BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER"

Transkript

1 Prof. Dr. Halûk N. NOMER stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER Gözden Geçirilmifl 8. Bas

2 II Yay n No : 2333 Hukuk Dizisi : Bask - Nisan STANBUL ISBN Copyright Bu kitab n bu bas s için Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m Yay m Da t m A.fi. ye aittir. Her hakk sakl d r. Hiçbir bölümü ve paragraf k smen veya tamamen ya da özet halinde, fotokopi, faksimile veya baflka herhangi bir flekilde ço- alt lamaz, da t lamaz. Normal ölçüyü aflan iktibaslar yap lamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur. Dizgi : Beta Bas m A.fi. Bask - Cilt : Kahraman Neflriyat Ofset San. Tic. Ltd. fiti. (Sertifika No: 12084) Yüzy l Mah. Matbaac lar Cad. Atahan No: 34 K: 4 Ba c lar/ stanbul (0-212) Kapak Tasar m : Gülgonca Çarp k Beta BASIM YAYIM DA ITIM A.fi. Himaye-i Etfal Sokak Talas Han No Ca alo lu - STANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212)

3 III ÖNSÖZ Borçlar Hukuku Ders Notlar, sekizinci bas da yeniden gözden geçirilmifl ve ilgili mahkeme kararlar kitaba ifllenmifltir. Kitab n dizgisini titizlikle yapan Gülgonca Çarp k a ve kitab n sekizinci bas s n en iyi flekilde gerçeklefltiren Beta Bas m Yay m Da t m A.fi. ye ve Seyhan Satar a teflekkür ederim. stanbul, 1 Mart 2010 Prof. Dr. Halûk N. Nomer B R NC BASIYA A T ÖNSÖZ Borçlar Hukuku, Genel Hükümleri kapsayan bu kitap, ö retim y l nda,.ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi ö rencileri için haz rlad m ders notlar ndan ibarettir. Ö renciler taraf ndan tutulan notlar n belirsiz kiflilerce ve genellikle de eksik ve yanl fl olarak ço alt l p sat fla sunulmas, ö rencilerin yanl fl bilgilendirilmesine sebep olmaktad r. Ö rencilerin baflar lar n etkileyen bu durum, ders notlar n n yay nlanmas n zorunlu hale getirmifltir. Bu sayede ö rencilerin, ana ders kitaplar n n yan s ra ders notlar ndan da sa l kl flekilde yararlanmalar mümkün olacakt r. Ders notlar n n k sa sürede yay mlanmas n sa layan Beta Yay nevi ne ve Rahmi Ar kan a teflekkür ederim. stanbul, Dr. Halûk N. Nomer

4 V Ç NDEK LER ÖNSÖZ...III B R NC BASIYA A T ÖNSÖZ... III Ç NDEK LER... V KISALTMALAR... IX BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLERE L fik N GENEL ESERLER...XIII B R NC BÖLÜM GENEL B LG LER K NC BÖLÜM BORCUN KAYNAKLARI 1. SÖZLEfiME...15 I. Kavram...15 II. Sözleflmenin Kurulmas...19 III. lân Yoluyla Ödül Vaadi...26 IV. Sebebi Gösterilmemifl Borç krar...27 V. Sözleflme Yapma Vaadi...28 VI. Sözleflmenin Unsurlar...30 VII. Sözleflmenin Geçerlilik fiartlar Genel Olarak Fiil Ehliyeti Sözleflmenin Konusunun Emredici Hukuk Kaidelerine, Kamu Düzenine, Genel Ahlâka ve Kiflilik Haklar na Ayk r Olmamas Objektif mkâns zl n Bulunmamas rade Beyan nda Sakatl n Bulunmamas...46 a) Yan lma (Hata)...47 aa) Beyanda Yan lma (Beyan Hatas )...47 bb) Saikte Yan lma (Saik Hatas )...48 b) Aldatma (Hile)...50 c) Korkutma ( krah) Sözleflmenin Muvazaal Olmamas...52

5 VI 7. Gabin Bulunmamas fiekil...55 a) Adi Yaz l fiekil...56 b) Resmî fiekil...60 c) spat fiekli...65 d) Düzen fiekli...67 VIII.Temsil Kavram Temsil Yetkisinin Verilmesi Özel Temsil Yetkisini Gerektiren fllemler Temsil Yoluyla Yap lamayacak fllemler Temsil Yetkisinin Kapsam Temsil Yetkisinin Sona Ermesi Yetkisiz Temsil HAKSIZ F L...78 I. Genel Haks z Fiil Sorumlulu u Genel Olarak Unsurlar...79 a) Eylem...80 b) Hukuka Ayk r l k...80 aa) Kavram...80 bb) Hukuka Ayk r l Önleyen Sebepler...81 aaa) Zarar Görenin R zas...81 bbb) Üstün Nitelikte Kamusal Yarar...82 ccc) Üstün Nitelikte Özel Yarar...83 ddd) Kamu Hukukuna Dayanan Yetkinin Kullan lmas...83 eee) Özel Hukuka Dayanan Yetkinin Kullan lmas...84 fff) Meflru Müdafaa (Hakl Savunma)...84 ggg) Izt rar Hali (Zorunluluk Hali)...85 hhh) Kendi Hakk n Korumak çin Kuvvet Kullan lmas...85 c) Zarar...86 d) lliyet Ba...87 e) Kusur...88 II. Ahlâka Ayk r Fiillerden Sorumluluk...90 III. Kusursuz Sorumluluk Halleri Genel Olarak Baz Kusursuz Sorumluluk Hâlleri...93 a) Adam Çal flt ranlar n ( stihdam Edenlerin) Sorumlulu u...93 b) Hayvan dare Edenin Sorumlulu u...98

6 VII c) Ev Baflkan n n Sorumlulu u...99 d) Bina Veya Di er Yap Malikinin Sorumlulu u e) Tafl nmaz Malikinin Sorumlulu u f) Motorlu Araç flletenin Sorumlulu u IV. Zarardan Birden Fazla Kimsenin Sorumlu Olmas V. Zarar n Belirlenmesi VI. Tazminat n Belirlenmesi VII. Manevî Tazminat VIII.Zamanafl m IX. Kiflilik Hakk n n Hukuka Ayk r Sald r lara Karfl Korunmas SEBEPS Z ZENG NLEfiME ÜÇÜNCÜ BÖLÜM FA I. Kavram II. Causa Anlaflmas III. fa Yerine Veya fa U runa Eda IV. K smi fa V. Üçüncü Kiflinin fas VI. Cins Ve Parça Borçlar nda fa VII. Seçimlik Borçlarda fa VIII. Bölünemeyen Edimin fas IX. Para Borçlar nda fa X. Faiz XI. spat XII. fa Yeri XIII. fa Zaman XIV. Karfl l kl Borç Do uran Sözleflmelerde fa XV. Ödeme Güçsüzlü ü XVI. Alacakl Temerrüdü DÖRDÜNCÜ BÖLÜM BORÇLARIN FA ED LMEMES N N SONUÇLARI 1. FA MKÂNSIZLI I I. Borçlunun Sorumlu Oldu u fa mkâns zl Kusur Karinesi fa Yard mc s n n Eylemlerinden Sorumluluk Sorumsuzluk Anlaflmas Borçlunun Sorumlu Oldu u mkâns zl n Sonuçlar II. Borçlunun Sorumlu Olmad fa mkâns zl III. Borçlunun Sorumlu Olmad fa Güçlü ü...182

7 VIII 2. KÖTÜ FA BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ I. fiartlar II. Alacakl n n Haklar fa le Birlikte Temerrütten Do an Zarar n Tazmini a) fa Davas b) Gecikmifl fadan Do an Zarar n Tazmini Karfl l kl Borç Do uran Sözleflmelerde Alacakl ya Tan nan lâve Seçimlik Haklar a) Seçimlik Haklardan Yararlanman n Ön fiart : Mehil Tayini b) Borcun fa Edilmemesinden Do an Zarar n Tazmini c) Sözleflmeden Dönme ve Sözleflmenin Hükümsüzlü ünden Do an Zarar n Tazmini aa) Sözleflmeden Dönme bb) Sözleflmenin Hükümsüzlü ünden Do an Zarar n Tazmini BORCA AYKIRILIKTAN DO AN SORUMLULUK LE HAKSIZ F L SORUMLULU UNUN YARIfiMASI CULPA IN CONTRAHENDO BEfi NC BÖLÜM BORÇLARIN SONA ERME SEBEPLER I. bra II. Takas III. Yenileme IV. Alacakl Ve Borçlu S fatlar n n Birleflmesi V. Zamanafl m ALTINCI BÖLÜM BORÇ L fik S NDE ÖZEL DURUMLAR I. Üçüncü Kiflinin Edimini Taahhüt II. Üçüncü Kifli Lehine (Yarar na) Sözleflme III. Müteselsil Borçluluk IV. Müteselsil Alacakl l k V. fiarta (Koflula) Ba l Borçlar VI. Pey Akçesi, Cayma Akçesi, Ücret Kesintisi VII. Cezaî fiart YED NC BÖLÜM ALACA IN TEML K VE BORCUN NAKL I. Alaca n Temliki (Alaca n Devri) II. Borcun Nakli MADDE NDEKS KAVRAM NDEKS

8 IX KISALTMALAR AK 1136 say l Avukatl k Kanunu ATKK 2659 say l Adli T p Kurumu Kanunu AÜEHFD Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi AY 2709 say l Türkiye Cumhuriyeti Anayasas b. bent Ba -Kur K say l Esnaf ve Sanatkârlar ve Di er Ba ms z Çal flanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu Banka Kartlar K say l Banka Kartlar ve Kredi Kartlar Kanunu Bas n K say l Bas n Kanunu BK 818 say l Borçlar Kanunu BKKKY Banka Kartlar Ve Kredi Kartlar Hakk nda Yönetmelik bkz. bak n z c. cümle C KT Ceza nfaz Kurumlar Tüzü ü ÇK 2872 say l Çevre Kanunu DMK 657 say l Devlet Memurlar Kanunu E K 5070 say l Elektronik mza Kanunu ESK 5434 say l Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sand Kanunu f. f kra Faiz K say l Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine liflkin Kanun FKK 3226 say l Finansal Kiralama Kanunu FSEK 5846 say l Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu GKK 6570 say l Gayrimenkul Kiralar Hakk nda Kanun HD Hukuk Dairesi HGK Hukuk Genel Kurulu HHY Hasta Haklar Yönetmeli i HK 492 say l Harçlar Kanunu HUMK 1086 say l Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu BD stanbul Barosu Dergisi BK çtihad Birlefltirme Karar HFM stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuas K 2004 say l cra ve flâs Kanunu

9 X mar K say l mar Kanunu nfaz K say l Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin nfaz Hakk nda Kanun fl K say l fl Kanunu K. kanun KMK 634 say l Kat Mülkiyeti Kanunu Koop K say l Kooperatifler Kanunu krfl. karfl laflt r n z KTK 2918 say l Karayollar Trafik Kanunu KTY Karayollar Trafik Yönetmeli i m. madde MBK 1211 say l Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankas Kanunu, MHAD Mukayeseli Hukuk Araflt rmalar Dergisi MKKHK 556 say l Markalar n Korunmas Hakk nda Kanun Hükmünde Kararname MÖHUK 5718 say l Milletleraras Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakk nda Kanun MTK 4686 say l Milletleraras Tahkim Kanunu MUHPBK 1264 say l Madeni Ufakl k ve Hat ra Para Bast r lmas Hakk nda Kanun MYBK Mali Y l Bütçe Kanunu n. kenar notu NK 1512 say l Noterlik Kanunu ÖPV KHK 90 say l Ödünç Para flleri Hakk nda Kanun Hükmünde Kararname PBK 5083 say l Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin Para Birimi Hakk nda Kanun PK 6326 say l Petrol Kanunu RG Resmi Gazete RTKYK 3984 say l Radyo ve Televizyonlar n Kurulufl ve Yay nlar Hakk nda Kanun S HK 7402 say l S tman n mhas Hakk nda Kanun SK 5684 say l Sigortac l k Kanunu Soy Ad K say l Soy Ad Kanunu SSGSSK 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu SSK 506 say l Sosyal Sigortalar Kanunu Tapu K say l Tapu Kanunu TCK 5237 say l Türk Ceza Kanunu T SGLK 2822 say l Toplu fl Sözleflmesi, Grev ve Lokavt Kanunu TKK 4077 say l Tüketicinin Korunmas Hakk nda Kanun

10 XI TMK TRT K. TSHK TST TfiST K TTK UHK Yarg. YKD 4721 say l Türk Medeni Kanunu 2954 say l Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu 2920 say l Türk Sivil Havac l k Kanunu 94/5623 say l Tapu Sicili Tüzü ü 1219 say l Tababet ve fiuabat Sanatlar n n Tarz cras na Dair Kanun 6762 say l Türk Ticaret Kanunu 1593 say l Umumi H fz s hha Kanunu Yarg tay Yarg tay Kararlar Dergisi (Y l/say, sayfa)

11

12 BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER GENEL ESERLER* fiahin AKINCI, Borçlar Hukuku Bilgisi, 3. Bas, Konya 2006 Turgut AKINTÜRK, Genel Hükümler Özel Borç liflkileri, 15. Bas (T pk Bas m), Beta Yay nevi, stanbul fiener AKYOL, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, I, stanbul 1995 Abdülkadir ARPACI, Kocayusufpaflao lu/hatemi/serozan/arpac, Borçlar Hukuku Genel Bölüm, Dördüncü Cilt (forma halinde), Filizkitabevi, stanbul Aytekin ATAAY, Borçlar Hukukunun Genel Teorisi, Birinci Yar m, 4. Bas, stanbul 1986 Mehmet AYAN, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 6. Bas, Mimoza Yay nevi, Konya 2010 Ayd n AYBAY, Borçlar Hukuku Dersleri, 12. Bas, Filiz Kitabevi, stanbul 2000 Ali BOZER, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 2. Bas, Ankara 2007 Yahya DERYAL Cemal GENÇ, Borçlar Hukuku, 3. Bas, 2005 hsan ERDO AN, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ankara 2006 Fikret EREN, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 11. Bas, Beta Yay nevi, stanbul Emel ERSOL-O uzhan ARDIÇ, Borçlar Hukuku, 7. Bas, Agon Yay nevi, Ankara Turhan ESENER, Borçlar Hukuku, Cilt: 1, Ankara 1969 Feyzi N. FEYZ O LU, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Cilt: I, 2. Bas, stanbul 1976; Cilt: II, 2. Bas, stanbul 1977 Hüseyin HATEM, Borçlar Hukuku Genel Bölüm, Fasiküller, stanbul 2008 Hüseyin HATEM, Kocayusufpaflao lu/hatemi/serozan/arpac, Borçlar Hukuku Genel Bölüm, kinci Cilt, Sözleflme D fl Sorumluluk Hukuku, 3. Bas, stanbul 2008 Ali Naim NAN, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 3. Bas, Ankara 1984 brahim KAPLAN, Borçlar Hukuku Dersleri, Genel Hükümler, 4. Bas, maj Yay nevi, Ankara smail KAYAR, Borçlar Hukuku, 6. Bas, Ankara 2007 fiaban KAYIHAN, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ankara 2008 Ahmet M. KILIÇO LU, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 11. Bas, Turhan Yay nevi, Ankara * Bu bölüm d fl ndaki eserler Ocak 2008-Mart 2010 döneminde yay mlanm flt r.

13 XIV Necip KOCAYUSUFPAfiAO LU, Kocayusufpaflao lu/hatemi/serozan/ Arpac, Borçlar Hukuku Genel Bölüm, Birinci Cilt, Borçlar Hukukuna Girifl, Hukuki fllem, Sözleflme, 4. Bas, Filiz Kitabevi, stanbul 2008 M. Kemal O UZMAN - M. Turgut ÖZ, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 7. Bas (T pk Bas m), Vedat Yay nevi, stanbul Turgut ÖNEN, Borçlar Hukuku, 5. Bask, Ankara 1999 Ergun ÖZSUNAY, Borçlar Hukuku, I, 2. Bas, stanbul 1983 Safa RE SO LU, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 21. Bas, Beta Yay nevi, stanbul 2010 Andreas B. SCHWARZ, Borçlar Hukuku Dersleri, Cilt: 1, (Çeviren: Bülent DAVRAN), stanbul 1948 Rona SEROZAN, Kocayusufpaflao lu/hatemi/serozan/arpac, Borçlar Hukuku Genel Bölüm, Üçüncü Cilt, fa, fa Engelleri, Haks z Zenginleflme, 5. Bas, Filiz Kitabevi, stanbul Do an fienyüz, Borçlar Hukuku, 3. Bas, Bursa 2006 Haluk TANDO AN, Türk Mesuliyet Hukuku, Akit D fl ve Akdi Mesuliyet, 1. Bas dan (Ankara 1961) 2. T pk Bas, Vedat Yay nevi, stanbul 2010 Selâhaddin S. TEK NAY / Sermet AKMAN / Haluk BURCUO LU / Atilla ALTOP, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 7. Bas, stanbul 1993 Andreas von TUHR, Borçlar Hukukunun Umumi K sm, Cilt: 1, 2, (Çeviren: Cevat EDEGE), stanbul 1952, 1953; kinci Bas, Ankara 1983 Kenan TUNÇOMA, Türk Borçlar Hukuku, Cilt: I, Genel Hükümler, stanbul 1976 Tan Tahsin ZAPATA, Borçlar Hukuku, 5. Bas, Savafl Yay nevi, Ankara Ayd n ZEVKL LER, Borçlar Hukuku Genel Hükümler Temel Bilgiler, Ankara 2001 Ayd n ZEVKL LER Ayfle HAVUTÇU, Borçlar Hukuku, Soru ve Yan tlarla, Ankara 2004 MONOGRAF LER SÖZLEfiME HUKUKU fiener AKYOL, Türk Medeni Hukukunda Temsil, Vedat Yay nevi, stanbul fiener AKYOL, Tam Üçüncü fiah s Yarar na Sözleflme, Vedat Yay nevi, stanbul 2008 Sanem AKSOY DURSUN, Borçlar Hukukunda Hâkimin Sözleflmeyi Tamamlanmas, On ki Levha Yay nc l k, stanbul 2008 Baflak BAYSAL, Sözleflmenin Uyarlanmas, On ki Levha Yay nc l k, stanbul Nil KARABA BULUT, Üçüncü Kifliyi Koruyucu Etkili Sözleflme, On ki Levha Yay nc - l k, stanbul Huriye Reyhan DEM RC O LU, Güven Esas Uyar nca Sözleflme Görüflmelerindeki Kusurlu Davran fltan Do an Sorumluluk, Yetkin Yay nevi, Ankara R. Cem D NAR, Niyet Mektubunun Hukuki Niteli i ve Ba lay c l, Vedat Yay nevi, stanbul 2008

14 XV Ümit GEZDER, Türk / sviçre Hukukunda Culpa in Contrahendo Sorumlulu u, Beta Yay nevi, stanbul Mehmet Serkan ERGÜNE, Olumsuz Zarar, Beta Yay nevi, stanbul 2008 M. Murat NCEO LU, Borçlar Hukukunda Do rudan Temsil, On ki Levha Yay nc l k, stanbul Özlem KARLI, Sebebi Gösterilmeyen Borç Tan mas, Vedat Yay nevi, stanbul 2008 Seza RE SO LU, Akreditif, 2. Bas, Ankara Turgay SARIAKÇALI, nternet Üzerinden Akdedilen Sözleflmeler, Seçkin Yay nevi, Ankara 2008 Seçkin TOPUZ, Denge Bozulmas ve fa Güçlü ü Durumlar nda Sözleflmeye Müdahale, Hakimin Sözleflmeyi Uyarlamas, Yetkin Yay nevi, Ankara SORUMLULUK HUKUKU O uz Sad k AYDOS, Ürün Sorumlulu u, Adalet Yay nevi, Ankara Tuba AKÇURA KARAMAN, Üreticinin Ay pl Ürününün Sebep Oldu u Zararlar Nedeniyle Üçüncü Kiflilere Karfl Sorumlulu u, Vedat Yay nevi, stanbul 2008 Murat AYDO DU, Sivil Amaçl Nükleer Santral flletenin ve Nükleer Madde Tafl yan n Hukuki Sorumlulu u, Adalet Yay nevi, Ankara Do an Bülent BELL, Bas n Yolu ile Kiflilik Hakk na Sald r lardan Do an Hukuki Sorumluluk, Yetkin Yay nevi, Ankara 2008 Nefle Caymaz DEM RYAS, Banka Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki Sorumlulu u, Vedat Yay nevi, stanbul Hanife DO RUSÖZ, Banka Yöneticilerinin ve Hakim Ortaklar n n fiahsi Sorumlulu u, Vedat Yay nevi, stanbul 2010 Arzu GENÇ ARIDEM R, Sözleflmeye Ayk r l ktan Do an Manevi Tazminat, On ki Levha Yay nc l k, stanbul 2008 Burcu KALKAN O UZTÜRK, Güven Sorumlulu u, Vedat Yay nevi, stanbul 2008 Hasam PETEK, laç Üreticisinin Hukuki Sorumlulu u, Yetkin Yay nevi, Ankara Zarife fienocak, stenmeden Dünyaya Gelen Özürlü Çocuk ve Tazminat, Turhan Kitabevi, Ankara Mustafa Fad l YILDIRIM, Gen Teknik Uygulamalardan Do an Hukuki Sorumluluk, Engin Yay nevi, Ankara 2008 Halil YILMAZ, Türk Hukukunda Yap Denetim Kurulufllar n n Hukuksal Sorumlulu u, Yetkin Yay nevi, Ankara 2008 SEBEPS Z ZENG NLEfiME Mustafa YASAN, Kambiyo Senetlerinde Sebepsiz Zenginleflme, Yetkin Yay nevi, Ankara 2008 BORÇ L fik S NDE ÖZEL DURUMLAR Sevgi KAYAK, Üçüncü Kiflinin Fiilini Taahhüt, Vedat Yay nevi, stanbul 2010 ALACA IN TEML Kemal DAYINLARLI, Borçlar Kanununa Göre Alaca n Temliki, 3. Bas, Day nlarl Hukuk Yay nlar, Ankara 2008

15 XVI BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER GENEL ESERLER Mustafa Alper GÜMÜfi, Borçlar Hukuku Özel Hükümler, Cilt 1: Vedat Yay nevi, stanbul 2008; Cilt: 2, Vedat Yay nevi, stanbul 2010 Mehmet REMZ, Sezer AYDIN, Borçlar Hukuku Özel Hükümler, 2. Bas, kinci Sayfa Yay nevi, stanbul Haluk TANDO AN, Borçlar Hukuku, Özel Borç liflkileri, Cilt: I/1, 5. Bas dan ( stanbul 1988) 6. T pk Bas ; Cilt: I/2, 3. Bas dan (Ankara 1985) 5. T pk Bas, Vedat Yay nevi, stanbul 2008 Cevdet YAVUZ, Borçlar Hukuku Dersleri, Özel Hükümler, 7. Bas, Beta Yay nevi, stanbul Cevdet YAVUZ, Türk Borçlar Hukuku Özel Hükümler, 7. Bas, Beta Yay nevi, stanbul Ayd n ZEVKL LER, Borçlar Hukuku Özel Borç liflkileri, 10. Bas, Turhan Yay nevi, Ankara 2008 MONOGRAF LER ABONEL K SÖZLEfiMES Seda ÖKTEM ÇEV K, Mobil Telefon Abonelik Sözleflmesi, Beta Yay nevi, stanbul 2008 AD ORTAKLIK Nami BARLAS, Adi Ortakl k Temeline Dayal Sözleflme liflkileri, 2. Bas, Vedat Yay nevi, stanbul 2008 AVUKATLIK SÖZLEfiMES Özcan GÜNERGÖK, Avukatl k Sözleflmesi, 2. Bas, Seçkin Yay nevi, Ankara BA IMSIZ DENET M SÖZLEfiMES Aytaç KÖKSAL, Ba ms z Denetim Sözleflmesi, Beta Yay nevi, stanbul ESER SÖZLEfiMES Serkan AYAN, nflaat Sözleflmesinde Yüklenicinin Temerrüdü, Seçkin Yay nevi, Ankara 2008 Ferhat CANBOLAT, stisna Sözleflmesinde fl Sahibinin Ay ba Karfl Tekeffülden Do an Haklar, Turhan Kitabevi, Ankara Kemal DAYINLARLI, stisna Akdinde Müteahhidin ve fl Sahibinin Temerrüdü, 4. Bas, Day nlarl Hukuk Yay nlar, Ankara 2008 K. Emre GÖKYAYLA, Eser Sözleflmesinde Ek fl ve fl De iflikli i, Vedat Yay nevi, stanbul fiafak GÜLEÇ, Eser Sözleflmesinin Beklenilmeyen Haller Nedeniyle Feshi, Yetkin Yay - nevi, Ankara Sendi YAKUPPUR, Eser Sözleflmesinde Müteahhidin Eseri Teslim Borcu ve Teslim Borcuna Ayk r l klar, On ki Levha Yay nc l k, stanbul

16 XVII GARANT SÖZLEfiMES Ferhat Canbolat Banka Garantisinde Savunma mkanlar ve htiyati Tedbirler, Yetkin Yay nevi, Ankara KEFALET SÖZLEfiMES Hüseyin Murat DEVEL O LU, Kefalet Sözleflmesini Düzenleyen Hükümler Ifl nda Ba- ms z Garanti Sözleflmeleri, Vedat Yay nevi, stanbul Burak ÖZEN, Kefalet Sözleflmesi (Özellikleri - Kuruluflu - Türleri), Vedat Yay nevi, stanbul 2008 Gökhan fiahan, Kefalet Sözleflmesinin Sona Ermesi, Yetkin Yay nevi, Ankara K RA SÖZLEfiMES Hüseyin ALTAfi, Has lat ve fiirket Kiras, BK. Mad ), Yetkin Yay nevi, Ankara KRED AÇMA SÖZLEfiMES Mehmet Deniz YENER, Kredi Açma Sözleflmesi, On ki Levha Yay nc l k, stanbul 2008 KRED KARTI Bahri Baflar fien, Kredi Kart ndan Do an Hukuki liflkilerin Sona Ermesi ve Sonuçlar, Seçkin Yay nevi, Ankara 2010 SATIM Sabah ALTAY, Sat m Sözleflmesinde Hasar n Geçifli, Vedat Yay nevi, stanbul 2008 Yeflim M. ATAMER (Editör), Milletleraras Sat m Hukuku CISG, Milletleraras Mal Sat m na liflkin Sözleflmeler Hakk nda Birleflmifl Milletler Antlaflmas, On ki Levha Yay nc l k, stanbul 2008 C. Salih fiah N Z, Tacirler Aras Ticari Sat mlarda Sat c n n Ay pl fadan (Ay pl Mal Tesliminden) Sorumlulu u, Seçkin Yay nevi, Ankara 2008 SWAP Ayfle Dilflad KESK N, Swap fllemi ve Hukuki Niteli i, Yetkin Yay nevi, Ankara 2008 TEM NAT SÖZLEfiMELER A. Özge YEN CE, Teminat Sözleflmelerinde Rücu liflkileri, On ki Levha Yay nc l k, stanbul VED A Mehmet Deniz YENER, Vedia Sözleflmesi, On ki Levha Yay nc l k, stanbul 2008 VEKÂLET SÖZLEfiMES Sinem KARASU, Hekimin S r Saklama Yükümlülü ü, Vedat Yay nevi, stanbul

17 XVIII TÜKET C HUKUKU Renan BAYKAN, Tüketicinin Korunmas Hakk nda Kanunun Eksik ve Aksak Yönleri ile Tadiline liflkin Çözüm Önerileri, stanbul Ticaret Odas Yay nlar, stanbul 2008 Ömer ÇINAR, Tüketici Hukukunda Haks z fiartlar, On ki Levha Yay nc l k, stanbul Alev ERTEN, Türk ve Alman Hukukunda Mesafeli Sözleflmeler, Banka ve Ticaret Hukuku Araflt rma Enstitüsü Yay n, Ankara Emrah KULAKLI, Ürün Sorumlulu u ve Ay p Kavram, On ki Levha Yay nc l k, stanbul Abdulkerim YILDIRIM, Mesafeli Sözleflmelerde Tüketicinin Korunmas, On ki Levha Yay nc l k, Ankara UYGULAMAYA YÖNEL K ESERLER AYIP Nihat YAVUZ, Ay pl fa, Seçkin Yay nevi, Ankara 2008 ESER SÖZLEfiMES R fat AKBIYIKLI, nflaat Sözleflmeleri Esaslar ve Uygulamalar, Birsen Yay nevi, stanbul Efrail AYDEM R, Eser Sözleflmesi ve nflaat Hukuku, Adalet Yay nevi, Ankara Götz Sebastian HÖK, Uluslararas nflaat Hukuku, Çeviren ve Türk Hukukuna Uyarlayan: C. Gökhan ERBAfi, Adalet Yay nevi, Ankara Mehmet KARACA, Kamu halelerinde nflaat Sözleflmeleri ve Sözleflmenin Müteahhitten Kaynaklanan Sebeplerle Sona Ermesi, Seçkin Yay nevi, Ankara zzet KARATAfi, Eser ( nflaat Yap m) Sözleflmeleri, 2. Bas, Adalet Yay nevi, Ankara Cengiz KOSTAKO LU, çtihatl nflaat Hukuku ve Kat Karfl l nflaat Sözleflmeleri, 7. Bas, stanbul 2010 Tunay KÖKSAL, Uluslararas nflaat Sözleflmeleri fl Ortakl Sözleflmeleri ve Uyuflmazl klar n Çözüm Yollar, Adalet Yay nevi, Ankara FAKTOR NG Osman OY, Seçkin KÖSE, Süleyman YAHYA ALKIM, Factoring, Beta Yay nevi, stanbul 2008 KEFALET Nihat YAVUZ, Türk Kefalet Hukuku, Adalet Yay nevi, Ankara KRED KARTI Bahri Baflar fien, Kredi Kart ndan Do an Hukuki liflkilerin Sona Ermesi ve Sonuçlar, Seçkin Yay nevi, Ankara 2010

18 XIX MUVAZAA Nihat YAVUZ, Muvazaa, nançl fllem, Nam- Müstear ve Kanuna Karfl Hile Davalar, 2. Bas, Adalet Yay nevi, Ankara 2008 SORUMLULUK HUKUKU Mesut BALCI, fl Kazas veya Meslek Hastal ndan Do an Tazminat Davalar - Destekten Yoksun Kalma Nedeniyle Tazminat Davalar Uygulamas ve çtihatlar, Yetkin Yay nevi, Ankara 2008 Gültezer Hat rnaz EROL, Özel Hastanelerin Hukuki Sorumlulu u ve Hasta Haklar, 2. Bas, Seçkin Yay nevi, Ankara Hasan Tahsin GÖKCAN, Haks z Fiil Hukuku ve Maddi Manevi Tazminat Davalar, 2. Bas, Seçkin Yay nevi, Ankara Sema GÜLEÇ UÇAKHAN, Maddi Tazminat Esaslar ve Hesaplanmas, 5. Bas, Seçkin Yay nevi, Ankara 2008 Veysel GÜLTAfi, Rücu Davalar, SSK ve Ba -Kur Kanunu ile Karayollar Trafik Kanunundan Kaynaklanan, 2. Bas, Bilge Yay nevi, Ankara 2010 Ali GÜNEREN, fl Kazas veya Meslek Hastal ndan Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat Davalar, Adalet Yay nevi, Ankara 2010 sa KARAKAfi, SGK fl Kazas Uygulamalar ve fl Kazas Davalar, Adalet Yay nevi, Ankara Mustafa KILIÇO LU, Tazminat Hukuku, 3. Bas, Legal Yay nevi, stanbul 2010 Mustafa KILIÇO LU, Tazminat Esaslar ve Hesap Yöntemleri, Turhan Yay nevi, 2. Bas, Ankara 2008 Hasan ÖZKAN, Sunay ÖNER AKYILDIZ, Hasta - Hekim Haklar ve Davalar, Seçkin Yay nevi, Ankara 2008 Halide SAVAfi, T bbi Müdahale Hatalar T bbi Malpraktis, T bbi Davalar n Seyri ve Sonuçlar, Seçkin Yay nevi, Ankara TAfiINMAZ SATIfi VAAD zzet KARATAfi, Tafl nmaz Sat fl Vaadi Sözleflmesi ve Yüklenicinin Temliki flleminden Kaynaklanan Davalar, Adalet Yay nevi, Ankara TEM NAT Gülcan GÜNGÜLER, Osman OY, Türk Hukuk Mevzuat na Göre Kredi ve Kredi Teminatlar, Beta Yay nevi, stanbul 2008 TÜKET C HUKUKU Yahya DERYAL, Tüketici Hukuku, 2. Bas, Seçkin Yay nevi, Ankara 2008 Nihat YAVUZ, Sözleflmedeki Haks z fiartlar, 2. Bas, Seçkin Yay nevi, stanbul 2010 VADE FARKI Mahmut AKDO AN, Vade Fark ve Uygulamas, Adalet Yay nevi, Ankara 2008 YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI Zeki AKAR, Emine G. ELVER C, Fatih ARKAN vd., Yarg tay Hukuk Genel Kurulu Örnek Kararlar ( ), Cilt: II, Turhan Kitabevi, Ankara

19 XX ZAMANAfiIMI Mehmet Akif TUTUMLU, Türk Borçlar Hukukunda Zamanafl m ve Uygulamas, Seçkin Yay nevi, 4. Bas, Ankara 2008 BORÇLAR HUKUKUNA L fik N SA R ESERLER Nami BARLAS, Makalelerim, Cilt: 1, Vedat Yay nevi, stanbul 2008 Nevzat KOÇ, Murat AYDO DU, Borçlar Özel Hukuku Pratik Çal flmalar ve S nav Sorular, 3. Bas, Bar fl Yay nlar, Fakülteler Kitabevi, zmir 2008 Rona SEROZAN, Borçlar Hukuku Genel Bölüm III, Uygulama Çal flmalar, fa, fa Engelleri, Haks z Zenginleflme), 3. Bas, Filiz Kitabevi, stanbul Hamdi YASAMAN, H. Ercüment ERDEM, H. Ali DURAL, Tolga AYO LU, S. Anlam ALTAY, Fülürya YUSUFO LU, Sinan YÜKSEL, sviçre Borçlar Kanunu nun ktibas n n 80. Y l nda sviçre Borçlar Hukuku nun Türk Ticaret Hukuku na Etkileri, Vedat Yay nevi, stanbul

Doç. Dr. Halûk N. NOMER stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi GENEL HÜK ÜMLER. Göz den Geçirilmifl 6. Bas

Doç. Dr. Halûk N. NOMER stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi GENEL HÜK ÜMLER. Göz den Geçirilmifl 6. Bas I Doç. Dr. Halûk N. NOMER stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜK ÜMLER Göz den Geçirilmifl 6. Bas II Yay n No : 1975 Hukuk Dizisi : 919 6. Bas - Nisan 2008 - STANBUL ISBN 978-975

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER

BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER I Prof. Dr. Halûk N. NOMER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER Gözden Geçirilmiş 13. Bası Beta II Yayın No : 2932 Hukuk Dizisi : 1443 13. Baskı - Ağustos 2013 - İSTANBUL

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER

BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER Prof. Dr. Halûk N. NOMER stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER Gözden Geçirilmifl 9. Bas II Yay n No : 2356 Hukuk Dizisi : 1163 9. Bask - Ocak 2011 - STANBUL ISBN 978-605 -

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI Prof. Dr. Baki İlkay ENGİN Yrd. Doç. Dr. Işık ÖNAY Dr. Tülay A. ÜNVER BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI İÇİNDEKİLER 2. BASIYA ÖNSÖZ...V 1. BASIYA ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR... XV Birinci

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER

BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER I Prof. Dr. Halûk N. NOMER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER Gözden Geçirilmiş, Genişletilmiş 14. Bası II Yayın No : 3299 Hukuk Dizisi : 1592 14. Baskı - Ekim 2015 - İSTANBUL

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI Prof. Dr. Baki İlkay ENGİN Dr. Tülay A. ÜNVER Dr. Işık ÖNAY BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...V İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR... XIII Birinci Bölüm ŞEMALAR Şema 1: Borç İlişkisinin

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI 6 15 MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Bandrol Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin 2. fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir. Yay n No : 2840 Hukuk

Detaylı

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dal Araflt rma Görevlisi

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dal Araflt rma Görevlisi I Arafl. Gör. C. Salih fiah N Z Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dal Araflt rma Görevlisi TÜRK MEDEN HUKUKUNDA ZARUR MECRA RT FAKI Ya r g t a y n ç t i h a t l a r i l e B i

Detaylı

İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERNEĞİ (TÜRK MİLLİ KOMİTESİ) İstanbul

İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERNEĞİ (TÜRK MİLLİ KOMİTESİ) İstanbul I İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERNEĞİ (TÜRK MİLLİ KOMİTESİ) YARGITAYIN fi HUKUKUNA L fik N KARARLARININ DE ERLEND R LMES 2007 İstanbul - 2009 II Yay n No : 2251 Hukuk Dizisi : 1062 1. Bas Kas m

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI 6 15 MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Bandrol Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin 2. fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir. Yay n No : 2840 Hukuk

Detaylı

Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan

Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan Prof. Dr. Ayfle Nur BERZEK Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan F KR VE SINAÎ HUKUK MEVZUAT I - Kanunlar - Kanun Hükmünde Kararnameler - Yönetmelikler - Tüzükler - Uluslararas

Detaylı

Cengiz KAYA Hâkim. Türk Hukukunda Evlat Ed nme

Cengiz KAYA Hâkim. Türk Hukukunda Evlat Ed nme Cengiz KAYA Hâkim Türk Hukukunda Evlat Ed nme STANBUL-2009 II Yay n No : 2139 Hukuk Dizisi : 1005 1. Bas m - May s 2009 ISBN 978-605 - 377-057 - 2 Copyright Bu kitab n bu bas s için Türkiye deki yay n

Detaylı

Yay n No : 2161 flletme-ekonomi Dizisi : 335. 2. Bas m - A ustos 2009 - stanbul ISBN 978-605 - 377-079 - 4

Yay n No : 2161 flletme-ekonomi Dizisi : 335. 2. Bas m - A ustos 2009 - stanbul ISBN 978-605 - 377-079 - 4 TEK DÜZEN MUHASEBE UYGULAMALARI Serbest Muhasebeci Mali Müflavir Hamza KOÇAKO LU Yay n No : 2161 flletme-ekonomi Dizisi : 335 2. Bas m - A ustos 2009 - stanbul ISBN 978-605 - 377-079 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Ş KANUNLARI SOSYAL GÜVENL K KANUNLARI

Ş KANUNLARI SOSYAL GÜVENL K KANUNLARI M. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası I Prof.Dr. Ali GÜZEL Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA Marmara Üniversitesi

Detaylı

MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO

MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO I Herkes İçin Hukuk: 10 MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO Avukat Osman OY II Yay n No : 2112 Hukuk Dizisi : 990 1. Bas Nisan 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-030 - 5 Copyright Bu kitab n bu bas

Detaylı

KIYI KANUNU ve İLGİLİ MEVZUAT

KIYI KANUNU ve İLGİLİ MEVZUAT KIYI KANUNU ve İLGİLİ MEVZUAT 1982 Anayasası Kıyı Kanunu Kıyı İle İlgili Diğer Kanunlar Kıyı Kanunu Uygulama Yönetmeliği Anayasa Mahkemesi Kararları İçtihadi Birleştirme Kararları Danıştay Kararları Yargıtay

Detaylı

KAT MÜLKİYETİ KANUNU

KAT MÜLKİYETİ KANUNU 6 19 KAT MÜLKİYETİ KANUNU Kavramlar Tapu Kanunu Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun (3091 sayılı Kanun) Tebligat Kanunu Gecekondu Kanunu Afet Sigortaları Kanunu Afet

Detaylı

TÜRK M LLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

TÜRK M LLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Prof. Dr. Aysel ÇEL KEL stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Özel Hukuku E. Ö retim Üyesi Prof. Dr. Cemal fianli stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Özel Hukuku Ö retim Üyesi TÜRK

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

Harun Hakan BAfi FUTBOL LE LG L MEVZUAT

Harun Hakan BAfi FUTBOL LE LG L MEVZUAT Harun Hakan BAfi FUTBOL LE LG L MEVZUAT STANBUL - 2010 Yay n No : 2325 Hukuk Dizisi : 1102 1. Bask May s 2010 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-246 - 0 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar

Detaylı

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu nun Getirdiği Değişiklikler ve Yenilikler

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu nun Getirdiği Değişiklikler ve Yenilikler Av. Umut YENİOCAK 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu nun Getirdiği Değişiklikler ve Yenilikler Genel Hükümler İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER... XI KAYNAKÇA... XVII KISALTMALAR... XXV GİRİŞ...1

Detaylı

UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRMA

UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRMA I Herkes İçin Hukuk: 11 İCRA HUKUKU KAPSAMINDA UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRMA Avukat Osman OY II Yay n No : 2113 Hukuk Dizisi : 991 1. Bas Nisan 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-031 - 2 Copyright

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Mustafa Ya ml / Yrd.Doç.Dr. Feyzi Akar. Alternatif Ak m Devreleri & Problem Çözümleri

Yrd.Doç.Dr. Mustafa Ya ml / Yrd.Doç.Dr. Feyzi Akar. Alternatif Ak m Devreleri & Problem Çözümleri Yrd.Doç.Dr. Mustafa Ya ml / Yrd.Doç.Dr. Feyzi Akar Alternatif Ak m Devreleri & Problem Çözümleri Yay n No : 2973 Teknik Dizisi : 162 5. Bas - Ekim 2013 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-998 - 8 Copyright Bu

Detaylı

Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ

Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ Av. Osman OY Av. Teoman ULUSOY Yay n No : 2358 Hukuk Dizisi : 1113 1. Bas Haziran 2010 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-279 - 8 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

NAFAKA-TAZMİNAT-VELAYET MAL PAYLAŞIMI VE AİLE KONUTU

NAFAKA-TAZMİNAT-VELAYET MAL PAYLAŞIMI VE AİLE KONUTU I Herkes İçin Hukuk: 4 BOŞANMANIN HUKUKİ NETİCELERİ NAFAKA-TAZMİNAT-VELAYET MAL PAYLAŞIMI VE AİLE KONUTU Av. Osman OY II Yay n No : 2013 Hukuk Dizisi : 939 1. Bas Ocak 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-906

Detaylı

TAZM NAT HUKUKU MANEVÎ TAZM NAT

TAZM NAT HUKUKU MANEVÎ TAZM NAT 3 MUSTAFA REfi T KARAHASAN TAZM NAT HUKUKU MANEVÎ TAZM NAT TÜRK YE CUMHUR YET N N TEMEL KÜLTÜRDÜR. KÜLTÜR; OKUMAK, ANLAMAK, GÖREB LMEK, GÖREB LD NDEN ANLAM ÇIKARMAK, DERS ALMAK, DÜfiÜNMEK, ANLAMA YETENE

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Oğuz Şimşek ANAYASA HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Yrd.Doç.Dr. Oğuz Şimşek ANAYASA HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI I Yrd.Doç.Dr. Oğuz Şimşek ANAYASA HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI II Yay n No : 1949 Hukuk Dizisi : 909 1. Bask fiubat 2008 STANBUL ISBN 978-975 - 295-847 - 0 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

ANONİM ŞİRKETTE ZORUNLU ORGAN EKSİKLİĞİNE DAYANAN FESİH DAVASI

ANONİM ŞİRKETTE ZORUNLU ORGAN EKSİKLİĞİNE DAYANAN FESİH DAVASI I İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hukuk Yüksek Lisans Programı (Ekonomi Hukuku) ANONİM ŞİRKETTE ZORUNLU ORGAN EKSİKLİĞİNE DAYANAN FESİH DAVASI Av. Burcu GÜNAYDIN 2012 II Yay n No

Detaylı

BOfiANMA DAVALARI. Bak rköy Hâkimi

BOfiANMA DAVALARI. Bak rköy Hâkimi I Harun BULUT Bak rköy Hâkimi A LE HUKUKUNDA BOfiANMA DAVALARI VE YABANCI UNSURLU DAVALAR II Harun BULUT Yay n No : 1764 Hukuk Dizisi : 796 1. Bas Haziran 2007 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-660 - 5 Copyright

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Kanunlar Yönetmelikler Tebli ler

Kanunlar Yönetmelikler Tebli ler I Prof. Dr. Ali GÜZEL Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sosyal Güvenlik Mevzuat Kanunlar Yönetmelikler Tebli ler II Yay n No : 2345 Hukuk

Detaylı

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL (FELSEFE, HUKUK, ÇALIfiMA EKONOM S, KENTLEfiME VE ÇEVRE, MAL YE) D S PL NLERARASI YAKLAfiIMLA NSAN HAKLARI ED TÖR: SELDA ÇA LAR Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : 1162 1. Bask Aral k 2010 STANBUL ISBN 978-605

Detaylı

Yay n No : 1700 flletme-ekonomi Dizisi : 196. 1. Bask Ocak 2007 - STANBUL

Yay n No : 1700 flletme-ekonomi Dizisi : 196. 1. Bask Ocak 2007 - STANBUL I Doç.Dr. Faz l GÜLER T E M E L STAT ST K II Yay n No : 1700 flletme-ekonomi Dizisi : 196 1. Bask Ocak 2007 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-594 - 3 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar

Detaylı

Culpa in contrahendo Sorumlulu u

Culpa in contrahendo Sorumlulu u Yrd.Doç.Dr. ÜM T GEZDER Türk/ sviçre Hukukunda Culpa in contrahendo Sorumlulu u Yay n No : 2061 Hukuk Dizisi : 987 1. Bask fiubat 2009 STANBUL ISBN 978-605 - 377-009 - 1 Copyright Bu kitab n bu bas s n

Detaylı

Kredi ve Diğer Finansman Sözleşmelerinde Tüketicinin Korunması

Kredi ve Diğer Finansman Sözleşmelerinde Tüketicinin Korunması Prof. Dr. YEŞİM M. ATAMER İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Kredi ve Diğer Finansman Sözleşmelerinde Tüketicinin Korunması Kredi Sözleşmeleri Konut Kredisi Sözleşmeleri

Detaylı

fiyer NDE MANEV TAC Z

fiyer NDE MANEV TAC Z I Fatma Burcu SAVAfi Bahçeflehir Üniversitesi fl ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ana Bilim Dal fiyer NDE MANEV TAC Z II Yay n No : 1746 Hukuk Dizisi : 783 Nisan 2007 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-644 - 5 Copyright

Detaylı

Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri

Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri Prof. Dr. Yunus Kishalı Beykent Üniversitesi İstanbul Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebliğleri Tekdüzen Hesap Çerçevesi Tekdüzen Hesap Planı

Detaylı

İŞ KANUNLARI. Prof.Dr. Ali GÜZEL. Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK. Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA. M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

İŞ KANUNLARI. Prof.Dr. Ali GÜZEL. Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK. Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA. M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Prof.Dr. Ali GÜZEL Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA Marmara Üniversitesi

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Herkes İçin Hukuk: 3 BOŞANMA. Av. Osman OY

Herkes İçin Hukuk: 3 BOŞANMA. Av. Osman OY I Herkes İçin Hukuk: 3 BOŞANMA Av. Osman OY II Yay n No : 2011 Hukuk Dizisi : 937 1. Bas A ustos 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-905 - 7 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar BETA

Detaylı

Yay n No : 1665 Hukuk Dizisi : Bask - Ekim STANBUL

Yay n No : 1665 Hukuk Dizisi : Bask - Ekim STANBUL I HUKUK VE TEKN K BOYUTLARI LE ARAZ VE ARSA DÜZENLEMES Y. Müh. Celil TÜRK Yard. Doç. Dr. fi. fience TÜRK Yay n No : 1665 Hukuk Dizisi : 745 1. Bask - Ekim 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 560-6 Copyright

Detaylı

İŞ HUKUKU. Gözden geçirilmiş ve yenilenmiş Onyedinci Bası. Prof. Dr. Tankut CENTEL. Prof. Dr. A. Murat DEMİRCİOĞLU

İŞ HUKUKU. Gözden geçirilmiş ve yenilenmiş Onyedinci Bası. Prof. Dr. Tankut CENTEL. Prof. Dr. A. Murat DEMİRCİOĞLU Prof. Dr. Tankut CENTEL Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. A. Murat DEMİRCİOĞLU Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İŞ HUKUKU Gözden geçirilmiş ve yenilenmiş Onyedinci

Detaylı

İFLASIN ERTELENMESİ, BORCA BATIKLIK VE İYİLEŞTİRME PROJELERİ

İFLASIN ERTELENMESİ, BORCA BATIKLIK VE İYİLEŞTİRME PROJELERİ I Prof. Dr. Sezayi DUMANOĞLU İFLASIN ERTELENMESİ, BORCA BATIKLIK VE İYİLEŞTİRME PROJELERİ 2. BASKI Beta II İÇİNDEKİLER Yay n No : 2619 Hukuk Dizisi : 1271 1. Baskı Ocak 2011 2. Baskı Aralık 2011 - İSTANBUL

Detaylı

5411 SAYILI BANKACILIK KANUNU

5411 SAYILI BANKACILIK KANUNU I Avukat OSMAN OY GENEL VE MADDE GEREKÇEL 5411 SAYILI BANKACILIK KANUNU VE 4389 SAYILI BANKALAR KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTE KALAN MADDELER Yay n No : 1619 Hukuk Dizisi : 720 1. Bas - Aral k 2005 - STANBUL ISBN

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC

Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC STANBUL-2010 Yay n No : 2332 flletme-ekonomi Dizisi : 386 1. Bas m - Mart 2009 2. Bas m - Nisan 2010 ISBN 978-605 - 377-253 - 8 Copyright

Detaylı

İÇİNDEKİLER BEŞİNCİ BASIYA ÖNSÖZ ÖNSÖZ KISALTMALAR VII XIX

İÇİNDEKİLER BEŞİNCİ BASIYA ÖNSÖZ ÖNSÖZ KISALTMALAR VII XIX İÇİNDEKİLER BEŞİNCİ BASIYA ÖNSÖZ ÖNSÖZ KISALTMALAR V VII XIX 1. GİRİŞ VE GENEL HÜKÜMLER 1 I. KIYMETLİ EVRAKIN TANIMI VE UNSURLARI 1 A. Senet 1 B. Hak 2 C. Hak İle Senedin Kaynaşması 3 II. KIYMETLİ EVRAKIN

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Danışmanlığını Yaptığı Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

İÇİNDEKİLER. Danışmanlığını Yaptığı Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri İÇİNDEKİLER Prof. Dr. Cevdet Yavuz'un Özgeçmişi Danışmanlığını Yaptığı Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler İle Diğer Etkinlikler Kitaplar

Detaylı

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005 I B&M Prof. Dr. Erdener YURTCAN KABAHATLER KANUNU VE YORUMU stanbul 2005 Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : 718 1. Bas - Ekim 2005 ISBN 975-295 - 494-4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n

Detaylı

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dal Ö retim Üyeleri

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dal Ö retim Üyeleri I Prof.Dr. Nur Centel / Doç.Dr. Hamide Zafer Yrd.Doç.Dr. Özlem Çakmut Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dal Ö retim Üyeleri Karfl laflt rmal -Tablolu Yeni Türk Ceza

Detaylı

TERÖR EKONOMİSİ. Editörler: Doç.Dr. Ramazan GÖKBUNAR Yrd.Doç.Dr. Ali Rıza GÖKBUNAR

TERÖR EKONOMİSİ. Editörler: Doç.Dr. Ramazan GÖKBUNAR Yrd.Doç.Dr. Ali Rıza GÖKBUNAR TERÖR EKONOMİSİ Editörler: Doç.Dr. Ramazan GÖKBUNAR Yrd.Doç.Dr. Ali Rıza GÖKBUNAR Yay n No : 2334 flletme - Ekonomi Dizisi : 387 1. Bask Nisan 2010 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-255 - 2 Copyright Bu kitab

Detaylı

Türk Ceza Kanunu Ceza Muhakemesi Kanunu Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin nfaz Hakk nda Kanun ve lgili Mevzuat

Türk Ceza Kanunu Ceza Muhakemesi Kanunu Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin nfaz Hakk nda Kanun ve lgili Mevzuat I Prof.Dr. Nur Centel / Doç.Dr. Hamide Zafer Doç.Dr. Özlem Çakmut Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dal Ö retim Üyeleri Karfl laflt rmal -Tablolu Türk Ceza Ceza

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

A. Can Tuncay Prof. Dr. F. Burcu Savaş Yrd. Doç. Dr. Şebnem Kılıç Ar. Gör. İŞ KANUNLARI. Açıklamalı, Karşılaştırmalı, İçtihatlı

A. Can Tuncay Prof. Dr. F. Burcu Savaş Yrd. Doç. Dr. Şebnem Kılıç Ar. Gör. İŞ KANUNLARI. Açıklamalı, Karşılaştırmalı, İçtihatlı A. Can Tuncay Prof. Dr. F. Burcu Savaş Yrd. Doç. Dr. Şebnem Kılıç Ar. Gör. İŞ KANUNLARI Açıklamalı, Karşılaştırmalı, İçtihatlı 2013 II Yay n No : 2849 Hukuk Dizisi : 1405 1. Baskı - Şubat 2013 İSTANBUL

Detaylı

Ekonom Sözlüğü. Erhan ARDA

Ekonom Sözlüğü. Erhan ARDA Ekonom Sözlüğü Erhan ARDA İSTANBUL-2008 Yay n No : 2043 Sözlük Dizisi : 11 II. Bas Ekim 2008 ISBN 978-975 - 295-940 - 8 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m Yay m Da-

Detaylı

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUK HAKKINDA GENEL BİLGİLER A. HUKUK B. TOPLUMSAL KURALLAR VE MÜEYYİDELERİ 1. Toplumsal Kuralların Gerekliliği 2. Toplumsal Kuralların Sınıflandırılması a. Görgü

Detaylı

ÜNİVERSİTE MUHASEBESİ

ÜNİVERSİTE MUHASEBESİ Özel Bütçeli İdareler Kapsamında ÜNİVERSİTE MUHASEBESİ Doç. Dr. Sinan ASLAN Yay n No : 2262 E itim Dizisi : 135 1. Bask Aral k 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-180 - 7 Copyright Bu kitab n bu bas s n

Detaylı

GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI. Av. F.BETÜLAY KAÇIRA

GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI. Av. F.BETÜLAY KAÇIRA GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI Av. F.BETÜLAY KAÇIRA STANBUL-2009 Yay n No : 2115 Hukuk Dizisi : 993 1. Bas m - Nisan 2009 ISBN 978-605 - 377-033 - 6 Copyright Bu kitab n bu bas s için Türkiye deki yay

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER DERS NOTLARI

BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Hasan KARAKILIÇ Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER DERS NOTLARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V

Detaylı

TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT

TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT 6 8 T.C. ANAYASASI TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT Kavramlar Türk Ceza Kanunu TCK nın Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Kabahatler Kanunu Ceza Muhakemesi Kanunu CMK nın Yürürlük ve Uygulama

Detaylı

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Ana bilim Dalı Öğretim Üyesi.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Ana bilim Dalı Öğretim Üyesi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Ana bilim Dalı Öğretim Üyesi. 1 Makalede kısaca Kanun olarak ifade olunacaktır. 2 Kanunun 1. maddesine göre kanunun amacı, finansal kuruluş olarak faaliyet

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KANUNLARI

SOSYAL GÜVENLİK KANUNLARI M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Prof.Dr. Ali GÜZEL Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA Marmara Üniversitesi

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

YARGITAY 15. HUKUK DA RES

YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES E: 2005/6631 K: 2007/710 T: 08.02.2007 MARA AYKIRI NfiAAT ECR M S L UYGULAMASI Ö z e t : mara ayk r olarak yap lan ve y k lmas gereken tafl nmaz n ekonomik

Detaylı

LET fi M ARAfiTIRMALARI ve KURAMLARI

LET fi M ARAfiTIRMALARI ve KURAMLARI Prof. Dr. fiermin TEK NALP Ruhdan UZUN LET fi M ARAfiTIRMALARI ve KURAMLARI T pk 4. Bask Yay n No : 2988 letiflim Dizisi : 106 3. Bask - Eylül 2009 - STANBUL 3. Bask dan (T pk 4. Bas m) Ekim 2013 - STANBUL

Detaylı

Doç. Dr. Nurhan BABÜR TOSUN. LET fi M TEMELL MARKA YÖNET M STANBUL - 2010

Doç. Dr. Nurhan BABÜR TOSUN. LET fi M TEMELL MARKA YÖNET M STANBUL - 2010 Doç. Dr. Nurhan BABÜR TOSUN I LET fi M TEMELL MARKA YÖNET M STANBUL - 2010 I LET fi M TEMELL MARKA YÖNET M Yay n No : flletme-ekonomi Dizisi : 1. Bask - Ocak 2010 - stanbul ISBN Copyright Bu kitab n bu

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Meslek Yüksek Okulları İçin UYGULAMALI MATEMATİK. İstanbul, 2009

Meslek Yüksek Okulları İçin UYGULAMALI MATEMATİK. İstanbul, 2009 i Meslek Yüksek Okulları İçin UYGULAMALI MATEMATİK Yrd.Doç.Dr. Kamil TEMİZYÜREK Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Nurdan ÇOLAKOĞLU Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi İstanbul, 2009 ii Yay

Detaylı

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN I Prof. Dr. Neslihan OKAKIN Marmara Üniversitesi..B.F. Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü Yönetim ve Çal flma Psikolojisi Anabilim Dal Ç a l fl m a Y a fl a m n d a nsan Kaynaklar Yönetimi

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

Yay n No : 2375 flletme-ekonomi : 1120. 1. Bas A ustos 2010 STANBUL III

Yay n No : 2375 flletme-ekonomi : 1120. 1. Bas A ustos 2010 STANBUL III Aç klamal - çtihatl KAT MÜLK YET KANUNU Prof. Dr. Ayd n Aybay Av. Nezihî Sanal Aç klamalar Yarg tay Kararlar Çeflitli Kanunlarla Getirilen De ifliklikler Dizin Toplu Yap larda Kat Mülkiyeti ve Kart rtifak

Detaylı

TRAFİKTE GÜVENLİ SÜRÜŞ AÇISINDAN ALKOL

TRAFİKTE GÜVENLİ SÜRÜŞ AÇISINDAN ALKOL I Doç. Dr. FARUK AŞICIOĞLU, PhD TRAFİKTE GÜVENLİ SÜRÜŞ AÇISINDAN ALKOL ALKOLÜN Adli Tıbbi Değerlendirilmesi Kasım, 2009 Yay n No : 2248 Hukuk Dizisi : 1061 1. Bask - Kas m 2009 - STANBUL ISBN 978-605 -

Detaylı

Prof. Dr. Necmi YÜZBAfiIO LU Galatasaray Üniv. Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dal Ö retim Üyesi ANAYASA HUKUKU EL K TABI

Prof. Dr. Necmi YÜZBAfiIO LU Galatasaray Üniv. Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dal Ö retim Üyesi ANAYASA HUKUKU EL K TABI I Prof. Dr. Necmi YÜZBAfiIO LU Galatasaray Üniv. Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dal Ö retim Üyesi ANAYASA HUKUKU EL K TABI II III Yay n No : 2029 Hukuk Dizisi : 947 1. Bask - Ocak 2007 - STANBUL

Detaylı

ÖZELLEŞTİRME. Süleyman YAŞAR

ÖZELLEŞTİRME. Süleyman YAŞAR I ÖZELLEŞTİRME Süleyman YAŞAR II Yay n No : 1558 flletme-ekonomi Dizisi : 154 Geniflletilmifl 2. Bas - Mart 2005 - STANBUL ISBN 975-295 - 443 - X Copyright Bu kitab n bu bas s için Türkiye deki yay n haklar

Detaylı

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN DÜZEYİ VE TÜRLERİ

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN DÜZEYİ VE TÜRLERİ Doç. Dr. Talat CANBOLAT Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı 6356 SAYILI KANUNA GÖRE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN DÜZEYİ VE TÜRLERİ Yayın No : 2931 Hukuk Dizisi : 1442

Detaylı

SEDA ÖKTEM ÇEV K. Bahçeflehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dal Araflt rma Görevlisi. MOB L TELEFON ABONEL K SÖZLEfiMES

SEDA ÖKTEM ÇEV K. Bahçeflehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dal Araflt rma Görevlisi. MOB L TELEFON ABONEL K SÖZLEfiMES I SEDA ÖKTEM ÇEV K Bahçeflehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dal Araflt rma Görevlisi MOB L TELEFON ABONEL K SÖZLEfiMES II Yay n No : 1973 Hukuk : 918 1. Bask - Nisan 2008- STANBUL

Detaylı

Av. ABDULLAH ÇET N O UZO LU Av. ÖZKAN O UZO LU AÇIKLAMALI ÇT HATLI BONO VE ÇEK SORUNLARI. GEN filet LM fi 8. BASKI

Av. ABDULLAH ÇET N O UZO LU Av. ÖZKAN O UZO LU AÇIKLAMALI ÇT HATLI BONO VE ÇEK SORUNLARI. GEN filet LM fi 8. BASKI I Av. ABDULLAH ÇET N O UZO LU Av. ÖZKAN O UZO LU AÇIKLAMALI ÇT HATLI BONO VE ÇEK SORUNLARI GEN filet LM fi 8. BASKI II Yay n No : 1344 Hukuk Dizisi : 567 8. Bas - May s 2003 - STANBUL ISBN 975-295 - 225-9

Detaylı

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ Prof. Dr. Haluk Nami NOMER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Doç. Dr. Mehmet Serkan ERGÜNE İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK

Detaylı

ÖZEL HUKUKTA ZAMANAŞIMI

ÖZEL HUKUKTA ZAMANAŞIMI Yrd. Doç. Dr. Mehmet ERDEM Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı ÖZEL HUKUKTA ZAMANAŞIMI İçindekiler Önsöz... vii İçindekiler...ix Kısaltmalar...xv Giriş...1 Birinci Bölüm

Detaylı

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dal Ö retim Üyesi

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dal Ö retim Üyesi Doç. Dr. Hamide Zafer Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dal Ö retim Üyesi Özel Hayat n ve Hayat n Gizli Alan n n Ceza Hukukuyla Korunmas (TCK m.132-134) Yay n

Detaylı

Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi HUKUKTA YÖNTEMBİLİM

Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi HUKUKTA YÖNTEMBİLİM HUKUKUTA YÖNTEMBİLİM I Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi HUKUKTA YÖNTEMBİLİM Yorum Yöntemleri Hukuk Oluşturma Yöntemleri (Yargıç Hukuku) Yasayla Bağlı Yargıç Hukuku Yasa Yerine

Detaylı

Ceza Mahkemesinde Yarg lanan VERG SUÇLARI

Ceza Mahkemesinde Yarg lanan VERG SUÇLARI i Prof. Dr. Süheyl DONAY Ceza Mahkemesinde Yarg lanan VERG SUÇLARI Anayasa Mahkemesi, Yarg tay ve Dan fltay Kararlar le Karfl laflt rmal Olarak ii Yay n No : 1999 Hukuk Dizisi : 933 1. Bas Haziran 2008

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ

Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...xxi GİRİŞ...1 I. KONUNUN SUNUMU...1

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SİGORTA HUKUKUNA GİRİŞ IV. SİGORTA HUKUKU VE BÖLÜMLERİ 12

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SİGORTA HUKUKUNA GİRİŞ IV. SİGORTA HUKUKU VE BÖLÜMLERİ 12 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SİGORTA HUKUKUNA GİRİŞ I. SİGORTA KAVRAMI 1 II. SİGORTANIN İŞLEVLERİ 4 III. TARİHÎ GELİŞİMİ 6 IV. SİGORTA HUKUKU VE BÖLÜMLERİ 12 1. Sosyal Sigorta Hukuku 14 2. Özel Sigorta Hukuku

Detaylı

TÜRK MEDENİ HUKUKUNDA ORGAN VE DOKU NAKLİNE İLİŞKİN BAZI HUKUKİ SORUNLAR

TÜRK MEDENİ HUKUKUNDA ORGAN VE DOKU NAKLİNE İLİŞKİN BAZI HUKUKİ SORUNLAR Dr. Selin SERT - Alİ Hulkİ CİHAN LL. M. TÜRK MEDENİ HUKUKUNDA ORGAN VE DOKU NAKLİNE İLİŞKİN BAZI HUKUKİ SORUNLAR Üzerine Bir Deneme İstanbul 2013 Yayın No : 3006 Hukuk Dizisi : 1472 1. Baskı - Aralık 2013

Detaylı

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR GENEL GİRİŞ Common Law Sisteminde Aynen İfa Talebi 5

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR GENEL GİRİŞ Common Law Sisteminde Aynen İfa Talebi 5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR VII XI XVII GENEL GİRİŞ 1 1. Common Law Sisteminde Aynen İfa Talebi 5 I. Giriş 5 II. Tarihi Gelişimi 7 A. Roma Hukukunda Aynen İfa Talebinin Gelişimi 7 B. İngiliz

Detaylı

Herkes İçin Hukuk: 9 KONKORDATO. Avukat Osman OY

Herkes İçin Hukuk: 9 KONKORDATO. Avukat Osman OY I Herkes İçin Hukuk: 9 KONKORDATO Avukat Osman OY II Yay n No : 2114 Hukuk Dizisi : 992 1. Bas Nisan 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-032 - 9 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar

Detaylı

FİRMA DEĞERLEMESİ. Prof.Dr. NURGÜL CHAMBERS. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi.

FİRMA DEĞERLEMESİ. Prof.Dr. NURGÜL CHAMBERS. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi. i FİRMA DEĞERLEMESİ Prof.Dr. NURGÜL CHAMBERS Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi İstanbul, 2009 ii Yay n No : 2240 flletme - Ekonomi : 351 2. Bas Ekim

Detaylı

Türk Borçlar Hukuku. Genel Hükümler. Beta

Türk Borçlar Hukuku. Genel Hükümler. Beta 1 Türk Borçlar Hukuku Genel Hükümler Beta 2 3 Prof. Dr. SAFA REİSOĞLU Türk Borçlar Hukuku Genel Hükümler 1.7.2012 de yürürlüğe giren Yeni Türk Borçlar Kanunu na Göre Hazırlanmış Yirmidördüncü Bas STANBUL

Detaylı

TÜRK MEDENİ KANUNU ve TÜRK BORÇLAR KANUNU

TÜRK MEDENİ KANUNU ve TÜRK BORÇLAR KANUNU 6 12 TÜRK MEDENİ KANUNU ve TÜRK BORÇLAR KANUNU Kavramlar Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun Çocuk Koruma

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRK HUKUKUNDA FAİZ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRK HUKUKUNDA FAİZ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRK HUKUKUNDA FAİZ A- FAİZ KAVRAMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ...15 [- Faiz Kavramı...15 II- Faizin Hukuki Niteliği...15 1- Faizin Asıl Alacağa Bağlı Olması... 16 2- Faizin Asıl Alacaktan

Detaylı

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Yay n No : 3075 Hukuk Dizisi : 1512 1. Baskı Şubat 2014 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-102 - 5 Copyright Bu kitab n bu

Detaylı

ANAYASA VE İDARİ YARGILAMA HUKUKUNA İLİŞKİN KANUNLAR

ANAYASA VE İDARİ YARGILAMA HUKUKUNA İLİŞKİN KANUNLAR Celâl ERKUT Selçuk SOYBAY ANAYASA VE İDARİ YARGILAMA HUKUKUNA İLİŞKİN KANUNLAR * T.C. Anayasası * Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun * Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluşu ve

Detaylı

Herkes İçin Hukuk: 8 İFLASIN ERTELENMESİ. Avukat Osman OY

Herkes İçin Hukuk: 8 İFLASIN ERTELENMESİ. Avukat Osman OY I Herkes İçin Hukuk: 8 İFLASIN ERTELENMESİ Avukat Osman OY II Yay n No : 2059 Hukuk Dizisi : 986 1. Bas Mart 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-007 - 7 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay

Detaylı

fi RKETLER MUHASEBES Prof. Dr. Yunus K SHALI KOCAEL ÜN VERS TES Onbirinci Bask

fi RKETLER MUHASEBES Prof. Dr. Yunus K SHALI KOCAEL ÜN VERS TES Onbirinci Bask I Prof. Dr. Yunus K SHALI KOCAEL ÜN VERS TES ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Plan na Göre Haz rlanm fl ve Son De iflikliklere Göre Gözden Geçirilmifl fi RKETLER MUHASEBES

Detaylı

Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması

Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması Yrd. Doç. Dr. Seda ÖKTEM ÇEVİK Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Kira Sözleşmesine Etkisi Bakımından Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER DERS NOTLARI

BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Hasan KARAKILIÇ Manisa Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER DERS NOTLARI Genişletilmiş ve

Detaylı