YARDIMCI EKİPMAN KATALOĞU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YARDIMCI EKİPMAN KATALOĞU"

Transkript

1 YARDIMCI EKİPMAN KATALOĞU AUXILIARY EQUIPMENT CATALOGUE

2

3 HAKKIMIZDA TSP Makine sahip oldu u 30 y l a k n sektör tecrübesi ile Türk plastik üreticisine yüksek standartlarda kaliteli makine ve yard mc ekipman temin etmeye devam etmektedir. Teknolojik geli melerin öncüsü olmak hede yle her geçen gün ürün yelpazesini geni letmeye devam eden TSP Makine; ürün gam na 20 y ll k üretim geçmi i olan talyan SB rmas n da ekledi. SB sahip oldu u tecrübe ile talya ve özellikle Avrupa da hammadde otomasyonu, boya dozajlama sistemleri ve özellikle pet hammadde kurutma prosesinde çok ciddi olumlu referanslara sahiptir. Patentli özel MOBY uygulamas sayesinde hammadde kurutma prosesini a rt c bir ekilde k salt p birim enerji maliyetini ciddi oranda dü ürmektedir. Kullan c lar n ihtiyaçlar do rultusunda eksiksiz entegre çözümler üretmekte ve uygulamaktad r. Hammadde yükleyicileri, gravimetrik ve volümetrik yükleyiciler, hammadde kurutucular üretimi esnas nda seçilen malzemeler çok yüksek kalite standard na sahiptirler. Üretim sonras nda fabrika içerisinde ve global onaylanm serti ka veren kurulu lar taraf ndan cihazlar test edilmekte ve kapasite raporlar ile belgelendirilmektedir. Sat sonras mü teri prosesinde ürünler profesyonel servis ekibi taraf ndan devreye al n p son kontrolü yap lmaktad r. TSP machine with professional experience more than 30 years continue to export high quality plastic injection machines and auxiliaries machine to Turkish plastic manufacturers. With its target to be a leader of technological improvement, TSP machine, continue to develop its product variety, add Italian SB company with its production underground more than 20 years. SB with its experience has positive references about raw material automation, dozing units and pet drying units especially in Italy and Europe. Thanks to patented MOBY application, they can shorten in a surprising way and reduce cost of energy per minute. Also they can be solution partner according to users demands and apply your solutions. The materials of Material auto-loader, gravimetric and volumetric autoloaders, material dryers have high quality standards. After production, the machines have tested by both factory staffs and some institutions which gives global certi cates and been equipped with certi cate of capacity. 3

4 Trifaze Hammadde Yükleyicileri FTB Serisi FTB SER S HAMMADDE YÜKLEY C LER / FTB HOPPER LOADERS Mod. FTB1 FTB2 FTB3 FTB4 FTB5 Emme Birimi - Suction Unit Motor Gücü / Motor Power kw 0,75 1,1 1,5 2,2 3 Konteyner Kapasitesi / Container Capacity lt Hacmi - Üretim / Throughout - Production kg/h 200/8lt 300/12lt 400/20lt 600/40lt 800/40lt Statik Bas nç / Static Depression kpa Maksimum Ses / Maximum Noise dba Boyutlar / Dimensions ø A mm B mm H mm ø D mm A rl k / Weight Kg Özel uygulamalarda 15 kw a kadar ç kabilen emi motoru ba lant olana Granül proses P.S.A. kg /dm 3 0,65 Basma yüksekli i = 3 m Emme mesafesi = 4 m Daha büyük mesafelerle ilgili bilgi edinmek için kapasite seçim e risine bak n z. Possibilty of suction unit with power until 15kW for special applications Production with granule P.S.A. kg/ dm 3 0,65 Height of charge = 3m Suction distannce = 4m To get information about greater distances see the productivity graph FTB HAMMADDE YÜKLEY C LER Otomatik üç fazl hammadde yükleyicileri FTB serisi, granül ve termoplastik malzemenin ta nmas için en iyi çözüm niteli indedir. Mikro i lemci kontrolü (standart) Geni yüzey alan olan polyester ltre torbas Otomatik ltre temizleme paslanmaz çelik hazne Yap lan i e ait parametrelerin kolay planlanmas için uzaktan kontrol (opsiyonel) süreçlerinin ve sürelerinin gerçek zamanl olarak görselle tirilmesi olana Belli kon gürasyonlar için benzer giri lerin kullan lmas olana Hammadde yükleme esnas nda kusursuz bir yal t m sa lamak için özel bir s zd rmaz contan n tak l oldu u hazne ba lant yap s Dü ük ses < 80 dba Mod. FTB Basic 4

5 Three-Phase Hopper Loaders FTB Series Mod. CTB1 CTB2 CTB3 CTB3S CTB4 CTB5 Konteynerler / Containers Kapasite / Capacity lt ø D mm Boyutlar / Dimensions H mm ø I mm ø d mm A rl k / Weight Kg Özel uygulamalar için 150 lt ye kadar konteyner olanaklar Possibility of contaniers with capacity until 150 lt for special applications Hammadde yükleyici cihaz temizleme sistemi Filter-cleaning system KAPAS TE SEÇ M E R S CAPACITY SELECTION CURVE emme kapasitesi [kg/h] / suction capacity (kg/h) mesafe [m] / distance (m) FTB HOPPER LOADERS The FTB range of automatic three-phase hopper loaders, represents the best solution for the transport of granular or reground thermoplastics material. Micropreccesor control (standard) Polyster lter bag with large surface area Automatic lter cleaning Stainless steel containers Remote contral (optional) for easy plans of work s parameters Possibilty of visualize in real time the work s process and the times running Visual display of possible alarms Possibilty of personalized work s programs Possibilty to utilize the analogical entrances for particular co gurations Hopper discharge tted with a special gasket to ensure perfect sealing during the suction cycle Low noise < 80 dba Mod. FTB Swan SB Wireless Area Network 5

6 Monofaze Hammadde Yükleyicileri FSB FSB SER S HAMMADDE YÜKLEY C LER / FSB HOPPER LOADERS Emme Birimi / Suction Unit Motor Gücü / Motor Power Konteyner Kapasitesi / Container Capacity Hacmi - Üretim / Throughput - Production Statik Bas nç / Static Depression Maksimum Ses / Maximum Noise Boyutlar / Dimensions Ø D H Ø I A rl k / Weight Denge val ni kontrol etmeyen basitle tirilmi kontrol özelli i olan versiyon Granül yap s P.S.A. kg /dm 3 0,65 Basma yüksekli i = 3m Emme mesafesi = 4m Daha büyük mesafelerle ilgili bilgi edinmek için kapasite seçim e risine bak n z. Version with simpli ed control not controlling the proportional valve. Production with granule P.S.A. kg / dm3 0,65 Height of charge = 3m Suction distance = 4m To get information about greater distances see the productivity graph Mod. FSB2 Swan FSB SER S HAMMADDE YÜKLEME C HAZLARI Otomatik tek fazl hammadde yükleyici cihazlar n n FSB serisi, granül ve termoplastik malzemenin ta nmas için en iyi çözüm niteli indedir. Mikro i lemci kontrolü (standart) Geni yüzey alan olan polyester ltre torbas Otomatik ltre temizleme Paslanmaz çelik hammadde haznesi Yap lan i e ait parametrelerin kolay planlanmas için uzaktan kontrol (opsiyonel) süreçlerinin ve sürelerinin gerçek zamanl olarak görselle tirilmesi olana Olas alarmlar n görsel gösterimi Yükleme süreçlerinin de i tirilebilmesi özelli i Belli kon gürasyonlar için benzer giri lerin kullan lmas olana Hammadde yükleme s ras nda kusursuz bir yal t m sa lamak için özel bir s zd rmaz contan n tak l oldu u hazne ba lant yap s Dü ük ses debisi < 80 dba 6 SWAN Bir mikro PLC kontrol özelli i kullanan teknoloji, hammadde yükleyici cihaz n n üzerindeki klavyeden veya kablosuz bir radyo kontrol özelli i ile sistem parametre ayarlar n n yap lmas n sa lar. Standart kontrol program, olas alarmlar gösterirken bile, makine zaman ak ayar n n yap lmas n ve zaman ak n n hammadde yükleyici cihaz n n ön k sm nda bulunan 5 dijital ekranda görselle tirilmesini sa lar. Program üzerinde de i- iklik istenildi i takdirde kolay yüklenebilir bir paket eprom göndererek talep üzerine de i iklik yap labilir. SWAN Technology that, exploiting a micro-plc control, allows the system-parameters setting through a keyboard set on the hopper-loader or through a Wireless radio-control. The standard-control program allows the machinestime- ow setting and visualisation on a 5 digit display, even indicating possible alarms, set on the frontal of the hopper-loader. The program can be modi ed on request by sending a pocket eprom containing the in board-simply-downloadable program. KABLOSUZ RADYO KONTROL Tüm makine parametrelerinin ayarlanmas na ve olas alarmlar n s f rlanmas na olanak sa layan infrared teknolojili kablosuz mesafe kontrolüdür. Ayn tesiste bulunan birden çok hammadde yükleme cihaz için kullan labilir. WIRELESS RADIO - CONTROL Wireless distance control with infrared technology allowing the setting of all the machine parameters and the rest of possible alarms. It can be used for several hopper-loaders placed in the same premise. Denge val PVB1 Proportional valve

7 Monophase Hopper Loaders FSB Dolum cihaz temizleme sistemi Filter-cleaning system FSC SER S BASINÇLI HAVA LE ÇALI AN HAMMADDE YÜKLEME C HAZLARI SERIES FSC COMPRESSED AIR HOPPER-LOADER FSC SER S BASINÇLI HAVA LE ÇALI AN HAMMADDE YÜKLEME C HAZLARI Bas nçl hava ile kontrol edilen uidi kasyon yoluyla tanecik ta ma Maksimum malzeme ta ma s cakl : 80 C Minimum yük Yüksek güvenilirlik Mikro i lemci kontrol sistemi Hatal dolum alarm SERIES FSC COMPRESSED AIR HOPPER-LOADER Granule s transportation through compressed air controlled uidication Material s transportation maximum temperature: 80 o C Minimum encumbrance Great dependability Microprocessor controlling system Missed charging alarming Elektrik Ba lant s Bas nçl Hava Yükleme / Compressed Air Load Emilim / Absorbition Konteyner Kapasitesi / Container Capacity Hacmi / Üretim Throughput / Production Hava tüketimi / Air consumption Maksimum ses / Maximum Noise A rl k / Weight Monofase tek fazl Monofase single-phase P.S.A. kg/dm , 2.5 m basma yüksekli i, 3m emme yüksekli i ve 6 bar bas nc olan i hacmi. Throughput with P.S.A. kg/dm height of charge 2.5m, suction distance 3m and pressure 6 bar. 230V/50-60 Hz KAPAS TE SEÇ M E R S CAPACITY SELECTION CURVE emme kapasitesi [kg/h] / suction capacity (kg/h) mesafe [m] / distance (m) FSB HOPPER LOADERS The FSB range of automatic monophasic hopper loaders, represent the best solution fort he transport of granular or reground thermoplastics material. Mod. FSB0 Microprocessor control (standard) Polyester tler bag with large surface area Automatic lter cleaning Stainless steel container Remote control (optional) for easy plans of work s parameters Possibility of visualize in real time the work s processes and the times running Visual display of possible alarms Possibility of personalized work s programs Possibility to utilize the analogical entrances for particular con gurations Hopper discharge tted with a special gasket to ensure perfect sealing during the suction cycle Low noise < 80 dba 7

8 Nem Alıcılar seri DB/N 530/370 - seri DB/N 380/720 Mod. DB/N530 DB/N540 DB/N550/S DB/N360 DB/N370/S DB/N370/S Elektrik Ba lant s V-Hz Üç fazl / Three-phase / 380 / 415V-50 / 60 Hz Hazne Hava Ak / Hopper Air Flow m3/h lem Vantilatör Gücü / Process Blower Power kw 1,1 1,5 2, ,5 Statik Bas nç / Static Pressure mbar NT Is tma Gücü / Heating Power kw MT HT NT 10,3 11,5 15,2 29,5 34,5 50,5 Toplam Güç / Total Power kw MT HT 13,3 14,5 18,2 34,5 39,5 55,5 NT lem S cakl / Process Temperature C MT HT C Ortalama Tüketim / Average Consumption kw/h 3,5 4,5 6, Hazne Kapasitesi / Hopper Capacity lt ø Borular / ø Hoses ød mm Boyutlar / Dimensions A mm B mm H mm Ses / Noise db A rl k / Weight Kg * Mümkün olan hazne kapasitesi It / Possibility of hoppers capacity lt DB/N 530/370/380/720 DB 530/370/380/720 serisi, teknik plastik malzemelerin kurutulmas için sunulmu en geli mi çözümdür. Mod. DB/N 320 HB/N 200 ki blower iki kurutuma kulesi Nem çeken tüm plastik hammaddeler için kullan labilir. Muazzam çi lenme noktas (eksi 60 derecedeki havan n ta yabilece i nem miktar na indirir) Mikro i lemci kontrolü ile yüksek hassasiyetli ar za te hisi ve kurutma durum gösterge paneli Merkezi görsel uyar alarm Tüm hatalar ekrana uyar olarak yans r Yüksek emi gücü olan blower lar n sa lad sürekli debili hava ak Dü ük enerji tüketimi Kompakt boyutlar lem s cakl o C o C ye kadar çal abilen güçlü yap 8

9 Dehumidifying Air Dryers serie DB/N 530/370 - serie DB/N 380/720 HBM 15 Mikserli Hazne Hopper HBM 15 With Mixer Ak Kontrol Val Flux Controlling Valve 1- Kurutucu makine üstü montaj ekli / The hopper is mounted on the moulding machine 2- Kurutucu makine yan montaj ekli / Dehumidifying hopper on mobile frame 3- ki ya da daha fazla üretim makinesi için merkezi kurutma / The material is supplied to two or more moulding machines DB/N 530/370/380/720 The DB/N 530/370/380/720 serie represents the most advanced solution for drying technical plastic material. Two pumps-two beds Treatment of all hygroscopic plastic material Excellent dew-point (minus 60 degrees C) Microprocessor control with high precision diagnostic fault nding and drier status display Centralised visual alarm Speci c alarms shown on the display Constant air ow guaranteed by high pressure blowers Low energy consumption Compact dimensions Proceess temperature degrees C High temperatures version until 80 degress C Mod. DB/N 306 9

10 Nem Alıcılar seri DB/N 530/370 - seri DB/N 380/720 PROSES / PRODUCTION Seçim tablosu / Selection table Kurutma kapasitesi / Drying capacity Malzeme S cakl k Süre DB/N530 DB/N540 DB/N550 DB/N360 DB/N370 DB/N370/S Material Temperature ( C) Time (h) HB/N200 HB/N300 HB/N300 HB/N400 HB/N500 HB/N600 HB/N600 HB/N800 HB/N800 HB/N1000 HB/N1000 HB/N1500 ABS CA CAB CP LCP PA PAEK PBT PC PE , PE Black PEEK PEI PEM PES Enjeksiyon Injection PET PET-G PI PMMA POM PP , PPO PPS PS , PSU PUR PVC , SAN SB Bildirilen de erler, hammaddenin kalitesine, nemlilik ba lang ç içeri i gibi özelliklere göre de i iklik gösterebilir. Her bilgi, yakla k 0,65 kg/dm 3 çekim gücü olan granül yap s ile ilgilidir. Kurutma i leminde kullan lan malzemelerin üreticisinin talimatlar da dikkate al nmal d r. Kuruculu silolar n hacmi sabit oldu undan, en iyi performans almak için her zaman daha fazla hava kapasitesi olan bir kuru hava jeneratörü seçilmesi tavsiye edilir. The values reported may vary dependently on resin quality, humidity initial content,etc. Each information refers to the commercial granule having a speci c gravity of about 0,65 kg/dm 3. Instructions of the drying-process material s producer have to be absolutely kept on mind. Being constant the volume of the hoppers, it is always advisable the combination with a generator having a greater-air-capacity to obtain the best performance. 10

11 Dehumidifying Air Dryers serie DB/N 530/370 - serie DB/N 380/720 PROSES / PRODUCTION Seçim tablosu / Selection table Kurutma kapasitesi / Drying capacity Malzeme S cakl k Süre DB/N380 DB/N390 DB/N390/S DB/N400 DB/N400/S DB/N710 DB/N720 Material Temperature ( C) Time (h) HB/N1000 HB/N1500 HB/N1500 HB/N2000 HB/N2000 HB/N2500 HB/N2500 HB/N3000 HB/N3000 HB/N3000 HB/N4000 HB/N4000 HB/N5000 ABS CA CAB CP LCP PA PAEK PBT PC PE , PE Black PEEK PEI PEM PES Enjeksiyon Injection PET PET-G PI PMMA POM PP , PPO PPS PS , PSU PUR PVC , SAN SB , Bildirilen de erler, hammaddenin kalitesine, nemlilik ba lang ç içeri i gibi özelliklere göre de i iklik gösterebilir. Her bilgi, yakla k 0,65 kg/dm 3 çekim gücü olan granül yap s ile ilgilidir. Kurutma i leminde kullan lan malzemelerin üreticisinin talimatlar da dikkate al nmal d r. Kuruculu silolar n hacmi sabit oldu undan, en iyi performans almak için her zaman daha fazla hava kapasitesi olan bir kuru hava jeneratörü seçilmesi tavsiye edilir. The values reported may vary dependently on resin quality, humidity initial content,etc. Each information refers to the commercial granule having a speci c gravity of about 0,65 kg/dm 3. Instructions of the drying-process material s producer have to be absolutely kept on mind. Being constant the volume of the hoppers, it is always advisable the combination with a generator having a greater-air-capacity to obtain the best performance. 11

12 Nem Alıcılar seri DB/N 530/370 - seri DB/N 380/720 Mod. DB/N380 DB/N390 DB/N390/S DB/N400 DB/N400/S DB/N710 DB/N720 Elektrik Ba lant s V-Hz Üç fazl / Three-phase / 380 / 415V-50 / 60 Hz Hazne Hava Ak / Hopper Air Flow m3/h lem Vantilatör Gücü / Process Blower Power kw 5,5 7, ,5+7,5* 11-11* Statik Bas nç / Static Pressure mbar NT ,5 69 Is tma Gücü / Heating Power kw MT HT NT 51,5 58,5 66,5 66,5 71, Toplam Güç / Total Power kw MT HT 56,5 63,5 71,5 71,5 75, NT lem S cakl / Process Temperature C MT HT C Ortalama Tüketim / Average Consumption kw/h Hazne Kapasitesi / Hopper Capacity lt ø Borular / ø Hoses ød mm Boyutlar / Dimensions A mm B mm H mm Ses / Noise db A rl k / Weight Kg Manyetik k lavuzlar GM1 VE GM2 Magnetic grids GM1 and GM2 *Çift Faz / Double Blow Kapasite Mod. HB/N300 HB/N400 HB/N500 HB/N600 HB/N800 HB/N1000 HB/N1500 HB/N2000 HB/N2500 HB/N3000 HB/N4000 HB/N5000 Capacity dm ø D mm H mm Boyutlar A mm Dimensions B mm ø C mm ø d mm * Mümkün olan hazne kapasitesi It / Possibility of hoppers capacity lt 12

13 Dehumidifying Air Dryers serie DB/N 530/370 - serie DB/N 380/720 DB/N Makine üstü kurutucu uygulamas DB/N Application directly on the transforming machine DB/N Makine yan uygulama DB/N Application with 2 ways-feeding of dehumidi ed material. DB/N - Bir kuru hava jeneratörü, çoklu kurutucu ve proses uygulamas. DB/N - Multi-temperature application with a single dehumidi ed air generator and indipendent heating-boosters on the processing hoppers (optional : material anti-stress system to adjust each air ow). 13

14 EDB Serisi Sıcak Havalı Kurutucuları EDB SER S SICAK HAVALI KURUTUCULARI EDB SERIES HOT-AIR DRYERS Mod. EDB21 EDB22 EDB23 EDB32 EDB33 EDB34 EDB36 Elektrik Ba lant s VHz Tek fazl / Single-phase 230V-50Hz Üç fazl / Three-phase 380V-50HZ Motor Gücü / Motor Power kw/h 0,09 0,12 0,18 0,12 0,18 0,35 0,35 Hazne Hava Ak / Hopper Air Flow m3/h Is tma Gücü / Heating Power kw 1,5 2,7 3,5 2,7 3, Toplam Yüklenen Güç / Total Installed Power kw 1,59 2,86 3,68 2,86 3,68 6,35 12,55 Maks. lem S cakl / Max. Process Temperature C Ortalama Tüketim / Average Consumption kw/h 0,8 1,5 1,9 1,5 1,9 3,5 6,5 Hazne Kapasitesi / Hopper Capacity lt ø D Boyutlar / Dimensions C H E F Ses / Noise db Birim A rl / Unit Weight kg Mod. EDB 22 - HB/N 100 EDB SER S SICAK HAVALI KURUTUCULARI EDB serisi s cak haval kurutucular, tüm nem almayan termoplastik malzemelere uygulanmak üzere geli tirilmi tir. Kurutma döngüsünün iyile mesi için dönü havas n n bir k sm veya tamam yeniden i leme sokulabilir. Bu birimler do rudan enjeksiyon makinesinin veya extruderin mal alma bölümüne uygulanabildi i makine yan eklinde konumland rmas da mümkündür. Sabit hazne hava debisi Dijital ekranl elektronik i lem s cakl kontrolü Dijital ekranl alarm Alarml s düzenleyici 140 C'ye kadar aç k devre ile çal ma Yüksek s vantilatörleri 150 It ye kadar haznelerde makineye do rudan montaj tavsiye edilir. 150 It den fazla olan hazneler için makine yan uygulama yap lmas tavsiye edilir. 14

15 Hot - Air Dryers EDB EDB SER S MAK NE YANI SICAK HAVA KURUTUCULARI EDB RANGE FLOOR STANDING HOT AIR DRYERS Mod. EDB5 EDB6 EDB7 EDB8 EDB9 EDB10 Elektrik Ba lant s VHz Üç fazl / Three-phase 380V-50Hz Motor Gücü / Motor Power kw 2,2 4 5,5 7, ,5 Hazne Hava Ak / Hopper Air Flow m3/h Is tma Gücü / Heating Power kw ,5 39,5 Ses / Noise db Maksimum lem S cakl / Max. Process Temperature C C Ortalama Tüketim / Average Consumption kw/h 5,5 5,5 5,5 7,5 22,5 22,5 Hazne Kapasitesi / Hopper Capacity lt A mm Boyutlar / Dimensions B mm H mm Birim A rl / Unit Weight Kg Mod. EDB 6 EDB SERIES HOT-AIR DRYERS The EDB range of hot air dryers, has been developed for the treatment of all non-hygroscopic thermoplastics materials. The drying cycle is optimized by a system which recycles all or part of the return air, relative to the initial percentage moisture content of the granule. Althoug these units have an ideal application when installed directly on the barrel of the moulding machine or extruder, it is possible to install them at the most convenient side of the machine. Stable hopper air ow Electronic process temperature control with digital display Alarm with digital display Process thermoregulator with alarm Working with open circuit until 140 o C High head blowers With hoppers until 150 lt. is advisable a direct installation on the machine With hoppers higher than 150 lt, is advisable a installation at the side of the machine with retransport of the material 15

16 EDB Serisi Sıcak Havalı Kurutucuları PROSES / PRODUCTION Seçim tablosu / Selection table Malzeme S cakl k Süre Material Temperature ( C) Time(h) Kurutma kapasitesi / Drying capacity EDB21 EDB22/32 EDB23/33 EDB34 EDB36 HB/N15 HB/N30 HB/N60 HB/N100 HB/N150 HB/N150 HB/N200 HB/N300 HB/N400 HB/N500 HB/N600 HB/N800 HB/N1000 ABS CA PA PC PE* 90 1, PMMA POM PP 90 1, PPO PS 80 1, PUR PVC 70 1, *Kurutulacak hammadde / *Hygroscopic materials HAZNELER N Tahliye sürgüsü HB/N Discharge base HB/N Emme Val Suction Valve 16

17 Hot - Air Dryers EDB PROSES / PRODUCTION Seçim tablosu / Selection table Kurutma kapasitesi / Drying capacity Malzeme S cakl k Süre Material Temperature ( C) Time(h) EDB6 EDB7 EDB8 EDB9 EDB10 HB/N800 HB/N1000 HB/N1000 HB/N1500 HB/N1500 HB/N2000 HB/N2000 HB/N2500 HB/N2500 HB/3000 ABS CA PA PC PE* 90 1, PMMA POM PP 90 1, PPO PS 80 1, PUR PVC 70 1, * Hammadde kurutmas Kurutma i leminde hammadde üreticilerinin talimatlar n dikkate al n z. Standart tanecik yap s ve normal artlar alt nda nem yüzdesine sahip olan malzemeden al nan veriler esas al nm t r. * Hygroscopic materials Mind the instructions of percentage due to the containment in standard sacsthe producer of the drying process materials. Data obtained by materials containing an initial humidity. Kar t r c valf tak m Mixing valve kit Manyetik Ayr t rma Kutusu Magnetic Seperating Box 17

18 Volümetrik Dozajlama Üniteleri COLOUR Serisi Elektrik Ba lant s Hazne Kapasitesi / Hopper Capacity Vida Çap / Screw Diameter Vida Hatvesi / Screw Pitch Hacmi - Üretim / Throughput - Production Güç / Power Maksimum Emilim / Maximum Absorbition Toplam A rl k / Total Weight Ses / Noise Elektrik Ba lant s Hazne Kapasitesi / Hopper Capacity Vida Çap / Screw Diameter Vida Hatvesi / Screw Pitch Hacmi - Üretim / Throughput - Production Güç / Power Maksimum Emilim / Maximum Absorbition Toplam A rl k / Total Weight Ses / Noise Veri, P.S.A kg/dm 3 ile / Data with P.S.A kg/dm 3 Veri, P.S.A kg/dm 3 ile / Data with P.S.A kg/dm 3 BOYUTLAR / DIMENSIONS mod. COLOUR 1 AxBm m 65 x 65 CxDm m 140 x 140 Em m 360 Fm m Gm mø Hm m 390 hm m 166 im m1 6 Lm m Mod. Colour 1 VOLÜMETR K DOZAJLAYICILAR COLOUR SER S Granül hammaddeler için volumetrik dozajlay c ünitelerdir. Enjeksiyon makineleri, extruderler, i irme makineleri için masterbatch i ya da katk maddeleri kar m için uygundur. Extruderler için mevcut üç model vard r: Colour 1, Colour 2 ve Colour XT Korozyon yaratmayan paslanmaz çelik ve alüminyum gövde yap s mevcuttur. F rças z kademeli motor Makineye do rudan ba lant yap lmas için adaptörlü Colour 2 model dozajlay c da kolay tak labilen adaptör mevcuttur. Dijital ayarlama ve kontrol ekran Ba ms z kontrol paneli Kompakt boyutlar ve kolay kurulum Kar t r c serisi XI0 ve kar t r c serisi MX50'ye tak labilir. Mod. Colour 1 18 SEÇENEKLER Seviye Merkezi bak m haznesi

19 Volumetric Dosing Units COLOUR Series KARI TIRICI TEKN K ÖZELL KLER TECHNICAL FEATURES MIXER ç k sm pürüzsüz çelik gövde Steel body with sand-treated inner part Trifaze motor kontrol paneli Tri-phase motor s control panel Merkezlenmi kar t r c b çaklar ile elde edilen homojen kar m Mix obtained exploiting the rotation of a central swift Volümetrik dozajl y c ya uygun gövde yap s sayesinde ekstra homojen kar m olu turur. Material homogeneous mix obtained thanks to the particular conformation of the body Kar t r c Modeli X10 Mixer Mod. X10 Kar t r c Modeli MX50 Mixer Mod. MX50 BOYUTLAR / DIMENSIONS mod. COLOUR 2 AxBm m 65 x 65 CxDm m 140 x 140 Em m 398 Fm m 527 Gm m 265 Hm m 407 hm m 166 im m5 Lm m 265 Mod. Colour 2 Kar t r c Modeli MX50 Mixer Mod. MX50 Kar t r c Modeli X10 Mixer Mod. X10 VOLUMETRIC DOSING COLOUR range Volumetric dosing unit for granular materials, suitable for injection moulding machines or extruders and for dosing masterbach or additives. Three models are available Colour 1, Colour 2 and Colour XT for extruders Corrosion proo ng : stainless steel, aluminium Stepper motor without brushes Equipped with adapter for a direct coupling to the machine Quick t plug for adaptor for Colour 2 Digital regulation and control display Indipendent control panel Compact dimensions and easy to install It can be tted to mixer range X10 and mixer range MX50 Elektrik Ba lant s Motor Gücü / Motor Power Hazne Kapasitesi / Hopper Capacity Toplam A rl k / Total Weight OPTIONS Level Indicator Central maintenance hopper 19

20 Gravimetrik Dozajlayıcılar SFGB Serisi Elektirik Ba lant s Olas Bile en Say s / Possible Components Number Parti A rl / Batch Weight Hacmi / Üretim - Throughput / Production Kar t r c Tüketimi 0,25 / Mixer Consumption 0,25 Hava Bas nc Tüketimi / Air Compressed Consumption S k t r lm Hava Bas nc / Air Compressed Pression Boyutlar / Dimensions A rl k / Weight Hazne Kapasitesi / Hopper Capacity Kar t r c Kapasitesi / Mixer Capacity Tart bölümü Weighting machine Kontrol Paneli Control Panel SFGB GRAV METR K DOZAJLAYICI ÜN TELER Yüksek performans ve modülerite ile 25 ila 1500 kg/h aras nda üretim için kullan lan 40 tan fazla model bar nd ran dozajlay c serisi. Yüksek hassasiyette kar t rma Yüksek güvenilirlik Formül ve reçete içerikleri yüzde cinsinden ayarlanabilir. Kar t r lacak hammaddenin yo unluk de i iminden ve parçac k boyutundan etkilenmeyen tasar m vard r. % 0.01 hassasiyet ile tam kontrol sa lar. Hammaddeye temas eden yüzeyler paslanmaz çelik malzemeden üretilmi tir. Tüm kar t r c ünitelerinde homojen bir kar m elde edebilmek için, dinamik kar t r c lar vard r. Yap lan formülasyon i lem sonras belgelendirilebilir. ki tür kontrol modül opsiyonu bulunur. 20 Mod SFGB1

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH RIGHT CHOICE IN SAFE PRODUCTION PACKAGE STITCHING SYSTEMS Esas Olan Bize Olan Güveniniz What is Essential

Detaylı

TÜRKİYE NİN İLK VE TEK DİŞLİSİZ ÇİFT MOTORLU OTOMATİK KAPI SİSTEMİ

TÜRKİYE NİN İLK VE TEK DİŞLİSİZ ÇİFT MOTORLU OTOMATİK KAPI SİSTEMİ TÜRKİYE NİN İLK VE TEK DİŞLİSİZ ÇİFT MOTORLU OTOMATİK KAPI SİSTEMİ TEKNİK ÖZELLİKLER 1- A Sınıfı Enerji Verimliliği A Class Energy Efficiency 2- İnce Mekanizma/Slim Mechanism Dar Alanlarda uygulama imkanı

Detaylı

Kaliteli ve yüksek verim sağlayan, soğutmalı AC motorlar ile Ekstruderlerde yüksek kapasite ve mükemmel performans.

Kaliteli ve yüksek verim sağlayan, soğutmalı AC motorlar ile Ekstruderlerde yüksek kapasite ve mükemmel performans. EKSTRUDER TÜRKÇE NT grubu Plastik Ekstruderler proses uygulamalarına bağlı olarak 3 farklı seride dizayn edilmiştir. NTB Basic, NTE Extra ve NTV Degazaj serisi ekstruderler, yüksek kalite ve optimum verimlilikte

Detaylı

Smart Cascade 120 Kw

Smart Cascade 120 Kw Smart ascade 120 Kw Smart ascade Smart ascade 120 Kw Bu cihazda 2 adet ana eşanjör kullanılmış r; ana eşanjör alüminyumdan oluşmuştur, oldukça güvenilir malzemeler kullanılmış r bu sebeple 35 yılı

Detaylı

H48.33b FILTER DRIER SHELLS KARTUŞ KOVANLARI. H48.33b.54.1

H48.33b FILTER DRIER SHELLS KARTUŞ KOVANLARI. H48.33b.54.1 H48.33b H48.33b.54.1 Introduction Filter drier shells are important equipments for refrigeration and air conditioning systems. They are designed to be used in the suction line and liquid line. Filter drier

Detaylı

Seviye Kontrol Flatörleri Level Control Float Switches

Seviye Kontrol Flatörleri Level Control Float Switches Seviye Kontrol Flatörleri Seviye Kontrol Flatörleri Serisi Seviye Kontrol Flatörleri Genel Özellikler ve Teknik Bilgiler 03 Boyutlar 05 Series Level Control Float Switches General Specifications and Technical

Detaylı

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması İçindekiler Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Detaylı

Mükemmel izler bırakır...

Mükemmel izler bırakır... Mükemmel izler bırakır... ATA MAKİNE İMALAT SANAYİ BAS- ÇEK VE YÜRÜTMELİ OVALAMA INFEED AND THROUGHFEED ROLLING VİDA VE PROFİL OVALAMA MAKİNELERİ THREAD AND PROFILE ROLLING MACHINES AK 20 AK 40 AK 50 ENERJİ

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri 2 Makinaya farklı bakış açıları sayesinde uzun veya kısa boylu operatör oturarak ya da ayakta çalışabilir - Rittal taşıyıcı kol sistemleriyle izleme ve kumanda

Detaylı

Endüstriyel vakumlu temizlik makineleri

Endüstriyel vakumlu temizlik makineleri modeli Z22'de çalışabilen ATEX onaylı bir vakum makinesidir. Küçük boyutlarına sahip olmasına ek olarak yüksek kaliteli bir yapıya sahiptir. Antistatik L sınıfı filtre ve paslanmaz çelik hazne gibi özelliklere

Detaylı

Hava so utmal SADECE SO UTMA

Hava so utmal SADECE SO UTMA Hava so utmal nvertör so utucu R-410A so utkanla kullanlmak üzere optimize edilmi tir Daikin savrulma kompresörü Entegre hidrolik sistem Tampon tank gerektirmez Geli mi kontrol olanaklar Hassas scaklk

Detaylı

SKF. Teknik Bilgiler. Çal flma S cakl : maks. C +85 Koruma Sınıfı : SKF IP68 SKF1A IP68 Anma flletme Gerilimi Ue : 250 V AC

SKF. Teknik Bilgiler. Çal flma S cakl : maks. C +85 Koruma Sınıfı : SKF IP68 SKF1A IP68 Anma flletme Gerilimi Ue : 250 V AC SKF Serisi Seviye Kontrol Flatörleri Basit montaj ve kullan m özellikleri stenilen çal flma mesafesini a rl k parças ile ayarlayabilme imkan Özgün tasar m ile suya karfl tamamen izole edilmifl Mikro siviçli

Detaylı

GMC FCU-097 ÜRÜNLERİ ÖZELLİKLERİ:

GMC FCU-097 ÜRÜNLERİ ÖZELLİKLERİ: 1 GMC FCU-097 ÜRÜNLERİ ÖZELLİKLERİ: Plastik (ABS) panjurları ile havayı yönlendirme özelliği. Elektrostatik toz boyalı dekoratif görünümlü dış gövde. Üç devirli direkt akuple çift emişli santrifüj fan

Detaylı

BVCD DÝKDÖRTGEN HAVA DAMPERÝ ( BVCD) RECTANGULAR VOLUME CONTROL DAMPER

BVCD DÝKDÖRTGEN HAVA DAMPERÝ ( BVCD) RECTANGULAR VOLUME CONTROL DAMPER DÝKDÖRTGEN HAVA DAMPERÝ ( ) RECTANGULAR VOLUME CONTROL DAMPER Dikdörtgen Hava Damperi Teknik Detaylarý Rectangular Volume Control Damper Technical Details : Malzeme: Ürün kasa ve kanatlarýnýn tamamý ekstrüzyon

Detaylı

Fan coil üniteleri. Teknik Veri

Fan coil üniteleri. Teknik Veri Fan coil üniteleri Teknik Veri F a n c o i l ü n i t e l e r i E E D T R 1 1-4 0 0 Fan coil üniteleri Teknik Veri F a n c o i l ü n i t e l e r i E E D T R 1 1-4 0 0 çindekiler Ç NDEK LER TABLOSU 3 Dairesel

Detaylı

YUVARLAK TAVAN ANEMOSTADI. Round Ceiling Diffuser

YUVARLAK TAVAN ANEMOSTADI. Round Ceiling Diffuser YUVARLAK TAVAN ANEMOSTADI Round Ceiling Diffuser YUVARLAK TAVAN ANEMOSTADI ( ) ROUND CEILING DIFFUSER Yuvarlak Tavan Anemostadý Teknik Detaylarý Round Ceiling Diffuser Technical Details : Malzeme: Kullaným:

Detaylı

TERMOD NAM K KONDENSTOP THERMODYNAMIC STEAM TRAP

TERMOD NAM K KONDENSTOP THERMODYNAMIC STEAM TRAP TDK TERMOD NAM K KONDENSTOP TERMODYNAMIC STEAM TRAP Özellikler / Main Features AYVAZ TDK termodinamik kondenstoplar n s zd rmazl k bölümü paslanmaz çelik olup, gövde dövme çelik C.8 den imal edilmi tir.

Detaylı

Photopolymer Plate Processor Fotopolimer Kalıp Hazırlama

Photopolymer Plate Processor Fotopolimer Kalıp Hazırlama Finisher Dryer Finisher Dryer Include exposure unit, for Back, Main and Post, Dryer, * The machine is controlled from the control panel. All settings are made from here and can be stored in memory * 2x40

Detaylı

MALZEME Ürün boğazı 1 mm DKP sacdan sıvama yöntemiyle, ürün kasa ve kanatları 1 mm DKP sacdan imal edilmektedir.

MALZEME Ürün boğazı 1 mm DKP sacdan sıvama yöntemiyle, ürün kasa ve kanatları 1 mm DKP sacdan imal edilmektedir. TANIM HIKD: İdeal Konfor Difüzörü MALZEME Ürün boğazı 1 mm DKP sacdan sıvama yöntemiyle, ürün kasa ve kanatları 1 mm DKP sacdan imal edilmektedir. UYGULAMA HIKD Serisi İdeal Konfor Difüzörleri 3,8-15 mt

Detaylı

Lineer Difüzör Linear Diffuser

Lineer Difüzör Linear Diffuser Malzeme Fonksiyon Yüzey Kaplama Montaj Aksesuarlar : Özel olarak haddelenmi 606 aluminyum profil. : Havaland rma sisteminde alçak tavanlarda üfleme difüzörü olarak kullan lmaktad r. Ayr ca emi eleman olarak

Detaylı

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI Türk Tesisat Mühendisleri Derne i / Turkish Society of HVAC & Sanitary Engineers 8. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu / 8. International HVAC +R Technology Symposium 12-14 Mayıs 2008,

Detaylı

ODA SOĞUTUCULARI UNIT AIR COOLERS. ısıtma ve soğutmanın ritmini biz belirliyoruz!.. we give the rhythm in terms of heating and cooling!..

ODA SOĞUTUCULARI UNIT AIR COOLERS. ısıtma ve soğutmanın ritmini biz belirliyoruz!.. we give the rhythm in terms of heating and cooling!.. ODA SOĞUTUCULARI UNIT AIR COOLERS ısıtma ve soğutmanın ritmini biz belirliyoruz!.. we give the rhythm in terms of heating and cooling!.. TEKNİK BİLGİLER Uygulama Evaporatorlerimiz Freon gazlı ticari,

Detaylı

Endüstriyel vakumlu temizlik makineleri

Endüstriyel vakumlu temizlik makineleri Model VHC200 is compact and ergonomic so it is perfect to be moved everywhere in the production areas, even on tough grounds. The big wheels and the handle ensure fast and easy movements, while the container

Detaylı

MALZEME Ekstrüzyon yöntemiyle üretilmiş alüminyum profilden mamul çerçeve ve kanatlar.

MALZEME Ekstrüzyon yöntemiyle üretilmiş alüminyum profilden mamul çerçeve ve kanatlar. TANIM HDKM-S: Üfleyici Tip Dairesl Kanal Menfezi. HDKM-R: Emici Tip Dairesel Kanal Menfezi. MALZEME Ekstrüzyon yöntemiyle üretilmiş alüminyum profilden mamul çerçeve ve kanatlar. UYGULAMA Dairesel kanallarda

Detaylı

VHR ER ENERJİ GERİ KAZANIM CİHAZLARI VHR ER ENERGY RECOVERY UNITS

VHR ER ENERJİ GERİ KAZANIM CİHAZLARI VHR ER ENERGY RECOVERY UNITS ER ENERJİ GERİ KAZANIM CİHAZLARI ER ENERGY RECOVERY UNITS AKSESUARLAR ACCESSORIES Sayfa/Page 9~ VENCO ER enerji geri kazanım cihazları, rotorlu tip eşanjörü sayesinde, yüksek enerji tasarrufu sağlamak

Detaylı

artık güç siz de! Now you have power! erdalozkanmakina.com

artık güç siz de! Now you have power! erdalozkanmakina.com artık güç siz de! Now you have power! ARABALI VİNÇ KEDİSİ Trolley Crane Hoist Özel Üretim Kaldırma Redüktörü Special Edition Lifting GearBox Elektro Manyetik Fren ElectroMagnetic Brake FEM Standartlarına

Detaylı

MÜKEMMEL FORMLAMA EXCELLENT FORMING. Termoform teknolojisinde dünya kalitesi. Thermoforming technology, the quality of the world

MÜKEMMEL FORMLAMA EXCELLENT FORMING.  Termoform teknolojisinde dünya kalitesi. Thermoforming technology, the quality of the world MÜKEMMEL FORMLAMA EXCELLENT FORMING Termoform teknolojisinde dünya kalitesi Thermoforming technology, the quality of the world Ambalaj ve Paketleme Dünyasında Aranan Marka A Brand to be Sougntin a World

Detaylı

Model ZT 7728D ZT 9228D ZT 10728D

Model ZT 7728D ZT 9228D ZT 10728D ÜRETİM PRODUCTION 2 ŞİRKETİMİZ; 1975 ten beri endüstrinin birçok kolunda hizmet veren bir aile şirketi, Otuzdan fazla özel tasarım makine modeli sahibi, 1984 ten beri metal boru üreticisi, 1993 ten beri

Detaylı

APLİKLER / WALL LUMINAIRES

APLİKLER / WALL LUMINAIRES APİKER / WA UMINAIRES Hemara Hotel / Antalya 358 APİKER / WA UMINAIRES Adidas / İstanbul Genel ortam aydınlatmasını tamamlamak için kullanılan amp 83 aplikleri, şık olmaları ve teknik üstünlüklerinin yanında

Detaylı

Lineer Menfezler Linear Grilles

Lineer Menfezler Linear Grilles Malzeme Fonksiyon Yüzey Kaplama Montaj Aksesuarlar : Özel olarak haddelenmi 606 aluminyum profil. : avaland rma sistemlerinde üfleme ve emi menfezi olarak kullan r. Fan-coil ve radyatör dolaplar n üstünde,

Detaylı

TEK SIRA KANATLI MENFEZ (BRG) RETURN GRILLE

TEK SIRA KANATLI MENFEZ (BRG) RETURN GRILLE TEK SIRA KANATLI MENFEZ (BRG) RETURN GRILLE Model: Malzeme: Teknik Özellikler: Kaplama Tipleri: Montaj Tipleri: Aksesuarlar: *BRG - H : Ayarlanabilir yatay tek sýra kanatlý menfez. *BRG - V : Ayarlanabilir

Detaylı

POWER FİLTRE / POWER FILTER

POWER FİLTRE / POWER FILTER POWER FİTRE / POWER FITER Özellikleri; Otomatik geri yıkama ile, kendi kendini temizleme özelliği. üşük yük kaybı. eniş filtrasyon alanı. Vakumlama yıkama özelliği ile en üst düzeyde temizlik. Paslanmaz

Detaylı

Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20

Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20 Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20 ÜRETİCİ FİRMA BİLGİLERİ : HİSTORY LTD STİ. AYAZ ELEKTRONİK BİLGİSAYAR SAN. VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. Www.ayazshop.com bilgi@ayazshop.com Tel: +90 212 6909894 avcılar

Detaylı

Darbeli Kırıcılar Impact Crushers

Darbeli Kırıcılar Impact Crushers Darbeli Kırıcılar Impact Crushers TK15-TK16 Serisi Darbeli Kırıcılar TK15-TK16 Series Impact Crushers TK15 ve TK16 darbeli kırıcılar, tesiste sekonder veya tersiyer olarak kullanılabilir özellikte kırıcılardır.

Detaylı

Endüstriyel Toz Kartușları

Endüstriyel Toz Kartușları TOZ GRUU ndüstriyel Toz Kartușları Industrial ust artridges 1 KKIMIZ M Filtre plastik kalıp makine sanayii 2008 yılında girișimci iki kardeș tarafından otomotiv sanayii ve endüstriyel amaçlı filtre üretimi

Detaylı

APLİKLER / WALL LUMINAIRES

APLİKLER / WALL LUMINAIRES APİKER / WA UMINAIRES Hemara Hotel / Antalya 446 APİKER / WA UMINAIRES Adidas / İstanbul Genel ortam aydınlatmasını tamamlamak için kullanılan AMP 83 aplikleri, şık olmaları ve teknik üstünlüklerinin yanında

Detaylı

Yenilikçi Teknolojiler www.ermaksan.com.tr Lazer Serisi. Yeni Nesil Fiber Lazer Kesim Makinesi

Yenilikçi Teknolojiler www.ermaksan.com.tr Lazer Serisi. Yeni Nesil Fiber Lazer Kesim Makinesi Yenilikçi Teknolojiler www.ermaksan.com.tr Lazer Serisi Yeni Nesil Fiber Lazer Kesim Makinesi R YENİ Fiber Laser Kesim Makinesi Koruyucu Cam Lazer ışınlarının verebileceği zararları engellemek ve sac kesimini

Detaylı

aluminıum Profıle Brushıng Machine APSAM V6

aluminıum Profıle Brushıng Machine APSAM V6 aluminıum Profıle Brushıng Machine APSAM V6 Sat i naj Mak inası APSAM V6 Teknik Özellikler Fırça Hızı Makina 3 grup fırçadan oluşmaktadır.her grup alt ve üst olmak üzere iki fırçadan oluşmaktadır. senkronizasyona

Detaylı

¾d¾1'(.¾/(5 Sayfa.D\QDN 0DNLQDODU (QMHNVL\RQ (N 3DUoDODU.RQIHNVL\RQ (N 3DUoDODU (OHNWURI ]\RQ (N 3DUoDODU dholn *HoLƵOHU YH )ODQƵODU

¾d¾1'(.¾/(5 Sayfa.D\QDN 0DNLQDODU (QMHNVL\RQ (N 3DUoDODU.RQIHNVL\RQ (N 3DUoDODU (OHNWURI ]\RQ (N 3DUoDODU dholn *HoLƵOHU YH )ODQƵODU Sayfa AL 160 KAYNAK MAKİNALARI / Welding Machines POLİETİLEN BORU ALIN KAYNAK MAKİNESİ POLYETHYLENE PIPE BUTT WELDING MACHINE Teknik Özellikler / Technical Features Kaynak yapılabilen dış çaplar / Welding

Detaylı

Connection Bağlantı Ölçüleri d W601-9 HGV / /8 13 1/2 W HGV / G 3/8 NPT 3/8

Connection Bağlantı Ölçüleri d W601-9 HGV / /8 13 1/2 W HGV / G 3/8 NPT 3/8 QUIK OUPLINGS OTOMATİK HIZLI AĞLANTI 601.09 SERIE oupling and Plug onnection ağlantı Ölçüleri d L L1 S ES SERIE 101 601-9 HGV 12 12 15/32 69.5 Shut-of f oupler f or Rubber Hoses d1 ES SERIE 101 D L1 L

Detaylı

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için enerji tasarruflu Symaro sensörleri DELTA anahtarları serisi ile kullanım için uygun Answers for infrastructure

Detaylı

AHK. 3 Valsli Hidrolik Silindir Makineleri 3 Rolls Hydraulic Plate Bending Machines AHK 25/65

AHK. 3 Valsli Hidrolik Silindir Makineleri 3 Rolls Hydraulic Plate Bending Machines AHK 25/65 3 Valsli Hidrolik Silindir Makineleri 3 Rolls Hydraulic Plate Bending Machines AHK 25/65 AKYAPAK AKBEND üretimi üç valsli hidrolik silindir makineleri, 2 mm den 200 mm ye kadar sac kalınlığında ve 1000

Detaylı

DC Motors and Windscreen Wiper Systems

DC Motors and Windscreen Wiper Systems DC Motors and Windscreen Wiper Systems DC Motorlar ve Silecek Sistemleri 50031326 50031342 2,2 1,0 32 32 1,5 1,5 Sweep Angle (α) Silme Açısı 95 60 Self-Oscillating Windscreen Wiper Motor İçten Mekanizmalı

Detaylı

GGD GGD ISO 9001-14001-18001

GGD GGD ISO 9001-14001-18001 GGD GGD A 500-100 0 A GGD GGD ISO 9001-14001-18001 GGD 160-1000A IP55 GGD *160 A dan 1000A ya kadar genifl bir yelpazeye sahiptir. * Alüminyum gövdesi ile hafif, dekoratif ve sa lamd r. * letkenler Kalay

Detaylı

REDÜKTÖRLÜ GİYOTİN MAKAS ( MANYETİK FRENLİ ) GUILLOTINE SHEARS WITH REDUCER ( MAGNETIC BRAKE ) ( RGM 2550-4 / RGM 3050-4)

REDÜKTÖRLÜ GİYOTİN MAKAS ( MANYETİK FRENLİ ) GUILLOTINE SHEARS WITH REDUCER ( MAGNETIC BRAKE ) ( RGM 2550-4 / RGM 3050-4) REDÜKTÖRLÜ GİYOTİN MAKAS ( MANYETİK FRENLİ ) GUILLOTINE SHEARS WITH REDUCER ( MAGNETIC BRAKE ) ( RGM 2550- / RGM 3050-) GENEL ÖZELLİKLER * RGM tipi redüktörlü giyotun makaslar saç, metal ve plasti mesmek

Detaylı

Mekanik Sabit Debi Ayar Damperi

Mekanik Sabit Debi Ayar Damperi Mekanik Sabit Debi Ayar Damperi Mechanical Constant Flow Damper MEKANÝK SABÝT DEBÝ AYAR DAMPERÝ (BCAV) MECHANICAL CONSTANT FLOW DAMPER Model: Malzeme: Kullaným: Sipariþ Kodu: *BCAV-R : Dairesel kesitli

Detaylı

LİNEER MENFEZ Linear Grille. 30 bükümlü. HLM-K: Lineer menfez kontrol kapağı, kanatlar 17 veya 30 bükümlü.

LİNEER MENFEZ Linear Grille. 30 bükümlü. HLM-K: Lineer menfez kontrol kapağı, kanatlar 17 veya 30 bükümlü. TANIM HLM-A: Lineer menfez, kanatlar 17 bükümlü. HLM-B: Lineer menfez, kanatlar 30 bükümlü. HLM-K: Lineer menfez kontrol kapağı, kanatlar 17 veya 30 bükümlü. MALZEME Ekstrüzyon yöntemiyle üretilmiş alüminyum

Detaylı

AHS. Working Lenght Maks. Kalınlık Ön Bükme. Motor Power. Weight Ağırlık. Lenght. Height. Width

AHS. Working Lenght Maks. Kalınlık Ön Bükme. Motor Power. Weight Ağırlık. Lenght. Height. Width 08 Working Lenght Maks. Kalınlık Ön Bükme mm mm mm mm mm mm kw mm mm mm kg AHS 20/04 2100 6 4 160 140 120 2.2 4142 1037 1140 2320 AHS 20/06 2100 8 6 190 170 150 3 4042 1254 1380 3290 AHS 20/08 2100 10

Detaylı

Suyun Kalite ile Dansı. Gömme Rezervuar Concealed Cistern

Suyun Kalite ile Dansı. Gömme Rezervuar Concealed Cistern Suyun Kalite ile Dansı Gömme Rezervuar Concealed Cistern Banyonuzdaki Şıklık Ar-Ge çalışmalarımız sonucunda oluşturduğumuz yüksek kalite ve estetiğe sahip çevre dostu GREZ gömme rezervuarlarımızı 8 farklı

Detaylı

Endüstriyel Vakum Makineleri 3907/18

Endüstriyel Vakum Makineleri 3907/18 Emiş ünitesi, arka kasaya yerleştirilmiş, yıldız-üçgen yol verici ile donatılmış bir elektrik paneli tarafından kontrol edilmektedir. Makina, 9 metrelik, 4 çekirdekli elektrik kablosu ile donatılmıştır.

Detaylı

Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog

Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog HAKKIMIZDA Boro Makine Metal Sanayi Tic. Ltd. Şti olarak CLİNDAS markası

Detaylı

24kV,630A Outdoor Switch Disconnector with Arc Quenching Chamber (ELBI) IEC IEC IEC 60129

24kV,630A Outdoor Switch Disconnector with Arc Quenching Chamber (ELBI) IEC IEC IEC 60129 24kV,630 Outdoor Switch Disconnector with rc Quenching Chamber (ELBI) IEC265-1 IEC 694 IEC 129 Type ELBI-HN (24kV,630,normal) Closed view Open view Type ELBI-HS (24kV,630,with fuse base) Closed view Open

Detaylı

1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975. 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz.

1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975. 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. 03 MEMBRAN KAPI MK - 220 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975 We have been producing

Detaylı

Endüstriyel Vakum Makineleri CTS 22. The most compact, certified and fully configurable threephase 2,2 kw industrial vacuum

Endüstriyel Vakum Makineleri CTS 22. The most compact, certified and fully configurable threephase 2,2 kw industrial vacuum CTS range is equipped with a side channel blower placed on the bottom of the chassis, making the vacuum stable and easy to manoeuver. Many details feature this range: the magnetothermal on/off switch,

Detaylı

MEKANÝK AKSAM OTOMATÝK YAÐLAMA Yüksek hassasiyetli vidalý miller, lineer yataklar, sertleþtirilmiþ ve taþlanmýþ kramayer diþlilerde kalitesi dünyaca tanýnmýþ markalar seçilmiþtir. We use high-performance

Detaylı

Elektrikli dikdörtgen sabit tavalar

Elektrikli dikdörtgen sabit tavalar Thermetic bratt pans - h = mm Electrolux THERMETIC Line; otel, hastane, merkez mutfağı, havaalanı mutfağı gibi kurumsal mutfakların ağır iş yükleri için tasarlanmıştır. Ekipman serisi geniş seçenekler

Detaylı

www.imsamakina.com.tr

www.imsamakina.com.tr HAKKIMIZDA 2003 Yılında ahşap modelhanesi olarak kurulan firmamız, müşteri taleplerini göz önünde bulundurarak ve bu talepleri günümüz teknolojisine uyarlayarak, bünyesine CNC dik işleme merkezleri katmıştır.

Detaylı

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS Çevresel testler askeri ve sivil amaçlı kullanılan alt sistem ve sistemlerin ömür devirleri boyunca karşı karşıya kalabilecekleri doğal çevre şartlarına dirençlerini

Detaylı

M03 SRG 100. Sliding Systems Decorative Ventilation Door Hardware. Teknik Detaylar / Installation Guide.

M03 SRG 100. Sliding Systems Decorative Ventilation Door Hardware. Teknik Detaylar / Installation Guide. Teknik Detaylar / Installation Guide Sliding Systems Decorative Ventilation Door Hardware Sürgü Sistemler Kapı Donanımları Dekoratif Menfezler Ürün Bilgilendirme Product Information M03 SRG 100 60 KG

Detaylı

Yatay Buzdolapları Make - Up Counter Refrigerator Make - Up

Yatay Buzdolapları Make - Up Counter Refrigerator Make - Up Yatay Buzdolapları Make - Up Counter Refrigerator Make - Up Ölçü Detayları Dimension Details MPN3-7G Gastronom kaplar fiyata dahil değildir. Gastronom cups are not included in the price. HACCP Dijital

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

www.baskentfirinmakina.com 1986 yılında; yola çıktığımızda ilk olarak Döner Arabalı Ekmek Fırını ile sizlerin karşısına çıkmıştık. Daha sonra sizlerin güvenci ve bizlere verdiğiniz cesaret ile şuan tam

Detaylı

AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı)

AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı) AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı) 1. LCD Grafik ekran. 2. Parlama (yanma) lambası. 3. Preset (ayarlar) düğmesi, bas değiştir, 4. Isıtma

Detaylı

Endüstriyel Vakum Makineleri

Endüstriyel Vakum Makineleri modelindeki elektronik kontrol paneli, gerçek zamanlı olarak vakum gücünün verimliliğini ölçer. 50-100lt hazne, yer çekimi yüklemeli boşaltım sistemi (plastik torba ya da Longopac), L-M-H sertifikaları,

Detaylı

Endüstriyel vakumlu temizlik makineleri

Endüstriyel vakumlu temizlik makineleri ATEX Ideal to be used in companies producing high quantities of very fine dust, model T40WPlus is available in several configurations: with M class filter or with HEPA upstream or ULPA downstream absolute

Detaylı

Beton Santralleri Concrete Batching Plants

Beton Santralleri Concrete Batching Plants Polita Sabit Beton Santralleri, hazır beton üretimi ve şantiyelerdeki çok uzun süreli beton dökümü için uygundur. Her türlü betonu üretebilme kabiliyetine sahip, istikrarlı ve sorunsuz çalışan, yedek parça-servis

Detaylı

GBI46.20 GBI46.25 GBI46.32 GBI46.40. Üç Yollu Vana PN10, (dişi-dişli)

GBI46.20 GBI46.25 GBI46.32 GBI46.40. Üç Yollu Vana PN10, (dişi-dişli) Üç Yollu Vana PN0, (dişi-dişli) Üç yollu vana PN0, dişi-dişli Gri döküm demir EN-GLJ-250 DN... 40 kvs 6.3... 25 m3/h Açı 90o Dişi diş bağlantılı Rp 3/4... Rp /2 Manuel düzeltmeli GRA ya uygun... elektro

Detaylı

B+C Sınıfı Parafudurlar Class B+C SPD for Power Supply Systems

B+C Sınıfı Parafudurlar Class B+C SPD for Power Supply Systems 25 RC / T N 75 RC LPZ 0 A - ve üzeri bölgelerdeki AG cihazların yıldırımlardan (0/) ve darbe gerilimlerinden (8/20) korunması amacıyla üretilmiş B+C sınıfı parafudur. GB 8802.-2002 / IEC 664-:998-02 standardına

Detaylı

POMPA VE MOTOR PUMPS AND MOTORS

POMPA VE MOTOR PUMPS AND MOTORS 8 tarım agriculture sanayi industry su idareleri water authority POMPA VE S AND S " 8" PASLANMAZ POMPA 8" SS 6 8 8 10 10 SS 877 KOMPLE PASLANMAZ POMPA FABRICATED STAINLESS STEEL 60 Hz 60 Hz seçim aralığı:

Detaylı

1- Hidrolik Aksesuar Ekipmanları

1- Hidrolik Aksesuar Ekipmanları 1- Hidrolik Aksesuar Ekipmanları Hidrolik vibrasyon kazıcıları, hidrolik ekskavatörlerinizin uygulama menzilini uzatır ve yeni operasyon alanları açar. Sürücüler üniversal mafsal ile vinç koluna eklenir

Detaylı

STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm

STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm 250 STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm TANITIM 4 ZAMANLI SU SOĞUTMALI DİZEL MOTOR,MEKANİK FANLI VE KORUYUCU KAFESLİ RADYATÖR,AKÜ İLE ÇALIŞTIRMA,AKÜ KABLOLARI VE SEHPASI,ŞARJ ALTERNATÖRÜ,MEKANİK GOVERNOR,MOTOR

Detaylı

KTC. Qn = Qh / (Fh x Fm x Fr x Ft x Fa) Qh = Qc x Fk. KTC 1/2/3/4 Serisi Kondenserler / KTC 1/2/3/4 Series Condensers

KTC. Qn = Qh / (Fh x Fm x Fr x Ft x Fa) Qh = Qc x Fk. KTC 1/2/3/4 Serisi Kondenserler / KTC 1/2/3/4 Series Condensers KTC Serisi Ticari Hava So utmal Kondenserler Series Commercial Air Cooled Condensers KTC 1/2/3/4 Serisi Kondenserler / KTC 1/2/3/4 Series Condensers KNK KTC serisi hava so utmal ticari tip kondenserler,

Detaylı

Projenizin gizli değeri. Hidden value of your project MOTOR VE POMPA MOTORS AND PUMPS

Projenizin gizli değeri. Hidden value of your project MOTOR VE POMPA MOTORS AND PUMPS Projenizin gizli değeri Hidden value of your project VE POMPA S AND PUMPS İÇİNDEKİLER INDEX Açıklamalar.................. 2 Instructions Ürün gamı.................. Product range 6".................. 5

Detaylı

STICK 8 LINES STICK MULTI LINES SCF100

STICK 8 LINES STICK MULTI LINES SCF100 S110 SIMPLEX S110 DUPLEX 6 8 D200 D300 24 26 D150KM D280 42 44 S110KM SIMPLEX S110KM DUPLEX S140 S140STD S260STD SDC200 12 14 16 18 20 22 SD80 STICK 8 LINES STICK MULTI LINES STICK 3 LINES STICK80 STICK80W

Detaylı

Atıksu Arıtma Tesislerinde Hava Dağıtımının Optimize Edilmesi ve Enerji Tasarrufu

Atıksu Arıtma Tesislerinde Hava Dağıtımının Optimize Edilmesi ve Enerji Tasarrufu Optimization of Air Distribution in Waste Water Treatment Plants to Save Energy Atıksu Arıtma Tesislerinde Hava Dağıtımının Optimize Edilmesi ve Enerji Tasarrufu Jan Talkenberger, Binder Group, Ulm, Germany

Detaylı

www.egemakine.com.tr satis@egemakine.com.tr ELEPHANT AGV Zinisan Vacuum Packaging Machines Zinisan Vakum Ambalaj Makineleri

www.egemakine.com.tr satis@egemakine.com.tr ELEPHANT AGV Zinisan Vacuum Packaging Machines Zinisan Vakum Ambalaj Makineleri ELEPHANT AGV A 525 A 525 B 625 B 625 H 1450 H 1450 H1 900 H1 900 Weight 124 Kg. Ağırlık 124 Kg. Operation Voltage 220V AC 50 Hz. (380V optional) Çalışma Gerilimi 220V AC 50 Hz. (380V opsiyonel) Power Consumption

Detaylı

CONVECTION and COMBI OVENS. KONVEKSİYONLU ve KOMBİ FIRINLAR

CONVECTION and COMBI OVENS. KONVEKSİYONLU ve KOMBİ FIRINLAR CONVECTION and COMBI OVENS KONVEKSİYONLU ve KOMBİ FIRINLAR CONVECTION and COMBI OVENS (electricity) 262 KONVEKSİYONLU ve KOMBİ FIRINLAR (elektrikli) K786 600x535x570 43 0,28 2670 230 V, 50 Hz 938 Tray

Detaylı

Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri

Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri Conergy ile güvende Conergy, yenilenebilir enerji alanında dünyadaki en başarılı şirketlerden biridir. Çünkü Conergy tüm bileşenleri tek bir elden çıkan

Detaylı

High Bay Lighting Fixtures Saver Premium HB 80

High Bay Lighting Fixtures Saver Premium HB 80 High Bay Lighting Fixtures Saver Premium 80 Saver Premium, provided by Lightmaster Lighting Solutions, provides high efficiency solutions in highbay, lowbay, warehouse, gas station and outdoor applications

Detaylı

Özel Tasarım Dişliler Custom Design Gears

Özel Tasarım Dişliler Custom Design Gears Özel Tasarım Dişliler Custom Design Gears 12 2014 Genel Tanıtım Overview ZET Redüktör 60 yılı aşkın deneyimi ile Türkiye nin en köklü dişli ve redüktör üreticilerindendir. ZET Redüktör ün 10.000 m2 lik

Detaylı

Endüstriyel vakumlu temizlik makineleri

Endüstriyel vakumlu temizlik makineleri Şasenin en alt bölümünde yer alan yanal kanal üfleyiciler sayesinde bu model kolay ve güvenli manevra kabiliyetine sahiptir. üç ana modele sahiptir: 50 veya 100 litre kapasiteli ve yerçekimi kuvvetiyle

Detaylı

BAR Dış aydınlatma aygıtları / Outdoor luminaires BAR 65

BAR Dış aydınlatma aygıtları / Outdoor luminaires BAR 65 BAR Dış aydınlatma aygıtları / Outdoor luminaires BAR 65 264 BAR Dış aydınlatma aygıtları / Outdoor luminaires BAR 65 12 18 30 40 42-2 22 36 41 41-7 Elektrostatik toz boyalı Alüminyum profil gövde Alüminyum

Detaylı

Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri

Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri Geniş bir yelpazede yatay ünite uzunluğu, kolon tipi ve iş istasyonu opsiyonlarına sahip çok yönlü Dräger Ponta, daha iyi bir çalışma alanı verimliliği

Detaylı

EKİZOĞLU EKİZOĞLU MAKİNA MERMER TEKSTİL SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

EKİZOĞLU EKİZOĞLU MAKİNA MERMER TEKSTİL SAN. TİC. LTD. ŞTİ. EKİZOĞLU MAKİNA MERMER TEKSTİL SAN. TİC. LTD. ŞTİ. EKİZOĞLU Ekizoğlu Makina 1986 yılında Denizlide kurulmuştur. 1500 m2 lik fabrika sahası içerisinde tüm çalışanları ile birlikte müşteri memnunuyetine

Detaylı

- Hidrofor Sistemleri - Booster Systems

- Hidrofor Sistemleri - Booster Systems - Hidrofor Sistemleri - Booster Systems HID KDM1.5 SERİSİ - HID KDM1.5 SERIES Emiş ve basış: 1, 1.1 kw, 2900 d/d Önden emişli paket tip hidrofor Standart olarak 24 lt dik tank kullanılır. İstek halinde

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda panelleri

Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda panelleri Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda monitörler için kumanda Masaüstü TFT piyasada standart bulunan TFT'lere göre, zorlu endüstriyel ortamlarda dahi sürekli olarak sorunsuz çalışırlar.

Detaylı

LUXOR Kompakt kuru havalı kurutma cihazları

LUXOR Kompakt kuru havalı kurutma cihazları Kurutma LUXOR Kompakt kuru havalı kurutma cihazları Yüksek nitelikli plastik (mühendislik plastikleri) hammaddelerinin işlenmesinde, maksimum kalitede bir son ürün elde etmek için hammaddeyi doğru oranda

Detaylı

3-Geçişli Sıvı/Gaz Yakıtlı Kazanlar Uno-3 Max-3 THW-I NTE. Sıcak Su Kazanları

3-Geçişli Sıvı/Gaz Yakıtlı Kazanlar Uno-3 Max-3 THW-I NTE. Sıcak Su Kazanları 3-Geçişli Sıvı/Gaz Yakıtlı Kazanlar Uno-3 Max-3 THW-I NTE Sıcak Su Kazanları 1 Hoval 3-geçişli sıvı/gaz yakıtlı sıcak su kazanlarının avantajları Ürünlerimiz teknolojinin son örneğini temsil ederken, yaratıcı

Detaylı

Lif Tutucu Menfez. Fiber Filter Grille

Lif Tutucu Menfez. Fiber Filter Grille Lif Tutucu Menfez Fiber Filter Grille LÝF TUTUCU MENFEZ (BFFG) FIBER FILTER GRILLE Model: * BFFG : Lif tutucu menfez. Malzeme: Kullaným: Montaj: Sipariþ Kodu: Ürün kasasý ve 0,5 x Ø 0,3 mm gözenekli filtre

Detaylı

Renk: m Paslanmaz Çelik. Colour: m Stainless Steel. Kod/Code No: JG675. E 27 Spiral 18 W 42x42x28 cm 4 pcs. Malzeme:

Renk: m Paslanmaz Çelik. Colour: m Stainless Steel. Kod/Code No: JG675. E 27 Spiral 18 W 42x42x28 cm 4 pcs. Malzeme: m Paslanmaz çelik çerçeve 304 SS m Aluminyum reflektör m Isıya dayanıklı benekli cam m Plastik muhafaza m Stainless steel frame 304 SS m Aluminium reflector m Tempered glass with dots m With plastic sleeve

Detaylı

ISI TRANSFER ÜRÜNLERİ Plakalı Eşanjör Lehimli Eşanjör Borulu ve Tübüler Eşanjör Daire Giriş İstasyonları. BASINÇLI KAPLAR Boyler

ISI TRANSFER ÜRÜNLERİ Plakalı Eşanjör Lehimli Eşanjör Borulu ve Tübüler Eşanjör Daire Giriş İstasyonları. BASINÇLI KAPLAR Boyler Isı İstasyonları Konularımız ISI TRANSFER ÜRÜNLERİ Plakalı Eşanjör Lehimli Eşanjör Borulu ve Tübüler Eşanjör Daire Giriş İstasyonları BASINÇLI KAPLAR Boyler Genleşme Paslanmaz Proses Denge Kapları Tortu

Detaylı

MINI KONTİNÜ SİSTEM ZEYTİNYAĞI MAKİNELERİ-

MINI KONTİNÜ SİSTEM ZEYTİNYAĞI MAKİNELERİ- Özellikler Malaksör kapasitesi kg 2x20 Güç kw 2,5 MF Saatlik kapasite kg 25-30 Ağırlık kg 238 Spremioliva C.30 zeytinlerini toplar toplamaz işleyerek en kaliteli zeytinyağını üretmek isteyen üreticiler

Detaylı

Suyun Kalite ile Dansı. Gömme Rezervuar Concealed Cistern

Suyun Kalite ile Dansı. Gömme Rezervuar Concealed Cistern Suyun Kalite ile Dansı Gömme Rezervuar Concealed Cistern Banyonuzdaki Şıklık Ar-Ge çalışmalarımız sonucunda oluşturduğumuz yüksek kalite ve estetiğe sahip çevre dostu GREZ gömme rezervuarlarımızı 8 farklı

Detaylı

Endüstriyel Vakum Makineleri 3907

Endüstriyel Vakum Makineleri 3907 Sürekli çalışabilmesi, geniş filtre alanı, büyük hazne kapasitesi ve güçlü motoru ile 3907 ağır işler için çok uygun bir endüstriyel vakum makinesidir. Bakıma gerek duymaksızın dökümhaneler, çimanto ve

Detaylı

Kolayca bağlanın %100. Acti 9: Daha fazla verimlilik. Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar

Kolayca bağlanın %100. Acti 9: Daha fazla verimlilik. Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar Kolayca bağlanın Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar %100 Schneider Electric e özel Acti 9: Daha fazla verimlilik Artık tesisimizdeki her katta, üretim alanında,

Detaylı

ASTES ASANSÖR SAN. ve TİC. A.Ş.

ASTES ASANSÖR SAN. ve TİC. A.Ş. ASTES ASANSÖR SAN. ve TİC. A.Ş. ASANSÖR MAKİNALARI ELEVATOR MACHINES Bilgi Deneyim Yüksek teknoloji Know how Experience High-tech 13.000 m² alana sahip yeni tesisimizde en son teknoloji ve kalitede asansör

Detaylı

spa equipments masaj havuzu ekipmanları 2015

spa equipments masaj havuzu ekipmanları 2015 2015 Fiyat Listesi- List 308 Blower Blower MBL14 MBL14 Performans Tablosu/Performance Table Çıkış Basıncı/ Outlet Prerssure (mbar) 0 50 100 150 200 250 300 Debi (m 3 /h) 200 180 155 125 90 35 0 TEKNİK

Detaylı

Etkili Canlandırma. Kalp masajı ve ventilasyon. www.animax-cpr.de. Ideen bewegen mehr

Etkili Canlandırma. Kalp masajı ve ventilasyon. www.animax-cpr.de. Ideen bewegen mehr Etkili Canlandırma Kalp masajı ve ventilasyon www.animax-cpr.de Ideen bewegen mehr Kalbin durması halinde, bir insanın hayatını kurtarmak için çabuk ve etkili canlandırma yapılması hayati önem taşır. Animax

Detaylı

Seviye Kontrol Flatörleri. Level Control Float Switches

Seviye Kontrol Flatörleri. Level Control Float Switches Seviye ontrol Flatörleri Level Control Float Switches Seviye ontrol Flatörleri SF Serisi Seviye ontrol Flatörleri Genel Özellikler ve Teknik Bilgiler 3 obra afalı 4 Ampul afalı 5 Boyutlar 5 SF Series Level

Detaylı

Tekerlek sistemi Takviyeli naylon taşıyıcılar üzerinde anti statik sentetik malzeme ve dişli kayış

Tekerlek sistemi Takviyeli naylon taşıyıcılar üzerinde anti statik sentetik malzeme ve dişli kayış A-100 Teknik Özellikler Yük taşıma kapasitesi A100 : Tek kanat - 110 kg., çift kanat 140 kg. Tekerlek sistemi Takviyeli naylon taşıyıcılar üzerinde anti statik sentetik malzeme ve dişli kayış vasıtasıyla.

Detaylı