2012 VERGİ HEDİYE PAKETİ ve 2011 DÖNEM SONU İŞLEMLER SEMİNER SUNUCUSU: DURSUN GÖKTAŞ MERSİN SMMM ODA BAŞKANI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2012 VERGİ HEDİYE PAKETİ ve 2011 DÖNEM SONU İŞLEMLER SEMİNER SUNUCUSU: DURSUN GÖKTAŞ MERSİN SMMM ODA BAŞKANI"

Transkript

1 2012 VERGİ HEDİYE PAKETİ ve 2011 DÖNEM SONU İŞLEMLER SEMİNER SUNUCUSU: DURSUN GÖKTAŞ MERSİN SMMM ODA BAŞKANI BĠLANÇO HESABI ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA Yıllık; AlıĢ tutarı TL SatıĢ tutarı TL Yıllık gayrisafi iģ hâsılatı TL ĠĢ hâsılatının 5 katı ile Yıllık SatıĢ tutarının toplamı TL Fatura kullanma mecburiyeti ve Doğrudan gider yazılacak DemirbaĢ sınırı 770 TL BĠLGĠ VERMEME CEZASI 1. Sınıf Tüccarlar ile Serbest meslek erbabı Sınıf Tüccarlar, Defter tutan Çiftçiler Kazancı Basit usulde tespit edilenler 580 Yukarıdakilerin dıģında kalanlara 280 BANKADAN ÖDEME Tahsilât ve ödemelerini Bankaca düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğu vardır. Mükelleflere her bir iģlem için TL az olmamak üzere iģleme konu tutarın % 5'i nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir. Ödemeye uymayanlara 1 takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası TL ÖZEL USULSÜZLÜK Fatura, Gider Pusulası, Müstahsil Makbuzu, Serbest Meslek Makbuzu Verilmemesi, Alınmaması Her Bir belge için 180 TL Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine iliģkin olarak kesilecek toplam ceza TL Perakende satıģ fiģi, Ödeme kaydedici cihaz fiģi, GiriĢ ve Yolcu taģıma bileti, Sevk irsaliyesi, TaĢıma irsaliyesi, Yolcu listesi, Günlük müģteri listesi Her bir belge 180 TL Her bir belge nevine iliģkin olarak her bir tespit için toplam ceza TL 1

2 1 Takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza Muhasebe Standartlarına, Tek Düzen Hesap Planına ve mali tablolara iliģkin usul ve esaslara Uymayanlara Özel ĠĢaretli Görevlinin ikazına rağmen durmayan Aracın Sahibi adına 660 TL Vergi Numarasını Kullanmaksızın iģlem yapanlara 220 TL ĠSTĠSNALAR GMSĠ uygulanan 2012 yılı Ġstisna tutarı TL Hizmet erbabına iģyeri veya iģyerinin müģtemilatı DıĢında Kalan yerlerde Yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere iliģkin istisna tutarı Sakatlık Ġndirimi Tutarları 1. derece sakatlar için derece sakatlar için derece sakatlar için 180 Değer ArtıĢı Kazançlarına ĠliĢkin Ġstisna Tutarı TL Arızi Kazançlara ĠliĢkin Ġstisna Tutarı TL Stopaja ve istisnaya konu olmayan Menkul ve GMSĠ iliģkin beyanname verme sınırı TL 2012 YILI GVK VERGĠ TARĠFESĠ TL'ye kadar % TL'nin TL'si için TL, fazlası % TL'nin TL'si için TL (Ücret gelirlerinde TL'nin TL'si için TL), fazlası TL'den fazlasının TL'si için TL (Ücret gelirlerinde TL'den fazlasının TL'si için TL), fazlası % 27 % 35 MSĠ ĠNDĠRĠM ORANI Ticari iģletmelere dahil kazanç ve iratlar için indirim oranı uygulanması söz konusu değildir. Geçici 67. Maddenin menkul sermaye iratlarından 1/1/2006 tarihinden itibaren ödemeyi yapanlarca vergi stopajı yapılmakta olup, bu stopaj nihai vergilemedir. V.Ġ.V.K ĠSTĠSNALAR Evlatlıklar dâhil, Çocuk ve EĢten her birine isabet eden miras hisselerinde TL Çocuk bulunmaması halinde eģe isabet eden miras hissesinde Ġvazsız suretle meydana gelen intikallerde TL, 2

3 Ġstisnalar düģüldükten sonraki Matrah Veraset (Miras) Yoluyla % 3 Ġvazsız (Bedelsiz) % Ġlk TL için 1 10 Sonra gelen TL için 3 15 Sonra gelen TL için 5 20 Sonra gelen TL için 7 25 Matrahın TL yi aģan bölümü için MOTORLU TAġITLAR VERGĠSĠ 2012 TUTARLARI TaĢıtların yaģları ile ödenecek yıllık vergi tutarı (TL) Motor Silindir Hacmi (cm³) 1-3 yaģ 16 ve 4-6 yaģ 7-11 yaģ yaģ yukarı yaģ 1-OTOMOBĠL, KAPTIKAÇTI, ARAZĠ TAġITLARI VE BENZERLERĠ 1300 cm³ ve aģağısı cm³ e kadar cm³ e kadar cm³ e kadar MOTORLU TAġITLAR VERGĠSĠ 2012 TUTARLARI TaĢıt Cinsi ve Oturma Yeri / TaĢıtların yaģları ile ödenecek yıllık vergi tutarı Azami Toplam Ağırlık 1-6 yaģ 7-15 yaģ 16 ve yukarı yaģ MĠNĠBÜS OTOBÜS VE BENZERLERĠ (OTURMA YERĠ) 25 kiģiye kadar kiģiye kadar kiģiye kadar kiģi ve yukarısı TaĢıt Cinsi ve Oturma Yeri / Azami Toplam Ağırlık TaĢıtların yaģları ile ödenecek yıllık vergi tutarı 1-6 yaģ 7-15 yaģ 16 ve yukarı yaģ KAMYONET, KAMYON, ÇEKĠCĠ VE BENZERLERĠ (Azami Toplam Ağırlık) kg'a kadar kg'a kadar kg'a kadar kg'a kadar

4 kg'a kadar kg ve yukarısı ÖZEL ĠLETĠġĠM VERGĠSĠ Mobil telefon aboneliğinin Ġlk Tesisinde (Operatör değişiklikleri hariç) Maktu olarak alınacak vergi tutarı 37,00-TL olarak uygulanacaktır. DEĞERLĠ KAĞIDIN CĠNSĠ Bedel (TL) Pasaportlar 62,50 Yabancılar için ikamet tezkereleri 172,00 Nüfus cüzdanları 5,75 Aile cüzdanları 58,00 Sürücü belgeleri 77,50 Sürücü çalıģma belgeleri (karneleri) 77,50 Motorlu araç trafik belgesi 77,50 Motorlu araç tescil belgesi 58,00 ĠĢ makinesi tescil belgesi 58,00 Banka çekleri (Her bir çek yaprağı) 3,80 ÇEVRE TEMĠZLĠK VERGĠSĠ Konutlara ait ÇTV; Su Tüketim miktarı esas alınmak suretiyle m3 baģına B.ġ. Belediyelerinde 23 Kr. Diğer Belediyelerde 18 Kr. Olarak hesaplanacaktır. ĠĢyerleri ve diğer Ģekilde kullanılan Binalara ait ÇTV, B.ġ Belediyeleri ve B.ġ Belediyeleri dıģındaki belediyelerde değiģik tarifeler uygulanacaktır. DAMGA VERGĠSĠ EMTĠA SENETLERĠ Makbuz senedi (Resepise) (12,15 TL) Rehin senedi (Varant) (7,20 TL) Ġyda senedi (1,35 TL) TaĢıma senedi (0,60 TL) KonĢimentolar (7,20 TL) Deniz ödüncü senedi (Binde 8,25) Ġpotekli borç senedi, irat senedi (Binde 8,25) DAMGA VERGĠSĠ TĠCARĠ BELGELER 4

5 MenĢe ve Mahreç Ģahadetnameleri Bilançolar Gelir tabloları ĠĢletme hesabı özetleri Barnameler Tasdikli manifesto nüshaları Ordinolar Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları VERGĠ BEYANNAMELERĠ YGV beyannameleri KV beyannameleri KDV beyannameleri Muhtasar beyannameler Diğer vergi beyannameleri Gümrük idarelerine verilen beyannameler Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler SGK verilen sigorta prim bildirgeleri (12,15 TL) (26,65 TL) (12,95 TL) (12,95 TL) (1,35 TL) (5,40 TL) (0,60 TL) (5,40 TL) (34,50 TL) (46,10 TL) (22,85 TL) (22,85 TL) (22,85 TL) (46,10 TL) (17,00 TL) (17,00 TL) 2011 YILI VE ÖNCEKĠ YILLARDA MÜKELLEF OLANLARIN 2012 YILINA AĠT EMLAK VERGĠ DEĞERLERĠ Bina, Arsa ve Arazilerinin 2012 yılı vergi değerleri, 2011 yılı vergi değerlerinin bu yıla ait yeniden değerleme oranı olan 10,26 oranında artırılması suretiyle bulunacak tutarlar olacaktır YILINDA MÜKELLEF OLACAKLARIN EMLAK VERGĠ DEĞERLERĠNĠN TESPĠTĠ Mükellefiyeti 2012 yılında baģlayanların, Bina, Arsa ve Arazi Vergisi tarhiyatına esas alınacak vergi değerinin hesabında; Takdir komisyonlarınca 2009 yılında takdir edilen ve 2010 yılında uygulanan asgari ölçüde arsa ve arazi M2 birim değerleri ile 2010 yılı yeniden değerleme oranının yarısı olan % 3,85 nispetinde artırılması suretiyle bulunacak tutar 2011 yılı değerinin, bu yıla ait yeniden değerleme oranı olan % 10,26 nispetinde artırılmak suretiyle dikkate alınacaktır YILI ĠNġAAT M2 TUTARLARI BĠNALAR Çelik Karkas Bina Betonarme Karkas A) LÜKS ĠNġ ,69 966,65 B) 1. SINIF ĠNġ ,11 603,67 C) 2. SINIF ĠNġ. 707,78 403,03 D) 3. SINIF ĠNġ. 479,87 285,43 5

6 E) BASĠT 207,53 159,83 HARÇLAR 2011 yılında uygulanan Maktu Harç Tutarları yeniden değerleme oranı dâhil olmak üzere (Maktu ve Nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dâhil), %15 oranında artırılmıģtır. SÜRÜCÜ BELGESĠ HARÇLARI A sınıfı sürücü belgelerinden (A1 ve A2 dâhil) 96,35 B sınıfı sürücü belgesinden 290,10 F ve H sınıfı sürücü belgelerinden 96,35 Uluslararası sürücü belgelerinden 193,40 Diğer sürücü belgelerinden 483,80 PASAPORT HARÇLARI 6 aya kadar olanlar 80,50 1 yıl için olanlar 117,60 2 yıl için olanlar 191,90 3 yıl için olanlar 272,40 3 yıldan fazla süreli olanlar 383,85 VERGĠ ĠLE ĠLGĠLĠ BAġVURMA HARCI Vergi Mahkemeleri ile Bölge Ġdare Mahkemelerine baģvurma 21,15 DanıĢtay a baģvurma 43,90 DanıĢtay'a temyiz baģvurularında 91,40 Bölge Ġdare Mahkemesine itiraz en yapılan baģvurularda 60,95 ASGARĠ ÜCRET 16 yaģını doldurmuģ ĠĢçilerin 1/1/ /6/2012 Günlük:29,55 TL, Aylık: 886,50 TL olarak, 1/7/ /12/2012 G:31,35 TL - A:940,50 TL 16 yaģını doldurmamıģ ĠĢçilerin 1/1/ /6/2012 G:25,35 TL - A:760,50 TL olarak, 1/7/ /12/2012 G:26,85 TL A:805,50 TL e-beyan SÖZLEġMELERĠ 405 VUK Genel Tebliği gereği Elektronik Ortamda verilmesi gereken beyannameler için düzenlenen Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk SözleĢmelerinin 2011 hesap dönemi için düzenlenenlerin süresi tarihinde dolmuģtur. Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk SözleĢmelerinin süresinin sona ermesi, iptal yada feshedilmesi durumunda buna iliģkin bilgi giriģinin, sürenin sona erme tarihinden ya da iptal/fesih tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde meslek mensupları tarafından elektronik ortamda internet vergi dairesine yapılması gerekmektedir yılına iliģkin olarak 405 tebliğ hükümlerine göre Oda hizmet sözleģmesi ve Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk SözleĢmelerinin yapılarak, 6

7 yapılan sözleģmelerin Tanzim Tarihinden Ġtibaren 30 gün içerisinde internet vergi dairesine yapılması gerekmektedir. GENEL SAĞLIK SĠGORTASI Sosyal Güvenlik Reformu nun en önemli aģamalarından birisi olan, herkesin sağlık güvencesi kapsamına girmesidir. Genel Sağlık Sigortası uygulaması zorunlu olarak 1 Ocak 2012 günü baģladı. Sağlık güvencesi olmayanlar iģsiz de olsa zorunlu genel sağlık sigortası primi ödemek zorunda kalacaklar. Bu giriģ için SGK baģvuru gerekiyor. Ancak baģvuru yapmayanlar da yıl içinde resen tescil edilecek ve tarihinden itibaren GSS primlerini ödemekle yükümlü tutulacaklar. GSS kapsamında olanların tarihine kadar Gelir Testi yapılması amacıyla baģvurmaları gerekiyor. BaĢvuruların adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde kayıtlı ikametgâhının bulunduğu il veya ilçe idarî sınırları içindeki Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢma Vakıflarına yani Kaymakamlık yeģil kart bürolarına yapılması gerekiyor. Yapılacak Gelir Testi sonucunda aile içinde Fert baģına gelir düzeyi asgarî ücretin Üçte Birinden 295,50 TL'den daha az geliri bulunan ailelerin GSS kapsamı dıģında bulunan bireyleri Prim Ödemeksizin Genel Sağlık Sigortasından faydalanabilecekler. Gelir testi sonucu Fert baģına aylık geliri 295,50 TL ila 886,50 TL arasında geliri bulunan ailelerin GSS kapsamı dıģında bulunan bireyleri Ayda 35,50 TL ödeyerek Genel Sağlık Sigortasından yararlanabilecekler. Birey baģına aylık geliri 886,50 TL ila 1773 TL arasında geliri bulunan ailelerin GSS kapsamı dıģında bulunan bireyleri ise ayda 106,38 TL aylık prim ödeyerek Genel Sağlık Sigortasından yararlanabilecekler. Birey baģına aylık geliri 1773 TL'nin de üzerinde olan ailelerin GSS kapsamı dıģında bulunan bireyleri ise ayda 212,76 TL prim ödeyerek Genel Sağlık Sigortasından faydalanabilecekler. Kendisine gelir testi yapılmasını istemeyenler ile genel sağlık sigortası tescilinin yapıldığına dair tebligatın yapıldığı tarihten itibaren 1 ay içinde gelir testi yapılması yönünde muvafakat vermeyenlerin GSS prim tutarları da 212,76 TL olacak. Gelir testi sonucu sadece GSS primi ödeyecek kiģiler bakmakla yükümlü oldukları kiģiler varsa onlar da bu GSS hakkından yararlanabilecekler. Fakat buna karģın GSS kapsamında bulunan bir ailenin bakmakla yükümlü olma kapsamı dıģında kalan 2 çocuğu varsa onlar için ayrı ayrı GSS primi ödenmesi gerekecek. Yapılacak gelir testinde yaģları ne olursa olsun aynı hanede yaģayan Evli olmayan çocuklar ile GSS kapsamında olsun olmasın tüm bireyler gelir tespitinde aile içinde değerlendirilecek. Aynı evde yaģayan birden fazla ailenin gelir testi hesabı ayrı ayrı yapılacak. 7

8 YeĢil kartlı olanların da 2012 yılı içindeki YeĢil Kart Vize tarihinden itibaren 1 ay içinde gelir tespitini yaptırmak üzere Vakıflara baģvurmaları gerekiyor. Böylelikle onlar da tedrici olarak GSS kapsamı içine alınacaklar. Doğum, ölüm, evlenme, boģanma ve benzeri nedenlerle hanedeki aile bireyi sayısının değiģtiğinin tespit edilmesi durumunda Gelir Tespiti Yenilenmesi gerekiyor. Genel sağlık sigortası tescili yapıldığı tarihten itibaren primi Devlet tarafından ödenenler ile asgarî ücretin Üçte Biri üzerinden prim ödeyenlerin hane ziyaretleri her yıl yenilenecek. Genel sağlık sigortalıları SGK tarafından tebliğ edilen gelir tespiti kararlarına karģı, Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde gelir tespitini yapan vakfa yazılı olarak itiraz edebilecekler. 2011YILI DÖNEM SONU İŞLEMLERİNDE ÖZELLİK ARZ EDEN KONULAR DÖNEM SONU DĠKKAT EDĠLECEK KONULAR. Mevcut Emtia fiilen sayılmak suretiyle değerlemesi yapılmalıdır. Stok sayımında Fiili durumla Kaydi durum karģılaģtırılarak Noksanlık veya Fazlalık varsa nedeni araģtırılmalı ve KDV dikkate alınarak gerekli düzelme iģlemleri yapılmalıdır. Stok sayım ve değerlemesinden sonra satılan malın maliyeti tespit edilerek kayıtlara alınmalıdır. Stoklarda değer düģüklüğü varsa bununla ilgili olarak Takdir Komisyonuna baģvurup gerekli karar alınmalıdır. Yıl içinde A.T.Ġ.K. alınmıģsa, bunların alımıyla ilgili olarak yılın sonuna kadar oluģan kredi faizi, kur farkı, vade farkı vs. giderler ilgili iktisadi kıymetin maliyetine eklenmelidir. Cari yıl Amortismanları ise, Maliye Bakanlığınca ilan edilen Oranlar dikkate alınarak hesaplanmalıdır. Yıl içinde alınan Binek Otomobilleri için Kıst amortisman uygulamasına dikkat edilmelidir. Yıl içinde satılan A.T.Ġ.K. nedeniyle ayrılmıģ bulunan B. Amortismanlar SatıĢ esnasında dikkate alınarak kapatılmalıdır. KuruluĢ ve örgütlenme giderleri gibi aktifleģtirilen giderlerin yıllık itfa payları hesaplanıp gider yazılmalıdır. Kıst amortismana tabi iktisadi kıymetlerin, amortisman süresinin son yılında, ayrılmayan ilk yıla iliģkin amortisman tutarının gider kaydı yapılmalıdır. PeĢin ödenen giderler içinde 2011 yılına iliģkin olanlarının alınıp cari yıl giderlerine atılması unutulmamalıdır. 8

9 PeĢin tahsil edilen gelirler hesabında bulunan ve 2011 yılı geliri olan kısmın bu hesaptan alınarak cari dönem hâsılatına eklenmelidir. Alıcılarla ve Satıcılarla ilgili Cari Hesap mutabakatları yapılmalıdır. Bankalardaki hesapların Defter Kayıtlarıyla ilgili gerekli mutabakatlar sağlanmalıdır. Kasa sayımı yapılarak Kaydi durumla Fiili Durum karģılaģtırılmalı farklılık varsa gerekli araģtırma yapılıp kayıtlara alınmalıdır. Kasadaki ve Bankadaki Döviz Maliye Bakanlığınca belirlenen kurlar esas alınarak değerlenmeli ve gerekli kayıtlar yapılmalıdır. Alınan çekler ve Verilen çeklerin reeskonta tabi tutulması halinde oluģan gelir veya gider tutarları vergilemede dikkate alınmamalıdır. Alacak ve Borç senetleri istenirse Reeskonta tabi tutulabilir. Alacak senetleri Reeskonta tabi tutulması halinde Borç senetleri de mutlaka reeskonta tabi tutulmalıdır. Senetlerde faiz oranı Belli Değilse, Merkez Bankası reeskont oranı Yıllık %17,75 uygulanarak gerekli kayıtlar yapılmalıdır. Döviz üzerinden düzenlenen Alacak ve Borç senetleri de yukarıda belirtildiği Ģekilde Reeskonta tabi tutulabilir. Senetlerde faiz oranı belli değilse, Londra bankalar arası faiz oranı (LIBOR) esas alınmalıdır. Bankalardaki Vadeli mevduat hesaplarının dönem sonu itibariyle hesaplanan faiz tutarlarının Gelir kaydı unutulmamalıdır. Banka Kredileri ile ilgili olarak dönem sonuna kadar oluģan faiz tutarı hesaplanıp Gider kaydedilmelidir. Aktifte kayıtlı bulunan Hisse senetleri, Fon portföylerinin %51 i Türkiye de kurulu bulunan Ģirketlerin hisse senetlerinden oluģan yatırım fonu katılma belgeleri, alıģ bedeli ile değerlenmelidir. Yukarıda sayılanlar dıģındaki tüm menkul kıymetler borsa rayici ile değerlendirilmelidir. Dava ve Ġcra safhasına giren alacaklar için KarĢılık ayrılıp Gider kaydedilmelidir. Teminata bağlı alacaklar bu safhaya gelse bile KarĢılık Ayrılmamalıdır. Dava ve icra takibine değmeyecek derecede Küçük Alacaklar için birden fazla yazılı istenmiģ olmak koģulu ile karģılık ayrılmalıdır. Mahkeme kararına veya kanaat verici bir belgeye dayanarak Tahsil Olanağı Kalmayan alacaklar kayıtlardan silinmelidir. Ortaklara verilen Borçlara adat hesaplanıp, ġirket kredi kullanmıģsa kredi faiz oranı, Kredi KullanmamıĢsa Reeskont Oranı, üzerinden faiz hesaplanıp Fatura düzenlenmeli ve %18 KDV uygulanmalıdır. Diğer KKEG tespit edilerek beyannamede Kurum Kazancına Eklenmesi unutulmamalıdır. 9

10 Serbest bölgelerden istisnaya konu iģlerden elde edilen Gelirlerin Ġstisna olarak dikkate alınması temin edilmelidir. Teknoloji GeliĢtirme Bölgeleri Kanunu kapsamında elde edilen kazançların KV den istisna olduğu unutulmamalıdır. Türk Gemi Siciline kayıtlı gemilerin iģletilmesinden sağlanan kazançların varlığı halinde bu kazançların KV den Ġstisna edildiği unutulmamalıdır yılına iliģkin olup, KV beyannamesi verilene kadar Gelen Gider Faturalarının KDV tutarları ile birlikte 2012 yılı kanunu defter kayıtlarına geçmiģ yıl gideri olarak kaydedilip, KV beyannamesinde bu Fatura toplamları Diğer Ġndirimler sütununda gösterilerek matrahtan indirilmesi sağlanmalıdır yılına iliģkin olup 2011 yılı kayıtlarına alınan Geç gelen Fatura bedelleri, 2010 yılı kurum kazancından beyanname üzerinden ĠndirilmiĢ olacağından, Bu tutarların 2011 yılı beyanı sırasında KKEG olarak Kumum Kazancına eklenmesi unutulmamalıdır. KV istisna varsa kurum kazancından indirilmesi sağlanmalıdır. Tam mükellef kurumlardan elde edilen ĠĢtirak Kazançları, Dar mükellef kurumlardan elde edilen ĠĢtirak Kazançları, Yurt dıģı iģtirak hisselerinin Elden Çıkarılmasından sağlanan kazançlar, Emisyon primleri, YurtdıĢı inģaat ve onarım iģleri ile teknik hizmetlerden sağlanan kazançlar, Portföy ve fon iģletme kazançları, Gayrimenkul ve iģtirak satıģları kazançlarının %75 i, Banka Borçlarının ödenmesinde kullanılan Gayrimenkul ve iģtirak hisseleri SatıĢ Kazançları, Eğitim kazançları, Rehabilitasyon merkezlerinin iģletilmesinden sağlanan kazançlar, Kooperatiflerin ortakları için hesapladıkları Risturnlar. AMORTĠSMAN UYGULAMASI Amortismanda temel alınacak iktisadi kıymetin değeri: Satın alma ve maliyet bedelleri ile bunlarla ilgili giderlerin toplamıdır. Amortisman uygulamasının baģlangıcı: Amortisman uygulaması iktisadi kıymetin aktife girdiği yıldan baģlar. Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin satılması: Maddi duran varlıkların satılması halinde ayrılan Amortisman hesabı kapatılır. 770 TL sınırın altında kalan ATĠK direkt gider yazılabilir. Ancak 770 TL sınırın üstünde olan ATĠK için mutlaka Amortisman ayrılmalıdır. ATĠK de Teknik ve Ġktisadi Bütünlük Kavramı Örneğin; Otel; havlular, yatak takımları, Lokanta; çatal ve bıçak takımları, Büro; masa, sandalye ve koltuk takımları iktisadi ve teknik bakımdan bütünlük arz eder. 10

11 BoĢ Arsa ve Arazilerin durumu: Bilindiği üzere BoĢ Arsa ve Araziler Kıymetten DüĢmediği Ġçin Amortismana konu edilmezler. Kıst Amortisman: Aktife kaydedilen Binek Otomobilleri için Uygulanmaktadır. Amortisman süresi dolmadan hurdaya ayrılan iktisadi kıymetler: Amortisman Ayırma süresi dolmadan hurdaya ayrılan iktisadi kıymetlerin iģletmede mevcut olması halinde bu kıymetler üzerinden Amortisman ayrılmaz. AMORTĠSMAN AYIRMA YÖNTEMĠNĠ DEĞĠġTĠRME Ġktisadi kıymet için baģlangıçta Normal Amortisman yöntemi uygulanmıģ ise sonradan Azalan Bakiyeler yöntemi uygulanamaz. Ancak Azalan Bakiyeler usulüne göre Amortisman ayırırken Normal Amortisman yöntemine geçilebilir. AMORTĠSMAN AYIRMANIN YÖNTEMLERĠ Normal Amortisman Yöntemi Azalan Bakiyeler Yöntemi: Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler Amortisman hesaplanacak değer, önce ayrılmıģ olan B. Amortismanlar toplamının Tenzili suretiyle tespit olunur. Amortisman oranı Normal Amortisman oranının 2 katıdır. Sürenin son yılına devreden bakiye değer, o yıl tamamen yok edilir. Azami oran %50 ATĠK KULLANIM FONKSĠYONUNU ARTIRAN HARCAMALAR Kamyonetin Aynalarının değiģtirilmesi, Tamponlarının Boyanması gibi Giderler kullanım fonksiyonunu artıran gider olup, Kamyonetin Maliyetine aktarılmalıdır. Bu Giderler ise Kamyonetin Kalan amortisman ayırma süresi içinde EĢit tutarlarda amortisman ayrılarak itfa edilir. KIYMETĠN KULLANMA ÖMRÜNÜ UZATAN HARCAMALAR, Kullanma ömrü 10 yıl olan bir kamyonet Eski motorunun Yenisi ile değiģtirilmesi halinde kamyonetin kullanma ömrü artacaktır. Bu nedenle alınan Yeni motor Gider yazılmayıp, kamyonetin maliyetine eklenmesi gerekmektedir. Ancak kamyonetin Periyodik bakımı Boyanması ve benzeri giderler Doğrudan Gider yazılır. Kulanım ömrünü uzatan giderler aktifleģtirildikleri yıldan baģlayarak Bağımsız olarak ayrıca itfa edilirler. YENĠLEME FONU ATĠK satıģından doğan veya sigortadan alınan Tazminat dolayısıyla meydana gelen Kar, belirli Ģartlarla yeni alınacak ATĠK Amortismanında kullanılmak üzere Yenileme Fonuna alınabilir. Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler tarafından ayrılabilir. 11

12 Satılan iktisadi kıymetin yenilenmesinin zorunlu olması ve iģletmeyi idare edenlerce karara bağlanması gerekir. 3 yılın hesabında Fonun ayrıldığı yıl baģlangıç yılı olarak kabul edilir. Yeni alınan iktisadi kıymetle, satılan iktisadi kıymet Aynı Nitelikte olmalıdır. Yeni kıymet alınmıģ dahi olsa 3 yıl içinde kullanılmayan Yenileme Fonu 3. yılın sonunda Gelir yazılır. ÖZEL MALĠYETLER ĠĢletmeler kiraladıkları gayrimenkuller üzerine çeģitli eklentiler yapabilirler. ÇeĢitli yol, köprü, duvar, ek bina Kira süresinin sonunda mal sahibine bırakılacak bu tür varlıklar için yapılan harcamalar bir defada zarar olarak dönem karından düģülmez. Kira süresine göre eģit sürelerle itfa olunur. ġayet kira süresi 1 yıl ise bu hesapta yer alan bütün tutarlar giderlere intikal ettirilir. Ancak bu durumda kiralayan ise Ayın olarak GMSĠ elde etmiģ sayılır. Kira süresi belli değilse özel maliyet bedeli 5 yılda itfa olunur. Kira süresi dolmadan Önce Gayrimenkulün boģaltılmasında Ġtfa edilemeyen tutar boģaltma yılında tamamen bir defada gider yazılır. Özel maliyet bedelinin itfası bakımından aktifleģtirme yılındaki kira süresi esas alınır. Sonradan oluģan değiģiklikler itfa süresini etkilemez. Azalan bakiyeler usulüne göre Amortismana tabi tutulamaz. NORMAL ĠMALAT SIRASINDA MEYDANA GELEN FĠRELER Fireler imal edilen mamulün maliyetine girmektedir. Firelerin, ticari teamüllere uygun olması gerekmektedir. Ġmalat ve satıģ fireleri ile ilgili olarak Ticaret Odalarından bilgi alınmalıdır. Firelerin yüksek olması halinde mamul maliyeti artacağından, satıģtan daha az kar elde edilecektir. KIRILMA, ÇÜRÜME, YANMA, DEPREM, SU BASMASI GĠBĠ OLAYLAR SONUCU Bu nedenlerle meydana gelen Envanter noksanlıkları mutlaka takdir komisyonlarınca takdir ettirildikten sonra, ortaya çıkan rakam üzerinden sonuç hesaplarına atılabilecektir. Tabii afetler sonucunda meydana gelen hasarın, takdir komisyonları tarafından takdir edilmesini istemeden önce; Mahkeme ve itfaiye vb. baģvurarak olayı tespit ettirmeli. Tespit belgesi ile birlikte bağlı bulundukları vergi dairesine müracaatla, tabii afet nedeniyle değeri düģen malların emsal bedelinin komisyon tarafından takdir edilmesini istemeleri gerekmektedir. SATIġLARDAN KAYNAKLANAN NOKSANLIKLAR Bazı iģ türlerinin özellikleri gereği satıģlarından dolayı Envanter noksanları oluģmaktadır. 12

13 Örneğin toptan cam ticareti ile uğraģan iģletmelerde Camların satıģa hazır hale getirilmesi, kesme ve istiflenmesinden kaynaklanan kırılmalardan dolayı fire vermesi söz konusudur. Ticari teamüllere uygun olarak gerçekleģen firelerden kaynaklanan noksanlıklar sonuç hesaplarına atılabilmektedir. Fire miktarı ticari teamüllerin altında kalırsa dönem sonu Fiili Mal Stok Tutarı eksik olmasına rağmen eleģtiri konusu yapılmaz. MALLARIN ÇALINMASI Ġstismara açık olması nedeniyle, kanun bu tür çalınmaları Gider kabul etmemektedir. Ortaya çıkan Envanter farkları Ferdi iģletmelerde Ortaklar Cari hesabına borç yazılmak suretiyle, Kurumlarda ise KKEG yazılmak suretiyle dikkate alınır. Çalınan malın maliyet bedeli biliniyorsa bu bedelden, bilinmiyorsa Emsal bedeli üzerinden muhasebeleģtirilir. KDVK deprem ve sel felaketi nedeniyle zayi olanlar hariç olmak üzere, Zayi olan mallara ait yüklenilen KDV indirim konusu yapılamaz. Bu vergiler iģlemin mahiyetine göre Gider veya Maliyete Ġntikal ettirilir. MUHASEBE HATALARI Unutkanlık, dikkatsizlik veya bilgisizlik yüzünden yapılan yanlıģlıklardır. Matematik Hataları Kayıt Hataları Rakam hatası Hesap hatası Borç ve alacak tarafının karıģtırılması Nakil Hataları Unutma ve Tekrar Değerleme ve Bilanço Hataları MUHASEBE HĠLELERĠ Belli bir amaçla iģletmenin iģlem, kayıt ve belgelerinin bilerek tahrif edilmesidir. Kasti hatalar Kayıt dıģı iģlemler ĠĢlemden önce veya sonradan kayıt Uydurma hesaplar Belge sahtekârlığı Bilançonun maskelenmesi MERSİN SMMM ODASI TESMER MERSİN ŞUBESİ 4 OCAK 2012 ÇARŞAMBA ODA KONFERANS SALONU SAAT:

Duyuru. 2014 Yılı Sadece Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi (TL)

Duyuru. 2014 Yılı Sadece Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi (TL) Duyuru Konu : 2014 Yılı Pratik Bilgiler Vergi Sirküler no : 2014/1 Ramis ÖZTÜRK S.M.MALİ MÜŞAVİRLİK Batı Mah.Karanfil Sk.No:52/1 Pendik/İstanbul Telefon :216/491 08 61 Faks:216/491 08 66 Mail:ramis.ozturk@ismmmo.org.tr

Detaylı

KONU: 2014 Yılında Uygulanacak Bazı Vergi Hadleri ve Miktarları

KONU: 2014 Yılında Uygulanacak Bazı Vergi Hadleri ve Miktarları 1 İstanbul, 02/01/2014 KONU: 2014 Yılında Uygulanacak Bazı Vergi Hadleri ve Miktarları 30 Aralık 2013 tarih ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayınlanan bazı tebliğler (*) ile 01/01/2014 tarihinden

Detaylı

E-BÜLTEN 2014 / 25 YIL SONU GELMEDEN YAPILMASI GEREKENLER

E-BÜLTEN 2014 / 25 YIL SONU GELMEDEN YAPILMASI GEREKENLER İstanbul 15.12.2014 E-BÜLTEN 2014 / 25 YIL SONU GELMEDEN YAPILMASI GEREKENLER Kendilerine özel hesap dönemi tahsis edilen mükellefler dışında, ülkemizde 31 Aralık tarihi mali açıdan bir dönemin bitimi,

Detaylı

E-BÜLTEN 2015 / 4 2015 YILINDA UYGULANACAK HAD VE ORANLAR

E-BÜLTEN 2015 / 4 2015 YILINDA UYGULANACAK HAD VE ORANLAR 15.01.2015 E-BÜLTEN 2015 / 4 2015 YILINDA UYGULANACAK HAD VE ORANLAR 01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere, Resmi Gazetelerde yayımlanan, Vergi ve Sosyal Güvenlik mevzuatında yer alan yeni düzenlemeler

Detaylı

SİRKÜLER NO: 2015 / 50

SİRKÜLER NO: 2015 / 50 28 Aralık 2015 SİRKÜLER NO: 2015 / 50 Konu: 2016 YILINDA UYGULANACAK BAZI HAD VE ORANLAR HK. Bilindiği üzere Vergi Kanunlarında yer alan maktu hadler ile parasal tutarlar, Maliye Bakanlığı nca her yıl

Detaylı

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası bulundurmama cezası 200 TL olarak uygulanacaktır.

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası bulundurmama cezası 200 TL olarak uygulanacaktır. İstanbul, 05.01.2015 SiRKÜLER 2015/01 KONU : VERGİ KANUNLARINDA HAD VE ORAN DEĞİŞİKLİKLERİ 1- VERGİ USUL KANUNU 2- GELİR VERGİSİ KANUNU 3- DAMGA VERGİSİ 4- HARÇLAR KANUNU 5- MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 6-

Detaylı

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası bulundurmama cezası 190 TL olarak uygulanacaktır.

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası bulundurmama cezası 190 TL olarak uygulanacaktır. İstanbul, 02.01.2014 SiRKÜLER 2014/01 KONU : VERGİ KANUNLARINDA HAD VE ORAN DEĞİŞİKLİKLERİ 1- VERGİ USUL KANUNU 2- GELİR VERGİSİ KANUNU 3- DAMGA VERGİSİ 4- HARÇLAR KANUNU 5- MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 6-

Detaylı

DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. 29.12.2011 SİRKÜLER NO: 2011/49 Konu: 2012 YILINDA UYGULANACAK BAZI HAD VE ORANLAR HK. Bilindiği üzere Vergi Kanunlarında yer alan maktu hadler ile parasal tutarlar, Maliye Bakanlığı nca her yıl bir önceki

Detaylı

15. Pratik bilgiler-2017

15. Pratik bilgiler-2017 Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş. Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak No:27 Maslak, Sarıyer 34398 İstanbul - Turkey Tel: +90 212 315 3000 Fax: +90 212 234 1067 ey.com Ticaret Sicil No : 479919 Mersis No:

Detaylı

1-Dursun GÖKTAŞ SMMM

1-Dursun GÖKTAŞ SMMM 2012YILI DÖNEM SONU İŞLEMLERİNDE ÖZELLİK ARZ EDEN KONULAR ÖDEMELERİN BANKADAN YAPILMASI Tahsilat ve Ödemeler Banka Aracılığıyla Yapılmak Zorunluluğu Vardır. İşyeri Kira Ödemeleri 1 Lirada Olsa, Mesken

Detaylı

1 Gelir Vergisi Kanunu

1 Gelir Vergisi Kanunu 31.12.2013 SİRKÜLER NO: 2013/50 Konu: 2014 YILINDA UYGULANACAK BAZI HAD VE ORANLAR HK. Bilindiği üzere Vergi Kanunlarında yer alan maktu hadler ile parasal tutarlar, Maliye Bakanlığı nca her yıl bir önceki

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 5 İST, 05.01.2015. 2015 yılında geçerli olacak VUK nda yer alan bazı tutar ve hadler belirlendi.

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 5 İST, 05.01.2015. 2015 yılında geçerli olacak VUK nda yer alan bazı tutar ve hadler belirlendi. SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 5 İST, 05.01.2015 ÖZET: 2015 yılında geçerli olacak VUK nda yer alan bazı tutar ve hadler belirlendi. 2015 YILINDA GEÇERLİ OLACAK VERGİ USUL KANUNU'NDA YER ALAN BAZI TUTAR VE HADLER

Detaylı

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası asmamanın cezası 160.YTL ye çıkarılmıştır.

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası asmamanın cezası 160.YTL ye çıkarılmıştır. İstanbul, 31.12.2008 SiRKÜLER 2008/14 KONU : VERGİ KANUNLARINDA HAD VE ORAN DEĞİŞİKLİKLERİ 1- VERGİ USUL KANUNU 2- GELİR VERGİSİ KANUNU 3- DAMGA VERGİSİ 4- HARÇLAR KANUNU 5- EMLAK VERGİSİ 6- MOTORLU TAŞITLAR

Detaylı

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası asmamanın cezası 149.-YTL ye çıkarılmıştır.

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası asmamanın cezası 149.-YTL ye çıkarılmıştır. İstanbul, 31.12.2007 SiRKÜLER 2007/13 KONU : VERGİ KANUNLARINDA HAD VE ORAN DEĞİŞİKLİKLERİ 1- VERGİ USUL KANUNU 2- GELİR VERGİSİ KANUNU 3- DAMGA VERGİSİ 4- HARÇLAR KANUNU 5- REESKONT ORANI 6- EMLAK VERGİSİ

Detaylı

SİRKÜLER NO: 2015 / 01

SİRKÜLER NO: 2015 / 01 31 Aralık 2014 SİRKÜLER NO: 2015 / 01 Konu: 2015 YILINDA UYGULANACAK BAZI HAD VE ORANLAR HK. Bilindiği üzere Vergi Kanunlarında yer alan maktu hadler ile parasal tutarlar, Maliye Bakanlığı nca her yıl

Detaylı

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası asmamanın cezası 170 TL olarak uygulanacaktır.

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası asmamanın cezası 170 TL olarak uygulanacaktır. İstanbul, 04.01.2011 SiRKÜLER 2011/01 KONU : VERGİ KANUNLARINDA HAD VE ORAN DEĞİŞİKLİKLERİ 1- VERGİ USUL KANUNU 2- GELİR VERGİSİ KANUNU 3- DAMGA VERGİSİ 4- HARÇLAR KANUNU 5- MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 6-

Detaylı

2012 Yılında Uygulanacak Bazı Vergi, Ceza, Hadlerin Miktar ve Oranları

2012 Yılında Uygulanacak Bazı Vergi, Ceza, Hadlerin Miktar ve Oranları Sirküler Tarihi : 09.01.2012 Sirküler No : 2012 01 2012 Yılında Uygulanacak Bazı Vergi, Ceza, Hadlerin Miktar ve Oranları Defter tutma hadleri, fatura kullanma mecburiyeti, doğrudan gider yazılacak demirbaşlar,

Detaylı

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası asmamanın cezası 160 TL olarak uygulanacaktır.

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası asmamanın cezası 160 TL olarak uygulanacaktır. İstanbul, 08.01.2010 SiRKÜLER 2010/02 KONU : VERGİ KANUNLARINDA HAD VE ORAN DEĞİŞİKLİKLERİ 1- VERGİ USUL KANUNU 2- GELİR VERGİSİ KANUNU 3- DAMGA VERGİSİ 4- HARÇLAR KANUNU 5- MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 6-

Detaylı

Sayı : Yaz.İşl/2013/020 21/01/2013 Konu : Vergi Düzenlemeleri Hk. ODALARA 001 NOLU GENELGE

Sayı : Yaz.İşl/2013/020 21/01/2013 Konu : Vergi Düzenlemeleri Hk. ODALARA 001 NOLU GENELGE Sayı : Yaz.İşl/2013/020 21/01/2013 Konu : Vergi Düzenlemeleri Hk. ODALARA 001 NOLU GENELGE İLGİ : TESK Genel Başkanlığı nın 02.01.2013 tarih ve 9 sayılı (2 nolu genelge) yazısı. Bilindiği üzere, Vergi

Detaylı

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası bulundurmama cezası 190 TL olarak uygulanacaktır.

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası bulundurmama cezası 190 TL olarak uygulanacaktır. İstanbul, 03.01.2013 SiRKÜLER 2013/01 KONU : VERGİ KANUNLARINDA HAD VE ORAN DEĞİŞİKLİKLERİ 1- VERGİ USUL KANUNU 2- GELİR VERGİSİ KANUNU 3- DAMGA VERGİSİ 4- HARÇLAR KANUNU 5- MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 6-

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık No : 2010-074 Tarih : 30.12.2010 Konu : 01.01.2011 Tarihinden İtibaren Vergi Usul Kanununda Yer Alan Maktu Hadler İle Asgari ve Azami Miktarları Belirtilmiş Olan Para ile Ödenecek Ceza Miktarları Bilindiği

Detaylı

ODALARA 1 NOLU GENELGE

ODALARA 1 NOLU GENELGE Sayı :Yaz. İşl.2011/002 05/01/2012 Konu : Vergi Düzenlemeleri ODALARA 1 NOLU GENELGE İLGİ : TESK Genel Başkanlığı nın 02.01.2012 tarih ve 1 nolu genelge yazısı. Bilindiği üzere, Vergi Usul Kanunu ile diğer

Detaylı

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 1/1/2015 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE TUTARLAR

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 1/1/2015 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE TUTARLAR 442 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 29221 Resmi Gazete Tarihi 30/12/2014 Kapsam 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, "Bu Kanunda yer

Detaylı

ö z d o ğ r u l a r serbest muhasebeci mali müşavirlik ltd.şti. Chartered Accountants & Auditors Ltd.

ö z d o ğ r u l a r serbest muhasebeci mali müşavirlik ltd.şti. Chartered Accountants & Auditors Ltd. 14. Pratik bilgiler 14.1 Gelir vergisi oranları 14.1.1 2009 yılı gelirlerine uygulanan tarife Gelir dilimi Vergi oranı 8.700 TL ye kadar 22.000 TL'nin 8.700 TL'si için 1.305 TL, fazlası % 20 50.000 TL'nin

Detaylı

İstanbul, DUYURU NO:2011/09

İstanbul, DUYURU NO:2011/09 İstanbul, 03.01.2011 2011 Yılında Geçerli Olacak VUK da Yer Alan Maktu Hadler ile Asgari ve Azami Miktarlara İlişkin 402 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2011/09 29.12.2010

Detaylı

KONU : VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2012 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR

KONU : VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2012 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR KONU : VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2012 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR Vergi Usul Kanunu'nun "Yetki" başlıklı mükerrer 414. maddesinde, Kanun'da yer alan maktu

Detaylı

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Sirküler No : 2013/9 Sirküler Tarihi : 02.01.2013 Konu : 01.01.2013 Tarihinden İtibaren Vergi Usul Kanunu nda Yer Alan, Maktu Hadler ile Asgari ve Azami Miktarları Belirtilmiş Olan Para ile Ödenecek Ceza

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/15-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR

Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/15-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/15-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR ÖZET : Tebliğde Vergi Usul Kanunu nda yer alan ve 2015 Yılında uygulanacak olan hadler yer almaktadır.

Detaylı

SİRKÜLER 2011/98. Aralık 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28154

SİRKÜLER 2011/98. Aralık 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28154 SİRKÜLER 2011/98 Erol AKSOY Yeminli Mali Müşavir İstanbul, 26/12/2011 Konu : Vergi Usul Kanununda Yer Alan Ve 01/01/2012 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Uygulanacak Olan Had Ve Miktarlar Aralık 2011 PAZARTESİ

Detaylı

BİLGİ NOTU 27.12.2011/2011-16 2012 YILINDA UYGULANACAK HAD VE MİKTARLAR VERGİ USUL KANUNU

BİLGİ NOTU 27.12.2011/2011-16 2012 YILINDA UYGULANACAK HAD VE MİKTARLAR VERGİ USUL KANUNU BİLGİ NOTU 27.12.2011/2011-16 2012 YILINDA UYGULANACAK HAD VE MİKTARLAR VERGİ USUL KANUNU 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 414 üncü maddesi uyarınca, bu kanunda yer alan maktu hadler ile asgari

Detaylı

Murat KÖSEOĞLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Murat KÖSEOĞLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir BÜLTEN 2008 Yılında Uygulanmak Üzere Vergi Ve Sosyal Güvenlik Mevzuatında Yapılan Düzenlemeler Sayı: 2007/013 Tarih: 31 / 12 / 2007 VERGİ MEVZUATINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 2007 Aralık ayında Resmi Gazetelerde

Detaylı

2009 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ İLE 2010 VERGİLENDİRME DÖNEMİNE İLİŞKİN HATIRLATMALAR

2009 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ İLE 2010 VERGİLENDİRME DÖNEMİNE İLİŞKİN HATIRLATMALAR 1 Dr. Ahmet Kavak Yeminli Mali Müşavir 2009 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ İLE 2010 VERGİLENDİRME DÖNEMİNE İLİŞKİN HATIRLATMALAR I. 2009 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ HATIRLATMALAR Dönem sonu işlemleri geçici

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN VE 2013 YILINDA UYGULANACAK MAKTU HADLER

VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN VE 2013 YILINDA UYGULANACAK MAKTU HADLER VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN VE 2013 YILINDA UYGULANACAK MAKTU HADLER 2012 Yılında 2013 Yılında Madde No Konusu Uygulanan Miktar Uygulanacak Miktar (TL) (TL) MADDE 104- İlanın şekli 1- İlanın vergi dairesinde

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM LTD. ŞTİ.

BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM LTD. ŞTİ. BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM LTD. ŞTİ. SİRKÜLER SAYI : 2014 01 KONU : Maliye Bakanlığının, 2014 Takvim Yılında Uygulanacak Vergi Usul Kanunda Yer alan Maktu Hadler ile Asgari ve Azami Miktarı Belirtilmiş Olan

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR

VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/11-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR ÖZET : Vergi Usul Kanunu nda yer alan ve 2016 Yılında uygulanacak hadlerin belirlendiği 460 Sıra No lu

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ. ( Sıra No : 422 )

SİRKÜLER RAPOR VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ. ( Sıra No : 422 ) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi : 03.01.2013 Sirküler No : 2013 / 3-2 VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ ( Sıra No : 422 ) 31.12.2012 tarih ve 28514 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 422 Sıra

Detaylı

01.01.2015 TARİHİ İTİBARİYLE VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE GÜNCEL HATIRLATMALAR

01.01.2015 TARİHİ İTİBARİYLE VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE GÜNCEL HATIRLATMALAR 2015-01 01.01.2015 TARİHİ İTİBARİYLE VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE GÜNCEL HATIRLATMALAR 01.01.2015 tarihi itibariyle Vergi Kanunlarında yapılan değişiklikler ve güncel hatırlatmalar aşağıda

Detaylı

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR Sirküler Rapor 31.12.2012/231-1 VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR ÖZET : Vergi Usul Kanunu nda yer alan ve 2013 Yılında uygulanacak hadlerin belirlendiği 422 Sıra No lu Vergi Usul

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR

VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR 29.12.2016/150-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR ÖZET : Vergi Usul Kanunu nda yer alan ve 2017 Yılında uygulanacak hadlerin belirlendiği 476 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel

Detaylı

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik Duyuru Tarihi: 06.01.2014 Duyuru No : 2014-1 KONU : 2014 YILI MAKTU HADLER İLE ÖDENECEK CEZA MİKTARLARI HK. Bilindiği üzere; Mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, Bu Kanunda yer alan maktu hadler

Detaylı

Sirküler Rapor /21-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR

Sirküler Rapor /21-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR Sirküler Rapor 02.01.2014/21-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR ÖZET : Vergi Usul Kanunu nda yer alan ve 2014 Yılında uygulanacak hadlerin belirlendiği 432 Sıra No lu Vergi Usul

Detaylı

1 Gelir Vergisi Kanunu

1 Gelir Vergisi Kanunu 02.01.2013 SİRKÜLER NO: 2013/01 Konu: 2013 YILINDA UYGULANACAK BAZI HAD VE ORANLAR HK. Bilindiği üzere Vergi Kanunlarında yer alan maktu hadler ile parasal tutarlar, Maliye Bakanlığı nca her yıl bir önceki

Detaylı

uygulanacak olan maktu hadler ile asgari ve azami miktarlar yer almaktadır.

uygulanacak olan maktu hadler ile asgari ve azami miktarlar yer almaktadır. SİRKÜLER TARİH : 30.12 12.201.2016 SAYI : 2016-12 12-16 16 KONU : 476 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ÖZETİ : Tebliğde Vergi Usul Kanununa göre 1.1.2017 tarihinden itibaren uygulanacak olan

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No :442

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No :442 Tarih :30.12.2014 Sayı : İST.YMM.2014/322 Sirküler No : İST.YMM.2014/19 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No :442 30.12.2014 tarih 29221 no.lu Resmi Gazete de yayımlanan VUK Genel Tebliği Sıra No :

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN VE 2017 YILINDA UYGULANACAK MAKTU HADLER

VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN VE 2017 YILINDA UYGULANACAK MAKTU HADLER VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN VE 2017 YILINDA UYGULANACAK MAKTU HADLER Madde No MADDE 104- MÜKERRER MADDE 115- MADDE 153/A MADDE 177- Konusu İlanın şekli 1- İlanın vergi dairesinde yapılması 3- İlanın;

Detaylı

AA BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

AA BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. AA BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM AŞ Şehit Ersan Cad. No: 28 / 5 06680 Çankaya- Ankara. Tel:+90 312 4688150 Faks: +90 312 4270847 Ticaret Sicil No: Ankara-170606 www.aa-ymm.com SİRKÜLER Tarih,31/12/2013 Sayı:2013/46

Detaylı

BAKIŞ MEVZUAT 476 SIRA NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

BAKIŞ MEVZUAT 476 SIRA NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ BAKIŞ MEVZUAT 476 SIRA NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ 2017/17 ÖZET : Tebliğde 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre uygulanacak olan maktu hadler belirlenmiştir. Vergi

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ İLE 2006 VERGİLENDİRME DÖNEMİNE İLİŞKİN HATIRLATMALAR. Dr. Ahmet Kavak Yeminli Mali Müşavir

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ İLE 2006 VERGİLENDİRME DÖNEMİNE İLİŞKİN HATIRLATMALAR. Dr. Ahmet Kavak Yeminli Mali Müşavir 1 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ İLE 2006 VERGİLENDİRME DÖNEMİNE İLİŞKİN HATIRLATMALAR Dr. Ahmet Kavak Yeminli Mali Müşavir Bu metnin tüm hakları mahfuzdur. Yazarın izni olmaksızın iktibas hükümleri dışında alıntı

Detaylı

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN ve TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HÂD ve MİKTARLAR

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN ve TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HÂD ve MİKTARLAR Sirküler Tarihi: 22.12.2 Sirküler No : 29/2 Sirküler VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN ve 1.1.29 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HÂD ve MİKTARLAR 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:102)

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:102) KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:102) 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 5035 sayılı Kanunla değişik 29 uncu maddesinde; Bakanlar Kurulu tarafından vergi nispeti indirilen teslim

Detaylı

2016 GÜNCEL ORAN VE HADLER. Gelir Vergisi. Gelir Vergisi Tarifesi (Ücretler) Gelir dilimi. Vergi oranı TL'ye kadar % 15

2016 GÜNCEL ORAN VE HADLER. Gelir Vergisi. Gelir Vergisi Tarifesi (Ücretler) Gelir dilimi. Vergi oranı TL'ye kadar % 15 2016 GÜNCEL ORAN VE HADLER Gelir Vergisi Gelir Vergisi Tarifesi- 2016 (Ücretler) Gelir dilimi Vergi oranı 12.600 TL'ye kadar % 15 30.000 TL'nin 12.600 TL'si için 1.890 TL, fazlası % 20 110.000 TL'nin 30.000

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2014/224 Ref: 4/224

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2014/224 Ref: 4/224 SİRKÜLER İstanbul, 31.12.2014 Sayı: 2014/224 Ref: 4/224 Konu: VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN VE 01.01.2015 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE TUTARLAR HAKKINDA 442 SIRA NUMARALI VERGİ

Detaylı

Sayı : 2014 / 1 Konu: Bilgilendirme 02 Ocak 2014. Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 1 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur.

Sayı : 2014 / 1 Konu: Bilgilendirme 02 Ocak 2014. Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 1 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Sayı : 2014 / 1 Konu: Bilgilendirme 02 Ocak 2014 Değerli Üyemiz, Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 1 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda

Detaylı

BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05. Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir.

BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05. Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir. BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05 6111 SAYILI KANUN STOK BEYANI Kamuoyunda Af Kanunu olarak bilinen 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Ġle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Detaylı

Ata Uluslararası Denetim

Ata Uluslararası Denetim Gelir Vergisi Oranları Yılına Ait Gelir Vergisi Tarifesi Ücret Gelir Dilimi Vergi Oranı 10.000 TL ye kadar 15% 25.000 TL'nin 10.000 TL'si için 1.500 TL, fazlası 20% 88.000 TL'nin 25.000 TL si için 4.500

Detaylı

YÜKSEL YMM. Yüksel Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik Limited Şirketi

YÜKSEL YMM. Yüksel Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik Limited Şirketi YÜKSEL YMM Yüksel Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik Limited Şirketi Sülün Sokak No : 20 34330 1. Levent / İSTANBUL Tel: 212. 282 9163 Fax: 212. 282 9164 E-mail: info@yukseldenetim.com.tr Konu:

Detaylı

KONU: Vergi Usul Kanununda Yer Alan Had ve Miktarların Attırılması Hakk. SİRKÜLER

KONU: Vergi Usul Kanununda Yer Alan Had ve Miktarların Attırılması Hakk. SİRKÜLER SAYI: 2013/22 KONU: Vergi Usul Kanununda Yer Alan Had ve Miktarların Attırılması Hakk. Ankara,01/02/2013 SİRKÜLER 1.12.2012 tarih ve 28514 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 422 Sıra No.lu

Detaylı

KONU: 01.01.2015 TARİHİ İTİBARİYLE VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE GÜNCEL HATIRLATMALAR

KONU: 01.01.2015 TARİHİ İTİBARİYLE VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE GÜNCEL HATIRLATMALAR ANKARAS-Sirküler/2015-01 09.01.2014, ANKARA KONU: 01.01.2015 TARİHİ İTİBARİYLE VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE GÜNCEL HATIRLATMALAR PRATİK BİLGİLER - 2015 YILI 01.01.2015 tarihi itibariyle

Detaylı

Sayı : 2014 / 285 Konu: Bilgilendirme 30 Aralık 2014

Sayı : 2014 / 285 Konu: Bilgilendirme 30 Aralık 2014 Sayı : 2014 / 285 Konu: Bilgilendirme 30 Aralık 2014 Değerli Üyemiz, Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 145 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda

Detaylı

GENELGE NO: 15/92 İstanbul,28.12.2015

GENELGE NO: 15/92 İstanbul,28.12.2015 GENELGE NO: 15/92 İstanbul,28.12.2015 İlgili Birim Konu : Yönetim Kurulu Başkanlığı, Genel Müdürlük, Mali İşler / Muhasebe, Hukuk : 2016 Yılında Uygulanacak Harç ve Vergi Miktarları Sayın Üyemiz, 2016

Detaylı

: 411 SIRA NO'LU VERGĠ USUL KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ

: 411 SIRA NO'LU VERGĠ USUL KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ Genelge : 2012/03 27.12.2011 GENELGE (Sadece Müşterilerimiz içindir) Açıklama: 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, "Bu Kanunda yer alan maktu hadler ile asgari

Detaylı

2011 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ VE 2012 VERGİLENDİRME DÖNEMİNE İLİŞKİN HATIRLATMALAR

2011 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ VE 2012 VERGİLENDİRME DÖNEMİNE İLİŞKİN HATIRLATMALAR Dr. Ahmet Kavak Yeminli Mali Müşavir 2011 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ VE 2012 VERGİLENDİRME DÖNEMİNE İLİŞKİN HATIRLATMALAR I. 2011 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ HATIRLATMALAR Dönem sonu işlemleri geçici vergi

Detaylı

IX. VERGİ MEVZUATI İLE İLGİLİ TARİFE, MİKTAR, ORAN VE CEZALAR

IX. VERGİ MEVZUATI İLE İLGİLİ TARİFE, MİKTAR, ORAN VE CEZALAR IX. VERGİ MEVZUATI İLE İLGİLİ TARİFE, MİKTAR, ORAN VE CEZALAR GELİR VERGİSİ TARİFESİ (01.01.2014-31.12.2014) 11.000 TL ye kadar % 15 27.000 TL nin 11.000 TL si için 1.650 TL fazlasına % 20 97.000 TL nin

Detaylı

DEMİRBAŞ VE AMORTİSMAN SINIRI (VUK 313) Doğrudan Gider Yazılacak Demirbaş, Özel Maliyet ve Araç Gereç (01.01.2013 Tarihinden itibaren) 800,00

DEMİRBAŞ VE AMORTİSMAN SINIRI (VUK 313) Doğrudan Gider Yazılacak Demirbaş, Özel Maliyet ve Araç Gereç (01.01.2013 Tarihinden itibaren) 800,00 ASGARİ ÜCRETLER (BRÜT -31.12.2013) 16 Yaşından Büyükler için ( - 30.06.2013) 978,60 16 Yaşından Büyükler için (01.07.2013-31.12.2013) 1.021,50 16 Yaşından Küçükler için ( - 30.06.2013) 839,10 16 Yaşından

Detaylı

2015 Yılı VERGİ USUL KANUNU HAD VE TUTARLAR Broşürü

2015 Yılı VERGİ USUL KANUNU HAD VE TUTARLAR Broşürü Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği GUYADER - İnkilap sok.22/1 Kızılay / ANKARA E-Mail : info@guyader.org.tr 2015 Yılı VERGİ USUL KANUNU HAD VE TUTARLAR Broşürü (Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezaları)

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU YÖNÜNDEN 2016 YILINDA UYGULANACAK ORANLAR VE HADLER

VERGİ USUL KANUNU YÖNÜNDEN 2016 YILINDA UYGULANACAK ORANLAR VE HADLER VERGİ USUL KANUNU YÖNÜNDEN 2016 YILINDA UYGULANACAK ORANLAR VE HADLER 460 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; 2015 yılı için %5,58 (beş virgül elli sekiz) olarak tespit edilen yeniden değerleme

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/82 TARİH: Gelir Vergisi Kanunu nda Yer Alan Had ve Tutarlara İlişkin 273 no.lu G.V.K.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/82 TARİH: Gelir Vergisi Kanunu nda Yer Alan Had ve Tutarlara İlişkin 273 no.lu G.V.K. VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/82 TARİH: 29.12.2009 KONU Gelir Vergisi Kanunu nda Yer Alan Had ve Tutarlara İlişkin 273 no.lu G.V.K. Genel Tebliği Gelir Vergisi Kanunu nun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80,

Detaylı

Vergi Usul Kanununda Yer Alan Usulsüzlük, Özel Usulsüzlük ve Bazı Parasal Değerlerin 2014 Yılı İçin Uygulanacak Tutarları Belirlendi.

Vergi Usul Kanununda Yer Alan Usulsüzlük, Özel Usulsüzlük ve Bazı Parasal Değerlerin 2014 Yılı İçin Uygulanacak Tutarları Belirlendi. MBK ULUSLARARASI RAPORLAMA VE YMM LTD. ŞTİ. Ankara Asfaltı Halk Sokak Sıddıklar Plaza No: 56 Kat: 7 Kozyatağı Kadıköy / İSTANBUL T +90 (216) 368 24 24 F +90 (216) 368 24 45 www.moorestephens.com.tr SİRKÜLER

Detaylı

2009 YILI ÜFE BİR ÖNCEKİ YILIN ARALIK AYINA GÖRE DEĞİŞİM ORANI BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI AYINA GÖRE DEĞİŞİM ORANI

2009 YILI ÜFE BİR ÖNCEKİ YILIN ARALIK AYINA GÖRE DEĞİŞİM ORANI BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI AYINA GÖRE DEĞİŞİM ORANI AYA GÖRE YILIN ARALIK AYINA GÖRE 2009 YILI ÜFE YILIN AYNI AYINA GÖRE 12 AYLIK ORTALAMALARA GÖRE ORANLARI GENEL İNDEKS SAYILARI (ÜFE) OCAK 0,23 0,23 7,9 12,81 156,65 ŞUBAT 1,17 1,4 6,43 12,63 158,48 MART

Detaylı

1- Asgari Ücret ve SSK Primine Esas Tavan ve Taban Ücret Tutarları ile Asgari Geçim İndirimi Tutarları.

1- Asgari Ücret ve SSK Primine Esas Tavan ve Taban Ücret Tutarları ile Asgari Geçim İndirimi Tutarları. SİRKÜLER - 2013 / 2 BURSA ; 03.01.2013 KONU : 2013 Yılında Uygulanacak Olan Ücret, Had ve Miktarlar 1- Asgari Ücret ve SSK Primine Esas Tavan ve Taban Ücret Tutarları ile Asgari Geçim İndirimi Tutarları.

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/11

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/11 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

SİRKÜLER 2011 / 01. Gelir Vergisi Kanununun 2011 Yılı Uygulamasına Yönelik Tarifeler, İstisna/İndirim Hadleri, Tutarları ve Oranları

SİRKÜLER 2011 / 01. Gelir Vergisi Kanununun 2011 Yılı Uygulamasına Yönelik Tarifeler, İstisna/İndirim Hadleri, Tutarları ve Oranları 4 O c a k 2 0 1 1 www.onerymm.com.tr Genel Olarak SİRKÜLER 2011 / 01 Gelir Vergisi Kanununun 2011 Yılı Uygulamasına Yönelik Tarifeler, İstisna/İndirim Hadleri, Tutarları ve Oranları Vergi Usul Kanununun

Detaylı

Ata Uluslararası Denetim

Ata Uluslararası Denetim Gelir Vergisi Oranları Yılına Ait Gelir Vergisi Tarifesi Ücret Gelir Dilimi Vergi Oranı 10.000 TL ye kadar 15% 25.000 TL'nin 10.000 TL'si için 1.500 TL, fazlası 20% 88.000 TL'nin 25.000 TL si için 4.500

Detaylı

Ata Uluslararası Denetim

Ata Uluslararası Denetim Gelir Vergisi Oranları Yılına Ait Gelir Vergisi Tarifesi Ücret Gelir Dilimi Vergi Oranı 10.700 TL ye kadar 15% 26.000 TL'nin 10.700 TL'si için 1.605 TL, fazlası 20% 94.000 TL'nin 26.000 TL si için 4.665

Detaylı

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER NO:2014/6 3 /1/2014 İçindekiler: * 2014 yılında uygulanacak; - motorlu taşıtlar vergisi tutarları, - veraset ve intikal vergisi tarifesi ve istisna tutarları, - çevre temizlik vergisi tutarları,

Detaylı

MAHALLİ İDARELER ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MERKEZİ

MAHALLİ İDARELER ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MERKEZİ VERGİ MEVZUATI İLE İLGİLİ TARİFE, MİKTAR, ORAN VE CEZALAR GELİR VERGİSİ TARİFESİ (01.01.2012-31.12.2012) 10.000 TL ye kadar % 15 25.000 TL nin 10.000 TL si için 1.500 TL fazlasına % 20 88.000 TL nin 25.000

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/9

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/9 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Deloitte Values House Maslak No1 34398 İstanbul Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

1.1 Gelir Vergisine Tabi Gelirlerin Vergilendirilmesinde Esas Alınan Tarife

1.1 Gelir Vergisine Tabi Gelirlerin Vergilendirilmesinde Esas Alınan Tarife ĠHSAN AKAR YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠR ULUDAĞ BAĞIMSIZ DENETĠM VE Y.M.M A.ġ 23 Nisan Mh. 242 Sk. Rızvanoğlu-Paçacı Sit. No:12/A Blok Kat: 2 D: 3 Nilüfer/Bursa Tel: 0 541 3966882-0 224 2401329(pbx.) 0224 2401329

Detaylı

HUMK, HMK VE İİK PARASAL SINIRLARI

HUMK, HMK VE İİK PARASAL SINIRLARI HUMK, HMK VE İİK I KONU 01.01.2015-31.12.2015 Tanıkla İspat Sınırı 2500 TL. (6100 S. K. m. 200) Temyiz Sınırı 200 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3) Temyizde Duruşma Sınırı 21.220 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3) Karar

Detaylı

HUMK, HMK VE İİK PARASAL SINIRLARI

HUMK, HMK VE İİK PARASAL SINIRLARI HUMK, HMK VE İİK I KONU 01.01.2015-31.12.2015 Tanıkla İspat Sınırı 2500 TL. (6100 S. K. m. 200) Temyiz Sınırı 2080 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3) Temyizde Duruşma Sınırı 21.220 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3) Karar

Detaylı

2014 PRATĠK BĠLGĠLER

2014 PRATĠK BĠLGĠLER Sirküler Tarihi : 02/01/2014 Sirküler No : 2014 / 1 2014 PRATĠK BĠLGĠLER 1-2014 TAKVĠM YILI (G.V.K. MADDE:103) GELĠR VERGĠSĠ TARĠFESĠ 11.000 TL ye kadar %15 27.000 TL nin 11.000 TL si için 1.650 TL, fazlası

Detaylı

SMMM FİNANSAL MUHASEBE MADDİ DURAN VARLIKLAR

SMMM FİNANSAL MUHASEBE MADDİ DURAN VARLIKLAR 1. ve 2. SORULARI AġAĞIDAKĠ BĠLGĠLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. ĠĢletme, satıģ mağazasında daha çok mal sergileyebilmek için yeni bir vitrin ile asma kat yaptırmıģtır. 1. Mağazanın iģletmenin aktifine kayıtlı

Detaylı

GELİR VERGİSİ 285 GENEL TEBLİĞİ

GELİR VERGİSİ 285 GENEL TEBLİĞİ GELİR VERGİSİ 285 GENEL TEBLİĞİ 30 Aralık 2013 Resmî Gazete Sayı: 28867 (Mükerrer) 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve 103. maddelerinde

Detaylı

278 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

278 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ 278 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Sayısı 27800 (6. Mükerrer) Resmi Gazete Tarihi 29/12/2010 Kapsam 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM LTD. ŞTİ.

BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM LTD. ŞTİ. S Ġ R K Ü L E R R A P O R TARĠH 04.01.2016 SAYI 2016/003 KONU 2016 YILINDA DĠKKATE ALINACAK BAZI RAKAMSAL HADLER HAKKINDA SĠRKÜLER 25 Aralık 2015 tarih ve 29573 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 290 Sayılı

Detaylı

2015 yılında geçerli olacak bazı parasal büyüklükler aşağıdaki gibidir. 4. Basit usule tabi olmanın genel şartları sırasıyla: TL ve 4.

2015 yılında geçerli olacak bazı parasal büyüklükler aşağıdaki gibidir. 4. Basit usule tabi olmanın genel şartları sırasıyla: TL ve 4. Tarih: 01.01.2015 S İ R K Ü L E R R A P O R Sayı: 2014/55 Konu: 287 No lu Gelir Vergisi Kanunu Tebliği 30.12.2014 Tarihinde Resmi Gazetede Yayımlandı. Özet: 30 Aralık 2014 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

Sayı : 2010/009 05/01/2010 Konu : Vergi Düzenlemeleri Hk. ODALARA 003 NOLU GENELGE

Sayı : 2010/009 05/01/2010 Konu : Vergi Düzenlemeleri Hk. ODALARA 003 NOLU GENELGE Sayı : 2010/009 05/01/2010 Konu : Vergi Düzenlemeleri Hk. ODALARA 003 NOLU GENELGE İLGİ : TESK Genel Başkanlığı nın 31.12.2009 tarih ve 6259 sayılı (88 Nolu genelge) yazısı. Vergi Usul Kanunu ile diğer

Detaylı

1.Gayrimenkul Sermaye İratlarında Uygulanan İstisna TL.

1.Gayrimenkul Sermaye İratlarında Uygulanan İstisna TL. VERGİ KANUNLARINA GÖRE 2013 YILINDA UYGULANACAK VERGİ TARİFELERİ, HADLER, İSTİSNA TUTARLARINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER Hemen hemen her yılın sonunda olduğu gibi, 2012 yılının sonunda da (kısmen 2013 yılının

Detaylı

VERGİ MEVZUATI PRATİK BİLGİLER FİHRİST

VERGİ MEVZUATI PRATİK BİLGİLER FİHRİST VERGİ MEVZUATI PRATİK BİLGİLER FİHRİST 1. GELİR VERGİSİ TARİFESİ (Ücretliler) GELİR VERGİSİ DİLİMLERİ 2. KURUMLAR VERGİSİ ORANI 3. GEÇİCİ VERGİ ORANLARI 4. KİRA GELİRİ İSTİSNA TUTARLARI 5. VERGİDEN MÜSTESNA

Detaylı

Sözkonusu Maddede; yurtdışındaki kıymetlerin beyanına imkan sağlanmış, yurtiçindeki varlıklarla ilgili bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

Sözkonusu Maddede; yurtdışındaki kıymetlerin beyanına imkan sağlanmış, yurtiçindeki varlıklarla ilgili bir düzenlemeye yer verilmemiştir. SĠRKÜLER SAYI : 2013 / 38 İstanbul, 29.05.2013 KONU : Yurtdışındaki bazı varlıklarla ve yurtdışında elde edilen bazı kazançlarla ilgili vergi avantajları sağlayan Kanun yayımlandı 29 Mayıs 2013 tarihli

Detaylı

SİRKÜLER 2009 YILINDA UYGULANACAK YENİ HAD VE ORANLAR 03.01.2009 2009 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi 271 nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği ne göre 2009 yılında ücretlerde ve 2009 yılı gelirlerinde uygulanacak

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2011/ 07 İST. 10/01/2011

SİRKÜLER NO: POZ-2011/ 07 İST. 10/01/2011 SİRKÜLER NO: POZ-2011/ 07 İST. 10/01/2011 Gelir Vergisi Kanununda yer alan ve 2011 yılında uygulanacak yeni hadlere ilişkin 278 sıra no.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği 29 Aralık 2010 tarih ve 27800

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015 SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015 ÖZET: 2015 yılında geçerli olacak Gelir Vergisi Kanunu nda yer alan bazı maktu had ve tutarlar ile bazı iratların beyanında uygulanacak indirim oranı belirlendi.

Detaylı

YANIT SORU - YANIT??? SORU

YANIT SORU - YANIT??? SORU SORU - YANIT YANIT??? SORU 326 MALi Ç Ö Z Ü M Sayı : 98-2010 Soru - Yanıt SORU 1 Mali müşavir olarak Serbest Meslek faaliyetinde bulunmaktayım.sosyal güvenlik 4/b kapsamında pirim ödemekteyim. Ödediğim

Detaylı

SİRKÜLER (2014 64) Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 442 yayımlanmış olup, bu tebliğde;

SİRKÜLER (2014 64) Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 442 yayımlanmış olup, bu tebliğde; 30.12.2014 SİRKÜLER (2014 64) Konu: V.U.K na göre, 01.01.2015 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Uygulanacak Olan Had ve Miktarlar Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 442 yayımlanmış olup, bu tebliğde;

Detaylı

- Ücretlere ilişkin oran binde 6,6 dan binde 7,59 a, - Bilançolara ilişkin 26,65 TL. maktu tutar 30,60 TL.ye,

- Ücretlere ilişkin oran binde 6,6 dan binde 7,59 a, - Bilançolara ilişkin 26,65 TL. maktu tutar 30,60 TL.ye, 2013 YILINDA UYGULANACAK NİSBİ VE MAKTU DAMGA VERGİSİ TUTARLARI BELLİ OLDU (56 SERİ NO.LU DAMGA VERGİSİ TEBLİĞİ) Bilindiği üzere, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun mükerrer 30. maddesinin; - 5281 sayılı

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILMIŞTIR

GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILMIŞTIR Sirküler Rapor 04.01.2011/ 7-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILMIŞTIR ÖZET : 2011 yılında uygulanacak Gelir Vergisi Kanunu nda yer alan hadlerin belirlendiği 278 Seri No lu Gelir

Detaylı

SĠRKÜLER. MASTER VERGĠ DANIġMANLIĞI VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK LTD.ġTĠ. KONU: Gelir Vergisi Genel Tebliği hk. (SERĠ NO: 285)

SĠRKÜLER. MASTER VERGĠ DANIġMANLIĞI VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK LTD.ġTĠ. KONU: Gelir Vergisi Genel Tebliği hk. (SERĠ NO: 285) MASTER VERGĠ DANIġMANLIĞI VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK LTD.ġTĠ. SAYI : 2014/01 KONU: Gelir Vergisi Genel Tebliği hk. Ankara,02/01/2014 SĠRKÜLER (SERĠ NO: 285) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi

Detaylı

GELİR VERGİSİNDE GEÇERLİ OLACAK YENİ HADLER VE TUTARLAR YAYIMLANDI:

GELİR VERGİSİNDE GEÇERLİ OLACAK YENİ HADLER VE TUTARLAR YAYIMLANDI: TARİH : 29/12/2015 SİRKÜLER NO : 2015/100 GELİR VERGİSİNDE GEÇERLİ OLACAK YENİ HADLER VE TUTARLAR YAYIMLANDI: 25 Aralık 2015 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 290 Seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebliği

Detaylı

Denetim Vergi. Pratik Bilgiler. www.denetimvergi.com. https://www.facebook.com/denetimvergi. https://twitter.com/denetimvergi ASGARİ ÜCRETLER

Denetim Vergi. Pratik Bilgiler. www.denetimvergi.com. https://www.facebook.com/denetimvergi. https://twitter.com/denetimvergi ASGARİ ÜCRETLER Denetim Vergi www.denetimvergi.com https://www.facebook.com/denetimvergi https://twitter.com/denetimvergi Pratik Bilgiler ASGARİ ÜCRETLER 16 Yaşından Büyükler için (01.01.2015-30.06.2015) 1.201,50 16 Yaşından

Detaylı