Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kurucusu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kurucusu"

Transkript

1

2 Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kurucusu Kemalpaşa Belediye Başkanlığı 2013 Yılı Faaliyet Raporu 2

3 Aziz KOCAOĞLU İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kemalpaşa Belediye Başkanlığı 2013 Yılı Faaliyet Raporu 3

4 Rıdvan KARAKAYALI Kemalpaşa Belediye Başkanı Kemalpaşa Belediye Başkanlığı 2013 Yılı Faaliyet Raporu 4

5 İ Ç İ N D E K İ L E R BAŞKANIN SUNUMU 6 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon 7 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 7 C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 8 2- Örgüt Yapısı 8 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler 1. Özel Kalem Müdürlüğü Yazı İşleri Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Destek Hizmetler müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Temizlik İşleri Müdürlüğü Kem-Bel Şirket Müdürlüğü Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 62 II- AMAÇ ve HEDEFLER A- İdarenin Amaç ve Hedefleri 62 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler 1- Bütçe Uygulama Sonuçları, Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları 68 B- Performans Bilgileri 1- Performans Sonuçları Tablosu Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi 73 IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler 73 B- Zayıflıklar 73 V- ÖNERİ VE TEDBİRLER 73 ÜST YÖNETİCİ İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 75 HARCAMA YETKİLİSİNİN İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 75 Kemalpaşa Belediye Başkanlığı 2013 Yılı Faaliyet Raporu 5

6 BAŞKANIN SUNUMU Sevgili Kemalpaşalılar; 2009 Yılı Mart Ayı Yerel Seçimlerinde bizlere vermiş olduğunuz beş yıllık görevin son yılını da tamamlamış bulunmaktayız. Bizler bu süreç içerisinde Kemalpaşa mızı modern, çağdaş, yaşanılabilir bir kent yapmak, vatandaşlarımızın sosyal hayatını rahatlatmak, kentsel sorunlarını çözmek, saydam, güvenilir, yerinde ve hızlı hizmet sunmak için tüm çabamızla azami gayret gösterdik ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun ve ilgili diğer mevzuatların belediyemize vermiş olduğu görevler dışında sosyal belediyeciliğin de gereğini yerine getirmenin mutluluğunu yaşamaktayız. Yapılan hizmetlerin her birinin bu rapora sığması mümkün olmamakla birlikte belediyemizin büyük projelerinden Çok Katlı Pazaryeri tamamlanıp 2012 yılı içerisinde hizmete sunulmasından sonra bir diğer büyük projemiz olan ve içerisinde kafeterya (içinde bowling alanı), restoran, gösteri merkezi, gösteri havuzu, açık basketbol, voleybol sahası, açık tenis kortu, fitness aletleri, çocuk oyun parkı, koşu pisti, bisiklet parkuru, yürüme yolları, oturma ve yeşil alanların bulunduğu Rekreasyon Alanı 2013 yılı içerisinde tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur. Böylelikle halkımızın ailesiyle birlikte hoş vakit geçireceği, gençlerimizin spor yapacağı, çocuklarımızın eğleneceği, kısacası Kemalpaşa nın ve Kemalpaşalının nefes alacağı bu büyük tesisi tamamlamanın haklı onurunu yaşamaktayız. Yine büyük projelerimizden biri olan merkezi modern cami ve otopark alanının tüm fizibilite çalışmaları bu dönem içinde tamamlanmış ve en kıza zamanda inşa sürecine başlanılacaktır. Belediye Başkanlığımız yapmış olduğu bütün faaliyetlerinde hiçbir zaman din, dil, ırk, renk ayrımı yapmamış, eşitlik ilkesini elden bırakmamıştır. Bu yolda bizleri yalnız bırakmayan, Kemalpaşa nın bugün ve yarınları için aldığımız meclis kararlarında önerileriyle bizlere katkı sağlayan 25 kişilik meclis üyelerimizin her birine, bu faaliyetlerin gerçekleşmesinde emek sarf eden başkan yardımcılarımıza, birim müdürlerimize, memur ve işçi personelimize, özelliklede desteklerini asla bizlerden esirgemeyen siz değerli Kemalpaşalı hemşerilerime teşekkür ederim. Belediyemiz birim müdürlüklerince hazırlanan ve başkanlığıma sunulan birim faaliyet raporları ışığında 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. maddesi ile Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik esaslarına göre hazırlanan Kemalpaşa Belediyesi 2013 Yılı Faaliyet Raporu nu kamuoyuna saygılarımla arz ederim. Rıdvan KARAKAYALI Kemalpaşa Belediye Başkanı Kemalpaşa Belediye Başkanlığı 2013 Yılı Faaliyet Raporu 6

7 1. GENEL BİLGİLER a) Misyon Vizyon Misyon: Ulu Önder M. Kemal Atatürk ün adını verdiği Kemalpaşa nın kentsel gelişim seviyesini ve Kemalpaşa halkının yaşam Kalitesini sürekli artırmak, bilgi ve teknolojiye dayalı, model bir kent oluşturmak. Vizyon: Hemşerilerimize katılımcı yaklaşımı esas alarak hizmet sunumunda kaliteli, etkin, verimli, değişim ve gelişmelere ayak uydurabilen, doğa ve sanayi dengesini koruyan, öncü ve örnek belediye olmak. b) Yetki Görev ve Sorumluluklar 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ndan gelen (madde:7) görevleri: İlçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve yetkileri şunlardır: a) Kanunlarla münhasıran Büyükşehir Belediyesine verilen görevler ile birinci fıkrada sayılanlar dışında kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. b) Büyükşehir katı atık yönetim plânına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma İstasyonuna taşımak. c) Sıhhî işyerlerini, 2 enci ve 3 üncü sınıf gayrisıhhî müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. d) Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; otopark, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak; yaslılar, özürlüler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve beceri kursları açmak; sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihî dokuyu korumak; kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin hizmetler yapmak. e) Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar bu Kanun kapsamı dışındadır. Belediyenin 5393 sayılı yasadan gelen görev ve sorumlulukları: Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla (Büyükşehirlerde bu maddeden doğan görevlerin bir kısmı ilçe belediyesine bir kısmı Büyükşehir belediyesine verilmiştir ) ; a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar. b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve isletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün basarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. c) Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kurulusuna verilmeyen mahallî müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. d) Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaslı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. e) Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir. f) 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. Belediyenin 5393 sayılı yasadan gelen yetkileri ve imtiyazları: Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır: a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak. b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek. Kemalpaşa Belediye Başkanlığı 2013 Yılı Faaliyet Raporu 7

8 d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak. e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, isletmek ve islettirmek; kaynak sularını isletmek veya islettirmek. f) Toplu tasıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu tasıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, isletmek ve islettirmek. g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. i) Borç almak, bağış kabul etmek. j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, isletmek, islettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek. k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek. l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek. n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak. p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde isletilen her türlü servis ve toplu tasıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve isletmek, islettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün isleri yürütmek. (l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, Büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır. Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay ın görüsü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu tasıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu tasıma hatlarını kiraya verme veya 67 enci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir. İl sınırları içinde Büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. Belediye mallarına karsı suç isleyenler Devlet malına karsı suç islemiş sayılır sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır. Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez. c)- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı Hizmet Binası (Kemalpaşa Merkez) Kapalı Düğün Salonu Eski Hizmet Binası(2 Adet) Mezbaha Binası Aktivite Merkezi Kemalpaşa Belediye Başkanlığı 2013 Yılı Faaliyet Raporu 8

9 Belediye Lojmanı Kütüphane İşyeri 6 Adet Rekreasyon Alanı Çok Katlı Pazaryeri Hizmet Binası (Ulucak mahallesi) 16 Sanayi tipi dükkân Huzurevi Kondisyon merkezi Kapalı düğün salonu Spor tesisleri idari Binası Hizmet Binası (Bağyurdu mahallesi) İşyeri 6 adet Hizmet Binası (Armutlu mahallesi) Geçici Hayvan Bakımevi İşyeri 53 adet Hizmet Binası (Yukarı Kızılca mahallesi) İşyeri 2 adet, Hizmet Binası (Ören Mahallesi) a. Araçlar Belediyemizin çeşitli hizmetlerinde kullanılan araçlar aşağıda gösterilmiştir. 1. Çöp aracı 17 Adet 2. Traktör 16 Adet 3. Kamyonet 14 Adet 4. Minibüs 1 Adet 5. Hasta Nakil Aracı 1 Adet 6. Otobüs 16 Adet 7. Arozöz-Vidanjör-Su tankeri-ağaç Sökme-Çekici-Yakıt Tankeri 14 Adet 8. Damperli Kamyon 11 Adet 9. Binek Araç 12 Adet 10. Zabıta Araçları 2 Adet 11. Motosiklet 6 Adet 12. İş Makinesi 12 Adet TOPLAM :122 Adet 1 Adet Çöp Kamyonu Konak Belediyesi nden hibe ile alındı 1 Adet Kamyonet 2013 yılı içerisinde sıfır alındı 1 Adet Kamyonet Konak Belediyesi nden hibe ile alındı 1 Adet Minibüs Konak Belediyesi nden hibe ile alındı 1 Adet Otobüs Teklif Usulü ile alındı 2 Adet Otobüs Eshot tan hibe ile alındı 4 Adet Otobüs İzulaş tan iz bedel ile alındı 2 Adet Otobüs 2013 yılı içerisinde hurdaya ayrıldı 1 Adet Motorsiklet 2013 yılı içerisinde hurdaya ayrıldı 1 Adet İş Makinesi 2013 yılı içerisinde hurdaya ayrıldı Kemalpaşa Belediye Başkanlığı 2013 Yılı Faaliyet Raporu 9

10 2- Örgüt Yapısı

11 Belediye Meclisi; Meclis Başkanı Rıdvan KARAKAYALI 1. Başkan Vekili Rıdvan ÜRETEN 2. Başkan Vekili Nazmi AKAR Divan Kâtipleri Divan Kâtibi Eser BAĞDATLI Divan Kâtibi Metin BURAK Yedek Divan Kâtibi Rıza DİNÇKURT Yedek divan Kâtibi Rayif DİNÇER Meclisçe Seçilen Encümen Üyeleri Encümen Üyesi Rıza DİNÇKURT Encümen Üyesi Ahmet Burhan KAYALI Meclis İhtisas Komisyonları; Plan ve Bütçe Komisyonu İmar Komisyonu Tarım ve Hayvancılık Komisyonu Turizm ve Eğitim Komisyonu Hukuk Komisyonu Çevre Sağlı Komisyonu Esnaf Komisyonu Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu Denetim Komisyonu Nazmi AKAR, Semra ARIK, Arif UĞULİ, Sebahattin ÖZTÜRK ve Hüseyin DALKIRAN Rıdvan ÜRETEN, İsmet ERDOĞAN, Mustafa YAŞAR, Nuri TURAN ve Bünyamin FIRAT Rıdvan ÜRETEN, İsmet ERDOĞAN, Rayif DİNÇER, Bekir Sadi KÜÇÜKPEHLİVAN ve Metin BURAK Cemil Cavit YÜKSEL, Ali OĞUZ, Sebahattin ÖZTÜRK, Mehmet AKYÜREK ve İlhami BEKTAŞ Eser BAĞDATLI, Rıza DİNÇKURT, Raif DİNÇER, Mehmet AKYÜREK ve Bünyamin FIRAT, Ali OĞUZ, Ekrem GÜNDÜZ, Adem ÖZMEN, Arif UĞURLİ ve Günseli ÖZBEK, Kemal GÜNDOĞDU, Cemil Cavit YÜKSEL, Adem ÖZMEN, Bekir Sadi KÜÇÜKPEHLİVAN ve Hüseyin DALKIRAN, Semra ARIK, Cemil Cavit YÜKSEL, Mustafa YAŞAR, Nuri TURAN ve Günseli ÖZBEK oybirliği ile seçilmişlerdir. Rıdvan ÜRETEN, Rıza DİNÇKURT, Sebahattin ÖZTÜRK, Mehmet AKYÜREK, Hüseyin DALKIRAN 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Nokta Birim Bilgisayar Printer Fotokopi Tarayıcı vuruşlu Zabıta Müdürlüğü Ruhsat ve Denetim Md Kiralama Servisi Bilgi İşlem Müdürlüğü Kemalpaşa Belediye Başkanlığı 2013 Yılı Faaliyet Raporu 11

12 Emlak Servisi Emlak ve İst. Müdürlüğü Yazı İşleri Müdürlüğü İmar Arşivi Yapı Kullanma Servisi Yapı Denetim Servisi İmar Müdürlüğü Numarataj Servisi Özel Kalem Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü Bşk.Yrd. Işın Karaca İnsan Kayn.Eğt.Müdürlüğü Fen işleri Müdürlüğü Bşk.Yrd. Mehmet Özer Basın Servisi Destek Hizmetler Müdürlüğü Hukuk İşleri Müdürlüğü Sosyal Birim Sosyal Birim Çevre Korm. Kont. Md Garaj Amirliği Araç Alım Araç Çıkış Kültür ve Sosyal İşler Md Park ve Bahçeler Müdürlüğü Temizlik İşleri Müdürlüğü Ulaştırma Kadın Danışma Evlendirme Memurluğu Yukarı Kızılca Armutlu Ören Bağyurdu Havuz Genel arşiv Kemalpaşa Belediye Başkanlığı 2013 Yılı Faaliyet Raporu 12

13 Ulucak Çözüm masası Dere güvenlik Müfettiş Bşk Yrd. Semra ARIK Depo Toplam Adet güvenlik duvarı 2 adet sunucu 1 sanallaştırma yazılımı 1 Adet yedekleme 2 adet uzak yedekleme (replike) 4- İnsan Kaynakları MEMUR SÖZLEŞMELİ PERSONEL DAİMİ İŞÇİ sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair ilgili maddeleri gereği 32 Sözleşmeli personelin tarihi itibari ile memur kadrosuna ataması yapılmış ve bu tarihten sonra memur personel sayımız (100) olmuştur YILSONU İTİBARİ İLE MÜDÜRLÜKLERİN PERSONEL SAYISI BİRİM ADI MEMUR KADROLU SÖZLEŞMELİ İŞÇİ PERSONEL TOPLAM Yazı İşleri Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü Hukuk İşleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Temizlik İşleri Müdürlüğü Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Bilgi İşlem Müdürlüğü Park ve Bahçeler Kemalpaşa Belediye Başkanlığı 2013 Yılı Faaliyet Raporu 13

14 Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü Ruhsat Denetim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Müdürlüğü Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Genel Toplam: Sunulan Hizmetler a. Özel Kalem Müdürlüğü: 1. Başkanın her türlü sözlü ve yazılı emirleri, talimatları ve genelgeleri ilgili kişilere veya birimlere iletilmiş, gerekli duyurular yapılmış olup sonuçları takip edilerek Başkana bilgi verilmiştir. 2. Başkanın ilçe protokolü, kamu kurum ve kuruluşları ile olan toplantı ve randevuları düzenlenmiş ve katılımı sağlanmıştır. 3. Başkanın konferans, sempozyum ve panel vb. programları düzenlenmiş ve katılımı sağlanmıştır. 4. Başkanımıza gelen tebrik, düğün, tören, açılış, toplantı, yemek v.b. davetiyeleri takip edilerek. Başkanlık Makamına arz edilmiştir. 5. Başkanımızın ilçemizde yaşayan vatandaşımızın sevinçli günleri olan açılış, düğün, nikah, nişan töreni ve sünnet düğünlerine katılımı, katılamadıklarına da çelenk, çiçek vb. şekilde temsili sağlanmıştır. 6. Başkanımız ilçemizde yaşayan vatandaşımızın acılı günü olan cenazelerin çoğuna bizzat katılmış, katılamadığı cenazelerde ise çelenk, çiçek vb. şekilde temsili sağlanmıştır 7. Başkanımız yoğun programı sebebiyle katılamadığı tören ve toplantılara Başkanlık makamı adına gerekli çelenk ya da çiçek gönderilmiş, katılamayacağı bildirilmiştir. 8. Başkanımızdan randevu talep edenlerin Başkan ile görüşmesi sağlanmış, yurtiçi ve yurtdışı misafirler en iyi şekilde ağırlanmıştır. 9. Başkanın makamında bulunmadığı zamanlarda belediyemizi ziyarete gelen vatandaşlarımızla Özel Kalem Müdürümüzün veya belediye başkan yardımcılarımızın bizzat görüşmesi sağlanmıştır. Vatandaşlarımızın problem ve temennileri ilgili birimlere aktarılmıştır. 10. Başkanımızın 2013 yılı içerisinde bilgimiz dahilinde; hasta olan, doğum yapan vatandaşlarımızı bizzat evlerinde ziyaret ederek iyi dileklerini iletmesi için ziyaretler tertip edilmiştir. 11. Belediyemiz tarafından organize edilen Halk günleri (Her Salı günü), Kadın Üreticiler Pazarı, Yukarıkızılca ATA ya Saygı Tırmanışı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü (Aynı gün bayanlara karanfil dağıtımı), Belediye Kent Konseyi Nazarköy Bisiklet turu, Altın Kiraz Kültür Sanat Festivali, Öğretmenler Günü, Resmi Bayramlar vb. programlara başkanımızın bizzat katılımı sağlanmıştır. Kemalpaşa Belediye Başkanlığı 2013 Yılı Faaliyet Raporu 14

15 12. İlçemizde düzenlenen Kültür Sanat programlarına müsait olduğu sürece katılımı sağlanmıştır. 13. Müdürlüğümüzde 2013 Yılına ait Gelen ve Giden birçok evrak işlem görmüştür. İç ve dış yazışmaların usulüne uygun olarak yapılması, takibi, arşivlenmesi, ödeme evraklarının zamanında düzenlenmesi gerçekleştirilmiştir. 14. İlçemizde yaşayan muhtaç ailelere, belediyemiz tarafından yasal esasa dayanan yardımlar verilmesi sağlanmıştır. 15. Başkanımızın, birim müdürleri, amirler, muhtarlar ile yapacağı toplantıları bir program çerçevesinde düzenlenmiştir. 16. Belediye başkanımızın çeşitli zamanlarda ilçemizi tanıtıcı, canlı yayın televizyon ve radyo programlarına katılımı gerçekleştirildi. a. Yazı İşleri Müdürlüğü: 1. Meclis Toplantıları; 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 16. maddesi gereği oluşan Belediye Meclisi 2013 yılında 12 kez olağan toplantı yapmıştır. Bu toplantılarda yapılan 18 birleşimde toplam 216 adet konu görüşülerek karara bağlanmıştır. Alınan kararlar Yasal süresi içerisinde Mülki İdare Amirine (Kemalpaşa Kaymakamlık Makamı) gönderilmiş olup, bu kararlarla ilgili Mülki İdare Amirliği nce idari yolu başvurulan karar bulunmamaktadır. Yine Belediyemiz Meclisince 5393 sayılı Kanun un 18/n maddesi gereği alınan (2) adet karar Mülki İdare Amirliği nin onayına sunulmuştur yılı içersinde Belediyemiz Meclisinde Denetim Komisyonu da dâhil olmak üzere 9 adet komisyon görev yapmıştır YILI 2010 YILI 2011 YILI 2012 YILI 2013 YILI MECLİS KARARLARI 2. Encümen Toplantıları; Belediye Encümeni 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 33. maddesi gereği, Belediye Başkanı Rıdvan KARAKAYALI nın Başkanlığında her haftanın Salı günler saat 15,00.de toplanmıştır. Belediye Başkanının katılmadığı Encümen toplantılarına, 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 33/b maddesi gereği; 21/01/2013 tarih ve 585/54 sayılı yazı ile Semra ARIK, Başkanlık etmiştir. Kemalpaşa Belediye Başkanlığı 2013 Yılı Faaliyet Raporu 15

16 Seçilmiş Encümen üyeliği görevini 02/04/2012 tarih ve (79) sayılı Meclis kararı ile seçilen Encümen üyeleri Cemil Cavit YÜKSEL ve İsmet ERDOĞAN, sonrasında da 01/04/2013 tarih ve (68) sayılı Meclis kararı ile seçilen Ahmet Burhan KAYALI ve Rıza DİNÇKURT yürütmüşlerdir. Mali Hizmetler Birim sorumlusu Encümenin doğal üyesi olup, Başkanlık talimatıyla atanan memur encümen üyeliği görevini; 21/01/2013 tarih ve 586/55 sayılı Başkanlık talimatıyla İmar ve Şehircilik Müdürü Safa YİĞİT, 17/09/2013 tarih ve 529 sayılı Başkanlık talimatıyla Emlak ve İstimlak Müdürü V. Mahmut SÖNMEZ yürütmüştür yılı içersinde (57) defa toplanan Belediye Encümenince (804) adet konu görüşülerek karara bağlanmıştır YILI 2010 YILI 2011 YILI 2012 YILI 2013 YILI ENCÜM EN KARARLARI 3. Gelen-Giden Evrak Kayıtları; 2013 yılı içersinde, Belediyemize elden, posta, faks, kurye vb. usullerle gelen toplam adet resmi evrak ve dilekçe, Yazı İşleri Müdürlüğü personeli tarafından kayda alınmıştır. Gelen evrak ve dilekçeler Kurum içi zimmet defterine kaydedilerek, ilgili olduğu birimlere imza karşılığı teslim edilmiştir yılı içersinde adet giden evrak kaydı yapılmış olup, ilçe merkezinde bulunan kurumlara giden yazışmalar kurum dışı zimmet defterine kaydedilerek, ilgili kurum personeline zimmetli olarak teslim edilmiştir. Diğer giden evraklar da adi posta zimmet defteri ve taahhütlü posta zimmet defterine kaydedilerek posta kanalıyla gönderilmiştir YILI 2010 YILI 2011 YILI 2012 YILI 2013 YILI YILI 2010 YILI 2011 YILI 2012 YILI 2013 YILI GELEN EVRAK KAYIT GİDEN EVRAK Kemalpaşa Belediye Başkanlığı 2013 Yılı Faaliyet Raporu 16

17 4. Evlendirme Memurluğu; 2013 yılı içersinde, 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 14/a maddesi gereği Belediyemizce (623) adet resmi nikâh akdi gerçekleştirilmiştir. Belediyemiz evlendirme memurluğuna başvuran (43) adet çifte evlenme izni verilmiştir. Dini nikâhla yaşadığı tespit edilen (4) adet çiftin, yabancı uyruklu olup, nikâh akdi için başvuran (14) kişinin nikâh akitleri gerçekleştirilmiştir. Ayrıca dairemize evlenme izin belgesi ile gelen çiftlerinde istedikleri tarihte (6 ayı geçmemek şartıyla) nikâh akitleri gerçekleştirilerek 15 gün içerisinde izin belgesi gönderilen yere bilgilendirilir. 5. Bilgi Edinme Birimi; 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereği Belediyemize elden, web sitesi aracılığıyla, Alo 156 BİMER- Başbakanlık İletişim merkezi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Kemalpaşa Kaymakamlık Makamı aracılığıyla yapılan toplam (40) adet başvurudan (40) adedi olumlu cevaplanmış olup, reddedilen başvuru bulunmamaktadır. 6. Asker Ailesi Yardımları: 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkındaki Kanun hükümleri gereği ilçemizde yaşayan, yardım talebi ile Belediyemize müracaat eden ve yardıma muhtaç olduğu tespit edilen (39) asker ailesine ilgili Kanun hükümleri gereği asker ailesi yardımı yapılmıştır. 7. Hukuk Servisi: Hukuk İşleri Servisi Kemalpaşa Belediye Başkanlığı nın taraf olduğu her türlü hukuki uyuşmazlığın çözümlendiği, Belediye içerisinde yer alan birim ve müdürlüklerin danışma organı olma vazifesinin yanı sıra Belediye ve vatandaş ilişkilerini ve hukuki meselelerin çözümü için görev yapmaktadır. Tüm bu anlatılanlar ışığında Kemalpaşa Belediye Başkanlığı Hukuk İşleri Servisi aşağıdaki konularda davalarda taraf olmuştur.buna göre; a-idari davalar yönünden 2013 Yılı içerisinde Belediye Başkanlığımızın taraf olduğu idari yargı yolunda 27 adet dava açılmıştır.bugüne kadar süre gelen ve sonuçlanmış ve halihazırda devam eden dava sayısı ise 211 adettir.açılmış tüm bu davaların içeriğinde encümen kararlarının iptali,işlem iptali,plan iptali,ödeme emri iptali,para cezasına itiraz,tazminat,işe iade gibi konular dava edilmiştir. b-hukuk davaları yönünden 2013 Yılı içerisinde Belediye Başkanlığımızın taraf olduğu 45 adet hukuk davası açılmıştır.bu davaların içeriğine bakacak olursak kamulaştırmasız el atma ve ecrimisil,itirazın iptali,kira tespit,menfi tespit, men-i müdahale,izale-i şuyu, rücuen tazminat,tescil,tespit işçi alacağı gibi konulardan oluştuğu görülmektedir.toplamda bugüne kadar süre gelen ve sonuçlanmış ve halihazırda devam eden dava sayısı ise 184 dür. Kemalpaşa Belediye Başkanlığı 2013 Yılı Faaliyet Raporu 17

18 c-ceza davaları yönünden 2013 Yılı içerisinde Belediye Başkanlığımızın müşteki olduğu 21 adet ceza davası mevcuttur.bu davaların içeriğine bakacak olursak imar kirliliğine neden olma,kamu malına zarar verme,idari para cezasına itiraz davalarından oluştuğu görülmektedir.toplamda bugüne kadar süre gelen ve sonuçlanmış ve halihazırda devam eden ceza davası sayısı ise 230 dur. d-icra takip dosyaları yönünden 2013 Yılı içerisinde Belediye Başkanlığımızın alacaklı olduğu kiralanan taşınmazlarımızın kira bedellerinin tahsili amacıyla 2011 yılında açılmış olan icra takip dosyalarına ilişkin işlemlere devam edilmiştir. Söz konusu icra takipleri halen açık olup işlemler devam ettirilmektedir. Yine 2013 yılı içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğüne bağlı ancak birimimizin işbirliği içerisinde çalıştığı icra biriminde de yüksek tahsilât rakamları tutturulmuştur. Belediye Başkanlığı bünyesinde içtihat ve mevzuatlar toplanmaya başlanmış ve hukuki sözleşmeler birimimizce hazırlanmıştır. Bunun dışında Belediyemizin diğer birimleri ile koordineli çalışılarak tüm hukuki ihtiyaçlarına cevap verilmiştir. b. Mali Hizmetler Müdürlüğü: Yasalar çerçevesinde diğer birimler tarafından tahakkuka bağlanarak ödenmek üzere müdürlüğümüze gönderilen ödeme evraklarını tetkik etmek ve ödenmeye hazır hale getirmek üzere görevini ifa etmektedir. Müdürlüğümüzce Belediye gelirlerini düzenleyen kanuni tüzük yönetmelik ve genelgelerin uygulanması vergi, resim,harç, ücret, ceza ve diğer Belediye gelirlerinin öngörülen süreler içerisinde tahakkuklarının yapılması gelirlerimizi arttırıcı yönde kanunların tanıdığı yetkileri zamanında ve yerinde kullanarak gelir kaybını önleyici tedbirlerin alınmasının sağlanması. Emlak vergisi Mükelleflerinin değişik İllerden PTT aracılığı ile gönderilen posta çekleri sicil kayıtlarına bakılarak, sicil tespiti yapıldıktan sonra PTT posta çeklerini mükelleflerin göndermiş oldukları miktarlar çekilerek Belediyemiz hesaplarına aktarılmaktadır. Belediye adına bankalar nezdinde açılan hesapların izlenmesi ve uygunluğunun ve doğruluğunun sağlanmasına titizlikle uyulmuştur. Belediye aylık hesaplarının takibinin yapılması, bütçe, kesin hesabı yapılması, ilgili belgelerin ise Sayıştay a gönderilmesi sağlanmaktadır. Kemalpaşa Belediye Başkanlığı 2013 Yılı Faaliyet Raporu 18

19 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI BÜTÇESİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMANIN 1. DÜZEYİNE GÖRE) Hesap Kodu HESAP ADI 2013 TAHMİNİ BÜTÇE 2013 GERÇEKLEŞEN BÜTÇE GERÇEKLEŞME ORANI % 01 Personel Giderleri , , Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri , , Mal Ve Hizmet Alım Giderleri , , Faiz Giderleri , , Cari Transferler , , Sermaye Giderleri 0,00 0, Sermaye Transferleri 0, ,00 0 TOPLAM , ,93 88 GİDER TÜRLERİ(MALİ HİZM.MÜD.) Personel Giderleri Sos.Güv.Kur.Dev.Prim.Gid. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Personel Giderleri Sos.Güv.Kur.Dev.Prim.Gid. Mal ve Hizm. Alım Gid. Faiz Giderleri Cari Tarnsferler Kemalpaşa Belediye Başkanlığı 2013 Yılı Faaliyet Raporu 19

20 GİDER TÜRLERİNİN DAĞILIMI MAL VE HİZM. ALIM.GİD. 15% SOS.GÜV.KUR.DE V. 4% PERSONEL GİDERLERİ 26% FAİZ GİDERLERİ 31% PERSONEL GİDERLERİ SOS.GÜV.KUR.DEV. MAL VE HİZM. ALIM.GİD. FAİZ GİDERLERİ CARİ TARNSFERLER CARİ TARNSFERLER 24% 2013 YILI BÜTÇESİ VE GERÇEKLEŞMESİ , , , , , , , Tahmini Bütçe 2013 Gerç. Bütçe , , ,00 0,00 Pers.Gid Sos.Güv.Kur. Mal ve Hizm. Faiz Gid. Cari Trans. Serm.Gid. Serm.Trans. Kemalpaşa Belediye Başkanlığı 2013 Yılı Faaliyet Raporu 20

Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı

Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN T.C. Başbakanı M. Cahit KIRAÇ İzmir Valisi Aziz KOCAOĞLU İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kaan PEKER Bayraklı Kaymakamı Hasan KARABAĞ Makina Mühendisi

Detaylı

Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve

Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve 1 Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdur. 2 Değerli Didimliler;

Detaylı

SELÇUKLU BELEDİYESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU

SELÇUKLU BELEDİYESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU SELÇUKLU BELEDİYESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon 3 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C- İdareye İlişkin Bilgiler 6 1- Fiziksel

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU

2011 YILI FAALİYET RAPORU 2011 YILI FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...7 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon...8 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...8 C- İdareye İlişkin Bilgiler...11 1- Fiziksel Yapı...11

Detaylı

SUNUŞ. Aliağa güzel olan her şeye layık. Turgut Oğuz Aliağa Belediye Başkanı

SUNUŞ. Aliağa güzel olan her şeye layık. Turgut Oğuz Aliağa Belediye Başkanı SUNUŞ Aliağa güzel olan her şeye layık. 18 Bin 301 hanede yaşayan 50 bini aşan nüfusumuz ile kocaman bir aileyiz. Sanayisi, limanları OSB si ve diğer dinamikleriyle hızla büyüyen ve gelişen ilçemiz Aliağa

Detaylı

T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ BAŞKANLIK 2011 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ BAŞKANLIK 2011 YILI FAALİYET RAPORU T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ BAŞKANLIK 2011 YILI FAALİYET RAPORU BURSA-2011 1 2011 YILI MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU GİRİŞ TANIMLAR İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM:KANUNİ YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Detaylı

SAKARYA ERENLER BELEDİYESİ

SAKARYA ERENLER BELEDİYESİ Sayfa 1 / 101 ÖNSÖZ SAKARYA ERENLER BELEDİYESİ Erenler Belediyesi 1963 yılında kurulmuş olup Bu tarihten itibaren göreve gelen bütün arkadaşlarımız gibi bizde halkımızın güven ve teveccühüne layık olmak

Detaylı

ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU TC ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ergene İlçesi Ulaş Mahallesi Atatürk Bulvarı No:1 Tel: 0 282 655 50 08 Fax: 0284 655 55 51 MUSTAFA KEMAL ATATÜRK KADİR ALBAYRAK

Detaylı

KOZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

KOZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU 2013 KOZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU Faaliyet Raporu 5018 Sayılı Yasanın 41. Maddesinin 4. Fıkrası ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe Dayanılarak

Detaylı

MEZİTLİ BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. - 1 -

MEZİTLİ BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. - 1 - T.C. MEZİTLİ BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU - 1 - "Halkını cehalet ve sefalete teslim eden yöneticiler yok olmaya, cehalet ve sefalete sürükleyen yöneticileri seçen halk ise köle olmaya mahkumdur."

Detaylı

İÇİNDEKİLER. SUNU I.GENEL BİLGİLER A. MİSYON ve VİZYON 1. Misyonumuz 2. Vizyonumuz

İÇİNDEKİLER. SUNU I.GENEL BİLGİLER A. MİSYON ve VİZYON 1. Misyonumuz 2. Vizyonumuz Faaliyet Raporu 2009 1 SUNU I.GENEL BİLGİLER A. MİSYON ve VİZYON 1. Misyonumuz 2. Vizyonumuz İÇİNDEKİLER B.YETKİ,GÖREV VE SORUMLULUKLAR 1. 5393 Sayılı Belediye Kanununa Göre,Belediyenin Görev,Yetki ve

Detaylı

II- AMAÇ ve HEDEFLER.. 30 A- İdarenin Amaç ve Hedefleri. 30 B- Temel Politikalar ve Öncelikler 38

II- AMAÇ ve HEDEFLER.. 30 A- İdarenin Amaç ve Hedefleri. 30 B- Temel Politikalar ve Öncelikler 38 İÇİNDEKİLER... 1 I- GENEL BİLGİLER.. 2 A- Misyon ve Vizyon.. 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C- İdareye İlişkin Bilgiler 8 1- Fiziksel Yapı 8 2- Örgüt Yapısı. 9 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar. 16

Detaylı

T.C. ÇORUM İLİ DODURGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ÇORUM İLİ DODURGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ÇORUM İLİ DODURGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU 1 SUNUŞ 3 I.GENEL BİLGİLER A.Misyon ve Vizyon 4 B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar 4-5 C.İdareye İlişkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 6 2.

Detaylı

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ 2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ 2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 1 BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ 2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2 EGEMENLİK, KAYITSIZ ŞARTSIZ, MİLLETİNDİR. 1 2 3 4 5 Başkandan Sevgili Hemşehrilerim, İstanbul un yeni ilçelerinden biri olan Beylikdüzü, 2000

Detaylı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı SUNUŞ Belediyeler, şehirlerin gelişimi ve şehirde yaşayan bütün paydaşların ortak ihtiyaçlarının karşılanması hususunda stratejik öneme sahip kurumlardır. Doğumdan ölüme kadar hayatın her safhasında belediyenin

Detaylı

2009 YILI MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

2009 YILI MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU GİRİŞ TANIMLAR 1. İÇİNDEKİLER 2009 YILI MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 1.BÖLÜM:KANUNİ YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 2.BÖLÜM:BELEDİYEYE İLİŞKİN BİLGİLER 2.1.Misyon, Vizyon, İlke ve Değerler,

Detaylı

T.C. DERELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. DERELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. DERELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Mart 2014 Sayfa 1 / 74 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...2 SUNUŞ:...3 1- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyonumuz....4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...4-8

Detaylı

Turgut Oğuz Aliağa Belediye Başkanı

Turgut Oğuz Aliağa Belediye Başkanı 2011 yılını Belediyemiz ve Kentimiz için büyük bir heyecan ve çalışma temposu ile tamamladık. 2009 dan beri, Bugünün sorunlarını çözüp, yarınları tasarlayarak hizmet üretiyoruz. Ancak, daha çok işimiz

Detaylı

ODUNPAZARI BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU. 1 S a y f a

ODUNPAZARI BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU. 1 S a y f a ODUNPAZARI 2014 BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 1 S a y f a 2 S a y f a 3 S a y f a 4 S a y f a ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 2014 yılında yapılan yerel seçimler sonrasında Odunpazarı Belediyesi sosyal demokrat anlayışın

Detaylı

2012 FAALİYET RAPORU

2012 FAALİYET RAPORU 2012 FAALİYET RAPORU T.C. İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2012 YILI FAALİYET RAPORU HÜSEYİN VEFA ÜLGÜR SELÇUK BELEDİYE BAŞKANI 1 2 3 SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2012 YILI FAALİYET RAPORU 4 ÜST YÖNETİCİ

Detaylı

EVRENSEKİZ. Değerli Meclis Üyeleri;

EVRENSEKİZ. Değerli Meclis Üyeleri; SAYFA-1 EVRENSEKİZ Değerli Meclis Üyeleri; 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 56. Maddesine istinaden Belediyemiz çalışmalarına ait mesai raporlarının Başkanlıkça hazırlanmış ve huzurlarınıza getirilmiş bulunan

Detaylı

Millete efendilik yoktur. Ona hizmet etmek vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. Mustafa Kemal ATATÜRK. 2014 Faaliyet Raporu 1

Millete efendilik yoktur. Ona hizmet etmek vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. Mustafa Kemal ATATÜRK. 2014 Faaliyet Raporu 1 Millete efendilik yoktur. Ona hizmet etmek vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. Mustafa Kemal ATATÜRK 2014 Faaliyet Raporu 1 BELEDİYE BAŞKANI SUNUŞU Değerli Meclis Üyeleri; 5393 sayılı Belediye

Detaylı

ARAPGİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU

ARAPGİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU ARAPGİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU İLETİŞİM BİLGİLERİ ARAPGİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Adres : Köseoğlu Mah. Hükümet Cad. No:2 44800 Arapgir/MALATYA Telefon : +90 422 811 30 03 - +90 422 811 42 17 Fax

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2014

FAALİYET RAPORU 2014 FAALİYET RAPORU 2014 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 2 EREĞLİ BELEDİYESİ... 3 Meclis Üyelerimiz... 3 Başkanlık Divanı... 5 Belediye Encümeni... 6 Komisyonlarımız... 7 Kurumsal Şema... 8 I- GENEL BİLGİLER... 9 A-

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU Mustafa Kemal ATATÜRK Aziz KOCAOĞLU İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin SELVİTOPU Harita ve Kadastro Müh. Karabağlar Belediye Başkanı 2014 YILI MECLİS İHTİSAS KOMİSYONLARI

Detaylı

Değerli Hemşehrilerim,

Değerli Hemşehrilerim, 1 Değerli Hemşehrilerim, Çorum a ve Çorumluya hak ettiği hizmeti sunabilmek ve her yılımızı bir hamle yılına dönüştürmek hedefiyle çıktığımız bu yolda, bir yılı daha geride bıraktık. Attığımız her adımda

Detaylı

Millete efendilik yoktur. Ona hizmet etmek vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur.

Millete efendilik yoktur. Ona hizmet etmek vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. Millete efendilik yoktur. Ona hizmet etmek vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. Mustafa Kemal ATATÜRK 2 BELEDİYE BAŞKANI SUNUŞU Değerli Meclis Üyeleri; 5393 sayılı Belediye Kanununun 56.

Detaylı

İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI

İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI İZMİR 202 YILI PERFORMANS PROGRAMI K. SITKI KÜRÜM KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANI ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Değerli Karabağlar Halkı! 200 204 yıllarını kapsayan Stratejik Planımızda belirlediğimiz amaç ve hedeflere

Detaylı

idare faaliyet raporu idare faaliyet raporu

idare faaliyet raporu idare faaliyet raporu mamak belediyesi 2 idare faaliyet raporu idare faaliyet raporu 3 mamak belediyesi 4 idare faaliyet raporu idare faaliyet raporu 5 mamak belediyesi 6 idare faaliyet raporu idare faaliyet raporu 7 mamak

Detaylı

BAŞKANIN SUNUŞU. Saygıdeğer Meclis Üyeleri ve Kıymetli Keçiborlulu Hemşerilerim;

BAŞKANIN SUNUŞU. Saygıdeğer Meclis Üyeleri ve Kıymetli Keçiborlulu Hemşerilerim; BAŞKANIN SUNUŞU Saygıdeğer Meclis Üyeleri ve Kıymetli Keçiborlulu Hemşerilerim; İlçemize hizmette bir yılı daha geride bıraktık. Amacımız İlçemize vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sunmaktır. Bu güne kadar

Detaylı