Halk n Anayasas çin Mücadele Edelim!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Halk n Anayasas çin Mücadele Edelim!"

Transkript

1 K flk rtmalardan, Kürt halk na yönelik linç sald r lar ndan AKP sorumludur! Kürt ve Türk halk! Birbirimizle de il Birlikte emperyalizme ve oligarfliye karfl dövüflelim! Emperyalistlerin böl parçala yönet oyununu bozman n yolu buradan geçer! ISSN Haftal k Dergi / Fiyat : 1 TL (kdv dahil) 9 TAYAD l tutsa zulmün elinden çekip alaca z! Referandum Aldatmacas n Protesto Edelim; Sand a Gitmeyelim! Halk n Anayasas çin Mücadele Edelim!

2 Haftal k siyasi dergi Fiyat : 1 TL Sahibi ve Yaz iflleri Müdürü: Halit Güdeno lu Adres: Katip Mustafa Çelebi Mah. Billurcu Sok. No: 20 / 2 Beyo lu/ STANBUL Gün biter günefl batar Zifiri so uk bir karanl k fersiz dermans z bir y lg nl k bütün hayat sarar Tel: (0-212) Ofset Haz rl k: Ozan Yay nc l k Adres: Merkez Mah. Abide-i Hürriyet Cad. Atlas Apt. No: Kat: 5/14 fiiflli/ STANBUL Tel: (0-212) Faks: (0-212) Yurtd fl Büro: Vak f EFSANE Pieter de Hoochstr CS Rotterdam/Nederland ISSN: Bask : Ezgi Matbaac l k-sanayi Cad. Altay Sok. No: 10 Çobançeflme / Yenibosna / ST. Tel: (0-212) Kimi günler ay da batar Silinir cümle y ld zlar Ve dünden yar na k lavuz arar insanlar Gün olur f rt nalar kopar H rç n dalgalar deli yeller, coflkun seller teslim al r hayat... Ve gün olur bir insan ç kar günefl olur, ay olur, y ld z olur fl k olur, atefl olur, direnç olur ayd nlat r yolu k lavuz olur sarar yürekleri önder olur Gün oldu, onun yüre i de durdu en has ndan insand Ne kayboldu, ne unutuldu umutla çarpan her yürekte gelece e at lan her ad mda sonsuz ve ölümsüz oldu. Da t m: Turkuvaz Da t m Pazarlama San. ve Tic. A.fi. Tel: (0-216) Avrupa: 4 Euro Almanya: 4 Euro Fransa: 4 Euro İsviçre: 6 Frank Hollanda: 4 Euro İngiltere: 3 Belçika: 4 Euro Avusturya: 4 Euro Ba ms zl k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde Yitirdiklerimiz 6 A ustos 12 A ustos 1972 Antakya Kuzeytepe do umludur. 13 yafl ndan itibaren pamuk tarlalar nda, fabrikada, atölyelerde bir emekçi olarak çal flt. 20 yafl ndan itibaren ise bir devrimciydi te tutukland. Tutsakl k koflullar nda direnifllerde Fatma B LG N yer ald Ölüm Orucu Direnifli nin 5. Ölüm Orucu Ekibi nde görev üstlendi. Zorla müdahale iflkencesi alt nda 10 A ustos 2002 de ölümsüzleflti. Selami, 1964, Arflin Trabzon do umludur. Devrimci düflüncelerle 12 Eylül öncesinde 14 yafl nda tan flt, 17 yafl nda mücadeleye kat ld. Cunta y llar nda tutsak düfltü l y llardan itibaren mücadelesini devrimci hareket saflar nda sürdürdü. Trabzon ve stanbul da görevler Selami KURNAZ üstlendi de tutsak düfltü Ölüm Orucu Direnifli nin Gültekin Koç Ölüm Orucu Ekibi nde görev üstlendi. 12 A ustos 2004 te bir ölüm orucu direniflçisi olarak ölümsüzleflti de, Kahramanmarafl n Elbistan lçesi nde do du. Mücadeleye lise y llar nda, bir Dev-Genç li olarak kat ld te tutsak düfltü Ölüm Orucu Direnifli nin birinci ekibinde yer ald. Direniflte kal c sa l k sorunlar olufltu da sa l k durumunun a rlaflmas nedeniyle tahliye brahim DO AN edildi. Tedavisi için yurtd fl na ç kar ld de Atina da tedavi gördü ü hastanede elleri arkadan ba l öldürülmüfl olarak bulundu. An lar Miras m z Fatma Bilgin: Halk n içinden ç kt Halk için öldü Fatma yoksul bir ailenin k z yd. lkokulu bitirdikten sonra 13 yafl nda bir çok ifl yerinde, pamuk tarlalar nda, fabrikalarda, çapada, ambarda, atölyelerde çal flt y llarca. Emekçiydi, sömürüyü birebir yaflad ve haks zl klara karfl sessiz kalmak yerine sesini yükseltti. Bu yaflad klar onda devrimci bilincin oluflmas na hizmet etti. Sezgilerini bilgiyle donatma, ad m ad m devrimcileflme, kendini e itirken baflka Fatmalar e itme süreci bafllam flt r art k onun için. Fatma, Hatay Kurtulufl dergisi büro temsilcili i yapmaya bafllam flt. Dergi temsilcili i yapt dönem onunla ilk kez karfl laflan bir yoldafl m z n an s ve izlenimleri flöyledir: "Antakya sokaklar nda Asi Nehri'nin hemen yan nda ilerliyoruz. Bir pazardan içeri giriyor ve en sonunda var yoruz "Sab r da eylem" Nuri ASLAN Kas m YILMAZ fiükran KURU Ömer ERM fi Mehmet AKfiER Metin KÖSE A ustos 1991 de Yozgat Akda madeni nde geçirdi i bir trafik kazas nda kaybettik. A ustos 1980 de Konya da faflistler taraf ndan katledildi. A ustos 1979 da flehit düfltü. A ustos 1980 de flehit düfltü. Selami Kurnaz 12 A ustos 1980 de, Aybast da iki köy aras ndaki çeliflkilerin devrimcilerin müdahalesiyle çözülmesi sonucunda düzenlenen bar fl toplant s na giderlerken, yolda geçirdikleri trafik kazas nda kaybettik. Hüseyin TAfi M. Ali BALO LU Zekai BÖLÜKBAfiI Ahmet EREKL Barbaros KADIO LU Devrimci bir ö retmendi. A ustos 1980 de K rflehir de polis ve jandarman n açt ateflle katledildi. A ustos 1979 da stanbul Hisarüstü nde gecekondu y k m na karfl direniflte jandarmalar taraf ndan katledildi. A ustos 1979 da flehit düfltü. A ustos 1977 de faflistler taraf ndan katledildi. kütüphanenin kap s na. Hafifçe kapiy itip giriyoruz içeri. Ama ne kütüphane; Kitaptan çok foto raflar n duvara as l oldu u renkli bir mekanday z. fiaflk nl k içindeyim. lk defa böyle bir kütüphane görüyorum. Girer girmez "Hoflgeldiniz" diyen bir bayan karfl l yor bizi. Öyle s cak, öyle güleç, öyle samimi ki, sanki y llard r tan yormufluz birbirimizi. *** Fatma, 5 ayl k muhabirli i sürecinde 5 kez gözalt na al nd. En son gözalt na al nd nda tutukland. Fatma, iflkencecilere s r vermedi. flkencecilerin yüzüne onurlu namuslu olmay hayk rand Fatma. Tutukland ktan sonra Malatya Hapishanesi ne konuldu. As l olarak devrimcili i hapishanede yaflad. Bunu ölüm orucunda 15. günde iken kendi defterine yazd flu sat rlarla ifade ediyor: "Ne kadar çok sevmiflim kavgay -kavgam z. Eskiden macera gibi gelirdi. Oysa de il, güzel yaflaman n bedelini ödedikçe bunun bir macera de il, yaflam n kendisi oldu- unu gördüm.

3 çindekiler 4 Alternatif biziz! ddiam z büyütmeliyiz... Referandum aldatmacad r... 6 Halk n anayasas için mücadele edelim... 8 AKP nin anayasa de ifliklikleri neleri içeriyor, neleri içermiyor? Verilecek cevaplar var!.. 12 Katili AKP iktidar d r Hasta tutsaklar sahiplenmemenin hiçbir gerekçesi olamaz TAYAD l lar serbest b rak ls n Hasta tutsaklar zulmün elinden çekip alal m... TAYAD l lar Onurumuzdur Tahliye edilmeyen 9 TAYAD LI neye göre tutuklu? Tecrit ve TAYAD Bölüm Röportaj: Tahliye olan TAYAD l lar konufluyor Önderlik öngörmektir Söz veriyoruz Do ay katledenler halk da katledenlerdir Nas l Bir Yaflam: Bananecilik 33 Devrimci Okul: Referandum ve alternatifimiz Bugüne kadar yapt klar n zdan baflka daha ne yapacaks n z?.. 38 K flk rtmalardan, Kürt halk na yönelik linç sald r lar ndan AKP sorumludur!.. 40 Ö retmenimiz: Devrimcilik, ideal sahibi olmakt r. dealimiz, savaflanlar ço altmaktad r soruda Anayasa.. 44 Devrimci flçi Hareketi: Kapitalizm katil bir sistemdir.. 45 Türkan Albayrak direnerek ö retiyor.. 47 direnenlerin sesidir.. Ülkemizde Gençlik 48 Gençlik Federasyonu ndan: Kapat lmak istenen bir kültür merkezi de il; yok edilmek istenen halk n kültürü 49 Sorunlar m z Çözümlerimiz: Hata düzenin kendisindedir 50 Örgüt olamayanlar, alternatif de muhatap da olamaz!.. 52 Avrupa da 52 Avrupa daki Biz: Festivaller ve alkole bo ulan gençlik Ajanlar n korumas nda spor 54 Yeni De inmeler 55 Yitirdiklerimiz... P KN K DAVET YELER N ALINAB LECE YERLER: 1) Okmeydan Haklar ve Özgürlükler Derne i Mahmut fievket Pafla Mah. Piyalepafla Cad. No: 160/B fiiflli / stanbul Tel: Cep: ) Nurtepe Haklar Derne i Tel: ) Alibeyköy Haklar Derne i Tel: ) Ça layan Haklar Derne i Tel: ) Karanfiller Kültür Merkezi Tel: ) Esenler Haklar Derne i Tel: Cep: ) Bahçelievler Özgürlükler Derne i Tel: ) kitelli Özgürlükler Derne i ) Esenyurt Özgürlükler Derne i Tel: ) Anka Kültür Merkezi Tel: ) Anadolu Haklar ve Özgürlükler Derne i Tel: ) Sar gazi Özgürlükler Derne i Tel: ) Gülsuyu Haklar ve Özgürlükler Derne i Tel: ) Gazi Özgürlükler Derne i Tel:

4 Her Alanda, Her Konuda Alternatif Biziz! ddiam z Büyütmeliyiz! Yaklafl k birbuçuk ay sonra, 12 Eylül günü anayasan n belli maddelerinde de ifliklik yap l p yap lmamas konusunda bir referandum yap lacak. Referanduma sunulan maddelerin içeri iyle, referandum konusunda yarat lan hava, birbirinden oldukça farkl d r. Referanduma sunulan maddeler son derece s n rl bir de iflikli e tekabül ederken, AKP ve yandafllar, sanki tüm 12 Eylül Anayasas de ifliyormufl gibi bir hava yaratmaktad rlar. Bu haliyle referandum aldatmacas, katmerli bir aldatmacaya dönüflmektedir. Devrimciler aç s ndan bu referandumda evet demek hiçbir flekilde düflünülemez ve kabul edilemez. lericiler, demokratlar, vatanseverler aç s ndan da bu böyledir. AKP nin oligarfli içi çat flmada kendi cephesini güçlendirmek ve tekellerin ihtiyaçlar n karfl lamak için gündeme getirdi i bir anayasa de iflikli i paketine evet demek, AKP nin sömürü ve zulmünü meflrulaflt rmaktan baflka bir anlam tafl maz. Bu anlamda, hangi gerekçeyle veya hangi biçimde olursa olsun evet demek, referandumda AKP cephesinde, karfl -devrim cephesinde yer almak demektir. Bu tav r, ilericilik, demokratl k ve vatanseverlikle ba daflt r lamaz. Sand a gidip hay r oyu vermek de bir yerde referandum aldatmacas - na kat lmak, onu meflrulaflt rmak anlam na gelece i için, do ru tutum, sand a gitmemek, referandum aldatmacas n bütün olarak reddetmektir. Çünkü sorun, referanduma sunulan maddeler üzerinde evet-hay r tart flmas yapmak de il, bir bütün olarak bu aldatmacay aç a ç karmakt r. Ancak Türkiye solu, bununla da yetinemez. Çok çeflitli vesilelerle vurgulad m z gibi, solun protesto etmekle kendini s n rlayan, protestosunu s radanlaflt ran, iktidar iddias ndan uzak prati i de iflmek zorundad r. Gündemdeki anayasa de iflikli i referandumuna da ayn flekilde bak lmal d r. Sadece protesto etmekle kendimizi s n rlamamal y z. Bir alternatif koymal y z ortaya. O alternatif vard r. O alternatif, oligarflinin anayasas na karfl Halk Anayasas d r. Oligarflinin 1982 Anayasas ndan 28 y l sonra karfl m za ç karabildi i anayasa referandumu, yine 12 Eylül Anayasas n n özüne dokunmayan k smi, tali, de iflikliklerden ibarettir. AKP bu gerçe i ters yüz etmeye çal flsa da, referandumun çap budur. Biz bu nedenle tek tek madde tart flmas yapmayacak, halka bütünü gösterece iz. AKP nin savundu u anayasa, 12 Eylül Anayasas d r, faflizmin anayasas d r... Emperyalizmin ve oligarflinin anayasas d r... Tüm devrimci, ilerici, demokrat güçleri, AKP nin referandum aldatmacas n n karfl s na devrimci bir alternatifle ç kmaya ça- r yoruz. Tayyip Erdo an, Erdal Erenler den, Necdet Adal lar dan yani devrimcilerden söz ediyor. Kemal K l çdaro lu, halk n devriminden, halk iktidar ndan sözediyor. Soldan çal yorlar. Sol burada, solun kendisi var. Sol, devrimciliktir. Biz var z. Alternatif bizdedir. Protestocu tarz aflmak, hayat n her alan nda geçerli bir gerekliliktir. Hasta tutsaklar sorununda, tutuklamalar karfl s nda, tecrit zulmü karfl - s nda, sendikalaflma hakk n n gasbedilmesi karfl s nda, sorun ne olursa olsun, örgütledi imiz eylemlerde, direnifllerde, kampanyalarda sonuç almay hedeflemeliyiz. Sonuç almay hedeflemeyen tarz, konu ne kadar önemli, ne kadar hayati olursa olsun, bir, bilemediniz birkaç protesto eylemi yap yor ve ondan sonra o konuyu gündeminden ç kar yor. Böyle bir sol, elbette kitlelere güven veremez, onlarda kazanabilece imize ve giderek bu düzeni de- ifltirebilece imize dair bir umut ve inanç yaratamaz. Alternatif oldu umuza kitleleri inand ramaz. Bu noktada hiç kuflku yok ki, solun aras nda 7 y l boyunca büyük bir kararl l kla sürdürülen Büyük Direnifl ten, bu direniflin içindeki Abdi pekçi direniflinden, yak n zamandaki Güler Zere ve hasta tutsaklar eyleminden, Edirne de linç sald r s ve devrimcilerin flehre sokulmamas karfl s ndaki direniflten, 17 TA- YAD l n n tutuklanmas na karfl mücadeleden ç karmas gereken dersler olmal d r. Bilindi i gibi bütün bunlarda mevzilerimizi, kazan mlar m z savunduk veya yeni mevziler ve kazan mlar elde ettik. Bu sonuçlar ortaya ç karan, meflrulu umuza olan inanc m z, direnme gelene imiz ve ideolojik gücümüzdür. Solun büyük bölümünün bu tür geliflmeler karfl s ndaki prati- i, birkaç protesto eyleminden öteye geçmemektedir. Israrl ve sonuç al c bir kampanya göremezsiniz pratiklerinde. Bu anlamda yay n organlar nda da esas olarak kendi gündemlerini yans tan bir fley bulamazs n z. Sol geliflmek, büyümek istiyorsa, bu tarz de ifltirmelidir. Son olarak 17 TAYAD l n n tutuklanmas na karfl, bu hukuksuzlu- u kabul etmeyerek bir mücadele bafllatt k. Ve sonuçda ald k. Elbette bu kadar k sa sürede tahliye ettiremeyebilirdik de. Sonuç sadece bu de ildir. Sonuç, en baflta, oligarflinin adaletinin intikamc l n, keyfili ini teflhir etmek, yapt klar m z, kazan mlar m z, ad mlar m z hazmedemediklerini, Güler Zere yi ellerinden çekip almam z, nönü konserini hazmedemediklerini göstermek, büyük operasyon propagandas yla yaratmak istedikleri moral bozuklu- una izin vermemek olmufltur. Bir konuda, belli bir taleple, belli bir hedefle sürdürülen mücadeleyi ciddi olarak örgütledi imizde, gücümüzü ciddiyetle, disiplinle, fedakarl kla seferber edebildi imizde, tüm enerjimizi katt m zda ve eylemlerimizde srar etti imizde, mutlaka bir sonuç al yoruz. Burada sol aç s ndan da görülmesi gereken budur. Kimse bu nokta- 4

5 da, mesela yap lanlar n burjuva bas n taraf ndan verilmedi inden, sansürden yak nmamal, sansürü aflmak için medyatik olma ad na ne yapaca n flafl rmamal d r. Kendi gücümüze, kendi kararl l m za, kendi srar m - za güvenmeliyiz. Unutmay n, tafllar oyan, suyun fliddeti de il, süreklili idir. Israr, bazen günler, bazen haftalar, bazen belki y llar içinde ama mutlaka o sansür duvarlar n, kuflatmalar parçalar. Kendi sonuçlar n yarat r. De- ilse Taksim Tramvay Dura nda ve Yüksel Caddesi nde iki eylem yap p ondan da oligarflinin politikalar n etkilemek, taleplerini elde etmek gibi sonuçlar beklemek, politikada gerçeklerin d fl na savrulmakt r. Bas n aç klamas solculu u, hiçbir sonuç yaratamaz. AKP nin referandum aldatmacas n n karfl s na devrimci bir alternatifle ç kmak da iflte bu anlamda son derece önemlidir. Halk Anayasas Tasla sola bir çok zeminde önerilmifltir; bunu ortaklaflt rmak ve ortak bir alternatife dönüfltürmek elbette mümkündür. Fakat belirtti imiz gibi, böyle bir fleyin mümkün olabilmesi için solun öncelikle yukar da iflaret etti imiz tarzdan ç kmas gerekir. Bu zorunlulu u gösteren bir baflka olay da geçen hafta negöl ve Dörtyol da yaflanan flovenist sald r lard r. Sol olarak ne yapaca z flimdi? Evet, kuflku yok ki bu sald r lar protesto eden eylemler yapaca z. Bunlar gerekli. Ama bizim as l sorumuz flu: Yeterli mi?.. Hay r yeterli de- il. Yeterli olmayacak. Bu eylemlerle kendini görevini yapm fl sayanlar, yukar da iflaret etti imiz tarz müzminlefltirmifl kesimlerdir. Kürt halk na, Kürt yurtsever demokratik örgütlenmelere ve daha genelde tüm devrimci demokrat kesimlere yönelen linç sald r lar karfl - s nda solun yapmas gereken iki fley vard r: Birincisi, sald r lara karfl militanca ve meflruluk temelinde direnmektir. Linç sald r lar karfl s nda mevzilerimizden kesinlikle geri ad m atmamakt r. kincisi, linç sald r lar karfl s nda flovenizme, k flk rtmalara karfl Türkiye çap nda bir bilinçlendirme ve ayd nlatma kampanyas yürütmektir. Birinci aç dan de erlendirdi imizde, solun militan, meflrulu umuzu savunan bir çizgiden uzak oldu unu vurgulamak zorunday z. Halk Cepheliler, bir çok yerde linç sald r - lar sonras nda o meflrulu u savunan bir pratik gelifltirirken, ne yaz k ki solun hemen hiçbir kesimini yan m zda görmedik. Halk Cephelilerin Edirne ye sokulmamas, yaln zca Halk Cepheliler in sorunu muydu?.. Erzincan da, Kars ta linç sald r lar n örgütleyip arkas ndan meydanlar bas n aç klamas na bile yasaklamalar, sadece Gençlik Federasyonu nu mu ilgilendiriyordu? Linç sald r lar n n bir Düzenin hiçbir fley söylemedi i ve söyleyemeyece i bir çok konuda, bizim çözümlerimiz var. Çünkü biz devrimciyiz. Devrimci olmak, alternatif olmakt r. Hayat n her alan nda, her konuda, düzen çözümsüzdür, küçük burjuvazi çözümsüzdür, milliyetçilik çözümsüzdür, reformizm çözümsüzdür. Çözüm biziz, biz alternatifiz. anlamda bafllang c olan Trabzon daki linç sald r s için de sormufltuk bu soruyu... Cevab san r z art k aç kt r. Bütün bunlar, tüm devrimci, ilerici, demokrat güçlerin demokratik mücadelesini ve meflrulu unu yok etme sald r lar d r ve solun her kesimini ilgilendirmekteydi. Fakat solun hemen tamam bunu görmemekte srar etti, hala da ediyor. kinci konuda, yani linçlere karfl bilinçlendirme ve ayd nlatma konusunda, tüm sola Türkiye çap nda gerçekleri anlatma kampanyas önerdik; cevap olumsuzdu. Neden? Bir yan grupçuluk ise, di er bir yan solun protestocu tarz ndan gayet memnun olmas, onunla yetinmesidir. Bu yetinmenin kayna nda ise iddias zl k, iktidar perspektifinden uzakl k vard r. Yaklafl k bir ay önce Halk Cephesi taraf ndan yap lan bir aç klamayla, iktidar n Kürt sorunundaki flovenist k flk rtmalar na bir kez daha dikkat çekilmiflti. (Bkz. Aç klama No: 17, Tarih: 24 Haziran ) Oligarflinin ne yapmaya çal flt aç kt r. Solun bu noktada görevi ise, Türk halk - na rkç flovenist k flk rtmalar n, linçlerin nas l tezgahland n, bu politikalar karfl s nda kendisine düflen görevin ne oldu unu anlatmak, Kürt halk nezdinde de açmazlara dikkat çekip, iki halk birbirine k rd rma tuza na düflmemelerini sa lamakt r. Türkiye çap nda sürdürülecek bir gerçekleri aç klama kampanyas, iflte bu noktada linç sald r lar n n karfl s nda da güçlü bir set örecektir. Ama yukar da iflaret etti imiz noktaya geliyoruz yine; bu görev, iki afiflle, üç panelle baflar labilecek bir görev de ildir. Onbinlerce de il, yüzbinlerce de- il, milyonlarca bildiri da tmal, yüzbinlerce afifl yapmal y z; her flehirde, her ilçede paneller, halk toplant lar örgütlemeliyiz, semtlere, mahallelere kadar gitmeliyiz, aylarca ve srarla sürdürmeliyiz böyle bir kampanyay... Demokratik mücadelenin kural budur. Halk Cepheliler, referandum konusundaki çal flmalar na da böyle yaklaflacaklard r. Meselemiz sadece referandumun protesto edilmesini, sand a gidilmemesini sa lamak de il, düzenin anayasas n n karfl s na, kendi anayasam z ç karmakt r. Referanduma iliflkin yürütece imiz mücadelenin oda nda bu olacakt r. Halk Anayasas Tasla, çok somuttur; herkesin anlayabilece i aç kl ktad r; herkesin sorular na asgari cevap bulabilece i zenginlikte dir. Düzenin hiçbir fley söylemedi i ve söyleyemeyece i bir çok konuda, bizim çözümlerimiz var. Çünkü biz devrimciyiz. Devrimci olmak, alternatif olmakt r. Hayat n her alan nda, her konuda, düzen çözümsüzdür, küçük burjuvazi çözümsüzdür, milliyetçilik çözümsüzdür, reformizm çözümsüzdür. Çözüm biziz, biz alternatifiz. 5

6 Referandum Aldatmacas n Protesto Edelim! Sand a Gitmeyelim! Halk n Anayasas çin Mücadele Edelim! Büyük bir aldatmacan n tam ortas nday z. Bu aldatmaca demokrasi ad na sergileniyor. Bu aldatmaca adalet ad na sergileniyor. 12 Eylül ün dara açlar nda idam ettiklerinin öykülerini gözyafllar içinde anlatt klar tiyatrolarla bizi bu aldatmacaya inand rmaya çal fl yorlar. Aldatmacan n ortas nda do ru karar vermek için, gerçekler netleflmelidir. AKP nin 12 Eylül den hesap sormas büyük bir yaland r! Baflbakan Tayyip Erdo an, 12 Eylül ün izlerini silece iz diyor. Yalan! Referanduma sunulan 19 maddeden hiçbirinde bunu sa layacak bir madde yoktur. Halk m z darbe anayasas n bir kenara koyacak diyor. Yalan! 12 Eylül Anayasas n n 193 maddesi vard. AKP nin referanduma sundu u pakette topu topu 19 madde var. AKP 12 Eylül Anayasas n n büyük bir bölümüne dokunmuyor bile. 12 Eylül yönetimi yarg lanacak diyor; o da yalan! Referanduma sunulan pakette, bunu sa layacak bir madde de yok. Kald ki, AKP, y llard r iktidar koltu unda olmas na ra men, cuntac lardan hesap sormak için k l n k p rdatmam fl, tam tersine cunta flefini Çankaya da a rlam flt r. Sonuç: AKP, 12 Eylül Anayasas n De ifltirmiyor! 12 Eylül anayasas yürürlükte kalmaya devam ediyor. AKP, ac lar m z, öfkemizi istismar ediyor! AKP hesap vermesi gerekendir! 12 Eylül 1980 de yönetime el koyan faflist cunta, halk m za çok zulmetmifltir. 600 bini aflk n insan m z iflkencehanelerden geçirmifl, dara açlar kurmufl, örgütlenmelerimizi yasaklam fl, tekelci burjuvaziyi güldürürken, halk a latm flt r. AKP iktidar bu ac lar m z ve 12 Eylül e öfkemizi istismar etmektedir. Oysa AKP kadrolar, biz zulüm alt ndayken, 12 Eylül yönetimiyle iflbirli i yapanlard r. AKP, 12 Eylül de cuntayla uzlaflanlar n partisidir. Bugün de 12 Eylül politikalar n sürdüren partidir. AKP, hesap sormaktan sözetmeden önce, halka bunlar n hesab n vermek zorundad r. Anayasa de iflikli i paketinde neler var? AKP k smi Anayasa de ifliklik paketi ni halk n talepleri do rultusunda gündeme getirmedi. AKP nin amac, egemen s n flar aras ndaki çat flmada yeni mevziler kazanmakt. Bunun yan s ra, pakette, emperyalist tekellerin ve iflbirlikçilerinin ihtiyaçlar n karfl layacak maddeler de yer al yor. Halk için ise temel olarak hiçbir fley yoktur. Emekçilerle ilgili bir kaç madde ise, halk n a z na bir parmak bal çalmak bile denilemeyecek kadar önemsizdir. Zaten, referanduma sunulan pakette halk aç s ndan olumlu bir fley olmad - 6

7 için, 12 Eylül ün izlerini siliyoruz gibi yalanlar öne ç kard - lar. AKP, 12 Eylül ün sürdürücüsüdür: 12 Eylül ün idamlar n, hapishanelerdeki iflkencelerini anlatarak, sanki bugün bunlar yokmufl gibi, kendi suçlar n gizlemek istiyorlar. 12 Eylül e karfl ç k yor görünen AKP, 12 Eylül yönetiminin tüm temel politikalar n oldu u gibi sürdürmektedir. AKP de, 12 Eylül cuntas n n flefi Kenan Evren yönetimi gibi, ABD nin stratejik müttefikidir. AKP de, tekellerin iktidar - d r. 12 Eylül cuntas iflbafl na geldi inde Türkiye patronlar sendikas n n baflkan Halit Narin flimdi gülme s ras bizde demiflti. Bugün de gülen yine yaln zca tekeller. Onlar zenginliklerine zenginlik katmaya devam ediyorlar. Açlar m z, iflsizlerimiz, yoksullar m z art yor. AKP de, zulüm iktidar d r. Cunta demek, hapishaneler demekti. AKP, hapishaneleri doldurmakta ve hapishanelerde zulüm uygulamakta, cuntay geride b rakt aras nda, hapishanelerde 360 (üçyüzaltm fl) civar nda insan m z katledildi. Ülkemizde 524 hapishane var! AKP iktidar, 52 yeni hapishane yapt rd hapishane daha yapt r yor. Soruyoruz, niye bunca hapishane? Soruyoruz, bu 12 Eylül ü sürdürmek de il mi? AKP iktidar n n sadece son üç y l nda, 96 s gözalt nda ya da hapishanede olmak üzere, polis-jandarma-gardiyanlar taraf ndan 255 insan m z katledildi. Bunlar n d fl nda meydanlarda estirilen polis terörü herkesin malumudur. Son olarak TEKEL iflçilerine yap lan sald r y hat rlay n. AKP iktidar döneminde aras nda, polis, tam 10 bin 658 demokratik eyleme coplarla, gaz bombalar yla sald rm flt r. Kardefller! Sömürünün ve zulmün rakamlar, bu iki sayfaya s maz. AKP iktidar ndaki Türkiye açl n, yoksullu un, iflkencelerin, infazlar n, polis terörünün ülkesidir. flçiler, Memurlar, Köylüler, Esnaflar, Serbest Meslek Sahipleri, Gecekondulular, Ev Kad nlar, flsizler flte bunlardan dolay, sizlere referandum aldatmacas na ortak olmaman z, halk n alenen aldat lmak istenmesini proteto edip HALKIN ANAYASASI NDA Devlet halk içindir. Söz ve karar hakk, halk nd r. Her ulus kendi kaderini tayin etme hakk na sahiptir. Temel hak ve özgürlükler, demokrasinin vazgeçilmez flartlar d r. Ekonomi, tekellerin de il, halk n ihtiyaçlar na göre belirlenir. Yasama, Yürütme, Yarg, halk n hizmetindedir. Adalet, burjuvazinin de il, halk n adaletidir. sand a gitmemenizi öneriyoruz. Ancak önerimiz bu kadarla s n rl de il. 12 Eylül Anayasas na da, AKP nin oyalay c de ifliklik paketine de mahkum de iliz. Gerçekten bafl ndan sonuna kadar halk n ç karlar n gözeterek yap lm fl bir anayasam z olabilir. Halk Cephesi, böyle bir anayasan n tasla n ortaya koymufltur. Sizleri, iflte böyle bir anayasa do rultusunda mücadeleye ça - r yoruz. Bu anayasa, ba ms zl, demokrasiyi esas alan bir Halk Anayasas Tasla d r. Halk n anayasas, ancak halk n iktidar nda gerçekleflebilir. Sizleri halk anayasas için mücadeleye ça r rken asl nda halk n iktidar için mücadeleye ça rm fl oluyoruz. Halk n Anayasas için Halk n ktidar için Halk Cephesi Saflar nda Birleflelim! Halk Cephesi 7

8 AKP nin Anayasa De iflikli i Paketi NELER ÇER YOR, NELER ÇERM YOR? v AKP 12 Eylül Anayasas n n savunucusudur v AKP 12 Eylül Anayasas n n özüne ve ruhuna dokunmam flt r v AKP nin anayasa de iflikli i bir aldatmacad r! AKP nin Anayasa De iflikli ine Göre; AKP Anayasan n 125. maddesinin dördüncü f kras n n birinci cümlesini de ifltirerek, tekellerin ya ma ve talanda iflini kolaylaflt rm flt r. Bu de ifliklikle ya ma ve talanda yarg engeli ortadan kald r larak, emperyalist tekellere ve iflbirlikçilerine herfley daha h zl, daha kolay sunulacakt r. Emperyalist tekeller ve iflbirlikçileri ya ma ve talana böylece daha çok özendirilecek, önlerindeki engeller kald r lm fl olacakt r. Bo az Köprüsünün iflletmehakk devri, zmir Liman, Petkim, Erdemir, GDAfi, Tüprafl, Erdemir, Galataport gibi onlarca özellefltirme ihalesi kamu yarar gibi gerekçelerle ya iptal edildi ya da y llar süren yarg süreci sonras ancak sonuçland r - labildi. flbirlikçi Koç ile emperyalist Shell ortakl n n, Tüprafl ya mas n Dan fltay iptal etmifl, ya may geciktirmiflti. Art k bu tür iptaller, bu tür yarg süreçleri olmayacak. Gözünüz ayd n tekeller! Baflbakan Erdo an, Bingöl deki referandum mitinginde, referandum konusunda AKP nin politikas na ve oyununa ortak olmayanlar 12 Eylül ile yüzleflememekle Eylül Anayasas n n de iflmesine evet dememekle... elefltiriyordu. Bu çarp tmay, Ad yaman mitinginde de devam ettirdi Erdo- an. fiunlar söylüyordu: 30 y ld r 12 Eylül edebiyat yap yorlar. 12 Eylül den nas l ma dur olduklar n anlat yorlar. Buyrun, gelin 12 Eylül ile hesaplaflal m diyoruz, yanaflm yor... Baflbakan Erdo an gitti i her yerde, yeni bir anayasa yapt klar ndan, 12 Eylül Anayasas n de- ifltirdiklerinden söz ediyor. Görünen o ki, AKP nin referandum kampanyas boyunca yalanlar n n bafl nda, yeni bir anayasa ve 12 Eylül ile hesaplaflma olacakt r. Daha önceki yaz lar m zda da belirtti imiz gibi AKP nin de ifliklik paketi, esas olarak 12 Eylül Anayasas n de ifltirmeyi içermiyor. AKP nin böyle bir düflüncesi de bugüne kadar olmad gibi 12 Eylül Anayasas ile bir sorunu da yoktur. Yeni bir anayasa diye pazarlayarak gündeme getirdikleri anayasa de iflikli i paketi, anayasan n 193 maddesinden sadece 19 maddesini içermektedir. Bu de ifliklikler de 12 Eylül Anayasas n n özü ile ilgili de ildir. AKP iktidar çat flmas nda yeni mevziler kazanmak için bu maddeleri öne ç karmaktad r. 12 Eylül Anayasas n n tüm öteki maddeleri zaten yerinde durmaktad r. AKP 12 Eylül Anayasas n savunuyor. fiu an yürürlükte olan ve referandumdan sonra da yürürlükte kalacak olan anayasa da 12 Eylül Anayasas d r. AKP 8 y ld r ülkeyi 12 Eylül Anayasas ile yönetmektedir. Halka onaylat lmaya çal fl lan yeni bir anayasa de il, 12 Eylül Anayasas d r AKP nin anayasa de iflikli i ile ilgili olarak bafl ndan beri baflvurdu- u çarp tmalardan biri, bunun bir Millet projesi oldu udur. O nedenle 12 Eylül Anayasas n n özüne dokunmayan bu de iflikli i, milletin yeni bir halk anayasas yapmas olarak sunmaktad rlar. Oysa ortada ne bir halk anayasas var, ne halk n olan bir anayasa. Birincisi; bu anayasa de ifliklikleri ile birlikte halk n yaflam nda hiçbir de ifliklik olmayacakt r. Halk n ihtiyaçlar n karfl layan, halk n ihtiyaçlar için haz rlanm fl bir anayasa de iflikli i de ildir bu. Bu de iflikliklerle düzen korunmaya devam edilmektedir. Sömürü ve ya man n devam sa lanmakta, halka uygulanan zulüm devam etmektedir. Örne in anayasan n 125. maddesinde yapt klar yeni bir düzenlemeyle, ya ma ve talan geciktiren, yavafllatan engeller ortadan kald r lmaktad r. kincisi; anayasa de iflikli i konusunda, halka sadece 12 Eylül de oy kullanma gibi bir yükümlülük yüklenmifltir. Halk sand k bafl na 8 Referandum aldatmacas n protesto

9 ça r lmakta ve AKP nin haz rlad paket onaylatt r lmaya çal fl lmaktad r. AKP anayasa konusunda de ifliklikler(!) yaparken tek bir madde hakk nda bile halk n düflüncesini almam flt r. Haz rl k aflamas nda halk bir yana, düzenin çeflitli kurumlar - n n ve partilerinin elefltiri ve önerilerini bile kaale almam flt r. AKP bu de ifliklikleri gündeme getirirken, süren oligarfli içi iktidar çat flmas nda yeni mevziler kazanmay, Ulusalc diye nitelenen kesimleri tasfiye etmeyi, özellikle inisiyatifinin s n rl oldu u yarg gibi alanlarda inisiyatif kazan p kadrolaflabilece i düzenlemeler amaçlam flt r. Kuflkusuz sadece yarg yla s n rl bir çat flma de ildir bu de iflikliklerin kapsam. AKP ayn zamanda tekellerin istedikleri baz düzenlemeleri de yapmaktad r. Bir yandan emekçilerle ilgili düzenleme yapt n söylerken, emekçlerin haklar n gaspetti ini gizlemektedir. Özellikle 12 Eylül Anayasas n aç ktan savunanlar n yok denecek kadar azald koflullarda, kimi makyajlarla 12 Eylül Anayasas na olan tepkiyi de ortadan kald rmay hedeflemektedir. AKP nin anayasa paketinde ne nedir? Kenan Evren Cennetlik Fetullah Gülen, Kenan Evren in seçmeli din dersini zorunlu yaparak yararl bir ifl baflard n söylüyordu. Gülen; Gençlerin ço u onun bu icraat yla din e itimi ald. Bu ifl öyle büyüktür ki, ahirette kurtulufluna vesile olabilir, cennete gidebilir diyordu. Gülenler, palazlanmalar n Evrenlere, 82 Anayasas na borçlu oldu unu bilerek konufluyor... Evreni siz a rlamad n z m? Erdo an n, Gül ün ve tüm AKP lilerin 12 Eylüle karfl olduklar na dair söylediklerinin tümü yaland r. Eli kanl halk düflman Evren i AKP onore ederek, sahiplendi. Evren e yönelik elefltirilerin sürdü ü bir dönemde Evren i a rlayarak, sahiplendiler. Bu ayn zamanda 12 Eylül ün sahiplenilmesiydi. Bundan bir y l önce yine 12 Eylül tart flmalar gündeme gelmifl, Erdo an a Evren ve cuntay yapan generallerin yarg lanmas için öneri götürülmüfltü. Erdo an, bu öneri için, Sulu flaka diye cevap vermifl, bu öneriyi ciddiye bile almam flt. Cuntac lar n yarg lanmas önerisini Sulu flaka diye niteleyen bir kafa 12 Eylül e karfl olabilir mi? Yürürlük maddesi d fl nda 22 maddelik bir paket haz rlayan AKP, Anayasa Mahkemesi nin kimi maddeleri iptali ile 19 maddeyi referanduma götürecek. Taslakta yeralan 19 maddenin belli bafll lar na gelince; - Madde 1 ve Madde 4 ile; Anayasan n 10 uncu ve 41 inci maddelerine yap lan eklerde, çocuklar, yafll lar, engelliler ile Aile ve çocuklar n korunmas ndan söz edilmektedir. De iflikli in göz boyama maddelerinden biridir ve gerçek yaflamda karfl l olmayan, ka t üzerinde bir düzenlemedir. - Madde 2 de; Anayasan n 20 inci maddesine yap lan ekle, Kiflisel veriler konusunda kiflinin olmayan haklar ndan söz etmektedir. Bir yandan milyonlarca insan fiflleyen, telefonlar na, maillerine kadar izleyen bir devlet, di er yandan kifli haklar ndan söz eden sözde bir düzenleme... - Madde 5 te; Anayasan n 53 üncü maddesinde düzenleme ya- edelim! Sand a gitmeyelim! parak, Toplu ifl sözleflmesi ve toplu sözleflme hakk tan mlar eklenmifltir. Memurlar ve di er kamu görevlileri, toplu sözleflme yapma hakk na sahiptirler diyen düzenleme hemen ard ndan, Toplu sözleflme yap lmas s ras nda uyusmazl k ç kmas halinde taraflar Uzlaflt rma Kuruluna baflvurabilir. demektedir. AKP kamu emekçilerini aldatmaktad r. Bir hak verdi ini, ileri düzenlemeler yapt n söylemektedir. Oysa, verilen bir fley yoktur. Tersine, AKP nin haz rlad bu düzenlemeyle varolan grev yasa, KALI- CILAfiTIRILMAKTADIR. Grev hakk olmayan bir toplu sözleflme göstermeliktir. Yine Uzlaflt rma Kurulu, emekçilerin mücadelesine devlet müdahalesini kurumlaflt ran bir organ olarak sürdürülmektedir. Ka t üstündeki toplu sözleflmenin kapsam ve niteli ini kanunla düzenleme ibaresi bile bunlar n iktidarlar n iki duda n n aras na b rak ld n n göstergesidir. Ortada bir hak yoktur ama bunu bile AKP istedi i gibi düzenleyecek, ka t üstünde toplu sözleflme yaparak kamu emekçilerini aldatma yoluna gidecektir. - Madde 6 da; yap lan düzenleme ile siyasi partilerin nas l ve hangi durumda kapat laca, kapat lmadan önce hangi yapt r mlar n uygulanaca, siyasi partilerin gelir ve giderleri, denetimleri düzenlenmifl- 9

10 tir. AKP bu madde ile meclisteki ço- unlu unu da hesaba katarak, kapatma sürecini meclis ile bafllatmakta, böylelikle oligarfli içi çat flmada kendine bir mevzi kazanm fl olmaktad r. De ilse, yapt bu düzenlemenin de demokratikleflmeyle ilgisi yoktur. Siyasi partiler sadece kapatma ile de il, hazine yard m n n kesilmesi gibi yapt r mlara da tabi tutulacakt r. Siyasi partilerin kapat lmas yine gündemdedir. Bu konuda AKP kendisi de inisiyatif alacak, elinde böyle bir güç olacakt r art k. Oysa AKP bu düzenleme ile ileri ad mlar att n iddia etmektedir. - Madde 3, Madde 7, Madde 8, Madde 9 da burada üzerinde durmam z n çok gerekli olmad teknik, idari, hukuksal düzenlemeler söz konusudur. - Madde 10 da; Anayasan n 125 inci maddesine yap lan eklerle, Yüksek Askeri fiuran n Silahl Kuvvetlerden her türlü iliflik kesme kararlar na karfl yarg yolu aç kt r. diyerek bir hakk verdi ini ileri sürmektedir. Bu düzenleme de ordu ile aras nda süren iktidar çat flmas nda kullanaca bir noktad r. Yine yapt baflka bir ekle de, özellefltirme ad alt nda süren ya ma ve talan n önündeki son engelleri de kald rmaktad r. Ya ma ve talan daha h zl olacakt r. AKP tekellerin iste ini yerine getirerek, onlar n arkas nda oldu unu göstermifltir. - Madde 11, Madde 12, Madde 13, Madde 14 te; kimi eklemeler ç karmalar yapmakla birlikte, esas olarak Madde 14 te yap lan düzenleme ile AKP bugün Ergenekon davas üzerinden sürdürdü ü fiili durumu yasal hale getirmektedir. Ordu ile süren iktidar çat flmas nda, Ordu daki subaylar n, hangi hallerde hangi suçlardan dolay sivil mahkemeler de yarg lanmas gerekti i hükme ba lanm flt r. - Madde 15, Madde 16 ve Madde 18 de; Anayasan n 146 nc maddesi de ifltirilerek, Anayasa Mahkemesi nin yap s ve çal flma esaslar yeniden düzenlenmifltir. Oligarfli içi çat flman n somutland alanlardan yarg ve Anayasa Mahkemesi üzerinden sürmekteydi. Nitekim AKP yapt düzenleme ile Anayasa Mahkemisinin üye say s n art rm fl, üye seçiminde TBMM ye ve Cumhurbaflkan na ek inisiyatif tan m flt r. Bir bak ma düzenlemeler ile bir yandan Anayasa Mahkemesini YÖK gibi ele geçirmeye çal flmakta, di er yanda ise Cumhurbaflkan n n yetkilerini art rmaktad r. - Madde 17 de; Yüce Divan kararlar na itiraz ve Anayasa Mahkemisi ne yap lacak baflvurular konusunda düzenlemeler yap lm flt r. - Madde 19 da; Askeri Yarg tay ile ilgili düzenlemeler yap lm flt r Haklar ve Özgürlükler de il, yasaklar egemendir AKP yalan söylüyor; Yeni bir Anayasa yapt n söylüyor. Topu topu 19 maddelik bir paketten oluflmaktad r tüm de ifliklikleri. Yap lan düzenlemeler ile 12 Eylül Anayasas n n ruhu da özü de korunmaktad r. AKP yalan söylüyor;12 Eylül Anayasas n de ifltirdi ini söylüyor. B rak n 12 Eylül Anayasas n de ifltirmeyi, de ifltirdi i maddelerle yasaklar sürdürüyor, düzeni korumaya devam ediyor. AKP yalan söylüyor; Millet projesidir diyor ama halka yeni haklar sunmufl de ildir. Kürt halk n n ulusal ve s n fsal hiçbir talebi karfl lanmam flt r. Alevi halk n hiçbir talebi yoktur mesala. Kamu emekçilerinin grevli toplu sözleflmeli haklar kabul edilmemifltir.yine Kamu Emekçilerinin talepleri gözard edilmifltir. flçiler, köylüler, küçük üreticiler lehine tek bir düzenleme yoktur. Kald ki, tek tek düzenlemelerin de tek bafl na bir anayasay belirlemeyece i aç kt r. AKP yalan söylüyor; Çocuklar m z, gençlerimiz içindir. diyor bu de ifliklikler. Çocuklar m z n emperyalistlere borçlu do du u bu ülkede AKP, o borcu sömürü ve ya ma politikalar ile katlam flt r. Gençli in paras z e itim talebi ile ilgili tek bir düzenlemesi yoktur. Milyonlarca genç için sundu u yeni tek bir hak k r nt s yoktur. AKP yalan söylüyor; Demokratiklefliyoruz diyorlar. YÖK gibi Anayasa Mahkemesi ni ele geçirerek mi? HSYK yi ele geçirme planlar ile mi? Cumhurbaflkan n n yetkilerini art rarak m? Kendi gericifaflist kadrolaflmas n sa layarak m? Düflünce ve örgütlenme özgürlü- ü önündeki yasaklar koruyarak, halka sald r y sürdürerek mi demokratikleflecek Türkiye? AKP yalan söylüyor; Yeni bir döneme giriyoruz! diyor AKP. 8 y ld r bu ülkeyi, 12 Eylül kurumlar ile siz yönetmiyor musunuz? 8 y ld r halka karfl sürdürülen faflist terörün sorumlusu siz de ilmisiniz? 8 y ld r yoksullu un, açl - n, iflsizli in sorumlusu AKP iktidar de ilmidir? Hangi yeni dönemden söz ediyorsunuz? AKP nin Türk ve Kürt halk na sunabilece i yeni tek bir fley yoktur. AKP anayasa konusunda da yalan söylemeyi sürdürüyor. Ama aç k ki, bu anayasa halk n anayasas de- ildir. 10 Halk n Anayasas için

11 AKP nin 12 Eylül Konusundaki Pervas z Yalan ve Çarp tmalar na VER LECEK CEVAPLAR VAR! AKP hükümetinin 12 Eylül le hesaplaflma yalan yla sundu u anayasa de iflikli i ile ilgili Halk Cephesi taraf nda yaz l bir aç klama yay nland. 25 Temmuz günü yay nlanan aç klamada Anayasa de iflikli i ad yla büyük bir aldatmaca, efli görülmemifl bir istismar ve demagojiyle karfl karfl ya oldu umuz belirtildi. Aç klamada AKP nin kendi belirle i bir tart flma çerçevesinde tüm alternatif görüflleri bo maya çal flt - belirtildi. Devam nda bu tablonun çarp k oldu u vurgulanarak ayd nlar n ve solun yarg layan, hesap soran ve alternatif sunan olmalar gerekti i söylendi. Aç klaman n devam nda AKP - nin flimdi elefltiriyor göründü ü 12 Eylül ün geçmiflin sorumlular ndan ve sürdürücülerinden oldu u belirtilerek; hesap vermesi gerekinin AKP oldu u vurguland. AKP nin kim oldu u anlat larak; Biz emperyalizme karfl ba ms zl k, faflizme karfl demokrasi, kapitalizme karfl sosyalizm mücadelesi verirken, onlar, Amerikan emperyalizminin kuca nda, anti-komünizm temelinde yeflil kuflak projesinde yer al p, halklara karfl savafl yorlard. Biz, 12 Eylül faflist cuntas na karfl direnir ve direnmenin bedelini öderken, onlar, cuntayla uzlafl p, onun anayasas na evet demek için pazarl k yaparak, cuntan n zulmünü meflrulaflt r yorlard denildi. fiimdi de AKP nin; as lanlar, iflkencede öldürülenler, infaz edilenler, sanki dünde kalm fl gibi anlat vurgulanarak 17 yafl nda Abdullah Akçay n AKP politikalar sonucu katledildi i, 17 yafl ndaki Ferhat Gerçek, AKP nin polisi taraf ndan dergisi da t rken sokak ortas nda kurflunland ve felç b rak ld belirtildi. Tayyip Erdo an n iflkencede katledilenler için a larken Metris te, kendi sorumlulu u alt nda iflkencede katledilen Engin Çeber i hat rlamad söylendi. Bafll klar halinde AKP nin ikiyüzlülü ü ve istismarc l n n teflhir edildi i aç klaman n devam nda; AKP ye Sen Kimin ktidar s n diye soral m! AKP iktidar nda bir yanda yoksullaflma, di er yanda zenginlerin say s artm flt r. Tekeller, krize ra men kârlar nda hiçbir düflme yaflamazken, memurlar, iflçiler yoksullaflt lar. flsiz say s azalmad artt... Bunlar sor al m AKP ye. Emperyalist tekeller, AKP iktidar döneminde en büyük kar oranlar na ulaflt lar. Ülkemiz 1945 lerden bu yana emperyalizme ba ml bir ülke olmas na ra men, ülkemize gelmeyen say s z emperyalist tekel, AKP nin sa lad imtiyazlar karfl s nda, ülkemize girmifltir. Soral m AKP ye; siz onlara ne veriyor, ne al yorsunuz ki böyle ak n ediyorlar ülkemize? AKP, emperyalizmin ve iflbirlikçi tekellerin partisidir. Sor al m; siz kimin iktidar s n z ki, siz hükümetteyken, zengin daha zengin, yoksul daha yoksul oldu. Bunlar basit sorulard r, ama güçlü sorulard r. Güç, aç kl kta, yal nl kta ve gerçektedir. AKP karfl s nda güçlü olan biziz. Her fleyi unutal m affedelim istiyorlar... ki sahte gözyafl damlas, bir kaç aç l m manevras karfl s nda her fleyi unutal m istiyorlar. Srebrenica da tabutlar n bafl nda unutmayaca z, unutturmayaca z diyen Tayyip Erdo an, aç a ç kar lmam fl yüzlerce kay b n, failleri cezaland r lmam fl binlerce faili meçhulün, infazlar n, katliamlar n oldu u bir ülkenin baflbakan oldu- unu unutmufl görünüyor. Biz UNUTTURMAMALI- YIZ. edelim! Sand a gitmeyelim! 8. y l na giren AKP iktidar nda da ülkemiz bir kan deryas d r. Baflbakan n 12 Eylül de ac çekmifl insanlar n ac s n dile getirmesi, küçümsenmemeli diyorlar. Küçümsemiyoruz. Tam tersine, bu riyakarl, AKP nin halk düflmanl - na çekilmek istenen bu perdeyi önemli görüyor ve bu perde y rt l p at lmal diyoruz. Bu görev tüm ayd nlar n ve solundur. Ba ms zl n, demokr asinin kolay yolu yoktur; bizi ehven-i fler lere Hiç yoktan iyidir lere mahkum edenler, halka de il, AKP faflizmine hizmet etmifl olurlar! flbirlikçili in ve halk düflmanl n n özelefltirisi yoktur. flbirlikçili e hala devam ediyorlar. Halka düflmanl k politikas n hala hayat n her alan nda sürdürüyorlar. Anayasa de iflikli i referandumunda Yetmez ama evet demek, AKP nin zulmünü, sömürüsünü, halka düflmanl n, katliamlar n, iflkencelerini meflrulaflt rmakt r. Aldatmay, oyunu reddetmeli, düzenden beklentilerin önüne halktan yana bir set örmeliyiz! AKP nin anayasa de iflikli i müsveddesinin karfl s na, halktan yana, adaletten yana çözümler koymal y z. Kürt sorunu mu? Cüretle Halklar n Kendi Kaderini Tayin Hakk Tan nmal d r diyebilmeliyiz. Anayasa m? fiu maddesini bu maddesini tart flmak yerine, HALK Ç N ANAYASA diyebilmeliyiz denildi. Aç klaman n sonunda Halk Cephesi nin haz rlad Halk Anayasas Tasla n n, bugün tüm ayd nlar m z n, ilerici, devrimci, demokrat güçlerin savunaca alternatif olabile i, tasla n her fleyinin halk için, halka göre flekillendirildi- i söylendi. 11

12 Ne bürokrasi, ne ecel, öldüren tecrittir! katili AKP iktidar d r Kanser hastas Abdullah AK- ÇAY 21 Temmuz da Okmeydan E itim ve Araflt rma Hastanesi nin tutuklu hücresinde öldü. Daha do rusu öldürüldü. Abdullah Akçay n ölüm haberi burjuva medyada Ecel bürokrasiden önce geldi diye verildi. Abdullah Akçay n ölümüne kadar ki Adli T p sürecine bakarak gerçekten de öyle oldu diyenler olacakt r. Bu do ru de ildir. Adli T p Kurumu nun Güler Zere hakk ndaki verece i kararda iki ay boyunca evrak eksik denilerek nas l oyalad n hat rlayal m. Adli T p Kurumu Abdullah Akçay için de benzer fleyleri yapt. Akçay n tedavisinin yap labilmesi için fiubat ay nda cezas - n n ertelenmesi için Adli T p Kurumu na baflvuruda bulunuldu. Adli T p Kurumu ise cezan n ertelenmesi talebine 21 May s ta -Güler Zere de oldu u gibi- tedavi sürecince hastane flartlar nda infaz n n uygun oldu u, hapis cezas n n infaz n n mahkûm hayat için kesin bir tehlike teflkil etmedi i cevab n verdi. Oysa Okmeydan E itim ve Araflt rma Hastanesi 18 Haziran daki raporuyla hastan n hayati tehlikesi vard r. Cezaevi koflullar nda kalmas uygun de ildir." demesine ra men tahliye edilmedi. Ta ki, Akçay n ömrünün son noktas na geldi- i anda (14 Temmuz ) cezas ertelenmesi karar verildi. Ancak tahliye ifllemleri bir türlü bitmedi i için Akçay tahliye olamadan 21 Temmuz da yaflam n yitirdi. Elbette bürokratik engeller vard r. Elbette Adil T p Kurumu hasta tutsaklar n katledilmesi için elinden geleni yapmaktad r. Ancak hasta tutsaklar n ölümünü bürokrasiye, Adli T p Kurumu 3. htisas Kurulu Baflkan Nur Birgen ve heyetinin tavr na ba lamak do ru de- ildir. Hasta tutsaklar n tahliye edilmemesini Adli T p Kurumu ve bürokrasiye ba lamak yanl fl oldu u gibi gerçek katilleri de gizlemektir. Bürokrasi denilen fley nedir? Devletten baflka bir fley midir? Adli T p Nur Birgen demek midir? Hay r! Bürokrasi de, Adli T p da, Nur Birgenler de devletin bir parças d r. Yine Güler Zere yi hat rlay n: Devlet yani bugün için AKP iktidar, Zere için yürütülen mücadele sonucunda Zere yi tahliye etmek zorunda kalm flt r. ki ayda tamamlanamayan evraklar bir gün içinde ne bürokrasi, ne de Nur Birgen engeline tak lmadan tamamlan vermifltir. Bürokratik engel denilen fley devletten, devlet politikas ndan ba ms z de ildir. Katleden devlettir. Devletin tecrit politikas d r. Güler Zereler i, Abdullah Akçaylar öldüren bu politikalard r. Bu politikalar uygulayan AKP iktidar d r. Nur Birgenler sadece devletin politikalar n en iyi uygulayan kadrolar d r. Katil affetme yetkisi oland r. Affetme yetkisi olan ayn zamanda öldürme yetkisi oland r. O yetki devlet ad na kullan lmaktad r. Affetme ve öldürme yetkisinin oldu u yerde haktan, hukuktan, adaletten bahsedilemez. Akçay tutukland nda 14 yafl ndayd. Ailesinin anlat mlar na göre tutuklanmadan önce sapasa lamd. Herhangi bir hastal yoktu. Hapishanenin tecrit koflullar alt nda kansere yakaland. Akçay n tüm baflvurular na ra men rahats zl dikkate al nmad. Tedavisi yap lmad. Ne zaman ki Akçay, yataktan kalkamaz duruma geldi ancak o zaman hastaneye sevki yap ld ve kanser teflhisi konuldu. Akçay 11 ayd r Okmeydan E itim ve Araflt rma Hastanesi nin tutsak hücresinde tutuluyordu. AKP iktidar n n hasta tutsaklar tedavi ettirmek gibi bir amac da yoktur. Tam tersine AKP iktidar da önceki iktidarlar gibi hasta tutsaklar n tedavisini yapt rmayarak bir tehdit, bir gözda olarak kullanmaktad r. Bu, sistemli bir flekilde devlet taraf ndan yürütülen bir imha politikas d r. Bu politikan n ad sessiz imhad r. Sadece tutsaklara yönelik bir gözda ve sindirme politikas de- ildir. Ayn zamanda halka bir gözda d r, halk n sindirilmesidir. Adli T p Kurumu 3. htisas Kurulu Baflkan faflist Nur Birgen ve heyetin tavr, al nan kararlar, oyalamalar, bürokratik engeller ve benzeri hepsi bu politikan n bir parças d r y llar aras nda 309 tutuklu bu politikayla katledildi. Abdullah Akçay 17 yafl nda bir çocuktur. Güler Zere gibi bu düzeni y kmak isteyen siyasi tutsak da de- ildir. Bu çocu u bir ay önce tahliye etse ne olur? Bütün hasta tutsaklar tahliye etse ne olur? Bu insanlar ömrünün geri kalan k sm nda ne yapar? Güler Zere nin hastal teflhis olduktan sonra bir y l sürmedi yaflam, Abdullah Akçay 11 ay sonra öldü. Hadi diyelim bir y l daha fazladan yaflas n. Kanser hastas : Erken teflhis durumunda ömrü uzatmak mümkün fakat tutsakl k koflullar nda tedavisi mümkün de il. Buna ra men devlet son günlerine kadar tahliye etmiyor. Burada devletin anlatmak istedi- i baflka bir fley var. Görülmesi gereken budur. Hasta tutsaklar için yasa aç kt r. Tutukluluk halinde tedavisi mümkün olmayan hastalar n cezas tedavisi yap lana kadar ertelenir. Ama devlet bunu yapm yor. Burada devletin s n f kinini, halka olan düflmanl n görmeden hukuktan, bilimden bahsetmenin hiç mi hiç an- 12 Halk n Anayasas için

13 lam yoktur. Benim sistemime karfl ç karsan böyle yapar m diyor. Siyasi tutuklu isen sana diz çöktürmek istiyor. Adli tutuklu isen ibreti alem için ders olsun istiyor. Ölümü bekleyen tutsa n en zay f an nda dahi devlete karfl ç kman n bedelini göstermek istiyor. Diz çökeceksin diyor. Hasta tutsaklara sahip ç kman n önemi de budur. Tutsa n hastal n n tedavi edilme koflulunu ortadan kald rarak tutsa a diz çöktürülmek isteniyor. Hasta tutsak e er örgütlü de ilse, yapayaln zd r. Çaresizdir. Hasta tutsaklara sahip ç k lmad noktada tutsaklar çaresizli iyle düflman n eline terk edilmektedir. Burada mesele sadece insan haklar meselesi de il. Hukukla, bilimle izah yoktur bunun. Burada s n f kini vard r. Oligarflinin halk düflmanl vard r. S n f savafl n n en yal n halidir bu. Siyasi tutsaklara benim düzenimi y kmak istedin diyor. Adli tutukluya benim düzenimin d fl na ç kt n diyor. S n f gerçekli iyle hareket ediyor oligarfli. Hasta tutsa serbest b rak rken affeden olarak devletin büyüklü ünü ve senin suçlulu unu göstermek istiyor. Oligarfli bu politikay sessiz sedas z yürütmek istiyordu. Güler Zere ve Hasta Tutsaklara Özgürlük mücadelesiyle oligarflinin bu politikas büyük oranda bozuldu. Fakat buna ra men haklar ve özgürlükler mücadelesinde bir hakk kazand k dedirtmemek için vermiyor. Ölümün k y s nda onlarca hasta tutsak olmas na ra men kendi yasalar n da hiçe sayarak hasta tutsaklar tahliye etmiyor. Bu politika klasik devlet taviz vermez politikas d r. Büyük direnifli hat rlay n: Örgüte zafer kazand k dedirtmeyece- iz demifllerdi. Abdullah Akçay da yürütülen mücadeleyle gündeme getirildi. Akçay a tahliye karar da bu mücadelenin sonucunda verildi. Ancak savafl b rakmad oligarfli. Kendi gücünü hep göstermek istemektedir. Devletin bu politikalar na karfl yap lmas gereken kendi cephemizden meseleye s n fsal bakmakt r. Devletin sessiz imha politikas nda AKP iktidar na geri ad m att rman n yolu hasta tutsaklara özgürlük mücadelesini büyütmektir. AKP tecritle katlediyor! flkence yap yor, itaat etmemizi istiyorlar Ça r Avc n n mektubundan; (Maltepe Çocuk ve Gençlik Hapishanesi, 13 Temmuz ) Tutuklan p buraya getirilen hemen herkes ilk giriflte askerler taraf ndan ç r lç plak soyulmaya maruz kal yor. Soyunmay kabul etmeyelenleri neredeyse yoruluncaya kadar döverek kendilerine itaat etmeye zorluyorlar. Siyasi tutukluysa fiziki bask n n yan nda psikolojik bask da yap larak, hapishanenin tek siyasi ko uflu olan A-30 ko ufluna vermemek için o ko ufl terör ko uflu, oraya giderseniz mahkemenizi etkiler. Avukat - n zla görüflemezsiniz denilerek, bizlerden ayr tutup adli ko ufllara vermektedirler. Bask lar protesto için kendini yakt 2 y ld r Urfa E Tipi Hapishanesi nde tutuklu bulunan Erkan Gümüfltafl kald siyasi bölümden al - narak adli tutuklular n yan na verildi. Son olarak Gümüfltafl tek kiflilik bir hücreye koyarak cezaland ran hapishane idaresi bask lar n sürdürdü. Bask lar protesto için kendini yakan Erkan Gümüfltafl 24 Temmuz da yaflam n yitirdi. Hapishanede kanser oldu Bolu F Tipi Hapishanesi nde tutsak olan Nesim Özkan, Hastal klardan dolay hastaneye sevk etmiyorlard. Sürekli bana bir fleyin yok. So uk alm fls n gibi gerekçelerle alakas z ilaçlar verdiler. En son 8 ay önce kronik bronflit teflhisi koydular Ring arac yok gerekçesiyle 2 ay hastaneye götürülmedim. Abant zzet Baysal Üniversitesi Hastanesi nde g rtlak kanseri teflhisi konuldu. Doktorum erken teflhis olsa hastal ktan kurtulabilece imi ama flu an çok ileri bir seviyede oldu unu söyledi. diyerek durumunu özetliyordu Nesim Özkan. Ölümünden AKP sorumludur Tutuklu bulundu u Metris Hapishanesi nde kendini yakt denilerek 20 Mart da cenazesi ailesine teslim edilen Canip Taner le ayn hapishanede kalan Sad k Balbal gönderdi i mektupta Taner in kendini yakt denilmesi tamamen bir yalan. Tan kl k etmeye haz r m dedi. R dvan K zg n n katili AKP iktidar d r! 2008 de girdi i hapishaneden 2009 da ç kt. Hapishanede kanser oldu. Ve d flarda kanser nedeniyle yaflam n yitirdi. Kanser nedeniyle son anlar n yaflad bir s rada hastaneye gelen polisler baflka bir cezas nedeniyle R dvan K zg n hapishaneye tekrar götürmek istediler. AKP nin polisleri halka öylesine düflmanlar ki, ölüm döfle inde olan R dvan K zg n al p götüreceklerdi. Tecrit Öldürüyor! Elaz E Tipi Hapishanesi nde 26 Temmuz günü psikolojik sorunlar yaflayan tutuklular, bulunduklar ko uflu yakt lar. Ç kan yang nda 1 tutuklu öldü, 3 tutuklu yaraland. Hapishanelerde tecrit hasta etmeye, öldürmeye devam ediyor. Mücadele Edelim! 13

14 14 Kanser hastas devrimci tutsak Güler Zere ye Özgürlük mücadelesiyle bafllayan ve her hafta Taksim den Galatasaray Lisesi önüne yürünerek yap lan Hasta Tutsaklara Özgürlük eylemi birinci y l na girdi. Bu nedenle Halk Cephesi nden Aysu Baykal ile görüfltük: Aysu BAYKAL Hasta tutsaklara Özgürlük Eylemleri 1. y l n doldurdu Hasta tutsaklar sahiplenmemenin hiçbir gerekçesi olamaz... : AKP' nin hasta tutsaklar katletmeye devam etti i bir süreçte, platform, 1. y l n doldurdu. Bu bir y l nas l de erlendiriyorsunuz? Aysu BAYKAL: Hasta tutsaklara özgürlük mücadelesi, kanser hastas devrimci tutsak Güler Zere' ye özgürlük talebiyle bafllad. Bu bir y ll k mücadelenin befl ay Güler Zere'nin özgürlü üne kavuflturulmas mücadelesi olarak flekillendi. Ortak yürütülen demokratik mücadele aç s ndan önemli ad mlar n at ld bu befl ayl k dönemin sonunda Güler özgürlü üne kavufltu. "Güler Zere'ye Özgürlük" talebiyle bafllayan mücadele, Zere nin serbest b rak lmas ndan sonra da "Hasta Tutsaklar Serbest B rak ls n" slogan yla aral ks z sürdü ve son sekiz ay bu taleple yürüyüfller, bas n aç klamalar devam etti. Güler Zere' nin serbest b rak lmas ndan sonra çeflitli siyasi örgütlenmeler bu mücadeleden çekildi; d flar da bu mücadeleyi sürdürenleri, içeride de hastal kla pençeleflen tutsaklar yaln z b rakt - lar. Kat l m n giderek düflmesinin yaratt olumsuzluklara ra men sekiz ayd r bu mücadeleyi kesintisiz sürdürdük. Hasta Tutsaklara Özgürlük mücadelesinde bir y l geride kald. Tecrit hücrelerinde diri diri tabutlara gömülmeye çal fl lan tutsaklar n sesini d flar ya tafl yan, hapishaneler gerçe ini bilmeyenlere gösteren, saklanmaya çal fl lmas na karfl gerçekleri hayk ran olduk. Bu bir y l içinde Adli T p Kurumu kap s nda rapor almaya gelen ama ring arac içinde ölen hasta tutsaklar, tecritte akl n oynatt için kendini asanlar, yakanlar, yafl nda vücudunu büyük oranda kullanamad halde hala hapishanede tutulanlar, dayakla öldürüldü ü halde sahte raporlar düzenlenerek, çürümüfl vücutlar yla ailesine teslim edilen tutuklu cesetlerine tan k olduk. Bir y l boyunca bu örnekleri çokça yaflad k. : Hasta Tutsaklar Platformu flu an yeterince kat l mla temsil ediliyor mu? Bir ara ayr lanlar oldu? Kat lmalar var m patforma? Ayr lanlar hangi gerekçeyle ayr ld? fiu an platformda kimler var? Ayr lanlar platformun önemini yeterince anlamad m? BAYKAL: Görüfl ayr l klar n n gerekçe gösterilmesiyle bu mücadele alan n terkedip gidenler oldu. Elbette hiç kimse her konuda ayn düflünmek zorunda de ildir. Bir çok konuda bir çok farkl l klar m z vard r, olacakt r. Ama ayr düflünmek baflka bir fleydir, bir amac ayr düflünceye kurban etmek baflka bir fleydir. Bu konuda amaç, feda edilmifltir. Hasta tutsaklar n özgürlü üne kavuflmas amac bir yana b rak lm fl ve LGBTT konusunu bahane edenler bu mücadeleyi terketmifllerdir. Bu konuda kimse ayn düflünmek zorunda de ildir. Bu konu ayr ca da tart fl labilirdi. Bunun yollar da vard. Ama bu platformu bu konu bahane edilerek da tmaya çal flmak, hasta tutsaklar n ölümlerinin, ac çekmelerinin alt na ben de imza at yorum demekle efl de erdir. Kald ki ayr lan pek çok örgütlenme hasta tutsaklarla ilgili baflka baflka yerlerde mücadele verebileceklerini söyleyerek gittiler. Ama hasta tutsaklar ne baflka bir mücadele yöntemiyle sahiplendiler ne de LGBTT konusunda verdikleri bir mücadele oldu. Bu yan yla objektif olarak AKP' nin hasta tutsaklar imha politikalar na güç vermifl oldular. Bu konuyu kendine gerekçe yaparak çekip gidenler oldu. Ancak halen Ça r, Ça dafl Hukukçular Derne i, Devrimci Alevi Komitesi, Devrimci Hareket, Devrimci 78' liler, Divri i Kültür Derne i, Emek ve Özgürlük Cephesi, Emekli Sen stanbul fiubeleri, EMEP, Erol Zavar' a Yaflama Hakk Koordinasyonu, Gülensu Gülsuyu Derne i, Halk Cephesi, Kald raç, Kesk fiubeler Platformu, Köz, Odak, ÖMP, Partizan, Pen, PSAKD stanbul fiubeler Platformu, TAYAD, Tecrite Karfl Sanatç lar, TKP, Ürün Sosyalist Dergi (destekleyen kurumlar: BDSP, D P griflimi ve PDD) Hasta Tutsaklar Platformu bilefleni olarak kald. Ancak bu bileflenlerin ço u da ka t üstü bir birlik anlay fl na sahiptir. Toplant larda ve eylemlerde bunun bir karfl l yoktur. Pratik olarak bugün hasta tutsaklar n özgürlük mücadelesi a rl kl olarak Halk Cephesi üzerinden yürümektedir. Ayr lanlar, kendi düflüncelerinin ille de orada bulunan herkes taraf ndan kabul görmesini beklemifllerdir. Kabul görmedi i noktada ayr l gündeme getirmifllerdir. Ayr lanlar hasta tutsaklar n durumunu önemsememifllerdir. Ayr lanlar, bu platforma bencilli i dayatm fllard r. Ayr lanlar, hasta tutsaklar hiçe saym fllard r... LGBTT konusunda elefltirilerini sürdürdü ü halde platformdan ayr lmayanlar ve birli i bozmayanlar da vard r. Bu konuda olumlu ya da olumsuz herhangi bir görüfl belirtmeyen, Referandum aldatmacas n protesto

15 bu tart flmaya bir yan yla taraf olmayan bu haliyle yanl fl tarafs z olma ad na büyütenler de vard r. Uzun zamand r toplant lara da gelmeyerek süreçten kopan bu bileflenler neyin neden yafland n n da fark nda de illerdir. fiu veya bu gerekçelerle ayr lanlar, flu veya bu gerekçelerle toplant ve eylemlere kat lmayanlar hasta tutsaklar n durumlar karfl s nda tav rs z kalarak bir tav r belirlemifl oluyorlar. Bu tav r ÖLÜMLER N ZLENMES D R. Bu yan yla bu mücadelenin karfl s na düflen bir pozisyon vard r. Çünkü hapishanelerden hasta tutsaklar n tabutlar ç kmaya devam ediyor. Hapishanede flu anda ölümcül durumda bulunan PKK davas ndan tutsaklar a rl ktad r. Adli tutuklular n içinde de durumlar a r olanlar var. Cepheli tutsaklardan durumu a r olan tek bir tutsak yoktur. Biz Hasta Tutsaklara Özgürlük mücadelesini srarla sürdürüyorsak bu bizim tutsaklar m z n durumu a r oldu u için de ildir. Oligarfli bir politika sürdürüyor. Hasta tutsaklar n tedavilerini yapmayarak, katlederek di er tutsaklar üzerinde bask kurmaya çal fl yor, teslim almaya çal - fl yor. Hasta tutsaklara özgürlük mücadelesi bu politikaya karfl sürdürülen bir mücadeledir. Burada önemli olan, zulmün elinde hasta olan tutsaklar n bulunmas d r. Bunlar n adli mi, siyasi mi oldu u, hangi siyasi görüflten oldu u önemli de ildir. Kald ki bu mücadeleye bafllarken Güler Zere' nin tahliyesi sonras nda bu mücadelenin bitirilece ini ve devam n n getirilmeyece- ini düflünenler ve bundan dolay bizi elefltirenler vard. Bunlara o zaman sözle cevap vermifltik, bugün cevab prati in kendisi veriyor. Çünkü esas olarak hasta tutsaklara özgürlük eylemleri Halk Cephesi'nin üzerinden örgütlenmektedir. Bunun için sadece son bir kaç haftan n eylemlerine kat l ma bakmak yeterlidir. Galatasaray Lisesi önündeki eylemin 47. haftas 18 Haziran da eyleme 74 kifli kat ld ; bunun 68 i Halk Cepheliydi. 9 Temmuz daki eyleme 70 kifli kat ld, bunun 62 si Halk Cepheli ydi. 16 Temmuz daki eyleme 63 kifli kat ld, bunun 56 s Halk Cepheli ydi. Birinci y l n n dolduruldu u 23 temmuz daki eylemde 120 kifli kat ld, bunun 100' ü Halk Cepheli ydi... Tablo budur. Platformda imzas bulunanlar n ço u eyleme temsili düzeyde bile kat lmamakta kat lanlar da 1-2 kiflilik temsili düzeyde kat lmaktad rlar. Bununla birlikte imzas olup eylemlere kat lmayanlar oldu u gibi imzas olmay p da + vme dergisi gibi uzun zamand r eylemlere belli bir kitlesellikle kat lanlar vard r. : Kat l m art rmak için ne yap lmal? BAYKAL: Kat l m artt rmak için öncelikle olarak olaya bak fl - m z de ifltirmeliyiz. Gerisinin gelece ini düflünüyoruz. Çünkü biz bunu daha önce baflard k, bundan sonra da baflarabiliriz. Biraraya geldi imizde de iflik önerilerin, de iflik eylem takvimlerinin ç kaca na inan yorum. Ama flu haliyle bile eylemlere kat lanlar, bu gerçe i çevresine anlatabilir. Bir kifliyle gelenler iki kifliyle gelmeyi hedefleyebilir. Etraf m zdaki herkesi bu konuya duyarl k labilir. Biz bunu baflard k, yine baflarabiliriz. STANBUL Hasta Tutsaklar çin Eylemler Devam Ediyor Bir y l aflk n süredir her hafta Hasta Tutsaklar Serbest B rak ls n talebiyle yap lan eylemler devam ediyor. Eylemlere bu hafta stanbul, Ankara, Antalya ve Adana da devam edildi. 30 Temmuz günü st a n b u l da yap lan eylemde Taksim Tramvay Dura ndan Galatasaray Lisesi önüne yürüyüfl yap ld. Galatasaray Lisesi önünde yap lan aç klamada; hapishanelerde tutsaklar n hastal ktan kaynakl ölmesinin AKP iktidar n n aynalar ndan biri oldu u edelim! Sand a gitmeyelim! söylendi. Ankara Yüksel Caddesi nde 30 Temmuz günü yap lan eylemde; Hasta Tutsaklara Özgürlük, Tecriti Kald r n Ölümleri Durdurun, Tutuklu TAYAD l lar Serbest B rak ls n sloganlar at ld. Hasta tutsaklara özgürlük istenen eylemde ayr - ca sürgün sevklere ve keyfi tutuklamalara son verilmesi istendi. Hasta tutsaklar için Adana da 24 Temmuz günü eylem yap ld. Kurumlar ad na Ayd n Sincar n okudu u aç klamada Devlet bir bütün olarak can almaya devam ediyor, AKP Hükümeti, Adalet Bakanl, Adli T p Kurumu, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlü ü, Hapishane Müdürleri ve Savc lar suç ifllemeye, tutuklular sessiz imhaya devam ediyorlar denildi. Hasta tutsaklar için Antalya da ise 23 Temmuz günü eylem yap ld. Hapishanelerden tabutlar n ç kmaya devam etti i söylenen aç klamada bu tabutlar n ç kmas - n n sebebinin AKP nin uygulad tecrit politikas oldu u vurguland. 15

16 STANBUL Sütlüce AKP Önü TAYAD l lara Özgürlük Eylemleri Sürüyor Tutuklu TAYAD l lar Serbest B rak ls n 8 TAYAD l n n serbest b rak lmas n n ard ndan geriye kalan 9 tutuklu TAYAD l için eylemler sürüyor. Anadolu illerinde ve stanbul da AKP binalar önünde oturma eylemleri yap l yor, halk n yo un oldu u yerlerde imza masalar kuruluyor... TAYAD l lar n Tutuklulu unun 43. Gününde AKP Önündeydik stanbul: TAYAD l Aileler her hafta Sütlüce AKP nin il binas önünde yapt klar eyleme 27 Temmuz günü de devam ettiler. Eylemden yar m saat önce AKP il binas n n karfl s ndaki durakta flüpheli bir paket oldu u gerekçesiyle yolu kapatan polisin bomba imha ekibi getirerek paketi patlatt. TAYAD l lar n patlatma esnas nda oradan çekilmesini isteyen polise cevab hay r oldu. Hasta Tutsaklar Tecritte Öldürmek Serbest! Cenazelerine Kat lmak Suç! Tutuklu TAYAD l lar Serbest B rak ls n pankart n n aç ld eylemde Ailelerimiz günlerdir tecrit alt ndalar, sorumlusu AKP iktidar d r denildi. Eylemde; Tutuklu TAYAD l lar Serbest B rak ls n, Hasta Tutsaklar Serbest B rak ls n, Kahrolsun Faflizm, Yaflas n Mücadelemiz sloganlar at ld. Sonras nda ise 1 saatlik oturma eylemi yap ld. 50 kiflinin kat ld oturma eylemi esnas nda türküler ve marfllar söylendi. Adana: 27 Temmuz günü Adana AKP il binas önünde TAYAD l Aileler 43 gündür tutuklu bulunan TA- YAD l lar n serbest b rak lmas için 1 saatlik oturma eylemi yapt - lar. Oturma eyleminden önce bas na bir aç klama yap larak 43 gündür tutuklu bulunan TAYAD l lar n serbest b rak lmas istendi. Hasta Tutsaklar Tecrite Öldürmek Serbest Cenazelerine Kat lmak Suç Tutuklu TAYAD l lar Serbest B rak ls n pankart aç lan eylemde; Hasta Tutsaklar Serbest B rak ls n, Gözalt lar Tutuklamalar Bask lar Bizi Y ld ramaz, Tutuklu TAYAD l lar Serbest B rak ls n sloganlar at ld. Ankara: TAYAD'l Aileler taraf ndan her Sal yap lan oturma eylemi 27 Temmuz günü de Adalet Bakanl Ek bina önünde yap ld. Hasta Tutsaklar Tecritte Öldürmek Serbest, Cenazalerine Kat lmak Suç. Tutuklu Tayad'l lar Serbest B rak ls n yaz l pankart n aç ld eylemde tutuklu TAYAD'l - lar n keyfi bir flekilde 43 gündür tecritte oldu una, 8 kiflinin kurtar ld na kalan 9 kiflinin de ç kar laca- na de inildi. Aç klamadan sonra oturma eylemine geçildi. Eylem boyunca TAYAD'l lar Tecritle Susturulamaz, TAYAD'l lar Serbest B - rak ls n, Tecrite Son sloganlar at ld. Bir saat süren oturma eyleminden sonra Yüksel Caddesi nde bulunan imza masas na do ru bildiri da- 16 Halk n Anayasas için

17 ANKARA Adalet Bakanl Önü ADANA t rak yürümek isteyen TAYAD'l Aileler in yolu polis taraf ndan kesildi. Abluka alt na al nan TAYAD'l Aileler, bir süre de ablukay protesto etmek için oturma eylemi yapt - lar. Polis ablukas nda iken s k s k Bask lar Bizi Y ld ramaz, TA- YAD'l lar Tecritle Susturulamaz sloganlar at ld. Bir süre polisle yap lan tart flmalar sonucunda TA- YAD'l Aileler in yolu aç ld. TAYAD'l Aileler, Güvenpark üzerinden, Ankaray Alt Geçidi nden geçerek Yüksel Caddesi ne TAYAD Bülteni da tarak geçtiler. TAYAD l Aileler Oturma Eylemlerini Sürdürüyorlar Ankara: Ankara'da TAYAD'l Aileler tutuklanan arkadafllar n n serbest b rak lmas için her cumartesi Abdi pekçi Park nda yapt klar oturma eylemine devam ediyor. 24 Temmuz günü tahliye olan TAYAD'l lar n da kat ld eylemde Mahir Çayan, Güler Zere ye Sahip Ç kmak Suç De ildir!, AKP nin Güler Zere yi Öldürmesi Suç De il! AKP yi Protesto Etmek Suç pankartlar aç ld. Eylemde okunan aç klamada hala 9 TAYAD'l n n tutuklu bulundu u, demokratik eylemlere, bas n aç klamalar na kat lman n suç olmad anlat ld, yap - lan hukuksuzlu a de inildi. Eylemde TAYAD l lar Serbest B rak ls n, Devrimcileri Anmak Suç De- ildir sloganlar at ld. mza masas n n da aç ld eylem de, TAYAD'l Aileler bir yandan da park n girifllerinde bildiri da t p, park da oturanlardan imza istiyorlar. stanbul-taksim: 9 TAYAD l - n n serbest b rak lmas için Taksim Galatasaray Lisesi önünde oturma eylemi yapan TAYAD l lar zulmü ve tutuklamalardaki çifte standart anlatmaya devam ediyorlar. 24 Temmuz günü 325 imza, 25 Temmuz günü ise 650 imza topland. 25 Temmuz da Devrimci flçi Hareketi önlüklerini giyerek TA- YAD l lara yard m ettiler. Bu tutuklamalar n herkesin hak ve özgürlüklerine, mücadelelerine bir sald r oldu unu vurgulayan D H liler, bildiri da t p imza toplad lar. Adalet talebi, yap lan eylemler 9 TAYAD l n n serbest b rak lana kadar sürece i ifade edildi. Tutuklanan 9 TAYAD l serbest b rak ls n diyen TAYAD l Aileler, Temmuz günlerinde stanbul Taksim Galatarasay Lisesi önünde imza toplamaya devam ettiler. 26 Temmuz günü Sanatç Nurettin Güleç TAYAD l lar ziyaret etti, deste ini sundu. Yurtd fl ndan gelenler ve oradaki TAYAD l lar tan - yanlar hat ra foto raflar çektirdi, imzalar n att. 27 Temmuz günü ise Grup Yorum oturma eyleminde olan TA- YAD l lar ziyaret etti. Yorum üyeleri bas na bir aç klama yapt ktan sonda Özgürlük Tutkusu türküsünü seslendirdi. mzalar n da atan grup elemanlar haklar ve özgürlükler mücadelesinde direnenlerle yan yana olmaya devam edeceklerini söylediler. TAYAD l lar yaln z b rakmayan Sanatç Ruhan Mavruk da Albatros fliirini okudu. TAYAD l lar iki günde 580 imza toplad lar. TAYAD l Aileler in mza Masalar Her Yerde Ankara: 5 Temmuz'dan bugüne kadar, TAYAD'l Aileler taraf ndan Ankara Yüksel Caddesi'nde aç lan imza masas 23 Temmuz günü de aç ld. Yüksek sesle yap lan konuflmalarda 8 TAYAD'l n n serbest b rak ld ve 9 TAYAD'l n n da sahiplenme sonucunda al naca vurgulanarak bildiri da t ld ve imza topland. Bugüne kadar toplanan imza 3264'e ulaflt. Ankara-Dikmen: Temmuz tarihlerinde, Dikmen'de; Ahmet Arif Park 'nda ve Sokullu pazar nda TAYAD'l lara özgürlük imza masas aç ld. Üç gün aç lan masada toplam 612 imza topland. 1 May s: Keyfi gerekçelerle tutuklanan TAYAD l lar n serbest b - rak lmas için stanbul 1 May s Mahallesi nde 3001 Caddesi nde imza masas aç ld. Esnaflara sokaktan geçen bir çok kifliye kampanya anlat larak yaklafl k 600 adet bildiri da t ld. Ayr ca 1 May s Mahallesi flehidi Mücadele Edelim! 17

18 STANBUL 1 MAYIS 18 fiükrü Sar tafl Park nda yine her gün masa aç larak imza toplan yor. Avc lar: 22 Temmuz günü Avc lar Marmara Caddesi nde imza masas aç ld. 3 saat boyunca aç k kalan masada 100 tane imza topland. 23 Temmuz günü aç lan imza masas nda ise masa aç ld ktan yaklafl k bir saat sonra gelen sivil polisler keyfi bir flekilde resimleri ve masay derhal kald r lmas n istedi. STANBUL -Hergün:Oturma eylemi -Yer: stanbul-taksim Galatasaray Lisesi Önü -Her Sal ;Bas n aç klamas ve oturma eylemi Yer: Sütlüce AKP l Binas Önü Saati: ANKARA -Her Sal ; Bas n aç klamas ve oturma eylemi Yer: Adalet Bakanl K z lay Ek Binas Önü Saati: Her Cumartesi; Oturma eylemi Yer: Abdi pekçi Park ADANA Her Sal ; Bas n aç klamas ve Oturma eylemi Yer:AKP l Binas Önü Polisin keyfiyetine ra men aç k kalan masada 75 imza topland. Esenyurt: 21 Temmuz günü Saadetdere Mahallesi Depo dura nda tutsak TAYAD'l ailelerin serbest b - rak lmas talebiyle ilgili imza masas aç ld. Gazi: Gaziosmanpafla Karayollar Mahallesi nde 24 Temmuz günü imza masas aç ld Sokakta aç lan imza masas nda, civardaki esnaftan ve mahalle halk ndan tutuklu TAYAD l lar n serbest b rak lmas için toplam 130 imza topland. Halk Cepheliler ayr ca Gazi Mahallesi nde de tutuklu 9 TA- YAD l n n serbest b rak lmas için imza toplad lar. Hafta içi 2 ayr noktada 3 gün boyunca aç lan imza masalar nda yaklafl k 400 imza topland. Gazi halk na keyfi tutuklamalar karfl s nda TAYAD l lar n yan nda olmalar ça r s nda bulunuldu. Adana: 24 Temmuz günü TA- YAD l lar Çakmak Caddesi Kültür Soka önünde imza masas açarak tutuklu TAYAD l lar n serbest b rak lmas n istediler. Önlüklerin giyildi i eylemde Cenazeye Kat lmak Suç De ildir, Mahir Çayan Anmak Onurdur, Tutuklu TAYAD l lar Serbest B - rak ls n, Bir mza da Sen Ver, AKP nin Zulmünü Duymayan Kalmas n diyerek halka seslenen TAYAD l lar 1 saat içerisinde 86 imza toplad. Hatay: TAYAD'l Aileler 22 Temmuz günü Antakya'n n Ulus alan nda imza masas açt. Polisin tacizine ra men aç k kalan masada 65 imza topland. Mersin: 28 Temmuz günü Mersin in Demirtafl mahallesine giden TAYAD l lar halka yap lan hukuksuzlu u anlatarak TAYAD l lara özgürlük kampanyas na destek istediler. Esnaflar ve ev halk dolafl larak ço unlukta imza atarak desteklerini sundular. Demirtafl mahallesinde toplam 100 imza topland. Kamu Emeçileri Cephesi nden Aç klama Kamu Emekçileri Cephesi 26 A ustos günü yapt yaz l aç klama ile Meryem Özsö üt ve 7 TA- YAD l n n serbest b rak lmas n n ard ndan geri kalan TAYAD l lar n da serbest b rak lmas n istedi. Tutuklanan 17 TAYAD l n n halk n geliflen mücadelesine, devrimcileri sahiplenmesine karfl gelifltirilen bir sald r oldu unun belirtildi i aç klamada Tutukluluklar devam eden 9 TAYAD l n n tutuklanma gerekçesiyle, tahliye edilenlerin tutuklanma gerekçesi aras nda hiçbir fark yoktur. Dolay s yla son mahkeme karar ndan itibaren, 9 TAYAD l n n tutukluluklar n n sürdürülmesinin düzenin hukuku aç s ndan da hiçbir meflruiyeti kalmam flt r! denildi. Referandum aldatmacas n protesto

19 Hasta Tutsaklara Özgürlük eylemi birinci y l nda Hasta tutsaklar zulmün eline b rakmayal m aras nda, hapishanelerde 309 insan katledildi da 37, bu y l n ilk 7 ay nda ise 24 tutuklu daha katledildi! AKP nin tecrit katliam sürüyor! Galatasaray Lisesi önünde her hafta cuma günü yap lan Hasta Tutsaklara Özgürlük eylemi 23 Temmuz da yap lan eylemle birinci y - l n doldurdu. Ankara da, Adana da ayn taleple devam ediyor eylemler. Çünkü tutsaklar n imhas sürüyor hapishanelerde. En son iki hafta öncesine kadar tedavisi için özgürlü ünü istedi imiz 17 yafl ndaki hasta tutuklu Abdullah Akçay katledildi. Oligarflinin hapishanelerdeki tutsaklara iliflkin sa l k politikas tutsaklar n imhas d r. Tedaviyi tutsaklar teslim alman n bir arac olarak kullanmaktad r y llar aras nda 309 tutuklu ve hükümlü oligarflinin bu politikalar sonucu yaflam n yitirdi. Devletin bu politikas na Sessiz mha Politikas diyoruz. Ölüm orucu direniflinde flehit düflen devrimci tutsaklar d fl nda hapishanelerde yaflam n yitiren yüzlerce tutuklu ve hükümlüden kimin haberi oldu? Kimsenin tutuklu ve hükümlünün ölümünü imhan n d fl nda aç klamak mümkün mü? Bugüne kadar adli tutuklular imhas hiçbir flekilde gündem bile olmam flt r. Adeta adli hasta tutuklular ve aileleri zulmün elinde çaresizdir. Sadece adli tutuklu ve hükümlüler de de il, siyasi tutsaklarda özellikle F Tiplerinin aç lmas yla birlikte çaresizdir. Hasta tutsaklar zulmün insaf na terk edilmifltir. Hasta tutsak, ancak hapishaneden tabutu ç karken haber olabilmifltir. Devletin sessiz imha politikas na karfl ciddi bir mücadele örgütlenememifltir. Hasta Tutsaklara Özgürlük eylemleri sessiz imhan n önünde set, sessizlere ses olmufltur. Güler Zere ile bafllayan Hasta Tutsaklara Özgürlük mücadelesi oligarflinin sessiz imha politikas n bozdu. AKP, hasta tutsaklar katletmeye devam ediyor. Fakat bu art k sessiz bir imha de ildir. Güler Zere ile bafllat lan Hasta Tutsaklara Özgürlük kampanyas hapishane hücrelerindeki, hastanelerin mahkum hücrelerindeki adli yada siyasi tutsaklar n sesi olmufltur. Bir umut olmufltur. Devletin yüzlerce hasta tutuklu ve hükümlüyü katletti i bugün çok genifl kesimler taraf ndan bilinmektedir. Güler Zere yle birlikte Hasta Tutsaklara Özgürlük istemenin meflrulu u çok genifl kesimler taraf ndan kabul edilmektedir. AKP nin bu konudaki yalanlar aç - a ç kart ld. Meflru temelde yap - lan yüzlerce eylemle AKP teflhir edelim! Sand a gitmeyelim! edildi. Bu mücadele sonucudur ki AKP, devrimcilere olan tüm düflmanl na ra men Güler Zere yi serbest b rakmak zorunda kald. Ancak, AKP hasta tutuklular katletmeye devam ediyor. Art k bunu sessiz sedas z yapm yor, aç ktan yap yor. Abdullah Akçay n katledilmesi AKP nin bu konudaki politikalar n çok aç k ortaya koyuyor. Onlarca tutuklu zulmün elinde. Tedavisi yap lmayarak katlediliyor. Mesele flu; AKP iktidar pervas zca katletmeye devam ediyor. Hasta tutsaklara vedalaflma hakk dahi tan m yor. Tecrit politikalar na devam ediyor. Biz ne yapaca z? Tecrit politikalar sürerken hasta tutsaklara özgürlük mücadelesini büyütmemek, hasta tutsaklar zulmün eline terk etmek demektir. Bugün hasta tutsaklara özgürlük eylemleri, zulmün elindeki tutsaklar için umut olmaktad r. Sadece siyasi tutsaklar için de il, adli tutsaklar için de umut olmaktad r. Adli tutuklu Abdullah Akçay bunun son örne idir. Bir y ld r srarla sürdürülen bir mücadele var. AKP iktidar n n pervas zl n n karfl s na daha güçlü ç kmal y z. Ancak uzun süredir hasta tutsaklara özgürlük eylemleri Halk Cepheliler in omuzlar nda sürmektedir. Eylemde yap lan aç klamadaki imza say s kadar bile Halk Cephelilerin d fl nda eylemlere kat l m olmamaktad r. Zulmün elindeki hasta tutsaklara sahip ç kmaman n hiçbir mazereti olamaz. 19

20 u Tutuklanan 17 TAYAD l - dan sekizi serbest b rak ld. Serbest b rak lan 8 TAYAD l - n n tutuklanma gerekçeleri ile tutuklulu u devam eden 9 TAYAD l n n tutuklanma gerekçeleri ayn. u Sekiz TAYAD l serbest b rak l rken 9 TAYAD l n n tutuklulu unun devam etmesinin hiçbir hukuki gerekçesi yoktur. Dokuz TAYAD l serbest b rak lmal d r. 17 TAYAD l ayn gerekçelerle tutukland. Tutuklanmalar haks z ve keyfiydi. Tutuklama için gösterilen gerekçeler, bu düzenin yasalar - na göre de suç de ildi. Suç olmad - n yine bu düzenin mahkemeleri ortaya koydu. Ayn gerekçelerle tutuklanan 17 TAYAD l dan sekizi, 21 Temmuz da mahkemenin ara karar yla tahliye edildi. Dokuz TAYAD l 48 gündür hala tecrit hücrelerinde tutulmaktad r. Sekiz TAYAD l tahliye edilirken dokuz TAYAD l n n tutuklu kalmas n n hiçbir hukuki gerekçesi yoktur. Sekiz TAYAD l n n tahliyesinden sonra, sürdürülen tutukluluklar n düzenin kendi yasalar na göre de meflrulu u kalmam flt r. Bafl ndan beri belirtiyoruz: TA- YAD l lar n tutuklanmalar keyfidir. Hukuken suç iflledikleri için de- il, AKP nin ikiyüzlülü ünü, sahtekarl n, yalanlar n ortaya ç kartt klar için, tüm halka teflhir ettikleri Haks z Hukuksuz Tutuklamada 48. gün Tahliye edilmeyen 9 TAYAD l neye göre tutuklu? TAYAD'l Tutsaklara Özgürlük ça r s yla bir internet sitesi kuruldu. Bu sitede; için tutuklanm fllard r. TAYAD l lar, AKP iktidar n n hasta tutsaklar katletmesine karfl, hasta tutsaklar n özgürlü ünü istemeye, hasta tutsaklara özgürlük mücadelesini büyütmeye devam edecektir. Mahir Çayan ve vatan m z n ba- ms zl, özgürlü ü için flehit düflen devrim flehitlerini sahiplenmeye devam edecektir. Bunlar yapmak suç de ildir. Suç; tutsaklara tecrit iflkencesini uygulamakt r. Suç; hasta tutsaklar n tedavisini engellemektir. Suç; devrimcileri katletmektir. Suç; kendi yasalar n çi neyerek 9 TAYAD l y haks z, hukuksuz, keyfi bir flekilde 48 gündür tecrit hücrelerinde tutmakt r. Neye göre tutuluyor kalanlar? Bunun hukuki bir gerekçesi yoktur. Dokuz TAYAD l n n 48 gündür tutuklulu unun sürmesi ayn zamanda oligarflinin adaletinin gayrihukukili ini göstermektedir. Ayn dosyada ayn iddialarla tutuklananlar n bir k sm n n serbest b rak l p bir k sm n n tutuklulu unun devam etmesinin bir aç klamas olamaz. Tek bir aç klamas varsa o da oligarflinin adaletinin adaletsiz oldu udur. Bugüne kadar bunun onlarca örne ine tan k olduk. Hiçbir hukuki temele dayanmadan devrimcilere onlarca y la varan cezalar bu düzenin adaleti vermifltir. Bu düzen adalet de il, adaletsizlik düzenidir. Dokuz TAYAD l serbest b rak lmal d r! Dokuz TAYAD l n n tutuklulu- unun sürdürülmesi için hiçbir hukuki gerekçe yoktur. Keyfiyete ve hukuksuzlu a son verilmeli ve 48 gündür tutuklu olan TAYAD l lar bir an önce serbest b rak lmal d r. Dokuz TAYAD l y zulmün eline b rakmayaca z. Sekiz TA- YAD l y zulmün elinden ald k, dokuz TAYAD l y da alaca z.. TAYAD'l lar n serbest b rak lmas için imzan zla destek verebilece iniz sayfada, tutuklu TAYAD'l lara mektup gönderebilece iniz adreslere de ulaflabilirsiniz. Keza, kitap kampanyas na kat larak destek verebilirsiniz. Ayr ca TAYAD hakk nda bilgi edinebilir, TAYAD'l lar n serbest b - rak lmas ça r s yla yap lan eylemlerin takvimini ö renebilir, haberlerini okuyabilirsiniz. Siteye adresinden ulaflabilirsiniz. 20 Halk n Anayasas için

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür.

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür. Mahkememizin yukarıda esas sayısı yazılı dava dosyasının yapılan yargılaması sırasında 06.05.2014 günlü oturum ara kararı uyarınca Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ndan sanık... kullandığı... nolu,

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan Gizli Duvarlar En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan biridir. Örne in, A noktas ndan yay lan fl k B noktas na gitmek için sonsuz tane yol aras ndan en az enerji harcayarak gidece i

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER

14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER 14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER 23 dönem Çalışma Programında; Oda etkinliklerinin TMMOB örgütlülüğü ile ilişkilendirilerek ortak alanlar

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

13. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ. Prof. Dr. Zeki TEKİN. ztekin@karabuk.edu.tr

13. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ. Prof. Dr. Zeki TEKİN. ztekin@karabuk.edu.tr 13. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ Prof. Dr. Zeki TEKİN ztekin@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 İçindekiler CUMHURİYET DÖNEMİNDE MESLEKÎ TEKNİK EĞİTİMDE

Detaylı

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU?

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? Rıza KARAMAN Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı 1. GİRİŞ İdareler, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına çıkarken

Detaylı

KAMU YARARI ADINA HALKA, HALK ADINA KAMUYA SALDIRILMASINA N VERMEYECE Z.

KAMU YARARI ADINA HALKA, HALK ADINA KAMUYA SALDIRILMASINA N VERMEYECE Z. KAMU YARARI ADINA HALKA, HALK ADINA KAMUYA SALDIRILMASINA N VERMEYECE Z. Bizler ortak hareket etme hedefi ile bir araya gelen sa k çal anlar n temsilcileri olarak sa k alan nda gerçekle tirilen her türlü

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

33. BÖLÜM İLK VE SON SORUŞTURMA İNŞAAT SAHİBİNE PARA CEZASI İNŞAATA YIKIM KARARI VE BU KARARIN İPTALİ SUÇLAMA; KARARA İTİRAZ ETMEMEK!

33. BÖLÜM İLK VE SON SORUŞTURMA İNŞAAT SAHİBİNE PARA CEZASI İNŞAATA YIKIM KARARI VE BU KARARIN İPTALİ SUÇLAMA; KARARA İTİRAZ ETMEMEK! 33. BÖLÜM İLK VE SON SORUŞTURMA İNŞAAT SAHİBİNE PARA CEZASI İNŞAATA YIKIM KARARI VE BU KARARIN İPTALİ SUÇLAMA; KARARA İTİRAZ ETMEMEK! ANLAMSIZ BİR TAVIR YARGILANMA GEREĞİ YOK; DOSYA KAPANIYOR 394 395 33.

Detaylı

Yalanc n n Hakk ndan Gelmek!

Yalanc n n Hakk ndan Gelmek! Yalanc n n Hakk ndan Gelmek! A c d r söylemesi, bunca ülke gördüm, bunca insan tan d m, ülkemde gördü üm kadar çok yalanc y hiçbir yerde görmedim. Do u ya az gittim, ama Bat da gitmedi im yer kalmad desem

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi ÇÖZÜM Say : 90-2008 KISM SÜREL VEYA ÇA RI ÜZER NE ÇALIfiANLAR LE BU KANUNA GÖRE EV H ZMETLER NDE AY ÇER S NDE 30 GÜNDEN AZ ÇALIfiANLAR 01.10.2010 TAR H NE KADAR YEfi L KART ALAB LECEKLER Mustafa BAfiTAfi*

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ Belirli amaçları gerçekleştirmek üzere gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ve belirlenen hedefe ulaşmak için, ortak ya da yöneticilerin dikkat ve özen

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti içi disiplin mekanizması (cinsel taciz, aile içi şiddet vs. gibi durumlarda işletilen) AKP CHP MHP BBP HDP Parti içi disiplin

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu 3.Klinik Farmakoloji Sempozyumu-TRABZON 24.10.2007 Klinik ilaç araştırmalarına

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

SOSYAL ŞİDDET. Süheyla Nur ERÇİN

SOSYAL ŞİDDET. Süheyla Nur ERÇİN SOSYAL ŞİDDET Süheyla Nur ERÇİN Özet: Şiddet kavramı, çeşitli düşüncelerden etkilenerek her geçen gün şekillenip gelişiyor. Eskiden şiddet, sadece fiziksel olarak algılanırken günümüzde sözlü şiddet, psikolojik

Detaylı

Avrupa Adelet Divanı

Avrupa Adelet Divanı Avrupa Adelet Divanı Avrupa Adalet Divanı Çev: Alpay HEKİMLER * Karar Tarihi : 22.11.2012 Sayısı : C-385/12 Kısmi süreli çalışan işçilerin diğer işçilere oranla daha uzun süreli emeklilik sigortasına prim

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER Şekil-1: BREADBOARD Yukarıda, deneylerde kullandığımız breadboard un şekli görünmektedir. Bu board üzerinde harflerle isimlendirilen satırlar ve numaralarla

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S Av. MEHMET BAYRAKTAR* I- G R fi 2003, 2004 ve 2005 Mali Y l Bütçe Kanunlar ile; 3095 say l Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine

Detaylı

http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/printnews.aspx?docid=30285714

http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/printnews.aspx?docid=30285714 1 / 5 2015/10/13 10:43 Gündem 11 Ekim 2015 Tek dilekleri barıştı TÜRKĐYE de en büyük terör saldırısı olarak tarihe geçen saldırıda ölenler arasında yurdun dört bir yanından barış ve demokrasi için Ankara

Detaylı

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005 I B&M Prof. Dr. Erdener YURTCAN KABAHATLER KANUNU VE YORUMU stanbul 2005 Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : 718 1. Bas - Ekim 2005 ISBN 975-295 - 494-4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

AKLINIZI BAŞINIZA ALIN, KAMU ÇALIŞANLARINI SINAMAYIN! Yazar Editör Perşembe, 26 Haziran 2014 12:58

AKLINIZI BAŞINIZA ALIN, KAMU ÇALIŞANLARINI SINAMAYIN! Yazar Editör Perşembe, 26 Haziran 2014 12:58 AKLINIZI BAŞINIZA ALIN KAMU ÇALIŞANLARINI SINAMAYIN! Perşembe 26 Haziran 2014 12:58 TBMM de görüşmeleri devam eden Torba yasa içerisine memurların İŞ GÜVENCELERİNİelleri nden alacak maddeler eklenmesine

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

Yanlış Anlaşılan Faizci

Yanlış Anlaşılan Faizci Yanlış Anlaşılan Faizci Aslam Effendi Başka bir gün Tota 1, faizci Sherzad ile karşılaştım. Bu herif hasta olmalı. Düşünsene, para ödünç vererek faiz temin ediyor. Din bu işi yasaklıyor ama yine de aramızda

Detaylı

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z.

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Do ru Önermeler, Yanl fl Önermeler Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Birinci Bilmece. Yarg ç karar verecek. Mahkeme tutanaklar ndan flu bilgiler ç k yor: E er A suçsuzsa, hem B hem C suçlu.

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

Bunlar dışında kalan ve hizmet kolumuzu ilgilendiren konulardan;

Bunlar dışında kalan ve hizmet kolumuzu ilgilendiren konulardan; SAYI : 2012/ KONU : Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvuru /05/2012 KAMU GÖREVLİLERİ HAKEM KURULUNA (GÖNDERİLMEK ÜZERE) DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞINA 30 Nisan- 21 Mayıs 2012 tarihleri arasında yapılan

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

1111 SAYILI ASKERLİK KANUNUNUN 35/E MADDESİNE GÖRE SEVKLERİ TEHİR EDİLECEK SPORCULARA İLİŞKİN ÖZEL YÖNERGE

1111 SAYILI ASKERLİK KANUNUNUN 35/E MADDESİNE GÖRE SEVKLERİ TEHİR EDİLECEK SPORCULARA İLİŞKİN ÖZEL YÖNERGE 1111 SAYILI ASKERLİK KANUNUNUN 35/E MADDESİNE GÖRE SEVKLERİ TEHİR EDİLECEK SPORCULARA İLİŞKİN ÖZEL YÖNERGE 1-AMAÇ : BİRİNCİ BÖLÜM GENEL ESASLAR Bu Yönergenin amacı; 1111 sayılı Askerlik Kanunu ve/veya

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

Karar No : 2174 Karar Tarihi : 01/11//2015

Karar No : 2174 Karar Tarihi : 01/11//2015 Karar No : 2174 Karar Tarihi : 01/11//2015 Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun 27/10/2015 günlü, 17399 sayılı yazısında; A HABER logosuyla yayın yapan "TURKUVAZ MEDYA YAYIN HİZMETLERİ A.Ş." adlı kuruluşa

Detaylı

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir Saymak San ld Kadar Kolay De ildir B ir matematikçinin bir zamanlar dedi i gibi, saymas n bilenler ve bilmeyenler olmak üzere üç tür insan vard r Bakal m siz hangi türdensiniz? Örne in bir odada bulunan

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

Tavla ve Bilimsel Düflünce

Tavla ve Bilimsel Düflünce Tavla ve Bilimsel Düflünce Y llar önce çok satan bir gazetemiz Türkiye Tavla fiampiyonas düzenlemiflti. Bizde tavlac çok. fl yerlerinde bile tavla oynan r ülkemizde. Bile ine güvenen kat ld flampiyonaya.

Detaylı

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI Oturum Tarihi : 21 Kasım 2013 Oturum No : 70 BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI 1- Cumhuriyet Savcılığından Bursa Tabip Odasına intikal eden belgelere dayanarak 04, 05, 06 ve 20 Mart 2010 tarihlerinde

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE Sayı :2010/800/ 25.11.2010 Konu : Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararla ilgili görüşlerimiz hk. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE İlgi: 9.11.2010 gün ve

Detaylı

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K 243 VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ 244 VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI MADDE 20. - Gelirlerinin en az üçte ikisini nev i itibar yla genel,

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ GİRİŞ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeni yapısıyla göreve başladığı günden bugüne yargının daha etkin ve verimli bir

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

TEBLİĞ. c) Eğitim merkezi: Bakanlık tarafından kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı eğitimi vermek üzere yetkilendirilmiş kan hizmet birimini,

TEBLİĞ. c) Eğitim merkezi: Bakanlık tarafından kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı eğitimi vermek üzere yetkilendirilmiş kan hizmet birimini, 31 Aralık 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27449 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Sağlık Bakanlığından: KAN HİZMET BİRİMLERİNDE GÖREV YAPACAK SAĞLIK PERSONELİNİN EĞİTİMİ VE SERTİFİKALANDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ BİRİNCİ

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

Esra. Öztay Güraras. Hisseden Bir Heykel Sanatç s. nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden

Esra. Öztay Güraras. Hisseden Bir Heykel Sanatç s. nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden BD KASIM 2014 Ifl Aln nda Hisseden Bir Heykel Sanatç s Esra Öztay Güraras Pir Sultan Abdal heykeli Yazan: O UZ HAN ÖZTAY Ö nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden toplad irili ufakl

Detaylı

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 04 Ekim 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu tarafından organize

Detaylı

Editöre not: Radyo Televizyon Üst Kurulu Önemli Olaylar Listesinin Futbol Yönünden Değerlendirilmesi

Editöre not: Radyo Televizyon Üst Kurulu Önemli Olaylar Listesinin Futbol Yönünden Değerlendirilmesi Makale Adı Editöre not: Radyo Televizyon Üst Kurulu Önemli Olaylar Listesinin Futbol Yönünden Değerlendirilmesi Faruk Baştürk* Radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesi,

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ UYGULAMA ESASLARI 1. GENEL HUSUSLAR

DİCLE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ UYGULAMA ESASLARI 1. GENEL HUSUSLAR DİCLE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ UYGULAMA ESASLARI 1. GENEL HUSUSLAR Madde 1.1. Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin lisans derecesini alabilmeye hak kazanabilmeleri için

Detaylı