Köse konuþtu, Meclis gerildi * HABERÝ 3 DE. Tufan Köse (Ç.HAK:1860) Lojistik Programý na onay * HABERÝ 8 DE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Köse konuþtu, Meclis gerildi * HABERÝ 3 DE. Tufan Köse (Ç.HAK:1860) Lojistik Programý na onay * HABERÝ 8 DE"

Transkript

1 Mýsýr da darbeye tepkiler Cumhurbaþkaný Mursi ye yönelik ordunun düzenlediði darbeye tepkiler arttý. Özgür-Der Çorum Þubesi, Memur Sen, Ýlke-Der Baþkaný ve ÝHH, Eðitim Sen ile EMEP, yaptýklarý açýklamada darbeyi kýnadýlar, Mýsýr halkýnýn yanýnda olduklarý mesajýný verdiler. * HABERLERÝ 3-4 DE Köse konuþtu, Meclis gerildi Mýsýr Büyükelçiliði önüne siyah çelenk býrakýldý. Protesto eylemine destek * HABERÝ 3 DE Dua ve rahmetle yâd edilen Mürsel Þahinbaþ hocamýzýn mevlidinde dostlarý hazýr Mýsýr'da ordunun darbe yapmasý, TBMM Genel Kurulu'nda da tartýþmaya neden oldu. CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse ve AK Parti Kýrýkkale Milletvekili Ramazan Can'ýn karþýlýklý kürsü konuþmalarýnýn ardýndan AK Partili ve CHP'li milletvekilleri arasýnda 'Darbe' tartýþmasý yaþandý. Mürsel Hocamýz dualarla yâd edildi * HABERÝ 3 DE * HABERÝ 7 DE Tufan Köse SIÐINAK HAVALANDIRMA TESÝSATINDA ÇÖZÜM 6 TEMMUZ 2013 CUMARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ RIFAT OPTÝK GÖZLÜK VE LENS MERKEZÝ Sizin için yenilendik Yeni adresimizde hizmetinize devam etmekteyiz Gazi Cad. No: 25 ÇORUM Tel: (Ç.HAK:1860) integral Mühendislik-Doðalgaz-Havalandýrma Adres: Eþref Hoca Cad. No: 13/A (23 Nisan Ýlköðretim Okulu Karþýsý) Tel: Lojistik Programý na onay * HABERÝ 8 DE Kentsel dönüþümcüler Çorum da buluþtu Kentler dönüþüyor Kentsel Dönüþüm konusunda gerçekleþtirilen Riskli Yapý Yönetmeliði Eðitimi'ne Çorum ev sahipliði yapýyor. Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý Alt Yapý Kentsel Dönüþüm Daire Baþkaný Coþkun Saðýr, Cumhuriyet tarihinin zen büyük kentsel dönüþümünün gerçekleþtirileceðini söyledi. Coþkun Saðýr Kazada bariyerlere çarpan araç tarlaya uçtu. Yanarak can verdiler Çorum da takla atýp tarlaya uçtuktan sonra alev alan otomobilde 3 kiþi yanarak hayatýný kaybetti, 3 kiþi de yaralandý. * HABERÝ 5 DE * HABERÝ 14 DE KOSGEB den Çorumlu iþletmelere 9.2 milyon TL KOSGEB Çorum Hizmet Merkezi Müdürlüðü 2012 yýlýnda 464 iþletmeye toplam 9 milyon 291 bin 837 TL destek ödemesi gerçekleþtirdi. * HABERÝ 10 DA Çorumlular ýn yoðun ilgi gösterdiði açýlýþta özel indirimler uygulandý. Metropol Yazýçarþý da hizmette Gökhan Yürürer Çorum 23. büyük il Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ, Çorum un yüzölçümü açýsýndan Türkiye nin 23. büyük ili olduðunu söyledi. * HABERÝ 10 DA Baldýran otu yataða mahkûm etti Çorum'da, maydanoz sanýp yediði baldýran otundan zehirlenen 5 yaþýndaki Berkay Gödek yürüyemiyor. * HABERÝ 5 DE Metropol Gýda Alýþveriþ Merkezi Yazýçarþý da 15. Þubesi ni hizmete açtý. Çorumlular ýn yoðun ilgi gösterdiði açýlýþta kurban kesildi. Açýlýþa özel indirimler uygulandý. * HABERÝ 6 DA Birlik mesajý Belediye Meclis Toplantýsý'ndan birlik ve beraberlik mesajlarý çýktý. CHP Meclis Üyesi Yusuf Þiþman, geçmiþte yaþanan acýlarýn unutulmamasý gerektiðini hatýrlatarak, provokasyonlara karþý uyanýk olunmasýný isterken, Belediye Baþkanvekili Zeki Gül de, Çorum'un provokasyonlara gelmediðini, saðduyusu ile Türkiye'ye örnek olduðunu söyledi. Erkan Elfaz Ermiþ Maydanoz sanýp yediði baldýran otundan zehirlenen çocuk yataða mahkûm oldu. * HABERÝ 7 DE Belediye Meclis Toplantýsý'ndan birlik ve beraberlik mesajlarý çýktý. Su kesintisi uyarýsý * HABERÝ 15 DE Karakeçili Mahallesi 5. Çýkmaz Sokak sakinlerinin yaþadýklarý problem çözüme kavuþturuldu. Karanlýktan kurtuldular * HABERÝ 12 DE

2 2 CUMARTESÝ 6 TEMMUZ 2013 Bölgeye döner kavþak þart B ir iþadamý aðabeyimiz Ankara'dan gelen misafirlerini Samsun yolu üzerinde bulunan Hasan Zahir Et Lokantasý'nda aðýrladýktan sonra þehre dönerken Vadi Restoran önünde gördükleri 'Çorum'a hoþgeldiniz, gülümseyin' ifadesinin yer aldýðý totem dikkatlerini çekmiþ. Totemin üzerindeki ifadeleri okuyan Ankaralý misafirlerden birisi, "Belediye bu toteme de bu masrafa da yazýk etmiþ. Ankara yolu giriþi Fen Lisesi kavþaðýnda gördüðümüz sinyalizasyon düzenlemesini burada Ankara dan Çorum a günü birlik gelen misafirler, Fen Lisesi kavþaðýnda sinyalizasyonun yeterli olmadýðý, döner kavþak yapýlmasý gerektiði görüþünde... da görseydik, býrakýn gülümsemeyi katýla katýla gülerdik." demiþ. Misafirin dikkat çektiði, hatta eleþtirdiði konu Ankara istikametinden þehre girerken Fen Lisesi kavþaðýnda sinyalizasyon düzenlemesi olmuþ. O bölgeye mutlaka döner kavþak yapýlmasý gerektiðini, mevcut haliyle trafik kazalarýnýn yaþanabileceðini ifade etmiþ. Konuklarýnýn hiciv dolu uyarýsýný dinleyen iþadamýmýzýn meseleye dair yorumu ise þöyle; "Baþkent'ten Çorum'a ilk girdiklerinde kurallara aykýrý bir kavþak düzenlemesi gören misafirimizin tepkisi böyleyken, merhum Varinli'den sonra Çorum'un ufkunu, yolunu açan, civar illerin dillerine destan yapan Muzaffer Külcü yönetiminin bu ucube kavþak için neden döner kavþak yapmadýðýnýn bir açýklamasý vardýr elbette." Tokat ta düzenlenen 19. Geleneksel Topçam Þenlikleri ve Kentlerin Kültür Buluþmasý etkinlikleri çerçevesinde Sivas tanýtýldý. 19. Geleneksel Topçam Þenlikleri Kentlerin Kültür Buluþmasý Festivalinde Sivas, Amasya, Yozgat, Çorum ve Tokat'ýn kültürleri tanýtýldý. Tokat Cumhuriyet Meydanýnda gerçekleþtirilen etkinliklerde Sivas kültürü de tanýtýldý. Sivas Belediyesi Mehter Takýmýnýn Sivas Caddesinde yaptýðý yürüyüþle baþlayan etkinlikler daha sonra kongre delegeleri resim sergisinin açýlýþýyla devam etti. Serginin açýlýþýný, Sivas Belediye Baþkaný Doðan Ürgüp, Tokat Valisi Mustafa Taþkesen, Sivas Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Salih Ayhan, Tokat Belediye Baþkaný Doç. Dr. Adnan Çiçek, Sivas Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Osman Yýldýrým yaptý. Sergi sonrasýnda Sivas standýný gezen protokol üyeleri burada Ýhramcýzade Kültür Merkezi el sanatlarý kursiyerlerinin yapmýþ olduðu çalýþmalar hakkýnda bilgi aldýlar. Programda konuþan Sivas Belediye Baþkaný Doðan Ürgüp,. Bugün burada biz kendi hemþerimiz olan Tokat'ta Sivas ý tanýtmaya geldik, Sivas ýn tarihi güzellikleri, termalleri kaplýcalarý, kültürü, müziði bunlarýn hepsi size yabancý olmayan þeylerdir. Bugün burada kendi kültürümüzü yaþayacaðýz Tokat Belediye Baþkaný Doç. Dr. Adnan Çiçek ise yaptýðý MOBESE bu iþi çözebilir 4 yolun kesiþtiði kavþaða MOBESE öneriliyor. O smancýk yolunda son dönemeç Ýkbal Kavþaðý oluyor. Buharaevler ve Ýkbal'den tali çýkýþlar, ÇorumOsmancýk yolundan karþýlýklý transit geçiþler yapýlýyor. Hal böyle olunca 4 yolun kesiþtiði kavþak tehlikeli bir durum arzediyor. Tokat ta Çorum tanýtýmý 19. Geleneksel Topçam Þenlikleri Kentlerin Kültür Buluþmasý Festivalinde Sivas, Amasya, Yozgat, Çorum ve Tokat'ýn kültürleri tanýtýldý. Etkinliklere kodmþu illerin vali ve belediye baþkanlarý katýldý. Etkinlik Sivas Belediyesi Mehter Takýmýnýn Sivas Caddesinde yaptýðý yürüyüþle baþladý. Tokat ta düzenlenen 19. Geleneksel Topçam Þenlikleri ve Kentlerin Kültür Buluþmasý nda Çorum yöresine ait oyunlar sergilendi. konuþmasýnda, Geleneksel olarak 19.sunu düzenlediðimiz Topçam Þenliklerinin bu yýl kapsamýný oldukça geniþletmiþ durumdayýz. Bu yýlki organizasyon içerisinde valiliklerimizin olmasý, kent konseylerimizin olmasý bizimde iþimizi biraz hafifletti ama programlarýmýz çok zenginleþmiþ oldu. Beþ tane ilin bir araya gelerek kültürel tanýtým etkinlikleri tanýtýmýna girmesi ve Beþi Bir Yerde kavramýyla bunun bu yýl Tokatta yapýlýyor olmasýndan büyük bir memnuniyet duydum. Bu tür organizasyonlar bizlerin birbirimize biraz daha yakýnlaþmamýzý saðlýyor. Bu organizasyonda emeði geçen herkese teþekkür ediyorum Protokol üyeleri ve vatandaþlar Sivas Belediyesi Mehter takýmýnýn konserini dinledi. Sivas Belediyesi Halk Oyunlarý Ekiplerinin gösterileri ile devam eden programda Sivas Belediye Konservatuarý Tiyatro topluluðu tarafýndan kýz isteme ve kýna gecesi canlandýrýldý. Program konserler ile sona Maliye yüzsüzleri açýklayacak M Festivalde resim sergisi açýldý. Esasýnda söz konusu kavþakta sinyalizasyon bulunuyor. Mesele bazý sürücülerin yolu boþ bulduklarý zamanlarda sinyalizasyon ihlali yapmalarýndan kaynaklanýyor. Meselenin çözümü ya döner kavþak yapýlmasý ya da MOBESE... aliye Bakanlýðý, kesinleþen vergi ve cezalar ile vadesi geçtiði halde ödenmemiþ vergi ve cezalarý, önce vergi dairelerinde, daha sonra ise Gelir Ýdaresi Baþkanlýðýnýn (GÝB) internet sitesinde açýklayacak. Bakanlýðýn, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliði, Resmi Gazete'nin dünkü sayýsýnda yayýmlandý. Buna göre, ilgili mevzuat kapsamýnda Bakanlýða verilen yetkiye istinaden, 2013'teki açýklamalar, 15 Temmuz ile 15 Aðustos arasýnda Türkiye genelindeki vergi dairelerinin ilan koymaya mahsus yerlerinde, 2 Eylül 2013'ten itibaren de GÝB'in internet sitesinde yapýlacak. Açýklama kapsamýna, her bir vergi dairesine 250 bin lira ve daha fazla borcu olan veya bu tutar ve üzerinde kesinleþen vergi ve cezasý bulunan mükellefler alýnacak. Yapýlacak açýklamada, 31 Aralýk 2012 itibariyle vadesi geldiði halde 30 Haziran 2013 itibariyle ödenmemiþ bulunan ve nev'i itibariyle açýklama kapsamýna alýndýðý belirtilen vergi ve cezalar ile 1 Haziran Mayýs 2013 arasýnda kesinleþen tarhiyatlar dikkate alýnacak. Kapsam dýþý býrakýlanlar Ýlgili mevzuat uyarýnca Hazine Müsteþarlýðý Belediye Uzlaþma Komisyonu Baþkanlýðýna yaptýklarý takas ve mahsuba iliþkin baþvurularý kabul edilen büyükþehir belediyeleri/belediyeler ve bunlara baðlý kuruluþlar ile sermayesinin yüzde 50'sinden fazlasý büyükþehir belediyelerine/belediyelere ait þirketlerin vadesi 31 Aralýk 2004 ve öncesine rastlayan alacaklarý, açýklamada kapsam dýþý olacak. Daha önce uzlaþmaya girmemiþ olan büyükþehir belediyeleri ve baðlý idareleri ile üyeleri belediyelerden oluþan mahalli idare birliklerinden Hazine Müsteþarlýðýna borçlu olan ve 6111 sayýlý Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasý ile Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý Kanunu ve Diðer Bazý Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deðiþiklik Yapýlmasý Hakkýnda Kanunun ilgili maddesine istinaden baþvuruda bulunmuþ olanlara ait vadesi 31 Aralýk 2004 ve öncesine rastlayan alacaklar da yine söz konusu açýklamanýn kapsamýna alýnmayacak. Tebliðde, açýklama kapsamýna alýnmamasý uygun görülen diðer alacaklar ise þöyle sýralandý: "5228 sayýlý Bazý Kanunlarda ve 178 sayýlý Kanun Hükmünde Kararnamede Deðiþiklik Yapýlmasý Hakkýnda Kanunun geçici 6. maddesi ile 5766 sayýlý Amme Alacaklarýnýn Tahsil Usulü Hakkýnda Kanunda ve Bazý Kanunlarda Deðiþiklik Yapýlmasý Hakkýnda Kanunun geçici 2. maddesine göre taksitlendirilen alacaklar, 5667 sayýlý Bankacýlýk Ýþlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme Ýzni Kaldýrýlan Türkiye Ýmar Bankasý Türk Anonim Þirketince Devlet Ýç Borçlanma Senedi Satýþý Adý Altýnda Toplanan Tutarlarýn Ödenmesi Hakkýnda Kanunun, 5766 sayýlý Amme Alacaklarýnýn Tahsil Usulü Hakkýnda Kanunda ve Bazý Kanunlarda Deðiþiklik Yapýlmasý Hakkýnda Kanunla deðiþik geçici 1. maddesi kapsamýnda ertelenen alacaklar ve 6111 sayýlý Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasý ile Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý Kanunu ve Diðer Bazý Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deðiþiklik Yapýlmasý Hakkýnda Kanun hükümlerine göre yapýlandýrýlan alacaklar.

3 Özgür-Der den darbeye lânet Mýsýr da hedef Ýslami yönetim Gülesin Aðbal Demirer Ö zgür-der Çorum Þubesi, dün yaptýðý basýn açýklamasý ile Mýsýr da yapýlan askeri darbeyi lanetledi. Özgür -Der Çorum Þubesi nde gerçekleþtirilen basýn toplantýsýnda Mýsýr da yaþanan son geliþmeleri deðerlendiren Dernek yöneticileri yaptýklarý basýn açýklamasýnda Mýsýr da gerçekleþen askeri darbeye karþýlýk, darbe sonrasý gözaltýnda tutulan Muhammed Mursi ve Müslüman Kardeþler in yanýnda olduklarýný vurguladýlar. Basýn açýklamasýný okuyan Ömer Kýlýç, 25 Ocak 2011 de diktatör Mübarek in devrilmesi ile sonuçlanan devrimin, geçtiðimiz çarþamba günü Mýsýr ordusunun yaptýðý darbe ile kesintiye uðradýðýný dile getirerek, Mýsýr ordusu her ne kadar halk arasýndaki kamplaþmayý engellemek adýna yönetime el koyduðunu izah etse de hedefin açýkça, Ýslamcýlarýn iktidar çabalarý ve Ýslami deðerleri olduðu bir kez daha yakýndan müþahede edilmiþ oldu. Orduya ait helikopterlerden Tahrir Meydaný'nda toplanan Mursi karþýtlarýnýn üzerine bayraklar atmalarý ve gösteri uçuþlarý düzenlemeleri, Müslüman Kardeþler teþkilatýna ait basýn organlarýnýn kapatýlmasý ve sadece cemaatin öncü kadrolarýnýn gözaltýna alýnmasý Mýsýr halkýnýn ezici oylarý ile seçilmiþ Ýslamcý kadrolarýn hedef alýndýðýna açýk iþaretler olarak okunmalýdýr. Hürriyet ve Adalet partisinin adayý olarak halk tarafýndan %52 oyla seçilmiþ Muhammed Mursi'den yalnýzca 1 yýllýk görevi süresince ekonomisi ve siyasal sistemi çökmüþ Mýsýr'ý düzlüðe çýkarma imkânsýzlýðý beklendi. Askeri, ekonomik, bürokratik ve yargý alanlarýnda diktatörlük döneminin aðýr kalýntýlarý ve engellemeleri arasýnda görev yapmasý istenen Mursi ve Ýhvan-ý Müslim'in teþkilatý, kurdun kuzuyu yemek niyetine benzer þekilde hem yerel hem de küresel güçler tarafýndan bastýrýl- Basýn açýklamasýný Ömer Kýlýç yaptý. mak, boðulmak istendi. Taksim de istenen... Kýlýç Taksim Gezi Parký olaylarýna da deðindiði açýklamada, Diktatörlere, emperyalistlere ve askeri vesayet rejimlerine karþý baþkaldýrý olan Ortadoðu intifadalarýnýn önemli ayaklarýndan biri olan Mýsýr devrimi, askeri cunta ve Ýslam karþýtý Hýristiyan Kýopti, iberal, sosyalist ve milliyetçi koalisyona terk edilmek isteniyor. Seçimle iktidardan uzaklaþtýramayacaklarý Ýslamcý kadrolarý, askeri darbe ile saf dýþý býrakmaya çalýþýyorlar. Týpký dün Gezi Parký eylemleri vesilesi ile ülkeyi kaosa sürükleyip hükûmeti iþ yapamaz duruma düþürerek iktidardan uzaklaþtýrmaya, boðmaya çalýþtýklarý Türkiye örneði gibi. Gezi parký üzerinden darbe çýðýrtkanlýklarý yapanlara selam çakan katil Esed, Ýsrail, ABD ve AB; Mýsýr daki askeri darbeyi timsah gözyaþlarý arasýnda Suudi ve Körfez Emirlikleri ile beraber selamlýyorlar. Son Taksim olaylarýnda da görüldü ki hegemonik güçler demokrasi masalýný yeniden yazmak ya da yepyeni bir demokrasi tanýmý yapmaya çalýþýyorlar. Halkýn iradesinin yansýmasý olarak görülen seçimleri yeterli görmüyor ve demokrasi bir "uzlaþma" rejimidir diyerek kim seçilirse seçilsin bizimle uzlaþsýn demek istiyorlar. Zira onlar hiçbir zaman adaletten hoþlanmazlar. Zulümle ayakta dururlar. Baský ile ayakta dururlar. Kan ile gözyaþý ile ayakta dururlar. Onlar kendi elleri ile yaptýklarý putlarý acýkýnca yiyen atalarýnýn dininin baðlýlarýdýr. deðerlendirmesini yaptý. Mýsýr halký ile dayanýþma Mýsýr halkýnýn bu iþi býrakmayacaðýný, Müslüman Kardeþlerin yapýlan bu hile ve tuzaklara karþý direneceðini ifade eden Kýlýç, Özgür-Der Çorum Þubesi olarak bizler de Mýsýr da gerçekleþen askeri darbeyi lanetliyor, Muhammed Mursi nin, Müslüman Kardeþlerin yanýnda olduðumuzun altýný çiziyoruz. Mýsýr da gerçekleþen darbe ve vesayet özlemlerinin Tunus, Yemen, Suriye, Libya ve Türkiye yi de sarmasýna izin vermemeli, kurduklarý þeytani tuzaklarý baþlarýna geçirmek için bu doðrultuda duyarlý tüm kesimlerin özellikle bugünlerde aktif bir þekilde tavýr almasý, Mýsýr ýn meþru yönetimi ve Müslüman Kardeþleri ile dayanýþmasý gerektiðini belirtiyoruz. Tevhidi ilkelerimizle adaleti tesis etmek ve özgürlüðün kapýlarýný açmak için mücadelemiz devam edecektir. Unutulmamalýdýr ki, biz Müslümanlar baþarýyý ve övgüyü sahte ilahlardan deðil, yalnýzca Allah tan bekleriz. þeklinde konuþtu. Özgür -Der Çorum Þubesi nde gerçekleþtirilen basýn toplantýsýnda gündem Mýsýr oldu. Mýsýr Büyükelçiliði ne siyah çelenk AK-ÝÞ Konfederasyonu, Memur-Sen ve HMazlum-Der tarafýndan çeþitli sivil toplum kuruluþlarýyla birlikte Mýsýr da ordunun yaptýðý darbeyi protesto etmek amacýyla Mýsýr Büyükelçiliði önüne siyah çelenk býrakýldý. Yapýlan protestoya Çorum Milletvekili, TBMM Ýdare Amiri ve HAK-ÝÞ Konfederasyonu Onursal Genel Baþkaný Salim Uslu da destek verdi. HAK-ÝÞ Konfederasyonu ve baðlý sendikalarýn üye iþçileriyle birlikte Mýsýr'da Cumhurbaþkaný Mursi baþkanlýðýndaki meþru hükümete ve seçilmiþ parlamentoya karþý gerçekleþtirilen askeri darbeyi protesto etmek için Mýsýr Büyükelçiliði önünde protesto eylemi gerçekleþtirdi. Büyükelçilik önünde toplanan HAK-ÝÞ, Memur- Sen ve Mazlum-Der üyeleri slogan ve pankartlarla Mýsýr da gerçekleþen darbeyi protesto etti. Ortak basýn toplantýsý sonrasý örgütler kendi basýn bildirilerini okudu. Mýsýr Büyükelçiliði önüne siyah çelenk býrakýldý. CUMARTESÝ 6 TEMMUZ Memur Sen e baðlý sendikalar Saat Kulesi önünde yaptýklarý basýn açýklamasýnda Mýsýr da yaþanan darbeyi kýnadý. Demokratik ülkeleri Mýsýr da yaþanan darbeye karþý tutum almaya çaðýran Memur Sen Ýl Temsilcisi Ahmet Saatçi; Darbeyi ve darbecileri kýnýyoruz Enise Aðbal ORDU KIÞLAemur Sen Ýl Tem- Ahmet Sa- Memur-Sen ola- SINA ÇEKÝLMELÝ Msilcisi atçi, Mýsýr da Cumhurbaþkaný rak, uluslararasý plat- Muhammed formlarý ve demokratik Mursi iktidarýnýn devrilmesi ve yaþananlarla ilgili basýn açýklamasý düzenledi. Dün Saat Kulesi önünde yaptýðý basýn açýklamasýnda Memur Sen ailesi olarak Mýsýr da yaþanan darbeyi ülkeleri darbecilere karþý tutum almaya, Mýsýr halkýnýn kendi hür ve özgür iradesiyle göreve getirdiði sivil yönetime destek vermeye çaðýrýyoruz. diyen Saatçi, açýklamasýný þöyle sürdürdü; Mýsýrda ordu kýnadýklarýný belirten kýþlasýna çekilmeli, sivil Saatçi, Mýsýr ordusu tarafýndan yapýlan darbe, Mýsýr halkýnýn iradesini hedef almýþ apaçýk Memur Sen Ýl Temsilcisi Ahmet Saatçi yönetim ve Mýsýr halký üzerinde vesayet oluþturma çabalarýndan vazgeçmeli, anayasanýn askýya bir zorbalýktýr. Halka ve iradesine yönelik saygýsýzlýktýr. alýnmasýna iliþkin beyanýný geri çekmelidir. Mýsýr halkýnýn özgür iradesine saygý duymalý, bir ülkenin silahlý kuvvetlerinin görevinin ülkeyi dýþ tehditlere karþý korumak olduðunu idrak etmelidir. Mý- Darbenin demokrasiyi, hukuku ve insan onurunu hiçe sayan faþist ve antidemokratik olduðunu sýr ýn demokratik yollarla seçilen sivil yönetimi de vurgulayan Saatçi, Demokrasilerde ne çoðunluðun Mýsýr da en kýsa sürede vesayeti kýrmak, tüm Mýsýrlýlar ý kucaklayan demokratik ve sivil anayasayý or- azýnlýða, ne de azýnlýðýn çoðunluða tahakkümü olmaz, olamaz. Mýsýr da yapýlan darbeyle, çoðunluðun azýnlýða ram olmasý istenmektedir. Mýsýr ý iç tak bir mutabakatla hayata geçirmek ve devlet-millet buluþmasýný gerçekleþtirmek noktasýndaki adýmlarý en kýsa sürede atmalýdýr. çatýþmalara sürükleme riski içeren ve halkýn özgür iradesine yönelik bu faþist giriþim, sadece Mýsýr ýn deðil bölgenin de dengelerinin bozulmasýna kapý aralayacak sonuçlara gebedir. Bu nedenle, halk tarafýndan göreve getirilen Mýsýr ýn sivil yönetiminin görevine devam etmesini saðlayacak bölgesel ve küresel nitelikteki bütün baský araçlarý devreye sokulmalý ve darbe en kýsa sürede sona erdirilmelidir. Büyük Memur-Sen ailesi olarak bir kez daha Mýsýr da halkýn iradesine ve sivil yönetime yönelik darbeyi ve darbecileri kýnadýðýmýzý ve lanetlediðimizi ifade ediyor, Mýsýr halkýný iradesine sahip çýkmaya, demokrasiyi önceleyen ülkeleri de Mýsýr ýn sivil yönetimine destek vermeye çaðýrýyoruz. diye konuþtu. Köse konuþtu, Meclis gerildi M ýsýr'da ordunun Bunun üzerine ise darbe yapmasý, AK Parti Kýrýkkale Milletvekili TBMM Genel Kurulu'nda da tartýþmaya neden oldu. CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse ve AK Parti Kýrýkkale Milletvekili Ramazan Can'ýn karþýlýklý kürsü konuþmalarýnýn ardýndan AK Partili ve CHP'li milletvekilleri arasýnda 'Darbe' tartýþmasý yaþandý. TBMM Genel Kurulu'nda Çorum olaylarýna CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse Ramazan Can, Postalý görüp þapkasýný alýp gidenlerden deðildi bu iktidar. AK Parti Genel Baþkaný nýn dik durmasý ve demokrasi ve hukuk devletine inanmasý gereðince bunlara set çekti ve darbe ortamý oluþturamadýlar. Bu darbe ortamýný oluþturamayan zihniyet Gezi Parký'nda çýkan uluslararasý baðlantýlarýn da etkisiyle iliþkin CHP'nin verdiði grup önerisi görüþüldü. Görüþme sýrasýnda ise milletvekilleri arasýnda 'Darbe' tartýþmasý yaþandý. Mýsýr'da dün ordunun darbe yapmasý TBMM Genel Kurulu'nda da yanký buldu. CHPÇorum Milletvekili Tufan Köse kürsüden yaptýðý konuþmada Mýsýr'da ordunun darbe yapmasýný kýnadýklarýný söyledi. Köse ayrýca "Sandýktan alýnan oydan sonra kitlelerin duyarlýlýklarýna kulaklarýn týkanmamasý, fýrsatçýlara fýrsat verilmemesi hususlarýnda da hepimize bir ders olmasýný diliyorum yorumunu yaptý. Daha sonra Çorum'da yaþanan olaylarý hatýrlatan ve "Bu size neyi hatýrlatýyor?" diye soran Köse, "Sayýn Baþbakan Ýstanbul'daki bir camide alkol tüketildiðini ve ahlaka aykýrý hareketler yapýldýðýný söyleyerek bir kýsým insanlarý tahrik ediyor ve ayrýmcýlýðý körüklüyor diye konuþtu. orada çýkan isyana mal bulmuþ maðribi gibi sal- dýrmaya çalýþtýlar þeklinde konuþtu. CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse ise AK Parti Kýrýkkale Milletvekili Ramazan Can'a cevap vermek üzere tekrar söz istedi. Kürsüye gelen Köse, "Baþbakan darbe tahrikçisi. Hiç kahramanlýk yapmayýn. Amerika nýn destek vermediði hiçbir darbenin baþarýlý olma þansý yok. Çok iyi geçiniyorsunuz, Türkiye de darbe falan olmaz. Eðer Amerika isterse sizin içinizden böyle bölerek sivil darbe bile yaptýrýr "DARBE TARTIÞMASI TUTANAKLARA YANSIDI" CHP'li Tufan Köse ve AK Partili Ramazan Can'ýn konuþmalarýnýn ardýndan ise TBMM Genel Kurulu gerildi. AK Partili ve CHP'li milletvekilleri arasýnda söz düellosu yaþandý.(ýha) BAÞSAÐLIÐI Devlet Hastanesi eski Müdürü deðerli dostumuz Celal Kayý nýn babasý Hafýz Yusuf Kayý nýn Büyükelçilik önünde toplanan HAK-ÝÞ, Memur- Sen ve Mazlum-Der üyeleri darbeyi protesto etti. (Ç.HAK:1955) vefatýndan dolayý üzüntümüz büyüktür. Merhuma Allah tan rahmet, ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý dileriz. Çorum Hakimiyet Gazetesi Yönetici ve Çalýþanlarý

4 4 CUMARTESÝ 6 TEMMUZ 2013 Mýsýr halkýnýn yanýndayýz ÝHH dan Ramazan yardýmý Ý ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý, Çorumlu ihtiyaç sahiplerine 300 koli yardým malzemesi gönderdi. HH Ýnsani Yardým Vakfý, Çorumlu ihtiyaç sahiplerine 300 koli yardým malzemesi gönderdi. Bu yýl Ramazan ayýnda 81 ülke ve bölgede faaliyet gösterecek olan ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý'nýn Ramazan çalýþmalarý tüm hýzýyla devam ediyor. Özellikle doðal afetlerin ve yoksulluðun yoðun bir þekilde hissedildiði bölgelerde çalýþacak olan vakýf, yaklaþýk 1 milyon insana ulaþmayý hedefliyor. Çorumlu muhtaç ailelere daðýtýlmak üzere rgenekon davasýnýn Etutuklu sanýðý Ýþçi Partisi Genel Baþkaný Doðu Perinçek'in avukatý Hasan Basri Özbey, "Mursi gitti, Mýsýrlý kardeþlerimizi yanlýz býrakmayacaðýz. Recep Tayyip Erdoðan'lar ve Abdullah Gül'ler de çok yakýnda ayný kaderi paylaþacaklardýr." Anayasa Mahkemesi'nin, 3. Yargý Paketi olarak bilinen 6352 sayýlý kanunda "Devletin Güvenliðine, anayasal düzene ve bu düzenin Ýþleyiþine, milli savunmaya, devlet sýrlarýna karþý suçlar ile casusluk" suçlarýnda tutuklu yargýlanma süresini iki katýna çýkaran hükmün iptaline iliþkin kararý, tahliye umutlarýný da beraberinde getirdi. Ergenekon davasýnýn bazý tutuklu sanýk avukatlarý bu karar nedeniyle tahliye talebinde bulunmak Mýsýr halkýnýn özgürlük seli durdurulamaz için bugün saat 14.00'te Çaðlayan'da bulunan Ýstanbul Adalet Sarayý'na geldi. Tutuklu sanýklardan Ýþçi Partisi Genel Baþkaný olan Doðu Perinçek'in avukatý Hasan Basri Özbey, emekli Tuðgeneral Veli Küçük'ün kýzý ve avukatý Zeynep Küçük ile avukat Kemal Kerinçsiz'in eþi ve avukatý olan Gönül Kerinçsiz, dilekçelerini Ýstanbul 13. Aðýr Ceza Mahkemesi'ne sunmadan önce adliye önünde basýn açýklamasý yaptý. Anayasa Mahkemesi'nin dün önemli bir karar aldýðýný belirten avukat Özbey, "Karar hepimizin bildiði üzere 3713 sayýlý kanunun 10. ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý 81 ülke ve bölgede faaliyet gösteriyor. maddesinde tutukluluk sürelerinin özel görevli mahkemeler terörle mücadele kanunu kapasamýndaki suçlar bakýmýndan 2 katý uygulanan tutukluluk sürelerinin, 2 katý uygulanýr hükmünü iptal etmiþtir. Böylece Türk Ceza Hukukunda sisteminde tek bir azami tutukluluk süresi kalmýþtýr. Geriye sadece tutukluluk sürelerinin gerekçesi gösterilmek suretiyle zorunlu hallerde 3 yýla kadar uzatýlabilmesi kalmýþtýr." diye konuþtu. Bu kararla birlikte 300 kuru gýda kolisi Çorum ÝHH ya teslim edildi. ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý Yardým Koordinatörü Mustafa Demir, yardým malzemelerini mek Partisi (EMEP) Ýl Örgütü, Mýsýr'da günler- süren ve on milyonlarýn katýldýðý gösteriler Edir sonrasý ordunun darbesi ve Cumhurbaþkaný Mursi'nin görevine son verilmesi ile ilgili açýklama yaptý. Açýklamada Mursi'nin Mýsýr halkýnýn özgürlük arayýþýný durduramadýðý ve darbenin de bu konuda baþarýlý olamayacaðý vurgulandý. Emperyalist güçlerin ve sermaye iktidarýnýn artýk yönetemez hale gelen Mübarek'ten vazgeçtiði gibi Mursi'den de vazgeçtiði, halkýn iktidarýna fýrsat vermemek için her türlü yola baþvurduðu ifade edildi. Konuyla ilgili açýklamanýn devamýnda þunlar kaydedildi; Mursi, Mýsýr halkýnýn özgürlük selini durduramamýþtýr, darbe de durduramayacaktýr. 2011'de çalýnan devrimine yeniden kavuþmak için Mýsýr halký özgürlük ve demokrasi talebiyle tekrar Tahrir meydanlarýný doldurdu. Halkýn umutlarýný yeniden düzene baðlamaya çalýþan, hak ve özgürlük talebine kulaklarýný kapatan Mursi Hükümeti, halkýn kararlý direniþi sonrasýnda askeri darbe marifetiyle bertaraf edildi. Emperyalist güçler ve sermaye iktidarlarý, artýk yönetemez hale gelen Mübarek ten nasýl vazgeçmiþler ve Mursi ile yola devam etmeyi tercih etmiþlerse, bugün de, artýk yönetemez hale gelen Mursi den vazgeçmiþlerdir. Halkýn gücünden korkanlar, iktidarlarýný korumak ve halka yönetme fýrsatý vermemek için her türlü yola baþvuruyorlar. Ayaða kalkan Mýsýr halkýnýn özgürlük ve demokrasi talebinin önüne geçemeyen hakim sýnýflar, henüz iktidara geleli bir yýl olmuþken Mursi yi gözden çýkardý. Halkýn gücünden korkuyorlar Bu nedenledir ki, halkýn isyaný geri dönülmeyecek noktaya geldiðinde iktidarlarýnýn devamýný garanti altýna alacak yeni çözüm bulmakta gecikmiyorlar. Korkuyorlar, çünkü ayaklar baþ olmaya baþladýðýnda iktidarlarý ters yüz olacaktýr. Korkuyorlar, bu korkuyla dün Mübarek ten, bugün Mursi den vazgeçtiler ve darbeye yaslanarak yeniden çözüm üretmeye çalýþýyorlar. Ortadoðu halklarýnýn özgürlük ve demokrasi hasreti mücadeleyi her geçen gün büyütmektedir. Askeri darbe ve Mursi arasýna sýkýþtýrýlmaya çalýþýlan Mýsýr halký bu zora boyun eðmeyecektir. Biz de Emek Partisi olarak cendereye sokulmaya çalýþýlan Mýsýr halkýyla dayanýþma içerisinde olacaðýmýzý, onlarýn özgürlük ve demokrasi hasretinin bizim de hasretimiz olduðunu, Mýsýr halkýnýn devrimini çalmaya çalýþan darbenin hiç tereddüte düþmeden karþýsýnda olacaðýmýzý beyan eder ve emek ve demokrasi güçlerine Mýsýr halkýyla dayanýþmaya çaðýrýrýz. Darbeye karþý halkýn yanýndayýz ðitim Sen Çorum Þu- Baþkaný Mehmet Ancak Mübarek daha doðmuþtu. Ebe Öztürk, Eðitim Sen olarak darbelerin karþýsýnda len Müslüman Kardeþ- sonrasýnda iktidara ge- ve Mýsýr halkýnýn yanýnda ler ve ittifaký kýsa zamanda özgürlüðe açýlan olduklarýný ifade etti. Askeri darbe ile Mýsýr halkýnýn kaderinin bir maya çalýþtýlar. kapýyý yeniden kapat- kez daha darbe yoluyla, Mursi'nin anayasa emperyalizmin eliyle çizilmek istendiðini ifade tiren ve despotizme doð- ile eþitsizlikleri derinleþ- eden Öztürk, Her zaman ru yönelen politikalarý olduðu gibi darbelere, gerici iktidarlara ve diktatör- Mehmet Öztürk karþýsýnda Mýsýr halký özgürlüklerine ve geleceðine sahip lere karþý direnen halk kazanmýþtýr. çýkma kararlýlýðýný göstererek, Tahrir Mýsýr ve Ortadoðu halklarýnýn kurtuluþu özgürlük ve demokrasi taleplerinin birleþtirilmesinden geçmekte- direniþ çizgisi ile kendi geleceðini Meydaný'nýn da günlerdir süren bir dir. kendi ellerine aldýðýný ve bir daha býrakmayacaðýnýn bir göstergesi olmuþtu. Öztürk, açýklamanýn devamýnda, Sömürünün, eþitsizliðin, yoksulluðun ve yolsuzluðun arttýðý Mýsýr'da 2011 yýlýnda halk isyaný ile du'nun yönetime el koymasý da Halk eylemlerinin ardýndan Or- emperyalizme baðýmlý Mübarek Mursi'ye karþý gerçekleþtirilen bir diktatörlüðü yýkýlarak özgürlüðün eylemden daha fazla halkýn kendi kapýsý açýlmýþtý. Tahrir Meydaný özgürlük ve eþitliðin meydaný ve sim- geçmek için egemen sýnýflarýn ve geleceðini tayin etmesinin önüne gesi olmuþtu. Ortadoðu halklarýna emperyalizmin müdahalesine dönüþtü. yeni bir umut ýþýðý Tahrir'de bir kez Avukatýn dediðine bak! Ergenekon davasýnýn bütün tutuklu sanýklarýnýn derhal tahliye edilmeleri gerektiðini belirten Avukat Özbey, "Dün akþam Anayasa Mahkemesi kararý internet sistesine konulmak suretiyle halkýn bilgisine sunulmuþtur. Karar temel hak ve özgürlüklere iliþkindir." Kararýn uygulanmasý için Resmi Gazete'de yayýnlanmasýna, gerekçeli kararýn yazýlmasýnýn beklenmesine, kararýn yürürlük tarihinin beklenmesine de gerek olmadýðýný belirten Özbey, Ýstanbul 13. Aðýr Ceza Mahkemesi'ne müvekkili için ve tüm Ergenekon davasý tutsaklarýnýn derhal serbest býrakýlmasý istemiyle baþvuruda bulanacaklarýný söyledi. Ergenekon davasýnýn bütün tutuklu sanýklarýnýn serbest býrakýlmasý gerektiðini yineleyen Özbey, "Ancak, Danýþtay dosyasý sanýklarý bu kapsam dýþýnda tutulmalýdýr. Çünkü onlar Danýþtay hakimlerini katlettiler. Bu nedenle danýþtay katillerinin bu yasal durumdan yararlanmasýna imkan yoktur. Haklarýnda bir hüküm kurulmuþ olmasýna raðmen tertibin bir parçasý olarak Ergenekon davasýna yapýþtýrýlmýþlardýr. Ergenekon davasýndan Danýþtay davasýnýn bir an önce ayrýlmasý ve derhal hüküm kurulmasý gerekmektedir." ifadesini kullandý. Avukat Özbey, "Ergenekon, Balyoz, Poyrazköy, 28 Þubat lke-der Baþkaný ve ÝHH Ýl Temsilcisi ÝSelim Özkabakçý, Mýsýr'da yaþanan darbenin derin üzüntü yarattýðýný ifade ederek, Mursi nin ve seksen milyon Mýsýr halkýnýn özgür iradesinin yanýndayýz. Mýsýrlý kardeþlerimizi destekliyoruz, Ortadoðu'yu, Mýsýr ý karýþtýran Siyonist Ýsrail i, ABD ve körfez ülkelerini lanetliyoruz. diyen Özkabakçý, açýklamasýnda þu görüþlere yer verdi; Yakýn zamanda Ýslam coðrafyasýnda yaþanan olumlu geliþmelerden rahatsýz olanlar, bu geliþmeleri tersine çevirecek birçok hilenin içerisine girmiþlerdir. Yýllardýr demokrasi söylemlerini dillerinden düþürmeyen batýcýlar, oylarýn üçte ikisini alarak iktidara gelen bir cumhurbaþkanýný darbe ile görevinden uzaklaþtýrmaktan çekinmediler. Mýsýr'da General Abdul Fettah El Sisi ve çetesi son bir yýldýr devleti ele geçirmek ve darbe þartlarýný oluþturmak için tüm imkânlarýný seferber etmiþlerdir. Askeri bürokratlarýn, Hýristiyan Kýptilerin ve keyiflerini kanun haline getiren seküler aydýnlarýn koalisyonu, Mýsýr'ý karanlýk bir tünele sürüklemekle kalmamýþ, tarihte görülmemiþ bir ihanete de imza atmýþlardýr. General Abdul Fettah El Sisi ve çetesi; Hristiyan olduðu bilinen Adil Mansur'u geçici cumhurbaþkaný ilan ederek ABD ve müttefiklerinin desteðini saðlamýþlardýr. Baþta Suudi Arabistan olmak üzere, Birleþik Arap Emirlikleri ve Ürdün gibi krallýkla yönetilen ülkelerin Hýristiyan cumhurbaþkaný Adil Mansur'u tebrik etmeleri yapýlan ihanetin boyutunu ortaya koyuyor. Oysa biz bu katil Mýsýr ordusunun ne mal olduðunu daha önceden biliyorduk. Ýki bin dokuz yýlýnda Mýsýr ordusu denilen bu katiller þirketi Gazze Konvoyuyla mazlum Gazze halkýna götürdüðümüz yardým malzemelerini çalmak için El-Ariþ Limanýnda bize saldýrmýþlardý. Ben de dahil kýrk yardým gönüllüsünü yaraladýlar. Araçlara zarar verdiler. Þu anda yüzbinlerce Müslüman Kahire'nin Rabiatul Adeviyye meydanýnda ve kahire üniversitesinin önünde darbeye karþý direniyor. Yüzlerle ifade edilen Müslüman Kardeþlerin tutuklu sayýsý ve onlarca ölüm haberlerinin on binlere ulaþmasýndan korkuyoruz. Katil Mýsýr ordusu ihvanýn yok olmasý için her türlü namussuzluðu yapmaktan çekinmeyecektir. Bu arada bölgeden Muhammed Mursi yanlýsý milyonlarýn sokaklarda olduðu haberleri gelmekle birlikte, oralardan ne olduðu ile ilgili tam ve net haber alamýyoruz. MISIR DA YAÞANANLAR TÜRKÝYE GERÇEÐÝNDEN UZAK DEÐÝL Aslýnda Mýsýr'da yaþananlar Türkiye gerçeðinden uzak deðildir. Sisi ve Çetesi'nin yönetime el koyma bildirisi 27 Mayýs, 12 Mart ve 12 Eylül de tekrarlanan kardeþ kavgasýna son vermek ve düzeni saðlamak bahanesinden farksýzdýr. Bugünden itibaren Anayasa'yý askýya alan Mýsýr generallerinden oluþan bir askerî konseyin ülkeyi keyiflerine göre yönetecekleri kesindir. Yönetimi ele geçirir geçirmez, bir Hristiyan'ý geçici Cumhurbaþkaný ilân eden silahlý zorbalar, halkýnýn yüzde doksaný Müslüman olan Mýsýr halkýna ve dünyaya önemli bir mesaj vermiþlerdir. Ancak unutulmamalýdýr ki hiçbir savaþ bir günde kazanýlmaz veya kaybedilmez. Müslüman Mýsýr halký, kendilerine ihanet eden silahlý zorbalara direnecek kadar þereflidir. Mutlaka bunun hesabýný soracaklardýr. Mýsýr halký özgürlüðü tattý ve bundan vazgeçmeyecektir. Bizler bu iþin arkasýnda büyük þeytan Amerika, küçük þeytan israil ve körfezdeki bazý ülkelerin parmaðý olduðunu biliyoruz ama yine biliyoruz ki Allah ýn yardýmýyla yakýnda halkýn iradesi kazanacaktýr. hangi adla olursa olsun bu tertipler kapsamýnda yürütülen davalarda tutuklu tutuksuz bütün sanýklar bu davalarda ileri sürülen iddialardan dolayý suçsuz ve masumdur. O nedenle acýdýr bu tartýþma. Tek suçlarý Atatürk'ü, Cumhuriyetini savunmak, tek suçlarý vatanseverlik olan yüzlerce masum insanýn tutukluluðu 5 yýlý geçti diye sevindiriyorlar bizi. Bu acýdýr. Türkiye'nin ayýbýdýr ama bu ayýba da son vereceðiz. Mursi gitti Mýsýrlý kardeþlerimizi yalnýz býrakmayacaðýz. Bu tertibin birinci dereceden sorumlularý Tayip Erdoðan'lar da Abdullah Gül'ler de Mursi'nin kaderini çok yakýnda paylaþacaklardýr." Avukat Zeynep Küçük de Ergenekon davasýný yürüten Ýstanbul 13. Aðýr Ceza Mahkemesi'ne seslendiðini belirterek, "Hukuksuzluða dün son vermesi gerekirdi. Dün son vermediniz. Bugün itibariyle artýk bu tutukluluk halini artýk sonlandýrýn. Tutukluluk süresini 5 yýl olarak uygulamak hukuksuzluktur. Aslýna bakarsanýz bu davalarýn hiç açýlmamasý ve tutuklamalarýn olmamasý gerekmektedir." diye konuþtu. Yapýlan basýn açýklamasýnýn ardýndan Ergenekon davasý sanýk avukatlarý, tahliye taleplerine iliþkin dilekçeleri Ýstanbul 13. Aðýr Ceza Mahkemesi'ne sunmak üzere Ýstanbul Adalet Sarayý'na girdi.(cý- HAN) Hayrettin Karaman Raporum (1) Çözüm sürecine katký yapan âkýl adamlarýn ortak raporunun hükümet tarafýndan açýklanmasýnýn daha uygun olacaðýný düþündüðüm için bizim gruba zamanýnda sunduðum raporumu yayýnlamamýþtým. Herkes yayýnlayýnca ben de iki yazýda açýklamaya karar verdim: Durum Türkiye'nin pek çok alanda birçok problemi, çözüm bekleyen durumlarý var; aslýnda bu geçmiþte ve günümüzde az veya çok her toplumda vardýr. Problemlerin daha fazla (kamil manada) demokratlaþma ile çözüleceðine dair genel bir kanaat mevcut. Ama mesela gelir daðýlýmýndaki bozukluk ve buna baðlý olarak sosyal adalet yalnýzca demokratikleþme ile çözülemez. Veya demokratikleþme bu problemi de kapsayacak bir mahiyette olmalýdýr. Ülkemizin çözüm bekleyen problemlerinden önemli biri de 'Kürt meselesi' ve buna baðlý olarak PKK terörünün sona erdirilmesidir. Hükümet Kürtlerin ve PKK'nýn temsilcileriyle görüþmeler yapmýþ, bu kesime ait taleplerin demokratik hukuk devleti ilkeleri içinde çözülmesi ve silahlara veda edilmesi konusunda taraflar mutabýk kalmýþlardýr. Bildiðimiz kadarýyla yol haritasý þöyledir: Belli bir süre içinde PKK ülkeden çýkacak, zaman içinde silahlar terk edilecek, militanlar normalleþecek ve taleplerin mümkün olanlarý bir yandan yasama, bir yandan da icra yoluyla peyderpey karþýlanacaktýr. Bizim iþimiz Hükümet, yukarýda özetlenen durumu 62 âkýl adama sunarak þunu istedi: Durum ve amaç bundan ibarettir. Sizden bu süreçte bize yardým etmenizi istiyoruz. Neyi nasýl yapacaðýnýza siz karar verin, sonunda bize bir rapor hazýrlayýn, çözüm faaliyetinde bu rapordan istifade edelim. Biz de âkýl adamlar olarak ülkeyi dolaþtýk, birçok toplantý ve görüþme yaptýk, gözlemlerimiz, izlenimlerimiz, halkýn düþüncesi konusunda bilgilerimiz oldu; bu arada talep ve teklifleri de aldýk. Aþaðýda bunlarý benim açýmdan özetleyeceðim: Gözlemler, izlenimler: Bütün ülkede, çözüm sürecine karþý çýkanlar içinden 4-5 bin kiþilik bir grup gerektiðinde þiddete baþvurarak eylemler yaptýlar. Bunlarýn bir kýsmý 'çözüm iþlerine gelmediði' için, bir kýsmý ise çözüm için yapýlanlarý ülkenin birlik ve bütünlüðüne zararlý gördükleri için süreci durdurmak, âkýl adamlarýn faaliyetlerine izin vermemek için çalýþtýlar. Genel olarak güvenlik güçleri bunlarý engelledi, zaman zaman güvenlik zaafý oldu ve âkýl adamlar sýkýntýlý durumlara düþtüler. Kapalý alan toplantýlarýna katýlanlar arasýnda her kesimden temsilciler oldu. Bu toplantýlarda herkes konuþtu, düþüncesini serbest olarak ortaya koydu. Bizler genel olarak düþünceleri tartýþmadýk, yalnýzca açýklanacak noktalar varsa bunlarý açýkladýk. Kendilerine 'düþünce ve teklifleriniz kaydedildi, gerekli mercilere ulaþtýrýlacak' dedik. Otuz yýldýr devam eden çatýþmadan en fazla zarar görenlerin, ateþin düþtüðü yerde caný yananlarýn çözümü daha fazla oranda istedikleri görüldü. Çözüme karþý þüpheli ve isteksiz olanlarda siyasi çýkar unsurunun da etkili olduðu (çözüm baþarýlý olursa buna öncülük eden iktidarýn siyasi kazancýnýn hesaba katýldýðý) kanaatindeyim. Güven ve þüphe konusunda üç farklý psikolojiden söz edilebilir: a)hükümete güvenenler, iktidarýn yanlýþ, ülkeye zarar verecek bir adým atmayacaðýndan emin olanlar. Karþý tarafýn da 'gelinen noktada baþka yol kalmadýðýný gördükleri için' samimi olduklarýný düþünenler. b) Ýki taraftan birinden (ya hükümetten veya PKK'dan) þüphe edenler. c) Her iki taraftan da þüphe edenler, 'bu iþin arkasýnda bilemediðimiz, açýklanmayan, ama zararlý bir þey' olduðunu düþünenler. Bu üçüncü grubun diðerlerinden daha az olduðu kanaatindeyim. Siyasi muhalefet ve onlarýn etkisinde olanlar 'kendilerinin ve âkýl adamlarýn çözüm süreci konusunda bilgi sahibi olmadýklarýný, kendilerinden bir þeylerin saklandýðýný' düþünüyor ve söylüyorlardý. (Devamý var).

5 Yanarak can verdiler Ç orum da takla atýp tarlaya uçtuktan sonra alev alan otomobilde 3 kiþi yanarak hayatýný kaybetti, 3 kiþi de yaralandý. Edinilen bilgiye göre kaza, Ankara- Samsun karayolunun 14. kilometresinde, Organize Sanayi yakýnlarýnda meydana geldi. Kýrýkkale den Çorum istikametine giden Vedat Þ. (36) yönetimindeki 19 NA 659 plakalý otomobil, yol kenarýndaki bariyerlere çarptýktan sonra takla atarak orum'da, mayda- sanýp yediði Çnoz baldýran otundan zehirlenen 5 yaþýndaki Berkay Gödek yürüyemiyor. Çorum'un merkeze baðlý Köprüalan Köyü'nde 6 ay önce evlerinin önünde oyun oynarken maydanoz sandýklarý baldýran otundan yiyen Berkay Gödek ile amcasýnýn kýzý 4 yaþýndaki Ecrin Gödek, bir süre sonra rahatsýzlandý. Çorum Hitit ÜniversitesiÇorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine kaldýrýlan 2 çocuktan Berkay Gödek, burada yapýlan ilk tedavi sonrasý Eskiþehir Osmangazi Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi sevk eypazarý termal Bmerkezi oluyor. Termal kaynaklarý, 600 yýllýk çarþýsý, tarihi konaklarý ve doðal güzellikleriyle bir sayfiye yeri olan Beypazarý; saðlýk ve tatil turizminin baþkenti olmaya hazýrlanýyor. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn 2009 seçimlerinden önce açýkladýðý "Beypazarý'ný Türkiye'nin Termal turizm merkezi yapacaðýz" sözü yerine getiriliyor. Bölgede hýzla yükselen Termal tesislerin sayýsý artarken, bölgeye en büyük yatýrýmý yapan Akropol Termal Turizm yýl sonunda ilk devre mülkleri teslim etmeye baþlayacak. Beypazarý havzasýnda 2007 yýlýnda sýcak su aramasý yapan firma geçtiðimiz yýl yapýlan ihalelerle birlikte toplam 140 milyon metre karelik alanda su iþletme ruhsatýna sahip. Ýnþaat alaný olarak 1 milyon 350 bin metre karelik alan üzerinde toplam 1 milyar liralýk yatýrým yapmayý planlayan Akropol Termal Otel ve devre mülklerinde 7 etabýn tamamý bittiðinde ayný anda 40 bin kiþi konaklayabilecek. Bu rakam Türkiye ve Avrupa'da bir ilk Kazada bariyerlere çarpan araç tarlaya uçtu. Feci kazada 3 kiþi yanarak hayatýný kaybetti, 3 kiþi de yaralandý. olacak. Ýlk etabý 2014 baþýnda tamamlanacak olan tesislerin tamamý bittiðinde 5 yýldýzlý otel, 2 bin adet villa, hastane, okul ve camiden oluþacak. Teslime hazýrlanan binalarda ince iþçilikler süratle devam ederken, 822 dairenin tünellerle baðlanacaðý sosyal tesislerde eþ zamanlý hizmet vermeye baþlayacak. Toplam daire sayýsý 1453 devre mülk sayýsý ise 36 bin olacak. 600 yýllýk Osmanlý beldesi olan Beypazarý bundan böyle sadece ürettiði havuç ve tarihi evleri, Ýnözü Vadisi ile deðil Termal tesisleriyle de kendini gösterecek. Bölgede yapýmý devam eden Termal tesislerin en büyüðünü ise Nom Ýnþaat'ýn yaptýðý Akropol Mega Kent'ten bu güne kadar 11 bin devre mülk satýþý yapýlmýþ. TERMAL VE DENÝZ TURÝZMÝ BÝRLÝKTE YAPILACAK Ýçerisinde 36 bin adet devre mülk, Beypazarý mimarisine de sadýk kalýnarak inþa edilecek özel yüzme havuzlu ultra-lüx villalar, hastane, rehabilitasyon merkezi, cami, fizyoterapist eðitim okulu olacak. Ayrýca 110 dönüm üzerine kurulacak olan Avrupa'nýn en büyük Aqua Parký ve su oyunlarý merkezi, futbol, voleybol ve basket sahalarý, tenis kortlarý, mini hayvanat bahçesi ve binicilik kulübü ile özellikle çocuklar için özel alanlar oluþturulacak. Saðýlýk için gelenler ise 50 bin metrekarelik sosyal tesisler içerisinde yer alacak Türk hamamý, Fin hamamý, saðlýk üniteleri, sauna, Termal havuzlar, çamur banyolarý, bay, bayan ve karýþýk olmak üzere yüzme havuzlarý ile 15 günde kendilerini yenileme imkaný bulacak. Akropol Mega Kent'in yönetim kurulu üyesi Fatih Kuru, sektörde 24 yýldýr var olduklarýný anlatýrken, Termal ve deniz turizmini devre tarlaya uçtu. Bir anda alev alan otomobilden çýkamayan Fatma Þ. (20), Gazel Þ. (5) ve Hazal Þ. (10) olay yerinde hayatýný kaybederken, sürücü ve Fadime Þ. (57) ve Þükrü Þ. (57) yaralandý. Sürücü Sungurlu Devlet Hastanesi ne, durumu aðýr olan diðer iki yaralý ise Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýnýrken, olayla ilgili soruþturma baþlatýldý.(ýha) Baldýran otu yataða mahkûm etti Maydanoz sanýp yediði baldýran otundan zehirlenen çocuk yataða mahkûm oldu. edildi. Ecrin Gödek ise tedavi sonrasý iyileþerek taburcu edildi. 4 ay boyunca Eskiþehir'de tedavi altýnda konuþma güçlüðü çekmeye baþladý. Anne 24 yaþýndaki Gülay Gödek, "Oðlum maydanoz sanarak yediði beðinden beslenmesi saðlanýyor. Oðlum bitkisel hayatta sanki. Doktorlar tam olarak bir þey demiyor" tutulduktan sonra baldýran otu nedeniyle Devlet büyükle- evine gönderilen Berkay Gödek'in gözleri görmüyor, konuþamýlýðýna kavuþmasý için bu hale geldi. Gözleri rinden çocuðunun sað- kör oldu, yürüme ve yor. Yürüyemiyor. Gö- yardým beklediðini belirten anne Gülay Gödek, "Maddi durumumuz iyi deðil, eþim de gýrtlak kanseri. Çocuðumun tedavi masraflarýný da karþýlayacak durumda deðilim. Allah rýzasý için bize yardým etsinler" diye konuþtu. Çorum Halk Saðlýðý Müdürü Dr. Tuncer Kýlýç, baldýran otunun vücuda alýndýðýnda, bulantý, kusma, göz bebeklerinde geniþleme, çift görme, körlük, çarpýntý, kalp hýzýnda yavaþlama, sinirsel nöbet, merkezi sinir sisteminde baskýlanma, karaciðer ve böbrek hasarýna sebep olabileceðini belirtti. (DHA) Çorum dan termale ziyaretçi akýný Yasin yaþam mücadelesi veriyor orum un Osmancýk Ýlçesi ne baðlý Akören Kö- 2 yaþýndaki Yasin Ersin, ikinci kattaki evin Çyü nde penceresinden düþerek aðýr yaralandý. Olay, Osmancýk ýn Akören Köyü nde bu sabah meydana geldi. Ýddiaya göre, misafir olduklarý ikinci kattaki evde oynarken açýk pencereden bakmak isteyen Yasin Ersin, dengesini kaybederek zemine düþtü. Çaðrýlan ambulansla Osmancýk Devlet Hastanesi ne kaldýrýlan Ersin, ilk müdahalenin ardýndan Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ne sevk edildi. Çocuðun durumunun aðýr olduðu belirtildi. Olayla ilgili soruþturma sürüyor. tatil þeklinde birleþtirecek projenin müjdesini veriyor. Termal su kadar deniz suyunun insan saðlýðýna faydalarýný anlatan Kuru,"Antalya'da ailemizin iþlettiði bir otelimiz var. Burasý ile Beypazarý arasýnda kuracaðýmýz köprü sayesinde her iki tatili tercih eden insanlarýmýza devre mülk þeklinde yeni bir konsept hazýrlýðýmýz var. Beypazarý'nda ilk etapta 19 bin 200 devre mülkü 15'er günlük ve aralarýnda en az bir gün boþluk olacak þekilde ayarladýk. Ýnsanlar 1+1'den baþlayan imkanlardan 3+1'e, lüks villalara kadar her türlü imkaný bulacak. Burayý yaþayan mega bir tatil köyüne dönüþtüreceðiz." KESÝNTÝSÝZ SU KAYNAÐIMIZ VAR Beypazarý'nýn otantik mimarisinden esinlenerek inþa edilmekte olan Akropol, 1. etabýn tamamlanmasýna az bir zaman kala yine adýna yakýþýr bir hamleyi gerçekleþtirdi. orum da jandarma Çkarakolunun duvarýna çarpan otomobilde 1 kiþi hayatýný kaybederken, 5 kiþi de yaralandý. Edinilen bilgilere göre kaza, Çorum-Sungurlu karayolu Hamdiköy yakýnlarýnda meydana geldi. Ankara dan Çorum istikametine gitmekte olan Yaþar O. (54) yönetimindeki 16 BD 311 plakalý otomobil, kontrolden çýkarak jandarma karakolunun duvarýna çarptý. Sürücü ile otomobilde bulunan Mustafa Oðuz (55), Murat Semih Atsen (1), Sudenaz Atsen (6), Güllü Oðuz (53), Yaþar Oðuz (53) ve Özlem Akropol, Ankara Ýl Özel Ýdaresi'nden Beypazarý ve çevre bölgelerini kapsayan toplam 140 milyon 270 bin metre kare alan üzerinde jeotermal kaynak su arama ruhsatýný da alarak saðlýk ve turizm alanýndaki yatýrýmlarýný rekor seviyeye ulaþtýrdý. Bin 453 daireden oluþacak 36 bin devre mülk inþa edeceklerini anlatan Fatih Kuru, güzergahýn önemine vurgu yapýyor. Eski Ýpek Yolu üzerine yer alan Beypazarý Esenboða hava limanýna 45 dakika, Ýstanbul'a ise 300 km mesafede bulunmasý Akropol'a olan ilgiyi de artýrýyor. Perþembe, cumartesi ve pazar Atsen (26) yaralandý. Yaralýlarýn yardýmýna ilk önce karakolda görevli askerler koþtu. Daha sonra olay yerine günleri Eskiþehir, Konya, Ankara, Kýrýkkale ve Çorum'dan ciddi ziyaretçi aldýklarýný anlatan Yönetim kurulu Üyesi Fatih Kuru günlük turlarda ikramlar, Beypazarý turu ve devre mülk tanýtýmýnýn yapýldýðýný anlatýrken, pazarlama ve satýþ birimininde kendileri tarafýndan yürütüldüðü bilgisini veriyor. TERMAL SUYUN ÖZELLÝKLERÝ 3 ayrý kuyudan saniyede 100 litre su çýkartýlan bölgede sýcaklýk ise 55 derece. Ýstanbul Üniversitesi Týp Fakültesi Týbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji CUMARTESÝ 6 TEMMUZ Dodurga da kaza, 1 ölü orum'un Dodurga ilçesindeki trafik kazasýnda 1 Çkiþi öldü, 2 kiþi yaralandý. Dodurga'dan Osmancýk ilçesi yönüne giden Kadir Uslu yönetimindeki 19 HF 424 plakalý kamyonet, Soðuktaþ yöresinde karþý yönden gelen Niyazi Gül'ün kullandýðý 19 DK 982 plakalý otomobille çarpýþtý. Kazada, sürücüler ile 19 DK 982 plakalý araçta bulunan Emine Gül yaralandý. Dodurga Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardýndan Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine sevk edilen yaralýlardan Emine Gül, müdahaleye raðmen kurtarýlamadý. Hastane yetkilileri, diðer yaralýlarýn saðlýk durumlarýnýn ciddiyetini koruduðunu belirtti. (A.A.) Karakol duvarýna çarptý, 1 ölü, 5 yaralý orum'da pom- tüfekle ya- Çpalý ralamaya olayýnýn sanýðý 8 yýl 9 ay hapis cezasýna çarptýrýldý. Olay, geçen yýl aðustos ayýnda gelen ambulansla Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýlan yaralýlardan Güllü Anabilim Dalý'nda Prof. Dr. Zeki Karagülle imzasýný taþýyan analiz raporda þu bilgilere yer verildi: Ankara Beypazarý 1'nolu kuyu isimli sondajýndan tarihinde yapýlan su örneði incelenmiþtir. Su hipertermal su özelliðinde olup toplam mineralizasyonu ile mineralli su niteliðindedir. Banyo kürlerinde Romatizmal hastalýklar, genel saðlýk güçlendirme amaçlý her yaþta, ileri yaþlýlýkta, strese karþý, aþýrý kilo sorununa karþý dinç vücut ve saðlýklý organ fonksiyonlarý için Oðuz, yapýlan tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamadý. Kazayla ilgili soruþturma sürüyor.(ýha) Silahla yaralamaya 8 yýl, 9 ay ceza meydana geldi. H.K. tartýþtýðý F.L yi, pompalý tüfekle ateþ ederek yaraladý. Yaralý hastaneye kaldýrýlýrken, zanlý yakalandý. 'Adam öldürmeye teþebbüs' suçundan 24 yýla kadar hapis cezasý istemiyle Çorum 2'nci Aðýr Ceza Mahkemesi'nde yargýlanan H.K. bugün son kez hakim karþýsýna çýkarak kendini savundu. Mahkeme heyeti, sanýða 'adam öldürmeye teþebbüs' suçundan 8 yýl 9 ay hapis cezasý verdi. (DHA) koruyucu özelliði vardýr. Ýçme kürlerinde ise beslenmede florür eksikliði, çocuk ve gençlerde diþ çürüklerinin önlenmesi, üst batýn organlarýnda fonksiyonel rahatsýzlýklar, baðýrsak bozukluklarý(özellikle kabýzlýk), safra yollarý ve pankreas uyarýlmasý konusunda etkilidir. Sonuç olarak sondajdan alýnan su termomineral sular gurubuna dahildir. Ayrýca sodyum, magnezyum, sülfatlý, florürlü ve silikatlý doðal özel balneolojik su niteliðindedir. Cihan Haber Ajansý

6 6 CUMARTESÝ 6 TEMMUZ 2013 Metropol Gýda Alýþveriþ Merkezi Yazýçarþý da 15. Þubesi ni hizmete açtý. Vatandaþlarýn yoðun ilgi gösterdiði açýlýþta kurban kesildi. Müþterilere açýlýþa özel indirimler uygulandý. Karakeçili Camii Ýmam Hatibi Fikrettin Çýplak ýn yaptýðý duanýn ardýndan kurdele kesildi. Metropol Yazýçarþý da hizmette Mustafa Demirer M Metropol Yazýçarþý Þubesi hizmete girdi. etropol Gýda Alýþveriþ Merkezi Yazýçarþý da 15. Þubesi ni hizmete açtý. Dün saat de düzenlenen açýlýþa Metropol Gýda ortaklarýnýn yaný sýra Genel Müdür Celal Gönül ün yaný sýra çok sayýda vatandaþ katýldý. Karakeçili Camii Ýmam Hatibi Fikrettin Çýplak ýn yaptýðý duanýn ardýndan kurdele kesildi. Çorumlular ýn yoðun ilgi gösterdiði açýlýþta kurban kesildi. Açýlýþa özel indirimler uygulandý. Metropol Gýda Genel Müdürü Celal Gönül, Yazýçarþý ya 15. þubeyi açtýklarýný, 16. þubeyi Milönü ne açmayý planladýklarýný söyledi. Gönül, 250 m2 alan üzerinde hizmet veren Metropol Yazýçarþý Maðazasý nda tüm reyonlarýn bulunduðunu kaydetti. Çorumlular ýn yoðun ilgi gösterdiði açýlýþta özel indirimler uygulandý. Açýlýþ sonrasý kýsa süreli izdiham yaþandý. MEB atama yönetmeliði tamam M 250 m2 alan üzerinde hizmet veren maðazada tüm reyonlar bulunuyor. Maðaza önünde kurban kesildi, dua edildi. illi Eðitim Bakanlýðý Taþra Teþkilatý Yöneticilerinin Yer Deðiþtirme Suretiyle Atanmalarý Hakkýnda Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayýmlandý. Yönetmelik, taþra teþkilatý yönecilerinin hizmette etkililiðini ve verimliliklerini artýrmayý amaçlýyor. Yönetmelik, taþra teþkilatýnda il milli eðitim müdür yardýmcýsý, ilçe milli eðitim müdürü ile il ve ilçe Milli Eðitim Müdürlüðü þube müdürü kadrolarýnda asaleten görev yapanlarý kapsýyor. Yer deðiþtirmelerde hizmet puaný, performans ve yeterlilik belirleyici olacak. Hizmet bölgeleri, Kalkýnma Bakanlýðýnýn yayýnlamýþ olduðu Ýllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Geliþmiþlik Sýralamasý Araþtýrmasý ile Ýlçelerin SosyoEkonomik Geliþmiþlik Sýralamasý Araþtýrmasý verileri esas alýnarak, kurumsal kapasite ve hizmet gereklerine göre oluþturuldu. Hizmet bölgeleri 5'e ayrýldý. Metropol Yazýçarþý dan sonra 16. þubeyi Milönü ne açmayý planlýyor. 5. hizmet bölgesinde Adýyaman, Aðrý, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Diyarbakýr, Erzurum, Hakkari, Iðdýr, Kars, Mardin, Muþ, Siirt, Þýrnak, Tunceli ve Van illeri bulunuyor. Bu hizmet bölgesinde görev süresi 2 yýl, verilen puan (yýl) Hizmet bölgesinde yer alan iller ise Aksaray, Artvin, Çankýrý, Elazýð, Erzincan, Gümüþhane, Kahramanmaraþ, Karaman, Kastamonu, Kilis, Niðde, Sinop, Sivas, Þanlýurfa, Tokat ve Yozgat. Görev süresi 2 yýl olan 4. hizmet bölgesi için 12 puan (yýl) verilecek. 3. Hizmet bölgesi Afyonkarahisar, Amasya, Bartýn, Çorum, Düzce, Giresun, Kýrýkkale, Kýrklareli, Kýrþehir, Kütahya, Malatya, Nevþehir, Ordu, Osmaniye, Rize ve Uþak illerinden oluþuyor. Bölgede hizmet süresi 4 yýl, verilen puan (yýl) ise 10.8 olarak belirlendi. 2. Hizmet bölgesinde ise Bilecik, Bolu, Burdur, Çanakkale, Denizli, Edirne, Eskiþehir, Hatay, Isparta, Karabük, Samsun, Tekirdað, Trabzon, Yalova, Zonguldak illeri yer alýyor. Bu bölgenin hizmet süresi 4 yýl, verilen puan (yýl) ise Hizmet bölgesinde Adana, Ankara, Antalya, Aydýn, Balýkesir, Bursa, Gaziantep, Ýstanbul, Ýzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mersin, Muðla ve Sakarya bulunuyor. Hizmet süresi 6 yýl olan bu bölge için 6 puan (yýl) verilecek. Hizmet bölgesindeki süre tamamlanacak Yönetmeliðe göre, 4. ve 5. hizmet bölgelerindeki bölge hizmeti süresini tamamlayan ve halen bu hizmet bölgelerinde çalýþan yöneticiler, istemeleri halinde bir defaya mahsus olmak üzere 2 yýl daha yerlerinde kalabilecek. Hizmet bölgelerinde yöneticilik kadrolarýnda geçirilen süreler, yöneticiliðin geçirildiði kadro itibariyle ilgili bölge hizmeti süresinden sayýlacak. Hizmet süresine baðlý yer deðiþtirme suretiyle atamalarda, hizmet bölgesindeki sürenin tamamlanmasý esas olacak. Yöneticilerin yer deðiþikliði iþlemleri, bölge hizmeti süresinin bitimini takip eden haziran ayýnda sonuçlandýrýlacak. MEB Taþra Teþkilatý Yöneticilerinin Yer Deðiþtirme Suretiyle Atanmalarý Hakkýnda Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayýmlandý. Yer deðiþikliði suretiyle atamalar, yöneticilerin tercihleri ve atamaya esas puan üstünlüðü esas alýnarak gerçekleþtirilecek. 40 tercih yapýlabilecek Yöneticiler, bulunduklarý hizmet bölgesindeki yerler için ayný ilde olmamak koþuluyla 20, bulunduklarý hizmet bölgesi dýþýndaki alt hizmet bölgelerinde veya bir üst hizmet bölgesindeki yerler için de 20 olmak üzere toplam 40 tercih yapabilecek. Tercihlerine göre atamasý yapýlamayan veya tercihte bulunmayan yöneticilerin atamalarý elektronik ortamda bakanlýkça gerçekleþtirilecek kura sonucuna göre sýrasýyla alt bölgelere re'sen yapýlacak. Atamaya esas puanýn hesabýnda bir aydan az hizmet süreleri dikkate alýnmayacak. Saðlýk ve eþ durumuna iliþkin mazeretler belgelendirilmesi halinde yöneticilerin yer deðiþtirmeleri yapýlabilecek. Yöneticiler, kendisinin veya eþinin nüfusa kayýtlý olduklarý il ve bu ile baðlý ilçelere; nüfusa kayýtlý olmamakla birlikte, kendisinin veya eþinin en az on beþ yýl süre ile devamlý olarak ikamet ettiði veya hizmetini olumsuz yönde etkileyebilecek maddi iliþkisinin bulunduðu il ve bu ile baðlý ilçelere atanamayacaklar. Yönetmeliðin yürürlüðe girdiði tarihte görevli olduðu hizmet bölgesinde bölge hizmeti süresini tamamlayanlarýn yer deðiþiklikleri yönetmelik hükümerine göre yapýlacak.(aa) ÇED istenmedi Ç orum merkez ilçe Atçalý köyü mevkiinde 15,709 hektarlýk alanda Ayvaz Kiremit Ltd. Þti tarafýndan gerçekleþtirilmesi planlanan Kiremit-Tuðla Kili Ocaðý projesi- ne ait dosya incelenip deðerlendirildi. Valilik tarafýndan incelenen projeye Çevresel Etki Deðerlendirmesi (ÇED) gerekli görülmedi.

7 CUMARTESÝ 6 TEMMUZ 2013 Meclis ten birlik ve beraberlik mesajý çýktý Çorum saðduyusuyla Türkiye ye örnek oldu B Belediye Meclis Toplantýsý'ndan birlik ve beraberlik mesajlarý çýktý. Erol Taþkan elediye Meclis Toplantýsý'ndan birlik ve beraberlik mesajlarý çýktý. CHP Meclis Üyesi Yusuf Þiþman, geçmiþte yaþanan acýlarýn unutulmamasý gerektiðini hatýrlatarak, provokasyonlara karþý uyanýk olunmasýný isterken, Belediye Baþkanvekili Zeki Gül de, Çorum'un provokasyonlara gelmediðini, saðduyusu ile Türkiye'ye örnek olduðunu söyledi. Belediye Baþkanvekili Zeki Gül Baþkanlýðý'nda toplanan mecliste, gündem dýþý söz alan Yusuf Þiþman, Çorum ve Sivas olaylarýnýn yýldönümünün yaþandýðýný hatýrlatarak, olaylarda hayatýný kaybedenlere rahmet dilediðini belirterek, "Allah bir daha böyle acýlar yaþatmasýn. Bu olaylara sebep olanlarý kýnýyorum. Bizler yüzyýllardýr kardeþçe yaþarken, bugün bile en küçük provokasyondan etkilenip, ayný olaylarý yaþayacak þekilde tepki veriliyor. Provokasyonlara pirim vermememiz gerekir. Yunus Emre'nin, Hacý Bektaþ Veli'nin ve Mevlana'nýn birlikten ve bütünlükten yana olan sözleri unutulup gidiyor." Þiþman'ýn sözlerini tasdikleyen Zeki Gül de, birlik ve beraberlik temennilerine katýldýðýný, ancak Çorum'un farkýný ortaya sererek, saðduyu konusunda baþarýlý bin sýnav verdiðini belitti ve "Bu saðduyuya katkýsý olan tüm hemþehrilerimizi gönülden kutlayýp, teþekkür ediyorum. Ýnþallah geleceðimiz daha aydýnlýk olacak." diye sözlerini tamamladý. Yedi gündem maddesi ile toplanan mecliste, CHP'li üyeler tatil nedeniyle sýralarda üç üye ile temsil edilirken, görüþülen maddeler aðýrlýklý olarak oy birliði ile kabul edildi. Mürsel Hocamýz dualarla yâd edildi Dua ve rahmetle yâd edilen Mürsel Þahinbaþ hocamýzýn mevlidinde dostlarý hazýr bulundu. Mürsel Þahinbaþ eçtiðimiz günlerde G vefat ederek Belediye Meclisi Belediye Baþkanvekili Zeki Gül Baþkanlýðý'nda toplandý. Hacýhamza ve Konaklý belediyelerine yardým B elediye Meclisi, Hacýhamza ve Konaklý Belediyesi'nin yardým talebini onayladý. Belediye Baþkanvekili Zeki Gül Baþkanlýðý'nda bir araya gelen meclis üyeleri, gündem maddeleri arasýnda yer alan belde belediyeleri yardým taleplerini deðerlendirdi. CHP'li meclis üyelerinin, kanunsuz olduðu iddiasýyla onay vermediði yardým, AK Partili meclis üyelerinin evet oyu ile, oy çokluðuyla kabul edildi. Belediye Meclisi, Hacýhamza ve Konaklý Belediyesi'nin yardým talebini onayladý. Anitta nýn ek yatýrýmý için düzenleme yapýldý Rahmeti Rahman'a kavuþan merhum hocamýz Mürsel Þahinbaþ için ailesi tarafýndan mevlidi þerif okutuldu. Dua ve rahmetle yâd edilen Mürsel Þahinbaþ hocamýzýn mevlidinde dostlarý hazýr bulundu. Hayatýný memleketine adayan, son vaktine kadar üreterek, Çorum'un birliðine, beraberliðine katkýlar sunarak hizmetlerini devam ettiren merhum hocamýzýn mevlidine Vali Sabri Baþköy, Müftü Yardýmcýsý Abdullah Pamuklu, Gazeteciler Cemiyet Baþkaný Genel Yayýn Yönetmenimiz Þevket Erzen ve çok sayýda davetli katýldý. Mevlide Vali Sabri Baþköy, Müftü Yardýmcýsý Abdullah Pamuklu, Genel Yayýn Yönetmenimiz Þevket Erzen ve çok sayýda davetli katýldý. Dua ve rahmetle yâd edilen Mürsel Þahinbaþ hocamýzýn mevlidinde dostlarý hazýr bulundu. G Anitta Otel'in büyütüleceði alanla ilgili, yatýrýmý kolaylaþtýran düzenleme meclis tarafýndan kabul edildi. eçtiðimiz aylarda satýþý gerçekleþtirilen belediye benzinliði ile ilgili imar düzenlemesi yapýldý. Uður Grup tarafýndan satýn alýnarak, Anitta Otel'in büyütüleceði alanla ilgili, yatýrýmý kolaylaþtýran düzenleme meclis tarafýndan kabul edildi. Yaklaþýk 25 milyon dolarlýk bir yatýrýmla Anitta Otel'i bölgenin en büyük 5 yýldýzlý oteli haline getireceðini açýklayan Uður Barlýk, gerçekleþtirilecek imar planlamalarýndan sonra yatýrýmýn baþlayacaðýný duyurmuþtu. Yapýlan yeni düzenlemelerle birlikte, Çorum'u bölgesinin kongre merkezi yapma hedefiyle yola çýkan Anitta yetkililerinin, Çorum'u arzu ettikleri hedefe taþýmasý bekleniyor. Mürsel Þahinbaþ Hocamýz için dua edildi. 7

8 8 CUMARTESÝ 6 TEMMUZ 2013 Lojistik Programý na onay Y üksek Öðretim Kurulu (YÖK) Hitit Üniversitesi Osmancýk Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu bünyesinde Lojistik Porgramý açýlmasý teklifini onayladý. Buna göre, Osmancýk Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu nda 2010 yýlýnda 4 adet olan program sayýsý þu an itibariyle 7 ye ulaþtý. Lojistik Programý Mallarý ve Hizmetlerin, Tüketicinin ihtiyaçlarý doðrultusunda kaynak noktadan tüketim noktasýna iletiminin planlamasý, uygulanmasý ve denetiminin yönetimi anlamýna gelen lojistik, günümüzde yurtiçi ve yurtdýþý her türlü taþýmacýlýk faaliyetini kapsayacak biçimde geliþmekte ve anlamýyla bilgi yönetimi, nakliye, stok, depolama, iþleme ve paketleme süreçlerini içeren bütünleþmiþ bir kavram haline dönüþmektedir. Modern dünyada lojistik, de- miryolu, denizyolu, karayolu ve havayolu üzerinden küresel Pazar yerinde mal ve hizmetlerin ekili biçimde ihtiyaç sahiplerine ulaþtýrýlmasýný saðlamak üzere iþletme, matematiksel karar verme yöntemleri, biliþim teknolojisi, dýþ ticaret, gümrük, taþýmacýlýk ve hukuk gibi farklý disiplinlerin uzmanlýklarýndan faydalanmaktadýr. Ülkemiz jeo-stratejik açýdan Asya ve Avrupa ile Karadeniz ve Akdeniz arasýnda köprü ko- numunda olup üç kýtanýn kesiþim noktasýndadýr. Bu bakýþ açýsýyla Türkiye; Avrupa, Balkanlar, Karadeniz, Kafkaslar, Hazar, Orta Asya, Orta Doðu ve Kuzey Afrika Ülkeleri için bir daðýtým ve toplama(aktarma) merkezi olabilecek özelliði ile uluslararasý lojistik açýsýndan çok uygun bir konumdadýr. Bu avantajlar, Türkiye de lojistiðin büyüme potansiyelini göstermektedir. Daha çok karayolu taþýmacýlýðýna odaklanan Türkiye, dünyada en çok TIR karnesin sahip ülke olarak bu konuda liderliði ele geçirmiþ olsa da terimin genel anlamýnýn iþaret ettiði kapasiteye ulaþmamýþtýr. Lojistik Önlisans Programý, lojistik sektörünün ihtiyaç duyduðu mesleki bilgi ve becerilere sahip, etik ilkelere saygýlý elemanlar yetiþtirmeyi hedeflemektedir. Makale Düzeltme Ofisi kuruldu H itit Üniversitesi öðretim elemanlarýnca Ýngilizce olarak yazýlan akademik yayýnlarýn yüksek dil standardýna kavuþturulmasý ve dil yönünden net, anlaþýlýr ve doðru olmasýný saðlamak amacýyla kurulan Makale Düzeltme Ofisi HÝTÝTSEM çatýsý altýnda çalýþmalarýna baþladý. Ofiste, yabancý dilde belirli bir olgunluða eriþmiþ metinlerin dilbilgisi kurallarýna uygunluk, anlaþýlabilirlik ve akýcýlýk bakýmýndan gözden geçirilmesi ile akademik personele çalýþmalarýnýn daha iyi hale gelmesine yardýmcý olunacak ve tavsiyelerde bulunulacak. Yazým yanlýþlarý, noktalama hatalarý, cümle düþüklükleri ve anlam bozukluklarýnýn ortaya çýkarýlmasýnýn amaçlandýðý bu hizmet ile akademik makaleler yabancý dil, söylem ve anlam açýsýndan en kýsa sürede deðerlendirilip, düzeltilecek. Bu sayede henüz ön deðerlendirme aþamasýnda iken makalelerin dil açýsýndan yeterliliðine bakýlarak reddine engel olunacak ve akademisyenlere bu konuda destek saðlanacak. Söz konusu hizmetten yararlanmak isteyen tüm akademik personelin numaralý telefondan HÝTÝTSEM e ulaþarak randevu almalarý gerekiyor. Arazi toplulaþtýrma semineri T ürkiye genelinde çalýþmalarý devam eden Arazi Toplulaþtýrýlmasý semineri Alaca Ziraat Odasý Toplantý Salonu nda yapýldý. Seminere, Gýda Tarým Hayvancýlýk Ýl Müdürü E. Elfaz Ermiþ, Alaca Ýlçe Müdürü Cumhur Atalýk, Alaca Ziraat Odasý Baþkaný Ýlhan Yýlmaz, Toplulaþtýrma Proje Þirketi Genel Müdürü, Proje Mühendisleri, il ve ilçe tarým müdürlüklerinden ziraat mühendisleri, köy muhtarlarý ve çiftçiler katýldý. Ýl Müdürü Elfaz Ermiþ ve Ziraat Odasý Baþkaný Ýlhan Yýlmaz ýn yaptýðý açýlýþ konuþmalarýnýn ardýndan baþlayan seminerde, þirket Genel Müdürü tarafýndan katýlýmcýlara brifing verildi. Köy muhtarlarý ve katýlýmcýlara arazi toplulaþtýrmasýnýn ne olduðu ve nasýl uygulanacaðý konusu kýsaca anlatýldý. Arazi toplulaþtýrmasý ile, bölgenin ve özellikle üreticilerin sosyal ve maddi refahýnýn artacaðý vurgulandý ve þöyle devam edildi; Arazi toplulaþtýrmasý bir iþletmeye ait farklý yerlerde bulunan ve farklý dönüþüm deðerlerine sahip birden fazla parsel veya hissenin bir araya getirilerek, tarýmsal iþletmeye uygun parsellerin oluþturulmasýna yönelik tarýmsal altyapý hizmetleridir. artacak, parsellerin sayýsý azalacak, daðýnýk parsellerdeki sýnýrlar tarýma kazandýrýlacak, düzgün þekilli parsellerle mekanizasyon kolaylaþacak, parsellerin büyük çoðunluðu sulama ve ulaþým aðýna kavuþacak, sulama yatýrýmlarý % 40 azalacak, sulanamayan alanlar su kaynaðý varsa sulamaya açýlacak, üretim maliyetleri % 50 azalacak, 10 da alanda 50 litre yakýt tasarrufu olacak ve tarlalarýn tamamý birbirinden baðýmsýz olacak. Alaca Ziraat Odasý Baþkaný Ýlhan Yýlmaz, seminerin sonunda sürdürlebilir, modern bir tarým için arazi toplulaþtýrmasýnýn çok önemli ve bu çalýþmanýn zor ve emek gerektiren bir iþ olduðunu belirterek, köy muhtarlarý ve çiftçilerin de destekleriyle birlikte çok güzel bir baþarýya ulaþýlacaðýný ve bundan çiftçilerin ve Alaca nýn birçok fayda göreceðini söyledi. Program sonunda akademisyenler Ýncesu Kanyonu nu gezerek akþam saatlerinde Çorum a döndüler. Uçan Halý Projesi O rtaköy Kaymakamlýðý, Ortaköy Belediye Baþkanlýðý ve Hitit Üniversitesi ortaklýðýnda Kalkýnmada Üniversitenin Rolü konulu panel düzenlendi. Ortaköy Merkez Büyük Camii Konferans Salonunda düzenlenen panele, Ortaköy Kaymakamý Kamil Güzel, Garnizon Komutaný Jandarma Kýdemli Üsteðmen Ýbrahim Kaya, Belediye Baþkaný Ali Ergin, Hitit Üniversitesi akademisyenleri Doç. Dr. Ahmet Özalp, Yrd. Doç. Dr. Nur Þat, Yrd. Doç. Dr. Hasan Hüseyin Doðan, Öðr. Gör. Veysel Dinler, Öðr. Gör. Sevinç Soyocak Özalp, Öðr. Gör. Hakan Turan ile vatandaþlar katýldý. Kalkýnmada Üniversitenin Rolü konulu panel düzenlendi. ORTAKÖY PLATFORMU OLUÞTURALIM Arazi toplulaþtýrýlmasý ve sonuçlarý Tarla büyüklükleri Ehliyette büyük indirim M eclis'te görüþülen torba teklifle yenilenecek ehliyetlerin fiyatý konusunda çýkan tartýþma sona eriyor. Ehliyet yenileme 101 TL'den 15 TL'ye iniyor. AK Parti Grup Baþkanvekili Nurettin Canikli, Maliye Bakaný Mehmet Þimþek'in de "yeniden gözden geçireceðiz" dediði 101 liralýk yenileme ücreti için "Sadece maliyet ücreti olan 15 lira alýnacak" Buna iliþkin önerge bugün Meclis'teki torba teklife eklenerek yasalaþtýrýlacak. Ýstiklal Marþý nýn okunmasý ile baþlayan programýn açýþ konuþmasýný Ortaköy Belediye Baþkaný Ali Ergin yaptý. Baþkan Ergin Ortaköy ün bilim yönünden analizinin yapýlmasý konusunun ele alýndýðý bir gün olmasý bizim için büyük bir önem arz etmektedir. Kentimizin analizinin yapýlarak meydana çýkacak sonuçlardan Belediye olarak bizler de faydalanacaðýz. Toplumun ortak menfaatlerini gözetmeyen bir yönetim hiç bir zaman baþarýlý olamaz. Burada milletvekillerimizin, mesleki kuruluþlarýn, Kaymakamlýðýmýzýn hatta Valimizin katýlacaðý bir Ortaköy Platformu oluþturalým. Toplantýlarýný periodik bir þekilde yapalým. Ýlçemize hayýrlý olsun. diye konuþtu. KAYMAKAM GÜZEL PROJE ÇALIÞMALARINI ANLATTI Kürsüye gelen Ýlçe Kaymakamý Kamil Güzel de, tüm dünyada olduðu gibi Türkiye de de üniversitelerin araþtýrma ve inceleme özelliklerinden dolayý yerel kalkýnmada her zaman öncü rol oynadýklarýný belirterek baþladýðý konuþmasýna þöyle devam etti; Bundan dolayý Kaymakamlýðýmýz bünyesinde kurulan Köylere Hizmet Paneli Ortaköy Kaymakamlýðý, Ortaköy Belediye Baþkanlýðý ve Hitit Üniversitesi düzenledi. Götürme Birliði ve Hitit Üniversitesi iþbirliði ile ortaklaþa çalýþmalar yürütülmüþtür. Orta KaradenizKalkýnma Ajansý Ýnsan Kaynaklarýnýn Geliþtirilmesi Mali Destek Programý na Ortaköy gençlerine yönelik bölgesel farkýndalýðý yaratma projesi yapýlmasýndan sonra deðiþik kurum ve kuruluþlarýn teklif çaðrýlarýný deðerlendirmek ve gerekli baþvurularý yapmak amacýyla Hükümet Konaðý nda proje çalýþmalarýný düzenlemek için Kaymakamlýk Proje Ofisi kurulmuþtur. Gönüllü kiþilerden oluþan bu ekip Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý tarafýndan Dezavantajlý Gruplara Yönelik Küçük Ölçekli Altyapý Mali Destek Programý na Ortaköy Kaymakamlýðý Köylere Hizmet Götürme Birliði adýna 1000 Tanrýlý Ülkenin Kadýnlarý Þapinuva'da Ýþ Hayatýna Katýlýyor projesi ile baþvuruda bulunmuþtur. Gençlik ve Spor Bakanlýðý nýn 2013 Yýlý Gençlik Projeleri Destek Programý na 2 adet sivil toplum kuruluþu, Ýl Kültür Müdürlüðü ve Ortaköy Kaymakamlýðý ortaklýðýnda baþvuru yapýlmýþtýr. Japonya Büyük Elçiliði nin açmýþ olduðu yerel projelere, hibe programýna ilçede bulunan sivil toplum kuruluþlarý adýna baþvuru yapýlmýþtýr. Proje yazmak, yazýlanlarýn ve onaylanan projelerin takibi belirli düzeyde eðitilmiþ, bu tür iþlere eðilimli olan kiþilerin çalýþmalarý ile mümkündür. Çalýþmalarýmýzda kýymetli hocalarýmýzýn ve siz deðerli konuklarýmýzý yanýmýzda görmek bizlere her zaman güç verecektir. UÇAN PROJESÝ HALI Daha sonra kürsüye gelen Hitit Üniversitesi Öðr. Gör. Veysel Dinler, Ortaköy den gelen daveti kabul ederek, Ýncesu ve Þapinuva yý gezip, projelerin yapýlmasý için deneyimli insanlarla istihbarat yapýlarak proje ekibi hazýrlandýðýný ve ekip olarak öne çýkan üç konuyu ele aldýklarýný söyledi. Dinler, Bunlardan turizm yönünden Ýncesu Kanyonu ve Þapinuva Antik Kenti, meslek edindirme ve tarýmsal kalkýnmayý ele aldýk. Ortaköy ilçemizde ilk olarak Uçan Halý Projesi ni uygulayacaðýz. Bunun için yaþýnda olan bayanlara halý dokumacýlýðý, giri- þimcilik ve pazarlama kýnularýnda dersler verilecek. 4 adet eðitim elemaný üniversitemizden olacak. 12 ay sürecek Uçan Halý Projesi kapsamýnda proje koordinatörü, teknik sekreter, muhasebeci, büro elemaný pazarlamanýn artýrýlmasý ve Ortaköy ün tanýtýmý yapýlmýþ olacaktýr. Sonuç olarak dýþ göç azalacak, giriþimciler desteklenecek, el sanatlarýnýn geliþmesi saðlanmýþ olacak, pazarlama imkanlarý artacak ve Ortaköy ün tanýtýmý yapýlmýþ olacaktýr. Konuþmalarýn ardýndan panele katýlan Hitit Üniversitesi akademisyenlerine plaket verildi. Sorucevap kýsmýnda ise Ortaköylüler Üniversitenin en az iki yýllýk bir bölümünün açýlmasýný, Ýncesu, Aþdaðul Beldesinde bulunan maðaralarýn turizme kazandýrýlmasýný, Hitit Üniversitesi tarafýndan turizm yerlerinin tanýtýlamasýna yardýmcý olunmasýný talep ettiler. Program sonunda akademisyenler Ýncesu Kanyonu nu gezerek akþam saatlerinde Çorum a döndüler. Durdu Çetin

9 Tayyip Erdoðan sevgisi bitmeyecek CUMARTESÝ 6 TEMMUZ 2013 AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Ýl Baþkan Yardýmcýlarý Rumi Bekiroðlu, Halil Ýbrahim Kaya, Nurettin Karaca, Osman Tüzün ve Sami Aðýrcan ile birlikte Laçin ve Kargý da bazý incelemelerde bulundu. Önce Laçin Belediye Baþkaný Erdal Altýntaþ ve Laçin Ýlçe Baþkaný Mustafa Otluseki ile beraber Laçin de incelemelerde bulunan Ýl Baþkaný A. Sami Ceylan, vatandaþlarla yaptýðý sohbette, AK Parti iktidarýmýz döneminde birinci hedefimizin insanýmýza hizmet olduðu bu hedefe ulaþmak içinde iktidarýmýzýn 11 yýllýk süresince her zaman sizlerin içerisinde bulunduk sizlerle istiþare ettik, sizler de Laçin ilçesi olarak her zaman iktidarýmýza ve Baþbakanýmýz Recep Tayyip Erdoðan a sahip çýktýnýz. Son geliþen olaylarda AK Parti yöneticileri Laçini le Kargý yý ziyaret etti. görülüyor ki bu milletin Recep Tayyip Erdoðan sevdasý bitmeyecek, bitmediði gibi de üstüne koyarak devam edecektir. Birileri gibi biz durmuyoruz sloganýmýz her zaman Durmak Yok, Hizmete Devam Ceylan, Belediye Baþkaný Erdal Altýntaþ ve Ýlçe Baþkaný Mustafa Otluseki ye yaptýklarý çalýþmalardan dolayý teþekkür ederek ilçeden ayrýldý. Kargý da toplantý Ceylan ve beraberindeki heyet, ilçelerde istiþarelerde bulundu. Ceylan ve beraberindeki heyet, Laçin den Kargý ya geçerek orada Ýlçe Belediye Meclisi, Ýl Genel Meclisi, Kadýn ve Gençlik Kollarý Baþkanlarý, Kargý Ýlçe Baþkaný Þaban Kösdaðý ve yönetim kurulu üyeleriyle teþkilat içi toplantýsý yaptý. Ceylan, toplantýnýn ardýndan ayrýldý. Ýl Baþkaný A. Sami Ceylan, vatandaþlarla yaptýðý sohbette hükümetin icraatlarýný anlattý. YEDAÞ personeline hediye Y EDAÞ personeli motivasyon yemeðinde bir araya geldi. Atakum'da bir restoranda yapýlan yemekte Genel Müdür Nurettin Türkoðlu, bayan çalýþanlarýna ve erkek personelin eþlerine þirket logosunu taþýyan birer altýn kolye hediye etti. Rol model yönetim þekli ve KSS baþarýlarýyla Türkiye'de örnek bir elektrik daðýtým þirketi olan ve hedefini Avrupa'ya çeviren Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ., Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop ta görev yapan çalýþanlarý da sýrasýyla kapsayacak yemekli motivasyon toplantýlarý düzenlemeye baþladý. Ýlk toplantý Samsun da Çaðrý Merkezi ve Müþteri Hizmetleri ile gerçekleþtirildi. Samsun, Ordu, Amasya, Çorum ve Si- YEDAÞ personeli motivasyon yemeðinde bir araya geldi. nop illerinin elektrik daðýtýmý üstlenen YEDAÞ, Atakum'da hizmete açýlan bir restoranda yemekte buluþtu. Genel Müdür Türkoðlu, Çaðrý Merkezi ve Müþteri Hizmeti personeline þirket vizyonu doðrultusunda görev yaptýklarý için teþekkür etti. Yemekte konuþma yapan Genel Müdür Türkoðlu, YEDAÞ'ýn çok kýsa sü- LYS tercih çadýrý rede rol model yönetim þekliyle lider bir þirket haline geldiðini belirterek, "Tüm çalýþma arkadaþlarýmýz ve paydaþ kuruluþlarýmýz özveriyle çalýþtý. Verimlilik unsurumuz her geçen gün artýyor. Müþteri ve çalýþan memnuniyeti daha ilk gün söylediðimiz bir sözümüzdü. Bugün artýk bunu baþarmanýn gururunu yaþýyoruz. He- defimiz Avrupa mükemmellik ödülüdür. Bunu da tüm paydaþlarýmýzla baþaracaðýz Türkoðlu þöyle devam etti: "Bugün burada, YEDAÞ'ýn en yoðun, müþteriyle en çok temas halinde çalýþan personeline moral motivasyon amaçlý olarak bir yemek vermek istedik. Özellikle Çaðrý Merkezi ve Müþteri Hizmetleri ekibimiz de bunlardan biri. Kurumumuzdaki tüm bayan çalýþanlara ve erkek personellerimizin eþlerine, kurumsal kimliðimiz olarak logomuzun yer aldýðý altýn kolyeleri hediye etmek istiyorum. Bu kalýcý, deðerli bir hediye olur umudundayým. Biz kocaman ve sürekli büyüyen bir aileyiz. Bu hediyenin kalýcý olmasýndaki gaye de þudur. Torunlarýmýzýn çalýþacaðý sürdürülebilir bir þirketin ilkleriyiz." Türkoðlu daha sonra, hediyeleri yemeðe katýlan personele teker teker daðýttý. Türkoðlu, YEDAÞ'ýn 5 ildeki tüm bayan çalýþanlarýna ve erkek çalýþanlarýnýn eþlerine þirket logosunu taþýyan kolyelerin hediye olarak daðýtýmýnýn yapýlacaðýný söz- O smancýk Ahi Fem Dershanesi, Lisans Yerleþtirme Sýnavý (LYS) na giren öðrencilere ücretsiz tercih desteði verecek. Dershane Müdürü Bahri Hozan, Dershanemiz öðrencilerine ve diðer öðrencilere tercihlerle alakalý her konuda hem dershanemizde hem de açacaðýmýz tercih çadýrýnda hizmet vereceðiz. Bütün öðrencileri daha isabetli tercih yapabilmeleri için ücretsiz tercih çadýrýna bekliyoruz. diye konuþtu. LYS de büyük baþarý elde ettiklerini belirten Hozan, Fem Dershanesi olarak baþarýlarýnýn devam ettiðini ifade ederek, Dershanemizde baþarýlar artýk geleneksel hale geldi. Bundan sonra yapýlacak en önemli iþ Osmancýk'ta LYS sýnavýna giren bütün öðrencilerin dikkatli bir þekilde tercih yapmalarýný saðlama ve bu konuda sýnýrsýz destek vermektir. Osmancýk Ahi Fem Dershanesi tercih çadýrý kurdu. 9 Enerji Bir-Sen'den dayanýþma yemeði Memur Sen'e baðlý Enerji Bir-Sen Sendikasý tarafýndan dayanýþma yemeði düzenlendi. Emre KutMustafa Demirer M emur Sen'e baðlý Enerji Bir-Sen Sendikasý tarafýndan dayanýþma yemeði düzenlendi. Sýklýk Boðazý Piknik alanýnda düzenlenen yemeðe Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürü Murat Ocak, MemurSen Ýl Baþkaný Ahmet Saatçi, Enerji Bir-Sen Ýl Temsilcisi Orhan Uyanýk ile sendika üyeleri katýldý. Düzenlenen dayanýþma yemeðinde konuþan Enerji Bir-Sen Ýl Temsilcisi Orhan Uyanýk, yemeðe katýlanlara teþekkür ederek, ücret sendikacýlýðý yapmadýklarýný söyledi. Uyanýk, "Çorum'da hayýr olan her þeyde varýz. Birlik ve beraberlik içinde olduðumuz sürece güzel þeylere imza atacaðýmýza inanýyorum." Piknik Sýklýk Boðazý nda gerçekleþtirildi. Piknikte Enerji Bir-Sen Ýl Temsilcisi Orhan Uyanýk bir açýþ konuþmasý yaptý. Osmancýk sanata deðer verdikçe yücelecek Yemeðe Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürü Murat Ocak, sendika yöneticileri ile üyeler katýldý. S uluboya resim konusunda dünyaca ünlü Osmancýklý ressam Yýlmaz Helvacý, Osmancýk Kültür Turizm ve Tanýtma Derneði (OKTUD) Baþkaný Sakin Karakaþ ý ziyaret etti. Ziyarette konuþan OKTUD Baþkaný Sakin Karakaþ, Osmancýk deðerlerinin kýymetini bilmeli ve tanýtýmda vitrine koymalýdýr. Osmancýk ýn kültürel ve sosyal hayatý konusunda bir süre sohbet eden ikili Osmancýk taki deðiþimin mutlaka turizme yansýmasý gerektiðini ifade ettiler. Osmancýk Kültür Turizm ve Tanýtma Derneði nin faaliyetlerini yakýndan takip ettiðini ifade eden Helvacý, Derneðin kuruluþu Osmancýk turizmi için son derece önemli. Osmancýk için bir farkýndalýk oluþturulmaya çalýþýlýyor. Bu açýdan OKTUD gibi faaliyet gösteren derneklerin önemsenmesi ve desteklenmesi gerekir. Osmancýk sanata, sanatçýya, kültürel etkinliklere ve turizme deðer verdikçe yücelecek ve yükselecektir. diye konuþtu. OKTUD Baþkaný Karakaþ da Helvacý nýn çalýþmalarý ile gurur duyduklarýný ifade ederek, Onlarca kiþisel ve karma sergiye imza atmýþ ve özellikle suluboya ve yaðlýboya resim tekniðinde dünyada otorite kabul edilen bir sanatçýnýn Osman- cýk tan yetiþmiþ olmasý bizleri onurlandýrýyor. Osmancýk elindeki deðerlerin kýymetini bilmeli, deðerlendirmeli ve tanýtýmda mutlaka vitrine koymalýdýr. Örneðin Osmancýk Kaymakamlýðý ve Osmancýk Belediyesi bir proje dahilinde Sayýn Helvacý nýn Osmancýk konulu onlarca çalýþmasýndan oluþan bir albüm hazýrlayabilir. Ayrýca buradan turizm yatýrýmcýsý iþ adamlarýna sesleniyorum. Sayýn Helvacý nýn Osmancýk konulu tablolarý turizm- deki iþyerleri için önem arz etmektedir. Yine farklý bir proje ile Sayýn Helvacý nýn eserleri saat, havlu, çini tablo, anahtarlýk, kalemlik vb. bölgeyi ifade eden hediyelik eþya sektöründe deðerlendirilmeli ve Osmancýk konulu hediyelik eþya sektörü mutlaka geliþtirilmelidir. Helvacý nýn çalýþmalarýna konu olmak üzere çevrede bol bol fotoðraf çeken ikili kültür, turizm ve sanat üzerine sohbet ettiler. Osmancýklý ressam Yýlmaz Helvacý, Sakin Karakaþ ý ziyaret etti.

10 10 CUMARTESÝ 6 TEMMUZ 2013 Mazlumlarýn yanýndayýz Recep Mebet orum Ýl Özel Ýdaresi Ýl Genel Meclisi Ç Haziran Ayý Toplantýlarý dün sona erdi. Meclis Baþkaný Mustafa Eker yönetiminde dün gerçekleþen toplantýya katip üyeler Yurdanur Özzehinli ve Recep Öztürk ile Ýl Genel Meclisi Üyeleri katýldý. Ýl Genel Meclisi Salonu nda düzenlenen toplantýnýn açýlýþýnda konuþan Mustafa Eker, Çin in Uygur bölgesinde yaþanan zulmü kýnadý. Dünyanýn neresinde acý ve gözyaþý varsa devlet ve millet olarak oradayýz diyen Eker, Türkiye nin Somali ve Myanmar a yönelik insani yardým çalýþmalarýný örnek gösterdi. Eker, Millet olarak taþýdýðýmýz insanlýk vicdanýnýn bugünkü temsilcileri olmaktan onur duyuyoruz diye konuþtu. AKARSULARDA KÝRLÝLÝK ve HES LER ARAÞTIRILACAK Ýl Genel Meclisi Üyesi Hasan Yýldýrým, akarsularýn kirlenmesinin önlenmesi ve hidroelektrik santrallerinin çevreye etkisinin araþtýrýlmasý konusunda önerge verdi. Çorum daki belli baþlý akarsularýn kirlenmesinin önlenmesi hususundaki çalýþmalarýn ne durumda olduðunu merak ettiðini dile getiren Hasan Yýldýrým, geçmiþ yýllarda bazý baraj göletlerinde yaþanan toplu balýk ölümlerine de dikkat çekti. Bazý Meclis üyelerinin de görüþlerini dile getirdiði teklif yapýlan oylamanýn ardýndan araþtýrýlmak üzere Çevre ve Saðlýk Komisyonu na havale edildi. Toplantýda ayrýca Alaca ilçesi Çatak, Çalköy, Ýbrahimköy ve Büyükcamili köylerine ait yerleþik alan ve civarýnýn sýnýr tespiti görüþüldü. Alaca nýn Koyunoðlu, Mahmudiye, Mazýbaþý ve Dedepýnarý köylerine ait yerleþik alan ve civarýnýn sýnýr tespiti ile ilgili olarak Ýmar ve Bayýndýrlýk Komisyonu tarafýndan hazýrlanan raporlar görüþülerek karara baðlandý. Ýl Genel Meclisi toplantýlarý, 2 Eylül 2013 Pazartesi günü saat da gerçekleþecek oturumla devam edecek. KOSGEB den Çorumlu iþletmelere 9.2 milyon TL KOBÝ Uzmaný Gökhan Yürürer Çorum Ýl Özel Ýdaresi Ýl Genel Meclisi Haziran Ayý Toplantýlarý dün sona erdi. K üçük ve Orta Ölçekli Ýþletmeleri Geliþtirme ve Destekleme Ýdaresi Baþkanlýðý (KOSGEB) Çorum Hizmet Merkezi Müdürlüðü 2012 yýlýnda 464 iþletmeye toplam 9 milyon 291 bin 837 TL destek ödemesi gerçekleþtirdi. KOBÝ Uzmaný Gökhan Yürürer dün Ýl Genel Meclisi Toplantýsý nda KOSGEB in Çorum daki giriþimcilere saðladýðý desteklerle ilgili sunum yaptý. KOSGEB in Çorum daki giriþimcilere saðladýðý destekler Meclis te anlatýldý. Kadýn giriþimcilere yönelik desteklerden de bahseden Gökhan Yürürer, KOSGEB Çorum Hizmet Merkezi Müdürlüðü ve hizmetlerini anlattý. Çorum da KOS- GEB veri tabanýna kayýtlý iþletme sayýsýnýn 6 bin 602 olduðunu hatýrlatan Yürürer, Destek ödemelerinden yararlanma oranýyla Çorum, geçen yýl Türkiye genelinde 6. sýrada yer aldý Desteklenen iþletme sayýsý bakýmýndan ise Çorum un geçen sene 12. sýrada bulunduðuna dikkat çeken Yürürer, KOSGEB e baþvuru ve desteklerle ilgili bilgiler de verdi. Yürürer, açýklamalarýný þöyle sürdürdü: Giriþimcilik Destek Programý na katýlanlara 24 ay ödemesiz, 3 er aylýk dönemlerde 8 eþit taksitle geri ödeme imkaný sunuyoruz. Bu çerçevede 2012 yýlýnda Çorum daki giriþimcilere 1 milyon 228 bin 61 TL destek ödemesi yaptýk. Uygulamalý giriþimcilik eðitimlerimize ise 2011 yýlýnda 871, 2012 yýlýnda da kiþi katýldý. Ýmalat ve hizmet sektörlerine yönelik desteklerimiz sunduðumuz eðitimler doðrultusunda her geçen yýl artýyor. Çorum da son 4 yýlda 141 i kadýn, 162 si erkek olmak üzere toplam 303 giriþimciye destek verdik. Sunduðumuz destekler hakkýnda detaylý bilgi almak ve baþvuruda bulunmak isteyen tüm giriþimcileri KOSGEB Çorum Hizmet Merkezi Müdürlüðü ne bekliyoruz. Hafýz Yusuf Kayý hayatýný kaybetti orum Devlet Hastanesi Çeski Müdürü Celal Kayý nýn babasý Hafýz Yusuf Kayý vefat etti. Ovasaray Köyü' nden gelme, Göðüs Hastalýklarý Hastanesi çalýþaný Cemil Kayý, Biçerci Cahit Kayý nýn da babasý olan Yusuf Kayý, geçirdiði rahatsýzlýk sonucu yaþamýný yitirdi. Merhumun cenazesi önceki gün öðle namazýný müteakiben Ovasaray Köyü nde topraða verildi. HAKÝMÝYET, Yusuf Kayý ya Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Çorum 23. büyük il ýda, Tarým ve GHayvancýlýk Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ, Çorum un yüzölçümü açýsýndan Türkiye nin 23. büyük ili olduðunu söyledi. Erkan Elfaz Ermiþ, 195 bin 998 hektar alana sahip olan Çorum un tarým arazileri bakýmýndan da ön sýralarda yer aldýðýný kaydetti. Dün Ýl Genel Meclisi Toplantýsý nda Arazi Toplulaþtýrmasý konulu bir sunum yapan Ermiþ, Bir iþletmeye ait farklý yerlerde bulunan ve farklý dönüþüm deðerlerine sahip birden fazla parsel veya hissenin bir araya getirilerek, tarýmsal iþletmeye uygun Erkan Elfaz Ermiþ, arazi toplulaþtýrmayý anlattý. parsellerin arazilerin temel oluþturulmasýna sorunlarýndan bahseden yönelik tarýmsal altyapý Ermiþ, Çorum da hizmetine arazi parsel büyüklüklerinin toplulaþtýrmasý ortalamanýn altýnda diyoruz olduðunu söyledi. Tarýmsal Parsellerin büyük iþletmelerin ve çoðunluðunun sulama ve ulaþým aðýndan yoksun olduðuna dikkat çeken Ermiþ, mevcut tarým arazilerinden verimli bir þekilde yararlanýlamadýðýna iþaret etti. Arazi toplulaþtýrmasý ve kazanýmlarýna deðinen Ermiþ, çiftçilerin ve kamunun elde edeceði kârýn büyük olacaðýný dile getirdi. Uygulamanýn aþamalarýný da anlatan Ermiþ, Çorum da arazi toplulaþtýrmasýna ihtiyaç olduðunu örneklerle ortaya koydu. Ermiþ, sunumunun ardýndan Ýl Genel Meclisi üyelerinin konuyla ilgili sorularýný cevapladý. Arazi toplulaþtýrma Alaca da baþlýyor l Genel Meclisi ÝTarým ve Hayvancýlýk Komisyonu Sözcüsü Yaþar Aðzýkara, Çorum daki arazi toplulaþtýrma çalýþmalarýnýn Alaca da baþlayacaðýný açýkladý. Arazi toplulaþtýrmasý ile ilgili verilen araþtýrma önergesi sonucunda hazýrlanan rapor dün düzenlenen Ýl Genel Meclisi Toplantýsý nda ele alýndý. Tarým ve Hayvancýlýk Komisyonu tarafýndan hazýrlanan raporda Meclis Baþkaný Mustafa Eker, Çin in Uygur bölgesinde yaþanan zulmü kýnadý. Çorum daki arazi toplulaþtýrma çalýþmalarýnýn Alaca da baþlayacaðý açýklandý. Alaca nýn 14 köy ve 3 mahallesinde toplam 17 bin 254 hektar alanda toplulaþtýrma Komisyon Sözcüsü Yaþar Aðzýkara yapýlacaðý belirtildi. Raporla ilgili açýklamalarda bulunan Komisyon Sözcüsü Yaþar Aðzýkara, ihalesi 14 Aðustos 2012 tarihinde yapýlan arazi toplulaþtýrmasý çalýþmasý sözleþmesininse 4 Ocak 2013 tarihinde yapýldýðýný kaydetti. Arazi toplulaþtýrmasýnýn mahiyeti ve kazanýmlarýndan da bahseden Aðzýkara, arazi toplulaþtýrmasý uygulamasýnýn tamamlanmasý durumunda Türkiye nin kazancýnýn 25,2 milyar TL olacaðýný sözlerine ekledi.

11 CUMARTESÝ 6 TEMMUZ Deniz Feneri nden iyilik çaðrýsý Deniz Feneri, Çorum da toplam 210 aileye gýda ve eþya yardýmý yapacak. Dernek, iftara yetiþemeyenleri dahi unutmadýðýný gösteriyor. Ramazan ýn vazgeçilmezi iftar sofralarý için hazýrlýklar anlatýldý. Eyvazlý, Deniz Feneri ihtiyaç sahibi 100 bin aileye gýda kolisi ulaþtýracak Yasemin Eyvazlý Recep Mebet eniz Feneri Derneði, D sosyal yardýmlaþma ve dayanýþma duygularýnýn zirveye ulaþtýðý Ramazan Ayý nda, iyilik için yine kollarý sývadý. Derneðin Ramazan Ayý projeleri ile ilgili bilgi veren Deniz Feneri Derneði Çorum Gönüllü Koordinatörü Yasemin Eyvazlý, hayýrseverlerin baðýþlarýný Türkiye ve dünyanýn dört bir yanýndaki ihtiyaç sahiplerine ulaþtýrdýklarýný söyledi. Baðýþlayýn bereketlensin Deniz Feneri Derneði, sosyal yardýmlaþma ve dayanýþma duygularýnýn zirveye ulaþtýðý Ramazan Ayý nda, iyilik için yine kollarý sývadý. Bu sýcacýk projeyle Ramazan ayýnda her gün iftar sloganýyla yürüttükleri Ramazan Ayý yardým kampanyasýndan bahseden Yasemin Eyvazlý, Deniz Feneri ihtiyaç sahibi 100 bin aileye gýda kolisi ulaþtýracak Deniz Feneri Tanýtým ve Halkla Ýliþkiler Sorumlusu Musa Ýnan ise Ramazan Ayý boyunca yaklaþýk 500 bin ihtiyaç sahibi aileye yardým eli uzatacaklarýný anlattý. Çorum da toplam 210 aileye gýda ve eþya daðýtmayý planladýklarýný belirten Musa Ýnan, Deniz Feneri baðýþ standýnýn ay sonuna kadar Hürriyet Parký arkasý Halk Otobüsleri Duraðý yanýnda açýk olacaðýný söyledi. Ýnan, açýklamalarýný þöyle sürdürdü: Deniz Feneri, kurulduðu günden bu yana olduðu gibi bu Ramazan da ulaþtýracaðý yardýmlarla binlerce vaktinde 27 bin öðün yemeði, Ankara ve Ýstanbul da gönüllülerimiz aracýlýðýyla; yemek piþiremeyecek kadar yardýma muhtaç hasta, engelli ve yaþlýlarýmýzýn sofralarýna ulaþtýrýyoruz. Ankara'da ayrýca aþevimize gelen ihtiyaç sahiplerine de yemek ikram ediyoruz. Hayýrseverler 5 kiþilik bir aileye 30 TL karþýlýðýnda sýcak yemek ikram edebilirler. Hastane Sahurlarý Ýstanbul da acil hastalarýnýn dertleriyle kendilerini unutan hasta yakýnlarýnýn sahur yemeðini biz unutmuyoruz. Acil servis önlerinde beklemek zorunda kalan 5 bin kiþi Deniz Feneri nin ikram edeceði sahur yemeði ile oruca niyetlenecek. Hayýrseverler bir hasta yakýnýna 6 TL karþýlýðýnda sahur yemeði ikram edebilirler. Kandillerde Aðýzlar Tatlanacak ihtiyaç sahibi aileyi ve sunduðu birbirinden Deniz Feneri, Kadir gecesi iþlek meydanlarda 50 farklý Ramazan projeleri ile hayýrseverleri mutlu edeceklandýracak. bin kiþiye lokum, þeker ve aþure daðýtarak aðýzlarý tat- Deniz Feneri yurtiçinde, ihtiyaç sahibi 100 bin Misafirhane aileye (yaklaþýk 500 bin kiþiye) Ramazan dan 2 hafta önce Ramazan gýda kolisi ulaþtýrmaya baþladý. Yakýnlarýnýn tedavisi için Ýstanbul ve Ankara ya gelen; kalacak yerleri olmadýðýndan hastane bahçelerinde ya da parklarda geceyi geçirmek zorunda kalan ihti- Deniz Feneri 15 yýl önce çýktýðý iyilik yolculuðuna samimiyet, iyi niyet ve kararlýlýkla devam ediyor. yaç sahiplerine Deniz Feneri misafirhaneleri kapýlarýný Deniz Feneri nin bu Ramazan hayýrseverler ve ihtiyaç sahipleri arasýnda köprü olabilmek adýna sunduðu Ramazan Projeleri þöyle; Bir Kumanya da Sen Baðýþla Bu proje kapsamýnda Ramazan öncesinden baþlayarak Deniz Feneri, iyilik faaliyetlerini sürdürüyor. açýyor. Ýstanbul ve Ankara da bulunan misafirhanelerimizde barýnma, yemek ve temizlik hizmetleri sunuluyor. Baðýþçýlarýmýz bir hasta yakýnýnýn 1 günlük konaklama ve yemek ihtiyacýný 30 TL ile karþýlayabilir. 100 bin aileye gýda kolisi daðýtýlýyor. Ramazan bereketini, gýda kolileri ile Adak, Akika, Þükür Kurbaný yoksul sofralarýna taþýmak isteyen hayýrseverler, içinde kuru gýda ve kahvaltýlýk Deniz Feneri hayýrseverlerin adak, akika ve þükür kurbanlarýný keserek, ihtiyaç sahibi, dul, yetim, öksüz, fakir ve muhtaç ailelere daðýtýyor. Adak kurban be- malzeme bulunan 25 TL ve 50 TL lik gýda kolilerinden baðýþlayabilirler. Çocuk Kolisi Bu Ramazan boyunca içinde çikolata, bisküvi, kraker, kitap, oyuncak gibi deli: yurt içi 450 TL, yurt dýþý 240 TL. Dünya da Ramazan çocuklarýn sevdiði malzemeleri içeren özel çocuk kolileri ile 2 bin 500 çocuk sevinecektan, Bangladeþ, Filistin, Gana, Irak, Karadað, Lübnan, Makedonya, Nijer, Pakis- Deniz Feneri yardýmlarýnýzý bu yýl yine uzak diyarlara ulaþtýracak. Afganis- Bayramlýk Hayýrseverler Deniz Feneri nin Bayramlýk Projesine 60 TL katkýda bulunarak bayram öncesinde yoksul ya da yetim çocuðu sevindirebilir, ona bayram günü tan, Somali, Sudan, Yemen. Bu ülkelerde yapýlacak iftarlarla kardeþlik baðlarýmýz pekiþecek. ÖNEMLÝ HATIRLATMALAR arkadaþlarý gibi yepyeni kýyafetler giymenin sevincini yaþatabilirler. Deniz Fe- Baðýþ Yap Vergiden Düþ neri bu Ramazan 10 bin ihtiyaç sahine ayakkabýdan eteðe, pantolondan iç çamaþýrýna kadar bayramlýk giysi ulaþtýracak. Vergi mükellefi iseniz Deniz Feneri ne yapacaðýnýz gýda, giysi, temizlik malzemesi ve yakacak baðýþlarýnýzý Gýda Bankacýlýðý kapsamýnda vergiden düþebilirsiniz. Yetim ve Öksüzlere Bayram Harçlýðý Bu bayram öksüz ve yetim çocuk, Deniz Feneri nin kendilerine ulaþtýracaðý 50 TL bayram harçlýðýyla mutluluktan uçacak. Kumanyalarýnýzý Birlikte Daðýtalým Bu Ramazan yoksul aileler için hazýrladýðýnýz gýda kolilerinizi birlikte daðýtalým. Kolileri siz hazýrlayýn, istediðiniz ilden, istediðiniz ihtiyaç sahibi aileyi si- Ýftarda Buluþuyoruz Deniz Feneri ailesi farklý illerde düzenleyeceði iftarlarla bir araya geliyor. ze biz haber verelim. Deniz Feneri yöneticileri, çalýþanlarý, gönüllüleri, baðýþçýlarý ve ihtiyaç sahibi ailelerimiz Ýftarda Buluþuyo- Fitre ve Zekâtlarýnýzý Vermeyi Unutmayýn ruz projesi kapsamýnda ayný sofrayý paylaþacak. Bu Gelin fitre ve zekâtlarýnýzý bu Ramazan ihtiyaç sahibi dul, yetim ve yoksul Ramazanda 3 bin kiþi ayný sofrada buluþup iftar açarak ailelere birlikte ulaþtýralým. büyük bir aile olmanýn mutluluðunu yaþayacaklar. Ramazan ayý baðýþlarý hakkýnda detaylý bilgi almak isteyenler Gelemeyene Gidiyoruz/ Sýcak Yemek 60 numaralý çaðrý merkezimizi arayabilir veya internet adresimizi ziyaret edebilirler. Saadet ten Emniyet e ziyaret Recep Mebet aadet Partisi (SP) SÝl ve Merkez Ýlçe yönetimi dün Çorum Emniyet Müdürlüðü nü ziyaret etti. Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan ýn evsahipliðindeki ziyarete SP Ýl Baþkaný Faruk Cýdýk, Merkez Ýlçe Baþkaný Sinan Yýlmaz, SP Çorum eski Milletvekili Adayý Adnan Cýdýk ile parti yöneticilerinden Ýbrahim Zorlu ve Mahmut Sami Koçak katýldý. Çorum un huzurunda emniyet hizmetlerinin önemini vurgulayan Faruk Cýdýk, Emniyet Müdürü Doðan a görevinde baþarýlar diledi. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Doðan ise misafirlerine teþekkür etti. Saadet Partisi Ýl ve Merkez Ýlçe yönetimi dün Çorum Emniyet Müdürlüðü nü ziyaret etti.

12 12 CUMARTESÝ 6 TEMMUZ 2013 Baþbaðlar hâlâ kanayan yara B aþbaðlar Katliamý nýn 20. yýlý nedeniyle yazýlý basýn açýklamasý yapan Eðitim Bir Sen Çorum Þubesi Baþkan Yardýmcýsý Eyyüp Çiçek, Katliamýn aydýnlatýlmasý için daha kaç yýl geçmeli? diye sordu. Olayýn aydýnlýða kavuþturulmamýþ ve faillerinin hala yakalanmamýþ olmasýnýn ülkenin geleceði açýsýndan endiþe verici olduðunu söyleyen Çiçek, açýklamasýný þöyle sürdürdü; Baþbaðlar da katliam gerçekleþtiren terörist grubun elini kolunu sallayarak köye gelmeleri, 2 saate yakýn örgüt propagandasý yapýp camide namazda olan erkekleri dýþarý çýkardýktan sonra kurþuna dizmeleri, insanlarýn evlerinin içinde yakýlmasý, bine yakýn hayvanýn yakýlarak telef edilmesi, aðaçlarýn ve tüm evlerin yakýlmasý olaylarý gerçekleþirken mniyet Genel Mü- zanlýlarýn Edürlüðü, yerlerinin tespit edilmesine katký saðlamak için data polisliði kuracak. Data polisleri, intertteki iþlemlerinden zanlýlarýn yerlerini tespit edecek. Son yýllarda artan internet kullanýmý, geliþen bilgisayar teknolojisi ve programlama dilleri nedeniyle özellikle sanal ortamda dolandýrýcýlýk suçlarýnda artýþ yaþandý. Bu nedenle Emniyet Genel Müdürlüðü, biliþim suçlarýnýn önlenmesine doðrudan veya dolaylý katký saðlayabilecek kiþi ve kuruluþlarla iþbirliði yapýyor. Dünya standartlarýnda uygulanan yeni teknolojileri kullanarak suç ve faillerinin tespit edilmesi ve yakalanmasýna önem veren Emniyet Genel Müdürlüðü bu kapsamda Data Polisi Þubesi'ni kuruyor. Data polisliði ile suçlularla mücadelede kurumlarýn verilerinden yararlanarak zanlýlarýn yakalanmasý hedefleniyor. Data polisleri, zanlýlarýn internetteki iþlemlerinden þahýs aramalarý esnasýnda sanal ortamda iz sürme ve þüphelinin açýk kimliðini tespit çalýþmalarý yapabilecek. Öte yandan geçen sene siber suç kapsamýna giren olay sayýsý bir önceki yýla oranla yaklaþýk iki kat arttý. 2011'de siber suç sayýlabilecek 3 bin 793 olay yaþanýrken bu rakam geçen sene 6 bin 718'e çýktý. Yakalanan güvenlik güçlerinin olaydan 12 saat sonra köye ulaþmasý, kurþunlarýn balistik incelemesinin yapýlmamasý, dava sürecinde izlenen akýl almaz hukuksuz tavýr ve davranýþlar, 20 yýl sonra bu olayýn hala kanayan bir yara olarak devam etmesine neden olmuþ- Eyyüp Çiçek tur. Katliamý gerçekleþtiren caniler, olay sonrasý býraktýklarý bildiride bunun Sivas olaylarýna misilleme olduðuna dikkat çekerek þüpheli sayýsý ise 2011'de 4 bin 4 iken 2012'de 2 bin 180 oldu. Geçen sene bin 724 kredi kartý sahteciliði ve dolandýrýcýlýðý yaþandý. Polisler bununlarla ilgili 630 þüpheliyi yakaladý. köyden çekilmiþti. Türkiye'de milleti birbirine kýrdýrarak kaotik bir ortam oluþturmayý hedefleyen kirli odaklar, milletin saðduyusu ve feraseti nedeniyle emellerine ulaþamamýþlardý. Bu menfur olaydan sonra, yakýlan evlerin yerine yenileri yapýldý, köy yeniden imar edildi. Ama 33 kiþinin katilleri hala bulunamadý veya bulunmadý. Olaydan sonra yakalananlar, birilerinin talimatýyla serbest býrakýldý. Sonra tekrar aranmaya baþlandý. Ancak, kaçan kaçmýþtý. Türkiye'nin yakýn tarihine bir kara leke olarak geçen Baþbaðlar Katliamý'nýn üzerindeki sis perdesinin bir türlü aralanmamasý manidardýr. Ülkemizin demokratikleþmesi bakýmýndan bu ve benzeri karanlýkta kalan/býrakýlan olaylarýn aydýnlýða kavuþturulmasý elzemdir. Eðitim-Bir-Sen olarak, Baþbaðlar Katliamý'nýn failleri bulunup hukuk karþýsýna çýkarýlana kadar takipçisi olacaðýmýzý, katledilen masum insanlarý unutmayacaðýmýzý ve unutturmayacaðýmýzý belirtmek isteriz. Siber suçlularla mücadele için yeni ekip aþ dönmesi, bir- hastalýðýn be- Bçok lirtileri arasýnda sayýlsa da baþlý baþýna hayatý etkileyen, verimli zaman geçirmeyi engelleyen ve önlem alýnmadýðý takdirde yataða baðýmlý hale getirebilecek þiddette bir hastalýktýr. Uzmanlar farklý yaþ gruplarýnda görülebilen baþ dönmesi 'vertigo' hastalýðýnýn önlem alýnmadýðý takdirde ciddi sorunlar oluþturabileceði konusunda uyardý. Baþ dönmesi olarak bilinen vertigo hastalýðýnýn birçok sebebi olabileceðini söyleyen Fatih Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi Kulak- Burun- Boðaz Uzmaný Dr. Osman Yazýcýlar, "Vertigo, toplum tarafýndan kabul edilmemiþ bir hastalýk, büyük bir hastalýðýn belirtisidir Ýnteraktif banka dolandýrýcýlýðý olayý 264 olurken 278 internet aracýlýðýyla dolandýrýcýlýk gerçekleþti. Bu olaylarla ilgili toplam 176 kiþi gözaltýna alýndý. 2012'de biliþim suçlarý ve sistemleri dolandýrýcýlýðýyle ilgili 3 bin 669 olay meydana geldi. Bu olaylarla ilgili bin 85 þüpheli yakalandý. 2011'de ise olay sayýsý bin 738, yakalanan þüpheli sayýsý ise bin 842 oldu. Baþ dönmesi deyip geçmeyin! Muhtarlarýn ödeneðinde artýþ uhtarlýklarýn ödeneklerine yüzde 90 oranýnda ar- yapýlacak. Mtýþ AK Parti Grup Baþkanvekili Nurettin Canikli, muhtarlarýn aylýk ödeneklerinde yüzde 90 oranýnda bir artýþ öngördüklerini belirterek, muhtarlarýn aylýk ödeneklerinin 457 TL'den 875 TL'ye çýkacaðýný duyurdu. Emniyet Genel Müdürlüðü, zanlýlarýn yerlerinin tespit edilmesine katký saðlamak için data polisliði kuracak. Baþ dönmesi, birçok hastalýðýn belirtileri arasýnda sayýlsa da baþlý baþýna hayatý etkiliyor. korkusuyla gelen hastalarýmýz var. Vertigonun çeþitli sebepleri kaydýðý hissi ve hastalýðýnýn ilerlemesiyle birlikte kusma, bulantý omurilik, iç kulak, gözler, eklem ve kaslar bunlara örnektir. Bu olabilir. En sýk karþýlaþtýklarýmýz görülmektedir. Sabah organlarý etkileyen iç kulak hastalýklarý, nörolojik faktörler ve psikiyatrik hastalýklardýr. Önem verilemediði takdirde baþ dönmelerindeki artýþ hastayý yataða baðýmlý hale getirip hareket yataktan kalkýldýðýnda þiddetli baþ dönmesi yaþayan hastalarýn endiþe duyup doktora baþvurduðunu söyleyen Yazýcýlar, "Hastalar baþ dönmesinin þiddetiyle korkup he- herhangi bir hastalýk baþ dönmesi ile birlikte o organa ait diðer belirtilerin ortaya çýkmasýna neden olabilir. Her hastalýkta olduðu gibi kontrol altýna alýnabilmesi için erken yetisini yitirmesine kime baþvuruyorlar. teþhis çok önemli, has- sebep olabilir." Etrafýn dönmesi, Dengenin saðlanmasýný etkileyen birçok organ talýk görmezden gelinmesi sonuçlarýný büyü- ayaðýnýn altýndan yerin vardýr. Beyin, tecektir." þeklinde konuþtu. Yaþa baðlý artýþ gösterebilen hastalýk erkeklerde daha sýk görülüyor. Uzman Dr. Osman Yazýcýlar, herkesin kendini ön muayeneden geçirebileceðini söyleyerek þu bilgileri paylaþtý: "Vertigo hastalarý vücutlarýyla daire çizmeleri, baþlarýný yuvarlak yönde hareket ettirmeleri kendilerini etkileyecektir. Hareket durduktan sonra çevrelerinde hareketlenme devam ediyor gibi hissederler. Ayakta etrafýnýzda 2-3 dk daire çizildiði takdirde etrafýn döndüðü ve engel olamadýklarý hissine kapýlýrlar. Dairesel hareketten etkilenirler ve panik yaþarlar. Bu durumu gözlemleyenler geç olmadan doktora baþvurmalarý gerekmektedir." (CÝHAN) Muhtarlýklarýn ödeneklerine yüzde 90 oranýnda artýþ yapýlacak. Karakeçili Mahallesi 5. Çýkmaz Sokak sakinlerinin yaþadýklarý problem çözüme kavuþturuldu. Karanlýktan kurtuldular ydýnlatma direkleri arýzalandýðý için karanlýkta Akalan Karakeçili Mahallesi 5. Çýkmaz Sokak sakinlerinin yaþadýklarý problem çözüme kavuþturuldu. Edinilen bilgile göre, Çalýk YEDAÞ Arýza rtopedi ve Trav- Uzmaný Omatoloji Op. Dr. Tayfun Açýkgöz, kalça çýkýðýnýn en önemli sebebinin yeni doðan çocuklarýn kundaklanmasý olduðunu söyledi. Açýkgöz, kalça çýkýðýnýn yeni doðan kýz bebeklerde, erkek bebeklere nazaran iki kat daha fazla olduðuna dikkat çekti. Ekibi, Nisan ayýndan bu yana devam eden aydýnlatma problemine el attý. 5. Çýkmaz Sokak ta iki adet aydýnlatma direðinin lambalarý deðiþtirildi. Mahalle sakinleri sorunu dile getiren Hakimiyet ve Çalýk YEDAÞ a teþekkür etti. Hýdýrlýk ta KPSS duasý orum Fem Akademi Ders sezonu Çhanesi rehberlik faaliyetleri kapsamýnda sýnav stresini azaltmak, manevi moral ve motivasyon kazandýrmak amacýyla bir organizasyon düzenledi. Çorum'un manevi mekanlarýndan biri olan Hýdýrlýk'ta bir araya gelen KPSS adaylarý, KPSS'nin tüm adaylar ve kendileri için hayýrlý geçmesi adýna topluca dilekte bulundular. Fem Akademi Dershanesi Müdürü Ahmet Demirkan, hazýrlanma sürecinin çok zorlu ve yorucu bir maraton þeklinde geçtiðini, bu süreçte adaylarýn hem fiziksel hem de ruhsal olarak ciddi manada yýprandýðýný belirterek, bu amaçla böyle bir rehberlik Hýdýrlýk'ta bir araya gelen KPSS adaylarý piknik yaptýlar. faaliyetinin genel istek üzerine yapýldýðýný söyledi. Organizasyona adaylarýn çok büyük ilgi gösterdiðini ifade eden Ahmet Demirkan, adaylarla birlikte ayný duygu ve düþünceyi paylaþtýklarýný vurgulayarak, bu organizasyonu daha sonraki dönemlerde de gelenek haline getireceklerini kaydetti. Böyle faaliyetlerin adaylar için itici güç unsuru olduðunun altýný çizen Demirkan, bu kapsamda 2013 te KPSS ve DGS ye girecek adaylarýna sýnavda baþarýlar dileyerek, bu süreçte ailelerinden de maddi ve manevi desteklerini beklediðini sözlerine ekledi. Etkinlik sonunda adaylara etli pilav ikramý yapýldý. KPSS'nin tüm adaylar ve kendileri için hayýrlý geçmesi adýna topluca dilekte bulundular. Bebekleri kundaklamayýn Ortopedi ve Travmatoloji Uzmaný Op. Dr. Tayfun Açýkgöz, Bursa Yýldýrým Doruk Týp Merkezi'nde kalça çýkýðý hastalarý ve yakýnlarýna konferans verdi. Açýkgöz, "Kalça çýkýðý erken teþhis konulup tedavi edilmediðinde sakatlýklara sebebiyet veriyor. Bu sakatlýklar hem kiþide, hem de toplumda psikolojik ve ekonomik sýkýntýlara yol açýyor. Anne ve babada kalça çýkýðý varsa çocuklarýnda da kalça çýkýðý görülme ihtimali yüksektir. Yakýn akraba evliliklerinden doðan bebeklerde kalça çýkýðý riski yüksektir" Açýkgöz, "Geliþimsel kalça çýkýðý kýz çocuklarýnda erkeklere nazaran daha sýk görülür. Hastalýðýn toplumda görülme oraný yüzde 1.4'dür. Yýlda yaklaþýk 1.5 milyon çocuðun doðduðu ülkemizde yýlda 20 bin kalça çýkýklý bebek bulunmaktadýr. Tedavi edildiðinde sakatlýklara sebep olmasý ve erken dönemlerde uygulanan tedavilerden iyi neticeler alýnmasý sayesinde erken teþhis ve tedavi son derece önemlidir. Ailelerin bilhassa risk grubunda bulunan bebeklerini gecikmeden saðlýk kontrolünden geçirmeleri lazým" Açýkgöz, hastalýðýn belirtilerini ise þöyle açýkladý: "Yürüme öncesi bacaklarýn büklümlerinin eþit olmamasý, bacaklarýn yanlara açýlmasýnýn sýnýrlý olmasý, bükülmüþ olan dizlerin ayný seviyede bulunmamasý, yürüme sonrasý dönemde çocuðun yürümesinin gecikmesi, yürümede aksama ve bacaklarda kýsalýðýn bulunuþu bebeklerde kalça çýkýðý hastalýðýnýn belirtileridir". (ÝHA) Kalça çýkýðýnýn en önemli sebebi yeni doðan çocuklarýn kundaklanmsýymýþ.

13 CUMARTESÝ 6 TEMMUZ Takvim Yapraðý Hicri Kamerî: 27 Þa bân: 1434 Hicri Þemsi:1391 Rûmi:23 Haziran 1429 Hýzýr: TEMMUZ Kurân-ý kerîmden kendi aklý ile, kendi düþüncesi ve bilgisi ile mânâ çýkaranýn îmâný gider. Hadîs-i þerîf Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým (Ambulans) 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Alo Trafik 154 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 ÇorumGaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 Alo Çevre 181 Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri HASTANELER Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi SAÐLIK OCAKLARI AÇSAB Bahçelievler Saðlýk Ocaðý Binevler Saðlýk Ocaðý Gazi Saðlýk Ocaðý Gülabibey Saðlýk Ocaðý Kale Saðlýk Ocaðý Kunduzhan Saðlýk Ocaðý Mimarsinan Saðlýk Ocaðý Ulukavak Saðlýk Ocaðý Yavruturna Saðlýk Ocaðý: Verem Savaþ Dispanseri RESMÝ DAÝRELER Valilik Belediye Jandarma Emniyet Müdürlüðü Adliye Müftülük Cezaevi Milli Eðitim Müdürlüðü SGK Ýl Müdürlüðü Meteoroloji Zabýta Alo Temizlik MUHTARLIKLAR Bahçelievler (Hasan KAYA) Buharaevler (Seyfi PEKCAN) Çepni (Mevlüt GEZER) Çöplü (Yýlmaz KILCI) Gülabibey (Hikmet DURGUN) Kale (Ali ÞAHÝN) Karakeçili (Mustafa TURAN) Kunduzhan (Kadir AKÇAL) Mimar Sinan (Fevzi ÞEKER) Üçtutlar (Mehmet BÖLÜKBAÞI) Ulukavak (Mahmut AHISKA) Yeniyol (Seydi DEMÝRAY) Yavruturna (Feyyaz TOPAKTAÞ) Akkent (Fadime GÜVEN) Filistin 2 Tarihin ibret sayfalarý Mustafa YOLCU Esirler sayýlacak. Herkes tel örgünün dýþýna çýksýn. Hepimiz güçlükle tel örgünün dýþýna çýkarak tek sýra olduk ve birer birer içeri girmeye baþladýk. Sayým bitmiþ ve kendimizi çölün sýcak kumlarý üzerine býrakmýþtýk ki, tercümanýn sesi tekrar duyuldu: - Aranýzda iki tane kaçak var, tekrar sayým yapýlacak hepiniz tel örgünün dýþýna çýkýn. Oysaki hepimiz tamamdýk. Ýçimizden kimse kaçmamýþtý. Buna raðmen, Ýngilizlerin bize eziyet etme maksadý ile çýkardýklarý bu yalanla, tekrar tel örgü dýþýna çýkmaya mecbur kaldýk. Bu defa sayým tamam çýktý. Artýk geceyi rahatça geçireceðimizi tahmin ederek olduðumuz yere çöktük. Fakat tercümanýn sesi tekrar duyuldu. - Esirler tel örgünün dýþýna çýkacak, hepsine yiyecek daðýtýlacak! Homurdanarak yerlerimizden güçlükle kalktýk. Tel örgüden içeri girerken kapýdaki Ýngiliz subayý, hepimize birer baþ acý soðan verdi. Güya Ýngilizler esirlerine yiyecek daðýtýyorlardý. Açlýða tahammülü kalmayan arkadaþlarýmýz, bu soðaný yedikleri takdirde susuzluktan kývranacaklardý. O anda aklýma Arýburnun'da esir aldýðýmýz Ýngiliz askerleri geldi. Birçoklarýný aðýr aðýr yürüterek, yürüyemeyecek derecede bitkin olanlarýný da sýrtýmýzda taþýyarak, þefkatli sýhhiyelerimize teslim etmiþtik. Hepsi muayeneden geçirildikten sonra, aðýr yaralý olanlar revir çadýrýnda bakýma alýndý. Hafif yaralýlara pansumanlarý yapýlarak, bizim yediðimiz mercimek çorbasýndan birer tas verildi. Hatta hiç unutmam; tayýnla mercimek çorbasýný bitiren bir Ýngiliz esiri, eliyle sigara iþareti yapýnca Kirmastalý Yusuf belinden çýkardýðý tütün kesesini Ýngiliz'in önüne atarak: - "Sende kalsýn, ben baþka yerden bulurum", diye Türk nezaket ve Misafirperliðinin en güzel örneðini vermiþ oldu. Bizim bu iyi niyet ve insani hareketimize karþý, Ýngilizlerin aç ve sefil olan bizlere kuru soðan vererek alay etmesi, aramýzdaki farký göstermesi açýsýndan dikkat çekicidir. Özet olarak diyeceðim ki, bize yapýlan bütün bu eziyetli davranýþtan sonra çadýrlarýnda viski, soda, havyarla zevki sefa yapan Ýngilizler; bize verdikleri birer baþ acý soðanla açlýðýmýzý gidermek ve susuzluktan yanmak, azap çekmek için bu oyunu oynamak adiliðinde bulunmuþlardý. Bir an düþündüm. 137 kiþilik kafilemizin çoðunluðu binbaþý, albay rütbesinde olduklarýndan oldukça yaþlý idiler. Ben ise 22 yaþýnda olmama raðmen etleri dökülmüþ bir iskelet halinde idim. Kendimle kýyaslama yapýnca, onlarýn ne derece fazla azap çektiklerini takdir ettim. Fakat buna raðmen hiçbirisinin metanetini kaybetmeyiþi ve olaylarý tevekkül ile karþýlayýþlarýna da gýpta ettim. Vücutlarýmýz yorgunluðunu almadan sabah oldu. Ermeni tercümanýn sesi ile uyanýp tek sýra oluyoruz. Ýngilizler ne tuvalet imkâný veriyor, nede bir yudum su. Tekrar yola çýkýyoruz. Güç hal ile kum çölü içinde ilerlemeye çalýþýyoruz. Nereye gittiðimiz meçhul. Nereye gidiyoruz, ne olacaðýz, nasýl öleceðiz bunlarý düþünecek kadar dahi derman ve muhakeme kalmadý hiçbirimizde. Aç, susuz ve sefil bir halde kum deryasý üzerinde ilerliyor, ilerliyoruz Vakit akþama yaklaþýrken nihayet bir istasyona geliyoruz. Yanýmdaki kaymakam burada Ýngilizlerle savaþtýðýndan " Gazze" diye baðýrýyor. Burasý Gazze. Ýngilizlere iki defa kötek attýðýmýz meþhur Gazze. Çýplak vücutlu zayýf, sýska Araplar; Ýngiliz askerlerinin kamcýsý altýnda demiryolu yapmaktalar. Kendi periþanlýðýmýz, bunlara acýmamýza mani oluyor. GAZZE ismi Ýngilizleri o kadar ürkütmüþ ki, Osmanlýlardan iki kere dayak yedikleri bu yeri bir türlü unutamýyorlar. Türkler burada çetin savaþlar yaparak Ýngilizleri periþan etmiþ, iki defa Gazze semalarýnda Osmanlý sancaðýný þan ve þerefle dalgalandýrmýþlar. Nihayet trenimiz geliyor ve hareket ediyoruz. Ýkinci gün Süveyþ kanalýna geliyoruz. Bizi trenden bir kum vahasýna indiriyorlar. Tercüman bizi sýralý safa sokarak soyunun diyor. Esasen üzerimizdeki paçavralar içinde, yarý giyinik yarý çýplak durumdayýz. Neyi soyunacaðýz ki? Dipçik ve kýrbaç darbeleri altýnda soyunuyoruz, ta ki anadan doðma oluncaya kadar. Bir elimiz önümüzde diðeri arkamýzda, mukadderatýmýzý bekliyoruz. Etrafýmýzdaki Ýngiliz askerleri medeniyetten nasip almamýþ basit ve adi insanlar. Tercümanýn sesi tekrar kulaklarýmýza kadar ulaþýyor: - Tek sýra haline geçin. Vakur ve þerefli ordumun subaylarý, bu þekilde çýrýlçýplak olmaktansa ölmeyi tercih ediyorlar. Ýngilizler tek sýralý saf halinde bizi kum deryasýnýn içine doðru yürümeye mecbur býrakýyorlar. Anlaþýlan Çanakkale'de ve diðer cephelerde uðradýklarý maðlubiyet ve hezimetleri, bir avuç Türk subayýndan çýkarmaya kararlý Ýngilizler. Yazýk olmasýn diye elbisemizi soydurarak çölde çýrýlçýplak öldürecekler. Fakat hiç birimizin yüzünde ölüm korkusu yok artýk. Ölüm bizim ancak þerefimizi paklayacak. Bu alçalmayý çekmektense ölmeyi hepimiz istiyoruz. Kum sahada ellerimiz ayýp yerlerimizde olduðu halde ilerlemeye devam ediyoruz. Karþýmýza dört tane Ýngiliz askeri çýkýyor, aralarýnda bir tanede fýçý var. Ýþaretle en önde yürüyenin fýçýya girmesini istiyorlar. Deðerli bir arkadaþým güçlükle fýçýya giriyor. Baþýný fýçý içine sokmadýðý için deðnekle vurarak, baþýný da sokmaya mecbur ediyorlar. Hepimiz ayný suya giriyoruz. Fakat çýktýktan sonra günlerce sýcaktan kavrulmuþ ve çatlamýþ olan yerlerimiz bu kükürtlü suyun tesiriyle yanmaya baþlayýnca, ayýp yerlerimizi saklamaya lüzum görmeden kumlarýn içinde dört dönüyoruz. Allahýn adi bir yaratýðý olduðuna bu vesilelerle inandýðým Ýngilizler ise, bu acýnacak halimize sýrýtarak gülüyorlar. Oradan tek sýra halinde, bir vagonun baþýna getiriliyoruz. Vagonun kapýsýný açan Araplar, elbiselerimizi tomar halinde dýþarý fýrlatýyorlar. Ýngilizler yine dipçik ve kýrbaçla baþýmýzda, tercüman ise: - "Çabuk giyinin" diye baðýrýyor. Bu çýrýlçýplak halden kurtulmak için elimize ne geçerse giymeye çalýþýyoruz. Pek tabi ki, hepimizin vücudu ayný olmadýðýndan bazýlarýmýza dar gelen elbiseler, bazýlarýmýza bol geliyor. Acayip bir halde gelen ikinci trene binerek, Kahire'ye doðru hareket ediyoruz. Tercüman Kahire'ye gidiyoruz demesine raðmen trenimiz Ýskenderiye de duruyor. Trenden bizi indirerek, Seydibeþir denilen bir mahalle doðru sevk ediliyorlar. Seydibeþir, Ýskenderiye ye 6 kilometre mesafede ve deniz kenarýnda bulunan esir kampý. Bu birinci fasýl esaret hayatýnda geçirdiðimiz günlerin acý hatýrasý ile þu anda bile iliklerime kadar titriyorum. Ýngiliz askerinin esirlere karþý göstermiþ olduðu gayri insani ve gayri ahlaki hareket, þu anda bile gözümün önünden gitmiyor. Ve Seydibeþer kampýna getirilinceye kadar gördüðümüz muamele ile Þam'ýn Mezra denilen o uðursuz yerinde þahit olduðum feci ve iðrenç manzaralarý, ufak rütbeli bir subay olarak þiddetle telin ederken, takdiri büyüklerimize ve Türk tarihine býrakýyorum. Þahsen þu kanaatteyim ki: "Bir Türk askeri savaþ sýrasýnda esir olmaktansa; kanýnýn son damlasýna kadar savaþmalý ve düþman kurþunu ile þehit olmayý, esaret hayatýna milyonlarca defa tercih etmelidir." Derleyenin notu: "Bu yazýyý okuduktan sonra, eþinizle dostunuzla paylaþýn. Okusunlar ki ecdadýmýza yapýlanlarý öðrensinler. Tarih tekerrürdür derler. Ders alýnsaydý tarih tekerrür edermiydi? " Bu yazý, Arma yayýnlarýnýn Çanakkale Hatýralarý adlý Kitabýndan alýnmýþtýr. (Sürecek) Kadir Yüktaþýr com 24 ayar METEOROLOJÝ Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:23 Sayý: TEMMUZ 2013 CUMARTESÝ ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi Gavs-ý Azam (r.a) 1 Yýl 1165 ve bu gün. Tefekkür Seyid ve alim. Dünyamýz Abdulkadiri Geylani nin vefat günü. Kerameti harikaya mazhar bir zat Sekiz yüz yýl sonrasýný teme-aþa eden harika bir velayet Hayata gibi tasarrufu devam edenlerden. Raþit Yücel Barla lahikasýnda geçen : corumhakimiyet. net Hayati Harrani, Maruhul kerhi ve Abdulkadiri Geylani Bundan önce gelen Mevlana Halidi Baðdadi hazretleri Baðdat ta bulunduðu zaman, hizmeti inkiþaf etmediði bir zamanda, manevi alemde Ýmamý Rabbani hazretlerine müracaat eder. "Ya imam Gavs hazretlerine ricada bulunsanýz hizmetimiz inkiþaf etse" diye. Ýmamý Rabbani hazretleri ise :" "Ya imam bu senin evladýndýr, müsaade et hizmet etsin" Bundan sonra Gavs hazretlerinin himmeti ile Mevlana Halidi Baðdadi hazretlerinin hizmetlerinin hizmetleri Dünya çapýnda elli milyon müridi olur. (Sürecek) NÖBETÇÝ ECZANELER ALBAYRAK U.KAVAK SAÐLIK OCAÐI YANI-ÝLÝM YAYMA CEMÝYE- TÝ KARÞISI ÖMÜR GAZÝ CAD.58/B VERGÝ DAÝRESÝ YANI VALÝLÝK KARÞISI DÝKEN U.KAVAK MH. E.HOCA CAD.11/B 23 NÝSAN ÝLKO- KULU KAR Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen Enise AÐBAL ABONE ÞARTLARI : 100 : Yurt Dýþý : 200 Euro ALIÞ 77,631 Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 160 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) CUMARTESÝ PAZAR SATIÞ BÜYÜK ÇORUM DEVLET HAST. YA- NI - DOÐUM EVÝ KARÞISI SULAR GÜLABÝBEY MAH. ATA CAD. NO:26-ATA SAÐLIK OCAÐI YANI FUNDA BAHÇELÝEVLER MH BAHABEY CD SONU ÝPEKTAKSÝ ÇAPRAZI 1, 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz Baský Tel+Fax: Cep: Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ÇORUM com Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 78,071 Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. (Posta Kodu )

Balýn parmak izini' çýkartýyoruz

Balýn parmak izini' çýkartýyoruz Hitit Gazeteciler Derneði'nin Federasyon üyeliði onaylandý Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði'nin Türkiye Gazeteciler Federasyonu'na üyeliði onaylandý. HGYD'nin Çorum'u temsilen Federasyon Üyeliði'ne

Detaylı

Çorum da Mursi ve darbeye baþkaldýran Müslümanlar için dua edildi. Vali ve Baþkan çadýrda iftar açtý

Çorum da Mursi ve darbeye baþkaldýran Müslümanlar için dua edildi. Vali ve Baþkan çadýrda iftar açtý Bu aylarda keneye azami dikkat! Samsun Ýl Halk Saðlýðý Müdürü Uzm.Dr. Ertan Uzun, kene ýsýrmasý nedeniyle meydana gelen Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA) hastalýðý vakalarýnýn Haziran-Temmuz aylarýnda

Detaylı

Halit Yýldýrým a birincilik ödülü ÝSKENDER LAHMACUN. Alo Paket 213 32 42

Halit Yýldýrým a birincilik ödülü ÝSKENDER LAHMACUN. Alo Paket 213 32 42 Halit Yýldýrým a birincilik ödülü BIT 2015 Uluslararasý Turizm Fuarý nda Çorum tanýtýmý devam ediyor. Ýtalya Turizm Fuarý nda tanýtým * HABERÝ 2 DE Yaptýðý nesir ve güfte yarýþmalarý ile edebiyat çevrelerinin

Detaylı

Herþeye raðmen Türkiye büyüyor

Herþeye raðmen Türkiye büyüyor Þehitlere Saygý Konvoyu TSO hizmet binasý inþaasý hýzlandý Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO) yeni hizmet binasý inþaasý hýz kazandý. * HABERÝ 8 DE Son günlerde artan terör olaylarý nedeniyle Çorum da

Detaylı

Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre

Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre "Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre" projesi devam ediyor. ÇORUM 15 AÐUSTOS 2015 CUMARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ 68 STK nýn bir araya geldiði

Detaylı

TOKÝ den þok açýklama

TOKÝ den þok açýklama Temmuz ayý ihracatýmýz düþtü Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi, Temmuz ayý ihracat rakamlarý açýklandý. Çorum un ihracatýnda bir önceki aya göre düþüþ yaþandý. * HABERÝ 14 DE Üreticiler, susuzluðun çeltik rekoltesinde

Detaylı

Hutbede birlik mesajý Cuma Namazý Hutebis nde birlik, beraberlik ve kardeþlik mesajý verildi.

Hutbede birlik mesajý Cuma Namazý Hutebis nde birlik, beraberlik ve kardeþlik mesajý verildi. ot Yaz aylarýnda Eþini ilacýyla güneþe dikkat! zehirledi orum Özel Hastanesi Dermatoloji Uzmaný Uzm. Dr Melek Küçük, özellikle yaz aylarýnda bronzlaþmak için güneþ altýnda fazla kalmanýn cilt kanseri Uzm.

Detaylı

Külcü nün adaylýðý tescillendi

Külcü nün adaylýðý tescillendi orum Travel Turkey de OSB ye 23 milyon ödenek Turizm sektörünün önemli temsilcilerinin katýlýmý ile Ýzmir'de düzenlenen 7.Turizm Fuar ve Konferansý Travel Turkey Ýzmir dün düzenlenen törenle açýldý. Organize

Detaylı

AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu

AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu AK Parti den gövde gösterisi AK Parti Milletvekili Aday Adaylarý, gövde gösterisine dönüþen toplantýda teþkilat mensuplarýyla tanýþtý. Temayül öncesi

Detaylı

Alo Paket 213 32 42. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, erkekliðe adým atan çocuklarý ve ailelerini tebrik etti. * HABERÝ 7 DE

Alo Paket 213 32 42. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, erkekliðe adým atan çocuklarý ve ailelerini tebrik etti. * HABERÝ 7 DE Yanlýþlýkla yolu sattýlar Üyük Köyü sakinlerini saran su endiþesi, taþ ocaðýnýn ruhsat iptali ile sona erdi. ÜYÜK TE MUTLU SON Üyük Köyü sakinlerinin protestolarýna neden olan taþ ocaðýnýn çalýþma ruhsatý

Detaylı

Oto çetesine þafak baskýný

Oto çetesine þafak baskýný THY Acentesi avuþoðlu Turizm orum Þube Müdürü Halit Ýnaltekin, orum un kültür turizminin geliþmesi için orumlular ýn topyekün seferber olmalarý Halit Ýnaltekin gerektiðini belirterek, tanýtým için ilgili

Detaylı

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý CHP de bayramlaþma Bayramda bile huzura hasretiz Cengiz Atlas CHP Ýl Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen bayramlaþma programý dün parti binasýnda gerçekleþti. Siyasi mesajlarýn verildiði bayramlaþmada konuþan

Detaylı

Sinan Özcan. Proje Çorum'un tarým alanýndaki en önemli eksiði olan soðuk hava deposu eksiðine çözüm üretiyor

Sinan Özcan. Proje Çorum'un tarým alanýndaki en önemli eksiði olan soðuk hava deposu eksiðine çözüm üretiyor Türk Ocaðý Çorum Þubesi Gençlik Kollarý, Doðu Türkistan da zülümlerine devam eden katil Çin e tepki gös- Çin e tepki, Doðu Türkistan a destek * HABERÝ 2 DE Kudüs için özgürlük yürüyüþü Ýsrail iþgali altýndaki

Detaylı

Çorum a yarayacak atama

Çorum a yarayacak atama Çorum a yarayacak atama Baþbakanlýk Müsteþarlýðýna, Kalkýnma Bakanlýðý Müsteþarý Kemal Madenoðlu atandý. Madenoðlu'nun atamasýyla ilgili karar, Resmi Gazete'de yayýmlandý. Çorum tarýmý iyi yolda * HABERÝ

Detaylı

Bu hafta hava nasýl olacak? * HABERÝ 7 DE. Teknoloji Geliþtirme Bölgesinin (TEKNOKENT) inþaatý hýzla devam ediyor. Teknokent in yüzde 60 ý bitti

Bu hafta hava nasýl olacak? * HABERÝ 7 DE. Teknoloji Geliþtirme Bölgesinin (TEKNOKENT) inþaatý hýzla devam ediyor. Teknokent in yüzde 60 ý bitti ÝHH, yaklaþýk 150 yetim çocuðun katýldýðý etkinlikte bayramlýk kýyafetler ve oyuncaklar hediye Yetimlerin yüzü güldü Çorum ÝHH Dünya Yetimler Günü'nde hem iftar programý düzenledi hem de yetimleri sevindirdi.

Detaylı

Kentpark a kredi izni çýktý

Kentpark a kredi izni çýktý Panel Rektörlük Konferans Salonu nda gerçekleþtirildi. Kadýn Olmak Zor Zanaat Çorum Hitit Üniversitesi Kadýn ve Aile Sorunlarý Uygulama ve Araþtýrma Merkezi (HÜKAM) tarafýndan Kadon Olmak Zor Zanaat konulu

Detaylı

Fatih Þanlý Çorum Halk Eðitim Merkezi örnek bir çalýþmayý hayata geçirdi. Kadýn Emeði Teþhir ve Satýþ Reyonu hizmete girdi.

Fatih Þanlý Çorum Halk Eðitim Merkezi örnek bir çalýþmayý hayata geçirdi. Kadýn Emeði Teþhir ve Satýþ Reyonu hizmete girdi. Ethem Erkoç un yeni kitabý çýktý Tasavvuf Geleneði ve Çorum da Son Devir Meþayýhý okurlarýyla buluþtu Gazetemiz köþe yazarý Eðitimci- Yazar Ethem Erkoç un yeni kitabý çýktý. Tasavvuf Geleneði ve Çorum

Detaylı

Yeni hastanede hýzlý çalýþma Çorum'da 800 yatak kapasiteli Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nin inþaatý tüm hýzýyla devam ediyor.

Yeni hastanede hýzlý çalýþma Çorum'da 800 yatak kapasiteli Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nin inþaatý tüm hýzýyla devam ediyor. Belediye nin faaliyet raporu onaylandý Adaletle hizmet ediyoruz * HABERÝ 7 DE Madenlerin Çorum a katkýsý yýlda 100 milyon TL yi aþýyor Çevre ve Saðlýk Komisyonu Baþkaný Yurdanur Özzehinli, Çorum daki madenlerin

Detaylı

Erol Olçok'la AK Parti ve seçimler üzerine 45 dakika. Av. Mehmet Karadað

Erol Olçok'la AK Parti ve seçimler üzerine 45 dakika. Av. Mehmet Karadað AK Parti de yeni seçim stratejisi AK Parti seçim stratejisinde deðiþikliðe gidiyor. Üç ayaklý yeni plan þöyle: Yapýlanlar yerine yeni projeler geliþtirilip anlatýlacak; emeklilere ve sosyal kesimlere yeni

Detaylı

Ýhale yolsuzluðu iddiasýyla baþlatýlan soruþturma sürüyor. Ýhale operasyonunda 21

Ýhale yolsuzluðu iddiasýyla baþlatýlan soruþturma sürüyor. Ýhale operasyonunda 21 Kaya: Gelin icat çýkartalým Abdullah Orkun Kaya TTNET Genel Müdürü hemþehrimiz Abdullah Orkun Kaya, Bizlere hep, Baþýmýza icat çýkarma dendi. Biz ise tam tersini söylüyoruz. Buyrun gelin icat çýkartalým

Detaylı

Alapala devler arasýnda

Alapala devler arasýnda Demirel vefat etti 9. Cumhurbaþkaný Süleyman Demirel, tedavi gördüðü Ankara'da hayatýný kaybetti.13 Mayýs'ta hastaneye kaldýrýlan Süleyman Demirel'in durumunun bu geceyarýsýndan sonra aðýrlaþtýðý ve önceki

Detaylı

Çorum saðlýkta çað atladý. Çorum da 146 bin araç var. Esnaf Torba Yasa yý bekliyor. 56 hekim atandý ÇORUM. 600 günde 6.

Çorum saðlýkta çað atladý. Çorum da 146 bin araç var. Esnaf Torba Yasa yý bekliyor. 56 hekim atandý ÇORUM. 600 günde 6. TÜRKÝYE BU HABERÝ KONUÞTU Hükümete karþý 17 Aralýk 2013'teki darbe giriþimi öncesi Ýdris Bal'ýn, 'Erdoðan sonrasý' için çalýþma yaptýðý, bu çalýþmanýn da Ensar Vakfý Çorum Þubesi Baþkaný Halil Ýbrahim

Detaylı

Engelliler artýk mutlu Filistin ve suriye yararýna kermes düzenlendi.

Engelliler artýk mutlu Filistin ve suriye yararýna kermes düzenlendi. O nun sevgisi salona sýðmadý Ýmam Hatip Lisesi, Toprak Sanayi Ýmam Hatip Ortaokulu ve Türkiyem Ýmam Hatip Ortaokulu tarafýndan ortaklaþa gerçekleþtirilen Kutlu Doðum Gecesi, büyük bir katýlýmla Atatürk

Detaylı

Hastane rahat nefes alacak

Hastane rahat nefes alacak Ýl Genel Meclisi'nden önemli adým Köylerde çöp toplama projesi hayata geçiyor Köylerde çöp toplama iþiyle ilgili proje çalýþmalarý tamamlandý. ÇORUM Ýl Genel Meclisi toplantýsýnda, köyler ve kýrsalda büyük

Detaylı

Özel Fen Lisesi kuruluyor

Özel Fen Lisesi kuruluyor Domuz gribi uyarýsý Çorum Ýl Saðlýk Müdürlüðü, dünyada paniðe neden olan domuz gribi ile ilgili olarak vatandaþlarý uyardý. * HABERÝ 2 DE Dr. Cengiz Bozkurt Nisan yaðmuru bereket getirdi Selahattin Biçer:

Detaylı

Ýþte vekil adaylarýmýz

Ýþte vekil adaylarýmýz Hastane Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir ve Enfeksiyon Hastalýklarý ve Klinik Mikrobiyoloji ABD Öðretim Üyesi Prof. Dr. Nurcan Baykam bilgilendirme yaptý. Hastaneden ilk uyarý geldi Hitit Üniversitesi

Detaylı

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn Özel güvenlikçiler gelecekten endiþeli MHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Saka, kendisinin de yer aldýðý özel güvenlik sektörüne iliþkin sorunlarý dile getirdi. * HABERÝ 4 DE Mehmet Saka AK Parti ye göre

Detaylı

Kýþ lastiðinde kafa karýþýklýðýna

Kýþ lastiðinde kafa karýþýklýðýna Köye dönüþte arsa maðduriyeti MÜSÝAD orum Þubesi bugün hizmete girecek MÜSÝAD orum Þubesi 40. þube olarak bugün düzenlenecek törenle açýlacak. 19 ARALIK 2013 PERÞEMBE * HABERÝ 2 DE Günlük Siyasi Gazete

Detaylı

Ankara'ya hemþehri ziyareti * HABERÝ 3 DE

Ankara'ya hemþehri ziyareti * HABERÝ 3 DE Spor Toto'dan tesis istedi Hitit Üniversitesi Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Spor Toto Teþkilatý Baþkaný Mehmet Muharrem Kasapoðlu'na hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. * HABERÝ 3 DE Hitit Üniversitesi Prof.

Detaylı