Köse konuþtu, Meclis gerildi * HABERÝ 3 DE. Tufan Köse (Ç.HAK:1860) Lojistik Programý na onay * HABERÝ 8 DE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Köse konuþtu, Meclis gerildi * HABERÝ 3 DE. Tufan Köse (Ç.HAK:1860) Lojistik Programý na onay * HABERÝ 8 DE"

Transkript

1 Mýsýr da darbeye tepkiler Cumhurbaþkaný Mursi ye yönelik ordunun düzenlediði darbeye tepkiler arttý. Özgür-Der Çorum Þubesi, Memur Sen, Ýlke-Der Baþkaný ve ÝHH, Eðitim Sen ile EMEP, yaptýklarý açýklamada darbeyi kýnadýlar, Mýsýr halkýnýn yanýnda olduklarý mesajýný verdiler. * HABERLERÝ 3-4 DE Köse konuþtu, Meclis gerildi Mýsýr Büyükelçiliði önüne siyah çelenk býrakýldý. Protesto eylemine destek * HABERÝ 3 DE Dua ve rahmetle yâd edilen Mürsel Þahinbaþ hocamýzýn mevlidinde dostlarý hazýr Mýsýr'da ordunun darbe yapmasý, TBMM Genel Kurulu'nda da tartýþmaya neden oldu. CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse ve AK Parti Kýrýkkale Milletvekili Ramazan Can'ýn karþýlýklý kürsü konuþmalarýnýn ardýndan AK Partili ve CHP'li milletvekilleri arasýnda 'Darbe' tartýþmasý yaþandý. Mürsel Hocamýz dualarla yâd edildi * HABERÝ 3 DE * HABERÝ 7 DE Tufan Köse SIÐINAK HAVALANDIRMA TESÝSATINDA ÇÖZÜM 6 TEMMUZ 2013 CUMARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ RIFAT OPTÝK GÖZLÜK VE LENS MERKEZÝ Sizin için yenilendik Yeni adresimizde hizmetinize devam etmekteyiz Gazi Cad. No: 25 ÇORUM Tel: (Ç.HAK:1860) integral Mühendislik-Doðalgaz-Havalandýrma Adres: Eþref Hoca Cad. No: 13/A (23 Nisan Ýlköðretim Okulu Karþýsý) Tel: Lojistik Programý na onay * HABERÝ 8 DE Kentsel dönüþümcüler Çorum da buluþtu Kentler dönüþüyor Kentsel Dönüþüm konusunda gerçekleþtirilen Riskli Yapý Yönetmeliði Eðitimi'ne Çorum ev sahipliði yapýyor. Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý Alt Yapý Kentsel Dönüþüm Daire Baþkaný Coþkun Saðýr, Cumhuriyet tarihinin zen büyük kentsel dönüþümünün gerçekleþtirileceðini söyledi. Coþkun Saðýr Kazada bariyerlere çarpan araç tarlaya uçtu. Yanarak can verdiler Çorum da takla atýp tarlaya uçtuktan sonra alev alan otomobilde 3 kiþi yanarak hayatýný kaybetti, 3 kiþi de yaralandý. * HABERÝ 5 DE * HABERÝ 14 DE KOSGEB den Çorumlu iþletmelere 9.2 milyon TL KOSGEB Çorum Hizmet Merkezi Müdürlüðü 2012 yýlýnda 464 iþletmeye toplam 9 milyon 291 bin 837 TL destek ödemesi gerçekleþtirdi. * HABERÝ 10 DA Çorumlular ýn yoðun ilgi gösterdiði açýlýþta özel indirimler uygulandý. Metropol Yazýçarþý da hizmette Gökhan Yürürer Çorum 23. büyük il Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ, Çorum un yüzölçümü açýsýndan Türkiye nin 23. büyük ili olduðunu söyledi. * HABERÝ 10 DA Baldýran otu yataða mahkûm etti Çorum'da, maydanoz sanýp yediði baldýran otundan zehirlenen 5 yaþýndaki Berkay Gödek yürüyemiyor. * HABERÝ 5 DE Metropol Gýda Alýþveriþ Merkezi Yazýçarþý da 15. Þubesi ni hizmete açtý. Çorumlular ýn yoðun ilgi gösterdiði açýlýþta kurban kesildi. Açýlýþa özel indirimler uygulandý. * HABERÝ 6 DA Birlik mesajý Belediye Meclis Toplantýsý'ndan birlik ve beraberlik mesajlarý çýktý. CHP Meclis Üyesi Yusuf Þiþman, geçmiþte yaþanan acýlarýn unutulmamasý gerektiðini hatýrlatarak, provokasyonlara karþý uyanýk olunmasýný isterken, Belediye Baþkanvekili Zeki Gül de, Çorum'un provokasyonlara gelmediðini, saðduyusu ile Türkiye'ye örnek olduðunu söyledi. Erkan Elfaz Ermiþ Maydanoz sanýp yediði baldýran otundan zehirlenen çocuk yataða mahkûm oldu. * HABERÝ 7 DE Belediye Meclis Toplantýsý'ndan birlik ve beraberlik mesajlarý çýktý. Su kesintisi uyarýsý * HABERÝ 15 DE Karakeçili Mahallesi 5. Çýkmaz Sokak sakinlerinin yaþadýklarý problem çözüme kavuþturuldu. Karanlýktan kurtuldular * HABERÝ 12 DE

2 2 CUMARTESÝ 6 TEMMUZ 2013 Bölgeye döner kavþak þart B ir iþadamý aðabeyimiz Ankara'dan gelen misafirlerini Samsun yolu üzerinde bulunan Hasan Zahir Et Lokantasý'nda aðýrladýktan sonra þehre dönerken Vadi Restoran önünde gördükleri 'Çorum'a hoþgeldiniz, gülümseyin' ifadesinin yer aldýðý totem dikkatlerini çekmiþ. Totemin üzerindeki ifadeleri okuyan Ankaralý misafirlerden birisi, "Belediye bu toteme de bu masrafa da yazýk etmiþ. Ankara yolu giriþi Fen Lisesi kavþaðýnda gördüðümüz sinyalizasyon düzenlemesini burada Ankara dan Çorum a günü birlik gelen misafirler, Fen Lisesi kavþaðýnda sinyalizasyonun yeterli olmadýðý, döner kavþak yapýlmasý gerektiði görüþünde... da görseydik, býrakýn gülümsemeyi katýla katýla gülerdik." demiþ. Misafirin dikkat çektiði, hatta eleþtirdiði konu Ankara istikametinden þehre girerken Fen Lisesi kavþaðýnda sinyalizasyon düzenlemesi olmuþ. O bölgeye mutlaka döner kavþak yapýlmasý gerektiðini, mevcut haliyle trafik kazalarýnýn yaþanabileceðini ifade etmiþ. Konuklarýnýn hiciv dolu uyarýsýný dinleyen iþadamýmýzýn meseleye dair yorumu ise þöyle; "Baþkent'ten Çorum'a ilk girdiklerinde kurallara aykýrý bir kavþak düzenlemesi gören misafirimizin tepkisi böyleyken, merhum Varinli'den sonra Çorum'un ufkunu, yolunu açan, civar illerin dillerine destan yapan Muzaffer Külcü yönetiminin bu ucube kavþak için neden döner kavþak yapmadýðýnýn bir açýklamasý vardýr elbette." Tokat ta düzenlenen 19. Geleneksel Topçam Þenlikleri ve Kentlerin Kültür Buluþmasý etkinlikleri çerçevesinde Sivas tanýtýldý. 19. Geleneksel Topçam Þenlikleri Kentlerin Kültür Buluþmasý Festivalinde Sivas, Amasya, Yozgat, Çorum ve Tokat'ýn kültürleri tanýtýldý. Tokat Cumhuriyet Meydanýnda gerçekleþtirilen etkinliklerde Sivas kültürü de tanýtýldý. Sivas Belediyesi Mehter Takýmýnýn Sivas Caddesinde yaptýðý yürüyüþle baþlayan etkinlikler daha sonra kongre delegeleri resim sergisinin açýlýþýyla devam etti. Serginin açýlýþýný, Sivas Belediye Baþkaný Doðan Ürgüp, Tokat Valisi Mustafa Taþkesen, Sivas Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Salih Ayhan, Tokat Belediye Baþkaný Doç. Dr. Adnan Çiçek, Sivas Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Osman Yýldýrým yaptý. Sergi sonrasýnda Sivas standýný gezen protokol üyeleri burada Ýhramcýzade Kültür Merkezi el sanatlarý kursiyerlerinin yapmýþ olduðu çalýþmalar hakkýnda bilgi aldýlar. Programda konuþan Sivas Belediye Baþkaný Doðan Ürgüp,. Bugün burada biz kendi hemþerimiz olan Tokat'ta Sivas ý tanýtmaya geldik, Sivas ýn tarihi güzellikleri, termalleri kaplýcalarý, kültürü, müziði bunlarýn hepsi size yabancý olmayan þeylerdir. Bugün burada kendi kültürümüzü yaþayacaðýz Tokat Belediye Baþkaný Doç. Dr. Adnan Çiçek ise yaptýðý MOBESE bu iþi çözebilir 4 yolun kesiþtiði kavþaða MOBESE öneriliyor. O smancýk yolunda son dönemeç Ýkbal Kavþaðý oluyor. Buharaevler ve Ýkbal'den tali çýkýþlar, ÇorumOsmancýk yolundan karþýlýklý transit geçiþler yapýlýyor. Hal böyle olunca 4 yolun kesiþtiði kavþak tehlikeli bir durum arzediyor. Tokat ta Çorum tanýtýmý 19. Geleneksel Topçam Þenlikleri Kentlerin Kültür Buluþmasý Festivalinde Sivas, Amasya, Yozgat, Çorum ve Tokat'ýn kültürleri tanýtýldý. Etkinliklere kodmþu illerin vali ve belediye baþkanlarý katýldý. Etkinlik Sivas Belediyesi Mehter Takýmýnýn Sivas Caddesinde yaptýðý yürüyüþle baþladý. Tokat ta düzenlenen 19. Geleneksel Topçam Þenlikleri ve Kentlerin Kültür Buluþmasý nda Çorum yöresine ait oyunlar sergilendi. konuþmasýnda, Geleneksel olarak 19.sunu düzenlediðimiz Topçam Þenliklerinin bu yýl kapsamýný oldukça geniþletmiþ durumdayýz. Bu yýlki organizasyon içerisinde valiliklerimizin olmasý, kent konseylerimizin olmasý bizimde iþimizi biraz hafifletti ama programlarýmýz çok zenginleþmiþ oldu. Beþ tane ilin bir araya gelerek kültürel tanýtým etkinlikleri tanýtýmýna girmesi ve Beþi Bir Yerde kavramýyla bunun bu yýl Tokatta yapýlýyor olmasýndan büyük bir memnuniyet duydum. Bu tür organizasyonlar bizlerin birbirimize biraz daha yakýnlaþmamýzý saðlýyor. Bu organizasyonda emeði geçen herkese teþekkür ediyorum Protokol üyeleri ve vatandaþlar Sivas Belediyesi Mehter takýmýnýn konserini dinledi. Sivas Belediyesi Halk Oyunlarý Ekiplerinin gösterileri ile devam eden programda Sivas Belediye Konservatuarý Tiyatro topluluðu tarafýndan kýz isteme ve kýna gecesi canlandýrýldý. Program konserler ile sona Maliye yüzsüzleri açýklayacak M Festivalde resim sergisi açýldý. Esasýnda söz konusu kavþakta sinyalizasyon bulunuyor. Mesele bazý sürücülerin yolu boþ bulduklarý zamanlarda sinyalizasyon ihlali yapmalarýndan kaynaklanýyor. Meselenin çözümü ya döner kavþak yapýlmasý ya da MOBESE... aliye Bakanlýðý, kesinleþen vergi ve cezalar ile vadesi geçtiði halde ödenmemiþ vergi ve cezalarý, önce vergi dairelerinde, daha sonra ise Gelir Ýdaresi Baþkanlýðýnýn (GÝB) internet sitesinde açýklayacak. Bakanlýðýn, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliði, Resmi Gazete'nin dünkü sayýsýnda yayýmlandý. Buna göre, ilgili mevzuat kapsamýnda Bakanlýða verilen yetkiye istinaden, 2013'teki açýklamalar, 15 Temmuz ile 15 Aðustos arasýnda Türkiye genelindeki vergi dairelerinin ilan koymaya mahsus yerlerinde, 2 Eylül 2013'ten itibaren de GÝB'in internet sitesinde yapýlacak. Açýklama kapsamýna, her bir vergi dairesine 250 bin lira ve daha fazla borcu olan veya bu tutar ve üzerinde kesinleþen vergi ve cezasý bulunan mükellefler alýnacak. Yapýlacak açýklamada, 31 Aralýk 2012 itibariyle vadesi geldiði halde 30 Haziran 2013 itibariyle ödenmemiþ bulunan ve nev'i itibariyle açýklama kapsamýna alýndýðý belirtilen vergi ve cezalar ile 1 Haziran Mayýs 2013 arasýnda kesinleþen tarhiyatlar dikkate alýnacak. Kapsam dýþý býrakýlanlar Ýlgili mevzuat uyarýnca Hazine Müsteþarlýðý Belediye Uzlaþma Komisyonu Baþkanlýðýna yaptýklarý takas ve mahsuba iliþkin baþvurularý kabul edilen büyükþehir belediyeleri/belediyeler ve bunlara baðlý kuruluþlar ile sermayesinin yüzde 50'sinden fazlasý büyükþehir belediyelerine/belediyelere ait þirketlerin vadesi 31 Aralýk 2004 ve öncesine rastlayan alacaklarý, açýklamada kapsam dýþý olacak. Daha önce uzlaþmaya girmemiþ olan büyükþehir belediyeleri ve baðlý idareleri ile üyeleri belediyelerden oluþan mahalli idare birliklerinden Hazine Müsteþarlýðýna borçlu olan ve 6111 sayýlý Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasý ile Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý Kanunu ve Diðer Bazý Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deðiþiklik Yapýlmasý Hakkýnda Kanunun ilgili maddesine istinaden baþvuruda bulunmuþ olanlara ait vadesi 31 Aralýk 2004 ve öncesine rastlayan alacaklar da yine söz konusu açýklamanýn kapsamýna alýnmayacak. Tebliðde, açýklama kapsamýna alýnmamasý uygun görülen diðer alacaklar ise þöyle sýralandý: "5228 sayýlý Bazý Kanunlarda ve 178 sayýlý Kanun Hükmünde Kararnamede Deðiþiklik Yapýlmasý Hakkýnda Kanunun geçici 6. maddesi ile 5766 sayýlý Amme Alacaklarýnýn Tahsil Usulü Hakkýnda Kanunda ve Bazý Kanunlarda Deðiþiklik Yapýlmasý Hakkýnda Kanunun geçici 2. maddesine göre taksitlendirilen alacaklar, 5667 sayýlý Bankacýlýk Ýþlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme Ýzni Kaldýrýlan Türkiye Ýmar Bankasý Türk Anonim Þirketince Devlet Ýç Borçlanma Senedi Satýþý Adý Altýnda Toplanan Tutarlarýn Ödenmesi Hakkýnda Kanunun, 5766 sayýlý Amme Alacaklarýnýn Tahsil Usulü Hakkýnda Kanunda ve Bazý Kanunlarda Deðiþiklik Yapýlmasý Hakkýnda Kanunla deðiþik geçici 1. maddesi kapsamýnda ertelenen alacaklar ve 6111 sayýlý Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasý ile Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý Kanunu ve Diðer Bazý Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deðiþiklik Yapýlmasý Hakkýnda Kanun hükümlerine göre yapýlandýrýlan alacaklar.

3 Özgür-Der den darbeye lânet Mýsýr da hedef Ýslami yönetim Gülesin Aðbal Demirer Ö zgür-der Çorum Þubesi, dün yaptýðý basýn açýklamasý ile Mýsýr da yapýlan askeri darbeyi lanetledi. Özgür -Der Çorum Þubesi nde gerçekleþtirilen basýn toplantýsýnda Mýsýr da yaþanan son geliþmeleri deðerlendiren Dernek yöneticileri yaptýklarý basýn açýklamasýnda Mýsýr da gerçekleþen askeri darbeye karþýlýk, darbe sonrasý gözaltýnda tutulan Muhammed Mursi ve Müslüman Kardeþler in yanýnda olduklarýný vurguladýlar. Basýn açýklamasýný okuyan Ömer Kýlýç, 25 Ocak 2011 de diktatör Mübarek in devrilmesi ile sonuçlanan devrimin, geçtiðimiz çarþamba günü Mýsýr ordusunun yaptýðý darbe ile kesintiye uðradýðýný dile getirerek, Mýsýr ordusu her ne kadar halk arasýndaki kamplaþmayý engellemek adýna yönetime el koyduðunu izah etse de hedefin açýkça, Ýslamcýlarýn iktidar çabalarý ve Ýslami deðerleri olduðu bir kez daha yakýndan müþahede edilmiþ oldu. Orduya ait helikopterlerden Tahrir Meydaný'nda toplanan Mursi karþýtlarýnýn üzerine bayraklar atmalarý ve gösteri uçuþlarý düzenlemeleri, Müslüman Kardeþler teþkilatýna ait basýn organlarýnýn kapatýlmasý ve sadece cemaatin öncü kadrolarýnýn gözaltýna alýnmasý Mýsýr halkýnýn ezici oylarý ile seçilmiþ Ýslamcý kadrolarýn hedef alýndýðýna açýk iþaretler olarak okunmalýdýr. Hürriyet ve Adalet partisinin adayý olarak halk tarafýndan %52 oyla seçilmiþ Muhammed Mursi'den yalnýzca 1 yýllýk görevi süresince ekonomisi ve siyasal sistemi çökmüþ Mýsýr'ý düzlüðe çýkarma imkânsýzlýðý beklendi. Askeri, ekonomik, bürokratik ve yargý alanlarýnda diktatörlük döneminin aðýr kalýntýlarý ve engellemeleri arasýnda görev yapmasý istenen Mursi ve Ýhvan-ý Müslim'in teþkilatý, kurdun kuzuyu yemek niyetine benzer þekilde hem yerel hem de küresel güçler tarafýndan bastýrýl- Basýn açýklamasýný Ömer Kýlýç yaptý. mak, boðulmak istendi. Taksim de istenen... Kýlýç Taksim Gezi Parký olaylarýna da deðindiði açýklamada, Diktatörlere, emperyalistlere ve askeri vesayet rejimlerine karþý baþkaldýrý olan Ortadoðu intifadalarýnýn önemli ayaklarýndan biri olan Mýsýr devrimi, askeri cunta ve Ýslam karþýtý Hýristiyan Kýopti, iberal, sosyalist ve milliyetçi koalisyona terk edilmek isteniyor. Seçimle iktidardan uzaklaþtýramayacaklarý Ýslamcý kadrolarý, askeri darbe ile saf dýþý býrakmaya çalýþýyorlar. Týpký dün Gezi Parký eylemleri vesilesi ile ülkeyi kaosa sürükleyip hükûmeti iþ yapamaz duruma düþürerek iktidardan uzaklaþtýrmaya, boðmaya çalýþtýklarý Türkiye örneði gibi. Gezi parký üzerinden darbe çýðýrtkanlýklarý yapanlara selam çakan katil Esed, Ýsrail, ABD ve AB; Mýsýr daki askeri darbeyi timsah gözyaþlarý arasýnda Suudi ve Körfez Emirlikleri ile beraber selamlýyorlar. Son Taksim olaylarýnda da görüldü ki hegemonik güçler demokrasi masalýný yeniden yazmak ya da yepyeni bir demokrasi tanýmý yapmaya çalýþýyorlar. Halkýn iradesinin yansýmasý olarak görülen seçimleri yeterli görmüyor ve demokrasi bir "uzlaþma" rejimidir diyerek kim seçilirse seçilsin bizimle uzlaþsýn demek istiyorlar. Zira onlar hiçbir zaman adaletten hoþlanmazlar. Zulümle ayakta dururlar. Baský ile ayakta dururlar. Kan ile gözyaþý ile ayakta dururlar. Onlar kendi elleri ile yaptýklarý putlarý acýkýnca yiyen atalarýnýn dininin baðlýlarýdýr. deðerlendirmesini yaptý. Mýsýr halký ile dayanýþma Mýsýr halkýnýn bu iþi býrakmayacaðýný, Müslüman Kardeþlerin yapýlan bu hile ve tuzaklara karþý direneceðini ifade eden Kýlýç, Özgür-Der Çorum Þubesi olarak bizler de Mýsýr da gerçekleþen askeri darbeyi lanetliyor, Muhammed Mursi nin, Müslüman Kardeþlerin yanýnda olduðumuzun altýný çiziyoruz. Mýsýr da gerçekleþen darbe ve vesayet özlemlerinin Tunus, Yemen, Suriye, Libya ve Türkiye yi de sarmasýna izin vermemeli, kurduklarý þeytani tuzaklarý baþlarýna geçirmek için bu doðrultuda duyarlý tüm kesimlerin özellikle bugünlerde aktif bir þekilde tavýr almasý, Mýsýr ýn meþru yönetimi ve Müslüman Kardeþleri ile dayanýþmasý gerektiðini belirtiyoruz. Tevhidi ilkelerimizle adaleti tesis etmek ve özgürlüðün kapýlarýný açmak için mücadelemiz devam edecektir. Unutulmamalýdýr ki, biz Müslümanlar baþarýyý ve övgüyü sahte ilahlardan deðil, yalnýzca Allah tan bekleriz. þeklinde konuþtu. Özgür -Der Çorum Þubesi nde gerçekleþtirilen basýn toplantýsýnda gündem Mýsýr oldu. Mýsýr Büyükelçiliði ne siyah çelenk AK-ÝÞ Konfederasyonu, Memur-Sen ve HMazlum-Der tarafýndan çeþitli sivil toplum kuruluþlarýyla birlikte Mýsýr da ordunun yaptýðý darbeyi protesto etmek amacýyla Mýsýr Büyükelçiliði önüne siyah çelenk býrakýldý. Yapýlan protestoya Çorum Milletvekili, TBMM Ýdare Amiri ve HAK-ÝÞ Konfederasyonu Onursal Genel Baþkaný Salim Uslu da destek verdi. HAK-ÝÞ Konfederasyonu ve baðlý sendikalarýn üye iþçileriyle birlikte Mýsýr'da Cumhurbaþkaný Mursi baþkanlýðýndaki meþru hükümete ve seçilmiþ parlamentoya karþý gerçekleþtirilen askeri darbeyi protesto etmek için Mýsýr Büyükelçiliði önünde protesto eylemi gerçekleþtirdi. Büyükelçilik önünde toplanan HAK-ÝÞ, Memur- Sen ve Mazlum-Der üyeleri slogan ve pankartlarla Mýsýr da gerçekleþen darbeyi protesto etti. Ortak basýn toplantýsý sonrasý örgütler kendi basýn bildirilerini okudu. Mýsýr Büyükelçiliði önüne siyah çelenk býrakýldý. CUMARTESÝ 6 TEMMUZ Memur Sen e baðlý sendikalar Saat Kulesi önünde yaptýklarý basýn açýklamasýnda Mýsýr da yaþanan darbeyi kýnadý. Demokratik ülkeleri Mýsýr da yaþanan darbeye karþý tutum almaya çaðýran Memur Sen Ýl Temsilcisi Ahmet Saatçi; Darbeyi ve darbecileri kýnýyoruz Enise Aðbal ORDU KIÞLAemur Sen Ýl Tem- Ahmet Sa- Memur-Sen ola- SINA ÇEKÝLMELÝ Msilcisi atçi, Mýsýr da Cumhurbaþkaný rak, uluslararasý plat- Muhammed formlarý ve demokratik Mursi iktidarýnýn devrilmesi ve yaþananlarla ilgili basýn açýklamasý düzenledi. Dün Saat Kulesi önünde yaptýðý basýn açýklamasýnda Memur Sen ailesi olarak Mýsýr da yaþanan darbeyi ülkeleri darbecilere karþý tutum almaya, Mýsýr halkýnýn kendi hür ve özgür iradesiyle göreve getirdiði sivil yönetime destek vermeye çaðýrýyoruz. diyen Saatçi, açýklamasýný þöyle sürdürdü; Mýsýrda ordu kýnadýklarýný belirten kýþlasýna çekilmeli, sivil Saatçi, Mýsýr ordusu tarafýndan yapýlan darbe, Mýsýr halkýnýn iradesini hedef almýþ apaçýk Memur Sen Ýl Temsilcisi Ahmet Saatçi yönetim ve Mýsýr halký üzerinde vesayet oluþturma çabalarýndan vazgeçmeli, anayasanýn askýya bir zorbalýktýr. Halka ve iradesine yönelik saygýsýzlýktýr. alýnmasýna iliþkin beyanýný geri çekmelidir. Mýsýr halkýnýn özgür iradesine saygý duymalý, bir ülkenin silahlý kuvvetlerinin görevinin ülkeyi dýþ tehditlere karþý korumak olduðunu idrak etmelidir. Mý- Darbenin demokrasiyi, hukuku ve insan onurunu hiçe sayan faþist ve antidemokratik olduðunu sýr ýn demokratik yollarla seçilen sivil yönetimi de vurgulayan Saatçi, Demokrasilerde ne çoðunluðun Mýsýr da en kýsa sürede vesayeti kýrmak, tüm Mýsýrlýlar ý kucaklayan demokratik ve sivil anayasayý or- azýnlýða, ne de azýnlýðýn çoðunluða tahakkümü olmaz, olamaz. Mýsýr da yapýlan darbeyle, çoðunluðun azýnlýða ram olmasý istenmektedir. Mýsýr ý iç tak bir mutabakatla hayata geçirmek ve devlet-millet buluþmasýný gerçekleþtirmek noktasýndaki adýmlarý en kýsa sürede atmalýdýr. çatýþmalara sürükleme riski içeren ve halkýn özgür iradesine yönelik bu faþist giriþim, sadece Mýsýr ýn deðil bölgenin de dengelerinin bozulmasýna kapý aralayacak sonuçlara gebedir. Bu nedenle, halk tarafýndan göreve getirilen Mýsýr ýn sivil yönetiminin görevine devam etmesini saðlayacak bölgesel ve küresel nitelikteki bütün baský araçlarý devreye sokulmalý ve darbe en kýsa sürede sona erdirilmelidir. Büyük Memur-Sen ailesi olarak bir kez daha Mýsýr da halkýn iradesine ve sivil yönetime yönelik darbeyi ve darbecileri kýnadýðýmýzý ve lanetlediðimizi ifade ediyor, Mýsýr halkýný iradesine sahip çýkmaya, demokrasiyi önceleyen ülkeleri de Mýsýr ýn sivil yönetimine destek vermeye çaðýrýyoruz. diye konuþtu. Köse konuþtu, Meclis gerildi M ýsýr'da ordunun Bunun üzerine ise darbe yapmasý, AK Parti Kýrýkkale Milletvekili TBMM Genel Kurulu'nda da tartýþmaya neden oldu. CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse ve AK Parti Kýrýkkale Milletvekili Ramazan Can'ýn karþýlýklý kürsü konuþmalarýnýn ardýndan AK Partili ve CHP'li milletvekilleri arasýnda 'Darbe' tartýþmasý yaþandý. TBMM Genel Kurulu'nda Çorum olaylarýna CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse Ramazan Can, Postalý görüp þapkasýný alýp gidenlerden deðildi bu iktidar. AK Parti Genel Baþkaný nýn dik durmasý ve demokrasi ve hukuk devletine inanmasý gereðince bunlara set çekti ve darbe ortamý oluþturamadýlar. Bu darbe ortamýný oluþturamayan zihniyet Gezi Parký'nda çýkan uluslararasý baðlantýlarýn da etkisiyle iliþkin CHP'nin verdiði grup önerisi görüþüldü. Görüþme sýrasýnda ise milletvekilleri arasýnda 'Darbe' tartýþmasý yaþandý. Mýsýr'da dün ordunun darbe yapmasý TBMM Genel Kurulu'nda da yanký buldu. CHPÇorum Milletvekili Tufan Köse kürsüden yaptýðý konuþmada Mýsýr'da ordunun darbe yapmasýný kýnadýklarýný söyledi. Köse ayrýca "Sandýktan alýnan oydan sonra kitlelerin duyarlýlýklarýna kulaklarýn týkanmamasý, fýrsatçýlara fýrsat verilmemesi hususlarýnda da hepimize bir ders olmasýný diliyorum yorumunu yaptý. Daha sonra Çorum'da yaþanan olaylarý hatýrlatan ve "Bu size neyi hatýrlatýyor?" diye soran Köse, "Sayýn Baþbakan Ýstanbul'daki bir camide alkol tüketildiðini ve ahlaka aykýrý hareketler yapýldýðýný söyleyerek bir kýsým insanlarý tahrik ediyor ve ayrýmcýlýðý körüklüyor diye konuþtu. orada çýkan isyana mal bulmuþ maðribi gibi sal- dýrmaya çalýþtýlar þeklinde konuþtu. CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse ise AK Parti Kýrýkkale Milletvekili Ramazan Can'a cevap vermek üzere tekrar söz istedi. Kürsüye gelen Köse, "Baþbakan darbe tahrikçisi. Hiç kahramanlýk yapmayýn. Amerika nýn destek vermediði hiçbir darbenin baþarýlý olma þansý yok. Çok iyi geçiniyorsunuz, Türkiye de darbe falan olmaz. Eðer Amerika isterse sizin içinizden böyle bölerek sivil darbe bile yaptýrýr "DARBE TARTIÞMASI TUTANAKLARA YANSIDI" CHP'li Tufan Köse ve AK Partili Ramazan Can'ýn konuþmalarýnýn ardýndan ise TBMM Genel Kurulu gerildi. AK Partili ve CHP'li milletvekilleri arasýnda söz düellosu yaþandý.(ýha) BAÞSAÐLIÐI Devlet Hastanesi eski Müdürü deðerli dostumuz Celal Kayý nýn babasý Hafýz Yusuf Kayý nýn Büyükelçilik önünde toplanan HAK-ÝÞ, Memur- Sen ve Mazlum-Der üyeleri darbeyi protesto etti. (Ç.HAK:1955) vefatýndan dolayý üzüntümüz büyüktür. Merhuma Allah tan rahmet, ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý dileriz. Çorum Hakimiyet Gazetesi Yönetici ve Çalýþanlarý

4 4 CUMARTESÝ 6 TEMMUZ 2013 Mýsýr halkýnýn yanýndayýz ÝHH dan Ramazan yardýmý Ý ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý, Çorumlu ihtiyaç sahiplerine 300 koli yardým malzemesi gönderdi. HH Ýnsani Yardým Vakfý, Çorumlu ihtiyaç sahiplerine 300 koli yardým malzemesi gönderdi. Bu yýl Ramazan ayýnda 81 ülke ve bölgede faaliyet gösterecek olan ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý'nýn Ramazan çalýþmalarý tüm hýzýyla devam ediyor. Özellikle doðal afetlerin ve yoksulluðun yoðun bir þekilde hissedildiði bölgelerde çalýþacak olan vakýf, yaklaþýk 1 milyon insana ulaþmayý hedefliyor. Çorumlu muhtaç ailelere daðýtýlmak üzere rgenekon davasýnýn Etutuklu sanýðý Ýþçi Partisi Genel Baþkaný Doðu Perinçek'in avukatý Hasan Basri Özbey, "Mursi gitti, Mýsýrlý kardeþlerimizi yanlýz býrakmayacaðýz. Recep Tayyip Erdoðan'lar ve Abdullah Gül'ler de çok yakýnda ayný kaderi paylaþacaklardýr." Anayasa Mahkemesi'nin, 3. Yargý Paketi olarak bilinen 6352 sayýlý kanunda "Devletin Güvenliðine, anayasal düzene ve bu düzenin Ýþleyiþine, milli savunmaya, devlet sýrlarýna karþý suçlar ile casusluk" suçlarýnda tutuklu yargýlanma süresini iki katýna çýkaran hükmün iptaline iliþkin kararý, tahliye umutlarýný da beraberinde getirdi. Ergenekon davasýnýn bazý tutuklu sanýk avukatlarý bu karar nedeniyle tahliye talebinde bulunmak Mýsýr halkýnýn özgürlük seli durdurulamaz için bugün saat 14.00'te Çaðlayan'da bulunan Ýstanbul Adalet Sarayý'na geldi. Tutuklu sanýklardan Ýþçi Partisi Genel Baþkaný olan Doðu Perinçek'in avukatý Hasan Basri Özbey, emekli Tuðgeneral Veli Küçük'ün kýzý ve avukatý Zeynep Küçük ile avukat Kemal Kerinçsiz'in eþi ve avukatý olan Gönül Kerinçsiz, dilekçelerini Ýstanbul 13. Aðýr Ceza Mahkemesi'ne sunmadan önce adliye önünde basýn açýklamasý yaptý. Anayasa Mahkemesi'nin dün önemli bir karar aldýðýný belirten avukat Özbey, "Karar hepimizin bildiði üzere 3713 sayýlý kanunun 10. ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý 81 ülke ve bölgede faaliyet gösteriyor. maddesinde tutukluluk sürelerinin özel görevli mahkemeler terörle mücadele kanunu kapasamýndaki suçlar bakýmýndan 2 katý uygulanan tutukluluk sürelerinin, 2 katý uygulanýr hükmünü iptal etmiþtir. Böylece Türk Ceza Hukukunda sisteminde tek bir azami tutukluluk süresi kalmýþtýr. Geriye sadece tutukluluk sürelerinin gerekçesi gösterilmek suretiyle zorunlu hallerde 3 yýla kadar uzatýlabilmesi kalmýþtýr." diye konuþtu. Bu kararla birlikte 300 kuru gýda kolisi Çorum ÝHH ya teslim edildi. ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý Yardým Koordinatörü Mustafa Demir, yardým malzemelerini mek Partisi (EMEP) Ýl Örgütü, Mýsýr'da günler- süren ve on milyonlarýn katýldýðý gösteriler Edir sonrasý ordunun darbesi ve Cumhurbaþkaný Mursi'nin görevine son verilmesi ile ilgili açýklama yaptý. Açýklamada Mursi'nin Mýsýr halkýnýn özgürlük arayýþýný durduramadýðý ve darbenin de bu konuda baþarýlý olamayacaðý vurgulandý. Emperyalist güçlerin ve sermaye iktidarýnýn artýk yönetemez hale gelen Mübarek'ten vazgeçtiði gibi Mursi'den de vazgeçtiði, halkýn iktidarýna fýrsat vermemek için her türlü yola baþvurduðu ifade edildi. Konuyla ilgili açýklamanýn devamýnda þunlar kaydedildi; Mursi, Mýsýr halkýnýn özgürlük selini durduramamýþtýr, darbe de durduramayacaktýr. 2011'de çalýnan devrimine yeniden kavuþmak için Mýsýr halký özgürlük ve demokrasi talebiyle tekrar Tahrir meydanlarýný doldurdu. Halkýn umutlarýný yeniden düzene baðlamaya çalýþan, hak ve özgürlük talebine kulaklarýný kapatan Mursi Hükümeti, halkýn kararlý direniþi sonrasýnda askeri darbe marifetiyle bertaraf edildi. Emperyalist güçler ve sermaye iktidarlarý, artýk yönetemez hale gelen Mübarek ten nasýl vazgeçmiþler ve Mursi ile yola devam etmeyi tercih etmiþlerse, bugün de, artýk yönetemez hale gelen Mursi den vazgeçmiþlerdir. Halkýn gücünden korkanlar, iktidarlarýný korumak ve halka yönetme fýrsatý vermemek için her türlü yola baþvuruyorlar. Ayaða kalkan Mýsýr halkýnýn özgürlük ve demokrasi talebinin önüne geçemeyen hakim sýnýflar, henüz iktidara geleli bir yýl olmuþken Mursi yi gözden çýkardý. Halkýn gücünden korkuyorlar Bu nedenledir ki, halkýn isyaný geri dönülmeyecek noktaya geldiðinde iktidarlarýnýn devamýný garanti altýna alacak yeni çözüm bulmakta gecikmiyorlar. Korkuyorlar, çünkü ayaklar baþ olmaya baþladýðýnda iktidarlarý ters yüz olacaktýr. Korkuyorlar, bu korkuyla dün Mübarek ten, bugün Mursi den vazgeçtiler ve darbeye yaslanarak yeniden çözüm üretmeye çalýþýyorlar. Ortadoðu halklarýnýn özgürlük ve demokrasi hasreti mücadeleyi her geçen gün büyütmektedir. Askeri darbe ve Mursi arasýna sýkýþtýrýlmaya çalýþýlan Mýsýr halký bu zora boyun eðmeyecektir. Biz de Emek Partisi olarak cendereye sokulmaya çalýþýlan Mýsýr halkýyla dayanýþma içerisinde olacaðýmýzý, onlarýn özgürlük ve demokrasi hasretinin bizim de hasretimiz olduðunu, Mýsýr halkýnýn devrimini çalmaya çalýþan darbenin hiç tereddüte düþmeden karþýsýnda olacaðýmýzý beyan eder ve emek ve demokrasi güçlerine Mýsýr halkýyla dayanýþmaya çaðýrýrýz. Darbeye karþý halkýn yanýndayýz ðitim Sen Çorum Þu- Baþkaný Mehmet Ancak Mübarek daha doðmuþtu. Ebe Öztürk, Eðitim Sen olarak darbelerin karþýsýnda len Müslüman Kardeþ- sonrasýnda iktidara ge- ve Mýsýr halkýnýn yanýnda ler ve ittifaký kýsa zamanda özgürlüðe açýlan olduklarýný ifade etti. Askeri darbe ile Mýsýr halkýnýn kaderinin bir maya çalýþtýlar. kapýyý yeniden kapat- kez daha darbe yoluyla, Mursi'nin anayasa emperyalizmin eliyle çizilmek istendiðini ifade tiren ve despotizme doð- ile eþitsizlikleri derinleþ- eden Öztürk, Her zaman ru yönelen politikalarý olduðu gibi darbelere, gerici iktidarlara ve diktatör- Mehmet Öztürk karþýsýnda Mýsýr halký özgürlüklerine ve geleceðine sahip lere karþý direnen halk kazanmýþtýr. çýkma kararlýlýðýný göstererek, Tahrir Mýsýr ve Ortadoðu halklarýnýn kurtuluþu özgürlük ve demokrasi taleplerinin birleþtirilmesinden geçmekte- direniþ çizgisi ile kendi geleceðini Meydaný'nýn da günlerdir süren bir dir. kendi ellerine aldýðýný ve bir daha býrakmayacaðýnýn bir göstergesi olmuþtu. Öztürk, açýklamanýn devamýnda, Sömürünün, eþitsizliðin, yoksulluðun ve yolsuzluðun arttýðý Mýsýr'da 2011 yýlýnda halk isyaný ile du'nun yönetime el koymasý da Halk eylemlerinin ardýndan Or- emperyalizme baðýmlý Mübarek Mursi'ye karþý gerçekleþtirilen bir diktatörlüðü yýkýlarak özgürlüðün eylemden daha fazla halkýn kendi kapýsý açýlmýþtý. Tahrir Meydaný özgürlük ve eþitliðin meydaný ve sim- geçmek için egemen sýnýflarýn ve geleceðini tayin etmesinin önüne gesi olmuþtu. Ortadoðu halklarýna emperyalizmin müdahalesine dönüþtü. yeni bir umut ýþýðý Tahrir'de bir kez Avukatýn dediðine bak! Ergenekon davasýnýn bütün tutuklu sanýklarýnýn derhal tahliye edilmeleri gerektiðini belirten Avukat Özbey, "Dün akþam Anayasa Mahkemesi kararý internet sistesine konulmak suretiyle halkýn bilgisine sunulmuþtur. Karar temel hak ve özgürlüklere iliþkindir." Kararýn uygulanmasý için Resmi Gazete'de yayýnlanmasýna, gerekçeli kararýn yazýlmasýnýn beklenmesine, kararýn yürürlük tarihinin beklenmesine de gerek olmadýðýný belirten Özbey, Ýstanbul 13. Aðýr Ceza Mahkemesi'ne müvekkili için ve tüm Ergenekon davasý tutsaklarýnýn derhal serbest býrakýlmasý istemiyle baþvuruda bulanacaklarýný söyledi. Ergenekon davasýnýn bütün tutuklu sanýklarýnýn serbest býrakýlmasý gerektiðini yineleyen Özbey, "Ancak, Danýþtay dosyasý sanýklarý bu kapsam dýþýnda tutulmalýdýr. Çünkü onlar Danýþtay hakimlerini katlettiler. Bu nedenle danýþtay katillerinin bu yasal durumdan yararlanmasýna imkan yoktur. Haklarýnda bir hüküm kurulmuþ olmasýna raðmen tertibin bir parçasý olarak Ergenekon davasýna yapýþtýrýlmýþlardýr. Ergenekon davasýndan Danýþtay davasýnýn bir an önce ayrýlmasý ve derhal hüküm kurulmasý gerekmektedir." ifadesini kullandý. Avukat Özbey, "Ergenekon, Balyoz, Poyrazköy, 28 Þubat lke-der Baþkaný ve ÝHH Ýl Temsilcisi ÝSelim Özkabakçý, Mýsýr'da yaþanan darbenin derin üzüntü yarattýðýný ifade ederek, Mursi nin ve seksen milyon Mýsýr halkýnýn özgür iradesinin yanýndayýz. Mýsýrlý kardeþlerimizi destekliyoruz, Ortadoðu'yu, Mýsýr ý karýþtýran Siyonist Ýsrail i, ABD ve körfez ülkelerini lanetliyoruz. diyen Özkabakçý, açýklamasýnda þu görüþlere yer verdi; Yakýn zamanda Ýslam coðrafyasýnda yaþanan olumlu geliþmelerden rahatsýz olanlar, bu geliþmeleri tersine çevirecek birçok hilenin içerisine girmiþlerdir. Yýllardýr demokrasi söylemlerini dillerinden düþürmeyen batýcýlar, oylarýn üçte ikisini alarak iktidara gelen bir cumhurbaþkanýný darbe ile görevinden uzaklaþtýrmaktan çekinmediler. Mýsýr'da General Abdul Fettah El Sisi ve çetesi son bir yýldýr devleti ele geçirmek ve darbe þartlarýný oluþturmak için tüm imkânlarýný seferber etmiþlerdir. Askeri bürokratlarýn, Hýristiyan Kýptilerin ve keyiflerini kanun haline getiren seküler aydýnlarýn koalisyonu, Mýsýr'ý karanlýk bir tünele sürüklemekle kalmamýþ, tarihte görülmemiþ bir ihanete de imza atmýþlardýr. General Abdul Fettah El Sisi ve çetesi; Hristiyan olduðu bilinen Adil Mansur'u geçici cumhurbaþkaný ilan ederek ABD ve müttefiklerinin desteðini saðlamýþlardýr. Baþta Suudi Arabistan olmak üzere, Birleþik Arap Emirlikleri ve Ürdün gibi krallýkla yönetilen ülkelerin Hýristiyan cumhurbaþkaný Adil Mansur'u tebrik etmeleri yapýlan ihanetin boyutunu ortaya koyuyor. Oysa biz bu katil Mýsýr ordusunun ne mal olduðunu daha önceden biliyorduk. Ýki bin dokuz yýlýnda Mýsýr ordusu denilen bu katiller þirketi Gazze Konvoyuyla mazlum Gazze halkýna götürdüðümüz yardým malzemelerini çalmak için El-Ariþ Limanýnda bize saldýrmýþlardý. Ben de dahil kýrk yardým gönüllüsünü yaraladýlar. Araçlara zarar verdiler. Þu anda yüzbinlerce Müslüman Kahire'nin Rabiatul Adeviyye meydanýnda ve kahire üniversitesinin önünde darbeye karþý direniyor. Yüzlerle ifade edilen Müslüman Kardeþlerin tutuklu sayýsý ve onlarca ölüm haberlerinin on binlere ulaþmasýndan korkuyoruz. Katil Mýsýr ordusu ihvanýn yok olmasý için her türlü namussuzluðu yapmaktan çekinmeyecektir. Bu arada bölgeden Muhammed Mursi yanlýsý milyonlarýn sokaklarda olduðu haberleri gelmekle birlikte, oralardan ne olduðu ile ilgili tam ve net haber alamýyoruz. MISIR DA YAÞANANLAR TÜRKÝYE GERÇEÐÝNDEN UZAK DEÐÝL Aslýnda Mýsýr'da yaþananlar Türkiye gerçeðinden uzak deðildir. Sisi ve Çetesi'nin yönetime el koyma bildirisi 27 Mayýs, 12 Mart ve 12 Eylül de tekrarlanan kardeþ kavgasýna son vermek ve düzeni saðlamak bahanesinden farksýzdýr. Bugünden itibaren Anayasa'yý askýya alan Mýsýr generallerinden oluþan bir askerî konseyin ülkeyi keyiflerine göre yönetecekleri kesindir. Yönetimi ele geçirir geçirmez, bir Hristiyan'ý geçici Cumhurbaþkaný ilân eden silahlý zorbalar, halkýnýn yüzde doksaný Müslüman olan Mýsýr halkýna ve dünyaya önemli bir mesaj vermiþlerdir. Ancak unutulmamalýdýr ki hiçbir savaþ bir günde kazanýlmaz veya kaybedilmez. Müslüman Mýsýr halký, kendilerine ihanet eden silahlý zorbalara direnecek kadar þereflidir. Mutlaka bunun hesabýný soracaklardýr. Mýsýr halký özgürlüðü tattý ve bundan vazgeçmeyecektir. Bizler bu iþin arkasýnda büyük þeytan Amerika, küçük þeytan israil ve körfezdeki bazý ülkelerin parmaðý olduðunu biliyoruz ama yine biliyoruz ki Allah ýn yardýmýyla yakýnda halkýn iradesi kazanacaktýr. hangi adla olursa olsun bu tertipler kapsamýnda yürütülen davalarda tutuklu tutuksuz bütün sanýklar bu davalarda ileri sürülen iddialardan dolayý suçsuz ve masumdur. O nedenle acýdýr bu tartýþma. Tek suçlarý Atatürk'ü, Cumhuriyetini savunmak, tek suçlarý vatanseverlik olan yüzlerce masum insanýn tutukluluðu 5 yýlý geçti diye sevindiriyorlar bizi. Bu acýdýr. Türkiye'nin ayýbýdýr ama bu ayýba da son vereceðiz. Mursi gitti Mýsýrlý kardeþlerimizi yalnýz býrakmayacaðýz. Bu tertibin birinci dereceden sorumlularý Tayip Erdoðan'lar da Abdullah Gül'ler de Mursi'nin kaderini çok yakýnda paylaþacaklardýr." Avukat Zeynep Küçük de Ergenekon davasýný yürüten Ýstanbul 13. Aðýr Ceza Mahkemesi'ne seslendiðini belirterek, "Hukuksuzluða dün son vermesi gerekirdi. Dün son vermediniz. Bugün itibariyle artýk bu tutukluluk halini artýk sonlandýrýn. Tutukluluk süresini 5 yýl olarak uygulamak hukuksuzluktur. Aslýna bakarsanýz bu davalarýn hiç açýlmamasý ve tutuklamalarýn olmamasý gerekmektedir." diye konuþtu. Yapýlan basýn açýklamasýnýn ardýndan Ergenekon davasý sanýk avukatlarý, tahliye taleplerine iliþkin dilekçeleri Ýstanbul 13. Aðýr Ceza Mahkemesi'ne sunmak üzere Ýstanbul Adalet Sarayý'na girdi.(cý- HAN) Hayrettin Karaman Raporum (1) Çözüm sürecine katký yapan âkýl adamlarýn ortak raporunun hükümet tarafýndan açýklanmasýnýn daha uygun olacaðýný düþündüðüm için bizim gruba zamanýnda sunduðum raporumu yayýnlamamýþtým. Herkes yayýnlayýnca ben de iki yazýda açýklamaya karar verdim: Durum Türkiye'nin pek çok alanda birçok problemi, çözüm bekleyen durumlarý var; aslýnda bu geçmiþte ve günümüzde az veya çok her toplumda vardýr. Problemlerin daha fazla (kamil manada) demokratlaþma ile çözüleceðine dair genel bir kanaat mevcut. Ama mesela gelir daðýlýmýndaki bozukluk ve buna baðlý olarak sosyal adalet yalnýzca demokratikleþme ile çözülemez. Veya demokratikleþme bu problemi de kapsayacak bir mahiyette olmalýdýr. Ülkemizin çözüm bekleyen problemlerinden önemli biri de 'Kürt meselesi' ve buna baðlý olarak PKK terörünün sona erdirilmesidir. Hükümet Kürtlerin ve PKK'nýn temsilcileriyle görüþmeler yapmýþ, bu kesime ait taleplerin demokratik hukuk devleti ilkeleri içinde çözülmesi ve silahlara veda edilmesi konusunda taraflar mutabýk kalmýþlardýr. Bildiðimiz kadarýyla yol haritasý þöyledir: Belli bir süre içinde PKK ülkeden çýkacak, zaman içinde silahlar terk edilecek, militanlar normalleþecek ve taleplerin mümkün olanlarý bir yandan yasama, bir yandan da icra yoluyla peyderpey karþýlanacaktýr. Bizim iþimiz Hükümet, yukarýda özetlenen durumu 62 âkýl adama sunarak þunu istedi: Durum ve amaç bundan ibarettir. Sizden bu süreçte bize yardým etmenizi istiyoruz. Neyi nasýl yapacaðýnýza siz karar verin, sonunda bize bir rapor hazýrlayýn, çözüm faaliyetinde bu rapordan istifade edelim. Biz de âkýl adamlar olarak ülkeyi dolaþtýk, birçok toplantý ve görüþme yaptýk, gözlemlerimiz, izlenimlerimiz, halkýn düþüncesi konusunda bilgilerimiz oldu; bu arada talep ve teklifleri de aldýk. Aþaðýda bunlarý benim açýmdan özetleyeceðim: Gözlemler, izlenimler: Bütün ülkede, çözüm sürecine karþý çýkanlar içinden 4-5 bin kiþilik bir grup gerektiðinde þiddete baþvurarak eylemler yaptýlar. Bunlarýn bir kýsmý 'çözüm iþlerine gelmediði' için, bir kýsmý ise çözüm için yapýlanlarý ülkenin birlik ve bütünlüðüne zararlý gördükleri için süreci durdurmak, âkýl adamlarýn faaliyetlerine izin vermemek için çalýþtýlar. Genel olarak güvenlik güçleri bunlarý engelledi, zaman zaman güvenlik zaafý oldu ve âkýl adamlar sýkýntýlý durumlara düþtüler. Kapalý alan toplantýlarýna katýlanlar arasýnda her kesimden temsilciler oldu. Bu toplantýlarda herkes konuþtu, düþüncesini serbest olarak ortaya koydu. Bizler genel olarak düþünceleri tartýþmadýk, yalnýzca açýklanacak noktalar varsa bunlarý açýkladýk. Kendilerine 'düþünce ve teklifleriniz kaydedildi, gerekli mercilere ulaþtýrýlacak' dedik. Otuz yýldýr devam eden çatýþmadan en fazla zarar görenlerin, ateþin düþtüðü yerde caný yananlarýn çözümü daha fazla oranda istedikleri görüldü. Çözüme karþý þüpheli ve isteksiz olanlarda siyasi çýkar unsurunun da etkili olduðu (çözüm baþarýlý olursa buna öncülük eden iktidarýn siyasi kazancýnýn hesaba katýldýðý) kanaatindeyim. Güven ve þüphe konusunda üç farklý psikolojiden söz edilebilir: a)hükümete güvenenler, iktidarýn yanlýþ, ülkeye zarar verecek bir adým atmayacaðýndan emin olanlar. Karþý tarafýn da 'gelinen noktada baþka yol kalmadýðýný gördükleri için' samimi olduklarýný düþünenler. b) Ýki taraftan birinden (ya hükümetten veya PKK'dan) þüphe edenler. c) Her iki taraftan da þüphe edenler, 'bu iþin arkasýnda bilemediðimiz, açýklanmayan, ama zararlý bir þey' olduðunu düþünenler. Bu üçüncü grubun diðerlerinden daha az olduðu kanaatindeyim. Siyasi muhalefet ve onlarýn etkisinde olanlar 'kendilerinin ve âkýl adamlarýn çözüm süreci konusunda bilgi sahibi olmadýklarýný, kendilerinden bir þeylerin saklandýðýný' düþünüyor ve söylüyorlardý. (Devamý var).

5 Yanarak can verdiler Ç orum da takla atýp tarlaya uçtuktan sonra alev alan otomobilde 3 kiþi yanarak hayatýný kaybetti, 3 kiþi de yaralandý. Edinilen bilgiye göre kaza, Ankara- Samsun karayolunun 14. kilometresinde, Organize Sanayi yakýnlarýnda meydana geldi. Kýrýkkale den Çorum istikametine giden Vedat Þ. (36) yönetimindeki 19 NA 659 plakalý otomobil, yol kenarýndaki bariyerlere çarptýktan sonra takla atarak orum'da, mayda- sanýp yediði Çnoz baldýran otundan zehirlenen 5 yaþýndaki Berkay Gödek yürüyemiyor. Çorum'un merkeze baðlý Köprüalan Köyü'nde 6 ay önce evlerinin önünde oyun oynarken maydanoz sandýklarý baldýran otundan yiyen Berkay Gödek ile amcasýnýn kýzý 4 yaþýndaki Ecrin Gödek, bir süre sonra rahatsýzlandý. Çorum Hitit ÜniversitesiÇorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine kaldýrýlan 2 çocuktan Berkay Gödek, burada yapýlan ilk tedavi sonrasý Eskiþehir Osmangazi Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi sevk eypazarý termal Bmerkezi oluyor. Termal kaynaklarý, 600 yýllýk çarþýsý, tarihi konaklarý ve doðal güzellikleriyle bir sayfiye yeri olan Beypazarý; saðlýk ve tatil turizminin baþkenti olmaya hazýrlanýyor. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn 2009 seçimlerinden önce açýkladýðý "Beypazarý'ný Türkiye'nin Termal turizm merkezi yapacaðýz" sözü yerine getiriliyor. Bölgede hýzla yükselen Termal tesislerin sayýsý artarken, bölgeye en büyük yatýrýmý yapan Akropol Termal Turizm yýl sonunda ilk devre mülkleri teslim etmeye baþlayacak. Beypazarý havzasýnda 2007 yýlýnda sýcak su aramasý yapan firma geçtiðimiz yýl yapýlan ihalelerle birlikte toplam 140 milyon metre karelik alanda su iþletme ruhsatýna sahip. Ýnþaat alaný olarak 1 milyon 350 bin metre karelik alan üzerinde toplam 1 milyar liralýk yatýrým yapmayý planlayan Akropol Termal Otel ve devre mülklerinde 7 etabýn tamamý bittiðinde ayný anda 40 bin kiþi konaklayabilecek. Bu rakam Türkiye ve Avrupa'da bir ilk Kazada bariyerlere çarpan araç tarlaya uçtu. Feci kazada 3 kiþi yanarak hayatýný kaybetti, 3 kiþi de yaralandý. olacak. Ýlk etabý 2014 baþýnda tamamlanacak olan tesislerin tamamý bittiðinde 5 yýldýzlý otel, 2 bin adet villa, hastane, okul ve camiden oluþacak. Teslime hazýrlanan binalarda ince iþçilikler süratle devam ederken, 822 dairenin tünellerle baðlanacaðý sosyal tesislerde eþ zamanlý hizmet vermeye baþlayacak. Toplam daire sayýsý 1453 devre mülk sayýsý ise 36 bin olacak. 600 yýllýk Osmanlý beldesi olan Beypazarý bundan böyle sadece ürettiði havuç ve tarihi evleri, Ýnözü Vadisi ile deðil Termal tesisleriyle de kendini gösterecek. Bölgede yapýmý devam eden Termal tesislerin en büyüðünü ise Nom Ýnþaat'ýn yaptýðý Akropol Mega Kent'ten bu güne kadar 11 bin devre mülk satýþý yapýlmýþ. TERMAL VE DENÝZ TURÝZMÝ BÝRLÝKTE YAPILACAK Ýçerisinde 36 bin adet devre mülk, Beypazarý mimarisine de sadýk kalýnarak inþa edilecek özel yüzme havuzlu ultra-lüx villalar, hastane, rehabilitasyon merkezi, cami, fizyoterapist eðitim okulu olacak. Ayrýca 110 dönüm üzerine kurulacak olan Avrupa'nýn en büyük Aqua Parký ve su oyunlarý merkezi, futbol, voleybol ve basket sahalarý, tenis kortlarý, mini hayvanat bahçesi ve binicilik kulübü ile özellikle çocuklar için özel alanlar oluþturulacak. Saðýlýk için gelenler ise 50 bin metrekarelik sosyal tesisler içerisinde yer alacak Türk hamamý, Fin hamamý, saðlýk üniteleri, sauna, Termal havuzlar, çamur banyolarý, bay, bayan ve karýþýk olmak üzere yüzme havuzlarý ile 15 günde kendilerini yenileme imkaný bulacak. Akropol Mega Kent'in yönetim kurulu üyesi Fatih Kuru, sektörde 24 yýldýr var olduklarýný anlatýrken, Termal ve deniz turizmini devre tarlaya uçtu. Bir anda alev alan otomobilden çýkamayan Fatma Þ. (20), Gazel Þ. (5) ve Hazal Þ. (10) olay yerinde hayatýný kaybederken, sürücü ve Fadime Þ. (57) ve Þükrü Þ. (57) yaralandý. Sürücü Sungurlu Devlet Hastanesi ne, durumu aðýr olan diðer iki yaralý ise Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýnýrken, olayla ilgili soruþturma baþlatýldý.(ýha) Baldýran otu yataða mahkûm etti Maydanoz sanýp yediði baldýran otundan zehirlenen çocuk yataða mahkûm oldu. edildi. Ecrin Gödek ise tedavi sonrasý iyileþerek taburcu edildi. 4 ay boyunca Eskiþehir'de tedavi altýnda konuþma güçlüðü çekmeye baþladý. Anne 24 yaþýndaki Gülay Gödek, "Oðlum maydanoz sanarak yediði beðinden beslenmesi saðlanýyor. Oðlum bitkisel hayatta sanki. Doktorlar tam olarak bir þey demiyor" tutulduktan sonra baldýran otu nedeniyle Devlet büyükle- evine gönderilen Berkay Gödek'in gözleri görmüyor, konuþamýlýðýna kavuþmasý için bu hale geldi. Gözleri rinden çocuðunun sað- kör oldu, yürüme ve yor. Yürüyemiyor. Gö- yardým beklediðini belirten anne Gülay Gödek, "Maddi durumumuz iyi deðil, eþim de gýrtlak kanseri. Çocuðumun tedavi masraflarýný da karþýlayacak durumda deðilim. Allah rýzasý için bize yardým etsinler" diye konuþtu. Çorum Halk Saðlýðý Müdürü Dr. Tuncer Kýlýç, baldýran otunun vücuda alýndýðýnda, bulantý, kusma, göz bebeklerinde geniþleme, çift görme, körlük, çarpýntý, kalp hýzýnda yavaþlama, sinirsel nöbet, merkezi sinir sisteminde baskýlanma, karaciðer ve böbrek hasarýna sebep olabileceðini belirtti. (DHA) Çorum dan termale ziyaretçi akýný Yasin yaþam mücadelesi veriyor orum un Osmancýk Ýlçesi ne baðlý Akören Kö- 2 yaþýndaki Yasin Ersin, ikinci kattaki evin Çyü nde penceresinden düþerek aðýr yaralandý. Olay, Osmancýk ýn Akören Köyü nde bu sabah meydana geldi. Ýddiaya göre, misafir olduklarý ikinci kattaki evde oynarken açýk pencereden bakmak isteyen Yasin Ersin, dengesini kaybederek zemine düþtü. Çaðrýlan ambulansla Osmancýk Devlet Hastanesi ne kaldýrýlan Ersin, ilk müdahalenin ardýndan Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ne sevk edildi. Çocuðun durumunun aðýr olduðu belirtildi. Olayla ilgili soruþturma sürüyor. tatil þeklinde birleþtirecek projenin müjdesini veriyor. Termal su kadar deniz suyunun insan saðlýðýna faydalarýný anlatan Kuru,"Antalya'da ailemizin iþlettiði bir otelimiz var. Burasý ile Beypazarý arasýnda kuracaðýmýz köprü sayesinde her iki tatili tercih eden insanlarýmýza devre mülk þeklinde yeni bir konsept hazýrlýðýmýz var. Beypazarý'nda ilk etapta 19 bin 200 devre mülkü 15'er günlük ve aralarýnda en az bir gün boþluk olacak þekilde ayarladýk. Ýnsanlar 1+1'den baþlayan imkanlardan 3+1'e, lüks villalara kadar her türlü imkaný bulacak. Burayý yaþayan mega bir tatil köyüne dönüþtüreceðiz." KESÝNTÝSÝZ SU KAYNAÐIMIZ VAR Beypazarý'nýn otantik mimarisinden esinlenerek inþa edilmekte olan Akropol, 1. etabýn tamamlanmasýna az bir zaman kala yine adýna yakýþýr bir hamleyi gerçekleþtirdi. orum da jandarma Çkarakolunun duvarýna çarpan otomobilde 1 kiþi hayatýný kaybederken, 5 kiþi de yaralandý. Edinilen bilgilere göre kaza, Çorum-Sungurlu karayolu Hamdiköy yakýnlarýnda meydana geldi. Ankara dan Çorum istikametine gitmekte olan Yaþar O. (54) yönetimindeki 16 BD 311 plakalý otomobil, kontrolden çýkarak jandarma karakolunun duvarýna çarptý. Sürücü ile otomobilde bulunan Mustafa Oðuz (55), Murat Semih Atsen (1), Sudenaz Atsen (6), Güllü Oðuz (53), Yaþar Oðuz (53) ve Özlem Akropol, Ankara Ýl Özel Ýdaresi'nden Beypazarý ve çevre bölgelerini kapsayan toplam 140 milyon 270 bin metre kare alan üzerinde jeotermal kaynak su arama ruhsatýný da alarak saðlýk ve turizm alanýndaki yatýrýmlarýný rekor seviyeye ulaþtýrdý. Bin 453 daireden oluþacak 36 bin devre mülk inþa edeceklerini anlatan Fatih Kuru, güzergahýn önemine vurgu yapýyor. Eski Ýpek Yolu üzerine yer alan Beypazarý Esenboða hava limanýna 45 dakika, Ýstanbul'a ise 300 km mesafede bulunmasý Akropol'a olan ilgiyi de artýrýyor. Perþembe, cumartesi ve pazar Atsen (26) yaralandý. Yaralýlarýn yardýmýna ilk önce karakolda görevli askerler koþtu. Daha sonra olay yerine günleri Eskiþehir, Konya, Ankara, Kýrýkkale ve Çorum'dan ciddi ziyaretçi aldýklarýný anlatan Yönetim kurulu Üyesi Fatih Kuru günlük turlarda ikramlar, Beypazarý turu ve devre mülk tanýtýmýnýn yapýldýðýný anlatýrken, pazarlama ve satýþ birimininde kendileri tarafýndan yürütüldüðü bilgisini veriyor. TERMAL SUYUN ÖZELLÝKLERÝ 3 ayrý kuyudan saniyede 100 litre su çýkartýlan bölgede sýcaklýk ise 55 derece. Ýstanbul Üniversitesi Týp Fakültesi Týbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji CUMARTESÝ 6 TEMMUZ Dodurga da kaza, 1 ölü orum'un Dodurga ilçesindeki trafik kazasýnda 1 Çkiþi öldü, 2 kiþi yaralandý. Dodurga'dan Osmancýk ilçesi yönüne giden Kadir Uslu yönetimindeki 19 HF 424 plakalý kamyonet, Soðuktaþ yöresinde karþý yönden gelen Niyazi Gül'ün kullandýðý 19 DK 982 plakalý otomobille çarpýþtý. Kazada, sürücüler ile 19 DK 982 plakalý araçta bulunan Emine Gül yaralandý. Dodurga Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardýndan Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine sevk edilen yaralýlardan Emine Gül, müdahaleye raðmen kurtarýlamadý. Hastane yetkilileri, diðer yaralýlarýn saðlýk durumlarýnýn ciddiyetini koruduðunu belirtti. (A.A.) Karakol duvarýna çarptý, 1 ölü, 5 yaralý orum'da pom- tüfekle ya- Çpalý ralamaya olayýnýn sanýðý 8 yýl 9 ay hapis cezasýna çarptýrýldý. Olay, geçen yýl aðustos ayýnda gelen ambulansla Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýlan yaralýlardan Güllü Anabilim Dalý'nda Prof. Dr. Zeki Karagülle imzasýný taþýyan analiz raporda þu bilgilere yer verildi: Ankara Beypazarý 1'nolu kuyu isimli sondajýndan tarihinde yapýlan su örneði incelenmiþtir. Su hipertermal su özelliðinde olup toplam mineralizasyonu ile mineralli su niteliðindedir. Banyo kürlerinde Romatizmal hastalýklar, genel saðlýk güçlendirme amaçlý her yaþta, ileri yaþlýlýkta, strese karþý, aþýrý kilo sorununa karþý dinç vücut ve saðlýklý organ fonksiyonlarý için Oðuz, yapýlan tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamadý. Kazayla ilgili soruþturma sürüyor.(ýha) Silahla yaralamaya 8 yýl, 9 ay ceza meydana geldi. H.K. tartýþtýðý F.L yi, pompalý tüfekle ateþ ederek yaraladý. Yaralý hastaneye kaldýrýlýrken, zanlý yakalandý. 'Adam öldürmeye teþebbüs' suçundan 24 yýla kadar hapis cezasý istemiyle Çorum 2'nci Aðýr Ceza Mahkemesi'nde yargýlanan H.K. bugün son kez hakim karþýsýna çýkarak kendini savundu. Mahkeme heyeti, sanýða 'adam öldürmeye teþebbüs' suçundan 8 yýl 9 ay hapis cezasý verdi. (DHA) koruyucu özelliði vardýr. Ýçme kürlerinde ise beslenmede florür eksikliði, çocuk ve gençlerde diþ çürüklerinin önlenmesi, üst batýn organlarýnda fonksiyonel rahatsýzlýklar, baðýrsak bozukluklarý(özellikle kabýzlýk), safra yollarý ve pankreas uyarýlmasý konusunda etkilidir. Sonuç olarak sondajdan alýnan su termomineral sular gurubuna dahildir. Ayrýca sodyum, magnezyum, sülfatlý, florürlü ve silikatlý doðal özel balneolojik su niteliðindedir. Cihan Haber Ajansý

6 6 CUMARTESÝ 6 TEMMUZ 2013 Metropol Gýda Alýþveriþ Merkezi Yazýçarþý da 15. Þubesi ni hizmete açtý. Vatandaþlarýn yoðun ilgi gösterdiði açýlýþta kurban kesildi. Müþterilere açýlýþa özel indirimler uygulandý. Karakeçili Camii Ýmam Hatibi Fikrettin Çýplak ýn yaptýðý duanýn ardýndan kurdele kesildi. Metropol Yazýçarþý da hizmette Mustafa Demirer M Metropol Yazýçarþý Þubesi hizmete girdi. etropol Gýda Alýþveriþ Merkezi Yazýçarþý da 15. Þubesi ni hizmete açtý. Dün saat de düzenlenen açýlýþa Metropol Gýda ortaklarýnýn yaný sýra Genel Müdür Celal Gönül ün yaný sýra çok sayýda vatandaþ katýldý. Karakeçili Camii Ýmam Hatibi Fikrettin Çýplak ýn yaptýðý duanýn ardýndan kurdele kesildi. Çorumlular ýn yoðun ilgi gösterdiði açýlýþta kurban kesildi. Açýlýþa özel indirimler uygulandý. Metropol Gýda Genel Müdürü Celal Gönül, Yazýçarþý ya 15. þubeyi açtýklarýný, 16. þubeyi Milönü ne açmayý planladýklarýný söyledi. Gönül, 250 m2 alan üzerinde hizmet veren Metropol Yazýçarþý Maðazasý nda tüm reyonlarýn bulunduðunu kaydetti. Çorumlular ýn yoðun ilgi gösterdiði açýlýþta özel indirimler uygulandý. Açýlýþ sonrasý kýsa süreli izdiham yaþandý. MEB atama yönetmeliði tamam M 250 m2 alan üzerinde hizmet veren maðazada tüm reyonlar bulunuyor. Maðaza önünde kurban kesildi, dua edildi. illi Eðitim Bakanlýðý Taþra Teþkilatý Yöneticilerinin Yer Deðiþtirme Suretiyle Atanmalarý Hakkýnda Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayýmlandý. Yönetmelik, taþra teþkilatý yönecilerinin hizmette etkililiðini ve verimliliklerini artýrmayý amaçlýyor. Yönetmelik, taþra teþkilatýnda il milli eðitim müdür yardýmcýsý, ilçe milli eðitim müdürü ile il ve ilçe Milli Eðitim Müdürlüðü þube müdürü kadrolarýnda asaleten görev yapanlarý kapsýyor. Yer deðiþtirmelerde hizmet puaný, performans ve yeterlilik belirleyici olacak. Hizmet bölgeleri, Kalkýnma Bakanlýðýnýn yayýnlamýþ olduðu Ýllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Geliþmiþlik Sýralamasý Araþtýrmasý ile Ýlçelerin SosyoEkonomik Geliþmiþlik Sýralamasý Araþtýrmasý verileri esas alýnarak, kurumsal kapasite ve hizmet gereklerine göre oluþturuldu. Hizmet bölgeleri 5'e ayrýldý. Metropol Yazýçarþý dan sonra 16. þubeyi Milönü ne açmayý planlýyor. 5. hizmet bölgesinde Adýyaman, Aðrý, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Diyarbakýr, Erzurum, Hakkari, Iðdýr, Kars, Mardin, Muþ, Siirt, Þýrnak, Tunceli ve Van illeri bulunuyor. Bu hizmet bölgesinde görev süresi 2 yýl, verilen puan (yýl) Hizmet bölgesinde yer alan iller ise Aksaray, Artvin, Çankýrý, Elazýð, Erzincan, Gümüþhane, Kahramanmaraþ, Karaman, Kastamonu, Kilis, Niðde, Sinop, Sivas, Þanlýurfa, Tokat ve Yozgat. Görev süresi 2 yýl olan 4. hizmet bölgesi için 12 puan (yýl) verilecek. 3. Hizmet bölgesi Afyonkarahisar, Amasya, Bartýn, Çorum, Düzce, Giresun, Kýrýkkale, Kýrklareli, Kýrþehir, Kütahya, Malatya, Nevþehir, Ordu, Osmaniye, Rize ve Uþak illerinden oluþuyor. Bölgede hizmet süresi 4 yýl, verilen puan (yýl) ise 10.8 olarak belirlendi. 2. Hizmet bölgesinde ise Bilecik, Bolu, Burdur, Çanakkale, Denizli, Edirne, Eskiþehir, Hatay, Isparta, Karabük, Samsun, Tekirdað, Trabzon, Yalova, Zonguldak illeri yer alýyor. Bu bölgenin hizmet süresi 4 yýl, verilen puan (yýl) ise Hizmet bölgesinde Adana, Ankara, Antalya, Aydýn, Balýkesir, Bursa, Gaziantep, Ýstanbul, Ýzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mersin, Muðla ve Sakarya bulunuyor. Hizmet süresi 6 yýl olan bu bölge için 6 puan (yýl) verilecek. Hizmet bölgesindeki süre tamamlanacak Yönetmeliðe göre, 4. ve 5. hizmet bölgelerindeki bölge hizmeti süresini tamamlayan ve halen bu hizmet bölgelerinde çalýþan yöneticiler, istemeleri halinde bir defaya mahsus olmak üzere 2 yýl daha yerlerinde kalabilecek. Hizmet bölgelerinde yöneticilik kadrolarýnda geçirilen süreler, yöneticiliðin geçirildiði kadro itibariyle ilgili bölge hizmeti süresinden sayýlacak. Hizmet süresine baðlý yer deðiþtirme suretiyle atamalarda, hizmet bölgesindeki sürenin tamamlanmasý esas olacak. Yöneticilerin yer deðiþikliði iþlemleri, bölge hizmeti süresinin bitimini takip eden haziran ayýnda sonuçlandýrýlacak. MEB Taþra Teþkilatý Yöneticilerinin Yer Deðiþtirme Suretiyle Atanmalarý Hakkýnda Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayýmlandý. Yer deðiþikliði suretiyle atamalar, yöneticilerin tercihleri ve atamaya esas puan üstünlüðü esas alýnarak gerçekleþtirilecek. 40 tercih yapýlabilecek Yöneticiler, bulunduklarý hizmet bölgesindeki yerler için ayný ilde olmamak koþuluyla 20, bulunduklarý hizmet bölgesi dýþýndaki alt hizmet bölgelerinde veya bir üst hizmet bölgesindeki yerler için de 20 olmak üzere toplam 40 tercih yapabilecek. Tercihlerine göre atamasý yapýlamayan veya tercihte bulunmayan yöneticilerin atamalarý elektronik ortamda bakanlýkça gerçekleþtirilecek kura sonucuna göre sýrasýyla alt bölgelere re'sen yapýlacak. Atamaya esas puanýn hesabýnda bir aydan az hizmet süreleri dikkate alýnmayacak. Saðlýk ve eþ durumuna iliþkin mazeretler belgelendirilmesi halinde yöneticilerin yer deðiþtirmeleri yapýlabilecek. Yöneticiler, kendisinin veya eþinin nüfusa kayýtlý olduklarý il ve bu ile baðlý ilçelere; nüfusa kayýtlý olmamakla birlikte, kendisinin veya eþinin en az on beþ yýl süre ile devamlý olarak ikamet ettiði veya hizmetini olumsuz yönde etkileyebilecek maddi iliþkisinin bulunduðu il ve bu ile baðlý ilçelere atanamayacaklar. Yönetmeliðin yürürlüðe girdiði tarihte görevli olduðu hizmet bölgesinde bölge hizmeti süresini tamamlayanlarýn yer deðiþiklikleri yönetmelik hükümerine göre yapýlacak.(aa) ÇED istenmedi Ç orum merkez ilçe Atçalý köyü mevkiinde 15,709 hektarlýk alanda Ayvaz Kiremit Ltd. Þti tarafýndan gerçekleþtirilmesi planlanan Kiremit-Tuðla Kili Ocaðý projesi- ne ait dosya incelenip deðerlendirildi. Valilik tarafýndan incelenen projeye Çevresel Etki Deðerlendirmesi (ÇED) gerekli görülmedi.

7 CUMARTESÝ 6 TEMMUZ 2013 Meclis ten birlik ve beraberlik mesajý çýktý Çorum saðduyusuyla Türkiye ye örnek oldu B Belediye Meclis Toplantýsý'ndan birlik ve beraberlik mesajlarý çýktý. Erol Taþkan elediye Meclis Toplantýsý'ndan birlik ve beraberlik mesajlarý çýktý. CHP Meclis Üyesi Yusuf Þiþman, geçmiþte yaþanan acýlarýn unutulmamasý gerektiðini hatýrlatarak, provokasyonlara karþý uyanýk olunmasýný isterken, Belediye Baþkanvekili Zeki Gül de, Çorum'un provokasyonlara gelmediðini, saðduyusu ile Türkiye'ye örnek olduðunu söyledi. Belediye Baþkanvekili Zeki Gül Baþkanlýðý'nda toplanan mecliste, gündem dýþý söz alan Yusuf Þiþman, Çorum ve Sivas olaylarýnýn yýldönümünün yaþandýðýný hatýrlatarak, olaylarda hayatýný kaybedenlere rahmet dilediðini belirterek, "Allah bir daha böyle acýlar yaþatmasýn. Bu olaylara sebep olanlarý kýnýyorum. Bizler yüzyýllardýr kardeþçe yaþarken, bugün bile en küçük provokasyondan etkilenip, ayný olaylarý yaþayacak þekilde tepki veriliyor. Provokasyonlara pirim vermememiz gerekir. Yunus Emre'nin, Hacý Bektaþ Veli'nin ve Mevlana'nýn birlikten ve bütünlükten yana olan sözleri unutulup gidiyor." Þiþman'ýn sözlerini tasdikleyen Zeki Gül de, birlik ve beraberlik temennilerine katýldýðýný, ancak Çorum'un farkýný ortaya sererek, saðduyu konusunda baþarýlý bin sýnav verdiðini belitti ve "Bu saðduyuya katkýsý olan tüm hemþehrilerimizi gönülden kutlayýp, teþekkür ediyorum. Ýnþallah geleceðimiz daha aydýnlýk olacak." diye sözlerini tamamladý. Yedi gündem maddesi ile toplanan mecliste, CHP'li üyeler tatil nedeniyle sýralarda üç üye ile temsil edilirken, görüþülen maddeler aðýrlýklý olarak oy birliði ile kabul edildi. Mürsel Hocamýz dualarla yâd edildi Dua ve rahmetle yâd edilen Mürsel Þahinbaþ hocamýzýn mevlidinde dostlarý hazýr bulundu. Mürsel Þahinbaþ eçtiðimiz günlerde G vefat ederek Belediye Meclisi Belediye Baþkanvekili Zeki Gül Baþkanlýðý'nda toplandý. Hacýhamza ve Konaklý belediyelerine yardým B elediye Meclisi, Hacýhamza ve Konaklý Belediyesi'nin yardým talebini onayladý. Belediye Baþkanvekili Zeki Gül Baþkanlýðý'nda bir araya gelen meclis üyeleri, gündem maddeleri arasýnda yer alan belde belediyeleri yardým taleplerini deðerlendirdi. CHP'li meclis üyelerinin, kanunsuz olduðu iddiasýyla onay vermediði yardým, AK Partili meclis üyelerinin evet oyu ile, oy çokluðuyla kabul edildi. Belediye Meclisi, Hacýhamza ve Konaklý Belediyesi'nin yardým talebini onayladý. Anitta nýn ek yatýrýmý için düzenleme yapýldý Rahmeti Rahman'a kavuþan merhum hocamýz Mürsel Þahinbaþ için ailesi tarafýndan mevlidi þerif okutuldu. Dua ve rahmetle yâd edilen Mürsel Þahinbaþ hocamýzýn mevlidinde dostlarý hazýr bulundu. Hayatýný memleketine adayan, son vaktine kadar üreterek, Çorum'un birliðine, beraberliðine katkýlar sunarak hizmetlerini devam ettiren merhum hocamýzýn mevlidine Vali Sabri Baþköy, Müftü Yardýmcýsý Abdullah Pamuklu, Gazeteciler Cemiyet Baþkaný Genel Yayýn Yönetmenimiz Þevket Erzen ve çok sayýda davetli katýldý. Mevlide Vali Sabri Baþköy, Müftü Yardýmcýsý Abdullah Pamuklu, Genel Yayýn Yönetmenimiz Þevket Erzen ve çok sayýda davetli katýldý. Dua ve rahmetle yâd edilen Mürsel Þahinbaþ hocamýzýn mevlidinde dostlarý hazýr bulundu. G Anitta Otel'in büyütüleceði alanla ilgili, yatýrýmý kolaylaþtýran düzenleme meclis tarafýndan kabul edildi. eçtiðimiz aylarda satýþý gerçekleþtirilen belediye benzinliði ile ilgili imar düzenlemesi yapýldý. Uður Grup tarafýndan satýn alýnarak, Anitta Otel'in büyütüleceði alanla ilgili, yatýrýmý kolaylaþtýran düzenleme meclis tarafýndan kabul edildi. Yaklaþýk 25 milyon dolarlýk bir yatýrýmla Anitta Otel'i bölgenin en büyük 5 yýldýzlý oteli haline getireceðini açýklayan Uður Barlýk, gerçekleþtirilecek imar planlamalarýndan sonra yatýrýmýn baþlayacaðýný duyurmuþtu. Yapýlan yeni düzenlemelerle birlikte, Çorum'u bölgesinin kongre merkezi yapma hedefiyle yola çýkan Anitta yetkililerinin, Çorum'u arzu ettikleri hedefe taþýmasý bekleniyor. Mürsel Þahinbaþ Hocamýz için dua edildi. 7

8 8 CUMARTESÝ 6 TEMMUZ 2013 Lojistik Programý na onay Y üksek Öðretim Kurulu (YÖK) Hitit Üniversitesi Osmancýk Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu bünyesinde Lojistik Porgramý açýlmasý teklifini onayladý. Buna göre, Osmancýk Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu nda 2010 yýlýnda 4 adet olan program sayýsý þu an itibariyle 7 ye ulaþtý. Lojistik Programý Mallarý ve Hizmetlerin, Tüketicinin ihtiyaçlarý doðrultusunda kaynak noktadan tüketim noktasýna iletiminin planlamasý, uygulanmasý ve denetiminin yönetimi anlamýna gelen lojistik, günümüzde yurtiçi ve yurtdýþý her türlü taþýmacýlýk faaliyetini kapsayacak biçimde geliþmekte ve anlamýyla bilgi yönetimi, nakliye, stok, depolama, iþleme ve paketleme süreçlerini içeren bütünleþmiþ bir kavram haline dönüþmektedir. Modern dünyada lojistik, de- miryolu, denizyolu, karayolu ve havayolu üzerinden küresel Pazar yerinde mal ve hizmetlerin ekili biçimde ihtiyaç sahiplerine ulaþtýrýlmasýný saðlamak üzere iþletme, matematiksel karar verme yöntemleri, biliþim teknolojisi, dýþ ticaret, gümrük, taþýmacýlýk ve hukuk gibi farklý disiplinlerin uzmanlýklarýndan faydalanmaktadýr. Ülkemiz jeo-stratejik açýdan Asya ve Avrupa ile Karadeniz ve Akdeniz arasýnda köprü ko- numunda olup üç kýtanýn kesiþim noktasýndadýr. Bu bakýþ açýsýyla Türkiye; Avrupa, Balkanlar, Karadeniz, Kafkaslar, Hazar, Orta Asya, Orta Doðu ve Kuzey Afrika Ülkeleri için bir daðýtým ve toplama(aktarma) merkezi olabilecek özelliði ile uluslararasý lojistik açýsýndan çok uygun bir konumdadýr. Bu avantajlar, Türkiye de lojistiðin büyüme potansiyelini göstermektedir. Daha çok karayolu taþýmacýlýðýna odaklanan Türkiye, dünyada en çok TIR karnesin sahip ülke olarak bu konuda liderliði ele geçirmiþ olsa da terimin genel anlamýnýn iþaret ettiði kapasiteye ulaþmamýþtýr. Lojistik Önlisans Programý, lojistik sektörünün ihtiyaç duyduðu mesleki bilgi ve becerilere sahip, etik ilkelere saygýlý elemanlar yetiþtirmeyi hedeflemektedir. Makale Düzeltme Ofisi kuruldu H itit Üniversitesi öðretim elemanlarýnca Ýngilizce olarak yazýlan akademik yayýnlarýn yüksek dil standardýna kavuþturulmasý ve dil yönünden net, anlaþýlýr ve doðru olmasýný saðlamak amacýyla kurulan Makale Düzeltme Ofisi HÝTÝTSEM çatýsý altýnda çalýþmalarýna baþladý. Ofiste, yabancý dilde belirli bir olgunluða eriþmiþ metinlerin dilbilgisi kurallarýna uygunluk, anlaþýlabilirlik ve akýcýlýk bakýmýndan gözden geçirilmesi ile akademik personele çalýþmalarýnýn daha iyi hale gelmesine yardýmcý olunacak ve tavsiyelerde bulunulacak. Yazým yanlýþlarý, noktalama hatalarý, cümle düþüklükleri ve anlam bozukluklarýnýn ortaya çýkarýlmasýnýn amaçlandýðý bu hizmet ile akademik makaleler yabancý dil, söylem ve anlam açýsýndan en kýsa sürede deðerlendirilip, düzeltilecek. Bu sayede henüz ön deðerlendirme aþamasýnda iken makalelerin dil açýsýndan yeterliliðine bakýlarak reddine engel olunacak ve akademisyenlere bu konuda destek saðlanacak. Söz konusu hizmetten yararlanmak isteyen tüm akademik personelin numaralý telefondan HÝTÝTSEM e ulaþarak randevu almalarý gerekiyor. Arazi toplulaþtýrma semineri T ürkiye genelinde çalýþmalarý devam eden Arazi Toplulaþtýrýlmasý semineri Alaca Ziraat Odasý Toplantý Salonu nda yapýldý. Seminere, Gýda Tarým Hayvancýlýk Ýl Müdürü E. Elfaz Ermiþ, Alaca Ýlçe Müdürü Cumhur Atalýk, Alaca Ziraat Odasý Baþkaný Ýlhan Yýlmaz, Toplulaþtýrma Proje Þirketi Genel Müdürü, Proje Mühendisleri, il ve ilçe tarým müdürlüklerinden ziraat mühendisleri, köy muhtarlarý ve çiftçiler katýldý. Ýl Müdürü Elfaz Ermiþ ve Ziraat Odasý Baþkaný Ýlhan Yýlmaz ýn yaptýðý açýlýþ konuþmalarýnýn ardýndan baþlayan seminerde, þirket Genel Müdürü tarafýndan katýlýmcýlara brifing verildi. Köy muhtarlarý ve katýlýmcýlara arazi toplulaþtýrmasýnýn ne olduðu ve nasýl uygulanacaðý konusu kýsaca anlatýldý. Arazi toplulaþtýrmasý ile, bölgenin ve özellikle üreticilerin sosyal ve maddi refahýnýn artacaðý vurgulandý ve þöyle devam edildi; Arazi toplulaþtýrmasý bir iþletmeye ait farklý yerlerde bulunan ve farklý dönüþüm deðerlerine sahip birden fazla parsel veya hissenin bir araya getirilerek, tarýmsal iþletmeye uygun parsellerin oluþturulmasýna yönelik tarýmsal altyapý hizmetleridir. artacak, parsellerin sayýsý azalacak, daðýnýk parsellerdeki sýnýrlar tarýma kazandýrýlacak, düzgün þekilli parsellerle mekanizasyon kolaylaþacak, parsellerin büyük çoðunluðu sulama ve ulaþým aðýna kavuþacak, sulama yatýrýmlarý % 40 azalacak, sulanamayan alanlar su kaynaðý varsa sulamaya açýlacak, üretim maliyetleri % 50 azalacak, 10 da alanda 50 litre yakýt tasarrufu olacak ve tarlalarýn tamamý birbirinden baðýmsýz olacak. Alaca Ziraat Odasý Baþkaný Ýlhan Yýlmaz, seminerin sonunda sürdürlebilir, modern bir tarým için arazi toplulaþtýrmasýnýn çok önemli ve bu çalýþmanýn zor ve emek gerektiren bir iþ olduðunu belirterek, köy muhtarlarý ve çiftçilerin de destekleriyle birlikte çok güzel bir baþarýya ulaþýlacaðýný ve bundan çiftçilerin ve Alaca nýn birçok fayda göreceðini söyledi. Program sonunda akademisyenler Ýncesu Kanyonu nu gezerek akþam saatlerinde Çorum a döndüler. Uçan Halý Projesi O rtaköy Kaymakamlýðý, Ortaköy Belediye Baþkanlýðý ve Hitit Üniversitesi ortaklýðýnda Kalkýnmada Üniversitenin Rolü konulu panel düzenlendi. Ortaköy Merkez Büyük Camii Konferans Salonunda düzenlenen panele, Ortaköy Kaymakamý Kamil Güzel, Garnizon Komutaný Jandarma Kýdemli Üsteðmen Ýbrahim Kaya, Belediye Baþkaný Ali Ergin, Hitit Üniversitesi akademisyenleri Doç. Dr. Ahmet Özalp, Yrd. Doç. Dr. Nur Þat, Yrd. Doç. Dr. Hasan Hüseyin Doðan, Öðr. Gör. Veysel Dinler, Öðr. Gör. Sevinç Soyocak Özalp, Öðr. Gör. Hakan Turan ile vatandaþlar katýldý. Kalkýnmada Üniversitenin Rolü konulu panel düzenlendi. ORTAKÖY PLATFORMU OLUÞTURALIM Arazi toplulaþtýrýlmasý ve sonuçlarý Tarla büyüklükleri Ehliyette büyük indirim M eclis'te görüþülen torba teklifle yenilenecek ehliyetlerin fiyatý konusunda çýkan tartýþma sona eriyor. Ehliyet yenileme 101 TL'den 15 TL'ye iniyor. AK Parti Grup Baþkanvekili Nurettin Canikli, Maliye Bakaný Mehmet Þimþek'in de "yeniden gözden geçireceðiz" dediði 101 liralýk yenileme ücreti için "Sadece maliyet ücreti olan 15 lira alýnacak" Buna iliþkin önerge bugün Meclis'teki torba teklife eklenerek yasalaþtýrýlacak. Ýstiklal Marþý nýn okunmasý ile baþlayan programýn açýþ konuþmasýný Ortaköy Belediye Baþkaný Ali Ergin yaptý. Baþkan Ergin Ortaköy ün bilim yönünden analizinin yapýlmasý konusunun ele alýndýðý bir gün olmasý bizim için büyük bir önem arz etmektedir. Kentimizin analizinin yapýlarak meydana çýkacak sonuçlardan Belediye olarak bizler de faydalanacaðýz. Toplumun ortak menfaatlerini gözetmeyen bir yönetim hiç bir zaman baþarýlý olamaz. Burada milletvekillerimizin, mesleki kuruluþlarýn, Kaymakamlýðýmýzýn hatta Valimizin katýlacaðý bir Ortaköy Platformu oluþturalým. Toplantýlarýný periodik bir þekilde yapalým. Ýlçemize hayýrlý olsun. diye konuþtu. KAYMAKAM GÜZEL PROJE ÇALIÞMALARINI ANLATTI Kürsüye gelen Ýlçe Kaymakamý Kamil Güzel de, tüm dünyada olduðu gibi Türkiye de de üniversitelerin araþtýrma ve inceleme özelliklerinden dolayý yerel kalkýnmada her zaman öncü rol oynadýklarýný belirterek baþladýðý konuþmasýna þöyle devam etti; Bundan dolayý Kaymakamlýðýmýz bünyesinde kurulan Köylere Hizmet Paneli Ortaköy Kaymakamlýðý, Ortaköy Belediye Baþkanlýðý ve Hitit Üniversitesi düzenledi. Götürme Birliði ve Hitit Üniversitesi iþbirliði ile ortaklaþa çalýþmalar yürütülmüþtür. Orta KaradenizKalkýnma Ajansý Ýnsan Kaynaklarýnýn Geliþtirilmesi Mali Destek Programý na Ortaköy gençlerine yönelik bölgesel farkýndalýðý yaratma projesi yapýlmasýndan sonra deðiþik kurum ve kuruluþlarýn teklif çaðrýlarýný deðerlendirmek ve gerekli baþvurularý yapmak amacýyla Hükümet Konaðý nda proje çalýþmalarýný düzenlemek için Kaymakamlýk Proje Ofisi kurulmuþtur. Gönüllü kiþilerden oluþan bu ekip Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý tarafýndan Dezavantajlý Gruplara Yönelik Küçük Ölçekli Altyapý Mali Destek Programý na Ortaköy Kaymakamlýðý Köylere Hizmet Götürme Birliði adýna 1000 Tanrýlý Ülkenin Kadýnlarý Þapinuva'da Ýþ Hayatýna Katýlýyor projesi ile baþvuruda bulunmuþtur. Gençlik ve Spor Bakanlýðý nýn 2013 Yýlý Gençlik Projeleri Destek Programý na 2 adet sivil toplum kuruluþu, Ýl Kültür Müdürlüðü ve Ortaköy Kaymakamlýðý ortaklýðýnda baþvuru yapýlmýþtýr. Japonya Büyük Elçiliði nin açmýþ olduðu yerel projelere, hibe programýna ilçede bulunan sivil toplum kuruluþlarý adýna baþvuru yapýlmýþtýr. Proje yazmak, yazýlanlarýn ve onaylanan projelerin takibi belirli düzeyde eðitilmiþ, bu tür iþlere eðilimli olan kiþilerin çalýþmalarý ile mümkündür. Çalýþmalarýmýzda kýymetli hocalarýmýzýn ve siz deðerli konuklarýmýzý yanýmýzda görmek bizlere her zaman güç verecektir. UÇAN PROJESÝ HALI Daha sonra kürsüye gelen Hitit Üniversitesi Öðr. Gör. Veysel Dinler, Ortaköy den gelen daveti kabul ederek, Ýncesu ve Þapinuva yý gezip, projelerin yapýlmasý için deneyimli insanlarla istihbarat yapýlarak proje ekibi hazýrlandýðýný ve ekip olarak öne çýkan üç konuyu ele aldýklarýný söyledi. Dinler, Bunlardan turizm yönünden Ýncesu Kanyonu ve Þapinuva Antik Kenti, meslek edindirme ve tarýmsal kalkýnmayý ele aldýk. Ortaköy ilçemizde ilk olarak Uçan Halý Projesi ni uygulayacaðýz. Bunun için yaþýnda olan bayanlara halý dokumacýlýðý, giri- þimcilik ve pazarlama kýnularýnda dersler verilecek. 4 adet eðitim elemaný üniversitemizden olacak. 12 ay sürecek Uçan Halý Projesi kapsamýnda proje koordinatörü, teknik sekreter, muhasebeci, büro elemaný pazarlamanýn artýrýlmasý ve Ortaköy ün tanýtýmý yapýlmýþ olacaktýr. Sonuç olarak dýþ göç azalacak, giriþimciler desteklenecek, el sanatlarýnýn geliþmesi saðlanmýþ olacak, pazarlama imkanlarý artacak ve Ortaköy ün tanýtýmý yapýlmýþ olacaktýr. Konuþmalarýn ardýndan panele katýlan Hitit Üniversitesi akademisyenlerine plaket verildi. Sorucevap kýsmýnda ise Ortaköylüler Üniversitenin en az iki yýllýk bir bölümünün açýlmasýný, Ýncesu, Aþdaðul Beldesinde bulunan maðaralarýn turizme kazandýrýlmasýný, Hitit Üniversitesi tarafýndan turizm yerlerinin tanýtýlamasýna yardýmcý olunmasýný talep ettiler. Program sonunda akademisyenler Ýncesu Kanyonu nu gezerek akþam saatlerinde Çorum a döndüler. Durdu Çetin

9 Tayyip Erdoðan sevgisi bitmeyecek CUMARTESÝ 6 TEMMUZ 2013 AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Ýl Baþkan Yardýmcýlarý Rumi Bekiroðlu, Halil Ýbrahim Kaya, Nurettin Karaca, Osman Tüzün ve Sami Aðýrcan ile birlikte Laçin ve Kargý da bazý incelemelerde bulundu. Önce Laçin Belediye Baþkaný Erdal Altýntaþ ve Laçin Ýlçe Baþkaný Mustafa Otluseki ile beraber Laçin de incelemelerde bulunan Ýl Baþkaný A. Sami Ceylan, vatandaþlarla yaptýðý sohbette, AK Parti iktidarýmýz döneminde birinci hedefimizin insanýmýza hizmet olduðu bu hedefe ulaþmak içinde iktidarýmýzýn 11 yýllýk süresince her zaman sizlerin içerisinde bulunduk sizlerle istiþare ettik, sizler de Laçin ilçesi olarak her zaman iktidarýmýza ve Baþbakanýmýz Recep Tayyip Erdoðan a sahip çýktýnýz. Son geliþen olaylarda AK Parti yöneticileri Laçini le Kargý yý ziyaret etti. görülüyor ki bu milletin Recep Tayyip Erdoðan sevdasý bitmeyecek, bitmediði gibi de üstüne koyarak devam edecektir. Birileri gibi biz durmuyoruz sloganýmýz her zaman Durmak Yok, Hizmete Devam Ceylan, Belediye Baþkaný Erdal Altýntaþ ve Ýlçe Baþkaný Mustafa Otluseki ye yaptýklarý çalýþmalardan dolayý teþekkür ederek ilçeden ayrýldý. Kargý da toplantý Ceylan ve beraberindeki heyet, ilçelerde istiþarelerde bulundu. Ceylan ve beraberindeki heyet, Laçin den Kargý ya geçerek orada Ýlçe Belediye Meclisi, Ýl Genel Meclisi, Kadýn ve Gençlik Kollarý Baþkanlarý, Kargý Ýlçe Baþkaný Þaban Kösdaðý ve yönetim kurulu üyeleriyle teþkilat içi toplantýsý yaptý. Ceylan, toplantýnýn ardýndan ayrýldý. Ýl Baþkaný A. Sami Ceylan, vatandaþlarla yaptýðý sohbette hükümetin icraatlarýný anlattý. YEDAÞ personeline hediye Y EDAÞ personeli motivasyon yemeðinde bir araya geldi. Atakum'da bir restoranda yapýlan yemekte Genel Müdür Nurettin Türkoðlu, bayan çalýþanlarýna ve erkek personelin eþlerine þirket logosunu taþýyan birer altýn kolye hediye etti. Rol model yönetim þekli ve KSS baþarýlarýyla Türkiye'de örnek bir elektrik daðýtým þirketi olan ve hedefini Avrupa'ya çeviren Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ., Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop ta görev yapan çalýþanlarý da sýrasýyla kapsayacak yemekli motivasyon toplantýlarý düzenlemeye baþladý. Ýlk toplantý Samsun da Çaðrý Merkezi ve Müþteri Hizmetleri ile gerçekleþtirildi. Samsun, Ordu, Amasya, Çorum ve Si- YEDAÞ personeli motivasyon yemeðinde bir araya geldi. nop illerinin elektrik daðýtýmý üstlenen YEDAÞ, Atakum'da hizmete açýlan bir restoranda yemekte buluþtu. Genel Müdür Türkoðlu, Çaðrý Merkezi ve Müþteri Hizmeti personeline þirket vizyonu doðrultusunda görev yaptýklarý için teþekkür etti. Yemekte konuþma yapan Genel Müdür Türkoðlu, YEDAÞ'ýn çok kýsa sü- LYS tercih çadýrý rede rol model yönetim þekliyle lider bir þirket haline geldiðini belirterek, "Tüm çalýþma arkadaþlarýmýz ve paydaþ kuruluþlarýmýz özveriyle çalýþtý. Verimlilik unsurumuz her geçen gün artýyor. Müþteri ve çalýþan memnuniyeti daha ilk gün söylediðimiz bir sözümüzdü. Bugün artýk bunu baþarmanýn gururunu yaþýyoruz. He- defimiz Avrupa mükemmellik ödülüdür. Bunu da tüm paydaþlarýmýzla baþaracaðýz Türkoðlu þöyle devam etti: "Bugün burada, YEDAÞ'ýn en yoðun, müþteriyle en çok temas halinde çalýþan personeline moral motivasyon amaçlý olarak bir yemek vermek istedik. Özellikle Çaðrý Merkezi ve Müþteri Hizmetleri ekibimiz de bunlardan biri. Kurumumuzdaki tüm bayan çalýþanlara ve erkek personellerimizin eþlerine, kurumsal kimliðimiz olarak logomuzun yer aldýðý altýn kolyeleri hediye etmek istiyorum. Bu kalýcý, deðerli bir hediye olur umudundayým. Biz kocaman ve sürekli büyüyen bir aileyiz. Bu hediyenin kalýcý olmasýndaki gaye de þudur. Torunlarýmýzýn çalýþacaðý sürdürülebilir bir þirketin ilkleriyiz." Türkoðlu daha sonra, hediyeleri yemeðe katýlan personele teker teker daðýttý. Türkoðlu, YEDAÞ'ýn 5 ildeki tüm bayan çalýþanlarýna ve erkek çalýþanlarýnýn eþlerine þirket logosunu taþýyan kolyelerin hediye olarak daðýtýmýnýn yapýlacaðýný söz- O smancýk Ahi Fem Dershanesi, Lisans Yerleþtirme Sýnavý (LYS) na giren öðrencilere ücretsiz tercih desteði verecek. Dershane Müdürü Bahri Hozan, Dershanemiz öðrencilerine ve diðer öðrencilere tercihlerle alakalý her konuda hem dershanemizde hem de açacaðýmýz tercih çadýrýnda hizmet vereceðiz. Bütün öðrencileri daha isabetli tercih yapabilmeleri için ücretsiz tercih çadýrýna bekliyoruz. diye konuþtu. LYS de büyük baþarý elde ettiklerini belirten Hozan, Fem Dershanesi olarak baþarýlarýnýn devam ettiðini ifade ederek, Dershanemizde baþarýlar artýk geleneksel hale geldi. Bundan sonra yapýlacak en önemli iþ Osmancýk'ta LYS sýnavýna giren bütün öðrencilerin dikkatli bir þekilde tercih yapmalarýný saðlama ve bu konuda sýnýrsýz destek vermektir. Osmancýk Ahi Fem Dershanesi tercih çadýrý kurdu. 9 Enerji Bir-Sen'den dayanýþma yemeði Memur Sen'e baðlý Enerji Bir-Sen Sendikasý tarafýndan dayanýþma yemeði düzenlendi. Emre KutMustafa Demirer M emur Sen'e baðlý Enerji Bir-Sen Sendikasý tarafýndan dayanýþma yemeði düzenlendi. Sýklýk Boðazý Piknik alanýnda düzenlenen yemeðe Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürü Murat Ocak, MemurSen Ýl Baþkaný Ahmet Saatçi, Enerji Bir-Sen Ýl Temsilcisi Orhan Uyanýk ile sendika üyeleri katýldý. Düzenlenen dayanýþma yemeðinde konuþan Enerji Bir-Sen Ýl Temsilcisi Orhan Uyanýk, yemeðe katýlanlara teþekkür ederek, ücret sendikacýlýðý yapmadýklarýný söyledi. Uyanýk, "Çorum'da hayýr olan her þeyde varýz. Birlik ve beraberlik içinde olduðumuz sürece güzel þeylere imza atacaðýmýza inanýyorum." Piknik Sýklýk Boðazý nda gerçekleþtirildi. Piknikte Enerji Bir-Sen Ýl Temsilcisi Orhan Uyanýk bir açýþ konuþmasý yaptý. Osmancýk sanata deðer verdikçe yücelecek Yemeðe Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürü Murat Ocak, sendika yöneticileri ile üyeler katýldý. S uluboya resim konusunda dünyaca ünlü Osmancýklý ressam Yýlmaz Helvacý, Osmancýk Kültür Turizm ve Tanýtma Derneði (OKTUD) Baþkaný Sakin Karakaþ ý ziyaret etti. Ziyarette konuþan OKTUD Baþkaný Sakin Karakaþ, Osmancýk deðerlerinin kýymetini bilmeli ve tanýtýmda vitrine koymalýdýr. Osmancýk ýn kültürel ve sosyal hayatý konusunda bir süre sohbet eden ikili Osmancýk taki deðiþimin mutlaka turizme yansýmasý gerektiðini ifade ettiler. Osmancýk Kültür Turizm ve Tanýtma Derneði nin faaliyetlerini yakýndan takip ettiðini ifade eden Helvacý, Derneðin kuruluþu Osmancýk turizmi için son derece önemli. Osmancýk için bir farkýndalýk oluþturulmaya çalýþýlýyor. Bu açýdan OKTUD gibi faaliyet gösteren derneklerin önemsenmesi ve desteklenmesi gerekir. Osmancýk sanata, sanatçýya, kültürel etkinliklere ve turizme deðer verdikçe yücelecek ve yükselecektir. diye konuþtu. OKTUD Baþkaný Karakaþ da Helvacý nýn çalýþmalarý ile gurur duyduklarýný ifade ederek, Onlarca kiþisel ve karma sergiye imza atmýþ ve özellikle suluboya ve yaðlýboya resim tekniðinde dünyada otorite kabul edilen bir sanatçýnýn Osman- cýk tan yetiþmiþ olmasý bizleri onurlandýrýyor. Osmancýk elindeki deðerlerin kýymetini bilmeli, deðerlendirmeli ve tanýtýmda mutlaka vitrine koymalýdýr. Örneðin Osmancýk Kaymakamlýðý ve Osmancýk Belediyesi bir proje dahilinde Sayýn Helvacý nýn Osmancýk konulu onlarca çalýþmasýndan oluþan bir albüm hazýrlayabilir. Ayrýca buradan turizm yatýrýmcýsý iþ adamlarýna sesleniyorum. Sayýn Helvacý nýn Osmancýk konulu tablolarý turizm- deki iþyerleri için önem arz etmektedir. Yine farklý bir proje ile Sayýn Helvacý nýn eserleri saat, havlu, çini tablo, anahtarlýk, kalemlik vb. bölgeyi ifade eden hediyelik eþya sektöründe deðerlendirilmeli ve Osmancýk konulu hediyelik eþya sektörü mutlaka geliþtirilmelidir. Helvacý nýn çalýþmalarýna konu olmak üzere çevrede bol bol fotoðraf çeken ikili kültür, turizm ve sanat üzerine sohbet ettiler. Osmancýklý ressam Yýlmaz Helvacý, Sakin Karakaþ ý ziyaret etti.

10 10 CUMARTESÝ 6 TEMMUZ 2013 Mazlumlarýn yanýndayýz Recep Mebet orum Ýl Özel Ýdaresi Ýl Genel Meclisi Ç Haziran Ayý Toplantýlarý dün sona erdi. Meclis Baþkaný Mustafa Eker yönetiminde dün gerçekleþen toplantýya katip üyeler Yurdanur Özzehinli ve Recep Öztürk ile Ýl Genel Meclisi Üyeleri katýldý. Ýl Genel Meclisi Salonu nda düzenlenen toplantýnýn açýlýþýnda konuþan Mustafa Eker, Çin in Uygur bölgesinde yaþanan zulmü kýnadý. Dünyanýn neresinde acý ve gözyaþý varsa devlet ve millet olarak oradayýz diyen Eker, Türkiye nin Somali ve Myanmar a yönelik insani yardým çalýþmalarýný örnek gösterdi. Eker, Millet olarak taþýdýðýmýz insanlýk vicdanýnýn bugünkü temsilcileri olmaktan onur duyuyoruz diye konuþtu. AKARSULARDA KÝRLÝLÝK ve HES LER ARAÞTIRILACAK Ýl Genel Meclisi Üyesi Hasan Yýldýrým, akarsularýn kirlenmesinin önlenmesi ve hidroelektrik santrallerinin çevreye etkisinin araþtýrýlmasý konusunda önerge verdi. Çorum daki belli baþlý akarsularýn kirlenmesinin önlenmesi hususundaki çalýþmalarýn ne durumda olduðunu merak ettiðini dile getiren Hasan Yýldýrým, geçmiþ yýllarda bazý baraj göletlerinde yaþanan toplu balýk ölümlerine de dikkat çekti. Bazý Meclis üyelerinin de görüþlerini dile getirdiði teklif yapýlan oylamanýn ardýndan araþtýrýlmak üzere Çevre ve Saðlýk Komisyonu na havale edildi. Toplantýda ayrýca Alaca ilçesi Çatak, Çalköy, Ýbrahimköy ve Büyükcamili köylerine ait yerleþik alan ve civarýnýn sýnýr tespiti görüþüldü. Alaca nýn Koyunoðlu, Mahmudiye, Mazýbaþý ve Dedepýnarý köylerine ait yerleþik alan ve civarýnýn sýnýr tespiti ile ilgili olarak Ýmar ve Bayýndýrlýk Komisyonu tarafýndan hazýrlanan raporlar görüþülerek karara baðlandý. Ýl Genel Meclisi toplantýlarý, 2 Eylül 2013 Pazartesi günü saat da gerçekleþecek oturumla devam edecek. KOSGEB den Çorumlu iþletmelere 9.2 milyon TL KOBÝ Uzmaný Gökhan Yürürer Çorum Ýl Özel Ýdaresi Ýl Genel Meclisi Haziran Ayý Toplantýlarý dün sona erdi. K üçük ve Orta Ölçekli Ýþletmeleri Geliþtirme ve Destekleme Ýdaresi Baþkanlýðý (KOSGEB) Çorum Hizmet Merkezi Müdürlüðü 2012 yýlýnda 464 iþletmeye toplam 9 milyon 291 bin 837 TL destek ödemesi gerçekleþtirdi. KOBÝ Uzmaný Gökhan Yürürer dün Ýl Genel Meclisi Toplantýsý nda KOSGEB in Çorum daki giriþimcilere saðladýðý desteklerle ilgili sunum yaptý. KOSGEB in Çorum daki giriþimcilere saðladýðý destekler Meclis te anlatýldý. Kadýn giriþimcilere yönelik desteklerden de bahseden Gökhan Yürürer, KOSGEB Çorum Hizmet Merkezi Müdürlüðü ve hizmetlerini anlattý. Çorum da KOS- GEB veri tabanýna kayýtlý iþletme sayýsýnýn 6 bin 602 olduðunu hatýrlatan Yürürer, Destek ödemelerinden yararlanma oranýyla Çorum, geçen yýl Türkiye genelinde 6. sýrada yer aldý Desteklenen iþletme sayýsý bakýmýndan ise Çorum un geçen sene 12. sýrada bulunduðuna dikkat çeken Yürürer, KOSGEB e baþvuru ve desteklerle ilgili bilgiler de verdi. Yürürer, açýklamalarýný þöyle sürdürdü: Giriþimcilik Destek Programý na katýlanlara 24 ay ödemesiz, 3 er aylýk dönemlerde 8 eþit taksitle geri ödeme imkaný sunuyoruz. Bu çerçevede 2012 yýlýnda Çorum daki giriþimcilere 1 milyon 228 bin 61 TL destek ödemesi yaptýk. Uygulamalý giriþimcilik eðitimlerimize ise 2011 yýlýnda 871, 2012 yýlýnda da kiþi katýldý. Ýmalat ve hizmet sektörlerine yönelik desteklerimiz sunduðumuz eðitimler doðrultusunda her geçen yýl artýyor. Çorum da son 4 yýlda 141 i kadýn, 162 si erkek olmak üzere toplam 303 giriþimciye destek verdik. Sunduðumuz destekler hakkýnda detaylý bilgi almak ve baþvuruda bulunmak isteyen tüm giriþimcileri KOSGEB Çorum Hizmet Merkezi Müdürlüðü ne bekliyoruz. Hafýz Yusuf Kayý hayatýný kaybetti orum Devlet Hastanesi Çeski Müdürü Celal Kayý nýn babasý Hafýz Yusuf Kayý vefat etti. Ovasaray Köyü' nden gelme, Göðüs Hastalýklarý Hastanesi çalýþaný Cemil Kayý, Biçerci Cahit Kayý nýn da babasý olan Yusuf Kayý, geçirdiði rahatsýzlýk sonucu yaþamýný yitirdi. Merhumun cenazesi önceki gün öðle namazýný müteakiben Ovasaray Köyü nde topraða verildi. HAKÝMÝYET, Yusuf Kayý ya Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Çorum 23. büyük il ýda, Tarým ve GHayvancýlýk Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ, Çorum un yüzölçümü açýsýndan Türkiye nin 23. büyük ili olduðunu söyledi. Erkan Elfaz Ermiþ, 195 bin 998 hektar alana sahip olan Çorum un tarým arazileri bakýmýndan da ön sýralarda yer aldýðýný kaydetti. Dün Ýl Genel Meclisi Toplantýsý nda Arazi Toplulaþtýrmasý konulu bir sunum yapan Ermiþ, Bir iþletmeye ait farklý yerlerde bulunan ve farklý dönüþüm deðerlerine sahip birden fazla parsel veya hissenin bir araya getirilerek, tarýmsal iþletmeye uygun Erkan Elfaz Ermiþ, arazi toplulaþtýrmayý anlattý. parsellerin arazilerin temel oluþturulmasýna sorunlarýndan bahseden yönelik tarýmsal altyapý Ermiþ, Çorum da hizmetine arazi parsel büyüklüklerinin toplulaþtýrmasý ortalamanýn altýnda diyoruz olduðunu söyledi. Tarýmsal Parsellerin büyük iþletmelerin ve çoðunluðunun sulama ve ulaþým aðýndan yoksun olduðuna dikkat çeken Ermiþ, mevcut tarým arazilerinden verimli bir þekilde yararlanýlamadýðýna iþaret etti. Arazi toplulaþtýrmasý ve kazanýmlarýna deðinen Ermiþ, çiftçilerin ve kamunun elde edeceði kârýn büyük olacaðýný dile getirdi. Uygulamanýn aþamalarýný da anlatan Ermiþ, Çorum da arazi toplulaþtýrmasýna ihtiyaç olduðunu örneklerle ortaya koydu. Ermiþ, sunumunun ardýndan Ýl Genel Meclisi üyelerinin konuyla ilgili sorularýný cevapladý. Arazi toplulaþtýrma Alaca da baþlýyor l Genel Meclisi ÝTarým ve Hayvancýlýk Komisyonu Sözcüsü Yaþar Aðzýkara, Çorum daki arazi toplulaþtýrma çalýþmalarýnýn Alaca da baþlayacaðýný açýkladý. Arazi toplulaþtýrmasý ile ilgili verilen araþtýrma önergesi sonucunda hazýrlanan rapor dün düzenlenen Ýl Genel Meclisi Toplantýsý nda ele alýndý. Tarým ve Hayvancýlýk Komisyonu tarafýndan hazýrlanan raporda Meclis Baþkaný Mustafa Eker, Çin in Uygur bölgesinde yaþanan zulmü kýnadý. Çorum daki arazi toplulaþtýrma çalýþmalarýnýn Alaca da baþlayacaðý açýklandý. Alaca nýn 14 köy ve 3 mahallesinde toplam 17 bin 254 hektar alanda toplulaþtýrma Komisyon Sözcüsü Yaþar Aðzýkara yapýlacaðý belirtildi. Raporla ilgili açýklamalarda bulunan Komisyon Sözcüsü Yaþar Aðzýkara, ihalesi 14 Aðustos 2012 tarihinde yapýlan arazi toplulaþtýrmasý çalýþmasý sözleþmesininse 4 Ocak 2013 tarihinde yapýldýðýný kaydetti. Arazi toplulaþtýrmasýnýn mahiyeti ve kazanýmlarýndan da bahseden Aðzýkara, arazi toplulaþtýrmasý uygulamasýnýn tamamlanmasý durumunda Türkiye nin kazancýnýn 25,2 milyar TL olacaðýný sözlerine ekledi.

11 CUMARTESÝ 6 TEMMUZ Deniz Feneri nden iyilik çaðrýsý Deniz Feneri, Çorum da toplam 210 aileye gýda ve eþya yardýmý yapacak. Dernek, iftara yetiþemeyenleri dahi unutmadýðýný gösteriyor. Ramazan ýn vazgeçilmezi iftar sofralarý için hazýrlýklar anlatýldý. Eyvazlý, Deniz Feneri ihtiyaç sahibi 100 bin aileye gýda kolisi ulaþtýracak Yasemin Eyvazlý Recep Mebet eniz Feneri Derneði, D sosyal yardýmlaþma ve dayanýþma duygularýnýn zirveye ulaþtýðý Ramazan Ayý nda, iyilik için yine kollarý sývadý. Derneðin Ramazan Ayý projeleri ile ilgili bilgi veren Deniz Feneri Derneði Çorum Gönüllü Koordinatörü Yasemin Eyvazlý, hayýrseverlerin baðýþlarýný Türkiye ve dünyanýn dört bir yanýndaki ihtiyaç sahiplerine ulaþtýrdýklarýný söyledi. Baðýþlayýn bereketlensin Deniz Feneri Derneði, sosyal yardýmlaþma ve dayanýþma duygularýnýn zirveye ulaþtýðý Ramazan Ayý nda, iyilik için yine kollarý sývadý. Bu sýcacýk projeyle Ramazan ayýnda her gün iftar sloganýyla yürüttükleri Ramazan Ayý yardým kampanyasýndan bahseden Yasemin Eyvazlý, Deniz Feneri ihtiyaç sahibi 100 bin aileye gýda kolisi ulaþtýracak Deniz Feneri Tanýtým ve Halkla Ýliþkiler Sorumlusu Musa Ýnan ise Ramazan Ayý boyunca yaklaþýk 500 bin ihtiyaç sahibi aileye yardým eli uzatacaklarýný anlattý. Çorum da toplam 210 aileye gýda ve eþya daðýtmayý planladýklarýný belirten Musa Ýnan, Deniz Feneri baðýþ standýnýn ay sonuna kadar Hürriyet Parký arkasý Halk Otobüsleri Duraðý yanýnda açýk olacaðýný söyledi. Ýnan, açýklamalarýný þöyle sürdürdü: Deniz Feneri, kurulduðu günden bu yana olduðu gibi bu Ramazan da ulaþtýracaðý yardýmlarla binlerce vaktinde 27 bin öðün yemeði, Ankara ve Ýstanbul da gönüllülerimiz aracýlýðýyla; yemek piþiremeyecek kadar yardýma muhtaç hasta, engelli ve yaþlýlarýmýzýn sofralarýna ulaþtýrýyoruz. Ankara'da ayrýca aþevimize gelen ihtiyaç sahiplerine de yemek ikram ediyoruz. Hayýrseverler 5 kiþilik bir aileye 30 TL karþýlýðýnda sýcak yemek ikram edebilirler. Hastane Sahurlarý Ýstanbul da acil hastalarýnýn dertleriyle kendilerini unutan hasta yakýnlarýnýn sahur yemeðini biz unutmuyoruz. Acil servis önlerinde beklemek zorunda kalan 5 bin kiþi Deniz Feneri nin ikram edeceði sahur yemeði ile oruca niyetlenecek. Hayýrseverler bir hasta yakýnýna 6 TL karþýlýðýnda sahur yemeði ikram edebilirler. Kandillerde Aðýzlar Tatlanacak ihtiyaç sahibi aileyi ve sunduðu birbirinden Deniz Feneri, Kadir gecesi iþlek meydanlarda 50 farklý Ramazan projeleri ile hayýrseverleri mutlu edeceklandýracak. bin kiþiye lokum, þeker ve aþure daðýtarak aðýzlarý tat- Deniz Feneri yurtiçinde, ihtiyaç sahibi 100 bin Misafirhane aileye (yaklaþýk 500 bin kiþiye) Ramazan dan 2 hafta önce Ramazan gýda kolisi ulaþtýrmaya baþladý. Yakýnlarýnýn tedavisi için Ýstanbul ve Ankara ya gelen; kalacak yerleri olmadýðýndan hastane bahçelerinde ya da parklarda geceyi geçirmek zorunda kalan ihti- Deniz Feneri 15 yýl önce çýktýðý iyilik yolculuðuna samimiyet, iyi niyet ve kararlýlýkla devam ediyor. yaç sahiplerine Deniz Feneri misafirhaneleri kapýlarýný Deniz Feneri nin bu Ramazan hayýrseverler ve ihtiyaç sahipleri arasýnda köprü olabilmek adýna sunduðu Ramazan Projeleri þöyle; Bir Kumanya da Sen Baðýþla Bu proje kapsamýnda Ramazan öncesinden baþlayarak Deniz Feneri, iyilik faaliyetlerini sürdürüyor. açýyor. Ýstanbul ve Ankara da bulunan misafirhanelerimizde barýnma, yemek ve temizlik hizmetleri sunuluyor. Baðýþçýlarýmýz bir hasta yakýnýnýn 1 günlük konaklama ve yemek ihtiyacýný 30 TL ile karþýlayabilir. 100 bin aileye gýda kolisi daðýtýlýyor. Ramazan bereketini, gýda kolileri ile Adak, Akika, Þükür Kurbaný yoksul sofralarýna taþýmak isteyen hayýrseverler, içinde kuru gýda ve kahvaltýlýk Deniz Feneri hayýrseverlerin adak, akika ve þükür kurbanlarýný keserek, ihtiyaç sahibi, dul, yetim, öksüz, fakir ve muhtaç ailelere daðýtýyor. Adak kurban be- malzeme bulunan 25 TL ve 50 TL lik gýda kolilerinden baðýþlayabilirler. Çocuk Kolisi Bu Ramazan boyunca içinde çikolata, bisküvi, kraker, kitap, oyuncak gibi deli: yurt içi 450 TL, yurt dýþý 240 TL. Dünya da Ramazan çocuklarýn sevdiði malzemeleri içeren özel çocuk kolileri ile 2 bin 500 çocuk sevinecektan, Bangladeþ, Filistin, Gana, Irak, Karadað, Lübnan, Makedonya, Nijer, Pakis- Deniz Feneri yardýmlarýnýzý bu yýl yine uzak diyarlara ulaþtýracak. Afganis- Bayramlýk Hayýrseverler Deniz Feneri nin Bayramlýk Projesine 60 TL katkýda bulunarak bayram öncesinde yoksul ya da yetim çocuðu sevindirebilir, ona bayram günü tan, Somali, Sudan, Yemen. Bu ülkelerde yapýlacak iftarlarla kardeþlik baðlarýmýz pekiþecek. ÖNEMLÝ HATIRLATMALAR arkadaþlarý gibi yepyeni kýyafetler giymenin sevincini yaþatabilirler. Deniz Fe- Baðýþ Yap Vergiden Düþ neri bu Ramazan 10 bin ihtiyaç sahine ayakkabýdan eteðe, pantolondan iç çamaþýrýna kadar bayramlýk giysi ulaþtýracak. Vergi mükellefi iseniz Deniz Feneri ne yapacaðýnýz gýda, giysi, temizlik malzemesi ve yakacak baðýþlarýnýzý Gýda Bankacýlýðý kapsamýnda vergiden düþebilirsiniz. Yetim ve Öksüzlere Bayram Harçlýðý Bu bayram öksüz ve yetim çocuk, Deniz Feneri nin kendilerine ulaþtýracaðý 50 TL bayram harçlýðýyla mutluluktan uçacak. Kumanyalarýnýzý Birlikte Daðýtalým Bu Ramazan yoksul aileler için hazýrladýðýnýz gýda kolilerinizi birlikte daðýtalým. Kolileri siz hazýrlayýn, istediðiniz ilden, istediðiniz ihtiyaç sahibi aileyi si- Ýftarda Buluþuyoruz Deniz Feneri ailesi farklý illerde düzenleyeceði iftarlarla bir araya geliyor. ze biz haber verelim. Deniz Feneri yöneticileri, çalýþanlarý, gönüllüleri, baðýþçýlarý ve ihtiyaç sahibi ailelerimiz Ýftarda Buluþuyo- Fitre ve Zekâtlarýnýzý Vermeyi Unutmayýn ruz projesi kapsamýnda ayný sofrayý paylaþacak. Bu Gelin fitre ve zekâtlarýnýzý bu Ramazan ihtiyaç sahibi dul, yetim ve yoksul Ramazanda 3 bin kiþi ayný sofrada buluþup iftar açarak ailelere birlikte ulaþtýralým. büyük bir aile olmanýn mutluluðunu yaþayacaklar. Ramazan ayý baðýþlarý hakkýnda detaylý bilgi almak isteyenler Gelemeyene Gidiyoruz/ Sýcak Yemek 60 numaralý çaðrý merkezimizi arayabilir veya internet adresimizi ziyaret edebilirler. Saadet ten Emniyet e ziyaret Recep Mebet aadet Partisi (SP) SÝl ve Merkez Ýlçe yönetimi dün Çorum Emniyet Müdürlüðü nü ziyaret etti. Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan ýn evsahipliðindeki ziyarete SP Ýl Baþkaný Faruk Cýdýk, Merkez Ýlçe Baþkaný Sinan Yýlmaz, SP Çorum eski Milletvekili Adayý Adnan Cýdýk ile parti yöneticilerinden Ýbrahim Zorlu ve Mahmut Sami Koçak katýldý. Çorum un huzurunda emniyet hizmetlerinin önemini vurgulayan Faruk Cýdýk, Emniyet Müdürü Doðan a görevinde baþarýlar diledi. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Doðan ise misafirlerine teþekkür etti. Saadet Partisi Ýl ve Merkez Ýlçe yönetimi dün Çorum Emniyet Müdürlüðü nü ziyaret etti.

12 12 CUMARTESÝ 6 TEMMUZ 2013 Baþbaðlar hâlâ kanayan yara B aþbaðlar Katliamý nýn 20. yýlý nedeniyle yazýlý basýn açýklamasý yapan Eðitim Bir Sen Çorum Þubesi Baþkan Yardýmcýsý Eyyüp Çiçek, Katliamýn aydýnlatýlmasý için daha kaç yýl geçmeli? diye sordu. Olayýn aydýnlýða kavuþturulmamýþ ve faillerinin hala yakalanmamýþ olmasýnýn ülkenin geleceði açýsýndan endiþe verici olduðunu söyleyen Çiçek, açýklamasýný þöyle sürdürdü; Baþbaðlar da katliam gerçekleþtiren terörist grubun elini kolunu sallayarak köye gelmeleri, 2 saate yakýn örgüt propagandasý yapýp camide namazda olan erkekleri dýþarý çýkardýktan sonra kurþuna dizmeleri, insanlarýn evlerinin içinde yakýlmasý, bine yakýn hayvanýn yakýlarak telef edilmesi, aðaçlarýn ve tüm evlerin yakýlmasý olaylarý gerçekleþirken mniyet Genel Mü- zanlýlarýn Edürlüðü, yerlerinin tespit edilmesine katký saðlamak için data polisliði kuracak. Data polisleri, intertteki iþlemlerinden zanlýlarýn yerlerini tespit edecek. Son yýllarda artan internet kullanýmý, geliþen bilgisayar teknolojisi ve programlama dilleri nedeniyle özellikle sanal ortamda dolandýrýcýlýk suçlarýnda artýþ yaþandý. Bu nedenle Emniyet Genel Müdürlüðü, biliþim suçlarýnýn önlenmesine doðrudan veya dolaylý katký saðlayabilecek kiþi ve kuruluþlarla iþbirliði yapýyor. Dünya standartlarýnda uygulanan yeni teknolojileri kullanarak suç ve faillerinin tespit edilmesi ve yakalanmasýna önem veren Emniyet Genel Müdürlüðü bu kapsamda Data Polisi Þubesi'ni kuruyor. Data polisliði ile suçlularla mücadelede kurumlarýn verilerinden yararlanarak zanlýlarýn yakalanmasý hedefleniyor. Data polisleri, zanlýlarýn internetteki iþlemlerinden þahýs aramalarý esnasýnda sanal ortamda iz sürme ve þüphelinin açýk kimliðini tespit çalýþmalarý yapabilecek. Öte yandan geçen sene siber suç kapsamýna giren olay sayýsý bir önceki yýla oranla yaklaþýk iki kat arttý. 2011'de siber suç sayýlabilecek 3 bin 793 olay yaþanýrken bu rakam geçen sene 6 bin 718'e çýktý. Yakalanan güvenlik güçlerinin olaydan 12 saat sonra köye ulaþmasý, kurþunlarýn balistik incelemesinin yapýlmamasý, dava sürecinde izlenen akýl almaz hukuksuz tavýr ve davranýþlar, 20 yýl sonra bu olayýn hala kanayan bir yara olarak devam etmesine neden olmuþ- Eyyüp Çiçek tur. Katliamý gerçekleþtiren caniler, olay sonrasý býraktýklarý bildiride bunun Sivas olaylarýna misilleme olduðuna dikkat çekerek þüpheli sayýsý ise 2011'de 4 bin 4 iken 2012'de 2 bin 180 oldu. Geçen sene bin 724 kredi kartý sahteciliði ve dolandýrýcýlýðý yaþandý. Polisler bununlarla ilgili 630 þüpheliyi yakaladý. köyden çekilmiþti. Türkiye'de milleti birbirine kýrdýrarak kaotik bir ortam oluþturmayý hedefleyen kirli odaklar, milletin saðduyusu ve feraseti nedeniyle emellerine ulaþamamýþlardý. Bu menfur olaydan sonra, yakýlan evlerin yerine yenileri yapýldý, köy yeniden imar edildi. Ama 33 kiþinin katilleri hala bulunamadý veya bulunmadý. Olaydan sonra yakalananlar, birilerinin talimatýyla serbest býrakýldý. Sonra tekrar aranmaya baþlandý. Ancak, kaçan kaçmýþtý. Türkiye'nin yakýn tarihine bir kara leke olarak geçen Baþbaðlar Katliamý'nýn üzerindeki sis perdesinin bir türlü aralanmamasý manidardýr. Ülkemizin demokratikleþmesi bakýmýndan bu ve benzeri karanlýkta kalan/býrakýlan olaylarýn aydýnlýða kavuþturulmasý elzemdir. Eðitim-Bir-Sen olarak, Baþbaðlar Katliamý'nýn failleri bulunup hukuk karþýsýna çýkarýlana kadar takipçisi olacaðýmýzý, katledilen masum insanlarý unutmayacaðýmýzý ve unutturmayacaðýmýzý belirtmek isteriz. Siber suçlularla mücadele için yeni ekip aþ dönmesi, bir- hastalýðýn be- Bçok lirtileri arasýnda sayýlsa da baþlý baþýna hayatý etkileyen, verimli zaman geçirmeyi engelleyen ve önlem alýnmadýðý takdirde yataða baðýmlý hale getirebilecek þiddette bir hastalýktýr. Uzmanlar farklý yaþ gruplarýnda görülebilen baþ dönmesi 'vertigo' hastalýðýnýn önlem alýnmadýðý takdirde ciddi sorunlar oluþturabileceði konusunda uyardý. Baþ dönmesi olarak bilinen vertigo hastalýðýnýn birçok sebebi olabileceðini söyleyen Fatih Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi Kulak- Burun- Boðaz Uzmaný Dr. Osman Yazýcýlar, "Vertigo, toplum tarafýndan kabul edilmemiþ bir hastalýk, büyük bir hastalýðýn belirtisidir Ýnteraktif banka dolandýrýcýlýðý olayý 264 olurken 278 internet aracýlýðýyla dolandýrýcýlýk gerçekleþti. Bu olaylarla ilgili toplam 176 kiþi gözaltýna alýndý. 2012'de biliþim suçlarý ve sistemleri dolandýrýcýlýðýyle ilgili 3 bin 669 olay meydana geldi. Bu olaylarla ilgili bin 85 þüpheli yakalandý. 2011'de ise olay sayýsý bin 738, yakalanan þüpheli sayýsý ise bin 842 oldu. Baþ dönmesi deyip geçmeyin! Muhtarlarýn ödeneðinde artýþ uhtarlýklarýn ödeneklerine yüzde 90 oranýnda ar- yapýlacak. Mtýþ AK Parti Grup Baþkanvekili Nurettin Canikli, muhtarlarýn aylýk ödeneklerinde yüzde 90 oranýnda bir artýþ öngördüklerini belirterek, muhtarlarýn aylýk ödeneklerinin 457 TL'den 875 TL'ye çýkacaðýný duyurdu. Emniyet Genel Müdürlüðü, zanlýlarýn yerlerinin tespit edilmesine katký saðlamak için data polisliði kuracak. Baþ dönmesi, birçok hastalýðýn belirtileri arasýnda sayýlsa da baþlý baþýna hayatý etkiliyor. korkusuyla gelen hastalarýmýz var. Vertigonun çeþitli sebepleri kaydýðý hissi ve hastalýðýnýn ilerlemesiyle birlikte kusma, bulantý omurilik, iç kulak, gözler, eklem ve kaslar bunlara örnektir. Bu olabilir. En sýk karþýlaþtýklarýmýz görülmektedir. Sabah organlarý etkileyen iç kulak hastalýklarý, nörolojik faktörler ve psikiyatrik hastalýklardýr. Önem verilemediði takdirde baþ dönmelerindeki artýþ hastayý yataða baðýmlý hale getirip hareket yataktan kalkýldýðýnda þiddetli baþ dönmesi yaþayan hastalarýn endiþe duyup doktora baþvurduðunu söyleyen Yazýcýlar, "Hastalar baþ dönmesinin þiddetiyle korkup he- herhangi bir hastalýk baþ dönmesi ile birlikte o organa ait diðer belirtilerin ortaya çýkmasýna neden olabilir. Her hastalýkta olduðu gibi kontrol altýna alýnabilmesi için erken yetisini yitirmesine kime baþvuruyorlar. teþhis çok önemli, has- sebep olabilir." Etrafýn dönmesi, Dengenin saðlanmasýný etkileyen birçok organ talýk görmezden gelinmesi sonuçlarýný büyü- ayaðýnýn altýndan yerin vardýr. Beyin, tecektir." þeklinde konuþtu. Yaþa baðlý artýþ gösterebilen hastalýk erkeklerde daha sýk görülüyor. Uzman Dr. Osman Yazýcýlar, herkesin kendini ön muayeneden geçirebileceðini söyleyerek þu bilgileri paylaþtý: "Vertigo hastalarý vücutlarýyla daire çizmeleri, baþlarýný yuvarlak yönde hareket ettirmeleri kendilerini etkileyecektir. Hareket durduktan sonra çevrelerinde hareketlenme devam ediyor gibi hissederler. Ayakta etrafýnýzda 2-3 dk daire çizildiði takdirde etrafýn döndüðü ve engel olamadýklarý hissine kapýlýrlar. Dairesel hareketten etkilenirler ve panik yaþarlar. Bu durumu gözlemleyenler geç olmadan doktora baþvurmalarý gerekmektedir." (CÝHAN) Muhtarlýklarýn ödeneklerine yüzde 90 oranýnda artýþ yapýlacak. Karakeçili Mahallesi 5. Çýkmaz Sokak sakinlerinin yaþadýklarý problem çözüme kavuþturuldu. Karanlýktan kurtuldular ydýnlatma direkleri arýzalandýðý için karanlýkta Akalan Karakeçili Mahallesi 5. Çýkmaz Sokak sakinlerinin yaþadýklarý problem çözüme kavuþturuldu. Edinilen bilgile göre, Çalýk YEDAÞ Arýza rtopedi ve Trav- Uzmaný Omatoloji Op. Dr. Tayfun Açýkgöz, kalça çýkýðýnýn en önemli sebebinin yeni doðan çocuklarýn kundaklanmasý olduðunu söyledi. Açýkgöz, kalça çýkýðýnýn yeni doðan kýz bebeklerde, erkek bebeklere nazaran iki kat daha fazla olduðuna dikkat çekti. Ekibi, Nisan ayýndan bu yana devam eden aydýnlatma problemine el attý. 5. Çýkmaz Sokak ta iki adet aydýnlatma direðinin lambalarý deðiþtirildi. Mahalle sakinleri sorunu dile getiren Hakimiyet ve Çalýk YEDAÞ a teþekkür etti. Hýdýrlýk ta KPSS duasý orum Fem Akademi Ders sezonu Çhanesi rehberlik faaliyetleri kapsamýnda sýnav stresini azaltmak, manevi moral ve motivasyon kazandýrmak amacýyla bir organizasyon düzenledi. Çorum'un manevi mekanlarýndan biri olan Hýdýrlýk'ta bir araya gelen KPSS adaylarý, KPSS'nin tüm adaylar ve kendileri için hayýrlý geçmesi adýna topluca dilekte bulundular. Fem Akademi Dershanesi Müdürü Ahmet Demirkan, hazýrlanma sürecinin çok zorlu ve yorucu bir maraton þeklinde geçtiðini, bu süreçte adaylarýn hem fiziksel hem de ruhsal olarak ciddi manada yýprandýðýný belirterek, bu amaçla böyle bir rehberlik Hýdýrlýk'ta bir araya gelen KPSS adaylarý piknik yaptýlar. faaliyetinin genel istek üzerine yapýldýðýný söyledi. Organizasyona adaylarýn çok büyük ilgi gösterdiðini ifade eden Ahmet Demirkan, adaylarla birlikte ayný duygu ve düþünceyi paylaþtýklarýný vurgulayarak, bu organizasyonu daha sonraki dönemlerde de gelenek haline getireceklerini kaydetti. Böyle faaliyetlerin adaylar için itici güç unsuru olduðunun altýný çizen Demirkan, bu kapsamda 2013 te KPSS ve DGS ye girecek adaylarýna sýnavda baþarýlar dileyerek, bu süreçte ailelerinden de maddi ve manevi desteklerini beklediðini sözlerine ekledi. Etkinlik sonunda adaylara etli pilav ikramý yapýldý. KPSS'nin tüm adaylar ve kendileri için hayýrlý geçmesi adýna topluca dilekte bulundular. Bebekleri kundaklamayýn Ortopedi ve Travmatoloji Uzmaný Op. Dr. Tayfun Açýkgöz, Bursa Yýldýrým Doruk Týp Merkezi'nde kalça çýkýðý hastalarý ve yakýnlarýna konferans verdi. Açýkgöz, "Kalça çýkýðý erken teþhis konulup tedavi edilmediðinde sakatlýklara sebebiyet veriyor. Bu sakatlýklar hem kiþide, hem de toplumda psikolojik ve ekonomik sýkýntýlara yol açýyor. Anne ve babada kalça çýkýðý varsa çocuklarýnda da kalça çýkýðý görülme ihtimali yüksektir. Yakýn akraba evliliklerinden doðan bebeklerde kalça çýkýðý riski yüksektir" Açýkgöz, "Geliþimsel kalça çýkýðý kýz çocuklarýnda erkeklere nazaran daha sýk görülür. Hastalýðýn toplumda görülme oraný yüzde 1.4'dür. Yýlda yaklaþýk 1.5 milyon çocuðun doðduðu ülkemizde yýlda 20 bin kalça çýkýklý bebek bulunmaktadýr. Tedavi edildiðinde sakatlýklara sebep olmasý ve erken dönemlerde uygulanan tedavilerden iyi neticeler alýnmasý sayesinde erken teþhis ve tedavi son derece önemlidir. Ailelerin bilhassa risk grubunda bulunan bebeklerini gecikmeden saðlýk kontrolünden geçirmeleri lazým" Açýkgöz, hastalýðýn belirtilerini ise þöyle açýkladý: "Yürüme öncesi bacaklarýn büklümlerinin eþit olmamasý, bacaklarýn yanlara açýlmasýnýn sýnýrlý olmasý, bükülmüþ olan dizlerin ayný seviyede bulunmamasý, yürüme sonrasý dönemde çocuðun yürümesinin gecikmesi, yürümede aksama ve bacaklarda kýsalýðýn bulunuþu bebeklerde kalça çýkýðý hastalýðýnýn belirtileridir". (ÝHA) Kalça çýkýðýnýn en önemli sebebi yeni doðan çocuklarýn kundaklanmsýymýþ.

13 CUMARTESÝ 6 TEMMUZ Takvim Yapraðý Hicri Kamerî: 27 Þa bân: 1434 Hicri Þemsi:1391 Rûmi:23 Haziran 1429 Hýzýr: TEMMUZ Kurân-ý kerîmden kendi aklý ile, kendi düþüncesi ve bilgisi ile mânâ çýkaranýn îmâný gider. Hadîs-i þerîf Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým (Ambulans) 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Alo Trafik 154 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 ÇorumGaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 Alo Çevre 181 Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri HASTANELER Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi SAÐLIK OCAKLARI AÇSAB Bahçelievler Saðlýk Ocaðý Binevler Saðlýk Ocaðý Gazi Saðlýk Ocaðý Gülabibey Saðlýk Ocaðý Kale Saðlýk Ocaðý Kunduzhan Saðlýk Ocaðý Mimarsinan Saðlýk Ocaðý Ulukavak Saðlýk Ocaðý Yavruturna Saðlýk Ocaðý: Verem Savaþ Dispanseri RESMÝ DAÝRELER Valilik Belediye Jandarma Emniyet Müdürlüðü Adliye Müftülük Cezaevi Milli Eðitim Müdürlüðü SGK Ýl Müdürlüðü Meteoroloji Zabýta Alo Temizlik MUHTARLIKLAR Bahçelievler (Hasan KAYA) Buharaevler (Seyfi PEKCAN) Çepni (Mevlüt GEZER) Çöplü (Yýlmaz KILCI) Gülabibey (Hikmet DURGUN) Kale (Ali ÞAHÝN) Karakeçili (Mustafa TURAN) Kunduzhan (Kadir AKÇAL) Mimar Sinan (Fevzi ÞEKER) Üçtutlar (Mehmet BÖLÜKBAÞI) Ulukavak (Mahmut AHISKA) Yeniyol (Seydi DEMÝRAY) Yavruturna (Feyyaz TOPAKTAÞ) Akkent (Fadime GÜVEN) Filistin 2 Tarihin ibret sayfalarý Mustafa YOLCU Esirler sayýlacak. Herkes tel örgünün dýþýna çýksýn. Hepimiz güçlükle tel örgünün dýþýna çýkarak tek sýra olduk ve birer birer içeri girmeye baþladýk. Sayým bitmiþ ve kendimizi çölün sýcak kumlarý üzerine býrakmýþtýk ki, tercümanýn sesi tekrar duyuldu: - Aranýzda iki tane kaçak var, tekrar sayým yapýlacak hepiniz tel örgünün dýþýna çýkýn. Oysaki hepimiz tamamdýk. Ýçimizden kimse kaçmamýþtý. Buna raðmen, Ýngilizlerin bize eziyet etme maksadý ile çýkardýklarý bu yalanla, tekrar tel örgü dýþýna çýkmaya mecbur kaldýk. Bu defa sayým tamam çýktý. Artýk geceyi rahatça geçireceðimizi tahmin ederek olduðumuz yere çöktük. Fakat tercümanýn sesi tekrar duyuldu. - Esirler tel örgünün dýþýna çýkacak, hepsine yiyecek daðýtýlacak! Homurdanarak yerlerimizden güçlükle kalktýk. Tel örgüden içeri girerken kapýdaki Ýngiliz subayý, hepimize birer baþ acý soðan verdi. Güya Ýngilizler esirlerine yiyecek daðýtýyorlardý. Açlýða tahammülü kalmayan arkadaþlarýmýz, bu soðaný yedikleri takdirde susuzluktan kývranacaklardý. O anda aklýma Arýburnun'da esir aldýðýmýz Ýngiliz askerleri geldi. Birçoklarýný aðýr aðýr yürüterek, yürüyemeyecek derecede bitkin olanlarýný da sýrtýmýzda taþýyarak, þefkatli sýhhiyelerimize teslim etmiþtik. Hepsi muayeneden geçirildikten sonra, aðýr yaralý olanlar revir çadýrýnda bakýma alýndý. Hafif yaralýlara pansumanlarý yapýlarak, bizim yediðimiz mercimek çorbasýndan birer tas verildi. Hatta hiç unutmam; tayýnla mercimek çorbasýný bitiren bir Ýngiliz esiri, eliyle sigara iþareti yapýnca Kirmastalý Yusuf belinden çýkardýðý tütün kesesini Ýngiliz'in önüne atarak: - "Sende kalsýn, ben baþka yerden bulurum", diye Türk nezaket ve Misafirperliðinin en güzel örneðini vermiþ oldu. Bizim bu iyi niyet ve insani hareketimize karþý, Ýngilizlerin aç ve sefil olan bizlere kuru soðan vererek alay etmesi, aramýzdaki farký göstermesi açýsýndan dikkat çekicidir. Özet olarak diyeceðim ki, bize yapýlan bütün bu eziyetli davranýþtan sonra çadýrlarýnda viski, soda, havyarla zevki sefa yapan Ýngilizler; bize verdikleri birer baþ acý soðanla açlýðýmýzý gidermek ve susuzluktan yanmak, azap çekmek için bu oyunu oynamak adiliðinde bulunmuþlardý. Bir an düþündüm. 137 kiþilik kafilemizin çoðunluðu binbaþý, albay rütbesinde olduklarýndan oldukça yaþlý idiler. Ben ise 22 yaþýnda olmama raðmen etleri dökülmüþ bir iskelet halinde idim. Kendimle kýyaslama yapýnca, onlarýn ne derece fazla azap çektiklerini takdir ettim. Fakat buna raðmen hiçbirisinin metanetini kaybetmeyiþi ve olaylarý tevekkül ile karþýlayýþlarýna da gýpta ettim. Vücutlarýmýz yorgunluðunu almadan sabah oldu. Ermeni tercümanýn sesi ile uyanýp tek sýra oluyoruz. Ýngilizler ne tuvalet imkâný veriyor, nede bir yudum su. Tekrar yola çýkýyoruz. Güç hal ile kum çölü içinde ilerlemeye çalýþýyoruz. Nereye gittiðimiz meçhul. Nereye gidiyoruz, ne olacaðýz, nasýl öleceðiz bunlarý düþünecek kadar dahi derman ve muhakeme kalmadý hiçbirimizde. Aç, susuz ve sefil bir halde kum deryasý üzerinde ilerliyor, ilerliyoruz Vakit akþama yaklaþýrken nihayet bir istasyona geliyoruz. Yanýmdaki kaymakam burada Ýngilizlerle savaþtýðýndan " Gazze" diye baðýrýyor. Burasý Gazze. Ýngilizlere iki defa kötek attýðýmýz meþhur Gazze. Çýplak vücutlu zayýf, sýska Araplar; Ýngiliz askerlerinin kamcýsý altýnda demiryolu yapmaktalar. Kendi periþanlýðýmýz, bunlara acýmamýza mani oluyor. GAZZE ismi Ýngilizleri o kadar ürkütmüþ ki, Osmanlýlardan iki kere dayak yedikleri bu yeri bir türlü unutamýyorlar. Türkler burada çetin savaþlar yaparak Ýngilizleri periþan etmiþ, iki defa Gazze semalarýnda Osmanlý sancaðýný þan ve þerefle dalgalandýrmýþlar. Nihayet trenimiz geliyor ve hareket ediyoruz. Ýkinci gün Süveyþ kanalýna geliyoruz. Bizi trenden bir kum vahasýna indiriyorlar. Tercüman bizi sýralý safa sokarak soyunun diyor. Esasen üzerimizdeki paçavralar içinde, yarý giyinik yarý çýplak durumdayýz. Neyi soyunacaðýz ki? Dipçik ve kýrbaç darbeleri altýnda soyunuyoruz, ta ki anadan doðma oluncaya kadar. Bir elimiz önümüzde diðeri arkamýzda, mukadderatýmýzý bekliyoruz. Etrafýmýzdaki Ýngiliz askerleri medeniyetten nasip almamýþ basit ve adi insanlar. Tercümanýn sesi tekrar kulaklarýmýza kadar ulaþýyor: - Tek sýra haline geçin. Vakur ve þerefli ordumun subaylarý, bu þekilde çýrýlçýplak olmaktansa ölmeyi tercih ediyorlar. Ýngilizler tek sýralý saf halinde bizi kum deryasýnýn içine doðru yürümeye mecbur býrakýyorlar. Anlaþýlan Çanakkale'de ve diðer cephelerde uðradýklarý maðlubiyet ve hezimetleri, bir avuç Türk subayýndan çýkarmaya kararlý Ýngilizler. Yazýk olmasýn diye elbisemizi soydurarak çölde çýrýlçýplak öldürecekler. Fakat hiç birimizin yüzünde ölüm korkusu yok artýk. Ölüm bizim ancak þerefimizi paklayacak. Bu alçalmayý çekmektense ölmeyi hepimiz istiyoruz. Kum sahada ellerimiz ayýp yerlerimizde olduðu halde ilerlemeye devam ediyoruz. Karþýmýza dört tane Ýngiliz askeri çýkýyor, aralarýnda bir tanede fýçý var. Ýþaretle en önde yürüyenin fýçýya girmesini istiyorlar. Deðerli bir arkadaþým güçlükle fýçýya giriyor. Baþýný fýçý içine sokmadýðý için deðnekle vurarak, baþýný da sokmaya mecbur ediyorlar. Hepimiz ayný suya giriyoruz. Fakat çýktýktan sonra günlerce sýcaktan kavrulmuþ ve çatlamýþ olan yerlerimiz bu kükürtlü suyun tesiriyle yanmaya baþlayýnca, ayýp yerlerimizi saklamaya lüzum görmeden kumlarýn içinde dört dönüyoruz. Allahýn adi bir yaratýðý olduðuna bu vesilelerle inandýðým Ýngilizler ise, bu acýnacak halimize sýrýtarak gülüyorlar. Oradan tek sýra halinde, bir vagonun baþýna getiriliyoruz. Vagonun kapýsýný açan Araplar, elbiselerimizi tomar halinde dýþarý fýrlatýyorlar. Ýngilizler yine dipçik ve kýrbaçla baþýmýzda, tercüman ise: - "Çabuk giyinin" diye baðýrýyor. Bu çýrýlçýplak halden kurtulmak için elimize ne geçerse giymeye çalýþýyoruz. Pek tabi ki, hepimizin vücudu ayný olmadýðýndan bazýlarýmýza dar gelen elbiseler, bazýlarýmýza bol geliyor. Acayip bir halde gelen ikinci trene binerek, Kahire'ye doðru hareket ediyoruz. Tercüman Kahire'ye gidiyoruz demesine raðmen trenimiz Ýskenderiye de duruyor. Trenden bizi indirerek, Seydibeþir denilen bir mahalle doðru sevk ediliyorlar. Seydibeþir, Ýskenderiye ye 6 kilometre mesafede ve deniz kenarýnda bulunan esir kampý. Bu birinci fasýl esaret hayatýnda geçirdiðimiz günlerin acý hatýrasý ile þu anda bile iliklerime kadar titriyorum. Ýngiliz askerinin esirlere karþý göstermiþ olduðu gayri insani ve gayri ahlaki hareket, þu anda bile gözümün önünden gitmiyor. Ve Seydibeþer kampýna getirilinceye kadar gördüðümüz muamele ile Þam'ýn Mezra denilen o uðursuz yerinde þahit olduðum feci ve iðrenç manzaralarý, ufak rütbeli bir subay olarak þiddetle telin ederken, takdiri büyüklerimize ve Türk tarihine býrakýyorum. Þahsen þu kanaatteyim ki: "Bir Türk askeri savaþ sýrasýnda esir olmaktansa; kanýnýn son damlasýna kadar savaþmalý ve düþman kurþunu ile þehit olmayý, esaret hayatýna milyonlarca defa tercih etmelidir." Derleyenin notu: "Bu yazýyý okuduktan sonra, eþinizle dostunuzla paylaþýn. Okusunlar ki ecdadýmýza yapýlanlarý öðrensinler. Tarih tekerrürdür derler. Ders alýnsaydý tarih tekerrür edermiydi? " Bu yazý, Arma yayýnlarýnýn Çanakkale Hatýralarý adlý Kitabýndan alýnmýþtýr. (Sürecek) Kadir Yüktaþýr com 24 ayar METEOROLOJÝ Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:23 Sayý: TEMMUZ 2013 CUMARTESÝ ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi Gavs-ý Azam (r.a) 1 Yýl 1165 ve bu gün. Tefekkür Seyid ve alim. Dünyamýz Abdulkadiri Geylani nin vefat günü. Kerameti harikaya mazhar bir zat Sekiz yüz yýl sonrasýný teme-aþa eden harika bir velayet Hayata gibi tasarrufu devam edenlerden. Raþit Yücel Barla lahikasýnda geçen : corumhakimiyet. net Hayati Harrani, Maruhul kerhi ve Abdulkadiri Geylani Bundan önce gelen Mevlana Halidi Baðdadi hazretleri Baðdat ta bulunduðu zaman, hizmeti inkiþaf etmediði bir zamanda, manevi alemde Ýmamý Rabbani hazretlerine müracaat eder. "Ya imam Gavs hazretlerine ricada bulunsanýz hizmetimiz inkiþaf etse" diye. Ýmamý Rabbani hazretleri ise :" "Ya imam bu senin evladýndýr, müsaade et hizmet etsin" Bundan sonra Gavs hazretlerinin himmeti ile Mevlana Halidi Baðdadi hazretlerinin hizmetlerinin hizmetleri Dünya çapýnda elli milyon müridi olur. (Sürecek) NÖBETÇÝ ECZANELER ALBAYRAK U.KAVAK SAÐLIK OCAÐI YANI-ÝLÝM YAYMA CEMÝYE- TÝ KARÞISI ÖMÜR GAZÝ CAD.58/B VERGÝ DAÝRESÝ YANI VALÝLÝK KARÞISI DÝKEN U.KAVAK MH. E.HOCA CAD.11/B 23 NÝSAN ÝLKO- KULU KAR Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen Enise AÐBAL ABONE ÞARTLARI : 100 : Yurt Dýþý : 200 Euro ALIÞ 77,631 Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 160 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) CUMARTESÝ PAZAR SATIÞ BÜYÜK ÇORUM DEVLET HAST. YA- NI - DOÐUM EVÝ KARÞISI SULAR GÜLABÝBEY MAH. ATA CAD. NO:26-ATA SAÐLIK OCAÐI YANI FUNDA BAHÇELÝEVLER MH BAHABEY CD SONU ÝPEKTAKSÝ ÇAPRAZI 1, 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz Baský Tel+Fax: Cep: Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ÇORUM com Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 78,071 Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. (Posta Kodu )

14 14 CUMARTESÝ 6 TEMMUZ 2013 Kentsel dönüþümcüler Çorum da buluþtu Cumhuriyet tarihinin en büyük kentsel dönüþümü gerçekleþecek K Erol Taþkan entsel Dönüþüm konusunda gerçekleþtirilen Riskli Yapý Yönetmeliði Eðitimi'ne Çorum ev sahipliði yapýyor. Coþkun Saðýr Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý Alt Yapý Kentsel Dönüþüm Daire Baþkaný Coþkun Saðýr, Cumhuriyet tarihinin zen büyük kentsel dönüþümünün gerçekleþtirileceðini söyledi. 81 ilden Çevre Þehircilik Uzmanlarý'nýn katýldýðý eðitim Anitta Otel'de baþladý. Ýstiklal Marþý ve saygý duruþu ile saat 09,00'da baþlayan programýn açýlýþ konuþmasýný Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý Alt Yapý Kentsel Dönüþüm Daire Baþkaný Coþkun Saðýr yaptý. Coþkun Saðýr, Eðitime 81 ilden Çevre Þehircilik Uzmanlarý katýlýyor. Türkiye'nin içinde bulunduðu deprem risklerine vurgu yaptýðý konuþmasýnda, Türkiye'nin yüzde 70'inin birinci veya ikinci derece deprem kuþaðýnda yer aldýðýný söyledi. Riskli bölgelerde yer alan nüfus yoðunluðunun sayýsal deðerini de açýklayan Coþkun Saðýr, nüfusun % 70'inin bu bölgelerde yaþadýðýný, bu dilimin ise 50 milyon insan anlamýna geldiðini kaydetti. Nüfus yoðunluðunun, riskli deprem kuþaðý olan bölgelerde toplanmasýnýn, söz konusu riski daha da artýrdýðýna iþaret eden Saðýr, kalitesiz binalarýn mevcut riski daha da artýrdýðýna dikkat çekti. Kentsel Dönüþüm Kanunu'nun tam da bu riski ortadan kaldýrmak maksadýyla çýkartýldýðýný ifade eden Saðýr, "Hükümet bu riski kaldýrmak için Kentsel Dönüþüm Kanunu çýkarttý ve Bakanlýðýmýz da buna iliþkin yönetmeliðini hazýrladý. Bu eðitimlerde Bakanlýðýmýz'ýn Riskli Yapý Tespit Yönetmeliði hakkýnda bilgi verilecek. Cumartesi günü saha da uygulamalý eðitim de yapýlacak" Türkiye'nin yapý stokunun çok kötü olduðunu kaydeden Saðýr, "Bu yapýlarýn dönüþümü belki 15 belki de 20 yýl sürebilir. Ancak bunu mutlaka yapacaðýz. Burada önemli olan hedefimizin olmasýdýr. Bu hedefimizde ulaþacaðýmýza inanýyorum. Amacýmýz ülkemizin karþý karþýya kaldýðý deprem riskinin en aza indirmektir. Dayanaksýz bir yapýyý deprem olmadan tespit edebilirsek ne mutlu bize. Kentsel Dönüþüm Kanunu bize geniþ bir hareket alaný veriyor. Eðer bunu baþarabilirsek Cumhuriyet tarihinde yapýlmýþ en önemli çalýþma olacak" diye konuþtu. Açýlýþ programýnýn ardýndan eðitim çalýþmalarý baþladý. Kentsel Dönüþüm konusunda gerçekleþtirilen Riskli Yapý Yönetmeliði Eðitimi'ne Çorum ev sahipliði yapýyor. Türkiye 'Kýsmen özgür' ülke sýralamasýna girdi M erkezi Washington'da bulunan Freedom House'un ''2012'de Dünyada Özgürlükler'' raporunda Türkiye bu yýl yine ''kýsmen özgür ülkeler'' kategorisinde yer aldý... Ýnsan haklarý ve özgürlükleri izleme kuruluþu Freedom House'un yýllýk raporunda, ülkeler en özgür olandan en az özgür olana, 1'den 7'ye doðru rakamlarla notlandýrýldý. Buna göre, Türkiye'nin notu hem siyasi haklar, hem sivil özgürlükler alanýnda, geçen yýllardaki gibi 3 oldu. Raporda Türkiye'ye, ''kýsmen özgür'' ülkeler kategorisinde yer verildi. Raporda Türkiye hakkýndaki deðerlendirmede, ''Türkiye'nin bu yýlki notunda deðiþiklik olmamasýna raðmen, siyasi tutuklamalar ve basýn özgürlüðüne yönelik baskýlardan dolayý özellikle kaygý duyulan bir ülke olarak tanýmlandýðý'' belirtildi. Raporda Türkiye'den, ''otoriter eðilimlerim yüzeye çýktýðý bir ülke'' olarak bahsedildi. ''Son döneme kadar Türkiye'nin, Ukrayna, Macaristan ve Güney Afrika ile, demokratik geliþim açýsýndan önemli baþarý hikayeleri olarak görüldüðü ancak þimdi giderek artan biçimde, bu her bir ülkenin demokratik referanslarý hakkýnda soru iþaretleri uyanmaya baþladýðý'' yorumu yapýlan raporda, þu ifadelere yer verildi: ''Türkiye'deki geliþmeler, bu ülkenin Müslüman çoðunluklu ülkeler için bir demokrasi modeli olma rolü ve bölgesel liderlik yönündeki arzularý gözününe alýndýðýnda, kaygý verici. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan hükümeti iktidara geldiðinden bu yana önemli reformlarý hayata geçirmiþ olsa da Kürt haklarý savunucularýna yönelik tutuklamalarýn artmasý ile suçlama yöneltilmeden uzun süreli gözaltýlara neden olan politik açýdan endiþe verici ve geniþ kapsamlý Ergenekon davasýnýn devam eden süreci kaygý nedenleri oluþturmakta''. "Gazeteciler Nedim Þener ve Ahmet Þýk'ýn tutuklanmalarýna özellikle dikkat çekmek istediðini" belirten Freedom House'un açýklamasýnda, þunlar kaydedildi: "Hükümetin politikalarýna karþý çýkan medya kuruluþlarý ve gazetecilere karþý tacizler, eleþtirel sesleri susturmaya ve medya çeþitliliðini kýsýtlamaya yönelik açýk bir giriþim. Mustafa Balbay gibi, 'Ergenekon' soruþturmasý kapsamýnda hedef alýnan diðer gazeteciler, kendilerine suçlama yöneltilmeden iki yýlý aþkýn süredir tutuklu bulunuyorlar. Freedom House'un raporunda, siyasi haklar ve sivil özgürlükler bakýmýndan en alt sýrada yer alan ve ''beterin beteri'' olarak ifade edilen ülke ve bölgeler, Eritre, Ekvator Ginesi, Kuzey Kore, Suudi Arabistan, Somali, Sudan, Suriye, Türkmenistan, Özbekistan ve Çin'in Tibet bölgesi olarak sýralandý. Rapora göre, 26 ülke geçen yýla göre özgürlükler ve hoþgörü ortamý bakýmýndan gerilerken, sadece 12'si ilerleme gösterdi. Kuruluþun son 6 yýlki raporlarýna bakýldýðýnda, gerileme gösteren ülkelerin sayýsýnýn ilerleme gösterenlerin hep üstünde çýktýðý belirtildi. Raporda ABD, ''en özgür ülkeler'' kategorisinde baþý çeken ülkelerden biri olarak gösterildi, ancak bu ülkede ''dýþa kapalý eðilimlerin yükseliþte olduðu'' uyarýsý yapýldý. Týmetürk Çorumlu esnafa 'Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði' konulu bilgilendirme semineri düzenledi. Esnafa Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði eðitimi Ç evre ve Saðlýk Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Þti. (ÇEV-SAÐ), Çorumlu esnafa 'Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði' konulu bilgilendirme semineri düzenledi. Uluslararasý Eðitimci ve Denetimci Ömer Faruk Saðlam tarafýndan ÇESOB Derviþ Günday Toplantý Salonu'nda verilen seminere çok sayýda esnaf katýldý. Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Kanunu gereðince iþ yerlerinde iþ saðlýðý ve güvenliðinin saðlanmasý ve mevcut saðlýk ve güvenlik þartlarýnýn iyileþtirilmesi için iþveren ve çalýþanlarýn görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini anlatan Ömer Faruk Saðlam, "ÇEV-SAÐ olarak 20 yýllýk ticari tecrübemizle yaptýðýmýz eðitimlerimizin amacý, iþ saðlýðý ve iþ güvenliði ile ilgili sistematik çalýþmanýn yapýlmasýdýr." Dedi. Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði eðitim programýnýn iþletmelere ve çalýþanlara saðlayacaðý katkýlara da deðinen Saðlam, eðitimin 3 yýl da bir yenilenmesi ve herkesin ilk yardým ve kullandýðý ekipmanlarýn eðitimini almasý gerektiðini söyledi. Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði eðitim programýnýn iþletmelere ve çalýþanlara saðlayacaðý katkýlar anlatýlýyor. Eðitimi Uluslararasý Eðitimci ve Denetimci Ömer Faruk veriyor.

15 Öðrenci meclis baþkanlarý Sakarya Büyükþehir Belediyesi Baþkan Vekili Fevzi Kýlýç ý ziyaret etti. Gençler geleceðimiz S akarya Büyükþehir Belediyesi Baþkan Vekili Fevzi Kýlýç, Türkiye Öðrenci Meclisi Çalýþtayý için 20 ilden Sakarya'ya gelen öðrenci meclisi baþkanlarýný aðýrladý. Baþkan Vekili Kýlýç, "Sakarya küçük bir Türkiye modelidir, huzur coðrafyasýdýr. Þehrimizde her milletten vatandaþýmýz barýþ ve kardeþlik içerisinde yaþýyor. Buradan güzel kazanýmlarla ayrýlacaðýnýzý umuyor, baþarýlar diliyorum" Sakarya Büyükþehir Belediyesi Baþkan Vekili Fevzi Kýlýç, 10.Dönem Türkiye Öðrenci Meclis Baþkaný Akyazý Þehit Yüzbaþý Ýbrahim Sert Anadolu Lisesi öðrencisi Ertuðrul Sinan Sözen'in davetlisi olarak Sakarya'ya gelen öðrenci meclisi baþkanlarýný aðýrladý. Öðrencilerle sohbet eden Baþkan Vekili Kýlýç, çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Kýlýç, "Sakarya küçük bir Türkiye modelidir, huzur coðrafyasýdýr. Þehrimizde her milletten vatandaþýmýz barýþ ve kardeþlik içerisinde yaþýyor. Ülke genelinde uygulanan projenizden dolayý büyük memnuniyet duyduk. Ülkemizin geleceði sizlersiniz. Güzel çalýþmalara imza atacaðýnýza inanýyorum. Buradan güzel kazanýmlarla ayrýlacaðýnýzý umuyor, baþarýlar diliyorum" ifadelerini kullandý. Ziyarette kendilerini tanýtan 20 ilin öðrenci meclis baþkanlarý Sakarya'da olmaktan büyük mutluluk duyduklarýný be- yaþ sonrasý yeni 35benleri oluþanlarýn deri kanseri olma riski yüksek Benin, daha çok hayatýn ilk 30 yýlýnda çýktýðýný belirten Dermatoloji Uzmaný Dr. Ýnci Sak, 35 yaþ sonrasý çýkan koyu renkli benden þüphelenmek gerektiðini söyledi. Ben, derideki lirterek, Büyükþehir Belediyesi Baþkan Vekili Fevzi Kýlýç'a teþekkür etti. Türkiye Öðrenci Meclisi Baþkaný Ertuðrul Sinan Sözen, "Konya, Kastamonu, Kocaeli, Batman, Burdur, Ýstanbul, Çorum, Tokat, Kütahya, Bingöl, Gümüþhane, Gaziantep, Adýyaman, Karabük, Yalova, Kýrklareli, Ankara, Ordu, Afyonkarahisar ve Aydýn illerinin öðrenci meclisi baþkaný arkadaþlarýmýzla birlikte faydalý bir çalýþtay gerçekleþtirdiðimize inanýyorum. Bizleri çok güzel aðýrlayan Sayýn Baþkan Vekilimize çok teþekkür ediyorum. Meclis Baþkaný arkadaþlarýmýz Sakarya'da bulunmaktan memnunlar. Ülkemiz için güzel çalýþmalara imza atacaðýz. Destek olan herkese çok te- Benlere dikkat! 35 yaþ sonrasý yeni benleri oluþanlarýn deri kanseri olma riski yüksek Sakarya Büyükþehir Belediyesi Baþkan Vekili Fevzi Kýlýç Öðrenci meclis baþkanlarý misafirperverliði teþekkür etti. renk veren hücrelerin belli bir noktada yoðunlaþmasýyla oluþuyor. Genellikle genetik zemin üzerinde geliþen ben, daha çok çocukluk ve gençlik çaðýnda oluþuyor. Bilinenin aksine her ben kansere dönüþmüyor. Ancak, özellikle 35 yaþ üstündekilerde oluþan koyu renkli yeni bir ben, kanser riskini artýrýyor. Dermatoloji Uzmaný Dr. Ýnci Sak, "35'inden sonra kahverengi ya da siyah bir ben ve kenarlarýnda düzensizlik, þekil bozukluðu, çapýnda büyüme varsa bunlara dikkat etmek lazým" Yeni oluþan bende aðrý ve kanama varsa mutlaka doktora baþvurulmasý gerektiðini belirten Sak, yumuþak ve sarkýk þekildeki et benlerinin ise aldýrýlmasýnda mahsur bulunmadýðýný söyledi. Sak, "Et benleri kanser riski taþýmaz. Siyah benler içinse doktor kontrolünden geçmekte fayda vardýr. Risk teþkil ediyorsa aldýrýlmalý. Açýk tenli kiþilerde de benlerin zemininde deri kanseri oluþma riski yüksek." diye onuþtu. þekkür ediyoruz" diye konuþtu. Konuþmalarýn ardýndan öðrenciler Sakarya Büyükþehir Belediyesi Baþkan Vekili Fevzi Kýlýç ile hatýra fotoðrafý çektirdi.(ýha) Sakarya ziyaretinde Çorum öðrenci temsilcisi de hazýr bulundu. Güneþ ben yapabilir Vücudunda 50'den fazla siyah beni olanlarda kanser olma riskinin yüksek olduðunu aktaran Sak, bu kiþilerin mutlaka bir dermatoloða gözükmesi gerektiðini ifade etti. Benlerin uzun süre güneþe maruz kalmasý halinde de riskin arttýðýný belirten Sak, "Güneþlenmeyle yeni benler oluþabilir." þeklinde konuþtu. Halk arasýndaki 'Bene býçak deðdirilirse kesin kanser olur' inanýþýnýn da yanlýþ olduðunu vurgulayan Sak, "Doktor risk gördüðü ve patolojik test sonunda riskli gördüðü beni alabilir. Benin çýkarýlmasý kanser riskini arýtrmaz, aksine erken teþhis ve tedavi olanaðý saðlar." 4/C liler hep aldatýldý 4 /B'li ve bazý sözleþmelilerin kadroya geçirilmesi ile ilgili yasa tasarýsýýn Komisyon dan geçip Genel Kurul da kabul edildiðini belirten Türk Büro Sen Çorum Þube Baþkaný Sami Çam, Ne yazýk ki 4/C liler siyasetçilerin verdikleri onca söze raðmen kadroya geçirilmiyorlar, aile yardýmý dahi alamýyorlar. Çaðdaþ köleliklerini sürdürüyorlar. Sami Çam 4/C'lileri aldatan, ümitlendirip hayal kýrýklýklarý yaþatan siyasetçiler ile onlarýn yandaþý olmuþ, siyasetçi gibi yalanlar söyleyen, umut tacirliði yapanlarý, 4/C kadro vermeyenleri bir kez daha kýnýyorum. diyen Çam, kamuda görev yapan bazý sözleþmeli personelin memur kadrolarýna atanmasýný öngören maddenin önceki akþam Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildiðini kaydetti. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu nun sadece 4/B'liler, belediye ve il özel idaresindeki sözleþmeliler ve 4924'e tabi sözleþmeli personele kadro verilmesini öngördüðünü, Meclis Genel Kurulu nun görüþmesinde de Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik in Hükümet adýna bir önerge verdiðini ve bu önergenin kabul edildiðini, önergeye göre kurumlarda çalýþan sözleþmeli personele de kadro verilmesi öngörüldüðünü ifade eden Çam, verilen önergedeki kurumlarýn Atatürk Dil Tarih Yüksek Kurumu, MGK Genel Sekreterliði, TOKÝ, Baþbakanlýk, Savunma Sanayii Müsteþarlýðý, Spor Genel Müdürlüðü, Hazine Müsteþarlýðý, Türkiye Adalet Akademisi, Türk Patent Enstitüsü, Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý, Sivil Havacýlýk Genel Müdürlüðü, SGK, Kamu Düzeni ve Müsteþarlýðý, TRT, Yurt Dýþý Türkler ve Akraba Topluluklarý Baþkanlýðý, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Baþkanlýðý, ÖSYM, GAP Ýdaresi Baþkanlýðý, Doðu Anadolu, Doðu Karadeniz ve Konya Ovasý Projesi bölge kalkýnma idari baþkanlýklarý, Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý, Türk Ýþ Birliði ve Koordinasyon Ajansý Baþkanlýðý, Afet Riski Altýndaki Alanlarýn Dönüþtürülmesi Hakkýnda Kanun kapsamýnda Kredi kartlarýnda sevindirecek adým üketiciyi Koruma Kanunu Tasarýsý Tile tüketicileri en çok sevindirecek adým atýldý. Tüketici haklarýný yeniden düzenleyen Tüketiciyi Koruma Kanunu Tasarýsý, TBMM Sanayi Komisyonu'nda kabul edildi. Tasarýya göre, kart çýkaran kuruluþlar, tüketicilere yýllýk üyelik aidatý ve benzeri isim altýnda ücret tahsil etmedikleri bir kredi kartý çeþidi çalýþanlar olarak belirlendiðini açýkladý. 4/ C li çalýþanlarýn yine boynu bükük býrakýlmýþtýr TBMM Genel Kurulu nda kabul edilen ve 100 bin civarýnda sözleþmeli personelin kadroya geçmesini saðlayan maddenin kabul edilmesinin kadroya geçenlere hayýrlý olmasýný dileyen Türk Büro Sen Çorum Þube Baþkaný Sami Çam, þöyle konuþtu; Elbette bu arkadaþlarýmýzýn uzun beklentiler sonrasýnda bu mutlu sona ulaþmasý son derece önemlidir. Ancak, bu yapýlan bu düzenlemenin eksik olmasý nedeniyle Türkiye Kamu-Sen olarak yýllardýr her platformda kamuda geçici, sözleþmeli, vekil gibi bütün unvanlarýn kaldýrýlarak hepsinin kadroya geçirilmesi gerektiði yönünde yaptýðýmýz çaðrýlarý ne yazýk ki yine yapmaya devam etmek durumunda kalacaðýz. Çünkü yapýlan bu düzenleme bütün sözleþmelileri kapsamamýþ ve geride kalan 4/C'li personelin boynu bükük býrakýlmýþtýr. Bize 4/B ve 4/C'lilerin kadroya alýnmasý konusunda defalarca söz veren bizzat Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný sayýn Faruk Çelik'tir. Kamuda çok baþlý istihdamýn ortadan kaldýrýlmasý gerektiðini defalarca dillendiren sayýn Bakan bu düzenlemeyle önlerine gelen fýrsatý tepmiþ ve çok baþlý istihdamýn önüne geçme fýrsatýný bir kez daha yitirmiþtir. Elbette bu kapsamda kadroya geçirilen arkadaþlarýmýzýn sevinçlerine ortak oluyor ve onlarý caný gönülden kutluyoruz ancak, geride izin haklarý olmayan, hastalanma haklarý olmayan, insanlýk dýþý uygulamalarla çalýþtýrýlan ve buna raðmen yine de Hükümetten umutla kadro bekleyen 4/C'li çalýþanlar için mücadelemize kararlýlýkla devam edeceðimizi bir kez daha belirtmek istiyorum. Türk Büro Sen, 4/C'li çalýþanlar kadroya geçirilene dek mücadelesini kararlýlýkla sürdürmeye devam edecektir. Su kesintisi uyarýsý orum Belediyesi Su Ýþleri Mü- baðlý Su Teknisyen- Çdürlüðü'ne liði Amirliði tarafýndan yapýlan açýklamada Binevler bölgesi içmesuyu þebeke hattýnda bakým ve onarým çalýþmasý yapýlacaðýndan su kesintisine gidileceðini duyurdu. Çorum Belediyesi nden yapýlan açýklamada, 8 Temmuz Pazartesi günü ile saatleri arasý Binevler bölgesinin tamamý, Slimkent, Buhara 4. ve 5. Cadde ve sokaklar ile Özel Hastane civarýnda üst kesimlerinde su kesintisine gidileceði belirtildi. Açýklamada, yukarýda belirtilen bölgelerde ikamet eden vatandaþlarýn maðdur olmamalarý için 8 Temmuz Pazartesi günü tedbir almalarý istendi. Tüketiciyi Koruma Kanunu Tasarýsý ile tüketicileri en çok sevindirecek adým atýldý. sunmak zorunda olacak. Tüketici, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai þart ödemeksizin tüketici kredisi sözleþmesinden 14 gün içinde cayabilecek. Öte yandan kamuda 100 bin sözleþmeli personelin devlet memurluðu kadrosuna geçirilmesini öngören 'Torba Kanun' teklifindeki madde de, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. CUMARTESÝ 6 TEMMUZ Taksim! Tahrir! Rabiatu l Adeviyye Meydaný! Murat Ýslam Mýsýr Ordusu ve destekçileri, 70 yýllýk diktatör rejimlerin ardýnda ilk defa halkýn kendi tercihi olan Mursi yönetimini darbe yaparak alaþaðý ettiler. Aslýnda bu darbe farklý versiyonlarla Müslüman coðrafyada halkýn tercihlerine yapýlmýþ ilk müdahale deðil. Yakýn zamanda Ak Parti'ye karþý darbe planlarý yapýlmýþ ve Hamas'ýn kazandýðý seçimlere de müdahale edilmiþti. Yýllarca sorulur, Müslümanlarýn demokratik rejimlere karþý tutumu ve neden bir türlü hazmedemediklerini? Oysa yine gördük! Demokrasi oyunu içinde kuralýna göre yapýlmýþ seçim sonuçlarýný bir türlü hazmedemeyen demokrasi simsarlarýný! Sözde demokrasi ve özgürlük tellalýðý yapan bu kesimler iþlerine gelmeyince oyunun ortasýnda mýzýkçýlýk yapan çocuklar gibi tavýr takýnýyorlar. Þimdide "Demokrasi sadece sandýk deðildir" deniyor. Diðer taraftan demokrasinin beþiði sayýlan ABD ve Batý yaþananlara darbe bile diyemiyor. Ve darbeci askerlere selam çakan ve alkýþlayanlar kendi halkýnýn yüz binlercesinin kanýna girmiþ Esed ve Körfez ülkeleri diktatörleri olduðunu gördük. Sorun sadece Gezi Parký olmadýðý gibi ve sorun sadece Mursi'de deðil. Gezi parký ve ardýndan Taksim'de yaþananlar ile hükümeti çalýþamaz hale getirmeye çalýþan zihniyetle, Tahrir Meydanýnda Mursi iktidarýný çalýþamaz hale getirip darbeye zemin hazýrlayan zihniyet ayný. Kimileri darbeye destek vermese de, "Mursi'nin tüm halkýn lideri olamadý" gibi söylemlerin ardýnda darbeyi meþrulaþtýrmaya çalýþmaktalar. Pekii Mübarek, Esed ve diðer diktatörler halkýnýn tamamýný kuþatabildiler mi? Onlarca yýldýr baský, hapis ve sindirme politikalarý ile halka zulüm ettiklerini görmüyorlar mý? Onlarca yýldýr baskýcý ve iþbirlikçi diktatör rejimlerinden kaynaklanan ekonomik, sosyal ve kültürel sorunlar onlarca yýldýr çözülmemiþken bir yýl gibi kýsa bir sürede tüm sorunlarýn çözümü Mursi iktidarýndan beklemek insafsýzlýktan baþka bir þey deðildir. Orta Doðu halklarýnýn özgürlük ve adalet talepleri karþýsýndan çaresiz kalan ve seçimlerle iktidara gelemeyeceðini anlayan Ýslam karþýtý kýpti, liberal, sosyalist ve milliyetçi koalisyon askeri darbe ile Ýslamcý kadrolarý tasfiye etmeye çalýþýyorlar. Mursi son ana kadar darbeyi tanýmadýðýný ve destekçilerini barýþçýl gösterilerle darbeye kaþý durmaya çaðýrdý. Askeri darbenin ardýndan Mursi baþta olmak üzere Müslüman Kardeþler (Ýhvan-ý Müslim'in) teþkilatýnýn ileri gelenlerini tutuklama furyasý baþlatýldý. Mursi destekçileri Rabiatu'l-Adeviyye Meydanýnda gösterilere devam ediyorlar. Son bilgileri göre askerin halka açtýðý ateþ sonucunda yaralýlarýn yaný sýra hayatýný kaybedenlerinde olduðu yönünde. Yerel ve küresel anlamda Müslümanlara karþý düzenlen bu hile ve tuzaklar öncelikle Allah'ýn izni ve yardýmý ve duyarlý Müslümanlarýn eliyle boþa çýkacaðýný umut ediyoruz. Evet! Yaþananlar canýmýzý sýksa, moralimizi bozsa da onlarýn hesaplarýnýn yanýnda Allah'ýn da bir hesabý var. Bizler Müslümanlar olarak umut ve sabýr ile mücadelemize devam etmeliyiz. Ramazan da indirim olacak ürkiye Perakendeciler Federasyonu T(TPF) Baþkaný Selamet Aygün, "Bu yýl ramazanda zam olmayacak, bilakis indirim yapýlacak. Federasyona üye firmalar, ramazana has ürünleri biraz daha ucuza satacaklar" Aygün, üretim yapan sektör temsilcileriyle yaptýðý görüþmelerde, ramazan ayýnda herhangi bir zam beklentisi olmadýðýný söyledi. Ramazan ayýnýn yaz ayýna denk gelmesi sebebiyle, fiyat artýþýndan ziyade fiyat düþüþü beklediklerine iþaret eden Aygün, "Serbest piyasa þartlarýnda agresif fiyat artýþý beklenmiyor, fiyatlar sabit düzeyde" Aygün, ramazan ayýnýn bolluk, bereket içinde geçmesi temennisinde bulunarak, "Her ramazan ayý yaklaþtýðýnda, bazý spekülatörler ortaya çýkar, ürün fiyatlarýnda artýþ olacaðýný iddia eder. Ancak bu yýl ramazan ayýnda zam olmayacak, bilakis indirim yapýlacak. TPF üyesi firmalar, kampanyalar düzenleyecek ve ramazan ayýna has ürünleri sürümden kazanma amaçlý biraz daha ucuza satacaklar" diye konuþtu.

16 16 CUMARTESÝ 6 TEMMUZ 2013 Desteklenecek 120 proje arasýna girdi G ençlik ve Spor Bakanlýðý tarafýndan hibe desteði olan, Gençlik Projeleri Destek Programý kapsamýnda Çorum Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürlüðü tarafýndan sunulan Temiz Gelecek Gençlerle Gelecek adlý projenin destek almaya hak kazandýðý belirtildi. Temiz Gelecek Gençlerle Gelecek Projesi, Gençlik ve Spor Bakanlýðý'nýn Gençlik Projeleri Destek Programý Teklif Çaðrýsý kapsamýnda Türkiye genelinde programa sunulan yaklaþýk 4 bin proje teklifi arasýndan desteklenmesi uygun görülen 120 proje arasýna alýndý. Destek almaya hak kazanan 120 proje arasýnda Türkiye çapýnda Ýl Müdürlüðü olarak sunulan ve destek alan tek proje oldu. Proje Yürütücüsü Çorum Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürlüðü olup, proje ortaðý kuruluþ Hitit Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu. Proje Koordinatörlüðünü Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürlüðü adýna Çevre Mühendisi Erdem Önal ýn yürüttüðü belirtildi. Projenin, gençlik projesi olmasýnýn yanýnda bilim, araþtýrma, eðitim, katýlým ve giriþimcilik faaliyetlerini içermesi itibariyle kollektif bir proje olduðu belirtilirken, proje süresi 10 ay olarak öngörülmekle beraber proje faaliyetleri þöyle; Hedef grup temsilcilerine proje ana konusu seminer çalýþmasý, afiþ tasarým yarýþmasý, geri dönüþüm ve geri kazaným fuar organizasyonlarýna katýlým, Çorum Valiliði bün- yesinde otomatik atýk yað ayýrýcý proses ve manuel yað ayýrýcý proseslerin altyapý uygulamasý, Çevre politikalarý, geri dönüþüm ve geri kazaným konulu ulusal sempozyum çalýþmasý, eðitim grubu kuþaklarý arasýnda entegre seminer çalýþmalarý, proje yarýþmasý ile birlikte toplam 7 ana faaliyet çalýþmasý gerçekleþtirilecek. Proje süresince ve sonrasýnda hedef grup olan yaþ arasý genç nüfusun görev alma sorumluluðu, kurgusal mesaj potansiyeli, düþünme-karar alma-uygulama mekanizmasý, ortak çalýþma kültürü, soyut fikir somut adým zinciri, sinerji - paylaþým olgusu ve projecilik mantýðý Temiz Gelecek Gençlerle Gelecek Projesi çerçevesinde geliþmiþ Esnafa özel tarife E -market Turkcell Ýletiþim Merkezinde Esnaf Hoþ Geldin Kampanyasý ile yeni bireysel faturalý hat alan, numarasýný faturalý olarak Turkcell'e taþýyan veya Hazýr Kart'tan faturalý hatta geçen müþterilere 12 ay boyunca 32 TL'yeTurkcell'lilerle 500 dakika, her yöne 500 dakika toplam dakika konuþabilecekleri bir kampanya sunuyor. Yapýlan yazýlý açýklamada, kampanya hakkýnda þu bilgiler verildi; Mecvut musterýlerýmýzede unutmadýk Esnaf Avantaj Kampanyasý ile mevcut Turkcell faturalý müþterilerimiz 12 ay boyunca 39 TL'ye Turkcell'lilerle 600 dakika, her yöne 600 dakika toplam dakika konuþabilirler. Üstelik Esnaf Kampanyalarýna katýlan tüm müþterilerimize 3 fatura dönemi boyunca Turkcell'lilerle SMS, diðer yönlere SMS toplam aylýk SMS HEDÝYE! E-market esnaf belgesý olan tüm müþterilerimiz elektronýk market e gelerek kampanya hakkýnda ayrýntýlý býlgý alabýlýrler. Hemþehri ziyareti Prof. Vahit Pýçak ve Hazine Uzmaný Selim Yeþilbaþ, Alaca Engelliler Derneði ni ziyaret etti. P rof. Vahit Pýçak ve Hazine Uzmaný Selim Yeþilbaþ, Alaca Engelliler Derneði ni ziyaret etti. Pýçak ve Yeþilbaþ ýn, dernek faali- yetleri ile ilgili bilgi alýp engelli vatandaþlarla tanýþtýklarýný belirten Alaca Engelliler Derneði Baþkaný Av. Ahmet Görür, Baþarýlarýyla iftihar ettiðimiz hemþehrile- rimiz derneðimizin faaliyetlerinin çok güzel olduðunu söylediler ve engellilere her türlü yardýma hazýr olduklarýný belirttiler. Görür, dernek olarak ziyaretten duyduklarý memnuniyeti dile getirerek, teþekkür etti. Ziyarette Mustafa ve Davut Yaðlý kardeþler de yer aldý. Hüseyin ve Duygu evlilik yolunda U Müþteriler elektronýk market e gelerek kampanya hakkýnda ayrýntýlý býlgý alabilir. Baþbaðlar dan birlik çaðrýsý K emaliye ilçesine baðlý Baþbaðlar köyünde 5 Temmuz 1993 muz doðal zenginlikler kýskanýlýyor diye konuþtu. tarihinde meydana gelen terör saldýrýsý sonucu katledilen 33 AK Parti Erzincan Milletvekili Sebahattin Karakelle ise bu vatandaþý anma programýnda, birlik ve ve beraberlik çaðrýsý yamilletin birliðini, beraberliðini bozmaya kimsenin gücünün yetpýldý. meyeceðinin altýný çizerek, "Sivas'ta evlatlarýný kaybeden analar Erzincan a 225 kilometre uzaklýktaki Baþbaðlar köyünde 5 da bizim analarýmýz. Ne farký var? Baþbaðlar'daki analar da bitemmuz 1993 tarihinde gerçekleþen terör saldýrýsýnda hayatýný zim analarýmýz, Çorum'daki analar da bizim analarýmýz" ifadekaybeden 33 masum vatandaþ, dualar eþliðinde anýldý. Ellerinde sinde bulundu. Türk bayraklarý bulunan çocuklar tarafýndan karþýlanan davetlitörende son olarak konuþan Vali Akdemir de, Baþbaðlar'ler, köy meydanýnda düzenlenen törene katýldý. da 20 yýl önce yaþanmýþ bu acýyý tazelemek için deðil, terörü, Erzincan Valisi Abdurrahman Akdemir, Belediye Baþkan birlik ve beraberliðe kurþun sýkanlarý, bu millete tuzak kuranlavekili Osman Terzioðlu, Kemaliye Kaymakamý Fatih Kaya, AK rý, karanlýk elleri ve þer odaklarýný bir kez daha lanetlemek için Parti Erzincan Milletvekili Sebahatttin Karakelle, Elazýð Milletgeldiklerinin altýný çizdi. vekili Þuay Alpay, Malatya Milletvekili Cemal Akýn, Bayburt Milletvekili Bünyamin Özbek ile CHP Genel Baþkan YardýmcýMasum insanlarýn uðradýðý bu hain saldýrýyý gerçekleþtiren sý Nihat Matkap, CHP Erzincan Milletvekili Muharrem Iþýk ve kanlý ve kirli ellerin ne denli insanlýktan yoksun olduklarýný ve Sivas Milletvekili Malik Ejder Özdemir in yaný sýra siyasi parti terörün asla mantýðýnýn olmadýðýný tüm dünyaya haykýrmak için temsilcileri, bürokratlar ve çok sayýda vatandaþýn katýldýðý tören, geldiklerini dile getiren Akdemir, "Þunu özellikle burada vurgusaygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý nýn okunmasý ile lamak istiyorum. Nereden gelirse gelsin, adý, türü ne olursa olbaþladý. 20 yýl önce meydana gelen saldýrýdan yaralý olarak kursun, terörün her zaman karþýsýndayýz" tulan Baþbaðlar Köyü Muhtarý Ali Akarpýnar, olay gecesini ananma programýnýn ardýndan, Kemaliye Kaymakamlýðý latarak, mazlumlarýnýn katillerinden hesap sorulmasýný sabýrla Köylere Hizmet Götürme Birliði tarafýndan yaptýrýlan Baþbaðlar beklediklerini söyledi. Törende 9 yaþýndaki Zeynep Aydýnlý Kültür Merkezi'nin açýlýþý gerçekleþtirildi. isimli kýz çocuðunun okuduðu "Baþbaðlar" isimli þiir ise, törendekilere duygulu anlar yaþattý. Kaymakam Fatih Kaya nýn ardýndan konuþan MHP Erzincan Ýl Baþkaný Ýlhan Gülýrmak da bir konuþma yaparak, birlik ve beraberlik mesajý verdi. CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Nihat Matkap ise, Erzincan ýn geçmiþte meydana gelen doðal afetlerden büyük acýlar çektiðini hatýrlatarak, 1993 yýlýnda ise insan kaynaklý bir acýyla, bir felaketle karþý karþýya kaldýk. 33 masum, günahsýz insanýmýzýn hayatý söndürüldü, yakýnlarýnýn göðsüne büyük bir acý saplandý. Bugün, bu acýyý yeniden paylaþmak ve bir nebze olsa hafifletmek için aranýzdayýz. Þehitlerimize, maðdurlarýmýza Tanrý'dan rahmet diliyorum, mekanlarý cennet olsun. Bu acýyý bize yaþatanlarý da kýnýyorum. Uzun yýllardýr ülkemiz üzerinde oyunlar oynanýyor. Ýçinde bulunduðumuz coðrafya birçok dünya ülkesi tarafýndan kýskanýlýyor, sahip olduðuanma sonrasý Baþbaðlar Kültür Merkezi'nin açýlýþý gerçekleþtirildi. Kemaliye ilçesine baðlý Baþbaðlar köyünde 5 Temmuz 1993 tarihinde meydana gelen terör saldýrýsý sonucu katledilen 33 vatandaþý anma programýnda, birlik ve ve beraberlik çaðrýsý yapýldý. zm. Dr. Hüseyin Güntürkün, öðretmen Duygu Özdemir ile hayatýný birleþtirdi. Emekli bankacý Fatih Güntürkün ve eþi Dilek Güntürkün ün oðullarý Uzm. Dr. Hüseyin Güntürkün ve öðretmen Duygu Özdemir, bugün saat da ENS PARK Saklý Bahçe Düðün Salonu nda yapýlacak düðün merasimi ile dünya evine girecek. M Uzm. Dr. Hüseyin Güntürkün, öðretmen Duygu Özdemir ile hayatýný birleþtirdi. Sýcaklýk artacak eteoroloji Genel Müdürlüðü tahminlerine göre hava sýcaklýðý 1 ila 3 derece artacak. Yapýlan son deðerlendirmelere göre; Trakya, Doðu Karadeniz kýyýlarý, Ýstanbul, Sinop, Artvin, Kars, Ardahan, Iðdýr, Çanakkale'nin kuzey ilçeleri, Balýkesir'in Bandýrma ilçesi ile Kastamonu kýyýlarýnýn yerel olmak üzere saðanak ve gök gürültülü saðanak yaðýþlý geçeceði tahmin ediliyor. Hava sýcaklýðý, ülke genelinde genelinde 1 ila 3 derece artacaðý tahmin ediliyor. Rüzgarýn, genellikle kuzey, Meteoroloji Genel Müdürlüðü tahminlerine göre hava sýcaklýðý 1 ila 3 derece artacak. Akdeniz kýyýlarý ile Güneydoðu Anadolu bölgesinde batý ve güneybatý yönlerden hafif ara sýra orta kuvvette, Marmara'nýn kuzeybatýsý ile Kýyý Ege'de kuvvetlice (30-50 km/s) esmesi bekleniyor. Çorum da sýcaklýk önümüzdeki günlerde 33 dereceyi bulacak. ner, þunlarý kaydetti: "Kent genelinde kanser taramalarýna aðýrlýk verdik. Hastalýðýn tedavisine yönelik verdiðimiz çabanýn meyvelerini almaya baþladýk. Tarama sayýsý bakýmýndan iller bazýnda Türkiye'de birinci olduk. Saðlýk Bakanlýðý bizi bu ay örnek gösterdi." Yýlbaþýndan itibaren 10 binin üzerindeki kiþiyi taramadan geçirdiklerini ifade eden Yener, kanserde erken teþhisin çok önemli olduðuna iþaret etti. Yener, kanser riski taþýdýðýný düþünen va- tandaþlarý il merkezi ve Elbistan ilçesindeki Kanser Erken Teþhis, Tarama ve Eðitim Merkezine (KETEM) davet etti. Tarama hizmetinin ücretsiz yapýldý- ðýný anýmsatan Yener, "Köyden ve kasabadan araçlarla taþýyarak merkezlere getirip tetkiklerini yaptýðýmýz vatandaþlarý tekrar evlerine býrakýyoruz" diye konuþtu. (AA) Kanser tarama sonuçlarý açýklandý S aðlýk Bakanlýðý Kanser Daire Baþkanlýðýnýn 81 ilde yaptýðý kanser tarama deðerlendirme sonuçlarý açýklandý. Kahramanmaraþ Halk Saðlýðý Müdürü Ahmet Yener, kanser taramasýnda en baþarýlý il seçildiklerini söyledi. Yener, yaptýðý açýklamada, Saðlýk Bakanlýðý Kanser Daire Baþkanlýðýnýn 81 ilde yaptýðý kanser tarama deðerlendirme sonuçlarýnýn açýklandýðýný belirtti. Araþtýrmaya göre Kahramanmaraþ'ýn en baþarýlý il seçildiðini vurgulayan Ye-

17 CUMARTESÝ 6 TEMMUZ Aþevi kartý daðýtýlýyor R amazan ayýnýn yaklaþmasý ile birlikte Alaca Belediyesi'nin Ramazan çalýþmalarý baþladý. Çalýþmalar kapsamýnda faaliyete geçecek olan Belediye, Aþevi'nden yararlanmak isteyen ihtiyaç sahiplerine Aþevi Kartý daðýtýmlarý baþladý. Anadolu Ýmam Hatip Lisesi Yemekhanesi nde hizmet verecek Belediye Aþevi nden bu sene de binin üzerinde aile faydalanacak. Sosyal sorumluluk bilinciyle her yýl Ramazan ayýnda ihtiyaç sahibi aileler yanýnda olduklarýný belirten Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz, bu Ramazan ayýnda da ay- ný bilinçle aþevinin hizmet vermeye devam edeceðini söyledi. Aþevinden günlük olarak 3 Ramazan ayýnýn yaklaþmasý ile birlikte Alaca Belediyesi'nin Ramazan çalýþmalarý baþladý. çeþit sýcak yemek ve 4 bin adet pide daðýtýmý yaptýklarýný kaydeden Baþkan Eyvaz, Aþevi nin yaný sýra Belediye Ýftar Çadýrý nýn da bu yýl Ýmam Hatip Lisesi bahçesinde yer alacaðýný söyledi. Ramazan ayý boyunca Belediye Aþevi nden yararlanmak isteyen ihtiyaç sahibi aileler, Aþevi Kartlarýný Belediye binasý giriþ katýnda oluþturulan kayýt masasýndan yaptýrabilecekler. Alaca da ikamet eden vatandaþlarýn Aþevi Kartý alabilmeleri için kimlik kartlarý ile mesai saatleri içinde müracaat etmeleri gerekiyor. ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de 8 TEMMUZ Çorum Belediye Baþkanlýðý Park yapým iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: Çorum L Tipi Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu 37*22 mt. ölçülerinde 1 adet toprak sahanýn suni çim ile kaplanarak halý sahaya dönüþtürülmesi iþi. Yer: Akkent Mah. Organize Sanayi Bölgesi 1. Cad. No: 1/E Çorum Saat: TEMMUZ Çorum Belediye Baþkanlýðý EPDM ve karo kauçuk zemin kaplama yapým iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: Çorum Belediye Baþkanlýðý Engelli Eðitim Merkezi yapým iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: Çorum Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Çorum merkez Ýnönü Anadolu Lisesi onarým yapým iþi. Yer: Çorum Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat: TEMMUZ Çorum Gýda Kontrol Laboratuvar Müdürlüðü Çorum Gýda Kontrol Laboratuvar Müdürlüðü Hizmet Binasý bakým ve onarým iþi. Yer: Gýda Kontrol Laboratuvar Müdürlüðü Çepni Mah. Hýdýrlýk Cad. No: 171 Çorum Saat: TEMMUZ Çorum Özel Ýdaresi Yol ve Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü Çorum merkez, Bayat, Dodurga, Ýskilip, Kargý, Laçin, Oðuzlar, Osmancýk ve Uðurludað köy yollarýnda asfalt yol ve figüre yapýmý iþi. Yer: Ýl Özel Ýdaresi Ýhale Salonu Saat: T.C. Çorum 2. Ýcra 19 AE 762 plakalý, 2008 model, Volkswagen marka, Transporter TDI tipli, beyaz renkli aracýn satýþý iþi Mezat Salonu Saat: Çorum Belediye Baþkanlýðý Meslek Lisesi kampusu ve okul binalarý yapým iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: TEMMUZ Çorum Özel Ýdaresi Yol ve Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü Trafik iþaret levhalarý alýmý iþi. Yer: Mimar Sinan Mahallesi Ýnönü Cad. No: 167 Çorum Saat: TEMMUZ Devlet Su Ýþleri Genel Müdürlüðü Ýçmesuyu Baþkanlýðý Çorum Alaca Ýçmesuyu Arýtma Tesisi yapým iþi. Yer: Devlet Su Ýþleri Genel Müdürlüðü Ýçmesuyu Baþkanlýðý Çankaya/Ankara Saat: Çorum Þeker Fabrikasý Müdürlüðü 2013/2014 kampanya dönemi meydan temizlik hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Þeker Fabrikasý Ankara Yolu 9. km Çorum Saat: TEMMUZ T.C. Çorum 3. Ýcra 19 KK 757 plakalý, 2011 model KÝA marka aracýn satýþý iþi Müzayede Salonu Saat: TEMMUZ T.C. Çorum 4. Ýcra Çorum il, merkez ilçe, 1728 ada no, 18 parsel no, Bahçelievler Mahallesi, 7 katlý binanýn 2. katýndaki taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Mezat Salonu Saat: TEMMUZ Çorum Belediye Baþkanlýðý Hicret Park yapým iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: TEMMUZ T.C. Çorum 3. Ýcra Çorum il merkez ilçe, ada no, 421 parsel no, Öz Mahalle / Mevkii, Elmalý köyünde taþýnmazýn satýþý iþi Müzayede Salonu Saat: TEMMUZ T.C. Kargý Ýcra Çorum ili Kargý ilçesi, 92 parsel no, Karabürçek köyünde taþýnmaz malýn satýþý iþi ,00 Yer: Kargý Adliyesi Hükümet binasý önü Saat: TEMMUZ T.C. Çorum 3. Ýcra 1. Taþýnmaz: Çorum merkez ilçe, 3431 ada no, 5 parsel no, Ulukavak Mahalle/Mevkii, 7 baðýmsýz bölüm niteliðinde taþýnmazýn satýþý iþi Müzayede Salonu Saat: Taþýnmaz: Çorum merkez ilçe, l165 ada no, 21 parsel no, Yavruturna Mahalle/Mevkii, 14 baðýmsýz bölüm, büro olarak kullanýlan taþýnmazýn satýþý iþi Müzayede Salonu Saat: Taþýnmaz: Çorum merkez ilçe, 1826 ada no, 8 parsel no, Karakeçili Mahalle/Mevkii, 15 baðýmsýz bölümdeki mesken niteliðinde taþýnmazýn satýþý iþi Müzayede Salonu Saat: AÐUSTOS Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý Yapý Ýþleri Genel Müdürlüðü Çorum merkez Jandarma personel lojmanlarý (50 daire+altyapý) inþaatý yapým iþi. Yer: Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý Yapý Ýþleri Genel Müdürlüðü Çetin Emeç Bulvarý No: 5 Dikmen/Ankara Saat: AÐUSTOS T.C. Çorum 2. Ýcra Çorum il merkez ilçe, 3058 ada no, 7 parsel no, Ayarýk Mahalle/Köy mevkiinde bulunan taþýnmazýn satýþý iþi Mezat Salonu Saat: AÐUSTOS T.C. Çorum 2. Ýcra Çorum ili Tepecik Mahallesi 760 ada, 5 parseldeki, 5 nolu baðýmsýz bölümde mesken vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi Yer: Adliye Sarayý Mezat Salonu Saat: AÐUSTOS T.C. Çorum 3. Ýcra Çorum il merkez ilçe, 2785 ada no, 16 parsel no, Ilýca Mahalle/Mevkii, 4 numaralý baðýmsýz bölümün satýþý iþi Müzayede Salonu Saat: T.C. Çorum 3. Ýcra 19 AT 927 plakalý, 2000 model, Lada marka, Lada Vega Sedan tipli, gri renkli aracýn satýþý iþi Müzayede Salonu Saat: AÐUSTOS T.C. Çorum 4. Ýcra Çorum il, merkez ilçe, 21 parsel no, Kadýkýrý köyü mahalle/mevkii, ,00 m2 lik alan üzerinde yumurta üretimtesisi olarak kullanýlan taþýnmazýn satýþý iþi ,50 Mezat Salonu Saat: AÐUSTOS T.C. Çorum 2. Ýcra 1. Taþýnmaz: Çorum il, merkez ilçe, 3060 ada no, 7 parsel no, Ayarýk Mahalle 5 baðýmsýz bölümün satýþý iþi ,00 Mezat Salonu Saat: Taþýnmaz: Çorum ili, merkez ilçe, 306 ada, 7 parsel no, Ayarýk Mahalle 4 baðýmsýz bölümün satýþý iþi ,00 Mezat Salonu Saat: AÐUSTOS T.C. Çorum 2. Ýcra 06 DK 8423 plakalý, 2011 model, Mitsubishi marka, L200CR102, 5DIDÇK 4X2 tipli, siyah renkli aracýn satýþý iþi Mezat Salonu Saat: EYLÜL T.C. Çorum 2. Ýcra Çorum il, merkez ilçe, Gülabibey Mahallesinde 561 ada no, 6 parselde, 8 nolu baðýmsýz bölümdeki mesken vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Yer: Adliye Sarayý Mezat Salonu Saat: 14:30-14:40 30 EYLÜL T.C. Çorum 2. Ýcra Çorum il merkez ilçe, 956 ada no, 8 parsel no, MÝlönü mevkii, Tepecik Mahallesi nde bulunan taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Mezat Salonu Saat: Parklarda oyun gruplarý yenilendi Alaca Belediyesi, parklarda bulunan çocuk oyun gruplarýný yenileyerek daha güvenli ve çaðdaþ hale getiriyor. A laca Belediyesi, parklarda bulunan çocuk oyun gruplarýný yenileyerek daha güvenli ve çaðdaþ hale getiriyor. Yaz aylarýnýn gelmesiyle birlikte birçok parkta bakým ve onarým çalýþmalarýný tamamlayan Alaca Belediyesi, oyun gruplarý eksik olan veya eskiyen parklarýn oyun gruplarýný da yeniliyor. Bu kapsamda çeþitli mahallelerde bulunan parklarýn oyun gruplarý yenilendi. Özhan Mahallesi'ne yapýlan yeni parkýn ise oyun gruplarý takýldý. Özhan Mahallesi'ne yapýlan yeni parkýn ise oyun gruplarý takýldý. Belediye Baþkaný cuklarýn daha rahat da bulunan oyun grupmuhammet Eyvaz, yeni oyun oynayabileceklelarýna mahallelinin saoyun gruplarýnda çorini belirterek, parklarhip çýkmasýný istedi. Çöp konteynýrlarý ilaçlandý Y az mevsiminin gelmesi ile birlikte temizlik çalýþmalarýna hýz veren Alaca Belediyesi temizlik ekipleri ana cadde üzerinde yer alan çöp konteynýrlarýndan baþlayarak ilaçlama çalýþmasý baþlattý. Artan hava sýcaklýklarý nedeniyle çöplerde artan koku ve haþereyle mücadele çalýþmalarý kapsamýnda önlemlerini arttýran Belediye temizlik ekipleri, konteynýrlarýn içinde ve çevresinde ilaçlama yaptýlar. Bu çalýþmalarýn yaný sýra bahar mevsiminde yapýlan yabani otlarýn ilaçlanmasýnýn ardýndan, akþam yapýlan sinek ilaçlamalarý ise devam ediyor. Alaca Belediyesi temizlik ekipleri konteynýrlarý ilaçlýyor. Artan koku ve haþereyle mücadele çalýþmalarý sürüyor.

18 18 CUMARTESÝ 6 TEMMUZ 2013 Karpuz Turnuvasýnda finalin adý kondu Mimar Sinan - Çorumspor SAHA : 1 Nolu. HAKEM : Kadir utbol Ýl Temsilciliði Ftarafýndan geleneksel olarak düzenlenen Kanpuz Turnuvasý gerilimli ve bazende haketmeyen insanlara gösterilen tepkiler ile devam ediyor. Turnuvanýn önceki gün oynanan yarý final maçlarýnda rakiplerine üstünlük saðlayan Mimar Sinan ile Çorumspor takýmlarý finale yükseldiler. Yarý finalin ilk maçýnda Mimar Siinan Gençlikspor ile Gençlerbirliði arasýndaki maç Daþ. ÇORUMSPOR : büyük bir çekiþmeye sahne oldu. Denk kuvvetlerin mücadelesi þeklinde geçen maçýn 16. dakikada Ali nin attýðý golle maçta 1-0 öne geçti. Maçýn bundan sonraki bölümünde Gençlerbirliði nin beraberlik çabasý Haberci yorumu KARPUZ için yaþatýlan çirkinlikler yakýþmýyor Çorum futbolu yenilikler konusunda Futbol Federasyonu na bile örnek hamleler yapýyor. Yani Federasyon Çorum daki uygulamayý inceliyor ve sonra uygulamaya koyuyor. Son örneði ise U 11 katagorisi. Yýllardýr Mahalleler arasýndaki turnuvada uygulanan sisteme yeni geçildi. Son yýllarda da Belediyespor Teknik Direktörü Selim Sümer in öncülüðünde düzenlenen Karpuz Turnuvasý bunlardan birisi. Sadece ve sadece Çorum futbolundan yetiþen profesyonel olmuþ isimlerle sezonu bitirmiþ olan gençleri bir araya getirerek isminden de anlaþýlacaðý gibi sadece bu amaç için oynanan maçlar. Tabiki eksiði var ancak sonuçta bunlarda bir maliyet iþi. Tamamen iyi niyetle hazýrlanan turnuvada bu yýl yaþanan çirkinlikler bir eleþtiriyi haketti. Özellikle Çorum futboluna verdiði emek ve katký hiç bir Çorumlu tarafýndan inkar edilemeyecek olan Selim Sümer e yapýlan hakaretin kabul edilir bir yaný yok. Maçlarda görev yapan hakemlere gösterilen tepkiler, rakibin bir harekete sonunda gösterilen anormal çirkin görüntüler ve maça çýkmamalar. Amaç bir turnuvada adý üstünde Karpuz Turnuvasý. Kupa yok, madalya yok sadece karpuzu beraber yenilecek olan turnuvada bile yaþanan bu çirkinliklerin kabul edilir hiç bir yaný yoktur. Profesyonel abileri ile maç oynama fýrsatý yakalayan gençlerin onlardan alacaðý çirkinlikler deðil güzellikler olmalýdýr. Gençlerde en azýndan yaþýna hürmet etmelidir abilerinin. Hadi onlarla sahada mücadele ediyorsunuz rekabet ortamýnda yapýlýyor bazý þeyler. Peki bu turnuva için yoðun çaba harcayan Selim Sümer o sözleri hakediyormu genç arkadaþ. Otur ve bir düþün sonra yaptýðýn çirkinliðin karþýlýðýnda yapman gerekeni yap. Sanada bu yakýþýr. Murat KARASU sonuç vermedi ve sahadan tek golle 1-0 galip ayrýlan Mimar Sinan takýmý finale yükselmeyi baþardý. Ýkinci yarý final maçýnda ise Çorumspor ile Çorum Belediyespor arasýndaki gol düellosundan 3-2 lik galibiyetle ayrýlan Çorumspor finalde Mimar Sinan ýn rakibi oldu. Maça hýzlý baþlayan Çorum Belediyespor 5. dakikada Hasan ýn attýðý golle 1-0 öne geçti ve ilk yarýyý bu skorla önde tamamladý. Ýkinci yarýda beraberlik golü için yüklenen Çorum Belediyespor 40. dakikada Mustafa Uçar la beraberliði yakaladý bu gole Çorumspor 43. dakikada Ümit le cevap verdi ve takýmýný yeniden öne geçirdi. Oyundan kopmayan Belediyespor 50. dakikada Mustafa Uçar la yeniden eþitliði saðladý ve skoru 2-2 yaptý. Maçta son sözü yine Çorumspor dan Ümit 54. dakikada attýðý golle söyledi ve maçý bu golle 3-2 kazanan Çorumspor finale yükselen takým oldu. Ýki takým dün akþam saatlerinde turnuvanýn þampiyonluðu için karþý karþýya geldiler. Çorumspor, Belediyespor u gol düellosunda 3-2 yendi Sabri, Mikail, Batuhan, Mehmet, Furkan, Muhammed, Ö. Gökhan, Mücahit, Özgür, Recep, Mustafa, Ercan, Ümit, Ünal, Alperen, Hasan, Oðuzhan, Erkut. ÇORUM BELE- DÝYESPOR : M. Zahid, Mustafa Uçar, Onur Özçiftci, Uður, Aydýn, Mustafa Öner, Gufran, Mehmet, Metehan, Emre, Sefa, Necip, Dursun, Onur Yýldýrým, Yusuf, Ömer, Muhammed, Selçuk, Nurettin, Gökhan. GOLLER : 5. dak. Hasan, 43. ve 54. dakikalarda Ümit (Çorumspor), 40. ve 50. dakikalarda Mustafa Uçar (Çorum Belediyespor). Mimar Sinan, Gençlerbirliði ni tek geçti: 1-0 SAHA : 2 Nolu. HAKEM : Selim Sümer. MÝMAR SÝNAN GENÇLÝKSPOR : Emrah, Ali, Hüseyin, Turgay, Fevzi, Alparslan, Osman Gýdýk, Ramazan, Hüdayi, Oðuzhan, Metin, Serkan, Engin, Hakan, Oktay, Serdar, Murat, Osman Bodur, Erol, Enes. GENÇLERBÝRLÝÐÝ : Serkan, Yasin, Abdullatif, Ahmet, Burak, Barýþ, Batuhan, Ertuðrul, Mahir, Oðuzhan, Fatih, Batuhan, Ayhan, Uður, Sadýk, Ali, Yasin, Oðuzhan Yalçýn, Hüsamettin, Furkan. GOL : 16. dak. Ali (Mimar Sinan). Osmancýk ta camiler futbolda yarýþtý Osmancýk ta Yaz Kuran Kurslarý bünyesinde düzenlenen camiler futbol turnuvasýnda þampiyonluðu Yeþil Çatma cami kazandý. 12 cami takýmýnýn mücadele ettiði turnuvada takýmlar eleme sistemine göre karþýlaþtýlar. Ýlçe Müftüsü Süleyman Çoban, bu tür faaliyetlerin çocuklarýn camiyi ve kuraný sevmesi için çok önemli olduðunu belirterek katkýda bulunan herkese teþekkür etti. kullarýn tatil olmasýyla birlikte çocuklarý kuran öð- için camilere çekmeye yönelik çalýþmalar Orenmek doðrultusunda Osmancýýk taki camiler arasýnda düzenlenen futbol turnuvasýnda þampiyonluðu Yeþil Çatma Cami oldu. Osmancýk Müftülüðü himayesinde Osmancýk Din Görevlileri Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði tarafýndan organize edilen kuran kurslarý futbol turnuvasýnda 12 cami takýmý katýldý ve toplam 120 öðrenci mücadele etti. Eleme maçlarý ile oynanan turnuvanýn sonunda Yeþil çatma camii yaz kuran kursu futbol takýmý birinci olurken, Yeni camii yaz kuran kursu futbol takýmý ikinci, Hoca Ahmet Yesevi camii yaz kuran kursu futbol takýmý ise üçüncü olarak turnuvayý tamamladýlar. Organizasyonun sponsorluklarýný ise ÝBD Park ve Derindere Kuyumculuk sahibi Ýbrahim Derindere, Metro Tesisleri Emrah Tüysüz, Sembol Reklam Salih Derindere, Dört çelik Metal Pvc Recep çelik ve Çakýr sebze üstlendi. Maçlarýn tamamlanmasýnýn ardýndan Osmancýk Müftülüðü memuru Þaban Çalýþkan'ýn yaptýðý sunum ile ödül törenine geçildi. Osmancýk Müftüsü Süleyman Çoban yaptýðý konuþmada bu gibi faaliyetlerin çok önemli olduðuna vurgu yaparak gençleri ve çocuklarý buna benzer çeþitli faaliyetlerle camilere ve kuran kurslarýna teþvik etmenin gerektiðini belirtti. Kuran kurslarýnýn her zaman devam edeceðini sözlerine ekleyen Çoban ramazan ayý sonunda da kýz öðrenciler için yakar top turnuvasý olacaðýný söyledi. Sponsorlara, din görevlilerine, Gençlik hizmetler müdürüne, beden eðitimi hocalarýna ve bir hafta boyunca kendilerine her konuda destek olan herkese teþekkür etti. Final maçlarý sonunda birinci, ikinci ve üçüncü olan takýmlara çeþitli hediyeler ve birer plaket verildi. Birinci olan takýmýn hediyelerini Ýbrahim Derindere verirken Plaketini Ýlçe Müftüsü Süleyman Çoban verdi. Ýkinci olan takýmýn hediyelerini Emrah Tüysüz, plaketini ise Osmancýk Din Görevlileri Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Baþkaný Sinan Kantarcý verdi. Üçüncü olan takýmýn hediyelerini Dört çelik Metal pvc adýna Recep Çelik, plaketini Sanayi Cami Ýmam Hatibi Abdullah Derin takdim etti. Programýn sonunda tüm öðrencilere ve katýlýmcýlara ÝBD Park Tesislerinde yemek verildi. ASKF de seçim heyecaný Bugün saat de Ýl Genel Meclis Salonu nda yapýlacak genel kurulda çoðunluðun saðlanmasý için 98 delegenin 50 sinin imzasý gerekiyor. orum Amatör Spor ÇKulüpleri Federasyonu (ASKF) nin 13. Olaðan Genel Kurul toplantýsý bugün yapýlacak. Ýl Genel Meclisi Salonu nda saat de baþlayacak Genel Kurul da çoðunluðun saðlanmasý için 98 üyeden 50 sinin imzasý gerekiyor. Sefer Kurtaran baþkanlýðýndaki ASKF Yönetimi bazý deðiþikliklerle göreve devam etmesi ve tek liste ile seçime gidilmesi bekleniyor. ASKF nin bugün yapýlacak olan Olaðan Genel Kurulu nda oy kullanacak delegeler, Yönetim Kurulu üyeleri Sefer Kurtaran, Recep Yücel, Ahmet Aylar, Hayrettin Karaca, Osman Uçkan, Yusuf Aydemir, Yusuf Bendez, Hasan Kaya, Hilal Kiraz, Þaban Ateþ, Ýlhan Kara, Mehmet Arduç, Rumi Ispanak. Denetim Kurulu üyeleri Teoman Þahin, Muhsin Kocasaraç, Kadir Altýparmak. Onur Kurulu üyeleri Yusuf Çilingir, Saim Çilingir ve Ayçin Kul. Kulüp delegeleri: Alaca Belediyespor: Süleyman Eryýlmaz, Muzaffer Dursun, Bayatspor: Ömer Þirin, M. Erol Yaðlý, Murat Kütük, Çimentospor: Özhan Çelik, Birol Çatal, Erol Sarýca, Çorumspor: Rumi Ispanak, Ahmet Tüzün, Güngör Atak. Çorum Belediyespor: Mustafa Kanat, Mustafa Mertek, Hamit Iþýk. Düvenci Belediyespor: Ahmet Emekli, Süleyman Varol, Yusuf Altun. Eti Lisesi Gençlikspor: Murat Durakoðlu, Ali Demirbaþ Gençlikspor: Neþet Servet Cerit, Abdulkdadir Mertek, Gazi Nogay. Gençlerbirliði: Ýsmail Laçin, Ahmet Yýlmaz, Halil Öztürk. Gençlik Çepnispor: Selim Cebeci, Bekir Bolat. HE Kültürspor: Ünal Yüce, Esat Ünlüeloðlu, Bekir Kabaca. Hitit Gençlikspor: Selahattin Ispanak, Davut Yýlmaz, Çetin Akbal. Ýskilipspor: Ali Sülük, Osman Top, Galip Gül, Ýskilip Belediyespor: Murat Sak, Duran Kula, Nihat Armutcu. Ýl Özel Ýdarespor: Ömer Aslan, Veli Singer, Kargýgücüspor: Selahattin Erdoðan, Erdem Kalkan, Mehmet Erdoðan. Kargýserispor: Ömer Þen, Gürsel Aydemir, Mecitözüspor: Ahmet Bilgin, Ruhi Köse, Tuncay Koçak. Mimar Sinan Gençlik: Yakup Çeltek, Hüseyin Þahin, Hamit Gökgöz. Osmancýk Belediyespor: Ertan Derirdere, Sezgin Kaya, Uður Otuzbir. Osmancýkgücüspor: Ömer Faruk Ýlhan, Fuat Bozdemir, Engin Ayan. Osmancýk Fener Gençlik: Fatih Ergün, Atilla Uður, Lütfullah Demir. Oðuzlar Belediyespor: Talip ASKF Baþkaný Sefer Kurtaran yeniden bu göreve aday Tüm katýlan çocuklara ÝBD tesislerinde yemek ikram edildi Osmancýk taki turnuvada dereceye giren takýmlara kupa ve sporculara hediye verildi Karadeniz, Necati Çamiçi, Osman Kolbaþý. Ortaköy Altýnbaþspor: Seyfi Üzer, Mustafa Koçak, Yalçýn Atak, PTT Gençlikspor: M. Niyazi Þentürk, Mustafa Ertatlý, Hüseyin Parpucu. Sungurluspor: Mustafa Özdemir, Þevket Çaylak, Cafer Eryiðit. Uðurludað BElediyespor: Bekir Genç, Nurettin Ýpek, Ekrem Çuhadar, Ulukavakspor: Fatih Özcan, Hasan Eker, Turgay Yýlmaz. Cevdet li Ünyespor Daðdeviren le anlaþtý orum Belediyes- yeni Çpor'un sezondaki muhtemel rakiplerinden ve Çorumspor'un eski teknik direktörlerinden Cevdet Uzunköprü'nün takýmý Ünyespor kadrosuna 1 futbolcu daha kattý. Ordu temsilcisi, Pazarspor'dan Mustafa Daðdeviren ile 2 yýllýk sözleþme imzaladý. Teknik Direktör Cevdet Uzunköprü'nün raporu doðrultusunda transfer çalýþmalarýna devam eden Ünyespor, dýþ transferde 6. imzayý Pazarspor'dan Mustafa Daðdeviren'e attýrdý. Ön libero oynayan Mustafa Daðdeviren imza töreninde yaptýðý açýklamada "Buraya geldiðimi için çok mutluyum. Öncelikle tekrar tekrar þampiyonluklar yaþamaya geldim. Kulübün beklentisini de biliyorum, bu þehre, bu ilçeye layýk olmaya çalýþacaðým, elimden geleni yapacaðým. Allah'ýn izniyle yeni sezonda þampiyon olacaðýz" diye konuþtu.

19 AFAD ile TÜBÝTAK ortaklýðýyla hazýrlanan projeyle doðal afetlerin yaný sýra sanayi tesislerinden kaynaklý kimyasal sýzýntýlar ve nükleer tehlike gibi durumlarda vatandaþlar, cep telefonlarýna gelecek mesajla uyarýlacak. Baþbakanlýk Afet ve Acil Durum Yönetimi Baþkanlýðý (AFAD) ve TÜBÝTAK ortaklýðýyla hazýrlanan proje tamamlandýðýnda, doðal afetlerin yaný sýra sanayi tesislerinden kaynaklý kimyasal sýzýntýlar ve nükleer tehlike gibi durumlarda vatandaþlar, cep telefonlarýna gelecek mesajla uyarýlacak. AA muhabirinin AFAD yetkililerinden aldýðý bilgiye göre, Baþkanlýk, TÜBÝTAK ile imzaladýðý protokolle Ýkaz ve Alarm Bütünleþik Sistemi AR- GE Projesi kapsamýnda, haber alma ve yayma sistemini hayata geçirecek. Sistemle seferberlik ve savaþ halinde, hava saldýrýlarý tehlike ikazý haberleriyle kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer tehlike haberleri, tehlikeye maruz illere anýnda iletilebilecek. Sistem, savaþ ikazlarýnýn dýþýnda doðal afetlere yönelik erken uyarý olarak da kullanýlacak. Bu kapsamda, sirenlerin duyuru sahasý dýþýnda bulunan vatandaþlara, ikaz haberlerinin gönderilmesi için Mesajlý Uyarý Sistemi geliþtirildi. Sistem nasýl iþleyecek Mesajlý Uyarý Sistemi ile AFAD Baþkanlýðýnda kurulacak merkeze, hava saldýrýsý tehlike haberleri ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Meteoroloji Genel Müdürlüðü, Çevre ve Þehircilik ile Orman ve Su Ýþleri YÝTÝK Oðuzlar Ýlçe Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý, Kýrýkkale Emniyet Müdürlüðünden almýþ olduðum C sýnýfý ehliyetimi, Anadolu Üniversitesi Açýk Öðretim Fakültesinden almýþ olduðum öðrenci kimlik kartýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Murat KÜYÜK Mehmet Ali oðlu 3/8/1976 Çorum Ýskilip Doðumlu (Ç.HAK:1960) YÝTÝK Çorum Vergi nde T.C. nolu mükellefiyim. Kullanmakta olduðum seri nolu faturamýn 1.inci nüshalarýný kaybettim. Hükümsüzdür. Teklas Soðuk Lastik Kaplama Nahide KILIÇ Halil kýzý 1975 Mecitözü Doðumlu (Ç.HAK:1959) YÝTÝK Çorum Bilim Sanayi ve Teknoloji Ýl Müdürlüðünden almýþ olduðum sanayi sicil belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Hüseyin KARAKUÞ Ýskilip Yolu 3. Km. ÇORUM Çorum Vergi No: (Ç.HAK:1956) Tehlike ceple duyurulacak bakanlýklarý gibi kurumlardan afet tehlikesi haberleri gönderilecek. Tehlike haberleri AFAD tarafýndan deðerlendirilerek, gerekli görülenler GSM operatörlerine iletilecek. Sanayi tesislerinden kimyasal madde salýnmasý, biyolojik laboratuvarlardaki tehlikeli maddelerin yayýlýmý, yoðun yaðýþlar sonucu meydana gelebilecek su baskýnlarý, çýð tehlikesi gibi durumlar, önlem alýnmasý için tehlike bölgesindekilere zaman kaybetmeden bildirilecek. Bu kapsamda GSM operatörleri, afet tehlikesi haberlerini, saðlayacaklarý hücresel yayýn sistemi yöntemiyle 112. kanaldan sirenlerin duyulmadýðý yerlerde yaþayanlarýn cep telefonlarýna mesaj olarak gönderecek. Projeyi sosyal sorumluluk olarak kabul eden operatörler, mesajlar için kurumlardan ya da vatandaþlardan ücret almayacak. Mesajlar, (Ç.HAK:1615) ÇÝÐDEM MODA GELÝNLÝK EVÝ * Gelinlik * Niþanlýk * Abiye Kýyafetleri * Kiraya Verilir * Özel Kýyafet Dikilir Tel: (Ç.HAK:3777) (Ç.HAK:1631) Yeniyol Mah. Eskisaray Sk. Ilýca Ýþ Merkezi No: 1/D baz istasyonlarý kanalýyla sadece tehlikeye maruz bölgelerdekilere iletilecek. Vatandaþlar, cep telefonlarýný aktive ederek uyarý mesajlarýný görebilecek. Türkiye, afeti etkin þekilde yönetecek- Yetkililer, Türkiye olarak afet yönetiminde ileri teknolojiyi kullanabilen ve afeti etkin þekilde yönetebilen bir ülke haline gelmeyi hedeflediklerini söyledi. Bu çerçevede Türkiye'yi gerek bölgesinde gerekse küresel anlamda afet yönetimi alanýnda model alýnacak bir ülke haline getirmeyi amaçladýklarýný dile getiren yetkililer, bu kapsamda özellikle bu yýl TÜBÝTAK iþ birliðiyle biliþim alanýnda kýsa, orta ve uzun vadeli projeler baþlattýklarýný kaydetti. Yetkililer, bu kapsamda Mesajlý Uyarý Sistemi'nin teknik altyapýsýnýn hazýrlandýðýný ancak uygulamaya diðer bileþenlerin de tamamlanmasýyla baþlanacaðýný sözlerine eklediler. SATILIK DÜKKAN Küçük Sanayi Sitesi 6. Cad. Oto Tamirciler Bölümünde 492 m2 satýlýk dükkan. Müracaat: ELEMANLAR ARANIYOR Alüminyum-plastik doðrama iþinden anlayan kalfa ve çýraklar alýnacaktýr. Dolgun ücret+ssk Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. (Ç.HAK:1653) Gülabibey Mh. Cemilbey Cd. No: 17/A (Sanat Okulu Karþýsý) Tel: Firmamýzda görevlendirilmek üzere Kaynakçýlar Alýnacaktýr (Ç.HAK:1663) * 28 yaþýný aþmamýþ * Sigara kullanmayan * Askerlik ile iliþiði olmayan Müracaat: Çöplü Mah. Kunduzhan Cad. Erdemli Ýþhaný No:1/7 (Ulucami arkasý) Tel: Cep: Devren Satýlýk Beyaz Eþya Yetkili Satýcýsý Halen faal durumda olan iþyerimiz iþ deðiþikliði nedeniyle devren satýlýktýr. Asilay Dayanýklý Tüketim Mallarý Karakeçili Mah. Albayrak Cad. No: 8/A Tel: ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere G sýnýfý ehliyete sahip 4x4 iþ makinasý Beko Loder Operatörü ve damperli kamyon þoförü alýnacaktýr. C sýnýfý ve E sýnýfý sürücü belgeli. Mür. Tel: (Ç.HAK:1950) (Ç.HAK:1952) Bay - Bayan personeller alýnacaktýr DOÐAN ÞÝRKETLER GRUBU bünyesinde çalýþtýrýlmak üzere en az lise mezunu, prezantabl, kariyer hedefleyen bay-bayan personeller alýnacaktýr. NOT: Müracaatlar þahsen ve randevu (Ç.HAK:1963) Organize de bulunan fabrikalarýmýzýn kapasite artýþýndan dolayý *Makine Teknikeri *Makine Ressamý *CNC Operatörü *Tornacý *Borvekci alýnacaktýr. (Ç.HAK:1918) ÇALIÞMA ARKADAÞLARI ARIYORUZ (Ç.HAK:1915) (Ç.HAK:1633) (Ç.HAK:1867) Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir Çorum Teknik Çelik Döküm Makina Ltd. Þti Firmamýz Bitkisel yað üretim tesisinde çalýþtýrýlmak üzere Kimyacý Tecrübeli Kimyager Gýda Mühendisliði Ziraat Mühendisliði Gýda Bölümü herhangi birinin mezunu Baþvuru yapacak þahýslarýn iþ tecrübeleri bulunmasý gerekmektedir Baþvurularýn þahsen 1 adet vesikalýk foto ve cv ile yapýlmasý rica olunur ORTA ANADOLU TARIM GIDA SAN TÝC A.Þ ORGANÝZE SAN BÖL. 5 CAD.NO 3 ÇORUM TEL: FAX: Doðalgaz tesisatý konusunda tecrübeli elektrik kaynakçýsý aranmaktadýr. Gazi Caddesi (LC Waikiki yaný) No:40/B Satýlýk Dükkan Küçük Sanayi Sitesi Mobilyacýlar Bölümünde 400 m2 dükkan sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: ÇALIÞMA ARKADAÞLARI ARANMAKTADIR Þirketimizin üretim bölümünde çalýþtýrýlmak üzere askerliðini yapmýþ, 35 yaþýný geçmeyen 2 adet vasýfsýz personel alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. (Ç.HAK:1946) (Ç.HAK:1958) usulü yapýlacaktýr. Tel: Güven Yem Sanayi ve Tic.Ltd.Þti. Ankara Yolu 7.Km. ÇORUM Sahibinden Satýlýk Otomotiv 2010 model Renault Fluence Expersion dizel 96,000 km (Ç.HAK:1962) SATILIK DÜKKAN Ulukavak Mah. Yazýçarþý civarýnda 69 m2 dükkan sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: ,500 TL Tel: (Ç.HAK:3429) (Ç.HAK:1897) (Ç.HAK:1899) Tarzýyla ve Tadýyla size ÖZEL PAPSÝ PÝZZA (Ç.HAK:1933) 20 dk. sipariþiniz yerine getirilir. Alo Paket: CUMARTESÝ 6 TEMMUZ RAMAZAN DA ÝFTAR DA AÇIÐIZ ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) KOC GAYRÝMENKUL DEN KAMPANYA SON 4 PARSEL 1000 m2 olan yerler TL TL den BAÞLAYAN PAZARLIKLI FÝYATLARLA Satýlýk 2012 Model Sýfýr TRAKTÖR 70 beygir, orjinal, klimalý, kabinli Takas olur. Mür. Tel: Devren Acil Satýlýk Lokanta Þehir dýþýndaki iþlerimin yoðunluðu nedeniyle faal (Ç.HAK:1945) ÇALIÞMA ARKADAÞLARI ARIYORUZ FÝRMAMIZDA LABORATUVAR BÖLÜMÜNDE ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE BAY-BAYAN GIDA TEKNÝKERÝ YA DA MÜHENDÝSÝ ile ZOO TEKNÝKERÝ ve LABORANT ALINACAKTIR. BAÞVURULARIN ÞAHSEN YAPILMASI RÝCA OLUNUR. (Ç.HAK:1924) Aþçý Aranýyor Yurtdýþýnda çalýþtýrýlacak bay aþçý alýnacaktýr. Mür. Tel: durumdaki lokanta acil satýlýktýr. Mür. Tel: BENLÝ YEM Adres:Ankara Yolu 5. Km Çorum/Türkiye (Ç.HAK:1910) Daðýtým Elemaný Aranýyor Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek üzere Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109 ÇORUM (Ç.HAK:900) (Ç.HAK:1886) SATILIK DÜKKAN Küçük Sanayi Sitesi 31. Sok. No: 6 da 490 m2 dükkan satýlýktýr. Mür. Tel: DÝLEK KERESTE DE YAZ KAMPANYASI Ýnþaatlýk kereste satýþý baþlamýþtýr Çam Kereste 450 TL+KDV Piknik Masasý 250 TL * Ahþap bað evleri satýþý baþlamýþtýr Adres: Keresteciler Sitesi Hayvan Pazarý Karþýsý Tel: (Ç.HAK:1637) Firmamýzda görevlendirilmek üzere * Endüstri Meslek Lisesi mezunu Makine üretimi ile ilgili bölümlerden mezun Elemanlar Alýnacaktýr * 28 yaþýný aþmamýþ * Sigara kullanmayan * Askerlik ile iliþiði olmayan Müracaat: Çöplü Mah. Kunduzhan Cad. Erdemli Ýþhaný No:1/7 (Ulucami arkasý) Tel: Cep: (Ç.HAK:1662) Direksiyon Öðretmeni Alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Bilinç Sürücü Kursu Ýnönü Cad. Konak Ýþ Merkezi 2. ve 3. Kat ÇORUM Tel: Devren Satýlýk Mobilya Maðazasý Halen faal durumda bulunan müþteri potansiyeli iyi olan maðazamýz iþ deðiþikliði nedeniyle (Ç.HAK:1954) Devren Satýlýk Kuruyemiþ Dükkaný Ýnönü Caddesi nde Finansbank Yaný (Ç.HAK:1927) devren satýlýktýr. Mür. Tel: Mür. Tel:

20 CUMARTESÝ 6 TEMMUZ 2013 Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Klasmanlarý açýkladý Ulusal Yardýmcý Hakemlerimizden Özgür Demirci Bölgesel Yardýmcýlýða düþürken, Ýl Hakemi Celal Bayraklý ise Bölgesel Hakem olmayý baþardý. Gökhan Yumlu ve Özcan Genel Ulusal Yardýmcý, Mehmet Ali Cýrýl Bölgesel Hakemliði korurken Ahmet Ecevit Bölgesel Yardýmcý hakemliðine yükseldi. Bölgesel Yardýmcý hakemler Yüksel Basar, Emrah Okan, Mahmut Selçok yerlerini korudular. Ulusal Gözlemci Recai Kuzel ile Bölgesel Gözlemciler Kahraman Ölçer, Mustafa Alagöz ve Mustafa Býçaksý ise yerlerini korudular. Ulusal Yardýmcý Hakemler Gökhan Yumlu Mehmet Ali Cýrýl Çorum Belediyespor da ilk imzalarý üç Çorumlu futbolcu Nedim Köseoðlu, Osman Bodur ve Erol Topaloðlu attýlar Ýlk imzalar üç Çorumlu dan Çorum Belediyespor da devam eden transfer görüþmelerinde üç Çorumlu futbolcu ile dün resmi sözleþmeler imzalandý. Eski Çorumspor lu Nedim Köseoðlu ile geçen sezon kýrmýzý siyahlý takýmda forma giyen Osman Bodur ve Erol Topaloðlu Belediyespor ile sözleþmeleri imzaladýlar. Özcan Genel Bölgesel Hakemler Celal Bayraklý utbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu F2014 futbol sezonunda görev yapacak klasmanlarý açýkladýlar. Çorum hakemlerinden birisi düþürken ikisi yükseldi diðer hakem ve gözlemciler ise yerlerini korudular. MHK den yapýlan açýklamaya göre 2004 yýlýndan buyana Ulusal Hakem ve Ulusal Yardýmcý hakem olarak görev yapan Özgür Demirci Bölgesel Yardýmcý Hakemliðine düþtü. Diðer Ulusal Yardýmcý hakemler Gökhan Yumlu ve Özcan Genel ise yeni sezonda da bu kategorideki görevlerine devam edecekler. Geçtiðimiz sezon Bölgesel Hakem olarak görev yapan Mehmet Ali Cýrýl yeni sezonda da bu görevini sürdürecek. Ýl Hakemi olan Celal Bayraklý ise yapýlan sýnav sonunda baþarýlý olarak Bölgesel Lig de düdük çalmaya hak kazandý. Geçtiðimiz sezon Bölgesel Yardýmcý hakem olarak görev yapan Emrah Okan, Mahmut Selçok, Yüksel Basar ile birlikte bu yýl bölgesel yardýmcý hakemliðine önerilen Ahmet Ecevit ile Ulusal Yardýmcý hakemliðinden düþen Özgür Demirci bu kategoride görev yapacak. Klasman Gözlemcisi olarak görev yapan Recai Kuzey yeni sezonda da bu görevini devam ettirirken Bölgesel Gözlemciler Kahraman Ölçer, Mustafa Alagöz ve Mustafa Býçakcý da yeni sezonda bu görevlerini sürdürecekler. Öte yandan bu yýl uygulamaya konulan Bölgesel Mentör olarakta ilimizden Kahraman Özgür Demirci orum Belediyespor ÇBaþkaný Zeki Gül, yeni sezonda hedeflerini büyük tutacaklarýný ancak kesinlikle kulübü borçlandýrarak geçmiþte yapýlan hatalarý yapmayacaklarýný söyledi. Dün yeni sezonun ilk resmi imza töreni sýrasýnda bir konuþma yapan Çorum Belediyespor Baþkaný Zeki Gül, ilk imzalarýn tamamýnýn Çorumlu sporculardan olmasýnýn kendini ayrýca mutlu ettiðini söyledi. Federasyon Baþkan Yardýmcýsýnýn kendisine Her zaman kendi evladýnýza öncelik verin çünkü yenildiði zaman sahadan çýkarken arkadaþlarýnýn tepkisinden kaçarak diðerleri bir yaparsa o iki üç yapmaya çalýþýr dediðini belirten Baþkan Gül Bizde Tabiki hepsini Çorumlu yapma þansýmýz yok ancak elimizdeki mevcutlar içinden en Vedat ve Akif zor, Buðra belirsiz orum Belediyespor un devam eden Çtransfer görüþmelerinde ilk imzalarý üç Çorumlu futbolcu attý. Daha önce görüþülen üç isim eski Çorumspor lu geçen sezonda Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor da þampiyonluk kazanan Nedim Köseoðlu ile geçtiðimiz sezonun ikinci yarýsýnda Çorumspor formasý giyen Osman Bodur ve Erol Topaloðlu dün resmi sözleþmeyi imzaladýlar. Dün Kulüp merkezindeki imza törenine Belediyespor Baþkaný Zeki Gül, Mali As Baþkan ve Basýn Sözcüsü Mus- orumspor Genel Kaptaný Hamit Iþýk, Çkadrolarýna katmak istedikleri diðer tafa Özbayram ile Genel Kaptan Hamit Çorumlu futbolculardan Vedat ve Akif in Iþýk katýldýlar. Mali As Baþkan ve Basýn Sözcüsü Mustafa Özbayram, Transfer Komitesi olarak görüþmelerinin devam ettiðini ve en kýsa sürede belirledikleri isimlerle sözleþme imzalayarak kadroyu þekillendirmeyi amaçladýklarýný söyledi. Orhangazispor dan Yakup Keleþ ilede anlaþtýklarýný belirten Özbayram bu futbolcunun yetiþemediði için bu imzaya katýlamadýðýný onlada önümüzdeki günlerde resmi imzayý atacaklarýný belirtti. Vedat Diyarbakýr ile görüþüyor iþinin zor olduðunu Buðra nýn ise durumunun belirsiz olduðunu söyledi. Vedat a Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor un talip olduðunu ve görüþmelerin sürdüðünü olmamasý halinde bu futbolcuyla yeniden temasa geçeceklerini belirten Hamit Iþýk, Akif e 2. ligden 170 bin lira veren kulüp olduðunu belirterek Bizim bunu vermemiz mümkün deðil o yüzden bu zor görünüyor. Buðra nýn ise Körfez deki durumu belirsiz ve onun netleþmesini bekliyoruz Bir düþtü iki çýktý Ölçer ve Recai Kuzey görevlendirilirken Ýl Mentörü olarakta Mustafa Alagöz ve Mustafa Býçakcý görev yapacak. Bölgesel Gözlemciler Mustafa Alagöz ve Kahraman Ölçer iyisini yapmak çabasý içindeyiz. Transfer Komitesi üyelerimiz Mustafa Özbayram ve Hamit Iþýk özverili bir çalýþma yapýyorlar ve hem ekonomik anlamda hemde kadronun oluþturulmasýnda üzerlerine düþeni yapýyorlar. Ýmkanlarýmýz ölçüsünde hem hedefli hemde hesaplý bir kadro kurmak amacýndayýz. Biz þampiyonluða oynarken kulübü borçlandýrmak gibi bir düþüncemiz Selim Çýnar gümüþ madalyasýný aldýðý törende antrenörü Ziyaeddin Türkoðlu ile Çorum Boks branþýnda uzun yýllar aranýn ardýndan Selim Çýnar ile güldü Yaþ Türkiye Boks Þampiyonasý nda Belediyespor dan Selim Çýnar finalde Samsun lu rakibiyle 7-7 berabere kaldý ancak rakibi bir fazla yumruk attýðý için gümüþ madalya kazandý. orum yýllar sonra Boks branþýnda madalya kazandý. ÇÞýrnak ta yapýlan Yaþ Üst Minikler Türkiye Boks Þampiyonasý nda Çorum dan ringe iki sporcu çýktý. 59 Kg da Selim Çýnar sýkletinde finalde dahil hiç yenilmeden bir yumruk farkýyla gümüþ madalya kazandý. Hafta sonunda Þýrnak ta yapýlan Türkiye Boks Þampiyonasý bir hafta sürdü. 59 ilden 509 sporcunun mücadele ettiði Türkiye Boks Þampiyonasý nda Belediyespor antrenör Ziyaeddin Türkoðlu ile birlikte sporcular 59 Kg da Selim Çýnar ile 72 Kg da Mücahit Ak ringe çýktýlar. Recai Kuzey 72 Kg da Mücahit Ak þmpiyonada ilk turlarda veda ederken 59 Kg da mücadele eden Selim Çýnar ise 29 sporcu arasýndan zorlu maçlarý kazanarak finale kadar yükseldi. Ýlk turda Kars, ikinci turda Elazýð lý rakibini nakavt eden Çýnar yarý finalde Aðrý lý rakibini yenerek ismini finale yazdýrmayý baþardý. Selim Çýnar final maçýnda Samsun bölgesi sporcusu ile Türkiye Þampiyonluðu için karþýlaþtýlar. Büyük bir mücadeleye sahne olan final maçý karþýlýklý atýlan yumruklarla 7-7 berabere sonuçlandý. Bunun üzerine hakemler yumruk sayýsýný belirlediler ve bir yumruk fazla attýðý tesbit edilen Samsun lu sporcu altýn madalyayý kazanýrken Çorum Belediyespor dan Selim Çýnar gümüþ madalyanýn sahibi oldu. Çorum Belediyespor Boks Antrenörü Ziyaeddin Türkoðlu, 59 Kg da Türkiye ikincisi olan Selim Çýnar ýn Ýngiltere de yapýlacak olan Avrupa Þampiyonasý milli takým hazýrlýk kampýna çaðrýlacaðýný belirterek uzun yýllar sonra Boks branþýnda kazanýlan bu madalyanýn son derece sevindirici olduðunu söyledi. Ulusal Gözlemci Recai Kuzey Bölgesel Yardýmcý Hakemler Yüksel Basar Mahmut Selçok Emrah Okan Ahmet Ecevit Borçlanmadan hedefe oynayan takým kuracaðýz Çorum Belediyespor Baþkaný Zeki Gül yeni sezonda hedefe oynayan bir takým oluþturma çabasý içinde olduklarýný ancak kesinlikle kulübü borçlandýrarak geçmiþte yapýlan hatalarý yapmayacaklarýný söyledi. Kadrolarýnda mümkün olan en fazla sayýda Çorumlu futbolcu olmasýný arzu ettiklerini belirten Gül ilk imzalarýnda üç Çorumlu tarafýndan atýlmasýndan duyduðu memnuniyeti dile getirdi. kesinlikle yok. Kulübü riske sokacak adýmlardan uzak duracaðýz. Hem çok para vermekle iyi takým kurulmuyor. Belediyespor olarak hedefimiz geçmiþten yapýlan hatalarý yapmadan yapýlabileceðin en iyisini yapmak istiyoruz. Hem kendimiz hemde Çorum spor camiasýna adýna düþük profil çizmeden hedefleri olan baþarýlý bir takým oluþturmak çabasýndayýz Çorum Belediyespor Baþkaný Zeki Gül Boksta yýllar sonra gelen ilk madalya Selim Çýnar altýný bir yumrukla kaçýrdý Utku tamam orum Belediyespor Çkaleci transferi konusunda görüþtükleri Ýskilip Belediyespor dan Utku ile kesin anlaþmaya varýldýðý açýklandý. Daha önce görüþtükleri ancak anlaþamadýklarý Utku nun kendilerini arayarak önerilen teklifi kabul ettiðini ve Utku ile önümüzdeki günlerde resmi sözleþmeyi imzalayacaklarýný belirten Özbayram Yakup Kayýþ lada imzanýn önümüzdeki günlerde atýlacaðýný belirtti. Ýskilip den Utku

Fayans ve Seramik Yapýþtýrýcýlarý K1Fuga Beyaz (1-6 mm) K1 Flex Fuga Beyaz (1-8 mm) (1-6 mm) (1-8 mm) K1 Fuga Beyaz - 1 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 9,00 TL/torba 9,36 TL/torba K1 Fuga Beyaz - 2 Bölge Fiyatlarý

Detaylı

Fayans ve Seramik ý K1 K1 Plus K1 Flex Fayans ve Seramik ý Ürün sý 6,34 TL/torba 6,60 TL/torba K1-1 Bölge Fiyatlarý Çimento esaslý fayans ve seramik K1-2 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 6,73 TL/torba 7,00 TL/torba

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1 ADANA EBE 4 1 ADANA SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 2 2 ADIYAMAN DİYETİSYEN 2 2 ADIYAMAN EBE 2 2 ADIYAMAN HEMŞİRE 1 2 ADIYAMAN SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 1 2

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 )

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 ) 3947591 3 0 083.199 085.646 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADANA ) 3947593 5 0 077.619 082.513 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADIYAMAN ) 3947595 3 0 077.768 079.730

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans) 20020123801 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,71676 77,71676 20020123803 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 2 0 77,52866 78,22274 20020123805

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI MÜBAREK GÜN ve GECELER Yılbaşı 1 Ocak Cuma Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Cumartesi Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Pazar Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs

Detaylı

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI ADANA MERKEZ 111918 İL MEM İNŞAAT 1 ADANA MERKEZ 111918 İL MEM ELEKTRİK 2 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM İNŞAAT 1 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM ELEKTRİK 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ 114972 İL MEM İNŞAAT 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim) 10020121001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SANTRAL MEMURU (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 90,04922 90,04922 10020121003 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADIYAMAN / MERKEZ - Taşra) 1 0 86,74214

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2016 tarihinde 2015 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle;

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years,

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years, 2013 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam January February March April May June July August September October November December Total Türkiye 87 444 88 519

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı:

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans) KURUM ADI ADI 390160001 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (AĞRI TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,44764 72,44764 390160003 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (ARDAHAN TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,11422 72,11422 390160005 SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI )

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI ) 1573951 3 0 091.496 092.411 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 1573953 29 0 093.232 096.492 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 1573955 11 0 092.813 093.230

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA AKTARILACAK TUTARLARIN KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ,

Detaylı

1 / 21 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT.

1 / 21 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT. 110010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 84,54093 84,54093 110140001 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYENİ (ERZURUM MERKEZ Merkez) 7 0 78,00955 78,32632 110180001 BAYBURT

Detaylı

Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri"

Türkiye'nin en rekabetçi illeri yorgun devleri Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri" Türkiye nin kalkınmasında önemli rol üstlenen İstanbul, Ankara ve İzmir, iller arasında rekabet sıralamasında da öne çıktı. İSTANBUL - Elif Ferhan Yeşilyurt

Detaylı

VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK 200 KM MESAFEYE KADAR KURULUŞ MERKEZİ DIŞINDA FAALİYET GÖSTERİLEBİLECEK DİĞER İLLER Hatay 191 km

VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK 200 KM MESAFEYE KADAR KURULUŞ MERKEZİ DIŞINDA FAALİYET GÖSTERİLEBİLECEK DİĞER İLLER Hatay 191 km 1 ADANA 2 ADIYAMAN 3 AFYON 4 AĞRI 5 AMASYA 6 ANKARA 7 ANTALYA 8 ARTVİN 9 AYDIN 10 BALIKESİR 11 BİLECİK 12 BİNGÖL 13 BİTLİS 14 BOLU 15 BURDUR 16 BURSA 17 ÇANAKKALE 18 ÇANKIRI VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK

Detaylı

Ocak SAGMER İstatistikleri

Ocak SAGMER İstatistikleri 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup BANKAYA ÖDEME 6,7% 8,6% 9,0% 8,3% ÇEK 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% DİĞER

Detaylı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı 15/06/2011-05/08/2011 Tarihleri Arasında Başkanlığımız İnternet Sitesinde Yayınlanan "Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi Anketi"ne Katılan 7.191 Personelin 58.878 Tercihin, "Tercih Edilen Eğitim

Detaylı

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK 0 NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK Verilerine Göre Hazırlanmıştır. İLİNİN NÜFUSU.. NÜFUSUNA KAYITLI OLANLAR NDE YAŞAYIP NÜFUS KAYDI BAŞKA İLLERDE OLANLAR.0 %... %. NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ 0 TUİK Verilerine

Detaylı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ Trafik Hizmetleri Başkanlığı ÜLKE GENELİ Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı TEMMUZ-2015 AÇIKLAMALAR AYLIK TRAFİK İSTATİSTİK

Detaylı

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ ADIYAMAN 1. DERECE 0 3 756 2.067 0 2.826 ADIYAMAN 2. DERECE 0 0 350 210 0 560 ADIYAMAN KÖY İÇİ YOL 0 0 636 173 22 0 831 ADIYAMAN TOPLAM 0 3 1.742 2.450 22 0 4.217 AFYONKARAHİSAR 1. DERECE 67 115 216 1.868

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara

19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara 19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara 9-10 Nisan 2005 tarihinde Ankara Başkent Öğretmen evinde yapılan hazırlık toplantısına Elazığ, Adana, Antakya, Erzurum, Denizli,

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU TEMMUZ 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 03/08/2017 tarihinde 2017 yılı Temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI )

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI ) 2751751 2 0 092.271 093.625 TEKNİKER (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 2751753 2 0 073.613 075.487 HEMŞİRE (AYDIN) ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 2751755 1 0 088.601 088.601 LABORANT (AYDIN) ADNAN

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. . KPSS-2014/2 310020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 86,13395 86,13395 310020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 87,43649 87,43649 310020005 ADIYAMAN

Detaylı

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2012 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/10/2016 tarihinde 2016 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39 Federal CNG Dönüşüm Sistemleri olarak, başta Konya olmak üzere Türkiye'nin her bölgesinde ve her ilimizde CNG Dönüşüm Sistemleri konusunda hizmet vermekteyiz. FEDERAL CNG DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ Adana CNG Dönüşüm

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2016 tarihinde 2016 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. Devlet Personel Başkanlığı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 1 Yerleştirme KURUM ADI ADI 310010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 86,60289 86,60289

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 490060001 12062 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001 490060003 12079 AİLE VE

Detaylı

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ)

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176423 2 0 080.960 081.595 MÜHENDİS (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (MERKEZ) 3176424 3 0 079.384 079.639 MÜHENDİS (ANKARA)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 05/06/2017 tarihinde 2017 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans) KADRO KODU KURUM ADI KADRO UNVANI 30020125061 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,04434 77,04434 30020125063 AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ MEMUR (KIRŞEHİR / MERKEZ - Merkez)

Detaylı

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ 2015 TEMMUZ- AĞUSTOS EKONOMİK İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ Erdem ALPTEKİN Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; 2014 yılında ülkemizde işsizlik oranı % 9,9 seviyesinde gerçekleşti.

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR Karar Tarihi:14.07.2009 Karar Sayısı:2009/15199 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:16.07.2009/227290 Yürürlükte olan düzenleme üç farklı kategoride

Detaylı

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2014 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Gezici istasyonlarında ağır vasıtalar (3.5 ton üzeri) hariç tüm motorlu ve motorsuz araçlar için muayene hizmeti verilmektedir. Gezici İstasyon

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu İÇİNDEKİLER Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu Çizelge 1 Türkiye genelinde il merkezlerinin su ihtiyaçları ve ihtiyaçların karşılanma durumu icmali Çizelge 2. 2013-2015 yılları

Detaylı

2015 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ Yılbaşı 1 Ocak Perşembe. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Perşembe. Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Cuma

2015 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ Yılbaşı 1 Ocak Perşembe. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Perşembe. Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Cuma 2015 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ Yılbaşı 1 Ocak Perşembe Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Perşembe Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Cuma Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs Salı Ramazan Bayramı 17-18-19

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/06/2016 tarihinde 2016 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans) KURUM ADI ADI 290160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 85,13376 85,13376 290160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER Taşra) 2 0 81,03624 82,65201

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU KASIM 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/12/2016 tarihinde 2016 yılı Kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Konu: Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezi 03.06.2005/8148 VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Bilindiği üzere Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezlerinin açılış, işleyiş ve denetim işlemleri 18.07.1997

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

LİSTE - III TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU - TAŞRA İL KODU İL ADI POZİSYON ADI BÜTÇE TÜRÜ

LİSTE - III TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU - TAŞRA İL KODU İL ADI POZİSYON ADI BÜTÇE TÜRÜ YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA DİŞ TABİBİ DÖNER SERMAYE 1 1 ADANA DİŞ TABİBİ GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA EBE DÖNER SERMAYE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 5 1 ADANA ECZACI DÖNER SERMAYE

Detaylı

1 of 130 EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN BOŞ KONT. POZİSYON KODU KURUM ADI KADRO ADI KONT.

1 of 130 EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN BOŞ KONT. POZİSYON KODU KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 3210101 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ANBAR MEMURU BOLU Merkez 1 0 87,835 87,835 3210103 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ANBAR MEMURU BOLU Merkez 1 0 87,718 87,718 3210105 ABANT İZZET

Detaylı

Yığma Yapıların Deprem Güvenliklerinin Arttırılması

Yığma Yapıların Deprem Güvenliklerinin Arttırılması Yığma Yapıların Deprem Güvenliklerinin Arttırılması TÜRKİYE DE YIĞMA BİNALAR İÇİN DEPREMSEL RİSK HARİTASI ELDE EDİLMESİ Yard. Doç. Dr. Ahmet TÜRER & Abdullah DİLSİZ (M.S.) 17.02.2005 AMAÇ & KAPSAM Bu çalışmada,

Detaylı

TABLO-3B. B GRUBU KADROLARA ATANACAKLARDA ARANACAK KOŞULLAR Yerleştirme Yapılacak Kadrolar Koşul ve

TABLO-3B. B GRUBU KADROLARA ATANACAKLARDA ARANACAK KOŞULLAR Yerleştirme Yapılacak Kadrolar Koşul ve 50 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 8971 SANTRAL MEMURU (BOLU)... GİH 10 1... 13,17, 210 8981 DAKTİLOGRAF (BOLU)... GİH 12 1... 13, 17, 237, 242 8991 HEMŞİRELİK (BOLU)... SH 12 4... 13, 79, 216 9001

Detaylı

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 100,54% A4 ELAZIĞ 5 39 308 309 100,32% A5 YALOVA 2 13

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 310010002 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 67,37392 67,37392 310040001 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FİZYOTERAPİST (AFYONKARAHİSAR MERKEZ Merkez) 1 0 77,44521

Detaylı

BOŞ KONTENJAN K.KODU KONTENJAN PUAN

BOŞ KONTENJAN K.KODU KONTENJAN PUAN K.KODU KONTENJAN BOŞ KONTENJAN EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN KADRO ÜNVANI KURUM ADI 4123541 1 0 090.857 090.857 MEMUR (İSTANBUL) BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ (BYŞ) 4123543 4 0 086.962 088.105 ZABITA MEMURU (İSTANBUL)

Detaylı

TABLO-3. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS MEZUNLARI )

TABLO-3. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS MEZUNLARI ) 3953731 2 0 078.393 080.068 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 3953733 1 0 086.352 086.352 MÜHENDİS (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 3953735 1 0 086.770 086.770 MÜHENDİS (ANKARA)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 05/10/2015 tarihinde 2015 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

/ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

/ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :B.21.0.GGM.0.00.17.01-131.01.99.02.267 Konu :Antrepoda Memur Görevlendirilmesi 02.08.212 / 16670 GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE İlgi:

Detaylı

EK 1. 21 Temmuz 1946 Milletvekili Genel Seçim Sonuçları Seçim Sistemi: Çoğunluk Sistemi

EK 1. 21 Temmuz 1946 Milletvekili Genel Seçim Sonuçları Seçim Sistemi: Çoğunluk Sistemi EK 1 21 Temmuz 1946 Milletvekili Genel Seçim Sonuçları Seçim Sistemi: Çoğunluk Sistemi Cumhuriyet Halk Partisi() 397 85,4 Demokrat Parti (DP) 61 13,1 Bağımsızlar (DP Listesinde 4 0.9 Yer Alarak Seçilen)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2015 tarihinde 2015 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU NİSAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 05/05/2014 tarihinde 2014 yılı Nisan ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2014 tarihinde 2014 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

Kamyonet Duraklarımız. Fabrika Taşımacılığı

Kamyonet Duraklarımız. Fabrika Taşımacılığı 1 9 7 0 ' d e n b u y a n a NAKLİYE YÜK BORSASI D Ü N Y A ' N I N T A Ş I Y I C I G Ü C Ü! Türkiye'nin 81 ilinden 935 ilçesine yurtiçi 70.000 araç ve 8.500 temsilcilik, yurtdışı binlerce anlaşmalı şoför

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEHLİKELİ ATIK İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ(2013)

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEHLİKELİ ATIK İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ(2013) Sayı: 4 02.07.2015 16:00 Mülga Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında yıllık tehlikeli atık beyanları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Bilgi Sistemi altında yer alan Atık Yönetim Uygulaması/Tehlikeli

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014)

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014) 7942 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADANA TÜM İLÇELER Taşra YH 12 9 2001 7943 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra YH 12 5 2001 7944 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli AFYONKARAHİSAR

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2014 tarihinde 2014 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

Temmuz 2015. SAGMER İstatistikleri

Temmuz 2015. SAGMER İstatistikleri Temmuz 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 Temmuz Ocak - Temmuz Temmuz Ocak - Temmuz ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup Ferdi Grup

Detaylı

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 1 30 Ocak 2016 tarih ve 29609 sayılı Resmi Gazete de Yayınlanan İşkollarındaki Ve Sendikaların Üye na İlişkin 2016 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

KPSS 2008/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS ) ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 19 OCAK 2009 )

KPSS 2008/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS ) ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 19 OCAK 2009 ) 3842341 1 0 090.770 090.770 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DİYETİSYEN ( BOLU Merkez ) 3842343 5 0 076.290 079.037 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE ( BOLU Merkez ) 3842345 1 0 087.615 087.615 ABANT

Detaylı

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE MADDE 1-20/11/2012 tarihli ve 116 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan Kamu

Detaylı

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER 2012 Konte Taban Program Adı Açıklama Üniversite Şehir Üniversite Puan Türü Türü njan Puan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Abant

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/09/2016 tarihinde 2016 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu

HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu 4.8. STAT ST KLER 538 HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu Kay t Tarihlerine Göre Üye Say lar / Oranlar Kay t Tarihlerine Göre Grafik Y l: ÜYE SAYISI MERKEZ ADANA ANKARA ANTALYA BURSA D YARBAKIR STANBUL ZM R

Detaylı

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER İSTATİSTİKİ BİLGİLER 1 MESLEK MENSUPLARI YILLARA GÖRE SAYILARI GRAFİĞİ 2009 Aralık 2008 Eylül-Aralık 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 1994-1995 1990-1991

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2015 tarihinde 2015 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

DÜNYA İLK YARDIM GÜNÜNÜN AMAÇLARI

DÜNYA İLK YARDIM GÜNÜNÜN AMAÇLARI DÜNYA İLK YARDIM GÜNÜNÜN AMAÇLARI Halkın, ilk yardım ile ilgili basit uygulamaların hayat kurtardığı ve ilk yardım öğrenmenin önemini fark etmelerini sağlamak, Kişileri ilk yardım öğrenmeye motive etmek,

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 2157651 1 0 088.425 088.425 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157653

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 2157651 1 0 088.425 088.425 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157653 2157651 1 0 088.425 088.425 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157653 1 0 081.206 081.206 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157655 1 0 088.005 088.005 MEMUR (BOLU)

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Gümrükler Genel Müdürlüğü / DAĞITIM YERLERİNE

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Gümrükler Genel Müdürlüğü / DAĞITIM YERLERİNE T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 85593407-156.01 Konu : ÖTV (I) sayılı liste bakımından görevlendirilmiş/yetkilendirilmiş vergi dairesi listesi 05.05.2016 / 15815308 DAĞITIM

Detaylı

TABLO-3. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR (KPSS 2014/1) ARANAN NİTELİKLER ÖSYM DPB

TABLO-3. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR (KPSS 2014/1) ARANAN NİTELİKLER ÖSYM DPB TABLO-3. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR (KPSS 2014/1) kodu D İL İLÇE TEŞ SINIF KD A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 92 11 12 13 14 15 16 17 310010001 25215 ABANT İZZET BAYSAL

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2015 tarihinde 2015 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı