ANTALYA DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANTALYA DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ"

Transkript

1 ANTALYA DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ 1

2 BİRİNCİ BÖLÜM... 3 AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR... 3 Amaç ve Kapsam... 3 Hukuki Dayanak... 3 Tanımlar... 3 İKİNCİ BÖLÜM... 4 MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ SERVİSLERİNİN İŞLEM SÜREÇLERİ.4 Kişi Borcu Servisi... 4 Vezne Servisi.5 Banka Servisi...13 Bütçe Gelirleri Servisi.16 Emanet Servisi.19 Ödeme Emri Belgesi ve Eki Belgelerin Tetkik Birimi Ödenek Servisi.26 Taşınır İşlemleri Servisi...27 Bütçe Giderleri Servisi.28 Muhasebe Birimler Arası İşlemler Servisi İcra Servisi 30 Yevmiye Servisi...31 Bilgi İşlem Servisi 32 Evrak Kayıt ve Özlük Servisi...33 Yürürlük 34 Yürütme 34 2

3 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Antalya Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünün faaliyetleri ile mali karar ve işlemlerini kapsayan yazılı prosedürleri belirlemektir. Hukuki Dayanak Madde 2- Bu Yönerge, Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planına dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 3- Bu Yönergede geçen; a. Bakanlık: Maliye Bakanlığını, b. Üst Yönetici: Maliye Bakanlığı Müsteşarını, c. Genel Müdürlük: Muhasebat Genel Müdürlüğünü, d. Genel Müdür: Muhasebat Genel Müdürünü, e. Defterdarlık: Antalya Defterdarlığını, f. Defterdar: Antalya Defterdarını, g. Müdürlük: Muhasebe Müdürlüğünü, h. Müdür: Muhasebe Müdürünü, i. Birim: Muhasebe Müdürlüğü Servislerini, j. Muhasebe Birimi: Kamu idarelerine ait, gelir ve alacakların tahsili, gider ve borçların hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm mali işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanmasına ilişkin muhasebe hizmetlerinin yapıldığı birimi, k. Harcama Birimi: Kamu idaresi bütçesinde ödenek tahsis edilen ve harcama yetkisi bulunan birimi, l. Eylem Planı: Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planını, m. Yönerge: Antalya Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü İşlem Yönergesini, n. KBS : Kamu Harcamaları ve Muhasebe Bilişim Sistemini, o. say2000i : Web Tabanlı Saymanlık Otomasyonu Sistemini, ifade eder. 3

4 İKİNCİ BÖLÜM Muhasebe Müdürlüğü Servislerinin İşlem Süreçleri Kişi Borcu Servisi Madde 4 Kişi Borcu açılmasına ilişkin işlemler; harcama biriminden muhasebe birimine yazılan bilgi yazısı (hangi kişiye, hangi sebepten ötürü, ne kadarlık kişi borcu açılacağını belirten resmi yazı) ile başlar. Yazı, Evrak Servisi Görevlisince kaydedilir ve numara verilir. Evrak Muhasebe Yetkilisi tarafından kişi borçları servisine havale edilir. Kişi borcu dosyasını açmaya ilişkin yeterli bilgi olup olmadığı kontrol edilir. Evrağın hangi harcama birimine ait olduğu kontrol edilerek belirlenir. Kişi borcu dosyası açılır. Resmi yazıdaki faiz başlangıç tarihi esas alınır. Faiz oranı resmi yazıda belirtilmediyse Borçlar Kanununda belirtilen oran esas alınır. Ayrıca, harcama birimince bildirilen faiz başlangıç tarihi ve faiz oranının Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygunluğu kontrol edilerek, herhangi bir hata olması durumunda ilgili harcama birimi bilgilendirilir. Tahakkuk kaydı girişi, kişi borcu dosyası ile ilişkilendirilerek yapılır. MİF üç nüsha olarak dökülür, Muhasebe Yetkilisi / Yrd.'na sunulur. Muhasebe Yetkilisi / Yrd. imza ve onaylama işlemini gerçekleştirir. Kişi Borcu Servisi Görevlisi evrakların iki suretini yevmiye servisine iletir, bir sureti ise Kişi Borcu Servisinde oluşturulan dosyasında muhafaza edilir. Tahakkuk kaydı oluşturulan kişi borçlarının tahsilatına ilişkin işlemler; adına kişi borcu dosyası açılan kişinin servise müracaat ederek ilgilinin vezneye para yatırması, ilgilinin maaşından kesinti yapılmasına ilişkin talebinin iletilmesi, ilgilinin bankaya para yatırması ile başlar. Adına Kişi borcu dosyası açılan kişiye ait bilgiler Kişi Borcu Servisi Görevlisince araştırılır. Tahsilat öncesi kişi borcu faizi hesaplanır. Faizin tahakkuk kaydı ile anapara ve faizinin tahsilatına ilişkin muhasebe kaydı yapılır. MİF üç nüsha olarak dökülür, Muhasebe Yetkilisi / Yrd.'na sunulur. Muhasebe Yetkilisi / Yrd. imza ve onaylama işlemini gerçekleştirir. İlgili görevli, düzenlenen MİF lerin iki suretini yevmiye servisine iletir, bir suretini ise kişi borcu dosyasına kaldırarak muhafaza eder. 4

5 Vezne Servisi Madde 5 Vezne servisince tahsilat işlemleri süreci; ilgili kişinin doğrudan vezneye veya ilgili servise para yatırma talebiyle başvurusu üzerine başlar. Para yatırma talebinde bulunan kişi vezneye veya ilgili servise başvurur. Kişiden talebine yönelik dilekçe/üst yazı/adli veya idari yaptırım kararı/mif vb. istenir. Dilekçe/üst yazı/adli veya idari yaptırım kararı/mif içeriğinde; yatırılacak paraya ilişkin tutar, yatırma nedeni ve kişinin kimlik bilgileri bulunur. Veznedar dilekçenin içeriğine göre kişiyi ilgili servise yönlendirir. İlgili serviste tahakkuk kaydının olup olmadığı araştırılır, yapılmadıysa tahakkuk ve takiben de tahsilata ilişkin muhasebe kayıtları yapılır. İlgili servisteki memur MİF'i imzalar, incelenmek ve imzalanmak üzere Muhasebe Yetkilisi / Yrd.'na sunar. Muhasebe Yetkilisi / Yrd. MİF'i imzalar. Kişi, talebine uygun tutarı vezneye yatırır. Veznedar, tahsilatı yaptıktan sonra muhasebe kaydını elektronik ortamda onaylar. Veznedar, MİF'in üzerine manuel olarak yevmiye numarasını yazar. Veznedar, yatırılan para karşılığı iki nüsha alındı düzenler, alındının bir nüshasını kişiye verir. Alındının diğer nüshası vezne servisinde arşivlenir. Tahsilat MİF'i, yevmiye servisine iletilir. Kasa limit fazlasının bankaya gönderilmesi (Merkez Saymanlıklarında Merkez Bankası, diğer muhasebe birimlerinde Ziraat Bankası) işlemlerinde; veznedar, günlük Kasa Defteri dökümünü alarak, kasadaki nakdin limitleri aşıp aşmadığını kontrol eder. Veznedar, kasadaki limit üstü tutar kadar veya mevcut nakit tutarı kadar "Teslimat Müzekkeresi" belgesi düzenler. Muhasebe yetkilisi/yrd. teslimat müzekkeresini imzalar. Veznedar, nakdin gönderilmesine ilişkin muhasebe kaydını (108/100) yapar. MİF iki nüsha olarak dökülür ve veznedar tarafından imzalanır ve Muhasebe Yetkilisi / Yrd.'na sunulur. Muhasebe Yetkilisi / Yrd. imza ve onaylama işlemini gerçekleştirir. Veznedar evrakları yevmiye servisine iletir. Kasa fazlası, tahsilat hesabının bulunduğu bankaya yatırılır, 5

6 Ertesi gün Banka İşlemleri Süreci gerçekleşir. Veznedar tahsilat hesabının bulunduğu bankadan gelen dekonta istinaden paranın bankaya yatırılmasına ilişkin muhasebe kaydını yapar (102/108). MİF iki nüsha olarak dökülür, veznedar tarafından imzalanır ve Muhasebe Yetkilisi / Yrd.'na sunulur. Muhasebe Yetkilisi / Yrd. imza ve onaylama işlemini gerçekleştirir. Veznedar evrakları yevmiye servisine iletir. Vezneden Para Çıkışı (Kişi ve Kurumlara Yapılan Ödeme) İşlemleri; ilgili kişinin/kurumun kendisine ödeme yapılması talebini iletmesi ile başlar. İlgili servislerce, her yıl Muhasebat Genel Müdürlüğünce yayımlanan Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğde yer alan limitler dahilindeki tutarlara ilişkin ödemelerin kasadan nakden ödeme yapılması için gelen talepler vezne servisine iletilir. Vezne servisi, kasadaki nakdin miktarı ile nakden ödeme yapılması istenilen tutarı karşılaştırır. Kasa nakit durumunun yeterli olması durumunda, ilgilisine kasadan nakden ödeme yapılır. Kasadaki nakit durumunun yetersiz olması durumunda, vezne servisi talebi reddeder. Teminat İadesi İşlemlerinde; teminata ilişkin alındı belgesine istinaden ilgili serviste MİF düzenlenir. MİF iki nüsha olarak dökülür ve ilgili memur tarafından imzalanır ve Muhasebe Yetkilisi / Yrd.'na sunulur. Muhasebe Yetkilisi / Yrd. imza ve onaylama işlemini gerçekleştirir. Veznedar tarafından MİF onaylanır ve nakit ödeme gerçekleştirilir. Kişi, MİF'in üzerine parayı aldığına dair imza atar. Veznedar evrakları yevmiye servisine iletir. Denetim Elemanları İşlemlerinde; denetim elemanı denetim avansı alacağına ilişkin beyanda bulunur. Denetim elemanı bilgileri sistemden sorgulanır. Avans verilmesine ilişkin ilgili serviste MİF düzenlenir. MİF iki nüsha olarak dökülür ve ilgili memur tarafından imzalanır ve Muhasebe Yetkilisi / Yrd.'na sunulur. Muhasebe Yetkilisi / Yrd. imza ve onaylama işlemini gerçekleştirir. Veznedar tarafından MİF onaylanır ve nakit ödeme gerçekleştirilir. MİF'in üzerine parayı alan kişi, parayı aldığına ilişkin imza atar. Veznedar evrakları yevmiye servisine iletir. Kasa Defteri Kontrolleri İşlemlerinde; Veznedar tarafından gün sonunda Kasa Defteri dökümü alınır. Kasa Defteri dökümü kasadaki para ile karşılaştırılır. Kasa Defteri dökümü Veznedar ve Muhasebe Yetkilisi tarafından imzalanır. Kasa Defteri dökümü, veznedar tarafından arşivlenir. Muhasebe Yetkilisi 10 veya 15 günlük periyotlarla kasa sayımına katılır. Muhasebe Yetkilisinin kasa sayımına katıldığı durumlarda, Kasa Defterine ayrıca ek kaşe basılıp imzalanır. Alındıların Aslı Gibi Çoğaltılması İşlemlerinde; alındının aslının çoğaltılması talebinde bulunan kişi muhasebe birimin başvurur. İlgili servis (Vezne / Bütçe Geliri) görevlisi alındının mahiyetini tespit eder. (Nakit tahsilat mı? Teminat mı?) Eğer alındının mahiyeti teminat mektubu ise limite bakılmaksızın kişiden dilekçe talep edilir. Eğer alındının mahiyeti nakit tahsilat ise; Yönetmelikte belirtilen limitlerin altında ise dilekçe, Yönetmelikte belirtilen limitlerin üzerinde ise gazete ilanı istenir. Dilekçe ve gazete ilanı vezne servisine iletilip alındının dip koçanına eklenmesi sağlanır. Alındının İptali İşleminde; veznedar tarafından yanlış yapılan tahsil işlemi tespit edilir. Vatandaş tarafından vekaleten vezneye yatırılması gereken paranın yanlışlıkla asil olarak yatırılması veya yevmiyenin onaylanması ve imzalanmasından sonra hata tespitinin yapılması durumunda, alındının üzerine "İPTAL" ibaresi yazılır. Alındının arkasına hatalı mali işleme 6

7 ilişkin tutanak bilgileri yazılır. Alındı belgesi düzenleyen ve muhasebe yetkilisi tarafından imzalanır. Hatalı işlemin düzeltilmesine ilişkin yeni muhasebe kaydı yapılır. Vezne Servisince teminat mektubu alımı işlemlerinde; harcama birimi "Teminat Mektubuna" ilişkin olarak resmi yazıyı muhasebe birimine gönderir. Evrak Servisi Görevlisi resmi yazıyı kayda alır. Evrak, Muhasebe Yetkilisi tarafından vezne servisine havale edilir. Veznedar, üst yazıyı ve eklerini kontrol eder. Veznedar, teminat mektuplarını arşivler. Veznedar, teminat mektubuna ilişkin muhasebe kaydını gerçekleştirir. MİF iki nüsha olarak dökülür ve Muhasebe Yetkilisi / Yrd.'na sunulur. Muhasebe Yetkilisi / Yrd. imza ve onaylama işlemini gerçekleştirir. Veznedar evrakları yevmiye servisine iletir. Veznedar, ilgili kayda ilişkin Vezne Alındısını dökümünü alır. Alındının bir nüshası harcama birimine veya ilgili firmaya iletilir. Vezne Servisince teminat mektubunun kısmi iadesine ilişkin işlemlerde; harcama birimi tarafından üst yazı ve eki belgeler muhasebe biriminin evrak servisine iletilir. Evrak Servisi Görevlisi resmi yazıyı kayda alır. Evrak Muhasebe Yetkilisi tarafından vezne servisine havale edilir. Vezne servisi gelen evrakları inceler ve kısmi iade için bankaya yazı yazar. Banka resmi yazı ile teminat mektubunu teyidine ilişkin Muhasebe Birimine bilgi verir. Teminat mektubunun orijinali kendisinde durmak üzere, kısmi iade yapılan kısım yeniden muhasebeleştirilir. MİF iki nüsha olarak dökülür, Muhasebe Yetkilisi / Yrd.'na sunulur. Muhasebe Yetkilisi / Yrd. imza ve onaylama işlemini gerçekleştirir. Veznedar evrakları yevmiye servisine iletir. Yapılan kısmi iadeye ilişkin harcama birimine resmi yazı ile bilgi verilir. Vezne Servisince geçici kabul durumunda teminat mektubunun kısmi iadesine ilişkin işlemlerde; harcama birimi tarafından geçici kabule ilişkin üst yazı ve eki belgeler muhasebe biriminin evrak servisine iletilir. Evrak Servisi Görevlisi resmi yazıyı kayda alır. Evrak Muhasebe Yetkilisi tarafından vezne servisine havale edilir. Vezne servisi gelen evrakları inceler ve kısmi iade için bankaya yazı yazar. Banka resmi yazıya istinaden kısmi serbest bırakılacak tutarı teminat mektubundan düşer. Banka teminat mektubunda gerçekleştirdiği güncellemeye ilişkin muhasebe birimine yazı yazar. Vezne Servisi bankadan gelen yazıya istinaden muhasebe kaydını gerçekleştirir. MİF iki nüsha olarak dökülür, Muhasebe Yetkilisi / Yrd.'na sunulur. Muhasebe Yetkilisi / Yrd. imza ve onaylama işlemini gerçekleştirir. Veznedar evrakları yevmiye servisine iletir. Vezne Servisince teminat mektubunun nakde çevrilmesi işlemlerinde; harcama birimi tarafından sözleşmenin gereğinin yerine getirilmemesi, ihaleden kaynaklı SGK borcu bulunması veya ihaleden kaynaklı vergi borcu bulunması durumlarında, birim yöneticisi imzalı "SGK veya vergi borcu vardır" veya "sözleşme şartları yerine getirilmiyor" ibareli üst yazı evrak servisi aracılığıyla veznedara intikal eder. Veznedar, teminat mektubuna ilişkin gelen yazıya istinaden; şirketin borcu kadar tutarı tahsil edilebilmek için teminat mektubunun nakde çevrilmesine yönelik bankaya yazı yazar. İlgili banka nakde çevirmeyi gerçekleştirip parayı muhasebe biriminin banka hesabına aktarır. 7

8 Veznedar banka servisinden gelen tahsilat dekontlarına göre teminattan düşme kaydını gerçekleştirir. MİF iki nüsha olarak dökülür, Muhasebe Yetkilisi / Yrd.'na sunulur. Muhasebe Yetkilisi / Yrd. imza ve onaylama işlemini gerçekleştirir. Veznedar evrakları yevmiye servisine iletir. Teminat mektuplarının nakde çevrilmesi işlemleri banka üzerinden yapılabildiği gibi kasa üzerinden de gerçekleştirilebilir. Veznedar resmi yazıya istinaden teminat mektubunun nakde çevrilme işlemini doğrudan banka üzerinden kendisi gerçekleştirir. Veznedar bankaya teminat mektubunu teslim ettikten sonra, ilgili tutarı dekont karşılığı teslim alır. Nakde çevrilen tutarla ilgili olarak Vezne Servisinin Kasaya Para Girişine ilişkin süreç işletilir. Emanet Servisi Görevlisi, SGK ve vergi borcu işlemlerinden kaynaklanan mahsup işlemlerini devam ettirir. Vezne Servisince teminat mektubunun süresinin uzatılması işlemlerinde; harcama biriminden gelen üst yazı ve eki belgeler muhasebe biriminin evrak servisine gelir. Evrak Servisi Görevlisi resmi yazıyı kayda alır. Evrak, Muhasebe Yetkilisi tarafından vezne servisine havale edilir. Veznedar üst yazı ve eki belgeleri inceler. Veznedar, teminat mektuplarının sürelerini takip ettiği listesi üzerinden ilgili teminat mektubunun süresini günceller. Vezne Servisince teminat mektuplarının sürelerinin kontrolü işlemlerinde; veznedar teminat mektuplarının sürelerini takip ettiği listesi üzerinden ilgili teminat mektubunun süresini belli periyotlarla kontrol eder. Süresi dolan teminat mektuplarını, harcama birimine iletir. (resmi yazı, mail, telefon) Resmi yazı, evrak süreci ile ilgili birimlere iletilir. (resmi yazı ekine teminat mektubu eklenerek) İşin bitip bitmediğine dair harcama biriminden bilgi alınır. (resmi yazı, mail, telefon) Harcama Birimi, kendisine gönderilen süresi dolmuş teminat mektuplarını muhasebe birimine iade eder. İşin bittiğine dair bilgiyi içeren yazıyı iletir. Süre uzatımı varsa, bununla ilişkili yazıyı iletir. Darphane ile Muhasebe Müdürlüğü Arasındaki Değerli Kağıt İşlemlerinde (Talebin İletilmesi); veznedar, Malmüdürlüklerinden gelen talepleri dikkate alarak büyük ambarın durumuna göre ''isteme / gönderme ve teslim alma fişi''ni dört nüsha olarak düzenler. Veznedar, mevcut değerli kağıt miktarını gösteren'' pul cetvelini'' düzenler. Veznedar, 'isteme / gönderme ve teslim alma fişi (üç nüsha)''ve 'pul cetvelini" ekleyerek Darphane ve Damga Matbaası Saymanlık Müdürlüğüne resmi yazı hazırlar. Darphane ile Muhasebe Müdürlüğü Arasındaki Değerli Kağıt İşlemlerinde (Talebin Karşılanması); Muhasebe Müdürlüğünden gelen talep yazısı Darphane ve Damga Matbaasındaki yetkililer tarafından incelenir. Yapılan inceleme sonucu talebin ne kadarlık kısmının karşılanacağının tespiti Darphane ve Damga Matbaası yetkililerince yapılır. Barkod yöntemi kullanılarak "Gönderme Listesi" oluşturulur. Darphane ve Damga Matbaası Muhasebe Müdürlüğü karşılanan talebe ilişkin muhasebe kaydını gerçekleştirir. MİF iki nüsha olarak dökülür, Muhasebe Yetkilisi / Yrd.'na sunulur. Muhasebe Yetkilisi / Yrd. imza ve onaylama işlemini gerçekleştirir. Veznedar evrakları yevmiye servisine iletir. Darphane ve Damga Matbaası yetkililerince "İsteme / 8

9 gönderme ve teslim alma fişi" doldurulup imzalanır. İmzalanan "İsteme / gönderme ve teslim alma fişi" Muhasebe Birimine iletilir. Darphane ile Muhasebe Müdürlüğü Arasındaki Değerli Kağıt İşlemleri (Değerli Kağıtların Teslim Alınması); Değerli Kağıtlar Darphane ve Damga Matbaasından Muhasebe Biriminden yetkilendirilen kişilerce elden (Darphane ve Damga Matbaasına gidilerek) veya posta yoluyla teslim alınır. Muhasebe Yetkilisi ve Veznedarın katılımı ile Değerli Kağıtların sayımı gerçekleştirilir. "İsteme / gönderme ve teslim alma fişi" teslim alma sayımı tamamlandıktan sonra Muhasebe Yetkilisi ve Veznedar tarafından imzalanır. Muhasebe Biriminden yetkilendirilen kişiler tarafından alınan değerli kağıtlar, büyük ambara MİF düzenlenerek kaydedilir. MİF iki nüsha olarak dökülür ve Muhasebe Yetkilisi / Yrd.'na sunulur. Muhasebe Yetkilisi / Yrd. imza ve onaylama işlemini gerçekleştirir. Veznedar evrakları yevmiye servisine iletir. "İsteme / gönderme ve teslim alma fişi"'nin bir nüshası Darphane ve Damga Matbaasından Muhasebe Birimine gönderilir. Muhasebe Birimlerince(Malmüdürlükleri) Muhasebe Müdürlüklerinden Değerli Kağıt Talep Edilmesi İşlemlerinde; Malmüdürlüğünde görevli veznedar, değerli kağıt ihtiyacına ilişkin "isteme / gönderme ve teslim alma fişi"ni düzenler. İsteme / gönderme ve teslim alma fişi, Malmüdürlüğünde görevli veznedar ve Muhasebe Yetkilisi tarafından imzalandıktan sonra Muhasebe Müdürlüğüne iletilir. Muhasebe Müdürlüğü büyük ambarın durumuna göre talebin tamamını veya bir kısmını karşılar. Elden veya posta yoluyla, ilgili fişte, Muhasebe Yetkilisi ve muhasebe müdürlüğü personeline ait imzalar atılır. Veznedar tarafından alınan değerli kağıtlar, küçük ambara MİF düzenlenerek kaydedilir. MİF iki nüsha olarak dökülür, Muhasebe Yetkilisi / Yrd.'na sunulur. Muhasebe Yetkilisi / Yrd. imza ve onaylama işlemini gerçekleştirir. Veznedar evrakları yevmiye servisine iletir. Değerli Kağıtları Zimmete Verme İşlemlerinde; nüfus müdürlüğü, pul ve değerli kağıt bordrosuyla değerli kağıt taleplerini muhasebe birimine bildirir. Talepler muhasebe birimince karşılanarak, ilgili kişi adına zimmet işlemlerini başlatır. Veznedar tarafından zimmete vermeye ilişkin MİF düzenlenir. (942/940) MİF iki nüsha olarak dökülür ve Muhasebe Yetkilisi / Yrd.'na sunulur. Muhasebe Yetkilisi / Yrd. imza ve onaylama işlemini gerçekleştirir. Veznedar evrakları yevmiye servisine iletir. Değerli Kağıtların Zimmetten Düşüm İşlemlerinde; ilgili kurumun değerli kağıt satış bedelini getirmesi veya bedelsiz verilen değerli kağıt bildirimi ile süreç başlar. Değerli kağıt bedeli, ilgili kurum personeli tarafından vezneye yatırılır. Tahsilat kaydına ilişkin MİF düzenlenir. MİF iki nüsha olarak dökülür ve Muhasebe Yetkilisi / Yrd.'na sunulur. Muhasebe Yetkilisi / Yrd. imza ve onaylama işlemini gerçekleştirir. Veznedar, yatırılan para karşılığı iki nüsha alındı düzenler ve alındının bir nüshasını ilgili kişiye verir. Alındının diğer nüshası vezne servisinde arşivlenir. Veznedar evrakları yevmiye servisine iletir. Değerli kağıdın zimmetten düşümüne ilişkin MİF düzenlenir. (945/942) MİF iki nüsha olarak dökülür ve Muhasebe Yetkilisi / Yrd.'na sunulur. Muhasebe Yetkilisi / Yrd. imza ve onaylama işlemini gerçekleştirir. Veznedar evrakları yevmiye servisine iletir. 9

10 Zimmete verilen hatalı değerli kağıtlara ait işlemlerde; üst yazı ve eki belgeler muhasebe biriminin evrak servisine gelir. Evrak Servisi Görevlisi resmi yazıyı kayda alır. Evrak, Muhasebe Yetkilisi tarafından vezne servisine havale edilir. Hatalı değerli kağıtlar kontrol edilir. İsteme / gönderme ve teslim alma fişi düzenlenir. MİF düzenlenerek zimmetten düşülüp ambara alınır. (940/942) MİF iki nüsha olarak dökülür ve Muhasebe Yetkilisi / Yrd.'na sunulur. Muhasebe Yetkilisi / Yrd. imza ve onaylama işlemini gerçekleştirir. Veznedar evrakları yevmiye servisine iletir. Hatalı değerli kağıtlar isteme/gönderme ve teslim alma fişi ile muhasebe birimine gönderilir. İsteme/gönderme ve teslim alma fişi, veznedar ve Muhasebe Yetkilisi tarafından imzalandıktan sonra Muhasebe Müdürlüğüne gönderilir. Göndermeye ilişkin MİF düzenlenir. (944/940) MİF iki nüsha olarak dökülür ve Muhasebe Yetkilisi / Yrd.'na sunulur. Muhasebe Yetkilisi / Yrd. imza ve onaylama işlemini gerçekleştirir. Veznedar evrakları yevmiye servisine iletir. Muhasebe birimi teslim aldığında teslim alındığına ilişkin MİF düzenlenir. (945/944) MİF iki nüsha olarak dökülür ve Muhasebe Yetkilisi / Yrd.'na sunulur. Muhasebe Yetkilisi / Yrd. imza ve onaylama işlemini gerçekleştirir. Veznedar evrakları yevmiye servisine iletir. Değerli Kağıtların Zimmetsiz Satış İşlemlerinde; belediyeden pul ve değerli kağıt bordrosu ile değerli kağıt (aile cüzdanı) talebi vezne servisine gelir. Satış işlemine ilişkin tahsilat MİF'i düzenlenir. MİF iki nüsha olarak dökülür ve Muhasebe Yetkilisi / Yrd.'na sunulur. Muhasebe Yetkilisi / Yrd. imza ve onaylama işlemini gerçekleştirir. Veznedar yatırılan para karşılığı iki nüsha alındı düzenler ve alındının bir nüshası kişiye verilir. Alındının bir nüshası vezne servisinde arşivlenir. Veznedar evrakları yevmiye servisine iletir. Değerli kağıdın ambardan düşümüne ilişkin MİF düzenlenir. (945/940) MİF iki nüsha olarak dökülür ve Muhasebe Yetkilisi / Yrd.'na sunulur. Muhasebe Yetkilisi / Yrd. imza ve onaylama işlemini gerçekleştirir. Veznedar evrakları yevmiye servisine iletir. Muhasebe Birimlerince hatalı olan değerli kağıtların iadesi işlemlerinde; Zimmete Verilen Hatalı Değerli Kağıtlara ilişkin süreç işletilir. Muhasebe Müdürlüğündeki Veznedar " İsteme/gönderme ve teslim alma fişi" ni inceler. Muhasebe Müdürlüğündeki Veznedar tarafından hatalı Değerli Kağıtlar teslim alınır. Veznedar teslim aldığı Hatalı Değerli Kağıtların büyük ambara girişi işlemlerini gerçekleştirir. MİF iki nüsha olarak dökülür ve Muhasebe Yetkilisi / Yrd.'na sunulur. Muhasebe Yetkilisi / Yrd. imza ve onaylama işlemini gerçekleştirir. Veznedar evrakları yevmiye servisine iletir. Muhasebe Müdürlüğü büyük ambardan çıkış ve Darphane Damga Matbaasına iadesini gerçekleştirir. MİF iki nüsha olarak dökülür ve Muhasebe Yetkilisi / Yrd.'na sunulur. Muhasebe Yetkilisi / Yrd. imza ve onaylama işlemini gerçekleştirir. Veznedar evrakları yevmiye servisine iletir. Muhasebe Müdürlüğünün İhtiyacı Nedeniyle Değerli Kağıtların İade Edilmesi İşlemlerinde; Muhasebe Müdürlüğünce değerli kağıt ihtiyacı tespit edilir. Muhasebe Müdürlüğündeki görevli veznedar ihtiyaç olan değerli kağıdın diğer muhasebe birimlerindeki 10

11 stoklarını kontrol eder. Kontrol sonrası değerli kağıt ihtiyacının hangi muhasebe biriminden karşılanacağı belirlenir. Muhasebe birimi ile irtibata geçilip, " İsteme/gönderme ve teslim alma fişi" veznedar tarafından düzenlenerek muhasebe birimine iletilir. Muhasebe Birimi değerli kağıtları muhasebe müdürlüğüne "İsteme/gönderme ve teslim alma fişi" ile teslim eder. Değerli Kağıtların İmha Edilmesi İşlemlerinde; Muhasebe Müdürlüğünce, kullanılamayacak hale gelen değerli kâğıtlar ile kullanım imkanı kalmayan değerli kağıtlar için durum tespiti yapılır. Muhasebe Müdürlüğünce tespit edilen durum hakkında 3 nüsha tutanak düzenlenir. Kullanılamaz hale gelen değerli kâğıtların bedeli için muhasebe kaydı yapılır. İl ve ilçe ambarlarında kullanılamayacak hale gelen değerli kâğıtların bozulma nedenleri ve bu bozulmada kusurlu kimse olup olmadığı defterdarlıklarca incelettirilir. Yapılan inceleme sonucunda kullanılamayacak hale geldiği tespit edilen değerli kâğıtlar, defterdarlıkça oluşturulacak "imha kurulu" tarafından mahallinde imha edilir. İmha edilen değerli kağıtlara dair ayırt edici bilgileri içerecek şekilde düzenlenen "imha tutanağı"nın bir nüshası Darphane ve Damga Matbaası Muhasebe Birimine, bir nüshası da ilgili defterdarlığa gönderilir. Değerli Kağıtların Yeniden Değerleme İşlemlerinde; Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği ile yeni fiyatlar belirlenir. Fiyat değişimine ilişkin MİF düzenlenir. MİF iki nüsha olarak dökülür ve Muhasebe Yetkilisi / Yrd.'na sunulur. Muhasebe Yetkilisi / Yrd. imza ve onaylama işlemini gerçekleştirir. Veznedar evrakları yevmiye servisine iletir. Değerli Kağıt Talep Edilmesi İşlemlerinde; Malmüdürlüğünde görevli veznedar basılı kağıt ihtiyacını belirleyerek, ihtiyacın karşılanmasına yönelik üst yazı hazırlar. Resmi yazı Malmüdürlüğünde görevli veznedar ve Muhasebe Yetkilisi tarafından imzalandıktan sonra Muhasebe Müdürlüğüne gönderilir. Değerli Kağıt Teslim Alma İşlemlerinde; basılı kağıtlar Muhasebe Müdürlüğünden, Muhasebe Birimi tarafından yetkilendirilen kişilerce elden teslim alınır. Muhasebe Biriminden yetkilendirilen kişiler tarafından teslim alınan basılı kağıtlar, alındı kayıt defterine kayıt edilir. Darphane ve Damga Matbaası İşlemlerinde (Madeni Paranın Alınması); Darphane ve Damga Matbaası Döner Sermayesi tarafından madeni paraların basımı gerçekleştirilir. Basımı gerçekleştirilen madeni paralara ilişkin bilgi Muhasebe Birimine iletilir. Basılan madeni paralar Darphane garantörlüğündeki mühürlü sandıklar içinde teslim alınır. Teslim alınan madeni paraların teslimi fişi ve satışı fişi referansı ile karşılaştırılarak kontrol edilir. Madeni paralar dağıtımı/satışı yapılmak üzere Muhasebe biriminin depolarına alınır. Teslim fişi ve satış fişlerindeki bilgilere göre madeni paraların nominal değerleriyle muhasebe kaydı yapılır. (100 / 409) MİF iki nüsha olarak dökülür, Muhasebe Yetkilisi / Yrd.'na sunulur. Muhasebe Yetkilisi / Yrd. imza ve onaylama işlemini gerçekleştirir. Vezne servis görevlisi evrakları yevmiye servisine iletir. Darphane ve Damga Matbaası İşlemlerinde (Madeni Paranın Dağıtımı/Satılması); Merkez Bankası Şubeleri ile İstanbul daki özel bankaların madeni para ihtiyaçları Muhasebe birimine iletilir. Madeni para talepleri mevcut stoklara göre değerlendirilir. 11

12 Merkez Bankası talepleri, resmi yazıda belirtilen güvenlik koşulları altında gerçekleştirilir. Madeni paralar talepte bulunan Merkez Bankası şubelerine teslim edilir. Satış/dağıtıma ilişkin muhasebe kaydı yapılır. Satış/dağıtım Kasa Defterine işlenir. Merkez bankası satış/dağıtıma ilişkin tutarı muhasebe biriminin banka hesabına aktarır. Banka Servisinin tahsilata ilişkin süreci gerçekleşir. Özel bankalar, talepleri doğrultusunda muhasebe biriminin banka hesabına madeni para karşılığı tutarı aktarır. Madeni paralar talepte bulunan özel bankalara teslim edilir. Satış/dağıtım Kasa Defterine işlenir. Madeni paraların tesliminden önce veya teslim anında banka dekontu alınır. Banka dekontu bilgilerine göre muhasebe kaydı yapılır. Banka Servisinin tahsilata ilişkin süreci gerçekleşir. Gün sonunda madeni para satışlarına ilişkin Madeni Para Satış Listesine işlenir. Ay sonlarında satılan madeni paralar "Alınan ve Verilen Tedavül Paralar Çizelgesi"ne işlenir. Darphane ve Damga Matbaası İşlemlerinde (Değerli Menkul Kıymetlerin Emanete Alınması); mali işlemin mahiyetine istinaden muhasebe birimi muhafaza etmek üzere menkul kıymeti teslim alır. Teslim alınmış değerli menkul kıymetler muhasebe birimleri arası işlemlerle Darphane ve Damga Matbaası Muhasebe Birimine gönderilir. Darphane ve Damga Matbaası Muhasebe Birimi değerli menkul kıymeti ağırlık ölçüsüne göre teslim alır ve muhafaza eder. Değerli menkul kıymetlere ilişkin muhasebe kaydı gerçekleştirilir. MİF iki nüsha olarak dökülür, Muhasebe Yetkilisi / Yrd.'na sunulur. Muhasebe Yetkilisi / Yrd. imza ve onaylama işlemini gerçekleştirir. Vezne servis görevlisi evrakları yevmiye servisine iletir. Darphane ve Damga Matbaası İşlemlerinde (Değerli Kağıt Taleplerinin Alınması ve Dağıtılması); değerli kağıt talebinde bulunan birimler, ihtiyaçlarına binaen Darphane ve Damga Matbaası Muhasebe Birimine resmi yazı ile taleplerini iletirler. Darphane ve Damga Matbaası Muhasebe Birimi, sistem üzerinden birim bazında aldığı "Pul Cetvelleri Raporu" aracılığıyla talepte bulunan birimlerin değerli kağıt stoklarını kontrol eder. Darphane ve Damga Matbaası Muhasebe Birimi, kendi stokları ve sonraki talepleri de dikkate alarak dağıtımını yapacağı değerli kağıt miktarına karar verir. Dağıtımına karar verilen miktardaki değerli kağıtlar, kargo yoluyla veya doğrudan teslim suretiyle talepte bulunan birimlere ulaştırılır. 12

13 Banka Servisi Madde 6 - Banka İşlemlerine İlişkin Tahsilat Süreci İşlemleri; banka servisinden gelen dekont üzerine başlar. Banka Hesap Özet Cetveli ile bankadan gelen dekontlar karşılaştırılır. Banka Servisi Görevlisi, Merkez Bankasından gelen dekontları inceler. Parayı yatıranın kimlik numarası, kimlik numarası yoksa adı ve soyadı, dekontun açıklama alanındaki bilgiler dikkate alınır. İncelemesi yapılan dekontlar, muhasebe biriminin ilgili servislerine, muhasebe kayıtları yapılmak üzere iletilir. (Bazı muhasebe birimlerinde, banka servisi tarafından muhasebeleştirildikten sonra MİF'ler ilgili servise iletilir.) Dekonttaki bilgilerden, mahiyeti anlaşılamayan mali işlemler için bankayla iletişime geçilir. (telefon, faks veya resmi yazı yoluyla) Tüm yollar tüketildikten sonra dahi, içeriği anlaşılamayan mali işlemler, mahiyeti tespit edilemeyen nitelikte kabul edilerek emanete alınmak üzere Emanet Servisine iletilir. Gün sonunda Mizan kontrolü yapılarak hesabının bakiyesi kontrol edilir. Banka servisi ilgili güne ait tüm tahsilatların Hazine tek hesabına aktarılmasına ilişkin muhasebe kaydı işlemini gerçekleştirir. (510/102) MİF iki nüsha olarak dökülür, Muhasebe Yetkilisi / Yrd.'na sunulur. Muhasebe Yetkilisi / Yrd. imza ve onaylama işlemini gerçekleştirir. Banka Servisi Görevlisi evrakları yevmiye servisine iletir. Ay sonunda ay sonu hesap özet cetveline göre Mizan kontrolü yapılarak, hesabının bakiyesi kontrol edilir. Hazineden Nakit Talebinde; servislerden gelen ÖEB ve 325 içeren MİF'ler, yevmiye numarası verildikten sonra ve /veya yevmiye numarası verilmeden önce banka servisine gelir. Banka servisi 325 hesap banka ve kişi bilgilerini kontrol edip elektronik ortamda onaylama işlemini gerçekleştirir. Tüm servislerde yapılan ÖEB ve MİF'lere ilişkin 325-hesap kayıtları referans alınarak, gün içerisinde en geç 15.30'a kadar elektronik ortamda Hazine'den nakit talep işlemleri yapılır. Hazine Müsteşarlığı, yapılan nakit taleplerini, aynı gün saat 17.30'a kadar karşılar ve muhasebe birimlerinin banka hesaplarına aktarılmak üzere Merkez Bankasına gönderme emri talimatı verir. Ertesi gün (T+1) sabah, talimat aktarma yetkili yardımcısı (Banka Servisi Görevlisi), elektronik ortamda talimat aktarma yetkilisinin (Muhasebe Yetkilisi Yrd.) / Birim Sorumlusu -Muhasebe Yetkilisi) onayına, nakdi karşılanmış işlemleri sunar. Talimat aktarma yetkilisi, elektronik ortamda işlemini onaylar. Talimat aktarma yetkilisi onay işlemini gerçekleştirince, Merkez Bankasına gönderme emirleri eş zamanlı olarak elektronik ortamda iletilmiş olur. 13

14 Onaylama aşamasından önce, talimat aktarma yetkilisi tarafından ve/veya sistem tarafından tespit edilen hatalar nedeniyle aktarılmayan tutarlar için banka Servisi Görevlisi/ödeme belgesini düzenleyen Tetkik Servisi Görevlisi tarafından emanete alınma kaydı yapılır, Banka Servisi Görevlisi bir sonraki gün (T+2), banka hesap özet cetvelinin elektronik ortamda dökümünü alarak inceler. Hesap özet cetvelinde ilgilisine yapılan ödemeler ile hatalar nedeniyle Merkez Bankasından dönen tutarları gruplar, yapılan ödemeler elektronik ortamda otomatik olarak muhasebeleştirilir. ( ve 103/102) Merkez Bankasından Dönen Hatalı Ödemelerin İadesinde; hatalar nedeniyle Merkez Bankasından dönen ödemeler Muhasebe Biriminin Ödeme Hesabına iade edilir. Ertesi gün banka servisi dekont dökümünü alarak ilgili servise iletir. İlgili servis görevlisi tarafından muhasebe kaydı gerçekleştirilir.(103/333.14) MİF iki nüsha olarak dökülür, Muhasebe Yetkilisi / Yrd.'na sunulur. Muhasebe Yetkilisi / Yrd. imza ve onaylama işlemini gerçekleştirir. Ekstre incelemesinde hatalı ödemeye ilişkin iade işleminin gönderme emri numarası varsa; bu numara referans alınarak Harcama Birimi tespiti yapılır. Ödemeye ilişkin ilgili harcama birimiyle irtibata geçilerek hatayı düzeltecek bir resmi yazı istenir. Hatalı ödemeye ilişkin iade işleminin gönderme emri numarası yoksa; Banka Servisi açıklama alanını referans alarak harcama birimi tespitini gerçekleştirir. TÜBİTAK Hesaplarında; TÜBİTAK, harcama birimine "proje numarasının" da bulunduğu resmi yazıyı iletir. Harcama birimi, banka hesabı açılmasına ilişkin yazıyı, TÜBİTAK'ın göndermiş olduğu yazıyı da ekleyerek muhasebe birimine iletir. Muhasebe birimi Ziraat Bankası nezdinde proje bazında banka hesabı açtırır. Hesabın açıldığına ilişkin bilgi harcama birimine iletilir. TÜBİTAK ilgili banka hesabına parayı aktarır. Muhasebe birimi, bankadan gelen dekontları referans alarak ilgili tutarları banka hesabına ( ) alarak muhasebe kaydını yapar ve takip eder. Gelir İdaresi Başkanlığının Ret ve İade İşlemlerinde; ret ve iadeye ilişkin bilgiler elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığından, muhasebe birimine iletilir. Muhasebe birimi KEÖS üzerinden GİB'den gelen bilgileri inceleyerek muhasebeleştirir. Banka Süreci (Hazine Nakit Talebi) işletilir. AB Hibelerine ilişkin işlemlerde; harcama biriminin, Merkez Bankasında hesap açılması talebini içeren yazısı muhasebe birimine iletilir. Muhasebe birimi, Merkez Bankasına hesap açılması için yazı yazar. Merkez Bankasından gelen hesap numarası, resmi yazı ile harcama birimine bildirilir. 14

15 Saymanlıktaki kişilerin imza sirküleri, Merkez Bankasına bildirilir. Kurum, Merkez Bankasında açılan hesaba parayı yatırır. Merkez Bankasından gelen dekonttan, hesaba para aktarıldığı anlaşıldığında muhasebe birimi AB Hibe Dosyası açar. Harcama yapıldığında, ödeme belgesi ve eki belgeler muhasebe birimine iletilir. Ödeme belgeleri ve eki belgeler, ilgili servis görevlisi tarafından incelenir. İnceleme sonucu ödeme belgeleri imzalanmak üzere Muhasebe Yetkilisi / Yrd.na iletilir. Muhasebe Yetkilisi / Yrd. imzaladıktan sonra onay işlemi gerçekleştirilir. Muhasebe birimi, ödeme için döviz gönderme talimatı düzenleyerek Merkez Bankasına gönderir. Döviz gönderme talimatının akıbeti Merkez Bankası tarafından muhasebe birimine bildirilir. Her ayın sonunda Merkez Bankasının gönderdiği dekont bakiyesi esas alınarak, döviz alış kuru üzerinden değerleme yapılır. Gelir Fazlalarının Genel Bütçeye Aktarılması İşlemlerinde; gelir fazlası olan DDK'lar ve diğer kurumlar bahse konu tutarları muhasebe biriminin (Maliye Merkez Saymanlığı) banka tahsilat hesabına yatırılır. Dekontlar muhasebe biriminin ilgili servislerine muhasebe kayıtları yapılmak üzere iletilir. Banka dekont bilgileri referans alınarak ilgili muhasebe servisi tarafından gelir tahsilatına ilişkin MİF düzenlenir. MİF iki nüsha olarak dökülür, Muhasebe Yetkilisi / Yrd.'na sunulur. Muhasebe Yetkilisi / Yrd. imza ve onaylama işlemini gerçekleştirir. Banka Servisi Görevlisi evrakları yevmiye servisine iletir. Muhasebe birimi, aylık ve üçer aylık periyotlarla tahsilata ilişkin bilgileri Muhasebat Genel Müdürlüğüne e-posta ve resmi yazıyla bildirir. 15

16 Bütçe Gelirleri Servisi Madde 7 - Bütçe Gelirleri Servisince yapılan Kasa/Banka Tahsilatı İşlemleri; nakit olarak vezneye para yatıran gerçek / tüzel kişinin, banka tahsilat hesabına para yatıran gerçek / tüzel kişinin başvurusu veya Muhasebe Birimler Arası İşlemler vasıtasıyla nakdin gelmesi üzerine başlar. Tahsilat için muhasebe birimine gelen paranın geliş yöntemine göre, Vezne Süreci, Banka İşlemleri Süreci veya Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Süreci işletilir. Bütçe Gelirleri Servisince yapılan İdari Para Cezalarının Tahsilatı İşlemlerinde; Kamu Kurum ve Kuruluşları tarafından düzenlenen İdari Yaptırım Kararı Tutanağı ile birlikte ilgili gerçek / tüzel kişi idari para cezasını yatırmak üzere Bütçe Gelirleri Servisi personeline başvurur. Bütçe Gelirleri Servisi Görevlisi, İdari Yaptırım Kararı Tutanağı üzerinde bulunan bilgileri kontrol eder. Tutanaktaki bilgilerin tam ve doğru olduğunun tespit edilmesinin ardından Tahsilat Genel Tebliği (Seri A) hükümleri gereğince, indirim uygulanıp uygulanmayacağı incelenir. Tutanakta yer alan bilgiler esas alınarak, muhasebe kaydı, bütçe gelirleri servisi personeli tarafından yapılır. MİF iki nüsha olarak dökülür, Muhasebe Yetkilisi / Yrd.'na sunulur. Vezne servisi görevlisi tahsilatı yaparak, MİF in onaylama işlemini gerçekleştirir. İlgili görevli evrakları yevmiye servisine iletir. Bütçe Gelirleri Servisince yapılan Yargı Para Cezalarının Tahsilatı İşlemlerinde; adli makamlar tarafından verilen kararlar doğrultusunda, Adliye tarafından düzenlenen Tahsilat Fişi ile birlikte ilgili gerçek / tüzel kişi yargı para cezasını yatırmak üzere Bütçe Gelirleri Servisi personeline başvurur. Bütçe Gelirleri Servisi Görevlisi, Tahsilat Fişi üzerinde bulunan bilgileri kontrol eder. Tahsilat Fişindeki bilgilerin tam ve doğru olduğunun tespiti yapılır. Tahsilat Fişinde yer alan bilgiler esas alınarak, muhasebe kaydı, bütçe gelirleri servisi personeli tarafından yapılır. MİF üç nüsha olarak dökülür, Muhasebe Yetkilisi / Yrd.'na sunulur. Vezne servisi görevlisi tahsilatı yaparak, MİF in onaylama işlemini gerçekleştirir. MİF in bir sureti yargı para cezasını yatıran kişiye verilir, MİF in diğer iki sureti ise ilgili görevli tarafından yevmiye servisine iletilir. Bütçe Gelirleri Servisince yapılan Ecrimisil Tahsilatı İşlemlerinde; Milli Emlak Müdürlükleri tarafından düzenlenen Ecrimisil İhbarnamesi ile birlikte ilgili gerçek / tüzel kişi para yatırmak üzere Bütçe Gelirleri Servisi personeline başvurur. Bütçe Gelirleri Servisi Görevlisi, Ecrimisil İhbarnamesi üzerinde bulunan bilgileri kontrol eder. Ecrimisil İhbarnamesindeki bilgilerin tam ve doğru olduğunun tespiti yapılır. Ecrimisil İhbarnamesinde yer alan bilgiler esas alınarak, muhasebe kaydı, bütçe gelirleri servisi personeli tarafından yapılır. MİF iki nüsha olarak dökülür, Muhasebe Yetkilisi / Yrd.'na sunulur. Vezne servisi görevlisi tahsilatı yaparak, MİF in onaylama işlemini gerçekleştirir. İlgili görevli evrakları yevmiye servisine iletir. 16

17 Bütçe Gelirleri Servisince yapılan 2/B Tahsilatı İşlemlerinde; Milli Emlak Müdürlükleri tarafından düzenlenen 2/B Satış Sözleşmesi ile birlikte ilgili gerçek / tüzel kişi para yatırmak üzere Bütçe Gelirleri Servisi personeline başvurur. Bütçe Gelirleri Servisi Görevlisi, 2/B Satış Sözleşmesi üzerinde bulunan bilgileri kontrol eder. 2/B Satış Sözleşmesideki bilgilerin tam ve doğru olduğunun tespiti yapılır. 2/B Satış Sözleşmesinde yer alan bilgiler esas alınarak, muhasebe kaydı (HYS üzerinden otomatik olarak muhasebeleştirilir.), bütçe gelirleri servisi personeli tarafından yapılır. MİF iki nüsha olarak dökülür, Muhasebe Yetkilisi / Yrd.'na sunulur. Vezne servisi görevlisi tahsilatı yaparak, MİF in onaylama işlemini gerçekleştirir. İlgili görevli evrakları yevmiye servisine iletir. Bütçe Gelirleri Servisince yapılan Vekalet Ücreti Tahsilatında; Muhakemat Müdürlüğü veya Gelir İdaresi Başkanlığı Hukuk Birimi tarafından düzenlenen Vekalet Ücreti yatırılmasına ilişkin yazı ile birlikte ilgili gerçek / tüzel kişi para yatırmak üzere Bütçe Gelirleri Servisi personeline başvurur. Bütçe Gelirleri Servisi Görevlisi, Vekalet Ücreti yatırılmasına ilişkin yazının üzerinde bulunan bilgileri kontrol eder. Vekalet Ücreti yatırılmasına ilişkin yazıdaki bilgilerin tam ve doğru olduğunun tespiti yapılır. Vekalet Ücreti yatırılmasına ilişkin yazıdaki bilgiler esas alınarak muhasebe kaydı (Muhasebe Birimlere Arası İşlemler Süreci) bütçe gelirleri servisi personeli tarafından yapılır. İlgililerden tahsil edilen tutarlar Bakanlıkların Merkez Saymanlık Müdürlüklerine gönderilir. MİF iki nüsha olarak dökülür, Muhasebe Yetkilisi / Yrd.'na sunulur. Vezne servisi görevlisi tahsilatı yaparak, MİF in onaylama işlemini gerçekleştirir. İlgili görevli evrakları yevmiye servisine iletir. Bütçe Gelirleri Servisince yapılan Damga Vergisi, Karar Pulu, Sözleşme Damga Vergisi ve Sözleşme Bedeli Tahsilatında; ilgili Kamu Kurum veya Kuruluşu tarafından söz konusu bedellerin yatırılması gerektiğine ilişkin yazı ile birlikte ilgili gerçek / tüzel kişi para yatırmak üzere Bütçe Gelirleri Servisi personeline başvurur. Bütçe Gelirleri Servisi Görevlisi, Damga Vergisi, Karar Pulu, Sözleşme Damga Vergisi ve Sözleşme Bedeli yatırılmasına ilişkin Kurumlarca düzenlenen yazının üzerinde bulunan bilgileri kontrol eder. Damga Vergisi, Karar Pulu, Sözleşme Damga Vergisi ve Sözleşme Bedeli yatırılmasına ilişkin yazıdaki bilgilerin tam ve doğru olduğunun tespiti yapılır. Damga Vergisi, Karar Pulu, Sözleşme Damga Vergisi ve Sözleşme Bedeli yatırılmasına ilişkin yazıdaki bilgiler esas alınarak muhasebe kaydı bütçe gelirleri servisi personeli tarafından yapılır. MİF iki nüsha olarak dökülür, Muhasebe Yetkilisi / Yrd.'na sunulur. Vezne servisi görevlisi tahsilatı yaparak, MİF in onaylama işlemini gerçekleştirir. İlgili görevli evrakları yevmiye servisine iletir. Bütçe Gelirleri Servisince yapılan Vatandaşlık İşlemleri Hizmet Bedeli Tahsilatında; İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü tarafından söz konusu bedellerin yatırılması gerektiğine ilişkin yazı ile birlikte ilgili gerçek kişi para yatırmak üzere Bütçe Gelirleri Servisi personeline başvurur. 17

18 Bütçe Gelirleri Servisi Görevlisi, Vatandaşlık İşlemleri Hizmet Bedeli yatırılmasına ilişkin Kurumca düzenlenen yazının üzerinde bulunan bilgileri kontrol eder. Vatandaşlık İşlemleri Hizmet Bedelinin yatırılmasına ilişkin yazıdaki bilgilerin tam ve doğru olduğunun tespiti yapılır. Vatandaşlık İşlemleri Hizmet Bedeli yatırılmasına ilişkin yazıdaki bilgiler esas alınarak muhasebe kaydı bütçe gelirleri servisi personeli tarafından yapılır. MİF iki nüsha olarak dökülür, Muhasebe Yetkilisi / Yrd.'na sunulur. Vezne servisi görevlisi tahsilatı yaparak, MİF in onaylama işlemini gerçekleştirir. İlgili görevli evrakları yevmiye servisine iletir. Muhasebe Yetkilisi Mutemedinin Belirlenmesi İşlemlerine İlişkin Süreç; harcama birimince mutemet belirlenmesine ilişkin resmi yazının muhasebe birimine iletilmesi ile başlar. Muhasebe Yetkilisi Mutemedinin görevlendirilmesi için harcama biriminden olur yazısı muhasebe birimine gönderilir. Evrak Kayıt Süreci (Gelen Evrak) işletilir. Muhasebe yetkilisi mutemedi talebine ilişkin uygundur yazısı yazılır. Muhasebe biriminde ilgili servis personeli, görevlendirilecek muhasebe yetkilisi mutemedi için kefalet kesilip kesilmeyeceğini kontrol eder. Kefalet kesileceğinin tespiti yapılırsa harcama birimi mutemedinden ilgili personelin maaşından kefalet kesintisi yapılması talep edilir. Evrak Kayıt Süreci (Giden Evrak) işletilir. Muhasebe Yetkilisi Mutemedince Yapılan Tahsilatın Vezneye Yatırılması İşlemlerinde; mutemet yaptığı tahsilatlar karşılığında alındı düzenler. Mutemetçe yapılan tahsilatlar kontrol edilmek üzere, muhasebe birimindeki ilgili görevliye getirilir. İlgili görevli, Kasa Defteri ve alındıları kontrol eder. İlgili görevli ve Muhasebe Yetkilisi kontrol yapıldığına ilişkin Kasa Defterini imzalar. Mutemet tahsilatları nakit olarak muhasebe biriminin veznesine getirir ve ilgili servis görevlisi tarafından MİF düzenlenir. Para vezneye yatırılır. MİF iki nüsha olarak dökülür ve Muhasebe Yetkilisi / Yrd.'na sunulur. Muhasebe Yetkilisi / Yrd. imza ve onaylama işlemini gerçekleştirir. Veznedar yatırılan para karşılığı iki nüsha alındı düzenler, alındının bir nüshası kişiye verilir. Alındının bir nüshası vezne servisinde arşivlenir. Veznedar evrakları yevmiye servisine iletir. Muhasebe Yetkilisi Mutemedince Yapılan Tahsilatın Banka Hesabına Yatırılması İşlemlerinde; mutemet yaptığı tahsilatlar karşılığında alındı düzenler. Mutemet tahsil ettiği parayı muhasebe biriminin tahsilat hesabına yatırır. Muhasebe Biriminin tahsilat hesabına yatan para için "Banka İşlemleri Tahsilat Süreci" gerçekleşir. Her ay sonunda mutemet muhasebe birimine tahsilat listesini gösteren Kasa Defterini gönderir. Kasa defteri kontrol edilerek ilgili servis görevlisi tarafından imzalanır. 18

19 Emanet Servisi Madde 8 - Emanet Servisince yapı denetim hizmet bedelinin emanet hesaplara alınması işlemlerinde; nakit olarak vezneye veya banka tahsilat hesabına inşaat/arsa sahibi tarafından paranın yatırılması ile başlar. Süreç girdileri, evrak servisinde kaydedilir ve numara verilir. Evrak, Muhasebe Yetkilisi tarafından emanet servisine havale edilir. Dilekçe referansına göre, emanet muhasebe kaydı, ilgili personel tarafından gerçekleştirilir. MİF iki nüsha olarak dökülür, Muhasebe Yetkilisi / Yrd.'na sunulur. Muhasebe Yetkilisi / Yrd. imza ve onaylama işlemini gerçekleştirir. İlgili görevli evrakları yevmiye servisine iletir. Banka servisince, dekont bilgileri referans alınarak emanete ilişkin muhasebe kaydı yapılır. MİF iki nüsha olarak dökülür, Muhasebe Yetkilisi / Yrd.'na sunulur. Muhasebe Yetkilisi / Yrd. imza ve onaylama işlemini gerçekleştirir. İlgili görevli evrakları yevmiye servisine iletir. Düzenlenen MİF'in bir örneği, emanet servisine yatırılan yapı denetim bedelinin takibi için ilgili kişiye verilir. Emanet Servisince yapı denetim hizmet bedelinin ödenmesi işlemlerinde; yapı denetim şirketi, hakediş raporunu ilgili Belediyeden alır. Yapı denetim şirketi, hakkediş raporunu muhasebe birimine iletir. Süreç girdileri, evrak servisinde kaydedilir ve numara verilir. Evrak, Muhasebe Yetkilisi tarafından emanet servisine havale edilir. Hakkediş raporu referans alınarak emanette yer alan tutarlar, mevzuat gereği belli oranlar çerçevesinde MİF düzenlenerek dağıtılır. (Belediye, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve ilgili şirket) MİF iki nüsha olarak dökülür, Muhasebe Yetkilisi / Yrd.'na sunulur. Muhasebe Yetkilisi / Yrd. imza ve onaylama işlemini gerçekleştirir. İlgili görevli evrakları yevmiye servisine iletir. Şirketin SGK ve vergi borcu varsa, alacağı borcuna karşılık mahsup edilir. Paylaştırılan tutarların şirketin ve ilgili kurumların hesabına aktarılması için ayrı ayrı MİF düzenlenir. MİF iki nüsha olarak dökülür, Muhasebe Yetkilisi / Yrd.'na sunulur. Muhasebe Yetkilisi / Yrd. imza ve onaylama işlemini gerçekleştirir. İlgili görevli evrakları yevmiye servisine iletir. Emanet Servisince memur yolluğunun hesaplara alınması işlemlerinde; ilgili kişi, hizmetinden faydalanacağı memurun adını vererek, emanet servisindeki görevliye yolluk yatıracağına ilişkin beyanda bulunur. Dilekçe referansına göre emanet muhasebe kaydı, ilgili personel tarafından gerçekleştirilir. MİF iki nüsha olarak dökülür, Muhasebe Yetkilisi / Yrd.'na sunulur. Muhasebe Yetkilisi / Yrd. imza ve onaylama işlemini gerçekleştirir. İlgili görevli evrakları yevmiye servisine iletir. Emanete yatırılacak tutarın tahsili için vezneye para girişi süreci işletilir. Emanet Servisince memur yolluğunun ilgilisine ödenmesi işlemlerinde; hizmetinden faydalanılan memur, yolluk bildirimi ve alındı belgesi ile emanet servisine başvurur. Yolluk bildirimi referans alınarak emanetten ödemeye ilişkin muhasebe kaydı, ilgili personel tarafından gerçekleştirilir. MİF iki nüsha olarak dökülür, Muhasebe Yetkilisi / Yrd.'na sunulur. Muhasebe Yetkilisi / Yrd. imza ve onaylama işlemini gerçekleştirir. İlgili görevli evrakları yevmiye servisine iletir. Emanete yatırılan tutarın ilgiliye ödenmesi için vezneden para çıkışı süreci işletilir. Emanet Servisince temsilci ücretinin (Kooperatif Yolluğu) tahsili ve ilgilisine ödenmesi işlemlerinde; genel kurul toplantısı yapmak isteyen kooperatif, dilekçe ile başvurarak resmi görevlinin yolluğunu muhasebe birimine yatırmak için başvurur. 19

20 Muhasebe biriminin ilgili servisi, kooperatifin vergi numarası, toplantı tarihi, yeri ve saati bilgilerini içeren dilekçeyi inceler. Tutarın tahsiliyle ilgili olarak vezneye para girişi süreci işletilir. Kooperatif temsilcisi yatırılan paranın alındısını ilgili harcama birimine iletir. Harcama birimi aylık olarak Temsilci Defteri bilgilerini muhasebe birimine iletir. Emanet Servisinin Memur Yolluğunun Ödenmesi Süreci işletilir. Emanet Servisince yapılan Avukatlık Vekalet Ücretlerinin Tahsilat İşlemlerinde; davanın devletin lehine sonuçlanması durumunda, banka tahsilat dekontu, kişinin muhasebe birimine gelerek para yatırması veya muhasebe birimler arası işlemler vasıtasıyla tahsil edilen paranın gelmesiyle birlikte süreç başlar. Banka Servisi Görevlisi, bankadan gelen dekontu (tutar ve açıklama bilgileri referans alınarak) ilgilisi nedeniyle Emanet Servisi Görevlisine iletir. Emanet Servisi Görevlisi, dekont bilgilerini referans alarak emanete ilişkin ( hesabı) muhasebe kaydını gerçekleştirir. MİF iki nüsha olarak dökülür, Muhasebe Yetkilisi / Yrd.'na sunulur. Muhasebe Yetkilisi / Yrd. imza ve onaylama işlemini gerçekleştirir. İlgili görevli evrakları yevmiye servisine iletir. Emanet Servisi Görevlisi, parayı yatırmak üzere gelen kişinin dilekçesini alarak ilgili muhasebe kaydını gerçekleştirir. MİF iki nüsha olarak dökülür, Muhasebe Yetkilisi / Yrd.'na sunulur. Muhasebe Yetkilisi / Yrd. imza ve onaylama işlemini gerçekleştirir. İlgili görevli evrakları yevmiye servisine iletir. Vezneye para girişine ilişkin süreç işletilir. Taşra muhasebe birimlerinde yapılan tahsilata istinaden 511 hesap kullanılarak düzenlenen MİF'te, ilgili tahsilat merkez muhasebe birimleri adına gönderilmek üzere kayda alınır. Muhasebe birimleri arası işlemleri takip etmekle görevli Bütçe Geliri Servisi Görevlisi, avukatlık vekalet ücretine ilişkin muhasebe birimleri arası işlemlere ait, işlemi başlatan karşı muhasebe biriminin MİF dökümünü say2000i sistemi üzerinden alır. İlgili MİF dökümü Emanet Servisindeki Görevlisine iletilir. Emanet Servisi Görevlisi MİF dökümlerini inceler, ilgili SGB adına doğru şekilde tahsil edilmiş avukatlık vekalet ücretine ilişkin muhasebe kaydını yapar. Yapılan incelemede SGB adına yanlışlıkla tahsil edilmiş avukatlık vekalet ücretine rastlanırsa; karşı muhasebe birimi ile iletişime geçilir, kaydın iptali ve/veya düzeltilmesi işlemi yaptırılır. Karşı muhasebe birimi hatalı kaydı iptal edemezse ve/veya düzeltemezse emanet hesabının ilgili ekonomik kodu kullanılarak hatalı avukatlık vekalet ücretine kaydı emanete alınır. Emanete alınan avukatlık vekalet ücreti tahsilatı, 511- hesabıyla muhasebeleştirilerek karşı muhasebe birimine gönderilir. Emanet Servisince yapılan Avukatlık Vekalet Ücretlerinin Dağıtımı/Ödeme İşlemlerinde; Emanet Servisi Görevlisi, devir defter dökümünü alarak ( ) hesapta kapatılmamış olan emanetleri inceler. Tüm ( ) kapatılamayan kayıtlar, mevzuat gereği belli oranlar dahilinde ( ), ( ) ve ( ) hesaplarına kaydedilir. MİF iki nüsha olarak dökülür, Muhasebe Yetkilisi / Yrd.'na sunulur. Muhasebe Yetkilisi / Yrd. imza ve onaylama işlemini gerçekleştirir. İlgili görevli evrakları yevmiye servisine iletir. Emanet Servisi Görevlisi, avukatlık vekaletten sorumlu birimden gelen Çeşitli Ödemeler Bordrosunu inceler. Çeşitli Ödemeler Bordrosunda belirtilen tutarlara göre, ilgili emanetin hesaptan çıkış kaydı (avukatlara ödeme kayıtları) yapılır. MİF iki nüsha olarak 20

KONYA DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ

KONYA DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ KONYA DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ ĠġLEM YÖNERGESĠ ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam...2 Hukuki Dayanak...2 Tanımlar. 2 ĠKĠNCĠ BÖLÜM Ödemeler Kasa Ödeme

Detaylı

UŞAK DEFTERDARLIĞI MUHASEBE BİRİMİ İŞLEM YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Misyon ve Tanımlar

UŞAK DEFTERDARLIĞI MUHASEBE BİRİMİ İŞLEM YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Misyon ve Tanımlar UŞAK DEFTERDARLIĞI MUHASEBE BİRİMİ İŞLEM YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Misyon ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Uşak Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünün

Detaylı

MANİSA DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ - İŞLEM YÖNERGESİ

MANİSA DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ - İŞLEM YÖNERGESİ MANİSA DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ - İŞLEM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM MİSYON - TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı Muhasebat Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatı olan Manisa Defterdarlığı

Detaylı

TOKAT DEFTERDARLIĞI. İşlem Yönergesi İKEP GRUBU TOKAT DEFTERDARLIĞI

TOKAT DEFTERDARLIĞI. İşlem Yönergesi İKEP GRUBU TOKAT DEFTERDARLIĞI TOKAT DEFTERDARLIĞI İşlem Yönergesi İKEP GRUBU TOKAT DEFTERDARLIĞI 23.01.2015 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar... 5 BİRİNCİ BÖLÜM 5 Amaç, Dayanak,Defterdarlık Misyonu ve Tanımlar... Amaç... 5 Dayanak...

Detaylı

İŞLEM YÖNERGESİ ARALIK 2014

İŞLEM YÖNERGESİ ARALIK 2014 İŞLEM YÖNERGESİ ARALIK 2014 MALİYE BAKANLIĞI DÜZCE DEFTERDARLIĞI İŞLEM YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı Düzce Defterdarlığı

Detaylı

VI-11 MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ

VI-11 MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ VI-11 MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ R.G. Tarihi : 30/12/2006 R.G. Sayısı: 26392 (3. Mükerrer) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi

Detaylı

MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ

MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin,

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26392 (3.Mük)

Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26392 (3.Mük) Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26392 (3.Mük) MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

MERKEZĠ YÖNETĠM MUHASEBE YÖNETMELĠĞĠ

MERKEZĠ YÖNETĠM MUHASEBE YÖNETMELĠĞĠ MERKEZĠ YÖNETĠM MUHASEBE YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin,

Detaylı

MERKEZÎ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları

MERKEZÎ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları MERKEZÎ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin,

Detaylı

Merkezî Yönetim Muhasebe Yönetmeliği

Merkezî Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Merkezî Yönetim Muhasebe Yönetmeliği İÇINDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 11 Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları... 11 Amaç... 11 Kapsam... 11 Tanımlar... 11 Yevmiye sistemi, muhasebeleştirme

Detaylı

MARDİN DEFTERDARLIĞI BİRİM YÖNERGESİ

MARDİN DEFTERDARLIĞI BİRİM YÖNERGESİ MARDİN DEFTERDARLIĞI BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Mardin Defterdarlığı birimlerinin fonksiyonel ve operasyonel görev dağılımını

Detaylı

EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ

EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- Bu yönetmeliğin

Detaylı

MUHASEBE YETKİLİSİ MUTEMETLERİNİN GÖREVLENDİRİLMELERİ, YETKİLERİ, DENETİMİ VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

MUHASEBE YETKİLİSİ MUTEMETLERİNİN GÖREVLENDİRİLMELERİ, YETKİLERİ, DENETİMİ VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK MUHASEBE YETKİLİSİ MUTEMETLERİNİN GÖREVLENDİRİLMELERİ, YETKİLERİ, DENETİMİ VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmî Gazete : 31.12.2005/26040 ( 3. Mükerrer) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Maliye Yüksek Eğitim Merkezi BaĢkanlığı. MALĠYE YÜKSEK EĞĠTĠM MERKEZĠ BAġKANLIĞI ĠġLEM YÖNERGESĠ

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Maliye Yüksek Eğitim Merkezi BaĢkanlığı. MALĠYE YÜKSEK EĞĠTĠM MERKEZĠ BAġKANLIĞI ĠġLEM YÖNERGESĠ T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Maliye Yüksek Eğitim Merkezi BaĢkanlığı MALĠYE YÜKSEK EĞĠTĠM MERKEZĠ BAġKANLIĞI ĠġLEM YÖNERGESĠ ANKARA Temmuz 2011 ĠÇĠNDEKĠLER MALĠYE YÜKSEK EĞĠTĠM MERKEZĠ BAġKANLIĞI ĠġLEM YÖNERGESĠ

Detaylı

ĠSTANBUL DEFTERDARLIĞI BĠRĠM YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar

ĠSTANBUL DEFTERDARLIĞI BĠRĠM YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar ĠSTANBUL DEFTERDARLIĞI BĠRĠM YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; İstanbul Defterdarlığı birimlerinin fonksiyonel ve operasyonel görev

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar MUĞLA DEFTERDARLIĞI BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar 1 Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Muğla Defterdarlığı birimlerinin fonksiyonel ve operasyonel görev dağılımını

Detaylı

Samsun Defterdarlığı Personel Müdürlüğü İşlem Yönergesi

Samsun Defterdarlığı Personel Müdürlüğü İşlem Yönergesi Samsun Defterdarlığı Personel Müdürlüğü İşlem Yönergesi Bu Yönerge; Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında yer alan Defterdarlık İşlem Yönergelerine yönelik 4.1.4, 4.1.5, 8.1.2,

Detaylı

T.C. SULTANGAZİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SULTANGAZİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SULTANGAZİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1: (1) Bu yönetmeliğin amacı, Mali Hizmetler Müdürlüğünün görev,

Detaylı

MAHALLİ İDARELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MAHALLİ İDARELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MAHALLİ İDARELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, il özel idaresi, belediye, bağlı idare ve birliklerin; gelir ve gider

Detaylı

Yönetmelik Yayın : 21/1/2006 tarihli ve 26056 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanmıştır.

Yönetmelik Yayın : 21/1/2006 tarihli ve 26056 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanmıştır. Yönetmelik Yayın : 21/1/2006 tarihli ve 26056 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanmıştır. Muhasebe Yetkililerinin Eğitimi, Sertifika Verilmesi ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ KISIM

Detaylı

T.C CEVDETİYE SULAMA BİRLİĞİ MECLİS SAYI:. (K A R A R )..\...\2015. ÖZÜ: Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği.

T.C CEVDETİYE SULAMA BİRLİĞİ MECLİS SAYI:. (K A R A R )..\...\2015. ÖZÜ: Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği. ÖZÜ: Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği. CEVDETİYE Sulama Birliğinin Kasım Dönemi olağan meclis toplantısı için, günü saat 10:00 de, birlik meclis toplantı salonunda, birlik başkanı Mustafa AYDIN başkanlığında,

Detaylı

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR Amaç : Bu yönetmeliğin amacı; Araklı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü nün faaliyetlerinin mahiyetine

Detaylı

T.C. AKSU ORTA SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel Kavram ve İlkeler

T.C. AKSU ORTA SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel Kavram ve İlkeler Amaç T.C. AKSU ORTA SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel Kavram ve İlkeler Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, AKSU ORTA Sulama Birliği

Detaylı

18 Haziran 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27968 YÖNETMELİK

18 Haziran 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27968 YÖNETMELİK 18 Haziran 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27968 YÖNETMELİK Maliye Bakanlığından: GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİNİN ÖDEME VE TAHSİLAT İŞLEMLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

DENETİMLERDE TESPİT EDİLEN UYGULAMA HATALARI

DENETİMLERDE TESPİT EDİLEN UYGULAMA HATALARI DENETİMLERDE TESPİT EDİLEN UYGULAMA HATALARI a) Vezne İşlemleri Kasa ve Banka İşlemleri 1- Kasa defteri kayıtlarının fiili durumu yansıtmadığı, kayıtların günlük ve muntazam bir biçimde yapılmadığı, 2-

Detaylı

VI-23 GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİNİN ÖDEME VE TAHSİLAT İŞLEMLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

VI-23 GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİNİN ÖDEME VE TAHSİLAT İŞLEMLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR VI-23 GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİNİN ÖDEME VE TAHSİLAT İŞLEMLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİNİN ÖDEME VE TAHSİLAT

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ 2014 - ANKARA Amaç ve kapsam DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

Detaylı

DEVLET MUHASEBESİ UYGULAMASINDA SIKLIKLA YAPILAN HATALAR

DEVLET MUHASEBESİ UYGULAMASINDA SIKLIKLA YAPILAN HATALAR DEVLET MUHASEBESİ UYGULAMASINDA SIKLIKLA YAPILAN HATALAR Erkan KARAARSLAN Maliye Bakanlığı Muhasebat Kontrolörü DEVLET MUHASEBESİ UYGULANMASINDA SIKLIKLA YAPILAN HATALAR Kamuda bütün uygulamaların Anayasadan

Detaylı

AÇIK İHALE İŞ AKIŞ SÜRECİ

AÇIK İHALE İŞ AKIŞ SÜRECİ AÇIK İHALE İŞ AKIŞ SÜRECİ 1- Teknik Şartnamenin İncelenmesi: - Teknik Şartnameler; 4734 Sayılı Kanun ve ikincil mevzuatına aykırı hususların olup olmadığı (belirli bir marka model ve menşei belirtilmemesi,

Detaylı