JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU"

Transkript

1 2009 JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara

2 Jandarma Okullar Komutanlýðý ile T.C. Yükseköðretim Kurulu Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi (ÖSYM) arasýnda tarihinde imzalanan Protokol uyarýnca, Jandarma Okullar Komutanlýðý Jandarma Astsubay Temel Kursu Giriþ Sýnavýnýn 1. aþamasýný oluþturan yazýlý sýnav ÖSYM tarafýndan, 2. aþamasýný oluþturan seçme sýnavlarý Jandarma Okullar Komutanlýðý tarafýndan yapýlacak ve deðerlendirilecektir. Bu kýlavuz sýnavla ilgili baþvurma, sýnav ve sýnav sonuçlarýnýn deðerlendirilmesi esaslarýný kapsamaktadýr. BAÞVURMA SÜRESÝ : 9-27 Þubat 2009 SINAV TARÝHÝ VE SAATÝ : 2 Mayýs 2009, BAÞVURU HÝZMETÝ ÜCRETÝ SINAV ÜCRETÝ : 3,00 TL : 45,00 TL DÝKKAT: Bu kýlavuzda yer alan bütün ücretlere KDV dahildir. Baþvurusunu yapmayan, baþvurusu geçersiz sayýlan, sýnava girmeyen veya giremeyen, sýnava alýnmayan veya sýnavdan çýkarýlan, sýnavda baþarý saðlayamayan veya sýnavý geçersiz sayýlan, ücret gerektirmeyen bir iþlem için ücret yatýran, ayný iþlem için birden fazla ödeme yapan adaylarýn ödedikleri ücretler geri verilmez. Bu kýlavuzda yer alan ücretlerin dýþýnda baþvuru merkezlerine ve bankalara, baþka bir ad altýnda, herhangi bir ücret ödenmeyecektir. ADRESÝMÝZ Merkezimizi bir bütün olarak ilgilendiren resmî, özel ve genel yazýlar için: ÖSYM Baþkanlýðý Bilkent- ANKARA ÖSYM Ýnternet Adresi: Baþvurma, sýnav ve sýnav sonuçlarý konusunda adaylarca gönderilecek her tür dilekçe için: ÖSYM Baþkanlýðý (SHB) Bilkent- ANKARA Telefon Numarasý: (312) (Çok Hatlý Santral) ÖSYM Ankara Bürosu Çetin Emeç Bulvarý Sok. (Eski 127. Sok.) No: Yukarý Öveçler- ANKARA ÖSYM Ýstanbul Üsküdar Bürosu Hakimiyet-i Milliye Cad. No: 47/A Üsküdar-ÝSTANBUL BAÞVURMA, GÝRÝÞ KOÞULLARI VE 2. AÞAMA SINAVLARI ÝLE ÝLGÝLÝ DANIÞMA ÝÇÝN Jandarma Okullar Komutanlýðý Ýnsan Kaynaklarý Seçme ve Deðerlendirme Merkezi Beytepe/ANKARA Telefon Numarasý : (312) Bu kýlavuzda yer alan kurallar, kýlavuzun yayým tarihinden sonra yürürlüðe girebilecek yasama, yürütme ve yargý organlarý kararlarý ile Genelkurmay Baþkanlýðýnýn emirleri doðrultusunda deðiþtirilebilir. Bu durumda izlenecek yol, Jandarma Genel Komutanlýðý tarafýndan belirlenir ve kamuoyuna internet aracýlýðýyla duyurulur.

3 ÝÇÝNDEKÝLER Sayfa 1. GENEL BÝLGÝLER, TEMEL ÝLKE VE KURALLAR BAÞVURMA Baþvurma ve Giriþ Koþullarý Baþvurma Ýþlemleri Aday Bilgi Formunun Doldurulmasý Baþvurunun Tamamlanmasý Baþvurularýn Geçersiz Sayýlacaðý Durumlar Baþvurusu Geçerli Adaylara Gönderilecek Belgeler YAZILI SINAV Yazýlý Sýnavýn Kapsamý Yazýlý Sýnava Girerken Adayýn Yanýnda Bulundurmasý Gereken Belgeler Yazýlý Sýnavýn Uygulanmasý Yazýlý Sýnavda Uyulmasý Gereken Kurallar YAZILI SINAVIN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ YAZILI SINAV SONUÇLARININ BÝLDÝRÝLMESÝ ÝKÝNCÝ AÞAMA SINAVLARI Sýnavlara Hangi Adaylar alýnacaktýr? Sýnavlarýn Kapsamý Nedir? Aþama Sýnavlarýna Gelirken Yanýnýzda Bulundurmanýz Veya Teslim Etmeniz Gereken Belgeler Nelerdir? Adaylarýn Okula Girmeye Esas Baþarý Sýrasý Nasýl Tespit Edilecektir? Sýnav Sonuçlarý Nasýl Duyurulacaktýr? Saðlýk Kurulu Raporlarý Nasýl alýnacaktýr? Güvenlik Soruþturmasý Ýþlemleri GEÇÝCÝ/KESÝN KAYIT VE KABUL ÝÞLEMLERÝ VE KAYIT ÝÇÝN GEREKLÝ BELGELER ARÞÝV ÝÞLEMLERÝ DÝÐER BÝLGÝLER JANDARMA EÐÝTÝM KOMUTANLIÐI/JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐINA NASIL GELECEKSÝNÝZ? TABLO-1. YAÞ-BOY-KÝLO TABLOSU TABLO-2. ÜNÝVERSÝTELER VE KODLARI TABLO-3. FAKÜLTE/YO/MYO KODLARI TABLO-4. LÝSE/DENGÝ OKUL TÜRLERÝ VE KODLARI EKLER Öðrenim Durumu Belgesi Mezuniyet Belgesi Alamayan Adaylar Ýçin Belge Örneði Askerlik Durum Belgesi Adlî Sicil Belgesi Ýçin Dilekçe Örneði Jandarma Okullar Komutanlýðýna Yazýlacak Dilekçe Örneði ÖSYM Baþkanlýðýna Yazýlacak Dilekçe Örneði SINAV ÜCRETÝNÝN YATIRILACAÐI BANKALAR

4 1. GENEL BÝLGÝLER, TEMEL ÝLKE VE KURALLAR Jandarma Okullar Komutanlýðý ile T.C. Yükseköðretim Kurulu Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi (ÖSYM) arasýnda imzalanan protokol uyarýnca, jandarma sýnýfýnda muvazzaf astsubay yetiþtiren Jandarma Okullar Komutanlýðý Jandarma Astsubay Temel Kursunda öðrenim görecekleri seçmek amacýyla sýnav yapýlacaktýr. 1.1 Yazýlý sýnav, Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi (ÖSYM) tarafýndan 2 Mayýs 2009 Cumartesi günü yapýlacaktýr. Yazýlý sýnav saat 9.30'da baþlayacak ve 2 saat (120 dakika) sürecektir. 1.2 Yazýlý sýnavda adaylara, önlisans düzeyinde, çoktan seçmeli sorulardan oluþan bir test uygulanacaktýr. Cevaplar cevap kâðýtlarýna iþaretlenecek, cevap kâðýtlarý ÖSYM'de optik okuyucularla okunacak ve bilgisayarla deðerlendirilecektir. 1.3 Yazýlý sýnav sonuçlarý, en yüksek puan alan adaydan baþlanarak yazýlý sýnav puaný sýrasýna konulacak ve deðerlendirme sonucunda Jandarma Okullar Komutanlýðýnca 2. aþama sýnavlarýna çaðýrýlacak aday sayýsýna baðlý olarak bir baraj puaný belirlenecektir. 1.4 Yazýlý sýnav için belirlenen baraj puanýný aþan adaylar, sýnavýn 2. aþamasýna katýlmaya hak kazanacaklardýr. Sýnavýn 2. aþamasý aþaðýda belirtilen alt aþamalardan oluþmaktadýr: a) Belge Ýnceleme b) Ön Saðlýk Muayenesi c) Fiziki Kabiliyet Deðerlendirme Testi (FKDT) ç) Mülakat d) Asker Hastanelerinde Saðlýk Muayenesi 1.5 Jandarma Astsubay Temel Kursu Giriþ Sýnavlarýnýn tüm aþamalarýný kazanarak, Muvazzaf Jandarma Astsubay Olur. kararlý saðlýk raporu alan ve yapýlacak güvenlik soruþturmasý müspet sonuçlanan asýl sýradaki adaylar ile boþ kalan kontenjanýn tamamlanmasý için sýradaki yedek adaylarýn okula kabulü yapýlacaktýr. Adaylar, Jandarma Okullar Komutanlýðý Jandarma Astsubay Temel Kursunda Beytepe/Ankara'da Mayýs 2010 tarihinde baþlamak üzere yaklaþýk bir yýl süre ile eðitim-öðretim göreceklerdir. 1.6 Baþvurularýn kabulü, yazýlý sýnavýn uygulanmasý ve sonuçlarýnýn deðerlendirilmesinde aday tarafýndan verilen bilgiler esas alýnacaktýr. Bu bilgilerdeki eksik ve yanlýþlar yüzünden doðacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktýr. 1.7 Yazýlý sýnav sonuçlarý, Yazýlý Sýnav Sonuç Belgesiyle adaylarýn adreslerine postalanacaktýr. 1.8 Yazýlý sýnav sonuçlarý sýnavýn yapýldýðý yýl için geçerli olacaktýr. 1.9 Bir adayýn sýnavýnýn geçerli sayýlarak cevap kâðýdýnýn deðerlendirilebilmesi için, sýnava, Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgesinde yazýlý olan salonda girmesi ve sýnav sonunda bu belgeyi görevlilere teslim etmiþ olmasý, kopya eylemine karýþmamýþ olmasý, cevap kâðýdýna T.C. Kimlik Numarasýný doðru olarak kodlamasý, kullandýðý soru kitapçýðýnýn türünü cevap kâðýdýna doðru olarak iþaretlemiþ olmasý, cevaplarýný soru kitapçýðýna deðil, cevap kâðýdýna iþaretlemiþ olmasý, soru kitapçýðýný ve cevap kâðýdýný eksiksiz olarak sýnav görevlilerine teslim etmesi, diðer sýnav kurallarýna uymasý zorunludur. Bu kurallara uymayan adaylarýn sýnavlarý iptal edilir Baþvurusu geçersiz sayýlan, sýnava girmeyen veya giremeyen, sýnava alýnmayan veya sýnavdan çýkarýlan, sýnavda baþarý saðlayamayan veya sýnavý geçersiz sayýlan, ücret gerektirmeyen bir iþlem için ücret yatýran, ayný iþlem için birden fazla ödeme yapmýþ olan adaylarýn ödedikleri ücretler geri verilmez. Adaylardan alýnan sýnav ücretleri gelecek dönemlere devredilmez Yazýlý sýnava baþvuran adaylardan Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgesi eline geçmeyenler bu belgelerini, 30 Nisan 2009 Perþembe gününden itibaren ÖSYM Sýnav Merkezi Yöneticiliklerinden 3,00 TL ödeyerek çýkartabilirler Yazýlý Sýnav Sonuç Belgesini yeniden çýkartmak isteyen adaylar, bu kýlavuz ekindeki "Genel Amaçlý Dilekçe Örneði"ni veya fotokopisini kullanarak ÖSYM'ye (Bilkent/ANKARA) baþvurabilirler. Bu dilekçenin iþleme konabilmesi için adaylarýn, ÖSYM'nin T.C. Ziraat Bankasý Güvenevler-Ankara Þubesindeki numaralý hesabýna 3,00 TL yatýrmalarý ve bu ücreti yatýrdýklarýný gösteren banka dekontunun fotokopisini dilekçelerine eklemeleri gerekir Sýnav sonuçlarýnýn incelenmesini isteyen adaylar, sonuçlarýn açýklandýðý tarihten itibaren en geç 10 gün içinde, bu kýlavuz ekindeki "Genel Amaçlý Dilekçe Örneði" veya fotokopisi ile ÖSYM'ye baþvurabilirler. Süre hesabýnda ÖSYM Genel Evrak Biriminin adayýn dilekçesi üzerine bastýðý tarih damgasý ve numara esas alýnýr. Bu adaylarýn inceleme masraflarý karþýlýðý, ÖSYM'nin T.C. Ziraat Bankasý Güvenevler-Ankara Þubesindeki numaralý hesabýna 5,00 TL yatýrmalarý ve bu ücreti yatýrdýklarýný gösteren Banka Dekontunun fotokopisini dilekçelerine eklemeleri gerekir. Sýnav evraký ÖSYM'de sýnav tarihinden itibaren 100 takvim günü saklandýktan sonra imha edilir Adaylarýn dilekçelerinin aslýný Merkezimize ulaþtýrmalarý gerekmektedir. Merkezimize faksla ulaþtýrýlan dilekçeler iþleme konulmayacaktýr Adaylar, adres deðiþikliði isteklerini Merkezimize dilekçe ile bildirmeyeceklerdir. Adres 1

5 deðiþikliði yapmak isteyen adaylar bu deðiþikliði, her sýnav için ayrý ayrý belirlenecek tarihlerde ÖSYM'nin internet sayfasýnda bulunan ÖSYM Aday Ýþlemleri Sistemi üzerinden kendileri yapacaklardýr. 2. BAÞVURMA 2.1 BAÞVURMA VE GÝRÝÞ KOÞULLARI Durumlarý aþaðýdaki maddelere uyan adaylar Yazýlý Sýnav için baþvurabilirler Genel Koþullar a) T.C. vatandaþý ve erkek olmak, b) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa ve zaman aþýmýna uðramýþ yahut para cezasýna çevrilmiþ veya ertelenmiþ, hükümlülüklerine iliþkin kayýtlarý adli sicilden çýkartýlmýþ olsa bile, bir suçtan hükümlü veya soruþturma altýnda olmamak, c) Tutum ve davranýþlarý ile yasa dýþý, siyasi, yýkýcý, irticai, bölücü, ideolojik görüþleri benimsememiþ, bu gibi faaliyetlerde bulunmamýþ olmak, ç) Yapýlacak güvenlik soruþturmasýnda olumlu sonuç almak, d) Herhangi bir kadýnla nikâhsýz yaþamamak, e) Daha önce çalýþtýðý kurum veya kuruluþlardan disiplinsizlik ve ahlaki nedenlerle çýkarýlmamýþ olmak, f) Adli sicil müdürlüðü, ilgili Cumhuriyet savcýlýðý ve kayýtlý olduðu yerli askerlik þubelerinden temin edilecek belgelerde; bakaya veya yoklama kaçaðý olarak aranmamak, bu suçlardan soruþturma altýnda olmamak veya para cezasýna çevrilse dahi bu suçlardan ceza almamak, g) Hakkýnda Yedek Subay Olamaz. kararý bulunmamak, ð) Türk Silahlý Kuvvetlerinin manevi þahsiyetine gölge düþürmemiþ ve askerliðin þeref ve haysiyeti ile baðdaþmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamýþ olmak, h) Düzenlenecek yüklenme senedinde belirtilen miktarda tazminatý ödeme gücüne sahip müteselsil kefil göstermek, ý) Askerlik hizmetini yapmýþ olmak, yapmamýþ ise tecilli olmak, geçici/kesin kayýt ve kabul döneminde (1-20 Mayýs 2010 tarihleri arasýnda) silah altýnda olmamak veya silah altýna alýnacak olmamak, DÝKKAT! Askerlik tecili 1 Mayýs 2010 tarihinden önce tamamlanan adaylarýn askerlik þubelerinden tecil haklarýnýn olup olmadýðýný öðrenerek baþvurmalarý, adaylarýn maddi ve manevi kayba uðramalarýný engelleyecektir. i) Yapýlacak sýnavlarda baþarýlý olarak belirlenen kontenjan içerisinde yer almak, j) Baþvuru, sýnavlar ve kayýt-kabul iþlemleri sýrasýnda adaydan istenen bilgi, belge ve diðer yükümlülükleri tam, doðru ve eksiksiz olarak yerine getirmek. DÝKKAT! Askerliðini yapmakta olan adaylar, bütün sýnavlarý kazansalar dahi, terhis belgesindeki terhis tarihi 1 Mayýs 2010 tarihinden sonra olanlarýn kesin kayýt ve kabul iþlemleri yapýlmayacaktýr Saðlýk ile Ýlgili Koþullar a) Türk Silahlý Kuvvetleri Saðlýk Yeteneði Yönetmeliði'nin, jandarma sýnýfýnda muvazzaf astsubay adaylarýnda aranacak saðlýk yeteneklerine iliþkin bölümünde gösterilen saðlýk koþullarýna sahip olmak ve sevk edileceði tam teþekküllü asker hastanesinden Muvazzaf Jandarma Astsubay Olur. kaydýný içeren saðlýk kurulu raporu almak, b) Türk Silahlý Kuvvetleri Saðlýk Yeteneði Yönetmeliði'nde belirtilen hükümler esas olmak üzere; (I). Vücut yapýsý düzgün, her bakýmdan saðlam ve kusursuz bir fiziksel görünüme sahip olmak, (II) Vücudunun herhangi bir yerinde dikkat çekici cilt hastalýðý ve bozukluðu, yara, ameliyat, yanýk izi, leke ve kellik bulunmamak, (III) Aðýr zührevi hastalýk geçirmemiþ olmak, (IV) Sara, iþeme, uykuda gezme, bayýlma, çarpýntý vb. rahatsýzlýklarý bulunmamak, (V) Kalp, böbrek, karaciðer rahatsýzlýklarý ve ameliyatlarý ile tüberküloz geçirmemiþ olmak, (VI) Düz tabanlýk vb. fizyolojik kusurlarý olmamak, (VII) Ýþitme ve görmede en ufak bir kusuru bulunmamak, gözlük, lens ve iþitme cihazý kullanmamak, gözünde þaþýlýk, renk körlüðü vb. hastalýk bulunmamak, (VIII) Aðýz, çene ve diþ yapýsýnda kusur bulunmamak, (IX) Türkçe yi kusursuz konuþmak (dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk, artikülâsyon bozukluklarý vb. olmamak), (X) Resmî kurumlardan alýnmýþ saðlýk kurulu raporlarý olsa bile sürekli ilaç kullanmayý gerektiren herhangi bir rahatsýzlýðý bulunmamak. DÝKKAT! Türk Silahlý Kuvvetleri Saðlýk Yeteneði Yönetmeliði'ndeki saðlýk niteliklerini taþýmadýklarý sonradan anlaþýlan adaylarýn, askerî hastanelerin verecekleri Saðlýk Kurulu Raporuna dayanýlarak, eðitimöðretim yýlý içerisinde okulla iliþikleri kesilmektedir. 2

6 2.1.3 Yaþ, Boy Uzunluðu ve Vücut Aðýrlýðý ile Ýlgili Koþullar a) Lisans mezunlarý için 27 yaþýndan büyük olmamak (en fazla 1982 doðumlu olmak), önlisans mezunlarý için 25 yaþýndan büyük olmamak (en fazla 1984 doðumlu olmak), Her ne sebeple olursa olsun yaþ düzeltmesi yaptýran adaylarýn, yaþ düzeltmesinden önceki yaþlarý esas alýnýr. Adaylarýn yaþýnýn hesaplanmasý, gün ve aya bakýlmaksýzýn 2009 yýlýndan adayýn doðum yýlý çýkarýlmak suretiyle yapýlýr. Bu husus sýnavlar ve kayýt kabul iþlemleri sýrasýnda kontrol edilecektir. b) Tablo-1 de yer alan yaþ-boy-kilo sýnýrlarý içerisinde yer almak. (Aðýrlýk, çýplak vücut aðýrlýðýdýr. Boy, çýplak ayakla ölçülür.) Öðrenim Durumu ile Ýlgili Koþullar a) Tablo-2 de kaynak olarak belirtilen üniversite ve Tablo-3 te belirtilen fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarýndan en az önlisans eðitim düzeyinde mezun olmak veya en geç 1 Mayýs 2010 tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak (Önlisans veya lisans son sýnýf öðrencisi olup 1 Mayýs 2010 tarihine kadar mezun olabilecek durumda olan adaylar da baþvurabileceklerdir. Ancak, 1 Mayýs 2010 tarihine kadar mezun olamayan adaylarýn okula kayýtlarý yapýlmayacaktýr.), b) En az iki yýl süreli yükseköðretim programýndan mezun olmak koþuluyla, lise/dengi okul öðrenimini Tablo-4 te kaynak olarak belirtilen lise/dengi okullarda yapmýþ olmak, c) Öðrenimlerini yurt dýþýnda bitirenlerin diplomalarýnýn denkliði, Yükseköðretim Kurulu (YÖK) tarafýndan onaylanmýþ olmak, d) Her ne sebeple olursa olsun, Türk Silahlý Kuvvetlerinden, askerî okullar ile sivil okullardan çýkarýlmamýþ olmak. Yukarýdaki koþullardan herhangi birine durumunun uymadýðý tespit edilenler, sýnavý kazanmýþ olsalar bile bu durumdan doðabilecek hiçbir haktan yararlandýrýlmazlar. DÝKKAT! Jandarma Genel Komutanlýðý; baþvurularýn baþlamasýndan, sýnavlarýn yapýlmasý ve Jandarma Astsubay Temel Kursundaki eðitim-öðretimin sona ermesine kadar geçen süre içerisinde giriþ koþullarý, sýnavlarýn þekli, uygulanmasý, deðerlendirilmesi, okulun süresi ve eðitim-öðretim programlarý üzerinde istediði deðiþiklikleri önceden haber vermek kaydýyla yapabilir. Adaylar kýlavuzda yer alan bütün þartlarý ve deðiþiklikleri kabul etmiþ sayýlýrlar. 2.2 BAÞVURMA ÝÞLEMLERÝ Jandarma Astsubay Temel Kursu Giriþ Sýnavýna baþvurular, 9-27 Þubat 2009 tarihleri arasýnda internet aracýlýðýyla yapýlacaktýr yýlýnda yapýlan Jandarma Astsubay Temel Kursu Giriþ Sýnavýna baþvurmuþ olan adaylar baþvurularýný, bireysel olarak internet aracýlýðýyla kendileri yapacaklardýr yýlýnda yapýlan Jandarma Astsubay Temel Kursu Giriþ Sýnavýna baþvurmamýþ adaylar baþvurularýný baþvuru merkezleri aracýlýðýyla yapacaklardýr. Baþvuru merkezleri ÖSYM'nin internet adresinden öðrenilebilir. Sýnava katýlmak isteyen adaylar, kýlavuz ile Aday Bilgi Formuna baþvuru süresi içinde ÖSYM nin internet adresinden ulaþabilirler. Kýlavuz daðýtýmý ve satýþý yapýlmayacaktýr. Adaylar, 45,00 TL olan sýnav ücretini sýnava baþvurma süresi içerisinde ilgili banka þubelerine yatýracaklardýr. Adaylarýn, sýnav ücretini yatýrmalarý için ilgili banka þubesine gidip, T.C. Kimlik Numarasý, ad ve soyadý ile gireceði sýnavýn açýk adýný vermeleri gereklidir. Baþvurudan önce sýnav ücreti yatýrýlmýþ olmalýdýr. Sýnav ücreti yatýrýlmadan baþvuru yapýlamaz. DÝKKAT: Sýnav ücretini yatýran adaylarýn banka þubesinden ayrýlmadan önce, kendilerine verilen banka dekontunu dikkatle incelemeleri, bilgilerinde yanlýþlýk yoksa bankadan ayrýlmalarý, yanlýþlýk varsa mutlaka bankadan ayrýlmadan düzelttirmeleri gerekmektedir. Baþvuru merkezinden baþvuru yapacak adaylardan sýnav ücretini yatýranlar, özel kimlik belgesi ve doldurulmuþ Aday Bilgi Formu ile birlikte Baþvuru Merkezine giderek, baþvurularýný internet aracýlýðýyla Baþvuru Merkezi görevlisine, 27 Þubat 2009 tarihi mesai bitimine kadar yaptýracaklardýr. Baþvuru Merkezine adayýn kendisinin gitmesi zorunludur. Adaylarýn fotoðraflarý Baþvuru Merkezi görevlisi tarafýndan çekilerek internetle ÖSYM kayýtlarýna aktarýlacaktýr. Aday Bilgi Formu adayda kalacaktýr. Baþvuruda 3,00 TL olan Baþvuru Hizmeti Ücreti de adaylar tarafýndan ödenecektir. Süresi içinde yapýlmayan baþvurular ile ÖSYM'ye ve Jandarma Okullar Komutanlýðý'na postayla gönderilen veya elden verilmek istenen belgeler kabul edilmez. Yaþ düzeltmesi yaptýrdýðý için aday bilgileri, baþvuru merkezleri tarafýndan sisteme girilemeyen adaylarýn (yaþ düzeltmesi yaptýrdýktan sonraki doðum tarihi, bu kýlavuzda belirtilen doðum tarihlerinden (önlisans mezunlarý için 1984 ve sonraki yýllar, lisans mezunlarý için 1982 ve sonraki yýllar) önceki bir tarih olan, ancak, yaþ düzeltmesi yaptýrmadan önceki doðum tarihi bu kýlavuzda belirtilen doðum tarihleri (önlisans mezunlarý için 1984 ve sonraki yýllar, lisans mezunlarý için 1982 ve sonraki yýllar) içerisinde yer alanlar), baþvuru süresi içinde aþaðýdaki belgeleri bir zarf içinde; elden, acele posta veya kargo ile ÖSYM'ye ulaþtýrmalarý gerekmektedir. Baþvuru süresi içinde ÖSYM'ye ulaþmayan belgeler iþleme konulmayacaktýr. 3

7 1) Doldurulmuþ 2009-Jandarma Astsubay Temel Kursu Aday Bilgi Formu 2) Yaþ düzeltme iþlemini gösterir Vukuatlý Nüfus Kayýt Örneði 3) Son üç ay içerisinde cepheden, adayý kolaylýkla tanýtabilecek þekilde çekilmiþ bir fotoðraf 4) Sýnav ücretinin yatýrýldýðýný gösterir banka dekontu 5) Lise/dengi okul mezuniyet belgesi örneði 6) Lisans/önlisans mezuniyet belgesi örneði 2.3 ADAY BÝLGÝ FORMUNUN DOLDURULMASI Formdaki bilgi alanlarýnýn doldurulmasýna iliþkin açýklamalar aþaðýda sýrasýyla verilmiþtir. Bu açýklamalar dikkatle okunduktan sonra yazma iþlemine geçilmelidir. Yapýlacak yanlýþlýklardan doðacak sonuçlarýn bütün sorumluluðu adaylara aittir. Formun doldurulmasý, baþvuru iþleminin kolay ve yanlýþsýz yapýlmasýna yardýmcý olacaðýndan bu forma yazýlan yazýnýn okunaklý olmasý gerekir. Form dolma kalem veya tükenmez kalemle doldurulacaktýr. Formun kimlik ile ilgili bilgi alanlarýna, adayýn nüfus cüzdanýnda yer alan bilgiler deðiþtirilmeden, kýsaltma yapýlmadan büyük harflerle yazýlacaktýr. 1. T.C. KÝMLÝK NUMARASI 2. ADI 3. SOYADI 4. BABA ADI 5. ANNE ADI 6. DOÐUM TARÝHÝ 7. CÝNSÝYETÝ 8. DOÐUM YERÝ 9. NÜFUSA KAYITLI OLDUÐU ÝL/ÝLÇE 10. UYRUÐU 11. ÖÐRENÝM DURUMU Bu alanda öðrenim durumuna uygun seçenek koduyla birlikte yazýlacaktýr. Öðrenim durumlarý birden fazla seçeneðe uyan adaylar, son durumlarýný gösteren seçeneði yazacaklardýr. Önlisans veya lisans son sýnýf öðrencisi olup 1 Mayýs 2010 tarihine kadar mezun olabilecek durumda olan adaylar da bu seçeneklerden öðrenim durumlarýna uyan seçeneði iþaretleyeceklerdir. (1 Mayýs 2010 tarihine kadar mezun olamayan adaylarýn okula kayýtlarý yapýlmayacaktýr.) 1. Önlisans son sýnýf öðrencisiyim 2. Önlisans mezunuyum 3. Lisans son sýnýf öðrencisiyim 4. Lisans mezunuyum 12. LÝSE/DENGÝ OKUL TÜRÜ Yükseköðrenim öncesi mezun olunan lise/dengi okulun Tablo-4 teki türü ve kodu bu alana yazýlacaktýr. Adaylarýn mezun olduklarý lise/ dengi okul mezuniyet belgelerinin bir örneðini baþvuru sýrasýnda yanlarýnda bulundurmalarý zorunludur. 13. MEZUN OLDUÐU/OLACAÐI ÜNÝVERSÝTE Mezun olunan veya olunacak yükseköðretim programýnýn baðlý bulunduðu üniversitenin adý ve Tablo-2 deki kodu bu alana yazýlacaktýr. 14. FAKÜLTE/YO/MYO TÜRÜ Mezun olunan veya olunacak yükseköðretim programýnýn baðlý olduðu fakülte/yüksekokul/myo'nun Tablo-3'teki türü ve kodu bu alana yazýlacaktýr. 15. SINAV MERKEZÝ TERCÝHÝ Bu alanda sýnava girilmek istenen merkezin adý ve kodu yazýlacaktýr. Sýnava girmek istediði merkezi yazmayan adaylar, herhangi bir sýnav merkezine atanýrlar. Adaylarýn atandýklarý sýnav merkezleri deðiþtirilmez. 010 Adana 061 Ankara-Altýndað-Mamak 062 Ankara-Çankaya 063 Ankara-Kuzey (Keçiören / Yenimahalle / Etimesgut / Sincan) 250 Erzurum 341 Ýstanbul-Kadýköy 342 Ýstanbul-Üsküdar 343 Ýstanbul-Beyoðlu 344 Ýstanbul-Beyazýt 345 Ýstanbul-Avcýlar 351 Ýzmir-Güney (Konak / Balçova / Buca / Gaziemir) 352 Ýzmir-Kuzey (Karþýyaka / Bornova / Çiðli) 610 Trabzon 16. YAZIÞMA ADRESÝ Yazýlý Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgesi ile Yazýlý Sýnav Sonuç Belgesi bu adrese postalanacaðýndan adresin doðru ve eksiksiz olmasý önem taþýmaktadýr. 17. TELEFON NO Adaya ulaþýlabilecek sabit telefon, koduyla birlikte yazýlacaktýr. 18. E-POSTA ADRESÝ E-Posta adresi varsa bu alana yazýlacaktýr. DÝKKAT: Öðrenime devam eden adaylarýn, Aday Bilgi Formuna yazmýþ olduklarý okul bilgilerinin onaylatýlmasý gerekmektedir. Hâlen bir yükseköðretim programýnýn son sýnýfýnda öðrenime devam eden adaylar bu onayý, öðrenim görmekte olduklarý yüksekokul müdürlüðü/fakülte dekanlýðýna yaptýracaklardýr. Onay olmayan formlar iþleme konmayacaktýr. 4

8 Bir yükseköðretim programýndan mezun adaylar ise mezuniyet belgelerinin bir örneði ile doðrudan Baþvuru Merkezine giderek baþvurularýný yaptýracaklardýr. Mezuniyet belgesini yanýnda bulundurmayan mezun adaylarýn baþvurularý kabul edilmeyecektir. 2.4 BAÞVURUNUN TAMAMLANMASI Sýnav ücretini yatýran adaylar, bu kýlavuzda belirtilen baþvuruya iliþkin açýklamalar doðrultusunda doldurulan Aday Bilgi Formu ile birlikte Baþvuru Merkezine giderek baþvurularýný internet aracýlýðýyla Baþvuru Merkezi Görevlisine yaptýracaklardýr. Baþvuru Merkezi görevlisi tarafýndan Aday Bilgi Formundaki bilgilerle birlikte adayýn web kamerayla alýnacak fotoðrafý da elektronik ortama aktarýlacaktýr. Bu fotoðrafýn cepheden, baþý açýk, sakalsýz, gözlüksüz, adayýn kolaylýkla tanýnmasýný saðlayacak þekilde çekilmiþ bir fotoðraf olmasý gerektiðinden, baþvuru merkezine giderken adaylarýn bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir. Sýnav günü bu fotoðraftaki tanýnmada önemli rol oynayacak görünüm özelliklerinde bir deðiþiklik bulunmamalýdýr. Salon Baþkanýnýn fotoðraftan adayýn kimliðini belirlemede güçlük çektiði takdirde, adayý sýnava almayabileceði göz önünde tutulmalýdýr. Baþvuru yapýldýktan sonra Baþvuru Merkezi tarafýndan yazýcýdan alýnarak adaya verilecek Aday Baþvuru Kayýt Bilgileri formu dikkatle incelenmelidir. Adayýn bilgilerinin doðruluðundan emin olunmalýdýr. Bilgilerinde eksiklik veya yanlýþlýk varsa hemen Baþvuru Merkezi görevlisi uyarýlarak eksik bilgi tamamlattýrýlmalý, yanlýþ bilgi düzelttirilmelidir. Bilgiler doðru ise form imzalanýp görevliye onaylamasý için geri verilmelidir. Onaylanmýþ, fotoðraflý belge görevliden alýnmalý ve sýnavýn bütün aþamalarýnda gerekli olacaðýndan saklanmalýdýr. Aday Bilgi Formu da adayda kalacaktýr. 2.5 BAÞVURULARIN GEÇERSÝZ SAYILACAÐI DURUMLAR Adayýn bilgilerinde ve onay iþlemlerinde eksiklik ya da tutarsýzlýk varsa; baþvuru, baþvurma için tanýnan süre içinde internet aracýlýðýyla yapýlmayarak Aday Bilgi Formu Jandarma Okullar Komutanlýðýna veya ÖSYM'ye gönderilmiþse, baþvuru yapýlamayacak veya geçersiz sayýlacaktýr. Formdaki bilgilerin gerçeðe uygun olarak yazýlmasýndan aday sorumludur. 2.6 BAÞVURUSU GEÇERLÝ ADAYLARA GÖNDERÝLECEK BELGELER Sýnava girilecek bina ve salonu gösteren Jandarma Astsubay Temel Kursu Yazýlý Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgeleri sýnavdan önce adaylarýn adreslerine gönderilecektir. 3. YAZILI SINAV Sýnavda adaylara uygulanacak test, bir kitapçýk hâlinde verilecek ve adaylar cevaplarýný cevap kâðýdýna iþaretleyeceklerdir. Soru kitapçýklarý farklý türde basýlacaktýr. Türü ne olursa olsun bütün soru kitapçýklarýndaki sorular birbirinin tamamen ayný olacak ancak, sorularýn veya seçeneklerin sýralanýþý deðiþebilecektir. Bu nedenle, her soru kitapçýðý türünün doðru cevap anahtarý farklý olacaktýr. Soru kitapçýðý türü, kitapçýðýn üzerinde ve iç sayfalarýnda büyük harflerle yazýlý olacaktýr. 3.1 YAZILI SINAVIN KAPSAMI Sýnavda önlisans düzeyinde, çoktan seçmeli sorulardan oluþan bir test uygulanacaktýr. Test, Atatürk Ýlkeleri ve Ýnkýlap Tarihi, Türk Kültür ve Medeniyetleri Tarihi, Türkiye Coðrafyasý, Temel Yurttaþlýk Bilgisi konularýndaki bilgi, kavram ve ilkelerden yararlanma gücünü ölçen sorular ile Türkçe yi kullanma, zihni kapasite, düþünme ve muhakeme gücü, karar verme yeteneði ile matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçen sorulardan oluþacaktýr. Testin cevaplama süresi 120 dakikadýr (2 saat). 3.2 YAZILI SINAVA GÝRERKEN ADAYIN YANINDA BULUNDURMASI GEREKEN BELGELER a) 2009-JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU SINAVA GÝRÝÞ VE KÝMLÝK BELGESÝ: Belgenin üzerinde, adayýn kimlik bilgileri ve fotoðrafý ile sýnava gireceði merkez, sýnav tarihi ve saati, sýnava girilecek bina ve salon yazýlý olacaktýr. b) FOTOÐRAFLI VE ONAYLI ÖZEL KÝMLÝK BELGESÝ: Sýnava girebilmek için Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgesinden baþka, adayýn kimliðini gösteren fotoðraflý ve soðuk damgayla onaylý bir belge (nüfus cüzdaný vb.) gerekmektedir. c) BÝR FOTOÐRAF: Sýnavda görevliler, adayý kolaylýkla tanýtabilecek bir fotoðraf isteyebilirler. Bu amaçla, her adayýn yanýnda kendini açýk bir þekilde tanýtan bir fotoðraf bulundurmasý gereklidir. Her aday bu fotoðrafýn arkasýna mutlaka T.C. Kimlik Numarasýný, adýný ve soyadýný yazmalýdýr Jandarma Astsubay Temel Kursu Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgesi ile özel kimlik belgesini yanýnda bulundurmayan bir aday, gerekçesi ne olursa olsun sýnava alýnmayacaktýr. Bu belgelerin aslý dýþýndaki belgeler de kabul edilmeyecektir. Adaylarýn sýnav binasýna cep telefonuyla girmeleri yasaktýr. Sýnava girerken yukarýda sözü edilen belgelerin yaný sýra þu araç ve gereçlerin de bulundurulmasý gerekir: 5

9 en az iki adet koyu siyah ve yumuþak kurþun kalem (mümkünse 2B; deðilse B veya HB), yumuþak, leke býrakmayan kaliteli bir silgi ve kalemtýraþ. 3.3 YAZILI SINAVIN UYGULANMASI Kimlik kontrolleri ve salona yerleþtirme iþlemlerinin zamanýnda yapýlabilmesi için adaylarýn, sýnavýn baþlama zamanýndan yarým saat önce sýnava girecekleri salonun kapýsýnda hazýr bulunmalarý zorunludur. Adaylarýn oturacaklarý yerleri saptamak, gerekirse sýnav sýrasýnda bir adayýn yerini deðiþtirmek yetkisi salon baþkanýna aittir. Gerekli kimlik kontrolleri, Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgesi ile Özel Kimlik Belgesi kullanýlarak yapýldýktan sonra Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgeleri salondaki görevliler tarafýndan toplanacaktýr. Salona yerleþtirme iþlemleri tamamlandýktan sonra salon baþkaný sýnavda uygulanacak kurallarý adaylara okuyacak ve kullanýlacak cevap kâðýtlarýný daðýttýracaktýr. Cevap kâðýtlarýndaki gerekli yerler adaylarca doldurulduktan sonra, soru kitapçýklarý da daðýtýlacak, adaya verilen soru kitapçýðý üzerinde basýlý olan harf, cevap kâðýdý üzerindeki ilgili alana adaylar tarafýndan iþaretlenecektir. Soru kitapçýðý türü belirtilmeyen cevap kâðýtlarýnýn deðerlendirilmesi mümkün olamayacaðýndan adayýn sýnavý geçersiz sayýlacaktýr. Cevaplarýn soru kitapçýðý üzerinde deðil, cevap kâðýdý üzerinde iþaretlenmesi gerekmektedir. Soru kitapçýðý üzerinde iþaretlenen cevaplar geçerli sayýlmaz. Soru kitapçýklarý üzerinde ayrýlmýþ olan yerlere adaylar istenen bilgileri yazdýktan sonra sýnav baþlatýlacaktýr. Soru kitapçýklarý daðýtýldýktan sonra gelen adaylar sýnava alýnmayacaklardýr. Sýnav süresinin bitiminde soru kitapçýðý ve cevap kâðýtlarý toplanacak ve salon görevlileri tarafýndan koruma altýna alýnarak hemen paketlenecek ve paketler hiçbir biçimde açýlmayacaktýr. Sýnav evrakýný teslim ederek sýnav salonundan dýþarý çýkan bir aday tekrar sýnav salonuna alýnmayacaktýr. 3.4 YAZILI SINAVDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR Adaylarýn sýnava, çaðrý cihazý, telsiz, cep telefonu, fotoðraf makinesi vb. araçlarla, cep bilgisayarý, saat fonksiyonu dýþýnda fonksiyonu bulunan saat vb. her türlü bilgisayar özelliði bulunan cihazlarla girmeleri sýnav süresince, birbirleriyle konuþmalarý, kopya çekmeleri veya çekilmesine yardýmcý olmalarý, salondaki görevlilere soru sormalarý, birbirlerinden kalem, silgi vb. þeyler alýp vermeleri, hesap makinesi, sözlük vb. yardýmcý araçlar kullanmalarý, sýnav salonunda sigara, pipo, puro vb. içmeleri, baþkalarýný rahatsýz edecek þekilde bir þeyler yiyip içmeleri ve sýnav düzenini bozacak baþka davranýþlarda bulunmalarý sýnav kurallarýna aykýrýdýr. Sýnav kurallarýna uymak adayýn temel görevidir. Kurallara aykýrý davranýþta bulunan adaylarýn sýnava devam etmelerine izin verilmeyecektir. Ancak sýnav görevlileri diðer adaylarýn dikkatlerini daðýtmamak, zaman kaybetmelerine yol açmamak açýsýndan gerekli görürlerse kural dýþý davranýþlarda bulunanlara uyarýda bulunmayabilirler. Hangi yol seçilirse seçilsin, bu gibilerin kimlikleri ve kusurlarý sýnav görevlilerince sýnav tutanaðýna açýkça yazýlacak ve sýnavlarý ÖSYM'ce geçersiz sayýlacaktýr. Adaylarýn test sorularýna verdikleri cevaplarýn daðýlýmlarý bilgi iþlem yöntemleriyle incelenecektir. Bu incelemelerden elde edilen bulgular, ÖSYM tarafýndan deðerlendirilecek, ikili veya toplu kopya eyleminde bulunulduðu sonucuna varýlan salonlarda, kopya eylemine karýþtýðý belirlenen adaylarýn cevaplarýnýn bir kýsmý ya da tümü iptal edilecektir. Bu nedenle adaylarýn, kopya giriþiminde bulunmamalarý ve baþkalarýnýn kendilerinden kopya çekmelerini engellemek için cevap kâðýtlarýný baþkalarý tarafýndan görülmeyecek bir þekilde tutmalarý gerekmektedir. Sýnav süresinin bitiminde adaylarýn kullandýðý soru kitapçýðý ile cevap kâðýdý, salondaki görevliler tarafýndan toplanacaktýr. Özellikle büyük salonlarda görevliler yanlýþlýkla bir adaya ait Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgesini, Soru Kitapçýðý veya Cevap Kâðýdýndan herhangi birini almayý unutabilir.böyle bir durumda ilgili aday derhâl gerekli uyarýda bulunmalý ve yukarýda sayýlan belgelerinin eksiksiz teslim alýnmasýný saðlamalýdýr. ÖSYM'de her salona ait sýnav evraký paketi, görevli ekipler tarafýndan tek tek açýlýr, paketin içinden çýkan bütün belgeler tek tek sayýlýr ve eksik varsa bir tutanakla tespit edilir. Bu inceleme sýrasýnda belgesi eksik çýkan adaylarýn sýnavlarý geçersiz sayýlýr. 4. YAZILI SINAVIN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ Cevap kâðýtlarýna iþaretlenen cevaplar, ÖSYM de optik okuyucuyla okunacak ve bilgisayarla deðerlendirilecektir. Deðerlendirmede 6

10 doðru ve yanlýþ cevaplarýn sayýsý saptanacak, doðru cevap sayýsýndan yanlýþ cevap sayýsýnýn dörtte biri çýkarýlarak, adayýn almýþ olduðu ham puan bulunacaktýr. Bu puan, adayýn yazýlý sýnav puaný olacaktýr. 5. YAZILI SINAV SONUÇLARININ BÝLDÝRÝLMESÝ Yazýlý sýnav sonuçlarý 2009 Haziran ayýnýn ilk haftasý içerisinde Sýnav Sonuç Belgesi ile adaylarýn adresine postalanacaktýr. 2. aþama sýnavlarýna çaðýrýlacak adaylara Yazýlý Sýnav Sonuç Belgesi ile sýnav tarihi, saati ve sýnava gireceði komisyon bildirilecektir. Sýnav sonuçlarý ile internet adreslerinde de yayýnlanacaktýr. 6. ÝKÝNCÝ AÞAMA SINAVLARI Yazýlý sýnavda baþarýlý olan adaylarýn 2. aþama sýnavlarý, adreslerine gönderilecek, Yazýlý Sýnav Sonuç Belgesinde belirtilen gün ve saatte, Jandarma Okullar Komutanlýðý Beytepe/Ankara adresinde yapýlacaktýr. 2. aþama sýnavlarýna çaðrýlan adaylar, okula girmeye hak kazanmýþ sayýlmazlar. 2. aþama sýnavlarý Jandarma Okullar Komutanlýðýnca Haziran 2009 tarihleri arasýnda yapýlacaktýr. 6.1 SINAVLARA HANGÝ ADAYLAR ALINACAKTIR? ÖSYM Baþkanlýðý nýn 2 Mayýs 2009 tarihinde yapmýþ olduðu yazýlý sýnav sonucunda, adaylarýn almýþ olduklarý puan esas olmak üzere, puaný en yüksek ilk adaydan baþlayarak Jandarma Okullar Komutanlýðý tarafýndan belirlenecek sayýda aday, yazýlý sýnavda baþarýlý kabul edilerek, 2. aþama sýnavlarýna çaðrýlacaktýr. 2. aþama sýnavlarýna çaðrýlan adaylar ve internet adreslerinde yayýnlanacaktýr. 2. aþama sýnavlarýna çaðýrýlan tüm adaylar, Yazýlý Sýnav Sonuç Belgesinde belirtilen tarihte ve sýnava gireceði saatten 1 saat önce, Jandarma Eðitim / Okullar Komutanlýðý Beytepe/ANKARA adresinde 1 No.lu Nizamiyede (Ýncek Bulvarý üzerinde) hazýr bulunacaklardýr. DÝKKAT! Nedeni ne olursa olsun, kendisine bildirilen tarih ve saatte sýnavlara, saðlýk muayenelerine, kayýt ve kabul iþlemlerine gelmeyen adaylar vazgeçmiþ sayýlýr ve iþlemleri iptal edilir. 6.2 SINAVLARIN KAPSAMI NEDÝR? Ön Saðlýk Muayene, FKDT ve Mülakat Sýnavý, Yazýlý Sýnav Sonuç Belgesinde belirtilen ve internet adresinde ilan edilen tarihler arasýnda, Jandarma Eðitim / Okullar Komutanlýðý Beytepe / ANKARA da yapýlacaktýr. DÝKKAT! Jandarma Genel Komutanlýðýnýn 2. aþama sýnavlarýnýn konu, branþ, standart, tarih, uygulama þekli, baraj ve performans puanlamasýnýn yapýlmasý ile ilgili haklarý saklýdýr. Sýnavlarla ilgili deðiþiklik yapýlmasý durumunda www. jandarma.tsk.tr internet adresinde, ayrýntýlý olarak adaylara bildirilecektir. a) Belge Ýnceleme: (1. Gün) Sýnavýn 2. aþamasýna çaðrýlan adaylardan istenen bu kýlavuzun Aþama Sýnavlarýna Gelirken Yanýnýzda Bulundurmanýz veya Teslim Etmeniz Gereken Belgeler Nelerdir? baþlýðýnda belirtilen belgeler incelenerek kontrol edilecektir. Baþvurma ve giriþ koþullarýný taþýmayan adaylar sýnavýn diðer aþamalarýna alýnmayacaktýr. Bu nedenle adaylarýn istenen tüm belgeleri onaylý ve eksiksiz olarak 2. aþama sýnavlarýna gelirken yanlarýnda getirmeleri zorunludur. Getirilecek belgeler ile belge örnekleri internet adresinde yer alacaktýr. UYARI! 2008 yýlý seçme sýnavlarýnda belge incelemeleri sonucunda ( 27 ) aday elenmiþtir. b) Ön Saðlýk Muayene: (1.Gün) Adaylarýn; fiziksel görünümü, yaþ, boy uzunluðu, vücut aðýrlýðý, renk körlüðü, düz tabanlýk ve aðýzçene saðlýðý yönünden gerekli koþullarý ve saðlýkla ilgili diðer ön koþullarý taþýyýp taþýmadýðý kontrol edilerek ön saðlýk muayenesi yapýlacaktýr. Adaylar; ön saðlýk ve boy-kilo ile ilgili koþullarý baþvuru kýlavuzundan veya internet adresinden öðrenebilirler. DÝKKAT! Sýnavlara gelmeden önce seçme sýnavlarýnda aranan kýstaslara göre saðlýk kontrolleri ile doðru boy, kilo ölçümünüzü yaptýrmanýz sizin ve ailenizin maddî ve manevi kayba uðramasýný önleyecektir. Yaþýnýn gerektirdiði boy uzunluðuna ve vücut aðýrlýðýna sahip olmayan adaylar bu sýnavda elenmektedir Yýlý Seçme Sýnavlarýnda, boy-kilodan (62), düztabanlýk/fiziki görünüm incelemeden (7), renk körlüðünden (8), aðýz çene saðlýðýndan (10) olmak üzere, toplam (87) aday elenmiþtir. c) Fiziki Kabiliyet Deðerlendirme Testi: (1. Gün ) Adaylara, çabukluk, çeviklik, kuvvet ve kondisyonlarýný meydana çýkaracak testler 7

11 uygulanmaktadýr. Fiziki Kabiliyet Deðerlendirme Testlerinin hangi branþlarda yapýlacaðý ve standartlarý ile ilgili bilgiler aþaðýda verilmiþtir. Sýnav dört aþamalý olarak yapýlacaktýr. (1) Barfikste Kol Çekme: 3 ve daha fazla çeken, (2) Durarak Uzun Atlama: 190 cm. ve daha uzun atlayan, (3) Mekik: 1 dakikada yardýmlý en az 25 tekrar yapan, (4) Koþu (400 metre): 75 saniye ve daha kýsa sürede koþan adaylar sýnavda baþarýlý olacaktýr. DÝKKAT! Fiziki Kabiliyet Deðerlendirme Testlerine önceden çalýþarak hazýrlýklý geliniz. Yukarýda belirtilen branþlarda standartlara ulaþamayan adaylar elenmektedir. Bu durum, adaylarýn gereksiz harcama yapmalarýna neden olmaktadýr Yýlý seçme sýnavlarýnda; Barfikste Kol Çekmeden (62), 400 m. Koþudan (17), Mekikten (11) olmak üzere toplam (90) aday baþarýlý olamadýðýndan elenmiþtir. UYARI! FKDT de adayýn sakatlanmasý, yaralanmasý vb. gibi ortaya çýkabilecek durumlarda, saðlýk yönünden sorumluluk J.Okll.K.lýðýna ait deðildir. Ayrýca, testlerin yapýlacaðý günde saðlýk durumu itibariyle testlere katýlamayacak durumda olan adaylar, sýnavlara kabul edilmeyecek ve kendisine baþka bir sýnav hakký verilmeyecektir. Ön Saðlýk Muayene ve FKDT nin herhangi bir aþamasýnda baþarýlý olamayan adaylar elenecek ve diðer sýnavlara alýnmayacaklardýr. Ancak Ön Saðlýk Muayene ve FKDT nin herhangi bir aþamasýnda baþarýsýz olan adaylar, ayný gün ve sýnavlarýnýn devam ettiði saatler içerisinde Ýtiraz Baþvuru Birimine baþvuruda bulunabileceklerdir. Ýtiraz Baþvuru Birimi, adayýn itirazýný inceleyecek ve itirazý yerinde görürse, Ýtiraz Deðerlendirme Biriminde yeniden sýnava alýnmasýný saðlayacaktýr. Aday, yeniden tabi tutulduðu testin sonucuna karþý yeni bir itiraz baþvurusunda bulunamayacaktýr. Ýtiraz Deðerlendirme Biriminin kararlarý kesindir. Ön Saðlýk Muayene ve FKDT de baþarýlý olan adaylara ayný gün Astsubay Kiþilik Testi uygulanacaktýr. Astsubay Kiþilik Testi uygulanan adaylar, bir gün sonra, saat den itibaren ilgili komisyonlarda Mülakat Sýnavýna alýnacaklardýr. ç) Mülakat : (2. Gün ) Adayýn kendisi ile yapýlacak görüþmede; adayýn duygu ve düþüncelerini söz ile ifade edebilme yeteneði, dilinde pelteklik, tutukluk ve kekemelik gibi konuþma özürleri ile askerlik mesleðinin gerektirdiði psikolojik saðlamlýk ve ruh haline sahip olup olmadýðý vb. bilgiler komisyonlarca deðerlendirilecektir. Mülakat komisyonu kararlarý kesindir AÞAMA SINAVLARINA GELÝRKEN YANINIZDA BULUNDURMANIZ VEYA TESLÝM ETMENÝZ GEREKEN BELGELER NELERDÝR? Ön Saðlýk Muayene, FKDT ve Mülakat Sýnavlarýna çaðrýlan adaylar, aþaðýda istenen belgeleri; Diploma (Mezuniyet belgesinin aslý veya diplomanýn noter onaylý sureti) ve nüfus cüzdanýnýn aslý yanlarýnda olacak þekilde, fotokopilerini ise diðer belgeler ile birlikte plastik kapaklý bir dosya içine aþaðýdaki sýraya göre takarak getireceklerdir. a) Yazýlý Sýnav Sonuç Belgesi: Belge; Ön Saðlýk Muayene, FKDT ve Mülakat Sýnavlarýna çaðrýlan adaylarýn yazýþma adresine ÖSYM Baþkanlýðý tarafýndan gönderilmiþtir. Belge üzerinde adayýn sýnavlara gireceði tarih ve saat ile sýnav komisyonunun numarasý yazýlýdýr. Yazýlý Sýnav Sonuç Belgesinde belirtilen gün ve saatte gelmeyen bir aday ileri süreceði mazeret ne olursa olsun, Ön Saðlýk Muayene, FKDT ve Mülâkat Sýnavýna alýnmayacaktýr. b) Öðrenim Durum Belgesi : Bu kýlavuzun ekler bölümünde ve internet adresinde örneði bulunan form çoðaltýlarak, aþaðýdaki açýklamalar doðrultusunda doldurulacak, boþ býrakýlmayacaktýr. Adaya ait kimlik bilgilerinin bulunduðu bölüm aday tarafýndan dolma kalem veya tükenmez kalemle doldurulacak, adayýn kendisinin, babasýnýn, annesinin evliyse eþinin fotoðraflarý arkalarýna adayýn adý soyadý ve T.C. Kimlik Numarasý yazýldýktan sonra yapýþtýrýlacaktýr. Ýlköðretim ve lise öðrenim bilgileri bölümü, tüm adaylar için adayýn en son mezun olduðu lise müdürlükleri tarafýndan belge üzerindeki açýklamalar doðrultusunda dolma kalem veya tükenmez kalemle doldurulacak ve onaylanacaktýr. Ýlköðretim altýncý sýnýftan itibaren lise son sýnýf dâhil adayýn öðrenim gördüðü bütün yýllara ait alanlar tek tek doldurulacaktýr. Adaylar; ilköðretim ve lise öðrenim bilgileri bölümünü doldurtup lise müdürlüklerine onaylattýktan sonra Önlisans/Lisans öðrenim bilgileri bölümünü de mezun olduðu Yüksek Okul Müdürlüðü veya Fakülte Dekanlýðýna doldurtarak onaylatacaklardýr. 8

12 Adayýn Lise öðrenimine iliþkin disiplin notu, not sistemine uygun olarak yazýlacak ve aday ceza almýþ ise ceza türü açýk þekilde yazýlacaktýr. Yükseköðrenimde disiplin cezasý almýþ adaylar için durumuna göre Almýþtýr veya Almamýþtýr kutucuðu iþaretlenecek, disiplin cezasý alan adaylarýn disiplin ceza nedeni açýk þekilde yazýlacaktýr. Öðrenim Durum Belgesindeki tüm bilgilerin ilgili okul müdürlüklerince tam ve doðru olarak yazýldýðýnýn kontrol edilmesinden aday bizzat sorumludur. NOT: Ýkametgâhýnýn bulunduðu yer haricinde baþka bir yerde ki okuldan mezun olan adaylar faksla bu belgeyi isteyebilirler. Belgenin okunaklý mühürlerin açýk olmasýna dikkat edilecektir. c) Nüfus Cüzdaný Aslý ve Fotokopisi (Fotoðraflý) : Sýnavlara girebilmeniz için size gönderilen Yazýlý Sýnav Sonuç Belgesinden baþka, fotoðraflý nüfus cüzdanýnýzý da yanýnýzda getirmeniz ve fotokopisini dosyaya koymanýz gerekmektedir. Nüfus cüzdanýnýzda fotoðraf yoksa ve T.C. Kimlik Numarasý yazýlý deðilse, Nüfus Müdürlüðüne baþvurarak yeni nüfus cüzdaný çýkartmanýz gerekmektedir. Nüfus cüzdanýndaki fotoðrafýn adayýn kolaylýkla tanýnmasýný saðlayacak þekilde son durumunu gösterir özellikte olmasý zorunludur. Nüfus cüzdanýný yanýnda getirmeyen adaylar sýnavlara alýnmayacaktýr. ç) Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi: Mezun olan adaylar; Mezun olduklarý Okul Diplomasý Aslý, Noter Onaylý Sureti veya Geçici Mezuniyet Belgesinin aslý yanýnda olacak þekilde fotokopisini aþaðýda açýklandýðý üzere plastik dosyaya koyacaklardýr. (1) Lisans / Ön Lisans mezunu adaylar; lise/dengi okul diplomasýnýn fotokopisi ile birlikte mezun olduklarý Lisans / Ön Lisans Diplomasýnýn fotokopisini, (2) Mezun olmalarýna raðmen diplomasýný alamamýþ olan adaylar, lise/dengi okul diplomasýnýn fotokopisiyle birlikte Geçici Mezuniyet Belgesinin fotokopisini, (3) Ön Saðlýk Muayene, FKDT ve Mülâkat Sýnavlarýna kadar geçici mezuniyet belgesini alamamýþ olan adaylar ise, lise/dengi okul diplomasýnýn fotokopisiyle birlikte, bu kýlavuzun ekler bölümünde örneði bulunan mezuniyet belgesini alamayan adaylar için hazýrlanan belgeyi plastik dosyaya koyacaklardýr. Öðrenim durumlarýna iliþkin belgeleri eksik olan adaylar, Ön Saðlýk Muayene ve Fiziki Kabiliyet Deðerlendirme Testlerine alýnmayacaktýr d) Vukuatlý Nüfus Kayýt Örneði: Belge; kendinizin, eþinizin, öz veya üvey baba, anne ve kardeþleriniz ile ilgili nüfus kayýtlarýna iliþkin bilgileri içerecek ve Haziran 2009 ayý içerisinde Nüfus Müdürlüklerinden alýnmýþ ve onaylanmýþ olacaktýr. e) Adli Sicil Belgesi: Kendiniz, evli iseniz eþiniz, vukuatlý nüfus kayýt örneðinde yer alan öz veya üvey anne, baba ve kardeþleriniz için ayrý ayrý olmak üzere (18 yaþýndan küçük olan kardeþler ile ölenler hariç) adlî sicil belgeleri Haziran 2009 ayý itibariyle Cumhuriyet Baþsavcýlýklarýndan alýnacaktýr. (Adli Sicil Kaydýnda haber özeti bulunanlar haber özetleri ile ilgili kesinleþmiþ mahkeme kararlarýný ilgili adli sicil belgesine tel zýmba ile tutturacaklar ve dosya içinde teslim edeceklerdir.) Evli olan kýz kardeþler için açýk kimliði hanesinin Soyadý bölümüne önce evlenmeden önceki soyadý, sonra evlendikten sonraki soyadý parantez içerisinde yazýlacaktýr. f) Vesikalýk Fotoðraf: (Ýki Adet) Adaya ait 2 (iki) adet cepheden ve son altý ay içinde; baþý açýk, gözlüksüz, sakalsýz, kolaylýkla tanýnmayý saðlayacak þekilde çekilmiþ net bir fotoðraf olmalýdýr. Fotoðraflarýn arkasýna, T.C. Kimlik Numarasý, ad ve soyad yazýlacaktýr. Fotoðraflar bir zarf içerisine konularak, diðer belgeler için hazýrlanmýþ olan dosyaya takýlacaktýr. Ayrýca aday kendisine, evliyse eþine, anne ve babasýna ait birer adet fotoðrafý da yanýnda bulunduracaktýr. g) Askerlik Durum Belgesi: Bu kýlavuzda örneði yer alan belgeyi Geçici ve Kesin Kayýt ve Kabul tarihine kadar (01 Mayýs 2010) askerlikle iliþiklerinin olmadýðýný gösterecek þekilde doldurduktan sonra Askerlik Þubesi Baþkanlýklarý na onaylatacaklardýr. DÝKKAT! Yukarýda belirtilen belgeleri tam olarak yanýnda bulundurmayan bir aday, ileri süreceði neden ne olursa olsun, Ön Saðlýk Muayene, Fiziki Kabiliyet Deðerlendirme Testi ve Mülakat Sýnavlarýna alýnmayacaktýr. ð) Yukarýda belirtilen belgeler dýþýnda: Spor ayakkabýsý ve þort, siyah tükenmez kalem, siyah kurþun kalem, kalemtýraþ ve silgi getirmeniz gerekmektedir. 9

13 6.4 ADAYLARIN OKULA GÝRMEYE ESAS BAÞARI SIRASI NASIL TESPÝT EDÝLECEKTÝR? Mülakatta baþarýlý olan adaylarýn, asýl-yedek baþarý sýralamasýnýn hangi esaslara göre ve nasýl yapýlacaðýna iliþkin bilgiler internet adresinde yer alacaktýr. 6.5 SINAV SONUÇLARI NASIL DUYURULACAKTIR? Ön Saðlýk Muayene, FKDT ve Mülakat Sýnavlarý sonucunda Jandarma Astsubay Temel Kursunu asýl ve yedek olarak kazanan adaylarýn isim listeleri ile birlikte, bu aþamadan sonra yapýlacak iþlemler internet adresinde muhtemelen 03 Temmuz 2009 tarihine kadar ilan edilecektir. Adaylarýn bu ilanlarý takip ederek, ilanda belirtilen hususlarý yerine getirmesi zorunludur. Bu ilanlarda belirtilen hususlarýn yerine getirilmemesi adaylarýn haklarýný kaybetmesine neden olacaktýr. 6.6 SAÐLIK KURULU RAPORLARI NASIL ALINACAKTIR? a) Mülakat sýnavlarý sonucunda baþarýlý olup, Jandarma Astsubay Temel Kursunu asýl ve yedek olarak kazanan adaylar muhtemelen 06 Temmuz 2009 tarihinden itibaren vakit geçirmeksizin, Jandarma Eðitim / Okullar Komutanlýðý Ýnsan Kaynaklarý Seçme ve Deðerlendirme Merkezi Beytepe / Ankara adresine þahsen baþvurarak, Saðlýk Kurulu Raporu için Sevk Yazýsý ile güvenlik soruþturmasý için gerekli belgeleri Temmuz 2009 tarihleri arasýnda elden teslim alacaklardýr. Saðlýk kurulu raporu için sevk evrakýný alanlar öncelikle saðlýk raporu almak için sevk edildikleri Asker Hastanelerinde iþlemlere baþlayacaklardýr. Ýlk muayenesinde Muvazzaf Jandarma Astsubay Olur kararlý ön saðlýk raporu alan adaylar, zaman geçirmeksizin olumlu saðlýk raporlarýný ve sevk esnasýnda kendilerine verilen güvenlik soruþturmalarýnýn yapýlmasý için gerekli belgelerini tamamlayarak Jandarma Eðitim / Jandarma Okullar Komutanlýðý Ýnsan Kaynaklarý Seçme ve Deðerlendirme Merkezi Beytepe / Ankara adresine þahsen teslim edeceklerdir. DÝKKAT! Jandarma Okullar Komutanlýðýnca elden teslim edilen Hastane Sevk Evraký haricinde ikinci defa sevk evraký düzenlenmemekte olup, adaylarýn tekrar sevk evraký için müracaatta bulunmamalarý gerekmektedir. b) Saðlýk kurulu raporu alma sevk iþlemleri için internette ilan edilen tarihten sonra Jandarma Okullar Komutanlýðýna müracaat eden adaylara Hastane Sevk belgesi ve güvenlik soruþturmasý için gerekli belgeler verilmeyecektir. c) Sýnavý kazanan asýl veya yedek adaylar, TSK Saðlýk Yeteneði Yönetmeliði esaslarýna uygun olarak tam teþekküllü Asker Hastanesinden Muvazzaf Jandarma Astsubay Olur kararlý Ön Saðlýk Kurulu Raporunu internette ilan edilen ve kendilerine bildirilen tarihler arasýnda almak zorundadýrlar. ç) Muvazzaf Jandarma Astsubay Olamaz raporu aldýðý için Saðlýk Kurulu Raporuna itiraz etmek isteyen adaylar, ön rapor tarihinden itibaren (7) gün içerisinde ön raporun aslý ve fotokopisi ile birlikte þahsen Jandarma Okullar Komutanlýðý Ýnsan Kaynaklarý Seçme ve Deðerlendirme Merkezi Amirliði Beytepe / ANKARA adresine müracaat ederek, itirazlarýný yapacaklardýr. d) Muvazzaf Jandarma Astsubay Olamaz kararlý saðlýk raporu aldýðý için Ýtiraz Baþvurusunda bulunan adaylar; Jandarma Okullar Komutanlýðýnca Ankara ilinde bulunan asker hastanelerinden birine birinci kontrol muayenesi için sevk edileceklerdir. Birinci kontrol muayenesinde ilk muayenede olduðu gibi Muvazzaf Jandarma Astsubay Olamaz kararlý saðlýk raporu alan adaylarýn ikinci bir itiraz hakký yoktur. Birinci kontrol muayenesi sonucunda Muvazzaf Jandarma Astsubay Olur kararlý saðlýk raporu alan adaylar ise, almýþ olduklarý birinci kontrol muayenesi ön raporu ile birlikte J.Okll.K.lýðýnca Ankara ilindeki baþka bir asker hastanesine 2. kontrol muayenesi için sevk edilecektir. e) Saðlýk raporlarýna itirazlarý nedeniyle 1. ve 2. kontrol muayenelerine sevk edilen adaylarýn, internette ilan edilen tarihe kadar Muvazzaf Jandarma Astsubay Olur kararlý Saðlýk Kurulu Raporunu alarak, Jandarma Okullar Komutanlýðý Ýnsan Kaynaklarý Seçme ve Deðerlendirme Merkezine güvenlik soruþturmasý için gereken belgelerle birlikte teslim etmeleri gerekmektedir. f) Saðlýk Kurulu Raporuna itiraz nedeniyle kontrol muayenelerine sevk edilen adaylar dahil, hastaneye sevk edilen tüm adaylar kendilerine tanýnan süre içerisinde rapor iþlemlerini tamamlayamaz veya saðlýk kurulu ön raporlarýný aldýðý hâlde internette ilan edilen tarihler arasýnda bu raporlarýný Jandarma Okullar Komutanlýðýna teslim etmedikleri takdirde, Jandarma Astsubay Temel Kursuna kayýt yaptýrmaktan vazgeçmiþ sayýlacaklardýr. DÝKKAT! Saðlýk Kurulu Raporu almak üzere Askeri Hastane gidecek olan adaylarýn yanlarýnda (6) adet fotoðraf bulundurmalarý gerekmektedir. 10

14 6.7 GÜVENLÝK SORUÞTURMASI ÝÞLEMLERÝ a) 2009 yýlý Jandarma Astsubay Temel Kursu Seçme sýnavlarýný asýl veya yedek olarak kazanan ve Muvazzaf Jandarma Astsubay Olur kararlý saðlýk raporu alan tüm adaylarýn güvenlik soruþturma iþlemleri, saðlýk kurulu raporu ve güvenlik soruþturmasý için gerekli belgeleri J.Okll.K.lýðýna teslim ettiði tarihten itibaren baþlatýlacak ve ilgili yasal mevzuat doðrultusunda yapýlacaktýr. b) Muvazzaf Jandarma Astsubay Olur kararlý Saðlýk Kurulu Raporu alan ve güvenlik soruþturmasý olumlu sonuçlanan adaylara, Jandarma Okullar Komutanlýðýnca internet ortamýnda kesin kayýt-kabul iþlemleri için çaðrý yapýlacak geçici/kesin kayýtlarý ile kabul tarihleri bildirilecektir. 7. GEÇÝCÝ / KESÝN KAYIT VE KABUL ÝÞLEMLERÝ VE KAYIT ÝÇÝN GEREKLÝ BELGELER a) Muvazzaf Jandarma Astsubay olur kararlý Saðlýk Kurulu Raporu alan, Güvenlik soruþturmalarý tamamlanan ve kayýt için gerekli diðer belgeleri de tamamlayan adaylar; internette ilan edilecek Geçici/ Kesin kayýt tarihlerinde, Jandarma Eðitim Komutanlýðý / Jandarma Okullar Komutanlýðý Ýnsan Kaynaklarý Seçme ve Deðerlendirme Merkezi Beytepe/ANKARA adresine þahsen müracaat ederek, asýl adaylar kesin, yedek adaylar geçici kayýt iþlemlerini yaptýracaklardýr. b) Asýl listedeki adaylarýn kontenjaný doldurmamasý halinde, daha önceden geçici kayýt yaptýrmýþ ve kabul günü J.Eðitim K.lýðý/J.Okll.K.lýðý Ýnsan Kaynaklarý Seçme ve Deðerlendirme Merkezinde hazýr bulunan yedek adaylardan, kontenjanýn açýðý kadar yedek aday sýrasýyla alýnarak kabul iþlemleri tamamlanacaktýr. DÝKKAT! Kayýt yaptýrmýþ olsalar dahi; kabul iþlemlerinin yapýlacaðý tarih ve saatlerde belirtilen yerde hazýr bulunmayan, internette ilan edilen tarih ve sürelere göre hareket etmeyen, istenen hususlarý yerine getirmeyen adaylar, tüm haklarýndan vazgeçmiþ sayýlýrlar. DÝKKAT! Jandarma Genel Komutanlýðý, seçme sýnav sonuçlarýnýn açýklanmasý, hastanelerden saðlýk kurulu raporu alma, güvenlik soruþturmasý iþlemleri ile kayýt kabul tarihlerinde veya okulun eðitim-öðretime baþlama ve bitirme tarihleri ile birlikte, eðitim-öðretim süresiyle ilgili yürürlükteki yasal mevzuat doðrultusunda her türlü tarih ve süre deðiþikliði yapma hakkýna sahiptir. Jandarma Astsubay Temel Kursu yazýlý giriþ sýnavý ile ön saðlýk muayene, FKDT ve mülakat sýnavlarýna giren ve bu sýnavlarda baþarýlý olan veya elenen tüm adaylar bu koþullarý kabul etmiþ sayýlýrlar. DÝKKAT! Adaylarýn kesin kabul iþlemleri yapýlmýþ olsa bile, haklarýnda yapýlacak olan resmi güvenlik soruþturmasý olumsuz sonuçlananlarýn iliþikleri kesilir. DÝKKAT! Adaylarýn Geçici/kesin kayýt iþlemleri, muhtemelen 2010 yýlý Mayýs ayýnda yapýlacak olup eðitim-öðretime baþlayan adaylar yaklaþýk 3,5 aylýk bir eðitim-öðretimden sonra, baþarýlý olmalarý hâlinde 30 Aðustos 2010 tarihinde astsubay çavuþ rütbesine naspedilecek ve bu tarihten sonra yaklaþýk 8,5 ay daha Jandarma Okullar Komutanlýnda, jandarma sýnýfýnýn gerektirdiði eðitim ve öðretimi alarak Mayýs 2011 tarihinde atamaya tabi tutulacaklardýr. c) Kesin Kayýt ve Kabul Ýçin Getirilmesi Gereken Belgeler; 1) Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin aslý, Adaylarýn, mezun olduklarýný gösteren, yüksek öðretim programýna ait diplomalarýnýn aslý veya noterden onaylý sureti ya da yüksek öðrenim geçici mezuniyet belgesinin aslý. 2) Yüklenme Senedi, (Noter onaylý) 3) Nüfus Cüzdaný Aslý (Fotoðraflý), 4) Adli Sicil Belgesi (Adayýn kendisine ait ve kayýt kabul tarihinden önce en fazla 1 ay içerisinde alýnmýþ), 5) Askerlik Durum Belgesi (Askerlik ile iliþiði olmadýðýna dair Askerlik Þube Baþkanlýklarýndan alýnacaktýr), 6) Kesin Kayýt Ýþleminiz konulu yazý (Hastaneye sevk esnasýnda Ýnsan Kaynaklarý Seçme ve Deðerlendirme Merkezi Amirliði nden verilen) 7) Kendisine ait 12 adet vesikalýk fotoðraf 8) Annesi, babasý ve evli ise eþine ait altýþar adet fotoðraf 9) Bunlara ilave olarak istenecek diðer belgeler adresinde yayýnlanacaktýr. 8. ARÞÝV ÝÞLEMLERÝ Jandarma Okullar Komutanlýðý Jandarma Astsubay Temel Kursu sýnavlarýna katýlan, ancak kabulü yapýlmayan adaylarýn, seçme sýnavlarý ile kesin kayýtta alýnan evraký, Jandarma Okullar Komutanlýðý Ýnsan Kaynaklarý Seçme ve Deðerlendirme Merkezi tarafýndan 90 gün süre ile saklandýktan sonra imha edilir. 11

15 Seçme Sýnavlarý sýrasýnda elenen adaylar ile asýl ve yedek listede yer almayan adaylarýn evrakýný geri almalarý yararlarýnadýr. 90 günlük arþiv süresi, Jandarma Astsubay Temel Kursuna kabulün yapýldýðý tarihinden itibaren baþlar. 9. DÝÐER BÝLGÝLER Sýnav için gerekli belgelerin sahte olarak düzenlenmesi, yanlýþ bilgi ve beyanlarda bulunulmasý hâlinde, aday ve yasa dýþý uygulamalarý tespit edilen kiþiler hakkýnda yasal iþlem yapýlacaktýr. Eksik, yanýltýcý, yalan beyan, sahte evrak veya sýnav komisyonlarýný yanlýþ bilgilendirme sonucunda sýnavlara katýlarak baþarýlý olan adaylar Jandarma Astsubay Temel Kursunu asýl ve yedek olarak kazanmýþ olsalar bile geçici/kesin kayýt iþlemleri yapýlmayacaktýr. Bu durum adaylarýn gereksiz harcama yapmalarýna ve haklarýnda hukuki ve cezai takibat yapýlmasý neticesinde güç durumda kalmalarýna neden olacaktýr. Baþvuru için gerekli koþullarý taþýmadýklarý ve Jandarma Sýnýfýnda Muvazzaf Astsubay olmaya engel durumlarý sonradan tespit edilenlerin, Jandarma Astsubay Temel Kursuna alýnmýþ olsalar bile ilgili yasal mevzuat çerçevesinde, eðitim ve öðretimin herhangi bir aþamasýnda kursla iliþkileri kesilmektedir. Bu nedenle baþvuru koþullarýný taþýmayan adaylarýn baþvuruda bulunmamalarý yararlarýnadýr. 10. JANDARMA EÐÝTÝM KOMUTANLIÐI / JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐINA NASIL GELECEKSÝNÝZ? a) Ulus (Hacý Bayram Cami): Bu bölgeden Ýncek istikametine hareket eden Gölbaþý minibüsleri ile Dýþkapý-Etlik kavþaðý-ýskitler Akköprü-Ankara Emniyet Müdürlüðü önü-aþtý-konya Yolu- Or-An Kavþaðý-Ýncek Bulvarý güzergâhýndan Jandarma Eðitim Komutanlýðý / Jandarma Okullar Komutanlýðý levhalarýný takip ederek, b) Kýzýlay (Güvenpark Önü): Bu bölgeden Ýncek Taþpýnar Köyü, Jandarma Eðitim Komutanlýðý/ Jandarma Okullar Komutanlýðý istikametine giden EGO Otobüsleri ile ulaþabilir. J. EÐÝTÝM / OKULLAR KOMUTANLIÐI 5 KM ÝNCEK BULVARI GÖLBAÞI O R A N K Ö P R Ü S Ü 9 KM K O N Y A Y O L U ESKÝÞEHÝR YOLU AÞTÝ METRO KIZILAY 12

16 TABLO -1 YAŞ BOY KİLO ÇİZELGESİ DOĞUM YILI YAŞ BOY EN AZ (CM) AĞIRLIK EN AZ (KG) AĞIRLIK EN FAZLA (KG) AÇIKLAMALAR ve 1992 doğumlu 168 cm. den uzun olan adaylar da aşağıdaki tabloya tabidir AŞAĞIDAKİ TABLODA BELİRTİLMİŞTİR BOY KİLO ÇİZELGESİ BOY (CM.) AĞIRLIK EN AZ (KG.) AĞIRLIK EN FAZLA (KG.) BOY (CM.) AĞIRLIK EN AZ (KG.) AĞIRLIK EN FAZLA (KG.) DİKKAT! Boy, çıplak ayakla, ağırlık ise yalnızca şort ile ölçülür. -13-

17 TABLO-2 ÜNİVERSİTELER VE KODLARI Kodu ÜNİVERSİTE ADI Kodu ÜNİVERSİTE ADI 101 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 213 İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ 167 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 128 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 102 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) 220 İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ 103 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 127 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 171 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 231 İZMİR ÜNİVERSİTESİ 155 AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) 219 İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 104 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) 129 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 163 AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 214 KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 169 AMASYA ÜNİVERSİTESİ 130 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) 105 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) 131 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 106 ANKARA ÜNİVERSİTESİ 175 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 187 ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ 132 KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. (TRABZON) 178 ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 170 KARAMANOĞLU MEHMET BEY ÜNV. (KARAMAN) 107 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) 156 KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 201 ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 229 KAVRAM EĞİTİM VAKFI (İSTANBUL) 202 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 133 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 108 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 181 KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ 188 BARTIN ÜNİVERSİTESİ 176 KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 203 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 134 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 186 BATMAN ÜNİVERSİTESİ 215 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 189 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ 216 MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 204 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 185 MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 179 BİLECİK ÜNİVERSİTESİ 135 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 205 BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 158 MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. (BURDUR) 183 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 136 MERSİN ÜNİVERSİTESİ 180 BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ 137 MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNV. (İSTANBUL) 109 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 138 MUĞLA ÜNİVERSİTESİ 166 BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) 139 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) 110 CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) 184 MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 111 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) 161 NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ) 206 ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN-TARSUS) 174 NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 112 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 140 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 207 ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 223 OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 177 ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 141 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) 113 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) 168 ORDU ÜNİVERSİTESİ 114 DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) 142 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 208 DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 182 OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ 115 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) 232 ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 116 DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) 144 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) 157 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 160 RİZE ÜNİVERSİTESİ 117 EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) 217 SABANCI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 118 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) 145 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 162 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ 146 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) 143 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 173 SİİRT ÜNİVERSİTESİ 209 FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 172 SİNOP ÜNİVERSİTESİ 119 FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) 147 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) 120 GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 226 TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNV. (ANKARA) 121 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 193 ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ 122 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 148 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) 123 GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) 194 TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ 154 GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 221 UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 164 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 149 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) 190 GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 159 UŞAK ÜNİVERSİTESİ 124 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 195 YALOVA ÜNİVERSİTESİ 210 HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 222 YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) 191 HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ 218 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 125 HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) 150 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 165 HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) 151 YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) 192 IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 152 ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ 211 IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 301 DOĞU AKDENİZ ÜNV. (KKTC. GAZİMAĞUSA) 227 İLKE EĞİTİM VAKFI (İSTANBUL) 302 GİRNE AMERİKEN ÜNV. (KKTC. GİRNE) 126 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) 303 LEFKE AVRUPA ÜNV. (KKTC. LEFKE) 225 İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ 304 ULUSLAR ARASI KIBRIS ÜNV. (KKTC. LEFKOŞA) 230 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 305 YAKINDOĞU ÜNV. (KKTC. LEFKOŞA) 212 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ 228 İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ 990 YURT DIŞINDA OLUP GEÇERLİLİĞİ VE DENKLİĞİ TC. YÜKSEK ÖĞRETİM KURULUNCA KABUL EDİLMİŞ ÜNİVERSİTELER -14-

18 TABLO-3 JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSUNA MÜRACAAT EDECEK ADAYLARIN MEZUN OLDUĞU / OLACAĞI FAKÜLTE, YÜKSEK OKUL VE MESLEK YÜKSEK OKULLARI KODU FAKÜLTE / Y.O. / MYO ADI KODU FAKÜLTE / Y.O. / MYO ADI 01 Açık Öğretim Fakültesi 40 Maden Fakülteleri 02 Bankacılık ve Sigortacılık Yüksek Okulları 41 Makine Fakülteleri 03 Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulları 42 Mesleki Eğitim Fakülteleri 04 Bilgisayar Bilimleri Fakülteleri 43 Mimarlık Fakülteleri 05 Deniz Bilimleri Fakülteleri 44 Mimarlık ve Tasarım Fakülteleri 06 Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksek Okulları 45 Mühendislik Fakülteleri 07 Denizcilik Fakülteleri 46 Mühendislik ve Tasarım Fakülteleri 08 Devlet Konservatuvarları 47 Mühendislik ve Teknoloji Fakülteleri 09 Devlet Türk Musikisi Konservatuvarları 48 Mühendislik-Mimarlık Fakülteleri 10 Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi 49 Müzik ve Sahne Sanatları Fakülteleri 11 Diş Hekimliği Fakülteleri 50 Orman Fakülteleri 12 Eczacılık Fakülteleri 51 Sağlık Bilimleri Fakülteleri 13 Edebiyat Fakülteleri 52 Sağlık Teknolojisi Yüksek Okulları 14 Eğitim Bilimleri Fakülteleri 53 Sağlık Yüksek Okulları 15 Eğitim Fakülteleri 54 Sanat ve Tasarım Fakülteleri 16 Elektrik-Elektronik Fakülteleri 55 Sivil Havacılık Yüksek Okulları 17 Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakülteleri 56 Siyasal Bilgiler Fakülteleri 18 Endüstriyel Sanatlar Yüksek Okulları 57 Spor Bilimleri ve Teknolojisi Y.O. 19 Engelliler Entegre Yüksek Okulu 58 Su Ürünleri Fakülteleri 20 Fen Edebiyat Fakülteleri 59 Teknik Eğitim Fakülteleri 21 Fen Fakülteleri 60 Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakülteleri 22 Fen-İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakülteleri 61 Tıp Fakülteleri 23 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek Okulları 62 Ticaret ve Turizm Eğitim Fakülteleri 24 Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakülteleri 63 Ticari Bilimler Fakülteleri 25 Güzel Sanatlar Fakülteleri 64 Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulları 26 Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakülteleri 65 Turizm ve Otel İşletmeciliği Y.O. 27 Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakülteleri 66 Turizm ve Otelcilik Y.O. 28 Hemşirelik Yüksek Okulları (ERKEK) 67 Tütün Eksperliği Yüksek Okulları 29 Hukuk Fakülteleri 68 Uçak ve Uzay Bilimleri Fakülteleri 30 İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri 69 Ulaştırma ve Lojistik Yüksek Okulları 31 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakülteleri 70 Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulları 32 İktisat Fakülteleri 71 Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksek Okulları 33 İletişim Bilimleri Fakülteleri 72 Uygulamalı Yabancı Diller Yüksek Okulları 34 İletişim Fakülteleri 73 Veteriner Fakülteleri 35 İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakülteleri 74 Yabancı Diller Yüksek Okulları 36 İnşaat Fakülteleri 75 Ziraat Fakülteleri 37 İşletme Fakülteleri Kimya Metalurji Fakülteleri 39 Konservatuvar 77 Meslek Yüksek Okulları veya İki Yıllık Önlisans Programı Uygulayan Okullar Yurt dışında olup geçerliliği ve denkliği TC.Yüksek Öğretim Kurulunca Kabul Edilmiş Lisans ve Önlisans Programları -15-

19 TABLO - 4 JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSUNA MÜRACAAT EDECEK ADAYLARIN MEZUN OLMASI GEREKLİ LİSE VEYA DENGİ OKUL TÜRLERİ VE KODLARI KODU ORTAÖĞRETİM OKUL TÜRLERİ KODU ORTAÖĞRETİM OKUL TÜRLERİ LİSELER -16- ENDÜSTRİ MESLEK LİSELERİ Lise (Resmî ve Gündüz Öğretimi Yapan Liseler) Endüstri Meslek Lisesi Özel Lise Anadolu Meslek Lisesi Anadolu Lisesi (Y.Dille Öğretim Yapan Denizcilik ve Su Ürünleri Meslek Lisesi Resmî Liseler) Gemi Yapı Meslek Lisesi Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise Kimya Meslek Lisesi Fen Lisesi Matbaa Meslek Lisesi Özel Fen Lisesi Motor Meslek Lisesi Lise, Özel Lise (Y. Dil Ağırlıklı Prog.Uyg.Liseler) Yapı Meslek Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Tekstil Meslek Lisesi Spor Lisesi Anadolu Gazetecilik Meslek Lisesi ÇOK PROGRAMLI LİSELER Ağaç ve Metal İşleri Meslek Lisesi Lise Programı Anadolu Tekstil Meslek Lisesi Endüstri Meslek Lisesi Programı Denizcilik Endüstri Meslek Lisesi Kız Meslek Lisesi Programı KIZ MESLEK LİSELERİ Ticaret Meslek Lisesi Programı Meslek Lisesi (Kız Teknik) Lise Programı (Yabancı Dil Ağırlıklı) Anadolu Meslek Lisesi (Kız Teknik) Anadolu Meslek Lisesi Programı Tekstil Meslek Lisesi Teknik Lise Programı (Kız Teknik) Anadolu Tekstil Meslek Lisesi Teknik Lise Programı (Erkek Teknik) Turizm Anadolu Meslek Lisesi (Kız Teknik) Anadolu Teknik Lisesi Programı (Erkek Teknik) SAĞLIK MESLEK LİSELERİ Sağlık Meslek Lisesi Programı Sağlık Meslek Lisesi GÜZEL SANATLAR LİSESİ Özel Sağlık Meslek Lisesi Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Çevre Sağlığı Meslek Lisesi Güzel Sanatlar Lisesi Laboratuvar Sağlık Meslek Lisesi ÖĞRETMEN LİSELERİ Veteriner Sağ.Tek.Mes.L. / Vet.Sağ.Mes.L Öğretmen Lisesi Laborant Meslek Lisesi Anadolu Öğretmen Lisesi Anadolu Sağlık Meslek Lisesi TİCARET MESLEK LİSELERİ OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSELERİ Ticaret Meslek Lisesi Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Anadolu Ticaret Meslek Lisesi Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Anadolu Dış Ticaret Meslek Lisesi Özel Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Özel Ticaret Meslek Lisesi Özel Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi TEKNİK LİSELER DİĞER MESLEK LİSELERİ Teknik Lise (Erkek Teknik) Adalet Meslek Lisesi Anadolu Teknik Lisesi (Erkek Teknik) Denizcilik Meslek Lisesi Anadolu Gazetecilik Lisesi Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi İnşaat Teknik Lisesi Maliye Meslek Lisesi Kimya Teknik Lisesi Spor Meslek Lisesi Meteoroloji Teknik Lisesi Tapu Kadastro Meslek Lisesi Motor Teknik Lisesi Tarım (Ziraat) Meslek Lisesi Teknik Lise (Kız Teknik) Mahalli İdareler Meslek Lisesi Anadolu Teknik Lisesi (Kız Teknik) Anadolu Mahalli İdareler Meslek Lisesi Ziraat Teknik Lisesi Meteoroloji Meslek Lisesi Anadolu Tekstil Teknik Lisesi (Kız Teknik) Anadolu Meteoroloji Meslek Lisesi Tekstil Teknik Lisesi (Kız Teknik) Anadolu İletişim Meslek Lisesi Tekstil Teknik Lisesi (Erkek Teknik) Anadolu Tapu Kadastro Meslek Lisesi Anadolu Tarım Meslek Lisesi DİKKAT: Bu tabloda belirtilen okul türleri dışında, başka okullardan mezun olanların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

20 2009 YILI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU ÖĞRENİM DURUM BELGESİ T.C.KİMLİK NU. : SOYADI : ADI : DOĞUM YERİ : DOĞUM TARİHİ : BABA ADI : ANNE ADI : Kendinizin yeni çekilmiş bir fotoğrafını çerçeve dışına taşırmadan yapıştırınız. TEL ZIMBA KULLANMAYINIZ Babanızın yeni çekilmiş bir fotoğrafını çerçeve dışına taşırmadan yapıştırınız. TEL ZIMBA KULLANMAYINIZ Annenizin yeni çekilmiş bir fotoğrafını çerçeve dışına taşırmadan yapıştırınız. TEL ZIMBA KULLANMAYINIZ Eşinizin yeni çekilmiş bir fotoğrafını çerçeve dışına taşırmadan yapıştırınız. TEL ZIMBA KULLANMAYINIZ İLKÖĞRETİM VE LİSE ÖĞRENİM BİLGİLERİ ( Bu Bölüm Tüm Adaylar Tarafından Mutlaka Doldurularak Mezun Oldukları Lise Müdürlüklerine Onaylatılacaktır. ) 1. İlköğretim 6. sınıfı Eğt.-Öğt. Yılında okulunda, 2. İlköğretim 7. sınıfı Eğt.-Öğt. Yılında okulunda, 3. İlköğretim 8. sınıftan Eğt.-Öğt. Yılında okulundan, mezun olmuştur. 1. Hazırlık Sınıfını (Varsa) Eğt.-Öğt. Yılında lisesi nde, 2. Lise 1. sınıfı Eğt.-Öğt. Yılında lisesi nde, 3. Lise 2. sınıfı Eğt.-Öğt. Yılında lisesi nde, 4. Lise 3. sınıfı Eğt.-Öğt. Yılında lisesi nde, 5. Lise 4. sınıftan...-. Eğt.-Öğt. Yılında lisesi nden, mezun olmuştur. LİSE DİSİPLİN NOTU NOT SİSTEMİ : 5 Lİ 10 LU LİSE DİSİPLİN NOTU DİSİPLİN CEZASI ALDI İSE NEDENLERİ YAZIYLA.. Yukarıda kimliği yazılı ve fotoğrafı bulunan öğrencimizle ilgili ilköğretim ve lise bilgilerinin, kayıtlarımıza uygun olduğunu ve doğruluğunu onaylarım. ONAYLAYANIN ADI SOYADI : GÖREVİ : ONAY TARİHİ : / / 20 İmza Mühür (Yukarıdaki bilgiler Lise / Dengi Okul Müdürlüklerince kayıtlara uygun doldurulacaktır.) Bu Bölüm tüm adaylar tarafından mutlaka onaylatılacaktır. (Mezun olduğu Lise Müdürlüğü) AÇIKLAMALAR: 1. Yukarıdaki bölüm; adayın mezun olduğu lise/ dengi okul müdürlükleri tarafından doldurulup onaylanacaktır. 2. Adayın öğrenim gördüğü ve mezun olduğu okulların adları açık ve kısaltma yapılmadan yazılacaktır. (Nakil yapılan okullar dahil) 3. Belgeyi düzenleyen öğretim kurumunca, alt öğrenimlere ilişkin bilgiler adayın diploma ve dosyasından tespit edilerek doldurulacaktır. 4. Adayın lise/dengi okul disiplin notu mutlaka yazılarak; disiplin notuna ilişkin not sistemi belirtilecektir. 5. Belge üzerinde istenilen bilgilerde eksiklik ve yanlışlık olması, silinti ve kazıntı yapılması, okul müdürlükleri tarafından yapılacak ONAY bölümünün doldurulmaması ve onayda okunaklı resmi mühür bulunmaması durumunda, adayın bilgi formu geçersiz sayılacağından aday müteakip sınav aşamalarına kabul edilmeyecektir. MESLEK YÜKSEK OKULU / YÜKSEK OKUL / FAKÜLTE ÖĞRENİM BİLGİLERİ Eğitim-Öğretim Yılında Üniversitesi Meslek Yüksek okulu / Yüksek okul / Fakültesi bölümünden mezun olmuştur- / /... tarihine kadar mezun olabilecek durumdadır. DİSİPLİN CEZASI: ALMIŞTIR ALMAMIŞTIR DİSİPLİN CEZASI ALDI İSE NEDENİ: Yukarıda kimliği yazılı ve fotoğrafı bulunan öğrencimizle ilgili bilgilerin kayıtlarımıza uygun olduğunu ve doğruluğunu onaylarım. ONAYLAYANIN ADI SOYADI : GÖREVİ : ONAY TARİHİ : / / 20. (Bu bölüm Meslek Yüksek okulu / Yüksek okul Müdürlükleri / Fakülte Dekanlıklarınca kayıtlara uygun doldurulacaktır.) DİKKAT: Tüm adaylar; yukarıdaki ilköğretim ve lise öğrenim bilgileri bölümünü mezun olduğu lise müdürlüğüne doldurtarak tasdik ettireceklerdir. Meslek yüksek okulu / yüksek okul / fakülte öğrenim bilgileri bölümü ise Yüksek Okul Müdürlükleri veya Fakülte Dekanlıklarına doldurtarak tasdik ettireceklerdir. Bu bölümler ilgili kurumlarca onaylanmadığı takdirde adayın bilgi formu geçersiz sayılacağından aday müteakip seçim aşamalarına kabul edilmeyecektir. Belgedeki tüm bilgilerin tam ve doğru yazıldığının kontrol edilmesinden aday bizzat sorumludur. MYO/Yüksek okul/fakülte öğrenimi bölümünün doldurulmuş olması yeterli değildir. Mutlaka ilköğretim ve lise öğrenim bilgileri bölümü de eksiksiz ve doğru olarak doldurulmalıdır. 01 Mayıs 2010 tarihinde lisans/önlisans mezunu olmayan adayların okula kayıtları yapılmayacaktır. İmza -17-

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI UZMAN JANDARMA OKULU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU. Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi ANKARA

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI UZMAN JANDARMA OKULU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU. Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi ANKARA 2011 JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI UZMAN JANDARMA OKULU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi ANKARA Jandarma Okullar Komutanlýðý ile T.C. Yükseköðretim Kurulu Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme

Detaylı

TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ 2008 ASKERÝ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) BAÞVURU KILAVUZU

TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ 2008 ASKERÝ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) BAÞVURU KILAVUZU TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ 2008 ASKERÝ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) BAÞVURU KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Silahlý Kuvvetler

Detaylı

TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ ASKERÝ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU

TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ ASKERÝ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU 2009 TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ ASKERÝ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara TSK Ortaöðretim Yönetmeliði'nin

Detaylı

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU 2012 JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi ANKARA Jandarma Okullar Komutanlýðý ile T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi

Detaylı

TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ ASKERÝ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU

TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ ASKERÝ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU 2010 TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ ASKERÝ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara TSK Ortaöðretim Okullarý

Detaylı

KAMU PERSONELÝ YABANCI DÝL BÝLGÝSÝ SEVÝYE TESPÝT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU

KAMU PERSONELÝ YABANCI DÝL BÝLGÝSÝ SEVÝYE TESPÝT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU 2009 KAMU PERSONELÝ YABANCI DÝL BÝLGÝSÝ SEVÝYE TESPÝT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara 23/06/2007 tarihli ve 26561 sayýlý Resmî Gazetede yayýmlanan

Detaylı

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU 2010 JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi ANKARA Jandarma Okullar Komutanlýðý ile T.C. Yükseköðretim Kurulu Öðrenci Seçme

Detaylı

KARA HARP OKULU NA GÝRMEYE ÝSTEKLÝ ADAYLARIN DÝKKATÝNE!

KARA HARP OKULU NA GÝRMEYE ÝSTEKLÝ ADAYLARIN DÝKKATÝNE! KARA HARP OKULU NA GÝRMEYE ÝSTEKLÝ Kara Harp Okulu Sistem Mühendisliði bilim dalýnýn Ýþletme, Endüstri, Makine, Ýnþaat ve Elektrik-Elektronik alt dallarýnda dört yýllýk lisans düzeyinde eðitim veren, Kara

Detaylı

TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ ASKERÝ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU

TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ ASKERÝ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU 2011 TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ ASKERÝ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara TSK Ortaöðretim Okullarý

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU 2009 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Meslek yüksekokullarý ile açýköðretim

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU 2010 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Meslek yüksekokullarý

Detaylı

KARA, DENÝZ, HAVA HARP OKULU NA GÝRMEK ÝSTEYEN KIZ VE ERKEK ADAYLARIN DÝKKATÝNE!

KARA, DENÝZ, HAVA HARP OKULU NA GÝRMEK ÝSTEYEN KIZ VE ERKEK ADAYLARIN DÝKKATÝNE! KARA, DENÝZ, HAVA HARP OKULU NA GÝRMEK ÝSTEYEN KIZ VE ERKEK ADAYLARIN DÝKKATÝNE! GENEL BAÞVURU KOÞULLARI a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaþý olmak, b) Yapýlacak arþiv araþtýrmasý ve soruþturma sonucunda þüpheli

Detaylı

TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ ASKERÎ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU

TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ ASKERÎ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU 2012 TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ ASKERÎ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara TSK Ortaöðretim Okullarý

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU 2010 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Meslek yüksekokullarý

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU 2008 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Meslek yüksekokullarý ile açýköðretim

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU 2011 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Baþkanlýðý Ankara Meslek yüksekokullarý

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU 2011 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Baþkanlýðý Ankara Meslek yüksekokullarý

Detaylı

YURTDIÞINA LÝSANSÜSTÜ ÖÐRENÝM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERÝLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEÞTÝRME KILAVUZU (YLSY-2007)

YURTDIÞINA LÝSANSÜSTÜ ÖÐRENÝM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERÝLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEÞTÝRME KILAVUZU (YLSY-2007) Yükseköðretim Kurumlarýnýn Öðretim Elemaný, Kamu Kurumlarý ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklýðýnýn Uzman Personel Ýhtiyacýný Karþýlamak Amacýyla T.C. Milli Eðitim Bakanlýðý Tarafýndan YURTDIÞINA LÝSANSÜSTÜ

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU 2012 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Sýnava baþvuru iþleminizi tamamladýktan sonra, baþvuru bilgilerinizi ÖSYM

Detaylı

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI UZMAN JANDARMA OKULU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU. Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI UZMAN JANDARMA OKULU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU. Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara 2009 JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI UZMAN JANDARMA OKULU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Jandarma Okullar Komutanlýðý ile T.C. Yükseköðretim Kurulu Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) 2007 KILAVUZU MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) 2007 KILAVUZU MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) 2007 KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Meslek yüksekokullarý ile açýköðretim

Detaylı

2008 TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) EYLÜL DÖNEMÝ KILAVUZU

2008 TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) EYLÜL DÖNEMÝ KILAVUZU 2008 TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) EYLÜL DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 50. maddesi ve ayný Kanunun 2880 sayýlý Kanunla deðiþtirilen

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI ANKARA JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GİRİŞ KOŞULLARI KILAVUZU BAŞVURU TARİHLERİ: 12-21 OCAK 2016

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI ANKARA JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GİRİŞ KOŞULLARI KILAVUZU BAŞVURU TARİHLERİ: 12-21 OCAK 2016 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI ANKARA JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GİRİŞ KOŞULLARI KILAVUZU 2016 BAŞVURU TARİHLERİ: 12-21 OCAK 2016 YAZIŞMA ADRESİ JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI PERSONEL

Detaylı

AKADEMÝK PERSONEL VE LÝSANSÜSTÜ EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (ALES) 2007 SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU

AKADEMÝK PERSONEL VE LÝSANSÜSTÜ EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (ALES) 2007 SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU AKADEMÝK PERSONEL VE LÝSANSÜSTÜ EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (ALES) 2007 SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Akademik Personel ve Lisansüstü Eðitimi Giriþ Sýnavý (ALES) ile ilgili

Detaylı

2013 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU

2013 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU 2013 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU Sýnav ya da sýnavsýz geçiþ ücretini bankaya yatýrmak, Baþvuru Merkezinden yeniden þifre edinmek vb. iþlemler, ÖSYS ye baþvuru için yeterli deðildir.

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS)

TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) 2009 TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme Yerleþtirme Merkezi Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 50. maddesi ayný Kanunun 2880 sayýlý Kanunla deðiþtirilen

Detaylı

2008 AKADEMÝK PERSONEL VE LÝSANSÜSTÜ EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (ALES) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU

2008 AKADEMÝK PERSONEL VE LÝSANSÜSTÜ EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (ALES) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU 2008 AKADEMÝK PERSONEL VE LÝSANSÜSTÜ EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (ALES) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Akademik Personel ve Lisansüstü Eðitimi Giriþ Sýnavý (ALES) ile ilgili

Detaylı

2013 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU

2013 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU 2013 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU Sýnav ya da sýnavsýz geçiþ ücretini bankaya yatýrmak, Baþvuru Merkezinden yeniden þifre edinmek vb. iþlemler, ÖSYS ye baþvuru için yeterli deðildir.

Detaylı

1. GENEL BÝLGÝLER, TEMEL ÝLKE VE KURALLAR

1. GENEL BÝLGÝLER, TEMEL ÝLKE VE KURALLAR 1. GENEL BÝLGÝLER, TEMEL ÝLKE VE KURALLAR 1.1. 19.2.2002 tarih ve 24676 sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan Meslek Yüksekokullarý ve Açýköðretim Ön Lisans Programlarý Mezunlarýnýn Lisans Öðrenimine Devamlarý

Detaylı

Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý (YGS) Baþvuru Tarihleri : 18 Ocak - 12 Þubat 2010 Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý (YGS) Tarihi, Saati ve Süresi

Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý (YGS) Baþvuru Tarihleri : 18 Ocak - 12 Þubat 2010 Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý (YGS) Tarihi, Saati ve Süresi i 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu nun 2880 sayýlý kanunla deðiþtirilen 7/h, 10. ve 45. maddeleri uyarýnca yükseköðretim kurumlarýna öðrenci seçme ve yerleþtirme esaslarýný belirlemek üzere T.C. Yükseköðretim

Detaylı

1. GENEL BÝLGÝLER, TEMEL ÝLKE VE KURALLAR

1. GENEL BÝLGÝLER, TEMEL ÝLKE VE KURALLAR 1. GENEL BÝLGÝLER, TEMEL ÝLKE VE KURALLAR 1. 1 Tababet Uzmanlýk Tüzüðü, Týpta Uzmanlýk Tüzüðü, Yükseköðretim Kanunu ve ilgili yönetmeliklerin hükümleri çerçevesinde Saðlýk Bakanlýðý (SB) eðitim ve araþtýrma

Detaylı

2011 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU

2011 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU 2011 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Üniversitelerarasý Kurul Yabancý Dil Sýnavý (ÜDS) 2547 Sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun

Detaylı

2012 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS)

2012 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS) 2012 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Sýnava baþvuru iþleminizi tamamladýktan sonra baþvuru bilgilerinizi, ÖSYM nin http://ais.osym.gov.tr Ýnternet adresinden

Detaylı

2009-ÖSYS KILAVUZU i

2009-ÖSYS KILAVUZU i i 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 2880 sayýlý kanunla deðiþtirilen 7/h, 10. ve 45. maddeleri uyarýnca yükseköðretim kurumlarýna öðrenci seçme ve yerleþtirme esaslarýný belirlemek üzere TC Yükseköðretim

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

SEÇME SINAVLARI KILAVUZU 2008

SEÇME SINAVLARI KILAVUZU 2008 JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIĞI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU SEÇME SINAVLARI KILAVUZU 2008 DİKKAT! FİZİKÎ KONTROL, BEDENÎ YETENEK VE MÜLÂKAT SINAVLARINA ÇAĞRILAN TÜM ADAYLAR BU KILAVUZU OKUMAK VE KILAVUZDAKİ

Detaylı

2012 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU

2012 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU 2012 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara i 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu nun 2880 sayýlý kanunla deðiþtirilen 7/h, 10. ve 45. maddeleri uyarýnca

Detaylı

2008 YAN DAL UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI

2008 YAN DAL UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI 2008 YAN DAL UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (YDUS) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme Yerleþtirme Merkezi Ankara 13 Aralýk 1983 tarihli 181 sayýlý Saðlýk Bakanlýðýnýn Teþkilat Görevleri Hakkýnda Kanun

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

AKADEMÝK PERSONEL VE LÝSANSÜSTÜ EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (ALES) 2007 ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU

AKADEMÝK PERSONEL VE LÝSANSÜSTÜ EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (ALES) 2007 ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU AKADEMÝK PERSONEL VE LÝSANSÜSTÜ EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (ALES) 2007 ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Akademik Personel ve Lisansüstü Eðitimi Giriþ Sýnavý (ALES) ile ilgili

Detaylı

SEÇME SINAVI (ÖSS) adaylar, bu programlara girmek için 2001-ÖSYS'ye katýlmalarýnýn gerekip gerekmediðini söz konusu kurumlardan

SEÇME SINAVI (ÖSS) adaylar, bu programlara girmek için 2001-ÖSYS'ye katýlmalarýnýn gerekip gerekmediðini söz konusu kurumlardan 1. YÜKSEKÖÐRETÝME ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI (ÖSS) 2001-2002 öðretim yýlý için yükseköðretim programlarýna alýnacak öðrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleþtirilmeleri Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU 2012 JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi ANKARA Jandarma Okullar Komutanlýðý ile T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi

Detaylı

TÜRKÝYE'DEKÝ YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝÇÝN YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ SINAVI (YÖS) KILAVUZU YÖS 2 0 0 8 KILAVUZU

TÜRKÝYE'DEKÝ YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝÇÝN YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ SINAVI (YÖS) KILAVUZU YÖS 2 0 0 8 KILAVUZU TÜRKÝYE'DEKÝ YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝÇÝN YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ SINAVI (YÖS) KILAVUZU YÖS 2 0 0 8 KILAVUZU 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 10. ve 45. maddeleri ve 2922 sayýlý Türkiye'de Öðrenim

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2012 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Bu kýlavuzun yayýmlanmasý ve uygulanmasý, Yükseköðretim Genel

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2012 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Bu kýlavuzun yayýmlanmasý ve uygulanmasý, Yükseköðretim Genel

Detaylı

2004-ÖSS ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI KILAVUZU

2004-ÖSS ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI KILAVUZU 2004-ÖSS ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI KILAVUZU Bu kýlavuz Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumlarýndan Meslek Yüksekokullarý ile Açýköðretim Önlisans Programlarýna Sýnavsýz Geçiþ ile ilgili iþlemleri de içermektedir.

Detaylı

JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GİRİŞ KOŞULLARI KILAVUZU

JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GİRİŞ KOŞULLARI KILAVUZU T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI ANKARA JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GİRİŞ KOŞULLARI KILAVUZU 2015 BAŞVURU TARİHLERİ: 21 OCAK- 03 ŞUBAT 2015 YAZIŞMA ADRESİ JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

Detaylı

1. YÜKSEKÖÐRETÝME ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI (ÖSS) 2. B A Þ V U R M A

1. YÜKSEKÖÐRETÝME ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI (ÖSS) 2. B A Þ V U R M A 1. YÜKSEKÖÐRETÝME ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI (ÖSS) 2004-2005 öðretim yýlý için yükseköðretim programlarýna alýnacak öðrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleþtirilmeleri Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi

Detaylı

2012 DERÝ ÜRÜNLERÝ TASARIM YARIÞMASI

2012 DERÝ ÜRÜNLERÝ TASARIM YARIÞMASI AMAÇ? 2012 DERÝ ÜRÜNLERÝ TASARIM YARIÞMASI Ýstanbul Deri ve Deri Mamulleri Ýhracatçýlarý Birliði (ÝDMÝB), Türk deri sektörünün yaratýcý gücünün yükselmesi, özgün tasarýmlarýný yaratma ve satma isteklerinin

Detaylı

2. B A Þ V U R M A 2.5.1. 2002-ÖSS ADAY BÝLGÝ FORMU

2. B A Þ V U R M A 2.5.1. 2002-ÖSS ADAY BÝLGÝ FORMU 1. YÜKSEKÖÐRETÝME ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI (ÖSS) 2002-2003 öðretim yýlý için yükseköðretim programlarýna alýnacak öðrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleþtirilmeleri Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ ASKERÝ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU

TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ ASKERÝ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU 2011 TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ ASKERÝ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara TSK Ortaöðretim Okullarý

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS)

TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) 2012 TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) SONBAHAR DÖNEMÝ TERCÝH KILAVUZU 11 EKÝM 2012 TARÝHÝNDE GÜNCELLENMÝÞTÝR. Ölçme, Seçme Yerleþtirme Merkezi Ankara Bu kýlavuz, 2012-Týpta Uzmanlýk Eðitimi Giriþ

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 2011 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 29 EYLÜL 2011 Ölçme, Seçme ve Merkezi Baþkanlýðý Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun 2880 sayýlý

Detaylı

Batý Avrupa Programlarý Friesenplatz 13

Batý Avrupa Programlarý Friesenplatz 13 MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐI'NDAN DUYURU 2009-2010 öðretim yýlýnda Bakanlýðýmýzca belirlenen öðretmen yetiþtiren yükseköðretim programlarýný ilk beþ tercihinde kazanan binbeþyüz (1 500) öðrenciye burs verilecektir.

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

2012-DGS TERCÝH KILAVUZU TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI*

2012-DGS TERCÝH KILAVUZU TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI* TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI* Yükseköðretim programlarý ile ilgili bazý özel koþul ve açýklamalara bu kýlavuzda özet olarak yer verilmiþtir. Adaylar, öðretim

Detaylı

2009 TIPTA YAN DAL UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (YDUS) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU

2009 TIPTA YAN DAL UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (YDUS) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU 2009 TIPTA YAN DAL UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (YDUS) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Týpta ve Diþ Hekimliðinde Uzmanlýk Eðitimi Yönetmeliði ile Yan Dal Uzmanlýk

Detaylı

2. B A Þ V U R M A 2.4. BAÞVURMA BELGESÝ NEREDEN ALINACAKTIR? 2.2. KÝMLER BAÞVURAMAZ? 2.3. ÖSS YE GÝRME ZORUNLULUÐU VAR MIDIR?

2. B A Þ V U R M A 2.4. BAÞVURMA BELGESÝ NEREDEN ALINACAKTIR? 2.2. KÝMLER BAÞVURAMAZ? 2.3. ÖSS YE GÝRME ZORUNLULUÐU VAR MIDIR? 1. YÜKSEKÖÐRETÝME ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI (ÖSS) 2003-2004 öðretim yýlý için yükseköðretim programlarýna alýnacak öðrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleþtirilmeleri Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

DIŞ KAYNAKTAN MUVAZZAF ASTSUBAY TEMİN YÖNETMELİĞİ 1. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Hukukî Dayanak

DIŞ KAYNAKTAN MUVAZZAF ASTSUBAY TEMİN YÖNETMELİĞİ 1. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Hukukî Dayanak 1 DIŞ KAYNAKTAN MUVAZZAF ASTSUBAY TEMİN YÖNETMELİĞİ 1 Amaç BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Hukukî Dayanak Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, kendi nam ve hesabına en az iki yıl süreli yüksekokul, meslek

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2004 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 2880 sayýlý kanunla

Detaylı

Maliye bakanlýðý Muhasebe Uzmanlýðý özel sýnavý Gönderen : zeydi - 23/01/ :52

Maliye bakanlýðý Muhasebe Uzmanlýðý özel sýnavý Gönderen : zeydi - 23/01/ :52 Maliye bakanlýðý Muhasebe Uzmanlýðý özel sýnavý Gönderen : zeydi - 23/01/2009 12:52 T.C. MALÝYE BAKANLIÐI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜÐÜ MUHASEBE UZMANLIÐI ÖZEL SINAVI DUYURUSU 2009 / ANKARA MUHASEBE UZMANLIÐI

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2011 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 4 TEMMUZ 2011 Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Baþkanlýðý Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun

Detaylı

Yüksek Öğrenimlerini Tamamlamış ve Tamamlamakta Olan Değerli Gençler:

Yüksek Öğrenimlerini Tamamlamış ve Tamamlamakta Olan Değerli Gençler: JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSUNU TANIYALIM Yüksek Öğrenimlerini Tamamlamış ve Tamamlamakta Olan Değerli Gençler: Ülkemizin yaklaşık %90 ının güvenlik ve asayişinin sağlanmasından sorumlu olan Jandarma Genel

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2011 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Baþkanlýðý Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun 2880 sayýlý

Detaylı

2009 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU

2009 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU 2009 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Baþvuru Tarihleri : 2-11 Þubat 2009 Sýnav Tarihi, Saati ve Süresi : 22 Mart 2009,

Detaylı

ENERJİ PİAYASASI DÜZENLEME KURUMU AVUKATLIK SINAV DUYURUSU

ENERJİ PİAYASASI DÜZENLEME KURUMU AVUKATLIK SINAV DUYURUSU ENERJİ PİAYASASI DÜZENLEME KURUMU AVUKATLIK SINAV DUYURUSU Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunda boş bulunan 6 ncı dereceli 10 (on) Avukat kadrosu için giriş sınavı yapılacaktır. İ- SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

Detaylı

Yüksek Öğrenimlerini Tamamlamış ve Tamamlamakta Olan Değerli Gençler:

Yüksek Öğrenimlerini Tamamlamış ve Tamamlamakta Olan Değerli Gençler: JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSUNU TANIYALIM Yüksek Öğrenimlerini Tamamlamış ve Tamamlamakta Olan Değerli Gençler: Ülkemizin yaklaşık %90 ının güvenlik ve asayişinin sağlanmasından sorumlu olan Jandarma Genel

Detaylı

11. ÖSYS'DE ÖZEL DURUMU BULUNAN ADAYLAR

11. ÖSYS'DE ÖZEL DURUMU BULUNAN ADAYLAR 11.1. OKUL BÝRÝNCÝLERÝ 11. ÖSYS'DE ÖZEL DURUMU BULUNAN ADAYLAR 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 2880 sayýlý kanunla deðiþik 45. maddesinin (a) fýkrasý uyarýnca, lise veya dengi okullarý birincilikle

Detaylı

MUVAZZAF ASTSUBAY TEMİNİ SIKÇA SORULAN SORULAR

MUVAZZAF ASTSUBAY TEMİNİ SIKÇA SORULAN SORULAR MUVAZZAF ASTSUBAY TEMİNİ SIKÇA SORULAN SORULAR 1. Muvazzaf astsubaylık için başvurular nasıl yapılmaktadır? Muvazzaf astsubay temini kapsamında başvurular sadece her temin döneminde www.kkk.tsk.tr/pertem/ana1.asp

Detaylı

TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk. 2. 2010-2011 öðretim yýlýnda ikinci öðretim öðrencilerinin ödedikleri öðrenim ücretleri tablo halinde bu kýlavuzun ilk

Detaylı

Ad ve Soyadý:... Baba Adý:... Doðum Tarihi:.../.../...

Ad ve Soyadý:... Baba Adý:... Doðum Tarihi:.../.../... Sayýn Aday, 2004 Týpta Uzmanlýk Eðitimi (TUS) Nisan Dönemi sonunda boþ kalan kontenjanlar olduðu takdirde Ek Yerleþtirme yapýlacaktýr. Kayýt yaptýrýlmayan ve yerleþtirmeden boþ kalan kontenjanlarýn listesi

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS)

TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) 2009 TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme Yerleþtirme Merkezi Ankara Týpta Diþ Hekimliðinde Uzmanlýk Eðitimi Yönetmeliði uyarýnca, TC Yükseköðretim Kurulu Öðrenci

Detaylı

Lise/Dengi Okullardan 2012 Yılında Mezun Olmuş veya 2013 Yılında Mezun Olacak Değerli Gençler:

Lise/Dengi Okullardan 2012 Yılında Mezun Olmuş veya 2013 Yılında Mezun Olacak Değerli Gençler: JANDARMA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULUNU TANIYALIM Lise/Dengi Okullardan 2012 Yılında Mezun Olmuş veya 2013 Yılında Mezun Olacak Değerli Gençler: Ülkemizin yaklaşık %90 ının güvenlik ve asayişinin sağlanmasından

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 2009 YILI AKTÜERLİK SINAVLARI BAŞVURU VE UYGULAMA KILAVUZU

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 2009 YILI AKTÜERLİK SINAVLARI BAŞVURU VE UYGULAMA KILAVUZU T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 2009 YILI AKTÜERLİK SINAVLARI BAŞVURU VE UYGULAMA KILAVUZU 1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR 1.1. 2009 yılı aktüerlik sınavları (2009-AS) aşağıdaki tarihlerde

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý (1. Kýsým)

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý (1. Kýsým) Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý (1. Kýsým) Yükseköðretim programlarý ile ilgili bazý özel koþul ve açýklamalara bu kýlavuzda özet olarak yer

Detaylı

2012-2013 EÐÝTÝM VE ÖÐRETÝM YILI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU

2012-2013 EÐÝTÝM VE ÖÐRETÝM YILI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU 2012-2013 EÐÝTÝM VE ÖÐRETÝM YILI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU GENEL BÝLGÝLER Fakültemiz 1993 yilinda kurulmuþ olup Resim, Heykel, Müzik, Seramik ve Cam Tasarimi, Görsel Ýletiþim Tasarimi olmak üzere beþ

Detaylı

1-BAŞVURU İŞLEMLERİ ÖN KAYIT KOŞULLARI

1-BAŞVURU İŞLEMLERİ ÖN KAYIT KOŞULLARI BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ RESİM VE BASKI SANATLARI BÖLÜMLERİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖN KAYIT - YETENEK SINAVI UYGULAMA ESASLARI Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi Resim

Detaylı

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm yeni Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemi DERSHANELERÝ Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 2015 YILI AKTÜERLİK SINAVLARI BAŞVURU VE UYGULAMA KILAVUZU

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 2015 YILI AKTÜERLİK SINAVLARI BAŞVURU VE UYGULAMA KILAVUZU T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 2015 YILI AKTÜERLİK SINAVLARI BAŞVURU VE UYGULAMA KILAVUZU 1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR 1.1. 2015 yılı aktüerlik sınavları (2015-AS) aşağıdaki tarihlerde

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Sanatkar, toplumda uzun çaba ve çalışmalardan sonra alnında ışığı ilk duyan insandır.

Sanatkar, toplumda uzun çaba ve çalışmalardan sonra alnında ışığı ilk duyan insandır. Sanatkar, toplumda uzun çaba ve çalışmalardan sonra alnında ışığı ilk duyan insandır. İÇİNDEKİLER SAYFA 1- BAŞVURU İŞLEMLERİ 4 Ön Kayıt Koşulları 4 Ön Kayıt İçin Gerekli Belgeler 5 Önemli Uyarılar 6 2-

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü. Sayı : B.10.0.SEG.0.72.00.03-774.99/ 12051 01/10/2009 Konu : Lisans Tamamlama Programı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü. Sayı : B.10.0.SEG.0.72.00.03-774.99/ 12051 01/10/2009 Konu : Lisans Tamamlama Programı T.C. Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.SEG.0.72.00.03-774.99/ 12051 01/10/2009 Konu : Lisans Tamamlama Programı GENELGE 2009/ 57 İlgi: 05/08/2009 tarih ve 2009/48 sayılı genelge. Bakanlığımız

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐINA BAÐLI EÐÝTÝM KURUMLARININ ÖÐRETMEN KADROLARINA ATAMAYA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐINA BAÐLI EÐÝTÝM KURUMLARININ ÖÐRETMEN KADROLARINA ATAMAYA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐINA BAÐLI EÐÝTÝM KURUMLARININ ÖÐRETMEN KADROLARINA ATAMAYA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda ilk defa öðretmen olarak atanacaklar için planlanan öðretmen kadrolarýnýn yaklaþýk

Detaylı

TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk.2. 2009-2010 öðretim yýlýnda ikinci öðretim öðrencilerinin ödedikleri öðrenim ücretleri tablo halinde bu kýlavuzun ilk sayfalarýnda yer almaktadýr. Bk.4. Ýsteyen öðrencilere kontenjan dahilinde bir

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 2011 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 3 EKÝM 2011 Ölçme, Seçme ve Merkezi Baþkanlýðý Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun 2880 sayýlý

Detaylı

TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk. 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili

Detaylı

2010 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU

2010 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU 2010 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Baþvuru Tarihleri : 18-27 Aðustos 2010 Sýnav Tarihi, Saati ve Süresi : 3 Ekim

Detaylı

TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk. 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili tercihlerini

Detaylı

TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk. 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili tercihlerini

Detaylı

2017 YILI HAYAT DIŞI SİGORTA HAKEMİ SINAVI BAŞVURU VE UYGULAMA KILAVUZU

2017 YILI HAYAT DIŞI SİGORTA HAKEMİ SINAVI BAŞVURU VE UYGULAMA KILAVUZU 2017 YILI HAYAT DIŞI SİGORTA HAKEMİ SINAVI BAŞVURU VE UYGULAMA KILAVUZU SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ 2017 ADRES : SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ Esentepe Mahallesi, Harman Sokak, TOBB Plaza, No: 10 K:3 Şişli

Detaylı