Turistleri davul zurna ile karþýlýyoruz, ama bazý otellerimizin hali periþan... Mare Monte bu yaz sezonu da kapalý...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Turistleri davul zurna ile karþýlýyoruz, ama bazý otellerimizin hali periþan... Mare Monte bu yaz sezonu da kapalý..."

Transkript

1 Dün ülkemize gelen 168 Hollandalý turist törenle karþýlanmýþ Ercan Havaalaný'nda... Folklor gösterileri ve ikramla... Turizm patlardý mutlaka, bir de dansöz olsa... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Mayýs 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3070 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý YURDU ÝKÝYE BÖLÜNMÜÞ ÞAÝRLER NERDE? l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar HESAP YANLIÞ Turgut Afþaroðlu AH BU ÝÞGALÝN GÖZÜ KÖR OLSUN Mehmet Levent TURÝZM PATLIYOR GALÝBA... ON LÝRALIK HEDÝYE... HÜZNÜN ÝÇÝNDEN SIYRILAN BÝR YAZI Erdoðan Baybars Ali Osman Zübeyir Aðaoðlu Turistleri davul zurna ile karþýlýyoruz, ama bazý otellerimizin hali periþan... Mare Monte bu yaz sezonu da kapalý... Tibuk çöplüðü Bir zamanlar Kýbrýs ýn en gözde otellerinden biri olan Girne deki Mare Monte Oteli adeta çöplük haline geldi. Net Holding patronu Besim Tibuk a 49 yýllýðýna kiralandýktan sonra otelde hiçbir restorasyon yapýlmadý ve taþ taþ üstüne konmadý... Bu yaz da kapalý olan otel sefillikten geçilmiyor... n Merit Oteller zincirinin de patronu olan Besim Tibuk, Mare Monte de büyük proje lerini hayata geçirmeyi vadetmiþti. Ancak otelcilikten çok casinoculuða yöneldikten sonra, verdiði sözleri de yerine getirmedi... n Maðusa da Halil Falyalý ya kiralanan Park Otel de sefilleri oynuyor... Falyalý oteli iki aya kadar faaliyete geçirebileceklerini söylüyor... n Yine Maðusa daki Venüs Beach Oteli ise hepsinden beter... Ödenmemiþ borçlarý yüzünden haciz gelen otelde ne varsa hacizciler tarafýndan kamyonlara yüklenerek götürülüyor... n 3. sayfada Afrika dan Mektup ta Gülsen Bozkurt mu, Simavi Aþýk mý? n Yerel seçimlerde iþbirliði için anlaþan CTP ile TDP, Lefkoþa daki aday konusunda anlaþamýyor... n CTP Simavi Aþýk derken, TDP Gülsen Bozkurt ta ýsrar ediyor... n 3. sayfada Mare Monte deki çöplükten iþte bir kesit... ÞART MIDIR POLÝTÝKACI AHLÂK FUKARASI OLSUN? Selma Bolayýr l 8. sayfada Acý reçete Özgün Kutalmýþ l 8. sayfada SÝSTEMÝN ÝFLASI... Kubilay Özkýraç l 10. sayfada KEÞKE ÜLKEMÝZE DÖNEBÝLSEK... Dolgun Dalgýçoðlu l 5. sayfada MARKGAN ME GAPSEN! Sezan Artun VEREN ELÝ KESMEZLER l 6. sayfada Musa Özmusaoðlu l 13. sayfada Arif H.Tahsin yazýyor: Her horoz kendi fýþkýlýðýnda öter... Unutmayýn... n 2. sayfada

2 MOTOSÝKLETÝ KAZASINDA CEYHAN KAZIN HAYATINI KAYBETTÝ Girne-Deðirmenlik anayolunda dün sabah sýralarýnda meydana gelen kazada 28 yaþýndaki genç Ceyhan Kazýn yaþamýný yitirdi. Polis açýklamasýna göre, (04748 þase numaralý) motosikletle virajda direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan savrulan Kazýn, olay yerinde hayatýný kaybetti. KARPAZ'DA 9 SAAT ELEKTRÝK KESÝNTÝSÝ Gazimaðusa ve Karpaz bölgesinde bakým onarým çalýþmalarý nedeniyle bugün 9 saat süreyle elektrik kesintileri yapýlacak. Elektrik Kurumu'nun açýklamasýna göre, 8:00-17:00 saatleri arasýndaki 9 saatlik kesintiden þu bölgeler etkilenecek: Balalan, Ziyamet, Kumyalý, Gelincik, Derince, Taþlýca, Kuruova, Boltaþlý, Avtepe, Kaleburnu, Esenköy, Yeþilköy, Sipahi, Adaçay, Dipkarpaz, Zafer Burnu ve bölgedeki tesis ve su motorlarý. Kurudere köyüne ise, 9:00-14:00 saatleri arasýnda elektrik verilemeyecek. 35 DÖNÜM ARPA YANDI Meriç'te önceki gün sabah çýkan yangýnda 35 dönüm biçilmemiþ arpa yandý. Polisten yapýlan açýklamaya göre, yangýnýn nedeni belirlenemezken, olayla ilgili soruþturma sürüyor. MARKETTEN ALDIÐI EÞYALARI ÖDEMEDEN ÇIKTI, TUTUKLANDI Gazimaðusa'da, marketten aldýðý eþyalarý ödemeden çýkan kadýn tutuklandý. Polisten yapýlan açýklamaya göre, Astro'dan 51,80 TL deðerinde kozmetik ve temizlik ürünleri ile bir þiþe alkollü içki alarak ödemeden çýkarken tutuklanan kadýn 36 yaþýndaki A.A. 19 MAYIS ÝÇÝN ANKARA'YA GÝDÝYORLAR KKTC'li öðrenci, öðretmen ve mücahit grubu, 19 Mayýs Atatark'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramý kutlama etkinlikleri çerçevesinde bugün Ankara'ya gidecek. Türkiye Genelkurmay Baþkanlýðý'nýn davetlisi olarak Mayýs tarihleri arasýnda gerçekleþecek ziyarette, Atatürk'ün kabrine çelenk koyup saygý duruþunda bulunacak olan KKTC'li gençler, Ankara 19 Mayýs Stadyumu'nda gerçekleþtirilecek 19 Mayýs Gençlik ve Spor Bayramý'ný Türkiye gençleriyle birlikte kutlayacak. Ülkeye 24 Mayýs'ta dönecek KKTC heyetinde 20 lise öðrencisi, 3 öðretmen, 6 mücahit ve 3 gazeteci bulunuyor. SANER DUÞANBE YOLCUSU Tacikistan'ýn baþkenti Duþanbe'de Mayýs tarihleri arasýnda yapýlacak Ýslam Konferansý Örgütü (ÝKÖ) 37. Genel Kurul toplantýsýnda KKTC'yi Turizm, Çevre ve Kültür Bakaný Hamza Ersan Saner baþkanlýðýndaki heyet temsil edecek. Dýþiþleri Bakanlýðý'ndan yapýlan açýklamaya göre, Saner'e toplantýda Dýþiþleri Bakanlýðý'ndan Dýþiþleri Dairesi I. Sekreteri Mustafa Davulcu ile III. Sekreter Çaðrý Kalfaoðlu eþlik edecek. Olaylar ve Gerçekler Arif Hasan Tahsin Yýl Türkiye'nin askeri harekatý daha üç yaþýnda. Ama Kýbrýs Türk Federe Devleti'nin kendi parasýný basamayacaðý anlaþýldý. Oysa daha Baþkanlýk Sistemi geçerli iken, Denktaþ'ýn baþkanlýðýndaki hükümet kendi para birimini basma kararý aldý, ve Türkiye ile temas etmek üzere devrin Maliye Bakaný Rüstem Tatar Ankara'ya gönderildi. Uzatmayalým, Türkiye kabul etmedi. Ve TL'nin para birimi olarak kullanýlmasýný empoze etti. Bizimkiler de, baþlarýnda koskoca Denktaþ olduðu halde pustular. Kýbrýs Lirasý'nýn sonu da getirildi. Bu kadar "erkek" arasýndan birisi çýkýp da "biz TL'yi deðil, Kýbrýs Lirasý'ný, ya da kendimizin basacaðý parayý kullanacaðýz" deme cesaretini gösteremedi. Kantara vursan Kýbrýs Kantarý'nýn da, Halep Kantarý'nýn da aðýrlýðýný tartamayacaðý Denktaþ bile sesini çýkaramadý. "Basýn bre þu parayý. Ve TL'yi piyasadan çekin, bizim paramýzý kullanýma koyun" deyemedi. Belki bu durum Denktaþ'ýn toplumuna karþý ilk nankörlüðü deðil, ama nankörlüklerinin baþ sýralarýnda yer alýr. Uygulamaya koysalardý ne yapabilirdi Türkiye? Bize savaþ mý ilan edecekti? Hangi hukuki gerekçe ile? Kýbrýs Lirasý'nýn deðeri 36 olarak tespit edildi. Ama memura bir hatýr yapýldý. Maaþlarý, bir Kýbrýs Lirasý 40 TL'den hesaplanarak ödenecekti. Bu para basma iþinde Türk basýný da bizi tele aldý. Mesela Hürriyet gazetesi... "Oðlanýn býyýðý terledi. Para basacak. Paranýn adý Mücahit olacak. Mesela bir okka soðan 5 Mücahit olacak" diye yazdý özetle... Bizim idareci takýmý bunu da sineye çekti. 1977'ye geldiðimizde TL hýzla deðer kaybetmeye baþladý. Maaþ ve ücretler kaðýt üzerinde Kýbrýs Lirasý'ydý. Ve TL düþüþüne raðmen 40 ve 36'dan iþlem gördü. Böylece maaþ ve ücretlilerin maaþlarýnýn satýn alma gücü her gün eksilirdi. Ve bu para da Türkiye'nin cebine girerdi. Her HER HOROZ KENDÝ FIÞKILIÐINDA ÖTER... UNUTMAYIN... sabah TL deðer kaybettikçe Kýbrýslýnýn cebindeki (Türkçe konuþan Kýbrýslýnýn) paranýn bir kýsmý Türkiye'nin cebine inerdi. Bir Kýbrýs Lirasý'nýn deðeri altýyüz TL'yi aþtýðýnda bile resmi kur 36 ve 40 TL'de tutuldu. Öðretmenler Sendikasý bu duruma 1977'de karþý çýktý. 45 gün grev yaptý ama Necat Konuk'un baþkanlýðýndaki hükümet Öðretmenler Sendikasý ile görüþmeyi reddetti. Baþbakan Necat Konuk, meclis kürsüsünden özetle þöyle dedi: "Ben ekonomik konularý sendikalarla görüþmem." Böylece kýsa sürede sterlin milyonerleri yaratýrken, öte yandan da iþçiyi, emekçiyi, ahaliyi soyup soðana çevirdiler. Ama maaþ ve ücretler TL'ye çevrildikten sonra da, iþçiyi, memuru, polisi, öðretmeni rahat býrakmadýlar. TL'nin devalüasyonu ile cebindeki parayý çalmaya devam ettiler. Kýbrýslýnýn uyuþuk, vurdum duymaz, hiçbir þeyi umursamaz gibi bir hali vardýr. Ama bu duruma güvenmemek lazýmdýr. Çok sabýrlýdýr ama, her sabrýn da bir sonu vardýr. Kýbrýslýyý "sikimeye" kadar zorlamak doðru deðildir. Ecevit döneminde idi son TL iflasý. Ýkibinli yýllarda mý ne? Maaþ ve ücretler en az %60 satýnalma deðerini kaybettiler. Çiller zamanýnda da bu toplum devalüasyon tokadýný yedi. Þimdi Erdoðan da maaþ ve ücretleri Türkiye düzeyine çekmek istermiþ... Buradaki fiyatlarý bilir mi bilmem... Aradan geçen zaman içinde galiba, hukuken Kýbrýs'ýn Kýbrýslýlara ait olduðunu Türkiye unuttu. O nedenle 21. yüzyýlda bile, "her horozun kendi fýþkýlýðýnda öttüðü" gerçeðini de sallamaz oldu. Kýbrýslýnýn uyuþuk, vurdum duymaz, hiçbir þeyi umursamaz gibi bir hali vardýr. Ama bu duruma güvenmemek lazýmdýr. Çok sabýrlýdýr ama, her sabrýn da bir sonu vardýr. Kýbrýslýyý "sikimeye" kadar zorlamak doðru deðildir. "Sikime barut (ya da sikime barudi)" deme noktasýna getirmeyin. O zaman karþýsýnda kim olursa olsun restini çeker. Karþýsýndakinin restini de görür... Dün da söyledik. Türkiye bu resti görecek güçte deðildir. Çiziktirdi Þener LEVENT Açý YURDU ÝKÝYE BÖLÜNMÜÞ ÞAÝRLER NERDE? Yurdu tecavüze uðramýþ þairlerin tecavüz kokmalý þiirleri... Zorla ýrzýna geçilmiþ kadýnlarýn isyankar ruhu dolaþmalý o dizelerde... Çýkarma harekatý askerlerinin yüzü ve süngüsü... Temmuz sýcaðýnda tarlada kokan ve bir kuyuya atýlan kanlý bir ölü... Bir toplu mezar... Ve üstüne bir zafer iþareti kazýnan kalýn bir aðaç kütüðü... Yurdu ikiye bölünmüþ þairlerin kahýr kokmalý þiirleri... Yýrtýk haritayý dikmeye çalýþan usta terzilerin iðneleri gibi batmalý ruhumuza dizeleri... Esirlik... Göçmenlik... Ve bir kayýp cenazesi... Yýllar sonra topraktan çýkardýðýmýz kafataslarýndaki kurþun delikleri... Ürpertmeli bizi... Ölülerinin ardýndan hala aðýt yakan yaþlý kadýnlarýn sonsuz matemi... Yalancý tarihçilerin gizlediði ne varsa... Piþmanlýk... Masumiyet... Günah çýkarma... O dizelerde hayat bulmalý ateþ-kes günlerinin sessiz gözyaþlarý da... Yurdu yabancý askerler tarafýndan talan edilmiþ þairlerin talan kokmalý þiirleri... Eski bir gramofonun üstüne düþen bir bomba... Esir kadýnlarla esir erkekleri ayýran askerler... Yerleþtikleri yeni evlerindeki duvarlarda eski ev sahiplerinin evlilik fotoðraflarýný bulunca, atmaya kýyamayýp yýllarca saklayan iyi kalpli insanlar... Meleklerle þeytanlar dansetmeli o dizelerde... Temmuz sýradan bir Temmuz olmalý... Aðustos'ta Aðustos böceklerinin sesi deðil, postallarýn sesi duyulmalý... Güvercinin gagasýnda bir zeytin dalý olmalý... Kan izlerine basa basa yürümeli þair barýþa... Bunlarýn hiçbirini bulamadým ben elimdeki kitapta... Kitap Kýbrýslýrum þairlerin þiirlerinden bir demet... Þairlerimiz dilimize çevirmiþler... Türkiye'de basýlmýþ... Yurdu talan edilmiþ ve ikiye bölünmüþ þairlerin þiirleri mi bunlar? Yurdu iþgal altýnda olan þair kim? Ben o kokuyu alamadým bu kitapta... Neden? 1974 hiç mi etkilememiþ Kýbrýslýrum þairlerini?.. Faþist darbe ve iþgal, damgasýný vurmamýþ mý onlarýn þiirine? Mümkün mü? Yoksa bu kitaba girenler mi yalnýz böyle? Oysa bizim þiirimiz, Kýbrýslýtürk þiiri yani, 1974'le beslendi hep yakýn geçmiþimizde... Mehmet Yaþýn'ýn olay yaratan "Sevgilim Ölü Asker" kitabý bütünüyle bir 1974 ürünü... Faize Özdemirciler'in "Deli Temmuz"u ve en son yayýnladýðý "Rumca Küstüm, Türkçe Kýrýldým" kitabý... Neþe Yaþýn'ýn... Fikret Demirað'ýn þiirleri... Hepsinde de 1974'ün derin izleri... Bizim þairlerimiz Rum þairlerinden daha çok mu etkilendi 1974'ten acaba? Pantelis Mekanikos'un "Ýlerlemek" isimli þiiri çok çarpýcý geldi bana. Þöyle diyor: "Karýlarý gözleri önünde tecavüze uðramýþ Erkeklerden ne beklersin, Elleri býçaða hiç uzanmamýþ. O zaman da kayýtsýzdýlar Þimdi de. Boþanmak istediklerini söylüyorlar Sadece." Tecavüzcüden çok, korkaklýðýndan tecavüze seyirci kalanlara öfke... Erkekler savaþta korkak... Savaþtan sonra ise kalleþ... Ýþgal altýndaki yurdu ikiye bölünmüþ þairlere selam ederim... Kýbrýslý bir þairin þiiri ne kadar yasemin ve limon çiçeði tüterse, o kadar da barut ve zulüm tüter. Kaynaðý aþk ve hayattýr elbette þiirin... Haritamýz hiç yýrtýlmamýþ olsa...

3 AFRÝKA dan mektup... MARE MONTE BESÝM TÝBUK'UN ÇÖPLÜÐÜ MÜ? Bir yaz sezonu daha geldi iþte... Ve umudunu turizme baðlamýþ olan KKTC, bir yandan batýrýlan KTHY'yi kurtarmaya çalýþýrken, bir yandan da yurtdýþýndan dört gözle turist bekliyor... KTHY'nin %51 hissesine Urfalý bir iþadamý talipmiþ... Adý Mehmet Çelik milyon dolarý varmýþ ve hemen bu iþe girmeye hazýrmýþ... Urfalý bir komutan tanýdýk: Ali Nihat Özeyranlý... Bir de þarkýcý: Ýbrahim Tatlýses... Dolar milyonerini de görelim bakalým þimdi... Kýsmetimiz hep Urfa'dan yani!.. * 168 Hollandalý turist gelmiþ dün ülkemize... Ercan Havaalaný'na... Ve davullarla zurnalarla karþýlanmýþlar... 'Kýbrýs'a özgü' ikram da yapýlmýþ onlara... Kýbrýs'a özgü ikram ne? Hellimli... Zeytinli... Biraz katmer... Biraz da nor böreði... Ceviz ve turunç macunu... Hollandalý turistler bayýlmýþlardýr herhalde... Böyle kim karþýlar ki kendilerini baþka bir yerde... Mesela Singapur'a gitseler, kimse kýlýný kýpýrdatmaz... Ya da Sidney'e... Üstünden bir de köpekleri salarlar üstlerine... Bir yerlerinde saklý bir uyuþturucu var mý diye... * Her neyse... Bir iþe yarasa varsýn göbek de atalým Ercan'da... Dansöz de oynatalým hatta! Oryantale bayýlýrlar! Diyeceðimiz þu: Yaz sezonu gelip çattý ama, bazý otellerimizin hali periþan... En önemlisi Mare Monte... Girne'nin incisiydi bir zamanlar... Süngüyle almýþ Rumun elinden Türk askeri... Pek çok þeyin aðzýna yandýðýmýz gibi onun aðzýna da yanmýþýz... Bizim elimize geçtikten sonra bu otel hiç hayýr etmemiþ... CTP yönetimi tutmuþ Besim Tibuk'a kiralamýþ en son yýllýðýna... Besim Tibuk kim? Oteller ve casinolar kralýmýz... Merit zincirinin patronu... Büyük projeler yapmýþ adam Mare Monte için... Nadide gazetecilerimizi çaðýrýp onlara da izah etmiþ hatta... Ancak bu kadar zaman geçmiþ iþte aradan... Mare Monte þimdi tam bir çöplük... Gidin görün... Sefilleri oynuyor... Taþ taþ üstüne konmamýþ daha... * Maðusa'da Halil Falyalý'ya verilen Park Otel de periþan... O da kapalý... 2 aya kadar hizmete açacaðýný söylüyor Falyalý... Yine Maðusa'daki Venüs Beach Oteli ise hepsinden beter... Ödenmemiþ borçlarýndan dolayý haciz gelmiþ... Hacizciler kamyonlara yükleyip götürüyorlar ne carsa... * 168 Hollandalý turiste þükredin... Ve bu kez dansöz oynatmayý da ihmal etmeyin! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE YEREL SEÇÝMLER Gülsen Bozkurt mu, Simavi Aþýk mý? n CTP-TDP GÖRÜÞMELERÝNDE LEFKOÞA SORUN OLDU... CTP SÝMAVÝ AÞIK'TA, TDP ÝSE GÜLSEN BOZKURT'TA DÝRETÝYOR KKTC'de 27 Haziran'da yapýlacak Yerel Kuruluþ Organlarý Genel Seçimleri ile Milletvekilliði Ara Seçiminde adaylýk için siyasi partilerde çalýþmalar sürüyor. Ulusal Birlik Partisi (UBP) ve Demokrat Parti (DP), yerel yönetimlerde iþbirliði konusunda mutabakata varýrken, Cumhuriyetçi Türk Partisi-Birleþik Güçler (CTP-BG) ile Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) arasýndaki görüþmeler sürüyor. UBP hafta sonunda delege yoklamasý yaparak, 6 belediye baþkanlýðý için aday belirlerken, bu isimleri bu akþam (dün) Parti Meclisi'nde kesinleþtirmeye çalýþacak. CTP/BG -TDP görüþmelerinde ise baþkent Lefkoþa belediye baþkan adaylýðý iki parti arasýnda sorun yaratýyor. Gülsen Bozkurt ile Semavi Aþýk'ý Lefkoþa Belediye Baþkan adaylarý olarak açýklayan iki partinin de geri adým atmak istemediði belirtildi. Partiler çalýþmalarýný sürdürürken, Yüksek Seçim Kurulu'nun açýkladýðý seçim takvimine göre, adaylýk baþvurularý 21 Mayýs Cuma günü yapýlacak. UBP ADAYLARI PARTÝ MECLÝSÝNE GÖTÜRÜYOR UBP, DP ile vardýðý mutabakat uyarýnca, toplam 28 belediyeden 20'sinde aday gösterecek ve DP bunlara destek verecek. Geri kalan 8'inde ise tersi uygulanacak. 20 belediyeden 14'ünde þu anki belediye baþkanlarýný yeniden aday gösterme kararý alan UBP, geri kalan 6 belediyedeki adaylarýný belirlemek için ise delege yoklamalarýna gitti. TAK muhabirinin sorularýný yanýtlayan UBP Genel Baþkaný Ýrsen Küçük, delege yoklamalarý sonucunda belirlenen adaylarýn Parti Meclisi'nde görüþüleceðini kaydetti. Küçük, Parti Meclisi toplantýsýnýn ardýndan adaylarýn açýklanabileceðini de söyledi. UBP, DP ile mutabakatý uyarýnca Gazimaðusa, Yenierenköy, Mehmetçik, Tatlýsu, Esentepe, Deðirmenlik, Vadili ve Geçitkale'de aday çýkarmayacak, bu partinin adaylarýný destekleyecek. Belediye meclis üyeliklerinde ise her iki parti tüm bölgelerde aday çýkartabilecek. CTP- TDP GÖRÜÞMELERÝ Benzer bir iþbirliði arayýþýnda olan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) de görüþmeleri sürdürüyor. TAK muhabirinin sorularýný yanýtlayan CTP Genel Sekreteri Kutlay Erk, TDP ile beþinci görüþmeyi de yaptýklarýný, olumlu havada geçtiðini ve iþbirliði yönünde ilerleme saðladýklarýný belirtti. Erk, ancak bazý konularda farklýlýklarýnýn bulunduðunu, bu konularda örgütlerle çalýþmalarýný sürdürdüklerini de kaydetti. Ýki tarafýn da birbirini ikna etmeye çalýþtýðýný ifade eden Erk, "Statükoya karþý güç kazanýmý için çalýþýyoruz. Kimin alt yapýsý nerede daha güçlü ona bakýyoruz. Ýyi bir sonuca varacaðýz" dedi. Bugün konuyu bir sonuca baðlayacaklarýný belirten Erk, örgütlerlerle görüþmelerinin ardýndan birbirlerine bilgi vereceklerini, CTP Parti Meclisi'nin de saat 19.30'da toplanacaðýný söyledi. VAROÐLU TDP Genel Sekreteri Esat Varoðlu da, CTP ile dün yaptýklarý görüþmenin olumlu havada geçtiðini belirtti. Lefkoþa adayý konusunda sorun olduðunu ifade eden Varoðlu, CTP'nin Lefkoþa Belediye Baþkanlýðý'nda ýsrarlý olduðunu, kendilerinin de geri adým atmamasý nedeniyle bu konuyu ertelediklerini söyledi. Yarýn tekrar görüþeceklerini ve son kararýn verileceðini ifade eden Varoðlu, konularý yetkili organlarýna götüreceklerini, Lefkoþa konusunu aþabilirlerse iþbirliði olabileceðini vurguladý. CTP Lefkoþa Belediye Baþkanlýðý'na Simavi Aþýk'ý, TDP ise Gülsen Bozkurt'u aday göstereceðini açýklamýþtý. UBP Parti Meclisi toplandý Adaylar bugün, ya da yarýn açýklanacak Ulusal Birlik Partisi (UBP) Parti Meclisi, Demokrat Parti (DP) ile yerel seçimlerde iþbirliði yapýlmasý için varýlan mutabakatý oyçokluðu, DP'nin UBP Gazimaðusa milletvekili adayýný desteklemesi ve UBP azýnlýk hükümetine dýþtan destek vermesi mutabakatlarýný ise oybirliði ile onayladý. Akþam saatlerinde yaklaþýk 45 dakika süren Parti Meclisi toplantýsýnýn ardýndan gazetecilere açýklama yapan Küçük, DP ile yerel yönetimlerde iþbirliði mutabakatýna bir üyenin ret oyu vermesi nedeniyle kararýn oyçokluðu ile alýndýðýný kaydetti. Küçük, "Herhangi bir pürüz olmadýðý için artýk çalýþmalarýmýzý hýzlandýracaðýz" dedi. BELEDÝYE BAÞKAN ADAYLARI YARIN VEYA SALI Belediye baþkan adaylarýný belirlemek için yapýlan delege yoklama sonuçlarýnýn daha tam olarak partiye ulaþmadýðýný, sadece Alayköy'deki neticenin geldiðini, Dikmen ve Çatalköy'de yoklamanýn sürdüðünü de anlatan Küçük, "Bunlarýn dýþýndaki beldelerde tek adaya indirildi" dedi. Küçük, UBP adaylarýný yarýn (bugün) veya salý günü tam liste olarak açýklayacaðýný belirtti. UBP, yerel seçimlerde þu an partili 14 belediye baþkanýný yeniden aday gösterme, 8 belediyede DP adayýný destekleme kararý almýþ, geri kalan 6 adayýn belirlenmesi için de delege oylamasýna karar vermiþti. HÜKÜMET BUGÜN Küçük, hükümet konusunda ise bugün milletvekili ve bakanlarla görüþüp öðleden sonra yeni kabineyi Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'na sunmayý planladýðýný yineledi. Demokrat Parti'den azýnlýk hükümetine destek sözü aldýktan sonra kabineyi belirleme çalýþmalarýný süratlendiren Küçük, son çalýþmalarý yaptýklarýný söyledi. 50 sandalyeli Cumhuriyet Meclisinde UBP'nin 24, DP'nin 5 milletvekili var. Hükümetin güvenoyu almasý için en az 26 milletvekilinin 'eevet'' oyu vermesi gerekiyor. Mecliste Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) 15, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) 2, Özgürlük ve Reform Partisi (ÖRP) de 2 sandalye ile temsil ediliyor. Geri kalan 2 sandalyeden biri Baðýmsýz Tahsin Ertuðruloðlu, diðer ise boþ. Turgut Afþaroðlu Haftada Bir Dobra Dobra HESAP YANLIÞ Kapitalist sistem duvara tosladý. Bir türlü krizden çýkamýyor. Bir sorunu çözmeye çalýþýrken, baþka bir sorun çýkýyor. Ýki yýl önce finansal krizi çözmek için aþýrý borçlandýlar. Þimdi bu borçlar baþlarýna dert oldu. Yunanistan borç bataðýnda... Portekiz, Ýspanya, Ýrlanda, Ýngiltere borç bataðýnda... Nasýl ödenecek bu borçlar? Halkýn sýrtýndan... Vergiler artýrýlacak... Maaþ ve ücretler azaltýlacak... Eðitimden saðlýða kadar, kamu harcamalarýnda kýsýntýya gidilecek. Kýsacasý, krizin bedelini fakir fukara ödeyecek. Euro bölgesinde, borç kriziyle ilgili kaygýlar ve kemer sýkma önlemleri, yeni bir sorunu gündeme getirdi. Deflasyon... Deflasyon demek, ekonominin daha da daralmasý demek... Ýþsizliðin artmasý demek... Geçen hafta bütçe açýðýný azaltmak için kemer sýkma paketi açýklayan Ýspanya'da, kamu çalýþanlarýnýn maaþlarýnda %5 kesintiye gidilme kararý alýndý. Çekirdek enflasyon, 24 yýl sonra ilk kez düþtü. Ýþsizlik oraný yüzde 20'ye çýktý. Bu verilerin ardýndan Avrupa borsalarý ve Euro düþüþe geçti. AB'nin 1 trilyonluk paketi de, belli ki bir iþe yaramadý. Kýbrýs'ta da iþler pek iyi gitmiyor. Kýbrýs'ýn Güney'i de Kuzeyi de dünyadaki global krizden etkileniyor. Üstüne üstlük, Kuzey Kýbrýs'ta bizim kendimize özgü sorunlarýmýz da var. Durmadan artan bir nüfusumuz var. Girne'den Anadolu'ya baðlanan yoldan, kimliðini eline alan geliyor. Parasýz pulsuz geliyor. Belinde tabancasý, bavulunda biçaðý ile geliyor. Keyf yapmak için, hintkenevirini de yanýnda getiriyor. Ýþ bulan çalýþýyor. Bulamayan çalýyor. Ekonomik dengeler bozuluyor. Sosyal sorunlar çoðalýyor. Ýþsizlik artýyor. Suçlar tavan yapýyor. Hapisaneler suçlulara yetmiyor. Bizim gibi küçük ada ülkelerinde, nüfusu kontrol altýnda tutmak çok önemlidir. Artan nüfus, eðitim, saðlýk, güvenlik harcamalarýnda artýþ demektir. Daha fazla elektrik, daha fazla su tüketimi, daha fazla yol demektir. Ýstihdam için daha fazla yatýrým demektir. Nüfustaki bir tek kiþinin artýþý için, 250 bin dolar yatýrým yapmanýz gerekir. Bin kiþilik artýþ için, 250 milyon dolar... Yüzbin kiþilik artýþ için 25 milyar dolar yatýrým yapmanýz gerekir. Ankara'nýn hesabý yanlýþ... Ankara kelle baþý 1000 TL gönderiyor. Eskiden 100 bin kiþilik nüfusu için 100 trilyon gönderiyordu. TC'li nüfus 600 bine çýkýnca yýlda 600 trilyon göndermeye baþladý. Þimdilerde 800 trilyon gönderiyor. Demek ki nüfusu da 800 bine çýkmýþ. Hep söyleriz bin kiþilik ekonomi ile, 900 bin kiþilik bir nüfusu doyurmak mümkün deðildir. Nerede kaldý ki, bir de global krizin sorunlarý ile uðraþacaðýz. Ankara, talimat üzerine talimat gönderiyor. Kemerleri sýkýn! Maaþlarý düþürün! 13. maaþlarý kaldýrýn! Emeklilerden de vergi alýn! Hay hay... Emriniz olur... Gerçi bizim kemer sýkacak halimiz kalmadý ama... Anamýzý kýracaðýmýza baþýmýzý kýrarýz, daha iyi... Biz kemerleri sýkalým sýkmasýna da... Anamýz da kendi hesabýný bir daha gözden geçirsin. Ya 800 bin x 250 bin dolarý ödemenin bir yolunu bulur... Ya da bu bedeli ödeyemeyecekse... Buraya bedelini ödeyebileceði kadar bir nüfus gönderir. Marifet çocuk yapmakta deðil... Marifet kahrýný çekebileceðin kadar çocuk yapmakta...

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Ortak aranýyormuþ milli havayolumuza Milli olan bir þeye hiç ortak aranýr mý? Kurþun sýkmak deðil mi kendi ayaðýmýza? Battý desek yalan, batýrdýk, buna can dayanýr mý? Kalay TESADÜFE BAKIN DA HÝZAYA GELÝN Türkiye'de Yüksek Seçim Kurulu, hükümetin TBMM'den geçirdiði Anayasa deðiþiklik paketinin referandum tarihini 12 Eylül 2010 olarak belirledi. Anayasa'nýn Geçici 15. Madde'sini deðiþtirerek darbecilere yargý yolunu da açan deðiþiklik, 12 Eylül darbesinin 30'uncu yýlýnda halkoyuna sunulacak. Oylamada iki oy pusulasý olacak. Birinde beyaz renk üzerine 'Evet', diðerinde de kahverengi üzerinde 'Hayýr' ibareleri olacak. Halkoylamasýna mazereti olmaksýzýn katýlmayanlar, 12.5 lira para cezasýyla cezalandýrýlacak. 12 Eylül 1980'in rövanþý 12 Eylül 2010'da mý alýnacak? Yoksa bu tesadüf baþka bir þey mi? Kalaycý Ali OSMAN Periyodik ON LÝRALIK HEDÝYE... Aslýnda adýna ister koalisyon çalýþmasý deyin, ister baþka bir þey Geçtiðimiz hafta yaþananlar bana göre KKTC denen bu korsan yapýya birebir uygundu. Haber merkezlerine ajanslardan saat baþý deðiþken haberler düþtü bu konuda.. "UBP-DP anlaþtý " "Aman anlaþamadý bozuldu.." "UBP-ÖRP ile görüþtü ÖRP koalisyona hazýr Avcý elini taþýn altýna koymaya hazýr " "Serdar Denktaþ Ferdi Sabit Soyer'i ziyaret etti " "Tavla maçýnda Serdar Soyer'i yendi " "UBP DP ile sonunda anlaþtý Þimdilik belediyeleri bölüþtüler " Bunun gibi bir sürü cümle kuruldu hafta boyunca gazetelerde Toplum sabahtan öðlene ÖRP'li Öðleden sonra DP'li oldu CTP büyük vaadlerle gelmiþti iktidara... Ama gittiklerinde "göt-göbekcüzdan"larýný þiþirdiklerini gördü toplum UBP'nin yarattýðý bir partizan kesim de kendileri yaratarak baðýmlý kýlmaya çalýþtýlar Her þey, UBP gibi, topluma deðil, partiye endeksli yapýldý Gazetelerde kalem oynatan, "dolap beygiri" bazý yazarlara göre bizler "Eroðlu'nun militanlarý"ymýþýz "Acaba" diyor "bu militanlarýn dediði gibi Ankara'nýn istediði mi olacak?" Tam bir zavallý Yaþadýðý topraðýn Ankara'nýn asker ve sivil yönetenlerinin kontrolünde olduðunun farkýnda deðil "Acaba" diye sormak bile suç iþlemek demektir... Bir toplumun yokedilmesine çanak tutmaktýr! Bugüne kadar öngörüleri ve yalan habercilikleriyle toplumu yanlýþ yönlendirmenin kompleksi içinde akýllarýnca bize saldýracaklar. Ellerinde, "UBP destekçiliði" ve de "Eroðlu militanlýðý" yalaný kalmýþ Eðer Eroðlu Ankara'ya karþýysa ve bu ülkedeki Türk iþgal ordusunun Anadolu topraklarýna geri dönmesi için çaba harcýyorsa, Eroðlu'nun yanýndayým arkadaþ Talat da, Denktaþ da iþgalin sona ermesi ve Kýbrýs Cumhuriyeti'nin yeniden ihdas edilmesi için çaba harcayacaklarsa onlarý da desteklerim Ama deðiller ki.. O durumda iþbirlikçileri neden destekleyelim? Önce belediyeler paylaþýldý Paylaþýlan belediyelerdeki ihaleler devletteki ihalelerden daha fazla Daha büyük rantý var belediyelerin. Kasým ayýndan sonra bir aksilik olmazsa devlet olanaklarý da paylaþýlacak Turizmdi, kredilerdi, belediyeler kadar olmasa da ihalelerdi Az þey mi? Bir de gerek Türkiye'den gerekse AB'den gelen kalkýnma kredilerinin pay edilmesi iþleri var Dýþarýda kalmak olmaz En önde olmalarý gerekir Sona kalan dona kalýr sonra.. Ýlkeler yeþillendikten ve sermayeye teslim edildikten sonra toplumun geldiði nokta burasý iþte Gazetecilik deðil de "kara çalma" yarýþý yapan gazeteler parti kapýsý dolaþanlardan daha farklý deðiller. Ýki liralýk gazete alana on liralýk hediyeyle buraya kadar Corendon Havayollarý KKTC'ye ilk seferini gerçekleþtirdi 168 HOLLANDALI TURÝST ERCAN'DA TÖRENLE KARÞILANDI Hava yolu þirketi de bulunan Hollanda'nýn Tur Operatörü Corendon þirketi, dün Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'ne ilk uçak seferini gerçekleþtirdi. Turizm sezonunda 26 sefer ile KKTC'ye 5 bin turist taþýmayý hedefleyen Corendon, ilk charter seferini saat 16.30'da gerçekleþtirdi ve 168 kiþilik bir turist grubu ile Ercan'a iniþ yaptý. Turizm, Çevre ve Kültür Bakanlýðý, Corendon tur operatörünün gerçekleþtirdiði ilk sefer için Ercan Devler Havaalaný'nda karþýlama töreni düzenledi. Turizm, Çevre ve Kültür Bakanlýðý Müsteþarý Þahap Aþýkoðlu'nun da katýldýðý karþýlama töreninde, Hollandalý turistlere KKTC'ye özgü Bazý ülkeler katýlmýyor Ekonomik kriz Eurovision'u da vurdu Norveç'in baþkenti Oslo'da düzenlenen 55. Eurovision Þarký Yarýþmasýnda Türkiye'yi "We Could Be The Same" parçasýyla temsil edecek olan "Manga" grubu, 27 Mayýsta yapýlacak ikinci yarý finalde 17. sýrada, Telenor Arena kapalý futbol stadýnda sahneye çýkacak. Norveç'e Salý günü gelmesi beklenen grup, ilk provasýný 19 Mayýs tarihinde yapacak. Finalde olduðu gibi, bu yýl ilk kez yarý finallerde de seçim, yarýsý SMS, diðer yarýsý ülkelerin oluþturduðu jüri oylarýyla yapýlacak. Yarýþmaya bu yýl, Lüksemburg, Macaristan, Andora, Çek Cumhuriyeti ve San Marino gibi ülkeler ya maddi sorunlardan ya da protesto amacýyla katýlmýyor. ikram yapýldý ve folklor gösterileri düzenlendi. HAFTADA ÝKÝ SEFER Hava yolu þirketi de bulunan Hollanda'nýn Tur Operatörü Corendon þirketinin KKTC partneri Akmina Travel Club Direktörü Ýsmail Abidin, yýl sonuna kadar sürecek Corendon seferlerinin temmuz ve aðustos aylarýnda haftada iki sefere çýkabileceðini belirtti. Ercan Havaalaný'na ilk charter seferini saat 16.30'da 168 kiþilik bir turist grubu ile gerçekleþtiren Corendon'un yaklaþýk 10 bin turist getirmeyi hedeflediðini kaydeden Abidin, Corendon'un Hollanda ve Belçika pazarýnda kendileri ile iþbirliði yaptýðýný kaydetti. Geçen yýl "We don't wana Put-in" adlý parçayla Rusya'nýn protestosuna uðrayan ve yarýþmadan çekilen Gürcistan, bu yýl Oslo'da sahne alacak. Öte yandan, yarýþmanýn yapýlacaðý alanýn eski Oslo havalimaný olmasý dikkati çekiyor. Kontrol kulesinin yarýþma salonu Telenor Arena ile yan yana olmasý deðiþik bir manzara sergiliyor. Norveç'in birinci lig kulüplerinden Stabaek'ýn da maçlarýný oynadýðý Telenor Arena, yaklaþýk 23 bin kiþilik kapasiteye sahip. Ancak Eurovision Þarký Yarýþmasý için 18 bin kiþilik yer ayrýldýðý, bu yýlýn ev sahibi olan Norveç'in resmi televizyon istasyonu NRK tarafýndan açýklandý. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent AH BU ÝÞGALÝN GÖZÜ KÖR OLSUN TC Baþbakaný R. T. Erdoðan'ýn Yunanistan'a yaptýðý resmi ziyaret, iki ülke medyasýnýn da büyük ilgi odaðý olmuþ. Tabii Kýbrýs Türk ve Rum medyasýnýn da... Ýki ülke arasýndaki büyük sorunlara raðmen Erdoðan'la Papandreu iyimser bir görüntü vermeyi baþarmýþlar. Ýki ülkeyi ayýran ne kadar þey varsa arkalarýnda býrakmaya hazýrmýþlar. Ýlk anda kulaða hoþ gelen sözler bunlar. Ancak o kadar da soyut. Sorunlarý nasýl aþacaklarý konusunda somut bir yaklaþým görülmüyor. Futbol topu gibi yuvarlak politik argümanlar... Ýnsana dilin kemiði yok dedirten cinsten. Dolayýsýyla estirilen hava da yalancý bir iyimserlik havasý olmaktan öteye gidemiyor. Dünkü basýnda çok geniþ yer buldu iki liderin temaslarý ve söyledikleri. Ben Kýbrýs sorununun çözümü konusunda umut ve iyimserlik ilham edecek hiçbir ifade göremedim bu söylemlerde. Esasen Rum medyasýnda yer alan gerçekçi yorumlar da bunu açýkça gösteriyor. Kýbrýs sorunu açýsýndan çok önemli sayýlabilecek sadece iki nokta var bu ziyarette. Erdoðan, Kýbrýs sorununun çözümü için zeminin mevcut olduðundan, bunun için sadece siyasi irade gerektiðinden ve sürekli olarak Yunanistan'la iyi komþuluk iliþkilerinden bahsetti. Bütün bunlara karþýlýk Papandreu'nun yanýtý þöyle oldu: "Ýþgalle birlikte iliþkilerde normalleþme olmasý mümkün deðil." Bundan ötesi lâf salatasýdýr artýk. Yalancý bir iyimserliktir... Politkanýn entrikalarýdýr. Ýyi geçinen komþular olalým, diyor Erdoðan... Papandreu iþgal sürdüðü sürece bunun mümkün olmadýðýný söylüyor. Kýbrýs sorununun çözümü için zemin mevcuttur, diyor Erdoðan. Ve bunun için sadece siyasi irade gerektiðini belirtiyor. Papandreu'nun yanýtý yine ayný. Ýþgalin sürdüðü bir zemin çözüm zemini olamaz. Görüldüðü gibi atýlan her adým iþgale tosluyor. Ýki ülke arasýndaki iliþkilerin normalleþmesi de, çözüm zemininin yaratýlmasý da, gerekli siyasi iradenin ortaya konmasý da hep dikenli tellere ve bu tellerin önünde yükselen süngülere dolanýyor. Erdoðan'ýn Yunanistan ziyaretinin ana temasýnýn özeti budur iþte. Ýki baþbakan, Türk vatandaþlarýnýn Yunan adalarýna üç günlük vizesiz giriþinde anlaþmýþlar! Pazarlýðý bir günle açmýþ Papandreu. Erdoðan artýrmýþ... "Ýki olsun" demiþ. Ve alkýþlamýþ hazýr bulunanlar. Papandreu alt kalýr mý? Cesaret almýþ bu alkýþlardan... Ve "three days" demiþ! Bu ne dostluk, bu ne samimiyet deðil mi? "Beþ tayýkada Beþiktaþ!" Takmýþlar fiþi... Bitirmiþler iþi! Keþke Kýbrýs iþinde de bu kadar kolay anlaþabilseler... Ama olmuyor iþte... Ah bu iþgalin gözü kör olsun...

5 17 Mayýs 2010 Pazartesi 5 Þaziye nin Görüþü: Çilekten, kabaða kadar her þeyde hormon kullanýlýrken, demokrasimizin geliþmesi için henüz gübre bile kullanýlmamýþ olmasý hayret vericidir. * Serdar Denktaþ ve Ferdi Sabit Soyer tavla oynamýþ. - Hayret "Guppi" gullanmadýlar. * Sattýðý piyango biletlerinden kazananlarýn kendisine teþekkür etmemesi piyangocuyu üzüyormuþ. - Üzülecek bir durum yok Bu iþler karþýlýklý. Kendisi de, kazanmayan müþterilerinden özür dilemiyor deðil mi... * Siyaset çok kirlenmiþ. - Vallahi her seçimde yýkayýp temizlemeye çalýþýyoruz ama su kireçli olduðu için yeterince aðarmýyor. * UBP ile DP önce ipleri koparmýþ, sonra anlaþmýþ. - Þaþýlacak bir þey yok Ýki parti de kurnaz! Öküz ölmeden ortaklýðý bozmanýn zararlarýna olacaðýný fark edince hemen tokalaþtýlar. * Zerihoun'a Kýbrýs sorunu mikrobu bulaþmýþ. - Burnunu her yere sokmamasý için uyarmýþtýk ama dinlemedi ki. Halkýn Sesi gazetesi Genel Yayýn Yönetmeni Emin Akkor'un görevine "ekonomik gerekçelerle" son verildi. Bu cümleden sonra.. Gazete patronlarý.. Ve gazeteciler için ne söylerseniz söyleyin, Hepsi yerden göðe kadar doðrudur. Erdoðan Baybars BÖYLE BÝR ANDI TURÝZM PATLIYOR GALÝBA... YA DA PATLADI GÝBÝ..... Ülkeye ilk 4 ayda gelen turist sayýsýna baktýðýmýzda; Maðusa'da yüzde 15, Girne'de yüzde 18.. Lefkoþa ve Güzelyurt'ta yüzde 14'lük bir artýþ olduðu görülür. Oteller ve turizm acenteleri durumdan çok memnun. Bu yýl talep patlamasý yaþanmasýný bekliyorlar. Bir yetkili; bütün önlemlerin alýndýðýný ve hiçbir turistin açýkta kalmayacaðýný açýkladý. Ne güzel haber deðil mi? Bayýldýnýz! Gerçekten güzel haber. Zil takýp oynayasýnýz geliyor. Güzel ama yanlýþ haber Gerçek haberdeki Alanya'yý Maðusa Antalya'yý Girne Marmaris'i de Lefkoþa yaptým, kandýrdým sizi. Laf aramýzda siz de, kanmaya dünden razý... SÝVRÝ SÝNEKLERÝN YEDÝÐÝ YETMEDÝ ÞÝMDÝ SIRA YILANLARDA Glapsides, Kýbrýs'ýn en ünlü ve en güzel plajlarýndan bir tanesi. Yaþadýðým ev de buralarda Saðolsun belediyemiz özel önem veriyor! Plaja giden yol her zaman temiz ve bakýmlý. 24 saat hizmet veren bir temizlik görevlisi var. Sabahtan akþama kadar bir aþaðý, bir yukarý süpürüp duruyor ana yolu. Ya yan yollar? Mesela bizim sokaklar ne alemde? Onu sormayýn iþte. Oralarda temizliðe gerek yok ki... Çünkü görünmüyor. Pantolon temiz görünsün de, donu bok götürürse mesele yok! Anlayýþ ve uygulama bu. Yaz geldi, seçimler de kapýya dayandý ya, plaja giden yol boyundaki boþ arsalarý dozerlerle düzeltip, otlarý söktüler.. Ýyi güzel, görüntüye diyecek yok Ama madalyonun ters yüzü de var. Oralarda yaþayan ne kadar kirpi, sýçan, yýlan, böcek varsa, hepsi bizim tarafa kaçtý. Eeeee N' olacak bizim halimiz? Ýçimde bir kuþku var, muhtemelen bilerek yaptý bu uygulamayý bizim baþkan. Sivrisineklere yedirdiði yetmedi, þimdi de sýçanlara, kirpilere, yýlanlara yem yapacak! Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Eroðlu'nun cebinde akrep var. Elini cebine atýp formülünü çýkaramaz. Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu KEÞKE ÜLKEMÝZE DÖNEBÝLSEK... (Ýstanbul)- Kerhen de isteyerek de olsa insan, yaþadýðý kenti veya bölgeyi, iklim koþullarý, bitki örtüsü, insan yapýsý nasýl diye merak etmeli ve sorgulamalý.. Çoðumuz öylesine yaþar. Ýþe, eve ve bazý akþamlarý arkadaþ ziyaretlerine gider Ömür bir kýsýr döngüde sürer durur. Bazý arkadaþlar, "Ýstanbul sýktý, artýk Ege'ye kaçalým orada yaþayalým" der. Bazýlarý ise yaþadýðý gürültüden memnun, sürdürür hayatý. Sabah, hocamýz, "Hidiv Kasrý'na gidiyoruz, hem kahvaltýyý güzel bir mekanda yaparýz, hem de Boðaz'da birkaç kare fotoðraf çekeriz" dedi Basit bir alet elimizdeki fotoðraf makinesi. Vizörden bakar, deklanþöre basarsan fotoðraf ekranda belirir. Bu kadar kolay yani. Elbette ki fotoðraf çekmenin de, yaðlý boya resim yapmak kadar ayrýntýlarý var. O ayrýntýlara girmeye gerek yok. Ayrý bir ihtisas konusu bu. Öyle olmasaydý fotoðraf ustasý Ara Güler'ler, Ýlteriþ Tezer'ler olmazdý Benim demek istediðim þu, bu kadar zamandýr Ýstanbul'da yaþýyorum Hidiv Kasrý'nýn yanýndan çok geçtiðim halde, içini görmemiþtim Fotoðraf makinesi sebep oldu buna ve Ýstanbul'un her tarafýný daha ayrýntýlý öðrenmeye baþladým. Bir sebep olmalý araþtýrmak ve öðrenmek için. Bir merak, merakýný gidermek için sorgulayabilmek "Be Dolgun Afrika gazetesindeki yazýlarýna arada bir eleþtiri yazýcýklarý atardým ama adýmý kullanmazdým." "Neden?" "Ne olur ne olmaz devlet memuruyum baþým belaya girmesin". Ve Kýbrýs gibi demokrasinin az, kayýrýmcýlýðýn çok olduðu ülkelerde, gözü kara olabilmek... Apollona ve APOEL arasýnda dün akþam oynanan kupa maçý sýrasýnda molotof kokteyli ve iþaret fiþekleri kullanýldýðý çatýþmada yaklaþýk 4 bin kiþilik iki grup birbirine saldýrdý. Haber buydu... Eskiden bu tür haberler karþýsýnda bizlere "Býrakýn birbirlerini yesinler" derlerdi. "Rumlar bizleri öldürür" korkusu da yýllarca kazýnmýþtý beynimize... Bazý çevreler hala devam ediyor ama... Ve biz sindirilmiþliðimizin, sorgulayamamanýn kurbaný olduk. Ne araþtýrma istedik, ne meraklandýk, ne de gözü kara olabildik Sorgulayamadýk yani, doðru mu, yanlýþ mý söyledikleri diye ve bilemedik gerçeði Oysa ki zamanýnda sorgulamasýný bilebilseydik, þu anda elde fotoðraf makinesi Hidiv Kasrý'ný deðil belki de Trodos tepelerindeki bir bað köyünde, örneðin Aynikola'da, bir þarap imalathanesinin nasýl çalýþtýðýný fotoðraflayacaktým. Bazý arkadaþlar, "Ýstanbul sýktý, artýk Ege'ye kaçalým orada yaþayalým" der. Belki geç kaldýk, belki de hala umut vardýr, kimbilir ama ben o arkadaþlara, "sizi bilmem ama ben kendi yerim Baf'a gidiyorum" demeyi çok isterdim. Hem de çok TERCÜME YAPILIR Türkçe den Ýngilizce ye Ýngilizce den Türkçe ye tercüme yapýlýr. Tel:

6 Bilinmesi gereken Sezan Artun MARKGAN ME GAPSEN! GÜNLÜK Markgan me gapsen Kýbrýslýca da bir deyimdir. Kýbrýslý olmayanlar, kafalarýný fazlaca zorlamasýn. Çözemezler. Az sabýr... Eskiden çok kullanýlýyordu. Özellikle alýnan ürünün orijinal olmayýþý, firmanýn veya ürünün kalitesiz olmasý, güven vermemesi, sürekli sorun yaratmasý halinde markasý sorulduðunda, onu tanýmlayacak en belirgin açýklama için Markgan me gapsen ifadesi kullanýlýrdý... Markasýna kandým, yandým anlamýnda. Partilerin siyasi görüþler üzerinde yaptýklarý mücadeleler genellikle toplumun, taraftar ve sempatizanlarýnýn tansiyonunu yükseltir. Partiler, birbirinin boðazýna sarýlýþ haber ve fotoðraflarýný hemen her gün, parti broþürü gibi gazetelerinde, kendi açýlarýndan, partisel deðerlendirme gözü ile topluma sunarlar. Politika ile ilgilensin veya ilgilenmesin, her vatandaþýn yakýnlýk duyduðu bir görüþ bir siyasal oluþum vardýr muhakkak. Kendi görüþüne yakýn partinin tartýþmalarýna istemeden ilgi duyar. Tartýþmalarýn seyrine göre, isyan eder, sýrasýnda küfür eder, savunma yapar, eleþtiri yapar. Kýsaca stres küpü olur. Partilerin halký strese sokmadan yarýþmalarý da sözkonusu olamaz mý? Bunun olabileceðini, Ferdi ve Serdar kanýtladý. Nasýl? derseniz... Tavla turnuvasý ile derim. Son zamanlarda partiler arasý iliþkilerde topluma hiçbir zarar vermeden gerçekleþtirilen icraat olarak sayabilirsiniz! Senaryosu kendileri tarafýndan yazýlmayanlarý görüþür görünerek, kavgalara vardýracak zýtlaþmalar yaratýp, halký da strese sokacaklarýna, tavla oynayýp birbirlerine hoþça takýlmalarý daha yararlý olmaz mý?. Ferdi ile Serdar ý sýcak bir þekilde yansýtan tavla görüntüsünün YÖDAK BAÞKANI BIÇAK: TC ile KKTC ortak burs fonu oluþturmalý (T.A.K -EMÝR ERTORUN): Yükseköðretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK), yüksek öðretimde eðitim kalitesinin yükselmesi, öðrenci memnuniyeti ve Türkiye ile diðer ülkelerden öðrenci akýþýnýn yoðunlaþmasý için Türkiye ve uluslar arasý alandaki geliþmeleri yakýndan takip ediyor. Lefkoþa'da Yeni Þehir bölgesinde bulunan merkez binasýnda diploma denkliði, program akreditasyon, Kalite Güvence Ajansý ile Stratejik Plan hazýrlanmasý ve Bologna Süreci ve Kalite Güvence Sistemi Komitesi'nin baþkanlýðýný yapan YÖDAK, Kalite Güvence Ajansý konusunda dünyada ve Avrupa'da bulunan diðer ajanslarla yakýn iþbirliði sürdürüyor ve temaslarda bulunuyor. Üniversitelerin kalite güvence konularýnda dünyada ve Avrupa'da uygulanan sistemlere uymasý için teþvik edilmesi gerektiðini söyleyen YÖDAK Baþkaný Hasan Ali Býçak, YÖDAK olarak uluslar arasý alanda sürdürdükleri temaslara devam edeceklerini vurguladý. YÖDAK'ýn bu çerçevede yaptýðý çalýþmalar ve faaliyetleriyle ilgili TAK'a açýklamalarda bulunan YÖDAK Baþkaný Prof. Dr. Hasan Ali Býçak, üniversitelerin öðrenci akýþýyla ilgili giriþimlerinin mali yönden desteklenmesi gerektiðini söyledi. Býçak, Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC hükümetlerinin, Türkiye'den gelecek öðrenciler için devlet politikasýyla ortak bir burs fonu oluþturmasýnýn, öðrenci akýþý, eðitim kalitesi ve ülke ekonomisine olumlu katký yapacaðýna inanç belirtti. YÖDAK'ýn çalýþmalarý ve faaliyetleri hakkýnda bilgiler veren Býçak, öðrenci memnuniyeti kapsamýnda öðrencilerin ülkeye girerken muhacerette yaþadýklarý sorunlarý giderdiklerini, YÖDAK'ýn giriþimleriyle, üniversitelerin polise öðrencilerin kayýt bilgilerine ulaþabilme olanaðý tanýdýðýný ve böylece öðrencilerin yeni kayýt olsa dahi bir sorun yaþamadan ülkeye giriþ yapabildiðini söyledi. ÖÐRENCÝ MEMNUNÝYETÝ Öðrenci memnuniyeti kapsamýnda üniversitelerde KADEM aracýlýðýyla anket yaptýklarýný ifade eden Býçak, bu anketin sonuçlarýnýn gerekli deðerlendirmelerin ardýndan yakýnda açýklanacaðýný kaydetti. YÖDAK ENQA VE INGAAHE'YE ÜYE... RUM TARAFI HER ADIMI YAKINDAN TAKÝP EDÝYOR Prof. Dr. Hasan Ali Býçak, YÖDAK olarak uluslar arasý alandaki geliþmeleri yakýndan takip ettiklerini ve ülkedeki üniversitelere yansýtabilmek için çalýþtýklarýný vurgulayarak, YÖDAK'ýn yüksek öðretimde dünyadaki geliþmeler içerisindeki yerini aldýðýný kaydetti. Býçak, YÖDAK'ýn, dünyada yüksek öðretimde kaliteyi denetleyen Kalite Güvence Sistemleri konularýnda çalýþmalar yaptýðýný ve Amerika ile Avrupa'da bu konuda faaliyet gösteren birçok kalite güvence ajanslarýyla temas halinde olduklarýný belirterek YÖDAK'ýn bu konuda birçok temasta bulunduðunu ancak basýna yansýtmadýðýný, çünkü kimseyi zor durumda býrakmak istemediðini söyledi. Atýlan her uluslar arasý adýmýn Rum tarafýnca yakýndan takip edildiðini ve engellenmeye çalýþýldýðýna dikkat çeken Býçak, göreve geldiði 1 yýl içerisinde uluslar arasý faaliyet gösteren Avrupa Kalite Güvence Ajanslarý Birliði'ne (ENQA) özel üye, Uluslar arasý Yüksek Öðretim Kalite Güvence Ajanslarý Birliði'ne de (INQAAHE) tam üye olduklarýný kaydetti. EÐTÝM KALÝTESÝNÝ TESCÝL ETMEK ÞART Býçak, uluslar arasý alandaki çalýþmalarý kapsamýnda, kamuoyuna duyurmadan ülkeye daha birçok alanýnda uzman kiþilerin getirildiðini ve üniversitelerin tanýtýldýðýný belirtti. Üniversitelerin eðitim kalitesinin artmasý ve uluslar arasý ajanslar tarafýndan kalitesinin onaylanmasýnýn, tescil edilmesinin önemine iþaret eden Býçak, üniversitelerin reklam için bastýðý broþürlerde yer alan eðitim kalitesinin yüksekliðinin tescil edilmesinin þart olduðuna, çünkü bu kalitenin kimin tarafýndan tescil edildiðinin Afrika'da bile sorulduðuna dikkat çekti. Býçak, ancak üniversitelerin bu dönemdeki önceliðini öðrenci akýþýna verdiðini, ülkede bulunan öðrencilerin yüzde 65'inin TC, yüzde 20'sinin KKTC uyruklu, yüzde 15'inin ise yabancý olduðunu ifade ederek, YÖDAK olarak üniversitelere geçen yýl bu konuda 6 rapor yazdýklarýný, ancak üniversitelerin yine de yoðun bir þekilde öðrenci akýþýna yönlendiðini söyledi. gazetelerde yer almasý; memleketin en önemli konusunu sözde tartýþan ve çözüm arayan Ferdi ve Serdar görüntüsünden daha yararlý bir psikolojik etki býrakmaz mý toplum üzerinde? Her ne sebepten olursa olsun böyle bir karþýlaþma, siyasi karþýlaþmalardan daha hayýrlý olur. Hatta bu gibi karþýlaþmalarýn, tüm mebuslarýn katýlýmýný saðlayacak genelliðe taþýnmasýnda sonsuz yarar vardýr. Yasama ve denetim yüce görevini ifa eden mebuslarýmýzýn, o görevleri kadar kutsal sonuçlar doðuracak bir geliþme olur. Partilerimizin sürekli birbiri ile didiþen, bir araya gelecek uygar anlayýþtan yoksun topluluklar olmadýklarýný görmek, vatandaþlarý gönül huzuruna iter. Bu tavla partisi bahanesi ile incecik bir mesajýn topluma iletilmesine de kimse bir þey demez. Mesela kimleri rakip gördüklerini, partilerinin büyük ve ilkeli oluþunu, prensip partisi olduklarýný... Hade kalkýn da gidelim partisi olmadýklarýný... Ýnce ince vurgularlar bu vesile ile... Tavla kapýþmasýnda, karþý tarafýn zarýna yapýlan sataþma, parti görüþünü kürsüde savunana yapýlan sataþmadan daha hoþ ve zararsýz olur. Tavlada hoþ takýlmalarý öðrenen vekiller, mecliste de daha toleranslý olurlar. Serdar la tavla karþýlaþmasýnda partisini marka parti ilan eden Ferdi, birçoðumuzun alýþveriþ yaparken yaþayabileceklerimizi anýmsattý. Bir televizyon alacaksýnýz. Markaya kesin dikkat edersiniz. Tanýnmýþ bir marka olsun istersiniz. Sizi yarý yolda býrakmayacak, uzun zaman hizmet verecek, parçasýkerçesi çok... Kýsaca hizmeti iyi olacak bir marka olsun istiyorsunuz. Adý duyulmuþ olsun, biraz da sükse yapsýn... Tanýdýða, dosta, bilene, bildiðine inandýðýnýza sorarsýnýz. Birisini gözünüze kestirirsiniz veya önerene güvenerek birinde karar kýlarsýnýz. Marka da tamam. Alýþ-veriþ de tamam. Önceleri herþey güzel... Bir süre sonra sorunlar görürsünüz... Gidiþler, geliþler, tamiratlar, ayarlar falan.. Nafile uðraþ. Bir açýlýr, bir kapanýr. Verdiðiniz paraya mý yansanýz... Size önerenlere mi kýzsanýz... Cihaz, propagandasý yapýldýðý kadar deðer taþýmýyormuþ... Meþhur marka olarak sunulan, meðer Markgan me gapsen miþ... Fertdi nin partisi CTP, Yerel seçimlerin MARKA partisi imiþ. Oysa gerçekte öyle bir partiymiþ ki, bir koltuk uðruna yýllarca savunduðu deðerleri yerle bir etti. Ýktidara gelmeden karþý çýktýðý icraatlarýn bin beterini topluma yaþattý... Emek, en büyük darbeleri CTP iktidarýnda aldý. Teslimiyetçilik ve özel çýkarlar bu dönemde had safhaya ulaþtý. Adam kayýrma, partizanlýk, halkýn iaradesine ihanet bu olmayan iktidar döneminde pervasýzca sergilendi. Sendikacýlar yerlerde sürüklendi.. Çevik kuvvete coplatýldý... Çalýþanlar paragöz ilan edildi. Ve bunlar, Ferdi nin marka parti dediði BG lenmiþ CTP si döneminde oldu. Bunlarý yaþatan Ferdi nin partisine marka parti yerine, markgan me gapsen daha iyi fit gelmez mi? TOPLAM 166 YIL HAPÝS CEZASI Kürtçe yayýmlanan günlük Azadiya Welat Gazetesi'nin eski yazýiþleri sorumlusu Vedat Kurþun, gazetenin çeþitli tarihlerinde yayýnlanan fotoðraf, haber ve makalelerde 103 kez 'terör örgütünün propagandasýný yapmak' ve 'Örgüt üyesi olmamakla birlikte, örgüt adýna suç iþlemek' suçlarýndan 166 yýl 6 ay hapis cezasýna çarptýrýldý. Vedat Kurþun, 1 yýldýr 525 yýl hapis cezasý istemiyle tutuklu yargýlanýyordu. Diyarbakýr Aðýr Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Kurþun'un avukatlarýndan Serhat Eren, ABD Yüksek Mahkemesi'nin bayrak yakmayla ilgili verdiði bir kararý örnek gösterdi. Eren, "Gazetede yer alan makale, haber ve fotoðraflar, propaganda olarak kabul edilemez" dedi. Sanýðýn mahkeme heyeti karþýsýnda, 'hýrsýz' veya 'katil' olarak oturmadýðýný, düþünce suçlusu olarak oturduðunu ve 525 yýl hapis cezasýnýn adalet duygusunu zedelediðini söyledi. Sonuçta hiçbirþey kâr etmedi, Vedat Kurþun toplam 166 yýl 6 ay hapis cezasýna çarptýrýldý. Allah uzun ömür versin de, cezasýný çeksin mi diyor olabilir mi þimdi bu kararý verenler? Kimbilir, belki de... GÝRNE ADAYI UBP belediye baþkan adaylarýný açýklamayý bugüne veya yarýna býrakmýþ. En çok merak edilen Girne adayý... Basýnda Nidai Güngördü'nün adý geçiyor, ancak henüz doðrulanmamýþ... Eðer gerçekten öyleyse, UBP Girne'yi þimdiden gözden çýkarmýþ sayýlabilir... SÝMAVÝ VE BOZKURT CTP ile TDP iþbirliði konusunda herþeyde anlaþmýþ, ama bir tek Lefkoþa'da anlaþamamýþ... CTP Simavi Aþýk diyor, TDP ise Gülsen Bozkurt... Gülsen Haným yabana atýlacak bir aday deðil... Güneyde Bayan Eleni Mavru, kuzeyde de Gülsen Haným olamaz mý? FENERÝN ACI GÜNÜ Fenerbahçe en acý günlerinden birini tatmýþ dün... Kýlpayý þampiyonluðu elden kaçýrmýþ... Bu sonuç en çok Lefkoþalýlara yaradý... Þamatadan ve trafik sýkýþýklýðýndan kurtuldular! FANATÝKLER Güneydeki bir maçta 4 bin kiþi birbirine girmiþ... Gördünüz mü, Rum fanatikler yalnýz Türklere saldýrmaz, Rumlara da saldýrýr! Týrnak... "Deniz Baykal 72 yaþýndadýr. Girdiði hiçbir seçimde baþarýlý olmamýþtýr. Hatta bir defasýnda partisi barajý aþamadýðý için CHP meclis dýþýnda kalmýþtý. Ama ne hikmetse gene Baykalsýz olmuyor, gene Baykalsýz olmuyor. Yoksa padiþahlýk bizim kanýmýza mý iþlemiþtir. Yanýlmýyorsam bu, Baykal'ýn üçüncü gidiþidir." Bekir AZGIN (Havadis) "Benim inandýðým CTP deðerlerinden biri Kýbrýs'ta 'tek halkýn' varlýðýydý. Bu tür kavramlar üzerinde tartýþmanýn bir sonuç yaratmayacaðýný söyleyebilirsiniz. Aksini savunanlar da olabilir. Ama 'tek halk' çözüm için ciddi bir tutarlýlýktý. Bunu dile getirdiðimde, 'peeeeeh, ama sen daha oralardasýn, delisin be sen' diyen bir CTP'li büyüðüm, bugün, bu partinin en çok adýnýn kirlenmesine sebep olan 'kapitalist çirkef' bulaþtýrýlmasýna sebep olanlarýn baþýnda geleniydi." Serhat ÝNCÝRLÝ (Kýbrýs) "Dünkü basýndan bu uzlaþýyý izledik ve gördük. Yani önümüzdeki yerel seçimlerde bir 'gentleman agreement' diyebileceðimiz uzlaþmayý getirdi. KKTC genelinde 28 belediyenin kaç tanesinin iktidarda, kaç tanesinin diðer partilerde olduðunu tam olarak anýmsamýyorum büyük kentlerin dýþýnda." Osman GÜVENÝR (Vatan) Günün Kahramaný MÝKÝS TEODORAKÝS Mikis Teodorakis Yunanistan'ýn gururu... Ve dünyanýn yaþayan en büyük bestecilerinden... TC Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan Atina ziyaretinde Papandreu ile birlikte bu büyük ustayý da evinde ziyaret etmeyi ihmal etmemiþ... Teodorakis bu ziyarette bir eliyle Erdoðan'ý, bir eliyle de Papandreu'yu tutarak barýþ dileðinde bulunmuþ... Türkiye'de daha çok Zülfü Livaneli ile birlikte söylediði þarkýlarla bilinen ve sevilen Teodorakis'in pek çok eseri þimdiden dünya klasikleri arasýnda yer almýþ... Bir zamanlar Yunan Komünist Partisi üyesi de olan Teodorakis, ayný zamnada devrimci kiþiliði ile de biliniyor.

7 17 Mayýs 2010 Pazartesi Söz Hakký Zübeyir Aðaoðlu Tel: HÜZNÜN ÝÇÝNDEN SIYRILAN BÝR YAZI 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ Sýkýntýlý bir pazardý dün.. Hava kapalý oldu mu bir hüzün çöker.. Bu yazýyý da öyle bir ortamda yazmaya baþlýyorum.. Sonucu ben de merak ederim.. Bazan konular insanýn kafasýnda oluþur.. Bilgisayarýn tuþlarý nerede ise kendiliðinden yürür.. Sonunda bakarsýnýz harika bir yazý çýkmýþ.. Bazan nereden baþlayým diye cývýnýrsýnýz.. Parmaklarýnýz tuþlarýn üzerinde dolaþýr, ama basacak yer bulmaz.. Cumartesi dostlarýmýzla Girne'ye kadar uzandýk.. Akþam yemeðini deniz kenarýnda bir yerde yedik.. Hava pýrýl pýrýl esiyor insaný ferahlatýyordu.. "Geçen Pazar Serhat'a baðlanmadýn" dediler.. "Evet bir iki haftadýr baðlanamadým" dedim.. Bazý iþler vardýr yaptýðýnýz.. Beðenilir veya beðenilmez.. Ama süreklilik oldu muydu.. THEODORAKÝS'E EVÝNDE ZÝYARET Alýþkanlýk da yaratýr.. Her Pazartesi sabah Kýbrýs TV'ye baðlanmam da öyle.. Serhat'a baðlanmak "beleþ" biliyorsunuz.. Bu buluþ program yapýmcýsýna ait.. Pazartesileri konuk almýyorlar programa.. Serbest kürsü gibi oluyor.. Ýsteyen baðlanýr ve istediði konuda konuþur.. Londra'da Hyde Park Corner gibi.. Londra'yý bilenler anlayacak dediðimi.. Oraya giderler konuþma meraklýlarý.. Bir sandalye veya herhangi bir kutu.. Üzerine çýkarlar ve konuþmaya baþlarlar.. Ayný anda beþ altý kürsü oluþur.. Konunuza göre ve hitabet gücünüze göre dinleyici bulursunuz.. Din konularý mý istersiniz?.. Kýraliçeye tenkitler mi?.. Her Pazar bu olay devam eder.. Serhat dedim de aklýma geldi.. Dün de onun köþesini okudum Büyük ustaya saygý Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ve Yunan meslektaþý Yorgo Papandreu, eþleriyle birlikte önceki akþam ünlü besteci Mikis Theodorakis'i (85) evinde ziyaret etti. Theodorakis, ziyaret boyunca bir eliyle Erdoðan'ýn diðer eliyle de Papandreu'nun elini tutarak oturdu. Erdoðan, Mikis'e "Siz Türk - Yunan dostluðunun kültür ayaðý, ben ve Yorgo ise siyasi ayaðýyýz, size ihtiyacýmýz var" dedi. Mikis ise cevaben " Ýyi siyaset için kültür seviyesi gerekiyor. Ýki halkýn kültür geçmiþi çok büyük" karþýlýðýný verdi. Zülfü Livaneli ile verdiði ortak konserlerle tanýna Theodorakis, ortak çalýþmalarý ve kendi çalýþmalarýndan oluþan birer CD'yi, Baþbakan Erdoðan'a hediye etti. Theodorakis kimdir? 29 Temmuz 1925'te Sakýz adasýnda, Giritli bir baba ve Ýzmir Urlalý bir annenin oðlu olarak dünyaya geldi. Hiçbir müzik eðitimi almamasýna raðmen, kurduðu bir koro ile 17 yaþýnda konserler vermeye baþladý. Ýtalyan ve Nazi iþgali sýrasýnda direniþ hareketine katýldý. Kurþuna dizilen Theodorakis büyük bir tesadüf sonucu ölmedi. 2. Dünya Savaþý sonrasý çýkan Yunan iç savaþý boyunca ( arasý) defalarca hapse girip çýktý. Sürgünle gönderildiði Paris'ten Atina'ya 1961'de döndü albaylar darbesinin ertesi günü "cuntanýn 13 no'lu ordu kararnamesi"yle müziklerinin çalýnmasý ve dinlenmesi yasaklandý ve toplama kampýna götürüldü. Dünya çapýnda sürdürülen bir dayanýþma kampanyasý sayesinde sürgüne gönderildi. Albaylarýn iktidardan düþmesinden sonra Yunanistan'a döndü. 1974'te milletvekili seçilerek meclise girdi. Zülfü Livaneli ve diðer dostlarýyla birlikte 1986 yýlýnda Türk - Yunan Dostluk Derneði'ni kurdu, arasýnda Mitçotakis hükümetinde iki yýl bakanlýk yaptý. Yunan basýný: Dikenler kaldý Yunanistan basýný Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn 10 bakanla Atina çýkarmasýnýn yeni anlaþmalar getirdiði ancak "eski dikenlerin kaldýðý" üzerinde durdu Gazeteler iki tarafýn iliþklerin geliþmesi yönünde iyi niyetinin pekiþtiðini ancak Türkiye ve Yunanistan'ýn önemli konularda tavýrlarýnýn "sabit ve deðiþmez" olduðu yorumunu yaptý. TaNea gazetesi Yunanca "Hoþ geldiniz (kalos ilthate)" ve Türkçe "hoþ bulduk" manþeti attý ve iki liderin samimi þekilde gülümseyen fotolarýna 1. sayfada yer verdi. Gazetelerin öne çýkan baþlýk ve yorumlarý þunlar: TaNea: - Hoþ geldiniz, hoþ bulduk. - Komþu ne aldý, ne verdi. - Türkiye ve Yunanistan 21 yeni anlaþma imzalayarak 21 adým ilerledi. Ýki heyet arasýndaki görüþmelerinden Türkiye ile Yunanistan arasýndaki "dikenlerde", Ege, Kýbrýs ve azýnlýklarda deðiþiklik olmadýðý sonucu çýktý. Katimerini: - Ýyi niyete raðmen görüþler de sabit - Erdoðan'ýn ziyaretinde anlaþmalar imzalandý ancak hiçbir somut ilerleme saðlanmadý. gazetede.. CTP'liliðini anlattý öncelikle.. Ýnsan çok sevdiðini daima idol yapar.. Bu idolünün de müstesna bir yeri olur hayatýnda.. Ýþte CTP de Serhat için öyledir, yazýsýndan anlaþýlýyor.. Tenkit etmesi hem de aþýrýya kaçmasý ondandýr.. En fazla bozulduðu tarafý CTP'nin çözümsüzlüðe çanak tutmasý.. Ýktidarda olduklarý zamaný Rum'larý tenkit etmekle geçirmeleri.. Bir de "Toplum" ve "Halk" deyimlerini irdeledi anlaþmalarý bildiðiniz gibi iki temel topluma dayanýyordu.. Kýbrýs'ta tek bir halk olduðu esastý; Kýbrýs Halký.. Bu halk iki toplumdan ve bazý azýnlýklardan oluþuyordu.. Ýki temel toplum Kýbrýs Rum ve Kýbrýs Türk toplumlarýydý.. Azýnlýklara ise Maronitler ve Ermeniler dahildi.. Anlaþmalarýn yürümemesinin esas nedeni aramýzdaki nüfus farkýydý.. Sayýlarý yediyüzbine varan Rumlara karþý Türk nüfusu yüz veya yüzyirmibindi.. Buna karþýlýk hükümette olsun sair haklarda olsun bize yüzde otuz pay verildi.. Bunun nedeni az olan nüfusu çok olana ezdirmemekti tabii ki.. Ama bu konu anlaþmalara sýcak bakmayan Rum liderliðince kýsa zamanda konu yapýldý.. Bizim liderliðin de 1960 anlaþmalarýna sýcak bakmadýðýný bilmemizde yarar vardýr.. Böyle olunca 1963 hadiseleri gecikmeden geldi.. Cumhuriyet ancak üç yýl yaþayabildi ve ip koptu.. Bunlarý niye yazýyorum þimdi.. Yakýnda çözüm için bu defa Derviþ Eroðlu baþkanlýðýnda masaya oturacaðýz.. Derviþ Bey olsun Hristofias olsun masaya "Cumhurbaþkaný" olarak oturmuyorlar.. Her ikisi de "Toplum Lideri" olarak konuþacaklar.. Bu görüþmeler, ve þimdiye kadar yapýlanlarýn tümü de öyleydi.. Olan, "Toplumlararasý Görüþmeler"dir.. Amma ve lakin biz bu toplum kelimesinden kaçýnýrýz.. Ýlla ki biz toplum deðil halk oluruz ve masadaki konumumuzu inkar ederiz.. Bunu böyle devam ettirdiðimiz sürece de bir neticeye gidemiyoruz.. Derviþ Bey masaya "tek uluslararasý kimlikli" bir federasyon yapmak için.. Ve "Toplum lideri" olarak oturduðunu bilirse.. Yapýlan görüþmelerin "Toplumlararasý görüþmeler" olduðunu unutmazsa.. Çözüme Rum'lardan daha fazla Kýbrýs Türk toplumunun ihtiyacý olduðuna inanýrsa.. Ve de tabii ki Türkiye, çözüm isteði konusunda samimi ise.. Niye olmasýn demek isterim.. Niye bu sorun çözülmesin diyorum.. Ýþte CTP iktidar süresini harcadýðý içindir ki aðýr tenkitlere uðradý ve muhalefete itildi.. Ýnþallah bu sorunu çözme þerefine Derviþ Bey eriþse diyorum.. Rumlara reddedemeyecekleri öneri götürülsün andlaþmalarýndaki düzene dönelim densin.. BM Güvenlik Konseyi kararý var.. Bu defaki federasyon iki bölgeli olacak.. Saðlanabilir çözüm budur ve bundan korkulmamasý lazým.. Hepinize mutlu günler dilerim.. ALO AFRÝKA HATTI BÝZÝM DUVAR BÝR ÝHTÝMAL DAHA VAR, O DA TAKSÝM MÝ DERSÝN.. Bizim Mandra BU ÜLKEDE HUZURLU OLMANIN SIRRI NEDÝR? Gazetemize elektronik mektup gönderen Taner Þah isimli vatandaþýmýz memleketin ahvalini ortaya koyduktan sonra, bazý uzmanlarýn huzurlu yaþamanýn sýrlarýný yazýp çizdiklerinden bahsetti ve o uzmanlara çaðrýda bulundu: "Geçenlerde çok saygý duyduðum ve yazýlarýný her zaman zevk duyarak okuduðum bir usta yazarýn kaleminden, insanýn kendini mutlu hissetmesi için, olumlu düþünmenin, affedici olmanýn, iyimser olabilmek ve iç huzur için yoga yapmanýn, manevi yönden ne gibi yararlarý olabileceðini anlatan bir yazýsýný okudum. Aslýnda insan psikolojisini inceleyecek olursak, gerçekten de ruh saðlýðý için, (uygulanmasý halinde) yaþamsal deðeri ve önemi olan bu düþünce kalýplarýnýn, insanýn maneviyatý ve ruh saðlýðý üzerinde göstereceði olumlu etkileri tartýþýlmazdýr... Ama gel gelelim bu düþünce kalýplarý, yani insanýn kendini mutlu hissedebilmesi için takýnmasý gereken tavýrlar, bizim ülkemiz için geçerli bir durum olabileceðine ben þahsen imkan ve ihtimal veremiyorum. Neden mi? Bu ülkede mutlu olmak için, tabiri caizse sepetinan su daþýmadýðýmýz galdý. Öyle þeyler gördük geçirdik, ve görmeye da devam ederik ki; görmediðimiz sadece kulaðýmýzýn arkasý galdý... Yine tabiri yerindeysa, baþýmýzýn deymediði sadece bir mezar tahtasý galdý... (O da dünden deysaydý bugüne iki gün olurdu.) Yani daha ne yapalým mutluluk için bu tellenmiþ bölgede? 'The Secret' diye bir kitap var olumlu düþünüp, pozitif hissetmek içinmiþ! Onu okuyalým dedik bir defasýnda, peee... Ma ne mutlu hissetmesi, ne olumlu düþünmesi yau? O gibi kitaplar, yayýnlar herkes için geçerlidir! Sen gendi gendini mutlu hissetmeye çalýþýn; ama etrafýn dolandýrýcýdan, yalançýdan, sömürücüden geçilmez!! Sen olumlu düþünmeye çalýþýn; bir da bakan ödendikten iki gün sonra cepte para biter, borçlu da galýn elli yere!! Sen aran baðýþlayýcý olasýn; iþinde çalýþýrken ve hiçbir sorun da yok iken, ansýzýn gendini kapýnýn önünde bulun!! Neden? Çünkü yerine X bir ülkeden gelen bir 'turist' yerleþtirilir! Senin aldýðýnýn yevmiyenin üçte biriynan hem da! Yarýsýndan da aþþaðý yani... E ben gargýlýðý dakýp da nasýl koþturmayým?? Nasýl gatil olmayým bu p...ngin memleketinde?! Biri çýksýn da söylesin bana bu mandýranýn içinde huzurlu olmanýn sýrrýný... Bilirim, uzman arkadaþlar gýzacak bana böle yazdýðým için ama... Eðer hakikaten varsa bu iþin bir çaresi buralarda... Çýksýnlar o uzmanlar söylesinler bize de bu ülkede huzurlu olmanýn sýrrýný..." KARÞIYAKA MEZARLIÐI Telefonla gazetemizi arayan Karþýyaka sakini bir vatandaþýmýzýn þikayeti þöyle: "Geçenlerde bir mezarlýk ziyareti yapýp ölülerimize birer Fatiha okumak geçti içimden. Karþýyaka mezarlýðýna gittim. Ben sýk sýk buraya gelirim. Bir de ne göreyim bazý mezar taþlarý kýrýlmýþ, sökülmüþ, yani tahrip edilmiþ.. Öyle kendiliðinden olabilen birþey deðil bu. Tahrip edilen mezarlarýn üzerinde yazýlan isimleri okuyabildiðim kadarýyla yazdým. Mustafa Özilmen, Yusuf Selçuk Yusuf, Caner Özyanký, Cemaliye Pelik... Etraftakilere sordumsa kimse kimin yaptýðýný söylemedi. Atalarýmýzýn mezarlarýna kadar bize düþman olanlar mý var aramýzda? Polise buradan mezar tahribatçýlarýný tespit etmesi için çaðrýda bulunuyorum..." 18 yýl önce ölen bir vatandaþa vergi tarhedilmesi ve vergi borcunu görüþmek üzere 2 Haziran 2010 tarihinde saat 11.00'de Gelir ve Vergi Dairesine çaðrýlmasý, bu çaðrýya icabet etmezse, resen vergi ve ceza tarhýna gidileceðinin bildirilmesi mandrada büyük hayret uyandýrýr. Vatandaþlar nasýl bir hata ya da ihmalden kaynaklanýrsa kaynaklansýn böyle bir rezaletin hiçbir zaman mazur görülemeyeceðini belirtirken, sokaktaki adam "Dirileri býraktýlar, þimdi ölülerden mi vergi topluyorlar?" diye acý acý söylenir.

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Mayýs 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3072 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OLSAYDIM.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Mayýs 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3072 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OLSAYDIM. Müzakere masasýnda milli birlik ve beraberlik ruhu aðýr basmýþ yine... Kanlý çatýþmalardaki gibi týpký... Faþistimiz de komünistimiz de bütünleþir hep mevzide ve masada! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Aðustos 2013 Cuma YIL: 12 SAYI: 4260 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ANA VE ÇOCUKLARI.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Aðustos 2013 Cuma YIL: 12 SAYI: 4260 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ANA VE ÇOCUKLARI. Eskiden Cuma Pazarý kurulurdu memlekette... Eþeklerle gelir giderlerdi bu pazara... Þimdi koalisyon pazarý kuruluyor... Mercedeslerle ve BMW'lerle gelip gidiyorlar... Ama eþeklik ölmedi daha!.. ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Mayýs 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3071 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BOZAN YAYALAR.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Mayýs 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3071 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BOZAN YAYALAR. Zorlu bir hükümet isterdiniz deðil mi? Alýn size iþte Zorlu bir hükümet! Töresi de cabasý... Eðer sigarayý býrakýrsanýz Ýstanbul'dan gümrüksüz puro da getirir ayaðýnýza! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Nisan 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3029 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TANI BUNLARI EY HALK SARDI.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Nisan 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3029 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TANI BUNLARI EY HALK SARDI. Yasemin Hareketi adayý Zeki Beþiktepeli, "Bir maþrapa da sen dök, kökün kurumasýn" diye çaðrý yapýyor. Vatandaþ, "Maþrapa ile deðil lengerle dökeceðiz" diye karþýlýk veriyor! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 1. Ünite İletişim ve İnsan İlişkileri İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 9 Ýletiþim Benimle Baþlar a. Bugüne kadar baþardýðým en zor iþ nedir? b. En çok gurur duyduðum

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan:

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: 109. Sayý www.performansgazetesi.net performans@performansgazetesi.net Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. 8 Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI Ankete Cevap Veren MESS Üyesi Ýþyeri Sayýsý 154 Toplam Çalýþan Sayýsý Erkek Çalýþan Sayýsý Kadýn Çalýþan Sayýsý Mavi Yakalý Çalýþan Sayýsý Beyaz

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3049 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3049 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Zülfü Livaneli'ye göre, Kýbrýs'ta galip Eroðlu, maðlup ise Hristofyas'mýþ! Müzikten anladýðý kadar anlamýyor demek politikadan. Galip Ankara, maðlup ise Kýbrýslý Türkler'dir Kýbrýs'ta! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

KTHY batmýþ diye neden üzülüp duruyorsunuz böyle? Battýysa battý... Havaya deðil, karaya bakýn siz karaya! Karada yüzen kara Mercedeslere!

KTHY batmýþ diye neden üzülüp duruyorsunuz böyle? Battýysa battý... Havaya deðil, karaya bakýn siz karaya! Karada yüzen kara Mercedeslere! KTHY batmýþ diye neden üzülüp duruyorsunuz böyle? Battýysa battý... Havaya deðil, karaya bakýn siz karaya! Karada yüzen kara Mercedeslere! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 12 Mayýs 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI:

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý.

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Üstüne, günlerin yorgunluðu çökmüþtü. Bunu ancak oyunla atabilirdi. Caný oyundan

Detaylı

Turgay Avcý Ankara'nýn Kýbrýs valisi mi?

Turgay Avcý Ankara'nýn Kýbrýs valisi mi? Erdoðan ve Davutoðlu'nu çok meþgul adamlar sanýrdýk biz... Yanýlmýþýz anlaþýlan... Turgay Avcý ile 1 saat oturup çene çaldýklarýna göre, demek yapacak baþka iþleri yok! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2

Detaylı

Müşteri: Üç gece için rezervasyon yaptırmak istiyorum. Tek kişilik bir oda.

Müşteri: Üç gece için rezervasyon yaptırmak istiyorum. Tek kişilik bir oda. TÜRKÇE 12-13: OKUMA - ANLAMA - YAZMA OKUMA - ANLAMA 1: Rezervasyon Müşteri: Üç gece için rezervasyon yaptırmak istiyorum. Tek kişilik bir oda. Duşlu olması şart. Otel görevlisi: Tek kişilik odamız kalmadı

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým, Ýstanbul KBB- BBC Uzmanlarý Derneði 'nin 20-23 Eylül 2012 tarihleri arasýnda KKTC- Girne Cratos Otel'de gerçekleþtireceði 4. Kongresi'ne sizleri davet etmekten büyük mutluluk ve

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi 1- AMAÇ-KAPSAM 3- KONGRE, BULUÞMA ve KURSLARIN ZAMANLAMASI Türk Omurga Derneði, omurga týbbý konusunda bilgi ve teknolojinin Omurga Kongresi iki yýlda bir, bahar aylarýnda ve uluslararasý olarak mümkün

Detaylı

TOBB SEKTÖREL HABER BÜLTENİ

TOBB SEKTÖREL HABER BÜLTENİ 2010 TURİZM HABER BÜLTENİ 11 Kasım 2010 TOBB SEKTÖREL HABER BÜLTENİ Türkiye Seyahat Acenteleri ve Rehberler Meclisi Türkiye Turizm Meclisi 11/11/2010 TOBB 1 İNGİLTERE'DEKİ TURİZM OSKARINI TÜRK OTELİ KAZANDI

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Mart 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3021 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KÝM KAZANACAK BELLÝ...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Mart 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3021 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KÝM KAZANACAK BELLÝ... Derviþ Eroðlu, ÖRP Genel Baþkaný Turgay Avcý'nýn kendisini desteklemek için 350 bin lira istediðini söylüyor. Avcý av mevsimi ile seçim mevsimini karýþtýrmýþ olmalý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Mart

Detaylı

Keþke hep o vanda kalsaydý

Keþke hep o vanda kalsaydý 101 pare topu Talat baþlatmýþtý. Kendisine "Neden 21 deðil de 101" diye sormuþlar. O da "21'i ben seçildiðim için, 80'i de Denktaþ gittiði için" demiþ... Þimdi de öyle mi oldu? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı