BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER"

Transkript

1 Prof. Dr. Halûk N. NOMER stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER Gözden Geçirilmifl 8. Bas

2 II Yay n No : 2333 Hukuk Dizisi : Bask - Nisan STANBUL ISBN Copyright Bu kitab n bu bas s için Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m Yay m Da t m A.fi. ye aittir. Her hakk sakl d r. Hiçbir bölümü ve paragraf k smen veya tamamen ya da özet halinde, fotokopi, faksimile veya baflka herhangi bir flekilde ço- alt lamaz, da t lamaz. Normal ölçüyü aflan iktibaslar yap lamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur. Dizgi : Beta Bas m A.fi. Bask - Cilt : Kahraman Neflriyat Ofset San. Tic. Ltd. fiti. (Sertifika No: 12084) Yüzy l Mah. Matbaac lar Cad. Atahan No: 34 K: 4 Ba c lar/ stanbul (0-212) Kapak Tasar m : Gülgonca Çarp k Beta BASIM YAYIM DA ITIM A.fi. Himaye-i Etfal Sokak Talas Han No Ca alo lu - STANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212)

3 III ÖNSÖZ Borçlar Hukuku Ders Notlar, sekizinci bas da yeniden gözden geçirilmifl ve ilgili mahkeme kararlar kitaba ifllenmifltir. Kitab n dizgisini titizlikle yapan Gülgonca Çarp k a ve kitab n sekizinci bas s n en iyi flekilde gerçeklefltiren Beta Bas m Yay m Da t m A.fi. ye ve Seyhan Satar a teflekkür ederim. stanbul, 1 Mart 2010 Prof. Dr. Halûk N. Nomer B R NC BASIYA A T ÖNSÖZ Borçlar Hukuku, Genel Hükümleri kapsayan bu kitap, ö retim y l nda,.ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi ö rencileri için haz rlad m ders notlar ndan ibarettir. Ö renciler taraf ndan tutulan notlar n belirsiz kiflilerce ve genellikle de eksik ve yanl fl olarak ço alt l p sat fla sunulmas, ö rencilerin yanl fl bilgilendirilmesine sebep olmaktad r. Ö rencilerin baflar lar n etkileyen bu durum, ders notlar n n yay nlanmas n zorunlu hale getirmifltir. Bu sayede ö rencilerin, ana ders kitaplar n n yan s ra ders notlar ndan da sa l kl flekilde yararlanmalar mümkün olacakt r. Ders notlar n n k sa sürede yay mlanmas n sa layan Beta Yay nevi ne ve Rahmi Ar kan a teflekkür ederim. stanbul, Dr. Halûk N. Nomer

4 V Ç NDEK LER ÖNSÖZ...III B R NC BASIYA A T ÖNSÖZ... III Ç NDEK LER... V KISALTMALAR... IX BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLERE L fik N GENEL ESERLER...XIII B R NC BÖLÜM GENEL B LG LER K NC BÖLÜM BORCUN KAYNAKLARI 1. SÖZLEfiME...15 I. Kavram...15 II. Sözleflmenin Kurulmas...19 III. lân Yoluyla Ödül Vaadi...26 IV. Sebebi Gösterilmemifl Borç krar...27 V. Sözleflme Yapma Vaadi...28 VI. Sözleflmenin Unsurlar...30 VII. Sözleflmenin Geçerlilik fiartlar Genel Olarak Fiil Ehliyeti Sözleflmenin Konusunun Emredici Hukuk Kaidelerine, Kamu Düzenine, Genel Ahlâka ve Kiflilik Haklar na Ayk r Olmamas Objektif mkâns zl n Bulunmamas rade Beyan nda Sakatl n Bulunmamas...46 a) Yan lma (Hata)...47 aa) Beyanda Yan lma (Beyan Hatas )...47 bb) Saikte Yan lma (Saik Hatas )...48 b) Aldatma (Hile)...50 c) Korkutma ( krah) Sözleflmenin Muvazaal Olmamas...52

5 VI 7. Gabin Bulunmamas fiekil...55 a) Adi Yaz l fiekil...56 b) Resmî fiekil...60 c) spat fiekli...65 d) Düzen fiekli...67 VIII.Temsil Kavram Temsil Yetkisinin Verilmesi Özel Temsil Yetkisini Gerektiren fllemler Temsil Yoluyla Yap lamayacak fllemler Temsil Yetkisinin Kapsam Temsil Yetkisinin Sona Ermesi Yetkisiz Temsil HAKSIZ F L...78 I. Genel Haks z Fiil Sorumlulu u Genel Olarak Unsurlar...79 a) Eylem...80 b) Hukuka Ayk r l k...80 aa) Kavram...80 bb) Hukuka Ayk r l Önleyen Sebepler...81 aaa) Zarar Görenin R zas...81 bbb) Üstün Nitelikte Kamusal Yarar...82 ccc) Üstün Nitelikte Özel Yarar...83 ddd) Kamu Hukukuna Dayanan Yetkinin Kullan lmas...83 eee) Özel Hukuka Dayanan Yetkinin Kullan lmas...84 fff) Meflru Müdafaa (Hakl Savunma)...84 ggg) Izt rar Hali (Zorunluluk Hali)...85 hhh) Kendi Hakk n Korumak çin Kuvvet Kullan lmas...85 c) Zarar...86 d) lliyet Ba...87 e) Kusur...88 II. Ahlâka Ayk r Fiillerden Sorumluluk...90 III. Kusursuz Sorumluluk Halleri Genel Olarak Baz Kusursuz Sorumluluk Hâlleri...93 a) Adam Çal flt ranlar n ( stihdam Edenlerin) Sorumlulu u...93 b) Hayvan dare Edenin Sorumlulu u...98

6 VII c) Ev Baflkan n n Sorumlulu u...99 d) Bina Veya Di er Yap Malikinin Sorumlulu u e) Tafl nmaz Malikinin Sorumlulu u f) Motorlu Araç flletenin Sorumlulu u IV. Zarardan Birden Fazla Kimsenin Sorumlu Olmas V. Zarar n Belirlenmesi VI. Tazminat n Belirlenmesi VII. Manevî Tazminat VIII.Zamanafl m IX. Kiflilik Hakk n n Hukuka Ayk r Sald r lara Karfl Korunmas SEBEPS Z ZENG NLEfiME ÜÇÜNCÜ BÖLÜM FA I. Kavram II. Causa Anlaflmas III. fa Yerine Veya fa U runa Eda IV. K smi fa V. Üçüncü Kiflinin fas VI. Cins Ve Parça Borçlar nda fa VII. Seçimlik Borçlarda fa VIII. Bölünemeyen Edimin fas IX. Para Borçlar nda fa X. Faiz XI. spat XII. fa Yeri XIII. fa Zaman XIV. Karfl l kl Borç Do uran Sözleflmelerde fa XV. Ödeme Güçsüzlü ü XVI. Alacakl Temerrüdü DÖRDÜNCÜ BÖLÜM BORÇLARIN FA ED LMEMES N N SONUÇLARI 1. FA MKÂNSIZLI I I. Borçlunun Sorumlu Oldu u fa mkâns zl Kusur Karinesi fa Yard mc s n n Eylemlerinden Sorumluluk Sorumsuzluk Anlaflmas Borçlunun Sorumlu Oldu u mkâns zl n Sonuçlar II. Borçlunun Sorumlu Olmad fa mkâns zl III. Borçlunun Sorumlu Olmad fa Güçlü ü...182

7 VIII 2. KÖTÜ FA BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ I. fiartlar II. Alacakl n n Haklar fa le Birlikte Temerrütten Do an Zarar n Tazmini a) fa Davas b) Gecikmifl fadan Do an Zarar n Tazmini Karfl l kl Borç Do uran Sözleflmelerde Alacakl ya Tan nan lâve Seçimlik Haklar a) Seçimlik Haklardan Yararlanman n Ön fiart : Mehil Tayini b) Borcun fa Edilmemesinden Do an Zarar n Tazmini c) Sözleflmeden Dönme ve Sözleflmenin Hükümsüzlü ünden Do an Zarar n Tazmini aa) Sözleflmeden Dönme bb) Sözleflmenin Hükümsüzlü ünden Do an Zarar n Tazmini BORCA AYKIRILIKTAN DO AN SORUMLULUK LE HAKSIZ F L SORUMLULU UNUN YARIfiMASI CULPA IN CONTRAHENDO BEfi NC BÖLÜM BORÇLARIN SONA ERME SEBEPLER I. bra II. Takas III. Yenileme IV. Alacakl Ve Borçlu S fatlar n n Birleflmesi V. Zamanafl m ALTINCI BÖLÜM BORÇ L fik S NDE ÖZEL DURUMLAR I. Üçüncü Kiflinin Edimini Taahhüt II. Üçüncü Kifli Lehine (Yarar na) Sözleflme III. Müteselsil Borçluluk IV. Müteselsil Alacakl l k V. fiarta (Koflula) Ba l Borçlar VI. Pey Akçesi, Cayma Akçesi, Ücret Kesintisi VII. Cezaî fiart YED NC BÖLÜM ALACA IN TEML K VE BORCUN NAKL I. Alaca n Temliki (Alaca n Devri) II. Borcun Nakli MADDE NDEKS KAVRAM NDEKS

8 IX KISALTMALAR AK 1136 say l Avukatl k Kanunu ATKK 2659 say l Adli T p Kurumu Kanunu AÜEHFD Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi AY 2709 say l Türkiye Cumhuriyeti Anayasas b. bent Ba -Kur K say l Esnaf ve Sanatkârlar ve Di er Ba ms z Çal flanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu Banka Kartlar K say l Banka Kartlar ve Kredi Kartlar Kanunu Bas n K say l Bas n Kanunu BK 818 say l Borçlar Kanunu BKKKY Banka Kartlar Ve Kredi Kartlar Hakk nda Yönetmelik bkz. bak n z c. cümle C KT Ceza nfaz Kurumlar Tüzü ü ÇK 2872 say l Çevre Kanunu DMK 657 say l Devlet Memurlar Kanunu E K 5070 say l Elektronik mza Kanunu ESK 5434 say l Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sand Kanunu f. f kra Faiz K say l Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine liflkin Kanun FKK 3226 say l Finansal Kiralama Kanunu FSEK 5846 say l Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu GKK 6570 say l Gayrimenkul Kiralar Hakk nda Kanun HD Hukuk Dairesi HGK Hukuk Genel Kurulu HHY Hasta Haklar Yönetmeli i HK 492 say l Harçlar Kanunu HUMK 1086 say l Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu BD stanbul Barosu Dergisi BK çtihad Birlefltirme Karar HFM stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuas K 2004 say l cra ve flâs Kanunu

9 X mar K say l mar Kanunu nfaz K say l Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin nfaz Hakk nda Kanun fl K say l fl Kanunu K. kanun KMK 634 say l Kat Mülkiyeti Kanunu Koop K say l Kooperatifler Kanunu krfl. karfl laflt r n z KTK 2918 say l Karayollar Trafik Kanunu KTY Karayollar Trafik Yönetmeli i m. madde MBK 1211 say l Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankas Kanunu, MHAD Mukayeseli Hukuk Araflt rmalar Dergisi MKKHK 556 say l Markalar n Korunmas Hakk nda Kanun Hükmünde Kararname MÖHUK 5718 say l Milletleraras Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakk nda Kanun MTK 4686 say l Milletleraras Tahkim Kanunu MUHPBK 1264 say l Madeni Ufakl k ve Hat ra Para Bast r lmas Hakk nda Kanun MYBK Mali Y l Bütçe Kanunu n. kenar notu NK 1512 say l Noterlik Kanunu ÖPV KHK 90 say l Ödünç Para flleri Hakk nda Kanun Hükmünde Kararname PBK 5083 say l Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin Para Birimi Hakk nda Kanun PK 6326 say l Petrol Kanunu RG Resmi Gazete RTKYK 3984 say l Radyo ve Televizyonlar n Kurulufl ve Yay nlar Hakk nda Kanun S HK 7402 say l S tman n mhas Hakk nda Kanun SK 5684 say l Sigortac l k Kanunu Soy Ad K say l Soy Ad Kanunu SSGSSK 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu SSK 506 say l Sosyal Sigortalar Kanunu Tapu K say l Tapu Kanunu TCK 5237 say l Türk Ceza Kanunu T SGLK 2822 say l Toplu fl Sözleflmesi, Grev ve Lokavt Kanunu TKK 4077 say l Tüketicinin Korunmas Hakk nda Kanun

10 XI TMK TRT K. TSHK TST TfiST K TTK UHK Yarg. YKD 4721 say l Türk Medeni Kanunu 2954 say l Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu 2920 say l Türk Sivil Havac l k Kanunu 94/5623 say l Tapu Sicili Tüzü ü 1219 say l Tababet ve fiuabat Sanatlar n n Tarz cras na Dair Kanun 6762 say l Türk Ticaret Kanunu 1593 say l Umumi H fz s hha Kanunu Yarg tay Yarg tay Kararlar Dergisi (Y l/say, sayfa)

11

12 BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER GENEL ESERLER* fiahin AKINCI, Borçlar Hukuku Bilgisi, 3. Bas, Konya 2006 Turgut AKINTÜRK, Genel Hükümler Özel Borç liflkileri, 15. Bas (T pk Bas m), Beta Yay nevi, stanbul fiener AKYOL, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, I, stanbul 1995 Abdülkadir ARPACI, Kocayusufpaflao lu/hatemi/serozan/arpac, Borçlar Hukuku Genel Bölüm, Dördüncü Cilt (forma halinde), Filizkitabevi, stanbul Aytekin ATAAY, Borçlar Hukukunun Genel Teorisi, Birinci Yar m, 4. Bas, stanbul 1986 Mehmet AYAN, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 6. Bas, Mimoza Yay nevi, Konya 2010 Ayd n AYBAY, Borçlar Hukuku Dersleri, 12. Bas, Filiz Kitabevi, stanbul 2000 Ali BOZER, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 2. Bas, Ankara 2007 Yahya DERYAL Cemal GENÇ, Borçlar Hukuku, 3. Bas, 2005 hsan ERDO AN, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ankara 2006 Fikret EREN, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 11. Bas, Beta Yay nevi, stanbul Emel ERSOL-O uzhan ARDIÇ, Borçlar Hukuku, 7. Bas, Agon Yay nevi, Ankara Turhan ESENER, Borçlar Hukuku, Cilt: 1, Ankara 1969 Feyzi N. FEYZ O LU, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Cilt: I, 2. Bas, stanbul 1976; Cilt: II, 2. Bas, stanbul 1977 Hüseyin HATEM, Borçlar Hukuku Genel Bölüm, Fasiküller, stanbul 2008 Hüseyin HATEM, Kocayusufpaflao lu/hatemi/serozan/arpac, Borçlar Hukuku Genel Bölüm, kinci Cilt, Sözleflme D fl Sorumluluk Hukuku, 3. Bas, stanbul 2008 Ali Naim NAN, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 3. Bas, Ankara 1984 brahim KAPLAN, Borçlar Hukuku Dersleri, Genel Hükümler, 4. Bas, maj Yay nevi, Ankara smail KAYAR, Borçlar Hukuku, 6. Bas, Ankara 2007 fiaban KAYIHAN, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ankara 2008 Ahmet M. KILIÇO LU, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 11. Bas, Turhan Yay nevi, Ankara * Bu bölüm d fl ndaki eserler Ocak 2008-Mart 2010 döneminde yay mlanm flt r.

13 XIV Necip KOCAYUSUFPAfiAO LU, Kocayusufpaflao lu/hatemi/serozan/ Arpac, Borçlar Hukuku Genel Bölüm, Birinci Cilt, Borçlar Hukukuna Girifl, Hukuki fllem, Sözleflme, 4. Bas, Filiz Kitabevi, stanbul 2008 M. Kemal O UZMAN - M. Turgut ÖZ, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 7. Bas (T pk Bas m), Vedat Yay nevi, stanbul Turgut ÖNEN, Borçlar Hukuku, 5. Bask, Ankara 1999 Ergun ÖZSUNAY, Borçlar Hukuku, I, 2. Bas, stanbul 1983 Safa RE SO LU, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 21. Bas, Beta Yay nevi, stanbul 2010 Andreas B. SCHWARZ, Borçlar Hukuku Dersleri, Cilt: 1, (Çeviren: Bülent DAVRAN), stanbul 1948 Rona SEROZAN, Kocayusufpaflao lu/hatemi/serozan/arpac, Borçlar Hukuku Genel Bölüm, Üçüncü Cilt, fa, fa Engelleri, Haks z Zenginleflme, 5. Bas, Filiz Kitabevi, stanbul Do an fienyüz, Borçlar Hukuku, 3. Bas, Bursa 2006 Haluk TANDO AN, Türk Mesuliyet Hukuku, Akit D fl ve Akdi Mesuliyet, 1. Bas dan (Ankara 1961) 2. T pk Bas, Vedat Yay nevi, stanbul 2010 Selâhaddin S. TEK NAY / Sermet AKMAN / Haluk BURCUO LU / Atilla ALTOP, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 7. Bas, stanbul 1993 Andreas von TUHR, Borçlar Hukukunun Umumi K sm, Cilt: 1, 2, (Çeviren: Cevat EDEGE), stanbul 1952, 1953; kinci Bas, Ankara 1983 Kenan TUNÇOMA, Türk Borçlar Hukuku, Cilt: I, Genel Hükümler, stanbul 1976 Tan Tahsin ZAPATA, Borçlar Hukuku, 5. Bas, Savafl Yay nevi, Ankara Ayd n ZEVKL LER, Borçlar Hukuku Genel Hükümler Temel Bilgiler, Ankara 2001 Ayd n ZEVKL LER Ayfle HAVUTÇU, Borçlar Hukuku, Soru ve Yan tlarla, Ankara 2004 MONOGRAF LER SÖZLEfiME HUKUKU fiener AKYOL, Türk Medeni Hukukunda Temsil, Vedat Yay nevi, stanbul fiener AKYOL, Tam Üçüncü fiah s Yarar na Sözleflme, Vedat Yay nevi, stanbul 2008 Sanem AKSOY DURSUN, Borçlar Hukukunda Hâkimin Sözleflmeyi Tamamlanmas, On ki Levha Yay nc l k, stanbul 2008 Baflak BAYSAL, Sözleflmenin Uyarlanmas, On ki Levha Yay nc l k, stanbul Nil KARABA BULUT, Üçüncü Kifliyi Koruyucu Etkili Sözleflme, On ki Levha Yay nc - l k, stanbul Huriye Reyhan DEM RC O LU, Güven Esas Uyar nca Sözleflme Görüflmelerindeki Kusurlu Davran fltan Do an Sorumluluk, Yetkin Yay nevi, Ankara R. Cem D NAR, Niyet Mektubunun Hukuki Niteli i ve Ba lay c l, Vedat Yay nevi, stanbul 2008

14 XV Ümit GEZDER, Türk / sviçre Hukukunda Culpa in Contrahendo Sorumlulu u, Beta Yay nevi, stanbul Mehmet Serkan ERGÜNE, Olumsuz Zarar, Beta Yay nevi, stanbul 2008 M. Murat NCEO LU, Borçlar Hukukunda Do rudan Temsil, On ki Levha Yay nc l k, stanbul Özlem KARLI, Sebebi Gösterilmeyen Borç Tan mas, Vedat Yay nevi, stanbul 2008 Seza RE SO LU, Akreditif, 2. Bas, Ankara Turgay SARIAKÇALI, nternet Üzerinden Akdedilen Sözleflmeler, Seçkin Yay nevi, Ankara 2008 Seçkin TOPUZ, Denge Bozulmas ve fa Güçlü ü Durumlar nda Sözleflmeye Müdahale, Hakimin Sözleflmeyi Uyarlamas, Yetkin Yay nevi, Ankara SORUMLULUK HUKUKU O uz Sad k AYDOS, Ürün Sorumlulu u, Adalet Yay nevi, Ankara Tuba AKÇURA KARAMAN, Üreticinin Ay pl Ürününün Sebep Oldu u Zararlar Nedeniyle Üçüncü Kiflilere Karfl Sorumlulu u, Vedat Yay nevi, stanbul 2008 Murat AYDO DU, Sivil Amaçl Nükleer Santral flletenin ve Nükleer Madde Tafl yan n Hukuki Sorumlulu u, Adalet Yay nevi, Ankara Do an Bülent BELL, Bas n Yolu ile Kiflilik Hakk na Sald r lardan Do an Hukuki Sorumluluk, Yetkin Yay nevi, Ankara 2008 Nefle Caymaz DEM RYAS, Banka Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki Sorumlulu u, Vedat Yay nevi, stanbul Hanife DO RUSÖZ, Banka Yöneticilerinin ve Hakim Ortaklar n n fiahsi Sorumlulu u, Vedat Yay nevi, stanbul 2010 Arzu GENÇ ARIDEM R, Sözleflmeye Ayk r l ktan Do an Manevi Tazminat, On ki Levha Yay nc l k, stanbul 2008 Burcu KALKAN O UZTÜRK, Güven Sorumlulu u, Vedat Yay nevi, stanbul 2008 Hasam PETEK, laç Üreticisinin Hukuki Sorumlulu u, Yetkin Yay nevi, Ankara Zarife fienocak, stenmeden Dünyaya Gelen Özürlü Çocuk ve Tazminat, Turhan Kitabevi, Ankara Mustafa Fad l YILDIRIM, Gen Teknik Uygulamalardan Do an Hukuki Sorumluluk, Engin Yay nevi, Ankara 2008 Halil YILMAZ, Türk Hukukunda Yap Denetim Kurulufllar n n Hukuksal Sorumlulu u, Yetkin Yay nevi, Ankara 2008 SEBEPS Z ZENG NLEfiME Mustafa YASAN, Kambiyo Senetlerinde Sebepsiz Zenginleflme, Yetkin Yay nevi, Ankara 2008 BORÇ L fik S NDE ÖZEL DURUMLAR Sevgi KAYAK, Üçüncü Kiflinin Fiilini Taahhüt, Vedat Yay nevi, stanbul 2010 ALACA IN TEML Kemal DAYINLARLI, Borçlar Kanununa Göre Alaca n Temliki, 3. Bas, Day nlarl Hukuk Yay nlar, Ankara 2008

15 XVI BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER GENEL ESERLER Mustafa Alper GÜMÜfi, Borçlar Hukuku Özel Hükümler, Cilt 1: Vedat Yay nevi, stanbul 2008; Cilt: 2, Vedat Yay nevi, stanbul 2010 Mehmet REMZ, Sezer AYDIN, Borçlar Hukuku Özel Hükümler, 2. Bas, kinci Sayfa Yay nevi, stanbul Haluk TANDO AN, Borçlar Hukuku, Özel Borç liflkileri, Cilt: I/1, 5. Bas dan ( stanbul 1988) 6. T pk Bas ; Cilt: I/2, 3. Bas dan (Ankara 1985) 5. T pk Bas, Vedat Yay nevi, stanbul 2008 Cevdet YAVUZ, Borçlar Hukuku Dersleri, Özel Hükümler, 7. Bas, Beta Yay nevi, stanbul Cevdet YAVUZ, Türk Borçlar Hukuku Özel Hükümler, 7. Bas, Beta Yay nevi, stanbul Ayd n ZEVKL LER, Borçlar Hukuku Özel Borç liflkileri, 10. Bas, Turhan Yay nevi, Ankara 2008 MONOGRAF LER ABONEL K SÖZLEfiMES Seda ÖKTEM ÇEV K, Mobil Telefon Abonelik Sözleflmesi, Beta Yay nevi, stanbul 2008 AD ORTAKLIK Nami BARLAS, Adi Ortakl k Temeline Dayal Sözleflme liflkileri, 2. Bas, Vedat Yay nevi, stanbul 2008 AVUKATLIK SÖZLEfiMES Özcan GÜNERGÖK, Avukatl k Sözleflmesi, 2. Bas, Seçkin Yay nevi, Ankara BA IMSIZ DENET M SÖZLEfiMES Aytaç KÖKSAL, Ba ms z Denetim Sözleflmesi, Beta Yay nevi, stanbul ESER SÖZLEfiMES Serkan AYAN, nflaat Sözleflmesinde Yüklenicinin Temerrüdü, Seçkin Yay nevi, Ankara 2008 Ferhat CANBOLAT, stisna Sözleflmesinde fl Sahibinin Ay ba Karfl Tekeffülden Do an Haklar, Turhan Kitabevi, Ankara Kemal DAYINLARLI, stisna Akdinde Müteahhidin ve fl Sahibinin Temerrüdü, 4. Bas, Day nlarl Hukuk Yay nlar, Ankara 2008 K. Emre GÖKYAYLA, Eser Sözleflmesinde Ek fl ve fl De iflikli i, Vedat Yay nevi, stanbul fiafak GÜLEÇ, Eser Sözleflmesinin Beklenilmeyen Haller Nedeniyle Feshi, Yetkin Yay - nevi, Ankara Sendi YAKUPPUR, Eser Sözleflmesinde Müteahhidin Eseri Teslim Borcu ve Teslim Borcuna Ayk r l klar, On ki Levha Yay nc l k, stanbul

16 XVII GARANT SÖZLEfiMES Ferhat Canbolat Banka Garantisinde Savunma mkanlar ve htiyati Tedbirler, Yetkin Yay nevi, Ankara KEFALET SÖZLEfiMES Hüseyin Murat DEVEL O LU, Kefalet Sözleflmesini Düzenleyen Hükümler Ifl nda Ba- ms z Garanti Sözleflmeleri, Vedat Yay nevi, stanbul Burak ÖZEN, Kefalet Sözleflmesi (Özellikleri - Kuruluflu - Türleri), Vedat Yay nevi, stanbul 2008 Gökhan fiahan, Kefalet Sözleflmesinin Sona Ermesi, Yetkin Yay nevi, Ankara K RA SÖZLEfiMES Hüseyin ALTAfi, Has lat ve fiirket Kiras, BK. Mad ), Yetkin Yay nevi, Ankara KRED AÇMA SÖZLEfiMES Mehmet Deniz YENER, Kredi Açma Sözleflmesi, On ki Levha Yay nc l k, stanbul 2008 KRED KARTI Bahri Baflar fien, Kredi Kart ndan Do an Hukuki liflkilerin Sona Ermesi ve Sonuçlar, Seçkin Yay nevi, Ankara 2010 SATIM Sabah ALTAY, Sat m Sözleflmesinde Hasar n Geçifli, Vedat Yay nevi, stanbul 2008 Yeflim M. ATAMER (Editör), Milletleraras Sat m Hukuku CISG, Milletleraras Mal Sat m na liflkin Sözleflmeler Hakk nda Birleflmifl Milletler Antlaflmas, On ki Levha Yay nc l k, stanbul 2008 C. Salih fiah N Z, Tacirler Aras Ticari Sat mlarda Sat c n n Ay pl fadan (Ay pl Mal Tesliminden) Sorumlulu u, Seçkin Yay nevi, Ankara 2008 SWAP Ayfle Dilflad KESK N, Swap fllemi ve Hukuki Niteli i, Yetkin Yay nevi, Ankara 2008 TEM NAT SÖZLEfiMELER A. Özge YEN CE, Teminat Sözleflmelerinde Rücu liflkileri, On ki Levha Yay nc l k, stanbul VED A Mehmet Deniz YENER, Vedia Sözleflmesi, On ki Levha Yay nc l k, stanbul 2008 VEKÂLET SÖZLEfiMES Sinem KARASU, Hekimin S r Saklama Yükümlülü ü, Vedat Yay nevi, stanbul

17 XVIII TÜKET C HUKUKU Renan BAYKAN, Tüketicinin Korunmas Hakk nda Kanunun Eksik ve Aksak Yönleri ile Tadiline liflkin Çözüm Önerileri, stanbul Ticaret Odas Yay nlar, stanbul 2008 Ömer ÇINAR, Tüketici Hukukunda Haks z fiartlar, On ki Levha Yay nc l k, stanbul Alev ERTEN, Türk ve Alman Hukukunda Mesafeli Sözleflmeler, Banka ve Ticaret Hukuku Araflt rma Enstitüsü Yay n, Ankara Emrah KULAKLI, Ürün Sorumlulu u ve Ay p Kavram, On ki Levha Yay nc l k, stanbul Abdulkerim YILDIRIM, Mesafeli Sözleflmelerde Tüketicinin Korunmas, On ki Levha Yay nc l k, Ankara UYGULAMAYA YÖNEL K ESERLER AYIP Nihat YAVUZ, Ay pl fa, Seçkin Yay nevi, Ankara 2008 ESER SÖZLEfiMES R fat AKBIYIKLI, nflaat Sözleflmeleri Esaslar ve Uygulamalar, Birsen Yay nevi, stanbul Efrail AYDEM R, Eser Sözleflmesi ve nflaat Hukuku, Adalet Yay nevi, Ankara Götz Sebastian HÖK, Uluslararas nflaat Hukuku, Çeviren ve Türk Hukukuna Uyarlayan: C. Gökhan ERBAfi, Adalet Yay nevi, Ankara Mehmet KARACA, Kamu halelerinde nflaat Sözleflmeleri ve Sözleflmenin Müteahhitten Kaynaklanan Sebeplerle Sona Ermesi, Seçkin Yay nevi, Ankara zzet KARATAfi, Eser ( nflaat Yap m) Sözleflmeleri, 2. Bas, Adalet Yay nevi, Ankara Cengiz KOSTAKO LU, çtihatl nflaat Hukuku ve Kat Karfl l nflaat Sözleflmeleri, 7. Bas, stanbul 2010 Tunay KÖKSAL, Uluslararas nflaat Sözleflmeleri fl Ortakl Sözleflmeleri ve Uyuflmazl klar n Çözüm Yollar, Adalet Yay nevi, Ankara FAKTOR NG Osman OY, Seçkin KÖSE, Süleyman YAHYA ALKIM, Factoring, Beta Yay nevi, stanbul 2008 KEFALET Nihat YAVUZ, Türk Kefalet Hukuku, Adalet Yay nevi, Ankara KRED KARTI Bahri Baflar fien, Kredi Kart ndan Do an Hukuki liflkilerin Sona Ermesi ve Sonuçlar, Seçkin Yay nevi, Ankara 2010

18 XIX MUVAZAA Nihat YAVUZ, Muvazaa, nançl fllem, Nam- Müstear ve Kanuna Karfl Hile Davalar, 2. Bas, Adalet Yay nevi, Ankara 2008 SORUMLULUK HUKUKU Mesut BALCI, fl Kazas veya Meslek Hastal ndan Do an Tazminat Davalar - Destekten Yoksun Kalma Nedeniyle Tazminat Davalar Uygulamas ve çtihatlar, Yetkin Yay nevi, Ankara 2008 Gültezer Hat rnaz EROL, Özel Hastanelerin Hukuki Sorumlulu u ve Hasta Haklar, 2. Bas, Seçkin Yay nevi, Ankara Hasan Tahsin GÖKCAN, Haks z Fiil Hukuku ve Maddi Manevi Tazminat Davalar, 2. Bas, Seçkin Yay nevi, Ankara Sema GÜLEÇ UÇAKHAN, Maddi Tazminat Esaslar ve Hesaplanmas, 5. Bas, Seçkin Yay nevi, Ankara 2008 Veysel GÜLTAfi, Rücu Davalar, SSK ve Ba -Kur Kanunu ile Karayollar Trafik Kanunundan Kaynaklanan, 2. Bas, Bilge Yay nevi, Ankara 2010 Ali GÜNEREN, fl Kazas veya Meslek Hastal ndan Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat Davalar, Adalet Yay nevi, Ankara 2010 sa KARAKAfi, SGK fl Kazas Uygulamalar ve fl Kazas Davalar, Adalet Yay nevi, Ankara Mustafa KILIÇO LU, Tazminat Hukuku, 3. Bas, Legal Yay nevi, stanbul 2010 Mustafa KILIÇO LU, Tazminat Esaslar ve Hesap Yöntemleri, Turhan Yay nevi, 2. Bas, Ankara 2008 Hasan ÖZKAN, Sunay ÖNER AKYILDIZ, Hasta - Hekim Haklar ve Davalar, Seçkin Yay nevi, Ankara 2008 Halide SAVAfi, T bbi Müdahale Hatalar T bbi Malpraktis, T bbi Davalar n Seyri ve Sonuçlar, Seçkin Yay nevi, Ankara TAfiINMAZ SATIfi VAAD zzet KARATAfi, Tafl nmaz Sat fl Vaadi Sözleflmesi ve Yüklenicinin Temliki flleminden Kaynaklanan Davalar, Adalet Yay nevi, Ankara TEM NAT Gülcan GÜNGÜLER, Osman OY, Türk Hukuk Mevzuat na Göre Kredi ve Kredi Teminatlar, Beta Yay nevi, stanbul 2008 TÜKET C HUKUKU Yahya DERYAL, Tüketici Hukuku, 2. Bas, Seçkin Yay nevi, Ankara 2008 Nihat YAVUZ, Sözleflmedeki Haks z fiartlar, 2. Bas, Seçkin Yay nevi, stanbul 2010 VADE FARKI Mahmut AKDO AN, Vade Fark ve Uygulamas, Adalet Yay nevi, Ankara 2008 YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI Zeki AKAR, Emine G. ELVER C, Fatih ARKAN vd., Yarg tay Hukuk Genel Kurulu Örnek Kararlar ( ), Cilt: II, Turhan Kitabevi, Ankara

19 XX ZAMANAfiIMI Mehmet Akif TUTUMLU, Türk Borçlar Hukukunda Zamanafl m ve Uygulamas, Seçkin Yay nevi, 4. Bas, Ankara 2008 BORÇLAR HUKUKUNA L fik N SA R ESERLER Nami BARLAS, Makalelerim, Cilt: 1, Vedat Yay nevi, stanbul 2008 Nevzat KOÇ, Murat AYDO DU, Borçlar Özel Hukuku Pratik Çal flmalar ve S nav Sorular, 3. Bas, Bar fl Yay nlar, Fakülteler Kitabevi, zmir 2008 Rona SEROZAN, Borçlar Hukuku Genel Bölüm III, Uygulama Çal flmalar, fa, fa Engelleri, Haks z Zenginleflme), 3. Bas, Filiz Kitabevi, stanbul Hamdi YASAMAN, H. Ercüment ERDEM, H. Ali DURAL, Tolga AYO LU, S. Anlam ALTAY, Fülürya YUSUFO LU, Sinan YÜKSEL, sviçre Borçlar Kanunu nun ktibas n n 80. Y l nda sviçre Borçlar Hukuku nun Türk Ticaret Hukuku na Etkileri, Vedat Yay nevi, stanbul

BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER

BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER I Prof. Dr. Halûk N. NOMER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER Gözden Geçirilmiş 11. Bası II Yayın No : 2643 Hukuk Dizisi : 1287 11. Baskı - Şubat 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605

Detaylı

Prof. Dr. Saibe OKTAY ÖZDEMİR. İ. Ü. Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Doç. Dr. Gülçin ELÇİN GRASSİNGER. İ. Ü. Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Saibe OKTAY ÖZDEMİR. İ. Ü. Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Doç. Dr. Gülçin ELÇİN GRASSİNGER. İ. Ü. Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi I Prof. Dr. Saibe OKTAY ÖZDEMİR İ. Ü. Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülçin ELÇİN GRASSİNGER İ. Ü. Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi TÜRK MEDENÎ KANUNU ve YÜRÜRLÜK KANUNU TÜRK BORÇLAR KANUNU II Yay

Detaylı

M LLETLERARASI ÖZEL HUKUKTA H SSE DEV RLER

M LLETLERARASI ÖZEL HUKUKTA H SSE DEV RLER T.C. MARMARA ÜN VERS TES SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ HUKUK ANAB L M DALI ÖZEL HUKUK B L M DALI M LLETLERARASI ÖZEL HUKUKTA H SSE DEV RLER Ebru AKDUMAN stanbul, 2010 Yay n No : 1125 Hukuk Dizisi : 1123 1.

Detaylı

borçlar hukuku genel hükümler Prof. Dr. Fikret EREN

borçlar hukuku genel hükümler Prof. Dr. Fikret EREN I borçlar hukuku genel hükümler Prof. Dr. Fikret EREN Prof. Dr. Fikret EREN Baflkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Ö retim Üyesi borçlar hukuku genel hükümler 11. Bask (T pk Bas m) Yay n No

Detaylı

Cengiz KAYA Hâkim. Türk Hukukunda Evlat Ed nme

Cengiz KAYA Hâkim. Türk Hukukunda Evlat Ed nme Cengiz KAYA Hâkim Türk Hukukunda Evlat Ed nme STANBUL-2009 II Yay n No : 2139 Hukuk Dizisi : 1005 1. Bas m - May s 2009 ISBN 978-605 - 377-057 - 2 Copyright Bu kitab n bu bas s için Türkiye deki yay n

Detaylı

I Dr. Herdem BELEN GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ FAAL YETLER N N MEDENÎ HUKUK AÇISINDAN DE ERLEND R LMES

I Dr. Herdem BELEN GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ FAAL YETLER N N MEDENÎ HUKUK AÇISINDAN DE ERLEND R LMES I Dr. Herdem BELEN GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ FAAL YETLER N N MEDENÎ HUKUK AÇISINDAN DE ERLEND R LMES II Yay n No : 1263 Hukuk Dizisi : 519 1. Bas Eylül 2002 - stanbul ISBN 975-295-144-9 Copyright

Detaylı

Milletleraras Özel Hukukta Kaç r lan veya Al konan Çocuklar n adesi

Milletleraras Özel Hukukta Kaç r lan veya Al konan Çocuklar n adesi I Yard. Doç. Dr. Faruk Kerem Giray stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletleraras Özel Hukuk Anabilim Dal Milletleraras Özel Hukukta Kaç r lan veya Al konan Çocuklar n adesi 5717 ve 5718 say l kanunlar

Detaylı

MENKUL KIYMETLEfiT RME & MORTGAGE: Genel ve Hukuki Esaslar

MENKUL KIYMETLEfiT RME & MORTGAGE: Genel ve Hukuki Esaslar MENKUL KIYMETLEfiT RME & MORTGAGE: Genel ve Hukuki Esaslar YAYIN KURULU* (Editorial Board) Prof. Dr. Hakan Pekcan tez Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve cra flas Hukuku Anabilim Dal

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2725 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1687 T CARET HUKUKU-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2725 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1687 T CARET HUKUKU-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2725 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1687 T CARET HUKUKU-I Yazarlar Prof.Dr. Sami KARAHAN (Ünite 1-5) Prof.Dr. Mustafa ÇEKER (Ünite 6-8) Editörler Prof.Dr. Sami KARAHAN

Detaylı

Kerem ERTAN T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI DEN Z HUKUKUNDA LONDRA DA TAHK M

Kerem ERTAN T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI DEN Z HUKUKUNDA LONDRA DA TAHK M Kerem ERTAN T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI DEN Z HUKUKUNDA LONDRA DA TAHK M Yay n No : 2374 Hukuk Dizisi : 1169 1. Bask - Ocak 2011 - STANBUL ISBN 978-605

Detaylı

Patent Hakkının Korunmasına

Patent Hakkının Korunmasına I Yard.Doç.Dr. B. Bahadır Erdem İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Özel Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Patent Hakkının Korunmasına ve Patent Hakkına İlişkin Sözleşmelere Uygulanacak Hukuk

Detaylı

Dr. Ebubekir AYAN Dr. Davut PEHL VANLI Uzm. Metin KÜÇÜK Uzm. Hasan Ayd n OKUYAN Uzm. M. Bilge BAfiARAN Uzm. Ça lar O UZ

Dr. Ebubekir AYAN Dr. Davut PEHL VANLI Uzm. Metin KÜÇÜK Uzm. Hasan Ayd n OKUYAN Uzm. M. Bilge BAfiARAN Uzm. Ça lar O UZ I SPK Temel Düzey Lisanslama S navlar na Haz rl k Tüm Konular Son yasal düzenlemelere ve aç klanan s nav sorular na göre haz rlanm fl içerik Çözümlü S nav Sorular Cevapl Testler Dr. Ebubekir AYAN Dr. Davut

Detaylı

Yay n No : 2142 Hukuk Dizisi : 1006. 1. Bas m - stanbul - May s 2009 ISBN 978-605 - 377-060 - 2

Yay n No : 2142 Hukuk Dizisi : 1006. 1. Bas m - stanbul - May s 2009 ISBN 978-605 - 377-060 - 2 Dr. Yusuf Ziyaeddin SÖNMEZ ANON M ORTAKLIKLARDA PAY SAH B N N ORTAKLIKTAN AYRILMA HAKKI STANBUL-2009 Yay n No : 2142 Hukuk Dizisi : 1006 1. Bas m - stanbul - May s 2009 ISBN 978-605 - 377-060 - 2 Copyright

Detaylı

Yay n No : 2317 Hukuk Dizisi : 1101. 1. Bask Mart 2010 STANBUL

Yay n No : 2317 Hukuk Dizisi : 1101. 1. Bask Mart 2010 STANBUL Yrd. Doç. Dr. EBRU CEYLAN TÜRK, SV ÇRE VE AVRUPA B RL HUKUKUNDA KRED KARTINI KULLANAN TÜKET C N N HUKUK DURUMU Yay n No : 2317 Hukuk Dizisi : 1101 1. Bask Mart 2010 STANBUL ISBN 978-605 - 377-235 - 4 Copyright

Detaylı

4734 SAYILI KAMU HALE KANUNU VE LG L MEVZUAT

4734 SAYILI KAMU HALE KANUNU VE LG L MEVZUAT HARUN HAKAN BAfi Dan fltay Tetkik Hakimi EDAT YÜCEL SEYHAN Ankara dari Mahkemesi Üyesi YARGI VE KURUL KARARLARI IfiI INDA 4734 SAYILI KAMU HALE KANUNU VE LG L MEVZUAT (SON DE fi KL KLERLE) Yay n No : 1926

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 159 2010/1. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen / Av. smail Gömlekli. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No: 159 2010/1. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen / Av. smail Gömlekli. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No: 159 2010/1 ISBN No: 978-605-5614-20-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen / Av. smail Gömlekli Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

ÇEKTE KABUL YASA I VE ÇEK N TEY D

ÇEKTE KABUL YASA I VE ÇEK N TEY D ÇEKTE KABUL YASA I VE ÇEK N TEY D Arfl. Gör. RAMAZAN DURGUT G R fi Kambiyo senetleri Türk Ticaret Kanunu nun (TTK) k ymetli evrak bafll - n tafl yan üçüncü kitab n n dördüncü fasl nda düzenlenmifltir.

Detaylı

BANKA KRED SÖZLEfiMELER N N GEÇERL L NE DA R ESER NCELEMES

BANKA KRED SÖZLEfiMELER N N GEÇERL L NE DA R ESER NCELEMES BANKA KRED SÖZLEfiMELER N N GEÇERL L NE DA R ESER NCELEMES Av. Dr. Hac KARA I-) G R fi: Uygulamada soyut ve tek tarafl olarak haz rlanan matbu sözleflmeler Genel fllem Koflullar olarak isimlendirilmektedir.

Detaylı

Borçlunun Sorumlu Olmad Sonraki mkâns zl k Sebebiyle Borcun Sona Ermesi

Borçlunun Sorumlu Olmad Sonraki mkâns zl k Sebebiyle Borcun Sona Ermesi Borçlunun Sorumlu Olmad Sonraki mkâns zl k Sebebiyle Borcun Sona Ermesi Gamze Turan Baflara * ÖZET Borçlar Kanunu nda imkâns zl k, bafllang çtaki imkâns zl k ve sonraki imkâns zl k fleklinde ikili bir

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3004 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1957. TOPLU fi HUKUKU

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3004 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1957. TOPLU fi HUKUKU T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3004 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1957 TOPLU fi HUKUKU Yazarlar Doç.Dr. Süleyman BAfiTERZ (Ünite 1, 5) Prof.Dr. Haluk Hadi SÜMER (Ünite 2, 4) Prof.Dr. Ercan AKY T

Detaylı

Lisans ve MBA Programlar çin

Lisans ve MBA Programlar çin I Prof. Dr. Mümin ERTÜRK Beykent Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Lisans ve MBA Programlar çin flletmelerde YÖNET M ve ORGAN ZASYON Geniflletilmifl ve Gözden Geçirilmifl 4.

Detaylı

TAZM NAT HUKUKU MANEVÎ TAZM NAT

TAZM NAT HUKUKU MANEVÎ TAZM NAT 3 MUSTAFA REfi T KARAHASAN TAZM NAT HUKUKU MANEVÎ TAZM NAT TÜRK YE CUMHUR YET N N TEMEL KÜLTÜRDÜR. KÜLTÜR; OKUMAK, ANLAMAK, GÖREB LMEK, GÖREB LD NDEN ANLAM ÇIKARMAK, DERS ALMAK, DÜfiÜNMEK, ANLAMA YETENE

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI 6 15 MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Bandrol Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin 2. fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir. Yay n No : 2840 Hukuk

Detaylı

Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler

Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler Yay n No: 259 Haziran 2008, stanbul Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler- STANBUL Tel : 212-282 09 73 Faks

Detaylı

DEN ZLER M ZDE KILAVUZ ALMA ZORUNLULU UNA UYMAMANIN HUKUK VE CEZA SONUÇLARI

DEN ZLER M ZDE KILAVUZ ALMA ZORUNLULU UNA UYMAMANIN HUKUK VE CEZA SONUÇLARI DEN ZLER M ZDE KILAVUZ ALMA ZORUNLULU UNA UYMAMANIN HUKUK VE CEZA SONUÇLARI YRD. DOÇ. DR. VURAL SEVEN (*) G R fi Ülkemizdeki çeflitli limanlarda k lavuz alma zorunlulu u bulunmaktad r. K lavuz ise, liman,

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/03 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/03 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/2 Türkiye

Detaylı

Önsöz. Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi

Önsöz. Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi Önsöz i Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi ORTAKLIKLAR HUKUKU Kısa Karşılaştırma ve Değerlendirmeler Dersler Soru Örnekleri Yeni TTK ya Göre Yazılmış

Detaylı

Av. HAL DE SAVAfi (1)

Av. HAL DE SAVAfi (1) ÖZEL HASTANELER N VE DOKTORLARIN TIBB FAAL YETLERDEN DO AN HUKUK SORUMLULUKLARININ RDELENMES (YARGITAY 13. HUKUK DA RE S N N 8.7.2005 TAR HL KARARI ÇERÇEVES NDE) Av. HAL DE SAVAfi (1) KARAR ÖZET Yarg tay

Detaylı

Belediyeler ve Kamu Kurumlar çin SOSYAL GÜVENL K MEVZUATI UYGULAMA REHBER. Konu Anlat ml, Örnekli, Yarg Kararl. sa KARAKA SGK Müfetti i

Belediyeler ve Kamu Kurumlar çin SOSYAL GÜVENL K MEVZUATI UYGULAMA REHBER. Konu Anlat ml, Örnekli, Yarg Kararl. sa KARAKA SGK Müfetti i Belediyeler ve Kamu Kurumlar çin SOSYAL GÜVENL K MEVZUATI UYGULAMA REHBER Konu Anlat ml, Örnekli, Yarg Kararl sa KARAKA SGK Ba müfetti i Mahmut ÇOLAK SGK Müfetti i Ercüment ÖZTÜRK SGK Müfetti i ANKARA

Detaylı