HİBE PROGRAMLARININ Ardından

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HİBE PROGRAMLARININ Ardından"

Transkript

1 İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı HİBE PROGRAMLARININ Ardından Kadın İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı Yenilikçi Yöntemlerle Kayıtlı İstihdamın Desteklenmesi Hibe Programı Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi Hibe Programı

2

3 İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı HİBE PROGRAMLARI 1 İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı Avrupa Birliği 2007 yılı itibariyle aday ve potansiyel aday ülkelere yaptığı mali yardımları Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) adı altında birleştirmiştir. IPA aday ülkelerin Avrupa Birliği üyeliğine hazırlanmalarına çeşitli alanlarda mali olarak destek vermektedir. IPA nın Bölgesel Kalkınma ve İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi bileşenleri kapsamında yer alan AB mali yardımları, Operasyonel Programlar altında finanse edilecek projeler aracılığıyla kullanılmaktadır. Bu kapsamda İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi bileşeni ülkemize sunulacak Avrupa Birliği fonlarının kullanılması, program ve projelerin hazırlanması, yönetilmesi, uygulanması, izlenmesi, denetlenmesi ve değerlendirilmesi konularında Program Otoritesi olarak görevlendirilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi bileşenine ilişkin politika ve uygulamaların etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı nı (İKG OP) hazırlamıştır. İKG OP Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde Avrupa Birliği Fonları Koordinasyon ve Uygulama Merkezi nin uzmanlarından oluşan 50 kişilik bir ekip tarafından yönetilmektedir. İKG OP, IPA nın İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Bileşeni kapsamında, Türkiye nin eş finansman sağladığı Avrupa Birliği fonlarının kullanılacağı öncelik alanlarını, coğrafi bölgeleri, önceliklere ayrılan fon miktarlarını, fonların etkin kullanımı için gereken koşulları ve yapıları belirleyen temel programdır. İKG OP kapsamında, bölgesel farklılıkların azaltılmasını amaçlayan bölgesel odaklanma yaklaşımıyla, kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasıla ortalamasının yüzde 75 inin altında kalan Düzey II bölgelerinde yer alan 43 ilin 38 inde en az bir proje uygulanmaktadır. Program kapsamında kullanılmak üzere yılları için tahsis edilen 352 milyon Avro luk fon, ulusal düzeyde kamu kurumları ve yerel düzeyde belediyeler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve sendikalar tarafından yürütülen projeler aracılığıyla kullanılmaktadır. İKG OP nin öncelikli hedefi, Türkiye nin etkin bir şekilde işleyen bir işgücü piyasasına sahip olmasıdır. Bunu başarabilmek için eğitim ve istihdam arasındaki bağın kuvvetlendirilmesi ve iş gücü piyasasına erişimi olmayan dezavantajlı kişilerin istihdama kazandırılmasının sağlanması hedeflenmektedir. Bu nedenle programın öncelikleri İstihdam, Eğitim, Hayat Boyu Öğrenme ve Sosyal İçerme olarak belirlenmiştir. Bu alanlar kendi içlerinde

4 İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı HİBE PROGRAMLARI 2 bölümlere ayrılmış böylelikle müdahale alanları belirginleştirilmiştir. Projelerin etkin şekilde yürütülmesi için uzmanlar eşliğinde kapsamlı bir izleme sürecinin yürütülmesinin yanı sıra bu sürece destek olmak üzere bir hibe izleme bilgi sistemi (G-MIS) kurulmuştur. Programın verimli ve etkili bir şekilde yürütülmesine ve kurumsal kapasitenin ulusal ve yerel düzeyde artırılmasına destek sağlamak amacıyla teknik yardım alınmaktadır.

5 İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı HİBE PROGRAMLARI 3 Kadın İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı, İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programının İstihdam Önceliği çerçevesindeki Kadın İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu altında yürütülmektedir. Söz konusu hibe programıyla düzey II bölgelerindeki büyüme merkezleri ve artalanlarında kadınların istihdam edilebilirliklerini arttırmak için, yerel aktörleri ve sosyal ortakları kadınların istihdamının desteklenmesi ve onların işgücü piyasasına girişleri önündeki engellerle baş edilmesi için yaratıcı faaliyetler başlatmaları ve uygulamaları konusunda destek verilmesi hedeflenmektedir. Hibe Programının Amacı: Kendilerine uygun iş alanları belirlemek, bir meslek edinmek ve niteliklerine uygun bir işe yerleştirilmek isteyen kadınların desteklenmesi, Kadın girişimciliğinin desteklenmesi (danışmanlık, kariyer rehberliği), İşgücü piyasası dışında kalan kadınların iş gücü piyasasına katılmaları önündeki kültürel ve diğer engellerin azaltılması, Kadınlar ile işverenleri bir araya getirecek eşleştirme hizmetlerinin sağlanması, Kadınların işgücü piyasasına girmelerine destek sağlayacak mesleki eğitimlerin düzenlenmesi, Kadınların işgücü piyasasına girmelerine destek olabilecek motivasyon ve güçlendirme eğitimlerinin verilmesi, Kadınların iş kurmaları konusunda dış finansman olanaklarının belirlenmesi ve bu kaynaklara yapılacak başvuruların desteklenmesi, Aile ve çalışma hayatının uzlaştırılmasını sağlayacak esnek çalışma uygulamalarının ve yaklaşımlarının geliştirilmesi, Kanaat önderleri, işverenler ve iş arayan kadınlara hizmet sunanlar arasında etkili bir diyaloğun geliştirilmesi, Toplum gelişimi için kapasite geliştirme ve yerel sosyal diyaloğu da içeren yerel ortaklıkların kurulması ve güçlendirilmesi, Kadınlara uyarlanmış sosyal imkânlar ve ulaşım hizmetleri gibi işgücü piyasasına girişlerin kolaylaştırılması, Kadınların işgücüne katılımlarını önleyen kültürel engellerle mücadele konusunda farkındalık ve duyarlılık arttırma, bilgilendirme ve tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi.

6 İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı HİBE PROGRAMLARI 4 Hibe Programının Hedef Grubu: Bakım sorumlulukları yüzünden uzun süre işsiz kalmış kadınlar ve daha önce tarım sektöründe çalışanları da kapsayacak şekilde kentsel kesimde yaşayan işsiz ve işgücü dışında kalmış kadınlardır. Sayısal Veriler: Kadın İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı altında 1079 Başvuru arasından seçilen 131 Proje yürütülmüştür. Projeler Temmuz 2010 tarihinden başlayarak toplamda 12 ay sürmüştür. Hibe projeleri uygulayıcıları proje bütçesinin %10 u kadar eş finansman (kurum katkı payı) sağlamışlardır. Kadın İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programının toplam bütçesi 23 milyon Avro nun üzerindedir. Program kapsamında yürütülen hibe projelerinin bütçeleri Avro olarak belirlenmiştir. Kadın İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı kapsamında sözleşmesi imzalanan 131 hibe projesinin dağılımına bakıldığında Kayseri 11 projeyle bu program kapsamında en çok projenin uygulandığı il olurken Kayseri yi 10 projeyle Amasya, 9 projeyle Samsun takip etmektedir.

7 İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı HİBE PROGRAMLARI 5 Hibe programı bütçesi bölgeler bazında en fazla TR83: Samsun, Tokat, Çorum, Amasya bölgesinde kullanılmıştır. Kurum bazında, en fazla projeye sahip olanlar sırasıyla belediyeler (19) dernekler (18), ve meslek odaları 15) olmuştur. Kadın İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı kapsamında verilen mesleki eğitim ve kurslara kayıtlı toplam kursiyer sayısı yaklaşık dir. Kursiyerlerin yaş ortalamaları grupları içerisinde çeşitlilik göstermektedir. Kursiyer sayısının en fazla olduğu grup kişiyle yaş arası kişilerdir. Kursiyerlerin eğitim durumu arasında en kalabalık grubunu orta öğrenim mezunları oluşturmaktadır.

8 İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı HİBE PROGRAMLARI 6 Hibe programı kapsamında Temel Beceri (Okuma-Yazma), Genel Mesleki Beceri, Çocuk ve Yaşlı Bakım Eğitimleri, Staj veya Çıraklık Programları, Girişimcilik Eğitimleri, İstihdam Garantili Mesleki Eğitimleri gibi eğitimler sağlanmaktadır. Hibe projesinde alınan eğitim ya da verilen hizmetler sonucunda motivasyon düzeyinin ya da beceri düzeyinin artmasıyla işgücüne katılması hedeflenen yaklaşık beş bin kadından ü hâlihazırda projeler devam ederken işgücüne katılmıştır. Hibe projelerinde verilen danışmanlık ve yönlendirme hizmetleri neticesinde istihdam edilmesi öngörülen kadın sayısı dir. Bunlardan 732 si hali hazırda projeler devam ederken istihdam edilmiş durumdadır. Hibe projelerindeki faaliyetler sonucu girişimci olarak istihdama katılması hedeflenen kadın sayısı yaklaşık 3000 dir. Bunlardan 667 si hali hazırda projeler devam ederken girişimci olarak kendi işlerini kurmuşlardır.

9 İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı HİBE PROGRAMLARI 7 Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi Hibe Programı Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi Hibe Programı, İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı eğitim önceliği çerçevesindeki Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi Operasyonu altında yürütülmüştür. Bu operasyon doğrultusunda; Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi için uyumlu ve kapsamlı stratejilerin geliştirilmesi ve uygulanmasının desteklenmesi, İstihdam olanaklarını artırmak için bireylerin eğitime erişimini sağlamak amacıyla AB uygulamaları ile uyumlu olarak hayat boyu öğrenme perspektifi doğrultusunda kurumsal bir çerçeve oluşturulması amaçlanmaktadır. Hibe Programının Amacı: Avrupa Yeterlilik Çerçevesi ile uyumlu Ulusal Yeterlilik Sistemi nin tümüyle fonksiyonel hale getirilmesinin desteklenmesi, Mevcut mesleki eğitim kurum ve kuruluşlarının kapasitelerinin yerel iş piyasası ihtiyaçlarını baz alacak şekilde hayat boyu öğrenme stratejilerine dayalı yeni geliştirilen mesleki eğitim öğretim programlarını uygulayacak şekilde güçlendirilmesi, Kamu kurum ve kuruluşlarının, özel sektör iş dünyası temsilcileri gibi hayat boyu öğrenmenin içerisinde yer alan aktörler arasındaki işbirliğinin desteklenmesi ve diyaloğun artırılması, Hayat boyu öğrenme faaliyetlerinin etkin bir şekilde uygulanabilmesi için sektörel ve kurumsal diyaloğun oluşturulması, Temel becerilerin (okur yazarlık, temel beceriler, bilgisayar becerileri) geliştirilmesi için kurslar düzenlenmesi, 12 düzey II bölgesinde yetişkinlerin temel becerileri ile temel mesleki becerilerinin geliştirilmesi yoluyla insanlar ve müteşebbisler arasındaki hayat boyu öğrenme imkânları ile yerel özel sektörün ihtiyaçları doğrultusunda kişileri yeterli duruma getirerek istihdamın yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi, 12 düzey II bölgesindeki yetişkinlerin sosyal ve ekonomik hayatın her alanına aktif katılım sağlamasını teşvik ederek kendi geleceklerini daha iyi kontrol edebilmelerinin olanaklı hale getirilmesi,

10 İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı HİBE PROGRAMLARI 8 Hibe Programının Hedef Grubu: Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi Programı, tüm vatandaşların bilgiye dayalı topluma uyum sağlamalarına ve yaşamlarını daha çok kontrol edebilmeleri için sosyal ve ekonomik hayatın tüm evrelerine aktif bir şekilde katılmalarına imkân vermeyi amaçlamaktadır. Örgün, yaygın ve sargın (gayri resmi) öğrenim süreçlerini içine alarak, yaş, sosyo-ekonomik statü ya da eğitim seviyesi açısından herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm bireyler programın hedef grubudur. Sayısal Veriler: Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi Hibe Programı altında 480 başvuru arasından seçilen 43 Proje yürütülmüştür. Hibe Faydalanıcıları hibe miktarının % 10 u kadar eş finansman (kurum katkı payı) sağlamışlardır. Hibe projeleri Mayıs 2010 tarihinden başlayarak 12 ay sürmüştür. Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi Hibe Programının toplam bütçesi 5 milyon Avro nun üzerindedir. Program kapsamında uygulanan projeler ile Avro arasında hibe almaya hak kazanmıştır. Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi Hibe projelerinin uygulandığı şehirler bazında incelendiğinde en fazla projenin uygulandığı iller dörder projeyle Elazığ, Kayseri, Yozgat tır.

11 İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı HİBE PROGRAMLARI 9 Hibe Programı kapsamında en yüksek miktarda fon kullanan üç il sırasıyla (merkez proje ofisleri bazında) Elazığ, Kayseri ve Samsun dur. Kurum türü bazında, fonlardan en çok faydalananlar meslek liseleri ( Avro), üniversiteler ( Avro) ve meslek odaları ( Avro) olmuştur. Hibe faydalanıcısı kuruma göre proje sayısı dağılımı aşağıdaki tablodaki gibidir: Hibe programı kapsamında mesleki eğitim, temel beceri eğitimi alacak kişilerin sayısı civarındadır. Kursiyerlerin büyük çoğunluğu orta öğrenim mezunlarından oluşmaktadır. Onları üniversite mezunları takip etmektedir. Kursiyerlerin yaş ortalamaları grupları içerisinde çeşitlilik göstermektedir. Kursiyer sayısının en fazla olduğu grup yaş arası kişilerdir.

12 İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı HİBE PROGRAMLARI 10 Hibe Projeleri kapsamında Sertifikalandırılmış Mesleki Eğitim, Temel Beceriler, İstihdam Edilebilirlik Kursları, Teknik Eğitimler ve Stajlarla birlikte sosyal taraflar arasında ağlar kurulması gibi hizmetler de sağlanmıştır. Hibe Projeleri kapsamında mesleki bilgi ve beceri alanında sertifika alması hedeflenen katılımcı sayısı olarak belirlenmiştir. Hâlihazırda sertifika alan katılımcıların sayısı hedeflenen sayıyı aşarak kişiye ulaşmıştır. Ağlar tarafından sağlanan İstihdam Edilebilirlik Kurslarına 607 kursiyer tarafından katılım sağlanmıştır. Proje kapsamında yetişkinlere ve özellikle kadınlara yönelik düzenlenen ve Temel Becerileri Geliştirme alanındaki ek eğitim faaliyetlerinin sayısının 519 olması hedeflenmiştir. Bu sayı hedeflenen sayıyı aşarak 2003 ek eğitim faaliyeti şeklinde gerçekleşmiştir. Proje eğitimleriyle Genel Beceri alanında sertifika alan katılımcı sayısı civarındadır

13 İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı HİBE PROGRAMLARI 11 Yenilikçi Yöntemlerle Kayıtlı İstihdamın Desteklenmesi Hibe Programı Yenilikçi Yöntemlerle Kayıtlı İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı, İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı nın istihdam önceliği çerçevesindeki Kayıtlı İstihdamın Desteklenmesi Operasyonu altında yürütülmüştür. Bu operasyon doğrultusunda bilinç arttırma faaliyetleri ile ilgili kamu kurumları ile sosyal paydaşlar arasında koordinasyonun sağlaması yoluyla kayıtlı istihdamı teşviki hedeflenmektedir. Hibe Programının Amacı: Kayıt altına geçmeyi kolaylaştırmak amacıyla, iş gücüne nitelik kazandırılması, işçi ve işverenlerin kayıtlı istihdamın faydaları hakkında bilgilendirilmesi, İşyerlerinin yeniden yapılandırılması için rehberlerin ve önerilerin geliştirilmesi, Başta KOBİ ler olmak üzere, iş yerlerinin ve sektörlerin kurumsallaştırılması, Kayıt altında çalışan işyerlerinin teşviklerden ve diğer kamu hizmetlerinden yararlandırılması, Kayıt dışı çalışan firmaların teşvikler ve diğer kamu hizmetlerinden faydalanmalarını zorlaştırıcı önerilerin geliştirilmesi, Saha çalışmaları, farkındalık artırma etkinlikleri, eğitim faaliyetleri ve yenilikçi faaliyetler yoluyla kayıtlılık sürecinin kolaylaştırılması, Kayıtlı istihdamı teşvik etmeye yönelik olarak istihdama ilişkin düzenlemelerin yeniden şekillendirilmesi ile ilgili önerilerin oluşturulması, Sosyal diyalog vasıtasıyla kayıtlı istihdamın geliştirilmesi, En iyi uygulamaların tanımlanması, kayıtlı istihdamın geliştirilmesi bakımından faydalı olan modellerin geliştirilmesi, Sosyal güvenlik kültürünün geliştirilmesi amacıyla eğitim kurumlarında bilgilendirme ve tanıtım aktivitelerinin yürütülmesi, Kayıt dışı istihdama özellikle vurgu yapan sektörel ve sektörler arası analizleri içeren faaliyetler düzenlenmesi, Ana sektörlerdeki kayıtlı işletmelerin birbirleriyle ticaretini artırmaya yönelik yapılandırma modellerinin geliştirilmesi ve uygulanması, Kayıtlı istihdamın geliştirilmesine odaklanan mesleki eğitim faaliyetlerinin geliştirilmesi, Kayıt dışı çalışma hakkında bilincin artırılabilmesi için yerel otoriteler, işverenler ve işçilere yönelik bilinç artırma faaliyetlerinin yürütülmesi

14 İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı HİBE PROGRAMLARI 12 Hibe Programının Hedef Grubu: Yenilikçi Yöntemlerle Kayıtlı İstihdamın Desteklenmesi Hibe Programı ile ilgili kamu kurumları, sosyal paydaşları, sivil toplum kuruluşları (STK) ve diğer aracılar desteklenmiştir. Sektörlerin, firmaların ve işçilerin kayıtlılığı sürecini kolaylaştırmak önceliğinden hareketle kayıtlı firmalar, sektörler, işçiler; yarı-kayıtlı firmalar, sektörler ve işçiler; kayıtsız firmalar, sektörler ve işçiler hibe programının hedef grubu arasında yer almaktadır. Sayısal Veriler: Yenilikçi Yöntemlerle Kayıtlı İstihdamın Desteklenmesi Hibe Programı altında 245 başvuru arasından seçilen 41 proje yürütülmüştür. Projeler Temmuz 2010 tarihinde başlayarak toplamda 12 ay sürmüştür. Hibe projeleri uygulayıcıları proje bütçesinin %10 u kadar eş finansman (kurum katkı payı) sağlamışlardır. Yenilikçi Yöntemlerle Kayıtlı İstihdamın Destelenmesi Hibe Programının toplam bütçesi 8 milyon Avro üzerindedir. Program kapsamında yürütülen projeler Avro arasında hibe almaya hak kazanmıştır. Yenilikçi Yöntemlerle Kayıtlı İstihdamın Desteklenmesi Hibe Programı kapsamında sözleşmesi imzalanan 41 hibe projesinin dağılımına bakıldığında Samsun 8 projeyle bu program kapsamında en çok projenin uygulandığı il olurken Samsun u dörder projeyle Van ve Kayseri takip etmektedir.

15 İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı HİBE PROGRAMLARI 13 Bölgeler bazında hibe programı bütçesi en fazla TR83: Samsun, Tokat, Çorum, Amasya ( ) bölgesinde kullanılmıştır. Kurum türü bazında, en fazla proje yürüten kurumlar meslek odaları (11) dernekler (6) ve sivil toplum kuruluşları (6) olmuştur. 12 ay süren 41 hibe projesi kapsamında tamamı sosyal güvenlik kültürünün geliştirilmesi amacıyla bilgilendirme ve tanıtım aktiviteleri, kayıt altına geçmeyi kolaylaştırmak amacıyla iş gücüne nitelik kazandırılması, işçi ve işverenlerin kayıtlı istihdamın faydaları hakkında bilgilendirilmesi için çalıştaylar ve seminerler düzenlemiş olup sosyal diyalog yoluyla işçi ve işverenin bir araya getiren faaliyetler yürütmüştür. Uygulanan projeler kapsamında düzenlenen seminerler, bilgilendirme toplantıları, çalıştaylar gibi geniş katılımlı faaliyetlerle on binlerce kişiye ulaşılmış olup, projeler

16 İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı HİBE PROGRAMLARI 14 kapsamında üretilen ve sayısı yüz bini aşan kısa filmler, broşürler, el ilanları, rehberler, kitapçıklar, afişlerlerle de proje hedeflerinin daha geniş kitlelere ulaşmasına çalışılmıştır. Hibe projeleri kapsamında yaklaşık kişiye yönelik olarak düzenlenen ve kayıtlı istihdamın gelişmesine odaklanan mesleki, temel beceri ve farkındalık eğitimleri de programın amacına ulaşması için uygulanan temel faaliyetlerdendir. Düzenlenen eğitim programları ve kurslara katılanların yaklaşık %15 inin MEB onaylı sertifika alabilmesi için çalışmalar yürütülmüştür.

17 İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı HİBE PROGRAMLARI 15 İKG OP Kapsamında Yürütülen Hibe Projelerinin Uygulanması Sırasında Hibe Faydalanıcılarının Yaşadığı Sorunlardan Çıkarılan Dersler Proje Hazırlama Alanında: Başvuru rehberi ve ekleri okunmalı; tüm hazırlık süreci bu dokümanlar referans alınarak yürütülmelidir. Proje faaliyetleri bölge ihtiyaçları ile uyumlu ve gerçekçi bir fizibilite çalışmasına dayanarak hazırlanmalıdır. Program hedeflerine uygun olarak hazırlanan proje teklifinde performans kriterleri açık bir şekilde tanımlanmalı ve ihtiyaç duyulan kaynaklar iyi analiz edilmelidir. Teklif hazırlama aşamasında ve uygulama sırasında doğabilecek tüm riskler ve alınacak önlemler gerçekçi bir şekilde planlanmalıdır. Bütçede herhangi bir eksik ya da fazla çıkma ihtimaline karşın, proje bütçesi faaliyetlerin uygulanabilme durumuna göre tasarlanmalıdır. Projeyi hazırlayan kişi ya da kişilerin, proje uygulama sürecine dâhil olmasının kritik öneme sahip olduğu unutulmamalıdır. Proje teklifi, projeyi sunan kurum yetkilileriyle paylaşılmalı projenin teklif aşamasında benimsenmesi sağlanmalıdır. Proje Uygulama Alanında: İlgi/Bilgi Eksikliğine Bağlı Sorunları Engellemek İçin: Kurum yöneticisi projeyle ilgili gereken bilgilere hâkim olmalı ve projeyi sahiplenmelidir. Hibe faydalanıcısının projeyi bilinçli olarak yürütebilmesi için sözleşmeye hâkim olması kritik öneme sahiptir. Hibe faydalanıcıları satın alma kurallarına ilişkin detaylı bilgiye sahip olmalıdır. Projeye ait yazılı ve görsel materyallerde görünürlük eksikliği olmaması için, hibe faydalanıcıları görünürlük kurallarını yakından takip etmelidir. Hibe faydalanıcısı proje bütçesinin %10 u kadar kurum katkı payı (eş-finansman) vereceğinin bilincinde olmalıdır. Daha önceki proje uygulama tecrübelerinden edinilen olumsuz deneyimlerin, hâlihazırdaki proje uygulamasında edinilecek bilgileri gölgelemesine izin verilmemelidir.

18 İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı HİBE PROGRAMLARI 16 Hibe faydalanıcısı, proje kapsamında hazırlanacak belgelerin teslimiyle ilgili ilan edilen son tarihlerin farkında olmalıdır. Proje yönetiminde üçüncü kişiler tarafından yanlış yönlendirmeler yapılmasına izin verilmemelidir. Hibe faydalanıcısı proje uygulama sırasında proje izleme ekipleriyle sürekli iletişim halinde olmalıdır. Gerektiği durumlarda sözleşme makamıyla gereken konular takip edilmelidir. iletişim kurularak onay alınması İnsan Kaynakları ile İlgili Çıkabilecek Sorunların Önüne Geçilmesi İçin Proje personeli, herhangi bir gecikme olmaksızın proje başlangıç tarihiyle eş zamanlı olarak görevlerine başlamalıdır. Proje koordinatörü projenin uygulandığı ilde ikamet ediyor olmalıdır. Projeye ilişkin bilgiler ile verilen eğitimler esnasında öğrenilenler ilgili kişiler arasında paylaşılmalı ve tüm bilgilerin tek bir kişide toplanmasına izin verilmemelidir. Proje ekibinin kendi arasındaki iletişimi güçlü olmalıdır. Yetersiz Yönetim Kapasitesinin Oluşmaması İçin: Gereken yerlere para harcamaktan imtina edilmemelidir. Gereksiz ihale prosedürü (Hibe Uygulama Rehberinde belirtilenlerin dışında) kullanımından kaçınılmalıdır. Performans göstergeleri düzenli olarak takip edilmelidir. Faaliyet planı ve bütçe dokümanlarının hibe sözleşmesinin ekleri olduğu ve birbirinden bağımsız olarak algılanmaması gerektiği unutulmamalıdır. Hibe sözleşmesinde beyan edilen her şeyin, Hibe Uygulama Rehberindeki prosedüre uygun olarak düzenli bir şekilde yürütülmesine özen gösterilmelidir. Hibe Faydalanıcılarının Uygulamalarına Paralel Olarak Yürütülen İzleme Faaliyetlerinde İzleme Ekiplerinin Gözlemlediği Sorunların Yaşanmaması İçin: Düzenli dosyalama sistemi kullanılmalıdır. Hibe Yönetim Bilgi Sistemi (G-MIS) etkin bir şekilde kullanılmalıdır. İzleme ekiplerinin ziyaretleri sırasında proje uygulamalarından sorumlu kişilerin mutlaka ziyaret sahasında bulunması gerekmektedir. Ziyaret sırasında ilgili belgelerin ziyaretin yapıldığı yerde hazır bulundurulması gerekmektedir.

19 İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı HİBE PROGRAMLARI 17 İzleme uzmanlarının proje izleme ziyareti esnasında proje dokümanlarına erişimi kolaylaştırılmalıdır. İzleme uzmanlarından herhangi bir belge, bilgi ya da olumsuz durumun varlığı gizlenmemelidir. Raporlarda eksik imza, belge ve içerik (yanıtlanmamış sorular) bulunmamalıdır. Raporlarda yer alan faaliyetler ile destekleyici dokümanların eşgüdümlü olması gerekmektedir.

20

21 İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı HİBE PROGRAMLARI İLETİŞİM DEFTERİ Kadın İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı

22 Kadın İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı 20 Van Sanayici ve İşadamları Derneği Suphan Mahallesi Eski Kundura Fabrikası İŞGEM Van Mahmut GEDİK TEL: Borçka Ziraat Odası Mavi Çarşı kat:1 Borçka/Artvin Sibel GÜVEN TEL: sbl Sınırlı Sorumlu Antakya Esnaf Ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Kemalpaşa Cad. Mısırlıoğlu Apt. Kat:1 No:24 Antakya/Hatay M.Sabit TEKSÖZ TEL: com Geleneksel Çorap Örücülüğü ile Kadın İstihdam Projesi ,50 Avro Van Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Van Sevgi Kadınları Derneği Kadın İstihdamının Seracılığın Geliştirilmesiyle Artırılması ,60 Avro Hopa Ziraat Odası Kadın Eliyle Mozaik Tasarımı ,51 Avro Antakya Halk Eğitimi Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası, Hatay Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği

23 Kadın İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı 21 Bingöl Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı Kültür Caddesi Ticaret ve Esnaf Sarayı Kat:2 No:11 Bingöl Yılmaz ÇAPAK - Netice İNAK TEL: jsektorununnitelikliisgucutemini. com Gürpınar Ziraat Odası Başkanlığı Ziraat Odası Başkanlığı / Gürpınar-Van Oktay ÖNER TEL: Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Gazi Cad. No:18 - Çorum Aylin TURP TEL: Trikotaj Sektörünün Nitelikli İşgücü Temini Projesi Ağustos 2010 Temmuz Avro Bingöl Ticaret Sanayi Odası Bingöl Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Süt İşletmelerinde Kadın Eli Projesi ,78 Avro Gürpınar Halk Eğitim Müdürlüğü, Van Kadınlarını Koruma ve Eğitme Derneği İstihdam Hedefli Nitelikli Ofis Elemanı Mesleki Eğitim Projesi Ağustos 2010 Ağustos ,65 Avro Çorum Hitit Üniversitesi, Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, Çorum Sanayicileri ve İş Adamları Derneği

24 Kadın İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı 22 Melikgazi İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Kılıçaslan mh. Kızılırmak cd. No: 2 Melikgazi /Kayseri Yunus GÜMÜŞ TEL: sefkatliellerprojesi.org Gümüşhane İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Salonu Üzeri Kat:3 Gümüşhane Erkan DUMAN TEL: gov.tr Ünye Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Kaledere Mahallesi Hükümet Konağı Ünye / Ordu Hatice DUMAN TEL: unyesydvakfi.org.tr Şefkatli Eller Projesi Avro Kayseri Hakka Hizmet Vakfı, Orta Anadolu Kalkınma Birliği Sürdürülebilir Kalkınma için Kadın Girişimcilik ve Eğitim Merkezi 194,093,72 Avro Gümüşhane Üniversitesi, Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Tekstilde Kadın Girişimci ve İstihdamı Projesi ,94 Avro Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü

25 Kadın İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı 23 Sivas Merkez 1.Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Sivas-Erzincan Çevreyolu 7. Km Sivas Nevra YARAŞ CEP: Dost Eğitim Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Kale Mahallesi Kazım Paşa Caddesi Akman İş Merkezi 18/2 İlkadım-Samsun Mediha AKKUŞ TEL: Malatya İli Arı Yetiştiricileri Birliği Karakavak Mevkii Tarım İl Müdürlüğü Kampüsü Malatya Ali ÇOLAK TEL: Tekstil Sivas ı Seviyor (TESİS) Projesi ,71 Avro Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Adım Adım İstihdam (Mobilya Satış Danışmanı Eğitimi) Ağustos 2010 Mayıs Avro Samsun Marangozlar ve Döşemeciler Esnaf Sanatkarlar Odası Balcı Bayanlar Mutlu Yarınlar Ağustos 2010 Mayıs Avro Tarım İl Müdürlüğü

26 Kadın İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı 24 Ardahan Esnaf Sanatkarlar ve Odalar Birliği Başkanlığı Karagöl Mah.Koca Mustafa Paşa cad. Merkez/Ardahan Candar YILMAZ TEL: CEP: İmeak Deniz Ticaret Odası İskenderun Şubesi Atatürk Bulvarı Bahçelievler No:26 İskenderun Hatay Bülent KAVSAK TEL: org Şebinkarahisar Belediyesi Bülbül Mahallesi Halil Rıfat Paşa Cad. No:2-Şebinkarahisar/ Giresun Oktay YILDIZ TEL: Ekolojik Oyuncak ve Eğitim Malzemesi Üretimi Eğitim Merkezi 12 ay Avro Mesleki Eğitim Merkezi İskenderun Körfezi Ağ Donatım Merkezi İKADOM ,95 Avro Mustafa Kemal Üniversitesi (Su Ürünleri Fakültesi) Kadınlar Üretimde Ağustos 2010 Mayıs ,11 Avro Giresun Üniversitesi, Şebinkarahisar MYO Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Şebinkarahisarlılar Yardımlaşma Derneği

27 Kadın İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı 25 Bitlis Kadıneli Kooperatifi İşletme Mah. Cumhuriyet Cad. Mert Apt.Tatvan/Bitlis Abdulcebbar TÜZER TEL: Sivas Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Sularbaşı mah. Hükümet Konağı B Blok Kat:1 Sivas İrem TOPÇU TEL: Malatya İl Özel İdaresi Ankara Asfaltı 7.Km Karakavak Mah. Merkez / Malatya Haluk ŞENER TEL: Kadıneli Avro Bitlis Eren Üniversitesi, Bitlis Halk Eğitim Merkezi Hasta ve Yaşlılara Bakım Refakatçi Yetiştirme Projesi ,25 Avro Sivas Atatürk Sağlık Meslek Lisesi, Sivas Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Berrak Sevgi Projesi 229, Avro Çevresel Değerleri Koruma Derneği ÇEDEKO, Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü

28 Kadın İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı 26 Erim Yaman Tirebolu Ziraat Odası Körliman Mah. Mehmet Bayrak Cad. No:98 Tirebolu/Giresun Burcu TEMÜR CEP: Dr. Ahmet Kemal Köksal Sosyal Hizmet Vakfı Kepenek cd. Barış apt. 18/1 Sivas Gamze BEKİŞ TEL: Sema Cengiz Büberci Kız Teknik ve Meslek Lisesi İstasyon Mah. İstiklal Cad. No:143 İlkadım/Samsun Seher KULEİN TEL: Organik Sebze ve Meyve İşleme ile Kadın İstihdamı Projesi Ağustos 2010 Ağustos ,50 Avro Tirebolu Halk Eğitim Merkezi, Tirebolu Belediyesi İşimiz Hizmet Evimiz Ekmek Bekliyor 12 ay 133,846.3 Avro Sivas Kız Meslek Lisesi Sivas Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Engelli Bakım Hizmetinde Çalışacak Ara Eleman Yetiştirme Projesi 116,523,76 Avro Samsun Büyükşehir Belediyesi Samsun Ticaret ve Sanayi Odası

29 Kadın İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı 27 Gaziantep Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Burç Yolu Üzeri 2. Km Şahinbey - Gaziantep Öğr. Gör. Dr. Atınç OLCAY TEL: Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Cumhuriyet Yerleşkesi Ordu/ Merkez Tarık YARILGAÇ TEL: com Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Gündüz Cad. No: 4/D Antakya Zuhal ÖZCAN TEL: (138) Turizm Sektöründe Kadın İstihdamının Artırılması Projesi Ağustos 2010 Haziran ,33 Avro Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü Gaziantep Ticaret Odası Bazı Aromatik Bitkilerin Unlu Mamüllerde Kullanımı Ağustos 2010 Ağustos ,60 Avro Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Hatay da Etkin İnsan Kaynakları Yönetimi ,05 Avro Mustafa Kemal Üniversitesi

Yaptıklarımızı asla kafi göremeyiz. Daha çok ve daha büyük işler yapmak mecburiyet ve azmindeyiz.

Yaptıklarımızı asla kafi göremeyiz. Daha çok ve daha büyük işler yapmak mecburiyet ve azmindeyiz. Yaptıklarımızı asla kafi göremeyiz. Daha çok ve daha büyük işler yapmak mecburiyet ve azmindeyiz. Bingöl Yatırım Destek Ofisi Telefon : +90 (426) 213 57 55 Fax : +90 (426) 213 57 56 E-Mail : bingolydo@fka.gov.tr

Detaylı

Kar yer GUNDEM GÜNDEM. Sanal Rehberlik

Kar yer GUNDEM GÜNDEM. Sanal Rehberlik Kar yer GELİŞEN İNSAN KAYNAKLARI GUNDEM GÜNDEM Her İşsize Bir Danışman Türkiye de İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Malatya dan Fransa ya Uzanan Bir Başarı Öyküsü İnşa Edilen Yapıların Kalitesi Sosyal

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Performans Göstergeleri İstatistikler 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Interim Report Summary page 155 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Doküman

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Bu Program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından ortak finanse edilmektedir Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı SEKTÖREL YATIRIM ALANLARINDA

Detaylı

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI Vatan imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor, bilim ve ustalık, yüksek uygarlık, hür düşünce ve hür yaşayış istiyor. M. Kemal ATATÜRK 2 ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI

Detaylı

Projede görevli toplam personel sayısı. Türkiye 5.000.000 EURO 60% 16 Milli Eğitim Bakanlığı AB MEDA

Projede görevli toplam personel sayısı. Türkiye 5.000.000 EURO 60% 16 Milli Eğitim Bakanlığı AB MEDA Ref 1 Proje başlığı Mesleki ve Teknik Eğitimin Modernizasyonu Projesi, Türkiye (MTEM) Yüklenici Ülke Toplam proje toplam personel Projeyi yürüten kuruluş (yararlanıcı) ve yasal statüsü Türkiye 5.000.000

Detaylı

Vatan imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor, bilim ve ustalık, yüksek uygarlık, hür düşünce ve hür yaşayış istiyor.

Vatan imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor, bilim ve ustalık, yüksek uygarlık, hür düşünce ve hür yaşayış istiyor. 2 Vatan imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor, bilim ve ustalık, yüksek uygarlık, hür düşünce ve hür yaşayış istiyor. 3 YÖNETİM KURULU BAŞKAN SUNUŞU OKA bütün organlarıyla, başta Yönetim Kurulumuz ve

Detaylı

BEBKA desteğiyle gerçekleşen başarı öyküleri;

BEBKA desteğiyle gerçekleşen başarı öyküleri; www.bebka.org.tr ÜÇ AYDA BİR YAYINLANIR YIL: 1 SAYI: 1 NİSAN 2012 BEBKA desteğiyle gerçekleşen başarı öyküleri; Yönetim Kurulu Başkanı Halil İbrahim Akpınar Çalışmalarımız kalkınmaya yön verecek Zihinsel

Detaylı

TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ

TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ NO 08 TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ NO 08 İçindekiler TÜRKİYE AB MALİ İŞBİRLİĞİ 1 I. Türkiye AB Mali İşbirliği Sürecinde Gelinen Aşama 1 Adaylık

Detaylı

TÜRKİYE DE HAYAT BOYU ÖĞRENMENİN DESTEKLENMESİ II (LLL II) HİBE PROGRAMI. Hibe Başvuru Sahipleri İçin Rehber. Bütçe kalemi: 04.

TÜRKİYE DE HAYAT BOYU ÖĞRENMENİN DESTEKLENMESİ II (LLL II) HİBE PROGRAMI. Hibe Başvuru Sahipleri İçin Rehber. Bütçe kalemi: 04. Bu program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir. Sözleşme Makamı: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU. (1 Ocak-31 Aralık 2014)

2014 YILI FAALİYET RAPORU. (1 Ocak-31 Aralık 2014) 2014 YILI FAALİYET RAPORU (1 Ocak-31 Aralık 2014) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi Şubat 2015 İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 6 A. MİSYON VE VİZYON... 6 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2011 YILI

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2011 YILI T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2011 YILI FA A L İ Y E T R A P O R U T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU 2011 YILI ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI FAALİYET RAPORU 1 Vatan imar

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI. Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü. Yerel. Kalkınma Ajansları 2011 Yılı Genel Faaliyet Raporu

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI. Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü. Yerel. Kalkınma Ajansları 2011 Yılı Genel Faaliyet Raporu Yerel Desenler T.C. KALKINMA BAKANLIĞI Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü Kalkınma Ajansları 2011 Yılı Genel Faaliyet Raporu T.C. KALKINMA BAKANLIĞI Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel

Detaylı

: 0 (412) 237 12 16-17 : 0 (412) 237 12 14 : info@karacadag.org.tr : http://www.karacadag.org.tr

: 0 (412) 237 12 16-17 : 0 (412) 237 12 14 : info@karacadag.org.tr : http://www.karacadag.org.tr : 0 (412) 237 12 16-17 : 0 (412) 237 12 14 : info@karacadag.org.tr : http://www.karacadag.org.tr : 0 (412) 237 12 16-17 : 0 (412) 237 12 14 : dbakirydo@karacadag.org.tr : http://www.investdiyarbakir.com

Detaylı

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU. [1 Ocak 30 Haziran] www.kuzka.gov.tr

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU. [1 Ocak 30 Haziran] www.kuzka.gov.tr T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU [1 Ocak 30 Haziran] www.kuzka.gov.tr Ağustos, 2013 SUNUŞ 2010 yılında faaliyete geçen Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), her geçen gün

Detaylı

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU 1 Vatan imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor, bilim ve ustalık, yüksek uygarlık, hür düşünce ve hür yaşayış istiyor. M. Kemal ATATÜRK

Detaylı

2015 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 OCAK 31 ARALIK 2015)

2015 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 OCAK 31 ARALIK 2015) ışma Programı (Revize Ocak 2015) 2015 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 OCAK 31 ARALIK 2015) (REVİZE OCAK 2015) TR33 Bölgesi (Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak) 2 / 69 2015 Yılı Çalışma Programı (Revize Ocak

Detaylı

2014 Yılı Faaliyet Raporu (01.01.2014 31.12.2014)

2014 Yılı Faaliyet Raporu (01.01.2014 31.12.2014) 2014 Yılı Faaliyet Raporu (01.01.2014 31.12.2014) Mart 2015 MARKA YÖNETİM KURULU Yönetim Kurulu Üyesi 1 Hasan Basri GÜZELOĞLU / Yönetim Kurulu Başkanı 2 Hüseyin Avni COŞ / Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Detaylı

TOKAT TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ STRATEJİK PLANI 2015-2018

TOKAT TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ STRATEJİK PLANI 2015-2018 TOKAT TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ STRATEJİK PLANI 2015-2018 Hazırlayanlar: Prof.Dr. Hikmet GÜNAL Doç.Dr. Ahmet FENERCİOĞLU Yrd.Doç.Dr. Mihriban COŞKUN ARSLAN Mart 2015 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR VE TANIMLAR

Detaylı

HAKKARİ İŞGEM PROJESİ FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI

HAKKARİ İŞGEM PROJESİ FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI HAKKARİ İŞGEM PROJESİ FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI 2014 HAZIRLAYAN DEPAR PROJE EĞİTİM DANIŞMANLIK HAKKARİ 1 İÇİNDEKİLER 1. PROJENİN TANIMI, KAPSAMI, AMAÇ VE HEDEFLERİ 5 1.1. TANIM VE KAPSAM 5 1.1.1. Giriş 5 1.1.2.

Detaylı

TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM

TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM Yıldız Ecevit Uluslararası Çalışma Ofisi - ANKARA Copyright Uluslararası Çalışma Örgütü 2007 Birinci baskı 2007 Uluslararası Çalışma Ofisi yayınları,

Detaylı

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU ÇANAKKALE İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ BRİFİNG RAPORU Haziran, 2013 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 SUNUŞ... 2 1. GENEL BİLGİLER... 3 1.1 Misyon, Vizyon ve Etik Değerler...

Detaylı

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2012 YILI ARA FAALİYET RAPORU

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2012 YILI ARA FAALİYET RAPORU T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2012 YILI ARA FAALİYET RAPORU Vatan imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor, bilim ve ustalık, yüksek uygarlık, hür düşünce ve hür yaşayış istiyor. M.Kemal ATATÜRK

Detaylı

2012 Yılı Ara Faaliyet Raporu (01.01.2012 30.06.2012) Ağustos 2012

2012 Yılı Ara Faaliyet Raporu (01.01.2012 30.06.2012) Ağustos 2012 2012 Yılı Ara Faaliyet Raporu (01.01.2012 30.06.2012) Ağustos 2012 AĞUSTOS 2012 Sayfa 0 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir.

Detaylı

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU - 1 - İÇİNDEKİLER TABLOLAR... 4 GRAFİKLER... 5 ŞEKİLLER... 5 KISALTMALAR... 6 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 8 GENEL SEKRETER SUNUŞU... 9 A. GENEL BİLGİLER... 11 A.1. Misyon ve Vizyon... 11 A.2. Yetki,

Detaylı

Rekabet eşit koşullarda olmalı

Rekabet eşit koşullarda olmalı İhracat hedefi 1 milyar dolar ın kalkınma ve gelişmesi hususunda bölge illerinden çok daha fazla avantajı olduğunu ifade eden, TSO Başkanı Ali Şekerdağ, havalimanın hizmete açılması ile birlikte hedeflerinin

Detaylı

Bu belge, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından bastırılmıştır. : 2014-KR-2/25 Revizyon No : 00 Revizyon Tarihi : - ISBN : - : Osman UCAEL

Bu belge, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından bastırılmıştır. : 2014-KR-2/25 Revizyon No : 00 Revizyon Tarihi : - ISBN : - : Osman UCAEL Bu belge, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından bastırılmıştır. Belge No : 2014-KR-2/25 Revizyon No : 00 Revizyon Tarihi : - ISBN : - 1. Basım, Eylül 2014 Editör(ler) : Osman UCAEL : Mustafa GÜL Tasarım

Detaylı

2013 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU. Ocak Haziran 2013

2013 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU. Ocak Haziran 2013 2013 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU Ocak Haziran 2013 2 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR... iii ŞEKİLLER... iii YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 1 GENEL SEKRETER SUNUŞU... 3 YÖNETİM KURULU ÜYELERİ...

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu ii 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu iii Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu (Ocak Haziran) iv 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu SunuĢ 2009 yılından itibaren sorumluluk bölgesi olan Hatay,

Detaylı

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik...

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik... BECERI 10 Beceri Beceri kazandirma kazandırma ve ve meslek ve iş edindirme seferberligi... seferberliği... UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi Her beceri

Detaylı