FS 677 V7 V4/V5 31/1/07 17:53 Page 1. Kullanma K lavuzu Bedienungsanleitung Operating Instructions TR D GB

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "065001044240 FS 677 V7 V4/V5 31/1/07 17:53 Page 1. Kullanma K lavuzu Bedienungsanleitung Operating Instructions TR D GB"

Transkript

1 FS 677 V7 V4/V5 31/1/07 17:53 Page 1 Kullanma K lavuzu Bedienungsanleitung Operating Instructions TR D GB

2 FS 677 V7 V4/V5 31/1/07 17:53 Page 2 TR Ç NDEK LER DE ERL ZLEY C M Z TV N Z N GÜVENL Ç N NE YAPMALI...4 TV N Z N HANG PARÇASI NE fie YARAR UZAKTAN KUMANDA ANTEN BA LANTISI V DEO, B LG SAYAR VE DECODER BA LANTISI....9 TV Y ÇALIfiTIRMA ve KAPAMA TV FONKS YONLARI KURULUM TV FONKS YONLARI (MENÜLER) TELETEXT...18 SERV SE BAfiVURMADAN ÖNCE...21 TEKN K ÖZELL KLER...22 YETK L SERV SLER M Z

3 FS 677 V7 V4/V5 31/1/07 17:53 Page 3 TR DE ERL ZLEY C M Z Sizi kutlar z! Çok iyi bir seçim yapt n z.yeni televizyonunuz evinizin neflesine nefle katacakt r. Ama kullanmadan, hatta yerlefltirmeden önce, lütfen bu k lavuzu dikkatle okuyunuz ve her an baflvurabilmek üzere saklay n z. Televizyonunuzun özellikleri : TV'niz renkli ve uzaktan kumandal d r. Görüntü ve ses özelikleri ile ilgili tüm komutlar ekrandaki menüler yard m ile ayarlayabilirsiniz (On Screen display). Menü dilini seçeneklerden istedi inize ayarlayabilirsiniz. VHF,UHF ve S bantlar nda 100 kanal haf zaya alabilirsiniz Kablolu yay nlar almaya uygundur. Kanallar otomatik olarak arayan sistemle istedi iniz kanal kolayca bulur, haf zaya alabilir ve isim verebilirsiniz. (ATS). Televizyonunuzu dakika aras nda 15'er dakikal k zaman dilimlerinde otomatik kapanmaya ayarlayabilirsiniz. Yay n bitiminden 5 dakika sonra TV kendili inden kapanarak bekleme (Stand-by) konumuna geçer (Auto Shut off). Micro Search özelli i sayesinde; Vericilerden kaynaklanabilecek frekans de iflikliklerini tesbit ederek, otomatik olarak size farkettirmeden ince ayar ifllemini yapar. 3

4 FS 677 V7 V4/V5 31/1/07 17:53 Page 4 TR TV N Z N GÜVENL Ç N NE YAPMALI lk Uyar... Kontak ya da yang n tehlikesini önlemek için TV'nizi ya mur ve nemden koruyunuz TV'nizin içinde yüksek gerilim vard r. Bu nedenle arka kapa n açmay n z. Gerekti inde yaln zca yetkili servise baflvurunuz. Önlemler... TV'nizi 220 V AC 50 Hz, flehir flebeke geriliminde çal flt r n z. TV'nizin içine herhangi bir s v akar ya da bir cisim düflerse, hemen TV'nizi kapat n z, fifli prizden ç kar n z ve yetkili servise baflvurunuz. Fifli prizden ç kar rken kordonundan tutmay n z. Fiflten tutarak çekiniz. TV nin üzerine içinde s v dolu vazo v.b. koyulmamal TV nin üzerinde veya yak n nda alev kayna bulundurulmamal.(mum v.b.) Yerlefltirme... TV'nizi asla s kayna yak n na ya da nemli, fazla toz tutan mekanik titreflimi ve direk günefl fl alan yerlere yerlefltirmeyiniz. Dahili s nmay önlemek için televizyonunuzu afla daki flekilde belirtilen ölçülerde aç k b rak n z. Temizleme... TV'nizi hafifçe nemlendirilmifl yumuflak bir bezle temizleyiniz. D fl boyas n bozabilecek kimyasal maddeler kesinlikle kullanmay n z. Yeniden Paketleme Orjinal karton kutuyu ve paketleme malzemelerini gerekti inde kullanmak üzere saklay n z. 4

5 FS 677 V7 V4/V5 31/1/07 17:53 Page 5 TR ÖN YÜZ : TV N Z N HANG PARÇASI NE fie YARAR 1 Açma / kapama (on-off) dü mesi 2 Uzaktan kumanda al c s ve Ifl kl gösterge 3 Hoparlör 4 P + Program artt rma eksiltme dü meleri 5 e + Ses artt rma eksiltme dü meleri 8 AV girifli / Kulakl k girifli ARKA YÜZ : 6 Anten girifli 7 "Scart girifli" (Bilgisayar,Dekoder ve video gibi cihazlar bu girifli kullanarak TV'nize ba layabilirsiniz.) 5

6 FS 677 V7 V4/V5 31/1/07 17:53 Page 6 TR 1.Kapama (stand-by) tuflu 2.Direkt program seçme tufllar 3.Geri dönüfl(swap) tuflu 4.Ses susturma tuflu 5.Ana Menü tuflu 6.TV tuflu (AV den TV ye geçifl için) 7.TV konumunda program,teletext konumunda sayfa numaras n artt rma (+), azaltma (-), menülerde yukar (+), afla (-) hareket ettirme tufllar 8.Ses artt rma (+), azaltma (-) ve menülerde ayar yapma tufllar 9. Menüden ç k fl tuflu (EXIT veya TV tuflu menülerden ç k fl sa lar) 10. Kullan c normalizasyon tuflu 11. Statüs tuflu (i) 12.Ses seçme tuflu DUAL I, DUAL II, Stereo, Mono (DUAL I,II,ST/MONO) (Mono modellerde Haf za tuflu) 13. Program Tablosu menüsünde otomatik arama tuflu 14. AV tuflu 15. (Mavi tufl) 16. (Sar tufl) 17. (Yeflil tufl) 18. (K rm z tufl) 19. Resim format seçimi Not: Uzaktan kumanda üzerindeki di er tufl fonksiyonlar n kullanmak için, lütfen TELETEXT bölümünde anlat lan uzaktan kumanda flekline bak n z. UZAKTAN KUMANDA 6

7 FS 677 V7 V4/V5 31/1/07 17:53 Page 7 TR UZAKTAN KUMANDA UK'n z kesinlikle yere düflürmeyiniz. Not: UK'n z TV'ye max. 7 mt. uzakl k ve 30 'lik aç ile kumanda eder. UK'n z kesinlikle açmaya çal flmay n z. UK üzerindeki 2 butona ayn anda basmay n z. UK 'n z uzun süre kullanmayacaksan z, içindeki pilleri ç kart n z. P L YERLEfiT RME(1.5V AAA x 2 ADET) Pil kapa n ok yönünde aç n z. Pilleri kutup bafllar na dikkat ederek yerlefltiriniz. Kapa kapat n z 7

8 FS 677 V7 V4/V5 31/1/07 17:53 Page 8 TR Anten ba lant s... Önce anten seçilir. Afla da belirtilen antenler TV'nize uygundur. VHF anteni VHF/UHF birleflik anteni UHF anteni ANTEN BA LANTISI Bu antenlerden birini TV'nize ba larken 75 ohm yuvarlak "koaksiyal" kablo kullan lmal ve TV nizin elektriktrik fifli prizden ç kar lmal d r. E er kablo 300 ohm'luk (çift telli yass kablo) ise, 300 ohm'u 75 ohm'a çeviren adaptör TV anten girifline tak lmal - d r. PTT'nin kablodan yay nlar n izlemek için kablolu yay n tesisat n n ç k fl n anten girifline ba laman z yeterlidir. Motorlu tafl tlar, enerji ve haberleflme hatlar etrafa parazitik sinyaller yayd için anteninizi bunlardan ve metal yüzeylerden uzakta, sallanmayacak flekilde kurmaya özen gösteriniz. Anten kablonuzu gerekli olandan daha uzun tutmay n z ve rulo yapmay n z. Anten ve kablonuz zamanla ya mur, rüzgar,duman ve nem gibi do al olaylardan etkilenebilece inden, anten ve donan m n z periyodik olarak kontrol ediniz. 8

9 FS 677 V7 V4/V5 31/1/07 17:53 Page 9 TR V DEO,B LG SAYAR VE DECODER BA LANTISI 1) Videoteyp ba lant s Videoteybin RF ç k fl ndan gelen ara kabloyu TV'nizin anten girifline, Anten soketini de video'nun anten girifline ba lay n z. Anten fiflini de videonun anten girifline ba lay n z. Ard ndan "AV" dü mesine bas n z. zleme... Videoteybinizin ç k fl kanal ne ise, o kanal TV'nin istedi iniz bir program na ayarlayarak videoteybinizi izleyebilirsiniz. Not: Görüntü ya da sesi etkiledi i takdirde, videoteybinizi TV'den uzaklaflt r n z. 2) Dekoder ba lant s Dekoder' n RF ç k fl ndan gelen ara kabloyu TV'nizin anten girifline Anten fiflini de dekoder'in anten girifline ba lay n z. 4) Skart soket üzerinden bilgisayar ba lant s Bilgisayar n z skart soket üzerinden TV cihaz na ba lay n z.bu durumda ekran n z bilgisayar monitörü olarak kullanabilirsiniz. 5) Skart ile dekoder ba lant s Dekoderin skart soketi ile TV'nizin skart soketini EURO skart kablosu ile ba lay n z. Anten fiflini TV'nin anten girifline ba lay n z. Kodlu yay n haf zaya ald n z programa girdi inizde yay n kodsuz olarak izleyebilirsiniz. Skart Soket Video cihaz, bilgisayar ve video kamera bir skart kablosu ile bu AV (scart) sokete ba lanabilir. Bu soketten ba lant yap ld nda TV'nizi AV konumuna al n z. 3) Skart ile Videoteyp ba lant s Videoteybin skart soketi ile TV'nizin skart soketini EURO skart kablosu ile ba lay n z. 9

10 FS 677 V7 V4/V5 31/1/07 17:53 Page 10 TR TV Y ÇALIfiTIRMA VE KAPAMA 1.ÇALIfiTIRMA a.tv Y AÇMA Televizyonunuzun üzerindeki açma kapama (on/off) dü mesine bas n z. Televizyonunuz Stand-by (bekleme) durumuna geçecektir. 0-9 aras bir program seçilmek istendi inde UK üzerinden istenen program numaras tufluna bas l r. b.stand-by MODU TV stand-by durumunda iken UK üzerindeki program seçme tufllar ndan biri (0-9) ile ya da TV üzerindeki P+/P- ile TV yi çal flt rabilirsiniz aras program seçmek için istenilen program numaras UK üzerinden iki rakam aras nda fazla bir süre beklemeden tufllan r. Örnek: 14 no lu programa geçmek için önce 1 tufluna bas l r.bu durumda ekran n sol köflesinde 1- mesaj görülür. E er tufla bas l tutarsan z 1 no lu programa geçer. Bu mesaj ekranda kald sürece (3 sn.) 4. numaral tufla bas lmazsa yine TV 1 no lu programa geçer. 2.KAPAMA a.tv Y KAPAMA Televizyonunuzu kapatmak istedi inizde üzerindeki açma kapama (on/off) dü mesine bas n z. b. STAND-BY MODU TV yi k sa süre kapatmak için UK üzerindeki Stand-By dü mesine bas n z. Not: Kullanma K lavuzunuzda UK olarak geçen yaz lar Uzaktan Kumanda n n k saltmas d r. 1. PROGRAM NUMARASI SEÇME TV kontrol panelindeki P+/Pkullanarak program numaras n artt rarak veya azaltarak istedi iniz program seçebilirsiniz SES SUSTURMA (MUTE) Sesi hemen kesmek için UK üzerindeki ses susturma tufluna bas - n z.bu tufla tekrar bast n zda sesi daha önce duydu unuz fliddette duyacaks n z :9 TUfiU : Resim boyutunu de- ifltirmek için kullan l r. 4:3 ve 16:9 resim format na k sa yoldan tek tufl ile ulafl l r. 4. STATUS TUfiU : ( )Yay n n kaç nc kanalda oldu unu, program numaras ve ismini, hangi

11 FS 677 V7 V4/V5 31/1/07 17:53 Page 11 TR sistemle yay n yapt n ekranda 3 sn. süre ile gösterir. (Not: Mono modellerde ekranda sadece program numaras n gösterir. Di er özelllikler Stereo modeller içindir.) 5. PP (Normalizasyon): Resim ve ses ayarlar ile ilgili menülerde yap lan ayarlar n en son haf zaya al nd flekli ile ekrana gelmesini sa lar (Kullan c de erleri). * sterseniz PP tufluna ard arda basarak fabrikada ayarlanm fl ve kullan c taraf ndan de ifltirilemeyen Sinema, Müzik ve Spor de erlerinden de birini seçebilirsiniz. * ( Bu özellik baz TV lerde çal flmaz ) 6. SWAP TUfiU : Bir önce seyredilen kanala geçifli sa lar. 7. SMD: Mono TV'lerde kulan c n n o anda seyretti i ses ve renk ayarlar n haf zaya al r. Stereo TV'lerde; Stereo,mono yada DUAL ses ç k fllar n seçmek için kullan l r. 8. AV TUfiU : Modunu seçmek için UK üzerindeki AV tufluna bas - n z. Tekrar TV moduna geçmek için istedi iniz program numaras n tufllay n z veya TV tufluna bas n z. Ekranda menü bulundu u sürece televizyonunuzu AV moduna alamas n z. AV modunda iken Program Tablosu ve Program Ayarlar menülerine girilemez. AV modunda skarttan ba lanan Harici cihazlar n oynatt (Video, DVD, VCD v.b.) filmleri izleyebilirsiniz. 9. Otomatik Kapanma: TV nizin yay n kesildi inde ekranda TV FONKS YONLARI 11 S NYAL YOK yaz s ç kar ve 5 dakika sonra kendili inden stand-by konumuna geçer. NOT: E er TV nizi AV modunda b rak rsan z, cihaz n z yay n olmasa bile 5 dakika sonra Stand- By konumuna geçmez. 10. MENU TUfiU : Ana Menüye ulaflman z sa lar. 11. EXIT /TV (ÇIKIfi) TUfiU : Menülerde yap lan de ifliklikler kaydedilmeden ç k fl yap lmas n sa lar. Renkli Tufllar n Fonksiyonlar Mavi Tufl: Resim Ayarlar Menüsü ( Baz modellerde Resim ön de erleri Yo un, Multimedya, Norm, Kullan c ). Sar Tufl: Stereo Modellerde Ses Menüsü (Baz stereo modellerde ise ses ön de erleri Sinema, Müzik, Spor, Kullan c ). Yeflil Tufl: Özellikler Menüsü (Baz modellerde fonksiyonel de ildir). K rm z Tufl: Program Tablosu Menüsü (Baz modellerde fonksiyonel de ildir).

12 FS 677 V7 V4/V5 31/1/07 17:53 Page 12 TR Ç NDEK LER KURULUM Afla da cihaz n z için otomatik programlama ifllemi anlat lm flt r. Ayarlarla ve menülerle daha genifl anlat m ilerleyen sayfalarda mevcuttur. TV menülerde P- (afla ), P+ (yukar ) tufllar n kullanarak hareket edebilir, V-,V+ tufllar n kullanarakta Alt menülere girebilir ve menü seçeneklerinde de ifliklikler yapabilirsiniz. 1) Önceki sayfalarda anlat lan flekilde cihaz n z n ba lant lar n yap n z ve cihaz n z gösterim konumuna al n z. 2) Kumanda üzerindeki MENU, PROGRAM VE SES tufllar n kullanarak Özellik menüsüne geliniz. Bu menüde Lisan seçene inin "TÜRKÇE" olup olmad n kontrol ediniz, de il ise "Türkçe" konumuna al n z. 3) Kumanda üzerindeki MENU, PROGRAM VE SES tufllar n kullanarak "PROGRAM TABLOSU" menüsüne giriniz. 4) "Beyaz" tufla basarak "Oto. Prog." Menüsüne giriniz.bu menüde bulunan; A) "Bafllang ç" seçene ini P1 durumuna getiriniz. B) "Sistem" seçene ini uygunde ere getiriniz. Bu de er Fransa hariç Avrupa ülkeleri için" AVRUPA"d r. C) "Arama" seçene inin "KAPALI" konumun V+ tufluyla de ifltirerek aramay bafllat n. 5) Cihaz bütün kanallar otamatik arad ktan sonra ekranda " PROGRAM TABLOSU" menüsü belirecektir. "EXIT" tufluyla bu menüden ç k n z. Cihaz n z bütün programlar frekans s ras yla yerlefltirmifltir. Programlarlar n yerlerini de ifltirme, isim verme, program iptal etme ve manuel ayar yapmak için Menü anlat mlar na bak n z. 12

13 FS 677 V7 V4/V5 31/1/07 17:53 Page 13 TR TV FONKS YONLARI Ç NDEK LER (MENÜLER) ANA MENÜ : Bu menüye ulaflmak için menü tufluna bas n z. Ana menüdeki seçeneklerin üzerine P+ (yukar ) P- (afla ) tufllar ile gelebilir, V+ / V- tufllar yla seçenekleri etkin hale getirebilirsiniz. tufluna basarsan z tüm menülerden ç kars n z. 2. SES AYARLARI MENÜSÜ (Bu menü mono TV lerde yoktur) MENU, PROGRAM ve SES tuflunu kullanarak ses ayarlar menüsüne girebilirsiniz. Bu menüde ses ayarlar yine P+/P- tufllar ile seçilerek, V+/V- tufllar n kullanarak ayarlar de ifltirilebilir ve haf zaya al nabilir. 1. RES M AYARLARI MENÜSÜ MENU, PROGRAM ve SES tuflunu kullanarak resim ayarlar menüsüne girebilirsiniz. Resim ayarlar menüsünde görüntü ile ilgili birçok de er de ifltirilebilir. Parlakl k, kontrast, renk ve keskinlik ayarlar n kullan c kendi iste ine göre ayarlayabilir. Kumanda üzerindeki P+/P- tufllar ile ayar yap lmak istenen seçene in üzerine gelinir ve V+/V- tufllar ile ayar de eri azaltabilir veya artt rabilirsiniz. De ifliklik yap ld ktan sonra yeni de- erleri haf za seçene i üzerine gelerek V+/V- tufllar sayesinde haf zaya alabilirsiniz. MENU tufluna basarsan z bir önceki menüye, TV Ses : TV nin ses ç k fl seviyesi ayarlanabilir. Balans : Sol ve sa kanal ç k fllar aras ndaki dengeyi belirtir.hareketli menü çubu u tam orta seviyede iken, iki çubuk halinde belirir. Tiz : Kullan c tiz seviyesini istedi i flekilde bu seçenekten ayarlayabilir. Bas : Kullan c bas seviyesini istedi i flekilde bu seçenekten ayarlayabilir. Loudness :Ses fliddetinin aç k/kapal konuma geçiflini sa lar : Kapal -Aç k (Bu menü mono TV lerde yoktur) Ses Etki : Stereo veya Mono bir iflaret için ses etki seviyesini kapal veya aç k konumunda de ifltirebilirsiniz. ON/OFF dü mesinden kapat l p 13

14 FS 677 V7 V4/V5 31/1/07 17:53 Page 14 TR TV FONKS YONLARI Ç NDEK LER (MENÜLER) aç ld nda, bafllang ç de erin Kapal oldu unu göreceksiniz. Stereo modellerde AVL özelli i vard r. Menülerde görünmez. Otomatik ses s n rland rma içindir, yani kanallar aras geçifl yap ld nda ses seviyesini uygun fliddette tutar. Bu ifllemden dolay kanal geçifllerinde ses, görüntüden sonra gelir. Mono TV lerde bu özellikler çal flmaz, ekranda görünmez KULAKLIK MENÜSÜ (Bu menü baz TV lerde yoktur) Ses ayarlar menüsünde iken beyaz tufla bas ld nda kulakl k menüsüne geçilebilir. Bu menüde önceden girilen de erler de ifltirilebilir. De ifliklik yap ld ktan sonra yeni de erler haf zaya kaydedilmifl olacakt r. Ses, Balans, Tiz ve Bas kontrolü ayarlar, ses ayarlar menüsünde anlat ld gibidir. Ses kanal seçene ini Stereo veya Mono olarak seçebilir ve istedi iniz ayarlar yapt ktan sonra haf za seçene inden haf zaya alabilirsiniz. Kulakl k tak ld nda mono TV lerde hoparlörlerden gelen ses kesilir. Stereo TV lerde sesi kesmek için uzaktan kumanda üzerinden ses susturma tufluna (MUTE) bas lmal d r. MENU tufluna basarsan z bir önceki menüye, TV tufluna basarsan z tüm menülerden ç kars n z. Baz modellerde kulakl k yoktur. 3.ÖZELL K MENÜSÜ MENU, PROGRAM ve SES tuflunu kullanarak ÖZELL K menüsüne girebilirsiniz. Lisan, Otomatik kapanma özelli i vard r. Lisan : Bu seçenek ile menülerde kullan lan dil de ifltirilebilir. Menü derhal seçilen dilde görüntülenmeye bafllar. Oto. Kapanma : TV dakika aras nda ayarlad n z sürenin sonunda bekleme (Stand-By) konumuna geçer. Kapanma süresini 15 dakikal k basamaklar halinde artt r p azaltabilirsiniz. Ayarlanan sürenin sonunda son 60 saniyelik zaman dilimini ekranda izleyebilirsiniz. Bu menüden TV tuflu ile ç kabilirsiniz. 4. ÇOCUK K L D : Bu özellik fabrika de eri olarak kapal konumdad r ve flifrenin ilk numaralar 1, 2, 3, 4 tür. Kilit 14

15 FS 677 V7 V4/V5 31/1/07 17:53 Page 15 TR özelli ini aktif hale getirmek için 0000 ile 9999 aras nda 4 rakaml bir flifre girmeniz gerekir (Girdi iniz flifreyi unuttu unuzda D KKAT k sm na bak n z). Her girilen rakam ( X ) fleklinde görüntülenir. fiifreyi do ru girdi inizde, fiifre alt nda Çocuk Kilidi seçene i ç kar. Bu seçene i aç k yaparsan z cihaz n z aç l rken flifre soracak ve ancak do ru flifreyi girmeniz durumunda aç lacakt r. Yeni flifre girmek için, Yeni fiifre seçene i üzerinde iken V+ tufluna bast ktan sonra 0000 ile 9999 aras nda 4 rakaml bir numara giriniz. Tekrarla seçene i ç kar, burada da ayn numaray girdi inizde yeni flifre onaylanm fl olur D KKAT fiifrenin unutulmas durumunda, kilit kodunun girilece i yere s - ras yla UK üzerinden 2, 3, 0, 8, 6 tufllar na çok h zl bir flekilde basman z gerekmektedir. Böylece Çocuk Kilidi Kapal konuma gelir. fiifrede 1, 2, 3, 4 olmufltur Not: Çocuk kilidi aktif halde iken TV nizin ön panelindeki P+/P-, V+/V- tufllar çal flmaz. TV FONKS YONLARI Ç NDEK LER (MENÜLER) 5. PROGRAM TABLOSU MENU, PROGRAM ve SES tuflunu kullanarak program tablosu menüsüne girebilirsiniz. Program Tablosu Menüsü: Bu menüde iken; Otomatik kanal arama yapt rarak programlar n bulunmas n ve haf zaya al nmas n sa layabilir, istemedi iniz programlar iptal edebilir ve Man. Prog ( manuel Programlama) seçene i ile manuel veya ince ayar yapabilirsiniz. Hareketli menü çubu unu, uzaktan kumandan n yön tufllar n kullanarak istedi niz program sat r n n üstüne gelebilirsiniz. Listelenmifl programlar üzerinde P+/P- tufllar ile yukar afla hareket edebilir ve UK üzerindeki Mavi (Seçme) tufluna basarsan z o programdaki kanal seyredebilirsiniz. V+/V- tufllar ise program 10 program ileri veya geri alabilirsiniz. Örnek: 29. programdas n z. V+ tufluna basarsan z 39, V- tufluna basarsan z 19. programa geçersiniz. UK üzerindeki Beyaz tufla basarak Otomatik Programlama Menüsüne girebilirsiniz. MENU tufluna basarsan z bir önceki menüye, TV tufluna 15

16

17 FS 677 V7 V4/V5 31/1/07 17:53 Page 17 TR TV FONKS YONLARI Ç NDEK LER (MENÜLER) programa verece iniz ismi yazmaya bafllay n z. Her karakterden sonra V+/V- tufllar ile bir sonraki karaktere geçebilirsiniz. Yazma ifllemi bittikten sonra P+/Ptufllar ile haf za seçene ine geliniz ve yazd n z ismi haf zaya al n z. Sistem: E er TV niz de farkl sistemlerde bulunuyorsa V+ / V- tufllar yla de ifltirilebilir ve uygun sistemi haf zaya alabilirsiniz. Arama : zlemek istedi iniz yay n n frekans n numaralarla yazarak veya V+ tufluna basarak görüntü olan bir sonraki kanal bulabilirsiniz. nce ayar : Bu seçenek kullan c n n istedi i kanal n hassas ayar n n kendi iste ine göre yapabilmesini sa lar. V+/V- tufllar yla, bu ayar yap l r. Haf za : Bu seçenekle ya birer birer ya da bütün yapt n z seçenek ayarlar n bir kerede yapabilirsiniz. MENU tufluna basarsan z bir önceki menüyü, TV tufluna basarsan z tüm menülerden ç kars n z SEÇME (Mavi tufl) PROGRAM TABLOSU Menüsünde iken (o anda seyretti iniz program yaz lar sar renkli görünür.) P+/Ptufllar ile programlar üzerinde dolafl rken baflka bir program seyretmek için bu tufla basarsan z (Mavi) seyretmekte oldu unuz program o anda seçti iniz programa dönüflür ve siyah renkli yaz lar sar renkli olur. MENU tufluna basarsan z bir önceki menüye, TV tufluna basarsan z tüm menülerden ç kars n z Tafl (Sar tufl) Program Tablosundan bir program n yerini de ifltirmek için kullan l r. Hareketli menü çubu unu tafl mak istedi iniz ( P+/P- ve V+/Vtufllar n kullanarak hareket ettirebilirsiniz) program n üzerine getiriniz ve sar tufla bas n z. Hareketli menü çubu u istedi iniz yere geldi inde tekrar sar tufla bas n. Böylece seçti iniz program tafl nm fl olacakt r ve listenin geri kalan k sm tekrar düzenlenecektir. ( Tafl nan program di erlerini bir geriye atar, sonraki programlar n numaralar 1 numara artar.) 17

18 FS 677 V7 V4/V5 31/1/07 17:53 Page 18 TR Ç NDEK LER TELETEXT 1.Teletext tuflu 2.TV tuflu 3.Reveal/Conceal (Cevapland rma) tuflu 4.Teletext timer (Alt sayfalar ça rma) tuflu 5.Cancel (Güncellefltirme) tuflu 6.Size (Sayfa geniflletme) tuflu 7.Mix (TV ve Teletext bilgisini birarada seyretme) tuflu 8.Hold (Alt sayfa tutma) tuflu 9.Index (Ana sayfa) tuflu 10.Renk (K rm z,yeflil,sar,mavi) tufllar TELETEXT MODU zledi iniz kanal n teletext yay n varsa afla da anlat lan tufllar kullanarak teletext moduna geçerek çeflitli ifllemler yapabilirsiniz. 1. Teletext : zledi iniz kanalda teletext yay n na geçmeyi sa lar. 2. TV : Teletext modunda iken izledi iniz TV yay n na geçmek için kullan l r. 3. Reveal/Conceal (Cevapland rma) : Teletext konumundayken text yay n nda sakl olan baz bilgilerin görülmesini veya tekrar saklanmas n sa lar. 4. Teletext Timer (Alt sayfalar ça rma) : TV modunda iken izledi- iniz kanal n teletextinden al nan saati ekran n sa üst köflesinde görüntüler.teletext modunda ise, bulunulan sayfan n alt sayfalar na direkt olarak ulaflmak için kullan l r. 18

19 FS 677 V7 V4/V5 31/1/07 17:53 Page 19 TR Ç NDEK LER TELETEXT Örne in: 500. teletext sayfas ndas n z.ekran n alt sat r nda 1/2 mesaj görülüyorsa, 1 rakam bulunulan alt sayfa numaras n, 2 rakam ise toplam alt sayfa say s n gösterir.bu durumda teletext timer tufluna bas l rsa teletext sayfa numaras yerine iflaretleri görünür. Uzaktan kumanda üzerindeki tufllar n kullanarak ulafl lmak istenen alt sayfa numaras girilir. Örne in ikinci alt sayfaya ulafl lmak isteniyorsa s ras yla 0,0,0,2 tufllar na bas l r. 5. Cancel (Güncellefltirme) : Teletext modunda iken, bu tufla bas - l rsa ekrana izledi iniz TV yay n gelir. Fakat teletext yine aktiftir ve e er yeni bir sayfa numaras girilir ise sayfay aramaya devam eder. stenilen sayfa bulundu u zaman ekranda sayfa numaras n gösteren bir mesaj ç kar. Tekrar bu tufla basarsan z bulunan teletext sayfas ekrana gelir. 6. Size (Sayfa geniflletme) : Bu tufl bulunulan teletext sayfas n 3 ayr formatta görmek için kullan l r. Ekran normal boyutlarda, üst yar s n iki kat büyütülmüfl veya alt yar s n iki kat büyütülmüfl olarak ekrana getirir. 7. Mix (TV ve TELETEXT bilgisini birarada seyretme) : TV modunda iken ekrandaki menülerin Yar transparant olarak seçilmesini sa lar. Teletext modunda ise, izledi iniz kanal ile o kanala ait teletext bilgisinin ayn anda ekranda görülmesini sa lar. Mix tufluna tekrar bas l rsa normal teletext konumuna geçer. 8) Hold (Alt sayfa tutma) : Bir teletext sayfas n n alt sayfalar varsa bu alt sayfalar belirli zaman aral klar ile ekrana gelir. Böyle bir durumda herhagi bir sayfay ekranda sürekli tutmak için bu tufl kullan l r. Sayfa HOLD ile tutuldu unda teletext sayfas n n sol üst köflesinde STOP yaz s ç kar. Tekrar bu tufla bas l rsa sayfa hold konumundan ç kar. 9) Index (Ana sayfa) : Bu tufl teletextin index sayfas na direkt olarak geçme imkan sa lar. 19

20 FS 677 V7 V4/V5 31/1/07 17:53 Page 20 TR Ç NDEK LER TELETEXT 10) Renk Tufllar (KIRMIZI/YEfi L/SARI/MAV ) Bu dört renkli text dü meleri ile teletext bilgilerini daha kolay tarayabilirsiniz. ÖRNEK TV Bilgilerini almak için KIRMIZI dü meye bas n z. Spor Bilgilerini almak için YEfi L dü meye bas n z. Haberleri almak için SARI dü meye bas n z. Hava durumunu ö renmek için MAV dü meye bas n z. TV REHBER SPOR HABERLER HAVA DURUMU (Yukardaki bilgiler örnek olarak verilmifltir. Araflt r lan sayfaya göre renklere karfl l k düflen bu bilgiler de iflir). NOT: Baz modellerde TELETEXT özelli i yoktur. 20

21 FS 677 V7 V4/V5 31/1/07 17:53 Page 21 TR SERV SE BAfiVURMADAN Ç NDEK LER ÖNCE Resim ve seste herhangi bir bozukluk söz konusu oldu unda, bu bozuklu u afla da s ralanan "ar za belirtileri"yle karfl laflt r p, "kontrol ve ayar" önerilerini yerine getirerek giderebilirsiniz. Sorun yine de çözülemiyorsa, yetkili servise baflvurmal s n z. RENK BOZUKLUKLARI TV'nizin yerini ve yönünü de ifltirdi inizde yerin manyetik alan n n de iflmesi nedeniyle ekranda renkli bölümlerin oluflmas do ald r. Bu takdirde cihaz n z açma/kapama dü mesinden kapat p yaklafl k 15 dakika sonra açt n zda cihaz n içindeki DE-GAUSSING bobini devreye girer ve ekranda oluflmufl olan renklenmenin silinmesini sa lar. Resim yok. (Ekran ayd nl k de il) Ses yok TV'nizin fiflini çal flan bir prize tak n z. TV üzerindeki açma/kapama dü mesine bas n z. Cihaz n Stand/by göstergesi yanarsa UK üzerindeki program numaralar na ya da TV'deki PR dü mesine bas n z. Resim yok ya da zay f. (Ekran ayd nl k de il) Ses normal Anteni kontrol ediniz Parlakl, rengi ya da resim kontrastl n ayarlay n z Video giriflini kontrol ediniz Resim normal Ses yok. Ekranda iflareti belirirse UK'daki dü mesine yeniden bas n z. TV ya da UK üzerindeki ses seviye dü mesiyle sesi yükseltiniz. Video ba lant lar n kontrol ediniz. Renkli programda renk yok, ya da renkler normal de il Renk ayar ifllemini kontrol ediniz. Daha temiz görüntü için ince ayar ifllemini yap n z. Resim karl ve ses gürültülü. nce ayar yap n z Anteni kontrol ediniz. Noktal çizgiler ya da fleritler var. Bu durum dahili parazitlerden meydana gelebilir. (Örne in : Otolar, neonlar, saç kurutucular vb.) Antenin yönünü en az parazit konumuna göre ayarlay n z. Çift görüntü ya da gölgeler var. Bu durum civardaki da ya da binalardan kaynaklanan yans malardan ortaya ç kabilir. Anteni yükseltmek suretiyle görüntü düzelebilir. Ekran n köflelerinde renk bozuklu u var TV'nin çevresinde müzik seti, transformatör, hoparlör vb. varsa uzaklaflt r n z. 21

22 FS 677 V7 V4/V5 31/1/07 17:53 Page 22 TR Ekran boyu 29 TEKN K Ç NDEK LER ÖZELL KLER Standart anma de eri 72 cm Yararl köflegen boyutu 68 cm Güç tüketimi 135 W Çal flma gerilimi V (AC) 50 Hz TV sistemi PAL BG Kanal band VHF I Kanal 2-4 VHF III Kanal 5-12 UHF Kanal S Kanal S1-S41 Anten girifli 75 ohm standart anten soketi Program kapasitesi AV Resim tüpü 110 sapt rmal Ses ç k fl gücü RMS 10% THD 2 X 8 W 22

23 FS 677 V7 V4/V5 31/1/07 17:53 Page 23 D INHALTSVERZEICHNIS Ç NDEK LER SEHR GEEHTER KUNDE WORAUF SIE ACHTEN MÜSSEN FUNKTIONSELEMENTE FERNBEDIENUNG ANTENNENANSCHLUSS VIDEORECORDER UND DECODER ANSCHLUSS FUNKTIONEN TV - GERÄT EINSTELLUNG TV FUNKTIONEN (MENUS) TELETEXT KUNDENDIENST TECHNISCHE DATEN

24 FS 677 V7 V4/V5 31/1/07 17:53 Page 24 D HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH! SEHR Ç NDEK LER GEEHRTER KUNDE Sie haben eine sehr gute Wahl getroffen. Wir wünschen Ihnen viel Freude an Ihrem neuen Farbfernsehgerät. Wenn Sie diese Bedienungsanleitung befolgen, werden Sie schnell mit der Bedienung und Einstellung aller Funktionen, mit denen dieses Gerät ausgerüstet ist, vertraut sein. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für einen eventuell notwendigen späteren Gebrauch gut auf. GERÄTEAUSSTATTUNG Sie können mit Hilfe der verschiedenen Menüs die Einstellungen vornehmen, wobei die Werte auf dem Bildschirm angezeigt werden. Sie können bis zu 100 Kanäle aus den VHF, UHF und S-Frequenzbändern speichern. Ihr Gerät ist an Kabelfernsehen anschließbar. Durch die automatische Programmierung können Sie die gewünschten Sender sehr leicht finden, benennen und speichern (ATS). Die Einschlafautomatik ermöglicht Ihnen das automatische Abschalten des Gerätes nach einer vorwählbaren Zeitspanne. Zugriffssicherung (Kindersicherung) 24

25 FS 677 V7 V4/V5 31/1/07 17:53 Page 25 D WORAUF Ç NDEK LER SIE ACHTEN MÜSSEN Erster Hinweis Schützen Sie Ihr Fernsehgerät vor Feuchtigkeit, um Kurzschlüssen und Überhitzungen vorzubeugen. Vorsicht Hochspannung. Öffnen Sie niemals die rückwärtige Abdeckung. Falls erforderlich, verständigen Sie einen techn. Kundendienst. Vorsichtsmaßnahmen Ihr Fernsehgerät darf ausschließlich nur mit 230 V/50 Hz Wechselspannung betrieben werden. Falls Flüssigkeit in Ihr TV-Gerät fließt oder ein Gegenstand hineinfällt, schalten Sie das Gerät sofort aus, ziehen Sie den Netzstecker und verständigen Sie den techn. Kundendienst. Wenn Sie den Stecker aus der Steckdose nehmen, ziehen Sie bitte nur am Stecker und nicht am Kabel. Aufstellen Stellen Sie Ihren Fernsehapparat nicht in der Nähe von Geräten auf, die starke Magnetfelder erzeugen. Meiden Sie ausstrahlende Wärme, feuchte und staubige Plätze. Vermeiden Sie direkte Sonnenbestrahlung. Die beim Betrieb des Gerätes entstehende Wärme muss ungehindert entweichen können. Achten Sie daher darauf, dass die unten angeführten Abstände unbedingt eingehalten werden. Reinigung Reinigen Sie Ihr Fernsehgerät mit einem feuchten, weichen Tuch. Verwenden Sie keinesfalls chemische Reiniger. Verpackung Bewahren Sie den Karton und die Innenverpackung für einen eventuell notwendigen Transport auf. 25

26 FS 677 V7 V4/V5 31/1/07 17:53 Page 26 D FUNKTIONSELEMENTE Ç NDEK LER GERÄTE VORDERSEITE: 1 Haupt (Netz) Taste 2 IR Sensor für die Fernbedienung 3 Lautsprecher 4 P + Programm-Wahltasten (aufwärts/abwärts) 5 e + Lautstärke-Wahltasten 8 AV Eingang / Kopfhörer Eingang GERÄTE HINTERSEITE: 6 Antennen-Eingang 7 Scart Stecker (Anschußmöglichkeiten für Computer, Decoder oder Videorecorder) 26

27 FS 677 V7 V4/V5 31/1/07 17:53 Page 27 D FERNBEDIENUNG Ç NDEK LER 1. Standby-Taste 2. Nummerntasten direkte Programmwahl 3. SWAP-Taste Programmplatznummer ändern 4. Ton-weg-Taste 5. MENU-Taste 6. TV-Taste 7. TV = Programm-Taste TEXT = Seite auf/ab +/- MENU auf/ab +/-. 8. Lautstärke auf/ab +/- Einstellungs- Taste im MENU. 9. EXIT-Taste 10.Normalfunktion-Taste 11.STATUS-Taste 12.Speichert aktuelle Ton/Farb- Einstellung in MONO bei STERO wechsel zwischen Stereo, Mono und DUAL. 13.AUTO Programmier-Taste in MENU 14.AV-Taste 15.(blaue Taste) *16.(gelbe Taste) 17.Grüne Taste 18.Rote Taste 19.Bildformatwahl. NB! Um andere Funktionen als die hier beschriebenen zu verwenden lesen Sie bitte die TELETEXT-Seiten. 27

Kullanma K lavuzu 15 LCD T V

Kullanma K lavuzu 15 LCD T V 065001050031 15"FRM LOC1 TURK 16/1/06 16:33 Page 1 Kullanma K lavuzu 15 LCD T V 065001050031 15"FRM LOC1 TURK 16/1/06 16:33 Page 2 Ç NDEK LER DE ERL ZLEY C M Z....................................................................3

Detaylı

Smartphone-Funktionen

Smartphone-Funktionen Smartphone-Funktionen 1 2 3 4 15 1 1 14 13 12 5 8 9 10 11 22 21 20 18 19 1. Ohrhörer 2. Kopfhöreranschluss 3. Display 12. Senden/Antworten 13. Menü/Linksauswahl 14. USB-Anschluss 4. Messaging/Menü Bildlauf

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

Zubehör. Sicherheitshinweise. Netzspannung. Lesen Sie bitte zu Ihrer eigenen Sicherheit die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Zubehör. Sicherheitshinweise. Netzspannung. Lesen Sie bitte zu Ihrer eigenen Sicherheit die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch. Inhalt Zubehör...2 Funktionen...2 Einleitung...2 Vorbereitung...2 Sicherheitshinweise...2 Netzspannung...2 Netzkabel...3 Feuchtigkeit und Wasser...3 Reinigung...3 Hitze und offenes Feuer...3 Gewitter...3

Detaylı

VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET. HT Cube 9 KULLANIM KILAVUZU

VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET. HT Cube 9 KULLANIM KILAVUZU VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET HT Cube 9 thalatç Firma: VESTEL Dayan kl Tüketim Mallar Pazarlama A.fi. Merkez: Zorlu Plaza Avc lar 34310 stanbul Tel: (212) 456 22 00 Faks: (212) 422 02 03 www.vestel.com.tr

Detaylı

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU SAATL RADYO KULLANIM KILAVUZU Ayd nlatmal Gösterge Alarm veya Radyo AM/FM Radyo Al c s Erteleme fonksiyonu (5 dakika daha uyumak

Detaylı

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu PG191 LCD Monitör H zl Bafllatma K lavuzu Güvenlik Bilgisi Monitörü ayarlamadan önce, paket ile birlikte gönderilen tüm belgeleri dikkatlice okuyunuz. Yang n veya elektrik çarpmas riskini önlemek için,

Detaylı

Alarm Saatli Radyo nuzu darbelerden. Üzerine s v içeren cisimler ve dekor. gelirse hemen flebeke kablosunu prizden

Alarm Saatli Radyo nuzu darbelerden. Üzerine s v içeren cisimler ve dekor. gelirse hemen flebeke kablosunu prizden Alarm Saatli Radyo nuzu kullanmadan önce yapman z gereken ifllemler ve güvenlik uyar lar 220 V AC 50 HZ Alarm Saatli Radyo nuz 220 V AC 50 Hz flehir flebekesi ile çal flabilecek flekilde tasarlanm flt

Detaylı

M 337 XS. Televizyon. Kullanma K lavuzu

M 337 XS. Televizyon. Kullanma K lavuzu M 337 XS Televizyon Kullanma K lavuzu Bu ürün, çevreye saygılı modern tesislerde doğaya zarar vermeden üretilmiştir. De erli Müflterimiz, Modern tesislerde, Beko nun toplam kalite ilkelerine uygun olarak

Detaylı

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016 Hızlı Başlangıç Rehberi Türkçe VTE-1016 7025693 1 Artık başlayabiliriz! Kontrol cihazınızı PlayStation TV sisteminize bağlama PS TV sisteminizle birlikte DUALSHOCK 3 veya DUALSHOCK 4 kablosuz kontrol cihazınızı

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

Z-N626 CİHAZ HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU

Z-N626 CİHAZ HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU Z-N626 CİHAZ HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU TR İÇİNDEKİLER GENEL BAKIŞ BU KILAVUZ HAKKINDA... S. 02 EMNİYET TALİMATLARI... S. 02 İLK KULLANIMDAN ÖNCE... S. 02 CİHAZA GENEL BAKIŞ ZENEC SİSTEMİ... S. 03 ÇOK FONKSİYONLU

Detaylı

TV-3237 S televizyon KULLANMA KILAVUZU

TV-3237 S televizyon KULLANMA KILAVUZU TV-3237 S televizyon KULLANMA KILAVUZU Bu ürün, çevreye saygılı modern tesislerde doğaya zarar vermeden üretilmiştir. Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde, Arçelik in toplam kalite ilkelerine uygun olarak

Detaylı

Kullanım Kılavuzu SN0185LS-T1 SN0185LS-T2 SN022LS-T1 SN022LS-T2 SN022LS-T1F SN022LS-T2F SN0185LDS-T1 SN0185LDS-T2 SN022LDS-T1 SN022LDS-T2

Kullanım Kılavuzu SN0185LS-T1 SN0185LS-T2 SN022LS-T1 SN022LS-T2 SN022LS-T1F SN022LS-T2F SN0185LDS-T1 SN0185LDS-T2 SN022LDS-T1 SN022LDS-T2 Kullanım Kılavuzu SN0185LS-T1 SN0185LS-T2 SN022LS-T1 SN022LS-T2 SN022LS-T1F SN022LS-T2F SN0185LDS-T1 SN0185LDS-T2 SN022LDS-T1 SN022LDS-T2 SN0185LS-T1M SN0185LS-T2M SN022LS-T1M SN022LS-T2M SN022LS-T1FM

Detaylı

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1 1. Ürün Açıklaması Testo 417 Testo 416 Pervane Prob Ekran Kontrol tuşları Pil kompartmanı Servis kompartmanı Cihazı açma /

Detaylı

Z-E3726 CİHAZ HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU

Z-E3726 CİHAZ HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU Z-E3726 CİHAZ HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU TR İÇİNDEKİLER GENEL BAKIŞ BU KILAVUZ HAKKINDA... S. 02 GÜVENLİK TALİMATLARI... S. 02 İLK KULLANMDAN ÖNCE... S. 02 CİHAZA GENEL BAKIŞ ZENEC SİSTEMİ... S. 03 ÇOK FONKSİYONLU

Detaylı

Hızlı kullanım kılavuzu

Hızlı kullanım kılavuzu LX7500R Sağlanan Aksesuarlar Hızlı kullanım kılavuzu 1 1 1 1 Türkçe 2 1 3 3 3 3 3 3 4 5 6 7 9! 8 0 DVD kayıt sisteminiz ile birlikte aşağıdaki aksesuarlar teslim edilir: 1 2 ön, 1 merkez ve 2 arka hoparlör

Detaylı

Sonderwerbeformen Gültig ab Januar 2011

Sonderwerbeformen Gültig ab Januar 2011 Sonderwerbeformen Gültig ab Januar 2011 Titelseite unten rechts 1. Sayfa sağ alt köşe 1 x 50, 2 x 50, 3 x 50, 4 x 50, 5 x 50 10,- 3 x 50 1x50 3x55 Titelkopf-Anzeige 1. Sayfa sağ üst köşe 3 x 55 12,- TV-Seiten

Detaylı

KWorld PlusTV Hybrid Stick

KWorld PlusTV Hybrid Stick KWorld PlusTV Hybrid Stick PlusTV Hybrid Stick Kurulum Kılavuzu İçindekiler V1.3 Bölüm 1 : PlusTV Hybrid Stick Donanım Kurulumu...2 1.1 Paket İçeriği...2 1.2 Sistem Gereksinimleri...2 1.3 Donanımı Kurulumu...2

Detaylı

3. Neujahrsball der Deutsch-Türkischen Wirtschaft. Alman- Türk Ekonomisinin 3. Yeni Yıl Balosu

3. Neujahrsball der Deutsch-Türkischen Wirtschaft. Alman- Türk Ekonomisinin 3. Yeni Yıl Balosu 3. Neujahrsball der Deutsch-Türkischen Wirtschaft Alman- Türk Ekonomisinin 3. Yeni Yıl Balosu 14.01.2012 3. Neujahrsball der Deutsch-Türksichen Wirtschaft am 14.01.2012 / Türk-Alman Ekonomisi nin 3. Yeni

Detaylı

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ANA EKRAN Makinenin şalteri açıldığında 5 sn boyunca açılış ekranı gelir. Daha sonra ana ekrana geçilir. Bu ekranda

Detaylı

CLOCK RADIO SONOCLOCK 930 IP SONOCLOCK 935 IP

CLOCK RADIO SONOCLOCK 930 IP SONOCLOCK 935 IP CLOCK RADIO SONOCLOCK 930 IP SONOCLOCK 935 IP TR İÇİNDEKİLER ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 KURULUM VE GÜVENLİK

Detaylı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı Ürün bilgileri Alıcı Fare Miniklavye A: Gösterge B: Bağlantı düğmesi Kurulum C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı H: Pil yuvası I: Bağlantı

Detaylı

USB 2.0 Harici Disk Koruncağı 2.5" (6.35 cm)

USB 2.0 Harici Disk Koruncağı 2.5 (6.35 cm) USB 2.0 Harici Disk Koruncağı 2.5" (6.35 cm) Kullanım Kılavuzu DA-71001 DA-71002 Önsöz Ürünümüzü satın aldığınız için tebrik ederiz! Güvenilir ve sağlam yeni depolama konseptini göstereceğiz. HDD kapasitenizi

Detaylı

HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI

HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI I. ÖZET Is pompas hava kayna ndan ald enerjiiyi, tek veya çift kompresörlü ( monofaze & trifaze ) termodinamik çevrim ile do rudan kullan

Detaylı

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri RG36F3/BGEF İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda... 1 Uzaktan Kumandanın Özellikleri... 2 Fonksiyon düğmeleri... 3 LCD göstergeleri... 4 Düğmelerin kullanımı...

Detaylı

VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu

VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu 1 Kurulum Seçenekleri Aşağıdaki kısım farklı kurulum seçeneklerini tanımlamktadır. Not: Kurulum sırasında kurulum deliklerini kapatmayınız ve VSG nin ön ve arka

Detaylı

Bald komm ich in die Schule. Anregungen zur Vorbereitung auf die Schule für Kinder und Eltern

Bald komm ich in die Schule. Anregungen zur Vorbereitung auf die Schule für Kinder und Eltern Bald komm ich in die Schule Anregungen zur Vorbereitung auf die Schule für Kinder und Eltern 1 Liebes Kind, Anna und ihre Freunde freuen sich auf die Schule! Sie zeigen dir hier, was sie schon alles können.

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

İçindekiler. Giriş. Uyarı. İkaz. Ana Ünite Açıklaması. Uzaktan Kumanda. OSD temel ayarı. USB Özellikleri. Teknik Özellikler.

İçindekiler. Giriş. Uyarı. İkaz. Ana Ünite Açıklaması. Uzaktan Kumanda. OSD temel ayarı. USB Özellikleri. Teknik Özellikler. MODEL NO: LE22N6FV İçindekiler Giriş Uyarı İkaz Ana Ünite Açıklaması Uzaktan Kumanda OSD temel ayarı USB Özellikleri Teknik Özellikler Arıza Giderme 1 LED Uyarı İKAZ ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ AÇMAYIN İKAZ:

Detaylı

SmartLink Kullanım Kılavuzu Enerji SmartLink (SL) lityum-ion pili tamamen bittiğinde 2 saat içinde tamamen şarj olur. %80 şarj bir saat içinde tamamlanır. Şarj etmek için pilin bitmesini beklemeye gerek

Detaylı

Bu dersimizde Bayan Graf bir eğitim kursuna gitmek istiyor. Bu konuyu bir arkadaşıyla görüşüyor.

Bu dersimizde Bayan Graf bir eğitim kursuna gitmek istiyor. Bu konuyu bir arkadaşıyla görüşüyor. Der Computer-Kurs Bu dersimizde Bayan Graf bir eğitim kursuna gitmek istiyor. Bu konuyu bir arkadaşıyla görüşüyor. 2/5 Frau Graf: Ist das Ihre Zeitung? Könnte ich die kurz haben? Herr Müller: Ja, gern.

Detaylı

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP COOL ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP COOL ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP COOL ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU KULLANIM KILAVUZU SES AYAR TUfiU ARAMA TUfiU MP3 YUVASI ODAK DÜ MES PROJEKTÖR Ön taraf Sa taraf AYARLAMA TUfiU FREKANS AYAR TUfiU

Detaylı

elero VarioTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız!

elero VarioTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! VarioTec elero Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 çindekiler

Detaylı

X-107 KULLANMA KILAVUZU

X-107 KULLANMA KILAVUZU X-107 KULLANMA KILAVUZU Ekran ölçüsü 7inç Çözünürlülük 480 X ( RGB) X 234 Parlaklık 350cd/m2 Kontrast 300 : 1 Görüntü açısı ( L/R / T / B) : 60/ 60/40/60 Güç kaynağı 8~17V ( tipik DV 12V) Güç sarfiyatı

Detaylı

2 Kablolu Görüntülü Diafon Sistemi

2 Kablolu Görüntülü Diafon Sistemi 2 Kablolu Görüntülü Diafon Sistemi 2K701 / 7 MİTÖR KULLANIM KILAVUZU Monitör Kapı Aç Dahili Arama Hakkında Ayarlar 2K701 / 7 Daire İçi Monitör (Dokunmatik Buton) Lütfen Ürünü Kullanmadan Önce Bu Kılavuzu

Detaylı

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK Modbus Dijital Giriş 24 Kanal Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 1. Cihaz Özellikleri... 3 2. Genel Bilgi... 4 2.1. Genel Görünüm... 4 2.3 Cihaz Boyutları...

Detaylı

İçindekiler. Çözüm Anahtarı... 102 Sözcük Listesi... 103. Copyright 2002 Max Hueber Verlag. ISBN 3 19 007470 4, 1. Auflage 1.

İçindekiler. Çözüm Anahtarı... 102 Sözcük Listesi... 103. Copyright 2002 Max Hueber Verlag. ISBN 3 19 007470 4, 1. Auflage 1. 1 Guten Tag oder Hallo!... 6 Merhaba! 2 Wer ist der Herr da rechts?... 10 Sağdaki bey kim? 3 Kennen Sie unsere Familie?... 14 Ailemizi tanıyor musunuz? 4 Haben Sie kein Auto?... 21 Arabanız yok mu? 5 Wie

Detaylı

Doro PhoneEasy. 100w/105wr

Doro PhoneEasy. 100w/105wr Doro PhoneEasy 100w/105wr 1 2 3 4 5 6 M1 M2 R w 0 C O a1 3 2A B C 4 7 r 5 8 L D E F 6 G H I J K L M N O 9 P Q R S T U V W X Y Z * L 0 # 13 12 11 10 9 8 7 PhoneEasy 105wr 14 J 16 15 Deutsch 1. Hörverstärkung

Detaylı

HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU

HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU TEKNİK VERİLER 1. Çalışma voltajı: 3V ±0,2V (DC) 2. Yük Akımı: 5 A 3. Hassasiyet: ± 0,5 ºC 4. Sıcaklık ayar aralığı: 10ºC - 30ºC 5. Zamanlama Hatası: 1%

Detaylı

VITRUM. Mutfak Terazisi Electronic Kitchen Scale. Instruction Manual Kullan m K lavuzu

VITRUM. Mutfak Terazisi Electronic Kitchen Scale. Instruction Manual Kullan m K lavuzu VITRUM Mutfak Terazisi Electronic Kitchen Scale Instruction Manual Kullan m K lavuzu 2 G R fi Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Vitrum Elektronik Mutfak Tart s n sat n alm

Detaylı

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda delab Deniz Elektronik Laboratuvarı Tel:026-348 65 2 Genel amaçlı, 6 Röle çıkışlı toggle (buton tip) geçici hafızalı (momentary) ve latch olarak çalışabilen alıcı,verici

Detaylı

elero VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM elero Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elpa elektrik pancur tic. Postane Mah.G46.Sok. Tellikent 20, Pk. 40 81700 Tuzla elpa@bilgeonline.com www.elero.com.tr

Detaylı

Inhalt DE EN DK TR. Inhalt 1

Inhalt DE EN DK TR. Inhalt 1 Inhalt Hinweise zu dieser Anleitung...3 Bestimmungsgemäßer Gebrauch...3 Lieferumfang...3 Sicherheitshinweise...4 Betriebssicherheit... 4 Aufstellungsort... 4 Reparatur... 4 Vorgesehene Umgebung... 5 Stromversorgung...

Detaylı

itallboy L HOPARLÖR SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU

itallboy L HOPARLÖR SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU itallboy L HOPARLÖR SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU Ç NDEK LER Özellikler...1 Güvenlik Önlemleri...2 Cihaz n görünümü...5 Uzaktan kumanda...7 Ba lant...8 Kullan m...10 Uzaktan kumanda ile ilgili notlar...15

Detaylı

5.1 MULTIMEDYA HOPARLÖR SİSTEMİ JSM-05

5.1 MULTIMEDYA HOPARLÖR SİSTEMİ JSM-05 5.1 MULTIMEDYA HOPARLÖR SİSTEMİ JSM-05 KULLANMA KILAVUZU ÖZELLİKLER Ses gücü : 8W 5 + 25W(RMS) Sürücü birimler :3 5 dolu saha manyetik olarak koruma + 5.25 subwoofer Frekans alımı : Satellites: 120Hz

Detaylı

KALE GEÇ KONTROL SSTEMLER

KALE GEÇ KONTROL SSTEMLER KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU MODEL 10-300 SERVS HATTI (0212) 641 71 56 - E-mail:otelsistem@kaletrade.com KALE GEÇ KONTROL ÜNTES SSTEM ELEMANLARI KALE GEÇ KONTROL ÜNTES Kart Okuyucu Bölüm Gösterge Iıı nfrared,(kızıl

Detaylı

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu 23 YASAL BİLGİLER Telif Hakkı 2014 ZTE CORPORATION. Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü ZTE Corporation'ın önceden yazılı izni olmadan fotokopi

Detaylı

otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com

otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com Hayatımıza hergün başka bir elektrikli cihaz girmekte. Ses sistemlerinden güvenlik sistemlerine, sinema sistemleri, akıllı televizyonlardan media oynatıcılara

Detaylı

Tavsiyeniz için 60, EUR ya varan primler. Arkadaşınıza tavsiye edin ve primlerden faydalanın

Tavsiyeniz için 60, EUR ya varan primler. Arkadaşınıza tavsiye edin ve primlerden faydalanın Tavsiyeniz için 60, ya varan primler Arkadaşınıza tavsiye edin ve primlerden faydalanın 2 3 Dost tavsiyesi Dosta tavsiye size prim Size tavsiyemiz: Bizi tavsiye edin. Eş, dost, akraba, arkadaş ve iş arkadaşlarınıza

Detaylı

!" ==Eumex 724PC DSL=

! ==Eumex 724PC DSL= !" ==Eumex 724PC DSL= Kurzbedienungsanleitung Leistungsmerkmal Intern anrufen bei autom. Intern anrufen bei manueller Extern anrufen bei autom. Extern anrufen bei manueller Gespräch annehmen Gespräch mit

Detaylı

Su Perisi WF 5500 KULLANMA KILAVUZU SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18

Su Perisi WF 5500 KULLANMA KILAVUZU SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18 Su Perisi WF 5500 SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18 KULLANMA KILAVUZU Say n dostu; Modern tesislerde üretilmifl ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmifl olan SU PER S WF 5500 Su Filtreli

Detaylı

elero MemoTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız!

elero MemoTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! MemoTec elero Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309020 Nr. 18 100.3001/0604 çindekiler

Detaylı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı 5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı Kullanım Kılavuzu Onay FCC Beyanı Bu test edilmiş ve FCC Kuralları Kısım 15 de belirtilen teknik özelliklere göre B Sınıfı aygıtların sınırları ile uyumlu

Detaylı

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 11.05. Görevini tamamlamak için 65 dakikan var.

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 11.05. Görevini tamamlamak için 65 dakikan var. Bölüm 14 Gelecek Đçin Geçmişe Anna zaman makinesini bulur ve teröristlerin tarihi bir olayı silmek istediklerini öğrenir. Ama hangi olayı? Oyuncu onu 1961 yılına gönderir. Sadece 60 dakikası vardı. Rahibe

Detaylı

Montaj Talimati. Eurorient GmbH., An der Weide 15B, Weyhe,

Montaj Talimati.  Eurorient GmbH., An der Weide 15B, Weyhe, Montaj Talimati www.eurorient.de Eurorient GmbH., An der Weide 15B, 28844 Weyhe, info@eurorient.de Turkish A) Paket içeriği: 1- Schataf Dual 2-1 Adet 3/8 Pirinç T-Bağlantısı 3-1,5 m Beyaz PU Boru 4-20

Detaylı

Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu

Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu Telif Hakkı 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

ednet.living Hızlı Kurulum Kılavuzu 84290 ednet.living Başlangıç Seti (1 Adet WiFi Ana Birimi + 1 Adet İç Mekan Akıllı Fiş)

ednet.living Hızlı Kurulum Kılavuzu 84290 ednet.living Başlangıç Seti (1 Adet WiFi Ana Birimi + 1 Adet İç Mekan Akıllı Fiş) ednet.living Hızlı Kurulum Kılavuzu 84290 84291 84292 84290 ednet.living Başlangıç Seti (1 Adet WiFi Ana Birimi + 1 Adet İç Mekan Akıllı Fiş) WiFi Ana Birimi İç Mekan Akıllı Fiş 84291 ednet.living İç Mekan

Detaylı

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım 1989, akşam saat Görevini tamamlamak için 15 dakikan kaldı. Ama hala dikkatli olmak zorundasın.

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım 1989, akşam saat Görevini tamamlamak için 15 dakikan kaldı. Ama hala dikkatli olmak zorundasın. Bölüm 24 Zaman Geçiyor Anna 1961 yılında sakladığı metal kutuyu bulur ama kutu paslandığı için açamaz. Açmayı başardığında içinde eski bir anahtar bulur. Bu, sırrın anahtarı mıdır? Zaman su gibi akıp gider

Detaylı

BQTEK SMS Asistan. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK

BQTEK SMS Asistan. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 Genel Bilgi... 3 Uygulamanın İndirilmesi... 3 iphone için... 3 Android için... 3 Windows ve Mac için... 3 Uygulamanın

Detaylı

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 10 u 10 geçiyor. Almanya yı kurtarmak için 120 dakikan ve üç canın var. Komisere güvenebilir misin?

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 10 u 10 geçiyor. Almanya yı kurtarmak için 120 dakikan ve üç canın var. Komisere güvenebilir misin? Bölum 03 Kant Sokağı na giderken Anna Kant Sokağı na doğru yola çıkar, ancak yolu bilmediği için adresi sormak zorunda kalır. Siyah kasklı motosikletliler yeniden ortaya çıktığında ve ona ateş ettiklerinde

Detaylı

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation şirketinin tescilli ticari markalarıdır. Bu belgede yer

Detaylı

Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir

Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir falcon a type Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar gösterebilir.

Detaylı

BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI

BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI Kılavuz 33040 33040'ı kullanırken aşağıdaki kurallaraa dikkat ettiğinizde en emin olun 1. 33040'ın alt kısmında bulunan güç düğmesini açın 2. 3 fonksiyon

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

Regal_RTV 7260_KAPAKLARC.fh11 2/16/11 10:24 AM Page 2

Regal_RTV 7260_KAPAKLARC.fh11 2/16/11 10:24 AM Page 2 Regal_RTV 7260_KAPAKLARC.fh11 2/16/11 10:24 AM Page 2 C M Y CM MY CY CMY K Composite Bu en do al Renkli Televizyonu sat n ald n z için teflekkürler. Cihazdan maksimum verim alabilmeniz için, bu k lavuzu

Detaylı

itallboy XXL HOPARLÖR SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU

itallboy XXL HOPARLÖR SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU itallboy XXL HOPARLÖR SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU Ç NDEK LER Özellikler...1 Güvenlik Önlemleri...2 Cihaz n görünümü...5 Uzaktan kumanda...7 Ba lant...8 Kullan m...10 Uzaktan kumanda ile ilgili notlar...16

Detaylı

İçindekiler. Hazırlık DİKKAT - 1 -

İçindekiler. Hazırlık DİKKAT - 1 - İçindekiler DİKKAT... 1 Hazırlık... 1 Güvenlik Önlemleri... 2 Uzaktan Kumanda Tuşları... 3 Çevresel Donanımı Bağlama... 4 Ön AV (opsiyonel)... 4 TV nizi Açmadan Önce... 5 TV yi AÇMA (ON) / KAPAMA (OFF)...

Detaylı

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Temel Kaynak 5 Yaflam m zdaki Elektrik BAS T ELEKTR K DEVRES Devrede Ampullerin n Nas l De ifltirebiliriz? Basit bir elektrik devresinde pil ampul anahtar ba lant

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU Kablosuz HDMI AV Splitter&Switch. Model No. HDMI5G04 Ver.1.0

KULLANIM KILAVUZU Kablosuz HDMI AV Splitter&Switch. Model No. HDMI5G04 Ver.1.0 KULLANIM KILAVUZU Kablosuz HDMI AV Splitter&Switch Model No. HDMI5G04 Ver.1.0 ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Lütfen bu belgede yazılı olan yönlendirmeleri ve bilgileri dikkatlice okuyunuz

Detaylı

elero MemoTec-868 Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız!

elero MemoTec-868 Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! MemoTec-868 elero elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! 309063 Nr. 18 100.4401/0604 çindekiler

Detaylı

konacak bir veya daha fazla tek hat sayfas üzerinden sistemin daha kolay ve anlafl l r olarak izlenmesi

konacak bir veya daha fazla tek hat sayfas üzerinden sistemin daha kolay ve anlafl l r olarak izlenmesi kwh ve/veya kvar) 2- Enerji kalitesi / devaml l izleme ve kontrol otomasyonu a. Enerji izleme ve kontrol b. Kontrol Otomasyonu / yük atma otomasyonu Not: Tüm bunlar n yan nda, makine otomasyonu, proses

Detaylı

Bedienungsanleitung Kullanım Talimatları

Bedienungsanleitung Kullanım Talimatları _GER.book 1 ページ 2007 年 2 月 15 日 木 曜 日 Bedienungsanleitung Kullanım Talimatları SD Card/Hard Disk Video Camera Model No.SDR-H250EG SDR-H20EG Die Abbildung zeigt SDR-H250. SDR-H20 verfügt nicht über ein

Detaylı

Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus No. 28 890.0001/28 900.0001

Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus No. 28 890.0001/28 900.0001 TR Sensero-88 AC/Sensero-88 AC Plus No. 28 890.0001/28 900.0001 Cihaz n alt k sm Karanl k potansiyometresi Ifl k potansiyometresi Ya mur potansiyometresi Genel 4 2 Off 8 10 12 14 4 2 Off 8 10 12 14 Rüzgar

Detaylı

CER1000-A GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU BAĞIMSIZ DENETLEYİCİ GEÇİŞ KONTROL BİRİMİ İÇİNDEKİLER

CER1000-A GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU BAĞIMSIZ DENETLEYİCİ GEÇİŞ KONTROL BİRİMİ İÇİNDEKİLER GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU CER1000-A BAĞIMSIZ DENETLEYİCİ GEÇİŞ KONTROL BİRİMİ İÇİNDEKİLER 1. BAKIM ONARIM 2. KUTU İÇERİĞİ 3. EKLENEBİLEN EKİPMANLAR 4. ÜRÜN TANIMI 5. TEKNIK ÖZELLİKLER 6.

Detaylı

Dijital Video. Kullan c K lavuzu

Dijital Video. Kullan c K lavuzu Dijital Video Kullan c K lavuzu Tu 2 Áindekiler Ba larken Dijital Videomuzu Tan yal m... 3 Panelin Kullan lmas... 4 G Á... 5 Modlar... 6 Mod GeÁi D mesi... 8 Film Modu Film «ekme... 9 Filmlerin Tekrar

Detaylı

!" ==Eumex 704PC LAN=

! ==Eumex 704PC LAN= !" ==Eumex 704PC LAN= Kurzbedienungsanleitung Leistungsmerkmal Intern anrufen bei autom. Intern anrufen bei manueller Extern anrufen bei autom. Externanrufen bei manueller Gespräh annehmen Gespräh mit

Detaylı

Televisão a cores 37LD8600. Instruktionsbog. Käyttöohjeet FIN

Televisão a cores 37LD8600. Instruktionsbog. Käyttöohjeet FIN 37LD8600 Televisão a cores Instruktionsbog Käyttöohjeet Kullan m K lavuzu GR PT DK FIN TR Ýçindekiler Uzaktan Kumanda Düðmeleri... 113 LCD TV... 114 Hazýrlýk... 116 Özellikler... 116 Panel Özellikleri...

Detaylı

Register your product and get support at www.philips.com/welcome

Register your product and get support at www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome AE1530 TR Kullanım kılavuzu İçindekiler 1 Cep Radyonuz 4 2 Önemli 5 Güvenlik 5 Bildirim 7 3 Ana menü hakkında genel bilgiler 9 4 Başlarken

Detaylı

Der kleine Hase möchte lesen lernen

Der kleine Hase möchte lesen lernen Der kleine Hase möchte lesen lernen Der kleine Hase kann nicht lesen. Er will es aber lernen. Doch wie lernt man lesen? Er geht zum dicken Bären, der in einem Baum lebt. Der kleine Hase fragt den dicken

Detaylı

HERE COMES THE SUN. 6. September bis 31. Oktober 2010 Uferhallen, Berlin-Wedding

HERE COMES THE SUN. 6. September bis 31. Oktober 2010 Uferhallen, Berlin-Wedding HERE COMES THE SUN Eine Ausstellung für Energieforscher, Sonnenanbeter und Lichtscheue ab 7 Jahren, Familien und Schulklassen im Wissenschaftsjahr 2010 Die Zukunft der Energie 6. September bis 31. Oktober

Detaylı

Özelleştirilebilir Akıllı Ev Sistemi

Özelleştirilebilir Akıllı Ev Sistemi Akıllı e Yaşam size evinizdeki tüm elektrikli eşyaları, aydınlatma sistemini, güvenlik sistemini mobil uygulamayla kontrol etmenizi ve yönetmenizi sağlar. Akıllı e Yaşam aynı zamanda min. %30 enerji tasarrufu

Detaylı

Avaya one-x Masa Telefonu H.323 9608/9611G H zl Ba!vuru K lavuzu

Avaya one-x Masa Telefonu H.323 9608/9611G H zl Ba!vuru K lavuzu Avaya one-x Masa Telefonu H.323 9608/9611G H zl Ba!vuru K lavuzu! LED ler Arama Görünümü Dü"mesi LED leri Sürekli ye!il Yava! yan p sönen ye!il H zl yan p sönen ye!il Sürekli k rm z Arama görünümü, ba!l

Detaylı

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir.

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir. CO RAFYA KONUM ÖRNEK 1 : Aralar nda 1 lik fark bulunan iki paralel aras ndaki uzakl k de iflmezken, aralar nda 1 lik fark, bulunan iki meridyen aras ndaki uzakl k Ekvator dan kutuplara gidildikçe azalmaktad

Detaylı

Tan mlar: Ürün tan mlar, Kategori tan mlar, Ödeme seçenekleri, Salon yerle im düzeni tan mlar n n yap lmas n sa lar.

Tan mlar: Ürün tan mlar, Kategori tan mlar, Ödeme seçenekleri, Salon yerle im düzeni tan mlar n n yap lmas n sa lar. BiberPOS Ana Menüsü: Sipari Al: Sipari alma ve ödeme i lemleri yap l r Kapat: Program kapat r. Tan mlar: Ürün tan mlar, Kategori tan mlar, Ödeme seçenekleri, Salon yerle im düzeni tan mlar n n yap lmas

Detaylı

İçindekiler. Giriş. Uyarı. İkaz. Ana Ünite Açıklaması. Uzaktan Kumanda. OSD temel ayarı. USB Özellikleri. Teknik Özellikler.

İçindekiler. Giriş. Uyarı. İkaz. Ana Ünite Açıklaması. Uzaktan Kumanda. OSD temel ayarı. USB Özellikleri. Teknik Özellikler. MODEL NO: LC32A5HV İçindekiler Giriş Uyarı İkaz Ana Ünite Açıklaması Uzaktan Kumanda OSD temel ayarı USB Özellikleri Teknik Özellikler Arıza Giderme 1 Uyarı İKAZ ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ AÇMAYIN İKAZ:

Detaylı

4 Cihaz n Park Edilmesi > 7. 5 Bak m ve Temizlik > Tüketici Hizmetleri > 10. Güvenlik Uyar lar > 2 > 3 >4-6.

4 Cihaz n Park Edilmesi > 7. 5 Bak m ve Temizlik > Tüketici Hizmetleri > 10. Güvenlik Uyar lar > 2 > 3 >4-6. Elektrikli Süpürge Kullanma K lavuzu BKS 2520 Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi

Detaylı

Bedienungsanleitung Kullanım Talimatları

Bedienungsanleitung Kullanım Talimatları Bedienungsanleitung Kullanım Talimatları SD Card/Hard Disk Video Camera Model No.SDR-H280 Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme des Gerätes vollständig durch. Lütfen kullanmadan

Detaylı

KAÇAK AKIM RÖLESİ. www.ulusanelektrik.com.tr. Sayfa 1

KAÇAK AKIM RÖLESİ. www.ulusanelektrik.com.tr. Sayfa 1 DELAB TM-18C KAÇAK AKIM RÖLESİ İÇERİK GENEL / BUTON FONKSİYONLARI.2 PARAMETRE AYARLARI...2 PARAMETRE AÇIKLAMALARI 3 KAÇAK AKIM AYARLARI...3 AÇMA SÜRESİ AYARLARI.3 AŞIRI AKIM AYARLARI...4 ÇALIŞMA SÜRESİ..4

Detaylı

6 EKİM 1964 MANYAS DEPREMİ ESNASİNDA ZEMİNDE MEYDANA GELEN TANSİYON ÇATLAKLARI ERDBEBENSPALTEN IM DER GEGEND VON MANIAS IN NORDWEST-ANATOLIEN

6 EKİM 1964 MANYAS DEPREMİ ESNASİNDA ZEMİNDE MEYDANA GELEN TANSİYON ÇATLAKLARI ERDBEBENSPALTEN IM DER GEGEND VON MANIAS IN NORDWEST-ANATOLIEN 6 EKİM 1964 MANYAS DEPREMİ ESNASİNDA ZEMİNDE MEYDANA GELEN TANSİYON ÇATLAKLARI ERDBEBENSPALTEN IM DER GEGEND VON MANIAS IN NORDWEST-ANATOLIEN İhsan KETÎN Istanbul Teknik Üniversitesi, Maden Fakültesi 6

Detaylı

HDR-SR10E. Bedienungsanleitung. Manuale delle istruzioni. Kullanma Kılavuzu. Digital HD Video Camera Recorder 3-286-594-31(1)

HDR-SR10E. Bedienungsanleitung. Manuale delle istruzioni. Kullanma Kılavuzu. Digital HD Video Camera Recorder 3-286-594-31(1) 3-286-594-31(1) Digital HD Video Camera Recorder Bedienungsanleitung Manuale delle istruzioni Kullanma Kılavuzu DE IT TR HDR-SR10E Einzelheiten zu weiteren Funktionen finden Sie im Handycam Handbuch (PDF-Format).

Detaylı

testo AG Endüstriyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

testo AG Endüstriyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU testo 511 testo AG Endüsiyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 2 testo kısa kullanım kılavuzu 511 testo kısa kullanım kılavuzu 511 1. Koruma kapağı:

Detaylı

SSM 2521 (T,G) TOST MAK NASI

SSM 2521 (T,G) TOST MAK NASI SSM 2521 (T,G) TOST MAK NASI DE SINBO SSM 2521G, SSM 2521T TOASTER BEDIENUNGSANLEITUNG DEUTSCH Wichtig * Vor der Benuzung des Gerätes lesen Sie diese Anleitung sehr vorsichtig und bewahren Sie sie für

Detaylı

M1 M2 R 1 2A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

M1 M2 R 1 2A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Doro PhoneEasy 100w 1 2 3 4 5 6 M1 M2 R 1 2A B C 3 4 7 * 5 8 0 D E F 6 G H I J K L M N O 9 P Q R S T U V W X Y Z L # 13 12 11 10 9 8 7 Deutsch 1. 3. 4. 5. 6. 7. Hörverstärkung Direktwahltasten Menütaste/OK

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI ALMANCA 2016 A SORU SAYISI : 20 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI 24 KASIM 2016 Saat: 11.20 Adı ve

Detaylı

Güvenlik Önlemleri. Dikkat. Hazırlık

Güvenlik Önlemleri. Dikkat. Hazırlık Dikkat AÇMAYINIZ ELEKTRİK ÇARPABİLİR Üçgen içindeki kırık ok işareti kullanıcıyı, cihazın içinde elektrik çarpma tehlikesi olan yüksek gerilime sahip yalıtılmamış parçalara karşı uyarmak içindir. Üçgen

Detaylı

Tente Motoru SunTop-868

Tente Motoru SunTop-868 TR Tente Motoru SunTop-868 Montaj talimat n saklay n! Motoru monte ettikten sonra bu montaj talimat n elektrik tesisatç s n n faydalanabilmesi için kabloya tespit edin. Profil borular na montaj X A Motoru

Detaylı

221TE4L 231TE4L. TR Duyuru ve önemli bilgi 2. 5 Sorun Giderme 34. Türkçe

221TE4L 231TE4L.  TR Duyuru ve önemli bilgi 2. 5 Sorun Giderme 34. Türkçe 221TE4L 231TE4L Türkçe www.philips.com/welcome Duyuru ve önemli bilgi 2 5 Sorun Giderme 34 Model Serial Country Code Telephone number Tariff Austria +43 0810 000206 0.07 Belgium +32 078 250851 0.06 Denmark

Detaylı

Digitus un alışılmış kutu tasarımı Powerline Wireless 300N Access Point in kutusu için de geçerli. Ürünün ön kısmında yeşil ve beyaz renkler

Digitus un alışılmış kutu tasarımı Powerline Wireless 300N Access Point in kutusu için de geçerli. Ürünün ön kısmında yeşil ve beyaz renkler Digitus DN-15018-1 Tanıtımını gerçekleştireceğimiz sıradaki Digitus ürünü ise Powerline Wireless 300N Access Point. Kısaca Access Point in görevini sizlere aktaralım. Bu cihazın görevini birçok bilgisayar

Detaylı

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması İçindekiler Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Detaylı