Anastomoz kaçaklarının tedavisi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Anastomoz kaçaklarının tedavisi"

Transkript

1 Anastomoz kaçaklarının tedavisi Prof Dr Adil BAYKAN Şişli ETFAL Eğt. ve Arş. Hastanesi XVI. Ulusal Kanser Kongresi nisan 2005 Pine Beach city, Antalya,

2 A.K. Rektum Ca ameliyatlarında morbidite ve mortalite yönünden Major bir komplikasyondur. Cerrahın deneyimi çok önemli olmakla beraber teknik olarak çok iyi yapılan anostomozlarda bile kaçak olmayacağı garanti edilemez.

3 Cerrah; - Hastasına daha rahat davranabilmesi için ameliyat ÖNCESİ mutlaka A.K. riskini anlatmalıdır. A.K. olursa hastanın cerrahına güveni sarsılmayacaktır. - A.K. olabileceğini her an AKLINDA TUTMALI ve hastanın verilerini ona göre izlemelidir.

4 Anastomoz Kaçağı Önlenebilir mi? Erken tanı konabilir mi? Tedavide ne yapalım? Komplikasyonları?

5 A.K. ÖNLENEBİLİR Mİ?

6 A.K. na neden olan risk faktörleri; -Hastaya ait faktörler -Tekniğe ait faktörler

7 Hastaya ait risk faktörleri Tümörün anatomik yeri Malnütrisyon Erkek Obesite Diyabet Böbrek yetmezliği Anemi Steroid alımı Kemo-radyoterapi Sigara, alkol kullanımı

8 Tekniğe ait risk faktörleri Cerrahın deneyimi Gerginlik, iskemi Kontaminasyon, perforasyon Sağlıklı barsak uçları (Pensle ezilmemiş, divertkl, koter..) Kesi- ekartman Kaçak (Hava- su) testi Stoma Multipl kan transfüzyonu Ameliyat süresi Dren

9 Risk Faktörleri Malnütrisyon Hipoalbüminemi Ameliyat sahasının operasyon sırasında aşırı kontaminasyonu Son birkaç ayda 5 kg dan fazla kayıp 5 cm altındaki anastomozlar 1 Ü den fazla kan transfüzyonu Makela ve ark. DCR, 2003,46; 653

10 Bu risk faktörlerinden; - 5 ini taşıyan 14 olgudan 14 ünde - 4 ünü taşıyan 15 olgudan 13-3 ünü taşıyan 17 olgudan 13 A.K. saptanmıştır.

11 272 LAR olgusu irdelenmiş - 5 cm (% 19) - 5 cm (% 5) A.K. gelişmiştir. Rullier E, et al. Br J Surg 1998;85:355-8

12 87 olguluk bir çalışmada, 11 A.K. olmuş, - Erkek 9 (% 21) - Kadın 2 (% 4.5) Ronnie T.P. World J Surg 1999,23:463

13 Bir başka çalışmada erkeklerde kadınlara göre 2.7 kat daha fazla kaçak riski bulunmuş. Aynı çalışmada obezlerde kaçak riski % 33 olarak saptanırken obez olmayanlarda % 15 olarak bulunmuş. Rullier E, ve ark Br J Surg 1998,85:355

14 Yapılan bir çalışmada; A.K. hava su ile: Test edilenlerde % 4 Test edilmeyenlerde % 14 olarak bulunmuştur. Beard, U.K.

15 Omental flep ile ilgili yapılan 2 çalışmada; anterior rezeksiyonlu hastada omentoplastili ve omentoplastisiz olarak uygulanmış ve klinik kaçak omentoplastili olanda az bulunmuştur. Tocchi ve ark, DCR, 2000, 43:951 - Kolorektal rezeksiyon yapılan hastalar irdelenmiş, omentoplastili olanlarda % 4.7, omentoplastisizlerde % 5.2 olarak bulunmuş. Fark bulunmamış. Merad ve ark, 1998,227:179

16 Dren faydalı, faydasız? hastalık bir çalışmada kolorektal rezeksiyon yapılan hastaların 248 tanesine dren konmuş, 246 tanesine konmamış, A.K. açısından anlamlı bir fark bulunmamış. Merad.F, Surgery 1999, 125; olguluk bir seride dren kullanılmış ve A.K. oranı % 1,67 olarak bulunmuş ve drenin anlamlı olarak faydalı olduğu belirtilmiş. Christian J, DCR 1997, 40: 42

17 KORUYUCU STOMA? Rektum kanseri cerrahisinde A.K. için Koruyucu Stoma en çok tartışılan konudur.

18 Stomalı Apse yaygın peritonit (%7,7) 1 Stomasız Apse yaygın peritonit 62 5 (%8,2) 6 ( 3 ex ) Karanjia N.D., Heald R.J. Br J Surg 1994, 1224

19 260 L.A.R. Yapılan bir grup hastada; A.K. - Stomalı 154/9 ( % 5.8 ) - Stomasız 106/13 ( % 12.2) Lopez K.F., Lavery I.C. Surgery, 1998, 124:612

20 L.A.R. Yapılan 148 olgu irdelenmiş; riskli olan 61 olguya (%41) ( kardiak sorunlu, steroid alımı olan, 1 lt üzeri kanama, süpheli kan dolaşımı, + hava testi, eksik dognat, pre-op ışınlama) stoma yapılmış, risksiz hastalara stoma uygulanmamış.

21 Stomalı (riskli) Stomasız (risksiz) 2 (% 3.3) 11 (% 12.6) fekal drenaj 4 hasta 7 hasta 1 hasta konsevatif peritonitis Hartmann laparotomi stoma Ronnie T.P. Et al, World J surg 1999, 23;463-68

22 258 olguluk bir çalışmada A.K. L.A.R. % 17 L.A.R. + stoma % 7 K.P.A.A. + stoma % 5 Dehni, Br. J. Surg 1998;85:1114

23 Anastomoz kaçağı ŞEH 1.Cerrahi Kl arası 193 rektum Ca lı hastanın 111 SKA 39 stomasız hasta 5 AK ( % 12.8) 72 stomalı hasta 4 AK (% 5,5)

24 Tekrar ameliyat yönünden A.K. incelendiğinde; - Stomalı 20 A.K. 6 (% 30) - Stomasız 12 A.K. 7 (% 58) hastanın yeniden ameliyatı gerekmiştir Rullier E, et al Br J Surg 1998,85:

25 Bir başka çalışmada Tekrar ameliyat -- Stomalı % 5 -- Stomasız % 32 Pakkastie et. al. Eur J Surg 1994, 160:293

26 Koruyucu stoma A.K. azaltmadığı görüşü hakim olmakla beraber bir çok çalışma da azalttığını göstermektedir. Daha da önemlisi A.K. olanlarda tekrar ameliyatı, morbidite ve mortaliteyi azalttığı aşikardır.

27 Erken tanı Konabilir mi? AK da genel durum çok kötüleşmeden erken tanı konabilirse morbidite ve mortalite düşecektir.

28 AK nı en erken nasıl anlayacağız?? 3-5 gün içinde; - Ateş, taşikardi, lökositoz, - Karında Ağrı - Kırıklık, keyifsizlik - Subileus veya diyare -Yaradan seröz sıvı ve iltihap gelmesi - Kardiyo-respiratuar komplikasyonlar durumlarında A.K. ından şüphelenmelidir. Soeters P.B. Digestive Surgery 2002, 19:150

29 655 olguluk kolorektal rezeksiyondan sonra % 6 A.K. saptanan bir seride; - Ateş 38 C post-op 2. gün - İleus 4. gün - oligüri 3. gün - Lökositoz 7. gün - Diyare 7. günden önce - Drenlerden 0-3 gün içinde 400 ml üzerinde gelmesi İlk 5 günde A.K. riski; - 2 belirti varsa % 18-3 belirti varsa % 67 oranına çıkmıştır. Alves A. J Am Coll Surg 1999,189:534

30 ErkenTanı ile ilk 5 günde girişim yapılırsa; 11 hastada 0 mortalite, 5 günden sonra yapılan girişimlerde ise; 23 hastada 5 mortalite ( % 22) olmuştur. ALVES ve Ark.,W J Surg,2002,26;499

31 AK nı daima aklında tutması gereken Cerrah; Klinik belirtilerden şüphelendiğinde derhal şu testleri yapmalıdır; - Gastrografin ile lavman opak (suda eriyen) - B.T., US - Endoskopi

32

33

34

35

36 A.K., Lavman opak ile B.T. ye göre daha iyi tanınır; - L.O. 18 hasta 15 (+) ( % 83.3 ) - B.T. 27 hasta 4 (+) ( % 14.8 ) Ayrıca distal anastomozda daha iyi sonuç verir; - L.O. 17 ( % 88 ) - B.T. 17 ( % 12 ) Nicksa GA,2004,Dallas,ASCRS kongresi

37 L.Opak, anastomoz bütünlüğünün gösterilmesinde üstündür. B.T. ise flegmon ve apse tanısında üstündür.

38

39 A.K Klinik görünümleri; - Asemptomatik kaçak - Flegmönlü kaçak - Apse ( küçük- büyük) - Peritonit (lokalize-yaygın) - Fistül

40 Tedavi; -Asemptomatik ve Flegmönlü kaçaklarda Antibiyotik tedavisi ve çok dikkatli izleme yapılmalıdır.

41 Apse Küçük Apse: - Gastrografin lavmanla saptanan hafif kaçak ve çevresinde 5 cm den küçük bir apse odağı. Hafif ateş, kırıklık, karında rahatsızlık ancak normal vital bulgular. Yakın izleme + Antibiotik.

42 Büyük Apse; - Lateral bir kaçak çevresinde 5 cm den büyük apse odağı. Küçük apse kliniğinden daha ağırdır. Ancak sepsis belirtileri yok, hasta stabil. Drenaj; - B.T. Kılavuzluğu eşliğinde - Anastomozdan anal yol ile (bazen spontan olur) - Bazen stoma açmak gerekebilir.

43

44 Lokalize / Yaygın peritonit: - Anastomozun yarıya yakını veya daha fazlası açılmıştır. Yaygın peritonit bulguları mevcuttur. Laparotomi yapılır, karın drenajı ve Hartmann yöntemi uygulanır. Hastanın septik durumunun tedavisi ve mortaliteyi engellemek gerekir.

45 Stoma uygulanması - Küçük ve yeterli drenajı yapılan büyük apselerde gerekmez. - Drenajı Yeterli olmayan büyük apselerde transvers kolostomi veya ileostomi şeklinde uygulanabilir. - Lokalize veya yaygın peritonitte, Hartmann şeklinde kolostomi veya transvers kolostomi uygulanır.

46 Kendi olgularımızda; Stomasız 5 olgu; 3 olgu yaygın perit. Hartmann+drenaj ( 1 Exitus) 2 lokalize perit. Transvers kolost.+ drenaj (1 striktür) Stomalı 4 olgu; 2 spontan anal yolla drenaj 1 olgu BT drenaj cm apse (yetersiz BT drnj) Laparotomi + drenaj

47 Anastomoza ne yapmalı? Küçük ve orta apselerde oluşan A.K. olduğu gibi bırakılır. Lokalize ve yaygın peritonit olanlarda dikiş koymanın bir yararı yoktur. Bu A.K. larının çoğu 5 cm altında olduğundan o koşullarda sağlıklı dikiş konulamaz. Septik tabloyu gidermek, mortaliteyi azaltmak için anastomozu bozmak en sağlam yoldur. Hartmann işlemi gerekir. Bazen bu bölge çok yapışık ve iltihaplı olduğundan dolayı Hartmann dahi yapılamaz, transvers kolostomi ve yoğun drenaj gerekir.

48 Corman; - % 25 i açılan anastomozun normal iyileşeceğini - % si açılanın iyileşeceğini ancak Striktür oluşabileceğini - % 50 nin üstünde açılanın iyileşmeyeceğini belirtmiştir. Bu vakalara Hartmann prosedürü ve çok iyi bir drenaj yapılmasını önerir. Marvin L. Corman 2005, bölüm 23

49 A.K. Apse Stabil Şok, sepsis, yaygın peritonit 5 cm 5 cm izleme drenaj ( en az 2 hafta ) Saptırıcı stoma + A.B. Hartmann Drenaj

50 Fistül - Apsenin drenajı ve hastanın metabolik durumu düzelince anastomozdaki defekt hızla kapanır veya fistüle dönüşür. - İlk ameliyatta konulan drenden apse olmadan A.K. dan fekal içerik gelmesi ile de oluşur.

51 Bu fistüller; - Anastomozda bir tıkanıklık yok ise - Septik bulgular gerilemiş ise - Barsak hareketler var ise birkaç haftada kendiliğinden kapanır.

52 Fistülde Stoma ne zaman kapatılmalı? - Fistül çok kısa (2-3cm) ise 2-3 ay içinde stoma kapatılabilir. - Eğer fistül uzun ise ve karın boşluğuna uzanıyorsa 2-3 ay geçtikten sonra rerezeksiyon gündeme gelebilir.

53 A.K. Geç sonuçları; - Striktür: ASCRS 1.2 cm sigmoidoskopun geçemediği darlık olarak tanımlamıştır. Genelde Fibrozis veya Nüks bir Tm nedeni ile oluşur.

54 Tedavi; - Dilatasyon; Hegar buji, parmakla, endoskopik balonla. 3 er ay ara ile 2-4 defa dilatasyon gerekli - Endoskopik papillotomi - Stappler ile rezeksiyon

55 AK da Lokal Nüks % 25,1 Kaçak olmayanlarda % 10,4 Graham B.,Finnis D.,(UK)

56 Mortalite; A.K. (+) (--) 43/5 % 12 % 1,6 (Alvez A, 2002) 40/4 % 10 % 2 (Graham B, 2001) 24/3 % 13 % 2 ( Karanjina N.D,1994)

57 SONUÇ Risk faktörü taşıyanlarda A.K. olmaması için gerekli önlemler alınmalıdır. 5 cm A.K. oranı yüksek. Stoma, A.K. nın etkisini ve tekrar ameliyatı belirgin olarak azaltır. Riskli olgularda ( 5 cm, erkek, obez.) rutin uygulanmalıdır. Gastrografinli lavman grafi erken tanıda B.T. den çok daha faydalıdır.en basit şüphede derhal yapılmalıdır. Lokalize abseler B.T. Kılavuzluğunda drene edilmeli. Akut karın ve septik tabloda acil laparotomi gerekir. A.K. larının %10-13 ü mortal seyreder.

58 Teşekkür ederim

59 Kaçak sonucu ölüm Mortalite A.K sonrası artar. A.K. Ölüm

60

61 Cerrahi girişim genel durumun tamamen düzelmesi, yapışıklıkların azalması, ödemlerin kaybolması için en az 6 hafta bekledikten sonra yapılmalıdır. Bunun 3-6 ay sonra yapılmasını ileri sürenler de vardır.

62 Mortalite; A.K. olduğunda % 7.8, Kaçak olmayanlarda %3.9 olarak bulunmuştur.

63 Rektum anastomozlarında kaçak oranı %5-15 arasında değişmektedir. Kaçak sonrası mortalite % arasında değişir. Pelvis içinde, infraperitoneal anastomozda dren gerekirken intraperitoneal anastomozda dren gerekmez.

64 Stoma kaçağı önlemez ancak klinik etkisini azaltır.tekrar ameliyatı çok azaltır. Hızlı teşhis ve laparotomi mortaliteyi düşürür. Apse çoğu kez B.T. Eşliğinde drene edilir. Kaçak çoğu kez anastomoz darlığına sebep olur. Lokal rekürrensi artırır.

65

66 Başka bir çalışmada A.K. Oranı % 6-22 oranında değiştiği belirtilmiş. Rullier E, 1998 Br J Surg 85:355-8 Kaçak riski olarak yalnızca anastomozun anal verje yakınlığı ve erkek hasta belirtilmiştir. Marusch F, et al DCR 2002, 45:

67 Bir çalışmada promontorium altında oluşan 44 A.K. olgusu incelenmiş hastaya anastomoz rezeksiyonu + kolostomi - 11 hastaya kolostomi + drenaj - 2 hastaya ileostomi + drenaj - 2 hastaya APR - 1 hastaya total kolektomi + ileostomi - 1 hastaya drenaj Makela T.J. ve ark.dcr, 2003, 46: 653

68 Kolorektal cerrahide tm ün özellikleri dışında morbidite mortalite, lokal nüks ve hatta sürviyi en çok etkileyen faktör anastomoz kaçağıdır. Yaklaşık %2-20 oranlarında genel bir rakam verilirken rektuma dönük bu kaçak oranı %6-30 oranında görülür.

69 rektum sakrum Pelvis tabanı

70 rektum kolon

71 rektum kolon Anastomoz hattı

72 Kolon ucu Rektum ucu

73 Bir önceki çalışmada 8 cm altındaki anastomozlu hastaların koruyucu stomalı olan ve olmayanları prospektif olarak incelenmiş. Cerrahi gerektiren anastomoz kaçağı koruyucu stomalılarda stomasızlara göre çok daha iyiydi.

74 Yapılan başka bir çalışmada kolorektal cerrahi yapılan 219 hasta irdelenmiş bu hastalardan 157 tanesine stoma açılırken, 62 hastaya stoma açılmamış ve bu hastaların minör ve majör kaçakları irdelenmiş.

75 Stomalı hastalar: H.Sayısı Gen. Per. Abse Rad.A.K Stomasız Hastalar: H.Sayısı Gen.Per. Abse Rad.A.K ( 3 ext) 5 0 N.D. Karanjia, R.J. Heald.Br J Surg 1994, 1224

76 Aynı çalışmada; A.K. gelişen Stomalı 20 hastanın 6 sında (% 30), Stomasız 12 hastanın 7 sinde (%58) tekrar ameliyat gerekmiştir.

77 Yapılan başka çalışmalarda farklı risk faktörlerinden bahsedilmiş. --- Obezite --- Diyabet --- Erkek hasta --- Ameliyat süresi --- Dren olup olmaması --- Barsak hazırlığı olup olmaması --- Neoadjuvan kemo-rt yapılanlar

78 Yazarlar aşağı rektal anastomozda 3 veya fazlası risk faktörü olduğunda koruyucu stomayı önermektedir.

79 A.K. Tedavisinden önce; - Risk faktörleri nelerdir? - Nasıl en aza indirilebilir, önlenebilir? - Nasıl erken tanı konabilir? - Nasıl tedavi edilir?

80 Çoğu çalışmada aşağıdaki 3 risk faktörü vardır. - 5 cm den aşağıdaki anastomozlar - Kan transfüzyonu - Ameliyat esnasında kontaminasyon

81 Deneyim ve tekniğe azami dikkat Omentum flebi Drenaj Stoma Erken teşhis

82 St lı. St sız P değeri Cerrahi + A.K <0.028 Cerrahi - A.K <0,019 Genel A.K. Oranı <0,93

83 Klin.A.K. Tekrar ameliyat Stomalı % 16 % 5 Stomasız % 32 % 32 Pakkastie TE, ve ark.,eur. J. Surg.1994:160;293

84 A.K gün arasında olabilir, ameliyat sonrası durum stabil iken; - Ateş, taşikardi - Kırıklık, keyifsizlik - Karında ağrı - Lökositoz - Subileus, ileus, diare - Oligüri Durumlarında A.K. akla getirilmeli ve gastrografin ile lavman opak grafi çekilmelidir.

85 Erken Tanı İçin; Cerrah A.K. olabileceği düşüncesini daima aklında tutmalıdır. Bahsedilen belirtiler ortaya çıkarsa, kolay fakat en iyi sonuç verecek gastrografin lavman opak ile anastomozu incelemelidir. Endoskopik inceleme her zaman başarılı değildir.

86 272 Rektum Ca olgusu 32 (% 12) A.K. olgusunda klinik bulgular irdelenmiş: --- Drenden fekal akıntı, gaz Pelvik abse Peritonit Rektum yoluyla irin gelmesi Rekto-vaginal fistül 4

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98 no A.K. Tekrar ameliyat Stomalı (%10,6) 3 (%10,8) Stomasız (%10,5) 23 (%60,6) Marusch F.ve Ark.D.C.R. 2002,45;1164

99 Diyet kısıtlaması, TPN pek yararı yoktur. Eğer akıntı fazla ise pasaj yavaşlatıcı ( Lamotil-Lopermid) ilaçlar ve stoma torbası takılır. Marvin L. Corman 2005 Chapter 23

100

101 Bir başka çalışmada, 19 A.K. hasta irdelenmiş; Stomasız (11) Stomalı (8) - Acil Laparotomi Transanal drj Spontan anal drj Konservatif tdv Hallböök.O. Br J.Syrg 1996,83:60

KOLON ANASTOMOZLARININ POLİPROPİLEN MEŞ İLE SARILMASININ ANASTOMOZ GÜVENLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

KOLON ANASTOMOZLARININ POLİPROPİLEN MEŞ İLE SARILMASININ ANASTOMOZ GÜVENLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ ÜÇÜNCÜ GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ Bölüm Başkanı: Op. Dr. Arslan KAYGUSUZ KOLON ANASTOMOZLARININ POLİPROPİLEN MEŞ İLE SARILMASININ ANASTOMOZ GÜVENLİĞİ

Detaylı

KOLON KANSERİNDE ÖZEL DURUMLAR

KOLON KANSERİNDE ÖZEL DURUMLAR 18 KOLON KANSERİNDE ÖZEL DURUMLAR Dr. Necmettin SÖKÜCÜ Dr. Emre BALIK Kolorektal ameliyatların morbidite ve mortalitesinde son birkaç dekad içerisinde anlamlı düşüşler sağlanmıştır. Bilinçli antibiyotik

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ CERRAHİ GEREKTİREN HASTALIKLAR HEMŞİRELİK BAKIM REHBERİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ CERRAHİ GEREKTİREN HASTALIKLAR HEMŞİRELİK BAKIM REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ CERRAHİ GEREKTİREN HASTALIKLAR HEMŞİRELİK BAKIM REHBERİ 2013 Derleyenler Dr. Ömer ENGİN Hem. Fadime KAÇAR Hem. Gülçiçek METE Hem. Zozan DOĞAN

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ KLİNİĞİNDE UYGULANAN AÇIK VE LAPAROSKOPİK KOLESİSTEKTOMİLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ KLİNİĞİNDE UYGULANAN AÇIK VE LAPAROSKOPİK KOLESİSTEKTOMİLERİN KARŞILAŞTIRILMASI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Prof. Dr. Zeki HOŞCOŞKUN TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ KLİNİĞİNDE UYGULANAN AÇIK VE LAPAROSKOPİK KOLESİSTEKTOMİLERİN

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı. Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi. 2. Genel Cerahi Kliniği. Kln. Şefi : Op. Dr. Canan ERENGÜL

T.C. Sağlık Bakanlığı. Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi. 2. Genel Cerahi Kliniği. Kln. Şefi : Op. Dr. Canan ERENGÜL T.C Sağlık Bakanlığı Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi 2. Genel Cerahi Kliniği Kln. Şefi : Op. Dr. Canan ERENGÜL DENEYSEL KOLON ANASTOMOZUNDA SİYANOAKRİLAT KULLANIMININ ANASTOMOZ SAĞLAMLIĞI ÜZERİNE ETKİSİ

Detaylı

İçindekiler. VII. Üriner sistem travmaları

İçindekiler. VII. Üriner sistem travmaları İçindekiler VII. Üriner sistem travmaları 7.1 Böbrek travmaları //M.İrfan DÖNMEZ, Kubilay İNCİ 7.1.1 Klinik tablo 7.1.2 Sınıflandırma 7.1.3 Evrelendirme 7.1.4 Tedavi 7.1.5 Komplikasyonlar 7.2 Üreter yaralanmaları

Detaylı

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA ETKİ EDEN FAKTÖRLER VE RİSK SKORLAMA SİSTEMLERİNİN ÖNEMİ

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA ETKİ EDEN FAKTÖRLER VE RİSK SKORLAMA SİSTEMLERİNİN ÖNEMİ T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Klinik Şefi: Prof. Dr. Erşan AYGÜN ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA

Detaylı

BARSAKLARIN VASKÜLER HASTALIKLARI

BARSAKLARIN VASKÜLER HASTALIKLARI BARSAKLARIN VASKÜLER HASTALIKLARI Prof.Dr.Ahmet Dobrucalı Barsakların vasküler anatomisi İnce barsağın tüm kanı çölyak trunkus (TÇ) ve superior mezenterik arter (SMA) den gelir. Vasküler anatomi insanlar

Detaylı

RİZE GENEL CERRAHİ GÜNLERİ 6-8 EYLÜL 2013 / AYDER-RİZE

RİZE GENEL CERRAHİ GÜNLERİ 6-8 EYLÜL 2013 / AYDER-RİZE 1 BİLİMSEL KURUL Dr. Tarık AKÇAL Dr. Alper AKCAN Dr. Müfide Nuran AKÇAY Dr. Ediz ALTINLI Dr. Mithat Kerim ARSLAN Dr. İbrahim AYDIN Dr. Mahmut BAŞOĞLU Dr. Yusuf BÜKEY Dr. Adnan ÇALIK Dr. Fehmi ÇELEBİ Dr.

Detaylı

XV. TKRCD KONGRE BİLİMSEL PROGRAMI

XV. TKRCD KONGRE BİLİMSEL PROGRAMI XV. TKRCD KONGRE BİLİMSEL PROGRAMI 19-23.Mayıs.2015 TÜRK KOLON ve REKTUM CERRAHİSİ DERNEĞİ XV. TÜRK KOLON ve REKTUM CERRAHİ KONGRESİ ve VIII KOLOREKTAL CERRAHİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ WWW.TKRCD.ORG.TR WWW.KOLONREKTUM2015.ORG.TR

Detaylı

Aşağı Anterior Rezeksiyon

Aşağı Anterior Rezeksiyon 26 Aşağı Anterior Rezeksiyon Dr. Cem TERZİ Dr. Aras Emre CANDA Giriş Rektum tümörünün yerleşimine göre rezeksiyonun genişliği ve anastomozun düzeyi değişir. Anterior rezeksiyon terimi rektum rezeksiyonundan

Detaylı

İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Klinik Belirtiler

İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Klinik Belirtiler güncel gastroenteroloji 18/4 İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Klinik Belirtiler Nurhan DEMİR, Yusuf Ziya ERZİN İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, İstanbul

Detaylı

POSTGASTREKTOMİ ve POSTVAGOTOMİ SENDROMLARI. Prof.Dr. Turgut İpek. İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD

POSTGASTREKTOMİ ve POSTVAGOTOMİ SENDROMLARI. Prof.Dr. Turgut İpek. İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD POSTGASTREKTOMİ ve POSTVAGOTOMİ SENDROMLARI Prof.Dr. Turgut İpek İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD 1-Erken komplikasyonlar Kanama: Mide ameliyatlarından hemen sonra görülen kanamalar intraperitoneal

Detaylı

cerrahisine adjuvan kemoterapi eklenmesi sonucu özellikle Evre III kolorektal kanser hastalarında

cerrahisine adjuvan kemoterapi eklenmesi sonucu özellikle Evre III kolorektal kanser hastalarında 22 Nüks KOLON KANSERİNde TEDAVİ Dr. Tuncay YILMAZLAR Dr. Ersin ÖZTÜRK Herhangi bir kanserin tedavisinde temel amaç hastanın yaşam kalitesini koruyarak kanseri tedavi etmek ve ileride tekrarlamasını engellemektir.

Detaylı

Abdominal travma. Giriş. Giriş. Künt travma. Penetran travmada sıklıkla zedelenen organlar. Penetran travma 27.09.2012

Abdominal travma. Giriş. Giriş. Künt travma. Penetran travmada sıklıkla zedelenen organlar. Penetran travma 27.09.2012 Giriş Abdominal travma Dr. Savaş Arslan AÜTF Acil Tıp A.D. 05.06.2012 Abdominal travma, kafa ve ekstremite travmasından sonra 3. sıklıkla görülür Multitravmalı hastaların %25 inde vardır ve travma kaynaklı

Detaylı

PLEVRAL EFÜZYONLAR. Prof. Dr. Abdurrahman ŞENYİĞİT Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD

PLEVRAL EFÜZYONLAR. Prof. Dr. Abdurrahman ŞENYİĞİT Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD PLEVRAL EFÜZYONLAR Prof. Dr. Abdurrahman ŞENYİĞİT Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD GİRİŞ Plevra paryetal ve visseral olmak üzere ikiye ayrılır. Paryetal plevra toraks iç yüzünü kaplar.

Detaylı

1995-2004 YILLARI ARASINDA KLİNİĞİMİZDE TEDAVİ EDİLEN SAFRA YOLU YARALANMALARININ RETROSPEKTİF ANALİZİ

1995-2004 YILLARI ARASINDA KLİNİĞİMİZDE TEDAVİ EDİLEN SAFRA YOLU YARALANMALARININ RETROSPEKTİF ANALİZİ T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI 1995-2004 YILLARI ARASINDA KLİNİĞİMİZDE TEDAVİ EDİLEN SAFRA YOLU YARALANMALARININ RETROSPEKTİF ANALİZİ Dr. Atılgan Tolga AKÇAM UZMANLIK

Detaylı

PRİMER VE METASTATİK KARACİĞER TÜMÖRLERİNDE TEDAVİ YÖNTEMLERİ

PRİMER VE METASTATİK KARACİĞER TÜMÖRLERİNDE TEDAVİ YÖNTEMLERİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MECMUASI Cilt 50, Sayı 4, 1997 209-230 PRİMER VE METASTATİK KARACİĞER TÜMÖRLERİNDE TEDAVİ YÖNTEMLERİ Hayrettin Varolgüneş* Aydın İnan* Emin Kaptanoğlu* Salim Demirci**

Detaylı

PERİANAL VE ANAL KANAL KANSERLERİ

PERİANAL VE ANAL KANAL KANSERLERİ 38 PERİANAL VE ANAL KANAL KANSERLERİ Dr. Uğur SUNGURTEKİN Anal bölge kanserleri nadir görülen kanser türü olarak bilinmekte ise de görülme sıklığı 1973-1979 dönemiyle karşılaştırıldığında 1994-2000 döneminde

Detaylı

İNTESTİNAL İSKEMİK HASTALIKLARIN TEŞHİS VE TEDAVİSİ

İNTESTİNAL İSKEMİK HASTALIKLARIN TEŞHİS VE TEDAVİSİ İNTESTİNAL İSKEMİK HASTALIKLARIN TEŞHİS VE TEDAVİSİ Prof.Dr.Ahmet Dobrucalı Akut ve kronik karın ağrısı çok farklı patofizyolojik mekanizmalar ve olaylar sonucunda oluşabilir. Klinisyenin birçok sebep

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTASINDA SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR

HEMODİYALİZ HASTASINDA SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR KONU 27 HEMODİYALİZ HASTASINDA SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR Tekin AKPOLAT, Cengiz UTAŞ Hemodiyaliz hastalarında tüm sistem ve organlarda bozukluklar, sorunlar ortaya çıkabilir. Bu sorun ve bozuklukların bir

Detaylı

SON ON YILDA KLİNİĞİMİZDEKİ TORAKS TRAVMALI OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

SON ON YILDA KLİNİĞİMİZDEKİ TORAKS TRAVMALI OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Yener YÖRÜK SON ON YILDA KLİNİĞİMİZDEKİ TORAKS TRAVMALI OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ (Uzmanlık Tezi) Dr. M. Cengiz

Detaylı

AKUT GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA TANI VE TEDAVİ

AKUT GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA TANI VE TEDAVİ 1 AKUT GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA TANI VE TEDAVİ Prof. Dr.Ahmet Dobrucalı, Uz.Dr.Erkan Çağlar Tedavide kaydedilen belirgin ilerlemelere rağmen üst gastrointestinal sistem kanamaları günümüzde

Detaylı

GASTROENTEROLOJİ KLİNİĞİ

GASTROENTEROLOJİ KLİNİĞİ T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Sakarya İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi GASTROENTEROLOJİ KLİNİĞİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Detaylı

İNFLAMATUVAR BARSAK HASTALIKLARINDA P-ANCA VE ASCA NIN TANIDAKİ ROLÜ

İNFLAMATUVAR BARSAK HASTALIKLARINDA P-ANCA VE ASCA NIN TANIDAKİ ROLÜ T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI İNFLAMATUVAR BARSAK HASTALIKLARINDA P-ANCA VE ASCA NIN TANIDAKİ ROLÜ Dr. Bilal AYGÜN UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. Macit Ümran

Detaylı

RİSKLİ PRETERMLERDE TRANSPORT EDİLEN VE EDİLMEYEN GRUPLARIN MORBİDİTE MORTALİTE YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI

RİSKLİ PRETERMLERDE TRANSPORT EDİLEN VE EDİLMEYEN GRUPLARIN MORBİDİTE MORTALİTE YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI T.C SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ RİSKLİ PRETERMLERDE TRANSPORT EDİLEN VE EDİLMEYEN GRUPLARIN MORBİDİTE VE MORTALİTE YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ

ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. N. Cenk SAYIN ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN

Detaylı

www.spineturk.org GÖRÜŞ Yatrojenik Spiṅal Enfeksiẏonlar Üzeriṅe Sekiż Soru / Sekiż Görüş

www.spineturk.org GÖRÜŞ Yatrojenik Spiṅal Enfeksiẏonlar Üzeriṅe Sekiż Soru / Sekiż Görüş www.spineturk.org Başkanın Mesajı Editörden Genel Bİlgİler Postoperatiḟ Enfeksiẏonlar: İsiṁlendiṙme ve Sıklık GÖRÜŞ Yatrojenik Spiṅal Enfeksiẏonlar Üzeriṅe Sekiż Soru / Sekiż Görüş Olgu Sunumu Yatrojenik

Detaylı