FS 677 V7 V4/V5 31/1/07 17:53 Page 1. Kullanma K lavuzu Bedienungsanleitung Operating Instructions TR D GB

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "065001044240 FS 677 V7 V4/V5 31/1/07 17:53 Page 1. Kullanma K lavuzu Bedienungsanleitung Operating Instructions TR D GB"

Transkript

1 FS 677 V7 V4/V5 31/1/07 17:53 Page 1 Kullanma K lavuzu Bedienungsanleitung Operating Instructions TR D GB

2 FS 677 V7 V4/V5 31/1/07 17:53 Page 2 TR Ç NDEK LER DE ERL ZLEY C M Z TV N Z N GÜVENL Ç N NE YAPMALI...4 TV N Z N HANG PARÇASI NE fie YARAR UZAKTAN KUMANDA ANTEN BA LANTISI V DEO, B LG SAYAR VE DECODER BA LANTISI....9 TV Y ÇALIfiTIRMA ve KAPAMA TV FONKS YONLARI KURULUM TV FONKS YONLARI (MENÜLER) TELETEXT...18 SERV SE BAfiVURMADAN ÖNCE...21 TEKN K ÖZELL KLER...22 YETK L SERV SLER M Z

3 FS 677 V7 V4/V5 31/1/07 17:53 Page 3 TR DE ERL ZLEY C M Z Sizi kutlar z! Çok iyi bir seçim yapt n z.yeni televizyonunuz evinizin neflesine nefle katacakt r. Ama kullanmadan, hatta yerlefltirmeden önce, lütfen bu k lavuzu dikkatle okuyunuz ve her an baflvurabilmek üzere saklay n z. Televizyonunuzun özellikleri : TV'niz renkli ve uzaktan kumandal d r. Görüntü ve ses özelikleri ile ilgili tüm komutlar ekrandaki menüler yard m ile ayarlayabilirsiniz (On Screen display). Menü dilini seçeneklerden istedi inize ayarlayabilirsiniz. VHF,UHF ve S bantlar nda 100 kanal haf zaya alabilirsiniz Kablolu yay nlar almaya uygundur. Kanallar otomatik olarak arayan sistemle istedi iniz kanal kolayca bulur, haf zaya alabilir ve isim verebilirsiniz. (ATS). Televizyonunuzu dakika aras nda 15'er dakikal k zaman dilimlerinde otomatik kapanmaya ayarlayabilirsiniz. Yay n bitiminden 5 dakika sonra TV kendili inden kapanarak bekleme (Stand-by) konumuna geçer (Auto Shut off). Micro Search özelli i sayesinde; Vericilerden kaynaklanabilecek frekans de iflikliklerini tesbit ederek, otomatik olarak size farkettirmeden ince ayar ifllemini yapar. 3

4 FS 677 V7 V4/V5 31/1/07 17:53 Page 4 TR TV N Z N GÜVENL Ç N NE YAPMALI lk Uyar... Kontak ya da yang n tehlikesini önlemek için TV'nizi ya mur ve nemden koruyunuz TV'nizin içinde yüksek gerilim vard r. Bu nedenle arka kapa n açmay n z. Gerekti inde yaln zca yetkili servise baflvurunuz. Önlemler... TV'nizi 220 V AC 50 Hz, flehir flebeke geriliminde çal flt r n z. TV'nizin içine herhangi bir s v akar ya da bir cisim düflerse, hemen TV'nizi kapat n z, fifli prizden ç kar n z ve yetkili servise baflvurunuz. Fifli prizden ç kar rken kordonundan tutmay n z. Fiflten tutarak çekiniz. TV nin üzerine içinde s v dolu vazo v.b. koyulmamal TV nin üzerinde veya yak n nda alev kayna bulundurulmamal.(mum v.b.) Yerlefltirme... TV'nizi asla s kayna yak n na ya da nemli, fazla toz tutan mekanik titreflimi ve direk günefl fl alan yerlere yerlefltirmeyiniz. Dahili s nmay önlemek için televizyonunuzu afla daki flekilde belirtilen ölçülerde aç k b rak n z. Temizleme... TV'nizi hafifçe nemlendirilmifl yumuflak bir bezle temizleyiniz. D fl boyas n bozabilecek kimyasal maddeler kesinlikle kullanmay n z. Yeniden Paketleme Orjinal karton kutuyu ve paketleme malzemelerini gerekti inde kullanmak üzere saklay n z. 4

5 FS 677 V7 V4/V5 31/1/07 17:53 Page 5 TR ÖN YÜZ : TV N Z N HANG PARÇASI NE fie YARAR 1 Açma / kapama (on-off) dü mesi 2 Uzaktan kumanda al c s ve Ifl kl gösterge 3 Hoparlör 4 P + Program artt rma eksiltme dü meleri 5 e + Ses artt rma eksiltme dü meleri 8 AV girifli / Kulakl k girifli ARKA YÜZ : 6 Anten girifli 7 "Scart girifli" (Bilgisayar,Dekoder ve video gibi cihazlar bu girifli kullanarak TV'nize ba layabilirsiniz.) 5

6 FS 677 V7 V4/V5 31/1/07 17:53 Page 6 TR 1.Kapama (stand-by) tuflu 2.Direkt program seçme tufllar 3.Geri dönüfl(swap) tuflu 4.Ses susturma tuflu 5.Ana Menü tuflu 6.TV tuflu (AV den TV ye geçifl için) 7.TV konumunda program,teletext konumunda sayfa numaras n artt rma (+), azaltma (-), menülerde yukar (+), afla (-) hareket ettirme tufllar 8.Ses artt rma (+), azaltma (-) ve menülerde ayar yapma tufllar 9. Menüden ç k fl tuflu (EXIT veya TV tuflu menülerden ç k fl sa lar) 10. Kullan c normalizasyon tuflu 11. Statüs tuflu (i) 12.Ses seçme tuflu DUAL I, DUAL II, Stereo, Mono (DUAL I,II,ST/MONO) (Mono modellerde Haf za tuflu) 13. Program Tablosu menüsünde otomatik arama tuflu 14. AV tuflu 15. (Mavi tufl) 16. (Sar tufl) 17. (Yeflil tufl) 18. (K rm z tufl) 19. Resim format seçimi Not: Uzaktan kumanda üzerindeki di er tufl fonksiyonlar n kullanmak için, lütfen TELETEXT bölümünde anlat lan uzaktan kumanda flekline bak n z. UZAKTAN KUMANDA 6

7 FS 677 V7 V4/V5 31/1/07 17:53 Page 7 TR UZAKTAN KUMANDA UK'n z kesinlikle yere düflürmeyiniz. Not: UK'n z TV'ye max. 7 mt. uzakl k ve 30 'lik aç ile kumanda eder. UK'n z kesinlikle açmaya çal flmay n z. UK üzerindeki 2 butona ayn anda basmay n z. UK 'n z uzun süre kullanmayacaksan z, içindeki pilleri ç kart n z. P L YERLEfiT RME(1.5V AAA x 2 ADET) Pil kapa n ok yönünde aç n z. Pilleri kutup bafllar na dikkat ederek yerlefltiriniz. Kapa kapat n z 7

8 FS 677 V7 V4/V5 31/1/07 17:53 Page 8 TR Anten ba lant s... Önce anten seçilir. Afla da belirtilen antenler TV'nize uygundur. VHF anteni VHF/UHF birleflik anteni UHF anteni ANTEN BA LANTISI Bu antenlerden birini TV'nize ba larken 75 ohm yuvarlak "koaksiyal" kablo kullan lmal ve TV nizin elektriktrik fifli prizden ç kar lmal d r. E er kablo 300 ohm'luk (çift telli yass kablo) ise, 300 ohm'u 75 ohm'a çeviren adaptör TV anten girifline tak lmal - d r. PTT'nin kablodan yay nlar n izlemek için kablolu yay n tesisat n n ç k fl n anten girifline ba laman z yeterlidir. Motorlu tafl tlar, enerji ve haberleflme hatlar etrafa parazitik sinyaller yayd için anteninizi bunlardan ve metal yüzeylerden uzakta, sallanmayacak flekilde kurmaya özen gösteriniz. Anten kablonuzu gerekli olandan daha uzun tutmay n z ve rulo yapmay n z. Anten ve kablonuz zamanla ya mur, rüzgar,duman ve nem gibi do al olaylardan etkilenebilece inden, anten ve donan m n z periyodik olarak kontrol ediniz. 8

9 FS 677 V7 V4/V5 31/1/07 17:53 Page 9 TR V DEO,B LG SAYAR VE DECODER BA LANTISI 1) Videoteyp ba lant s Videoteybin RF ç k fl ndan gelen ara kabloyu TV'nizin anten girifline, Anten soketini de video'nun anten girifline ba lay n z. Anten fiflini de videonun anten girifline ba lay n z. Ard ndan "AV" dü mesine bas n z. zleme... Videoteybinizin ç k fl kanal ne ise, o kanal TV'nin istedi iniz bir program na ayarlayarak videoteybinizi izleyebilirsiniz. Not: Görüntü ya da sesi etkiledi i takdirde, videoteybinizi TV'den uzaklaflt r n z. 2) Dekoder ba lant s Dekoder' n RF ç k fl ndan gelen ara kabloyu TV'nizin anten girifline Anten fiflini de dekoder'in anten girifline ba lay n z. 4) Skart soket üzerinden bilgisayar ba lant s Bilgisayar n z skart soket üzerinden TV cihaz na ba lay n z.bu durumda ekran n z bilgisayar monitörü olarak kullanabilirsiniz. 5) Skart ile dekoder ba lant s Dekoderin skart soketi ile TV'nizin skart soketini EURO skart kablosu ile ba lay n z. Anten fiflini TV'nin anten girifline ba lay n z. Kodlu yay n haf zaya ald n z programa girdi inizde yay n kodsuz olarak izleyebilirsiniz. Skart Soket Video cihaz, bilgisayar ve video kamera bir skart kablosu ile bu AV (scart) sokete ba lanabilir. Bu soketten ba lant yap ld nda TV'nizi AV konumuna al n z. 3) Skart ile Videoteyp ba lant s Videoteybin skart soketi ile TV'nizin skart soketini EURO skart kablosu ile ba lay n z. 9

10 FS 677 V7 V4/V5 31/1/07 17:53 Page 10 TR TV Y ÇALIfiTIRMA VE KAPAMA 1.ÇALIfiTIRMA a.tv Y AÇMA Televizyonunuzun üzerindeki açma kapama (on/off) dü mesine bas n z. Televizyonunuz Stand-by (bekleme) durumuna geçecektir. 0-9 aras bir program seçilmek istendi inde UK üzerinden istenen program numaras tufluna bas l r. b.stand-by MODU TV stand-by durumunda iken UK üzerindeki program seçme tufllar ndan biri (0-9) ile ya da TV üzerindeki P+/P- ile TV yi çal flt rabilirsiniz aras program seçmek için istenilen program numaras UK üzerinden iki rakam aras nda fazla bir süre beklemeden tufllan r. Örnek: 14 no lu programa geçmek için önce 1 tufluna bas l r.bu durumda ekran n sol köflesinde 1- mesaj görülür. E er tufla bas l tutarsan z 1 no lu programa geçer. Bu mesaj ekranda kald sürece (3 sn.) 4. numaral tufla bas lmazsa yine TV 1 no lu programa geçer. 2.KAPAMA a.tv Y KAPAMA Televizyonunuzu kapatmak istedi inizde üzerindeki açma kapama (on/off) dü mesine bas n z. b. STAND-BY MODU TV yi k sa süre kapatmak için UK üzerindeki Stand-By dü mesine bas n z. Not: Kullanma K lavuzunuzda UK olarak geçen yaz lar Uzaktan Kumanda n n k saltmas d r. 1. PROGRAM NUMARASI SEÇME TV kontrol panelindeki P+/Pkullanarak program numaras n artt rarak veya azaltarak istedi iniz program seçebilirsiniz SES SUSTURMA (MUTE) Sesi hemen kesmek için UK üzerindeki ses susturma tufluna bas - n z.bu tufla tekrar bast n zda sesi daha önce duydu unuz fliddette duyacaks n z :9 TUfiU : Resim boyutunu de- ifltirmek için kullan l r. 4:3 ve 16:9 resim format na k sa yoldan tek tufl ile ulafl l r. 4. STATUS TUfiU : ( )Yay n n kaç nc kanalda oldu unu, program numaras ve ismini, hangi

11 FS 677 V7 V4/V5 31/1/07 17:53 Page 11 TR sistemle yay n yapt n ekranda 3 sn. süre ile gösterir. (Not: Mono modellerde ekranda sadece program numaras n gösterir. Di er özelllikler Stereo modeller içindir.) 5. PP (Normalizasyon): Resim ve ses ayarlar ile ilgili menülerde yap lan ayarlar n en son haf zaya al nd flekli ile ekrana gelmesini sa lar (Kullan c de erleri). * sterseniz PP tufluna ard arda basarak fabrikada ayarlanm fl ve kullan c taraf ndan de ifltirilemeyen Sinema, Müzik ve Spor de erlerinden de birini seçebilirsiniz. * ( Bu özellik baz TV lerde çal flmaz ) 6. SWAP TUfiU : Bir önce seyredilen kanala geçifli sa lar. 7. SMD: Mono TV'lerde kulan c n n o anda seyretti i ses ve renk ayarlar n haf zaya al r. Stereo TV'lerde; Stereo,mono yada DUAL ses ç k fllar n seçmek için kullan l r. 8. AV TUfiU : Modunu seçmek için UK üzerindeki AV tufluna bas - n z. Tekrar TV moduna geçmek için istedi iniz program numaras n tufllay n z veya TV tufluna bas n z. Ekranda menü bulundu u sürece televizyonunuzu AV moduna alamas n z. AV modunda iken Program Tablosu ve Program Ayarlar menülerine girilemez. AV modunda skarttan ba lanan Harici cihazlar n oynatt (Video, DVD, VCD v.b.) filmleri izleyebilirsiniz. 9. Otomatik Kapanma: TV nizin yay n kesildi inde ekranda TV FONKS YONLARI 11 S NYAL YOK yaz s ç kar ve 5 dakika sonra kendili inden stand-by konumuna geçer. NOT: E er TV nizi AV modunda b rak rsan z, cihaz n z yay n olmasa bile 5 dakika sonra Stand- By konumuna geçmez. 10. MENU TUfiU : Ana Menüye ulaflman z sa lar. 11. EXIT /TV (ÇIKIfi) TUfiU : Menülerde yap lan de ifliklikler kaydedilmeden ç k fl yap lmas n sa lar. Renkli Tufllar n Fonksiyonlar Mavi Tufl: Resim Ayarlar Menüsü ( Baz modellerde Resim ön de erleri Yo un, Multimedya, Norm, Kullan c ). Sar Tufl: Stereo Modellerde Ses Menüsü (Baz stereo modellerde ise ses ön de erleri Sinema, Müzik, Spor, Kullan c ). Yeflil Tufl: Özellikler Menüsü (Baz modellerde fonksiyonel de ildir). K rm z Tufl: Program Tablosu Menüsü (Baz modellerde fonksiyonel de ildir).

12 FS 677 V7 V4/V5 31/1/07 17:53 Page 12 TR Ç NDEK LER KURULUM Afla da cihaz n z için otomatik programlama ifllemi anlat lm flt r. Ayarlarla ve menülerle daha genifl anlat m ilerleyen sayfalarda mevcuttur. TV menülerde P- (afla ), P+ (yukar ) tufllar n kullanarak hareket edebilir, V-,V+ tufllar n kullanarakta Alt menülere girebilir ve menü seçeneklerinde de ifliklikler yapabilirsiniz. 1) Önceki sayfalarda anlat lan flekilde cihaz n z n ba lant lar n yap n z ve cihaz n z gösterim konumuna al n z. 2) Kumanda üzerindeki MENU, PROGRAM VE SES tufllar n kullanarak Özellik menüsüne geliniz. Bu menüde Lisan seçene inin "TÜRKÇE" olup olmad n kontrol ediniz, de il ise "Türkçe" konumuna al n z. 3) Kumanda üzerindeki MENU, PROGRAM VE SES tufllar n kullanarak "PROGRAM TABLOSU" menüsüne giriniz. 4) "Beyaz" tufla basarak "Oto. Prog." Menüsüne giriniz.bu menüde bulunan; A) "Bafllang ç" seçene ini P1 durumuna getiriniz. B) "Sistem" seçene ini uygunde ere getiriniz. Bu de er Fransa hariç Avrupa ülkeleri için" AVRUPA"d r. C) "Arama" seçene inin "KAPALI" konumun V+ tufluyla de ifltirerek aramay bafllat n. 5) Cihaz bütün kanallar otamatik arad ktan sonra ekranda " PROGRAM TABLOSU" menüsü belirecektir. "EXIT" tufluyla bu menüden ç k n z. Cihaz n z bütün programlar frekans s ras yla yerlefltirmifltir. Programlarlar n yerlerini de ifltirme, isim verme, program iptal etme ve manuel ayar yapmak için Menü anlat mlar na bak n z. 12

13 FS 677 V7 V4/V5 31/1/07 17:53 Page 13 TR TV FONKS YONLARI Ç NDEK LER (MENÜLER) ANA MENÜ : Bu menüye ulaflmak için menü tufluna bas n z. Ana menüdeki seçeneklerin üzerine P+ (yukar ) P- (afla ) tufllar ile gelebilir, V+ / V- tufllar yla seçenekleri etkin hale getirebilirsiniz. tufluna basarsan z tüm menülerden ç kars n z. 2. SES AYARLARI MENÜSÜ (Bu menü mono TV lerde yoktur) MENU, PROGRAM ve SES tuflunu kullanarak ses ayarlar menüsüne girebilirsiniz. Bu menüde ses ayarlar yine P+/P- tufllar ile seçilerek, V+/V- tufllar n kullanarak ayarlar de ifltirilebilir ve haf zaya al nabilir. 1. RES M AYARLARI MENÜSÜ MENU, PROGRAM ve SES tuflunu kullanarak resim ayarlar menüsüne girebilirsiniz. Resim ayarlar menüsünde görüntü ile ilgili birçok de er de ifltirilebilir. Parlakl k, kontrast, renk ve keskinlik ayarlar n kullan c kendi iste ine göre ayarlayabilir. Kumanda üzerindeki P+/P- tufllar ile ayar yap lmak istenen seçene in üzerine gelinir ve V+/V- tufllar ile ayar de eri azaltabilir veya artt rabilirsiniz. De ifliklik yap ld ktan sonra yeni de- erleri haf za seçene i üzerine gelerek V+/V- tufllar sayesinde haf zaya alabilirsiniz. MENU tufluna basarsan z bir önceki menüye, TV Ses : TV nin ses ç k fl seviyesi ayarlanabilir. Balans : Sol ve sa kanal ç k fllar aras ndaki dengeyi belirtir.hareketli menü çubu u tam orta seviyede iken, iki çubuk halinde belirir. Tiz : Kullan c tiz seviyesini istedi i flekilde bu seçenekten ayarlayabilir. Bas : Kullan c bas seviyesini istedi i flekilde bu seçenekten ayarlayabilir. Loudness :Ses fliddetinin aç k/kapal konuma geçiflini sa lar : Kapal -Aç k (Bu menü mono TV lerde yoktur) Ses Etki : Stereo veya Mono bir iflaret için ses etki seviyesini kapal veya aç k konumunda de ifltirebilirsiniz. ON/OFF dü mesinden kapat l p 13

14 FS 677 V7 V4/V5 31/1/07 17:53 Page 14 TR TV FONKS YONLARI Ç NDEK LER (MENÜLER) aç ld nda, bafllang ç de erin Kapal oldu unu göreceksiniz. Stereo modellerde AVL özelli i vard r. Menülerde görünmez. Otomatik ses s n rland rma içindir, yani kanallar aras geçifl yap ld nda ses seviyesini uygun fliddette tutar. Bu ifllemden dolay kanal geçifllerinde ses, görüntüden sonra gelir. Mono TV lerde bu özellikler çal flmaz, ekranda görünmez KULAKLIK MENÜSÜ (Bu menü baz TV lerde yoktur) Ses ayarlar menüsünde iken beyaz tufla bas ld nda kulakl k menüsüne geçilebilir. Bu menüde önceden girilen de erler de ifltirilebilir. De ifliklik yap ld ktan sonra yeni de erler haf zaya kaydedilmifl olacakt r. Ses, Balans, Tiz ve Bas kontrolü ayarlar, ses ayarlar menüsünde anlat ld gibidir. Ses kanal seçene ini Stereo veya Mono olarak seçebilir ve istedi iniz ayarlar yapt ktan sonra haf za seçene inden haf zaya alabilirsiniz. Kulakl k tak ld nda mono TV lerde hoparlörlerden gelen ses kesilir. Stereo TV lerde sesi kesmek için uzaktan kumanda üzerinden ses susturma tufluna (MUTE) bas lmal d r. MENU tufluna basarsan z bir önceki menüye, TV tufluna basarsan z tüm menülerden ç kars n z. Baz modellerde kulakl k yoktur. 3.ÖZELL K MENÜSÜ MENU, PROGRAM ve SES tuflunu kullanarak ÖZELL K menüsüne girebilirsiniz. Lisan, Otomatik kapanma özelli i vard r. Lisan : Bu seçenek ile menülerde kullan lan dil de ifltirilebilir. Menü derhal seçilen dilde görüntülenmeye bafllar. Oto. Kapanma : TV dakika aras nda ayarlad n z sürenin sonunda bekleme (Stand-By) konumuna geçer. Kapanma süresini 15 dakikal k basamaklar halinde artt r p azaltabilirsiniz. Ayarlanan sürenin sonunda son 60 saniyelik zaman dilimini ekranda izleyebilirsiniz. Bu menüden TV tuflu ile ç kabilirsiniz. 4. ÇOCUK K L D : Bu özellik fabrika de eri olarak kapal konumdad r ve flifrenin ilk numaralar 1, 2, 3, 4 tür. Kilit 14

15 FS 677 V7 V4/V5 31/1/07 17:53 Page 15 TR özelli ini aktif hale getirmek için 0000 ile 9999 aras nda 4 rakaml bir flifre girmeniz gerekir (Girdi iniz flifreyi unuttu unuzda D KKAT k sm na bak n z). Her girilen rakam ( X ) fleklinde görüntülenir. fiifreyi do ru girdi inizde, fiifre alt nda Çocuk Kilidi seçene i ç kar. Bu seçene i aç k yaparsan z cihaz n z aç l rken flifre soracak ve ancak do ru flifreyi girmeniz durumunda aç lacakt r. Yeni flifre girmek için, Yeni fiifre seçene i üzerinde iken V+ tufluna bast ktan sonra 0000 ile 9999 aras nda 4 rakaml bir numara giriniz. Tekrarla seçene i ç kar, burada da ayn numaray girdi inizde yeni flifre onaylanm fl olur D KKAT fiifrenin unutulmas durumunda, kilit kodunun girilece i yere s - ras yla UK üzerinden 2, 3, 0, 8, 6 tufllar na çok h zl bir flekilde basman z gerekmektedir. Böylece Çocuk Kilidi Kapal konuma gelir. fiifrede 1, 2, 3, 4 olmufltur Not: Çocuk kilidi aktif halde iken TV nizin ön panelindeki P+/P-, V+/V- tufllar çal flmaz. TV FONKS YONLARI Ç NDEK LER (MENÜLER) 5. PROGRAM TABLOSU MENU, PROGRAM ve SES tuflunu kullanarak program tablosu menüsüne girebilirsiniz. Program Tablosu Menüsü: Bu menüde iken; Otomatik kanal arama yapt rarak programlar n bulunmas n ve haf zaya al nmas n sa layabilir, istemedi iniz programlar iptal edebilir ve Man. Prog ( manuel Programlama) seçene i ile manuel veya ince ayar yapabilirsiniz. Hareketli menü çubu unu, uzaktan kumandan n yön tufllar n kullanarak istedi niz program sat r n n üstüne gelebilirsiniz. Listelenmifl programlar üzerinde P+/P- tufllar ile yukar afla hareket edebilir ve UK üzerindeki Mavi (Seçme) tufluna basarsan z o programdaki kanal seyredebilirsiniz. V+/V- tufllar ise program 10 program ileri veya geri alabilirsiniz. Örnek: 29. programdas n z. V+ tufluna basarsan z 39, V- tufluna basarsan z 19. programa geçersiniz. UK üzerindeki Beyaz tufla basarak Otomatik Programlama Menüsüne girebilirsiniz. MENU tufluna basarsan z bir önceki menüye, TV tufluna 15

16

17 FS 677 V7 V4/V5 31/1/07 17:53 Page 17 TR TV FONKS YONLARI Ç NDEK LER (MENÜLER) programa verece iniz ismi yazmaya bafllay n z. Her karakterden sonra V+/V- tufllar ile bir sonraki karaktere geçebilirsiniz. Yazma ifllemi bittikten sonra P+/Ptufllar ile haf za seçene ine geliniz ve yazd n z ismi haf zaya al n z. Sistem: E er TV niz de farkl sistemlerde bulunuyorsa V+ / V- tufllar yla de ifltirilebilir ve uygun sistemi haf zaya alabilirsiniz. Arama : zlemek istedi iniz yay n n frekans n numaralarla yazarak veya V+ tufluna basarak görüntü olan bir sonraki kanal bulabilirsiniz. nce ayar : Bu seçenek kullan c n n istedi i kanal n hassas ayar n n kendi iste ine göre yapabilmesini sa lar. V+/V- tufllar yla, bu ayar yap l r. Haf za : Bu seçenekle ya birer birer ya da bütün yapt n z seçenek ayarlar n bir kerede yapabilirsiniz. MENU tufluna basarsan z bir önceki menüyü, TV tufluna basarsan z tüm menülerden ç kars n z SEÇME (Mavi tufl) PROGRAM TABLOSU Menüsünde iken (o anda seyretti iniz program yaz lar sar renkli görünür.) P+/Ptufllar ile programlar üzerinde dolafl rken baflka bir program seyretmek için bu tufla basarsan z (Mavi) seyretmekte oldu unuz program o anda seçti iniz programa dönüflür ve siyah renkli yaz lar sar renkli olur. MENU tufluna basarsan z bir önceki menüye, TV tufluna basarsan z tüm menülerden ç kars n z Tafl (Sar tufl) Program Tablosundan bir program n yerini de ifltirmek için kullan l r. Hareketli menü çubu unu tafl mak istedi iniz ( P+/P- ve V+/Vtufllar n kullanarak hareket ettirebilirsiniz) program n üzerine getiriniz ve sar tufla bas n z. Hareketli menü çubu u istedi iniz yere geldi inde tekrar sar tufla bas n. Böylece seçti iniz program tafl nm fl olacakt r ve listenin geri kalan k sm tekrar düzenlenecektir. ( Tafl nan program di erlerini bir geriye atar, sonraki programlar n numaralar 1 numara artar.) 17

18 FS 677 V7 V4/V5 31/1/07 17:53 Page 18 TR Ç NDEK LER TELETEXT 1.Teletext tuflu 2.TV tuflu 3.Reveal/Conceal (Cevapland rma) tuflu 4.Teletext timer (Alt sayfalar ça rma) tuflu 5.Cancel (Güncellefltirme) tuflu 6.Size (Sayfa geniflletme) tuflu 7.Mix (TV ve Teletext bilgisini birarada seyretme) tuflu 8.Hold (Alt sayfa tutma) tuflu 9.Index (Ana sayfa) tuflu 10.Renk (K rm z,yeflil,sar,mavi) tufllar TELETEXT MODU zledi iniz kanal n teletext yay n varsa afla da anlat lan tufllar kullanarak teletext moduna geçerek çeflitli ifllemler yapabilirsiniz. 1. Teletext : zledi iniz kanalda teletext yay n na geçmeyi sa lar. 2. TV : Teletext modunda iken izledi iniz TV yay n na geçmek için kullan l r. 3. Reveal/Conceal (Cevapland rma) : Teletext konumundayken text yay n nda sakl olan baz bilgilerin görülmesini veya tekrar saklanmas n sa lar. 4. Teletext Timer (Alt sayfalar ça rma) : TV modunda iken izledi- iniz kanal n teletextinden al nan saati ekran n sa üst köflesinde görüntüler.teletext modunda ise, bulunulan sayfan n alt sayfalar na direkt olarak ulaflmak için kullan l r. 18

19 FS 677 V7 V4/V5 31/1/07 17:53 Page 19 TR Ç NDEK LER TELETEXT Örne in: 500. teletext sayfas ndas n z.ekran n alt sat r nda 1/2 mesaj görülüyorsa, 1 rakam bulunulan alt sayfa numaras n, 2 rakam ise toplam alt sayfa say s n gösterir.bu durumda teletext timer tufluna bas l rsa teletext sayfa numaras yerine iflaretleri görünür. Uzaktan kumanda üzerindeki tufllar n kullanarak ulafl lmak istenen alt sayfa numaras girilir. Örne in ikinci alt sayfaya ulafl lmak isteniyorsa s ras yla 0,0,0,2 tufllar na bas l r. 5. Cancel (Güncellefltirme) : Teletext modunda iken, bu tufla bas - l rsa ekrana izledi iniz TV yay n gelir. Fakat teletext yine aktiftir ve e er yeni bir sayfa numaras girilir ise sayfay aramaya devam eder. stenilen sayfa bulundu u zaman ekranda sayfa numaras n gösteren bir mesaj ç kar. Tekrar bu tufla basarsan z bulunan teletext sayfas ekrana gelir. 6. Size (Sayfa geniflletme) : Bu tufl bulunulan teletext sayfas n 3 ayr formatta görmek için kullan l r. Ekran normal boyutlarda, üst yar s n iki kat büyütülmüfl veya alt yar s n iki kat büyütülmüfl olarak ekrana getirir. 7. Mix (TV ve TELETEXT bilgisini birarada seyretme) : TV modunda iken ekrandaki menülerin Yar transparant olarak seçilmesini sa lar. Teletext modunda ise, izledi iniz kanal ile o kanala ait teletext bilgisinin ayn anda ekranda görülmesini sa lar. Mix tufluna tekrar bas l rsa normal teletext konumuna geçer. 8) Hold (Alt sayfa tutma) : Bir teletext sayfas n n alt sayfalar varsa bu alt sayfalar belirli zaman aral klar ile ekrana gelir. Böyle bir durumda herhagi bir sayfay ekranda sürekli tutmak için bu tufl kullan l r. Sayfa HOLD ile tutuldu unda teletext sayfas n n sol üst köflesinde STOP yaz s ç kar. Tekrar bu tufla bas l rsa sayfa hold konumundan ç kar. 9) Index (Ana sayfa) : Bu tufl teletextin index sayfas na direkt olarak geçme imkan sa lar. 19

20 FS 677 V7 V4/V5 31/1/07 17:53 Page 20 TR Ç NDEK LER TELETEXT 10) Renk Tufllar (KIRMIZI/YEfi L/SARI/MAV ) Bu dört renkli text dü meleri ile teletext bilgilerini daha kolay tarayabilirsiniz. ÖRNEK TV Bilgilerini almak için KIRMIZI dü meye bas n z. Spor Bilgilerini almak için YEfi L dü meye bas n z. Haberleri almak için SARI dü meye bas n z. Hava durumunu ö renmek için MAV dü meye bas n z. TV REHBER SPOR HABERLER HAVA DURUMU (Yukardaki bilgiler örnek olarak verilmifltir. Araflt r lan sayfaya göre renklere karfl l k düflen bu bilgiler de iflir). NOT: Baz modellerde TELETEXT özelli i yoktur. 20

21 FS 677 V7 V4/V5 31/1/07 17:53 Page 21 TR SERV SE BAfiVURMADAN Ç NDEK LER ÖNCE Resim ve seste herhangi bir bozukluk söz konusu oldu unda, bu bozuklu u afla da s ralanan "ar za belirtileri"yle karfl laflt r p, "kontrol ve ayar" önerilerini yerine getirerek giderebilirsiniz. Sorun yine de çözülemiyorsa, yetkili servise baflvurmal s n z. RENK BOZUKLUKLARI TV'nizin yerini ve yönünü de ifltirdi inizde yerin manyetik alan n n de iflmesi nedeniyle ekranda renkli bölümlerin oluflmas do ald r. Bu takdirde cihaz n z açma/kapama dü mesinden kapat p yaklafl k 15 dakika sonra açt n zda cihaz n içindeki DE-GAUSSING bobini devreye girer ve ekranda oluflmufl olan renklenmenin silinmesini sa lar. Resim yok. (Ekran ayd nl k de il) Ses yok TV'nizin fiflini çal flan bir prize tak n z. TV üzerindeki açma/kapama dü mesine bas n z. Cihaz n Stand/by göstergesi yanarsa UK üzerindeki program numaralar na ya da TV'deki PR dü mesine bas n z. Resim yok ya da zay f. (Ekran ayd nl k de il) Ses normal Anteni kontrol ediniz Parlakl, rengi ya da resim kontrastl n ayarlay n z Video giriflini kontrol ediniz Resim normal Ses yok. Ekranda iflareti belirirse UK'daki dü mesine yeniden bas n z. TV ya da UK üzerindeki ses seviye dü mesiyle sesi yükseltiniz. Video ba lant lar n kontrol ediniz. Renkli programda renk yok, ya da renkler normal de il Renk ayar ifllemini kontrol ediniz. Daha temiz görüntü için ince ayar ifllemini yap n z. Resim karl ve ses gürültülü. nce ayar yap n z Anteni kontrol ediniz. Noktal çizgiler ya da fleritler var. Bu durum dahili parazitlerden meydana gelebilir. (Örne in : Otolar, neonlar, saç kurutucular vb.) Antenin yönünü en az parazit konumuna göre ayarlay n z. Çift görüntü ya da gölgeler var. Bu durum civardaki da ya da binalardan kaynaklanan yans malardan ortaya ç kabilir. Anteni yükseltmek suretiyle görüntü düzelebilir. Ekran n köflelerinde renk bozuklu u var TV'nin çevresinde müzik seti, transformatör, hoparlör vb. varsa uzaklaflt r n z. 21

22 FS 677 V7 V4/V5 31/1/07 17:53 Page 22 TR Ekran boyu 29 TEKN K Ç NDEK LER ÖZELL KLER Standart anma de eri 72 cm Yararl köflegen boyutu 68 cm Güç tüketimi 135 W Çal flma gerilimi V (AC) 50 Hz TV sistemi PAL BG Kanal band VHF I Kanal 2-4 VHF III Kanal 5-12 UHF Kanal S Kanal S1-S41 Anten girifli 75 ohm standart anten soketi Program kapasitesi AV Resim tüpü 110 sapt rmal Ses ç k fl gücü RMS 10% THD 2 X 8 W 22

23 FS 677 V7 V4/V5 31/1/07 17:53 Page 23 D INHALTSVERZEICHNIS Ç NDEK LER SEHR GEEHTER KUNDE WORAUF SIE ACHTEN MÜSSEN FUNKTIONSELEMENTE FERNBEDIENUNG ANTENNENANSCHLUSS VIDEORECORDER UND DECODER ANSCHLUSS FUNKTIONEN TV - GERÄT EINSTELLUNG TV FUNKTIONEN (MENUS) TELETEXT KUNDENDIENST TECHNISCHE DATEN

24 FS 677 V7 V4/V5 31/1/07 17:53 Page 24 D HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH! SEHR Ç NDEK LER GEEHRTER KUNDE Sie haben eine sehr gute Wahl getroffen. Wir wünschen Ihnen viel Freude an Ihrem neuen Farbfernsehgerät. Wenn Sie diese Bedienungsanleitung befolgen, werden Sie schnell mit der Bedienung und Einstellung aller Funktionen, mit denen dieses Gerät ausgerüstet ist, vertraut sein. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für einen eventuell notwendigen späteren Gebrauch gut auf. GERÄTEAUSSTATTUNG Sie können mit Hilfe der verschiedenen Menüs die Einstellungen vornehmen, wobei die Werte auf dem Bildschirm angezeigt werden. Sie können bis zu 100 Kanäle aus den VHF, UHF und S-Frequenzbändern speichern. Ihr Gerät ist an Kabelfernsehen anschließbar. Durch die automatische Programmierung können Sie die gewünschten Sender sehr leicht finden, benennen und speichern (ATS). Die Einschlafautomatik ermöglicht Ihnen das automatische Abschalten des Gerätes nach einer vorwählbaren Zeitspanne. Zugriffssicherung (Kindersicherung) 24

25 FS 677 V7 V4/V5 31/1/07 17:53 Page 25 D WORAUF Ç NDEK LER SIE ACHTEN MÜSSEN Erster Hinweis Schützen Sie Ihr Fernsehgerät vor Feuchtigkeit, um Kurzschlüssen und Überhitzungen vorzubeugen. Vorsicht Hochspannung. Öffnen Sie niemals die rückwärtige Abdeckung. Falls erforderlich, verständigen Sie einen techn. Kundendienst. Vorsichtsmaßnahmen Ihr Fernsehgerät darf ausschließlich nur mit 230 V/50 Hz Wechselspannung betrieben werden. Falls Flüssigkeit in Ihr TV-Gerät fließt oder ein Gegenstand hineinfällt, schalten Sie das Gerät sofort aus, ziehen Sie den Netzstecker und verständigen Sie den techn. Kundendienst. Wenn Sie den Stecker aus der Steckdose nehmen, ziehen Sie bitte nur am Stecker und nicht am Kabel. Aufstellen Stellen Sie Ihren Fernsehapparat nicht in der Nähe von Geräten auf, die starke Magnetfelder erzeugen. Meiden Sie ausstrahlende Wärme, feuchte und staubige Plätze. Vermeiden Sie direkte Sonnenbestrahlung. Die beim Betrieb des Gerätes entstehende Wärme muss ungehindert entweichen können. Achten Sie daher darauf, dass die unten angeführten Abstände unbedingt eingehalten werden. Reinigung Reinigen Sie Ihr Fernsehgerät mit einem feuchten, weichen Tuch. Verwenden Sie keinesfalls chemische Reiniger. Verpackung Bewahren Sie den Karton und die Innenverpackung für einen eventuell notwendigen Transport auf. 25

26 FS 677 V7 V4/V5 31/1/07 17:53 Page 26 D FUNKTIONSELEMENTE Ç NDEK LER GERÄTE VORDERSEITE: 1 Haupt (Netz) Taste 2 IR Sensor für die Fernbedienung 3 Lautsprecher 4 P + Programm-Wahltasten (aufwärts/abwärts) 5 e + Lautstärke-Wahltasten 8 AV Eingang / Kopfhörer Eingang GERÄTE HINTERSEITE: 6 Antennen-Eingang 7 Scart Stecker (Anschußmöglichkeiten für Computer, Decoder oder Videorecorder) 26

27 FS 677 V7 V4/V5 31/1/07 17:53 Page 27 D FERNBEDIENUNG Ç NDEK LER 1. Standby-Taste 2. Nummerntasten direkte Programmwahl 3. SWAP-Taste Programmplatznummer ändern 4. Ton-weg-Taste 5. MENU-Taste 6. TV-Taste 7. TV = Programm-Taste TEXT = Seite auf/ab +/- MENU auf/ab +/-. 8. Lautstärke auf/ab +/- Einstellungs- Taste im MENU. 9. EXIT-Taste 10.Normalfunktion-Taste 11.STATUS-Taste 12.Speichert aktuelle Ton/Farb- Einstellung in MONO bei STERO wechsel zwischen Stereo, Mono und DUAL. 13.AUTO Programmier-Taste in MENU 14.AV-Taste 15.(blaue Taste) *16.(gelbe Taste) 17.Grüne Taste 18.Rote Taste 19.Bildformatwahl. NB! Um andere Funktionen als die hier beschriebenen zu verwenden lesen Sie bitte die TELETEXT-Seiten. 27

Kullanma K lavuzu 15 LCD T V

Kullanma K lavuzu 15 LCD T V 065001050031 15"FRM LOC1 TURK 16/1/06 16:33 Page 1 Kullanma K lavuzu 15 LCD T V 065001050031 15"FRM LOC1 TURK 16/1/06 16:33 Page 2 Ç NDEK LER DE ERL ZLEY C M Z....................................................................3

Detaylı

PLASMA TV Kullanma K lavuzu User`s Manual

PLASMA TV Kullanma K lavuzu User`s Manual 000090 PLASMA CTV00 /7/0 :09 Page PLASMA TV Kullanma K lavuzu User`s Manual PF000/ Türkçe English Model No.: Seri No.: 0 00 0 90 000090 PLASMA CTV00 /7/0 :09 Page C HAZINIZDAN EN YÜKSEK VER M ALMAK Ç N

Detaylı

Smart Baby Monitor. DE Für iphone, ipad, ipod touch, PC oder MAC

Smart Baby Monitor. DE Für iphone, ipad, ipod touch, PC oder MAC Smart Baby Monitor DE Für iphone, ipad, ipod touch, PC oder MAC B For iphone, ipad, ipod touch, PC or MAC TR iphone, ipad, ipod touch, PC veya MAC için Art. 52345! ebrauchsanweisung Instruction Manual

Detaylı

T-Sinus 154 XR. Kurzbedienungsanleitung Quick Start Guide Kısa kullanım kılavuzu

T-Sinus 154 XR. Kurzbedienungsanleitung Quick Start Guide Kısa kullanım kılavuzu = =!" = = Com= T-Sinus 154 XR Kurzbedienungsanleitung Quick Start Guide Kısa kullanım kılavuzu Kurzbedienungsanleitung T-Sinus 154 XR Die ausführliche Anleitung in Deutsch finden Sie auf der im Lieferumfang

Detaylı

Erstinstallation. Speedport W 100 Stick Installationsanleitung

Erstinstallation. Speedport W 100 Stick Installationsanleitung Speedport W 100 Stick Installationsanleitung Beachten Sie unbedingt auch die Sicherheitshinweise für den Umgang mit diesem Produkt, wie sie in der Bedienungsanleitung auf der CD-ROM des Lieferumfangs aufgeführt

Detaylı

VESTEL 7500. DVD-DivX PLAYER

VESTEL 7500. DVD-DivX PLAYER VESTEL 7500 DVD-DivX PLAYER Ç NDEK LER GÜVENL K ÖNLEMLER ------------------------------------------------------------------------------------01-02 ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI --------------------------------------------------------------------------03

Detaylı

Kurzbedienungsanleitung Sinus 154 DSL Basic SE

Kurzbedienungsanleitung Sinus 154 DSL Basic SE Sinus 154 DSL Basic SE / deutsch / A31008-E515-A105-2-7K19 / QIG_154_DSL_BasicSE.fm / 12.07.2004 Kurzbedienungsanleitung Sinus 154 DSL Basic SE Die ausführliche Anleitung in Deutsch finden Sie auf der

Detaylı

Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran

Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran Model No. TH-70LF50E TH-80LF50E Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran Türkçe Lütfen cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu okuyun ve ileride yararlanmak üzere saklay n. Say n Panasonic Mü terisi Panasonic kullan

Detaylı

itallboy L HOPARLÖR SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU

itallboy L HOPARLÖR SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU itallboy L HOPARLÖR SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU Ç NDEK LER Özellikler...1 Güvenlik Önlemleri...2 Cihaz n görünümü...5 Uzaktan kumanda...7 Ba lant...8 Kullan m...10 Uzaktan kumanda ile ilgili notlar...15

Detaylı

Kullanım talimatları FIRIN. Bedienungsanleitung BACKOFEN Inhaltsverzeichnis. Gebruiksaanwijzing OVEN FK 1041L P 0 X/HA. İçindekiler. Inhoud.

Kullanım talimatları FIRIN. Bedienungsanleitung BACKOFEN Inhaltsverzeichnis. Gebruiksaanwijzing OVEN FK 1041L P 0 X/HA. İçindekiler. Inhoud. FK 0L P 0 X/HA Türkçe Kullanım talimatları FIRIN Kullanım talimatları, Uyarı, Teknik Servis, Cihazın tanıtımı,5 Cihazın tanıtımı,8 Montaj,8 Başlatma ve kullanım,0 Programlar, Önlemler ve tavsiyeler,8 Servis

Detaylı

ANKASTRE ÜRÜNLER BUILT-IN APPLIANCES Встроенные продукции

ANKASTRE ÜRÜNLER BUILT-IN APPLIANCES Встроенные продукции ANKASTRE ÜRÜNLER BUILTIN APPLIANCES Встроенные продукции ANKASTRE FIRIN BUILT IN ELECTRIC OVEN Встраиваемая духовка KULLANMA KLAVUZU INSTRUCTION MANUAL Руководство по эксплуатации TR EN RU AR DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ,

Detaylı

Aktive Antenne Active antenna Aktif anten

Aktive Antenne Active antenna Aktif anten Aktive Antenne Active antenna Aktif anten Ein Unternehmen der Funkwerk AG. 155 8000 0.03 Lesen Sie die Sicherheitshinweise in diesem Handbuch auf Seite 6! Read the Safety Information section of this user

Detaylı

Kurzbedienungsanleitung T-Sinus 154 DSL

Kurzbedienungsanleitung T-Sinus 154 DSL T-Sinus 154 DSL / deutsch / A31008-E515-A102-1-D1 / QIG_154_DSL.fm / 21.10.2003 Kurzbedienungsanleitung T-Sinus 154 DSL Die ausführliche Anleitung in Deutsch finden Sie auf der im Lieferumfang enthaltenen

Detaylı

Eratec, daha önce hizmetinize sunduğu ve büyük beğeni kazanan Ezan Okuyan Saatler serisine bir yenisini daha eklemiştir. AZ-1200 Ezan Saati.

Eratec, daha önce hizmetinize sunduğu ve büyük beğeni kazanan Ezan Okuyan Saatler serisine bir yenisini daha eklemiştir. AZ-1200 Ezan Saati. GİRİŞ Eratec, daha önce hizmetinize sunduğu ve büyük beğeni kazanan Ezan Okuyan aatler serisine bir yenisini daha eklemiştir. AZ-1200 Ezan aati. ayın Müşterimiz; satın almış olduğunuz AZ-1200 Model Eratec

Detaylı

Kurzbedienungsanleitung T-Sinus 154 Komfort

Kurzbedienungsanleitung T-Sinus 154 Komfort T-Sinus 154 Komfort / deutsch / A31008-E505-A100-1-D1 / QIG_154_Komfort.fm / 21.10.2003 Kurzbedienungsanleitung T-Sinus 154 Komfort Die ausführliche Anleitung in Deutsch finden Sie auf der im Lieferumfang

Detaylı

KDN7... Gebrauchsanleitung Operating instructions Kullanma talimatý

KDN7... Gebrauchsanleitung Operating instructions Kullanma talimatý KDN7... de en tr Gebrauchsanleitung Operating instructions Kullanma talimatý de Inhalt Hinweise zu Ihrer Sicherheit...... 3 Hinweise zur Entsorgung........ 4 Ihr neues Gerät............... 5 Aufstellen...................

Detaylı

www.sinbo.com.tr SBM 4705 Ekmek Yapma Makinası Kullanım Kılavuzu

www.sinbo.com.tr SBM 4705 Ekmek Yapma Makinası Kullanım Kılavuzu www.sinbo.com.tr SBM 4705 Ekmek Yapma Makinası Kullanım Kılavuzu BREAD MAKER Instruction Manual MACHINE À PAIN Mode d emploi BROTBACKAUTOMAT Gebrauchsanweisung PEKAČ KRUHA Upute za Uporabu (TR) Türkçe

Detaylı

W1942T W2042T W2242T W1942TB W1942TQ W2042TQ W2242TQ

W1942T W2042T W2242T W1942TB W1942TQ W2042TQ W2242TQ Kullan c K lavuzu W1942T W2042T W2242T W1942TB W1942TQ W2042TQ W2242TQ Ürünü kullanmadan önce Önemli Önlemler bölümünü okudu unuzdan emin olun. Kullan c K lavuzu nu (CD) ileride baflvurmak üzere eriflilir

Detaylı

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK - 09 CHS ELITE BAYMAK - 12 CHS ELITE BAYMAK - 18 CHS ELITE BAYMAK - 24 CHS ELITE DE ERL TÜKET C M Z; Yüksek kalitedeki cihaz m z seçti iniz için

Detaylı

6.2 TFT EKRANLI TV/MP3/SD/USB Lİ NAVİGASYONLU MULTİMEDYA OYNATICI MS-AN7789

6.2 TFT EKRANLI TV/MP3/SD/USB Lİ NAVİGASYONLU MULTİMEDYA OYNATICI MS-AN7789 6.2 TFT EKRANLI TV/MP3/SD/USB Lİ NAVİGASYONLU MULTİMEDYA OYNATICI MS-AN7789 SİSTEM AN6B02B346A manual_tk.indd 1 2012-9-11 13:35:09 OK OK MUTE MUTE OK OK OK OK OK OK MUTE MUTE MUTE MUTE MUTE MUTE Önlemler

Detaylı

COLOR TELEVISION GR 37-102 FHD LCD TV GR 42-102 FHD LCD TV

COLOR TELEVISION GR 37-102 FHD LCD TV GR 42-102 FHD LCD TV COLOR TELEVISION GR 37-102 FHD LCD TV GR 42-102 FHD LCD TV tr İÇİNDEKİLER ----------------------------------------------------------------------------------------- 3 KURULUM VE GÜVENLİK 2 5 BAĞLANTI/HAZIRLIK

Detaylı

PERFORMANCE 32VH3010 32 LCD TV KULLANIM KILAVUZU OPERATING INSTRUCTIONS

PERFORMANCE 32VH3010 32 LCD TV KULLANIM KILAVUZU OPERATING INSTRUCTIONS PERFORMANCE 32VH3010 32 LCD TV KULLANIM KILAVUZU OPERATING INSTRUCTIONS 2 İçindekiler GÜVENLİK ÖNLEMLERİ...1 Teknik Özellikler...2 Desteklenen PC Girişi Tipik Ekran Modları...2 Adım 1 Uzaktan Kumandaya

Detaylı

KD-050/55-113 KD-050/55-114 KD-050/55-115 KD-050/55-116 KD-050/55-118

KD-050/55-113 KD-050/55-114 KD-050/55-115 KD-050/55-116 KD-050/55-118 KALE ELEKTRON K GÜVENL K K L TLER KULLANIM KILAVUZU KALE ELECTRONIC SECURITY LOCKS USER MANUAL KD-050/55-113 KD-050/55-114 KD-050/55-115 KD-050/55-116 KD-050/55-118 De erli Kullan c ; Hayat n zda güveni

Detaylı

Mini Scart SatReciever

Mini Scart SatReciever Mini Scart SatReciever Scart Uydu Alıcısı Kullanma Kılavuzu JS-2011PVR MINI SCART JS-2011PVR MINI SCART Önemli Güvenlik Uyarıları UYARI : Elektrik riskine kar ı, cihazın kapa ını açmayınız. çerisinde,

Detaylı

G R fi... 3. ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELL KLER... 41 ÖN PANEL... 63

G R fi... 3. ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELL KLER... 41 ÖN PANEL... 63 Ç NDEK LER 1 2 3 4 5 6 7 8 G R fi............................................................................................. 3 ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR......................................

Detaylı

DE DeVilbiss SleepCube Gerät für kontinuierliche positive

DE DeVilbiss SleepCube Gerät für kontinuierliche positive DV55 Bilevel and DV56 Bilevel ST CPAP Series 0044 DE DeVilbiss SleepCube Gerät für kontinuierliche positive Überdruckbeatmung (CPAP) ACHTUNG Nach US-Bundesgesetzen darf dieses Gerät nur von einem Arzt

Detaylı

Kullan m K lavuzu. Simrad AP24 Otomatik pilot. Marin Elektronik Ürünlerinin Lideri Navico dan bir marka

Kullan m K lavuzu. Simrad AP24 Otomatik pilot. Marin Elektronik Ürünlerinin Lideri Navico dan bir marka Kullan m K lavuzu Simrad AP24 Otomatik pilot Türkçe Sw.1.2 www.simrad-yachting.com Marin Elektronik Ürünlerinin Lideri Navico dan bir marka 1 Kullan m Otomatik pilot çok faydal bir seyir yard mc s d r

Detaylı

PCA-RP/ PEAD-RP/PLA-RP/PSA-RP KULLANMA KILAVUZLARI Ç ÜN TE MODELLER

PCA-RP/ PEAD-RP/PLA-RP/PSA-RP KULLANMA KILAVUZLARI Ç ÜN TE MODELLER PCARP/ PEARP/PLARP/PSARP KULLANMA KILAVUZLARI Ç ÜN TE MOELLER PCARPA(#)(2) PCARP60A(#)(2) PCARP7A(#)(2) PCARP00A(#)(2) PCARP25A(#)(2) PCARP40A(#)(2) PCARPKA PCARP60KA PCARP7KA PCARP00KA PCARP25KA PCARP40KA

Detaylı

lcd televizyon TV 82-203 3HD LCD TV

lcd televizyon TV 82-203 3HD LCD TV lcd televizyon TV 82-203 3HD LCD TV Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını

Detaylı

KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY

KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY TEMEL B LG LER KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY Bir klavye üzerinde yüzden fazla tufl mevcuttur, bunlardan birço u çeflitli yaz karakterleridir. Fakat ayn

Detaylı