Faaliyet Raporu 2004

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Faaliyet Raporu 2004"

Transkript

1 Faaliyet Raporu 2004

2 çindekiler 02 Finansal Göstergeler 05 K saca Ekspo Faktoring 08 Yönetim Kurulu 09 Yöneticiler 10 Baflkan n Mesaj Y l nda Dünya Faktoring Sektörü 13 Türkiye de Faktoring in Geliflimi 14 Ekspo Faktoring in Hizmetleri Yurtd fl fllemler Yurtiçi fllemler Dan flmanl k Hizmetleri Y l Faaliyetleri Pazarlama ve Müflteri liflkileri Operasyon Fon Yönetimi Bilgi Teknolojileri nsan Kaynaklar ve E itim Dünya Standartlar nda Bir Kuruluflun Örnek Faaliyetleri 25 Yurtd fl fltiraki - Gramercy Finance Corporation 27 Ba ms z Denetçi Raporu ve Finansal Tablolar

3 Ekspo FaKtor ng FAAL YET RAPORU HASSAS DE ERLEND RMELER VE D KKATL ADIMLARLA LERL YORUZ... BÜYÜME, GÜNÜMÜZDE fi RKETLER N GÜCÜNÜ FADE EDER HALE GELM fit R. HER fi KOLUNDA REKABET N HIZLA YO UNLAfiTI I B R ORTAMDA BÜYÜME ARTIK AYAKTA KALAB LMEN N ÖN KOfiULU OLARAK GÖRÜLMEKTED R. AMA SA LIKSIZ BÜYÜME DE B R O KADAR TEHL KEL D R. BÜYÜME B R STRATEJ K PLAN DO RULTUSUNDA GERÇEKLEfiT R LMEL D R. EKSPO FAKTOR NG OLARAK HASSAS DE ERLEND RMELER N YAPILDI I VE D KKATL ADIMLARIN ATILDI I B R BÜYÜME STRATEJ S BEN MSEM fi BULUNUYORUZ. BU STRATEJ LER M Z N UYGULANMASI SONUCUNDA AMACIMIZ, MÜfiTER LER M ZE SADECE ÜLKE Ç NDE DE L ULUSLARARASI PAZARLARDA DA H ZMET VEREB LECEK B R HACME ULAfiMAK VE B R DÜNYA fi RKET HAL NE GELMEKT R. BUNU BAfiARACA IMIZA NANCIMIZ TAMDIR.

4 Finansal Göstergeler (milyon TL) 2004* (milyon TL) (ABD dolar ) Toplam Aktifler Toplam Özkaynaklar Ödenmifl Sermaye Net flletme Sermayesi Faktoring Alacaklar Faktoring Borçlar Net Kulland r lan Fonlar Banka Borçlar Toplam Gelirler Faktoring Geliri Dönem Kâr * 31 Aral k 2004 tarihi itibariyle enflasyon muhasebesi uygulanarak düzenlenmifl mali tablolardaki rakamlar esas al nm flt r. TOPLAM AKT FLER (milyon TL) TOPLAM ÖZKAYNAKLAR (milyon TL) DÖNEM KÂRI (milyon TL)

5 Ekspo FaKtor ng FAAL YET RAPORU Finansal Oranlar (%) Cari Oran Likidite Oran Net flletme Sermayesi/Toplam Aktifler Likit Aktifler/Toplam Aktifler Borçlar/Toplam Aktifler Özkaynaklar/Borçlar Mali Borçlar/Toplam Aktifler Faiz Karfl lama Oran Alacaklar n Ortalama Tahsil Süresi (Gün) Toplam Giderler/Ciro Brüt Kâr Marj Net Kâr Marj Özkaynak Kâr Marj Faktoring Cirosu (milyon ABD dolar ) Toplam Ciro Yurtiçi Uluslararas hracat thalat Ekspo Faktoring in 2004 Y l nda Sektör çindeki Yeri (Faktoring Derne i verilerine göre) hracat Faktoring Cirosu Aç s ndan 6. thalat Faktoring Cirosu Aç s ndan 2. Toplam Faktoring Cirosu Aç s ndan 8.

6 2000 YILINDA KURULAN EKSPO FAKTOR NG, GÜÇLÜ TEMELLER ÜZER NDE SA LIKLI VE ST KRARLI BÜYÜMEYE DEVAM ETMEKTED R.

7 K saca Ekspo Faktoring Ekspo FaKtor ng FAAL YET RAPORU Sürdürülebilir büyüme 2000 y l nda kurulan Ekspo Faktoring, güçlü temeller üzerinde sa l kl ve istikrarl büyümeye devam etmektedir. fiirket in kuruluflundan bu yana geçen y llar içinde, Türk ekonomisi çeflitli s k nt lara maruz kalm fl, yaflanan krizler sonucu özellikle finans sektörü bir yeniden yap lanma sürecine girmifltir. Baz bankalar yabanc bankalarla ortak olmufl, baz lar kamu bankalar ile birleflmifl, baz lar ise kapanm flt r. Böylesine zorlu bir dönemde Ekspo Faktoring de iflen ekonomik konjonktüre uygun esnek bir kurumsal strateji izlemifltir. Müflteri memnuniyetine odaklanma Kuruluflundan bu yana elde etti i önemli baflar lar uzun vadede sürdürebilmesi için müflteri memnuniyetine odaklanmas gere inden hareketle Ekspo Faktoring, müflteri beklentilerini yak ndan izlemekte, onlar n gereksinimlerine uygun ürün ve hizmetler gelifltirmektedir. Ekspo Faktoring mevcut müflterilerin portföyde tutulmas kadar yeni müflteri kazan lmas na da özen göstermektedir. Üstün ürün ve hizmet kalitesi Müflteri odakl ve yenilikçi bir hizmet anlay fl ile faaliyetlerini sürdüren Ekspo Faktoring, ürün ve hizmet kalitesini art rmak için sürekli çal flmalar yapmakta, kendi faaliyetlerini benzer kurulufllarla karfl laflt rarak her zaman onlardan daha üstün olabilmek için çaba sarf etmektedir. Bu bilinçle Ekspo Faktoring, hizmet kalitesini yükseltmenin yan s ra verimlili i de art rmaya yönelik olarak insan kaynaklar na ve teknolojik altyap s na yapt yat r mlar aral ks z sürdürmekte, müflterilerine afl r bürokrasiden uzak ve süratli bir flekilde hizmetlerini sunmaktad r. Ekspo Faktoring, elde etmifl oldu u faaliyet sonuçlar n n yan s ra insan kaynaklar n n kalitesi ve teknolojik altyap yat r mlar aç s ndan da faktoring sektörünün en önde gelen firmalar aras nda yer almaktad r. Ekspo Faktoring, Türkiye s n rlar n aflarak, Amerika daki ifltiraki Gramercy Finance Corporation arac l ile yurtd fl kaynakl olarak müflterilerine dünya standartlar nda finansal hizmetler sunmay amaçlamaktad r.

8 K saca Ekspo Faktoring Güçlü finansal yap Ekspo Faktoring özkaynaklar n güçlendirici önlemler alarak, 2004 y l içinde ödenmifl sermayesini 5 trilyon TL den 10 trilyon TL ye art rm flt r. Kârl l n temel olarak faktoring faaliyetlerinden elde edilmesi sayesinde özkaynaklara sürekli destek sa lanmakta ve fiirket in finansal yap s güçlendirilmektedir. Ekspo Faktoring in sektör ortalamas n n üzerinde olan serbest sermayesi de finansal gücünün önemli bir göstergesidir. fiirket, aktif-pasif yönetimine verdi i önem sayesinde aktif kalitesini yüksek tutmakta, pasif bileflimini ise optimum seviyede koruyarak kaynak maliyetlerini en düflük seviyelere indirebilmektedir. Risk yönetimi ilkelerini titizlikle uygulayan Ekspo Faktoring, kur riski, vade riski, faiz oran riski ve kredi riski ölçümleri için en geliflmifl analiz tekniklerini kullanmaktad r. De iflen piyasa koflullar na uyum Otuz y ll k bir aradan sonra Türkiye de enflasyon tekrar tek haneli rakamlara gerilemifltir. Bu düflüfl yeni yönetim tekniklerini de beraberinde getirmifltir. Kâr marjlar nda enflasyona paralel görülen azal fllar, yeni ekonomik ortama uygun faaliyet stratejilerinin gelifltirilmesini zorunlu k lmaktad r. Bu nedenle, özellikle d fl ticarete yönelik yeni ürünlerin ve projelerin gelifltirilmesi, fiirket in rekabet üstünlüklerini korumas aç s ndan önem tafl maktad r y l içinde Ekspo Faktoring, yeni ürün ve hizmet gelifltirmenin yan s ra gelecek y llarda uygulamaya koymay planlad, halka aç lma ve finansman bonosu ihrac gibi alternatif kaynak olanaklar n da araflt rmaktad r. Faktoringin geliflimine katk Faktoring her boyuttan ve her sektörden flirketlerin yurtiçi ve yurtd fl faaliyetlerinde finansal gereksinimlerine cevap veren modern bir araçt r. Ekspo Faktoring in temel hedeflerinden biri de, ülkemizde henüz yeterli bir hacme ulaflamayan faktoringin özellikle küçük ve orta ölçekli flirketlere yayg nlaflt r lmas d r. Ekonomik göstergelerin giderek iyileflmesi sonucu faiz oranlar düflmekte ve kredili sat fl vadeleri uzamaktad r. Ayr ca gelece e iliflkin olumlu beklentiler aç k hesap kullan m n da yayg nlaflt rmaktad r. Böyle bir ortamda daha tutarl nakit ak fl planlar n n yap labilmesinde sa lad kolayl klar nedeniyle faktoring ifllemlerinin cazibesi artmaktad r. Firmalar en önemli aktifleri olan ticari EKSPO FAKTOR NG, 2004 TE 350 M LYON ABD DOLARI OLARAK GERÇEKLEfiEN TOPLAM FAKTOR NG C ROSU LE SEKTÖRÜN ÜST SIRALARINDA YER ALMAKTADIR.

9 Ekspo FaKtor ng FAAL YET RAPORU alacaklar n n yönetimi için uzman kurumlara gereksinim duyacaklar ve faktoringin finansman deste inin yan s ra hizmet unsuru da ön plana ç kacakt r. Ekspo Faktoring piyasa geliflmelerini ve müflteri beklentilerini yak ndan izlemekte ve uygun zamanlarda uygun ad mlar atarak faktoringin yayg nlaflmas için çaba sarf etmektedir. Ayn flekilde yurtd fl ndaki finansal kurumlar n Türk faktoring flirketleri ile ifl yapma isteklili i de artmaktad r. Ekspo Faktoring olumlu yönde geliflen bu iliflkileri yak ndan takip etmekte ve yurtd fl deneyimleri sayesinde Türkiye nin AB üyeli i sürecinde yabanc kurumlarla olabilecek ifl potansiyelini art rmaktad r. Ekspo Faktoring, Türkiye de faktoring sektörünün geliflmesinde çok önemli katk s olan Faktoring Derne i nin aktif bir üyesidir. Ayr ca yüksek vergi ödeyerek ülke ekonomisine de önemli ölçüde katk da bulunmaktad r. AB üyeli i yolundaki Türkiye de faktoring sektörü Türkiye nin AB üyeli i yolunda önemli geliflmeler sa lanm fl ve AB parlamentosunda tam üyelik için müzakere sürecinin Ekim 2005 tarihinde bafllamas na karar al nm flt r. Bu geliflmenin ekonomimiz üzerindeki olumlu yans malar hemen görülmeye bafllam fl, yabanc sermaye girifli önemli ölçüde artm flt r. Özellikle Avrupal finansal kurumlar n Türk bankac l k sektörüne olan ilgisi artm fl ve sat n almalar yoluyla önde gelen baz Avrupa bankalar art k ülkemizde de faaliyet göstermeye bafllam fllard r. AB ülkelerinin ifl çevrelerinde faktoring bankac l k kadar geliflmifl ve bilinen bir finansal araçt r. Ülkemizde faaliyet gösteren yabanc kökenli kurulufllar n faktoringe duyduklar ilgi her geçen gün artmaktad r. Bu ilgi zaman içinde faktoringi ülkemizde de yayg n kullan lan bir araca dönüfltürecektir. Yayg n uluslararas eriflim Ekspo Faktoring dünyan n önde gelen faktoring flirketleri a olan Factors Chain International-FCI üyesidir. fiirket için yeni ifl alanlar yaratan FCI üyeli i ve dünya çap nda muhabir olarak görev yapan çok say da önemli faktoring flirketiyle kurulan yak n iliflkiler sayesinde, Ekspo Faktoring dünyada Türk ifl adamlar n n ticaret yapt tüm ülkelere ulaflabilmektedir. Uluslararas ticaretin finansman ifllemlerindeki uzmanl ve genifl muhabir a sayesinde Ekspo Faktoring, ihracat ve ithalat ifllemlerinin toplam ifllem hacmi içindeki pay n daha da art rmay amaçlamaktad r. Güçlü faaliyet sonuçlar Ekspo Faktoring, 2004 te 350 milyon ABD dolar olarak gerçekleflen toplam faktoring cirosu ile sektörün üst s ralar nda yer almaktad r. Ekspo Faktoring, Faktoring Derne i üye flirketleri aras nda, ithalat cirosu aç s ndan ikinci, ihracat cirosu aç s ndan alt nc s rada yer almaktad r. Toplam ciro aç s ndan sekizinci s ray alan Ekspo Faktoring, Türkiye de banka ortakl olmayan en büyük faktoring flirketidir.

10 Yönetim Kurulu 1 M. Gürbüz Tümay Baflkan 2 Hasan Akçakayal o lu Baflkan Yard mc s 3 Zeynep Akçakayal o lu Üye 4 Murat Tümay Üye

11 Yöneticiler Ekspo FaKtor ng FAAL YET RAPORU Özkut Ünver Genel Müdür Yard mc s M. Murat Taflk n Genel Müdür Erhan Meral Genel Müdür Yard mc s

12 Baflkan n Mesaj 2004 dünya ekonomisi aç s ndan oldukça hareketli geçmifltir. Bu hareketlilik ülkemize de yans m fl ve beklentilerin yönünü tayin etmifltir. Dünya ekonomik gündeminin en önemli iki maddesini kuflkusuz ABD de cari ifllemler aç n n rekor seviyeye ulaflmas ile yükselen petrol fiyatlar oluflturmufltur. Cari aç n en büyük nedeni olan d fl ticaret aç ndaki art fl, ABD dolar n n euro ve yen karfl s nda önemli ölçüde de er kaybetmesine yol açm flt r. Petrol fiyatlar ndaki art fl n kal c olmas halinde global büyümede ciddi bir yavafllaman n olaca ve ihracata dayal olarak büyüyen ülkelerin bundan olumsuz yönde etkilenece i endifleleri belirmifltir. Çin in uluslararas piyasalardaki rekabetçi bask s 2004 y l nda da devam etmifltir y l bafl nda kalkacak olan tekstil kotalar nedeniyle ihracat n h zla art rmas beklenen Çin e uygulanan bask lar sonucu, Çin Ticaret Bakanl baz tekstil ürünlerine gümrük vergisi uygulanaca n aç klam flt r. Türkiye, Çin den yap lan tekstil ithalat na uygulanan kotalar 2007 sonuna kadar uzatma karar alm flt r. ABD ise Çin e uygulamakta oldu u kotalar 10 kategoride sürdürece ini aç klam flt r. Ülkemizde enflasyonla mücadelede oldukça önemli baflar lar elde edilmifl ve 30 y l aradan sonra yeniden tek haneli rakamlara inilmifltir sonunda y ll k enflasyon, TÜFE de %9,3, TEFE de ise %13,8 düzeyinde gerçekleflmifltir ün dokuz ayl k döneminde %9,7 oran nda büyüyen ekonomimize en fazla katk y hizmet ve sanayi sektörleri yapm fllard r. GELECEKTE DAHA BÜYÜK VE GEL fim fi B R FAKTOR NG SEKTÖRÜNE SAH P OLACAK ÜLKEM ZDE EN ÖN SIRALARDA YER ALMAK ÜZERE EKSPO FAKTOR NG KADROSUNU HER GEÇEN GÜN GÜÇLEND RMEKTE VE PERSONEL KAL TES N N ARTIRILMASINA YÖNEL K E T M ÇALIfiMALARINA A IRLIK VERMEKTED R.

13 Ekspo FaKtor ng FAAL YET RAPORU y l n n bafl ndan itibaren Türk paras ndaki reel de erlenmenin etkisiyle, ihracat a rl kl çal flan sektörlerde rekabet gücünün korunabilmesi için k s tl istihdam art fl na gidilmifltir. Verimlilik art fl n n önemli ölçüde yükseldi i son iki y ll k dönemde, reel ücretler ve istihdamda belirgin bir iyileflme meydana gelmemifltir. Avrupa Birli i, 17 Aral k 2004 tarihinde yap lan zirvede, Türkiye ile 3 Ekim 2005 de müzakerelere bafllama karar alm flt r. Avrupa Birli i nden müzakere tarihinin al nm fl olmas, reformlar n sürdürülmesi ve orta vadede Avrupa Birli i kriterlerine uyum sa lanarak piyasalarda uzun vadeli bir istikrar n oluflturulmas aç s ndan olumlu bir geliflmedir. IMF ile yap lacak yeni stand-by düzenlemesine iliflkin görüflmeler tamamlanm flt r. Piyasalar için ekonomik bir ç pa olan yeni stand-by anlaflmas n n imzalanmas, ulusal ve uluslararas düzeyde ekonomimize duyulan güvenin daha da artmas n sa layarak borçlanma maliyetlerini ve borçlar n sürdürülebilirli ini olumlu yönde etkileyecektir y l, Ekspo Faktoring aç s ndan baflar l faaliyet sonuçlar n n al nd bir y l olmufltur. Bu y l att m z baz önemli ad mlar n meyvelerini önümüzdeki y llarda alaca z. Ekspo Faktoring art k sadece Türkiye içinde faaliyet gösteren bir finansal kurum olmay p Avrupa dan Latin Amerika ya kadar uzanan genifl bir co rafi bölge içinde faaliyet gösterecek eriflime sahiptir. Dünyan n ticaret ve finansman merkezi olan New York ta faaliyet gösteren ifltirakimiz Gramercy Finance Corporation n giriflimleri ile Türk ifladamlar n uluslararas finansman olanaklar ile tan flt rman n yan s ra Latin Amerika daki ithalatç lar n da projelerine kaynak sa l yoruz. Uluslararas itibar m z n bir sonucu olarak bu y l ihracat faktoring ifllemlerinde kullan lmak üzere ABD nin önde gelen bir faktoring flirketinden 2 milyon ABD dolar tutar nda bir kredi limiti sa lam fl bulunuyoruz. FCI n 2004 y l na ait verilerine göre, Türkiye deki FCI üyesi faktoring flirketleri aras nda ihracat faktoringi s ralamas nda 6. s ray elde etmifl bulunuyoruz. Önümüzdeki y llarda ihracatç lara artan oranda destek sa lamaya devam edece iz. Ekspo Faktoring d fl ticaret ifllemlerinde yaln zca ihracatç lara de il ayn zamanda ithalatç lara da hizmet sunmaktad r. Türkiye de ithalat faktoring ifllemleri yapan ender flirketlerden biriyiz. Gerekli yasal altyap düzenlemelerinin yap lmas halinde ithalat ifllemlerine olan katk m z da artacakt r y l nda faiz oranlar n n düflmeye devam edece ini ve vadelerin uzayaca n öngörüyoruz. Buna ba l olarak, her sektörde oldu u gibi faktoring sektöründe de kâr marjlar daralacakt r. Bu geliflmeleri dikkate alarak pazarlama stratejilerimizi ve uluslararas aç l mlar m z gelifltirmeye devam edece iz. Maliyetlerin s k bir flekilde kontrol edilmesini ve maliyet azalt c önlemlerin al nmas n kesintisiz sürdürece iz. Aktif ve pasif yönetimine gösterdi imiz önem ve bu konudaki titizli imiz gelecek y llarda bize ek kaynak temininde önemli katk sa layacakt r. Aktiflerimizin kalitesi ve özkaynaklar m z n gücü bize benzersiz sa laml kta bir finansal yap oluflturmaktad r. Bu nedenle, 2005 y l nda piyasalar n istikrara kavuflmas na ba l olarak, finansman bonosu ve tahvil ihrac gibi yeni kaynaklar yarat lmas konusunda cesaretimiz artmaktad r. Kurumsallaflma bir defa yap l p sona eren bir uygulama de il, bir süreçtir. Bu nedenle, kurumsallaflma yolundaki çabalar m z art rarak sürdürecek ve kurumsal yönetim ilkelerinin eksiksiz uygulanmas amac yla yeni uygulamalar gelifltirece iz. Aç kl k ve fleffafl k uygulamalar kurumsallaflma yolunda att m z en önemli ad mlar n bafl nda gelmektedir. Türkiye de faktoring sektörü, 2005 y l nda BDDK taraf ndan gerekli yasal düzenlemelerin yap lmas ndan sonra h zl geliflimini sürdürecek ve hak etti i yere kavuflacakt r. Faktoringin ülkemizde de tercih edilen bir finansal enstrüman olmas n teflvik eden Faktoring Derne i nin çal flmalar na aktif olarak kat lan Ekspo Faktoring, halen sektörün en aktif çal flan flirketlerinden birisidir. Gelecekte daha büyük ve geliflmifl bir faktoring sektörüne sahip olacak ülkemizde en ön s ralarda yer almak üzere Ekspo Faktoring kadrosunu her geçen gün güçlendirmekte ve personel kalitesinin art r lmas na yönelik e itim çal flmalar na a rl k vermektedir. Baflar lar m zda bize destek olan, baflta müflterilerimiz olmak üzere, özverili çal flmalar nedeniyle tüm mesai arkadafllar ma, kurumumuza ve yönetimimize karfl tafl d klar güven nedeniyle yerli ve yabanc kreditör kurulufllara ve uluslararas piyasalarda bizlere destek olan muhabirlerimize teflekkürü bir borç bilirim. Gürbüz Tümay Yönetim Kurulu Baflkan

14 2004 Y l nda Dünya Faktoring Sektörü 2004 y l nda dünya ekonomilerinde süregelen durgunlu a ve ABD nin Irak operasyonuna ra men faktoring sektörü geliflimini sürdürmüfl ve ABD dolar baz nda %22,18, euro baz nda ise %13,13 oran nda bir büyüme sa lam flt r. Faktoring sektörünün 2004 y l nda gerçeklefltirdi i bu büyüme, birçok ülkede bankac l k dahil tüm finansal sektörlerin üstünde bir büyümedir. Dünya genelindeki yurtiçi faktoring ifllem hacmi 2004 y l nda 792 milyar euro ya ulaflm fl, uluslararas faktoring hacmi ise 68 milyar euro olarak gerçekleflmifltir. Avrupa, dünya faktoring ifllem hacmi içindeki %71,2 pay ile faktoring hacmi aç s ndan en yo un bölge olma özelli ini sürdürmektedir. Avrupa y %13,0 pay ile Asya ve %12,8 pay ile Güney ve Kuzey Amerika bölgesi izlemektedir. hracat factoring ifllem hacmi bak m ndan Türkiye, dünyada son üç y ld r Tayvan n arkas ndan ikinci s rada yer almaktad r. Dünya Faktoring fllem Hacmi (milyon euro) Yurtiçi Faktoring Uluslararas Faktoring Dünya Toplam Faktoring Hacmi Y l nda Bölgeler tibariyle Faktoring Cirosu (milyon euro) Faktoring fiirket Say s Ülke/K ta Yurtiçi Uluslararas Toplam 97 Türkiye AVRUPA GÜNEY VE KUZEY AMER KA AFR KA ASYA ASYA-PAS F K DÜNYA TOPLAMI

15 Türkiye de Faktoring in Geliflimi Ekspo FaKtor ng FAAL YET RAPORU Yurtd fl nda, 1950 li y llardan beri uygulanmakta olan faktoring ifllemlerine Türkiye de 1988 y l nda özel bir bankan n bünyesinde kurulan bölümle bafllanm flt r. Öncelikle ihracat faktoring ifllemleri yapan bu bölüm, baflar l olunca 1990 y l nda ba ms z bir flirkete dönüfltürülmüfl, bunu birkaç banka ve finansal kurumun bir araya gelerek kurdu u ikinci faktoring flirketi izlemifltir. Her iki flirket de uluslararas ifllemlerde yo unlafl rken, 1991 y l nda kurulan üçüncü faktoring flirketi ise yurtiçi faktoring ifllemlerinin öncülü ünü yapm flt r. Bu y ldan itibaren faktoring sektörü h zla geliflmifl ve faktoring flirketlerinin say s artm flt r. Faktoring Derne i 2005 y l n n sonuna kadar Dernek üyesi flirketlerin toplam cirosunun 11 milyar ABD dolar na ç kaca n, bu cironun 9 milyar ABD dolar n yurtiçi ifllemlerin ve 2 milyar ABD dolar n uluslararas ifllemlerin oluflturaca n tahmin etmektedir. TÜRK YE DE FAKTOR NG filem HACM (milyon euro) Faktoring flirketleri aras nda iflbirli i sa lamak amac yla 1995 y l nda kurulan Faktoring Derne i, uluslararas faktoring standartlar çerçevesinde faaliyette bulunan ve Dernek taraf ndan gelifltirilmifl "Faktoring in Temel Mesleki Ahlak De erleri"ne uymay taahhüt eden flirketleri çat s alt nda toplamaktad r. Faktoring Derne i nin 2004 y l sonu itibariyle 37 üyesi ve bu üyelerin 8,8 milyar ABD dolar y ll k cirosu bulunmaktad r. Bu cironun 6,8 milyar ABD dolar yurtiçi ifllemlerden ve 2,0 milyar ABD dolar ise uluslararas ifllemlerden kaynaklanmaktad r. Uluslararas ifllemlerin büyük ço unlu u %98,9 payla ihracat ifllemlerinden, yaln zca %1,1 i ithalat ifllemlerinden oluflmaktad r.

16 Ekspo Faktoring in Hizmetleri Yurtd fl fllemler Geri Dönüflümsüz hracat Faktoringi Mal mukabili ihracat ifllemlerinde, al c lar lehine yurtd fl muhabirlerden ödeme garantisi talep edilmekte, belirlenen limitler içinde kalmak kayd yla yap lan yüklemelere iliflkin fatura bedellerinin vadelerinde ödenmesi yurtd fl muhabirler taraf ndan garanti edilmektedir. Yap lan ön ödemelerin iadesi için ihracatç ya rücu edilmemektedir. Amaç, alaca n ödenmemesi riskinin sigorta ettirilmesi ve ihracatç n n finansman gereksiniminin karfl lanmas d r. Ekspo Faktoring in ihracat ifllemlerinde Geri Dönüflümlü hracat Faktoringi nin pay oldukça yüksektir. Bunun nedeni müflterilerin büyük bir k sm n n al c lar yla uzun y llara dayanan iliflkilerinin bulunmas ve tahsilat garantisi al narak ifllem maliyetlerinin yükseltilmemesi düflüncesidir. hracat Akreditifi Temliki Vadeli ihracat akreditiflerinde, akreditif alacaklar n n temliki karfl l nda, akreditif tutar n n %85 i ihracatç lara ödenmektedir. fllem, akreditifin türüne göre geri dönüflümlü veya geri dönüflümsüz olabilmektedir. Geri Dönüflümlü hracat Faktoringi Mal mukabili ve vesaik mukabili ihracat ifllemlerinde, yüklemeyi takiben fatura bedelinin en çok %80 i ihracatç lara ödenmekte, fatura bedelleri vadesinde borçlular ndan tahsil edilemedi i takdirde, yap lan ön ödemelerin geri al nmas için ihracatç ya dönülmektedir. Amaç, ihracatç n n finansman gereksiniminin karfl lanmas ve tahsilat takibidir. Kabul Kredili hracat Alacaklar n n Temliki (Forfaiting) Kabul kredili ihracat ifllemlerinde, ithalatç lar veya bankalarca kabul edilmifl/aval verilmifl poliçelerin %85 i ihracatç lara ödenmektedir. fllem, borçlu firman n/aval verenin kredi de erlili ine göre geri dönüflümlü veya geri dönüflümsüz olabilmektedir. EKSPO FAKTOR NG, YEN ÜRÜN VE H ZMET GEL fit RMEN N YANI SIRA GELECEK YILLARDA UYGULAMAYA KOYMAYI PLANLADI I, HALKA AÇILMA VE F NANSMAN BONOSU HRACI G B ALTERNAT F KAYNAK OLANAKLARINI DA ARAfiTIRMAKTADIR.

17 Ekspo FaKtor ng FAAL YET RAPORU thalat Faktoringi Bir FCI üyesi olan Ekspo Faktoring, yurtd fl muhabirlerinden gelen talepler üzerine Türk ithalatç lar n n ödemeleri konusunda muhabirlere garanti vermekte ve FCI ve uluslararas ticaret hukuku kurallar çerçevesinde ithalat faktoringi ifllemleri gerçeklefltirmektedir. Ülkemizde kredi sigortas kurumu henüz olmamas na ra men engin yurtiçi piyasa deneyimi ve bilgisi sayesinde Ekspo Faktoring baflar l bir flekilde ithalat faktoringi ifllemleri yapabilmektedir. ki faktorlu ithalat faktoringi ifllemlerinin yan s ra Ekspo Faktoring, bedeli peflin ödenecek olan ithalat ifllemlerinde, ihracatç lar taraf ndan ithalatç lar üzerine keflide edilecek poliçelere aval vererek ve bu poliçeleri kendisinin belirledi i yurtd fl muhabirlere k rd rmas yoluyla ihracatç lar n mal bedelini peflin olarak almalar n sa lamaktad r. Buna karfl l k ithalatç lara da peflin ödeme yaparak ithal etmek zorunda olduklar mallar vadeli olarak ithal etme olana n tan maktad r. Yurtiçi fllemler Bildirimsiz Alacak Temliki Firmalar n yurtiçindeki müflterilerine aç k hesap yoluyla yapt klar vadeli sat fllar n temliki karfl l nda, fatura alacaklar n n en fazla %75 ine kadar olan k sm ödenmektedir. Bu tür ifllemlerde alacak temlikinden fatura borçlusu haberdar edilmemekte, alaca n tahsili müflteri taraf ndan yap lmakta ve müflteriye geri dönülebilmektedir. Bildirimli Alacak Temliki Firmalar n yurtiçindeki müflterilerine aç k hesap yoluyla yapt klar vadeli sat fllar n temliki karfl l nda, fatura alacaklar n n en fazla %80 ine kadar olan k sm ödenmektedir. Bu tür ifllemlerde alacak temlikinden fatura borçlusu haberdar edilmekte, alaca n tahsili Ekspo Faktoring taraf ndan yap lmaktad r. fllem, al c n n kredi de erlili ine ba l olarak geri dönüflümlü veya geri dönüflümsüz olabilmektedir. Bildirimli Alacak Temliki ifllemlerinin pay Ekspo Faktoring in portföyü içinde giderek yükselmektedir. Bunun nedeni, al c firmalara bizzat yap lan tan t m ve onlar n temlik ifllemlerine olumlu bakmalar d r. Çek ve Senetli Alacaklar n Temliki Firmalar n yurtiçindeki müflterilerine çek veya senet karfl l yapt klar vadeli sat fllarda, faturaya dayal çek ve senetler iskonto edilerek veya en fazla %80 ine kadar olan k sm ödenmek suretiyle rotatif olarak finansman sa lanmaktad r. Bu ifllemler, çek veya senet keflidecilerinin kredi de erliliklerine ba l olarak geri dönüflümlü veya geri dönüflümsüz olabilmektedir. Dan flmanl k Hizmetleri Dan flmanl k hizmetleri kapsam nda, müflterilerin piyasa istihbarat ve sektör analizi talepleri karfl lanmakta ve afla da s ralanan konularda teknik destek ve dan flmanl k hizmetleri sunulmaktad r: Proje finansman Yurtd fl nda akreditif aç lmas ve harici garanti al nmas

18 EKSPO FAKTOR NG P YASA GEL fimeler N VE MÜfiTER BEKLENT LER N YAKINDAN ZLEMEKTE VE UYGUN ZAMANLARDA UYGUN ADIMLARI ATARAK FAKTOR NG N YAYGINLAfiMASI Ç N ÇABA SARF ETMEKTED R.

19 2004 Y l Faaliyetleri Ekspo FaKtor ng FAAL YET RAPORU Pazarlama ve Müflteri liflkileri Baflar l faaliyet sonuçlar 2004 y l, faaliyet sonuçlar aç s ndan baflar l bir flekilde tamamlanm fl ve toplam faktoring cirosu ABD dolar baz nda %10 artm flt r y l nda döviz kurlar nda art fl olmad ve enflasyonun %10 un alt nda gerçekleflti i dikkate al nd nda, yüksek bir ciro art fl sa lanm flt r. Türkiye deki FCI üyesi flirketler içinde en yüksek ifllem hacmi art fl n sa layan flirketlerden birisi olan Ekspo Faktoring, ayn zamanda, özkaynak kârl l aç s ndan sektörde en üst s ralarda yer almaktad r. Sektördeki en likit flirketlerden biri olan Ekspo Faktoring, 2004 y l nda elde etti i baflar l faaliyet ve mali sonuçlar sayesinde sektörün en güçlü firmalar ndan birisi konumuna ulaflm flt r. Müflteri odakl faaliyetler Müflterileri ile her zaman yak n iliflkiler kuran Ekspo Faktoring in pazarlama politikas n n temelinde, yüz yüze iletiflim yoluyla müflterilerin gereksinimlerinin anlafl lmas ve olas sorunlara an nda çözüm bulunmas yatmaktad r. Pazar araflt rmalar yaparak bunlar müflterileriyle paylaflan Ekspo Faktoring, müflterilerinin mali yap lar n ve ifl koflullar n dikkate alarak onlara rekabet olana sa layabilecek koflullar sunmaktad r. D fl ticaretin finansman na verilen önem Ekspo Faktoring, FCI üyeli i sayesinde seçkin faktoring muhabirleri arac l yla dünyan n hemen hemen her yerine eriflme olana na sahiptir. Ekspo Faktoring in New York da kurulu ifltiraki Gramercy Finance Corporation, fon sa lama faaliyetleri ve s n r ötesi garantiler dahil, uluslararas ticaretin finansman hizmetlerinin Türk flirketlerine kulland r lmas amac yla faaliyet göstermektedir. Gramercy Finance Corporation n giriflimleri ile ABD ye yap lan ihracat n finansman için ABD den önemli miktarda nakit kredi deste i sa lanm flt r. Böylesine bir giriflim, ülkemizin faktoring sektöründe bir ilki temsil etmektedir. ABD deki büyük zincir ma azalar ve Avrupa daki önde gelen spor giyim ma azalar ile imzalanan sözleflmeler kapsam nda büyük projelerin finansman gerçeklefltirilmifltir. Bu giriflimler sayesinde yeni müflteriler kazan lm fl, bir süredir hareketsiz olan eski müflterilerle iliflkiler tekrar canland r lm flt r. Müflteri iliflkileri yönetimine (CRM) a rl k verilmifl ve bu amaca uygun yeni pazarlama stratejileri uygulanm flt r. Portföyde bulunan müflteri say s 2004 y l nda %20 artarken, ihracat alacaklar n n tahsilat 87 milyon euroyu bulmufltur. D fl ticaretin finansman na gösterilen yo un ilgi sayesinde Ekspo Faktoring, Türkiye de ithalat faktoringinde de en fazla uzmanlaflm fl kurum haline gelmifltir.

20 2004 Y l Faaliyetleri Sürdürülebilir büyüme Ekspo Faktoring gelecek y llarda güçlü sermaye yap s, yenilikçi pazarlama anlay fl, hizmet sunumunda ayr nt lara önem vermesi ve müflteri seçimindeki hassasiyeti ile büyümesini sürdürmeyi hedeflemektedir. Ekspo Faktoring, kurumsal politikas gere i, di er finans kurulufllar yla rekabet ne kadar yo un olursa olsun, müflterilerinin gereksinimi olabilecek tüm finansal hizmetleri sunarak piyasadaki güçlü ve etkin konumunu devam ettirmeyi planlamaktad r. Genifl finansal ürün ve hizmetler yelpazesi Ekspo Faktoring, genifl bir yelpazede toplad faktoring ürün ve hizmetlerini müflteri odakl bir yaklafl mla sunmaktad r. fiirket, faktoring iflinin her alan nda uzman ve tam yetkili kadrosuyla mevcut müflterilerinin taleplerini karfl larken, potansiyel müflteriler de belirleyerek etkin bir pazarlama çal flmas yürütmektedir. Ekspo Faktoring, müflterilerine ça dafl teknolojik altyap s ile formaliteden uzak ve süratli bir flekilde hizmet vermektedir. KOB lere destek KOB lerin Türk ekonomisine olan katk lar her geçen gün artmaktad r. Faktoringin, KOB lerin finansman gereksinimlerine tam anlam yla cevap verebilen bir yöntem olmas nedeniyle, faktoring sektörünün KOB lerin finansman gereksinimlerinin karfl lanmas nda önemli bir kurumsal yap oluflturmas beklenmektedir. Bu nedenle KOB lere yönelik yap lan ürün gelifltirme ve pazarlama faaliyetleri Ekspo Faktoring in öncelikleri aras ndad r. EKSPO FAKTOR NG GELECEK YILLARDA GÜÇLÜ SERMAYE YAPISI, YEN L KÇ PAZARLAMA ANLAYIfiI, H ZMET SUNUMUNDA AYRINTILARA ÖNEM VERMES VE MÜfiTER SEÇ M NDEK HASSAS YET LE BÜYÜMES N SÜRDÜRMEY HEDEFLEMEKTED R.

21 Ekspo FaKtor ng FAAL YET RAPORU Alternatif hizmet kanallar Maliyetlerin kontrol alt nda tutulmas flirketlere piyasada rekabet üstünlü ü sa lamakta ve kârl l klar nda önemli bir etken olmaktad r. Bu nedenle Ekspo Faktoring, flubeler açarak de il, alternatif hizmet kanallar ndan yararlanarak müflterilerine ulaflmay tercih etmektedir. Ekspo-Online, müflterilerin kendi ofislerinden Ekspo Faktoring e online olarak ulaflabilmelerini ve hesaplar n kontrol edebilmelerini sa lamaktad r. Bu kanal önümüzdeki günlerde daha da gelifltirilerek bir sanal flubeye dönüfltürülecektir y l nda Ekspo- Online hizmetini kullanan müflteri say s artm fl ve ba lanma say s günde ortalama 150 nin üstüne ç km flt r. Gelece e bak fl Ekspo Faktoring için her zaman önemli bir konu olan müflteri memnuniyeti ve beklentileri yak ndan izlenmeye devam edilecek, k sa vadeli ve geçici piyasa f rsatlar yerine müflteri kazan lmas ve muhafaza edilmesi için rekabet inceliklerinden yararlan lacakt r. Mevcut ürün ve hizmetler rakiplerin uygulamalar ile sürekli karfl laflt r larak iyilefltirici önlemler al nacak, ekonomik konjonktürdeki geliflmeler yak ndan takip edilerek yeni kredi politikalar belirlenecektir. Uluslararas faktoring ifllemlerine verilen önem do rultusunda FCI ve yurtd fl muhabirlerle olan karfl l kl iliflkiler daha da gelifltirilecektir. Operasyon stihbarat ve mali analiz çal flmalar Süratli ve zaman nda hizmet, müflteriye özel ürün ve hizmet sunabilme becerisi, esneklik ve dikkatli yaklafl m, Ekspo Faktoring in limit tahsisindeki temel özellikleri aras nda yer almaktad r. Risk Komitesi karar almak için haftada iki gün düzenli olarak toplanmakta, uzman bir personel taraf ndan özenle haz rlanm fl olan analizleri ve teklifleri incelemektedir. stihbarat ve mali analiz çal flmalar limit tahsis kararlar nda çok etkili olmaktad r. Bu nedenle, dinamik istihbarata daha fazla önem verilmekte, bu çal flmalar bilgisayar destekli yap lmakta, kurum bünyesi içinde oluflturulan mevcut ve potansiyel müflterileri kapsayan genifl bilgi bankas büyütülmektedir. Sürekli güncellenen bu bilgi bankas, sadece limit tahsis kararlar için de il, ayn zamanda pazarlama çal flmalar için de kullan lmaktad r. Bilgi bankas kapsam nda flirket verilerinin yan s ra sektörel bilgiler de toplanmakta ve analiz edilmektedir. Y l içinde ayr nt l sektör analizleri sonras nda sektör limitleri belirlenmifltir. Ekspo Faktoring in uzman personeli taraf ndan yap lan finansal analiz çal flmalar müflterilerle paylafl lmakta, ço u kez onlara da fl k tutmaktad r.

çindekiler Y ll k Rapor 2006

çindekiler Y ll k Rapor 2006 çindekiler Y ll k Rapor 2006 Bölüm I: SUNUfi 6 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 7 Ola an Genel Kurul Gündemi 8 Garanti Hakk nda 10 Özet Finansal Bilgiler 12 Garanti'nin Vizyonu, Misyonu, Stratejisi

Detaylı

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M YEN fi GEL fit RME 4 KILAVUZU YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni fl Gelifltirme K lavuzu

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I Yazarlar Prof.Dr. Sait Y. KAYGUSUZ (Ünite 1, 2, 3, 4) Yrd.Doç.Dr. Ümmühan ASLAN (Ünite 5, 6) Doç.Dr. Nazl

Detaylı

JAPONYA'YA HRACAT Ç N LK ADIM

JAPONYA'YA HRACAT Ç N LK ADIM JAPONYA'YA HRACAT Ç N LK ADIM Ç NDEK LER [ S o r u - 1 ] hracat n kazan mlar nelerdir? 2 [ S o r u - 2 ] Japon pazar n n cazibeleri nelerdir? 4 [ S o r u - 3 ] Japon pazar nda baflar l olman n anahtar

Detaylı

DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER

DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA Ülkemiz için önemli bir sorun olan Do u ve Güneydo u Anadolu'daki durumun normalleflmesi ve kalk nmaya katk da bulunacak

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2900 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1857 NSAN KAYNAKLARI YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 7) Doç.Dr. H. Zümrüt TONUS (Ünite 2, 3) Doç.Dr. Deniz KA NICIO

Detaylı

TÜRK YE DE VADEL filemler P YASASI VE BAZI TARIMSAL ÜRÜNLER ÜZER NDE UYGULANAB L RL

TÜRK YE DE VADEL filemler P YASASI VE BAZI TARIMSAL ÜRÜNLER ÜZER NDE UYGULANAB L RL T Ü R K Y E TÜRK YE DE VADEL filemler P YASASI VE BAZI TARIMSAL ÜRÜNLER ÜZER NDE UYGULANAB L RL Dr. Gülistan ERDAL Gaziosmanpafla Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tar m Ekonomisi Bölümü O D A L A R V E B

Detaylı

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z fiubat 2012 TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z Prof.Dr. M. Necat Coflkun Doç. Dr. Hakan Naim Ardor Doç. Dr. A. Hakan Çermikli Doç. Dr. H. Ozan Eruygur Doç.

Detaylı

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI 6.1.3. 2011-2012 E itim-ö retim Y l... 61 6.1.4. 2012-2013 E itim-ö retim Y l... 62 6.2. Ö retim Üyesi De iflimi statistikleri... 63 6.2.1. 2009-2010 ve 2010-2011 E

Detaylı

ÖNSÖZ. Turgay DURAK CEO. Rev: 0.0

ÖNSÖZ. Turgay DURAK CEO. Rev: 0.0 Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl l kl yarar sa lamak amac yla, iyi niyet ve anlay flla davranmak, yasalara ve ahlak kurallar na daima uymak ilkemizdir. Vehbi Koç ÖNSÖZ fiirketimiz, Cumhuriyet tarihi

Detaylı

DO U AVRUPA DA VE TÜRK YE DE DIfi KAYNAK KULLANIMININ AVANTAJLARI VE SORUNLARI

DO U AVRUPA DA VE TÜRK YE DE DIfi KAYNAK KULLANIMININ AVANTAJLARI VE SORUNLARI DO U AVRUPA DA VE TÜRK YE DE DIfi KAYNAK KULLANIMININ AVANTAJLARI VE SORUNLARI Av. HAKAN HANLI I. Genel Bak fl : D fl Kaynak Kullan m 1. D fl Kaynak Kullan m nedir? D fl kaynak kullan m, iflletme sürecinde

Detaylı

Yönetiflim: Tüm ktidar Sermayeye

Yönetiflim: Tüm ktidar Sermayeye Praksis 9 Sayfa: xxx-xxx Yönetiflim: Tüm ktidar Sermayeye Birgül Ayman Güler 1990'l y llar, toplumbilimi yaz n na yeni bir terimin girifline tan k oldu. Gerçekte toplumbilimi 1980'li y llardan bu yana,

Detaylı

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa Ara. Gör. M. Hakan

Detaylı

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 168 2010/10 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Tasar m Savafl Çak r Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

MENKUL KIYMETLEfiT RME & MORTGAGE: Genel ve Hukuki Esaslar

MENKUL KIYMETLEfiT RME & MORTGAGE: Genel ve Hukuki Esaslar MENKUL KIYMETLEfiT RME & MORTGAGE: Genel ve Hukuki Esaslar YAYIN KURULU* (Editorial Board) Prof. Dr. Hakan Pekcan tez Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve cra flas Hukuku Anabilim Dal

Detaylı

YA DA MORTGAGE POTE E DAYALI KONUT F NANSMANI

YA DA MORTGAGE POTE E DAYALI KONUT F NANSMANI POTE E DAYALI KONUT F NANSMANI YA DA MORTGAGE Av. IfiIL EGEMEN (1) G R fi Son zamanlarda s kça duydu umuz ve baflta inflaat sektörü, sermaye piyasas olmak üzere genel olarak ekonomiye getirece i yararlardan

Detaylı

Gümrük ve D fl Ticaret Dan flmanl k Hizmetlerimiz

Gümrük ve D fl Ticaret Dan flmanl k Hizmetlerimiz Gümrük ve D fl Ticaret Dan flmanl k Hizmetlerimiz Türkiye de D fl Ticaret ve Gümrük Hakk nda Genel Bilgi 1980 lerden sonraki h zl ekonomik de iflim ile Türkiye nin D fl Ticaret hacmi büyük ölçüde artm

Detaylı

Mevcut yay nc lar ma dur edilmeyecek

Mevcut yay nc lar ma dur edilmeyecek Ayfle Kulin den RTÜK üyelerine flikâyet var sayfa 14 te BU GECEN N KORSAN I YOK! RATEM N korsana karfl düzenledi i Akl ma Bir Fikir Geldi iletiflim fikirleri yar flmas nda muhteflem final. Kültür ve Turizm

Detaylı

E itim Kurumlar nda Teknoloji Kullan m ve Etkilerine liflkin Bir Çözümleme

E itim Kurumlar nda Teknoloji Kullan m ve Etkilerine liflkin Bir Çözümleme E itim Kurumlar nda Teknoloji Kullan m ve Etkilerine liflkin Bir Çözümleme Hasan Hüseyin AKSOY (*) ÖZET Bu çal flmada toplum ve teknoloji iliflkilerinden hareketle e itim kurumlar n n teknoloji ile iliflkilerini

Detaylı

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL UNICEF:ÇOCUKLARA GELECEK SA LAMA ÇABASINDA 60 YIL Konuk Baflyazar Prof. Dr. hsan Do ramac York taki UNICEF binas nda bir

Detaylı

RAPOR 2012. çindekiler. 1. Girifl 5

RAPOR 2012. çindekiler. 1. Girifl 5 Türk Matematik Derne i 2012 y l raporu, dünyada ve ülkemizdeki matematiksel araflt rmalar n genel durumu ile ilgili tespitler ve Türkiye de yürütülmekte olan araflt rmalar n daha gelifltirilmesi için öneriler

Detaylı

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Do rudan Yabanc Sermaye Yat r mlar nda Çok Uluslu irketlerin Çin Pazar na Yönelme E ilimleri Türkiye Yönünden Bir De erlendirme

Detaylı

CONTAINER. Yatırımlarımızı bu yıl Treyler e yapacağız 22 de. Gürbulak. Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k

CONTAINER. Yatırımlarımızı bu yıl Treyler e yapacağız 22 de. Gürbulak. Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k CONTAINER Gürbulak Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k Gürbulak Nakliyat n Özel Ekidir Y l : 2013 Say : 2 Yatırımlarımızı bu yıl Treyler e yapacağız 22 de Ekonomisi zay f bir ulus, yoksulluktan

Detaylı

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON ISSN 1303-0744 / 3 ayda bir yay nlan r / Mart 2009 TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON TURCom dan yeni ürün;

Detaylı

ÇEVRE SORUNLARI VE POL T KALARI

ÇEVRE SORUNLARI VE POL T KALARI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2554 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1524 ÇEVRE NLARI VE POL T KALARI Yazarlar Dr.Çev.Müh. Ethem TORUNO LU (Ünite 1, 5-8) Prof.Dr. A.Savafl KOPARAL (Ünite 2) Doç.Dr.

Detaylı

TÜRK YE VE DÜNYA GAYR MENKUL SEKTÖR RAPORU 3. Çeyrek

TÜRK YE VE DÜNYA GAYR MENKUL SEKTÖR RAPORU 3. Çeyrek TÜRK YE VE DÜNYA GAYR MENKUL SEKTÖR RAPORU 3. Çeyrek 2011 Icindekiler BAfiKANIN MESAJI... 03 GENEL DE ERLEND RME VE BEKLENT LER...04 B R BAKIfiTA ÜÇÜNCÜ ÇEYREK...06 I. DÜNYA EKONOM S...08 II. DÜNYA NfiAAT

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I Yazarlar Prof.Dr. Nurettin B L C (Ünite 1, 2, 6-8) Doç.Dr. Adnan GERÇEK (Ünite 3-5) Editör Yrd.Doç.Dr. Do

Detaylı

TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD. ÇALIfiMALARI

TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD. ÇALIfiMALARI TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD 2001 YILI ÇALIfiMALARI TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD 2001 YILI ÇALIfiMALARI TÜS AD, Anayasa n n ve Dernekler Kanunu nun ilgili hükümlerine uygun

Detaylı

AZ ENERJ GÜVENL GELECEK

AZ ENERJ GÜVENL GELECEK ISI YALITIMI SANAY C LER DERNE N N 3 AYLIK TEMAT K YAYINIDIR. EYLÜL 2011 Yönetim Kurulu Baflkan Kubilay ULU Genel Koordinatör Meltem YILMAZ Yönetim Adresi XPS ISI YALITIMI SANAY C LER DERNE fierifali Çiftli

Detaylı

GİRİŞ. B R HMAL HAYATINIZI NASIL DE fit R R?

GİRİŞ. B R HMAL HAYATINIZI NASIL DE fit R R? internet kurulu GİRİŞ B R HMAL HAYATINIZI NASIL DE fit R R? İNTERNET KULLANIMINDA FARKINDALIK Teknolojinin her geçen gün h zla ilerledi i ça m zda, biliflim teknolojilerinin toplumsal ve ekonomik süreçlerdeki

Detaylı