MOVIDRIVE MDX61B Fieldbus Arabirimi DFI11B INTERBUS 03/ / TR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MOVIDRIVE MDX61B Fieldbus Arabirimi DFI11B INTERBUS 03/2004 1126 3873 / TR"

Transkript

1 MOVIDRIVE MDX61B Fieldbus Arabirimi DFI11B INTERBUS Baskõ 03/2004 Kullanõm El Kitabõ / TR

2 SEW-EURODRIVE

3 1 Önemli Uyarõlar Giriş Montaj / Kurma Uyarõlarõ Opsiyon Kartõ DFI11B nin Montajõ DFI11B Opsiyonunun Bağlanmasõ ve Klemens Açõklamasõ Kullanõlan Soket Bağlantõlarõ Bus Kablosunun Ekranlanmasõ ve Serilmesi DIP Anahtarlarõnõn Ayarlanmasõ Göstergeler I 0 4 Projelendirme ve Devreye Alma İnverterin Devreye Alõnmasõ INTERBUS Sisteminin Projelendirilmesi PCP Bağlantõsõnõn Kontrolü PCP Arabirimi Genel Bakõş PCP Servisleri Obje Listesindeki Parametreler Dönüş Kodlarõ Parametrelerinin Belirlenmesi Uygulama Örnekleri İşlem Verisi Üzerinden Kontrol PCP Arabirimi Üzerinden Parametre Belirleme Kodlama Örnekleri Bir Parametre Belirleme Sõrasõ İşlemi Bir Sürücü Parametresinin Okunmasõ Bir Sürücü Parametresi Yazõlmasõ IPOS Değişkenlerinin/Parametrelerinin MOVILINK Parametre Kanalõ Üzerinden Yazõlmasõ IPOS Değişkenlerinin/Parametrelerinin MOVILINK Parametre Kanalõ Üzerinden Okunmasõ IPOS Değişkenlerinin/Parametrelerinin Download Parametre Bloku Üzerinden Yazõlmasõ kva f i n P Hz 7 Teknik Bilgiler DFI11B Opsiyonu Alfabetik Endeks Kullanõm El Kitabõ MOVIDRIVE MDX61B Fieldbus Arabirimi DFI11B INTERBUS 3

4 1 Önemli Uyarõlar Handbuch 1 Önemli Uyarõlar Bu el kitabõ ayrõntõlõ işletme kõlavuzunun yerine kullanõlamaz! Sadece uzman elektrik teknisyenleri tarafõndan, geçerli kaza koruma yönetmeliklerine ve MOVIDRIVE MDX60B/61B işletme kõlavuzuna göre monte edilmeli ve devreye alõnmalõdõr! Dokümantasyon DFI11B INTERBUS opsiyon kartlõ MOVIDRIVE frekans inverterlerini bu uygulama ile birlikte monte edip devreye almadan önce bu el kitabõnõ dikkatle okuyunuz. Bu el kitabõnda, MOVIDRIVE -dokümantasyonunun, özellikle MOVIDRIVE MDX60B/61B sistem el kitabõnõn mevcut olduğu ve okunduğu varsayõlmaktadõr. Bu el kitabõndaki göndermeler " " ile işaretlenmiştir. Örneğin, ( Bölüm X.X) bu el kitabõnõn X.X bölümünde ek bilgiler verilmektedir, anlamõnda kullanõlmaktadõr. Bu dokümantasyona uyulmasõ, arõzasõz bir işletme ve garanti koşullarõnõn yerine getirilebilmesi için şarttõr. Bus sistemleri Bus sistemleri ile ilgili genel emniyet uyarõlarõ: Sahip olduğunuz iletişim sistemi size, MOVIDRIVE frekans inverterinin tüm olanaklarõnõn tesis koşullarõna uymasõnõ sağlamaktadõr. Tüm bus sistemlerinde olduğu gibi, burada da parametrelerde dõşarõdan yapõlacak görünmeyen etkiler inverterin davranõşõnõ değiştirebilir. Bu durum beklenmedik ve kontrol edilemeyen sistem davranõşlarõ oluşturabilir. Emniyet ve uyarõlar Burada açõklanan emniyet ve uyarõlar mutlaka dikkate alõnmalõdõr! Elektrik şoku tehlikesi. Muhtemel sonuçlar: Ölüm veya ağõr yaralanmalar. Tehlike. Muhtemel sonuçlar: Ölüm veya ağõr yaralanmalar. Tehlikeli Durum. Muhtemel sonuçlar: Hafif veya önemsiz yaralanmalar. Zararlõ Durum. Muhtemel sonuçlar: Cihazda ve ortamda hasar oluşur. Kullanõcõ için tavsiyeler ve faydalõ bilgiler. 4 Kullanõm El Kitabõ MOVIDRIVE MDX61B Fieldbus Arabirimi DFI11B INTERBUS

5 Giriş 2 2 Giriş Bu kitabõn içeriği Bu kullanõcõ el kitabõnda, INTERBUS DFI11B opsiyon kartõnõn MOVIDRIVE MDX61B frekans inverterine montajõ ve MOVIDRIVE õn INTERBUS fieldbus sisteminde devreye alõnmasõnõ açõklamaktadõr. Fieldbus opsiyon kartõnõn tüm ayarlarõnõn açõklanmasõnõn yanõ sõra, küçük devreye alma örnekleri ile INTERBUS a bağlama şekilleri de işlenmektedir. Ek literatür MOVIDRIVE õn INTERBUS fieldbus sistemine kolay ve etkili şekilde bağlanabilmesi için, INTERBUS opsiyonu ile ilgili bu el kitabõnõn yanõ sõra aşağõda belirtilen SEW- EURODRIVE dokümanlarõ da temin edilmelidir: Fieldbus cihaz profili MOVIDRIVE el kitabõ MOVIDRIVE MDX60B/61B Sistem El Kitabõ Fieldbus cihaz profili MOVIDRIVE el kitabõnda fieldbus parametreleri ve bu parametrelerin açõklamalarõ ile kodlamalarõnõn dõşõnda, çeşitli kontrol tasarõmlarõ ve uygulama olanaklarõ, küçük örneklerle açõklanacaktõr. Parametre listesinde frekans inverterinde bulunan ve çok farklõ iletişim arabirimleri (örn. RS-485, SBus ve fieldbus arabirimi) üzerinden okunup yazõlabilen tüm parametreler verilmektedir. MOVIDRIVE ve INTERBUS MOVIDRIVE frekans inverterinin DFI11B opsiyonunun güçlü üniversal fieldbus arabirimi ile standart fieldbus sistemi INTERBUS üzerinden bir üst seviyedeki otomasyon sistemlerine bağlantõ olanağõ mevcuttur. Cihaz profili INTERBUS modu için temel alõnan inverter davranõşõ (cihaz profili), fieldbus a bağlõ değildir ve bu nedenle de tek bir ünitedir. Bu da kullanõcõlara, sürücü uygulamalarõnõn fieldbus a bağlõ kalmadan gerçekleştirme olanağõ sağlar. Böylece kolayca PROFIBUS (Opsiyon DFP 21B) veya DeviceNet (Opsiyon DFD 21B) gibi diğer bus sistemlerine geçilebilir. Sürücü parametreleri MOVIDRIVE sizlere tüm sürücü parametrelerine ve işlevlerine INTERBUS arabirimi üzerinden dijital erişim olanağõ sağlamaktadõr. Frekans inverteri hõzlõ ve çevrimsel işlem verileri üzerinden kontrol edilir. Bu işlem veri kanalõ üzerinden istenen değerler (örn. istenen hõz, yükselme/düşme için entegratör süresi vb.) girişi dõşõnda, "enable", "controller inhibit", "Normal stop", "fast stop" gibi sürücü işlevleri gerçekleştirilebilir. Aynõ zamanda bu kanal üzerinden mevcut hõz, akõm, cihaz durumu, hata numarasõ veya referans mesajlar gibi mevcut değerler de okunabilir. READ/WRITE İşlem verileri alõşverişinin genelde çevrimsel olarak gerçekleşmesine rağmen, sürücü parametreleri sadece çevrimsiz olarak READ ve WRITE servisleri üzerinden okunup yazõlabilirler. Bu parametre veri alõşverişi sayesinde, uygulamalarda tüm önemli sürücü parametreleri bir üst seviyedeki otomasyon cihazõnda kayõtlõdõr ve frekans inverterinde, çok zaman alõcõ, manuel parametre belirlemeye gerek yoktur. Kullanõm El Kitabõ MOVIDRIVE MDX61B Fieldbus Arabirimi DFI11B INTERBUS 5

6 2 Giriş Devreye alma INTERBUS opsiyon kartõ DFI11B, işlem veri uzunluğu ve baud hõzõ gibi tüm INTERBUS ayarlarõnõn, opsiyon kartõ üzerinde bulunan donanõm anahtarõ üzerinden yapõlabilecek şekilde tasarlanmõştõr. Bu manuel ayar olanağõ sayesinde frekans inverteri kõsa bir süre içerisinde INTERBUS sistemine entegre edilip çalõştõrõlabilir. Parametre belirleme işlemi tamamen otomatik olarak bir üst seviyedeki INTERBUS master üzerinden gerçekleştirilebilir (Parameter Download). Bu ileriye dönük varyasyon sayesinde hem devreye alma süresi kõsalõr hem de önemli tüm sürücü parametreleri doğrudan kontrol programõna kaydedilebildiğinden, uygulama programõnõzõn dokümantasyonu da kolaylaşõr. Denetleme fonksiyonlarõ Fieldbus sistemlerinin kullanõlmasõ sürücü tekniğinde, fieldbus süre denetimi (fieldbus time out) veya Acil Kapama tasarõmlarõ gibi ilave denetim işlevleri gerektirmektedir. MOVIDRIVE denetim fonksiyonlarõnõn kendi uygulamalarõnõza da uyumunu sağlayabilirsiniz. Örneğin, frekans inverterinin bir bus hatasõ durumunda nasõl bir hata davranõşõ göstereceğini belirleyebilirsiniz. Burada çoğu uygulamalarda "hõzlõ stop" uygun bir çözüm olabilir. Diğer bir olanak ta en son istenen değerlerin dondurulmasõ olabilir. Bu durumda sürücü geçerli olan en son istenen değerlerle çalõşmaya devam eder (örn. konveyör bandõ). Kontrol klemenslerinin işlevsellikleri fieldbus modunda da sağlanabildiğinden, fieldbus a bağlõ olmayan Acil Kapatma tasarõmlarõnõn frekans inverteri klemensleri üzerinden gerçekleştirilmesi mümkündür. Diyagnoz Frekans inverteri MOVIDRIVE devreye alma ve servis çalõşmalarõ için sayõsõz arõza teşhis olanaklarõ sunmaktadõr. Örneğin, entegre edilmiş fieldbus monitörü üzerinden hem bir üst seviyeden gönderilen istenen değerler hem de gerçek değerler kontrol edilebilir. Fieldbus monitör fonksiyonu ve MOVITOOLS yazõlõmõ ile birlikte konforlu bir arõza teşhis olanağõ sunmakta ve tüm ürücü parametrelerinin (fieldbus parametreleri de dahil) ayarlanmasõ olanağõnõn yanõ sõra fieldbus ve cihazõn durumu ile ilgili bilgileri ayrõntõlõ olarak ekrana getirmektedir. [1] INTERBUS Master Digital I/O Analog I/O INTERBUS Resim 1: MOVIDRIVE MDX61B li INTERBUS 53568AXX 6 Kullanõm El Kitabõ MOVIDRIVE MDX61B Fieldbus Arabirimi DFI11B INTERBUS

7 Montaj / Kurma Uyarõlarõ Opsiyon Kartõ DFI11B nin Montajõ 3 3 Montaj / Kurma Uyarõlarõ 3.1 Opsiyon Kartõ DFI11B nin Montajõ Opsiyon kartlarõnõn çõkartõlõp takõlmasõ sadece Boyut 1 ile 6 arasõndaki MOVIDRIVE MDX61B lerde mümkündür. Boyut 0 MOVIDRIVE MDX61B opsiyon kartlarõnõn çõkartõlõp takõlmasõ sadece SEW-EURODRIVE tarafõndan yapõlmalõdõr. Montaja başlamadan önce Opsiyon kartõ DFI11B fieldbus slotuna takõlmalõdõr. Bir opsiyon kartõnõ takmaya veya çõkartmaya başlamadan önce aşağõdaki uyarõlar dikkate alõnmalõdõr: Frekans inverterinin enerjisini kesin. 24 V DC beslemesini ve şebeke gerilimini kapatõn. Opsiyon kartõna dokunmadan önce, uygun önlemlerle (ESD bandõ, ESD ayakkabõsõ vb.) vücudunuzdaki yükleri deşarj edin. Opsiyon kartõ monte edilmeden önce tuş takõmõnõ ve ön kapağõ çõkartõn. Opsiyon kartõ monte edildikten sonra tuş takõmõnõ ve ön kapağõ tekrar takõn. Opsiyon kartõnõ orijinal ambalajõnda saklayõn ve takana kadar ambalajõnda bõrakõn. Opsiyon kartõnõ sadece kenarlarõndan tutun. Üzerindeki komponentlere kesinlikle dokunmayõn. Kullanõm El Kitabõ MOVIDRIVE MDX61B Fieldbus Arabirimi DFI11B INTERBUS 7

8 3 Montaj / Kurma Uyarõlarõ Opsiyon Kartõ DFI11B nin Montajõ Bir opsiyon kartõnõn takõlmasõ ve sökülmesi Resim 2: MOVIDRIVE MDX61B, Boyut 1-6, cihaza bir opsiyon kartõ takõlmasõ 53001AXX 1. Opsiyon kartõ tespit braketindeki iki vidayõ sökün. Opsiyon kartõ tespit braketini her iki taraftan aynõ anda (bükmeden) slottan dõşarõya çekin. 2. Opsiyon kartõ tespit braketindeki siyah kapağõn iki tespit vidasõnõ sökün. Siyah kapağõ çõkartõn. 3. Opsiyon kartõnõ üç tespit vidasõ ile, opsiyon kartõ tespit braketindeki öngörülen deliklere yerleştirin. 4. Opsiyon kartõ tespit braketi ile opsiyon kartõnõ bastõrarak yuvasõna oturtun. Opsiyon kartõ tespit braketindeki iki tespit vidasõnõ tekrar takõn ve sõkõn. 5. Opsiyon kartõ, takõldõğõ sõranõn tersi sõrada sökülmelidir. 8 Kullanõm El Kitabõ MOVIDRIVE MDX61B Fieldbus Arabirimi DFI11B INTERBUS

9 Montaj / Kurma Uyarõlarõ DFI11B Opsiyonunun Bağlanmasõ ve Klemens Açõklamasõ DFI11B Opsiyonunun Bağlanmasõ ve Klemens Açõklamasõ Parça numarasõ DFI11B tipi fieldbus arabirimi INTERBUS: "DFI11B tipi INTERBUS arabirimi" opsiyonu sadece MOVIDRIVE MDX61B ile bağlantõlõ olarak kullanõlmasõ mümkündür, MDX60B ile mümkün değildir. Bu durumda DFI11B opsiyonu fieldbus slotuna takõlmalõdõr. DFI11B nin önden görünüşü DFI 11B M 41 0,5M U L RC BA RD TR Açõklama İşlem veri uzunluklarõnõ, PCP uzunluklarõnõ ve baud hõzõnõ ayarlamak için altõ adet DIP anahtarõ U L = Logic Voltage (yeşil = O.K.) RC = Remote Cable Check (yeşil = O.K.) BA = Bus Active (yeşil = O.K.) RD = Remote Bus Disabled (turuncu = O.K.) TR = Transmit (yeşil = PCP aktif) DIP anahtarõ Klemens 2 0, 2 1, 2 2 1, 2, 4 2M / 0,5M İşlev İşlem verisi sayõsõ ( word) PCP word sayõsõ (1, 2 veya 4 kelime) Baud hõzõ: 0 = 2 MBaud 1 = 0,5 MBaud INTERBUS LED leri INTERBUS sisteminin o andaki durumunu gösterirler. X30 X30: INTERBUS bağlantõsõ giren X30:1 X30:2 X30:3 X30:4 X30:5 X30:6 X30:7 X30:8 X30:9 DO DI COM N.C. N.C. /DO /DI N.C. N.C. X31 X31: INTERBUS bağlantõsõ çõkan X31:1 X31:2 X31:3 X31:4 X31:5 X31:6 X31:7 X31:8 X31:9 DO DI COM N.C. X31:9 lu köprü /DO /DI N.C. X31:5 li köprü 52287AXX Kullanõm El Kitabõ MOVIDRIVE MDX61B Fieldbus Arabirimi DFI11B INTERBUS 9

10 3 Montaj / Kurma Uyarõlarõ Kullanõlan Soket Bağlantõlarõ 3.3 Kullanõlan Soket Bağlantõlarõ Gelen fieldbus için 9-kutuplu Sub-D soket üzerinden ve devam eden fieldbus için 9- kutuplu Sub-D fiş üzerinden INTERBUS şebekesine bağlanõr (IEC e göre). Aşağõdaki resimlerde gelen ve devam eden "remote" bus için 9-kutuplu-Sub-D soket/fiş için pin atamalarõ ve Bus kablosunun INTERBUS için kullanõlan damar renkleri verilmektedir. [2] [1] GN YE PK GY BN /DO DO /DI DI COM [3] Resim 3: Gelen remote bus kablosunun 9-kutuplu Sub-D kavramasõnõn pin bağlantõlarõ 52296AXX GN = Yeşil YE = Sarõ PK = Pembe GY = Gri BN = Kahverengi [1] 9 kutuplu Sub-D Kavrama [2] Sinyal kablosu, bükülmüş [3] Fiş muhafazasõ ile ekran arasõndaki iletken, geniş alanlõ bağlantõ [1] [2] /DO DO /DI DI COM [3] GN YE PK GY BN Resim 4: Giden remote bus kablosunun 9 kutuplu Sub-D fişinin pin bağlantõlarõ 52297AXX GN = Yeşil YE = Sarõ PK = Pembe GY = Gri BN = Kahverengi [1] 9-kutuplu Sub-D fiş [2] Sinyal kablosu, bükülmüş [3] Fiş muhafazasõ ile ekran arasõndaki iletken, geniş alanlõ bağlantõ Opsiyon DFI11B nin INTERBUS sistemine bağlantõsõ genelde, 2 damarlõ uzak bus üzerinden, çift bükülmüş sinyal kablolu 6 damarlõ ekranlõ bir kablo üzerinden gerçekleşir. 10 Kullanõm El Kitabõ MOVIDRIVE MDX61B Fieldbus Arabirimi DFI11B INTERBUS

11 Montaj / Kurma Uyarõlarõ Bus Kablosunun Ekranlanmasõ ve Serilmesi 3 2 iletkenli remote bus, bir RS-485-Kanal Veri Çõkõşõ (sinyal kablolarõ "DO" ve "/DO") ile RS-485-Kanal Veri Girişi nden (Sinyal kablolarõ "DI" ve "/DI") oluşmaktadõr. 3.4 Bus Kablosunun Ekranlanmasõ ve Serilmesi INTERBUS arabirimi DFI11B RS-485 iletişim protokolünü desteklemektedir ve fiziksel bağlantõ için INTERBUS kullanmaya uygun, IEC e göre A tipi bir kablo kullanõlmalõdõr. Bu kablo ekranlanmõş, çift bükümlü altõ damarlõ olmalõdõr. Veri yolu kablosunun uzmanca ekranlanmasõ endüstriyel ortamlarda oluşmasõ mümkün olan elektrik parazitlerinin sönümlenmesini sağlar. Aşağõdaki önlemler ekranlamada en iyi sonuçlarõ vermektedir: Konnektörlerin, modüllerin ve topraklama kablolarõnõn tespit vidalarõnõ elle sõkõn. Sadece metal veya metal kaplama muhafazalõ konnektörler kullanõn. Ekranõ konnektöre mümkün olduğu kadar geniş bir alana yayarak bağlayõn. Veri yolu kablosunun ekranõnõ iki taraflõ bağlayõn. Sinyal ve veri yolu kablolarõnõ güç kablolarõna (motor kablolarõ) paralel olarak döşemeyin, mümkünse ayrõ bir kablo kanalõ kullanõn. Endüstriyel ortamlarda sadece metalik, topraklanmõş kablo raflarõ kullanõlmalõdõr. Sinyal kablosunu ve ilgili topraklama kablosunu birbirlerine çok yakõn olarak ve en kõsa yoldan döşeyin. Veri yolu kablolarõnõ soketli bağlantõlar kullanarak uzatmayõn. Veri yolu kablolarõnõ mevcut şase yüzeylerine yakõn olarak döşeyin. Topraktaki potansiyel dalgalanmalarda, iki taraflõ bağlanan ve toprak potansiyeli (PE) ile bağlanan ekran üzerinden bir dengeleme akõmõ geçebilir. Bu durumda VDE- Talimatlarõna uygun bir topraklama sağlanmalõdõr. 3.5 DIP Anahtarlarõnõn Ayarlanmasõ Opsiyon kartõnõn ön panelindeki altõ DIP anahtarõ (S1-1 S1-6) ile işlem veri uzunluklarõ, PCP uzunluğu ve baud hõzõ ayarlanõr. ON [1] İşlem verisi sayõsõ ( word) [1] [2] ON 5 6 PACER 1 4 [2] PCP word sayõsõ (1, 2 veya 4 kelime) Baud hõzõ: [3] OFF: 2 MBaud / [4] ON: 0,5 MBaud Bu şekilde görünen ayarlar: İşlem veri genişliği: 2 PD PCP word sayõsõ: 1 PCP Baud hõzõ: 2 MBaud [3] 2M 0.5M [4] 03700AXX DFI 11B üzerindeki DIP anahtarõndaki bağlantõlar Kullanõm El Kitabõ MOVIDRIVE MDX61B Fieldbus Arabirimi DFI11B INTERBUS 11

12 3 Montaj / Kurma Uyarõlarõ DIP Anahtarlarõnõn Ayarlanmasõ Uyarõ DIP anahtarlarõnda yapõlacak her değişiklikten önce frekans inverterinin enerjisini kesin (şebeke ve 24V yedekleme modu). S1-1 ile S1-5 arasõndaki DIP anahtarlarõnõn ayarlarõ sadece frekans inverteri başlangõç durumuna getirilirken yapõlõr. DIP anahtarlarõnda geçersiz bir ayar yapõldõğõnda, frekans inverterinde "Microprocessor not ready" (38 hex) ID kodu verilir. Baud hõzõnõn ayarlanmasõ Baud hõzõ DIP anahtarõ S1-6 ile ayarlanõr. Baud hõzõ ayarõ derhal etkinleşir ve gerektiğinde etkin bir INTERBUS veri haberleşmesini kesebilir. İşlem verilerinin ve PCP uzunluklarõnõn ayarlanmasõ INTERBUS arabirim modülü ile DFI11B arasõnda maksimum altõ INTERBUS veri kelimesi değiştirilebilir. Bu kelimeler S1-1 ile S1-5 arasõndaki DIP anahtarlarla işlem veri kanalõ ile PCP kanalõ arasõnda dağõtõlabilir. Sadece altõ veri kelimesi ayarlanabildiğinden, INTERBUS a yansõmayan ayarlar olabilir. Ayar yanlõş yapõldõğõnda DFI11 bir ID kodu "Microprocessor not ready" (38hex) verir ve kõrmõzõ TR-LED ile bu yanlõş ayara işaret eder. Aşağõdaki resimde işlem verilerinin ve PCP uzunluklarõnõn ayarlanmasõ için gerekli ortam koşullarõ verilmektedir. Genelde aşağõdaki sõnõrlamalar mevcuttur: ON 6PD [A] ON 5 6 PACER 1 4 2M 0.5M ID: 03hex (3dez) Resim 5: DFI11B nin altõ işlem verisi ile çalõştõrmak için gerekli ayarlar 03701AXX [A] PCP ayarõ etkin değil! İşlem veri uzunluğu (word) PCP uzunluğu ID kodu 6 PCP ayarõ etkin değil; 03hex (3dec) kullanõlabilecek PCP kanalõ yok 12 Kullanõm El Kitabõ MOVIDRIVE MDX61B Fieldbus Arabirimi DFI11B INTERBUS

13 Montaj / Kurma Uyarõlarõ DIP Anahtarlarõnõn Ayarlanmasõ 3 ON ON ON ON 2 0 O N O N O N O N 1 max. 5 DP max. 5 DP max. 4 DP max. 2 DP PCP 2 P A C E R PCP 2 P A C E R PCP 2 P A C E R PCP 2 P A C E R M 0.5M 2M 0.5M 2M 0.5M 2M 0.5M ID: 38hex (56dez) ID: E3hex (227dez) ID: E0hex (224dez) ID: E1hex (225dez) Resim 6: PCP uzunluğunun ve maksimum işlem veri uzunluklarõnõn ayarlanmasõ için örnekler 53597AXX PCP uzunluğu Maksimum işlem veri uzunluğu ID kodu 1 word 5 word E3 hex (227dec) 2 kelime 4 word E0 hex (224dec) 4 word 2 word E1 hex (225dec) maks. uzunluk aşõldõğõnda veya 0 veya 7 PD ayarlandõğõnda 38 hex (56dec) = "Microprocessor not ready" Burada belirtilmeyen tüm diğer ayarlarda ID-Code "Microprocessor not ready" verilir. Bu durumlarda frekans inverteri P090 "PD Konfigürasyonu" parametresine = 0PD değerini verir ve DFI11B opsiyon kartõ üzerindeki kõrmõzõ TR-LED I ile bu yanlõş ayara işaret eder. Kullanõm El Kitabõ MOVIDRIVE MDX61B Fieldbus Arabirimi DFI11B INTERBUS 13

14 3 Montaj / Kurma Uyarõlarõ Göstergeler 3.6 Göstergeler INTERBUS LED leri INTERBUS arabirimi DFI11B opsiyon kartõ üzerinde diyagnoz yapabilmek için beş adet õşõklõ diyot bulunur. Bu diyotlar DFI11B nin ve INTERBUS sisteminin o andaki durumlarõnõ gösterirler. U L RC BA RD TR Logic Voltage (yeşil = O.K.) Remote Cable Check (yeşil = O.K.) Bus Active (yeşil = O.K.) Remote Bus Disabled (kõrmõzõ = OFF) Transmit (yeşil = PCP aktif) Aşağõdaki resimde çok sõk oluşan diyagnoz LED yanma desenleri ve anlamlarõ verilmektedir. Bu LED lerle ilgili ayrõntõlõ bilgiler ilerideki tablolardan alõnabilir. U L RC BA RD sarý KAPALI KAPALI turuncu U L RC BA RD yeþil KAPALI KAPALI turuncu U L RC BA RD yeþil yeþil yeþil yanýp sönüyor turuncu U L RC BA RD TR yeþil yeþil yeþil KAPALI TR sarý yanýp TR TR KAPALI / PCP: TR sönüyor, KAPALI [A] [B] [C] [D] [E] U L CC BA RD yeþil yeþil yanýp sö KAPALI turuncu rot KAPALI KAPALI yeþil Resim 7: Çok sõk görünen LED yanma desenleri 06516ATR [A] Frekans inverterinde "Power-On" (INTERBUS henüz aktif değil) [B] DIP anahtar ayarõ yanlõş (INTERBUS henüz aktif değil) [C] INTERBUS sistemi başlangõç durumuna dönüş safhasõnda [D] Normal INTERBUS çalõşmasõ [E] Baud hõzõ ayarõ yanlõş LED U L "U-Logic" (yeşil) Durum Anlamõ Hata giderilmesi yanõyor Bus elektroniğinde gerilim var - yanmõyor Bus elektroniğinde gerilim yok Bağlantõ ünitesinin yerinin doğru olup olmadõğõnõ ve frekans inverterinin 24 V DC besleme gerilimini kontrol edin. LED RC "Remote Cable Check" (yeşil) Durum Anlamõ Hata giderilmesi yanõyor gelen remote bus bağlantõsõ - normal yanmõyor gelen remote bus bağlantõsõ arõzalõ Gelen fiber optik kablo remote bus bağlantõsõnõ kontrol edin. 14 Kullanõm El Kitabõ MOVIDRIVE MDX61B Fieldbus Arabirimi DFI11B INTERBUS

15 Montaj / Kurma Uyarõlarõ Göstergeler 3 LED BA "Bus Active" (yeşil) Durum Anlamõ Hata giderilmesi yanõyor INTERBUS ta veri aktarõmõ aktif - yanmõyor Veri aktarõmõ yok; INTERBUS duruyor Gelen remote bus kablosunu kontrol edin. Ayrõntõlõ hata yeri tespiti için INTERBUS arabirim modülünün (Master) diyagnostik göstergesini kullanõn. LED RD "Remote Bus Disable" (kõrmõzõ) Durum Anlamõ Hata giderme yanõyor devam eden remote bus kapalõ - yanmõyor devam eden remote bus kapalõ değil - LED TR "Transmit" (yeşil) Durum Anlamõ Hata giderme LED TR yeşil yandõğõnda, INTERBUS standardõna uygun demektir. yanmõyor PCP iletişimi yok - yeşil PCP iletişimi aktif veya INTERBUS devreye alõnõyor (Parametrelere INTERBUS-PCP kanalõ üzerinden erişilir) - LED TR "Transmit" (sarõ veya kõrmõzõ) Durum Anlamõ Hata giderme LED TR, normal INTERBUS çalõşmasõnda oluşmayan dahili sistem durumlarõnõ sarõ ve kõrmõzõ renklerde gösterir. yanmõyor Normal çalõşma (TR = yeşil tablosuna bakõn) - veya yeşil sarõ Frekans inverteri başlangõç durumuna dönüyor - yanõp sönüyor kõrmõzõ devamlõ yanõyor kõrmõzõ yanõp sönüyor Yanlõş DIP anahtar konfigürasyonu seçildi, INTERBUS õn çalõşmasõ mümkün değil. DIP anahtar konfigürasyonu yanlõş veya INTERBUS arabirimi arõzalõ, INTERBUS õn çalõşmasõ mümkün değil. DIP anahtarõ S1 in ayarlarõnõ kontrol edin Gerektiğinde DIP anahtarõnõn ayarõnõ düzeltin ve cihazõ yeniden çalõştõrõn. DIP anahtarlarõ S1 - S6 nõn ayarlarõnõ kontrol edin Eğer bu ayar doğru ise, SEW Elektronik Servis ine danõşõnõz. Kullanõm El Kitabõ MOVIDRIVE MDX61B Fieldbus Arabirimi DFI11B INTERBUS 15

16 4 I 0 Projelendirme ve Devreye Alma İnverterin Devreye Alõnmasõ 4 Projelendirme ve Devreye Alma Bu bölümde frekans inverteri MOVIDRIVE (INTERBUS arabirim modülündeki DFI11B opsiyonlu) projelendirilmesi ve devreye alõnmasõ açõklanmaktadõr. 4.1 İnverterin Devreye Alõnmasõ Frekans inverteri MOVIDRIVE parametreleri, fieldbus opsiyon kartõ takõldõktan sonra, inverterde başka ayar yapmadan derhal fieldbus sistemi içerisinde belirlenebilir. Bu durumda çalõştõrdõktan sonra, örneğin tüm parametreler bir üst seviyedeki otomasyon cihazõndan ayarlanabilir. Frekans inverterinin INTERBUS üzerinden kontrol edilebilmesi için ayarõ, kontrol ve istenen değer kaynağõna = FIELDBUS değiştirilmelidir. Frekans inverteri FIELDBUS a ayarlandõğõnda, istenen değer aktarõmõ parametreleri INTERBUS üzerinden belirlenir. Böylece frekans inverteri üst seviyedeki otomasyon cihazõndan gönderilen işlem çõkõş verilerine yanõt verir. Kontrol/istenen değer kaynağõ FIELDBUS õn aktive edilmesi üst seviyedeki kontrol ünitesindeki "Fieldbus modu aktif" status word ile gösterilir. Bir emniyet gereği olarak, inverterin fieldbus sistemi üzerinden kontrol edilebilmesi için klemenslerle de "enable" konuma getirilmelidir. Bunun için klemensler, inverterin giriş klemensleri üzerinden "enable" olabileceği şekilde bağlanmalõ veya programlanmalõdõr. Frekans inverterinin klemesler üzerinden "enable" yapõlabilmesi için en basit yol, örn. DIØØ giriş klemensine (Function/CONTROLLER INHIBIT) +24 V sinyali vermek ve DIØ1... DIØ3 giriş klemenslerini NO FUNCTION olarak programlamaktõr. Resim 8 örnek olarak fieldbus bağlantõlõ bir frekans inverteri MOVIDRIVE deveye alma şekli gösterilmektedir. 16 Kullanõm El Kitabõ MOVIDRIVE MDX61B Fieldbus Arabirimi DFI11B INTERBUS

17 Projelendirme ve Devreye Alma İnverterin Devreye Alõnmasõ I 0 4 Devreye almada yapõlmasõ gerekenler 1. Güç son katõnõ klemens üzerinden "enable" edin. Bunun için X13:1 e "1" sinyali girin (DIØØ "/CONTROLLER INHIBIT"), örneğin X13:8 üzerinde bir köprü ile (VO24). MOVIDRIVE X13: DI00 DI01 DI02 DI03 DI04 DI05 DCOM V024 DGND ST11 ST12 [A] X10: TF1 DGND DB00 DO01-C DO01-NO DO01-NC + DO02 VO24 VI24 DGND 24V har. ext. Resim 8: Enable için kablolama 03692ATR [A] Frekans inverteri klemens tarafõnda bu tel köprü ile "enable" yapõlabilir! X13 DI00: /Control.inhibit X10 TF1: TF girişi DI01... X13:DI05: İşlevsiz DGND: Dijital sinyaller için referans potansiyel DCOM: Referans DI00... DI05 BB00: /Fren VO24: + 24 V DO01-C: Röle kontağõ DGND: Dijital sinyaller için referans potansiyel DO01-NO: Normalde açõk kontak ST11: RS DO01-NC: Normalde kapalõ kontak ST12: RS DO02: /Arõza VO24: + 24 V VI24: + 24 V (harici) V DC besleme gerilimini açõn. Frekans inverterinde parametre belirleyebilmek için, sadece harici 24 V besleme gerilimini açõn (şebeke gerilimini değil!). Kullanõm El Kitabõ MOVIDRIVE MDX61B Fieldbus Arabirimi DFI11B INTERBUS 17

18 4 I 0 Projelendirme ve Devreye Alma INTERBUS Sisteminin Projelendirilmesi 3. İstenen değer kaynağõ = FIELDBUS / Kontrol sinyali kaynağõ = FIELDBUS Frekans inverterinin fieldbus üzerinden kontrolü için istenen değer ve kontrol sinyali kaynaklarõnõ FIELDBUS olarak ayarlayõn. - P100 İstenen değer kaynağõ = FIELDBUS - P101 Kontrol sinyali kaynağõ = FIELDBUS 4. DIØ1... DIØ3 giriş klemensleri = NO FUNCTION X13.2, X13.3 ve X13.4 giriş klemenslerinin işlevselliklerini NO FUNCTION olarak programlayõn. - P600 DIØ1 klemensi (X13.2) programlanmasõ = NO FUNCTION - P601 DIØ2 klemensi (X13.3) programlanmasõ = NO FUNCTION - P602 DIØ3 klemensi (X13.4) programlanmasõ = NO FUNCTION MOVIDRIVE frekans inverterinin devreye alõnmasõ ve kontrolü ile ilgili diğer bilgiler fieldbus iletişim profili el kitabõndan alõnabilir. 4.2 INTERBUS Sisteminin Projelendirilmesi INTERBUS arabirim modülündeki frekans inverteri projelendirme yazõlõmõ "CMD-Tool" (CMD = Configuration-Monitoring-Diagnosis) ile iki adõmda projelendirilir. Birinci adõmda bir bus yapõsõ oluşturulur. Daha sonra da katõlõmcõlar açõklanõr ve işlem verilerinin adresleri belirlenir. ON 3PD 2PCP ON 5 6 PA CE R 2M 0.5M T PAW 144 T PAW 146 T PAW L PEW 144 L PEW 146 L PEW PLC PAW 148 PAW 146 PAW 144 PEW 148 PEW 146 PEW 144 PA 3 PA 2 PA 1 PE3 PE2 PE1 INTE RBUS PA 1 PA 2 PA 3 PE1 PE2 PE3 Resim 9: 3PD + 2PCP projelendirme için bir örnek 53581AXX Aşağõdaki resimlerde CMD-Tool yazõlõmõndaki, Resim 9 uyarõnca giriş/çõkõş adreslerinde 3PD + 2PCP konfigürasyonu ile projelendirilmiş frekans inverteri için ayarlar verilmektedir. 18 Kullanõm El Kitabõ MOVIDRIVE MDX61B Fieldbus Arabirimi DFI11B INTERBUS

19 Projelendirme ve Devreye Alma INTERBUS Sisteminin Projelendirilmesi I 0 4 Bus yapõsõnõn konfigürasyonu Çevrimdõşõ (offline) konfigürasyon: Insert with ID code (ID kodu ile ekleme) Bus yapõsõ CMD-Tool ile çevrimiçi veya çevrimdõşõ projelendirilebilir. Frekans inverteri "offline" durumda CMD-Tool yazõlõmõndaki "Edit / Insert with ID code (Düzenle/ ID kodu ile ekle)" menü noktasõ ile projelendirilir Bunun için Resim 10 uyarõnca ID kodu, işlem veri kanalõ ve katõlõmcõ tipi girilmelidir. Resim 10: CMD-Tool ile çevrimdõşõ konfigürasyon 03714AXX Uyarõ! Frekans inverteri INTERBUS sisteminde sadece 6 word kullanabileceği için, burada gösterilen kombinasyonlarõn tamamõ mümkün değildir. Hangi kombinasyonlarõn mümkün olduğu aşağõdaki tabloda verilmiştir. ID kodu ayarlarõ DFI11B üzerindeki DIP anahtarlarõ S1-4 ve S1-5 ile aynõ olmalõdõr. İşlem veri kanalõ ayarlarõ DFI11B üzerindeki DIP anahtarlarõ S1-1 S1-3 ile aynõ olmalõdõr Aksi takdirde INTERBUS işletmesi mümkün değildir. Kullanõm El Kitabõ MOVIDRIVE MDX61B Fieldbus Arabirimi DFI11B INTERBUS 19

20 4 I 0 Projelendirme ve Devreye Alma INTERBUS Sisteminin Projelendirilmesi DFI11B nin CMD- Tool ile "offline" konfigürasyonu için bilgiler Program ayarõ Fonksiyon (MOVIDRIVE göstergesi) ID kodu 227 dec (E3 hex) Parametre kanalõ: 1 word İşlem veri kanalõ: 16 Bit 1 işlem veri kelimesi (Param +1PD) 32 Bit 2 işlem veri kelimesi (Param +2PD) 48 Bit 3 işlem veri kelimesi (Param +3PD) 64 Bit 4 işlem veri kelimesi (Param +4PD) 80 Bit 5 işlem veri kelimesi (Param +5PD) ID kodu 224 dec (E0 hex) Parametre kanalõ: 2 word İşlem veri kanalõ: 16 Bit 1 işlem veri kelimesi (Param +1PD) 32 Bit 2 işlem veri kelimesi (Param +2PD) 48 Bit 3 işlem veri kelimesi (Param +3PD) 64 Bit 4 işlem veri kelimesi (Param +4PD) ID kodu 225 dec (E1 hex) Parametre kanalõ: 4 word İşlem veri kanalõ: 16 Bit 1 işlem veri kelimesi (Param +1PD) 32 Bit 2 işlem veri kelimesi (Param +2PD) ID kodu 3 dec (03 hex) Parametre kanalõ: - İşlem veri kanalõ: 96 Bit 6 işlem veri kelimesi (6PD) Çevrimiçi (online) konfigürasyon Configuration frame / Read in (Konfigürasyon şemasõnõn okunmasõ) INTERBUS sistemi önce komple olarak kurulabilir ve DFI11B üzerindeki DIP anahtar ayarlanabilir. Daha sonra da CMD-Tool üzerinden bus yapõsõnõn tamamõ (konfigürasyon çerçevesi) okunabilir. Burad tüm katõlõmcõlar ayarlanmõş olan veri genişlikleri ile otomatik olarak tanõnõrlar. 20 Kullanõm El Kitabõ MOVIDRIVE MDX61B Fieldbus Arabirimi DFI11B INTERBUS

21 Projelendirme ve Devreye Alma INTERBUS Sisteminin Projelendirilmesi I 0 4 Katõlõmcõ açõklamasõ oluşturma Katõlõmcõ açõklamasõ INTERBUS katõlõmcõlarõnõn tanõnmasõ ve açõklanmasõ için NTERBUS sistemine frekans inverteri için özel katõlõmcõ açõklamalarõ verilebilir. Burada aşağõdaki kayõtlar önemlidir: "Manufacturer Name (Üretici Adõ)" ve "Device Type (Cihaz tipi)" için aşağõdaki ayarlar Manufacturer Name (Üretici firma adõ):sew-eurodrive Device Type (Cihaz Tipi):MOVIDRIVE girilmelidir, bu sayede sürücü parametreleri bir Yönetici Bilgisayarõ ile yönetici seviyesinden INTERBUS arabirim modülü ile programlanabilir (Resim 11). Resim 11: DFI11B li MOVIDRIVE için katõlõmcõ açõklamasõ 03715AXX Arabirim tipi Arabirim tipi olarak "Interface Type" butonu ile "Universal" seçilmelidir Kullanõm El Kitabõ MOVIDRIVE MDX61B Fieldbus Arabirimi DFI11B INTERBUS 21

22 4 I 0 Projelendirme ve Devreye Alma INTERBUS Sisteminin Projelendirilmesi Sunum Frekans inverterinin kolayca tanõnabilmesi için CMD-Tool Versiyon 4.50 ve yükseğinde kendi ICO verilerinizi ".\IBSCMD\Pict32\" dizinine kopyalayabilirsiniz (Resim 12). adresindeki SEW ana sayfasõnda "Downloads / Uygulama Yazõlõmlarõ" altõnda "CMD-Tool için INTERBUS açõklama verileri"ni bulabilirsiniz. Resim 12: Katõlõmcõ açõklamalarõnõn ICO verisine bağlanmasõ 03716AXX 22 Kullanõm El Kitabõ MOVIDRIVE MDX61B Fieldbus Arabirimi DFI11B INTERBUS

23 Projelendirme ve Devreye Alma INTERBUS Sisteminin Projelendirilmesi I 0 4 Parametre kanalõ Kendi uygulamalarõnõzda frekans inverterinin programlanmasõ için PCP kanalõnõ kullanmak istiyorsanõz, parametre kanalõ için aşağõdaki ayarlar gereklidir: Message Lengths / Transmit / Receive (Mesaj uzunluğu / Gönder / Al): her biri 243 bayt Supported Parameter Channel Services (Standard): Read / Write (Desteklenen Parametre Kanalõ Servisleri (Standart): Read / Write) Resim 13: Parametre kanalõ (PCP) ayarõ 03717AXX İşlem verilerinin seçimi Frekans inverterinin INTERBUS işlem verilerinin kontrol sistemi program adreslerine bağlanma menüsü "Process Data (İşlem Veri Yöneticisi)" üzerinden dağõtõlõr. Resim 14: INTERBUS işlem verileri ve PLC program adresleri 03718AXX Frekans inverterinin INTERBUS işlem verileri üzerinden kontrolü ile ilgili örnek bir program (STEP7) Bölüm 6.1 de "İşlem Veris Üzerinden Kontrol" verilmektedir. Kullanõm El Kitabõ MOVIDRIVE MDX61B Fieldbus Arabirimi DFI11B INTERBUS 23

MOVIDRIVE MDX61B Fieldbus arabirimi DFE11B Ethernet. Baskõ 10/2004 FA361750 11284285 / TR

MOVIDRIVE MDX61B Fieldbus arabirimi DFE11B Ethernet. Baskõ 10/2004 FA361750 11284285 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hõz Kontrol Cihazlarõ \ Sürücü Otomasyon \ MOVIDRIVE MDX61B Fieldbus arabirimi DFE11B Ethernet FA361750 Baskõ 10/2004 11284285 / TR El Kitabõ SEW-EURODRIVE Driving the

Detaylı

El Kitabı. MOVIDRIVE MDX61B Fieldbus Arabirimi DFE13B EtherNet/IP. Baskı 06/2006 11373571 / TR

El Kitabı. MOVIDRIVE MDX61B Fieldbus Arabirimi DFE13B EtherNet/IP. Baskı 06/2006 11373571 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ MOVIDRIVE MDX61B Fieldbus Arabirimi DFE13B EtherNet/IP Baskı 06/2006 11373571 / TR El Kitabı SEW-EURODRIVE Driving the world

Detaylı

El Kitabı. MOVIDRIVE MDX61B Fieldbus Arabirimi DFE12B PROFINET IO. Baskı 07/2006 11419571 / TR

El Kitabı. MOVIDRIVE MDX61B Fieldbus Arabirimi DFE12B PROFINET IO. Baskı 07/2006 11419571 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ MOVIDRIVE MDX61B Fieldbus Arabirimi DFE12B PROFINET IO Baskı 07/2006 11419571 / TR El Kitabı SEW-EURODRIVE Driving the world

Detaylı

Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler. Fieldbus Arabirimi DFE33B EtherNet/IP. El Kitabı. Baskı 04/2008 11637587 / TR

Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler. Fieldbus Arabirimi DFE33B EtherNet/IP. El Kitabı. Baskı 04/2008 11637587 / TR Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler Fieldbus Arabirimi DFE33B EtherNet/IP Baskı 04/2008 11637587 / TR El Kitabı SEW-EURODRIVE Driving the world İçindekiler 1 Genel uyarılar...

Detaylı

El Kitabı. MOVI-PLC basic DHP11B.. kontrol ünitesi. Baskı 06/2006 11427582 / TR

El Kitabı. MOVI-PLC basic DHP11B.. kontrol ünitesi. Baskı 06/2006 11427582 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ MOVI-PLC basic DHPB.. kontrol ünitesi Baskı 6/6 4758 / TR El Kitabı SEW-EURODRIVE Driving the world İçindekiler Önemli uyarılar...

Detaylı

El Kitabı. MOVIDRIVE MDX61B "Uçan Testere" Uygulaması. Baskı 08/2005 FA362800 11335572 / TR

El Kitabı. MOVIDRIVE MDX61B Uçan Testere Uygulaması. Baskı 08/2005 FA362800 11335572 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ Servis MOVIDRIVE MDXB "Uçan Testere" Uygulaması FA2800 Baskı 08/200 72 / TR El Kitabı SEW-EURODRIVE Driving the world İçindekiler

Detaylı

Üç Fazlõ Motorlar DR/DV/DT/DTE/DVE Asenkron Servo Motorlar CT/CV

Üç Fazlõ Motorlar DR/DV/DT/DTE/DVE Asenkron Servo Motorlar CT/CV Üç Fazlõ Motorlar DR/DV/DT/DTE/DVE Asenkron Servo Motorlar CT/CV Baskõ 02/2003 İşletme Kõlavuzu 1056 8077 / TR SEWEURODRIVE İçindekiler 1 Önemli Uyarõlar... 2 Emniyet Uyarõlarõ... 5 3 Motorun Yapõsõ...

Detaylı

OYUNUZU TEXECOM A VERDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ KURULUM KILAVUZU. Komünikatörlü Güvenlik Kontrol Panelleri

OYUNUZU TEXECOM A VERDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ KURULUM KILAVUZU. Komünikatörlü Güvenlik Kontrol Panelleri OYUNUZU TEXECOM A VERDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ KURULUM KILAVUZU Komünikatörlü Güvenlik Kontrol Panelleri Baskõ 7 İçerik Premier 412/816/832 Kurulum Kõlavuzu İçerik 1. Sisteme Genel Bakõş... 4 Sistemin

Detaylı

İşletme Kılavuzu. Operatör Paneli DOP11B. Baskı 02/2007 11503173 / TR

İşletme Kılavuzu. Operatör Paneli DOP11B. Baskı 02/2007 11503173 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ Operatör Paneli DOP11B Baskı 02/2007 11503173 / TR İşletme Kılavuzu SEW-EURODRIVE Driving the world İçindekiler 1 Önemli uyarılar...

Detaylı

içindekiler FC 300 Kullanma Kõlavuzu ! Bu İşletim Yönergeleri Nasõl Okunmalõ... 3 ! Güvenlik Yönergeleri ve Genel Uyarõlar... 7 ! Nasõl Kurulur...

içindekiler FC 300 Kullanma Kõlavuzu ! Bu İşletim Yönergeleri Nasõl Okunmalõ... 3 ! Güvenlik Yönergeleri ve Genel Uyarõlar... 7 ! Nasõl Kurulur... içindekiler! Bu İşletim Yönergeleri Nasõl Okunmalõ... 3 " Onaylar... 4 " Semboller... 5 " Kõsaltmalar... 5! Güvenlik Yönergeleri ve Genel Uyarõlar... 7 " Yazõlõm Sürümü... 7 " Yüksek voltaj uyarõsõ...

Detaylı

Devreye Alma ve Bakõm

Devreye Alma ve Bakõm 6302 256 /2002 TR Yetkili Servis için Devreye Alma ve Bakõm Kõlavuzu Yoğuşmalõ kazan Logano plus GB302 Devreye almadan ve bakõm öncesi dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kõlavuz hakkõnda Bu cihaz ilgili Avrupa

Detaylı

Sistem El Kitabı. Operatör Paneli DOP11B. Baskı 02/2007 11502789 / TR

Sistem El Kitabı. Operatör Paneli DOP11B. Baskı 02/2007 11502789 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ Servis Operatör Paneli DOP11B Baskı 2/27 1152789 / TR Sistem El Kitabı SEW-EURODRVE Driving the world İçindekiler 1 Önemli uyarılar...

Detaylı

MOVIDRIVE MDX61B Mutlak değer enkoder kartları DIP11B / DEH21B

MOVIDRIVE MDX61B Mutlak değer enkoder kartları DIP11B / DEH21B Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler MOVIDRIVE MDX61B Mutlak değer enkoder kartları DIP11B / DEH21B Baskı 12/2007 11702788 / TR El Kitabı SEW-EURODRIVE Driving the world

Detaylı

El Kitabı. Çok Eksenli Servo Sürücü MOVIAXIS Şebeke geri besleme modülü MXR. Baskı 10/2008 16607384 / TR

El Kitabı. Çok Eksenli Servo Sürücü MOVIAXIS Şebeke geri besleme modülü MXR. Baskı 10/2008 16607384 / TR Tahrik t ekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler Çok Eksenli Servo Sürücü MOVIAXIS Şebeke geri besleme modülü MXR Baskı 10/2008 16607384 / TR El Kitabı SEW-EURODRIVE Driving the world

Detaylı

Montaj, Bakõm ve Kullanma

Montaj, Bakõm ve Kullanma 72111000 09/2003 TR Montaj, Bakõm ve Kullanma Kõlavuzu Gaz Yakõtlõ Kombi Logamax U012-24/24 K/28 K Logamax U014-24/24 K Montaj, bakõm ve kullanõm öncesi dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kõlavuz hakkõnda Bu cihaz

Detaylı

Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler. Operatör Terminalleri DOP11B. Sistem El Kitabı. Baskı 11/2008 16666984 / TR

Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler. Operatör Terminalleri DOP11B. Sistem El Kitabı. Baskı 11/2008 16666984 / TR Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler Operatör Terminalleri DOP11B Baskı 11/28 Sistem El Kitabı 16666984 / TR SEW-EURODRVE Driving the world İçindekiler 1 Genel uyarılar...

Detaylı

MICROMASTER 440. Parametre Listesi Issue 04/02. User Documentation 6SE6400-5BB00-0BP0

MICROMASTER 440. Parametre Listesi Issue 04/02. User Documentation 6SE6400-5BB00-0BP0 MICROMASTER 440 Parametre Listesi Issue 04/0 User Documentation 6SE6400-5BB00-0BP0 MICROMASTER 440 Dökümantasyonu Başlarken Kõlavuzu SDP ve BOP ile hõzlõ devreye alma için. İşletme Talimatlarõ MICROMASTER440

Detaylı

HP Notebook Bilgisayar. Başvuru Kõlavuzu

HP Notebook Bilgisayar. Başvuru Kõlavuzu HP Notebook Bilgisayar Başvuru Kõlavuzu Bildirim İşbu el kitabõ ve içerdiği örnekler olduklarõ gibi sağlanmõş olup herhangi bir bildirimde bulunulmaksõzõn değiştirilebilir. Hewlett-Packard Company bu el

Detaylı

Printer/Scanner Unit Type 8000

Printer/Scanner Unit Type 8000 Printer/Scanner Unit Type 8000 Kullanõm Talimatlarõ Yazõcõ Referansõ 1 2 3 4 5 6 Makineyi Hazõrlama Yazõcõ Sürücüsünü Ayarlama Diğer Yazdõrma İşlemleri Doküman Sunucusunu Kullanarak Kaydetme ve Yazdõrma

Detaylı

MC.. Serisi Endüstriyel Redüktörler. İşletme Kõlavuzu 07/2003 1056 0173 / TR

MC.. Serisi Endüstriyel Redüktörler. İşletme Kõlavuzu 07/2003 1056 0173 / TR MC.. Serisi Endüstriyel Redüktörler 04/2000 Baskõ 07/2003 İşletme Kõlavuzu 1056 0173 / TR SEWEURODRIVE İçindekiler 1 Önemli Uyarõlar... 4 2 Emniyet Uyarõlarõ... 5 2.1 Endüstriyel Redüktörlerin Taşõnmasõ...

Detaylı

w1858 w2228h w2338h w2448h/hc w2558hc

w1858 w2228h w2338h w2448h/hc w2558hc Kullanõcõ Kõlavuzu w1858 w2228h w2338h w2448h/hc w2558hc HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin garantiler, bu tür ürünler ve hizmetlerle birlikte verilen açõk garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Buradaki

Detaylı

ac sürücüleri hızlı kılavuz

ac sürücüleri hızlı kılavuz vacon 10. ac sürücüleri hızlı kılavuz 1 vacon GÜVENLİK Bu hõzlõ kõlavuz, Vacon 10 frekans dönüştürücünüzün kolay şekilde kurulmasõ ve ayarlanmasõ ile ilgili temel adõmlarõ içerir. Sürücünüzü devreye almadan

Detaylı

Orijinallerin Yerleştirilmesi Kopyalama Sorun Giderme Kullanõcõ Araçlarõ ( Fotokopi Özellikleri ) Özellikler

Orijinallerin Yerleştirilmesi Kopyalama Sorun Giderme Kullanõcõ Araçlarõ ( Fotokopi Özellikleri ) Özellikler Kullanõm Talimatlarõ Kopyalama Referansõ 1 2 3 4 5 6 Orijinallerin Yerleştirilmesi Kopyalama Sorun Giderme Kullanõcõ Araçlarõ ( Fotokopi Özellikleri ) Uyarõlar Özellikler Makinenizi kullanmadan önce bu

Detaylı

El kitabı. open. Merkezi olmayan montaj için tahrik sistemi DeviceNet/CANopen arabirimleri alan dağıtıcıları. Baskı 11/2008 16738586 / TR

El kitabı. open. Merkezi olmayan montaj için tahrik sistemi DeviceNet/CANopen arabirimleri alan dağıtıcıları. Baskı 11/2008 16738586 / TR Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler open Merkezi olmayan montaj için tahrik sistemi DeviceNet/CANopen arabirimleri alan dağıtıcıları Baskı 11/2008 16738586 / TR El kitabı

Detaylı

Optical Time Domain Reflectometers

Optical Time Domain Reflectometers Agilent Technologies Optical Time Domain Reflectometers Cep Kõlavuzu Agilent Technologies Bildirimler Bu belge telif haklarõ yasalarõ ile korunmuş ve yasal sahipleri bulunan bilgiler içermektedir. Tüm

Detaylı

Bir Ağ Üzerindeki Müsait İşlevler Ağ Kablosunun Ağa Bağlanmasõ Makineyi Ağ üzerinde Kurmak Windows Yapõlandõrma

Bir Ağ Üzerindeki Müsait İşlevler Ağ Kablosunun Ağa Bağlanmasõ Makineyi Ağ üzerinde Kurmak Windows Yapõlandõrma Ağ Rehberi 1 2 3 4 5 6 7 Bir Ağ Üzerindeki Müsait İşlevler Ağ Kablosunun Ağa Bağlanmasõ Makineyi Ağ üzerinde Kurmak Windows Yapõlandõrma Yazõcõ İşlevini Kullanõm Web Tarayõcõsõyla Ağ Arayüzünün Yapõlandõrõlmasõ

Detaylı

hp color LaserJet xxxx kullanım kılavuzu hp LaserJet 2200

hp color LaserJet xxxx kullanım kılavuzu hp LaserJet 2200 hp color LaserJet xxxx kullanım kılavuzu hp LaserJet 2200 hp LaserJet 2200 serisi yazõcõlar Kullanõm Kõlavuzu Telif Hakkõ ve Lisans Telif Hakkõ Hewlett-Packard Company 2001 Tüm Haklarõ Saklõdõr. Telif

Detaylı

Motorola D1110 serisi

Motorola D1110 serisi Motorola D1110 serisi Telesekreterli Dijital Kablosuz Telefon Uyarõ Sadece şarj edilebilir pil kullanõn. El cihazõnõ kullanmadan önce 24 saat şarj edin. Hoşgeldiniz... yeni Motorola D1111 Dijital Kablosuz

Detaylı

Motorola D1O. Dijital Kablosuz Telefon. D101O, D102O, D103O ve D104O için. El cihazõnõ kullanmadan önce 24 saat şarj edin.

Motorola D1O. Dijital Kablosuz Telefon. D101O, D102O, D103O ve D104O için. El cihazõnõ kullanmadan önce 24 saat şarj edin. Motorola D1O Türkçe Kullanõm Kõlavuzu Dijital Kablosuz Telefon D101O, D102O, D103O ve D104O için Uyarõ El cihazõnõ kullanmadan önce 24 saat şarj edin. Hoşgeldiniz... Yeni Motorola D1O Dijital Kablosuz

Detaylı

Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler MOVIFIT -SC. İşletme Kılavuzu. Baskı 10/2008 11662786 / TR

Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler MOVIFIT -SC. İşletme Kılavuzu. Baskı 10/2008 11662786 / TR Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler MOVIFIT -SC Baskı 10/2008 11662786 / TR İşletme Kılavuzu SEW-EURODRIVE Driving the world İçindekiler 1 Genel uyarılar... 5 1.1 İşletme

Detaylı