YARDIMCI EKİPMAN KATALOĞU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YARDIMCI EKİPMAN KATALOĞU"

Transkript

1 YARDIMCI EKİPMAN KATALOĞU AUXILIARY EQUIPMENT CATALOGUE

2

3 HAKKIMIZDA TSP Makine sahip oldu u 30 y l a k n sektör tecrübesi ile Türk plastik üreticisine yüksek standartlarda kaliteli makine ve yard mc ekipman temin etmeye devam etmektedir. Teknolojik geli melerin öncüsü olmak hede yle her geçen gün ürün yelpazesini geni letmeye devam eden TSP Makine; ürün gam na 20 y ll k üretim geçmi i olan talyan SB rmas n da ekledi. SB sahip oldu u tecrübe ile talya ve özellikle Avrupa da hammadde otomasyonu, boya dozajlama sistemleri ve özellikle pet hammadde kurutma prosesinde çok ciddi olumlu referanslara sahiptir. Patentli özel MOBY uygulamas sayesinde hammadde kurutma prosesini a rt c bir ekilde k salt p birim enerji maliyetini ciddi oranda dü ürmektedir. Kullan c lar n ihtiyaçlar do rultusunda eksiksiz entegre çözümler üretmekte ve uygulamaktad r. Hammadde yükleyicileri, gravimetrik ve volümetrik yükleyiciler, hammadde kurutucular üretimi esnas nda seçilen malzemeler çok yüksek kalite standard na sahiptirler. Üretim sonras nda fabrika içerisinde ve global onaylanm serti ka veren kurulu lar taraf ndan cihazlar test edilmekte ve kapasite raporlar ile belgelendirilmektedir. Sat sonras mü teri prosesinde ürünler profesyonel servis ekibi taraf ndan devreye al n p son kontrolü yap lmaktad r. TSP machine with professional experience more than 30 years continue to export high quality plastic injection machines and auxiliaries machine to Turkish plastic manufacturers. With its target to be a leader of technological improvement, TSP machine, continue to develop its product variety, add Italian SB company with its production underground more than 20 years. SB with its experience has positive references about raw material automation, dozing units and pet drying units especially in Italy and Europe. Thanks to patented MOBY application, they can shorten in a surprising way and reduce cost of energy per minute. Also they can be solution partner according to users demands and apply your solutions. The materials of Material auto-loader, gravimetric and volumetric autoloaders, material dryers have high quality standards. After production, the machines have tested by both factory staffs and some institutions which gives global certi cates and been equipped with certi cate of capacity. 3

4 Trifaze Hammadde Yükleyicileri FTB Serisi FTB SER S HAMMADDE YÜKLEY C LER / FTB HOPPER LOADERS Mod. FTB1 FTB2 FTB3 FTB4 FTB5 Emme Birimi - Suction Unit Motor Gücü / Motor Power kw 0,75 1,1 1,5 2,2 3 Konteyner Kapasitesi / Container Capacity lt Hacmi - Üretim / Throughout - Production kg/h 200/8lt 300/12lt 400/20lt 600/40lt 800/40lt Statik Bas nç / Static Depression kpa Maksimum Ses / Maximum Noise dba Boyutlar / Dimensions ø A mm B mm H mm ø D mm A rl k / Weight Kg Özel uygulamalarda 15 kw a kadar ç kabilen emi motoru ba lant olana Granül proses P.S.A. kg /dm 3 0,65 Basma yüksekli i = 3 m Emme mesafesi = 4 m Daha büyük mesafelerle ilgili bilgi edinmek için kapasite seçim e risine bak n z. Possibilty of suction unit with power until 15kW for special applications Production with granule P.S.A. kg/ dm 3 0,65 Height of charge = 3m Suction distannce = 4m To get information about greater distances see the productivity graph FTB HAMMADDE YÜKLEY C LER Otomatik üç fazl hammadde yükleyicileri FTB serisi, granül ve termoplastik malzemenin ta nmas için en iyi çözüm niteli indedir. Mikro i lemci kontrolü (standart) Geni yüzey alan olan polyester ltre torbas Otomatik ltre temizleme paslanmaz çelik hazne Yap lan i e ait parametrelerin kolay planlanmas için uzaktan kontrol (opsiyonel) süreçlerinin ve sürelerinin gerçek zamanl olarak görselle tirilmesi olana Belli kon gürasyonlar için benzer giri lerin kullan lmas olana Hammadde yükleme esnas nda kusursuz bir yal t m sa lamak için özel bir s zd rmaz contan n tak l oldu u hazne ba lant yap s Dü ük ses < 80 dba Mod. FTB Basic 4

5 Three-Phase Hopper Loaders FTB Series Mod. CTB1 CTB2 CTB3 CTB3S CTB4 CTB5 Konteynerler / Containers Kapasite / Capacity lt ø D mm Boyutlar / Dimensions H mm ø I mm ø d mm A rl k / Weight Kg Özel uygulamalar için 150 lt ye kadar konteyner olanaklar Possibility of contaniers with capacity until 150 lt for special applications Hammadde yükleyici cihaz temizleme sistemi Filter-cleaning system KAPAS TE SEÇ M E R S CAPACITY SELECTION CURVE emme kapasitesi [kg/h] / suction capacity (kg/h) mesafe [m] / distance (m) FTB HOPPER LOADERS The FTB range of automatic three-phase hopper loaders, represents the best solution for the transport of granular or reground thermoplastics material. Micropreccesor control (standard) Polyster lter bag with large surface area Automatic lter cleaning Stainless steel containers Remote contral (optional) for easy plans of work s parameters Possibilty of visualize in real time the work s process and the times running Visual display of possible alarms Possibilty of personalized work s programs Possibilty to utilize the analogical entrances for particular co gurations Hopper discharge tted with a special gasket to ensure perfect sealing during the suction cycle Low noise < 80 dba Mod. FTB Swan SB Wireless Area Network 5

6 Monofaze Hammadde Yükleyicileri FSB FSB SER S HAMMADDE YÜKLEY C LER / FSB HOPPER LOADERS Emme Birimi / Suction Unit Motor Gücü / Motor Power Konteyner Kapasitesi / Container Capacity Hacmi - Üretim / Throughput - Production Statik Bas nç / Static Depression Maksimum Ses / Maximum Noise Boyutlar / Dimensions Ø D H Ø I A rl k / Weight Denge val ni kontrol etmeyen basitle tirilmi kontrol özelli i olan versiyon Granül yap s P.S.A. kg /dm 3 0,65 Basma yüksekli i = 3m Emme mesafesi = 4m Daha büyük mesafelerle ilgili bilgi edinmek için kapasite seçim e risine bak n z. Version with simpli ed control not controlling the proportional valve. Production with granule P.S.A. kg / dm3 0,65 Height of charge = 3m Suction distance = 4m To get information about greater distances see the productivity graph Mod. FSB2 Swan FSB SER S HAMMADDE YÜKLEME C HAZLARI Otomatik tek fazl hammadde yükleyici cihazlar n n FSB serisi, granül ve termoplastik malzemenin ta nmas için en iyi çözüm niteli indedir. Mikro i lemci kontrolü (standart) Geni yüzey alan olan polyester ltre torbas Otomatik ltre temizleme Paslanmaz çelik hammadde haznesi Yap lan i e ait parametrelerin kolay planlanmas için uzaktan kontrol (opsiyonel) süreçlerinin ve sürelerinin gerçek zamanl olarak görselle tirilmesi olana Olas alarmlar n görsel gösterimi Yükleme süreçlerinin de i tirilebilmesi özelli i Belli kon gürasyonlar için benzer giri lerin kullan lmas olana Hammadde yükleme s ras nda kusursuz bir yal t m sa lamak için özel bir s zd rmaz contan n tak l oldu u hazne ba lant yap s Dü ük ses debisi < 80 dba 6 SWAN Bir mikro PLC kontrol özelli i kullanan teknoloji, hammadde yükleyici cihaz n n üzerindeki klavyeden veya kablosuz bir radyo kontrol özelli i ile sistem parametre ayarlar n n yap lmas n sa lar. Standart kontrol program, olas alarmlar gösterirken bile, makine zaman ak ayar n n yap lmas n ve zaman ak n n hammadde yükleyici cihaz n n ön k sm nda bulunan 5 dijital ekranda görselle tirilmesini sa lar. Program üzerinde de i- iklik istenildi i takdirde kolay yüklenebilir bir paket eprom göndererek talep üzerine de i iklik yap labilir. SWAN Technology that, exploiting a micro-plc control, allows the system-parameters setting through a keyboard set on the hopper-loader or through a Wireless radio-control. The standard-control program allows the machinestime- ow setting and visualisation on a 5 digit display, even indicating possible alarms, set on the frontal of the hopper-loader. The program can be modi ed on request by sending a pocket eprom containing the in board-simply-downloadable program. KABLOSUZ RADYO KONTROL Tüm makine parametrelerinin ayarlanmas na ve olas alarmlar n s f rlanmas na olanak sa layan infrared teknolojili kablosuz mesafe kontrolüdür. Ayn tesiste bulunan birden çok hammadde yükleme cihaz için kullan labilir. WIRELESS RADIO - CONTROL Wireless distance control with infrared technology allowing the setting of all the machine parameters and the rest of possible alarms. It can be used for several hopper-loaders placed in the same premise. Denge val PVB1 Proportional valve

7 Monophase Hopper Loaders FSB Dolum cihaz temizleme sistemi Filter-cleaning system FSC SER S BASINÇLI HAVA LE ÇALI AN HAMMADDE YÜKLEME C HAZLARI SERIES FSC COMPRESSED AIR HOPPER-LOADER FSC SER S BASINÇLI HAVA LE ÇALI AN HAMMADDE YÜKLEME C HAZLARI Bas nçl hava ile kontrol edilen uidi kasyon yoluyla tanecik ta ma Maksimum malzeme ta ma s cakl : 80 C Minimum yük Yüksek güvenilirlik Mikro i lemci kontrol sistemi Hatal dolum alarm SERIES FSC COMPRESSED AIR HOPPER-LOADER Granule s transportation through compressed air controlled uidication Material s transportation maximum temperature: 80 o C Minimum encumbrance Great dependability Microprocessor controlling system Missed charging alarming Elektrik Ba lant s Bas nçl Hava Yükleme / Compressed Air Load Emilim / Absorbition Konteyner Kapasitesi / Container Capacity Hacmi / Üretim Throughput / Production Hava tüketimi / Air consumption Maksimum ses / Maximum Noise A rl k / Weight Monofase tek fazl Monofase single-phase P.S.A. kg/dm , 2.5 m basma yüksekli i, 3m emme yüksekli i ve 6 bar bas nc olan i hacmi. Throughput with P.S.A. kg/dm height of charge 2.5m, suction distance 3m and pressure 6 bar. 230V/50-60 Hz KAPAS TE SEÇ M E R S CAPACITY SELECTION CURVE emme kapasitesi [kg/h] / suction capacity (kg/h) mesafe [m] / distance (m) FSB HOPPER LOADERS The FSB range of automatic monophasic hopper loaders, represent the best solution fort he transport of granular or reground thermoplastics material. Mod. FSB0 Microprocessor control (standard) Polyester tler bag with large surface area Automatic lter cleaning Stainless steel container Remote control (optional) for easy plans of work s parameters Possibility of visualize in real time the work s processes and the times running Visual display of possible alarms Possibility of personalized work s programs Possibility to utilize the analogical entrances for particular con gurations Hopper discharge tted with a special gasket to ensure perfect sealing during the suction cycle Low noise < 80 dba 7

8 Nem Alıcılar seri DB/N 530/370 - seri DB/N 380/720 Mod. DB/N530 DB/N540 DB/N550/S DB/N360 DB/N370/S DB/N370/S Elektrik Ba lant s V-Hz Üç fazl / Three-phase / 380 / 415V-50 / 60 Hz Hazne Hava Ak / Hopper Air Flow m3/h lem Vantilatör Gücü / Process Blower Power kw 1,1 1,5 2, ,5 Statik Bas nç / Static Pressure mbar NT Is tma Gücü / Heating Power kw MT HT NT 10,3 11,5 15,2 29,5 34,5 50,5 Toplam Güç / Total Power kw MT HT 13,3 14,5 18,2 34,5 39,5 55,5 NT lem S cakl / Process Temperature C MT HT C Ortalama Tüketim / Average Consumption kw/h 3,5 4,5 6, Hazne Kapasitesi / Hopper Capacity lt ø Borular / ø Hoses ød mm Boyutlar / Dimensions A mm B mm H mm Ses / Noise db A rl k / Weight Kg * Mümkün olan hazne kapasitesi It / Possibility of hoppers capacity lt DB/N 530/370/380/720 DB 530/370/380/720 serisi, teknik plastik malzemelerin kurutulmas için sunulmu en geli mi çözümdür. Mod. DB/N 320 HB/N 200 ki blower iki kurutuma kulesi Nem çeken tüm plastik hammaddeler için kullan labilir. Muazzam çi lenme noktas (eksi 60 derecedeki havan n ta yabilece i nem miktar na indirir) Mikro i lemci kontrolü ile yüksek hassasiyetli ar za te hisi ve kurutma durum gösterge paneli Merkezi görsel uyar alarm Tüm hatalar ekrana uyar olarak yans r Yüksek emi gücü olan blower lar n sa lad sürekli debili hava ak Dü ük enerji tüketimi Kompakt boyutlar lem s cakl o C o C ye kadar çal abilen güçlü yap 8

9 Dehumidifying Air Dryers serie DB/N 530/370 - serie DB/N 380/720 HBM 15 Mikserli Hazne Hopper HBM 15 With Mixer Ak Kontrol Val Flux Controlling Valve 1- Kurutucu makine üstü montaj ekli / The hopper is mounted on the moulding machine 2- Kurutucu makine yan montaj ekli / Dehumidifying hopper on mobile frame 3- ki ya da daha fazla üretim makinesi için merkezi kurutma / The material is supplied to two or more moulding machines DB/N 530/370/380/720 The DB/N 530/370/380/720 serie represents the most advanced solution for drying technical plastic material. Two pumps-two beds Treatment of all hygroscopic plastic material Excellent dew-point (minus 60 degrees C) Microprocessor control with high precision diagnostic fault nding and drier status display Centralised visual alarm Speci c alarms shown on the display Constant air ow guaranteed by high pressure blowers Low energy consumption Compact dimensions Proceess temperature degrees C High temperatures version until 80 degress C Mod. DB/N 306 9

10 Nem Alıcılar seri DB/N 530/370 - seri DB/N 380/720 PROSES / PRODUCTION Seçim tablosu / Selection table Kurutma kapasitesi / Drying capacity Malzeme S cakl k Süre DB/N530 DB/N540 DB/N550 DB/N360 DB/N370 DB/N370/S Material Temperature ( C) Time (h) HB/N200 HB/N300 HB/N300 HB/N400 HB/N500 HB/N600 HB/N600 HB/N800 HB/N800 HB/N1000 HB/N1000 HB/N1500 ABS CA CAB CP LCP PA PAEK PBT PC PE , PE Black PEEK PEI PEM PES Enjeksiyon Injection PET PET-G PI PMMA POM PP , PPO PPS PS , PSU PUR PVC , SAN SB Bildirilen de erler, hammaddenin kalitesine, nemlilik ba lang ç içeri i gibi özelliklere göre de i iklik gösterebilir. Her bilgi, yakla k 0,65 kg/dm 3 çekim gücü olan granül yap s ile ilgilidir. Kurutma i leminde kullan lan malzemelerin üreticisinin talimatlar da dikkate al nmal d r. Kuruculu silolar n hacmi sabit oldu undan, en iyi performans almak için her zaman daha fazla hava kapasitesi olan bir kuru hava jeneratörü seçilmesi tavsiye edilir. The values reported may vary dependently on resin quality, humidity initial content,etc. Each information refers to the commercial granule having a speci c gravity of about 0,65 kg/dm 3. Instructions of the drying-process material s producer have to be absolutely kept on mind. Being constant the volume of the hoppers, it is always advisable the combination with a generator having a greater-air-capacity to obtain the best performance. 10

11 Dehumidifying Air Dryers serie DB/N 530/370 - serie DB/N 380/720 PROSES / PRODUCTION Seçim tablosu / Selection table Kurutma kapasitesi / Drying capacity Malzeme S cakl k Süre DB/N380 DB/N390 DB/N390/S DB/N400 DB/N400/S DB/N710 DB/N720 Material Temperature ( C) Time (h) HB/N1000 HB/N1500 HB/N1500 HB/N2000 HB/N2000 HB/N2500 HB/N2500 HB/N3000 HB/N3000 HB/N3000 HB/N4000 HB/N4000 HB/N5000 ABS CA CAB CP LCP PA PAEK PBT PC PE , PE Black PEEK PEI PEM PES Enjeksiyon Injection PET PET-G PI PMMA POM PP , PPO PPS PS , PSU PUR PVC , SAN SB , Bildirilen de erler, hammaddenin kalitesine, nemlilik ba lang ç içeri i gibi özelliklere göre de i iklik gösterebilir. Her bilgi, yakla k 0,65 kg/dm 3 çekim gücü olan granül yap s ile ilgilidir. Kurutma i leminde kullan lan malzemelerin üreticisinin talimatlar da dikkate al nmal d r. Kuruculu silolar n hacmi sabit oldu undan, en iyi performans almak için her zaman daha fazla hava kapasitesi olan bir kuru hava jeneratörü seçilmesi tavsiye edilir. The values reported may vary dependently on resin quality, humidity initial content,etc. Each information refers to the commercial granule having a speci c gravity of about 0,65 kg/dm 3. Instructions of the drying-process material s producer have to be absolutely kept on mind. Being constant the volume of the hoppers, it is always advisable the combination with a generator having a greater-air-capacity to obtain the best performance. 11

12 Nem Alıcılar seri DB/N 530/370 - seri DB/N 380/720 Mod. DB/N380 DB/N390 DB/N390/S DB/N400 DB/N400/S DB/N710 DB/N720 Elektrik Ba lant s V-Hz Üç fazl / Three-phase / 380 / 415V-50 / 60 Hz Hazne Hava Ak / Hopper Air Flow m3/h lem Vantilatör Gücü / Process Blower Power kw 5,5 7, ,5+7,5* 11-11* Statik Bas nç / Static Pressure mbar NT ,5 69 Is tma Gücü / Heating Power kw MT HT NT 51,5 58,5 66,5 66,5 71, Toplam Güç / Total Power kw MT HT 56,5 63,5 71,5 71,5 75, NT lem S cakl / Process Temperature C MT HT C Ortalama Tüketim / Average Consumption kw/h Hazne Kapasitesi / Hopper Capacity lt ø Borular / ø Hoses ød mm Boyutlar / Dimensions A mm B mm H mm Ses / Noise db A rl k / Weight Kg Manyetik k lavuzlar GM1 VE GM2 Magnetic grids GM1 and GM2 *Çift Faz / Double Blow Kapasite Mod. HB/N300 HB/N400 HB/N500 HB/N600 HB/N800 HB/N1000 HB/N1500 HB/N2000 HB/N2500 HB/N3000 HB/N4000 HB/N5000 Capacity dm ø D mm H mm Boyutlar A mm Dimensions B mm ø C mm ø d mm * Mümkün olan hazne kapasitesi It / Possibility of hoppers capacity lt 12

13 Dehumidifying Air Dryers serie DB/N 530/370 - serie DB/N 380/720 DB/N Makine üstü kurutucu uygulamas DB/N Application directly on the transforming machine DB/N Makine yan uygulama DB/N Application with 2 ways-feeding of dehumidi ed material. DB/N - Bir kuru hava jeneratörü, çoklu kurutucu ve proses uygulamas. DB/N - Multi-temperature application with a single dehumidi ed air generator and indipendent heating-boosters on the processing hoppers (optional : material anti-stress system to adjust each air ow). 13

14 EDB Serisi Sıcak Havalı Kurutucuları EDB SER S SICAK HAVALI KURUTUCULARI EDB SERIES HOT-AIR DRYERS Mod. EDB21 EDB22 EDB23 EDB32 EDB33 EDB34 EDB36 Elektrik Ba lant s VHz Tek fazl / Single-phase 230V-50Hz Üç fazl / Three-phase 380V-50HZ Motor Gücü / Motor Power kw/h 0,09 0,12 0,18 0,12 0,18 0,35 0,35 Hazne Hava Ak / Hopper Air Flow m3/h Is tma Gücü / Heating Power kw 1,5 2,7 3,5 2,7 3, Toplam Yüklenen Güç / Total Installed Power kw 1,59 2,86 3,68 2,86 3,68 6,35 12,55 Maks. lem S cakl / Max. Process Temperature C Ortalama Tüketim / Average Consumption kw/h 0,8 1,5 1,9 1,5 1,9 3,5 6,5 Hazne Kapasitesi / Hopper Capacity lt ø D Boyutlar / Dimensions C H E F Ses / Noise db Birim A rl / Unit Weight kg Mod. EDB 22 - HB/N 100 EDB SER S SICAK HAVALI KURUTUCULARI EDB serisi s cak haval kurutucular, tüm nem almayan termoplastik malzemelere uygulanmak üzere geli tirilmi tir. Kurutma döngüsünün iyile mesi için dönü havas n n bir k sm veya tamam yeniden i leme sokulabilir. Bu birimler do rudan enjeksiyon makinesinin veya extruderin mal alma bölümüne uygulanabildi i makine yan eklinde konumland rmas da mümkündür. Sabit hazne hava debisi Dijital ekranl elektronik i lem s cakl kontrolü Dijital ekranl alarm Alarml s düzenleyici 140 C'ye kadar aç k devre ile çal ma Yüksek s vantilatörleri 150 It ye kadar haznelerde makineye do rudan montaj tavsiye edilir. 150 It den fazla olan hazneler için makine yan uygulama yap lmas tavsiye edilir. 14

15 Hot - Air Dryers EDB EDB SER S MAK NE YANI SICAK HAVA KURUTUCULARI EDB RANGE FLOOR STANDING HOT AIR DRYERS Mod. EDB5 EDB6 EDB7 EDB8 EDB9 EDB10 Elektrik Ba lant s VHz Üç fazl / Three-phase 380V-50Hz Motor Gücü / Motor Power kw 2,2 4 5,5 7, ,5 Hazne Hava Ak / Hopper Air Flow m3/h Is tma Gücü / Heating Power kw ,5 39,5 Ses / Noise db Maksimum lem S cakl / Max. Process Temperature C C Ortalama Tüketim / Average Consumption kw/h 5,5 5,5 5,5 7,5 22,5 22,5 Hazne Kapasitesi / Hopper Capacity lt A mm Boyutlar / Dimensions B mm H mm Birim A rl / Unit Weight Kg Mod. EDB 6 EDB SERIES HOT-AIR DRYERS The EDB range of hot air dryers, has been developed for the treatment of all non-hygroscopic thermoplastics materials. The drying cycle is optimized by a system which recycles all or part of the return air, relative to the initial percentage moisture content of the granule. Althoug these units have an ideal application when installed directly on the barrel of the moulding machine or extruder, it is possible to install them at the most convenient side of the machine. Stable hopper air ow Electronic process temperature control with digital display Alarm with digital display Process thermoregulator with alarm Working with open circuit until 140 o C High head blowers With hoppers until 150 lt. is advisable a direct installation on the machine With hoppers higher than 150 lt, is advisable a installation at the side of the machine with retransport of the material 15

16 EDB Serisi Sıcak Havalı Kurutucuları PROSES / PRODUCTION Seçim tablosu / Selection table Malzeme S cakl k Süre Material Temperature ( C) Time(h) Kurutma kapasitesi / Drying capacity EDB21 EDB22/32 EDB23/33 EDB34 EDB36 HB/N15 HB/N30 HB/N60 HB/N100 HB/N150 HB/N150 HB/N200 HB/N300 HB/N400 HB/N500 HB/N600 HB/N800 HB/N1000 ABS CA PA PC PE* 90 1, PMMA POM PP 90 1, PPO PS 80 1, PUR PVC 70 1, *Kurutulacak hammadde / *Hygroscopic materials HAZNELER N Tahliye sürgüsü HB/N Discharge base HB/N Emme Val Suction Valve 16

17 Hot - Air Dryers EDB PROSES / PRODUCTION Seçim tablosu / Selection table Kurutma kapasitesi / Drying capacity Malzeme S cakl k Süre Material Temperature ( C) Time(h) EDB6 EDB7 EDB8 EDB9 EDB10 HB/N800 HB/N1000 HB/N1000 HB/N1500 HB/N1500 HB/N2000 HB/N2000 HB/N2500 HB/N2500 HB/3000 ABS CA PA PC PE* 90 1, PMMA POM PP 90 1, PPO PS 80 1, PUR PVC 70 1, * Hammadde kurutmas Kurutma i leminde hammadde üreticilerinin talimatlar n dikkate al n z. Standart tanecik yap s ve normal artlar alt nda nem yüzdesine sahip olan malzemeden al nan veriler esas al nm t r. * Hygroscopic materials Mind the instructions of percentage due to the containment in standard sacsthe producer of the drying process materials. Data obtained by materials containing an initial humidity. Kar t r c valf tak m Mixing valve kit Manyetik Ayr t rma Kutusu Magnetic Seperating Box 17

18 Volümetrik Dozajlama Üniteleri COLOUR Serisi Elektrik Ba lant s Hazne Kapasitesi / Hopper Capacity Vida Çap / Screw Diameter Vida Hatvesi / Screw Pitch Hacmi - Üretim / Throughput - Production Güç / Power Maksimum Emilim / Maximum Absorbition Toplam A rl k / Total Weight Ses / Noise Elektrik Ba lant s Hazne Kapasitesi / Hopper Capacity Vida Çap / Screw Diameter Vida Hatvesi / Screw Pitch Hacmi - Üretim / Throughput - Production Güç / Power Maksimum Emilim / Maximum Absorbition Toplam A rl k / Total Weight Ses / Noise Veri, P.S.A kg/dm 3 ile / Data with P.S.A kg/dm 3 Veri, P.S.A kg/dm 3 ile / Data with P.S.A kg/dm 3 BOYUTLAR / DIMENSIONS mod. COLOUR 1 AxBm m 65 x 65 CxDm m 140 x 140 Em m 360 Fm m Gm mø Hm m 390 hm m 166 im m1 6 Lm m Mod. Colour 1 VOLÜMETR K DOZAJLAYICILAR COLOUR SER S Granül hammaddeler için volumetrik dozajlay c ünitelerdir. Enjeksiyon makineleri, extruderler, i irme makineleri için masterbatch i ya da katk maddeleri kar m için uygundur. Extruderler için mevcut üç model vard r: Colour 1, Colour 2 ve Colour XT Korozyon yaratmayan paslanmaz çelik ve alüminyum gövde yap s mevcuttur. F rças z kademeli motor Makineye do rudan ba lant yap lmas için adaptörlü Colour 2 model dozajlay c da kolay tak labilen adaptör mevcuttur. Dijital ayarlama ve kontrol ekran Ba ms z kontrol paneli Kompakt boyutlar ve kolay kurulum Kar t r c serisi XI0 ve kar t r c serisi MX50'ye tak labilir. Mod. Colour 1 18 SEÇENEKLER Seviye Merkezi bak m haznesi

19 Volumetric Dosing Units COLOUR Series KARI TIRICI TEKN K ÖZELL KLER TECHNICAL FEATURES MIXER ç k sm pürüzsüz çelik gövde Steel body with sand-treated inner part Trifaze motor kontrol paneli Tri-phase motor s control panel Merkezlenmi kar t r c b çaklar ile elde edilen homojen kar m Mix obtained exploiting the rotation of a central swift Volümetrik dozajl y c ya uygun gövde yap s sayesinde ekstra homojen kar m olu turur. Material homogeneous mix obtained thanks to the particular conformation of the body Kar t r c Modeli X10 Mixer Mod. X10 Kar t r c Modeli MX50 Mixer Mod. MX50 BOYUTLAR / DIMENSIONS mod. COLOUR 2 AxBm m 65 x 65 CxDm m 140 x 140 Em m 398 Fm m 527 Gm m 265 Hm m 407 hm m 166 im m5 Lm m 265 Mod. Colour 2 Kar t r c Modeli MX50 Mixer Mod. MX50 Kar t r c Modeli X10 Mixer Mod. X10 VOLUMETRIC DOSING COLOUR range Volumetric dosing unit for granular materials, suitable for injection moulding machines or extruders and for dosing masterbach or additives. Three models are available Colour 1, Colour 2 and Colour XT for extruders Corrosion proo ng : stainless steel, aluminium Stepper motor without brushes Equipped with adapter for a direct coupling to the machine Quick t plug for adaptor for Colour 2 Digital regulation and control display Indipendent control panel Compact dimensions and easy to install It can be tted to mixer range X10 and mixer range MX50 Elektrik Ba lant s Motor Gücü / Motor Power Hazne Kapasitesi / Hopper Capacity Toplam A rl k / Total Weight OPTIONS Level Indicator Central maintenance hopper 19

PLAST K ENJEKS YON MAK NASI

PLAST K ENJEKS YON MAK NASI www.tspmakina.com PLAST K ENJEKS YON MAK NASI Plastic Injection Molding Machine TSP V-PS SER S / TSP V-PS SERIES Hidrolik - Elektrik Servo Serisi / Hydraulic - Electric Servo Series GÜCÜMÜZ, TECRÜBEM

Detaylı

Üretim Tesisleri Company Profile

Üretim Tesisleri Company Profile Şirket Profili Üretim Tesisleri Company Profile Production Plants O Söz konusu, Tekstil Terbiye Makineleri olunca, yılların makine imalat tecrübesi ve mühendislik altyapısı, her dönem değişen teknolojik

Detaylı

Ç NDEK LER / CONTENTS

Ç NDEK LER / CONTENTS Ç NDEK LER / CONTENTS YIL / YEAR: 13 SAYI / ISSUE: 144 HAZ RAN / JUNE 2008 GÜNDEM NEWS Pamuklular n Mükemmel Üretimi ve Paketlenmesi Falu Makinelerinde ELYAF İPLİK FIBRE YARN MPS CoolFlex-Kontrollü Bir

Detaylı

BRUSH/SUEDING MACHINE FIRÇA MAK NASI

BRUSH/SUEDING MACHINE FIRÇA MAK NASI BRUSH/SUEDING MACHINE FIRÇA MAK NASI Company Profile fiirket Profili Trade is an Italian company which represents a group of companies not only operating in textile machinery sectorbut also others as well.

Detaylı

Changes For Better - Today And Tomorrow CONTEK ŞİRKET PROFİLİ

Changes For Better - Today And Tomorrow CONTEK ŞİRKET PROFİLİ CONTEK ŞİRKET PROFİLİ Contek Sanayi ve Ticaret AŞ faaliyetlerini 1987 yılında Almanya da Contek GMBH olarak başlamıştır. 1995 yılında da Türkiye de ve Azerbaycan da ısıtma ve soğutma sektörüne girerek

Detaylı

Military Electronics Seminar & Exhibition 2011 September 12-13, 2011 Middle East Technical University Cultural & Convention Center, Ankara-Turkey

Military Electronics Seminar & Exhibition 2011 September 12-13, 2011 Middle East Technical University Cultural & Convention Center, Ankara-Turkey ASKER ELEKTRON K SEM NER 2011 MILITARY ELECTRONICS SEMINAR 2011 KEMAL KURDA SALONU - HALL: KEMAL KURDAS 09:00-10:00 Aç l / Opening Ceremony Dr. Arif Emre ERKOCA, Elektronik Vadisi Ahmet Mithat ERTU, OSSA

Detaylı

Ürün Kataloğu. Product Introduction. Enjeksiyon Kalıplama Teknolojileri. Injection Molding Technology

Ürün Kataloğu. Product Introduction. Enjeksiyon Kalıplama Teknolojileri. Injection Molding Technology Product Introduction Ürün Kataloğu Enjeksiyon Kalıplama Teknolojileri Injection Molding Technology ENJEKSİYON MAKİNELERİ YARDIMCI EKİPMANLAR ELEKTRİKLİ ENJEKSİYON MAKİNELERİ ŞİŞİRME MAKİNELERİ HT-30 /

Detaylı

Ceket Ütüleme Sistemleri Jacket Ironing Systems ISO 9001 GOST-RUSSIA

Ceket Ütüleme Sistemleri Jacket Ironing Systems ISO 9001 GOST-RUSSIA Ceket Ütüleme Sistemleri Jacket Ironing Systems 2012 ISO 9001 GOST-RUSSIA M SYONUMUZ Dünya ve Türkiye için endüstriyel ütü makinleri imal etmek, ihracat rakamlarımızı yükselterek Dünya makine sektöründe

Detaylı

SHEARING MACHINE TRAfi MAK NASI

SHEARING MACHINE TRAfi MAK NASI SHEARING MACHINE TRAfi MAK NASI Company Profile fiirket Profili Trade is an Italian company which represents a group of companies not only operating in textile machinery sectorbut also others as well.

Detaylı

Polyurethane Systems and Equipment

Polyurethane Systems and Equipment Polyurethane Systems and Equipment EURO POLIURETANI Polyurethane Systems and Equipment İÇİNDEKİLER INDEX HT seri köpürtme makineleri Polyurethane equipment series HT p. 12 HTE seri köpürtme makineleri

Detaylı

ANKASTRE ÜRÜNLER BUILT-IN APPLIANCES Встроенные продукции

ANKASTRE ÜRÜNLER BUILT-IN APPLIANCES Встроенные продукции ANKASTRE ÜRÜNLER BUILTIN APPLIANCES Встроенные продукции ANKASTRE FIRIN BUILT IN ELECTRIC OVEN Встраиваемая духовка KULLANMA KLAVUZU INSTRUCTION MANUAL Руководство по эксплуатации TR EN RU AR DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ,

Detaylı

İÇİNDEKİLER / INDEX MERKEZİ STERİLİZASYONDA GELECEĞİN TEKNOLOJİSİ FUTURE TECHNOLOGY IN CENTRAL STERILIZATION

İÇİNDEKİLER / INDEX MERKEZİ STERİLİZASYONDA GELECEĞİN TEKNOLOJİSİ FUTURE TECHNOLOGY IN CENTRAL STERILIZATION MERKEZİ STERİLİZASYONDA GELECEĞİN TEKNOLOJİSİ FUTURE TECHNOLOGY IN CENTRAL STERILIZATION Sterilizasyon, herhangi bir maddenin ya da cismin üzerinde bulunan, tüm patojen ve nonpatojen mikroorganizmaların

Detaylı

1973 ten Günümüze Since 1973

1973 ten Günümüze Since 1973 1973 ten Günümüze Since 1973 CNC PLAZMA KESME MAKİNELERİ CNCPLASMA CUTTING MACHINES Mikrojoint özelliği. (Parçaları yere düşürmeden punta bırakma özelliği) Optohole teknolojisiyle iyileştirilmiş delik

Detaylı

PLASTİK GERİ DÖNÜŞÜM MAKİNALARI PLASTIC RECYCLING MACHINES ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE

PLASTİK GERİ DÖNÜŞÜM MAKİNALARI PLASTIC RECYCLING MACHINES ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE PLASTİK GERİ DÖNÜŞÜM MAKİNALARI PLASTIC RECYCLING MACHINES ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE HAKKIMIZDA 1982 yılında makine imalatı sektöründe ticaret hayatına başlayan firmamız, ilerleyen yıllarda tüm tecrübe

Detaylı

Ürün Katalo u Product Catalog

Ürün Katalo u Product Catalog Ürün Katalo u Product Catalog Kurum Profili Company Profile KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş., KLEMSAN ELECTRIC ELECTRONICS INC. was established in 1974. KLEMSAN has a wide product portfolio,

Detaylı

De erli Kat l mc lar,

De erli Kat l mc lar, De erli Kat l mc lar, Elektronik Vadisi olarak 5. Havac l k ve Aviyonik Sistemleri Semineri ve Sergisini düzenlemenin gururunu ya amaktay z. Bu serüvene ba lad m z 2007 y l ndan bugüne kadar desteklerini

Detaylı

Redüktörlü Giyotinler Direct-drive Guillotine Shears

Redüktörlü Giyotinler Direct-drive Guillotine Shears Redüktörlü Giyotinler Direct-drive Guillotine Shears GENEL ÖZELL KLER / DESIGN AND OPERATING FEATURES Statik ve dinamik rijitli i sa lanm fl, kaynakl sac konstrüksiyon gövde Rulman ile bronz plaka aras

Detaylı

METAL CUTTING SYSTEMS ADVANCED CUTTING TECHNOLOGY FROM TURKEY TO ENTIRE WORLD TÜRKİYE DEN DÜNYAYA YÜKSEK KESİM TEKNOLOJİSİ.

METAL CUTTING SYSTEMS ADVANCED CUTTING TECHNOLOGY FROM TURKEY TO ENTIRE WORLD TÜRKİYE DEN DÜNYAYA YÜKSEK KESİM TEKNOLOJİSİ. METAL CUTTING SYSTEMS ADVANCED CUTTING TECHNOLOGY FROM TURKEY TO ENTIRE WORLD TÜRKİYE DEN DÜNYAYA YÜKSEK KESİM TEKNOLOJİSİ Cutting Systems www.alfatekmakina.com.tr Listens Dinler Requirement - İhtiyaç

Detaylı

High-Performance PLC from Baumüller sf 4. Fr-F740 EC Serisi Frekans nverteri sf 8. Easy 800 kontrol rölesi sf 10

High-Performance PLC from Baumüller sf 4. Fr-F740 EC Serisi Frekans nverteri sf 8. Easy 800 kontrol rölesi sf 10 Y l:1 Say :3 Haziran 2007 Otomasyon Sektör Gazetesi ISSN 1307-3591 Otomasyon'un Nabz Samsun'da Tutuldu IV. Otomasyon Sempozyumu ve Sergisi 23-24- 25 May s 2007 tarihlerinde Ondokuz May s Üniversitesi Yerleflkesi'nde

Detaylı

ABKANT PRESLER PRESS BRAKES

ABKANT PRESLER PRESS BRAKES APHS-NEO APHS APHS-C APH ABKANT PRESLER PRESS BRAKES İlk kuruluşu 1950 yılına dayanan Baykal Makine, metal sac işleme makineleri konusunda Türkiye nin önde gelen uzman imalatçı kuruluşu olup; metal ve

Detaylı

Montaj ve Kullanım Kılavuzu, sayfa 4 Installation and Operating Instructions, page 29

Montaj ve Kullanım Kılavuzu, sayfa 4 Installation and Operating Instructions, page 29 ModulA GREEN 40-10 220, 40-12 250, 40-18 250, 50-6 240, 50-12 270, 50-18 270 65-8 270, 65-12 340, 65-15 340, 80-8 360, 80-12 360, 100-12 450 Montaj ve Kullanım Kılavuzu, sayfa 4 Installation and Operating

Detaylı

CNC Turret Punch Makinesi CNC Turret Punching Machines

CNC Turret Punch Makinesi CNC Turret Punching Machines CNC Turret Punch Makinesi CNC Turret Punching Machines GENEL ÖZELL KLER / DESIGN AND OPERATING FEATURES Dayan kl l sonlu elemanlar analizi (FEA) program nda test edilmifl D tipi gövde Gerilim giderme iflleminden

Detaylı

Ç NDEK LER / CONTENTS

Ç NDEK LER / CONTENTS Ç NDEK LER / CONTENTS YIL / YEAR: 13 SAYI / ISSUE: 145 TEMMUZ / JULY 2008 GÜNDEM NEWS ITM 2009 a Kat l m çin Yo un Talep Var Demands are on the Rise to Exhibit at ITM 2009 ELYAF İPLİK FIBRE YARN Varyantlar

Detaylı

Dear Participants. De erli Kat l mc lar

Dear Participants. De erli Kat l mc lar De erli Kat l mc lar Elektronik Vadisi ve Uluslararas Silahl Kuvvetler Muhabere ve Elektronik Birli i Türkiye ubesi, AFCEA Türkiye olarak Askeri Elektronik Seminerlerinin 2.sini sizlerle bulu turman n

Detaylı

2150 Watt Steam-Vacuum Cleaner Buharl Süpürge. User Manual Kullan m K lavuzu

2150 Watt Steam-Vacuum Cleaner Buharl Süpürge. User Manual Kullan m K lavuzu 2150 Watt Steam-Vacuum Cleaner Buharl Süpürge User Manual Kullan m K lavuzu Dear Customer, Please read and comply with these instructions prior to the initial operation of your appliance. Retain these

Detaylı

HZESAL MAKİNA İMALAT İNŞAAT TİC.LTD.ŞTİ.

HZESAL MAKİNA İMALAT İNŞAAT TİC.LTD.ŞTİ. MAKİNA İMALAT İNŞAAT TİC.LTD.ŞTİ. 2005 yılında Ankara da kurulan HZESAL MAKİNA İMALAT İNŞAAT TİC. LTD. ŞTİ. 5 mühendis, 20 çalışanı, Ankara Ostim deki 800 m2, lik üretim tesisleri ile Türk sanayisine hizmet

Detaylı

Ağaç İşleme Makineleri Woodworking Machinery

Ağaç İşleme Makineleri Woodworking Machinery Ağaç İşleme Makineleri Woodworking Machinery www.turanlar.com Ürün Kataloğu Products Catalogue A4_13.01 TURANLAR MAKİNA FABRİKA TURANLAR MACHINERY FACTORY TURANLAR MAKİNE SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Eskişehir

Detaylı

Raylı Sistemler Katalog 2011

Raylı Sistemler Katalog 2011 Raylı Sistemler Katalog 2011 çindekiler Railway Substations Sheet Steel & Concrete Kiosk Switchgears Transformers Inductive&Capacitive Compensation Rectifiers Disconnecting Cubicles Negative Panels Over

Detaylı

İyi teknolojilerin arkasında hep biz varız... We always drive the best technologies... Arkel, since 1998. 1998 den günümüze, Arkel

İyi teknolojilerin arkasında hep biz varız... We always drive the best technologies... Arkel, since 1998. 1998 den günümüze, Arkel 1998 den günümüze, Arkel Arkel, since 1998 İyi teknolojilerin arkasında hep biz varız... We always drive the best technologies... Asansör sektöründe sunduğu ürünler ve çözümler ile güveninizi ve beğeninizi

Detaylı

All Electric Injection Molding Machine

All Electric Injection Molding Machine All Electric Injection Molding Machine jsw.tspmakina.com.tr ENJEKSİYON MAKİNELERİ YARDIMCI EKİPMANLAR ELEKTRİKLİ ENJEKSİYON MAKİNELERİ ŞİŞİRME MAKİNELERİ 01 A competent partnership with JSW TSP machine,

Detaylı