Turistleri davul zurna ile karþýlýyoruz, ama bazý otellerimizin hali periþan... Mare Monte bu yaz sezonu da kapalý...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Turistleri davul zurna ile karþýlýyoruz, ama bazý otellerimizin hali periþan... Mare Monte bu yaz sezonu da kapalý..."

Transkript

1 Dün ülkemize gelen 168 Hollandalý turist törenle karþýlanmýþ Ercan Havaalaný'nda... Folklor gösterileri ve ikramla... Turizm patlardý mutlaka, bir de dansöz olsa... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Mayýs 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3070 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý YURDU ÝKÝYE BÖLÜNMÜÞ ÞAÝRLER NERDE? l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar HESAP YANLIÞ Turgut Afþaroðlu AH BU ÝÞGALÝN GÖZÜ KÖR OLSUN Mehmet Levent TURÝZM PATLIYOR GALÝBA... ON LÝRALIK HEDÝYE... HÜZNÜN ÝÇÝNDEN SIYRILAN BÝR YAZI Erdoðan Baybars Ali Osman Zübeyir Aðaoðlu Turistleri davul zurna ile karþýlýyoruz, ama bazý otellerimizin hali periþan... Mare Monte bu yaz sezonu da kapalý... Tibuk çöplüðü Bir zamanlar Kýbrýs ýn en gözde otellerinden biri olan Girne deki Mare Monte Oteli adeta çöplük haline geldi. Net Holding patronu Besim Tibuk a 49 yýllýðýna kiralandýktan sonra otelde hiçbir restorasyon yapýlmadý ve taþ taþ üstüne konmadý... Bu yaz da kapalý olan otel sefillikten geçilmiyor... n Merit Oteller zincirinin de patronu olan Besim Tibuk, Mare Monte de büyük proje lerini hayata geçirmeyi vadetmiþti. Ancak otelcilikten çok casinoculuða yöneldikten sonra, verdiði sözleri de yerine getirmedi... n Maðusa da Halil Falyalý ya kiralanan Park Otel de sefilleri oynuyor... Falyalý oteli iki aya kadar faaliyete geçirebileceklerini söylüyor... n Yine Maðusa daki Venüs Beach Oteli ise hepsinden beter... Ödenmemiþ borçlarý yüzünden haciz gelen otelde ne varsa hacizciler tarafýndan kamyonlara yüklenerek götürülüyor... n 3. sayfada Afrika dan Mektup ta Gülsen Bozkurt mu, Simavi Aþýk mý? n Yerel seçimlerde iþbirliði için anlaþan CTP ile TDP, Lefkoþa daki aday konusunda anlaþamýyor... n CTP Simavi Aþýk derken, TDP Gülsen Bozkurt ta ýsrar ediyor... n 3. sayfada Mare Monte deki çöplükten iþte bir kesit... ÞART MIDIR POLÝTÝKACI AHLÂK FUKARASI OLSUN? Selma Bolayýr l 8. sayfada Acý reçete Özgün Kutalmýþ l 8. sayfada SÝSTEMÝN ÝFLASI... Kubilay Özkýraç l 10. sayfada KEÞKE ÜLKEMÝZE DÖNEBÝLSEK... Dolgun Dalgýçoðlu l 5. sayfada MARKGAN ME GAPSEN! Sezan Artun VEREN ELÝ KESMEZLER l 6. sayfada Musa Özmusaoðlu l 13. sayfada Arif H.Tahsin yazýyor: Her horoz kendi fýþkýlýðýnda öter... Unutmayýn... n 2. sayfada

2 MOTOSÝKLETÝ KAZASINDA CEYHAN KAZIN HAYATINI KAYBETTÝ Girne-Deðirmenlik anayolunda dün sabah sýralarýnda meydana gelen kazada 28 yaþýndaki genç Ceyhan Kazýn yaþamýný yitirdi. Polis açýklamasýna göre, (04748 þase numaralý) motosikletle virajda direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan savrulan Kazýn, olay yerinde hayatýný kaybetti. KARPAZ'DA 9 SAAT ELEKTRÝK KESÝNTÝSÝ Gazimaðusa ve Karpaz bölgesinde bakým onarým çalýþmalarý nedeniyle bugün 9 saat süreyle elektrik kesintileri yapýlacak. Elektrik Kurumu'nun açýklamasýna göre, 8:00-17:00 saatleri arasýndaki 9 saatlik kesintiden þu bölgeler etkilenecek: Balalan, Ziyamet, Kumyalý, Gelincik, Derince, Taþlýca, Kuruova, Boltaþlý, Avtepe, Kaleburnu, Esenköy, Yeþilköy, Sipahi, Adaçay, Dipkarpaz, Zafer Burnu ve bölgedeki tesis ve su motorlarý. Kurudere köyüne ise, 9:00-14:00 saatleri arasýnda elektrik verilemeyecek. 35 DÖNÜM ARPA YANDI Meriç'te önceki gün sabah çýkan yangýnda 35 dönüm biçilmemiþ arpa yandý. Polisten yapýlan açýklamaya göre, yangýnýn nedeni belirlenemezken, olayla ilgili soruþturma sürüyor. MARKETTEN ALDIÐI EÞYALARI ÖDEMEDEN ÇIKTI, TUTUKLANDI Gazimaðusa'da, marketten aldýðý eþyalarý ödemeden çýkan kadýn tutuklandý. Polisten yapýlan açýklamaya göre, Astro'dan 51,80 TL deðerinde kozmetik ve temizlik ürünleri ile bir þiþe alkollü içki alarak ödemeden çýkarken tutuklanan kadýn 36 yaþýndaki A.A. 19 MAYIS ÝÇÝN ANKARA'YA GÝDÝYORLAR KKTC'li öðrenci, öðretmen ve mücahit grubu, 19 Mayýs Atatark'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramý kutlama etkinlikleri çerçevesinde bugün Ankara'ya gidecek. Türkiye Genelkurmay Baþkanlýðý'nýn davetlisi olarak Mayýs tarihleri arasýnda gerçekleþecek ziyarette, Atatürk'ün kabrine çelenk koyup saygý duruþunda bulunacak olan KKTC'li gençler, Ankara 19 Mayýs Stadyumu'nda gerçekleþtirilecek 19 Mayýs Gençlik ve Spor Bayramý'ný Türkiye gençleriyle birlikte kutlayacak. Ülkeye 24 Mayýs'ta dönecek KKTC heyetinde 20 lise öðrencisi, 3 öðretmen, 6 mücahit ve 3 gazeteci bulunuyor. SANER DUÞANBE YOLCUSU Tacikistan'ýn baþkenti Duþanbe'de Mayýs tarihleri arasýnda yapýlacak Ýslam Konferansý Örgütü (ÝKÖ) 37. Genel Kurul toplantýsýnda KKTC'yi Turizm, Çevre ve Kültür Bakaný Hamza Ersan Saner baþkanlýðýndaki heyet temsil edecek. Dýþiþleri Bakanlýðý'ndan yapýlan açýklamaya göre, Saner'e toplantýda Dýþiþleri Bakanlýðý'ndan Dýþiþleri Dairesi I. Sekreteri Mustafa Davulcu ile III. Sekreter Çaðrý Kalfaoðlu eþlik edecek. Olaylar ve Gerçekler Arif Hasan Tahsin Yýl Türkiye'nin askeri harekatý daha üç yaþýnda. Ama Kýbrýs Türk Federe Devleti'nin kendi parasýný basamayacaðý anlaþýldý. Oysa daha Baþkanlýk Sistemi geçerli iken, Denktaþ'ýn baþkanlýðýndaki hükümet kendi para birimini basma kararý aldý, ve Türkiye ile temas etmek üzere devrin Maliye Bakaný Rüstem Tatar Ankara'ya gönderildi. Uzatmayalým, Türkiye kabul etmedi. Ve TL'nin para birimi olarak kullanýlmasýný empoze etti. Bizimkiler de, baþlarýnda koskoca Denktaþ olduðu halde pustular. Kýbrýs Lirasý'nýn sonu da getirildi. Bu kadar "erkek" arasýndan birisi çýkýp da "biz TL'yi deðil, Kýbrýs Lirasý'ný, ya da kendimizin basacaðý parayý kullanacaðýz" deme cesaretini gösteremedi. Kantara vursan Kýbrýs Kantarý'nýn da, Halep Kantarý'nýn da aðýrlýðýný tartamayacaðý Denktaþ bile sesini çýkaramadý. "Basýn bre þu parayý. Ve TL'yi piyasadan çekin, bizim paramýzý kullanýma koyun" deyemedi. Belki bu durum Denktaþ'ýn toplumuna karþý ilk nankörlüðü deðil, ama nankörlüklerinin baþ sýralarýnda yer alýr. Uygulamaya koysalardý ne yapabilirdi Türkiye? Bize savaþ mý ilan edecekti? Hangi hukuki gerekçe ile? Kýbrýs Lirasý'nýn deðeri 36 olarak tespit edildi. Ama memura bir hatýr yapýldý. Maaþlarý, bir Kýbrýs Lirasý 40 TL'den hesaplanarak ödenecekti. Bu para basma iþinde Türk basýný da bizi tele aldý. Mesela Hürriyet gazetesi... "Oðlanýn býyýðý terledi. Para basacak. Paranýn adý Mücahit olacak. Mesela bir okka soðan 5 Mücahit olacak" diye yazdý özetle... Bizim idareci takýmý bunu da sineye çekti. 1977'ye geldiðimizde TL hýzla deðer kaybetmeye baþladý. Maaþ ve ücretler kaðýt üzerinde Kýbrýs Lirasý'ydý. Ve TL düþüþüne raðmen 40 ve 36'dan iþlem gördü. Böylece maaþ ve ücretlilerin maaþlarýnýn satýn alma gücü her gün eksilirdi. Ve bu para da Türkiye'nin cebine girerdi. Her HER HOROZ KENDÝ FIÞKILIÐINDA ÖTER... UNUTMAYIN... sabah TL deðer kaybettikçe Kýbrýslýnýn cebindeki (Türkçe konuþan Kýbrýslýnýn) paranýn bir kýsmý Türkiye'nin cebine inerdi. Bir Kýbrýs Lirasý'nýn deðeri altýyüz TL'yi aþtýðýnda bile resmi kur 36 ve 40 TL'de tutuldu. Öðretmenler Sendikasý bu duruma 1977'de karþý çýktý. 45 gün grev yaptý ama Necat Konuk'un baþkanlýðýndaki hükümet Öðretmenler Sendikasý ile görüþmeyi reddetti. Baþbakan Necat Konuk, meclis kürsüsünden özetle þöyle dedi: "Ben ekonomik konularý sendikalarla görüþmem." Böylece kýsa sürede sterlin milyonerleri yaratýrken, öte yandan da iþçiyi, emekçiyi, ahaliyi soyup soðana çevirdiler. Ama maaþ ve ücretler TL'ye çevrildikten sonra da, iþçiyi, memuru, polisi, öðretmeni rahat býrakmadýlar. TL'nin devalüasyonu ile cebindeki parayý çalmaya devam ettiler. Kýbrýslýnýn uyuþuk, vurdum duymaz, hiçbir þeyi umursamaz gibi bir hali vardýr. Ama bu duruma güvenmemek lazýmdýr. Çok sabýrlýdýr ama, her sabrýn da bir sonu vardýr. Kýbrýslýyý "sikimeye" kadar zorlamak doðru deðildir. Ecevit döneminde idi son TL iflasý. Ýkibinli yýllarda mý ne? Maaþ ve ücretler en az %60 satýnalma deðerini kaybettiler. Çiller zamanýnda da bu toplum devalüasyon tokadýný yedi. Þimdi Erdoðan da maaþ ve ücretleri Türkiye düzeyine çekmek istermiþ... Buradaki fiyatlarý bilir mi bilmem... Aradan geçen zaman içinde galiba, hukuken Kýbrýs'ýn Kýbrýslýlara ait olduðunu Türkiye unuttu. O nedenle 21. yüzyýlda bile, "her horozun kendi fýþkýlýðýnda öttüðü" gerçeðini de sallamaz oldu. Kýbrýslýnýn uyuþuk, vurdum duymaz, hiçbir þeyi umursamaz gibi bir hali vardýr. Ama bu duruma güvenmemek lazýmdýr. Çok sabýrlýdýr ama, her sabrýn da bir sonu vardýr. Kýbrýslýyý "sikimeye" kadar zorlamak doðru deðildir. "Sikime barut (ya da sikime barudi)" deme noktasýna getirmeyin. O zaman karþýsýnda kim olursa olsun restini çeker. Karþýsýndakinin restini de görür... Dün da söyledik. Türkiye bu resti görecek güçte deðildir. Çiziktirdi Þener LEVENT Açý YURDU ÝKÝYE BÖLÜNMÜÞ ÞAÝRLER NERDE? Yurdu tecavüze uðramýþ þairlerin tecavüz kokmalý þiirleri... Zorla ýrzýna geçilmiþ kadýnlarýn isyankar ruhu dolaþmalý o dizelerde... Çýkarma harekatý askerlerinin yüzü ve süngüsü... Temmuz sýcaðýnda tarlada kokan ve bir kuyuya atýlan kanlý bir ölü... Bir toplu mezar... Ve üstüne bir zafer iþareti kazýnan kalýn bir aðaç kütüðü... Yurdu ikiye bölünmüþ þairlerin kahýr kokmalý þiirleri... Yýrtýk haritayý dikmeye çalýþan usta terzilerin iðneleri gibi batmalý ruhumuza dizeleri... Esirlik... Göçmenlik... Ve bir kayýp cenazesi... Yýllar sonra topraktan çýkardýðýmýz kafataslarýndaki kurþun delikleri... Ürpertmeli bizi... Ölülerinin ardýndan hala aðýt yakan yaþlý kadýnlarýn sonsuz matemi... Yalancý tarihçilerin gizlediði ne varsa... Piþmanlýk... Masumiyet... Günah çýkarma... O dizelerde hayat bulmalý ateþ-kes günlerinin sessiz gözyaþlarý da... Yurdu yabancý askerler tarafýndan talan edilmiþ þairlerin talan kokmalý þiirleri... Eski bir gramofonun üstüne düþen bir bomba... Esir kadýnlarla esir erkekleri ayýran askerler... Yerleþtikleri yeni evlerindeki duvarlarda eski ev sahiplerinin evlilik fotoðraflarýný bulunca, atmaya kýyamayýp yýllarca saklayan iyi kalpli insanlar... Meleklerle þeytanlar dansetmeli o dizelerde... Temmuz sýradan bir Temmuz olmalý... Aðustos'ta Aðustos böceklerinin sesi deðil, postallarýn sesi duyulmalý... Güvercinin gagasýnda bir zeytin dalý olmalý... Kan izlerine basa basa yürümeli þair barýþa... Bunlarýn hiçbirini bulamadým ben elimdeki kitapta... Kitap Kýbrýslýrum þairlerin þiirlerinden bir demet... Þairlerimiz dilimize çevirmiþler... Türkiye'de basýlmýþ... Yurdu talan edilmiþ ve ikiye bölünmüþ þairlerin þiirleri mi bunlar? Yurdu iþgal altýnda olan þair kim? Ben o kokuyu alamadým bu kitapta... Neden? 1974 hiç mi etkilememiþ Kýbrýslýrum þairlerini?.. Faþist darbe ve iþgal, damgasýný vurmamýþ mý onlarýn þiirine? Mümkün mü? Yoksa bu kitaba girenler mi yalnýz böyle? Oysa bizim þiirimiz, Kýbrýslýtürk þiiri yani, 1974'le beslendi hep yakýn geçmiþimizde... Mehmet Yaþýn'ýn olay yaratan "Sevgilim Ölü Asker" kitabý bütünüyle bir 1974 ürünü... Faize Özdemirciler'in "Deli Temmuz"u ve en son yayýnladýðý "Rumca Küstüm, Türkçe Kýrýldým" kitabý... Neþe Yaþýn'ýn... Fikret Demirað'ýn þiirleri... Hepsinde de 1974'ün derin izleri... Bizim þairlerimiz Rum þairlerinden daha çok mu etkilendi 1974'ten acaba? Pantelis Mekanikos'un "Ýlerlemek" isimli þiiri çok çarpýcý geldi bana. Þöyle diyor: "Karýlarý gözleri önünde tecavüze uðramýþ Erkeklerden ne beklersin, Elleri býçaða hiç uzanmamýþ. O zaman da kayýtsýzdýlar Þimdi de. Boþanmak istediklerini söylüyorlar Sadece." Tecavüzcüden çok, korkaklýðýndan tecavüze seyirci kalanlara öfke... Erkekler savaþta korkak... Savaþtan sonra ise kalleþ... Ýþgal altýndaki yurdu ikiye bölünmüþ þairlere selam ederim... Kýbrýslý bir þairin þiiri ne kadar yasemin ve limon çiçeði tüterse, o kadar da barut ve zulüm tüter. Kaynaðý aþk ve hayattýr elbette þiirin... Haritamýz hiç yýrtýlmamýþ olsa...

3 AFRÝKA dan mektup... MARE MONTE BESÝM TÝBUK'UN ÇÖPLÜÐÜ MÜ? Bir yaz sezonu daha geldi iþte... Ve umudunu turizme baðlamýþ olan KKTC, bir yandan batýrýlan KTHY'yi kurtarmaya çalýþýrken, bir yandan da yurtdýþýndan dört gözle turist bekliyor... KTHY'nin %51 hissesine Urfalý bir iþadamý talipmiþ... Adý Mehmet Çelik milyon dolarý varmýþ ve hemen bu iþe girmeye hazýrmýþ... Urfalý bir komutan tanýdýk: Ali Nihat Özeyranlý... Bir de þarkýcý: Ýbrahim Tatlýses... Dolar milyonerini de görelim bakalým þimdi... Kýsmetimiz hep Urfa'dan yani!.. * 168 Hollandalý turist gelmiþ dün ülkemize... Ercan Havaalaný'na... Ve davullarla zurnalarla karþýlanmýþlar... 'Kýbrýs'a özgü' ikram da yapýlmýþ onlara... Kýbrýs'a özgü ikram ne? Hellimli... Zeytinli... Biraz katmer... Biraz da nor böreði... Ceviz ve turunç macunu... Hollandalý turistler bayýlmýþlardýr herhalde... Böyle kim karþýlar ki kendilerini baþka bir yerde... Mesela Singapur'a gitseler, kimse kýlýný kýpýrdatmaz... Ya da Sidney'e... Üstünden bir de köpekleri salarlar üstlerine... Bir yerlerinde saklý bir uyuþturucu var mý diye... * Her neyse... Bir iþe yarasa varsýn göbek de atalým Ercan'da... Dansöz de oynatalým hatta! Oryantale bayýlýrlar! Diyeceðimiz þu: Yaz sezonu gelip çattý ama, bazý otellerimizin hali periþan... En önemlisi Mare Monte... Girne'nin incisiydi bir zamanlar... Süngüyle almýþ Rumun elinden Türk askeri... Pek çok þeyin aðzýna yandýðýmýz gibi onun aðzýna da yanmýþýz... Bizim elimize geçtikten sonra bu otel hiç hayýr etmemiþ... CTP yönetimi tutmuþ Besim Tibuk'a kiralamýþ en son yýllýðýna... Besim Tibuk kim? Oteller ve casinolar kralýmýz... Merit zincirinin patronu... Büyük projeler yapmýþ adam Mare Monte için... Nadide gazetecilerimizi çaðýrýp onlara da izah etmiþ hatta... Ancak bu kadar zaman geçmiþ iþte aradan... Mare Monte þimdi tam bir çöplük... Gidin görün... Sefilleri oynuyor... Taþ taþ üstüne konmamýþ daha... * Maðusa'da Halil Falyalý'ya verilen Park Otel de periþan... O da kapalý... 2 aya kadar hizmete açacaðýný söylüyor Falyalý... Yine Maðusa'daki Venüs Beach Oteli ise hepsinden beter... Ödenmemiþ borçlarýndan dolayý haciz gelmiþ... Hacizciler kamyonlara yükleyip götürüyorlar ne carsa... * 168 Hollandalý turiste þükredin... Ve bu kez dansöz oynatmayý da ihmal etmeyin! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE YEREL SEÇÝMLER Gülsen Bozkurt mu, Simavi Aþýk mý? n CTP-TDP GÖRÜÞMELERÝNDE LEFKOÞA SORUN OLDU... CTP SÝMAVÝ AÞIK'TA, TDP ÝSE GÜLSEN BOZKURT'TA DÝRETÝYOR KKTC'de 27 Haziran'da yapýlacak Yerel Kuruluþ Organlarý Genel Seçimleri ile Milletvekilliði Ara Seçiminde adaylýk için siyasi partilerde çalýþmalar sürüyor. Ulusal Birlik Partisi (UBP) ve Demokrat Parti (DP), yerel yönetimlerde iþbirliði konusunda mutabakata varýrken, Cumhuriyetçi Türk Partisi-Birleþik Güçler (CTP-BG) ile Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) arasýndaki görüþmeler sürüyor. UBP hafta sonunda delege yoklamasý yaparak, 6 belediye baþkanlýðý için aday belirlerken, bu isimleri bu akþam (dün) Parti Meclisi'nde kesinleþtirmeye çalýþacak. CTP/BG -TDP görüþmelerinde ise baþkent Lefkoþa belediye baþkan adaylýðý iki parti arasýnda sorun yaratýyor. Gülsen Bozkurt ile Semavi Aþýk'ý Lefkoþa Belediye Baþkan adaylarý olarak açýklayan iki partinin de geri adým atmak istemediði belirtildi. Partiler çalýþmalarýný sürdürürken, Yüksek Seçim Kurulu'nun açýkladýðý seçim takvimine göre, adaylýk baþvurularý 21 Mayýs Cuma günü yapýlacak. UBP ADAYLARI PARTÝ MECLÝSÝNE GÖTÜRÜYOR UBP, DP ile vardýðý mutabakat uyarýnca, toplam 28 belediyeden 20'sinde aday gösterecek ve DP bunlara destek verecek. Geri kalan 8'inde ise tersi uygulanacak. 20 belediyeden 14'ünde þu anki belediye baþkanlarýný yeniden aday gösterme kararý alan UBP, geri kalan 6 belediyedeki adaylarýný belirlemek için ise delege yoklamalarýna gitti. TAK muhabirinin sorularýný yanýtlayan UBP Genel Baþkaný Ýrsen Küçük, delege yoklamalarý sonucunda belirlenen adaylarýn Parti Meclisi'nde görüþüleceðini kaydetti. Küçük, Parti Meclisi toplantýsýnýn ardýndan adaylarýn açýklanabileceðini de söyledi. UBP, DP ile mutabakatý uyarýnca Gazimaðusa, Yenierenköy, Mehmetçik, Tatlýsu, Esentepe, Deðirmenlik, Vadili ve Geçitkale'de aday çýkarmayacak, bu partinin adaylarýný destekleyecek. Belediye meclis üyeliklerinde ise her iki parti tüm bölgelerde aday çýkartabilecek. CTP- TDP GÖRÜÞMELERÝ Benzer bir iþbirliði arayýþýnda olan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) de görüþmeleri sürdürüyor. TAK muhabirinin sorularýný yanýtlayan CTP Genel Sekreteri Kutlay Erk, TDP ile beþinci görüþmeyi de yaptýklarýný, olumlu havada geçtiðini ve iþbirliði yönünde ilerleme saðladýklarýný belirtti. Erk, ancak bazý konularda farklýlýklarýnýn bulunduðunu, bu konularda örgütlerle çalýþmalarýný sürdürdüklerini de kaydetti. Ýki tarafýn da birbirini ikna etmeye çalýþtýðýný ifade eden Erk, "Statükoya karþý güç kazanýmý için çalýþýyoruz. Kimin alt yapýsý nerede daha güçlü ona bakýyoruz. Ýyi bir sonuca varacaðýz" dedi. Bugün konuyu bir sonuca baðlayacaklarýný belirten Erk, örgütlerlerle görüþmelerinin ardýndan birbirlerine bilgi vereceklerini, CTP Parti Meclisi'nin de saat 19.30'da toplanacaðýný söyledi. VAROÐLU TDP Genel Sekreteri Esat Varoðlu da, CTP ile dün yaptýklarý görüþmenin olumlu havada geçtiðini belirtti. Lefkoþa adayý konusunda sorun olduðunu ifade eden Varoðlu, CTP'nin Lefkoþa Belediye Baþkanlýðý'nda ýsrarlý olduðunu, kendilerinin de geri adým atmamasý nedeniyle bu konuyu ertelediklerini söyledi. Yarýn tekrar görüþeceklerini ve son kararýn verileceðini ifade eden Varoðlu, konularý yetkili organlarýna götüreceklerini, Lefkoþa konusunu aþabilirlerse iþbirliði olabileceðini vurguladý. CTP Lefkoþa Belediye Baþkanlýðý'na Simavi Aþýk'ý, TDP ise Gülsen Bozkurt'u aday göstereceðini açýklamýþtý. UBP Parti Meclisi toplandý Adaylar bugün, ya da yarýn açýklanacak Ulusal Birlik Partisi (UBP) Parti Meclisi, Demokrat Parti (DP) ile yerel seçimlerde iþbirliði yapýlmasý için varýlan mutabakatý oyçokluðu, DP'nin UBP Gazimaðusa milletvekili adayýný desteklemesi ve UBP azýnlýk hükümetine dýþtan destek vermesi mutabakatlarýný ise oybirliði ile onayladý. Akþam saatlerinde yaklaþýk 45 dakika süren Parti Meclisi toplantýsýnýn ardýndan gazetecilere açýklama yapan Küçük, DP ile yerel yönetimlerde iþbirliði mutabakatýna bir üyenin ret oyu vermesi nedeniyle kararýn oyçokluðu ile alýndýðýný kaydetti. Küçük, "Herhangi bir pürüz olmadýðý için artýk çalýþmalarýmýzý hýzlandýracaðýz" dedi. BELEDÝYE BAÞKAN ADAYLARI YARIN VEYA SALI Belediye baþkan adaylarýný belirlemek için yapýlan delege yoklama sonuçlarýnýn daha tam olarak partiye ulaþmadýðýný, sadece Alayköy'deki neticenin geldiðini, Dikmen ve Çatalköy'de yoklamanýn sürdüðünü de anlatan Küçük, "Bunlarýn dýþýndaki beldelerde tek adaya indirildi" dedi. Küçük, UBP adaylarýný yarýn (bugün) veya salý günü tam liste olarak açýklayacaðýný belirtti. UBP, yerel seçimlerde þu an partili 14 belediye baþkanýný yeniden aday gösterme, 8 belediyede DP adayýný destekleme kararý almýþ, geri kalan 6 adayýn belirlenmesi için de delege oylamasýna karar vermiþti. HÜKÜMET BUGÜN Küçük, hükümet konusunda ise bugün milletvekili ve bakanlarla görüþüp öðleden sonra yeni kabineyi Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'na sunmayý planladýðýný yineledi. Demokrat Parti'den azýnlýk hükümetine destek sözü aldýktan sonra kabineyi belirleme çalýþmalarýný süratlendiren Küçük, son çalýþmalarý yaptýklarýný söyledi. 50 sandalyeli Cumhuriyet Meclisinde UBP'nin 24, DP'nin 5 milletvekili var. Hükümetin güvenoyu almasý için en az 26 milletvekilinin 'eevet'' oyu vermesi gerekiyor. Mecliste Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) 15, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) 2, Özgürlük ve Reform Partisi (ÖRP) de 2 sandalye ile temsil ediliyor. Geri kalan 2 sandalyeden biri Baðýmsýz Tahsin Ertuðruloðlu, diðer ise boþ. Turgut Afþaroðlu Haftada Bir Dobra Dobra HESAP YANLIÞ Kapitalist sistem duvara tosladý. Bir türlü krizden çýkamýyor. Bir sorunu çözmeye çalýþýrken, baþka bir sorun çýkýyor. Ýki yýl önce finansal krizi çözmek için aþýrý borçlandýlar. Þimdi bu borçlar baþlarýna dert oldu. Yunanistan borç bataðýnda... Portekiz, Ýspanya, Ýrlanda, Ýngiltere borç bataðýnda... Nasýl ödenecek bu borçlar? Halkýn sýrtýndan... Vergiler artýrýlacak... Maaþ ve ücretler azaltýlacak... Eðitimden saðlýða kadar, kamu harcamalarýnda kýsýntýya gidilecek. Kýsacasý, krizin bedelini fakir fukara ödeyecek. Euro bölgesinde, borç kriziyle ilgili kaygýlar ve kemer sýkma önlemleri, yeni bir sorunu gündeme getirdi. Deflasyon... Deflasyon demek, ekonominin daha da daralmasý demek... Ýþsizliðin artmasý demek... Geçen hafta bütçe açýðýný azaltmak için kemer sýkma paketi açýklayan Ýspanya'da, kamu çalýþanlarýnýn maaþlarýnda %5 kesintiye gidilme kararý alýndý. Çekirdek enflasyon, 24 yýl sonra ilk kez düþtü. Ýþsizlik oraný yüzde 20'ye çýktý. Bu verilerin ardýndan Avrupa borsalarý ve Euro düþüþe geçti. AB'nin 1 trilyonluk paketi de, belli ki bir iþe yaramadý. Kýbrýs'ta da iþler pek iyi gitmiyor. Kýbrýs'ýn Güney'i de Kuzeyi de dünyadaki global krizden etkileniyor. Üstüne üstlük, Kuzey Kýbrýs'ta bizim kendimize özgü sorunlarýmýz da var. Durmadan artan bir nüfusumuz var. Girne'den Anadolu'ya baðlanan yoldan, kimliðini eline alan geliyor. Parasýz pulsuz geliyor. Belinde tabancasý, bavulunda biçaðý ile geliyor. Keyf yapmak için, hintkenevirini de yanýnda getiriyor. Ýþ bulan çalýþýyor. Bulamayan çalýyor. Ekonomik dengeler bozuluyor. Sosyal sorunlar çoðalýyor. Ýþsizlik artýyor. Suçlar tavan yapýyor. Hapisaneler suçlulara yetmiyor. Bizim gibi küçük ada ülkelerinde, nüfusu kontrol altýnda tutmak çok önemlidir. Artan nüfus, eðitim, saðlýk, güvenlik harcamalarýnda artýþ demektir. Daha fazla elektrik, daha fazla su tüketimi, daha fazla yol demektir. Ýstihdam için daha fazla yatýrým demektir. Nüfustaki bir tek kiþinin artýþý için, 250 bin dolar yatýrým yapmanýz gerekir. Bin kiþilik artýþ için, 250 milyon dolar... Yüzbin kiþilik artýþ için 25 milyar dolar yatýrým yapmanýz gerekir. Ankara'nýn hesabý yanlýþ... Ankara kelle baþý 1000 TL gönderiyor. Eskiden 100 bin kiþilik nüfusu için 100 trilyon gönderiyordu. TC'li nüfus 600 bine çýkýnca yýlda 600 trilyon göndermeye baþladý. Þimdilerde 800 trilyon gönderiyor. Demek ki nüfusu da 800 bine çýkmýþ. Hep söyleriz bin kiþilik ekonomi ile, 900 bin kiþilik bir nüfusu doyurmak mümkün deðildir. Nerede kaldý ki, bir de global krizin sorunlarý ile uðraþacaðýz. Ankara, talimat üzerine talimat gönderiyor. Kemerleri sýkýn! Maaþlarý düþürün! 13. maaþlarý kaldýrýn! Emeklilerden de vergi alýn! Hay hay... Emriniz olur... Gerçi bizim kemer sýkacak halimiz kalmadý ama... Anamýzý kýracaðýmýza baþýmýzý kýrarýz, daha iyi... Biz kemerleri sýkalým sýkmasýna da... Anamýz da kendi hesabýný bir daha gözden geçirsin. Ya 800 bin x 250 bin dolarý ödemenin bir yolunu bulur... Ya da bu bedeli ödeyemeyecekse... Buraya bedelini ödeyebileceði kadar bir nüfus gönderir. Marifet çocuk yapmakta deðil... Marifet kahrýný çekebileceðin kadar çocuk yapmakta...

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Ortak aranýyormuþ milli havayolumuza Milli olan bir þeye hiç ortak aranýr mý? Kurþun sýkmak deðil mi kendi ayaðýmýza? Battý desek yalan, batýrdýk, buna can dayanýr mý? Kalay TESADÜFE BAKIN DA HÝZAYA GELÝN Türkiye'de Yüksek Seçim Kurulu, hükümetin TBMM'den geçirdiði Anayasa deðiþiklik paketinin referandum tarihini 12 Eylül 2010 olarak belirledi. Anayasa'nýn Geçici 15. Madde'sini deðiþtirerek darbecilere yargý yolunu da açan deðiþiklik, 12 Eylül darbesinin 30'uncu yýlýnda halkoyuna sunulacak. Oylamada iki oy pusulasý olacak. Birinde beyaz renk üzerine 'Evet', diðerinde de kahverengi üzerinde 'Hayýr' ibareleri olacak. Halkoylamasýna mazereti olmaksýzýn katýlmayanlar, 12.5 lira para cezasýyla cezalandýrýlacak. 12 Eylül 1980'in rövanþý 12 Eylül 2010'da mý alýnacak? Yoksa bu tesadüf baþka bir þey mi? Kalaycý Ali OSMAN Periyodik ON LÝRALIK HEDÝYE... Aslýnda adýna ister koalisyon çalýþmasý deyin, ister baþka bir þey Geçtiðimiz hafta yaþananlar bana göre KKTC denen bu korsan yapýya birebir uygundu. Haber merkezlerine ajanslardan saat baþý deðiþken haberler düþtü bu konuda.. "UBP-DP anlaþtý " "Aman anlaþamadý bozuldu.." "UBP-ÖRP ile görüþtü ÖRP koalisyona hazýr Avcý elini taþýn altýna koymaya hazýr " "Serdar Denktaþ Ferdi Sabit Soyer'i ziyaret etti " "Tavla maçýnda Serdar Soyer'i yendi " "UBP DP ile sonunda anlaþtý Þimdilik belediyeleri bölüþtüler " Bunun gibi bir sürü cümle kuruldu hafta boyunca gazetelerde Toplum sabahtan öðlene ÖRP'li Öðleden sonra DP'li oldu CTP büyük vaadlerle gelmiþti iktidara... Ama gittiklerinde "göt-göbekcüzdan"larýný þiþirdiklerini gördü toplum UBP'nin yarattýðý bir partizan kesim de kendileri yaratarak baðýmlý kýlmaya çalýþtýlar Her þey, UBP gibi, topluma deðil, partiye endeksli yapýldý Gazetelerde kalem oynatan, "dolap beygiri" bazý yazarlara göre bizler "Eroðlu'nun militanlarý"ymýþýz "Acaba" diyor "bu militanlarýn dediði gibi Ankara'nýn istediði mi olacak?" Tam bir zavallý Yaþadýðý topraðýn Ankara'nýn asker ve sivil yönetenlerinin kontrolünde olduðunun farkýnda deðil "Acaba" diye sormak bile suç iþlemek demektir... Bir toplumun yokedilmesine çanak tutmaktýr! Bugüne kadar öngörüleri ve yalan habercilikleriyle toplumu yanlýþ yönlendirmenin kompleksi içinde akýllarýnca bize saldýracaklar. Ellerinde, "UBP destekçiliði" ve de "Eroðlu militanlýðý" yalaný kalmýþ Eðer Eroðlu Ankara'ya karþýysa ve bu ülkedeki Türk iþgal ordusunun Anadolu topraklarýna geri dönmesi için çaba harcýyorsa, Eroðlu'nun yanýndayým arkadaþ Talat da, Denktaþ da iþgalin sona ermesi ve Kýbrýs Cumhuriyeti'nin yeniden ihdas edilmesi için çaba harcayacaklarsa onlarý da desteklerim Ama deðiller ki.. O durumda iþbirlikçileri neden destekleyelim? Önce belediyeler paylaþýldý Paylaþýlan belediyelerdeki ihaleler devletteki ihalelerden daha fazla Daha büyük rantý var belediyelerin. Kasým ayýndan sonra bir aksilik olmazsa devlet olanaklarý da paylaþýlacak Turizmdi, kredilerdi, belediyeler kadar olmasa da ihalelerdi Az þey mi? Bir de gerek Türkiye'den gerekse AB'den gelen kalkýnma kredilerinin pay edilmesi iþleri var Dýþarýda kalmak olmaz En önde olmalarý gerekir Sona kalan dona kalýr sonra.. Ýlkeler yeþillendikten ve sermayeye teslim edildikten sonra toplumun geldiði nokta burasý iþte Gazetecilik deðil de "kara çalma" yarýþý yapan gazeteler parti kapýsý dolaþanlardan daha farklý deðiller. Ýki liralýk gazete alana on liralýk hediyeyle buraya kadar Corendon Havayollarý KKTC'ye ilk seferini gerçekleþtirdi 168 HOLLANDALI TURÝST ERCAN'DA TÖRENLE KARÞILANDI Hava yolu þirketi de bulunan Hollanda'nýn Tur Operatörü Corendon þirketi, dün Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'ne ilk uçak seferini gerçekleþtirdi. Turizm sezonunda 26 sefer ile KKTC'ye 5 bin turist taþýmayý hedefleyen Corendon, ilk charter seferini saat 16.30'da gerçekleþtirdi ve 168 kiþilik bir turist grubu ile Ercan'a iniþ yaptý. Turizm, Çevre ve Kültür Bakanlýðý, Corendon tur operatörünün gerçekleþtirdiði ilk sefer için Ercan Devler Havaalaný'nda karþýlama töreni düzenledi. Turizm, Çevre ve Kültür Bakanlýðý Müsteþarý Þahap Aþýkoðlu'nun da katýldýðý karþýlama töreninde, Hollandalý turistlere KKTC'ye özgü Bazý ülkeler katýlmýyor Ekonomik kriz Eurovision'u da vurdu Norveç'in baþkenti Oslo'da düzenlenen 55. Eurovision Þarký Yarýþmasýnda Türkiye'yi "We Could Be The Same" parçasýyla temsil edecek olan "Manga" grubu, 27 Mayýsta yapýlacak ikinci yarý finalde 17. sýrada, Telenor Arena kapalý futbol stadýnda sahneye çýkacak. Norveç'e Salý günü gelmesi beklenen grup, ilk provasýný 19 Mayýs tarihinde yapacak. Finalde olduðu gibi, bu yýl ilk kez yarý finallerde de seçim, yarýsý SMS, diðer yarýsý ülkelerin oluþturduðu jüri oylarýyla yapýlacak. Yarýþmaya bu yýl, Lüksemburg, Macaristan, Andora, Çek Cumhuriyeti ve San Marino gibi ülkeler ya maddi sorunlardan ya da protesto amacýyla katýlmýyor. ikram yapýldý ve folklor gösterileri düzenlendi. HAFTADA ÝKÝ SEFER Hava yolu þirketi de bulunan Hollanda'nýn Tur Operatörü Corendon þirketinin KKTC partneri Akmina Travel Club Direktörü Ýsmail Abidin, yýl sonuna kadar sürecek Corendon seferlerinin temmuz ve aðustos aylarýnda haftada iki sefere çýkabileceðini belirtti. Ercan Havaalaný'na ilk charter seferini saat 16.30'da 168 kiþilik bir turist grubu ile gerçekleþtiren Corendon'un yaklaþýk 10 bin turist getirmeyi hedeflediðini kaydeden Abidin, Corendon'un Hollanda ve Belçika pazarýnda kendileri ile iþbirliði yaptýðýný kaydetti. Geçen yýl "We don't wana Put-in" adlý parçayla Rusya'nýn protestosuna uðrayan ve yarýþmadan çekilen Gürcistan, bu yýl Oslo'da sahne alacak. Öte yandan, yarýþmanýn yapýlacaðý alanýn eski Oslo havalimaný olmasý dikkati çekiyor. Kontrol kulesinin yarýþma salonu Telenor Arena ile yan yana olmasý deðiþik bir manzara sergiliyor. Norveç'in birinci lig kulüplerinden Stabaek'ýn da maçlarýný oynadýðý Telenor Arena, yaklaþýk 23 bin kiþilik kapasiteye sahip. Ancak Eurovision Þarký Yarýþmasý için 18 bin kiþilik yer ayrýldýðý, bu yýlýn ev sahibi olan Norveç'in resmi televizyon istasyonu NRK tarafýndan açýklandý. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent AH BU ÝÞGALÝN GÖZÜ KÖR OLSUN TC Baþbakaný R. T. Erdoðan'ýn Yunanistan'a yaptýðý resmi ziyaret, iki ülke medyasýnýn da büyük ilgi odaðý olmuþ. Tabii Kýbrýs Türk ve Rum medyasýnýn da... Ýki ülke arasýndaki büyük sorunlara raðmen Erdoðan'la Papandreu iyimser bir görüntü vermeyi baþarmýþlar. Ýki ülkeyi ayýran ne kadar þey varsa arkalarýnda býrakmaya hazýrmýþlar. Ýlk anda kulaða hoþ gelen sözler bunlar. Ancak o kadar da soyut. Sorunlarý nasýl aþacaklarý konusunda somut bir yaklaþým görülmüyor. Futbol topu gibi yuvarlak politik argümanlar... Ýnsana dilin kemiði yok dedirten cinsten. Dolayýsýyla estirilen hava da yalancý bir iyimserlik havasý olmaktan öteye gidemiyor. Dünkü basýnda çok geniþ yer buldu iki liderin temaslarý ve söyledikleri. Ben Kýbrýs sorununun çözümü konusunda umut ve iyimserlik ilham edecek hiçbir ifade göremedim bu söylemlerde. Esasen Rum medyasýnda yer alan gerçekçi yorumlar da bunu açýkça gösteriyor. Kýbrýs sorunu açýsýndan çok önemli sayýlabilecek sadece iki nokta var bu ziyarette. Erdoðan, Kýbrýs sorununun çözümü için zeminin mevcut olduðundan, bunun için sadece siyasi irade gerektiðinden ve sürekli olarak Yunanistan'la iyi komþuluk iliþkilerinden bahsetti. Bütün bunlara karþýlýk Papandreu'nun yanýtý þöyle oldu: "Ýþgalle birlikte iliþkilerde normalleþme olmasý mümkün deðil." Bundan ötesi lâf salatasýdýr artýk. Yalancý bir iyimserliktir... Politkanýn entrikalarýdýr. Ýyi geçinen komþular olalým, diyor Erdoðan... Papandreu iþgal sürdüðü sürece bunun mümkün olmadýðýný söylüyor. Kýbrýs sorununun çözümü için zemin mevcuttur, diyor Erdoðan. Ve bunun için sadece siyasi irade gerektiðini belirtiyor. Papandreu'nun yanýtý yine ayný. Ýþgalin sürdüðü bir zemin çözüm zemini olamaz. Görüldüðü gibi atýlan her adým iþgale tosluyor. Ýki ülke arasýndaki iliþkilerin normalleþmesi de, çözüm zemininin yaratýlmasý da, gerekli siyasi iradenin ortaya konmasý da hep dikenli tellere ve bu tellerin önünde yükselen süngülere dolanýyor. Erdoðan'ýn Yunanistan ziyaretinin ana temasýnýn özeti budur iþte. Ýki baþbakan, Türk vatandaþlarýnýn Yunan adalarýna üç günlük vizesiz giriþinde anlaþmýþlar! Pazarlýðý bir günle açmýþ Papandreu. Erdoðan artýrmýþ... "Ýki olsun" demiþ. Ve alkýþlamýþ hazýr bulunanlar. Papandreu alt kalýr mý? Cesaret almýþ bu alkýþlardan... Ve "three days" demiþ! Bu ne dostluk, bu ne samimiyet deðil mi? "Beþ tayýkada Beþiktaþ!" Takmýþlar fiþi... Bitirmiþler iþi! Keþke Kýbrýs iþinde de bu kadar kolay anlaþabilseler... Ama olmuyor iþte... Ah bu iþgalin gözü kör olsun...

5 17 Mayýs 2010 Pazartesi 5 Þaziye nin Görüþü: Çilekten, kabaða kadar her þeyde hormon kullanýlýrken, demokrasimizin geliþmesi için henüz gübre bile kullanýlmamýþ olmasý hayret vericidir. * Serdar Denktaþ ve Ferdi Sabit Soyer tavla oynamýþ. - Hayret "Guppi" gullanmadýlar. * Sattýðý piyango biletlerinden kazananlarýn kendisine teþekkür etmemesi piyangocuyu üzüyormuþ. - Üzülecek bir durum yok Bu iþler karþýlýklý. Kendisi de, kazanmayan müþterilerinden özür dilemiyor deðil mi... * Siyaset çok kirlenmiþ. - Vallahi her seçimde yýkayýp temizlemeye çalýþýyoruz ama su kireçli olduðu için yeterince aðarmýyor. * UBP ile DP önce ipleri koparmýþ, sonra anlaþmýþ. - Þaþýlacak bir þey yok Ýki parti de kurnaz! Öküz ölmeden ortaklýðý bozmanýn zararlarýna olacaðýný fark edince hemen tokalaþtýlar. * Zerihoun'a Kýbrýs sorunu mikrobu bulaþmýþ. - Burnunu her yere sokmamasý için uyarmýþtýk ama dinlemedi ki. Halkýn Sesi gazetesi Genel Yayýn Yönetmeni Emin Akkor'un görevine "ekonomik gerekçelerle" son verildi. Bu cümleden sonra.. Gazete patronlarý.. Ve gazeteciler için ne söylerseniz söyleyin, Hepsi yerden göðe kadar doðrudur. Erdoðan Baybars BÖYLE BÝR ANDI TURÝZM PATLIYOR GALÝBA... YA DA PATLADI GÝBÝ..... Ülkeye ilk 4 ayda gelen turist sayýsýna baktýðýmýzda; Maðusa'da yüzde 15, Girne'de yüzde 18.. Lefkoþa ve Güzelyurt'ta yüzde 14'lük bir artýþ olduðu görülür. Oteller ve turizm acenteleri durumdan çok memnun. Bu yýl talep patlamasý yaþanmasýný bekliyorlar. Bir yetkili; bütün önlemlerin alýndýðýný ve hiçbir turistin açýkta kalmayacaðýný açýkladý. Ne güzel haber deðil mi? Bayýldýnýz! Gerçekten güzel haber. Zil takýp oynayasýnýz geliyor. Güzel ama yanlýþ haber Gerçek haberdeki Alanya'yý Maðusa Antalya'yý Girne Marmaris'i de Lefkoþa yaptým, kandýrdým sizi. Laf aramýzda siz de, kanmaya dünden razý... SÝVRÝ SÝNEKLERÝN YEDÝÐÝ YETMEDÝ ÞÝMDÝ SIRA YILANLARDA Glapsides, Kýbrýs'ýn en ünlü ve en güzel plajlarýndan bir tanesi. Yaþadýðým ev de buralarda Saðolsun belediyemiz özel önem veriyor! Plaja giden yol her zaman temiz ve bakýmlý. 24 saat hizmet veren bir temizlik görevlisi var. Sabahtan akþama kadar bir aþaðý, bir yukarý süpürüp duruyor ana yolu. Ya yan yollar? Mesela bizim sokaklar ne alemde? Onu sormayýn iþte. Oralarda temizliðe gerek yok ki... Çünkü görünmüyor. Pantolon temiz görünsün de, donu bok götürürse mesele yok! Anlayýþ ve uygulama bu. Yaz geldi, seçimler de kapýya dayandý ya, plaja giden yol boyundaki boþ arsalarý dozerlerle düzeltip, otlarý söktüler.. Ýyi güzel, görüntüye diyecek yok Ama madalyonun ters yüzü de var. Oralarda yaþayan ne kadar kirpi, sýçan, yýlan, böcek varsa, hepsi bizim tarafa kaçtý. Eeeee N' olacak bizim halimiz? Ýçimde bir kuþku var, muhtemelen bilerek yaptý bu uygulamayý bizim baþkan. Sivrisineklere yedirdiði yetmedi, þimdi de sýçanlara, kirpilere, yýlanlara yem yapacak! Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Eroðlu'nun cebinde akrep var. Elini cebine atýp formülünü çýkaramaz. Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu KEÞKE ÜLKEMÝZE DÖNEBÝLSEK... (Ýstanbul)- Kerhen de isteyerek de olsa insan, yaþadýðý kenti veya bölgeyi, iklim koþullarý, bitki örtüsü, insan yapýsý nasýl diye merak etmeli ve sorgulamalý.. Çoðumuz öylesine yaþar. Ýþe, eve ve bazý akþamlarý arkadaþ ziyaretlerine gider Ömür bir kýsýr döngüde sürer durur. Bazý arkadaþlar, "Ýstanbul sýktý, artýk Ege'ye kaçalým orada yaþayalým" der. Bazýlarý ise yaþadýðý gürültüden memnun, sürdürür hayatý. Sabah, hocamýz, "Hidiv Kasrý'na gidiyoruz, hem kahvaltýyý güzel bir mekanda yaparýz, hem de Boðaz'da birkaç kare fotoðraf çekeriz" dedi Basit bir alet elimizdeki fotoðraf makinesi. Vizörden bakar, deklanþöre basarsan fotoðraf ekranda belirir. Bu kadar kolay yani. Elbette ki fotoðraf çekmenin de, yaðlý boya resim yapmak kadar ayrýntýlarý var. O ayrýntýlara girmeye gerek yok. Ayrý bir ihtisas konusu bu. Öyle olmasaydý fotoðraf ustasý Ara Güler'ler, Ýlteriþ Tezer'ler olmazdý Benim demek istediðim þu, bu kadar zamandýr Ýstanbul'da yaþýyorum Hidiv Kasrý'nýn yanýndan çok geçtiðim halde, içini görmemiþtim Fotoðraf makinesi sebep oldu buna ve Ýstanbul'un her tarafýný daha ayrýntýlý öðrenmeye baþladým. Bir sebep olmalý araþtýrmak ve öðrenmek için. Bir merak, merakýný gidermek için sorgulayabilmek "Be Dolgun Afrika gazetesindeki yazýlarýna arada bir eleþtiri yazýcýklarý atardým ama adýmý kullanmazdým." "Neden?" "Ne olur ne olmaz devlet memuruyum baþým belaya girmesin". Ve Kýbrýs gibi demokrasinin az, kayýrýmcýlýðýn çok olduðu ülkelerde, gözü kara olabilmek... Apollona ve APOEL arasýnda dün akþam oynanan kupa maçý sýrasýnda molotof kokteyli ve iþaret fiþekleri kullanýldýðý çatýþmada yaklaþýk 4 bin kiþilik iki grup birbirine saldýrdý. Haber buydu... Eskiden bu tür haberler karþýsýnda bizlere "Býrakýn birbirlerini yesinler" derlerdi. "Rumlar bizleri öldürür" korkusu da yýllarca kazýnmýþtý beynimize... Bazý çevreler hala devam ediyor ama... Ve biz sindirilmiþliðimizin, sorgulayamamanýn kurbaný olduk. Ne araþtýrma istedik, ne meraklandýk, ne de gözü kara olabildik Sorgulayamadýk yani, doðru mu, yanlýþ mý söyledikleri diye ve bilemedik gerçeði Oysa ki zamanýnda sorgulamasýný bilebilseydik, þu anda elde fotoðraf makinesi Hidiv Kasrý'ný deðil belki de Trodos tepelerindeki bir bað köyünde, örneðin Aynikola'da, bir þarap imalathanesinin nasýl çalýþtýðýný fotoðraflayacaktým. Bazý arkadaþlar, "Ýstanbul sýktý, artýk Ege'ye kaçalým orada yaþayalým" der. Belki geç kaldýk, belki de hala umut vardýr, kimbilir ama ben o arkadaþlara, "sizi bilmem ama ben kendi yerim Baf'a gidiyorum" demeyi çok isterdim. Hem de çok TERCÜME YAPILIR Türkçe den Ýngilizce ye Ýngilizce den Türkçe ye tercüme yapýlýr. Tel:

6 Bilinmesi gereken Sezan Artun MARKGAN ME GAPSEN! GÜNLÜK Markgan me gapsen Kýbrýslýca da bir deyimdir. Kýbrýslý olmayanlar, kafalarýný fazlaca zorlamasýn. Çözemezler. Az sabýr... Eskiden çok kullanýlýyordu. Özellikle alýnan ürünün orijinal olmayýþý, firmanýn veya ürünün kalitesiz olmasý, güven vermemesi, sürekli sorun yaratmasý halinde markasý sorulduðunda, onu tanýmlayacak en belirgin açýklama için Markgan me gapsen ifadesi kullanýlýrdý... Markasýna kandým, yandým anlamýnda. Partilerin siyasi görüþler üzerinde yaptýklarý mücadeleler genellikle toplumun, taraftar ve sempatizanlarýnýn tansiyonunu yükseltir. Partiler, birbirinin boðazýna sarýlýþ haber ve fotoðraflarýný hemen her gün, parti broþürü gibi gazetelerinde, kendi açýlarýndan, partisel deðerlendirme gözü ile topluma sunarlar. Politika ile ilgilensin veya ilgilenmesin, her vatandaþýn yakýnlýk duyduðu bir görüþ bir siyasal oluþum vardýr muhakkak. Kendi görüþüne yakýn partinin tartýþmalarýna istemeden ilgi duyar. Tartýþmalarýn seyrine göre, isyan eder, sýrasýnda küfür eder, savunma yapar, eleþtiri yapar. Kýsaca stres küpü olur. Partilerin halký strese sokmadan yarýþmalarý da sözkonusu olamaz mý? Bunun olabileceðini, Ferdi ve Serdar kanýtladý. Nasýl? derseniz... Tavla turnuvasý ile derim. Son zamanlarda partiler arasý iliþkilerde topluma hiçbir zarar vermeden gerçekleþtirilen icraat olarak sayabilirsiniz! Senaryosu kendileri tarafýndan yazýlmayanlarý görüþür görünerek, kavgalara vardýracak zýtlaþmalar yaratýp, halký da strese sokacaklarýna, tavla oynayýp birbirlerine hoþça takýlmalarý daha yararlý olmaz mý?. Ferdi ile Serdar ý sýcak bir þekilde yansýtan tavla görüntüsünün YÖDAK BAÞKANI BIÇAK: TC ile KKTC ortak burs fonu oluþturmalý (T.A.K -EMÝR ERTORUN): Yükseköðretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK), yüksek öðretimde eðitim kalitesinin yükselmesi, öðrenci memnuniyeti ve Türkiye ile diðer ülkelerden öðrenci akýþýnýn yoðunlaþmasý için Türkiye ve uluslar arasý alandaki geliþmeleri yakýndan takip ediyor. Lefkoþa'da Yeni Þehir bölgesinde bulunan merkez binasýnda diploma denkliði, program akreditasyon, Kalite Güvence Ajansý ile Stratejik Plan hazýrlanmasý ve Bologna Süreci ve Kalite Güvence Sistemi Komitesi'nin baþkanlýðýný yapan YÖDAK, Kalite Güvence Ajansý konusunda dünyada ve Avrupa'da bulunan diðer ajanslarla yakýn iþbirliði sürdürüyor ve temaslarda bulunuyor. Üniversitelerin kalite güvence konularýnda dünyada ve Avrupa'da uygulanan sistemlere uymasý için teþvik edilmesi gerektiðini söyleyen YÖDAK Baþkaný Hasan Ali Býçak, YÖDAK olarak uluslar arasý alanda sürdürdükleri temaslara devam edeceklerini vurguladý. YÖDAK'ýn bu çerçevede yaptýðý çalýþmalar ve faaliyetleriyle ilgili TAK'a açýklamalarda bulunan YÖDAK Baþkaný Prof. Dr. Hasan Ali Býçak, üniversitelerin öðrenci akýþýyla ilgili giriþimlerinin mali yönden desteklenmesi gerektiðini söyledi. Býçak, Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC hükümetlerinin, Türkiye'den gelecek öðrenciler için devlet politikasýyla ortak bir burs fonu oluþturmasýnýn, öðrenci akýþý, eðitim kalitesi ve ülke ekonomisine olumlu katký yapacaðýna inanç belirtti. YÖDAK'ýn çalýþmalarý ve faaliyetleri hakkýnda bilgiler veren Býçak, öðrenci memnuniyeti kapsamýnda öðrencilerin ülkeye girerken muhacerette yaþadýklarý sorunlarý giderdiklerini, YÖDAK'ýn giriþimleriyle, üniversitelerin polise öðrencilerin kayýt bilgilerine ulaþabilme olanaðý tanýdýðýný ve böylece öðrencilerin yeni kayýt olsa dahi bir sorun yaþamadan ülkeye giriþ yapabildiðini söyledi. ÖÐRENCÝ MEMNUNÝYETÝ Öðrenci memnuniyeti kapsamýnda üniversitelerde KADEM aracýlýðýyla anket yaptýklarýný ifade eden Býçak, bu anketin sonuçlarýnýn gerekli deðerlendirmelerin ardýndan yakýnda açýklanacaðýný kaydetti. YÖDAK ENQA VE INGAAHE'YE ÜYE... RUM TARAFI HER ADIMI YAKINDAN TAKÝP EDÝYOR Prof. Dr. Hasan Ali Býçak, YÖDAK olarak uluslar arasý alandaki geliþmeleri yakýndan takip ettiklerini ve ülkedeki üniversitelere yansýtabilmek için çalýþtýklarýný vurgulayarak, YÖDAK'ýn yüksek öðretimde dünyadaki geliþmeler içerisindeki yerini aldýðýný kaydetti. Býçak, YÖDAK'ýn, dünyada yüksek öðretimde kaliteyi denetleyen Kalite Güvence Sistemleri konularýnda çalýþmalar yaptýðýný ve Amerika ile Avrupa'da bu konuda faaliyet gösteren birçok kalite güvence ajanslarýyla temas halinde olduklarýný belirterek YÖDAK'ýn bu konuda birçok temasta bulunduðunu ancak basýna yansýtmadýðýný, çünkü kimseyi zor durumda býrakmak istemediðini söyledi. Atýlan her uluslar arasý adýmýn Rum tarafýnca yakýndan takip edildiðini ve engellenmeye çalýþýldýðýna dikkat çeken Býçak, göreve geldiði 1 yýl içerisinde uluslar arasý faaliyet gösteren Avrupa Kalite Güvence Ajanslarý Birliði'ne (ENQA) özel üye, Uluslar arasý Yüksek Öðretim Kalite Güvence Ajanslarý Birliði'ne de (INQAAHE) tam üye olduklarýný kaydetti. EÐTÝM KALÝTESÝNÝ TESCÝL ETMEK ÞART Býçak, uluslar arasý alandaki çalýþmalarý kapsamýnda, kamuoyuna duyurmadan ülkeye daha birçok alanýnda uzman kiþilerin getirildiðini ve üniversitelerin tanýtýldýðýný belirtti. Üniversitelerin eðitim kalitesinin artmasý ve uluslar arasý ajanslar tarafýndan kalitesinin onaylanmasýnýn, tescil edilmesinin önemine iþaret eden Býçak, üniversitelerin reklam için bastýðý broþürlerde yer alan eðitim kalitesinin yüksekliðinin tescil edilmesinin þart olduðuna, çünkü bu kalitenin kimin tarafýndan tescil edildiðinin Afrika'da bile sorulduðuna dikkat çekti. Býçak, ancak üniversitelerin bu dönemdeki önceliðini öðrenci akýþýna verdiðini, ülkede bulunan öðrencilerin yüzde 65'inin TC, yüzde 20'sinin KKTC uyruklu, yüzde 15'inin ise yabancý olduðunu ifade ederek, YÖDAK olarak üniversitelere geçen yýl bu konuda 6 rapor yazdýklarýný, ancak üniversitelerin yine de yoðun bir þekilde öðrenci akýþýna yönlendiðini söyledi. gazetelerde yer almasý; memleketin en önemli konusunu sözde tartýþan ve çözüm arayan Ferdi ve Serdar görüntüsünden daha yararlý bir psikolojik etki býrakmaz mý toplum üzerinde? Her ne sebepten olursa olsun böyle bir karþýlaþma, siyasi karþýlaþmalardan daha hayýrlý olur. Hatta bu gibi karþýlaþmalarýn, tüm mebuslarýn katýlýmýný saðlayacak genelliðe taþýnmasýnda sonsuz yarar vardýr. Yasama ve denetim yüce görevini ifa eden mebuslarýmýzýn, o görevleri kadar kutsal sonuçlar doðuracak bir geliþme olur. Partilerimizin sürekli birbiri ile didiþen, bir araya gelecek uygar anlayýþtan yoksun topluluklar olmadýklarýný görmek, vatandaþlarý gönül huzuruna iter. Bu tavla partisi bahanesi ile incecik bir mesajýn topluma iletilmesine de kimse bir þey demez. Mesela kimleri rakip gördüklerini, partilerinin büyük ve ilkeli oluþunu, prensip partisi olduklarýný... Hade kalkýn da gidelim partisi olmadýklarýný... Ýnce ince vurgularlar bu vesile ile... Tavla kapýþmasýnda, karþý tarafýn zarýna yapýlan sataþma, parti görüþünü kürsüde savunana yapýlan sataþmadan daha hoþ ve zararsýz olur. Tavlada hoþ takýlmalarý öðrenen vekiller, mecliste de daha toleranslý olurlar. Serdar la tavla karþýlaþmasýnda partisini marka parti ilan eden Ferdi, birçoðumuzun alýþveriþ yaparken yaþayabileceklerimizi anýmsattý. Bir televizyon alacaksýnýz. Markaya kesin dikkat edersiniz. Tanýnmýþ bir marka olsun istersiniz. Sizi yarý yolda býrakmayacak, uzun zaman hizmet verecek, parçasýkerçesi çok... Kýsaca hizmeti iyi olacak bir marka olsun istiyorsunuz. Adý duyulmuþ olsun, biraz da sükse yapsýn... Tanýdýða, dosta, bilene, bildiðine inandýðýnýza sorarsýnýz. Birisini gözünüze kestirirsiniz veya önerene güvenerek birinde karar kýlarsýnýz. Marka da tamam. Alýþ-veriþ de tamam. Önceleri herþey güzel... Bir süre sonra sorunlar görürsünüz... Gidiþler, geliþler, tamiratlar, ayarlar falan.. Nafile uðraþ. Bir açýlýr, bir kapanýr. Verdiðiniz paraya mý yansanýz... Size önerenlere mi kýzsanýz... Cihaz, propagandasý yapýldýðý kadar deðer taþýmýyormuþ... Meþhur marka olarak sunulan, meðer Markgan me gapsen miþ... Fertdi nin partisi CTP, Yerel seçimlerin MARKA partisi imiþ. Oysa gerçekte öyle bir partiymiþ ki, bir koltuk uðruna yýllarca savunduðu deðerleri yerle bir etti. Ýktidara gelmeden karþý çýktýðý icraatlarýn bin beterini topluma yaþattý... Emek, en büyük darbeleri CTP iktidarýnda aldý. Teslimiyetçilik ve özel çýkarlar bu dönemde had safhaya ulaþtý. Adam kayýrma, partizanlýk, halkýn iaradesine ihanet bu olmayan iktidar döneminde pervasýzca sergilendi. Sendikacýlar yerlerde sürüklendi.. Çevik kuvvete coplatýldý... Çalýþanlar paragöz ilan edildi. Ve bunlar, Ferdi nin marka parti dediði BG lenmiþ CTP si döneminde oldu. Bunlarý yaþatan Ferdi nin partisine marka parti yerine, markgan me gapsen daha iyi fit gelmez mi? TOPLAM 166 YIL HAPÝS CEZASI Kürtçe yayýmlanan günlük Azadiya Welat Gazetesi'nin eski yazýiþleri sorumlusu Vedat Kurþun, gazetenin çeþitli tarihlerinde yayýnlanan fotoðraf, haber ve makalelerde 103 kez 'terör örgütünün propagandasýný yapmak' ve 'Örgüt üyesi olmamakla birlikte, örgüt adýna suç iþlemek' suçlarýndan 166 yýl 6 ay hapis cezasýna çarptýrýldý. Vedat Kurþun, 1 yýldýr 525 yýl hapis cezasý istemiyle tutuklu yargýlanýyordu. Diyarbakýr Aðýr Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Kurþun'un avukatlarýndan Serhat Eren, ABD Yüksek Mahkemesi'nin bayrak yakmayla ilgili verdiði bir kararý örnek gösterdi. Eren, "Gazetede yer alan makale, haber ve fotoðraflar, propaganda olarak kabul edilemez" dedi. Sanýðýn mahkeme heyeti karþýsýnda, 'hýrsýz' veya 'katil' olarak oturmadýðýný, düþünce suçlusu olarak oturduðunu ve 525 yýl hapis cezasýnýn adalet duygusunu zedelediðini söyledi. Sonuçta hiçbirþey kâr etmedi, Vedat Kurþun toplam 166 yýl 6 ay hapis cezasýna çarptýrýldý. Allah uzun ömür versin de, cezasýný çeksin mi diyor olabilir mi þimdi bu kararý verenler? Kimbilir, belki de... GÝRNE ADAYI UBP belediye baþkan adaylarýný açýklamayý bugüne veya yarýna býrakmýþ. En çok merak edilen Girne adayý... Basýnda Nidai Güngördü'nün adý geçiyor, ancak henüz doðrulanmamýþ... Eðer gerçekten öyleyse, UBP Girne'yi þimdiden gözden çýkarmýþ sayýlabilir... SÝMAVÝ VE BOZKURT CTP ile TDP iþbirliði konusunda herþeyde anlaþmýþ, ama bir tek Lefkoþa'da anlaþamamýþ... CTP Simavi Aþýk diyor, TDP ise Gülsen Bozkurt... Gülsen Haným yabana atýlacak bir aday deðil... Güneyde Bayan Eleni Mavru, kuzeyde de Gülsen Haným olamaz mý? FENERÝN ACI GÜNÜ Fenerbahçe en acý günlerinden birini tatmýþ dün... Kýlpayý þampiyonluðu elden kaçýrmýþ... Bu sonuç en çok Lefkoþalýlara yaradý... Þamatadan ve trafik sýkýþýklýðýndan kurtuldular! FANATÝKLER Güneydeki bir maçta 4 bin kiþi birbirine girmiþ... Gördünüz mü, Rum fanatikler yalnýz Türklere saldýrmaz, Rumlara da saldýrýr! Týrnak... "Deniz Baykal 72 yaþýndadýr. Girdiði hiçbir seçimde baþarýlý olmamýþtýr. Hatta bir defasýnda partisi barajý aþamadýðý için CHP meclis dýþýnda kalmýþtý. Ama ne hikmetse gene Baykalsýz olmuyor, gene Baykalsýz olmuyor. Yoksa padiþahlýk bizim kanýmýza mý iþlemiþtir. Yanýlmýyorsam bu, Baykal'ýn üçüncü gidiþidir." Bekir AZGIN (Havadis) "Benim inandýðým CTP deðerlerinden biri Kýbrýs'ta 'tek halkýn' varlýðýydý. Bu tür kavramlar üzerinde tartýþmanýn bir sonuç yaratmayacaðýný söyleyebilirsiniz. Aksini savunanlar da olabilir. Ama 'tek halk' çözüm için ciddi bir tutarlýlýktý. Bunu dile getirdiðimde, 'peeeeeh, ama sen daha oralardasýn, delisin be sen' diyen bir CTP'li büyüðüm, bugün, bu partinin en çok adýnýn kirlenmesine sebep olan 'kapitalist çirkef' bulaþtýrýlmasýna sebep olanlarýn baþýnda geleniydi." Serhat ÝNCÝRLÝ (Kýbrýs) "Dünkü basýndan bu uzlaþýyý izledik ve gördük. Yani önümüzdeki yerel seçimlerde bir 'gentleman agreement' diyebileceðimiz uzlaþmayý getirdi. KKTC genelinde 28 belediyenin kaç tanesinin iktidarda, kaç tanesinin diðer partilerde olduðunu tam olarak anýmsamýyorum büyük kentlerin dýþýnda." Osman GÜVENÝR (Vatan) Günün Kahramaný MÝKÝS TEODORAKÝS Mikis Teodorakis Yunanistan'ýn gururu... Ve dünyanýn yaþayan en büyük bestecilerinden... TC Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan Atina ziyaretinde Papandreu ile birlikte bu büyük ustayý da evinde ziyaret etmeyi ihmal etmemiþ... Teodorakis bu ziyarette bir eliyle Erdoðan'ý, bir eliyle de Papandreu'yu tutarak barýþ dileðinde bulunmuþ... Türkiye'de daha çok Zülfü Livaneli ile birlikte söylediði þarkýlarla bilinen ve sevilen Teodorakis'in pek çok eseri þimdiden dünya klasikleri arasýnda yer almýþ... Bir zamanlar Yunan Komünist Partisi üyesi de olan Teodorakis, ayný zamnada devrimci kiþiliði ile de biliniyor.

7 17 Mayýs 2010 Pazartesi Söz Hakký Zübeyir Aðaoðlu Tel: HÜZNÜN ÝÇÝNDEN SIYRILAN BÝR YAZI 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ Sýkýntýlý bir pazardý dün.. Hava kapalý oldu mu bir hüzün çöker.. Bu yazýyý da öyle bir ortamda yazmaya baþlýyorum.. Sonucu ben de merak ederim.. Bazan konular insanýn kafasýnda oluþur.. Bilgisayarýn tuþlarý nerede ise kendiliðinden yürür.. Sonunda bakarsýnýz harika bir yazý çýkmýþ.. Bazan nereden baþlayým diye cývýnýrsýnýz.. Parmaklarýnýz tuþlarýn üzerinde dolaþýr, ama basacak yer bulmaz.. Cumartesi dostlarýmýzla Girne'ye kadar uzandýk.. Akþam yemeðini deniz kenarýnda bir yerde yedik.. Hava pýrýl pýrýl esiyor insaný ferahlatýyordu.. "Geçen Pazar Serhat'a baðlanmadýn" dediler.. "Evet bir iki haftadýr baðlanamadým" dedim.. Bazý iþler vardýr yaptýðýnýz.. Beðenilir veya beðenilmez.. Ama süreklilik oldu muydu.. THEODORAKÝS'E EVÝNDE ZÝYARET Alýþkanlýk da yaratýr.. Her Pazartesi sabah Kýbrýs TV'ye baðlanmam da öyle.. Serhat'a baðlanmak "beleþ" biliyorsunuz.. Bu buluþ program yapýmcýsýna ait.. Pazartesileri konuk almýyorlar programa.. Serbest kürsü gibi oluyor.. Ýsteyen baðlanýr ve istediði konuda konuþur.. Londra'da Hyde Park Corner gibi.. Londra'yý bilenler anlayacak dediðimi.. Oraya giderler konuþma meraklýlarý.. Bir sandalye veya herhangi bir kutu.. Üzerine çýkarlar ve konuþmaya baþlarlar.. Ayný anda beþ altý kürsü oluþur.. Konunuza göre ve hitabet gücünüze göre dinleyici bulursunuz.. Din konularý mý istersiniz?.. Kýraliçeye tenkitler mi?.. Her Pazar bu olay devam eder.. Serhat dedim de aklýma geldi.. Dün de onun köþesini okudum Büyük ustaya saygý Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ve Yunan meslektaþý Yorgo Papandreu, eþleriyle birlikte önceki akþam ünlü besteci Mikis Theodorakis'i (85) evinde ziyaret etti. Theodorakis, ziyaret boyunca bir eliyle Erdoðan'ýn diðer eliyle de Papandreu'nun elini tutarak oturdu. Erdoðan, Mikis'e "Siz Türk - Yunan dostluðunun kültür ayaðý, ben ve Yorgo ise siyasi ayaðýyýz, size ihtiyacýmýz var" dedi. Mikis ise cevaben " Ýyi siyaset için kültür seviyesi gerekiyor. Ýki halkýn kültür geçmiþi çok büyük" karþýlýðýný verdi. Zülfü Livaneli ile verdiði ortak konserlerle tanýna Theodorakis, ortak çalýþmalarý ve kendi çalýþmalarýndan oluþan birer CD'yi, Baþbakan Erdoðan'a hediye etti. Theodorakis kimdir? 29 Temmuz 1925'te Sakýz adasýnda, Giritli bir baba ve Ýzmir Urlalý bir annenin oðlu olarak dünyaya geldi. Hiçbir müzik eðitimi almamasýna raðmen, kurduðu bir koro ile 17 yaþýnda konserler vermeye baþladý. Ýtalyan ve Nazi iþgali sýrasýnda direniþ hareketine katýldý. Kurþuna dizilen Theodorakis büyük bir tesadüf sonucu ölmedi. 2. Dünya Savaþý sonrasý çýkan Yunan iç savaþý boyunca ( arasý) defalarca hapse girip çýktý. Sürgünle gönderildiði Paris'ten Atina'ya 1961'de döndü albaylar darbesinin ertesi günü "cuntanýn 13 no'lu ordu kararnamesi"yle müziklerinin çalýnmasý ve dinlenmesi yasaklandý ve toplama kampýna götürüldü. Dünya çapýnda sürdürülen bir dayanýþma kampanyasý sayesinde sürgüne gönderildi. Albaylarýn iktidardan düþmesinden sonra Yunanistan'a döndü. 1974'te milletvekili seçilerek meclise girdi. Zülfü Livaneli ve diðer dostlarýyla birlikte 1986 yýlýnda Türk - Yunan Dostluk Derneði'ni kurdu, arasýnda Mitçotakis hükümetinde iki yýl bakanlýk yaptý. Yunan basýný: Dikenler kaldý Yunanistan basýný Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn 10 bakanla Atina çýkarmasýnýn yeni anlaþmalar getirdiði ancak "eski dikenlerin kaldýðý" üzerinde durdu Gazeteler iki tarafýn iliþklerin geliþmesi yönünde iyi niyetinin pekiþtiðini ancak Türkiye ve Yunanistan'ýn önemli konularda tavýrlarýnýn "sabit ve deðiþmez" olduðu yorumunu yaptý. TaNea gazetesi Yunanca "Hoþ geldiniz (kalos ilthate)" ve Türkçe "hoþ bulduk" manþeti attý ve iki liderin samimi þekilde gülümseyen fotolarýna 1. sayfada yer verdi. Gazetelerin öne çýkan baþlýk ve yorumlarý þunlar: TaNea: - Hoþ geldiniz, hoþ bulduk. - Komþu ne aldý, ne verdi. - Türkiye ve Yunanistan 21 yeni anlaþma imzalayarak 21 adým ilerledi. Ýki heyet arasýndaki görüþmelerinden Türkiye ile Yunanistan arasýndaki "dikenlerde", Ege, Kýbrýs ve azýnlýklarda deðiþiklik olmadýðý sonucu çýktý. Katimerini: - Ýyi niyete raðmen görüþler de sabit - Erdoðan'ýn ziyaretinde anlaþmalar imzalandý ancak hiçbir somut ilerleme saðlanmadý. gazetede.. CTP'liliðini anlattý öncelikle.. Ýnsan çok sevdiðini daima idol yapar.. Bu idolünün de müstesna bir yeri olur hayatýnda.. Ýþte CTP de Serhat için öyledir, yazýsýndan anlaþýlýyor.. Tenkit etmesi hem de aþýrýya kaçmasý ondandýr.. En fazla bozulduðu tarafý CTP'nin çözümsüzlüðe çanak tutmasý.. Ýktidarda olduklarý zamaný Rum'larý tenkit etmekle geçirmeleri.. Bir de "Toplum" ve "Halk" deyimlerini irdeledi anlaþmalarý bildiðiniz gibi iki temel topluma dayanýyordu.. Kýbrýs'ta tek bir halk olduðu esastý; Kýbrýs Halký.. Bu halk iki toplumdan ve bazý azýnlýklardan oluþuyordu.. Ýki temel toplum Kýbrýs Rum ve Kýbrýs Türk toplumlarýydý.. Azýnlýklara ise Maronitler ve Ermeniler dahildi.. Anlaþmalarýn yürümemesinin esas nedeni aramýzdaki nüfus farkýydý.. Sayýlarý yediyüzbine varan Rumlara karþý Türk nüfusu yüz veya yüzyirmibindi.. Buna karþýlýk hükümette olsun sair haklarda olsun bize yüzde otuz pay verildi.. Bunun nedeni az olan nüfusu çok olana ezdirmemekti tabii ki.. Ama bu konu anlaþmalara sýcak bakmayan Rum liderliðince kýsa zamanda konu yapýldý.. Bizim liderliðin de 1960 anlaþmalarýna sýcak bakmadýðýný bilmemizde yarar vardýr.. Böyle olunca 1963 hadiseleri gecikmeden geldi.. Cumhuriyet ancak üç yýl yaþayabildi ve ip koptu.. Bunlarý niye yazýyorum þimdi.. Yakýnda çözüm için bu defa Derviþ Eroðlu baþkanlýðýnda masaya oturacaðýz.. Derviþ Bey olsun Hristofias olsun masaya "Cumhurbaþkaný" olarak oturmuyorlar.. Her ikisi de "Toplum Lideri" olarak konuþacaklar.. Bu görüþmeler, ve þimdiye kadar yapýlanlarýn tümü de öyleydi.. Olan, "Toplumlararasý Görüþmeler"dir.. Amma ve lakin biz bu toplum kelimesinden kaçýnýrýz.. Ýlla ki biz toplum deðil halk oluruz ve masadaki konumumuzu inkar ederiz.. Bunu böyle devam ettirdiðimiz sürece de bir neticeye gidemiyoruz.. Derviþ Bey masaya "tek uluslararasý kimlikli" bir federasyon yapmak için.. Ve "Toplum lideri" olarak oturduðunu bilirse.. Yapýlan görüþmelerin "Toplumlararasý görüþmeler" olduðunu unutmazsa.. Çözüme Rum'lardan daha fazla Kýbrýs Türk toplumunun ihtiyacý olduðuna inanýrsa.. Ve de tabii ki Türkiye, çözüm isteði konusunda samimi ise.. Niye olmasýn demek isterim.. Niye bu sorun çözülmesin diyorum.. Ýþte CTP iktidar süresini harcadýðý içindir ki aðýr tenkitlere uðradý ve muhalefete itildi.. Ýnþallah bu sorunu çözme þerefine Derviþ Bey eriþse diyorum.. Rumlara reddedemeyecekleri öneri götürülsün andlaþmalarýndaki düzene dönelim densin.. BM Güvenlik Konseyi kararý var.. Bu defaki federasyon iki bölgeli olacak.. Saðlanabilir çözüm budur ve bundan korkulmamasý lazým.. Hepinize mutlu günler dilerim.. ALO AFRÝKA HATTI BÝZÝM DUVAR BÝR ÝHTÝMAL DAHA VAR, O DA TAKSÝM MÝ DERSÝN.. Bizim Mandra BU ÜLKEDE HUZURLU OLMANIN SIRRI NEDÝR? Gazetemize elektronik mektup gönderen Taner Þah isimli vatandaþýmýz memleketin ahvalini ortaya koyduktan sonra, bazý uzmanlarýn huzurlu yaþamanýn sýrlarýný yazýp çizdiklerinden bahsetti ve o uzmanlara çaðrýda bulundu: "Geçenlerde çok saygý duyduðum ve yazýlarýný her zaman zevk duyarak okuduðum bir usta yazarýn kaleminden, insanýn kendini mutlu hissetmesi için, olumlu düþünmenin, affedici olmanýn, iyimser olabilmek ve iç huzur için yoga yapmanýn, manevi yönden ne gibi yararlarý olabileceðini anlatan bir yazýsýný okudum. Aslýnda insan psikolojisini inceleyecek olursak, gerçekten de ruh saðlýðý için, (uygulanmasý halinde) yaþamsal deðeri ve önemi olan bu düþünce kalýplarýnýn, insanýn maneviyatý ve ruh saðlýðý üzerinde göstereceði olumlu etkileri tartýþýlmazdýr... Ama gel gelelim bu düþünce kalýplarý, yani insanýn kendini mutlu hissedebilmesi için takýnmasý gereken tavýrlar, bizim ülkemiz için geçerli bir durum olabileceðine ben þahsen imkan ve ihtimal veremiyorum. Neden mi? Bu ülkede mutlu olmak için, tabiri caizse sepetinan su daþýmadýðýmýz galdý. Öyle þeyler gördük geçirdik, ve görmeye da devam ederik ki; görmediðimiz sadece kulaðýmýzýn arkasý galdý... Yine tabiri yerindeysa, baþýmýzýn deymediði sadece bir mezar tahtasý galdý... (O da dünden deysaydý bugüne iki gün olurdu.) Yani daha ne yapalým mutluluk için bu tellenmiþ bölgede? 'The Secret' diye bir kitap var olumlu düþünüp, pozitif hissetmek içinmiþ! Onu okuyalým dedik bir defasýnda, peee... Ma ne mutlu hissetmesi, ne olumlu düþünmesi yau? O gibi kitaplar, yayýnlar herkes için geçerlidir! Sen gendi gendini mutlu hissetmeye çalýþýn; ama etrafýn dolandýrýcýdan, yalançýdan, sömürücüden geçilmez!! Sen olumlu düþünmeye çalýþýn; bir da bakan ödendikten iki gün sonra cepte para biter, borçlu da galýn elli yere!! Sen aran baðýþlayýcý olasýn; iþinde çalýþýrken ve hiçbir sorun da yok iken, ansýzýn gendini kapýnýn önünde bulun!! Neden? Çünkü yerine X bir ülkeden gelen bir 'turist' yerleþtirilir! Senin aldýðýnýn yevmiyenin üçte biriynan hem da! Yarýsýndan da aþþaðý yani... E ben gargýlýðý dakýp da nasýl koþturmayým?? Nasýl gatil olmayým bu p...ngin memleketinde?! Biri çýksýn da söylesin bana bu mandýranýn içinde huzurlu olmanýn sýrrýný... Bilirim, uzman arkadaþlar gýzacak bana böle yazdýðým için ama... Eðer hakikaten varsa bu iþin bir çaresi buralarda... Çýksýnlar o uzmanlar söylesinler bize de bu ülkede huzurlu olmanýn sýrrýný..." KARÞIYAKA MEZARLIÐI Telefonla gazetemizi arayan Karþýyaka sakini bir vatandaþýmýzýn þikayeti þöyle: "Geçenlerde bir mezarlýk ziyareti yapýp ölülerimize birer Fatiha okumak geçti içimden. Karþýyaka mezarlýðýna gittim. Ben sýk sýk buraya gelirim. Bir de ne göreyim bazý mezar taþlarý kýrýlmýþ, sökülmüþ, yani tahrip edilmiþ.. Öyle kendiliðinden olabilen birþey deðil bu. Tahrip edilen mezarlarýn üzerinde yazýlan isimleri okuyabildiðim kadarýyla yazdým. Mustafa Özilmen, Yusuf Selçuk Yusuf, Caner Özyanký, Cemaliye Pelik... Etraftakilere sordumsa kimse kimin yaptýðýný söylemedi. Atalarýmýzýn mezarlarýna kadar bize düþman olanlar mý var aramýzda? Polise buradan mezar tahribatçýlarýný tespit etmesi için çaðrýda bulunuyorum..." 18 yýl önce ölen bir vatandaþa vergi tarhedilmesi ve vergi borcunu görüþmek üzere 2 Haziran 2010 tarihinde saat 11.00'de Gelir ve Vergi Dairesine çaðrýlmasý, bu çaðrýya icabet etmezse, resen vergi ve ceza tarhýna gidileceðinin bildirilmesi mandrada büyük hayret uyandýrýr. Vatandaþlar nasýl bir hata ya da ihmalden kaynaklanýrsa kaynaklansýn böyle bir rezaletin hiçbir zaman mazur görülemeyeceðini belirtirken, sokaktaki adam "Dirileri býraktýlar, þimdi ölülerden mi vergi topluyorlar?" diye acý acý söylenir.

8 8 17 Mayýs 2010 Pazartesi Arada Bir Özgün Kutalmýþ Acý reçete CTP'nin Yenidüzen gazetesi geçtiðimiz haftanýn çoðu gününde KKTC Hükümeti ile TC Hükümeti arasýnda 5 Kasým 2009 yýlýnda imzalanan ve " Dönemi Ekonomik ve Mali Ýþbirliði Protokolü"nün maddeleri olduðunu ileri sürdüðü birtakým bilgileri açýklayarak, Ýrsen Küçük'ün ekonomik önlemlerle ilgili yaptýðý ve acý reçete diye adlandýrdýðý ekonomik önlemleri de kendince yorumlayarak güya muhalefet yapmaktadýr. Bu sütunda çok kez yazdým ama bu CTP'li dostlar akýllanmadýkça daha çok yazacaðým. Yine Yenidüzen'in bir bayan yazarýnýn yazdýðý gibi "Lâfý lâftan sayýlan muhalefet yapabilmek için sicilinizin temiz olmasý gerekir. CTP'nin sicili temiz mi?" Evet dostlar bayan yazarýnýzýn sizin gazetenizde sorduðu gibi savunduðunuz partiniz CTP'nin hükümet olduðu 5.5 yýllýk dönemde her konudaki sicili temiz mi? Aynen keçi koyuna güldü misâli, muhalefet yapmaya çalýþtýkça gülünç durumlara düþüyorsunuz. Aslýnda Yenidüzen gazetesi, CTP'nin hükümet olduðu dönemde, yine Ankara tarafýndan hazýrlanan ve CTP'li hükümete dayatýlan paketi de bu yeni paketle birlikte yayýnlasaydý en azýndan kýyaslama yapmasý bakýmýndan okuyucularýna yardýmcý olurdu. Böylelikle CTP dönemi ile UBP dönemleri arasýnda bir fark olmadýðýný da hep beraber görürdük. O zaman baþbakan olan Soyer Ankara'nýn paketi için "Ekonomik akla dayanan ekonomik reform paketi" diye bize alýnmasý istenen önlemleri reform diye yutturmaya çalýþýrdý. Halbuki baþbakanlýða yeni atanan ve hükümetini henüz oluþturamayan Küçük ise alýnmasý düþünülen önlemlerden reform olarak deðil de acý reçete olarak bahsediyor. Bu acý sözünün üzerine balýklama atlayan Yenidüzen'de yazanlar ise, herhalde bizi saf ve unutkan sandýklarýndan bizi ajite edebileceklerini sanýyorlar. Ankara ne zaman ekonomik ve mali iþbirliði protokolü denen paketleri hazýrlayýp KKTC hükümetlerine dayatmaya baþladý? Ýlkin 2001 yýlýnda. O zaman patlak veren Bankalar krizi ile Türkiye'deki ekonomik krizin ardýndan. Ancak 2002 yýlýndan sonra yýllarca çift haneli büyüyen KKTC ekonomisini CTP duvara toslattýktan sonra 2008 yýlýnda da benzer paket CTP Hükümetine dayatýldý.. O zamanki CTP hükümetine dayatýlan o paketi, o zamanki Baþbakan Soyer yukarýda da yazdýðým gibi ekonomik reform diye uygulamaya bile koymuþtu. Sonradan korkup erken seçim kararý almýþtý. Yenidüzen'de yayýnlanan pakete baktýðýmýz zaman acýtan bazý maddeleri yanýnda alýnmasý gereken bazý tedbirlerin de olduðunu görürüz. Ancak CTP'li dostlar bu paketi eleþtirirken neyin yanlýþ, neyin doðru ve olmasý gerekenin ne olduðunu söylemiyorlar. Yani niyetleri üzüm yemek deðil, baðcýyý dövmektir. Örneðin kamunun ekonomi içindeki payý ile personel giderlerinin bütçe içindeki payýnýn azaltýlmasý konusunda kendi karþýt görüþleri nedir? Maaþ artýþlarý konusunda ne düþünüyorlar? KKTC tarihinde ilk defa CTP hükümeti döneminde 2008 ve 2009 yýllarýnda olduðu gibi sýfýr artýþ mý öneriyorlar? Bütçe açýklarý için ne düþünüyorlar? Zamanýnda Ferdi abileri gibi "Ben cari bütçe açýðý için TC'den para istemedim istemem de" diye mi düþünüyorlar? Gerçi sonradan Ferdi abileri "TC'den 200 milyon istedim ama vermediler, baþkasýna da vermezler" diye kendi kendini yalanlamýþtý. Cengâver yönetmeniniz o günlerde bütçeden sürekli ortak kasamýz diye söz ediyordu. Ortak kasamýz olan bütçenin açýklarý için ne düþünüyorsunuz? Yazýn be dostlar. Yazýn. CTP zamanýnda kendisine dayatýlan pakete þöyle yanýt vermiþti, hiçbir maddesini de uygulamamýþtý diye de yazýn. Nasýl olsa insan zekâsý unutkandýr. Gerçi arþivler yalan söylemez ama arþivleri kim karýþtýracak ki. Bu arada UBP'ne dayatýlan pakete daha saðlýklý eleþtiriler getirip önerilerde bulunabilmek için 2008 yýlýnýn Yenidüzen'inin arþivlerine girin de o zaman neler yazdýðýnýzý, kamuyla özel sektörün eþitlenmesini nasýl savunduðunuzu, tabiiki bu eþitlemeyi kamuyu aþaðýya çekerek baþaracaðýnýzý, bundan dolayý da kamuda iþe baþlama maaþýnýn nasýl asgari ücretten olmasý gerektiðini de aslanlar gibi savunduðunuzu da görün ve yazýn. Görün ve eðer okuyucunuza zerre kadar saygýnýz varsa artýk muhalefet yapar görünmekten vazgeçin. En iyisi siz magazin yazýn, magazin. Türkmenköy'de Barýþ Parký açýldý Projesi Kýbrýs Türk Mimar Mühendis Odalarý Birliði (KTMMOB) ve Rum Kontea Miras Vakfý tarafýndan hazýrlanan, BM Kalkýnma Programý ile USAÝD tarafýndan finanse edilen Barýþ Parký, Türkmenköy'de açýldý öncesinde Türkmenköy'de oturan Kýbrýslý Rumlar ve þu anda Türkmenköy'de yaþayan Kýbrýslý Türklerin "buluþma noktasý" olarak tasarlanan Barýþ Parký, iki toplumlu bir proje olan "Türkmenköy Kültürel Mirasý Koruma Projesi" kapsamýnda 220 dönüm harup aðacýnýn tellenmesi ve bu bölgeye çocuk oyun parký, mangal ve piknik alanlarý yapýlmasýyla oluþturuldu. Barýþ Parký'nýn saat 16:00'da baþlayan açýlýþ törenine bölge halkýnýn yaný sýra iki otobüs Kýbrýslý Rum, Amerikanýn Lefkoþa Büyükelçisi Frank Urbancic, Avustralya Yüksek Komiseri, Macaristan Büyükelçisi, Danimarka Büyükelçisi, KTMMOB ve Kontea Miras Vakfý yetkilileri katýldý.tören boyunca Türkçe ve Rumca Kýbrýs þarkýlarý canlý olarak çalýnýp söylendi; yiyecek, içecek daðýtýmý yapýldý. Açýlýþta sýrasýyla Proje Koordinatörü Banbos Peruglous, KTMMOB adýna Proje Koordinatörü Sercan Akyel, BM Kalkýnma Programý Program Müdürü Yako Sillers ve ABD'nin Lefkoþa Büyükelçisi Franc Urbancic birer konuþma yaptý. PERUGLOUS: "KIBRIS'I BARIÞ PARKINA DÖNÜÞTÜRELÝM" Proje Koordinatörü ve Kondea Miras Vakfý Baþkaný Bambos Peruglous konuþmasýnda, projeye destek veren ve proje için çalýþan herkese teþekkür etti. "Parka iyi bakalým, koruyalým ve burayý barýþ için çalýþan insanlarýn buluþma noktasý yapalým" diyen Peruglous, ortak vatanýn ve Kýbrýslý çocuklarýn geleceði için herkesin kalbini ve aklýný barýþa açmasýný istedi. Peruglous, "Ülkemiz ve çocuklarýmýz için birlikte çalýþarak tüm Kýbrýs'ý bir Barýþ Parký'na dönüþtürelim, birlikte bunu baþarabiliriz" dedi. AKYEL: "DÝÐER ÝNSANLARA DA ÖRNEK OLMASINI ÜMÝT EDERÝM" KTMMOB adýna konuþan Proje Koordinatörü Sercan Akyel de, Barýþ Parký'nýn Kültürel Mirasý Koruma Projesi'nin ilk aþamasý olduðunu söyledi ve Türkmenköy'ün eski ve yeni yerlilerinin attýðý adýmýn diðer insanlara da örnek olmasýný ümit ettiðini belirtti. Bu tür faaliyetler ülkeye barýþ ve esenlik getirilmesine yardýmcý olduðunu dile getiren Akyel, projede çalýþan herkese ve projenin baþlangýcýnda büyük emeði olan ancak þu an hayatta olmayan Mühendis Mehmet Vahip'e teþekkür etti. SÝLLERS: "FIRSAT VERÝLEN UNSURLAR YAÞAMA FIRSATI BULUR" BM Kalkýnma Programý Program Müdürü Yako Sillers de, 2007 yýlýnda hazýrlanan bu projeye herkesin hayata geçirilemez gözü ile baktýðýný söyledi fakat, ortaya büyük bir taahhüt ve emek koyan kiþiler sayesinde projenin gerçekleþtirildiðini belirtti. Bir çok çatýþma bölgesinde görev yaptýðýný anlatan Sillers, bu tür yerlerde barýþ sembolleri ile karþýlaþmanýn nerdeyse imkansýz olduðunu fakat Kýbrýs'ta yaratýlan bu projenin kendisini gururlandýrdýðýný söyledi. Ýleriye bakmanýn ve barýþ için neler yapýlabileceði konusunda vizyon, vizyondan da öte kararlýlýk göstermenin önemine iþaret eden Sillers, yaþamasýna ve beslenmesine fýrsat veren unsurlarýn yaþama fýrsatý bulduðunu ifade etti. URBANCIC: "YAPTIÐINIZ ÞEY ÝÇÝN KENDÝNÝZÝ ALKIÞLAYIN" ABD'nin Lefkoþa Büyükelçisi Franc Urbancic de, Sillker'in sembollerin yaþamasý ve ilerlemesi konusunda söylediklerine katýldýðýný ifade etti ve "Barýþ için yaptýðýnýz, yapacaklarýnýz için kendinizi güçlü bir þekilde alkýþlamanýzý istiyorum" dedi. Konuþmalarýn ardýndan Mehmet Vahip'in eþi Nursal Vahip, köyün en yaþlý kiþisi olmasýna raðmen barýþ için çaba sarf eden Androulla Alekov, Büyükelçi Frank Urbancic, proje yetkilileri ile çocuklar açýlýþ kurdelesini keserek balon uçurdular. Açýlýþýn ardýndan projeye emek verenlere sertifika takdim edildi. Doðrudan Selma Bolayýr ÞART MIDIR POLÝTÝKACI AHLÂK FUKARASI OLSUN? TBMM deki vekil 'beyefendi'... Azýnlýkta olsalar da vekile 'hanýmefendilere' topluca baktýðýnýzda... Size Türk insanýn yapýsý hakkýnda bir fikir verir mi? Yoksa yalnýzca, 'Politikacýnýn ahlâk fukarasý olmasý þart mýdýr'sorusu gelir aklýnýza? Metresleri... Günaha girmek istemeyenlerinse imam nikahlý 'karýlarý' olan bir mecliste... Baykal'ýn seks kasetlerinin konuþulmasý ne kadar sahicidir? Kaldý ki, her kim isterse olsun, özeli hiç bir kimseyi ilgilendirmemeli... Ama görünen o ki... Ne ülkesi, ne de halkýný düþünen Baykal'dan kurtulmanýn baþka yolunu bulamamýþ partilileri.. O ise, sanki mecburmuþ gibi, her zamanki kýzgýn ve çoðu kez mantýktan yoksun muhalif rolünü yetenekli bir aktör gibi oynayarak suçu iktidar partisine attý... Kurbanlarý oynayarak.. Nasýl baþta kalabileceðinin veya partide söz sahibi olabileceðinin ince hesaplarýný yapýyordur büyük olasýlýkla... Kendi adý ile söylenen kadýnýn durumunu umursadýðýný gösterir hiç bir iþaret de vermiyor... Milletin kaderini belirlemek için o koltuklarda oturduklarýný sandýðýnýz, o CHP'lilerin... Anaokuluna ilk götürüldükleri gün... Annelerinin eteðinden ayrýlmaktan korktuklarý için, salya sümük aðlayan çocuklardan ne farklarý var?... Sergiledikleri bu fotoðraf hangi Türk imajýna uyar söyler misiniz? 'Ne mutlu Türküm' deseler.. Bu ne 'çýlgýnlýk' deyerek... Küfür saymaz mýsýnýz söylediklerini Türklüðe? Ve de sorumluluklarýnýn bilincinde olduklarýna inanýr mýsýnýz? Hani nerelerde, Atatürk'ün yenilikçi ruhu? Hangi daðýn ardýnda saklý, olmasý gereken efendilikler? Diðer taraftan dinin "rahle-î tedrisatýndan geçtiði" için Þüpheyle karþýladýklarý Tayyip Erdoðan.. Yunanistan'ý ziyarete, bakanlarý ve iþadamlarý ile beraber gitmiþ.. Ýlk kez ortak bir kabine toplantýsý düzenlenerek 22 anlaþmaya imza koymuþlar. "Komþu komþunun külüne muhtaçtýr deyerek..." Ekonomik zorluklar yaþayan "komþusuna" yardým elini uzatmýþ... Silahlara ayrýlacak paralarla daha yararlý iþler yapýlabileceðinden... Ege'nin Türkleri ve Yunanlýlarý birleþtiren bir deniz olmasýndan.. Uçaklarýn Ege'de bombasýz uçmasýndan.. Çine ortak turizm paketleri pazarlamaktan.. Yeþil pasaportlara vizenin kaldýrýlmasýndan.. Tarih kitaplarýndaki düþmanlýklarýn silinmesinden... Heybeli Adadaki Ruhban Okulu'nun yeniden açýlmasýndan -yanýnda getireceði olumsuzluklar bir yana- söz etti TC Baþbakaný Sayýn Tayyip Erdoðan. Tarih boyunca savaþsalar da... Kardak gibi, keçilerin bile yaþamadýðý bir kara parçasý yüzünden savaþ tehlikesi atlatsalar da.. Artýk geçmiþe nokta koyup, komþularý ile 'sýfýr sorun' olmasýný özlüyor Tayyip Erdoðan... Dileyelim; Türkçe ve Rumca konuþan Kýbrýslýlar arasýndaki iliþkiye de ayný gözlükle baksýn ve de Dr. Derviþ Eroðlu'na ýþýk tutsun bu geliþmeler. Yoksa... Kýrk sene önceki akýlla deðil ama gönül rýzasý ile... Uluslararasý yasalar çerçevesinde adadaki çözümü gerçekleþtirmek varken... Erdoðan dedi ve istedi diye 'Medazori" dikte edilenleri yapmak.. Onur kýrýcý olmaz mý? Göreceðiz...

9 17 Mayýs 2010 Pazartesi Tünel ALINTI BÝRLEÞÝK AVRUPA HAYALÝ SUYA DÜÞEBÝLÝR Bu yýl Avrupa Günü mutlu geçmedi. AB, üye ülkelerin mali disiplin sözlerini yerine getirmesi için daha sýký yöntemler kabul etmeli, bu yapýlmazsa, avro ayakta kalamaz. aðýr borç altýndaki üye ülkeler bütçe açýklarýný azaltmalý, rekabet güçlerini artýrmalý. AB'nin baþarýlý ekonomileri, bilhassa Almanya, güney komþularýný sonu gelmez borç ve kemer sýkma döngüsünden dolayý suçlayýp durmaktan vazgeçmeli. Milyonlarca Avrupalý'yý zor günler bekliyor. birçoðu bir ideal (yani Avrupa'nýn birliði) uðruna niye bu kadar fedakârlýk yapmalarý gerektiðini kuþkusuz soracaktýr. daha müreffeh ve dinamik bir kýta için.. Avrupa'nýn liderleri bu fýrsatý kullanamazsa, kýtayý bekleyen kemer sýkma dönemi hiçbir iþe yaramayacak ve 60 yýl önce baþlayan birleþik Avrupa hayali suya düþebilir. The Washington Post (Baþyazý) DÝPNOT Þener Levent'in yayýnlanmýþ 3 kitabý var: "Sevgili Rauf", "Mersin 10 Turkey" ve "Ýþgal"... PADÝÞAH DA OLSAN NE FAYDA... ARÞÝV TARÝH 6 NÝSAN Denktaþ, Yasemin Hareketi için: "Býrakýn konuþsunlar ve içlerini döksünler. Seçimlerde alacaklarý oy, nesli tükenen bu kelaynak kuþlarýnýn kaç tane olduðunu da ortaya koyacak" dedi... Gözden kaçmayanlar... EROÐLU'NUN GERÇEK NÝYETÝ Hristofyas 26 Mayýs'taki müzakerelere, Derviþ Eroðlu'nun "tek egemenliði ve tek uluslararasý temsiliyeti olan iki bölgeli, iki toplumlu federasyon zemininden kaçmayacaðýný" taahhüt etmesi ana þartýyla gidecekmiþ. Bunu da Eroðlu'nun gerçek niyetini anlamak için yapacakmýþ. Hadi sen anla, sonra da bize anlatýrsýn yoldaþ. Biz de sana Türkiye'yi anlatýrýz. Çünkü sen gördüðümüz kadarýyla Türkiye'nin de bu konuda bir niyeti olduðunu hiç hesaba katmýyorsun galiba... ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Statükoya karþý güç kazanýmý için çalýþýyoruz. Kimin alt yapýsý nerede daha güçlü ona bakýyoruz. Ýyi bir sonuca varacaðýz." Kutlay ERK Aklýnýzda bulunsun Beyninizi dinç tutmanýn yollarý Güçlü bir hafýzaya sahip olabilmenin, unutkanlýðý ortadan kaldýrmanýn ve ileriki yaþlarda beyin saðlýðýný koruyabilmenin de yolu beslenmeden geçiyor. Yapýlan çalýþmalar "kolin" adlý maddenin hafýza üzerinde önemli rol oynadýðýný, eksikliðinde unutkanlýðýn ortaya çýktýðýný gösteriyor, kolin açýsýndan zengin yeþil yapraklý sebze aðýrlýklý beslenme unutkanlýðýn önüne geçilmesinde yardýmcý oluyor. Bununla birlikte hafýzayý güçlendirmek için vitamin B kompleks, lesitin ve kromdan zengin beslenmek gerekmektedir. B12 vitamini asetilkolin sentezini artýrarak hafýzayý güçlendirir. "Derviþ Eroðlu, hem UBP'yi, hem de DP'yi, hem de ülkemizdeki bütün siyasal iliþkileri kendi merkezine baðlý olarak negatif bir þekilde etkilemeye baþlamýþtýr." Ferdi Sabit SOYER Memleketimden manzaralar 9 Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... ÝÇ TÜRKLER- DIÞ TÜRKLER VE DÝÐERLERÝ Madedonya'yý keþfe çýkan Dýþ Basýn Birliði Baþkaný Fevzi Tanpýnar "Dýþ Türklerin her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliðe ihtiyacý olduðunu" söyledi. Kýbrýslýtürkler "Ýç Türkler"den mi? "Dýþ Türkler"den mi? "Ýç" ise kime ve neye göre? "Dýþ" ise kime ve neye göre? Ýçerisini mamur ettik da, dýþarýsýyla uðraþmamýz eksik kaldý, deðl mi? Sofka ZýnovIeff The Independent te yazdý: Dünya basýnýnýn Akropolis þakalarý hiç komik deðil Boþ dükkanlarýn sayýsý her gün artýyor. Ucuz tavernalar bile müþterilerinin artýk haftada bir, o da sadece klasik Pazar öðle yemeði için geldiklerini söylüyor. Ýçen, dans eden, dostlarýna karþý cömert olan Yunanlý imajý, daha aðzýnýzý açýp 'Zorba' diyemeden buharlaþýyor. Atina'daki dilenciler bile kenti terk ediyor. 1980'de, antropoloji öðrencisi olarak Yunanistan'da iken insanlar daha yoksuldu ve AB'ye girmekten konuþuyorlardý. Dokuz yýl önce Yunanlý eþim ve iki çocuðumla Atina'da yaþamak üzere döndüðümde, Yunanlýlar sadece daha zengin deðildi, hayattan beklentileri de daha yüksekti. Bu dönemde Yunanlýlar 'Avrupa ailesi'nin bir parçasý oldu, Atina'nýn dýþ mahalleleri yeni zenginlerin villalarýyla doldu. Ama orta sýnýf mücadele ediyor. Afrika nýn sizin için týk ladýklarý... Yunanlýlarýn birçoðu faturalarýný ödemek için iki-üç iþte birden çalýþýyor. Çocuklarýn eðitimine hâlâ öncelik veriliyor ve çocuklarý üniversiteye girebilsin diye özel okullara para vermekten pek az aile imtina ediyor. Ýþte balon patladý. Papandreu'nun sloganý, "Krizi fýrsata çevirelim". 1974'te cuntanýn ardýndan demokrasiye geçildiðinden beri en katý kemer sýkma önlemleri devreye sokulmasýna raðmen, Papandreu anketlerde hâlâ önde. Papandreu'nun ahbap çavuþ siyasetine, vergi kaçýrmaya ve karanlýk iþlere dayalý zihniyeti deðiþtirme çaðrýsý memnuniyetle karþýlanýyor. Rüþvetin her kapýyý açtýðýný düþünen insanlar tanýyorum. Doktorlara verilen 'fakelakya' (parayla dolu 'küçük zarflar') hasta için sigorta, doktor için faydalý bir ek gelir. Geçim derdindeki vatandaþlar, Atina'nýn lüks Kolonaki semtindeki zengin doktorlarýn, yýllýk gelirlerini 10 bin avronun altýnda gösterdikleri için soruþturmalara uðradýðýný duyunca 'oh olsun' diyorlar. Fakat, dünya medyasýnda, Yunanistan'a dair eleþtiriler ýrkçý bir noktaya vardý. Akropolis'in veya adalarýn satýlmasý önerileri hoþ karþýlanmýyor. Almanya'nýn sergilediði husumet Yunanlýlarý þaþkýna çeviriyor. 18'nci yüzyýlda Avrupa Turu'na çýkan Yunan kültürüne âþýk seyyahlar, Yunanlýlarýn antik atalarýyla alakasý olmadýðýný görünce hayalkýrýklýðýna uðrarlardý. Yabancýlar bu yüzden Yunanistan'ý 18'nci asýrdan beri eleþtirir. Yunanlýlar bu algýya, Osmanlýlar, Naziler ve ABD'nin destekli albaylar cuntasý karþýsýnda savunmasýz Davudlar olduklarýna dair bir hissiyatla karþý koyarlar. Þimdi ortada IMF'nin takýmelbiseli adamlarý dolaþýyor. Yunanlýlar yalan söyleyen önceki hükümete; akbabalar gibi bekleyen uluslararasý piyasa yatýrýmcýlarýna, Brüksel'e, kendini kurtarma derdine düþen zengin Yunanlýlara kýzýyorlar. Ama en çok da kendilerini suçluyorlar. Atinalýlar þoka girmiþ olabilir, fakat caddeler turunç aðaçlarýndan yayýlan kokularla dolu. Bu son'un yeni bir baþlangýç olup olamayacaðýna dair acý sorular sorsa da, kaldýrým kafeteryalarý kapuçinolarýný yudumlayan insanlarla dolu... (10 Mayýs 2010)

10 10 17 Mayýs 2010 Pazartesi Nurhak Kubilay Özkýraç SÝSTEMÝN ÝFLASI... Bir ülkede sistem bir bütün olarak çökmüþse, o ülkedeki kurumlarda da pek bir istikrar aramamak gerekiyor. Saðlýk, spor, eðitim yanýnda hukuk da bunlardan biridir. Ben deðil sadece, bu ülkede yaþayan ve yollarý mahkeme kapýlarýna düþenler hukukla ilgili düþüncelerini açýkça olmasa da sýk sýk terennüm ederler.. Dürüst hukukçular ellerinden geleni yapmaya çalýþýrlar. Her þeyi çöken KKTC'de hukuk sistemini ayakta tutmaya ve adalet daðýtmaya çabalýyorlar. Mahkemelere düþenlerin davalarý görüþülürken yaþananlar bu hukukçularý bile býktýrmaya yetmektedir. Sorunlar çoktur Ýllegal bir ülke oluþunuz ve Türkiye'nin güdümünde olmamýz buraya gelen nüfusunda yaþadýklarý yerlerdeki örf, adet ve geleneklerini getirmesiyle yaþananlar, býktýrmaya yetiyor bile Full kapasite çalýþýlmasý, yeterli personelin bulunmayýþý nedeniyle yýðýlan davalar, 'geciken adalet adalet deðildir' anlayýþý içinde deðerlendirilmektedir toplum katýnda... Siyasilerin zaman zaman müdahale ettikleri sistem iyiye gideceðine daha kötüye doðru gitmektedir. Geçmiþ dönemde hatýrlayacaksýnýz CTP ve Talat siyasetin hukukun önünde olmasýný söyleyecek kadar ileri gidebilmiþlerdi. Siyasetin hukukun önünde olmasý demek, siyaseti elinde bulunduranlarýn egemenliði demektir. Gerçi bugün daha farklý bir ortam yoktur Rejim, düzen, statüko, adýna ne derseniz deyin Türkiye'nin kontrolündedir. Yapýlan yasalar da öyledir Ýstenildiði an deðiþtirilmektedir. Þimdi yeni bir düzenleme üzerinde çalýþýlmaktadýr. Ancak deðiþtirilecek anayasanýn daha geriye gidecek olan bir anayasa olacaðý þimdiden görülmektedir. Yalnýz belli maddeler üzerinde yoðunlaþýp çalýþmalar yapmak yanlýþtýr. Deðiþtirilecekse anayasanýn köküne inilmelidir. Çalýþanlarýn, toplumun çeþitli kesimlerinin kazanýlmýþ haklarýný deðil, anti demokratik maddeleri bir bir ayýklamak lazýmdýr. Geçici 10. maddenin derhal kaldýrýlmasý gerekmektedir. Ama elde ettiðimiz bilgiler çerçevesinde yapýlacak olanýn sadece kazanýlmýþ haklarý budamaktan öte bir amacý yoktur. Barolar Birliði toplumsal ve insani konularda zaman zaman toplumu bilinçlendirecek açýklamalar yapmakta, ancak bu da yeterli olmamaktadýr. Toplum patlamaya hazýr bir bomba gibidir. Her türlü rezilliðin prim yaptýðý bu ülkede hukuk sistemi de fazla ayakta duramayacaktýr. Bazý dürüst ve özveri sahibi hukukçular sayesinde gidebildiði yere kadar götürülmeye çalýþýlan hukuk sistemi de çekinilmeden tartýþmaya açýlmalýdýr. Ancak her ne olursa olsun memnun olmayan kesim giderek arttýðýna göre hukuk yeniden ve tümden reorganize edilmezse sosyal patlamalarýn meydana gelmesi kaçýnýlmazdýr. Siyasetin hukukun önüne geçirilmesini talep eden Talat ve ekibi baþaramadý ama bazý yasa maddelerinde deðiþiklikler yaptý. O da belli, yandaþ gazetecileri korumak için deðiþtirilmiþ yasalardý. Bu da bir baþka yanlýþ Baþta da yazdýðým gibi sistem çoktan çöktü KKTC Anayasasý, Türkiye'de 1980 Evren Cuntasý döneminde hazýrlanmýþ bir anayasaydý... Cunta idaresine ters düþmesi mümkün deðildir... O nedenle bütününün deðiþmesinde fayda var ERDOÐAN: Türkiye tarihiyle yüzleþiyor Türkiye Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan, ''Ýnþallah Türkiye artýk çetelerin, mafyanýn, hukuksuzluðun yön verdiði bir ülke olmaktan, milletin istikametini çizdiði, rotayý milletin belirlediði demokratik bir ülke olma yolunda emin adýmlarla ilerliyor'' dedi. Ýzmir programý kapsamýnda Menemen'e giden Erdoðan, buradaki konuþmasýnda, "Türkiye tarihiyle yüzleþiyor, geleceðini artýk þeffaflýk üzerine inþa ediyor" diye konuþtu. TBMM'de 6 Mayýs'ý 7 Mayýs'a baðlayan gece tarihi bir oylama yapýldýðýný, 82 darbe Anayasasýnýn üzerindeki en büyük en demokratik deðiþikliði gerçekleþtirdiklerini, bunu kendi iktidarlarý için deðil, topyekün Türkiye için gerçekleþtirdiklerini söyledi. Anayasa deðiþikliðiyle ilgili tüm kesimlerin görüþlerini aldýklarýný, kimi partilerin kendilerine, 'ancak kahve içmeye gelirsiniz' dediðini anýmsatan Erdoðan, ''Bir kýsmý daha ellerine taslak metni gelmeden 'bunu Anayasa Mahkemesine götürürüz' dediler. Zaten onlara göre Anayasa Mahkemesinin adý ana muhalefet mahkemesi. Ne gelirse oraya götürüyorlar'' dedi. Parlamento içindeki partilerin yýllardýr söyledikleri, yazdýklarý, hazýrladýklarý raporun tam tersine bir davranýþ içinde bulunarak herkesin 'deðiþmeli' dediði maddelere karþý 'istemezük' dediðini belirten Erdoðan, bu kesimin, deðiþikliðin AK Parti iktidarý tarafýndan yapýldýðý için bunda bir þey aramasýndan kaynaklandýðýný dile getirdi. Milletvekillerinin iþinin yasa yapmak olduðunu, ancak bu partilerin Anayasa deðiþikliðini seçimden sonraya býrakmaya çalýþtýðýný ifade eden Baþbakan Erdoðan, ''Bu kendini inkardýr, rettir. Parlamentonun görevi son ana kadar yasa yapmaktýr seçimlerinden sonra milletin sana tekrar vekalet vereceðinin garantisi mi var? Neye dayanarak bunu söylüyorsun'' diye konuþtu. ÇOK AÐIR BEDELLER ÖDEDÝK Menemen'in, Kurtuluþ Savaþýnda en büyük acýlarý çeken, en büyük kahramanlýðý KÜLTÜR VE TURÝZM BAKANI GÜNAY: Bu topraklarda hepimiz biraz Kürtüz ve Türküz Türkiye Kültür ve Turizm Bakaný Ertuðrul Günay, ''Bu topraklarda etnik köken ve inanç ayrýmý olmaz. Bu topraklarda hepimiz biraz Kürtüz ve Türküz. Hatta hepimizin ceddinde ve kanýnda, gelininde, kýzýnda, damadýnda baþka etnik kökenlerin de payý olabilir'' dedi. Afyonkarahisar'da düzenlenen Seyyid Cemal Sultan'ý anma törenlerinde konuþan Günay, Türkiye topraklarýnda etnik köken ve inanç ayrým olmadýðýný söyledi. Günay, Türkiye Cumhuriyeti'nin zengin kültürlü yapýsýna dikkati çekerek, ''Hepimiz Aleviyiz ve Sünniyiz. Hepimiz elhamdülillah Müslümanýz. Aramýzdaki Hýristiyan vatandaþlarýn bile peygamberimizin anasýna saygýsý var. Bizim de Hazreti Ýsa'nýn anasýna saygýmýz var. Hazreti Ýsa'nýn anasý Meryem Anamýzdýr. Hazreti Muhammed'in anasý nasýl bizim anamýz ise Hazreti Ýsa'nýn anasý da bizim kutsal anamýzdýr. Bu topraklarda ayrým yok. Bu topraklarda Müslüman, Hýristiyan, Türk, Kürt, Alevi, Sünni gibi hepimizin farklý isimleri olabilir ama tek soyadýmýz var, o da hepimizin Türkiye Cumhuriyeti vatandaþý olduðudur. Bu topraklarda hepimiz biraz Kürtüz ve Türküz. Hatta hepimizin ceddinde ve kanýnda, gelininde, kýzýnda, damadýnda baþka etnik kökenlerin de payý olabilir'' diye konuþtu. CAMÝ DE HAK, CEM EVÝ DE Türkiye Cumhuriyeti vatandaþý olan her bireye eþit imkanlar sunulmasý gerektiðini söyleyen Günay, þunlarý kaydetti: ''O yüzden de kime hangi imkan veriliyorsa o imkan herkesin hakkýdýr. Sen cami istiyorsan sen de cemevi istiyorsan, cami de haktýr, cemevi de haktýr, manastýr gösteren ilçelerden olduðunu, Kemal Bey gibi kahramanlar çýkardýðýný, en kanlý provokasyonlardan birine sahne olduðunu, Asteðmen Kubilay ve Bekçi Hasan baþta olmak üzere, Menemen'in tüm aziz þehitlerini rahmetle andýðýný dile getiren Baþbakan Erdoðan, þunlarý söyledi: ''Menemen'den samimiyetle duyurmak istiyorum. Türkiye'de artýk oynanan kirli oyunlarý bozma zamaný geldi, geçiyor ama iktidarýmýz bu oyunlarý bozuyor. Türkiye'nin kirli senaryolara tekrar sahip olmamasý için büyük hassasiyet içindeyiz. Bunlarý artýk benim milletim görmeyecek, yaþamayacak. Ýnþallah Türkiye artýk çetelerin, mafyanýn, hukuksuzluðun yön verdiði bir ülke olmaktan, milletin istikametini, çizdiði rotayý milletin belirlediði demokratik bir ülke olma yolunda emin adýmlarla ilerliyor. Çok aðýr bedeller ödedik, acýlar yaþadýk. Ama bugün Türkiye tarihiyle yüzleþiyor. Geleceðini açýklýk, þeffaflýk üzerine bina ediyor. Bu milletin ulaþamayacaðý hiç bir hedef yoktur, olamaz. 7.5 yýl önce olmaz gibi görüneni bugün gerçeðe dönüþtürdük. Allah'ýn izniyle çok daha fazlasýný baþaracaðýz. Türkiye üzerine oynanan kirli oyunlara karþý olmalýyýz. Rica ediyorum tahriklere, provokasyonlara karþý dikkatli olmanýzý rica ediyorum. Türkiye'nin büyümesini, güçlenmesini arzu etmeyenlerin tuzaklarýna karþý uyanýk olmanýzý rica ediyorum.'' da medrese de haktýr. Bu topraklarda isteyen ayný Yaradan'a istediði gibi baþýný secdeye koyabilir. Kimin baþýný nasýl secdeye koyacaðýyla meþgul deðiliz. Ýnsanlarýn baþlarýný dik tutarak bu topraklarda insan gibi yaþamasýný saðlayabilmenin, kimin çocuðunun iþ bulacaðýnýn, kimin geleceðe güvenle bakacaðýnýn derdindeyiz. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti bununla meþguldür. Vatandaþýmýzýn dik, ayakta ve onurlu durmasý ve geleceðe güvenle bakmasýyla meþgulüz. Bütün o eski defterleri ve kavgalarý kapattýk. Bütün o eski düþmanlýklarý kapattýk. Þimdi hepimiz birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin ayný haklara sahip yurttaþlarý olarak hep birlikte omuz omuza vereceðiz. Tek gayemiz vardýr, o da çocuklarýmýzýn yaþamlarýnýn bizim yaþamlarýmýzdan daha güzel, kardeþçe ve bereketli olmasýdýr. Bütün çabamýz, gayretimiz bunun içindir.'' DÜNYADAN... DÜNYADAN... Ömrün altý ayý 'havadan' konuþuyoruz Ýngiltere'de Lloyds TSB adlý araþtýrma þirketi tarafýndan yapýlan araþtýrmaya göre insanlar, ömürlerinin ortalama altý ayýný hava durumundan söz ederek geçiriyor. Ýki bin yetiþkinle yapýlan araþtýrmaya göre, kiþilerin ortalama 49 yaþýna kadar yaþadýðý esas alýndý. Buna göre, 49 yýl yaþayan bir kiþi ömürünün altý ayýný, 'yaðmur yaðacak', 'bugün hava güzel', 'yarýn hava güneþli olacak', 'hava bozdu', gibi cümlelerle geçirdiði anlaþýldý. Araþtýrmaya göre insanlar yaþlandýkça hava hakkýnda daha çok konuþmaya baþlýyor. Uzmanlar, Twitter gibi sosyal paylaþým sitelerinde de insanlarýn sýklýkla havayla ilgili bilgiler yazdýðýný söylüyor. Araþtýrmaya göre Twitter'da ortalama 500 bin twit, 'hava durumu' hakkýnda. Bu konunun çoðunlukla üzerinde düþünülmeden konuþulduðunu söyleyen araþtýrmacýlar, hava hakkýnda çok fazla konuþan insanlarýn ya konuþacak baþka bir þeyi olmadýðýný ya da anlatmaktan sakýndýðý sýrlarý olduðunu söylüyor. Japonya Baþbakaný'ný bitiren gömlek! Japonya Baþbakaný'nýn bir davette giydiði gömlek, ülkede günün konusu oldu. Japonya Baþbakaný Yukio Hatoyama'nýn bir barbekü partisinde giydiði gömlek yüzünden popülaritesi düþtü. Hatoyama'nýn, geçen ay resmi konutunda verdiði barbekü partisinde giydiði bir kolu sarý, diðer kolu mavi, önü kýrmýzý, arkasý mor, yaka ve kol manþetleri yeþil renkteki kareli gömlek Japon basýný tarafýndan topa tutuldu. Halkla bir araya gelmek için barbekü partisi düzenleyen Baþbakan'ýn planý, kýyafeti yüzünden ters tepti. Karþýtlarý Hatoyama'nýn kýyafetinin, "ayaklarý yere basmayan" bir politikacý olduðunu kanýtladýðýný öne sürdü. Moda tasarýmcýsý Don Koniþi, bir dergiye yazdýðý yazýda, "Baþbakan'ýn böyle giyinmesini önleyecek kimse yok mu? Bu gömlek 1980'lerden ya da 90'lardan kalma. Hatoyama'nýn fikirleri ve felsefesi de eski. Japonya bir krizle karþý karþýya ve krizi böyle bir baþbakanla atlatamayýz" dedi. Ülkenin en büyük gazetesi Yomiuri Þimbun'un bir anketine göre, Hatoyama'nýn popülaritesi son bir ayda yüzde 10 gerileyerek yüzde 24'e düþtü. Ýngiliz yayýn kuruluþu BBC ve Amerikan haber sitesi CNN, Hatoyama'nýn popülarite kaybýnýn moda zevkiyle de baðlantýlý olabileceðini belirtti. Yarýþ atýna tavuk koruma Konya'nýn Ereðli ilçesindeki hara, yarýþ atlarýný tavuklarla koruyor. Kahraman At Çiftliði Müdürü Çapan Gökdemir, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, çiftlikte çoðunluðu Ýngiliz ve Arap safkan yarýþ atý olmak üzere 50 at bulunduðunu söyledi. Yarýþ atlarýnýn özel bakým istediðini ifade eden Gökdemir, ''Toroslar'ýn nemi düþük eteklerinde yer alan Ereðli, yarýþ atlarý için istenen birçok koþula sahip. Düþük nemde atlarýn akciðerleri daha iyi geliþiyor. Ayrýca atlarýn beslenmesinde protein açýsýndan zengin olan ayrýk otunun bölgede yetiþmesi de at sahiplerini Ereðli'ye çekiyor'' dedi. Ýngiliz ve Arap atlarýnýn Gazi Koþusu da dahil birçok önemli yarýþa Ereðli'de hazýrlandýðýný anlatan Gökdemir, bölgede, yarýþ atlarýnýn bakýmý, beslenmesi ve yetiþtiriciliði için ''at pansiyonculuðu'' adý verilen bir iþletme türünün de geliþtiðini ifade etti. Gökdemir, atlarý rahatsýz eden en önemli etkenlerden birinin kene olduðunu dile getirerek, þunlarý kaydetti: ''Çiftlik etrafýna 4 adet modern tavuk kümesi yaptýk. Tavuklar sayesinde çiftliðimizde kene sayýsý yok denecek kadar az. Tavuklar, atlarýmýzý kenelere karþý koruyor. Çiftlik etrafýna kurduðumuz modern kümeslerde 100 tavuðumuz var. Tavuklar gün içinde sürekli atlarla birlikte oluyor. Tavuk kümeslerini ahýrlardan uzak yerlerde yaptýk. Çünkü tavuk pisliði gebe kýsraklara zararlý, tay düþürmeye neden olabiliyor. Bu yüzden atlarýn yemlikleri sürekli kontrol ediliyor.''

11 17 Mayýs 2010 Pazartesi GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS... DEÐÝRMENLÝK KÖKENLÝ KAYIPLAR VE SAVAÞTA ÖLENLER ÝÇÝN ANIT Kithrea (Deðirmenlik) kökenli Rum kayýplar ve savaþta ölenler için anýt yapýldýðý bildirildi. Fileleftheros gazetesi, "Kithrea Manevi Atletizm Derneði" bahçesine yapýlan anýtýn açýlýþýný geçtiðimýz günlerde Meclis Baþkaný Marios Karoyan'ýn yaptýðýný yazdý. Habere göre törende konuþan Karoyan, "Kýbrýs sorununun çözümüne yönelik19 ay devam eden doðrudan müzakerelerin hiçbir yere gitmediðini ve þimdi bilhassa kritik noktada bulunduklarýný" öne sürdü. Karoyan, "Türk tarafý uzlaþmaz tutumunu terk etmez ve konfederasyon çözümünü arzulamaya devam ederse, doðrudan müzakerelerin daha çok yozlaþmaya (canlýlýðýný yitirmeye) sürükleneceðini" kaydetti. HRÝSOSTOMOS: BÝR DAHA KKTC'YE GEÇMEYECEKMÝÞ Rum Baþpiskopos Hrisostomos, "verilen sözlerin yerine getirilmemesi halinde" bir daha KKTC'ye geçmeyeceðini söyledi. Fileleftheros gazetesi Hrisostomos ile Kýbrýs sorunu, KKTC'ye yaptýðý ziyaret, Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu ve diðer iç meselelerle ilgili yaptýðý söyleþiye yer verdi. Habere göre, "geçenleri eleþtirirken kendisinin KKTC'ye gittiðine" iliþkin eleþtirileri yanýtlayan Hrisostomos, "zamanýn deðiþtiði" ifadelerine karþý çýktý, "Bugün de geçmem için teklifler var ancak ortaya koyduklarý yerine getirilmezse bir daha gitmeyeceðim" dedi. KEMER SIKMAYA ÖÐRENCÝLERDEN TEPKÝ Rum hükümetinin ekonomik önlemler çerçevesinde, gelirleri belli bir seviyenin üzerinde olan üniversite öðrencilerine burslarýn kesileceðine iliþkin açýklamasýna öðrenciler ve siyasi partilerden tepki geldi. Mahi gazetesinin haberine göre DÝSÝ, EURO.KO, Ekologlar ve Çevreciler Hareketi'nin yaný sýra, DÝSÝ Gençlik Kollarý (NEDÝSÝ) ve Porotoporia üniversiteli öðrenciler örgütü, öðrenci burslarýnýn düþürülmesi ya da tamamen kesilmesi önlemini yeniden ele almasý için hükümete çaðrýda bulundu. HRÝSTOFYAS GÖRÜÞMEYE ÞARTLI GÝDÝYOR Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'ýn 26 Mayýs'taki müzakerelere, Cumhurbaþkaný Dr. Derviþ Eroðlu'nun "tek egemenliði ve tek uluslararasý temsiliyeti olan iki bölgeli, iki toplumlu federasyon zemininden kaçmayacaðýný" taahhüt etmesi ana þartýyla gideceði bildirildi. Fule'den "tüzüðü geçirin" talimatý AB Geniþlemeden Sorumlu Komiseri Stefan Fule'nin, KKTC ile AB arasýnda doðrudan ticaretin baþlamasýný öngören tüzüðün ilerletilmesi ve onaylanmasý doðrultusunda Avrupa Parlamentosu'na direktif verdiði iddia edildi. Fileleftheros gazetesi, Füle'nin, Güney Kýbrýs'ýn "itirazlarýný ve endiþelerini görmezden gelerek", tüzüðün onaylanmasýnda rol oynayacak kilit kiþi ve kurumlara þahsi müdahalelerde bulunarak tüzüðü onaylamalarý konusunda cesaret verdiðini yazdý. Habere göre Füle, AP Uluslararasý Ticaret Komitesi ve siyasi gruplara þahsi veya çalýþma arkadaþlarý aracýlýðýyla tüzüðü mevcut hukuki zeminini deðiþtirmeden, yani KKTC'yi üçüncü ülke saymaya devam ederek geçirmelerini istedi. Gazete, Füle ve Avrupa Parlamentosu'nda yer alan siyasi gruplardan dördünün, Kýbrýs sorununun Aralýk 2010 tarihine kadar çözülmesi þeklinde gayrý resmi bir takvim belirlediklerini ve þu anda Kýbrýs sorununun çözümüne odaklanmalarýna karþýn çözümsüzlük durumunda doðrudan ticaret tüzüðünü geçirebilmek için uygun koþullarý hazýrlamaktan da geri durmadýklarýný savundu. Füle'nin giriþimlerinin Rum yönetimi tarafýndan da bilindiði ancak Rum yönetiminin tezlerini ve sözünü Komisyon'a geçirmekte baþarýsýz kaldýðý belirtilirken, AB ile Güney Kýbrýs arasýndaki resmi temaslarda Füle'nin herhangi bir giriþimde bulunmayacaðý sözlerinin verilmesine karþýn perde gerisinde bu sözlerin aksinin ortaya konduðu da ileri sürüldü. ROTHE: "TÜZÜK ÞÝMDÝ ONAYLANMAYACAK" Öte yandan geçtiðimiz salý günü Güney Kýbrýs'ý ziyaret eden AP Sosyalist Grup Baþkaný Danýþmaný Mechtild Rothe, Politis gazetesine Yeþilýrmak'ta "hiç Rum iþçi yok" Yeþilýrmak sýnýr kapýsýnýn açýlmasýna yönelik çalýþmalar çerçevesinde bölgedeki yol çalýþmalarýnýn baþladýðý, fakat çalýþmalarda Rum iþçilerin olmadýðý iddia edildi. Simerini gazetesi, "Yeþilýrmak'taki Çalýþmalar En Nihayet Baþladý- Barikatýn Açýlmasýna Yönelik Gerçek Ýlk Adým" baþlýklý haberinde, Aþaðý Pirgo-Yeþilýrmak yolunun yeniden inþa edilmesi çalýþmalarýnýn baþladýðý belirtildi. Aþaðý Pirgo Muhtarý Kostas Mihailidis ve Barikatlarýn Açýlmasý Komitesi Baþkaný Andreas Karos'a dayanarak yolun yeniden inþasý çalýþmalarýnýn baþladýðýna dair resmi açýklama yapýlmadýðýný, çalýþmalarýn baþladýðýna dair bilginin ara bölgedeki hareketlilikten kaynaklandýðýný yazan gazete, Barikatlarýn Açýlmasý Komitesi Baþkaný Karos'un Yeþilýrmak Türk Muhtarý Musa Seral ve çalýþmayý üstlenen Kýbrýslý Türk müteahhitle telefon görüþmelerinin de bu bilgiyi doðruladýðýný kaydetti. Erdoðan'ýn Atina ziyareti Türkiye Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn dün Atina'da gazetecilerle düzenlediði çalýþma kahvaltýsýnda, Cumhurbaþkaný Dr. Derviþ Eroðlu'nun Mehmet Ali Talat ve Dimitris Hritofyas'ýn uzlaþtýðý müzakere zeminine saygý göstereceðini dolaylý ancak net þekilde teyit ettiði bildirildi. Politis "Eroðlu Tek Egemenliði Kabul Edecek... Gazetecilerle Görüþmesinde Erdoðan'dan Teyit... Bunu Kendisinden, Kýbrýs'taki Garantör Olarak Türkiye Ýstedi" baþlýðýyla manþete çektiði Atina çýkýþlý haberinde, Erdoðan'ýn gazetecilere verdiði çalýþma kahvaltýsýnda söylediklerini aktardý. Gazete, çözümden sonra Kýbrýs'ta tek egemenlik konusuna deðinirken, Eroðlu'nun Mehmet Ali Talat döneminde egemenlik konusundaki tutumunun farklý olduðunu kabul eden Erdoðan'ýn, "Eroðlu'nun Kýbrýslý Türk lider olarak garantör Türkiye'yle doðrudan istiþare içerisinde olduðunu ve Ankara'nýn müzakerelerin sorunsuz devam etmesi niyetine uymasý gerektiðini açýkça ima ettiðini" yazdý. Erdoðan'ýn bu ifadesinin, müzakere zeminin teyit edilmesini, özellikle de Eroðlu'nun yeni devletin tek egemenliði, tek uluslararasý kimliði ve tek vatandaþlýðý olacaðýný kabul etmesini ýsrarla isteyen Rum tarafýnýn endiþelerini bir dereceye verdiði demeçte, "doðrudan ticaret tüzüðünün Güney Kýbrýs'a baský amacý taþýyýp taþýmadýðýna" iliþkin soruya verdiði yanýtýnda, gerçekleþtirdiði temaslarýn sonuçlarýný siyasi grubuna ileteceðini ve konuyu ciddi bir biçimde ele alacaklarýný söyledi. Rothe, AB'nin Kýbrýslý Rumlara baský yapmayý amaçladýðýný zannetmediðini belirtirken, doðrudan ticaret tüzüðünün KKTC'nin tanýnmasý yönünde atýlan bir adým olacaðý þeklindeki görüþlere iliþkin olarak ise, AB içerisindeki hiçbir yetkilinin þu an için tanýnmadan bahsedeceðini sanmadýðýný vurguladý. Kýbrýs sorununun çözümü çabalarýnýn sonsuza dek sürmeyeceðini ve zamanýn çözümün aleyhine iþlediðini bilinmesi gerektiðini ifade eden Rothe, "bir gün gerçekler AB'yi, durumu olduðu þekliyle býrakma seçeneðiyle karþý karþýya getirse dahi, o anýn henüz gelmediðini" söyledi. Rothe, þu anda çözüme yakýn bir aþamada olmasa da çözümden önceki aþamada bulunulduðunu belirterek, AB organlarýnýn, "doðrudan ticaret tüzüðünün þu anda onaylanmasýnýn sonuçlarýnýn olumsuz olacaðýný bilmeleri gerektiðini" savundu. "TÜRKÝYE EROÐLU'NU ETKÝLÝYOR". KKTC'deki Cumhurbaþkanlýðý seçimlerini Derviþ Eroðlu'nun kazanmasýný da deðerlendiren Rothe, Eroðlu'nun seçimleri kazanmasýnýn "çözüm yolunda engel teþkil ettiðini" iddia etti, ancak Türkiye'nin Eroðlu'nu etkilediðinin, Eroðlu'nun seçim öncesi ve sonrasý yaptýðý açýklamalarýn farklýðýndan anlaþýldýðýný savundu. Rothe, Eroðlu'nun müzakere gurubunda Mehmet Ali Talat'ýn grubundan kiþilerin olmasýnýn umut verici olduðunu da belirtti ve ziyareti sonrasýnda adadan daha fazla umutla ayrýldýðýný ekledi. Kuzey Kýbrýs'tan gelen aðýr iþ makinelerinin salý gününden beri Aþaðý Pirgo ile Yeþilýrmak arasýnda kalan ara bölgede BM nöbet kulübesinin bulunduðu yerde toplandýklarýný yazan gazete, ilk kazýlarýn dün yapýldýðýný ileri sürdü. Aþaðý Pirgo Muhtarý Kostas Mihailidis, gazeteye yaptýðý açýklamada, çalýþmayý üstlenen þirketten bir ekibin cuma akþamýndan bölgeye geldiðini ve çalýþmalarýn baþladýðýný, yolun yeniden inþasýna iliþkin anlaþmanýn bir Kýbrýslý Türk bir de Kýbrýslý Rum þirketin ortaklýðýný öngörmesine karþýn þu ana kadar hiçbir Kýbrýslý Rum iþçinin çalýþmalarýn yerde görünmediðini belirtti. Gazete, Aþaðý Pirgo Muhtarý Mihailidis'e dayandýrarak, Rum Baþkanlýk Komiseri Yorgos Yakovu'nun, "çalýþmanýn baþlangýçta planlandýðý gibi deðil Kýbrýslý Türklerin ve Türk tarafýnýn istediði þekilde baþlýyor göründüðünden endiþeli göründüðünü" ekledi. kadar azalttýðý yorumunda bulunan gazete, özetle þöyle devam etti: "Anladýðýmýz kadarýyla Baþbakan Papandreu, cuma öðlen baþ baþa gerçekleþtirdikleri çalýþma yemeðinde Erdoðan'dan, Eroðlu'nu kontrol edeceði ve Türk tarafýnýn güvenilirliðinin þaibeye sokulmasýna müsaade etmeyeceðinin teyidini istedi. Çalýþma kahvaltýsýnda Erdoðan'a, Eroðlu'nun çözümden sonra yeni devletin tek egemenlik ve tek vatandaþlýðýyla ilgili 1 Temmuz 2008 ortak açýklamasýný kabul etmekten kaçýnarak Hristofyas'la müzakerelerin zeminini þaibe altýna sokmasý soruldu ve bunun prosedürün devamýný tehlikeye sokan bir þey olduðu hatýrlatýldý. Erdoðan'ýn verdiði yanýt karakteristikti: 'Sayýn Eroðlu'nun, Sayýn Talat'ýn müzakereciliði zamanýndaki tek egemenlikle ilgili tutumu farklýydý. Ancak biz (Türkiye ve Yunanistan) yürütülmekte olan prosedürün kesintisiz devam etmesi için elimizden gelen her þeyi yapmalýyýz' diyen Erdoðan, müzakere prosedürünün üç garantör gücün, AB'nin ve elbette BM'nin katýlýmýyla geniþletilmesi önerisini de yineledi. Uluslararasý oyuncularýn, garantör ülkelerle birlikte halen þu veya bu þekilde çözüm prosedüründe var olduklarýný ve ayný masaya da oturabileceklerini söyledi." 11 DÜNYADAN... DÜNYADAN... En hýzlý sutyen açma yarýþmasý.. Çin'de düzenlenen ilginç yarýþmada renkli görüntüler ortaya çýktý. Çin'in güneyindeki Guangzhou'da düzenlenen yarýþmaya katýlanlardan tek elleriyle sekiz sutyeni en hýzlý þekilde açmalarý istendi. Gazeteport'un haberine göre; Yüzlerinde maske olan sekiz gönüllü k adýnýn sutyenlerini en kýsa sürede açmaya çalýþan erkek yarýþmacýlar zor anlar yaþadý. Erkeklerin tüm çabalarýna raðmen, yarýþmayý kazanan yine bir kadýn oldu. Sutyenlerin tamamýný 21 saniyede açabilen kadýn yarýþmacý birinci oldu. Yarýþmayý görenlerden biri, "Bu ahlaksýz bir adamýn baþýnýn altýndan çýkmýþ olmalý. Neden insanlar böyle þeylere katýlýr ki?" derken, yarýþmayý organize eden alýþveriþ merkezinin sözcüsü, "Bu etkinlik insanlarýn sutyen kültürünü daha iyi anlamasýný ve sutyen sýrlarýnýn çözülmesini saðlýyor" dedi. Yarýþmayý kazanan kadýn yarýþmacý da, "Çok eðlenceliydi. Böyle bir yarýþmayý kazanabileceðimi hiç ummuyordum. Belki de gündelik hayatta çok pratik yaptýðým içindir" diye konuþtu. 94 yaþýnda mezun oldu! ABD'nin California eyaletinde 94 yaþýndaki bir kadýn üniversiteden mezun oldu. ABD'nin California eyaletinde Oakland'da sadece kýz öðrencilerin kabul edildiði Mills Üniversitesinde sanat tarihi alanýnda lisans eðitimini tamamlayan Hazel Soares, diplomasýný aldý. ''Bu diplomayý almam çok uzun zamanýmý aldý çünkü çok yoðun bir hayatým oldu. Sonunda baþardým ve kendimi çok iyi hissediyorum'' diyen Soares, bir müzede çalýþmayý istediðini söyledi. Liseden mezun olduktan sonra ekonomik þartlar yüzünden üniversiteye gidemeyen ancak bu hayalini hiçbir zaman unutmayan, iki kere evlenen ve altý çocuk yetiþtiren Soares, hemþire olarak çalýþmýþ. Çocuklarý, torunlarý ve torunlarýnýn çocuklarý Soares ile gurur duyduklarýný belirtiyor. Öte yandan 3 yýl önce 95 yaþýndayken ABD'nin Kansas eyaletindeki Fort Hays Devlet Üniversitesinden mezun olan Nola Ochs adlý kadýnýn, bu hafta sonu ayný üniversitede yüksek lisans eðitimini de tamamladýðý bildirildi. Petrolün ilacý deve tüyü Devegiller familyasýndan olan ve Güney Amerika'nýn And Daðlarý'nda yaþayan Alpakalar, aðýrlýklý olarak yünleri için beslenirler. Oldukça tüylü olan alpakalar, petrolle savaþmak için týraþ edildiler. Meksika Körfezi'ndeki petrol sýzýntýsýný, bir çeþit deve türü olan alpakalar önleyecek. Okyanusu tehdit altýna alan felaket sonrasý petrol yakmaktan, denizin dibine huni yerleþtirmeye hatta insan saçýný týkaç olarak kullanmaya kadar onlarca yöntem denenirken, çözüm fikri bu kez çiftçilerden geldi. Özellikle Güney Amerika'da yaþayan ve bir çeþit deve türü olan alpakalarýn tüyleri, sýzýntýyý önleyecek. Bir yün yumaðý kadar yoðun ve emiþ gücü oldukça yüksek olan bu tüyler denizin dibine býrakýlacak. Çiftçiler þimdiden yüzlerce hayvaný týraþ etmeye baþladý. Masaj uzmanlýðýna 2-4 bin TL maaþla, 5 bin eleman aranýyor Türkiye Masaj Enstitüsü Genel Müdürü Sertaç Ak, son yýllarda turizmin gözdesi haline gelen SPA merkezlerinin masaj uzmanlýðýný karlý bir meslek haline getirdiðini, açtýklarý masaj enstitüsünden mezun olan kiþilerin ise 2 ile 4 bin TL arasýnda maaþla iþe baþladýðýný söyledi. Ak, "Sektörde þu anda 5 bin kalifiye masaj uzmaný açýðý var" dedi. Türkiye'deki masaj sektörüne iliþkin yaptýðý açýklamada, eskiden birkaç iþletme ve hamamlarda istihdam edilen masaj elemanlarýnýn, þimdilerde otel, SPA merkezleri ve hastanelerin vazgeçilmez elemanlarý arasýna girdiðini söyleyen Ak, masaj uzmanlýðýnýn karlý bir mesleðe dönüþtüðünü kaydetti. Bu alanda yeterince uzman kiþi bulunmadýðýna dikkat çeken Ak, sektörde Milli Eðitim Bakanlýðýnca onaylý eleman oranýnýn yüzde 5'i geçmediðini söyledi.

12 12 17 Mayýs 2010 Pazartesi KÜLTÜR - SANAT Günün Manisi Yünden geydim fesimi Tanýmam kimsesini Nerelerden geçeyim Ýþideyim sesini Kitap Dünyasý Ýstihbarat Oyunlarý / Entrikalarýn Karanlýk Ordularý Gültekin Avcý BÝREY YAYINLARI ÖZDEYÝÞLER "Üç bin yýllýk geçmiþinin hesabýný yapamayan insan, günübirlik yaþayan insandýr." Goethe TADIMLIK kanamaz hiçbir yara yarým kalmýþ bir þiir kadar ve bir þairin ardýndan en çok yarým kalan þiiri aðlar Feriha Altýok "Ah benim hüzün yurdum" adlý þiirinden Fotoðraflar: Mustafa Erkan Baþkent Sanat Merkezi açýldý Lefkoþa Türk Belediyesi nin eski binasý, Akdeniz-Avrupa Sanat Merkezi nin (EMAA) faaliyetlerini sürdüreceði Baþkent Sanat Merkezi olarak hizmete açýldý. Binanýn hizmete açýlmasýyla eþ zamanlý olarak toplumun sanatsal geliþimini çaðdaþ bir noktaya getirme vizyonu taþýyan EMAA üye sanatçýlarýnýn eserlerinin sergilendiði Karþýt Bedenler isimli serginin açýlýþý da gerçekleþtirildi. Bina ve serginin açýlýþýný Maliye Bakaný Ersin Tatar, Turizm, Çevre ve Kültür Bakaný Hamza Ersan Saner, Lefkoþa Türk Belediyesi Asbaþkan Celal Cin ve eski Baþbakan Hakký Atun yaptý. Açýþ törenine Ýngiltere Yüksek Komiseri John Christopher William Kidd ve Slovak Cumhuriyeti Büyükelçisi Anna Turenicova da katýldý. SANER Turizm, Çevre ve Kültür Bakaný Hamza Ersan Saner, açýlýþ töreninde yaptýðý konuþmada, bir ülkenin geliþmiþliðini sanatçýya verilen deðerle gösterdiðini, o nedenle açýlýþta bulunmaktan büyük gurur duyduðunu kaydetti. Bakan Saner tarihi deðeri olan binanýn SAÇAKLI EV'DE ÝKÝ SERGÝ AÇILIÞI YAPILACAK Müzeler Hastasý bugün baþlýyor. 24 Mayýs'a kadar devam edecek Müzeler Haftasý nedeniyle bugün Turizm Çevre ve Kültür Bakanlýðý Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Saçaklý Ev'de iki sergi açacak. Saat 18.30'da Ýlkokullar arasý "Eski Eserlerimiz" konulu resim yarýþmasýnýn ödül törenini düzenleyecek daire, daha sonra da serginin açýlýþýný yapacak. Saçaklý Ev'de FODER'in "Kültürel Miras" konulu fotoðraf sergisi de açýlacak. Perþembe günü ise saat 18.30'da Bedesten'de müzecilik konulu etkinlik düzenlenecek. Etkinlikte Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürü Emine Pilli, TC Kültür Varlýklarý ve Müzeler Genel Müdürlüðü Müzeler ve Dýþ Ýliþkiler Daire Baþkaný Zülküf Yýlmaz, Ankara Üniversitesi Baþkent Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Hande Kökten ve Ankara Üniversitesi Baþkent Meslek Yüksekokulu öðretim görevlileri Doç. Dr. Hande Kökten ve Dr Cengiz Çetin konuþacak. EMAA nýn hizmetine verilmesinden dolayý LTB Baþkaný Cemal Bulutoðlularý na teþekkür etti. Bakanlýðýn merkezin kurulmasýnda maddi katkýda bulunmadýðýný ancak kanýnca kararýnca bir þeyler yapma zorunda olduklarýný ifade eden Saner, EMAA nýn kurulmasýnda ve bugünlere gelmesinde katkýda bulunan herkesi tebrik etti. TATAR Maliye Bakaný Ersin Tatar ise, EMAA nýn LTB iþbirliðinde açtýðý merkeze atýfta bulunarak tüm sanatçýlarýn destek almayý hak ettiðini kaydetti. Kýbrýs Türk sanatçýlarýnýn yetenekli olduðunu ve binanýn hem motivasyon hem de yeteneklerin geliþmesinde önemli rol oynayacaðýný ifade eden Tatar, sanatýn kültürel tarihin yaþatýlmasý için hayati olduðunu vurguladý. KETEN EMAA Baþkaný Osman Keten ise, ülke genelinde sivil toplum örgütlerinin bina sorunu yaþadýðýný ancak LTB Baþkanýnýn verdiði sözü tutmasýndan dolayý EMAA nýn þanslý olduðunu kaydetti. Keten, Öyle bir karar verdi ki EMAA sonsuza kadar var olacak dedi. Binada, EMAA nýn Güney Kýbrýs tan Kýbrýs Güzel Sanat Odasýnýn (EK-AT.E) iþbirliði içerisinde baþlattýðý çaðdaþ sanatýn anlaþýlmasý ve uygulanarak kültürel yapýda daha yaygýn bir hale gelmesi için atölye çalýþmalarý verilmesini içeren ve Avrupa Birliði tarafýndan finanse edilen 2 yýllýk proje kapsamýndaki çalýþmalarýn da yer alacaðýný ifade eden Keten, merkezde eðitim çalýþmalarý ile birlikte sergilerin de yer alacaðýný kaydetti. CÝN LTB Asbaþkaný Celal Cin, konuþmasýnda, LTB nin sanatsal faaliyetlere azami önem verdiðini kaydetti ve 2 yýl öncesine kadar LTB nin belediye binasý olarak kullandýðý binayý EMAA nýn kullanýmýna vermekten gurur duyduðunu kaydetti. Binada iki sergi salonu, iki atölye, konferans odasý ve çalýþma ofisleri bulunuyor. Açýlýþ töreninden sonra merkez avlusunda Lefkoþa Türk Belediyesi Oda orkestrasýnýn canlý müzik dinletisi eþliðinde bir resepsiyon verildi. Bellapais Müzik Festivali Perþembe akþamý baþlýyor Bu yýl 14.'sü düzenlenen Uluslararasý Bellapais Müzik Festivali perþembe akþamý baþlýyor. Müzik Vakfý tarafýndan düzenlenen festivalin ilk gecesinde, Bulgar Oda Orkestrasý Sophia Orpheus'un "Gala Konseri" yer alacak. Saat 20:30'da baþlayacak konserler, 4 hafta sürecek ve 31 Haziran'da sona erecek. Bu yýl Cumhurbaþkaný Dr. Derviþ Eroðlu'nun himayelerinde gerçekleþtirilecek festivalde Ýtalya, Ýsviçre, Rusya, Japonya, Slovakya, Bulgaristan, KKTC ve Türkiye'den sanatçýlar sahne alacak. Organizasyon komitesi tarafýndan yapýlan açýklamaya göre, Cumhurbaþkaný Eroðlu festival kataloðu için yazdýðý yazýda, festivalin KKTC halkýnýn kültürel ve sanatsal geliþimine katký saðlamasýnýn yaný sýra, halký evrensel sanatla buluþturduðunu ifade etti. 14.Uluslararasý Bellapais Festivali ile ilgili bilgi, program ve konser takvimi web adresinden elde edilebiliyor. 20 TL'den satýþa sunulan biletler Lefkoþa'da Oya Laboruvarý, Þifa Taner, Toros Center; Girne'de Toros Home Store; Bellapais'da Kybele Restaurant, Gardens Restaurant, Tree of Idleness Restaurant ve Bellapais Manastýrý giþesinden temin edilebiliyor. Kýbrýs Türk Barýþ Kuvvetleri Bölge Bandosu'nun 1 Haziran'da vereceði konserin ise davetiyeli olduðu kaydedildi. Bilet rezervasyonlarý , , , , numaralý telefonlardan yapýlabilecek. CYPRUS PIANO KONSERLERÝ GENÇ PÝYANÝSTLERDEN TOPLU GÖSTERÝ Ülkenin genç piyanistleri, "Cyprus Piano konserleri" adlý organizasyonla toplu olarak sahneye çýkacak. Bellapais Manastýrý'ndaki konserlerde genç piyanistlere hocalarý Rus Piyanist Rauf Kasimov da eþlik edecek. Deniz Temiz Derneði yararýna 28 Mayýs Cuma gecesi saat 20.30'da Kurucu Cumhurbaþkaný Rauf. R Denkaþ'ýn himayesinde gerçekleþecek ilk konserde Bengisu Önder, Ýpek Zorba, Görsev Tepe, Ilgým Öztürk, Ýlyada Aþgar, Elnara Houssein ve Selan Mesutoðlu sahneye çýkacak. Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu himayesinde 8 Haziran Salý gecesi ayný saatte düzenlenecek konserde ise, 10 yaþýndaki genç piyanist Görsev Tepe resital verecek. Sinemalarda Bugün-bu gece Lefkoþa Mýsýrlýzade Galeria Robin Hood ( Cuma/Ctesi 23.00) 1. salon Muhtar Yusuf Galleria Iron Man 2 ( Cuma/Ctesi 23.00) 1. salon Hallowen 2 ( Cuma/Ctesi 23.00) 2. salon Lefkoþa Astro KAPALI Girne Girne Galeria Sinema Club Ejderhaný Nasýl Eðitirsin ( ) Maðusa Maðusa Galeria Ýki Babalýk ( Cuma/Ctesi 23.15) 2. salon Siyah Beyaz ( Cuma/Ctesi 23.15) 2. salon

13 17 Mayýs 2010 Pazartesi 13 AYNA Musa Özmusaoðlu VEREN ELÝ KESMEZLER Geçen gün "Havadis" gazetesinde Bekir Azgýn'ýn bir yazýsýný okudum. "Hayat Böyledir Ýþte" baþlýklý yazýnýn üçüncü paragrafýnda, çok konu olduðu zaman yazý yazmanýn daha zor olduðu savunuluyordu. Doðrusu Sayýn Azgýn'a katýlmamak elde deðil. Tam "Bu konuyu iþleyebilirim" deyip kafanýzda plânlarsýnýz, bir de bakmýþsýnýz ki, daha cazip, daha güncel baþka bir konu gündeme damgasýný vurur. "Tamam!" dersiniz, "Bu daha ilginç, bunu iþleyim bari!" O ne, bir baþka konu azizliði yapmýþtýr bile. Tabii böyle olunca da konu konuyu kovalar ve yazmak istediðiniz konulardan hiçbirini yazmazsýnýz. Evet, ben yazmayalý aylar oldu herhalde. Bu arada neler olmuþ neler! 2009 Genel Seçimlerinde 26 milletvekilliði kazanarak tek baþýna iktidar olan UBP, 18 Nisan Cumhurbaþkanlýðý seçimlerini de az farkla olsa bile kazanmayý baþarmýþ. Çünkü Sayýn Eroðlu'nun arkasýnda halk var, fark varmýþ. Bunun anlamý ne? Otuz yýldan beri yandaþlarýný yedirmiþler, beslemiþler, Rumdan kalan taþýnabilir ne varsa daðýtmýþlar. Sonra taþýnmaz mallara gelmiþ sýra. Taþýnmaz mallarý da golifa gibi daðýtmýþlar. Rum'dan kalan evler, bahçeler, dükkânlar, arsalar, tarlalar ayný zihniyet tarafýndan har vurup harman savrulmuþ. Ne için yapýlmýþ bütün bunlar? Kuþkusuz, siyasi rant elde etmek için. UBP ve þürekasý (ortaklarý) ne kadar cömert davranmýþlar! Yaðma Hasan'ýn böreði misali tutanýn elinde kalmýþ. Kimi insanýmýza, eþ-deðerine karþýlýk gayr-ý menkul vermiþler. Kimilerinin "eþ-deðeri yok!" diye, onlarý tahsisten hak sahibi yapmýþlar. Bazýlarýný ise topraklandýrma adý altýnda mala mülke boðmuþlar. Mücahitlik yapanlara, mücahit puaný vererek, bu puanlarla ev, dükkan, tarla almalarýný saðlamýþlar. Ama bu uygulamadan herkes yararlanamamýþ. Sadece arkasý olanlar, yandaþlar yararlanabilmiþ. Gerisi ne yapmýþ, ne yapacak ýslatýp suyunu içmiþ bu puanlarýn. Ver bubam ver, Rum'un taþýnmazlarý vermekle bitmiyor. Þehit ailelerine ev vermiþler, þehit çocuklarýna arsalar daðýtmýþlar. Ancak, bazý þehit analarýnýn evlerini geri alarak, yandaþlarýna peþkeþ çekmiþler. Son olarak elinde Rum gayr-ý menkulü tutanlara, 20 Türk Lirasý karþýlýðý mý, yoksa yirmi kuruþ karþýlýðý mý þu anda karýþtýrdýðým bir fiyat üzerinden devletten puan satýn alma maskaralýðý yaratarak son rötuþlarý yapmýþlar ve Rum mallarýný böylece bitirmiþler. Artýk herkesin elinde koçan var. Þimdi bu mallarýn nakite çevirme zamaný. Annan Planý bu iþ için bulunmaz bir fýrsat yarattý. Ýlkin Türkiye'den gelen yatýrýmcýlara, sonra Yahudi, Alman veya Ýngilizlere satýþlar baþladý. Bu furya Orams Davasý'nýn Ýngiltere'deki duruþmasýnýn Orams'larýn aleyhine sonuçlanana kadar sürdü. Orams Davasýnýn sonucu böyle olunca inþaat sektörü frene bastý ve durma noktasýna geldi. Bu kez ah'lar, vah'lar baþladý: "Ülkenin kalkýnmasý (!) durdu", diye. Mal mülk sorunu arap saçýna döndü, içinden çýkýlmaz bir hal aldý. Þimdi bu iþin içinden þeytanlar bile çýkamaz. Peki, bu kaosun yaratýlmasýnda baþrolü kim oynadý? Bunu bilmeyen var mý? Yok! Dile getiren var mý? Çok az! Niye? Çünkü herkes azýcýk nemalanmýþ. Yani bana göre bu iþin sorumlularý sýrasýyla Denktaþ, UBP, DP-CTP koalisyon hükümetleridir. Ya Kuzey Kýbrýs'ta Rum malý alanlarýn hiç mi suçu yok? Halk þöyle diyor: "Veren eli kesmezler de alan eli mi kesecekler?" Doðrusu halkýn söylediðidir. Bugünlük bu kadar, yarýna devam ederiz. Organik Ürünler Maðazasý Kleopatra açýldý n Yeniþehir'de 1001 Çeþit Maðazasý karþýsýnda açýlan Kleopatra isimli maðaza ile Lefkoþa'daki aktar maðazalarýna bir yenisi eklendi... ( Mustafa ERKAN)- Lefkoþa'daki aktar maðazalarýna Cumartesi bir yenisi daha eklendi. Kleopatra isimli organik ürünler maðazasý, kokteylli bir açýlýþ töreniyle faaliyete baþladý. Yeniþehir'de "1001 Çeþit Maðaza"larý karþýsýnda bulunan Kleopatra isimli organik ürünler maðazasý, 15 Mayýs Cumartesi günü Lefkoþa Belediye Baþkaný Cemal Bulutoðullarý ve Özkan Yorgancýoðlu tarafýndan açýldý. (T.A.K. -ÝBRAHÝM DÝRAN): Avrupa Birliði'nin finanse ettiði Bitkisel Üretim Projesi uzmanlarýndan Ýlhami Tozlu, KKTC'de her þey doðru yapýldýðý takdirde dünya standartlarýnýn iki katý verim alýnabildiðini söyledi. Tozlu, 3 günlük Sürdürülebilir Zeytin Üretimi Çalýþtayý'nýn son gününde düzenlenen inceleme gezisinde KKTC'deki zeytincilik faaliyetleri hakkýnda TAK'a deðerlendirmelerde bulundu. Tozlu, KKTC'de bir tarafta "10 dönüm portakal bahçesinden 30 bin TL kar yaptým, zeytin olsa 80 yapacaktým", diðer taraftan ise "maliyeti yüksek kesmek zorundayým" diyen insanlar bulunduðunu söyledi. Ýlhami Tozlu, KKTC'deki zeytin üreticilerinin yaþadýðý sorunlarýn çözümünün adada bulunduðunu, baþka ülkelerde çözüm aramaya gerek olmadýðýný vurguladý. Bahçe sahiplerinin bahçelerinin ekonomik analizini yapýp bahçeleri için ne yapacaklarý konusunda karar vermesi gerektiðini, belirsizliðin en kötü sonucu doðurduðunu belirten Tozlu, "En kötüsü arada olmak. Kýbrýs'taki sorun üreticilerin yüzde 95'i arada. Ne yapacaðýný bilmiyor" dedi. "Her þey doðru yapýldýðý takdirde Kýbrýs'ta olaðanüstü verim alýnabilir. Ülkede, dünya ortalamalarýnýn iki katý verim alan üreticiler var" diyen Ýlhami Tozlu, dünya standardý hektar baþýna 12 bin-20 bin ton arasý olduðunu, KKTC'de ise bazý üreticilerin 36 bin ton ürün elde ettiðini vurguladý. Tozlu, sulamasý ve diðer uygulamalarý doðru yapýlan bahçelerde yüksek verim alýnabildiðini, verimsiz bahçelerin ise iyi yönetimle verimli bahçeler haline getirilebileceðini kaydetti. "Eski aðaçlarla bugün karlý üretim yapýlmasý mümkün deðil" diyen Ýlhami tozlu, eski bahçelerde aðaçlarýn gençleþtirilip yeni fidanlarla sýklaþtýrýlarak kademeli gençleþtirmeye gidilmesi gerektiðini kaydetti. Eski zeytin aðaçlarýnýn "kabaklama budama" yöntemiyle gençleþtirilerek verimli hale getirilmesi gerektiðini ifade eden Tozlu, en üst seviyede verim almak için yeni zeytin bahçeleri kurulurken fidan dikimlerinin az aralýklý yapýlmasý ve az su ihtiyaç duyacak türler kullanýlmasý, bunun yanýnda zeytin aðaçlarýnýn seyrek olduðu bahçelerde de aralara zeytin fidanlarýnýn ekilmesi gerektiðini kaydetti. Bitkisel yaðlar, baharatlar, doðal ve organik vücut bakým ürünleri yanýnda organik besinler de maðaza sahibi Pembe Birkin tarafýndan halkýmýzýn beðenisine sunuldu. Doðal ürünlerin insan saðlýðýna olan faydalarýndan bahseden Özkan Yorgancýoðlu kurdeleyi keserken yaptýðý konuþmada "Saðlýk için faydalý ürünlere önem verilmesi gerek. Organik ürünlerle daha saðlýklý yaþam, þifalý günler dilerim"dedi. KIBRIS'TA ZEYTÝNCÝLÝK... Susuz zeytincilik yapýlmaz... Ýlhami Tozlu, Zeytincilikte, taç (zeytin alýnan kýsým), hasat, bakým, hastalýk ve budamanýn önemli unsurlar olduðunu ve her unsur için yönetim planý gerektiðini ifade etti. Tozlu "Yönetimi tam bilmiyoruz. Hepsinin ayrý ayrý yönetimini yapmamýz lazým. Sorun çok... Pazarlama sorunu, çeþit sorunu, su sorunu, maliyet sorunu var, ama bunlarýn hepsi çözülebilir. Bunlarý çözmüþ olanlar olaðanüstü kar yapýyor" dedi. SUSUZ ZEYTÝNCÝLÝK YAPILMAZ Ýlhami Tozlu, susuz zeytinciliðin Girne sýra daðlarýnýn güney yamaçlarýnda, Karpaz bölgesinde ve Lefke'de ancak yaðýþlý yýllarda yapýlabileceðini, fakat söz konusu bölgelerde de takviye olarak verilecek suyun verimi arttýracaðýný söyledi. Tozlu, ülkenin geriye kalan bölgelerdeki yaðýþ miktarýnýn zeytinin ihtiyacý olan minimum suyun altýnda olduðunu belirtti yaþýndaki aðaçlarýn bile 2-3 yýl kurak geçen sezonlarýn ardýndan verimliliðini yitirebileceðini ifade eden Tozlu, "Zeytini kar amaçlý yapýyorsak susuz yapmamamýz lazým" dedi.

14 14 17 Mayýs 2010 Pazartesi BULMACA Soldan Saða: 1-Çýrýlçýplak (iki kelime). 2-Hayvanlarýn gide gele açtýklarý ince yol, keçi yolu. Ýri karýnlý, kiriþli, mýzrapla çalýnan bir Türk müziði çalgýsý. 3-Minarede okunan. Tersi "Þehirlerarasý çalýþan motorlu taþýtlarýn yolcularýný aldýklarý ve indirdikleri yer, garaj". 4-Boyun eðen, kendini baþkasýnýn buyruðuna býrakan. En kalýn erkek sesi. Çok DÜN taneli bir sonbahar meyvesi. 5-Bir þeyi yapýp yapmamaya karar verme gücü. Arama Kurtarma Teþkilatý'nýn kýsa yazýlýþý. 6-Kez, defa. Rütbesiz asker. 7-Ýþaret, alâmet. Eski dilde "Soy, baba soyu". Anadolu Ajansý'nýn kýsa yazýlýþý. 8-Her türlü ticari malda kuruma, dökülme, bozulma gibi sebeplerle eksilme, aðýrlýk yitimi. Tanrý tanýmaz. 9-Eski dilde "El ile dokunarak duyma". Sodyum'un kýsaltmasý. 10-Yemekli toplantý. Acý, üzüntü. 11-Düþüncesizce her iþe atýlan, cüretkâr. Keçinin erkeði. Dünün çözümü Hazýrlayan: Osman Levent Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Ecegül Eczanesi: Þht. Ünal Kemal Sok. No:118 B Taþkýnköy Metropol Yolu Tel: Adahan Eczanesi: Gazeteci Kemal Aþýk Cad. No:17 K. Kaymaklý (Otobüs Terminali Yolu-Royal Hotel Yaný) Tel: Maðusa Ada Eczanesi: Salamis Yolu Sakarya Dükkan No:3 Tel: Girne Ýyilik Eczanesi: Ziya Rýzký Cad. No:36 Tel: Güzelyurt Sevil Eczanesi: Ecevit Cad. No:53 Tel: Yukarýdan Aþaðýya: 1-Ýþtahý açmak için yemekten önce içilen içki. Bulunma hali eki. 2-Belli kimselerde bulunduðuna inanýlan, insanlara, özellikle çocuklara, evcil hayvanlara, eve, mala mülke zarar veren bakýþtaki çarpýcý ve öldürücü güç. Ýsa Peygamber'in doðduðu gün. 3-Birini bir göreve getirmek, tayin etmek. Yakýþýr, yerinde, uygun. 4-Doðaüstü güçlere, çeþitli kutsal varlýklara, tanrýya inanmayý ve tapýnmayý sistemleþtiren toplumsal bir kurum. Deðerini anlamak, gerekli nitelikleri taþýyýp taþýmadýðýný bulmak için bir insaný, bir nesneyi veya bir düþünceyi sýnamak, tecrübe etmek. 5-Beyaz. Vurma ve incitme sonucu vücudun herhangi bir yerinde oluþan çürük. Köpek. 6-Sarhoþ veya külhanbeyi baðýrmasý. Bir þeyin özünü oluþturan ana öðe.eskiden ihtiyarlarýn baston yerine kullandýklarý uzun sopa. Bir gýda maddesi. Harf okunuþu. 8-Piyano gibi tuþlarý olan bir çalgý. Çobanlarýn omuzlarýna aldýklarý dikiþsiz, kolsuz, keçeden üstlük. 9-Þeref. Geri verme. 10-Eski dilde "Alýþýlmýþ, alýþýlan". Ýskambil oyununda "Birli". 11-Tersi "Bir gemi veya uçaðýn gidiþ yönü, izleyeceði yol". Aný. TV'DE BU AKÞAM Gizli Gerçek Türü: Yabancý Sinema KANALTÜRK / 19:45 Yönetmen : Arne Glimcher Oyuncular :Sean Connery, Laurence Fishburne, Kate Capshaw,Blair Underwood, Scarlett Johansson Amerika'nýn gizemli ve egzotik Florida yöresinde, kente 10 dakika mesafedeki sýð sularda timsahlarýn yüzdüðü ve vahþi bataklýklarýn bin bir çeþit yaratýkla birlikte insancýl gizemleri de sakladýðý bir bölgede geçen bir polisiye entrika... Harvard'da ders veren ünlü bir hukukçu, gasp edilen insan haklarý ve iþkence konusunda verdiði bir konferanstan çýkarken, haksýz yere idama mahkum edilmiþ torununu kurtarmasýný isteyen yaþlý bir zenci kadýnla karþýlaþýr. Ve pek istememesine karþýn, karýsýnýn da diretmesiyle bu araþtýrmaya giriþir. Güz Sancýsý Türü: Yabancý Sinema STAR / 20:00 Tür: Dram Yönetmen : Tomris Giritlioðlu Yapým: 2008 Oyuncular : Beren Saat,Murat Yýldýrým,Okan Yalabýk Salkým Hanýmýn Taneleri'nden sonra sinemaya verdiði 10 yýllýk arayý Güz Sancýsý ile dolduran yönetmen Tomris Giritlioðlu; bu kez kamerasýný 6-7 Eylül 1955 olaylarýna çeviriyor. Zengin bir aileden gelen Behçet ile Rum kýzý Elena'nýn aþký ile birlikte döneme keskin bir bakýþ atan Güz Sancýsý, Yýlmaz Karakoyunlu'nun ayný adlý romanýndan beyazperdeye uyarlandý. Kýsa bir süre önce sinemalarda izlediðimiz bu yapým; Ekim ayýnda SinemaTV'de.. Öldüren Cazibe Türü: Yabancý Sinema TNT / 20:00 Y: Gillian Armstrong O: Guy Pearce, Catherine Zeta- Jones Dram/Romantik 'lerde efsane illüzyonist Harry Houdini, ölüme meydan okuyan gösterileriyle topluluklarý etkilemektedir. Ancak bu adam, annesi ölürken yanýnda olmadýðý için sonsuz bir piþmanlýkla yaþamaktadýr. Bir gün diðer dünyayla baðlantý kurup onu annesiyle konuþturabilecek kiþiye yüklü bir para vereceðini açýklar. Karþýsýna çýkan onlarca þarlatandan sonra Mary adýnda psiþik güçleri olduðunu söyleyen ve annesine benzerliðiyle dikkatini çeken bir kadýnla tanýþýr. Gizemli dünyalara sahip bu ikili arasýnda zamanla bir aþk doðar. Yasak Sýrlar Türü: Yabancý Sinema ATV / 00:30 Yapým Yýlý : 2005 Türü : Gerilim / Dram Yönetmen : Richard Roy Senaryo : Karen Craýg Oyuncular : Kristy Swanson, David Keeley,Cristopher Bondy, Charles Edwin Powell 24 yýl önce Alexandra, annesinin teyzesini öldürdüðüne þahit olur. Bu travmatik olayý atlattýðýný düþünmektedir artýk. Çünkü yýllar sonra yaptýðý evlilik bitmek üzeredir ve o, bu kötü olayý yaþadýðý aile yadigarý evine dönmek durumundadýr. Fakat geçmiþinden kurtulmasý onun düþündüðü kadar kolay olmayacaktýr. Çünkü kapandýðýný zannettiði, karanlýk kapýlar birer birer açýlmaya ve onu içeriye davet etmeye baþlamýþtýr. Limasol T.K.B. Asbank Türk Bankasý Ltd. Universal Bank ÝSRAÝL BÝR FÝLÝSTÝNLÝYÝ VURDU Ýsrail ile Gazze Þeridi arasýndaki sýnýra yaklaþan bir Filistinlinin vurulduðu bildirildi. Olayýn gece yarýsýndan sonra Gazze kentinin doðu kesimindeki Karni geçiþi yakýnýnda, Þehitler Mezarlýðý civarýnda meydana geldiði belirtildi. Ýsrail askerlerinin sýnýra yaklaþan bir Filistinliyi fark edip ateþ açtýklarý ve karþýlýklý kýsa süreli çatýþma yaþandýðý; askerlerin bir Filistinliyi vurduklarý kaydedildi. AFGANÝSTAN'DA NATO OPERASYONU: 31 ÖLÜ Afganistan genelinde düzenlenen NATO operasyonlarýnda 31 militanýn öldürüldüðü bildirildi. Helmand vilayetinin Sangin bölgesinde Afgan güçleriyle ortak düzenlenen ilk operasyonda 10 militan öldürüldü. Bu operasyonda, Taliban'ýn önemli komutanlarýndan Molla Muhammed Hasan'ýn da yakalandýðý belirtildi. Savunma Bakanlýðý, Gelan ve Mukur bölgesi arasýnda, petrol tankerlerinin oluþturduðu konvoyun korumasýný üstlenen 5 özel güvenlik görevlisinin dün silahlý saldýrýda öldürülmesi üzerine düzenlenen baskýnda 6 militanýn öldürüldüðünü açýkladý. Bakanlýk ayrýca, son 24 saatte Baglan, Logar ve Kandahar vilayetlerinde düzenlenen ortak operasyonlarda 7 militanýn öldüðünü, 5'inin yakalandýðýný bildirdi. TAYLAND'DA PROTESTOCULARA MÜDAHALE: 16 ÖLÜ Tayland'ýn baþkenti Bangkok'ta ordunun hükümet karþýtý protestoculara müdahalesi sonucu çýkan çatýþmalarda ölenlerin sayýsý 16'ya yükseldi. Dün gece boyunca çatýþmalar yayýlarak devam ederken, silah ve patlama sesleri aralýksýz duyuldu. Olaylarda yaralananlarýn sayýsý da 141'i buldu. SUDAN'DA ÇATIÞMA: 57 ÖLÜ Sudan'ýn sorunlu Darfur bölgesinde, hükümet güçleri ve militanlar arasýndaki çatýþmada 57 kiþinin öldüðü bildirildi. Polis yetkilileri, bölgedeki en güçlü isyancý gruplardan Adalet ve Eþitlik Hareketi (JEM) militanlarýnýn Güney Darfur'da ticari bir konvoyu koruyan güvenlik güçlerine ateþ açtýðýný, çatýþmada 27 güvenlik gücü ile 30 militanýn öldüðünü açýkladý. Her iki taraftan toplam 87 kiþinin yaralandýðý kaydedildi. JEM yetkilisi El Tahir El Feki de ilk ateþi askerlerin açtýðýný ve karþýlýk vermek zorunda kaldýklarýný söyledi. DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI BANKALAR DOLAR EURO S.T.G. Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ

15 17 Mayýs 2010 Pazartesi LAÜ'DE SAÐLIK HUKUKU SEMPOZYUMU Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ)'nün 20. kuruluþ yýldönümü etkinlikleri kapsamýnda II. Saðlýk Hukuku Sempozyumu gerçekleþtirilecek. LAÜ'den yapýlan açýklamaya göre, bugün baþlayacak 2 günlük sempozyum, Uygulamalý Bilimler Yüksek Okulu Saðlýk Yönetimi Bölümü tarafýndan düzenlenecek. Sempozyum Baþkaný Prof.Dr. Nilgün Sarp, geçen yýl birincisi düzenlenen sempozyumunun gelenekselleþmesi için çaba sarfedeceklerini söyledi. Konu ile ilgili uzman bilim insanlarýnýn bilgi ve birikimlerinin paylaþýlacaðý sempozyumda, saðlýk hukuku konusundaki soru ve sorunlara ýþýk tutulmaya çalýþýlacak. TELEKOMÜNÝKASYON DAÝRESÝ'NDE BUGÜN 13.00'TEN SONRA HÝZMET YOK Dünya Telekomünikasyon Günü, dünyada olduðu gibi bugün KKTC'de de kutlanacak. Dünya Telekomünikasyon Günü nedeniyle mesaj yayýnlayan Telekomünikasyon Dairesi Müdürü Ýrfan Paþa Özakalýn, günümüz dünyasýnda haberleþme ve iletiþimin yaþamýn vazgeçilmez parçasý olduðunu belirtti. Ýletiþim ve haberleþme teknolojilerinin sosyal iliþkilerde, çalýþma alanlarýnda her gün daha fazla yer almakta olduðuna dikkat çeken Özakalýn, "Dünya Telekomünikasyon Günü olan 17 Mayýs insanlýk için haberleþmenin ne kadar önemli olduðunu hatýrlatmak amacýyla tüm dünyada olduðu gibi ülkemizde de kutlanmaktadýr. Uluslararasý Telekomünikasyon Birliði (ITU) 17 Mayýs 1865 yýlýnda kurulduðu için bu gün çeþitli etkinliklerle kutlanmaktadýr" dedi. Özakalýn, günün Telekomünikasyon Çalýþanlarý Sendikasý'nýn (TEL-SEN) organize ettiði yemekle kutlanacaðýný da kaydetti. Telekomünikasyon Dairesi'nin saðladýðý hizmetlerin (Arýza, giþe, bilinmeyen numaralar servisi dahil) bugün saatlerinde hizmet vermeyeceðini vurgulayan Özakalýn, hizmetlerin aksamasý nedeniyle halktan özür diledi MAYIS MÜZELER HAFTASI... Kýbrýs Türk Rehberler Birliði (KITREB) Baþkaný Hasan Karlýtaþ, KKTC'de çeþitli yerlerde müzeler bulunduðunu ancak 10 bin yýllýk zengin tarihsel mirasý yansýtacak kapsamlý bir arkeoloji ve sanat müzesi bulunmamasýnýn büyük eksiklik olduðuna dikkat çekti. Karlýtaþ yazýlý açýklamasýnda, Mayýs Müzeler Haftasý dolayýsýyla düzenlenecek etkinliklerde tarihsel ve kültürel mirasýn tanýðý mekanlar olan müzelerin ön plana çýkacaðýný anlattý, dünyanýn turizmde söz sahibi tüm saygýn baþkentlerinde o þehrin kalitesini ve imajýný artýran mimari, tarihi ve görsel açýdan saygýnlýðý olan prestij yapýlarý olarak tiyatro, arkeoloji ve sanat müzeleri bulunduðunu anlattý. Kathimerini Denktaþ'la söyleþi yaptý Denktaþ: Müzakere heyetinde deðilim Rauf Raif Denktaþ, Rum tarafýnda haftalýk olarak yayýmlanan Kathimerini gazetesine verdiði demeçte, "Kýbrýs'ta Yunan unsurunun hakim olmasýný isteyen Rum tarafýyla bir anlaþmanýn imkansýz olduðunu" söyledi. "Tek Egemenliði ve Tek Devleti Unutun" baþlýklý habere göre Denktaþ, müzakerelerin devamý için bir neden görmediðini, Kýbrýs sorununun çözümünün imkansýz olduðunu, çünkü Rum tarafýnýn Kýbrýs'ta Yunan unsurunun hakim olmasýný arzu ettiðini dile getirdi. Denktaþ'ýn demecinde, "hiçbir durumda Kýbrýs Türk tarafýnýn müzakerecisi veya Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'nun müzakere grubunun üyesi olmasýnýn söz konusu olmadýðýný açýklýða kavuþturduðunu" yazan gazete, "Türkiye'nin beni uzlaþmaz olarak addettiði bir zamanda müzakereleri gölgede býrakmam söz konusu deðil" ifadelerini kullandýðýný da belirtti. Gazete, Denktaþ'ýn, Erdoðan hükümetinin Kýbrýs politikasýný eleþtirdiðini de haber verdi ve haberine soru-cevap þeklinde devam etti. Dr. Derviþ Eroðlu'nun Cumhurbaþkanlýðýna seçilmesiyle birlikte müzakerelerin gidiþatýnýn ne olacaðýna dair bir soruya, Rum tarafýnýn müzakerelerdeki tavrýna odaklanmayý tercih ettiðini söyleyerek yanýt veren Denktaþ, Rumlarýn tek amacýnýn ABD ve Ýngiltere tarafýndan 1964 yýlýnda verilen "Kýbrýs Cumhuriyetinin meþruluðunu gölgelememek olduðunu" dile getirdi. Rum tarafýnýn müzakerelere "Kýbrýs'ýn yasal hükümeti" olarak devam ettiðini vurgulayan Denktaþ, Rum tarafýnýn Türk garantilerinin sona ermesi ve adanýn tümünde hakim olmayý hedef olarak koyduðunu belirtti. Rum Yönetimi eski baþkanlarýndan Glafkos Kliridis'in de kabul ettiði gibi Rum tarafýnýn müzakerelerde sadece taktik sebepler için yer aldýðýný kaydeden Denktaþ, Kýbrýslý Rumlarýn Türkiye'yi suçlamak ve zaman kazanmaya çalýþtýklarýný ifade etti. Kýbrýslý Rumlarýn Kýbrýs sorununun baþlama noktasýnýn 1974 yýlý olduðu iddiasýnda ýsrar etmelerinin çözüm istemediklerini gösterdiðini belirten Denktaþ, Rum tarafý Kýbrýs'ý uluslararasý düzeyde temsil etmeye devam ettiði sürece uzlaþmaz tavrýnýn deðiþmesinin söz konusu olmadýðýný ekledi. Gazeteye demecinde, döneminde Glafkos Kliridis'in "Cumhuriyetin Kýbrýslý Türk baþkan vekili, bakanlar ve milletvekilleri artýk madem ki yok, geri çekilme gereði yok" ifadelerini kullandýðýný anýmsatan Denktaþ, ayný dönem Makarios'un "Kýbrýs Türk tarafýnýn aþamalý bir þekilde umutsuzluða sevk edilmiþ ve Rum tarafýnýn taleplerine boðun eðmiþ olmasýný umduðunu" da hatýrlattý. Bu gerçeklik temelinde Kýbrýs Türk liderliðinin sentezinden baðýmsýz olarak Kýbrýs'ta Yunan unsurunun hakim olmasýný isteyen Rum tarafýyla bir anlaþmanýn imkansýz olduðunu söyleyen Denktaþ, Kýbrýs sorununun çözümünün ancak Cumhurbaþkaný Eroðlu'nun ikinci Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat'ýn gerçekleþtirdiðinden fazla tavizlerde bulunmasý durumunda gerçekleþebileceðini söyledi. Eroðlu'nu iktidara getiren halk iradesinin böyle bir þeye izin vermesinin söz konusu olmadýðýný söyleyen Denktaþ, bunun gerçekleþmesi söz konusu olmadýðý sürece Kýbrýs sorununun çözümünün ortaya çýkmasýnýn da söz konusu olmadýðýný dile getirdi. Müzakere grubunda yer alýp almayacaðýna dair bir soruya yanýtýnda, Kuzey Kýbrýs'ta gerçekleþtirilen Cumhurbaþkanlýðý seçimleri sýrasýnda kurulan bir plan temelinde kendisini müzakereci olarak niteleyenin Rum tarafý olduðunu söyleyen Denktaþ, Rum tarafýnýn uzlaþmaz ve çözüm istemiyor gibi görünmek istemediðini belirtti. Denktaþ, uluslararasý kamu oyununun Talat'ýn adaylýðýna yönelik desteðinin Kýbrýslý Türklerin Talat'ýn liderliðinden yabancýlaþmalarýný artýrdýðýný ve sonuçta da bunu yenilgisine katkýda bulunduðunu da kaydetti. Eroðlu'nun galibiyetinin akabinde Kýbrýslý Rumlarýn Kýbrýs Türk tarafýnýn sözde uzlaþmazlýðýný mühürlemeyi arzu ederek; dikkatlerini kendisine yönelttiklerini kaydeden Denktaþ, Rumlarýn kendisinin yeni müzakere grubuna katýlacaðýný iddia ettiklerini, kendisinin ise bunu kati bir þekilde reddettiðini belirtti. Kurucu Cumhurbaþkaný Denktaþ, "Türkiye'nin beni uzlaþmaz olarak addettiði bir zamanda, müzakereleri gölgelemem söz konusu deðil" ifadelerini kullandý. "Geçmiþte Kýbrýs sorununun çözümüne iliþkin gerçek fýrsatlar yakalandý mý" þeklindeki bir soruya karþýlýk ise Denktaþ, "geçmiþte Kýbrýs sorununun çözümüne dokunduðumuz anlarda geri çekilen ve sorunun çözümünü engelleyen hep Rum tarafý oldu" dedi. Denktaþ, geçmiþte çok fedakarlýklar yapmasýna raðmen, ortaya hiçbir olumlu sonucun çýkmadýðýný kaydetti. 15 SURÝNAM'DA UÇAK DÜÞTÜ. 8 ÖLÜ Güney Amerika ülkesi Surinam'da küçük bir uçak düþtü, uçaktaki 8 kiþinin öldüðü sanýlýyor. Yetkililer, çift motorlu "Antonov AN-28" tipi uçaðýn, muhtemelen kötü hava þartlarý yüzünden baþkent Paramaribo'nun 300 kilometre güneydoðusundaki ormanlýk alanda düþtüðünü açýkladý. Surinam'daki hava yolu þirketi Blue Wing'e ait uçakta pilot ve yardýmcý pilot ile altý yolcu bulunuyor. Ülkenin doðusundaki Godo Holo'dan baþkente gitmek üzere kalkan uçaðýn, kalktýktan kýsa süre sonra düþtüðü belirtildi. DAVUTOÐLU ÝRAN'DA TC Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, Ýran Dýþiþleri Bakaný Manuçehr Mutteki ile nükleer enerji konusundaki olasýlýklarý görüþmek üzere Ýran'a gitti. Bakan Davutoðlu, Tahran'daki temaslarý kapsamýnda, Ýran Dýþiþleri Bakaný Menuçehr Mutteki ve öteki yetkililerle biraraya gelecek. Görüþmelerde, Ýran ve Batý arasýndaki uranyum takasýna iliþkin BM Güvenlik Konseyinin geçici üyeleri Türkiye ve Brezilya'nýn giriþimiyle gündeme gelen yeni formüllerin ele alýnacaðý belirtildi. BOLÝVYA'DA 3'Ü SIRP 6 KÝÞÝ ÖLDÜRÜLDÜ Bolivya'da üçü Sýrp, üçü Bolivyalý, 6 kiþinin cesedi bulundu. Yetkililer, ülkenin doðusundaki Santa Cruz'da söz konusu 6 kiþinin uyuþturucu ticaretiyle baðlantýlý olarak öldürüldüðünü tahmin ediyor. Ayný çatýþmada 4 kiþinin de yaralandýðý belirtildi yaþlarý arasýndaki maktullerin cesetlerinin farklý yerlerde bulunduðu kaydedildi. Santa Cruz'daki baþka bir saldýrýda da bir kiþinin yaralandýðý belirtildi. Bolivya, Colombiya ve Peru'nun ardýndan dünyanýn üçüncü büyük koka üreticisi. Koka bitkisinden elde edilen kokainin büyük bölümü Avrupa'ya gidiyor. VOLKANÝK KÜL BULUTU ÝNGÝLTERE'YÝ YENÝDEN SARDI Ýzlanda'daki yanardað patlamasý nedeniyle oluþan kül bulutlarýndan Ýngiltere'nin hava sahasý yeniden olumsuz etkileniyor. Kuzey Ýrlanda'daki havaalanlarýnýn ardýndan, ülkenin orta kesimlerindeki bazý havaalanlarýndan da karþýlýklý uçuþlar yapýlamýyor. Baþkent Londra yakýnlarýndaki Heathrow ve Gatwick gibi havaalanlarý ise açýk. 19 MAYIS TÖRENLERLE KUTLANACAK 19 Mayýs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramý, Türkiye'yle birlikte KKTC'de de törenlerle kutlanacak. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çýktýðý günün 91. yýldönümü olan 19 Mayýs Çarþamba günü, tüm ilçelerde ve bazý yerleþim birimlerinde törenler düzenlenecek. 19 Mayýs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramý kutlamalarý Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakaný Kemal Dürüst'ün Çarþamba günü saat 07.50'de BRT'den yapacaðý konuþmayla baþlayacak. LEFKE'DE CEVÝZ FESTÝVALÝ DÜZENLENÝYOR Lefke Turizm Derneði 1. Ceviz Festivali düzenliyor. Dernek'ten yapýlan açýklamaya göre, 30 Mayýs Pazar günü Lefke Çarþý Merkezi'nde düzenlenecek festivalde sergiler açýlacak, folklor ve dans gösterileri yapýlacak, konserler ve yarýþmalar düzenlenecek. Festivalde ziyaretçilere yerel tatlar da sunulacak. Güney Kýbrýs sahalarýnda þiddet n APOLLONA-APOEL KUPA MAÇINDA ÞÝDDET OLAYLARI YAÞANDI... KAVGALARA 4 BÝN KÝÞÝ KARIÞTI, 16 POLÝS YARALANDI Apollona ve APOEL arasýnda önceki akþam oynanan kupa maçý sýrasýnda Lefkoþa'nýn Rum kesimi, Limasol, Larnaka ve Lefkoþa-Larnaka otoyolunda çok sayýda olay çýktý. Rum radyosunun haberine göre, molotof kokteyli ve iþaret fiþekleri kullanarak birbirlerine ve çevreye zarar veren taraftarlar, maç sonrasýnda yaklaþýk 4 bin kiþilik iki grup halinde birbirine saldýrdý, polis taraftarlarý daðýtmak için göz yaþartýcý bomba kullandý. Larnaka GSZ Stadý'nda dün gece oynanan maç öncesinde, stat dýþýnda park halindeki bir araçta 15 adet molotof kokteyli, içerisinde yanýcý madde bulunan pet þiþe, 27 adet motosiklet kaský, 30 kazma sapý ve taþ dolu bir sepet bulundu. Stada giriþ yapýldýðý sýrada ise bazý taraftarlarýn üzerlerinde iþaret fiþeði bulundu. Maç sonrasýnda taraftarlar birbirlerine taþ attýlar. Atýlan taþlar nedeniyle bir polis memuru yaralandý, 13 dükkanýn dükkanlarýn vitrin camlarý ile iki polis otosunun camlarý kýrýldý. Stat dýþýnda meydana gelen olaylarda ise 5 polis memuru yaralanarak hastaneye kaldýrýldý. Saat sýralarýnda yüzlerini maskelerle ve motosiklet kasklarýyla gizleyen yaklaþýk bin kiþi, ellerinde sopa ve molotof kokteylleriyle Limasol'daki AEL futbol kulüp binasý önünde toplandý. Ayný anda 3 bin civarýnda Apollona taraftarý da, ellerinde iþaret fiþekleriyle, havai fiþek patlatarak takýmlarýnýn zaferini kutlamak üzere þehrin baþka bir noktasýnda toplandý. Polis çatýþmayý engellemek amacýyla iki grup arasýnda set oluþtururken, her iki grup da set oluþturan polise doðru ilerledi. Birbirlerine molotof kokteyli, taþ ve iþaret fiþekleri atan gruplar, çöp kutularý içerisinde ateþ yaktýlar. Polis çýkan olayý bastýrmak amacýyla göz yaþartýcý bomba kullanýrken, bu olaylar sýrasýnda da 11 polis yaralandý. Hastaneye kaldýrýlan polislerden 9'u ayakta tedavi edilirken 2'si kontrol altýna alýndý.

16 16 17 Mayýs 2010 Pazartesi

17 17 Mayýs 2010 Pazartesi 17

18 18 17 Mayýs 2010 Pazartesi

19 17 Mayýs 2010 Pazartesi 19 Geçtiðimiz gün yapýlan Üniversiteler Yüzme Þampiyonasý nda þampiyon yüzücüler belli oldu Yüzmede Yakýn Doðu rakip tanýmýyor n KKTC Üniversiteler Spor Federasyonu tarafýndan gerçekleþen yarýþlarda onaltý yarýþ sonunda onbir dalda birincilik ödülü alan YDÜ Üniversiteler arasý en iyi benim dedi KKTC Üniversiteler Spor Federasyonu tarafýndan düzenlenen Üniversiteler Yüzme Þampiyonasý geçtiðimiz gün düzenlendi. YDÜ'nün büyük üstünlük kurduðu yarýþlarda onaltý katagorinin onbirinde birincilik ödülü alan YDÜ sekiz dalda'da ikincilik alarak birnevi kendi kendileriyle yarýþtý. Bayanlar kategorisinde sadece iki takýmýn olmasý sporumuz açýsýndan üzüntü yaratýrken, erkekler arasýnda dört takýmýn olmasý rekabeti artýrdý. Yapýlan yarýþlar sonucunda dereceye giren sporculara ödüllerini KKTC Üniversiteler Spor Federasyonu Baþkaný Beyhan Gürgöze, DAÜ Rektör Kordinatörü Tuncer Tuncergil, GAÜ Öðretim Üyesi Mustafa Apak ve YDÜ Spor Müdürü Hakan Atamtürk takdim ettiler. ARANIYOR Duvarcý, sývacý ve fayans seramik yapabilen ustalara ihtiyaç vardýr. Tel: Yarýþlarda þu sonuçlar alýndý: 50m serbest-free 19+yaþ Yaþ Kategorisi Bayan 1.Sevinç Gürdal ODTÜ 00:31:45 2.Çiðdem Taþkýran 1990 YDÜ 00:32:80 3.Çisem Koze 1988 YDÜ 00:35:43 Erkek 1.Buðra Marlalý 1991 YDÜ 00:26:00 2.Kemal Artemel 1991 DAÜ 00:26:39 3.Onur Kýzýloðlu YDÜ 00:26:78 200m karýþýk-m 19+yaþ Yaþ Kategorisi Bayan 1.Melis Sevinç 1990 YDÜ 03:02:39 2.Burcu Canbulat 1991 YDÜ 04:01:16 Erkek 1.Buðra Korahan 1990 DAÜ 02:29:54 2.Buðra Marlalý 1991 YDÜ 02:29:83 3.Anvar Mufazalov 1989 GAÜ 02:39:82 50m sýrt-back 19+yaþ Yaþ Kategorisi Bayan 1.Nur Yasemin Bildik 1988 YDÜ 00:39:03 2.Atilay Kaya ODTÜ 00:48:22 3.Özge Erkan 1991 YDÜ 00:49:73 Erkek 1.Doðukan Habiboðlu 1987 YDÜ 00:29:73 2.Turgut Iþýk 1989 DAÜ 00:31:80 Güney Kýbrýs taki ata malýna sahip çýkmak için tereke kurmak isteyenler i arayabilirler... ELEMAN ARANIYOR Green Zodiac Casino bünyesinde tüm departmanlarda çalýþtýrýlmak üzere en az 2 yýl deneyimli presentable bay-bayan elemanlar aranmaktadýr Barýþ Canbulat 1987 YDÜ 00:32:99 4x100m serbest-free 19+yaþ Yaþ Kategorisi Bayan 1 Çisem-Burcu-Yasemin-MelisYDÜ 05:27:18 2 Esra-Cansu-Atilay-SevinçODTÜ 07:17:54 Erkek 1 Naim-Özay-Dogukan-BuðraYDÜ 04:06:93 2 Kemal-Turgut-Can-Buðra DAÜ 04:12:70 3 Alper-Arda-Gercek-Anvar GAÜ 04:46:43 100m serbest-free 19+yaþ Yaþ Kategorisi Bayan 1.Sevinç Gürdal ODTÜ 01:14:57 2.Çisem Koze 1988 YDÜ 01:23:06 3.Necla Göktan 1991 YDÜ 01:32:78 Erkek 1.Anvar Mufazalov 1989 GAÜ 00:59:98 2.Kemal Artemel 1991 DAÜ 01:00:99 3.Özay Özçelik 1990 YDÜ 01:01:61 50m kurbaða-breast 19+yaþ Yaþ Kategorisi Bayan 1.Nur Yasemin Bildik 1988 YDÜ 00:39:87 2.Çiðdem Taþkýran 1990 YDÜ 00:44:14 3.Atilay Kaya ODTÜ 00:48:22 Erkek 1.Naim Umut Özgü 1988 YDÜ 00:36:24 2.Buðra Ebeler 1988 YDÜ 00:38:40 3.Nurettin Zaim 1991 DAÜ 00:38:52 Girne bölgesinde 24 saat elektrik, su, uydu, soðutma sistemleri, buzdolabý arýzalarý hemen giderilir. Tel: Taze koyun hellimi yapýlýr. (Kilosu 15 TL) Tel: m kelebek-b.fly 19+yaþ Yaþ Kategorisi Bayan 1 Melis Sevinç 1990 YDÜ 00:36:29 2 Burcu Canbulat 1991 YDÜ 00:47:19 3 Necla Göktan 1991 YDÜ 00:48:80 Erkek 1.Buðra Korahan 1990 DAÜ 00:27:05 2.Doðukan Habiboðlu 1987 YDÜ 00:28:09 3.Turgut Iþýk 1989 DAÜ 00:28:16 4x100m karýþýk 19+yaþ Yaþ Kategorisi Bayan 1.Yasemin-Necla-Melis- ÇisemYDÜ 06:00:94 2.Sevinç-Atilay-Esra-Ýpek ODTÜ 07:56:61 Erkek 1.Doðukan-Naim-Buðra-OnurYDÜ 04:37:85 2.Buðra-Nurettin-Turgut-KemalDAÜ 04:52:67 3.Gerçek-Arda-Anvar-Alper GAÜ 05:35:47 SAHÝBÝNDEN KÝRALIK EV 2. Selim Cad. Üzerinde Mücahitler Derneði yanýnda 3+1 daire sahibinden kiralýktýr MELÝ EMLAK SATILIK 1)Lefkoþa Kýzýlbaþ'ta Türk koçanlý sýfýr asansörlü apartman dairesi peþinatta esnek stg 2)Kermiya sosyal konutlarýnda 4. kat satýlýk manzaralý apartman dairesi stg 3)Boðaz'da Türk koçanlý sýfýr ikiz villa stg 4)Yenikent'te Türk koçanlý ikiz villa stg 5- Girne de 2 yatak odalý Türk koçanlý sýfýr apt. daireleri 45 bin Stg. 6- Hamitköy anayol üzerinde Türk koçanlý 1 evl ayakkare arsa, 60 bin Stg

20 Þampiyon Bursaspor Turkcell Super Lig'inin 34. ve son haftasýnda Bursaspor evinde Beþiktaþ'ý 2-1 maðlup ederek, Trabzon'un da Fenerbahçe ile berabere kamasýyla þampiyon oldu. Bu sonuçla birlikte yeþil-beyazlý takým, tarihinde bir ilki baþararak Turkcell Süper Lig'in 52. þampiyonu oldu. Play Out karþýlaþmasýnýn ilk maçýna büyük bir sýkýntý ile çýkan Türkmenköy tüm olumsuzluklara raðmen galip gelmeyi baþardý Cilayi den eser kalmadý n Türkmenköy Baþkaný Ali Özgünel, taraftarýn sahaya gelmemesi, ilgisizliði ve nemelazýmcýlýðýnýn futbolcularýn moralini olumsuz yönde etkilediðini söyledi. Türkmenköy takýmý tüm olumsuzluklara raðmen play out ilk maçýnda galibiyet elde etti... n Baþkan Özgünel "Eskiden 'Cilayi' dediðimiz sahamýz geçilmezdi. Köyümüz güneyden gelen iki köyün insanýnýn yerleþtirildiði bir köydür. Oynayan futbolcular da bu insanlarýn akrabasýdýr. Ancak adam kardeþinin oðlunu gelip sahada izlemiyor. En yakýn akrabasýna destek vermiyor. Bu nedenle de artýk geçilmez olan 'Cilayi' geçiliyor" dedi Fly Oil 1. liginde Play Out maçlarýna kalarak bir alt kümeye düþmeme mücadelesi veren Türkmenköy, dört futbolcusunun sakat olmasý nedeni ile maðlup olmaktan çekinerek çýktýðý Ozanköy maçýný dört gol ile geçmesini bildi. Lefkoþa'da Atatürk Stadý'nda oynanan ve küme düþmeme mücadelesi veren dört takým açýsýndan son derece önemli olan maçta Türkmenköy'ün eksik futbolcularýna karþýn Ozanköy karþýsýnda güzel bir futbol ortaya Büyük Bayanlar Basketbol Ligi final serisi ikinci maçý bu akþam oynanýyor Þampiyonluk düðümü çözülecek mi? n Seride durumu 2-0 yapan YDÜ bayan basketbol takýmý bu akþam kazanmasý durumunda þampiyonluða ulaþacak Siemens Büyük Bayanlar Basketbol Ligi final serisinin ikinci karþýlaþmasý bu akþam oynanýyor. Lefkoþa Atatürk Spor Salonu'nda saat 18.15'te baþlayacak karþýlaþmayý kazanan Yakýn Doðu Üniversitesi olursa þampiyon belirlenmiþ olacak. koydu ve bunun karþýlýðýný da dört gol atarak aldý. Dört futbolcu sakattý Türkmenköy Baþkaný Ali Özgünel, maç öncesi yaptýðý açýklamada dört futbolcularýný sakat olduðunu, takým çýkartmakta güçlük yaþadýklarýný, bu nedenle Ozanköy karþýsýnda bu eksik kadro ile ne yapacaklarýný bilemediklerini söylemiþti. Ancak buna raðmen yine de sahaya galip gelmek için çýkacaklarýný, play-out maçlarýnda baþarýlý olmaz ve ikinci lige düþerlerse o ikinci ligde de mücadelelerini sürdürüp ve yine birinci lige çýkmak için uðraþ vereceklerini ifade etmiþti. Aileler bile maçlara gelmiyor Türkmenköy Baþkaný Ozanköy karþýsýnda alýnan galibiyetten dolayý futbolcularýný ve teknik heyeti kutlarken þu açýklamalarda Siemens Büyük Bayanlar Ligi'nde final serisine 1-0 önde baþlayan YDÜ bayan takýmý, final serisinin ilk maçýnda Koop Spor bayan takýmýný yenerek seride durumu 2-0 yapmýþtý. Bu akþam oynanacak olan karþýlaþmayý kazanan yine YDÜ olursa sezonu Siemens Bayanlar Basketbol Ligi þampiyonluðuna ulaþacak. Kazanan Koop Spor olmasý halinde 19 Mayýs Pazartesi akþamý üçüncü bir maç daha oynanacak. Siemens Büyük Bayanlar Ligi'nde þampiyon kazanýlmýþ üç maç üzerinden belli oluyor. bulundu: "Eskiden 'Cilayi' dediðimiz sahamýz geçilmezdi. Orada bizim ile mücadele eden takýmlarýn galip gelme þansý azdý. Bunun da en büyük etkenlerinden bir tanesi taraftarýmýzdý. Güzel bir sahada ve çok çoþkulu taraftar önünde oynayan futbolcularýmýzýn moral ve motivasyonu da artardý. Ancak þimdi taraftarýn sahaya gelmemesi, ilgisizliði ve nemelazýmcýlýðý futbolcularýmýzýn moralini de etkiledi. Köyümüz güneyden gelen iki köyün insanýnýn yerleþtirildiði bir köydür. Oynayan futbolcular da bu insanlarýn akrabasýdýr. Ancak adam kardeþinin oðlunu gelip sahada izlemiyor. En yakýn akrabasýna destek vermiyor. Bu nedenle de artýk 'Cilayi' geçiliyor." Dayanýþma yok "Bir kulübün ayakta kalmasý için gelir getirici faaliyetlerde bulunmasý þart. Biz de bu nedenle dayanýþma geceleri düzenliyoruz. Ancak bir tanesi köyümüzde olmak üzere son olarak düzenlediðimiz dayanýþma gecesine bile katýlým çok az oldu. Köylü olmayan yakýn dostlarýmýz bu dayanýþma gecesine gelmemiþ olsaydý sanýrým o geceyi boþ masalar ile tamamlamýþ olacaktýk dedi." Ya gelip teslim alsýnlar ya destek versinler Yönetim Kurulu toplantýlarýna bile ilginin az olduðunu, bir baþka köyde kalmasýna raðmen kendisi ile Lefkoþa'da ikamet eden Muharrem Gerçeker'in her toplantýya katýlmasýna karþýn, köyde ikamet edenlerin bile toplantýlara iþtirakinin az olduðunu belirten Ali Özgünel, gelin kulübü ve yönetimi teslim alýn diyoruz kimse gelmiyor. O zaman gelmiyorsanýz bize destek verin diyoruz kimse destek vermiyor diyerek, Türkmenköy'ün içerisine girdiði çýkmaza da vurgu yaptý. Erkeklerde Koop Spor bir adým önde Siemens Büyük Erkekler Basketbol Ligi final serisi ikinci karþýlaþmasý bu akþam Atatürk Spor Salonun'da oynanýyor. Büyük çekiþmeye sahne olan ve ilk iki periyodu Gönyeli Oþan'ýn üstünlüðünde tamamlanan ilk karþýlaþmada Koop Spor takýmý son iki periyotta oyuna üstünlüðünü koyarak kazanmýþ ve seride 1-0 öne geçmiþti. Erkeklerde þampiyon olacak takým kazanýlmýþ dört maç üzerinden belirleniyor. Play-out ilk maçýnda Cihangir ile 1-1 berabere kalan Türk Ocaðý'nýn teknik heyeti Doðan Türk Birliði patentli Doðanlýlar Ocaðý kurtarabilecek mi? n Ýlker Ertemel ve Cenker Kaya Doðan Türk Birliði'nin unutulmaz futbolcularý þimdi Türk Ocaðý'nýn baþarýsý için uðraþ veriyor Fly Oil 1. Lig'de son hafta play-outa kalan Türk Ocaðý'nda teknik adam Tayfun Kurtarýcýoðlu'nun görevden alýnmasýndan sonra takýmýn baþýna getirilen Ýlker Ertemel ve yardýmcýsý Cenker Kaya ilk sýnavýný Cihangir karþýsýnda verdiler. Doðan Türk Birliði'nin unutulmaz futbolcularý arasýnda yer alan Ýlker Ertemel ve Cenker Kaya, bir zamanlar Doðan Türk Birliði-Türk Ocaðý derbilerinde Doðan'ýn kazanmasý için uðraþ verirken þimdilerde, Türk Ocaðý'nýn play-out'ta baþarýlý sonuçlar alýp ligde kalmasý için uðraþ veriyorlar. Cihangir ile oynanan karþýlaþmada her iki teknik adamýn maç boyunca saha kenarýna gelerek futbolcularý uyardýklarý gözlendi. Özben Kalfa görev baþýnda Türk Ocaðý'nýn efsane futbolcularýndan Özben Kalfa da Türk Ocaðý'nýn bu zor günlerinde kenar yönetimdeki yerini aldý. Maçtan önce konuþma fýrsatý bulduðumuz Özben Kalfa, Türk Ocaðý'ný içine düþtüðü durumdan kurtarmak için tüm camianýn kenetlendiðini belirtti. Kendisini de göreve çaðýrdýklarýnda hiçbir menfaat gözetmeksizin hemen bunu kabul ettiðini söyledi. Sýcak futbolcularý etkiledi Türk Ocaðý ile Cihangir arasýnda Þht. Hüseyin Ruso Stadý'nda oynanan karþýlaþmada havanýn aþýrý sýcak ve nem oranýnýn oldukça yüksek olmasý futbolcularý olumsuz yönde etkiledi. Karþýlaþmanýn hakemi Mehmet Sezener'in her iki yarýda verdiði su molalarý dýþýnda oyun içerisinde de zaman zama futbolcularýn saha kenarýna gelerek su ihtiyaçlarýný karþýladýklarý gözlendi. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/ :00

7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/ :00 7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/2009 22:00 1-Serbest Muhasebeci Mali Müþavir ve Yeminli Mali Müþavirlerin Çalýþma Usul ve Esaslarý Hakkýnda ki yönetmeliðe göre, aþaðýdakilerden

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 SÖZCÜ / AKP de bir kişi konuşur, diğerleri asker gibi bekler! Tarih : 06.01.2012 CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu hem AKP deki tek adamlığı hem de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ın üslubunu ve liderliğini

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3.

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3. Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 2 3 Baðlantý Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD640 Baz istasyon VEYA - Connect Install Enjoy CD640/CD645 El cihazý CD645 Baz istasyon Baz istasyon besleme

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu Ocak 05, 2017-4:11:00 Başbakan Binali Yıldırım, Keçiören Belediyesi önünde düzenlenen metro açılış töreninde yaptığı konuşmada, nüfusu

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

4. 5. x x = 200!

4. 5. x x = 200! 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM 3. DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. adým (2) 2. adým (4) 1. x bir tam sayý ve 4 3 x 1 7 5 x eþitsizliðinin doðru olmasý için x yerine

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Mayýs 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3072 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OLSAYDIM.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Mayýs 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3072 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OLSAYDIM. Müzakere masasýnda milli birlik ve beraberlik ruhu aðýr basmýþ yine... Kanlý çatýþmalardaki gibi týpký... Faþistimiz de komünistimiz de bütünleþir hep mevzide ve masada! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Mayýs 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3071 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BOZAN YAYALAR.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Mayýs 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3071 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BOZAN YAYALAR. Zorlu bir hükümet isterdiniz deðil mi? Alýn size iþte Zorlu bir hükümet! Töresi de cabasý... Eðer sigarayý býrakýrsanýz Ýstanbul'dan gümrüksüz puro da getirir ayaðýnýza! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Aðustos 2013 Cuma YIL: 12 SAYI: 4260 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ANA VE ÇOCUKLARI.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Aðustos 2013 Cuma YIL: 12 SAYI: 4260 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ANA VE ÇOCUKLARI. Eskiden Cuma Pazarý kurulurdu memlekette... Eþeklerle gelir giderlerdi bu pazara... Þimdi koalisyon pazarý kuruluyor... Mercedeslerle ve BMW'lerle gelip gidiyorlar... Ama eþeklik ölmedi daha!.. ÝCAZETSÝZ

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Bir dik ikizkenar ABC üçgeni, BC = AB = birim olacak þekilde veriliyor. Üçgenin C köþesini merkez kabul ederek çizilen ve yarýçapý birim olan bir yay, hipotenüsü D noktasýnda, üçgenin

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Müşteri: Üç gece için rezervasyon yaptırmak istiyorum. Tek kişilik bir oda.

Müşteri: Üç gece için rezervasyon yaptırmak istiyorum. Tek kişilik bir oda. TÜRKÇE 12-13: OKUMA - ANLAMA - YAZMA OKUMA - ANLAMA 1: Rezervasyon Müşteri: Üç gece için rezervasyon yaptırmak istiyorum. Tek kişilik bir oda. Duşlu olması şart. Otel görevlisi: Tek kişilik odamız kalmadı

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý.

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Üstüne, günlerin yorgunluðu çökmüþtü. Bunu ancak oyunla atabilirdi. Caný oyundan

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı