Marmara Bölgesi. Bursa Düzce Edirne Kocaeli İstanbul Kırklareli Sakarya Tekirdağ Yalova. TEDGEM Yayın No: 02-08/02 ISBN:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Marmara Bölgesi. Bursa Düzce Edirne Kocaeli İstanbul Kırklareli Sakarya Tekirdağ Yalova. TEDGEM Yayın No: 02-08/02 ISBN: 978-975-407-306-5"

Transkript

1 Marmara Bölgesi Bursa Düzce Edirne Kocaeli İstanbul Kırklareli Sakarya Tekirdağ Yalova TEDGEM Yayın No: 02-08/02 ISBN:

2 Bölgesel K rsal Alanda Kad n Çal ştay T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Ba kan lık Edi tör le ri Pervin KARAHOCAGİL Bakiye KILIÇ ONUK Bi lim Edi tör le ri Yrd. Doç. Dr. Gül GÜNEŞ Prof. Dr. Hande BİRKALAN GEDİK Doç. Dr. Galip EKUKLU Doç. Dr. Nevin H. ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Gamze VAROL SARAÇOĞLU Yrd. Doç. Dr. Yasemin ORAMAN İl Mü dür lü ğü Edi tör le ri Erdem KARADAĞ Necmettin KÖŞKEROĞLU Nesrin ERDOĞAN Bas kı Ta rım ve Kö yiş le ri Ba kan lığı Ya yın Da ire si Baş kan lığı ve dik Cad. Ban ka c lar So kak No:10 Ye ni ma hal le-an KA RA Tel: Faks: Gra fik Ta sa rım Meh met ATA LAY fien gül ÖZ TÜRK 2

3 Marmara Bölgesi İÇİN DE Kİ LER ÖNSÖZ YÖNETİCİ ÖZETİ EXECUTIVE SUMMARY BÖLÜM I Açılış Konuşmaları BÖLÜM II Sunumlar BÖLÜM III Grup Çalışmaları Kırsal Alan ve Kadın Sağlık Eğitim Yoksulluk Kırsal Alanda Kadının Tarımsal Üretim ve Pazarlamadaki Rolü Tarımsal Üretim Girişimcilik ve Pazarlama Doğal Kaynakların Korunarak Kullanımı ve Yönetimi Kırsal Alanda Kadının İstihdamı ve Örgütlenmesi İstihdam ve Örgütlenme Sosyal Güvenlik BÖLÜM IV Sonuç Bildirgesi BÖLÜM V Kapanış Konuşmaları BÖLÜM VI Katılımcı Listesi Çalıştaydan Görüntüler

4 Bölgesel K rsal Alanda Kad n Çal ştay Ey kahraman Türk kadını! Sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın Bu millet esas terbiyesini aileden almaktadır. Türk milleti öyle analara sahiptir ki her bir devrin büyük adamlarını bu analar yetiştirmiştir. Türk kadını daha büyük nesiller yetiştirmeye kabiliyetlidir. 4

5 Marmara Bölgesi MER KEZ OR GA Nİ ZAS YON KO Mİ TE Sİ Meh met TA fian Ge nel Mü dür Os man fi M fiek Ge nel Mü dür Yar d m c s Per vin KA RA HO CA G L Ka d n Çift çi ler Dai re Bafl ka n Ay sel ASIL Arafl t r ma ve Prog ram la ma fiu be Mü dü rü Uzm. Ba ki ye KI LIÇ ONUK Ev Eko no mis ti Uzm. Ni met KA LELİ Ev Eko no mis ti Uzm. fie ri fe TU NA Ev Eko no mis ti lk nur DE DE Mü hen dis P nar ATA LAY Mü hen dis MER KEZ Bİ LİM KU RU LU Prof. Dr. Bülent GÜLÇUBUK Prof. Dr. Aylin GÖRGÜN BARAN Doç. Dr. Füsun TERZİOĞLU Yrd. Doç. Dr. Gül GÜNEŞ Dr. Süheyla ALICA Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi İL ORGANİZASYON KOMİTESİ Erdem KARADAĞ Hüseyin KANTAR Ertekin GÜNAÇT Necmettin KÖŞKEROĞLU Nesrin ERDOĞAN Ömer EREN Gökhan ÇAVAŞ Ebru DOĞRUCAN Ebru Zeynep ÖZEL Şerife YAVAŞ GÖREN Onur Afat Özhan ÖZKAYA İl Tarım Müdürü İl Tarım Müdür Yardımcısı İl Tarım Müdür Yardımcısı Şube Müdürü Ziraat Mühendisi Ziraat Mühendisi Ziraat Mühendisi Ziraat Yüksek Mühendisi Ziraat Mühendisi Ziraat Mühendisi Ziraat Mühendisi Ziraat Mühendisi BÖLGE BİLİM KURULU Prof. Dr. Hande BİRKALAN GEDİK Yeditepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Doç. Dr. Galip EKUKLU Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Doç. Dr. Nevin H. ŞAHİN İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fak. Yrd. Doç. Dr. Gamze VAROL SARAÇOĞLU Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Yasemin ORAMAN Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi. 5

6 Bölgesel K rsal Alanda Kad n Çal ştay İKİ BÜYÜK NİMETİM VAR İki büyük nimetim var Biri anam biri yarim İkisini de hürmetim var Biri anam biri yarim Ana deyip de geçilmez O yar anadan seçilmez İkisine de kıymet biçilmez Biri anam biri yarim Birisi var etti beni Birisi yar etti beni İkisinin de birdir teni Biri anam biri yarim Neşet ERTAŞ 6

7 Marmara Bölgesi Ö N S Ö Z Zübeyir KEMELEK Tekirdağ Valisi Tarım ve Köyişleri Bakanlığımızın kırsal alanda yaşayan kadınlarımıza yönelik faaliyetlerin daha etkin olarak yürütülmesi amacıyla, çalışmalar bütün hızıyla devam etmektedir. Bu çerçevede Marmara Bölgesi ni kapsayan Bölgesel Kırsal Alanda Kadın Çalıştayı nı da İlimizde tamamlamış bulunuyoruz. Bölge İllerinden Edirne, Kırklareli, İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Tekirdağ illerinin katılımıyla geçekleştirilen Kırsal Alanda Kadın Çalıştayı na başlıca köylerde üretim yapan çiftçi kadınlarımız, şehirde yaşayıp köyde üretim yapan yatırımcı önder çiftçi kadınlarımız, kırsal alana yönelik hizmet üreten Kamu Kurum Kuruluşları, Sosyal Yardım Kuruluşları, Sivil Toplum Örgütlerimiz ve Üniversitelerimiz katılmışlardır. Bu katılım ile Bölgenin konu ile ilgili envanteri çıkartılarak mevcut durum tablosu ortaya konmuştur. Diğer taraftan, Bölgeler arası farklılıklar tespit edilmiştir. Ülkemizde öncelikli olarak kırsal alan dahil, hayatın her kesiminde yoğun bir iş yükü ile karşı karşıya gelen kadınlarımızın sorunlarının tespit edilmesi çok önem arz etmektedir. Böylelikle sorunların doğru tespit edilmesi sağlanmış olacak ve buna uygun çözüm önerileri ortaya konacaktır. Sonuç olarak da, yaşam standartlarının iyileştirilmesine öncülük edecek bazı uygulamaların, yapılmasına da zemin hazırlanacaktır. Bilindiği gibi İtalya' da Kadınlar 1948 yılında seçimlere girebilmişler. İsviçre' de Kadınlar 1971 yılına kadar haklarını alamazken, Japon Kadınları seçim haklarını ancak 1950 yılında alabilmiştir. Dünya ülkelerinde durum böyle iken, Türk Kadınına 1934 yılında Seçme ve Seçilme Hakkı tanınmıştır. 7

8 Bölgesel K rsal Alanda Kad n Çal ştay Tarihin her döneminde Türk kadını evinde ve üstlendiği görevlerde daima etkin olmuştur. Türk kadını bu anlayış çerçevesinde işine, aşına ve eşine sahip çıkmıştır. Kadınlarımızın tarım gibi hayati öneme sahip bir alanda da çalışıyor olmalarının yanında, çoğunun '''ücretsiz aile işçisi'' olarak çalıştıkları da diğer bir gerçektir. Bölgemizde kadının okuryazarlık oranı diğer bölgelerle karşılaştırıldığında daha yüksektir. Ancak bunun yeterli olduğunu düşünmüyorum. Gelişen dünyada kadınlarımız her anlamda en iyi şekilde eğitim görmeye devam etmelidir. Bu noktada Üniversiteler, Sivil Toplum Örgütleri ve konularında uzman kişilerle işbirliği yapmak, güç birliği oluşturacak ve hedeflenen sonuçlara daha kısa sürede ulaşılacaktır. Bu program çerçevesinde, tüm katılımcıların işbirliği ile bir grup çalışması yapılmış ve Sonuç Raporu tanzim edilmiştir. Bu Sonuç Raporu, kırsal alandaki sağlık, eğitim, yoksulluk konularıyla, kırsal alandaki kadının tarımsal üretim ve pazarlamadaki fonksiyonu, doğal kaynakların korunarak kullanılması ve yönetimi, kırsal alanda kadının istihdamı ve örgütlenmesinin yanında, tarımda çalışan kadının sosyal güvenliği ile ilgili hususların tespitini ve çözüm önerilerini içermektedir. Dolayısıyla raporda söz konusu illerin kırsal alan kadınlarının konumu ortaya konmuş ve Türkiye deki yeri hakkında bilgi edinilmiştir. Ortaya konan sorunlara çözüm önerilerinin geliştirilmesi ve bunların dönemler itibariyle uygulamaya aktarılması, iş gücüne katılan kadınların yarısının istihdam edildiği tarım sektörüne, yeni boyutlar kazandıracağını ümit etmekteyiz. Böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmanın mutluğunu paylaşırken, kırsal alanda çalışan kadınlarımızın sorunlarının tartışıldığı, daha da önemlisi bu sorunlara çözüm önerilerinin geliştirildiği çalıştayın yol gösterici olmasını diliyor, her kademede emeği geçenlere teşekkür ediyorum. 8

9 Marmara Bölgesi YÖNETİCİ ÖZETİ Kırsal Alanda Kadın Çalıştayları, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü (TEDGEM) organizasyonunda 2008 yılından bu yana gerçekleştirilmektedir. Çalıştayların ilki Ekim 2008 tarihleri arasında Kızılcahamam- Ankara da yapılan Ulusal Kırsal Alanda Kadın Çalıştayı' dır. Bu çalıştayın çıktıları doğrultusunda, söz konusu çalıştayların yıllarını kapsayacak şekilde ülkemizin dokuz tarım bölgesinde yapılması ve bölgesel farklılıkların bu sayede ortaya konması kararlaştırılmıştır. Bu sayede yapılmaya başlanan Bölgesel Kırsal Alanda Kadın Çalıştayları, 2009 yılında Eskişehir, Trabzon ve Denizli illerinde gerçekleştirilmiştir yılı içinde ise Tekirdağ da (Marmara Tarım Bölgesi), Tokat da (Ortadoğu Tarım Bölgesi) ve Mardin de (Güneydoğu Tarım Bölgesi) toplam üç çalıştayın yapılması amaçlanmıştır yılında da devam edecek 3 bölgesel çalıştayın neticesinde; kırsal alanda kadın konusunda ulusal veri bankasının oluşturulması, kırsal alanda kadının konumunun iyileştirilmesi ve güçlendirilmesine yönelik eylem planlarının somutlaştırılması ve bu verilerin 2012 yılında gerçekleştirilmesi planlanan Ulusal Çalıştay' da ortaya konması hedeflenmektedir. Bölgesel çalıştaylarda gerçekleştirilen grup çalışmalarında tamamıyla bölgesel durum belirleyici olmaktadır. Tekirdağ da gerçekleştirilen bu bölgesel çalıştay; Bursa, Kocaeli, Edirne, Sakarya, İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Yalova ve Düzce illerini kapsayacak şekilde planlanmıştır. Dolayısıyla Tekirdağ da gerçekleştirilen Marmara Tarım Bölgesi çalıştayında da; sorunlar bölgesel düzeyde belirlenmiş, çözüm önerileri ortaya konmuş ve eylem sürecinde bu önerilere ilişkin izleme ve değerlendirme göstergeleri belirlenmiştir. Bu çalıştayda grup çalışmaları aşağıda yer aldığı şekliyle 4 ana 8 alt başlık halinde gerçekleştirilmiştir: Ana Başlık 1: Kırsal alan ve kadın Alt Başlık 1- Sağlık Alt Başlık 2- Eğitim Alt Başlık 3- Yoksulluk Ana Başlık 2: Kırsal Alanda kadının Tarımsal Üretim ve Pazarlamadaki Rolü Alt Başlık 1- Tarımsal Üretim Alt Başlık 2- Girişimcilik ve Pazarlama Ana Başlık 3: Doğal Kaynakların Korunarak Kullanımı ve Yönetimi Ana Başlık 4: Kırsal Alanda Kadının İstihdamı ve Örgütlenmesi Alt Başlık 1- Tarımsal İstihdam ve Örgütlenme Alt Başlık 2- Sosyal Güvenlik Çalıştay süresince gerçekleştirilen grup çalışmaları doğrultusunda, Marmara Tarım Bölgesinin kapsadığı alan genelinde kırsal alanda kadının konumunun iyileştirilmesi ve güçlendirilmesi konusunda ise aşağıda yer alan çözüm önerileri ortaya konmuştur: Sosyal güvenlik mevzuatının kadınların (özellikle ücretsiz aile işçilerinin) hak kaybına uğramasını önleyecek biçimde yeniden düzenlenmesi ve tarımda çalışanların iş yasası kapsamında değerlendirilmesi, 9

10 Bölgesel K rsal Alanda Kad n Çal ştay Köylerde yerinde ve ücretsiz sağlık hizmetinin sunulması, Kırsal alanda altyapı hizmetlerinin güçlendirilmesi, çevresel önlemlerin ve denetlemelerin etkin hale getirilmesi, Su ve gıda sağlığı ile ilgili mevzuatın uygulanması, Köy Eğitim Merkezi adı altında eğitim merkezleri ve sosyal çalışma alanlarının yaratılması, Halk Eğitim Merkezleri ve Sivil Toplum Kuruluşları tarafından çeşitli konularda kursların açılması, Kadının kırsal alanda ekonomik ve toplumsal yönden güçlendirilmesi, Örgün ve yaygın eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimlerinin yaygınlaştırılması, Tüm ilgili kurum ve kuruluşların sağlıkla ilgili verileri tek bir merkeze iletebileceği izleme sistemlerinin geliştirilmesi, var olanların ise daha aktif hale getirilmesi, Çiftçi eğitimlerinin kadınlara yönelik olarak da tasarlanması, Devletin yurttaşları ve özellikle de kadınları kadın hakları konusunda bilgilendirmesi, Kamu olanaklarıyla yapılan yoksulluk yardımlarının birleştirilerek, tek bir kaynaktan dağıtılması, Kadın çiftçiye yönelik bilgi akışının sağlanması, Ürün pazarlama olanaklarının genişletilmesi ve örgütlü biçimde yapılması, Kırsalda kadın memurun bulunması, Köy sosyolojisi konusunda çalışan sosyologların kırsal alanda görev alması, Kırsalda tarım dışı meslek edindirme kurslarının verilmesi, Organik tarımın desteklenmesi, Kırsal alandaki kadına birçok kurum tarafından verilen eğitimlerde tekrarları önlemek için kurumlar arasındaki iletişim eksikliğinin giderilmesi, Kırsal alandaki eğitimlerin yalnızca köy kahvelerinde değil, kullanılmayan okul binaları gibi kadınların rahat gidebilecekleri mekanlarda verilmesi, Çiftçi kadınların konserve yapımı, dokuma, arıcılık vb gibi konularda teknik eğitim alabilecekleri ya da folklor ve tiyatro kursları gibi sosyal etkinlikleri gerçekleştirebilecekleri ve sosyolog, psikolog gibi farklı uzmanlık alanından profesyonellerin görev alabilecekleri Köy Eğitim ve Kültür Merkezi biçiminde yeni yapılanmaların oluşturulması, Kırsal alandaki kadınlara özellikle insan hakları, evlilik bilinci, temel ilkyardım bilgisi, çocuk yetiştirme tutumları, ergenlik sorunları konularında eğitimlerin verilmesi, Kırsal alandaki kadına verilecek eğitimlerde Ev Ekonomisi Meslek Lisesi, Tarım Meslek Lisesi mezunlarının yer alması, bu nedenle daha önce kapatılmış olan bu okulların yeniden açılması, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bünyesinde TAR-GEL Projesi kapsamında istihdam edilmekte olan Tarım Danışmanlarının sorumlu oldukları köy sayılarının azaltılması, Sivil Toplum Kuruluşlarının köylere geziler düzenleyerek kentteki kadınları kırsaldaki kadınla bir araya getirmesi, Kırsal alandaki kadınların ürünlerini pazara sunmada sıkıntı yaşamaması için kooperatifler ve derneklerin kurulması, mikro-kredi alma konusunda destek verilmesi, Bölgede yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması, 10

11 Marmara Bölgesi Kapalı sulama yöntemlerinin kadın çiftçilere benimsetilmesi, Su kaynaklarının etrafında yapılaşmayı önleyecek projeler geliştirilmesi, Sulamaya açılan alanlarda sulama kooperatifleri ve birliklerinin kurulması ve kadınların bu projelere dahil edilmesi, Dere yataklarına müdahalenin önlenmesi ve ıslahı, su kaynakları yönetiminde yetki karmaşası ve koordinasyon eksikliğinin giderilmesi, Biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir kullanımını sağlanması, Sürdürülebilir kullanım açısından yerel çeşitler, tıbbi aromatik bitkiler ve sebze olarak tüketilen bitkilerin üretime alınması, Bölgede mevcut ve nesli tehlike altında olan bitkilerin korunması, Bitki ve hayvan türlerinin tanıtılması, bu konuda eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının yapılması, Kadınların gıda güvenliği, GDO lu ürünler (Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar), ekotarım, tarım turizmi, organik tarım ve iyi tarım uygulamaları vb. konusunda bilinçlendirilmesi, Bölgede kadın girişimciliğinin artırılması, Kredi, hibe ve destek projelerinden yararlanması konusunda kırsal kesim kadınına bilgi ve teknik destek sağlanması, Aile içerisinde kadının ekonomik yönden güçlenmesi açısından erkeklerin bilinçlendirilmesi, Kadının sigortalanması konusunda yasal düzenlemelerin yapılması, Ziraat Odalarında kadının temsil edilebilmesi için üst birliklerden destek sağlanması, Bölgede uygulanacak hibe ve projelerde kadına yönelik pozitif ayrımcılığın arttırılmalısı, Kadın üreticilerin kırsal kalkınma projelerine katılımının teşvik edilmesi, Kadınların sadece üretimde değil pazarlama da dahil her aşamada söz sahibi olması, Üretici gelirlerinde istikrarın sağlanması, Kadın çiftçilere mesleki bilgi düzeyinin geliştirilmesi için uygulamalı eğitim çalışmalarının arttırılması ve önder kadın çiftçilerin diğer kadın üreticilerle deneyimlerini artırılmalı Kadın girişimcilere maddi ve manevi destek verilmesi, Kadın girişimcilerin geleneksel yöntemlerle ürettiği gıda ürünlerinin gıda mevzuatına uygun hale getirilebilmesi için destek sağlanması, Kadın girişimcilerin ürünlerini değerinde pazarlayabilmesi, kredi ve desteklere kolay ulaşabilmesi ve işletmelerinin sürdürülebilirliğinin sağlayabilmeleri için örgütlenmeleri ve bu örgütlenmelerde aktif rol almaları, Standart, kaliteli ve sürdürülebilir ürünlerin desteklenmesi, Kırsal kalkınma yatırımlarında kadın girişimcilere öncelik tanınması, Kadınlara ait istatistik verilerin toplanabilmesi için uzun süreden beri yapılmayan genel tarım sayımının yapılması ve sürekliliğinin sağlanması, Çiftçi ve tarımsal işletme tanımının kadını ve diğer aile bireylerini de temsil edecek şekilde yeniden yapılması ve buna uygun hukuksal altyapının hazırlanması, Çiftçilik mesleğinin yasal zemine oturtulması ve diğer mesleklerde olduğu gibi (doktor, avukat vs.) haklarının artırılması, 11

12 Bölgesel K rsal Alanda Kad n Çal ştay Kadınlara verilen meslek edindirme eğitiminin artırılması, Türkiye genelinde tarımı meslek olarak sürdürenlere sertifika verilerek mesleğin tescillenmesi, Mülkiyet ve mirasla ilgili sorunların giderilmesi, Kırsal alanda yeni iş yaratacak kadınlara KOSGEB tarafından fırsat tanınması, Üretim planlamasının biran önce hayata geçirilmesi ve belli ölçeğin üzerindeki işletmelerin özendirilmesi, Tarımsal üretime yönelik istihdam sağlayan işletmelerin teşvik edilmesi, Tarıma verilen desteklerin maliyetleri azaltıcı ve üretimi artırıcı yönde gerçekleştirilmesi, Küçük üreticilere gıda üretim izni konusunda yardımcı olunması, Gıda kodeksi dışında kalan geleneksel üretim biçimleriyle üretilen ürünlerin satış ve pazarlaması için yeni bir düzenleme yapılması, Örgütlenme öncesi eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları şartının getirilmesi, Örgütlenmenin önündeki bürokratik engellerin kaldırılması, kuruluş sırasında kadınların belli maliyetlerden (noter masrafları gibi) muaf tutulması, Çeşitli teşviklerle kadınların örgütlere üyeliğinin desteklenmesi, Kooperatif ortaklarının ortak kullanımlarına açılacak olan üretim tesislerine ihtiyaçları için kamu arazilerinin bedelsiz tahsisi, Aile ve sosyal çevrenin, doğru projelerle ve kadınların katılımı sağlanarak geliştirilmesi, Kooperatiflerde birlik ve beraberliği geliştirecek faaliyetlerin planlanması, Kooperatiflerde bölgenin yapısına göre çalışma alanlarındaki kısıtlamaların kaldırılması, Doğadan kopmadan üretimin özendirilmesi ve gelecek nesillere aktarılması, Kadınların birey olarak sosyal, ekonomik, hukuki vb. alanlardaki hak ve talepleri konusunda bilgilendirilmesi ve Medyanın sosyal güvenlik konusunda bireyleri bilgilendirmede aktif olarak kullanılması ve sosyal güvenliğe dahil olmayı kolaylaştırıcı teşviklere dair düzenlemelerin yapılması. 12

13 EXE CU TI VE SUM MARY Marmara Bölgesi The Workshops on Rural Women are being held since 2008 by the General Directorate of Organization and Support (TEDGEM) of the Ministry of Agriculture and Rural Affairs. The first of the workshops is the National Workshop on Rural Women held at Kızılcahamam-Ankara between 15 and 17 October In accordance with the outputs of the workshop held in 2008, it has been resolved that the said workshops be held at nine different agricultural areas of our country between 2009 and 2011, thus revealing the regional differences between these agricultural areas. The first Regional Workshops on Rural Women have been held in 2009 in Eskişehir, Trabzon and Denizli. For year 2010, three workshops have been planned to be organized in Tekirdağ (Marmara Agricultural Zone), Tokat (Middle East Agricultural Zone) and Mardin (South East Region). With the three regional workshops to be continued also in 2011; it is intended to prepare the actions plan for improvement and strengthening the status of women in rural areas and to generate a national databank for rural women after the the National Workshop that is planned to be held in The group works performed as a part of the regional workshops is totally based on the regional situation. This regional workshop, which was held in Tekirdağ, has been planned in a manner to involve Bursa, Kocaeli, Edirne, Sakarya, İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Yalova and Düzce provinces. Therefore, during Marmara Agricultural Zone workshop held in Tekirdağ, the problems have been detected at a regional level, proposals have been put forward for solution of such problems and it has been observed that such proposals have been followed during the action phase. The group works in this workshop have been performed under 4 main headings and 8 subheadings as shown below: Main Heading 1: Rural area and woman Subheading 1-Health Subheading 2-Education Subheading 3- Poverty Main Heading 2: Role of Rural Woman in Agricultural Production and Marketing Subheading 1- Agricultural Production Subheading 2- Entrepreneurship and Marketing Main Heading 3- Protection, Utilization and Management of Natural Resources Main Heading 4- Employment and Organization of Rural Woman Subheading 1- Agricultural Employment and Organization Subheading 2- Social Security In line with the group works performed during the workshop activities, the following solution proposals have been introduced for improvement and reinforcement of the position of rural women across the Marmara Agricultural Zone. 13

14 Bölgesel K rsal Alanda Kad n Çal ştay Reconstitution of the social security legislation to protect women against incurring loss of their rights (in particular, the unsalaried family workers) and evaluation of the social security legislation in line with the labor law for agricultural workers, Provision of onsite and free of charge health services in villages, Reinforcement of the infrastructure services and effective implementation of environmental measures and inspections in rural areas, Implementation of the legislation on water and food health, Various courses opened by Public Education Centers and Civil Society Organizations, Establishment of education centers and social working areas under the name of Rural Education Center, Provision of economic and social support for rural women, Organization of training sessions on social gender equality at formal and informal education level across the country, Generating tracking systems which enable all the relevant institutions and organizations to forward the health-related data to a single center, and ensuring active use of the existing systems, Organizing farmer training programmes targeting women farmers, Providing information to the citizens, and particularly women, about the rights of women, Consolidating the public poverty relief payments to distribute them from a single source, Ensuring information flow for female farmers, Expanding the product marketing means and ensuring organized use of such means, Employment of female officers in rural areas, Employment of rural sociologists in rural areas, Organizing non-agricultural occupation courses in rural areas, Support of organic agriculture, Strengthening the communication channels between the relevant institutions providing training services for rural women in order to avoid overlapping, Organizing the training programmes in places such as school buildings where women might feel comfortable rather than the village rooms. Establishing new organizations in the form of Village Training and Culture Centers where female farmers may receive training in such fields as canned food production, weaving, beekeeping etc. or be involved in social activities as folkloric dance and theatre classes, and where professionals from different subjects such as sociologists, psychologists may carry out activities, Organizing training sessions for rural women such as on human rights, matrimonial awareness, basic first aid knowledge, child care education and puberty problems, Providing training sessions in which the graduates of Home Economics Schools and Agricultural Schools are the trainers and accordingly reopening the mentioned schools which have been recently closed, 14

15 Marmara Bölgesi Reducing the number of villages for one Agricultural Consultants employed under the TARGEL Project of the Ministry of Agriculture and Rural Affairs, Village tours organized by Civil Society Organizations to bring the urban women together with the rural women, Establishing cooperative societies and organizations to assist women in marketing their products and providing support for obtaining micro-credits, Utilization of renewable energy resources in the region, Adoption of closed irrigation methods by female farmers, Development of projects to prevent housing around water resources, Establishment of cooperative irrigation societies and unions for the irrigation areas and involvement of women in such projects, Prevention and elimination of intervention in the stream beds, elimination of authority conflicts and lack of coordination in management of water resources, Protection and sustainability of biodiversity, Production of local species, medical aromatic plants and vegetables for sustainable use, Protection of plants in the region which are under the danger of extinction, Organizing awareness activities on introduction of plant and animal species, Establishing awareness among women on food safety and genetically modified (GM) products, echo-agriculture, organic agriculture and good agriculture practices, Increasing the female entrepreneurship in the region, Providing information and support for rural women about the use of credit, donation and support projects, Establishing awareness among men for economic reinforcement of women within the family, Legal arrangements for insurance of women, Obtaining support from the higher units for representation of women in the Chambers of Agriculture, Increasing the positive discrimination towards women for the donations and projects to be handled in the region, Encouraging participation of women in rural development projects, Giving influence and authority to women in every stage from production to marketing, Establishing stability of producer incomes, Increasing the number of practical training activities for improvement of the occupational knowledge level of female farmers and organizing experience-sharing activities among leader female farmers and other female producers, Providing material and moral support to female entrepreneurs, Providing support for adaptation of the food products produced by female entrepreneurs with traditional methods to the food legislation, 15

16 Bölgesel K rsal Alanda Kad n Çal ştay Organization of female entrepreneurs to enable them to effectively market their products, easily access credits and supports and ensure sustainability of their enterprises, and their active participation in such organizations, Supporting the standard, high-quality and sustainable products, Giving priority to female entrepreneurs in rural development projects, Conduction of a general agricultural census which has not been performed for years to collect the statistical data regarding women and ensuring sustainability,, Redefinition of farmer and agricultural enterprise concepts in a way to include the women and other family members and preparation of the appropriate legal infrastructure, Establishing the lawful foundation of farming business and increasing the relevant rights as those of other professions (doctor, lawyer etc.), Increasing the number of occupational trainings organized for women, Granting certificates to agriculture business owners throughout Turkey, Eliminating the ownership and heritage problems, Provision of opportunities by KOSGEB for women who are to create new business opportunities in the rural areas, Implementing the production planning and encouraging enterprises of certain scale, Encouraging those enterprises which create employment for agricultural production, Implementation of agricultural support schemes which reduces the costs and increases production, Providing assistance to small-scale producers for food production permit, Establishing a new arrangement for sale and marketing of products which are produced with conventional production methods that are not included in the food codex, To establish the condition of training for women organizations, Eliminating bureaucratic impediments to the organization process and exempting women from certain costs (such as notary expenses) during the incorporation process, Supporting women s organizations by way of various incentives, Free of charge allocation of public lands for production purposes of cooperatives, Improving the family and social life though right and women participated projects, Planning such activities that will improve unity and solidarity in the cooperatives, Removing the restrictions on the working areas according to the structure of the region, Encouraging environmentally friendly production methods and transfer of these methods to the next generations, Informing the women about their individual rights in social, economic and legal matters, Active utilization of the media for keeping the individuals informed about social security issues and establishing arrangements for incentives that facilitate involvement in social security. 16

17 Marmara Bölgesi 1. Bölüm Açılış Konuşmaları 17

18 18 Bölgesel K rsal Alanda Kad n Çal ştay

19 Marmara Bölgesi Osman ŞİMŞEK Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdür Yardımcısı Sayın Valim, Saygıdeğer Misafirler, Kıymetli Basın Mensupları, Dünya Kadın Çiftçiler Günü münasebetiyle dördüncüsünü düzenlemiş olduğumuz Bölgesel Kırsal Alanda Kadın Çalıştayımıza hoş geldiniz diyor, sizleri Bakanlığım ve şahsım adına en içten sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Değerli katılımcılar, Dünya Kadın Çiftçiler Günü fikri ilk olarak 1995 yılında Pekin de Kadın Konferansı nda ortaya atılmış, Birleşmiş Milletler tarafından her yıl 15 Ekim de Dünya Kadın Çiftçiler Günü olarak kutlanması kabul edilmiştir. Bakanlığımızca; Dünya Kadın Çiftçiler Gününü de içine alacak tarzda kırsal alanda kadın konusunda bir ilk gerçekleştirilerek, Ekim 2008 tarihlerinde Ankara Kızılcahamam da Kırsal Alanda Kadın Çalıştayı yapılmıştır. 19

20 Bölgesel K rsal Alanda Kad n Çal ştay Ulusal düzeyde gerçekleştirilen bu çalıştaya, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve kadın çiftçiler olmak üzere tüm paydaşların katılımı sağlanmıştır. Yapılan bu çalıştay sonucunda, kırsaldaki kadının mevcut durumu, sorunları ve çözüm önerilerinin bölgeler arasında farklılık arz etmesi sebebiyle, bölgesel çalıştayların yapılması kararı alınmıştır. Bu doğrultuda, 2009 yılı itibariyle 9 tarım bölgesi dikkate alınarak bölgesel çalıştaylar yapılmakta, bölgesel açıdan kırsaldaki kadının sorunları ve öncelikleri belirlenmektedir yılında Eskişehir, Trabzon ve Denizli illerinde bölgesel çalıştaylar gerçekleştirilmiştir yılı çalıştaylarının ilki şu an Tekirdağ ilinde gerçekleştirilmekte olup, bu yıl Tokat ve Mardin illeri koordinatörlüğünde bölgesel çalıştaylar yapılacaktır yılında ise kalan üç bölgede çalıştaylar tamamlanacaktır yılında Bölgesel çalıştaylar çıktıları doğrultusunda, Kırsal Alanda Kadının Konumunun İyileştirilmesi ve Güçlendirilmesi Eylem Planı nın hazırlanması, kırsaldaki kadına yönelik Ulusal Veri Bankası nın oluşturulması planlanmaktadır. Böylece kırsaldaki kadınların sorunlarının ve çözüm yollarının yerelden merkeze doğru belirlendiği katılımcı ve paylaşımcı bir yaklaşımla hazırlanan bir eylem planı oluşturulacak, eylem planının başarısı veri bankası kanalıyla izlenecektir yılında yapılan Kırsal Alanda Kadın Çalıştayı bize bu şekilde önemli bir yol haritası sunmuştur. Bu sebeple, burada üç gün boyunca elde edilen bulguların bizi ulusal seviyede bir eylem planına götüreceğinin ve bu eylem planı çerçevesinde projeler üretileceğinin bilincinde, bölgesel çalıştayların çıktılarını son derece önemsiyoruz. Ülkemizde nüfus verilerine baktığımızda toplam 73 milyon nüfusun yarısı kadındır. Fakat, kadınlara yönelik diğer istatistikler nüfus verileri kadar pozitif değildir. Örneğin toplam istihdam içerisinde, kadının istihdamı erkeklerin istihdamının yaklaşık üçte biridir. Kadınlarımız eğitim, sağlık, örgütlenme, sosyal güvenlik ve karar alma mekanizmasında da erkeklerimize oranla dezavantajlı durumdadır. Dünyada da kadın dezavantajlı ve hassas gruplar içerisinde yer almaktadır yılında Birleşmiş Milletler tarafından benimsenen Binyıl Kalkınma Hedefleri belgesinde Kadınların Konumunu Güçlendirmek ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Geliştirmek üçüncü amaç olarak yer almaktadır. Avrupa Birliği ülkelerinde ise kadına yönelik göstergeler daha iyi olmakla beraber kırsal kalkınma, ekonomik ve sosyal politikalarda kadın unsuru pozitif bir bakış açısıyla yer almakta ve önem gösterilmektedir. Bakanlığımız, kırsaldaki kadın çiftçilerin sosyal ve ekonomik statüsünün yükseltilmesi, tarımsal kalkınma içindeki rollerinin artırılması amacıyla hizmet vermektedir. Merkez ve 81 İl Müdürlükleri kanalıyla kırsaldaki kadına yönelik eğitim, yayım, bilgilendirme hizmetleri verilmektedir yılında tarımsal, ev ekonomisi ve kooperatifçilik ana başlıkları altında kadına eğitim hizmetleri götürülmüştür. Ayrıca Kadın Çiftçiler Tarımsal Yayım Projesi ile kadın çiftçilerin projelerine eğitim ve girdi desteği verilmektedir yılından itibaren 7 yıldır düzenlenen Kadın Çiftçiler Yarışıyor bilgi yarışmasıyla kadın çiftçilerimiz eğitilmektedir. Yarışmaya Milli Olimpiyatlar Komitesi tarafından 2005 yılında kariyer dalında FAIR PLAY ödülü; ayrıca, 2006 yılında Dünya Sağlık Örgütü tarafından da Sağlıklı Gıdanın Teşvik Edilmesi dalında uluslararası ödül verilmiştir. 20

KIRSAL ALANDA KADININ GÜÇLENDİRİLMESİ

KIRSAL ALANDA KADININ GÜÇLENDİRİLMESİ T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI KIRSAL ALANDA KADININ GÜÇLENDİRİLMESİ U L U S A L E Y L E M P L A N I (2012-2016) 2012 - ANKARA T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Kasım 2012 - ANKARA ISBN:

Detaylı

Türkiye nin Ege Kıyısındaki Korunan Alanlarında Sosyo-Ekonomik Durum ve Yeni Gelir Getirici Faaliyetlerin Analizi

Türkiye nin Ege Kıyısındaki Korunan Alanlarında Sosyo-Ekonomik Durum ve Yeni Gelir Getirici Faaliyetlerin Analizi T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Empowered lives. Resilient nations. Türkiye nin Ege Kıyısındaki Korunan Alanlarında Sosyo-Ekonomik Durum ve Yeni Gelir Getirici Faaliyetlerin Analizi T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK

Detaylı

KOP BÖLGESİNDE TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM İHTİYAÇ ANALİZİ

KOP BÖLGESİNDE TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM İHTİYAÇ ANALİZİ KOP BÖLGESİNDE TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM İHTİYAÇ ANALİZİ 2015-KONYA KOP BÖLGESİNDE TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM İHTİYAÇ ANALİZİ PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ ZİR. YÜK. MÜH. MURAT KÜÇÜKÇONGAR DR. MUSTAFA KAN DR. FATİH

Detaylı

Bayram TÜRKER-Hüyük Kaymakam TAKDİM

Bayram TÜRKER-Hüyük Kaymakam TAKDİM Bayram TÜRKER-Hüyük Kaymakam TAKDİM Hüyük ilçemizin son 7 yılda Kırmızı Altın ı haline gelen doğal, lezzetli ve bağımlılık yapan cennet meyvesi Hüyüklü vatandaşlarımızın sofradaki tuzu, giydiği kıyafeti,

Detaylı

DEĞİŞEN HAYATLAR GELİŞEN TÜRKİYE CHANGING LIVES DEVELOPING TURKEY

DEĞİŞEN HAYATLAR GELİŞEN TÜRKİYE CHANGING LIVES DEVELOPING TURKEY T.C. ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI MINISTRY of LABOUR and SOCIAL SECURITY AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI EUROPEAN UNION COORDINATION DEPARTMENT İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ

Detaylı

SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN ERZURUM EKONOMİSİNE KATKILARI

SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN ERZURUM EKONOMİSİNE KATKILARI T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN ERZURUM EKONOMİSİNE KATKILARI Ulvi ÇELİK 122008577 YÜKSEK LİSANS TEZİ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE VE DENETİM PROGRAMI DANIŞMAN Yrd.

Detaylı

İŞGÜCÜ PİYASASINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EL KİTABI

İŞGÜCÜ PİYASASINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EL KİTABI 1 İŞGÜCÜ PİYASASINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EL KİTABI 2 İŞGÜCÜ PİYASASINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EL KİTABI Yıldız Ecevit Şubat 2010 Hazırlayan: Yıldız Ecevit Tasarım: TORNA Tasarım (www.tornatasarim.com)

Detaylı

BU SAYIDA IN THIS ISSUE

BU SAYIDA IN THIS ISSUE Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. This Project is co-financed by the European Union and The Republic of Turkey. T.C. ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI MINISTRY

Detaylı

TR21 TRAKYA BÖLGE PLANI Tekirdağ, Edirne, Kırklareli 2010

TR21 TRAKYA BÖLGE PLANI Tekirdağ, Edirne, Kırklareli 2010 TR21 TRAKYA BÖLGE PLANI Tekirdağ, Edirne, Kırklareli 2010 TR21 TRAKYA BÖLGE PLANI 2010-2013 1 Trakya Kalkınma Ajansı Merkez ve Tekirdağ Yatırım Destek Ofisi İskele Cad. No:12 59100 Tekirdağ Tel: 0282 263

Detaylı

TARIM ARAZİLERİNİN BÖLÜNMESİNİN ÖNLENMESİNE YÖNELİK YASAL DÜZENLEME HAKKINDA DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ

TARIM ARAZİLERİNİN BÖLÜNMESİNİN ÖNLENMESİNE YÖNELİK YASAL DÜZENLEME HAKKINDA DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ TARIM ARAZİLERİNİN BÖLÜNMESİNİN ÖNLENMESİNE YÖNELİK YASAL DÜZENLEME HAKKINDA DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ Dr. A. Ahmet YÜCER Dr. Muhammet DEMİRTAŞ Ahmet ÇELİK Dr. Şevket KALANLAR Dr. Ayla ALTUN Dr. Mustafa

Detaylı

ETİK SAYFASI. Osman ERDOĞAN

ETİK SAYFASI. Osman ERDOĞAN ETİK SAYFASI Bu tezin tasarımı, hazırlanması, yürütülmesi, araştırmalarının yapılması ve bulgularının analizlerinde bilimsel etiğe ve akademik kurallara özenle riayet edildiğini, bu çalışmanın doğrudan

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERE SAĞLANAN KAMU DESTEKLERİNİN ETKİNLİĞİ VE KOSGEB DİYARBAKIR UYGULAMASI

KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERE SAĞLANAN KAMU DESTEKLERİNİN ETKİNLİĞİ VE KOSGEB DİYARBAKIR UYGULAMASI Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERE SAĞLANAN KAMU DESTEKLERİNİN ETKİNLİĞİ VE KOSGEB DİYARBAKIR UYGULAMASI Hasan

Detaylı

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI BRİFİNG RAPORU HAZİRAN 2013

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI BRİFİNG RAPORU HAZİRAN 2013 ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI BRİFİNG RAPORU 2013 HAZİRAN 2013 Yönetici Özeti Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri

Detaylı

ULUSLARARASI HAKEMLİ PAZARLAMA VE PAZAR ID:02 K:04

ULUSLARARASI HAKEMLİ PAZARLAMA VE PAZAR ID:02 K:04 ULUSLARARASI HAKEMLİ PAZARLAMA VE PAZAR ARAŞTIRMALARI DERGİSİ ULUSLARARASI HAKEMLİ PAZARLAMA VE PAZAR ID:02 K:04 ARAŞTIRMALARI DERGİSİ INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF MARKETING AND MARKET RESEARCHES

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE UYUMU AÇISINDAN KIRSAL KALKINMA BİLEŞENİNİN ÖNEMİ VE TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU NUN ROLÜ

Detaylı

- Çalıştay Hakkında...4. - Protokol...5. - Protokol Konuşmaları...6. - Konuşmacılar...15. - Çalıştay Sonuç Raporu...17. - Değerlendirme...

- Çalıştay Hakkında...4. - Protokol...5. - Protokol Konuşmaları...6. - Konuşmacılar...15. - Çalıştay Sonuç Raporu...17. - Değerlendirme... 1 İÇİNDEKİLER - Çalıştay Hakkında...4 - Protokol...5 - Protokol Konuşmaları...6 - Konuşmacılar...15 - Çalıştay Sonuç Raporu...17 - Değerlendirme...44 - Çalıştay dan Kareler...47 3 ÇALIŞTAY HAKKINDA AMAÇ:

Detaylı

TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM

TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM Yıldız Ecevit Uluslararası Çalışma Ofisi - ANKARA Copyright Uluslararası Çalışma Örgütü 2007 Birinci baskı 2007 Uluslararası Çalışma Ofisi yayınları,

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Birleşmiş Milletler Ortak Programından Haberler

Kadın Dostu Kentler Birleşmiş Milletler Ortak Programından Haberler 2 Kadın Dostu Kentler Birleşmiş Milletler Ortak Programından Haberler Yerel Eşitlik Eylem Planlarının uygulanmasında 1. yıl geride kaldı: 2012 yılı sonunda 11 il için tamamlanan ve İl Kadın Hakları Koordinasyon

Detaylı

TÜRKİYE ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI FAALİYET RAPORU 2012 TÜRKİYE ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI FAALİYET RAPORU ÖNSÖZ Değerli Kooperatifçiler; Son yıllarda dünyada yaşanan sosyo-ekonomik krizler, birlikte hareket etme ve ortak iş yapmanın önemini bir

Detaylı

Büyük Düşünen KOBİ ler

Büyük Düşünen KOBİ ler YIL: 25 SAYI: 298 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN ün Değerlendirmesi KOBİ lerin Risk ve Fırsatları Büyük Düşünen KOBİ'lerde Toplam Kalite Yönetimi (TKY) Uygulaması Uluslararasılaşma ve KOBİ

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI GAP İDARESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI GAP İDARESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI GAP İDARESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU Mart 2015 İÇİNDEKİLER Sayfa Bakan Sunuşu. 1 Üst Yönetici Sunuşu... 2 I. Genel Bilgiler. 3 A. Vizyon ve

Detaylı

Tasarım ve inovasyon. www.bebka.org.tr

Tasarım ve inovasyon. www.bebka.org.tr www.bebka.org.tr Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Üç Ayda Bir Yayınlanır Yıl 3 Sayı 13 Ocak - Şubat - Mart 2015 Tasarım ve inovasyon BEBKA, yeni fikirlerin ışığıyla aydınlanacak bir geleceğe inanıyor

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ TARIM MASTER PLANI

KAHRAMANMARAŞ TARIM MASTER PLANI TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KAHRAMANMARAŞ TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ İL TARIM VE KIRSAL KALKINMA MASTER PLANLARININ HAZIRLANMASINA DESTEK PROJESİ KAHRAMANMARAŞ TARIM MASTER PLANI KAHRAMANMARAŞ 2006 II T.C. TARIM

Detaylı

LAPSEKİ DEĞERLERİ SEMPOZYUMU 27-28 AĞUSTOS 2008

LAPSEKİ DEĞERLERİ SEMPOZYUMU 27-28 AĞUSTOS 2008 LAPSEKİ DEĞERLERİ SEMPOZYUMU 27-28 AĞUSTOS 2008 Lapseki Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yayınları No: 81 ISBN: 978-975-8100-84-2 2008 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Editörler Prof. Dr. Ali AKDEMIR

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE ULUSAL EYLEM PLANI 2012-2015

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE ULUSAL EYLEM PLANI 2012-2015 T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE ULUSAL EYLEM PLANI 2012-2015 Ankara 2012 Para ile satılmaz. Mizanpaj ve Kapak Tasarımı : Gürkan

Detaylı

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU. Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU. Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM Kasım 2013 SAĞLIK-SEN YAYINLARI - 21 Sağlık-Sen Adına

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI GAP İDARESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI GAP İDARESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI GAP İDARESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU Mart 2013 1 İÇİNDEKİLER Sayfa Bakan Sunuşu. 1 Üst Yönetici Sunuşu... 2 I. Genel Bilgiler. 3 A. Vizyon

Detaylı

AB VE TÜRKİYE DE DANIŞMANLIK SİSTEMLERİ VE SÜT SIĞIRI İŞLETMELERİNİN YÖNETİMİ

AB VE TÜRKİYE DE DANIŞMANLIK SİSTEMLERİ VE SÜT SIĞIRI İŞLETMELERİNİN YÖNETİMİ AB VE TÜRKİYE DE DANIŞMANLIK SİSTEMLERİ VE SÜT SIĞIRI İŞLETMELERİNİN YÖNETİMİ Cilt 2 TR0703.01-02/FA Editör Prof. Dr. Numan AKMAN Çeviren: Gökhan TEZEL Bu kitap Avrupa Birliği finansal desteğiyle hazırlanmıştır.

Detaylı

bölgesel kalkınma 117

bölgesel kalkınma 117 PROJE bölgesel kalkınma 117 Karacadağ Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Adına Sahibi Genel Sekreter Dr. İlhan KARAKOYUN Genel Yayın Yönetmeni Mehmet ÖZTEK Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Osman YAKUT Hukuk Danışmanı

Detaylı

İKG-HABER HRD NEWS. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Haber Bülteni. Human Resources Development Newsletter

İKG-HABER HRD NEWS. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Haber Bülteni. Human Resources Development Newsletter İSTİHDAM EMPLOYMENT EĞİTİM EDUCATION HAYAT BOYU ÖĞRENME LIFELONG LEARNING SOSYAL İÇERME SOCIAL INCLUSION TEKNİK YARDIM TECHNICAL ASSISTANCE Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse

Detaylı