PERYÖN TORBA YASASI BİLGİLENDİRME SEMİNERİ AV.TİMUÇİN SELCAN & SALİH SÖZER. İstanbul, Mart 2011

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PERYÖN TORBA YASASI BİLGİLENDİRME SEMİNERİ AV.TİMUÇİN SELCAN & SALİH SÖZER. İstanbul, Mart 2011"

Transkript

1 PERYÖN TORBA YASASI (6111 Sayılı Yasa) BİLGİLENDİRME SEMİNERİ AV.TİMUÇİN SELCAN & SALİH SÖZER İstanbul, Mart 2011

2 "Bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve diğer bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun 216 madde ve 15 Geçici Madde ile Vergi ve Prim Borçlarına koşullu AF, SSGSS ve çeşitli yasa ve KHK lerde DEĞİŞİKLİK ler Yasası RG YayımTarihi: 25 Şubat 2011

3 Genel sağlık sigortası kapsamı genişliyor Asgari ücretlilerin yaş sınırı (18 den büyük/küçük) değişiyor. Kısmi süreli çalışanlar eksik gün primlerini ödeyebiliyor Meslek okul öğrencileri yaşlarına göre ücretlendiriliyor Kısa çalışma ödeneğinin süresi ve kapsamı genişliyor İşsizlik sigortası fonundan stihdamı teşvik desteği geliyor

4 Trafik Kazalarında SGK Sağlık Yardımı Erken doğumda kullanılamayan izin doğum sonrasında kullanılıyor Ücretsiz izin sürelerinde sağlık yardımı Stajyer çalıştırma zorunluluğu genişletiliyor Bölge Çalışma Müdürlüğü Müfettişlerine Denetim Yetkisi 4/a,b,c Çakışan Sigortalılık Sürelerine çözüm getiriliyor

5 ...maddeler 1/10/2008 tarihinden itibaren yayımı tarihinde,...maddeler yayımı takip eden ayın birinci gününde,...maddeler 1/1/2011 tarihinden itibaren yayımı tarihinde,...maddeler 1/3/2011 tarihinde,...maddeler 8/2/2006 tarihinden itibaren yayımı tarihinde,...maddeler 31/12/2010 tarihinden itibaren yayımı tarihinde,...maddeler yayımını izleyen altıncı ayın sonunda,...maddeler yayımını izleyen üçüncü ayın sonunda,...maddeler 13/1/2011 tarihinden itibaren yayımı tarihinde,...maddeler yayımını izleyen üçüncü ayın başında,...maddeler 1/1/2012 tarihinde,...maddeler 1/7/2012 tarihinde, Diğer hükümleri yayımı tarihinde, yürürlüğe girer.

6 5 Kısım dan oluşmuştur. 1nci Kısım :Genel Hükümler 2nci Kısım: Amme Alacaklarına İlişkin Hükümler (VERGİ AFFI) 1nci Bölüm:Tahsilatın Hızlandırılması 2nci Bölüm:İnceleme ve Tarhiyat İşlemleri 3ncü Bölüm:Matrah ve Vergi Artırımı 4ncü Bölüm:Stok Beyanları 3ncü Kısım:SGK nca takip edilecek Alacaklar (PRİM AFFI) 1nci Bölüm:Tahsilatın Hızlandırılması 4ncü Kısım:Çeşitli Ortak Hükümler 1nci Bölüm:Çeşitli Hükümler 2nci Bölüm:Ortak Hükümler 5nci Kısım:Bazı Kanunlarda değişiklik yapılması (DEĞİŞİKLİKLER) 1nci Bölüm:Değişiklik yapılan Hükümler 2nci Bölüm:Son Hükümler

7 1nci Kısım :Genel Hükümler Md.1:Kapsam ve Tanımlar 2nci Kısım:Amme Alacaklarına İlişkin Hükümler 1nci Bölüm:Tahsilatın Hızlandırılması Md.2:Kesinleşmiş Alacaklar Md.3:Henüz kesinleşmemiş/dava safhasında olan Alacaklar 2nci Bölüm:İnceleme ve Tarhiyat İşlemleri Md 4: İnceleme Tarhiyat safhasında ki Vergiler Md 5: Pişmanlık yada Kendiliğinden yapılan Beyanlar 3ncü Bölüm:Matrahve Vergi Artırımı Md 6: Gelir ve Kurumlar Vergisi Matrah Artırımı Md 7: KDV Artırımı Md 8: GV ve KV Artırımı Md 9: Matrah Artırımında Ortak Hükümler

8 Maddeler itibariyle Torba Yasa 4ncü Bölüm:Stok Beyanları Md 10:İşletmede Mevcut ama kayıtlı olmayan Makina Teçhizat, Demirbaşlar Md 11: Kasa Mevcudu ve Ortaklardan Alacaklar 3ncü Kısım:SGK nca takip edilecek Alacaklar 1nci Bölüm:Tahsilatın Hızlandırılması Md.12: Kesinleşmiş SGK Alacakları Md 13: Dava safhasında,dava süresi sona ermemişidari Para Cezaları Md 14: Eksik İşçilik Primleri Md 15: SG Borç Yapılandırma anlaşmalarının ihyası Md 16: Sigortalılık süresinin doldurulanların ihya prim borçları

9 Maddeler itibariyle Torba Yasa 4ncü Kısım:Çeşitli ve Ortak Hükümler 1nci Bölüm:Çeşitli Hükümler Md 17: Diğer alacaklar ve çeşitli hükümler 2nci Bölüm:Ortak Hükümler Md 18: Başvuru ve ödeme süresi ile şekli Md 19: Süresinde ödenmeyen taksitler Md 20: Diğer Hükümler Md 21: İade edilmeyecek alacaklar 5nci Kısım: Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Hükümler ve Son Hükümler 1nci Bölüm:Değişikliklik Hükümleri Md22: 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 20 nci md.

10 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun da yapılan değişiklik ve eklemeler Md.23-Md.46 :Toplam 24 madde ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 3,5,6,7,8,9,18,41,45,51,53,60,61,67,80,81,82,86,87,88,90,96,102,1 06. maddelerinde değişiklikler Md : Toplam 4 madde ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Geçici 4,7,12,16. maddelerinde değişiklikler Md 51: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa Ek 5 ve 6.maddelerin eklenmesi Md 52: Toplam 9 Geçici madde ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa Geçici 28,29,30,31,32,33,34,35,36. maddelerin eklenmesi

11 Md.53 :506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci md.sine Ek md. Md 54-60: 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 8,20,21,22,91,98 md.lerinde değişiklik ve bir Ek md.ilavesi Md 61-64: 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununun 3,18,24,25 md.lerinde değişiklikler Md 65: 3816 sayılı Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanunun 3 üncü maddesine Ek fıkra eklenmesi Md 66-67: 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun 5 inci maddesinde değişiklik ve bir Ek md.ilavesi Md 68-74: 4447 sayılıişsizlik Sigortası Kanununun 46,48,49,51,52.maddelerinde ve Ek 2. ve Geçici 7.md.lerde değişiklikler Md 75: 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun 20 md de değişiklik Md 76-79: 4857 sayılıiş Kanunu 74,91,92,108.md.lerinde değişiklikler

12 Md 80-81: 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 75,geçici 67.md.de değişikliler Md 82: 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5.md.değişiklik Md.83: 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ek(2) sayılı tablosunda değişiklik Md 84: 492 sayılı Harçlar Kanununun 123 md.ne ekleme Md 85-86: 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13,Geçici 17ve 23 md.de değişiklik Md 87-89: 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun ek cetvellerinde değişiklik Md 90-92: 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5,15,32/A md.de değişiklikler Md 93-95: 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 35,36,54 md.de değişiklik

13 Md 96-98: 6219 sayılı Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanununun 3.md.de değişiklik ve 8,14 md.lerinin ilgası Md : 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 50,64,68,77,91,100,101,104,105,108,109,122,125,132,135,231 maddelerde ve Ek 8.md.de değişiklik,117.nci madde ile çeşitli madde değişiklikleri Md.118: 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1.md. Md.119: 339 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 13.md. Md : 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14.ve 25 md.leri Md.122: 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14/A.md. Md.123: 190 sayılı Genel Kadro ve Usûlü Hakkında KHK nin eki (I) sayılı cetvele yeni kadrolar ihdas edilerek bu kadroların SGK na dahil edilmesi

14 Md.124: 6200 sayılı Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanuna ek ve geçici madde eklemeleri Md.125: 1053 sayılı Belediye Teşkîlatı Olan Yerleşim Yerlerine İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Hakkında Kanuna ek madde Md : 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanunun 10.md e ek fıkra Md.128: 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunun geçici 4 üncü md.de değişiklik Md.129: 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü md.de değişiklik Md.130: 3152 sayılıiçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 23.msddesinde değişiklik Md : 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanunun 4,8,12. md.lerinde değişiklik

15 Md.136: 474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanunun 1.md de değişiklik Md.137: 4458 sayılı Gümrük Kanununun mülga 244.md.sinde değişiklik Md.138: 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanuna geçici madde eklenmesi Md.139: 5664 sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanunun 4 üncü maddesine ekleme Md.140: 5570 sayılı Kamu Sermayeli Bankalar Tarafından Yürütülen Faiz Destekli Kredi Kullandırılmasına Dair Kanunun 1 inci md.ne ekleme Md.141: 4456 sayılı Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketinin Kuruluşu Hakkında Kanunun 1.md.de değişiklik

16 Md : 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 3,15,25,36,73,82,95, md.lerinde değişiklik,bir Ek ve bir geçici madde eklenmesi Md : 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 10/A,17,25,28,30,40 ve geçici 6 maddelerinde değişiklik,bir ek madde eklemesi Md : 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 22,41,68,69,md.lerinde değişiklik Md : 5502 sayılı SGK Kn.31 inci md.de değişiklik,bir ek madde ilavesi Md.165: 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 36/A md.nin ilgası İkinci Bölüm: Son Hükümler Md.166: Mahalli idarelerin ihtiyaç fazlası işçilerine ilişkin hükümler Md.167: Bazı mahalli idarelerin borç ve alacaklarının takas ve mahsubu Md : Yetki hükümleri

17 Geçici Madde 1: Trafik kazaları nedeniyle sunulan sağlık hizmet bedelleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacağı... Geçici Madde 2: Kamulaştırmasız el koyma işlemleri... Geçici Madde 3: Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun... Geçici Madde 4: Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanunun geçici 1 inci maddesi... Geçici Madde 5: 5326 sayılı Kanunun 20 nci maddesine eklenen hüküm kapsamına giren Geçici Madde 5: 5326 sayılı Kanunun 20 nci maddesine eklenen hüküm kapsamına giren Geçici Madde 6: 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 9.md.... geçmiş beş yıllık dönemdeki birikmiş zararın taşınması ile ilgili sınırlama tasfiye süresince uygulanmaz. Geçici Madde 7: Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 14 üncü ve 16 ncı maddelerine...

18 Geçici Madde 8:4734 sayılı Kanunda yapılan değişiklikler, bu Kanunun yayımı tarihine kadar ilan edilmiş veya yazılı olarak duyurulmuş ihaleler hakkında uygulanmaz. Geçici Madde 9: Gelir İdaresi Başkanlığının merkez veya taşra teşkilatı kadrolarında en az üç yıl görev yapan... Geçici Madde 10: Bakanlar Kurulu kararları gereğince tabii afet nedeniyle gelir kaybı ve altyapı hasarına uğrayan belediyelerden İller Bankası Anonim Şirketince yapılan hesaplama sonucunda... Geçici Madde 11: Tarım Kredi Kooperatiflerinden 30/1/2004 tarihinden önce üreticilerin kullandıkları tüm tarımsal kredilere... Geçici Madde 12:, Hazinenin veya Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan... Geçici Madde 13: 31/12/2011 tarihine kadar uygulanmak üzere, Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi, Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların halkoyuna sunulması,...

19 Geçici Madde 14: Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları, ihtiyaç sahibi yüksek öğrenim öğrencilerine burs verilmesi amacıyla gerçek ve tüzel kişilerden... Geçici Madde 15: Yükseköğretim Kanununun 58 nci maddesinin (a) fıkrasının altıncı paragrafının uygulanması nedeniyle... Geçici Madde 16: İstanbul Sismik riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) kapsamında, İstanbul İl Özel İdaresine bağlı olarak... Geçici Madde 17: Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce haklarında kapatma kararı verilen siyasi partilerden; kapatma kararının verildiği tarihten... Geçici Madde 18: 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun 12 nci maddesi gereğince 30/6/2011 tarihine kadar yeni istatistik yayımlanmaz. Bu tarihten sonraki ilk istatistik yayımlama dönemine kadar Bakanlıkça yayımlanmış bulunan en son işçi ve üye istatistikleri geçerli sayılır.

20 Md.215:Yürürlük a) Aşağıdaki alt bentlerde belirtilen hükümleri 1/10/2008 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde; 1) 24 üncü maddesiyle değiştirilen 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinin sonuna eklenen cümle, 2) 25 inci maddesiyle değiştirilen 5510 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belgeleyenler ile 65 yaşını dolduranlardan talepte bulunanlar, şeklindeki ibare değişikliği, 3) 36 ncı maddesiyle 5510 sayılı Kanunun 67 nci maddesinin dördüncü fıkrasının ikinci cümlesinden çıkarılan ibare,

21 Md.215:Yürürlük b) 23 üncü maddesi, 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinin sonuna eklenen cümle hariç 24 üncü maddesi, 26 ncı, 31 inci, 33 üncü, 34 üncü, 35 inci, 38 inci, 39 uncu, 41 inci ve 42 nci maddeleri ile 52 nci maddesiyle 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 32 nci maddesi yayımını takip eden ayın birinci gününde, c) 52 nci maddesiyle 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 34 üncü maddesi, 92 nci maddesi, 117 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi, 118 inci ve 122 nci maddeleri 1/1/2011 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

22 Md.215:Yürürlük ç) 5510 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendine eklenen belgeleyenler ile 65 yaşını dolduranlardan talepte bulunanlar, ibaresi hariç 25 inci maddesi, 45 inci maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesine eklenen (l) bendi, 51 inci maddesi ile 5510 sayılı Kanuna eklenen ek 5 inci ve ek 6 ncı maddeleri, 52 nci maddesi ile 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 29 uncu maddesi ile 74 üncü maddesiyle 4447 sayılı Kanuna eklenen geçici 10 uncu maddesi 1/3/2011 tarihinde, d) 138 inci maddesi 8/2/2006 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

23 e) 86 ncı ve 203 üncü maddeleri 31/12/2010 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, f) 137 nci ve 155 inci maddeleri yayımını izleyen altıncı ayın sonunda, g) 151 inci maddesi yayımını izleyen üçüncü ayın sonunda, ğ) 189 uncu maddesi 13/1/2011 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, h) 60 ıncı maddesi yayımını izleyen üçüncü ayın başında,

24 ı) 115 inci maddesiyle değiştirilen 657 sayılı Kanunun ek 8 inci maddesinin ikinci fıkrası ve 162 nci maddesiyle 1211 sayılı Kanunun 69 uncu maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere eklenen fıkra 1/1/2012 tarihinde, i) 213 üncü maddesi 1/7/2012 tarihinde, j) Diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Md.216: Yürütme Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

25 2010 yılı Kasım ayı ve önceki aylara ilişkin SGK na olan borçlar -Kesinleşmiş Prim Borçları 5510 sayılı Kanunun 4/a,4/b ve 4/c kapsamında ki; sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, İşsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, İsteğe Bağlı Sigorta primi ve Topluluk sigorta primi -Prim borçlarına ilişkin gecikme cezası ve zammı -Özel inşaatlar ve ihaleli işlere ait eksik işçilik primleri

26 2010 yılı Kasım ayı ve önceki aylara ilişkin borçlar -SGK tarafından takip edilen Damga vergisi, Özel İşlem Vergisi ve eğitime katkı payı borçları -İdari para cezalarının asıllarının %50 si, -Aslı ödenmiş feri alacağın %60 ı -İşveren ve 3ncüşahısların ödemekle yükümlü oldukları borçların kanuni faizleri -Yersiz ve fazladan ödenen gelir ve aylıklar

27 Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar (30 Nisan) ilgili idareye başvuru yapılmalıdır. -SGK a ödenecek tutarların ilk taksiti bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen 4ncü aydan ( 1 Haziran) başlar. -Peşin veya taksitle ödeme imkanı (Kanunun yayımını tarihini izleyen 4. ay sonuna kadar (30 Haziran)yapılacak ödemeler peşin sayılır) 12 ayda 6 taksitle ödenirse % 5, 18 ayda 9 eşit taksitle ödenirse % 7, 24 ayda 12 eşit taksitle ödenirse % 10, 36 ayda 18 eşit taksitle ödenirse % 15 -Taksitle ödemede düzenli ödeme (2 den fazla ihlal yasak) -Dava açılmaması, açılmış davalardan vazgeçilmesi ve kanun yollarına başvurulmamasışarttır. (md.3)

28 2010 yılı Kasım ayı ve önceki aylara ilişkin olup bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce tahakkuk ettiği halde bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olan; 5510 sayılı Kanunun 4/a, 4/b ve 4/c kapsamında ki; a) Sigorta Primi, Emeklilik Keseneği ve Kurum Karşılığı, İşsizlik Sigortası Primi, Sosyal Güvenlik Destek Primi, b) İsteğe Bağlı Sigorta primi ve Topluluk sigorta primi c) SGK tarafından takip edilen Damga vergisi, Özel İşlem Vergisi ve eğitime katkı payı borçları Yararlanma koşulu: Prim borcunun aslı ve TEFE/ÜFE ye göre hesaplanan tutar bu yasada belirtilen şekil ve süre içinde ödendiği takdirde Gecikme faiz ve gecikme zammı gibi Fer i alacakların tamamı affedilecektir.

29 Yaşlılık, emekli aylığı veya malullük aylığı bağlandıktan sonra 5510 sayılı Kanunun 4/b bendinde belirtilen sigortalılık statüsü kapsamında çalışması nedeniyle ilgili mevzuatına göre sosyal güvenlik destek primi ödemesi gerekenlerden bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar tescili yapılmış olanların, 2010 yılı Kasım ayı ve önceki aylara ilişkin olup bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olan sosyal güvenlik destek primi borçları Yararlanma Koşulu: Sosyal Güvenlik Destek Primi asılları ile TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer i alacaklarının tamamı affedilecektir.

30 30 Kasım 2010 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin olup bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce Kurumca resen tahakkuk ettirilerek işverene tebliğ edildiği halde bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olan ön değerlendirme, araştırma veya tespitler sonucunda bulunan eksik işçilik primleri; Yararlanma koşulu: Prim borcunun aslı ve TEFE/ÜFE ye göre hesaplanan tutar bu yasada belirtilen şekil ve süre içinde ödendiği takdirde Gecikme faiz ve gecikme zammı gibi Fer i alacakların tamamı affedilecektir.

31 31 Aralık 2010 tarihine kadar (bu tarih dâhil) işlenen fiillere ilişkin kesinleştiği halde ödenmemiş olan idari para cezaları Yararlanma koşulu: İdari para cezasının aslının %50 si ile bu tutara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar geçen süre için TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar ödendiği takdirde gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer ilerin tamamı ve idari para cezasının kalan %50 si affedilecektir.

32 Asıllarının bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce ödenmiş olmasına rağmen, fer ilerinin bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olduğu durumlarda, aslı ödenmiş fer i alacağın % 40 ının bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde kalan % 60 ının tahsilinden vazgeçilir

33 31 Aralık 2010 tarihine kadar (bu tarih dâhil) işlenen fiillere ilişkin olup bu kanunun yayım tarihini izleyen ikinci ayın sonuna kadar tahakkuk ettiği halde Dava safhasında bulunan veya dava açma süresi sona ermemiş idari para cezaları Yararlanma koşulu: İdari para cezasının aslının %25 si ile bu tutara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar geçen süre için TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar ödendiği takdirde gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer ilerin tamamı ve idari para cezasının kalan % 75 i affedilecektir.

34 30 Kasım 2010 tarihine kadar bitirilmiş olan özel inşaatlar ve ihale konusu işlere ilişkin Kanun un yayımlandığı tarihi izleyen 2. ayın sonuna kadar başvurulmasına rağmen Kurumca bu sürenin sonuna kadar re sen tahakkuk ettirilerek işverene tebliğ edilmeyen, Ön değerlendirme, araştırma veya tespit aşamasında olan eksik işçilik primleri ; Yararlanma koşulu: Prim borcunun aslı ve TEFE/ÜFE ye göre hesaplanan tutarın, ilk taksiti işverene tebliğ edildiği tarihi izleyen ikinci aydan başlamak üzere bu yasada belirtilen şekil ve süre içinde ödendiği takdirde Gecikme faiz ve gecikme zammı gibi Fer i alacakların tamamı affedilecektir. Şu kadar ki, bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar resen tahakkuk ettirilerek işverene tebliğ edilen eksik işçilik tutarları üzerinden hesaplanan sigorta prim tutarları, bu Kanunun 12/3 fıkrasında belirtilen alacaklar için öngörülen süre ve şekilde ödenecektir.

35 SGK na olan borçları 5510 sayılı Kanunun geçici 24 üncü veya geçici 25 inci maddeleri uyarınca yeniden yapılandırıldığı halde, taksit ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemiş olmaları nedeniyle yeniden yapılandırma haklarını kaybetmiş olanlardan, yapılandırmaları 12 taksite kadar yapılmış olanların, ödenmemiş taksit sayısı 4 den fazla olmayanların; yapılandırmaları 24 taksite kadar yapılmış olanların, ödenmemiş taksit sayısı 8 den fazla olmayanların; bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar yazılı olarak başvurmaları halinde, bozulmuş olan yeniden yapılandırma anlaşmaları anılan Kanun hükümleri uyarınca yapılmış olan başvuru tarihi ve taksitlendirme süresi dikkate alınarak ihya edilir.

36 Kendi nam ve hesabına çalışanlardan; 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ve mülga 17/10/1983 tarihli ve 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa göre tescilleri yapıldığı halde prim borçları nedeniyle ilgili kanunları uyarınca sigortalılık süreleri durdurulmuş olanlar, 5510 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesinin ikinci fıkrasına istinaden bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar yapacakları yazılı müracaatlarında, durdurulan bu sigortalılık süreleri için ödeyecekleri prim tutarının, sigortalılık süreleri durdurulmamış gibi değerlendirilerek bu Kanunun 12 /1 nci md. göre hesaplanmasını talep edebilirler. Bu şekilde hesaplanan prim borç tutarının tamamı bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen 5 nci ayın sonuna kadar ödendiği takdirde, bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilir.

37 İşverenlerin ve üçüncüşahısların, 5510 sayılı Kanunun 14 üncü, 21 inci, 23 üncü, 39 uncu ve 76 ncı maddeleri, 506 sayılı Kanunun mülga 10 uncu, 26 ncı, 27 nci ve 28 inci maddeleri, 1479 sayılı Kanunun mülga 63 üncü maddesi ve 5434 sayılı Kanunun mülga 129 uncu maddesi gereğince iş kazası ve meslek hastalığı, malullük, adi malullük ve ölüm halleri ile genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller nedeniyle ödemekle yükümlü bulundukları her türlü borçları ile bu borçlara kanuni faiz uygulanan sürenin başlangıcından bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar geçen süre için TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde bu borçlara uygulanan kanuni faizin tahsilinden vazgeçilir.

38 SGK tarafından fazla veya yersiz olarak ödendiği tespit edilen ve 506 sayılı, 1479 sayılı, 2925 sayılı, 2926 sayılı, 5434 sayılı kanunların mülga hükümleri ve 5510 sayılı Kanunun 96 ncı maddesi gereğince tahsil edilmesi gereken gelir ve aylıklara ilişkin borç asılları ile bu borçlara kanuni faiz uygulanan sürenin başlangıcından bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar geçen süre için TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde bu borçlara uygulanan kanuni faizin tahsilinden vazgeçilir.

39 6111 sayılı Torba Yasa ile ağırlıklı olarak Prim,Vergi affı ve Sosyal Güvenlik konuları kapsam içine alınmış ve başta 5510 sayılı SSGSS Kanunu olmak üzere birçok Kanun ve Kanun Hükmünde Kararname de toplam 107 madde, 13 Ek madde ve 27 Geçici madde de değişiklik yapılmıştır. İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatında yapılan değişiklikler: 5510 sayılı SSGSS Kanunu, 506 sayılı SSK, 3308 sayılı Meslek Eğitim Kanunu,, 4447 sayılıişsizlik Sigortası Kanun, 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunu 4857 sayılıiş Kanunu 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 3816 sayılı Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun, 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun

40 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun da yapılan değişiklik ve eklemeler Md.23-Md.46 :Toplam 24 madde ile 5510 sayılı SSGSS Kanunu 3,5,6,7,8,9,18,41,45,51,53,60,61,67,80,81,82,86,87,88,90,96,102,106. maddelerinde değişiklikler Md : Toplam 4 madde ile 5510 sayılı SSGSS Kanununun Geçici 4,7,12,16. maddelerinde değişiklikler Md 51: Toplam 2 madde ile 5510 sayılı SSGSS Kanununa Ek 5 ve Ek 6 maddelerin eklenmesi Md 52: Toplam 9 madde ile 5510 sayılı SSGSS Kanununa Geçici 28,29,30,31,32,33,34,35,36. maddelerin eklenmesi

41 Md.23-24: (5510 SSGSS md 5/1-b) Genel Sağlık Sigortalık tanımı genişletilmekte,buna bağlı olarak, çıraklar, stajyer öğrenciler, üniversitelerde kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenciler, yabancı uyruklu öğrenciler, stajyer avukatlar, İŞKUR meslek edinme kurslarına katılanlar genel sağlık sigortalısı olmakta.kursiyerlerin bakmakla yükümlü oldukları kişiler de GSS kapsamına alınmaktadır. Md.29: (5510 SSGSS md 18/1-d) Sigortalı kadının, erken doğum yapması halinde doğumdan önce kullanamadığı çalıştırılamayacak süreler isteği ve hekimin onayıyla doğum sonrası istirahat süresine eklenmektedir.

42 Md.30: (5510 SSGSS md 41/1-i) 5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde yapılan değişiklikle Yasanın yürürlük tarihinden sonraki sürelere ilişkin olmak üzere, 4857 sayılı Kanuna göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalıların, kısmi süreli çalıştıkları aylara ait eksik süreleri borçlanabilmektedir. Bu sürelere ilişkin genel sağlık sigortası primlerinin ödenmiş olması halinde bu sürelere ilişkin borçlanma tutarı % 20 oranı üzerinden hesaplannacaktır.

43 Md.31: (5510 SSGSS md 45/4) Tutuklanan,görevine son verilen sigortalıların aylıksız izinli oldukları süreler için prime esas kazanç alt sınırının altında olmamak kaydıyla aylıksız izne ayrıldıkları tarihteki prime esas kazançları üzerinden % 12 oranında genel sağlık sigortası primi işverenlerince ödenir. Ancak askerlik hizmeti nedeniyle aylıksız izne ayrılanların genel sağlık sigortası priminin ödenmesinde, bir yıllık süre sınırı uygulanmaz.

44 Md.33: (5510 SSGSS md 53/1) Sigortalılık hallerinin birleştirilmesi : Sigortalının 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan sigortalılık statüleri ile (c) bendinde yer alan sigortalılık statüsüne aynı anda tabi olacak şekilde Kanun kapsamına girmesi halinde öncelikle aynı maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında, (a) ve (b) bentlerinde yer alan sigortalılık statülerine tabi olacak şekilde Kanun kapsamına girmesi halinde ise aynı maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır.

45 Md.34: (5510 SSGSS md 60 a ek.) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa göre üniversitelerde yükseköğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler, yükseköğrenimlerinin devam ettiği sürelerle sınırlı olarak birinci fıkranın (d) bendindeki ve 52 nci maddenin ikinci fıkrasının ikinci cümlesindeki şartlar aranmaksızın, 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının 30 günlük tutarı üzerinden kendilerince genel sağlık sigortası primi ödenmek suretiyle genel sağlık sigortalısı olurlar.

46 Md.36: (5510 SSGSS md 67/1) fıkrasında yer alan acil haller ibaresinden önce gelmek üzere trafik kazası halleri, ibaresi ilave edilerek Trafik Kazası mağdurlatı GSS kapsamı içine alınmıştır sayılıiş Kanununun 56 ncı ve 74 üncü maddeleri ile diğer iş kanunlarında ücretsiz izin sayılan süreler haricinde ayrıca bir takvim yılı içerisinde toplam bir ayı aşmayan ve işverenlerince belgelendirilen ücretsiz izin sürelerinde genel sağlık sigortalılıkları devam eder.

47 Md.37: (5510 SSGSS md 80/1-k) Meslek liselerinde okumakta iken veya yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler ve 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesine tabi olarak kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerden aylık prime esas kazanç tutarı 82 maddeye göre belirlenen günlük prime esas kazanç alt sınırının otuz katından fazla olmayanlar ile kursiyerlerin prime esas günlük kazançlarının hesaplanmasında prime esas günlük kazanç alt sınırı dikkate alınır. Aday çırak, çırak ve meslekî eğitim gören öğrencilerin prime esas kazançları ilgili kanunlarında öngörüldüğüşekilde belirlenir.

48 Md.38: (5510 SSGSS md 81/1-d) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilenler (aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler, meslek liselerinde okumakta iken veya yüksek öğrenimleri sırasında zorunlu staja tabi tutulan öğrenciler ile kısmi zamanlı çalıştırılan YÖ öğrencileri) için prim oranı, prime esas kazançlarının % 6 sıdır. Bu prim oranının % 1 i kısa vadeli sigorta kolları, % 5 i genel sağlık sigortası primidir. Aynı maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen kursiyerler (İSKUR meslek gelişim kursu görenler)için prim oranı, prime esas kazançlarının % 13,5 idir. Bu prim oranının % 1 i kısa vadeli sigorta kolları, % 12,5 i genel sağlık sigortası primidir.

49 Md.39: (5510 SSGSS md 82/1) Bu Kanun gereğince alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, sigortalıların yaşlarına uygun asgarî ücretin 1/30 i üst sınırı ise 16 yaşından büyük sigortalıların günlük kazanç alt sınırının 6,5 katıdır.

50 Md.45: (5510 SSGSS md 102/1) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılara geçici iş göremezlik ödeneği ödemelerinde 100 üncü maddeye istinaden Kurumca işverenlerden istenilen bildirimlerin belirlenen süre içerisinde ve elektronik ortamda yapılmaması halinde sigortalı başına aylık asgari ücretin onda biri, hiç yapılmaması halinde ise sigortalı başına aylık asgari ücretin yarısı tutarında idari para cezası uygulanır. Ek 6 ncı maddesine göre yapılması gereken bildirim veya kontrol yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde, her bir fiil için asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır.

51 Md.49: (5510 SSGSS geçici md 12/2) 4857 sayılıiş Kanununun 13 üncü ve 14 üncü maddelerine göre kısmi süreli iş sözleşmesiyle çalışanlar ile bu Kanuna göre ev hizmetlerinde ay içerisinde 30 günden az çalışan sigortalıların eksik günlerine ait genel sağlık sigortası primlerini 30 güne tamamlama yükümlülüğü 1/1/2012 tarihinde başlar. Md.51: (5510 SSGSS EK md 5) Tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanların sigortalılığı Bazı kısmi süreli çalışanların sigortalılıkları (5510 SSGSS EK md 6) Bu madde kapsamındaki sigortalılar hakkında; malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile genel sağlık sigortası ve istekleri halinde işsizlik sigortası hükümleri uygulanır.

52 Md 61: 3308 MEK md.3/j) Mesleki ve teknik eğitim yapan yüksek ve orta orta öğretim kurumları ibaresi eklenmiştir. Md 62:(3308 MEK md.18) Meslek Eğitimi kontenjanı en az % 5 ve en fazla % 10 olarak kalmış,ancak 20 yerine 10 dan fazla personel çalıştıran işletmeler zorunlu meslek eğitimini işyerlerinde hem orta hemde yüksek meslek okulu öğrencilerine vereceklerdir.

Kanun Numarası : 4447 Kabul Tarihi : 25/8/1999 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/9/1999 Sayı : 23810 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 39

Kanun Numarası : 4447 Kabul Tarihi : 25/8/1999 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/9/1999 Sayı : 23810 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 39 7645 İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU (SOSYAL SİGORTALAR KANUNU, TARIM İŞÇİLERİ SOSYAL SİGORTALAR KANUNU, TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU, ESNAF VE SANATKARLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR

Detaylı

AMME ALACAKLARI VE SİGORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI 'TORBA KANUN' HÜKÜMLERİ

AMME ALACAKLARI VE SİGORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI 'TORBA KANUN' HÜKÜMLERİ AMME ALACAKLARI VE SİGORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI 'TORBA KANUN' HÜKÜMLERİ Bu kanun hukuk tarihimizin görüp görebileceği en torbasal kanundur. Ülkemize has bir kanun yapma tekniği haline getirilen

Detaylı

KONU: Bazı Kamu Alacaklarının Yapılandırılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM ye Sunuldu

KONU: Bazı Kamu Alacaklarının Yapılandırılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM ye Sunuldu MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 43/2014 İstanbul, 03.06.2014 KONU: Bazı Kamu Alacaklarının Yapılandırılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM ye Sunuldu AÇIKLAMALAR: Bazı Kamu Alacaklarının Yapılandırılması ile

Detaylı

Sayı Konu TAMİM 2014/7

Sayı Konu TAMİM 2014/7 Sayı Konu TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Araştırma Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı : 83768800-010.06.01-868/10678 13.11.2014 : 6552 Sayılı Kanunla Bazı Kanunlarda Yapılan

Detaylı

6111 Sayılı (Torba) Kanun ile Çalışma Mevzuatında Getirilen Değişiklikler -2-

6111 Sayılı (Torba) Kanun ile Çalışma Mevzuatında Getirilen Değişiklikler -2- 6111 Sayılı (Torba) Kanun ile Çalışma Mevzuatında Getirilen Değişiklikler -2- Cumhur Sinan ÖZDEMİR Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Baş İş Müfettişi Uzun süredir kamuoyunun gündeminde olan ve Torba

Detaylı

(3) 6552 sayılı Kanunun 79 uncu maddesinde yer alan 31/12/2014 tarihi 30/6/2015 tarihine karar uzatılmıştır.

(3) 6552 sayılı Kanunun 79 uncu maddesinde yer alan 31/12/2014 tarihi 30/6/2015 tarihine karar uzatılmıştır. Başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri MADDE 1 (1) 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanunun 81 inci maddesiyle 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen

Detaylı

SİRKÜLER SİRKÜLER TARİH : 13.09.2014 SİRKÜLER NO : 2014/34

SİRKÜLER SİRKÜLER TARİH : 13.09.2014 SİRKÜLER NO : 2014/34 SİRKÜLER SİRKÜLER TARİH : 13.09.2014 SİRKÜLER NO : 2014/34 KONU: İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Prim Alınması, Prime Esas Kazanç, Prim Oranları ve Asgarî İşçilik

BİRİNCİ BÖLÜM Prim Alınması, Prime Esas Kazanç, Prim Oranları ve Asgarî İşçilik 300 suretiyle kullanabilir. DÖRDÜNCÜ KISIM Primlere İlişkin Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Prim Alınması, Prime Esas Kazanç, Prim Oranları ve Asgarî İşçilik Prim Alınması Zorunluluğu Madde 79- Kısa ve uzun vadeli

Detaylı

6111 SAYILI TORBA YASANIN GETĐRDĐĞĐ REFORM VE DEĞĐŞĐKLĐKLERĐN ÇALIŞMA HAYATINA YANSIMALARI (KISMÎ BĐR ANALĐZ)

6111 SAYILI TORBA YASANIN GETĐRDĐĞĐ REFORM VE DEĞĐŞĐKLĐKLERĐN ÇALIŞMA HAYATINA YANSIMALARI (KISMÎ BĐR ANALĐZ) 6111 SAYILI TORBA YASANIN GETĐRDĐĞĐ REFORM VE DEĞĐŞĐKLĐKLERĐN ÇALIŞMA HAYATINA YANSIMALARI (KISMÎ BĐR ANALĐZ) Doç. Dr. Kenan ÖREN Süleyman Demirel Üniversitesi, ĐĐBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri Đlişkileri

Detaylı

6552 SAYILI TORBAY YASA İLE İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK TE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

6552 SAYILI TORBAY YASA İLE İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK TE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 6552 SAYILI TORBAY YASA İLE İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK TE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Dr. Resul KURT SGK E. BAŞMÜFETTİŞİ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK MÜŞAVİRİ info@resulkurt.com Twitter/resulkurt34 25.09.2014 www.resulkurt.com

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2008/54 İstanbul, 09 Haziran 2008 KONU : 5763 Sayılı İş Kanunu

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ALT KOMİSYON METNİ Esas No : /06/2014 1/931, 2/2056, 2/1837, 2/1716, 2/1655, 2/1426, 2/1350, 2/368, 2/453, 2/601, 2/1227, 2/1652, 2/1657, 2/1498, 2/1364, 2/1200, 2/1217, 2/1222,

Detaylı

6645 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 23 2015 PERŞEMBE

6645 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 23 2015 PERŞEMBE 6645 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 23 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı: 29335 Kanun No. 6645 Kabul Tarihi:

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 11 Eylül 2014 PERŞEMBE YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 29116 Mükerrer İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

KANUN KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN

KANUN KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN 11 Eylül 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29116 (Mükerrer) KANUN KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN

Detaylı

Uygulamadan yararlanmak isteyenlerin dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları gerekecek.

Uygulamadan yararlanmak isteyenlerin dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları gerekecek. TORBA YASA ÇIKTI SMMM Ferdi Asım HELLAÇ ''Temel'' yasa olarak dokuz bölüm halinde görüşülen düzenlemeye göre, 31 Aralık 2010 tarihine kadar ödenmemiş vergiler ile bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme

Detaylı

Kanun No. 6552 Kabul Tarihi: 10/9/2014

Kanun No. 6552 Kabul Tarihi: 10/9/2014 İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6552 Kabul Tarihi: 10/9/2014 MADDE 1-22/5/2003 tarihli

Detaylı

KANUN İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN

KANUN İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN 11 Eylül 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29116 (Mükerrer) KANUN İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN

Detaylı

İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN

İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN 12223 İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 6552 Kabul Tarihi : 10/9/2014 Yayımlandığı

Detaylı

11 Eylül 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29116 (Mükerrer) KANUN

11 Eylül 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29116 (Mükerrer) KANUN 11 Eylül 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29116 (Mükerrer) KANUN İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN

Detaylı

KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 23 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29335 KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6645 Kabul Tarihi: 4/4/2015

Detaylı

KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 23 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29335 KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6645 Kabul Tarihi: 4/4/2015

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 23 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29335 KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6645 Kabul Tarihi: 4/4/2015

Detaylı

KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 23 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29335 KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6645 Kabul Tarihi: 4/4/2015

Detaylı

KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 23 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29335 KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6645 Kabul Tarihi: 4/4/2015

Detaylı

KANUN. Kanun No. 6645 Kabul Tarihi: 4/4/2015

KANUN. Kanun No. 6645 Kabul Tarihi: 4/4/2015 23 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29335 KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6645 Kabul Tarihi: 4/4/2015

Detaylı

6552 Sayılı Kanun (e-kitap)

6552 Sayılı Kanun (e-kitap) 6552 Sayılı Kanun (e-kitap) Vergi Portalı Son Güncelleme: 20.10.2014 İçindekiler YASAL DÜZENLEMELER 3 Yasa Metni 3 İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı

Detaylı

6552 sayılı KANUNUN (TORBA) GETİRDİKLERİ. (Belediyeleri İlgilendiren Maddeler)

6552 sayılı KANUNUN (TORBA) GETİRDİKLERİ. (Belediyeleri İlgilendiren Maddeler) 6552 sayılı KANUNUN (TORBA) GETİRDİKLERİ (Belediyeleri İlgilendiren Maddeler) 15/9/2014 İÇİNDEKİLER 1- GİRİŞ... 4 2- VERGİ BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI (Madde 73)... 4 A) YAPILANDIRMA KAPSAMINDAKİ BORÇLAR...

Detaylı

1)-VERGİ BORÇLARINI YENİDEN YAPILANDIRILMASI;

1)-VERGİ BORÇLARINI YENİDEN YAPILANDIRILMASI; 1)-VERGİ BORÇLARINI YENİDEN YAPILANDIRILMASI; 6552 Sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun (TORBA

Detaylı

KANUN. Kanun No. 6111 Kabul Tarihi: 13/2/2011

KANUN. Kanun No. 6111 Kabul Tarihi: 13/2/2011 25 Şubat 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27857 (Mükerrer) KANUN BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU VE DİĞER BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı