2012 VERGİ HEDİYE PAKETİ ve 2011 DÖNEM SONU İŞLEMLER SEMİNER SUNUCUSU: DURSUN GÖKTAŞ MERSİN SMMM ODA BAŞKANI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2012 VERGİ HEDİYE PAKETİ ve 2011 DÖNEM SONU İŞLEMLER SEMİNER SUNUCUSU: DURSUN GÖKTAŞ MERSİN SMMM ODA BAŞKANI"

Transkript

1 2012 VERGİ HEDİYE PAKETİ ve 2011 DÖNEM SONU İŞLEMLER SEMİNER SUNUCUSU: DURSUN GÖKTAŞ MERSİN SMMM ODA BAŞKANI BĠLANÇO HESABI ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA Yıllık; AlıĢ tutarı TL SatıĢ tutarı TL Yıllık gayrisafi iģ hâsılatı TL ĠĢ hâsılatının 5 katı ile Yıllık SatıĢ tutarının toplamı TL Fatura kullanma mecburiyeti ve Doğrudan gider yazılacak DemirbaĢ sınırı 770 TL BĠLGĠ VERMEME CEZASI 1. Sınıf Tüccarlar ile Serbest meslek erbabı Sınıf Tüccarlar, Defter tutan Çiftçiler Kazancı Basit usulde tespit edilenler 580 Yukarıdakilerin dıģında kalanlara 280 BANKADAN ÖDEME Tahsilât ve ödemelerini Bankaca düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğu vardır. Mükelleflere her bir iģlem için TL az olmamak üzere iģleme konu tutarın % 5'i nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir. Ödemeye uymayanlara 1 takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası TL ÖZEL USULSÜZLÜK Fatura, Gider Pusulası, Müstahsil Makbuzu, Serbest Meslek Makbuzu Verilmemesi, Alınmaması Her Bir belge için 180 TL Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine iliģkin olarak kesilecek toplam ceza TL Perakende satıģ fiģi, Ödeme kaydedici cihaz fiģi, GiriĢ ve Yolcu taģıma bileti, Sevk irsaliyesi, TaĢıma irsaliyesi, Yolcu listesi, Günlük müģteri listesi Her bir belge 180 TL Her bir belge nevine iliģkin olarak her bir tespit için toplam ceza TL 1

2 1 Takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza Muhasebe Standartlarına, Tek Düzen Hesap Planına ve mali tablolara iliģkin usul ve esaslara Uymayanlara Özel ĠĢaretli Görevlinin ikazına rağmen durmayan Aracın Sahibi adına 660 TL Vergi Numarasını Kullanmaksızın iģlem yapanlara 220 TL ĠSTĠSNALAR GMSĠ uygulanan 2012 yılı Ġstisna tutarı TL Hizmet erbabına iģyeri veya iģyerinin müģtemilatı DıĢında Kalan yerlerde Yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere iliģkin istisna tutarı Sakatlık Ġndirimi Tutarları 1. derece sakatlar için derece sakatlar için derece sakatlar için 180 Değer ArtıĢı Kazançlarına ĠliĢkin Ġstisna Tutarı TL Arızi Kazançlara ĠliĢkin Ġstisna Tutarı TL Stopaja ve istisnaya konu olmayan Menkul ve GMSĠ iliģkin beyanname verme sınırı TL 2012 YILI GVK VERGĠ TARĠFESĠ TL'ye kadar % TL'nin TL'si için TL, fazlası % TL'nin TL'si için TL (Ücret gelirlerinde TL'nin TL'si için TL), fazlası TL'den fazlasının TL'si için TL (Ücret gelirlerinde TL'den fazlasının TL'si için TL), fazlası % 27 % 35 MSĠ ĠNDĠRĠM ORANI Ticari iģletmelere dahil kazanç ve iratlar için indirim oranı uygulanması söz konusu değildir. Geçici 67. Maddenin menkul sermaye iratlarından 1/1/2006 tarihinden itibaren ödemeyi yapanlarca vergi stopajı yapılmakta olup, bu stopaj nihai vergilemedir. V.Ġ.V.K ĠSTĠSNALAR Evlatlıklar dâhil, Çocuk ve EĢten her birine isabet eden miras hisselerinde TL Çocuk bulunmaması halinde eģe isabet eden miras hissesinde Ġvazsız suretle meydana gelen intikallerde TL, 2

3 Ġstisnalar düģüldükten sonraki Matrah Veraset (Miras) Yoluyla % 3 Ġvazsız (Bedelsiz) % Ġlk TL için 1 10 Sonra gelen TL için 3 15 Sonra gelen TL için 5 20 Sonra gelen TL için 7 25 Matrahın TL yi aģan bölümü için MOTORLU TAġITLAR VERGĠSĠ 2012 TUTARLARI TaĢıtların yaģları ile ödenecek yıllık vergi tutarı (TL) Motor Silindir Hacmi (cm³) 1-3 yaģ 16 ve 4-6 yaģ 7-11 yaģ yaģ yukarı yaģ 1-OTOMOBĠL, KAPTIKAÇTI, ARAZĠ TAġITLARI VE BENZERLERĠ 1300 cm³ ve aģağısı cm³ e kadar cm³ e kadar cm³ e kadar MOTORLU TAġITLAR VERGĠSĠ 2012 TUTARLARI TaĢıt Cinsi ve Oturma Yeri / TaĢıtların yaģları ile ödenecek yıllık vergi tutarı Azami Toplam Ağırlık 1-6 yaģ 7-15 yaģ 16 ve yukarı yaģ MĠNĠBÜS OTOBÜS VE BENZERLERĠ (OTURMA YERĠ) 25 kiģiye kadar kiģiye kadar kiģiye kadar kiģi ve yukarısı TaĢıt Cinsi ve Oturma Yeri / Azami Toplam Ağırlık TaĢıtların yaģları ile ödenecek yıllık vergi tutarı 1-6 yaģ 7-15 yaģ 16 ve yukarı yaģ KAMYONET, KAMYON, ÇEKĠCĠ VE BENZERLERĠ (Azami Toplam Ağırlık) kg'a kadar kg'a kadar kg'a kadar kg'a kadar

4 kg'a kadar kg ve yukarısı ÖZEL ĠLETĠġĠM VERGĠSĠ Mobil telefon aboneliğinin Ġlk Tesisinde (Operatör değişiklikleri hariç) Maktu olarak alınacak vergi tutarı 37,00-TL olarak uygulanacaktır. DEĞERLĠ KAĞIDIN CĠNSĠ Bedel (TL) Pasaportlar 62,50 Yabancılar için ikamet tezkereleri 172,00 Nüfus cüzdanları 5,75 Aile cüzdanları 58,00 Sürücü belgeleri 77,50 Sürücü çalıģma belgeleri (karneleri) 77,50 Motorlu araç trafik belgesi 77,50 Motorlu araç tescil belgesi 58,00 ĠĢ makinesi tescil belgesi 58,00 Banka çekleri (Her bir çek yaprağı) 3,80 ÇEVRE TEMĠZLĠK VERGĠSĠ Konutlara ait ÇTV; Su Tüketim miktarı esas alınmak suretiyle m3 baģına B.ġ. Belediyelerinde 23 Kr. Diğer Belediyelerde 18 Kr. Olarak hesaplanacaktır. ĠĢyerleri ve diğer Ģekilde kullanılan Binalara ait ÇTV, B.ġ Belediyeleri ve B.ġ Belediyeleri dıģındaki belediyelerde değiģik tarifeler uygulanacaktır. DAMGA VERGĠSĠ EMTĠA SENETLERĠ Makbuz senedi (Resepise) (12,15 TL) Rehin senedi (Varant) (7,20 TL) Ġyda senedi (1,35 TL) TaĢıma senedi (0,60 TL) KonĢimentolar (7,20 TL) Deniz ödüncü senedi (Binde 8,25) Ġpotekli borç senedi, irat senedi (Binde 8,25) DAMGA VERGĠSĠ TĠCARĠ BELGELER 4

5 MenĢe ve Mahreç Ģahadetnameleri Bilançolar Gelir tabloları ĠĢletme hesabı özetleri Barnameler Tasdikli manifesto nüshaları Ordinolar Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları VERGĠ BEYANNAMELERĠ YGV beyannameleri KV beyannameleri KDV beyannameleri Muhtasar beyannameler Diğer vergi beyannameleri Gümrük idarelerine verilen beyannameler Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler SGK verilen sigorta prim bildirgeleri (12,15 TL) (26,65 TL) (12,95 TL) (12,95 TL) (1,35 TL) (5,40 TL) (0,60 TL) (5,40 TL) (34,50 TL) (46,10 TL) (22,85 TL) (22,85 TL) (22,85 TL) (46,10 TL) (17,00 TL) (17,00 TL) 2011 YILI VE ÖNCEKĠ YILLARDA MÜKELLEF OLANLARIN 2012 YILINA AĠT EMLAK VERGĠ DEĞERLERĠ Bina, Arsa ve Arazilerinin 2012 yılı vergi değerleri, 2011 yılı vergi değerlerinin bu yıla ait yeniden değerleme oranı olan 10,26 oranında artırılması suretiyle bulunacak tutarlar olacaktır YILINDA MÜKELLEF OLACAKLARIN EMLAK VERGĠ DEĞERLERĠNĠN TESPĠTĠ Mükellefiyeti 2012 yılında baģlayanların, Bina, Arsa ve Arazi Vergisi tarhiyatına esas alınacak vergi değerinin hesabında; Takdir komisyonlarınca 2009 yılında takdir edilen ve 2010 yılında uygulanan asgari ölçüde arsa ve arazi M2 birim değerleri ile 2010 yılı yeniden değerleme oranının yarısı olan % 3,85 nispetinde artırılması suretiyle bulunacak tutar 2011 yılı değerinin, bu yıla ait yeniden değerleme oranı olan % 10,26 nispetinde artırılmak suretiyle dikkate alınacaktır YILI ĠNġAAT M2 TUTARLARI BĠNALAR Çelik Karkas Bina Betonarme Karkas A) LÜKS ĠNġ ,69 966,65 B) 1. SINIF ĠNġ ,11 603,67 C) 2. SINIF ĠNġ. 707,78 403,03 D) 3. SINIF ĠNġ. 479,87 285,43 5

6 E) BASĠT 207,53 159,83 HARÇLAR 2011 yılında uygulanan Maktu Harç Tutarları yeniden değerleme oranı dâhil olmak üzere (Maktu ve Nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dâhil), %15 oranında artırılmıģtır. SÜRÜCÜ BELGESĠ HARÇLARI A sınıfı sürücü belgelerinden (A1 ve A2 dâhil) 96,35 B sınıfı sürücü belgesinden 290,10 F ve H sınıfı sürücü belgelerinden 96,35 Uluslararası sürücü belgelerinden 193,40 Diğer sürücü belgelerinden 483,80 PASAPORT HARÇLARI 6 aya kadar olanlar 80,50 1 yıl için olanlar 117,60 2 yıl için olanlar 191,90 3 yıl için olanlar 272,40 3 yıldan fazla süreli olanlar 383,85 VERGĠ ĠLE ĠLGĠLĠ BAġVURMA HARCI Vergi Mahkemeleri ile Bölge Ġdare Mahkemelerine baģvurma 21,15 DanıĢtay a baģvurma 43,90 DanıĢtay'a temyiz baģvurularında 91,40 Bölge Ġdare Mahkemesine itiraz en yapılan baģvurularda 60,95 ASGARĠ ÜCRET 16 yaģını doldurmuģ ĠĢçilerin 1/1/ /6/2012 Günlük:29,55 TL, Aylık: 886,50 TL olarak, 1/7/ /12/2012 G:31,35 TL - A:940,50 TL 16 yaģını doldurmamıģ ĠĢçilerin 1/1/ /6/2012 G:25,35 TL - A:760,50 TL olarak, 1/7/ /12/2012 G:26,85 TL A:805,50 TL e-beyan SÖZLEġMELERĠ 405 VUK Genel Tebliği gereği Elektronik Ortamda verilmesi gereken beyannameler için düzenlenen Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk SözleĢmelerinin 2011 hesap dönemi için düzenlenenlerin süresi tarihinde dolmuģtur. Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk SözleĢmelerinin süresinin sona ermesi, iptal yada feshedilmesi durumunda buna iliģkin bilgi giriģinin, sürenin sona erme tarihinden ya da iptal/fesih tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde meslek mensupları tarafından elektronik ortamda internet vergi dairesine yapılması gerekmektedir yılına iliģkin olarak 405 tebliğ hükümlerine göre Oda hizmet sözleģmesi ve Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk SözleĢmelerinin yapılarak, 6

7 yapılan sözleģmelerin Tanzim Tarihinden Ġtibaren 30 gün içerisinde internet vergi dairesine yapılması gerekmektedir. GENEL SAĞLIK SĠGORTASI Sosyal Güvenlik Reformu nun en önemli aģamalarından birisi olan, herkesin sağlık güvencesi kapsamına girmesidir. Genel Sağlık Sigortası uygulaması zorunlu olarak 1 Ocak 2012 günü baģladı. Sağlık güvencesi olmayanlar iģsiz de olsa zorunlu genel sağlık sigortası primi ödemek zorunda kalacaklar. Bu giriģ için SGK baģvuru gerekiyor. Ancak baģvuru yapmayanlar da yıl içinde resen tescil edilecek ve tarihinden itibaren GSS primlerini ödemekle yükümlü tutulacaklar. GSS kapsamında olanların tarihine kadar Gelir Testi yapılması amacıyla baģvurmaları gerekiyor. BaĢvuruların adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde kayıtlı ikametgâhının bulunduğu il veya ilçe idarî sınırları içindeki Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢma Vakıflarına yani Kaymakamlık yeģil kart bürolarına yapılması gerekiyor. Yapılacak Gelir Testi sonucunda aile içinde Fert baģına gelir düzeyi asgarî ücretin Üçte Birinden 295,50 TL'den daha az geliri bulunan ailelerin GSS kapsamı dıģında bulunan bireyleri Prim Ödemeksizin Genel Sağlık Sigortasından faydalanabilecekler. Gelir testi sonucu Fert baģına aylık geliri 295,50 TL ila 886,50 TL arasında geliri bulunan ailelerin GSS kapsamı dıģında bulunan bireyleri Ayda 35,50 TL ödeyerek Genel Sağlık Sigortasından yararlanabilecekler. Birey baģına aylık geliri 886,50 TL ila 1773 TL arasında geliri bulunan ailelerin GSS kapsamı dıģında bulunan bireyleri ise ayda 106,38 TL aylık prim ödeyerek Genel Sağlık Sigortasından yararlanabilecekler. Birey baģına aylık geliri 1773 TL'nin de üzerinde olan ailelerin GSS kapsamı dıģında bulunan bireyleri ise ayda 212,76 TL prim ödeyerek Genel Sağlık Sigortasından faydalanabilecekler. Kendisine gelir testi yapılmasını istemeyenler ile genel sağlık sigortası tescilinin yapıldığına dair tebligatın yapıldığı tarihten itibaren 1 ay içinde gelir testi yapılması yönünde muvafakat vermeyenlerin GSS prim tutarları da 212,76 TL olacak. Gelir testi sonucu sadece GSS primi ödeyecek kiģiler bakmakla yükümlü oldukları kiģiler varsa onlar da bu GSS hakkından yararlanabilecekler. Fakat buna karģın GSS kapsamında bulunan bir ailenin bakmakla yükümlü olma kapsamı dıģında kalan 2 çocuğu varsa onlar için ayrı ayrı GSS primi ödenmesi gerekecek. Yapılacak gelir testinde yaģları ne olursa olsun aynı hanede yaģayan Evli olmayan çocuklar ile GSS kapsamında olsun olmasın tüm bireyler gelir tespitinde aile içinde değerlendirilecek. Aynı evde yaģayan birden fazla ailenin gelir testi hesabı ayrı ayrı yapılacak. 7

8 YeĢil kartlı olanların da 2012 yılı içindeki YeĢil Kart Vize tarihinden itibaren 1 ay içinde gelir tespitini yaptırmak üzere Vakıflara baģvurmaları gerekiyor. Böylelikle onlar da tedrici olarak GSS kapsamı içine alınacaklar. Doğum, ölüm, evlenme, boģanma ve benzeri nedenlerle hanedeki aile bireyi sayısının değiģtiğinin tespit edilmesi durumunda Gelir Tespiti Yenilenmesi gerekiyor. Genel sağlık sigortası tescili yapıldığı tarihten itibaren primi Devlet tarafından ödenenler ile asgarî ücretin Üçte Biri üzerinden prim ödeyenlerin hane ziyaretleri her yıl yenilenecek. Genel sağlık sigortalıları SGK tarafından tebliğ edilen gelir tespiti kararlarına karģı, Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde gelir tespitini yapan vakfa yazılı olarak itiraz edebilecekler. 2011YILI DÖNEM SONU İŞLEMLERİNDE ÖZELLİK ARZ EDEN KONULAR DÖNEM SONU DĠKKAT EDĠLECEK KONULAR. Mevcut Emtia fiilen sayılmak suretiyle değerlemesi yapılmalıdır. Stok sayımında Fiili durumla Kaydi durum karģılaģtırılarak Noksanlık veya Fazlalık varsa nedeni araģtırılmalı ve KDV dikkate alınarak gerekli düzelme iģlemleri yapılmalıdır. Stok sayım ve değerlemesinden sonra satılan malın maliyeti tespit edilerek kayıtlara alınmalıdır. Stoklarda değer düģüklüğü varsa bununla ilgili olarak Takdir Komisyonuna baģvurup gerekli karar alınmalıdır. Yıl içinde A.T.Ġ.K. alınmıģsa, bunların alımıyla ilgili olarak yılın sonuna kadar oluģan kredi faizi, kur farkı, vade farkı vs. giderler ilgili iktisadi kıymetin maliyetine eklenmelidir. Cari yıl Amortismanları ise, Maliye Bakanlığınca ilan edilen Oranlar dikkate alınarak hesaplanmalıdır. Yıl içinde alınan Binek Otomobilleri için Kıst amortisman uygulamasına dikkat edilmelidir. Yıl içinde satılan A.T.Ġ.K. nedeniyle ayrılmıģ bulunan B. Amortismanlar SatıĢ esnasında dikkate alınarak kapatılmalıdır. KuruluĢ ve örgütlenme giderleri gibi aktifleģtirilen giderlerin yıllık itfa payları hesaplanıp gider yazılmalıdır. Kıst amortismana tabi iktisadi kıymetlerin, amortisman süresinin son yılında, ayrılmayan ilk yıla iliģkin amortisman tutarının gider kaydı yapılmalıdır. PeĢin ödenen giderler içinde 2011 yılına iliģkin olanlarının alınıp cari yıl giderlerine atılması unutulmamalıdır. 8

9 PeĢin tahsil edilen gelirler hesabında bulunan ve 2011 yılı geliri olan kısmın bu hesaptan alınarak cari dönem hâsılatına eklenmelidir. Alıcılarla ve Satıcılarla ilgili Cari Hesap mutabakatları yapılmalıdır. Bankalardaki hesapların Defter Kayıtlarıyla ilgili gerekli mutabakatlar sağlanmalıdır. Kasa sayımı yapılarak Kaydi durumla Fiili Durum karģılaģtırılmalı farklılık varsa gerekli araģtırma yapılıp kayıtlara alınmalıdır. Kasadaki ve Bankadaki Döviz Maliye Bakanlığınca belirlenen kurlar esas alınarak değerlenmeli ve gerekli kayıtlar yapılmalıdır. Alınan çekler ve Verilen çeklerin reeskonta tabi tutulması halinde oluģan gelir veya gider tutarları vergilemede dikkate alınmamalıdır. Alacak ve Borç senetleri istenirse Reeskonta tabi tutulabilir. Alacak senetleri Reeskonta tabi tutulması halinde Borç senetleri de mutlaka reeskonta tabi tutulmalıdır. Senetlerde faiz oranı Belli Değilse, Merkez Bankası reeskont oranı Yıllık %17,75 uygulanarak gerekli kayıtlar yapılmalıdır. Döviz üzerinden düzenlenen Alacak ve Borç senetleri de yukarıda belirtildiği Ģekilde Reeskonta tabi tutulabilir. Senetlerde faiz oranı belli değilse, Londra bankalar arası faiz oranı (LIBOR) esas alınmalıdır. Bankalardaki Vadeli mevduat hesaplarının dönem sonu itibariyle hesaplanan faiz tutarlarının Gelir kaydı unutulmamalıdır. Banka Kredileri ile ilgili olarak dönem sonuna kadar oluģan faiz tutarı hesaplanıp Gider kaydedilmelidir. Aktifte kayıtlı bulunan Hisse senetleri, Fon portföylerinin %51 i Türkiye de kurulu bulunan Ģirketlerin hisse senetlerinden oluģan yatırım fonu katılma belgeleri, alıģ bedeli ile değerlenmelidir. Yukarıda sayılanlar dıģındaki tüm menkul kıymetler borsa rayici ile değerlendirilmelidir. Dava ve Ġcra safhasına giren alacaklar için KarĢılık ayrılıp Gider kaydedilmelidir. Teminata bağlı alacaklar bu safhaya gelse bile KarĢılık Ayrılmamalıdır. Dava ve icra takibine değmeyecek derecede Küçük Alacaklar için birden fazla yazılı istenmiģ olmak koģulu ile karģılık ayrılmalıdır. Mahkeme kararına veya kanaat verici bir belgeye dayanarak Tahsil Olanağı Kalmayan alacaklar kayıtlardan silinmelidir. Ortaklara verilen Borçlara adat hesaplanıp, ġirket kredi kullanmıģsa kredi faiz oranı, Kredi KullanmamıĢsa Reeskont Oranı, üzerinden faiz hesaplanıp Fatura düzenlenmeli ve %18 KDV uygulanmalıdır. Diğer KKEG tespit edilerek beyannamede Kurum Kazancına Eklenmesi unutulmamalıdır. 9

10 Serbest bölgelerden istisnaya konu iģlerden elde edilen Gelirlerin Ġstisna olarak dikkate alınması temin edilmelidir. Teknoloji GeliĢtirme Bölgeleri Kanunu kapsamında elde edilen kazançların KV den istisna olduğu unutulmamalıdır. Türk Gemi Siciline kayıtlı gemilerin iģletilmesinden sağlanan kazançların varlığı halinde bu kazançların KV den Ġstisna edildiği unutulmamalıdır yılına iliģkin olup, KV beyannamesi verilene kadar Gelen Gider Faturalarının KDV tutarları ile birlikte 2012 yılı kanunu defter kayıtlarına geçmiģ yıl gideri olarak kaydedilip, KV beyannamesinde bu Fatura toplamları Diğer Ġndirimler sütununda gösterilerek matrahtan indirilmesi sağlanmalıdır yılına iliģkin olup 2011 yılı kayıtlarına alınan Geç gelen Fatura bedelleri, 2010 yılı kurum kazancından beyanname üzerinden ĠndirilmiĢ olacağından, Bu tutarların 2011 yılı beyanı sırasında KKEG olarak Kumum Kazancına eklenmesi unutulmamalıdır. KV istisna varsa kurum kazancından indirilmesi sağlanmalıdır. Tam mükellef kurumlardan elde edilen ĠĢtirak Kazançları, Dar mükellef kurumlardan elde edilen ĠĢtirak Kazançları, Yurt dıģı iģtirak hisselerinin Elden Çıkarılmasından sağlanan kazançlar, Emisyon primleri, YurtdıĢı inģaat ve onarım iģleri ile teknik hizmetlerden sağlanan kazançlar, Portföy ve fon iģletme kazançları, Gayrimenkul ve iģtirak satıģları kazançlarının %75 i, Banka Borçlarının ödenmesinde kullanılan Gayrimenkul ve iģtirak hisseleri SatıĢ Kazançları, Eğitim kazançları, Rehabilitasyon merkezlerinin iģletilmesinden sağlanan kazançlar, Kooperatiflerin ortakları için hesapladıkları Risturnlar. AMORTĠSMAN UYGULAMASI Amortismanda temel alınacak iktisadi kıymetin değeri: Satın alma ve maliyet bedelleri ile bunlarla ilgili giderlerin toplamıdır. Amortisman uygulamasının baģlangıcı: Amortisman uygulaması iktisadi kıymetin aktife girdiği yıldan baģlar. Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin satılması: Maddi duran varlıkların satılması halinde ayrılan Amortisman hesabı kapatılır. 770 TL sınırın altında kalan ATĠK direkt gider yazılabilir. Ancak 770 TL sınırın üstünde olan ATĠK için mutlaka Amortisman ayrılmalıdır. ATĠK de Teknik ve Ġktisadi Bütünlük Kavramı Örneğin; Otel; havlular, yatak takımları, Lokanta; çatal ve bıçak takımları, Büro; masa, sandalye ve koltuk takımları iktisadi ve teknik bakımdan bütünlük arz eder. 10

11 BoĢ Arsa ve Arazilerin durumu: Bilindiği üzere BoĢ Arsa ve Araziler Kıymetten DüĢmediği Ġçin Amortismana konu edilmezler. Kıst Amortisman: Aktife kaydedilen Binek Otomobilleri için Uygulanmaktadır. Amortisman süresi dolmadan hurdaya ayrılan iktisadi kıymetler: Amortisman Ayırma süresi dolmadan hurdaya ayrılan iktisadi kıymetlerin iģletmede mevcut olması halinde bu kıymetler üzerinden Amortisman ayrılmaz. AMORTĠSMAN AYIRMA YÖNTEMĠNĠ DEĞĠġTĠRME Ġktisadi kıymet için baģlangıçta Normal Amortisman yöntemi uygulanmıģ ise sonradan Azalan Bakiyeler yöntemi uygulanamaz. Ancak Azalan Bakiyeler usulüne göre Amortisman ayırırken Normal Amortisman yöntemine geçilebilir. AMORTĠSMAN AYIRMANIN YÖNTEMLERĠ Normal Amortisman Yöntemi Azalan Bakiyeler Yöntemi: Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler Amortisman hesaplanacak değer, önce ayrılmıģ olan B. Amortismanlar toplamının Tenzili suretiyle tespit olunur. Amortisman oranı Normal Amortisman oranının 2 katıdır. Sürenin son yılına devreden bakiye değer, o yıl tamamen yok edilir. Azami oran %50 ATĠK KULLANIM FONKSĠYONUNU ARTIRAN HARCAMALAR Kamyonetin Aynalarının değiģtirilmesi, Tamponlarının Boyanması gibi Giderler kullanım fonksiyonunu artıran gider olup, Kamyonetin Maliyetine aktarılmalıdır. Bu Giderler ise Kamyonetin Kalan amortisman ayırma süresi içinde EĢit tutarlarda amortisman ayrılarak itfa edilir. KIYMETĠN KULLANMA ÖMRÜNÜ UZATAN HARCAMALAR, Kullanma ömrü 10 yıl olan bir kamyonet Eski motorunun Yenisi ile değiģtirilmesi halinde kamyonetin kullanma ömrü artacaktır. Bu nedenle alınan Yeni motor Gider yazılmayıp, kamyonetin maliyetine eklenmesi gerekmektedir. Ancak kamyonetin Periyodik bakımı Boyanması ve benzeri giderler Doğrudan Gider yazılır. Kulanım ömrünü uzatan giderler aktifleģtirildikleri yıldan baģlayarak Bağımsız olarak ayrıca itfa edilirler. YENĠLEME FONU ATĠK satıģından doğan veya sigortadan alınan Tazminat dolayısıyla meydana gelen Kar, belirli Ģartlarla yeni alınacak ATĠK Amortismanında kullanılmak üzere Yenileme Fonuna alınabilir. Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler tarafından ayrılabilir. 11

12 Satılan iktisadi kıymetin yenilenmesinin zorunlu olması ve iģletmeyi idare edenlerce karara bağlanması gerekir. 3 yılın hesabında Fonun ayrıldığı yıl baģlangıç yılı olarak kabul edilir. Yeni alınan iktisadi kıymetle, satılan iktisadi kıymet Aynı Nitelikte olmalıdır. Yeni kıymet alınmıģ dahi olsa 3 yıl içinde kullanılmayan Yenileme Fonu 3. yılın sonunda Gelir yazılır. ÖZEL MALĠYETLER ĠĢletmeler kiraladıkları gayrimenkuller üzerine çeģitli eklentiler yapabilirler. ÇeĢitli yol, köprü, duvar, ek bina Kira süresinin sonunda mal sahibine bırakılacak bu tür varlıklar için yapılan harcamalar bir defada zarar olarak dönem karından düģülmez. Kira süresine göre eģit sürelerle itfa olunur. ġayet kira süresi 1 yıl ise bu hesapta yer alan bütün tutarlar giderlere intikal ettirilir. Ancak bu durumda kiralayan ise Ayın olarak GMSĠ elde etmiģ sayılır. Kira süresi belli değilse özel maliyet bedeli 5 yılda itfa olunur. Kira süresi dolmadan Önce Gayrimenkulün boģaltılmasında Ġtfa edilemeyen tutar boģaltma yılında tamamen bir defada gider yazılır. Özel maliyet bedelinin itfası bakımından aktifleģtirme yılındaki kira süresi esas alınır. Sonradan oluģan değiģiklikler itfa süresini etkilemez. Azalan bakiyeler usulüne göre Amortismana tabi tutulamaz. NORMAL ĠMALAT SIRASINDA MEYDANA GELEN FĠRELER Fireler imal edilen mamulün maliyetine girmektedir. Firelerin, ticari teamüllere uygun olması gerekmektedir. Ġmalat ve satıģ fireleri ile ilgili olarak Ticaret Odalarından bilgi alınmalıdır. Firelerin yüksek olması halinde mamul maliyeti artacağından, satıģtan daha az kar elde edilecektir. KIRILMA, ÇÜRÜME, YANMA, DEPREM, SU BASMASI GĠBĠ OLAYLAR SONUCU Bu nedenlerle meydana gelen Envanter noksanlıkları mutlaka takdir komisyonlarınca takdir ettirildikten sonra, ortaya çıkan rakam üzerinden sonuç hesaplarına atılabilecektir. Tabii afetler sonucunda meydana gelen hasarın, takdir komisyonları tarafından takdir edilmesini istemeden önce; Mahkeme ve itfaiye vb. baģvurarak olayı tespit ettirmeli. Tespit belgesi ile birlikte bağlı bulundukları vergi dairesine müracaatla, tabii afet nedeniyle değeri düģen malların emsal bedelinin komisyon tarafından takdir edilmesini istemeleri gerekmektedir. SATIġLARDAN KAYNAKLANAN NOKSANLIKLAR Bazı iģ türlerinin özellikleri gereği satıģlarından dolayı Envanter noksanları oluģmaktadır. 12

13 Örneğin toptan cam ticareti ile uğraģan iģletmelerde Camların satıģa hazır hale getirilmesi, kesme ve istiflenmesinden kaynaklanan kırılmalardan dolayı fire vermesi söz konusudur. Ticari teamüllere uygun olarak gerçekleģen firelerden kaynaklanan noksanlıklar sonuç hesaplarına atılabilmektedir. Fire miktarı ticari teamüllerin altında kalırsa dönem sonu Fiili Mal Stok Tutarı eksik olmasına rağmen eleģtiri konusu yapılmaz. MALLARIN ÇALINMASI Ġstismara açık olması nedeniyle, kanun bu tür çalınmaları Gider kabul etmemektedir. Ortaya çıkan Envanter farkları Ferdi iģletmelerde Ortaklar Cari hesabına borç yazılmak suretiyle, Kurumlarda ise KKEG yazılmak suretiyle dikkate alınır. Çalınan malın maliyet bedeli biliniyorsa bu bedelden, bilinmiyorsa Emsal bedeli üzerinden muhasebeleģtirilir. KDVK deprem ve sel felaketi nedeniyle zayi olanlar hariç olmak üzere, Zayi olan mallara ait yüklenilen KDV indirim konusu yapılamaz. Bu vergiler iģlemin mahiyetine göre Gider veya Maliyete Ġntikal ettirilir. MUHASEBE HATALARI Unutkanlık, dikkatsizlik veya bilgisizlik yüzünden yapılan yanlıģlıklardır. Matematik Hataları Kayıt Hataları Rakam hatası Hesap hatası Borç ve alacak tarafının karıģtırılması Nakil Hataları Unutma ve Tekrar Değerleme ve Bilanço Hataları MUHASEBE HĠLELERĠ Belli bir amaçla iģletmenin iģlem, kayıt ve belgelerinin bilerek tahrif edilmesidir. Kasti hatalar Kayıt dıģı iģlemler ĠĢlemden önce veya sonradan kayıt Uydurma hesaplar Belge sahtekârlığı Bilançonun maskelenmesi MERSİN SMMM ODASI TESMER MERSİN ŞUBESİ 4 OCAK 2012 ÇARŞAMBA ODA KONFERANS SALONU SAAT:

DÖNEM SONU ĠġLEMLERĠ. Tekdüzen Hes.Planı Vergi Mevzuatı Eski TTK Yeni TTK. SMMM Halim BURSALI

DÖNEM SONU ĠġLEMLERĠ. Tekdüzen Hes.Planı Vergi Mevzuatı Eski TTK Yeni TTK. SMMM Halim BURSALI DÖNEM SONU ĠġLEMLERĠ Tekdüzen Hes.Planı Vergi Mevzuatı Eski TTK Yeni TTK MESLEKĠ VĠZYONUMUZ ĠĢletmelerin değer yaratmasına katkı, ĠĢletme organizasyonuna katkı ve iģletme verimliliğini artırma, Teknolojiyi

Detaylı

DÖNEM SONU ĠġLEMLERĠ

DÖNEM SONU ĠġLEMLERĠ DÖNEM SONU ĠġLEMLERĠ 2 Faaliyetlerine devam eden ya da görünür gelecekte faaliyetini sonlandırmaya karar vermemiģ iģletmelerin faaliyetlerinin sınırsız olduğu kabul edilir. Bu muhasebenin temel ilkelerinden

Detaylı

2009 YILI. DÖNEM SONU ÇALIġMALARINDA DĠKKAT EDĠLMESĠ VE UYULMASI GEREKEN KONULAR

2009 YILI. DÖNEM SONU ÇALIġMALARINDA DĠKKAT EDĠLMESĠ VE UYULMASI GEREKEN KONULAR Yetkin Yeminli Mali MüĢavirlik A.ġ. 1456 Sokak No: 10/ 1 Punta İş Merkezi Kat: 13 Alsancak 35220 İzmir TÜRKİYE Telephone +90 232 421 26 00 Telef aks +90 232 421 26 01 I nternet www.kpmg.com.tr Tarih :

Detaylı

Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği GUYADER - İnkilap sok.22/1 Kızılay / ANKARA E-Mail : info@guyader.org.tr. Gelir Uzmanları PRATİK BİLGİLER

Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği GUYADER - İnkilap sok.22/1 Kızılay / ANKARA E-Mail : info@guyader.org.tr. Gelir Uzmanları PRATİK BİLGİLER 1 Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği GUYADER - İnkilap sok.22/1 Kızılay / ANKARA E-Mail : info@guyader.org.tr Gelir Uzmanları PRATİK BİLGİLER Broşürü Özkan AYKAR Gelir Uzmanı Ankara 2014 2 İçindekiler

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ İLE 2006 VERGİLENDİRME DÖNEMİNE İLİŞKİN HATIRLATMALAR. Dr. Ahmet Kavak Yeminli Mali Müşavir

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ İLE 2006 VERGİLENDİRME DÖNEMİNE İLİŞKİN HATIRLATMALAR. Dr. Ahmet Kavak Yeminli Mali Müşavir 1 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ İLE 2006 VERGİLENDİRME DÖNEMİNE İLİŞKİN HATIRLATMALAR Dr. Ahmet Kavak Yeminli Mali Müşavir Bu metnin tüm hakları mahfuzdur. Yazarın izni olmaksızın iktibas hükümleri dışında alıntı

Detaylı

YENİÇAĞ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ'NİN VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN SİRKÜLER SİRKÜLER No: 2011/01

YENİÇAĞ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ'NİN VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN SİRKÜLER SİRKÜLER No: 2011/01 YENİÇAĞ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ'NİN VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN SİRKÜLER SİRKÜLER No: 2011/01 İÇİNDEKİLER A. ARALIK 2011 DE RESMİ GAZETELERDE YAYIMLANAN, 01.01.2012

Detaylı

2013 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI

2013 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI 2013 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI SG DENETİM EĞİTİM VE DANIŞMANLIK LTD ŞTİ İÇİNDEKİLER PRATİK BİLGİLER... 4 DEMİRBAŞLARDA GİDER YAZMA SINIRI NEDİR?... 4 DEMİRBAŞLARDA AMORTİSMAN AYRILABİLİR

Detaylı

İSTANBUL DENETİM ve YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A. Ş.

İSTANBUL DENETİM ve YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A. Ş. İŞBİRLİĞİYLE GELİR VERGİSİ... 4 Gayrimenkul Sermaye İratlarında Uygulanan İstisna Tutarı... 4 Hizmet Erbabına İşyeri veya İşyerinin Müştemilatı Dışında Kalan Yerlerde Yemek Verilmek Suretiyle Sağlanan

Detaylı

(örnek) Ad./Soyad.. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Adres : Tel :. Fax : e-mail: @... 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI

(örnek) Ad./Soyad.. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Adres : Tel :. Fax : e-mail: @... 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI İÇİNDEKİLER PRATİK BİLGİLER... 5 DEMİRBAŞLARDA GİDER YAZMA SINIRI NEDİR?... 5 DEMİRBAŞLARDA AMORTİSMAN AYRILABİLİR Mİ?... 5 FATURA DÜZENLEMEDE DE

Detaylı

Sirkeci, Ankara Cd. Kastel İş Mrk. Kat:3 No:94-95 34112 Eminönü Fatih / İSTANBUL (Avr.) T:+90 212 520 73 21 +90 212 514 52 61 F: +90 212 514 04 61

Sirkeci, Ankara Cd. Kastel İş Mrk. Kat:3 No:94-95 34112 Eminönü Fatih / İSTANBUL (Avr.) T:+90 212 520 73 21 +90 212 514 52 61 F: +90 212 514 04 61 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI İÇİNDEKİLER PRATİK BİLGİLER... 5 DEMİRBAŞLARDA GİDER YAZMA SINIRI NEDİR?... 5 DEMİRBAŞLARDA AMORTİSMAN AYRILABİLİR Mİ?... 5 FATURA DÜZENLEMEDE DE

Detaylı

İçindekiler. 13. Değer ArtıĢı Kazançlarına ĠliĢkin Ġstisna Tutarı 14. Değerli Kağıtlar ve Bedelleri. 15. Ek Mali Tablo Düzenleme Sınırı

İçindekiler. 13. Değer ArtıĢı Kazançlarına ĠliĢkin Ġstisna Tutarı 14. Değerli Kağıtlar ve Bedelleri. 15. Ek Mali Tablo Düzenleme Sınırı İçindekiler 1. Aile ve Çocuk Yardımları 2. Amortismana Tabi Tutulmadan Doğrudan Gider Yazılacak Tutar 3. Arizi Kazançlara ĠliĢkin Ġstisna (GVK md. 82) 4. Asgari Ücret ve Yasal Kesintiler 5. Asgari Geçim

Detaylı

İçindekiler. 1. Aile ve Çocuk Yardımları 2. Amortismana Tabi Tutulmadan Doğrudan Gider Yazılacak Tutar 3. Araç Muayene Harçları

İçindekiler. 1. Aile ve Çocuk Yardımları 2. Amortismana Tabi Tutulmadan Doğrudan Gider Yazılacak Tutar 3. Araç Muayene Harçları İçindekiler 1. Aile ve Çocuk Yardımları 2. Amortismana Tabi Tutulmadan Doğrudan Gider Yazılacak Tutar 3. Araç Muayene Harçları 4. Arizi Kazançlara İlişkin İstisna (GVK md. 82) 5. Asgari Ücret ve Yasal

Detaylı

GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI ÇORLU 19.02.2015

GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI ÇORLU 19.02.2015 GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI ÇORLU 19.02.2015 1 GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI GÜNCEL MUHASEBE KASA Kasa mevcutları İTİBARİ kıymetleri ile değerlenir.

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU GİRİŞ İşletmelerin süresiz olarak varsayılan ömrü, faaliyet sonuçlarının tespiti

Detaylı

2012 MALİ REHBER 5. q İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3

2012 MALİ REHBER 5. q İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 2012 MALİ REHBER q İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 A B AMORTİSMAN KONUSU 13 AMORTİSMANA TABİ TUTULMAYARAK DOĞRUDAN GİDER YAZILABİLECEK SABİT KIYMET HADDİ 14 ANONİM ŞİRKETLERDE HİSSE DEVRİ VE VERGİLENDİRİLMESİ 15 1)

Detaylı

Verginet.net ten pratik bilgiler 2014

Verginet.net ten pratik bilgiler 2014 Verginet.net ten pratik bilgiler 2014 İçindekiler 1. Aile ve Çocuk Yardımları 2. Amortismana Tabi Tutulmadan Doğrudan Gider Yazılacak Tutar 3. Araç Muayene Harçları 4. Arizi Kazançlara İlişkin İstisna

Detaylı

Verginet.net ten pratik bilgiler 2015

Verginet.net ten pratik bilgiler 2015 Verginet.net ten pratik bilgiler 2015 İçindekiler 1. Aile ve Çocuk Yardımları 2. Amortismana Tabi Tutulmadan Doğrudan Gider Yazılacak Tutar 3. Araç Muayene Harçları 4. Arizi Kazançlara İlişkin İstisna

Detaylı

Kurumlarda Dönem Sonu İşlemleri

Kurumlarda Dönem Sonu İşlemleri Kurumlarda Dönem Sonu İşlemleri 16 Ocak 2012 Ankara HiltonSa Ajanda 13:30-13:45 Kayıt ve Kahve 13:45-13:50 Açılış Konuşması Niyazi Çömez, Vergi Hizmetleri Sorumlu Ortağı, Deloitte 13:50-14:40 Dönem Sonu

Detaylı

VERGİ GÜNLÜĞÜ Ocak-2011 Sayı: 3

VERGİ GÜNLÜĞÜ Ocak-2011 Sayı: 3 PARETO DENETİM ve SMMM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. İsmetkaptan Mah. 1368 Sokak İkbal 1 İş Merkezi N:1 K:3 D:309 Basmane/İZMİR Tel: 0 (232) 445 22 74 Faks: 0 (232) 445 22 68 Bilgi: info@paretodenetim.com Kuruluş

Detaylı

PRATİK BİLGİLER SGK VERGİ. S.M.Mali Müşavir Oğuzhan GÜNGÖR 28.01.2015

PRATİK BİLGİLER SGK VERGİ. S.M.Mali Müşavir Oğuzhan GÜNGÖR 28.01.2015 PRATİK BİLGİLER SGK VERGİ S.M.Mali Müşavir Oğuzhan GÜNGÖR 28.01. SGK PRATİK BİLGİLER - ASGARİ ÜCRET SİGORTA PRİMİNE ESAS ÜCRETLER TABAN TAVAN 01.07. - 31.12. TL 8.277,75 01.01. - 30.06. 1.1,50 TL 7.809,75

Detaylı

İçindekiler. 1. Aile ve Çocuk Yardımları 2. Amortismana Tabi Tutulmadan Doğrudan Gider Yazılacak Tutar 3. Araç Muayene Harçları

İçindekiler. 1. Aile ve Çocuk Yardımları 2. Amortismana Tabi Tutulmadan Doğrudan Gider Yazılacak Tutar 3. Araç Muayene Harçları İçindekiler 1. Aile ve Çocuk Yardımları 2. Amortismana Tabi Tutulmadan Doğrudan Gider Yazılacak Tutar 3. Araç Muayene Harçları 4. Arizi Kazançlara İlişkin İstisna (GVK md. 82) 5. Asgari Ücret ve Yasal

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ VERGİ MUHASEBE UYGULAMALARI EĞİTİMİNE HOŞ GELDİNİZ RECEP SELİMOĞLU YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ VERGİ MUHASEBE UYGULAMALARI EĞİTİMİNE HOŞ GELDİNİZ RECEP SELİMOĞLU YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR DÖNEM SONU İŞLEMLERİ VERGİ MUHASEBE UYGULAMALARI EĞİTİMİNE HOŞ GELDİNİZ RECEP SELİMOĞLU YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR VUK DEĞERLEME HÜKÜMLERİ(MD/258-330) DEĞERLEME: VERGİ MATRAHLARININ HESAPLANMASIYLA İLGİLİ İKTİSADİ

Detaylı

Pratik Bilgiler (Ocak - Haziran 2014)

Pratik Bilgiler (Ocak - Haziran 2014) KONU Pratik Bilgiler (Ocak Haziran 2014) Başaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza, Süleyman Seba Caddesi No:48 B Blok Kat 9 Akaretler Beşiktaş 34357 İstanbulTurkey

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ. Tekdüzen Hes.Planı Vergi Mevzuatı Eski TTK Yeni TTK

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ. Tekdüzen Hes.Planı Vergi Mevzuatı Eski TTK Yeni TTK DÖNEM SONU İŞLEMLERİ Tekdüzen Hes.Planı Vergi Mevzuatı Eski TTK Yeni TTK MESLEKİ VİZYONUMUZ İşletmelerin değer yaratmasına katkı, İşletme organizasyonuna katkı ve işletme verimliliğini artırma, Teknolojiyi

Detaylı

MUĞLA SMMM ODASI DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU

MUĞLA SMMM ODASI DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU MUĞLA SMMM ODASI DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU Emre KARTALOĞLU Yeminli Mali Müşavir emre.kartaloglu@turkmenymm.com Murat ATAMER Serbest Muhasebeci Mali Müşavir murat.atamer@atamerac.com MUĞLA

Detaylı

2015 YILI PRATİK BİLGİLER KILAVUZU. kpm (01.01.2015-30.06.2015) kpmgvergi.com kpmg.com.tr. kpmg

2015 YILI PRATİK BİLGİLER KILAVUZU. kpm (01.01.2015-30.06.2015) kpmgvergi.com kpmg.com.tr. kpmg u 2015 YILI PRATİK BİLGİLER KILAVUZU (01.01.2015-30.06.2015) kpmgvergi.com kpmg.com.tr kp kpmg kpm İÇİNDEKİLER 1. Hadler ve Tutarlar 2. Oranlar 1.1. Defter Tutma Hadleri... 1.2. Fatura Düzenleme Haddi...

Detaylı

2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar

2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar KPMG TÜRKİYE 2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar Ocak 2013 kpmg.com.tr kpmgvergi.com 1 Investment in Turkey İçindekiler Birinci Bölüm 8 1. İşletme Varlıklarına (aktif) İlişkin Değerleme

Detaylı

DÖNEM SONU MUHASEBE ĠġLEMLERĠ

DÖNEM SONU MUHASEBE ĠġLEMLERĠ TC. DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DÖNEM SONU MUHASEBE ĠġLEMLERĠ (DERS NOTU) Yard. Doç.Dr. Alaettin ĠMAMOĞLU Öğr.Gör.Dr. Nuri Sait ALTUN Öğr.Gör. Aydın BAĞDAT OCAK-2015 0 KISALTMALAR

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU

DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir Ocak 2014 A. MURAT YILDIZ - YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR Sayfa 1 ÖNSÖZ Meslek mensupları olarak oldukça hareketli ve mesleki anlamda

Detaylı

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS MALİ REHBER. www.istanbulsmmmodasi.org.

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS MALİ REHBER. www.istanbulsmmmodasi.org. İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS MALİ REHBER www.istanbulsmmmodasi.org.tr 2015 MALİ REHBER 2 2015 MALİ REHBER q SUNUŞ Değerli Üyemiz, Meslek

Detaylı