ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ"

Transkript

1 ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon Amaç ve Kapsam Madde 1-(1)Bu Yönergenin amacı; Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile alt birimlerinin görev tanımlarını ve fonksiyonel görev dağılımını belirlemek, birim teşkilat şemalarını ortaya koymak, verilen görevlerin sonucunu izlemeye yönelik mekanizmalar geliştirmek, iç kontrol sisteminin işleyişini sağlamak, hesap verebilirliği ve uygun raporlama ilişkisini göstermektir. Dayanak Madde 2-(1)Bu Yönerge; tarih ve 53 sayılı Meclis kararı ile yürürlüğe giren Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kuruluş, Görev ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmeliğe ve Başkanlık Makamı oluru ile tarihinde yürürlüğe giren Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planına dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 3-(1)Bu Yönergede yer alan; a)alt birim: Birime bağlı müdürlük, şeflik ve benzeri alt birimleri, b)alt birim amiri: Birim amirine bağlı alt birimlerin amirlerini, c)belediye: Eskişehir Büyükşehir Belediyesini, ç)birim: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi teşkilat şemasında yer alan harcama birimlerini, d)birim amiri: Harcama biriminin en üst amirini, e)daire Başkanlığı: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığını, f)esmek: Eskişehir Sanat Meslek Eğitim Kurslarını, g)harcama birimi: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi bütçesinde ödenek tahsis edilen birimleri, ğ)ilgili düzenleme: Belediye birimleri tarafından yürütülen iş ve işlemlere ilişkin usul ve esasların belirlendiği ve Üst Yönetici oluru ile yürürlüğe konulan yönerge, genelge, kılavuz ve benzeri düzenlemeleri, h)meclis: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Meclisini, ı)şube müdürlüğü: Daire Başkanlığına bağlı şube müdürlüklerini, i)üst yönetici: Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanını, j)yönerge: Bu Yönergeyi, ifade eder. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının Misyonu Madde 4- (1) Şehirde yaşayanların maddi, manevi ve sosyal yoksunluklarının giderilmesine ve sosyal sorunlarının azaltılmasına yardımcı olmak, sosyal paylaşım ve Sayfa 1 / 13

2 yardımlaşma kültürünü arttırmak. Hemşehrilerine, kültür, sanat ve eğitimde, fırsat eşitliği tanımak, hak temelli çalışan ve şehre aidiyet kültürü kazandıran bir kurum olmaktır. İKİNCİ BÖLÜM Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının Teşkilat Yapısı ve Görevleri Teşkilat yapısı MADDE 5-(1) Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı aşağıda sıralanan: a- Sosyal Yardım Hizmetleri Şube Müdürlüğü, b- Kadın Çocuk ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü, c- Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezleri (ESMEK) Şube Müdürlüğü d- Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü ile bunlara bağlı diğer alt birimlerden oluşur. Teşkilat şeması MADDE 6- (1)Kurumsal olarak yürütülen faaliyetler ve sunulan hizmetlerde hesap verebilirlik ve şeffaflığı temin etmek üzere hazırlanan yönergede; görev, yetki ve sorumluluk dağılımı esasına göre ve uygun raporlama ilişkisini gösterecek şekilde hazırlanan Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile alt birimlerini gösteren teşkilat şeması (Ek-1) de yer almaktadır. (2) Teşkilat şemalarında, Üst Yönetici onayı ve/veya Meclis kararı gerektirmeyen değişiklikler birim amirinin onayına tabidir. Teşkilat şemalarında olan değişikliklerin, en geç bir iş günü içerisinde ilgili alt birim amiri tarafından şemaya işlenmesi sağlanarak, personele yazıyla duyurulur. Fonksiyonel görev dağılım tablosu MADDE 7-(1)Geçici veya sürekli olarak görevden ayrılma nedenleriyle görevi devralacak personel ile personelin asli olarak yürüttüğü göreve ilişkin bilgiler Fonksiyonel Görev Dağılım Tablosunda yer almaktadır. (Ek-2) (2)Fonksiyonel görev dağılımı tablolarında değişiklik gerektiren hususlar birim amirinin onayına tabidir. Görev dağılımı tablolarında olan değişikliklerin, en geç bir iş günü içerisinde ilgili alt birim amiri tarafından tablolara işlenmesi ve personele duyurulması sağlanır. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının Görevleri MADDE 8-(1) Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: a)5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun, Belediyenin görev ve yetkilerini düzenleyen ilgili maddelerinde geçen ve Sosyal Hizmetler olarak tanımlanan tüm iş ve işlemleri yapmak ve yaptırmak. b) Şehirde yaşayanların kendi kişisel ve çevresel koşullardan kaynaklanan veya kontrolleri dışında oluşan maddi, manevi ve sosyal yoksunluklarının giderilmesini, ihtiyaçlarının karşılanmasını, sosyal sorunlarının önlenmesi ve çözümlenmesine yardımcı olunmasını ve yaşam standartlarının ülke şartlarında ortalama bir düzeye getirilmesini amaçlayan sistemli ve programlı hizmetleri yapmak, yaptırmak. Sayfa 2 / 13

3 c)yetişkinlerin, yaşlıların, engellilerin, kadınların, gençlerin ve çocukların; maddi, manevi ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanması için her türlü sosyal faaliyeti yapmak ve yaptırmak. ç)kent halkının sosyal sorunlarının önlenmesi ve çözümlenmesi için, eğitim merkezleri, meslek edindirmeye yönelik atölye, kurslar ve bunlarda üretilecek ürünlerin satışı için mağazalar, kadın danışma ve dayanışma merkezleri, ikinci el giysi destek mağazaları, çocuk kulüpleri, gençlik merkezleri, yaşlılara hizmet merkezi, yaşlılar lokali, engelliler hizmet merkezi, engelliler lokali, madde bağımlıları rehabilitasyon merkezi, sokakta çalışan ve sokakta yaşayan çocuklara yönelik merkezler, çocuk koruma evleri, şefkat evleri, çocuk meclisi gibi sosyal hizmet merkezleri açmak ve faaliyetlerin devam etmesi için her türlü önlemi almak ve aldırmak. d) Yardıma muhtaçlara erzak, kömür, ilaç, ev eşyası, giyim, zorunluluk halinde ulaşım giderleri, okul eşyaları ve bunlarla sınırlı olmamak üzere ayni ve nakdi yardımların yapılabilmesi için çalışmalarda bulunmak. e) Sosyal yardım faaliyetlerinde bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında koordinasyon ve işbirliği kurarak güç birliği sağlamak ve mevcut kaynaklara en verimli şekilde işlerlik kazandırmak. f) Kent halkının ucuz ya da bedelsiz sosyal ve kültürel faaliyetlere katılmasının temini için konserler, gösteriler, seminerler vb sosyal ve kültürel faaliyetler organize etmek. g) Sosyal hizmet ve yardım hizmetleriyle yaşlılara, kadın ve çocuklara, engellilere, yoksul ve düşkünlere yönelik hizmetlerin yapılmasında şehirde dayanışma ve katılımı sağlamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliği artırmak amacıyla gönüllü kişilerin katılımına yönelik programlar yapmak ve uygulamak, gerektiğinde gönüllü büroları oluşturmak. h) Sivil toplum kuruluşları, dernekler, her tür kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları, gönüllü vatandaşlar ile işbirliği yaparak projeler gerçekleştirmek, var olan sosyal projelere destek vermek, bunlara lojistik destek sağlamak. Bu konularla ilgili anılan kuruluşlar ya da kişilerle geçici ya da devamlı işbirliği yapmak, destek sağlamak ya da destek almak ve bu hususlarla ilgili sözleşmeler, protokoller imzalamak. i) Hazırlanan projelerle her türlü ulusal ve uluslararası kuruluşların hibe ve fonlarına başvurmak, bu fonların ortaklık gerektirmesi durumunda her türlü ulusal ve uluslararası kamu ve özel, tüzel kişilikleriyle ortaklıklar kurmak, kazanılması durumunda projelerin uygulanmasını sağlamak, denetlemek. j) İlgili mevzuatta belirtilen ve üst yönetim tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek. Sayfa 3 / 13

4 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Sosyal Yardım Hizmetleri Şube Müdürlüğünün Fonksiyonları Sosyal yardımların koordine edilmesi ve dağıtılması MADDE 9-(1) Sosyal Yardım Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Sosyo-ekonomik açıdan kısıtlı, maddi durumu yetersiz olan vatandaşlarımız için, birimimiz tarafından görevlendirilen personel, adreslere giderek durum tespiti için Sosyal Yardım Tespit Raporu hazırlar. Hazırlanan rapor doğrultusunda ihtiyacı belirlenen vatandaşa belediyemiz imkânları dahilinde gıda,yakacak, okul forması, kırtasiye, ev eşyası, giyim eşyası, hasta bezi gibi ihtiyaç duydukları yardımlar ulaştırılır. Teslim edilen yardım ile birlikte tutanak hazırlanır. Ayrıca, yıl boyunca askerlik, sağlık, ölüm, iş gibi nedenlerle şehrimize gelip maddi yetersizliklerden ötürü yaşadıkları şehirlere geri dönemeyen, sevk oldukları hastanelere ulaşamamaları vb. sebeplerle birimimize müracaat eden ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yol yardımında bulunulur. Valilik, Kaymakamlıklar tarafından yönlendirilen ve birimimize müracaat eden ihtiyaç sahibi evsiz vatandaşlara kış aylarında süreli konaklama imkânı sağlanır. Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı ile yürütülen protokol kapsamında kredi kullanmak isteyen kadınlardan durumu uygun görülenlerin Maya Mikro Krediden yararlanması sağlanır. (2)Fonksiyonun gerçekleştirilmesi için yürütülen iş ve işlemler şunlardır: a-yardım malzemelerinin teminini planlamak. b-ilgili kişi ve kuruluşlarla iletişime geçmek ve bağışları teslim almak. c-yardım taleplerini almak. ç-yardım listelerini oluşturmak. d-yardım ekibi oluşturmak ve yardım malzemelerinin dağıtımını planlamak. e-yardımları dağıtmak. f-yol yardımlarına ilişkin hizmetleri sunmak. g-konaklama yardımına ilişkin hizmetleri sunmak. ğ-kadınlara mikro kredi desteğine ilişkin işlemleri koordine etmek. h-yardımları kayıt altına almak ve raporlamak. Es Çocuk Evinde okul öncesi eğitimin yürütülmesi Madde 10- (1) Es Çocuk Evi, sosyo-ekonomik düzeyi düşük, dar gelirli ve ebeveynlerinden biri cezaevinde olan ay arası çocukların okulöncesi eğitim olanaklarından faydalanmasını sağlamak, ailelere ve çocuklara kaliteli eğitim sürdürme amacıyla hizmet vermektedir. Ebeveynlerinden biri cezaevinde bulunan çocukların belirlenmesi amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığı ile resmi yazışmalar yapılır. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açık ve kapalı ceza evlerine yazı gönderilerek ay arası çocukların tespiti yapılır. Ebeveynlerinin onayı alınarak Şube Müdürü ile listeler hazırlanır. Listelerdeki adreslere aile ziyaretleri gerçekleştirilir. Ayıca Şube Müdürlüğümüze başvurup ön kayıtları alınan tutuklu aile çocuklarının da değerlendirilmeleri yapılarak uygun bulunan öğrencilerin kayıt işlemleri yapılır. Aynı zamanda Şube Müdürlüğümüze başvuran ay arası çocukları bulunan düşük gelirli ailelerin ev ziyaretleri yapılarak, uygun bulunan çocukların kayıt işlemleri yapılır. Kesin kayıt işlemleri sırasında acil durum başvuru formu ve sözleşme veliye imzalatılır. Öğrencinin Sayfa 4 / 13

5 dosyasına eklenir. Es Çocuk Evi nde eğitim alacak çocuklar için ücretsiz servis imkânı sunulur. Kaydı yapılan çocukların ev adreslerine göre servis güzergâhı planlanır. Planlanan güzergâh doğrultusunda servis rehberleri tarafından, öğrenciler evlerinden teslim alınır ve eğitim sonunda yine servis rehberleri tarafından evlerine teslim edilir. Dönem başında kurul ve zümre toplantıları yapılarak uygulanacak yıllık iş takvimi doğrultusunda uygulanacak eğitim öğretim programı planlaması yapılır. Planlanan program eğitim öğretim süresince uygulanır. Es Çocuk Evi nde eğitim gören çocuklar için kahvaltı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısı verilir. Mutfak personelleri tarafından haftalık yemek listesi oluşturulur. Eğitim öğretim dönemi sonunda Es Çocuk Evi Mezuniyet Töreni gerçekleştirilir. Dönem sonu raporu hazırlanarak Şube Müdürü ne sunulur. (2) Fonksiyonun gerçekleştirilmesi için yürütülen iş ve işlemler şunlardır: a-eğitim alacak öğrencileri belirlemek. b-servis güzergâhını planlamak. c-eğitim planlamasını yapmak ve eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmek. ç- Yemek listelerinin oluşturulması. d-yıl sonu mezuniyet törenini gerçekleştirmek. e-dönem sonu raporlamalarını yapmak. Sosyal etkinliklere destek verilmesi Madde 11-(1) Kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, üniversite kulüpleri gibi çeşitli topluluk ve kuruluşlardan gelen dilekçeler doğrultusunda ve Belediyemizde bulunan Daire Başkanlıkları tarafından planlanan etkinliklere masa, sandalye, şövale, yüzer sahne, yemek, ulaşım vb. konularda destek verilir. Destek talepleri kurum dışından dilekçe ile kurum içinden yazı ile alınır. Harcama yetkilisinin uygun görüşü ile işleme konulur. Gerekli ise satın alma işlemleri yapılır, Etkinlik sonunda ilgili kuruluşlardan yetki belgesi, dernek tüzüğü ve ayni bağış alındı belgesi istenir. (2) Fonksiyonun gerçekleştirilmesi için yürütülen iş ve işlemler şunlardır: a-sosyal etkinliklere destek vermek. Sosyal ve kültürel faaliyetlerin organizasyonu Madde 12- (1) Daire Başkanlığı ve Şube Müdürlüklerinin düzenlenmesi planlanan etkinlik ve faaliyetleri için belirlenen içerik doğrultusunda yer planlaması ve tarih planlaması yapılır. İşbirliği yapılacak birim, daire başkanlığı, kurum ve /veya kuruluşlarla iletişime geçilir ve gerekli durumlarda protokol imzalanır. İlgili kurum ve kuruluşlar ile gerekli durumlarda yazışmalar yapılır. Yazılı ve görsel materyallerin grafikerlerce hazırlanması sağlanır. Basım süreci takip edilir ve reklam panolarında yer alması sağlanır. Etkinliğin malzeme ihtiyaç listeleri hazırlanır ve satın alma yolu ile temin edilir. Etkinlik alanı görevli personeller tarafından çadır, masa, sandalye, şövale vb. materyaller ulaştırılarak alan düzenlenmesi yapılır. Etkinlik boyunca görevli personelle koordinasyon sağlanılarak sorunsuz bir şekilde etkinliğin gerçekleşmesi sağlanır. Etkinlik sonrasında değerlendirme toplantısı yapılır ve toplantı raporları düzenlenerek Daire Başkanı na sunulur. (2) Fonksiyonun gerçekleştirilmesi için yürütülen iş ve işlemler şunlardır: a-belediyemiz birimlerince düzenlenmesi planlanan sosyal ve kültürel faaliyetleri organize etmek. Sayfa 5 / 13

6 Resmi bayram törenlerinin organizasyonu Madde 13- (1) Yıl boyunca 1 Nisan İnönü Zaferi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, 30 Ağustos Zafer Bayramı, 2 Eylül Eskişehir in Kurtuluşu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için Valilik tarafından hazırlanan resmi program dâhilinde Belediyemize düşen görevlerin planlanması ve tören alanlarının hazırlıkları protokol alanının hazırlanması, kürsü ve platform kurulması Şube Müdürlüğümüz görevli personeli tarafından tamamlanır. (2) Fonksiyonun gerçekleştirilmesi için yürütülen iş ve işlem resmi bayram törenlerini organize etmektir. Diğer görevlerin yürütülmesi Madde 15-(1) Daire Başkanı tarafından verilen ve mevzuat tarafından öngörülen diğer görevleri yerine getirmek. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Kadın Çocuk ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü`nün Fonksiyonları Kadınların Güçlendirilmesi Madde 16- (1)Her ne kadar `dezavantajlı` olarak adlandırılsa da aslında tek taraflı politikalarla `dezavantajlı bırakılmış` kadınların hak temelli çalışmalar, danışmanlık, eğitim ve etkinlikler ile güçlendirilmesi, kadına yönelik şiddetle mücadele yöntemleri geliştirilerek şiddet mağduru kadınların yanında olma görevi Kadın Çocuk ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü`nün sorumluluğundadır. a- Bireysel danışmanlık hizmetlerini sunmak, psikolojik, hukuksal ve sağlıklı beslenme danışmanlığı sağlamak. b- Genel danışmanlık hizmetlerini sunmak. Sorumlu olan kuruma yönlendirmek. c- Eğitim faaliyetlerini yürütmek. Kadınların talep ettiği eğitimleri düzenlemek. d- Sosyo ekonomik açıdan dezavantajlı ve şehir merkezine uzak bölgelerde yaşayan kadınlara yönelik, Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi sağlık hizmetleri koordinasyonunu sağlamak. e- Kadına Yönelik Şiddetle mücadele yöntemleri geliştirmek ve uygulamak, kadın dayanışması kurmak, var olan dayanışmaya katkı sağlamak. f- Sağlıklı yaşam ve spor faaliyetleri düzenlemek. g-valilik tarafından yürütülen koordinasyon toplantılarına, il müdürlükleri tarafından organize edilen tematik toplantılara katılarak günün anlam ve önemine yönelik katkı sağlamak. h- Kurum içi, yurt içi ve dışından gelen uygun işbirliği taleplerine yönelik gerekli hazırlık ve uygulamaları yapmak. Çocukların güçlendirilmesi Madde 17- (1) Kadın Çocuk ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğünün görevlerinden biri çocukların kendileriyle ilgili konularda karar verme becerilerini geliştirmelerine yönelik çalışmaların yürütülmesini ve yaygınlaştırılmasını sağlamaktır. Ayrıca ebeveynlerin, Sayfa 6 / 13

7 çocuklarının hayata dair konularda katılımcılıklarını arttırmalarına destek olmalarını sağlayacak becerileri kazanabilmeleri için gerekli faaliyetlerin yürütülmesi sağlanır. Belediyemiz nezdinde Kadın Çocuk ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü; kamu ve kuruluşlarının, üniversitelerin, yerel yönetimlerin ve sivil toplum örgütlerinin desteğini alarak, yerelde yaşayan tüm çocukların yüksek yararının göz önünde bulundurulduğu ve çocukların toplumsal hayata katılımlarını artıracak bir sözleşme oluşturulması amacıyla çalışmalar yürütür. a- Çocuklara hak temelli eğitici faaliyetler tasarlamak ve düzenlemek. b- Gönüllülük çalışmalarının eğitim ve koordinasyonunu sağlamak. c- Çocuk istismarına karşı öğretmen ve velileri bilgilendirmek. d-valilik tarafından yürütülen koordinasyon toplantılarına, il müdürlükleri tarafından organize edilen tematik toplantılara katılarak günün anlam ve önemine yönelik katkı sağlamak. e- Kurum içi, yurt içi ve dışından gelen uygun işbirliği taleplerine yönelik gerekli hazırlık ve uygulamaları yapmak. Engellilerin yaşam standartlarının yükseltilmesi Madde 18- (1) Engelli bireylerin hak ve özgürlüklerine saygı duyan ve sosyal yaşama uyum sağlamaları için fırsat yaratan, her türlü farklılıklara hoşgörü ile yaklaşan erişilebilir bir Belediye olma hedefiyle engellilerin; eğitim, araç-gereç, ulaşım, erişilebilirlik ile ilgili sorunları tespit edilerek, bu ihtiyaç ve sorunların giderilmesi yönünde çalışmalar yürütülmektedir. a- Engellilere yardımcı araç gereç desteği sağlamak. Engelliler tarafından gelen taleplerin, ihtiyaçlarına uygun şekilde karşılanabilmesi için Engelli Komisyonu kurulur. Komisyon üye sayısı en az üç kişiden oluşur. Komisyon aşağıda belirtilen şartlarda çalışır. Engelli araç-gereci: İşitme ve sesi kaynağından alan cihazları, bacak ve kol protezleri, koltuk değneği, yürüteç, beyaz baston, tekerlekli sandalye ve akülü sandalyeleri, hasta yatağı ve fenilküturi hastalarının gıdalarını içermektedir. Engelli raporu: Sağlık Bakanlığı na bağlı tam teşekküllü hastanelerin Sağlık Kurulları tarafından verilen engellinin engel durumunu ve engellilik oranını içeren rapordur. Engelli araç gereci taleplerinden istenen belgeler: -Nüfus Cüzdanı fotokopisi. -Engelli Raporu. -İrtibat bilgilerini içeren talep dilekçesi. -Tahkikat raporu, belediye personeli tarafından yapılır. Sayfa 7 / 13

8 Komisyonun öncelik vereceği talepler: 1.öncelik: Sosyal yaşama entegre olamayan kişiler, yürüyemediği için evden dışarı çıkamayanlar, işitemediği için sosyal yaşama katılamayanlar, sesleri ayırt edemediği için eğitimine devam etmekte zorluk yaşayanlar, günlük alması gereken özel gıdayı alamayanlar olarak belirlenmiştir. 2.öncelik: Yukarıdaki öncelik durumuna ek olarak, engellinin özür raporunda bulunan özür oranı. Komisyonun Toplanma Esasları: a-komisyon her ayın birinci ve üçüncü haftası içerisinde, iki toplantı arası iki haftayı geçmeyecek şekilde, üç üyenin salt çoğunluğu ile toplanır. b-komisyon toplantılarından önce Engelli Hizmetleri Birimi tarafından yapılan ön değerlendirmede araç-gereç talebi olmadığı görülürse Komisyon üyeleri bilgilendirilir ve toplantı olması gereken tarihten iki hafta sonraya ertelenir. c-değerlendirme sırasında, talepte bulunan engellinin sunmuş olduğu tüm belgeler incelenir. d-belgeler tam ve uygun ise onay verilir. Uygun bulunan talep sayısı, talep türünde, örneğin sesi kaynağından alan cihaz talebinde bir sayısını geçmemelidir. Aynı anda 1 işitme, 1 sesi kaynağından alan cihaz, 1 bacak kol protezi, 1 koltuk değneği, 1 yürüteç, 1 beyaz baston, 1 tekerlekli sandalye, 1 akülü sandalye, 1 hasta yatağı ve 1 fenilküturi gıdası toplamda 10 talep onaylanabilir. Onaylama işlemi sırasında 1.öncelik esas alınır. e-talep sayısı biri geçerse, 1.ve 2.önceliği bir arada taşıyan talebe onay verilir. f-öncelik sırasında geri sırada kalan talepler reddedilmez, 2 hafta sonra yapılacak toplantının gündemine alınır ve yeniden değerlendirilir. g-onay alan talepler Komisyonun üst yazısı ile Başkanlık Olur una sunulur. ğ-başkanlık Olur undan geçen komisyon yazısında yer alan talepler, satın alma talep formu ile Satın Alma Dairesi ne iletilir. h-satın Alma işlemi biten araç-gereçler Engelli Hizmetleri Birimi ne iletilir. i-engelli Hizmetleri Birimi bu araç-gereçleri ihtiyaç sahiplerine teslim eder. Sayfa 8 / 13

9 b- Engellilere ulaşım ve kumanya desteği sağlamak. Engelli gerçek ya da tüzel kişiler, talep konusunda tarih ve saat bildiren ayrıntılı bir dilekçe ile Engelli Birimi`ne şahsen başvuru yapar. Birim, dilekçeye konu olan etkinlik araç tahsis tablosunda başka bir etkinlik ile çakışmıyor ise talebi onaylar. Ulaşım desteği verilecek gerçek ve tüzel kişilerin talep konusu engelli spor yarışmalarına katılım ise söz konusu yarışma takviminin fikstürün yayınlanmasının ilk 1 ayı içerisinde takvimi dilekçe ile birlikte Engelli Hizmetleri Birimi`ne iletir. Birim bildirimi yapılan fikstürü araç tahsis tablosuna işler. Fikstürün yayınlanma tarihi sebebiyle geç kalmış taleplerin erken bildirim yapılan fikstürlerle çakışması durumunda iki aracın tahsis edilmesi konusunda değerlendirme yapılır. Sonuç olumlu-olumsuz talep sahibine bildirilir. İşitme Engelli Sporcuların hızlı tren güzergahında yer alan Ankara ve Konya illerine gidiş talepleri, bu şehirlerin hızlı tren güzergahında olmaları ve engellilerin hızlı tren ile ücretsiz gidebilmesi sebebiyle, onaylanmayacaktır. İstanbul ili içerisinde ulaşımın zor olması sebebiyle bu il hızlı tren güzergâhlarına yapılan bu uygulamanın dışında bırakılmıştır. c- Engellilere danışmanlık hizmeti sunmak. Engellilere proje yazma ve uygulama konusunda ücretsiz eğitimler sunulmakta, belediyenin hibe ve özkaynak projelerinde yer alma fırsatı verilmektedir. e-valilik tarafından yürütülen koordinasyon toplantılarına, il müdürlükleri tarafından organize edilen tematik toplantılara katılarak günün anlam ve önemine yönelik katkı sağlamak. d- Kurum içi, yurt içi ve dışından gelen uygun işbirliği taleplerine yönelik gerekli hazırlık ve uygulamaları yapmak. e-kaynak yaratıcı faaliyetler ve hibe projelerine başvuru yapmak. Toplumda farklı cinsiyetlerin belediye hizmetlerinden eşit yararlanıcı olmalarının sağlanması. Madde 19-(1) Belediyenin birimleri ve diğer paydaş kurumların işbirliği ile kadınların toplam bütçe harcamalarından eşit pay almalarını sağlamak, kadına yönelik cinsiyet ayrımcılığına karşı toplumsal duyarlılığı geliştirmek, kadının her alandaki sorunları ile ilgili projeler üretmek, araştırmalar yapmak ve kadına yönelik güçlendirme politikalarının geliştirilmesine katkıda bulunma yönünde çalışmalar yapmak. a-toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarını yürütmek. b-toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme çalışmalarını yürütmek. c-eşitlik komisyonuna destek hizmetleri sunmak. d-kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi ve şehirdeki benzer yapılar ile ortak dil ve ortak akıl kurma çalışmaları yürütmek. e-valilik tarafından yürütülen koordinasyon toplantılarına, il müdürlükleri tarafından organize edilen tematik toplantılara katılarak günün anlam ve önemine yönelik katkı sağlamak. f- Kurum içi, yurt içi ve dışından gelen uygun işbirliği taleplerine yönelik gerekli hazırlık ve uygulamaları yapmak. g-kaynak yaratıcı faaliyetler örneğin, hibe projelerine başvuru yapmak. Sayfa 9 / 13

10 Diğer görevlerin yürütülmesi Madde 15-(1) Daire Başkanı tarafından verilen ve mevzuat tarafından öngörülen diğer görevleri yerine getirmek. BEŞİNCİ BÖLÜM Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezleri (ESMEK) Şube Müdürlüğünün Fonksiyonları Kişisel gelişim, beceri, sanat ve meslek kurslarının planlanması ve düzenlenmesi Madde 20- (1)Açılması planlanan kurslar, eğitim öğretim dönemi başlamadan önce vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda, belirlenir. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği içinde açılacak kurslarda, Şube Müdürü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü nün ilgili şube müdürü ile görüşür, ortak bir protokol metni hazırlanır, yapılan görüşmeler sonucunda Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında protokol imzalanır. Protokol İl Milli Eğitim Müdürü ve üst yönetim tarafından imza altına alınır. Protokol imzalandıktan sonra Şube Müdürü Halk Eğitim Merkezi Müdürleriyle görüşerek, açılacak kurslar için öğreticileri talep eder bunun için bir resmi yazı hazırlar. Üniversitelerle işbirliği yapılacak kurslar için, Üniversitenin akademik takvimine göre, Şube Müdürü açılacak olan kurslar için Üniversitelerin ilgili fakültelerine gider, önce dekanlıkla daha sonra ilgili bölüm başkanlıklarıyla görüşür. Bireysel gönüllü eğiticilerin başvuruları değerlendirilir ve eğitim programı hazırlanır. Gönüllü eğitici eğitimlerine katılımları sağlanır. Tüm bu süreçlerin sonunda açılması kesinleşen kursların afiş ve duyuru çalışmaları yapılır. Duyuru çalışmalarından sonra vatandaşlarımızın kurslara kayıtları alınarak belirtilen tarihlerde kurslar başlatılır. Süresi biten eğitimler sonunda başarılı olan kursiyerlere belgeleri verilir. a- Kişisel gelişim, beceri, sanat ve meslek kurslarını planlamak ve düzenlemek. b- Kurs sonunda kursiyerlere verilecek belgeleri düzenlemek. c- Dönem sonu raporlarını hazırlamak. Eğitim sonrası organizasyon faaliyetlerinin yürütülmesi Madde 21- (1) Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezleri Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan ESMEK te verilen eğitimler sonucunda kursiyerlerin yapmış oldukları ürünler dönem içinde ve sonunda çeşitli sergi ve stantlarla vatandaşların beğenisine sunulmakta aynı zamanda kursiyerlerin aile ekonomilerine katkı sağlamaktadır. Ayrıca, seminer, söyleşi, gezi ve konserler düzenlenmektedir. a- ESMEK eğitim sonrası organizasyonları planlamak ve düzenlemek. ESMEK Satış Mağazasının işletilmesi Madde 22- (1) ESMEK kurslarında verilen eğitimlerin bir amacı da unutulmaya yüz tutmuş birçok sanat dalını yeniden canlandırmaktır. Üretilen eserlerin bir kısmı geleneksel sanatlara bağlı kalırken, bir kısmı da modernize edilerek yeniden sunulmaktadır. Satış mağazası Sayfa 10 / 13

11 ile ESMEK kursiyerlerinin ürettiklerini kazanca dönüştürmesi hedeflenmiştir. Kursiyer almış olduğu eğitim sonucunda yapmış olduğu ürünlerini satış mağazasına bir tutanakla teslim eder, satış sonrasında yine bir tutanakla ürün ücretini teslim alır. a- Ürünlerin satış işlemlerini yürütmek. Diğer görevlerin yürütülmesi MADDE 23(1) Daire Başkanı tarafından verilen ve mevzuat tarafından öngörülen diğer görevleri yerine getirmek. ALTINCI BÖLÜM Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğünün Fonksiyonları Bilim Deney Merkezi nin işletilmesi MADDE 24-(1)Her yaştan insanın bilim ve evrene olan merak duygusunu artırmak, paylaşmak ve toplumun bilimsel bakış açısını geliştirmek, bilimi kolay kavranabilir hale getirerek okul çağındaki gençlere bilimi sevdirmek amacıyla açılan Bilim Deney Merkezi ve Sabancı Uzayevi nin işletmesini gerçekleştirmek. (2) Görevin gerçekleştirilmesi için birimde yürütülen iş ve işlemler şunlardır: a-ziyaretçi karşılama, yönlendirme hizmetlerini sunmak. b-okul ve grup rezervasyon işlemlerini yürütmek. c-bilim turları planlamak ve düzenlemek. ç-bilim Atölyeleri ve etkinlikleri planlamak ve düzenlemek. d-film gösterimleri ve sunumlar yapmak. e-günlük teknik bakım ve kontrol işlemlerini gerçekleştirmek. f-bilimsel etkinlik planlamak ve düzenlemek. Masal Şatosu nun İşletilmesi MADDE 25-(1)Masal Şatosu, çocukların algı dünyasına hitap ederek hayal güçlerini geliştirmelerine, zenginleştirmelerine katkı sağlamak amacıyla açılmıştır. Bu tesisin işlevini yerine getirmek için Efsaneler Diyarı, Evvel Zaman Sokağı, Gizemli Yolculuk alanlarında masal anlatımları, gösteriler ve sunumlar yapılmaktadır. Masal Şatosunda seans sistemi uygulamakta aynı zamanda serbest gezi alanları da bulunmaktadır. (2) Görevin gerçekleştirilmesi için birimde yürütülen iş ve işlemler şunlardır: a-seans sistemi ile turlar düzenlemek. b-serbest gezim alanları turları düzenlemek. c-eğitim etkinlikleri düzenlemek. ç-yarışmalar düzenlemek. d-masal Şatosu Çocuk Akademisi Eğitim etkinlikleri düzenlemek. Ulusal ve uluslararası finansman kaynaklı hibe projelerine başvurulması MADDE 26-(1)Belediyenin stratejik programında belirtilen konular öncelikli olmak üzere, ulusal ve uluslararası hibe veren kuruluşların açtığı hibe programlarını takip etmek. Diğer daire başkanlıklarına, bu programlar hakkında bilgi vermek ve başvuru kararı alındığı Sayfa 11 / 13

12 takdirde proje başvurularını hazırlamak, kazanılması durumunda projenin yönetilmesine yardımcı olmak. (2) Görevin gerçekleştirilmesi için birimde yürütülen iş ve işlemler şunlardır: a-hibe ve diğer finansal destekler aramak. b-açılan hibe programları eğitim ve seminerlerine katılmak. c-proje başvurusu kararı verilmesi için mevcut durum analizi yapmak. ç-proje başvuru formu, bütçesi ve eklerini hazırlamak. d-projede belirtilen mal ve hizmet satınalma işlemlerini organize etmek. e-proje bitiminde nihai finansal ve teknik raporların hazırlanmasını sağlamak. Diğer görevlerin yürütülmesi MADDE28(1) Daire Başkanı tarafından verilen ve mevzuat tarafından öngörülen diğer görevleri yerine getirmek. YEDİNCİ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Görevin devir ve teslimi Madde 29- (1) Çeşitli nedenlerle görevinden ayrılan personel; a)üzerinde bulunan görevlerle ilgili bilgi ve belgelere ait dosya ve evrakı birim amirinin belirlediği sorumluya eksiksiz olarak teslim eder ve devir ile ilgili düzenlenen tutanağı (Ek-3) birim amirine verir. b)kendisine teslim edilmiş olan makine, araç, gereç ve malzemeleri yetkililere teslim eder ve bununla ilgili düzenlenen tutanağı (Ek-3) birim amirine verir. (2)Devir ve teslim ile yükümlü olanlar, bu işlemleri mevzuatında belirlenen hükümlere göre yapar. Hassas görevlerin belirlenmesi MADDE 30-(1)Yönergede, yer alan tüm iş ve işlemlerden, ilgili düzenlemeler doğrultusunda, riskli ya da zorluk değeri yüksek olduğu tespit edilenler hassas görevler olarak belirlenerek Hassas Görevler Listesine kaydedilir. (Ek-4) (2)Hassas görevler, sorumluları tarafından her yıl gözden geçirilir ve gerekli görülürse güncellenir. (3)Belirlenen hassas görevlere ilişkin olarak ilgili düzenlemeler doğrultusunda prosedürler hazırlanır ve tüm personele duyurulur. Görevler ayrılığı MADDE 31-(1)Görevler ayrılığı ilkesi doğrultusunda, Yönergede yer alan tüm iş ve işlemlerin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrolü görevleri farklı kişilere verilir. (2)Personel sayısının yetersizliği nedeniyle görevler ayrılığı ilkesinin tam olarak uygulanamaması durumunda birim amirleri, bahsi geçen ilkenin tam olarak uygulanamamasından kaynaklanan riskleri ilgili düzenlemeler doğrultusunda tespit ederek gerekli önlemleri alırlar. Sayfa 12 / 13

13 Tereddütlerin giderilmesi MADDE 32-(1)Bu Yönergenin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Üst Yönetici yetkilidir. Yürürlük MADDE 33-(1)Bu Yönerge Üst Yönetici tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 34-(1)Bu Yönerge hükümlerini Üst Yönetici yürütür. Sayfa 13 / 13

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon Amaç ve Kapsam Madde 1- (1)Bu Yönergenin amacı;

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Bilgi İşlem Dairesi

Detaylı

İSTANBUL İLİ PENDİK BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

İSTANBUL İLİ PENDİK BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK İSTANBUL İLİ PENDİK BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK GENEL GEREKÇE 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 15. Maddesi b bendi

Detaylı

İSTANBUL İLİ PENDİK BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

İSTANBUL İLİ PENDİK BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK İSTANBUL İLİ PENDİK BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK GENEL GEREKÇE 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 15. Maddesi b

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Kapsam Ve Dayanak Ve Tanımlar Amaç BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Bayındır Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü nün kuruluş, örgütlenme, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma

Detaylı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (23.04.2015/31646 Sayılı Makam Onayı) AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı;

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı sosyal hizmet merkezlerini kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı sosyal hizmet merkezlerini kapsar. SOSYAL HİZMET MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; sosyal hizmet müdahalesinin ve takibinin gerçekleştirilmesi, çocuk, genç, kadın,

Detaylı

T.C. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Sayfa 1 / 14 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BAŞKAN BAŞKAN YARDIMCISI MÜDÜR Kültür Turizm

Detaylı

T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYESİ MECLİS KARARI. Belediye Başkanı : Av. Hakan TÜTÜNCÜ Divan Katibi : Hüseyin EMÜR Divan Katibi : Elif Derya CANBULUT

T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYESİ MECLİS KARARI. Belediye Başkanı : Av. Hakan TÜTÜNCÜ Divan Katibi : Hüseyin EMÜR Divan Katibi : Elif Derya CANBULUT 1 T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Belediye Başkanı : Av. Hakan TÜTÜNCÜ Divan Katibi : Hüseyin EMÜR Divan Katibi : Elif Derya CANBULUT Karar Tarihi 06.08.2010 Karar No 134 Özü: Basın Yayın ve

Detaylı

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI MÜDÜR Evrak Büro Şefliği İletişim Şefliği Basın Yayın ve Tanıtım Şefliği AB Dış İlişkiler ve STK

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon Amaç ve Kapsam Madde 1-(1)Bu Yönergenin amacı;

Detaylı

T.C. ESENLER BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USÛL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Temel İlkeler

T.C. ESENLER BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USÛL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Temel İlkeler T.C. ESENLER BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USÛL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- (1) Esenler Belediye Başkanlığı Sosyal Yardım

Detaylı

İSTANBUL İLİ PENDİK BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

İSTANBUL İLİ PENDİK BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK İSTANBUL İLİ PENDİK BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK GENEL GEREKÇE 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 15. Maddesi

Detaylı

T.C. KOCAELİ DERİNCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. KOCAELİ DERİNCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. KOCAELİ DERİNCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar,İlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 2013 SANCAKTEPE BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MERAM BELEDİYE MECLİSİNİN 05/12/2014 TARİH VE 2014/211 NOLU KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. MERAM BELEDİYESİ DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

SUNUŞ BURSA SMMM ODASI

SUNUŞ BURSA SMMM ODASI SUNUŞ Globalleşen dünyada, örgütler için kurumsal yapının önemi, her geçen gün biraz daha artmaktadır. Örgütlerin, sağlıklı bir şekilde geleceğe taşınmaları ise yazılı hale getirilen kural ve ilkeler ışığında,

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Görev Ve Çalışma Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Görev Ve Çalışma Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Görev Ve Çalışma Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Sağlık

Detaylı

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi

Detaylı

Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Yönergesi *

Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Yönergesi * Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Yönergesi * * Eğitim fakültelerinde uygulanan Topluma Hizmet Uygulamaları Dersine ilişkin Öğretmen Yetiştirme Türk Milli Komitesi tarafından uygun görülen Yönergenin eğitim

Detaylı

KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK İZMİR NARLIDERE BELEDİYESİ T.C. İZMİR NARLIDERE BELEDİYESİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

Denizli Büyükşehir Belediyesi 2015 Yılı Performans Programı

Denizli Büyükşehir Belediyesi 2015 Yılı Performans Programı Denizli Büyükşehir Belediyesi 2015 Yılı Performans Programı 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI İçindekiler ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU 4 I. GENEL BİLGİLER 6 A- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 6 B- Teşkilat Yapısı

Detaylı

Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı

Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN T.C. Başbakanı M. Cahit KIRAÇ İzmir Valisi Aziz KOCAOĞLU İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kaan PEKER Bayraklı Kaymakamı Hasan KARABAĞ Makina Mühendisi

Detaylı

KARAR TARIHI : 01/09/2014 KARAR NOSU : 174. GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU : ÖZÜ: Açılış ve Yoklama ve Önergeler

KARAR TARIHI : 01/09/2014 KARAR NOSU : 174. GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU : ÖZÜ: Açılış ve Yoklama ve Önergeler KARAR TARIHI : 01/09/2014 KARAR NOSU : 174 GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU : ÖZÜ: Açılış ve Yoklama ve Önergeler Belediye Meclis Başkanı Dr Tuncay ACEHAN 6.Dönem 24.Birleşim 1.oturum

Detaylı

T.C. ALTINORDU BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

T.C. ALTINORDU BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler T.C. ALTINORDU BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Altınordu Belediye

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmelik, Denizli Büyükşehir Belediyesinin; misyon, vizyon, stratejik

Detaylı

İSTANBUL İLİ PENDİK BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

İSTANBUL İLİ PENDİK BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK İSTANBUL İLİ PENDİK BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK GENEL GEREKÇE 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 15. Maddesi

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C ALANYA BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C ALANYA BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİBÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı; 03/07/2005 tarih ve

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ MECLİS KARARI. MADDE 2- Gündemin ikinci maddesi Komisyonlardan gelen raporların görüşülmesi hakkındaydı.

T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ MECLİS KARARI. MADDE 2- Gündemin ikinci maddesi Komisyonlardan gelen raporların görüşülmesi hakkındaydı. T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 07.07.2009 Karar No : M.35.6.TOR.0.10/10-12/93 BirleĢim No : 12 Oturum No : 1 MADDE 2- Gündemin ikinci maddesi Komisyonlardan gelen raporların

Detaylı

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete : 3.7.2002/24804 Tebliğler Dergisi : AĞUSTOS 2002/2539 Ek ve Değişiklikler: 1) 23.3.2004/25411 RG NİSAN 2004/2559 TD 2) 5.1.2005/25691 RG OCAK 2005/2568

Detaylı