yürüyüþ düzenledi. Yaþama Kültürünü" aþýlayacak

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "yürüyüþ düzenledi. Yaþama Kültürünü" aþýlayacak"

Transkript

1 AK Parti Çorumda Yerel Yönetim yoklamasý yaptý Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Baþkan Yardýmcýsý Menderes Türel'in yardýmcýsý ve ayný zamanda AK Parti Kocaeli Milletvekili Ýlyas Þeker Dün AK Parti Çorum Ýl teþkilatýnda sabah erken saatlerde baþlayan çalýþmasýný gece geç saatlere kadar sürdürdü. Ýlyas Þeker Parti Organlarýndan Ýl ve Ýlçe Teþkilatý, Kadýn ve Gençlik Kollarý, Ýl Genel Meclis, Belediye Meclisi üyeleri ve Mahalle Temsilcileri olmak üzere yaklaþýk 150 Partili ile bire bir görüþerek bilgi alýþveriþinde bulundu. Edinilen bilgilere göre Ýlyas Þeker, Mevcut Belediye baþkaný Muzaffer Külcü'nün çalýþmalarý ve kamuoyuna yansýyan olaylar ile ilgili sorular yönelterek bilgiler edindiði ifade edildi. 40 KURUÞ Yavuz Sultan Selim "Futsal'da biz de varýz" dedi Futsala katýlýmlar devam ediyor 8 Kasým'da baþlayacak olan Futsal (Salon) Futbol Turnuvasý'nýn duyurularý henüz yeni baþlamasýna raðmen katýlým talepleri bir hayli yoðun bir þekilde devam ediyor. Turnuvaya özellikle kurumlarýn ilgisi yoðun olurken, Yavuz Sultan Selim Ýlkokulu da turnuvada yerini alacak. 11 DE Fati, "Engellilerle Birlikte Türkiye Beyazay Derneði "Türkiye Engellilerle Birlikte Yaþama Kültürünü Arttýrmak Ýçin Fati ile Yürüyor" projesi kapsamýnda ülke genelinde yürüyüþ düzenledi. Yaþama Kültürünü" aþýlayacak "Yeryüzünde varoluþ mücadelesi veren bütün milletleri birleþtiren güç dilleridir" Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan "Türk Dil Bayramý" nedeniyle kutlama mesajý yayýnladý. Ýnsanlýk tarihi boyunca yeryüzünde varoluþ mücadelesi veren bütün milletleri sýradan bir topluluk olmaktan kurtaran, onlarý birleþtiren ve koruyan yegane ayýrýcý gücün dilleri olduðunu vurgulayarak mesajýna baþlayan Rektör Alkan, "Milli Kültürümüzün ayrýlmaz parçasý olan ve Türk Milletinin tarih boyunca ürettiði tüm deðerleri biçimlendiren ve geliþmesinde belirleyici rol oynayan dilimiz, tarih boyunca imparatorluklar kuran Türk Milletinin bu gücünü daha da artýrmýþtýr. 4 TE MHP belediye baþkan adaylarýný açýklýyor MHP, belediye baþkan adaylarýný 29 Eylül'de Ankara'da düzenlenecek toplantýyla tanýtacak.mhp Genel Baþkaný Devlet Bahçeli, 29 Eylül Pazar günü yapýlacak toplantýda 200?ün üzerinde adayýn tanýtýmýný yapacak. Yapýlacak olan toplantýda bazý büyükþehirlerin adaylarý da bulunuyor. 3 TE Çorum'da ise etkinlik Saat Kulesinde baþlayýp Valilik önünde sona erdi. Valilik önünde yapýlan basýn açýklamasýnda konuþan Türkiye Beyazay Derneði Çorum Þube Baþkaný Betül Özseçer, engellilerle birlikte yaþama kültürü konusunda durum tespiti yapmak amacýyla GENAR Araþtýrma Þirketine bir kamuoyu araþtýrmasý yaptýrýldýðýný ve 2 bin 141 kiþinin bu araþtýrmaya katýldýðýný ifade ederek, ankette çok ilginç sonuçlar çýktýðýný söyledi bütçesi belli olunca kampüs inþaatlarý baþlayacak Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan Sungurlu'da ziyarette bulunup, bir etkinliðe katýldý. Ziyaretlerde ve etkinlikte Rektör Alkan'a Sungurlu MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Kubilay Karacif ve Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Bilgin eþlik etti. "Organ nakli" operasyonu Sungurlu'ya uzandý 10 DA Ülkü kart projesi hayata geçiyor Ülkü Ocaklarý Eðitim ve Kültür Vakfý Teþkilatlardan Sorumlu Genel Baþkan Yardýmcýsý Ozan Kaya, Çorum Ülkü Ocaklarý'ný ziyaret etti. 4 TE 2 DE 3 TE Ahilik Haftasýna renkli kutlama Ahilik Haftasý kapsamýnda dün kutlama programý düzenledi. Saat Kulesi Meydaný'nda yapýlan programa Vali Yardýmcýlarý Hamdi Bolat ve Fikret Zaman, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, MHP Ýl Baþkaný Ercan Daþdan Yýlýn Ahisi seçilen Celal Ercan, oda baþkanlarý, esnaf temsilcileri ile çok sayýda vatandaþ katýldý. Kýzýlay Derneði Çorum Þube Baþkaný Sedat Canbolat Kýzýlay'ýn, 2007 yýlýndan beri hiçbir eksik ve suistimale meydan vermeden kurban kesim kampanyasýna devam ettiðini belirtti. 3 TE Saðlýk Müdürlüðü'nden Futsal'a tam destek 8 Kasým'da baþlayacak olan Futsal Turnuvasý'na bir katýlýmda Saðlýk Ýl Müdürlüðü'nden geldi. Futsal (Salon Futbol) Turnuvasýnýn Genel Koordinatörü Mustafa Sadýç, Çorum Saðlýk Ýl Müdürü Ýsmail Yücel'i makamýnda ziyaret ederken kendisine turnuva hakkýnda bilgiler verdi. 5 TE Kýzýlay vekaleten kurban baðýþlarýný bekliyor 11 DE Þevkat Güler görevi býrakýyor Çorum Eczacý Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Þevkat Güler 5 dönemdir sürdürdüðünü görevini býrakýyor. Güler, yarýn yapýlacak olan Eczacý Odasý Seçimli Olaðan Genel Kurulda aday olmayacak. Þevkat Güler bu kararýný düzenlediði basýn toplantýsýnda açýkladý. 7 DE

2 ELEMAN ARANIYOR Çamaþýr Dünyasýnda çalýþacak BAYAN elemanlar aranýyor. bizimle çalýþmak isterseniz Adres: Yeniyol mah. HAMAM SK. NO :6 (ALÝ PAÞA KADINLAR HAMAMI KARÞISI) Müracaat: Kiralýk Yemekhane 2 HABER 2014 bütçesi belli olunca kampüs inþaatlarý baþlayacak Ýmsâk : 04:59 Güneþ : 06:25 Öðle : 12:38 Ýkindi : 15:58 Akþam : 18:39 Yatsý : 19:58 2 AJANDA Ay, 30 Gün, 38. Hafta Dünyayý ele geçirmek için ahireti vermek ve insanlara yaranmak için Allahü teâlâyý býrakmak ahmaklýktýr. Ýmâm-ý Rabbânî Rahmetullahi Aleyh Günün Þiiri DOSTLAR BENÝ HATIRLASIN Ulukavak Mahallesi Söðütevler Caddesi No 105 de bulunan Yemekhane bütün ekipmanlarý ile birlikte kiralýktýr. Müracaat: Satýlýk Hyundaý Ruhsat sahibinden 2007 Model 130 Bin Km. Dizel Hyundai satýlýktýr. Araç Gri Renk de olup Klimalý, Hidrolik Direksiyon, ASR, Sis farý ve 4 Cam Otomatik dir. Müracaat Tel: Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan Sungurlu'da ziyarette bulunup, bir etkinliðe katýldý. Ziyaretlerde ve etkinlikte Rektör Alkan'a Sungurlu MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Kubilay Karacif ve Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Bilgin eþlik etti. Rektör Prof. Dr. Alkan ilk ziyaretini Sungurlu ilçesine yeni atanan Kaymakam Osman Beyazyýldýz'a yaptý. Yeni görevinde Osman Beyazyýldýz'a baþarýlar dileyen Rektör Alkan, iþbirliði içerisinde birlikte Sungurlu'da güzel çalýþmalar yapacaklarýný belirtti. Prof. Dr. Alkan ikinci ziyaretini Sungurlu Belediyesine yaptý. Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya ve Baþkan Yardýmcýsý Erol Erkoç tarafýndan karþýlanan Rektör Alkan, Sungurlu MYO Kampüsünde gelinen son aþama ve yapýlacak çalýþmalar hakkýnda bilgi paylaþýmýnda bulundu. Kampüsün oluþumu aþamasýnda Sungurlu Belediyesinin verdiði desteklerden dolayý teþekkür eden Rektör Alkan, üniversitenin yeni yýl bütçesinin oluþumundan sonra Kampüs inþaatlarýna hýzla baþlanacaðýný ifade etti. Rektör Prof. Dr. Alkan son olarak Sungurlu'da faaliyet gösteren Tek Seçenek Dershanesi tarafýndan düzenlenen "Baþarý ve Motivasyon" konulu etkinliðe konuþmacý olarak katýlarak Sungurlu MYO ve Lise öðrencilerine baþarý ve motivasyon konusunda bilgilendirdi. Haber Servisi Devlet, buluþlarý destekliyor Ben giderim adým kalýr Dostlar beni hatýrlasýn. Düðün olur bayram gelir Dostlar beni hatýrlasýn Can kafeste durmaz uçar Dünya bir han, konan göçer Ay dolanýr yýllar geçer Dostlar beni hatýrlasýn Can bedenden ayrýlacak Tütmez baca yanmaz ocak Selam olsun kucak kucak Dostlar beni hatýrlasýn Ne gelsemdi, ne giderdim Günden güne arttý derdim Garip kalýr yerim yurdum Dostlar beni hatýrlasýn Açar solar türlü çiçek Kimler gülmüþ kim gülecek Murat yalan ölüm gerçek Dostlar beni hatýrlasýn Gün ikindi akþam olur Gör ki baþa neler gelir Veysel gider adý kalýr Dostlar beni hatýrlasýn ELEMAN ARANIYOR Pastanemizde çalýþtýrýlmak üzere bay - bayan garson alýnacaktýr Cevherzade Müracaat: Fatih Caddesi Þubesi Tel: Satýlýk Büro Harikalar Dünyasý 5. Kat da 90 Metre Karelik Büro Uygun Fiyata satýlýktýr. Müracaat Tel: Kiralýk Büro Hitit Ýþ Hanýnda 2. Noter üzerinde Kat 4 numara 44 de bulunan 1 odalý Büro uygun fiyat ile kiralýktýr. Müracaat Tel: Kiralýk Ýþ Yeri Hitit Ýþ Merkezi 2. Noter Üstü 4. kat No: TL ye kiraya verilecektir. Müracaat: "Teknogiriþim Sermayesi Desteði Programý" bilgilendirme toplantýsý Hitit Üniversitesinde yapýldý. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý tarafýndan, teknoloji ve yenilik odaklý iþ fikirlerini desteklemek amacýyla, üniversitelerin Yýl: 9 Sayý: 2590 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Reha Metin Alkan herhangi bir lisans programýndan bir yýl içinde mezun olabilecek durumdaki öðrencilere, yüksek lisans veya doktora öðrencilerine, lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini ön baþvuru tarihinden en çok beþ yýl önce almýþ kiþilere yönelik olarak yürürlüðe konulan Teknogiriþim Sermayesi Desteði Programý bilgilendirme toplantýsý Rektörlük konferans salonunda gerçekleþtirildi. Toplantýnýn açýlýþ konuþmasýný Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý Ýl Müdürü Murat Ocak ve Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan yaptýlar. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý Ýl Müdürü Murat Ocak, Teknogiriþim Sermayesi Desteði Programý ile üniversiteler, araþtýrma kurum ve kuruluþlarý ile üretim sektörlerinin iþbirliði saðlanarak, ülke sanayinin uluslararasý rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapýya kavuþturulmasýný amaçladýklarýný belirtti. Üniversitelerin iþlevlerini üç baþlýk altýnda açýklayarak, üniversitelerin öðrenci ve beraberinde sektörü yetiþtirmek, bilim üretmek ve sahip olduðu teknolojik ar-ge ile toplumun ihtiyacý olan somut projeler yapmak olduðunu dile getiren Rektör Prof. Dr. Alkan da, "Üniversite olarak bizler bilimselliðimizle öne çýkýp sanayicilerimizin iþlerini kolaylaþtýrmak ve bu iþleri yerine getirecek elemaný yetiþtirmek istiyoruz" dedi. Yenilik ve yenilikçilik olan inovasyonun hayal, bilgi ve teknolojik beceri ile bir araya geldiðini ifade eden Prof. Dr. Alkan, bu buluþlarýn ticarileþerek ekonomik katma deðer saðlandýðýný ve bu baðlamda fikir, proje ve ürün oluþtuðunu belirterek, üniversiteler ile sanayicilerin Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : güçlerini birleþtirmesi gerektiðini vurguladý. Bu güç birliðine en iyi örneklerden birinin de üniversiteler bünyesinde kurulan Teknokentler olduðunu açýklayan Prof. Dr. Alkan, üniversitenin dünyada bu trendleri Murat doðru yakalayan, doðru Ocak uygulayan bir üniversite olduðunu ifade ederek üniversite bünyesinde yapýmýna baþlanan Merkez Laboratuvarý ve kurulacak Teknokent ile üniversite-sanayi iþbirliðinin bu somut atýlan adýmlarla daha da güçleneceðini belirtti. "Günümüzde ne yapacaðýnýzý biliyorsanýz, özgün bir projeniz varsa, lisans öðrencisinden profesöre kadar eðitimin her kademesinde yer alan herkese devlet desteði vardýr" diyen Rektör Prof. Dr. Alkan, "Doðru iþ yapýyorsanýz, kaynak sorunu yok" ifadelerini kullandý. Üniversite bünyesinde de Bilimsel Araþtýrma Projeleri Birimi vasýtasý ile akademik araþtýrmalara destek saðlandýðýný belirten Prof. Dr. Alkan, "Ar-ge zordur, meþakkatlidir ama kendimizi, þehrimizi, ülkemizi geliþtirmek istiyorsak ar-ge yapmalýyýz, düþünceler projelerle reel hayata döndüðünde katma deðer saðlýyor" dedi. Program Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý, Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüðü Teknogiriþim Sermayesi Desteði Programý Þube Müdürü Haydar Ali Baþ'ýn Teknogiriþim Sermayesi Desteði Programýna iliþkin yaptýðý bilgilendirme sunumu ve Mühendislik Fakültesi Öðr. Gör. Ahmet Bakal'ýn ile YSC Robotik Firmasýndan Yasin Can'ýn tecrübe paylaþýmlarý ile sonlandý. Haber Servisi TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Hukuk Danýþmanlarý: Bahadýr Ömer YÜCEL Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Uður ÇINAR Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Aþýk Veysel ÞATIROÐLU HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 1,973 1,986 EUR 2,662 2,68 STERLiN 3,135 3,19 JPY YENi 0,0196 0,02 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER BÜYÜK ECZANESÝ TEL: M.GAZÝ 1.SOK. - ÇORUM DEVLET HASTANESÝ YANI ALBAYRAK ECZANESÝ TEL: ULUKAVAK MH.TARAKÇI 8.SOK.32/B -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 HABER 3 TAZÝYE AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Deðerli Aðbeyimiz Ahmet Ceylan ýn Teyze oðlu ve Kastamonu Orman Bölge Müdürlüðü Planlama Þube Müdürü Engin Ateþ'in elim bir trafik kazasý sonucu vefatýný teessürle öðrenmiþ bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan (cc) Rahmet ailesi ve sevenlerinde Sabr-ý Cemil Niyaz ederiz. Cevherzade adýna Uður - Timur Cevher MHP belediye baþkan adaylarýný açýklýyor Fati, "Engellilerle Birlikte Yaþama Kültürünü" aþýlayacak Türkiye Beyazay Derneði "Türkiye Engellilerle Birlikte Yaþama Kültürünü Arttýrmak Ýçin Fati ile Yürüyor" projesi kapsamýnda ülke genelinde yürüyüþ düzenledi. Çorum'da ise etkinlik Saat Kulesinde baþlayýp Valilik önünde sona erdi. Valilik önünde yapýlan basýn açýklamasýnda konuþan Türkiye Beyazay Derneði Çorum Þube Baþkaný Betül Özseçer, engellilerle birlikte yaþama kültürü konusunda durum tespiti yapmak amacýyla GENAR Araþtýrma Þirketine bir kamuoyu araþtýrmasý yaptýrýldýðýný ve 2 bin 141 kiþinin bu araþtýrmaya katýldýðýný ifade ederek, ankette çok ilginç sonuçlar çýktýðýný söyledi. Deneklere, "Engelliler ile ilgili en çok merak ettiðiniz þey nedir?" sorunun yöneltildiðini kaydeden Özseçer, alýnan cevaplarý ise þöyle sýraladý: "Merak ettiðim bir þey yok % 31,6, günlük yaþantýlarýnýn ve hayat tarzlarýnýn nasýl olduðunu merak ediyorum %10, ulaþým sýkýntýlarýný, ihtiyaçlarýný ve toplu taþýmaya nasýl inip bindiklerini merak ediyorum % 4,3, çektikleri zorluklarý, çektikleri psikolojik sýkýntýlarý merak ediyorum % 3,8, yaþamlarýný nasýl sürdürdüklerini, hayatla mücadelelerini merak ediyorum % 3,7, engellilere nasýl yardýmcý olabiliriz onu merak ediyorum % 2,1, cevap yok % 14,2, fikrim yok % 5,5" "Ülke genelinde yapýlan bu araþtýrma gösteriyor ki engellileri yeterince tanýmýyor, tanýmadýðýmýz için anlamýyor, anlamadýðýmýz için iletiþime geçemiyor, iletiþime geçemediðimiz içinde onlarý hayatýn içine yeterince çekemiyoruz" diyerek sözlerine devam eden Özseçer, "Bütün bu ihmaller sonucu, maalesef engelli bireylerin yeteneklerinden ve potansiyellerinden istifade edemiyoruz" dedi.bu araþtýrmada sevindirici sonuçlarýn da çýktýðýný kaydeden Özseçer,"Engellilerle nasýl iletiþim kurulabileceðini öðrenmek ister misiniz?" þek- Eldeki bu bilimsel veriler ýþýðýnda, Türkiye Beyazay Derneði olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý iþbirliði ile engellilerle birlikte yaþama kültürünü artýrmak amacýyla 'Fati isimli görme engelli bir karakterin tanýtým yüzü olduðu "Birlikte Yürüyoruz" isimli bir kampanya baþlatýldýðýný açýklayan Özseçer, "Ülke genelinde % 5'lik bir deðiþim hedefiyle yola çýkýlan kampanya kapsamýnda, Türkiye'nin demografik yapýsýný yansýtan Ýstanbul'un Baþakþehir, Esenler ve Üsküdar ilçeleri pilot ilçeler olarak seçilmiþtir tarihleri arasýnda 3 pilot ilçede 51 kurumda 5 bin öðrencinin katýlýmýyla konferans, uygulamalý eðitim, tiyatro, yarýþmalar, AVM etkinlikleri, Fati ile buluþma saatleri ve materyal daðýtýmý gibi toplam 326 adet etkinlik gerçekleþtirdik ve toplam 477 bin adet eðitici materyal daðýttýk. Kampanyamýzla ilgili ulusal kanallarda toplam 16 saat programý yaptýk. Bunun yanýnda web sayfamýz ve sosyal medya üzerinden ayrýca 160 bin kiþiye ulaþtýk. Katkýlarýnýzla gerçekleþtirdiðimiz "Türkiye, Engellilerle Birlikte Yaþama Kültürünü Artýrmak Ýçin Fati ile Yürüyor" isimli yürüyüþ etkinliði ile de ülke genelindeki faaliyetlerimize baþlamýþ bulunuyoruz. Ülke genelinde yapýlan yürüyüþümüzde bizleri yalnýz býrakmayan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý, Türkiye Beyazay Derneði Þubeleri, Milletvekilleri, Belediye Baþkanlarý, Aile Sosyal politikalar Ýl Müdürlüðümüz, Ýl Milli Eðitim Müdürlüðümüz, Ýl Emniyet Müdürlüðümüz, engelli-engelsiz öðrenciler, ve çok kýymetli Eðitimcilerimiz, engellilik için gecelerini gündüzlerine katan sivil toplum kuruluþlarýmýz; Çorum Spastik ve Zihinsel Engelliler Derneði, Altý Nokta Körler Derneði Çorum Þubesi, Çorum Ýþitme Engelliler Spor Kulübü, Türkiye Sakatlar Derneði Çorum Þubesine, Eðitimcilere huzurlarýnýzda çok teþekkür ediyoruz. Bundan sonraki faaliyetlerimiz "Fati Engellilerle Birlikte Yaþama Kültürünü Artýrmak Ýçin Türkiye ile Buluþuyor" ve "Fati Engellilerle Birlikte Yaþama Kültürünü Artýrmak Ýçin Dünya Ýle Buluþuyor" baþlýklarý altýnda devam edeceðiz. Kampanya süresince 576 konferans, 4 bin 320 saat eðitim, 12 adet yarýþma, tiyatro gösterileri, yaz kamplarý, materyal daðýtýmý, çizgi film gösterimi, belgesel, sinema filmi ve yurtdýþý etkinlikleri gibi faaliyetler yapacaðýz. Kampanya kapsamýnda rol model olarak oluþturulan Fati karakterimizin, engellilerle birlikte yaþama kültürünü artýrmak konusunda çok önemli bir rol oynayacaðýna inancýmýz tamdýr" diyerek sözlerini tamamladý. Yasin YÜCEL MHP, belediye baþkan adaylarýný 29 Eylül'de Ankara'da düzenlenecek toplantýyla tanýtacak. MHP Genel Baþkaný Devlet Bahçeli, 29 Eylül Pazar günü yapýlacak toplantýda 200?ün üzerinde adayýn tanýtýmýný yapacak. Yapýlacak olan toplantýda bazý büyükþehirlerin adaylarý da bulunuyor.mhp Ýl Baþkaný Ercan Daþdan, konu hakkýnda yaptýðý açýklamada MHP'nin aday tanýtým toplantýsýnýn Ankara Arena Spor Salonunda yapýlacaðýný belirterek, "Saat 14.00?da baþlayacak toplantýda adaylarý, MHP lideri Devlet Bahçeli bizzat açýklayacak. Önce þu ana kadar açýklanan 70 civarýndaki aday toplantýda tanýtýlacak. Sonrasýnda netleþen yaklaþýk 150 aday açýklanacak. Bu 150 isim arasýnda 30 büyükþehir belediye baþkaný adaylarýndan bazýlarý da yer alacak. Ankara'nýn da bu iller arasýnda yer almasý bekleniyor. Çorum'dan da daha önce ismi açýklanan Aþdaðul Beldesi Belediye Baþkan adayý Yüksel Koç da tanýtýmý yapýlacak adaylar arasýnda olacak. Toplantýya Çorum teþkilatlarý da tam kadro katýlacak" dedi. Haber Servisi Kýzýlay vekaleten kurban baðýþlarýný bekliyor Kýzýlay Derneði Çorum Þube Baþkaný Sedat Canbolat Kýzýlay'ýn, 2007 yýlýndan beri hiçbir eksik ve suistimale meydan vermeden kurban kesim kampanyasýna devam ettiðini belirtti. "Önemli bir ibadetimiz sayýlan kurban kesimi vekaletini almýþ olduðumuz kiþiler adýna mutlaka kesim yapýlarak, iþlemlerin her aþamasýnda kurban sahibine bilgilendirme yapýlmaktadýr" diyen Sedat Canbolat, "Her kurban bayramýnda vekaleti verilen kurbanlar Et ve Süt Kurumu Kombinalarýnýn çeþitli bölgelerdeki hijyenik tesislerinde her türlü dini görevleri de yerine getirerek kesilmekte, 800'er gramlýk kýyma ve kuþbaþý konservesi þeklinde hazýrlanarak vekalet veren illerdeki þube baþkanlýklarýna gönderilmekte ve yýl içerisinde ihtiyaçlý ailelere sadece bir ay deðil, sürekli kurban eti daðýtýmý yapýlmaktadýr. Zira et insanlarýn sürekli ihtiyacýdýr. O nedenle yýl boyu bu yardým yapýlabilmektedir. Ayrýca yurt dýþýnda özellikle muhtaçlarý çok olan birçok Müslüman ülkelerinde de bu görev ifa edilmektedir. 18 Eylül 2013'te baþlayan ve 14 Ekim 2013'te bitecek olan Kurban kampanyasýnda, her türlü kuralýn yerine getirilerek gerçekleþtirildiði bu ibadet için vekalet bedeli bir hisse için yurt içi 575 TL, yurt dýþý için ise 300 TL olup bu ödemeler 4 taksit halinde de yapýlabilmektedir. Taksit talebinde bulunacak vatandaþl a r ý m ý z baðýþ sayfasý ve 168 ücretsiz çaðrý merkezinden ödemelerini 4 taksite kadar yapabilecektir. Vekalet verecek baðýþçýlarýmýz Kýzýlay web sitesinden, tüm bankalardaki Kýzýlay hesaplarýndan ödeme yapabilecekleri gibi, Þube Baþkanlýðýmýza da nolu telefon numarasýndan ulaþarak, baðýþ karþýlýðýnda belgelerini alýp baðýþlarýný yerine getirmiþ olacaklardýr" ifadelerini kullandý. Uður ÇINAR

4 HABER "Yeryüzünde varoluþ mücadelesi veren bütün milletleri birleþtiren güç dilleridir" Ülkü kart projesi hayata geçiyor Ülkü Ocaklarý Eðitim ve Kültür Vakfý Teþkilatlardan Sorumlu Genel Baþkan Yardýmcýsý Ozan Kaya, Çorum Ülkü Ocaklarý'ný ziyaret etti. Çorum Ülkü Ocaklarý Baþkaný Mesut Çelik ve Ülkü Ocaklarý mensuplarý tarafýndan karþýlanan Genel Baþkan Yardýmcýsý Ozan Kaya üniversite ve ortaöðretim biriminden gençlerle bir toplantý gerçekleþtirdi. Ülkücü Hareket'i yýpratmaya çalýþanlara göz açtýrýlmamasý gerektiðini dile getiren Kaya, Ülkücülerin yerinin Ülkü Ocaklarý, siyasal alandaki izdüþümünün ise Milliyetçi Hareket Partisi olduðunu söyledi. Bu iki güzide müessese dýþýnda bir çatýnýn asla kabul edilemeyeceðini belirten Kaya ideallerinden asla taviz verilmeyeceðini ve dünyevi çýkarlar uðruna davasýna ihanet edenlerin deðerlerini istismar etmesine müsaade edilmeyeceðini belirtti. Kaya, yeni eðitim öðretim döneminde de gençlerin elinden gelenin fazlasýný yapmasýný isteyerek eðitimlerini baþarýlý bir þekilde sürdürmelerinin yanýnda gerek yaklaþan öðrenci konsey seçimleri çerçevesinde gerek öðrenci kulüpleri bazýnda faaliyetlerin hýzlandýrýlmasý gerektiðini söyledi. Ülkü Evleri Projesi kapsamýnda oluþturulan evlerden birine de ziyaret gerçekleþtiren Kaya istiþarelerini tamamladýktan sonra Çorum'dan ayrýldý. -ÜLKÜ KART PROJESÝ HAYATA GEÇÝYOR- Ülkü Ocaklarý Eðitim Kültür Vakfý Çorum Ýl Baþkanlýðý tarafýndan oluþturulan proje kapsamýnda üniversite öðrencilerinin eðitim öðretim hayatýný kolaylaþtýrmak amacýyla indirim kartlarý oluþturuldu. Ülkü Kart hakkýnda açýklama yapan Ülkü Ocaklarý Ýl Baþkaný Mesut Çelik, "Ülkü Kart kullanan öðrenci kardeþlerimiz þu an itibariyle anlaþma yapmýþ olduðumuz yaklaþýk 120 esnafýmýzdan yapmýþ olduklarý alýþveriþlerde indirim hakký kazanacaklardýr. Ülkü kart sahibi olmak isteyen öðrencilerimizin Ülkü Ocaklarý Ýl temsilciliðimize baþvurmalarý yeterlidir" dedi. Bahadýr YÜCEL Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan "Türk Dil Bayramý" nedeniyle kutlama mesajý yayýnladý. Ýnsanlýk tarihi boyunca yeryüzünde varoluþ mücadelesi veren bütün milletleri sýradan bir topluluk olmaktan kurtaran, onlarý birleþtiren ve koruyan yegane ayýrýcý gücün dilleri olduðunu vurgulayarak mesajýna baþlayan Rektör Alkan, "Milli Kültürümüzün ayrýlmaz parçasý olan ve Türk Milletinin tarih boyunca ürettiði tüm deðerleri biçimlendiren ve geliþmesinde belirleyici rol oynayan dilimiz, tarih boyunca imparatorluklar kuran Türk Milletinin bu gücünü daha da artýrmýþtýr. Her yýl 26 Eylül tarihi "Türk Dil Bayramý" olarak kutlanýrken Türkçemiz adýna Türkiye'de ve dünyanýn dört bir yanýnda yeni bilimsel çalýþmalarla elde edilen son bulgular paylaþýlmakta dilimizin önemine ve gücüne dikkat çekilmektedir. Günümüz dünyasýnda küreselleþmenin olumsuz etkilerinden Türkçemizi korumak ve güçlendirmek adýna her zamankinden daha da fazla bilinçli olmaya ihtiyaç vardýr. Bu bilinçten hareketle vatan savunmasýndaki neferler misali ana dili Türkçe olan her bireyin de diline olan inancýný, sevgisini bilinçli bir biçimde ona sahip çýkarak göstermesi gerekir.türkçemizin yaþayan ve her zaman geliþen bir dil olarak konuþulmasý yazýlmasý ve bir deðer olarak dünyaya sunulmasý dileðiyle Türk Dil Bayramýmýzý kutlar, gökyüzünde özgürce dalgalanan bayraðýmýz gibi aziz Türkçemizin de tüm dünyada sonsuza deðin gür bir sesle yankýlanmaya devam etmesini en içten duygularla temenni ederim" dedi. Haber Servisi Ordu Ticaret Borsasý Baþkanýndan Bektaþ'a ziyaret Çorum Ticaret Borsasý'nýn davetlisi olarak kente gelen Ordu Ticaret Borsasý Baþkaný Ziver Kahraman Çorum Ticaret Borsasý'nda incelemelerde bulundu. Ziyaret sýrasýnda, Çorum Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ ve yönetim kurulu üyeleri de hazýr bulundu. Ticaret Borsasýný gezerek, incelemelerde bulunan ve Baþkan Bektaþ'dan bilgi alan Baþkan Kahraman, ziyaretinin çok verimli geçtiðini ifade ederek, kendilerine eþlik etmesinden dolayý Vali Sabri Baþköy'e teþekkür etti. Çorum Ticaret Borsasý'nýn bölgenin en iyi borsalarýndan biri olduðunun ifade eden Vali Baþköy, borsanýn yakalamýþ olduðu bu ivmenin sürdüreceðine inandýðýný belirtti. Çorum-Antalya arasý kýsalýyor Daha önce Ankara üzerinden Akdeniz'e ulaþan tatilciler Kýrýkkale-Karakeçili üzerinden Kulu yol ayrýmýný geçerek Konya üzerinden Alanya ve Side gibi tatil yörelerine daha ekonomik ve kýsa sürede ulaþabilecekler. Söz konusu 88 km'lik yolun yaklaþýk 73 km'si bölünmüþ yol olarak tamamlandý. Hacýlar-Kýrýkklae arasýndaki 15 km'lik bölümün ise inþaatý devam ediyor ve önümüzdeki turizm sezonuna yetiþecek. Daha önce 10 saatlik bir seyahat gerektiren Çorum -Alanya arasý artýk 8,5-9 saatte kat edilebilecek. Kýrýkkale ile Kulu makasý olarak bilinen yol ayrýmý baðlantýsý bölünmüþ yol olarak tamamlanmak üzere. Tatilcilerin uzun yýllardan buyana merak ile beklediði Kýrýkkale ve Kulu makasý olarak bilinen yol ayrýmý baðlantýsý hizmete girdi. Böylece Çorum- Konya arasý 500 km'den 430 km'ye, Çorum-Akseki yol ayrýmý 640 km'ye, Çorum-Alanya arasý 680 km'ye düþtü. 4 Mahir ODABAÞI ÖNCEDEN - ÞÝMDÝ 4 Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný " Önceden yabancýlar evimize girmesin diye dýþ kapý kilitlenirdi. Þimdi dýþ kapýyý kilitlemek yetmiyor, yabancýlar odalarýmýza girmesin diye BÝLGÝSAYARLARI (kontrol etmek) kilitlemek gerekiyor. " Önceden televizyon yeni çýktýðýnda ekranda erkek gören ebelerimiz ya yönünü döner ya da yaþmak alýrdý. Þimdi televizyon baþýnda dizileri, evlilik programlarýný severek izliyorlar. " Önceden köylerde kadýnlar el tezgâhýnda dokuduklarý paça, mandik onun üzerine de pistan (boydan elbise) giyerlerdi. Þimdi pantolon, etek, pardösü giyiyorlar. " Önceden köyden göç edip þehirde kalanlarýn evinde yatýlý misafir eksik olmazdý. Þimdi kapýyý çalan yok. " Önceden buðdayý öðüttürebilmek için su deðirmeninde günlerce sýra beklenirdi. Þimdi anýnda hazýr un alýnýyor. " Önceden insanlar bað bahçede çalýþarak bilmeden spor yapardý. Þimdi özel yürüyüþ parkurunda spor yapýyor. " Önceden kalburüstü diye adlandýrýlan kiþilerde araba vardý. Þimdi kalburun altýnda, ortasýnda olan herkeste araba var. " Önceden öðretmen görülünce yolumuzu deðiþtirirdik. Þimdi karþýsýnda bacak bacak üstüne atýlabiliyor. " Önceden tatlýlar bulunamadýðý için yenilemezdi. Þimdi bulunuyor ama korkudan yenilemiyor. " Önceden evlerimizde dokuma kýl kilimler vardý. Normal kilimler lüks sayýlýrdý. Þimdi çeþit çeþit halýlar var. " Önceden annelerimiz evleri el süpürgesiyle süpürürdü. Þimdi otomatik süpürgeler süpürüyor. Yine de iþ bitmiyor. " Önceden derelerden akan sulardan içerdik. Þimdi damacanadan içiyoruz. " Önceden sofralarda nemlendirilmiþ mendil bulunduruldu. Þimdi peçete bulunduruluyor. " Önceden banyo için evin bir köþesinde bulunan tereci (banyo dolabý) kullanýlýrdý. Þimdi kombili -þohbenli 24 saat sýcak suyu olan banyolar kullanýlýyor. " Önceden yemekler yer sofrasýnda ortak tabaktan yenilirdi. Þimdi masalarda ayrý ayrý tabaklarda yeniliyor. Kimse kimsenin bardaðýndan su bile içmiyor. " Önceden düðünlerde baþlýk parasý kýrgýnlýk sebebi olurdu. Þimdi eþyalar, düðün salonlarý kýrgýnlýk sebebi oluyor. " Önceden gelinler at üzerinde allý duvakla giderdi. Þimdi gelin arabasýnda gelinlikle gidiyor. " Önceden ortaokula gidecek çocuklarý köydeki öðretmenler, imamlar kayýt yaptýrmaya götürürdü. Þimdi otomatik kayýt yapýlýyor. Anne-babalar istediði okula kayýt yaptýrabilmenin yollarýný arýyor. " Önceden çocuklar karneyi getirince, anne - babalarda GEÇTÝ yazýsýný görünce sevinirdi. Þimdi çocuk teþekkür alsa sevinmiyor, test denemelerinde doðru net sayýsýný yüksek görünce seviniyor. * bal: kovanda ayrý, kavanozda ayrý, tabakta ayrý, damakta ayrý gül: dalda ayrý, elde ayrý dost(!): makamda ayrý, emeklilikte AYRI kardeþ: dünde ayný, bugün de ayný, yarýnda ayný ölüm: elde ayrý, bende ayrý evlat: dünde ayný, bugün de ayný, yarýnda olur inþallah ayný SP'den FED deðerlendirmesi Saadet Partisi Ýl Baþkaný Faruk Cýdýk, geçen hafta açýklanan FED yani Amerikan Merkez Bankasý kararlarýnýn geliþmekte olan ülkelerde bayram havasýnda karþýlandýðýný özellikle AK Parti'ye yakýn ekonomik çevrelerin sevinçten havalara uçtuklarýný belirtti. Açýklamalarýn bayram mý yoksa zulüm mü olduðunun tablonun tamamýna bakýlýnca anlaþýldýðýný kaydeden Cýdýk, "Dünyanýn ekonomik olarak baþýný çeken ülkelerinden olan Ýngiltere'nin 10 trilyon ABD'nin 15 trilyon Dolar civarýnda borcu vardýr. Bu borçlar zengin Yahudi ailelerinedir, bu ülkelerin açýkladýklarý kararlar kendi kararlarý deðil zengin Yahudilerin kararlarýdýr. Dünyada tüm alýþ veriþ ve üretimin nerdeyse tam 10 katý karþýlýksýz para piyasaya sürülmüþtür. FED son kararlarý ile bu karþýlýksýz para basýmýnýn devam edeceðini açýklamýþtýr. Buna da sýcak paraya baðýmlý Devletlerin baþýný Türkiye'nin çektiði ülkeler sevinmektedir. AK Partili kurmaylar "borcumuz yok" diyor Merkez Bankamýz döviz çakýlý diyor ama FED karþýlýksýz para basmayý kesecek diye de ölüp ölüp diriliyor. Bu karþýlýksýz para ile Batýlý üretim yapan tüm kurumlarýmýzý satýn aldý. Kurumlarýmýz elimizden çýktýðý gibi Petrol Kanunu ile yer altýndaki petrole bile ipotek koydular, yabancýya 30 dönüm olan toprak satýþýný karþýlýk ilkesini iptal ederek 600 dönüme kadar çýkmasýný saðladýlar, bu satýþlar hep FED'in karþýlýksýz bastýðý paralar karþýlýðýnda olmuþtur" dedi.2013 bütçesinde faiz ödemelerinin 53 milyar TL olduðunu ve yok denen borcun senelik 53 milyar TL faizinin ödendiðini anlatan Cýdýk, "Merkezde var dedikleri döviz borcun yükselmesinden kaynaklanan dövizdir, batýlý borç veriyor bir kýsmýnýn merkezde tutulmasýný istiyor böylelikle kasada kendi paramýzýn olmasýný da engelliyorlar, verdikleri borcu kendi paramýz sanmamýzý saðlýyorlar, Bakan Çaðlayan'ýn söylemi ile dövizin yükseldiðinde 6 milyar dolar piyasaya müdahale eden Merkez Bankasý dolarda sadece bir kuruþ indirmeyi baþarmýþtýr, FED bunun arkasýndan açýklamalarý ile ülkemizde ateþi söndürmüþ hakimiyetini bir daha anýmsatmýþtýr. Bunun anlamý þudur Meclis açýlýnca PKK konusunda Hükümet demokratikleþme adý altýnda tavizler verecek, Suriye konusunda tezkere çýkarýp insani istekler arkasýnda savaþ naralarý atacak, eðer böyle olmaz ise FED yeni kararlar açýklayýp karþýlýksýz para basýmýný durduracak varlýk alýmlarýný sonlandýrdýðýný açýklayacak ve Türkiye'de AK Parti'nin elinde kalan tek tutunduðu dalý kesecektir. FED'in toplantýlarý uyuþturucu Baronlarýnýn toplantýlarýna benzemektedir. Þöyleki; Baronlar toplanmýþ elimizdeki uyuþturucuyu zengin kesimde pahalýmý satalým yoksa tüm piyasaya satýp sürümden mi kazanalým diye karar almaya çýkmýþlar, sonunda tüm piyasaya satmaya devam kararý almýþlar buna da baðýmlýlar seviniyor bayram yapýyor, FED karalarýnýn aslý astarý budur" diyerek açýklamasýný tamamladý. Bahadýr YÜCEL

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

Yardýmcýlarý Zeki Gül, Nurettin Karakaya, Alper Zahir, Turhan Candan, AK Partili ve CHP'li meclis üyeleri ile çok sayýda iþçi katýldý.

Yardýmcýlarý Zeki Gül, Nurettin Karakaya, Alper Zahir, Turhan Candan, AK Partili ve CHP'li meclis üyeleri ile çok sayýda iþçi katýldý. Belediye araç parkýný güçlendirdi Çorum Belediyesi tarafýndan alýnan yeni araçlar düzenlenen törenle hizmete girdi. Temizlik Ýþleri Müdürlüðünde yapýlan törene Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Baþkan Yardýmcýlarý

Detaylı

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay Havalar ýsýnacak Meteoroloji Genel Müdürlüðü Samsun Bölge Müdürlüðü'nden konu hakkýnda yapýlan açýklamada Ekim Cuma gününe kadar hava sýcaklýklarýn yükseleceði bildirildi. Açýklamada iç ve yüksek kesimlerde

Detaylı

Son anket de yüzde 27'de kaldý Hitit, Rus üniversitesi ile iþbirliði yapacak

Son anket de yüzde 27'de kaldý Hitit, Rus üniversitesi ile iþbirliði yapacak Suriye için yardým seferberliði çaðrýsý ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, açlýk ve sefaletin ölümcül boyutlara ulaþtýðý Suriye'deki mülteciler için yeni bir yardým seferberliði baþlatýlmasý için Türkiye

Detaylı

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan "Baþkan Külcü'yü yok sayýyoruz" Emniyetten Çorum halkýna teþekkür SAYFA 5 TE CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas gittikleri heryerde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün Aðýr Ceza Mahkemesinde yargýlanýp yargýlanmadýðý

Detaylı

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenlenecek HÝTÝTSÝAD'ýn da üyesi olduðu ANFED Türkiye - Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenleyecek. 05-12 Mart 2013 tarihlerinde yapýlacak olan gezi Güney Afrika Kalkýnma Ajansý ve Cape

Detaylı

Asansörlerde korkutan tablo

Asansörlerde korkutan tablo Ýmam Hatip Kampüsü projeleri hazýrlanýyor Çorum Belediyesi tarafýndan yaptýrýlacak olan Ýmam Hatip Kampüsünün proje çalýþmalarýnýn devam ettiði belirtildi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Fen Lisesi bölgesine

Detaylı

devlete ciddi bir maliyeti olmaz"

devlete ciddi bir maliyeti olmaz TSO'dan HGYD'ye tebrik Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu, Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði Yönetim Kurulu'na hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. TSO Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal,

Detaylı

"Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz"

Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz Su faturalarýnýn aylýk olmasýný mahkeme istemiþ Çorum Belediye Meclisinin þubat ayý toplantýsýnda su faturalarýnýn iki ayda bir deðil de her ay kesilmesi için karar alýnmýþtý. Bu kararýn neden aldýðýný

Detaylı

Alanya Rafet Kayýþ Mühendislik Fakültesine

Alanya Rafet Kayýþ Mühendislik Fakültesine "Dershanelerin kapatýlmasý yerine bir karar deðildir" SAYFA TE "Dershanelerin kapatýlmasýnýn altýnda nasýl bir hesap var?" Dershanelerin kapatýlmasýna tepkiler çýð gibi büyüyor. Eðitim dünyasý, iþ adamlarý

Detaylı

"Ýþ çok ama çalýþacak eleman bulamýyoruz"

Ýþ çok ama çalýþacak eleman bulamýyoruz "Tarýmsal üretimde dünyada 7. sýradayýz" AK Parti Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý, sorunu olan kesimlerin siyasi aidiyetlerine bakmadan sorunlarýný çözdüklerini söyledi. 14. Oðuzlar Altýnkoz Kültür-Sanat

Detaylı

30 Aðustos coþkusu alanlarda

30 Aðustos coþkusu alanlarda Çiftçiler pahalý mazottan dertli Limagrain tohum firmasý ürün tanýtýmý gerçekleþtirdi. Dün ayçiçeði tohumu hakkýnda Köprüalan Köyü'nde bilgilendirme toplantýsý düzenlendi. Toplantýya Vali Yardýmcýsý Hacý

Detaylı

SMMMO sandýk baþýna gidecek

SMMMO sandýk baþýna gidecek SMMMO sandýk baþýna gidecek KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Muzaffer Yýldýrým Murat Metin Ali Can Doðan Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý'nýn 21. Olaðan Genel Kurulu bugün ve yarýn yapýlacak.

Detaylı

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý Mehmet Koçak son yolculuðuna uðurlandý SAYFA TE Mustafa Eker þehrin büyümesinin önüne set koyan bir grup olduðunu söyledi. Çorum'un büyümesine engel olanlar kim? Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker,

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

Balýn parmak izini' çýkartýyoruz

Balýn parmak izini' çýkartýyoruz Hitit Gazeteciler Derneði'nin Federasyon üyeliði onaylandý Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði'nin Türkiye Gazeteciler Federasyonu'na üyeliði onaylandý. HGYD'nin Çorum'u temsilen Federasyon Üyeliði'ne

Detaylı

40 KURUÞ. Çorumlu sanayicilere. 'nükleer' fýrsatý. lerini kaydetti. "Kadýnlarýn modern günlere gelmemizde önemi büyük"

40 KURUÞ. Çorumlu sanayicilere. 'nükleer' fýrsatý. lerini kaydetti. Kadýnlarýn modern günlere gelmemizde önemi büyük Kundaklamaya 3 tutuklama Ýskilip'te meydana gelen kundaklama olayýný gerçekleþtirdiði iddiasýyla göz altýna alýnan 5 kiþiden 3'ü çýkarýldýklarý adli makamlar tarafýndan landý. tutuk- 7 DE Yusuf Baþer Ataþ

Detaylı

3 gazeteye neden ilan verilmiyor?

3 gazeteye neden ilan verilmiyor? Cazgýr'dan ülke ekonomisine büyük katký Vali Baþköy, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetlerini sürdüren Cazgýr AÞ. nin Fabrikasýnda incelemelerde bulundu. Ticaret Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýnçal'ýnda

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

Selim Aydýn SAYFA 3 TE

Selim Aydýn SAYFA 3 TE Kamu Sen'den baskýnlara tepki! Selim Aydýn "Çöp atmak için bile makam aracý kullanýlýyor" Türkiye Kamu-Sen Ýl Temsilcisi Türk Eðitim-Sen Þube Baþkaný Selim Aydýn Ülke genelinde insanlarda kaygý yaþatmak

Detaylı

HYGD'den provakasyon uyarýsý! SAYFA 7 DE 40 KURUÞ

HYGD'den provakasyon uyarýsý! SAYFA 7 DE 40 KURUÞ HYGD'den provakasyon uyarýsý! Çorum Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði, provokasyonlara karþý uyarýda bulundu. Açýklamada, "Demokratik tepkileri amacýndan saptýracak provokasyonlara dikkat" denildi.

Detaylı

Çorum'a hýzlý trenle mi geldiniz?

Çorum'a hýzlý trenle mi geldiniz? Ýthalatta ihracatta arttý Türkiye Ýstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý iþbirliðiyle oluþturulan geçici dýþ ticaret verilerine göre; ihracat 2014 yýlý Eylül ayýnda, 2013 yýlýnýn ayný ayýna

Detaylı

var olmaya da devam edecektir"

var olmaya da devam edecektir Kara en çok çocuklar sevindi Çorum'a yýlýn ilk karý dün düþtü. Gece saatlerinde baþlayan kar yaðýþý kenti beyaz bir örtüye büründürdü. Kara en çok sevinenler ise çocuklar oldu. Yaðan karýn az olmasýna

Detaylı

Seçimde nasýl oy kullanacaðýz

Seçimde nasýl oy kullanacaðýz www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Rektör Alkan'dan 8. yýl mesajý Hitit Üniverstesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, üniversitenin 8. kuruluþ yýldönümü nedeniyle kutlama mesajý yayýnladý. DA Seçimde nasýl

Detaylı

AK Parti Çorum da Masa Krizi'

AK Parti Çorum da Masa Krizi' SÝZE ÖZEL RAMAZAN SAYFASI 9 DA Hitit'i tercih edenlerin yüzde 36'sý Çorumlu SAYFA 2 DE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ AK Parti Çorum da Masa Krizi' Geçtiðimiz Pazar akþamý Anvatar otelde gerçekleþen AKParti

Detaylı

40 KURUÞ. Hobi Bahçelerinde SAYFA 3 TE

40 KURUÞ. Hobi Bahçelerinde SAYFA 3 TE "Çorum, yemeðini satarak turizmden gelir kazanabilir" Metro Kültür Yayýn Yönetmeni ve Editörü Mutfak Araþtýrmacýsý Ayþe Nilhan Araþ, Çorum'a 6-7 yýl önce geldiðini belirterek, burada umduðundan ve duyduðunun

Detaylı

Vali Baþköy Almanya'da

Vali Baþköy Almanya'da TOKÝ konutlarýnda kura heyecaný Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý aracýlýðý ile TOKÝ tarafýndan Akkent Mahallesinde özürlü ve yoksul vatandaþlar için yaptýrýlan konutlardan çeþitli sebeplerle boþ kalan

Detaylı

okumayý öðreniyorlar

okumayý öðreniyorlar 10 yýlda 81 can, boðuldu SÝZE ÖZEL RAMAZAN SAYFASI 9 DA Vali Sabri Baþköy düzenlediði basýn toplantýsýnda yaz aylarýnýn gelmesi ile birlikte artan boðulma vakalarýna karþý vatandaþlarý uyardý. SAYFA 10

Detaylı

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý "Hukukun evrensel prensipleriyle oynamak kimseye yarar getirmez" Çorum Baro Baþkaný Av. Ýbrahim Özyýlmaz yaptýðý yazýlý açýklamada ülke gündeminde yer alan bazý konularý deðerlendirdi. Kuvvetler ayrýlýðý,

Detaylı

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem Yiðit Cevher erkekliðe ilk adýmýný SAYFA 3 TE attý www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Geciken trene birde güzergah darbesi! Muzaffer Külcü Sabri Baþköy Hitit Akademi'de yeni dönem Hitit Akademi Derneði, 4. Olaðan

Detaylı