Beklenen kar geldi. Hacýbektaþdan Fýsýltýlar Yükseliyor. Diri diri yaktýlar. Soðuk havanýn panzehiri pekmez ALEVÝLER, SOL VE ÝZZETTÝN DOÐAN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Beklenen kar geldi. Hacýbektaþdan Fýsýltýlar Yükseliyor. Diri diri yaktýlar. Soðuk havanýn panzehiri pekmez ALEVÝLER, SOL VE ÝZZETTÝN DOÐAN"

Transkript

1 YIL:3 SAYI:800 Aleviler TR Haberi arayan bir alevi hemþerimiz; Hacýbektaþ'ta bulunan Hacýbektaþ Belediyesine baðlý Kýz Öðrenci Yurdu ile eski adý Hayokder yeni adý Hekter olan ve Hacýbektaþ Belediye Baþkaný Sn. Ali Rýza Selmanpakoðlu'na yakýnlýðý ile bilinen Derneðin Ýþletmesine baðlý yurtta kalan öðrencilere, seçmen kayýtlarýný Hacýbektaþ a aldýrmalarý konusunda baský yapýldýðýný, seçmen kütük kayýdý deðiþikliði için öðrencilere form daðýtýldýðýný bildirildi. Aleviler TR Haber olarak yaptýðýmýz kapsamlý araþtýrma sonucunda; olayda adý gecen her iki yurdun da özel bir yurt kapsamýnda olduðunu, birisinin Hacýbektaþ Belediyesi nce iþletildiðini diðerininde yine Hacýbektaþ Belediye Baþkanýna yakýnlýðý ile bilinen eski adý Hayokder yeni adý ile Hekter isimli Ankarada Kurulu Hacýbektaþ Eðitim ve Kültür Derneði tarafýndan kurulmuþ bir þirket tarafýndan iþletildiði öðrendik. Haberi sayfa 3 DE Türkiye, Ukrayna üzerinden gelen yeni bir soðuk ve yaðýþlý havanýn etkisine girdi. Hacýbektaþ da yer yer etkili olmaya baþlayan kar yaðýþý zaman zaman þiddetini artýrýyor. Ýki üç gündür devam eden yaðmurdan sonra yaðan kar nedeni ile yollarýn kayganlaþmasý, çeþitli kazalara neden oluyor. Sabah saatlerinde Hacýbektaþ Kýzýlöz yolunda, Çilehane mevkiinde meydana gelen kazada ölen yada yaralanan olmadýðý öðrenildi. Öðle saatlerinde Nevþehir istikametinden gelen ve Kütükçü - Hacýbektaþ arasýndaki karayolunda kayarak kontrolden çýkan, þarampole giren Ankara plakalý araç belediye çekicisi ile kurtarýldý. Yaðmurun ardýndan gelen kar ýn, Ýlçe pazarýnýn kurulduðu Çarþamba gününe denk gelmesi ve olumsuz koþullar yaratmasý nedeni ile, pazarcý esnafýnýn birçoðunun tezgâh açmadýðý görüldü. Hacýbektaþ beyaza büründü Türkiye kýþ mevsimi etkisi altýna girmeye baþladý. Hacýbektaþ da kar yaðýþý sonrasý güzel görüntüler ortaya çýktý. Hacýbektaþlý bazý vatandaþlar, sabah saatlerinde yürüyüþ yaparak karýn keyfini çýkardý. Aleviler, Anadolu uygarlýðýnýn 10 bin yýllýk kültürünün birikimi üzerine Ýslamiyet'ten de bir takým deðerler ekleyerek, kendine özgü oluþturduðu bir inanç biçimidir. Aleviliði tek baþýna Ýslam ýn içinde deðerlendirmek doðru deðildir. Aleviliðin ritüelleri Ýslam ýn uygulanan hiçbir ibadetine uygun düþmemektedir. Alevi teolojisi de Ýslam teolojisinden çok farklýdýr. Yazýsý sayfa >2 DE 35 YKR 25 ARALIK 2008 PERÞEMBE Hacýbektaþdan Fýsýltýlar Yükseliyor ALEVÝLER, SOL VE ÝZZETTÝN DOÐAN Süleyman Zaman Beklenen kar geldi Sürücüler hazýrlýksýz yakalandý Hacýbektaþ da gece yarýsý baþlayan ve etkisini artýran kar yaðýþý ilçeyi beyaza bürüdü. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yaðýþý nedeniyle, sürücülerin trafikte ilerlemekte zorlandýðý görüldü. Yoðun kar yaðýþý nedeniyle çok sayýda sürücü, trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Kýþlýk lastiklerini takmayan sürücülerin, yolun dik olduðu yerlerde patinaj çektiði ve yolda kaldýðý görüldü. Haber: Suavi Cersur >6 DA Dr. Naki Selmanpakoðlu Küreselleþme çaðýnda Anadolu ulusal kültürü Bektaþilik ve Atatürkçülük (1) Mustafa Kemal Atatürk'ün Hacýbektaþ ý ziyaretini deðerlendirirken bunun sadece bir geçerken uðrama olmadýðýnýn ayýrdýndayýz ama bu ziyarete neden olan toplumsal geliþmeleri görebilmemiz için biraz gerilere gitmemizde yarar var diye düþünüyorum. Osmanlý tarihinde Anadolu insaný ile buna yabancýlýk çekenler arasýnada ayrýþma uzun yýllar süre gitmiþtir. Kanatlaþmanýn bir baþka biçimi de dönme devþirmelerde Oðuz- Türkmen kökenliler arasýndaydý. Yazýsý sayfa >4 DE HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: Ev Tel: >>2 DE CHP'NÝN YENÝ PARTÝ PROGRAMINDA ÞOK! CHP'den "Zorunlu Din Dersi Ýþkencesine" Destek CHP nin 14. Olaðanüstü Kurultayý, tüzük ve program deðiþikliðinin ardýndan çalýþmalarýný tamamladý. Kurultay'da kabul edilen CHP nin yeni parti programý Alevilerin talepleri açýsýndan büyük bir hayal kýrýklýðýna neden oldu. "Aleviler Diyanet te temsil edilecek, Cem Evleri camilerle eþit destek görecek", "Madýmak Oteli Hoþgörü Merkezi olacak" gibi vaatlerin yer aldýðý programda asýl þok Zorunlu Din Dersleri konusunda yaþandý. "Din derslerinin seçmeli olmasýný" savunan eski programýn aksine yeni programda "din dersinin zorunlu olmasý ancak müfredatta tadilata gidilmesi" ilkesi kabul edildi Soðuk havanýn panzehiri pekmez Kýrþehir'de etkili olan soðuk hava nedeniyle, vatandaþlar vücudun direncini artýran pekmeze hücum etti. Emrah Altýndiþ Diri diri yaktýlar Yazýsý Pazar yerinde kilosu 10 ila 15 YTL arasýnda satýþa sunulan pekmeze yoðun ilgi olurken, köylü kadýnlarýn yapýp sattýðý pekmez, temizliði ve doðallýðý nedeniyle adeta kapýþýlýyor. Kýrýkkale'de engelli vatandaþlara yönelik baþlatýlan 'Üretiyorum- Kazanýyorum' galoþ imalatý meslek edindirme kursu, düzenlenen törenle sona erdi. YSK'dan yerel seçim açýklamasý Yüksek Seçim Kurulu (YSK), kapatýlmasý öngörülen belde belediyelerinden nüfus sayýmýnýn iptali için öngörülen süre içinde dava açanlarýn yerel seçime katýlabileceklerine iliþkin kararýný açýkladý. YSK'dan yerel seçim açýklamasý >6 DA >6 DA Engelliler galoþ ustasý oldu! >6 DA >7 DE

2 2 25 Aralýk 2008 Perþembe ALEVÝLER, SOL VE ÝZZETTÝN DOÐAN Süleyman Zaman Aleviler, Anadolu uygarlýðýnýn 10 bin yýllýk kültürünün birikimi üzerine Ýslamiyet'ten de bir takým deðerler ekleyerek, kendine özgü oluþturduðu bir inanç biçimidir. Aleviliði tek baþýna Ýslam ýn içinde deðerlendirmek doðru deðildir. Aleviliðin ritüelleri Ýslam ýn uygulanan hiçbir ibadetine uygun düþmemektedir. Alevi teolojisi de Ýslam teolojisinden çok farklýdýr. Alevi inancýnýn özü 'Allah'la-Kul arasýna kimsenin girmemesi, inancýn insanýn kendi iç dünyasýna býrakýlmasý, biçimsel ibadet yerine 'gönül gözüyle ibadet etme' ve 'sevgi'yi en temel deðer olarak alma ve insaný öðretinin odaðýna indirgeme..vs. gibi deðerleri içerir. Aleviler laik bir dünya görüþüne sahiptir. Ýnancýn baþkalarýný kandýrmak için kullanýlmasýna karþýdýrlar. Alevilik öðretisinin temelinde eþitlikçipaylaþýmcý bir anlayýþ yatar. Bu anlamda kadýn ve erkek birbirine eþtir. Biri diðerinden üstün deðildir. Hiçbir insan, gurup ve ya toplum bir baþka insandan, guruptan ve ya toplumdan daha üstün deðildir. Üstünlük insaný yüceltmek için yaratýlan deðerlerdedir. Alevi öðretisi veya inancý 'Kamil Ýnsan ve Kamil Toplum' tasarýmýna dayanýr. Bu tasarým, dünyada var olan haksýzlýklara, insan dýþý uygulamalara, yoksulluða, savaþlara, ayrýmcýlýða, düþmanlýklara vs. karþý duruþu ve tüm bu olumsuzluklarý aþarak daha güzel ve yaþanýlabilir bir dünya ve toplum modeli öngörür. Bu anlamda da bu tasarým (Kamil insan) insaný ve toplumu kurtuluþa taþýyan ütopyayý dillendirir. Böylesi bir tasarýmla donanmýþ bir öðretinin veya inancýn 'sol' dünya görüþüyle buluþmasý kadar doðal ne olabilir. Alevilik, hümanist bir anlayýþý öðretisinin temeline koymuþtur. Tüm insanlýðý ayný noktada görmek, yetmiþ iki millete ayný deðerde bakmak, kimseyi inancýndan, kültüründen, ýrkýndan vs dolayý yargýlamamak gibi bir anlayýþý bu topraklarda savuna gelmiþtir. Bu duruþ ta sol dünya görüþüyle buluþmaktadýr. Alevilikte ki Musahip lik kavramý hümanist anlayýþýn pratiðe yansýmasýdýr. Herkesi kardeþ edinme ve insanlarý kardeþ görme tasarýmýnýn yaþama uygulanmasýdýr. Alevilerin büyük çoðunlu (%90) Atatürk e ve Laik Cumhuriyet e baðlýdýr. Atatürk ün çaðdaþlaþma ve aydýnlanma hareketine destek veren Aleviler; onun devrimlerinin ve ilkelerinin gerçek anlamda uygulanmasýný talep etmektedirler. Süreç içinde Atatürk Devrimlerinin ve ilkelerinin uygulanmamasý ve bu deðerlerden sapýlmasý nedeniyle bugün istenilen çaðdaþlaþma, aydýnlama ve toplumsal kalkýnma modeli tersine dönmüþ durumdadýr. Bugün gelinen olumsuz durumlarýn Atatürk e mal edilemeyeceði gerçeðini bilen Aleviler, bu nedenle Atatürk e sahip çýkmaktadýrlar. Aleviler, tarih boyunca egemen olana karþý muhalif bir hareket olarak geliþmiþ ve toplumsal anlayýþýný bu temel üzerine kurmuþ ve kurgulamýþtýr. Bu temel üzerinden hareket eden Aleviler uluslarý ve haklarý sömüren Emperyalizme karþý durmuþlardýr. Sol dünya görüþü de her zaman ezilenlerin, sömürülenlerin, yoksullarýn vs. safýnda yer alýr. Bu nedenle de Emperyalizme karþý olmak özgülünde de Aleviler sol dünya görüþüyle uyuþmuþlardýr. Daha birçok konu bu baðlam içinde deðerlendirilebilir. Tüm bunlarý niçin yazdým. Ýzzettin Doðan ýn sol a karþý takýndýðý tutumdan ve Alevileri sol a karþý tavýr almaya yönelten bir söylem içine girmesinden dolayý bu makaleyi yazmayý gerek gördüm. Oysa Ýzzettin Doðan 'Sað' dünya görüþüne sahip ve biçimsel inancý öne çýkaran bir görüþü savunmaktadýr. Aleviliðin bin yýldýr savuna geldiði birçok temel deðerlerini görmemezlikten gelen Ýzzettin Doðan; Aleviliði kuþa çevirmek, içini boþaltmak, onun insanla, toplumla uyuþan deðerlerini budamak ve unutturmak istemektedir. Buna asla izin verilemez. Ýzzettin Doðan ýn, bugün Atatürk ün kurmuþ olduðu Laik Cumhuriyet'e karþý olduðu açýkça bilinen ve Emperyalist bir ülke tarafýndan 'korunan' Fetullah Gülen'e sahip çýkmasý; Alevilerin asla onaylayacaklarý bir davranýþ olamaz. Laikliði yýkmaya çalýþan bir insanla, kendisini Alevi Dedesi olarak tanýtan birisinin yan yana olmasý asla kabul edilemez. Bu bin yýllardýr Aleviliðin temel öðretisine ters bir durumdur. Çünkü Aleviler bin yýllardýr Laik bir dünya görüþünü savunmuþlar ve bu toplumsal degeri kendi ibadetlerinde ve yaþamlarýnda uygulamýþlardýr. Ýzzettin Doðan ýn gerçekleþtirdiði böylesi bir davranýþ yalnýzca Aleviler tarafýndan deðil, ilerici, demokrat, laik, Atatürkçü ve emperyalizme karþý olan 'Sünni' insanlarýmýz tarafýndan da asla destek bulamaz. Ýzzettin Doðan, kiþi olarak saðcý olabilir. Bu onun tercihidir. Ama bir öðretiyi ve bir inancý kendi deðerlerinden soyutlayýp onu kendi kiþisel görüþlerine göre dönüþtürmeye çalýþmasý kabul edilir bir davranýþ olamaz. Tüm bu duruþuyla ve davranýþlarýyla Ýzzettin Doðan, kendi safýný belirlemiþtir. Bu ülkede gerek Aleviler ve gerekse diðer ilerici, sosyalist, Laik ve demokratlar bu tepkilerini göstermeyi sürdüreceklerdir. Ýzzettin Doðan ve onun yandaþlarý Aleviliði kendinse yabancýlaþtýrmayý baþaramayacaklardýr. Onlara karþý gerçek Aleviler bu oyunu bozacaklardýr. Diri diri yaktýlar Emrah Altýndiþ kadýndýlar ÖZLEM'le baktýlar NÝLÜFER çiçekleriydiler yandý kavruldular SEYHAN ýrmaðýnda yunup arýndýlar YAZGÜL'lerinde yaþayacaklar... Bir katliam üzerine yazmak ne kadar zor ve belki de beyhude bir çaba... Kalem oynatamýyorum, ne yazsam olmuyor. O günlere dair aklýma kazýnan, yüzü yanmýþ halde ambulanstan inerken Diri Diri Yaktýlar diye baðýran devrimci tutsak Birsen Kars ýn görüntüsü gözümün önünden gitmiyor. Yukardaki þiir diri diri yakýlan 6 kadýn devrimci için yazýlmýþ. Bu yazýyý o kara günleri hatýrlayýp, kah hýnç, kah hüzün ile gözlerim dolarken yazmaya çalýþýyorum. Bir sürç-ü lisan edersek þimdiden affola. Önce sözü ÝHD ye verelim, özetle: 19 Aralýk 2000 tarihinden bu yana tam sekiz yýl geçti. Sekiz yýl önce bu gün özgürlüklerden yoksun býrakýlmýþ; yaþamlarý devletin korumasý ve güvencesi altýnda olan 30 mahkûm Türkiye deki 20 cezaevinde düzenlenen operasyon sonucu öldürüldü Yüzlercesi yaralandý Ölen mahkûmlar için hazýrlanan otopsi raporlarýnda operasyon sýrasýnda yanýcý kimyasal maddelerin kullanýldýðý, pek çoðunda darp izlerinin bulunduðu tespit edildi. (ÝHD) O gün çocuk olan arkadaþlarýmýz bugün gencecik delikanlý kadýnlar/erkekler oldular, hatýrlatmakta ve bu acýyý asla unutmamakta yarar var. Çünkü en kötüsü UNUTMAK! 19 Aralýk 2000 de devlet kolluk kuvvetleri, kendi mapushanelerinde yatan ve hükümlünün tecritine dayanan F Tipi cezaevlerine girmemek için bedenlerini siper etmiþ, bu amaçla 19 Eylül de toplu halde ölüm orucu baþlatmýþ devrimcilere karþý acýmasýz bir operasyona giriþtiler. Operasyonun adý ile dünya tarihinde eþine az rastlanabilecek bir ironiye sahip idi: Hayata Dönüþ Bu kara tragedya nýn isim babasý 57. hükümetin ortaklarý (birileri tarafýndan hala solcu sanýlan) Ecevit DSP si, Yýlmaz ANAP ý ve Bahçeli MHP si. Dönemim Ýçiþleri Bakaný (sonradan dürüstlük timsali olarak lanse edilen ) Sadettin Tantan ve F tipi cezaevlerinin ateþli savunucusu Adalet Bakaný Hikmet Sami Türk. Peki Hayata Dönüþ operasyonu söyledikleri gibi insanlarý hayata döndürebilmiþ mi? Bakalým: Operasyon düzenlenen Cezaevi Sayýsý: 20 Öldürülen Tutuklu Ve Hükümlü Sayýsý: 30 Hastaneye kaldýrýlan yaralý Tutuklu- Hükümlü: 237 Yaþamýný Yitiren Asker: 2 Yaralanan Asker sayýsý: 6 Edirne F Tipi Cezaevine Sevk Edilenler: 348 Kocaeli F Tipi Cezaevine Sevk Edilenler: 340 Sincan F Tipi Cezaevine Sevk Edilenler: 341 Kartal F Tipi Cezaevine Sevk Edilenler: 67 Bakýrköy Kadýn Ve Çocuk Tutukevine Sevkler: 45 Açlýk grevi süren cezaevi: 41 Operasyon öncesi ölüm orucunda olanlar: 259 Operasyondan sonra ölüm orucunu sürdürenler: 357 Açlýk Grevini Sürdürenler: 1656 Operasyonu Protesto sýrasýnda Gözaltýna Alýnanlar: 2145 Operasyonu Protesto Edenlerden Tutuklananlar: 58 Copla tecavüz iddiasý: 8 Operasyon sonra basýlan kültür merkezi, dernek, parti binasý: 18 Mühürlenen dernek sayýsý: 2 Operasyon öncesini düþündüðümde (o dönem 18 yaþýnda bir üniversite öðrencisi olarak) hatýrladýðým hepimizde bir umut olduðu, içerde baþlayan sessiz isyanýn dýþarda karþýlýk bulduðu ve kamuoyunun en önemli gündem maddesinin F Tipleri olduðu idi. Baþta Tabipler Odasý olmak üzere, Barolar Birliði, TMMOB ve KESK pek çok kuruluþ F tipine kadar mücadelede önemli bir misyona sahipti. Memleketin her yaný ve özellikle üniversiteler eylem alanýna dönmüþtü. Deðiþtirebileceðimizi umuyorduk, devletin bu kadar vahþi olabileceði gelmiyordu naif aklýmýza. Aydýnlar (Yaþar Kemal, Oral Çalýþlar, Can Dündar, Zülfü Livaneli) devreye girmiþti, acaba diyorduk ki... devlet bir anda görüþmeleri kesti ve çok önceden planladýðýný sonradan öðrendiðimiz operasyonu baþlattý. Tabi ki operasyon sadece insanlarý fiziksel olarak öldüren silahlarla yapýlmadý. Televizyonlar ve gazetelerden üzerimize yalanlar kustular. Baþta Hürriyet, Milliyet olmak üzere tüm DOÐAN grubu gazeteleri, Sabah gazetesi ve siyasal Ýslam ý temsil eden gazete/televizyonlar sýnýfsal karakterlerine çok uygun bir refleksle büyük bir dezenformasyon operasyonu baþlattýlar dýþarýdakiler için. Türkiye Ýnsan Haklarý Vakfýnýn bu konuda hazýrlamýþ olduðu rapor o dönem, medyanýn tavrýný anlamak açýsýndan büyük önem taþýyor, gazetelerin 20 Aralýk manþetlerine de bakmakta da yarar var (Örneðin Hürriyet in manþeti þöyleydi: DEVLET GÝRDÝ!). Ölüm orucu eyleminin kendisi, döneme dair sol içi tartýþmalarýmýz ve örgütlerin tavrý bu yazýnýn konusu deðil, bu yüzden o konuda yorum yapmayacaðým. Fakat bitirmeden þunu vurgulamak istiyorum, bu operasyon devletin topluma ve sola karþý büyük bir gözdaðý hamlesi idi, 8 yýl içinde kimsenin bir ceza almamasý ve suçlularýnýn devlet tarafýndan sahiplenilmesi de bunun en büyük göstergelerinden. Sýnýf savaþýnýn kimi zaman ne kadar acýmasýz olduðunu burjuvazi bizlere, baþta medyasý olmak üzere tüm kurumlarý ile 19 Aralýk'ta bir kez daha göstermiþ oldu. Ecevit hükümeti döneminde yaþanan iki büyük ekonomik krize ve kapitalizme karþý halkçý bir seçenek sunabilecek nüveler bu þekilde bastýrýlmýþ oldu. Kapatma davasý ile demokrasi pýtýrcýðý kesilen AKP nin cezaevi politikasý ise daha öncekilerden farksýz, hapishanelerden gelen iþkence ve kötü muamele haberleri artarak devam ediyor. Engin Çeber, bu kötü haberler halkasýnýn sonuncusu oldu. Bugün solun yitirdiklerine en büyük borcu bu memleketi karýþ karýþ, fabrika fabrika, köy köy, mahalle mahalle örgütleyerek.türkiye nin dört bir yanýnda Yazgüllerinin, Nilüferlerin tekrar açmasýný saðlamak. Burjuvaziye ve uþaklarýna Ruhi Su nun sözleri ile seslenelim: Sabahýn Bir Sahibi VAR, SORARLAR BÝRGÜN SORARLAR!

3 25 Aralýk 2008 Perþembe Hacýbektaþdan Fýsýltýlar Yükseliyor Aleviler TR Haberi arayan bir alevi hemþerimiz; Hacýbektaþ'ta bulunan Hacýbektaþ Belediyesine baðlý Kýz Öðrenci Yurdu ile Eski Adý HAYOKDER yeni adý HEKTER olan ve Hacýbektaþ Belediye Baþkaný Sn. Ali Rýza SALMANPAKOÐLU'na yakýnlýðý ile bilinen Derneðin Ýþletmesine baðlý yurtta kalan öðrencilere, seçmen kayýtlarýný Hacýbektaþ a aldýrmalarý konusunda baský yapýldýðýný, seçmen kütük kayýdý deðiþikliði için öðrencilere form daðýtýldýðýný bildirildi. Aleviler TR Haber olarak yaptýðýmýz kapsamlý araþtýrma sonucunda; olayda adý gecen her iki yurdun da özel bir yurt kapsamýnda olduðunu, Birisinin Hacýbektaþ Belediyesince iþletildiðini diðerininde yine Hacýbektaþ Belediye Baþkanýna yakýnlýðý ile bilinen eski adý HAYOKDER yeni adý ile HEKTER isimli Ankarada Kurulu Hacýbektaþ Eðitim ve Kültür Derneði tarafýndan kurulmuþ bir þirket tarafýndan iþletildiði öðrendik. Yurtta kalan öðrenciler ile bu konu hakkýnda yapmak istediðimiz görüþmeler öðrencilerin bu konuda çekingen davranmalarý ve yurt yönetiminin bu tur konulara sýcak bakmadýðýný ifade etmeleri üzerine gerçekleþemedi. Hacýbektaþ Ýlcesinde yaptýðýmýz söyleþiler esnasýndada bu konu hakkýnda söyletinlerin epey süredir halkýn gündemini oluþturduðunu ögrendik. CHP' den Belediye Baþkanlýðýna Aday olan Sn. Durur GÖK ise bu konuda mikrofonlarýmýza þunlarý söyledi: -Bu konu hakkýnda kendisinin de bu konuda bir takým þeyler duyduðunu fakat ispatlama olanaðýna sahip olamadýðýný ifade ederek. Dürüst ve þaibeden uzak bir secimin Hacýbektaþ a ve Hacýbektaþ Halkýna yakýþtýðýný, Hacýbektaþ, Hacýbektaþ Veli sevgisine sahip hiç bir kimsenin böyle bir yola baþvuracaðýný inanmadýðýný düþünemediðini düþünmek istemediðini söyledi. Bu konuda araþtýrma halindeyim eðer bu hususta en ufak bir delil ve emareye rastlarsam kimin caný yanacaðýný bakmadan gereðini yaparým dedi. YSK'dan yerel seçim açýklamasý Yüksek Seçim Kurulu (YSK), kapatýlmasý öngörülen belde belediyelerinden nüfus sayýmýnýn iptali için öngörülen süre içinde dava açanlarýn yerel seçime katýlabileceklerine iliþkin kararýný açýkladý. YSK'dan yerel seçim açýklamasý Yüksek Seçim Kurulu (YSK), kapatýlmasý öngörülen belde belediyelerinden nüfus sayýmýnýn iptali için öngörülen süre içinde dava açanlarýn yerel seçime katýlabileceklerine iliþkin kararýný açýkladý. YSK dan yapýlan yazýlý açýklamada, 29 Mart 2009 Pazar günü yapýlacak yerel seçimde Anayasa Mahkemesinin 5747 sayýlý "Büyükþehir Belediyesi Sýnýrlarý Ýçinde Ýlçe Kurulmasý Ve Bazý Kanunlarda Deðiþiklik Yapýlmasý Hakkýnda Kanun" ile ilgili kararý ve Danýþtay 8. Dairesinin bu kanuna dayanak olarak çýkarýlan genelgenin iptaline iliþkin kararý doðrultusunda, nüfusu 2 binin altýna düþtüðü için kapatýlmasý öngörülen belde belediyelerinin seçime belde olarak katýlacaklarýna karar verildiði belirtildi. Açýklamada, Türkiye Ýstatistik Kurumu tarafýndan gerçekleþtirilen Adrese Dayalý Nüfus Sayýmý sonuçlarýna Danýþtay kararýnda öngörülen süre içinde iptal davasý açan, 5747 Sayýlý yasanýn yürürlüðe girdiði 22 Mart 2008 den önce nüfusu 2 binin üzerine çýkan ve turizm öncelikli yöreler listesinde olduðu saptanan belde belediyelerinin bu seçime katýlabilecekleri kaydedildi. Sözlerine; Bazý Yerel güçodaklarýnýn kendisi hakkýnda da bazý söylentileri halk arasýnda dolaþtýrýlmaya dillendirmeye calýþtýðýný müþaide ettiðini ifade ederek; Dava açan beldelerle ilgili Danýþtay kararýnda öngörülen süre içinde dava açýldýðýna dair belgelerin Yüksek Seçim Kurulu na verilmesi gerektiði de belirtildi. YSK, ayrýca bu beldelerde belediye baþkanlýðý ve belediye meclis üyelikleri için sadece bu belediyelerle sýnýrlý olarak adaylýklarýný koyacak kamu görevlileri, TSK mensuplarý ve kamu görevlilerinden emeklilik suretiyle aday olacaklarýn adaylýklarýný en geç 31 Aralýk 2008 Çarþamba günü saat ye kadar bildirmeleri gerektiðine karar verdi. Karara göre, görev yaptýklarý yerden aday olmak isteyen siyasi partilerin il, ilçe ve belde yönetim kurulu baþkan ve üyelerinin de en geç 31 Aralýk 2008 Çarþamba günü saat ye kadar istifa etmeleri gerekecek. Kararda, "5747 Sayýlý yasanýn eki (44) sayýlý listede adý yazýlý olup da 5747 sayýlý kanunun geçici 1. maddesinin 4. fýkrasý uyarýnca baðlý olduðu il veya ilçe belediyesine mahalle olarak katýlan belediyelerde seçimlerin 5393 sayýlý kanunun 12/2 maddesi uyarýnca yeni durumlarýna göre yapýlmasýna YSK ca karar verilmiþtir" denildi. -Þahsýmýn bazý yerel güçodaklarýnca yalan ve dolan ile yýpratýlmaya çalýþýldýðýný gözlemliyorum, Hacýbektaþ Halkýnýn yalanla dolanla bir defa yanýltýlabilir o iþ te zaten geçmiþteki seçimlerde yapýldý; Hacýbektaþ Halký eðriyi doðruyu ve kiþiyi bilecek erdeme sahiptir. Bu yüzden kimseden korkmuyorum. Þahsýmýn Adaylýðýnýn CHP'sinden gerçekleþmemesi durumunda Paþa (Ali Rýza SALMANPAKOÐLU) lehine çekileceðim þeklinde yapýlan propagandanýn da asýlsýz olduðunu; kendisinin CHP'li olduðunu ve CHP' si kimi aday gösterir ise onun ardýnda kendisisnin nefer olaçagýný ifade ederek herkesi Hacýbektaþda CHP' si adayýný desteklemeye cagýrdý. Ankarada Karayalçýnýn Kullandýðý Seçim sloðanýnýn Hacýbektaþda da anlam bulduðunu ifade eden Durur Gök Hacýbektaþda Yönetime CHP gelecek Paþa'da týpýþ týpýþ gidecek dedi. Aleviler TR Haber olarak Hacýbektaþ þu anda sadece söylenti þeklinde olan bu menfur olayýn Hacýbektaþ seçimlerine gölge düþmemesi bakýmýnda öncelikle YSK ve Hacýbektaþ seçmenini duyarlý olmaya çaðýrýyoruz. Kaynak: Aleviler TR Haber GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkanlýðý Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Adliye Kütüphane H.B.V Kültür Merkezi Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Türkiye Ýþ Bankasý Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ Çiftci M.K.Baþkanlýðý Rýfat Kartal Huzurevi Sulucakarahöyük Gzts Taþýyýcýlar koop Nevþehir Seyahat Þanal Seyahat Mermerler Seyehat Dergah Taksi Duraðý Terminal Taksi

4 ARAÞTIRMA Mustafa Kemal Atatürk'ün Hacýbektaþ ý ziyaretini deðerlendirirken bunun sadece bir geçerken uðrama olmadýðýnýn ayýrdýndayýz ama bu ziyarete neden olan toplumsal geliþmeleri görebilmemiz için biraz gerilere gitmemizde yarar var diye düþünüyorum. Osmanlý tarihinde Anadolu insaný ile buna yabancýlýk çekenler arasýnada ayrýþma uzun yýllar süre gitmiþtir. Kanatlaþmanýn bir baþka biçimi de dönme devþirmelerde Oðuz- Türkmen kökenliler arasýndaydý. Fatih döneminde dönme devþirmelerin baþýný Zaðanos Paþa, Oðuz- Türkmen kökenlilerin baþýnýysa Candarlý Kara Halil Paþa çekiyordu. Savaþým Oðuz- Türkmenlerin yenilgisiyle ve toplumsal-yönetsel konumlarýný yitiriþleriyle sürdü. Bu yitiriliþ bir bakýma Alevi-Bektaþilerin yitiriliþiydi. Çünkü Alevi-Bektaþiler çoðunlukla Oðuz-Türkmen kökenliydiler. Osmanlý yönetimi bu asli unsuruna artýk pekiyi gözle bakmýyordu. Balkan halklarý içerisine sonradan katýþan ve pek Balkanlaþamayan, yerli kültürlere göre iðretiliðini koruyan Oðuz-Türkmen kültürü ve geleneði çok net olarak seçilebiliniyordu. Doðu kültüründen kaynaklanan ve Osmanlý baskýcý düzenine ters düþen akým ve eylemler Oðuz- Türkmen kesiminde yandaþ bulmuþ, bu toplumun düþüncesi, davranýþý ve eylemleri olmuþtu. Þeyh Bedrettinlerin, Pir Sultanlarýn Balkanlara yerleþmesi, bunlarý benimseyen ve arka olan uygun ortamlarýn ve toplumlarýn oluþmasýndandýr. Bedrettin ve Bedrettinliler toplumla kaynaþarak zamanla bir güç bir düþünüþ ve davranýþ biçimi oldular. Bir alevi düþüncesi olan Bedrettinilik' in en yoðun olduðu yer Balkanlardý. Bu kitlenin ve düþüncenin 20. yüzyýllara kalmasýnda Þeyh Bedrettinin baþlattýðý ve yoðurduðu tepkici bir inanýþ, bir düþünce ve bir eylem anlayýþý rol oynamýþtý.15. yüzyýl dan 20. yüzyýla bir Bedrettinilik akýmý geleneði ve Bedrettiniler topluluðu çok canlý olarak getirilebilmiþti. Ötede 14.yüzyýldan itibaren Balkanlara Alevi derviþler yoluyla götürülen Alevi Ýslamlýk, 16. yüzyýl da Balým Sultan ve öteki Alevi-Bektaþi önderlerince örgütlendi, kitlelere verildi. Balým Sultan bir Sýrp prensinin oðlu idi. Çocukken Fatih Sultan Mehmetin Sýrp seferlerinin birisinde tutsak edilerek Dimetoka da Seyyit Ali Sultan dergahýna verilmiþti.orada tam bir Bektaþi-Ýslam eðitimi aldý. Ýkinci Beyazit ile orada tanýþtý, dost oldu..sulucakarahöyük e getirilince Bektaþiliðe yol yordam koydu.balým Sultan dan sonra Çelebilere verilen bazý haklar kesildi. Hacý Bektaþ, Sulucakarahöyük'e geliþini takiben etrafýna öðretisini Anadolu ya yayan geniþ bir öðrenci kitlesi topladý. Bektaþilik Anadolu için alýþýlmamýþ bir öðretiydi.çünkü sünneti ve þeriatý kaldýrmýþ, Türkçeyi ibadet dili yapmýþtý. Ýslamiyetin ibadet dili olarak yalnýz Arapçayý kabul ettiði düþünülürse bu müthiþ bir ataktý a kadar Bektaþilik Osmanlý Sunni devlet tarafýndan baský altýna alýndý ve yer altýna indi dan 1931 yýlýna kadar resmen de desteklenen bektaþilik Jön Türk hareketinin, Pantürkizmin, Yeni Türk Milliyetçiliðinin ve laikliðin yol arkadaþý olmuþtur. Kimi yazarlara göre, Hazreti Pir tam anlamý ile bir Türkmen derviþidir. Arap kökenli olmasýna olanak yoktur. Bütün anadolu seyyitlerinde var olan kökeni Arabistan a baðlama yolu Hacý Bektaþ Veli içinde kullanýlmýþtýr. Araþtýrmalar þunu gösteriyor ki; Anadolu ya geldiði dönemlerde Hacý Bektaþ Veli, koyu bir kökten dinci müslümanlýk içerisinde olmak þöyle dursun inancýný islam ötesi eski geleneklerin de ve inançlarýnda arayan bir kalenderi derviþidir. Abdulhamit 1908 de Jön Türkler tarafýndan devrildi. Artýk bektaþiliðin küçük ronesansý gelmiþti. Bu dönem Güvenç Abdal ýn,turabinin, Edip Harabinin, Hilmi Dede Babanýn, Rýza Dr. Naki Selmanpakoðlu Tevfik Beyin þiirleri açýkça tartýþýlýyor, üstelik bu sadece entellektüel çevrelerle de sýnýrlý kalmýyordu. Mustafa Kemal, laik cumhuriyetin oluþumunu saðlayan devrimleri sihirbazlýkla yapmýþ olmayacaðýna göre, arkasýna çaðdaþ laikliði isteyen halk kesimlerini almýþ olmalýdýr. Gerçekte de o halk kitlelerini arkasýna almýþtý ve bunlar Sünniler deðil Aleviler ve Bektaþilerdi. Alevi-Bektaþiler, Genç Türk-Ýttihat ve Terakki kanadýyla toplumda ve ideolojide yerini aldý. Bektaþilerin bu partide yoðunlaþmalarý Sünni ve Nakþibendîleri Hürriyet ve Ýtilaf Partisi ne itti. Kanatlaþmanýn böyle bir tarihsel, toplumsal ve siyasal süreç izlemesi Alevi- Bektaþileri ittihat ve Terakki nin baþka koþullarda ve baþka konumda devamý olan Müdafaa-ý Hukuk a ve bu örgütlere önder olan M. Kemal in kanadýna itti. Biri ulusçu, öteki ümmetçi ve uzlaþmacý Biri yine Alevi-Bektaþi, öteki Sünni kaldý Bugün de güncel siyasada bu biçimiyle yerlerini almýþlardýr. Kurtuluþ savaþý yýllarýnda toplumun yaklaþýk üçte birini oluþturan Aleviler önce Kuvayi Milliye nin Müdafaa-ý Hukuk örgütlerinin, sonra da CHP nin belkemiði ve tabaný oldular. Yurtsever Sünnilerle Aleviler M. Kemal in karizmasý altýnda ilk kez bir bakýma tek parti biçiminde birleþmiþlerdi. Dýþa karþý emperyalizm mi, içe karþýysa Osmanlý saltanatýný yýkmayý amaçlamýþlardý. Tutumlarý ve davranýþlarý açýktý, netti. Emperyalizmi deðil, baðýmsýzlýðý, Osmanlý saltanatýný deðil, M. Kemal in ulusçubaðýmsýzlýkçý yönetimini seçmiþlerdi. Ulusçu eyleme yer yer önder, yer yer milis güç, yer yer taban olmuþlardý. Hangi biçimde olursa olsun Kuvayi Milliye olarak M. Kemal in çizgisinde kalmýþ, O nu önder seçmiþ, ülke ve kendi toplumsal kurtuluþlarýný M.Kemal çizgisinden bütünleþmekte görmüþlerdi. Alevi- Bektaþilerin Kuvayi Milliye biçiminde M. Kemal le Küreselleþme çaðýnda Anadolu ulusal kültürü Bektaþilik ve Atatürkçülük (1) kaynaþmalarý yazar Erol Toy u haklý olarak þu deðerlendirmeyi götürecektir. Erol Toy un bu tarihsel olguyu sanat diliyle anlatýmý þöyle: Kuvayý Milliye nin temelinde, Anadolu Alevileri nin kanlarý ve gözyaþlarýyla karýlmýþ harç, cesetlerinden konulmuþ taþ pek çoktur Bunlar yadsýnamayacak gerçekler ve doðrulardýr. Emperyalist devletler Alevi-Bektaþilerin ülkedeki potansiyel gücünü ( bu dönemler Alevi- Bektaþiler nüfusun içte biri kadardý) iyi bildiklerinden düþünceleri doðrultusunda kullanmak istemiþlerdi. Ýngiliz diplomatlardan Stokes Sünni-Þii ayrýmcýlýðýný hükümete önererek bu karþýtlýðý daha da derinleþtirmeyi uygun bulmuþtu. Amerika da ayný çabalar içinde idi. Merzifon Koleji müdürü Amerikalý White nin hükümetine gönderdiði mektubunda da bu yollu düþünce öneriliyordu. Hýristiyanlýðýn en büyük rakibi Müslümanlýktýr. Müslümanlarýnda en güçlüsü Türkiye dir Alevilere mezhep konusunda serbestlik tanýrsak onlarda bizlere katýlacaktýr ( D.Avcýoðlu), diyerek onlarý da ayaklanmanýn içine sokmaya çalýþmaktadýrlar. Buna benzer bir davranýþý Emperyalizmin buyruðunda olan Halife Ordusu da Çerkezlere ve Alevilere özerklik verelim diyerek onlarý yanýna çekmeye çalýþmýþtý. Dikkat edilirse emperyal güçlerin ülkeleri bölmek için kullandýðý yöntemlerde bile bir deðiþiklik yok. Alevileri ve Kürtleri azýnlýk gösterip günümüzde de ayný çabalar devam ettirilmektedir. Ama artýk Türk insaný tarihten ders aldý. Ayný suda bir daha yýkanmak istemiyor. O dönemde de Alevi- Bektaþi toplumun böyle bir sorunu yoktu. Padiþah-halife sýcak bir iliþkisi olmadýðý gibi geçmiþte de böyle bir iliþki kuramamýþtý. Alevi toplumu 16.yüzyýl dan itibaren padiþah-halifeye ters düþmüþ düþman görülmüþ sürekli baský altýna alýnmýþtý. Bu nedenle Ýslam halifesinin tutumu onlarý baðlamýyordu. Tersine son yüzyýldýr sürekli karþý- padiþahçý kanat olan "Yeni Osmanlý", "Genç Türkler", "Ýttihat Terakki" ve "Meþrutiyet" den yana yer alýnmýþ, etkin görevler üstlenilmiþti. Son yüzyýlýn bu oluþumu Alevi-Bektaþi toplumunu padiþah-halifeci çizgisinin karþýsýnda bir konuma oturtmuþtu. Halife ümmetçiliðine karþýn Ýttihat ve Terakkinin ulusçusuydular. (ittihat Terakki'deki daha sonraki geliþimler konumuz dýþýdýr.) Meþrutiyet düþüncesine kayan bir kesim þimdi de M. Kemal le ileriye doðru bir adým atarak iþgaller karþýsýnda baðýmsýzlýkçý, insan hak ve özgürlükleri ile çaðdaþ düzene ulaþma amacýyla da cumhuriyetçi idiler. Osmanlýnýn kuruluþunda etkin görev yapan Alevi toplumu Osmanlýnýn Sünni sisteme geçiþi ile dýþlanmýþ ve tepkici konuma itilmiþti. Þeyh Bedrettinlerle baþlayan Alevi-Bektaþi tepkici eylemleri zamanla gelenekselleþerek Osmanlý tarihi boyunca sürdü. Kurtuluþ savaþý yýllarýnda 25 Aralýk 2008 Perþembe da Osmanlý padiþahlýðýnýn karþýsýnda ulusçubaðýmsýzlýkçý M.Kemal in yanýnda yer almalarý onlarýn bu tepkici geleneðinin bir halkasýdýr. Ulusçuluk, ulusal kültür üretme, ulusal kimliði koruma, baðýmsýz kalma Alevi Bektaþi nin toplumsal tarihinde vardýr. Tarihleri bu temel öz üzerine kuruludur. Özge kalmak baðýmsýz kalmak.. çaðdaþ olmak Bunun sonunda ezilme de olsa, kýyýlma da olsa Nesimiler Mansurlar Pir Sultanlar ve Anadolu ulusal kültürü Ortaçaðda Bektaþilik 20. yy da Atatürkçülük... Yalnýzca zaman farký, öz ve kaynak ayný... Daha niceleri bu yolun somut örnekleridir. Özgelik ve baðýmsýzlýk Alevi- Bektaþi toplumunun geleneðidir. Alevi Bektaþi kültürü bu öz ve bu içerik üzerine kuruludur. Zaten ulusal kültürü yaþatmanýn kendisi dahi bir tepkidir. Özümlemeci, eritici Selçuklu Osmanlý ümmetçiliðine karþý Alevi Bektaþiler ulusal kültürleriyle ayakta kalabilmiþ, kýsaca baðýmsýz olabilmiþlerdir. Hacý Bektaþ la yaratýlan, Alevi Bektaþilerle sürdürülen Anadolu-Türk ulusal kültürü Osmanlý kozmopolit ve ümmetçi ideolojisine ve þeriat dogmacýlýðýna karþý bir baþkaldýrý olarak sürdürülmüþtür. Anadolu Türk ulusal kültürü Alevi Bektaþi nin varlýk koþulu olmuþtur. Hacý Bektaþ, küller altýnda kalan, her türlü yakýcýlýða karþý yaþayan, sönmeyen bir kývýlcým, kor akýncýlarýndan biri olmuþtur. Bir kültür savaþçýsý olarak bir nefer gibi savaþmýþtýr. Sünni toplumun ulusal savaþa baþýnda ilgisiz kalýþý ve karþý yan oluþu Ýslam halifesini izlemeleri ve onun tutumu ve yan oluþuna göre tavýr koymalarýndan kaynaklanýyordu. Atatürk, Bektaþi bir toplumsal ve düþünsel çevreden yetiþti. Selanik, Bektaþi bir çevre idi. Özgürlükçü ve liberalist düþüncenin yataðý idi. Osmanlýnýn batýya açýk ticaret ve sanayi kent soyluluðunun yoðun ve etkin olduðu çevreydi, bu çevre. Atatürk bu düþüncelerle iletiþim içindeydi. Genç Türkler ile Ýttihat ve Terakki nin en etkin olduðu yöre Balkanlar, özellikle Selanik ti. Atatürk te genel çizgileri ile bir Ýttihat ve Terakkici idi. Bu örgütün kurucularýndandý. Örgüt içinde Bektaþiler yoðun ve etkindiler. Talat Paþa, Enver Paþa, Þeyhülislam Musa Kazým Efendi... gibileri Bektaþi idi. Bektaþiliðin Türkçü ve ulusçuluðu, tarikat inanç ve ilkelerinin liberal oluþu -Ortodoks Ýslamcýlýða göre- aydýn çevreleri çekebilmiþ, ulusçu ve özgürlükçü akýmlarla iç içe olmuþtu. Atatürk'ün esin, duygu ve düþünceleri için besin kaynaðý olan N.Kemal Bektaþi idi. Bektaþi bir ailenin çocuðu idi. Tuðgeneral Abdülkerim Paþa, M. Kemal'in kadrosunun Selanik teki arkadaþlarýndandýr. Tanýþýklýk Selanik günlerine kadar gider. Paþa Bektaþi dir. Sürekli tekke aðzý kullanýr. M Kemal le dostluklarý ileri düzeydedir. Aralarýnda özel terimlerde kullanýrlar ki bunlar Bektaþi terimleridir Eylül 1919 gecesi Abdülkerim Paþa, Sivas taki M. Kemal'i telgraf baþýna çaðýrdýðý zaman Paþaya söyleyiniz anlar, birinci hazret karþýnýzdadýr deyin demiþtir. Bu hem iliþkinin düzeyinin hem de biçiminin göstergesidir. Abdülkerim Paþa M.Kemal e Kutbulaktap (Kutuplar kutbu) diyordu. Bu terminolojide Bektaþiliðin en üst rütbesini gösterir. Bunlarý M. Kemalin kendi dilinden Söylev de bulmak mümkündür. Devam edecek

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Belediye Meclisinin. Bilgi Edinme ve Denetim

Belediye Meclisinin. Bilgi Edinme ve Denetim Belediye Meclisinin Bilgi Edinme ve Denetim Yollarý Yasin SEZER * Giriþ Yerel yönetimler reformu kapsamýnda yapýlan 5393 sayýlý Belediye Kanunu, belediyelerin görev, yetki ve iþleyiþine iliþkin önemli

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý..

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý.. Kümeler II. KÜMLR. TNIM Küme, bir nesneler topluluðudur. Kümeyi oluþturan nesneler herkes tarafýndan ayný þekilde anlaþýlmalýdýr. Kümeyi oluþturan nesnelerin her birine eleman denir. Kümeyi genel olarak,,

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140 ..T.C. Davacý Davalý : Trabzon Baro Baþkanlýðý Trabzon Barosu Adliye Sarayý : 1- Maliye Bakanlýðý 2- Baþbakanlýk -TRABZON Davanýn Özeti: Karaparanýn Aklanmasýnýn Önlenmesine Dair 4208 sayýlý Kanunun Uygulanmasýna

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

Atatürk ü kapýda karþýlayan Postniþin torunu: Veliyeddin Ulusoy

Atatürk ü kapýda karþýlayan Postniþin torunu: Veliyeddin Ulusoy YIL:3 SAYI:788 35 YKR 3 ARALIK 2008 ÇARÞAMBA BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Atatürk ü kapýda karþýlayan Postniþin torunu: Veliyeddin Ulusoy Veliyeddin Ulusoy, "Bizi bize býrakýn.

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti Filtre Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti statik seçenekleri, 1-200m2 temizleme alaný ve

Detaylı

Yüksek kapasiteli Bigbag boþaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyonile yanyanabaðlanabilirözelliðesahiptir.

Yüksek kapasiteli Bigbag boþaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyonile yanyanabaðlanabilirözelliðesahiptir. Firmamýzmühendisliðindeimalatýnýyaptýðýmýzendüstriyel tipbigbag dolum,bigbag boþaltma prosesleri kimya,maden,gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle TürkSanayicisininhizmetindeyiz...

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

Gazetemiz 4. aþure daðýtýmýný gerçekleþtirdi

Gazetemiz 4. aþure daðýtýmýný gerçekleþtirdi YIL:3 SAYI:569 35 YKR 28 OCAK 2008 PAZARTESÝ Kar Yaðýþlý En Yüksek C 1 o En Düþük C -5 o Gazetemiz 4. aþure daðýtýmýný gerçekleþtirdi Hacýbektaþlýlar projesi Radyo internet üzerinden tüm dünyaya sesleniyor

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

PLASTÝK ENJEKSÝYON VE ÝNÞAAT MALZEMELERÝ SAN. TÝC. Hakkýmýzda KAMÝ GRUP 2007 yýlýnda Ýstanbul Topçularda, Sn. Baþak Kami tarafýndan kurulmuþtur. 2007 yýlýndan bu yana geliþimciliði ilke edinen firmamýz,

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Resim 170- Hattat Halim Bey in istifli celî sülüs besmelesi. Ýmza kýsmýnda Halim Bey, Hamid Bey in talebesi olduðunu belirtmiþtir. (Ýsmail Yazýcý Koleksiyonu) 133 Resim 171- Sivas Burûciye Medresesi nde

Detaylı