Faaliyet Raporu 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Faaliyet Raporu 2004"

Transkript

1 Faaliyet Raporu 2004

2 çindekiler 02 Finansal Göstergeler 05 K saca Ekspo Faktoring 08 Yönetim Kurulu 09 Yöneticiler 10 Baflkan n Mesaj Y l nda Dünya Faktoring Sektörü 13 Türkiye de Faktoring in Geliflimi 14 Ekspo Faktoring in Hizmetleri Yurtd fl fllemler Yurtiçi fllemler Dan flmanl k Hizmetleri Y l Faaliyetleri Pazarlama ve Müflteri liflkileri Operasyon Fon Yönetimi Bilgi Teknolojileri nsan Kaynaklar ve E itim Dünya Standartlar nda Bir Kuruluflun Örnek Faaliyetleri 25 Yurtd fl fltiraki - Gramercy Finance Corporation 27 Ba ms z Denetçi Raporu ve Finansal Tablolar

3 Ekspo FaKtor ng FAAL YET RAPORU HASSAS DE ERLEND RMELER VE D KKATL ADIMLARLA LERL YORUZ... BÜYÜME, GÜNÜMÜZDE fi RKETLER N GÜCÜNÜ FADE EDER HALE GELM fit R. HER fi KOLUNDA REKABET N HIZLA YO UNLAfiTI I B R ORTAMDA BÜYÜME ARTIK AYAKTA KALAB LMEN N ÖN KOfiULU OLARAK GÖRÜLMEKTED R. AMA SA LIKSIZ BÜYÜME DE B R O KADAR TEHL KEL D R. BÜYÜME B R STRATEJ K PLAN DO RULTUSUNDA GERÇEKLEfiT R LMEL D R. EKSPO FAKTOR NG OLARAK HASSAS DE ERLEND RMELER N YAPILDI I VE D KKATL ADIMLARIN ATILDI I B R BÜYÜME STRATEJ S BEN MSEM fi BULUNUYORUZ. BU STRATEJ LER M Z N UYGULANMASI SONUCUNDA AMACIMIZ, MÜfiTER LER M ZE SADECE ÜLKE Ç NDE DE L ULUSLARARASI PAZARLARDA DA H ZMET VEREB LECEK B R HACME ULAfiMAK VE B R DÜNYA fi RKET HAL NE GELMEKT R. BUNU BAfiARACA IMIZA NANCIMIZ TAMDIR.

4 Finansal Göstergeler (milyon TL) 2004* (milyon TL) (ABD dolar ) Toplam Aktifler Toplam Özkaynaklar Ödenmifl Sermaye Net flletme Sermayesi Faktoring Alacaklar Faktoring Borçlar Net Kulland r lan Fonlar Banka Borçlar Toplam Gelirler Faktoring Geliri Dönem Kâr * 31 Aral k 2004 tarihi itibariyle enflasyon muhasebesi uygulanarak düzenlenmifl mali tablolardaki rakamlar esas al nm flt r. TOPLAM AKT FLER (milyon TL) TOPLAM ÖZKAYNAKLAR (milyon TL) DÖNEM KÂRI (milyon TL)

5 Ekspo FaKtor ng FAAL YET RAPORU Finansal Oranlar (%) Cari Oran Likidite Oran Net flletme Sermayesi/Toplam Aktifler Likit Aktifler/Toplam Aktifler Borçlar/Toplam Aktifler Özkaynaklar/Borçlar Mali Borçlar/Toplam Aktifler Faiz Karfl lama Oran Alacaklar n Ortalama Tahsil Süresi (Gün) Toplam Giderler/Ciro Brüt Kâr Marj Net Kâr Marj Özkaynak Kâr Marj Faktoring Cirosu (milyon ABD dolar ) Toplam Ciro Yurtiçi Uluslararas hracat thalat Ekspo Faktoring in 2004 Y l nda Sektör çindeki Yeri (Faktoring Derne i verilerine göre) hracat Faktoring Cirosu Aç s ndan 6. thalat Faktoring Cirosu Aç s ndan 2. Toplam Faktoring Cirosu Aç s ndan 8.

6 2000 YILINDA KURULAN EKSPO FAKTOR NG, GÜÇLÜ TEMELLER ÜZER NDE SA LIKLI VE ST KRARLI BÜYÜMEYE DEVAM ETMEKTED R.

7 K saca Ekspo Faktoring Ekspo FaKtor ng FAAL YET RAPORU Sürdürülebilir büyüme 2000 y l nda kurulan Ekspo Faktoring, güçlü temeller üzerinde sa l kl ve istikrarl büyümeye devam etmektedir. fiirket in kuruluflundan bu yana geçen y llar içinde, Türk ekonomisi çeflitli s k nt lara maruz kalm fl, yaflanan krizler sonucu özellikle finans sektörü bir yeniden yap lanma sürecine girmifltir. Baz bankalar yabanc bankalarla ortak olmufl, baz lar kamu bankalar ile birleflmifl, baz lar ise kapanm flt r. Böylesine zorlu bir dönemde Ekspo Faktoring de iflen ekonomik konjonktüre uygun esnek bir kurumsal strateji izlemifltir. Müflteri memnuniyetine odaklanma Kuruluflundan bu yana elde etti i önemli baflar lar uzun vadede sürdürebilmesi için müflteri memnuniyetine odaklanmas gere inden hareketle Ekspo Faktoring, müflteri beklentilerini yak ndan izlemekte, onlar n gereksinimlerine uygun ürün ve hizmetler gelifltirmektedir. Ekspo Faktoring mevcut müflterilerin portföyde tutulmas kadar yeni müflteri kazan lmas na da özen göstermektedir. Üstün ürün ve hizmet kalitesi Müflteri odakl ve yenilikçi bir hizmet anlay fl ile faaliyetlerini sürdüren Ekspo Faktoring, ürün ve hizmet kalitesini art rmak için sürekli çal flmalar yapmakta, kendi faaliyetlerini benzer kurulufllarla karfl laflt rarak her zaman onlardan daha üstün olabilmek için çaba sarf etmektedir. Bu bilinçle Ekspo Faktoring, hizmet kalitesini yükseltmenin yan s ra verimlili i de art rmaya yönelik olarak insan kaynaklar na ve teknolojik altyap s na yapt yat r mlar aral ks z sürdürmekte, müflterilerine afl r bürokrasiden uzak ve süratli bir flekilde hizmetlerini sunmaktad r. Ekspo Faktoring, elde etmifl oldu u faaliyet sonuçlar n n yan s ra insan kaynaklar n n kalitesi ve teknolojik altyap yat r mlar aç s ndan da faktoring sektörünün en önde gelen firmalar aras nda yer almaktad r. Ekspo Faktoring, Türkiye s n rlar n aflarak, Amerika daki ifltiraki Gramercy Finance Corporation arac l ile yurtd fl kaynakl olarak müflterilerine dünya standartlar nda finansal hizmetler sunmay amaçlamaktad r.

8 K saca Ekspo Faktoring Güçlü finansal yap Ekspo Faktoring özkaynaklar n güçlendirici önlemler alarak, 2004 y l içinde ödenmifl sermayesini 5 trilyon TL den 10 trilyon TL ye art rm flt r. Kârl l n temel olarak faktoring faaliyetlerinden elde edilmesi sayesinde özkaynaklara sürekli destek sa lanmakta ve fiirket in finansal yap s güçlendirilmektedir. Ekspo Faktoring in sektör ortalamas n n üzerinde olan serbest sermayesi de finansal gücünün önemli bir göstergesidir. fiirket, aktif-pasif yönetimine verdi i önem sayesinde aktif kalitesini yüksek tutmakta, pasif bileflimini ise optimum seviyede koruyarak kaynak maliyetlerini en düflük seviyelere indirebilmektedir. Risk yönetimi ilkelerini titizlikle uygulayan Ekspo Faktoring, kur riski, vade riski, faiz oran riski ve kredi riski ölçümleri için en geliflmifl analiz tekniklerini kullanmaktad r. De iflen piyasa koflullar na uyum Otuz y ll k bir aradan sonra Türkiye de enflasyon tekrar tek haneli rakamlara gerilemifltir. Bu düflüfl yeni yönetim tekniklerini de beraberinde getirmifltir. Kâr marjlar nda enflasyona paralel görülen azal fllar, yeni ekonomik ortama uygun faaliyet stratejilerinin gelifltirilmesini zorunlu k lmaktad r. Bu nedenle, özellikle d fl ticarete yönelik yeni ürünlerin ve projelerin gelifltirilmesi, fiirket in rekabet üstünlüklerini korumas aç s ndan önem tafl maktad r y l içinde Ekspo Faktoring, yeni ürün ve hizmet gelifltirmenin yan s ra gelecek y llarda uygulamaya koymay planlad, halka aç lma ve finansman bonosu ihrac gibi alternatif kaynak olanaklar n da araflt rmaktad r. Faktoringin geliflimine katk Faktoring her boyuttan ve her sektörden flirketlerin yurtiçi ve yurtd fl faaliyetlerinde finansal gereksinimlerine cevap veren modern bir araçt r. Ekspo Faktoring in temel hedeflerinden biri de, ülkemizde henüz yeterli bir hacme ulaflamayan faktoringin özellikle küçük ve orta ölçekli flirketlere yayg nlaflt r lmas d r. Ekonomik göstergelerin giderek iyileflmesi sonucu faiz oranlar düflmekte ve kredili sat fl vadeleri uzamaktad r. Ayr ca gelece e iliflkin olumlu beklentiler aç k hesap kullan m n da yayg nlaflt rmaktad r. Böyle bir ortamda daha tutarl nakit ak fl planlar n n yap labilmesinde sa lad kolayl klar nedeniyle faktoring ifllemlerinin cazibesi artmaktad r. Firmalar en önemli aktifleri olan ticari EKSPO FAKTOR NG, 2004 TE 350 M LYON ABD DOLARI OLARAK GERÇEKLEfiEN TOPLAM FAKTOR NG C ROSU LE SEKTÖRÜN ÜST SIRALARINDA YER ALMAKTADIR.

9 Ekspo FaKtor ng FAAL YET RAPORU alacaklar n n yönetimi için uzman kurumlara gereksinim duyacaklar ve faktoringin finansman deste inin yan s ra hizmet unsuru da ön plana ç kacakt r. Ekspo Faktoring piyasa geliflmelerini ve müflteri beklentilerini yak ndan izlemekte ve uygun zamanlarda uygun ad mlar atarak faktoringin yayg nlaflmas için çaba sarf etmektedir. Ayn flekilde yurtd fl ndaki finansal kurumlar n Türk faktoring flirketleri ile ifl yapma isteklili i de artmaktad r. Ekspo Faktoring olumlu yönde geliflen bu iliflkileri yak ndan takip etmekte ve yurtd fl deneyimleri sayesinde Türkiye nin AB üyeli i sürecinde yabanc kurumlarla olabilecek ifl potansiyelini art rmaktad r. Ekspo Faktoring, Türkiye de faktoring sektörünün geliflmesinde çok önemli katk s olan Faktoring Derne i nin aktif bir üyesidir. Ayr ca yüksek vergi ödeyerek ülke ekonomisine de önemli ölçüde katk da bulunmaktad r. AB üyeli i yolundaki Türkiye de faktoring sektörü Türkiye nin AB üyeli i yolunda önemli geliflmeler sa lanm fl ve AB parlamentosunda tam üyelik için müzakere sürecinin Ekim 2005 tarihinde bafllamas na karar al nm flt r. Bu geliflmenin ekonomimiz üzerindeki olumlu yans malar hemen görülmeye bafllam fl, yabanc sermaye girifli önemli ölçüde artm flt r. Özellikle Avrupal finansal kurumlar n Türk bankac l k sektörüne olan ilgisi artm fl ve sat n almalar yoluyla önde gelen baz Avrupa bankalar art k ülkemizde de faaliyet göstermeye bafllam fllard r. AB ülkelerinin ifl çevrelerinde faktoring bankac l k kadar geliflmifl ve bilinen bir finansal araçt r. Ülkemizde faaliyet gösteren yabanc kökenli kurulufllar n faktoringe duyduklar ilgi her geçen gün artmaktad r. Bu ilgi zaman içinde faktoringi ülkemizde de yayg n kullan lan bir araca dönüfltürecektir. Yayg n uluslararas eriflim Ekspo Faktoring dünyan n önde gelen faktoring flirketleri a olan Factors Chain International-FCI üyesidir. fiirket için yeni ifl alanlar yaratan FCI üyeli i ve dünya çap nda muhabir olarak görev yapan çok say da önemli faktoring flirketiyle kurulan yak n iliflkiler sayesinde, Ekspo Faktoring dünyada Türk ifl adamlar n n ticaret yapt tüm ülkelere ulaflabilmektedir. Uluslararas ticaretin finansman ifllemlerindeki uzmanl ve genifl muhabir a sayesinde Ekspo Faktoring, ihracat ve ithalat ifllemlerinin toplam ifllem hacmi içindeki pay n daha da art rmay amaçlamaktad r. Güçlü faaliyet sonuçlar Ekspo Faktoring, 2004 te 350 milyon ABD dolar olarak gerçekleflen toplam faktoring cirosu ile sektörün üst s ralar nda yer almaktad r. Ekspo Faktoring, Faktoring Derne i üye flirketleri aras nda, ithalat cirosu aç s ndan ikinci, ihracat cirosu aç s ndan alt nc s rada yer almaktad r. Toplam ciro aç s ndan sekizinci s ray alan Ekspo Faktoring, Türkiye de banka ortakl olmayan en büyük faktoring flirketidir.

10 Yönetim Kurulu 1 M. Gürbüz Tümay Baflkan 2 Hasan Akçakayal o lu Baflkan Yard mc s 3 Zeynep Akçakayal o lu Üye 4 Murat Tümay Üye

11 Yöneticiler Ekspo FaKtor ng FAAL YET RAPORU Özkut Ünver Genel Müdür Yard mc s M. Murat Taflk n Genel Müdür Erhan Meral Genel Müdür Yard mc s

12 Baflkan n Mesaj 2004 dünya ekonomisi aç s ndan oldukça hareketli geçmifltir. Bu hareketlilik ülkemize de yans m fl ve beklentilerin yönünü tayin etmifltir. Dünya ekonomik gündeminin en önemli iki maddesini kuflkusuz ABD de cari ifllemler aç n n rekor seviyeye ulaflmas ile yükselen petrol fiyatlar oluflturmufltur. Cari aç n en büyük nedeni olan d fl ticaret aç ndaki art fl, ABD dolar n n euro ve yen karfl s nda önemli ölçüde de er kaybetmesine yol açm flt r. Petrol fiyatlar ndaki art fl n kal c olmas halinde global büyümede ciddi bir yavafllaman n olaca ve ihracata dayal olarak büyüyen ülkelerin bundan olumsuz yönde etkilenece i endifleleri belirmifltir. Çin in uluslararas piyasalardaki rekabetçi bask s 2004 y l nda da devam etmifltir y l bafl nda kalkacak olan tekstil kotalar nedeniyle ihracat n h zla art rmas beklenen Çin e uygulanan bask lar sonucu, Çin Ticaret Bakanl baz tekstil ürünlerine gümrük vergisi uygulanaca n aç klam flt r. Türkiye, Çin den yap lan tekstil ithalat na uygulanan kotalar 2007 sonuna kadar uzatma karar alm flt r. ABD ise Çin e uygulamakta oldu u kotalar 10 kategoride sürdürece ini aç klam flt r. Ülkemizde enflasyonla mücadelede oldukça önemli baflar lar elde edilmifl ve 30 y l aradan sonra yeniden tek haneli rakamlara inilmifltir sonunda y ll k enflasyon, TÜFE de %9,3, TEFE de ise %13,8 düzeyinde gerçekleflmifltir ün dokuz ayl k döneminde %9,7 oran nda büyüyen ekonomimize en fazla katk y hizmet ve sanayi sektörleri yapm fllard r. GELECEKTE DAHA BÜYÜK VE GEL fim fi B R FAKTOR NG SEKTÖRÜNE SAH P OLACAK ÜLKEM ZDE EN ÖN SIRALARDA YER ALMAK ÜZERE EKSPO FAKTOR NG KADROSUNU HER GEÇEN GÜN GÜÇLEND RMEKTE VE PERSONEL KAL TES N N ARTIRILMASINA YÖNEL K E T M ÇALIfiMALARINA A IRLIK VERMEKTED R.

13 Ekspo FaKtor ng FAAL YET RAPORU y l n n bafl ndan itibaren Türk paras ndaki reel de erlenmenin etkisiyle, ihracat a rl kl çal flan sektörlerde rekabet gücünün korunabilmesi için k s tl istihdam art fl na gidilmifltir. Verimlilik art fl n n önemli ölçüde yükseldi i son iki y ll k dönemde, reel ücretler ve istihdamda belirgin bir iyileflme meydana gelmemifltir. Avrupa Birli i, 17 Aral k 2004 tarihinde yap lan zirvede, Türkiye ile 3 Ekim 2005 de müzakerelere bafllama karar alm flt r. Avrupa Birli i nden müzakere tarihinin al nm fl olmas, reformlar n sürdürülmesi ve orta vadede Avrupa Birli i kriterlerine uyum sa lanarak piyasalarda uzun vadeli bir istikrar n oluflturulmas aç s ndan olumlu bir geliflmedir. IMF ile yap lacak yeni stand-by düzenlemesine iliflkin görüflmeler tamamlanm flt r. Piyasalar için ekonomik bir ç pa olan yeni stand-by anlaflmas n n imzalanmas, ulusal ve uluslararas düzeyde ekonomimize duyulan güvenin daha da artmas n sa layarak borçlanma maliyetlerini ve borçlar n sürdürülebilirli ini olumlu yönde etkileyecektir y l, Ekspo Faktoring aç s ndan baflar l faaliyet sonuçlar n n al nd bir y l olmufltur. Bu y l att m z baz önemli ad mlar n meyvelerini önümüzdeki y llarda alaca z. Ekspo Faktoring art k sadece Türkiye içinde faaliyet gösteren bir finansal kurum olmay p Avrupa dan Latin Amerika ya kadar uzanan genifl bir co rafi bölge içinde faaliyet gösterecek eriflime sahiptir. Dünyan n ticaret ve finansman merkezi olan New York ta faaliyet gösteren ifltirakimiz Gramercy Finance Corporation n giriflimleri ile Türk ifladamlar n uluslararas finansman olanaklar ile tan flt rman n yan s ra Latin Amerika daki ithalatç lar n da projelerine kaynak sa l yoruz. Uluslararas itibar m z n bir sonucu olarak bu y l ihracat faktoring ifllemlerinde kullan lmak üzere ABD nin önde gelen bir faktoring flirketinden 2 milyon ABD dolar tutar nda bir kredi limiti sa lam fl bulunuyoruz. FCI n 2004 y l na ait verilerine göre, Türkiye deki FCI üyesi faktoring flirketleri aras nda ihracat faktoringi s ralamas nda 6. s ray elde etmifl bulunuyoruz. Önümüzdeki y llarda ihracatç lara artan oranda destek sa lamaya devam edece iz. Ekspo Faktoring d fl ticaret ifllemlerinde yaln zca ihracatç lara de il ayn zamanda ithalatç lara da hizmet sunmaktad r. Türkiye de ithalat faktoring ifllemleri yapan ender flirketlerden biriyiz. Gerekli yasal altyap düzenlemelerinin yap lmas halinde ithalat ifllemlerine olan katk m z da artacakt r y l nda faiz oranlar n n düflmeye devam edece ini ve vadelerin uzayaca n öngörüyoruz. Buna ba l olarak, her sektörde oldu u gibi faktoring sektöründe de kâr marjlar daralacakt r. Bu geliflmeleri dikkate alarak pazarlama stratejilerimizi ve uluslararas aç l mlar m z gelifltirmeye devam edece iz. Maliyetlerin s k bir flekilde kontrol edilmesini ve maliyet azalt c önlemlerin al nmas n kesintisiz sürdürece iz. Aktif ve pasif yönetimine gösterdi imiz önem ve bu konudaki titizli imiz gelecek y llarda bize ek kaynak temininde önemli katk sa layacakt r. Aktiflerimizin kalitesi ve özkaynaklar m z n gücü bize benzersiz sa laml kta bir finansal yap oluflturmaktad r. Bu nedenle, 2005 y l nda piyasalar n istikrara kavuflmas na ba l olarak, finansman bonosu ve tahvil ihrac gibi yeni kaynaklar yarat lmas konusunda cesaretimiz artmaktad r. Kurumsallaflma bir defa yap l p sona eren bir uygulama de il, bir süreçtir. Bu nedenle, kurumsallaflma yolundaki çabalar m z art rarak sürdürecek ve kurumsal yönetim ilkelerinin eksiksiz uygulanmas amac yla yeni uygulamalar gelifltirece iz. Aç kl k ve fleffafl k uygulamalar kurumsallaflma yolunda att m z en önemli ad mlar n bafl nda gelmektedir. Türkiye de faktoring sektörü, 2005 y l nda BDDK taraf ndan gerekli yasal düzenlemelerin yap lmas ndan sonra h zl geliflimini sürdürecek ve hak etti i yere kavuflacakt r. Faktoringin ülkemizde de tercih edilen bir finansal enstrüman olmas n teflvik eden Faktoring Derne i nin çal flmalar na aktif olarak kat lan Ekspo Faktoring, halen sektörün en aktif çal flan flirketlerinden birisidir. Gelecekte daha büyük ve geliflmifl bir faktoring sektörüne sahip olacak ülkemizde en ön s ralarda yer almak üzere Ekspo Faktoring kadrosunu her geçen gün güçlendirmekte ve personel kalitesinin art r lmas na yönelik e itim çal flmalar na a rl k vermektedir. Baflar lar m zda bize destek olan, baflta müflterilerimiz olmak üzere, özverili çal flmalar nedeniyle tüm mesai arkadafllar ma, kurumumuza ve yönetimimize karfl tafl d klar güven nedeniyle yerli ve yabanc kreditör kurulufllara ve uluslararas piyasalarda bizlere destek olan muhabirlerimize teflekkürü bir borç bilirim. Gürbüz Tümay Yönetim Kurulu Baflkan

14 2004 Y l nda Dünya Faktoring Sektörü 2004 y l nda dünya ekonomilerinde süregelen durgunlu a ve ABD nin Irak operasyonuna ra men faktoring sektörü geliflimini sürdürmüfl ve ABD dolar baz nda %22,18, euro baz nda ise %13,13 oran nda bir büyüme sa lam flt r. Faktoring sektörünün 2004 y l nda gerçeklefltirdi i bu büyüme, birçok ülkede bankac l k dahil tüm finansal sektörlerin üstünde bir büyümedir. Dünya genelindeki yurtiçi faktoring ifllem hacmi 2004 y l nda 792 milyar euro ya ulaflm fl, uluslararas faktoring hacmi ise 68 milyar euro olarak gerçekleflmifltir. Avrupa, dünya faktoring ifllem hacmi içindeki %71,2 pay ile faktoring hacmi aç s ndan en yo un bölge olma özelli ini sürdürmektedir. Avrupa y %13,0 pay ile Asya ve %12,8 pay ile Güney ve Kuzey Amerika bölgesi izlemektedir. hracat factoring ifllem hacmi bak m ndan Türkiye, dünyada son üç y ld r Tayvan n arkas ndan ikinci s rada yer almaktad r. Dünya Faktoring fllem Hacmi (milyon euro) Yurtiçi Faktoring Uluslararas Faktoring Dünya Toplam Faktoring Hacmi Y l nda Bölgeler tibariyle Faktoring Cirosu (milyon euro) Faktoring fiirket Say s Ülke/K ta Yurtiçi Uluslararas Toplam 97 Türkiye AVRUPA GÜNEY VE KUZEY AMER KA AFR KA ASYA ASYA-PAS F K DÜNYA TOPLAMI

15 Türkiye de Faktoring in Geliflimi Ekspo FaKtor ng FAAL YET RAPORU Yurtd fl nda, 1950 li y llardan beri uygulanmakta olan faktoring ifllemlerine Türkiye de 1988 y l nda özel bir bankan n bünyesinde kurulan bölümle bafllanm flt r. Öncelikle ihracat faktoring ifllemleri yapan bu bölüm, baflar l olunca 1990 y l nda ba ms z bir flirkete dönüfltürülmüfl, bunu birkaç banka ve finansal kurumun bir araya gelerek kurdu u ikinci faktoring flirketi izlemifltir. Her iki flirket de uluslararas ifllemlerde yo unlafl rken, 1991 y l nda kurulan üçüncü faktoring flirketi ise yurtiçi faktoring ifllemlerinin öncülü ünü yapm flt r. Bu y ldan itibaren faktoring sektörü h zla geliflmifl ve faktoring flirketlerinin say s artm flt r. Faktoring Derne i 2005 y l n n sonuna kadar Dernek üyesi flirketlerin toplam cirosunun 11 milyar ABD dolar na ç kaca n, bu cironun 9 milyar ABD dolar n yurtiçi ifllemlerin ve 2 milyar ABD dolar n uluslararas ifllemlerin oluflturaca n tahmin etmektedir. TÜRK YE DE FAKTOR NG filem HACM (milyon euro) Faktoring flirketleri aras nda iflbirli i sa lamak amac yla 1995 y l nda kurulan Faktoring Derne i, uluslararas faktoring standartlar çerçevesinde faaliyette bulunan ve Dernek taraf ndan gelifltirilmifl "Faktoring in Temel Mesleki Ahlak De erleri"ne uymay taahhüt eden flirketleri çat s alt nda toplamaktad r. Faktoring Derne i nin 2004 y l sonu itibariyle 37 üyesi ve bu üyelerin 8,8 milyar ABD dolar y ll k cirosu bulunmaktad r. Bu cironun 6,8 milyar ABD dolar yurtiçi ifllemlerden ve 2,0 milyar ABD dolar ise uluslararas ifllemlerden kaynaklanmaktad r. Uluslararas ifllemlerin büyük ço unlu u %98,9 payla ihracat ifllemlerinden, yaln zca %1,1 i ithalat ifllemlerinden oluflmaktad r.

16 Ekspo Faktoring in Hizmetleri Yurtd fl fllemler Geri Dönüflümsüz hracat Faktoringi Mal mukabili ihracat ifllemlerinde, al c lar lehine yurtd fl muhabirlerden ödeme garantisi talep edilmekte, belirlenen limitler içinde kalmak kayd yla yap lan yüklemelere iliflkin fatura bedellerinin vadelerinde ödenmesi yurtd fl muhabirler taraf ndan garanti edilmektedir. Yap lan ön ödemelerin iadesi için ihracatç ya rücu edilmemektedir. Amaç, alaca n ödenmemesi riskinin sigorta ettirilmesi ve ihracatç n n finansman gereksiniminin karfl lanmas d r. Ekspo Faktoring in ihracat ifllemlerinde Geri Dönüflümlü hracat Faktoringi nin pay oldukça yüksektir. Bunun nedeni müflterilerin büyük bir k sm n n al c lar yla uzun y llara dayanan iliflkilerinin bulunmas ve tahsilat garantisi al narak ifllem maliyetlerinin yükseltilmemesi düflüncesidir. hracat Akreditifi Temliki Vadeli ihracat akreditiflerinde, akreditif alacaklar n n temliki karfl l nda, akreditif tutar n n %85 i ihracatç lara ödenmektedir. fllem, akreditifin türüne göre geri dönüflümlü veya geri dönüflümsüz olabilmektedir. Geri Dönüflümlü hracat Faktoringi Mal mukabili ve vesaik mukabili ihracat ifllemlerinde, yüklemeyi takiben fatura bedelinin en çok %80 i ihracatç lara ödenmekte, fatura bedelleri vadesinde borçlular ndan tahsil edilemedi i takdirde, yap lan ön ödemelerin geri al nmas için ihracatç ya dönülmektedir. Amaç, ihracatç n n finansman gereksiniminin karfl lanmas ve tahsilat takibidir. Kabul Kredili hracat Alacaklar n n Temliki (Forfaiting) Kabul kredili ihracat ifllemlerinde, ithalatç lar veya bankalarca kabul edilmifl/aval verilmifl poliçelerin %85 i ihracatç lara ödenmektedir. fllem, borçlu firman n/aval verenin kredi de erlili ine göre geri dönüflümlü veya geri dönüflümsüz olabilmektedir. EKSPO FAKTOR NG, YEN ÜRÜN VE H ZMET GEL fit RMEN N YANI SIRA GELECEK YILLARDA UYGULAMAYA KOYMAYI PLANLADI I, HALKA AÇILMA VE F NANSMAN BONOSU HRACI G B ALTERNAT F KAYNAK OLANAKLARINI DA ARAfiTIRMAKTADIR.

17 Ekspo FaKtor ng FAAL YET RAPORU thalat Faktoringi Bir FCI üyesi olan Ekspo Faktoring, yurtd fl muhabirlerinden gelen talepler üzerine Türk ithalatç lar n n ödemeleri konusunda muhabirlere garanti vermekte ve FCI ve uluslararas ticaret hukuku kurallar çerçevesinde ithalat faktoringi ifllemleri gerçeklefltirmektedir. Ülkemizde kredi sigortas kurumu henüz olmamas na ra men engin yurtiçi piyasa deneyimi ve bilgisi sayesinde Ekspo Faktoring baflar l bir flekilde ithalat faktoringi ifllemleri yapabilmektedir. ki faktorlu ithalat faktoringi ifllemlerinin yan s ra Ekspo Faktoring, bedeli peflin ödenecek olan ithalat ifllemlerinde, ihracatç lar taraf ndan ithalatç lar üzerine keflide edilecek poliçelere aval vererek ve bu poliçeleri kendisinin belirledi i yurtd fl muhabirlere k rd rmas yoluyla ihracatç lar n mal bedelini peflin olarak almalar n sa lamaktad r. Buna karfl l k ithalatç lara da peflin ödeme yaparak ithal etmek zorunda olduklar mallar vadeli olarak ithal etme olana n tan maktad r. Yurtiçi fllemler Bildirimsiz Alacak Temliki Firmalar n yurtiçindeki müflterilerine aç k hesap yoluyla yapt klar vadeli sat fllar n temliki karfl l nda, fatura alacaklar n n en fazla %75 ine kadar olan k sm ödenmektedir. Bu tür ifllemlerde alacak temlikinden fatura borçlusu haberdar edilmemekte, alaca n tahsili müflteri taraf ndan yap lmakta ve müflteriye geri dönülebilmektedir. Bildirimli Alacak Temliki Firmalar n yurtiçindeki müflterilerine aç k hesap yoluyla yapt klar vadeli sat fllar n temliki karfl l nda, fatura alacaklar n n en fazla %80 ine kadar olan k sm ödenmektedir. Bu tür ifllemlerde alacak temlikinden fatura borçlusu haberdar edilmekte, alaca n tahsili Ekspo Faktoring taraf ndan yap lmaktad r. fllem, al c n n kredi de erlili ine ba l olarak geri dönüflümlü veya geri dönüflümsüz olabilmektedir. Bildirimli Alacak Temliki ifllemlerinin pay Ekspo Faktoring in portföyü içinde giderek yükselmektedir. Bunun nedeni, al c firmalara bizzat yap lan tan t m ve onlar n temlik ifllemlerine olumlu bakmalar d r. Çek ve Senetli Alacaklar n Temliki Firmalar n yurtiçindeki müflterilerine çek veya senet karfl l yapt klar vadeli sat fllarda, faturaya dayal çek ve senetler iskonto edilerek veya en fazla %80 ine kadar olan k sm ödenmek suretiyle rotatif olarak finansman sa lanmaktad r. Bu ifllemler, çek veya senet keflidecilerinin kredi de erliliklerine ba l olarak geri dönüflümlü veya geri dönüflümsüz olabilmektedir. Dan flmanl k Hizmetleri Dan flmanl k hizmetleri kapsam nda, müflterilerin piyasa istihbarat ve sektör analizi talepleri karfl lanmakta ve afla da s ralanan konularda teknik destek ve dan flmanl k hizmetleri sunulmaktad r: Proje finansman Yurtd fl nda akreditif aç lmas ve harici garanti al nmas

18 EKSPO FAKTOR NG P YASA GEL fimeler N VE MÜfiTER BEKLENT LER N YAKINDAN ZLEMEKTE VE UYGUN ZAMANLARDA UYGUN ADIMLARI ATARAK FAKTOR NG N YAYGINLAfiMASI Ç N ÇABA SARF ETMEKTED R.

19 2004 Y l Faaliyetleri Ekspo FaKtor ng FAAL YET RAPORU Pazarlama ve Müflteri liflkileri Baflar l faaliyet sonuçlar 2004 y l, faaliyet sonuçlar aç s ndan baflar l bir flekilde tamamlanm fl ve toplam faktoring cirosu ABD dolar baz nda %10 artm flt r y l nda döviz kurlar nda art fl olmad ve enflasyonun %10 un alt nda gerçekleflti i dikkate al nd nda, yüksek bir ciro art fl sa lanm flt r. Türkiye deki FCI üyesi flirketler içinde en yüksek ifllem hacmi art fl n sa layan flirketlerden birisi olan Ekspo Faktoring, ayn zamanda, özkaynak kârl l aç s ndan sektörde en üst s ralarda yer almaktad r. Sektördeki en likit flirketlerden biri olan Ekspo Faktoring, 2004 y l nda elde etti i baflar l faaliyet ve mali sonuçlar sayesinde sektörün en güçlü firmalar ndan birisi konumuna ulaflm flt r. Müflteri odakl faaliyetler Müflterileri ile her zaman yak n iliflkiler kuran Ekspo Faktoring in pazarlama politikas n n temelinde, yüz yüze iletiflim yoluyla müflterilerin gereksinimlerinin anlafl lmas ve olas sorunlara an nda çözüm bulunmas yatmaktad r. Pazar araflt rmalar yaparak bunlar müflterileriyle paylaflan Ekspo Faktoring, müflterilerinin mali yap lar n ve ifl koflullar n dikkate alarak onlara rekabet olana sa layabilecek koflullar sunmaktad r. D fl ticaretin finansman na verilen önem Ekspo Faktoring, FCI üyeli i sayesinde seçkin faktoring muhabirleri arac l yla dünyan n hemen hemen her yerine eriflme olana na sahiptir. Ekspo Faktoring in New York da kurulu ifltiraki Gramercy Finance Corporation, fon sa lama faaliyetleri ve s n r ötesi garantiler dahil, uluslararas ticaretin finansman hizmetlerinin Türk flirketlerine kulland r lmas amac yla faaliyet göstermektedir. Gramercy Finance Corporation n giriflimleri ile ABD ye yap lan ihracat n finansman için ABD den önemli miktarda nakit kredi deste i sa lanm flt r. Böylesine bir giriflim, ülkemizin faktoring sektöründe bir ilki temsil etmektedir. ABD deki büyük zincir ma azalar ve Avrupa daki önde gelen spor giyim ma azalar ile imzalanan sözleflmeler kapsam nda büyük projelerin finansman gerçeklefltirilmifltir. Bu giriflimler sayesinde yeni müflteriler kazan lm fl, bir süredir hareketsiz olan eski müflterilerle iliflkiler tekrar canland r lm flt r. Müflteri iliflkileri yönetimine (CRM) a rl k verilmifl ve bu amaca uygun yeni pazarlama stratejileri uygulanm flt r. Portföyde bulunan müflteri say s 2004 y l nda %20 artarken, ihracat alacaklar n n tahsilat 87 milyon euroyu bulmufltur. D fl ticaretin finansman na gösterilen yo un ilgi sayesinde Ekspo Faktoring, Türkiye de ithalat faktoringinde de en fazla uzmanlaflm fl kurum haline gelmifltir.

20 2004 Y l Faaliyetleri Sürdürülebilir büyüme Ekspo Faktoring gelecek y llarda güçlü sermaye yap s, yenilikçi pazarlama anlay fl, hizmet sunumunda ayr nt lara önem vermesi ve müflteri seçimindeki hassasiyeti ile büyümesini sürdürmeyi hedeflemektedir. Ekspo Faktoring, kurumsal politikas gere i, di er finans kurulufllar yla rekabet ne kadar yo un olursa olsun, müflterilerinin gereksinimi olabilecek tüm finansal hizmetleri sunarak piyasadaki güçlü ve etkin konumunu devam ettirmeyi planlamaktad r. Genifl finansal ürün ve hizmetler yelpazesi Ekspo Faktoring, genifl bir yelpazede toplad faktoring ürün ve hizmetlerini müflteri odakl bir yaklafl mla sunmaktad r. fiirket, faktoring iflinin her alan nda uzman ve tam yetkili kadrosuyla mevcut müflterilerinin taleplerini karfl larken, potansiyel müflteriler de belirleyerek etkin bir pazarlama çal flmas yürütmektedir. Ekspo Faktoring, müflterilerine ça dafl teknolojik altyap s ile formaliteden uzak ve süratli bir flekilde hizmet vermektedir. KOB lere destek KOB lerin Türk ekonomisine olan katk lar her geçen gün artmaktad r. Faktoringin, KOB lerin finansman gereksinimlerine tam anlam yla cevap verebilen bir yöntem olmas nedeniyle, faktoring sektörünün KOB lerin finansman gereksinimlerinin karfl lanmas nda önemli bir kurumsal yap oluflturmas beklenmektedir. Bu nedenle KOB lere yönelik yap lan ürün gelifltirme ve pazarlama faaliyetleri Ekspo Faktoring in öncelikleri aras ndad r. EKSPO FAKTOR NG GELECEK YILLARDA GÜÇLÜ SERMAYE YAPISI, YEN L KÇ PAZARLAMA ANLAYIfiI, H ZMET SUNUMUNDA AYRINTILARA ÖNEM VERMES VE MÜfiTER SEÇ M NDEK HASSAS YET LE BÜYÜMES N SÜRDÜRMEY HEDEFLEMEKTED R.

21 Ekspo FaKtor ng FAAL YET RAPORU Alternatif hizmet kanallar Maliyetlerin kontrol alt nda tutulmas flirketlere piyasada rekabet üstünlü ü sa lamakta ve kârl l klar nda önemli bir etken olmaktad r. Bu nedenle Ekspo Faktoring, flubeler açarak de il, alternatif hizmet kanallar ndan yararlanarak müflterilerine ulaflmay tercih etmektedir. Ekspo-Online, müflterilerin kendi ofislerinden Ekspo Faktoring e online olarak ulaflabilmelerini ve hesaplar n kontrol edebilmelerini sa lamaktad r. Bu kanal önümüzdeki günlerde daha da gelifltirilerek bir sanal flubeye dönüfltürülecektir y l nda Ekspo- Online hizmetini kullanan müflteri say s artm fl ve ba lanma say s günde ortalama 150 nin üstüne ç km flt r. Gelece e bak fl Ekspo Faktoring için her zaman önemli bir konu olan müflteri memnuniyeti ve beklentileri yak ndan izlenmeye devam edilecek, k sa vadeli ve geçici piyasa f rsatlar yerine müflteri kazan lmas ve muhafaza edilmesi için rekabet inceliklerinden yararlan lacakt r. Mevcut ürün ve hizmetler rakiplerin uygulamalar ile sürekli karfl laflt r larak iyilefltirici önlemler al nacak, ekonomik konjonktürdeki geliflmeler yak ndan takip edilerek yeni kredi politikalar belirlenecektir. Uluslararas faktoring ifllemlerine verilen önem do rultusunda FCI ve yurtd fl muhabirlerle olan karfl l kl iliflkiler daha da gelifltirilecektir. Operasyon stihbarat ve mali analiz çal flmalar Süratli ve zaman nda hizmet, müflteriye özel ürün ve hizmet sunabilme becerisi, esneklik ve dikkatli yaklafl m, Ekspo Faktoring in limit tahsisindeki temel özellikleri aras nda yer almaktad r. Risk Komitesi karar almak için haftada iki gün düzenli olarak toplanmakta, uzman bir personel taraf ndan özenle haz rlanm fl olan analizleri ve teklifleri incelemektedir. stihbarat ve mali analiz çal flmalar limit tahsis kararlar nda çok etkili olmaktad r. Bu nedenle, dinamik istihbarata daha fazla önem verilmekte, bu çal flmalar bilgisayar destekli yap lmakta, kurum bünyesi içinde oluflturulan mevcut ve potansiyel müflterileri kapsayan genifl bilgi bankas büyütülmektedir. Sürekli güncellenen bu bilgi bankas, sadece limit tahsis kararlar için de il, ayn zamanda pazarlama çal flmalar için de kullan lmaktad r. Bilgi bankas kapsam nda flirket verilerinin yan s ra sektörel bilgiler de toplanmakta ve analiz edilmektedir. Y l içinde ayr nt l sektör analizleri sonras nda sektör limitleri belirlenmifltir. Ekspo Faktoring in uzman personeli taraf ndan yap lan finansal analiz çal flmalar müflterilerle paylafl lmakta, ço u kez onlara da fl k tutmaktad r.

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

ERNST & YOUNG BA IMSIZ DENET M RAPORU. Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi Yönetim Kurulu'na:

ERNST & YOUNG BA IMSIZ DENET M RAPORU. Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi Yönetim Kurulu'na: ERNST & YOUNG Güney S.M.M.M. A.fi. Büyükdere Cad. Beytem Plaza No: 22 Kat: 910, 34381 fiiflli stanbul Turkey Tel: (0212) 315 30 00 Faks: (0212) 230 82 91 www.ey.com BA IMSIZ DENET M RAPORU Tofafl Türk

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

2 0 0 2 FAAL YET RAPORU

2 0 0 2 FAAL YET RAPORU 2 0 0 2 FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER KISACA EKSPO FAKTOR NG 01 F NANSAL GÖSTERGELER 02 BAfiKAN IN MESAJI 05 YÖNET M KURULU VE YÖNET C LER 08 2002 YILINDA DÜNYA FAKTOR NG SEKTÖRÜ 11 TÜRK YE DE FAKTOR NG N

Detaylı

Ü lkeye döviz giriflinin ve yurt d fl kaynakl kredi kullan m n n art r lmas

Ü lkeye döviz giriflinin ve yurt d fl kaynakl kredi kullan m n n art r lmas YURTDIfiINDAN TEM N ED LEN VADES B R YILDAN UZUN NAKD KRED LER N YURT Ç YERLEfi K F RMALARA GERÇEK MAL YET Dr. Rasim Y lmaz Dumlup nar Üniversitesi, BF 1. G R fi Ü lkeye döviz giriflinin ve yurt d fl kaynakl

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 31.12.2004-31.12.2005 dönemine ilişkin

Detaylı

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:-

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:- e-nflasyon e-nflasyon Türkiye ekonomisinin 1976 y l ndan beri yaflad kronik yüksek enflasyon hepimizin yak ndan bildi i ekonomik ve sosyal etkileri yan nda yöneticiler ve ticari iflletme sahipleri aç s

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES brahim ERCAN* 1- G R fi Bilindi i üzere, yabanc paralar n de erlemesi, 213 Say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK)

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan PERAKENDE SATIfi YÖNTEM NE GÖRE fiüphel T CAR ALACAKLAR VE B R ÖNER Yrd.Doç.Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi,..B.F., flletme Bölümü, Ö retim Üyesi 1.G R fi F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu

Detaylı

01.01.2012 31.03.2012 DÖNEMĐ YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU

01.01.2012 31.03.2012 DÖNEMĐ YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU EKSPO FAKTORĐNG A.Ş. SERĐ:XI NO:29 SAYILI TEBLĐĞE ĐSTĐNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU EKSPO FAKTORĐNG ANONĐM ŞĐRKETĐ 01.01.2012 31.03.2012 DÖNEMĐ YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU A- Şirket

Detaylı

Gümrük ve D fl Ticaret Dan flmanl k Hizmetlerimiz

Gümrük ve D fl Ticaret Dan flmanl k Hizmetlerimiz Gümrük ve D fl Ticaret Dan flmanl k Hizmetlerimiz Türkiye de D fl Ticaret ve Gümrük Hakk nda Genel Bilgi 1980 lerden sonraki h zl ekonomik de iflim ile Türkiye nin D fl Ticaret hacmi büyük ölçüde artm

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

FACTORING. M. Vefa TOROSLU

FACTORING. M. Vefa TOROSLU FACTORING M. Vefa TOROSLU Factoring in Tanımı Factoring, vadeli satış yapan firmaların her türlü mal ve hizmet satışından doğan alacak haklarını factor adı verilen finansal kuruluşlara satmak suretiyle

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU 300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM LARI TANITIM KILAVUZU AVIVASA EMEKL L K VE HAYAT A.fi. GEL R AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKL L K YATIRIM U Genifl

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2006 30 HAZİRAN 2006 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT . GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BĐLGĐLERE ĐLĐŞKĐN

Detaylı

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU v ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 1. leti im Bilgileri Bankan n Yönetim Merkezinin Adresi : Büyükdere Caddesi Rumelihan No:40 Mecidiyeköy- stanbul Bankan n Telefon ve Faks Numaralar

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET 31.12.2007 Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL)

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET 31.12.2007 Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL) 66 Millî Reasürans VARLIKLAR Dip Not 31/12/2007 31/12/2006 I- Cari Varl klar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varl klar 311.941.657,75 366.211.357,10 1- Kasa 7.881,84 16.271,94 2- Al nan Çekler 48.197,00 70.002,00

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010 2010 Y l nda Güvence Hesab na Yap lan lar Rekor Düzeyde Artt A. Kadir KÜÇÜK Güvence Hesab Müdürü üvence Hesab nda 2010 y l nda yap - G lan baflvurularda yüzde 111 gibi rekor bir art fl yaflan rken, toplam

Detaylı

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda BFS - 2011/08 stanbul, 25.08.2011 Sermaye Piyasas Kurulunun afla da yer alan 10.08.2011

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO Aktifler 31 Aralık 2014 Dönen varlıklar Hazır değerler 740.363 Bankalar

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler Finansal Sonuçları Konsolide Olmayan Veriler Ülke Çapında Yaygınlık Halkbank 2008 y lsonundan itibaren açt 28 yeni flube ile flube a n geniflletmeye devam etmektedir. Yurtiçi flube say s 650 ye ulaflm

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1:

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1: Soru ve Cevap SORU 1: Hisse devir sözleflmesinin noterde onaylanmas aflamas nda al nacak noter harc n n flirket sermayesinin tamam üzerinden mi yoksa sat n al - nan toplam hisse bedeli üzerinden mi tahsil

Detaylı

BA IMSIZ DENET M ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA

BA IMSIZ DENET M ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M Doç.Dr. Lerzan KAVUT stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi Doç.Dr. Oktay TAfi stanbul Teknik Üniversitesi flletme Fakültesi Dr. Tuba fiavli

Detaylı

BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU

BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU A. GĠRĠġ BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU 1. BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. nin Faaliyet Konusu Bizim Menkul Değerler A.Ş. (Şirket), 31.07.1990 tarihinde Murad

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

T ürkiye Serbest Muhasebeci Mali Müflavirler ve Yeminli Mali Müflavirler

T ürkiye Serbest Muhasebeci Mali Müflavirler ve Yeminli Mali Müflavirler mali ÇÖZÜM 17 TURMOB 19.OLA AN GENEL KURULUNA G DERKEN TÜRK MUHASEBE MESLE N N DÜNYADAK VE ÜLKEM ZDEK YER I. G R fi Yahya ARIKAN* T ürkiye Serbest Muhasebeci Mali Müflavirler ve Yeminli Mali Müflavirler

Detaylı

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland.

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland. 21 OCAK-MART DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 21 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 1 Nisan 21 tarihinde

Detaylı

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2006 faaliyet raporu 34 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2006 y lsonu itibariyle Türkiye'nin en de erli flirketi olmas n n yan s ra en kârl özel sektör bankas d r. Akbank, ayr ca yurt çap

Detaylı

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014)

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014) GİRİŞ ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014) 2012-2014 dönemi Orta Vadeli Mali Planı, Orta Vadeli Programla uyumlu olmak üzere gelecek üç yıla ilişkin merkezi yönetim bütçesi toplam gelir ve gider tahminleriyle

Detaylı

Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş. Merkez Adresi : Turan Güneş Bulvarı İlkbahar Mah.606.Sok. No : 12 Çankaya / ANKARA

Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş. Merkez Adresi : Turan Güneş Bulvarı İlkbahar Mah.606.Sok. No : 12 Çankaya / ANKARA YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARETANONİM ŞİRKETİ 01.01.2015 31.12.2015 DÖNEMİ YILLIK FALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Raporun Ait Olduğu Dönem: 01.01.2015 31.12.2015 Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ

Detaylı

Yetkin Gayrimenkul De erleme ve Dan flmanl k A.fi olarak

Yetkin Gayrimenkul De erleme ve Dan flmanl k A.fi olarak Sektöründe fark yaratmak isteyen kuruluşlar ancak doğru çözüm ortaklarıyla hareket ederek başarıya ulaşabilirler. Yatırımlarınıza kılavuzluk edilmesi, varlıklarınızın profesyonel bir anlayışla değerlendirilmesi

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir. A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 16 Temmuz 2014 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri Portföyünde

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

filetmelerde Ç DENET M N KURULMASI, ROLÜ VE ÖNEM

filetmelerde Ç DENET M N KURULMASI, ROLÜ VE ÖNEM filetmelerde Ç DENET M N KURULMASI, ROLÜ VE ÖNEM Ali Kamil UZUN / DRT Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 403 404 1. Salon - Paralel Oturum VII - flletmelerde ç Denetimin Kurulmas, Rolü ve Önemi/Ali Kamil UZUN

Detaylı

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar 1 Bafll ca Göstergeler 36.9 milyar YTL Toplam aktifler ilk alt ayda %7.3 artarak 36.9 milyar YTL ye ulaflm flt r.

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.04.2004-30.06.2004 dönemine ilişkin gelişmelerin, Fon Kurulu

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mali ÇÖZÜM 133 ALACA IN TEML K HAL NDE VE AYNI ÖDEMELERDE TEVS K ZORUNLULU U Memifl KÜRK* I-G R fi: T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mücadele amac yla getirilen uygulamalardan

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995 yılından bu yana, hazırladığı ve titizlikle uygulamaya çalıştığı Stratejik

Detaylı

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri Ankara Sanayi Odas 2007 Y l Faaliyet Raporu 44. Y l 18 Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri 18.1 Kay t ve Terkin Üye say m z n artt r lmas na iliflkin yap lan çal flmalar neticesinde, 2007 y l nda 362

Detaylı

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 DÖNEMİNE AİT VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM

Detaylı

2 13 say l Vergi Usul Kanununun 215. maddesinde; bu kanuna göre tutulan

2 13 say l Vergi Usul Kanununun 215. maddesinde; bu kanuna göre tutulan mali ÇÖZÜM 205 HRACAT filemler N N VERG KANUNLARI VE KAMB YO MEVZUATI YÖNÜNDEN DE ERLEMES : Zübeyir BAKMAZ * A- G R fi: 2 13 say l Vergi Usul Kanununun 215. maddesinde; bu kanuna göre tutulan defter ve

Detaylı

Perakende Sektörüne Özel Hizmetlerimiz*

Perakende Sektörüne Özel Hizmetlerimiz* Perakende Sektörüne Özel Hizmetlerimiz* *connectedthinking Perakende ve tüketim mallar sektörü ifl dünyas ve tüketiciler aras nda ve ayn zamanda h zla geliflen e-teknoloji dünyas nda önemli bir yer almaktad

Detaylı

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol 1. Giriş Bu yazıda, Bursa daki (ciro açısından) en büyük 250 firmanın finansal profilini ortaya koymak amacındayız.

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2014 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2014 yılı TCMB nin Ocak ayında faizleri belirgin şekilde arttırmasıyla

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19

Detaylı

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU . 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 1.Yönetim Kurulu 2. Denetim Kurulu 3. Sektörel Geli meler 4. Sat lar 5. Yat r mlar 6. Temel Rasyolar

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 1 Genel Kurul İlanı EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş YÖNETİM

Detaylı

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. )

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar İçindekiler Sayfa Özet bilanço 1 Özet kapsamlı gelir tablosu 2 Özkaynak değişim tablosu 3 Nakit akım tablosu

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

YATIRIM KARARLARININ BEL RLENMES NDE VERG SEL FAKTÖRLER N ÖNEM

YATIRIM KARARLARININ BEL RLENMES NDE VERG SEL FAKTÖRLER N ÖNEM YATIRIM KARARLARININ BEL RLENMES NDE VERG SEL FAKTÖRLER N ÖNEM Yrd. Doç. Dr. Nagihan OKTAYER Yrd. Doç. Dr. Nazan SUSAM Dr. Murat ÇAK MART-2008 Bu Araştırma İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i Toptan eflya fiyatlar endeksi art fl h z bir önceki y la göre 0,1 puanl k düflüflle % 13,8 e gerilemekle birlikte, y lbafl nda öngörülen % 12 lik hedefin 1,8 puan üstünde

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004. Finansal Hizmetler

SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004. Finansal Hizmetler SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004 Finansal Hizmetler Akbank, 2004 y l sonu itibariyle kârl l k ve piyasa de eri aç s ndan Türkiye nin en büyük özel sektör bankas d r. Güçlü sermayesi, istikrarl mevduat

Detaylı