Halk n Anayasas çin Mücadele Edelim!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Halk n Anayasas çin Mücadele Edelim!"

Transkript

1 K flk rtmalardan, Kürt halk na yönelik linç sald r lar ndan AKP sorumludur! Kürt ve Türk halk! Birbirimizle de il Birlikte emperyalizme ve oligarfliye karfl dövüflelim! Emperyalistlerin böl parçala yönet oyununu bozman n yolu buradan geçer! ISSN Haftal k Dergi / Fiyat : 1 TL (kdv dahil) 9 TAYAD l tutsa zulmün elinden çekip alaca z! Referandum Aldatmacas n Protesto Edelim; Sand a Gitmeyelim! Halk n Anayasas çin Mücadele Edelim!

2 Haftal k siyasi dergi Fiyat : 1 TL Sahibi ve Yaz iflleri Müdürü: Halit Güdeno lu Adres: Katip Mustafa Çelebi Mah. Billurcu Sok. No: 20 / 2 Beyo lu/ STANBUL Gün biter günefl batar Zifiri so uk bir karanl k fersiz dermans z bir y lg nl k bütün hayat sarar Tel: (0-212) Ofset Haz rl k: Ozan Yay nc l k Adres: Merkez Mah. Abide-i Hürriyet Cad. Atlas Apt. No: Kat: 5/14 fiiflli/ STANBUL Tel: (0-212) Faks: (0-212) Yurtd fl Büro: Vak f EFSANE Pieter de Hoochstr CS Rotterdam/Nederland ISSN: Bask : Ezgi Matbaac l k-sanayi Cad. Altay Sok. No: 10 Çobançeflme / Yenibosna / ST. Tel: (0-212) Kimi günler ay da batar Silinir cümle y ld zlar Ve dünden yar na k lavuz arar insanlar Gün olur f rt nalar kopar H rç n dalgalar deli yeller, coflkun seller teslim al r hayat... Ve gün olur bir insan ç kar günefl olur, ay olur, y ld z olur fl k olur, atefl olur, direnç olur ayd nlat r yolu k lavuz olur sarar yürekleri önder olur Gün oldu, onun yüre i de durdu en has ndan insand Ne kayboldu, ne unutuldu umutla çarpan her yürekte gelece e at lan her ad mda sonsuz ve ölümsüz oldu. Da t m: Turkuvaz Da t m Pazarlama San. ve Tic. A.fi. Tel: (0-216) Avrupa: 4 Euro Almanya: 4 Euro Fransa: 4 Euro İsviçre: 6 Frank Hollanda: 4 Euro İngiltere: 3 Belçika: 4 Euro Avusturya: 4 Euro Ba ms zl k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde Yitirdiklerimiz 6 A ustos 12 A ustos 1972 Antakya Kuzeytepe do umludur. 13 yafl ndan itibaren pamuk tarlalar nda, fabrikada, atölyelerde bir emekçi olarak çal flt. 20 yafl ndan itibaren ise bir devrimciydi te tutukland. Tutsakl k koflullar nda direnifllerde Fatma B LG N yer ald Ölüm Orucu Direnifli nin 5. Ölüm Orucu Ekibi nde görev üstlendi. Zorla müdahale iflkencesi alt nda 10 A ustos 2002 de ölümsüzleflti. Selami, 1964, Arflin Trabzon do umludur. Devrimci düflüncelerle 12 Eylül öncesinde 14 yafl nda tan flt, 17 yafl nda mücadeleye kat ld. Cunta y llar nda tutsak düfltü l y llardan itibaren mücadelesini devrimci hareket saflar nda sürdürdü. Trabzon ve stanbul da görevler Selami KURNAZ üstlendi de tutsak düfltü Ölüm Orucu Direnifli nin Gültekin Koç Ölüm Orucu Ekibi nde görev üstlendi. 12 A ustos 2004 te bir ölüm orucu direniflçisi olarak ölümsüzleflti de, Kahramanmarafl n Elbistan lçesi nde do du. Mücadeleye lise y llar nda, bir Dev-Genç li olarak kat ld te tutsak düfltü Ölüm Orucu Direnifli nin birinci ekibinde yer ald. Direniflte kal c sa l k sorunlar olufltu da sa l k durumunun a rlaflmas nedeniyle tahliye brahim DO AN edildi. Tedavisi için yurtd fl na ç kar ld de Atina da tedavi gördü ü hastanede elleri arkadan ba l öldürülmüfl olarak bulundu. An lar Miras m z Fatma Bilgin: Halk n içinden ç kt Halk için öldü Fatma yoksul bir ailenin k z yd. lkokulu bitirdikten sonra 13 yafl nda bir çok ifl yerinde, pamuk tarlalar nda, fabrikalarda, çapada, ambarda, atölyelerde çal flt y llarca. Emekçiydi, sömürüyü birebir yaflad ve haks zl klara karfl sessiz kalmak yerine sesini yükseltti. Bu yaflad klar onda devrimci bilincin oluflmas na hizmet etti. Sezgilerini bilgiyle donatma, ad m ad m devrimcileflme, kendini e itirken baflka Fatmalar e itme süreci bafllam flt r art k onun için. Fatma, Hatay Kurtulufl dergisi büro temsilcili i yapmaya bafllam flt. Dergi temsilcili i yapt dönem onunla ilk kez karfl laflan bir yoldafl m z n an s ve izlenimleri flöyledir: "Antakya sokaklar nda Asi Nehri'nin hemen yan nda ilerliyoruz. Bir pazardan içeri giriyor ve en sonunda var yoruz "Sab r da eylem" Nuri ASLAN Kas m YILMAZ fiükran KURU Ömer ERM fi Mehmet AKfiER Metin KÖSE A ustos 1991 de Yozgat Akda madeni nde geçirdi i bir trafik kazas nda kaybettik. A ustos 1980 de Konya da faflistler taraf ndan katledildi. A ustos 1979 da flehit düfltü. A ustos 1980 de flehit düfltü. Selami Kurnaz 12 A ustos 1980 de, Aybast da iki köy aras ndaki çeliflkilerin devrimcilerin müdahalesiyle çözülmesi sonucunda düzenlenen bar fl toplant s na giderlerken, yolda geçirdikleri trafik kazas nda kaybettik. Hüseyin TAfi M. Ali BALO LU Zekai BÖLÜKBAfiI Ahmet EREKL Barbaros KADIO LU Devrimci bir ö retmendi. A ustos 1980 de K rflehir de polis ve jandarman n açt ateflle katledildi. A ustos 1979 da stanbul Hisarüstü nde gecekondu y k m na karfl direniflte jandarmalar taraf ndan katledildi. A ustos 1979 da flehit düfltü. A ustos 1977 de faflistler taraf ndan katledildi. kütüphanenin kap s na. Hafifçe kapiy itip giriyoruz içeri. Ama ne kütüphane; Kitaptan çok foto raflar n duvara as l oldu u renkli bir mekanday z. fiaflk nl k içindeyim. lk defa böyle bir kütüphane görüyorum. Girer girmez "Hoflgeldiniz" diyen bir bayan karfl l yor bizi. Öyle s cak, öyle güleç, öyle samimi ki, sanki y llard r tan yormufluz birbirimizi. *** Fatma, 5 ayl k muhabirli i sürecinde 5 kez gözalt na al nd. En son gözalt na al nd nda tutukland. Fatma, iflkencecilere s r vermedi. flkencecilerin yüzüne onurlu namuslu olmay hayk rand Fatma. Tutukland ktan sonra Malatya Hapishanesi ne konuldu. As l olarak devrimcili i hapishanede yaflad. Bunu ölüm orucunda 15. günde iken kendi defterine yazd flu sat rlarla ifade ediyor: "Ne kadar çok sevmiflim kavgay -kavgam z. Eskiden macera gibi gelirdi. Oysa de il, güzel yaflaman n bedelini ödedikçe bunun bir macera de il, yaflam n kendisi oldu- unu gördüm.

3 çindekiler 4 Alternatif biziz! ddiam z büyütmeliyiz... Referandum aldatmacad r... 6 Halk n anayasas için mücadele edelim... 8 AKP nin anayasa de ifliklikleri neleri içeriyor, neleri içermiyor? Verilecek cevaplar var!.. 12 Katili AKP iktidar d r Hasta tutsaklar sahiplenmemenin hiçbir gerekçesi olamaz TAYAD l lar serbest b rak ls n Hasta tutsaklar zulmün elinden çekip alal m... TAYAD l lar Onurumuzdur Tahliye edilmeyen 9 TAYAD LI neye göre tutuklu? Tecrit ve TAYAD Bölüm Röportaj: Tahliye olan TAYAD l lar konufluyor Önderlik öngörmektir Söz veriyoruz Do ay katledenler halk da katledenlerdir Nas l Bir Yaflam: Bananecilik 33 Devrimci Okul: Referandum ve alternatifimiz Bugüne kadar yapt klar n zdan baflka daha ne yapacaks n z?.. 38 K flk rtmalardan, Kürt halk na yönelik linç sald r lar ndan AKP sorumludur!.. 40 Ö retmenimiz: Devrimcilik, ideal sahibi olmakt r. dealimiz, savaflanlar ço altmaktad r soruda Anayasa.. 44 Devrimci flçi Hareketi: Kapitalizm katil bir sistemdir.. 45 Türkan Albayrak direnerek ö retiyor.. 47 direnenlerin sesidir.. Ülkemizde Gençlik 48 Gençlik Federasyonu ndan: Kapat lmak istenen bir kültür merkezi de il; yok edilmek istenen halk n kültürü 49 Sorunlar m z Çözümlerimiz: Hata düzenin kendisindedir 50 Örgüt olamayanlar, alternatif de muhatap da olamaz!.. 52 Avrupa da 52 Avrupa daki Biz: Festivaller ve alkole bo ulan gençlik Ajanlar n korumas nda spor 54 Yeni De inmeler 55 Yitirdiklerimiz... P KN K DAVET YELER N ALINAB LECE YERLER: 1) Okmeydan Haklar ve Özgürlükler Derne i Mahmut fievket Pafla Mah. Piyalepafla Cad. No: 160/B fiiflli / stanbul Tel: Cep: ) Nurtepe Haklar Derne i Tel: ) Alibeyköy Haklar Derne i Tel: ) Ça layan Haklar Derne i Tel: ) Karanfiller Kültür Merkezi Tel: ) Esenler Haklar Derne i Tel: Cep: ) Bahçelievler Özgürlükler Derne i Tel: ) kitelli Özgürlükler Derne i ) Esenyurt Özgürlükler Derne i Tel: ) Anka Kültür Merkezi Tel: ) Anadolu Haklar ve Özgürlükler Derne i Tel: ) Sar gazi Özgürlükler Derne i Tel: ) Gülsuyu Haklar ve Özgürlükler Derne i Tel: ) Gazi Özgürlükler Derne i Tel:

4 Her Alanda, Her Konuda Alternatif Biziz! ddiam z Büyütmeliyiz! Yaklafl k birbuçuk ay sonra, 12 Eylül günü anayasan n belli maddelerinde de ifliklik yap l p yap lmamas konusunda bir referandum yap lacak. Referanduma sunulan maddelerin içeri iyle, referandum konusunda yarat lan hava, birbirinden oldukça farkl d r. Referanduma sunulan maddeler son derece s n rl bir de iflikli e tekabül ederken, AKP ve yandafllar, sanki tüm 12 Eylül Anayasas de ifliyormufl gibi bir hava yaratmaktad rlar. Bu haliyle referandum aldatmacas, katmerli bir aldatmacaya dönüflmektedir. Devrimciler aç s ndan bu referandumda evet demek hiçbir flekilde düflünülemez ve kabul edilemez. lericiler, demokratlar, vatanseverler aç s ndan da bu böyledir. AKP nin oligarfli içi çat flmada kendi cephesini güçlendirmek ve tekellerin ihtiyaçlar n karfl lamak için gündeme getirdi i bir anayasa de iflikli i paketine evet demek, AKP nin sömürü ve zulmünü meflrulaflt rmaktan baflka bir anlam tafl maz. Bu anlamda, hangi gerekçeyle veya hangi biçimde olursa olsun evet demek, referandumda AKP cephesinde, karfl -devrim cephesinde yer almak demektir. Bu tav r, ilericilik, demokratl k ve vatanseverlikle ba daflt r lamaz. Sand a gidip hay r oyu vermek de bir yerde referandum aldatmacas - na kat lmak, onu meflrulaflt rmak anlam na gelece i için, do ru tutum, sand a gitmemek, referandum aldatmacas n bütün olarak reddetmektir. Çünkü sorun, referanduma sunulan maddeler üzerinde evet-hay r tart flmas yapmak de il, bir bütün olarak bu aldatmacay aç a ç karmakt r. Ancak Türkiye solu, bununla da yetinemez. Çok çeflitli vesilelerle vurgulad m z gibi, solun protesto etmekle kendini s n rlayan, protestosunu s radanlaflt ran, iktidar iddias ndan uzak prati i de iflmek zorundad r. Gündemdeki anayasa de iflikli i referandumuna da ayn flekilde bak lmal d r. Sadece protesto etmekle kendimizi s n rlamamal y z. Bir alternatif koymal y z ortaya. O alternatif vard r. O alternatif, oligarflinin anayasas na karfl Halk Anayasas d r. Oligarflinin 1982 Anayasas ndan 28 y l sonra karfl m za ç karabildi i anayasa referandumu, yine 12 Eylül Anayasas n n özüne dokunmayan k smi, tali, de iflikliklerden ibarettir. AKP bu gerçe i ters yüz etmeye çal flsa da, referandumun çap budur. Biz bu nedenle tek tek madde tart flmas yapmayacak, halka bütünü gösterece iz. AKP nin savundu u anayasa, 12 Eylül Anayasas d r, faflizmin anayasas d r... Emperyalizmin ve oligarflinin anayasas d r... Tüm devrimci, ilerici, demokrat güçleri, AKP nin referandum aldatmacas n n karfl s na devrimci bir alternatifle ç kmaya ça- r yoruz. Tayyip Erdo an, Erdal Erenler den, Necdet Adal lar dan yani devrimcilerden söz ediyor. Kemal K l çdaro lu, halk n devriminden, halk iktidar ndan sözediyor. Soldan çal yorlar. Sol burada, solun kendisi var. Sol, devrimciliktir. Biz var z. Alternatif bizdedir. Protestocu tarz aflmak, hayat n her alan nda geçerli bir gerekliliktir. Hasta tutsaklar sorununda, tutuklamalar karfl s nda, tecrit zulmü karfl - s nda, sendikalaflma hakk n n gasbedilmesi karfl s nda, sorun ne olursa olsun, örgütledi imiz eylemlerde, direnifllerde, kampanyalarda sonuç almay hedeflemeliyiz. Sonuç almay hedeflemeyen tarz, konu ne kadar önemli, ne kadar hayati olursa olsun, bir, bilemediniz birkaç protesto eylemi yap yor ve ondan sonra o konuyu gündeminden ç kar yor. Böyle bir sol, elbette kitlelere güven veremez, onlarda kazanabilece imize ve giderek bu düzeni de- ifltirebilece imize dair bir umut ve inanç yaratamaz. Alternatif oldu umuza kitleleri inand ramaz. Bu noktada hiç kuflku yok ki, solun aras nda 7 y l boyunca büyük bir kararl l kla sürdürülen Büyük Direnifl ten, bu direniflin içindeki Abdi pekçi direniflinden, yak n zamandaki Güler Zere ve hasta tutsaklar eyleminden, Edirne de linç sald r s ve devrimcilerin flehre sokulmamas karfl s ndaki direniflten, 17 TA- YAD l n n tutuklanmas na karfl mücadeleden ç karmas gereken dersler olmal d r. Bilindi i gibi bütün bunlarda mevzilerimizi, kazan mlar m z savunduk veya yeni mevziler ve kazan mlar elde ettik. Bu sonuçlar ortaya ç karan, meflrulu umuza olan inanc m z, direnme gelene imiz ve ideolojik gücümüzdür. Solun büyük bölümünün bu tür geliflmeler karfl s ndaki prati- i, birkaç protesto eyleminden öteye geçmemektedir. Israrl ve sonuç al c bir kampanya göremezsiniz pratiklerinde. Bu anlamda yay n organlar nda da esas olarak kendi gündemlerini yans tan bir fley bulamazs n z. Sol geliflmek, büyümek istiyorsa, bu tarz de ifltirmelidir. Son olarak 17 TAYAD l n n tutuklanmas na karfl, bu hukuksuzlu- u kabul etmeyerek bir mücadele bafllatt k. Ve sonuçda ald k. Elbette bu kadar k sa sürede tahliye ettiremeyebilirdik de. Sonuç sadece bu de ildir. Sonuç, en baflta, oligarflinin adaletinin intikamc l n, keyfili ini teflhir etmek, yapt klar m z, kazan mlar m z, ad mlar m z hazmedemediklerini, Güler Zere yi ellerinden çekip almam z, nönü konserini hazmedemediklerini göstermek, büyük operasyon propagandas yla yaratmak istedikleri moral bozuklu- una izin vermemek olmufltur. Bir konuda, belli bir taleple, belli bir hedefle sürdürülen mücadeleyi ciddi olarak örgütledi imizde, gücümüzü ciddiyetle, disiplinle, fedakarl kla seferber edebildi imizde, tüm enerjimizi katt m zda ve eylemlerimizde srar etti imizde, mutlaka bir sonuç al yoruz. Burada sol aç s ndan da görülmesi gereken budur. Kimse bu nokta- 4

5 da, mesela yap lanlar n burjuva bas n taraf ndan verilmedi inden, sansürden yak nmamal, sansürü aflmak için medyatik olma ad na ne yapaca n flafl rmamal d r. Kendi gücümüze, kendi kararl l m za, kendi srar m - za güvenmeliyiz. Unutmay n, tafllar oyan, suyun fliddeti de il, süreklili idir. Israr, bazen günler, bazen haftalar, bazen belki y llar içinde ama mutlaka o sansür duvarlar n, kuflatmalar parçalar. Kendi sonuçlar n yarat r. De- ilse Taksim Tramvay Dura nda ve Yüksel Caddesi nde iki eylem yap p ondan da oligarflinin politikalar n etkilemek, taleplerini elde etmek gibi sonuçlar beklemek, politikada gerçeklerin d fl na savrulmakt r. Bas n aç klamas solculu u, hiçbir sonuç yaratamaz. AKP nin referandum aldatmacas n n karfl s na devrimci bir alternatifle ç kmak da iflte bu anlamda son derece önemlidir. Halk Anayasas Tasla sola bir çok zeminde önerilmifltir; bunu ortaklaflt rmak ve ortak bir alternatife dönüfltürmek elbette mümkündür. Fakat belirtti imiz gibi, böyle bir fleyin mümkün olabilmesi için solun öncelikle yukar da iflaret etti imiz tarzdan ç kmas gerekir. Bu zorunlulu u gösteren bir baflka olay da geçen hafta negöl ve Dörtyol da yaflanan flovenist sald r lard r. Sol olarak ne yapaca z flimdi? Evet, kuflku yok ki bu sald r lar protesto eden eylemler yapaca z. Bunlar gerekli. Ama bizim as l sorumuz flu: Yeterli mi?.. Hay r yeterli de- il. Yeterli olmayacak. Bu eylemlerle kendini görevini yapm fl sayanlar, yukar da iflaret etti imiz tarz müzminlefltirmifl kesimlerdir. Kürt halk na, Kürt yurtsever demokratik örgütlenmelere ve daha genelde tüm devrimci demokrat kesimlere yönelen linç sald r lar karfl - s nda solun yapmas gereken iki fley vard r: Birincisi, sald r lara karfl militanca ve meflruluk temelinde direnmektir. Linç sald r lar karfl s nda mevzilerimizden kesinlikle geri ad m atmamakt r. kincisi, linç sald r lar karfl s nda flovenizme, k flk rtmalara karfl Türkiye çap nda bir bilinçlendirme ve ayd nlatma kampanyas yürütmektir. Birinci aç dan de erlendirdi imizde, solun militan, meflrulu umuzu savunan bir çizgiden uzak oldu unu vurgulamak zorunday z. Halk Cepheliler, bir çok yerde linç sald r - lar sonras nda o meflrulu u savunan bir pratik gelifltirirken, ne yaz k ki solun hemen hiçbir kesimini yan m zda görmedik. Halk Cephelilerin Edirne ye sokulmamas, yaln zca Halk Cepheliler in sorunu muydu?.. Erzincan da, Kars ta linç sald r lar n örgütleyip arkas ndan meydanlar bas n aç klamas na bile yasaklamalar, sadece Gençlik Federasyonu nu mu ilgilendiriyordu? Linç sald r lar n n bir Düzenin hiçbir fley söylemedi i ve söyleyemeyece i bir çok konuda, bizim çözümlerimiz var. Çünkü biz devrimciyiz. Devrimci olmak, alternatif olmakt r. Hayat n her alan nda, her konuda, düzen çözümsüzdür, küçük burjuvazi çözümsüzdür, milliyetçilik çözümsüzdür, reformizm çözümsüzdür. Çözüm biziz, biz alternatifiz. anlamda bafllang c olan Trabzon daki linç sald r s için de sormufltuk bu soruyu... Cevab san r z art k aç kt r. Bütün bunlar, tüm devrimci, ilerici, demokrat güçlerin demokratik mücadelesini ve meflrulu unu yok etme sald r lar d r ve solun her kesimini ilgilendirmekteydi. Fakat solun hemen tamam bunu görmemekte srar etti, hala da ediyor. kinci konuda, yani linçlere karfl bilinçlendirme ve ayd nlatma konusunda, tüm sola Türkiye çap nda gerçekleri anlatma kampanyas önerdik; cevap olumsuzdu. Neden? Bir yan grupçuluk ise, di er bir yan solun protestocu tarz ndan gayet memnun olmas, onunla yetinmesidir. Bu yetinmenin kayna nda ise iddias zl k, iktidar perspektifinden uzakl k vard r. Yaklafl k bir ay önce Halk Cephesi taraf ndan yap lan bir aç klamayla, iktidar n Kürt sorunundaki flovenist k flk rtmalar na bir kez daha dikkat çekilmiflti. (Bkz. Aç klama No: 17, Tarih: 24 Haziran ) Oligarflinin ne yapmaya çal flt aç kt r. Solun bu noktada görevi ise, Türk halk - na rkç flovenist k flk rtmalar n, linçlerin nas l tezgahland n, bu politikalar karfl s nda kendisine düflen görevin ne oldu unu anlatmak, Kürt halk nezdinde de açmazlara dikkat çekip, iki halk birbirine k rd rma tuza na düflmemelerini sa lamakt r. Türkiye çap nda sürdürülecek bir gerçekleri aç klama kampanyas, iflte bu noktada linç sald r lar n n karfl s nda da güçlü bir set örecektir. Ama yukar da iflaret etti imiz noktaya geliyoruz yine; bu görev, iki afiflle, üç panelle baflar labilecek bir görev de ildir. Onbinlerce de il, yüzbinlerce de- il, milyonlarca bildiri da tmal, yüzbinlerce afifl yapmal y z; her flehirde, her ilçede paneller, halk toplant lar örgütlemeliyiz, semtlere, mahallelere kadar gitmeliyiz, aylarca ve srarla sürdürmeliyiz böyle bir kampanyay... Demokratik mücadelenin kural budur. Halk Cepheliler, referandum konusundaki çal flmalar na da böyle yaklaflacaklard r. Meselemiz sadece referandumun protesto edilmesini, sand a gidilmemesini sa lamak de il, düzenin anayasas n n karfl s na, kendi anayasam z ç karmakt r. Referanduma iliflkin yürütece imiz mücadelenin oda nda bu olacakt r. Halk Anayasas Tasla, çok somuttur; herkesin anlayabilece i aç kl ktad r; herkesin sorular na asgari cevap bulabilece i zenginlikte dir. Düzenin hiçbir fley söylemedi i ve söyleyemeyece i bir çok konuda, bizim çözümlerimiz var. Çünkü biz devrimciyiz. Devrimci olmak, alternatif olmakt r. Hayat n her alan nda, her konuda, düzen çözümsüzdür, küçük burjuvazi çözümsüzdür, milliyetçilik çözümsüzdür, reformizm çözümsüzdür. Çözüm biziz, biz alternatifiz. 5

6 Referandum Aldatmacas n Protesto Edelim! Sand a Gitmeyelim! Halk n Anayasas çin Mücadele Edelim! Büyük bir aldatmacan n tam ortas nday z. Bu aldatmaca demokrasi ad na sergileniyor. Bu aldatmaca adalet ad na sergileniyor. 12 Eylül ün dara açlar nda idam ettiklerinin öykülerini gözyafllar içinde anlatt klar tiyatrolarla bizi bu aldatmacaya inand rmaya çal fl yorlar. Aldatmacan n ortas nda do ru karar vermek için, gerçekler netleflmelidir. AKP nin 12 Eylül den hesap sormas büyük bir yaland r! Baflbakan Tayyip Erdo an, 12 Eylül ün izlerini silece iz diyor. Yalan! Referanduma sunulan 19 maddeden hiçbirinde bunu sa layacak bir madde yoktur. Halk m z darbe anayasas n bir kenara koyacak diyor. Yalan! 12 Eylül Anayasas n n 193 maddesi vard. AKP nin referanduma sundu u pakette topu topu 19 madde var. AKP 12 Eylül Anayasas n n büyük bir bölümüne dokunmuyor bile. 12 Eylül yönetimi yarg lanacak diyor; o da yalan! Referanduma sunulan pakette, bunu sa layacak bir madde de yok. Kald ki, AKP, y llard r iktidar koltu unda olmas na ra men, cuntac lardan hesap sormak için k l n k p rdatmam fl, tam tersine cunta flefini Çankaya da a rlam flt r. Sonuç: AKP, 12 Eylül Anayasas n De ifltirmiyor! 12 Eylül anayasas yürürlükte kalmaya devam ediyor. AKP, ac lar m z, öfkemizi istismar ediyor! AKP hesap vermesi gerekendir! 12 Eylül 1980 de yönetime el koyan faflist cunta, halk m za çok zulmetmifltir. 600 bini aflk n insan m z iflkencehanelerden geçirmifl, dara açlar kurmufl, örgütlenmelerimizi yasaklam fl, tekelci burjuvaziyi güldürürken, halk a latm flt r. AKP iktidar bu ac lar m z ve 12 Eylül e öfkemizi istismar etmektedir. Oysa AKP kadrolar, biz zulüm alt ndayken, 12 Eylül yönetimiyle iflbirli i yapanlard r. AKP, 12 Eylül de cuntayla uzlaflanlar n partisidir. Bugün de 12 Eylül politikalar n sürdüren partidir. AKP, hesap sormaktan sözetmeden önce, halka bunlar n hesab n vermek zorundad r. Anayasa de iflikli i paketinde neler var? AKP k smi Anayasa de ifliklik paketi ni halk n talepleri do rultusunda gündeme getirmedi. AKP nin amac, egemen s n flar aras ndaki çat flmada yeni mevziler kazanmakt. Bunun yan s ra, pakette, emperyalist tekellerin ve iflbirlikçilerinin ihtiyaçlar n karfl layacak maddeler de yer al yor. Halk için ise temel olarak hiçbir fley yoktur. Emekçilerle ilgili bir kaç madde ise, halk n a z na bir parmak bal çalmak bile denilemeyecek kadar önemsizdir. Zaten, referanduma sunulan pakette halk aç s ndan olumlu bir fley olmad - 6

7 için, 12 Eylül ün izlerini siliyoruz gibi yalanlar öne ç kard - lar. AKP, 12 Eylül ün sürdürücüsüdür: 12 Eylül ün idamlar n, hapishanelerdeki iflkencelerini anlatarak, sanki bugün bunlar yokmufl gibi, kendi suçlar n gizlemek istiyorlar. 12 Eylül e karfl ç k yor görünen AKP, 12 Eylül yönetiminin tüm temel politikalar n oldu u gibi sürdürmektedir. AKP de, 12 Eylül cuntas n n flefi Kenan Evren yönetimi gibi, ABD nin stratejik müttefikidir. AKP de, tekellerin iktidar - d r. 12 Eylül cuntas iflbafl na geldi inde Türkiye patronlar sendikas n n baflkan Halit Narin flimdi gülme s ras bizde demiflti. Bugün de gülen yine yaln zca tekeller. Onlar zenginliklerine zenginlik katmaya devam ediyorlar. Açlar m z, iflsizlerimiz, yoksullar m z art yor. AKP de, zulüm iktidar d r. Cunta demek, hapishaneler demekti. AKP, hapishaneleri doldurmakta ve hapishanelerde zulüm uygulamakta, cuntay geride b rakt aras nda, hapishanelerde 360 (üçyüzaltm fl) civar nda insan m z katledildi. Ülkemizde 524 hapishane var! AKP iktidar, 52 yeni hapishane yapt rd hapishane daha yapt r yor. Soruyoruz, niye bunca hapishane? Soruyoruz, bu 12 Eylül ü sürdürmek de il mi? AKP iktidar n n sadece son üç y l nda, 96 s gözalt nda ya da hapishanede olmak üzere, polis-jandarma-gardiyanlar taraf ndan 255 insan m z katledildi. Bunlar n d fl nda meydanlarda estirilen polis terörü herkesin malumudur. Son olarak TEKEL iflçilerine yap lan sald r y hat rlay n. AKP iktidar döneminde aras nda, polis, tam 10 bin 658 demokratik eyleme coplarla, gaz bombalar yla sald rm flt r. Kardefller! Sömürünün ve zulmün rakamlar, bu iki sayfaya s maz. AKP iktidar ndaki Türkiye açl n, yoksullu un, iflkencelerin, infazlar n, polis terörünün ülkesidir. flçiler, Memurlar, Köylüler, Esnaflar, Serbest Meslek Sahipleri, Gecekondulular, Ev Kad nlar, flsizler flte bunlardan dolay, sizlere referandum aldatmacas na ortak olmaman z, halk n alenen aldat lmak istenmesini proteto edip HALKIN ANAYASASI NDA Devlet halk içindir. Söz ve karar hakk, halk nd r. Her ulus kendi kaderini tayin etme hakk na sahiptir. Temel hak ve özgürlükler, demokrasinin vazgeçilmez flartlar d r. Ekonomi, tekellerin de il, halk n ihtiyaçlar na göre belirlenir. Yasama, Yürütme, Yarg, halk n hizmetindedir. Adalet, burjuvazinin de il, halk n adaletidir. sand a gitmemenizi öneriyoruz. Ancak önerimiz bu kadarla s n rl de il. 12 Eylül Anayasas na da, AKP nin oyalay c de ifliklik paketine de mahkum de iliz. Gerçekten bafl ndan sonuna kadar halk n ç karlar n gözeterek yap lm fl bir anayasam z olabilir. Halk Cephesi, böyle bir anayasan n tasla n ortaya koymufltur. Sizleri, iflte böyle bir anayasa do rultusunda mücadeleye ça - r yoruz. Bu anayasa, ba ms zl, demokrasiyi esas alan bir Halk Anayasas Tasla d r. Halk n anayasas, ancak halk n iktidar nda gerçekleflebilir. Sizleri halk anayasas için mücadeleye ça r rken asl nda halk n iktidar için mücadeleye ça rm fl oluyoruz. Halk n Anayasas için Halk n ktidar için Halk Cephesi Saflar nda Birleflelim! Halk Cephesi 7

8 AKP nin Anayasa De iflikli i Paketi NELER ÇER YOR, NELER ÇERM YOR? v AKP 12 Eylül Anayasas n n savunucusudur v AKP 12 Eylül Anayasas n n özüne ve ruhuna dokunmam flt r v AKP nin anayasa de iflikli i bir aldatmacad r! AKP nin Anayasa De iflikli ine Göre; AKP Anayasan n 125. maddesinin dördüncü f kras n n birinci cümlesini de ifltirerek, tekellerin ya ma ve talanda iflini kolaylaflt rm flt r. Bu de ifliklikle ya ma ve talanda yarg engeli ortadan kald r larak, emperyalist tekellere ve iflbirlikçilerine herfley daha h zl, daha kolay sunulacakt r. Emperyalist tekeller ve iflbirlikçileri ya ma ve talana böylece daha çok özendirilecek, önlerindeki engeller kald r lm fl olacakt r. Bo az Köprüsünün iflletmehakk devri, zmir Liman, Petkim, Erdemir, GDAfi, Tüprafl, Erdemir, Galataport gibi onlarca özellefltirme ihalesi kamu yarar gibi gerekçelerle ya iptal edildi ya da y llar süren yarg süreci sonras ancak sonuçland r - labildi. flbirlikçi Koç ile emperyalist Shell ortakl n n, Tüprafl ya mas n Dan fltay iptal etmifl, ya may geciktirmiflti. Art k bu tür iptaller, bu tür yarg süreçleri olmayacak. Gözünüz ayd n tekeller! Baflbakan Erdo an, Bingöl deki referandum mitinginde, referandum konusunda AKP nin politikas na ve oyununa ortak olmayanlar 12 Eylül ile yüzleflememekle Eylül Anayasas n n de iflmesine evet dememekle... elefltiriyordu. Bu çarp tmay, Ad yaman mitinginde de devam ettirdi Erdo- an. fiunlar söylüyordu: 30 y ld r 12 Eylül edebiyat yap yorlar. 12 Eylül den nas l ma dur olduklar n anlat yorlar. Buyrun, gelin 12 Eylül ile hesaplaflal m diyoruz, yanaflm yor... Baflbakan Erdo an gitti i her yerde, yeni bir anayasa yapt klar ndan, 12 Eylül Anayasas n de- ifltirdiklerinden söz ediyor. Görünen o ki, AKP nin referandum kampanyas boyunca yalanlar n n bafl nda, yeni bir anayasa ve 12 Eylül ile hesaplaflma olacakt r. Daha önceki yaz lar m zda da belirtti imiz gibi AKP nin de ifliklik paketi, esas olarak 12 Eylül Anayasas n de ifltirmeyi içermiyor. AKP nin böyle bir düflüncesi de bugüne kadar olmad gibi 12 Eylül Anayasas ile bir sorunu da yoktur. Yeni bir anayasa diye pazarlayarak gündeme getirdikleri anayasa de iflikli i paketi, anayasan n 193 maddesinden sadece 19 maddesini içermektedir. Bu de ifliklikler de 12 Eylül Anayasas n n özü ile ilgili de ildir. AKP iktidar çat flmas nda yeni mevziler kazanmak için bu maddeleri öne ç karmaktad r. 12 Eylül Anayasas n n tüm öteki maddeleri zaten yerinde durmaktad r. AKP 12 Eylül Anayasas n savunuyor. fiu an yürürlükte olan ve referandumdan sonra da yürürlükte kalacak olan anayasa da 12 Eylül Anayasas d r. AKP 8 y ld r ülkeyi 12 Eylül Anayasas ile yönetmektedir. Halka onaylat lmaya çal fl lan yeni bir anayasa de il, 12 Eylül Anayasas d r AKP nin anayasa de iflikli i ile ilgili olarak bafl ndan beri baflvurdu- u çarp tmalardan biri, bunun bir Millet projesi oldu udur. O nedenle 12 Eylül Anayasas n n özüne dokunmayan bu de iflikli i, milletin yeni bir halk anayasas yapmas olarak sunmaktad rlar. Oysa ortada ne bir halk anayasas var, ne halk n olan bir anayasa. Birincisi; bu anayasa de ifliklikleri ile birlikte halk n yaflam nda hiçbir de ifliklik olmayacakt r. Halk n ihtiyaçlar n karfl layan, halk n ihtiyaçlar için haz rlanm fl bir anayasa de iflikli i de ildir bu. Bu de iflikliklerle düzen korunmaya devam edilmektedir. Sömürü ve ya man n devam sa lanmakta, halka uygulanan zulüm devam etmektedir. Örne in anayasan n 125. maddesinde yapt klar yeni bir düzenlemeyle, ya ma ve talan geciktiren, yavafllatan engeller ortadan kald r lmaktad r. kincisi; anayasa de iflikli i konusunda, halka sadece 12 Eylül de oy kullanma gibi bir yükümlülük yüklenmifltir. Halk sand k bafl na 8 Referandum aldatmacas n protesto

9 ça r lmakta ve AKP nin haz rlad paket onaylatt r lmaya çal fl lmaktad r. AKP anayasa konusunda de ifliklikler(!) yaparken tek bir madde hakk nda bile halk n düflüncesini almam flt r. Haz rl k aflamas nda halk bir yana, düzenin çeflitli kurumlar - n n ve partilerinin elefltiri ve önerilerini bile kaale almam flt r. AKP bu de ifliklikleri gündeme getirirken, süren oligarfli içi iktidar çat flmas nda yeni mevziler kazanmay, Ulusalc diye nitelenen kesimleri tasfiye etmeyi, özellikle inisiyatifinin s n rl oldu u yarg gibi alanlarda inisiyatif kazan p kadrolaflabilece i düzenlemeler amaçlam flt r. Kuflkusuz sadece yarg yla s n rl bir çat flma de ildir bu de iflikliklerin kapsam. AKP ayn zamanda tekellerin istedikleri baz düzenlemeleri de yapmaktad r. Bir yandan emekçilerle ilgili düzenleme yapt n söylerken, emekçlerin haklar n gaspetti ini gizlemektedir. Özellikle 12 Eylül Anayasas n aç ktan savunanlar n yok denecek kadar azald koflullarda, kimi makyajlarla 12 Eylül Anayasas na olan tepkiyi de ortadan kald rmay hedeflemektedir. AKP nin anayasa paketinde ne nedir? Kenan Evren Cennetlik Fetullah Gülen, Kenan Evren in seçmeli din dersini zorunlu yaparak yararl bir ifl baflard n söylüyordu. Gülen; Gençlerin ço u onun bu icraat yla din e itimi ald. Bu ifl öyle büyüktür ki, ahirette kurtulufluna vesile olabilir, cennete gidebilir diyordu. Gülenler, palazlanmalar n Evrenlere, 82 Anayasas na borçlu oldu unu bilerek konufluyor... Evreni siz a rlamad n z m? Erdo an n, Gül ün ve tüm AKP lilerin 12 Eylüle karfl olduklar na dair söylediklerinin tümü yaland r. Eli kanl halk düflman Evren i AKP onore ederek, sahiplendi. Evren e yönelik elefltirilerin sürdü ü bir dönemde Evren i a rlayarak, sahiplendiler. Bu ayn zamanda 12 Eylül ün sahiplenilmesiydi. Bundan bir y l önce yine 12 Eylül tart flmalar gündeme gelmifl, Erdo an a Evren ve cuntay yapan generallerin yarg lanmas için öneri götürülmüfltü. Erdo an, bu öneri için, Sulu flaka diye cevap vermifl, bu öneriyi ciddiye bile almam flt. Cuntac lar n yarg lanmas önerisini Sulu flaka diye niteleyen bir kafa 12 Eylül e karfl olabilir mi? Yürürlük maddesi d fl nda 22 maddelik bir paket haz rlayan AKP, Anayasa Mahkemesi nin kimi maddeleri iptali ile 19 maddeyi referanduma götürecek. Taslakta yeralan 19 maddenin belli bafll lar na gelince; - Madde 1 ve Madde 4 ile; Anayasan n 10 uncu ve 41 inci maddelerine yap lan eklerde, çocuklar, yafll lar, engelliler ile Aile ve çocuklar n korunmas ndan söz edilmektedir. De iflikli in göz boyama maddelerinden biridir ve gerçek yaflamda karfl l olmayan, ka t üzerinde bir düzenlemedir. - Madde 2 de; Anayasan n 20 inci maddesine yap lan ekle, Kiflisel veriler konusunda kiflinin olmayan haklar ndan söz etmektedir. Bir yandan milyonlarca insan fiflleyen, telefonlar na, maillerine kadar izleyen bir devlet, di er yandan kifli haklar ndan söz eden sözde bir düzenleme... - Madde 5 te; Anayasan n 53 üncü maddesinde düzenleme ya- edelim! Sand a gitmeyelim! parak, Toplu ifl sözleflmesi ve toplu sözleflme hakk tan mlar eklenmifltir. Memurlar ve di er kamu görevlileri, toplu sözleflme yapma hakk na sahiptirler diyen düzenleme hemen ard ndan, Toplu sözleflme yap lmas s ras nda uyusmazl k ç kmas halinde taraflar Uzlaflt rma Kuruluna baflvurabilir. demektedir. AKP kamu emekçilerini aldatmaktad r. Bir hak verdi ini, ileri düzenlemeler yapt n söylemektedir. Oysa, verilen bir fley yoktur. Tersine, AKP nin haz rlad bu düzenlemeyle varolan grev yasa, KALI- CILAfiTIRILMAKTADIR. Grev hakk olmayan bir toplu sözleflme göstermeliktir. Yine Uzlaflt rma Kurulu, emekçilerin mücadelesine devlet müdahalesini kurumlaflt ran bir organ olarak sürdürülmektedir. Ka t üstündeki toplu sözleflmenin kapsam ve niteli ini kanunla düzenleme ibaresi bile bunlar n iktidarlar n iki duda n n aras na b rak ld n n göstergesidir. Ortada bir hak yoktur ama bunu bile AKP istedi i gibi düzenleyecek, ka t üstünde toplu sözleflme yaparak kamu emekçilerini aldatma yoluna gidecektir. - Madde 6 da; yap lan düzenleme ile siyasi partilerin nas l ve hangi durumda kapat laca, kapat lmadan önce hangi yapt r mlar n uygulanaca, siyasi partilerin gelir ve giderleri, denetimleri düzenlenmifl- 9

Türkiyesi! flte Halk Düflman AKP. Mahir den Day ya 41. Y l DEV-GENÇ. flte Referandum Sonras n n. Dev-Gençliler, 41. Y llar nda K z ldere deydiler

Türkiyesi! flte Halk Düflman AKP. Mahir den Day ya 41. Y l DEV-GENÇ. flte Referandum Sonras n n. Dev-Gençliler, 41. Y llar nda K z ldere deydiler Mahir den Day ya 41. Y l DEV-GENÇ Dev-Gençliler, 41. Y llar nda K z ldere deydiler KIZILDERE TAR H M ZD R K MSE B Z O KERP Ç EVDEN ÇIKARAMAZ! www.yuruyus.com info@yuruyus.com www.yuruyus.com Haftal k Dergi

Detaylı

Sald r yor 13 EYLÜL DE. H ÇB R fiey DE fim fi OLMAYACAK! Seher fiahin Rehberlik ve Dayan flma Masalar

Sald r yor 13 EYLÜL DE. H ÇB R fiey DE fim fi OLMAYACAK! Seher fiahin Rehberlik ve Dayan flma Masalar Seher fiahin Rehberlik ve Dayan flma Masalar Gençlik Federasyonu Gençli in Dayan flmas n Örgütlüyor AKP nin YÖK ü, Polisi, ÖGB si Sald r yor www.yuruyus.com info@yuruyus.com www.yuruyus.com Haftal k Dergi

Detaylı

DAMINA KARAR. VER LM fit R! EMPERYAL ZM! H ÇB R ÇÖZÜLEM YOR! HEPS N N TEK SORUMLUSU VAR: KARAR. VER LM fit R ASLINDA: KANSER HASTASI GÜLER ZERE'N N

DAMINA KARAR. VER LM fit R! EMPERYAL ZM! H ÇB R ÇÖZÜLEM YOR! HEPS N N TEK SORUMLUSU VAR: KARAR. VER LM fit R ASLINDA: KANSER HASTASI GÜLER ZERE'N N 5 Temmuz'dan bugüne kadar geçen 105 günde verilemeyen karar! Kürt Sorunu www.yuruyus.com Haftal k Dergi / Say : 195 25 Ekim 2009 Fiyat : 1 TL (kdv dahil) info@yuruyus.com DAMINA KARAR VER LM fit R! KARAR

Detaylı

58 YILLIK UfiAKLI IN ÖDÜLÜ

58 YILLIK UfiAKLI IN ÖDÜLÜ Türkiye, 40 y l sonra NATO da Baflkan Yard mc s 58 YILLIK UfiAKLI IN ÖDÜLÜ u Oligarfli NATO çinde Üstlendi i Görevlerle Dünya Halklar na Karfl Suçunu Büyütmektedir Türkiye Halk ; Emperyalizm Uflakl na

Detaylı

HALK GERÇE. Katilimiz Sel De il. AKP dir! ÖZGÜRLÜK. Güler Zere ye. Afetleri Katliama Dönüfltüren Sömürü, Ya ma, Talan Düzenidir!

HALK GERÇE. Katilimiz Sel De il. AKP dir! ÖZGÜRLÜK. Güler Zere ye. Afetleri Katliama Dönüfltüren Sömürü, Ya ma, Talan Düzenidir! Katilimiz Sel De il HALK GERÇE AKP dir! Afetleri Katliama Dönüfltüren Sömürü, Ya ma, Talan Düzenidir! Ba ms zl k, Demokrasi, Sosyalizmden Yana Olanlar n Sesi POL S JANDARMA TERÖRÜYLE fikencelerle HAP SHANELERDEN

Detaylı

Halk yak l r, onlar tüccarl k peflinde

Halk yak l r, onlar tüccarl k peflinde www.yuruyus.com Haftal k Dergi / Say : 139 17 fiubat 2008 Fiyat : 1 YTL (kdv dahil) info@yuruyus.com Kad n Ne ktidar n Ne de Erke in Halk yak l r, onlar tüccarl k peflinde Kölesidir! www.yuruyus.com Say

Detaylı

flte 1 May s flte Halk flte Cephe

flte 1 May s flte Halk flte Cephe Paras z E itim stiyoruz Alaca z Paras z E itim çin www.yuruyus.com info@yuruyus.com www.yuruyus.com Haftal k Dergi / Fiyat : 1 TL (kdv dahil) info@yuruyus.com flte 1 May s flte Halk flte Cephe Ankara ya

Detaylı

Ba ms z ve Demokratik Olmayan H ÇB R SORUN ÇÖZÜLEMEZ! Büyük Direnifl in 8. Y ldönümü. Say : 128

Ba ms z ve Demokratik Olmayan H ÇB R SORUN ÇÖZÜLEMEZ! Büyük Direnifl in 8. Y ldönümü. Say : 128 www.yuruyus.com Haftal k Dergi / Say : 128 28 Ekim 2007 Fiyat : 1 YTL (kdv dahil) info@yuruyus.com Ba ms z ve Demokratik Olmayan Büyük Direnifl in 8. Y ldönümü www.yuruyus.com ZAFER ONLARLA KAZANDIK; N

Detaylı

GÜLER ZERE YE ÖZGÜRLÜK

GÜLER ZERE YE ÖZGÜRLÜK www.yuruyus.com GÜLER ZERE YE ÖZGÜRLÜK uttb BAfiKANI: T bbi olarak kanser oldu u kesinleflen bir kiflinin tedavisinin engellenmesi, taammüden adam öldürmek say l r. u NSAN HAKLARI SÖZLEfiMES : Devletin

Detaylı

www.yuruyus.com Haftal k Dergi / Say : 85 31 Aral k 2006 Fiyat : 1 YTL (kdv dahil) info@yuruyus.com AKP 2007 de

www.yuruyus.com Haftal k Dergi / Say : 85 31 Aral k 2006 Fiyat : 1 YTL (kdv dahil) info@yuruyus.com AKP 2007 de www.yuruyus.com Haftal k Dergi / Say : 85 31 Aral k 2006 Fiyat : 1 YTL (kdv dahil) info@yuruyus.com Bu kavga, bu direnifl, bu bedeller, sömürüsüz, zulümsüz yeni bir dünya için! 2007 de B RLEfiEREK, ÖRGÜTLENEREK,

Detaylı

AKP, KÜRT SORUNUNU ÇÖZEB L R M?

AKP, KÜRT SORUNUNU ÇÖZEB L R M? www.yuruyus.com Haftal k Dergi / Say : 180 17 May s 2009 Fiyat : 1 TL (kdv dahil) info@yuruyus.com 1 May s alan n kazanan devrimci politikad r! Bunun d fl nda AKP, KÜRT SORUNUNU ÇÖZEB L R M? bir do ru

Detaylı

3 ÖLÜM! 122 ÖLÜM! TECRİT Hücreleri. Biz ölmeye haz r z, taleplerimizi iletemeyeceksek bizi de öldürün! Guantanamo da.

3 ÖLÜM! 122 ÖLÜM! TECRİT Hücreleri. Biz ölmeye haz r z, taleplerimizi iletemeyeceksek bizi de öldürün! Guantanamo da. Biz ölmeye haz r z, taleplerimizi iletemeyeceksek bizi de öldürün! Guantanamo da 3 ÖLÜM! www.yuruyus.com Haftal k Dergi / Say : 57 18 Haziran 2006 Fiyat : 1 YTL (kdv dahil) info@yuruyus.com ISSN 13005-7944

Detaylı

Adalet. Medya polisin bu pisli ini gizledi. Adalet. Adalet. 82 kifli sahte belgelerle tutukland! Efsane Grup Yorum, Devrimci Sanatç l Ö retiyor

Adalet. Medya polisin bu pisli ini gizledi. Adalet. Adalet. 82 kifli sahte belgelerle tutukland! Efsane Grup Yorum, Devrimci Sanatç l Ö retiyor Efsane Grup Yorum, Devrimci Sanatç l Ö retiyor Adalet Ekmek ve Tecrite Karfl Direnifl 4. y l n tamaml yor Haftal k Dergi / Say : 126 / Tarih: / F YAT (KDV Dahil) 750 000 www.ekmekveadalet.net Mail:info@ekmekveadalet.net

Detaylı

AKP'N N GÜLERLER KATLETMES NE Z N VERMEYEL M!

AKP'N N GÜLERLER KATLETMES NE Z N VERMEYEL M! www.yuruyus.com IfiTE GÜLER ÖLÜME GÖNDERENLER: Haftal k Dergi / Say : 192 9 A ustos 2009 Fiyat : 1 TL (kdv dahil) info@yuruyus.com DEVR M YÜRÜYÜfiÜMÜZ Abdullah Gül Tayyip Erdo an Sadullah Ergin Nur Birgen

Detaylı

Adalet NATO DEFOL! Adalet. Adalet. TÖVBE ETMED LER D REND LER, SAVAfiTILAR VE fieh T OLDULAR Emperyalizme, faflizme karfl mücadelemiz sürüyor!

Adalet NATO DEFOL! Adalet. Adalet. TÖVBE ETMED LER D REND LER, SAVAfiTILAR VE fieh T OLDULAR Emperyalizme, faflizme karfl mücadelemiz sürüyor! Ekmek ve Adalet Haftal k Dergi / Say : 113 / Tarih: / F YAT (KDV Dahil) 750 000 www.ekmekveadalet.net Mail:info@ekmekveadalet.net EMPERYAL ST L DERLER, HUZUR Ç NDE TOPLANAMAYACAK! Vatanseverler; öfkemiz

Detaylı

Çocuklar kad nlar katlederek çözemezsiniz

Çocuklar kad nlar katlederek çözemezsiniz KURTULUfiA KADAR SAVAfi www.yuruyus.com Haftal k Dergi / Say : 47 9 Nisan 2006 Fiyat : 1 Milyon / 1 YTL (kdv dahil) info@yuruyus.com Çocuklar kad nlar katlederek çözemezsiniz KÜRT HALKINA ÖZGÜRLÜK ISSN

Detaylı

Adalet. Adalet. Türkiye infazlar ülkesidir. flçi. s n f yoksullu a ve zulme karfl. silah n kullanmal d r. Ekmek ve. i l k. d e.

Adalet. Adalet. Türkiye infazlar ülkesidir. flçi. s n f yoksullu a ve zulme karfl. silah n kullanmal d r. Ekmek ve. i l k. d e. U ur Kaymaz Ahmet Kaymaz Fevzi Can i l k d e i l l e r Türkiye infazlar ülkesidir Susurluk Devleti sürdü ü müddetçe son da olmayacaklar! U ur, 12 de il de 19 yafl nda olsayd infaz mübah m yd?.. fiemdinli

Detaylı

EMPERYAL ZME VE TEKELLERE H ZMET EDEN E T ME SON! ÜLKE VE HALK Ç N E T M! ADALET Ç N ÖRGÜTLENEL M, MÜCADELE EDEL M!

EMPERYAL ZME VE TEKELLERE H ZMET EDEN E T ME SON! ÜLKE VE HALK Ç N E T M! ADALET Ç N ÖRGÜTLENEL M, MÜCADELE EDEL M! ADALET SÖMÜRÜCÜLERE VE ONLARIN fib RL KÇ LER NE BIRAKILAMAZ! www.yuruyus.com ADL YIL BAfiLADI; YARGITAY BAfiKANI NA GÖRE BU ÜLKEN N HUKUK VE ADALET SORUNU YOK, TERÖR SORUNU VAR! ADALET Ç N ÖRGÜTLENEL M,

Detaylı

DÜZEN! HASTA OLAN ECEV T DE L,

DÜZEN! HASTA OLAN ECEV T DE L, Hücreleri halklar n açl a, adaletsizli e karfl hakl isyan n bast rmak için Bushlar, Blairler, Le Penler, Ecevitler, Schröderler, Şaronlar, Hikmet Samiler istiyor Direnme Savafl emperyalizme, oligarfliye

Detaylı

Adalet. Oligarfliye. çok yak flt! Tecritte 118 ölümü görmeyenler. 6 Mart Gazi yi de görmüyor! Adalet. Adalet

Adalet. Oligarfliye. çok yak flt! Tecritte 118 ölümü görmeyenler. 6 Mart Gazi yi de görmüyor! Adalet. Adalet ISSN: 1304687X 132 Adalet Haftal k Dergi / Say : 150 / Tarih: / F YAT (KDV Dahil) 750 000 / 75 YKr www.ekmekveadalet.net Mail:info@ekmekveadalet.net Ekmek ve Tecritte 118 ölümü görmeyenler Oligarfliye

Detaylı

1000. GÜN e Do ru. Abdi pekçi Direnifli nde. Ba ms z, Demokratik, Sosyalist Türkiye çin Savaflal m!

1000. GÜN e Do ru. Abdi pekçi Direnifli nde. Ba ms z, Demokratik, Sosyalist Türkiye çin Savaflal m! Abdi pekçi Direnifli nde 1000. GÜN e Do ru AKP ve Genelkurmay, emperyalistlerin ve iflbirlikçi tekellerin ç karlar için D N ve M LL YETÇ L kullan yor... www.yuruyus.com Haftal k Dergi / Say : 54 28 May

Detaylı

Adalet DUYDUNUZ MU? Ne yapmam z istiyorsan z, söyleyin yapal m! Adalet. Adalet. 107 ölüm 107 ölüm 107 ölüm 107 ölüm

Adalet DUYDUNUZ MU? Ne yapmam z istiyorsan z, söyleyin yapal m! Adalet. Adalet. 107 ölüm 107 ölüm 107 ölüm 107 ölüm Tayyip Erdo an n emperyalist tekellere B AT etti inin belgesidir: Ekmek ve Adalet Adalet www.ekmekveadalet.net Ne yapmam z istiyorsan z, söyleyin yapal m! info@ekmekveadalet.net Halk m z n al nterini,

Detaylı

DiR E NiŞ. Tecritin k r lmas nda ad m at ld... Osmanl dan Bugüne Ermeni Katliam Sürüyor... www.yuruyus.com. info@yuruyus.com

DiR E NiŞ. Tecritin k r lmas nda ad m at ld... Osmanl dan Bugüne Ermeni Katliam Sürüyor... www.yuruyus.com. info@yuruyus.com www.yuruyus.com Haftal k Dergi / Say : 89 28 Ocak 2007 Fiyat : 1 YTL (kdv dahil) info@yuruyus.com Tecritin k r lmas nda ad m at ld... DiR E NiŞ KAZANDI! Osmanl dan Bugüne Ermeni Katliam Sürüyor... K AYDIN

Detaylı

Tecrit ve direnifl üzerindeki sansürü sürdürmek için sald rd lar

Tecrit ve direnifl üzerindeki sansürü sürdürmek için sald rd lar TECR T TÜM HALKA ANLATACA IZ TAYAD sald r karfl s nda direnme hakk n savunman n bir örne ini daha yaratt ISSN 13005-7944 Tecrit ve direnifl üzerindeki sansürü sürdürmek için sald rd lar A CALAR oligarflinin

Detaylı

Adalet. OL GARfi N N YOK ETMEK STED D RENME HAKKI DIR! Adalet. Adalet. 107 Ölüm Gerçe inin Dalga Dalga Yay lmas AKP N N POL S N ÇILDIRTTI!

Adalet. OL GARfi N N YOK ETMEK STED D RENME HAKKI DIR! Adalet. Adalet. 107 Ölüm Gerçe inin Dalga Dalga Yay lmas AKP N N POL S N ÇILDIRTTI! Amerikanc AKP ktidar fiifle Cam grevini yine yasaklad! Açl k grevindeki ö renciler gözalt na al nd 107 ölüm gerçe ini duyuranlara gözalt ve tutuklama OL GARfi N N YOK ETMEK STED D RENME HAKKI DIR!! Sendikac

Detaylı

Adalet. Adalet Ç I K. AKP konuk lar n öldürüyor! Adalet. 10. Ölüm Orucu Ekibi açl n 84. gününde

Adalet. Adalet Ç I K. AKP konuk lar n öldürüyor! Adalet. 10. Ölüm Orucu Ekibi açl n 84. gününde Türkülerin susmad halaylar n durmad yürüyüflün 19. albümü Ç I K Ekmek Adalet ve Adalet Haftal k Dergi / Say : 93 / Tarih: / F YAT (KDV Dahil) 750 000 www.ekmekveadalet.net Mail:info@ekmekveadalet.net 10.

Detaylı

HER YERDE HERKESE KARfiI

HER YERDE HERKESE KARfiI 12 Temmuz dan F Tiplerine... Emperyalizm ve iflbirlikçileri kan m z dökmeye devam ediyor... www.yuruyus.com Haftal k Dergi / Say : 7 3 Temmuz 2005 Fiyat : 1 Milyon / 1 YTL (kdv dahil) info@yuruyus.com

Detaylı

YAfiASIN KIZILAY D REN fi M Z

YAfiASIN KIZILAY D REN fi M Z Irak ta öldürülen floförlerimizin katili iflgalciyle iflbirli i yapan AKP dir! fioförler Irak a Gitmeyin! flgale Ortak Olmay n! Felluce ezilenlerin vatan d r Emperyalizm, ölüm ekti i topraklarda ölümünü

Detaylı

UZUN B R DESTAN. Adalet. Irak Filistin direniyor! Adalet. Adalet GÜÇLÜ OLAN EMPERYAL ZM DE L, HALKLARDIR!

UZUN B R DESTAN. Adalet. Irak Filistin direniyor! Adalet. Adalet GÜÇLÜ OLAN EMPERYAL ZM DE L, HALKLARDIR! Irak Filistin direniyor! Gazze de CIA ekibi! flgal Orta n n Ba dat Büyükelçili i GÜÇLÜ OLAN EMPERYAL ZM DE L, HALKLARDIR! Adalet Haftal k Dergi / Say : 82 / Tarih: / F YAT (KDV Dahil) 750 000 www.ekmekveadalet.com

Detaylı

Adalet. Adalet. Adalet. Terör demagoglar n n 22 Kas m Fiyaskosu. Halklar n DÜfiMANI kim? Hangi SAFTA, ne için mücadele etmeliyiz?

Adalet. Adalet. Adalet. Terör demagoglar n n 22 Kas m Fiyaskosu. Halklar n DÜfiMANI kim? Hangi SAFTA, ne için mücadele etmeliyiz? Terör demagoglar n n 22 Kas m Fiyaskosu Ekmek Adalet ve Adalet Haftal k Dergi / Say : 88 / Tarih: / F YAT (KDV Dahil) 750 000 www.ekmekveadalet.com Mail:info@ekmekveadalet.com Suçlular F tiplerine karşı

Detaylı