K oç Holding bünyesindeki Setur marinalar,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "K oç Holding bünyesindeki Setur marinalar,"

Transkript

1 KOC PURSUES FOREIGN MARINA KOÇ YABANCI MAR NA PEfi NDE HAL S ÖZTÜRK Türkiye deki marinalar, özellikle sa lad klar hizmet ve misafirperverlik konular nda Avrupa ya k yasla, çok daha üstün durumda. Uygulad klar fiyat politikalar nda ise kat kat geride. All the marinas in Turkey are superior to the ones in Europe in terms of the services they provide as well as the hospitality they display. However, in terms of their prices, they are well behind their European counterparts. K oç Holding bünyesindeki Setur marinalar, son derece profesyonel bir anlay flla iflletiliyor. yi kurulan bir sistem ve bilinçli bir iflletmecilik yaklafl - m var. ki y lda bir dördüncü kez A ustos ay n n gündemine renk getiren en keyifli etkinli i ise düzenledikleri Uluslararas Ege Yat Rallisi. Setur Marinalar Genel Müdürü Vedat Midilli ye göre; bu rallinin üstlendi i iki önemli misyon var. Bunlardan birincisi, Türk-Yunan dostlu- unu gelifltirmek, di eri de Türk toplumuna yatç l sevdirmek. Gidilen ada halk yla kat l mc lar aras nda çok s k dostluklar n kuruldu unu söyleyen Midilli, medyan n duyurumu ile de her iki misyonun desteklendi ini ifade ediyor: Bir kifliye bile tekne almas yönünde faydam z olursa ne mutlu bize. Rallilerin en önemli fonksiyonlar ndan birisi de, yatç - lar n tek bafllar na cesaret edemedikleri yerlere, bir disiplin içinde yap lan bu organizasyonlar sayesinde gitmeleridir. Düflündüklerimizin tamam n gerçeklefltirdi- imizi gördükçe memnun oluyoruz ve her seferinde flevkle sar l yoruz. Bu konudaki tek derdimiz gidece imiz limanlar n kapasitelerinin s n rl olmas. Zannedildi inin aksine Yunan adalar nda marina im- Vedat Midilli S etur Marinas, a member of the Koç Group, are managed very professionally. Their system is well established and their management approach is well thought of. They have been organizing very entertaining Aegean Yacht Rally that revives the agenda for the area in the month of August. According to Vedat Midilli, the General Manager of Setur Marinas, this rally has two missions. The first one of these is to develop and strengthen the friendly relations between the Turks and the Greeks and the other one is to help the Turkish people learn and love yachting. Midilli who states that very close friendships are established between the Island communities that are visited and the yachtsmen, adds that the media helps support these two missions and continues by saying, We feel happy if and when we can help anyone in deciding to buy a boat. One of the most important functions of yachting is to make it possible, in a disciplined manner, for people to go to places that they would not normally have courage to venture out by themselves. We feel glad when we see that all we thought and visualized, can be put into action and as a result of this, each and every time, we feel enthusiastic about the event. The only challenge we face with regard to this event is the limited capacities of the ports that we visit. Contrary to what everybody thinks, the means of the marinas at Greek Islands are 044

2 kanlar bizden de geri. Baz adalarda ticari limanlar var, ancak feribot düflünülerek yap lm fl oldu u için en fazla tekne alabiliyor. mkanlar daha iyi olsa, kat l m daha da çok olabilir. Asl nda biz Türk yatç lar n kat l m n istiyoruz, yabanc lar zaten bu ifle al fl k. Ancak yabanc lardan gelen talepleri de gözard edemiyoruz. Elbette bu tip etkinlikler sadece bizimkiyle s n rl de il. Örne in, Karadeniz Yat Rallisi ve Do u Akdeniz Yat Rallisi var. Ancak bizimkinde rota her sene de ifltirildi i ve daha makul sürelerde yap ld için kat l mc lara cazip geliyor. diyen Vedat Midilli ile sohbetimize; özel sektör marina iflletmecili inden Setur un yurt içi ve yurt d fl ndaki di er marina yat r mlar na kadar farkl konularla devam ediyoruz. Türkiye ile k yaslad n zda, Avrupa da özel sektör marina iflletmecili ini nas l de erlendiriyorsunuz? Avrupa marinalar nda genelde, yatç lara bizdeki gibi hizmet veren yerler yok. Gördü üm s n rlar çerçevesinde de erlendirecek olursam, Türkiye deki tüm marinalar Avrupa dakilere k yasla, sa lad - hizmet ve misafirperverlik konusunda çok daha üstün durumda. Ancak fiyatlar konusunda da kat kat geride. Örne in geçen sene sonunda, Atina n n en büyük marinas olan Alimos Marina y görme f rsat m oldu. Hava kararm flt içerisi zifiri karanl kt, bizde olan sosyal üniteler yoktu. Kapasitesi çok yüksek olan bir marina olmas na ra men kötü durumdayd. Elbette Avrupa da istisnai durumda olan ve yedi y ld zl otel görünümü sergileyen marinalar da var. Ama dedi im gibi bunlar istisna ve ücretleri de çok yüksek. Yurt d fl nda marina yat r m ile ilgileniyor musunuz? H rvatistan dan baz teklifler geldi. Körfez ülkelerinden, Amerika dan ortakl k teklifleri de al yoruz. Uzun vadede de erlendirebilece imiz teklifler bunlar. Peki bu ortakl k tekliflerinde arazi verilmesi ya da baz muhafiyetler sa lanmas gibi cazip öneriler var m? Körfez ülkelerinde ve Avrupa Birli i ne yeni giren ülkelerde böyle kolayl klar var. Ülke ekonomisine katk da bulunulmas aç s ndan It is a difficult process to start from scratch and turn a place into a marina and as an investment, such a project progresses slowly. Its payback takes years and happens gradually. For this reason the marina investments are not high in number. Initially the State was involved and if it were not for the public investments, only 2 or 3 marinas would be available in Turkey today. Private sector prefers investments with shorter payback periods. Bir yeri s f rdan al p marina haline getirmek, hem zor hem de yat r m a r. Geri dönüflümü de y llar sonra ve yavafl yavafl oluyor. Bu nedenle çok fazla marina yat r m yap lam yor. Önceleri devlet kendisi yapm fl. Yapmam fl olsayd Türkiye de ancak 2-3 tane marina olurdu. Özel sektör daha k sa zamanda geri dönüflüm alabilece i yat r mlara girmeyi tercih ediyor. much more limited than ours. On some islands there are commercial ports but these were made with ferryboats in mind and as such they cannot accommodate more than boats. The participation would be much higher if only the means could be better. Actually we would like more Turkish yachtsmen to participate in this event, the foreigners are already familiar with the kind of organization we make. However, it should be noted that we could not ignore the requests made by the foreign yachtsmen. To give an example there is the Black Sea Yacht Rally and East Mediterranean Yacht Rally, but still ours attracts more attention as we change the itinerary every year besides running the rally at reasonable times". We continue our Interview with Vedat Midilli, discussing a variety of subjects ranging from private sector marina management operations to the investments of Setur in other marinas in the country and abroad. When compared to Turkey, how do you evaluate the private sector marina operations in Europe? In European marinas in general, there are no places that provide the amenities that we offer the yachtsmen here. If I evaluate these marinas within the framework of what I have seen, I can say that, comparatively, the services provided and the hospitality shown in all the marinas in Turkey are superior to what is offered by the European marinas. However, price-wise, we are well behind them. To give an example, last year I had the chance to visit Alimos Marina, the largest in Athens. It was night time and the marina was all dark and they did not have the social units we have here. In spite of its huge capacity, the marina was run down. Of course there are marinas in Europe that are in exceptionally good condition, looking like a seven star luxury hotel. But as I said, these are exceptional and their prices are very high. Are you interested in investing in marinas abroad? We have received some offers from Croatia. And there are also some offers of partnerships from the Gulf countries and the United States. These are the kind of offers that we can take advantage of in the long run. In these offers of partnership, are there any attractive proposals included, such as land ownership or provision of some exemptions? Such advantages are available in the Gulf countries and in the states that have recently become the members of the European MARINE & COMMERCE SEPTEMBER

3 cazibiyet sa lanmaya çal fl l yor. K br s Hükümeti ile de bir süredir temaslar m z var. Bunu bir görev olarak addediyoruz. Girne de bir marina yapma projesini bafllatt k. ncelemelerimiz bitince Bakan a projeyi sunup ilerlemeye çal flaca z. Yine son derece önemsedi imiz bir di er konuyla da yurt d fl nda bir ilki gerçeklefltirdik. Turizm Bakanl n n davetiyle Yunanistan a gittik, bizdeki Turban gibi onlarda da ETA diye bir kurulufl var. Biliyorsunuz Turban Türkiye deki turizmi gelifltirmek için faydal ifller yapt ve otelleri ile 1997 den itibaren de marinalar özellefltirildi. Yunanistan n Turban olan ETA, marina ve otellerini özellefltiriyor. Marina tecrübesi olanlar ça r yorlar. halenin ilk faz n geçtik, ikinci faz n n ise 28 A ustos tarihinde yap - laca n ilan ettiler. Biz de Yunanl bir firma ile ortak olarak girdik. Konuyu çok ciddiye al yoruz ancak kat - l m fazla oldu u için ihale sonucu ne olur bilemiyorum. Peki Türkiye deki yeni marina yat - r mlar na bak fl n z nas l? Her türlü yeni projeyi de erlendiriyoruz, çal flma yap yoruz. DLH ihalelerine her zaman ilgi duymufluzdur. Ancak 2 tanesi hariç pek kat l m olmad, biz de son anda dosya vermekten vazgeçtik, sadece Yalova dakine kat ld k. Yalova yatç l n birden yeflerebilece i bir yer de il, zaten marinac l k uzun süreç gerektiriyor. Onun d - fl nda özel yer sahiplerinden gelen teklifler var, iflletmecilik teklif edenler var. Bunlar üzerinde çal flmalar m z var. haleye ilginin az olmas Do ufl Grubu nun daha önce yaflad sorunlar olabilir mi? DLH ihaleye ç kard yerle ilgili bütün ifllemleri hallediyor. Bürokrasinin çarklar marina iflinde hem a r, hem de ac mas z iflliyor. Do ufl Grubu na yaflat lan s k nt lar da çok saçma asl nda. K rk y lda bir özel sektörden biri yat r m yapmak için ç k yor, önünün kesinlikle aç lmas gerekir. Sonuçta bu yat r mlar o yörenin insan için ciddi istihdam kayna oluyor. Karadeniz deki yatç l k faaliyeti önümüzdeki zamanlarda art fl gösterir mi ne dersiniz? Aç kças ben oradan bir patlama beklemiyorum. Karadeniz de çok say da bal kç bar na var. Karadeniz yatç ya cazip gelmiyor. Asl nda, stanbul da adalar ve bo az yla çok güzel olmas na ra men son derece az yabanc yatç geliyor. Avrupa dan gelen yatç - lar b rak n Karadeniz e ç kmay, stanbul a bile ç kmak istemiyor. Union. They are offering privileges in the hopes that this will contribute to the economy of their own countries. We also have been in contact with the government in Cyprus on this subject. We think of this as our duty and have initiated the project to establish a marina in Girne (Kyrenia). When our preliminary work has been completed, we will submit the project to the Ministry and proceed from there. In the mean time, we accomplished an international first in a subject that we greatly value. We have been to Greece upon an invitation we received from their Ministry of Tourism. In Greece there is this establishment named ETA, (Hellenic Tourist Properties) similar to Turban that we have in our country. Turban has done very beneficial things in Turkey, for the development of tourism and since the year 1997, its hotels and marinas were privatized. ETA in Greece, like Turban, is in the process of privatizing its hotels and marinas. They are inviting people with experience in operating marinas. We have been through the first phase of the tender and they announced that the second phase will be held on the 28 th of August. We participated in the tender together with a Greek firm. We are taking things seriously but I don't have any idea of what the result might be as the participants are high in number. What do you think of the new marina investments in Turkey? We evaluate and work on all the new projects. We have always been interested in DLH tenders. However, other than two, they did not attract much of an attention and we decided not to submit an offer at the last minute. We participated only in the Yalova one. Yalova is not a place where yachting can suddenly take off and establishing a marina business there requires time. Other than these, we receive offers from private land owners, there are also people offering operating rights and we are examining all these opportunities. Do you think the interest in the tender was low due to the problems experienced by Dogus Group previously? DLH handles all the procedures related to the place that it tenders. The bureaucratic transactions take time and they may have harsh results in the marina business. And actually what Dogus Group has been made to endure is quite absurd. When someone from the private sector becomes interested in making an investment, which happens once in a blue moon by the way, then every effort must be shown to make things easier for that investor. The fact that these investments constitute a great source of employment for the people in the region must be taken into consideration. 046

4 Setur Kalam fl Marina Akdeniz de o kadar güzel yerler varken, kuzeye ç kmay tercih etmiyorlar. Marina yap lacaksa stanbul da yap lmas laz m. Önümüzdeki k sa vadede Pendik te bafllayacak bir marina projesi var. Tekne say s gittikçe artt için bu projenin acilen hayata geçmesi gerekiyor. Hevesle tekne yapt r p yer sorunu yüzünden bezip satan insanlar tan yorum. Yeni projelerin hayata geçmesinin çok faydal olaca n düflünüyorum. Peki stanbul da yap lmas n gerekli gördü ünüz projeler neler? fiu anda stanbul un ihtiyac olan, önümüzdeki 10 y l n taleplerini karfl layacak en fazla 1,000 yat. Bildi im, Bo az da ve Zeytinburnu nda yap lmas planlanan projeler var. Özellikle belediyeler marinay dekor olarak görüp buralara büyük oteller ve al flverifl merkezleri yapmak istiyorlar. Bu nedenle ölçe ini büyük tutuyorlar. Dolay s yla hayata geçirmek zor oluyor. Bu belediye projelerinden en s cak hangisine bak - yorsunuz? Hangisi en yak n zamanda gerçekleflebilir? lk olarak Pendik gerçekleflecek. stanbul adalar, Marmara Adas ve Avfla Adas için de Do you think the yachting operations in the Black Sea would pick up in the near future? Actually, I do not expect any earth shattering developments in terms of yachting taking place in that region. In the Black Sea region there are lots of Fishermen's shelters and as such Black Sea is not very attractive for the yachtsmen. Similarly, Istanbul is beautiful with its islands and strait but still the number of foreign yachtsmen visiting the area is very small. The yachtsmen coming from Europe do not even want to visit Istanbul let alone Black Sea. When there are so many nice places to visit on the Mediterranean they do not want to make a detour to the North. If a marina has to be made it must be made in Istanbul. There is a project to build a marina in Pendik in the near future. As the number of boats increase at a fast pace, this project must be brought to life as soon as possible. I know people who have their boats built with enthusiasm but then give up on the whole idea just because of the problems they experience in finding a suitable docking place. I am of the opinion that it would be beneficial to have new projects brought to life. What are the projects that you think must be carried out in Istanbul? At present, what Istanbul needs is a place for at most 1,000 yachts to meet the requirements of the next 10 years. I know that there are projects in the pipeline for the Bosphorus and Zeytinburnu. Especially the municipalities think of marinas as decorative elements and they plan on opening big hotels and shopping malls along with the marinas. For this reason they plan on large scale which makes it harder to implement these projects. Which one of these Municipal Projects do you think is more 048

5 Özellikle belediyeler marinay dekor olarak görüp buralara büyük oteller ve al flverifl merkezleri yapmak istiyorlar. Bu nedenle ölçe ini büyük tutuyorlar. Dolay s yla hayata geçirmek zor oluyor. Especially the municipalities think of marinas as decorative elements and they plan on opening big hotels and shopping malls along with the marinas. For this reason they plan on large scale which makes it harder to implement these projects. y llard r düflünülen projeler var ancak adalarda kurulan marinalar pek kullan fll olmayaca gibi, pek de gelir sa lamaz. Oysa buralarda marina olmas, o adalar n ticari hayatlar na bir zenginlik getirece i için faydal olur. Ataköy Marina n n kruvaziyer liman na ve megayat marinas na dönüfltürülmesi konusunu nas l de erlendiriyorsunuz? Bunun gelece e yönelik bir yat r m oldu unu düflünüyorum. stanbul cruise aç s ndan oldukça ra bet görüyor. Asl nda Zeytinburnu cruise liman olarak düflünülüyor ve bu çok büyük bir proje. fiimdilik var olan iki marina megayat konusunda idare ediyor ama biraz daha fazla gelirse yeterli olmayacak. Dolay s yla gelece i düflünerek yat r m yap lmal. Böyle bir yat r m düflünen müteflebbise her türlü kolayl - n sa lanmas laz m. Bu bak fl aç s na sahip bürokratlar olursa ifller daha kolaylafl r. Y llar önce bürokratlar yat konusunda, zenginlerin oyunca- diye düflünüyorlard. Art k öyle bak lm yor. & likely to be implemented in the near future? I think Pendik will be the first, there are also some ongoing projects involving Istanbul Islands (the Prince's Islands), Marmara Island and Avsa Island, however, the marinas established on islands are not usually very convenient and as such they do not bring in good revenues. But on the other hand the marinas to be developed at these places will contribute to the economic life of the islands and can be beneficial from that aspect. What do you think of the conversion of Atakoy Marina into a megayacht marina? I think this is an investment for the future. Istanbul is favored by cruises. There are plans for Zeytinburnu to become a port for the cruise vessels but this involves a very big project. The two marinas available right now are sufficient for mega-yachting purposes, but add a little bit more of a traffic and they will become inadequate. For this reason, the investments must be made with the future needs in mind. The entrepreneur, entertaining such an idea must be provided with all kinds of conveniences and means. If there were bureaucrats sharing this perspective, things would be easier. Years ago yachts were seen as the toys of the rich and wealthy, but now this has completely changed. &

THE TREASURES ON THE COASTS: MARINAS KIYILARDAK HAZ NE; MAR NALAR

THE TREASURES ON THE COASTS: MARINAS KIYILARDAK HAZ NE; MAR NALAR THE TREASURES ON THE COASTS: MARINAS KIYILARDAK HAZ NE; MAR NALAR BANU SARI Türkiye de özellefltirme ve kamu ihaleleri sürecinde yaflanan gecikmeler, y llard r gündemdeki yerini koruyor. halelerin ard

Detaylı

T arihinden do as na, mevsimlerinden tesislerine kadar, öyle

T arihinden do as na, mevsimlerinden tesislerine kadar, öyle SEA TOURISM, BECAUSE DEN Z TUR ZM, ÇÜNKÜ... D LDAR ÜNDE ER T arihinden do as na, mevsimlerinden tesislerine kadar, öyle çok güzellik bar nd r yor ki Türkiye. Tabii bunun yan s ra, düzensizli i ve plans

Detaylı

A mendments made to the Free Zones Law in 2004

A mendments made to the Free Zones Law in 2004 KOCAELI SHIPYARDS: CALM BEFORE THE STORM... KOCAEL TERSANELER : K NC TUZLA OLMAK STEM YORUZ... 2 004 y l nda Serbest Bölgeler Kanunu nda yap lan de iflikliklerle, bu bölgelerde faaliyet gösterenlerin vergi

Detaylı

anniversary and ICVB on its 10th and wish them many more years of continued success.

anniversary and ICVB on its 10th and wish them many more years of continued success. Turizm Gelifltirme ve E itim Vakf, turizm e itimi ve kongre turizmi alan nda yapt çal flmalarla Türk turizminin gelifltirilmesinde öncü ve örnek bir sivil toplum kurulufludur. Vak f bünyesinde oluflturulan

Detaylı

A nother issue that has been discussed for months is

A nother issue that has been discussed for months is HAYDARPAfiA AS A CURRENT ISSUE GÜNDEMDEK L MAN HAYDARPAfiA Aylard r gündemde olan bir konu, tarihi Haydarpafla Liman n n özellefltirilmesi. Kimi liman n tarihi misyonunun korunmas ndan yana, kimiyse modernlefltirilerek

Detaylı

B u ifle bafllarken ilk befl y l için bir yat r m projem vard, ona

B u ifle bafllarken ilk befl y l için bir yat r m projem vard, ona I WILL BECOME THE GREATEST OF THE WORLD DÜNYANIN EN BÜYÜ Ü OLACA IM YILMAZ ÖZTÜRK Kurdu u YASA Denizcilik ile bugün 1.5 milyon dwt luk bir filoya sahip olan Yalç n Sabanc, kuru yük gemilerine eklenecek

Detaylı

WE WOULD REAR UP BY A 10% SUPPORT

WE WOULD REAR UP BY A 10% SUPPORT www.marineandcommerce.com // ULUSLARARASI DEN Z VE T CARET ISSN: 1305-2918 YEAR // YIL: 11 ISSUE // SAYI : 124 APRIL // N SAN 2015 PRICE: EURO 20 // F YATI: 20 YTL ORHAN GÜLCEK, CEMRE SHIPYARD: WE WOULD

Detaylı

WAGON TRANSPORTATION BY FERRY FER BOTLA VAGON TAfiIMA S STEM. MEL KE ASLI fiah NSOY

WAGON TRANSPORTATION BY FERRY FER BOTLA VAGON TAfiIMA S STEM. MEL KE ASLI fiah NSOY WAGON TRANSPORTATION BY FERRY FER BOTLA VAGON TAfiIMA S STEM MEL KE ASLI fiah NSOY stanbul u transit liman olarak kullanarak Orta Asya ya aç lma, yani sadece Türkiye den ald m z mal Biflkek, Almaata, Bakü

Detaylı

EUROPORT EURASIA IMPRESSIONS EUROPORT EURASIA ZLEN MLER

EUROPORT EURASIA IMPRESSIONS EUROPORT EURASIA ZLEN MLER EUROPORT EURASIA IMPRESSIONS EUROPORT EURASIA ZLEN MLER 25-29 Nisan 2007 tarihleri aras nda Ahoy Rotterdam ve NTSR ifl birli i ile stanbul Fuar Merkezi nde düzenlenen Exposhipping Europort Eurasia, stanbul

Detaylı

YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher fiaban Erdikler Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K:3 Befliktafl- stanbul

YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher fiaban Erdikler Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K:3 Befliktafl- stanbul YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher fiaban Erdikler Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K:3 Befliktafl- stanbul 12 Türkiye bankac l k sektöründe iddial bir ülke Baflar benim için kiflisel

Detaylı

INTERFERRY WILL SEE IDO AND ISTANBUL IN OPERATION INTERFERRY DO VE STANBUL U GÖRMEYE GEL YOR. MEL KE ASLI fiah NSOY

INTERFERRY WILL SEE IDO AND ISTANBUL IN OPERATION INTERFERRY DO VE STANBUL U GÖRMEYE GEL YOR. MEL KE ASLI fiah NSOY INTERFERRY WILL SEE IDO AND ISTANBUL IN OPERATION INTERFERRY DO VE STANBUL U GÖRMEYE GEL YOR MEL KE ASLI fiah NSOY Interferry Conference will serve as an opportunity to help companies survive this crisis.

Detaylı

Asbest Yerine Cam Yünü. Glass Wool vs. Asbestos. Gemi ölünce ne yapaca- z? What shall we do when ships die?

Asbest Yerine Cam Yünü. Glass Wool vs. Asbestos. Gemi ölünce ne yapaca- z? What shall we do when ships die? Asbest Yerine Cam Yünü Glass Wool vs. Asbestos ürkiye de gemi söküm sanayisinde yaflanan sorunlar, T TMMOB Makine Mühendisleri Odas Kongre Merkezi nde düzenlenen "Hedef Deniz Toplant - lar " bafll kl panelde

Detaylı

Ö ncelikle mesle imi sevme flans na sahip olmam.

Ö ncelikle mesle imi sevme flans na sahip olmam. LUCIEN ARKAS CONTAINERS TO SERVE MUCH MORE KONTEYNER DAHA ÇOK H ZMET EDECEK HAL S ÖZTÜRK Deniz afl, sab rl, azimli, disiplinli, hedef koyucu... Bu tan mlamalar Arkas Holding in Yönetim Kurulu Baflkan Lucien

Detaylı

Türkiye de Toplantı Zamanı

Türkiye de Toplantı Zamanı Türkiye de Toplantı Zamanı Time to Meet in Turkey KEND N B LMEK/ KNOWING THYSELF 2009 da Baflrolü Oynayal m! Let s play the leading role in 2009! çindekiler/ Contents Haberler/ News Anadolu turlar m z

Detaylı

T he Duzgit Group with over 125 employees provides services

T he Duzgit Group with over 125 employees provides services DÜZG T S 40 YEAR STORY DÜZG T N 40 YILLIK ÖYKÜSÜ MEL KE ASLI fiah NSOY 1966 y l nda Salim Düzgit taraf ndan stanbul Büyükdere de Bo az dan geçen gemilere tali acentelik hizmetleri vermek üzere kurulan

Detaylı

A dan Z ye. Notes on EXPO KEND N B LMEK/ KNOWING THYSELF. Religion and Tourism

A dan Z ye. Notes on EXPO KEND N B LMEK/ KNOWING THYSELF. Religion and Tourism A dan Z ye Notes on EXPO KEND N B LMEK/ KNOWING THYSELF Din ve Turizm Religion and Tourism ED TÖR çindekiler/ Contents Haberler/ News Türkiye nin ilk Sunwing i sveç bas n nda Turkey s first Sunwing in

Detaylı

I WILL REVEAL THE ENEMIES OF TURKISH FLAG! TÜRK BAYRA I DÜfiMANLARINI LAN EDECE M HAL S ÖZTÜRK

I WILL REVEAL THE ENEMIES OF TURKISH FLAG! TÜRK BAYRA I DÜfiMANLARINI LAN EDECE M HAL S ÖZTÜRK I WILL REVEAL THE ENEMIES OF TURKISH FLAG! TÜRK BAYRA I DÜfiMANLARINI LAN EDECE M HAL S ÖZTÜRK Cengiz Kaptano lu Kurumlar n baflkanlar, yöneticileri vitrine oynamamal... Görev üstlenenler görevden kaçamazlar...

Detaylı

D enizcilik gençlerin en gözde ifl alanlar aras nda daima özel bir yere

D enizcilik gençlerin en gözde ifl alanlar aras nda daima özel bir yere Deniz ticareti dünyas, çal flma yaflam na do ru yerden bafllamak isteyen gençler için gerçek bir cazibe merkezi oluflturuyor. Binlerce genç okullara gidiyor, sertifika üzerine sertifika al yor. Bunlar

Detaylı

THERE IS NO ROOM FOR COMPETITION IN PILOTAGE KILAVUZLUKTA REKABETE YER YOK

THERE IS NO ROOM FOR COMPETITION IN PILOTAGE KILAVUZLUKTA REKABETE YER YOK THERE IS NO ROOM FOR COMPETITION IN PILOTAGE KILAVUZLUKTA REKABETE YER YOK MEL KE ASLI fiah NSOY 040 zmit Körfezi nde verilen k lavuzluk ve römorkaj hizmetleri son 10 y ld r zaman zaman gündemi meflgul

Detaylı

Prof. Beril An lanmert le

Prof. Beril An lanmert le Türk Seramik Derne i Sanat Grubu Baflkan Prof. Beril An lanmert le Planlanan Etkinlikler, seramik e itim ve sanat çal flmalar hakk nda konufltuk We Talked with Prof. Beril An lanmert the Head of Turkish

Detaylı

R otterdam 2006 y l nda elleçlenen konteyner (TEU) aç s ndan

R otterdam 2006 y l nda elleçlenen konteyner (TEU) aç s ndan 10 BILLION EURO INVESTMENT 10 M LYAR AVRO LUK YATIRIM MEL KE ASLI fiah NSOY Rotterdam has the largest port in Europe, with the rivers Meuse and Rhine providing excellent access to the hinterland upstream

Detaylı

G eleneksel bir aile mesle i olan denizcilikteki köklü ailelerin

G eleneksel bir aile mesle i olan denizcilikteki köklü ailelerin EX-INDUSTRIALIST NOW SHIPOWNER SANAY C L KTEN DEN ZC L E HAL S ÖZTÜRK Nine years ago, the shipping industry witnessed a quite unusual development. Yalcin Sabanci, a member of the Sabanci Family, a family

Detaylı

Uzaklar II Sails Around the Edge of the World

Uzaklar II Sails Around the Edge of the World Uzaklar II Sails Around the Edge of the World Uzaklar II Dünyan n Ucu ndan Geçti irst, a world tour on board Fthe boat named Uzaklar between 1992 and 1997, and then a new voyage that started in October

Detaylı

TÜRK ARMATÖR CENG Z KAPTANO LU NA VER LD

TÜRK ARMATÖR CENG Z KAPTANO LU NA VER LD ULUSLARARASI DEN Z ve T CARET DERG S HAZ RAN 2007 SAYISI ÜCRETS Z ÖZEL EKi LIFETIME ACHIEVEMENT AWARD PRESENTED TO MR CENG Z KAPTANO LU ÖMÜR BOYU BAfiARI ÖDÜLÜ TÜRK ARMATÖR CENG Z KAPTANO LU NA VER LD

Detaylı

YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu. zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED

YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu. zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED içindekiler ndex YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher zzet Karaca Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi

Detaylı

YASED in 29. Genel Kurulu nun Onur Konu u Ali Babacan oldu. The Guest of Honor of YASED s 29th General Assembly was Ali Babacan

YASED in 29. Genel Kurulu nun Onur Konu u Ali Babacan oldu. The Guest of Honor of YASED s 29th General Assembly was Ali Babacan YASED in 29. Genel Kurulu nun Onur Konu u Ali Babacan oldu The Guest of Honor of YASED s 29th General Assembly was Ali Babacan 12 YASED in 29. Genel Kurulu nun Onur Konu u Ali Babacan oldu Adnan Nas: Ekonomide

Detaylı

RO-RO TRANSPORTATION IN TURKEY

RO-RO TRANSPORTATION IN TURKEY RO-RO TRANSPORTATION IN TURKEY TÜRK YE DE RO-RO TAfiIMACILI I Ro-Ro transportation, one of the most important and functional mode of intermodal transportation, provides new export routes for our international

Detaylı

Enerji Piyasas Düzenleme Kurulu

Enerji Piyasas Düzenleme Kurulu Enerjide sürekli, kaliteli,ucuz, çevre ile uyumlu ve mali aç dan güçlü bir piyasay oluflturan kurul: Enerji Piyasas Düzenleme Kurulu The board creating a market that is lasting has quality, inexpensive,

Detaylı

Foreign direct investment is no longer foreign to Turkey

Foreign direct investment is no longer foreign to Turkey YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher Tahir Uysal Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K:3 Befliktafl- stanbul 8 Baflkan Tahir Uysal ile yeni dönemde YASED Uluslararas Yat r mc lar Derne

Detaylı

D enizcili in içinde do up büyüyen, Sar o lu Denizcilik te de

D enizcili in içinde do up büyüyen, Sar o lu Denizcilik te de YOUNG VIEW // GENÇ BAKIfi FEMALE CHARACTER OF SHIPPING ON THE RISE! DEN ZC L N D fi KARAKTER YÜKSEL fite! The remark Turkish shipping s future is female made by Michael Drayton, president of the Baltic

Detaylı