Nas l korumal? Teknoloji. Pratik bilgiler. puçlar. Schneider çözümleri. / s. 5. / s. 7. Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Nas l korumal? Teknoloji. Pratik bilgiler. puçlar. Schneider çözümleri. / s. 5. / s. 7. Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi?"

Transkript

1 Teknoloji Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi? / s. 5 Pratik bilgiler Topraklama sistemleri / s. 7 puçlar Montaj önerileri / s Schneider çözümleri Ayr toroidli kaçak ak m rölelerinden toprak kaçak ak m koruma anahtarlar na bütün alçak gerilim koruma çözümleri / s Nas l korumal? Dünyan n Güç & Kontrol Uzman ndan daha fazlas n isteyin. 1

2 Elektrikli cihazlar Riskler ve sonuçlar Bütün elektrik tesisatlar nda kaçak ak m görülür. Çok küçük ak fllar bile, ciddi hasarlara neden olabilecek derecede, gözard edilmemesi gereken riskler tafl r. Çarp lma nsan vücudunun ciddi biçimde zarar görmesi için sadece birkaç miliamper bile yeterlidir. Çarp lma, bir enerji kablosu veya elektrik ak m tafl yan bir cihaza do rudan temas etmek suretiyle meydana gelebilece i gibi kaza eseri enerjilendirilmifl metal bir parçaya dokunmak suretiyle dolayl yoldan da meydana gelebilir. 1 A kalp durmas Fizyolojik reaksiyon afla daki nedenlere göre de iflir: temas gerilimi temas türü ve süresi dene in yafl ve yaralanabilme olas l. 75 ma kesin kalp çarp nt s efli i 30 ma nefes darl 10 ma kas çekilmesi 0,5 ma çok hafif hissetme Yang n Endüstriyel yap lar ve konutlarda ç kan yang nlar n %30 u elektriksel hatalardan kaynaklanmakta olup bunun bafll ca nedeni ise afl r s nma veya istemeden yap lan darbeler sonucu bir kablo yal tkan n n eskimesidir. toprak kaçak ak m 500 ma + yük ak m afl r ak m yal tkan s cakl nda art fl yal tkan n erimesi ve iletkeni soymas kaza Yükün yok olmas Baz elektrikli aletler zamanla eskiyerek yal t m hatalar na neden olurlar. Yal t m hatalar n n birçok nedeni vard r: cihaz n çal flmas yla oluflan s afl r ak m çevre flartlar n n zorlu u malzemenin afl nmas ve direncinin k r lmas Yukar daki nedenler yükün kaybolmas ndan baflka çarp lma ve yang na da yolaçma riski tafl maktad r. 2

3 nsanlar ve cihazlar nas l korunur? Çarp lma, yükün yok olmas ve yang n gibi riskler ortaya ç kt nda, iki ayr ancak tamamlay c yaklafl m etkin bir koruma sa lar. 1Önleme: hatan n oluflmas n önlemek Bu yaklafl m genel olarak yeni elektrik tesisatlar yla ilgilidir. Etkili ve güvenli tesisatlar n kullan lmas nda, teknolojide kaydedilen ilerlemeler ve çok s k standartlar n uygulamaya konmas önemli yer tutar. 2 Aksiyon: hatalar n tespit edilmesi ve etkisiz hale getirilmesi. Çözüm: Schneider in toprak kaçak ak m koruma ürün serisi. Toprak kaçak ak m korumas nas l çal fl r? S. 4 Tespit / Ölçüm / Açma Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi? S. 5 ki farkl teknoloji Kaçak ak m cihazlar aras ndaki koordinasyon S. 6 Toprak kaçak ak m koruma cihazlar aras ndaki koordinasyon Kaçak ak m koruma cihazlar n n afl r ak ma karfl korunmas koordinasyonu Do ru koruma cihaz n n seçimi S. 8 Toprak kaçak ak m koruma anahtarlar Kaçak ak m korumal kesiciler Kaçak ak m koruma röleleri Bir güç devre kesicisi içine monte edilmifl toprak kaçak ak m koruma cihaz Montaj önerileri S Güvenli tesisat nas l yap l r? Dolayl temasa karfl koruma Yang n riskine karfl koruma Yükler nas l korunur? çindekiler toprak kaçak ak m korumas Schneider alçak gerilim toprak kaçak ak m korumas S Montaj önerisi: bir çözüm örne i Ürün sayfalar S

4 Nas l çal fl r toprak kaçak ak m korumas Schneider in toprak kaçak ak m koruma ilkesi, arka arkaya üç fonksiyonu neredeyse efl zamanl olarak yerine getiren bir sisteme dayan r: kaçak ak m n tespit edilmesi, tespit edilen ak m n ölçülmesi ve ar zal devrenin aç lmas. giden ak m Tespit tespit gelen ak m Tespit Primer sar mlar, korunacak devrenin faz ve nötrü olan bir ak m trafosu kullan l r. Sar m yönü, yük ve nötr ak mlar birbirini nötr edecek flekildedir. Kaçak bir ak m n ortaya ç kmas bu dengeyi bozar ve sekonder sar mda kaçak ak m olarak da bilinen bir ak m yarat r. ak m fark = 0 Ölçüm ölçüm Ölçüm Elektrik sinyalini önceden ayarlanm fl bir açma efli iyle veya di er bir deyiflle duyarl l k s n r yla karfl laflt ran elektromekanik bir röle kullan l r.. GK sabit bir m knat s, bir açma mekanizmas na ba l döner bir plakay «kapal /off» konumda tutar. ak m fark = 0 bunun tam karfl s nda, kaçak ak m taraf ndan beslenen bir elektrom knat s ve gergin bir yay, plakan n aç lmas üzerinde ortak bir etkiye sahiptir. Açma Sabit m knat s n, direnci (gereken sistem duyarl l na göre belirlenmifltir) yay ve elektrom knat s n direncinden büyük oldu u sürece devre kapal kal r.. açma GK ak m fark 0 Açma Kaçak ak m, sabit m knat s n etkisini yok edecek kadar yükseldi inde, yay plakan n dönmesine ve ard ndan ar zal devrenin açma mekanizmas na çarpmas na neden olur. 4 Kaçak ak m n tafl d riskler Tüm AG elektrikli tesisatlar nda toprak kaçak ak mlar bulunmaktad r. K smen iletken kapasitans na ba l olarak bunlar, s n f 1 cihaz veya motorlar n s n rl yal t mla birlikte kullan lmas sonucu ço al r. Sadece 500 ma den büyük bir toprak kaçak ak m yal tkan n s nmas, erimesi ve iletkeni soymaya bafllamas na yetecek kadar bir afl r ak m meydana getirebilir. Hasarl yal tkandan geçen kaçak ak m, yo un s s yal tkan ateflleyip bir yang na neden olabilecek bir elektrik ark meydana getirir.

5 Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi? Schneider, elektromekanik ve elektronik olmak üzere iki teknoloji sunmaktad r. Teknolojik seçim tesisat n z n özelliklerine ba l d r. Schneider, standartlara uygun olarak sizlere afla daki çözümleri sunmaktad r: gözlenmeyen da t m için elektromekanik röleli bir kaçak ak m koruma cihaz (konut v.b. uygulamalarda). gözlenen da t m için elektronik röleli bir kaçak ak m koruma cihaz (bir bak m servisinden yararlan lan uygulamalarda). Elektromekanik röleli kaçak ak m koruma cihaz Söz konusu cihaz herhangi bir yard mc güç kayna na gerek olmadan çal fl r. Toroid taraf ndan sa lanan enerji, hareketli k sm sabit bir m knat s taraf ndan kapal konumda tutulan bir elektrom knat sa enerji sa lar. kaçak ak m enerjisi açma iflleminin do rudan bir nedenidir. Hata kayna ne olursa olsun çal flmas nedeniyle bu, en güvenilir teknolojidir. kullan c emniyeti en öncelikli konu olup flebeke kalitesine (kamu/özel), tesisat n yafl na, seçilen nötr sisteme ve mekanizman n resetlenmesine kesinlikle ba l olmamal d r. giden ak m gelen ak m ak m fark 0 açma GK Elektronik röleli kaçak ak m koruma cihaz açma Söz konusu cihaz yard mc bir güç kayna ile birlikte çal fl r. Toroid taraf ndan sa lanan elektrik enerjisi, elektronik panel taraf ndan güçlendirilir. Buna karfl l k flebeke gerilimine ba ml bir kaynak taraf ndan beslenmifl olur. Ar za tespiti kesicinin açmas na neden olur. Bu cihazlar tamamen ba ms z olabilir veya kesicinin içine monte edilebilir. üstün ayar dinamikleri beslemenin süreklili ini sa lar. güç de eri ne olursa olsun bütün besleme türlerinde kullan labilen bir çözümdür. kaçak ak m elektronik röle GK 5

6 Koordinasyon kaçak ak m cihazlar aras Koordinasyon terimi, bir afl r ak m veya yük taraf topraklama hatas durumunda elektrik gücü da t m nda seri ba l iki cihaz n davran fl n tan mlamaktad r. Bu ilkeler IEC 364 montaj standard nda ve ürün standartlar nda (IEC 947, v.b.) belirlenmifltir. Toprak kaçak ak m koruma cihazlar aras ndaki koordinasyon (afl r ak mlar için) mutlaka devre açma cihaz seviyesinde ve (yal t m hatalar için) toprak kaçak ak m koruma cihaz fonksiyon seviyesinde gerçekleflmelidir. A B Toprak kaçak ak m koruma cihazlar aras ndaki koordinasyon Bu koordinasyon, seçicilik, devre seçimi veya her ikisinin kombinasyonu ile gerçeklefltirilir. Seçicilik, bir hata durumunda, hata, aç lan yük taraf cihaz taraf ndan giderildi inde besleme taraf cihaz n n aç lmas n önledi inden, servis süreklili ini sa lar. seçicilik, tesisatta bir ana AG panosu, tali panolar ve son da t m panolar n n bulunmas durumunda üç, hatta dört seviyede gerçekleflebilir. son da t m panosunda, dolayl temasa karfl koruma ve do rudan temasa karfl ek koruma sa lamak için normalde otomatik kesme fonksiyonu bulunur. Schneider, komple koordinasyon sa layacak flekilde genifl bir yelpazede seçicilik ve duyarl l k olas l klar sunmaktad r. (Örnek: A ve B aras nda do ru seçicili in hesaplanmas n n ard ndan A n n aç lmas geciktirilir ve sadece B aç l r, 1. ve 3. hatlar n enerjisi kesilmez). 220 V CA C120N ID 2P 80A 20 ka C60N 2P Kaçak ak m cihazlar n n devre kesiciler ile (afl r ak m koruma) korunmas koordinasyonu Devre kesici seçimini etkilemesi gereken faktörlerden biri de besleme taraf nda monte edilen k sa devre koruma cihaz yla olan koordinasyondur. Toprak kaçak ak m koruma anahtarlar n n kesme kapasitesi ve k sa devre ak m na dayan m s n rl oldu undan yük taraf nda geliflen k sa devrelere (elektrodinamik koruma) ve afl r yüklere karfl korunmal d r. Toprak kaçak ak m koruma anahtarlar k sa devrelere karfl (ayn panoda yük taraf na monte edilen) devre kesici ile korunabilir. Schneider ürünleri aras ndaki koordinasyon entegre ve otomatik seçicilik sunar. Bir Schneider çözümünün seçilmesi koruma sisteminizde mükemmel bir koordinasyon sa lar. 6

7 Pratik bilgiler Topraklama sistemleri TT sistemi Rn PE L1 L2 L3 N TT sisteminde, kiflilerin do rudan temas riskine karfl korunmas için kaçak ak m koruma cihaz n n duyarl l afla daki flekilde olmal d r: maksimum 30 ma dolayl temasa karfl koruma için IEC 364 standard na göre hesaplanmal veya seçicilik yoluyla seçilmelidir. Hatal ak m n düflük de eri, kaçak ak m koruma cihaz n n, afla daki flekillerde dolayl temasa karfl korumada kullan lmas gereklili ini ortaya koymaktad r: tesisat n girifl bölümünde veya bütün yük gövdelerinin ayn toprak ba lant s na ba lanmamas veya daha iyi bir devre ay rma sa lanmas durumunda cihaz gruplar na. IT Sistemi IT sisteminde nötr iletken topraklanmam flt r. Bu «yal t lm fl nötr» sistem nötr iletkeni topra a ba lanmamakta ancak yük gövdelerinin birbirleriyle ve topra a göre efl potansiyelde kalmalar n sa layan koruyucu bir iletkenle donanm flt r. 1. hata: kullan c, bir gösterge aç larak uyar lmal d r. Bu ilk hata insanlar için bir risk tafl mamaktad r. 2. hata: bu hata tehlikelidir. Yük gövdeleri ayn toprak ba lant s na ba lanm flsa devre kesici veya sigortalar n aç lmas na neden olur. Yük gövdeleri ayn toprak ba lant s na ba lanmam flsa bir RCD (Kaçak ak m koruma cihaz ) MUTLAKA kullan lmal d r. TN-S Sistemi Rn L1 L2 L3 N PE Bir kaçak ak m koruma cihaz n n duyarl l uygulamaya ba l d r. Schneider afla daki flekilde sunulan de erlerin kullan lmas n önermektedir: varsay lan olarak atanan veya hesaplanan TN-S sisteminde bir kaçak ak m cihaz n n kullan lmas hatalar n erken tespit edilmesini ve empedans hatalar n ilgili cihazda k sa devre veya risk (cihaz n bozulmas, kablo eskimesi, yang n v.b.) oluflturmas n beklemeden tespit edilmesini sa lar. Bu durum ayr ca, bir hata olufltu unda TN-S sistemi toprak (PE), cihaz gövdesi ve yap lar içinde çok yüksek ak mlar geçmesine izin verece inden elektromanyetik uyum için bir avantaj da sa lamaktad r. Bu ak mlar afl r ak m korumas n (otomatik sigorta) açmaya yetmedikleri durumda kal c olurlar ve gövdeler aras nda potansiyel fark olufltururlar. 7

8 Do ru koruman n seçimi nsanlar n ve cihazlar n do rudan veya dolayl temasa, yal t m hatalar na ve yang n riskine karfl korunmas kaçak ak m koruma anahtar ve kaçak ak m rölesi gibi toprak kaçak ak m koruma cihazlar ile sa lan r. Toprak kaçak ak m koruma anahtar ile koruma Bu cihaz, bir dizi devre kesici veya sigorta ile donanm fl mevcut bir tesisat n kaçak ak ma karfl korunmas için önerilmektedir. Toprak kaçak ak m koruma anahtar konutlarda kullan ld gibi ifl merkezlerinde ve sanayi tesislerinde de kullan labilir. yük taraf için toprak kaçak ak m na karfl koruma sa lar. kaçak ak m kesme kapasitesi ihtiyaçlar n karfl lar (IEC 1008 standard nda belirtildi i gibi I m) Toprak kaçak ak m koruma anahtar bütün nötrlü sistemlerde kullan labilir. 1 kutup + nötr, toprak kaçak ak m korumal kesiciler ile koruma 1 kutup + nötr kaçak ak m koruma cihaz son da t m devrelerinin tam korunmas n sa lar ve temel özellikleri sayesinde özel avantajlar sa lar. Konutlarda ve ifl merkezlerinde kullan l r. son da t m devrelerinin (afl r ak m ve yal t m hatalar na karfl ) tam korunmas n sa lar sadece 1-3 yüklü gruplar korur genellikle TT topraklama sistemleri için kullan l r monofaze devrelerde çal fl r 8 Koruma türü Duyarl l k nsanlar n korunmas 30 ma Yang n korumas ma Yük korumas 30 A * Kablo korumas 250 A * * için k sa devre koruma cihaz na ek bir koruma gerekir.

9 Bir devre kesiciye monte edilmifl bir toprak kaçak ak m koruma modülüyle koruma Adaptasyon ve terfi ettirilebilirlik özellikleri, bu tip sistemlerin endüstriyel yap lar ve büyük ifl merkezlerindeki uygulamalar için ideal sistemler olmas n sa lamaktad r. tesisat n ana AG panosu ve çeflitli tali da t m beslemeleri üzerinden komple korumas (afl r ak mlar ve yal t m hatalar ) koruma cihazlar n n seçicili i, Schneider in yük taraf nda monte edilen toprak kaçak ak m koruma cihazlar ndan ayr olarak, çok genifl bir yelpazedeki ayar ve zaman geciktiricilerle garanti edilmektedir. Cihaz (motorlar, kablolar v.b.) korumas 250 A e kadar sa lanmaktad r. Bir güç devre kesicisi içine dahil edilmifl kaçak ak m koruma cihaz Bu koruma, TN-S sistemleri kullan lan güç flebekelerinde, hata çevrim empedans n n kontrol edilemedi i zamanlarda gereklidir. Endüstriyel uygulamalar ve büyük ifl merkezleri için ideal bir çözümdür. kablo ve ekipman n 1200 A e kadar korunmas koruma cihazlar n n zaman gecikmeli seçicili i koruma, NEC (UEK) standartlar na uygundur. (National Electric Code (Ulusal Elektrik Kanunu) - ABD) 9

10 Montaj önerileri Güvenli bir tesisat nas l yap l r? IEC 479 standard nda belirlenen fizyolojik çal flmalar insan vücudundaki elektrik ak m na ba l risklere iflaret etmektedir. - IEC 479 standard nda belirlenen eflik de erlere uyulmas hem üstün bir güvenlik seviyesi hem de besleme süreklili i sa lar ma de eri, nefes daralmas eflik de eridir: bu de er, kalp çarp nt s riski olmaks z n insan vücudundan akabilen bir ak ma denktir. Bu seviye, söz konusu ak m n belirsiz bir süre için kal c olmas durumu ile ilgili bir grafi in asimptotunda yer almaktad r ve karfl lafl lan örneklerin %95 inde kalp çarp nt s riski bulunmamaktad r. Bu limit yetiflkin ve çocuklar için kabul edilmifltir. Eflik de erleri toprak kaçak ak m koruma cihazlar n n duyarl l n belirlemektedir: nsanlar n do rudan temasa karfl tamamen korunmas için maksimum 30 ma, Tablodaki 30 ma lik duyarl l k, hem devre korumas n hem de istenmeyen açmay engelleyen ideal de erdir. Dolayl temasa karfl neden koruma sa lamaya ihtiyac m z vard r? Bu tip bir temas do rudan temas kadar tehlikelidir. Bu yüzden ar za oluflur oluflmaz cihaz yal t lmal d r. Dolayl temas korumas için panonun girifl ucuna yerlefltirilen kaçak ak m cihazlar n n duyarl l öngörülen kaçak ak m eflik de erlerine göre ayarlanacakt r. Pratikte istenmeyen açmalar n önlenmesi ve seçicilik için eflik de eri 500 ma den büyük olmal d r. Kaçak ak m cihaz n n duyarl l n n do rulanmas için, toprak ba lant s n n Id < UL/Ra formülü uygulanarak hesaplanan topraklama ba lant s maksimum de eri hesaba kat lacakt r, Id: kaçak ak m; UL: IEC 364 standard nda belirtilen güvenli gerilim s n r Nemli alanlarda: UL = 25 V Genel durumlarda: UL = 50 V Ra: toprak hata çevriminin toplam direnci. 10

11 Yang n riskine karfl hangi koruma sa lanmal d r? IEC 364 standard nda, da t m baras nda kaçak ak m geçmesi nedeniyle meydana gelen yang n riskine karfl gereken koruma aç klanm flt r. Kaçak ak m cihaz n n duyarl l k de eri bu riske karfl koruma sa lamaktad r. Bafll ca yang n nedenleri: yal tkan n eskimesi kablolarda afl r s nma yal tkanlarda bir kaçak ak m oluflmas Schneider, yang nlara karfl koruma için duyarl l k eflik de eri en az 300 ma olan bir kaçak ak m cihaz n n kurulmas n önermektedir. Yükler nas l korunabilir? TN-S sisteminde bir yal t m hatas, k sa devre ak mlar na dönüflebilecek yüksek kaçak ak mlara neden olur. Bu tip ak mlar afla dakilerin oluflma riskine karfl mümkün olan en k sa sürede yok edilmelidir: kablolar n afl r s nmas yal tkanlar n delinmesi yüklerin eskimesi, bozulmas Toprak kaçak ak m koruma cihazlar, sözkonusu k sa devre ak mlar n n oluflmas n önler. Koruma eflik de erlerinin tespiti kullan c ya b rak lm fl olmakla birlikte Schneider, bunlar n zaman gecikmeli veya zaman gecikmesiz olarak 500 ma ve 30 A aras nda ayarlanmas n önermektedir. Sadece kablolar n korunmas gerekliyse eflik de erleri 250 A e kadar yükseltilebilir. Toprak Hatas Korumas : Amerikan tipi flebekelerde, tesisat n girifl ucundaki hata çevrim empedans n n izlenmesi ve kaçak ak mlar n 1200 A le s n rland r lmas amaçlan r. Schneider, mümkün olan en düflük eflik de erine ayarl toprak hatas koruma cihazlar n n kurulmas n önermektedir. Bu cihazlar n tam seçicili i, çeflitli yük taraf koruma cihazlar yla sa lan r. 11

12 12 Montaj önerileri

13 Alçak gerilim güç da t m nda toprak kaçak ak m korumas Ayr toroidli kaçak ak m röleleri: Vigirex s Kaçak ak m cihazlar : Vigicompact s Alçak gerilim son da t m nda kaçak ak m korumas Bir devre kesiciye monte edilmifl toprak kaçak ak m koruma modülleri: Vigi s Kaçak ak m cihazlar : DPN Vigi s Toprak kaçak ak m koruma anahtarlar : ID/FI/RCCB s

14 Ayr toroidli kaçak ak m röleleri Vigirex Çal flma ilkesi VIGIREX ürün serisi, yenileme, raya montaj, motor koruma, endüstriyel kontrol, jeneratör v.b. üst düzey montaj esnekli i gerektiren uygulamalarda insan ve cihaz güvenli inin garanti alt na al nmas için ideal bir çözümdür. Oldukça elveriflli ayarlar, eflik de erleri ve zaman geciktiricileri beslemede mükemmel bir süreklilik sa lar. VIGIREX ürün serisi, güç kayna n n «hata yapmaz» özelli i, pilot fl ve ölçüm devresinin izleme süreklili i gibi özellikleriyle optimum güvenlik sa layacak flekilde tasarlanm flt r. VIGIREX röleleri istenmeyen açmalardan ve DC bileflenlerden etkilenmezler, IEC standartlar Ek B de belirtilen A s n f cihazd r. Yal t m azalmas gösterge fl sayesinde önleyici bak m opsiyonu da mümkündür. Teknik bilgiler VIGIREX röleleri 100 A A aras Compact ve Masterpact devre kesicilerle birlikte kullan lmak için ideal ürünlerdir. Afla daki flekilde tasarlanm flt r: 1000 V a kadar, 50, 60 ve 400 Hz frekansta AC flebekeler için afla daki standartlara uygundur: montaj standartlar : IEC 364, özellikle 4. ve 5. paragraflar ürün standartlar : IEC 755, IEC ve yürürlükteki ulusal standartlar (VDE 664, NF-C vb.). afla daki fonksiyonlar gerçeklefltirir: VIGIREX ürün serisi, tüm uygulamalar kapsayacak flekilde 6 cihaz ve 8 toroidden meydana gelmektedir. VIGIREX röleleri insan ve ekipman ile motor, kablo, jeneratör gibi uygulamalar n korunmas için tasarlanm flt r. 14

15 RH10A-RH10AP RH320A-RH320AP RH328A-RH328AP Koruma çeflitleri A tipi kapal toroidler Yeni tesisler ve eklemeler için kapal toroidler kaçak ak mlar tespit eder ve ilgili yükle orant l olarak sinyal gönderirler. OA tipi parçal toroidler Yenilemeler ve eklemeler için parçal toroidler kaçak ak mlar tespit eder ve ilgili yükle orant l olarak sinyal gönderirler. Do rudan Dolayl Yang n Toprak Motor, temasa karfl temasa korumas hata kablo gibi tamamlay c karfl korumas ekipmanlar n koruma koruma korunmas RH10A RH10AP RH320A RH320AP RH328A RH328AP Masterpact ve Compact C de T opsiyonu (*) T (*) Masterpact STR38S / STR58 U / STR68 U Compact C STR45 AE / STR55 UE opsiyonu Toprak hata korumas rezidüel tipi olup, GPF korumas kaçak ak m tipidir, Ih efli i ve Ih efli i ve th zaman gecikmelidir th zaman gecikmelidir Ih 0,1-1 In aras ayarlanabilir (Ih<1200 A oldu unda 0,2-0,6 In aras ayarlanabilir th 4 ayar de eri 4 ayar de eri 0,1 sn. 0,2 sn. 0,3 sn. 0,4 sn. 0,1 sn. 0,2 sn. 0,3 sn. 0,4 sn. * Vigirex ürünleri kullan lmamaktad r. Pratik bilgiler Montaj kolay seri VIGIREX cihazlar montaj çözümleri sunmaktad r. simetrik bir ray veya plaka üzerine veya yüzeye montaj toroidler do rudan kablo, simetrik ray veya cihazlar üzerine monte edilebilir güç kayna n n güvenli i afla daki flekilde garanti alt na al nm flt r: ön yüzde bir LED uzaktan aktar m için bir kontak: VIGIREX rölesi toroid/röle ba lant s n sürekli izlemektedir. 15

16 Kaçak ak m cihazlar Vigicompact Çal flma ilkesi Vigicompact ürün serisi, da t m panolar beslemeleri ve/veya girifllerinin korunmas için en ideal ürünlerdir. Ayar eflik de erlerinin çeflitlili i, endüstriyel ve altyap uygulamalar n n korumas n sa lamaktad r (kifli ve ekipman, motor, kablo vb. korunmas ). Zaman geciktirme seçenekleri, yük taraf da t m ile tam seçicilik olana sa layarak kullan c lar için beslemede süreklilik sa lamaktad r. Yard mc bir güç kayna olmaks z n üç fazl besleme, devre kesici gövdesine eklenmifl ölçme ve açt rma sistemi gibi özelliklerle Vigicompact ürün serisi güvenilir bir çözüm sunmaktad r. Vigicompact ürün serisi istenmeyen açmalardan ve DC bileflenlerden etkilenmemektedir. (IEC standartlar Ek B de belirtilen A s n f cihaz) 16 Teknik bilgiler IEC standard na uygundur ba fl kl k, IEC 255 ve IEC standartlar na göre sa lanm flt r, örne in; geçici afl r gerilimler, y ld r m düflmesi, flebeke üzerinde cihazlar n anahtarlanmas, elektrostatik deflarj, elektriksel radyo dalgalar gibi nedenlere ba l istenmeyen açmalara karfl koruma. IEC 755 standartlar nda belirtilen A s n f DC cihazlardan etkilenmemektedir. -25 C s cakl a kadar çal flabilme. güç de erlerine ba l olarak duyarl l n 30 ma - 30 A aras ayarlanabilmesi. ayarlanabilir zaman gecikmesi (4 ayar de eri) yal t m hatas simülasyonu ile test edilebilme Vigi modülünün devre kesiciye entegre edilmesi, modülün güvenlik özelliklerini de ifltirmez: ön yüzde s n f II yal t m pozitif kesme göstergesiyle yal t m

17 Vigicompact NS100/250 Bobinler de ifltirilebilir termik manyetik veya elektronik modüllerdir. Toprak kaçak ak m koruma fonksiyonu, do rudan Vigi modülünün devre kesici gövdesine eklenmesiyle sa lan r. Vigicompact NS400/630 Bobinler de ifltirilebilir termik manyetik veya elektronik modüllerdir. Toprak kaçak ak m koruma fonksiyonu, do rudan Vigi modülünün devre kesici gövdesine eklenmesiyle sa lan r. Koruma çeflitleri Do rudan Dolayl Yang n Toprak Motor, temasa karfl temasa korumas hata kablo gibi tamamlay c karfl korumas ekipmanlar n koruma koruma korunmas Vigi ME: NS100 NS160 N/H/L Vigi MH: NS100 NS250 N/H/L Vigi MB: NS400 NS630 N/H/L NS400/NS600 de T opsiyonu (*) T opsiyonu (*) Compact NS400 / NS630 * Vigi ürünleri kullan lmamaktad r. STR55 UE Toprak hata koruma rezidüel tip olup eflik de eri Ih ve zaman geciktirme de eri th dir. Ih 0,2 In - In aras ayarlanabilir th 4 ayar de eri 60 ms 140 ms 230 ms 350 ms Pratik bilgiler Vigicompact ve güvenlik Vigicompact ürün serisi güvenilir bir kaçak toprak ak m korumas sunar: güç kayna üç fazl d r. Afla daki durumlarda çal flacak flekilde tasarlanm flt r: kay p bir faz ile, 2 fazda en fazla 80 V luk gerilim düflmesi ile (bu gerilim seviyesinde yal t m hatas tehlikeli de ildir, IEC 364 standard nda belirtilen 50 V). kilit açma mekanizmas mekaniktir: gövde içine monte edilmifltir. Yard mc bir bobinin eklenmesiyle güvenilirlikte herhangi bir azalma olmamas sa lan r. IEC ürün standard Ek B ye olan uygunluk, Vigi modülüne afla daki çal flma testlerinin uyguland n kan tlamaktad r: k sa devre hatas sonras test afl r besleme gerilimi koflullar nda test IEC ve IEC 255 standartlar na göre müdahele edilmifl ortamlarda test. 17

18 Kaçak ak m koruma modülleri bir devre kesiciye monte Çal flma ilkesi Toprak kaçak ak m koruma modülü bir devre kesiciye ba land nda ek bir toprak kaçak ak m fonksiyonu sunar. Basit bir yard mc cihaz olup dahili bir açma mekanizmas yoktur. Rölesi, di er yard mc cihazlarda oldu u gibi devre kesiciye mekaniksel bir açma komutu iletir. Elektrik devrelerinin terfi ettirilebilmesi bir toprak kaçak ak m koruma modülünün herhangi bir zamanda herhangi bir devre kesiciye eklenmesi ile gerçekleflebilir. Vigi toprak kaçak ak m koruma modülleri ürün serisi kutup say s (2, 3, 4 kutuplu), ak m (25,125 A aras ) ve duyarl l k ( ma aras ) bak m ndan çok genifl bir seçenek yelpazesi sunmaktad r. Bu durum bir Vigi modülünün güç de eri, kesme kapasitesi ve açma e risi ne olursa olsun tüm devre kesicilere ba lanabilmesini sa lamaktad r. Kolay adaptasyonu bu ürün serisini endüstriyel yap lar ve büyük ifl merkezlerindeki uygulamalar için en ideal ürün yapmaktad r. Teknik bilgiler istenmeyen açma: Bütün multi 9 kaçak ak m koruma cihazlar, afla daki nedenlerden kaynaklanan istenmeyen açma riskini ortadan kald ran bir parazit yokedici ile güçlendirilmifltir: ani gerilim dalgalanmalar (atmosferik afl r gerilimler, cihaz anahtarlama), veya ak m dalgalanmalar (yüksek kapasiteli devreler) si serisi, afla daki faktörlerden etkilenen tesisatlarda bulunan flebekelerde optimum güvenlik ve besleme süreklili i sa lamak için tasarlanm flt r: kötü atmosferik koflullar, parazit nedeni olan yükler, geçici anahtarlama ak mlar. C60 Vigi modülü IEC 1009 EN standartlar n karfl lamaktad r. 18

19 Vigi C60 Elektromekanik toprak kaçak ak m koruma modülü ani: ma seçici: 300 ma S anma ak m : 63 A e kadar Vigi NG125 Elektromekanik toprak kaçak ak m koruma modülü ani: ma seçici: ma S gecikmeli: ma R anma ak m 125 A e kadar Vigi C120 Elektromekanik toprak kaçak ak m koruma modülü ani 30 / 300 ma seçici 300 ma S anma ak m : 125 A e kadar Da t m kutusu montaj verileri ana cihaz fonksiyonu Vigi modülü DPN Vigi ID girifl tek fazl ç k fl di er ç k fllar besleme taraf devre kesici kesme kapasitesi ba l devre kesicinin 4500 A ile ard fl k ba lanarak fonksiyonu (3 ka - 25 ka) elde edilmelidir maks. anma ak m de eri 125 A 40 A 125 A Pratik bilgiler Genel yard mc donan mlar Elektriksel yard mc donan mlar devre kesicilerin uzaktan açt r lmas ve gösterilmesini sa larlar. Devre kesicinin sol yan na monte edilmelidir. 19

20 Kaçak ak m cihazlar DPN Vigi Çal flma ilkesi Bu kaçak ak m cihaz, devre kesici ve toprak kaçak ak m koruma cihaz n n fonksiyonlar n ayn cihazda toplamaktad r. Bu nedenle k sa devre, afl r yük ve yal t m hatalar na karfl komple koruma sa lar. Bu çok yönlülük özelli i sayesinde her türlü uygulamada kullan labilme avantaj na sahiptir. Bu cihaz genel olarak hatalara karfl koruma uygulamalar nda kullan ld nda güç kayna için servis süreklili ini art r r. (yatay seçicilik). Bunun sonucu olarak özel devre ve uzak yükler için her bir seviye, konumu ve risk derecesine ba l olarak uygun bir kaçak ak m koruma cihaz yla korunabilir. Teknik bilgiler DPN Vigi tek parça kaçak ak m cihaz afla daki fonksiyonlar yerine getirir: son da t m devrelerinin komple korunmas (afl r ak m ve yal t m hatalar ). insanlar n dolayl (30 veya 300 ma) veya do rudan (prizli beslemeler için 30 ma) temasa karfl korunmas. 30 ma de erindeki duyarl l kla, 300 ma lik S seçici kaçak ak m koruma cihaz n n (ID, Vigi, vb.) yük taraf na monte edilmifl olmalar durumunda tam seçicilik. «si» serisi, afla daki faktörlerden etkilenen tesisatlarda bulunan flebekelerde optimum güvenlik ve besleme devaml l sa lamak için tasarlanm flt r: kötü atmosferik koflullar, parazit nedeni olan yükler, geçici anahtarlama ak mlar. DPN Vigi IEC 1009-EN ak m standartlar na uygundur. 20

21 DPN Vigi anma ak m de eri: 6-40 A gerilim de eri: 230 V AC kesme kapasitesi: 4500 A Da t m kutusu montaj verileri ana cihaz fonksiyonu Vigi modülü DPN Vigi ID girifl tek fazl ç k fl di er ç k fllar besleme taraf devre kesicisi kesme kapasitesi ba l devre kesicinin 4500 A ile ard fl k ba lanarak fonksiyonu (3 ka - 25 ka) elde edilmelidir maks. anma ak m de eri 125 A 40 A 125 A Pratik bilgiler IT topraklama sisteminde, tüm devrelerin nötr iletkeninde, nötr iletken de dahil olmak üzere bütün enerjilenmifl iletkenlerde kesilmeye neden olan afl r ak m n tespit edilmesi gerekmektedir. Bu L3 L2 L1 N N L1L2L3 kaçak ak m cihaz DPN DPN DPN priz ayd nlatma s tma sistemleri korumaya afla daki durumlarda gereksinim yoktur. nötr iletken, besleme taraf na yerlefltirilen bir cihazla k sa devreye karfl korunuyorsa; devre son da t m devrelerinin, ayn tip baralar n bir parças ise, ayn veya çok benzer kesit alan na sahipse ve e er mekanizma, anma kaçak ak m en küçük L3 L2 L1 N N L1L2L3 Kaçak ak m cihaz veya kaçak ak ml devre kesiciler DPN DPN kesit alanl iletkende bulunan kabul edilir ak m n en fazla 0.15 kat na eflit bir koruma cihaz yla korunuyorsa. 21

22 Kaçak ak m koruma anahtarlar Çal flma ilkesi Toprak kaçak ak m koruma anahtarlar, kaçak ak m tespitinin yan s ra bir devrenin aç lmas, kapanmas veya yal t lmas nda da kullan labilir. K sa devre veya afl r yük korumas yoktur ve bu nedenle besleme yönünde bir devre kesici ile korunmal d r. Ana fonksiyonu, her biri devre kesicilerle donanm fl bir dizi besleyicinin korunmas d r. Hali haz rda devre kesicilerle donat lm fl mevcut bir tesisat n toprak kaçak ak mlar na karfl korunmas n sa lamak için toprak kaçak ak m koruma anahtarlar n n kullan lmas tavsiye edilmektedir. Sonuç olarak özellikle ev, ifl merkezi ve küçük ölçekli sanayi kurulufllar nda kullan lan bu cihazlar, hassas devrelerin düflük maliyetlerde komple güvenli ini sa lama avantaj na sahiptir, örne in bir mutfak veya banyoda, müflterileri için risk tafl yan ma azalarda, yo un çal fl lan veya afl r sert çevre koflullar na maruz kalan binalarda kullan labilir. Teknik bilgiler istenmeyen açma: Bütün multi 9 kaçak ak m koruma cihazlar, afla daki nedenlerden kaynaklanan istenmeyen açma riskini ortadan kald ran bir parazit yokedici ile güçlendirilmifltir: ani gerilim dalgalanmalar (atmosferik afl r gerilimler, cihaz anahtarlama), veya ak m dalgalanmalar (yüksek kapasiteli devreler). si serisi, afla daki faktörlerden etkilenen tesisatlarda bulunan flebekelerde optimum güvenlik ve servis süreklili i sa lamak için tasarlanm flt r: kötü atmosferik koflullar, parazit nedeni olan yükler, geçici anahtarlama ak mlar. 22 Toprak kaçak ak m koruma anahtarlar IEC 1008, EN standartlar na uygundur.

23 ID/RCCB/FI 2 kutuplu anma ak m de eri: A gerilim de eri: 230 VAC duyarl l k: ma ani veya seçici S ID/RCCB/FI 4 kutuplu anma ak m de eri: A gerilim de eri: 400 VAC duyarl l k: ma ani veya seçici S Da t m kutusu montaj verileri ID/RCCB/FI 2 veya 4 kutuplu anma ak m de eri: 100A ve125a gerilim de eri: 230/400 VAC duyarl l k: ma ani veya seçici S ana cihaz fonksiyonu Vigi modülü DPN Vigi ID girifl tek fazl ç k fl di er ç k fllar besleme taraf devre kesicisi kesme kapasitesi ba l devre kesicinin 4500 A ile ard fl k ba lanarak fonksiyonu (3 ka - 25 ka) elde edilmelidir maks. anma ak m de eri 125 A 40 A 125 A Pratik bilgiler Montaj hakk nda ipuçlar Anma ak m de eri çinden geçen ak ma göre seçilir. Toprak kaçak ak m koruma anahtar bir devre kesicinin yük taraf na yerlefltirilmiflse, ve ayn devre üzerindeyse, her iki cihaz n anma ak m en fazla ayn olur: Ib > Ia. Bir devre grubunun besleme yönüne yerlefltirilmiflse, anma ak m Ic= K (Id + Ie + If + Ig) olacak flekildedir. Bu denklemde K, cihaz n verim ve gücünün ve bunlar n kullan m ve geniflletme faktörlerinin hesaba kat ld «eflzamanl» faktörüdür. (K, tüm ülkelerde geçerli olan montaj standartlar na uygundur (normalde 0.6)). Elektrodinamik dayan m kapasitesi K sa devre korumas, besleme taraf na yerlefltirilen k sa devre koruma cihaz yla sa lanmal d r. Ancak, toprak kaçak ak m koruma anahtar ve yük taraf k sa devre koruma cihaz n n standartlara uygun olarak üretilmifl ayn pano içinde bulunmas durumunda, toprak kaçak ak m koruma anahtar n n k sa devre ak m na olan dayan m n n yük taraf k sa devre koruma cihazlar taraf ndan sa lanmas kabul edilmektedir. Bu durumda, k sa devre koruma cihaz ile toprak kaçak ak m koruma anahtar aras nda koordinasyonun sa lanmas gereklidir. 23

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi Güç Yönetimi PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi 2005 Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric markas Fonksiyonlar ve

Detaylı

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo Teknik Resimler 1 2 FVS2 NH1 / 2A FVS400 NH2 / 400A FVS60 NH / 60A

Detaylı

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 ENERJĠ DAĞITIMI-I Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 Açma-Kapama Cihazları Elektrik enerjisinin açılması, ayrılması, kesilmesi veya kapatılması işlevlerini yapan cihazlardır. Alçak Gerilim Ayırıcı Nitelikli Orta

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık "L1", "L2" ve "L3" olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık L1, L2 ve L3 olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir Kontaktörler Röle kontakları üzerinden büyük bir miktar elektrik gücü anahtarlamak için kullanıldığında kontaktör terimi ile adlandırılır.. Kontaktörler tipik olarak çoklu kontaklara sahiptir ve kontakları

Detaylı

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Aksesuarlar Teknik Tablo Teknik Resimler Dikey

Detaylı

1 Mart https://twitter.com/schneider_tr

1 Mart https://twitter.com/schneider_tr http://www.facebook.com/schneiderelectrictr https://twitter.com/schneider_tr n n n n n 3 4 5 6 B: Sepam 10 B serisi, aflırı yüklere, faz-faz hatalarına ve toprak hatalarına karfl koruma sa lar A: Sepam

Detaylı

EasyPan DA ITIM PANOLARI

EasyPan DA ITIM PANOLARI EasyPan D ITIM PNOLRI EasyPan Da t m Panolar yollu yollu 24 yollu Ç NDEK LER Özellikler Kullanılan Ürünler Sipariş Kodları ksesuarlar ve Sipariş Kodları Hazır ara Sistemleri Özellikler Sipariş Kodları

Detaylı

AKIM TRANSFORMATÖRLER

AKIM TRANSFORMATÖRLER Ak m Transformatörleri FAT 0B FAT 0 Ç NDEK LER Özellikler Akım Transformatörlerinin Gücünün Belirlenmesi Teknik Tablo Oran Hatası Grafiği Sipariş Kodları Teknik Resimler 1 2 2 4 FAT 40 FAT 40L FAT 0 FAT

Detaylı

Portatif Benzinli Jeneratörler

Portatif Benzinli Jeneratörler Portatif Jeneratörler HT YACA UYGUN JENERATÖR SEÇ M Jeneratörünüzü sat n almadan önce mutlaka besleyece iniz cihazlara göre güç tespiti yap lmal d r. Jeneratörden beslenecek cihazlar n tüm girifl güçleri

Detaylı

Kolayca bağlanın %100. Acti 9: Daha fazla verimlilik. Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar

Kolayca bağlanın %100. Acti 9: Daha fazla verimlilik. Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar Kolayca bağlanın Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar %100 Schneider Electric e özel Acti 9: Daha fazla verimlilik Artık tesisimizdeki her katta, üretim alanında,

Detaylı

Kablo Kanal Sistemleri

Kablo Kanal Sistemleri Schneider Electric Kablo Kanal Sistemleri Katalog Sistem kanalları Yapısal kablolamada uzman çözümler PKS Ultra Yeni tasar m ile daha estetik daha fazla kablo tafl ma kapasitesi (11x0) ve çevreye sayg

Detaylı

Elektrik tesisatınızın güvenliği

Elektrik tesisatınızın güvenliği Elektrik tesisatınızın güvenliği Prisma P 3200 A e kadar tip testli AG pano çözümleri Binalar Sanayi Konut 444 30 30 www.schneider-electric.com.tr İçindekiler 3200 A e kadar elektrik panoları... 4 Tip

Detaylı

HATA AKIMI KORUMA ANAHTARLARI

HATA AKIMI KORUMA ANAHTARLARI HAA AKIMI KORUMA AAHARLARI Elektrik Kaçaklar na Karfl Korunmada Can Ve Mal Güvenli inin Sa lanmas Şekil : Hata Çeşitleri 5 A e kadar anma ak mlar nda üretilen Siemens Hata Ak m Koruma Anahtarlar, herhangi

Detaylı

Güvenliğinizi şansa bırakmayın! KAÇAK AKIM KORUMA ŞALTERLERİ

Güvenliğinizi şansa bırakmayın! KAÇAK AKIM KORUMA ŞALTERLERİ Güvenliğinizi şansa bırakmayın! ISO 9001 : 2008 içindekiler Genel... 3 Sınıflandırma... 3 Kaçak akım koruma şalteri etiket bilgileri... 3 Teknik Özellikler... 4 Kaçak akım koruma şalterinin çalışma sistemi...

Detaylı

Ç NDEK LER. Özellikler Karakteristik Eğriler Teknik Tablo Sipariş Kodları Teknik Resimler

Ç NDEK LER. Özellikler Karakteristik Eğriler Teknik Tablo Sipariş Kodları Teknik Resimler Termik Röleler Ç NDEK LER FTR5 0.A... 5A Özellikler Karakteristik Eğriler Teknik Tablo Sipariş Kodları Teknik Resimler FTR 5A - A 0A - 9A EN 60947-4- TS EN 60947-4- IEC 60947-4- Rak m : 000 m (max) Ba

Detaylı

Patlama önleyici ürünler

Patlama önleyici ürünler 13-797352.qxp 10/17/08 11:24 AM Page 1 Nükleer enerji Alev alabilen malzemelerden kaç nmak, patlamadan korunman n en kolay yoludur. Ancak, kimya ve eczac l k endüstrisinde ve di er endüstri alanlar nda,

Detaylı

AÇIK T P DEVRE KES C LER

AÇIK T P DEVRE KES C LER Aç k Tip Devre Kesiciler F121E / F122E / F123E A... A F131E / F132E / F133E A... 30A F141E / F142E / F143E 00A Ç DEK LER Kontrol Devresi Özellikleri Butonların görevleri Kesicinin Fonksiyonel Özellikleri

Detaylı

CDC17. Fonksiyon. Aç klama. AC kontaktörler Standart: IEC 60947-4-1. Teknik veriler. Standart. Genel boyutlar

CDC17. Fonksiyon. Aç klama. AC kontaktörler Standart: IEC 60947-4-1. Teknik veriler. Standart. Genel boyutlar CDC7 Standart: IEC 474 Fonksiyon CDC7 i, afla daki fonksiyonlar sa lamak için kullan lailir: C motorlara yol verilmesi ve devrenin uzaktan kontrol ile aç lmas ve kapat lmas Devrenin afl r yüke veya faz

Detaylı

KAÇAK AKIM KORUMA fialterler

KAÇAK AKIM KORUMA fialterler Kaçak Ak m Koruma fialterleri FK 5A - 0A - 6A FK 5A - 0A - 6A Ç NDEK LER Kaçak Akımın Tanımı Kaçak Akıma Karşı Önlemler Çalışma Prensibi Dikkat Edilecek Hususlar Teknik Tablo ve Sipariş Kodları Kontrol

Detaylı

Ç NDEK LER. EasyPan Da t m Panolar

Ç NDEK LER. EasyPan Da t m Panolar EasyPan Da t m Panolar Ç NDEK LER yollu yollu 24 yollu 30 yollu yollu yollu 24 yollu 30 yollu Özellikler Kullanılan Ürünler ipariş Kodları ksesuarlar ve ipariş Kodları Hazır ara istemleri Özellikler ipariş

Detaylı

MODÜLER PANO SSTEMLER

MODÜLER PANO SSTEMLER MDÜLER PN SSTEMLER Tip Testli Pano Ç NDEK LER Tip Testli Pano Özellikleri Elektriksel - Mekaniksel Karakteristikler FMP-1 Modüler Panolar Pano Ölçüleri Pano Bileşenleri FMP-2 Modüler Panolar Pano Ölçüleri

Detaylı

Sayfa 13-2 Sayfa 13-6

Sayfa 13-2 Sayfa 13-6 Sayfa -2 Sayfa -6 63A KADAR OTOMATİK SİGORTALAR 11P, 1P+N, 2P, 3P ve 4P modeller IEC anma akımı In: 1-63A IEC kısa-devre kapasitesi Icn: 10kA (1P+N için 6kA) Trip özellikli eğri: B, C, D modeller. 80-125A

Detaylı

Easy9. Alçak gerilim tesisatı için, güvenilir koruma ürünleri.

Easy9. Alçak gerilim tesisatı için, güvenilir koruma ürünleri. Alçak gerilim tesisatı için, güvenilir koruma ürünleri. Easy9 un kalitesi ve güvenilirliği daha üretken olmamı sağladı. Güvendiğiniz markadan yeni, sağlam bir ser... Yeni Easy9 serisi, bir elektrikçi olarak

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Easy9. Alçak gerilim tesisatı için güvenilir koruma ürünleri.

Easy9. Alçak gerilim tesisatı için güvenilir koruma ürünleri. Alçak gerilim tesisatı için güvenilir koruma ürünleri. Easy9 un kalitesi ve güvenilirliği daha üretken olmamı sağladı. Güvendiğiniz markadan yeni ve sağlam bir seri... Yeni Easy9 serisi, bir elektrikçi

Detaylı

Haftalık Ders Saati. Okul Eğitimi Süresi

Haftalık Ders Saati. Okul Eğitimi Süresi DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ ÖN ŞARTLAR SÜRE VE DAĞILIMI KREDİ DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI)

Detaylı

Is Büzüflmeli Ürünler 3

Is Büzüflmeli Ürünler 3 Is Büzüflmeli Ürünler 3 3.1 CTW-602 2:1 Is ile Daralan Makaron...20 3.2 HSR 2:1 Renkli Is ile Daralan Makaron...21 3.3 MDT-A Is ile Daralan Yap flkanl Hortum...22 3.4 HDT-A Is le Daralan Yap flkanl Hortum...23

Detaylı

Kataloðumuzda olan ürün tasarýmlarý ve özellikleri zaman içerisinde geliþtirilebilir. Lütfen güncel katalog bilgileri için destek hattýmýzý arayýnýz. (Destek Hattý: 444 8456) ALÇAK GERÝLÝM ÞALT ÜRÜNLERÝ

Detaylı

HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U

HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U KONTROLSÜZ GÜÇ, GÜÇ DE LD R www.pirelli.com.tr HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U 2008 Hafif ticari araç geliflimi Hafif ticari araç kategorisi çok genifl yelpazedeki araçlar kapsamaktad r: Ticari

Detaylı

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA TEMİZ SU DALGIÇ POMPA MODEL RTM860 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 CİHAZIN ÜNİTELERİ HORTUM BAĞLANTISI POMPA EMİŞ TABANI ELEKTRİK KABLOSU ÇALIŞTIRMA ANAHTARI Teknik Özellikler Ana voltaj 230 V Frekans 50

Detaylı

Easy9. Alçak gerilim tesisatı için güvenilir koruma ürünleri Easy 9 katalog.indd 1 1/17/14 2:33 PM

Easy9. Alçak gerilim tesisatı için güvenilir koruma ürünleri Easy 9 katalog.indd 1 1/17/14 2:33 PM Alçak gerilim tesisatı için güvenilir koruma ürünleri. 00205 Easy 9 katalog.indd 1 1/17/14 2:33 PM Easy9 un kalitesi ve güvenilirliği daha üretken olmamı sağladı. Güvendiğiniz markadan yeni ve sağlam bir

Detaylı

Açma eğrileri. Compact NSX Dağıtım sistemlerinin koruması DB t(s) DB t(s)

Açma eğrileri. Compact NSX Dağıtım sistemlerinin koruması DB t(s) DB t(s) Açma eğrileri Compact NX - Dağıtım sistemlerinin koruması TM manyetik açma üniteleri TM6D / TM6G TMD / TMG DB479 DB476. TM6D : Im = x In. TMD : Im = x In... TM6G : Im = 4 x In...... t < ms... TMG : Im

Detaylı

21.Bölge Müdürlü ü Test Grup Ba mühendisli i

21.Bölge Müdürlü ü Test Grup Ba mühendisli i 21.Bölge Müdürlü ü Test Grup Ba mühendisli i Genel: Enerji iletim sistemlerinin en büyük problemlerinden birisi enerjinin sürdürülebilir, verimli ve kaliteli bir ekilde iletilebilmesi bu ekipmanlar n sorunsuz

Detaylı

Proses kontrolörü. pnömatik ve elektrik aktüatörler için. Proses kontrolörü 110-240V. Proses kontrolörü

Proses kontrolörü. pnömatik ve elektrik aktüatörler için. Proses kontrolörü 110-240V. Proses kontrolörü 110-240V pnömatik ve elektrik aktüatörler için Rittal-panoda dtron 316 kontrol için akım döngüsü sensör girişli 4-20 ma çıkışlı konum kontrolörlü pnömatik ve elektrik aktüatörü Özellikler Rittal pano RAL

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için enerji tasarruflu Symaro sensörleri DELTA anahtarları serisi ile kullanım için uygun Answers for infrastructure

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri 2 Makinaya farklı bakış açıları sayesinde uzun veya kısa boylu operatör oturarak ya da ayakta çalışabilir - Rittal taşıyıcı kol sistemleriyle izleme ve kumanda

Detaylı

ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 447 ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Hüseyin ÇAYCI Özlem YILMAZ ÖZET Yasal metroloji kapsamında bulunan ölçü aletlerinin, metrolojik ölçümleri dikkate alınmadan

Detaylı

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER Şekil-1: BREADBOARD Yukarıda, deneylerde kullandığımız breadboard un şekli görünmektedir. Bu board üzerinde harflerle isimlendirilen satırlar ve numaralarla

Detaylı

So uk Büzüflmeli Ürünler 1

So uk Büzüflmeli Ürünler 1 So uk Büzüflmeli Ürünler 1 1.1 So uk Büzüflmeli zolasyon Tüpleri - 8420 Serisi........ 2 1.2 91- ACS Serisi So uk Büzüflmeli Alçak Gerilim Düz Kablo Ekleri...................... 3 1.3 QS 1000-10/15 kv

Detaylı

SERTİFİKA NUMARASI ATLT771414

SERTİFİKA NUMARASI ATLT771414 SERTİFİKA NUMARASI ATLT771414 ATLASCert / 1/9_14.04.2017 Tarih 14 Nisan 2017 0:00 Geçerlilik süresi: 14.04.2018 tarihinde yenilenmelidir! Sorumlu personel verileri oda kayıt Ad Soyad Sinan EVKAYA Ünvanı

Detaylı

M6410C/L M7410C KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI

M6410C/L M7410C KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI Honeywell M6410/L M7410 KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI UYGULAMA ÜRÜN SPESİFİKASYONU M6410/L, M7410 Küçük lineer vana motorları; fancoil kontrülü, ikincil ısıtma soğutma üniteleri ve zon kontrolü uygulamalarında,

Detaylı

Microswitchli çubuk termostat

Microswitchli çubuk termostat E-mail: Fax: +49 661 6003-607 Veri Sayfası 60.1530 Sayfa 1/6 Microswitchli çubuk termostat STMA tip serisi Özellikler Mikroswitchli Alüminyum döküm gövde Koruma sınıfı IP 54 Yüksek aşırı sıcaklık koruması

Detaylı

çindekiler Kauçuk fifl-priz serisi, Ark kaynak makina ba lant elemanlar,

çindekiler Kauçuk fifl-priz serisi, Ark kaynak makina ba lant elemanlar, çindekiler, Ark kaynak makina ba lant elemanlar, Kauçuk fifl priz serisi...6 Sunum...6 Referanslar...7 Ark kaynak makina ba lant elemanlar...10 Sunum...10 H zl seçim k lavuzu...12 Boyutlar-Kauçuk...13

Detaylı

SM6-36 serisi Uygulama alanlar

SM6-36 serisi Uygulama alanlar Uygulama alanlar Tan mlamalar OG/AG transformatör istasyonlar ve endüstriyel da t m istasyonlar nda kullan lan SM6-36 hücre türleri afla da belirtilmifltir. IM, IMC: Yük ay r c l girifl ç k fl QM: Sigorta

Detaylı

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI 5.2 CEPHE PANEL Resim 5.16 Mineral yün cephe paneli 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL Is, su, ses yal t m ve yang n güvenli i özelliklerini bünyesinde bar nd ran mineral yün yal t

Detaylı

01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436

01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436 01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBALAR ELEKTRİK AKIMI Potansiyelleri farklı olan iki iletken cisim birbirlerine dokundurulduğunda

Detaylı

5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ

5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ 5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ KONULAR 1. Kumanda Devreleri 2. Doğru Akım Motorları Kumanda Devreleri 3. Alternatif Akım Motorları Kumanda Devreleri GİRİŞ Otomatik kumanda devrelerinde motorun

Detaylı

Ak m le (2) (A) Anma Ak m (1) (A) Kontak NO NC RT2023-1AP RT2024-1AP

Ak m le (2) (A) Anma Ak m (1) (A) Kontak NO NC RT2023-1AP RT2024-1AP 4 Kas m 206 / Fiyat Listesi Gücü () (kw) Ak m () Ak m le (2) NES L SIRIUS KONTAKTÖRLER AC törler (Bobin Gerilimi 230V AC) SIRIUS KONTAKTÖRLER 0 : 0 3 8 3 8 4 9 4 9 5.5 2 5.5 2.5 6 - - - - - - - 3RT205-AP0

Detaylı

b Afl r yük ak mlar na karfl devre korumas b K sa devrelere karfl devre korumas b Kontrol b Ay rma Teknik veriler

b Afl r yük ak mlar na karfl devre korumas b K sa devrelere karfl devre korumas b Kontrol b Ay rma Teknik veriler CDBa Standart: IEC 0- Açma e risi: B ve C e rileri Kesme kapasitesi: 000A Fonksiyon CDBa serisi otomatik sigortalar afla daki fonksiyonlar yürütür: Afl r yük ak mlar na karfl devre korumas K sa devrelere

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

İNCİRLİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI UMEM ELEKTRONİK MONTÖRÜ KURSU GÜNLÜK ÇALIŞMA PLANI DERS.

İNCİRLİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI UMEM ELEKTRONİK MONTÖRÜ KURSU GÜNLÜK ÇALIŞMA PLANI DERS. DERS Modül Adı KONULAR ÖĞRETMEN ADI 8.01.2016 7.01.2016 6.01.2016 5.01.2016 4.01.2016 CUMA PERŞEMBE ÇARŞAMBA SALI PAZARTESİ İş sağlığı ve güvenliği genel prensipler Temel Kavramlar İş güvenliği yönünden

Detaylı

ELEKTRON K ELEKTR K SAYAÇLARI

ELEKTRON K ELEKTR K SAYAÇLARI SAYACLARI Monofaze Elektronik Elektrik Sayaçlar Aktif Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo ve Sipariş Kodları Teknik Resimler 1 2 3 Trifaze Elektronik Elektrik Sayaçlar FTS3D Aktif FTS3K Kombi (Aktif + Reaktif)

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : Piyasa Gözetim Laboratuvarı Müdürlüğü nün

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : Piyasa Gözetim Laboratuvarı Müdürlüğü nün BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 29.12.2015 Karar No : 2015/DK-PGM/553 Gündem Konusu : PGM Ücretleri KARAR hazırladığı takrir ve ekleri incelenmiştir. : Piyasa Gözetim Laboratuvarı

Detaylı

Temel gereksinimler için istediğiniz kalite ve performans

Temel gereksinimler için istediğiniz kalite ve performans Temel gereksinimler için istediğiniz kalite ve performans EasyPact 100 den 4000 A ya kadar AG devre kesiciler ve motor yolvericiler Binalar Endüstriyel Uygulamalar Panel Üreticileri ve OEM 00252 Easypact

Detaylı

Prisma Plus AG Panolar Teknolojiyle gelen kalite ve güven

Prisma Plus AG Panolar Teknolojiyle gelen kalite ve güven Prisma Plus AG Panolar Teknolojiyle gelen kalite ve güven P Sistem dikili tip panolar Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL 1 4 6 5 3 7 2 Küçük panolar Dünya çapında onaylı ve çok sayıda standart ölçülerde stoklarımızda mevcut. Pratik sistem aksesuarları, KL terminal kutularını yaygın

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

o t o m a t i k s i g o r t a l a r 1 2 O t o m a t i k S i g o r t a l a r Vikotech 3 VT B - Kesme Kapasitesi 3 = 3kA 4 = 4,5kA 6 = 6kA 10 = 10kA Devre Kesici (Breaker) Kablo giriþi Her tip otomat barasý

Detaylı

TANITIM. E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri

TANITIM. E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri E-KAB N D SER S TANITIM E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri E-Kabin D Serisi elektrik kabinleri genel amaçl olarak, dahili uygulamalarda kullan lmak üzere tasarlanm flt r. Sade tasar mlar farkl uygulamalar

Detaylı

Alçak Gerilim Ürünleri 1 Ocak 2012 Fiyat Listesi. 1 Ocak 2012 Fiyat Listesi

Alçak Gerilim Ürünleri 1 Ocak 2012 Fiyat Listesi. 1 Ocak 2012 Fiyat Listesi Alçak Gerilim Ürünleri 1 Ocak 2012 Fiyat Listesi 1 Ocak 2012 Fiyat Listesi İçindekiler Başlık Syf.No. Otomatik Sigortalar 2-7 Kaçak Akım Röleleri 8 Aydınlatma Kontaktörü 8 Zaman Rölesi 8 Kombine Çözüm

Detaylı

Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma

Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma TR Tesisat Ürünleri Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma Loctite 511 Düflük mukavemet boru s zd rmazl Su ve gaz tafl yan sistemlerde kullan lan, s kça sökülmesi gereken metal diflli boru ba lant lar için

Detaylı

SM6-36 DM1-A ve DM1-D hücreler

SM6-36 DM1-A ve DM1-D hücreler SM6-36 DM1-A ve DM1-D hücreler Kullan m k lavuzu Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr markas d r içindekiler Genel tan t m DM1-A kesicili hücre

Detaylı

Malzeme Cinsi. 3WL1 için 1) 3WT8 için 1) 3VT1-3VT5 için 2) 3VA Kompakt fialterler için gerekli yard mc aksesuarlar

Malzeme Cinsi. 3WL1 için 1) 3WT8 için 1) 3VT1-3VT5 için 2) 3VA Kompakt fialterler için gerekli yard mc aksesuarlar SETRO 3WX fiebeke-geerator OTOMAT K TRASFER PAOSU Malzeme Cinsi Siparifl o. Adet / Kutu 3WX36-7J.00 fiebeke ve generatör flalterinin, flebeke enerjisinin kesilip geri gelmesine göre otomatik olarak devreye

Detaylı

Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri

Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri Geniş bir yelpazede yatay ünite uzunluğu, kolon tipi ve iş istasyonu opsiyonlarına sahip çok yönlü Dräger Ponta, daha iyi bir çalışma alanı verimliliği

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

Ç NDEK LER. Faz Koruma Röleleri

Ç NDEK LER. Faz Koruma Röleleri ime elais Faz Koruma öleleri Zaman öleleri ay c FMF MP FMK F-0 F-60 F7 Ç DEK LE Moor Koruma, Faz ırası ve ıvı eviye ölesi Bağlanı Şeması MP Moor Faz Koruma ölesi Bağlanı Şeması FMK Faz ırası ve Moor Koruma

Detaylı

TOPRAKLAMA RAPORU. 7 (Ekler Hariç) BARIŞ EREN 23605

TOPRAKLAMA RAPORU. 7 (Ekler Hariç) BARIŞ EREN 23605 FİRMANIN ADI FİRMANIN ADRESİ RAPOR KONUSU KONTROLÜN YAPILDIĞI TARİH RAPORUN DÜZENLENDİĞİ TARİH RAPOR NUMARASI RAPORUN SAYFA SAYISI RAPORU DÜZENLEYEN EMO SİCİL NUMARASI TOPRAKLAMA RAPORU 7 (Ekler Hariç)

Detaylı

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa OBO: Bir taflla iki kufl! Rapid 45 ve 80 lik kanal kapa OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri K saca: çok daha fazla yer Rapid 45 Rapid 45 tipi kablo kanal, üst düzey bir esneklik sunmaktad r; çünkü

Detaylı

Dräger X-plore 8000 Başlıklar, kasklar, vizörler ve maskeler

Dräger X-plore 8000 Başlıklar, kasklar, vizörler ve maskeler Dräger X-plore 8000 Başlıklar, kasklar, vizörler ve maskeler Yenilikçi Dräger X-plore 8000 başlıkları, yeni motorlu hava temizleme respiratörlerinin (PAPR) ayrılmaz bir parçasıdır. Hem bol hem de dar seçenekleri,

Detaylı

Fridgebox ; soft start, P.I.D kontrol algoritmaları, soft stop gibi gelişmiş yönetim yazılım algoritmalarına sahiptir.

Fridgebox ; soft start, P.I.D kontrol algoritmaları, soft stop gibi gelişmiş yönetim yazılım algoritmalarına sahiptir. Buzdolapları için elektrik tasarruf cihazı %20 - %40 arasında enerji tasarrufu 2-fazlı asenkron alternatif akımla çalışan motorlu cihazlarda kullanılır Kolay montaj Cihazları korur, ömrünü uzatır En son

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

SCHNEIDER ELECTRIC. Devre Kesiciler. Türkçe Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu. Multi9 minyatür devre kesiciler

SCHNEIDER ELECTRIC. Devre Kesiciler. Türkçe Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu. Multi9 minyatür devre kesiciler SCHNEIDER ELECTRIC Devre Kesiciler Türkçe Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Multi9 minyatür devre kesiciler Minyatür Devre Kesici Ürün Özellikleriyle ilgili Bilgiler: Minyatür devre kesici, aşırı yük ya da

Detaylı

2015 CommanderVP Valley Dijital Panelleri

2015 CommanderVP Valley Dijital Panelleri 2015 CommanderVP Valley Dijital Panelleri Giriş 1 Sayfa 2 Bölüm 1 Sayfa 3 Bölüm 2 Sayfa 4-7 Bölüm 3 Sayfa 7-9 Bölüm 4 Sayfa 9 Bölüm 5 Sayfa 9 Bölüm 6 Sayfa 10 Bölüm 7 Sayfa 11-12 Bölüm 8 Sayfa 12-13 Giriş

Detaylı

Çevreye duyarlı - geri dönüşümlü karton - çerçeve standartlara uygun mürekkep. 1 030 00 Tek kutuplu 2

Çevreye duyarlı - geri dönüşümlü karton - çerçeve standartlara uygun mürekkep. 1 030 00 Tek kutuplu 2 Legrand ambalajlar parafudrlar 230-400 V tip 1 Pratik ve ekolojik Legrand, ambalajları üretim garantisi altında fabrika kontrollü ve ürünlerin orjinalliğini belirtecek şekilde tasarlanmıştır 030 23 030

Detaylı

Türkiye'den Dünya'ya PARAFUDR KULLANMA KILAVUZU

Türkiye'den Dünya'ya PARAFUDR KULLANMA KILAVUZU Türkiye'den Dünya'ya PARAFUDR KULLAMA KILAVUZU Yıl içerisinde yıldırım düşme olasılığı sıklığına, yıldırımın nasıl meydana geldiğine, binanızın bulunduğu yere ve korunmasını istediğiniz teçhizatınızın

Detaylı

Panorama. Yumuşak yolvericiler Tüm seri

Panorama. Yumuşak yolvericiler Tüm seri Panorama Yumuşak yolvericiler Tüm seri Neden yumuşak yolverici? Mekanik ve elektriksel problemler için ideal çözüm Endüstride fan, kırıcı, pompa, konveyör, mikser gibi bir çok uygulamanın kalbi olan AC

Detaylı

Bu fiyat listesi 10 Mart 2015 tarihinden itibaren geçerlidir. Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek duymaksızın değişiklik yapmak hakkımız

Bu fiyat listesi 10 Mart 2015 tarihinden itibaren geçerlidir. Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek duymaksızın değişiklik yapmak hakkımız 205 fiyat listesi Bu fiyat listesi 0 Mart 205 tarihinden itibaren geçerlidir. Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek duymaksızın değişiklik yapmak hakkımız saklıdır. Faturalamada teslim tarihindeki liste

Detaylı

Elektriği tanıtmak, tehlikelerini belirlemek ve bu tehlikelerden korunma yolları hakkında bilgilendirmek II. Bölüm

Elektriği tanıtmak, tehlikelerini belirlemek ve bu tehlikelerden korunma yolları hakkında bilgilendirmek II. Bölüm 23 29 slayt Nİ1103266 TEKNİK UYGULAMALARDA ELEKTRİK TEHLİKELERİ ve İSG AMAÇ: Elektriği tanıtmak, tehlikelerini belirlemek ve bu tehlikelerden korunma yolları hakkında bilgilendirmek II. Bölüm 2016 GÜZ

Detaylı

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi o algaz ve LPG çin Gaz Yak tl Brülörler ALG Serisi -. kw GARANTi ALG Serisi Gaz Brülörleri leri Teknoloji Gaz brülörleri uzun süreli testler sunucunda gaz konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK LABORATUVARI 1. BASINÇ, AKIŞ ve SEVİYE KONTROL DENEYLERİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK LABORATUVARI 1. BASINÇ, AKIŞ ve SEVİYE KONTROL DENEYLERİ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK LABORATUVARI 1 BASINÇ, AKIŞ ve SEVİYE KONTROL DENEYLERİ DENEY SORUMLUSU Arş.Gör. Şaban ULUS Haziran 2012 KAYSERİ

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

AÇIK T P DEVRE KES C LER

AÇIK T P DEVRE KES C LER Aç k Tip Devre Kesiciler F121E / F122E / F123E A... 00A F131E / F132E / F133E 20A... 30A F141E / F142E / F143E 00A Ç DEK LER Kontrol Devresi Özellikleri Butonların görevleri Kesicinin Fonksiyonel Özellikleri

Detaylı

EasyPan Dað t m Panolar içindekiler EP1 12 yollu 18 yollu EP2 24 yollu 30 yollu EP3 36 yollu 42 yollu EP1S 12 yollu 18 yollu EP2S 24 yollu 30 yollu EP

EasyPan Dað t m Panolar içindekiler EP1 12 yollu 18 yollu EP2 24 yollu 30 yollu EP3 36 yollu 42 yollu EP1S 12 yollu 18 yollu EP2S 24 yollu 30 yollu EP EasyPan DAÐITIM SÝSTEMLERÝ www.federal.com.tr EasyPan Dað t m Panolar içindekiler EP1 12 yollu 18 yollu EP2 24 yollu 30 yollu EP3 36 yollu 42 yollu EP1S 12 yollu 18 yollu EP2S 24 yollu 30 yollu EP3S 36

Detaylı

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 4, Adres: Ataşehir TEM Yanyol, Darende İş Merkezi 36039 Fulda, Almanya No:7 D.4, Ataşehir - İstanbul Posta adresi: 36035 Fulda, Almanya Telefon: 06 455 865 Telefon: +49

Detaylı

AŞIRI GERİLİM KORUMA ÜRÜNLERİ (SPD) PARAFUDR

AŞIRI GERİLİM KORUMA ÜRÜNLERİ (SPD) PARAFUDR AŞIRI GERİLİM KORUMA ÜRÜLERİ (SPD) PARAFUDR Aşırı Gerilim Koruma Ürünleri Tip 1+2 (Sınıf I+II, T1+T2, B+C) Tip 2 (Sınıf II, T2, C) E 61643-11 ye göre test edilmiştir Maksimum sürekli çalışma gerilimi U

Detaylı

DENEY DC Gerilim Ölçümü

DENEY DC Gerilim Ölçümü DENEY DC Gerilim Ölçümü DENEY N AMACI 1. DC gerilimin nas l ölçüldü ünü ö renmek. 2. KL-22001 Deney Düzene ini tan mak. 3. Voltmetrenin nas l kullan ld n ö renmek. GENEL B LG LER Devre eleman üzerinden

Detaylı

Otomatik Sigortalar ve Hata Akımı Koruma Anahtarları

Otomatik Sigortalar ve Hata Akımı Koruma Anahtarları Yeni SENTRON Otomatik Sigortalar ve Hata Akımı Koruma Anahtarları (Kaçak akım koruma röleleri) 5SL Classic Serisi Otomatik Sigortalar 5SL... -.YA, ka 000 Konutlar ve Ticari Binalar çin Ekonomik Otomatik

Detaylı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı 5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı Kullanım Kılavuzu Onay FCC Beyanı Bu test edilmiş ve FCC Kuralları Kısım 15 de belirtilen teknik özelliklere göre B Sınıfı aygıtların sınırları ile uyumlu

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

Ç NDEK LER. Faz Koruma Röleleri

Ç NDEK LER. Faz Koruma Röleleri ime elais Faz Koruma öleleri Zaman öleleri ay c FMF MP FMK F-0 F-60 F7 Ç DEK LE Moor Koruma, Faz ırası ve ıvı eviye ölesi Bağlanı Şeması MP Moor Faz Koruma ölesi Bağlanı Şeması FMK Faz ırası ve Moor Koruma

Detaylı

REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYONU VE HARMONİKLER

REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYONU VE HARMONİKLER REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYONU VE HARMONİKLER AliRıza ÇETİNKAYA Proje & Satış Müdürü Erhan EYOL Kalite Güvence Müdürü REAKTİF GÜÇ NEDİR? Elektrodinamik prensibine göre çalışan generatör, trafo, bobin, motor

Detaylı

Kurulum talimatları hakkında genel bilgiler. Elektrik bağlantıları

Kurulum talimatları hakkında genel bilgiler. Elektrik bağlantıları Aracın elektrik sistemine yapılan bütün elektrik bağlantıları merkezi elektrik ünitesinde ve üst yapı konsolunun içine yapılmalıdır. Üstyapı konsolu kabinin içindeki yolcu tarafının üzerindeki panelin

Detaylı

konacak bir veya daha fazla tek hat sayfas üzerinden sistemin daha kolay ve anlafl l r olarak izlenmesi

konacak bir veya daha fazla tek hat sayfas üzerinden sistemin daha kolay ve anlafl l r olarak izlenmesi kwh ve/veya kvar) 2- Enerji kalitesi / devaml l izleme ve kontrol otomasyonu a. Enerji izleme ve kontrol b. Kontrol Otomasyonu / yük atma otomasyonu Not: Tüm bunlar n yan nda, makine otomasyonu, proses

Detaylı

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI Laboratuvar Cihazları ULTRASON K SU BANYOLARI en yüksek kalite ultrasonic temizleyicileri dünya çap na sunmaktan gurur duyar. Ultrasonik teknoloji bir lider üreticisi olarak, Kudos yenilikçi ve patent

Detaylı

AŞIRI AKIM KORUMA RÖLELERİ Trafolarda Meydana Gelen Aşırı Akımların Nedenleri

AŞIRI AKIM KORUMA RÖLELERİ Trafolarda Meydana Gelen Aşırı Akımların Nedenleri Koruma Röleleri AŞIRI AKIM KORUMA RÖLELERİ Trafolarda Meydana Gelen Aşırı Akımların Nedenleri Trafolarda meydana gelen arızaların başlıca nedenleri şunlardır: >Transformatör sargılarında aşırı yüklenme

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı