Beklenen kar geldi. Hacýbektaþdan Fýsýltýlar Yükseliyor. Diri diri yaktýlar. Soðuk havanýn panzehiri pekmez ALEVÝLER, SOL VE ÝZZETTÝN DOÐAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Beklenen kar geldi. Hacýbektaþdan Fýsýltýlar Yükseliyor. Diri diri yaktýlar. Soðuk havanýn panzehiri pekmez ALEVÝLER, SOL VE ÝZZETTÝN DOÐAN"

Transkript

1 YIL:3 SAYI:800 Aleviler TR Haberi arayan bir alevi hemþerimiz; Hacýbektaþ'ta bulunan Hacýbektaþ Belediyesine baðlý Kýz Öðrenci Yurdu ile eski adý Hayokder yeni adý Hekter olan ve Hacýbektaþ Belediye Baþkaný Sn. Ali Rýza Selmanpakoðlu'na yakýnlýðý ile bilinen Derneðin Ýþletmesine baðlý yurtta kalan öðrencilere, seçmen kayýtlarýný Hacýbektaþ a aldýrmalarý konusunda baský yapýldýðýný, seçmen kütük kayýdý deðiþikliði için öðrencilere form daðýtýldýðýný bildirildi. Aleviler TR Haber olarak yaptýðýmýz kapsamlý araþtýrma sonucunda; olayda adý gecen her iki yurdun da özel bir yurt kapsamýnda olduðunu, birisinin Hacýbektaþ Belediyesi nce iþletildiðini diðerininde yine Hacýbektaþ Belediye Baþkanýna yakýnlýðý ile bilinen eski adý Hayokder yeni adý ile Hekter isimli Ankarada Kurulu Hacýbektaþ Eðitim ve Kültür Derneði tarafýndan kurulmuþ bir þirket tarafýndan iþletildiði öðrendik. Haberi sayfa 3 DE Türkiye, Ukrayna üzerinden gelen yeni bir soðuk ve yaðýþlý havanýn etkisine girdi. Hacýbektaþ da yer yer etkili olmaya baþlayan kar yaðýþý zaman zaman þiddetini artýrýyor. Ýki üç gündür devam eden yaðmurdan sonra yaðan kar nedeni ile yollarýn kayganlaþmasý, çeþitli kazalara neden oluyor. Sabah saatlerinde Hacýbektaþ Kýzýlöz yolunda, Çilehane mevkiinde meydana gelen kazada ölen yada yaralanan olmadýðý öðrenildi. Öðle saatlerinde Nevþehir istikametinden gelen ve Kütükçü - Hacýbektaþ arasýndaki karayolunda kayarak kontrolden çýkan, þarampole giren Ankara plakalý araç belediye çekicisi ile kurtarýldý. Yaðmurun ardýndan gelen kar ýn, Ýlçe pazarýnýn kurulduðu Çarþamba gününe denk gelmesi ve olumsuz koþullar yaratmasý nedeni ile, pazarcý esnafýnýn birçoðunun tezgâh açmadýðý görüldü. Hacýbektaþ beyaza büründü Türkiye kýþ mevsimi etkisi altýna girmeye baþladý. Hacýbektaþ da kar yaðýþý sonrasý güzel görüntüler ortaya çýktý. Hacýbektaþlý bazý vatandaþlar, sabah saatlerinde yürüyüþ yaparak karýn keyfini çýkardý. Aleviler, Anadolu uygarlýðýnýn 10 bin yýllýk kültürünün birikimi üzerine Ýslamiyet'ten de bir takým deðerler ekleyerek, kendine özgü oluþturduðu bir inanç biçimidir. Aleviliði tek baþýna Ýslam ýn içinde deðerlendirmek doðru deðildir. Aleviliðin ritüelleri Ýslam ýn uygulanan hiçbir ibadetine uygun düþmemektedir. Alevi teolojisi de Ýslam teolojisinden çok farklýdýr. Yazýsý sayfa >2 DE 35 YKR 25 ARALIK 2008 PERÞEMBE Hacýbektaþdan Fýsýltýlar Yükseliyor ALEVÝLER, SOL VE ÝZZETTÝN DOÐAN Süleyman Zaman Beklenen kar geldi Sürücüler hazýrlýksýz yakalandý Hacýbektaþ da gece yarýsý baþlayan ve etkisini artýran kar yaðýþý ilçeyi beyaza bürüdü. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yaðýþý nedeniyle, sürücülerin trafikte ilerlemekte zorlandýðý görüldü. Yoðun kar yaðýþý nedeniyle çok sayýda sürücü, trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Kýþlýk lastiklerini takmayan sürücülerin, yolun dik olduðu yerlerde patinaj çektiði ve yolda kaldýðý görüldü. Haber: Suavi Cersur >6 DA Dr. Naki Selmanpakoðlu Küreselleþme çaðýnda Anadolu ulusal kültürü Bektaþilik ve Atatürkçülük (1) Mustafa Kemal Atatürk'ün Hacýbektaþ ý ziyaretini deðerlendirirken bunun sadece bir geçerken uðrama olmadýðýnýn ayýrdýndayýz ama bu ziyarete neden olan toplumsal geliþmeleri görebilmemiz için biraz gerilere gitmemizde yarar var diye düþünüyorum. Osmanlý tarihinde Anadolu insaný ile buna yabancýlýk çekenler arasýnada ayrýþma uzun yýllar süre gitmiþtir. Kanatlaþmanýn bir baþka biçimi de dönme devþirmelerde Oðuz- Türkmen kökenliler arasýndaydý. Yazýsý sayfa >4 DE HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: Ev Tel: >>2 DE CHP'NÝN YENÝ PARTÝ PROGRAMINDA ÞOK! CHP'den "Zorunlu Din Dersi Ýþkencesine" Destek CHP nin 14. Olaðanüstü Kurultayý, tüzük ve program deðiþikliðinin ardýndan çalýþmalarýný tamamladý. Kurultay'da kabul edilen CHP nin yeni parti programý Alevilerin talepleri açýsýndan büyük bir hayal kýrýklýðýna neden oldu. "Aleviler Diyanet te temsil edilecek, Cem Evleri camilerle eþit destek görecek", "Madýmak Oteli Hoþgörü Merkezi olacak" gibi vaatlerin yer aldýðý programda asýl þok Zorunlu Din Dersleri konusunda yaþandý. "Din derslerinin seçmeli olmasýný" savunan eski programýn aksine yeni programda "din dersinin zorunlu olmasý ancak müfredatta tadilata gidilmesi" ilkesi kabul edildi Soðuk havanýn panzehiri pekmez Kýrþehir'de etkili olan soðuk hava nedeniyle, vatandaþlar vücudun direncini artýran pekmeze hücum etti. Emrah Altýndiþ Diri diri yaktýlar Yazýsý Pazar yerinde kilosu 10 ila 15 YTL arasýnda satýþa sunulan pekmeze yoðun ilgi olurken, köylü kadýnlarýn yapýp sattýðý pekmez, temizliði ve doðallýðý nedeniyle adeta kapýþýlýyor. Kýrýkkale'de engelli vatandaþlara yönelik baþlatýlan 'Üretiyorum- Kazanýyorum' galoþ imalatý meslek edindirme kursu, düzenlenen törenle sona erdi. YSK'dan yerel seçim açýklamasý Yüksek Seçim Kurulu (YSK), kapatýlmasý öngörülen belde belediyelerinden nüfus sayýmýnýn iptali için öngörülen süre içinde dava açanlarýn yerel seçime katýlabileceklerine iliþkin kararýný açýkladý. YSK'dan yerel seçim açýklamasý >6 DA >6 DA Engelliler galoþ ustasý oldu! >6 DA >7 DE

2 2 25 Aralýk 2008 Perþembe ALEVÝLER, SOL VE ÝZZETTÝN DOÐAN Süleyman Zaman Aleviler, Anadolu uygarlýðýnýn 10 bin yýllýk kültürünün birikimi üzerine Ýslamiyet'ten de bir takým deðerler ekleyerek, kendine özgü oluþturduðu bir inanç biçimidir. Aleviliði tek baþýna Ýslam ýn içinde deðerlendirmek doðru deðildir. Aleviliðin ritüelleri Ýslam ýn uygulanan hiçbir ibadetine uygun düþmemektedir. Alevi teolojisi de Ýslam teolojisinden çok farklýdýr. Alevi inancýnýn özü 'Allah'la-Kul arasýna kimsenin girmemesi, inancýn insanýn kendi iç dünyasýna býrakýlmasý, biçimsel ibadet yerine 'gönül gözüyle ibadet etme' ve 'sevgi'yi en temel deðer olarak alma ve insaný öðretinin odaðýna indirgeme..vs. gibi deðerleri içerir. Aleviler laik bir dünya görüþüne sahiptir. Ýnancýn baþkalarýný kandýrmak için kullanýlmasýna karþýdýrlar. Alevilik öðretisinin temelinde eþitlikçipaylaþýmcý bir anlayýþ yatar. Bu anlamda kadýn ve erkek birbirine eþtir. Biri diðerinden üstün deðildir. Hiçbir insan, gurup ve ya toplum bir baþka insandan, guruptan ve ya toplumdan daha üstün deðildir. Üstünlük insaný yüceltmek için yaratýlan deðerlerdedir. Alevi öðretisi veya inancý 'Kamil Ýnsan ve Kamil Toplum' tasarýmýna dayanýr. Bu tasarým, dünyada var olan haksýzlýklara, insan dýþý uygulamalara, yoksulluða, savaþlara, ayrýmcýlýða, düþmanlýklara vs. karþý duruþu ve tüm bu olumsuzluklarý aþarak daha güzel ve yaþanýlabilir bir dünya ve toplum modeli öngörür. Bu anlamda da bu tasarým (Kamil insan) insaný ve toplumu kurtuluþa taþýyan ütopyayý dillendirir. Böylesi bir tasarýmla donanmýþ bir öðretinin veya inancýn 'sol' dünya görüþüyle buluþmasý kadar doðal ne olabilir. Alevilik, hümanist bir anlayýþý öðretisinin temeline koymuþtur. Tüm insanlýðý ayný noktada görmek, yetmiþ iki millete ayný deðerde bakmak, kimseyi inancýndan, kültüründen, ýrkýndan vs dolayý yargýlamamak gibi bir anlayýþý bu topraklarda savuna gelmiþtir. Bu duruþ ta sol dünya görüþüyle buluþmaktadýr. Alevilikte ki Musahip lik kavramý hümanist anlayýþýn pratiðe yansýmasýdýr. Herkesi kardeþ edinme ve insanlarý kardeþ görme tasarýmýnýn yaþama uygulanmasýdýr. Alevilerin büyük çoðunlu (%90) Atatürk e ve Laik Cumhuriyet e baðlýdýr. Atatürk ün çaðdaþlaþma ve aydýnlanma hareketine destek veren Aleviler; onun devrimlerinin ve ilkelerinin gerçek anlamda uygulanmasýný talep etmektedirler. Süreç içinde Atatürk Devrimlerinin ve ilkelerinin uygulanmamasý ve bu deðerlerden sapýlmasý nedeniyle bugün istenilen çaðdaþlaþma, aydýnlama ve toplumsal kalkýnma modeli tersine dönmüþ durumdadýr. Bugün gelinen olumsuz durumlarýn Atatürk e mal edilemeyeceði gerçeðini bilen Aleviler, bu nedenle Atatürk e sahip çýkmaktadýrlar. Aleviler, tarih boyunca egemen olana karþý muhalif bir hareket olarak geliþmiþ ve toplumsal anlayýþýný bu temel üzerine kurmuþ ve kurgulamýþtýr. Bu temel üzerinden hareket eden Aleviler uluslarý ve haklarý sömüren Emperyalizme karþý durmuþlardýr. Sol dünya görüþü de her zaman ezilenlerin, sömürülenlerin, yoksullarýn vs. safýnda yer alýr. Bu nedenle de Emperyalizme karþý olmak özgülünde de Aleviler sol dünya görüþüyle uyuþmuþlardýr. Daha birçok konu bu baðlam içinde deðerlendirilebilir. Tüm bunlarý niçin yazdým. Ýzzettin Doðan ýn sol a karþý takýndýðý tutumdan ve Alevileri sol a karþý tavýr almaya yönelten bir söylem içine girmesinden dolayý bu makaleyi yazmayý gerek gördüm. Oysa Ýzzettin Doðan 'Sað' dünya görüþüne sahip ve biçimsel inancý öne çýkaran bir görüþü savunmaktadýr. Aleviliðin bin yýldýr savuna geldiði birçok temel deðerlerini görmemezlikten gelen Ýzzettin Doðan; Aleviliði kuþa çevirmek, içini boþaltmak, onun insanla, toplumla uyuþan deðerlerini budamak ve unutturmak istemektedir. Buna asla izin verilemez. Ýzzettin Doðan ýn, bugün Atatürk ün kurmuþ olduðu Laik Cumhuriyet'e karþý olduðu açýkça bilinen ve Emperyalist bir ülke tarafýndan 'korunan' Fetullah Gülen'e sahip çýkmasý; Alevilerin asla onaylayacaklarý bir davranýþ olamaz. Laikliði yýkmaya çalýþan bir insanla, kendisini Alevi Dedesi olarak tanýtan birisinin yan yana olmasý asla kabul edilemez. Bu bin yýllardýr Aleviliðin temel öðretisine ters bir durumdur. Çünkü Aleviler bin yýllardýr Laik bir dünya görüþünü savunmuþlar ve bu toplumsal degeri kendi ibadetlerinde ve yaþamlarýnda uygulamýþlardýr. Ýzzettin Doðan ýn gerçekleþtirdiði böylesi bir davranýþ yalnýzca Aleviler tarafýndan deðil, ilerici, demokrat, laik, Atatürkçü ve emperyalizme karþý olan 'Sünni' insanlarýmýz tarafýndan da asla destek bulamaz. Ýzzettin Doðan, kiþi olarak saðcý olabilir. Bu onun tercihidir. Ama bir öðretiyi ve bir inancý kendi deðerlerinden soyutlayýp onu kendi kiþisel görüþlerine göre dönüþtürmeye çalýþmasý kabul edilir bir davranýþ olamaz. Tüm bu duruþuyla ve davranýþlarýyla Ýzzettin Doðan, kendi safýný belirlemiþtir. Bu ülkede gerek Aleviler ve gerekse diðer ilerici, sosyalist, Laik ve demokratlar bu tepkilerini göstermeyi sürdüreceklerdir. Ýzzettin Doðan ve onun yandaþlarý Aleviliði kendinse yabancýlaþtýrmayý baþaramayacaklardýr. Onlara karþý gerçek Aleviler bu oyunu bozacaklardýr. Diri diri yaktýlar Emrah Altýndiþ kadýndýlar ÖZLEM'le baktýlar NÝLÜFER çiçekleriydiler yandý kavruldular SEYHAN ýrmaðýnda yunup arýndýlar YAZGÜL'lerinde yaþayacaklar... Bir katliam üzerine yazmak ne kadar zor ve belki de beyhude bir çaba... Kalem oynatamýyorum, ne yazsam olmuyor. O günlere dair aklýma kazýnan, yüzü yanmýþ halde ambulanstan inerken Diri Diri Yaktýlar diye baðýran devrimci tutsak Birsen Kars ýn görüntüsü gözümün önünden gitmiyor. Yukardaki þiir diri diri yakýlan 6 kadýn devrimci için yazýlmýþ. Bu yazýyý o kara günleri hatýrlayýp, kah hýnç, kah hüzün ile gözlerim dolarken yazmaya çalýþýyorum. Bir sürç-ü lisan edersek þimdiden affola. Önce sözü ÝHD ye verelim, özetle: 19 Aralýk 2000 tarihinden bu yana tam sekiz yýl geçti. Sekiz yýl önce bu gün özgürlüklerden yoksun býrakýlmýþ; yaþamlarý devletin korumasý ve güvencesi altýnda olan 30 mahkûm Türkiye deki 20 cezaevinde düzenlenen operasyon sonucu öldürüldü Yüzlercesi yaralandý Ölen mahkûmlar için hazýrlanan otopsi raporlarýnda operasyon sýrasýnda yanýcý kimyasal maddelerin kullanýldýðý, pek çoðunda darp izlerinin bulunduðu tespit edildi. (ÝHD) O gün çocuk olan arkadaþlarýmýz bugün gencecik delikanlý kadýnlar/erkekler oldular, hatýrlatmakta ve bu acýyý asla unutmamakta yarar var. Çünkü en kötüsü UNUTMAK! 19 Aralýk 2000 de devlet kolluk kuvvetleri, kendi mapushanelerinde yatan ve hükümlünün tecritine dayanan F Tipi cezaevlerine girmemek için bedenlerini siper etmiþ, bu amaçla 19 Eylül de toplu halde ölüm orucu baþlatmýþ devrimcilere karþý acýmasýz bir operasyona giriþtiler. Operasyonun adý ile dünya tarihinde eþine az rastlanabilecek bir ironiye sahip idi: Hayata Dönüþ Bu kara tragedya nýn isim babasý 57. hükümetin ortaklarý (birileri tarafýndan hala solcu sanýlan) Ecevit DSP si, Yýlmaz ANAP ý ve Bahçeli MHP si. Dönemim Ýçiþleri Bakaný (sonradan dürüstlük timsali olarak lanse edilen ) Sadettin Tantan ve F tipi cezaevlerinin ateþli savunucusu Adalet Bakaný Hikmet Sami Türk. Peki Hayata Dönüþ operasyonu söyledikleri gibi insanlarý hayata döndürebilmiþ mi? Bakalým: Operasyon düzenlenen Cezaevi Sayýsý: 20 Öldürülen Tutuklu Ve Hükümlü Sayýsý: 30 Hastaneye kaldýrýlan yaralý Tutuklu- Hükümlü: 237 Yaþamýný Yitiren Asker: 2 Yaralanan Asker sayýsý: 6 Edirne F Tipi Cezaevine Sevk Edilenler: 348 Kocaeli F Tipi Cezaevine Sevk Edilenler: 340 Sincan F Tipi Cezaevine Sevk Edilenler: 341 Kartal F Tipi Cezaevine Sevk Edilenler: 67 Bakýrköy Kadýn Ve Çocuk Tutukevine Sevkler: 45 Açlýk grevi süren cezaevi: 41 Operasyon öncesi ölüm orucunda olanlar: 259 Operasyondan sonra ölüm orucunu sürdürenler: 357 Açlýk Grevini Sürdürenler: 1656 Operasyonu Protesto sýrasýnda Gözaltýna Alýnanlar: 2145 Operasyonu Protesto Edenlerden Tutuklananlar: 58 Copla tecavüz iddiasý: 8 Operasyon sonra basýlan kültür merkezi, dernek, parti binasý: 18 Mühürlenen dernek sayýsý: 2 Operasyon öncesini düþündüðümde (o dönem 18 yaþýnda bir üniversite öðrencisi olarak) hatýrladýðým hepimizde bir umut olduðu, içerde baþlayan sessiz isyanýn dýþarda karþýlýk bulduðu ve kamuoyunun en önemli gündem maddesinin F Tipleri olduðu idi. Baþta Tabipler Odasý olmak üzere, Barolar Birliði, TMMOB ve KESK pek çok kuruluþ F tipine kadar mücadelede önemli bir misyona sahipti. Memleketin her yaný ve özellikle üniversiteler eylem alanýna dönmüþtü. Deðiþtirebileceðimizi umuyorduk, devletin bu kadar vahþi olabileceði gelmiyordu naif aklýmýza. Aydýnlar (Yaþar Kemal, Oral Çalýþlar, Can Dündar, Zülfü Livaneli) devreye girmiþti, acaba diyorduk ki... devlet bir anda görüþmeleri kesti ve çok önceden planladýðýný sonradan öðrendiðimiz operasyonu baþlattý. Tabi ki operasyon sadece insanlarý fiziksel olarak öldüren silahlarla yapýlmadý. Televizyonlar ve gazetelerden üzerimize yalanlar kustular. Baþta Hürriyet, Milliyet olmak üzere tüm DOÐAN grubu gazeteleri, Sabah gazetesi ve siyasal Ýslam ý temsil eden gazete/televizyonlar sýnýfsal karakterlerine çok uygun bir refleksle büyük bir dezenformasyon operasyonu baþlattýlar dýþarýdakiler için. Türkiye Ýnsan Haklarý Vakfýnýn bu konuda hazýrlamýþ olduðu rapor o dönem, medyanýn tavrýný anlamak açýsýndan büyük önem taþýyor, gazetelerin 20 Aralýk manþetlerine de bakmakta da yarar var (Örneðin Hürriyet in manþeti þöyleydi: DEVLET GÝRDÝ!). Ölüm orucu eyleminin kendisi, döneme dair sol içi tartýþmalarýmýz ve örgütlerin tavrý bu yazýnýn konusu deðil, bu yüzden o konuda yorum yapmayacaðým. Fakat bitirmeden þunu vurgulamak istiyorum, bu operasyon devletin topluma ve sola karþý büyük bir gözdaðý hamlesi idi, 8 yýl içinde kimsenin bir ceza almamasý ve suçlularýnýn devlet tarafýndan sahiplenilmesi de bunun en büyük göstergelerinden. Sýnýf savaþýnýn kimi zaman ne kadar acýmasýz olduðunu burjuvazi bizlere, baþta medyasý olmak üzere tüm kurumlarý ile 19 Aralýk'ta bir kez daha göstermiþ oldu. Ecevit hükümeti döneminde yaþanan iki büyük ekonomik krize ve kapitalizme karþý halkçý bir seçenek sunabilecek nüveler bu þekilde bastýrýlmýþ oldu. Kapatma davasý ile demokrasi pýtýrcýðý kesilen AKP nin cezaevi politikasý ise daha öncekilerden farksýz, hapishanelerden gelen iþkence ve kötü muamele haberleri artarak devam ediyor. Engin Çeber, bu kötü haberler halkasýnýn sonuncusu oldu. Bugün solun yitirdiklerine en büyük borcu bu memleketi karýþ karýþ, fabrika fabrika, köy köy, mahalle mahalle örgütleyerek.türkiye nin dört bir yanýnda Yazgüllerinin, Nilüferlerin tekrar açmasýný saðlamak. Burjuvaziye ve uþaklarýna Ruhi Su nun sözleri ile seslenelim: Sabahýn Bir Sahibi VAR, SORARLAR BÝRGÜN SORARLAR!

3 25 Aralýk 2008 Perþembe Hacýbektaþdan Fýsýltýlar Yükseliyor Aleviler TR Haberi arayan bir alevi hemþerimiz; Hacýbektaþ'ta bulunan Hacýbektaþ Belediyesine baðlý Kýz Öðrenci Yurdu ile Eski Adý HAYOKDER yeni adý HEKTER olan ve Hacýbektaþ Belediye Baþkaný Sn. Ali Rýza SALMANPAKOÐLU'na yakýnlýðý ile bilinen Derneðin Ýþletmesine baðlý yurtta kalan öðrencilere, seçmen kayýtlarýný Hacýbektaþ a aldýrmalarý konusunda baský yapýldýðýný, seçmen kütük kayýdý deðiþikliði için öðrencilere form daðýtýldýðýný bildirildi. Aleviler TR Haber olarak yaptýðýmýz kapsamlý araþtýrma sonucunda; olayda adý gecen her iki yurdun da özel bir yurt kapsamýnda olduðunu, Birisinin Hacýbektaþ Belediyesince iþletildiðini diðerininde yine Hacýbektaþ Belediye Baþkanýna yakýnlýðý ile bilinen eski adý HAYOKDER yeni adý ile HEKTER isimli Ankarada Kurulu Hacýbektaþ Eðitim ve Kültür Derneði tarafýndan kurulmuþ bir þirket tarafýndan iþletildiði öðrendik. Yurtta kalan öðrenciler ile bu konu hakkýnda yapmak istediðimiz görüþmeler öðrencilerin bu konuda çekingen davranmalarý ve yurt yönetiminin bu tur konulara sýcak bakmadýðýný ifade etmeleri üzerine gerçekleþemedi. Hacýbektaþ Ýlcesinde yaptýðýmýz söyleþiler esnasýndada bu konu hakkýnda söyletinlerin epey süredir halkýn gündemini oluþturduðunu ögrendik. CHP' den Belediye Baþkanlýðýna Aday olan Sn. Durur GÖK ise bu konuda mikrofonlarýmýza þunlarý söyledi: -Bu konu hakkýnda kendisinin de bu konuda bir takým þeyler duyduðunu fakat ispatlama olanaðýna sahip olamadýðýný ifade ederek. Dürüst ve þaibeden uzak bir secimin Hacýbektaþ a ve Hacýbektaþ Halkýna yakýþtýðýný, Hacýbektaþ, Hacýbektaþ Veli sevgisine sahip hiç bir kimsenin böyle bir yola baþvuracaðýný inanmadýðýný düþünemediðini düþünmek istemediðini söyledi. Bu konuda araþtýrma halindeyim eðer bu hususta en ufak bir delil ve emareye rastlarsam kimin caný yanacaðýný bakmadan gereðini yaparým dedi. YSK'dan yerel seçim açýklamasý Yüksek Seçim Kurulu (YSK), kapatýlmasý öngörülen belde belediyelerinden nüfus sayýmýnýn iptali için öngörülen süre içinde dava açanlarýn yerel seçime katýlabileceklerine iliþkin kararýný açýkladý. YSK'dan yerel seçim açýklamasý Yüksek Seçim Kurulu (YSK), kapatýlmasý öngörülen belde belediyelerinden nüfus sayýmýnýn iptali için öngörülen süre içinde dava açanlarýn yerel seçime katýlabileceklerine iliþkin kararýný açýkladý. YSK dan yapýlan yazýlý açýklamada, 29 Mart 2009 Pazar günü yapýlacak yerel seçimde Anayasa Mahkemesinin 5747 sayýlý "Büyükþehir Belediyesi Sýnýrlarý Ýçinde Ýlçe Kurulmasý Ve Bazý Kanunlarda Deðiþiklik Yapýlmasý Hakkýnda Kanun" ile ilgili kararý ve Danýþtay 8. Dairesinin bu kanuna dayanak olarak çýkarýlan genelgenin iptaline iliþkin kararý doðrultusunda, nüfusu 2 binin altýna düþtüðü için kapatýlmasý öngörülen belde belediyelerinin seçime belde olarak katýlacaklarýna karar verildiði belirtildi. Açýklamada, Türkiye Ýstatistik Kurumu tarafýndan gerçekleþtirilen Adrese Dayalý Nüfus Sayýmý sonuçlarýna Danýþtay kararýnda öngörülen süre içinde iptal davasý açan, 5747 Sayýlý yasanýn yürürlüðe girdiði 22 Mart 2008 den önce nüfusu 2 binin üzerine çýkan ve turizm öncelikli yöreler listesinde olduðu saptanan belde belediyelerinin bu seçime katýlabilecekleri kaydedildi. Sözlerine; Bazý Yerel güçodaklarýnýn kendisi hakkýnda da bazý söylentileri halk arasýnda dolaþtýrýlmaya dillendirmeye calýþtýðýný müþaide ettiðini ifade ederek; Dava açan beldelerle ilgili Danýþtay kararýnda öngörülen süre içinde dava açýldýðýna dair belgelerin Yüksek Seçim Kurulu na verilmesi gerektiði de belirtildi. YSK, ayrýca bu beldelerde belediye baþkanlýðý ve belediye meclis üyelikleri için sadece bu belediyelerle sýnýrlý olarak adaylýklarýný koyacak kamu görevlileri, TSK mensuplarý ve kamu görevlilerinden emeklilik suretiyle aday olacaklarýn adaylýklarýný en geç 31 Aralýk 2008 Çarþamba günü saat ye kadar bildirmeleri gerektiðine karar verdi. Karara göre, görev yaptýklarý yerden aday olmak isteyen siyasi partilerin il, ilçe ve belde yönetim kurulu baþkan ve üyelerinin de en geç 31 Aralýk 2008 Çarþamba günü saat ye kadar istifa etmeleri gerekecek. Kararda, "5747 Sayýlý yasanýn eki (44) sayýlý listede adý yazýlý olup da 5747 sayýlý kanunun geçici 1. maddesinin 4. fýkrasý uyarýnca baðlý olduðu il veya ilçe belediyesine mahalle olarak katýlan belediyelerde seçimlerin 5393 sayýlý kanunun 12/2 maddesi uyarýnca yeni durumlarýna göre yapýlmasýna YSK ca karar verilmiþtir" denildi. -Þahsýmýn bazý yerel güçodaklarýnca yalan ve dolan ile yýpratýlmaya çalýþýldýðýný gözlemliyorum, Hacýbektaþ Halkýnýn yalanla dolanla bir defa yanýltýlabilir o iþ te zaten geçmiþteki seçimlerde yapýldý; Hacýbektaþ Halký eðriyi doðruyu ve kiþiyi bilecek erdeme sahiptir. Bu yüzden kimseden korkmuyorum. Þahsýmýn Adaylýðýnýn CHP'sinden gerçekleþmemesi durumunda Paþa (Ali Rýza SALMANPAKOÐLU) lehine çekileceðim þeklinde yapýlan propagandanýn da asýlsýz olduðunu; kendisinin CHP'li olduðunu ve CHP' si kimi aday gösterir ise onun ardýnda kendisisnin nefer olaçagýný ifade ederek herkesi Hacýbektaþda CHP' si adayýný desteklemeye cagýrdý. Ankarada Karayalçýnýn Kullandýðý Seçim sloðanýnýn Hacýbektaþda da anlam bulduðunu ifade eden Durur Gök Hacýbektaþda Yönetime CHP gelecek Paþa'da týpýþ týpýþ gidecek dedi. Aleviler TR Haber olarak Hacýbektaþ þu anda sadece söylenti þeklinde olan bu menfur olayýn Hacýbektaþ seçimlerine gölge düþmemesi bakýmýnda öncelikle YSK ve Hacýbektaþ seçmenini duyarlý olmaya çaðýrýyoruz. Kaynak: Aleviler TR Haber GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkanlýðý Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Adliye Kütüphane H.B.V Kültür Merkezi Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Türkiye Ýþ Bankasý Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ Çiftci M.K.Baþkanlýðý Rýfat Kartal Huzurevi Sulucakarahöyük Gzts Taþýyýcýlar koop Nevþehir Seyahat Þanal Seyahat Mermerler Seyehat Dergah Taksi Duraðý Terminal Taksi

4 ARAÞTIRMA Mustafa Kemal Atatürk'ün Hacýbektaþ ý ziyaretini deðerlendirirken bunun sadece bir geçerken uðrama olmadýðýnýn ayýrdýndayýz ama bu ziyarete neden olan toplumsal geliþmeleri görebilmemiz için biraz gerilere gitmemizde yarar var diye düþünüyorum. Osmanlý tarihinde Anadolu insaný ile buna yabancýlýk çekenler arasýnada ayrýþma uzun yýllar süre gitmiþtir. Kanatlaþmanýn bir baþka biçimi de dönme devþirmelerde Oðuz- Türkmen kökenliler arasýndaydý. Fatih döneminde dönme devþirmelerin baþýný Zaðanos Paþa, Oðuz- Türkmen kökenlilerin baþýnýysa Candarlý Kara Halil Paþa çekiyordu. Savaþým Oðuz- Türkmenlerin yenilgisiyle ve toplumsal-yönetsel konumlarýný yitiriþleriyle sürdü. Bu yitiriliþ bir bakýma Alevi-Bektaþilerin yitiriliþiydi. Çünkü Alevi-Bektaþiler çoðunlukla Oðuz-Türkmen kökenliydiler. Osmanlý yönetimi bu asli unsuruna artýk pekiyi gözle bakmýyordu. Balkan halklarý içerisine sonradan katýþan ve pek Balkanlaþamayan, yerli kültürlere göre iðretiliðini koruyan Oðuz-Türkmen kültürü ve geleneði çok net olarak seçilebiliniyordu. Doðu kültüründen kaynaklanan ve Osmanlý baskýcý düzenine ters düþen akým ve eylemler Oðuz- Türkmen kesiminde yandaþ bulmuþ, bu toplumun düþüncesi, davranýþý ve eylemleri olmuþtu. Þeyh Bedrettinlerin, Pir Sultanlarýn Balkanlara yerleþmesi, bunlarý benimseyen ve arka olan uygun ortamlarýn ve toplumlarýn oluþmasýndandýr. Bedrettin ve Bedrettinliler toplumla kaynaþarak zamanla bir güç bir düþünüþ ve davranýþ biçimi oldular. Bir alevi düþüncesi olan Bedrettinilik' in en yoðun olduðu yer Balkanlardý. Bu kitlenin ve düþüncenin 20. yüzyýllara kalmasýnda Þeyh Bedrettinin baþlattýðý ve yoðurduðu tepkici bir inanýþ, bir düþünce ve bir eylem anlayýþý rol oynamýþtý.15. yüzyýl dan 20. yüzyýla bir Bedrettinilik akýmý geleneði ve Bedrettiniler topluluðu çok canlý olarak getirilebilmiþti. Ötede 14.yüzyýldan itibaren Balkanlara Alevi derviþler yoluyla götürülen Alevi Ýslamlýk, 16. yüzyýl da Balým Sultan ve öteki Alevi-Bektaþi önderlerince örgütlendi, kitlelere verildi. Balým Sultan bir Sýrp prensinin oðlu idi. Çocukken Fatih Sultan Mehmetin Sýrp seferlerinin birisinde tutsak edilerek Dimetoka da Seyyit Ali Sultan dergahýna verilmiþti.orada tam bir Bektaþi-Ýslam eðitimi aldý. Ýkinci Beyazit ile orada tanýþtý, dost oldu..sulucakarahöyük e getirilince Bektaþiliðe yol yordam koydu.balým Sultan dan sonra Çelebilere verilen bazý haklar kesildi. Hacý Bektaþ, Sulucakarahöyük'e geliþini takiben etrafýna öðretisini Anadolu ya yayan geniþ bir öðrenci kitlesi topladý. Bektaþilik Anadolu için alýþýlmamýþ bir öðretiydi.çünkü sünneti ve þeriatý kaldýrmýþ, Türkçeyi ibadet dili yapmýþtý. Ýslamiyetin ibadet dili olarak yalnýz Arapçayý kabul ettiði düþünülürse bu müthiþ bir ataktý a kadar Bektaþilik Osmanlý Sunni devlet tarafýndan baský altýna alýndý ve yer altýna indi dan 1931 yýlýna kadar resmen de desteklenen bektaþilik Jön Türk hareketinin, Pantürkizmin, Yeni Türk Milliyetçiliðinin ve laikliðin yol arkadaþý olmuþtur. Kimi yazarlara göre, Hazreti Pir tam anlamý ile bir Türkmen derviþidir. Arap kökenli olmasýna olanak yoktur. Bütün anadolu seyyitlerinde var olan kökeni Arabistan a baðlama yolu Hacý Bektaþ Veli içinde kullanýlmýþtýr. Araþtýrmalar þunu gösteriyor ki; Anadolu ya geldiði dönemlerde Hacý Bektaþ Veli, koyu bir kökten dinci müslümanlýk içerisinde olmak þöyle dursun inancýný islam ötesi eski geleneklerin de ve inançlarýnda arayan bir kalenderi derviþidir. Abdulhamit 1908 de Jön Türkler tarafýndan devrildi. Artýk bektaþiliðin küçük ronesansý gelmiþti. Bu dönem Güvenç Abdal ýn,turabinin, Edip Harabinin, Hilmi Dede Babanýn, Rýza Dr. Naki Selmanpakoðlu Tevfik Beyin þiirleri açýkça tartýþýlýyor, üstelik bu sadece entellektüel çevrelerle de sýnýrlý kalmýyordu. Mustafa Kemal, laik cumhuriyetin oluþumunu saðlayan devrimleri sihirbazlýkla yapmýþ olmayacaðýna göre, arkasýna çaðdaþ laikliði isteyen halk kesimlerini almýþ olmalýdýr. Gerçekte de o halk kitlelerini arkasýna almýþtý ve bunlar Sünniler deðil Aleviler ve Bektaþilerdi. Alevi-Bektaþiler, Genç Türk-Ýttihat ve Terakki kanadýyla toplumda ve ideolojide yerini aldý. Bektaþilerin bu partide yoðunlaþmalarý Sünni ve Nakþibendîleri Hürriyet ve Ýtilaf Partisi ne itti. Kanatlaþmanýn böyle bir tarihsel, toplumsal ve siyasal süreç izlemesi Alevi- Bektaþileri ittihat ve Terakki nin baþka koþullarda ve baþka konumda devamý olan Müdafaa-ý Hukuk a ve bu örgütlere önder olan M. Kemal in kanadýna itti. Biri ulusçu, öteki ümmetçi ve uzlaþmacý Biri yine Alevi-Bektaþi, öteki Sünni kaldý Bugün de güncel siyasada bu biçimiyle yerlerini almýþlardýr. Kurtuluþ savaþý yýllarýnda toplumun yaklaþýk üçte birini oluþturan Aleviler önce Kuvayi Milliye nin Müdafaa-ý Hukuk örgütlerinin, sonra da CHP nin belkemiði ve tabaný oldular. Yurtsever Sünnilerle Aleviler M. Kemal in karizmasý altýnda ilk kez bir bakýma tek parti biçiminde birleþmiþlerdi. Dýþa karþý emperyalizm mi, içe karþýysa Osmanlý saltanatýný yýkmayý amaçlamýþlardý. Tutumlarý ve davranýþlarý açýktý, netti. Emperyalizmi deðil, baðýmsýzlýðý, Osmanlý saltanatýný deðil, M. Kemal in ulusçubaðýmsýzlýkçý yönetimini seçmiþlerdi. Ulusçu eyleme yer yer önder, yer yer milis güç, yer yer taban olmuþlardý. Hangi biçimde olursa olsun Kuvayi Milliye olarak M. Kemal in çizgisinde kalmýþ, O nu önder seçmiþ, ülke ve kendi toplumsal kurtuluþlarýný M.Kemal çizgisinden bütünleþmekte görmüþlerdi. Alevi- Bektaþilerin Kuvayi Milliye biçiminde M. Kemal le Küreselleþme çaðýnda Anadolu ulusal kültürü Bektaþilik ve Atatürkçülük (1) kaynaþmalarý yazar Erol Toy u haklý olarak þu deðerlendirmeyi götürecektir. Erol Toy un bu tarihsel olguyu sanat diliyle anlatýmý þöyle: Kuvayý Milliye nin temelinde, Anadolu Alevileri nin kanlarý ve gözyaþlarýyla karýlmýþ harç, cesetlerinden konulmuþ taþ pek çoktur Bunlar yadsýnamayacak gerçekler ve doðrulardýr. Emperyalist devletler Alevi-Bektaþilerin ülkedeki potansiyel gücünü ( bu dönemler Alevi- Bektaþiler nüfusun içte biri kadardý) iyi bildiklerinden düþünceleri doðrultusunda kullanmak istemiþlerdi. Ýngiliz diplomatlardan Stokes Sünni-Þii ayrýmcýlýðýný hükümete önererek bu karþýtlýðý daha da derinleþtirmeyi uygun bulmuþtu. Amerika da ayný çabalar içinde idi. Merzifon Koleji müdürü Amerikalý White nin hükümetine gönderdiði mektubunda da bu yollu düþünce öneriliyordu. Hýristiyanlýðýn en büyük rakibi Müslümanlýktýr. Müslümanlarýnda en güçlüsü Türkiye dir Alevilere mezhep konusunda serbestlik tanýrsak onlarda bizlere katýlacaktýr ( D.Avcýoðlu), diyerek onlarý da ayaklanmanýn içine sokmaya çalýþmaktadýrlar. Buna benzer bir davranýþý Emperyalizmin buyruðunda olan Halife Ordusu da Çerkezlere ve Alevilere özerklik verelim diyerek onlarý yanýna çekmeye çalýþmýþtý. Dikkat edilirse emperyal güçlerin ülkeleri bölmek için kullandýðý yöntemlerde bile bir deðiþiklik yok. Alevileri ve Kürtleri azýnlýk gösterip günümüzde de ayný çabalar devam ettirilmektedir. Ama artýk Türk insaný tarihten ders aldý. Ayný suda bir daha yýkanmak istemiyor. O dönemde de Alevi- Bektaþi toplumun böyle bir sorunu yoktu. Padiþah-halife sýcak bir iliþkisi olmadýðý gibi geçmiþte de böyle bir iliþki kuramamýþtý. Alevi toplumu 16.yüzyýl dan itibaren padiþah-halifeye ters düþmüþ düþman görülmüþ sürekli baský altýna alýnmýþtý. Bu nedenle Ýslam halifesinin tutumu onlarý baðlamýyordu. Tersine son yüzyýldýr sürekli karþý- padiþahçý kanat olan "Yeni Osmanlý", "Genç Türkler", "Ýttihat Terakki" ve "Meþrutiyet" den yana yer alýnmýþ, etkin görevler üstlenilmiþti. Son yüzyýlýn bu oluþumu Alevi-Bektaþi toplumunu padiþah-halifeci çizgisinin karþýsýnda bir konuma oturtmuþtu. Halife ümmetçiliðine karþýn Ýttihat ve Terakkinin ulusçusuydular. (ittihat Terakki'deki daha sonraki geliþimler konumuz dýþýdýr.) Meþrutiyet düþüncesine kayan bir kesim þimdi de M. Kemal le ileriye doðru bir adým atarak iþgaller karþýsýnda baðýmsýzlýkçý, insan hak ve özgürlükleri ile çaðdaþ düzene ulaþma amacýyla da cumhuriyetçi idiler. Osmanlýnýn kuruluþunda etkin görev yapan Alevi toplumu Osmanlýnýn Sünni sisteme geçiþi ile dýþlanmýþ ve tepkici konuma itilmiþti. Þeyh Bedrettinlerle baþlayan Alevi-Bektaþi tepkici eylemleri zamanla gelenekselleþerek Osmanlý tarihi boyunca sürdü. Kurtuluþ savaþý yýllarýnda 25 Aralýk 2008 Perþembe da Osmanlý padiþahlýðýnýn karþýsýnda ulusçubaðýmsýzlýkçý M.Kemal in yanýnda yer almalarý onlarýn bu tepkici geleneðinin bir halkasýdýr. Ulusçuluk, ulusal kültür üretme, ulusal kimliði koruma, baðýmsýz kalma Alevi Bektaþi nin toplumsal tarihinde vardýr. Tarihleri bu temel öz üzerine kuruludur. Özge kalmak baðýmsýz kalmak.. çaðdaþ olmak Bunun sonunda ezilme de olsa, kýyýlma da olsa Nesimiler Mansurlar Pir Sultanlar ve Anadolu ulusal kültürü Ortaçaðda Bektaþilik 20. yy da Atatürkçülük... Yalnýzca zaman farký, öz ve kaynak ayný... Daha niceleri bu yolun somut örnekleridir. Özgelik ve baðýmsýzlýk Alevi- Bektaþi toplumunun geleneðidir. Alevi Bektaþi kültürü bu öz ve bu içerik üzerine kuruludur. Zaten ulusal kültürü yaþatmanýn kendisi dahi bir tepkidir. Özümlemeci, eritici Selçuklu Osmanlý ümmetçiliðine karþý Alevi Bektaþiler ulusal kültürleriyle ayakta kalabilmiþ, kýsaca baðýmsýz olabilmiþlerdir. Hacý Bektaþ la yaratýlan, Alevi Bektaþilerle sürdürülen Anadolu-Türk ulusal kültürü Osmanlý kozmopolit ve ümmetçi ideolojisine ve þeriat dogmacýlýðýna karþý bir baþkaldýrý olarak sürdürülmüþtür. Anadolu Türk ulusal kültürü Alevi Bektaþi nin varlýk koþulu olmuþtur. Hacý Bektaþ, küller altýnda kalan, her türlü yakýcýlýða karþý yaþayan, sönmeyen bir kývýlcým, kor akýncýlarýndan biri olmuþtur. Bir kültür savaþçýsý olarak bir nefer gibi savaþmýþtýr. Sünni toplumun ulusal savaþa baþýnda ilgisiz kalýþý ve karþý yan oluþu Ýslam halifesini izlemeleri ve onun tutumu ve yan oluþuna göre tavýr koymalarýndan kaynaklanýyordu. Atatürk, Bektaþi bir toplumsal ve düþünsel çevreden yetiþti. Selanik, Bektaþi bir çevre idi. Özgürlükçü ve liberalist düþüncenin yataðý idi. Osmanlýnýn batýya açýk ticaret ve sanayi kent soyluluðunun yoðun ve etkin olduðu çevreydi, bu çevre. Atatürk bu düþüncelerle iletiþim içindeydi. Genç Türkler ile Ýttihat ve Terakki nin en etkin olduðu yöre Balkanlar, özellikle Selanik ti. Atatürk te genel çizgileri ile bir Ýttihat ve Terakkici idi. Bu örgütün kurucularýndandý. Örgüt içinde Bektaþiler yoðun ve etkindiler. Talat Paþa, Enver Paþa, Þeyhülislam Musa Kazým Efendi... gibileri Bektaþi idi. Bektaþiliðin Türkçü ve ulusçuluðu, tarikat inanç ve ilkelerinin liberal oluþu -Ortodoks Ýslamcýlýða göre- aydýn çevreleri çekebilmiþ, ulusçu ve özgürlükçü akýmlarla iç içe olmuþtu. Atatürk'ün esin, duygu ve düþünceleri için besin kaynaðý olan N.Kemal Bektaþi idi. Bektaþi bir ailenin çocuðu idi. Tuðgeneral Abdülkerim Paþa, M. Kemal'in kadrosunun Selanik teki arkadaþlarýndandýr. Tanýþýklýk Selanik günlerine kadar gider. Paþa Bektaþi dir. Sürekli tekke aðzý kullanýr. M Kemal le dostluklarý ileri düzeydedir. Aralarýnda özel terimlerde kullanýrlar ki bunlar Bektaþi terimleridir Eylül 1919 gecesi Abdülkerim Paþa, Sivas taki M. Kemal'i telgraf baþýna çaðýrdýðý zaman Paþaya söyleyiniz anlar, birinci hazret karþýnýzdadýr deyin demiþtir. Bu hem iliþkinin düzeyinin hem de biçiminin göstergesidir. Abdülkerim Paþa M.Kemal e Kutbulaktap (Kutuplar kutbu) diyordu. Bu terminolojide Bektaþiliðin en üst rütbesini gösterir. Bunlarý M. Kemalin kendi dilinden Söylev de bulmak mümkündür. Devam edecek

5 25 Aralýk 2008 Perþembe Celal Necati Üçyýldýz TAÞELÝ KÜLTÜRÜ DEYÝNCE Taþeli kültürü deyince; Toroslar akla gelir. Sarp kayalýklarýn dikine indiði. Göksu vadisinin yarýp geldiði bir daðlar, tepeler dizisi. Sarp kayalýklarýn ötesinde bir aðýt çýkar. Çobanýn kavalýndan, yörüðün elini kulaðýna atýp, dertli, dertli söylediði uzun havalar. Bir gariplik çöker ikindi olduðunda. Gün batarken, kayalýklarýn gölgesi büyüdü mü, bir hüzün çöker. Hele yar uzaklarda ise; yakýnken de uzakta olabilir. Eriþememiþse; iþte bütün bunlar yansýr uzun havalara. Kah Karaca Oðlanýn dizlerinde, kah Dadaloðlu nun öfkeli sesinde. Ýrfani bülbül gibi þakýr dizlerde, yanýk, yanýk nefes söyler Köprübaþýlý Hüseyin. Ya Küçük Karaca Oðlan iner ovanýn sýcak yerlerine. Kah sýtma olur, kah sýcaktan bunalan cumculuk ter içinde yayla özleminde, Akyokuþ tan yukarý doðru týrmanan. Sevdiði güzeli þekillendiren mizansen bakýþlý, yarý hicivli düþceleri elleri ile yakalayan. Ýþte geçtiðimiz günlerde Silifke de kurulu bulunan Taþeli Kütür Sanat Derneðine konuk olduk. Orada rahmetli Ýzzet Aslan ýn bir zamanlar oturduðu tarihi köþkte Dernek çalýþmalarýný sürdürüyor. Köylerden derledikleri tahta oymalar, kilimler. Dernek üyelerinin yaptýðý el sanatlarý, göz nuru nakýþ iþlemeler. Perde olmuþ, þark köþeleri oluþmuþ. Bir sanat dünyasý. Akþam olunca yorgun, argýn kendini atýveriyorsun. Hele Perþembe akþamý olmuþsa. Dernek üyeleri, sanatçýlar iþte kendilerine bu yuvaya atýyorlar. Taþeli kültürü canlanýyor. Baðlamanýn sesinde, bazen tek sesler. Bazen koro halinde. Bir sevgi yumaðý oluþuyor. Sonra söyleþiler. Kurtuluþ köyünde bir adadan hayaller yükseliyor. Ada sahibi hayaller kuruyor. Bir gün Musa Eroðlu benim adama gelir, bir balýk yerse, bir çayýmý içerse ne mutlu olacaðým diyor. Sonra sazýnýn tezenesini daha nazik tutuyor. Perdelere daha sakin basýyor. Sazdan bir ses çýkýyor. Göksu vadisinden Toros lara doðru. Selam götürün Musa Dede ye diyor. Turnalara sesleniyor. Bir gün Kurtuluþlu Mustafa nýn dilekleri kabul olur mu dersin. Kýrkýndan sonra bir hevesle saz öðrenmeye baþlamýþ. Cihangir Hoca nýn her gün baþýnýn etini yeye, yeye öðrenmeye devam ARKADAÞ DERGÝ etmiþ. Ah diyor þu çocuk gibi önceden baþlayabilseydim. Az ilerisinde onunla birlikte çalan gence bakýyor. Bir daha çalmaya baþlýyor. Odanýn birinde saz atölyesi var. Sazlar, kemanlar tamir ediliyor. Bir yandan yeni tekneler hazýrlanmýþ. Yeni sazlar yapýlacak. Bir oda da derslik var. Orada saz çalmayý öðreniyorlar. Hemen yanýnda resim atölyesi. Silifke yöresi tuvallere yansýmýþ. Bahattin Erim usta emek veriyor. Durmadan, býkmadan boyalarla haþýr, neþir. Fýrçalar Göksu yu, daðlarý ; geçmiþten günümüze bir þerit geliyor. Taþeli yöresi resimlerle anlam buluyor. Bir sanatçý dostu gelmiþ Bahattin Usta nýn. Ona kendi eliyle kahve yapýyor. Sözedi kurulacak, eski günlerden, eski yaþamlardan günümüze. Ama o kahkalar atýlan günler gelmiyor. Bir çoklarý ayrýlmýþ aralarýndan. Onlarýn hayalleri dolaþýyor. Kah Taþucu nda Hacý Keya. Kah Cýngarcý, elinde Cümbüþü ile Mehmet Emin. Ya Hacý Karaduman. Hoplayýp geliverecek gibi. Sadýk Sayým el ele vermiþ Özcan Seyhan ile geliyor. Ya Ýzzet Aslan, ya Sadýk Taþucu, Muhittin Mengenli, Sabri Uður, Lütfi Vural. Bedevi Ali Rýza, Hatay Üyetürk. Mustafa Korkutan, Hüseyin Madanoðlu, Ahmet Nadir Caner. Ýþte geçmiþten günümüze Taþeli kültürüne yansýyanlar. Hep dolaþýyorlar. O tarihi köþkün içinde. Ne güzel etmiþler. Taþeli Sanat Derneði burayý cennete çevirmiþler. Ýþte orada bunlarý gördüm. O güzel insanlarý gördüm bir sinema þeridi gibi. Onlar ki bir kültürü býrakmýþlar. Binlerce yýl önceki yaþayan kültür onlarla birlikte yeniden yaþamýþ. Günümüze aktarýlmýþ. Onlarý duvardaki ala çuvalda, devenin hörgücünde göçleri görmek. Çýkrýklarda kadýnlarýn aðýtlarýný, kirmende incecikten aþaðý doðru uzayan iplerde, kadýnlarýn düþçelerini görmek. Sevdalarý yaþamak. O sarý sýcakta Toros bellerini özlemek. Sarý sýtmalar içinde kývranýrken buz gibi sularý akan çoban çeþmelerini özlemek. Kolay deðil. Toroslardan ovalara inmek. Daðlarý düz eyleyip, ovalarda yaþamak. Ýþte hayallerin çeçleri bu. Hepsini yaþamak acýsý, neþesi ile. Adýna Taþeli Kültürü Deyince. Dünkü Bestelenmiþ þiirler testi nin Cevap anahtarý :1-b, 2-c, 3-b, 4-a, 5-d, 6-b, 7- d, 8-a, 9-b, 10-c, 11-a, 12-a Kaç tanesini bilebildiniz? Dört-sekiz arasý iyidir, sekiz üzeri þahanedir. Sevgili ben; Kaç mevsimlik suskunluðu vardý arzularýn, saymadým. Yýldýzlý gecelerde bile yönümü bulamazdým, çünkü; her yaným dört duvar yalnýzlýk. Oysa; sevmeye açtým, sevilmek kadar seviþmeye de. Akþamlarý kýsýk sokak lambalarýnýn ýþýðý öperdi bedenimi. Kuytularda kendi dokunuþlarýma ses olurdu o saçma sapan þiirlerim, an gelir öfkem olurdu, yeri gelir en büyük çýðlýðým... her defasýnda bir kadehle baþlardý boþalmaya gözlerimden acizliðim ve titrek dudaklarýmdan keskin bir þarký düþerdi... her þey susardý sanki, her þey donardý. Renkler silinirdi, bilinirdi sebebi... Siyah beyaz resimler, keþkeli cümlelerle süslenirdi. Ne kadar saklasam da, ele verirdi kýrýlganlýklarým saçlarýmda kendini. Uykusuz saatler bir çizik daha atardý yüzüme, bilirdim ama yapacak bir þey yok. Erguvanlara bulansa da, anýlarýn hep üþüten bir yaný vardý ve mavilerin buz kesikleri. Ne bedenim, ne ellerim...yüreðim titrerdi... yüreðim tir tir. Herkese bir aþk düþer mi? cevabýný kim bilirdi? Tek korkum y a l n ý z l ý k... Kalabalýklarýn uðultusunda bir cümle yakalamaya çalýþýyorum. Sýcak, sadece bana özel Ya da tensel açlýktan uzak bir el uzansýn elime yeter, bir merhaba için. Gidiþlere alýþkýn gönlüm nasýlsa ama geliþler önemliymiþ asýl, biliyorum. Turuncularýn içinden kýrmýzýlarý çektim, mevsim sapsarý... Tarihler deðiþse de takvimler hep yedi güne gebe. Temmuz nisan çamurlarýna bulanýk ama o halinden memnun. Batak gülleri süslerken yaz düþleri, lacivertler hep kýskançsa, kime n e! Aþk; kaç yýldýr suskunluðumsun, bir ben biliyorum bunu. Sesimden düþen kahkalarýma kanmýþlarsa benim suçum deðil bakýp da görmeyiþleri. Aþk; her halimi saklayan siyah bir elbisesin üzerimde...renklerime sýrdaþ. Oysa ne kadar da net ortada duruþum, ne kadar da kollarým savruk hangi yana çekseler giderim zannedenler, ne kadar da haksýz. Kilitleri vurmuþum bir kez, ne öncesi ne sonrasý; hep o andayým... sana tutsaðým a þ k, sana niyetli... ama sen y o k s u n. Aþk; Tütsülü gecelerin kokusunda terli þiirsin sabaha. Rengin kýrmýzý... utanmak mý gerekir koynunda uyurken Ya da vaftiz mi gerekir su akýþýnda seviþleri. Dar sokaklarda düþer yasaklý adýn Ya ihanettir gölgen, Ya da gölgende ihanetler. Her türlü yapýþ yapýþsýn. Ama her türlü kapýþ kapýþ. Sað koluma takmýþým denizi sýnýrlar çiziyorum. Aðýrlaþýyor ihanet kokularý þehrin, git gide yamacýma geliyor ayrýlýk... Ötesinde zamana vuran metal kurþunlarda yalnýzlýðým. Bir ben yakýným kendime, sonra... Yine ben,...yine ben. En çok da kendimle konuþmalarýmý sever oldum ayrýlýklar üstüne. Bu sabah yabancý olsam aynaya, hiçbir kýyafet olmasa üzerime, adýmý unutmuþ olsa çevremdekiler ve ben hatýrlamasam düne aitleri. Çocukluk kumbaramda biriktirdiðim dünlerle, günleri harcýyorum, elim açýk. Avucumda o kadar çok bozuk günler var ki Var mý aranýzda bütünleyecek yýllarýmý? Üstü sizde kalsýn, nasýlsa aþk herkese lazým Yalnýzlýktan baþka kuruþum yok... Aþk; seninle dolu nice yýllarým olsun. Sevgiler Sen. Arzu Altýnçiçek

6 25 Aralýk 2008 Perþembe CHP'NÝN YENÝ PARTÝ PROGRAMINDA ÞOK! CHP'den "Zorunlu Din Dersi Ýþkencesine" Destek çok amaçlý liselere dönüþtürülmesinden de vazgeçilerek bu liselerle yola devam kararý verilmiþ. Beklenen kar geldi Bu geriye dönük deðiþiklikleri görünce sizinle paylaþacak bir þey olmadýðý kararýna vardým. Biz daha ileri önerilerle týkanýklýðýn önünü açmasýný önerirken konjonktüre, geniþ kamuoyu desteðine ve yargý (AÝHM, Danýþtay) kararlarýna raðmen din derslerinin seçimlik olmasýndan CHP niçin vazgeçti anlamadým. Kurultayda bu yönde bir deðiþikliði fark etmiþ olana da rastlamadým. Türbanlýlara verilen ilk taviz mi acaba diyorum. CHP nin 14. Olaðanüstü Kurultayý, tüzük ve program deðiþikliðinin ardýndan çalýþmalarýný tamamladý. Kurultay'da kabul edilen CHP nin yeni parti programý Alevilerin talepleri açýsýndan büyük bir hayal kýrýklýðýna neden oldu. "Aleviler Diyanet te temsil edilecek, Cem Evleri camilerle eþit destek görecek", "Madýmak Oteli Hoþgörü Merkezi olacak" gibi vaatlerin yer aldýðý programda asýl þok Zorunlu Din Dersleri konusunda yaþandý. "Din derslerinin seçmeli olmasýný" savunan eski programýn aksine yeni programda "din dersinin zorunlu olmasý ancak müfredatta tadilata gidilmesi" ilkesi kabul edildi. CHP'nin eðitimci kökenli eski Milletvekillerinden Mustafa Gazalcý parti programýnda Zorunlu din dersleri ile ilgili yapýlan deðiþikliðe tepki gösterdi. Gazalcý þunlarý söyledi: "Gazalcý, 3 gün önce genel merkeze giderek yeni programý istediðini, kendisine basýlýyor denildiðini belirterek, Dün akþam gittim yine 'basýlýyor' denildi. Bugün sabah geldim, masada buldum. Keþke bizim adýmýza yapýlan bu deðiþiklikler daha demokratik ve iktidara eleþtiri yönelten deðiþiklik olsa bizi iktidar etse. Bu deðiþiklikler bir günde nasýl incelenebilir. Eðitim bölümüne baktým bazý eksiklikler ilk anda gördüm. Açýklarý yaralamak için bakmadým. Ama yine aceleye gelmiþ gibi gördüm diye konuþtu. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinin 12 Eylül Darbesi nin ardýndan müfredata zorunlu olarak girdiðini anýmsatan Gazalcý, Biz buna karþý olmalýyýz. Bunu karþý çýkmalýyýz. Programda bunun da olmasý lazým. 'Yaz aylarýnda Kuranýkerim kurslarýna izin verilmesin' denilmektedir. Bu kurslarýn sayýsý 60 bin olan ilköðretim okullarýna ulaþmýþtýr. Bu kurslara, okula gitmeyen çocuklar da gitmektedirler. Bu program taslaðýnda, 'kesintisiz eðitimin 10 yýl olmasý' istenmektedir. Bu da istenenin gerisindedir. Biz ilgili þurada 12 yýllýk zorunlu eðitim kararý aldýk. Divan baþkaný da bu kararý verilen kararýn içindeydi dedi. Birgün Gazetesi Köþe Yazarý Ünal ÖZMEN konuyu köþesine taþýdý: ÜNAL ÖZMEN : CHP, DÝN DERSLERÝNÝN SEÇMELÝ OLMASINI NÝÇÝN PROGRAMINDAN ÇIKARDI? CHP, pazar günü olaðanüstü bir kurultayla parti programýný deðiþtirdi. Kurultayý dikkatle izledim. Kurultaya, eðitimle ilgili deðiþiklikleri izleyip sizlerle paylaþmak için gitmiþtim. CHP, yeni programýnda eskisinin aksine din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin zorunlu ders olarak uygulanmasýnda devam kararý vermiþ. Eski program, iktidara gelinmesi halinde bu dersin seçmeli olacaðýný öngörüyordu. CHP, eski programýnda zorunlu eðitim süresini 12 yýl olarak belirlemiþken yeni programda zorunlu eðitim süresi 10 yýl olarak öngörülmüþ, ÝHL lerin Keþke Altan Öymen in, Haluk Koç un uyarýlarýna kulak verip tartýþmak üzere program deðiþikliðini ertelemiþ olsalardý. Program, Algan Hacaloðlu nun kaleminden çýktý diyorlar; eðitim bölümüne Nur Sertel in müdahil olduðu da söyleniyor. Vebali bu iftirayý atanlarýn boynuna Ýbret-i alem olsun diye eski ve yeni programdaki Din Eðitimi bölümlerini dikkatinize sunuyorum. CHP nin geldiði nokta ile ilgili Yorumu siz yapýn. Eski Programýn Din Eðitimi baþlýklý bölümü CHP iktidarýnda; Ýmam Hatip Okullarý orta öðretimin "Çok Amaçlý Okullar" sistemine dahil edilecek; çaðdaþ, nitelikli din görevlisi yetiþtirecek öðretim ortamý geliþtirilecektir. Ýlahiyat fakülteleri ise baþta bu okullara öðretmen olmak üzere, toplumun aydýn din adamý ihtiyacýný karþýlayacak þekilde, eðitim ve öðretim programlarý ile beraber, yeniden düzenleyecektir. CHP, özel din eðitiminin devletin, yakýn denetimi altýnda, amacý ve özü çerçevesinde faaliyet göstermelerini gerekli görmektedir. CHP, eðitim sisteminde din eðitiminin sadece "isteðe baðlý" hale getirilmesini, din derslerinin düzenlenmesinde farklý inanç ve duyarlýlýklarýn varlýðýnýn da gözetilmesini öngörmektedir. CHP, eðitim sistemimizi; "Okul Öncesi Eðitim", "Temel Eðitim", "Orta Öðretim" ve "Yüksek Öðretim" olarak yenide düzenleyecektir. Temel eðitim ve orta öðretim 12 yýllýk zorunlu eðitimin temel ayaklarýný oluþturacaktýr. Yeni programýn Din Kültürü ve Ahlak Eðitimi baþlýklý bölümü Ýmam Hatip (Ýmam Hatip Liseleri-Ü.Ö.) eðitimi, din görevlisi sayýsýna duyulmakta olan ihtiyaç çerçevesinde düzenlenecektir. Ýlk ve ortaöðretim kurumlarýnda verilen din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin Anayasanýn ön gördüðü amaca uyun bir müfredatla verilmesi saðlanacaktýr. KAYNAK : Alevihaberajansi.com Sulucakarahöyük-HACIBEKTAÞ Haber; Suavi CESUR Türkiye, Ukrayna üzerinden gelen yeni bir soðuk ve yaðýþlý havanýn etkisine girdi. Hacýbektaþ da yer yer etkili olmaya baþlayan kar yaðýþý zaman zaman þiddetini artýrýyor. Ýki üç gündür devam eden yaðmurdan sonra yaðan kar nedeni ile yollarýn kayganlaþmasý, çeþitli kazalara neden oluyor. Sabah saatlerinde Hacýbektaþ Kýzýlöz yolunda, Çilehane mevkiinde meydana gelen kazada ölen yada yaralanan olmadýðý öðrenildi. Öðle saatlerinde Nevþehir istikametinden gelen ve Kütükçü -Hacýbektaþ arasýndaki karayolunda kayarak kontrolden çýkan, þarampole giren Ankara plakalý araç belediye çekicisi ile kurtarýldý. Yaðmurun ardýndan gelen kar ýn, Ýlçe pazarýnýn kurulduðu Çarþamba gününe denk gelmesi ve olumsuz koþullar yaratmasý nedeni ile, pazarcý esnafýnýn birçoðunun tezgâh açmadýðý görüldü. Hacýbektaþ beyaza büründü Türkiye kýþ mevsimi etkisi altýna girmeye baþladý. Hacýbektaþ da kar yaðýþý sonrasý güzel görüntüler ortaya çýktý. Hacýbektaþlý bazý vatandaþlar, sabah saatlerinde yürüyüþ yaparak karýn keyfini çýkardý. Sürücüler hazýrlýksýz yakalandý Hacýbektaþ da gece yarýsý baþlayan ve etkisini artýran kar yaðýþý ilçeyi beyaza bürüdü. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yaðýþý nedeniyle, sürücülerin trafikte ilerlemekte zorlandýðý görüldü. Hacýbektaþ da son günlerde etkili olan soðuk ve yaðmurlu hava gece yarýsý yerini kar yaðýþýna býraktý. Hacýbektaþ ýn özellikle yüksek kesimlerinde etkisini artýran kar yaðýþý, ilçeyi beyazla kaplarken, hayatý da olumsuz etkiledi. Yoðun kar yaðýþý nedeniyle çok sayýda sürücü, trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Kýþlýk lastiklerini takmayan sürücülerin, yolun dik olduðu yerlerde patinaj çektiði ve yolda kaldýðý görüldü. Yolda kalan sürücülerden bazýlarý otomobillerini kenara çekip zincir takmaya çalýþtý. Bazý sürücüler ise telefonla arkadaþlarýndan yardým istedi. Yardýma gelen vatandaþlarla birlikte otomobiller, itilerek götürülmeye çalýþýldý. Soðuk ve karlý havanýn önümüzdeki günlerde de devam edeceði bildirildi.. YURT GENELÝNE BAKTIÐIMIZDA Ýstanbul da kar yaðýþýnýn önümüzdeki hafta baþýna kadar aralýklarla devam etmesi bekleniyor. Yetkililer vatandaþlardan zorunlu olmadýkça özel araçlarýyla trafiðe çýkmamalarýný, toplu taþýma araçlarýný tercih etmelerini istedi. Çýkmak zorunda kalanlarýn ise araçlarýnda zincir, takoz ve çekme halatý bulundurmalarý uyarýsýnda bulundu. Malatya Sivas karayolunun 55 ci kilometresinde Kangal ve Ulaþ ilçeleri arasýndaki Yað donduran mevkiinde yoðun tipi ve kar yaðýþý nedeniyle ulaþým trafiðe kapandý. Bolu daðý'nýn Tem karayolu geçiþlerinde yoðun kar yaðýþý ulaþýmý etkiliyor. Karayollarý ekiplerinin kar temizleme ve tuzlama çalýþmasý yapýyor. Trafik yetkilileri sürücüleri de yakýn takip ve aþýrý hýzdan kaçýnmalarý konusunda uyarýyor. Kayseri'de baþlayan kar yaðýþý kýsa sürede etkili oldu. Ekipler, kar ve tuzlama çalýþmalarýna baþlarken Erciyes Kayak Merkezi'nde kar kalýnlýðý 40 santime ulaþtý. Yaðýþýnýn etkili olduðu Kayseri-Sivas, Kayseri Kahramanmaraþ, Kayseri-Nevþehir, Kayseri- Malatya karayollarý ve kent merkezinde ekipler, kar temizleme ve tuzlama çalýþmalarýný aralýksýz sürdürüyor. Doðu Ýllerimizde günlerdir etkili olan kar yaðýþý birçok mezra ve köyün yollarýnýn ulaþýma kapanmasýna neden oldu. Bitlis de 20. köy, Hakkâri de 48 mezra 12 köy yolu ulaþýma kapalý.

7 25 Aralýk 2008 Perþembe 7 Alevi Liderleri Alevisiz Alevi Akademisine Tepkili Soðuk havanýn panzehiri pekmez Kýrþehir'de etkili olan soðuk hava nedeniyle, vatandaþlar vücudun direncini artýran pekmeze hücum etti. Pazar yerinde kilosu 10 ila 15 YTL arasýnda satýþa sunulan pekmeze yoðun ilgi olurken, köylü kadýnlarýn yapýp sattýðý pekmez, temizliði ve doðallýðý nedeniyle adeta kapýþýlýyor. Alevi kuruluþlarýnýn temsilcileri Yeni Aktüel dergisine "Alevi Akademileri" olayýný deðerlendirdi. Turan Eser - Araþtýrmacý/yazar, Eski Alevi Bektaþi Federasyonu Genel Baþkaný: "Kurbanýn Celladýna Sýðýnma Hali" "Akademinin ve reformun ciddiye alýnacak bir yaný yok. Fermani Altun, Alevi deðerleri üzerinden siyasal rant saðlamaya çalýþýyor. Kendisinin Aleviliðin toplumsallaþmasý konusunda çalýþmasý yok. Türkiye ve dünyadaki büyük Alevi etkinliklerinde bulunmaz. Aleviler genelde siyasal Ýslam'a karþý mesafelidir ama Fermani Altun deðil. Onunki kurbanýn celladýna sýðýnma hali. Yani onun bireysel giriþimiyle, Alevisiz bir Alevi akademisi açýlýyor. Aleviler buna itibar etmeyecektir. Kaldý ki Alevi Bektaþi öðretisindeki dedelik kurumunda liyakat belgeyle olmaz. Bir yol vardýr, gereklerini yerine getiren dedeler, toplumun inanç önderleridirler. Bence bu projenin bir amacý da yerel seçimlerde Alevilerin algýsýný deðiþtirmek." Turgut Öker - Avrupa Alevi Federasyonlarý Baþkaný: "Aleviliði Þialaþtýrma amacý güdüyor" "Fermani Altun, Alevi dünyasýnda meþruluðu ve tabaný olmayan, politik olarak son iki seçimde AKP milletvekilliði için çaba gösteren bir kiþi. Aleviler arasýnda düþünsel ve inançsal düzeyde Anadolu Alevisi olarak kabul görmüyor. Kendi kafa yapýsýndaki insanlara hitap ediyor. Kendisinin Ýran baðlantýlý çalýþmalarý var ve Aleviliði Þialaþtýrma amacý da güdüyor; bu yaptýðý bir anlamda misyonerlik. Bu açýdan Alevi Akademisi de Aleviler tarafýndan ciddiye alýnmýyor." Fevzi Gümüþ - Pir Sultan Abdal Derneði Genel Baþkaný: "Sorunlarýmýzý kendimiz çözebiliriz" "Fermani Altun'un çizgisinin Alevi çizgisi olduðunu düþünmüyoruz. Ýran Þiiliðine benzer bir inanç savunuyor. Onun baþýnda olduðu bir kurumun yapacaðý dedelik eðitiminin Anadolu'daki Alevilerle örtüþmesi mümkün deðil. Kaldý ki Alevi dedeleri böyle sistematik bir eðitim faaliyetinin bir parçasý olarak deðil, Alevilerin toplumsal yapýsý içerisinde, âdet ve gelenekleri ile eðitilirler. Onlara dede sýfatýný veren bir kurum veya merci deðil, halktýr ve bu sýfatý dedeye layýk olduðu için verir. Aleviliðin kent yaþamýna uyum saðlarken elbette her dini gelenek gibi sorunlarý var ama bu sorunlarýn çözüleceði kurum kesinlikle Dünya Ehli Beyt Vakfý olamaz. Aleviler sorunlarýný kendileri çözebilirler." Yeni Aktüel Dergisi Pekmezin, yüksek þeker içeriði nedeniyle iyi bir karbonhidrat ve enerji kaynaðý olduðunu söylen Saðlýk Müdürü Dr. Sadettin Doðangün, "Pekmez, özellikle günlük kalsiyum, demir, potasyum ve magnezyum gereksiniminin büyük bir kýsmýný karþýlamaktadýr. Mineral miktarýnýn fazla ve emilim oranlarýnýn yüksek olmasý nedeniyle hamile ve emziklilerin, tüberkilozlu hastalarýn, iyileþme dönemindeki kiþilerin diyetinde yer almasý önerilmektedir. Pekmezin çok iyi kaynak olduðu besin öðelerinden biri de kromdur. Krom, glikoz toleransa faktörünün yapýsýnda bulunur ve insülün kullanýmý ile glikoz metabolizmasýný etkiler. Rafinasyon iþlemi sonucunda gýdalardaki krom miktarýnýn büyük ölçüde azaldýðý göz önüne alýnýrsa pekmezdeki kromun önemi daha da belirginleþmektedir" dedi. Üzüm pekmezinin vücuttaki kaný artýrdýðýný ve enerji verdiðini söyleyen Doðangün, "Pekmez Kýrýkkale'de engelli vatandaþlara yönelik baþlatýlan 'Üretiyorum-Kazanýyorum' galoþ imalatý meslek edindirme kursu, düzenlenen törenle sona erdi. Eðitimlerini baþarýyla tamamlayan 20 kursiyere sertifikalarý verilirken, proje ile görme engelli vatandaþlarýn ekonomiye katký saðlamalarý ve meslek sahibi olmalarý amaçlanýyor. Kýrýkkale Belediyesi, Ýþ-Kur Ýl Müdürlüðü, Altý Nokta Körler Derneði ve Sosyal Konsey iþbirliði ile engelli vatandaþlara yönelik 15 gün önce baþlatýlan galoþ üretim kursu düzenlenen törenle sona erdi. Kýrýkkale Belediyesi tarafýndan Kýzýlkanat Ticaret Merkezi'ndeki tahsis edilen galoþ üretim merkezinde sertifika töreni düzenlendi. Törende hazýrlanan kursun son derece baþarýlý geçtiðini söyleyen Kýrýkkale Belediye Baþkan Yardýmcýsý Ali Danýþ, pazarlama konusunda bazý sýkýntýlar yaþandýðýný açýkladý. Baþkan Danýþ, "Bu sýkýntýlarý giderdikten ayný zamanda iþtah açar. Hamilelikte ve bebek geliþiminde çok faydalýdýr. Mideyi, baðýrsaklarý, böbrekleri kuvvetlendirir. Damar sertliðine iyi gelir. Kan dolaþýmýný rahatlatýr" dedi. Üzüm pekmezinin yanýnda dut pekmezinin de ülser hastalýðýna iyi geldiðini kaydeden Dr. Doðangün, "Kan eksikliði bulunan hastalarda çok büyük faydalar saðlar. Mide hastalýklarýnda özellikle, ülser hastalýðýna iyi gelir. Astým ve bronþit hastalýklarýnda faydalýdýr. Soðuða karþý vücut direncini arttýrýcý özelliðe sahiptir. Sporcular için bir enerji deposudur. Bebeklerin büyümesinde ve geliþmesine yardýmcý olur. Çocuklarýn zeka geliþimine yardýmcý olur. Gargara halinde aðýz ve boðaz hastalýklarýnda etkilidir. Çocuklarda sýklýkla rastlanan pamukçukta da yaygýn olarak kullanýlýr" þeklinde konuþtu. ÝHA Engelliler galoþ ustasý oldu! sonra hastanelerin galoþ ihalelerine girerek iþ alýp bu kursun körelmesini engelleyeceðiz. Böylelikle hem engelli vatandaþlarýmýza iþ imkaný saðlayacaðýz hem de kursun devamlýlýðý saðlanacak" diye konuþtu. Altý Nokta Körler Derneði Þube Baþkaný Recep Daðdelen de, Kýrýkkale'de aylýk bin civarýnda galoþ tüketimi olduðunu belirterek, bu galoþlarýn Ankara'dan karþýlandýðýný söyledi. Daðdelen, yapýlan kursla birlikte artýk Kýrýkkale'nin galoþ tüketimini kendilerinin karþýlamak istediklerini kaydetti. Ýþ-Kur Ýl Müdürü Nazým Ulu, "Ýþ-Kur Ýl Müdürlüðü olarak en büyük görevlerimizden birisi de iþsizlere istihdam saðlayarak iþ sahibi yapmaktýr. Bu anlamda 2008 yýlýnda 29 dalda kurs açarak 622 kiþiye sertifika verdik ve engelli vatandaþlara öncülük tanýdýk. Açtýðýmýz galoþ üretim kursumuzu baþarýyla bitiren engelli vatandaþlarýmýza bugün sertifikalarýný veriyoruz. 5 tane galoþ üretim makinesi alarak engelli vatandaþlarýmýzýn hizmetine sunduk. Tek istediðimiz bu eðitimin sürekli olmasýdýr. 15 günlük üretim çerçevesinde bu zamana kadar 26 bin galoþ üretimi yapýldý" þeklinde konuþtu. Projeye destek veren Kýrýkkale Üniversitesi Keskin Meslek Yüksek Okulu eðitim görevlisi Fatma Bulat ise kursun son derece baþarýlý geçtiðini belirterek, "Yapýlan kursun daha da geliþerek galoþ üretim faaliyetinin atölye olarak iþletilmesini istiyoruz. Eðitimden, eðitimcilerden ve kurstan oldukça memnunuz. Daha güzel iþlere imza atacaðýmýza inanýyorum. Emeði geçen herkese teþekkür ederim" dedi. Konuþmalarýn ardýndan kursu baþarýyla tamamlayan 20 kursiyere sertifikalarý daðýtýldý. ÝHA

8 ZERDÜÞT Cafe HACIBEKTAÞTA ÝLKLERLE HÝZMETÝNÝZDEYÝZ. > PÝZZA BELLA 20 DEÐÝÞÝK ÇEÞÝT ÝLK ler > NARGÝLE 12 ÇEÞÝT ÜCRETSÝZ ÝNTERNET HÝZMETÝ > UYGUN DOYURUCU MÖNÜLER VE UYGULAMALAR - Pizza-Kola- Patates 5 YTL, - Hamburger- Patates, Kola 4 YTL, - Herkese açýk, temiz tamamen göz ününde müþterilerin kontrol ve görüþ mesafesinde bulunan hijyenik koþullarda mutfak hizmeti - Tarým ve Köy Ýþleri Bakanlýðý nýn üretim izinli ISO kalite onaylý HACCP Belgeli ürünler Zerdüþt Cafede KENDÝ MÖNÜNÜZÜ KENDÝNÝZÝN YARATACAÐI SICAK BÝR MEKANDIR; ZERDÜÞT CAFE YEMEÐÝNÝZÝ YERKEN,SICAK CAYINIZI YUDUMLARKEN SINIRSIZ ÝNTERNETTE DOLAÞMAK ÝSTERSENÝZ, HAYATLA KESÝÞME NOKTANIZ; ZERDÜÞT CAFE HUZUR VE GÜVENÝN EVLENDÝÐÝ YER; ZERDÜÞT CAFE ADRES: KIRÞEHÝR YOLU, HACI BEKTAÞ-Ý VELÝ BULVARI NO 22 /HACIBEKTAÞ TELEFON:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE 3 Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Belediye Meclisinin. Bilgi Edinme ve Denetim

Belediye Meclisinin. Bilgi Edinme ve Denetim Belediye Meclisinin Bilgi Edinme ve Denetim Yollarý Yasin SEZER * Giriþ Yerel yönetimler reformu kapsamýnda yapýlan 5393 sayýlý Belediye Kanunu, belediyelerin görev, yetki ve iþleyiþine iliþkin önemli

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 9, Romalýlar Mektubu, dokuzuncu bölüm: «Seçilmiþ Halkýn Ýmansýzlýðý» A. Romalýlar Mektubu nun dokuzuncu bölümünü okuyun. Özellikle þu konulara dikkat

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

KASIM 2015 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

KASIM 2015 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili KASIM 2015 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 BASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR 1. Kanal B ekranlarında Emre Saklıca nın konuğu oldu. (17.11.2015) 2. 24 Kasım Öğretmenler Günü nde basın

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Üçgenler Geometrik Cisimler Dönüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz Düþümü

Üçgenler Geometrik Cisimler Dönüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz Düþümü Üçgenler Geometrik isimler önüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz üþümü 119 120 Üçgenler Üçgenler 4 cm 2 cm 2 cm Yukarýdaki çubuklarýn uzunluklarý 4 cm, 2 cm ve 2 cm dir. u üç çubuðun uç noktalarýný

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı