yürüyüþ düzenledi. Yaþama Kültürünü" aþýlayacak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "yürüyüþ düzenledi. Yaþama Kültürünü" aþýlayacak"

Transkript

1 AK Parti Çorumda Yerel Yönetim yoklamasý yaptý Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Baþkan Yardýmcýsý Menderes Türel'in yardýmcýsý ve ayný zamanda AK Parti Kocaeli Milletvekili Ýlyas Þeker Dün AK Parti Çorum Ýl teþkilatýnda sabah erken saatlerde baþlayan çalýþmasýný gece geç saatlere kadar sürdürdü. Ýlyas Þeker Parti Organlarýndan Ýl ve Ýlçe Teþkilatý, Kadýn ve Gençlik Kollarý, Ýl Genel Meclis, Belediye Meclisi üyeleri ve Mahalle Temsilcileri olmak üzere yaklaþýk 150 Partili ile bire bir görüþerek bilgi alýþveriþinde bulundu. Edinilen bilgilere göre Ýlyas Þeker, Mevcut Belediye baþkaný Muzaffer Külcü'nün çalýþmalarý ve kamuoyuna yansýyan olaylar ile ilgili sorular yönelterek bilgiler edindiði ifade edildi. 40 KURUÞ Yavuz Sultan Selim "Futsal'da biz de varýz" dedi Futsala katýlýmlar devam ediyor 8 Kasým'da baþlayacak olan Futsal (Salon) Futbol Turnuvasý'nýn duyurularý henüz yeni baþlamasýna raðmen katýlým talepleri bir hayli yoðun bir þekilde devam ediyor. Turnuvaya özellikle kurumlarýn ilgisi yoðun olurken, Yavuz Sultan Selim Ýlkokulu da turnuvada yerini alacak. 11 DE Fati, "Engellilerle Birlikte Türkiye Beyazay Derneði "Türkiye Engellilerle Birlikte Yaþama Kültürünü Arttýrmak Ýçin Fati ile Yürüyor" projesi kapsamýnda ülke genelinde yürüyüþ düzenledi. Yaþama Kültürünü" aþýlayacak "Yeryüzünde varoluþ mücadelesi veren bütün milletleri birleþtiren güç dilleridir" Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan "Türk Dil Bayramý" nedeniyle kutlama mesajý yayýnladý. Ýnsanlýk tarihi boyunca yeryüzünde varoluþ mücadelesi veren bütün milletleri sýradan bir topluluk olmaktan kurtaran, onlarý birleþtiren ve koruyan yegane ayýrýcý gücün dilleri olduðunu vurgulayarak mesajýna baþlayan Rektör Alkan, "Milli Kültürümüzün ayrýlmaz parçasý olan ve Türk Milletinin tarih boyunca ürettiði tüm deðerleri biçimlendiren ve geliþmesinde belirleyici rol oynayan dilimiz, tarih boyunca imparatorluklar kuran Türk Milletinin bu gücünü daha da artýrmýþtýr. 4 TE MHP belediye baþkan adaylarýný açýklýyor MHP, belediye baþkan adaylarýný 29 Eylül'de Ankara'da düzenlenecek toplantýyla tanýtacak.mhp Genel Baþkaný Devlet Bahçeli, 29 Eylül Pazar günü yapýlacak toplantýda 200?ün üzerinde adayýn tanýtýmýný yapacak. Yapýlacak olan toplantýda bazý büyükþehirlerin adaylarý da bulunuyor. 3 TE Çorum'da ise etkinlik Saat Kulesinde baþlayýp Valilik önünde sona erdi. Valilik önünde yapýlan basýn açýklamasýnda konuþan Türkiye Beyazay Derneði Çorum Þube Baþkaný Betül Özseçer, engellilerle birlikte yaþama kültürü konusunda durum tespiti yapmak amacýyla GENAR Araþtýrma Þirketine bir kamuoyu araþtýrmasý yaptýrýldýðýný ve 2 bin 141 kiþinin bu araþtýrmaya katýldýðýný ifade ederek, ankette çok ilginç sonuçlar çýktýðýný söyledi bütçesi belli olunca kampüs inþaatlarý baþlayacak Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan Sungurlu'da ziyarette bulunup, bir etkinliðe katýldý. Ziyaretlerde ve etkinlikte Rektör Alkan'a Sungurlu MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Kubilay Karacif ve Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Bilgin eþlik etti. "Organ nakli" operasyonu Sungurlu'ya uzandý 10 DA Ülkü kart projesi hayata geçiyor Ülkü Ocaklarý Eðitim ve Kültür Vakfý Teþkilatlardan Sorumlu Genel Baþkan Yardýmcýsý Ozan Kaya, Çorum Ülkü Ocaklarý'ný ziyaret etti. 4 TE 2 DE 3 TE Ahilik Haftasýna renkli kutlama Ahilik Haftasý kapsamýnda dün kutlama programý düzenledi. Saat Kulesi Meydaný'nda yapýlan programa Vali Yardýmcýlarý Hamdi Bolat ve Fikret Zaman, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, MHP Ýl Baþkaný Ercan Daþdan Yýlýn Ahisi seçilen Celal Ercan, oda baþkanlarý, esnaf temsilcileri ile çok sayýda vatandaþ katýldý. Kýzýlay Derneði Çorum Þube Baþkaný Sedat Canbolat Kýzýlay'ýn, 2007 yýlýndan beri hiçbir eksik ve suistimale meydan vermeden kurban kesim kampanyasýna devam ettiðini belirtti. 3 TE Saðlýk Müdürlüðü'nden Futsal'a tam destek 8 Kasým'da baþlayacak olan Futsal Turnuvasý'na bir katýlýmda Saðlýk Ýl Müdürlüðü'nden geldi. Futsal (Salon Futbol) Turnuvasýnýn Genel Koordinatörü Mustafa Sadýç, Çorum Saðlýk Ýl Müdürü Ýsmail Yücel'i makamýnda ziyaret ederken kendisine turnuva hakkýnda bilgiler verdi. 5 TE Kýzýlay vekaleten kurban baðýþlarýný bekliyor 11 DE Þevkat Güler görevi býrakýyor Çorum Eczacý Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Þevkat Güler 5 dönemdir sürdürdüðünü görevini býrakýyor. Güler, yarýn yapýlacak olan Eczacý Odasý Seçimli Olaðan Genel Kurulda aday olmayacak. Þevkat Güler bu kararýný düzenlediði basýn toplantýsýnda açýkladý. 7 DE

2 ELEMAN ARANIYOR Çamaþýr Dünyasýnda çalýþacak BAYAN elemanlar aranýyor. bizimle çalýþmak isterseniz Adres: Yeniyol mah. HAMAM SK. NO :6 (ALÝ PAÞA KADINLAR HAMAMI KARÞISI) Müracaat: Kiralýk Yemekhane 2 HABER 2014 bütçesi belli olunca kampüs inþaatlarý baþlayacak Ýmsâk : 04:59 Güneþ : 06:25 Öðle : 12:38 Ýkindi : 15:58 Akþam : 18:39 Yatsý : 19:58 2 AJANDA Ay, 30 Gün, 38. Hafta Dünyayý ele geçirmek için ahireti vermek ve insanlara yaranmak için Allahü teâlâyý býrakmak ahmaklýktýr. Ýmâm-ý Rabbânî Rahmetullahi Aleyh Günün Þiiri DOSTLAR BENÝ HATIRLASIN Ulukavak Mahallesi Söðütevler Caddesi No 105 de bulunan Yemekhane bütün ekipmanlarý ile birlikte kiralýktýr. Müracaat: Satýlýk Hyundaý Ruhsat sahibinden 2007 Model 130 Bin Km. Dizel Hyundai satýlýktýr. Araç Gri Renk de olup Klimalý, Hidrolik Direksiyon, ASR, Sis farý ve 4 Cam Otomatik dir. Müracaat Tel: Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan Sungurlu'da ziyarette bulunup, bir etkinliðe katýldý. Ziyaretlerde ve etkinlikte Rektör Alkan'a Sungurlu MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Kubilay Karacif ve Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Bilgin eþlik etti. Rektör Prof. Dr. Alkan ilk ziyaretini Sungurlu ilçesine yeni atanan Kaymakam Osman Beyazyýldýz'a yaptý. Yeni görevinde Osman Beyazyýldýz'a baþarýlar dileyen Rektör Alkan, iþbirliði içerisinde birlikte Sungurlu'da güzel çalýþmalar yapacaklarýný belirtti. Prof. Dr. Alkan ikinci ziyaretini Sungurlu Belediyesine yaptý. Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya ve Baþkan Yardýmcýsý Erol Erkoç tarafýndan karþýlanan Rektör Alkan, Sungurlu MYO Kampüsünde gelinen son aþama ve yapýlacak çalýþmalar hakkýnda bilgi paylaþýmýnda bulundu. Kampüsün oluþumu aþamasýnda Sungurlu Belediyesinin verdiði desteklerden dolayý teþekkür eden Rektör Alkan, üniversitenin yeni yýl bütçesinin oluþumundan sonra Kampüs inþaatlarýna hýzla baþlanacaðýný ifade etti. Rektör Prof. Dr. Alkan son olarak Sungurlu'da faaliyet gösteren Tek Seçenek Dershanesi tarafýndan düzenlenen "Baþarý ve Motivasyon" konulu etkinliðe konuþmacý olarak katýlarak Sungurlu MYO ve Lise öðrencilerine baþarý ve motivasyon konusunda bilgilendirdi. Haber Servisi Devlet, buluþlarý destekliyor Ben giderim adým kalýr Dostlar beni hatýrlasýn. Düðün olur bayram gelir Dostlar beni hatýrlasýn Can kafeste durmaz uçar Dünya bir han, konan göçer Ay dolanýr yýllar geçer Dostlar beni hatýrlasýn Can bedenden ayrýlacak Tütmez baca yanmaz ocak Selam olsun kucak kucak Dostlar beni hatýrlasýn Ne gelsemdi, ne giderdim Günden güne arttý derdim Garip kalýr yerim yurdum Dostlar beni hatýrlasýn Açar solar türlü çiçek Kimler gülmüþ kim gülecek Murat yalan ölüm gerçek Dostlar beni hatýrlasýn Gün ikindi akþam olur Gör ki baþa neler gelir Veysel gider adý kalýr Dostlar beni hatýrlasýn ELEMAN ARANIYOR Pastanemizde çalýþtýrýlmak üzere bay - bayan garson alýnacaktýr Cevherzade Müracaat: Fatih Caddesi Þubesi Tel: Satýlýk Büro Harikalar Dünyasý 5. Kat da 90 Metre Karelik Büro Uygun Fiyata satýlýktýr. Müracaat Tel: Kiralýk Büro Hitit Ýþ Hanýnda 2. Noter üzerinde Kat 4 numara 44 de bulunan 1 odalý Büro uygun fiyat ile kiralýktýr. Müracaat Tel: Kiralýk Ýþ Yeri Hitit Ýþ Merkezi 2. Noter Üstü 4. kat No: TL ye kiraya verilecektir. Müracaat: "Teknogiriþim Sermayesi Desteði Programý" bilgilendirme toplantýsý Hitit Üniversitesinde yapýldý. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý tarafýndan, teknoloji ve yenilik odaklý iþ fikirlerini desteklemek amacýyla, üniversitelerin Yýl: 9 Sayý: 2590 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Reha Metin Alkan herhangi bir lisans programýndan bir yýl içinde mezun olabilecek durumdaki öðrencilere, yüksek lisans veya doktora öðrencilerine, lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini ön baþvuru tarihinden en çok beþ yýl önce almýþ kiþilere yönelik olarak yürürlüðe konulan Teknogiriþim Sermayesi Desteði Programý bilgilendirme toplantýsý Rektörlük konferans salonunda gerçekleþtirildi. Toplantýnýn açýlýþ konuþmasýný Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý Ýl Müdürü Murat Ocak ve Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan yaptýlar. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý Ýl Müdürü Murat Ocak, Teknogiriþim Sermayesi Desteði Programý ile üniversiteler, araþtýrma kurum ve kuruluþlarý ile üretim sektörlerinin iþbirliði saðlanarak, ülke sanayinin uluslararasý rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapýya kavuþturulmasýný amaçladýklarýný belirtti. Üniversitelerin iþlevlerini üç baþlýk altýnda açýklayarak, üniversitelerin öðrenci ve beraberinde sektörü yetiþtirmek, bilim üretmek ve sahip olduðu teknolojik ar-ge ile toplumun ihtiyacý olan somut projeler yapmak olduðunu dile getiren Rektör Prof. Dr. Alkan da, "Üniversite olarak bizler bilimselliðimizle öne çýkýp sanayicilerimizin iþlerini kolaylaþtýrmak ve bu iþleri yerine getirecek elemaný yetiþtirmek istiyoruz" dedi. Yenilik ve yenilikçilik olan inovasyonun hayal, bilgi ve teknolojik beceri ile bir araya geldiðini ifade eden Prof. Dr. Alkan, bu buluþlarýn ticarileþerek ekonomik katma deðer saðlandýðýný ve bu baðlamda fikir, proje ve ürün oluþtuðunu belirterek, üniversiteler ile sanayicilerin Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : güçlerini birleþtirmesi gerektiðini vurguladý. Bu güç birliðine en iyi örneklerden birinin de üniversiteler bünyesinde kurulan Teknokentler olduðunu açýklayan Prof. Dr. Alkan, üniversitenin dünyada bu trendleri Murat doðru yakalayan, doðru Ocak uygulayan bir üniversite olduðunu ifade ederek üniversite bünyesinde yapýmýna baþlanan Merkez Laboratuvarý ve kurulacak Teknokent ile üniversite-sanayi iþbirliðinin bu somut atýlan adýmlarla daha da güçleneceðini belirtti. "Günümüzde ne yapacaðýnýzý biliyorsanýz, özgün bir projeniz varsa, lisans öðrencisinden profesöre kadar eðitimin her kademesinde yer alan herkese devlet desteði vardýr" diyen Rektör Prof. Dr. Alkan, "Doðru iþ yapýyorsanýz, kaynak sorunu yok" ifadelerini kullandý. Üniversite bünyesinde de Bilimsel Araþtýrma Projeleri Birimi vasýtasý ile akademik araþtýrmalara destek saðlandýðýný belirten Prof. Dr. Alkan, "Ar-ge zordur, meþakkatlidir ama kendimizi, þehrimizi, ülkemizi geliþtirmek istiyorsak ar-ge yapmalýyýz, düþünceler projelerle reel hayata döndüðünde katma deðer saðlýyor" dedi. Program Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý, Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüðü Teknogiriþim Sermayesi Desteði Programý Þube Müdürü Haydar Ali Baþ'ýn Teknogiriþim Sermayesi Desteði Programýna iliþkin yaptýðý bilgilendirme sunumu ve Mühendislik Fakültesi Öðr. Gör. Ahmet Bakal'ýn ile YSC Robotik Firmasýndan Yasin Can'ýn tecrübe paylaþýmlarý ile sonlandý. Haber Servisi TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Hukuk Danýþmanlarý: Bahadýr Ömer YÜCEL Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Uður ÇINAR Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Aþýk Veysel ÞATIROÐLU HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 1,973 1,986 EUR 2,662 2,68 STERLiN 3,135 3,19 JPY YENi 0,0196 0,02 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER BÜYÜK ECZANESÝ TEL: M.GAZÝ 1.SOK. - ÇORUM DEVLET HASTANESÝ YANI ALBAYRAK ECZANESÝ TEL: ULUKAVAK MH.TARAKÇI 8.SOK.32/B -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 HABER 3 TAZÝYE AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Deðerli Aðbeyimiz Ahmet Ceylan ýn Teyze oðlu ve Kastamonu Orman Bölge Müdürlüðü Planlama Þube Müdürü Engin Ateþ'in elim bir trafik kazasý sonucu vefatýný teessürle öðrenmiþ bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan (cc) Rahmet ailesi ve sevenlerinde Sabr-ý Cemil Niyaz ederiz. Cevherzade adýna Uður - Timur Cevher MHP belediye baþkan adaylarýný açýklýyor Fati, "Engellilerle Birlikte Yaþama Kültürünü" aþýlayacak Türkiye Beyazay Derneði "Türkiye Engellilerle Birlikte Yaþama Kültürünü Arttýrmak Ýçin Fati ile Yürüyor" projesi kapsamýnda ülke genelinde yürüyüþ düzenledi. Çorum'da ise etkinlik Saat Kulesinde baþlayýp Valilik önünde sona erdi. Valilik önünde yapýlan basýn açýklamasýnda konuþan Türkiye Beyazay Derneði Çorum Þube Baþkaný Betül Özseçer, engellilerle birlikte yaþama kültürü konusunda durum tespiti yapmak amacýyla GENAR Araþtýrma Þirketine bir kamuoyu araþtýrmasý yaptýrýldýðýný ve 2 bin 141 kiþinin bu araþtýrmaya katýldýðýný ifade ederek, ankette çok ilginç sonuçlar çýktýðýný söyledi. Deneklere, "Engelliler ile ilgili en çok merak ettiðiniz þey nedir?" sorunun yöneltildiðini kaydeden Özseçer, alýnan cevaplarý ise þöyle sýraladý: "Merak ettiðim bir þey yok % 31,6, günlük yaþantýlarýnýn ve hayat tarzlarýnýn nasýl olduðunu merak ediyorum %10, ulaþým sýkýntýlarýný, ihtiyaçlarýný ve toplu taþýmaya nasýl inip bindiklerini merak ediyorum % 4,3, çektikleri zorluklarý, çektikleri psikolojik sýkýntýlarý merak ediyorum % 3,8, yaþamlarýný nasýl sürdürdüklerini, hayatla mücadelelerini merak ediyorum % 3,7, engellilere nasýl yardýmcý olabiliriz onu merak ediyorum % 2,1, cevap yok % 14,2, fikrim yok % 5,5" "Ülke genelinde yapýlan bu araþtýrma gösteriyor ki engellileri yeterince tanýmýyor, tanýmadýðýmýz için anlamýyor, anlamadýðýmýz için iletiþime geçemiyor, iletiþime geçemediðimiz içinde onlarý hayatýn içine yeterince çekemiyoruz" diyerek sözlerine devam eden Özseçer, "Bütün bu ihmaller sonucu, maalesef engelli bireylerin yeteneklerinden ve potansiyellerinden istifade edemiyoruz" dedi.bu araþtýrmada sevindirici sonuçlarýn da çýktýðýný kaydeden Özseçer,"Engellilerle nasýl iletiþim kurulabileceðini öðrenmek ister misiniz?" þek- Eldeki bu bilimsel veriler ýþýðýnda, Türkiye Beyazay Derneði olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý iþbirliði ile engellilerle birlikte yaþama kültürünü artýrmak amacýyla 'Fati isimli görme engelli bir karakterin tanýtým yüzü olduðu "Birlikte Yürüyoruz" isimli bir kampanya baþlatýldýðýný açýklayan Özseçer, "Ülke genelinde % 5'lik bir deðiþim hedefiyle yola çýkýlan kampanya kapsamýnda, Türkiye'nin demografik yapýsýný yansýtan Ýstanbul'un Baþakþehir, Esenler ve Üsküdar ilçeleri pilot ilçeler olarak seçilmiþtir tarihleri arasýnda 3 pilot ilçede 51 kurumda 5 bin öðrencinin katýlýmýyla konferans, uygulamalý eðitim, tiyatro, yarýþmalar, AVM etkinlikleri, Fati ile buluþma saatleri ve materyal daðýtýmý gibi toplam 326 adet etkinlik gerçekleþtirdik ve toplam 477 bin adet eðitici materyal daðýttýk. Kampanyamýzla ilgili ulusal kanallarda toplam 16 saat programý yaptýk. Bunun yanýnda web sayfamýz ve sosyal medya üzerinden ayrýca 160 bin kiþiye ulaþtýk. Katkýlarýnýzla gerçekleþtirdiðimiz "Türkiye, Engellilerle Birlikte Yaþama Kültürünü Artýrmak Ýçin Fati ile Yürüyor" isimli yürüyüþ etkinliði ile de ülke genelindeki faaliyetlerimize baþlamýþ bulunuyoruz. Ülke genelinde yapýlan yürüyüþümüzde bizleri yalnýz býrakmayan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý, Türkiye Beyazay Derneði Þubeleri, Milletvekilleri, Belediye Baþkanlarý, Aile Sosyal politikalar Ýl Müdürlüðümüz, Ýl Milli Eðitim Müdürlüðümüz, Ýl Emniyet Müdürlüðümüz, engelli-engelsiz öðrenciler, ve çok kýymetli Eðitimcilerimiz, engellilik için gecelerini gündüzlerine katan sivil toplum kuruluþlarýmýz; Çorum Spastik ve Zihinsel Engelliler Derneði, Altý Nokta Körler Derneði Çorum Þubesi, Çorum Ýþitme Engelliler Spor Kulübü, Türkiye Sakatlar Derneði Çorum Þubesine, Eðitimcilere huzurlarýnýzda çok teþekkür ediyoruz. Bundan sonraki faaliyetlerimiz "Fati Engellilerle Birlikte Yaþama Kültürünü Artýrmak Ýçin Türkiye ile Buluþuyor" ve "Fati Engellilerle Birlikte Yaþama Kültürünü Artýrmak Ýçin Dünya Ýle Buluþuyor" baþlýklarý altýnda devam edeceðiz. Kampanya süresince 576 konferans, 4 bin 320 saat eðitim, 12 adet yarýþma, tiyatro gösterileri, yaz kamplarý, materyal daðýtýmý, çizgi film gösterimi, belgesel, sinema filmi ve yurtdýþý etkinlikleri gibi faaliyetler yapacaðýz. Kampanya kapsamýnda rol model olarak oluþturulan Fati karakterimizin, engellilerle birlikte yaþama kültürünü artýrmak konusunda çok önemli bir rol oynayacaðýna inancýmýz tamdýr" diyerek sözlerini tamamladý. Yasin YÜCEL MHP, belediye baþkan adaylarýný 29 Eylül'de Ankara'da düzenlenecek toplantýyla tanýtacak. MHP Genel Baþkaný Devlet Bahçeli, 29 Eylül Pazar günü yapýlacak toplantýda 200?ün üzerinde adayýn tanýtýmýný yapacak. Yapýlacak olan toplantýda bazý büyükþehirlerin adaylarý da bulunuyor.mhp Ýl Baþkaný Ercan Daþdan, konu hakkýnda yaptýðý açýklamada MHP'nin aday tanýtým toplantýsýnýn Ankara Arena Spor Salonunda yapýlacaðýný belirterek, "Saat 14.00?da baþlayacak toplantýda adaylarý, MHP lideri Devlet Bahçeli bizzat açýklayacak. Önce þu ana kadar açýklanan 70 civarýndaki aday toplantýda tanýtýlacak. Sonrasýnda netleþen yaklaþýk 150 aday açýklanacak. Bu 150 isim arasýnda 30 büyükþehir belediye baþkaný adaylarýndan bazýlarý da yer alacak. Ankara'nýn da bu iller arasýnda yer almasý bekleniyor. Çorum'dan da daha önce ismi açýklanan Aþdaðul Beldesi Belediye Baþkan adayý Yüksel Koç da tanýtýmý yapýlacak adaylar arasýnda olacak. Toplantýya Çorum teþkilatlarý da tam kadro katýlacak" dedi. Haber Servisi Kýzýlay vekaleten kurban baðýþlarýný bekliyor Kýzýlay Derneði Çorum Þube Baþkaný Sedat Canbolat Kýzýlay'ýn, 2007 yýlýndan beri hiçbir eksik ve suistimale meydan vermeden kurban kesim kampanyasýna devam ettiðini belirtti. "Önemli bir ibadetimiz sayýlan kurban kesimi vekaletini almýþ olduðumuz kiþiler adýna mutlaka kesim yapýlarak, iþlemlerin her aþamasýnda kurban sahibine bilgilendirme yapýlmaktadýr" diyen Sedat Canbolat, "Her kurban bayramýnda vekaleti verilen kurbanlar Et ve Süt Kurumu Kombinalarýnýn çeþitli bölgelerdeki hijyenik tesislerinde her türlü dini görevleri de yerine getirerek kesilmekte, 800'er gramlýk kýyma ve kuþbaþý konservesi þeklinde hazýrlanarak vekalet veren illerdeki þube baþkanlýklarýna gönderilmekte ve yýl içerisinde ihtiyaçlý ailelere sadece bir ay deðil, sürekli kurban eti daðýtýmý yapýlmaktadýr. Zira et insanlarýn sürekli ihtiyacýdýr. O nedenle yýl boyu bu yardým yapýlabilmektedir. Ayrýca yurt dýþýnda özellikle muhtaçlarý çok olan birçok Müslüman ülkelerinde de bu görev ifa edilmektedir. 18 Eylül 2013'te baþlayan ve 14 Ekim 2013'te bitecek olan Kurban kampanyasýnda, her türlü kuralýn yerine getirilerek gerçekleþtirildiði bu ibadet için vekalet bedeli bir hisse için yurt içi 575 TL, yurt dýþý için ise 300 TL olup bu ödemeler 4 taksit halinde de yapýlabilmektedir. Taksit talebinde bulunacak vatandaþl a r ý m ý z baðýþ sayfasý ve 168 ücretsiz çaðrý merkezinden ödemelerini 4 taksite kadar yapabilecektir. Vekalet verecek baðýþçýlarýmýz Kýzýlay web sitesinden, tüm bankalardaki Kýzýlay hesaplarýndan ödeme yapabilecekleri gibi, Þube Baþkanlýðýmýza da nolu telefon numarasýndan ulaþarak, baðýþ karþýlýðýnda belgelerini alýp baðýþlarýný yerine getirmiþ olacaklardýr" ifadelerini kullandý. Uður ÇINAR

4 HABER "Yeryüzünde varoluþ mücadelesi veren bütün milletleri birleþtiren güç dilleridir" Ülkü kart projesi hayata geçiyor Ülkü Ocaklarý Eðitim ve Kültür Vakfý Teþkilatlardan Sorumlu Genel Baþkan Yardýmcýsý Ozan Kaya, Çorum Ülkü Ocaklarý'ný ziyaret etti. Çorum Ülkü Ocaklarý Baþkaný Mesut Çelik ve Ülkü Ocaklarý mensuplarý tarafýndan karþýlanan Genel Baþkan Yardýmcýsý Ozan Kaya üniversite ve ortaöðretim biriminden gençlerle bir toplantý gerçekleþtirdi. Ülkücü Hareket'i yýpratmaya çalýþanlara göz açtýrýlmamasý gerektiðini dile getiren Kaya, Ülkücülerin yerinin Ülkü Ocaklarý, siyasal alandaki izdüþümünün ise Milliyetçi Hareket Partisi olduðunu söyledi. Bu iki güzide müessese dýþýnda bir çatýnýn asla kabul edilemeyeceðini belirten Kaya ideallerinden asla taviz verilmeyeceðini ve dünyevi çýkarlar uðruna davasýna ihanet edenlerin deðerlerini istismar etmesine müsaade edilmeyeceðini belirtti. Kaya, yeni eðitim öðretim döneminde de gençlerin elinden gelenin fazlasýný yapmasýný isteyerek eðitimlerini baþarýlý bir þekilde sürdürmelerinin yanýnda gerek yaklaþan öðrenci konsey seçimleri çerçevesinde gerek öðrenci kulüpleri bazýnda faaliyetlerin hýzlandýrýlmasý gerektiðini söyledi. Ülkü Evleri Projesi kapsamýnda oluþturulan evlerden birine de ziyaret gerçekleþtiren Kaya istiþarelerini tamamladýktan sonra Çorum'dan ayrýldý. -ÜLKÜ KART PROJESÝ HAYATA GEÇÝYOR- Ülkü Ocaklarý Eðitim Kültür Vakfý Çorum Ýl Baþkanlýðý tarafýndan oluþturulan proje kapsamýnda üniversite öðrencilerinin eðitim öðretim hayatýný kolaylaþtýrmak amacýyla indirim kartlarý oluþturuldu. Ülkü Kart hakkýnda açýklama yapan Ülkü Ocaklarý Ýl Baþkaný Mesut Çelik, "Ülkü Kart kullanan öðrenci kardeþlerimiz þu an itibariyle anlaþma yapmýþ olduðumuz yaklaþýk 120 esnafýmýzdan yapmýþ olduklarý alýþveriþlerde indirim hakký kazanacaklardýr. Ülkü kart sahibi olmak isteyen öðrencilerimizin Ülkü Ocaklarý Ýl temsilciliðimize baþvurmalarý yeterlidir" dedi. Bahadýr YÜCEL Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan "Türk Dil Bayramý" nedeniyle kutlama mesajý yayýnladý. Ýnsanlýk tarihi boyunca yeryüzünde varoluþ mücadelesi veren bütün milletleri sýradan bir topluluk olmaktan kurtaran, onlarý birleþtiren ve koruyan yegane ayýrýcý gücün dilleri olduðunu vurgulayarak mesajýna baþlayan Rektör Alkan, "Milli Kültürümüzün ayrýlmaz parçasý olan ve Türk Milletinin tarih boyunca ürettiði tüm deðerleri biçimlendiren ve geliþmesinde belirleyici rol oynayan dilimiz, tarih boyunca imparatorluklar kuran Türk Milletinin bu gücünü daha da artýrmýþtýr. Her yýl 26 Eylül tarihi "Türk Dil Bayramý" olarak kutlanýrken Türkçemiz adýna Türkiye'de ve dünyanýn dört bir yanýnda yeni bilimsel çalýþmalarla elde edilen son bulgular paylaþýlmakta dilimizin önemine ve gücüne dikkat çekilmektedir. Günümüz dünyasýnda küreselleþmenin olumsuz etkilerinden Türkçemizi korumak ve güçlendirmek adýna her zamankinden daha da fazla bilinçli olmaya ihtiyaç vardýr. Bu bilinçten hareketle vatan savunmasýndaki neferler misali ana dili Türkçe olan her bireyin de diline olan inancýný, sevgisini bilinçli bir biçimde ona sahip çýkarak göstermesi gerekir.türkçemizin yaþayan ve her zaman geliþen bir dil olarak konuþulmasý yazýlmasý ve bir deðer olarak dünyaya sunulmasý dileðiyle Türk Dil Bayramýmýzý kutlar, gökyüzünde özgürce dalgalanan bayraðýmýz gibi aziz Türkçemizin de tüm dünyada sonsuza deðin gür bir sesle yankýlanmaya devam etmesini en içten duygularla temenni ederim" dedi. Haber Servisi Ordu Ticaret Borsasý Baþkanýndan Bektaþ'a ziyaret Çorum Ticaret Borsasý'nýn davetlisi olarak kente gelen Ordu Ticaret Borsasý Baþkaný Ziver Kahraman Çorum Ticaret Borsasý'nda incelemelerde bulundu. Ziyaret sýrasýnda, Çorum Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ ve yönetim kurulu üyeleri de hazýr bulundu. Ticaret Borsasýný gezerek, incelemelerde bulunan ve Baþkan Bektaþ'dan bilgi alan Baþkan Kahraman, ziyaretinin çok verimli geçtiðini ifade ederek, kendilerine eþlik etmesinden dolayý Vali Sabri Baþköy'e teþekkür etti. Çorum Ticaret Borsasý'nýn bölgenin en iyi borsalarýndan biri olduðunun ifade eden Vali Baþköy, borsanýn yakalamýþ olduðu bu ivmenin sürdüreceðine inandýðýný belirtti. Çorum-Antalya arasý kýsalýyor Daha önce Ankara üzerinden Akdeniz'e ulaþan tatilciler Kýrýkkale-Karakeçili üzerinden Kulu yol ayrýmýný geçerek Konya üzerinden Alanya ve Side gibi tatil yörelerine daha ekonomik ve kýsa sürede ulaþabilecekler. Söz konusu 88 km'lik yolun yaklaþýk 73 km'si bölünmüþ yol olarak tamamlandý. Hacýlar-Kýrýkklae arasýndaki 15 km'lik bölümün ise inþaatý devam ediyor ve önümüzdeki turizm sezonuna yetiþecek. Daha önce 10 saatlik bir seyahat gerektiren Çorum -Alanya arasý artýk 8,5-9 saatte kat edilebilecek. Kýrýkkale ile Kulu makasý olarak bilinen yol ayrýmý baðlantýsý bölünmüþ yol olarak tamamlanmak üzere. Tatilcilerin uzun yýllardan buyana merak ile beklediði Kýrýkkale ve Kulu makasý olarak bilinen yol ayrýmý baðlantýsý hizmete girdi. Böylece Çorum- Konya arasý 500 km'den 430 km'ye, Çorum-Akseki yol ayrýmý 640 km'ye, Çorum-Alanya arasý 680 km'ye düþtü. 4 Mahir ODABAÞI ÖNCEDEN - ÞÝMDÝ 4 Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný " Önceden yabancýlar evimize girmesin diye dýþ kapý kilitlenirdi. Þimdi dýþ kapýyý kilitlemek yetmiyor, yabancýlar odalarýmýza girmesin diye BÝLGÝSAYARLARI (kontrol etmek) kilitlemek gerekiyor. " Önceden televizyon yeni çýktýðýnda ekranda erkek gören ebelerimiz ya yönünü döner ya da yaþmak alýrdý. Þimdi televizyon baþýnda dizileri, evlilik programlarýný severek izliyorlar. " Önceden köylerde kadýnlar el tezgâhýnda dokuduklarý paça, mandik onun üzerine de pistan (boydan elbise) giyerlerdi. Þimdi pantolon, etek, pardösü giyiyorlar. " Önceden köyden göç edip þehirde kalanlarýn evinde yatýlý misafir eksik olmazdý. Þimdi kapýyý çalan yok. " Önceden buðdayý öðüttürebilmek için su deðirmeninde günlerce sýra beklenirdi. Þimdi anýnda hazýr un alýnýyor. " Önceden insanlar bað bahçede çalýþarak bilmeden spor yapardý. Þimdi özel yürüyüþ parkurunda spor yapýyor. " Önceden kalburüstü diye adlandýrýlan kiþilerde araba vardý. Þimdi kalburun altýnda, ortasýnda olan herkeste araba var. " Önceden öðretmen görülünce yolumuzu deðiþtirirdik. Þimdi karþýsýnda bacak bacak üstüne atýlabiliyor. " Önceden tatlýlar bulunamadýðý için yenilemezdi. Þimdi bulunuyor ama korkudan yenilemiyor. " Önceden evlerimizde dokuma kýl kilimler vardý. Normal kilimler lüks sayýlýrdý. Þimdi çeþit çeþit halýlar var. " Önceden annelerimiz evleri el süpürgesiyle süpürürdü. Þimdi otomatik süpürgeler süpürüyor. Yine de iþ bitmiyor. " Önceden derelerden akan sulardan içerdik. Þimdi damacanadan içiyoruz. " Önceden sofralarda nemlendirilmiþ mendil bulunduruldu. Þimdi peçete bulunduruluyor. " Önceden banyo için evin bir köþesinde bulunan tereci (banyo dolabý) kullanýlýrdý. Þimdi kombili -þohbenli 24 saat sýcak suyu olan banyolar kullanýlýyor. " Önceden yemekler yer sofrasýnda ortak tabaktan yenilirdi. Þimdi masalarda ayrý ayrý tabaklarda yeniliyor. Kimse kimsenin bardaðýndan su bile içmiyor. " Önceden düðünlerde baþlýk parasý kýrgýnlýk sebebi olurdu. Þimdi eþyalar, düðün salonlarý kýrgýnlýk sebebi oluyor. " Önceden gelinler at üzerinde allý duvakla giderdi. Þimdi gelin arabasýnda gelinlikle gidiyor. " Önceden ortaokula gidecek çocuklarý köydeki öðretmenler, imamlar kayýt yaptýrmaya götürürdü. Þimdi otomatik kayýt yapýlýyor. Anne-babalar istediði okula kayýt yaptýrabilmenin yollarýný arýyor. " Önceden çocuklar karneyi getirince, anne - babalarda GEÇTÝ yazýsýný görünce sevinirdi. Þimdi çocuk teþekkür alsa sevinmiyor, test denemelerinde doðru net sayýsýný yüksek görünce seviniyor. * bal: kovanda ayrý, kavanozda ayrý, tabakta ayrý, damakta ayrý gül: dalda ayrý, elde ayrý dost(!): makamda ayrý, emeklilikte AYRI kardeþ: dünde ayný, bugün de ayný, yarýnda ayný ölüm: elde ayrý, bende ayrý evlat: dünde ayný, bugün de ayný, yarýnda olur inþallah ayný SP'den FED deðerlendirmesi Saadet Partisi Ýl Baþkaný Faruk Cýdýk, geçen hafta açýklanan FED yani Amerikan Merkez Bankasý kararlarýnýn geliþmekte olan ülkelerde bayram havasýnda karþýlandýðýný özellikle AK Parti'ye yakýn ekonomik çevrelerin sevinçten havalara uçtuklarýný belirtti. Açýklamalarýn bayram mý yoksa zulüm mü olduðunun tablonun tamamýna bakýlýnca anlaþýldýðýný kaydeden Cýdýk, "Dünyanýn ekonomik olarak baþýný çeken ülkelerinden olan Ýngiltere'nin 10 trilyon ABD'nin 15 trilyon Dolar civarýnda borcu vardýr. Bu borçlar zengin Yahudi ailelerinedir, bu ülkelerin açýkladýklarý kararlar kendi kararlarý deðil zengin Yahudilerin kararlarýdýr. Dünyada tüm alýþ veriþ ve üretimin nerdeyse tam 10 katý karþýlýksýz para piyasaya sürülmüþtür. FED son kararlarý ile bu karþýlýksýz para basýmýnýn devam edeceðini açýklamýþtýr. Buna da sýcak paraya baðýmlý Devletlerin baþýný Türkiye'nin çektiði ülkeler sevinmektedir. AK Partili kurmaylar "borcumuz yok" diyor Merkez Bankamýz döviz çakýlý diyor ama FED karþýlýksýz para basmayý kesecek diye de ölüp ölüp diriliyor. Bu karþýlýksýz para ile Batýlý üretim yapan tüm kurumlarýmýzý satýn aldý. Kurumlarýmýz elimizden çýktýðý gibi Petrol Kanunu ile yer altýndaki petrole bile ipotek koydular, yabancýya 30 dönüm olan toprak satýþýný karþýlýk ilkesini iptal ederek 600 dönüme kadar çýkmasýný saðladýlar, bu satýþlar hep FED'in karþýlýksýz bastýðý paralar karþýlýðýnda olmuþtur" dedi.2013 bütçesinde faiz ödemelerinin 53 milyar TL olduðunu ve yok denen borcun senelik 53 milyar TL faizinin ödendiðini anlatan Cýdýk, "Merkezde var dedikleri döviz borcun yükselmesinden kaynaklanan dövizdir, batýlý borç veriyor bir kýsmýnýn merkezde tutulmasýný istiyor böylelikle kasada kendi paramýzýn olmasýný da engelliyorlar, verdikleri borcu kendi paramýz sanmamýzý saðlýyorlar, Bakan Çaðlayan'ýn söylemi ile dövizin yükseldiðinde 6 milyar dolar piyasaya müdahale eden Merkez Bankasý dolarda sadece bir kuruþ indirmeyi baþarmýþtýr, FED bunun arkasýndan açýklamalarý ile ülkemizde ateþi söndürmüþ hakimiyetini bir daha anýmsatmýþtýr. Bunun anlamý þudur Meclis açýlýnca PKK konusunda Hükümet demokratikleþme adý altýnda tavizler verecek, Suriye konusunda tezkere çýkarýp insani istekler arkasýnda savaþ naralarý atacak, eðer böyle olmaz ise FED yeni kararlar açýklayýp karþýlýksýz para basýmýný durduracak varlýk alýmlarýný sonlandýrdýðýný açýklayacak ve Türkiye'de AK Parti'nin elinde kalan tek tutunduðu dalý kesecektir. FED'in toplantýlarý uyuþturucu Baronlarýnýn toplantýlarýna benzemektedir. Þöyleki; Baronlar toplanmýþ elimizdeki uyuþturucuyu zengin kesimde pahalýmý satalým yoksa tüm piyasaya satýp sürümden mi kazanalým diye karar almaya çýkmýþlar, sonunda tüm piyasaya satmaya devam kararý almýþlar buna da baðýmlýlar seviniyor bayram yapýyor, FED karalarýnýn aslý astarý budur" diyerek açýklamasýný tamamladý. Bahadýr YÜCEL

5 HABER 5 Ahilik Haftasýna renkli kutlama Ahilik Haftasý kapsamýnda dün kutlama programý düzenledi. Saat Kulesi Meydaný'nda yapýlan programa Vali Yardýmcýlarý Hamdi Bolat ve Fikret Zaman, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, MHP Ýl Baþkaný Ercan Daþdan Yýlýn Ahisi seçilen Celal Ercan, oda baþkanlarý, esnaf temsilcileri ile çok sayýda vatandaþ katýldý. Program Çorum Belediyesi Mehteran Bölüðünün gösterisi ile baþladý. Arýndan Mimar Sinan Halk Eðitim Merkezi Halkoyunlarý ekibinin gösterisiyle devam eden programýn açýlýþ konuþmasýný Vali Yardýmcýsý Fikret Zaman gerçekleþtirdi. Günüm anlam ve önemine deðinen Vali Yardýmcýsý Fikret Zaman, toplumlarýn ve milletlerin geçmiþlerine, tarihine sahip çýktýkça güzelleþtiðini söyledi. Zaman, Ahiliðin en önemli deðerlerden olduðunu belirterek, þöyle dedi: "Ahilik, kardeþlik, beraberlik, mutluluk demektir. Vatandaþlarýn haklarýnýn korunmasý demektir. Ahilik ilkelerini prensip haline getiren esnaflarýmýza ne mutlu. Böyle deðerlerimize sahip çýkmalýyýz. Çorum ilimiz bu deðerlerine çok iyi sahip çýkmaktadýr." ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç ise Ahi kelimesinin anlamýný ve Ahi Evran hakkýnda bilgiler verdi.ardýndan Yýlýn Ahisi Plaketini Ahilik Haftasý Kutlama Komitesi Baþkaný Vali Yardýmcýsý Fikret Zaman, Celal Ercan'a takdim etti. ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç da Ahilik Haftasý eski Kutlama Komitesi Baþkaný Hamdi Bolat'a emeklerinden dolayý iþlemeli sürahi hediye etti. Okullar arasýnda düzenlenen þiir, resim ve kompozisyon yarýþmalarýnda dereceye giren öðrencilere hediyeler takdim edilmesinin ardýndan stantlar açýldý. Geleneksel pilav tenceresi açma töreninde ise bahþiþ olarak ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç 50 TL verirken Cengiz Atlas ise biraz daha artýrarak 100 TL verdi. Ahilik Haftasý kutlama programý Ahi Sofrasý'nda ikram edilen pilav ve ayranla devam etti. Protokol üyelerine Ahi Pilavý ve þerbeti ikram edilirken, sergide yer alan stantlara ilgi yüksek oldu. Kubilay Kaan YÜCEL "Ahilik kültürü benzeri bulunmayan bir medeniyet hazinesidir" ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, "Bugün faaliyetlerini sürdüren oda birlik federasyon ve konfederasyonlar Ahilik kültürünün bir devamýdýr" dedi. Saat Kulesi Meydanýnda düzenlenen Ahilik Haftasý kutlama programýnda konuþan Yalçýn Kýlýç, "Bu kültürün ortaya koyduðu prensipler sadece mesleki teþekkülleri deðil toplumumuzun her kesimine hitap ederek 'insan' unsurunu ön plana çýkarmýþtýr. Ahilik kültüründe açýk ve kapalý olan kurallar vardýr açýk olanlar; Ahinin elinin açýk olmalý, kapýsý açýk olmalý, sofrasý açýk olmalýdýr. Kapalý olanlar ise Ahinin gözü kapalý olmalý, beli kapalý olmalý dili kapalý olmalýdýr. Hacý Bektaþ Veli'nin de üzerinde durduðu 'eline, diline, beline sahip ol' emrinin sadece bir tarikatýn kuralý olmayýp tüm Müslümanlarýn hatta tüm insanlýðýn 'olmazsa olmaz' kuralý olduðunu göz ardý edemeyiz" dedi. "Ahilik kültürü günümüz evrensel deðerleri ile uyumu gösteren benzeri bulunmayan bir kültür ve medeniyet hazinesidir" diyerek sözlerine devam eden Kýlýç, "Gurur verici geçmiþe sahip olan esnaf teþkilatýmýz bugün ülkemizin karþýlaþtýðý sorunlarý aþmada köklerinden ve geleneklerinden destek alarak güçlü çýkýþlar yapmakta ve topluma örnek olmak zorundadýr. Ahilik kültürünün günümüze kadar ulaþmasýný saðlayan Ahi Evraný, Ahilik kültürünün yaþatýlmasýnda büyük katkýlar saðlayan Mevlana Celaleddin'i Rumi, bu kültürle yoðrularak geçmiþten günümüze kadar çýrak, kalfa, usta silsilesi ile bu kültürün yaþatýlmasýna emeði geçen tüm Ahilerimizi rahmetle anýyoruz. Osmanlý Devletinin son yýllarýndan Cumhuriyetimizin 84. yýldönümüne kadar sadece törenden ibaret olan Ahilik Etkinlikleri Gümrük ve Ticaret Bakanlýðýnýn talimatlarý ve teþkilatýmýzýn gayretleri ile son yýllarda bir bayram havasýnda kutlanmaktadýr. Bu yýl 6.sýný gerçekleþtireceðimiz Ahilik Haftasý etkinlikleri için geleneklerimizin yaþatýlmasýný saðlayan Gümrük ve Ticaret Bakanlýðýmýza teþekkürü bir borç biliriz" ifadelerini kullandý. Kubilay Kaan YÜCEL Ahilik kültürünü anlattýlar Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði'nin Ahilik Haftasý kutlamalarý kapsamýnda düzenlediði þiir, resim ve kompozisyon yarýþmalarýnda dereceye girenler ödüllerini aldý. Kompozisyon dalýnda Melike Nur Balçýk ödülünü Vali Yardýmcýsý Hamdi Bolat'tan, þiir dalýnda Sýla Þiþman ödülünü Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül'den ve resim dalýnda Beyza Nur Karlý ödülünü ÇE- SOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç'ýn elinden aldý. Yine okullar arasýnda düzenlenen þiir, resim ve kompozisyon yarýþmalarýnda dereceye giren öðrencilerden kompozisyon dalýnda Melike Nur Balçýk'a Ticaret Müdürü Fikret Yýldýrým, þiir dalýnda Yusuf Küpen'e CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, resim dalýnda Volkan Sezik'e MHP Ýl Baþkaný Ercan Daþdan hediyelerini verdiler. Kubilay Kaan YÜCEL

6 HABER TEK 6 "MEDENÝYET ÝÇÝ SAVAÞ"MI? 11 Eylül 2001 aslýnda yeni yüzyýl baþlangýç tarihidir. ABD merkezli küresel güçler, enerji üretim ve arz merkezlerine, demokrasi insan haklarý vb gerekçelerle müdahalelerde bulunmaya baþladý. Irak'tan baþlayarak (bir zamanlar ipek yolunun güney hattý olan) Afganistan ve Pakistan bölgesine kadar alanda "sürekli bir istikrarsýzlýk" durumu oluþturuldu. Arap baharý operasyonlarý sýrasýnda Yemen'de idim, bizatihi gördüm. Müslüman halklardaki sömürgeci güçler ve bunlarýn yerli iþbirlikçilerine olan direniþin üst boyutlara taþýnarak bahar/demokrasi arayýþlarý sekteye uðratýldý. Mýsýr örneðini merkeze alarak söyleyecek olursak, "Mubarek gitti ama Mubarekçilik devam ediyor" deniliyordu, þimdi Mubarek de tahliye edildi. Halklarýn bilinçlenmesine karþý, temelde ayný sömürgeci zihniyeti yeni politikalar oluþturarak devam ettirildiði bir kez daha ortaya çýktý.türkiye, totaliter liderler yerine Müslüman halklarýn mazlumiyeti ve maðduriyetinin giderilmesine yönelik politikalarýyla büyük ilgi görüyordu. Ama son olaylar ile Ýslam âleminde bir Þii-Sünni çatýþmasý tetiklenip, yaygýnlaþtýrýlarak Türkiye'yi de bu türbülansa dahil etmeye çalýþmaktalar. Böylece laik, sosyal bir hukuk devleti olarak yönü Batý'ya dönük olan Türkiye'nin bölgede etkileri giderilmek üzeredir. Medeniyet Ýçi Savaþ 1993 yýlýnda kaleme alýnan "Medeniyetler Arasý Savaþ" teorisi 2001 olaylarýndan sonra Ýslam dünyasýna yönelik müdahalelerin alt yapýný oluþturmakta kullanýldý. "Tarihin Sonu" tezi ile bu desteklendi. "Medeniyetler Arasý Savaþ" kumpasýndan ancak Selçuklu-Osmanlý-Türkiye Cumhuriyeti sürekliliðini koruyan bir zihniyet ile çýkýlacaðýaþikardý. Tarihsel birikimiyle Türkiye, medeniyetler arasý savaþ tezinin tutarsýzlýðýna bizatihi delildi. Ama þimdi Safevi/Þii hilali oluþturuluyor gerekçesiyle kendisini Sünnilerin temsilcisi gibi gören yeni selefilik/vahabilik arasýndaki çatýþmalar yaygýnlaþmaya baþladý. Her öðreti kendisinin sahih/ortodoks olduðunu iddia etmekte, ötekinin sapýk/olduðunu ve katlinin uygun olduðunu belirtmektedir. Her iki taraftaki yönetimler, mezheplerini devlet ideolojisi haline dönüþtürerek, politikalarýna meþruiyet saðlamaktadýrlar. Mezhepçilik Bir Tuzaktýr Cumhurbaþkanýmýz Birleþmiþ Milletler'debunun tehlikelerine iþaret ederek, mezhepçiliðin bir ilkellik ve büyük bir tuzak olduðuna iþaret etti. Maalesef bu tuzaða çoðu Müslüman halk düþtü ve Türkiye için de alarm çanlarý çalmaktadýr. Neo selefi söylem, kendisini Ýslam dünyasýnýn sahih/ortodoks anlayýþýnýn temsilcisi olduðunu söylüyor ve Þii öðretiye karþý biricik direniþ merkezi olduðunu belirtiyor. Arap dünyasý, Orta Asya ve Afganistan ve Pakistan bölgesinde her gün silahlý çatýþmalar ve bombalama haberleri geliyor. Bunlarý duyan insan, dünyada refah ve huzur, ahirette felah temin edecek ilkeler bütünü olan Ýslamiyet'in uygulanabilirliðini de tartýþmaya açýyor. Ýlk peygamberden itibaren temel ilkeler (Tevhid-Nübüvvet-Mead) farklý zaman ve mekânlarda farklý dillerle yeni bir peygamber (Nebi/Rasul) vasýtasýyla hayata geçirilmiþtir. Bunun nihai temsilcisi Hz. Muhammed'tir, ama onun ümmeti birbirini kýrýyor. Ondan önce gönderilen mesajlarýn temsilcileri ise dünya da gayet rahat yaþýyorlar. Þimdi biz, bu medeniyet içi çatýþmalarla Müslümanlara hayatý zehir ettiðimiz gibi Ýslamfobia'yý paradoksal bir þekilde desteklemiþ olmuyor muyuz? Bu baðlamda "Rabbinin yoluna hikmet ve güzel öðütle davet et, onlarla en güzel þekil hangisi ise onunla mücadele et" (16/en-Nahl/135) ayeti niçin inmiþtir, diye sorgulamamýz gerekmiyor mu? Bu gayr-i Müslimlere nasýl davranýlacaðýný gösterirken, Müslümanlar arasýndaki kanlý hesaplaþmalar nasýl bir zihniyetin ürünüdür? Arap/Körfez ve Afganistan-Pakistan-Bangladeþ merkezli cemaatler (Selefilik/Vehhabilik, Teblið cemaati, Hizbu't-Tahrir) cemaatler bütün Ýslam dünyasýný sardý. Bangladeþ'in kendine hayrý yok, ama orada kurulan Teblið Cemaati müslüman halklarýn bütün köylerine kadar ulaþtý. El-kaide denilen örgüt nasýl bir yapýlanmaysa, 60 ülkede 18. Bin eleman ile etkinlik gösteriyormuþ. Teorik ve pratik uygulamalarýyla hepsi de sahih islam'ýn temsilci olduðunu söyleyerek, Müslümanlarý kendi öðretisine çaðýrýyorlar. Bu örgütler, artýk iç Asya'da kardeþ ve akraba topluluklar üzerinde de etkin olmaya baþlamýþlardýr. Atayurt'ta Medeniyet Ýçi Çatýþma Ateist ve materyalist öðreti üzerine kurulu SSCB'nin çökmesiyle Orta Asya, sarkacýn tam öte tarafýna yönelmiþ gözüküyor. 130 etnik yapýnýn yer aldýðý coðrafyada Ýslam, Hristiyanlýk ve Budist öðretilerin kesiþtiði yerdir. ABD merkezli Medeniyetler Savaþý tezini ileri sürenlere göre, Akdeniz'den Kafkaslara ve Ýç Asya'ya kadar uzanan bir hatta bu savaþ olacaktý. Þimdi, buna gerek kalmadý, çünkü Müslümanlar birbirilerini zýndýk ve kafir olarak görmeye baþladýlar, yer yer çatýþmalar olduðu malumdur. Mesela Kýrgýzistan'da yaþanan 1989/1990, etnik çatýþmalara ilaveten dini yorumlar/mezhepler gerilimi ilave edilince, artýk medeniyetler arasý çatýþma tezinin bir ileri aþamasýna, yani medeniyet içi çatýþmalara geçilmek üzeredir.bu baðlamda, radikal Ýslami hareketlere karþý olduðunu iddia eden küresel güçler (Rusya, ABD vb) medeniyet içi çatýþmalardan memnunlar. En karlý çýkan bölge ülkesi de Rusya olup, bunlarý bahane ederek, bölgede yeniden yerleþmektedir. Bu durumda, bu cemaat veya siyasal gruplarýn amacýnýn Ýslam'ý yaymak ve yaþatmak Prof.Dr. Mevlüt UYANIK Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyesi mý; yoksa enerji üretim ve daðýtým merkezleri üzerinde sürekli bir istikrarsýzlýk hali oluþturularak küresel güçlerin politikalarýna mý hizmet etmektedir, diye sormak gerekir. Ortadoðu'da Medeniyet Ýçi Savaþ Ýran, Suriye ve Lübnan merkezli bir Þii/Safevi hilali kurulduðu gerekçesiyle Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleri selefilik adýna, Sünnilik temsilcisi olarak hareket ettiklerini söylemektedir. Tarihsel temellendirilmesi ÝbnHanbel ve 7. yy ÝbnTeymiye tarafýndan kurumsallaþtýrýlan bu öðretinin yeni versiyonu Muhammed b. Abdulvehhab tarafýndan yapýlmýþtýr. Bu nedenle Vehhabilik de denir. Mevcut Suud yönetimin resmi/dini ideolojisidir. Bu öðreti yaygýnlaþmaya baþladýðý andan itibaren kâfirlere ve dönmelere (ki bunlarýn arasýnda Þiiler öne çýkýyordu) karþý cihat etmeyi ilk þart olarak görüyordu. Günümüzde Suriye'de bu husus net olarak ortaya çýkmýþtýr. Þii-Selefi çatýþmasýdiðer bölgelere yayýlacak gibi durmaktadýr. Suriye, Ýran ve Hizbullah'ýn açýk desteðiyle Þii bloðu oluþtururken, Suudi Arabistan, Katar ve Türkiye'yi Vehhabi-Selefi öðretinin unsurlarý olarak nitelendiriyor. Çin ve Rusya'nýn Suriye'ye açýk destek vermesi, kutuplaþmalarýn temelde dini deðil de ekonomik-politik olduðunu göstermektedir. Teolojik olarak da Þii-Sünni karþýtlýðýnýn temeli yoktur. Çünkü Suudi Arabistan Mýsýr'da SunniÝhvanü'l-Müslimin teþkilatýna mensup olarak devlet baþkanlýðý görevine seçilen Mursi'nin bir askeri darbe ile yönetimden alýnmasýný destekledi. Mýsýr'daki Selefi Nur Partisi açýkça darbecileri destekledi. Halbuki Þii yapý karþýsýnda Arap dünyasýnda en büyük güç olan Mýsýr'daki sunni yapýlanmanýn devrilmesine katký vermesinin izahý yoktur. Ýlginç olan nokta, Türkiye, Mýsýr darbesini kabul etmeyerek Suudi Arabistan ile tam tersi bir yerdeyken, Suriye olaylarýnda paralel hareket etmektedir. Anayurtta Medeniyet Ýçi Çatýþma Türkiye, Þii öðretiden tamamen farklý olan Anadolu Aleviliði ve Sünnilik arasýndaki gerilime ilaveten bir de bu sorunla karþýlaþtý yýlýnda bu satýrlarýn yazarý Çorum olaylarýný (Alevi/Sünni) bizatihi yaþamýþtýr. Biz içerde Alevi/Sünni adý altýnda bir çatýþma yaþadýk, þimdi bir de Þii-Sünni/Selefi ikilemleriyle bölgesel çatýþmalara çekilmek isteniyoruz. Türkiye, laik ve demokratik yapýsýyla çevre devletlerdeki mezhep çatýþmalarýna taraftar olmamalýdýr. Sünnilik adýna hareket ettiðini belirten Selefilik ile Þiilik arasýndaki gerilimlerden kurtulmanýn yolu, " Anadolu Aleviliðidir" diyerek bunun temellerini Orta Asya'ya Batý Türkistan'a ulaþtýrmaktan da vazgeçilmelidir. Çünkü Türkiye'de yeniden yaþanmasý istenen gerilim, Ahmet Yesevi'nin aslýnda bir alevi olduðu tezi ile bu sorunu hiç yaþamamýþ Ýç Asya'daki kardeþ ve akraba topluluklara taþýnmak istenmektedir. Türkiye'deki "Alevileri Þiileþtirme" projesini boþa çýkartmak için "Alevileri Sünnileþtirmek" gibi düþünülecek politikalar üreterek gerekli bir öteki konumuna düþmenin tutarlýlýðý yoktur. Bu baðlamda, Türkiye, Þii öðretiden tamamen farklý olduðunu vurgulamak için Anadolu Aleviliði ve Sünnilik arasýndaki gerilimi gidermek adýna yeni çatýþma alanlarý (Cami ve cemevi ayný yerde) oluþturmak çözümden ziyade çözümsüzlüðe hizmet edecek gibi gözükmektedir. Zira isteyenin istediði gibi ibadetini, zikrini, semahýný veya ayinini yapabileceði mekanlarýn tepeden ve jakoben suni oluþumlara ihtiyacý yoktur. Camiden çýkan cemevine gidip, ya da cemevinde zikrini/ayinini yapan kiþi camiye gidip kaynaþacak mý, gerçekten? Eski AKP Ýstanbul Milletvekili Reha Çamuroðlu'ya göre, "12 Eylül'ün 'karýþtýr barýþtýr' politikasý akla geliyor. Ýnsanlar inançlarýndan mutludur; onlarý dönüþtürücü çabalara gitmemelidir. Bu giriþimi iyi niyetli dahi olsa, anlamlý ve olumlu deðildir." Halbuki isteyen istediði yerde ibadetini/zikrini yapabilmesinin kanuni engeli ortadan kaldýrýlsa (Tekke ve zaviyeler kanunu) sorun liberal bir þekilde çözülebilir. Cami, tekke, zaviye, dergah adý her neyse, insanlar orada hem ibadetini, hem de kendi paradigmasýnýn ritüelini yapýyordu önceden. Balkan ülkelerinin baþkentlerinde örneðin Saraybosna ve Üsküp'de, Mýsýr'ýn baþkenti Kahire'de kilise, cami ve havralarý ayný meydanda görebilirsiniz. Hatta Katolik ve Ortodoks kiliselerini de ayný meydanda görebilir ve ziyaret edebilirsiniz. Ama birinde ibadetini yapan insan, diðerini görüp, oraya gidip oranýn ibadetine katýlýr mý, toplumsal barýþa mý hizmet eder, toplumsal ayrýþmanýn olasý bir mekaný olarak mý görülür. Bu hususlar üzerinde ayrýntýlý düþünülmelidir. Nitekim "Alevilik, hak, Muhammed, Ali yoludur, cemevleri de kamu vakýflarý olabilir ve kamu imkanlarý oraya da aktarýlabilir" þeklindeki resmi görüþe raðmen Aleviliðin tamamen semavi dinler dýþýnda doðal din yapýlanmasý olduðunu söyleyen bir grubun da bulunduðunu düþünürsek, yukarýdaki tartýþmalarýn çözüme deðil de çözümsüzlüðe katký da bulunma ihtimali daha güçlüdür. Sonuç: Ülkemiz içinde yapýlmasý gereken; farklýlýklarý (din, dil, ýrk) aykýrýlýða dönüþtürmeden insanlarý ülkesine olan aidiyetini pekiþtirecek þekilde bir arada yaþamanýn (çoðulcu) yolunu bulmaktan geçmektedir. Bunun içinde bize düþen görev, dini deðerlerin felsefi açýdan yorumlanmasý ve birlikteliðin kardeþliðin temel ve kapsayýcý olduðu hususu öne çýkarmalarýdýr. Bölgesel olarak da, Müslüman halklarýn maðduriyeti ve mazlumiyetinigiderecek önlemler alýnmasýna yaptýðý katkýlarla edindiði kazanýmlarý yok edecek bir medeniyet içi/mezhep çatýþmasýna taraftar olmamalýdýr. KAREL DÝJÝTAL VE IP TABANLI TELEFON SANTRALLERÝ Osmancýk doðalgazýna kavuþuyor Osmancýk'ta doðalgaz hattýnýn döþenmesi için çalýþma baþlatýldý. Çorumgaz A.Þ. Genel Müdürü Kasým Kahraman, Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý ile ilçe merkezinde incelemelerde bulundu. Osmancýk'a doðalgazýn getirilmesi konusunda baþlatýlan abonelikleri taþýma ve yeni abone olma kampanyasý devam ederken ilçe merkezi hat döþenmesi için giriþimler sonuç buldu. Çorumgaz A.Þ. Genel Müdürü Kasým Kahraman, ilçe merkezinde incelemelerde bulundu. Kahraman, Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý ile birlikte çalýþma yapýlacak alanlarý gezdi. Gerçekleþtirilen görüþme ve çalýþmalar hakkýnda bilgi veren Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, "Ýlçemize doðalgazýn YHKB Encümeni toplandý Yeþilýrmak Havzasý Kalkýnma Birliði (YHKB) eylül ayý Encümen toplantýsý, Amasya Elma Otel'de yapýldý. YHKB Toplantýsýna, Birlik Baþkaný Amasya Valisi Ý. Halil Çomaktekin, Çorum Valisi Sabri Baþköy, Samsun Valisi Hüseyin Aksoy, Tokat Valisi Mustafa Taþkesen ve diðer meclis ve encümen üyeleri katýldý. Toplantýda, 2013 yýlýna ait Yeþilýrmak Havzasý Kalkýnma Birliðinin þu çalýþmalarý hakkýnda bilgi verildi: "5355 sayýlý Mahalli Ýdare Birlikleri Kanunu gereði yapýlan çalýþmalar, Yeþilýrmak Havzasý Turizm Destinasyonu tanýtým çalýþmalarý çerçevesinde 2013 yýlýnda Birliðin organizasyonunda bölgenin tanýtýmý için uluslararasý fuarlara katýlým sonucunda bölgeye gelen yabancý turist sayýsý ve özelliklerinin deðerlendirilmesi, "Yeþilýrmak Havzasýnda Kýrsal Nüfusun Odundýþý Orman Ürünleri Farkýndalýðý (KORUP)" projesi kapsamýnda basýmý YHKB ve OKA bütçelerinden gerçekleþtirilen 2 bin adet "Yeþilýrmak Havzasýnda Odundýþý Orman Ürünleri Envanteri Kitabý"nýn daðýtýmý, -Yeþilýrmak Havzasý Turizm Destinasyonu tanýtýmý doðrultusunda "Yeþilýrmak Havzasý Turizm Destinasyonu Tanýtým Materyalleri" iþi kapsamýnda tanýtým filmlerinin çekimi ile ilgili yapýlan çalýþmalar, YHKB Ýnsan Kaynaklarý ve kapasite oluþturma çalýþmalarý kapsamýnda Haziran 2013 tarihleri arasýnda Hatay Ýli Ýl Yenilik Platformu Projesi Hedef 3: Ar-Ge ve Ýnovasyon Kapasitesinin Artýrýlmasý için projede yer alan ilin tüm paydaþ ve temsilcilerinden oluþan 150 kiþiye -Proje Döngüsü Yönetimi Eðitimi- ve Amasya Halk Saðlýðý Müdürlüðü talepleri doðrultusunda Eylül 2013 tarihlerinde Proje ve Ar- getirilmesi konusundaki abonelik kampanyamýz devam ediyor. Þu anda ilçe merkezimizde alt yapý projemizin ikinci etabý olan su hatlarýnýn döþenmesi iþ devam etmektedir. Bizim amacýmýz, asfalt öncesinde doðalgaz hatlarýnýn döþenmesi idi. Bu konuda daha önceden Çorumgaz A.Þ.'ye gerekli giriþimlerde ve baþvurularda bulunduk. Þu anda da onun sonucunu alýyoruz. Çorumgaz A.Þ., asfalttan önce su hatlarýnýn döþendiði alanlarda doðalgaz þebekesinin döþenmesi için çalýþma yapacak. Ýlerleyen günlerde bu konu ile ilgili net açýklamalar yapacaðýz" dedi. Çorumgaz A.Þ. Genel Müdürü Kahraman ise Osmancýk'a doðalgazýn gelmesi konusunda bir tereddüt olmadýðý için bu yönde bir çalýþmaya baþladýklarýný bildirdi. Ge birimi de dahil olmak üzere kurum çalýþanlarýna -Proje Hazýrlama ve Yazýmý- konulu eðitimlerin verilmesi, Kurum ve kuruluþlara hibe programlarý çerçevesinde hazýrladýklarý projelere teknik destek verilmesi ve personel iþleri, Birlik Çalýþma Programý, 2014 yýlý Birlik Bütçesi ve 2014 yýlý Birlik Üye Katýlým Paylarý." YHKB Encümen toplantýsý, diðer gündem maddelerinin görüþülmesi ve karþýlýklý yapýlan deðerlendirmelerin ardýndan sona erdi. Haber Servisi

7 HABER 7 OKA yönetimi 2014 programýný görüþtü Þevkat Güler görevi býrakýyor Çorum Eczacý Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Þevkat Güler 5 dönemdir sürdürdüðünü görevini býrakýyor. Güler, yarýn yapýlacak olan Eczacý Odasý Seçimli Olaðan Genel Kurulda aday olmayacak. Þevkat Güler bu kararýný düzenlediði basýn toplantýsýnda açýkladý. 6 Þubat 2004 tarihinde kurucu baþkan olarak baþladýðý ve 5 dönemdir kývanç duygusu ile sürdürdüðü Çorum Eczacý Odasý baþkanlýðýný 28 Eylül 2013 tarihinde yapacaklarý Seçimli Olaðan Genel Kurulu öncesinde býrakma kararý aldýðýný kaydeden Güler, "12 yýl gibi bir süre içinde çalýþmalarýmýzý Çorum'da daha etkin ve güvenilir bir saðlýk hizmetinin sunulmasý için yönetici arkadaþlarla beraber özveri ile çalýþtýk. Geçen süre içerisin de kurumsal kimliðimizi tamamlarken, üyelerimiz arasýndaki ve üyelerimizin oda çalýþmalarýndaki iletiþimi, geliþen teknolojiyi de kullanarak profesyonelce gerçekleþtirdik. Ülkemizde saðlýðýn ilaç ve eczacýlýk alanýndaki deðiþimlerini þahsým ve yönetimde bulunan arkadaþlarýmýzla en iyi þekilde yönetmeye çalýþtýk" dedi. Çorum'da Kamu idari kurumlarý, saðlýk kurumlarý, Sosyal Güvenlik Kurumu diðer kamu kuruluþlarý, sivil toplum kuruluþlarý, tüm siyasi partiler ve meslek odalarý ile ister saðlýk alanýnda olsun ister toplumsal sorunlarda olsun bir arada bulunarak iþ birliði ile çözümler ürettiklerini dile getiren Güler, "Yönetim kurulumuzda görev yapmýþ bu dönemdeki ve geçmiþ dönemdeki meslektaþlarýmýza ailelerinden ve eczanelerinden zaman ayýrarak kiþisel sorumluluklarýyla yanýmda olduklarý için ve Eczacý Odasý çalýþmalarýný hep bir adým ileriye taþýdýklarý için gönülden teþekkürü bir borç bilirim. Bu dönem birlikte görev yaptýðýmýz Genel Sekreter Eczacý Meral Öztürk, Sayman Eczacý Sönmez Çalýþkan, üyeler Eczacý Arif Sami Bozdoðan ve Dr. Ecz. Emrah Bilgener baþarýlý çalýþmalarda bulunmuþlardýr. Yeni dönemde Çorum Eczacý Odasýnýn, demokratik seçim ortamýnda seçilerek gelecek meslektaþlarýmýzýn da baþarýlý çalýþmalarda bulunacaðý inancýndayýz. Görev yaptýðýmýz süre boyunca bizimle çalýþmýþ, bizi anlamýþ, bize destek vermiþ, bize güvenmiþ resmi ve özel kurumlarýmýza, sivil toplum kuruluþlarýna, tüm siyasi parti kuruluþlarýna ve meslektaþlarýmýza, deðerli basýnýmýza, kýymetli Çorum halkýmýza teþekkürlerimizi sunuyoruz" diyerek sözlerini tamamladý. Haber Servisi Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý (OKA) Yönetim Kurulu Eylül ayý olan toplantýsý, Amasya Elma Otel'de gerçekleþtirildi. Samsun Valisi Hüseyin Aksoy'un Baþkanlýðý'nda toplantýya, Çorum Valisi Sabri Baþköy, Amasya Valisi Ý.Halil Çomaktekin, Tokat Valisi Mustafa Taþkesen ve diðer yönetim kurulu üyeleri katýldý. OKA Yönetim Kurulu Baþkaný Samsun Valisi Hüseyin Aksoy, OKA Yönetim Kurulu toplantýsýnýn açýlýþýnda yapmýþ olduðu konuþmada, "Bölgemizde baþta kamu kurumlarýmýz, yerel yönetimlerimiz, üniversitelerimiz, sivil toplum kuruluþlarý, özel sektörün ve diðer sosyal aktörlerin birbirleriyle ve hem ulusal hem de uluslararasý kurum ve kuruluþlarla iþbirliðini geliþtirilerek bölgemizin geliþmesini saðlamak ve sürdürmek amacýyla çalýþmalar yürütmekte olan Kalkýnma Ajansýnýn "2013 yýlý Eylül ayý Yönetim Kurulu" toplantýsýný gerçekleþtirmek ve kurulun gündemindeki konularý görüþmek üzere toplanmýþ bulunuyoruz. Bölgemizin ekonomik ve sosyal olarak kalkýnmasý, ulusal ve uluslararasý rekabet koþullarýna uyum saðlama yeteneðini geliþtirilmesi için Kalkýnma Ajansýmýz ve ilgili kurumlarýmýz tarafýndan faaliyetler yürütülmektedir. Bu güne kadar da Ajansýmýz aracýlýðýyla veya onun mali destekleriyle bölgemizdeki özel sektörün KOBÝ projeleri ile desteklenmesi, turizm ve çevre altyapýsýnýn geliþtirilmesi için Belediyelerin ve il özel idareleri ile diðer kamu kurum ve kuruluþlarýnýn çeþitli altyapý projeleri, kümelenme, lojistik, insan kaynaklarýnýn geliþtirilmesi ve dezavantajlýlara yönelik altyapý geliþtirme projeleri gibi konulardaki faaliyet ve projelerin uygulamasý devam etmektedir. Bu toplantýmýzda her ay olduðu üzere ajansýn bölgemizin ve Yönetim Kurulumuzun gündeminde bulunan konulara iliþkin deðerlendirmeler yapýlacaktýr. Bu kapsamda, uygulanmakta olan doðrudan faaliyet desteði, teknik destek programý, güdümlü projelerimiz ile diðer mali destek programlarýnýn uygulama süreçleri gözden geçirilecek ve tabii ki varsa aksaklýklara iliþkin alýnmasý gereken tedbirler görüþülecektir. Ayrýca, bu toplantýmýzda Ajansýmýzýn 2014 yýlý çalýþma programý ve bütçesi ile önümüzdeki yýllarda Ajans tarafýndan uygulanacak mali destek programlarý hakkýnda istiþarelerde bulunacaðýz" dedi. OKA Yönetim Kurulu toplantýsý, diðer gündem maddelerinin görüþülmesi ve karþýlýklý yapýlan deðerlendirmelerin ardýndan sona erdi. Haber Servisi YEDAÞ'tan elektrik kesintisi Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. Ýl Koordinatörlüðü bakým onarým çalýþmalarý nedeniyle kent merkezi ile bazý köylerde elektrik kesintisi yapacak. YEDAÞ'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamada elektrik kesintisinin yapýlacaðýný günler saatleri ve etkilenecek bölgeler þöyle sýralandý: " tarihlerinde saatleri arasýnda: Ankara yolu Burun Çiftliði Kavþaðý ve Þeker Fabrikasý Kavþaðý arasýndaki sol taraftaki fiderlerden enerji alan müþterilerin tamamý tarihlerinde saatleri arasýnda: Kuzköy Yeni Mah., Kurusaray köyü, Kýyý Mah., Ortaköy Mah, Alipaþa Mah., Hallý köyü, Sömüþler Mah, Alibey Mah. ve Çýraklar Mahallesi. Uslu, Çalýþma Meclisi Toplantýsýna katýldý Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýnca düzenlenen 10. Çalýþma Meclisi Toplantýsý Ankara'da yapýldý. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýnýn ev sahipliðini yapýlan toplantýya Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Baþbakan Yardýmcýsý Ali Babacan, Ulaþtýrma Bakaný Binali Yýldýrým, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ankara Milletvekili ve Adalet Komisyonu Baþkaný Ahmet Ýyimaya, Milletvekilleri, TOBB, Hak- Ýþ, DÝSK, TÝSK, TESK, Türk-Ýþ Genel Baþkanlarý T.C. ÇORUM 1. ÝCRA DAÝRESÝ 2012/1324 ESAS TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI Aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup: Birinci artýrmanýn aþaðýda belirtilen gün, saat ve yerde yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin %50'sine istekli bulunmadýðý taktirde, yine aþaðýda belirtilen gün, saat ve ayný yerde 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin %50'sini bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; birinci artýrmadan on gün önce baþlamak üzere artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceði, birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden baþlamak üzere ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceði, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden aþaðýda belirtilen oranda KDV.'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði; gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 25/09/ Ýhale Tarihi : 08/10/2013 günü, saat 15:30-15:40 arasý. 2.Ýhale Tarihi : 24/10/2013 günü, saat 15:30-15:40 arasý. Ýhale Yeri : ÇORUM ADALET SARAYI MEZAT SALONU No Takdir Edilen Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) Deðeri TL ,00 1 %18 19 DL 318 PLAKALI 1991 MODEL PEUGEOT MARKA J.9 TÝPLÝ BEYAZ RENKLÝ MÝNÜBÜS ANAHTARI RUHSATI YOK ÝÇÝ DIÞI VURUK KIRIK ARAÇTA SAÐ LAM PARÇA YOK. (ÝÝK m. 114/1,114/3) Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 63fe karþýlýk gelmektedir. Basýn: Resmi ilanlar de "Saðlýkta vatandaþ memnuniyeti arttý ama bu çalýþan personele yansýmadý" Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, ek ödemeler ile devlet memurundan vergi kaçýrdýðýný belirtti. "Devlet kaçak iþçiler ile mücadele ederken, burada bir kaçakçýlýk var" diyen Ahmet Saatçi, "Ek ödemelerin emekliliðe yansýtýlmasý konusu bizim toplu sözleþme masasýna getirdiðimiz bir konudur. Yýllardan beri biz ifade ediyoruz. Devlet þuanda çalýþtýrdýðý memurundan vergi kaçýrýyor. Devlet aslýnda kaçak iþçi ile mücadele ederken kendi çalýþtýrdýðý memura farklý isimler altýnda ekstra para vermek kaydý ile verilen paranýn emekliliðe yansýmasýný saðlamýyor. Burada açýkçasý bir kaçakçýlýk var. Biz bunu masaya getirdik ve ek ödemelerin mutlaka emekliliðe yansýtýlmasýný talep ettik. Bu sadece saðlýkta deðil diðer kurumlarda da çalýþanlarýn almýþ olduðu ek ödemeler emekliliklerine yansýmýyor. Sosyal Güvenlik sistemi bahane edilerek bu sýkýntý hala giderilmedi. Ama inþallah önümüz de ki kamu personeli danýþma toplantýsýnda, toplu sözleþme süreçlerin de tekrardan ek ödemelerin emekliliðe yansýmasý konusunda hem de emekli maaþlarýnýn artýrýlmasý konusunda mücadelemizi sürdüreceðiz" dedi. Saðlýk çalýþanlarýna þiddet uygulayanlara karþý yapýlabilecek yaptýrýmlara deðinen Saatçi, "Ülkemizde saðlýktaki þiddet oraný çok yükseldi. Þiddet olaylarý saðlýk personellerinin motivasyonunu bozmaktadýr. Saðlýk personellerine yönelik þiddet olaylarýnýn önüne geçmek için caydýrýcý tedbirlerin mutlaka bir an önce alýnmasý gerekmektedir. Ýngiltere'de þiddet uygulayan kiþi belli bir süre muayene olmak için hastaneye gelemiyor bu nedenle karakolda muayene oluyor. Bizde de karakolda muayene olmayabilir ama bizde de þiddet uygulayan kiþi hastaneye geldiði zaman vatandaþlýk numarasý sisteme girildiðinde þiddet uyguladýðý görülüp kolluk kuvvetleri nezaretinde muayene edilmesi saðlanmalýdýr. Bunun yanýnda en ve çok sayýda davetli katýldý. 10.Çalýþma Meclisinde bir konuþma yapan Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, çalýþma hayatýndaki barýþý, huzuru, istikrarý Türkiye'nin hem bugünü hem geleceði için hayati bir unsur gördüklerini ve 11 yýl boyunca çalýþma hayatýna çok büyük duyarlýlýk içinde eðildiklerini vurguladý. Erdoðan, "12 yýl önce kurduðumuz partimizin programýnýn çalýþma hayatý bölümüne bakabilirseniz, orada meseleyi çok net, gerçekçi olarak ortaya koyduðumuzu göreceksiniz. 11 yýllýk iktidarýmýz boyunca partimizin programýndaki seçim beyannamelerimizdeki, hükümet programlarýmýzdaki çalýþma hayatý vaatlerine harfiyen uymanýn, hedeflerimizi gerçekleþtirmenin mücadelesi içinde olduk" dedi. Daha sonra sendika, oda, birliklerden oluþan sosyal taraflarý temsilen konuþmalar yapýldý ve iki gün sürecek olan Kýdem Tazminatý, Alt Ýþverenlik, Özel Ýstihdam Bürolarý Aracýlýðý ile Geçici Ýþ Ýliþkisi konulu panellere geçildi. Haber Servisi az altý ay olmak üzere saðlýk giderlerini SGK'dan deðil, kendi cebinden ödemesi saðlanmalýdýr. Kabahatler kanununda yapýlacak düzenleme ile birlikte ciddi miktarda para cezalarý da getirmek kaydý ile fiili veya sözlü olarak þiddet uygulayanlara ceza verilmelidir. Bunlarýn amacý öfke kontrolünü saðlamak, caydýrýcýlýk getirmek. Sendika olarak biz bu önerilerimizi komisyona sunduk" ifadelerini kullandý. Saðlýkta verilen hizmetin kalitesinin yükseldiðini, vatandaþ memnuniyetinin arttýðýný ancak ayný oranda çalýþan memnuniyetinin artýrýlmadýðýný vurgulayan "Türkiye'de 11 yýllýk bir saðlýkta dönüþüm süreciyle birlikte baþlayan bir serüven var. Bu süreçte milletin almýþ olduðu hizmetin memnuniyet oraný yüzde 39'lardan yüzde 76'lara çýktýðý bir saðlýk sistemi var. Ama buna orantýlý olarak memnuniyet her ne kadar artsa bile mesleki saygýnlýðýn azaldýðý ve özellikle saðlýkta þiddetin arttýðý bir süreç var. Bu süreç içerisinde de saðlýk çalýþanlarýnýn yeteri kadar memnuniyetinin çok önemsenmediði ve göz ardý edildiði bir süreç var. Bu nedenle saðlýk çalýþanlarýnýn da en az vatandaþ memnuniyeti kadar memnuniyeti ve saygýnlýðý artýrýlmalýdýr" diyerek açýklamasýný tamamladý. Haber Servisi Hitit Üniversitesi burs baþvurularý baþladý Hitit Üniversitesi eðitim-öðretim yýlý burs baþvurularý baþladý. Üniversiteden konu hakkýnda yapýlan açýklamada þu ifadeler yer aldý: "Üniversitemizde öðrenim gören öðrencilerimiz için ücretsiz yemek bursu ve karþýlýksýz üniversite bursu baþvurularý baþlamýþtýr. Burslara baþvurular adresinden yapýlacak olup burs baþvurularý 20 Ekim 2013 tarihinde sona erecektir." Haber Servisi

8 YAÞAM Yokluðu bilmek çocuðu olgunlaþtýrýr 8 Hatasýz Fabrika Ünlü bir motor fabrikasýnýn yöneticileri, otomobillerinin kalitesi söz konusu olunca, adeta hastalýk derecesinde bir duyarlýlýk gösterirlermiþ. Ünlü bir þirketin genel müdürü, bir gün söz konusu fabrikanýn genel müdürüne telefon açarak otomobilinin motorundan düzensiz horlamaya benzeyen bir ses duyduðunu söylemiþ. Ve fabrika yetkilisinden hemen cevap gelmiþ: - Bu konuda motorumuzun kesinlikle kusuru olamaz. Acaba þoförünüzün burnunda et olup olmadýðýna emin misiniz? Günün Sudoku Bulmacasý Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Kelime Avý Sudoku bulmacasýnýn çözümü Son zamanlarda hemen her çocuklu ailede gerekmediði halde alýnan yiyecekler, oyuncaklar, kýyafetler görmek mümkün. Modern çaðýn en büyük problemlerinden biri diyebileceðimiz bu çocuk erkil yaþam tarzý, ailelere kimi zaman içinden çýkýlmaz durumlar yaþatýyor.esma ile annesi Yadigar Haným, alýþveriþe çýkarlar. Evin ihtiyaçlarýný aldýktan sonra Esma, marketteki çikolata reyonunda durup birkaç tanesini avucuna alýr ve yürümeye devam eder. Anne Yadigar Haným ise evde çikolata olduðunu ve onu almaya gerek olmadýðýný ifade eder. Bu durum karþýsýnda ise Esma, çikolatalarý elinden býrakmaz ve olduðu yere oturup aðlamaya baþlar. Hikâye ise ihtiyaç olmadýðý halde alýnan çikolatalarla son bulur. Pedagog Ali Çankýrýlý, Kötü çocuk yoktur, kötü eðitilmiþ çocuk vardýr. diyerek durumu özetliyor. Psikoloji literatüründe çocuðun dediðinin yapýldýðý ve çocuðun anne-babayý yönettiði aile biçimine çocuk erkil aile deniliyor. Çocuk eðitimi konusunda bilgi sahibi olmayan ailelerin düþtüðü en büyük hatalardan biri de çocuðun her isteðinin yerine getirildiðinde mutlu olacaðýnýn düþünülmesi. Yaz tatilinin ardýndan okula dönen öðrenciler, hem mevsim deðiþikliði hem de arkadaþlarýyla etkileþim halinde olmasý nedeniyle hastalýklara açýk oluyor. Grip, kulak aðrýsý, sinüs enfeksiyonu gibi saðlýk problemleri yaþayan bazý öðrencilerin velileri, bilgisizlik veya derslerinden geri kalmamasý için bu hassas dönemde çocuklarýný okula gönderiyor.yaz ayýnda açýk ve havadar alanlarda vakit geçiren çocuklar, okullarýn açýlmasýyla kapalý ve kalabalýk mekanlara döndüler. Mevsimsel deðiþikliðin de yaþandýðý bugünlerde, özellikle öz bakým becerileri geliþmemiþ ve baðýþýklýk sistemi zayýf çocuklar hastalýklar için risk altýnda. Hastalýklara karþý savunmasýz kalan çocuklar için alýnacak tedbirler var. Ancak bu tedbirleri aldýðý halde çocuðunu yýl boyu sýklýkla hasta olmaktan koruyamayan veliler mevcut. Çünkü bu ailelerin hassasiyetle üzerinde durduðu çocuðum hastaysa, iyileþtikten sonra okula gider anlayýþýnýn tam aksine, çocuðu hasta olsa da ýsrarla okula gönderen veliler bulunuyor. Oysa devlet kurumlarýnda 18 yaþýna kadar saðlýk hizmetlerinden ücretsiz yararlanan öðrencilerin 10 günü mazeretsiz olmak üzere 45 günlük devamsýzlýk hakký var.ailesinin herhangi bir saðlýk güvencesi olmayan öðrenciler, 18 yaþýna kadar hastanelerde ücretsiz olarak tedavi ediliyor. Saðlýk problemi yaþayan çocuklar doktor raporu ile izin kullanabileceði gibi, velinin çocuðu hakkýnda yazacaðý bir mazeret beyaný ile de öðrenci istirahat hakkýna sahip. Ailenin çocuðun sahip olduðu bu hakký kullanmak yerine, onu sýnýfa göndermesi hem çocuðun kendisini hem de sýnýf arkadaþlarýný olumsuz etkiliyor. Devlet okullarýnda sadece yatýlý olan okullarda revir hizmeti veriliyor. Özel okullar ise kendi imkanlarý dahilinde hemþire veya doktor istihdam edip, yahut özel saðlýk kuruluþlarý ile anlaþmalý olarak okulda saðlýk Bu tür yaklaþýmlarýn özellikle çocukluðu maddi sýkýntý ve baský ile geçen anne-babalarda sýk olduðunu söyleyen Çankýrýlý, Aileler, biz yoksulluk ve baský altýnda büyüdük, çocuðumun her isteðini yerine getireyim, diye düþünüyor. Ailelerin niyetleri iyi ama tutumlarý hatalý olduðu için sonuçlarý da olumsuz oluyor. diyor. Ayný zamanda, her isteði yerine getirilen çocuðun doyumsuz, saygýsýz ve þükürsüz olabileceðini ekliyor.sýnýrlarý ebeveynin koyduðunu belirten psikolog Yasemin Eyüpoðlu ise çocuðun istekleri karþýsýnda takýnýlan tavrýn önemine dikkat çekiyor. Ailelerin, anne-baba-çocuk üçgeninde asýl söz sahibinin kendileri olduðunu fark etmeleri gerekiyor. Çocuðun rehbere ihtiyacý olduðunu kaydeden Eyüpoðlu, Çocuk, sizden sonra gelen ve bir yetiþkinin tecrübelerine ihtiyacý olandýr. Hayatta her istediðini elde edemeyeceðini bilmeli. Yokluðu bilmek de insanlarý olgunlaþtýrýr. Farkýndalýklar çocuklarýn ihtiyacý olan ebeveyn rolüne daha rahat ulaþtýrýr. Ýçinden çýkýlamayan durumlarda uzmandan yardým alýnmalý. diye konuþuyor. Hasta çocuðu okula göndermek Ýyileþme süresini uzatýyor hizmeti verebiliyor. Okullarýn baðlý bulunduðu il ve ilçe milli eðitim müdürlükleri, belediyeler veya gönüllü organizasyonlarýn okullarda uyguladýðý kimi saðlýk taramalarý dýþýnda okullarda yürütülen sistematik bir saðlýk politikasý bulunmuyor. Eðitim yýlý baþýnda yapýlacak dersler ve etkinlikleri planlamak gibi, hangi dönem çocuklar için ne gibi saðlýk taramalarý yapýlýp, eðitim verileceðinin planlamasý gerektiðini belirten eðitimciler, bu sayede okul baþarýsýnýn artacaðýný belirtiyor. Halk saðlýðý uzmaný Doç. Dr. A. Ruhi Toraman a göre öðrenci saðlýðý için ilk yapýlmasý gereken okula baþlangýçta bir muayene ile, hangi çocuklarýn saðlýklý, hangilerinin sýk takip edilmesi hangilerinin ise özel bir eðitim ve öðretime tabi tutulacaðýný belirleyerek eðitime baþlamak gerekiyor. Doktor Gamze Þenbursa da çocuklarýn okullarýn açýldýðý 6 ile 8. haftalarda hastalýklara yakalandýðýný belirtiyor. Evde istirahat ve birkaç basit yolla tedavi edilecek çocuklarýn, okula gittikleri için iyileþme süresinin uzadýðýný dile getiren Þenbursa, bu durumun okul baþarýsýný da olumsuz etkilediðini söylüyor. Bazý sýnýflarda bir yýl boyunca hastalýk oluyor. Çocuk evde kalarak iyileþemez, okula gitsin, derslerinden geri kalmasýn yanlýþ inancýyla çocuklarýný okula gönderen veliler yüzünden, bir sene boyunca bazý sýnýflardan hastalýðýn eksik olmadýðýný belirten Yenibosna Erguvan Ýlkokulu Psikolojik Danýþmaný Seval Seven, çocuðu 38 derece ateþle okula gönderen veliler olduðunu belirtiyor. Seven, çalýþan annelerin dýþýnda ev hanýmý olan annelerin de çoðunlukla ayný tutumu sergilediðini belirtiyor. Bu noktada sýnýf öðretmenlerinin öðrenci doktor kontrolü altýnda evde istirahatle iyileþecekse, sýnýfa kabul etmemelerinin, velileri uyarmalarýnýn çok önemli olduðunu belirtiyor. Çünkü böyle durumlarda hasta olan çocuk sýnýf içinde daha da kötüleþirken, arkadaþlarýnýn da hastalanmasýna neden olabiliyor. 19:50 Türkiye de son 20 yýlda hýzla artan boþanmalar, bu boþanmalarýn ilginç içerikleri, toplumun bu artýþa direnemeyiþi, ülkenin doðusuyla batýsý arasýnda bu artýþ noktasýndaki farkýn gittikçe kapanýyor olmasý bir þey iþaret ediyordu. Þüphesiz, boþanma denen þey, aile mefhumuyla ilgili en büyük kriz noktasýydý. Ve bir þeyi tanýmlamanýn en temel yollarýndan birisi onun karþýtýyla ayný çerçevenin içine alýnmasýydý.saat : 19:50-22:45 (175 dakika) Tür : Dizi (Dram) Oyuncular : Nergis Öztürk, Cemal Toktaþ, Yeliz Kuvancý, Tomris Ýncer Yönetmen : Emre Kabakuþak Sinema 20:00 Böyle Bitmesin Kolpaçino Her þey Tayfun un sosyeteye özenip, mafya babasý olan Ateþ Bey in paralarýný araklamasýyla baþlamýþtýr. Ancak kýsa zamanda yakayý ele veren Tayfun, büyük bir tehditin altýna girmiþtir. Ona bir hafta içinde elli bin dolar getirmesi söylenmiþtir. Tayfun un bu kadar parayý nasýl bir araya getireceði konusunda hiçbir fikri yoktur. Aklýna mahallenin abisi Sabri gelir ve hemen onun yanýna koþar. Sabri, alemin duayenlerinden sayýlan, her þeyi görmüþ ve yaþamýþ birisidir. Tayfun'a parayý illegal bir kumarhane açarak toparlama fikrini verir. Fakat Sabri nin gidebileceði tüm mekanlar polis tarafýndan bilinmektedir. Yönetmen : Atýl Ýnanç Kayýp 22:15 Defne Þarman ýn cesedini bulan Mehmet þaþkýndýr. Her sorunun cevabýný onu baþka ve daha zor sorulara götürmektedir. Eski tanýdýklarý sayesinde bir takým cevaplara ulaþan Mehmet, polislerden bir adým öndedir. Karýsýnýn ölüm haberini alan Murat Þarman yýkýlýr. Bu olay acýlý aile için ikinci bir þoktur. Polis, Defne Þarman ýn ölümü ile ilgili þüpheliye ulaþýr. Gözaltýna alýnan kiþi ile Mehmet de görüþmek ister. Bu arada Kerem e ait olduðu düþünülen parmakla ilgili DNA raporu çýkar.oyuncular : Mete Horozoðlu, Aslý Enver, Ýlker Kaleli, Kaan Taþaner, Dolunay Soysert Yönetmen : Zeynep Günay Tan Ayas Mehmed Paþa Ayas Mehmed Paþa Avlonya'da doðmuþtur.[1]babasý Ýþkodralý, annesi Avlonyalý idi. Bazý kayýtlardan babasýnýn 1522'den sonraki bir tarihte Ýslamiyeti kabul ederek Mehmed adýný aldýðý anlaþýlmaktadýr. Diðer üç kardeþi Avlonya'da papazdý.ayas Mehmed Paþa devþirme olarak saraya alýndý ve Yavuz Sultan Selim zamanýna kadar Enderun'da eðitim gördü. Yavuz Sultan Selim'im Ýran seferine katýldý ve 23 Aðustos 1514 Çaldýran Savaþý'nda bulundu ve 1515'de Memluklulari tutan Dulkadiroðullarý beyi Alaüddevle Bozkurt Bey üzerine yapýlan Hadým Sinan Paþa komutasindaki yan sefere katýldý. [2]1516 ve 1517'de Yavuz Sultan Selim'in Mýsýr Seferi'ne de katýldi. 1517'de yeniçeri aðalýðý görevine getirildi. 1517'de Ridaniye Savaþý ve Kahire'nin ele geçirilip sonradan Tomanbay'ýn yaptýðý hücumlara karþý ve onun yakalanmasýnda büyük katkýsý olmuþtur.[2] 1519'da Kastamonu sancakbeyliði görevine getirilmiþtir. 1520'de Anadolu beylerbeyi olmuþtur. Bu görevde iken Suriye'de Canberdi Gazali Ýsyaný'nýn bastýrmak için Anadolu eyaleti askeri baþýnda Suriye'ye gönderilmiþtir.[2] Bu isyanýn bastýrýlmasýndan sonra Mart 1521'de Þam beylerbeyi yaptý. Bu görevden sonra Rumeli beylerbeyi oldu. Yeteneði sebebiyle Ýstanbul'a kubbealtý veziri olarak getirilerek 1523'te üçüncü vezir, daha sonra ikinci vezir tayin edildi. [3] Bu görevindeyken Pargalý Ýbrahim Paþa'nýn katli üzerine 14 Mart 1536'da vezir-i azamlýða getirildi. 13 Temmuz 1539'da veba hastalýðýndan vefat eden Ayaþ Mehmed Paþa kabri Eyüp'te bulunmaktadýr.beyoðlu, Ýstanbul'daki (Ayaspaþa) semti Ayas Mehmet Paþa'nýn konaðýnýn bulunduðu semt olduðu için ismini taþýmaktadýr.sicill-i Osmani'de þöyle deðerlendirilmektedir:akýllý ve adaletli ise de tedbirsizdi. Çok hayratý vardýr.günümüz Osmanlý kiþileri hakkýnda önemli bir biyografi eserinde ise þu deðerlendirilme yapýlmýþtýr:akýllý ve hükümet iþlerinde mutedil bir kimse olmakla birlikte, silik bir þahsiyete sahip(ti).ayas Mehmed Paþa'nin kadýnlara düþkünlüðü bilinmektedir. Konaðýnda bir defa kýrk beþik sallandýðý ve "Ayas Paþa karakola çýktý" deyimine sebep olduðu ifade edilmiþtir. Vefatýnýn ardýndan geride 20 civarýnda kýz ve erkek çocuk býraktýðý belirtilmektedir. [3] SOSLU MISIR CÝPSÝ Malzemeler ½ Su Bardaðý Hazýr Barbunya Konservesi 1 Su Bardaðý Mýsýr Cipsi Sosu Ýçin: 1 Adet Domates 1 Diþ Sarmýsak 1 Çimdik Tatlý Kýrmýzý Biber ¼ Su Bardaðý Rendelenmiþ Avokado ¼ Su Bardaðý Rendelenmiþ Dil Peyniri 1 Çorba Kaþýðý Krema Yemeðin Tarifi Ön hazýrlýk olarak fýrýný 180 derece ýsýtalým. Fasulyeleri bir kaba koyalým ve çatal yardýmýyla iyice ezelim.ýki adet ýsýya dayanýklý, fýrýna girebilen tabaðýn ortasýna önce fasulye Cesaret korkunun yokluðu deðil, korkuya Direnmek, korkuya hükmetmektir. (Mark Twain) ezmesini koyalým. Mýsýr cipslerini fasulyelerin etrafýna dizelim.domatesi rendeleyip, dövülmüþ sarmýsak, bir kaþýk krema ve tatlý biberle karýþtýrarak sosu hazýrlayalým ve fasulyenin üzerine dökelim. Rendelediðimiz avokadoyu da koyup en üste rendelenmiþ peyniri serpiþtirelim. Mýsýr cipsini 10 dakika kadar fýrýnda tutalým. Çýkardýktan sonra servis yaparken bir kaþýk kremayla süsleyelim. Aþçýnýn Önerisi: Arzuya göre avokado kullanmayabilirsiniz. Tatlý biber yerine acý biber kullanýp, barbunyayý ezerken birkaç damla acý biber sosu ilave edebilirsiniz. 06:30 Avrupa Yakasý 09:00 Selena 11:00 Yahþi Cazibe 13:00 Maðazýn 13:20 adanalý 15:50 Çocuklar Duymasýn Esra Erol da Evlen Benimle 19:00 Ana haber 20:00 Huzur Sokaðý 22:00 Tatar Ramazan Zeynep Kýz Taþý Dr. Ümit Aktaþ la Keyifli Nil in Dünyasý Gezi Ankara da Yedim Taze Meyveyi Kader Baðlayýnca 19:30 Devket Kuþu 22:00 Ölümcül Takip 23:40 Ýskele Sancak Hayata Gülümse Show Kulüp Magazin Proðramý Doktorlar Adýný Feriha Koydum Eve Düþen Yýldýrým Kelime Oyunu Spor Sayfasý 20:00 Kolpaçino 22:15 Var mýsýn Yok musun? 09:00 Doktorum Umutsuz Ev Kadýnlarý Bana Her Þey Yakýþýr Evim Þahane Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar Ana Haber Bülteni 19:50 Spor 20:00 Yalan Dünya 22:15 Kayýp 09:00 Seksenler 11:10 Ýyi Fikir 12:50 1 Dakika 13:20 Hava Durumu 13:30 Avrupa Avrupa 14:30 Aileler Yarýþýyor 16:05 6 Mantý 17:20 Cevap Soruda 19:00 Ana Haber 19:40 Hava Durumu 19:50 Böyle Bitmesin 22:45 Tam Zamaný Hayatýn Nabzý Türk Sinemasý Kendimize Doðru Ýki Dünya Arasýnda Sýrlar Dünyasý Yeþil Elma Ana Haber 18:50 Þefkat Tepe 19:45 Ýki Dünya Arasýnda 21:00 Þefkat Tepe 23:00 Davetsiz Misafir

9 Ey iman edenler! Mallarýnýzý aranýzda batýl yollarla yemeyin. Ancak karþýlýklý rýza ile yapýlan ticaretle olursa baþka. Kendinizi helak etmeyin. Þüphesiz Allah size karþý çok merhametlidir. Nisâ, 4/29 CUMA 9 Cumanýz Mübarek Olsun... DUA "Kimin üzerinde din kardeþinin ýrzý, namusu veya malýyla ilgili bir hak varsa, altýn ve gümüþün geçmediði hesap günü gelmeden helalleþsin. Aksi takdirde, yaptýðý haksýzlýk ölçüsünde, iyi amelle-rinden alýnýp hak sahibine verilir. Ýyiliði yoksa hak sahibinin günahýndan alýnýp haksýzlýk eden kimseye yüklenir." ( Buharî, "Mezalim",210; "Rikak",48) GÜZEL AHLAK VE KAZANMA YOLLARI ÝCABET 'Ýcabet', baþka birisine cevap vermek, onun istediðini kabul etmek, ihtiyacýný karþýlamak demektir. Ýcâbet etmek; kabul etmek ve muvafakat göstermek demektir. Cenâb-ý Hakk'ýn, kulun duasýna icabeti, duayý kabul etmesi demektir. Kur'an-ý Kerim'de þöyle buyurulur: "Ey Muhammed, eðer kullarým beni sorarlarsa, þüphesiz ki Ben, çok yakýným. Dua edenin duasýný, dua ettiðinde kabul ederim. Benim emrime uysunlar ve bana itaat etsinler ki doðru yolu bulabilsinler." [1] Yapýlan uygun bir davete icabet etmek, Ýslâm'ýn teþvik ettiði bir eylemdir. Hadis-i þerifte; "Çaðýrdýðý zaman davetine icabet etmek, Müslüman'ýn Müslüman üzerindeki haklarýndandýr." [2] buyurulur. Baþka bir hadis'te, müslümanýn davetine icabet etmeyenin Allah (c.c.) ve Rasûlüne ((s.a.v.) karþý gelmiþ sayýlacaðý bildirilir. [3] Düðün, niþan, doðum v.b. sevinçli zamanlarda yapýlan davete katýlmak iki þekilde olur. 1. Yardým istenmesi halinde, isteðin yerine getirilmesi. 2. Düðün yemeði (velîme) gibi önemli bir toplantýya bizzat katýlmak. Davetin uygun olmasý yanýnda aþaðýdaki hususlarýn da gözetilmesi Ýslâm adabýndandýr. 1. Davete icabette zengin-yoksul ayrýmý yapýlmamalýdýr. Bir kimse yalnýz, zengin ve þöhretli kiþilerin davetine katýlýr, yoksul ve güçsüz kiþilerin davetine katýlmazsa, Ýslâm'ýn yasakladýðý gurur ve kibir hastalýðýna yakalanabilir. [4] Hz. Peygamber (s.a.v.), zengin, yoksul ve köle ayrýmý yapmaksýzýn Ashab-ý kiramýn davetlerine katýlýrdý. [5] 2. Gidilecek yerin uzaklýðý davete katýlmaya engel olmamalýdýr. Hasta ziyareti, cenazeye katýlma, davete icabet ve bir arkadaþý ziyaret ne kadar uzak yerden yapýlýrsa, ziyaret edilen kiþinin gönlü o kadar sevinçle dolar. Nitekim, Allah Resûlü (s.a.v.), uzakça bir yeri örnek vererek þöyle buyurmuþtur: "Eðer Gamim denilen yerde bulunan Kürâ'a davet edilsem, þüphesiz icâbet ederdim". [6] Bu Hadiste adý geçen Kürâ', Medine'ye birkaç mil uzaklýkta bulunan bir yerin adýdýr. Hz. Peygamber (s.a.v.), Ramazan ayýnda Medine'den çýkýp oraya vardýðýnda, orucunu bozar ve yolculuk sýrasýnda namazlarýný Kür'a'dan itibaren seferi olarak kýlmaya baþlardý. 3. Nafile oruç tutanýn orucu bozmasý. Farz oruç dýþýnda nafile oruç tutulmasý nedeniyle davetten geri kalmamak gerekir. Orucu bozmak, davet sahibini sevindirecekse, müslüman kardeþinin ikramýný yemekten elde edeceði sevap, nafile orucunun sevabýndan daha üstündür. Bu orucu baþka bir günde kaza eder. Hadis-i þeriflerde nafile oruç için böyle bir kolaylýk yer almýþtýr. Davet edilen yerde Allah (c.c.)'ýn yasakladýðý þeyler varsa, böyle bir davete icabet edilmez. Ýçki, kumar, fuhuþ bulunan, kadýn ve erkeklerin birlikte eðlendikleri yerler buna örnek verilebilir. Böyle bir davete icabet, duruma göre haram veya mekruh olur. 4.Davete icabetin amacý, yalnýzca karýn doyurmak için deðil, Allah (c.c.) rýzasýný kazanmak olmalýdýr. Davete giderken Hz. Peygamberin sünnetine uymak için hareket etmeye niyetlenmelidir. Niyet, amellerin özü ve ödül kaynaðý olmasýnýn sebebidir. Hadis-i þerifte þöyle buyurulur: "Ameller niyetlere göredir. Her kiþi için ancak niyet ettiði þey vardýr. Kimin hicreti Allah ve Resûlüne ise, onun hicreti Allah ve Resûlüne olmuþ bulunur. Kimin hicreti de ulaþmak istediði bir dünyalýk veya evlenmek istediði bir kadýn için olursa, onun hicreti de bunlar için yapýlmýþ sayýlýr" 4. Davet sahibinden tuz ve su gibi her evde bulunan þeylerden baþka çok özel ve saðlanmasý ev sahibini sýkýntýya sokacak isteklerde bulunmamak. 5. Ev sahibinin yemeðini ve hizmetini ayýplamamak, küçümsememek. 6. Yemekten sonra ev sahibine ve hizmet edenlere, rahmet, maðfiret bereketle dua etmek. [7] Davete icabet etmekle ilgili bu hadisleri emir olarak gören bazý Ýslâm bilginleri icabetin vacip, bazýlarý ise mendup olduðunu söylemiþlerdir. Ýslâm hukukçularýnýn çoðunluðu, düðün yemeðine (velîme) katýlmanýn vacip olduðunu söylerken, Hanefiler bunu müstehap kabul etmiþlerdir. Ýcabet, mutlu Ýslâm toplumu bireylerinin arasýndaki baðlarý daha da güçlendirmenin saðlam ilkelerinden ve güzel ahlâkýn sonuçlarýndan birisidir. Bu güzel ahlâký elde etmek, kararlýlýk ve özveri ile olur. [1] Bakara sûresi, 2/186. [2] Nesai, Cenaiz, 52. [3] Müslim, Nikah, 110. [4] Nahl sûresi, 16/49. [5] Ýbn Mace, Nikâh, 25. [6] Buhârî, Hibe, 2. [7] Mecmau'l-Âdâb, Sufi Zade, 267. "Ey Rabbim! Senden bildiðim ve bilmediðim hayrýn hem çabuk, hem geç olanýný istiyorum" Amin CEHENNEME YUVARLANAN TAÞLAR FETHULLAH GÜLEN Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), ashabýyla (radiyallâhu anhum) oturup sohbet ettikleri esnada büyük bir gürültü duyulur. Bunun üzerine Allah Resulü, "Bu, yetmiþ seneden beri yuvarlanan bir taþtý. Þimdi cehennemin dibine düþtü. Bu ses onun sesidir." buyurur. Kýsa bir zaman sonra içeriye bir kiþi gelir ve "Yâ Resûlallah! Yetmiþ yaþýndaki meþhur münafýk öldü." der. (Müslim) Bu hâdise, farklý bir buudda cereyan ettiði için biz, dünyadaki sesleri duyduðumuz gibi o sesi duymamýz mümkün deðildir. Aslýnda bu olay, bizim duyabileceðimiz ve görebileceðimiz bir âlemin dýþýna yani misal âlemine ait bir olaydýr. Bir insanýn yetmiþ yaþýna gelene kadar bir hayat yaþamasý, sonra bu yetmiþ yaþýna kadar yaþadýðý hayatýn misal âlemine deðiþik þekilde aksetmesi, orada belli renkler ve çizgiler býrakmasý, belli görünüm arz etmesi, hatta belli sesler ihtiva etmesi, ancak o çizgide yaþamakla muttali olunabilecek bir husustur. Ancak Allah Resulü'ne has bazý haller vardýr ki, bunlar, bazen mucize, bazen irhâsât, bazen de daha farklý olarak Cenab-ý Hakk'ýn ikramlarý þeklinde meydana gelebilir. Efendimiz, bütün bu âlemleri birden yaþayabilir, bütün âlemlere ait hususiyetleri görebilir, renkleri müþahede edebilir ve sesleri iþitebilir bir donanýmdaydý. Esasen Efendimiz'e ait bu meseleyi teyid edici pek çok vaka vardýr. Bazen bu türlü ses ve görünümler, Ashabýn göz ve kulaðýna aksetmiþse de, bunlar çok nadirdir. Mesela bunlardan birini Aiþe validemiz bize þöyle nakletmektedir: Ahzab vakasýný müteakip, sütreyi kaldýrdýðým zaman Allah Resulü hem konuþuyor, hem de Dýhyetü'l-Kelbi'nin toz ve topraðýný siliyordu. O da muharebeden gelmiþ gibiydi. Dýhye þöyle diyordu: "Ya Rasûlallah! Silahlarýnýzý çýkarýyor musunuz? Biz henüz silahlarýmýzý çýkarmadýk." Daha sonra anladýk ki, o þahýs Dýhye deðil, Hz. Cibril imiþ." Baþka bir defasýnda Efendimiz'in yanýnda yine Cibril belirir. Bu sefer, Aiþe validemiz Cibril'in sesini duymaz. Ancak Allah Resulü, Cibril'in orada olduðunu Hz. Aiþe'ye haber verir ve þöyle der: "Ya Aiþe! Cibril burada ve sana selamý var." Hz. Aiþe validemiz, Cibril'in kendisine selam göndermesi karþýsýnda kendinden geçer ve "Ya Rasûlallah! Maþallah bizim görmediðimiz þeyleri görüyorsun." diyerek hayretini ifade eder. Bunlarý þunun için arz ettim: Efendimiz, bir beþer olarak bizim içimizde bulunmuþ, bizim tâbi olduðumuz þartlara tâbi olmuþ, fakat ayný zamanda melekûtî durumu itibarýyla hep bir melek gibi yaþamýþtýr. Ýþte hadiste zikri geçen vaka da bunlardan biridir. Efendimiz bir ses duymuþtur. Bu ses duyma, bizim duyma buudlarýmýzýn dýþýnda cereyan etmiþtir. Böyle bir ses, misal âleminin penceresi ve menfezi olan rüyalarda duyulabilir belki ama yakaza halindeyken duyulmaz. Bu sesi Muhammedî atmosfer içinde melekûtîleþmiþ olan sahabe-yi kiram da duymuþlardýr. Hz. Ömer'in kerameti 1-O öyle bir zattýr ki, kendisinden harikulâde þeyler meydana geldiði gibi, nurlu yolunda yürüyen kimselere de Cenab-ý Hak lütuflarda bulunabilir. 2-Her devirde insanlar akýl, kalb ve ruhlarýyla hakikati idrak ettikleri nispette, o hakikate kul ve köle olmuþlardýr. 3-Bir insan, bütün samimiyetiyle, Cenab-ý Hakk'ýn dinine yardýma koþuyorsa, Allah da onu hiçbir zaman hýzlan ve hüsrana maruz býrakmaz. Meselenin mahiyeti ortaya çýkýnca onun bir mucize olduðu da anlaþýlacaktý. Hatta deðil peygamber, onun vesâyasý altýnda yetiþmiþ insanlarýn elinden de bu türlü harikulâde haller hep zuhur edegelmiþti. Ezcümle, Hz. Ömer (radiyallâhu anh), çok uzaklarda olan ordu kumandanlarýndan Hz. Sâriye'ye, onca mesafeye raðmen Medine'de minberinden o an kimsenin anlayamayacaðý bir tarzda -tabii ki Cenab-ý ESMAÜL HÜSNA EL-KÂBÝD EL-BASIT "Daraltan" manasýna gelen el-kabid ile "geniþleten" manasýna gelen el-bâsýt isimleri Kur'aný Kerim'de "Allah daraltýr da, geniþletirde. Ona döndürüleceksiniz" (Bakara 245) ayetinde maddi yönden fakirleþtiren ve daraltanýnda, zengin edip geniþletenin de Allah olduðu bildirilmekte. Zenginken fakir olanlarý, güçlü iken zayýf olanlarý, yüksek makamlardan düþenleri, bilginken bunayanlarý gördüðümüz gibi, fakirken zengin olanlarý, Mekke'de zayýf görüldüðü halde Medine'de güçlenenleri, Bilal-i Habeþi gibi kafirlerin kölesi iken mü'minlerin efendisi olanlarý, Yusuf (s.a.v.) gibi hapishaneden Mýsýr'a sultan olanlarý, Ümmi iken kýyamete kadar gelecek insanlara ilim öðreticisi olan Hz. Muhammed'i gördük. Kabid ve Basit'e iman eden bir mü'min haksýz insanlarýn ellerine aldýðý, zimmetine geçirdiði haklarý onlardan alarak hak sahiplerine daðýtarak birini daraltýrken, haklýlarýn dýþýný ve içini geniþletir. Zalimlerin yüreðine korku salarak daraltýrken mazlumlarýn gönlünü geniþletir ferahlatýr. Hakk'ýn gayba muttali kýlmasýyla- "Ya Sâriye! el-cebele el- Cebele" der. Ashab-ý kiram hayret eder, zira ortada Sâriye, yoktur. Sâriye on günlük ötede düþman bir ordu ile savaþmaktadýr. Sonra mesele anlaþýlýr, þöyle ki, Hz. Sâriye ordusuyla savaþýrken, farkýna varamadýðý þekilde düþman onu arkada kýskaç içine alma durumundadýr. Hz. Ömer de Hz. Sâriye'nin arkasýndaki daðý iþaret eder ve dakikasýnda o ses, Hz. Sâriye'nin kulaðýna da ulaþýr. O da bu sesi duyar ve onun iþaret ettiði daða yönelir..ve böylece düþmanýn planý bozulur. Derken bir þahýs, on gün sonra savaþ mahallinden gelerek Ýslam ordusunun zaferini orada bulunan sahabilere haber verir ve þöyle der: Kumandanýmýz savaþýyordu. Birdenbire strateji deðiþtirdi. Düþmana deðiþik þekilde hücum etti. Orduyu toparladý ve neden böyle bir þey yaptýðý kendisine sorulduðunda, "Halifenin sesini kulaðýmda duydum. Bana, daða doðru çekilmemi söyledi." der Ýþte bu da Allah Resulü'nün ümmetinden zuhuru itibarýyla bir keramettir. Evet, Efendimiz'den zuhuru itibarýyla o bir mucizedir. Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali (radiyallâhu anhum) gibi kimselerin ve daha sonra onlarýn açtýðý bu yolda giden baþka salih kimselerin elinden zuhur etmesi açýsýndan da bir keramet ve ikram-ý Ýlahi'dir ki bu da Nebiler Serveri'nin mucizesi vesayetinde gerçekleþmektedir. Evet, O öyle bir zattýr ki, kendi elinden harikulâde þeyler meydana geldiði gibi, O'nun nurlu yolunda yürüyen kimselere de Cenab-ý Hak bu kabil lütuflarda bulunabilir. Binaenaleyh, günümüzde bile Cenab-ý Hakk'ýn lütfuna mazhar olan bir kýsým kimseler, bazen çok uzaktan gelen sesleri duyabilmiþ, on günlük ötede cereyan eden hadiseleri Cenab-ý Hakk'ýn haberdar etmesiyle haber vermiþlerdir. Bunlar o zatlara bazen keramet þeklinde bazen de Cenab-ý Hakk'ýn bir ikramý olarak lütfedilmiþ olabilir. Esasen bu da yine Efendimiz'e racidir. Kul oldum! Bu meselenin asrýmýza ve bugünün insanýna bakan yönü de vardýr. Her devirde insanlar akýl, kalb ve ruhlarýyla hakikati idrak ettikleri nispette, hakikate kul ve köle olmuþlardýr. Hz. Mevlâna yedi asýr evvel, "Kul oldum, kul oldum" diye haykýrýrken, yani adeta "Kendi iradem, aklým, idrakim, düþüncelerim ve anlayýþýmdan feragat ettim. Hz. Muhammed'de fani oldum. Aklýmý ona kurban ettim." derken hangi heyecan ve inançla coþmuþtu, onu ne tespit, ne ihata ne de idrak etmemiz mümkün deðildir. Onun o devirde gördüðü bir kýsým hakikatler vardý. O, o hakikatlerin ýþýðý altýnda kul ve bende olacaðý zata kul ve bende olmuþtu. Günümüzde de herkesin, kendi çapýnda yine o zata bende ve kul olmanýn, kendi þahsî arzularýndan feragat etmenin neticesinde, Cenab-ý Hakk'ýn þekerleme nev'inden, insanlarý kendi yolunda koþturmak için lütfedeceði þeyler söz konusu olabilir. Þu bir gerçek ki, hangi devir olursa olsun, bir insan, bütün hissiyat ve samimiyetiyle, Cenab-ý Hakk'ýn dinine yardýma koþuyorsa, Allah da onu hiçbir zaman hýzlan ve hüsrana maruz býrakmaz. Nitekim "Eðer siz Allah'ýn dinine destek olursanýz, O da size yardým eder." (Muhammed, 47/7) ayet-i kerimesi de bu hakikati ifade etmektedir. Siz hiçbir þey olmasanýz da bir müezzin gibi insanlarý Hz. Muhammed camisine ve cemaatine davet ederken, o camiye gelen kimseleri Allah sofrasýz ve ziyafetsiz býrakmaz. Sizin hazinenizde bir þey ve kalbinizde derman olmasa da, bu iþin gerçek sahibi Hz. Allah, sadýk bendelerine, onlara teveccüh eden kimselerin yanýnda mahcup düþürmemek için, hazine-i hassasýndan Hz. Mesih'e inen sofralar gibi hususi sofralar indirebilir. Allah, kendisine sâdýkâne bende olanlarý hiçbir zaman hýzlan içinde býrakmamýþ ve býrakmayacaktýr da. Binaenaleyh ister dün, isterse bugün Allah kendi kapýsýna teveccüh eden herkese, rahmetinin enginlikleriyle onlarýn imdatlarýna koþmuþ ve onlarý göz görmedik lütuflarla serfiraz kýlmýþtýr. SAHABE HAYATI HZ. UMEYR ÝBNÝ VEHB (r.anh) Umeyr Ýbni Vehb radýyallahu anh Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin kendisine göstermiþ olduðu açýk mûcize karþýsýnda hayrette kalan ve derhal gönlünü Ýslâm'a açan bir yiðit... O, Ýslâm'la þereflenmeden önce Kureyþin azýlýlarýndandý. Cesur, keskin görüþlü bir yiðitti. Bedir Gazvesinde müþrikler safýnda yer aldý. Kavmi onu müslümanlarýn sayýsýný öðrenmek ve arkalarýnda yardýmcý kuvvetleri olup olmadýðýný araþtýrmak üzere seçip gönderdi. Kavmine döndüðünde gördüklerini sanki bir müslüman gibi nakletti. þöyle ki: "Ey Kureyþ topluluðu!.. Onlarýn sayýlarý azdýr. Arkalarýnda yardýmcý kuvvetleride görünmüyor. Fakat onlarýn herbirini ölüme susamýþ kiþiler olarak gördüm. Sizlerden birini öldürmedikçe onlardan birisinin öldürülmesi mümkün deðildir. Onlarýn sayýsý kadar sizden de ölen olacaksa hayatýn ne tadý kalýr? Ona göre kararýnýzý veriniz..." dedi. Bu sözlerden Kureyþ'in bazý ileri gelenleri etkilendi. Savaþ yapmadan Mekke'ye dönmeyi bile gönüllerinden geçirdi. Fakat "Kureyþ'in þeytaný" diye bilinen Ebu Cehil'in kin, kibir ve gururu baskýn çýktý. Harb ateþi yakýldý. Baþlarýna gelen belaya ne kendisi ne de kavmi engel olamadý. Kureyþ hezimete uðrayarak geri döndü. Umeyr Ýbni Vehb'de yara-bere içerisinde güç belâ Mekke'ye döndü. Oðlu esir olarak Medine'de kaldý. Zamanla Umeyr'in yaralarý iyileþti. Ama islâm'a düþmanlýðý daha bir koyulaþtý. Kendisinin Resûlullah'a ve ashabýna yaptýðý ezâ ve cefalar aklýna geliyor ve oðluna iþkence yapýlmasýndan korkuyordu. Bir gün amcazâdesi Safvan Ýbni Ümeyye ile Kâbe'de Hicir mevkiinde oturmuþ hasbihal ediyorlardý. Bedir felaketinden ve esirlerden bahsediyorlardý. Safvan "Bedir'den sonra hayatýn tadý tuzu kalmadý." dedi. Umeyr de: "Gerçekten öyle... Bundan sonra yaþamaya deðmez. Þayet þu borçlarým olmasa, çoluk çocuðumu geçindirmek düþüncem bulunmasaydý, Medine'ye varýr, Muhammed'i öldürürdüm. Oðlumun ellerinde esir olmasý da bu iþ için iyi bir bahânedir." dedi. Safvan çok zengindi. Bedir'de kaybettiði yakýnlarýnýn intikamýný almak istiyordu. Umeyr'in bu sözlerini fýrsat bildi ve ona: "Umeyr!... Eðer Muhammed'i öldürürsen, senin bütün borçlarýný öderim. Çoluk çocuðuna da benimkilerle birlikte ölene kadar bakarým. Malým onlarýn hepsine yeter" dedi. Umeyr'in istediði de buydu. Peki öyleyse dedi. Fakat bu anlaþmamýzý gizli tut! Sakin kimseye söyleme diye tenbih etti. Umeyr kýlýcýný bileyip zehirledi. Devesine binip Medine'nin yolunu tuttu. Mescid-i Nebevî'nin kapýsýna yakýn bir yerde devesini indirdi. Hz. Ömer (r.a) onun devesinden inip, kýlýcýný kuþanmýþ olarak Mescide doðru gittiðini görünce: "Bu, Allah düþmaný Umeyr'dir. Buraya mutlaka bir kötülük yapmak için gelmiþtir" dedi. Kendisi derhal Rasûl-i Ekrem (s.a) efendimizin huzuruna geldi ve durumu arz etti. Ýki Cihan Güneþi Efendimiz: "Onu bana getirin." buyurdu. Hz. Ömer (r.a) geri dönüp Umeyr'in yanýna geldi. Yakasýndan tuttu. Boynundaki kýlýcý sýmsýký yakalayarak Rasûlullah'ýn huzuruna götürdü. Efendimiz Umeyr'i bu halde görünce: "Onu serbest býrak Ömer!... Sen geri dur!... Sen de yakýn gel ey Umeyr!... Yaklaþ ya Umeyr!" buyurdu. Sonra aralarýnda þu konusma geçti. Efendimiz ona: "-Ey Umeyr! Buraya niçin geldin?" dedi. O da "-Oðlum elinizde esir. Bir iyilik edip onu býrakasýnýz diye geldim" dedi. "Boynundaki þu kýlýç ne oluyor?" "-Öyle kýlýç olmaz olsun! Bize ne faydasý dokundu ki... Bedir'de bir fayda verdi mi?" dedi. Efendimiz tekrar: "Bana doðru söyle! Buraya niçin geldin?" diye sordu. O da: "-Sadece bunun için geldim" dedi. Aldýðý bu cevaplardan sonra Fahri Kâinat (s.a) efendimiz ona: "-Peki öyleyse Hicir'de Safvan Ýbni Ümeyye ile yaptýðýnýz anlaþma neydi? Orada, Bedir'de kuyuya atýlan kimselerden bahsettiniz. Sonra sen, borcum ve þu çocuklarým olmasaydý, gider Muhammed'i öldürürdüm, dedin. Safvan da borcunu ödemeyi, çocuklarýna bakmayý üstlendi. Sende kalkýp geldin. Fakat Allah Teâlâ yapmayý düþündüðün iþe izin vermeyecektir." buyurdu. Umeyr bu bilgiler karþýsýnda hayretler içerisinde kaldý. Renkten renge girdi. Ürkek ürkek, kekeleyerek: "Bu konuyu sadece Safvan'la ikimiz konuþmuþtuk. Yanýmýzda baþka biri yoktu. Vallahi, kesin olarak inandým ki, sana bu haberi ancak Allah getirmiþtir. Anlýyorum ki, sen Resûlullahsýn. Müslüman olmam için beni sana gönderen Allah'a hamdolsun..." dedi. Peþinden kelime-i þehadet getirerek islâm'la þereflendi. Ýki Cihan Güneþi Efendimiz ashabýna: "Kardeþinize dinini ve Kur'an'ý öðretin. Esirini de salýverin." buyurdu, Kýsa zamanda dinini iyice öðrenen Umeyr (r.a) Rasûl-i Ekrem (s.a) efendimizden izin alarak Mekke'ye döndü. Safvan Ýbni Umeyye Mekke'de Kureyþ'in toplantýlarýna katýlýyor ve "Yakýnda Bedir acýlarýnýzý unnutturacak bir haber vereceðim." diye ilan ediyordu. Umeyr'in dönüþü, gecikince merak edip yolcu kafilelerinden onu sormaya baþladý. Onun islâm'a girdiðini duydu. Ama inanamýyordu. Onun islâm'a giriþi ve Mekke'ye dönüþü büyük bir hadise oldu. Ýslâm'ý yaymak için çok çalýþtý. Birçok müþrik onun sayesinde Ýslâm'ýn nuruna kavuþtu. Mekke fethinden sonra da Safvan'ýn müslüman olmasýna vesile oldu. Uhud'dan evvel Medine'ye hicret etti. Bütün gazalarda bulundu. Hz. Ömer (r.a) devrinde Amr ibni As (r.a)'a gönderilen yardýmcý kuvvetlerin birinde komutanlýk yaptý. Ýskenderiye fethinde büyük yararlýlýklar gösterdi. Diðer bazý þehirlerin fethinde de bulunan Umeyr Ýbni Vehb (r.a) Hz. Ömer (r.a)'in hilafetinin son zamanlarýnda vefat etti. Cenâb-ý Hak þefâatlarýna nâil eylesin. Amin

10 Ziraat Bankasý KOBÝ'lerin ve daha büyük ölçekli firmalarýn finansmaný için Avrupa Yatýrým Bankasý (AYB) ile yeni bir kredi anlaþmasý imzaladý. AYB tarafýndan 200 milyon euro olarak onaylanan, KOBÝ ve daha büyük ölçekli firmalarýn finansmanýný amaçlayan kredinin, ilk etapta 100 milyon euroluk kýsmý kullanýma açýlacak. Projenin 100 milyon euro tutarýndaki ilk dilimi 3 yýl geri ödemesiz olmak üzere toplam 8 yýl vadeli olup, kalan 100 milyon euroluk dilimin kullanýma açýlmasý için de 2014 yýlý baþýnda kredi anlaþmasýnýn imzalanmasý bekleniyor. Konuyla ilgili açýklama yapan Ziraat Bankasý Uluslararasý Bankacýlýk ve Ortaklýklardan sorumlu Genel Müdür Yardýmcýsý Osman Arslan, AYB ile imzalanan bu anlaþmanýn, Ziraat Bankasý'nýn müþteri odaklý yeni iþ modelinin bir parçasý olarak kaynak çeþitliliðini artýrma ve müþterilerine uygun vade ve maliyetlerle finansman imkaný saðlama stratejisi kapsamýnda önemli bir açýlým olduðunu ifade etti. Arslan, 2012 yýlýnda AYB'den KOBÝ'lerin finansmaný için 100 milyon euroluk kaynak temin ettiklerini ve bu krediyi çok hýzlý ve baþarýlý bir þekilde kullandýrarak AYB'den bu kez daha yüksek montanlý ve KOBÝ'lerin yanýsýra daha büyük ölçekli firmalara kullandýrýmý da içeren yeni bir iþlemi gerçekleþtirdiklerini vurguladý. Krediye iliþkin bilgi veren Arslan, yeni kredinin, çalýþan sayýsý 250'yi geçmeyen KOBÝ'ler ile çalýþan sayýsý bin 500'ü geçmeyen daha büyük ölçekli firmalara kullandýrýlacaðýný belirtti. Kredinin asgari 2 yýl vadeyle yatýrým ve iþletme sermayesi finansmanýnda kullandýrýlacaðýný ifade eden Arslan þunlarý kaydetti:"uzun vadeli kaynaklarýn reel sektöre aktarýlmasý ile Türkiye firmalarýnýn rekabet gücünü artýrmayý hedefliyoruz. Bankamýzýn yeni iþ modeline paralel olarak Ziraat Bankasý, ülkemiz firmalarýna saðlamakta olduðu desteði artýrarak devam ettiriyor. Ülkemiz firmalarýnýn dýþ ticaret alanýndaki ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý amacýyla da her geçen gün ürün çeþitliliðimizi ve hizmet kalitemizi artýrarak müþterilerimizin kullanýmýna sunuyoruz." TEK HABER 10 Masa Tenisinde zorunlu eðitim semineri verilecek Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafýndan tüm illerde olduðu gibi Çorum'da da sezonu öncesinde zorunlu eðitim semineri verilecek. Masa Tenisi Ýl Temsilcisi Cemalettin Hoþgör konuyla ilgili yaptýðý açýklamada, 29 Eylül Pazar günü Atatürk Spor Salonu'ndaki VIP odasýnda saat 11.00'de baþlayacak ve 15.00'te sürecek seminere katýlýmýn zorunlu olduðunu belirtirken, katýlmayan hakemlerin sezonunda görev alamayacaklarýna vurgu yaptý. Ýl temsilcisi Cemalettin Hoþgör, MHK Üyesi Koray Metel tarafýndan verilecek ve 25 lira katýlým ücreti olan seminerin düzenlenmesinde oyun kurallarýnýn uygulanmasýnda birlikteliðin saðlanmasý, karþýlýklý bilgi alýþveriþi, hakem hatalarýnýn en alt düzeye indirilmesi, hakem performansýnýn artýrýlmasýnýn amaçlandýðýný belirtti. SPOR SERVÝSÝ "Organ nakli" operasyonu Sungurlu'ya uzandý Ankara'da "organ nakli" operasyonda aralarýnda profesör ve doktorlarýn da bulunduðu çok sayýda kiþi gözaltýna alýndý. Operasyon kapsamýnda Sungurlu'da da organýný paraya verdiði iddia edilen bir çift gözaltýna alýndý. Ankara merkezli 17 ilde eþzamanlý düzenlenen 'organ nakli' operasyonunda aralarýnda doktorlarýn da bulunduðu 16 kiþi gözaltýna alýndý. Çorum, Ankara, Antalya, Adana, Eskiþehir, Ýstanbul ve Ýzmir'in de aralarýnda bulunduðu 17 ilde, 80 farklý noktaya eþzamanlý operasyon düzenlendi. Aralarýnda 2 profesör, eczacý, laborant ve teknisyenlerin de bulunduðu 16 kiþi gözaltýna alýndý. Emniyette sorguya alýnan zanlýlarýn, donör ile hastayý akraba gibi gösterip, nakil iþlemi yaptýðý öne sürüldü. Belediyespor'dan saha açýklamasý Safranbolu'da Yýldýrým dönemi Bölgesel Amatör Lig 6. Grup ekiplerinden Safranboluspor'da teknik direktörlük görevine Mustafa Yýldýrým getirildi. Safranboluspor, lisanslarý yetiþtiremediði için ligin ilk haftasýnda Bartýn deplasmanýna çýkamamýþtý. Yönetim bu sorunu çözerken teknik direktör problemini de tecrübeli çalýþtýrýcý Mustafa Yýldýrým'la çözdü. Daha önce Beyköy Belediyespor ve Düzcespor'da görev yapan 51 yaþýndaki çalýþtýrýcý hafta baþýndan itibaren takýmla çalýþmalara çýkýyor. Yýldýrým, Safranboluspor'u layýk olduðu yerlere taþýmak için yönetim, futbolcular ve Safranbolu halkýyla birlikte çalýþacaklarýný dile getirdi.spor SERVÝSÝ Çorum Belediyespor Kulübü, Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadyumu'nun Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Çorumspor'un maçlarýnda kullanamamasýyla ilgili yazýlý bir açýklama yaptý. Yapýlan yazýlý açýklamada bazý yerel gazetelerde çýkan haberler ve kamuoyunda oluþturulmak istenen art niyetli düþüncelerle, Çorum Belediyespor Kulübü'nün en ufak bir ilgisinin olmadýðý belirtildi. Açýklamada ayrýca Çorumspor'un Turhan Kýlýçcýoðlu Stadyumu'nda oynayamamasýnýn nedeninin sahaya ekilen çimler olduðu vurgulandý. Yapýlan açýklamada "Çorumspor'un kira sözleþmesi Ekim ayý içerisinde sona eriyordu. Çorum Belediyespor Kulübü olarak stadyumun bize devredilmeden önce de stadýn tüm elektrik borcunu ödedik. Belediyemiz, geçtiðimiz yýl stadyumun bakým ve onarýmý için 200 bin TL'ye yakýn para harcadý. Stadyumun çimlerini de yeniledik. Bu yýl da yine onarým ve bakým çalýþmalarýna devam etmektedir. Sahaya ekilen çimlerin henüz tam olgunlaþmamasý nedeniyle Kulüp Baþkanýmýz Zeki Gül, Türkiye Futbol Federasyonu yetkililerini arayarak Çorumspor'un bu hafta oynayacaðý maçý Nazmi Avluca Stadyumu'nda oynamasý için ricacý olmuþtur. Çorumspor yöneticilerinin yapacaðý bu görüþmeyi Kulüp Baþkanýmýz Sayýn Zeki Gül yaparak Çorumspor yöneticilerine yardýmcý olmuþtur. Bu durum Çorumspor yöneticilerinin Kulüp Baþkanýmýza teþekkür etmesini gerektiren bir durumdur. Biz stadýn korunmasý adýna burada üst üste bu kadar maç yapýlmasýna izin vermiyoruz. Çim konusunda uzman kiþiler ekilen çimlerin bu maç yoðunluðunu kaldýramayacaðýný bizlere söylediler. Yeni ekim yapýlan çim tohumlarýnýn çimlenip güçlenmesi için en az gün çimlerde futbol oynanmamasý gerekmektedir. Çorum Belediyespor Kulübü olarak, stadyum konusunda Çorumspor'a herhangi bir yanlýþlýk yapmadýk. Tüm spor kamuoyunun bildiði gibi çimler yeni ekildi. Çorum Stadýndaki çimlerden oluþan mantar, ölü kök hücreleri ve tabaklaþan çim altý zemin tabakanýn parçalanmasý amacýyla 23 Eylül 2013 tarihinde çim iyileþtirme çalýþmalarýna baþladýk. Çalýþmalar kapsamýnda çimin tamamý çim biçme makinesi ile 0 (sýfýr) kesildi, 2 cm yatay ve dikey vertikal çekildi, týrmýkla çýkan ölü kök ve hücreler tamamen temizlendi, Stadýn belirli yerlerinde su geçirgenliðini arttýrmak için çim delindi, NPK taban gübresi çimlerin kökleri besin takviyesi yapýldý, kapak malzemesiyle çim tohumlarýn üstü kapatýldý. Bu durum bir kýsým insanlar tarafýndan istismar edilmektedir. Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadyumu'nu çimler normal hale geldiðinde Çorumspor takýmý da BAL Ligindeki maçlarýnda kullanabilir. Yani Çorumspor sadece bu hafta yapacaðý maçý Nazmi Avluca Stadý'nda oynayacak, bundan sonraki tüm maçlarýný yine Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadyumu'nda oynayabilecek" denildi. Okan Saz Evi Çocuk Korosu'nda konser heyecaný Okan Saz Evi Çocuk Korosu cumartesi günü Devlet Tiyatro Salonunda konser verecek. Okan Saz Evi'nin yaz dönemi kursiyerlerinden oluþan koro cumartesi günü Devlet Tiyatro Salonunda düzenlenecek konserle izleyici karþýsýna çýkacak. Türk Halk Müziði ezgilerinin izleyiciyle paylaþacak olan koronun konseri saat 19.00'da Okan Saz Evi sahibi Okan Petriçli konuya iliþkin bir açýklama yaparak "Çocuklarýmýzýn kültür ve sanat faaliyetlerinde iç içe olmasýnýn zihinsel ve ruhsal geliþimleri açýsýndan son derece önemlidir. Bu bilinçle kursiyerlerimizin bir koro oluþturarak öðrendiklerini halkýmýzla paylaþmalarýný destekliyor ve öðrencilerimizin bu tür faaliyetler içerisinde olmasýný her zaman teþvik ediyoruz" dedi. Petriçli ayrýca vatandaþlarý konsere gelerek çocuklarý teþvik etmeye ve desteklemeye çaðýrdý.petriçli, "Konserde öðrencilerimiz sadece bir müzik þöleni sunmayacaklar ayný zamanda kültür ve sanatla uðraþmalarýnýn onlara getirdiði deðerleri de görme imkanýna sahip olacaklardýr. Bu vesile ile anne babalarýn çocuklarýnýn kültür ve sanat faaliyetleri konusunda destek olmaya çaðýrýyorum" ifadelerini kullandý. Bahadýr YÜCEL Öztürk'ten meslek lisesi eleþtirisi Eðitim Sen Çorum Þube Baþkaný Mehmet Öztürk, yaptýðý açýklamada eðitim sistemini adým adým ticarileþtiren, eðitimde kamu-özel ortaklýðý modeli ve eðitim kampüsleri gibi uygulamalarla eðitim sistemini bir bütün olarak piyasaya açma planlarý yapan Milli Eðitim Bakanlýðý (MEB)'nýn, son olarak Mesleki ve Teknik Eðitimin Kalitesinin Geliþtirilmesi Projesi (METEK) kapsamýnda meslek liselerini iþ piyasasýna göre þekillendirmek için düðmeye bastýðýný belirtti. Türkiye çapýnda 21 pilot ilin seçildiði proje kapsamýnda, içinde patronlarýn da olduðu yönetim kurullarýyla meslek liselerindeki eðitimin kalitesinin belirlenmesinin hedeflendiðini kaydeden Öztürk, "Kalite, kelimesinin anlam olarak "müþterilerin istek ve beklentilerine göre üretim" anlamýna gelmesi dikkate alýndýðýnda, MEB`in genel olarak eðitim sisteminin diðer alanlarýnda olduðu gibi, mesleki eðitimi de piyasa iliþkilerinin belirleyici olduðu kurallara göre biçimlendirmek istediði anlaþýlmaktadýr. Önce staj yapan meslek lisesi öðrencilerinin staj ücretini düþüren, kimi iþletmelerde öðrencilerin staj ücretini kesen ya da ödemeyen, kimi iþletmelerde ise staj yapacak öðrenci sayýsýný sýnýrlayan yüzde 10 sýnýrýný kaldýran MEB`in, son olarak meslek liselerinin denetiminde patronlara da yer açmasý, mesleki eðitimin nasýl bir piyasacý zihniyet ile yönlendirilmeye çalýþýldýðýný göstermektedir. MEB ve Avrupa Birliði`nin ortaklaþa baþlattýðý proje kapsamýnda uygulamalarla meslek lisesi eðitiminin güçlendirilmesi ve gençlerin erken yaþta çalýþma hayatýna girmesinin hedeflendiðinin açýklanmasý, mesleki eðitimin patronlara "eðitimli ve ucuz eleman" yetiþtirmek için kullanýlmak istendiðini göstermektedir. Bütün bu uygulamalar eðitimde dayatmasý sürecinde ileri sürdüðümüz eðitimin tamamen piyasa odaklý hale getirilmesi yönündeki eleþtirilerimizin ne kadar haklý olduðunu göstermektedir. Genç iþçilerin meslek liselerinde "piyasanýn ihtiyaçlarýna uygun" eðitim almalarý üzerinde çalýþýlan projede belli bir "kalite standardý" yaratýlmasýnýn ardýndan pilot uygulamadan sonra bütün meslek liselerinin benzer piyasa standartlarý üzerinden eðitim vermesi planlanmaktadýr. Milli Eðitim Bakanlýðý`nýn bu uygulamasý göstermiþtir ki meslek liseleri birer eðitim kurumu deðil, sadece patronlara "ara eleman" yetiþtiren kurumlardýr. Eðitim sistemini tamamen sermayenin dönemsel ihtiyaçlarý doðrultusunda biçimlendirenlerin gençlerimizi eðitimli ve ucuz iþgücü olarak patronlarýn hizmetine sunmasýný hedefleyen bütün proje ve uygulamalar derhal iptal edilmelidir" dedi. Haber Servisi Ziraat Bankasý'ndan KOBÝ'lere 100 milyon euroluk kaynak

11 SPOR 11 Saðlýk Müdürlüðü'nden Futsal'a tam destek 8 Kasým'da baþlayacak olan Futsal Turnuvasý'na bir katýlýmda Saðlýk Ýl Müdürlüðü'nden geldi. Futsal (Salon Futbol) Turnuvasýnýn Genel Koordinatörü Mustafa Sadýç, Çorum Saðlýk Ýl Müdürü Ýsmail Yücel'i makamýnda ziyaret ederken kendisine turnuva hakkýnda bilgiler verdi. Sadýç'ýn aktardýðý bilgilerin ardýndan Saðlýk Ýl Müdürü Yücel de sosyalleþme, saðlýk ve spor açýsýndan turnuvanýn Çorum'a çok olumlu þeyler kazandýracaðýna inandýðýný belirterek turnuvaya gerekli desteði vereceklerinin altýný çizdi. Yücel, Saðlýk Ýl Müdürlüðü bünyesinde takým çýkaracaklarýný da sözlerine ekleyerek turnuvayý düzenleyecek olanlara þimdiden teþekkür etti. SPOR SERVÝSÝ Yavuz Sultan Selim "Futsal'da biz de varýz" dedi Kastamonuspor provasý yapýldý Bölgesel Amatör Lig(BAL) 6. Grup'ta bu sezon kümede tutunma mücadelesi veren Çorumspor dün yaptýðý tek antrenmanla Kastamonuspor maçýnýn taktik provasýný yaptý. Teknik Direktör Sunay Güneþ ve yardýmcý antrenör Gökhan Karakuþ idaresinde gerçekleþtirilen çift kale çalýþmasýna okulda bulunan futbolcular ve sakatlýðý süren Batuhan dýþýnda tüm futbolcular katýldý. Önceki gün takýmla ilk antrenmanlarýna çýkan yeni transferler Timuçin, Ercan ve Erdal'da çift kale çalýþmasýnda yer aldý. Çift kalede Kastamonuspor maçýnýn taktiði çalýþýlýrken teknik patron Sunay Güneþ verdiði maç taktiðinde savunma oyuncularýndan yan top yapmamalarýný ve riske girmemelerini isterken orta alan oyuncularýna da aldýklarý toplarý kanat oyuncularýna aktarmalarýný ve kanatlardan akýn geliþtirmelerini söyledi. Çorumspor bugün yapacaðý tek antrenman ile Kastamonuspor maçýnýn hazýrlýklarýný devam ettirecek. ADNAN YALÇIN Judo Turnuvasý Alaca'da baþlýyor Sosyal ve sportif faaliyetlerine ara vermeden devam eden Alaca Belediyesi, iller arasý Judo Turnuvasý'ný Alaca'ya getiriyor. Alaca'da ilk kez iller arasý Judo Turnuvasý düzenlenecek ( Cumartesi ve Pazar) Eylül tarihleri arasýnda düzenlenecek olan turnuva; süper minik, minik, yýldýz, ümitler bay ve bayan kategorileri arasýnda gerçekleþecek. Turnuvaya Ankara, Yozgat, Samsun, Sinop, Erzurum, Bartýn, Amasya ve Giresun takýmlarý katýlacak. Turnuvada Çorum'u Alaca Belediye Gençlik Spor Judo Takýmý, Sosyal Hizmetler Judo Takýmý ile Çorum Judo Takýmý temsil edecek. Gerek il þampiyonalarýnda, gerekse bölgesel þampiyonalarda büyük baþarýlara imza atan Alaca Belediye Spor Judo takýmý, Ýller Arasý Judo Turnuvasý'nýn ev sahipliðini yapma onurunu da yaþayacak. Ýller Arasý Judo Turnuvasý'nda müsabakalar sabah saat 10.00'da baþlayacak. Alaca'nýn ilk defa böyle bir büyüklükte turnuvaya ev sahipliði yapacak olmasý önemli bir geliþme olarak deðerlendirilirken, geçtiðimiz aylarda yapýlan turnuvalarda büyük baþarýya imza atan Alaca Belediye Spor Judo Takýmý'nýn da turnuvanýn Alaca'da gerçekleþtirilmesinde önemli bir rolü var. Turnuvaya iddialý hazýrlanan Belediyespor Judo takýmý ise, turnuvada alacaðý derecelerle Alacalýlarýn göðsünü kabartmayý hedefliyor. "ALACA ÖNEMLÝ BÝR SPOR ÞEHRÝ" Alaca'nýn önemli bir spor þehri olduðunu ifade eden Baþkan Eyvaz, turnuvanýn Alaca'da gerçekleþtirilecek olmasýnýn kendilerini mutlu ettiðini kaydetti. Konuyla ilgili açýklama yapan Alaca Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz, hafta sonu Alaca'da önemli bir turnuvaya ev sahipliði yapacaklarýný kaydederek bu ve buna benzer turnuvalarý ilçede yaparak, spora olan desteklerinin artarak devam edeceðini belirtti. Daha önce de iller arasý Muay Thai Turnuvasýný Alaca'da düzenlediklerini hatýrlatan Baþkan Eyvaz, iller arasý Judo Turnuvasý'na katýlacak olan takýmlarý da en iyi þekilde Alaca'da aðýrlayacaklarýný söyledi. Baþkan Eyvaz, son olarak turnuvaya katýlacak bütün takým ve sporculara baþarýlar diledi. HAZIRLIKLAR TAMAM Alaca'da ilk kez düzenlenecek olan iller arasý judo turnuvasýnýn hazýrlýklarý tamamlandý. Turnuvanýn saðlýklý bir þekilde yapýlmasý için gerekli hazýrlýklarýn tamamlandýðýný söyleyen Belediyespor Kulüp Baþkaný Süleyman Eryýlmaz, 9 ilin katýlýmý ile gerçekleþtirilecek turnuvanýn sorunsuz bir þekilde tamamlanmasý adýna Alaca Belediye tarafýndan hazýrlýklarýn büyük oranda tamamlandýðý, bu doðrultuda Alaca Kapalý Spor Salonunun turnuva için hazýr hale getirildiðini kaydetti. Eryýlmaz, Alacalý sporseverleri de bu büyük organizasyona davet ederek tribünleri doldurmalarýný istedi. SPOR SERVÝSÝ Osmancýk'ta Uluslararasý Çocuk Futbol Turnuvasý baþlýyor Osmancýk Kaymakamlýðý ve Osmancýk Belediyesinin katkýlarý ile düzenlenen 1. Uluslararasý Osmancýk Çocuk Futbol Turnuvasýnýn kuralarý çekildi. 28 Eylül Cumartesi günü Osmancýk Stadýnda düzenlenecek turnuvada ilk karþýlaþmalar kuzey sahada Oranje Berlin Spor ile Samsun Kadýköy Spor, güney sahada Osmancýk Gücü ile Osmancýk Spor arasýnda gerçekleþtirilecek. Dört takýmýn katýldýðý turnuvada 30'ar dakikalýk 6 maç oynanacak. Turnuvanýn sonucunda þampiyon olan takýma birincilik kupasý, diðer takýmlara da derece kupasý verilecek. Ayrýca turnuvanýn gol kralý, en iyi kalecisi ve en centilmen takýmý da kupa alacak. ORANJE - BERLÝN TAKIMI OSMANCIK'TA Turnuva'ya Almanya'nýn baþkenti Berlin'den katýlan Oranje - Berlin'li sporcular, Türkiye'ye hareket etmeden önce Berlin Baþkonsolosu Ahmet Baþar Þen'i ziyaret etti. Uçakla Samsun Havalimanýna, oradan da Osmancýk'a gelen Alman sporcular turnuva için son hazýrlýk antrenmanlarýný Osmancýk Stadýnda yaptýlar. TURNAVA GELENEKSEL OLARAK DEVAM EDECEK Osmancýk'ta ilk defa uluslararasý boyutta bir turnuvanýn düzenlendiðini söyleyen Turnuva Koordinatörü Ahmet Yýlmaz, "Sporcularýmýza çocuk yaþta uluslararasý tecrübe kazandýrmak ve Osmancýk'ýn tanýtýmýna katký saðlamak amacý ile bu yýl birincisini düzenlendiðimiz Uluslararasý Osmancýk Çocuk Futbol Turnuvasý geleneksel olarak yarýnlara taþýnacak." dedi. SPOR SERVÝSÝ Ýskilip Belediyespor'un en büyük sponsoru oldular Ýþ adamý Atilla Calkut, birçok Ýskilipli iþ adamýnýn yapmadýðýný yaparak örnek bir davranýþ sergiledi. Ýstanbul'da yaþayan Ýskilipli iþ adamý Hasan Sarý memleketini unutmayarak ortaðý Atilla Calkut ile Ýskilip Belediyespor'un en büyük sponsoru oldu. 2 yýldýr Çorum'u ve Ýskilip'i bölgesel amatör ligde temsil eden Ýskilip Belediyespor'a sponsor olan Hayat Teknoloji firmasý sahibi Hasan Sarý ve ortaðý Atilla Calkut takýmýn 1 yýllýk forma ve malzeme ihtiyaçlarýný karþýlayacak. Diðer yandan Ýskilipli olmayan Ýskilipli iþ adamý Hasan Sarý'nýn ortaðý Ýþ adamý Atilla Calkut, bir çok Ýskilipli iþ adamýnýn yapmadýðýný yaparak örnek bir davranýþ sergiledi. Futsala katýlýmlar devam ediyor 8 Kasým'da baþlayacak olan Futsal (Salon) Futbol Turnuvasý'nýn duyurularý henüz yeni baþlamasýna raðmen katýlým talepleri bir hayli yoðun bir þekilde devam ediyor. Turnuvaya özellikle kurumlarýn ilgisi yoðun olurken, Yavuz Sultan Selim Ýlkokulu da turnuvada yerini alacak. Futsal Turnuvasý Genel Koordinatörü talepleri üzerine Yavuz Sultan Selim Ýlkokulu'na ziyaret gerçekleþtirirken, okul Baþ Müdür Yardýmcýsý Arif Aksoy'un makamýnda yapýlan ziyarette öðretmenler Zafer Pelit, Aykan Çetin ve Hüseyin Kanber de yer aldýlar. Sohbet havasýnda geçen görüþmede Genel Koordinatör Mustafa Sadýç, turnuva hakkýnda genel bilgiler verirken, baþta Baþ Müdür Yardýmcýsý Arif Aksoy olmak üzere diðer öðretmenlerde turnuvada yer almak istediklerini, turnuvanýn sosyal aktivite anlamýnda þehre güzel þeyler katacaðýný ve kendilerinin de bir takým oluþturarak turnuvada iddialý olacaklarýný söylediler. SPOR SERVÝSÝ Ýskilip, Tosya provasýný yaptý Çorumspor galibiyeti ile lige 3 puanla baþlayan Ýskilip Belediyespor dün yaptýðý çift kale ile Tosya Belediyespor karþýlaþmasýnýn hazýrlýklarýna devam etti. Ýskilip Belediyespor Teknik Direktörü Nihat Armutçu, eksik oyuncularý bulunmasýna raðmen Tosya karþýlaþmasýna çok iyi hazýrlandýklarýný belirterek bu maçtan puanla dönmek istediklerini dile getirdi. Dün yapýlan çift kalede Tosya maçýnýn oyun planý üzerinde durulurken teknik adam futbolcularýn hýrsýndan memnun olduðunu eksiklerini de çok çalýþarak gidereceklerini ifade etti.armutçu, Tosya maçýnda sakatlýklarý devam eden Yunus Emre, Cem ve Eray'ýn bu maçta da yer alamayacaklarýný bu futbolcular dýþýnda ise oturma izni yetiþmeyen Habip Aluba, kýrmýzý kart cezalýsý Salih'inde bu maçta oynamayacaðýný söyledi. Teknik adam bu eksikliklerin yaný sýra Tokat Erbaaspor'da yeni transferleri Burakhan'ýn ise bu maçta kadroda yer alacaðýný sözlerine ekledi. ADNAN YALÇIN

12 Batman programý belli oldu Hafta sonunda deplasmanda Batman Petrolspor ile karþýlaþacak olan Çorum Belediyespor deplasman programý belli oldu. Cumartesi sabahý Ankara'ya gidecek olan Beeldiyespor kafilesi buradan uçaðý ile Batman'a uçacak. Batman'da Mesa Otel'de konaklayacak olan kafile karþýlaþma bitiminde uçaðý ile Ankara'ya buradan da karayolu ile Çorum'a dönecek. Belediyespor, Batman'a hazýr Gül: Onurlu futbolunuzdan dolayý kutluyorum Çorum Belediyespor Baþkaný Zeki Gül dün antrenmaný ziyaret ederek futbolcularýný Gaziantepspor karþýlaþmasýndaki futbollarýndan dolayý kutladý. Antrenmanýn baþýnda Nazmi Avluca Sahasý'na gelen baþkan Gül, çift kale baþlayana kadar antrenmaný kýsa bir süre izledi. Çift kale baþlamadan önce futbolculara hitaben yaptýðý konuþmada futbolcularýný onurlu mücadelelerinden dolayý tebrik etti. Gül " Çok iyi futbol oynadýnýz. Maçý kaybetseniz de, kazanmýþ kadar bizi mutlu ettiniz. Ýlk haftada oynadýðýmýz Orhangazi maçýndan sonra söylediðim 'ruhsuz takým' görüntüsünden çok uzak bir maç oynadýnýz. Gerçekten iyi mücadele ettiniz ve herkese neler yapabileceðinizi gösterdiniz. Maç sonrasý herkesten tebrik telefonlarý aldýk. Onurla hasiyetle nasýl futbol oynanýr herkese gösterdiniz. Önce sizi sonra teknik ekibimizi herkesi tebrik ediyorum" ARAYAN ARAYANA Baþkan Gül, futbolculara yaptýðý konuþmasýnýn devamýnda maçýn oynandýðý gece telefonunun susmadýðýný eski Çorum Rize Valisi Nurullah Çakýr'ýn aradýðýný ve tebrik ettiðini ve Rizespor'dan futbolculara talep olduðunu söyledi. GAZÝANTESPOR MAÇINDAKÝ ÝYÝ FUTBOLU KARÞILIKSIZ BIRAKMAYACAÐIZ Gül, konuþmasýnýn sonunda "Batman Petrolspor karþýlaþmasýný kazanýrsanýz, Gaziantespor karþýlaþmasýndaki iyi futbolunuzu karþýlýksýz býrakmamayý düþünüyorum. Siz yeterki batman Petrolspor karþýlaþmasýndan 3 puanla dönün" dedi. ADNAN YALÇIN Ziraat Türkiye Kupasý'nda Gaziantepspor'a karþý oynadýðý futbolla beðeni toplayan Çorum Belediyespor dün yaptýðý çift kalede deplasmanda oynayacaðý Batman Petrolspor karþýlaþmasýna hazýr olduðunu gösterdi. Belediyespor Baþkaný Zeki Gül'ün de kýsa süre izlediði antrenman ýsýnma hareketleri ve dar alanda taktik çalýþmayla baþladý. Teknik Direktör Sedat Özbað ve yardýmcý antrenör Arif Ceylan'ýn idaresinde yapýlan çalýþmada futbolcularýn bir hayli neþeli ve hýrslý olduklarý gözlendi. Baþkan Gül'ün konuþmasýnýn ardýndan yapýlan taktik çift kalede Batman Petrolspor maçýnýn taktiði çalýþýlýrken, teknik patronun muhtemel onbirde Çaðrý, Eray, Nedim, Osman Bodur, Yakup, Okan, Furkan, Murathan, Mehmet(Oðuzhan Yalçýn), Kývanç(Ýbrahim) ve Buðra oynattýðý görüldü. Çift kale esnasýnda futbolcularýn sürekli garanti ve hýzlý pas yapmalarýný isteyen Özbað, çift kaleyi saha içinde takip ederek futbolculara sürekli uyarýlarda bulundu. Belediyespor bugün yapacaðý çalýþma ile Batman Petrolspor maçýnýn hazýrlýklarýný tamamlayarak Cumartesi günü Batman'a hareket edecek. 3. Lig 2. Grup'ta haftanýn hakemleri belli oldu Spor Toto 3. Lig 2. Grup'ta haftanýn hakemleri açýklandý. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan(TFF) yapýlan açýklamaya göre, Çorum Belediyespor'un yarýn deplasmanda Batman 16 Mayýs Stadý'nda Batman Petrolspor ile oynayacaðý karþýlaþmayý Sivas bölgesi hakemlerinden Yakup Bakýr yönetecek. Spor Toto 3. Lig 2. Grup'ta 5. hafta maçlarýný yönetecek hakemler þöyle: Batman Petrolspor-Çorum Belediyespor: Yakup Bakýr Hacettepe-Ünyespor: Mehmet Karanlýk Balçova Belediyespor-Elibol Sandýklýspor: Erkan Yurtsever Sakaryaspor-Manavgat Evrensekispor: Bilal Kunt Sancaktepe Belediyespor-Bursa Nilüferspor: Murat Erdoðan Orhangazispor-Maltepespor: Ahmet Eþref Sarý Erzurum Büyükþehir Belediyespor-68 Yeni Aksarayspor: Sezer Yalçýn Darýca Gençlerbirliði-Elazýð Belediyespor: Cihan Ataþ Çýksalýnspor-Düzyurtspor: Ýlker Güneþ SPOR SERVÝSÝ

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi 1- AMAÇ-KAPSAM 3- KONGRE, BULUÞMA ve KURSLARIN ZAMANLAMASI Türk Omurga Derneði, omurga týbbý konusunda bilgi ve teknolojinin Omurga Kongresi iki yýlda bir, bahar aylarýnda ve uluslararasý olarak mümkün

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

DÝYABET 79 Katkýlarýyla 18-20 Kasým 2011 Türk Tabibler Birliði tarafýndan kredilendirilecektir. DÝYABET 18-20 Kasým 2011 Ý.Ü. ÝSTANBUL TIP FAKÜLTESÝ DÝYABET 79 Katkýlarýyla Ýstanbul Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI. 2014 Yılı Faaliyet Raporu YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI 2014 Yılı Faaliyet Raporu Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Oda Faaliyetlerimiz 69 Slayt 31.01.2014 AB Slovenia Projesi Denetimi 03.01.2014 Belediye Başkan Adayı Kazım

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Muğla Valisi Amir Çiçek in katılımı ile Menteşe Belediyesi nin katkıları ile Konakaltı Kültür Merkezi nde gerçekleştirilen törenle sanatçı Eda Özdemir in Bir Kadın Üç Sanat

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Şerif Kocadon için mevlit

Şerif Kocadon için mevlit Şerif Kocadon için mevlit 85 yaşında aramızdan ayrılan Bekir Şerif Kocadon için evinde mevlit okundu. Bodrum eşrafından merhum Mehmet Kocadon un oğlu, Fatma Kocadon un eşi; Bodrum Belediye Başkanı Mehmet

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Turizm Fakültesi Etkinlik Bülteni / Şubat Sayısı / 2016

Turizm Fakültesi Etkinlik Bülteni / Şubat Sayısı / 2016 Turizm Fakültesi Etkinlik Bülteni / Şubat Sayısı / 2016 Öğretim Üyemizden Seminer Üniversitemiz İİBF öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr. Murat AYAN fakültemiz öğrencilerine hizmet kalitesi ile ilgili seminer verdi.

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ. TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr

AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ. TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr TÜBÝTAK BÝLÝM FUARLARI AÇILIÞI YAPILDI Milli Eðitim Bakanlýðý ile TÜBÝTAK arasýnda imzalanan "Eðitimde Ýþbirliði

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı