JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU"

Transkript

1 2009 JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara

2 Jandarma Okullar Komutanlýðý ile T.C. Yükseköðretim Kurulu Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi (ÖSYM) arasýnda tarihinde imzalanan Protokol uyarýnca, Jandarma Okullar Komutanlýðý Jandarma Astsubay Temel Kursu Giriþ Sýnavýnýn 1. aþamasýný oluþturan yazýlý sýnav ÖSYM tarafýndan, 2. aþamasýný oluþturan seçme sýnavlarý Jandarma Okullar Komutanlýðý tarafýndan yapýlacak ve deðerlendirilecektir. Bu kýlavuz sýnavla ilgili baþvurma, sýnav ve sýnav sonuçlarýnýn deðerlendirilmesi esaslarýný kapsamaktadýr. BAÞVURMA SÜRESÝ : 9-27 Þubat 2009 SINAV TARÝHÝ VE SAATÝ : 2 Mayýs 2009, BAÞVURU HÝZMETÝ ÜCRETÝ SINAV ÜCRETÝ : 3,00 TL : 45,00 TL DÝKKAT: Bu kýlavuzda yer alan bütün ücretlere KDV dahildir. Baþvurusunu yapmayan, baþvurusu geçersiz sayýlan, sýnava girmeyen veya giremeyen, sýnava alýnmayan veya sýnavdan çýkarýlan, sýnavda baþarý saðlayamayan veya sýnavý geçersiz sayýlan, ücret gerektirmeyen bir iþlem için ücret yatýran, ayný iþlem için birden fazla ödeme yapan adaylarýn ödedikleri ücretler geri verilmez. Bu kýlavuzda yer alan ücretlerin dýþýnda baþvuru merkezlerine ve bankalara, baþka bir ad altýnda, herhangi bir ücret ödenmeyecektir. ADRESÝMÝZ Merkezimizi bir bütün olarak ilgilendiren resmî, özel ve genel yazýlar için: ÖSYM Baþkanlýðý Bilkent- ANKARA ÖSYM Ýnternet Adresi: Baþvurma, sýnav ve sýnav sonuçlarý konusunda adaylarca gönderilecek her tür dilekçe için: ÖSYM Baþkanlýðý (SHB) Bilkent- ANKARA Telefon Numarasý: (312) (Çok Hatlý Santral) ÖSYM Ankara Bürosu Çetin Emeç Bulvarý Sok. (Eski 127. Sok.) No: Yukarý Öveçler- ANKARA ÖSYM Ýstanbul Üsküdar Bürosu Hakimiyet-i Milliye Cad. No: 47/A Üsküdar-ÝSTANBUL BAÞVURMA, GÝRÝÞ KOÞULLARI VE 2. AÞAMA SINAVLARI ÝLE ÝLGÝLÝ DANIÞMA ÝÇÝN Jandarma Okullar Komutanlýðý Ýnsan Kaynaklarý Seçme ve Deðerlendirme Merkezi Beytepe/ANKARA Telefon Numarasý : (312) Bu kýlavuzda yer alan kurallar, kýlavuzun yayým tarihinden sonra yürürlüðe girebilecek yasama, yürütme ve yargý organlarý kararlarý ile Genelkurmay Baþkanlýðýnýn emirleri doðrultusunda deðiþtirilebilir. Bu durumda izlenecek yol, Jandarma Genel Komutanlýðý tarafýndan belirlenir ve kamuoyuna internet aracýlýðýyla duyurulur.

3 ÝÇÝNDEKÝLER Sayfa 1. GENEL BÝLGÝLER, TEMEL ÝLKE VE KURALLAR BAÞVURMA Baþvurma ve Giriþ Koþullarý Baþvurma Ýþlemleri Aday Bilgi Formunun Doldurulmasý Baþvurunun Tamamlanmasý Baþvurularýn Geçersiz Sayýlacaðý Durumlar Baþvurusu Geçerli Adaylara Gönderilecek Belgeler YAZILI SINAV Yazýlý Sýnavýn Kapsamý Yazýlý Sýnava Girerken Adayýn Yanýnda Bulundurmasý Gereken Belgeler Yazýlý Sýnavýn Uygulanmasý Yazýlý Sýnavda Uyulmasý Gereken Kurallar YAZILI SINAVIN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ YAZILI SINAV SONUÇLARININ BÝLDÝRÝLMESÝ ÝKÝNCÝ AÞAMA SINAVLARI Sýnavlara Hangi Adaylar alýnacaktýr? Sýnavlarýn Kapsamý Nedir? Aþama Sýnavlarýna Gelirken Yanýnýzda Bulundurmanýz Veya Teslim Etmeniz Gereken Belgeler Nelerdir? Adaylarýn Okula Girmeye Esas Baþarý Sýrasý Nasýl Tespit Edilecektir? Sýnav Sonuçlarý Nasýl Duyurulacaktýr? Saðlýk Kurulu Raporlarý Nasýl alýnacaktýr? Güvenlik Soruþturmasý Ýþlemleri GEÇÝCÝ/KESÝN KAYIT VE KABUL ÝÞLEMLERÝ VE KAYIT ÝÇÝN GEREKLÝ BELGELER ARÞÝV ÝÞLEMLERÝ DÝÐER BÝLGÝLER JANDARMA EÐÝTÝM KOMUTANLIÐI/JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐINA NASIL GELECEKSÝNÝZ? TABLO-1. YAÞ-BOY-KÝLO TABLOSU TABLO-2. ÜNÝVERSÝTELER VE KODLARI TABLO-3. FAKÜLTE/YO/MYO KODLARI TABLO-4. LÝSE/DENGÝ OKUL TÜRLERÝ VE KODLARI EKLER Öðrenim Durumu Belgesi Mezuniyet Belgesi Alamayan Adaylar Ýçin Belge Örneði Askerlik Durum Belgesi Adlî Sicil Belgesi Ýçin Dilekçe Örneði Jandarma Okullar Komutanlýðýna Yazýlacak Dilekçe Örneði ÖSYM Baþkanlýðýna Yazýlacak Dilekçe Örneði SINAV ÜCRETÝNÝN YATIRILACAÐI BANKALAR

4 1. GENEL BÝLGÝLER, TEMEL ÝLKE VE KURALLAR Jandarma Okullar Komutanlýðý ile T.C. Yükseköðretim Kurulu Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi (ÖSYM) arasýnda imzalanan protokol uyarýnca, jandarma sýnýfýnda muvazzaf astsubay yetiþtiren Jandarma Okullar Komutanlýðý Jandarma Astsubay Temel Kursunda öðrenim görecekleri seçmek amacýyla sýnav yapýlacaktýr. 1.1 Yazýlý sýnav, Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi (ÖSYM) tarafýndan 2 Mayýs 2009 Cumartesi günü yapýlacaktýr. Yazýlý sýnav saat 9.30'da baþlayacak ve 2 saat (120 dakika) sürecektir. 1.2 Yazýlý sýnavda adaylara, önlisans düzeyinde, çoktan seçmeli sorulardan oluþan bir test uygulanacaktýr. Cevaplar cevap kâðýtlarýna iþaretlenecek, cevap kâðýtlarý ÖSYM'de optik okuyucularla okunacak ve bilgisayarla deðerlendirilecektir. 1.3 Yazýlý sýnav sonuçlarý, en yüksek puan alan adaydan baþlanarak yazýlý sýnav puaný sýrasýna konulacak ve deðerlendirme sonucunda Jandarma Okullar Komutanlýðýnca 2. aþama sýnavlarýna çaðýrýlacak aday sayýsýna baðlý olarak bir baraj puaný belirlenecektir. 1.4 Yazýlý sýnav için belirlenen baraj puanýný aþan adaylar, sýnavýn 2. aþamasýna katýlmaya hak kazanacaklardýr. Sýnavýn 2. aþamasý aþaðýda belirtilen alt aþamalardan oluþmaktadýr: a) Belge Ýnceleme b) Ön Saðlýk Muayenesi c) Fiziki Kabiliyet Deðerlendirme Testi (FKDT) ç) Mülakat d) Asker Hastanelerinde Saðlýk Muayenesi 1.5 Jandarma Astsubay Temel Kursu Giriþ Sýnavlarýnýn tüm aþamalarýný kazanarak, Muvazzaf Jandarma Astsubay Olur. kararlý saðlýk raporu alan ve yapýlacak güvenlik soruþturmasý müspet sonuçlanan asýl sýradaki adaylar ile boþ kalan kontenjanýn tamamlanmasý için sýradaki yedek adaylarýn okula kabulü yapýlacaktýr. Adaylar, Jandarma Okullar Komutanlýðý Jandarma Astsubay Temel Kursunda Beytepe/Ankara'da Mayýs 2010 tarihinde baþlamak üzere yaklaþýk bir yýl süre ile eðitim-öðretim göreceklerdir. 1.6 Baþvurularýn kabulü, yazýlý sýnavýn uygulanmasý ve sonuçlarýnýn deðerlendirilmesinde aday tarafýndan verilen bilgiler esas alýnacaktýr. Bu bilgilerdeki eksik ve yanlýþlar yüzünden doðacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktýr. 1.7 Yazýlý sýnav sonuçlarý, Yazýlý Sýnav Sonuç Belgesiyle adaylarýn adreslerine postalanacaktýr. 1.8 Yazýlý sýnav sonuçlarý sýnavýn yapýldýðý yýl için geçerli olacaktýr. 1.9 Bir adayýn sýnavýnýn geçerli sayýlarak cevap kâðýdýnýn deðerlendirilebilmesi için, sýnava, Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgesinde yazýlý olan salonda girmesi ve sýnav sonunda bu belgeyi görevlilere teslim etmiþ olmasý, kopya eylemine karýþmamýþ olmasý, cevap kâðýdýna T.C. Kimlik Numarasýný doðru olarak kodlamasý, kullandýðý soru kitapçýðýnýn türünü cevap kâðýdýna doðru olarak iþaretlemiþ olmasý, cevaplarýný soru kitapçýðýna deðil, cevap kâðýdýna iþaretlemiþ olmasý, soru kitapçýðýný ve cevap kâðýdýný eksiksiz olarak sýnav görevlilerine teslim etmesi, diðer sýnav kurallarýna uymasý zorunludur. Bu kurallara uymayan adaylarýn sýnavlarý iptal edilir Baþvurusu geçersiz sayýlan, sýnava girmeyen veya giremeyen, sýnava alýnmayan veya sýnavdan çýkarýlan, sýnavda baþarý saðlayamayan veya sýnavý geçersiz sayýlan, ücret gerektirmeyen bir iþlem için ücret yatýran, ayný iþlem için birden fazla ödeme yapmýþ olan adaylarýn ödedikleri ücretler geri verilmez. Adaylardan alýnan sýnav ücretleri gelecek dönemlere devredilmez Yazýlý sýnava baþvuran adaylardan Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgesi eline geçmeyenler bu belgelerini, 30 Nisan 2009 Perþembe gününden itibaren ÖSYM Sýnav Merkezi Yöneticiliklerinden 3,00 TL ödeyerek çýkartabilirler Yazýlý Sýnav Sonuç Belgesini yeniden çýkartmak isteyen adaylar, bu kýlavuz ekindeki "Genel Amaçlý Dilekçe Örneði"ni veya fotokopisini kullanarak ÖSYM'ye (Bilkent/ANKARA) baþvurabilirler. Bu dilekçenin iþleme konabilmesi için adaylarýn, ÖSYM'nin T.C. Ziraat Bankasý Güvenevler-Ankara Þubesindeki numaralý hesabýna 3,00 TL yatýrmalarý ve bu ücreti yatýrdýklarýný gösteren banka dekontunun fotokopisini dilekçelerine eklemeleri gerekir Sýnav sonuçlarýnýn incelenmesini isteyen adaylar, sonuçlarýn açýklandýðý tarihten itibaren en geç 10 gün içinde, bu kýlavuz ekindeki "Genel Amaçlý Dilekçe Örneði" veya fotokopisi ile ÖSYM'ye baþvurabilirler. Süre hesabýnda ÖSYM Genel Evrak Biriminin adayýn dilekçesi üzerine bastýðý tarih damgasý ve numara esas alýnýr. Bu adaylarýn inceleme masraflarý karþýlýðý, ÖSYM'nin T.C. Ziraat Bankasý Güvenevler-Ankara Þubesindeki numaralý hesabýna 5,00 TL yatýrmalarý ve bu ücreti yatýrdýklarýný gösteren Banka Dekontunun fotokopisini dilekçelerine eklemeleri gerekir. Sýnav evraký ÖSYM'de sýnav tarihinden itibaren 100 takvim günü saklandýktan sonra imha edilir Adaylarýn dilekçelerinin aslýný Merkezimize ulaþtýrmalarý gerekmektedir. Merkezimize faksla ulaþtýrýlan dilekçeler iþleme konulmayacaktýr Adaylar, adres deðiþikliði isteklerini Merkezimize dilekçe ile bildirmeyeceklerdir. Adres 1

5 deðiþikliði yapmak isteyen adaylar bu deðiþikliði, her sýnav için ayrý ayrý belirlenecek tarihlerde ÖSYM'nin internet sayfasýnda bulunan ÖSYM Aday Ýþlemleri Sistemi üzerinden kendileri yapacaklardýr. 2. BAÞVURMA 2.1 BAÞVURMA VE GÝRÝÞ KOÞULLARI Durumlarý aþaðýdaki maddelere uyan adaylar Yazýlý Sýnav için baþvurabilirler Genel Koþullar a) T.C. vatandaþý ve erkek olmak, b) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa ve zaman aþýmýna uðramýþ yahut para cezasýna çevrilmiþ veya ertelenmiþ, hükümlülüklerine iliþkin kayýtlarý adli sicilden çýkartýlmýþ olsa bile, bir suçtan hükümlü veya soruþturma altýnda olmamak, c) Tutum ve davranýþlarý ile yasa dýþý, siyasi, yýkýcý, irticai, bölücü, ideolojik görüþleri benimsememiþ, bu gibi faaliyetlerde bulunmamýþ olmak, ç) Yapýlacak güvenlik soruþturmasýnda olumlu sonuç almak, d) Herhangi bir kadýnla nikâhsýz yaþamamak, e) Daha önce çalýþtýðý kurum veya kuruluþlardan disiplinsizlik ve ahlaki nedenlerle çýkarýlmamýþ olmak, f) Adli sicil müdürlüðü, ilgili Cumhuriyet savcýlýðý ve kayýtlý olduðu yerli askerlik þubelerinden temin edilecek belgelerde; bakaya veya yoklama kaçaðý olarak aranmamak, bu suçlardan soruþturma altýnda olmamak veya para cezasýna çevrilse dahi bu suçlardan ceza almamak, g) Hakkýnda Yedek Subay Olamaz. kararý bulunmamak, ð) Türk Silahlý Kuvvetlerinin manevi þahsiyetine gölge düþürmemiþ ve askerliðin þeref ve haysiyeti ile baðdaþmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamýþ olmak, h) Düzenlenecek yüklenme senedinde belirtilen miktarda tazminatý ödeme gücüne sahip müteselsil kefil göstermek, ý) Askerlik hizmetini yapmýþ olmak, yapmamýþ ise tecilli olmak, geçici/kesin kayýt ve kabul döneminde (1-20 Mayýs 2010 tarihleri arasýnda) silah altýnda olmamak veya silah altýna alýnacak olmamak, DÝKKAT! Askerlik tecili 1 Mayýs 2010 tarihinden önce tamamlanan adaylarýn askerlik þubelerinden tecil haklarýnýn olup olmadýðýný öðrenerek baþvurmalarý, adaylarýn maddi ve manevi kayba uðramalarýný engelleyecektir. i) Yapýlacak sýnavlarda baþarýlý olarak belirlenen kontenjan içerisinde yer almak, j) Baþvuru, sýnavlar ve kayýt-kabul iþlemleri sýrasýnda adaydan istenen bilgi, belge ve diðer yükümlülükleri tam, doðru ve eksiksiz olarak yerine getirmek. DÝKKAT! Askerliðini yapmakta olan adaylar, bütün sýnavlarý kazansalar dahi, terhis belgesindeki terhis tarihi 1 Mayýs 2010 tarihinden sonra olanlarýn kesin kayýt ve kabul iþlemleri yapýlmayacaktýr Saðlýk ile Ýlgili Koþullar a) Türk Silahlý Kuvvetleri Saðlýk Yeteneði Yönetmeliði'nin, jandarma sýnýfýnda muvazzaf astsubay adaylarýnda aranacak saðlýk yeteneklerine iliþkin bölümünde gösterilen saðlýk koþullarýna sahip olmak ve sevk edileceði tam teþekküllü asker hastanesinden Muvazzaf Jandarma Astsubay Olur. kaydýný içeren saðlýk kurulu raporu almak, b) Türk Silahlý Kuvvetleri Saðlýk Yeteneði Yönetmeliði'nde belirtilen hükümler esas olmak üzere; (I). Vücut yapýsý düzgün, her bakýmdan saðlam ve kusursuz bir fiziksel görünüme sahip olmak, (II) Vücudunun herhangi bir yerinde dikkat çekici cilt hastalýðý ve bozukluðu, yara, ameliyat, yanýk izi, leke ve kellik bulunmamak, (III) Aðýr zührevi hastalýk geçirmemiþ olmak, (IV) Sara, iþeme, uykuda gezme, bayýlma, çarpýntý vb. rahatsýzlýklarý bulunmamak, (V) Kalp, böbrek, karaciðer rahatsýzlýklarý ve ameliyatlarý ile tüberküloz geçirmemiþ olmak, (VI) Düz tabanlýk vb. fizyolojik kusurlarý olmamak, (VII) Ýþitme ve görmede en ufak bir kusuru bulunmamak, gözlük, lens ve iþitme cihazý kullanmamak, gözünde þaþýlýk, renk körlüðü vb. hastalýk bulunmamak, (VIII) Aðýz, çene ve diþ yapýsýnda kusur bulunmamak, (IX) Türkçe yi kusursuz konuþmak (dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk, artikülâsyon bozukluklarý vb. olmamak), (X) Resmî kurumlardan alýnmýþ saðlýk kurulu raporlarý olsa bile sürekli ilaç kullanmayý gerektiren herhangi bir rahatsýzlýðý bulunmamak. DÝKKAT! Türk Silahlý Kuvvetleri Saðlýk Yeteneði Yönetmeliði'ndeki saðlýk niteliklerini taþýmadýklarý sonradan anlaþýlan adaylarýn, askerî hastanelerin verecekleri Saðlýk Kurulu Raporuna dayanýlarak, eðitimöðretim yýlý içerisinde okulla iliþikleri kesilmektedir. 2

6 2.1.3 Yaþ, Boy Uzunluðu ve Vücut Aðýrlýðý ile Ýlgili Koþullar a) Lisans mezunlarý için 27 yaþýndan büyük olmamak (en fazla 1982 doðumlu olmak), önlisans mezunlarý için 25 yaþýndan büyük olmamak (en fazla 1984 doðumlu olmak), Her ne sebeple olursa olsun yaþ düzeltmesi yaptýran adaylarýn, yaþ düzeltmesinden önceki yaþlarý esas alýnýr. Adaylarýn yaþýnýn hesaplanmasý, gün ve aya bakýlmaksýzýn 2009 yýlýndan adayýn doðum yýlý çýkarýlmak suretiyle yapýlýr. Bu husus sýnavlar ve kayýt kabul iþlemleri sýrasýnda kontrol edilecektir. b) Tablo-1 de yer alan yaþ-boy-kilo sýnýrlarý içerisinde yer almak. (Aðýrlýk, çýplak vücut aðýrlýðýdýr. Boy, çýplak ayakla ölçülür.) Öðrenim Durumu ile Ýlgili Koþullar a) Tablo-2 de kaynak olarak belirtilen üniversite ve Tablo-3 te belirtilen fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarýndan en az önlisans eðitim düzeyinde mezun olmak veya en geç 1 Mayýs 2010 tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak (Önlisans veya lisans son sýnýf öðrencisi olup 1 Mayýs 2010 tarihine kadar mezun olabilecek durumda olan adaylar da baþvurabileceklerdir. Ancak, 1 Mayýs 2010 tarihine kadar mezun olamayan adaylarýn okula kayýtlarý yapýlmayacaktýr.), b) En az iki yýl süreli yükseköðretim programýndan mezun olmak koþuluyla, lise/dengi okul öðrenimini Tablo-4 te kaynak olarak belirtilen lise/dengi okullarda yapmýþ olmak, c) Öðrenimlerini yurt dýþýnda bitirenlerin diplomalarýnýn denkliði, Yükseköðretim Kurulu (YÖK) tarafýndan onaylanmýþ olmak, d) Her ne sebeple olursa olsun, Türk Silahlý Kuvvetlerinden, askerî okullar ile sivil okullardan çýkarýlmamýþ olmak. Yukarýdaki koþullardan herhangi birine durumunun uymadýðý tespit edilenler, sýnavý kazanmýþ olsalar bile bu durumdan doðabilecek hiçbir haktan yararlandýrýlmazlar. DÝKKAT! Jandarma Genel Komutanlýðý; baþvurularýn baþlamasýndan, sýnavlarýn yapýlmasý ve Jandarma Astsubay Temel Kursundaki eðitim-öðretimin sona ermesine kadar geçen süre içerisinde giriþ koþullarý, sýnavlarýn þekli, uygulanmasý, deðerlendirilmesi, okulun süresi ve eðitim-öðretim programlarý üzerinde istediði deðiþiklikleri önceden haber vermek kaydýyla yapabilir. Adaylar kýlavuzda yer alan bütün þartlarý ve deðiþiklikleri kabul etmiþ sayýlýrlar. 2.2 BAÞVURMA ÝÞLEMLERÝ Jandarma Astsubay Temel Kursu Giriþ Sýnavýna baþvurular, 9-27 Þubat 2009 tarihleri arasýnda internet aracýlýðýyla yapýlacaktýr yýlýnda yapýlan Jandarma Astsubay Temel Kursu Giriþ Sýnavýna baþvurmuþ olan adaylar baþvurularýný, bireysel olarak internet aracýlýðýyla kendileri yapacaklardýr yýlýnda yapýlan Jandarma Astsubay Temel Kursu Giriþ Sýnavýna baþvurmamýþ adaylar baþvurularýný baþvuru merkezleri aracýlýðýyla yapacaklardýr. Baþvuru merkezleri ÖSYM'nin internet adresinden öðrenilebilir. Sýnava katýlmak isteyen adaylar, kýlavuz ile Aday Bilgi Formuna baþvuru süresi içinde ÖSYM nin internet adresinden ulaþabilirler. Kýlavuz daðýtýmý ve satýþý yapýlmayacaktýr. Adaylar, 45,00 TL olan sýnav ücretini sýnava baþvurma süresi içerisinde ilgili banka þubelerine yatýracaklardýr. Adaylarýn, sýnav ücretini yatýrmalarý için ilgili banka þubesine gidip, T.C. Kimlik Numarasý, ad ve soyadý ile gireceði sýnavýn açýk adýný vermeleri gereklidir. Baþvurudan önce sýnav ücreti yatýrýlmýþ olmalýdýr. Sýnav ücreti yatýrýlmadan baþvuru yapýlamaz. DÝKKAT: Sýnav ücretini yatýran adaylarýn banka þubesinden ayrýlmadan önce, kendilerine verilen banka dekontunu dikkatle incelemeleri, bilgilerinde yanlýþlýk yoksa bankadan ayrýlmalarý, yanlýþlýk varsa mutlaka bankadan ayrýlmadan düzelttirmeleri gerekmektedir. Baþvuru merkezinden baþvuru yapacak adaylardan sýnav ücretini yatýranlar, özel kimlik belgesi ve doldurulmuþ Aday Bilgi Formu ile birlikte Baþvuru Merkezine giderek, baþvurularýný internet aracýlýðýyla Baþvuru Merkezi görevlisine, 27 Þubat 2009 tarihi mesai bitimine kadar yaptýracaklardýr. Baþvuru Merkezine adayýn kendisinin gitmesi zorunludur. Adaylarýn fotoðraflarý Baþvuru Merkezi görevlisi tarafýndan çekilerek internetle ÖSYM kayýtlarýna aktarýlacaktýr. Aday Bilgi Formu adayda kalacaktýr. Baþvuruda 3,00 TL olan Baþvuru Hizmeti Ücreti de adaylar tarafýndan ödenecektir. Süresi içinde yapýlmayan baþvurular ile ÖSYM'ye ve Jandarma Okullar Komutanlýðý'na postayla gönderilen veya elden verilmek istenen belgeler kabul edilmez. Yaþ düzeltmesi yaptýrdýðý için aday bilgileri, baþvuru merkezleri tarafýndan sisteme girilemeyen adaylarýn (yaþ düzeltmesi yaptýrdýktan sonraki doðum tarihi, bu kýlavuzda belirtilen doðum tarihlerinden (önlisans mezunlarý için 1984 ve sonraki yýllar, lisans mezunlarý için 1982 ve sonraki yýllar) önceki bir tarih olan, ancak, yaþ düzeltmesi yaptýrmadan önceki doðum tarihi bu kýlavuzda belirtilen doðum tarihleri (önlisans mezunlarý için 1984 ve sonraki yýllar, lisans mezunlarý için 1982 ve sonraki yýllar) içerisinde yer alanlar), baþvuru süresi içinde aþaðýdaki belgeleri bir zarf içinde; elden, acele posta veya kargo ile ÖSYM'ye ulaþtýrmalarý gerekmektedir. Baþvuru süresi içinde ÖSYM'ye ulaþmayan belgeler iþleme konulmayacaktýr. 3

7 1) Doldurulmuþ 2009-Jandarma Astsubay Temel Kursu Aday Bilgi Formu 2) Yaþ düzeltme iþlemini gösterir Vukuatlý Nüfus Kayýt Örneði 3) Son üç ay içerisinde cepheden, adayý kolaylýkla tanýtabilecek þekilde çekilmiþ bir fotoðraf 4) Sýnav ücretinin yatýrýldýðýný gösterir banka dekontu 5) Lise/dengi okul mezuniyet belgesi örneði 6) Lisans/önlisans mezuniyet belgesi örneði 2.3 ADAY BÝLGÝ FORMUNUN DOLDURULMASI Formdaki bilgi alanlarýnýn doldurulmasýna iliþkin açýklamalar aþaðýda sýrasýyla verilmiþtir. Bu açýklamalar dikkatle okunduktan sonra yazma iþlemine geçilmelidir. Yapýlacak yanlýþlýklardan doðacak sonuçlarýn bütün sorumluluðu adaylara aittir. Formun doldurulmasý, baþvuru iþleminin kolay ve yanlýþsýz yapýlmasýna yardýmcý olacaðýndan bu forma yazýlan yazýnýn okunaklý olmasý gerekir. Form dolma kalem veya tükenmez kalemle doldurulacaktýr. Formun kimlik ile ilgili bilgi alanlarýna, adayýn nüfus cüzdanýnda yer alan bilgiler deðiþtirilmeden, kýsaltma yapýlmadan büyük harflerle yazýlacaktýr. 1. T.C. KÝMLÝK NUMARASI 2. ADI 3. SOYADI 4. BABA ADI 5. ANNE ADI 6. DOÐUM TARÝHÝ 7. CÝNSÝYETÝ 8. DOÐUM YERÝ 9. NÜFUSA KAYITLI OLDUÐU ÝL/ÝLÇE 10. UYRUÐU 11. ÖÐRENÝM DURUMU Bu alanda öðrenim durumuna uygun seçenek koduyla birlikte yazýlacaktýr. Öðrenim durumlarý birden fazla seçeneðe uyan adaylar, son durumlarýný gösteren seçeneði yazacaklardýr. Önlisans veya lisans son sýnýf öðrencisi olup 1 Mayýs 2010 tarihine kadar mezun olabilecek durumda olan adaylar da bu seçeneklerden öðrenim durumlarýna uyan seçeneði iþaretleyeceklerdir. (1 Mayýs 2010 tarihine kadar mezun olamayan adaylarýn okula kayýtlarý yapýlmayacaktýr.) 1. Önlisans son sýnýf öðrencisiyim 2. Önlisans mezunuyum 3. Lisans son sýnýf öðrencisiyim 4. Lisans mezunuyum 12. LÝSE/DENGÝ OKUL TÜRÜ Yükseköðrenim öncesi mezun olunan lise/dengi okulun Tablo-4 teki türü ve kodu bu alana yazýlacaktýr. Adaylarýn mezun olduklarý lise/ dengi okul mezuniyet belgelerinin bir örneðini baþvuru sýrasýnda yanlarýnda bulundurmalarý zorunludur. 13. MEZUN OLDUÐU/OLACAÐI ÜNÝVERSÝTE Mezun olunan veya olunacak yükseköðretim programýnýn baðlý bulunduðu üniversitenin adý ve Tablo-2 deki kodu bu alana yazýlacaktýr. 14. FAKÜLTE/YO/MYO TÜRÜ Mezun olunan veya olunacak yükseköðretim programýnýn baðlý olduðu fakülte/yüksekokul/myo'nun Tablo-3'teki türü ve kodu bu alana yazýlacaktýr. 15. SINAV MERKEZÝ TERCÝHÝ Bu alanda sýnava girilmek istenen merkezin adý ve kodu yazýlacaktýr. Sýnava girmek istediði merkezi yazmayan adaylar, herhangi bir sýnav merkezine atanýrlar. Adaylarýn atandýklarý sýnav merkezleri deðiþtirilmez. 010 Adana 061 Ankara-Altýndað-Mamak 062 Ankara-Çankaya 063 Ankara-Kuzey (Keçiören / Yenimahalle / Etimesgut / Sincan) 250 Erzurum 341 Ýstanbul-Kadýköy 342 Ýstanbul-Üsküdar 343 Ýstanbul-Beyoðlu 344 Ýstanbul-Beyazýt 345 Ýstanbul-Avcýlar 351 Ýzmir-Güney (Konak / Balçova / Buca / Gaziemir) 352 Ýzmir-Kuzey (Karþýyaka / Bornova / Çiðli) 610 Trabzon 16. YAZIÞMA ADRESÝ Yazýlý Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgesi ile Yazýlý Sýnav Sonuç Belgesi bu adrese postalanacaðýndan adresin doðru ve eksiksiz olmasý önem taþýmaktadýr. 17. TELEFON NO Adaya ulaþýlabilecek sabit telefon, koduyla birlikte yazýlacaktýr. 18. E-POSTA ADRESÝ E-Posta adresi varsa bu alana yazýlacaktýr. DÝKKAT: Öðrenime devam eden adaylarýn, Aday Bilgi Formuna yazmýþ olduklarý okul bilgilerinin onaylatýlmasý gerekmektedir. Hâlen bir yükseköðretim programýnýn son sýnýfýnda öðrenime devam eden adaylar bu onayý, öðrenim görmekte olduklarý yüksekokul müdürlüðü/fakülte dekanlýðýna yaptýracaklardýr. Onay olmayan formlar iþleme konmayacaktýr. 4

8 Bir yükseköðretim programýndan mezun adaylar ise mezuniyet belgelerinin bir örneði ile doðrudan Baþvuru Merkezine giderek baþvurularýný yaptýracaklardýr. Mezuniyet belgesini yanýnda bulundurmayan mezun adaylarýn baþvurularý kabul edilmeyecektir. 2.4 BAÞVURUNUN TAMAMLANMASI Sýnav ücretini yatýran adaylar, bu kýlavuzda belirtilen baþvuruya iliþkin açýklamalar doðrultusunda doldurulan Aday Bilgi Formu ile birlikte Baþvuru Merkezine giderek baþvurularýný internet aracýlýðýyla Baþvuru Merkezi Görevlisine yaptýracaklardýr. Baþvuru Merkezi görevlisi tarafýndan Aday Bilgi Formundaki bilgilerle birlikte adayýn web kamerayla alýnacak fotoðrafý da elektronik ortama aktarýlacaktýr. Bu fotoðrafýn cepheden, baþý açýk, sakalsýz, gözlüksüz, adayýn kolaylýkla tanýnmasýný saðlayacak þekilde çekilmiþ bir fotoðraf olmasý gerektiðinden, baþvuru merkezine giderken adaylarýn bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir. Sýnav günü bu fotoðraftaki tanýnmada önemli rol oynayacak görünüm özelliklerinde bir deðiþiklik bulunmamalýdýr. Salon Baþkanýnýn fotoðraftan adayýn kimliðini belirlemede güçlük çektiði takdirde, adayý sýnava almayabileceði göz önünde tutulmalýdýr. Baþvuru yapýldýktan sonra Baþvuru Merkezi tarafýndan yazýcýdan alýnarak adaya verilecek Aday Baþvuru Kayýt Bilgileri formu dikkatle incelenmelidir. Adayýn bilgilerinin doðruluðundan emin olunmalýdýr. Bilgilerinde eksiklik veya yanlýþlýk varsa hemen Baþvuru Merkezi görevlisi uyarýlarak eksik bilgi tamamlattýrýlmalý, yanlýþ bilgi düzelttirilmelidir. Bilgiler doðru ise form imzalanýp görevliye onaylamasý için geri verilmelidir. Onaylanmýþ, fotoðraflý belge görevliden alýnmalý ve sýnavýn bütün aþamalarýnda gerekli olacaðýndan saklanmalýdýr. Aday Bilgi Formu da adayda kalacaktýr. 2.5 BAÞVURULARIN GEÇERSÝZ SAYILACAÐI DURUMLAR Adayýn bilgilerinde ve onay iþlemlerinde eksiklik ya da tutarsýzlýk varsa; baþvuru, baþvurma için tanýnan süre içinde internet aracýlýðýyla yapýlmayarak Aday Bilgi Formu Jandarma Okullar Komutanlýðýna veya ÖSYM'ye gönderilmiþse, baþvuru yapýlamayacak veya geçersiz sayýlacaktýr. Formdaki bilgilerin gerçeðe uygun olarak yazýlmasýndan aday sorumludur. 2.6 BAÞVURUSU GEÇERLÝ ADAYLARA GÖNDERÝLECEK BELGELER Sýnava girilecek bina ve salonu gösteren Jandarma Astsubay Temel Kursu Yazýlý Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgeleri sýnavdan önce adaylarýn adreslerine gönderilecektir. 3. YAZILI SINAV Sýnavda adaylara uygulanacak test, bir kitapçýk hâlinde verilecek ve adaylar cevaplarýný cevap kâðýdýna iþaretleyeceklerdir. Soru kitapçýklarý farklý türde basýlacaktýr. Türü ne olursa olsun bütün soru kitapçýklarýndaki sorular birbirinin tamamen ayný olacak ancak, sorularýn veya seçeneklerin sýralanýþý deðiþebilecektir. Bu nedenle, her soru kitapçýðý türünün doðru cevap anahtarý farklý olacaktýr. Soru kitapçýðý türü, kitapçýðýn üzerinde ve iç sayfalarýnda büyük harflerle yazýlý olacaktýr. 3.1 YAZILI SINAVIN KAPSAMI Sýnavda önlisans düzeyinde, çoktan seçmeli sorulardan oluþan bir test uygulanacaktýr. Test, Atatürk Ýlkeleri ve Ýnkýlap Tarihi, Türk Kültür ve Medeniyetleri Tarihi, Türkiye Coðrafyasý, Temel Yurttaþlýk Bilgisi konularýndaki bilgi, kavram ve ilkelerden yararlanma gücünü ölçen sorular ile Türkçe yi kullanma, zihni kapasite, düþünme ve muhakeme gücü, karar verme yeteneði ile matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçen sorulardan oluþacaktýr. Testin cevaplama süresi 120 dakikadýr (2 saat). 3.2 YAZILI SINAVA GÝRERKEN ADAYIN YANINDA BULUNDURMASI GEREKEN BELGELER a) 2009-JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU SINAVA GÝRÝÞ VE KÝMLÝK BELGESÝ: Belgenin üzerinde, adayýn kimlik bilgileri ve fotoðrafý ile sýnava gireceði merkez, sýnav tarihi ve saati, sýnava girilecek bina ve salon yazýlý olacaktýr. b) FOTOÐRAFLI VE ONAYLI ÖZEL KÝMLÝK BELGESÝ: Sýnava girebilmek için Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgesinden baþka, adayýn kimliðini gösteren fotoðraflý ve soðuk damgayla onaylý bir belge (nüfus cüzdaný vb.) gerekmektedir. c) BÝR FOTOÐRAF: Sýnavda görevliler, adayý kolaylýkla tanýtabilecek bir fotoðraf isteyebilirler. Bu amaçla, her adayýn yanýnda kendini açýk bir þekilde tanýtan bir fotoðraf bulundurmasý gereklidir. Her aday bu fotoðrafýn arkasýna mutlaka T.C. Kimlik Numarasýný, adýný ve soyadýný yazmalýdýr Jandarma Astsubay Temel Kursu Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgesi ile özel kimlik belgesini yanýnda bulundurmayan bir aday, gerekçesi ne olursa olsun sýnava alýnmayacaktýr. Bu belgelerin aslý dýþýndaki belgeler de kabul edilmeyecektir. Adaylarýn sýnav binasýna cep telefonuyla girmeleri yasaktýr. Sýnava girerken yukarýda sözü edilen belgelerin yaný sýra þu araç ve gereçlerin de bulundurulmasý gerekir: 5

9 en az iki adet koyu siyah ve yumuþak kurþun kalem (mümkünse 2B; deðilse B veya HB), yumuþak, leke býrakmayan kaliteli bir silgi ve kalemtýraþ. 3.3 YAZILI SINAVIN UYGULANMASI Kimlik kontrolleri ve salona yerleþtirme iþlemlerinin zamanýnda yapýlabilmesi için adaylarýn, sýnavýn baþlama zamanýndan yarým saat önce sýnava girecekleri salonun kapýsýnda hazýr bulunmalarý zorunludur. Adaylarýn oturacaklarý yerleri saptamak, gerekirse sýnav sýrasýnda bir adayýn yerini deðiþtirmek yetkisi salon baþkanýna aittir. Gerekli kimlik kontrolleri, Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgesi ile Özel Kimlik Belgesi kullanýlarak yapýldýktan sonra Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgeleri salondaki görevliler tarafýndan toplanacaktýr. Salona yerleþtirme iþlemleri tamamlandýktan sonra salon baþkaný sýnavda uygulanacak kurallarý adaylara okuyacak ve kullanýlacak cevap kâðýtlarýný daðýttýracaktýr. Cevap kâðýtlarýndaki gerekli yerler adaylarca doldurulduktan sonra, soru kitapçýklarý da daðýtýlacak, adaya verilen soru kitapçýðý üzerinde basýlý olan harf, cevap kâðýdý üzerindeki ilgili alana adaylar tarafýndan iþaretlenecektir. Soru kitapçýðý türü belirtilmeyen cevap kâðýtlarýnýn deðerlendirilmesi mümkün olamayacaðýndan adayýn sýnavý geçersiz sayýlacaktýr. Cevaplarýn soru kitapçýðý üzerinde deðil, cevap kâðýdý üzerinde iþaretlenmesi gerekmektedir. Soru kitapçýðý üzerinde iþaretlenen cevaplar geçerli sayýlmaz. Soru kitapçýklarý üzerinde ayrýlmýþ olan yerlere adaylar istenen bilgileri yazdýktan sonra sýnav baþlatýlacaktýr. Soru kitapçýklarý daðýtýldýktan sonra gelen adaylar sýnava alýnmayacaklardýr. Sýnav süresinin bitiminde soru kitapçýðý ve cevap kâðýtlarý toplanacak ve salon görevlileri tarafýndan koruma altýna alýnarak hemen paketlenecek ve paketler hiçbir biçimde açýlmayacaktýr. Sýnav evrakýný teslim ederek sýnav salonundan dýþarý çýkan bir aday tekrar sýnav salonuna alýnmayacaktýr. 3.4 YAZILI SINAVDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR Adaylarýn sýnava, çaðrý cihazý, telsiz, cep telefonu, fotoðraf makinesi vb. araçlarla, cep bilgisayarý, saat fonksiyonu dýþýnda fonksiyonu bulunan saat vb. her türlü bilgisayar özelliði bulunan cihazlarla girmeleri sýnav süresince, birbirleriyle konuþmalarý, kopya çekmeleri veya çekilmesine yardýmcý olmalarý, salondaki görevlilere soru sormalarý, birbirlerinden kalem, silgi vb. þeyler alýp vermeleri, hesap makinesi, sözlük vb. yardýmcý araçlar kullanmalarý, sýnav salonunda sigara, pipo, puro vb. içmeleri, baþkalarýný rahatsýz edecek þekilde bir þeyler yiyip içmeleri ve sýnav düzenini bozacak baþka davranýþlarda bulunmalarý sýnav kurallarýna aykýrýdýr. Sýnav kurallarýna uymak adayýn temel görevidir. Kurallara aykýrý davranýþta bulunan adaylarýn sýnava devam etmelerine izin verilmeyecektir. Ancak sýnav görevlileri diðer adaylarýn dikkatlerini daðýtmamak, zaman kaybetmelerine yol açmamak açýsýndan gerekli görürlerse kural dýþý davranýþlarda bulunanlara uyarýda bulunmayabilirler. Hangi yol seçilirse seçilsin, bu gibilerin kimlikleri ve kusurlarý sýnav görevlilerince sýnav tutanaðýna açýkça yazýlacak ve sýnavlarý ÖSYM'ce geçersiz sayýlacaktýr. Adaylarýn test sorularýna verdikleri cevaplarýn daðýlýmlarý bilgi iþlem yöntemleriyle incelenecektir. Bu incelemelerden elde edilen bulgular, ÖSYM tarafýndan deðerlendirilecek, ikili veya toplu kopya eyleminde bulunulduðu sonucuna varýlan salonlarda, kopya eylemine karýþtýðý belirlenen adaylarýn cevaplarýnýn bir kýsmý ya da tümü iptal edilecektir. Bu nedenle adaylarýn, kopya giriþiminde bulunmamalarý ve baþkalarýnýn kendilerinden kopya çekmelerini engellemek için cevap kâðýtlarýný baþkalarý tarafýndan görülmeyecek bir þekilde tutmalarý gerekmektedir. Sýnav süresinin bitiminde adaylarýn kullandýðý soru kitapçýðý ile cevap kâðýdý, salondaki görevliler tarafýndan toplanacaktýr. Özellikle büyük salonlarda görevliler yanlýþlýkla bir adaya ait Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgesini, Soru Kitapçýðý veya Cevap Kâðýdýndan herhangi birini almayý unutabilir.böyle bir durumda ilgili aday derhâl gerekli uyarýda bulunmalý ve yukarýda sayýlan belgelerinin eksiksiz teslim alýnmasýný saðlamalýdýr. ÖSYM'de her salona ait sýnav evraký paketi, görevli ekipler tarafýndan tek tek açýlýr, paketin içinden çýkan bütün belgeler tek tek sayýlýr ve eksik varsa bir tutanakla tespit edilir. Bu inceleme sýrasýnda belgesi eksik çýkan adaylarýn sýnavlarý geçersiz sayýlýr. 4. YAZILI SINAVIN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ Cevap kâðýtlarýna iþaretlenen cevaplar, ÖSYM de optik okuyucuyla okunacak ve bilgisayarla deðerlendirilecektir. Deðerlendirmede 6

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU 2010 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Meslek yüksekokullarý ile açýk

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU 2010 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Meslek yüksekokullarý

Detaylı

KAMU PERSONELÝ YABANCI DÝL BÝLGÝSÝ SEVÝYE TESPÝT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU

KAMU PERSONELÝ YABANCI DÝL BÝLGÝSÝ SEVÝYE TESPÝT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU 2009 KAMU PERSONELÝ YABANCI DÝL BÝLGÝSÝ SEVÝYE TESPÝT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara 23/06/2007 tarihli ve 26561 sayýlý Resmî Gazetede yayýmlanan

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU 2011 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Baþkanlýðý Ankara Meslek yüksekokullarý

Detaylı

2008 TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) EYLÜL DÖNEMÝ KILAVUZU

2008 TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) EYLÜL DÖNEMÝ KILAVUZU 2008 TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) EYLÜL DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 50. maddesi ve ayný Kanunun 2880 sayýlý Kanunla deðiþtirilen

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU 2012 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Sýnava baþvuru iþleminizi tamamladýktan sonra, baþvuru bilgilerinizi ÖSYM

Detaylı

2013 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU

2013 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU 2013 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU Sýnav ya da sýnavsýz geçiþ ücretini bankaya yatýrmak, Baþvuru Merkezinden yeniden þifre edinmek vb. iþlemler, ÖSYS ye baþvuru için yeterli deðildir.

Detaylı

2009 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU

2009 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU 2009 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Baþvuru Tarihleri : 2-11 Þubat 2009 Sýnav Tarihi, Saati ve Süresi : 22 Mart 2009,

Detaylı

2012 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU

2012 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU 2012 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara i 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu nun 2880 sayýlý kanunla deðiþtirilen 7/h, 10. ve 45. maddeleri uyarýnca

Detaylı

YURTDIÞINA LÝSANSÜSTÜ ÖÐRENÝM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERÝLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEÞTÝRME KILAVUZU (YLSY-2007)

YURTDIÞINA LÝSANSÜSTÜ ÖÐRENÝM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERÝLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEÞTÝRME KILAVUZU (YLSY-2007) Yükseköðretim Kurumlarýnýn Öðretim Elemaný, Kamu Kurumlarý ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklýðýnýn Uzman Personel Ýhtiyacýný Karþýlamak Amacýyla T.C. Milli Eðitim Bakanlýðý Tarafýndan YURTDIÞINA LÝSANSÜSTÜ

Detaylı

2004-ÖSS ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI KILAVUZU

2004-ÖSS ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI KILAVUZU 2004-ÖSS ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI KILAVUZU Bu kýlavuz Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumlarýndan Meslek Yüksekokullarý ile Açýköðretim Önlisans Programlarýna Sýnavsýz Geçiþ ile ilgili iþlemleri de içermektedir.

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý (1. Kýsým)

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý (1. Kýsým) Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý (1. Kýsým) Yükseköðretim programlarý ile ilgili bazý özel koþul ve açýklamalara bu kýlavuzda özet olarak yer

Detaylı

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIĞI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GİRİŞ SINAVI KILAVUZU (JANA)

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIĞI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GİRİŞ SINAVI KILAVUZU (JANA) 2013 JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIĞI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GİRİŞ SINAVI KILAVUZU (JANA) Sınav ücretini bankaya yatırmak, Başvuru Merkezinden yeniden şifre edinmek vb. işlemler, başvuru için yeterli

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 2011 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 3 EKÝM 2011 Ölçme, Seçme ve Merkezi Baþkanlýðý Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun 2880 sayýlý

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 2010 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 4 EKÝM 2010 Öðrenci Seçme ve Merkezi Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun 2880 sayýlý Kanun'la

Detaylı

TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk. 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili tercihlerini

Detaylı

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GİRİŞ SINAVI KILAVUZU (JANA)

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GİRİŞ SINAVI KILAVUZU (JANA) 2015 JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GİRİŞ SINAVI KILAVUZU (JANA) Başvuru işleminizi kılavuzda belirtildiği şekilde yaparak sınav ücretini yatırınız. Başvuru bilgilerinizi, ÖSYM

Detaylı

Batý Avrupa Programlarý Friesenplatz 13

Batý Avrupa Programlarý Friesenplatz 13 MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐI'NDAN DUYURU 2009-2010 öðretim yýlýnda Bakanlýðýmýzca belirlenen öðretmen yetiþtiren yükseköðretim programlarýný ilk beþ tercihinde kazanan binbeþyüz (1 500) öðrenciye burs verilecektir.

Detaylı

JANDARMA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU-2015

JANDARMA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU-2015 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI ANKARA JANDARMA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU-2015 BAŞVURU TARİHLERİ: 25 MART 15 MAYIS 2015 BU KILAVUZU OKUMADAN BAŞVURU

Detaylı

2.1.TERCÝH FORMU NASIL DOLDURULACAKTIR? TERCÝH SIRANIZA GÖRE GÝRMEK PROGRAMLARI

2.1.TERCÝH FORMU NASIL DOLDURULACAKTIR? TERCÝH SIRANIZA GÖRE GÝRMEK PROGRAMLARI 2. TERCÝH FORMU ÝLE ÝLGÝLÝ BÝLGÝLER 2.1.TERCÝH FORMU NASIL DOLDURULACAKTIR? Tercih Formu, yumuþak uçlu ve siyah bir kurþunkalemle zedelenmeden doldurulmalý, kesinlikle kirletilmemeli, buruþturulmamalý

Detaylı

11. ÖSYS'DE ÖZEL DURUMU BULUNAN ADAYLAR

11. ÖSYS'DE ÖZEL DURUMU BULUNAN ADAYLAR 11.1. OKUL BÝRÝNCÝLERÝ 11. ÖSYS'DE ÖZEL DURUMU BULUNAN ADAYLAR 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 2880 sayýlý kanunla deðiþik 45. maddesinin (a) fýkrasý uyarýnca, lise veya dengi okullarý birincilikle

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý Yükseköðretim programlarý ile ilgili bazý özel koþul ve açýklamalara bu kýlavuzda özet olarak yer verilmiþtir.

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili

Detaylı

TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk. 2. 2008-2009 öðretim yýlýnda ikinci öðretim öðrencilerinin ödedikleri öðrenim ücretleri tablo halinde bu kýlavuzun ilk

Detaylı

PROTOKOL SSK Baþkanlýðý Saðlýk Ýþleri Genel Müdürlüðü ile Türk Eczacýlarý Birliði Merkez Heyeti arasýnda eczanelerden temin edilecek ilaçlarla ilgili olarak Kurumumuz ile eczaneler arasýnda yapýlacak sözleþme

Detaylı

2010 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS)

2010 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS) 2010 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS) LİSANS KILAVUZU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Ankara Bu kılavuz "Kamu Görevlerine İlk defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili

Detaylı

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ 2013 TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ASKERÎ LİSELER İLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖĞRENİM GÖRECEK ÖĞRENCİLERİ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU Sınav ücretini bankaya yatırmak, Başvuru Merkezinden yeniden şifre

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları 2013-ÖSYS TERCİH KILAVUZU ÖĞR. PUAN GENEL OK.BİR MEB ÖZEL KOŞUL VE 2012-ÖSYS 2012-ÖSYS 2012-ÖSYS PROGRAM SÜRE TÜRÜ KONT. KONT.BURS

Detaylı

JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GİRİŞ KOŞULLARI KILAVUZU

JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GİRİŞ KOŞULLARI KILAVUZU T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI ANKARA JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GİRİŞ KOŞULLARI KILAVUZU 2015 BAŞVURU TARİHLERİ: 21 OCAK- 03 ŞUBAT 2015 YAZIŞMA ADRESİ JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

Detaylı