da bu pen ce re den gör - mek la zým. ABD Baþ ka ný O ba ma, Or ta do ðu da ki ge liþ me le re yö ne lik en kap sam lý ko nuþ ma sý ný ya par ken Ýs ra il i cid den ra hat sýz e den tes bit ler de bu lun muþ. Bu ko nuþ ma dan son ra söy le ne bi le cek tek þey, bu söz le rin kâ ðýt üs tün de kal ma ma sý ve uy gu la ma saf ha sý na ko nul ma sý dýr. O ba ma, Ýs ra il-fi lis tin prob le mi ni so na er di ren ve tüm id di a la rý çö zü me ka vuþ tu ran ka lý cý ba rýþ i çin ça ba gös ter me nin, hiç ol ma dý ðý ka dar bü - yük a ci li yet ta þý dý ðý ný be lir te rek, Ýs ra il ve Fi lis tin sý nýr la rý nýn, kar þý lýk lý mu ta ba ka ta va rý lan ta kas - lar la 1967 sý nýr la rý ný te mel al ma sý ge rek ti ði ni söy le miþ. (A A, 19 Ma yýs 2011) El bet te bu tes bit ler Ýs ra il yö ne ti ci le ri nin bek le di ði tes bit ler de ðil di. Bu söz le ri han gi dün ya li de ri söy le - miþ ol sa Ýs ra il ra hat sýz o lur du, a ma sö zün sa hi bi ABD Baþ ka ný o lun ca Ýs ra il bir an lam da çi le den çýk - tý. He men tep ki gös ter di ler, a ma dün ya nez din de ta raf tar bul ma la rý müm kün de ðil. Hür dün ya nýn, O ba ma nýn söz le ri ne des tek ver me si ve bu söz le rin ha ya ta geç me si i çin ça lýþ ma sý la zým. Keþ ke, di ðer dün ya li der le ri de O ba ma gi bi bu ko nu da doð ru tes bit ler de bu lun sa, ay ný te men ni le ri di le ge tir se. Ý - na nýn o za man Ýs ra il, yýl lar dan be ri sür dür dü ðü key fî po li ti ka la rý na son ver mek mec bu ri ye tin de ka - lýr. Ýs te di ðin den do la yý de ðil, mec bu ri yet ten... U nu tul ma sýn ki, Fi lis tin de ki iþ ga lin so na er me si sa de ce Fi lis tin i çin de ðil, bü tün bir Or ta do ðu, Ýs lâm dün ya sý ve bel ki de dün ya ba rý þý i çin þart týr. A me ri - ka baþ ta ol mak ü ze re ba tý lý ül ke ler te rör ü ger çek - ten so na er dir mek is ti yor lar sa, Fi lis tin ve ben ze ri yer ler de ki zul mü, hak sýz lý ðý ve a da let si zi ðe en gel ol - sun lar. Fi lis tin de iþ ga lin so na er me si, rüz gâr ek me - ye son ver mek an la mý na ge lir. Rüz gâr e kil mez se fýr tý na da çýk maz. ABD Baþ ka ný O ba ma nýn Fi lis tin ko nu sun da ki çý - ký þýn dan ge ri a dým a týl maz ve ge re ði i çin de cid dî o - la rak ça lý þý lýr sa u fuk ta ba rýþ gö rü nü yor de mek tir. Ba rýþ ge lir se de, Fi lis tin li ço cuk la rýn çýð lý ðý ve du a sý so nu cu gel miþ o la cak... E dir ne 26 ka çak ya ka lan dý EDÝRNE'NÝN E nez il çe sin de ya sa dý þý yol lar dan sý ný rý geç mek is te yen 26 ya ban cý uy ruk lu ya ka lan dý. Ka çak - la ra or ga ni za tör lük yap tý ðý id di a e di len 1 ki þi de gö zal - tý na a lýn dý. E di ni len bil gi ye gö re, E nez Ýl çe Jan dar ma Ko mu tan lý ðý na bað lý e kip ler, Bü yü kev ren kö yün de Ö.K nýn kul lan dý ðý 34 ZG 0443 pla ka lý kam yo ne ti, þüp he ü ze ri ne dur dur du. A raç ta ya pý lan kon trol de ya sa dý þý yol lar dan sý ný rý geç mek is te yen Myan mar ve Pa kis tan uy ruk lu 26 ki þi ya ka lan dý. Sü rü cü Ö.K nýn gö zal tý na a lýn dý ðý o lay da ka çak la rý ta þý yan kam yo ne te de el ko nul du. Ya ka la nan ka çak lar sý nýr dý þý e dil mek ü ze re E dir ne Em ni yet Mü dür lü ðü Pa sa port ve Ya - ban cý lar Þu be si ne gö tü rül dü. E dir ne / a a 4 HABER AÇILIÞA DÂVET 22 Mayýs 2011 Pazar günü saat 11:00-15:00 arasý Kastamonu'daki hizmet mahallimizin açýlýþýna bekleriz. Ýrtibat: Ýbrahim Vapur Tel: (0532) (366) (366) TÜRKÝYE Cum hu ri ye ti nin ku ru luþ bel ge si o la - rak ka bul e di len Mi sak-ý Mil lî (Mil li Ye min) o ri - ji nal bel ge si bu lu na mý yor. Mil lî Ye min bel ge si - nin Dev let Ar þiv le ri Ge nel Mü dür lü ðü, TBMM, Türk Ýn ký lâp Ta ri hi En si tü tü sü, Ge nel kur may Ta ri hi ve Stra ta jik E tüt Baþ kan lý ðý nda ol ma dý ðý or ta ya çýk tý. Tür ki ye Bü yük Mil let Mec li si A da let Ko mis - yo nu Baþ ka ný ve AKP An ka ra Mil let ve ki li Ah - met Ý yi ma ya, 15 yýl dan be ri pe þi ne düþ tü ðü Mi - sak-ý Mil lî (Mil li Ye min) bel ge si nin dev let ar þiv - le rin de ol ma dý ðý ný or ta ya çý kar dý. Ý yi ma ya Si ya - set Ku ru mu nun Or tak Gü na hý Ya sa ma Re for - mu a dýy la ka le me al dý ðý ki ta býn da, Mi sak-ý Mil lî bel ge si nin dev let ar þiv le rin de ol ma dý ðý ný bel ge le - ri i le or ta ya koy du. Ý yi ma ya, a vu kat lýk dö ne min - de An ka ra Ba ro su o la rak Tür ki ye Cum hu ri ye - ti nin ku ru luþ bel ge le ri i le il gi li bir ça lýþ ma ya par - ken tüm ka mu ku rum ve ku ru luþ la rýn dan Mi - sak-ý Mil lî nin o ri ji nal met ni ni ta lep et tik le ri ni an cak hiç bir ku ru mun bel ge yi bu lup ken di le ri ne ve re me di ði ni söy le di. TBMM A da let Ko mis yo - nu Baþ ka ný Ý yi ma ya þu de ðer len dir me de bu lun - du: Ben bu bel ge yi da ha mil let ve ki li se çil me den ön ce a ra ma ya baþ la dým. 15 yýl dan be ri pe þin de - yim a ma bu la ma dým. Mil let ve ki li ol duk tan son - ra Tür ki ye Bü yük Mil let Mec li si Baþ kan lý ðý, Dev let Ar þiv le ri Ge nel Mü dür lü ðü ve Ge nel kur - may Baþ kan lý ðý na res mi ya zý i le baþ vu ra rak Mi - sak-ý Mil lî nin ýs lak im za lý o ri ji nal met ni ne u laþ - ma ya ça lýþ tým. Nor mal de bu bel ge nin TBMM ar þi vin de bu lun ma sý ge re ki yor. Ol ma sý, bu lun - ma sý ge re ken yer TBMM ar þi vi. An cak TBMM de dar be ler se be biy le bü yük ke sin ti ler ya þan mýþ ve sað lýk lý bir ar þiv o luþ tu ru la ma mýþ. Ya bu bel ge bir þa hýs ta ra fýn dan a lý nýp ye ri ne kon ma dý ve ya yok e dil di. Ý yi ma ya nýn Si ya set Ku ru mu nun Or tak Gü - na hý Ya sa ma Re for mu i sim li ki ta býn da, Mec lis ar þi vin de as lý bu lun ma yan Mi sak-ý Mil lî bel ge si - nin Dev let Ar þiv le ri Ge nel Mü dür lü ðü nde, Türk Ýn ký lâp Ta ri hi Ens tü tü sü nde, Ge nel kur - may Ta rih ve Stra te jik E tüt Baþ kan lý ðý nda bu - lun ma dý ðý an la þýl mýþ týr de ni li yor. Ah met Ý yi ma - ya, bel ge nin Tür ki ye Cum hu ri ye ti nin Mag na Car ta sý ol du ðu nu an la týr ken, Tür ki ye Cum hu ri - ye ti nin te mel le ri ni o luþ tu ran bir bel ge nin ko ru - na ma mýþ ol ma sý nýn bü yük bir a yýp ol du ðu nu söy le di. Ý yi ma ya, Bu bel ge Tür ki ye Cum hu ri ye - ti nin coð ra fi sý nýr la rý ný be lir le me si ba ký mýn dan Mag na Car ta dan far ký yok. Üs te lik bu bel ge tüm dün ya ya i lan e dil miþ bir bel ge dir. U lus dev le ti ne ge çi þin en ö nem li bel ge si dir. E ðer yok e dil me miþ i se bu bel ge nin mut la ka dev le tin ar þiv le rin de ye - ri ni al ma sý ge re kir. i fa de le ri ni kul lan dý. Mi sak-ý Mil lî nin 12 Ey lül 1980 Dar be si ni ger çek leþ ti ren Ke nan Ev ren ve ar ka daþ la rý ta ra fýn dan kâ ðýt ü re - ti min de kul la nýl mak ü ze re SE KA ya dev re di len si ya si par ti ev rak la rý i çin de yok e dil miþ o la bi le ce - ði be lir ti li yor. An ka ra / ci han DE MOK RAT Par ti Ge nel Baþ ka ný Na mýk Ke mal Zey bek, Tür ki ye de za man za man kü çük, za man za man bü yük dep rem le rin mey da na gel di ði ni be lir te rek, A ma bu ra - da ö nem li o lan yet ki li le rin o la ya za ma - nýn da el koy ma sý dýr de di. Si mav a ge len De mok rat Par ti Ge nel Baþ - ka ný Na mýk Ke mal Zey bek, par ti li ler le bir lik te dep rem mað dur la rý nýn bu lun du ðu ça dýr ken ti gez di. Ça dýr kent te va tan daþ la ra geç miþ ol sun di le ðin de bu lu nan Zey bek, ba zý va tan daþ lar la soh bet et ti. Zey bek, dep rem mað du ru Ni lü fer At lý er e ih ti - yaç la rý nýn kar þý la nýp kar þý lan ma - dý ðý ný sor du. At lý er, þu an da ih ti yaç la rý nýn kar þý lan dý ðý ný, gý da ve ba rýn ma so run la rý - nýn ol ma dý ðý ný söy le di. Ni lü fer ad lý 5 ya - þýn da ki kýz ço cu ðu na ya kýn il gi gös te ren Zey bek, dep rem de kor kup kork ma dý ðý ný sor du, kýz ço cu ðu da dep rem sý ra sýn da u - yu du ðu nu söy le di. Ba sýn men sup la rý na a - çýk la ma ya pan Zey bek, bü tün mil le te geç - miþ ol sun di le ðin de bu lun du. An cak böl - ge hal ký nýn dep re min a cý sý ný ve deh þe ti ni ya þa dý ðý ný be lir ten Zey bek, Tür ki ye de za - man za man kü çük, za man za man bü yük dep rem ler ya þan dý ðý ný i fa de et ti. Zey - bek, A ma bu ra da ö nem li o lan yet ki li le rin o la ya za ma nýn da el koy ma sý dýr. Si mav be le di ye baþ ka ný mýz çok ký sa sü re de yar dý ma ye tiþ miþ, ge re ken - le ri yap mýþ týr de di. Dep rem de be le di ye nin ya ný sý ra Ký zý lay ýn da çok hýz lý ha re ket et ti ði ni an la tan Zey bek, va tan daþ la ra ça dýr ve yi ye cek tah sis e dil di ði ni, Ký zý lay ýn dün ya ça pýn da gu rur du yu lan bir ku rum ol du ðu nu bil dir di. Si mav Be le di ye Baþ ka - ný Ka sým Ka ra han, Na mýk Ke mal Zey - bek e En a cý gü nü müz de ya ný mýz da ol - du ðu nuz, a cý mý zý pay laþ tý ðý nýz i çin en de - rin þük ran la rý mý zý su na rým de di. Si mav / a a DP Lideri Zey bek, dep rem ze le le rin ya nýn da AYM ra por tör yar dým cý sý a la cak ANAYASA Mah ke me si, 45 ra por tör yar dým cý sý a la cak. A na ya sa Mah ke me si Ra por tör Yar dým - cý sý A day lý ðý Gi riþ Sý nav Yö net me li ði Res mi Ga ze te de ya yým lan dý. Yö net me lik, A na ya sa Mah ke me si ra por tör yar dým cý sý a day lý ðý na gi riþ sý na vý i le ra por tör yar dým cý sý a day la rý nýn a tan - ma la rý na i liþ kin u sul ve e sas la rý dü zen li yor. A - na ya sa Mah ke me si Baþ kan lý ðý, 45 Ra por tör Yar dým cý sý a lý mý i çin i la ný da Mah ke me nin in - ter net si te sin de ya yým la dý. Gi riþ sý na vý na ka týl - mak is te yen a day a day la rý, Gi riþ Sý na vý Baþ vu ru For mu nu Mah ke me nin na ya - sa.gov.tr in ter net si te sin den te min e de bi le cek - ler. Gi riþ sý na vý na baþ vu ru lar 15 A ðus tos 2011 i - le 16 Ey lül 2011 ta rih le ri a ra sýn da ya pý la cak. A - day lar, sý na va gi re cek le ri yer bil gi si ni gös te ren gi riþ bel ge si ni 24 E kim 2011 gü nü sa at ten i ti ba ren ÖSYM nin is.osym.gov.tr in - ter net ad re sin den kim lik nu ma ra sý ve a day þif - re si ni gi re rek e di ne bi le cek ler. A day lar þif re le ri ni, baþ vu ru mer kez le ri ne (Or ta öð re tim Ku ru mu Mü dür lük le ri, ÖSYM Sý nav Mer ke zi Yö ne ti ci - lik le ri ve ÖSYM Bü ro la rý) þah sen baþ vu ra rak üc re ti kar þý lý ðý a la bi le cek ler.45 Ra por tör Yar - dým cý sý a lý mý i çin i la ný da Mah ke me nin in ter - net si te sin de ya yýn la dý. Ya zý lý sý nav An ka ra da 30 E kim 2011 Pa zar gü nü da ÖSYM ta ra - fýn dan test yön te mi i le ya pý la cak. An ka ra / a a Mi sak-ý Mil lî nin or ji nal bel ge si ka yýp MHP YÝ sar san ka set skan da lýn da i kin ci bir is - ti fa dal ga sý ya þan dý. Ka set id di a la rý na a dý ka rý - þan MHP Ge nel Baþ kan yar dým cý la rý De niz Bö lük ba þý, Meh met E ki ci, Os man Ça kýr, Ü mit Þa fak, Ge nel Sek re ter Ci han Pa ça cý ve Ge nel Sek re ter Yar dým cý sý Meh met Tay tak par ti de ki gö rev le rin den ve mil let ve ki li a day lýk la rýn dan is ti fa et tik le ri ni a çýk la dý. 6 ki þi nin is ti fa sýy la MHP de ka set skan da lý yü zün den is ti fa e den - le rin sa yý sý 10 ol du. 10 Ma yýs ta da Teþ ki lat tan So rum lu Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý Bü lent Di din mez, Mil let - ve ki li a da yý Ýh san Ba rut çu, Re cai Yýl dý rým ve Me tin Ço ba noð lu da Bah çe li nin is te ðiy le par - ti den, gö rev le rin den ve mil let ve ki li a day lý ðýn - dan is ti fa et miþ ler di. Fark lý ül kü cü lük ad lý si te MHP Ge nel Baþ ka ný Dev let Bah çe li ye 18 Ma - yýs a ka dar sü re ver miþ, is ti fa et me di ði tak dir - de ye ni ka set le rin ya yýn la na ca ðý ný du yur muþ - tu. Si te ay rý ca, a ra la rýn da Os man Ça kýr ýn da bu lun du ðu 6 is min ka set le ri ol du ðu nu be lirt - miþ ve is ti fa et mez ler se ya yýn la ma teh di din de bu lun muþ tu. MHP Li de ri Bah çe li 2 gün ön ce teh dit ler le il gi li a çýk la ma lar da bu lun muþ, Tüm so rum lu lu ðu ü ze ri me a lý yo rum. Kim se is ti fa et me ye cek de miþ ti. Ka set skan da lýn da i - kin ci is ti fa dal ga sý dün ya þan dý. MHP Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý Meh met E ki ci ye a it gö - rün tü le rin dün ya yýn la ma sý ve sý ra da ki is min Os man Ça kýr ol du ðu du yu rul ma sý nýn ar dýn - dan MHP de ki is ti fa lar peþ pe þe gel me ye baþ - la dý. Ýlk is ti fa MHP Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý Prof. Dr. Os man Ça kýr dan gel di. Ça kýr, yap tý - ðý ya zý lý a çýk la ma da, Mil li yet çi Ha re ket Par ti si Ge nel Baþ kan Yar dým cý lý ðý, Mer kez Yö ne tim Ku ru lu Ü ye li ði gö rev le rin den ve par ti ü ye li - ðin den, Sam sun Mil let ve ki li A day lý ðýn dan is ti - fa et tim i fa de le ri ni kul lan dý. MHP DE ÝSTÝFA DALGASI BÖ LÜK BA ÞI: MHP YE ZA RAR VER ME MEK Ý ÇÝN ÝS TÝ FA ET TÝM MHP Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý De niz Bö lük ba þý nýn da ist fa sýy la sa yý 6 ya u - laþ tý. Bö lük ba þý, ko nuy la il gi li a çýk la ma sýn da, MHP nin si ya si var lý ðý na kas tet - me yi a maç la yan bir in ter net si te sin de þah sý ný da he def a lan id di a la rýn ye ral - dý ðý ný bil dir di. De niz Bö lük ba þý, a çýk la ma sýn da þu gö rüþ le re yer ver di: Bu if ti - ra ve teh dit ler le il gi li o la rak ad li ma kam lar so ruþ tur ma baþ lat mýþ týr. 12 Ha zi - ran 2011 se çim le ri ne gi di len sü reç te bu tez gah ve sah te suç la ma lar ve si le siy le MHP ye za rar ve re cek tar týþ ma la ra hiç bir þe kil de yer bý rak ma mak dü þün ce siy le Mil li yet çi Ha re ket Par ti si Mer kez Yö ne tim Ku ru lu ve Ge nel Baþ kan Yar dým cý lý ðý gö rev le rim den ve mil let ve ki li a day lý ðýn dan is ti fa et miþ bu lu nu yo rum. Bu çir kin si - ya si tez ga hýn ar ka sýn da ki yur ti çi ve yurt dý þý ka ran lýk yüz ler sür mek te o lan ad li so - ruþ tur ma da or ta ya çý ka cak týr. Tür ki ye nin mil let ve dev let o la rak kar þý kar þý ya bu lun du ðu be ka so run la rý nýn ve i ha net ku - þat ma sý nýn gi de rek a ðýr laþ tý ðý bu gün kü na zik dö - nem de Türk mil le ti nin ye ga ne ge le cek ü mi di Mil li yet çi Ha re ket Par ti si dir. Türk Mil le ti nin 12 Ha zi ran da bu ha in su i kas tý bo þa çý ka ra ca ðý - na ve Tür ki ye nin mil li bir li ði nin te mel har cý ve te mi na tý o lan Mil li yet çi Ha re ke te sa hip çý - ka ca ðý na e mi nim. KASET skan da lý nýn ar dýn dan ya þa nan i kin ci is ti fa dal ga sý ný de ðer len di ren MHP Ge nel Baþ ka ný Dev let Bah çe li, is ti fa la rý ken di si nin is te me di ði ni söy le di. Bah çe - li nin is ti fa lar la il gi li ilk yo ru mu þöy le ol du: Ar ka daþ lar ge re ði ni yap tý. Bu in san la rýn þah si yet le ri i le uð raþ mak doð ru de ðil. Dev let yok i yi ki mil let var, o na gi di yo rum. Ýs ti - fa e den ler par ti yi ra hat lat ma yý a maç lý yor o la bi lir ler. BAHÇELÝ: DEVLET YOK, ÝYÝ KÝ MÝLLET VAR MHP'YÝ SARSAN KASET SKANDALINDA ÝKÝNCÝ BÝR ÝSTÝFA DALGASI YAÞANDI. MHP'NÝN 6 YÖNETÝCÝSÝ DAHA PARTÝDEKÝ GÖREVLERÝNDEN VE MÝLLETVEKÝLÝ ADAYLIKLARINDAN ÝSTÝFA ETTÝKLERÝNÝ AÇIKLADI. Mehmet Ekinci Deniz Bölükbaþý Cihan Paçacý Metin Çobanoðlu Bülent Didinmez Ýhsan Barutçu Recai Yýldýrým Osman Çakýr Ümit Þafak Mehmet Taytak BAY KAL: A MAÇ LA RI A NA YA SA'YI TEK BAÞ LA RI NA YAP MAK KASET gö rün tü le ri nin ya yýn la ma sý nýn ar - dýn dan CHP Ge nel Baþ kan lý ðý gö re vi ni bý - rak mak zo run da ka lan De niz Bay kal, MHP de ki ka set skan da lý ný de ðer len dir di. Halk ka se de ö nem ver mez di yen Bay kal, ik ti ra rý suç la ya rak, Bu iþ hü kü me tin i þi de di. Bay kal, Bu MHP yi bi tir me komp lo - su dur. A maç la rý A na ya sa yý tek baþ la rý na yap mak i fa de si ni de kul lan dý. TÝB, ÝN CE LE ME BAÞ LAT TI Bil gi Tek no lo ji le ri ve Ý le ti þim Ku ru mu Te - le ko mü ni kas yon Ý le ti þim Baþ kan lý ðý (TÝB), MHP li bir mil let ve ki li a da yý na a it gö rün tü le - rin in ter net si te le rin de ya yýn lan dý ðý ih ba rý ü - ze ri ne in ce le me baþ lat tý. An ka ra / a a MEHMET E KÝ CÝ: SA VA ÞIM ÞÝM DÝ BAÞ LA DI Ý kin ci is ti fa MHP Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý Meh met E ki ci den gel di. E ki ci, a çýk la ma sýn da, Mil li yet çi Ha re ket Par ti si Ge nel Baþ kan Yar - dým cý lý ðý, Mer kez Yö ne tim Ku ru lu Ü ye li ði gö rev - le rin den ve Par ti ü ye li ðin den, Yoz gat Mil let ve ki li A day lý ðýn dan is ti fa e di yo rum. Mil le tim den ö zür di li yo rum. Sa va þým þim di baþ la dý de di. Ü çün cü is ti fa e den i se MHP Ge nel Sek re te ri Ci han Pa ça cý ol du. Pa ça cý, Mil li yet çi Ha re ket Par ti si Ge nel Sek re ter li ði, Mer kez Yö ne tim Ku - ru lu Ü ye li ði gö rev le rin den ve Par ti ü ye li ðin den, An ka ra Mil let ve ki li a day lý ðýn dan is ti fa e di yo - rum a çýk la ma sýn da bu lun du. MHP Ge nel Baþ - kan Yar dým cý sý Ü mit Þa fak ve Ge nel Sek re ter Yar dým cý sý Meh met Tay tak par ti de ki gö rev le rin - den ve mil let ve ki li a day lýk la rýn dan is ti fa et ti. Þiddet, acýdan baþka hiçbir þey vermedi AKP Genel Baþkaný ve Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, þiddetin, terörün acýdan, yoksulluktan, gözyaþýndan baþka hiçbir þey getirmediðini belirtti. Erdoðan, partisince Hakkari Valiliði önünde düzenlenen mitingde vatandaþlara seslendi. Konuþmasýna, Serhat þehri, medeniyet þehri, alimler þehri, seyitler þehri Hakkari yi, Hakkarili kardeþlerimi selamlýyorum diyerek baþlayan Erdoðan, Hakkarili Ebul Berekat Hazretlerinin Muhabbetin esasý üç þeydedir: Vefa, edeb, mürüvvet dediðini hatýrlatarak, Bizim aramýzda birbirimize karþý vefa var, bizim aramýzda birbirimize karþý hamdolsun edep var, bizim aramýzda, birbirimize karþý mürüvvet var, kavuþma var. Biz birbirimize muhabbetle baðlýyýz. Allah muhabbetimizi daim etsin, hiç ama hiç eksiltmesin dedi. Þiddetin, terörün acýdan, yoksulluktan, gözyaþýndan baþka hiçbir þey getirmediðini kaydeden Baþbakan Erdoðan þunlarý söyledi: 780 bin kilometrekareyle bu vatan bizim, bu vatanýn üzerinde ameliyat yaptýrtmayýz, bu vatan bizim. 74 milyonu, kim ameliyat derdine düþüyorsa avucunu yalasýn, kusura bakmasýn. Ýsminde barýþ olan, demokrasi olan BDP, CHP ile kol kola girerek bütün ilkelerini çiðniyor, kendi kendisiyle çeliþiyor, kendi kendisini inkâr ediyor. Ben artýk Hakkarili gençlerin gerçeði görmesini istiyorum. Ben artýk, Hakkarili kardeþimin, bu þiddet politikalarýný sorgulamasýný istiyorum. Hakkarili analarýn artýk evlatlarýna sahip çýkmasýný, evlatlarýný daðdan geri çaðýrmasýný istiyorum. Hakkari / aa

5 Y HA BER 5 ye nin e ko no mi si nin ký rýl gan lý ðý O ECD ra po ru nda yal nýz Tür ki de ðil, son yýl lar da de rin le þen sos yal a da let te ki den ge siz li ðe ve ma lî si ci lin bo zuk lu ðu na da dik kat çe kil mek te. Bi lin di ði gi bi da ha ön ce TÜ ÝK in 2008 Ge lir ve Ya þam Ko þul la rý A raþ týr ma sý nda, vâ him yok sul luk o ra nýy la bir lik te, ge lir da ðý lý mý u çu ru mu nun da ha da de rin leþ ti ði i ti raf e dil miþ ti. Bu na gö re, fa kir den a lýp zen gi ne trans fer et me sis te min de, bir zen gi nin ka zan cý nýn 8-9 fa ki rin ka zan cý na denk gel di ði be lir len miþ; zen gi nin da ha zen gin ol ma sý na kar þý, sa yý la rý on mil yon la rý a þan yok sul kit le le rin da ha da yok sul laþ tý ðý yi ne dev le tin res mî ra kam la rýy la bel ge len miþ ti. Ge lir da ðý lý mý e þit siz li ðin de den ge nin yok sul lar a ley hin de git tik çe bo zul du ðu, yok sul lu ðun hal kýn yüz de 88 i nin bir haf ta lýk ta til büt çe si ni kar þý la ya ma dý ðýy la a çýk lan mýþ tý. Bu na bað lý o la rak, yüz de 20 lik en yük sek ge lir gru bu nun top lam ge lir den al dý ðý pay yüz de 46.7 o lur ken, en dü þük ge lir li le rin pay nis be ti nin yüz de 5.8 de kal dý ðý; en yok sul i le en zen gin a ra sýn da ki ge lir far ký nýn bir ön ce ki yýl da ol du ðu gi bi 8.1 kat art tý ðý he sap lan mýþ tý. Or ta sý ný fýn e ri yip ge niþ Ce nev re de Kýb rýs i çin üç lü ran de vu n BM Ge nel Sek re te ri Ban Ki-mun un KKTC Cum hur baþ ka ný Der viþ E roð lu ve Kýb rýs Rum yö ne ti mi li de ri Di mit ris Hris tof yas i le bir a ra ya ge le ce ði üç lü gö rüþ me nin 7 Tem muz da Ce nev re de ya pý la ca ðý bil di ril di. BM Söz cü lü ðün den ya pý lan a çýk la ma da, Ge nel Sek re ter Ban ýn 7 Tem muz da Ce nev re de i ki li der le or tak gö rüþ me dü zen le ye ce ði be lir til di. A çýk la ma da, Ge nel Sek re te rin i ki li de re, Kýb rýs ta en ký sa za man da i ki ta ra fýn da ka bul e de bi le ce ði, ka lý cý bir an laþ ma ya u la þa bil me le ri i çin mü za ke re ler de ki i ler le me yi hýz lan dýr ma la rý ge re ði ni vur gu la dý ðý kay de dil di. Ge nel Sek re te rin i ki li der den, ya pý la cak bu gö rüþ me den ve o za ma na ka dar ki za man dan fay da lan ma la rý ný ve a ma ca u laþ ma yö nün de bir lik te ve so mut þe kil de ça lýþ ma la rý ný bek le di ði de bil di ril di. Ge nel Sek re ter Ban, E roð lu ve Hris tof yas i le ilk kez New York ta 18 Ka sým 2010 da, i kin ci de fa da Ce nev re de 26 O cak 2011 de üç lü gö rüþ me de bir a ra ya gel miþ ti. Birleþmiþ Milletler / a a Ma hal le kav ga sý: 1 ö lü, 41 ya ra lý n MER SÝN DE bir ma hal le de va tan daþ lar a ra sýn da çý kan kav ga da bir ki þi öl dü, a ra la rýn da po lis le rin ve 1 ga ze te ci nin de bu lun du ðu 41 ki þi ya ra lan dý. Kav ga da 10 ev ya kýl dý, 2 o to mo bil de a te þe ve ril di. A lý nan bil gi ye gö re, Çi lek Ma hal le si nde Co no a þi re ti ne men sup ki þi ler le va tan daþ lar a ra sýn da he nüz be lir le ne me yen bir se bep le tar týþ ma çýk tý. Ký sa sü re de kav ga ya dö nü þen ve pom pa lý av tü fe ði nin kul la nýl dý ðý tar týþ ma sý ra sýn da grup ta ki ler bir bir le ri ne taþ ve so pa lar la sal dýr dý. Kav ga sý ra sýn da bir ki þi öl dü, 7 po lis me mu ru ve bir ga ze te ci nin de a ra la rýn da bu lun du ðu 41 ki þi ya ra lan dý. Ýl Sað lýk Mü dür lü ðü yet ki li le ri, ya ra lý la rýn 112 A cil Ser vis e kip le ri ve ö zel a raç lar la kal dý rýl dýk la rý has ta ne ler de te da vi le ri nin sür dü ðü nü kay det ti. Ö te yan dan, va tan daþ lar, a þi ret men su bu ki þi le rin u yuþ tu ru cu ti ca re ti ve fu huþ gi bi ya sa dý þý o lay lar se be biy le ma hal le nin hu zu ru nu ka çýr dýk la rý ný, kav ga nýn da bu yüz den çýk tý ðý ný id di a et ti. Mer sin / a a Bal yoz da 2 su bay da ha tu tuk lan dý n BAL YOZ Pla ný da va sý kap sa mýn da e mek li Al bay Ha kan Bü yük ün Es ki þe hir de ki e vin de ya pý lan a ra ma da e le ge çi ri len bel ge le re i liþ kin yü rü tü len so ruþ tur ma kap sa mýn da mah ke me ye sevk e di len Ha va Kuv vet le ri Ko mu tan lý ðýn da gö rev li i ki su bay tu tuk lan dý. Be þik taþ ta ki Ýs tan bul Ad li ye sin de, so ruþ tur ma yý yü rü ten Ö zel Yet ki li Ýs tan bul Cum hu ri yet Sav cý sý Hü se yin A yar ta ra fýn dan sor gu lan dýk tan son ra Ýs tan bul Nö bet çi 12. A ðýr Ce za Mah ke me si ne sevk e di len Ha kim Al bay Bü lent Gün cal i le Kur may Al bay Meh met Er kork maz ýn sor gu su ta mam lan dý. Mah ke me, i ki mu vaz zaf su ba yýn tu tuk lan ma sý na ka rar ver di. Bu ki þi ler le bir lik te ad li ye ye çý ka rý lan bir ha kim al bay, sav cý lýk sor gu su nun ar dýn dan ser best bý ra kýl mýþ tý. Ýs tan bul / a a TÜRKÝYE RAPORU (2): Sosyal adalet dengesizliði ve yolsuzluk kit le ler ge lir da ðý lý mýn da fa kir le þir ken, do lar mil yar der le ri sa yý sý 4 ten 38 e çýk mýþ tý. Ký sa ca sý, Tür ki ye de son yýl lar da kri zi cev ni as ya.com.tr fýr sa ta çe vi rip da ha da zen gin le þen a zýn lý ða mu ka bil, fa kir da ha da fa kir leþ mek te, ga rip- gu râ ba sa yý sý art tý ðý O ECD ra po ru yla or ta ya ko nul mak ta HAYAT KA LÝ TE SÝ EN DEK SÝ NDE 83. Yi ne O ECD ra po ru nda, Tür ki ye nin BM nin hayat ka li te si en dek si nde 83. sý ra da dü þük hayat ka li te si ne ve ri len çar pý cý ör nek ler, ik ti dar par ti si nin mi ting mey dan la rýn da ki ö vün me le ri nin ak si ne, Tür ki ye nin ger çe ði ni gös ter mek te. Me se lâ, Tür ki ye de 73.6 o lan or ta la ma ha yat sü re si O ECD öl çe ði nin en al týn da yý lý i ti ba riy le bin de 17 o lan be bek ö lüm le ri, bin de 4.6 o lan O ECD or ta la ma sý nýn üç ka týn dan faz la, O ECD ül ke le rin de en yük sek çýk mak ta. Ça lý þan 23 mil yo nun yüz de 60 ý mes lek siz, on mil yo nu da ka yýt dý þý. Ay rý ca O ECD de ço cuk ba þý na yýl lýk e ði tim har ca ma sý 8 bin 70 do lar i ken, Tür ki ye nin 2007 de zo run lu e ði tim i çin ço cuk ba þý na yýl lýk e ði tim har ca ma sý bin 246 do lar da kal mak ta. Gü ven duy gu su O - ECD de yüz de 59 ol ma sý na mu ka bil, Tür ki ye yüz de 13 o lan Þi li yi yüz de 24 i le alt tan i kin ci tâ kip et mek te Ve bü tün bu ra kam lar, O ECD ra po ru nda Tür ki ye nin ki þi ba þý na ge lir de 58. ol - Dünya Þeffaflýk Örgütü nün Küresel Yolsuzluk Raporu nda, Türkiye nin yolsuzlukta dünyada savaþýn, iþgalin, kaosun, iç çatýþmanýn, istikrasýzlýðýn en fazla yaþandýðý ülkeler kategorisinde olduðu, 180 ülke sýralamasýnda 61. sýrada bulunduðu tesbiti, OECD raporu yla te yid edilmekte. ma sýy la ge lir se vi ye si ve ya þam ka li te si nin ký rýk no tun da ki ger çek le ri bil dir mek te Ke za Dün ya Þef faf lýk Ör gü tü nün Kü re sel Yol suz luk Ra po ru nda, Tür ki ye nin yol suz luk ta dün ya da sa va þýn, iþ ga lin, ka o sun, iç ça týþ ma nýn, is tik ra sýz lý ðýn en faz la ya þan dý ðý ül ke ler ka te go ri sin de ol du ðu, 180 ül ke sý ra la ma sýn da 61. sý ra da bu lun du ðu tes bi ti, O - ECD ra po ru yla te yid e dil mek te. YOL SUZ LUK TA ÜST SI RA LAR DA Bu a ra da AB öl çüm le ri ne gö re Tür ki ye nin yol suz luk bi lân ço su nda An ka ra nýn yol suz luk tan sý nýf ta kal dý ðý, i ler le me ra por la rý nda Tür ki ye de son beþ yýl dýr yol suz luk la rýn ka mu da ve pek çok a lan da yay gýn laþ tý ðý u ya rý sý tek rar lan mýþ tý. A çýk bir bi çim de, yol suz luk lar la mü câ de le i çin Tür ki ye nin so ruþ tur ma, id di a nâ me ler, yar gý la ma ve mah kû mi yet ler le tes cil e di len ma lî si ci li ni de net le me si ve dü zelt me si ge rek ti ði vur gu lan mýþ tý O ECD Ra po ru nda ki yol suz luk en dek si nde, O ECD böl ge sin de Tür ki ye nin Yu na nis tan ýn ar ka sýn da 69 i le 11. üst sý ra lar da yer al ma sý, bu ger çe ðin tes bi ti En vâ hi mi, de rin le þen sos yal a dâ let siz lik, mâ ne vî ter bi ye ve e ði ti min ek sik li ðiy le ah lâ kî a þýn ma te tik le ne rek top lu mu de je ne re et miþ. Ku mar, sa nal ku mar, kö tü mad de ba ðým lý ðý nýn ço cuk lar da ve genç ler de yay gýn laþ ma sý, þans ve ta lih o yun la rý nýn teh li ke li bir bi çim de art ma sý, u yuþ tu ru cu kul la ný mý ya þý nýn il ko kul se vi ye si ne ka dar düþ me si, iç ki tü ke ti mi nin yüz de 113 art ma sý ve ha pis ha ne le rin að zý na ka dar do la rak tu tuk lu ve hü küm lü sa yý sý nýn son se kiz bu çuk yýl da 60 bin den 123 bin 900 a çýk ma sý, a çý ða çý kan gös ter ge le ri Hü lâ sa ge lir da ðý lý mý den ge siz li ðiy le yok sul lu ðun kat kat kat lan dý ðý, sos yal a dâ le tin bo zul ma sýy la se fâ le tin se fâ het ge tir di ði, yol suz luk e ko no mi si nin az dý ðý, u lus la r a ra sý ra por la rýn ve dev le tin res mî a raþ týr ma la rýn ra kam la rýy la mey dan da Ha yal de ðil, ha ya týn ger çe ði o la rak Kýbrýs ta acý gerçek KIBRISLI TÜRK GENÇLERÝNÝN YÜZDE 38'DEN FAZLASININ HAYAT- LARINDA CAMÝYE BÝR KEZ BÝLE GÝTMEDÝÐÝ ORTAYA ÇIKTI. KKTC Din Ýþ le ri Baþ ka ný Doç. Dr. Ta lip A ta lay, Kýb rýs lý Türk genç le rin yüz de 38 den faz la sý nýn ha yat la rýn da ca mi ye bir kez bi le git me di ði ni söy le di. Ko nuy la il gi li bir a raþ týr ma nýn so nuç la rý ný a çýk la yan A ta lay, Rum genç ler a ra sýn da ki li se ye hiç git me miþ o lan la rýn o ra ný nýn i se yüz de 1 de kal dý ðý ný i fa de et ti. A ta lay, Ca mi ye gidip git me mek her ke sin ken di e lin de an cak bu bi zim kül tü rü müz dür. Bu þe kil de e ði tim ver me miz ge rek mek te dir de di. KKTC Din Ýþ le ri Baþ ka ný Doç. Dr. Ta lip A ta lay, Din Ýþ le ri Baþ kan lý ðý nda dü zen le di ði ba sýn top lan tý sýn da Kur ân e ði ti mi ne de de ðin di. KKTC ya sa la rý na gö re baþ kan lý ðýn din e ði ti mi ver mek le so rum lu ol du ðu nu ha týr la tan A ta lay, Din e ði ti mi nin ya ný sý ra hiç bir ko nu da in san la ra da yat ma ya pýl ma ma lý dýr. Fa kat din e ði ti mi al mak is te yen in san la ra fýr sat su nul ma lý dýr i fa de le ri ni kul lan dý. Kýb rýs Türk top lu mu nun di ni ko nu la rýn da ve ö zel lik le me zar lar ve ö lü ler ko nu sun da çok du yar lý ol du ðu nu an la tan A ta lay, bu nun la bir lik te ce na ze na ma zý ný kýl ma yý bil me yen bir çok ki þi ol du ðu nu di le ge tir di. Yaz ay la rýn da Kur ân e ði ti mi nin Mil lî E ði tim Ba kan lý ðý da hi lin de be lir le nen yer ler de ya pý la ca ðý ný söy le yen A ta lay, Biz de ya sa nýn bi ze yük le di ði so rum lu - luk la Mil lî E ði tim Ba kan lý ðý nýn be lir le ye ce ði yer ler de pe da go jik prog ram al mýþ ho ca lar la Kur ân kurs la rý ný yü rüt me yi dü þü nü yo ruz. Bu prog ra mýn te o rik kýs mý o kul lar da ve ri le cek. Uy gu la ma kýs mý i se ca mi ler de ya pý la cak týr de di. KKTC de ki ca mi le rin son dö nem ler de ar týþ gös ter di ði söy len ti le ri ni de ðer len di ren A ta lay, KKTC de 192 ca mi var dýr. Bu ca mi le rin ta ne si ne ya ký ný (as len) ki li se dir. Bel ki u zun va de de bi le bu ca mi le ri biz den a la cak lar dýr. Bu ca mi le rin ya pýl dý ðý sý ra da T.C. Yar dým He ye ti yok tu. Bu ca mi le ri Kýb rýs Türk hal ký yap mýþ týr di ye ko nuþ tu. Lefkoþa / ci han HELÝKOPTER ENKAZI DENÝZDEN ÇIKARILDI Bey koz un A na do lu Ka va ðý a çýk la rýn da ön ce ki gün de ni ze dü þen po lis he li kop te - ri nin en ka zý, su dan çý kar týl dý. Ha va nýn ka rar ma sý ü ze ri ne ön ce ki gün sý ra la rýn da ça lýþ ma la ra a ra ve ren Ký yý Em ni ye ti Ge nel Mü dür lü ðü, Sa hil Gü ven lik Ko mu tan lý ðý ve De niz Po li si e kip le ri, dün dan i ti ba ren he li kop te rin en ka zý ný su dan çý kart mak a ma cýy la ye ni den ça lýþ ma ya baþ la dý. Yü rü tü len ça lýþ ma lar so nu cu su dan çý kar tý lan he li - kop ter en ka zý, Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di ye si ne a it bir mo to ra yük le di. Ü ze ri bran day la ör tü len he li kop ter, Ba lat ta ki De niz Po li si A mir li ði ne gö tü rül dü. Ýs tan bul / a a Þe hit ler için du â ve göz yaþý BEY KOZ a çýk la rýn da dün de ni ze dü þen po lis he li kop te rin de vefat e den Ýs tan bul Bil gi Ýþ lem Þu be Mü dü rü Ra gýp A li Bil gen, 10 ya þýn da ki oð lu Ab dul lah Bil gen ve Ko mi ser pi lot Mu rat Güç lü i çin Fa tih Ca mi i nde ce na ze na ma zý ký lýn dý. Ca mi de öð le na ma zý nýn ar dýn dan ký lý nan ce na ze na ma zý na Dev let Ba ka ný ve Baþ mü za ke re ci E ge men Ba ðýþ, AKP Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý Ab dül ka dir Ak su, MHP Mil let ve ki li Mu rat Ba þes gi oð lu, Ýs tan bul Va li si Hü se yin Av ni Mut lu, Em ni yet Mü dü rü Hü se yin Çap kýn, Bü yük þe hir Be le di ye Baþ ka ný Ka dir Top baþ i le Ra gýp A li Bil gen in e þi Ay þe Bil gen, ba ba sý Meh met A li Bil gen, an ne si Ay þe Bil gen, Mu rat Güç lü nün ba ba sý Hü se yin Güç lü, an ne si Yur da gül Güç lü i le 29 Ma yýs ta ev le ne ce ði ni þan lý sý Ru mey sa Te ke li oð lu, ya kýn la rý ve çok sa yý da po lis mes lek ta þý ka týl dý. Ce na ze tö re nin den ön ce ta zi ye le ri ka bul e den Mu rat Güç lü nün ni þan lý sý Te ke li oð lu, Em ni yet Mü dü rü Hü se yin Çap kýn a Ye ni he li kop ter ler a lýn sýn. Baþ ka Mu rat lar öl me sin. Siz den bu nu is ti yo rum de di. Na ma zýn ar dýn dan ce na ze ler, Ýs tan bul Em ni yet Mü dür lü ðü nün Va tan Cad de si nde ki yer leþ ke si ne gö tü rü le rek tö ren dü zen len di. Ýs tan bul-mersin / a a-cihan MERSÝN BABA VE OÐLUNA AÐLADI PO LÝS he li kop te rin de 10 ya þýn da ki oð lu Ab dul lah Bil gen bir lik te þe hit o lan Ýs tan bul Bil gi Ýþ lem Þu be Mü dü rü Ra - gýp A li Bil gen in a cý ha be ri Mer sin de ya þa yan an ne ve ba ba sý ný ya sa boð du. Bil gen in Mer sin in To ros lar il çe - sin de ya þa yan ba ba sý Meh met A li Bil gen (75) ve an ne si Ay þe Bil gen e (69) po lis me mur la rý 112 e kip le ri ne za re - tin de ha ber ver di. Ka za da to ru nun ve oð lunu kay be den Bil gen a i le si a cý lý ha ber son ra sý fe na lýk ge çir di. Bu nun ü - ze ri ne 112 e kip le ri ta ra fýn dan kalp ra hat sýz lý ðý bu lu nan ba ba ya ve an ne ye mü da ha le e dil di. An ne ve ba ba mü - þa ha de al týn da tu tul mak ü ze re Mer sin Dev let Has ta ne - si ne kal dý rýl dý. Has ta ne ye ge len a cý lý an ne Ay þe Bil gen göz yaþ la rý ný tu ta ma dý. Ku zum di ye að la yan an ne Ha - ber be nim i çi mi yak tý di ye a ðýt yak tý. Oð lu i le en son bir haf ta ön ce ko nuþ tu ðu nu be lir ten a cý lý an ne, Oð lum ha li mi ha tý rý mý so rar hep iþ te ol du ðu nu söy ler di de di. FO TOÐ RAFLAR: A A mka ni as ya.com.tr Ka ma lak ýn rü ya sý Se çim le re üç haf ta kal mýþ ken, med ya hâ lâ ba zý par ti le ri gör me mez lik ten ge li yor. U lus la ra ra sý Ba sýn Der ne ði (UBD) üç haf ta dýr med ya da pek yer ve ril me yen par ti ge nel baþ kan la rý i le Li der ler Ba sýn la Bu lu þu yor kah val tý lý prog ram la rýn da med ya i le par ti li der le ri ni bu luþ tu ru yor. HAS Par ti Ge nel Baþ ka ný Nu man Kur tul muþ, BBP Ge nel Baþ ka ný Yal çýn Top çu i le ba sý ný bu luþ tu ran der nek, bu haf ta da SP nin Ge nel Baþ ka ný Mus ta fa Ka ma lak la böy le bir prog ram dü zen le di. Prog ram da par ti si ni di ðer par ti ler den a yý ran po li ti ka la rý an lat týk tan son ra bir ga ze te ci nin Er ba kan ho ca yý ö lü mü nün ar dýn dan rü ya nýz da gö rü yor mu su nuz? þek lin de ki so ru su na ce vap ver di. Er ba kan ý ve fa týn dan son ra i ki kez rü ya da gör dü ðü nü ak ta rýr ken, Teþ ki lât la rý so ru yor du, Fa lan ye re git ti niz mi? di ye so ru yor du. Rü ya da ba zý teþ ki lât gö rev li le ri nin zor du rum da kal dý ðý ný gör düm. Ho ca mýz git ti niz mi? di ye so ru yor du, ba zý la rý zor du rum da kal dý. Bel li ki on lar gö rev yer le ri ne git me yen ler di der ken, þu nu da ek le me yi u nut ma dý: Rü ya nýn ma hi ye ti çö zül müþ de ðil dir. Ýn san uy ku day ken ci ha ný do la þa bi li yor. Geç miþ le ri ni zin rü ya ný za gir di ði o lu yor dur... Ka ma lak, par ti nin ba þý na i le ri de Er ba kan ýn oð lu Fa tih Er ba kan ýn ge çip geç me ye ce ði so ru su na i se Mev lâ nâ nýn, Geç miþ za man geç miþ tir ge ti re mez sin, ge le cek i se meç hul dür bi le mez sin, dem bu dem dir di ze le riy le il ginç bir ce vap ve rir ken, Þu an i ti ba riy le ge mi yi ben yö ne ti yo rum sö zü nü ek le me yi ih mal et me di. ÝD DÝ A Ön ce, Mil let ve ki li o la rak son se çi mim Son ra Bi rin ci par ti o la maz sak gö re vi bý ra ký rým En son o la rak da, Tek ba þý mý za ik ti dar o la maz sak gö re vi bý ra ký rým... de di. Bun lar tah min e de ce ði niz gi bi AKP Ge nel Baþ ka ný Re cep Tay yip Er do ðan ýn id di a lý söz le ri Ba ka lým i þi ne re ye ka dar gö tü re cek. Bir de 2023 viz yo nu or ta ya ko yu yor. Ken di si o ta rih te ge nel baþ kan ol ma ya ca ðý na gö re, ne re ler de ol ma yý plân lý yor a ca ba? E ÞEK VE BU LA MAÇ A DA LA RIN DAN HA BE RÝ NÝZ VAR MI? De mok rat Par ti Ge nel Baþ ka ný Na mýk Ke mal Zey bek, bir sü re dir bir id di a yý or ta ya a ta rak, hü kü met ten ce vap bek li yor. Çok cid dî o lan bu id di a ya þim di ye ka dar hü kü met ka na dýn dan bir ce vap gel me di Ýd di a þu: Yu nan lý lar, Di dim ya ký nýn da ki E þek ve Bu la maç a da la rý ný iþ gal et miþ ler. Zey bek, Bu i ki a da mýz, 2004 ten baþ la ya rak Yu nan lý lar ta ra fýn dan ya vaþ ya vaþ iþ gal e dil di. AKP ik ti da rý nýn bun dan ha be ri ol du. A ma bý ra kýn Bu la maç ý, bý ra kýn E þek A da sý ný, on lar Kýb rýs tan bi le vaz geç miþ ler di. Di dim de, bur nu mu zun di bin de gö rü nen bu i ki a da, þu an da Yu nan lý la rýn iþ ga li al týn da di ye rek bu na bir çok kez dik kat çek ti. Hat ta bi raz da ha i le ri gi dip, Yu nan lý lar ýn E þek A da sý na bir ki li se yap týk la rý ný ve ya ný na da bir Yu nan bay ra ðý as týk la rý ný söy le di. Tür ki ye den tep ki gel me yin ce de Yu nan lý bir ta kým in san la rýn o ra ya yer leþ ti ði ni söy le di. Bu na rað men kim se den ses çýk ma dý. DP li ler bak tý lar ki, bu va him du rum kim se nin dik ka ti ni çek mi yor. Bir he yet le o ra ya git me ye ka rar ver di ler. Ýs tan bul mil let ve ki li a da yý ve il çe baþ ka ný bir tek ne ye at la yýp a da ya git mek is te di ler. An cak gör dük le ri kar þý sýn da þaþ ký na dön dü ler. Dö nün ce de ga ze te ci le rin kar þýsý na ge çip o la yý þöy le an lat tý lar. E þek A da sý li ma ný na var dýk tan son ra Yu nan sa hil gü ven lik ko mu tan lý ðý na bað lý bir as ker pa sa port is te di. Ma a le sef ben bir TC va tan da þý o la rak ken di top rak la rý ma pa sa port i le gir dim. Li man da sa de ce çay iç me mi ze i zin ver di ler. Gez me mi ze i zin ver me di ler. Yu nan ve AB bay rak la rý i le do na tý lan E þek A da sý nda on lar ca yat ve o tel var. A da yý res men tu riz me aç mýþ lar pa ra ka za ný yor lar. Ay rý la rak Bu la maç A da sý na geç tik. Bu la maç A da sý ta ma men bir as ke rî üs ha li ne gel miþ du rum da. As ke rî bir lik, ki li se ve a raç lar var. Du var ve top ra ða Yu nan bay ra ðý çi zil miþ. O a da ya çýk ma mý za da i zin ve ril me di. Biz de böl ge de ger gin li ðin týr man ma ma sý i çin ge ri dön dük Ve DP Ýs tan bul 1. Böl ge mil let ve ki li a da yý Ü mit Ya lým bu o lay kar þý sýn da son nok ta yý þu þe kil de koy du. Yu nan as ker le ri nin top rak la rý mý zý iþ gal et me si ha yal di AKP sa ye sin de ger çek ol du. Ken di a da mý za pa sa port i le gir dik Tan su Çil ler in Kar dak ta gös ter di ði ka rar lý lý ðý ný ve þim di ki kom þu lar la sý fýr so ru nu po li ti ka sý ný il gi li le rin dik ka ti ne su nu yo ruz. SÝ YA SET ÇÝ SÝ NÝR LE NÝR SE Si ya set te ki dü zey siz üs lû bun ku tup laþ ma la ra sebep ol du ðu nu ar týk bi li yo ruz. Si ya set te ki bu üs lûp, si ya set çi le rin de si nir le ri ni bo zu yor an la þý lan. Sað lýk Ba ka ný Re cep Ak dað, Bat man da ki in ce le me le ri sý ra sýn da Böl ge Dev let Has ta ne si nde en gel li Nu rul lah Meh me toð lu nun, As ga rî üc ret le ça lý þý yo ruz. Ko þul la rý mý zýn dü zel til me si ni is ti yo ruz de me si ne si nir le ne rek, Göz le rin gör me di ði hal de sa na iþ ver mi þiz. Da ha ne ya pa lým di ye çý kýþ mýþ tý. Son ra ge len tep ki ler ü ze ri ne Ak dað, Meh me toð lu nu a ra ya rak, Yor gun luk ne de niy le böy le bir þey yap tý ðý mýn far kýn da yým di ye rek ö zür di le miþ. Meh me toð lu da öz rü bü tün en gel li ler a dý na ka bul et ti ði ni söy le miþ ti. Ö zür di le mek bir er dem dir An cak bu o la yý du yun ca bir a ta sö zü ak lý mý za gel di. Öf key le kal kan, za rar la o tu rur di ye Nu rul lah Meh me toð lu Ba ka na te le fon da bir de O söz le ri ko lay ko lay u nut ma ya ca ðým da de miþ. Ba kan da, Göz le rin den ö pe rim di ye kar þý lýk ver miþ Bu o lay si ya set çi le rin ça buk si nir len me me si ge rek ti ði ne de gü zel bir ör nek ol du.

6 6 YURT HABER Y ÝLKNUR MARAÞ Zik re den yap rak mi sa li Kü tah ya da fark lý bö lüm ler de o ku yan, fark lý þe hir ler den ge len ve ay ný Med re se tüz Zeh ra da ka lan al tý öð ren ci yiz. Her ak þam ol du ðu gi bi 19 Ma yýs ak þa mý da na ma zý mý zý, tes bi ha tý mý zý ve Ri sâ le der si mi zi yap týk. Her kes o da sý na çe kil di ve Cu ma ge ce si ol du ðun dan Ya sin-i Þe rif o ku du. Bi tir dik ten son ra sa at ci va rýn da bir den bir sar sýn tý his set tim. Dep rem o lu yor du... Yer ve yer yü zün de ki her þey tit re ye rek a de ta zik re di yor du. Dep rem a ný ný ya þar ken tu haf duy gu lar his set tim. Do la bým, ya ta ðým sal lan dý ve i kin ci sin de ka pým hýz la sar sýl dý. Ka pý ya ba kar ken Ri sâ le-i Nur da bah si ge çen, rüz gâr dan sal la nan yap rak lar mi sa li sal lan dý ðý mý zý his set tim. Rabb im yi ne kud re ti ni gös ter di ve bi zi bir sa lýn cak gi bi sal la dý. Da ha son ra bü tün vü cu du mun da tit re di ði ni his set tim. O bü yük lük kar þý sýn da na sýl o lur da be nim a ciz, za yýf vü cu dum tit re mez ki? Kor kuy la ka rý þýk bir he ye can var dý i çim de ve di lim den dö kü len Al la hü ek ber, La i la he il lal lah söz le ri. An nem, ba bam ve kar deþ le rim o an hiç bi ri ak lým dan geç me di. Du dak la rým da dö kü len sa de ce O nun is miy di... Ben bu duy gu la rý ya þar ken a part man da ki ve so kak ta ki ses le ri du yup ca ma yak laþ tým. Dý þa rý ya bak tý ðým da Kü tah ya da fark lý bir ge ce var dý. Ak þam sa at 19 dan son ra so kak ta kim se yi bu la maz ken bu ge ce her kes so kak tay dý. Bir te lâþ, bir ko þuþ tur ma i çin de kalp ler de ki kor ku hem hal di li ne, hem de yüz le ri ne yan sý mýþ hal dey di. Te le fon lar la gö rüþ me ya pan ba yan lar, er kek ler... Bel li ki ak ra ba lar me rak et miþ a ra yýp so ru yor lar. O gü ne ka dar hiç gö rüþ me di ði miz ak ra ba lar bi le a ra yýp so ru yor ve u fa cýk bir sar sýn tý bi zi bir a ra ya ge ti ri yor. A de ta ka de rin te cel li si ve sevk-i Ý lâ hiy le zo ra ki sý la-i ra him Dep rem le sal la nýp a de ta zik re den çev re de ki her þey ve bu he ye can ve te lâþ i çin de gayr-i ih ti ya ri a ðýz lar dan dö kü len cüm le ler: Bu dep rem bir u ya rýy dý! A ca ba ne yap týk da Rabb i miz bi zi u yar dý? Rabb im hem ken di ni ha týr la tý yor hem de dü þün dü rü yor. Dep re min de vam e de ce ði ni dü þü nüp ev ham la nan, sa ba ha kar þý da ha bü yük dep rem o la ca ðý ný ve bu ge ce na sýl u yu ya ca ðý ný dü þü nen ki þi ler... O nun havl ve kuv ve ti ol maz sa bir yap rak bi le ký mýl da maz. Ve son söz: Ýn na lil la hi ve in na i ley hi ra ci un, sý ðý ný la cak en son ve en se lâ met li li man O nun is ti nat gâ hý... Simavlýlar sokakta sabahladý SÝMAV DAKÝ DEPREM ÝN ARDINDAN ÝLÇE SAKÝNLERÝ GECEYÝ, YAKTIKLARI ATEÞLERÝN BAÞINDA PARKTA, BANKLARDA, AÇIK ALANLARDA GEÇÝRDÝ. KÜ TAH YA'NIN Si mav il çe sin de 19 Ma yýs ge ce si te mey da na ge len 5.9 bü yük lü ðün de ki dep re min ar dýn dan va tan daþ lar dün ge ce yi de so kak ta ge çir di. Ge ce sa at le rin de il çe so kak la rýn da ev le rin bü yük kýs mýn da ý þýk la rýn yan ma dý ðý, va tan daþ la rýn so kak ta ol du ðu gö rül dü. Si mav lý lar, ço cuk la rýy la bir lik te a teþ yak tý lar ve ü zer le ri ne al dýk la rý bat ta ni ye ler yar dý mýy la so ðuk tan ko run ma ya ça lýþ tý. Ye mek le ri ni ve çay la rý ný a çýk a lan lar da ha zýr la yan, yi yen ve i çen il çe sa kin le ri, a ra ba la rýn da u yu ma yý ter cih et ti. Si mav da park ta sa bah la yan va tan daþ lar dan Ha san Ça lýþ kan, dep re min ken di le ri ni çok et ki le di ði ni ve kor ku dan e ve gir mek is te me dik le ri ni söy le di. Ça lýþ kan, il çe sa kin le ri nin mad dî za ra rý nýn bü yük ol du ðu nu be lir te rek, Si mav ýn a fet böl ge si i lân e dil me si lâ zým. Ev ve iþ yer le ri za rar gö ren va tan daþ la rýn mad dî ka yýp la rý ný ken di le ri nin kar þý laþ ma sý zor. Bu ne den le dev le tin des tek ol ma sý ge re kir de di. Ha san Ça lýþ kan ýn e þi Me lek Ça lýþ kan da dep rem sý ra sýn da ya þa dýk la rý kor ku yu an la ta cak ke li me bu la ma dý ðý ný, çok þid det li sar sýn tý ya þa dýk la rý ný söy le di. Ev le ri nin be þin ci kat ta ol du ðu nu, bir a ra bal kon dan at la ma yý dü þün dük le ri ni i fa de e den Me lek Ça lýþ kan, dep re min ar dýn dan ken di le ri ni ev le rin den dý þa rý ya at týk la rý ný, e ve gir me ye kork tuk la rý i çin so kak ta sa bah la dýk la rý ný an lat tý. Mu kad der Bal ta da dep rem den son ra e ve gi re me di ði ni be lir te rek, þöy le ko nuþ tu: So kak ta bu lu nan kam yo ne ti mi zin ka pa lý ka sa sý na ya tak, yi ye cek ve pik nik tü pü koy duk. Ye me ði mi zi kam yo ne tin ka sa sýn da ya pý yo ruz, ça yý mý zý bu ra da ha zýr la yýp i çi yo ruz. Kam yo ne tin ka sa sý kü çük ol du ðu i çin ya tak lar sa de ce ço cuk la rý mý za ye ti yor. On la rý kam yo net te ya tý rýp, biz de park ta a teþ ba þýn da ý sý nýp u yu ma ya ça lý þý yo ruz. FOTOÐRAFLAR: AA Ke li me ler le i fa de et mek müm kün de ðil Si mav da 35 yýl dýr Fa tih Ma hal le si Muh tar lý ðý gö re - vin de bu lu nan Tev fik Gül - te kin (85) de dep re mi ke li - me ler le i fa de et me si nin müm kün ol ma dý ðý ný söy le - di. Dep rem de ev le rin har - man gi bi sal lan dý ðý ný di le ge ti ren Gül te kin, Ben bu ya þý ma gel dim, böy le dep - rem gör me dim. Ken di mi he men dý þa rý at tým, ca ný mý kur tar dým de di. Dep rem kor ku su dolayýsýyla e vi ne gi re me di ði ni, 85 ya þýn da ol ma sý na rað men a ra ba sýn - da yat tý ðý ný be lir ten Gül te - kin, sa de ce na maz kýl mak i çin e vi ne gir di ði ni, bu nun dý þýn da sü rek li so kak ta ol - du ðu nu söy le di. Ça dýr kent te ilk ge ce Kü tah ya nýn Si mav il çe sin de ki dep re min ar dýn dan ge ce yi ça dýr kent te ge çi ren va tan daþ la ra sa bah, çor ba ve kah val tý lýk da ðý tý lýr ken, Sað lýk Ba kan lý ðý nýn dep rem den et ki le nen ler i çin il çe ye 20 psi ko log gön de re ce ði öð re nil di. Si mav da ki dep rem de ev le ri za rar gö ren va tan daþ lar, ça dýr kent te ya þam la rý ný sür dü rü yor. Va tan daþ lar, da ðý tý lan ya tak, bat ta ni ye ve tü ke tim mal ze me le riy le ça dýr kent te ki ilk ge ce le ri ni ge çir di ler. Dep rem ze de le re sa bah çor ba ve kah val tý lýk da ðý týl dý. Va tan daþ lar, ve ri len hiz met ten mem nun ol duk la rý ný, an cak tu va let ih ti ya cý ný kar þý la mak ko nu sun da sý kýn tý la rý nýn bu lun du ðu nu söy le di ler. Ça dýr kent te ka lan dep rem ze de va tan daþ lar dan e mek li öð ret men Ze kai At lý er, çok þid det li bir dep rem ya þa dýk la rý ný, ev le rin de ki bütün eþ ya la rýn za rar gör dü ðü nü ve kul la nýl ma ya cak ha le gel di ði ni söy le di. Si mav da 2 yýl ön ce mey da na ge len dep rem de de hem e vi, hem iþ ye ri nin za rar gör dü ðü nü i fa de e den At lý er, Bu dep rem de da ha bü yük za rar mey da na gel di. Dev le tin des tek ol ma sý ný is ti yo ruz. 18 ya þýn da ki oð lum Se zer, i kin ci kat ta ki e vi mi zin bal ko nun dan at la dý, i ki ba ca ðý bir den ký rýl dý de di. Si mav / a a T. C. ÝSTANBUL 2. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ HAKÝMLÝÐÝNDEN ÝLAN E sas no: 2011/59 Ka rar no: 2011/66 Da va cý Bed ri Yýl dýz ve ki li ta ra fýn dan da va lý Nü fus Mü dür lü ðü a ley hi ne a çý lan Ý sim Tas hi hi da va sýn da: Mah ke me miz ce yu ka rý da e sas ve ka rar nu ma ra sý ya zý lý ta rih li ka rar i le Da va cý nýn da va sý nýn KA BU LÜ i le; E la zýð, Ma den, Çit li köy 18 cilt, 20 ha ne de 41 BSN'de ka yýt lý TC kim lik no lu, Veysi ve Fet hi ye oð lu, Ma den do ðum ta rih li da va cý Bed ri Yýl dýz'ýn BED RÝ o lan is mi nin COÞ KUN o la rak DÜ ZEL TÝL ME - SÝ NE ka rar ve ril miþ o lup, iþ bu ka rar i lan o lu nur. B: T. C. ÞÝÞLÝ 7. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (MENKUL AÇIK ARTTIRMA ÝLANI) 2010/1756 TAL. Örnek No: 25 Bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins miktar ve deðeri yazýlý araç satýþa çýkarýlmýþ olup: Birinci artýrmasý 02/06/2011 günü saat 09:30-09:40 arasýnda KÖÞK OTOPARKI, GÜNAY SOK. NO: 4 KÂÐITHANE/ÝSTANBUL adresinde yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde satýþlarýn 07/06/2011 günü ayný yer ve saatlerde 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý, þu kadar ki artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin % 40'ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklýlarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden oranýnda KDV'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýnda görülebileceði, ihaleye katýlacaklarýn muhammen bedelin % 20'si oranýnda teminat alýnacaðý, masraf verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle dairemize baþvurmalarý ilan olunur. TAKDÝR EDÝLEN DEÐERÝ Lira Kuruþ Adet Malýn cinsi (Önemli nitelik ve özellikleri) TL 1 52 AU 946 PLAKALI 2005 MODEL FORD TOURNEO CONNECT MARKA MAVÝ RENKTE. MUHTELÝF YERLERÝNDE ÇÝZÝKLER MEVCUT. ANAHTAR VE RUHSAT YOK. Ý.Ý.K M.114/1,114/3 B: T. C. KARÞIYAKA 2. AÝLE MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO : 2010/1283 Esas. KARAR NO : 2011/495 Davalý : SVITLANA LOMANCHUK PINARBAÞ Mahkememizden verilen 04/05/2011 tarih ve yukarýda numarasý yazýlý kararý ile (Kabul) Tam Kabul karar verilmiþtir. HÜKÜM: 1- Da va nýn KA BU LÜ i le RÝ ZE Ý li, PA ZAR/RÝ ZE Ýl çe si, SÝV RÝ KA LE KÖ YÜ, Cilt 49, ha ne 20, BSN: 33'te nü fu sa ka yýt lý TUR HAN ve MER YEM'den ol ma PA ZAR 18/07/1981 do - ðum lu da va cý SER DAR PI NAR BAÞ ile UK RAY NA UY RUK LU, VO LO DÝ MÝR i le LÝ DÝ YA'dan ol ma 22/08/1974 JÝ TO MÝR do ðum lu da va lý SVITLA NA LO MANC HUK (PlNAR BAÞ)'ýn T.M.K. 166/1 Mad de si u ya rýn ca BO ÞAN MA LA RI NA, Da ir ve ri len ka rar Yar gý tay yo lu a çýk ol mak ü ze re da va lý Svit la na Lo manc huk Pý nar - baþ'a i la nen teb li ði i le i la nýn ya yýn lan dý ðý ta rih ten i ti ba ren 7 gün son ra teb lið e dil miþ sa yýl ma sý na, ka ra rýn teb lið ta ri hin den i ti ba ren 15 gün i çe ri sin de ka ra rý tem yiz et me di ði tak dir de i la mýn ke sin leþ ti ri le ce ði 7201 sa yý lý teb li gat ka nu nun 28, 29, 31. Mad de le ri ge - re ðin ce Ý LA NEN TEB LÝÐ O LU NUR. 13/05/2011 B: T. C. AFYONKARAHÝSAR 2. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN E SAS NO: 2006/89 Da va cý HAK KI A RIK ta ra fýn dan da va lý NÜ FUS MÜ DÜR LÜ ÐÜ a ley hi ne a çý lan Nü fus (Ad Ve So ya dý Dü zel til me si Ýs tem li) da va sýn da da hi li da va lý lar MU HÝT TÝN GÝR GEÇ, AH - MET ÝS TER ve AH MET KE KE'ye da va di lek çe si ve du ruþ ma gü nü teb lið e di le me di ðin - den i la nen teb li gat ya pýl ma sý na ka rar ve ril miþ o lup; a dý ge çen da hi li da va lý la rýn Af yon - ka ra hi sar 2. As li ye Hu kuk Mah ke me si ne a it du ruþ ma sa lo nun da 31/05/2011 gü nü sa at 09:00'da biz zat ha zýr bu lun ma sý ve ya ken di le ri ni bir ve kil le tem sil et tir me si, ak si tak - tir de HUMK 213 ve 377. mad de le ri ge re ðin ce yar gý la ma ya yok lu ðun da de vam e di le ce ði ve ka rar ve ri le ce ði, da va di lek çe si ve du ruþ ma gü nü ye ri ne ge çer li ol mak ü ze re, (i la nýn ga ze te de ya yýn lan dý ðý ta rih ten i ti ba ren (15) gün son ra 7201 sa yý lý ya sa nýn 29 ve 31. mad de le ri ge re ðin ce) i la nen teb lið o lu nur. 19/10/2010 B: T.C. ÝZMÝR 3. AÝLE MAHKEMESÝ ÝLAN ESAS NO: 2010/678 Da va cý Baþ ba kan lýk Sos yal Hiz met ler ve Ço cuk E sir ge me Ku ru mu ta ra fýn dan da va lý NAZ LI CAN KA RA HAN a ley hi ne a çý lan ev lat e din di ril me iþ lem le rin de an ne rý za sý nýn a - ran ma ma sý da va sý nýn a ra ka ra rý ge re ðin ce; Da va lý Naz lý can Ka ra han 1994 do ðum lu o lup he nüz re þit ol ma dý ðýn dan ken di si ni ve li - si o lan ba ba sý Ha san KA RA HAN tem sil et ti ðin den da va lý nýn ve li si ba ba sý HA SAN KA - RA HAN'a da ve ti ye teb lið e di le me di ðin den ve tüm a raþ týr ma la ra rað men hiç ad re si tes pit e di le me di ðin den da va di lek çe si nin i la nen teb li ði ne ka rar ve ril miþ tir. Da va cý Ku rum, ve ki li id di a sýn da da va lý Naz lý can Ka ra han'ýn 5 ki þi nin te ca vü zü ne uð - ra yýp ha mi le kal dý ðý ný ve gü nü Se zer Ka ra han'ý dün ya ya ge tir di ði ni, Ýz mir 3. Ço cuk Ma ha ke me si ta ra fýn dan ço cu ðun ko ru ma al tý na a lýn ma sý na ka rar ve ril di ði ni, do - ðu mu nun ger çek leþ ti ði ni öð ren dik le ri ni, an ne i le ya pý lan gö rüþ me ler ne ti ce sin de do - ðan be be ðe bak ma ko nu sun da rý za sý nýn ol ma dý ðý ný ev lat lýk ver mek is te di ði ni öð ren - dik le ri ni be lir te rek kü çü ðün ev lat e din dir me hiz met le rin den ya rar lan dý rýl ma sý a ma cýy la da va lý an ne hak kýn da an ne rý za sý nýn a ran ma ma sý na ka rar ve ril me si ni talep etmekle davalý velisi ve babasý olan Seyfettin ve Samiye oðlu, doðumlu, Tokat- Niksar-Eryaba Kö yü ne ka yýt lý Ha san Ka ra han'ýn 01/07/2011 gü nü 10:00'da du ruþ ma da ha zýr bu lun ma sý, ak si tak tir de yok lu ðun da yar gý la ma ya pý la rak ka rar ve ri le ce ði hu susu da ve ti ye ye ri ne ge çer li ol mak ü ze re i la nen teb lið o lu nur. 13/05/2011 B: T. C. MERKEZ/KOCAELÝ 1. ÝCRA DAÝRESÝ (TAÞINIRIN AÇIK ARTTIRMA ÝLANI) 2010/103 TLMT. Örnek: 25* Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup: Birinci artýrmanýn 01/06/2011 günü saat 11:00-11:10'da Cefa Otoparký Ýnterteks Arkasý Ýzmit'te yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý taktirde 06/06/2011 Pazartesi günü ayný yer ve saatte 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; Þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin % 40'ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; mahcuzun satýþ bedeli üzerinden %... oranýnda KDV.'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði; gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla Dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 14/05/2011 Takdir Edilen Deðeri YTL Adedi Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) Adet 41 NZ 738 Plakalý, 2007 Model, FORD Marka, gümüþ grisi 4x2 ranger, ön sað ezik, Ruhsatý yok, (ÝÝK m.114/1,114/3) *: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 63'e karþýlýk gelmektedir. B: KIRKLARELÝ ÝLÝ PINARHÝSAR BELEDÝYE BAÞKANLIÐINDAN 1. Ýlçemiz Dere Mahalle Salih Bilinmez Caddesi 30 L IV b Pafta, 182 Ada, 1 Parsel'de Belediyemize ait Otel vasýflý 2-3 ve 4. katlardan mevcut daha önce Otel olarak kiraya verilen ve baðýmsýz 3 kattan ibaret her katý 333 m 2 den ibaret toplam 999 m 2 Tapu Kaydýnda Niteliði Otel olarak görünen Ýþyeri 2886 Sayýlý D.Ý.K.nun 45. maddesine göre Açýk Teklif Usulü Arttýrma suretiyle satýlacaktýr. 2. Satýþ ihalesi 02/06/2011 Perþembe günü saat 14:30'da Belediye Encümeni huzurunda yapýlacaktýr. Talipli çýkmadýðý takdirde 16/06/2011 Perþembe günü saat 14:30'da yeniden ihale edilecektir. 3. Dükkânýn satýþa esas muhammen bedeli TL olup 3065 Sayýlý Katma Deðer Vergisi Kanununun 17. maddesinin 4/r bendine göre K.D.V. den istisnadýr. 4. Satýþý yapýlacak Dükkânýn Geçici teminatý TL'dir 5. Satýþ ihalesine katýlabilmek için kanuni ikametgâh getirmiþ olmak, gerekli nitelik ve yeterliði haiz bulunmak, istenilen teminat ve belgeleri vermek zorunludur. 6. Satýþ Ýhalesine iþtirak edeceklerin geçici teminatlarýný 02/06/2011 Perþembe günü saat 14:00'a kadar belediyemiz veznesine yatýrmalarý gereklidir. 7. Dükkânýn satýþý ile ilgili þartname mesai saatleri dahilinde Pýnarhisar Belediyesi Yazý Ýþleri Müdürlüðünde görülebilir ve 250 TL karþýlýðýnda ayný adresten temin edilebilir. 8. Ýhaleye iþtirak edeceklerin ihale þartnamesini satýn almalarý zorunludur. Ýlan olunur. B: Kýzýlay, çadýrkentte barýnan depremzedelere aþevlerinde sýcak yemek daðýtýmýna baþladý. Dep re min böl geye tesiri in ce le ne cek TÜRK Mü hen dis ve Mi mar O da la rý Bir li ði (TMMOB) Je o lo ji Mü hen dis le ri O da sý, Si mav da mey da na ge len dep re min böl ge sel et ki le ri ne yö ne lik tek nik bir he ye tin in ce le me ya pa rak ra por ha zýr la ya ca ðý ný bil dir di. O da dan ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, 19 Ma yýs ta mer kez üs sü Kü tah ya nýn Si mav Ýl çe si nin yak la þýk 13 ki lo met re Ku zey ba tý sýn da or ta bü yük lük te bir dep rem mey da na gel di ði ni ha týr la ta rak, bü yük lü ðü, Kan dil li ta ra fýn dan 5,9, A me ri ka Je o lo jik A raþ týr ma lar Ku ru mu ta ra fýn dan 6,0 ve A - FAD/Dep rem Da i re si Baþ kan lý ðý ta ra - Mah þe ri ya þa dýk AT LIER ÝN e þi Ni lü fer At lý er i se dep re min ken di le ri ni çok et ki le di ði ni be lir te rek, Dep rem a ný san ki mah þe ri ya þa dýk, çok kö tüy dü. Ev de mad dî de ðe ri o lan hiç bir þey kal ma dý. Dev let ten mad dî ha sar la rý mý zýn kar þý lan ma sý ný bek li yo ruz. Biz le re yar dým cý ol ma la rý ný is ti yo ruz di ye ko nuþ tu. Ça dýr kent te ka lan va tan daþ lar dan Mev lüt A car, e vin de bü yük ha sar mey da na gel di ði ni, dep rem ge ce si þok ya þa dýk la rý ný söy le di. Dev let ten yar dým bek le dik le ri ni kay de den A car, 2 yýl ön ce ki dep rem de de ev le rin ha sar gör dü ðü nü, an cak her han gi bir yar dým ya pýl ma dý ðý ný id di a et ti. Na zif Üs tün de dep re min ar dýn dan yet ki li le rin gös ter di ði il gi den mem nun ol duk la rý ný, an cak ev ve iþ yer le rin de ki za ra rýn gi de ril me si i çin dev let des te ði nin sür me si ni is te di. fýn dan da 5,7 o la rak bil di ri len dep rem den son ra çok sa yý da art çý dep rem kay de dil di ði be lir til di. A çýk la ma da ay rý ca, Si mav dep re mi nin böl ge de mey da na ge tir di ði ha sar lar la bu dep re min E ti Gü müþ A.Þ nin Kü tah ya gü müþ ma de ni iþ let me sin de ki a týk de po la ma ba ra jý na muhtemel et ki le ri nin O da Baþ ka ný, O da i kin ci baþ ka ný, O da Bi lim sel Tek nik Ku rul Baþ ka ný ve Bi lim sel Tek nik Ku ru lu sek re te rin den o lu þan bir tek nik he yet ta ra fýn dan ye rin de in ce le ne rek, ha zýr la na cak ra po run ka mu o yuy la pay la þý la ca ðý i fa de e dil di. An ka ra / a a 20 psi ko log gön de ri le cek Ö te yan dan, Sað lýk Ba kan lý ðý ta ra fýn dan il çe ye 20 psi ko log gön de ri le ce ði, dep rem den et ki le nen va tan daþ la ra psi ko lo jik des tek ve ri le ce ði öð re nil - di. Yet ki li ler, has ta ne de te da vi gö ren dep rem ze - de ler den bü yük kýs mý nýn psi ko lo jik et ki len me den do la yý te da vi gör dü ðü nü, psi ko log la rýn bu sebep - le va tan daþ la ra des tek ver me si nin uy gun o la ca - ðý nýn ka rar laþ tý rýl dý ðý ný bil dir di. Si mav / a a

7 Su ri ye de kan dur mu yor n SU RÝYE NÝN çe þit li þehir le rin de bu gün ger çek leþ - ti ri len yö ne tim kar þý tý pro tes to la ra gü ven lik güç le rin mü da ha le si sert ol du. Gü ven lik güç le ri nin pro tes to - cu la ra yö ne lik aç týk la rý a teþ so nu cu ö len le rin sa yý sý - nýn 34 e yük sel di ði be lir til di. Su ri ye de yö ne tim kar - þý tý pro tes to lar bütün þid de tiy le de vam e der ken bu - gün Cu ma na ma zý çý ký þý bir çok þehirde pro tes to gös te ri le ri dü zen len di. Hu mus, Ban yas, Ha ma ve Ýd - lib þehirle rin de ger çek leþ ti ri len pro tes to lar da öz gür - lük ta le bin de bu lu nan ey lem ci ler yö ne tim kar þý tý slo gan lar at tý. Hu mus ta bi ri ço cuk ol mak ü ze re 12 ki þi, Ýd lib þehri ne bað lý Ma ar ra til Nu man bel de sin de i se 15 ki þi nin öl dü ðü i fa de e dil di. Pro tes to lar da Ha - ma, Laz ki ye, De rez zor, Sa na meyn gi bi þehir le rin de a ra la rýn da bu lun du ðu þehir ler de ol mak ü ze re Su ri - ye de 34 ki þi nin öl dü ðü be lir til di. Amman / cihan 7 ya ra lý Su ri ye li Ha tay a gel di n HA TAY Va li si Meh met Ce la let tin Le ke siz, Su ri - ye den ge ce 11 ki þi nin gel di ði ni, bun la rýn 7 si nin ya - ra lý ol du ðu nu söy le di. Le ke siz, bir faaliyet sý ra sýn da ga ze te ci le rin Su ri ye de ki o lay la rýn ar dýn dan Yay la da - ðý sý ný rýn dan ya pý lan gi riþ ler le il gi li so ru su ü ze ri ne, Su ri ye li le rin ge len ko nu sun da hü kü me tin ta ma men in sa nî ge rek çe ler le bir yak la þým ser gi le di ði ni be lirt ti. Da ha ön ce Su ri ye den ge len le ri Yay la da ðý il çe sin de bu lu nan ça dýr þehre yer leþ tir dik le ri ni ha týr la tan Le - ke siz, ön ce ki gün 11 ki þi nin gel di ði ni, bun la rýn 7 si - nin ya ra lý ol du ðu nu bil dir di. Ya ra lý lar dan bi ri nin ba - þýn dan vu rul du ðu nu, du ru mu nun a ðýr ol du ðu nu vur gu la yan Le ke siz, bir ki þi nin de gö zün den vu rul - du ðu nu, an cak ha ya tî teh li ke si nin bu lun ma dý ðý ný be lirt ti. Ya ra lý la rýn te da vi le ri nin An tak ya Dev let Has ta ne si i le Mus ta fa Ke mal Ü ni ver si te si (MKÜ) A - raþ týr ma Has ta ne sin de de vam et ti ði ni i fa de e den Le - ke siz, ben zer ta lep ler gel di ðin de in sa nî ge rek çe ler le yar dým cý ol ma ya ça lýþ týk la rý ný söy le di. Le ke siz, bek - le yen Su ri ye li nin bu lun ma dý ðý ný söyledi. Hatay / a a Rums feld: O ba ma, doð ru ka ra rý ver di n ABD DE en son es ki Baþ kan Ge or ge W.Bush dö - ne min de Sa vun ma Ba ka ný o la rak gö rev ya pan Do - nald Rums feld, e ðer þim di ki þart lar yýl lar ön ce o luþ - say dý Bush yö ne ti mi nin de te rör ör gü tü El Ka i de li - de ri U sa me bin La din in öl dü rül me sin de, ABD Baþ - ka ný Ba rack O ba ma i le ay ný stra te ji yi iz le ye ce ði ni söy le di. Rums feld, A me ri kan ha ber a jan sý The As so - ci a ted Press e yap tý ðý a çýk la ma da, O ba ma nýn, A me - ri kan ö zel bir li ði Navy SE ALS i El Ka i de li de ri nin Pa - kis tan da sak lan dý ðý e ve gön de re rek doð ru ka rar ver - di ði ni be lirt ti. An cak O ba ma yö ne ti mi nin, Bin La - din in öl dü rül me sin de ne ka dar kre di yi hak et ti ði ne da ir bir yo rum da bu lun ma yan Rums feld, þun la rý kay det ti: O ba ma yö ne ti mi dö ne min de mey ve si ni ver di. Þun dan hiç þüp hem yok ki, e ðer Baþ kan Bush da Bin La din in ye ri ko nu sun da bil gi sa hi bi ol say dý, ay ný þe yi ya par dý. Rums feld, Bin La din in sak lan dý ðý ye rin or ta ya çý ka rýl ma sý ný sað la yan, El Ka i de hak kýn - da ki en for mas yo nun ço ðu nun, A me ri kan Mer ke zi Ha be ral ma Teþ ki lâ tý nýn (CI A), wa ter bo ar ding de - ni len yön tem de da hil ol mak ü ze re, ge liþ ti ril miþ sor gu la ma tek nik le ri ni kul lan ma sý nýn ar dýn dan, üç tu tuk lu dan gel di ði ni be lirt ti. Was hing ton / a a Clin ton i le Nal band yan böl ge sel ko nu la rý gö rüþ tü n ABD Dý þiþ le ri Ba ka ný Hil lary Clin ton, Was hing - ton da Er me nis tan Dý þiþ le ri Ba ka ný Ed vard Nal band - yan i le gö rüþ tü. Ba kan lýk Söz cü sü Mark To ner, gün - lük ba sýn bri fin gin de, ya pý lan gö rüþ me nin i çe ri ði ne da ir bir so ru ü ze ri ne, gö rüþ me nin sa mi mî bir ha va - da geç ti ði ni ve i ki li ve böl ge sel ko nu la rýn göz den ge - çi ril di ði ni be lirt ti. To ner, gö rüþ me de Yu ka rý Ka ra - bað da ki du rum ve Tür ki ye i le Er me nis tan a ra sýn da - ki nor mal leþ me sü re ci ko nu la rý nýn da ko nu þul du ðu - nu bil dir di. To ner, Clin ton-nal band yan gö rüþ me - sin de, Minsk Gru bu nun Yu ka rý Ka ra bað me se le siy - le il gi li yü rüt tü ðü ba rýþ sü re ci, in san hak la rý ve de - mok ra si in þa sý i le Tür ki ye-er me nis tan i liþ ki le ri nin nor mal leþ me si ko nu la rý da hil ol mak ü ze re, bir di zi ko nu nun e le a lýn dý ðý ný kay det ti. Was hing ton / a a A me ri kan as ke ri nin ruh sað lý ðý bo zu lu yor n ABD si lâh lý kuv vet le ri nin ya yým la dý ðý bir a raþ týr - ma, Af ga nis tan da ki ça týþ ma la rýn yo ðun lu ðu nun A - me ri kan as ker le ri nin ruh sað lý ný kö tü et ki le di ði ni or ta ya ko yu yor ya zýn da, Af ga nis tan da bu - lun muþ yak la þýk 911 as ker ve 335 de niz pi ya de si i le ya pý lan a raþ týr ma ya gö re, Af ga nis tan da ki ça týþ ma - la rýn yo ðun lu ðu A me ri kan as ker le ri nin mo ra li ni bo zu yor ve bu as ker ler de post trav ma tik stres bo - zuk lu ðu na yol a çý yor. Post trav ma tik stres, tra fik ve u çak ka za la rý, dep rem, sel gi bi tabiî a fet ler, a ðýr da - yak, iþ ken ce al týn da kal mak, te ca vü ze ma ruz kal - mak, te rö rist e lin de re hin tu tul mak, çok o lum suz þart lar da top la ma kam pýn da kal mak, sa vaþ ta u zun sü re si per de ya da bom bar dý man al týn da kal mak gi bi her kes i çin a ðýr stres sa yý la cak du rum lar da or - ta ya çý kan bir bo zuk luk. Af ga nis tan ve I rak ta, ça - týþ ma la rýn çok yo ðun ya þan dý ðý na i þa ret e den a raþ - týr ma, A me ri kan as ker le ri nin sa de ce yüz de 46 sý nýn mo ra li nin or ta, i yi ve ya çok i yi ol du ðu nu kay de - den a raþ týr ma, ge nel de, Af ga nis tan da ve ya I rak ta cep he de ki A me ri kan as ke ri nin mo ra li nin bo zuk ol - du ðu nu be lir ti yor. Was hing ton / a a FKÖ: Ýsrail, seçimini yapsýn FKÖ ÜST DÜ ZEY YET KÝ LÝ LE RÝN DEN YA SER AB DRAB BO, ÝS RA ÝL ÝN ABD BAÞ KA NI BA RACK O BA MA NIN 1967 SI NIR LA RIY LA ÝL GÝ LÝ ÞARTINI KA BUL ET MEK YA DA EY LÜL DE BM DE FÝ LÝS TÝN DEV LE TÝ NÝ TA NI MAK A RA SIN DA BÝR SE ÇÝM YAP MA SI GE REK TÝ ÐÝ NÝ SÖY LE DÝ. 7 Y DÜNYA ÝS RA ÝL Baþ ba ka ný Bin ya min Ne tan ya hu, ABD Baþ ka ný Ba rack O - ba ma nýn 1967 ön ce si sý nýr la rý na çe kil me le ri teklifi ni red det ti. Ne - tan ya hu, ba rýþ i çin ba zý ta viz ler ve re bi le cek le ri ni fa kat Al tý Gün Sa vaþ la rý yla iþ gal et tik le ri top rak la rýn ta ma mý ný ge ri ver me le ri nin söz ko nu su ol ma dý ðý ný söy le di. Ne tan ya hu, bu a çýk la ma la rý O ba - ma i le gö rüþ me si sý ra sýn da O val O fis te yap tý. Baþ kan O ba ma, per þem be gü nü yap tý ðý ko nuþ ma da Fi lis tin so ru nun çö zü mün de Ýs ra il in 1967 de be lir le nen sý nýr la rý na ge ri dön me si ge rek ti ði ni be - lirt miþ ti. Was hing ton da ki gö rüþ me de bu gö rü þü nü yi ne le yen O - ba ma ya Ne tan ya hu, Fi lis tin li le rin ba zý ger çek le ri ka bul et me si ge rek di ye rek Ba tý Þe ri a da ki Ya hu di yer le þim yer le rin den çe kil - me le ri nin müm kün ol ma ya ca ðý ný i le ri sür dü. Ý ki sa at sü ren gö rüþ - me nin ar dýn dan Ne tan ya hu ay rý ca, Ýs ra il in 1967 de ki A rap-ýs ra il sa va þý son ra sýn da be lir le nen sý nýr la rý na dön me si du ru mun da sý nýr gü ven li ði ni sað la ya ma ya ca ðý ný id di a et ti. New York Ti mes ga ze - te si nin Tel A viv mah reç li ha be rin de i se 40 yýl dan u zun sü re dir Ýs - ra il dev le ti nin iþ gal al týn da tut tu ðu top rak lar da böl ge nin nü fus ya pý sý ný de ðiþ tir me ye ça lýþ tý ðý i fa de e dil di. Was hing ton / cihan FÝ LÝS TÝN Kur tu luþ Ör gü tü nün (FKÖ) üst dü zey yet ki li le rin den Ya ser Ab drab bo, Ýs ra - il in ABD Baþ ka ný Ba rack O ba ma nýn 1967 sý nýr la rýy la il gi li ka bul et mek ya da Ey lül de BM de Fi lis tin Dev le ti ni ta ný mak a ra sýn da bir se çim yap ma sý ge rek ti ði ni söy le - di. Ab drab bo, O ba ma nýn dün kü ko nuþ ma sý na ilk res mî tep ki sa yý lan a çýk - la ma sýn da, FKÖ O ba - ma nýn 1967 sý nýr la rý hak kýn da ki il ke le ri ni mem nu ni yet le kar þý la - mak ta dýr. Ýs ra il e ðer O ba - ma nýn il ke le ri ni ka bul e - der se, doð ru dan mü za ke re - le re en ký sa za man da baþ la - ma ya ha zý rýz. Ýs ra il O ba - ma nýn il ke le riy le Ey lül de BM de Fi lis tin Dev le ti ni ta ný - mak a ra sýn da se çim yap mak du ru mun da - dýr i fa de si ni kul lan dý. ABD yi zi ya ret e den Ne tan ya hu i se, 1967 sý nýr la rý nýn ka bul e di - le mez ol du ðu nu söy le miþ ti. Öte yandan, Fi lis tin Dev let Baþ ka ný Mah - mud Ab bas ABD Baþ ka ný Ba rack O ba - ma dan 1967 sý nýr la rý ný ka bul et me si i çin Ýs - ra il Baþ ba ka ný Bin ya min Ne tan ya hu ya bas ký yap ma çað rý sýn da bu lun du. Ab bas ýn söz cü sü Ne bil E bu Ru dey na, AFP ye yap tý ðý a çýk la ma - da, Ne tan ya hu nun tav rý O ba ma nýn i ni si ya ti fi nin, u lus la r a ra sý meþ - ru i ye tin ve u lus la r a ra sý hu - ku kun res men red di dir. Baþ kan O ba ma dan ve (AB, ABD, BM ve Rus - ya nýn o luþ tur du ðu) Or ta - do ðu Dört lü sü nden 1967 sý nýr la rý ný ka bul et me si i çin Ne tan ya hu ya bas ký yap ma - sý ný is ti yo ruz i fa de si ni kul - lan dý. ABD yi zi ya ret e den ve O ba ma i le gö rü þen Ne tan ya - hu, 1967 sý nýr la rý ný red det miþ - ti. Ne bil E bu Ru dey na, Ab bas ýn ay rý ca Ne tan ya hu nun Ha mas i le ba rýþ a ra - sýn da se çim yap ma u ya rý sý ný da ký na dý ðý ný be lirt ti. Söz cü, Ne tan ya hu nun bu u ya rý sý ný ka bul e di le mez bir mü da ha le ola rak ni te - len dir dik le ri ni kay det ti. Ramallah / a a HAMAS: NETANYAHU NUN AÇIKLAMALARI SAÇMALIK HA MAS ha re ke ti, Ýs ra il Baþ ba ka ný Bin ya min Ne tan ya hu nun 1967 sý nýr - la rýy la il gi li a çýk la ma la rý nýn mü za ke - re le rin saç ma lý ðý ný ka nýt la dý ðý ný bil - dir di. Ha mas söz cü sü Sa mi E bu Zuh ri, Gaz ze de yap tý ðý a çýk la ma da, Ne tan ya hu nun iþ gal e di len top rak - lar dan çe kil me ol ma ya ca ðý ný i lân et - me si mü za ke re le rin saç ma lý ðý ný ve iþ gal i le uz laþ ma se ra bý nýn ar ka sýn - dan koþ ma nýn ya rar sýz lý ðý ný ka nýt lý - yor de di. E bu Zuh ri, Ýs ra il in bu küs - tah lý ðý kar þý sýn da hak la rý mý zýn ko - run ma sý ve di re niþ te me lin de bir Fi - lis tin ve A rap stra te ji nin be nim sen - me si çað rý sýn da bu lu nu yo ruz. Biz, Ha mas o la rak, Fi lis tin top ra ðý nýn hiç - bir ka rý þýn da iþ ga lin meþ ru i ye ti ni ta - ný ma ya ca ðý mý zý bu a çýk la ma la ra ce - va ben te yit e de riz de di. Gazze / a a CUM HUR BAÞ KA NI Ab dul lah Gül, ABD Baþ ka ný Ba rack O ba ma nýn Or ta do ðu ko - nuþ ma sýn da, 1967 sý nýr la rý te me lin de bir Fi lis tin dev le ti nin ku rul ma sý ge rek ti ði yö - nün de ki söz le ri ni çok ö nem li bir a dým o la rak ni te le di. Gül, ABD nin say gýn ga ze - te le rin den Wall Stre et Jo ur nal a ver di ði mü la kat ta, Ha mas a, Ýs ra il in va rol ma hak ký ný ta ný ma sý i çin tav si ye de bu lun du - ðu nu da kay det ti. Ga ze te de Marc Cham pi on im za sýy la ya yým la nan ha be re gö re, Cum hur baþ ka ný Gül, mü lâ kat ta, O ba ma nýn, halk a yak lan ma la rý na sah ne o lan Mý sýr ve Tu nus a yö ne lik yar dým ve borç si lin me si yö nün de ver di ði söz ler den mem nu ni yet duy du ðu nu be lir tir ken, bu - nun la bir lik te, Or ta do ðu i çin çok da ha bü yük öl çek li bir Mars hall Pla ný na ih ti - yaç du yul du ðu nu söy le di. Bu tür bir yar dým fo nu nun Dün ya Ban ka sý ta ra fýn dan i da re e dil me si ve Ba - tý da ki ge le nek sel do nör le rin ya nýn da, böl ge de ki ül ke le rin de kat ký la rý ný al ma sý ge rek ti ði ni i fa de e den Gül, fo nun ön ce - lik le Tu nus ve Mý sýr a, da ha son ra da a - çýk ça de mok ra si yi ter cih e den Or ta do - ðu da ki di ðer ül ke le re a çýk ha le ge ti ril me si ge rek ti ði ni kay det ti. Gül, O ba ma nýn 1967 sý nýr la rý te me lin de bir Fi lis tin dev le - ti nin ku rul ma sý ge rek ti ði þek lin de ki söz le - riy le il gi li o la rak, 1967 sý nýr la rý na re fe - rans ya pýl mýþ ol du ðu ger çe ði, baþ lý ba þý na çok ö nem li bir a dým de di. Ýs ra il in, gü - ven li ði ni ilk sý ra ya koy ma da hak lý ol du ðu - nu be lir ten Gül, an cak Ýs ra il in, bu nu et - kin þe kil de yap ma sý i çin, A - rap dün ya sýn da ki de - mok ra tik a yak lan - ma la rýn an la mý ný, ya ni, ye ni se çil miþ hü kü met le rin o nur ký rý cý Ýs ra il po li ti - ka la rý na hoþ gö rü gös ter me le ri ne, seç - men le ri ta ra fýn dan ar týk i zin ve ril me ye - ce ði ni an la ma sý nýn ge rek ti ði ni söy le di. Cum hur baþ ka ný Gül, Ýs ra il, tak tik sel ko nu la ra o - dak lan ma ma lý. Stra te jik ta ra fa bak ma lý. Bu kor ku dan kur tul ma lý i fa de si ni kul lan - dý. O ba ma nýn, ko nuþ ma sýn da Ýs ra il in, Ha mas ý kas te de rek, ken di si nin va rol ma hak ký ný ta ný ma yan bir ta raf la mü za ke re et - me si nin bek le ne me ye ce ði ni söy ler ken hak lý bir nok ta ya de ðin di ði ni be lir ten Gül, Ha mas a bu ko nu da bas ký yap ma ya is tek li o lup ol ma dý ðý nýn so rul ma sý ü ze ri - ne, On la ra za ten tav si ye de bu lun dum de di. Ha mas li de ri Ha lid Me þal i le 2006 yý lýn da An ka ra yý zi ya re ti sý - ra sýn da yap tý ðý gö rüþ me de, Me - þal e, Ýs ra il in va rol ma hak ký nýn ta nýn ma sý ko nu sun da ras yo - nel ol ma lý sý nýz de di ði ni an la - tan Gül, Ha mas ýn, 1967 ön - ce si sý nýr la rýn da Ýs ra il i ta ný - ma yý za ten iç sel o la rak ö - züm se di ði ni, an cak bu nun Ýs ra il in Fi lis tin dev le ti ni ta - ný ma sýy la ay ný an da ol ma sý ný is te di ði - ni kay det ti. Was hing ton / a a ORTADOÐU DÖRTLÜSÜ'NDEN OBAMA'NIN FÝKÝRÝNE DESTEK Or ta do ðu Dört lü sü, ABD Baþ ka ný Ba rack O ba - ma nýn Ýs ra il i le Fi lis tin a ra sýn da ki ba rý þa i liþ kin fi kir le ri ni des tek le di ði ni a çýk la dý. AB, ABD, Rus ya ve BM nin o luþ tur du ðu Or ta do ðu Dört lü sün den ya pý lan ya zý lý a çýk - la ma da, Top rak ve gü ven li ði te mel a la rak i ler le mek, bir ba rýþ an laþ ma sý i çin uy gun bir da ya nak týr de nil di. A çýk la ma da, Ýs ra il i le Fi lis tin in doð ru dan gö rüþ me le re ye ni den baþ la ma la rý çað rý sý da ya pýl dý. O ba ma, dün ilk kez 1967 sý nýr la rý te me lin de bir Fi lis tin dev le ti ku rul ma sýn dan ya na ol du ðu nu söy le miþ ti. New York / aa Ku veyt, BM Ýn san Hak la rý Kon se yin de n KU VEYT, BM Ýn san Hak la rý Kon se - yi ne se çil di. Þim di ye ka dar 47 ü ye si bu - lu nan Kon se ye se çi len Ku veyt, a ra la - rýn da Hin dis tan, En do nez ya ve Ý tal - ya nýn yer al dý ðý 15 ye ni ü ye ül ke den bi ri ol du. Su ri ye nin he def le di ði ye re Ku veyt in se çil me si ne çe þit li in san hak - la rý ör güt le rin den tep ki gel di. Ýn san Hak la rý Ýz le me Ör gü tü a dý na ko nu þan Peggy Hicks, Ku veyt in in san hak la rý ko nu sun da ki bi lan ço su kuþ ku suz Su ri - ye nin kin den i yi, a ma bu ha ki ka ten çi - ta yý çok a þa ðý ya yer leþ tir mek tir de di. Di ðer grup lar dan da ben zer tep ki ler gel di. U lus la r a ra sý top lum ta ra fýn dan ül ke de ki de mok ra si yan lý sý gös te ri le ri þid det kul la na rak bas týr mak la suç la nan Su ri ye, ge çen haf ta a day lýk tan vaz geç - miþ ti. Ýn san Hak la rý Kon se yi 2006 da ku rul muþ, bir sü re pro tes to et tik ten son ra ABD de 2009 da Kon se ye ka týl - ma ya ka rar ver miþ ti. New York / a a So ma li li 14 kor san ABD de yar gý ö nün de n SO MA LÝ ya kýn la rýn da ki yat se ya ha ti sý ra sýn da re hin a lýn dýk tan son ra öl dü - rü len 4 A me ri ka lý i le il gi li o la rak ABD ye ge ti ri len 14 kor sa nýn, mah ke - me ye çý ka rý lan ilk 3 ü, su çu nu i ti raf et ti. Re hi ne le rin, ABD güç le ri nin kur tar ma ça lýþ ma la rý sý ra sýn da öl dü rül dü ðü bu o - lay la il gi li o la rak 13 So ma li li ve bir Ye - men li ya ka la na rak ABD ye ge ti ril di. Vir gi ni a da ki Nor folk ta mah ke me ye çý ka rý lan ilk 3 sa nýk Mah mut Sa lad A li, Mah mut Hirs Ý sa A li ve A li Ab di Mu - ham med, re hi ne le rin öl dü rül dü ðü yat - ta bu lun duk la rý ný an cak A me ri ka lý la rý, li der le ri nin öl dür dü ðü nü söy le di. Bir kaç ay ön ce mey da na ge len o lay da, Um man ýn bir kaç yüz ki lo met re gü ne - yin de yat la sey re der ken re hin a lý nan 2 A me ri ka lý çift Je an ve Scott A dam i le, Bob Rigg le ve Phyllis Ma cay, bir kaç gün son ra A me ri kan ö zel kuv vet le ri nin kur tar ma ça lýþ ma la rý sý ra sýn da kor san - lar ca öl dü rül müþ tü. Was hing ton / a a NA TO ya ya kýt ta þý yan tan ker de pat la ma: 16 ö lü n PA KÝS TAN IN ku zey do ðu sun da, Af - ga nis tan da ki NA TO güç le ri ne a kar ya - kýt ta þý yan bir tan ker de ki pat la ma ve yan gýn so nu cu en az 16 ki þi öl dü. Pa - kis tan lý ye rel yet ki li le rin ver di ði bil gi le - re gö re, dün ge ce bir tan ker de pat la ma son ra sý yan gýn çýk tý. Yan gýn kon trol al - tý na a lýn dýk tan son ra, sa bah sa at le rin de çev re de ki halk, sý zan a kar ya ký tý top la - ma ya ça lý þýr ken yan gýn ye ni den baþ la - dý. Ö len le rin, a kar ya ký tý al ma ya ça lý - þan lar ol du ðu kay de dil di. Po lis yet ki - li le ri ne gö re, ilk pat la ma ya bir bom ba yol aç tý. Ye rel yet ki li ler den Ab dül Na bi Han, bu o la yýn ya ný sý ra, Tork - ham böl ge sin de dü zen le nen bom - bar dý man so nu cu 14 NA TO tan ke ri - ne ha sar ve ril di ði ni söy le di, an cak ay - rýn tý ver me di. Af ga nis tan da ki NA - TO güç le ri nin ih ti yaç la rý i çin Pa kis - tan dan bu ül ke ye çok sa yý da a raç la ta þý ma cý lýk ya pý lý yor. Peþaver / a a ABD den Ý ran lý öð ren ci le re 2 yýl vi ze n ABD yö ne ti mi, ül ke ye gi ri þi uy gun gö rü len Ý ran lý öð ren ci le rin vi ze sü re le - ri ni 2 yý la çý kar dý. Ý ran lý öð ren ci le re ABD de 2 yý la ka dar vi ze ve ril me si ka - ra rý ABD Dý þiþ le ri Ba ka ný Hil lary Clin - ton ta ra fýn dan Ýn gi liz ce ve Fars ça ya zý - lan Yo u Tu be me sa jýy la du yu rul du. Ý - ran lý öð ren ci ler i le a ka de mik ya da mes - le kî de ði þim prog ram la rý na kay do lan Ý - ran va tan daþ la rý ön ce den sa de ce 3 a ya ka dar ül ke de kal ma la rý na imkân ve ren, tek bir gi riþ vi ze si a la bi li yor du. Ye ni ka - rar la Ý ran lý öð ren ci ler ar týk ABD ye gi riþ yap týk tan son ra, bir kaç kez gi riþ çý kýþ ya - pa bi le cek ve 2 yý la ka dar ül ke de ka la bi - le cek. Was hing ton / a a BM, nük le er kriz le il gi li ça lýþ ma baþ lat tý n BM Ge nel Sek re te ri Ban Ki-mun, Ja - pon ya da þid det li dep rem ve tsu na mi - nin a ðýr ha sa ra sebep ol du ðu nük le er san tra lin yol aç tý ðý kriz le il gi li ça lýþ ma baþ lat tý. Ça lýþ ma çer çe ve sin de çe þit li ör güt ler, nük le er gü ven li ðin, çev re, sað lýk ve gý da gü ven li ði da hil et ki le ri ü - ze ri ne ra por ha zýr la ya cak lar. U lus la ra - ra sý A tom E ner ji si Ku ru mu, Dün ya Sað lýk Ör gü tü, BM Kal kýn ma Prog ra mý, Gý da ve Ta rým Ör gü tü i le Dün ya Me te - o ro lo ji Ör gü tü nün ha zýr la dý ðý ra por, nük le er gü ven lik ko nu sun da 22 Ey lül de New York ta dü zen le ne cek üst dü zey top lan tý ya su nu la cak. Ja pon ya nýn Fu - ku þi ma Da i çi nük le er san tra li, 11 Mart - ta ki þid det li dep rem ve tsu na mi de a ðýr ha sar gör müþ tü. New York / aa HABERLER ÝSRAÝL: 1967 ÖNCESÝ SINIRLARA ÇEKÝLMEK ZOR Gül den Ha mas a Ýs ra il'i ta ný tel ki ni

8 Y MAKALE 9 Ke mi ye tin e hem mi ye ti o ka dar me dar-ý na zar ol ma ma lý fer sa dog ni as ya.com.tr Ýman hiz me tin de de, iç ti mâî ha yat ta da, si ya set te de ke mi ye te, sa yý ya, çok lu ða, mad dî gü ce de ðil, key fi ye te, sa mi mi ye te, ih lâ sa bak mak ge re kir. Ýþ te bin ler ce ta ri hî ör nek le rin den bi ri si: 1243 Kö se dað Boz gu nu i le Sel çuk lu Dev le ti yý ký lýr. Müs lü man lar da ðýl mýþ, bir çok bey lik le re ay rýl mýþ týr. En bü yük ve en güç lü le ri Ka ra ma no ðul la rý i le Ger mi ya no ðul la rý dýr. Sel çuk lu mi ra sý na bun lar dan bi ri si nin ko na ca ðý bek le nir. Çün kü GSM: Ha va le ci lik ma ra zý Ha va le ci li ði se ven bir hu yu muz var. Ne hik met se, ken di ö zel iþ le ri mi zi da hi bir baþ ka sý nýn yap ma sý bek len ti si ne hep gi re riz. Nef si mi zin ho þu na git ti ði i çin, i þi mi ze gel di ði i çin, biz zat doð ru dan bi zi il gi len di ren, yap mak la mü kel lef ol du ðu muz bir çok i þi mi zi ço ðu za man baþ ka la rý na ha va le e dip, ke na ra çe kil mek þek lin de bir a lýþ kan lý ðý mýz var. Zo run lu luk la rý mý zý gör mez lik ten gel mek, mü kel le fi yet le ri miz den kaç mak gi bi huy la rý mýz var... Zah met le re, me þak kat le re kat lan ma yý gö ze al ma ya; risk le ri, teh li ke le ri gö ðüs le me ye da ir kor ku la rý mýz var... Ba na ne, baþ ka la rý dü þün sün, baþ ka la rý yap sýn, baþ ka la rý dü zelt sin gi bi ne me lâ zým cý yön le ri miz var... Hal buki Hep bi ri le ri dü zelt sin, bi ri le ri yap sýn, baþ ka la rý yap sýn, baþ ka la rý ta mir et sin... gi bi ha va le ci bir an la yýþ, ehl-i di nin ka bul le ne ce ði, be nim se ye ce ði bir dav ra nýþ bi çi mi o la maz, ol ma ma lý. Biz zat ye ri ne ge tir mek le yü küm lü ol du ðu muz va zi fe le ri mi zi baþ ka la rý na ha va le et me nin man tý ðý o lur mu? Kul luk va zi fe ve ve ci be le ri mi zi bi ri le ri ne yük le me nin bir i zah ta ra fý o lur mu? Al lah a kar þý yap mak la yü küm lü ol du ðu muz mü kel le fi yet le ri mi zi han gi an la yýþ la, han gi se bep le baþ ka la rý na ha va le e de bi li riz? Ha bi re her þey den þi kâ yet çi o lu yo ruz... De vam e de ge len sý kýn tý ve prob lem ler den müþ te kî o lup, dert yan ma yý çö züm zan ne di yo ruz ço ðu za man... Ço cu ðu mu zun na maz kýl ma yý þý nýn, si ga ra i çip in ter net ba ðým lý sý ol ma sý nýn so rum lu la rý ný hep baþ ka yer ler de a ra rýz. A i le vî ba zý prob lem ve sý kýn tý la rýn ça re ve çö züm le ri ni de baþ ka yer ler de a rar, a de ta bir si hir li e lin ge lip bi ze yar dým cý ol ma sý ný bek le riz. Ço ðu za man e hem mi yet siz ve kü çük gi bi gö rü nen, as lýn da ken di a çý mýz dan i ki dün ya mý zý a lâ ka dar e den, ye ri ne ge tir mek le mü kel lef ol du ðu muz bü yük va zi fe le ri ve so rum lu luk la rý mý zý gör mez den ge li riz. A ma bi zi he men hiç a lâ ka dar et me yen a fa kî me se le le re o ka dar ka fa yo rar, o de re ce me rak la sa rý lý rýz ki... Bu du ru mun bir ne v'î a kýl sýz lýk, bir çe þit di va ne lik ol du ðu nun far ký na da hi va ra ma yýz. Söz ko nu su ha va le ci lik o lun ca, ül fet ve gaf let sâ i kiy le ça re ve çö zü mü hep baþ ka mec ra lar da, baþ ka yer ler de a ra ma a lýþ kan lýk la rý mýz, bi zi ço ðu za man ol ma ya cak a lan la ra sevk e der. Ýn san la rýn bu ha va le ci lik ma ra zýn dan is ti fa de et me yi fýr sat bi len ba zý o dak lar, ba zý ki þi ve ku rum lar, ça re nin ken di le rin de ol du ðu nun rek lâm la rý ný ya pa rak, in san la rý ko lay ca kan dýr ma be ce ri si ni gös te rir ler. Prob lem ve sý kýn tý la rýn ye gâ ne çö züm ye ri nin, her tür lü dert ve ma ra zýn te da vi mer ke zi nin si ya set ku ru mu ol du ðu na bir çok in san i na nýr. Da ha doð ru su si ya sî ler, al da tý cý ve cez be di ci rek lâm ve pro pa gan da lar la mil le ti bu nok ta da i nan dýr ma ma ha re ti ni gös te rir ler. Ý çi boþ cez be di ci nu tuk lar la, ak la ha ya le gel me yen söz ve va ad ler le, mü ba lâ ða lý plan ve pro je ler le dert ve sý kýn tý lar dan bu na lan seç me nin o na yý ný al ma sý ný çok i yi be ce rir si ya si ler. Her tür lü sý kýn tý ve prob lem le rin son bu la ca ðý ný, her tür lü söz ve va at le rin ye ri ne ge ti ri le ce ði ni, ül ke nin a de ta süt li man o la ca ðý ný u ma rak, des tek ver di ði par ti nin iþ ba þý yap ma sý nýn ü ze rin den yýl lar geç ti ði hal de, he men hiçbir þe yin de ðiþ me di ði ni, dert ve sý kýn tý la rýn ar ta rak de vam et ti ði ni gö ren in san lar ha yal ký rýk lý ðý na gir se ler de ya pa cak la rý pek bir þey yok tur ar týk. Hal bu ki prob lem ve sý kýn tý la rýn çö zü mü nok ta sýn da ken di miz den baþ la sak, biz zat so rum lu ol du ðu muz prob lem le rin çö zü mü i çin e li mi zin ye tiþ ti ði, gü cü mü zün yet ti ði ka dar bir gay re tin i çi ne gir sek... Ba zý zor luk la rý, ba zý zah met ve me þak kat la rý gö ze a la bil sek... Çö züm nok ta sýn da ha va le ci lik a lýþ kan lýk la rý mý zý terk e de bil sek... Baþ ta si ya set ku ru mu ol mak ü ze re her ke se kar þý hüsn-ü zan; a dem-i i ti mat pren si bi çer çe ve sin de ha re ket e de bil sek... Dar da i re di ye ad lan dý rý lan, uh re vî ha ya tý mý zý il gi len di ren so rum lu luk la rý mý zý ye ri ne ge ti re bil sek... Ge niþ da i re gi bi gö rü nen, fa kat hiç de bi zi a lâ ka dar et me yen a fa kî, lü zum suz ve za rar lý me se le le re bak ma sak... Da ha doð ru, da ha i sa bet li o lur di ye dü þü nü yo rum. za hi rî güç ve sa yý çok lu ðu bu nu ge rek ti ri yor du. Ne var ki, mu vaf fa ki yet ve so nuç al mak, ço ðu ke re sa nýl dý ðý gi bi sa yý çok lu ðu ve mad dî kuv ve te gö re de ðil; ih lâs ve sa mi mi ye te bað lýy dý. Ýþ te bu sýr ra bi nâ nen bir uç bey li ði ve en kü çük le ri, a ma, en ih lâs lý la rý Os ma no ðul la rý bay ra ðý düþ tü ðü yer den kal dý rýp dal ga lan dýr dý a sýr lar ca... Bu ha ki ka ti, 20. Lem a o lan Ýh lâs Ri sâ le sin de na za ra ve ren Be di üz za man, ü mit, aþk, þevk ve ren ve ih lâ sý ka zan dý ran þu de ðer len dir me yi ya par: Ce nâb-ý Hakk ýn rý za sý ih lâs i le ka za ný lýr; kes ret-i et bâ [tâ bi o lan la rýn çok lu ðu] i le ve faz la mu vaf fa ki yet le de ðil dir. Çün kü on lar, va zi fe-i Ý lâ hi ye ye a it ol du ðu i çin, is te nil mez, bel ki ba zen ve ri lir. E vet, ba zen bir tek ke li me se beb-i ne cat [kur tu luþ se be bi] ve me dar-ý rý - za [Al lah ýn rý za sý na ve si le] o lur. Ke mi ye tin [sa yý çok lu ðu nun] e hem mi ye ti o ka dar me dar-ý na zar ol ma ma lý. Çün kü ba zen bir tek a da mýn ir þa dý, bin a da mýn ir þa dý ka dar rý za-yý Ý lâ hî ye me dar o lur. (...) Ba zý pey gam ber ler gel miþ ler ki, mah dut bir kaç ki þi den baþ ka it ti bâ e den ler ol ma dý ðý hal de, yi ne o pey gam ber lik va zi fe-i kud si ye si nin had siz üc re ti ni al mýþ lar. De mek hü ner, kes ret-i et bâ i le de ðil dir. Bel ki hü ner, rý zâ-i Ý lâ hî yi ka zan mak la dýr. 1 Os man lý, i ma nýn dan ve ih lâ sýn dan al dý ðý güç le i lim ve tek no lo ji ye bi ne rek 1683 yý lý na dek, gür bir sa dây la Al lah, Al lah di ye rek ah lâk ve a da le ti, i la-i ke li me tul lah ý a na ga ye ya pa rak yay mýþ ve Vi ya na (Av ru pa) ka pý la rý na ka dar da yan mýþ tý. Hay fa ki, son ra ki dö nem ler de ge ri le me ve çö küþ dev ri baþ gös ter di. Zâ hi re ba kýl dý ðýn da bu nun se be bi tek nik ve as ke rîy di. Fa kat, me se le nin psi ko-sos yal de rin li ði ne i nil di ðin de a sýl sâ i kýn; hiç þüp he siz i man ve ah lâk za a fýy la ih lâ sý yi tir mek ol du ðu far k e di lir. Zi ra, i man, hem nur, ý þýk, ay dýn lýk, hem de kuv vet ti. Ý man, ay ný za man da ma ri fe tul lah ý (Al lah ý bü tün i sim ve sý fat la rýy la bil me yi) ge rek ti rir. Fen da hil her bir i lim, Al lah ýn bir is mi ne da ya nýr. Þâ fî is mi nin te za hür le ri ni kâ i nat ta o ku yan, týp ta; Mu kad dir is mi ni te cel li le ri ni o ku yan i se ma te ma tik, as tro no mi ve sâ ir i lim ler de te rak kî e der. Ta rih ay ný za man da bu na da þa hit de ðil mi? Müs lü man lar din le ri ne sa rýl dýk la rý za man yük sel di ler. Din le rin den u zak laþ týk la rý nis pet te de ge ri le yip herc ü merc i le mu sî bet le re gi rif tar ol du lar! Dip not: 1- Be di üz za man Sa id Nur sî, Lem a lar, YAN, s A i le ve ev li lik ü ze ri ne ya se ni as ya.com.tr Kon ya Si vil Top lum Ku ru luþ la rý nýn se ki zin ci si ni dü zen le di ði U fuk Tu ru Top lan tý la rý nýn bu se ne ki a na ko nu su: De ðer le rin Dö nü þü mü ve Ah lâ kî çö zül me ü ze ri ney di. De ðer ler, De ðer le rin O luþ ma sý ve Dö nü þü mün de A i le nin Ro lü, Ça lýþ ma Ha ya týn da De ðer le rin Ye ri, Si ya set ve De ðer Ý liþ ki si, Med ya, Hu kuk, A i le ko nu la rýn da o tu rum lar ya pýl dý. A i le ko nu lu o tu rum da Doç. Dr. Ab dul ke rim Ba ha dýr, Dr. Se min Gü ler ve Reh ber Psi ko lo jik Da nýþ man Di lek Ze ki ye Ka þýk ýn ev li lik ü ze ri ne su num la rý ný din le dik. Bu haf ta lýk ya zý mý zýn baþ lý ðý on la rýn A i le ü ze ri ne su num la rý nýn a na ko nu su nu o luþ tu ru yor. MO DER NÝ ZM A Ý LE YÝ PAR ÇA LI YOR Kon ya Sel çuk Ü ni ver si te si Ý la hi yat Fa kül te si nde Öð re tim Ü ye si o la rak va zi fe si ni sür dü ren Ba ha dýr, ay ný za man da Genç le ri Ev len dir me ve Me hir Vak fý Ge nel Sek re te ri. Ev le ne cek genç le re mad dî des tek ya nýn da ev li li ðe ha zýr lýk e ði tim le ri de ve ri yor lar. Doð ru su böy le bir vak fýn var lý ðýn dan ha ber dar ol mak bi le mut lu luk ve ri ciy di! Doç. Dr. Ab dül ke rim Ba ha dýr, mo dern leþ me nin en faz la et ki yi a i le ku ru mu ü ze rin de ya pa rak, bo þan ma la rý art týr dý ðý ný i fa de et ti. Se kü ler ha yat, hoþ gö rü ek sik li ði, þid de tin sý ra dan laþ ma sý, ö zel ha ya týn teþ hi ri, pa ga nist kül tü rün yay gýn laþ ma sý, lüks ha ya týn ö zen di ril me si ay ný ev de, ay ný ka ne pe de o tu ran bir bi ri ne ya ban cý fert le ri or ta ya çý kar mýþ tý. Bu yüz den si vil top lum ku ru luþ la rý yo ðun bir þe kil de ça lýþ ma lý, kit le i le ti þim a raç la rý de net len me li, a i le de boþ va kit le rin de ðer len dir me si ü ze ri ne cid dî ça lýþ ma lar ya pýl ma lýy dý. GENÇ LER, EV LÝ LÝK TEN KOR KU YOR Dr. Se min Gü ler, Kon ya A i le Des tek E ði tim Mer ke zin de hal ka a çýk üc ret siz da nýþ man lýk ça lýþ ma la rý yap mak ta. Baþ lý ðý mýz da ki tes bit o na a it. Da nýþ man lýk hiz me ti al ma ya ge len çift le re Ne den ev le ni yor sun? di ye sor duk la rýn da Ev li lik ya þým gel di di yor lar dý. Ne den Ay þe? ya da Ne den A li? so ru su na ver dik le ri Çün kü çok gü zel, çün kü çok ya ký þýk lý þek lin de ce vap lar sa, genç le rin ev li lik kri ter le ri hak kýn da ki dü ze yin gös ter ge siy di. Ev de a i le bü yük le ri nin de söz sa hi bi ol du ðu ge niþ a i le mo de lin den çe kir dek a i le ye ge çiþ, prob lem le ri bü yüt müþ tü. Yol gös te re cek bir a i le bü yü ðü nün ek sik li ði, genç le ri al ter na tif çö züm ler ko nu sun da ça re siz bý rak mak tay dý. Genç le ri miz prob lem le ri ne çö züm bul ma da ha zýr lýk sýz lar dý. Bul duk la rý tek çö züm bo þan ma i di. Ýþ te bu nok ta da A i le Da nýþ man lýk Hiz met le ri ö nem ka za ný yor du. LÜT FEN BEY LER, EÞ LE RÝ NÝ ZE DE ÐER VE RÝN! Reh ber Psi ko lo jik Da nýþ man Di lek Ze ki ye Ka þýk i se a i le de bi rey sel lik ü ze rin de dur du. Baþ lýk ta ki i fa de o nun sa lon da ki bey le re tav si ye siy di. A i le, de ðer ü re ti min de ve de ðer le rin ye ni ne sil le re ak ta rý mýn da en et kin ku rum lar dan bi riy di. Bu nun la bir lik te gü nü müz de bü yük prob lem ler ya þý yor du. Es ki den ses siz sa kin ka dýn lar mak bul ken, þim di ler de er kek ler ka dý nýn ko nuþ kan, ha re ket li ol ma sý ný is ti yor du. Ýn ter net ar ka daþ lýk la rý nýn yay gýn laþ ma sý nýn sebep le rin den bi ri de buy du. Ar týk de ðer ler de ðiþ miþ ti. Cen ne ti bi le ar týk dün ya da ya þa mak is ti yor du ço ðu in san. Ya lan cý cen net hük mün de ha yat lar ya þa ný yor du. Ka dýn da duy gu sal ze kâ ön plan day dý. Bu na kar þýn er kek ler ço ðu za man ka dý na de ðer li ol du ðu nu his set tir mi yor du. Er ke ðin ka dý na ver di ði de ðer öl çü sün de ka dýn da ço cuk la rý na kýy met ve re cek ti. Ba ba la rýn ço cuk la rý na ve re cek le ri en gü zel he di ye an ne le ri ni sev mek tir sö zü bo þu na de ðil di. Ken di ni de ðer siz his se den ka dýn çö züm ü re te mi yor du. De vam lý þi kâ yet et me si nin, stre si nin, git tik çe do zu ar tan dep res yo nu nun sebebi de buy du. Böy le bir or tam da ye ti þen ço cu ðun i ler le yen yýl lar da ev li lik ten kork ma sý ga yet nor mal di. Oy sa ki eþ ler bir bi ri nin ha ya tý ný ko lay laþ týr ma ya ni yet len se ler ev de ve rim li bir ze min o lu þur du. Al lah da mad dî ma ne vî be re ke ti ni bu be ra ber li ðin ü ze ri ne gön de rir di. Uz man la rýn su num la rý bü yük bir dik kat le iz len di. Bi ti min de so ru lar ce vap lan dý. Du â la rý mýz ev li lik le rin e be dî ha yat ar ka daþ lý ðý ni ye tiy le baþ la yýp son su za ka dar de vam et me si ü ze ri ne. Bu tür or ga ni zas yon la rýn ar ta rak de vam et me si te men ni siy le GÜN GÜN TA RÝH ltur han Cel kan Evlilik hazýrlýklarý A.Þ. ru muz lu o ku yu cu muz: Ev li lik ha zýr lý ðýn da, söz, tat lý, ni þan ve dü ðü ne ka dar ge çen sü re de Kur ân ve sün net ý þý ðýn da na sýl dav ra nýl ma lý dýr? He lâl da i re sin de na sýl ha re ket e di lir? Öl - çü ne ol ma lý dýr? Ev li lik ha zýr lýk la rýn dan ol mak ü ze re söz kes mek, tat lý ye mek, ni þan tak mak ve bun lar dan da ha ö nem li si ev li lik ha zýr lý ðý ya pan i ki â i le nin bir bir le ri ne sev gi ve me de nî i liþ ki ler ba ký mýn dan ya kýn laþ ma sý, te mel de ge le nek le ri mi zin or ga ni ze et ti ði, i çi ni dol dur du ðu, dî ni mi zin de ge nel lik le mu bah gör dü ðü dav ra nýþ lar dan dýr. Bu tür top lum sal dav ra nýþ lar da, iç le rin de ha ram un sur lar bu lun ma dýk ça dî nen sa kýn ca gö rül mez ler. Fa kat tö ren ler de ve mut lu luk pay la þým la rýn da þu hu sus la ra dik kat e dil me li dir: 1- Ýç ki ta lep le ri ni kar þý la mak tan, na zik bir üs lûp kul la na rak ka çýn ma lý dýr. 2- Tö ren ler de ve eð len ce ler de a þý rý lý ða kaç ma ma ya ö zen gös ter me li dir. 3- Ýk ram ve sa ir har ca ma lar da is raf tan ka çýn ma lý dýr. 4- Ka dýn er kek kar ma bir eð len ce dü ze nin den ka çýn ma lý dýr. 5- Müm kün se ka dýn la rýn ken di a ra la rýn da, er kek le rin de ken di a ra la rýn da eð le ne bi le cek le ri ze min ha zýr la na bi lir. 6- Söz lü ler ve ya ni þan lý lar a ra sý i liþ ki de doð ru luk, dü rüst lük, sa mi mi yet, ne zâ ket, if fet ve ha yâ e sas a lýn ma lý, ah lâ kî öl çü le rin dý þý na çý kýl ma ma lý, ha ram-he lâl sý ný rý gö ze til me li dir. Dü ðün yap ma dýk ça söz lü müz ve ya ni þan lý mýz þim di lik bi zim nâ mah re mi miz dir. O na ne e þi miz gi bi ya kýn du ra bi li riz, ne de ya ban cý mýz gi bi u zak du ra bi li riz! Du ru þu mu zu tak vâ mýz la a yar la ma lý yýz! Bu dö nem de en bü yük ma ha ret ve im ti han bu dur! -O na sev gi ve say gý bes le ye ce ðiz. Çün kü o bi zim müs tak bel e þi miz dir, müs tak bel ni kâh lý mýz dýr, e vi mi zin müs tak bel di re ði dir. Fa kat bu sev gi mi zi ve say gý mý zý, ha ram dav ra nýþ lar i çin ma ze ret say ma ya ca ðýz. Ha ram dav ra nýþ la rý mu bah ve meþ rû say ma mýz doð ru ol maz. Ýf fe ti miz ve nâ mû su muz her za man sü sü müz dür, ziy ne ti miz dir, gü zel li ði miz dir, ba þý mý zýn tâ cý dýr! Söz lü mü ze ve ya ni þan lý mý za kar þý sev gi mi zi ve say gý mý zý gös te ren baþ lý ca î mân lý, iz zet li ve o nur lu dav ra nýþ la rý mý zý þöy le sý ra la ya bi li riz: 1- Söz lü müz le ve ya ni þan lý mýz la o lan i liþ ki le ri miz de ha ram-he lâl sý ný rý ný gö zet mek, bu na o nu da ik nâ et mek. 2- Söz lü müz le ve ya ni þan lý mýz la gö rüþ me le ri miz de ü çün cü bir þah sýn ol ma sý ný is te mek ve bu nu sað la mak. 3- Söz lü mü ze ve ya ni þan lý mý za ver di ði miz sö zü tut mak, 4- Söz lü mü ze ve ya ni þan lý mý za ve fâ sýz lýk yap ma mak, o nu al dat ma mak. 5- Söz lü mü ze ve ya ni þan lý mý za dü rüst ve na zik dav ran ma lý yýz. 6- Muh te mel an laþ maz lýk la rý bü yüt me den ve baþ ka ki þi le re ta þý ma dan sað du yu lu ha re ket e de rek çöz me li yiz. 7- Söz lü mü zün ve ya ni þan lý mý zýn ku sur la rý ný e leþ ti ri ko nu su yap mak tan ka çýn ma lý yýz. O nu ha tâ sýz gör me me li, ha tâ la rý ný af fe di ci ol ma lý yýz. 8- Söz lü mü zü ve ya ni þan lý mý zý ol du ðu gi bi ka bul et me li yiz. Ve o nu ol du ðu gi bi sev me li yiz. 9- Söz len me nin ve ya ni þan lan ma nýn bir ev li lik va a din den i ba ret ol du ðu nu, bir ni kâh ak di ol ma dý ðý ný u nut ma ma lý yýz. U nut ma ya lým ki, söz len me ve ya ni þan lan ma, Ýs lâm hu ku kun da ta raf la ra bir ev len me mec bû ri ye ti ge tir mez. Ev li lik bir li ði ni sür dü re me ye cek le ri ni an la yan söz lü ler ve ya ni þan lý lar, sö zü ve ya ni þa ný boz ma yet ki si ne ve hak ký na sa hip tir ler. Söz ve ya ni þan bo zul du ðun da, ve ri len he di ye ler kar þý lýk lý o la rak ge ri ve ri lir. Kýz ta ra fý al dý ðý meh ri i â de e der. Söz lü lük ve ya ni þan lý lýk, kýz ve er ke ðe, ev li li ðin he lâl kýl dý ðý be râ ber ya þa ma hak ve sa lâ hi ye ti ni de ver mez. Bu dö nem de ne ka dar kar þý lýk lý sev gi, gü ven ve i yi ni yet o lur sa ol sun; kýz ve er ke ðin, mah re mi yet ba ký mýn dan bir bir le ri ne ne re dey se- i ki ya ban cý gi bi ol duk la rý ve mah re mi yet sý ný rý na dik kat et me le ri, bir bir le ri ne kar þý sev gi le ri ni, tut ku la rý ný ve aþk la rý ný mah re mi yet per de si ar ka sýn dan ya þa ma la rý ge rek ti ði de u nu tul ma ma lý dýr. DU Â Ey Ha mid-i Þe kur! Ý man ve þü kür eh li ne, ço cuk la rý na ve nesl-i â ti si ne ha yýr lý ka pý lar aç! Þer li ka pý lar dan u zak ey le! Ha yýr lý ya zý lar yaz! Þer li ya zý lar la im ti han ey le me! Mut lu luk la rý ný sa a de te çe vir; þe ka ve te çe vir me! Sa a det le ri ni þük re teb dil ey le; küf re tah vil ey le me! Az þü kür le ri ni çok say; on lar dan ra zý ol! On la ra lüt fey le! Â min!

9 10 Y KÜLTÜR SANAT Papatyalar Papatyalar gördüm düþümde, Her biri bir yýldýz gibi o eþsiz güzellerin, Yeþil halýnýn üstüne mavi çadýrdan düþmüþ. Ýlmik, ilmik ördüðü; güz yüzlü meleklerin. Sinmiþti yapraðýna cennetin kokularý, Hurilerin elinden su içmiþ çiçeklerin. Melekler kadar saf ve temiz olurmuþ Meyilli nazarlarý, tutulan dileklerin... Bir hayalmiþ gördüðüm, heyulâma iþleyen, Yüzleþince anladým, zýddýyla gerçeklerin. Bir masal perisinin nur cemali doldurmuþ, Yýkýk gönül köþkünü, kalender meþreplerin. MEHMET ÝPÇÝOÐLU 49 bin 500 kiþiye bir kütüphane, 122 kiþiye bir kahvehane düþüyor TÜR KÝ YE DE KÝ TAP O KU MA O RAN LA RI, AF RÝ KA ÜL KE LE RÝN - DEN DE A ÞA ÐI DA. JA PON YA DA YIL DA OR TA LA MA 4 MÝL YAR KÝ TAP BA SI LIR KEN BU RA KAM TÜR KÝ YE DE 23 MÝL YON. "TÜRKÝYE O ku yor Ben de O ku yo rum kam pan ya sý nýn Yü rüt me Ku ru lu Ko or - di na tö rü A ziz De mir, Tür ki ye de 49 bin 500 ki þi ye bir kü tüp ha ne, 122 ki þi ye i se bir kah ve ha ne nin düþ tü ðü nü be lirt ti. TO BO kam pan ya sý nýn Ýl çe Yü rüt me Ku ru lu Ko or di na tör lü ðü nü de ya pan Ýl - çe Mil lî E ði tim Þu be Mü dü rü A ziz De - mir, Tür ki ye de ki ki tap o ku ma o ran la rý - nýn Af ri ka ül ke le rin den de a þa ðý ol du - ðu na dik kat çek ti. Ba zý ya ban cý ül ke ler le Tür ki ye a ra sýn da ki ki tap-ga ze te o ku ma o ran la rý ný is ta tis ti ki bil gi ler le kar þý laþ tý - ran De mir, ga ze te o ku ma o ran la rýn da Ja pon ya nýn yüz de 62 ler de, Al man - ya nýn yüz de 48 ler de, Tür ki ye nin i se sa de ce yüz de 5 ler de ol du ðu nu be lirt ti. Ja pon ya da bir yýl da or ta la ma 4 mil - yar 200 mil yon ki tap ba sýl dý ðý ný i fa de e - den De mir, Tür ki ye de bu ra kam 23 mil yon. Ja pon ya da bir yýl da ki þi ba þý - na dü þen ki tap sa yý sý 25, Fran sa da 7, Tür ki ye de i se bin 289. Tür ki ye de bin 412 kü tüp ha ne bu lu nur ken 570 bin kah ve ha ne fa a li yet te. Ül ke miz de 49 bin 500 ki þi ye bir kü tüp ha ne dü - þer ken 122 ki þi ye bir kah ve ha ne dü - þü yor di ye ko nuþ tu. Ki tap o ku ma sü re le ri hak kýn da da bil gi ve ren De mir, Al man ya da ki þi ba - þý na dü þen or ta la ma gün lük o ku ma sü - re si 23 da ki ka dan 18 da ki ka ya düþ tü ðü i çin yet ki li ler te lâþ lan ma ya baþ la yýp çe - þit li ted bir ler al mýþ lar dýr. Ül ke miz de bu o ran 15 sa ni ye ol ma sý na rað men kim se ne en di þe du yu yor, ne de ted bir a lý yor de di. De mir, Me zit li il çe si nde o ku ma yý yay gýn laþ týr mak i çin Cum hur baþ ka ný Ab dul lah Gül ön der li ðin de ki Tür ki ye O ku yor kam pan ya sý ný Tür ki ye o ku yor, Ben de O ku yo rum di ye rek yü rü tüp çe - þit li fa a li yet ler yap týk la rý ný an lat tý. Me zit li Kay ma ka mý Ka mil Ký cý roð lu i se ga la nýn so nun da bir de ðer len dir me ya pa rak Ýl çe Mil lî E ði tim Þu be Mü dü rü De mir in o ku ma is ta tis tik le ri i çin çiz di ði ka ra tab lo nun sa de ce is ta tis tik le re da ya lý ve ri ler den kay nak lan dý ðý ný söy le di. Ký cý - roð lu ül ke miz de sa yý sal o la rak i fa de e di - le me ye cek sö zel bir o ku ma ge le ne ði nin ol du ðu nu i fa de et ti. Mer sin / ci han Suya yazýlan hikâye ES TE TÝK ha fý za mý zýn si lin mez im za sý ve me de ni ye ti mi zin ha - ri ka sa nat la rýn dan bi ri o lan Eb ru Sa na tý nýn en ün lü i sim le rin - den Fu at Ba þar ýn eb ru ser gi si Zey tin bur nu Kül tür ve Sa nat Mer ke zi nde sa nat se ver ler le bu lu þu yor. U lu sal ve u lus la r a ra sý dört yüz ser gi ye im za a tan ün lü eb ru sa nat çý sý nýn 33 ça lýþ ma sý dü zen le ne cek o lan ser gi de yer a lý yor. Ser gi, 20 Ha zi ran a ka dar sa nat se ver le rin zi ya re ti ne a çýk o la cak. Kül tür Sa nat Ser vi si BÝR KÝTAP Sarayda Harem PROF. Dr. Ah met Ak gün - düz ün ka le min den çý kan ve Ha yat Ya yýn la rý ta ra fýn dan ba - sý lan Sa ray da Ha rem ki ta - býn da Ta rih bo yun ca ka dýn me se le si ne in san lý ðýn yak la þý - mý ve Ýs lâm Hu ku ku nda ka dý - nýn sta tü sü; Ýs lâm da ve Os - man lý da ha rem ve ca ri ye kav - ram la rý gi bi ve Ýs lâm Hu - kuk unda bun la rýn hu ku kî sta - tü le ri gi bi ko nu lar e le a lý ný yor. Üç bo yut lu re sim ser gi si KA RA MAN Be le di ye si Kül tür hiz met le ri ne des tek ver me ye de vam e di yor. Sa na týn de ði þik dal la rýn da ça ba gös te ren le re yar dým ve teþ - vik çi o lan Ka ra man Be le di ye si ka bart ma fo toð raf tek ni ði ko nu sun da il ginç bir re sim ser gi si aç tý. Ka ra man lý Sa nat çý Me li ke Ka ra man ýn çe þit li ko nu lar da ki ça lýþ ma la rýn dan o lu þan tab lo lar Ka ra man Be le di - ye si ser gi sa lo nun da a çýl dý. Ser gi de çe þit li ko nu la rýn ya ný sý ra Ka ra - man ýn ta ri hî ve tu ris tik me kân la rý nýn ya ný sý ra ka bart ma lý o la rak ça - lý þýl mýþ üç bo yut lu fo toð raf la rý da yer a lý yor. Ka ra man / ci han Yeni Nasreddin Hoca: Rasim Öztekin TÝYATRO ve sinema sanatçýsý Rasim Öztekin, 52. Uluslararasý Akþehir Nasreddin Hoca Anma ve Mizah Günleri nde Temsili Nasreddin Hoca lýk görevini üstlenecek. Bu yýl 52.si düzenlenecek olan Uluslararasý Akþehir Nasreddin Hoca Anma ve Mizah Günleri nde temsili Nasreddin Hoca lýk görevini üstlenecek isim belli oldu. Bu yýl yapýlacak þenlikte Temsili Hocalýk görevini, Sinema ve tiyatro sanatçýsý Rasim Öztekin üstlenecek. Akþehir Belediyesi tarafýndan Nasreddin Hoca nýn hatýrasýna düzenlenen ve bu yýl 52. si yapýlacak olan Anma ve Mizah Günleri nde bu görevi bugüne kadar; Erol Günaydýn, Levent Kýrca, Ferhan Þensoy, Kadir Çöpdemir, Halit Akçatepe, Emin Olcay, Cenk Koray gibi birçok isim üstlenmiþti. Öztekin de, Bu yýlýn Nasreddin Hoca sý olarak beni seçtiðiniz için hem size, hem de Akþehir Halkýna çok teþekkür ediyorum. Daha önce konuk olarak 2 kere Akþehir e Nasreddin Hoca Þenliði ne gelmiþtim. Orada gördüðüm çok güzel bir þey vardý. Tüm Akþehirliler Nasreddin Hoca gibi göründü bana. Çünkü hepsinde ayný zekâ pýrýltýsý, ayný espri, ayný nüktedanlýk vardý. Akþehir e seneler sonra tekrar geleceðim için ve Nasreddin Hoca olacaðým için çok keyif aldým, çok teþekkür ederim diye konuþtu. Recep Bozdað / Ýstanbul Bu yýl 52.si düzenlenecek olan Uluslararasý Akþehir Nasreddin Hoca Anma ve Mizah Günleri nde temsili Nasreddin Hoca lýk görevini tiyatro ve sinema sanatçýsý Rasim Öztekin üstlenecek. Þehrin, ke bap, lah ma cun ve bak la va gi bi lez zet le ri nin ya nýn da kül tü rel var lýk la rýy la da a nýl ma sý ný is te yen Ga zi an tep Bü yük þe hir Be - le di ye si, ün lü An tep ha mam la rý nýn ge le cek ku þak la ra ak ta rýl ma sý i çin mü ze pro je si baþ lat tý. FOTOÐRAF: CÝHAN Ga zi an tep in ha mam la rý mü ze ye ta þý na cak KÜLTÜR ve sa nat a la nýn da yap tý ðý ça lýþ ma lar la a - dý ný du yu ran Ga zi an tep, mü ze le ri ve ta ri hî ya pý la - rý i le a dýn dan söz et tir mek is ti yor. Þehrin ke bap, lah ma cun ve bak la va gi bi lez zet le ri nin ya nýn da kül - tü rel var lýk la rýy la da a nýl ma sý ný is te yen Ga zi an tep Bü yük þe hir Be le di ye si, ün lü An tep ha mam la rý nýn ge le cek ku þak la ra ak ta rýl ma sý i çin mü ze pro je si baþ - lat tý. Cam Mü ze si, Sa vaþ Mü ze si, Mut fak Mü ze si gi - bi il ginç mü ze le ri ye ni si ni ek mek is te yen Ga zi an tep Bü yük þe hir Be le di ye si ça lýþ ma baþ lat tý. Ye ni pro je çer çe ve sin de gün de me al dý ðý Ha mam Mü ze si, Ço - cuk Mü ze si, Sa na yi Mü ze si, Ta bak Mü ze si, Folk lor ve E ko lo ji Mü ze si ni ha ya ta ge çir mek i çin alt ya pý ça lýþ ma la rý nýn baþ la dý ðý ný i fa de e den Ga zi an tep Bü - yük þe hir Be le di ye Baþ ka ný A sým Gü zel bey, Ga zi an - tep in kül tü rel de ðer le ri ni or ta ya çý kar ma ya ça lý þý yo - ruz. de di. Ga zi an tep in bir kül tür ve tu rizm þeh ri ol - ma sý i çin bü yük ça ba gös ter dik le ri ni be lir ten Gü zel - bey, in san la rýn Ga zi an tep e gel me le ri i çin bir se bep - le ri nin bu lun ma sý ge rek ti ði ni söy le di. Bu doð rul tu da Ga zi an tep te ki kül tü rel ve ta ri hî ya pý la rýn za ten bu lun du ðu nu ve ken di le ri nin bun - la rý res to re e de rek gün yü zü ne çý kar dýk la rý ný ha - týr la tan Gü zel bey, þu bil gi le ri ver di: Ýn san lar Ga - zi an tep e ar týk sa de ce lah ma cun, ke bap ve bak la va ye me ye gel mez. Biz on la rýn Ga zi an tep e da ha çok gel me si, da ha çok pa ra bý rak ma sý ve mem nun ay - rýl ma sý i çin bir çok et kin lik ler, ça lýþ ma lar ve pro je - ler ya pý yo ruz. Bun lar dan bi ri si de mü ze pro je le ri - dir. Bu gün cum hu ri yet ta ri hi nin en bü yük Mo za ik Mü ze si ni yap týk. Ö zel lik le Ga zi an tep in ha mam - la rý nýn meþ hur ol du ðu nu ve bu doð rul tu da bir ha - mam mü ze si nin ol ma sý ge rek ti ði ni i fa de e den Gü - zel bey, ha mam la rýn da ha i le ri ta rih le re ve ku þak la - ra u laþ ma sý i çin mü ze nin ya pýl ma sý na ka rar ver dik - le ri ni be lirt ti. Ga zi an tep / ci han B U L M A C A Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da SOL DAN SA ÐA 1. Ken di iç â le mi ne bak ma, nef si ni kon trol al tý na al ma, Al lah ta ra fýn dan sü rek li de net len di ði ne i nan ma. - Rus ya'da bir ne hir. 2. Mer mer de sert ve damar lý ta ba ka. - Ka - yak ta den ge yi ve ya hý zý sað la mak, beyz bol, ho key, kri ket gi bi spor lar da it mek ve ya vur mak a ma - cýy la kul la ný lan so pa. 3. Öl müþ bir kim se nin de vam et mek te o lan ma ne vî kuv vet ve kud re ti. - Lan ta nýn sim ge si. 4. Ver gi top la mak la gö rev li kim se. - Da i re ler de, iþ yer le rin de ba zý pa ra iþ le ri ne ba kan gö rev li. 5. A rap ça da in cir. - Kon tey ner ta þý ma cý lý ðý i çin ö zel o la rak ya pý lan ge mi. 6. Sa hip - lik, ma lik lik. - E li a çýk cö mert kim se ler. 7. Kul lan dý ðý mýz al fa be nin yir min ci har fi nin a dý. - Bir ko - nu da di ren me, a yak di re me, di ret me. - Ke li me ba þýn da kul la ný lan o lum suz luk an la mý ve ren ek. 8. Ke kik ve mer can köþ kün ya pý sýn da bu lu nan, an ti mik ro bi yal ö zel li ði o lan e san si yel bir yað a si - di. - Var lýk la rý ya ra tan, on la ra bi çim ve ren, on la rý þe kil len di ren Al lah (c.c.). 9. Art vin i li ne bað lý il - çe ler den bi ri. - Ke nar la rý a ðaç lar la kap lý yol. 10. Seç kin ler mec li si. - Ses li o la rak söy le nen ve ya mü zik a ra cý lý ðýy la ça lý nan ser best bi çim li mü zik par ça sý. YU KA RI DAN A ÞA ÐI YA 1. Mer te be ler, ba sa mak lar. - Ge nel lik le cüm le son la rýn da çe þit li an lam lar da kul la ný lan ün lem. 2. U mu mî ol ma ha li, u mu mi lik, bir þe yin her ke se a it ol ma sý, ge - nel lik. 3. Bir an laþ ma, söz leþ me ve ya is te ðin ye ri ne ge ti ril me si ni sað la mak i çin gü ven ce o la rak e le ge çi ri len kim se. - Ýh las Ha ber A jan sý'nýn ký sa sý. 4. As ya'da bir göl. - Tu runç gil ler den, 3-5 met re yük sek li ðin de, ký þýn yap rak la rý ný dök me - yen, be yaz çi çek li bir a ðaç. 5. Bi ri ne kar þý du yu lan öç al ma is te ði, ga raz. - Ku zey de bir i li miz. 6. Her þe yi hak kýy la bi len Al - lah. - Ka lýn bi çil miþ u zun tah ta. 7. Ký na - ma, ü zün tü, nef ret bil di ren bir söz. 8. Son suz luk, ba ki lik. - Cam kap la rýn di - bin de o lu þan tor tu. 9. Gü müþ ba lý ðý. 10. Me ra bit ki si. - Mor ha le ge len, mo rar - mýþ o lan. 11. Þid det li is hal ve kus ma lar la ken di ni gös te ren, çok bu la þý cý, sal gýn ve öl dü rü cü bir has ta lýk. - Yük sek, yü ce. 12. Ýn san, hay van ve bit ki le rin ya pý sý ný ve or gan la rý nýn bir bi riy le o lan il gi le ri ni in ce le yen bi lim. - Bir be sin mad de si BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI R U Y Ý Z E M Ý N Ö H A O L A B Ý L Ý R A K U R M U K A V E M E T E R A A H A R E M E M A T U F N Ý L T R E Y A R Ý C A O Y A K R L U T U F A T V E N E D Ý K A M A R E A T A S A M A N A N A S S A N E H Ý R T R A M A U S A R A Z I K Z Þ Ý N

10 Y ÇEVRE 11 Dünyayý tüketerek deðil, paylaþarak kurtarmalýyýz TE MA VAK FI NIN KU RU CU SU HAY RET TÝN KA RA CA: ES KÝ SÝ NÝ AT YE NÝ SÝ NÝ AL DÝ YOR LAR. AN CAK ÞU BÝ LÝN ME LÝ - DÝR KÝ, YA ÞA MAK Ý ÇÝN YA ÞAT MAK ZO RUN DA YIZ. DÜN YA YI TÜ KE TE REK DE ÐÝL, PAY LA ÞA RAK KUR TAR MA LI YIZ. TÜRKÝYE E roz yon la Mü ca de le, A ðaç lan dýr ma ve Do ðal Var lýk la rý Ko ru ma Vak fý nýn (TE MA) ku ru cu su Hay ret tin Ka ra ca, (Es ki si ni at ye ni si ni al) di yor lar. An cak þu bi lin me li dir ki, ya þa mak i çin ya þat mak zo run da yýz. Dün ya yý tü ke te rek de ðil, pay la þa rak kur tar ma lý yýz de di. Ak de niz Ü ni ver si te si (A Ü) ta ra fýn dan bu yýl 14 ün cü sü dü zen le nen U lus la ra ra sý Genç lik Þen li ði kap sa mýn da ger çek leþ ti ri len Çev re ko nu lu top lan tý nýn ko nu ðu Hay ret tin Ka ra ca ol du. A Ü Rek tö rü Prof. Dr. Ýs ra fil Kurt cep he ve çev re ci genç le rin iz le di ði kon fe rans ta ko nu þan Hay ret tin Ka ra ca, her in sa nýn ya þa mak is te di ði ni, ya þa mak i çin i se her þe yi ya pa bil di ði ni, in san lar ha riç bü tün can lý la rýn bir bir le rin den ya rar la na rak ya þa dý ðý ný be lirt ti. Ken di ken di mi zin ka ti li yiz di yen Ka ra ca, Gü nü müz de ih ti ya cý mý zýn ü ze rin de tü ke ti yo ruz. (Es ki si ni at ye ni si ni al) di yor lar. An cak þu bi lin me li dir ki ya þa mak i çin ya þat mak zo run da yýz. Dün ya yý tü ke te rek de ðil, pay la þa rak kur tar ma lý yýz. Ýh ti ya cý mýz dan faz la sý ný tü ket me me li yiz. Ye ni bir pay laþ ma dü ze ni ne ih ti yaç var de di yý lýn da dün ya da si lâh lan ma i çin 1 tril yon 307 mil yar do lar har can dý ðý na dik ka ti çe ken Ka ra ca, bu yýl si lah lan ma i çin 1 tril yon 800 mil yar do lar har ca na ca ðý ný, bu ka dar çok si lâ hýn ne i þe ya ra dý ðý ný kim se nin bil me di ði ni i fa de et ti. Dün ya ba rý þý nýn A na do lu da baþ la ya ca ðý ný an la tan Ka ra ca, þöy le ko nuþ tu: Tür ki ye de ca na var gi bi bir genç lik ye ti þi yor. Bu a maç la mi ni TE - MA yý kur duk. Yav ru TE MA cý la rýn do ða ko nu sun da ki bil gi le ri ve i nanç la rý çok i yi. Mi nik ço cuk lar ba ðým lý de ðil. Ken di i ra de le ri var. Dün ya ba rý þý nýn te me li ni bu gün kü genç lik a ta cak, bu gü nün genç le ri ne gü ve ni yo rum. Bi linç li, ge le ce ði i yi gö ren bir genç lik ye ti þi yor. Ba rýþ on lar la ge le cek. Ka ra ca, or man la rýn yüz de 60 ý nýn ka ðý da git ti ði ni, kâ ðý da o lan ta lep le rin art ma sý dolayýsýyla her ge çen gün da ha faz la or ma nýn yok ol du ðu nu kay det ti. GOLF SA HA LA RI VE TA RIM Golf sa ha la rý nýn za rar la rý na da de ði nen Ka - ra ca, þun la rý söy le di: Dün ya da ye ni golf sa ha la rý ar týk ge liþ miþ ül ke ler de de ðil ge ri kal mýþ ül ke ler de ya pý lý yor. Dün ya da ki bü - tün golf sa ha la rý nýn yýl lýk tü ket ti ði su mik - ta rý 9 mil yar 25 mil yon met re küp tür. Dün - ya da ki tüm ta rým a lan la rý nýn su lan ma sý i - çin de 9 mil yar 25 mil yon met re küp su ya ih ti yaç var. Golf sa ha la rý nýn bir dö nü mü i - çin yýl da 9 ki lo i laç kul la ný lý yor. Ta rým a la ný - nýn bir dö nü mü i çin i se 1,35 ki lo i laç kul la - nýl mak ta dýr. Golf sa ha la rý nýn ne ka dar çok su ve i lâç tü ket ti ði ni bu ra kam lar dan gö re - bi lir si niz. Hay ret tin Ka ra ca nýn ko nuþ ma - sý nýn ar dýn dan, An tal ya Kül tür Mer ke zi ya - nýn da Rek tör Kurt cep he nin de ka tý lý mýy la fi dan di ki mi ya pýl dý. An tal ya /a a Düden Gölü nün kuþlarý yuvalarýna dönüyor TÜZ Gö lü Hav za sý nda bu lu nan ve 3 yýl ön ce ta ma men ku ru yan Dü den Gö lü nde tabiî ha yat, son za man lar da et ki li o lan ya ðýþ lar la bir lik te tek rar can lan ma ya baþ la dý. Ku lu Be le di ye Baþ ka ný Ah met Yýl dýz, il çe ye 5 ki lo met re u zak lýk ta ki Dü den Gö lü nün, fla min go la rýy la ün lü ol du ðu nu söy le di. Gö lün 3 yýl ön ce ta ma men ku ru ma sýy la bir lik te, bu ra da ya þa dý ðý ya da ko nak la dý ðý tes bit e di len 175 kuþ tü rün den ço ðu nun gö le gel me di ði ni i fa de e den Yýl dýz, son dö nem ler de ar tan ya ðýþ lar la bir lik te gö lün ye ni den can lan ma ya baþ la dý ðý ný di le ge tir di. Göl de ki su mik ta rý ný art tý ðý ný a çýk la yan Yýl dýz, Ýl çe mi ze 2011 yý lý nýn sa de ce Ma yýs a yý nýn ilk on beþ gü nün de met re ka re ye 46,9 ki log ram ya ðýþ düþ tü. Geç ti ði miz yýl Ma yýs a yýn da i se 31,6 ki log ram ya ðýþ düþ müþ tü de di. Þeh rin ka na li - 6 yýlda 20 bin kuþ halkalandý IÐDIR IN Tuzluca ilçesinde bulunan Aras Kuþ Araþtýrma ve Eðitim Merkezi nde son 6 yýl içinde 20 bin kuþ halkalanarak tekrar doðaya býrakýldý. Kafkas Üniversitesi, Kuzey Doða Derneði ve Iðdýr Çevre ve Orman Müdürlüðü tarafýndan ortaklaþa yapýlan ve Aras Nehri havzasýndaki kuþlarý tespit etmek amacýyla kurulan Aras Kuþ Araþtýrma ve Eðitim Merkezi nde 2006 yýlýndan bu yana 20 bin kuþun halkalandýðý belirtildi. Kuzey Doða Derneði nden halkalama uzmaný Biyolog Sedat Ýnak, bu yýl 12 Mart tan itibaren ilkbahar göçünü takip için araþtýrma merkezinde kamp kurduklarýný belirterek þu ana kadar 89 farklý türden 3 bin 100 kuþun halkalandýðýný kaydetti. Iðdýr/ aa Kýnalý keklikler tabiata býrakýldý AF YON KA RA HÝ SAR Þu hut Ký na lý Kek lik Ü ret me Ýs tas yo nu nda ü re ti len 500 ký na lý kek lik, Ka zan da ta bi a ta sa lýn dý. Çev re ve Or man Ba kan lý ðý Do ða Ko ru ma Ve Mil lî Park lar Ge nel Mü dür lü ðün den ya pý lan a çýk la ma ya gö re, 2011 yý lý Do ða ya Kek lik Ve Sü lün Yer leþ tir me Ey lem Prog ra mý çer çe ve sin de Af yon ka ra hi sar Þu hut Ký na lý Kek lik Ü ret me Ýs tas yo nu ndan An ka ra Ýl Çev re ve Or man Mü dür lü ðü ne ve ri len 500 a det ký na lý kek lik, ta biî ha yat or ta mý o lan An ka ra nýn Ka zan il çe si ne bað lý Dað ya ka Kö yü nde, ta bi a ta bý ra kýl dý. Kek lik le rin ha yat a lan la rý na sa lýn ma sý i çin dü zen le nen tö ren de ko nu þan Çev re ve Or man Ba kan lý ðý Müs te þar Yar dým cý sý Mus ta fa El de mir, yan lýþ ta rým sal i lâç la ma ve bi linç siz av cý lýk gi bi se bep ler le nes li tü ken mek te o lan kek lik ler i çin bü yük öz ve riy le ça lýþ týk la rý ný i fa de et ti. An ka ra / a a zas yon a týk la rý nýn ön ce ki yýl lar da gö le dö kül dü ðü nü hatýrla tan Yýl dýz, A týk Su A rýt ma Te si si nin dev re ye gir me siy le bir lik te gö le te miz su ak tý ðý ný da vur gu la dý. Bir kaç yýl i çin de gö lün es ki tabiî ha li ni a la ca ðý na i nan dýk la rý ný an la tan Yýl dýz, þun la rý kay det ti: Bu nun ya nýn da gö lü bes le yen tek de re o lan De ðir me nö zü de re si ü ze ri ne pan car su la mak a ma cýy la ku ru lan su pom pa la rý na be le di ye o la rak mü sa a de et me dik. Al dý ðý mýz ön lem ler le Kon ya Hav za sý nýn en ö nem li su lak a lan la rýn dan bi ri o lan Tuz Gö lü Hav za sý nda do ðal ya þa mýn ko run ma sý na kat ký da bu lu nu yo ruz. Ar týk göl ü ze rin de, ye ni den bü yük fla min go sü rü le ri ni gör mek müm kün. Ö zel Çev re Ko ru ma Ku ru mu ta ra fýn dan gö lün yo lu par ke taþ la dö þen di. Kuþ se ver ler ar týk gö le da ha ra hat u la þa bi le cek. SA KAR YA NIN Ka ra su il çe sin de dü zen le nen tö ren le 2 bin 300 yav ru Mer sin ba lý ðý Sa kar ya Neh ri ne bý ra kýl dý. Bir leþ miþ Mil let ler (BM) Gý da ve Ta rým Ör gü tü nden (FA - O) a lý nan des tek le 2008 yý lýn da baþ la tý lan ça lýþ ma lar kap sa mýn da, A mas ya da DSÝ ye a it A mas ya Ye di kýr Su Ü rün le ri Ü re tim Ýs tas yo nu nda ye tiþ ti ri len ba lýk lar ne hir ler le bu luþ tu rul ma ya baþ lan dý. 2 ki lo yu mur ta dan ü re ti len 57 bin Ka ra ca ve Siv riþ ka tü rü Mer sin ba lýk la rýn dan 2 bin 300 ü nün neh re bý ra kýl ma sý do la yý sýy la Tuz la Kö yün de bir tö ren dü zen len di. Ka ra su Kay ma ka mý Mu rat Du ru, in san la rýn ya þa dýk la rý çev re yi en i yi þe kil de ko ru ma la rý ge rek ti ði ni be lirt ti. Du ru, Çev re yal nýz ca do ða ve ye þil lik ten i ba ret de ðil. Su la rý mý zý da ko ru ma lý yýz. Bu nun i çin he pi miz ça ba har ca ma lý yýz. Pro je de yer a lan her ke se te þek kür e di yo rum. Bu pro je nin il çe miz - KUÞ LAR YU VA YA DÖ NÜ YOR Fla min go la rýn bu yýl gö lü terk et me dik le ri ni bil di ren Yýl dýz, göl de ki su se vi ye si nin art ma sý nýn ar dýn dan, da ha ön ce göl de ba rý nan Dik kuy ruk gi bi nes li tü ken me teh li ke si o lan da ha bir çok kuþ tü rü nün Dü den Gö lü çev re sin de gö rül me ye baþ la dý ðý ný be lirt ti. Dü den Gö lü nün göç dö ne min de pek çok kuþ tü rü i çin ö nem li bir ba rý nak ol du ðu nu a ným sa tan Yýl dýz,bün ye sin de yüz ler ce ku þu bes le yen Dü den Gö lü nün ta ný tý mý nýn ye ter li bir þe kil de ya pý la ma dý ðý ný be lir te rek gö lün ta ný tý mý nýn ya pýl ma sý i çin ge rek li ça lýþ ma la rý ya pa cak la rý ný ve gö lün kuþ göz lem ci li ði tu riz mi ne ka zan dý rý la ca ðý ný söy le di. Ku lu / a a Mersin balýklarý nehirle buluþtu TÜRKÝYE DEKÝ u lus la r a ra sý ö ne me sa hip 135 su lak a la nýn dan bi ri o lan Ek þi su Saz lý ðý, böl ge ye ku ru la cak MO BE SE ka me ra la rýy la ve nö bet tu ta cak bek çi ler ta ra fýn dan 24 sa at göz lem al týn da tu tu la cak. Er zin can a 11 ki lo met re u zak lýk ta, 2 bin 372 hek tar a la na sa hip Ek þi su Saz lý ðý nýn 123 hek tar lýk kýs mý, he nüz be lir le ne me yen bir ne den le çý kan yan gýn da kül ol du. U lus la ra ra sý ö ne me sa hip saz lýk ta çý kan yan gý nýn ar dýn dan, ha sar tes pit ça lýþ ma sý ya pýl dý. Su lak A lan la rý Ko ru ma Ku ru lu da o la ða nüs tü top la na rak, saz lý ðý nýn ko run ma sý i çin ö nem li ka rar lar al dý. Ýl çev re Or man Mü dür lü ðün ce, a la nýn 24 sa at ko ru ma al týn da tu tul ma sý i çin en az 4 per so ne lin is tih dam e dil me si ne, böl ge ye ku le le rin ya pýl ma sý na ve MO BE SE ka me ra la rý ný ku rul ma sý na ka rar ve ril di. A lý nan ka rar lar doð rul tu - TEMA Vakfý kurucusu Hay ret tin Ka ra ca de uy gu lan ma sýn dan da mut lu luk du yu yo rum. Mer sin ba lýk la rý nýn ko run ma sý na ve ge liþ ti ril me si ne yö ne lik her tür lü ça lýþ ma ya des tek ver me ye ha zý rým de di. Ko nuþ ma la rýn ar dýn dan Ka ra su Kay ma ka mý Du ru, Be le di ye Baþ ka ný Meh met Ýs pi roð lu, Ý Ü Öð re tim Ü ye si Prof. Dr. Dev rim Me miþ, li se öð ren ci le ri ve va tan daþ lar Sa kar ya Neh ri ne yav ru Mer sin ba lýk la rý ný bý rak tý. Sa kar ya / a a Ek þi su Saz lý ðý 24 sa at gö zet le ne cek Ek þi su Saz lý ðý, MO BE SE ka me ra la rýy la ve nö bet tu ta cak bek çi ler ta ra fýn dan 24 sa at göz lem al týn da tu tu la cak. sun da, saz lýk la rýn bu lun du ðu böl ge de gö zet le me ku le le ri ve ka me ra sis tem le ri nin ku ru la ca ðý ný vur gu la yan Çev re ve Or man Ýl Mü dür lü ðü Do ða ve Mil lî Park lar Þu be Mü dür - lü ðün de gö rev li mü hen dis Meh met Fu at Gü ler, Bu ted bir ler a lýn dýk tan son ra a lan bun dan son ra da ha i yi ko ru na cak a çýk la ma sýn da bu lun du. Erzincan / aa FOTOÐRAF: AA Ye þil ki tap ve ye þil ca mi ler Ka sým a yýn da Av ru pa Par la men to sun da (AP) Ýs lâm ve Çev re ko nu lu bir kon fe rans ya pýl mýþ. Kon fe ra sa ka tý lan Müs lü man en te lek tü el ler, Kur ân ýn en ye þil ki tap lar dan bi ri ol du ðun da it ti fak et miþ ler. Ko nuþ ma cý lar dan Ýs lâ mî E ko lo ji ve Çev re Bi lim le ri Vak fý Baþ ka ný Faz lun Ha lid, Ca mi le ri miz ön ce ye þil ol ma lý. Müs lü man lar gün de beþ de fa ab dest a lý yor, ya ni su i le çok iç li-dýþ lý bir me de ni yet Ýs lâm. Ýlk a dým lar dan bi ri bu ra dan baþ la ya bi lir. Su yun ca mi ler de ta sar ruf lu kul la nýl ma sý gi bi de miþ. 1 E vet na zil o lan ilk a yet O ku 2 ol du ðu gi bi, i kin ci su re nin â ye ti de El bi se ni te miz tut 3 em ri dir. Yi ne, Ey A de moð lul la rý! Her mes cid de gü zel ve te miz el bi se le ri ni zi gi yin 4 di ye bu yur mak ta dýr Yü ce Al lah. Mer hum Ýb ra him Ca nan Ho ca bu ko nu i le il gi li þun la rý yaz mýþ: A ðaç mef hu mu nu zi hin ler de can lý tut ma ga ye si, â yet-i ke ri me nin a na he def le ri a ra sýn da yer a lýr. A ðaç la il gi li â yet ler, ilk sû re ler den son sû re le re ka dar Kur ân ýn her ta ra fýn da mu va ze ne li bir þe kil de ser pil miþ tir. Kur ân-ý Ke rim i an la ya rak o ku yan bir kim se nin zih nin de a ðaç i ma jý ný her an can lý tu tar. Böy le ce a ða cýn iç ti maî ve me de nî ha yat ta ki e hem mi ye ti ni can lý ve ca zip bir þe kil de gö rüp, an la yan mü min a ðaç di ki mi ne bü yük bir þevk ve ih ti yaç du yar. 5 Hay van la rýn de ðe ri ni ve i ba det te bi rer ar ka daþ ol du ðu nu da, þu â yet ten an lý yo ruz: Yer de yü rü yen hay van lar ve ka nat la rýy la u çan kuþ lar da an cak si zin gi bi bi rer top lu luk lar dýr (üm met). 6 Bir in sa nýn bü tün mah lu ka tý i ba det te bi rer ar ka daþ o la rak al gý la ma sý çok ö nem li ter bi ye dir. Böy le bir in san, hay van ve ya hut a ðaç far k et mez hiç bi ri si ne za rar ve re mez. Do la yý sýy la sa de ce Müs lü man la rýn de ðil, bü tün dün ya in san la rý nýn bu öð re ti ye þid dit le ih ti ya cý var dýr. Çün kü in san lý ðýn mad dî ve ma ne vî kur tu lu þu bu na bað lý dýr. Yok sa bu ha ris in san ken di be þi ði ve ge mi si o lan bu dün ya yý ba þý na yý ka cak týr. Ni te kim Ce nâb-ý Al lah, Kur ân-ý Ke rim de Ýn san la rýn el le riy le iþ le miþ ol duk la rý yü zün den ka ra da ve de niz de fe sad çýk tý 7 di ye bu yur mak ta dýr. E vet, Kur ân ye þil ki tap, fa kat biz ler ye te rin ce ku ral la rý na uy ma dý ðý mýz gö rü lü yor. Ca mi le ri miz ön ce lik le ye þil ol sun te men ni si ne ge lin ce ka týl ma mak müm kün de ðil. Ca mi le rin te miz li ði ko nu sun da A ra bis tan da, Mek ke, Me di ne a ra sýn da ki yol gü zer gâ hýn da ve zi ya ret ca mi le ri nin dý þýn da prob lem ol du ðu gö rül mek te dir. Ül ke miz de de bir ký sým ca mi le ri miz þu yön le riy le ye þil lik ö zel lik le ri ni kay be di yor lar. Bi rin ci si; ab dest yer le ri nin te miz li ði ko nu su. Ý kin ci si; ý sýn ma ko nu sun da. Ö zel lik le yaz ay la rýn da kli ma lar la ca mi ler nor ma lin ü ze rin de so ðu tu lu yor. Dý þa rý dan ca mi nin i çe ri si ne gi ril di ði za man on-on beþ de re ce dü þük bir ý sýy la kar þý la þý lý yor. Bun dan do la yý ba zý ca mi ler de bi rin ci saf ta na maz kýl mak müm kün de ðil dir. Bu ko nu da ca mi gö rev li le ri nin u ya rýl ma sý ge rek ti ði ni dü þü nü yo rum. Ü çün cü sü; dýþ ý þýk lan dýr ma. Bu ko nu da da ba zý ca mi ler de çok a þý rý ya gi dil di ði ni gö rü yo ruz. Dör dün cü sü; gü rül tü. Çok kü çük ba zý ca mi ler de da hi iç mik ro fon kul lan mak ve yük sek ses le gü rül tü kir li li ði ne se bep o lun mak ta dýr. Hat ta ba zý ca mi ler de na maz lar da tek sý ra ol sa da hi ba zý i mam lar a lýþ kan lýk ha li ne ge tir dik le ri i çin, he men ya ka mik ro fo nu nu ta kýp öy le na maz kýl dý rý yor. Ýs tan bul Sü ley ma ni ye de ba zen ya rým saf o lan bir ca mi de i ma nýn mih ra ba ký yam da, rü kû da ve sec de de se si nin du yul ma sý i çin üç ta ne mik ro fon yer leþ tir di ði ni gö rün ce þa þýr mýþ tým. Bir de fa sýn da Ýs tan bul Ak sa ray da bir ca mi de ya ban cý bir mi sa fi rim le dý þa rý da Cu ma na ma zý kýl mýþ tým. Dýþ mik ro fon so nu na ka dar a çýk tý, cid dî ra hat sýz lýk ver di ði i çin, mi sa fi rim tep ki ve re rek tes bih çek me den çýk mak zo run da kal mýþ tý. Bu hal de þu nu söy le ye bi li riz: Din gö rev li le ri nin çev re ko nu la rýn da bil gi len di ril me le ri ge re kir. Dip not lar: 1- Za man Ga ze te si, A lak Sû re si,1. 3- Müd de sir Sû re si, A raf Sû re si, Ýb ra him Ca nan, Ýs lâm da Çev re Sað lý ðý, En am Sû re si, Rum Sû re si, 41.

11 12 Y PAZAROLA BÝRAZ DA BÝZ ÖLELÝM ÇOK bir leþ miþ ve az bir leþ miþ mil let ler, dün ya gý da gü - nü do la yý sýy la top lan tý lar yap tý. Aç lýk tan öl mek ü ze re, diz üs tü yer de du ran Af ri ka lý ço cu ðun ba þý ný bek le yen ak ba ba fo toð ra fý al týn da bol ca da poz lar ve ril di. Bir kaç ay lýk ha zýr lýk tan son ra, bir kaç gün sü ren top - lan tý lar da bol ca ye nil di i çil di. Hav yar lar dan ar ta ka lan lar çö pe a tý lýr ken, plas tik bar - dak lar tü rün de ih ti yaç nay lon la rý ge ri dön me mek ü ze re ge ze ge ni miz de ki ye ri ni al dý. Bu top lan tý la ra ge li nir ken u çak lar, tren ler ve yý ðýn la ma kam a raç la rý kul la nýl dý. O zo nun a na sý ný bir neb ze da ha að la ta bil diy sek ne mut lu bi ze bi le de di ler. A lýn la rý nýn a kýy la ve mi de le rin de faz la ye mek ten do - la yý o lu þan þiþkinlikle bir faaliyeti da ha ba þar mýþ lar dý. (A fe rin!) Ta biî so nuç i ti ba riy le bu iþ ler pa ra i le o lu yor du. Ni te - kim ya pý lan top lan tý lar, se mi ner ler mil yon lar ca do lar har ca na rak tan ter tip len di. Çap raz dan bak tý ðý mýz za man i se o ra da har ca nan me - sa i ler, ya kýt lar-e ner ji ler ve bu nun gi bi bir çok gi der le rin ma li ye ti ka dar fay da sað la ma dý ðý ný gö re bi lir si niz. Han diy se; Keþ ke siz bol yýl dýz lý ve kýr mý zý ha lý lar da yü rü ye rek gös te riþ li top lan tý lar ya pa ca ðý ný za ve bol ca ha ma si nu tuk lar çe ke ce ði ni ze, o ka dar ma li ye ti ve e me - Babamýn hediyeleri BANA He di ye al ma sý ný bil me yen tek in san kim? di ye sor sa nýz; ben he men babam de rim. Ha ni ya zý la rýn gi riþ, ge liþ me ve so nuç bö - lüm le ri o lur ya, ben di rekt so nuç bö lü mü - nü yaz dým her hal de.. Fa kat i þin doð ru su da bu, be nim ba bam he di ye al ma sý ný bil mez An nem le ni þan lý i ken al dý ðý ilk he di ye yi si ze söy le ye yim fo toð raf al bü mü Bi li yo - rum ne a lâ ka di ye cek si niz, fa kat al dý ðý he di - ye bu.. Ge çen An ne ler Gü nü i di ya.. Ev de bak - tým bir to mar mar ket bro þü rü.. An ne ni ze en gü zel he di ye Ütü, An ne ni ze en gü - zel he di ye. Tost ma ki ne si.., An ne ni ze en gü zel he di ye.. Ça ma þýr ma ki ne si.... ya zý yor.. Ya ni an ne ne ü tü a lý yor sun ve di - yor sun ki; "An ne se ni u nut ma dým he di ye al dým sen de be nim el bi se le ri mi i yi ü tü le Köþeden EROL OKUTUCU ro lo ku tu cu.com ði aç in san la ra gön der sey di niz da ha an lam lý o lur du di - ye bi li riz. (A ha da de dik) Ey Bir leþ miþ Mil let ler; Si ze da ha o ri ji nal fi kir ler su nu yo rum. (Be da va) Üs te lik bu nun i çin top lan tý da hi yap ma ný za ge - rek yok. 1- Ge liþ miþ ül ke ler o la rak, ge liþ me le ri ne i zin ve - ril me miþ(!) ül ke ler den pen çe le ri ni zi çe kin. 2- Ba zý je os tra te jik sebep ler den do la yý bu ül ke le - ri iþ gal et me yin. 3- Çýl gýn ca tü ket ti ði niz ve ha len da ha aç gö zü nü zü do yu ra ma dý ðý nýz i çin ge rek li o lan ye ral tý-üs tü kay nak la - rý i çin bu ül ke le re çö rek len me yin. 4- Bu ül ke le ri ve halk la rý ný da ha ko lay e le ge çi re bil - mek ve on la rý i lik le ri ne ka dar da ha ko lay sö mü re bil mek i çin, on la rý ken di kül tür le ri ni zin kü für le ri i le bom bar dý - man et me yin. 5- O in san la rý da ha u cuz ve da ha çok ü ret mek i çin be da va ça lýþ týr ma yýn. Ve ya An ne se ni u nut ma dým sa na he di ye al dým, be nim kar ným a cýk tý, ba na ka rý þýk bir tost yap Þim di bun la rýn han gi si ger çek bir he di ye o lu yor? Ta mam, tek taþ yü zük bi raz pa ha lý o la bi - lir. Ýl la ki pa ha lý bir he di ye a lýn sýn de mi yo - rum fa kat. Ö zel bir þey ol sun ya ni.. Ö zel de dim de ba bam e ve a lýn ma sý ge re - ken her eþ ya yý ö zel bir gü ne denk ge ti rir. An ne min do ðum gü nün de bu la þýk ma ki - ne si al mýþ týr. Ev li lik yýldö nüm le rin de ça ma - þýr ma ki ne si ni ye ni le miþ tir. Be nim do ðum gü nüm de i se buz do la bý a lýn mýþ týr.. Hâ lâ an la mýþ de ði lim do ðum gü nüm de e ve buz - do la bý a lýn ma sý ný. Ha týr lý yo rum ba bam Sa na ko ca man bir he di ye a la cam de di ðin - de ben o nu a ra ba um muþ tum.. As lýn da ev - de ki tek buz do la bý be nim.. Fa kat kul lan ma hak ký her ke sin.. Ge çen an nem ba ba ma, Ev le ne li kaç yýl ol du ba na bir çi çek al ma dýn de di. Ba ba mýn ce va bý: Ya hu ha tun, ben bu çi - çek i þi ni an la mý yo rum. Bu çi çek ne ye nir ne i çi lir Ne i þe ya rar an la mý yo rum An ne ler Gü nü i çin ba ba mýn an ne me al - dý ðý he di ye yi bu ra da si ze söy le me ye yim.. Fa kat ben gül al dým Da vul cu luk zor mes lek tir. Tok mak sert, çu buk es nek tir. Ka ra rýn da vur mak ge rek; Tam ye rin de dur mak ge rek. U zak tan hoþ ge lir se si; Bi len bi lir ne yin ne si! Ýs te di ðin ka dar ba ðýr; Ça lan i þi tir se a ðýr Ý ti nay la seç me li yiz, Ý nat tan vazgeç me li yiz. Yan lýþ e le geç se ol maz; Ma hal le de hu zur kal maz. 6- Söz ko nu su ül ke le rin top rak la rý ný çok u lus lu kan e mi ci þir ket le re ha raç me zat ki ra la ma yýn-sa týn al ma yýn. 7- Bü tün bu say dýk la rý mý zý da ha ko lay ya pa bil me niz i çin i da re ci le ri sa týn al ma yýn. 8- Sa týn a la ma dý ðý nýz i da re ci le ri de hal ký a yak lan dý ra - rak ve çe te ler ku ra rak iç sa vaþ tü rün de kar ma þa lýk lar la da in dir me ye ça lýþ ma yýn. Çün kü bu nu yap tý ðý nýz za man o ra daki in san lar bir - bir le ri ni kat le di yor ve ka lan lar i se da ha faz la aç ka lý yor - lar. 9- Faz la de ðil, sa de ce 1 yýl lý ðý na si lâh lan ma ya pa ra har ca ma yýn ve bu pa ray la söz ko nu su in san la ra yar dým e din. So nuç o la rak bir de fa da yap tý ðý nýz bu fe da kâr lýk (as lýn da on la rýn pa ra sý) bir da ha böy le bir ko nu yu gün - de me da hi ge tir me ye cek tir. 10- Ve son o la rak dün ya nýn her þe yi ni di zayn e den siz ge liþ miþ ül ke ler; Ýn san la rýn din siz leþ me si i çin ça ba gös ter me yin. Böy le yap tý ðý nýz za man her fert sa de ce ken di ni dü þü - ne cek ve hiç kim se ye yar dým et me yi ter cih et me ye - cek tir. E ðer bun lar dan sa de ce bi ri ni uy gu lar sa nýz gö re cek - si niz, tan ta na sý ný yap tý ðý nýz bu u ta ný la sý so run ken di li - ðin den düþ müþ o la cak týr. Si ze söz ve ri yo rum; uy gu la ma nýz ha lin de yi ne de so nuç a lý na maz sa hav yar la rý ben ýs mar la ya ca - Çý rak de yip geç me SEYFEDDÝN YAÐMUR i sir ma il.com Ço ma ða ta lip o lan kim? Her ke se e dil mez tes lim. Ha rap o lur da vul, kas nak; A ce mi i se o çý rak. Ya rar la nýp güm bür tü den, Hal kýn ma lý ný gö tü ren Göz a çýk lar pey da ol muþ; Or ta lýk kap-kaç çý dol muþ. Vur da vul cu, hal ký u yar! Bel ki bir kaç ki þi du yar. Ý ka zýn i þe ya rar sa, Lâ zým de ðil bah þiþ, par sa Sýnýfta kalan çaylak Sene 1998 idi. Dile kolay tam 5 senedir ilkokuldaydým... Dile kolaydý çünkü o yýllarda þimdiki gibi zaman bu kadar hýzlý geçmezdi... Öyle ki, o, 10 dakikalýk teneffüsler bile oynanan bir maçýn zevkini çýkaracak kadar uzun zamanlardý... 5 sene sonunda, hem benim hem de takým için en doðru yerin kalede oynamam gerektiði sonucuna vardýktan sonra bile, bu maçlarýn zevki daha da artmýþtý. Çünkü çoðu zaman kalede bir Nihat Doðan, bir Sabri Sarýoðlu gibi oynuyordum. Sene 1998 idi ve ben ilkokul 5 teydim... Bu geçen beþ senede sýnýfta kalmak þöyle dursun... Karnelerimin not haneleri her dönem peki iyi den baþka bir þeyle dolmazdý... Bu notlarý lâf olsun diye deðil hakkettiðim için aldýðýmý bilirdim, çünkü sýnýfta bir tek benim karnem pekiyi deðil yýldýzlý pekiyi gelirdi... O sene sonundaki karne gününde de artýk 5 yýlýn verdiði büyük bir rahatlýk ve alýþkanlýkla yine bütün derslerimin yýldýzlý pekiyi geleceðini biliyordum... Öðretmenimiz (ki daha sonraki okul yýllarýmýzda onlara hocam diyecektik), karnelerimizi daðýttýðýnda hiçbir þey beni þaþýrtmamýþ ve karnem aynen beklediðim gibi gelmiþti... Ama yanlýþ giden bir þeyler vardý karneler daðýtýldýktan sonra... Öðretmenimiz her zamankinden farklý konuþmaya baþlamýþ ve her konuþtuðu kelime de benim canýmý acýtýr hale gelmiþti... Allah ým ne oluyordu? Gelecekten, gelecekteki tahsilimizden, gelecekteki hayatýmýzdan, geleceðimizde oluþacak deðiþikliklerden... Allah ým hep gelecekten bahsediyordu bu kadýn! Peki neden þimdi söylüyordu bunlarý? Ne güzel beþ sene boyunca öðretmenlerimle, arkadaþlarýmla, okulumla gül gibi geçinip gidiyordum... Bunlar benim geleceðim deðil miydi? Ýþte ayrýlýktan da söz etmeye baþladý... Ama benim geleceðimde zaten hep onlar yok muydu? Bu ayrýlýk da neyin nesiydi... Ben, oturduðum sýramda bu düþüncelere dalmýþ haldeyken, birden yanaðýmda bir öpücük hissettim... Kafamý kaldýrdým... Bütün sýnýf birbiriyle öpüþüyor, kucaklaþýyor ve aðlaþýyordu... Sýnýf vedalaþýyordu... Kalbime bir ok gelip saplandý... Baþýmý tekrar öne eðdim, dudaðýmý büktüm, ellerimi kavuþturdum... Ben ne kimseye bir tek lâf edebildim, ne bir kimseyi öpebildim, ne sarýlabildim, ne de aðlayabildim? Ýçim taþ olmuþtu sanki... Kalbim acýdýkça acýyor, battýkça batýyordu... Ne yani, teneffüslerde Kemal in saçlarýný çekip kaçamayacak mýydým bir daha? Peki Ceylan ýn penaltýlarýný kim kurtaracaktý artýk? Kantinin o güzelim tostlarýný nereden bulacaktým sonra? Sýnýftaki masa örtüsünü kim yýkayacaktý öðretmenimizin? Baþým öne düþmüþtü bir kere... Ne yapsam kendime gelemiyordum... Derken anons sesini duydum hoparlörlerden, tören için aþaðýda toplanacaktýk... Herkes çýktý... Kafamý kaldýrdýðýmda son olarak öðretmenimizin masasýndan çantasýný alýp koluna taktýktan sonra sýnýftan çýkýþýný gördüm... Ben çýkamamýþ sýrama çakýlý kalmýþtým... Kollarýmdan tutan iki el hatýrlýyorum... Saðýmda Þeref, solumda Halil beni çakýlý kaldýðým sýradan kaldýrmaya çalýþýyorlardý... Kafamý kaldýrdým bir Þeref e bir de Halil e baktým... Zaten bükülmüþ dudaklarým, kýrýlmýþ kalbim, yanmýþ ciðerim bu ana daha fazla dayanamadý... Hýçkýrýklara boðulmuþtum ve beni sýnýftan çýkarýyorlardý... Ama ben sýnýftan çýkmak istemiyordum... Ben Sýnýfta kalmak istiyordum! Çýkmadým; inat ettim; direndim çünkü bu son çýkýþým olacaktý sýnýftan... Tekrar sýrama yapýþtým ve hýçkýra hýçkýra aðladým, aðladým, aðladým... Ve iþte 5 senelik ilkokul hayatým boyunca ilk kez ben de Sýnýfta kalmýþtým hem de bütün derslerim yýldýzlý pekiyi iken, hem de hiç ummadýðým bir þekilde... Yse ri i lân lar SE RÝ Ý LAN LA RI NIZ Ý ÇÝN e ma il: rek ni as ya.com.tr Fax: 0 (212) Turizm ve Eðitim Sektöründe çalýþacak Ýngilizce bölümünden mezun çalýþma arkadaþlarý aranýyor. Tel: 0(212) yeniasya Medya Grup Yeni Asya Medya Grup Bünyesinde Üniversite Mezunu Bayan Halkla Ýliþkiler Sorumlusu Alýnacaktýr. Tel: 0(212) Dahili: yeniasya Medya Grup E LE MAN Takým arkadaþlarý arýyoruz. Pazarlama departmanýna yetiþtirilmek üzere elemanlar alýnacaktýr. 0(212) Otomativ Sektöründe Yetiþtirilmek üzere 4 yýllýk üniversite mezunu bayan sekreterler alýnacaktýr. DORA OTOMOTÝV Tel: 0(212) nweb Ofsette çalýþacak makina ustasý ve yardýmcýlarý aranýyor. (0535) nkýr ta si ye sek tö rün de de ne yim li pa zar la ma e le - ma ný a raç kul la na bi len Tel : 0(212) Gsm: (0506) ngra fik ve Ta sa rým e le - ma ný a ra ný yor. Tel : 0(212) Gsm: (0506) nö zel Du yu Ö zel E ði tim ve Re ha bi li tas yon Mer ke - zi ne Ý þit me En ge li ler Öð - ret me ni a lý na cak týr. Üc ret Dol gun dur. (0532) (0505) An tak ya/ha tay nsul ta nah met böl ge sin - de ki o te li miz i çin Ýn gi liz ce bi len bay re sep si yon e le - ma ný a ra mak ta yýz. Ýr ti bat tel : 0(212) ne Eh li yet li Kam yon Þo fö rü a ra ný yor. 0(212) n ÝH RA CAT ÇI FÝR MA - LAR LA Te le fon tra fi ði ni yü rü te bi le cek se vi ye de Ýn gi liz ce ye va kýf yük sek o kul me zu nu te set tü re ri a yet e den Bir Ba yan E le ma na ih ti yaç var dýr. Ça lýþ ma ye ri Ri ze'nin Pa zar Ýl çe si dir. Ýr ti bat Te le fo nu: (0542) KÝ RA LIK DA Ý RE n Sa hi bin den Denizli'de Kiralýk zemin dükkân Bayrampaþa Ulu Cami Yaný Ulu Çarþý Ýþhanýnda zemin 11 nolu dükkân Kaloriferli-Kapalý Otoparklý Ýþyeri 300 TL (0533) n Sa hi bin den De niz li Mehmetçik mahallesi Diþ Hastanesi yanýnda Kombili Daire 100m Yeni Bakýmdan çýkmýþ 280 TL (0533) n 75 m 2, 1+1, 4 kat lý, 1.KAT, Bi na ya þý 5-10 yýl a - ra sý, 500 TL de po zit, ki ra 350 TL 0(212) n 3+1, kom bi li, mas raf - sýz, or ta kat, 120 m 2, bi na ya þý 5-10 yýl a ra sý, 3 kat lý, 2.kat, kat ka lo ri fer li, kre di ye uy gun 700 TL (0536) n 90 m 2, 2+1, bi na ya þý 5-10 yýl a ra sý, 3 kat lý, 3.kat, do ðal gaz so ba lý ki - ra lýk da i re 500 TL ki ra, 1000 TL de po zit (0536) n DÝK MEN Ö VEÇ LER Ah met Ha þim Cad. Ki ra lýk Da i re Ýr ti bat: (0533) n 100 m 2, 2+1, bi na ya þý 1620 a ra sý, 3 kat lý, 3.kat, do ðal gaz so ba lý 500 TL 0(212) SA TI LIK DA Ý RE n Bursa Orhangazi'de m 2 Zeytin Bahçesi TL n 400 TL Taksitle Tamamý TL'den baþlayan fiyatlarla Samsun Panorama Evlerinde Site içerisinde % 82 yeþil alan, yarý olimpik açýk havuzu, fitness saðlýk kabini, oyun merkezi, çocuk oyun parký, 24 saat güvenlik, kamelyalar, otoparklar hayalinizdeki yaþama merhaba demek için Arsa Bizim Ýnþaat Bizim Ev Sizin Erken Gelen Kazanýyor Kampanyasýný Kaçýrmayýn. Çekiliþsiz kurasýz istediðiniz daireyi seçme imkaný Ön Kayýt Ýçin: Satýþ Ofisi: Gsm: (0532) n Sahibinden Denizli'de Üçler 800. yüzyýl Belediye Toki Konutlarýnda 3+1 Asansörlü Isý Ýzalasyonlu 120 m 2 çevre düzenlemesi ve sosyal tesisleri faal TL (0533) n Sahibinden Ankara Demetevler Metro Duraðýnda önceleri Poliklinik Olan iþyerinede uygun 1. Kat 3+1 Kombili Daire 150m 2 Dükkan Üstü 1. Cad. Hülya Ap. 3/3 85,000 TL. (0533) n Sahibinden DE NÝZ LÝ'de da i re üç ler de 800.yüz yýl ko nut la rýn da 3+1 ka lo ri fer li 120 m 2 (0533) n SA HÝ BÝN DEN DE NÝZ LÝ Pý nar kent'te sa tý lýk Dub - leks vil la 214 m 2 bah çe li TL Tel: (0535) SA TI LIK AR SA n Yalova'da Köy merkezine yakýn m 2 çiftlik yeri TL Yalova-Bursa asfaltýna cepheli her iþe uygun 3150m 2 sanayi yeri TL, n Orhangazi Sanayide kelepir m 2 arazi n Bilecik Gölpazarýnda 5000m TL n Arnavutköy 'de Sahibinden yerleþim içerisinde elektriði, suyu çekilebilir. 500m 2 tamamý Yarý peþin yarýsý vadeli Hemen tapulu arsa, 0(212) (0532) n Trakya'nýn muhtelif yerlerinde sanayi-tarým hayvancýlýk veya kýsa ve uzun vadeli yatýrýmlýk imarlý, imarsýz arsa ve tarlalar için arayýn. Abdullah Gürman (0532) (282) (282) Çorlu/Tekirdað n Denizli Baðbaþýnda Baðbaþý Belediyesi Arkasý Koruluk Parký yaný Arsa 155m 2 daireler yapýlýyor TL Bodrum+3 Kat imarlý (0533) n KAY SE RÝ YE 18 km U zak lýk ta m 2 Tar la TL Þa ban Yü ce türk (0532) (312) VA SI TA n 2006 GA ZEL LE so bol çok te miz km de va de ve ta kas o lur, gaz 2752 mo del, km de, mo tor hac mi cm 3, mo tor gü cü a ra sý, be yaz renk, ma nu el vi tes, di zel ya kýt, ta kas lý, i kin ci el TL. 0(212) n2003 model Transit connect 160,000 km TL kapalý kasa (0532) /Ankara n2005 model Transit connect 151,000 km tl kapalý kasa (0532) /Ankara ÇE ÞÝT LÝ ngeb ze Ab di Ý pek çi Ma - hal le sin de (Tren Ýs tas yo - nu Ya ný) bu lu nan "U cuz - luk Ja pon Pa za rý" Dük kâ - ný mý Uy gun Þart lar da Dev ret mek Ýs ti yo rum. (0537) nacele Devren Satýlýk veya Kiralýk Pastane (0539) /Fatih NAK LÝ YAT n AKF LAÞ þe hi ri çi þe hir le ra ra sý ma ran goz lu 0(212) (0532) n SEMERKAND Þehiriçi Þehirlerarasý marangozlu 0(212) (216) (0532) ZAYÝ n Nolu Sanayi Sicil Belgemi Kaybettim. Hükümsüzdür. Kurban Pen Yap. Ürn. San. ve Tic. Ltd.Þti

12 DÝZÝ 13 Filipinler, Türkiye'den 10 bin ki lo met re u zak ta bir yer, a ma bu tab lo yu da gö rün ce kal ben ve ru hen o ra da ki in san la rýn bi zim çok ya ký ný mýz da ol du ðu nu dü þün üyoruz. Sosyalleþme Risâle-i Nur ile saðlanýyor KÜLTÜRLER ARASI DOSTLUK DERNEÐÝ (ICBA) BAÞKANI DR. HAKAN YALMAN: RÝSÂLE-Ý NUR, MÜSLÜMANLARIN MEDENÝLEÞMESÝNÝN ÖNEMLÝ BÝR ARACI VE TAÞIYICISI KONUMUNA GELMÝÞ. FÝLÝPÝNLER'DE BÖYLE BÝR TABLO DA GÖZLEMLEDÝK. FARUK ÇAKIR DÜNDEN DEVAM n Ü ni ver si te men sup la rý na Ri sâ le-i Nur e ser le ri he di ye e dil di ði ni söy le di niz. Ri sâ le-i Nur e ser le ri, ne de ni le rek, ne ni yet le ü ni ver si te yet ki li le ri ne tak dim e di li yor? Yedi yýlda büyük mesafeler katedilmiþ n Fi li pin ler e bu an lam da ilk de fa mý ka la ba lýk bir grup la gi dil miþ ol du? E vet, öy ley miþ. Fert fert gi den ler ol muþ, a ma böy le he yet di ye bi le ce ði miz bir grup la da ha ön ce gi dil me di ði bi ze i fa de e dil di. A ma da ha ön ce gi den bir kaç ki þi nin Ri sâ le-i Nur hiz me ti ni ge tir dik le ri ye re ba kýn ca da hay ret e di le cek bir man za ra var or ta da. Her yer de der sa ne ler var. Biz de ders le re ka týl dýk. Hiz me ti baþ la tan ar ka daþ lar da Biz ya kýn za man da bu ça lýþ ma la rý Fi li pin li yer li le re dev re de ce ðiz in þal lah di yor lar. Ta biî þu Filipinler'deki Müslüman bölgenin YÖK'ü kabul edilen kurumun baþkaný Nora Þerif Haným da Risâle-i Nur'un tanýtýlmasý için yoðun gayret sarf ediyor. an da he nüz o nok ta ya ge lin miþ de ðil. Me se lâ, Min da nao Ü ni ver si te si nin bah çe sin de bir ders ha ne var. O ra da bir ders ya pýl dý. Fa kat bi zim git miþ ol du ðu muz dö nem o ra sý i çin yaz ta ti li ydi ve öð ren ci le rin bir kýs mý yok tu. Son ra baþ ka bir þe hir de de ders ya pýl dý. He men her git ti ði miz yer de hem Ýn gi liz ce hem de on la rýn ma hal li dil le rin de Ri sâ le ler o kun du. Bir de ha ným lar der sa ne si ne git tik. O ra da, o böl ge de Hý ris ti yan mis yo ner ler de var. Biz git ti ði miz za man on lar da der se gel di ler. O ra da ki ra - hip, Fran sa dan gel miþ ve o ra da ki Hý ris ti yan la ra ti ca re ti öð ret mek i çin ça lý þý yor muþ. O soh bet te ko nuþ tu ve Ri sâ le-i Nu run çok fark lý bir gü zel lik ol du ðu nu ve in san la rýn bu na muh taç ol du ðu nu söy le di. O ra da ki Fi li pin li ler þöy le de di ler: Biz bu ra yý ki ra la mýþ ol ma say dýk, ra hip ken di e vi ni bi ze ki ra la ya cak tý. Ay ný za man da din siz li ðe kar þý Müs lü man Hý ris ti yan lar it ti fa ký na yat kýn bir böl ge. O ra hip bun la rý an lat týk tan so na, Mu ham med Rý zal kar de þi miz de Ýn gi liz ce o la rak 20. Lem a da ki 9 e mir ve Hý ris ti yan lar la mü na ka þa se be bi o lan me se le le ri ni or ta dan kal dý rý lýp, din siz li ðe kar þý Müs lü man la rýn ve Hý ris ti yan la rýn it ti fak et me si ge rek ti ði me se le si ni o ku du. Bu me se le ra hi bin çok ho þu na git ti ve el le ri ni kal dý rýp du â et ti. Bu na bü tün dün ya nýn, hem Müs lü man la rýn hem de Hý ris ti yan la rýn ih ti ya cý var de di. Ýþ a dam la rýy la ya pý lan bir top lan tý ol du ve o da ha zi ya de res mî bir top lan tý þek lin de ger çek leþ ti. Bi zim ilk o te li mi ze gi di þi miz den i ti ba ren Tür ki ye nin bü yü kel çi si ve ti ca ret a te þe si de o top lan tý la ra ka týl dý. Za man za man on lar la da ma ne vî pay la þým la rý mýz ol du. Ger çek ten klâ sik bir bü yü kel çi li ðin ge tir di ði bü rok rat lýk tan u zak, her þe ye a çýk, o ra nýn in san la rý ný an la ma ya ve ta ný ma ya bel ki bi zim bu gi di þi miz le bi raz da ha ze min bul du. Çün kü ken di i fa de siy le Ma ni la böl ge sin den pek dý þa rý çýk ma mýþ lar da ha ön ce. Bi zim le be ra ber o top lan tý la ra ka týl dý ve o ra da ki ar ka daþ la rýn sa mi mi ye ti, hür me ti on la rý da et ki le di. En so nun da da he ye ti mi zi kah val tý ya dâ vet et ti ve öy le ce u ður la mýþ ol du. Böy le bir gü zel li ðe de þa hit ol duk. Ta bi î, di rekt müf re dat prog ram la rý na i lâ ve e dil sin di ye ve - ri li yor bu e ser ler. Bu an lam da Tür ki ye den de yar dým ta lep le ri ol muþ ve ha len de yardým ta lep e di yor lar. A ma ta biî bi zim a ka de mik an lam da bu na ha zýr ol ma dý ðý mýz da a cý bir ger çek. Bu bah set ti ðim Ri sâ le-i Nur Ens ti tü sü ya pý sý ný Mu ham med Rý zal bey yü rü tü yor. Ü ni ver si te i le de iþ bir li ði i çe ri sin de ler. Za ten bu ens ti tü nün bi na sý da No ra Þe rif in e vi nin bir ka týn da hiz met ve ri yor. Bu o la ya çok sa hip çý kýl mýþ du rum da. n Fi li pin ler de Müs lü man nü fu sun o ra ný na sýl? Fi li pin ler ge ne lin de yüz de 10, a ma Müs lü man böl ge de di ði miz Ma ra vi de nü fu sun yüz de 99 u Müs lü man. n Pe ki, med ya dün ya sýn da bu ge liþ me le rin yan sý ma sý var mý? Ko nu i le il gi li ha ber ya da ya zý lar med ya da yer a lý yor mu? Ta bi î, o ra da fa a li yet gös te ren TU FÝF SA, Kur ban Bay ra mýn da kur ban ke sip muh taç la ra u laþ tý rý yor. Bu ça lýþ ma lar me rak ve bü yük bir ka bul le iz le ni yor. Bu ça lýþ ma la rýn yan sý ma la rý var. Me se lâ, ti ca ret o da sý, be le di ye baþ kan la rý ve di ðer yö ne ti ci ler bu ar ka daþ la ra çok mu hab bet le yak la þý yor, ça lýþ ma la rý na des tek ol mak is ti yor. Bun la rýn yap týk la rý nýn çok o lum lu ol du ðu nu ve Fi li pin ler e bü yük kat ký la rý ol du ðu þek lin de gö rüþ i fa de e di yor lar. Bu o lum lu ha va, ça lýþ ma ya pan ar ka daþ la ra çok müs bet et ki yap mýþ. Fi li pin ler, çok faz la po lis ve as ker bas ký - n Müs lü man ö zerk böl ge sin de ki bu ge liþ me le ri, Fi li pin ler in ge nel yö ne ti mi na sýl kar þý lý yor? Fi li pin ler e gi der ken biz de ba zý en di þe ler le git miþ tik, a ma Fi li pin ler de þöy le bir tab lo gör dük. Ýn san lar çok ra hat lar. Ya ni di ðer yer ler de gör dü ðü müz ca nýn dan bez miþ in san lar o ra da pek gö rül mü yor. Me se lâ biz bu ra da, Sul ta nah met de Ta bi at Ri sâ le si da ðý týr ken, Ba tý lý in san lar, tu rist ler al mak tan çe ki nir, bir þey an lat mak is ter se niz ken di si ni bir ba ký ma ki lit ler, din le mek is te mez ya da din le se de Bu na ne ce vap ve re yim de bu nu sus tu ra yým di ye dü þü nür. A ma Fi li pin ler de böy le bir þey his set me dik. Ýn san lar teb li ðe çok a çýk. En di þe li ve ger gin in san yok. Ýn san lar Ýs lâ mi ye ti çok bil mi yor lar. A ma öð ren me ye a çýk lar. Hiçbir þe kil de ön yar gý la rý yok. Bir þey an lat ma ya ça lýþ tý ðý nýz da si zi din li yor lar. Her kes din li yor. So kak ta ki in san da din li yor, va li si de din li yor, öð re tim ü ye si de din li yor. Ma kam ve o nun ge tir di ði gu rur, e na ni yet yok on lar da. Þa ha ne hür bir ha va var in san la rýn ka fa sýn da. Ger çek ten an la mak i çin din li yor lar ve o nun i çin de hýz lý bir þe kil de Ýs lâ mi yet ve Ri sâ le-i Nur hiz me ti ya yý lý yor. Ma lûm, Ri sâ le-i Nu run bir ö zel li ði de, kal bi ni a ça na o nun da a çýl ma sý dýr. Ön yar gý lar ol ma dan, ger çek ten an la mak is te ye ne Ri sâ le-i Nur da a çý lý yor. Bu nun da fark lý lý ðý ný o ra da gör dük. Me se lâ, dü þü nül dü ðün de Ýh san Ka sým A ða be yin teþ vi kiy le 7 yýl ön ce o ra ya gi den ar ka daþ lar, çok ö nem li hiz met le re ve si le ol muþ lar. Bu da bu ge liþ me nin ký sa za man da da ha da me sa fe a la ca ðý ný ak la ge ti ri yor. Filipinler'de Risâle-i Nur hizmetini baþlatanlardan biri olan Cev det Bay ba ra is min de ki kardeþimiz, maalesef geçen yýl bir 'çapulcu'nun sý nýn his se dil me di ði bir yer. Bu da Ri sâ le-i Nur a çý sýn dan saldýrýsý sonrasýnda þe hit edilmiþ. Þimdi onun adýna bir tür be yap tý rýl mýþ, bir li ði ya pý yor, böy le bir zat. O zat þe hit o lan kar de þi mi zin o türbeyi de ziyaret edip ruhuna fatihalar okuduk. o ra nýn mün bit bir ze min ol ma sý na se bep ol muþ. ce na ze si ne, me za rý na sa hip çýk mýþ. Cev det Bay ba ra is - O ra da dü zen le nen bir ha fýz lýk me ra si mi ni de ta kip min de ki bu þe hit kar de þi miz i çin tür be yap tý rýl mýþ. et tik. Bi ze de IC BA (Kül tür ler A ra sý Köp rü Der ne ði) a dý - Da to Am ca, Ri sâ le le ri de ta ný mýþ. On dan faz la ha ný mý, 80 na söz ver di ler. Di ðer ar ka daþ lar da ko nuþ ma lar yap tý. ci va rýn da ço cu ðu var. Dað da, bil di ði miz be de vî bir ha yat ya þý - Hep þu di le ge ti ril di: Kur ân ha ki kat le ri in þal lah bü tün yor ve o ra da ge le nek ve gö re nek ler çok et ki li. Ben on la rý gö dün ya da ha kim o la cak. Hem de Ri sâ le-i Nur, bu ga ye ye rün ce, Asr-ý Sa a det te Hz. Pey gam be ri mi ze (asm) ge lip de u laþ mak i çin ö nem li bir yer tut mak ta dýr. Ba na yap mam ge re ken as ga rî þey le ri söy le. Sa de ce on la rý Ha fýz lýk e ði ti mi a lan lar, be ra be rin de Ri sâ le-i Nur der si yap mak ba na yet sin. On la rýn ö te sin de hiçbir þey yap mam de a lý yor lar ve ha liy le da ha fark lý bir tab lo or ta ya çý ký yor. di yen sa ha bi yi ha týr la dým. Ri sâ le le re bir an da gö nül ba ðý o luþ - Fi li pin ler e ilk gi den ler den bi ri o lan hiz met eh li bir kar - muþ bu Da to Am ca mý zýn. Hiz me te a it bir iþ yap mak ge rek ti de þi miz, ge çen se ne bir ay lýk ev liy ken bir ça pul cu nun ðin de, a i le sin den, ço cuk la rýn dan bi ri ne söy le me si bi le ye ti yor. men fur sal dý rý sý na uð ra mýþ ve þe - Þe hit e di len Bay ba ra kar de þi mi zin tür be si ni de bu Da to Am hit ol muþ. O nun me za rý ný, tür - ca yap mýþ ve te miz li ði ni de yi ne o ya pý yo rmuþ. Di yor ki, Bu be si ni de zi ya ret ettik. O mev ki, me zar, Ri sâ le-i Nu run bu ra la ra ge li þi nin sem bo lü dür. Tür ki ye den gi den le rin Da to Biz git ti ði miz de bi ze de, Siz bu ra ya gel mek le Fi li pin - Am ca de dik le ri böl ge nin ta - ler a çý sýn dan ne ka dar ö nem li bir iþ yap tý ðý ný zýn far kýn da nýn mýþ bir si ma sý na a it bir de ðil si niz. Si zin bu ge li þi niz çok ö nem li. Bi zim i çin bu zi böl ge. Biz de ki þek liy le Da to ya ret ta ri hî bir ha di se dir de di. Am ca o böl ge nin A ða sý ka bul e di le bi lir. Da to Am ca bir ka bi le nin ba þýn da ve ka bi le nin iþ le ri ni sür dü re bil mek i çin dev let de o nun la iþ - Dr. Hakan Yalman Mindanao Devlet Üniversitesi kurucusu Ahmet Alanton (sol baþta) Filipinler'i ziyaret eden heyetle yakýndan ilgilendi. Risâle-i Nur okunan mekânlarda, çocuklara Kur'ân-ý Kerim de öðretiliyor. Risâle-i Nur, önemli bir boþluðu doldurmuþ n Baþ ka zi ya ret et ti ði niz yet ki li ler ol du mu? Ta bi î, on la rýn Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý ðý ko nu mun da ki ki þi yi de zi ya ret et tik. Min da nao ve Ma ro va böl ge sin de ki Müs lü man la rý tem sil e den bir ya pý la rý var, a ma fik ri alt ya pý çok güç lü ol ma dý ðý an la þý lý yor. O an lam da da Ri sâ le-i Nur o ra da çok ö nem li bir boþ lu ðu dol du ru yor. Bu da i le ri ye dö nük o la rak Ri sâ le-i Nur un sü rek li o la rak ge liþ me si ne uy gun bir ze min ol du ðu nu ak la ge ti ri yor. Bu an lam da da Tür ki ye nin o ra da ki ka deþ le ri mi ze des tek ol ma sý, güç ver me si ve o ra nýn o ya pý sý ný na za ra a la rak bi raz da ha gay ret et mek ge rek ti ði ni or ta ya ko yu yor. Ya ni bu ra dan 10 bin ki lo met re u zak ta bir yer, a ma bu tab lo yu da gö rün ce kal ben ve ru hen o ra da ki in san la rýn bi zim çok ya ký ný mýz da ol du ðu nu dü þün dü rü yor. Do la yý sýyla o muz ver me miz ge re ken, bü tün bu me sa fe le rin ber ta raf e de cek a dým lar a týl ma sý ge re ken bir me se le bu. Ki ec dat bu nu a sýr lar ön ce yap mýþ. n Müs lü man la rýn ya þa yýþ la rý na sýl? Þu ur lu bir Müs lü man lýk mý yok sa kim lik ve ta rif le sý nýr lý bir Müs lü man lýk an la yýþ la rý mý var? O ra da ka bi le ya pý sý ha kim. Fi li pin ler e ilk gi den ler den o lan Mu ham med Rý zal, bir ka bi le top lan tý sýn da Pey gam be ri miz le (asm) a lâ ka lý bir ders ya pý yor, se mi ner ve ri yor. Se mi ne rin son ra sýn da o ra da bu lu nan bi ri, Þeyh Ab dul ka dir a dýn da ki on la rýn þey hi me sa be sin de ki bir ki þi yle bu soh bet ten bah - se di yor, ko nu yu ak ta rý yor. Þeyh Ab dul ka dir di yor ki, Bu an lat týk la rýn çok fark lý bir þey. Sen bu nu an la tan kim i se o nu ba na ge tir. Mu ham met Rý zal gi di yor ve ta ný þý yor lar. Þeyh Ab dul ka dir, Ri sâ le le re çok ö nem ve ri yor ve o nu tem sil ko nu mun da gör dü ðü Mu ham med Rý zal ý da Sul tan i lân e di yor lar. Ya ni Ri sâ le-i Nur a bu de re ce bað la ný yor lar. Me se lâ biz bun la rýn ca mi i ne git tik. O be de vi an la yýþ ha kim. O la yýn sos yal yö nü ne ba kýn ca, me se lâ di zin bi raz üs tü ne ka dar çý kan tu va let du var la rý var ve in san lar o ra lar da te miz le ni yor lar. Üst le ri a çýk... Ýs lâ mî an lam da te miz li ðin çok yer leþ me di ði ka bi le an la yýþ la rý var. He nüz Ýs lâ mî me de ni ye tin tam o la rak yer leþ me di ði bir tab lo var. A ma Ri sâ le-i Nur u ta ný yan lar da bu he men fark e di li yor. Bu an lam da da Müs lü man ca ya þa yý þýn sos yal ha ya ta yan sý ma sý nok ta sýn da da bel ki Tür ki ye de çok a çýk bir þe kil de his se dil mi yor, a ma Fi li pin ler de bu nu gör mek müm kün. Ýn san la rýn sos yal leþ me si Ri sâ le-i Nur i le sað la ný yor. Ya ni Ri sâ le-i Nur, Ýs lâm me de ni ye ti ya da Müs lü man la rýn me de ni leþ me si nin ö nem li bir a ra cý ve ta þý yý cý sý ko nu mu na gel miþ. Böy le bir tab lo da göz lem le dik o ra da. n Ver di ði niz bil gi ler i çin te þek kür e de riz. A sýl biz te þek kür e de riz. SON (Fotoðraflar konusunda destek olan Hýdýr Baybara, Mehmet Polater ve Haleem Allan Baña'ya teþekkür ederiz.)

13 SiyahMaviKýrmýzýSarý SPOR 14 Y Son 90 da ki ka EFE KIRMIZI Bu ak þam 21:45'de Sü per Li gin i pi ni ki min gö ðüs le ye ce ði ni gö re ce ðiz. Þam pi yon o lan ta kým bü yük se vinç ya þa ya cak. Son 90 da ki ka ya gi ri lir ken Fe ner bah çe, Trab zons por'a o ran la a van taj lý gö rü nü yor. Si vas dep las ma nýn da ka zan ma la rý ha lin de Ka ra bük'ten ge le cek ha be ri bek le me le ri ne ge rek kal ma ya cak. An cak muhtemel bir pu an kay býn da ku lak lar Ka ra bük'te o la cak. Fe ner bah çe'ye gö nül ve ren le ri þüp he siz son haf ta sen dro mu en di þe len di ri yor. Ön ce De niz li dep las ma nýn da ar dýn dan geç ti ði miz se zon Ka dý köy'de Trab zons por be ra ber lik le riy le son haf ta da ka çý rý lan i ki þam pi yon luk bu en di þe yi hak lý gös te ri yor. An cak Fe ner bah çe se zo nun 2. ya rý sýn da gös ter di ði çý kýþ ve sa ha ya yan sýt tý ðý fut bol i le bu de fa mut lu so na u la þa ca ða ben zi yor. Trab zons por cep he si ne bak tý ðý mýz da i se 1996 yý lýn da Fe ner bah çe'ye kap tý rý lan þam pi yon lu ðun rö van þý ný al mak i çin u mut lu lar. Ra kip le ri nin son haf ta pu an kay be de ce ði ni dü þü nü yor lar. Fa kat bu nun i çin ön ce lik le li gin sür priz ta ký mý Ka ra bük'ü dep las man da ye ne rek, Si vas'tan müj de li ha ber bek le me le ri ge re ki yor. Þe nol Gü neþ li gin ilk 17 haf ta lýk pe ri yo dun da ki kol lek tif fut bo lu son 17 haf ta da ta ký mý nýn sa ha ya yan sýt ma sýn da ba þa rý lý o la ma sa da þam pi yon luk ya rý þý ný son haf ta ya ka dar ta þý ma sý ný bil di. Ka zan ma sý ha lin de þam pi yon o la ma sa da hi Trab zons por'un bir se zon da en çok top la dý ðý 82 pu a na u la þa cak ve ken di re ko ru nu tek rar la ya cak. Her i ki ta kým dan han gi si þam pi yon o lur sa ol sun spor se ver le rin vic da nýn da bu nu so nu na ka dar ha ket tik le ri ni söy le ye bi li riz. Trab zons por li gin ilk ya rý sýn da, Fe ner bah çe i se li gin i kin ci ya rý sýn da oy na dýk la rý fut bol i le her ke sin tak di ri ni ve al ký þý ný al mýþ bu lu nu yor. Ý kin ci sý ra da ka lan da bu ak þam ken di ta raf tar la rý nýn gön lün de þam pi yon luk ya þa ya cak. Fe ner bah çe'li ler Bu rak'ý, Sel çuk'u, U mut'u al kýþ la dýk la rý gi bi, Trab zon'lu lar da A lex'i, Em re'yi, Gök han'ý al kýþ la ya cak lar. Her i ki ta ký ma bi ze son haf ta ya ka dar ya þat týk la rý he ye can lar i çin te þek kür et me li yiz. Av ru pa'nýn en ö nem li lig le rin de per de çok tan ka pan mýþ ken, ül ke miz de son ma ça bu ka dar yük sek dü zey de he ye can la gi ril me sini Türk fut bo lu a dý na o lum lu bu lu yo rum. Bu ak þam kim þam pi yon o lur sa ol sun biz þun dan e mi niz: Þam pi yon lu ðu so nu na ka dar ha ket ti ler. Teb rik ler. ALEX, 2. KEZ GOL KRALI SON haf ta ön ce si 27 go lü bu lu nan Fe ner bah çe kap ta ný A lex de So u za, Si vass por ma çý nýn ar dýn dan 2. kez kral lýk ta cý ný ta ka cak. Son haf ta - da kart ce za sý dolayýsýyla for ma gi ye me ye cek Trab zons por lu Bu rak ýn (19) 8 gol ö nün de zir ve de bu lu nan Bre zil ya lý fut bol cu yu, ta kým ar ka da þý Ni ang 15 gol le ta kip e di yor. Alex, se zo nun da da gol kralý olmuþtu. Her iki takým da gösterdiði müthiþ performansla þampiyonluðu hakediyor. Ancak sadece bir tanesi kupayý müzesine götürecek. FO TOÐ RAFLAR: A A DÜÐÜM ÇÖZÜLÜYOR ÞAMPÝYONLUK YARIÞINDA SON HAFTAYA AYNI PUANLA GÝREN FENERBAHÇE ÝLE TRABZONSPOR UN BUGÜN YAPACAKLARI MAÇLARDA ALACAKLARI SONUÇLAR, SEZONUNUN ÞAMPÝYONUNU BELÝRLEYECEK. SPOR To to Sü per Lig de þam pi yon luk dü ðü mü, ya rý þý haf ta lar dýr ba þa baþ gö tü ren Fe ner bah çe i le Trab zons por un li gin son haf ta sýn da a la cak la rý so nuç lar la çö zü le cek. Ý ki e kip de dep las man da ki mü ca de le ler de þam pi yon luk ya rý þýn da son koz la rý ný oy na ya cak. Fe ner bah çe, dep las man da Si vass por un ko nu ðu o lur ken, Trab zons por yi ne dep las man da Kar de mir Ka ra büks por i le kar þý kar þý ya ge le cek. Fe ner bah çe nin Trab zons por a i ki li a ve raj da üs tün lü ðü bu lu nu yor. Li gin 2. haf ta sýn da Trab zon da oy na nan ma çý bor do-ma vi li e kip 3-2 ka za nýr ken, i kin ci ya rý da 19. haf ta da ki mü ca de le de sa rý-la ci vert li e kip Trab zons por a kar þý 2-0 lýk ga li bi yet al dý. Ý ki e ki bin de son haf ta maç la rý ný ka yýp sýz geç me si du ru mun da i ki li a ve raj da üs tün lü ðü bu lu nan Fe ner bah çe, þam pi yon lu ða u la þa cak. Fe ner bah çe nin Si vass por dep las ma nýn da her tür lü pu an kay býn da Trab zons por a, Kar de mir Ka ra büks por ö nün de a la ca ðý ga li bi yet þam pi yon lu ðu ge ti re cek. Ý ki e ki bin ta raf tar la rý nýn göz le ri ta kým la rý nýn maç la rýn da, ku lak lar i se ra kip le rin mü ca de le le rin de o la cak. SÜPER LÝG'DE BUGÜN 15:00 Eskiþehir - Kasýmpaþa Tolga Özkalfa 20:00 Sivas - Fenerbahçe Fýrat Aydýnus 20:00 K. Karabük - Trabzon Yunus Yýldýrým TRABZON DA 27 YILLIK HASRET LÝGDE a ve raj la i kin ci sý ra da yer a lan Trab zons por, son haf taya de za van taj lý gir se de 27 yýl lýk þam pi yon luk öz le mi ne son ver mek is ti yor. En son Ah met Su at Öz ya cý zý i le se zo - nun da þam pi yon lu ðu el de e den bor do-ma vi li - ler, Fe ner bah çe nin Si vass por dep las ma nýn da puan kaybetmesi ha lin de þam pi yon luk has re - ti ne son ver me þan sý ya ka la ya cak. FENER FÝNALLERDE STRES YAÞIYOR SEZONUN son haf ta ma çýn da Si vass por kar þý sýn da þam pi yon luk mü ca de le si ve re - cek sa rý-la ci vert li ler, son 10 yýl da çýk tý ðý fi nal maç la rýn da bü yük ka yýp lar ya þa dý. Son maç lar da stres ya þa yan sa rý-la ci vert li e kip, se zo nun dan bu ya na 2 Sü per Lig, 5 de Tür ki ye Ku pa sý þam pi yon lu ðu nu son maç lar da kay bet ti. Lig de ve se zon la rýn da þam pi yon luk la rý son maç lar da al dý ðý be ra ber lik ler le ka çý - ran Fe ner bah çe, , , , ve se - zon la rýn da ku pa fi nal le rin de kay bet ti. TRABZON PUAN REKORU KIRABÝLÝR TRAB ZONS POR, Kar de mir Ka ra büks por u yen me si ha lin de, lig ta ri hin de top la dý ðý en faz la pu an re ko ru nu yi ne le ye cek se zo nun da li gi 82 pu an i le ta mam la yan bor do-ma vi li ler, Kar de mir Ka ra büks por u da yen me si ha lin de ay ný pu a na u la þa cak ve 37 se zon dur mü ca de le et ti ði lig de ki en faz la pu an top la ma ba þa rý sý ný bir kez da ha gös ter miþ o la cak. Bor do-ma vi li ta ký mýn ba þýn da bu lu nan tek nik di rek tör Þe nol Gü neþ i le se zo nun da 82 pu an el de et me si ne kar þýn 84 pu an la Fe ner bah çe nin bir ba sa mak ar ka sýn da li gi i kin ci sý ra da bi ti re rek þam pi yon lu ðu ra ki bi ne kap týr mýþ tý. Real Madrid'e transfer olan Nuri'ye Valencia formasý giyen Mehmet Topal'dan da övgüler geldi. Nu ri, Gu ti gi bi oy nar ÝS PAN YA NIN Va len ci a ta ký mýn da ilk se zo nu nu ge çi ren Türk fut bol cu Meh met To pal, AS ga ze te si ne ver di ði de meç te Re al Mad rid e trans fer o lan Türk fut bol cu lar Nu ri Þa hin ve Ha mit Al týn top u de ðer len dir di. Meh met To pal, Ha mit in Re al Mad rid e trans fe ri ne çok þa þýr dý ðý ný kay det ti. To pal, Ha mit'in en bü yük ö zel li ði çok di sip - Ye ni se zon 7 A ðus tos ta SPOR To to Sü per Lig de se zo nu bu gün ya pý la cak maç lar la ta mam la na cak. Lig þam pi yo nu ye ni se zon da U E FA Þam pi yon lar Li gi ne doð ru dan ka tý la cak. Li gi i kin ci bi ti re cek e ki bin i se Dev ler Li gi ne gi re bil me si i çin 3. ön e le me ve play-off tur la rý ný geç me si ge re ke cek. Ye ni se zon da U E FA Av ru pa Li gi nde Tür ki ye yi Be þik taþ, Bur sas por ve Ga zi an teps por tem sil e de cek. Ku pa þam pi yo nu Be þik taþ, or ga ni zas yo na play-off tu run dan, li gi 3. sý ra da bi ti re cek e kip 3. ön e le me tu run dan, lig 4. sü i se 2. ön e le me tu run dan ka tý la cak. Li gin son 3 sý ra sýn da ki Ka sým pa þa, Kon yas por ve Bu cas por un i se kü me düþ me le ri da ha ön ce ke sin leþ miþ ti. Ligde ye ni se zon 7 A ðus tos ta baþ la ya cak. lin li ol ma sý. A zim li ve her za man ta kým i çin oy na yan bir fut bol cu de di. To pal, Nu ri yi ta ným lar ken Mü kem mel bir sol a ya ða sa hip. Çok tek nik. Du ran top lar da bir teh li ke. Ta ký mý i çin bir si lâh. A kýl lý i fa de le ri ni kul la nan Meh met To pal, Nu ri nin sti li nin þu an da Be þik taþ ta oy na yan Ýs pan yol Gu ti ye ben ze di ði ni i fa de et ti. Ünder: Te rim e ben de se vin dim GA LA TA SA RAY Tek nik Di rek tö rü Bü lent Ün der, ta ký mýn ba þý na Fa tih Te rim in ge ti ril me si ne ken di si nin de se vin di ði ni söy le di. Ün der, ken di si gö rev dey ken Fa tih Te rim i le an la þýl dý ðý nýn a çýk lan ma sý ný de ðer len dir me si is te nil di ðin de, Bu ba zen o la bi lir. O nun yo ru mu ba na a it de ðil di yen Ün der, Fa tih Te rim in Ga la ta sa ray a gel me si be ni de se vin dir di. Ga la ta sa ray ve mil lî ta kým da al dý ðý ba þa rý la rýy la her ye ri hak e den bir mes lek ta þý mýz, hoþ gel din di yo ruz, ha yýr lý ol sun i fa de si ni kul lan dý. Ga la ta sa ray da ba þa rý lý ol du ðu nu di le ge ti ren Ün der, 8 haf ta lýk sü reç i çin de ken di a dý na ta ký ma bir þey ler ver di ði ni dü þün dü ðü nü söy le di. SiyahMaviKýrmýzýSarý

14 SiyahMaviKýrmýzýSarý AÝLE - SAÐLIK 15 Þikâyetler en çok dizi ve reklâmlara YE NÝ KANUN SONRASI RTÜK E GE LEN ÞÝ KÂ YET LER GENEL OLARAK A ZA LIR KEN, DÝZÝ VE REKLÂMLAR YÝNE TEPKÝ ÇEKÝYOR. Be bek le re klâ sik mü zik le te dâ vi Slo vak ya da bir has ta ne, te da vi i çin ge çi ci o la rak an ne le rin den ay rýl mak zo run da ka lan ye ni do ðan be - bek le rin ra hat la ma sý i çin klâ sik mü zi ði bir yön tem o la rak kul la ný yor. Ko si ce-sa ca has ta ne si nin do ðum ser vi sin de be bek le re, kü çü cük baþ la rý na ta ký lan de va sa bü yük lük te ge len sý ra dan ku lak lýk lar la, Mo zart ya da Vi val di din le ti li yor. Kli nik þe fi Dr Blav ka Vi ra go va, ser vi si ge zer ken yap tý ðý a çýk la ma da, mü zi ðin, an ne se si ye ri ne geç me iþ le vi gör dü ðü nü ve be be ðin dü zen li ne fes al ma sý na yar dým et ti ði ni ve düz gün kalp a tý þý ný sað la dý ðý ný be lir te rek, mü zik te da vi si ni ba þa rý lý bul du ðu nu söy le di. Ko si ce / a a Trabzon Valisi Kýzýlcýk, Aile Haftasý dolayýsýyla mesaj yayýnladý. A i le, top lu mun te me li dir TRAB ZON Va li si Dr. Re cep Ký zýl cýk, a i le nin, de rin ve ku þa tý cý bir ku rum o la rak top lum ha ya tý nýn te me li ni o luþ tur du ðu nu be lirt ti. Re cep Ký zýl cýk, A i le Gü nü ve A i le Haf ta sý dolayýsýyla ya yým la dý ðý me saj da, a i le nin ki þiy le top lum a ra sýn da ki ba ðý ku ran ve top lum ha ya tý nýn te me li ni o luþ tu ran sos yal bir ku rum ol du ðu nu i fa de et ti. Va li Ký zýl cýk, Bu an lam da a i le her yaþ ta ki bi rey i çin vaz ge çil mez bir ü ni te dir. Bi zim kül tü rü müz de a i le, de rin ve ku þa tý cý bir ku rum o la rak top lum ha ya tý nýn te me li ni o luþ tur mak ta dýr. Sos yal bir var lýk o lan in san i çin top lum sal ha yat ne ka dar ö nem li ve ge rek li i se; bir top lum i çin de o top lu mun çe kir de ði ni o luþ tu ran a i le ku ru mu o ka dar ha ya tî bir ö ne me sa hip tir. Bu an lam da a i le yi güç len dir me ko nu sun da a tý la cak her a dým da bü yük bir ö ne me sa hip tir. Zi ra güç lü a i le ya pý sý i le güç lü top lum i liþ ki si bir bi riy le doð ru o ran tý lý dýr. Bu ne den le a i le nin sos yal a çý dan des tek len me si ve güç len di ril me si e sa sýn da top lu mun des tek len me si top lum sal do ku nun güç len di ril me si dir di ye ko nuþ tu. Trab zon / ci han DSÖ, cep i le kan ser i liþ ki si ni a raþ tý ra cak DÜN YA Sað lýk Ör gü tü (DSÖ), cep te le fon la rý i le di ðer kab lo suz ci haz la rýn yay dý ðý rad yas yo nun kan se re yol a çýp aç ma dý ðý ný be lir le mek i çin bu ay i çin de bir uz man lar top lan tý sý ya pý la ca ðý ný bil dir di. DSÖ nün U lus la ra ra sý Kan ser A raþ týr ma A jan sý nda ya pý la cak top lan tý da, e lek tro man ye tik rad yas yo nun, kan se ro jen o la rak ta ným la nýp ta ným la na ma ya ca ðý na ka rar ver mek ü ze re, sað lýk ü ze rin de ki et ki le ri i le il gi li da ha ön ce ya pý lan ça lýþ ma la rýn de ðer len di ri le ce ði kay de dil di. Kan ser a raþ týr ma a jan sý nýn söz cü sü Ni co las Ga u din, Fran sa nýn Lyon þeh rin de ya pý la cak top lan tý nýn so nun da 31 Ma yýs ta bi lim a dam la rý nýn bir ka rar ver me si nin bek len di ði ni be lirt ti. A jans, 1970 den bu ya na kan se re yol a çan a ra la rýn da X ý þýn la rý, in san pa pil lom vi rüs ve as bes te i liþ kin 100 ü aþ kýn dos ya ya yýn la dý. Ce nev re / a a Mart ayýnda RTÜK'e gelen izleyici þikâyetleri bir önceki aya göre yüzde 36.7 oranýnda azalýrken, reklâmlara iliþkin þikâyetler yaklaþýk iki kat arttý sa yý lý Rad yo ve Te le viz yon la rýn Ku ru luþ ve Ya yýn Hiz met le ri hak kýn da ka nu nun yü rür lü ðe gir di ði Mart a yýn da Üst Ku ru la ge len iz le yi ci þi kâ yet le ri bir ön ce ki a ya gö re yüz de 36.7 o ra nýn da a zal dý. Rad yo ve Te le viz yon Üst Ku ru lu (RTÜK) Baþ ka ný Prof. Dr. Da vut Dur sun, Mart a yýn dan bu ya na ge len þi kâ yet so nuç la rý na ba kýl dý ðýn da, bel li a lan lar da cid dî dü þüþ göz lem le di ði ni söy le di. Top lam þi kâ yet ler de yüz de 36.7 o ra nýn da bir a zal ma ol du ðu nu be lir ten Dur sun, Ye ni ya sa i le bir lik te ya yýn cý ar ka daþ la rý mý zýn ya yýn ih lâl le ri ko nu sun da da ha has sa si yet le ha re ket et tik le ri ni var sa yý yo rum, o ne den le ken di le ri ne te þek kür e di yo rum de di. Rek lâm la il gi li þi kâ yet le rin yüz de 7 den yüz de 13 e yük sel di ði ni kay de den Dur sun, Rek lâm la ra i liþ kin dü zen le me he nüz ya pýl ma dý ðý i çin bir kar ma þa var. Þi kâ yet ler bu yön de. Ý kin cil dü zen le me ler ya pýl dýk tan son ra bu ko nu da ki þi kâ yet le rin a zal ma sý ný bek li yo ruz di ye ko nuþ tu. ÞÝ KÂ YET LE RÝN YÜZ DE 42 SÝ DÝ ZÝ LER LE ÝL GÝ LÝ Þu bat a yýn da Üst Ku ru la top lam 8 bin 361 þi kâ yet ge lir ken, bu sa yý Mart ta 5 bin 212 ye düþ tü. Mart a yýn da RTÜK e, RTÜK Ý le ti þim Mer ke zi, RTÜK web si te si ve e-pos ta a ra cý lý ðýy la iz le yi ci ler den top lam 5 bin 212 baþ vu ru ya pýl dý. Bun la rýn yüz de 42 si ni yer li di zi ler le il gi li bil di rim ler o luþ tur du. Yer li di zi le ri yüz de 13 le rek lâm ku þak la rý, yüz de 8 le di renç ya rýþ ma la rý, yüz de 6 i le ku þak prog ram la rý ve yüz de 6 i le ha ber bül ten le ri iz le di. En çok þi kâ yet e di len di zi 715 bil di rim le (yüz de 33) Muh te þem Yüz yýl o lur ken, bu di zi yi 225 bil di rim le (yüz de 10) Güz Gül le ri ve 128 bil di rim le (yüz de 6) Beh zat Ç. Bir An ka ra Po li si ye si ad lý ya pým lar ta kip et ti. Di zi ler le il gi li þi kâ yet ler de en çok yüz de 83 i le Ba ðým lý lýk (Al kol, si ga ra gi bi mad de kul la ný mý), yüz de 74 i le Mil lî ve Ma ne vî De ðer le re Ay ký rý lýk, yüz de 69 i le Top lu mu Ya nýlt ma kri te ri ne a týf ya pýl dý. REKLÂM KUÞAKLARINA ÝLÝÞKÝN ÞÝ KÂ YET LE R YAKLAÞIK ÝKÝ KAT ART TI YE NÝ RTÜK ya sa sý nýn yü rür lü ðe gir di ði Mart a yýn da top lam þi kâ yet ler yüz de 36.7 o ra nýn da a zal dý. Bu na kar þýn rek - lâm la ra i liþ kin þi kâ yet ler bir ön ce ki a ya gö re yak la þýk i ki kat art tý. Þu bat a yýn da rek lâm ku þak la rýy la il gi li yüz de 7 þi kâ yet ge lir ken, Mart a yýn da bu o ran yüz de 13 e yük sel di. Rek lâm la ra i liþ kin kay de di len 652 bil di rim a ra sýn da, yüz de 9 i le Rek - lâm lar da ses ar tý þý ilk sý ra da yer al dý. Bu nu yüz de 8 i le 118 li hat rek lâm la rý iz le di. Cin sel-bit ki sel ü rün rek lâm la rý i se yüz de 5 o ra nýn da þi kâ yet al dý. Ba zý te - miz lik ü rün le ri nin rek lâm la rý i le Sað lýk Ba kan lý ðýn ca si ga ra yý bý rak týr ma a ma cýy - la uy gu la nan kam pan ya kap sa mýn da ya - yýn la nan A LO 171 rek lâ mý þi kâ yet e di - len rek lâm lar a ra sý na gir di. Ankara / a a Ý þit me en gel li ler der di ni an la ta mý yor MA NAV GAT Ý þit me En gel li ler Spor Ku lü bü ü ye le ri, Av ru pa Kon se yi Par la men ter Mec li si (AKPM) Baþ ka ný Mev lüt Ça vu þoð lu i le bir a ra ya gel di. Ma nav gat Ý þit me En gel li ler Spor Ku lü bü i þa ret di li öð ret me ni Gud di si Ay dýn, i þit me en gel li le rin çek ti ði sý kýn tý lar la il gi li AKPM Baþ ka ný ný bil gi len dir di. Ý þa ret di li öð ret me ni Gud di si Ay dýn, der nek le ri ne 58 i þit me en gel li nin ü ye ol du ðu nu be lirt ti. Ý þit me en gel li le rin sos yal ha yat ta en faz la sý kýn tý yý has ta ne ler de mu a ye ne o lur ken ya þa dý ðý ný an la tan Ay dýn, en gel li nin sý kýn tý sý ný dok to ra i þa ret di li öð ret men siz an lat ma sý nýn zor ol du ðu nu di le ge tir di. Ma nav gat ta i þit me en gel li i þa ret di li öð ret me ni nin sa de ce ken di si ol du ðu nu kay de den Ay dýn, ö zel sek tör de ça lýþ tý ðý i çin i þit me en gel li le ri nin so run la rý ný çöz me de ço ðu za man ye ter siz kal dý ðý ný kay det ti. Ay dýn, Ý þit me en gel li ler en faz la sað lýk hiz met le ri ni al ma da sý kýn tý çe ki yor. Ra hat sýz lý ðý ný dok to ra an lat ma da zor la ný yor. Dok tor da has ta ü ze rin de teþ his koy ma da zor luk çe ki yor. Ý þit me en gel li nin i þa ret di li ol ma dan der di ni an lat ma sý çok zor. Ý kin ci en bü yük sý kýn tý sý i se ad lî mer ci ler de o lu yor. Yi ne ay ný sý kýn tý lar no ter ve ta pu iþ lem le rin de de ya þa ný yor. Ý þit me en gel li i þa ret di li öð ret me ni sa yý sý nýn ço ðal týl ma sý lâ zým di ye ko nuþ tu. An tal ya / ci han SiyahMaviKýrmýzýSarý

15 SiyahMaviKýrmýzýSarý I S I R G A N Ýktidarý fýrsat bil Görünüyor þimdiden sana yine iktidar. Sihirli þapkadan bir tavþan; yok, baþkan çýkar. Anayasa, reformlar, AB filan hep dursun; Sabretmeye alýþkýn, milletimiz âþikâr... SEYFEDDÝN YAÐMUR Ü MÝT VÂR O LU NUZ: ÞU ÝS TÝK BAL ÝN KI LÂ BI Ý ÇÝN DE EN YÜK SEK GÜR SA DÂ ÝS LÂMIN SA DÂ SI O LA CAK TIR Y HABERLER Kuzey Ege nin incisi: Bozcaada CAMÝSÝ, KÝLÝSESÝ, DAR SOKAKLARI VE OSMAN- LI ÝLE RUM MÝMARÝSÝNÝN ÖZELLÝKLERÝNÝ TAÞIYAN BÝTÝÞÝK NÝZAMLI EVLERÝYLE BOZCAA- DA, KALABALIK ÞEHÝRLERDEN KAÇIP FARKLI BÝR ATMOSFERDE VAKÝT GEÇÝRMEK, DÝNLENMEK ÝSTEYENLERE, BU ÝMKÂNI SUNUYOR. SON yýl lar da a dýn dan sýk ça söz e di len Ça nak - ka le nin Boz ca a da il çe si, ca mi si, ki li se si, dar so kak la rý ve Os man lý i le Rum mi ma ri si nin ö - zel lik le ri ni ta þý yan bi ti þik ni zam lý ev le riy le, ka - la ba lýk þe hir ler den ka çýp, fark lý bir at mos fer de va kit ge çir mek, din len mek is te yen le re bu im - kâ ný su nu yor. Kay ma kam Ýb ra him Çe net, Tür ki ye nin Ku zey E ge de ki in ci si nin Boz ca a - da ol du ðu nu söy le di. A da nýn, doð ru dan bo ða - zýn bü tün e sin ti le ri ni al dý ðý ný, ta biî bir kli ma sý bu lun du ðu nu be lir ten Çe net, bun la rýn u zun ya þa ma nýn sýr rý ný be ra be rin de ge tir di ði ni bil - dir di. De ni zin yü ze yin de ki ok si je nin a day la bu luþ ma sý nýn ö nem li ol du ðu na dik kat çe ken Çe net, a na ka ra ya ya kýn ol ma sý, ya rým sa at lik bir yol cu luk la a da ya e ri þi le bil me nin Boz ca a - da nýn ca zi be si ni art týr dý ðý ný kay det ti. Bu gün ku zey den en gü ne ye bir hat çi zil di ðin de gü ze - lim coð raf ya la rýn yo ðun tu rizm bas ký sý al týn da çok cid dî be ton laþ ma ris ki i le kar þý kar þý ya kal - dý ðý ný vur gu la yan Çe net, ö zel lik le de yaz lýk ko nut ve vil la la rýn, bu lun du ðu yer ler de cid dî bir çev re kir li li ði o luþ tur du ðu nu sa vun - du. Ýb ra him Çe net, in san la rýn a da nýn ta biî ya pý sý ný sür dü re bil miþ ol ma sýn dan do la yý Boz ca a da yý ter cih et ti ði ni i fa de e de rek, bu - nun çok ö nem li ol du ðu nu söy le di. EN Ý YÝ A DA LAR A RA SIN DA Ya ban cý bir se ya hat der gi si nin en i yi a da - lar an ke tin de Boz ca a da nýn is mi nin ö ne çýk - tý ðý ný i fa de e den Çe net, bu nun da a da tu riz - mi i çin ö nem li ol du ðu nu vur gu la dý. Bir þey ya par ken 40 kez dü þün dük le ri ni, a da nýn coð - raf ya sý nýn çok has sas ol du ðu nu kay de den Çe net, Boz ca a da nýn, ken di si ni geç miþ ten gü nü mü ze ta þý ya bil di ði ni, a da kim li ði ni ko - ru du ðu nu be lir te rek, Bir ta raf ta Os man lý mi ma ri si, bir ta raf ta Rum mi ma ri si, bir ta raf - ta ca mi mi na re si, bir ta raf ta çan ku le si. Hat ta bir bi rin den et ki len miþ dar so kak lar, bi ti þik ni zam lý ev ler. Bun la rý bü tü nüy le e le al dý ðý nýz za man bun lar a da yý hem gi zem li, hem de ar - zu e di lir ký lý yor di ye ko nuþ tu. Ça nak ka le / a a Ý KÝ KÜL TÜR LÜ BÝR A DA BOZ CA A DA NIN, bu tik bir a da ko nu mun da ol du ðu nu di le ge ti ren Çe net, in san la rýn ar týk þe hir ha ya týn da ya - þa dýk la rý o kar ma þa yý, baþ dön dü rü cü tek no lo jik ge liþ me yi gör mek is te me di ði ni, ta bi - at la baþ ba þa ka la bi le cek le ri yer le ri gör mek is te dik le ri ni kay det ti. Çe net, þöy le ko nuþ tu: Hâ - lâ kir len me miþ bir de niz ve kum sal, hoþ gö rü lü gü lüm se yen in san lar gör mek is ti yor lar. Boz - ca a da nýn bu an lam da çok de ði þik kon sep ti var. Ta ri hi ne ba kar sa nýz Boz ca a da as lýn da i ki kül - tür lü bir a da. Hem Os man lý Müs lü man la rý ve Türk le ri, hem de Rum a sýl lý Türk va tan daþ la rý - mýz bir a ra da ya þa mýþ lar. Bu bir a ra da hayat, hoþ gö rü kül tü rü nü be ra be rin de ge tir miþ. Su i le çev ril miþ bir hayat söz ko nu su a da da, bu da si zi bir bi ri ni ze zo run lu kýl mýþ. Bu nun la be ra ber ta bi bir kül tür a lýþ ve ri þi var. E ge nin mut fa ðý ve bü tün gü zel lik le ri nin, bu tik bir hal de bu kü - çü cük a da ya sýð dý rýl mýþ min ya tü rü nü gö re bi lir si niz Boz ca a da da. A da nýn ter cih ne de ni bi raz da bu. Boz ca a da nýn i çin de bi raz Ýz mir var dýr, bi raz Ay dýn var dýr, bi raz cýk Ça nak ka le var dýr, ta - biî Tro ya böl ge si de. Boz ca a da da za ma ný tu ta bi li yor su nuz. Ý çin de ya þa dý ðý nýz za ma nýn i - çin den çý kýp ken di ni ze de, ya þa dý ðý nýz ye re de ba ka bi li yor su nuz. Bu bir an lam da za ma ný dur - dur mak týr di yen Çe net, a da yý ter cih e den le rin bu ko nu la rý ön pla na çý kar dý ðý ný bil dir di. Köylüler, bereketli yaðmurlara þükür için kurban kesti. Yað mur i çin þü kür du âsý n KIRIK KA LE NÝN Ba lý þeyh il çe si Ku la sýz bel de sin - de va tan daþ lar, yað mur be re ke tin den do la yý kur ban ke se rek þü kür du â sý et ti. Bel de hal ký nýn yað mur lar son ra sýn da ge le nek sel ha le ge tir dik le ri duâ ya, çev re yer le þim yer le rin den va tan daþ lar da ka týl dý. Þü kür duâ sýn da ke si len kur ban lar, bü yük ka zan lar da pi þi - ri le rek va tan daþ la ra ik ram e dil di. Bu yýlki yað mur - la rýn e ki li a lan la ra bü yük kat ký sað la dý ðý ný i fa de e - den va tan daþ lar, Ve ri min bu yýl di ðer yýl la ra gö re da ha be re ket li o la ca ðý i nan cýn da yýz. Bu be re ke te kar þý bel de hal ký o la rak bir a ra ya gel dik ve þü kür kur ba ný kes tik diye konuþtu. Kýrýkkale / cihan Kâ i na týn ge niþ le di ði bir kez da ha te yit e dil di n NA SA NIN 200 bin ga lak si ü ze rin de 5 yýl bo yun - ca ve koz mik za man da 7 mil yar ý þýk yý lý ge ri ye gi di - le rek ya pý lan göz lem ler so nu cun da, kâinatta ka ran - lýk e ner ji nin, yer çe ki mi gü cü ne bas kýn ol du ðu ve kâinatýn gi de rek ar tan bir hýz la ge niþ le me si ni sað la - yan dü zen li ve tek vü cut bir güç ol du ðu te yit e dil di. U zay daki Ga laxy E vo lu ti on Exp lo rer a ra cý ve A vust - ral ya nýn Si ding Spring Dað la rý nýn zir ve sin de bu lu - nan te les kop la ya pý lan göz lem le ri iz le yen öl çüm ler, ga lak si le rin bir bi rin den u zak laþ tý ðý bil gi si ni bir kez da ha doð ru lar ken, bul gu lar, ka ran lýk e ner ji nin var lý - ðý nýn, sað la nan en i yi te yi di ol du. Ankara / aa KRM, in ter net si te si ne ka vuþ tu n AL MAN YA DA KÝ bü yük Ýs lâ mî or ga ni zas yon la rýn 2007 yý lý nýn Mart a yýn da or tak la þa kur du ðu Ýs lâ mî ça tý ku ru lu þu Al man ya Müs lü man lar Ko or di nas - yon Kon se yi (KRM) ken di in ter net si te si ne ka vuþ - tu. KRM; DÝ TÝB, Ýs lâm Kon se yi (Is lam rat), Ýs lâm Kül tür Mer kez le ri Bir li ði (ÝKMB) ve Al man ya Müs lü man lar Mer kez Kon se yi nden (ZMD) o lu þu - yor. KRM, dört bü yük ku ru mun eþ gü düm le ça lýþ - ma lar yü rüt me si ve dev let ku rum la rý na mu ha tap ol ma ça lýþ ma la rý yü rü tü yor. 20 Ma yýs tan i ti ba ren KRM i le il gi li bü tün ö nem li bil gi le re or di - na ti on srat.de si te sin den u la þý la bi le cek. Köln / cihan SiyahMaviKýrmýzýSarý

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim ASIL REÇETE SAÝD NURSÎ'NÝN PROJESÝ KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN YAZI DÝZÝSÝ SAYFA 13 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.228 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir SiyahMaviKýrmýzýSarý www. bediüzzamanhizmettir.org Hizmet Týr ý bugün Çarþamba da Ha be ri say fa 15 te Sincan caddelerinden Hizmet Týr ý geçti GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ha be ri say fa 15 te YIL: 41

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý EVLÝLÝK PROGRAMLARI KALDIRILSIN HABERÝ SAYFA 5 TE GÜVENLÝ ÝNTERNETTE FORMÜL ARAYIÞI HABERÝ SAYFA 3 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.816 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI YARIN YENÝ ASYA'DA Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak ta ný ma ya ça lý þýr. Þim di ki ço cuk lar ön le rin de ki

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin SiyahMaviKýrmýzýSarý KUR ÂN-I KERÝMÝ TAÞA ÝÞLÝYOR HABERÝ SAYFA 10 DA DEMOKRASÝ MÜCADELESÝ KARARLILIK ÝSTER uosmanlýdan bugüne demokratikleþme sürecimizin önemli kilometre taþlarý... LATÝF SALÝHOÐLU'NUN

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.675 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Bediüzzaman dan EMEKLÝ

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u SiyahaviKýrmýzýSarý Vatikan da Çözüm slâmda diyor BRIÞ, UHBBT V KRDÞLÐ DÂVT DYORUZ u Su u dî ra bis tan ýn ta nýn mýþ ilim ve fi kir a dam la rýn dan Prof. Dr. b dul lah bin b dü la ziz el-us lih, dün

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

ÜNÝVERSÝTELER NÝYE GERÝ KALDI?

ÜNÝVERSÝTELER NÝYE GERÝ KALDI? SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝZMÝRLÝNÝN BEDÝÜZZAMAN HASRETÝ SONA ERDÝ Ha be ri say fa 13 ve 15 te www. be di üz za man hiz met tir.org ÖDEMÝÞ ÝN KALBÝ FETHEDÝLDÝ YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.593

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.255 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN Çatýþmalar

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý KADIN VE KIZLAR ÇOÐUNLUKTA 4.8 MÝLYON KÝÞÝNÝN OKUMA YAZMASI YOK Ha be ri say fa 3 te SPORDAN SORUMLU DEVLET BAKANI ÖZAK: STADLARDA SUÇ ÝÞLEYEN ANINDA GÖZETÝME ALINSIN Ha be ri Spor

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meh met Tan rý se ver yeni film çekecek HÜR ADAM DAN SONRA ÇANAKKALE HABERÝ SAFA 10 DA Kaybolan uydudan bulunacak ÇOCUKLARA ÇÝPLÝ TAKÝP HABERÝ SAFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Detaylı

SURÝYE DE KORKULAN OLUYOR

SURÝYE DE KORKULAN OLUYOR SRÝ LANKALI GAZETECÝ ASIM ALAVÝ: VEFATININ 20. YILINDA PAZAR GÜNÜ OKUNACAK ÝSLÂM ÂLEMÝ BEDÝÜZZAMAN IN METODUNA MUHTAÇ BEKÝR BERK Ý RAHMETLE ANIYORUZ KASTAMONU DA BEDÝÜZZAMAN MEVLÝDÝ nhaberý SAYFA 4 TE

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Zaman cemaat zamanýdýr ZAMAN CEMAAT ZAMANIDIR ÝFADESÝNÝ ESERLERÝNDE DEFAATLE TEKRARLAYAN BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ, ÝNSANLARDAKÝ CEMAATLEÞME ÝHTÝYACININ NEREDEN KAYNAKLANDIÐINI SOSYAL

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR TTHD-I SLÂMI TM ZMI Â Z I M G Ü L Ç Y Ü Z Ü Y Z I D Z S S Y F 1 5 T Söz veriyoruz, Bediüzzaman ýn düþüncelerini Batý ya yayacaðýz u U lus la ra ra sý Sa ray bos na Ü ni ver si te si nde ur ân Me de ni

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR 01:01.qxd 3/11/2011 4:53 PM Page 1 SiyahMaviKýrmýzýSarý I T R A M 23 z i n i y e l k be Cumhuriyete bir de Bediüzzaman ýn penceresinden bakmanýn zamaný þimdi Teodora Doni / eni Þafak yazarý GERÇEKTEN HABER

Detaylı

Maðduriyetimiz devam ediyor

Maðduriyetimiz devam ediyor SiyahMaviKýrmýzýSarý Onun görüþleri din ve siyaset tartýþmalarýný zenginleþtiriyor Doç. Dr. Osman Can Anayasa Mahkemesi eski Raportörü 23 MART I bekleyiniz KUDÜS TE SOKAK ÝSÝMLERÝ DE AHUDÝLEÞÝOR Ha be

Detaylı

Afrika ya yardým vakti

Afrika ya yardým vakti Saðlýklý bir Ramazan için 10 tavsiye Ramazan'ý saðlýklý geçirmek için mutlaka sahura kalkmak gerektiðini belirten uzmanlar, yeterli ve dengeli bir sahur ile gün boyu enerjik ve tok hissedilebileceðine

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor. Ýslâm âlemi Hutbe-i Þamiye yi kurtuluþ reçetesi yapmalý ÞAM-I ÞERÝFTE 100.

Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor. Ýslâm âlemi Hutbe-i Þamiye yi kurtuluþ reçetesi yapmalý ÞAM-I ÞERÝFTE 100. Y GERÇEKTEN HABER VERiR BEDÝÜZZAMAN IN YAKIN TALEBESÝ MUSTAFA SUNGUR: Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.753 www.yeniasya.com.tr

Detaylı

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ ÜSTADIN EVÝ HAZIR, AÇILIÞ EYLÜL DE ube di üz za man Sa id Nur sî nin E mir dað da 1944 ten son ra 16 se ne i ka met et ti ði e vin týp ký sý E mir dað ýn A da çal mev ki i ne yap tý rý lý yor ve bitmek

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ ÂKÝF, MISIR ÝÇÝN DE ÖNEMLÝ u Ve fa tý nýn 75. yýl dö nü mün de Mý sýr da da a ný lan istiklâl þa iri Meh met  kif i çin, Man su ra Ü ni ver si te si Öð re tim Gö rev li si Doç. Dr. Ab dul lah A ti ye,

Detaylı

Militarist müfredat ÝSTEMÝYORUZ MÝLLÎ GÜVENLÝK DERSLERÝNÝN ARDINDAN TÜM MÜFREDAT SORGULANIYOR. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Militarist müfredat ÝSTEMÝYORUZ MÝLLÎ GÜVENLÝK DERSLERÝNÝN ARDINDAN TÜM MÜFREDAT SORGULANIYOR. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Militarist müfredat ÝSTEMÝYORUZ MÝLLÎ GÜVENLÝK DERSLERÝNÝN ARDINDAN TÜM MÜFREDAT SORGULANIYOR. BÜTÜN DERSLERDE MÝLÝTARÝZMÝN AYAK ÝZLERÝ VAR u Sa ban cý Ü ni ver si te si Sa nat ve Sos yal Bi lim ler Fa

Detaylı