MOVIDRIVE MDX61B Fieldbus Arabirimi DFI11B INTERBUS 03/ / TR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MOVIDRIVE MDX61B Fieldbus Arabirimi DFI11B INTERBUS 03/2004 1126 3873 / TR"

Transkript

1 MOVIDRIVE MDX61B Fieldbus Arabirimi DFI11B INTERBUS Baskõ 03/2004 Kullanõm El Kitabõ / TR

2 SEW-EURODRIVE

3 1 Önemli Uyarõlar Giriş Montaj / Kurma Uyarõlarõ Opsiyon Kartõ DFI11B nin Montajõ DFI11B Opsiyonunun Bağlanmasõ ve Klemens Açõklamasõ Kullanõlan Soket Bağlantõlarõ Bus Kablosunun Ekranlanmasõ ve Serilmesi DIP Anahtarlarõnõn Ayarlanmasõ Göstergeler I 0 4 Projelendirme ve Devreye Alma İnverterin Devreye Alõnmasõ INTERBUS Sisteminin Projelendirilmesi PCP Bağlantõsõnõn Kontrolü PCP Arabirimi Genel Bakõş PCP Servisleri Obje Listesindeki Parametreler Dönüş Kodlarõ Parametrelerinin Belirlenmesi Uygulama Örnekleri İşlem Verisi Üzerinden Kontrol PCP Arabirimi Üzerinden Parametre Belirleme Kodlama Örnekleri Bir Parametre Belirleme Sõrasõ İşlemi Bir Sürücü Parametresinin Okunmasõ Bir Sürücü Parametresi Yazõlmasõ IPOS Değişkenlerinin/Parametrelerinin MOVILINK Parametre Kanalõ Üzerinden Yazõlmasõ IPOS Değişkenlerinin/Parametrelerinin MOVILINK Parametre Kanalõ Üzerinden Okunmasõ IPOS Değişkenlerinin/Parametrelerinin Download Parametre Bloku Üzerinden Yazõlmasõ kva f i n P Hz 7 Teknik Bilgiler DFI11B Opsiyonu Alfabetik Endeks Kullanõm El Kitabõ MOVIDRIVE MDX61B Fieldbus Arabirimi DFI11B INTERBUS 3

4 1 Önemli Uyarõlar Handbuch 1 Önemli Uyarõlar Bu el kitabõ ayrõntõlõ işletme kõlavuzunun yerine kullanõlamaz! Sadece uzman elektrik teknisyenleri tarafõndan, geçerli kaza koruma yönetmeliklerine ve MOVIDRIVE MDX60B/61B işletme kõlavuzuna göre monte edilmeli ve devreye alõnmalõdõr! Dokümantasyon DFI11B INTERBUS opsiyon kartlõ MOVIDRIVE frekans inverterlerini bu uygulama ile birlikte monte edip devreye almadan önce bu el kitabõnõ dikkatle okuyunuz. Bu el kitabõnda, MOVIDRIVE -dokümantasyonunun, özellikle MOVIDRIVE MDX60B/61B sistem el kitabõnõn mevcut olduğu ve okunduğu varsayõlmaktadõr. Bu el kitabõndaki göndermeler " " ile işaretlenmiştir. Örneğin, ( Bölüm X.X) bu el kitabõnõn X.X bölümünde ek bilgiler verilmektedir, anlamõnda kullanõlmaktadõr. Bu dokümantasyona uyulmasõ, arõzasõz bir işletme ve garanti koşullarõnõn yerine getirilebilmesi için şarttõr. Bus sistemleri Bus sistemleri ile ilgili genel emniyet uyarõlarõ: Sahip olduğunuz iletişim sistemi size, MOVIDRIVE frekans inverterinin tüm olanaklarõnõn tesis koşullarõna uymasõnõ sağlamaktadõr. Tüm bus sistemlerinde olduğu gibi, burada da parametrelerde dõşarõdan yapõlacak görünmeyen etkiler inverterin davranõşõnõ değiştirebilir. Bu durum beklenmedik ve kontrol edilemeyen sistem davranõşlarõ oluşturabilir. Emniyet ve uyarõlar Burada açõklanan emniyet ve uyarõlar mutlaka dikkate alõnmalõdõr! Elektrik şoku tehlikesi. Muhtemel sonuçlar: Ölüm veya ağõr yaralanmalar. Tehlike. Muhtemel sonuçlar: Ölüm veya ağõr yaralanmalar. Tehlikeli Durum. Muhtemel sonuçlar: Hafif veya önemsiz yaralanmalar. Zararlõ Durum. Muhtemel sonuçlar: Cihazda ve ortamda hasar oluşur. Kullanõcõ için tavsiyeler ve faydalõ bilgiler. 4 Kullanõm El Kitabõ MOVIDRIVE MDX61B Fieldbus Arabirimi DFI11B INTERBUS

5 Giriş 2 2 Giriş Bu kitabõn içeriği Bu kullanõcõ el kitabõnda, INTERBUS DFI11B opsiyon kartõnõn MOVIDRIVE MDX61B frekans inverterine montajõ ve MOVIDRIVE õn INTERBUS fieldbus sisteminde devreye alõnmasõnõ açõklamaktadõr. Fieldbus opsiyon kartõnõn tüm ayarlarõnõn açõklanmasõnõn yanõ sõra, küçük devreye alma örnekleri ile INTERBUS a bağlama şekilleri de işlenmektedir. Ek literatür MOVIDRIVE õn INTERBUS fieldbus sistemine kolay ve etkili şekilde bağlanabilmesi için, INTERBUS opsiyonu ile ilgili bu el kitabõnõn yanõ sõra aşağõda belirtilen SEW- EURODRIVE dokümanlarõ da temin edilmelidir: Fieldbus cihaz profili MOVIDRIVE el kitabõ MOVIDRIVE MDX60B/61B Sistem El Kitabõ Fieldbus cihaz profili MOVIDRIVE el kitabõnda fieldbus parametreleri ve bu parametrelerin açõklamalarõ ile kodlamalarõnõn dõşõnda, çeşitli kontrol tasarõmlarõ ve uygulama olanaklarõ, küçük örneklerle açõklanacaktõr. Parametre listesinde frekans inverterinde bulunan ve çok farklõ iletişim arabirimleri (örn. RS-485, SBus ve fieldbus arabirimi) üzerinden okunup yazõlabilen tüm parametreler verilmektedir. MOVIDRIVE ve INTERBUS MOVIDRIVE frekans inverterinin DFI11B opsiyonunun güçlü üniversal fieldbus arabirimi ile standart fieldbus sistemi INTERBUS üzerinden bir üst seviyedeki otomasyon sistemlerine bağlantõ olanağõ mevcuttur. Cihaz profili INTERBUS modu için temel alõnan inverter davranõşõ (cihaz profili), fieldbus a bağlõ değildir ve bu nedenle de tek bir ünitedir. Bu da kullanõcõlara, sürücü uygulamalarõnõn fieldbus a bağlõ kalmadan gerçekleştirme olanağõ sağlar. Böylece kolayca PROFIBUS (Opsiyon DFP 21B) veya DeviceNet (Opsiyon DFD 21B) gibi diğer bus sistemlerine geçilebilir. Sürücü parametreleri MOVIDRIVE sizlere tüm sürücü parametrelerine ve işlevlerine INTERBUS arabirimi üzerinden dijital erişim olanağõ sağlamaktadõr. Frekans inverteri hõzlõ ve çevrimsel işlem verileri üzerinden kontrol edilir. Bu işlem veri kanalõ üzerinden istenen değerler (örn. istenen hõz, yükselme/düşme için entegratör süresi vb.) girişi dõşõnda, "enable", "controller inhibit", "Normal stop", "fast stop" gibi sürücü işlevleri gerçekleştirilebilir. Aynõ zamanda bu kanal üzerinden mevcut hõz, akõm, cihaz durumu, hata numarasõ veya referans mesajlar gibi mevcut değerler de okunabilir. READ/WRITE İşlem verileri alõşverişinin genelde çevrimsel olarak gerçekleşmesine rağmen, sürücü parametreleri sadece çevrimsiz olarak READ ve WRITE servisleri üzerinden okunup yazõlabilirler. Bu parametre veri alõşverişi sayesinde, uygulamalarda tüm önemli sürücü parametreleri bir üst seviyedeki otomasyon cihazõnda kayõtlõdõr ve frekans inverterinde, çok zaman alõcõ, manuel parametre belirlemeye gerek yoktur. Kullanõm El Kitabõ MOVIDRIVE MDX61B Fieldbus Arabirimi DFI11B INTERBUS 5

6 2 Giriş Devreye alma INTERBUS opsiyon kartõ DFI11B, işlem veri uzunluğu ve baud hõzõ gibi tüm INTERBUS ayarlarõnõn, opsiyon kartõ üzerinde bulunan donanõm anahtarõ üzerinden yapõlabilecek şekilde tasarlanmõştõr. Bu manuel ayar olanağõ sayesinde frekans inverteri kõsa bir süre içerisinde INTERBUS sistemine entegre edilip çalõştõrõlabilir. Parametre belirleme işlemi tamamen otomatik olarak bir üst seviyedeki INTERBUS master üzerinden gerçekleştirilebilir (Parameter Download). Bu ileriye dönük varyasyon sayesinde hem devreye alma süresi kõsalõr hem de önemli tüm sürücü parametreleri doğrudan kontrol programõna kaydedilebildiğinden, uygulama programõnõzõn dokümantasyonu da kolaylaşõr. Denetleme fonksiyonlarõ Fieldbus sistemlerinin kullanõlmasõ sürücü tekniğinde, fieldbus süre denetimi (fieldbus time out) veya Acil Kapama tasarõmlarõ gibi ilave denetim işlevleri gerektirmektedir. MOVIDRIVE denetim fonksiyonlarõnõn kendi uygulamalarõnõza da uyumunu sağlayabilirsiniz. Örneğin, frekans inverterinin bir bus hatasõ durumunda nasõl bir hata davranõşõ göstereceğini belirleyebilirsiniz. Burada çoğu uygulamalarda "hõzlõ stop" uygun bir çözüm olabilir. Diğer bir olanak ta en son istenen değerlerin dondurulmasõ olabilir. Bu durumda sürücü geçerli olan en son istenen değerlerle çalõşmaya devam eder (örn. konveyör bandõ). Kontrol klemenslerinin işlevsellikleri fieldbus modunda da sağlanabildiğinden, fieldbus a bağlõ olmayan Acil Kapatma tasarõmlarõnõn frekans inverteri klemensleri üzerinden gerçekleştirilmesi mümkündür. Diyagnoz Frekans inverteri MOVIDRIVE devreye alma ve servis çalõşmalarõ için sayõsõz arõza teşhis olanaklarõ sunmaktadõr. Örneğin, entegre edilmiş fieldbus monitörü üzerinden hem bir üst seviyeden gönderilen istenen değerler hem de gerçek değerler kontrol edilebilir. Fieldbus monitör fonksiyonu ve MOVITOOLS yazõlõmõ ile birlikte konforlu bir arõza teşhis olanağõ sunmakta ve tüm ürücü parametrelerinin (fieldbus parametreleri de dahil) ayarlanmasõ olanağõnõn yanõ sõra fieldbus ve cihazõn durumu ile ilgili bilgileri ayrõntõlõ olarak ekrana getirmektedir. [1] INTERBUS Master Digital I/O Analog I/O INTERBUS Resim 1: MOVIDRIVE MDX61B li INTERBUS 53568AXX 6 Kullanõm El Kitabõ MOVIDRIVE MDX61B Fieldbus Arabirimi DFI11B INTERBUS

7 Montaj / Kurma Uyarõlarõ Opsiyon Kartõ DFI11B nin Montajõ 3 3 Montaj / Kurma Uyarõlarõ 3.1 Opsiyon Kartõ DFI11B nin Montajõ Opsiyon kartlarõnõn çõkartõlõp takõlmasõ sadece Boyut 1 ile 6 arasõndaki MOVIDRIVE MDX61B lerde mümkündür. Boyut 0 MOVIDRIVE MDX61B opsiyon kartlarõnõn çõkartõlõp takõlmasõ sadece SEW-EURODRIVE tarafõndan yapõlmalõdõr. Montaja başlamadan önce Opsiyon kartõ DFI11B fieldbus slotuna takõlmalõdõr. Bir opsiyon kartõnõ takmaya veya çõkartmaya başlamadan önce aşağõdaki uyarõlar dikkate alõnmalõdõr: Frekans inverterinin enerjisini kesin. 24 V DC beslemesini ve şebeke gerilimini kapatõn. Opsiyon kartõna dokunmadan önce, uygun önlemlerle (ESD bandõ, ESD ayakkabõsõ vb.) vücudunuzdaki yükleri deşarj edin. Opsiyon kartõ monte edilmeden önce tuş takõmõnõ ve ön kapağõ çõkartõn. Opsiyon kartõ monte edildikten sonra tuş takõmõnõ ve ön kapağõ tekrar takõn. Opsiyon kartõnõ orijinal ambalajõnda saklayõn ve takana kadar ambalajõnda bõrakõn. Opsiyon kartõnõ sadece kenarlarõndan tutun. Üzerindeki komponentlere kesinlikle dokunmayõn. Kullanõm El Kitabõ MOVIDRIVE MDX61B Fieldbus Arabirimi DFI11B INTERBUS 7

8 3 Montaj / Kurma Uyarõlarõ Opsiyon Kartõ DFI11B nin Montajõ Bir opsiyon kartõnõn takõlmasõ ve sökülmesi Resim 2: MOVIDRIVE MDX61B, Boyut 1-6, cihaza bir opsiyon kartõ takõlmasõ 53001AXX 1. Opsiyon kartõ tespit braketindeki iki vidayõ sökün. Opsiyon kartõ tespit braketini her iki taraftan aynõ anda (bükmeden) slottan dõşarõya çekin. 2. Opsiyon kartõ tespit braketindeki siyah kapağõn iki tespit vidasõnõ sökün. Siyah kapağõ çõkartõn. 3. Opsiyon kartõnõ üç tespit vidasõ ile, opsiyon kartõ tespit braketindeki öngörülen deliklere yerleştirin. 4. Opsiyon kartõ tespit braketi ile opsiyon kartõnõ bastõrarak yuvasõna oturtun. Opsiyon kartõ tespit braketindeki iki tespit vidasõnõ tekrar takõn ve sõkõn. 5. Opsiyon kartõ, takõldõğõ sõranõn tersi sõrada sökülmelidir. 8 Kullanõm El Kitabõ MOVIDRIVE MDX61B Fieldbus Arabirimi DFI11B INTERBUS

9 Montaj / Kurma Uyarõlarõ DFI11B Opsiyonunun Bağlanmasõ ve Klemens Açõklamasõ DFI11B Opsiyonunun Bağlanmasõ ve Klemens Açõklamasõ Parça numarasõ DFI11B tipi fieldbus arabirimi INTERBUS: "DFI11B tipi INTERBUS arabirimi" opsiyonu sadece MOVIDRIVE MDX61B ile bağlantõlõ olarak kullanõlmasõ mümkündür, MDX60B ile mümkün değildir. Bu durumda DFI11B opsiyonu fieldbus slotuna takõlmalõdõr. DFI11B nin önden görünüşü DFI 11B M 41 0,5M U L RC BA RD TR Açõklama İşlem veri uzunluklarõnõ, PCP uzunluklarõnõ ve baud hõzõnõ ayarlamak için altõ adet DIP anahtarõ U L = Logic Voltage (yeşil = O.K.) RC = Remote Cable Check (yeşil = O.K.) BA = Bus Active (yeşil = O.K.) RD = Remote Bus Disabled (turuncu = O.K.) TR = Transmit (yeşil = PCP aktif) DIP anahtarõ Klemens 2 0, 2 1, 2 2 1, 2, 4 2M / 0,5M İşlev İşlem verisi sayõsõ ( word) PCP word sayõsõ (1, 2 veya 4 kelime) Baud hõzõ: 0 = 2 MBaud 1 = 0,5 MBaud INTERBUS LED leri INTERBUS sisteminin o andaki durumunu gösterirler. X30 X30: INTERBUS bağlantõsõ giren X30:1 X30:2 X30:3 X30:4 X30:5 X30:6 X30:7 X30:8 X30:9 DO DI COM N.C. N.C. /DO /DI N.C. N.C. X31 X31: INTERBUS bağlantõsõ çõkan X31:1 X31:2 X31:3 X31:4 X31:5 X31:6 X31:7 X31:8 X31:9 DO DI COM N.C. X31:9 lu köprü /DO /DI N.C. X31:5 li köprü 52287AXX Kullanõm El Kitabõ MOVIDRIVE MDX61B Fieldbus Arabirimi DFI11B INTERBUS 9

10 3 Montaj / Kurma Uyarõlarõ Kullanõlan Soket Bağlantõlarõ 3.3 Kullanõlan Soket Bağlantõlarõ Gelen fieldbus için 9-kutuplu Sub-D soket üzerinden ve devam eden fieldbus için 9- kutuplu Sub-D fiş üzerinden INTERBUS şebekesine bağlanõr (IEC e göre). Aşağõdaki resimlerde gelen ve devam eden "remote" bus için 9-kutuplu-Sub-D soket/fiş için pin atamalarõ ve Bus kablosunun INTERBUS için kullanõlan damar renkleri verilmektedir. [2] [1] GN YE PK GY BN /DO DO /DI DI COM [3] Resim 3: Gelen remote bus kablosunun 9-kutuplu Sub-D kavramasõnõn pin bağlantõlarõ 52296AXX GN = Yeşil YE = Sarõ PK = Pembe GY = Gri BN = Kahverengi [1] 9 kutuplu Sub-D Kavrama [2] Sinyal kablosu, bükülmüş [3] Fiş muhafazasõ ile ekran arasõndaki iletken, geniş alanlõ bağlantõ [1] [2] /DO DO /DI DI COM [3] GN YE PK GY BN Resim 4: Giden remote bus kablosunun 9 kutuplu Sub-D fişinin pin bağlantõlarõ 52297AXX GN = Yeşil YE = Sarõ PK = Pembe GY = Gri BN = Kahverengi [1] 9-kutuplu Sub-D fiş [2] Sinyal kablosu, bükülmüş [3] Fiş muhafazasõ ile ekran arasõndaki iletken, geniş alanlõ bağlantõ Opsiyon DFI11B nin INTERBUS sistemine bağlantõsõ genelde, 2 damarlõ uzak bus üzerinden, çift bükülmüş sinyal kablolu 6 damarlõ ekranlõ bir kablo üzerinden gerçekleşir. 10 Kullanõm El Kitabõ MOVIDRIVE MDX61B Fieldbus Arabirimi DFI11B INTERBUS

11 Montaj / Kurma Uyarõlarõ Bus Kablosunun Ekranlanmasõ ve Serilmesi 3 2 iletkenli remote bus, bir RS-485-Kanal Veri Çõkõşõ (sinyal kablolarõ "DO" ve "/DO") ile RS-485-Kanal Veri Girişi nden (Sinyal kablolarõ "DI" ve "/DI") oluşmaktadõr. 3.4 Bus Kablosunun Ekranlanmasõ ve Serilmesi INTERBUS arabirimi DFI11B RS-485 iletişim protokolünü desteklemektedir ve fiziksel bağlantõ için INTERBUS kullanmaya uygun, IEC e göre A tipi bir kablo kullanõlmalõdõr. Bu kablo ekranlanmõş, çift bükümlü altõ damarlõ olmalõdõr. Veri yolu kablosunun uzmanca ekranlanmasõ endüstriyel ortamlarda oluşmasõ mümkün olan elektrik parazitlerinin sönümlenmesini sağlar. Aşağõdaki önlemler ekranlamada en iyi sonuçlarõ vermektedir: Konnektörlerin, modüllerin ve topraklama kablolarõnõn tespit vidalarõnõ elle sõkõn. Sadece metal veya metal kaplama muhafazalõ konnektörler kullanõn. Ekranõ konnektöre mümkün olduğu kadar geniş bir alana yayarak bağlayõn. Veri yolu kablosunun ekranõnõ iki taraflõ bağlayõn. Sinyal ve veri yolu kablolarõnõ güç kablolarõna (motor kablolarõ) paralel olarak döşemeyin, mümkünse ayrõ bir kablo kanalõ kullanõn. Endüstriyel ortamlarda sadece metalik, topraklanmõş kablo raflarõ kullanõlmalõdõr. Sinyal kablosunu ve ilgili topraklama kablosunu birbirlerine çok yakõn olarak ve en kõsa yoldan döşeyin. Veri yolu kablolarõnõ soketli bağlantõlar kullanarak uzatmayõn. Veri yolu kablolarõnõ mevcut şase yüzeylerine yakõn olarak döşeyin. Topraktaki potansiyel dalgalanmalarda, iki taraflõ bağlanan ve toprak potansiyeli (PE) ile bağlanan ekran üzerinden bir dengeleme akõmõ geçebilir. Bu durumda VDE- Talimatlarõna uygun bir topraklama sağlanmalõdõr. 3.5 DIP Anahtarlarõnõn Ayarlanmasõ Opsiyon kartõnõn ön panelindeki altõ DIP anahtarõ (S1-1 S1-6) ile işlem veri uzunluklarõ, PCP uzunluğu ve baud hõzõ ayarlanõr. ON [1] İşlem verisi sayõsõ ( word) [1] [2] ON 5 6 PACER 1 4 [2] PCP word sayõsõ (1, 2 veya 4 kelime) Baud hõzõ: [3] OFF: 2 MBaud / [4] ON: 0,5 MBaud Bu şekilde görünen ayarlar: İşlem veri genişliği: 2 PD PCP word sayõsõ: 1 PCP Baud hõzõ: 2 MBaud [3] 2M 0.5M [4] 03700AXX DFI 11B üzerindeki DIP anahtarõndaki bağlantõlar Kullanõm El Kitabõ MOVIDRIVE MDX61B Fieldbus Arabirimi DFI11B INTERBUS 11

12 3 Montaj / Kurma Uyarõlarõ DIP Anahtarlarõnõn Ayarlanmasõ Uyarõ DIP anahtarlarõnda yapõlacak her değişiklikten önce frekans inverterinin enerjisini kesin (şebeke ve 24V yedekleme modu). S1-1 ile S1-5 arasõndaki DIP anahtarlarõnõn ayarlarõ sadece frekans inverteri başlangõç durumuna getirilirken yapõlõr. DIP anahtarlarõnda geçersiz bir ayar yapõldõğõnda, frekans inverterinde "Microprocessor not ready" (38 hex) ID kodu verilir. Baud hõzõnõn ayarlanmasõ Baud hõzõ DIP anahtarõ S1-6 ile ayarlanõr. Baud hõzõ ayarõ derhal etkinleşir ve gerektiğinde etkin bir INTERBUS veri haberleşmesini kesebilir. İşlem verilerinin ve PCP uzunluklarõnõn ayarlanmasõ INTERBUS arabirim modülü ile DFI11B arasõnda maksimum altõ INTERBUS veri kelimesi değiştirilebilir. Bu kelimeler S1-1 ile S1-5 arasõndaki DIP anahtarlarla işlem veri kanalõ ile PCP kanalõ arasõnda dağõtõlabilir. Sadece altõ veri kelimesi ayarlanabildiğinden, INTERBUS a yansõmayan ayarlar olabilir. Ayar yanlõş yapõldõğõnda DFI11 bir ID kodu "Microprocessor not ready" (38hex) verir ve kõrmõzõ TR-LED ile bu yanlõş ayara işaret eder. Aşağõdaki resimde işlem verilerinin ve PCP uzunluklarõnõn ayarlanmasõ için gerekli ortam koşullarõ verilmektedir. Genelde aşağõdaki sõnõrlamalar mevcuttur: ON 6PD [A] ON 5 6 PACER 1 4 2M 0.5M ID: 03hex (3dez) Resim 5: DFI11B nin altõ işlem verisi ile çalõştõrmak için gerekli ayarlar 03701AXX [A] PCP ayarõ etkin değil! İşlem veri uzunluğu (word) PCP uzunluğu ID kodu 6 PCP ayarõ etkin değil; 03hex (3dec) kullanõlabilecek PCP kanalõ yok 12 Kullanõm El Kitabõ MOVIDRIVE MDX61B Fieldbus Arabirimi DFI11B INTERBUS

13 Montaj / Kurma Uyarõlarõ DIP Anahtarlarõnõn Ayarlanmasõ 3 ON ON ON ON 2 0 O N O N O N O N 1 max. 5 DP max. 5 DP max. 4 DP max. 2 DP PCP 2 P A C E R PCP 2 P A C E R PCP 2 P A C E R PCP 2 P A C E R M 0.5M 2M 0.5M 2M 0.5M 2M 0.5M ID: 38hex (56dez) ID: E3hex (227dez) ID: E0hex (224dez) ID: E1hex (225dez) Resim 6: PCP uzunluğunun ve maksimum işlem veri uzunluklarõnõn ayarlanmasõ için örnekler 53597AXX PCP uzunluğu Maksimum işlem veri uzunluğu ID kodu 1 word 5 word E3 hex (227dec) 2 kelime 4 word E0 hex (224dec) 4 word 2 word E1 hex (225dec) maks. uzunluk aşõldõğõnda veya 0 veya 7 PD ayarlandõğõnda 38 hex (56dec) = "Microprocessor not ready" Burada belirtilmeyen tüm diğer ayarlarda ID-Code "Microprocessor not ready" verilir. Bu durumlarda frekans inverteri P090 "PD Konfigürasyonu" parametresine = 0PD değerini verir ve DFI11B opsiyon kartõ üzerindeki kõrmõzõ TR-LED I ile bu yanlõş ayara işaret eder. Kullanõm El Kitabõ MOVIDRIVE MDX61B Fieldbus Arabirimi DFI11B INTERBUS 13

14 3 Montaj / Kurma Uyarõlarõ Göstergeler 3.6 Göstergeler INTERBUS LED leri INTERBUS arabirimi DFI11B opsiyon kartõ üzerinde diyagnoz yapabilmek için beş adet õşõklõ diyot bulunur. Bu diyotlar DFI11B nin ve INTERBUS sisteminin o andaki durumlarõnõ gösterirler. U L RC BA RD TR Logic Voltage (yeşil = O.K.) Remote Cable Check (yeşil = O.K.) Bus Active (yeşil = O.K.) Remote Bus Disabled (kõrmõzõ = OFF) Transmit (yeşil = PCP aktif) Aşağõdaki resimde çok sõk oluşan diyagnoz LED yanma desenleri ve anlamlarõ verilmektedir. Bu LED lerle ilgili ayrõntõlõ bilgiler ilerideki tablolardan alõnabilir. U L RC BA RD sarý KAPALI KAPALI turuncu U L RC BA RD yeþil KAPALI KAPALI turuncu U L RC BA RD yeþil yeþil yeþil yanýp sönüyor turuncu U L RC BA RD TR yeþil yeþil yeþil KAPALI TR sarý yanýp TR TR KAPALI / PCP: TR sönüyor, KAPALI [A] [B] [C] [D] [E] U L CC BA RD yeþil yeþil yanýp sö KAPALI turuncu rot KAPALI KAPALI yeþil Resim 7: Çok sõk görünen LED yanma desenleri 06516ATR [A] Frekans inverterinde "Power-On" (INTERBUS henüz aktif değil) [B] DIP anahtar ayarõ yanlõş (INTERBUS henüz aktif değil) [C] INTERBUS sistemi başlangõç durumuna dönüş safhasõnda [D] Normal INTERBUS çalõşmasõ [E] Baud hõzõ ayarõ yanlõş LED U L "U-Logic" (yeşil) Durum Anlamõ Hata giderilmesi yanõyor Bus elektroniğinde gerilim var - yanmõyor Bus elektroniğinde gerilim yok Bağlantõ ünitesinin yerinin doğru olup olmadõğõnõ ve frekans inverterinin 24 V DC besleme gerilimini kontrol edin. LED RC "Remote Cable Check" (yeşil) Durum Anlamõ Hata giderilmesi yanõyor gelen remote bus bağlantõsõ - normal yanmõyor gelen remote bus bağlantõsõ arõzalõ Gelen fiber optik kablo remote bus bağlantõsõnõ kontrol edin. 14 Kullanõm El Kitabõ MOVIDRIVE MDX61B Fieldbus Arabirimi DFI11B INTERBUS

15 Montaj / Kurma Uyarõlarõ Göstergeler 3 LED BA "Bus Active" (yeşil) Durum Anlamõ Hata giderilmesi yanõyor INTERBUS ta veri aktarõmõ aktif - yanmõyor Veri aktarõmõ yok; INTERBUS duruyor Gelen remote bus kablosunu kontrol edin. Ayrõntõlõ hata yeri tespiti için INTERBUS arabirim modülünün (Master) diyagnostik göstergesini kullanõn. LED RD "Remote Bus Disable" (kõrmõzõ) Durum Anlamõ Hata giderme yanõyor devam eden remote bus kapalõ - yanmõyor devam eden remote bus kapalõ değil - LED TR "Transmit" (yeşil) Durum Anlamõ Hata giderme LED TR yeşil yandõğõnda, INTERBUS standardõna uygun demektir. yanmõyor PCP iletişimi yok - yeşil PCP iletişimi aktif veya INTERBUS devreye alõnõyor (Parametrelere INTERBUS-PCP kanalõ üzerinden erişilir) - LED TR "Transmit" (sarõ veya kõrmõzõ) Durum Anlamõ Hata giderme LED TR, normal INTERBUS çalõşmasõnda oluşmayan dahili sistem durumlarõnõ sarõ ve kõrmõzõ renklerde gösterir. yanmõyor Normal çalõşma (TR = yeşil tablosuna bakõn) - veya yeşil sarõ Frekans inverteri başlangõç durumuna dönüyor - yanõp sönüyor kõrmõzõ devamlõ yanõyor kõrmõzõ yanõp sönüyor Yanlõş DIP anahtar konfigürasyonu seçildi, INTERBUS õn çalõşmasõ mümkün değil. DIP anahtar konfigürasyonu yanlõş veya INTERBUS arabirimi arõzalõ, INTERBUS õn çalõşmasõ mümkün değil. DIP anahtarõ S1 in ayarlarõnõ kontrol edin Gerektiğinde DIP anahtarõnõn ayarõnõ düzeltin ve cihazõ yeniden çalõştõrõn. DIP anahtarlarõ S1 - S6 nõn ayarlarõnõ kontrol edin Eğer bu ayar doğru ise, SEW Elektronik Servis ine danõşõnõz. Kullanõm El Kitabõ MOVIDRIVE MDX61B Fieldbus Arabirimi DFI11B INTERBUS 15

16 4 I 0 Projelendirme ve Devreye Alma İnverterin Devreye Alõnmasõ 4 Projelendirme ve Devreye Alma Bu bölümde frekans inverteri MOVIDRIVE (INTERBUS arabirim modülündeki DFI11B opsiyonlu) projelendirilmesi ve devreye alõnmasõ açõklanmaktadõr. 4.1 İnverterin Devreye Alõnmasõ Frekans inverteri MOVIDRIVE parametreleri, fieldbus opsiyon kartõ takõldõktan sonra, inverterde başka ayar yapmadan derhal fieldbus sistemi içerisinde belirlenebilir. Bu durumda çalõştõrdõktan sonra, örneğin tüm parametreler bir üst seviyedeki otomasyon cihazõndan ayarlanabilir. Frekans inverterinin INTERBUS üzerinden kontrol edilebilmesi için ayarõ, kontrol ve istenen değer kaynağõna = FIELDBUS değiştirilmelidir. Frekans inverteri FIELDBUS a ayarlandõğõnda, istenen değer aktarõmõ parametreleri INTERBUS üzerinden belirlenir. Böylece frekans inverteri üst seviyedeki otomasyon cihazõndan gönderilen işlem çõkõş verilerine yanõt verir. Kontrol/istenen değer kaynağõ FIELDBUS õn aktive edilmesi üst seviyedeki kontrol ünitesindeki "Fieldbus modu aktif" status word ile gösterilir. Bir emniyet gereği olarak, inverterin fieldbus sistemi üzerinden kontrol edilebilmesi için klemenslerle de "enable" konuma getirilmelidir. Bunun için klemensler, inverterin giriş klemensleri üzerinden "enable" olabileceği şekilde bağlanmalõ veya programlanmalõdõr. Frekans inverterinin klemesler üzerinden "enable" yapõlabilmesi için en basit yol, örn. DIØØ giriş klemensine (Function/CONTROLLER INHIBIT) +24 V sinyali vermek ve DIØ1... DIØ3 giriş klemenslerini NO FUNCTION olarak programlamaktõr. Resim 8 örnek olarak fieldbus bağlantõlõ bir frekans inverteri MOVIDRIVE deveye alma şekli gösterilmektedir. 16 Kullanõm El Kitabõ MOVIDRIVE MDX61B Fieldbus Arabirimi DFI11B INTERBUS

17 Projelendirme ve Devreye Alma İnverterin Devreye Alõnmasõ I 0 4 Devreye almada yapõlmasõ gerekenler 1. Güç son katõnõ klemens üzerinden "enable" edin. Bunun için X13:1 e "1" sinyali girin (DIØØ "/CONTROLLER INHIBIT"), örneğin X13:8 üzerinde bir köprü ile (VO24). MOVIDRIVE X13: DI00 DI01 DI02 DI03 DI04 DI05 DCOM V024 DGND ST11 ST12 [A] X10: TF1 DGND DB00 DO01-C DO01-NO DO01-NC + DO02 VO24 VI24 DGND 24V har. ext. Resim 8: Enable için kablolama 03692ATR [A] Frekans inverteri klemens tarafõnda bu tel köprü ile "enable" yapõlabilir! X13 DI00: /Control.inhibit X10 TF1: TF girişi DI01... X13:DI05: İşlevsiz DGND: Dijital sinyaller için referans potansiyel DCOM: Referans DI00... DI05 BB00: /Fren VO24: + 24 V DO01-C: Röle kontağõ DGND: Dijital sinyaller için referans potansiyel DO01-NO: Normalde açõk kontak ST11: RS DO01-NC: Normalde kapalõ kontak ST12: RS DO02: /Arõza VO24: + 24 V VI24: + 24 V (harici) V DC besleme gerilimini açõn. Frekans inverterinde parametre belirleyebilmek için, sadece harici 24 V besleme gerilimini açõn (şebeke gerilimini değil!). Kullanõm El Kitabõ MOVIDRIVE MDX61B Fieldbus Arabirimi DFI11B INTERBUS 17

18 4 I 0 Projelendirme ve Devreye Alma INTERBUS Sisteminin Projelendirilmesi 3. İstenen değer kaynağõ = FIELDBUS / Kontrol sinyali kaynağõ = FIELDBUS Frekans inverterinin fieldbus üzerinden kontrolü için istenen değer ve kontrol sinyali kaynaklarõnõ FIELDBUS olarak ayarlayõn. - P100 İstenen değer kaynağõ = FIELDBUS - P101 Kontrol sinyali kaynağõ = FIELDBUS 4. DIØ1... DIØ3 giriş klemensleri = NO FUNCTION X13.2, X13.3 ve X13.4 giriş klemenslerinin işlevselliklerini NO FUNCTION olarak programlayõn. - P600 DIØ1 klemensi (X13.2) programlanmasõ = NO FUNCTION - P601 DIØ2 klemensi (X13.3) programlanmasõ = NO FUNCTION - P602 DIØ3 klemensi (X13.4) programlanmasõ = NO FUNCTION MOVIDRIVE frekans inverterinin devreye alõnmasõ ve kontrolü ile ilgili diğer bilgiler fieldbus iletişim profili el kitabõndan alõnabilir. 4.2 INTERBUS Sisteminin Projelendirilmesi INTERBUS arabirim modülündeki frekans inverteri projelendirme yazõlõmõ "CMD-Tool" (CMD = Configuration-Monitoring-Diagnosis) ile iki adõmda projelendirilir. Birinci adõmda bir bus yapõsõ oluşturulur. Daha sonra da katõlõmcõlar açõklanõr ve işlem verilerinin adresleri belirlenir. ON 3PD 2PCP ON 5 6 PA CE R 2M 0.5M T PAW 144 T PAW 146 T PAW L PEW 144 L PEW 146 L PEW PLC PAW 148 PAW 146 PAW 144 PEW 148 PEW 146 PEW 144 PA 3 PA 2 PA 1 PE3 PE2 PE1 INTE RBUS PA 1 PA 2 PA 3 PE1 PE2 PE3 Resim 9: 3PD + 2PCP projelendirme için bir örnek 53581AXX Aşağõdaki resimlerde CMD-Tool yazõlõmõndaki, Resim 9 uyarõnca giriş/çõkõş adreslerinde 3PD + 2PCP konfigürasyonu ile projelendirilmiş frekans inverteri için ayarlar verilmektedir. 18 Kullanõm El Kitabõ MOVIDRIVE MDX61B Fieldbus Arabirimi DFI11B INTERBUS

19 Projelendirme ve Devreye Alma INTERBUS Sisteminin Projelendirilmesi I 0 4 Bus yapõsõnõn konfigürasyonu Çevrimdõşõ (offline) konfigürasyon: Insert with ID code (ID kodu ile ekleme) Bus yapõsõ CMD-Tool ile çevrimiçi veya çevrimdõşõ projelendirilebilir. Frekans inverteri "offline" durumda CMD-Tool yazõlõmõndaki "Edit / Insert with ID code (Düzenle/ ID kodu ile ekle)" menü noktasõ ile projelendirilir Bunun için Resim 10 uyarõnca ID kodu, işlem veri kanalõ ve katõlõmcõ tipi girilmelidir. Resim 10: CMD-Tool ile çevrimdõşõ konfigürasyon 03714AXX Uyarõ! Frekans inverteri INTERBUS sisteminde sadece 6 word kullanabileceği için, burada gösterilen kombinasyonlarõn tamamõ mümkün değildir. Hangi kombinasyonlarõn mümkün olduğu aşağõdaki tabloda verilmiştir. ID kodu ayarlarõ DFI11B üzerindeki DIP anahtarlarõ S1-4 ve S1-5 ile aynõ olmalõdõr. İşlem veri kanalõ ayarlarõ DFI11B üzerindeki DIP anahtarlarõ S1-1 S1-3 ile aynõ olmalõdõr Aksi takdirde INTERBUS işletmesi mümkün değildir. Kullanõm El Kitabõ MOVIDRIVE MDX61B Fieldbus Arabirimi DFI11B INTERBUS 19

20 4 I 0 Projelendirme ve Devreye Alma INTERBUS Sisteminin Projelendirilmesi DFI11B nin CMD- Tool ile "offline" konfigürasyonu için bilgiler Program ayarõ Fonksiyon (MOVIDRIVE göstergesi) ID kodu 227 dec (E3 hex) Parametre kanalõ: 1 word İşlem veri kanalõ: 16 Bit 1 işlem veri kelimesi (Param +1PD) 32 Bit 2 işlem veri kelimesi (Param +2PD) 48 Bit 3 işlem veri kelimesi (Param +3PD) 64 Bit 4 işlem veri kelimesi (Param +4PD) 80 Bit 5 işlem veri kelimesi (Param +5PD) ID kodu 224 dec (E0 hex) Parametre kanalõ: 2 word İşlem veri kanalõ: 16 Bit 1 işlem veri kelimesi (Param +1PD) 32 Bit 2 işlem veri kelimesi (Param +2PD) 48 Bit 3 işlem veri kelimesi (Param +3PD) 64 Bit 4 işlem veri kelimesi (Param +4PD) ID kodu 225 dec (E1 hex) Parametre kanalõ: 4 word İşlem veri kanalõ: 16 Bit 1 işlem veri kelimesi (Param +1PD) 32 Bit 2 işlem veri kelimesi (Param +2PD) ID kodu 3 dec (03 hex) Parametre kanalõ: - İşlem veri kanalõ: 96 Bit 6 işlem veri kelimesi (6PD) Çevrimiçi (online) konfigürasyon Configuration frame / Read in (Konfigürasyon şemasõnõn okunmasõ) INTERBUS sistemi önce komple olarak kurulabilir ve DFI11B üzerindeki DIP anahtar ayarlanabilir. Daha sonra da CMD-Tool üzerinden bus yapõsõnõn tamamõ (konfigürasyon çerçevesi) okunabilir. Burad tüm katõlõmcõlar ayarlanmõş olan veri genişlikleri ile otomatik olarak tanõnõrlar. 20 Kullanõm El Kitabõ MOVIDRIVE MDX61B Fieldbus Arabirimi DFI11B INTERBUS

21 Projelendirme ve Devreye Alma INTERBUS Sisteminin Projelendirilmesi I 0 4 Katõlõmcõ açõklamasõ oluşturma Katõlõmcõ açõklamasõ INTERBUS katõlõmcõlarõnõn tanõnmasõ ve açõklanmasõ için NTERBUS sistemine frekans inverteri için özel katõlõmcõ açõklamalarõ verilebilir. Burada aşağõdaki kayõtlar önemlidir: "Manufacturer Name (Üretici Adõ)" ve "Device Type (Cihaz tipi)" için aşağõdaki ayarlar Manufacturer Name (Üretici firma adõ):sew-eurodrive Device Type (Cihaz Tipi):MOVIDRIVE girilmelidir, bu sayede sürücü parametreleri bir Yönetici Bilgisayarõ ile yönetici seviyesinden INTERBUS arabirim modülü ile programlanabilir (Resim 11). Resim 11: DFI11B li MOVIDRIVE için katõlõmcõ açõklamasõ 03715AXX Arabirim tipi Arabirim tipi olarak "Interface Type" butonu ile "Universal" seçilmelidir Kullanõm El Kitabõ MOVIDRIVE MDX61B Fieldbus Arabirimi DFI11B INTERBUS 21

22 4 I 0 Projelendirme ve Devreye Alma INTERBUS Sisteminin Projelendirilmesi Sunum Frekans inverterinin kolayca tanõnabilmesi için CMD-Tool Versiyon 4.50 ve yükseğinde kendi ICO verilerinizi ".\IBSCMD\Pict32\" dizinine kopyalayabilirsiniz (Resim 12). adresindeki SEW ana sayfasõnda "Downloads / Uygulama Yazõlõmlarõ" altõnda "CMD-Tool için INTERBUS açõklama verileri"ni bulabilirsiniz. Resim 12: Katõlõmcõ açõklamalarõnõn ICO verisine bağlanmasõ 03716AXX 22 Kullanõm El Kitabõ MOVIDRIVE MDX61B Fieldbus Arabirimi DFI11B INTERBUS

23 Projelendirme ve Devreye Alma INTERBUS Sisteminin Projelendirilmesi I 0 4 Parametre kanalõ Kendi uygulamalarõnõzda frekans inverterinin programlanmasõ için PCP kanalõnõ kullanmak istiyorsanõz, parametre kanalõ için aşağõdaki ayarlar gereklidir: Message Lengths / Transmit / Receive (Mesaj uzunluğu / Gönder / Al): her biri 243 bayt Supported Parameter Channel Services (Standard): Read / Write (Desteklenen Parametre Kanalõ Servisleri (Standart): Read / Write) Resim 13: Parametre kanalõ (PCP) ayarõ 03717AXX İşlem verilerinin seçimi Frekans inverterinin INTERBUS işlem verilerinin kontrol sistemi program adreslerine bağlanma menüsü "Process Data (İşlem Veri Yöneticisi)" üzerinden dağõtõlõr. Resim 14: INTERBUS işlem verileri ve PLC program adresleri 03718AXX Frekans inverterinin INTERBUS işlem verileri üzerinden kontrolü ile ilgili örnek bir program (STEP7) Bölüm 6.1 de "İşlem Veris Üzerinden Kontrol" verilmektedir. Kullanõm El Kitabõ MOVIDRIVE MDX61B Fieldbus Arabirimi DFI11B INTERBUS 23

MOVIDRIVE MDX61B Fieldbus Arabirimi DFP21B PROFIBUS DP (12 MBaud) 03/2004 1125 6982 / TR

MOVIDRIVE MDX61B Fieldbus Arabirimi DFP21B PROFIBUS DP (12 MBaud) 03/2004 1125 6982 / TR MOVDRVE MDX61B Fieldbus Arabirimi DFP21B PROFBUS DP (12 MBaud) Baskõ 3/24 Kullanõm El Kitabõ 1125 6982 / TR SEW-EURODRVE 1 Önemli uyarõlar... 1 2 Giriş... 2 3 Montaj / Kurma Uyarõlarõ... 4 3.1 Opsiyon

Detaylı

MOVIDRIVE MDX61B Fieldbus arabirimi DFE11B Ethernet. Baskõ 10/2004 FA361750 11284285 / TR

MOVIDRIVE MDX61B Fieldbus arabirimi DFE11B Ethernet. Baskõ 10/2004 FA361750 11284285 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hõz Kontrol Cihazlarõ \ Sürücü Otomasyon \ MOVIDRIVE MDX61B Fieldbus arabirimi DFE11B Ethernet FA361750 Baskõ 10/2004 11284285 / TR El Kitabõ SEW-EURODRIVE Driving the

Detaylı

Fieldbus Arabirimi PROFIBUS DP-V1 UFP11A 02/2004 11254572 / TR

Fieldbus Arabirimi PROFIBUS DP-V1 UFP11A 02/2004 11254572 / TR Fieldbus Arabirimi PROFIBUS DP-V1 UFP11A Baskõ 02/2004 Kullanõm El Kitabõ 11254572 / TR İçindekiler İçindekiler 1 Sisteme Genel Bakõş...4 2 Cihazõn Dizaynõ...5 2.1 Önden Görünüş...5 3 Bilgisayarsõz Montaj

Detaylı

Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hõz Kontrol Cihazlarõ \ Sürücü Otomasyon \ Servis C5.D01. MOVI-SWITCH Kontrolü İçin. Baskõ 05/2004 11286687 / TR

Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hõz Kontrol Cihazlarõ \ Sürücü Otomasyon \ Servis C5.D01. MOVI-SWITCH Kontrolü İçin. Baskõ 05/2004 11286687 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hõz Kontrol Cihazlarõ \ Sürücü Otomasyon \ Servis Fieldbus Arabirimleri/Alan Dağõtõcõlarõ MOVI-SWITCH Kontrolü İçin C5.D0 Baskõ 05/004 86687 / TR El Kitabõ SEW-EURODRIVE

Detaylı

Düzeltme. MOVIDRIVE MDX61B Kontrol Kartı MOVI-PLC DHP11B. Baskı 09/2005 11456787 / TR

Düzeltme. MOVIDRIVE MDX61B Kontrol Kartı MOVI-PLC DHP11B. Baskı 09/2005 11456787 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ Servis MOVIDRIVE MDX61B Kontrol Kartı MOVI-PLC DHP11B Baskı 09/2005 11456787 / TR Düzeltme SEW-EURODRIVE Driving the world İçindekiler

Detaylı

04/2003 10565272 / TR

04/2003 10565272 / TR Merkezi Olmayan Montajlar İçin Tahrik Sistemi AS-i Arabirimleri, Alan Dağõtõcõlarõ Baskõ 04/2003 Kullanõm El Kitabõ 10565272 / TR SEW-EURODRIVE İçindekiler 1 Kullanõlan Ürünler... 5 2 Önemli Uyarõlar...

Detaylı

MOVIDRIVE MDX61B Fieldbus Arabirimi DFD11B DeviceNet. Baskõ 11/2004 FA / TR

MOVIDRIVE MDX61B Fieldbus Arabirimi DFD11B DeviceNet. Baskõ 11/2004 FA / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hõz Kontrol Cihazlarõ \ Sürücü Otomasyon \ MOVIDRIVE MDX61B Fieldbus Arabirimi DFD11B DeviceNet Baskõ 11/2004 11284587 / TR FA361530 El Kitabõ SEW-EURODRIVE Driving the

Detaylı

Montaj Talimatõ ve Kullanma Kõlavuzu

Montaj Talimatõ ve Kullanma Kõlavuzu 6301 8107 03/00 TR Kullanõcõ için Montaj Talimatõ ve Kullanma Kõlavuzu Kazan İşletme Modülü ZM 427 Kumanda Paneli Logamatic 4212 için Montaj ve kullanõm öncesi dikkatle okuyunuz Önsöz Önemli genel kullanõm

Detaylı

Dağõtõk Montajlar İçin Tahrik Sistemi PROFIBUS Arabirimleri, Alan Dağõtõcõlarõ

Dağõtõk Montajlar İçin Tahrik Sistemi PROFIBUS Arabirimleri, Alan Dağõtõcõlarõ Dağõtõk Montajlar İçin Tahrik Sistemi PROFIBUS Arabirimleri, Alan Dağõtõcõlarõ Baskõ 04/2003 P R O F I PROCESS FIELD BUS B U S Kullanõm El Kitabõ 10564675 / TR SEW-EURODRIVE İçindekiler 1 Geçerli Komponentler...

Detaylı

İşletme Kõlavuzu. Operatör Paneli DOP11A. Baskõ 03/2004 A6.J75 1122 7273 / TR

İşletme Kõlavuzu. Operatör Paneli DOP11A. Baskõ 03/2004 A6.J75 1122 7273 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hõz Kontrol Cihazlarõ \ Sürücü Otomasyon \ Operatör Paneli DOP11A A6.J75 Baskõ 03/2004 1122 7273 / TR İşletme Kõlavuzu SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Önemli uyarõlar...

Detaylı

Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hõz Kontrol Cihazlarõ \ Sürücü Otomasyon \ Servis MOVIDRIVE A5.J56. Baskõ 04/2004 11227885 / TR

Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hõz Kontrol Cihazlarõ \ Sürücü Otomasyon \ Servis MOVIDRIVE A5.J56. Baskõ 04/2004 11227885 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hõz Kontrol Cihazlarõ \ Sürücü Otomasyon \ Servis MOVIDRIVE Uçan Testere Uygulamasõ A5.J56 Baskõ 4/24 11227885 / TR El Kitabõ SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Önemli uyarõlar...

Detaylı

MOVIDRIVE MDX60B/61B. İşletme Kõlavuzu 02/2004 1122 3073 / TR

MOVIDRIVE MDX60B/61B. İşletme Kõlavuzu 02/2004 1122 3073 / TR MOVIDRIVE MDX60B/6B Baskõ 02/2004 İşletme Kõlavuzu 22 3073 / TR SEW-EURODRIVE İçindekiler Önemli Uyarõlar... 5 2 Emniyet Uyarõlarõ... 7 3 Cihaz-Yapõsõ... 8 3. Tip Tanõmõ, Tip Etiketleri ve Teslimat İçeriği...

Detaylı

El Kitabı. MOVIDRIVE MDX60B/61B Güvenli Ayırma Uygulamalar. Baskı 01/2005 FA363000 11322675 / TR

El Kitabı. MOVIDRIVE MDX60B/61B Güvenli Ayırma Uygulamalar. Baskı 01/2005 FA363000 11322675 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ Servis MOVIDRIVE MDX60B/6B Güvenli Ayırma Uygulamalar FA6000 Baskı 0/005 675 / TR El Kitabı SEW-EURODRIVE Driving the world İçindekiler

Detaylı

ECOFAST Uyumlu Tahrik Sistemleri. Sistem El Kitabõ 05/2003 11211385 / TR

ECOFAST Uyumlu Tahrik Sistemleri. Sistem El Kitabõ 05/2003 11211385 / TR ECOFAST Uyumlu Tahrik Sistemleri Baskõ 0/00 Sistem El Kitabõ 8 / TR S E W-E URODRIV E İçindekiler Önemli uyarõlar... Sistem Açõklamasõ... Teknik Bilgiler ve Boyut Çizimleri... 9. ECOFAST uyumlu AC motorlar

Detaylı

ac sürücüleri hızlı kılavuz

ac sürücüleri hızlı kılavuz vacon 10. ac sürücüleri hızlı kılavuz 1 vacon GÜVENLİK Bu hõzlõ kõlavuz, Vacon 10 frekans dönüştürücünüzün kolay şekilde kurulmasõ ve ayarlanmasõ ile ilgili temel adõmlarõ içerir. Sürücünüzü devreye almadan

Detaylı

MOVIDRIVE MDX61B Mutlak Değer Enkoder Kartõ DIP11B. Baskõ 08/2004 FA361771 11267488 / TR

MOVIDRIVE MDX61B Mutlak Değer Enkoder Kartõ DIP11B. Baskõ 08/2004 FA361771 11267488 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hõz Kontrol Cihazlarõ \ Sürücü Otomasyon \ Servis MOVIDRIVE MDX61B Mutlak Değer Enkoder Kartõ DIP11B FA361771 Baskõ 8/24 11267488 / TR El Kitabõ SEW-EURODRIVE Driving the

Detaylı

İşletme Kõlavuzu. Tiyatro Uygulamalarõ İçin Çift Diskli Fren BMG..T. Baskõ 06/2004 A6.C86 11295384 / TR

İşletme Kõlavuzu. Tiyatro Uygulamalarõ İçin Çift Diskli Fren BMG..T. Baskõ 06/2004 A6.C86 11295384 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hõz Kontrol Cihazlarõ \ Sürücü Otomasyon \ Servis Tiyatro Uygulamalarõ İçin Çift Diskli Fren BMG..T Baskõ 06/2004 11295384 / TR A6.C86 İşletme Kõlavuzu SEW-EURODRIVE Driving

Detaylı

Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ Servis MOVIDRIVE MDX60B / 61B. Düzeltme. Baskı 01/2005 11448784 / TR

Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ Servis MOVIDRIVE MDX60B / 61B. Düzeltme. Baskı 01/2005 11448784 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ Servis MOVIDRIVE MDX60B / 6B Baskı 0/2005 448784 / TR Düzeltme Kurulum Fren Dirençlerinin, Şok Bobinlerinin ve Filtrelerin Seçilmesi

Detaylı

El Kitabı. MOVITRAC B Emniyetli Ayırma Uygulamalar. Baskı 06/2007 11468785 / TR

El Kitabı. MOVITRAC B Emniyetli Ayırma Uygulamalar. Baskı 06/2007 11468785 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ Servis Emniyetli Ayırma Uygulamalar Baskı 06/007 68785 / TR El Kitabı SEW-EURODRIVE Driving the world İçindekiler Önemli uyarılar...

Detaylı

MOVI-SWITCH. İşletme Kõlavuzu 08/2003 11211075 / TR

MOVI-SWITCH. İşletme Kõlavuzu 08/2003 11211075 / TR MOVI-SWITCH Baskõ 08/2003 İşletme Kõlavuzu 11211075 / TR SEW-EURODRIVE İçindekiler 1 Önemli uyarõlar... 4 2 MOVI-SWITCH için Emniyet Uyarõlarõ... 5 3 Cihazõn Dizaynõ... 6 3.1 MOVI-SWITCH -1E... 6 3.2 MOVI-SWITCH

Detaylı

MOVITRAC 07. Katalog 02/2003 1056 4470 / TR

MOVITRAC 07. Katalog 02/2003 1056 4470 / TR MOVITRAC 07 Sürüm 02/2003 Katalog 1056 4470 / TR SEW-EURODRIVE İçindekiler 1 Sistem Açõklamasõ... 5 1.1 Sisteme Genel Bakõş... 5 1.2 Cihazlara Genel Bakõş... 8 1.3 Fonksiyonlar / Özellikler... 9 2 Teknik

Detaylı

El Kitabı için Düzeltme

El Kitabı için Düzeltme Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler El Kitabı için Düzeltme MOVIMOT MM..D İşlevsel Güvenlik İzin verilen cihazlar kombinasyonlarına ilaveler Baskı 11/2013 20258305 / TR

Detaylı

ACSM1. ACSM1-04Lx Sõvõ Soğutmalõ Sürücü Modülleri (55-160 kw)

ACSM1. ACSM1-04Lx Sõvõ Soğutmalõ Sürücü Modülleri (55-160 kw) ACSM1 Donanõm Kõlavuzu ACSM1-04Lx Sõvõ Soğutmalõ Sürücü Modülleri (55-160 kw) ACSM1 Sürücü Kõlavuzlarõ SÜRÜCÜ DONANIM KILAVUZU* ACSM1-04Lx Sõvõ Soğutmalõ Sürücü Modülleri (55-160 kw) Donanõm Kõlavuzu 3AUA0000022083

Detaylı

El Kitabı. MOVIDRIVE MDX61B Fieldbus Arabirimi DFE12B PROFINET IO. Baskı 07/2006 11419571 / TR

El Kitabı. MOVIDRIVE MDX61B Fieldbus Arabirimi DFE12B PROFINET IO. Baskı 07/2006 11419571 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ MOVIDRIVE MDX61B Fieldbus Arabirimi DFE12B PROFINET IO Baskı 07/2006 11419571 / TR El Kitabı SEW-EURODRIVE Driving the world

Detaylı

Bellek Modülleri. Belge Parça Numarası: Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve. Ocak 2007

Bellek Modülleri. Belge Parça Numarası: Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve. Ocak 2007 Bellek Modülleri Belge Parça Numarası: 430355-141 Ocak 2007 Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve yükseltileceği açõklanmaktadõr. İçindekiler Bellek modülleri ekleme veya değiştirme

Detaylı

6302 2530 09/2002 TR Kullanõcõ için. Kullanma Kõlavuzu. Logamatic 4311/4312 Kumanda Panelleri. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

6302 2530 09/2002 TR Kullanõcõ için. Kullanma Kõlavuzu. Logamatic 4311/4312 Kumanda Panelleri. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6302 2530 09/2002 TR Kullanõcõ için Kullanma Kõlavuzu Logamatic 4311/4312 Kumanda Panelleri Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Önsöz Önemli genel kullanõm tavsiyeleri Teknik cihazlar, sadece maksadõna

Detaylı

İşletme Kılavuzu. MOVIDRIVE compact MCH4_A. Baskı 11/2006 11535571 / TR

İşletme Kılavuzu. MOVIDRIVE compact MCH4_A. Baskı 11/2006 11535571 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ Servis MOVIDRIVE compact MCH4_A Baskı 11/2006 11535571 / TR İşletme Kılavuzu SEW-EURODRIVE Driving the world İçindekiler 1 Emniyet

Detaylı

ACSM1. ACSM1-04 Sürücü Modülleri (0.75-45 kw)

ACSM1. ACSM1-04 Sürücü Modülleri (0.75-45 kw) ACSM1 Donanõm Kõlavuzu ACSM1-04 Sürücü Modülleri (0.75-45 kw) ACSM1-04 Sürücü Modülleri 0.75-45 kw Donanõm Kõlavuzu 3AUA0000038350 REV C TR GEÇERLİLİK TARİHİ: 11.6.2007 2007 ABB Oy. Tüm Haklarõ Saklõdõr.

Detaylı

El Kitabı. Fieldbus Arabirimleri/Alan Dağıtıcıları MOVI-SWITCH Kumandası için. Baskı 12/2006 11543175 / TR

El Kitabı. Fieldbus Arabirimleri/Alan Dağıtıcıları MOVI-SWITCH Kumandası için. Baskı 12/2006 11543175 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ Servis Fieldbus Arabirimleri/Alan Dağıtıcıları MOVI-SWITCH Kumandası için Baskı 1/006 11543175 / TR El Kitabı SEW-EURODRIVE Driving

Detaylı

APC SUM48RMXLBP2U. APC Smart-UPS Modüler ile Kullanõm İçin Kesintisiz Güç Kaynağõ

APC SUM48RMXLBP2U. APC Smart-UPS Modüler ile Kullanõm İçin Kesintisiz Güç Kaynağõ Kullanõcõ Elkitabõ Türkçe APC SUM48RMXLBP2U Uzatõlmõş Ömür (XL) Akü Paketi APC Smart-UPS Modüler ile Kullanõm İçin Kesintisiz Güç Kaynağõ 990-1736 01/2004 Giriş SUM48RMXLBP2U, APC Smart-UPS Modeler Kesintisiz

Detaylı

Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ Servis MOVIDRIVE MDX60B / 61B. Düzeltme. Baskı 01/ / TR

Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ Servis MOVIDRIVE MDX60B / 61B. Düzeltme. Baskı 01/ / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ Servis MOVIDRIVE MDX60B / 6B Baskı 0/2005 4354 / TR Düzeltme Kurulum Fren Dirençlerinin, Şok Bobinlerinin ve Filtrelerin Seçilmesi

Detaylı

Bellek Modülleri. Belge Parça Numarası: Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve yükseltileceğiaçõklanmaktadõr.

Bellek Modülleri. Belge Parça Numarası: Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve yükseltileceğiaçõklanmaktadõr. Bellek Modülleri Belge Parça Numarası: 419585-141 Ocak 2007 Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve yükseltileceğiaçõklanmaktadõr. İçindekiler Bellek modülleri ekleme veya değiştirme

Detaylı

Bir Ağ Üzerindeki Müsait İşlevler Ağ Kablosunun Ağa Bağlanmasõ Makineyi Ağ üzerinde Kurmak Windows Yapõlandõrma

Bir Ağ Üzerindeki Müsait İşlevler Ağ Kablosunun Ağa Bağlanmasõ Makineyi Ağ üzerinde Kurmak Windows Yapõlandõrma Ağ Rehberi 1 2 3 4 5 6 7 Bir Ağ Üzerindeki Müsait İşlevler Ağ Kablosunun Ağa Bağlanmasõ Makineyi Ağ üzerinde Kurmak Windows Yapõlandõrma Yazõcõ İşlevini Kullanõm Web Tarayõcõsõyla Ağ Arayüzünün Yapõlandõrõlmasõ

Detaylı

Kompakt El Kitabı. Dağıtık Montajlar İçin Tahrik Sistemi InterBus arabirimleri, alan dağıtıcıları

Kompakt El Kitabı. Dağıtık Montajlar İçin Tahrik Sistemi InterBus arabirimleri, alan dağıtıcıları Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler Kompakt El Kitabı Dağıtık Montajlar İçin Tahrik Sistemi InterBus arabirimleri, alan dağıtıcıları Baskı 11/2009 1676671 / TR SEW-EURODRIVE

Detaylı

El Kitabı. Fieldbus Arabirimi DFP21B PROFIBUS DP-V1. Baskı 07/2006 11479175 / TR

El Kitabı. Fieldbus Arabirimi DFP21B PROFIBUS DP-V1. Baskı 07/2006 11479175 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ Servis Fieldbus Arabirimi DFP21B PROFBUS DP-V1 Baskı 7/26 11479175 / TR El Kitabı SEW-EURODRVE Driving the world İçindekiler

Detaylı

El Kitabı. MOVIDRIVE MDX61B Fieldbus Arabirimi DFE13B EtherNet/IP. Baskı 06/2006 11373571 / TR

El Kitabı. MOVIDRIVE MDX61B Fieldbus Arabirimi DFE13B EtherNet/IP. Baskı 06/2006 11373571 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ MOVIDRIVE MDX61B Fieldbus Arabirimi DFE13B EtherNet/IP Baskı 06/2006 11373571 / TR El Kitabı SEW-EURODRIVE Driving the world

Detaylı

SURT192XLBP Harici Akü Grubu. Smart-UPS RT 3000/5000/7500/10000 VA Kesintisiz Güç Kaynağõ İle Kullanõlmak İçindir

SURT192XLBP Harici Akü Grubu. Smart-UPS RT 3000/5000/7500/10000 VA Kesintisiz Güç Kaynağõ İle Kullanõlmak İçindir Kullanõcõ Elkitabõ Türkçe SURT192XLBP Harici Akü Grubu Smart-UPS RT 3000/5000/7500/10000 VA Kesintisiz Güç Kaynağõ İle Kullanõlmak İçindir 990-1387A 09/2003 Giriş SURT192XLBP akü grubu, APC Smart-UPS

Detaylı

Bellek Modülleri. Belge Bölüm Numarası: Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve. Nisan 2006

Bellek Modülleri. Belge Bölüm Numarası: Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve. Nisan 2006 Bellek Modülleri Belge Bölüm Numarası: 406852-141 Nisan 2006 Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve yükseltileceği açõklanmaktadõr. İçindekiler 1 Bellek modülleri ekleme veya değiştirme

Detaylı

X73 Scan/Print/Copy. Mart 2001. www.lexmark.com

X73 Scan/Print/Copy. Mart 2001. www.lexmark.com X73 Scan/Print/Copy Başlangõç Mart 2001 www.lexmark.com Basõm: Mart 2001 Aşağõdaki paragraf bu tür şartlarõn yasalara aykõrõ olduğu ülkeler için geçersizdir. LEXMARK INTERNATIONAL, INC. BU YAYINI TİCARİ

Detaylı

Üç Fazlõ Motorlar DR/DV/DT/DTE/DVE Asenkron Servo Motorlar CT/CV

Üç Fazlõ Motorlar DR/DV/DT/DTE/DVE Asenkron Servo Motorlar CT/CV Üç Fazlõ Motorlar DR/DV/DT/DTE/DVE Asenkron Servo Motorlar CT/CV Baskõ 02/2003 İşletme Kõlavuzu 1056 8077 / TR SEWEURODRIVE İçindekiler 1 Önemli Uyarõlar... 2 Emniyet Uyarõlarõ... 5 3 Motorun Yapõsõ...

Detaylı

Baskı. MOVIDRIVE Seri İletişim 11/2001. El Kitabı 1053 1777 / TR

Baskı. MOVIDRIVE Seri İletişim 11/2001. El Kitabı 1053 1777 / TR MOVIDRIVE Seri İletişim Baskı /2 El Kitabı 53 777 / TR SEW-EURODRIVE İçindekiler Önemli Uyarılar... 4 2 Giriş... 5 2. Seri Arabirimlere Genel Bakış... 5 2.2 Teknik Bilgiler... 8 2.3 MOVILINK ve Sistem

Detaylı

Bellek Modülleri. Belge Parça Numarası: Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve. Ocak 2007

Bellek Modülleri. Belge Parça Numarası: Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve. Ocak 2007 Bellek Modülleri Belge Parça Numarası: 430223-141 Ocak 2007 Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve yükseltileceği açõklanmaktadõr. İçindekiler Bellek modülleri ekleme veya değiştirme

Detaylı

6301 8873 11/2001 TR Kullanõcõ için. Kullanma Kõlavuzu. Logano GE515. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

6301 8873 11/2001 TR Kullanõcõ için. Kullanma Kõlavuzu. Logano GE515. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6301 8873 11/2001 TR Kullanõcõ için Kullanma Kõlavuzu Sõvõ/Gaz Yakõtlõ Özel Kazan Logano GE515 Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kõlavuz hakkõnda Bu cihaz ilgili Norm ve Yönetmelikler tarafõndan

Detaylı

Ek bilgi Internet:.../cecx

Ek bilgi Internet:.../cecx Modüler PLC ler CECX İki ürün versiyonu: CoDeSys tabanlı modüler PLC CoDeSys ve SofMotion tabanlı motion PLC Kolay konfigürasyon Otomatik modül algılaması Network de PLC yi bulmak için arama fonksiyonu

Detaylı

MODEM OPTIONS. for Nokia 7650 HIZLI KULLANIM KILAVUZU. Copyright 2002 Nokia.Tüm haklarõ mahfuzdur. 9354488 Issue 1

MODEM OPTIONS. for Nokia 7650 HIZLI KULLANIM KILAVUZU. Copyright 2002 Nokia.Tüm haklarõ mahfuzdur. 9354488 Issue 1 MODEM OPTIONS for Nokia 7650 HIZLI KULLANIM KILAVUZU Copyright 2002 Nokia.Tüm haklarõ mahfuzdur. 9354488 Issue 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 1 2. MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Yİ YÜKLEME... 1 3. TELEFONUNUZU

Detaylı

CJ1W-PRM21 MX2 INVERTER HABERLEŞMESİ

CJ1W-PRM21 MX2 INVERTER HABERLEŞMESİ CJ1W-PRM21 MX2 INVERTER HABERLEŞMESİ Mx2 Inverter GSD Dosyası (Cx- ConfiguratorFDT) Nasıl Eklenir? Cx ConfiguratorFDT ile PRM21 e Bağlanmak Inverter Parametre Ayarlarının Yapılması Online Olmak ve Parametreleri

Detaylı

APC Smart-UPS RT. Harici Akü Grubu. SURT1000XLI ve SURT2000XLI Modelleriyle Kullanõlmak İçindir Kule/Rak Monteli 990-1083A, 01/03

APC Smart-UPS RT. Harici Akü Grubu. SURT1000XLI ve SURT2000XLI Modelleriyle Kullanõlmak İçindir Kule/Rak Monteli 990-1083A, 01/03 APC Smart-UPS RT Harici Akü Grubu SURT1000XLI ve SURT2000XLI Modelleriyle Kullanõlmak İçindir Kule/Rak Monteli Kullanõcõ Elkitabõ Türkçe 990-1083A, 01/03 1: GÜVENLİK BİLGİLERİ American Power Conversion

Detaylı

El Kitabı. MOVIDRIVE MDX61B "Genişletilmiş Bus Pozisyonlandırma" Uygulaması. Baskı 04/2005 FA362820 11335289 / TR

El Kitabı. MOVIDRIVE MDX61B Genişletilmiş Bus Pozisyonlandırma Uygulaması. Baskı 04/2005 FA362820 11335289 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ MOVIDRIVE MDXB "Genişletilmiş Bus Pozisyonlandırma" Uygulaması FA32820 Baskı 04/200 33289 / TR El Kitabı SEW-EURODRIVE Driving

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. FM459 Strateji Modülü. Fonksiyon modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 105 C (2011/04) TR

Kullanma Kılavuzu. FM459 Strateji Modülü. Fonksiyon modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 105 C (2011/04) TR Kullanma Kılavuzu Fonksiyon modülü 105 C FM459 6 720 647 846-01.1T FM459 Strateji Modülü Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 648 482 (2011/04) TR 1 Emniyet.............................

Detaylı

DE Montage- und Gebrauchsanweisung EN Instruction on mounting and use FR Prescriptions de montage et mode d emploi NL Montagevoorschriften en

DE Montage- und Gebrauchsanweisung EN Instruction on mounting and use FR Prescriptions de montage et mode d emploi NL Montagevoorschriften en DE Montage- und Gebrauchsanweisung EN Instruction on mounting and use FR Prescriptions de montage et mode d emploi NL Montagevoorschriften en gebruiksaanwijzingen SV Monterings- och bruksanvisningar IT

Detaylı

Ek bilgi Internet:.../mtr-dci

Ek bilgi Internet:.../mtr-dci Motor, sürücü ve enkoder aynı gövdede, kapalı çevrim çalıșma (Servo-Lite) Entegre redüktör ve fren seçeneği Kompakttasarım I/O arayüzü veya çeșitli fieldbus lar üzerinden kontrol ÜcretsizFCTyazılımıyla

Detaylı

Harici Aygıtlar. Belge Parça Numarası: Ocak 2007

Harici Aygıtlar. Belge Parça Numarası: Ocak 2007 Harici Aygıtlar Belge Parça Numarası: 430221-141 Ocak 2007 Bu kõlavuzda isteğe bağlõ harici aygõtlarõn nasõl kullanõlacağõ anlatõlõr. İçindekiler 1 USB aygıtı kullanma USB aygõtõ bağlama.............................

Detaylı

OYUNUZU TEXECOM A VERDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ KURULUM KILAVUZU. Komünikatörlü Güvenlik Kontrol Panelleri

OYUNUZU TEXECOM A VERDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ KURULUM KILAVUZU. Komünikatörlü Güvenlik Kontrol Panelleri OYUNUZU TEXECOM A VERDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ KURULUM KILAVUZU Komünikatörlü Güvenlik Kontrol Panelleri Baskõ 7 İçerik Premier 412/816/832 Kurulum Kõlavuzu İçerik 1. Sisteme Genel Bakõş... 4 Sistemin

Detaylı

Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler. Fieldbus Arabirimi DFE33B EtherNet/IP. El Kitabı. Baskı 04/2008 11637587 / TR

Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler. Fieldbus Arabirimi DFE33B EtherNet/IP. El Kitabı. Baskı 04/2008 11637587 / TR Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler Fieldbus Arabirimi DFE33B EtherNet/IP Baskı 04/2008 11637587 / TR El Kitabı SEW-EURODRIVE Driving the world İçindekiler 1 Genel uyarılar...

Detaylı

APC Smart-UPS SC. 1000/1500 VA 110/120/230 Vac. 2U Tower/Rack-Montajõ Kesintisiz Güç Kaynağõ İle Kullanõlmak İçindir

APC Smart-UPS SC. 1000/1500 VA 110/120/230 Vac. 2U Tower/Rack-Montajõ Kesintisiz Güç Kaynağõ İle Kullanõlmak İçindir Kullanõcõ Elkitabõ Türkçe APC Smart-UPS SC 1000/1500 VA 110/120/230 Vac 2U Tower/Rack-Montajõ Kesintisiz Güç Kaynağõ İle Kullanõlmak İçindir 990-1851D 03/2007 Giriş APC Kesintisiz Güç Kaynağõ (KGK), ekipmanõnõzõ

Detaylı

El Kitabı. Dağıtık Montajlar İçin Tahrik Sistemi PROFIBUS Arabirimleri, Alan Dağıtıcıları. Baskı 07/2006 P R O F I B U S 11401575 / TR

El Kitabı. Dağıtık Montajlar İçin Tahrik Sistemi PROFIBUS Arabirimleri, Alan Dağıtıcıları. Baskı 07/2006 P R O F I B U S 11401575 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ Servis P R O F I PROCESS FIELD BUS B U S Dağıtık Montajlar İçin Tahrik Sistemi PROFIBUS Arabirimleri, Alan Dağıtıcıları Baskı

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon Modülü. FM458 Strateji Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 017 380-03/2008 TR

Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon Modülü. FM458 Strateji Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 017 380-03/2008 TR Kullanma Kılavuzu Fonksiyon Modülü FM458 Strateji Modülü Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 017 380-03/2008 TR Içindekiler 1 Emniyet............................. 3 1.1 Kullanım Kılavuzu

Detaylı

El Kitabı. MOVIDRIVE MDX61B Senkron çalışma kartı DRS11B. Baskı 10/2007 11671971 / TR

El Kitabı. MOVIDRIVE MDX61B Senkron çalışma kartı DRS11B. Baskı 10/2007 11671971 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ MOVIDRIVE MDXB Senkron çalışma kartı DRSB Baskı 0/2007 77 / TR El Kitabı SEW-EURODRIVE Driving the world İçindekiler Genel uyarılar...

Detaylı

Ürün no.: MSI Güvenlik kontrolü İçerik

Ürün no.: MSI Güvenlik kontrolü İçerik Ürün no.: 50132989 MSI 430-03 Güvenlik kontrolü Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Aksesuarlar Uyarılar 1 / 7 Teknik veriler Temel

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MSI 430.F50-01 Güvenlik kontrolü

İçerik. Ürün no.: MSI 430.F50-01 Güvenlik kontrolü Ürün no.: 50134315 MSI 430.F50-01 Güvenlik kontrolü Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Aksesuarlar Uyarılar 1 / 7 Teknik veriler

Detaylı

El Kitabı. MOVIDRIVE MDX60B/61B Güvenli Ayırma Koşullar. Baskı 01/2005 FA363000 11320885 / TR

El Kitabı. MOVIDRIVE MDX60B/61B Güvenli Ayırma Koşullar. Baskı 01/2005 FA363000 11320885 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ Servis MOVIDRIVE MDX60B/61B Güvenli Ayırma Koşullar FA363000 Baskı 01/2005 11320885 / TR El Kitabı SEW-EURODRIVE Driving the

Detaylı

R10.06 TÜRK AKREDİTASYON KURUMU TÜRKAK AKREDİTASYON MARKASI NIN TÜRKAK TARAFINDAN AKREDİTE EDİLMİŞ KURULUŞLARCA KULLANILMASINA İLİŞKİN ŞARTLAR

R10.06 TÜRK AKREDİTASYON KURUMU TÜRKAK AKREDİTASYON MARKASI NIN TÜRKAK TARAFINDAN AKREDİTE EDİLMİŞ KURULUŞLARCA KULLANILMASINA İLİŞKİN ŞARTLAR R10.06 TÜRKAK AKREDİTASYON MARKASI NIN TÜRKAK TARAFINDAN AKREDİTE EDİLMİŞ KURULUŞLARCA KULLANILMASINA İLİŞKİN ŞARTLAR Rev. 03 01-2006 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 3. İLGİLİ DOKÜMANLAR...

Detaylı

ortama kopyalanmasõ yasalara aykõrõdõr. Copyright Netcad Mühendislik Bilgisayar Tic.Ltd. Şti. 1999

ortama kopyalanmasõ yasalara aykõrõdõr. Copyright Netcad Mühendislik Bilgisayar Tic.Ltd. Şti. 1999 Dağõtõm Bu belgedeki tüm bilgiler önceden uyarõ yapõlmadan değiştirilebilir ve Ulusal Cad ve GIS Çözümleri Mühendislik Bilgisayar A.Ş. adõna verilmiş herhangi bir taahhüt niteliği taşõmaz. Bu belgede açõklanan

Detaylı

Dış görüntüleme araçlarının bağlanması

Dış görüntüleme araçlarının bağlanması Arkaplan Arkaplan Harici ekran göstergeleri BCI kontrol ünitesi (Bodywork Communication Interface) ile kontrol edilir. Harici ekran göstergelerinin hangi araç verilerini görüntüleyeceği koşullar BICT (Bodywork

Detaylı

Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler MOVITRAC B. Düzeltme. Baskı 07/2008 16658175 / TR

Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler MOVITRAC B. Düzeltme. Baskı 07/2008 16658175 / TR Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler MOVITRAC B Baskı 07/2008 16658175 / TR Düzeltme 1 Uyarılar 1 Uyarılar UYARILAR Bu ek bilgiler ayrıntılı işletme kılavuzu yerine kullanılamaz!

Detaylı

El Kitabı. MOVIDRIVE MDX61B "Uçan Testere" Uygulaması. Baskı 08/2005 FA362800 11335572 / TR

El Kitabı. MOVIDRIVE MDX61B Uçan Testere Uygulaması. Baskı 08/2005 FA362800 11335572 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ Servis MOVIDRIVE MDXB "Uçan Testere" Uygulaması FA2800 Baskı 08/200 72 / TR El Kitabı SEW-EURODRIVE Driving the world İçindekiler

Detaylı

BQ Modbus Analog Giriş Kartı 6 Kanal PT100 - PT1000. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: BQTEK

BQ Modbus Analog Giriş Kartı 6 Kanal PT100 - PT1000. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: BQTEK Modbus Analog Giriş Kartı 6 Kanal PT100 - PT1000 Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.0 22.04.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 1. Cihaz Özellikleri... 3 2. Genel Bilgi... 3 1. Genel Görünüm...

Detaylı

El Kitabı. MOVIDRIVE MDX61B Senkron Çalışma Kartı DRS11B. Baskı 09/2005 FA361530 11371587 / TR

El Kitabı. MOVIDRIVE MDX61B Senkron Çalışma Kartı DRS11B. Baskı 09/2005 FA361530 11371587 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ MOVIDRIVE MDX6B Senkron Çalışma Kartı DRSB FA36530 Baskı 09/2005 37587 / TR El Kitabı SEW-EURODRIVE Driving the world İçindekiler

Detaylı

BQ370-02 Modbus Analog Giriş Kartı 6 Kanal 4 20mA. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 03.05.2016 BQTEK

BQ370-02 Modbus Analog Giriş Kartı 6 Kanal 4 20mA. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 03.05.2016 BQTEK Modbus Analog Giriş Kartı 6 Kanal 4 20mA Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.0 03.05.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 1. Cihaz Özellikleri... 3 2. Genel Bilgi... 3 1. Genel Görünüm... 4 2. Cihaz

Detaylı

CP1E KM-N2-FLK MODBUS HABERLEŞMESİ

CP1E KM-N2-FLK MODBUS HABERLEŞMESİ CP1E KM-N2-FLK MODBUS HABERLEŞMESİ Kablo Bağlantıları ve Slave Node Adresinin Belirlenmesi KM-N2-FLK Modbus Ayarlarının Yapılması PLC Modbus Ayarlarının Yapılması KM-N2-FLK dan 1 Word Okuma İşlemi KM-N2-FLK

Detaylı

MW-350 Stand-Alone Şifre+Kart Okuyucu. Kullanım Kılavuzu. Kullanıma başlamadan önce mutlaka okuyunuz

MW-350 Stand-Alone Şifre+Kart Okuyucu. Kullanım Kılavuzu. Kullanıma başlamadan önce mutlaka okuyunuz MW-350 Stand-Alone Şifre+Kart Okuyucu Kullanım Kılavuzu Kullanıma başlamadan önce mutlaka okuyunuz MW-350 tek kapı için tasarlanmış Stand alone ve Wiegand çıkışlı şifreli kart okuyucudur. IP 68 standartda

Detaylı

SECOM 838. Kullanlm Kllavuzu Baskl 1.16/01

SECOM 838. Kullanlm Kllavuzu Baskl 1.16/01 SECOM 838 Kullanlm Kllavuzu Baskl 1.16/01 s c h e r m u l y t e x t i l e c o m p u t e r Kullanõm Kõlavuzu SECOM 838 Yayõn Hakkõ 2002 SETEX Schermuly textile computer GmbH SETEX Schermuly textile computer

Detaylı

6302 5475 02/2003 TR Kullanõcõ için. Kullanma Kõlavuzu. Logano GE434 Logano plus GB434. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

6302 5475 02/2003 TR Kullanõcõ için. Kullanma Kõlavuzu. Logano GE434 Logano plus GB434. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6302 5475 02/2003 TR Kullanõcõ için Kullanma Kõlavuzu Gaz Yakõtlõ Kazan Logano GE434 Logano plus GB434 Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kõlavuz hakkõnda Bu cihaz ilgili Norm ve Yönetmelikler

Detaylı

USB 10 IN-OUT. Usb portundan, 10 adet giriş ve çıkış yapabilen, Opto izolasyonlu digital otomasyon devresi.

USB 10 IN-OUT. Usb portundan, 10 adet giriş ve çıkış yapabilen, Opto izolasyonlu digital otomasyon devresi. USB 10 IN-OUT delab Deniz Elektronik Laboratuvarı Tel&Fax:0216-348 65 21 Usb portundan, 10 adet giriş ve çıkış yapabilen, Opto izolasyonlu digital otomasyon devresi. TTL devreler USB portundan aldığı gerilimle

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. FM443 Güneş enerjisi modülü. Fonksiyon Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 615 874-03/2008 TR

Kullanma Kılavuzu. FM443 Güneş enerjisi modülü. Fonksiyon Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 615 874-03/2008 TR Kullanma Kılavuzu Fonksiyon Modülü FM443 Güneş enerjisi modülü Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 615 874-03/2008 TR Içindekiler 1 Emniyet....................................... 3

Detaylı

El Kitabı. MOVIDRIVE MDX61B MOVI-PLC DHP11B Kontrol Kartı. Baskı 09/2005 11350873 / TR

El Kitabı. MOVIDRIVE MDX61B MOVI-PLC DHP11B Kontrol Kartı. Baskı 09/2005 11350873 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ MOVIDRIVE MDX61B MOVI-PLC DHP11B Kontrol Kartı Baskı 9/25 1135873 / TR El Kitabı SEW-EURODRIVE Driving the world İçindekiler

Detaylı

El Kitabı. Fieldbus Arabirimi DFE32B PROFINET IO. Baskı 09/2007 11614382 / TR

El Kitabı. Fieldbus Arabirimi DFE32B PROFINET IO. Baskı 09/2007 11614382 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ Servis Fieldbus Arabirimi DFE32B PROFINET IO Baskı 09/2007 11614382 / TR El Kitabı SEW-EURODRIVE Driving the world İçindekiler

Detaylı

VLT FC-102 Hvac Drive ile Optimize Performans. 1

VLT FC-102 Hvac Drive ile Optimize Performans.  1 VLT FC-102 Hvac Drive ile Optimize Performans www.naviga.com.tr 1 VLT 6000 cihaz karşılığı FC-102 HVAC işlerinde yeniden belirlenen standartlarla Havaalanı Otel Hastane Ofis Temiz oda M e r k e z i I s

Detaylı

Sistem el kitabına ek. MOVIGEAR -SNI MOVITOOLS MotionStudio ile Genişletilmiş Parametre Ayarı ve Diyagnoz. Baskı 01/2009 16641388 / TR

Sistem el kitabına ek. MOVIGEAR -SNI MOVITOOLS MotionStudio ile Genişletilmiş Parametre Ayarı ve Diyagnoz. Baskı 01/2009 16641388 / TR Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ ler MOVIGEAR -SNI MOVITOOLS MotionStudio ile Genişletilmiş Parametre Ayarı ve Diyagnoz Baskı 01/2009 16641388 / TR Sistem el kitabına ek SEW-EURODRIVE

Detaylı

Strike 5.50 R Proximity Kart Okuyucu Kullanım Kılavuzu

Strike 5.50 R Proximity Kart Okuyucu Kullanım Kılavuzu Strike 5.50 R Proximity Kart Okuyucu Kullanım Kılavuzu Bu kılavuz Strike 5,50 R kullanım ve bilgisayar bağlantısı ile cihaz tanımlamalarına yönelik doğru çalışma alışkanlıkları konusunda bilgiler vermektedir.

Detaylı

ENDA MODBUS PROTOKOLÜ

ENDA MODBUS PROTOKOLÜ 1. GÝRÝÞ ENDA MODBUS PROTOKOLÜ Modbus protokolü istemci/sunucu mimarisine dayalý bir endüstriyel iletiþim protokolüdür. Ýlk kez Modicon firmasý tarafýndan geliþtirilmiþ bir standart olup sahadaki cihazlar

Detaylı

GMTCNT PLC ile MODBUS MASTER Haberleşmesi -MICNO Serisi Hız Kontrol ile Bağlantı-

GMTCNT PLC ile MODBUS MASTER Haberleşmesi -MICNO Serisi Hız Kontrol ile Bağlantı- GMTCNT PLC ile MODBUS MASTER Haberleşmesi -MICNO Serisi Hız Kontrol ile Bağlantı- RS485 Bağlantı: 1- RS485 bağlantı için PLC nin RS485 bağlantısı için olan COM2 girişini kullanınız. (Şekildeki gibi takınız)

Detaylı

El Kitabı. MOVI-PLC basic DHP11B.. kontrol ünitesi. Baskı 06/2006 11427582 / TR

El Kitabı. MOVI-PLC basic DHP11B.. kontrol ünitesi. Baskı 06/2006 11427582 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ MOVI-PLC basic DHPB.. kontrol ünitesi Baskı 6/6 4758 / TR El Kitabı SEW-EURODRIVE Driving the world İçindekiler Önemli uyarılar...

Detaylı

Printer/Scanner Unit Type 8000

Printer/Scanner Unit Type 8000 Printer/Scanner Unit Type 8000 Kullanõm Talimatlarõ Yazõcõ Referansõ 1 2 3 4 5 6 Makineyi Hazõrlama Yazõcõ Sürücüsünü Ayarlama Diğer Yazdõrma İşlemleri Doküman Sunucusunu Kullanarak Kaydetme ve Yazdõrma

Detaylı

Türk Akreditasyon Kurumu. Doküman No.: P509 Revizyon No: 01. Kontrol Onay. İmza. İsim

Türk Akreditasyon Kurumu. Doküman No.: P509 Revizyon No: 01. Kontrol Onay. İmza. İsim Doküman Adõ: GÜVENLİK SÜREÇLERİ Doküman No.: P509 Revizyon No: 01 5 01 Bilgi İşlem Personelin Bilgilerin Gizliliği konusundaki taahhütlerine ilişkin paragraf eklendi. Sayfa No Rev. Revizyon Nedeni Yürürlük

Detaylı

Modeller BLW-211PI, BLW-211MI, BLW-212PO, BLW-212MO

Modeller BLW-211PI, BLW-211MI, BLW-212PO, BLW-212MO Modeller BLW-211PI, BLW-211MI, BLW-212PO, BLW-212MO www.biges.com 444 09 18 Açıklama Cihaz standalone yapıda olup, wiegand okuyucu ile de kullanılabilir. Bu cihaz 4 hane pin girişli 2000 kullanıcı destekler.

Detaylı

İşletme Kılavuzu MOVIDRIVE MDX60B / 61B. Baskı 01/2005 GA360000 11300485 / TR

İşletme Kılavuzu MOVIDRIVE MDX60B / 61B. Baskı 01/2005 GA360000 11300485 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ Servis MOVIDRIVE MDX60B / 61B GA360000 Baskı 01/2005 11300485 / TR İşletme Kılavuzu SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Önemli

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MLD510-RT3M/A Çok ışınlı güvenlik fotoelektrik sensör verici/alıcı

İçerik. Ürün no.: MLD510-RT3M/A Çok ışınlı güvenlik fotoelektrik sensör verici/alıcı Ürün no.: 66538201 MLD510-RT3M/A Çok ışınlı güvenlik fotoelektrik sensör verici/alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun yön değiştirici ayna Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı

Detaylı

Eklentiler. Çeyrek dönüşlü durdurucular ve konum anahtarları. Manuel çalıştırmadan sonra çok kanatlı damperlerin kanatlarını kilitlemek için

Eklentiler. Çeyrek dönüşlü durdurucular ve konum anahtarları. Manuel çalıştırmadan sonra çok kanatlı damperlerin kanatlarını kilitlemek için Çeyrek dönüşlü durdurucular ve konum anahtarları,3 X XÇeyrek dönüşlü durdurucular ve konum anahtarları testregistrierung Eklentiler Çeyrek dönüşlü durdurucular ve konum anahtarları JZ-LL-AL için iki konum

Detaylı

LECTUS duo 3000 Readers

LECTUS duo 3000 Readers LECTUS duo 3000 tr Installation Manual LECTUS duo 3000 İçindekiler tr 3 İçindekiler 1 Güvenlik Talimatları 4 2 Giriş 6 2.1 Temassız okuyucular için önemli planlama notları 6 3 Bağlantı 7 3.1 Kablolama

Detaylı

Donanım ve Yazılım Kılavuzu

Donanım ve Yazılım Kılavuzu Donanım ve Yazılım Kılavuzu HP Compaq Tablet PC Serisi Belge Parça Numarası: 367426-141 Mart 2005 Bu kõlavuzda, harici aygõt konektörler de içinde olmak üzere, tablet PC donanõm özelliklerini kullanma

Detaylı

İşletme Kılavuzu. MOVITRAC B İletişim arabirimi FSC11B Analog modül FIO11B. Baskı 03/2007 11586788 / TR

İşletme Kılavuzu. MOVITRAC B İletişim arabirimi FSC11B Analog modül FIO11B. Baskı 03/2007 11586788 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ Servis MOVITRAC B İletişim arabirimi FSC11B Analog modül FIO11B Baskı 03/2007 11586788 / TR İşletme Kılavuzu SEW-EURODRIVE Driving

Detaylı

MBP35 KULLANICI KILAVUZU BEBEK MONİTÖRÜ. Bu kõlavuzda belirtilen özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapma hakkõ saklõdõr.

MBP35 KULLANICI KILAVUZU BEBEK MONİTÖRÜ. Bu kõlavuzda belirtilen özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapma hakkõ saklõdõr. KULLANICI KILAVUZU MBP35 BEBEK MONİTÖRÜ KULLANICI KILAVUZU Bu kõlavuzda belirtilen özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapma hakkõ saklõdõr. Yeni Motorola Dijital Bebek Monitörünüze Hoşgeldiniz!

Detaylı

TEKNİK ÖZELLİKLER. Giriş Beslemesi. Giriş besleme voltajı. Motor Çıkışı. Motor gerilimi. Aşırı yük ve kısa devre korumalı.

TEKNİK ÖZELLİKLER. Giriş Beslemesi. Giriş besleme voltajı. Motor Çıkışı. Motor gerilimi. Aşırı yük ve kısa devre korumalı. 1 TEKNİK ÖZELLİKLER Giriş besleme voltajı Maks. güç harcaması Besleme koruması Motor gerilimi Motor çıkış akımı Motor kontrol şekli Motor koruması Encoder tipi Encoder çözünürlüğü Encoder voltajı Kumanda

Detaylı

İşletme Kılavuzu. MOVIDRIVE compact MCF/MCV/MCS4_A. Baskı 02/2007 11535172 / TR

İşletme Kılavuzu. MOVIDRIVE compact MCF/MCV/MCS4_A. Baskı 02/2007 11535172 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ Servis MOVIDRIVE compact MCF/MCV/MCS4_A Baskı 02/2007 11535172 / TR İşletme Kılavuzu SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Emniyet

Detaylı

El Kitabı. MOVI-PLC advanced kontrol ünitesi DHE41B/DHF41B/DHR41B. Baskı 04/2008 16623371 / TR

El Kitabı. MOVI-PLC advanced kontrol ünitesi DHE41B/DHF41B/DHR41B. Baskı 04/2008 16623371 / TR Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler MOVI-PLC advanced kontrol ünitesi DHEB/DHFB/DHRB Baskı 0/008 667 / TR El Kitabı SEW-EURODRIVE Driving the world İçindekiler Genel uyarılar...

Detaylı

El Kitabı Fieldbus Arabirimi DFE24B EtherCAT

El Kitabı Fieldbus Arabirimi DFE24B EtherCAT Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler El Kitabı Fieldbus Arabirimi DFE24B EtherCAT Baskı 04/2013 20075928 / TR SEW-EURODRIVE Driving the world İçindekiler 1 Genel uyarılar...

Detaylı

Üniversal Ölçüm Cihazý UMG 505. Þebeke Analizi ve Enerji Yüklerinin Optimizasyonu

Üniversal Ölçüm Cihazý UMG 505. Þebeke Analizi ve Enerji Yüklerinin Optimizasyonu Üniversal Ölçüm Cihazý UMG 505 Þebeke Analizi ve Enerji Yüklerinin Optimizasyonu Modem Yazýcý LON Mobus PC I/O Kullanýmý LON Üniversal Ölçüm Cihazý Kullanýmý UMG 505 düþük gerilim ve orta gerilim þebekelerindeki

Detaylı

DENEY 3 HAVALI KONUM KONTROL SİSTEMİ DENEY FÖYÜ

DENEY 3 HAVALI KONUM KONTROL SİSTEMİ DENEY FÖYÜ DENEY 3 HAVALI KONUM KONTROL SİSTEMİ DENEY FÖYÜ 1. Deneyin Amacı Bu deneyde, bir fiziksel sistem verildiğinde, bu sistemi kontrol etmek için temelde hangi adımların izlenmesi gerektiğinin kavranması amaçlanmaktadır.

Detaylı

6304 5401 04/2001 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon modülü FM 443 Güneş modülü. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

6304 5401 04/2001 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon modülü FM 443 Güneş modülü. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6304 5401 04/2001 TR Kullanıcı için Kullanma Kılavuzu Fonksiyon modülü FM 443 Güneş modülü Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Yayımlayan Bu cihaz ilgili norm ve yönetmelikler tarafından istenen şartları

Detaylı