ANTALYA DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANTALYA DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ"

Transkript

1 ANTALYA DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ 1

2 BİRİNCİ BÖLÜM... 3 AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR... 3 Amaç ve Kapsam... 3 Hukuki Dayanak... 3 Tanımlar... 3 İKİNCİ BÖLÜM... 4 MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ SERVİSLERİNİN İŞLEM SÜREÇLERİ.4 Kişi Borcu Servisi... 4 Vezne Servisi.5 Banka Servisi...13 Bütçe Gelirleri Servisi.16 Emanet Servisi.19 Ödeme Emri Belgesi ve Eki Belgelerin Tetkik Birimi Ödenek Servisi.26 Taşınır İşlemleri Servisi...27 Bütçe Giderleri Servisi.28 Muhasebe Birimler Arası İşlemler Servisi İcra Servisi 30 Yevmiye Servisi...31 Bilgi İşlem Servisi 32 Evrak Kayıt ve Özlük Servisi...33 Yürürlük 34 Yürütme 34 2

3 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Antalya Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünün faaliyetleri ile mali karar ve işlemlerini kapsayan yazılı prosedürleri belirlemektir. Hukuki Dayanak Madde 2- Bu Yönerge, Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planına dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 3- Bu Yönergede geçen; a. Bakanlık: Maliye Bakanlığını, b. Üst Yönetici: Maliye Bakanlığı Müsteşarını, c. Genel Müdürlük: Muhasebat Genel Müdürlüğünü, d. Genel Müdür: Muhasebat Genel Müdürünü, e. Defterdarlık: Antalya Defterdarlığını, f. Defterdar: Antalya Defterdarını, g. Müdürlük: Muhasebe Müdürlüğünü, h. Müdür: Muhasebe Müdürünü, i. Birim: Muhasebe Müdürlüğü Servislerini, j. Muhasebe Birimi: Kamu idarelerine ait, gelir ve alacakların tahsili, gider ve borçların hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm mali işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanmasına ilişkin muhasebe hizmetlerinin yapıldığı birimi, k. Harcama Birimi: Kamu idaresi bütçesinde ödenek tahsis edilen ve harcama yetkisi bulunan birimi, l. Eylem Planı: Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planını, m. Yönerge: Antalya Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü İşlem Yönergesini, n. KBS : Kamu Harcamaları ve Muhasebe Bilişim Sistemini, o. say2000i : Web Tabanlı Saymanlık Otomasyonu Sistemini, ifade eder. 3

4 İKİNCİ BÖLÜM Muhasebe Müdürlüğü Servislerinin İşlem Süreçleri Kişi Borcu Servisi Madde 4 Kişi Borcu açılmasına ilişkin işlemler; harcama biriminden muhasebe birimine yazılan bilgi yazısı (hangi kişiye, hangi sebepten ötürü, ne kadarlık kişi borcu açılacağını belirten resmi yazı) ile başlar. Yazı, Evrak Servisi Görevlisince kaydedilir ve numara verilir. Evrak Muhasebe Yetkilisi tarafından kişi borçları servisine havale edilir. Kişi borcu dosyasını açmaya ilişkin yeterli bilgi olup olmadığı kontrol edilir. Evrağın hangi harcama birimine ait olduğu kontrol edilerek belirlenir. Kişi borcu dosyası açılır. Resmi yazıdaki faiz başlangıç tarihi esas alınır. Faiz oranı resmi yazıda belirtilmediyse Borçlar Kanununda belirtilen oran esas alınır. Ayrıca, harcama birimince bildirilen faiz başlangıç tarihi ve faiz oranının Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygunluğu kontrol edilerek, herhangi bir hata olması durumunda ilgili harcama birimi bilgilendirilir. Tahakkuk kaydı girişi, kişi borcu dosyası ile ilişkilendirilerek yapılır. MİF üç nüsha olarak dökülür, Muhasebe Yetkilisi / Yrd.'na sunulur. Muhasebe Yetkilisi / Yrd. imza ve onaylama işlemini gerçekleştirir. Kişi Borcu Servisi Görevlisi evrakların iki suretini yevmiye servisine iletir, bir sureti ise Kişi Borcu Servisinde oluşturulan dosyasında muhafaza edilir. Tahakkuk kaydı oluşturulan kişi borçlarının tahsilatına ilişkin işlemler; adına kişi borcu dosyası açılan kişinin servise müracaat ederek ilgilinin vezneye para yatırması, ilgilinin maaşından kesinti yapılmasına ilişkin talebinin iletilmesi, ilgilinin bankaya para yatırması ile başlar. Adına Kişi borcu dosyası açılan kişiye ait bilgiler Kişi Borcu Servisi Görevlisince araştırılır. Tahsilat öncesi kişi borcu faizi hesaplanır. Faizin tahakkuk kaydı ile anapara ve faizinin tahsilatına ilişkin muhasebe kaydı yapılır. MİF üç nüsha olarak dökülür, Muhasebe Yetkilisi / Yrd.'na sunulur. Muhasebe Yetkilisi / Yrd. imza ve onaylama işlemini gerçekleştirir. İlgili görevli, düzenlenen MİF lerin iki suretini yevmiye servisine iletir, bir suretini ise kişi borcu dosyasına kaldırarak muhafaza eder. 4

5 Vezne Servisi Madde 5 Vezne servisince tahsilat işlemleri süreci; ilgili kişinin doğrudan vezneye veya ilgili servise para yatırma talebiyle başvurusu üzerine başlar. Para yatırma talebinde bulunan kişi vezneye veya ilgili servise başvurur. Kişiden talebine yönelik dilekçe/üst yazı/adli veya idari yaptırım kararı/mif vb. istenir. Dilekçe/üst yazı/adli veya idari yaptırım kararı/mif içeriğinde; yatırılacak paraya ilişkin tutar, yatırma nedeni ve kişinin kimlik bilgileri bulunur. Veznedar dilekçenin içeriğine göre kişiyi ilgili servise yönlendirir. İlgili serviste tahakkuk kaydının olup olmadığı araştırılır, yapılmadıysa tahakkuk ve takiben de tahsilata ilişkin muhasebe kayıtları yapılır. İlgili servisteki memur MİF'i imzalar, incelenmek ve imzalanmak üzere Muhasebe Yetkilisi / Yrd.'na sunar. Muhasebe Yetkilisi / Yrd. MİF'i imzalar. Kişi, talebine uygun tutarı vezneye yatırır. Veznedar, tahsilatı yaptıktan sonra muhasebe kaydını elektronik ortamda onaylar. Veznedar, MİF'in üzerine manuel olarak yevmiye numarasını yazar. Veznedar, yatırılan para karşılığı iki nüsha alındı düzenler, alındının bir nüshasını kişiye verir. Alındının diğer nüshası vezne servisinde arşivlenir. Tahsilat MİF'i, yevmiye servisine iletilir. Kasa limit fazlasının bankaya gönderilmesi (Merkez Saymanlıklarında Merkez Bankası, diğer muhasebe birimlerinde Ziraat Bankası) işlemlerinde; veznedar, günlük Kasa Defteri dökümünü alarak, kasadaki nakdin limitleri aşıp aşmadığını kontrol eder. Veznedar, kasadaki limit üstü tutar kadar veya mevcut nakit tutarı kadar "Teslimat Müzekkeresi" belgesi düzenler. Muhasebe yetkilisi/yrd. teslimat müzekkeresini imzalar. Veznedar, nakdin gönderilmesine ilişkin muhasebe kaydını (108/100) yapar. MİF iki nüsha olarak dökülür ve veznedar tarafından imzalanır ve Muhasebe Yetkilisi / Yrd.'na sunulur. Muhasebe Yetkilisi / Yrd. imza ve onaylama işlemini gerçekleştirir. Veznedar evrakları yevmiye servisine iletir. Kasa fazlası, tahsilat hesabının bulunduğu bankaya yatırılır, 5

6 Ertesi gün Banka İşlemleri Süreci gerçekleşir. Veznedar tahsilat hesabının bulunduğu bankadan gelen dekonta istinaden paranın bankaya yatırılmasına ilişkin muhasebe kaydını yapar (102/108). MİF iki nüsha olarak dökülür, veznedar tarafından imzalanır ve Muhasebe Yetkilisi / Yrd.'na sunulur. Muhasebe Yetkilisi / Yrd. imza ve onaylama işlemini gerçekleştirir. Veznedar evrakları yevmiye servisine iletir. Vezneden Para Çıkışı (Kişi ve Kurumlara Yapılan Ödeme) İşlemleri; ilgili kişinin/kurumun kendisine ödeme yapılması talebini iletmesi ile başlar. İlgili servislerce, her yıl Muhasebat Genel Müdürlüğünce yayımlanan Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğde yer alan limitler dahilindeki tutarlara ilişkin ödemelerin kasadan nakden ödeme yapılması için gelen talepler vezne servisine iletilir. Vezne servisi, kasadaki nakdin miktarı ile nakden ödeme yapılması istenilen tutarı karşılaştırır. Kasa nakit durumunun yeterli olması durumunda, ilgilisine kasadan nakden ödeme yapılır. Kasadaki nakit durumunun yetersiz olması durumunda, vezne servisi talebi reddeder. Teminat İadesi İşlemlerinde; teminata ilişkin alındı belgesine istinaden ilgili serviste MİF düzenlenir. MİF iki nüsha olarak dökülür ve ilgili memur tarafından imzalanır ve Muhasebe Yetkilisi / Yrd.'na sunulur. Muhasebe Yetkilisi / Yrd. imza ve onaylama işlemini gerçekleştirir. Veznedar tarafından MİF onaylanır ve nakit ödeme gerçekleştirilir. Kişi, MİF'in üzerine parayı aldığına dair imza atar. Veznedar evrakları yevmiye servisine iletir. Denetim Elemanları İşlemlerinde; denetim elemanı denetim avansı alacağına ilişkin beyanda bulunur. Denetim elemanı bilgileri sistemden sorgulanır. Avans verilmesine ilişkin ilgili serviste MİF düzenlenir. MİF iki nüsha olarak dökülür ve ilgili memur tarafından imzalanır ve Muhasebe Yetkilisi / Yrd.'na sunulur. Muhasebe Yetkilisi / Yrd. imza ve onaylama işlemini gerçekleştirir. Veznedar tarafından MİF onaylanır ve nakit ödeme gerçekleştirilir. MİF'in üzerine parayı alan kişi, parayı aldığına ilişkin imza atar. Veznedar evrakları yevmiye servisine iletir. Kasa Defteri Kontrolleri İşlemlerinde; Veznedar tarafından gün sonunda Kasa Defteri dökümü alınır. Kasa Defteri dökümü kasadaki para ile karşılaştırılır. Kasa Defteri dökümü Veznedar ve Muhasebe Yetkilisi tarafından imzalanır. Kasa Defteri dökümü, veznedar tarafından arşivlenir. Muhasebe Yetkilisi 10 veya 15 günlük periyotlarla kasa sayımına katılır. Muhasebe Yetkilisinin kasa sayımına katıldığı durumlarda, Kasa Defterine ayrıca ek kaşe basılıp imzalanır. Alındıların Aslı Gibi Çoğaltılması İşlemlerinde; alındının aslının çoğaltılması talebinde bulunan kişi muhasebe birimin başvurur. İlgili servis (Vezne / Bütçe Geliri) görevlisi alındının mahiyetini tespit eder. (Nakit tahsilat mı? Teminat mı?) Eğer alındının mahiyeti teminat mektubu ise limite bakılmaksızın kişiden dilekçe talep edilir. Eğer alındının mahiyeti nakit tahsilat ise; Yönetmelikte belirtilen limitlerin altında ise dilekçe, Yönetmelikte belirtilen limitlerin üzerinde ise gazete ilanı istenir. Dilekçe ve gazete ilanı vezne servisine iletilip alındının dip koçanına eklenmesi sağlanır. Alındının İptali İşleminde; veznedar tarafından yanlış yapılan tahsil işlemi tespit edilir. Vatandaş tarafından vekaleten vezneye yatırılması gereken paranın yanlışlıkla asil olarak yatırılması veya yevmiyenin onaylanması ve imzalanmasından sonra hata tespitinin yapılması durumunda, alındının üzerine "İPTAL" ibaresi yazılır. Alındının arkasına hatalı mali işleme 6

7 ilişkin tutanak bilgileri yazılır. Alındı belgesi düzenleyen ve muhasebe yetkilisi tarafından imzalanır. Hatalı işlemin düzeltilmesine ilişkin yeni muhasebe kaydı yapılır. Vezne Servisince teminat mektubu alımı işlemlerinde; harcama birimi "Teminat Mektubuna" ilişkin olarak resmi yazıyı muhasebe birimine gönderir. Evrak Servisi Görevlisi resmi yazıyı kayda alır. Evrak, Muhasebe Yetkilisi tarafından vezne servisine havale edilir. Veznedar, üst yazıyı ve eklerini kontrol eder. Veznedar, teminat mektuplarını arşivler. Veznedar, teminat mektubuna ilişkin muhasebe kaydını gerçekleştirir. MİF iki nüsha olarak dökülür ve Muhasebe Yetkilisi / Yrd.'na sunulur. Muhasebe Yetkilisi / Yrd. imza ve onaylama işlemini gerçekleştirir. Veznedar evrakları yevmiye servisine iletir. Veznedar, ilgili kayda ilişkin Vezne Alındısını dökümünü alır. Alındının bir nüshası harcama birimine veya ilgili firmaya iletilir. Vezne Servisince teminat mektubunun kısmi iadesine ilişkin işlemlerde; harcama birimi tarafından üst yazı ve eki belgeler muhasebe biriminin evrak servisine iletilir. Evrak Servisi Görevlisi resmi yazıyı kayda alır. Evrak Muhasebe Yetkilisi tarafından vezne servisine havale edilir. Vezne servisi gelen evrakları inceler ve kısmi iade için bankaya yazı yazar. Banka resmi yazı ile teminat mektubunu teyidine ilişkin Muhasebe Birimine bilgi verir. Teminat mektubunun orijinali kendisinde durmak üzere, kısmi iade yapılan kısım yeniden muhasebeleştirilir. MİF iki nüsha olarak dökülür, Muhasebe Yetkilisi / Yrd.'na sunulur. Muhasebe Yetkilisi / Yrd. imza ve onaylama işlemini gerçekleştirir. Veznedar evrakları yevmiye servisine iletir. Yapılan kısmi iadeye ilişkin harcama birimine resmi yazı ile bilgi verilir. Vezne Servisince geçici kabul durumunda teminat mektubunun kısmi iadesine ilişkin işlemlerde; harcama birimi tarafından geçici kabule ilişkin üst yazı ve eki belgeler muhasebe biriminin evrak servisine iletilir. Evrak Servisi Görevlisi resmi yazıyı kayda alır. Evrak Muhasebe Yetkilisi tarafından vezne servisine havale edilir. Vezne servisi gelen evrakları inceler ve kısmi iade için bankaya yazı yazar. Banka resmi yazıya istinaden kısmi serbest bırakılacak tutarı teminat mektubundan düşer. Banka teminat mektubunda gerçekleştirdiği güncellemeye ilişkin muhasebe birimine yazı yazar. Vezne Servisi bankadan gelen yazıya istinaden muhasebe kaydını gerçekleştirir. MİF iki nüsha olarak dökülür, Muhasebe Yetkilisi / Yrd.'na sunulur. Muhasebe Yetkilisi / Yrd. imza ve onaylama işlemini gerçekleştirir. Veznedar evrakları yevmiye servisine iletir. Vezne Servisince teminat mektubunun nakde çevrilmesi işlemlerinde; harcama birimi tarafından sözleşmenin gereğinin yerine getirilmemesi, ihaleden kaynaklı SGK borcu bulunması veya ihaleden kaynaklı vergi borcu bulunması durumlarında, birim yöneticisi imzalı "SGK veya vergi borcu vardır" veya "sözleşme şartları yerine getirilmiyor" ibareli üst yazı evrak servisi aracılığıyla veznedara intikal eder. Veznedar, teminat mektubuna ilişkin gelen yazıya istinaden; şirketin borcu kadar tutarı tahsil edilebilmek için teminat mektubunun nakde çevrilmesine yönelik bankaya yazı yazar. İlgili banka nakde çevirmeyi gerçekleştirip parayı muhasebe biriminin banka hesabına aktarır. 7

8 Veznedar banka servisinden gelen tahsilat dekontlarına göre teminattan düşme kaydını gerçekleştirir. MİF iki nüsha olarak dökülür, Muhasebe Yetkilisi / Yrd.'na sunulur. Muhasebe Yetkilisi / Yrd. imza ve onaylama işlemini gerçekleştirir. Veznedar evrakları yevmiye servisine iletir. Teminat mektuplarının nakde çevrilmesi işlemleri banka üzerinden yapılabildiği gibi kasa üzerinden de gerçekleştirilebilir. Veznedar resmi yazıya istinaden teminat mektubunun nakde çevrilme işlemini doğrudan banka üzerinden kendisi gerçekleştirir. Veznedar bankaya teminat mektubunu teslim ettikten sonra, ilgili tutarı dekont karşılığı teslim alır. Nakde çevrilen tutarla ilgili olarak Vezne Servisinin Kasaya Para Girişine ilişkin süreç işletilir. Emanet Servisi Görevlisi, SGK ve vergi borcu işlemlerinden kaynaklanan mahsup işlemlerini devam ettirir. Vezne Servisince teminat mektubunun süresinin uzatılması işlemlerinde; harcama biriminden gelen üst yazı ve eki belgeler muhasebe biriminin evrak servisine gelir. Evrak Servisi Görevlisi resmi yazıyı kayda alır. Evrak, Muhasebe Yetkilisi tarafından vezne servisine havale edilir. Veznedar üst yazı ve eki belgeleri inceler. Veznedar, teminat mektuplarının sürelerini takip ettiği listesi üzerinden ilgili teminat mektubunun süresini günceller. Vezne Servisince teminat mektuplarının sürelerinin kontrolü işlemlerinde; veznedar teminat mektuplarının sürelerini takip ettiği listesi üzerinden ilgili teminat mektubunun süresini belli periyotlarla kontrol eder. Süresi dolan teminat mektuplarını, harcama birimine iletir. (resmi yazı, mail, telefon) Resmi yazı, evrak süreci ile ilgili birimlere iletilir. (resmi yazı ekine teminat mektubu eklenerek) İşin bitip bitmediğine dair harcama biriminden bilgi alınır. (resmi yazı, mail, telefon) Harcama Birimi, kendisine gönderilen süresi dolmuş teminat mektuplarını muhasebe birimine iade eder. İşin bittiğine dair bilgiyi içeren yazıyı iletir. Süre uzatımı varsa, bununla ilişkili yazıyı iletir. Darphane ile Muhasebe Müdürlüğü Arasındaki Değerli Kağıt İşlemlerinde (Talebin İletilmesi); veznedar, Malmüdürlüklerinden gelen talepleri dikkate alarak büyük ambarın durumuna göre ''isteme / gönderme ve teslim alma fişi''ni dört nüsha olarak düzenler. Veznedar, mevcut değerli kağıt miktarını gösteren'' pul cetvelini'' düzenler. Veznedar, 'isteme / gönderme ve teslim alma fişi (üç nüsha)''ve 'pul cetvelini" ekleyerek Darphane ve Damga Matbaası Saymanlık Müdürlüğüne resmi yazı hazırlar. Darphane ile Muhasebe Müdürlüğü Arasındaki Değerli Kağıt İşlemlerinde (Talebin Karşılanması); Muhasebe Müdürlüğünden gelen talep yazısı Darphane ve Damga Matbaasındaki yetkililer tarafından incelenir. Yapılan inceleme sonucu talebin ne kadarlık kısmının karşılanacağının tespiti Darphane ve Damga Matbaası yetkililerince yapılır. Barkod yöntemi kullanılarak "Gönderme Listesi" oluşturulur. Darphane ve Damga Matbaası Muhasebe Müdürlüğü karşılanan talebe ilişkin muhasebe kaydını gerçekleştirir. MİF iki nüsha olarak dökülür, Muhasebe Yetkilisi / Yrd.'na sunulur. Muhasebe Yetkilisi / Yrd. imza ve onaylama işlemini gerçekleştirir. Veznedar evrakları yevmiye servisine iletir. Darphane ve Damga Matbaası yetkililerince "İsteme / 8

9 gönderme ve teslim alma fişi" doldurulup imzalanır. İmzalanan "İsteme / gönderme ve teslim alma fişi" Muhasebe Birimine iletilir. Darphane ile Muhasebe Müdürlüğü Arasındaki Değerli Kağıt İşlemleri (Değerli Kağıtların Teslim Alınması); Değerli Kağıtlar Darphane ve Damga Matbaasından Muhasebe Biriminden yetkilendirilen kişilerce elden (Darphane ve Damga Matbaasına gidilerek) veya posta yoluyla teslim alınır. Muhasebe Yetkilisi ve Veznedarın katılımı ile Değerli Kağıtların sayımı gerçekleştirilir. "İsteme / gönderme ve teslim alma fişi" teslim alma sayımı tamamlandıktan sonra Muhasebe Yetkilisi ve Veznedar tarafından imzalanır. Muhasebe Biriminden yetkilendirilen kişiler tarafından alınan değerli kağıtlar, büyük ambara MİF düzenlenerek kaydedilir. MİF iki nüsha olarak dökülür ve Muhasebe Yetkilisi / Yrd.'na sunulur. Muhasebe Yetkilisi / Yrd. imza ve onaylama işlemini gerçekleştirir. Veznedar evrakları yevmiye servisine iletir. "İsteme / gönderme ve teslim alma fişi"'nin bir nüshası Darphane ve Damga Matbaasından Muhasebe Birimine gönderilir. Muhasebe Birimlerince(Malmüdürlükleri) Muhasebe Müdürlüklerinden Değerli Kağıt Talep Edilmesi İşlemlerinde; Malmüdürlüğünde görevli veznedar, değerli kağıt ihtiyacına ilişkin "isteme / gönderme ve teslim alma fişi"ni düzenler. İsteme / gönderme ve teslim alma fişi, Malmüdürlüğünde görevli veznedar ve Muhasebe Yetkilisi tarafından imzalandıktan sonra Muhasebe Müdürlüğüne iletilir. Muhasebe Müdürlüğü büyük ambarın durumuna göre talebin tamamını veya bir kısmını karşılar. Elden veya posta yoluyla, ilgili fişte, Muhasebe Yetkilisi ve muhasebe müdürlüğü personeline ait imzalar atılır. Veznedar tarafından alınan değerli kağıtlar, küçük ambara MİF düzenlenerek kaydedilir. MİF iki nüsha olarak dökülür, Muhasebe Yetkilisi / Yrd.'na sunulur. Muhasebe Yetkilisi / Yrd. imza ve onaylama işlemini gerçekleştirir. Veznedar evrakları yevmiye servisine iletir. Değerli Kağıtları Zimmete Verme İşlemlerinde; nüfus müdürlüğü, pul ve değerli kağıt bordrosuyla değerli kağıt taleplerini muhasebe birimine bildirir. Talepler muhasebe birimince karşılanarak, ilgili kişi adına zimmet işlemlerini başlatır. Veznedar tarafından zimmete vermeye ilişkin MİF düzenlenir. (942/940) MİF iki nüsha olarak dökülür ve Muhasebe Yetkilisi / Yrd.'na sunulur. Muhasebe Yetkilisi / Yrd. imza ve onaylama işlemini gerçekleştirir. Veznedar evrakları yevmiye servisine iletir. Değerli Kağıtların Zimmetten Düşüm İşlemlerinde; ilgili kurumun değerli kağıt satış bedelini getirmesi veya bedelsiz verilen değerli kağıt bildirimi ile süreç başlar. Değerli kağıt bedeli, ilgili kurum personeli tarafından vezneye yatırılır. Tahsilat kaydına ilişkin MİF düzenlenir. MİF iki nüsha olarak dökülür ve Muhasebe Yetkilisi / Yrd.'na sunulur. Muhasebe Yetkilisi / Yrd. imza ve onaylama işlemini gerçekleştirir. Veznedar, yatırılan para karşılığı iki nüsha alındı düzenler ve alındının bir nüshasını ilgili kişiye verir. Alındının diğer nüshası vezne servisinde arşivlenir. Veznedar evrakları yevmiye servisine iletir. Değerli kağıdın zimmetten düşümüne ilişkin MİF düzenlenir. (945/942) MİF iki nüsha olarak dökülür ve Muhasebe Yetkilisi / Yrd.'na sunulur. Muhasebe Yetkilisi / Yrd. imza ve onaylama işlemini gerçekleştirir. Veznedar evrakları yevmiye servisine iletir. 9

10 Zimmete verilen hatalı değerli kağıtlara ait işlemlerde; üst yazı ve eki belgeler muhasebe biriminin evrak servisine gelir. Evrak Servisi Görevlisi resmi yazıyı kayda alır. Evrak, Muhasebe Yetkilisi tarafından vezne servisine havale edilir. Hatalı değerli kağıtlar kontrol edilir. İsteme / gönderme ve teslim alma fişi düzenlenir. MİF düzenlenerek zimmetten düşülüp ambara alınır. (940/942) MİF iki nüsha olarak dökülür ve Muhasebe Yetkilisi / Yrd.'na sunulur. Muhasebe Yetkilisi / Yrd. imza ve onaylama işlemini gerçekleştirir. Veznedar evrakları yevmiye servisine iletir. Hatalı değerli kağıtlar isteme/gönderme ve teslim alma fişi ile muhasebe birimine gönderilir. İsteme/gönderme ve teslim alma fişi, veznedar ve Muhasebe Yetkilisi tarafından imzalandıktan sonra Muhasebe Müdürlüğüne gönderilir. Göndermeye ilişkin MİF düzenlenir. (944/940) MİF iki nüsha olarak dökülür ve Muhasebe Yetkilisi / Yrd.'na sunulur. Muhasebe Yetkilisi / Yrd. imza ve onaylama işlemini gerçekleştirir. Veznedar evrakları yevmiye servisine iletir. Muhasebe birimi teslim aldığında teslim alındığına ilişkin MİF düzenlenir. (945/944) MİF iki nüsha olarak dökülür ve Muhasebe Yetkilisi / Yrd.'na sunulur. Muhasebe Yetkilisi / Yrd. imza ve onaylama işlemini gerçekleştirir. Veznedar evrakları yevmiye servisine iletir. Değerli Kağıtların Zimmetsiz Satış İşlemlerinde; belediyeden pul ve değerli kağıt bordrosu ile değerli kağıt (aile cüzdanı) talebi vezne servisine gelir. Satış işlemine ilişkin tahsilat MİF'i düzenlenir. MİF iki nüsha olarak dökülür ve Muhasebe Yetkilisi / Yrd.'na sunulur. Muhasebe Yetkilisi / Yrd. imza ve onaylama işlemini gerçekleştirir. Veznedar yatırılan para karşılığı iki nüsha alındı düzenler ve alındının bir nüshası kişiye verilir. Alındının bir nüshası vezne servisinde arşivlenir. Veznedar evrakları yevmiye servisine iletir. Değerli kağıdın ambardan düşümüne ilişkin MİF düzenlenir. (945/940) MİF iki nüsha olarak dökülür ve Muhasebe Yetkilisi / Yrd.'na sunulur. Muhasebe Yetkilisi / Yrd. imza ve onaylama işlemini gerçekleştirir. Veznedar evrakları yevmiye servisine iletir. Muhasebe Birimlerince hatalı olan değerli kağıtların iadesi işlemlerinde; Zimmete Verilen Hatalı Değerli Kağıtlara ilişkin süreç işletilir. Muhasebe Müdürlüğündeki Veznedar " İsteme/gönderme ve teslim alma fişi" ni inceler. Muhasebe Müdürlüğündeki Veznedar tarafından hatalı Değerli Kağıtlar teslim alınır. Veznedar teslim aldığı Hatalı Değerli Kağıtların büyük ambara girişi işlemlerini gerçekleştirir. MİF iki nüsha olarak dökülür ve Muhasebe Yetkilisi / Yrd.'na sunulur. Muhasebe Yetkilisi / Yrd. imza ve onaylama işlemini gerçekleştirir. Veznedar evrakları yevmiye servisine iletir. Muhasebe Müdürlüğü büyük ambardan çıkış ve Darphane Damga Matbaasına iadesini gerçekleştirir. MİF iki nüsha olarak dökülür ve Muhasebe Yetkilisi / Yrd.'na sunulur. Muhasebe Yetkilisi / Yrd. imza ve onaylama işlemini gerçekleştirir. Veznedar evrakları yevmiye servisine iletir. Muhasebe Müdürlüğünün İhtiyacı Nedeniyle Değerli Kağıtların İade Edilmesi İşlemlerinde; Muhasebe Müdürlüğünce değerli kağıt ihtiyacı tespit edilir. Muhasebe Müdürlüğündeki görevli veznedar ihtiyaç olan değerli kağıdın diğer muhasebe birimlerindeki 10

11 stoklarını kontrol eder. Kontrol sonrası değerli kağıt ihtiyacının hangi muhasebe biriminden karşılanacağı belirlenir. Muhasebe birimi ile irtibata geçilip, " İsteme/gönderme ve teslim alma fişi" veznedar tarafından düzenlenerek muhasebe birimine iletilir. Muhasebe Birimi değerli kağıtları muhasebe müdürlüğüne "İsteme/gönderme ve teslim alma fişi" ile teslim eder. Değerli Kağıtların İmha Edilmesi İşlemlerinde; Muhasebe Müdürlüğünce, kullanılamayacak hale gelen değerli kâğıtlar ile kullanım imkanı kalmayan değerli kağıtlar için durum tespiti yapılır. Muhasebe Müdürlüğünce tespit edilen durum hakkında 3 nüsha tutanak düzenlenir. Kullanılamaz hale gelen değerli kâğıtların bedeli için muhasebe kaydı yapılır. İl ve ilçe ambarlarında kullanılamayacak hale gelen değerli kâğıtların bozulma nedenleri ve bu bozulmada kusurlu kimse olup olmadığı defterdarlıklarca incelettirilir. Yapılan inceleme sonucunda kullanılamayacak hale geldiği tespit edilen değerli kâğıtlar, defterdarlıkça oluşturulacak "imha kurulu" tarafından mahallinde imha edilir. İmha edilen değerli kağıtlara dair ayırt edici bilgileri içerecek şekilde düzenlenen "imha tutanağı"nın bir nüshası Darphane ve Damga Matbaası Muhasebe Birimine, bir nüshası da ilgili defterdarlığa gönderilir. Değerli Kağıtların Yeniden Değerleme İşlemlerinde; Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği ile yeni fiyatlar belirlenir. Fiyat değişimine ilişkin MİF düzenlenir. MİF iki nüsha olarak dökülür ve Muhasebe Yetkilisi / Yrd.'na sunulur. Muhasebe Yetkilisi / Yrd. imza ve onaylama işlemini gerçekleştirir. Veznedar evrakları yevmiye servisine iletir. Değerli Kağıt Talep Edilmesi İşlemlerinde; Malmüdürlüğünde görevli veznedar basılı kağıt ihtiyacını belirleyerek, ihtiyacın karşılanmasına yönelik üst yazı hazırlar. Resmi yazı Malmüdürlüğünde görevli veznedar ve Muhasebe Yetkilisi tarafından imzalandıktan sonra Muhasebe Müdürlüğüne gönderilir. Değerli Kağıt Teslim Alma İşlemlerinde; basılı kağıtlar Muhasebe Müdürlüğünden, Muhasebe Birimi tarafından yetkilendirilen kişilerce elden teslim alınır. Muhasebe Biriminden yetkilendirilen kişiler tarafından teslim alınan basılı kağıtlar, alındı kayıt defterine kayıt edilir. Darphane ve Damga Matbaası İşlemlerinde (Madeni Paranın Alınması); Darphane ve Damga Matbaası Döner Sermayesi tarafından madeni paraların basımı gerçekleştirilir. Basımı gerçekleştirilen madeni paralara ilişkin bilgi Muhasebe Birimine iletilir. Basılan madeni paralar Darphane garantörlüğündeki mühürlü sandıklar içinde teslim alınır. Teslim alınan madeni paraların teslimi fişi ve satışı fişi referansı ile karşılaştırılarak kontrol edilir. Madeni paralar dağıtımı/satışı yapılmak üzere Muhasebe biriminin depolarına alınır. Teslim fişi ve satış fişlerindeki bilgilere göre madeni paraların nominal değerleriyle muhasebe kaydı yapılır. (100 / 409) MİF iki nüsha olarak dökülür, Muhasebe Yetkilisi / Yrd.'na sunulur. Muhasebe Yetkilisi / Yrd. imza ve onaylama işlemini gerçekleştirir. Vezne servis görevlisi evrakları yevmiye servisine iletir. Darphane ve Damga Matbaası İşlemlerinde (Madeni Paranın Dağıtımı/Satılması); Merkez Bankası Şubeleri ile İstanbul daki özel bankaların madeni para ihtiyaçları Muhasebe birimine iletilir. Madeni para talepleri mevcut stoklara göre değerlendirilir. 11

12 Merkez Bankası talepleri, resmi yazıda belirtilen güvenlik koşulları altında gerçekleştirilir. Madeni paralar talepte bulunan Merkez Bankası şubelerine teslim edilir. Satış/dağıtıma ilişkin muhasebe kaydı yapılır. Satış/dağıtım Kasa Defterine işlenir. Merkez bankası satış/dağıtıma ilişkin tutarı muhasebe biriminin banka hesabına aktarır. Banka Servisinin tahsilata ilişkin süreci gerçekleşir. Özel bankalar, talepleri doğrultusunda muhasebe biriminin banka hesabına madeni para karşılığı tutarı aktarır. Madeni paralar talepte bulunan özel bankalara teslim edilir. Satış/dağıtım Kasa Defterine işlenir. Madeni paraların tesliminden önce veya teslim anında banka dekontu alınır. Banka dekontu bilgilerine göre muhasebe kaydı yapılır. Banka Servisinin tahsilata ilişkin süreci gerçekleşir. Gün sonunda madeni para satışlarına ilişkin Madeni Para Satış Listesine işlenir. Ay sonlarında satılan madeni paralar "Alınan ve Verilen Tedavül Paralar Çizelgesi"ne işlenir. Darphane ve Damga Matbaası İşlemlerinde (Değerli Menkul Kıymetlerin Emanete Alınması); mali işlemin mahiyetine istinaden muhasebe birimi muhafaza etmek üzere menkul kıymeti teslim alır. Teslim alınmış değerli menkul kıymetler muhasebe birimleri arası işlemlerle Darphane ve Damga Matbaası Muhasebe Birimine gönderilir. Darphane ve Damga Matbaası Muhasebe Birimi değerli menkul kıymeti ağırlık ölçüsüne göre teslim alır ve muhafaza eder. Değerli menkul kıymetlere ilişkin muhasebe kaydı gerçekleştirilir. MİF iki nüsha olarak dökülür, Muhasebe Yetkilisi / Yrd.'na sunulur. Muhasebe Yetkilisi / Yrd. imza ve onaylama işlemini gerçekleştirir. Vezne servis görevlisi evrakları yevmiye servisine iletir. Darphane ve Damga Matbaası İşlemlerinde (Değerli Kağıt Taleplerinin Alınması ve Dağıtılması); değerli kağıt talebinde bulunan birimler, ihtiyaçlarına binaen Darphane ve Damga Matbaası Muhasebe Birimine resmi yazı ile taleplerini iletirler. Darphane ve Damga Matbaası Muhasebe Birimi, sistem üzerinden birim bazında aldığı "Pul Cetvelleri Raporu" aracılığıyla talepte bulunan birimlerin değerli kağıt stoklarını kontrol eder. Darphane ve Damga Matbaası Muhasebe Birimi, kendi stokları ve sonraki talepleri de dikkate alarak dağıtımını yapacağı değerli kağıt miktarına karar verir. Dağıtımına karar verilen miktardaki değerli kağıtlar, kargo yoluyla veya doğrudan teslim suretiyle talepte bulunan birimlere ulaştırılır. 12

13 Banka Servisi Madde 6 - Banka İşlemlerine İlişkin Tahsilat Süreci İşlemleri; banka servisinden gelen dekont üzerine başlar. Banka Hesap Özet Cetveli ile bankadan gelen dekontlar karşılaştırılır. Banka Servisi Görevlisi, Merkez Bankasından gelen dekontları inceler. Parayı yatıranın kimlik numarası, kimlik numarası yoksa adı ve soyadı, dekontun açıklama alanındaki bilgiler dikkate alınır. İncelemesi yapılan dekontlar, muhasebe biriminin ilgili servislerine, muhasebe kayıtları yapılmak üzere iletilir. (Bazı muhasebe birimlerinde, banka servisi tarafından muhasebeleştirildikten sonra MİF'ler ilgili servise iletilir.) Dekonttaki bilgilerden, mahiyeti anlaşılamayan mali işlemler için bankayla iletişime geçilir. (telefon, faks veya resmi yazı yoluyla) Tüm yollar tüketildikten sonra dahi, içeriği anlaşılamayan mali işlemler, mahiyeti tespit edilemeyen nitelikte kabul edilerek emanete alınmak üzere Emanet Servisine iletilir. Gün sonunda Mizan kontrolü yapılarak hesabının bakiyesi kontrol edilir. Banka servisi ilgili güne ait tüm tahsilatların Hazine tek hesabına aktarılmasına ilişkin muhasebe kaydı işlemini gerçekleştirir. (510/102) MİF iki nüsha olarak dökülür, Muhasebe Yetkilisi / Yrd.'na sunulur. Muhasebe Yetkilisi / Yrd. imza ve onaylama işlemini gerçekleştirir. Banka Servisi Görevlisi evrakları yevmiye servisine iletir. Ay sonunda ay sonu hesap özet cetveline göre Mizan kontrolü yapılarak, hesabının bakiyesi kontrol edilir. Hazineden Nakit Talebinde; servislerden gelen ÖEB ve 325 içeren MİF'ler, yevmiye numarası verildikten sonra ve /veya yevmiye numarası verilmeden önce banka servisine gelir. Banka servisi 325 hesap banka ve kişi bilgilerini kontrol edip elektronik ortamda onaylama işlemini gerçekleştirir. Tüm servislerde yapılan ÖEB ve MİF'lere ilişkin 325-hesap kayıtları referans alınarak, gün içerisinde en geç 15.30'a kadar elektronik ortamda Hazine'den nakit talep işlemleri yapılır. Hazine Müsteşarlığı, yapılan nakit taleplerini, aynı gün saat 17.30'a kadar karşılar ve muhasebe birimlerinin banka hesaplarına aktarılmak üzere Merkez Bankasına gönderme emri talimatı verir. Ertesi gün (T+1) sabah, talimat aktarma yetkili yardımcısı (Banka Servisi Görevlisi), elektronik ortamda talimat aktarma yetkilisinin (Muhasebe Yetkilisi Yrd.) / Birim Sorumlusu -Muhasebe Yetkilisi) onayına, nakdi karşılanmış işlemleri sunar. Talimat aktarma yetkilisi, elektronik ortamda işlemini onaylar. Talimat aktarma yetkilisi onay işlemini gerçekleştirince, Merkez Bankasına gönderme emirleri eş zamanlı olarak elektronik ortamda iletilmiş olur. 13

14 Onaylama aşamasından önce, talimat aktarma yetkilisi tarafından ve/veya sistem tarafından tespit edilen hatalar nedeniyle aktarılmayan tutarlar için banka Servisi Görevlisi/ödeme belgesini düzenleyen Tetkik Servisi Görevlisi tarafından emanete alınma kaydı yapılır, Banka Servisi Görevlisi bir sonraki gün (T+2), banka hesap özet cetvelinin elektronik ortamda dökümünü alarak inceler. Hesap özet cetvelinde ilgilisine yapılan ödemeler ile hatalar nedeniyle Merkez Bankasından dönen tutarları gruplar, yapılan ödemeler elektronik ortamda otomatik olarak muhasebeleştirilir. ( ve 103/102) Merkez Bankasından Dönen Hatalı Ödemelerin İadesinde; hatalar nedeniyle Merkez Bankasından dönen ödemeler Muhasebe Biriminin Ödeme Hesabına iade edilir. Ertesi gün banka servisi dekont dökümünü alarak ilgili servise iletir. İlgili servis görevlisi tarafından muhasebe kaydı gerçekleştirilir.(103/333.14) MİF iki nüsha olarak dökülür, Muhasebe Yetkilisi / Yrd.'na sunulur. Muhasebe Yetkilisi / Yrd. imza ve onaylama işlemini gerçekleştirir. Ekstre incelemesinde hatalı ödemeye ilişkin iade işleminin gönderme emri numarası varsa; bu numara referans alınarak Harcama Birimi tespiti yapılır. Ödemeye ilişkin ilgili harcama birimiyle irtibata geçilerek hatayı düzeltecek bir resmi yazı istenir. Hatalı ödemeye ilişkin iade işleminin gönderme emri numarası yoksa; Banka Servisi açıklama alanını referans alarak harcama birimi tespitini gerçekleştirir. TÜBİTAK Hesaplarında; TÜBİTAK, harcama birimine "proje numarasının" da bulunduğu resmi yazıyı iletir. Harcama birimi, banka hesabı açılmasına ilişkin yazıyı, TÜBİTAK'ın göndermiş olduğu yazıyı da ekleyerek muhasebe birimine iletir. Muhasebe birimi Ziraat Bankası nezdinde proje bazında banka hesabı açtırır. Hesabın açıldığına ilişkin bilgi harcama birimine iletilir. TÜBİTAK ilgili banka hesabına parayı aktarır. Muhasebe birimi, bankadan gelen dekontları referans alarak ilgili tutarları banka hesabına ( ) alarak muhasebe kaydını yapar ve takip eder. Gelir İdaresi Başkanlığının Ret ve İade İşlemlerinde; ret ve iadeye ilişkin bilgiler elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığından, muhasebe birimine iletilir. Muhasebe birimi KEÖS üzerinden GİB'den gelen bilgileri inceleyerek muhasebeleştirir. Banka Süreci (Hazine Nakit Talebi) işletilir. AB Hibelerine ilişkin işlemlerde; harcama biriminin, Merkez Bankasında hesap açılması talebini içeren yazısı muhasebe birimine iletilir. Muhasebe birimi, Merkez Bankasına hesap açılması için yazı yazar. Merkez Bankasından gelen hesap numarası, resmi yazı ile harcama birimine bildirilir. 14

15 Saymanlıktaki kişilerin imza sirküleri, Merkez Bankasına bildirilir. Kurum, Merkez Bankasında açılan hesaba parayı yatırır. Merkez Bankasından gelen dekonttan, hesaba para aktarıldığı anlaşıldığında muhasebe birimi AB Hibe Dosyası açar. Harcama yapıldığında, ödeme belgesi ve eki belgeler muhasebe birimine iletilir. Ödeme belgeleri ve eki belgeler, ilgili servis görevlisi tarafından incelenir. İnceleme sonucu ödeme belgeleri imzalanmak üzere Muhasebe Yetkilisi / Yrd.na iletilir. Muhasebe Yetkilisi / Yrd. imzaladıktan sonra onay işlemi gerçekleştirilir. Muhasebe birimi, ödeme için döviz gönderme talimatı düzenleyerek Merkez Bankasına gönderir. Döviz gönderme talimatının akıbeti Merkez Bankası tarafından muhasebe birimine bildirilir. Her ayın sonunda Merkez Bankasının gönderdiği dekont bakiyesi esas alınarak, döviz alış kuru üzerinden değerleme yapılır. Gelir Fazlalarının Genel Bütçeye Aktarılması İşlemlerinde; gelir fazlası olan DDK'lar ve diğer kurumlar bahse konu tutarları muhasebe biriminin (Maliye Merkez Saymanlığı) banka tahsilat hesabına yatırılır. Dekontlar muhasebe biriminin ilgili servislerine muhasebe kayıtları yapılmak üzere iletilir. Banka dekont bilgileri referans alınarak ilgili muhasebe servisi tarafından gelir tahsilatına ilişkin MİF düzenlenir. MİF iki nüsha olarak dökülür, Muhasebe Yetkilisi / Yrd.'na sunulur. Muhasebe Yetkilisi / Yrd. imza ve onaylama işlemini gerçekleştirir. Banka Servisi Görevlisi evrakları yevmiye servisine iletir. Muhasebe birimi, aylık ve üçer aylık periyotlarla tahsilata ilişkin bilgileri Muhasebat Genel Müdürlüğüne e-posta ve resmi yazıyla bildirir. 15

16 Bütçe Gelirleri Servisi Madde 7 - Bütçe Gelirleri Servisince yapılan Kasa/Banka Tahsilatı İşlemleri; nakit olarak vezneye para yatıran gerçek / tüzel kişinin, banka tahsilat hesabına para yatıran gerçek / tüzel kişinin başvurusu veya Muhasebe Birimler Arası İşlemler vasıtasıyla nakdin gelmesi üzerine başlar. Tahsilat için muhasebe birimine gelen paranın geliş yöntemine göre, Vezne Süreci, Banka İşlemleri Süreci veya Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Süreci işletilir. Bütçe Gelirleri Servisince yapılan İdari Para Cezalarının Tahsilatı İşlemlerinde; Kamu Kurum ve Kuruluşları tarafından düzenlenen İdari Yaptırım Kararı Tutanağı ile birlikte ilgili gerçek / tüzel kişi idari para cezasını yatırmak üzere Bütçe Gelirleri Servisi personeline başvurur. Bütçe Gelirleri Servisi Görevlisi, İdari Yaptırım Kararı Tutanağı üzerinde bulunan bilgileri kontrol eder. Tutanaktaki bilgilerin tam ve doğru olduğunun tespit edilmesinin ardından Tahsilat Genel Tebliği (Seri A) hükümleri gereğince, indirim uygulanıp uygulanmayacağı incelenir. Tutanakta yer alan bilgiler esas alınarak, muhasebe kaydı, bütçe gelirleri servisi personeli tarafından yapılır. MİF iki nüsha olarak dökülür, Muhasebe Yetkilisi / Yrd.'na sunulur. Vezne servisi görevlisi tahsilatı yaparak, MİF in onaylama işlemini gerçekleştirir. İlgili görevli evrakları yevmiye servisine iletir. Bütçe Gelirleri Servisince yapılan Yargı Para Cezalarının Tahsilatı İşlemlerinde; adli makamlar tarafından verilen kararlar doğrultusunda, Adliye tarafından düzenlenen Tahsilat Fişi ile birlikte ilgili gerçek / tüzel kişi yargı para cezasını yatırmak üzere Bütçe Gelirleri Servisi personeline başvurur. Bütçe Gelirleri Servisi Görevlisi, Tahsilat Fişi üzerinde bulunan bilgileri kontrol eder. Tahsilat Fişindeki bilgilerin tam ve doğru olduğunun tespiti yapılır. Tahsilat Fişinde yer alan bilgiler esas alınarak, muhasebe kaydı, bütçe gelirleri servisi personeli tarafından yapılır. MİF üç nüsha olarak dökülür, Muhasebe Yetkilisi / Yrd.'na sunulur. Vezne servisi görevlisi tahsilatı yaparak, MİF in onaylama işlemini gerçekleştirir. MİF in bir sureti yargı para cezasını yatıran kişiye verilir, MİF in diğer iki sureti ise ilgili görevli tarafından yevmiye servisine iletilir. Bütçe Gelirleri Servisince yapılan Ecrimisil Tahsilatı İşlemlerinde; Milli Emlak Müdürlükleri tarafından düzenlenen Ecrimisil İhbarnamesi ile birlikte ilgili gerçek / tüzel kişi para yatırmak üzere Bütçe Gelirleri Servisi personeline başvurur. Bütçe Gelirleri Servisi Görevlisi, Ecrimisil İhbarnamesi üzerinde bulunan bilgileri kontrol eder. Ecrimisil İhbarnamesindeki bilgilerin tam ve doğru olduğunun tespiti yapılır. Ecrimisil İhbarnamesinde yer alan bilgiler esas alınarak, muhasebe kaydı, bütçe gelirleri servisi personeli tarafından yapılır. MİF iki nüsha olarak dökülür, Muhasebe Yetkilisi / Yrd.'na sunulur. Vezne servisi görevlisi tahsilatı yaparak, MİF in onaylama işlemini gerçekleştirir. İlgili görevli evrakları yevmiye servisine iletir. 16

17 Bütçe Gelirleri Servisince yapılan 2/B Tahsilatı İşlemlerinde; Milli Emlak Müdürlükleri tarafından düzenlenen 2/B Satış Sözleşmesi ile birlikte ilgili gerçek / tüzel kişi para yatırmak üzere Bütçe Gelirleri Servisi personeline başvurur. Bütçe Gelirleri Servisi Görevlisi, 2/B Satış Sözleşmesi üzerinde bulunan bilgileri kontrol eder. 2/B Satış Sözleşmesideki bilgilerin tam ve doğru olduğunun tespiti yapılır. 2/B Satış Sözleşmesinde yer alan bilgiler esas alınarak, muhasebe kaydı (HYS üzerinden otomatik olarak muhasebeleştirilir.), bütçe gelirleri servisi personeli tarafından yapılır. MİF iki nüsha olarak dökülür, Muhasebe Yetkilisi / Yrd.'na sunulur. Vezne servisi görevlisi tahsilatı yaparak, MİF in onaylama işlemini gerçekleştirir. İlgili görevli evrakları yevmiye servisine iletir. Bütçe Gelirleri Servisince yapılan Vekalet Ücreti Tahsilatında; Muhakemat Müdürlüğü veya Gelir İdaresi Başkanlığı Hukuk Birimi tarafından düzenlenen Vekalet Ücreti yatırılmasına ilişkin yazı ile birlikte ilgili gerçek / tüzel kişi para yatırmak üzere Bütçe Gelirleri Servisi personeline başvurur. Bütçe Gelirleri Servisi Görevlisi, Vekalet Ücreti yatırılmasına ilişkin yazının üzerinde bulunan bilgileri kontrol eder. Vekalet Ücreti yatırılmasına ilişkin yazıdaki bilgilerin tam ve doğru olduğunun tespiti yapılır. Vekalet Ücreti yatırılmasına ilişkin yazıdaki bilgiler esas alınarak muhasebe kaydı (Muhasebe Birimlere Arası İşlemler Süreci) bütçe gelirleri servisi personeli tarafından yapılır. İlgililerden tahsil edilen tutarlar Bakanlıkların Merkez Saymanlık Müdürlüklerine gönderilir. MİF iki nüsha olarak dökülür, Muhasebe Yetkilisi / Yrd.'na sunulur. Vezne servisi görevlisi tahsilatı yaparak, MİF in onaylama işlemini gerçekleştirir. İlgili görevli evrakları yevmiye servisine iletir. Bütçe Gelirleri Servisince yapılan Damga Vergisi, Karar Pulu, Sözleşme Damga Vergisi ve Sözleşme Bedeli Tahsilatında; ilgili Kamu Kurum veya Kuruluşu tarafından söz konusu bedellerin yatırılması gerektiğine ilişkin yazı ile birlikte ilgili gerçek / tüzel kişi para yatırmak üzere Bütçe Gelirleri Servisi personeline başvurur. Bütçe Gelirleri Servisi Görevlisi, Damga Vergisi, Karar Pulu, Sözleşme Damga Vergisi ve Sözleşme Bedeli yatırılmasına ilişkin Kurumlarca düzenlenen yazının üzerinde bulunan bilgileri kontrol eder. Damga Vergisi, Karar Pulu, Sözleşme Damga Vergisi ve Sözleşme Bedeli yatırılmasına ilişkin yazıdaki bilgilerin tam ve doğru olduğunun tespiti yapılır. Damga Vergisi, Karar Pulu, Sözleşme Damga Vergisi ve Sözleşme Bedeli yatırılmasına ilişkin yazıdaki bilgiler esas alınarak muhasebe kaydı bütçe gelirleri servisi personeli tarafından yapılır. MİF iki nüsha olarak dökülür, Muhasebe Yetkilisi / Yrd.'na sunulur. Vezne servisi görevlisi tahsilatı yaparak, MİF in onaylama işlemini gerçekleştirir. İlgili görevli evrakları yevmiye servisine iletir. Bütçe Gelirleri Servisince yapılan Vatandaşlık İşlemleri Hizmet Bedeli Tahsilatında; İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü tarafından söz konusu bedellerin yatırılması gerektiğine ilişkin yazı ile birlikte ilgili gerçek kişi para yatırmak üzere Bütçe Gelirleri Servisi personeline başvurur. 17

18 Bütçe Gelirleri Servisi Görevlisi, Vatandaşlık İşlemleri Hizmet Bedeli yatırılmasına ilişkin Kurumca düzenlenen yazının üzerinde bulunan bilgileri kontrol eder. Vatandaşlık İşlemleri Hizmet Bedelinin yatırılmasına ilişkin yazıdaki bilgilerin tam ve doğru olduğunun tespiti yapılır. Vatandaşlık İşlemleri Hizmet Bedeli yatırılmasına ilişkin yazıdaki bilgiler esas alınarak muhasebe kaydı bütçe gelirleri servisi personeli tarafından yapılır. MİF iki nüsha olarak dökülür, Muhasebe Yetkilisi / Yrd.'na sunulur. Vezne servisi görevlisi tahsilatı yaparak, MİF in onaylama işlemini gerçekleştirir. İlgili görevli evrakları yevmiye servisine iletir. Muhasebe Yetkilisi Mutemedinin Belirlenmesi İşlemlerine İlişkin Süreç; harcama birimince mutemet belirlenmesine ilişkin resmi yazının muhasebe birimine iletilmesi ile başlar. Muhasebe Yetkilisi Mutemedinin görevlendirilmesi için harcama biriminden olur yazısı muhasebe birimine gönderilir. Evrak Kayıt Süreci (Gelen Evrak) işletilir. Muhasebe yetkilisi mutemedi talebine ilişkin uygundur yazısı yazılır. Muhasebe biriminde ilgili servis personeli, görevlendirilecek muhasebe yetkilisi mutemedi için kefalet kesilip kesilmeyeceğini kontrol eder. Kefalet kesileceğinin tespiti yapılırsa harcama birimi mutemedinden ilgili personelin maaşından kefalet kesintisi yapılması talep edilir. Evrak Kayıt Süreci (Giden Evrak) işletilir. Muhasebe Yetkilisi Mutemedince Yapılan Tahsilatın Vezneye Yatırılması İşlemlerinde; mutemet yaptığı tahsilatlar karşılığında alındı düzenler. Mutemetçe yapılan tahsilatlar kontrol edilmek üzere, muhasebe birimindeki ilgili görevliye getirilir. İlgili görevli, Kasa Defteri ve alındıları kontrol eder. İlgili görevli ve Muhasebe Yetkilisi kontrol yapıldığına ilişkin Kasa Defterini imzalar. Mutemet tahsilatları nakit olarak muhasebe biriminin veznesine getirir ve ilgili servis görevlisi tarafından MİF düzenlenir. Para vezneye yatırılır. MİF iki nüsha olarak dökülür ve Muhasebe Yetkilisi / Yrd.'na sunulur. Muhasebe Yetkilisi / Yrd. imza ve onaylama işlemini gerçekleştirir. Veznedar yatırılan para karşılığı iki nüsha alındı düzenler, alındının bir nüshası kişiye verilir. Alındının bir nüshası vezne servisinde arşivlenir. Veznedar evrakları yevmiye servisine iletir. Muhasebe Yetkilisi Mutemedince Yapılan Tahsilatın Banka Hesabına Yatırılması İşlemlerinde; mutemet yaptığı tahsilatlar karşılığında alındı düzenler. Mutemet tahsil ettiği parayı muhasebe biriminin tahsilat hesabına yatırır. Muhasebe Biriminin tahsilat hesabına yatan para için "Banka İşlemleri Tahsilat Süreci" gerçekleşir. Her ay sonunda mutemet muhasebe birimine tahsilat listesini gösteren Kasa Defterini gönderir. Kasa defteri kontrol edilerek ilgili servis görevlisi tarafından imzalanır. 18

19 Emanet Servisi Madde 8 - Emanet Servisince yapı denetim hizmet bedelinin emanet hesaplara alınması işlemlerinde; nakit olarak vezneye veya banka tahsilat hesabına inşaat/arsa sahibi tarafından paranın yatırılması ile başlar. Süreç girdileri, evrak servisinde kaydedilir ve numara verilir. Evrak, Muhasebe Yetkilisi tarafından emanet servisine havale edilir. Dilekçe referansına göre, emanet muhasebe kaydı, ilgili personel tarafından gerçekleştirilir. MİF iki nüsha olarak dökülür, Muhasebe Yetkilisi / Yrd.'na sunulur. Muhasebe Yetkilisi / Yrd. imza ve onaylama işlemini gerçekleştirir. İlgili görevli evrakları yevmiye servisine iletir. Banka servisince, dekont bilgileri referans alınarak emanete ilişkin muhasebe kaydı yapılır. MİF iki nüsha olarak dökülür, Muhasebe Yetkilisi / Yrd.'na sunulur. Muhasebe Yetkilisi / Yrd. imza ve onaylama işlemini gerçekleştirir. İlgili görevli evrakları yevmiye servisine iletir. Düzenlenen MİF'in bir örneği, emanet servisine yatırılan yapı denetim bedelinin takibi için ilgili kişiye verilir. Emanet Servisince yapı denetim hizmet bedelinin ödenmesi işlemlerinde; yapı denetim şirketi, hakediş raporunu ilgili Belediyeden alır. Yapı denetim şirketi, hakkediş raporunu muhasebe birimine iletir. Süreç girdileri, evrak servisinde kaydedilir ve numara verilir. Evrak, Muhasebe Yetkilisi tarafından emanet servisine havale edilir. Hakkediş raporu referans alınarak emanette yer alan tutarlar, mevzuat gereği belli oranlar çerçevesinde MİF düzenlenerek dağıtılır. (Belediye, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve ilgili şirket) MİF iki nüsha olarak dökülür, Muhasebe Yetkilisi / Yrd.'na sunulur. Muhasebe Yetkilisi / Yrd. imza ve onaylama işlemini gerçekleştirir. İlgili görevli evrakları yevmiye servisine iletir. Şirketin SGK ve vergi borcu varsa, alacağı borcuna karşılık mahsup edilir. Paylaştırılan tutarların şirketin ve ilgili kurumların hesabına aktarılması için ayrı ayrı MİF düzenlenir. MİF iki nüsha olarak dökülür, Muhasebe Yetkilisi / Yrd.'na sunulur. Muhasebe Yetkilisi / Yrd. imza ve onaylama işlemini gerçekleştirir. İlgili görevli evrakları yevmiye servisine iletir. Emanet Servisince memur yolluğunun hesaplara alınması işlemlerinde; ilgili kişi, hizmetinden faydalanacağı memurun adını vererek, emanet servisindeki görevliye yolluk yatıracağına ilişkin beyanda bulunur. Dilekçe referansına göre emanet muhasebe kaydı, ilgili personel tarafından gerçekleştirilir. MİF iki nüsha olarak dökülür, Muhasebe Yetkilisi / Yrd.'na sunulur. Muhasebe Yetkilisi / Yrd. imza ve onaylama işlemini gerçekleştirir. İlgili görevli evrakları yevmiye servisine iletir. Emanete yatırılacak tutarın tahsili için vezneye para girişi süreci işletilir. Emanet Servisince memur yolluğunun ilgilisine ödenmesi işlemlerinde; hizmetinden faydalanılan memur, yolluk bildirimi ve alındı belgesi ile emanet servisine başvurur. Yolluk bildirimi referans alınarak emanetten ödemeye ilişkin muhasebe kaydı, ilgili personel tarafından gerçekleştirilir. MİF iki nüsha olarak dökülür, Muhasebe Yetkilisi / Yrd.'na sunulur. Muhasebe Yetkilisi / Yrd. imza ve onaylama işlemini gerçekleştirir. İlgili görevli evrakları yevmiye servisine iletir. Emanete yatırılan tutarın ilgiliye ödenmesi için vezneden para çıkışı süreci işletilir. Emanet Servisince temsilci ücretinin (Kooperatif Yolluğu) tahsili ve ilgilisine ödenmesi işlemlerinde; genel kurul toplantısı yapmak isteyen kooperatif, dilekçe ile başvurarak resmi görevlinin yolluğunu muhasebe birimine yatırmak için başvurur. 19

20 Muhasebe biriminin ilgili servisi, kooperatifin vergi numarası, toplantı tarihi, yeri ve saati bilgilerini içeren dilekçeyi inceler. Tutarın tahsiliyle ilgili olarak vezneye para girişi süreci işletilir. Kooperatif temsilcisi yatırılan paranın alındısını ilgili harcama birimine iletir. Harcama birimi aylık olarak Temsilci Defteri bilgilerini muhasebe birimine iletir. Emanet Servisinin Memur Yolluğunun Ödenmesi Süreci işletilir. Emanet Servisince yapılan Avukatlık Vekalet Ücretlerinin Tahsilat İşlemlerinde; davanın devletin lehine sonuçlanması durumunda, banka tahsilat dekontu, kişinin muhasebe birimine gelerek para yatırması veya muhasebe birimler arası işlemler vasıtasıyla tahsil edilen paranın gelmesiyle birlikte süreç başlar. Banka Servisi Görevlisi, bankadan gelen dekontu (tutar ve açıklama bilgileri referans alınarak) ilgilisi nedeniyle Emanet Servisi Görevlisine iletir. Emanet Servisi Görevlisi, dekont bilgilerini referans alarak emanete ilişkin ( hesabı) muhasebe kaydını gerçekleştirir. MİF iki nüsha olarak dökülür, Muhasebe Yetkilisi / Yrd.'na sunulur. Muhasebe Yetkilisi / Yrd. imza ve onaylama işlemini gerçekleştirir. İlgili görevli evrakları yevmiye servisine iletir. Emanet Servisi Görevlisi, parayı yatırmak üzere gelen kişinin dilekçesini alarak ilgili muhasebe kaydını gerçekleştirir. MİF iki nüsha olarak dökülür, Muhasebe Yetkilisi / Yrd.'na sunulur. Muhasebe Yetkilisi / Yrd. imza ve onaylama işlemini gerçekleştirir. İlgili görevli evrakları yevmiye servisine iletir. Vezneye para girişine ilişkin süreç işletilir. Taşra muhasebe birimlerinde yapılan tahsilata istinaden 511 hesap kullanılarak düzenlenen MİF'te, ilgili tahsilat merkez muhasebe birimleri adına gönderilmek üzere kayda alınır. Muhasebe birimleri arası işlemleri takip etmekle görevli Bütçe Geliri Servisi Görevlisi, avukatlık vekalet ücretine ilişkin muhasebe birimleri arası işlemlere ait, işlemi başlatan karşı muhasebe biriminin MİF dökümünü say2000i sistemi üzerinden alır. İlgili MİF dökümü Emanet Servisindeki Görevlisine iletilir. Emanet Servisi Görevlisi MİF dökümlerini inceler, ilgili SGB adına doğru şekilde tahsil edilmiş avukatlık vekalet ücretine ilişkin muhasebe kaydını yapar. Yapılan incelemede SGB adına yanlışlıkla tahsil edilmiş avukatlık vekalet ücretine rastlanırsa; karşı muhasebe birimi ile iletişime geçilir, kaydın iptali ve/veya düzeltilmesi işlemi yaptırılır. Karşı muhasebe birimi hatalı kaydı iptal edemezse ve/veya düzeltemezse emanet hesabının ilgili ekonomik kodu kullanılarak hatalı avukatlık vekalet ücretine kaydı emanete alınır. Emanete alınan avukatlık vekalet ücreti tahsilatı, 511- hesabıyla muhasebeleştirilerek karşı muhasebe birimine gönderilir. Emanet Servisince yapılan Avukatlık Vekalet Ücretlerinin Dağıtımı/Ödeme İşlemlerinde; Emanet Servisi Görevlisi, devir defter dökümünü alarak ( ) hesapta kapatılmamış olan emanetleri inceler. Tüm ( ) kapatılamayan kayıtlar, mevzuat gereği belli oranlar dahilinde ( ), ( ) ve ( ) hesaplarına kaydedilir. MİF iki nüsha olarak dökülür, Muhasebe Yetkilisi / Yrd.'na sunulur. Muhasebe Yetkilisi / Yrd. imza ve onaylama işlemini gerçekleştirir. İlgili görevli evrakları yevmiye servisine iletir. Emanet Servisi Görevlisi, avukatlık vekaletten sorumlu birimden gelen Çeşitli Ödemeler Bordrosunu inceler. Çeşitli Ödemeler Bordrosunda belirtilen tutarlara göre, ilgili emanetin hesaptan çıkış kaydı (avukatlara ödeme kayıtları) yapılır. MİF iki nüsha olarak 20

BİRİNCİ BÖLÜM... 5 AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR...

BİRİNCİ BÖLÜM... 5 AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR... 1 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 5 AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR... 5 Amaç ve Kapsam... 5 Hukuki Dayanak... 5 Tanımlar... 5 İKİNCİ BÖLÜM... 6 GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR... 6 Muhasebe Müdürlüğünün

Detaylı

OSMANİYE DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ İ Ş L E M Y Ö N E R G E S İ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

OSMANİYE DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ İ Ş L E M Y Ö N E R G E S İ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak OSMANİYE DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ İ Ş L E M Y Ö N E R G E S İ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve Kapsam : Madde 1- (1) Bu Yönerge, Osmaniye Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünün İş ve

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ SGDB MUHASEBE, KESİN HESAP VE RAPORLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÖDENEK ONAYLAMA İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ SGDB MUHASEBE, KESİN HESAP VE RAPORLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÖDENEK ONAYLAMA İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ ÖDENEK ONAYLAMA İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü tarafından Muhasebata Gönderilen ödenek işlemlerine ilişkin Olarak say2000i sistemine kayıtların düşmesi Say2000i sistemi

Detaylı

MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ

MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ ARŞİV VE TASNİF İŞLEMLERİ 1-Harcama Birimlerinden gelen Ödeme Belgeleri ile yapılan Tahsilat ve Diğer Muhasebeleştirme Belgelerinin Kurumsal Bazda Yevmiye sırasına göre

Detaylı

SAYMANLIK PERSONELİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

SAYMANLIK PERSONELİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR SAYFA NO 1/6 1.POZİSYON ADI: Saymanlık Personeli 2.BAĞLI OLDUĞU ÜST POZİSYON: Maliye Bakanlığı 3.KENDİSİNE BAĞLI ALT POZİSYONLAR: Saymanlık Müdür Yardımcısı, Muhasebe memuru, Veznedar. 4.GÖREV : Bu Yönetmelik,

Detaylı

DÖNER SERMAYE BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMALARI

DÖNER SERMAYE BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMALARI DÖNER SERMAYE BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMALARI TAHSİLATLAR BİRİMİ GTHB.045. İLM.İKS.ŞMA.10/01.01 YAZAR KASA FIŞI İLE PARA TAHSILAT Mal veya Hizmet Karşılığı Ücretin Alınması Ticari Mal Ticari Mal Ücreti mi? Hizmet

Detaylı

ERASMUS KAPSAMINDA YAPILACAK HİBE VE DİĞER ÖDEMELERDE MUHASEBE KAYITLARI

ERASMUS KAPSAMINDA YAPILACAK HİBE VE DİĞER ÖDEMELERDE MUHASEBE KAYITLARI ERASMUS KAPSAMINDA YAPILACAK HİBE VE DİĞER ÖDEMELERDE MUHASEBE KAYITLARI Muhasebeleştirme belgesi, muhasebe kayıtları ve proje numarası Söz konusu proje/projeler karşılığı hibeler bütçeye gelir veya gider

Detaylı

SERİK MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI

SERİK MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 SERİK MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI HİZMETİN ADI HER TÜRLÜ GELİRİN TAHSİL EDİLMESİ BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1-KONUSUNA GÖRE a- İLGİLİ İDARENİN YAZISI b- MAHKEME KARARI c-

Detaylı

MUHASEBE, KESİN HESAP VE R. BİRİMİ İŞ SÜREÇLERİ

MUHASEBE, KESİN HESAP VE R. BİRİMİ İŞ SÜREÇLERİ MUHASEBE, KESİN HESAP VE R. BİRİMİ İŞ SÜREÇLERİ BÜTÇE GİDERLERİ ÖDEMELERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ Üniversitenin Harcama Birimlerinden gelen Ödeme Emri Belgesi teslim alınır. Yetkililerin İmzası tam mı? Mevzuatta

Detaylı

BİRİM :Başkent Meslek Yüksekokulu ŞEMA ADI:Maaş işlemleri İş Akış Şeması

BİRİM :Başkent Meslek Yüksekokulu ŞEMA ADI:Maaş işlemleri İş Akış Şeması ŞEMA ADI:Maaş işlemleri İş Akış Şeması Her ayın 1 ile 8 i arasında KBS sistemi üzerinden değişiklikler (terfi, icra kefalet, sendika) kaydedilir ve maaş hesaplama işlemleri yapılır Harcama birimi ödeme

Detaylı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı SAP DÖNMİ CTVLLRİNİN AZIRLANMASI 2 GÜN Muhasebe döneminin sona ermesi ile Say2000i sistemi üzerinden ilgili yıl hesapları kapatıldıktan sonra işlemlere başlanır. Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği esap

Detaylı

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME 11 Mart 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29292 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

MANİSA DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ - İŞLEM YÖNERGESİ

MANİSA DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ - İŞLEM YÖNERGESİ MANİSA DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ - İŞLEM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM MİSYON - TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı Muhasebat Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatı olan Manisa Defterdarlığı

Detaylı

T.C. AVCILAR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GİDERLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI DOKÜMAN NO: 34.İA.MUH.01

T.C. AVCILAR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GİDERLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI DOKÜMAN NO: 34.İA.MUH.01 GİDRLRİN MUASBLŞTİRİLMSİ İŞ AKIŞ ŞMASI DOKÜMAN NO: 34.İA.MU.01 TARİ:01.11.2013 SAYFA NO: 1 / 1 RVİZYON NO:01 arcama birimleri ödeneklerine göre ihtiyaçlarına esas olmak üzere harcama yapılması arcama yapılması

Detaylı

İZMİR DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar

İZMİR DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar İZMİR DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; İzmir Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünce yürütülen işlem

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MUHASEBE KESİN HESAP VE RAPORLAMA BİRİMİ SÜREÇ ANALİZİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MUHASEBE KESİN HESAP VE RAPORLAMA BİRİMİ SÜREÇ ANALİZİ 911.MKH.GYS/P01 01.07.2014 1 / 6 REVİZYON DURUM Revizyon Tarihi Revizyon No Açıklama 911.MKH.GYS/P01 01.07.2014 2 / 6 1. Amaç: Bu süreç, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Detaylı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu

Ömer Halisdemir Üniversitesi Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu Ömer alisdemir Üniversitesi Niğde Zübeyde anım Sağlık Üç aylık Tüketim Malzemeleri Çıkış Raporu Bildirim İşlemleri TOPLAM SÜR 60 İŞ SÜRCİ er yıl Üç (3) er aylık periyotlar halinde TKYS den harcama yönetim

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MUHASEBE KESİN HESAP VE RAPORLAMA BİRİMİ ÖDEMELERE İLİŞKİN İŞ AKIŞ SÜRECİ

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MUHASEBE KESİN HESAP VE RAPORLAMA BİRİMİ ÖDEMELERE İLİŞKİN İŞ AKIŞ SÜRECİ MUHASEBE KESİN HESAP VE RAPORLAMA BİRİMİ ÖDEMELERE İLİŞKİN İŞ AKIŞ SÜRECİ Üniversitenin ilgili Proje Koordinatörlüğünden gelen Ödeme Emri Belgesi teslim alınır. Eksikliği görülebilecek ve ya iç kontrol

Detaylı

TRABZON DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ - İŞLEM YÖNERGESİ

TRABZON DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ - İŞLEM YÖNERGESİ TRABZON DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ - İŞLEM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM MİSYON - TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı Muhasebat Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatı olan Trabzon Defterdarlığı

Detaylı

BATMAN DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ

BATMAN DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ BATMAN DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ 1 İçindekiler BİRİNCİ KISIM... 4 BİRİNCİ BÖLÜM... 4 AMAÇ VE DAYANAK... 4 İKİNCİ KISIM... 4 Muhasebe Müdürlüğü İşlemleri... 4 BİRİNCİ BÖLÜM... 4 Vezne

Detaylı

OCAK AYI İŞLEMLERİ. Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org

OCAK AYI İŞLEMLERİ. Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org OCAK AYI İŞLEMLERİ Erkan KARAARSLAN Ocak Ayı Sonuna Kadar Sayıştaya Gönderilecek Dökümanlar Hesap dönemi başında verilecek bilgiler şunlardır: a) Muhasebe birimlerini gösterir cetvel. b) Muhasebe yetkililerinin

Detaylı

SATIN ALMA İŞLEMLERİ YAYIN TARİHİ 01.05.2006 PROSEDÜRÜ. REVİZYON NO 02 BİRİM ADI REVİZYON TARİHİ 01.04.2013 Satın Alma SAYFA NO 1 / 6

SATIN ALMA İŞLEMLERİ YAYIN TARİHİ 01.05.2006 PROSEDÜRÜ. REVİZYON NO 02 BİRİM ADI REVİZYON TARİHİ 01.04.2013 Satın Alma SAYFA NO 1 / 6 Satın Alma SAYFA NO 1 / 6 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; hastanenin tüm bölümlerinin malzeme, hizmet, yapım, bakım onarım ve demirbaş taleplerinin satın alma öncesi ön değerlendirmelerinin kontrollü şartlar

Detaylı

T.C. ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVANS KREDİ İŞLEMİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ. Hazırlık

T.C. ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVANS KREDİ İŞLEMİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ. Hazırlık T.C. ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVANS KREDİ İŞLEMİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ Hazırlık Talep Yazılır, Değerlendirmeye Alınır. Harcama Talimatı Hazırlanır. Piyasa

Detaylı

EK-1 KÖRFEZ MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU. Hizmet sunum sürecinde. Hizmeti sunmakla görevli yetkili kurumların / Hizmetten yararlananlar

EK-1 KÖRFEZ MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU. Hizmet sunum sürecinde. Hizmeti sunmakla görevli yetkili kurumların / Hizmetten yararlananlar EK-1 KÖRFEZ MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU Sıra No Kurum Kodu Standart dosya planı kodu Hizmetin Adı Hizmetin Tanımı Hizmetin Dayandığı Mevzuatın adı Hizmetten yararlananlar Hizmeti sunmakla görevli

Detaylı

KONYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ MUHASEBE BİRİMİ

KONYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ MUHASEBE BİRİMİ KONYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ MUHASEBE BİRİMİ DEVİR SÜRECİ İTİBARİYLE KARŞILAŞILAN EKSİKLİKLER HARCAMA EVRAKLARINDA ORTAK PROBLEMLER Ödeme Emri Belgeleri (ÖEB) sisteme girilirken ödeme

Detaylı

1. Birim deposunda fiili sayım yapılmak suretiyle İhtiyaç duyulan taşınırlar belirlenir.

1. Birim deposunda fiili sayım yapılmak suretiyle İhtiyaç duyulan taşınırlar belirlenir. İŞ AKIŞ ANALİZİ TAŞINIR MAL YÖNETİMİ İŞLEMLERİ 1- Satın Alınan Taşınırın Giriş İşlemi 1.1- İhtiyaç Tespiti ve Satın Alınması İşlemi 1. Birim deposunda fiili sayım yapılmak suretiyle İhtiyaç duyulan taşınırlar

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder. MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIM ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Mali işlemlerin süreç ve akım şemasının amacı, Iğdır Üniversitesi harcama birimlerinin faaliyetlerinin

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MUHASEBE KESİN HESAP VE RAPORLAMA BİRİMİ İŞ TANIM ÇİZELGESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MUHASEBE KESİN HESAP VE RAPORLAMA BİRİMİ İŞ TANIM ÇİZELGESİ 911.MKH.BİT/F01 1 / 10 REVİZYON DURUM Revizyon Tarihi Revizyon Açıklama 911.MKH.BİT/F01 2 / 10 Adı sında 1 2 Üniversite bütçesinden yapılacak ödemelerin muhasebeleştirilmesi Bütçe dışı proje ödemelerinin

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 Danışmanlık Hizmeti Verilmesi Birimin Bilgi Görüş Talep Yazısı. (Yazılı bilgi istenmesi durumunda) Yazılı talep halinde; en fazla Değer Durumda; en fazla 4 iş günü 2 İç Kontrol Sisteminin kurulması,

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIŞ YÖNERGESİ

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIŞ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde(1)- (1)Mali işlemlerin süreç akış şemasının amacı, Ahi Evran Üniversitesi

Detaylı

Mali Faaliyetlere İlişkin Başlıca Mevzuat

Mali Faaliyetlere İlişkin Başlıca Mevzuat Mali Faaliyetlere İlişkin Başlıca Mevzuat Personel Ödemeleri İşlemleri Satın Alma, İhale İşlemleri 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 2489 Sayılı Kefalet Kanunu 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 2914 Sayılı

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İş Akış Şeması

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İş Akış Şeması Bütçe Hazırlama İMİD/001 Rektörlük Makamında Mali Yıl Bütçe Hazırlık çalışmalarıyla ilgili yazının ulaşması Bir önceki yılda yapılan harcamalarla ilgili dosyalar incelenir Daire Başkanı bütçeyle ilgili

Detaylı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Ömer alisdemir Üniversitesi Mal, hizmet ve yapım işleri kontrolü ve muhasebeleştirilmesi TOPLAM SÜR 2 iş günü İŞ SÜRCİ arcama Birimi 4734 sayılı Kamu ihale Kanununa tabi mal, hizmet,yapım işleri ile doğrudan

Detaylı

SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI

SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI TEMEL SÜREÇ ve ALT SÜREÇLERİ Ortaya çıkan ihtiyaca göre, satın alınması düşünülen mal ile ilgili bilgilerin (katalog, resim, teknik

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 1 Performans Programının Hazırlanması 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanun un 9.

Detaylı

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ T.C. ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ AD SOYAD KADRO UNVANI GÖREVLERİ * GÖREV DEVRİ ** Belgin AKYÜZ Daire Başkanı V. Strateji Geliştirme Daire

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 17.07.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28356

Resmi Gazete Tarihi: 17.07.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28356 Resmi Gazete Tarihi: 17.07.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28356 AYLIKLARIN BANKA ARACILIĞIYLA ÖDENMESİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SIRA NO: 1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

TAŞINIR KAYIT İŞLEMLERİ

TAŞINIR KAYIT İŞLEMLERİ TAŞINIR KAYIT İŞLEMLERİ 1. SATIN ALINAN TAŞINIRIN GİRİŞ İŞLEMİ 1.1. İHTİYAÇ TESPİTİ VE SATIN ALINMASI İŞLEMİ 1.2. TAŞINIRIN MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİ 2. BAĞIŞ VE YARDIM YOLUYLA EDİNİLEN TAŞINIR İŞLEMLERİ

Detaylı

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ VE KAPSAM Madde 1: Bu

Detaylı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Avans Kredi İşlemleri 55 dk Fakülte Yönetim Kurulu Kararı Avans verilecek şahıs ya da kurumun tespiti yapılıp yönetim kurulu kararı alınır. Harcama belgesi tanzim edilir. Yapılacak harcama ya da ödemeye

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU DOĞRUDAN-TEMİN MAL ALIM SÜRECİ. Başla

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU DOĞRUDAN-TEMİN MAL ALIM SÜRECİ. Başla DOĞRUDAN-TEMİN MAL ALIM SÜRECİ - İlgili birim Birimin ihtiyacının ortaya çıkması ve gerekli ödeneğin olması - 5434 sayılı ihale kanunu 22 d maddesi - Müdür Harcama yetkilisi piyasa araştırılması için görevlileri

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ANKARA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 65.01.00-J1 Gelirlerin Tahakkuk, Takip ve Tahsilatının Yapılması 1-Öğrencinin Dilekçesi 2-İlgili Birimin Yazısı 3-Dekont 2 65.01.00-J2 Gelirlerden Red ve İade nin Yapılması 1-İlgili Birimin Yazısı 2-Alacaklının

Detaylı

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI 1 HAK EDİŞ İSTENİLEN BELGELER 1. İLGİLİ BİRİMDEN ÖDEME TALİMATI YAZISI 2. FATURA 3. HAK EDİŞ RAPORU 4. HAKEDİŞ İCMALİ 5. SÖZLEŞME 6. ONAY BELGESİ 7. HARCAMA TALİMATI 8. GERÇEK KİŞİLERDEN;

Detaylı

İÇ KONTROL BÖLÜMÜ İŞ AKIŞI

İÇ KONTROL BÖLÜMÜ İŞ AKIŞI İÇ KONTROL BÖLÜMÜ İŞ AKIŞI HAZİNE VE MUHASEBE DAİRESİ KKTC MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL BÖLÜMÜNDEKİ KONTROL AKTİVİTELERİ MB-HMD-ĠK 1 MB-HMD-ĠK 2 MB-HMD-ĠK 3 MUHASEBE İŞLEM FİŞİ KONTROLÜ HARCAMA BELGESİ

Detaylı

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI

Detaylı

BAŞLANGIÇ. Tahakkuk Birimi tarafından atanan personelin SGK sisteminde İşe Başlama Bildirgesi için sisteme giriş yapılır.

BAŞLANGIÇ. Tahakkuk Birimi tarafından atanan personelin SGK sisteminde İşe Başlama Bildirgesi için sisteme giriş yapılır. Ömer alisdemir Üniversitesi Bor alil Zöhre Ataman eslek Atanan Personel İşlemleri 25 Dk. Tahakkuk Birimi tarafından atanan personelin SGK sisteminde İşe Başlama Bildirgesi için sisteme giriş yapılır. 0

Detaylı

KAMU ELEKTRONİK ÖDEME SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU

KAMU ELEKTRONİK ÖDEME SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU KAMU ELEKTRONİK ÖDEME SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU Bu kılavuzda gönderme emirlerinin KEÖS üzerinden Merkez Bankasına aktarılmasına ilişkin formlar hakkında bilgi verilmektedir. KEÖS Bilindiği üzere 18/06/2011

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 27.12.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29218 mükerrer

Resmi Gazete Tarihi: 27.12.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29218 mükerrer Resmi Gazete Tarihi: 27.12.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29218 mükerrer MERKEZÎ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları Amaç MADDE 1-

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

SİİRT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ SİİRT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Yönetim ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1)Bu Yönergenin amacı, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58.Maddesine

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI HASKÖY MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ KAMU HİZMET STANDIRTLARI TESPİT TABLOSU EK-2

MALİYE BAKANLIĞI HASKÖY MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ KAMU HİZMET STANDIRTLARI TESPİT TABLOSU EK-2 MALİYE BAKANLIĞI HASKÖY MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ KAMU HİZMET STANDIRTLARI TESPİT TABLOSU EK-2 SIRA VATANTAŞA SUNULAN NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 Personel Giderleri 1.Ödeme Emri

Detaylı

Yönetmelik Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç Madde 1

Yönetmelik Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç Madde 1 Yönetmelik Maliye Bakanlığından: Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

BİRİMİN ADI İCRA VE TAHSİLAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ŞEM A NO 1 YAZIŞM A İŞ AKIŞ ŞEM ASI ŞEM A ADI

BİRİMİN ADI İCRA VE TAHSİLAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ŞEM A NO 1 YAZIŞM A İŞ AKIŞ ŞEM ASI ŞEM A ADI BİRİMİN ADI İCRA VE TAHSİLAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ŞEM A NO 1 ŞEM A ADI YAZIŞM A İŞ AKIŞ ŞEM ASI K : Kontrol PR : Personel GSY : Gerıei Sekreter Yrd. BİRİMİN ADİ İCRA VE TAHSİLAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ŞEM A NO 2 SEM

Detaylı

GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 01 Her Türlü Gelirin Tahsil Edilmesi 02 Adli Teminat İşlemleri 03 Teminat Alınması 04 Kesin Teminat İadesi 05 Geçici

Detaylı

BAŞLANGIÇ. Taşınır istek belgesi düzenlenerek malzemenin alınacağı kurum/birime gönderilir. İstek kabul edildi mi?

BAŞLANGIÇ. Taşınır istek belgesi düzenlenerek malzemenin alınacağı kurum/birime gönderilir. İstek kabul edildi mi? Ömer alisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler nstitüsü Devir Malzeme Giriş/Çıkış İşleri TOPLAM SÜR 80 Dk. İŞ SÜRCİ Taşınır istek belgesi düzenlenerek malzemenin alınacağı kurum/birime gönderilir Muayene

Detaylı

MUŞ DEFTERDARLIĞI SAĞLIK KURUMLARI DÖNER SERMAYE SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MUŞ DEFTERDARLIĞI SAĞLIK KURUMLARI DÖNER SERMAYE SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1- MUŞ DEFTERDARLIĞI SAĞLIK KURUMLARI DÖNER SERMAYE SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI Tahakkuk birimlerinin gönderdiği ödeme emirleri BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Detaylı

T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI

T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI 1 İç Kontrol Sisteminin kurulması, standartların uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak. İç Kontrol Standartları Formatı 2012 yılı Aralık ayına kadar 2 Performans ve Kalite Ölçütleri

Detaylı

ADIYAMAN DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

ADIYAMAN DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU ADIYAMAN DEFTERDARLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE 1 idarelerinin yapacakları ihalelere katılmak için ödeyecekleri ihale doküman bedelinin tahsil idarelerinin yapacakları

Detaylı

İcra İşlemleri Süreci

İcra İşlemleri Süreci Samsun Defterdarlığı Müdürlüğü İcra Borcuna Ait Yazının Alınması Borç Yazısı Yazışma Yapılması İcra Borcu Takip Dosyası İcra Dosyalarının Açılması Ön İnceleme Ekranı İşlem Fişi Tahakkuk Kaydının Yapılması

Detaylı

Harcama Birimi. Düzenleyen Mustafa DOĞAN Strateji Geliştirme Daire Başkanı. Onaylayan Prof. Dr. Mustafa Talha GÖNÜLLÜ Rektör

Harcama Birimi. Düzenleyen Mustafa DOĞAN Strateji Geliştirme Daire Başkanı. Onaylayan Prof. Dr. Mustafa Talha GÖNÜLLÜ Rektör 4734 sayılı KAMU İHALE KANUNUNA TABİ MAL VE HİZMET ALIMI İLE YAPIM İŞLERİNDE, İHALE YOLUYLA YAPILACAK ALIM İŞLEMLERİ SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI Harcama Birimi İhtiyaca göre ihtiyaç talep formu veya yazı ile varsa

Detaylı

HARCAMA VE ÖDEME İŞLEMLERİ

HARCAMA VE ÖDEME İŞLEMLERİ HARCAMA VE ÖDEME İŞLEMLERİ DOK. NO: BİD-İ-11 YÜRÜRLÜK TARİHİ:23.02.2015 REVİZYON NO: 00/- İşlem Sorumlusu Bilgi Teknolojileri,İnsan Kaynakları Ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü İşlem Amacı Harcama ve

Detaylı

YAZI İŞLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

YAZI İŞLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ YAZI İŞLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ Kurum dışı gelen evrak, Birim Evrak Kayıt Sorumlusu tarafından Fakülte Sekreterine sevk edilir. Kurum içi/dışı gelen evrak, Birim Evrak Sorumlusu tarafından Dekana sevk edilir.

Detaylı

ĐKĐNCĐ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

ĐKĐNCĐ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar TÜRKĐYE RADYO-TELEVĐZYON KURUMU AVRUPA BĐRLĐĞĐ VE ULUSLARARASI KURULUŞLARIN KAYNAKLARINDAN KURUMUMUZA PROJE KARŞILIĞI AKTARILAN HĐBE TUTARLARININ HARCANMASI VE MUHASEBELEŞTĐRĐLMESĐNE ĐLĐŞKĐN USUL VE ESASLAR

Detaylı

T.C KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YAHYAKAPTAN MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ

T.C KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YAHYAKAPTAN MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ T.C KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YAHYAKAPTAN MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ MUHASEBE VE YAZI İŞLERİ Maaş Bilgi sisteminde personel bilgileri kontrol edilir ve güncellenir. Kesintiler girilir, hesaplama işlemi

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAYIS 2016 Üniversitemizde Yürütülen Projeler ve Destekleyen Kuruluşlar PROJELER DESTEKLEYEN KURULUŞ BAP TUBĠTAK AB SAN-TEZ DĠĞER KURUMLARCA DESTEKLENEN PROJELER

Detaylı

İŞ AKIŞ ŞEMASI. Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması. Alım şekline karar verilmesi

İŞ AKIŞ ŞEMASI. Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması. Alım şekline karar verilmesi ŞEMA NO: 78080085/1 ŞEMA ADI: SATINALMA YÖNTEMİ BELİRLEME İŞ AKIŞ ŞEMASI İhtiyaç talep yazısı Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması Alım şekline karar verilmesi İhaleye tabi

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI GAZİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI TEMEL SÜREÇ ve ALT SÜREÇLERİ Ortaya çıkan ihtiyaca göre, satın alınması düşünülen mal ile ilgili

Detaylı

1. RESMİ YAZIŞMA SÜRECİ

1. RESMİ YAZIŞMA SÜRECİ 2. RESMİ MÜHÜR YAPTIRMA SÜRECİ 1. RESMİ YAZIŞMA SÜRECİ BAŞLAMA Gelen yazının içeriğine göre gerekli cevabı yazıp metnini hazırlamak İlgililerin paraflarını ve imza aşamalarını sağlamak Giden evrak zimmet

Detaylı

AVANS VE YOLLUK İŞLEMLERİ

AVANS VE YOLLUK İŞLEMLERİ AVANS VE YOLLUK İŞLEMLERİ Dilşad BULANIK,2014 TANIMLAR Harcama yetkilisi: Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisini, Muhasebe birimi: Muhasebe hizmetlerinin yapıldığı

Detaylı

TAŞINIR İŞLEMLERİ (Mal Alım ve Teslim, Sayım, Kayıt Altına Alım, Hurdaya Ayırma İşlemleri)

TAŞINIR İŞLEMLERİ (Mal Alım ve Teslim, Sayım, Kayıt Altına Alım, Hurdaya Ayırma İşlemleri) TAŞINIR İŞLEMLERİ (Mal Alım ve Teslim, Sayım, Kayıt Altına Alım, Hurdaya Ayırma İşlemleri) DOK. NO: BİD-İ-10 YÜRÜRLÜK TARİHİ:23.02.2015 REVİZYON NO: 00/- İşlemin Sorumlusu Bilgi Teknolojileri,İnsan Kaynakları

Detaylı

Bolu Defterdarlığı İşlem Yönergesi

Bolu Defterdarlığı İşlem Yönergesi Bolu Defterdarlığı İşlem Yönergesi Bu Yönerge; Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına UyumEylem Planında yer alan Defterdarlık İşlem Yönergelerine yönelik 4.1.4,4.1.5, 8.1.2, 8.2.2, 8.3.2 no lu

Detaylı

İÜ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ MAAŞ TAHAKKUK ve HESAP İŞLERİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

İÜ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ MAAŞ TAHAKKUK ve HESAP İŞLERİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Sayfa No : 1 / 8 1. AMAÇ Onkoloji Enstitüsü nde görev yapan kamu personelinin maaş ve ek gelirlerinin hesaplanması, Sosyal Güvenlik bildirimlerinin ve prim/kesenek ödeme işlemlerinin süresi içinde yapılmasını

Detaylı

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE YAPILACAK İHALE İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE YAPILACAK İHALE İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI 1/5 İhtiyaç sahibi birim tarafından yazılı talep ve ekinde ihtiyaca yönelik(yapım işlerinde yatırım programında yer alan projelerle ilgili)teknik şartnameler ve maliyeti etkileyen unsurlara ilişkin dokümanlar

Detaylı

AÇIK İHALE YÖNTEMİYLE MAL VEYA HİZMET ALIMI İŞ AKIŞI

AÇIK İHALE YÖNTEMİYLE MAL VEYA HİZMET ALIMI İŞ AKIŞI AÇIK İHALE YÖNTEMİYLE MAL VEYA HİZMET ALIMI İŞ AKIŞI Başkanlığımızın ihtiyacı olan veya Başkanlığımıza gelen taleplere göre Kamu İhale Kurumu adresinden EKAP Platformunda ihale raporu oluşturulur. İhale

Detaylı

27 KASIM 2007 TARIHLI VE 26713 SAYILI RESMI GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR.

27 KASIM 2007 TARIHLI VE 26713 SAYILI RESMI GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR. 27 KASIM 2007 TARIHLI VE 26713 SAYILI RESMI GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR. AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI KURULUŞLARIN KAYNAKLARINDAN KAMU İDARELERİNE PROJE KARŞILIĞI AKTARILAN HİBE TUTARLARININ HARCANMASI VE

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI RESTAURANT İŞLETMELERİ İŞLETİM VE DENETİM YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI RESTAURANT İŞLETMELERİ İŞLETİM VE DENETİM YÖNERGESİ Amaç DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI RESTAURANT İŞLETMELERİ İŞLETİM VE DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- İşbu yönergenin amacı,

Detaylı

18 Haziran 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27968 YÖNETMELİK

18 Haziran 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27968 YÖNETMELİK 18 Haziran 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27968 YÖNETMELİK Maliye Bakanlığından: GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİNİN ÖDEME VE TAHSİLAT İŞLEMLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SIRA ADI 1 Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 1-Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol

Detaylı

VI-23 GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİNİN ÖDEME VE TAHSİLAT İŞLEMLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

VI-23 GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİNİN ÖDEME VE TAHSİLAT İŞLEMLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR VI-23 GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİNİN ÖDEME VE TAHSİLAT İŞLEMLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİNİN ÖDEME VE TAHSİLAT

Detaylı

İŞ AKIŞ ŞEMASI FORMU

İŞ AKIŞ ŞEMASI FORMU İŞ AKIŞ ŞEMASI FORMU Birimin Adı Sürecin Adı Evrak İşlemleri Süreci Kod: 232 Fakülte Sekreteri tarafından Resmi Yazının havalesi Cevap yazısı gerekli EVET Havale edilen personelin cevap yazısının yazılması

Detaylı

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 19.03.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27879 İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

Türkiye İş Kurumu Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Türkiye İş Kurumu Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Türkiye İş Kurumu Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı, ön ödeme şekillerini, devir ve mahsup işlemlerini, yapılacak

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU MALİ HİZMETLER BAŞKAN YARDIMCILIĞI DÖNER SERMAYE, BÜTÇE VE MUHASEBE İŞLEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI MERKEZ SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE YETKİLİSİ ALİ YILDIRIM YIL SONU İŞLEMLERİ

Detaylı

MUHASEBE YETKİLİSİ MUTEMETLERİNİN GÖREVLENDİRİLMELERİ, YETKİLERİ, DENETİMİ VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

MUHASEBE YETKİLİSİ MUTEMETLERİNİN GÖREVLENDİRİLMELERİ, YETKİLERİ, DENETİMİ VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK MUHASEBE YETKİLİSİ MUTEMETLERİNİN GÖREVLENDİRİLMELERİ, YETKİLERİ, DENETİMİ VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmî Gazete : 31.12.2005/26040 ( 3. Mükerrer) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen debiyat Fakültesi Devir Yoluyla Taşınır Mal Çıkışı TOPLAM SÜR 28 dk İŞ SÜRCİ Gerçekleştirme Görevlendirmesi BYS den gelen Taşınır istek belgesi arcama Yetkilisinin onayı alındıktan sonra ayniyat birimine

Detaylı

Doğrudan Temin Satınalma İşlem Süreci

Doğrudan Temin Satınalma İşlem Süreci Doğrudan Temin İşlem Süreci Talimatının Mal/Hizmet İhtiyaç Listesinin Mal/Hizmet İhtiyaç Listesi Ödenek Kontrolünün SGB/KBS Ödenek Yeterli Ödenek Yetersiz Ödenek Talebi SGB Talebinin Reddedilmesi Talebi

Detaylı

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Ödenek Teminine

Detaylı

DÖNER SERMAYE BİRİMİ GÖREV, İŞ TANIMLARI VE GEREKLERİ BELGELERİ

DÖNER SERMAYE BİRİMİ GÖREV, İŞ TANIMLARI VE GEREKLERİ BELGELERİ DÖNER SERMAYE BİRİMİ GÖREV, İŞ TANIMLARI VE GEREKLERİ BELGELERİ DÖNER SERMAYE MUHASEBE YETKİLİSİ Sayfa No ~ 1 ~ İŞİN KISA TANIMI: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından belirlenen amaç, ilke ve

Detaylı

T.C. AVCILAR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ VEZNE İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

T.C. AVCILAR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ VEZNE İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI VZN İŞLMLRİ İŞ AKIŞ ŞMASI DOKÜMAN NO: 34.İA.TS.01 TARİ:01.11.2013 SAYFA NO: 1 / 1 RVİZYON NO:01 Vatandaşın tahakkuk etmiş borcunu ödemek üzere sicil veya makbuz ile vezneye gelmesi. Tahsildar tarafından

Detaylı

Bütçe Hazırlık Çalışması

Bütçe Hazırlık Çalışması DOSYA NO : 90866454-11.1 Bütçe Hazırlık Çalışması İşlev İşlev Sorumlular Rektörlükçe haziran ayı içerisinde bütçe hazırlık çalışmasına ilişkin yazının Rektörlük Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Alt

Detaylı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Bor Meslek Yüksekokulu

Ömer Halisdemir Üniversitesi Bor Meslek Yüksekokulu Ömer alisdemir Üniversitesi Üç Aylık Tüketim Malzemeleri Çıkış Raporu Bildirim İşlemleri TOPLAM SÜR 5 Dk. İŞ SÜRCİ Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi Personeli Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi yetkilisi tarafından

Detaylı

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM VE OTELCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU. Doküman No: KFS-ST 8.2.5.2 Yürürlük Tarihi: 01.01.2014 Revizyon No/Tarih:

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM VE OTELCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU. Doküman No: KFS-ST 8.2.5.2 Yürürlük Tarihi: 01.01.2014 Revizyon No/Tarih: MALI İŞLR BİRİMİ TAŞINIR KAYIT KONTROL İŞLMLRİN İLİŞKİN SÜRÇ AKIŞI Doküman No: KFS-ST 8.2.5.2 Yürürlük Tarihi: 01.01.2014 Revizyon No/Tarih: 1. Amaç 2. Kapsam Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünde

Detaylı

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları DOSYA NO : 27668066-11.1 işlev Rektörlük Makamından Gelen Mali Yıl Bütçe Hazırlık çalısmalarıyla ilgili yazının birime ulaşması. EVRAK KAYIT BİRİMİ Bir önceki yılda

Detaylı

GELEN EVRAK İŞ AKIŞ ŞEMASI

GELEN EVRAK İŞ AKIŞ ŞEMASI GELEN EVRAK İŞ AKIŞ ŞEMASI Başkanlığımıza evraklar gelir. Görevli personel tarafından alınır. İlgili personel tarafından evrak kayıt defterine işlenir. Yazının ekleri tama mı? Yazının ekleri tamamsa Başkana

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER 1 Proje incelemesi 2 Röleve projeleri 3 Tadilat projeleri

Detaylı

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Genel Müdürlük harcama birimleri

Detaylı

Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları

Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları DOSYA NO : 49800447-11.1 işlev Rektörlük Makamından Gelen Mali Yıl Bütçe Hazırlık çalısmalarıyla ilgili yazının birime ulaşması. EVRAK KAYIT BİRİMİ Bir önceki yılda

Detaylı

MGM GİB EMANET SORGULAMA VE MUHASEBELEŞTİRME KILAVUZU

MGM GİB EMANET SORGULAMA VE MUHASEBELEŞTİRME KILAVUZU MGM GİB EMANET SORGULAMA VE MUHASEBELEŞTİRME KILAVUZU Mart -2015 Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi Kılavuzun Adı Güncelleme Tarihi MGM GİB EMANET SORGULAMA VE MUHASEBELEŞTİRME KILAVUZU 20.03.2015 AÇIKLAMA

Detaylı

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Mali işlemlerin süreç akış şemasının amacı, Galatasaray Üniversitesi

Detaylı

Memur Bayram KARAKURT. Memur Bayram. Paraf Fakülte Sekreteri Nur SUSOY. İmza Dekan Prof.Dr.Sefa TARHAN

Memur Bayram KARAKURT. Memur Bayram. Paraf Fakülte Sekreteri Nur SUSOY. İmza Dekan Prof.Dr.Sefa TARHAN SGK İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI (20.11.2015) Toplam Süre : gün 3 saat Gerektiğinde Evrak Kayıt ve Yazı İşleri Evrak Kayıt ve Yazı İşleri Evrak Kayıt ve Yazı İşleri 1 saat 1 saat 1 saat Personelin Fakültemize

Detaylı

Ali ÖZTÜRK Daire Başkanı

Ali ÖZTÜRK Daire Başkanı Sayfa No : 1/17 Ali YÜKSEL Daire Başkanı Şube Müdürü Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelikte yer alan görevlerin mevzuata uygun, tam, zamanında ve doğru olarak yerine

Detaylı