Ramazan coflkusu. Bağlarbafl nda yaflanacak

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ramazan coflkusu. Bağlarbafl nda yaflanacak"

Transkript

1 AĞUSTOS 2010 SAYI: 5 Ramazan coflkusu Bağlarbafl nda yaflanacak Üsküdar Belediyesi nin bu yıl da Bağlarbaşı Kültür Merkezi nde yapacağı Ramazan etkinliklerinde Ramazanda Çocuk teması ağırlıklı olacak. Geleneksel Türk Tiyatrosu (Karagöz, Ortaoyunu, Meddah), çocuk etkinlikleri (Karagöz-Hacivat Gölge Oyunu, Jonglör, İllüzyonist, müzikal kuklalar, Pandomim ve Cambaz), Konserler (Tasavvuf, Halk Müziği, Sanat Müziği) gibi etkinlikler yapılacak. 18 DE Geçen yıl da Üsküdar Bağlabaşı Kültür Merkezi nde yapılan birbrinden güzel Ramazan programlarını her gece ortalama 1500 Üsküdarlı takip etmişti Türkiye nin en kaliteli okulu Üsküdar dan ç kt Çen gel köy Li se si, Mil li Eği tim Ba kan lı ğı Top lam Ka li te Yö ne ti mi ko nu sun da Yı lın Ka li te li Oku lu de ğer len dir me sin de Tür ki ye Bi rin ci si ola rak Ka li te Be ra tı al dı.4 TE 11 Ağustos Çarşamba günü saat 21:00 de Karagöz, Ortaoyunu ve Meddah gösterisinden oluşan Geleneksel Türk Tiyatrosu etkinliği ile başlayacak olan Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi ndeki Ramazan Şenlikleri, 9 Eylül Perşembe düzenlenecek Türk Sanat Müziği konseri ile sona erecek. Kitap Sokağ kitapseverleri bekliyor Üsküdar Kitap Sokağı, Ramazanı ve kitabı sevdiren bilgi yarışması, İstanbul Oyuncak Müzesi Sergisi, İkindi Sohbetleri ve Üsküdar tarihinin canlandırıldığı faaliyetler sergilenecek.18 DE

2 2 Sosyal Belediyecilik Sosyal Belediyecilik 3 Mustafa Kara dan Bölgesel kalk nma için farkl öneriler Bayrampaşa Belediyesi tarafından düzenlenen ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu nun açılışını yaptığı Balkan Belediyeleri İşbirliği ve Dayanışma Forumu Haziran tarihlerinde İstanbul a düzenlendi. Balkan ülkesinden 50 ye yakın 12Belediye Başkanı nın katıldığı forumda, iki bölge arasında enerji ve imkânların birleştirilmesi konusunda görüşmeler ile belirlenmiş projeler üzerinde değerlendirmeler yapıldı. Türkiye nin ve Balkanların işbirliği geliştirilmesinin hedeflendiği forumda, 2 gün boyunca 4 ana başlıktaki konular üzerinde Belediye Başkanları görüşlerini bildirdiler. Üsküdar Belediye Başkanı Mustafa Kara forumun son günündeki Kültür ve Turizmde İşbirliği ve Dayanışma konulu oturumda Bölgesel Kalkınmada Yeni İmkân: Kültür Turizmi konulu bir sunuş gerçekleştirdi. Sunuş konuşmasında Balkan ve Türkiye Belediyeleri arasındaki en Genel Koordinatör Hasan EKMEN İletişim : önemli köprünün kültürel ve tarihi mirasın karşılıklı paylaşılması olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Mustafa Kara, kültür turizminin kuzen medeniyetin çocukları arasında hem kültürel alışveriş hem de ekonomik kalkınma boyutuyla yüksek getirilere sahip olduğuna değindi. Kültür turistinin günde Euro harcarken güneş, kum ve deniz turistinin günde ortalama Euro harcadığını ifade eden Mustafa Kara, Balkanlarda ve Türkiye de bulunan belediyelerin kardeş belediye çalışmaları ekseninde ortak turizm etkinlikleri düzenlenmesinde yarar olduğunu, bu tip çalışmaların ekonomik kalkınmayı da beraberinde getireceğini söyledi. Bacasız sanayi olarak da ifade edilen kültür turizminin bütün dünyada revaçta olduğunu vurgulayan Mustafa Kara, Balkanlarla Türkiye arasındaki köprülerin devamı için benzer toplantıların farklı konularda da devamında yarar olduğunu ifade etti. Söz konusu organizasyon için Bayrampaşa Belediyesini tebrik eden Kara, Balkanların farklı bölgelerinden gelen belediye temsilcileriyle irtibat ve işbirliğinin devamı için iyi dileklerini paylaşarak konuşmasına son verdi. Üsküdar Belediye Bağkanl ğ ad na - mtiyaz Sahibi Üsküdar Belediye Başkan Mustafa Kara Genel Yayın Yönetmeni Hamit KURT Sorumlu Yazıişleri Müdürü Onur ARİFOĞLU Görsel Tasarım Ramazan KURT Üsküdar Belediyesi nden Emeklilere Key Ödemesi sküdar Belediye Başkanlığı, 1 ÜOcak 1987 ve 31 Aralık 1995 tarihleri arasında belediye personelinden kesilen Konut Edindirme Yardımı (KEY) tutarlarını, işçi ve memurlardan sonra emekli personeline de ödedi. Uygulama tüm belediyeler arasında ilk kez Üsküdar Belediyesi tarafından gerçekleştirildi ile 1995 yılları arasında belediye personelinden kesilen ancak KEY ödemesi olarak bir türlü çıkmayan yasal kesintiler, Üsküdar Belediye Başkanı Mustafa Kara nın talimatıyla iç kaynak oluşturularak önce memur ve işçilere, daha sonra da emekli hak sahiplerine ödendi. Oluşturulan kaynak sonrası, KEY ödeme hakkına kavuşan ve ödemelerini daha önce alamamış olan, Belediye personeli olarak çalışmış ve emekli olmuş personel, toplam 1 milyon 417 bin TL tutarındaki parayı teslim aldı. Üsküdar Belediyesi, Nisan tarihlerinde işçi ve memur kadrosunda çalışan 470 personelin banka hesaplarına toplam 458 bin 780 TL tutarındaki parayı KEY ödemelerini de yatırmıştı. Fotoğraflar İsa TERLİ - Kenan KOCA Birol KAVDIR Grafik-Tasar m: KMG Bask : FSF Matbacılık Bas n Yay n ve Halkla liflkiler Müdürlüğü taraf ndan yapt r lm flt r Üsküdar Belediyesi Meslek Edindirme Kurslar lk mezunlar n verdi sküdar Belediyesi nin, İŞ- ÜKUR ile Kasım 2009 da imzaladığı protokol çerçevesinde işsiz vatandaşlar için düzenlediği Meslek Edindirme Kursları ilk mezunlarını verdi.kurslar Ocak ayında başlarken, Hasta ve Yaşlı Bakımı, Sigortacılık, Perakende Satış ve Emlak Komisyonculuğu, Elektrik tesisatçılığı, Aşçılık, Eğitici Anne ve Çocuk Bakımı, Cilt Bakımı ve Güzellik Uzmanlığı ve Kuaförlük branşlarında eğitim gören 186 kursiyer mezun olarak sertifikalarını Üsküdar Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Rıza Şenbabaoğlu, İŞ-KUR ile yapılan ortak çalışmanın Üsküdar da işsizlere iş istihdamı oluşturulması açısından büyük önem taşıdığını ifade ederken, mevcut kursların işsiz Üsküdarlılara Altın Bilezik taktığını, kendilerinin de kursları başarıyla bitiren kursiyerlerin işe yerleştirilmesi konusunda her türlü çabayı göstereceklerini belirtti. İŞ-KUR İstanbul İl Müdürü Coşkun, Üsküdar Belediyesi ile ortak düzenlenen Mesleki Eğitim Kursları nın ara eleman açığının kapatılması açısından büyük bir önem arz ettiğini ifade etti. törenle aldılar. Üsküdar Belediyesi, Üsküdar ın ve Üsküdarlıların en önemli sorunlarından biri olan işsizliğe çözüm bulma konusunda çok önemli adımlar attı. Mustafa Kara nın göreve geldiği 1 Nisan 2009 ile 1 Haziran 2010 tarihleri arasında Üsküdar Belediyesi ne 4 bin 339 kişi iş bulmak amacıyla başvuruda bulunurken, başvuruda bulunanların 326 tanesi işe yerleştirildi. Bu dönemde ayrıca 634 kişi de iş bulması amacıyla başka kurumlara yönlendirildi. Mesleki Eğitim Kursları nı başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları aralarında İlçe Milli Eğitim Müdürü Saadettin Gül, AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Zekeriya Erdim ve TOGEM Başkanı Saadet Gülbaran ın da aralarında bulunduğu protokol davetlileri tarafından tek tek dağıtıldı ve toplu fotoğraf çekimi yapıldı. Baflkandan ömürlük imzalar sküdar Belediye ÜBaşkanı Mustafa Kara, yoğun çalışma temposuna rağmen özellikle Cumartesi- Pazar günleri bir ömür boyu birliktelik için en kutsal imzayı atan Üsküdarlı çiftleri yalnız bırakmıyor. Mustafa Kara ayrıca Hakk ın rahmetine kavuşan Üsküdarlıları da sonsuz yolculuklarına uğurlamaya özen gösteriyor. Özellikle yaz aylarında artan nikâh işlemleri Üsküdar Belediye Başkanı Mustafa Kara ya zaman darlığı nedeniyle zor ancak zevkli saatler yaşatıyor. Üsküdar da hakkın rahmetine kavuşan vatandaşların cenazelerine ayırdığı vakit kadar nikâh işlemlerine de vakit ayırmaya çalışan Mustafa Kara, program dışında da zaman zaman yeni evlenecek çiftlerin nikâh törenlerine sürpriz baskınlar yapıyor ve evlilik akdini kendisi gerçekleştiriyor. Mustafa Kara özellikle son 2 ayda programı dâhilinde 54 nikâh kıyma işlemi ve 14 de nikâh şahitliği yaparken, programı dışında da çok sayıda törene katılarak gelinlere Evlilik Cüzdanı nı teslim etti. Geleneksel Sünnet fiöleni s kü dar Be le di ye si ta ra- dan dü zen le nen ve Üfın ge le nek sel ha le ge len Sünnet Şö le ni, 17 Tem muz Cu mar te si gü nü Bağlar ba şı Kültür Mer ke zi Bah çe si nde ya pıl dı. Üs kü dar da mad di du ru mu el ve riş li olma yan ai le le rin ço cuk la rı na her se ne Üs kü dar Be le di ye si ta ra fın dan dü zen le nen Ge lenek sel Sün net Şö le ni nde Üs kü dar Ana do lu Has ta ne si, Aca de mic Hos pi tal ve Yu nus Em re Has ta ne si nde en modern im kan lar la sünnet et ti ri len ço cuk lar için Bağlar ba şı Kül tür Mer ke zi nin bahçe sin de bir şö len dü zen len di. Sün net edi len 686 ço cuk, ken di le - ri için ha zır la nan et kin lik le - re ka tı lır ken sah ne oyun la rı, tah ta ba cak, dev pal ya ço ve ani mas yon eki biy le gö nül lerin ce eğ len di ler.

3 4 Eğitim Eğitim 5 Vali Yardımcısı Harun Kaya törende yaptığı konuşmada, elde edilen başarıda öğretmenlerin eğitim hayatındaki önemine değindi. Türkiye nin en kaliteli okulu Üsküdar da!.. urulduğu günden Kitibaren sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda başarılı çalışmalar yaparken sporun pek çok alanında kupalar ve madalyalar kazanan Üsküdar Çengelköy Lisesi, bu başarılarını Toplam Kalite Türkiye'nin En Kaliteli Okulu Ödülünü alan Çengelköy Lisesi'nde düzenlenen törene Üsküdar Belediye Başkanı Mustafa Kara dışında İstanbul Vali Yardımcısı Harun Kaya, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Muammer Yıldız, Kadıköy Kaymakamı ve Üsküdar Kaymakam Vekili Hasan Karahan, Çengelköy Lisesi Okul Müdürü Mustafa Kortikoğlu, Ak Parti Üsküdar İlçe Başkanı Zekeriya Erdim katıldı. Yönetimi nde aldığı Türkiye Birinciliği ödülü ile pekiştirdi. Üsküdar Belediye Başkanı Mustafa Kara, bu ödülü öğrencilerle okul yönetimi ve öğretmenler arasındaki kardeşlik, sevgi, saygı, birlik ve beraberliğin getirdiğini ifade ederek, kendisine bu onuru yaşattıklarından dolayı teşekkür etti. Çengelköy ün en az Çengelköy Lisesi, Milli Eğitim Bakanlığı Toplam Kalite Yönetimi konusunda Yılın Kaliteli Okulu değerlendirmesi nde Türkiye Birincisi olarak Kalite Beratı aldı. Üsküdar kadar önemli bir marka olduğunu söyleyen Mustafa Kara, Bu markaya başka bir değer kazandıran Çengelköy Lisesi ne minnettarlığımı iletiyorum dedi. Mustafa Kara sözlerine, Çengelköylülerin Başbakan Erdoğan a hitaben söyledikleri Boğazın akıntısına kapılmadık sana kapıldığımız kadar cümlesiyle son verdi. TOGEM, Ad yaman a 2 Anaokulu daha kazand rd Üsküdar Belediyesi Toplumsal Gelişim Merkezi (TOGEM) ve Adıyaman Belediyesi'nin girişimleriyle Zeynep Turgut İlköğretim Okulu ile Mimar Sinan İlköğretim Okulu'na kazandırılan anaokulların açılışı 4 Haziran Cuma günü yapıldı. Zeynep Turgut İlköğretim'in 2 derslik anaokuluna Şehit Fahri Yaldız'ın isminin verilmesi vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. dıyaman da açılan 2 okul Aöncesi eğitim birimi ile birlikte Üsküdar Belediyesi Toplumsal Gelişim Merkezi nin hizmete soktuğu okul sayısı 25 e yükseldi. Adıyaman da yeni açılan 2 Anaokulu nun kitap ve kırtasiye ihtiyaçları Üsküdar Belediyesi Bilgi Evleri tarafından karşılanırken açılış töreninde öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtıldı. TOGEM; Türkiye genelinde 45 anaokulu yaptırmayı hedefliyor. TOGEM, 24 ncü Okul Öncesi Eğitim Birimi ni Kartal da açt sküdar Belediyesi ÜToplumsal Gelişim Merkezi'nin (TOGEM) yürüttüğü Gezici Anaokulları Projesi kapsamında kalıcı hale dönüşen okul öncesi eğitim birimlerinin sayısı her geçen gün artıyor. Üsküdar'dan başlayarak Anadolu'ya uzanan ve tüm çocukların okul öncesi eğitim almasını amaçlayan proje hayırseverlerin desteğiyle tüm hızıyla devam ediyor. Okulların kapandığı ve karne sevincinin yaşandığı günde TOGEM çocuklara bir anaokulu daha hediye etti. Gülbaran adına eşi Hasan Gülbaran tarafından Kartal 100.Yıl İlköğretim Okulu bahçesine yaptırılan okul öncesi eğitim biriminin açılışı özel bir törenle yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ, Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz, Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Şenbaboğlu ile çok sayıda vatandaşın katıldığı törende TOGEM Başkanı Saadet Gülbaran bir konuşma yaptı. Konuşmasında TOGEM olarak bugüne kadar 24 okul açtıklarını, yeni eğitim öğretim yılında bu sayıyı 45 okul olarak hedeflediklerini belirterek, yaptıkları yardımlarla yüzleri güldüren tüm hayırseverlere teşekkür etti. Program anaokulu öğrencilerinin halkoyunları ve dans gösterileriyle sona erdi. TOGEM in Kartal da açtığı Anaokulu 24 üncü eğitim birimi olarak hizmete girdi Mustafa Kara törende, Toplam Kalite Ödülü nün kazanılmasında büyük emeği geçen İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Yıldız ve Okul Müdürü Mustafa Kortikoğlu na birer plaket verdi öğretim yılını tamamlayan öğrencilerin de diploma töreni yapıldı. Üsküdar Belediye Başkanı Mustafa Kara, 9 ncu sınıf birincisi Neriman Gürsoy a plaket ve diplomasını verdi. İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Muammer Yıldız 10. sınıf, Erdi Yüksel 11. sınıf, Sabriye Akpınar 12. sınıf ve Okul Birincisi Damla Karasoylu'ya plaketlerini verdi.

4 6 Engelsiz Bir Üsküdar Engelsiz Bir Üsküdar 7 Üsküdar dan yine bir ilk: Engelliler Yaz Spor Okulu Üsküdar Belediye Başkanı Mustafa Kara, engelli aracı teslim ettiği zihinsel ve bedensel engellilerle yakından ilgilenerek bol bol fotoğraf çektirdi. Engelliler için düzenlenen Yaz Spor Okulu, Cumhuriyet Lisesi Kapalı Spor Salonu nda yapıldı. Açılışa, Yaz Spor Okulu na katılan engelliler ve aileleri katıldı. sküdar Belediyesi tara- düzenlenen ve 15 Üfından Haziran ile 30 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen Engelliler Yaz Spor Okulu, Üsküdar Cumhuriyet Lisesi Kapalı Spor Salonu nda yapıldı. Türkiye de bir ilk olarak gerçekleştirilen Engelliler Yaz Spor Okulu na 6 görme, 72 zihinsel, 16 Otistik, 10 bedensel ve 12 de çoklu engelli olmak üzere toplam 116 engelli katıldı. Yaz Spor Okulu nun tamamlanmasının ardından 29 Temmuz Perşembe günü 116 engelli ve ailesi için bir yat gezisi düzenlendi. Gezide Yaz Spor Okulu nda başarılı olan tüm engellilere Başarı Sertifikası verildi. En gel li ço cuk la rın fi zik sel, zi hin sel ve duy gu sal ge li şi mi ni sağ la mak üze re dü zen le nen Yaz Spor Oku lu nda en gel li le re; kuv vet, da ya nık lı lık, hız, es nek lik, vü cut ko or di nas yo nu, den ge, el ve göz ko or di nas yo nu, el ve ayak ko or di nas yo nu, dön me, çö mel me, kalk ma, dik kat ve ha fı za la rı nı ge liş tir me ye yö ne lik ça lış ma lar ya pıl dı. Geri dönüflüm karfl l ğ nda engelli arabas!.. Boğaz sular nda olta ile bal k tutma keyfi sküdar Belediyesi ÜEngelliler Merkezi tarafından düzenlenen Engelliler Balık Tutma Şenliği, 13 Haziran Pazar günü Üsküdar İskele Meydanı nda gerçekleştirildi. Şenliğe katılan 100 e yakın engelli, 4 saat süreyle İstanbul sküdar Belediyesi Ütarafından düzenlenen kültür gezileri çerçevesinde Engelliler Merkezi üyeleri, Türk tarihinde ayrı bir yeri bulunan ve bir destan niteliği taşıyan Çanakkale Şehitler Diyarını ziyaret ettiler. Tarihin gördüğü en büyük savunma savaşına tanıklık Boğazı nın akıntılarından balık çıkarmaya çalıştı. İlk balık tutan ile en çok balık tutana çeyrek altın verildiği şenliğe katılan engelliler, gün boyu müzik eşliğinde balık tuttular, açık büfe yemekler yediler ve yazın tadını çıkardılar. Engellilerin duygu dolu Çanakkale gezisi eden Şehitler Diyarı Çanakkale de Seyit Onbaşı Anıtı, Mehmetçik Şehitler Abidesi, Alay Şehitlikleri, Ezineli Yahya Çavuş, 57. Alay Şehitlikleri ve Conkbayırı gibi milli mücadelemiz açısından önemli olan birçok yeri ziyaret eden 70 e yakın engelli ve yakınları merhum şehitlerimize dualar okudu. Herkes çin Eriflilebilir stanbul Koordinasyon Kurulu Üsküdar ziyaret etti s tan bul da Bü yük şe hir İve il çe be le di ye le ri nin eri şi le bi lir li ği ni ar tır mak ama cıy la İs tan bul Bü yük - şe hir Be le di ye si ta ra fın dan 2008 yı lın da oluş tu ru lan Her kes İçin Eri şi le bi lir İs - tan bul Ko or di nas yon Ku ru lu Üs kü dar ı zi ya ret ede rek in ce le me ler de bu - lun du. Bü yük şe hir ve il çe ler de ula şım dan sağ lı ğa, eği tim - den spo ra ka dar sos yal ya şa mın her ala nın da İs - tan bul'un eri şi le bi lir li ği ni art tır mak ve bu yön de mev - cut en gel le ri kal dır mak ama cıy la ça lış ma lar yü rü - ten Her kes İçin Eri şi le bi lir İs tan bul Ko or di nas yon Ku - ru lu, Üs kü dar ı zi ya re ti es - na sın da Un cu lar cad de si ile Tür kan Sa ban cı Gör me En - gel li ler Oku lu ndan Bağ lar ba şı na ka dar oluş tu - ru lan hat ta gör me en gel li ler için ye ni bir yü - rü yüş hat tı oluş tu rul ma sı na yö ne lik in - ce le me ler ger çek leş tir di. Ku rul üye le ri ay rı ca Üs - kü dar da tüm en gel li le rin ula şı la bi lir li ği için fi zi ki ve mi ma ri çev re le rin dü zen - len me si ko nu sun da Üs kü dar Be le di ye si Baş kan Yar dım cı sı M. Ha kan Bü - ker ve Fen İş le ri Mü dü rü Be şir Ak sa kal ile tek nik bil - gi ve fi kir alış ve ri şin de bu lun du lar. Engelli Yaz Spor Okulu nun açılışında bir konuşma yapan Üsküdar Belediye Başkanı Mustafa Kara, engellerin paylaşıldıkça azalacağını, sevginin her engeli aşabildiğini ve engelli ailelerinin göstermiş oldukları çabaların her türlü övgüye layık olduğunu ifade etti. Engelliler Yaz Spor Okulu nun açılış töreninde ayrıca Fuat Baymur İlköğretim Okulu öğrencileri tarafından çevre bilinci kapsamında geri dönüşüme kazandırılması amacıyla toplanan 300 kg pet şişe karşılığı Üsküdar Belediyesi tarafından 6 adet engelli arabası sahiplerine teslim edildi. Koordinasyon Kurulu Sorumlusu Mimar Müberra Kavak, İBB Trafik Müdürlüğü AR-GE Özürlüler Sorumlusu Ayşe Karagül, İBB-İSÖM Danışmanı Yüksek Mimar Şükrü Sürmen den oluşan Kurul üyeleri Uncular Caddesi nde incelemelerde bulundu.

5 8 Fen İşleri Fen İşleri 9 Üsküdar sokaklar Kültür Baflkenti ne yak fl r hale getiriliyor Avrupa 2010 Kültür Başkenti İstanbul un Tarih ve Kültür dolu ilçesi Üsküdar ın adına yakışır çevre düzenlemeleri tüm hızıyla devam ediyor. ağ lar ba şı Kül tür Mer ke - Bzi nin ya nın da bu lu nan Va kıf So kak, Üs kü dar Be le di - ye si Fen İş le ri Mü dür lü ğü ekip le ri ta ra fın dan 3 haf ta gi bi kı sa bir sü re için de ye ni den dü zen le ne rek hiz me te açıl dı. Bağ lar ba şı Spor Sa lo nu nun bu lun du ğu so kak, spor tif mü - sa ba ka lar es na sın da araç yo ğun lu ğu ne de niy le ya ya la ra zor an lar ya şa tır ken, ya pı lan dü zen le me - ler le bu so run ta ma mıy la so na er di. So kak ta yol ge - niş li ği, araç tra fi ği için stan dart olan 3,5 met re öl çü sün de ta - sar la nır ken yol Fen flleri Müdürlüğü 01 May s Haziran 2010 tarihleri aras nda; Ton Asfalt Yol Yapımı ve Soğuk Asfalt Yama, m Bordür, Tretuar ve Parke Yol yapımı, m Yağmursuyu ve atıksuyu Kanalı Yapımı, m² Beton, Taş ve Tuğla Duvar Yapımı, m Yeni Yol Açımı ve Genişletme, - 16 Adet Konsol Tipi Armatür Yapımı, Adet Baca Izgara Tamiri, Temizliği ve Yapımı, m² Boya Sıva Yapılması, m Demir Korkuluk Yapımı, - 82 Adet Direk Dikim ve Sökümü, ha ri cin de araç la rın tek ve çift yön lü park lan ma cep le ri de dü zen len di. Mev cut okul ile spor sa lo - nu nu ve ha lı sa ha la rı kul la na cak olan ya ya la rın yo - ğun lu ğu göz önün de bu lun du ru la rak so ka ğın ta - ma mın da çift ta raf lı tro tu ar dü zen le me si ya pıl dı. Tro tu ar ge çiş le ri dü zen le - nir ken ay nı za man da en gel li va tan daş la rı mı zın kul la nı mı - na da uy gun ol ma sı na özen gös te ril di. Ay rı ca so kak üze rin de ki ka mu ala nı na te ca vüz lü du - var lar yı kı la rak, mül ki yet sa hip le ri nin ken di par sel sı - nır la rı na çe kil me si sağ lan dı m Elektrik Kablosu Döşeme, m³ Hafriyat Moloz Alımı, - 30 Adet Hız Kesici Set Yapımı, m Kanal Hat Temizliği, m² Merdiven Yapımı, Adet Park Engelleme Montajı, m² Saç Kaplama, m³ Stabilize Serimi, m Tel Çit Yapımı, m² Tesviye çalışması gerçekleştirildi. Üsküdar yağmur suyundan ar n yor Üsküdar n prestij caddesi: Uncular sküdar ın Kentsel ÜDönüşüm çalışmaları kapsamında planlanan ve ilçe esnafının en yoğun olduğu Uncular Caddesi ndeki prestij yol düzenleme çalışmaları 2 aylık hızlı bir çalışma sonunda tamamlandı. Mayıs ayının ikinci haftasında başlanan çalışmalar kapsamında Uncular Caddesi nin öncelikle atık su ve yağmur suyu kanal şebekesi yenilendi. Yenileme çalışmaları sürerken cadde esnafının mal indirme işlemleri ile satış işlemlerinin aksamamasına özen gösterildi. Atık su ve yağmur suyu kanallarının tamamlanmasının ardından araç yolunun doğal granit küp taşı ve tretuvarların andezit plak taşı ile kaplanması çalışmaları da 20 günlük süreçte tamamlandı. Uncular Caddesi nde esnafların ya da alışveriş için gelen Üsküdarlıların araçlarını park edebilmeleri amacıyla uygun yerlere otopark cepleri oluşturulurken caddede tek yönlü trafik uygulamasına gidildi. Uncular Caddesi ndeki çalışmalar 2 aydan kısa bir sürede tamamlanırken Belediye işçileri gece ve gündüz olmak üzere çift vardiya halinde çalıştılar. Erkan Ocakl ya çağdafl düzenleme Yeni Yeni Üsküdar Belediyesi tarafından ilçe genelindeki sokaklarda yenileme ve düzenleme çalışmaları tüm hızıyla sürerken Acıbadem Mahallesi Erkan Ocaklı Sokak da çağdaş bir görünüme kavuştu. Üsküdar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, alt yapısı yetersiz ve şiddetli yağmurlarda sel riski bulunan cadde ve sokaklarda yağmur suyu kanalları açma çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. ayıs ayında başlayan çalışmalarda; MKirazlıtepe Orhan Seyfi Orhon Caddesi, Bahçelievler Alpaslan Sokak, Küplüce Alaturka Sokak ve Ünalan Okul Sokaklarda yapmış olduğu çalışmalarda toplam metre yağmur suyu kanalı döşeyen ve asfaltlama çalışmaları yapan Fen İşleri Müdürlüğü, halen Altunizade Bayramağa Sokak, Kirazlıtepe Keşif Sokak ve Küçüksu Çınar Sokakta yağmur suyu kanalları döşenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Haziran ayı ortalarında başlayan çalışmalar dâhilinde her 3 sokakta toplam 730 metre daha kanal döşenecek. rkan Ocaklı Sokakta yapılan Eçalışmaların bölge sakinlerinin ulaşımını etkilememesi amacıyla ilk olarak teknik ekipler tarafından yol üzerindeki bozuk asfalt sökülerek yol, ham haliyle kullanıma açıldı. Bu süre içinde yolun sıkışması beklendi, dolgu ve kazıları teknik ve estetik kurallara uygun olarak yapıldı. Mevcut yol çift yönlü olarak araç trafiğine hizmet verecek şekilde yeniden dizayn edildi. Erkan Ocaklı Sokağın Metrobüs hattına yakın olması ve araçların park yapmasına müsait olması sebebiyle gerekli araç cepleri ve çift yönlü tretuvarlar yapıldı. Ayrıca yolun bazı bölümlerinde şevli kısımların bulunması sebebiyle akmaları önlemek amacıyla koruyucu duvarlar, şev tutucular ve yüzey sularını toplamak için de yağmur suyu drenajları yapıldı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü nün çalışmaları dâhilinde peyzaj düzenlemeleri yapılarak Erkan Ocaklı Sokak, Tarih ve Kültür Şehri Üsküdar a yakışır hale getirildi.

6 10 Kültür-Sanat Belediyemizi tanıyalım Bin Üsküdarl Panorama 1453 e gidiyor sküdar Belediyesi, 10 bin Üsküdarlıyı ÜPanorama 1453 Müzesine götürüyor. 12 Mayıs itibariyle başlayan Panorama 1453 Müzesi gezileri Haziran ayında da tüm hızıyla sürüyor. Üsküdar Belediyesi, Mayıs ve Haziran ayında toplam Üsküdarlıyı İstanbul un fethini tam anlamıyla yaşatan bu müzeye götürdü. Panorama 1453 Müzesine yapılan gezilerden şu ana kadar ilk ve ortaöğretim okullarında okuyan öğrenciler, Üsküdar Bilgi Evlerinden yararlanan öğrenciler ve aileleri ile Çocuk Esirgeme Kurumu nda hizmet gören çocuklar yararlandı. Üsküdar Belediyesi toplam 10 bin Üsküdarlıyı Panorama 1453 Müzesine götürecek. Mali Hizmetler Müdürü Kadir Gider Fetih'ten tam 557 yıl sonra, İstanbul'un fethine yeniden tanık olunan ve kente giriliş anının neredeyse aynen yaşandığı bu emsalsiz müzeye yapılan gezi, hiç şüphesiz herkesin mutlaka yaşaması gereken bir heyecan. Geleneksel Türk nak fllar Beylerbeyi nde görücüye ç kt arih ve Kültür Şehri Üsküdar, Tadına yakışan bir sergiye daha ev sahipliği yaptı. Türk kültüründe çok önemli bir yere sahip olan ve Türk İşi, Antep işi, Maraş işi ve Çin İğnesi gibi birçok nakış teknikleriyle hazırlanan Geleneksel Osmanlı Nakışları Sergisi Beylerbeyi Sarayı nda görücüye çıktı Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen ve Topkapı Sarayı, Milli Saraylar Tekstil Koleksiyonu ile eski cami ve külliyelerdeki çinilerin motiflerini konu alan nakış çalışmalarından oluşan sergide 44 tablo ve 100 civarında örtü yer aldı. Nakışın Yorgun Çınarı olarak tanınan Mutia Türkmenoğlu tarafından eğitilen ve G.S.B Sultantepe Gençlik Merkezi nde eğitim alan 15 ev hanımı ile Tarih ve Tabiat Vakfı nda eğitim alan öğrencilerin, eski el dokumaları üzerine 17 ve 18 nci yüzyıla ait desenleri işleyerek hazırladıkları çalışmalardan oluşan sergi, Geleneksel Türk El Nakışları nın tanıtılması ve geleceğe taşınması amacıyla düzenlendi. akan Özer in 6 yıldır başında Hbulunduğu Plan ve Proje Müdürlüğü, ilçemizin daha sağlıklı ve yaşam kalitesi yüksek bir şehir olmasını, modern ve planlı gelişmesini, tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerinin koruma ve yenileme prensiplerini planlarla belirleyerek geleceğe aktarılmasını sağlamak amacı ile çalışmaktadır. Başkan Yardımcısı Mali Hizmetler Müdürlüğü sküdar ilçesi sınırları içinde Übulunan vergi mükelleflerinden yasalar çerçevesinde, Belediye tarafından alınması gereken vergilerin hesap edilerek tahsil edilmesini sağlayan Mali Hizmetler Müdürlüğü, tahsilâtı gecikenlere ödeme emri gönderilmesi, ödememesi durumunda ise haciz işlemlerinin başlatılmasından, harcamalara iştirak paylarının düzenli Plan ve Proje Müdürlüğü Şadan Özkaya ya bağlı Plan ve Proje Müdürlüğü; ilçe bütününde imar planı yapılacak bölgeleri sorunlu alanlar öncelik sıralaması koşullarına göre etaplara ayırarak, kentsel tasarım ve yenileme projelerine imza atmaktadır. Müdürlük bünyesinde, 1 Müdür, 4 Şef ve 96 personel olmak üzere toplam 101 Belediye personeli çalışmaktadır. alınabilmesi için ilgili birimlerle koordineli çalışmaya kadar birçok işle görevlidir. Başkan Yardımcısı M. Serdar Güleç e bağlı Müdürlük ayrıca, Belediyenin her türlü ihtiyaçlarının alımını yaparak genel ayniyat kayıtlarını tutar. Kadir Gider in Müdür olarak görev yaptığı birimde ayrıca 1 Şef ve 14 personel çalışmaktadır. Plan ve Proje Müdürü Hakan Özer

7 12 Spor Spor 13 Üsküdar Belediyesi nden Ata sporumuz Gürefl e tam destek İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından bu yıl 6 ncısı gerçekleştirilen Türk Dünyası Güreş Turnuvası ve Kültür Şöleni Haziran tarihlerinde Burhan Felek Spor Kompleksi 50. Yıl Spor Salonu nda Üsküdar Belediyesi nin ana sponsorluğunda düzenlendi. Toros Pilikoğlu Bekele ve Çak r dan büyük baflar zmir de düzenlenen Türkiye İBüyükler Atletizm Şampiyonası nda Üsküdar Belediyesi atleti Alemitu Bekele Degfa, 1500 metrede 4:02.02 lik derecesiyle bu sezonun Avrupa da birinci, dünyada 4 ncü en iyi derecesini yaptı. Aslı Çakır 39 ilden 108 i bayan, 246 sı erkek toplam 354 sporcunun katıldığı şampiyonada Alemitu Bekele, 1187 puanla büyük ödülün sahibi olurken bir diğer Üsküdar Belediyesi sporcusu olan Aslı Çakır ise 4:04.08 lik derece ve 1166 puanla ikinciliği elde etti. ürk dünyasında kardeşliği ve birliği Tgeliştirmek amacıyla düzenlenen Güreş Turnuvası ve Kültür Şöleni ne bu yıl Azerbaycan, KKTC, Özbekistan, Türkmenistan, Dağıstan, Bulgaristan, Makedonya, Kosova, Irak (Kerkük) ve Türkiye den toplam 95 güreşçi katılırken, 10 siklette yapılan karşılaşmalar sonunda Türk sporcular 5 altın, 4 gümüş ve 5 bronz madalya kazandı. Karşılaşmalar sonunda, takım sıralamasında Türkiye 86 puanla birinci, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ikinci, Dağıstan ise üçüncü olmayı başardı. Turnuva ve Şenliğin basın toplantısı 18 Haziran Cuma günü Üsküdar Belediyesi Evlendirme Sarayı Tesisleri nde yapıldı. Basın toplantısına Üsküdar Belediye Başkanı Mustafa Kara, İl Gençlik Spor Müdürü Tamer Taşpınar, Güreş Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Osman Aşkın Bak, Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Ayyıldız, Gençlik ve Spor İl Şube Müdürü Zafer Batar ile çok sayıda basın mensubu katıldı. Mü sa ba ka lar so nun da Tur nu va ya ka tı lan ta kım la rın spor cu ve yö ne - ti ci le ri, Üs kü dar Be le di ye si ta ra fın dan Bo ğaz ge zi si ne çı kar tıl dı. Ha va nın se rin ve yağ mur lu ol ma sı na al dır ma yan spor cu lar İs tan bul Bo ğa zı nın tüm gü zel lik le ri ni hep bir lik te do ya sı ya ya şa dı lar. Pilikoğlu ve Eruygun Üsküdar n gururu sküdar Belediyesi sporcusu ÜToros Pilikoğlu, Moskova da yapılan Yıldızlar Avrupa Kupası Olimpiyat Seçme yarışlarında ikinci olarak, Ağustos tarihlerinde Singapur da yapılacak Yıldızlar Olimpiyatları nda ülkemizi temsil etme hakkını kazandı. Pilikoğlu, uzun atlamada 7.33 atlayarak finale yükseldikten sonra final yarışmalarında 7.28 atlayarak genel klasmanda ikinci oldu. Pilikoğlu, bu sonuçla Avrupa kıtasını temsil edecek 5 sporcudan biri olarak Singapur da yapılacak Olimpiyat yarışmalarına katılma hakkı elde etti. Öte yandan 16 yaş altı Yıldızlar ve Gençler 110 metre engellide Türkiye rekortmeni ve aynı zamanda le Balkan Yıldızlar rekoru sahibi Batuhan Buğra Eruygun ise Temmuz tarihlerinde Kanada nın Moncton şehrinde yapılacak 13. IAAF Dünya Gençler Atletizm Şampiyonası nda hem ülkemizi hem de Üsküdar Belediyesi ni temsil edecek. 110 metre engellide bu yıl elde ettiği 14:02 lik derecesi ile yarı final koşabilecek durumda olan Batuhan ın hedefi ise lik bir derece elde etmek. Judo da geleceğin y ld zlar Üsküdar dan ç kacak -13 Haziran tarihlerinde Bur- gerçekleştirilen ve 16 ilden 12sa da 420 sporcunun katıldığı Minikler ve Yıldızlar Judo Şampiyonası nda Üsküdar Belediyesi; 2 birincilik, 3 ikincilik ve 6 üçüncülük elde etti. Şampiyonaya 18 sporcu 2 antrenörle katılan Üsküdar Belediyesi sporcularından miniklerde 46 kg da Serhat Saruhan Alemitu Bekele 1 nci, 38 kg da Esra Durmuş, 48 kg da Damla Alabıyık ve 60 kg da Ö. Faruk Bildik 2 nci, 24 kg da Haktan Özdemir ve 38 kg da Tamer Suat 3 ncü oldular. Yıldızlar kategorisinde ise 52 kg da Ezgi Kılıç 1 nci, 48 kg da Melis Alabıyık, 50 kg da M. Akif Turan, 55 kg da Kasım Bilal ve 60 kg da da Tolga Pehlivan 3 ncü oldular. Taekwondo da flampiyon Merve Kartal Batuhan Buğra Eruygun Temmuz tarihlerinde Ordu da yapılan Türkiye Taekwondo Şampiyonası nda Üsküdar Belediyesi sporcusu Merve Kartal, 67 kg da Türkiye Şampiyonu oldu. 49 kg da mücadele eden bir diğer sporcumuz Merve Gökçe Ayaz ise Türkiye beşinciliğini elde etti.

8 14 Mahallemizi tanıyalım Mahallemizi tanıyalım 15 KÜLL YES VE CAM LER YLE TANINAN MAHALLEM Z: alide-i Atik Mahallesi ismini VÜsküdar'ın en yüksek tepesi üzerine yapılmış Cami den alır. Valide-i Atik Camii, II. Selim'in eşi ve III. Murat'ın annesi olan Nurbanu Valide Sultan tarafından külliyesi ile birlikte yaptırılmıştır yılında ibadete açılan bu külliyenin yapımı 17 sene sürmüştür. Nurbanu Valide Sultan, camiin açılışını göremeden 6 Aralık 1583 yılında vefat etmiş ve eşi II. Selim in Ayasofya Camii ndeki türbesine defnedilmiştir. Valide Atik Mahallesi; Zeynep Kamil, Barbaros, Altunizade, Murat Reis ve Mimar Sinan mahalleleriyle komşudur. Valide Atik Mahallesi bilgileri: Mahalle Muhtarı: Kenan Nalbantoğlu Muhtar iletişim bilgisi: (216) E Posta: Mahallenin yüzölçümü: 42 hektar Mahalle nüfusu: kişi Erkek: Kadın: yaş altı: yaş: yaş: yaş: yaş : yaş üstü : Mahalledeki hane sayısı: Mahalledeki işyeri sayısı: Mahalledeki cadde ve sokak sayısı: 7 cadde, 54 sokak Mahalledeki eğitim seviyesi: Orta düzeyde Mahalle sınırları içinde bulunan tiyatrolar: Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi Mahalledeki tarihi eserler: Atik Valide Külliyesi ve Hamamı, Çinili Hamamı, Yakup Ağa Sıbyan Mektebi ve Çeşmesi, Fenâyî Ali Efendi Türbesi, Kartal Ahmet Baba Tekkesi, Alaca Minare Tekkesi (Şeyh Sadık Efendi Tekkesi) Mahalledeki parklar: Valide Atik Parkı, Pazarbaşı Parkı, Fıstıklı Bayır Parkı, Kasımağa Parkı, Bağcıodalar parkı Mahalledeki okullar: Mustafa Noyan İlkokulu, Sokullu Mehmet Paşa İlkokulu, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Birimi Mahalledeki Sağlık Kurum ve Kuruluşları: Zeynep Kamil Sağlık Ocağı, Üsküdar Sağlık Grup Başkanlığı, Pazarbaşı Sağlık Ocağı Mahalledeki ibadethaneler: Valide Atik Camii, Çinili Camii, Divitçiler Camii, Fenai Ali Efendim Camii, Murat Reis Camii, Pazarbaşı Camii, Mustafa Kavsar Baba Camii, Kartal Baba Camii, Üsküdar Son Buyruk Kilisesi Atik Valide Külliyesi VAL DE-i ATiK Divitçiler Camii Fenai Ali Efendi Camii Son Buyruk Kilisesi Valide Atik Parkı 01 HAZ RAN HAZ RAN 2010 TAR HLER ARASI VAL DE AT K MAHALLES FAAL YET RAPORU Muhtar: Kenan Nalbantoğlu 981 yılında Üsküdar da doğan 1Kenan Nalbantoğlu, ilköğretim ve lise eğitimini Üsküdar da tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümüne girdi ve halen bu bölümde okumaktadır. Askerlik görevi sonrası aile işi olan İnşaat sektöründe aktif olarak yer almaya başlayan Muhtar Nalbantoğlu, 34 yıllık Muhtar olan babamsından edindiği tecrübeler doğrultusunda ve çevresinin de desteğiyle 2009 yılında yapılan yerel seçimlerde 5 mahallenin birleşmesiyle oluşan Valide-i Atik Mahallesi Muhtarlığı görevine seçildi. Çinlili Camii Pazarbaşı Parkı Muhtarlık Atik Valide Hamamı Mustafa Noyan İ.Ö.Ö Çinili Hamamı Zeynep Kamil Sağlık Ocağı Ton Asfalt Yol Yapımı, Kg Soğuk Asfalt Yama, m Bordür Yapımı, m² Tretuar Yapımı, m² Parke yol Yapımı, - 34 m² Beton Duvar Yapımı, - 3 m³ Taş Duvar Yapımı, - 14 m² Tuğla Duvar Yapımı, - 8 Adet Aydınlatma Direği, - 81 adet Baca Izgara Tamiri, - 7 Adet Baca Izgara Temizliği, - 8 m² Boya Sıva Yapılması, - 59 m Demir Korkuluk Yapımı, - 37 m Elektrik Kablosu Döşeme, m³ Hafriyat Moloz Alımı, - 2 Adet Hız Kesici Set Yapımı, - 7m Yağmur Suyu Kanalı Yapımı, - 2 Adet Kapı Montajı, - 10 m² Merdiven Yapımı, - 66 Adet Park Engelleme Montajı, - 29 m² Saç Kaplama, - 65 m Yol Genişleme çalışması yapılmıştır. Ayrıca Valide-i Atik Mahallesinde Koltukçu Rıza Sokak, Tekke Arkası Sokak, Toptaşı Meydan Sokak ve Çınarlı Tekke Sokaklarda Merdiven Çalışması başlayacaktır. ÇÖP TOPLAMA GÜNLER : SALI - PERfiEMBE - CUMARTES GÜNLER SAAT:19.00

Sancaktepeliler. meslek sahibi oluyor. Sancaktepe GSK. 3. Lig'de! 19 Mayıs heyecanı

Sancaktepeliler. meslek sahibi oluyor. Sancaktepe GSK. 3. Lig'de! 19 Mayıs heyecanı Sancaktepe GSK 3. Lig'de! Balıkesir Atatürk Stadı'nda oynanan maçta, Sancaktepe GSK Ayazağa'yı 1-0'la geçerek adını 3. Lig'e yazdırdı. 19 da AYLIK GELİŞİM BÜLTENİ ÜCRETSİZDİR HAZİRAN 2010 SAYI: 3 19 Mayıs

Detaylı

Cargill Türkiye Bizim okul biiir numaraaa!

Cargill Türkiye Bizim okul biiir numaraaa! Cargill Türkiye Düşük sodyumlu gıdalar için Hayvan beslenmesinde de liderlik Hasan Aksoy ile bi lezzet hikayesi Eylül 2011 İçimizden Biri: Sezai Duyul Bizim okul biiir numaraaa! Cargill - Türkiye Eylül

Detaylı

2 yeni park daha! Sancaktepe de Aşıklar Şöleni. » Kar Yağışına Anında Müdahale! » Sancaktepe Belediyespor'dan gol yağmuru: 8-0

2 yeni park daha! Sancaktepe de Aşıklar Şöleni. » Kar Yağışına Anında Müdahale! » Sancaktepe Belediyespor'dan gol yağmuru: 8-0 Sancaktepe de Aşıklar Şöleni Sancaktepe Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği 3. Aşıklar Şöleni ile davetlilere unutulmaz bir gece yaşattı... 16 da AYLIK GELİŞİM BÜLTENİ ÜCRETSİZDİR

Detaylı

Yaşam Merkezi Kirazlıtepe de Yükseliyor

Yaşam Merkezi Kirazlıtepe de Yükseliyor 20 Yıllık Hasret Sona Eriyor 1 991 yılında yapımına başlanan ve 20 yıldır tamamlanamaması nedeniyle mahalle halkının artık ümidini kestiği Güzeltepe Birlik Camii ne Üsküdar Belediye Başkanı Mustafa Kara

Detaylı

İSTANBUL İTFAIYESI 300 YAŞINDA BEN GÖNÜL INSANIYIM... GÖNÜL DILIYLE KONUŞURUM... DAVUTOĞLU NDAN BILECIK IÇIN MÜJDELER

İSTANBUL İTFAIYESI 300 YAŞINDA BEN GÖNÜL INSANIYIM... GÖNÜL DILIYLE KONUŞURUM... DAVUTOĞLU NDAN BILECIK IÇIN MÜJDELER BEN GÖNÜL INSANIYIM... GÖNÜL DILIYLE KONUŞURUM... Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu nun tek hedefi, Altıeylül deki tüm insanların mutlu olması. Başkan bu hedefi için durmadan çalışıyor. Başkan,

Detaylı

Başkan dan. Dünya Kenti-Avrupa Kültür Başkenti: İSTANBUL. Birlik 2008/5 1. SAHİBİ T.C. Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği adına Kadir TOPBAŞ

Başkan dan. Dünya Kenti-Avrupa Kültür Başkenti: İSTANBUL. Birlik 2008/5 1. SAHİBİ T.C. Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği adına Kadir TOPBAŞ Bir Baþarý Öyküsü BURSA /YILDIRIM Başkan dan Dünya Kenti-Avrupa Kültür Başkenti: İSTANBUL İstanbul, geçmişi 8000 yıl öncesine dayanan, asırlar öncesinden başladığı medeniyet yolculuğu boyunca sayısız uygarlık

Detaylı

SANCAKTEPE BELEDİYESİ NİN YÖNETİM KALİTESİ ARTIK AB STANDARTLARINDA

SANCAKTEPE BELEDİYESİ NİN YÖNETİM KALİTESİ ARTIK AB STANDARTLARINDA Dışişleri Bakanı Davutoğlu: Kudüs insanlık vicdanını temsil eder Filistin Dayanışma Platformu tarafından Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi nde gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Zemininde Filistin

Detaylı

AYLIK GELİŞİM BÜLTENİ ÜCRETSİZDİR EYLÜL 2013 SAYI:42 KiTAP FUARI'NA REKOR KATILIM

AYLIK GELİŞİM BÜLTENİ ÜCRETSİZDİR EYLÜL 2013 SAYI:42 KiTAP FUARI'NA REKOR KATILIM Metro 2015 te tamamlanıyor Sancaktepe Kent Konseyi nin 8. Olağan Genel Kurul Toplantısı eylül ayında gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Başkan Erdem, Üsküdar-Sancaktepe Metrosu hakkında bilgiler verdi...

Detaylı

kavuştu Başakşehir Metroya Otogar-Başakşehir-Olimpiyatköy Metrosu Açıldı Türkçe Olimpiyatları na Görkemli Kapanış Temmuz 2013 I Yıl: 4 I Sayı: 40

kavuştu Başakşehir Metroya Otogar-Başakşehir-Olimpiyatköy Metrosu Açıldı Türkçe Olimpiyatları na Görkemli Kapanış Temmuz 2013 I Yıl: 4 I Sayı: 40 Temmuz 2013 I Yıl: 4 I Sayı: 40 Başakşehir Belediyesi nin Ücretsiz Yayın Organıdır. Otogar-Başakşehir-Olimpiyatköy Metrosu Açıldı Başakşehir Metroya kavuştu Merhaba Ya Şehr-i Ramazan Mario Levi ile Röportaj

Detaylı

ü m r a n i y e b e l e d i y e s i a y l ı k s ü r e l i y a y ı n ı

ü m r a n i y e b e l e d i y e s i a y l ı k s ü r e l i y a y ı n ı haziran 2012 sayı 27 ü m r a n i y e b e l e d i y e s i a y l ı k s ü r e l i y a y ı n ı En Başarılı Belediye Başkanı sf.22 Türk Cumhuriyetleri Sempozyumu sf.18 AK Parti Ümraniye İlçe Kongresi sf.10

Detaylı

BAĞCILAR. 60 bin kitap yola çıktı Evlilik Okulu başlıyor. Engelliler Akademisi açılıyor

BAĞCILAR. 60 bin kitap yola çıktı Evlilik Okulu başlıyor. Engelliler Akademisi açılıyor BAĞCILAR EYLÜL 2011 gelecek nesil için belediyecilik BAĞCILAR BELEDİYESİ HİZMET BÜLTENİ www.bagcilar.bel.tr Adnan Menderes ve arkadaşlarını andık Bağcılar Belediyesi olarak, idamlarının 50. yıldönümünde

Detaylı

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ AYLIK HABER BÜLTENİ

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ AYLIK HABER BÜLTENİ 28. Sayı AĞUSTOS 2012 ÜSKÜDAR BELEDİYESİ AYLIK HABER BÜLTENİ ÜCRETSİZDİR Y apımına 1991 yılında başlanan ancak inşaatın büyüklüğü ve yardımların yetersizliği nedenleriyle sürüncemede kalan Güzeltepe Birlik

Detaylı

Ümraniye ye akıllı. kırkpınar teknolojiyle çiftçiler Yarıştı. Hizmet binası. İstanbul da gerçekleşti. Grand Cevahir Hotel de düzenlenen

Ümraniye ye akıllı. kırkpınar teknolojiyle çiftçiler Yarıştı. Hizmet binası. İstanbul da gerçekleşti. Grand Cevahir Hotel de düzenlenen kadıköy de, satın alma, sahiplen GÜNCEL Yenişehir de kadın Ümraniye ye akıllı kırkpınar teknolojiyle çiftçiler Yarıştı Hizmet binası tanışıyor 04 05 11 14 GÜNCEL ALTYAPI SPOR MARMARA belediyehaber birlikten

Detaylı

Avcılar ı 11 GÜNCEL GÜNCEL ALTYAPI MARMARA BELEDİYELER BİRLİĞİ NİN AYLIK YAYIN ORGANIDIR. Belediyecilik Proje Yarış- veya projesi olduğu hal-

Avcılar ı 11 GÜNCEL GÜNCEL ALTYAPI MARMARA BELEDİYELER BİRLİĞİ NİN AYLIK YAYIN ORGANIDIR. Belediyecilik Proje Yarış- veya projesi olduğu hal- Bakan Günay dan Tekirdağ a Ziyaret 02 Tuzla ya Otomobil Müzesi Avcılar ı Sağlam Altyapı Filler Bastı Önemli 03 11 11 GÜNCEL GÜNCEL ALTYAPI ALTYAPI MARMARA belediyehaber birlikten Ücretsizdir Ekim 2012

Detaylı

Onbinler Aynı Sofrada Buluştu Ramazan Ayı'nda açılan iftar ve gönül sofralarında Sultangazililer bir araya geldi. Sayfa 8.

Onbinler Aynı Sofrada Buluştu Ramazan Ayı'nda açılan iftar ve gönül sofralarında Sultangazililer bir araya geldi. Sayfa 8. Sultangazi'de Cirit Heyecanı Sultangazi Belediyesi 3. Atlı Cirit Müsabakaları'nda Türkiye'nin önde gelen cirit takımları kıyasıya mücadele etti. Sayfa 21 Onbinler Aynı Sofrada Buluştu Ramazan Ayı'nda açılan

Detaylı

Her Mahalleye Spor Parkı ve Kapalı Pazaryeri Projelerimize yeni tesisler hızla ekleniyor. THM sanatçısı Orhan Hakalmaz: Türkü yaşam kaynağımdır

Her Mahalleye Spor Parkı ve Kapalı Pazaryeri Projelerimize yeni tesisler hızla ekleniyor. THM sanatçısı Orhan Hakalmaz: Türkü yaşam kaynağımdır Haziran 2015 I Yıl: 6 I Sayı: 63 Başakşehir Belediyesi nin Ücretsiz Yayınıdır. KAYAŞEHİR KAPALI PAZARYERİ ŞAHİNTEPE SPOR PARKI Her Mahalleye Spor Parkı ve Kapalı Pazaryeri Projelerimize yeni tesisler hızla

Detaylı

Yalova Şampiyon. Bandırma da Ata Özel Merkez. Oldu MARMARA BELEDİYELER BİRLİĞİ NİN AYLIK YAYIN ORGANIDIR. İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin

Yalova Şampiyon. Bandırma da Ata Özel Merkez. Oldu MARMARA BELEDİYELER BİRLİĞİ NİN AYLIK YAYIN ORGANIDIR. İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin Yenişehir de Peyzaj Yılı Olacak Şile de Kadınlara Yalova Şampiyon Bandırma da Ata Özel Merkez Oldu Sporuna Destek 04 09 14 14 GÜNCEL EĞİTİM SPOR SPOR MARMARA belediyehaber birlikten Ücretsizdir Mayıs 2012

Detaylı

71 milyon TL lik yatırım yaptı

71 milyon TL lik yatırım yaptı SAYFA 01 SIYAH MAVI KIRMIZI SARI YIL: 9 SAYI: 126 Altındağ Belediyesi 2012 yılında sayfa 07 71 milyon TL lik yatırım yaptı 2012 yılında 3260 gecekondu yıktık 2012 de 10 km yeni yol açtık 2012 de 102 bin

Detaylı

www.kentimesenler.com.tr AYLIK KENT KÜLTÜRÜ GAZETESİ 5 PROJE istedi

www.kentimesenler.com.tr AYLIK KENT KÜLTÜRÜ GAZETESİ 5 PROJE istedi ŞAHiDiMiZ ESERLER ESENLER YOLA DEVAM ESENLER İN ÇEHRESİ DEĞİŞTİ ESENLER HİZMETE DOYACAK Son 5 yıllık dönemde yapılan çalışmalar ve dev projeler ile büyük bir dönüşüm yaşayan Esenler, yeni dö- büyük beğeni

Detaylı

01.04.2014 TARİHİNDE DEVİR ALDIK 1.(BİR) YILLIK İCRAATLARIMIZ VE PROJELERİMİZ BASIN BRİFİNG DOSYASI İDARİ FAALİYET RAPORU

01.04.2014 TARİHİNDE DEVİR ALDIK 1.(BİR) YILLIK İCRAATLARIMIZ VE PROJELERİMİZ BASIN BRİFİNG DOSYASI İDARİ FAALİYET RAPORU 01.04.2014 TARİHİNDE DEVİR ALDIK 1.(BİR) YILLIK İCRAATLARIMIZ VE PROJELERİMİZ BASIN BRİFİNG DOSYASI İDARİ FAALİYET RAPORU Belediye Başkanı Ünal Yılmaz, Bir Yıllık İcraatlarını anlattı 01.04.2014 tarihinde

Detaylı

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ 2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ 2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 1 BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ 2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2 EGEMENLİK, KAYITSIZ ŞARTSIZ, MİLLETİNDİR. 1 2 3 4 5 Başkandan Sevgili Hemşehrilerim, İstanbul un yeni ilçelerinden biri olan Beylikdüzü, 2000

Detaylı

MARMARA. Belediyelerimiz:.. Marmara' da e. Soyle~i: Bursaspor Teknik DirektorU: Ertugrul Saglam N ~~~~------------------

MARMARA. Belediyelerimiz:.. Marmara' da e. Soyle~i: Bursaspor Teknik DirektorU: Ertugrul Saglam N ~~~~------------------ ~< MARMARA BELEDiYELER BiRLiGi Marmara' da e tr e 1 ~ N ~- > z Ba~kan: Hendek Belediye Ba~kam Ali inci Soyle~i: Bursaspor Teknik DirektorU: Ertugrul Saglam 0 N ~~~~------------------ Belediyelerimiz:..

Detaylı

âşık veysel bir garip SANCAK KONAĞI VE GENÇLİK MERKEZİ NİN TEMELİ ATILDI Sancaktepe ye Yeni Bir Park Daha Meşeli Park Mahallemde Şenlik Var!

âşık veysel bir garip SANCAK KONAĞI VE GENÇLİK MERKEZİ NİN TEMELİ ATILDI Sancaktepe ye Yeni Bir Park Daha Meşeli Park Mahallemde Şenlik Var! YIL: 2 SAYI: 11 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2012 KENT VE YAŞAM KÜLTÜRÜ DERGİSİ anadolu nun ortasında bir garip âşık veysel SANCAK KONAĞI VE GENÇLİK MERKEZİ NİN TEMELİ ATILDI Sancaktepe ye Yeni Bir Park Daha Meşeli

Detaylı

Başkan Toçoğlu, Örnek Oldu SAĞLIK MARMARA BELEDİYELER BİRLİĞİ NİN AYLIK YAYIN ORGANIDIR. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve İstanbul Büyükşehir

Başkan Toçoğlu, Örnek Oldu SAĞLIK MARMARA BELEDİYELER BİRLİĞİ NİN AYLIK YAYIN ORGANIDIR. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve İstanbul Büyükşehir İzmit te Bilgi ve Belge Yönetimi 04 GÜNCEL Çevreci Uğurböcekleri ÇEVRE 06 Başkan Toçoğlu, Örnek Oldu SAĞLIK 08 Yaz Spor Okullarına Veda SPOR 14 MARMARA belediyehaber birlikten Ücretsizdir Eylül 2013 Sayı:

Detaylı

Kandilli Geleneksel El Sanatları Merkezi Hizmete Açıldı

Kandilli Geleneksel El Sanatları Merkezi Hizmete Açıldı 26. Sayı ÜSKÜDAR BELEDİYESİ AYLIK HABER BÜLTENİ ÜCRETSİZDİR Kandilli Geleneksel El Sanatları Merkezi Hizmete Açıldı T oplu açılış törenleri haricinde açılış programlarına katılmayan Başbakan Erdoğan, konu

Detaylı

Meram a 1 milyar TL lik yatırım

Meram a 1 milyar TL lik yatırım Meram a 1 milyar TL lik yatırım Hacı İsa Efendi Mahallesi nde inşaatı hızlı bir şekilde devam eden Meram Belediyesi Yeni Hizmet Binası nın tamamlanmasıyla bölgenin çehresi değişecek. Meram Belediye Başkanı

Detaylı

Yıl: 3 Sayı: 8. Sultangazi değişiyor... Kültür ve sanatın parlayan yıldızı Hizmet anlayışında yeni vizyon Eğitim ve teknoloji hamlesi

Yıl: 3 Sayı: 8. Sultangazi değişiyor... Kültür ve sanatın parlayan yıldızı Hizmet anlayışında yeni vizyon Eğitim ve teknoloji hamlesi Yıl: 3 Sayı: 8 Sultangazi değişiyor... Kültür ve sanatın parlayan yıldızı Hizmet anlayışında yeni vizyon Eğitim ve teknoloji hamlesi 52 62 2 DEĞİŞİMİ BİRLİKTE YAŞIYORUZ 3 4 Saygıdeğer Sultangazililer!

Detaylı

Okmeydanı'nda sevinç. Çatma Mescit. Mahallesi

Okmeydanı'nda sevinç. Çatma Mescit. Mahallesi Bilge kentin yeni sesi Beyoğlu tarihi görüntüsüne adım adım yaklaşıyor... Titizlikle yapılan yol yenileme çalışmalarında tarihi doku, modern yöntemlerle işlenerek yeniden gün yüzüne çıkarılıyor. Sokaklar,

Detaylı

belediyehaber İki dev Sempozyum Çanakkale Çocuk Bienali 11 GÜNCEL GÜNCEL birlikten Mustafa Mutay MARMARA AYIN AYIN SÖYLEŞİSİ Recep ALTEPE

belediyehaber İki dev Sempozyum Çanakkale Çocuk Bienali 11 GÜNCEL GÜNCEL birlikten Mustafa Mutay MARMARA AYIN AYIN SÖYLEŞİSİ Recep ALTEPE Hidrojen Yakıt dolum İstasyonu Büyükşehirlerden Kediler Köşkte Dev Projenin Sapanca protokolü Temeli Atıldı Yaşayacak 02 04 04 11 GÜNCEL GÜNCEL GÜNCEL ALTYAPI MARMARA belediyehaber birlikten Ücretsizdir

Detaylı

Gelişim Akademisi. Bir sosyal merkezden de öte... Yollar Bahara Hazırlandı. Arap Baharı Kadınları Başakşehir deydi. Kültür-Sanatta Bahar Coşkusu

Gelişim Akademisi. Bir sosyal merkezden de öte... Yollar Bahara Hazırlandı. Arap Baharı Kadınları Başakşehir deydi. Kültür-Sanatta Bahar Coşkusu Nisan 2012 I Yıl: 3 I Sayı: 25 I Ücretsizdir Yollar Bahara Hazırlandı Arap Baharı Kadınları Başakşehir deydi Kültür-Sanatta Bahar Coşkusu Bir sosyal merkezden de öte... Gelişim Akademisi DÜNYAYI BİLGİ

Detaylı