Beklenen kar geldi. Hacýbektaþdan Fýsýltýlar Yükseliyor. Diri diri yaktýlar. Soðuk havanýn panzehiri pekmez ALEVÝLER, SOL VE ÝZZETTÝN DOÐAN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Beklenen kar geldi. Hacýbektaþdan Fýsýltýlar Yükseliyor. Diri diri yaktýlar. Soðuk havanýn panzehiri pekmez ALEVÝLER, SOL VE ÝZZETTÝN DOÐAN"

Transkript

1 YIL:3 SAYI:800 Aleviler TR Haberi arayan bir alevi hemþerimiz; Hacýbektaþ'ta bulunan Hacýbektaþ Belediyesine baðlý Kýz Öðrenci Yurdu ile eski adý Hayokder yeni adý Hekter olan ve Hacýbektaþ Belediye Baþkaný Sn. Ali Rýza Selmanpakoðlu'na yakýnlýðý ile bilinen Derneðin Ýþletmesine baðlý yurtta kalan öðrencilere, seçmen kayýtlarýný Hacýbektaþ a aldýrmalarý konusunda baský yapýldýðýný, seçmen kütük kayýdý deðiþikliði için öðrencilere form daðýtýldýðýný bildirildi. Aleviler TR Haber olarak yaptýðýmýz kapsamlý araþtýrma sonucunda; olayda adý gecen her iki yurdun da özel bir yurt kapsamýnda olduðunu, birisinin Hacýbektaþ Belediyesi nce iþletildiðini diðerininde yine Hacýbektaþ Belediye Baþkanýna yakýnlýðý ile bilinen eski adý Hayokder yeni adý ile Hekter isimli Ankarada Kurulu Hacýbektaþ Eðitim ve Kültür Derneði tarafýndan kurulmuþ bir þirket tarafýndan iþletildiði öðrendik. Haberi sayfa 3 DE Türkiye, Ukrayna üzerinden gelen yeni bir soðuk ve yaðýþlý havanýn etkisine girdi. Hacýbektaþ da yer yer etkili olmaya baþlayan kar yaðýþý zaman zaman þiddetini artýrýyor. Ýki üç gündür devam eden yaðmurdan sonra yaðan kar nedeni ile yollarýn kayganlaþmasý, çeþitli kazalara neden oluyor. Sabah saatlerinde Hacýbektaþ Kýzýlöz yolunda, Çilehane mevkiinde meydana gelen kazada ölen yada yaralanan olmadýðý öðrenildi. Öðle saatlerinde Nevþehir istikametinden gelen ve Kütükçü - Hacýbektaþ arasýndaki karayolunda kayarak kontrolden çýkan, þarampole giren Ankara plakalý araç belediye çekicisi ile kurtarýldý. Yaðmurun ardýndan gelen kar ýn, Ýlçe pazarýnýn kurulduðu Çarþamba gününe denk gelmesi ve olumsuz koþullar yaratmasý nedeni ile, pazarcý esnafýnýn birçoðunun tezgâh açmadýðý görüldü. Hacýbektaþ beyaza büründü Türkiye kýþ mevsimi etkisi altýna girmeye baþladý. Hacýbektaþ da kar yaðýþý sonrasý güzel görüntüler ortaya çýktý. Hacýbektaþlý bazý vatandaþlar, sabah saatlerinde yürüyüþ yaparak karýn keyfini çýkardý. Aleviler, Anadolu uygarlýðýnýn 10 bin yýllýk kültürünün birikimi üzerine Ýslamiyet'ten de bir takým deðerler ekleyerek, kendine özgü oluþturduðu bir inanç biçimidir. Aleviliði tek baþýna Ýslam ýn içinde deðerlendirmek doðru deðildir. Aleviliðin ritüelleri Ýslam ýn uygulanan hiçbir ibadetine uygun düþmemektedir. Alevi teolojisi de Ýslam teolojisinden çok farklýdýr. Yazýsý sayfa >2 DE 35 YKR 25 ARALIK 2008 PERÞEMBE Hacýbektaþdan Fýsýltýlar Yükseliyor ALEVÝLER, SOL VE ÝZZETTÝN DOÐAN Süleyman Zaman Beklenen kar geldi Sürücüler hazýrlýksýz yakalandý Hacýbektaþ da gece yarýsý baþlayan ve etkisini artýran kar yaðýþý ilçeyi beyaza bürüdü. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yaðýþý nedeniyle, sürücülerin trafikte ilerlemekte zorlandýðý görüldü. Yoðun kar yaðýþý nedeniyle çok sayýda sürücü, trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Kýþlýk lastiklerini takmayan sürücülerin, yolun dik olduðu yerlerde patinaj çektiði ve yolda kaldýðý görüldü. Haber: Suavi Cersur >6 DA Dr. Naki Selmanpakoðlu Küreselleþme çaðýnda Anadolu ulusal kültürü Bektaþilik ve Atatürkçülük (1) Mustafa Kemal Atatürk'ün Hacýbektaþ ý ziyaretini deðerlendirirken bunun sadece bir geçerken uðrama olmadýðýnýn ayýrdýndayýz ama bu ziyarete neden olan toplumsal geliþmeleri görebilmemiz için biraz gerilere gitmemizde yarar var diye düþünüyorum. Osmanlý tarihinde Anadolu insaný ile buna yabancýlýk çekenler arasýnada ayrýþma uzun yýllar süre gitmiþtir. Kanatlaþmanýn bir baþka biçimi de dönme devþirmelerde Oðuz- Türkmen kökenliler arasýndaydý. Yazýsý sayfa >4 DE HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: Ev Tel: >>2 DE CHP'NÝN YENÝ PARTÝ PROGRAMINDA ÞOK! CHP'den "Zorunlu Din Dersi Ýþkencesine" Destek CHP nin 14. Olaðanüstü Kurultayý, tüzük ve program deðiþikliðinin ardýndan çalýþmalarýný tamamladý. Kurultay'da kabul edilen CHP nin yeni parti programý Alevilerin talepleri açýsýndan büyük bir hayal kýrýklýðýna neden oldu. "Aleviler Diyanet te temsil edilecek, Cem Evleri camilerle eþit destek görecek", "Madýmak Oteli Hoþgörü Merkezi olacak" gibi vaatlerin yer aldýðý programda asýl þok Zorunlu Din Dersleri konusunda yaþandý. "Din derslerinin seçmeli olmasýný" savunan eski programýn aksine yeni programda "din dersinin zorunlu olmasý ancak müfredatta tadilata gidilmesi" ilkesi kabul edildi Soðuk havanýn panzehiri pekmez Kýrþehir'de etkili olan soðuk hava nedeniyle, vatandaþlar vücudun direncini artýran pekmeze hücum etti. Emrah Altýndiþ Diri diri yaktýlar Yazýsý Pazar yerinde kilosu 10 ila 15 YTL arasýnda satýþa sunulan pekmeze yoðun ilgi olurken, köylü kadýnlarýn yapýp sattýðý pekmez, temizliði ve doðallýðý nedeniyle adeta kapýþýlýyor. Kýrýkkale'de engelli vatandaþlara yönelik baþlatýlan 'Üretiyorum- Kazanýyorum' galoþ imalatý meslek edindirme kursu, düzenlenen törenle sona erdi. YSK'dan yerel seçim açýklamasý Yüksek Seçim Kurulu (YSK), kapatýlmasý öngörülen belde belediyelerinden nüfus sayýmýnýn iptali için öngörülen süre içinde dava açanlarýn yerel seçime katýlabileceklerine iliþkin kararýný açýkladý. YSK'dan yerel seçim açýklamasý >6 DA >6 DA Engelliler galoþ ustasý oldu! >6 DA >7 DE

2 2 25 Aralýk 2008 Perþembe ALEVÝLER, SOL VE ÝZZETTÝN DOÐAN Süleyman Zaman Aleviler, Anadolu uygarlýðýnýn 10 bin yýllýk kültürünün birikimi üzerine Ýslamiyet'ten de bir takým deðerler ekleyerek, kendine özgü oluþturduðu bir inanç biçimidir. Aleviliði tek baþýna Ýslam ýn içinde deðerlendirmek doðru deðildir. Aleviliðin ritüelleri Ýslam ýn uygulanan hiçbir ibadetine uygun düþmemektedir. Alevi teolojisi de Ýslam teolojisinden çok farklýdýr. Alevi inancýnýn özü 'Allah'la-Kul arasýna kimsenin girmemesi, inancýn insanýn kendi iç dünyasýna býrakýlmasý, biçimsel ibadet yerine 'gönül gözüyle ibadet etme' ve 'sevgi'yi en temel deðer olarak alma ve insaný öðretinin odaðýna indirgeme..vs. gibi deðerleri içerir. Aleviler laik bir dünya görüþüne sahiptir. Ýnancýn baþkalarýný kandýrmak için kullanýlmasýna karþýdýrlar. Alevilik öðretisinin temelinde eþitlikçipaylaþýmcý bir anlayýþ yatar. Bu anlamda kadýn ve erkek birbirine eþtir. Biri diðerinden üstün deðildir. Hiçbir insan, gurup ve ya toplum bir baþka insandan, guruptan ve ya toplumdan daha üstün deðildir. Üstünlük insaný yüceltmek için yaratýlan deðerlerdedir. Alevi öðretisi veya inancý 'Kamil Ýnsan ve Kamil Toplum' tasarýmýna dayanýr. Bu tasarým, dünyada var olan haksýzlýklara, insan dýþý uygulamalara, yoksulluða, savaþlara, ayrýmcýlýða, düþmanlýklara vs. karþý duruþu ve tüm bu olumsuzluklarý aþarak daha güzel ve yaþanýlabilir bir dünya ve toplum modeli öngörür. Bu anlamda da bu tasarým (Kamil insan) insaný ve toplumu kurtuluþa taþýyan ütopyayý dillendirir. Böylesi bir tasarýmla donanmýþ bir öðretinin veya inancýn 'sol' dünya görüþüyle buluþmasý kadar doðal ne olabilir. Alevilik, hümanist bir anlayýþý öðretisinin temeline koymuþtur. Tüm insanlýðý ayný noktada görmek, yetmiþ iki millete ayný deðerde bakmak, kimseyi inancýndan, kültüründen, ýrkýndan vs dolayý yargýlamamak gibi bir anlayýþý bu topraklarda savuna gelmiþtir. Bu duruþ ta sol dünya görüþüyle buluþmaktadýr. Alevilikte ki Musahip lik kavramý hümanist anlayýþýn pratiðe yansýmasýdýr. Herkesi kardeþ edinme ve insanlarý kardeþ görme tasarýmýnýn yaþama uygulanmasýdýr. Alevilerin büyük çoðunlu (%90) Atatürk e ve Laik Cumhuriyet e baðlýdýr. Atatürk ün çaðdaþlaþma ve aydýnlanma hareketine destek veren Aleviler; onun devrimlerinin ve ilkelerinin gerçek anlamda uygulanmasýný talep etmektedirler. Süreç içinde Atatürk Devrimlerinin ve ilkelerinin uygulanmamasý ve bu deðerlerden sapýlmasý nedeniyle bugün istenilen çaðdaþlaþma, aydýnlama ve toplumsal kalkýnma modeli tersine dönmüþ durumdadýr. Bugün gelinen olumsuz durumlarýn Atatürk e mal edilemeyeceði gerçeðini bilen Aleviler, bu nedenle Atatürk e sahip çýkmaktadýrlar. Aleviler, tarih boyunca egemen olana karþý muhalif bir hareket olarak geliþmiþ ve toplumsal anlayýþýný bu temel üzerine kurmuþ ve kurgulamýþtýr. Bu temel üzerinden hareket eden Aleviler uluslarý ve haklarý sömüren Emperyalizme karþý durmuþlardýr. Sol dünya görüþü de her zaman ezilenlerin, sömürülenlerin, yoksullarýn vs. safýnda yer alýr. Bu nedenle de Emperyalizme karþý olmak özgülünde de Aleviler sol dünya görüþüyle uyuþmuþlardýr. Daha birçok konu bu baðlam içinde deðerlendirilebilir. Tüm bunlarý niçin yazdým. Ýzzettin Doðan ýn sol a karþý takýndýðý tutumdan ve Alevileri sol a karþý tavýr almaya yönelten bir söylem içine girmesinden dolayý bu makaleyi yazmayý gerek gördüm. Oysa Ýzzettin Doðan 'Sað' dünya görüþüne sahip ve biçimsel inancý öne çýkaran bir görüþü savunmaktadýr. Aleviliðin bin yýldýr savuna geldiði birçok temel deðerlerini görmemezlikten gelen Ýzzettin Doðan; Aleviliði kuþa çevirmek, içini boþaltmak, onun insanla, toplumla uyuþan deðerlerini budamak ve unutturmak istemektedir. Buna asla izin verilemez. Ýzzettin Doðan ýn, bugün Atatürk ün kurmuþ olduðu Laik Cumhuriyet'e karþý olduðu açýkça bilinen ve Emperyalist bir ülke tarafýndan 'korunan' Fetullah Gülen'e sahip çýkmasý; Alevilerin asla onaylayacaklarý bir davranýþ olamaz. Laikliði yýkmaya çalýþan bir insanla, kendisini Alevi Dedesi olarak tanýtan birisinin yan yana olmasý asla kabul edilemez. Bu bin yýllardýr Aleviliðin temel öðretisine ters bir durumdur. Çünkü Aleviler bin yýllardýr Laik bir dünya görüþünü savunmuþlar ve bu toplumsal degeri kendi ibadetlerinde ve yaþamlarýnda uygulamýþlardýr. Ýzzettin Doðan ýn gerçekleþtirdiði böylesi bir davranýþ yalnýzca Aleviler tarafýndan deðil, ilerici, demokrat, laik, Atatürkçü ve emperyalizme karþý olan 'Sünni' insanlarýmýz tarafýndan da asla destek bulamaz. Ýzzettin Doðan, kiþi olarak saðcý olabilir. Bu onun tercihidir. Ama bir öðretiyi ve bir inancý kendi deðerlerinden soyutlayýp onu kendi kiþisel görüþlerine göre dönüþtürmeye çalýþmasý kabul edilir bir davranýþ olamaz. Tüm bu duruþuyla ve davranýþlarýyla Ýzzettin Doðan, kendi safýný belirlemiþtir. Bu ülkede gerek Aleviler ve gerekse diðer ilerici, sosyalist, Laik ve demokratlar bu tepkilerini göstermeyi sürdüreceklerdir. Ýzzettin Doðan ve onun yandaþlarý Aleviliði kendinse yabancýlaþtýrmayý baþaramayacaklardýr. Onlara karþý gerçek Aleviler bu oyunu bozacaklardýr. Diri diri yaktýlar Emrah Altýndiþ kadýndýlar ÖZLEM'le baktýlar NÝLÜFER çiçekleriydiler yandý kavruldular SEYHAN ýrmaðýnda yunup arýndýlar YAZGÜL'lerinde yaþayacaklar... Bir katliam üzerine yazmak ne kadar zor ve belki de beyhude bir çaba... Kalem oynatamýyorum, ne yazsam olmuyor. O günlere dair aklýma kazýnan, yüzü yanmýþ halde ambulanstan inerken Diri Diri Yaktýlar diye baðýran devrimci tutsak Birsen Kars ýn görüntüsü gözümün önünden gitmiyor. Yukardaki þiir diri diri yakýlan 6 kadýn devrimci için yazýlmýþ. Bu yazýyý o kara günleri hatýrlayýp, kah hýnç, kah hüzün ile gözlerim dolarken yazmaya çalýþýyorum. Bir sürç-ü lisan edersek þimdiden affola. Önce sözü ÝHD ye verelim, özetle: 19 Aralýk 2000 tarihinden bu yana tam sekiz yýl geçti. Sekiz yýl önce bu gün özgürlüklerden yoksun býrakýlmýþ; yaþamlarý devletin korumasý ve güvencesi altýnda olan 30 mahkûm Türkiye deki 20 cezaevinde düzenlenen operasyon sonucu öldürüldü Yüzlercesi yaralandý Ölen mahkûmlar için hazýrlanan otopsi raporlarýnda operasyon sýrasýnda yanýcý kimyasal maddelerin kullanýldýðý, pek çoðunda darp izlerinin bulunduðu tespit edildi. (ÝHD) O gün çocuk olan arkadaþlarýmýz bugün gencecik delikanlý kadýnlar/erkekler oldular, hatýrlatmakta ve bu acýyý asla unutmamakta yarar var. Çünkü en kötüsü UNUTMAK! 19 Aralýk 2000 de devlet kolluk kuvvetleri, kendi mapushanelerinde yatan ve hükümlünün tecritine dayanan F Tipi cezaevlerine girmemek için bedenlerini siper etmiþ, bu amaçla 19 Eylül de toplu halde ölüm orucu baþlatmýþ devrimcilere karþý acýmasýz bir operasyona giriþtiler. Operasyonun adý ile dünya tarihinde eþine az rastlanabilecek bir ironiye sahip idi: Hayata Dönüþ Bu kara tragedya nýn isim babasý 57. hükümetin ortaklarý (birileri tarafýndan hala solcu sanýlan) Ecevit DSP si, Yýlmaz ANAP ý ve Bahçeli MHP si. Dönemim Ýçiþleri Bakaný (sonradan dürüstlük timsali olarak lanse edilen ) Sadettin Tantan ve F tipi cezaevlerinin ateþli savunucusu Adalet Bakaný Hikmet Sami Türk. Peki Hayata Dönüþ operasyonu söyledikleri gibi insanlarý hayata döndürebilmiþ mi? Bakalým: Operasyon düzenlenen Cezaevi Sayýsý: 20 Öldürülen Tutuklu Ve Hükümlü Sayýsý: 30 Hastaneye kaldýrýlan yaralý Tutuklu- Hükümlü: 237 Yaþamýný Yitiren Asker: 2 Yaralanan Asker sayýsý: 6 Edirne F Tipi Cezaevine Sevk Edilenler: 348 Kocaeli F Tipi Cezaevine Sevk Edilenler: 340 Sincan F Tipi Cezaevine Sevk Edilenler: 341 Kartal F Tipi Cezaevine Sevk Edilenler: 67 Bakýrköy Kadýn Ve Çocuk Tutukevine Sevkler: 45 Açlýk grevi süren cezaevi: 41 Operasyon öncesi ölüm orucunda olanlar: 259 Operasyondan sonra ölüm orucunu sürdürenler: 357 Açlýk Grevini Sürdürenler: 1656 Operasyonu Protesto sýrasýnda Gözaltýna Alýnanlar: 2145 Operasyonu Protesto Edenlerden Tutuklananlar: 58 Copla tecavüz iddiasý: 8 Operasyon sonra basýlan kültür merkezi, dernek, parti binasý: 18 Mühürlenen dernek sayýsý: 2 Operasyon öncesini düþündüðümde (o dönem 18 yaþýnda bir üniversite öðrencisi olarak) hatýrladýðým hepimizde bir umut olduðu, içerde baþlayan sessiz isyanýn dýþarda karþýlýk bulduðu ve kamuoyunun en önemli gündem maddesinin F Tipleri olduðu idi. Baþta Tabipler Odasý olmak üzere, Barolar Birliði, TMMOB ve KESK pek çok kuruluþ F tipine kadar mücadelede önemli bir misyona sahipti. Memleketin her yaný ve özellikle üniversiteler eylem alanýna dönmüþtü. Deðiþtirebileceðimizi umuyorduk, devletin bu kadar vahþi olabileceði gelmiyordu naif aklýmýza. Aydýnlar (Yaþar Kemal, Oral Çalýþlar, Can Dündar, Zülfü Livaneli) devreye girmiþti, acaba diyorduk ki... devlet bir anda görüþmeleri kesti ve çok önceden planladýðýný sonradan öðrendiðimiz operasyonu baþlattý. Tabi ki operasyon sadece insanlarý fiziksel olarak öldüren silahlarla yapýlmadý. Televizyonlar ve gazetelerden üzerimize yalanlar kustular. Baþta Hürriyet, Milliyet olmak üzere tüm DOÐAN grubu gazeteleri, Sabah gazetesi ve siyasal Ýslam ý temsil eden gazete/televizyonlar sýnýfsal karakterlerine çok uygun bir refleksle büyük bir dezenformasyon operasyonu baþlattýlar dýþarýdakiler için. Türkiye Ýnsan Haklarý Vakfýnýn bu konuda hazýrlamýþ olduðu rapor o dönem, medyanýn tavrýný anlamak açýsýndan büyük önem taþýyor, gazetelerin 20 Aralýk manþetlerine de bakmakta da yarar var (Örneðin Hürriyet in manþeti þöyleydi: DEVLET GÝRDÝ!). Ölüm orucu eyleminin kendisi, döneme dair sol içi tartýþmalarýmýz ve örgütlerin tavrý bu yazýnýn konusu deðil, bu yüzden o konuda yorum yapmayacaðým. Fakat bitirmeden þunu vurgulamak istiyorum, bu operasyon devletin topluma ve sola karþý büyük bir gözdaðý hamlesi idi, 8 yýl içinde kimsenin bir ceza almamasý ve suçlularýnýn devlet tarafýndan sahiplenilmesi de bunun en büyük göstergelerinden. Sýnýf savaþýnýn kimi zaman ne kadar acýmasýz olduðunu burjuvazi bizlere, baþta medyasý olmak üzere tüm kurumlarý ile 19 Aralýk'ta bir kez daha göstermiþ oldu. Ecevit hükümeti döneminde yaþanan iki büyük ekonomik krize ve kapitalizme karþý halkçý bir seçenek sunabilecek nüveler bu þekilde bastýrýlmýþ oldu. Kapatma davasý ile demokrasi pýtýrcýðý kesilen AKP nin cezaevi politikasý ise daha öncekilerden farksýz, hapishanelerden gelen iþkence ve kötü muamele haberleri artarak devam ediyor. Engin Çeber, bu kötü haberler halkasýnýn sonuncusu oldu. Bugün solun yitirdiklerine en büyük borcu bu memleketi karýþ karýþ, fabrika fabrika, köy köy, mahalle mahalle örgütleyerek.türkiye nin dört bir yanýnda Yazgüllerinin, Nilüferlerin tekrar açmasýný saðlamak. Burjuvaziye ve uþaklarýna Ruhi Su nun sözleri ile seslenelim: Sabahýn Bir Sahibi VAR, SORARLAR BÝRGÜN SORARLAR!

3 25 Aralýk 2008 Perþembe Hacýbektaþdan Fýsýltýlar Yükseliyor Aleviler TR Haberi arayan bir alevi hemþerimiz; Hacýbektaþ'ta bulunan Hacýbektaþ Belediyesine baðlý Kýz Öðrenci Yurdu ile Eski Adý HAYOKDER yeni adý HEKTER olan ve Hacýbektaþ Belediye Baþkaný Sn. Ali Rýza SALMANPAKOÐLU'na yakýnlýðý ile bilinen Derneðin Ýþletmesine baðlý yurtta kalan öðrencilere, seçmen kayýtlarýný Hacýbektaþ a aldýrmalarý konusunda baský yapýldýðýný, seçmen kütük kayýdý deðiþikliði için öðrencilere form daðýtýldýðýný bildirildi. Aleviler TR Haber olarak yaptýðýmýz kapsamlý araþtýrma sonucunda; olayda adý gecen her iki yurdun da özel bir yurt kapsamýnda olduðunu, Birisinin Hacýbektaþ Belediyesince iþletildiðini diðerininde yine Hacýbektaþ Belediye Baþkanýna yakýnlýðý ile bilinen eski adý HAYOKDER yeni adý ile HEKTER isimli Ankarada Kurulu Hacýbektaþ Eðitim ve Kültür Derneði tarafýndan kurulmuþ bir þirket tarafýndan iþletildiði öðrendik. Yurtta kalan öðrenciler ile bu konu hakkýnda yapmak istediðimiz görüþmeler öðrencilerin bu konuda çekingen davranmalarý ve yurt yönetiminin bu tur konulara sýcak bakmadýðýný ifade etmeleri üzerine gerçekleþemedi. Hacýbektaþ Ýlcesinde yaptýðýmýz söyleþiler esnasýndada bu konu hakkýnda söyletinlerin epey süredir halkýn gündemini oluþturduðunu ögrendik. CHP' den Belediye Baþkanlýðýna Aday olan Sn. Durur GÖK ise bu konuda mikrofonlarýmýza þunlarý söyledi: -Bu konu hakkýnda kendisinin de bu konuda bir takým þeyler duyduðunu fakat ispatlama olanaðýna sahip olamadýðýný ifade ederek. Dürüst ve þaibeden uzak bir secimin Hacýbektaþ a ve Hacýbektaþ Halkýna yakýþtýðýný, Hacýbektaþ, Hacýbektaþ Veli sevgisine sahip hiç bir kimsenin böyle bir yola baþvuracaðýný inanmadýðýný düþünemediðini düþünmek istemediðini söyledi. Bu konuda araþtýrma halindeyim eðer bu hususta en ufak bir delil ve emareye rastlarsam kimin caný yanacaðýný bakmadan gereðini yaparým dedi. YSK'dan yerel seçim açýklamasý Yüksek Seçim Kurulu (YSK), kapatýlmasý öngörülen belde belediyelerinden nüfus sayýmýnýn iptali için öngörülen süre içinde dava açanlarýn yerel seçime katýlabileceklerine iliþkin kararýný açýkladý. YSK'dan yerel seçim açýklamasý Yüksek Seçim Kurulu (YSK), kapatýlmasý öngörülen belde belediyelerinden nüfus sayýmýnýn iptali için öngörülen süre içinde dava açanlarýn yerel seçime katýlabileceklerine iliþkin kararýný açýkladý. YSK dan yapýlan yazýlý açýklamada, 29 Mart 2009 Pazar günü yapýlacak yerel seçimde Anayasa Mahkemesinin 5747 sayýlý "Büyükþehir Belediyesi Sýnýrlarý Ýçinde Ýlçe Kurulmasý Ve Bazý Kanunlarda Deðiþiklik Yapýlmasý Hakkýnda Kanun" ile ilgili kararý ve Danýþtay 8. Dairesinin bu kanuna dayanak olarak çýkarýlan genelgenin iptaline iliþkin kararý doðrultusunda, nüfusu 2 binin altýna düþtüðü için kapatýlmasý öngörülen belde belediyelerinin seçime belde olarak katýlacaklarýna karar verildiði belirtildi. Açýklamada, Türkiye Ýstatistik Kurumu tarafýndan gerçekleþtirilen Adrese Dayalý Nüfus Sayýmý sonuçlarýna Danýþtay kararýnda öngörülen süre içinde iptal davasý açan, 5747 Sayýlý yasanýn yürürlüðe girdiði 22 Mart 2008 den önce nüfusu 2 binin üzerine çýkan ve turizm öncelikli yöreler listesinde olduðu saptanan belde belediyelerinin bu seçime katýlabilecekleri kaydedildi. Sözlerine; Bazý Yerel güçodaklarýnýn kendisi hakkýnda da bazý söylentileri halk arasýnda dolaþtýrýlmaya dillendirmeye calýþtýðýný müþaide ettiðini ifade ederek; Dava açan beldelerle ilgili Danýþtay kararýnda öngörülen süre içinde dava açýldýðýna dair belgelerin Yüksek Seçim Kurulu na verilmesi gerektiði de belirtildi. YSK, ayrýca bu beldelerde belediye baþkanlýðý ve belediye meclis üyelikleri için sadece bu belediyelerle sýnýrlý olarak adaylýklarýný koyacak kamu görevlileri, TSK mensuplarý ve kamu görevlilerinden emeklilik suretiyle aday olacaklarýn adaylýklarýný en geç 31 Aralýk 2008 Çarþamba günü saat ye kadar bildirmeleri gerektiðine karar verdi. Karara göre, görev yaptýklarý yerden aday olmak isteyen siyasi partilerin il, ilçe ve belde yönetim kurulu baþkan ve üyelerinin de en geç 31 Aralýk 2008 Çarþamba günü saat ye kadar istifa etmeleri gerekecek. Kararda, "5747 Sayýlý yasanýn eki (44) sayýlý listede adý yazýlý olup da 5747 sayýlý kanunun geçici 1. maddesinin 4. fýkrasý uyarýnca baðlý olduðu il veya ilçe belediyesine mahalle olarak katýlan belediyelerde seçimlerin 5393 sayýlý kanunun 12/2 maddesi uyarýnca yeni durumlarýna göre yapýlmasýna YSK ca karar verilmiþtir" denildi. -Þahsýmýn bazý yerel güçodaklarýnca yalan ve dolan ile yýpratýlmaya çalýþýldýðýný gözlemliyorum, Hacýbektaþ Halkýnýn yalanla dolanla bir defa yanýltýlabilir o iþ te zaten geçmiþteki seçimlerde yapýldý; Hacýbektaþ Halký eðriyi doðruyu ve kiþiyi bilecek erdeme sahiptir. Bu yüzden kimseden korkmuyorum. Þahsýmýn Adaylýðýnýn CHP'sinden gerçekleþmemesi durumunda Paþa (Ali Rýza SALMANPAKOÐLU) lehine çekileceðim þeklinde yapýlan propagandanýn da asýlsýz olduðunu; kendisinin CHP'li olduðunu ve CHP' si kimi aday gösterir ise onun ardýnda kendisisnin nefer olaçagýný ifade ederek herkesi Hacýbektaþda CHP' si adayýný desteklemeye cagýrdý. Ankarada Karayalçýnýn Kullandýðý Seçim sloðanýnýn Hacýbektaþda da anlam bulduðunu ifade eden Durur Gök Hacýbektaþda Yönetime CHP gelecek Paþa'da týpýþ týpýþ gidecek dedi. Aleviler TR Haber olarak Hacýbektaþ þu anda sadece söylenti þeklinde olan bu menfur olayýn Hacýbektaþ seçimlerine gölge düþmemesi bakýmýnda öncelikle YSK ve Hacýbektaþ seçmenini duyarlý olmaya çaðýrýyoruz. Kaynak: Aleviler TR Haber GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkanlýðý Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Adliye Kütüphane H.B.V Kültür Merkezi Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Türkiye Ýþ Bankasý Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ Çiftci M.K.Baþkanlýðý Rýfat Kartal Huzurevi Sulucakarahöyük Gzts Taþýyýcýlar koop Nevþehir Seyahat Þanal Seyahat Mermerler Seyehat Dergah Taksi Duraðý Terminal Taksi

4 ARAÞTIRMA Mustafa Kemal Atatürk'ün Hacýbektaþ ý ziyaretini deðerlendirirken bunun sadece bir geçerken uðrama olmadýðýnýn ayýrdýndayýz ama bu ziyarete neden olan toplumsal geliþmeleri görebilmemiz için biraz gerilere gitmemizde yarar var diye düþünüyorum. Osmanlý tarihinde Anadolu insaný ile buna yabancýlýk çekenler arasýnada ayrýþma uzun yýllar süre gitmiþtir. Kanatlaþmanýn bir baþka biçimi de dönme devþirmelerde Oðuz- Türkmen kökenliler arasýndaydý. Fatih döneminde dönme devþirmelerin baþýný Zaðanos Paþa, Oðuz- Türkmen kökenlilerin baþýnýysa Candarlý Kara Halil Paþa çekiyordu. Savaþým Oðuz- Türkmenlerin yenilgisiyle ve toplumsal-yönetsel konumlarýný yitiriþleriyle sürdü. Bu yitiriliþ bir bakýma Alevi-Bektaþilerin yitiriliþiydi. Çünkü Alevi-Bektaþiler çoðunlukla Oðuz-Türkmen kökenliydiler. Osmanlý yönetimi bu asli unsuruna artýk pekiyi gözle bakmýyordu. Balkan halklarý içerisine sonradan katýþan ve pek Balkanlaþamayan, yerli kültürlere göre iðretiliðini koruyan Oðuz-Türkmen kültürü ve geleneði çok net olarak seçilebiliniyordu. Doðu kültüründen kaynaklanan ve Osmanlý baskýcý düzenine ters düþen akým ve eylemler Oðuz- Türkmen kesiminde yandaþ bulmuþ, bu toplumun düþüncesi, davranýþý ve eylemleri olmuþtu. Þeyh Bedrettinlerin, Pir Sultanlarýn Balkanlara yerleþmesi, bunlarý benimseyen ve arka olan uygun ortamlarýn ve toplumlarýn oluþmasýndandýr. Bedrettin ve Bedrettinliler toplumla kaynaþarak zamanla bir güç bir düþünüþ ve davranýþ biçimi oldular. Bir alevi düþüncesi olan Bedrettinilik' in en yoðun olduðu yer Balkanlardý. Bu kitlenin ve düþüncenin 20. yüzyýllara kalmasýnda Þeyh Bedrettinin baþlattýðý ve yoðurduðu tepkici bir inanýþ, bir düþünce ve bir eylem anlayýþý rol oynamýþtý.15. yüzyýl dan 20. yüzyýla bir Bedrettinilik akýmý geleneði ve Bedrettiniler topluluðu çok canlý olarak getirilebilmiþti. Ötede 14.yüzyýldan itibaren Balkanlara Alevi derviþler yoluyla götürülen Alevi Ýslamlýk, 16. yüzyýl da Balým Sultan ve öteki Alevi-Bektaþi önderlerince örgütlendi, kitlelere verildi. Balým Sultan bir Sýrp prensinin oðlu idi. Çocukken Fatih Sultan Mehmetin Sýrp seferlerinin birisinde tutsak edilerek Dimetoka da Seyyit Ali Sultan dergahýna verilmiþti.orada tam bir Bektaþi-Ýslam eðitimi aldý. Ýkinci Beyazit ile orada tanýþtý, dost oldu..sulucakarahöyük e getirilince Bektaþiliðe yol yordam koydu.balým Sultan dan sonra Çelebilere verilen bazý haklar kesildi. Hacý Bektaþ, Sulucakarahöyük'e geliþini takiben etrafýna öðretisini Anadolu ya yayan geniþ bir öðrenci kitlesi topladý. Bektaþilik Anadolu için alýþýlmamýþ bir öðretiydi.çünkü sünneti ve þeriatý kaldýrmýþ, Türkçeyi ibadet dili yapmýþtý. Ýslamiyetin ibadet dili olarak yalnýz Arapçayý kabul ettiði düþünülürse bu müthiþ bir ataktý a kadar Bektaþilik Osmanlý Sunni devlet tarafýndan baský altýna alýndý ve yer altýna indi dan 1931 yýlýna kadar resmen de desteklenen bektaþilik Jön Türk hareketinin, Pantürkizmin, Yeni Türk Milliyetçiliðinin ve laikliðin yol arkadaþý olmuþtur. Kimi yazarlara göre, Hazreti Pir tam anlamý ile bir Türkmen derviþidir. Arap kökenli olmasýna olanak yoktur. Bütün anadolu seyyitlerinde var olan kökeni Arabistan a baðlama yolu Hacý Bektaþ Veli içinde kullanýlmýþtýr. Araþtýrmalar þunu gösteriyor ki; Anadolu ya geldiði dönemlerde Hacý Bektaþ Veli, koyu bir kökten dinci müslümanlýk içerisinde olmak þöyle dursun inancýný islam ötesi eski geleneklerin de ve inançlarýnda arayan bir kalenderi derviþidir. Abdulhamit 1908 de Jön Türkler tarafýndan devrildi. Artýk bektaþiliðin küçük ronesansý gelmiþti. Bu dönem Güvenç Abdal ýn,turabinin, Edip Harabinin, Hilmi Dede Babanýn, Rýza Dr. Naki Selmanpakoðlu Tevfik Beyin þiirleri açýkça tartýþýlýyor, üstelik bu sadece entellektüel çevrelerle de sýnýrlý kalmýyordu. Mustafa Kemal, laik cumhuriyetin oluþumunu saðlayan devrimleri sihirbazlýkla yapmýþ olmayacaðýna göre, arkasýna çaðdaþ laikliði isteyen halk kesimlerini almýþ olmalýdýr. Gerçekte de o halk kitlelerini arkasýna almýþtý ve bunlar Sünniler deðil Aleviler ve Bektaþilerdi. Alevi-Bektaþiler, Genç Türk-Ýttihat ve Terakki kanadýyla toplumda ve ideolojide yerini aldý. Bektaþilerin bu partide yoðunlaþmalarý Sünni ve Nakþibendîleri Hürriyet ve Ýtilaf Partisi ne itti. Kanatlaþmanýn böyle bir tarihsel, toplumsal ve siyasal süreç izlemesi Alevi- Bektaþileri ittihat ve Terakki nin baþka koþullarda ve baþka konumda devamý olan Müdafaa-ý Hukuk a ve bu örgütlere önder olan M. Kemal in kanadýna itti. Biri ulusçu, öteki ümmetçi ve uzlaþmacý Biri yine Alevi-Bektaþi, öteki Sünni kaldý Bugün de güncel siyasada bu biçimiyle yerlerini almýþlardýr. Kurtuluþ savaþý yýllarýnda toplumun yaklaþýk üçte birini oluþturan Aleviler önce Kuvayi Milliye nin Müdafaa-ý Hukuk örgütlerinin, sonra da CHP nin belkemiði ve tabaný oldular. Yurtsever Sünnilerle Aleviler M. Kemal in karizmasý altýnda ilk kez bir bakýma tek parti biçiminde birleþmiþlerdi. Dýþa karþý emperyalizm mi, içe karþýysa Osmanlý saltanatýný yýkmayý amaçlamýþlardý. Tutumlarý ve davranýþlarý açýktý, netti. Emperyalizmi deðil, baðýmsýzlýðý, Osmanlý saltanatýný deðil, M. Kemal in ulusçubaðýmsýzlýkçý yönetimini seçmiþlerdi. Ulusçu eyleme yer yer önder, yer yer milis güç, yer yer taban olmuþlardý. Hangi biçimde olursa olsun Kuvayi Milliye olarak M. Kemal in çizgisinde kalmýþ, O nu önder seçmiþ, ülke ve kendi toplumsal kurtuluþlarýný M.Kemal çizgisinden bütünleþmekte görmüþlerdi. Alevi- Bektaþilerin Kuvayi Milliye biçiminde M. Kemal le Küreselleþme çaðýnda Anadolu ulusal kültürü Bektaþilik ve Atatürkçülük (1) kaynaþmalarý yazar Erol Toy u haklý olarak þu deðerlendirmeyi götürecektir. Erol Toy un bu tarihsel olguyu sanat diliyle anlatýmý þöyle: Kuvayý Milliye nin temelinde, Anadolu Alevileri nin kanlarý ve gözyaþlarýyla karýlmýþ harç, cesetlerinden konulmuþ taþ pek çoktur Bunlar yadsýnamayacak gerçekler ve doðrulardýr. Emperyalist devletler Alevi-Bektaþilerin ülkedeki potansiyel gücünü ( bu dönemler Alevi- Bektaþiler nüfusun içte biri kadardý) iyi bildiklerinden düþünceleri doðrultusunda kullanmak istemiþlerdi. Ýngiliz diplomatlardan Stokes Sünni-Þii ayrýmcýlýðýný hükümete önererek bu karþýtlýðý daha da derinleþtirmeyi uygun bulmuþtu. Amerika da ayný çabalar içinde idi. Merzifon Koleji müdürü Amerikalý White nin hükümetine gönderdiði mektubunda da bu yollu düþünce öneriliyordu. Hýristiyanlýðýn en büyük rakibi Müslümanlýktýr. Müslümanlarýnda en güçlüsü Türkiye dir Alevilere mezhep konusunda serbestlik tanýrsak onlarda bizlere katýlacaktýr ( D.Avcýoðlu), diyerek onlarý da ayaklanmanýn içine sokmaya çalýþmaktadýrlar. Buna benzer bir davranýþý Emperyalizmin buyruðunda olan Halife Ordusu da Çerkezlere ve Alevilere özerklik verelim diyerek onlarý yanýna çekmeye çalýþmýþtý. Dikkat edilirse emperyal güçlerin ülkeleri bölmek için kullandýðý yöntemlerde bile bir deðiþiklik yok. Alevileri ve Kürtleri azýnlýk gösterip günümüzde de ayný çabalar devam ettirilmektedir. Ama artýk Türk insaný tarihten ders aldý. Ayný suda bir daha yýkanmak istemiyor. O dönemde de Alevi- Bektaþi toplumun böyle bir sorunu yoktu. Padiþah-halife sýcak bir iliþkisi olmadýðý gibi geçmiþte de böyle bir iliþki kuramamýþtý. Alevi toplumu 16.yüzyýl dan itibaren padiþah-halifeye ters düþmüþ düþman görülmüþ sürekli baský altýna alýnmýþtý. Bu nedenle Ýslam halifesinin tutumu onlarý baðlamýyordu. Tersine son yüzyýldýr sürekli karþý- padiþahçý kanat olan "Yeni Osmanlý", "Genç Türkler", "Ýttihat Terakki" ve "Meþrutiyet" den yana yer alýnmýþ, etkin görevler üstlenilmiþti. Son yüzyýlýn bu oluþumu Alevi-Bektaþi toplumunu padiþah-halifeci çizgisinin karþýsýnda bir konuma oturtmuþtu. Halife ümmetçiliðine karþýn Ýttihat ve Terakkinin ulusçusuydular. (ittihat Terakki'deki daha sonraki geliþimler konumuz dýþýdýr.) Meþrutiyet düþüncesine kayan bir kesim þimdi de M. Kemal le ileriye doðru bir adým atarak iþgaller karþýsýnda baðýmsýzlýkçý, insan hak ve özgürlükleri ile çaðdaþ düzene ulaþma amacýyla da cumhuriyetçi idiler. Osmanlýnýn kuruluþunda etkin görev yapan Alevi toplumu Osmanlýnýn Sünni sisteme geçiþi ile dýþlanmýþ ve tepkici konuma itilmiþti. Þeyh Bedrettinlerle baþlayan Alevi-Bektaþi tepkici eylemleri zamanla gelenekselleþerek Osmanlý tarihi boyunca sürdü. Kurtuluþ savaþý yýllarýnda 25 Aralýk 2008 Perþembe da Osmanlý padiþahlýðýnýn karþýsýnda ulusçubaðýmsýzlýkçý M.Kemal in yanýnda yer almalarý onlarýn bu tepkici geleneðinin bir halkasýdýr. Ulusçuluk, ulusal kültür üretme, ulusal kimliði koruma, baðýmsýz kalma Alevi Bektaþi nin toplumsal tarihinde vardýr. Tarihleri bu temel öz üzerine kuruludur. Özge kalmak baðýmsýz kalmak.. çaðdaþ olmak Bunun sonunda ezilme de olsa, kýyýlma da olsa Nesimiler Mansurlar Pir Sultanlar ve Anadolu ulusal kültürü Ortaçaðda Bektaþilik 20. yy da Atatürkçülük... Yalnýzca zaman farký, öz ve kaynak ayný... Daha niceleri bu yolun somut örnekleridir. Özgelik ve baðýmsýzlýk Alevi- Bektaþi toplumunun geleneðidir. Alevi Bektaþi kültürü bu öz ve bu içerik üzerine kuruludur. Zaten ulusal kültürü yaþatmanýn kendisi dahi bir tepkidir. Özümlemeci, eritici Selçuklu Osmanlý ümmetçiliðine karþý Alevi Bektaþiler ulusal kültürleriyle ayakta kalabilmiþ, kýsaca baðýmsýz olabilmiþlerdir. Hacý Bektaþ la yaratýlan, Alevi Bektaþilerle sürdürülen Anadolu-Türk ulusal kültürü Osmanlý kozmopolit ve ümmetçi ideolojisine ve þeriat dogmacýlýðýna karþý bir baþkaldýrý olarak sürdürülmüþtür. Anadolu Türk ulusal kültürü Alevi Bektaþi nin varlýk koþulu olmuþtur. Hacý Bektaþ, küller altýnda kalan, her türlü yakýcýlýða karþý yaþayan, sönmeyen bir kývýlcým, kor akýncýlarýndan biri olmuþtur. Bir kültür savaþçýsý olarak bir nefer gibi savaþmýþtýr. Sünni toplumun ulusal savaþa baþýnda ilgisiz kalýþý ve karþý yan oluþu Ýslam halifesini izlemeleri ve onun tutumu ve yan oluþuna göre tavýr koymalarýndan kaynaklanýyordu. Atatürk, Bektaþi bir toplumsal ve düþünsel çevreden yetiþti. Selanik, Bektaþi bir çevre idi. Özgürlükçü ve liberalist düþüncenin yataðý idi. Osmanlýnýn batýya açýk ticaret ve sanayi kent soyluluðunun yoðun ve etkin olduðu çevreydi, bu çevre. Atatürk bu düþüncelerle iletiþim içindeydi. Genç Türkler ile Ýttihat ve Terakki nin en etkin olduðu yöre Balkanlar, özellikle Selanik ti. Atatürk te genel çizgileri ile bir Ýttihat ve Terakkici idi. Bu örgütün kurucularýndandý. Örgüt içinde Bektaþiler yoðun ve etkindiler. Talat Paþa, Enver Paþa, Þeyhülislam Musa Kazým Efendi... gibileri Bektaþi idi. Bektaþiliðin Türkçü ve ulusçuluðu, tarikat inanç ve ilkelerinin liberal oluþu -Ortodoks Ýslamcýlýða göre- aydýn çevreleri çekebilmiþ, ulusçu ve özgürlükçü akýmlarla iç içe olmuþtu. Atatürk'ün esin, duygu ve düþünceleri için besin kaynaðý olan N.Kemal Bektaþi idi. Bektaþi bir ailenin çocuðu idi. Tuðgeneral Abdülkerim Paþa, M. Kemal'in kadrosunun Selanik teki arkadaþlarýndandýr. Tanýþýklýk Selanik günlerine kadar gider. Paþa Bektaþi dir. Sürekli tekke aðzý kullanýr. M Kemal le dostluklarý ileri düzeydedir. Aralarýnda özel terimlerde kullanýrlar ki bunlar Bektaþi terimleridir Eylül 1919 gecesi Abdülkerim Paþa, Sivas taki M. Kemal'i telgraf baþýna çaðýrdýðý zaman Paþaya söyleyiniz anlar, birinci hazret karþýnýzdadýr deyin demiþtir. Bu hem iliþkinin düzeyinin hem de biçiminin göstergesidir. Abdülkerim Paþa M.Kemal e Kutbulaktap (Kutuplar kutbu) diyordu. Bu terminolojide Bektaþiliðin en üst rütbesini gösterir. Bunlarý M. Kemalin kendi dilinden Söylev de bulmak mümkündür. Devam edecek

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler YIL:3 SAYI:758 35 YKR 22 EKÝM 2008 ÇARÞAMBA GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler Zorunlu din derslerinin kaldýrýlmasý, Diyanet in laðvedilmesi,

Detaylı

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

Devamý 7DE. Yaþam. rakam perakende elektrik fiyatlarýna yüzde 10 civarýnda yansýyacak. Enerji Bakaný

Devamý 7DE. Yaþam. rakam perakende elektrik fiyatlarýna yüzde 10 civarýnda yansýyacak. Enerji Bakaný EPDK, Tetaþ ýn elektriðe yüzde 21.08 lik zam önerisini kabul etti. Bu rakam perakende elektrik fiyatlarýna yüzde 10 civarýnda yansýyacak. Enerji Bakaný Yýldýz da, elektriðe gelecek zam oranýnýn yüzde 10'lar

Detaylı

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE Bakanlar Kurulu, "Özel Tüketim Vergisi" tutarýný benzinde 20, motorinde 15, LPG grubunda da 10 kuruþ artýrdý. Akaryakýt fiyatlarýnda yaþanan kuruþluk indirimler daha önce tüketicinin kafasýný karýþtýrmýþtý.

Detaylı

ABF, 15 Aðustos ta Hünkar ýn huzurundayýz!

ABF, 15 Aðustos ta Hünkar ýn huzurundayýz! YIL: SAYI: ABF, Aðustos ta Hünkar ýn huzurundayýz! ABF bu yýlki Hacýbektaþ etkinlikleri ile ilgili bir açýklama yaptý, yapýlan açýklama þöyle : "Alevi Bektaþi Federasyonu (ABF), Avrupa Alevi Birlikleri

Detaylı

Ürün destekleme ödemeleri yapýldý

Ürün destekleme ödemeleri yapýldý YIL:2 SAYI:442 Ürün destekleme ödemeleri yapýldý 3 DE Zihinsel engelli çocuklara bilgisayar eðitimi 35 YKR Türkiye'nin aydýnlýk yüzüyüz Uras "Bizim tek ayaðýmýz sokakta tek ayaðýmýz da Meclis'te olacak.

Detaylı

Gençlik Hacýbektaþ'ta Buluþuyor

Gençlik Hacýbektaþ'ta Buluþuyor YIL:3 SAYI:703 35 YKR 1 AÐUSTOS 2008 CUMA Gençlik Hacýbektaþ'ta Buluþuyor Alevi gençliði 17 Aðustos'ta Hacýbektaþ'ta düzenlenecek tarihi gençlik buluþmasýna hazýrlanýyor. 4 kuruluþ adýna yapýlan ortak

Detaylı

Prag 1968-Sosyalist Hareketin Büyük Dönemeci

Prag 1968-Sosyalist Hareketin Büyük Dönemeci YIL:3 SAYI:718 35 YKR 22 AÐUSTOS 2008 CUMA GÖREN ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 24 26 Cep Tel: 0 555 858 18 98 Cumhurbaþkaný Gül den Esnafa Darbe Bizler hediyelik eþya satan esnaflar olarak 365 gün 16-19 Aðustos'ta

Detaylı

ECDL program sýnavlarý Temmuz'da

ECDL program sýnavlarý Temmuz'da YIL:3 SAYI:663 CHP Nevþehir Ýl baþkaný Bülent Yumuþ Gazetemize yapmýþ olduðu açýklama ile kanla-canla kazýlan temel ÖDP Genel Baþkaný ve Ýstanbul Milletvekili Ufuk Uras, Solu yeniden tasarlamak gerekiyor.

Detaylı

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Hollanda'da THY uçaðý yere çakýldý AMSTERDAM - Türk Hava Yollarý'nýn bu sabah Ýstanbul- Amsterdam seferini yapan ve içinde 127 yolcu 7 mürettebat bulunan

Detaylı

20 bin çiftçiye kuraklýk desteði

20 bin çiftçiye kuraklýk desteði YIL:3 SAYI:737 35 YKR 18 EYLÜL 2008 PERÞEMBE GÖREN ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 24 26 Cep Tel: 05558581898 Koçak: Emeði geçenlere teþekkürler Karaburna belediye Baþkaný Yusuf Koçak yaptýklarý çalýþmalar hakkýnda

Detaylı

Þeriatcýlar onu nasýl hedef gösterdi?

Þeriatcýlar onu nasýl hedef gösterdi? YIL:3 SAYI:742 35 YKR 25 EYLÜL 2008 PERÞEMBE Þeriatcýlar onu nasýl hedef gösterdi? GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 Vakit Gazetesi o zaman Akit gazetesi diye çýkýyordu ve onlarda bu

Detaylı

VÝLAYETNAME DEKÝ SÖYLENCELERE GÖRE HACI BEKTAÞ VELÝ. >5 DE Ürgüp Baðbozumu Festivali Etkinlikleri sona erdi

VÝLAYETNAME DEKÝ SÖYLENCELERE GÖRE HACI BEKTAÞ VELÝ. >5 DE Ürgüp Baðbozumu Festivali Etkinlikleri sona erdi Hacýbektaþ Hacýbektaþ, dört bir yanýnda bulunmaz bir güzelliðin sergilendiði, doðal bir müze olan Kapadokya'nýn önemli merkezlerinden biridir. 666 Km² lik bir alana yerleþmiþ olan Hacýbektaþ Ýlçesi 1250-1300

Detaylı

13 ÞUBAT 2006 PAZARTESÝ. Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu deðerlendirme toplantýsýnda söyledi:

13 ÞUBAT 2006 PAZARTESÝ. Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu deðerlendirme toplantýsýnda söyledi: YIL: 1 SAYI: 45 20 YKR 13 ÞUBAT 2006 PAZARTESÝ Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu deðerlendirme toplantýsýnda söyledi: Bu ülkede benim gibi kaç devrimci var HABERÝ Hacýbektaþ Belediye Baþkaný Ali

Detaylı

Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz

Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz Erdal Eren in aliesine mektubu Sevgili annem, babam ve kardeþlerim; Sizlere bugüne kadar pek saðlýklý mektup yazamadým. Ayrýca konuþma olanaðýmýz ve görüþmemizde olmadý.

Detaylı

Nevþehir de Yerel Enerji Forumu yapýldý

Nevþehir de Yerel Enerji Forumu yapýldý YIL:4 SAYI:815 35 YKR 15 OCAK 2009 PERÞEMBE BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Nevþehir de Yerel Enerji Forumu yapýldý 2008-2009 Yerel Enerji Forumlarý üst baþlýðýyla düzenlenen etkinlikler

Detaylı

35 YKR. Madýmak Müze olsun. Suavi Cesur un haber yorum yazýsý sayfa 3 de. Ödemiþ: Nevþehir e özlemi duyulan hizmetleri getireceðim

35 YKR. Madýmak Müze olsun. Suavi Cesur un haber yorum yazýsý sayfa 3 de. Ödemiþ: Nevþehir e özlemi duyulan hizmetleri getireceðim YIL:2 SAYI:424 35 YKR 4 TEMMUZ 2007 ÇARÞAMBA Madýmak Müze olsun Suavi Cesur un haber yorum yazýsý sayfa 3 de Hacýbektaþlýlar projesi Radyo internet üzerinden tüm dünyaya sesleniyor Ödemiþ: Nevþehir e özlemi

Detaylı

Yazý Dizisi 4 DE Karabekirli Gönderme 2 DE 3 DE 7 DE 6 DA 2 DE 8 DE 5 DE 7 DE 6 DA

Yazý Dizisi 4 DE Karabekirli Gönderme 2 DE 3 DE 7 DE 6 DA 2 DE 8 DE 5 DE 7 DE 6 DA Çok sert açýklamalar yapan Baþbuð Ýddialar vicdansýzlýk. Lanetliyorum. TSK nýn sabrýnýn sýnýr var dedi. Ayný saatlerde baþbakan Erdoðan ise Ankara da Uluslararasý Demokrasi Kongresi kongresinde konuþtu.

Detaylı

GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02

GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 ÝSTANBUL - Çeþitli üniversitelerden rektörler ve akademisyenlerden oluþan Yükseköðretim Platformu, yükseköðretimin sorunlarýný konuþmak üzere dün bir

Detaylı

24 Kasim Öðretmenler Günü kutlama programý kapsamýnda emekli öðretmenleri ziyaret ten bir görüntü

24 Kasim Öðretmenler Günü kutlama programý kapsamýnda emekli öðretmenleri ziyaret ten bir görüntü Kolluk kuvvetlerince katledilen 342 çocuk için tek yürek olan siyasi partiler, demokratik kitle örgütleri, sanatçýlar ve aydýnlar, bölgeyi yýllarca kana bulayan çocuk katillerinin derhal yargýlanmasýný

Detaylı

Ekolojik yürüyüþte 7,5 ay

Ekolojik yürüyüþte 7,5 ay YIL:4 SAYI:814 35 YKR 14 OCAK 2009 ÇARÞAMBA BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Ekolojik yürüyüþte 7,5 ay Gazetemiz muhabirlarinden Kamil Öntaþ, Dünyan turu için birlikte karar aldýklarý

Detaylı

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE 2010 da üniversiteye giriþ sisteminde iki basamaklý sistem uygulanacaðý için bu yýl son kez gerçekleþtirilen ÖSS ile YDS sonuçlarý 12 Temmuz günü YÖK te düzenlenen basýn toplantýsýnda Öðrenci Seçme ve

Detaylı

Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Ayrýlýk Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Yaþanan Ayrýlýðýn Taraflarý Konuþuyor

Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Ayrýlýk Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Yaþanan Ayrýlýðýn Taraflarý Konuþuyor YIL:3 SAYI:712 35 YKR 14 AÐUSTOS 2008 PERÞEMBE BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 35 62 Ev Tel: 441 31 75 GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel:

Detaylı

Krizin bedeli emekçi çocuklarýna ödetiliyor

Krizin bedeli emekçi çocuklarýna ödetiliyor YIL:4 SAYI:840 35 YKR 19 ÞUBAT 2009 PERÞEMBE HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 35 62 Ev Tel: 441 31 75 Krizin bedeli emekçi çocuklarýna ödetiliyor Genç Sen Antakya Temsilcisi Burcu Ciniviz, kaldýðý Sabancý

Detaylı

ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ

ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ YIL:3 SAYI:590 35 YKR 26 ÞUBAT 2008 SALI Az Bulutlu En Yüksek C o En Düþük C o -3-10 ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ AÇIKLAYIN! Kimi ABD ile yeni bir halayýndan söz ediyor, kimi geniþ bir

Detaylı

Caddelerdeki tezgahlar kaldýrýlýyor

Caddelerdeki tezgahlar kaldýrýlýyor YIL: 1 SAYI: 97 20 YKR 14 NÝSAN 2006 CUMA Þakir Þenol sakirsenol@mynet.com Minik Bir Söyleþi Akþam üzeri eve gitmeden önce bir restoranta uðradým. Kýsa süre sonra, bir çift sarý naylon terlik, küçük bir

Detaylı

Belediye baþkaný halký bilgilendirdi

Belediye baþkaný halký bilgilendirdi YIL:3 SAYI:667 35 YKR 12 HAZÝRAN 2008 PERÞEMBE Belediye baþkaný halký bilgilendirdi GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 AHVAL Ebuzer Saray ebuzersaray@mynet.com Öteki ni görmek, Öteki

Detaylı

Üniversiteye iki yeni bölüm

Üniversiteye iki yeni bölüm (1954 - Kýrklareli) YIL:3 SAYI:749 35 YKR 9 EKÝM 2008 PERÞEMBE Üniversiteye iki yeni bölüm Bari cenazeye de kalsaydýn Paþa Çiftçinin gelir desteði haciz mi edildi? Nevþehir Üniversitesi (NÜ) Ticaret ve

Detaylı

Hacýbektaþ ve Aleviler

Hacýbektaþ ve Aleviler Türkiye Sivas sanýklarýný istemeyi bilememiþ Türkiye eksik evrakla katil istemiþ Türk kökenli Almanya milletvekilleri Dr. Hakký Keskin ve Hüseyin Kenan Aydýn, Almanya Federal Hükümeti'ne, bu ülkede yaþayan

Detaylı

Öðretmene tatil yok. Baþrolde Yeþilvadi

Öðretmene tatil yok. Baþrolde Yeþilvadi Öðretmene tatil yok Eðitim öðretim yýlý sona erdi ama öðretmenler için ailecek tatile çýkmak tam bir hayal. Ortalama öðretmen maaþýnýn 0 YTL olduðu ülkemizde dört kiþilik bir ailenin zorunlu giderleri

Detaylı