YATIRIM DÖNEMİNDE GRUP ŞİRKETİN KREDİ OLANAĞINDAN YARARLANARAK, FİNANSMAN SAĞLAYAN ŞİRKETLERDE, ÖRTÜLÜ SERMAYE TARTIŞMASI*

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YATIRIM DÖNEMİNDE GRUP ŞİRKETİN KREDİ OLANAĞINDAN YARARLANARAK, FİNANSMAN SAĞLAYAN ŞİRKETLERDE, ÖRTÜLÜ SERMAYE TARTIŞMASI*"

Transkript

1 YATIRIM DÖNEMİNDE GRUP ŞİRKETİN KREDİ OLANAĞINDAN YARARLANARAK, FİNANSMAN SAĞLAYAN ŞİRKETLERDE, ÖRTÜLÜ SERMAYE TARTIŞMASI* Prof. Dr. Şükrü Kızılot I- GİRİŞ Özellikle son yıllarda, yatırım yapan şirketlerde rastlanan, yaygın bir uygulama var. Yatırım yapan şirketin, yeterli kredibilitesi olmadığı için, grup şirketlerin kredi olanağından yararlandığı görülmektedir. Özellikle büyük yatırımlarda, yatırımın tamamı özkaynak ile karşılanamadığı için, yatırımın belli kısmı, kredi kullanılarak finanse edilmektedir. Nitekim bu durum, teşvik belgesinde de başlangıçta ya da yatırımın akışı içinde gözükmektedir. Yatırım yapan şirketin, yurt içi ya da yurt dışı bankalardan veya başka bir finans kuruluşundan, kredi kullanırken, belli bir güvence daha açık bir anlatımla, teminat göstermesi isteniyor. Bu aşamada, yeni kurulan şirketin, teminat gösterme anlamında, ciddi sıkıntıları olabiliyor. Çözüm olarak da grup şirketlerinden birinin, gerekli teminatı gösterip kredi alması, o krediyi de aynı koşullarla, yatırım yapan şirkete kullandırması gibi bir yola başvuruluyor. Son yıllarda, holdingleşme olayındaki artışa ya da grup şirketi sayısındaki artışa bağlı olarak, yukarıdaki uygulama, giderek yaygınlaşmaktadır. Bu aşamada, örtülü sermaye tartışması gündeme gelmekte ve kredi kullanan yatırımcı şirketin, krediyi alıp kendisine aktaran grup şirkete ya da holdinge ödediği faiz; örtülü sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faiz olarak nitelendirilerek, Kurumlar Vergisi Kanunu nun 15/2. maddesi ile bağlantı kurulmak suretiyle, gider yazılması kabul edilmemektedir. Döviz cinsinden kullanılan kredilerde, döviz kurunun yükseldiği dönemlerde, bir de kur farkı nedeniyle sorun çıkmakta ve kur farkının faiz olarak nitelendirilmesi yoluna gidilerek, örtülü sermaye hükümlerine göre, matrah farkı bulunmaktadır. Bazı durumlarda, kur farkından doğan gelirin KDV ye tabi olduğu da öne sürülerek, ayrıca KDV yönünden de matrah farkı bulunduğuna rastlanmaktadır. II. KREDİ KULLANIMI VE ÖRTÜLÜ SERMAYE A- KURUMLAR VERGİSİ KANUNU NUN ÖRTÜLÜ SERMAYE İLE İLGİLİ HÜKMÜ Örtülü sermaye ile ilgili düzenleme, Kurumlar Vergisi Kanunu nun 16. maddesinde yer almaktadır. Söz konusu madde hükmü, aşağıdaki gibidir:

2 Madde 16- (192 sayılı Kanunun 3. maddesiyle değişen şekli) Kurumların aralarında vasıtalı, vasıtasız bir şirket münasebeti veya devamlı ve sıkı bir iktisadi münasebet bulunan gerçek ve tüzel kişilerden yaptıkları istikrazlar, teşebbüste devamlı olarak kullanılır ve bu istikrazlarla kurumun öz sermayesi arasındaki nispet, emsali kurumlarınkine nazaran bariz bir fazlalık gösterirse mezkur istikrazlar örtülü sermaye sayılır. Kurumlar Vergisi Kanunu nun Örtülü sermaye ile ilgili Kabul edilmeyen indirimler başlıklı, 15. maddesinin ikinci bendi de aşağıdaki gibidir: Madde 15- Kurum kazancının tespitinde, aşağıdaki indirimlerin yapılması kabul edilmez; Örtülü sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faizler Yukarıda metnine yer verilen, 16. maddenin incelenmesinden de fark edileceği üzere, madde de kurumların; aralarında vasıtalı, vasıtasız bir şirket münasebeti veya devamlı ve sıkı bir iktisadi münasebet bulunan, gerçek ve tüzel kişilerden yaptıkları istikrazlardan söz edilmektedir. Yazımıza konu olan borçlanmalarda, alınan kredinin asıl kaynağı, yasa metninde belirtilen kişi ve kurumların dışında kalmaktadır. Gerçek anlamda, grup şirketi, borçlanma olayına, sadece aracılık etmektedir. Örneğin, teminat göstererek, 5 milyon Dolar krediyi yüzde 5 faizle almakta ve yatırım yapan şirkete de yine aynı oranla kullandırmaktadır. Burada, örtülü sermaye olarak nitelendirilecek bir durum söz konusu değildir. Ancak, yüzde 5 ile alınan kredinin, yüzde 8 ile yatırımcı şirkete kullandırılması durumunda, aradaki fark üzerinden, örtülü sermaye hükümleri yönünden işlem yapılabileceği kuşkusuzdur. Yatırımcı şirketin, grup şirket aracılığıyla kullandığı kredinin, kaynağına ve aralarında devamlı ve sıkı bir iktisadi münasebet bulunup bulunmadığına bakıldığında, yazımıza konu olayda böyle bir durum da sözkonusu olmamaktadır. Nedenine gelince, borç veren finans kuruluşu ile yatırımcı şirket arasında, Kurumlar Vergisi Kanunu nun 16. maddesinde yer alan türden bir ilişki bulunmamaktadır. B- DANIŞTAY IN GÖRÜŞÜ Danıştay ın, konuya ilişkin kararlarından bazılarının özeti aşağıdaki gibidir. - Anonim şirketin, ortağı olan bir başka anonim şirketin, kredi olanağından yararlanılmak suretiyle, bankalardan temin edilen kredilere ödenen faizler, gider olarak yazılabilir. Bu ilişkiyi, örtülü sermaye olarak nitelendirmek, doğru değildir (1) - Şirketin yabancı ortaklarından, otel inşası ve işletmesi amacıyla kredi alması durumunda, şirketin kuruluş amacı doğrultusunda, ortakları olan şirketlerden finans temin yoluna gitmesi örtülü sermaye olarak nitelendirilemez (2) - Aynı holding bünyesinde yer alan şirketler arasında, finans kaynaklarının holding amacı doğrultusunda işbirliği içinde kullanılması, örtülü sermaye olarak nitelendirilemez (3)

3 C- VERGİ ZİYAININ BULUNUP BULUNMADIĞI Örtülü sermaye iddiasının bulunduğu durumlarda, vergi ziyaının bulunup bulunmadığı da araştırılmalıdır. Başka bir anlatımla, Örtülü sermaye hükümleri, vergi güvenliğinin sağlanması ve bu yolla Hazine nin zarara uğratılmasının önlenmesi amacını taşımaktadır. Dolayısıyla, örtülü sermayenin varlığına ilişkin olarak yapılacak incelemede Hazine nin zararının araştırılması gerektiği; eğer zarar yoksa örtülü sermaye ile ilgili işlem yapılmaması gerektiğine yönelik yaygın görüş vardır. Bilim çevrelerinin görüşüne göre; eğer faizi elde eden taraf, bu faiz üzerinden aynı yıl için gelir ve kurumlar vergisi ödemişse; söz konusu faizin kurumlar vergisi matrahının hesabında dikkate alınmış olması vergi gelirini azaltmamaktadır. Aksine, faizi ödeyen kurum, bu faizin örtülü sermaye faizi olduğunu kabul etse ve bu faizleri kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alıp kurumlar vergisi matrahına dahil etse bile, faizi elde eden açısından gelirin niteliği değişmez. Bu durum, tarafların birinde vergileme yapılmışken, karşı firmada bu vergiye dayanak teşkil eden faktörün kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınması aşırı ve haksız mükerrer vergileme doğurmaktadır. Başka bir anlatımla, örtülü sermaye faizi olduğu saptanan faizler reddedilmek suretiyle faizi ödeyen kurum cezalı bir şekilde vergilendirilmekte, fakat bu faizleri elde edenler nezdinde vergilendirme yapmış olması göz ardı edilmekte ve böylelikle çifte vergilemeye yol açabilmektedir. Bu nedenle, vergi inceleme elemanları, örtülü sermaye faizi niteliğinde faize rastladıklarında; faizi ödeyen kurum aleyhine matrah farkı tesisini önermeden önce, faizi elde edenin, bu gelirinin gelir veya kurumlar vergisine tabi tutulup tutulmadığına bakılmalı, vergilendirme yapılmışsa olayın üzerine gitmemelidir. Vergi dışı bırakılmışsa faizi elde eden aleyhine rapor hazırlamakla yetinmeli, faizi elde edenin zarar hali, istisna kullanımı gibi nedenlerle vergileme imkanının bulunmadığı durumlarda, faizi ödeyen kurum hakkında 15/2 ve 16. maddelere göre işlem yapılmalıdır denilmektedir. (4) III- KUR FARKININ FAİZ OLARAK NİTELENDİRİLEMEYECEĞİ Kur farklarının, faiz olarak nitelendirilip nitelendirilemeyeceği konusunda, farklı görüşler vardır. Ancak, son zamanlarda kur farklarının faiz olarak nitelendirilemeyeceği görüşü ağırlık kazanmıştır (5) En önemlisi, Danıştay ın süregelen kararları da, kur farklarının faiz olarak nitelendirilemeyeceği yönündedir. Danıştay ın bir Kararı na (6)göre;... Sadece Türk Lirasının, yabancı paralar karşısında değer kaybetmesinden kaynaklanan kur farkı giderinin, örtülü sermaye üzerinden ödenen faiz olarak değerlendirilmesine olanak yoktur. Kur farkı gideri defter kayıtlarına masraf olarak kaydedilebilir. Danıştay Tetkik Hakimi Mahmut SEKDUR da, örtülü sermaye tartışmasında, kur farklarının faiz olmadığı konusundaki görüşlerini 57 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebliği nin (7) I. bölümünün (b) alt bölümünde yer alan bir açıklamayla da ilgilendirerek, bu Tebliğ de yer alan döviz cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerin kur farklarının faiz olarak nitelendirilemeyeceği, dolayısıyla vergi tevkifatına tabi tutulamayacağı açıklamasını da, görüşlerine dayanak olarak göstermiştir (8)

4 Yukarıda, emsal gösterilen Danıştay Kararları ndan ve olaya yaklaşım biçiminden de farkedileceği gibi faiz ve kur farkı deyimleri, birbirinden farklı iki kavramdır. incelenmesinden de farkedileceği gibi, Kurumlar Vergisi Kanunu nun 15. maddesinin 2. bendinde faiz deyimi kullanılmıştır. Faiz; paranın belli bir süre kullanılması karşılığında, verilen veya alınan tutardır. Kur farkı ise, faizden çok farklı bir nitelik taşımakta olup, Türk parasının yabancı paralar karşısında değer yitirmesi nedeniyle oluşan, Türk parası cinsinden bir değerdir. Faiz ve kur farkı iki ayrı deyimdir. Kanun koyucunun, gerekli gördüğü durumlarda, örneğin KDV Kanunu nda, faiz ve kur farkı deyimlerine, aynı maddede ayrı ayrı belirtmek suretiyle yer vermesi de, bu iki deyimin birbirinden farklı olduğunu ortaya koymaktadır. Kaldı ki, Örtülü sermaye ile ilgili maddenin düzenlendiği dönemde, kur farkı şeklinde bir kavram yoktu ya da yaygın değildi. Madde metninde bu nedenle yer almadı. Ancak, faiz deyimi kuşkusuz kur farklarını da kapsar. şeklindeki yoruma katılmak da pek mümkün değil. Kanun koyucu, vergi kanunlarında yaptığı bir çok değişiklikte, kur farklarını vergi kanunlarına yerleştirirken, hatta faiz lafzının yanına virgül koyarak yerleştirirken, bu bentte kur farklarını ihmal ettiğini, değişiklik yapmayı unuttuğunu ya da faiz deyimi varken, birde kur farkı deyimini bir virgülle eklemeye gerek görmediğini düşünmek mümkün değildir (9) IV- SONUÇ Yukarıda yapılan açıklamalardan ve emsal niteliğinde olan Danıştay Kararlarından da farkedileceği gibi, yatırımcı şirketin grup şirketlerden birinin ya da ikisinin, kredibilitesinden yararlanmak suretiyle, alınan kredinin aynı faiz oranıyla aktarılması şeklindeki dolaylı kredi kullanması olayında, örtülü sermayenin varlığından söz edilemez. Ancak, alınan kredinin, ilave bir faizle yatırımcı şirkete kullandırılması olayında, örtülü sermayeden söz edileceği ve bu farkın gider yazılamayacağı kuşkusuzdur. Kur farklarından kaynaklanan gelir ise, KDV ye tabi değildir (10) * Bu makale; Yaklaşım Yayınları Dergisi Eylül 2005 Sayısında yer almakta olup, LegalisPlatform da yazarın izni ile yayınlanmaktadır. (1) Dn.VDDGK nın, tarih ve E. 2002/3147, K. 2002/2192 sayılı Kararı, (Şükrü KIZILOT, Danıştay Kararları ve Özelgeler, Yaklaşım Yayınları, C.7, s ) (2) Dn. 4. D. nin, tarih ve E. 2001/1482, K. 2002/ 881 sayılı Kararı, (KIZILOT, Danıştay Kararları ve Özelgeler, C.7, s ) (3) Dn. 3. D. nin, tarih ve E.1994/3156, K.1995/3243 sayılı Kararı. (4) Şükrü KIZILOT, Vergi Hukukunda Örtülü Kazanç ve Örtülü Sermaye, Yaklaşım Yayınları, Ankara, 2002, s (5) Mesut KOYUNCU, Örtülü Kazanç ve Örtülü Sermaye Dağıtımı ve Uluslararası Transfer Fiyatlandırması, Maliye Hesap Uzmanları Derneği Yayını, İstanbul, 2005, s.97; Mesut KOYUNCU, Yabancı Para Cinsinden Borçlanmalar ve Örtülü Sermaye, Mükellefin Dergisi, Sayı: 109, Ocak 2002, s ; Şükrü KIZILOT, Şirketin Şahıslardan Borç Aldığı Dövizin Kur Farkı Giderleri, Yaklaşım, Sayı: 106, Ekim 2001, s. 38; Rıfat ORTAÇ, Örtülü Sermaye Bakımından Kur Farkının Faiz Sayılamayacağı ve Gider Yazılabileceği, Yaklaşım, Sayı: 111, Mart 2002, s ; Mehmet MAÇ, Ortağın Şirkete Dövizli Borç Vermesi Hakkında Detaylı Bir Mukteza ve Görüşlerimiz, Vergi Dünyası,

5 Sayı: 245, Ocak 2002, s. 23; Şevki BORAN, Örtülü Sermaye ve Kur Farkları, Yaklaşım, Sayı: 76, Nisan 1999, s (6) Dn. 3. D Tarih ve E.2003/1922, K.2004/1005; Dn. 4. D Tarih ve E.2001/3147, K. 2002/2192,; Dn. 4. D. nin, tarih ve E: 1998/3295, K: 1998/5516 sayılı Kararı. Bu konuda, aynı yöndeki diğer kararlar için bkz. Dn. 4. D. nin, tarih ve E: 1998/2250, K: 1999/50; Dn. 4. D. nin, tarih ve E: 1998/3380, K: 1999/1651 sayılı Kararı, (Kararların tam metni için bkz. Şükrü KIZILOT, Vergi Uyuşmazlıklarıyla İlgili Danıştay Kararları ve Özelgeler, Cilt: 5, Ankara 2000, s. 415 vd.) (7) tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. (8) Mahmut SEKDUR, Kur Farkı ve Örtülü Sermaye Tartışmasında Farklı Bir Boyut, Yaklaşım, Sayı: 103, Temmuz 2001, s (9) KOYUNCU, agm., s. 39 (10) Dn. 9. D. nin, tarih ve E.2001/2624, K.2004/3556 sayılı Kararı, (Kararın tam metnine, Yaklaşım ın elinizde bulunan sayısının Yargı Kararları ile ilgili bölümünde yer verilmiştir.

TÜREV ÜRÜNLER VE VERGİLENDİRİLMESİ MUZAFFER UZER

TÜREV ÜRÜNLER VE VERGİLENDİRİLMESİ MUZAFFER UZER TÜREV ÜRÜNLER VE VERGİLENDİRİLMESİ MUZAFFER UZER CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ MANİSA, MAYIS 2012 1 GİRİŞ Türev Ürünler ve Vergilendirilmesi konulu makalenin

Detaylı

(Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi nin Haziran 2014 sayısında yayınlanmıştır.)

(Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi nin Haziran 2014 sayısında yayınlanmıştır.) YURTDIŞINDAKİ FİRMANIN KADROSUNDA (ÜCRET BORDROSUNDA) YER ALAN VE TÜRKİYE YE GEÇİCİ GÖREVLE GÖNDERİLMİŞ YABANCI PERSONELİN YURT DIŞINDAN ÖDENEN ÜCRETİNİN YA DA SİGORTA PRİM MALİYETİNİN TÜRKİYE DEKİ ŞİRKETE

Detaylı

BİNEK OTO KİRALAMALARINDA VERGİ UYGULAMALARI

BİNEK OTO KİRALAMALARINDA VERGİ UYGULAMALARI BİNEK OTO KİRALAMALARINDA VERGİ UYGULAMALARI Ömer GEZER * Bilgehan ÇİÇEK ** A. GİRİŞ: İşletmeler binek otomobil ihtiyaçlarını satın alma ya da kiralama yoluyla karşılayabilmektedirler. Şirkete alınıp,

Detaylı

YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU

YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU I. GİRİŞ : Türkiye de faaliyette bulunan kurumların yurt dışında faaliyette bulunmaları ve kazanç elde etmeleri değişik şekillerde gerçekleşebilir. Buna göre söz

Detaylı

Çifte vergilendirmenin önlenmesinde kullanılan yöntemler kısaca şöyledir:

Çifte vergilendirmenin önlenmesinde kullanılan yöntemler kısaca şöyledir: ÇİFTE VERGİLENDİRME ÖNLEME ANLAŞMALARI: Çifte Vergilendirme, konusu, mükellefi ve dönemi aynı olan kazanç üzerinden birden fazla vergileme yapılmasıdır. Diğer bir ifade ile mükellefi, kaynağı, konusu aynı

Detaylı

2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar

2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar KPMG TÜRKİYE 2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar Ocak 2013 kpmg.com.tr kpmgvergi.com 1 Investment in Turkey İçindekiler Birinci Bölüm 8 1. İşletme Varlıklarına (aktif) İlişkin Değerleme

Detaylı

VARLIK BARIŞI OLARAK ADLANDIRILAN KANUNİ DÜZENLEME RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR

VARLIK BARIŞI OLARAK ADLANDIRILAN KANUNİ DÜZENLEME RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR VARLIK BARIŞI OLARAK ADLANDIRILAN KANUNİ DÜZENLEME RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR Güray ÖĞREDİK Serbest Muhasebeci Mali Müşavir MAZARS/DENGE Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür www.muhasebetr.com sitesinde

Detaylı

ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI)

ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI) ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI) Egemen Tanrıkulu (Yeminli Mali Müşavir) Berna Turhan (Baş Denetçi) FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK YAYINLARI - ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI) FK

Detaylı

Finansal Kiralama Konusu İktisadi Kıymetlerde Amortisman Süresi Ve Sözleşmeden Doğan Ve İlk Yıla İsabet Eden Faiz Ve Kur Farklarının Aktifleştirilmesi

Finansal Kiralama Konusu İktisadi Kıymetlerde Amortisman Süresi Ve Sözleşmeden Doğan Ve İlk Yıla İsabet Eden Faiz Ve Kur Farklarının Aktifleştirilmesi Finansal Kiralama Konusu İktisadi Kıymetlerde Amortisman Süresi Ve Sözleşmeden Doğan Ve İlk Yıla İsabet Eden Faiz Ve Kur Farklarının Aktifleştirilmesi Hülya YAVUZCAN ÇOLAK MAZARS/DENGE (Denge İstanbul

Detaylı

* Şirketin yönetim kurulu üyeleri ile işbirliği ederek bilançonun düzenlenme şeklini belirlemek,

* Şirketin yönetim kurulu üyeleri ile işbirliği ederek bilançonun düzenlenme şeklini belirlemek, Şirket denetçilerini ancak genel kurul sorgulayabilir 29.04.2009 Veysi Seviğ - Bumin Doğrusöz Anonim şirketlerin kayıtlarını denetlemek ve incelemekle görevli murakıp hakkında herhangi bir konuda suç duyurusunda

Detaylı

Ata DĠLĠÇIKIK E. BaĢ Hesap Uzmanı

Ata DĠLĠÇIKIK E. BaĢ Hesap Uzmanı MAKALE Ata DĠLĠÇIKIK E. BaĢ Hesap Uzmanı MERKEZİ TÜRKİYE DE BULUNAN ŞİRKETLERİN YURTDIŞI ŞUBELERİNDE ÇALIŞAN PERSONELİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ VE ÜCRETLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ ÖZET Ülkemizde son zamanlarda

Detaylı

AKTİFE KAYITLI TAŞINMAZLARIN BAŞKA ŞİRKETLERE AYNİ SERMAYE OLARAK KONULMASINDA KDV

AKTİFE KAYITLI TAŞINMAZLARIN BAŞKA ŞİRKETLERE AYNİ SERMAYE OLARAK KONULMASINDA KDV AKTİFE KAYITLI TAŞINMAZLARIN BAŞKA ŞİRKETLERE AYNİ SERMAYE OLARAK KONULMASINDA KDV Yazar:HayreddinERDEM* Yaklaşım / Eylül 2009 / Sayı: 201 I- GİRİŞ Şirket(1) ortakları, sermaye taahhütlerini nakdi veya

Detaylı

V.U.K VE T.C.K AÇISINDAN SAHTE VE MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE KULLANIMINDA BİLEREK YA DA BİLMEYEREK AYRIMI

V.U.K VE T.C.K AÇISINDAN SAHTE VE MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE KULLANIMINDA BİLEREK YA DA BİLMEYEREK AYRIMI V.U.K VE T.C.K AÇISINDAN SAHTE VE MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE KULLANIMINDA BİLEREK YA DA BİLMEYEREK AYRIMI HAZIRLAYAN Mehmet NALBAT Vergi Denetmen Yrd. Nisan 2008 SAKARYA İÇİNDEKİLER I-GİRİŞ...3

Detaylı

Tahsil Zamanaşımını Kesen Hallerden Ödemenin Danıştay Kararları Işığında İrdelenmesi

Tahsil Zamanaşımını Kesen Hallerden Ödemenin Danıştay Kararları Işığında İrdelenmesi Tahsil Zamanaşımını Kesen Hallerden Ödemenin Danıştay Kararları Işığında İrdelenmesi Doç. Dr. İBRAHİM ORGAN Pamukkale Üniversitesi Maliye Bölümü Öğretim Üyesi Arş. Gör. DOĞAN BOZDOĞAN Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/54

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/54 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

Güray ÖĞREDİK. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mazars&Denge Denetim YMM A.Ş. Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Haziran 2007 1- GİRİŞ

Güray ÖĞREDİK. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mazars&Denge Denetim YMM A.Ş. Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Haziran 2007 1- GİRİŞ GEÇMİŞ DÖNEMLERE AİT OLAN ANCAK ÖDEMESİ CARİ DÖNEMDE YAPILACAK ÜCRETLERİN ÖDENDİĞİ DÖNEMDEKİ VERGİ TARİFESİNE GÖRE Mİ YOKSA AİT OLDUKLARI DÖNEMLERDEKİ VERGİ TARİFELERİNE GÖRE Mİ VERGİ KESİNTİSİNE TABİ

Detaylı

SUNUŞ. Mustafa DÜNDAR Gelirler Başkontrolörü

SUNUŞ. Mustafa DÜNDAR Gelirler Başkontrolörü SUNUŞ Ülkemizde yasaların çok hızlı değiştiği bir dönemi yaşamaktayız. Aynı zamanda, bu dönemde Maliye Bakanlığı nca yapılan düzenlemeler de dikkate alındığında mevzuatı izlemek, değişiklikleri anlamak,

Detaylı

KULLANIM SÜRESİ DOLAN VEYA BENZERİ BİR NEDENLE ZAYİ OLAN MALLARIN ALIMINDA YÜKLENİLEN KDV NİN AKIBETİ

KULLANIM SÜRESİ DOLAN VEYA BENZERİ BİR NEDENLE ZAYİ OLAN MALLARIN ALIMINDA YÜKLENİLEN KDV NİN AKIBETİ KULLANIM SÜRESİ DOLAN VEYA BENZERİ BİR NEDENLE ZAYİ OLAN MALLARIN ALIMINDA YÜKLENİLEN KDV NİN AKIBETİ Fevzi BULUT * GENEL AÇIKLAMA Bilindiği üzere KDV bir ürünün imalat sürecinden nihai tüketici safhasına

Detaylı

İLK KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ İLE ŞEREFİYELER

İLK KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ İLE ŞEREFİYELER İLK KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ İLE ŞEREFİYELER MEHMET ERKAN Hesap Uzmanı GİRİŞ; Ülkemizde 1980 yıllardan itibaren uygulamaya konulan ekonomik ve mali politikalar kurumlaşmayı teşvik ederek ona ivme

Detaylı

AVUKATLARIN KARŞI TARAF VEKÂLET ÜCRETİNİN KDV KARŞISINDAKİ DURUMU THE COUNTERPARTY ATTORNEY S FEE IN VALUE ADDED TAX LAW

AVUKATLARIN KARŞI TARAF VEKÂLET ÜCRETİNİN KDV KARŞISINDAKİ DURUMU THE COUNTERPARTY ATTORNEY S FEE IN VALUE ADDED TAX LAW AVUKATLARIN KARŞI TARAF VEKÂLET ÜCRETİNİN KDV KARŞISINDAKİ DURUMU THE COUNTERPARTY ATTORNEY S FEE IN VALUE ADDED TAX LAW Özgür BİYAN * 1 Özet: Avukatlık Kanunu ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca, davayı

Detaylı

KISIM IV MİRASÇILARIN KENDİLERİNE AİT VERGİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

KISIM IV MİRASÇILARIN KENDİLERİNE AİT VERGİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ KISIM IV MİRASÇILARIN KENDİLERİNE AİT VERGİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ 1. GENEL AÇIKLAMA Yukarıdaki III no.lu kısımda ölen kişiye ait vergisel yükümlülüklerin neler olduğu ve mirasçılar tarafından bu yükümlülüklerin

Detaylı

G.V.K. GEÇİCİ 67 NCİ MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ

G.V.K. GEÇİCİ 67 NCİ MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ G.V.K. GEÇİCİ 67 NCİ MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ 2014 ÜCRETSİZDİR Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. 1 Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin

Detaylı

TAKVİM YILI KAPANDIKTAN SONRA GELEN FATURALAR KDV LERİN VERGİ KANUNLARI KARŞISINDAKİ DURUMU

TAKVİM YILI KAPANDIKTAN SONRA GELEN FATURALAR KDV LERİN VERGİ KANUNLARI KARŞISINDAKİ DURUMU TAKVİM YILI KAPANDIKTAN SONRA GELEN FATURALAR KDV LERİN VERGİ KANUNLARI KARŞISINDAKİ DURUMU İbrahim ERCAN* 1. GİRİŞ İşletmelerin sınırsız olarak kabul edilen ömrü, muhasebenin temel kavramlarından dönemsellik

Detaylı

2014 Yılında Elde Edilmiş Olan Diğer Kazanç ve İratların Saptanmasına İlişkin Esaslar Güray Öğredik Serbest Muhasebeci Mali Müşavir MAZARS/DENGE,

2014 Yılında Elde Edilmiş Olan Diğer Kazanç ve İratların Saptanmasına İlişkin Esaslar Güray Öğredik Serbest Muhasebeci Mali Müşavir MAZARS/DENGE, 2014 Yılında Elde Edilmiş Olan Diğer Kazanç ve İratların Saptanmasına İlişkin Esaslar Güray Öğredik Serbest Muhasebeci Mali Müşavir MAZARS/DENGE, Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi

Detaylı

Ücret Gelirleri Üzerindeki Vergi Yükünün Analizi

Ücret Gelirleri Üzerindeki Vergi Yükünün Analizi İ. ÖZTÜRK, A. OZANSOY Ücret Gelirleri Üzerindeki Vergi Yükünün Analizi İlhami ÖZTÜRK * Ahmet OZANSOY ** Özet Sosyal güvenlik primleri hariç toplam vergi gelirlerinin GSYİH ye oranı dikkate alındığında

Detaylı

SAHTE VEYA MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE DÜZENLEME VEYA KULLANMA SUÇLARI *

SAHTE VEYA MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE DÜZENLEME VEYA KULLANMA SUÇLARI * SAHTE VEYA MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE DÜZENLEME VEYA KULLANMA SUÇLARI * Av. ** I. TANITIM Bu çalışmada, vergi ceza hukukunun kapsamına giren (kamusal nitelikli) vergi suçlarından vergi kaçakçılığı

Detaylı

KDV Kanunu ile ilgili ve halen geçerli genel tebliğ 01.05.2014 tarihi ile yürürlüğe giren KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ dir.

KDV Kanunu ile ilgili ve halen geçerli genel tebliğ 01.05.2014 tarihi ile yürürlüğe giren KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ dir. MADDE 6 : İŞLEMLERİN TÜRKİYE'DE YAPILMASI MADDE METNİ : "İşlemlerin Türkiye'de Yapılması : Madde 6 - İşlemlerin Türkiye'de yapılması a. Malların teslim anında Türkiye'de bulunmasını, b. (4503 sayılı Kanun

Detaylı

GİDER PUSULASI İLE AYNI KİŞİYE SÜREKLİ YAPILAN ÖDEMELERDE SİGORTA VE VERGİ RİSKLERİ

GİDER PUSULASI İLE AYNI KİŞİYE SÜREKLİ YAPILAN ÖDEMELERDE SİGORTA VE VERGİ RİSKLERİ GİDER PUSULASI İLE AYNI KİŞİYE SÜREKLİ YAPILAN ÖDEMELERDE SİGORTA VE VERGİ RİSKLERİ Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Aralık 2013 ve Ocak 2014 sayılarında yayınlanmıştır. Bilindiği üzere uygulamada mükellefler

Detaylı

TÜRKİYE DE GERİYE DOĞRU VERGİLEME VE VERGİNİN HUKUKİLİĞİ İLKESİNİN İHLALİ. Prof. Dr. Coşkun Can Aktan * Araş. Gör. Ufuk Gencel ** I.

TÜRKİYE DE GERİYE DOĞRU VERGİLEME VE VERGİNİN HUKUKİLİĞİ İLKESİNİN İHLALİ. Prof. Dr. Coşkun Can Aktan * Araş. Gör. Ufuk Gencel ** I. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 5, Sayı:1, 2003 TÜRKİYE DE GERİYE DOĞRU VERGİLEME VE VERGİNİN HUKUKİLİĞİ İLKESİNİN İHLALİ Prof. Dr. Coşkun Can Aktan * Araş. Gör. Ufuk Gencel

Detaylı

BİR FİNANSMAN KAYNAĞI OLARAK BELEDİYELERDE BORÇLANMA

BİR FİNANSMAN KAYNAĞI OLARAK BELEDİYELERDE BORÇLANMA Marmara Üniversitesi İ.İ.B. Dergisi YIL 2013, CİLT XXXIV, SAYI I, S. 293-315 BİR FİNANSMAN KAYNAĞI OLARAK BELEDİYELERDE BORÇLANMA Mahmut DOĞAN 1* Ali İhsan BAŞ 2** Özet Kentsel yaşamın doğal gereksinimlerine

Detaylı