TODAİE Yerel Yönetimler Web Portal.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TODAİE Yerel Yönetimler Web Portal."

Transkript

1 Kuruluşundan Günümüze YerelNET: TODAİE Yerel Yönetimler Web Portal. AslzAkay * Giriş Günümüzde Türkiye'de yerel yönetimler, bir yandan reform çalışmalan kapsamında değişen mevzuatın getirileri, artan yetkilerle gelen ilave,görev yükleri, AB 'ye uyum sürecinde entegrasyon çalışmalan ile uğraşmakta; bir yandan da teknolojiyi yakından takip etme ve halkın ihtiyaçlannı karşılama sorumluluğu ile karşı karşıya kalmıştır. Yerel yönetimler yaygın kabule göre "halka en yakın hizmet birimleridir". Halka en yakın hizmet birimleri de üstlendikleri bu zorlu görevleri seçim kaygılanm da göz ardı etmeden yerine getirmek için çaba göstermektedir Belediye, 81 İl Özel İdaresi, 850 ilçe, (Haziran 2006 tarihi itibariyle) (yerelnet.org.tr) köy, 500'e yakın şirket ve iştirak, yaklaşık 1611 yerel yönetim birliği (Aralık 2006 tarihi itibariyle) (www.mahalli-idareler.gov.tr) Türk yerel yönetim dünyasını oluşturmaktadır. Yerel yönetimler devlet ile vatandaş ve toplum arasında iletişimi ve dengeyi sağlayan bilişimci deyimi ile "bir arayüz" konumundadır. Yerel yönetimler her türlü teknolojik yeniliği, gelişimi ve yatınmı vatandaşa hizmet olarak sunmaktadır (Türkiye Bilişim Derneği, 2004). Yerel yönetimler gibi geniş bir camiaya ait verilerin güncellenerek toplandığı, gerek vatandaş ve alanla ilgili uzmanlar, gerekse yerel yönetim birimlerine sunulan bir aracın olmayışı, 1999 yılında TODAİEIYerel Yönetimler Araştırma ve Eğitim Merkezi tarafından başlatılan "YEREP-Yerel Yönetimler İçin Eğitim Malzemesi Geliştirme Projesi 'nin çıkış noktasım oluşturmuştur. Yerel yönetimlere yönelik bilgiye ulaşma ve bu bilginin paylaşınuna duyulan ihtiyaç, bilgi teknolojilerinin kamu yönetimine henüz yeni uygulanmaya başlandığı 1999 yılında, internet üzerinden etkileşimli bir paylaşım ağı kurma birincil hedefinden hareketle YerelNET web portalı kurulmuştur. YerelNET web site paylaşım ağı tarihinde yayına başlamış (Güler, 2001) ve bu tarihten günümüze kadar içeriği ve tasanmı sürekli geliştirilerek ve güncellenerek daha iyi hizmet sunmak amacıyla (2006 yılına kadar 5 de Dr., TODAİE ÇlıldllŞ Yerel Yönetimler, CUı 16 Sııyı 1 Ocıık 2007, s

2 76 Çağdaş Yerel Yönetimler, /6 (/) Ocak 1007 fa) tasarım değişikliğine gidilerek yerel yönetim dünyasına hizmet vermektedir. Devlet Planlaİna Teşkilatı (DPT) tarafından desteklenen YEREP projesinin YerelNET'i geliştiren bir diğer hedefi ise yerel yönetimler alanında eğitim malzemesi üretmektir. Eğitim malzemeleri üretimi belediye yöneticileri ve personelinin hizmet içi eğitiminde ve günlük işleyişte kılavuz olarak kullanılabilecekleri CD ekli bir elkitabı hazırlanması biçiminde tanımlanmıştır. CD üretimi için Anadolu Üniversitesi ile, Elkitabı içeriğinin geliştirilmesi için ilgili kurumların uzmanları ve akademisyenler ile işbirliği yapılmış, "Belediye Personel Yönetimi Elkitabı ve CD" çalışması, "Belediye imar Yönetimi Elkitabı ve CD" kitapları hazırlanmıştır. Belediye Personel Yönetimi, Su Hizmetleri Genel Yapı, Su Hizmetleri Antalya incelemesi, Çöp Hizmetleri Yönetimi, Yerel Seçimler Panoraması, Belediye Zabıta Hizmetleri Yönetimi (Güler, 2001), Yerel Maliye Sistemi (2004), Yerel Seçimler Coğrafyası (2005) çalışmaları tamamlanarak YerelNET üzerinden bazı bölümleri yayına açılmıştır. YerelNET Web Portalının Amacı ve İçeriği YEREP projesi kapsamında geliştirilen YerelNET Web Portah ile Yerel Yönetimler Merkezi (YY AEM) bünyesinde derlenmiş veri ve bilgilerin internet üzerinden engelsiz biçimde paylaşımını sağlamak amaçlanmıştır. Proje, teknik altyapı ve veri sağlamaya yönelik çalışmalar açısından belli ilkelere dayandırılarak gerçekleştirilmiştir. Teknik altyapı ile ilgili olarak erişim ve paylaşımı teşvik etmek, web sitesinin bakım ve geliştirilmesi için a çık kaynak kodlu yazılımlar kullanılmıştır. Açık kaynak kodlu yazılımlar, kaynak kodları herkesin incelemesine ve kullanmasına açık olan yazılımlardır. Ücretsiz, uyarlanabilir, hızlı ve güvenli bu yazılımlar (Akgül, 2007) aracılıyla siteye erişebilirlik genş kesimler tarafından hızlı ve etkili bir şekilde sağlanmaktadır. Web sitesinin içeriğinin belirlenmesinde. çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ve üniversitelerde çalışan yerel yönetim uzmanlarından içerik geliştirme konusunda katkı sağlanmaktadır. Proje hedeflerine ulaşılırken yukarıda bahsedilen ilkeler doğrultusunda öncelikli olarak Merkez bünyesinde mevcut olan belediyelerin künye bilgileri, araştırma soru kağıdı uygulamaları ile elde e dilmiş belediye personeli, gelir gider, meclis üyeleri bilgileri, bu alana dönük çeşitli raporlar değerlendirilmiştir. Elektronik ortamda hazır olan bu veri ve dokümanların siteye yüklenmesiyle altyapı oluşturulmuştur (Oktay, 2001-a). Bu kapsamda yapılan gerek emek gerekse bilgi açısından yürütülen üç farklı çalışmadan birincisi genel yerel seçim sonuçlarının sisteme yüklenmesidir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜiK) tarafından yayımlanan 8 genel yerel

3 Kuruluşundan Günümüze Yere/NET: TODA1E Yerel Yönetim/er Web Portalı 77 seçim sonucu ile basından derlenen 2004 yılı yerel seçim sonucunun tümü, YerelNET içerik sağlama çalışmaları kapsamında site üzerinden yayına a çılmıştır. İkincisi, yürürlükteki yerel yönetim mevzuatının elektronik ortama aktarılması olmuştur. Yerel yönetimler dünyasını ilgilendiren yasa, yönetmelik, genelge, uluslararası'anlaşmalar, talimat, vb. her tür mevzuat önce elektronik ortama aktarılmış, sonra YerelNET üzerinden sorgulanabilir biçimde kullanıma açılmıştır. Üçüncü kapsamlı çalışma ise yerel yönetimlerle ilgili uluslararası anlaşmaların, politika belgelerinin, sözleşmelerin ve bunların Türkçe çevirilerinin olduğu bölümdür. Bu kapsamlı çalışmaların dışında "Yerel Gündem" adı ile "haber" uygulaması site üzerinde yer almaktadır. Yerel gündem haberleri, bir yandan içerik sağlayıcı ekip tarafından yapılan basın taramalarından beslenmekte, bir yandan da yerel yönetim çalışanları (YerelNET sorumluları), anlamlı, ilgili, haber değeri olduğunu düşündüğü haberleri sisteme doğrudan yükleyebilmektedir (Güler 2001). Yerel gündem haberleri 2004 yılına kadar devam ettirilmiş, ancak projede personel sayısının yetersizliğinden kaynaklanan sorunlar nedeniyle devam edememiştir. YerelNET, yerel yönetimlere ilişkin veri ve bilgileri tek bir platformda sunmak, yerel yönetim alanında çalışanlara kullanmak zorunda oldukları araçlara kolayca' erişmelerini sağlamak amacıyla doğmuştur. Ancak sunulan bilgilerin sürekli olarak güncel tutulması ve yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir. Yoğun ve sürekli bir emek gerektiren porta1ın yönetiminde sunulan bilgilerde güncellemeler ve sitenin genel yapısında değişiklikler yapılmaktadır. Böylece sitede sayfalar sürekli bir gelişim içinde bulunmakta ziyaretçilere farklı içerik ve tasarımlar sunulmaktadır (Oktay, 2001-a ). YerelNET portal yapısı üç ana modülden oluşmaktadır: 1. Site yönetim sayfaları modülü; yyaem çalışanlarınca kullanılan bu sayfalarda sitenin yerel yönetim birimi içeriği dışındaki tüm sayfalar güncellenebilmektedir. Örneğin; ihale, mevzuat, duyurular gibi bölümlere ait içeriğinin yönetilmesi, ziyaretçilerden gelen fotoğrafların yayına açılması, gelen mesajların cevaplandırılriıası, ziyaretçiler tarafından bildirilen köy hatalarının kontrollerinin yapıldığı bölümdür. 2. Yerel yönetim birimlerince kullanılan, birimlerine ait bilgileri girdikleri yönettikleri ve vatandaşlar ile iletişim kurdukları sayfalardan oluşan modül. Örneğin; yerel yönetim birimi duyurusunu yapabilmekte, etkinliklerini, yöresine ait bilgileri vs. girebilmekte, anket, forum, mesaj bölümlerini yönetebilmektedir. 3. Ziyaretçi modülü,' yayınlanmakta olan tüm içeriğin sunulduğu portal sayfalarıdır.

4 78 Çağdaş Yerel Yönetimler, 16 (1) Ocak 2007 YerelNET'in Yerel Yönetimlere Kazandırdıkları YerelNET Web Portalı, 2001 yılında hizmete girdiğinde internet teknolojisiyle henüz yeni tanışan çoğu belediye ve köy için teknolojinin olanaklanndan yararlanmanın düşünüldüğü kadar ulaşılmaz olmadığını qrtaya koymuştur. Projenin yerel yönetimlere sunduğu imkanlar giderek artınlmış ve tek tek belediyeler hakkında bilgi veren sayfalar belediyeler için birer standart web sayfasına dönüştürülmüştür. Belediyelere birer kullanıcı adı ve şifre verilerek kendi bilgilerini doğrudan girmeleri sağlanmıştır. Belediyelerin giderek artan ilgileri karşısında ayrılan alanın genişletilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır (Güler, 2001). ilçeler, il özel idareleri ve belediye birlikleri belediyelere sunulan bu hizmet karşısında site üzerinden kendilerine ait verileri girebilecekleri standart sayfa uygulamasını talep etmişlerdir. Bunun üzerine 2006 yılı itibariyle 850 ilçe ve 81 il özel idare ve 40 adet belediye birliğine site üzerinden kendi sayfalanna veri girişi ve güncelleme yetkileri verilmiştir. Bu sayfalann içeriğinin zenginleştirilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Mevcut durumda belediye, il, ilçe, köy ve birlik sayfalarında yer alan bilgilere aşağıda ayrı ayrı yer verilmiştir. Belediyelere ait web sayfaları: Bu sayfalar portalın sistem yöneticileri tarafından her belediye, il özel idare ve birliğe sağlanan şifre ve kullanıcı adlan ile veri girişinin gerçekleştiği sayfalardır. Bu hizmet tümüyle ücretsiz ve gönüllülük ilkeleri çerçevesinde gerçekleşmektedir. Belediyeler ilan ve duyuru yapabilmekte; hemşerilerince gönderilen mesajlan alabilmekte; belde bütçe-kesin hesap rakamları ile belde fotoğraflannı, kendi sayfalarına doğrudan ekleyebilmekte ve kendi yörelerinin tanıtımını yapabilmektedir. Başkan bilgileri, nüfusa ait bilgiler, anket-forum, belediyenin varsa diğer internet sitesi, belediye birimleri ve müdürlüklerine ait telefonlar, mahallelerin isim ve muhtar bilgilerine, belediye hizmetlerine ve vatandaşlara ait fotoğraflara site üzerinden erişmek mümkündür. Belediye sayfaları üzerinden sağlanan hizmetler şu şekildedir: Belediye duyurularını web'den yapma imkanı: Belediyeler teslim edilmiş olan kullanıcı adı ve şifre ile YerelNET üzerindeki web sayfalannda istedikleri ilan, ihale, etkinlik, görüş ve dilekleri kamuoyuna duyurma imkanına sahiptir. Böylelikle daha etkili ve şeffaf bir yönetim anlayışı sağlanabilmektedir. Ziyaretçiler için belediyelere mesaj yollama imkanı: Vatanda'şlar, gurbetçiler ve hemşeriler belediyelerine ait web sayfalarına mesaj göndererek haber alma olanağına sahiptir. Uygulamaya ilişkin soru sorma imkanı: Belediye uygulamalanna i lişkin olarak site üzerinden soru iletip, yanıtlandığı kısımdır. "Uzman

5 Kuruluşundan Günümüze YerelNET: TODA1E Yerel Yönetimler Web Portalı 79 lar için" olan bölümde yer alan "genel yapı", "mevzuat", "personel", "mali yapı", "kentsel hizmetler", "uluslararası ilişkiler" olmak üzee 6 ana bölüme ait gelen sorular uzmanlar vasıtasıyla yanıtlanmakta ve site üzerinden yayına açılmaktadır. Gelişmelerden öncenldi olarak haberdar olma imkanı: E-Liste yani YerelNET iletişim listesi, gönüllü üyelik üzerine kuruludur. Bu kanal, siteye ve yerel yönetim alanına ilişkin gelişmeleri kısa iletilerle paylaşma alanıdır. Ancak yaşanan çeşitli sorunlar yüzünden E-liste 2003 tarihinden itibaren yayından kaldınlmıştır. İhale duyuruları: Belediye, il özel idaresi ve yerel yönetim birliklerinin, Kamu İhale Kurulu tarafından yayımlanan ihaleleri izlenmekte ve günlük olarak başlıklar ana sayfadan duyurulmaktadır. Günlük duyuru sistemi 2002 yılından itibaren başlatılmış, bir dönem yayından kaldınimış, 2006 yılı Ocak ayından itibaren yerel yönetimleri ilgilendiren ihalelerin başlıklan KİK Bülteninden takip edilerek site üzerinde yayımlanmaya başlanmıştır. Resmi Gazete'den yerel yönetimlere ait mevzuat değişiklikleri ve yenilikleri öğrenme imkanı: Yasalar, genelgeler, yargı kararlan günlük olarak izlenmekte ve günceilenmektedir. İlgililer bu kısımdan istedikleri her tüzel metni serbestçe kullanma imkanına sahiptir. Seçimler: 1963 yılından bu yana yapılan 9 yerel seçimin ülke, bölge, il, ilçe ve belde düzeyinde belediye başkanı, belediye meclisi ve il genel meclisi sonuçlan, partilerin oy dağılımlan sorgulanabilir; sonuçların grafiklerde izlenebilme imkanı sağlanmaktadır. İllere ait web sayfalarında yer alan bilgiler İlin yüzölçümü, Valilere ait bilgiler, İletişim bilgileri, arası nüfus sayımlan, Varsa diğer internet siteleri ve linkleridir. İlçelere ait web sayfalarında yer alan bilgiler Kaymakamlık bilgileri (iletişim, genel bilgiler), İlçeye bağlı köy ve belediyeler, ilçenin nüfusu, yüzölçümü, kuruluş tarihi, Varsa diğer internet siteleri ve linkleridir.

6 80 Çağdaş Yerel Yönetimler. 16 (1) Ocak 2007 BirIiklere ait web sayfaların1a sunulan bügüer Birliklere ait genel kimlik bilgileri, Birliklerin sunduğuhizmetler, Birlik üyeleri, Birliğin yürüttüğü çalışmalar, projeler, Birliğe ait güncel duyurulardır. Köylere ait web sayfalarında sağlanan olanaklar Köyün muhtar bilgileri, Köyün il ve ilçeye uzaklığı, Nüfusu, Köye ait diğer internet sitelerinin adresleri ve linkleri, Köyün genel ve sakinlerine ait fotoğraflar Sağlık ocağı, okul varlığı, sağlık evi varlığı, su ve kanalizasyon varlığıdır. Siteyi ziyaret eden araştırmacılar, öğrenciler, yerel yönetim uzmanlan için proje kapsamında yerel yönetimlere yönelik yürütülen araştırmalann raporlan sunulı:naktadır. Akademik çalışmalar için önemli bir kaynak olan "Uzmanlar İçin" bölümü 2006 yılına kadar personel yapısı- mali yapı- altyapı bölümleri ve bu üç boyuta ilişkin araştırma ve inceleme materyalini ziyaretçilerin hizmetine sunarken, 2006 yılında yeniden yapılanmaya gidilmiştir. Bu kapsamda genel yapı, mali yapı, mevzuat, personel sistemi, yerel seçimler, uluslararası ilişkiler, yerel hizmetler (çevre yönetimi, imar, açık ve yeşil alan yönetimi, sosyal hizmetler, katı atık yönetimi, ulaşım, çevre sağlığı, turizm ve tanıtım, kültür-sanat hizmetleri) ve e-belediye olmak üzere 8 ana grupta toplanan konulara ait araştırmalar ve raporlar site üzerinden yayınlanmaktadır. Yıllara göre YerelNET Web Portalı kapsamında yapılan işler Çizelge l'de veri Imiştir.

7 Çizelge 1. YıUara Göre YerelNET Kapsamında Gerçekleştirilen Faaliyetler 2002 Vılı Faaliyetleri 2003 Y. FaMydlni 2004 Vıb Faaliyetleri 2005 Vılı Faaliyetleri 2006 Vılı Faaliyetleri İmar İşleri EI Kitabı basılmıştır (CD' li), Halk Kılavuzu bölümünün güııcellennıesi. içeriğinin geliştirilmesi, Soru-Yanıt bölümünün daha aktif olarak yürütülmesi, Yerel Yönetimleri ilgilendiren Haberlerin ve İhalelerin günlük olarak takibi; Mevzuat bölümünün günlük olarak takibi, Anayasa Mahkemesi kararlarının sisteme eklenmesi, Sayıştay kararlan için Sayıştayadresine bağlantı verilmesi, Belediyekrin }'Örellerinde". tarihi, turistik ve küıltürel zenginlillerini tanıttılbn sayfalarm ddenmesi, Belediy&\ıemı dahili telefon listesini yaymjadcuın sayfabnn eklenmni, Be leıdldye-leıre- birim ve müdiiııhii.1eriııri tmıiabileceği sayfaltmm dle:nme:si,. Yeııd!iUIJUII;1:iınmD harisalı gö_rimimiıa SIğJımması, Bdediryıe wliyetjerinm lajtışıkbğı f01\'u1j11111 say&li:imnm eklenmesi, BelbllVye: çalıış.adlan tanfrndan dü2c aoletjerin yayı:ıl!l!'aımııcağıı sayfalann ekleııı:ıımui,. 28 Mart 2004 seçimleri nedeniyle OJ13ia çıkan tablo -doğrultusunda belediye veri tabanının güncellenmesi, 28 Mart 2004 Mahalli seçimlerinin sonucunda, Büyükşehir, il, ilçe ve Büyükşehir alt kademe belediyelerine ait sonuçlann eklenmesi, Seçim sonrası bilgilendirmek amacıyla iı Mahalli idare Müdürlükleri, iı Özel idare Müdürlükleri, Kaymakamlıklar ve Belediye Başkanhklanna kullanıcı adı ve şifrelerini içeren posta duyurulanmu yapılması, YerelNet WSMS bölümüne Mesajlar, Ajanda, Adres Defteri, Dosyabr ve Not Defteri bölümleri eklenerek ye-ni yapıya geçilmesi, Uzmanlar için ve Vatandaş İçin sayfabnmn içerik ve görünüm obrak yenilenmesi, Belediye, ilçe ve iı kullanıcılanna, yt:ni seçilen seçilmişlere (Belediye Başkanı, Belediye Meclis Üyesi, İl Genel Meclisi Üyesi ve Köy Muhtarlan) ait verilerini girebilmeleri amacıyla güncelleme modülü oluşturulması, 9 Ekim 2003 tarih ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Yasası sonrası vatandaşların taleplerinin alınıp yanıtlannm verilebileceği modüllerin geliştirilmesi, Belediyelerin idari ve hukuksal iş ve işlemlerde karşılaştıklan sorunlarda danışmanlık hizmeti sağlayan "Soru-Yanıt" modülünün yaşama geçirilmesi, Sunucunun hizmette yetersiz kalması nedeniyle, yeni bir sunucu alınması ve mevcut sunucunun diğer servislere (e-posta) hizmet etmesinin sağlanması. Belediyelerin kendi yaptıklan projelerini site üzerinden tanıtması için uygun modüloluşturulması, Belediyelerin web sitelerinin oluşturulmasında danışmanlık hizmeti verilmesi, yyaem'nin yeni araştırmalannın ve sonuçlannın elektronik ortamda sunulması, Sunulan hizmetlerin değerlendirilmesine yönelik olarak vatandaşlara site değerlendirme anketinin uygulanması, Uzmanlar için olan bölüm yeniden gözden geçirilerek, genel yapı, mali yapı, mevzuat, personel sistemi, yerel seçimler, uluslararası ilişkiler, yerel hizmetler e- Belediye olmak üzere 8 ana grupta toplanmıştır. Mevzuat, mali yapı, katı atık yönetimi, imar, sosyal hizmetlere yönelik olarak gerçekleştirilen çalışmaların raporlan site üzerinden yayma açılmıştır. e-belediye, personel, açık ve yeşil alan yönetimi konulannda yapılan araştırmalar devam etmektedir. Yedekleme işlemleri belli periyotlarda g,erçekleşmektedir Belediyeye ilaveten il Özel idare, İlçe ve Birliklerde site üzerinden kendilerine ait standart web sayfasına sahip olmuşlardır. : i:! :w ::::ı ::::ı c:ı ı:::, ::::ı ı:::, 2f :. tıj c:i t;:j. o? ::::ı la li' ç;ı. cl' co

8 , oc N Çizelge ı. Yıllara Göre YerelNET Kapsamında Gerçekleştirilen Faaliyetler (Devam) 1001 viii Faaliyetleri 1003 Vılı Faaliyetleri 1004 Vdı FaaUyetlerl 1005 Vııı Faaliyetleri 1006 VIIı Faalıyetlerı Başkan AlbOmleri'nde 1963 yılına dek geri gidilerek resimlerin taranması, belediye sayfalanna yerleştirilmesi, Milletvekili seçimi sonuçlannın ı 950 yılına dek geri gidilerek il ve ilçe bazında sisteme yerleştirilmesi, Nüfus sayınn sonuçlannın 1935,1960,1970,1980 yıllanna dek geri gidilerek sisteme yerleştirilmesi, Sitenin genel yapısında deişikjik yapılması, Içişleri Bakanlığı ile ortaklaşa geliştirilen Yerel Bilgi projesinin veri girişlerinin site üzerinden i yapııması,_ Bilgi ve deneyim paylaşımana yönelik olarak sonılcevap sayfalan, Mevzuat ve ihale güncelleme ve sınıflandırmalannın yapılması, Yerel Bilgi projesi tamamlanarak Içişleri Bakanlıına teslim edilmiştir. Belediyelerin yörelerindeki tarihi ve turistik yerleri, alışveriş ve yeme içime mekanlannı, ulaşım imkanlannı tanıtmalan için yeni alanlar eklenmesi, YerelNET ziyaretçilerinin şikayet ve dileklerini belediyelere gönderebilmeleri için "Belediyeye Mesaj Gönder" ve "Forum" alanlannın açılması, Belediyelerin çalışmalannı ve yörelerine ait etkinliklerini duyurabilecekleri sayfalann geliştirilmesi, Son Ya li atamajanndan sonra il sayfalannda yer alan vali isim ve resimlerinin kontrolü ve goncellenmesi, TUsİAD ve TBY tarafından 30 Kasım 2004 tarihinde düzenlenen etr ödülleri yanşmasında e devlet kategorisinde YerelNET projesi finale kalmaya hak "Uzmanlar Için" bölümonde yayınlanmak üzere Zabıta, Mali Yapı ve Yerel Seçim Panoraması kitaplanndan bazı bölümlerin aktanlmasına devam edilmesi, "Yerel Seçimler Coğrafyası" kitabı yayımlanmaştır. Gelen talepler doğrultusunda site üzerinden reklam yapılabilmesi için gerekli koşullar hazırlanmaştır. Reklam sözleşmesi yayına açılmaştır. Mevzuat bölümü yeniden ele alınarak güncellenmiştir. Deişen yerel yönetimler mevzuatı ve uzman değerlendirilmeleri sunulmuştur. kazanmıştır. -- Sitede goncel konulara yönelik olarak anket çalışmalan gerçekleştirilmektedir. Yerel yönetimlerle ilgili olarak site ziyaretçileri tarafından gönderilen sorular uzmanlar tarafından yanıtlandıktan sonra site üzerinden yayına açılmaktadır yılı çalışmalanna hazırlık olarak ön çalışmalar site üzerinden başlatılmaştır. YEREP 2007 ön çalışması kapsamanda belediye hizmet önceliklerinin belirlenmesi anketi hem belediye şifreli alanlara hem de ana sayfa üzerinden yayına açılmıştır. Ziyaretçilerin gönderdikleri fotorafyayınlama işlemleri hız kazanılarak güncel yakalanmaştır. J: ii c)1. iii".""1... cı.. ty 8 'l

9 Kuruluşundan Günümüze YerelNET: TODA1E Yerel Yönelimler Web Portal, 83 YerelNET'in Türkiye Bilgi Toplumu Stratejisindeki Yeri Küreselleşme süreci ile birlikte bilgi, zenginliğin ana kaynağı haline gelmiş; bilgisayarlar, iletişim araçları, ekonomide işgücü kaynağı ve sanayiden daha ön plana çıkmış; "toplum" yerine "bilgi toplumu", "çağ" yerine "bilgi çağı" tanımları kullanılmaya başlamıştır (DPT, 200 I). Türkiye 'nin bilgi toplumuna dönüşüm politikasında haline gelmiş, "bilgi toplumuna dönüşüm vizyonu: bilim ve teknoloji üretiminde odak noktası bilgi ve teknolojiyi etkin bir araç olarak kullanan, bilgiye dayalı karar alma süreçleriyle daha fazla değer üreten, küresel rekabette başarılı ve refah düzeyi yüksek bir ülke olmak" olarak belirlenmiştir (DPT, 2006). Bilişim projelerinin üst düzeyde sahiplenilmesi, ilgili tüm taraflar tarafından benimsenmesi ve etkileşimli bir şekilde yürütülmesi. projelerin başarısını etkileyen en önemli etmenlerdendir. Vatandaşların teknolojilere adil bir şekilde erişimlerinin sağlanması, sayısal uçurumun azaltılması gerekmektedir. Sayısal uçurumun ölçülmesinde kullanılan en önemli iki faktör bilgisayar ve internet bağlantı sayılarının yaş, gelir, eğitim, meslek, cinsiyet grupları gibi toplumun farklı grupları ve coğrafi bölge, hane işyerleri arasındaki dağılımıdır. E-Dönüşüm Türkiye projesinin kısa dönem Eylem Planında (KDEP), TUİK'e sayısal uçurumun değerlendirilmesine yönelik istatistikler üretme görevi verilmiş ancak Sayıştay tarafından hazırlanan "e-dönüşüm Türkiye Projesi çerçevesinde Yürütülen Faaliyetler, Performans Denetim Raporu"nda da belirtildiği gibi bu konuda bir ilerleme sağlanamamıştır. Sayısal uçurumun engellenmesine yönelik olarak geliştirilen önemli bir politika olan "evrensel hizmetler" politikası eylem planları ve stratejik planlarda yer almaktadır. Vatandaşlara ücretsiz internet erişiminin sağlanması, MEB bünyesindeki okullarda bilgi teknolojisi sınıflarının oluşturulması ve internete bağlanması, halkın kullanımına açılması gibi eylemler bu politika kapsamında geliştirilen uygulamalardandır (Sayıştay, 2006). YerelNET Nisan-2006 tarihinde yayınlanan "Bilgi Toplumu Stratejisi"nin ilkeleri ile paralellik göstermektedir. Özellikle sayısal uçurumu engellemek açısından bakıldığında YerelNET gerek halka gerekse yerel yönetimlere ücretsiz ve alternatif çözüm önerileri sunmaktadır. Yine günümüzde çalışmaları hızla süren e-devlet ve e-yerel yönetimler kapısı çalışmaları kapsamında YerelNET'i değerlendirdiğimizde kendilerine ait web siteleri olsun olmasın 3225 belediye, 81 il özel idaresi, 850 ilçe, birlikler, köyler YerelNET üzerinde standart web sayfalarına ve tek bir noktadan erişim hakkına sahiptir. Bu sayfalarda birimlerin aynı formattaki bilgilerinin yanı sıra belediye-köyilçelerindeki haberleri, duyuruları yayınlayabilmekte, forum ve anketlerle vatandaşlarla etkileşimli olarak iletişim kurulabilmektedir. Vatandaşa ücret

10 84 Çağdaş Yerel Yönetimler, 16 (i) Ocak 2007 siz, üyelik sistemi olmadan etkileşimli olarak hizmet verilmektedir. Bu da sayısal uçurumun aşılmasına yardımcı bir işlevolarak görülebilir. YerelNET, her ne kadar bilgi toplumu stratejisinin ilkeleri ile paralellik gösterse de stratejinin eylem planlarında yerel yönetimlerle ilgili 65 nolu eylemde "Yerel Yönetim Performans Ölçümlemesi" kısmında "İLEMDD, Yerel Bilgi ve YerelNet projelerinin entegrasyon u sağlanacak, belediyelerin performans ölçümünü amaçlayan BEPER projesi tüm belediyeleri kapsayacak şekilde yaygınlaştırzlacak ve diğer yerel bilgi toplayan projelerle arasında veri paylaşımı altyapısı oluşturulacaktır. BEPER performans ölçümleme sistemlerinde gerekli geliştirmeler yapılarak belediyelerde yasalolarak zorunlu hale getirilecek performans ölçümüne temeloluşturacaktır" şeklinde belirtilmiş ve eylemle ilgili sorumlu kuruluşlar: Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü (sorumlu), İçişleri Bakanlığı (ilgili), TODAİE (ilgili), yerel yönetimler (ilgili), Maliye Bakanlığı (ilgili) olarak görev dağılımı yapılmıştır. Bu eylemi ilgilendiren diğer maddcier ise "74 madde: e-kapı Hizmetlerinin Yaygınlaştınıması" ve "84 Madde: İl Envanteri Sisteminin Geliştirilmesi. ve Karar Destek Sistemi"nin oluşturulmasıdır (DPT, 2006). Ancak eylem i çeriği açısından değerlendirildiğinde YerelNET ve Yerel Bilgi-İLEMOD projelerinin birleştirilmesi ve entegrasyonun sağlanması her açıdan imkansız görülmektedir. Her şeyden önce YerelNET, Yerel Bilgi gibi bir kurumsal bazda veri toplama ve değerlendirme aracı olarak kurgulanmamıştır. Yerel Bilgi 'nin zaten çıkış noktasını YerelNET oluşturmaktadır yılında İçiş.leri Bakanlığı ve TODAİE işbirliğine ile başlatılan projenin veri girişi 200 ı Mart ayından 2002 sonuna kadar YerelNET üzerinden sağlanmıştır yılında Yerel Bilgi projesinde TODAİE'nin rolü tamamlanmıştır. Proje bu tarihten itibaren İçişleri Bakanlığı tarafından sürdürülmektedir. Yerel Bilgi İçişleri Bakanlığı 'nın geleneksel hiyerarşik ve vesayet denetimi esasına göre yönetilmekte ve sistemin sonuçları kamuoyuna belli noktalarda açılmaktadır. YerelNET bilgi toplama, sunma, alanla ilgili yapılan araştırma sonuçları, güncel anketler, güncel konular ihaleler, forumlar, haberler yer alan, vatan.. daşlarla fotoaraf, forum ve konuk defteri vasıtasıyla etkileşim kurulan popüler bir sitedir. Yerel Bilgi'de ise mahalli idarelerin bildirdiği bilgiler ziyaretçilerie etkileşim olmadan veri olarak sunulmaktadır. Yerel Bilgi projesi ile açıklık ve paylaşımcılık vasıtasıyla etkin bir hizmet sunumu sağlamak, başarılı bir idari örgütlenme ve idarede yeniden yapılanmanın daha rasyonel gerçekleştirilmesi, idari vesayetin daha objektif bir şekilde uygulanması amaçlanmaktadır (Can, 2003: 353). Açık kaynak kodlu olan YerelNET'in yapısı ve hitap ettiği kesim Yerel Bilgi' den 91du1çça farklıdır. Yerel Bilgi, İçişleri Bakanlığı 'nın kendi iç hizmetierini daha etkili bir şekilde gerçekleştirmek amacıyla yürütülen bir pro

11 Kuruluşundan Günümüze YerelNET: TODAİE Yerel Yönetimler Web Portalı 85 jedir. YereINET sadece yerel yönetim çalışanları için değil akademisyenler, vatandaşlar, gurbetçiler, öğrenciler için etkileşimli bir platformdur. Yerel Bilgi, ülke genelinde yerel yönetimler alanında analiz yapılabilecek bir veri tabanına sahip olmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Yerel Bilgi, yerel yöne-, tim- merkezi yönetim arasındaki veri alışverişini sağlama ve bu ilişkiyi internete taşıma görevini yerine getirirken, YerelNET yerel yönetimler sisteminin kendisine ait veri ve bilgileri toplama ve sunma işlerini yapan, Türkiye' de yerel yönetimleri internete taşımak için rehberlik görevini gerçekleştirecek "ortak bir havuz"dur (Güler, 2001). YerelNET'te planlanan hedefler e-avrupa 2005 eylem planının birinci grup çalışmasını oluşturan "servisler, uygulamalar ve içerik konularını kapsayan bütün çevrimiçi kamu hizmetleri ve e-iş uygulamaları" ile örtüşmektedir. Eylem planına göre, 2004 yılı sonunda, kamu hizmetlerinin bütün potansiyel geniş bant ağlarından erişilebilir şekilde verilmesi sağlanacak, bu geniş bant bağlantıları sayesinde bütün vatandaşlar kamu internet erişim noktalarına (Pubhc Internet Access Points-PIAP) kolayca erişebilecek şeklinde belirtilmiştir (TUSİAD, 2001). YerelNET'in ücretsiz, şifresiz kolay bir şekilde gerek vatandaş gerekse kamu-kurum kuruluşları ve özel sektörün rahatlıkla erişebildiği, belediye hizmetlerini tartışabildiği, kota sınırlaması olmaksızın veri transferi yapabildiği bir site olması aynı zamanda bu eylem planının amaçlarıyla paralellik göstermektedir. YerelNET Web Portalı Ziyaretçi Değerlendirmesi Her geçen gün YerelNET'i daha ileriye götürmek ve vatandaşlardan gelen görüşler doğrultusunda geliştirmek için 2006 yılının Ocak-Şubat döneminde 2 aylık süre içinde bir değerlendirme anketi ana sayfa üzerinden yayına a çılmıştır. Site ziyaretçilerinden erişim hızı, sitenin içeriği, tasarımı, il, köy, belediye sayfalarını, "uzmanlar için" bölümünü "beğenmedim", "orta düzeyde beğendim", "çok beğendim" olmak üzere 3 farklı düzeyde değerlendirmeleri istenmiştir. İki ay yayında kalan ve yaklaşık olarak 2000 kişinin oy kullandığı anket sonuçları Şekill'de verilmiştir. Araştırma bulgularına göre sitede en yüksek memnuniyet, erişim hızında duyulmaktadır. Ankete katılanlardan ziyaretçiler % oranında erişim hızını "çok beğendiklerini" belirtmişlerdir. Erişim hızını "hiç beğenmeyenlerin" oranı ise % 21 'dir. Ziyaretçilere site tasarımı konusunda görüşleri sorulduğunda % 60 oranında çok beğendiklerini ifade etmişlerdir. Orta düzeyde memnuniyet % 18 o ranında kalmıştır. Site içerik açısından değerlendirildiğinde "çok beğendim" şeklinde görüş bildiren ziyaretçilerin oranı % 55.8, "orta düzeyde" beğendiğini belirten ziyaretçilerin oranı ise % 24 'tür.

12 86 Çağdıq Yerel Yönetimler, 16 (J) Ocak 2007 İl, belediye ve köy sayfaları genelolarak değerlendirildiğinde % 56 oranında en fazla il sayfalanndan memnuniyet duyulurken, belediye sayfaları % 51 'le ikinci sırayı almaktadır. Köy sayfalannın. beğeni düzeyleri % 45 ile, üç yerel yönetim birimi içinde en düşük orandad'ir. Köy sayfalarının beğenilmeme oranı % 30'dur. Ziyaretçilerin köy sayfalanndan beklentileri fazla, ancak portal yönetimi açısından bakıldığında köylere ait güncel ve sağlıklı verilere ulaşmak ve site üzerinden yayınlamak oldukça zordur. Mevcut durumda köy sayfalannda yapılan güncellemeler yaklaşık üzerinde köye sahip Türkiye' de muhtar ve ziyaretçilerin köy hataları bildirim form1an ile siteye başvurmalan ve beyanbilgilerin proje yürütücüleri tarafından kontrolü sonrasında gerçekleşmektedir. Köy muhtarlannın bilişim konusunda bilgi ve yeterli altyapıya sahip olmaması, internet erişimlerinin olmaması köy sayfalannın proje dahilinde daha güncel, sağlıklı ve farklı konularda geliştirilmesine engel teşkil etmektedir. Sitenin yerel yönetim alanında çalışma yapan araştırmacılar, öğrenciler, uzmanlar, akademisyenlere hizmet veren "uzmanlar için" bölümü de % 25 oranında "beğenmedim" şeklinde değerlendirilmiştir yılında yeniden yapılandınlan bu bölümü ziyaretçiler %50 oranında beğendiklerini ifade etmişlerdir. "Hiç beğenmedim" % 25 ve "orta düzeyde beğendim" % 25 şeklinde cevap veren ziyaretçilerin oranı, o larak eşit dağılım göstermiştir. Şekil 1. VereINET Web Portalı Ziyaretçi Değerlendirmesi

Bilgi Toplumu Sürecinde Yerel Yönetimlerde Eğitim-Bilişim Teknolojisinden Yararlanma : Türkiye de E-Belediye Uygulamaları

Bilgi Toplumu Sürecinde Yerel Yönetimlerde Eğitim-Bilişim Teknolojisinden Yararlanma : Türkiye de E-Belediye Uygulamaları Bilgi Toplumu Sürecinde Yerel Yönetimlerde Eğitim-Bilişim Teknolojisinden Yararlanma : Türkiye de E-Belediye Uygulamaları Uğur YILDIRIM, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, uyildirim@excite.com Şerif

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU KASIM 2011 BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU KASIM 2011 BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU KASIM 2011 BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

FATİH Projesi Üzerine Bir Değerlendirme

FATİH Projesi Üzerine Bir Değerlendirme Türk Kütüphaneciliği 27, 2 (2013), 317-339 FATİH Projesi Üzerine Bir Değerlendirme Selda Ekici * ve Bülent Yılmaz ** Öz Bu çalışma ile FATİH Projesi nin (Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi),

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM E-DÖNÜŞÜM. 2.1. BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve E-DÖNÜŞÜM

İKİNCİ BÖLÜM E-DÖNÜŞÜM. 2.1. BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve E-DÖNÜŞÜM 865 İKİNCİ BÖLÜM E-DÖNÜŞÜM 2.1. BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve E-DÖNÜŞÜM Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki yenilikler, ekonomik ve sosyal hayatın her alanını ve toplumun tüm kesimlerini çeşitli yönlerden

Detaylı

e-devlet PROJE ve UYGULAMALARI

e-devlet PROJE ve UYGULAMALARI DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI e-devlet PROJE ve UYGULAMALARI BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ www.bilgitoplumu.gov.tr Eylül 2005 i ii Bu yayın tüm içeriği ile http://www.bilgitoplumu.gov.tr adresinde yer

Detaylı

BELEDİYE HİZMETLERİNDE BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMI VE E-BELEDİYE UYGULAMALARINDAKİ SON GELİŞMELER: BİR LİTERATÜR TARAMASI *

BELEDİYE HİZMETLERİNDE BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMI VE E-BELEDİYE UYGULAMALARINDAKİ SON GELİŞMELER: BİR LİTERATÜR TARAMASI * BELEDİYE HİZMETLERİNDE BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMI VE E-BELEDİYE UYGULAMALARINDAKİ SON GELİŞMELER: BİR LİTERATÜR TARAMASI * The Usage of Information and Communication Technologies at Municipal

Detaylı

e-devlet PROJE ve UYGULAMALARI

e-devlet PROJE ve UYGULAMALARI DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI e-devlet PROJE ve UYGULAMALARI BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ www.bilgitoplumu.gov.tr Eylül 2005 i Bu yayın tüm içeriği ile http://www.bilgitoplumu.gov.tr adresinde yer almaktadır.

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2015 MALİ YILI

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2015 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2015 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2015 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik

Detaylı

E-DEVLETİN GELİŞİMİ VE SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDA E-DEVLET UYGULAMALARI

E-DEVLETİN GELİŞİMİ VE SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDA E-DEVLET UYGULAMALARI E-DEVLETİN GELİŞİMİ VE SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDA E-DEVLET UYGULAMALARI Yafes ÇAKIR Sayıştay Başdenetçisi Giriş 15. yüzyılın ortalarında yazı makinesinin bulunması, 1844 yılında telgrafın bulunması, 1876

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Mayıs 2009 BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ (2006 2010) DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Mayıs 2009 BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ (2006

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU...3 A. VİZYON VE MİSYON...4 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...4 C. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER...4 1. Fiziksel

Detaylı

2008 YILI FAALİYET RAPORU

2008 YILI FAALİYET RAPORU 2008 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 2009 2 BAKAN SUNUŞU Günümüzde patent ve faydalı modeller, markalar, endüstriyel tasarımlar, coğrafi işaretler ve entegre devre topografyalarından

Detaylı

2013-2017 STRATEJİK PLANI

2013-2017 STRATEJİK PLANI 2013-2017 STRATEJİK PLANI Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA ÇALIŞMADAN, YORULMADAN, ÖĞRENMEDEN, RAHAT YAŞAMA YOLLARINI ARAMAYI İHTİYAT HALİNE GETİRMİŞ MİLLETLER, EVVELA

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ NİSAN 2006 Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü medeni buluşlardan azami derecede yararlanmak zorunludur. Mustafa Kemal ATATÜRK 1 İÇİNDEKİLER : GİRİŞ... 3 1. Türkiye

Detaylı

Ankara Kalkınma Ajansı 2012 Yılı. Faaliyet Raporu

Ankara Kalkınma Ajansı 2012 Yılı. Faaliyet Raporu Ankara Kalkınma Ajansı 2012 Yılı Faaliyet Raporu Başkentin Potansiyeli Harekete Geçiyor 1 Sunuş Ankara da yaşayan insanlarımızın yaşam kalitesini artırıcı, gelir düzeyini yükseltici, yenilikçi ve sürdürülebilir

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı DPT Yayın No: 2826 BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2011 Haziran 2011 ISBN: 978-975-19-5171-7 Devlet Planlama

Detaylı

Performans Denetimi Raporu. e-devlete GEÇİŞTE KAMU KURUMLARI İNTERNET SİTELERİ

Performans Denetimi Raporu. e-devlete GEÇİŞTE KAMU KURUMLARI İNTERNET SİTELERİ Performans Denetimi Raporu e-devlete GEÇİŞTE KAMU KURUMLARI İNTERNET SİTELERİ Haziran-2006 832 sayılı Sayıştay Kanunu na 4149 sayılı Kanun ile eklenen Ek 10 uncu madde uyarınca hazırlanan bu raporun Sayıştay

Detaylı

ÖNSÖZ. Dr. Ahmet TIKTIK Müsteşar Devlet Planlama Teşkilatı. iii

ÖNSÖZ. Dr. Ahmet TIKTIK Müsteşar Devlet Planlama Teşkilatı. iii i ii ÖNSÖZ Türkiye nin bilgi toplumuna dönüşümü konusunda yapılan çalışmalar, siyasi iradenin de büyük desteği ve ilgili tüm tarafların özverisiyle sürdürülmektedir. Son dönemde yaşanan gelişmeler, bir

Detaylı

TÜRKİYE PROJESİ KISA DÖNEM EYLEM PLANI SONUÇ RAPORU DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MAYIS

TÜRKİYE PROJESİ KISA DÖNEM EYLEM PLANI SONUÇ RAPORU DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MAYIS e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ KISA DÖNEM EYLEM PLANI SONUÇ RAPORU DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MAYIS 2005 http://www.bilgitoplumu.gov.tr İÇİNDEKİLER Sayfa I) KDEP Eylem Gerçekleşme Durumları: Değerlendirme Tablosu...

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ T.C. T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2012 2012 T.C. ÖNSÖZ Sevgili Paydaşlarımız, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik

Detaylı

2013 Yılı Faaliyet Raporu

2013 Yılı Faaliyet Raporu 2013 Yılı Faaliyet Raporu İzmir Kalkınma Ajansı 2013 Yılı Faaliyet Raporu Türk milletinin istidadı ve kesin kararı, medeniyet yolunda durmadan, yılmadan ilerlemektir. Medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye

Detaylı

e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ 2005 EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO: II

e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ 2005 EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO: II e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ 2005 EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO: II DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI ARALIK 2005 i ii İÇİNDEKİLER Sayfa I) Giriş... 1 II) 2005 Eylem Planı Gerçekleşme Durumları: 3 Değerlendirme

Detaylı

E itimde F rsat E itli ini Sa lama Arac Olarak Fatih Projesi

E itimde F rsat E itli ini Sa lama Arac Olarak Fatih Projesi E itimde F rsat E itli ini Sa lama Arac Olarak Fatih Projesi Ahmet GÜNDO DU E itim-bir-sen ve Memur Sen Genel Ba kan Yakın geçmişe kadar birçok yenilikleri ve fırsatları kaçıran Türkiye, zaman kaybetmeksizin

Detaylı

TEMATİK BÖLÜM ÜYE ODAKLI HİZMETİN ÖNCÜSÜ: İZMİR TİCARET ODASI

TEMATİK BÖLÜM ÜYE ODAKLI HİZMETİN ÖNCÜSÜ: İZMİR TİCARET ODASI TEMATİK BÖLÜM ÜYE ODAKLI HİZMETİN ÖNCÜSÜ: İZMİR TİCARET ODASI TEMATİK BÖLÜM ÜYE ODAKLI HİZMETİN ÖNCÜSÜ: İZMİR TİCARET ODASI 1. 130 Yılı Deviren Bir Oda: İzmir Ticaret Odası İzmir in tarihi çok sesliliğin,

Detaylı

2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI

2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI 2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI TR21 DÜZEY 2 BÖLGESİ (EDİRNE, KIRKLARELİ, TEKİRDAĞ) İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 1. GİRİŞ 4 2. 2012 YILI ÖNCELİKLERİ 7 3. 2012 YILI FAALİYETLERİ 9 3.1.

Detaylı

2015 Yılı Programı BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI. Bilgi Toplumu Dairesi Mart 2015

2015 Yılı Programı BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI. Bilgi Toplumu Dairesi Mart 2015 BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI MART 2015 2015 Yılı Programı 15 2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI Bilgi Toplumu Dairesi Mart 2015 i 2015 Yılı Programı 2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve

Detaylı

TÜRKİYE ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI FAALİYET RAPORU 2012 TÜRKİYE ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI FAALİYET RAPORU ÖNSÖZ Değerli Kooperatifçiler; Son yıllarda dünyada yaşanan sosyo-ekonomik krizler, birlikte hareket etme ve ortak iş yapmanın önemini bir

Detaylı

DOĞAL AFET SİGORTALARI KurumU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI FAALİYET RAPORU 2012. DOĞAL AFET SİGORTALARI KurumU FAALİYET RAPORU 2012 01

DOĞAL AFET SİGORTALARI KurumU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI FAALİYET RAPORU 2012. DOĞAL AFET SİGORTALARI KurumU FAALİYET RAPORU 2012 01 DOĞAL AFET SİGORTALARI KurumU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI FAALİYET RAPORU 2012 DOĞAL AFET SİGORTALARI KurumU FAALİYET RAPORU 2012 01 XXxxxxx Değerli paydaşlarımız, Kurum olarak, oldukça yoğun ancak pek çok

Detaylı

DİCLE KALKINMA AJANSI

DİCLE KALKINMA AJANSI DİCLE KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU (Ocak-Haziran) Sunuş Ajans, 2014-2018 yılları için aynı stratejik amaç ve hedefler doğrultusunda ortak bir vizyona ulaşmak üzere TRC3 Bölgesi ndeki bütün

Detaylı