TÜRK ESK ÇA B L MLER ENST TÜSÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK ESK ÇA B L MLER ENST TÜSÜ"

Transkript

1 HABERLER TÜRK ESK ÇA B L MLER ENST TÜSÜ Ocak 2005, Say : 19 Ç NDEK LER Editörden 1 Baflyaz Nur Balkan Atl, Paleolitikten Günümüze Obsidiyen 1 Kitap Tan t mlar Becker, T., Griechische Stufenanlagen. Untersuchungen zur Arichitectur, Entwicklungsgeschichte, Funktion und Repräsentation, Paderborn, 2003 (Zeyrek, T. H.) 3 Burkert, W., Die Griechen und der Orient. Von Homer bis zu den Magiern, München, 2003 (Arslan, R.) 4 Belli, O. (ed.), Güneflin Do du u Yer: Do ubayaz t Sempozyumu, stanbul, 2004 (Avc, C.) 5 Alk m, U. B. H. Alk m Ö. Bilgi, kiztepe II. Üçüncü, Dördüncü, Beflinci, Alt nc, Yedinci Dönem Kaz lar ( ), Ankara, 2003 (Yurtsever, A.) 6 Arkeoloji Dünyas ndan ARCANE Projesi (Sakal, F.) 7 Mountains and Valleys: A Symposium on Highland/Lowland interaction in the Bronze Age settlement systems in Eastern Anatolia, Transcaucasia and Northwestern Iran (Özf rat, A. B. Helwing) 7 I. Van Gölü Havzas Sempozyumu (Konuralp,. Z.) 9 6. Anadolu Demir Ça lar Sempozyumu-Sixth Anatolian Iron Ages Symposium (Konyar, E.) 10 K rklareli Kültür Sektörü Projesi ve Halkla Buluflma (Karul, N.) 12 Strukturierung & Datierung in der hethitischen Archäologie, Workshop Alman Arkeoloji Enstitüsü stanbul, (Schoop, U.D.) 12 Aslantepe- ktidar n Kökenleri Sergisi (Karul, N.) 13 Gre Virike Kaz s (Ökse, A.T.) 13 Emar Kaz lar (Sakal, F.) 15 Kaz Araflt rma Dönmez, fi., Akalan ve Yak n Çevresi Yüzey Araflt rmas Yarafl, A., Allianoi Kurtarma Kaz s Karaosmano lu, M. B. Can, Alt ntepe Urartu Kalesi Kaz ve Onar m Çal flmalar Belli, O., Afla ve Yukar Anzaf Urartu Kaleleri Kaz s Umurtak, G., Badema ac Kaz lar Kocabafl, U., Çamalt Burnu I Bat Demir Çapalar 21 Baflaran, S., Enez (Ainos) Kaz ve Onar m Çal flmalar Tekin, H., Hakemi Use Kaz lar Özsait, M., Harmanören (Göndürle Höyük) Mezarl k Kaz s Bilgi, Ö., Samsun kiztepe Kaz s Belli, O., Ka zman Çall 'da Tarihöncesi Döneme Ait Kayaüstü Resimleri Bulundu! 26 Özdo an, E., Trakya da Bir Tunç Ça Yerleflimi: Kanl geçit 27 Özsait, M., Karadeniz Bölgesi Yüzey Araflt rmalar Erten, E. M. Özy ld r m, Mersin Olba Yüzey Araflt rmas Marchett, N. (Çeviri:D. Sar M. Türkteki), Tilmen Höyük Kaz lar Belli, O., Do u Anadolu Bölgesi nde Urartu Baraj, Gölet ve Sulama Kanallar n n Araflt r lmas Çavuflo lu, R. H. Biber, Van Kalecik Nekropolü Kaz s Enstitüden Enstitü Kütüphanesinden Haberler (Alparslan, M.) 33 Yeni Bir Atölye Çal flmas (Delemen,.) 35 Yeni Yay nlar m z 36

2 Türk Eskiça Bilimleri Enstitüsü Haberler Say :19 (Ocak 2005) Editör Meltem Do an-alparslan Sayfa Düzenlemesi ve Bask Zero Prodüksiyon Ltd. Yaz lar kaynak gösterilmek flart yla kullan labilir. Ocak ve May s aylar nda yay mlan r. Ücretsizdir. Türk Eskiça Bilimleri Enstitüsü Ekrem Tur Sokak, No Beyo lu- STANBUL Tel: Faks:

3 Editörden Yafllanan dünyam z, 2004 y l n n son günlerinde yaflad deprem ve tsunami felaketi sonunda bir çok yaflam yitirmekle beraber, mucizeler sonucunda pek çok hayat da kazand y l n ise umutlar ve kazan mlarla kucaklad. Siz seçkin okuyucular m zla 2005 y l n n ilk say s nda bu denli geç buluflmay, zengin içeri imiz ile telafi etmeye çal flt k. Bu say m z n ilklerine göz atarken, öncelikle Arkeoloji Dünyas ndan bölümünde yer verilen Emar ve Gre Virike Kaz lar hakk nda genel bilgiler içeren yaz lara dikkatinizi çekmek isterim. Yine ayn bölümde yer alan; yurt içinde yap lan workshop, sempozyum ve toplant lar hakk nda bilgi veren yaz lar n çoklu u, ülkemizde bu gibi organizasyonlar n geçmifle göre ne çok artt n n da bir göstergesi. Bu sevindirici durum bana, 1996 Haziran' nda stanbul da düzenlenen Habitat II zirvesinde, enstitümüzün önderlik etti i bir sempozyumu ve öncesindeki haz rl k dönemini an msatt. Anlafl lan, geçen sekiz y ll k dönem içerisinde, tatmin edici bir ölçüde yol kaydedilmifl; özel kurulufllar n deste inin büyümesi, bas n ve yay n organlar n n, bunu takiben halk n eskiça bilimlerine ilgisinin artmas ve genç bilim insanlar n n d fla aç lma çabas, bu tür organizasyonlar n say s nda art fla neden oldu. Enstitümüz, Frans z Anadolu Araflt rmalar Enstitüsü stanbul fiubesi ve Frans z Societas Anatolica Derne i üyelerinden oluflan bir ekiple, 2004 yaz sezonunda, Amasya Bölgesi'nde yapt bir ön araflt rma ile, uluslararas bir çal flmaya daha ortakl k etti. Gelecek y llarda devam etmesi planlanan bu çal flman n ilk raporuna, May s 2005'te ç kacak olan 20. say m zda yer verilecektir. Enstitümüzün yeni üyelerinden Prof. Dr. Nur Balkan-Atl 'n n obsidiyen in öyküsünü anlatt Baflyaz n n ilginizi oldukça çekece i kan s nday m. Kaz -Araflt rma bölümünde Alt ntepe Urartu Kalesi Çal flmalar, Diyarbak r'daki Hakemi Use Kaz lar, Marmara Adas ndaki Çamalt Burnu Bat, Trakya daki Kanl geçit Kaz lar, Van'da bulunan Kalecik Nekropolü Çal flmalar, Ka zman Çall 'da tespit edilen kaya üstü resimleri ile ilgili haberlere, dergimiz arac l yla ilk kez ulaflmaktas n z. Umutla bafllad m yaz m, yine umut ile ve bilmin yolumuza daima fl k tutmas dile i ile bitirmek istiyorum. Meltem Do an-alparslan Paleolitikten Günümüze Obsidiyen Prof. Dr. Nur Balkan-Atl Obsidiyen en basit tan m yla do al camd r. Volkanik patlamada magman n kristalize olmaya zaman olmadan, çok çabuk so umas yla oluflur. Ancak, sadece yap s nda asit bulunan volkanlar n ürünü oldu u için, dünya üzerindeki da l m çok yayg n de ildir. zlanda (Mt Hekka Kelad), Kuzey Amerika (Wyoning), Orta Amerika (Tequila), Avrupa (Lipari, Melos), Afrika (Etiyopya) gibi bölgelerin yan s ra Anadolu ve Kafkasya önemli obsidiyen yataklar na sahiptir. Anadolu da obsidiyen, özellikle iki bölgede yo unlafl r: ç Anadolu da Bat Kapadokya da ve Do u Anadolu da (Bingöl, Van, Kars). Obsidiyen, özellikle tarihöncesi insan n n çeflitli amaçlarda kulland, ticaretini yapt k ymetli bir hammadde iken, zamanla önemini yitirmifltir. Bu yaz da genel olarak ça lar boyu obsidiyenin kullan m alanlar na, baz örnekler vererek de inece iz. Etimolojik olarak obsidiyen kelimesinin kökeni hakk nda tam bir görüfl birli inin oldu u söylenemez. Antik Ça yazarlar obsidiyeni tan rlar, ancak onun için özgün bir kelime kullanmazlar. Heredot ve Sicilyal Diodoros, obsidiyeni, Etiyopya Tafl olarak adland r rlar ve onun kesici özelli i üzerinde dururlar. Theophrastos ise obsidiyeni, Lipari Tafl olarak adland r r ve daha çok yand nda geçirdi i kimyasal ve fiziksel de iflim üzerinde durur. Genel kan, bu do al cam Etiyopya da bulan Obsidius a ithafen, kelimenin ilk olarak Plinius taraf ndan obsidianus (Obsidius un Etiyopya da buldu u tafl) olarak kullan ld fleklindedir. Plinius, Do a Tarihi (Naturalis Historia) adl eserinin 36. cildinde, obsidiyenden flöyle bahseder: Cam kategorisine, Obsidius un Etiyopya da buldu u tafla benzeyen obsidiyenleri de sokmam z gerekir. Siyah renkli, bazen fleffaf, duvara ast m z aynalardan daha kaba, ancak görüntüyü gölge gibi yans t rlar. Yine ayn eserinde Ksenokrates in, bu tafl n Hindistan, talya ve spanya n n okyanus k y lar ndan da geldi inden bahsetti ini yazar. Di er Antik Ça yazarlar, Plinius un yazd klar na yeni bir fley eklemezler. Anadolu daki varl ndan ise, Bizans Dönemi ne ait anonim bir eserde (Lapidaire nautique) bahsedilmesi sayesinde haberdar olabilmekteyiz (Decourt, 1998). Obsidiyenin Antik Ça yazarlar taraf ndan fazla önemsenmemesinin nedeni, büyük olas l kla, kullan m alan n n k s tl olmas ndand r. Tarihöncesi ça larda belli bir önem ve konuma sahip bu hammaddenin, zaman içindeki yolculu una bakt m zda, daha Antik Ça a varmadan önemini büyük ölçüde yitirdi ini görüyoruz. TÜRK ESK ÇA B L MLER ENST TÜSÜ HABERLER 1

4 PALEOL T KTEN GÜNÜMÜZE OBS D YEN Obsidiyen, yerel bulundu u takdirde, tarihöncesi insan taraf ndan alet yap m nda kullan lan s radan bir hammaddedir. Paleolitik Dönem de obsidiyenin da - l m hakk nda çok az verimiz vard r. Avrupa da Üst Paleolitik Dönem de, deniz ve tatl su kabuklular n n veya mamut difllerinin de ifl/tokuflu yap l rken, obsidiyenin henüz çok önemsenmedi ini (veya fazla tan nmad n ) görüyoruz. Yak n Do u da ise, Üst Paleolitik Dönem de, Kuzey Irak-Shanidar da Van Gölü kökenli iki parça, Suriye-Yabrud da bir kaz y c ve Antalya Bölgesi-Öküzini ve Karain de bulunan birkaç yonga, bu da l m n, büyük olas l kla tesadüfi oldu- unu göstermektedir (Cauvin-Chataigner, 1998). Bu durum günümüzden y l önceye kadar sürer. Bu tarihten bafllayarak, baflta az olarak Neolitik Dönem de takas veya ticareti önem kazanan bir hammadde durumuna gelir. Öncelikle dilgicikler halinde bir ürün olarak kavk lar, malakit, kornalin veya da kristalleri gibi de ifl/tokufl veya arma an paketi içinde yer almaya bafllar. Ayr ca do al bölgesinin d fl nda da bir grup insan taraf ndan tercih edilen hammadde haline gelir. Örne in Hallan Çemi, Çayönü veya Cafer Höyük gibi yerleflmelerin, yataklardan ekonomik s n r n ötesinde bulunmas na karfl n, alet yap m nda büyük bir oranla obsidiyeni seçerler. Çanak Çömleksiz Neolitik ile beraber, bu hammaddeye karfl ilginin yükseldi ini görüyoruz. Güney Do u Anadolu köyleri obsidiyeni, çakmak tafl na tercih etmeye bafllarlar. Kaynaklara uzak olan yerleflimlerde obsidiyen miktar n n göreceli olarak artt n gözlemleriz. Özellikle ç Anadolu obsidiyen kaynaklar ndan, standart bir üretim ürünü olan dilgi ve dilgicikler, Levant Bölgesi nde önemli bir da l m gösterir. Bu da l m n belli bir sistem dahilinde oldu una gerek üretim atölyeleri, gerekse da l m flemas iflaret etmektedir. Yaklafl k M.Ö lerde obsidiyen ticaret a nda bir de iklik gözlenir. Yak n Do u ya, özellikle de Levant Bölgesi ne obsidiyen ihraç eden ç Anadolu, bu ihracat büyük ölçüde keser. Art k Do u Anadolu obsidiyeninin daha fazla da l m gösterdi i görülür. Kullan m alanlar ço unlukla silah, alet ve daha ender olarak da tak lard r. Neolitik sonras, yerel olarak bulundu u bölgeler d fl nda obsidiyen kullan m n hem azald, hem de kullan m alanlar n n de iflti i gözlenir. Çeflitli Sümer/ Akad metinlerinde Òurru tafl n n (çakmak tafl için de ayn kelime kullan lmakta, ancak tan mla ikisi ayr labilmektedir) rengi, par lt s, büyü ve t pta kullan m, hazine ve ticaret listelerindeki yerinden bahsedilmekte (Coqueugniot, 1998), özellikle sembolik yönü öne ç kmaktad r. Örne in Lugal.e mitinde kendisine sa d k kalmad için Òurru, Tanr Ninurta taraf ndan lanetlenir (ibid.). Ancak lanetlenmifl de olsa k ymetlidir. Tak larda (ço unlukla muska olarak), t pta ( ya da siyah obsidiyeni ezeceksiniz ) ve sembolikte ( Aflk n gerçek obsidiyenden ) yer al r (ibid.). Obsidiyenin, Neolitik Dönem de bafllayan, göz ve bak flla olan iliflkisi (özellikle figürinlerdeki obsidiyen gözler) devam eder ve bu iliflki Roma Dönemi ne kadar sürer. Mezopotamya da çeflitli yerleflimlerdeki (Ninive, Ouelli, Ur) obsidiyen çiviler, kimi araflt rmac lar taraf ndan giysi i nesi olarak yorumlan rken, baz araflt rmac lar taraf ndan sürme kalemi olarak kabul edilmektedir. Obsidiyenin prestijli kullan m alanlar ndan birisi de vazolard r. Halaf Dönemi nden bafllayarak birçok yerleflimde bu vazolar görülür (Arpaciyah, Gavra, Brak, Ur, Acemhöyük). Neolitik Dönem sonras obsidiyen araflt rmalar n n fazla önemsenmemesi nedeniyle, teknik olarak yap lmas son derece güç olan bu vazolar hakk ndaki bilgimiz, oldukça s n rl - d r. Tell Brak ta analizi yap lan bir vazonun, ç Anadolu kökenli obsidiyenden yap ld ve tamamlanm fl olarak yerleflime getirildi i kabul edilirken; Ur Kral Mezarlar ndaki vazonun yerel metal kaplara benzemesi nedeniyle, brüt getirilmifl obsidiyen blo unun, yerel ifllenmesi olarak yorumlan r (Coqueugniot, 1998). Obsidien vazolar hakk nda heyecan verici buluntular ise, Anadolu dan gelmektedir. Hititler taraf ndan çok önemsenmeyen obsidiyen, Asur Koloni Ça nda sanat ve ticarette önemli bir yer tutar. Kültepe de (Karum Ib), bir tap nakla iliflkili bir odada, iki tondan fazla obsidiyenin stoklanmas (Özgüç, 1996) ve Amuk Ovas nda ayn döneme tarihlenen Tell Açana n n VII. tabakas nda bulunan tafl kap ve özellikle obsidiyen kap iflleme atölyesi (Woolley, 1955) dikkat çekicidir. Obsidiyen M s r n yo un olarak ithal etti i hammaddelerden biridir. Ancak burada söz konusu olan obsidiyen, birkaç istisna d fl nda kuzeyden gelmez. Kaynak, Etiyopya ve Eritre dir. Burada da obsidiyen çakmak tafl n n yan s ra silah ve alet yap m nda kullan lm flt r, ama ana kullan m alan sembolikte ve düflüncededir. Tak ve glipti in yan s ra obsidiyen, astroloji sembolizmas nda (y ld zlarla iliflki), t pta (çakmak tafl n n yan s ra b çak olarak) ve ritüellerde yo un olarak kullan l r. Ritüellerde öne ç kan kullan m alan ; mumyalama iflleminde obsidiyen b çaklar n kullan lmas ve ufak obsidiyen tafllar n da yer almas fleklindedir. Ayr ca mumyaya efllik eden amuletlerin ço u da obsidiyenden yap lm flt r. Bunlar n yan s ra obsidiyen, di er bölgelerde tespit edildi i gibi, vazo yap m nda, ayr ca figürin ve heykellerde, göz olarak kullan lm flt r. Obsidiyen, Melos Adas nedeniyle, Yunanistan a yabanc de ildir ve kullan m Mezolitik Dönem den 2 TÜRK ESK ÇA B L MLER ENST TÜSÜ HABERLER

5 PALEOL T KTEN GÜNÜMÜZE OBS D YEN beri vard r. Özellikle Girit Adas nda Minos Kültürü ile beraber, alet ve silahlara obsidiyen kap ve vazolar da eklenir (Knosos, Zakros, Tylissos, Agia Triadha). Antik Ça da obsidiyenin kullan m birbiriyle kesiflen alanlarda görülür: dekorasyon, t p ve büyü (Decourt, 1998). Örne in; aynalar hem dekoratif bir anlam tafl rken, hem de bak fl (gözler) ve gelece i okuma (yans - ma) gibi sembolizmay da içerirler. Obsidiyenin özellikle gözlerle olan ilgisini Antik Ça yazarlar ndan anl yoruz. Bu iliflki somut veya soyut olarak ça lar ve çeflitli kültürlerde karfl m za ç kmaktad r. Günümüzde de mikrop kapmama özelli inden dolay Amerika Birleflik Devletleri nde baz göz ameliyatlar n n obsidiyen dilgiciklerle yap l yor olmas, yine farkl bir flekilde de olsa bu iliflkiyi bir kez daha önümüze ç kar yor y l ndan beri Avrupa Konseyi taraf ndan Dünya Do al Miras olarak kabul edilen obsidiyenin, günümüzde kullan m alan hemen hemen yoktur. Koruma alt nda olmas na karfl n, turistik amaçl kullan lmaktad r. Ermenistan da tak, biblo gibi turistik eflyalar obsidiyenden yap l rken; Meksika obsidiyenleri, hat ra eflya olarak Avrupa kentlerinde bile sat lmaktad r. Bugün halen, obsidiyen hayranl k uyand ran bir maddedir ve baz edebiyatç lara esin kayna d r ve hatta ismi alt nda gruplaflm fl flairler bile vard r: Poetas of the Obsidian Tongue (Coqueugniot, 1998). Kaynakça Cauvin, M.C. C. Chataigner 1998 Distribution de l obsidienne dans les sites archéologiques du Proche et Moyen Orient, Cauvin, Gourgaud, Gratuze, Arnaud, Poupeau, Poidevin, Chataigner (ed.), L obsidienne au Proche et Moyen Orient. Du volcan a l outil, BAR International Series 738: Coqueugniot, E L obsidienne en Méditerrannée Orientale, Cauvin, Gourgaud, Gratuze, Arnaud, Poupeau, Poidevin, Chataigner (ed.), L obsidienne au Proche et Moyen Orient. Du volcan a l outil, BAR International Series 738: Decourt, J.C L obsidienne dans les sources anciennes. Note sur l histoire du mot et l utilisation de la roche dans l antiquité, Cauvin, Gourgaud, Gratuze, Arnaud, Poupeau, Poidevin, Chataigner (ed.), L obsidienne au Proche et Moyen Orient. Du volcan a l outil, BAR International Series 738: Özgüç, T An obsidian storehouse close to the temples built by Anitta, king of Nesa, Gasche, Hrouda (ed.), Collectanea Orientalia-Histoire, arts de l espace et industrie de la pierre. Etudes offertes en hommage a Agnes Spycket, CPOA 3, Neuchatel, Paris: Woolley, Sir L Alalakh, an account of the excavations at Tell Atchana in the Hatay, , Oxford. Kitap Tan t mlar Becker, T., Griechische Stufenanlagen. Untersuchungen zur Architektur, Entwicklungsgeschichte, Funktion und Repräsentation, Bonifatius Druck Buch Verlag, Paderborn, sayfa, 53 levha, 97 resim ve 119 çizim. Kitap, yazar taraf ndan Marburg da Geschichte und Kulturwissenschaften der Phillips-Universität de Prof. Dr. H. Lauter in dan flmanl nda haz rlanan ve 2000/2001 güz döneminde kabul edilen doktora tezinin k salt lm fl ve üzerinde çal flma yap larak bas lm fl halidir. Buradaki çal flmada Hellen mimarisinde merdivenler konu seçilmifl, mimari aç dan geliflimi, fonksiyonu ve tipolojisi ayr nt l biçimde de erlendirilmifltir. Arkeoloji literatüründe Hellen mimarisi ile ilgili çok say da çal flma vard r; ancak flimdiye kadar merdivenler tek bafl na ayr bir araflt rma malzemesi olarak incelenmemifltir. Yazar, kitab nda Hellen dünyas n n farkl yerlerinden seçti i merdiven örneklerini topluca irdeleyip, bunlar n genel bir de erlendirmesini yapmay amaçlam flt r. Bu amaç do rultusunda merdivenleri ve basamakl yap lar befl ayr grupta toplam fl, her grubu kendi içerisinde irdelemifl ve sonuçlar elde etmifl, bunlar n yard m yla genel sonuçlara ulaflm flt r. Kitab n Kuruluflu: ç kapaklar ve içindekiler listesini kitap ile ilgili aç klamalar ve yazar n teflekkürlerinin yer ald Önsöz, metin içerisinde kullan lan k saltmalar n listesi ve Girifl bölümleri izler. Girifl bölümünde, okuyucuya kitab n kapsam k saca aç klanm fl, merdiven yap lar n n mimarl k tarihindeki yeri ve önemine de inilmifl, bunlar n tipolojik ayr m ve isimlendirilmesindeki kavram sorununa yer verilmifl, baz kavramlar n ilk kez yazar taraf ndan kullan ld ndan söz edilmifltir. Merdiven yap lar befl ayr bölümde ele al nm flt r. Bunlar: 1-teras merdivenleri: Argos, Lindos, Halikarnassos, Perachora, Labraunda, Epidauros, Eleusis, Thasos, Selinus, Kos, Morgantina, Priene, Rhodos, Amphipolis, Kameiros, Aegina ve Pergamon; 2-tap nak merdivenleri: Agrigent, Selinus, Ephesos, Didyma, Teos, Pergamon ve Samos; 3-basamakl sunaklar: M.Ö. 6. ve 5. yy sunak basamaklar (Selinus), Geç Klasik ve Hellenistik Dönem merdivenli sunaklar (Magnesia, Pergamon, Kos, Priene, Tenos); 4-seyirci basamaklar : Perachora, Selinus, Atina, Lykosoura, Korinth, Lato, Pergamon, Didyma, Knidos; 5-basamak destek duvarlar : Selinus, Aliphera, Argos, Atina, Olympia örnekleri yard m yla detayl biçimde ayr de erlendirilmifl, elde edilen sonuçlara ise, her bölüm içerisinde ayr ca yer verilmifltir. Yedinci bölümde (VII. Zusammenfassende Ergebnisse) genel de erlendirme yap lm fl, merdiven yap s n n geliflim tarihi, fonksiyonu, yap tekni i, plan, boyutlar ve an tsal anlamda öneminden ayr alt TÜRK ESK ÇA B L MLER ENST TÜSÜ HABERLER 3

6 K TAP TANITIMLARI bafll klarda söz edilmifltir. Metin bölümünü çizim listesi, levhalar n listesi, indeks ve levhalar izler. Sonuç: Hellen mimarisinde merdiven ait oldu u yap y veya bulundu u alan n görkemini artt rmaya katk da bulunmufltur. Argos ve Lindos da görülen, Arkaik Dönem e ait teras merdivenlerinin, oldukça genifl yap lmas, yap y görkemli göstermek için olmal d r. Hellen dünyas n n çeflitli bölgelerinde aç a ç kar lan Arkaik-Hellenistik tap nak ve sunak merdivenleri de bu amaca yönelik bir uygulamay iflaret etmektedir. Hellen mimarisinde kullan m n n kökeni henüz tespit edilememifltir; ancak baz araflt rmac lar Mezopotamya veya M s r etkili oldu undan söz etmektedir. Bunun yan s ra bat da Minos Kültürü nde görülen Hellen seyirci basamaklar yard m yla, do udan ayr bir basamakl yap geliflimi de kabul edilmek istenmektedir. Hellen dünyas nda basamak yap lar n n de iflim/geliflimi hususu farkl yönleriyle ele al nmal d r. Hellen dünyas nda teras ve seyirci basamaklar en erken M.Ö. 6. yy n ikinci yar s na tarihlenmektedir ve bu döneme ait örnekler Kara Yunanistan d fl nda belgelenememifltir. Agrigent teki Herakles tap na ve merdiven motifi M.Ö. 500 de ilk kez bir tap na n merdiven basama ile çevrelendi ini iflaret etmektedir. Argos Heraionu ndaki teras merdiveni bilinen en eski an tsal teras merdiven örne idir (M.Ö. 450). M.Ö. 6. yy n ikinci yar s teras merdiveni motifinde M.Ö. 5. yy boyunca hiç de iflme olmam flt r. Erken Hellenistik Dönem merdiven mimarisi için bir dönüm noktas d r. Abdera, Thasos, Argos, Priene, Milet gibi antik kentlerde ve buralardaki kutsal alanlarda bu geliflimin somut örneklerini görmek mümkündür. Örne in; M.Ö. 300 civar nda Didyma-Apollon Tap na n n cephesinin görkemi, bir merdiven ile artt r lm flt r. Çok say da Roma Dönemi basamakl yap s, Hellen merdiven yap lar n n etkisini tafl - maktad r ve bu yap lar örnek al narak infla edilmifltir. Basamaklar n ve basamak yap lar n n fonksiyonu çeflitlidir: ki teras veya düzlükte yükselen teras ile düzlü ü birbirine ba lad gibi, yamaçta kurulmufl seyirlik yap larda seyirci basamaklar ifllevli infla edilmifllerdir. Klasik Dönem den itibaren iki mekân birbirinden ay ran s n r olarak merdivenlerden yararlan ld da görülür. Tap nak ve büyük sunaklarda ulafl m kolayl sa lam flt r. Kutsal alanlara ulaflan merdivenler, muhtemelen kapal tutulmakta ve y l n belirli döneminde aç lmaktayd. Tap nak merdivenlerinin temeli ço unlukla, sunak basamaklar n n temelleri ise genelde sa lam yap lmaktayd. Arkaik ve Klasik Dönemlerde en az ndan teras merdivenleri sa lam temeller üzerine oturmaktayd. Arkaik Dönem de basamak yükseklikleri genelde 0.20 m dir; ancak baz yap larda m yüksekli e sahip basamaklar da bulunmaktad r. M.Ö yy geçifl döneminde serbest merdivenlerin ço u m aras nda yüksekliklere sahiptir. Yukar da detayl biçimde tan t lan ve Hellen merdiven mimarisini konu alan kitapta farkl bölgelerden zengin örneklerle bir sonuca ulafl lmaya çal fl lm flt r. Ancak, belirli bir dönem, belirli bir bölge için somut bir tespit elde edilememifltir. Merdiven yap lar n ait olduklar konteksten ayr tek bafl na tarihleme kriterlerine ulafl lamam flt r. Bu eksiklere ra men Türkiye den merdiven yap s örneklerinin derlenmifl olmas, baz belirleyici sonuçlar elde edilmifl olmas, Anadolu arkeolojisinin bu konuda eksik bilgilerine tamamlay c bir halka eklemeye yard mc bir nitelik kazand r r. Turgut H. Zeyrek Burkert, W., Die Griechen und der Orient. Von Homer bis zu den Magiern, Verlag C.H. Beck, München, sayfa. Max Weber e göre, bafllang çtaki halk karakterinin en önemli ö esi Hiçbir fley bilmedi ini kabul etmektir. Bu durum, kendisini özellikle bir halk n çevre ve tarihsel ödevler karfl nda bu ya da flu özelli ini nas l korudu unu, terk etti ini ya da bunlar nas l gelifltirebildi i konusunda ortaya koymaktad r. Yani Yunanl lar, bilebildi imiz kadar yla, herhangi bir köken nedeniyle de il, uzun tarihsel çat flmalar, geliflmeler sonras nda neyse o olabilmifllerdir. Yunanl lar erken döneme ait önemli tarihsel evreleri, politik güç anlam nda kendileri için yaflam fl olsalar da, Do u nun geliflmifl kültürleri ile çok yönlü iliflkileri olmufl ve onlardan pek çok fley ö renmifllerdir. Bu iliflkiler, Yunanl - lar n baz özelliklerini kazanmalar nda ve bunlar çok net bir flekilde özümsemelerinde oldukça etkili olabilmifltir. Ancak bu iliflkilerin etkisi ve derinli i uzun zaman gerekti i kadar gerçek anlamda alg lanamam flt r. Bu konuda, Walter Burkert in ç r açan çal flmalar na çok fleyler borçluyuz. Burkert in Venedik te verdi i konferanslar n metinlerine dayanan talyanca bask s 1999 y l nda yay nland nda, k sa zaman içerisinde Frans zca ve spanyolca ya çevrilen eser, yazar n kendisi taraf nda Almanca ya çevrilmifl ve büyük oranda aktüellefltirilmifltir. Kitap konuyla ilgili genel bir giriflle bafllamakta (s. 9-22), Yunanl lar n, Do u dan nas l etkilendiklerini ele alan 5 bölümle (s ) devam etmektedir. Daha sonra ise notlar (s ) ve Do ulu kaynak metinlerin çeviri listeleri (s. 161), konuyla ilgili kaynaklar listesi (s ) ve bir indeks (s ) ile kitap bitmektedir. Burkert, daha ilk bölümdeki alfabe ve yaz l kültür ile ilgili genel bilgilerden hemen sonra, Homeros un, Mezopotamya kökenli G lgamefl, Enuma, Elifl ve Athrahasis den ne büyük oranda etkilenmifl olabilece ini (olmas gerekti ini); özellikle de anlat m tekni i, tanr lar kavrama, ölümlüler ve ölümsüzler aras ndaki iliflkiler konusunda, çok belirgin bir flekilde gözler önüne sermektedir. Yine ayn flekilde, Sokrates öncesi felsefesini Do u ile birlefltiren geleneksel e ilimlerde de ayn etki söz konusudur: Bilgelik edebiyat, dünyan n oluflumu ile ilgili mitolojiler, evrenin yarat lmas konusundaki görüfller. Hangi konuda olursa olsun, Yunanl lar da, kökeni M s rlar a, Mezopotamyal lar a, Hurriler e, Hititler e kadar izler görülmektedir. Yunanl lar da Thales le bafllayan güneflin tutulmas n önceden hesaplama ifli, asl nda ilk kez Babil astronomisinde görülmektedir. Dairenin 360 dereceye bölünmesi de ilk kez Babil matemati inde gerçeklefltirilmifltir. Böylece, ba ms z bir Yunan Felsefesi nden söz etmek imkâns z gibi görünüyor. 4 TÜRK ESK ÇA B L MLER ENST TÜSÜ HABERLER

7 K TAP TANITIMLARI Orpheus und Ägypten isimli bölümde ise, ölenlerin öteki dünyadaki mutlulu unu garanti alt na almak için gerekli inan fl ve ö retiler konusunda veriler sunulmaktad r. Yeni kaynaklar Dionysos mitolojisinin, daha beflinci yüzy lda bile yayg nlaflm fl oldu unu ortaya koymaktad r. Hatta baz belgeler çok eski bir tanr olan Dionysos un, M s r etkisiyle yayg nlaflt n, yeralt dünyas ve ruhlar n gezileri mitolojilerinin de yine ayn kökenli oldu unu göstermektedir. Yunal lar n, Do u ya olan ba l l klar n n biraz daha ortaya ç kmas yla, Yunanl lar a özgü tipik ö elerin ne oldu u sorusu da biraz daha ön plana ç kmaktad r. Burkert sonuçta bir tür çok boyutlu zenginlik ten söz ederken, Yunan kültürünün Yak ndo u-akdeniz havzas nda devaml bir birliktelik içinde yer ald n da vurgulamaktad r. Örne in, Burkert, lyada daki bir savafl sahnesini, II. Ramses in fliiriyle karfl laflt rmaktad r. kisinde de kahramanlar, bir tanr n n yard m yla düflmana sald r p, zafere ulaflmaktad rlar. Bir yerde pek ço u bunu yaparken, bir yerde ise, komutan kaçt için kral tek bafl na düflmana sald r p, onlar öldürüp, yenmek ister. Ordum ve savafl arabalar m beni terk edip, içlerinden bir teki bile geri dönmeden öylece bekleyince, ben de tek bafl ma bütün yabanc - lar alt ettim. Bu cümlelerle söylenmek isteyen çok bildik bir durumdur. Bir yandan kral n herkes üzerindeki inan lmaz hakimiyeti, öte yandan anlat lanlardaki gerçeklik pay - n n çok zay f olmas. Kahramanlar n büyüklü ü, insan aflan bir boyut kazanmaktad r. Yani Do u ve Bat aras ndaki benzerlikler kadar farkl l klar da oldukça ilgi çekicidir. Waltert Burkert in eserinde, pek çok yeni yay nlar göz önünde bulundurarak, akültürasyon, yabanc kültürlerin özümsenmesi, yabanc ve benzeri kültürlerin aralar ndaki çat flmalar konusunu da ortaya koymaktad r. Baz yerlerde ise, eski yay nlar ndaki verileri, özellikle de Do ulaflma Devrimi ni (orientalisierende Revolution) tekrarlamakla kalmaktad r. Kaynaklara bak ld nda neredeyse tüm yeni yay nlar n bilindi i gözükmekle birlikte, eserdeki en büyük eksiklik, kültürel transferler konusundaki teorik alt yap d r. Çünkü son y llardaki çal flmalarda, yabanc kültür ö elerinin dolafl m ve özümsenmesi konusunda teorik bir alt yap oluflturulmaya çal fl lmaktad r. Bu çal flmalar sonucunda, iki kültür aras ndaki co rafik ve kronolojik alandaki ortak noktalar ço ald kça, akültürasyon sürecinin h zland n göstermektedir. Yani ço u zaman, günümüzde varolan kültürel kar fl m ve birleflimden bafllang çtaki ö eleri teker teker ay klamak çok zordur. Kitap, bu konudaki teorik eksikli e ra men Yunan Mucizesi ne elefltirel yaklaflmak için çok önemli bir kaynakt r. Rüstem Arslan Belli, O. (ed.), Güneflin Do du u Yer: Do ubayaz t Sempozyumu, Apa Ofset, stanbul, sayfa, 357 resim, 93 çizim, 9 harita, 22 gravür, 8 tablo. Kitap, Eylül 2003 tarihlerinde Do ubayaz t ta düzenlenen, Güneflin Do du u Yer: Do ubayaz t Tarih, Kültür ve Sanat Sempozyumu kapsam nda sunulan bildirileri içermektedir. Do ubayaz t Kaymakaml, Çekül Vakf, Erzurum Atatürk Üniversitesi ve stanbul Üniversitesi Avrasya Arkeoloji Enstitüsü taraf ndan gerçeklefltirilen sempozyumda, toplam 38 bildiri sunulmufltur. Do ubayaz t tarihinde bir ilk gerçeklefltirilmifl ve bölgeye, farkl disiplinlerden, birçok bilim insan gelerek ortak bir konuda bilimsel bir ad m n at labilece i ifade edilmifltir. Arkeoloji, Tarih, Sanat Tarihi, Nümizmatik, Etnografya, Edebiyat, Sosyoloji, Müzik ve Turizm alanlar nda sunulan bildirilerden özellikle Arkeoloji konusunda sunulan bildiriler, bölgenin karanl k olan Kalkolitik, Tunç ve Demir Ça lar n ayd nlatacak niteliktedir. shak Pafla Saray ile ilgili sunulan bildiriler ile de, saray ilk kez çeflitli yönleriyle ayr nt l olarak de erlendirilmifltir. Kitapta yer alan makalelerin bafl nda, birer sayfa ngilizce özet yer almaktad r. Kitap, okuyucunun eline ulaflt ilk günden bu yana gerek zengin içeri i ve gerekse göz al c bask kalitesiyle, ulusal bas nda da ad ndan övgüyle söz ettirmektedir. Do ubayaz t Kaymakam Nurullah Çak r n, Çekül Vakf Baflkan Prof. Dr. Metin Sözen in ve Tarihi Kentler Birli i Genel Dan flman Yüksek Mimar Oktay Ekinci nin yapt aç l fl konuflmalar n n ard ndan Prof. Dr. Oktay Belli nin sunufl yaz s (23-26) yer almaktad r. Do ubayaz t Bölgesi nde Tunç Ça Kalelerinin Araflt r lmas (27-40) bafll kl makalede Tunç Ça ve Erken Demir Ça kaleleri ve nekropolleri anlat lmaktad r. Do u Bayaz t n Eskiça Tarihine Bir Bak fl (41-50) bafll kl makalede, Erzurum Müzesi nde bulunan ve Do ubayaz t Bölgesi nden ele geçen arkeolojik eserler fl nda, bölgenin Eskiça Tarihi ne de inilmifltir. Demir Ça nda Do ubayaz t ve Yak n Çevresi (51-72) bafll kl makalede bölgedeki kale ve nekropollere yer verilmektedir. Urartu Krall Dönemi nde Do ubayaz t Bölgesi (73-88) bafll kl makalede, 1987 y l ndan beri bölgede Prof. Dr. Oktay Belli ve ekibinin sürdürdü ü arkeolojik çal flmalar neticesinde tespit edilen, Urartu Kalelerinden bahsedilmektedir. A r Da Arkeolojik Yüzey Araflt rmas (89-102) bafll kl makale ile bölgedeki, Kalkolitik, lk Tunç, Orta Tunç ve Orta Demir Ça lar na tarihlendirilen yerleflme, kale ve nekropoller anlat lmaktad r. Do ubayaz t Bölgesi nde Keflfedilen Urartu Sulama Tesisleri ne Toplu Bir Bak fl ( ) makalesi bölgedeki Urartu baraj, gölet ve sulama kanallar - na de inmektedir. Di er makaleler ise s ras yla flöyledir: Tarihi Co rafyada Bayezid ( ), Geçmiflten Günümüze Do u Bayezit Bölgesi nde Siyasi Geliflmeler ( ), Karakoyunlu- Temürlü Mücadelesi ve Eleflgird Meydan Muharebesi ( ), Saltuko ullar Sikkeleri nin Sanatsal Yönleri ( ), Selçuklular n Fethinden Osmanl Hakimiyeti ne Kadar Bayezid ve Çevresinin Tarihine Bir Bak fl ( ), Ç ld r Beylerbeyi: I. shak Pafla ve II. shak Pafla ( ), Osmanl Rus Harbi nde Bayezid ( ), Eski Bayezit Kalesi Tarihi ve Mimarisi ( ), shakpafla Saray ve Çevresinin Arkeolojik Topografyas ( ), shakpafla Saray Kaz lar ( ), Geleneksel Mimaride shakpafla Saray n n Yeri ( ), Türk Saray Mimarisi çerisinde shak Pafla Saray n n Yeri ( ), shak Pafla Camii ve Türk Sanat ndaki Yeri ( ), Eski Bayezid Camii Hakk nda Düflünceler ( ), shak Pafla Saray Tafl Süslemeleri ( ), shak Pafla Saray Türbesi Üzerindeki Bölgesel Etkiler ( ), Eski Do ubayaz t ta (Bayezid) shak Pafla Saray Mezarl ve Mezarl k Mescidi TÜRK ESK ÇA B L MLER ENST TÜSÜ HABERLER 5

8 K TAP TANITIMLARI ( ), Do u Bayaz t shak Pafla Saray Kompleksindeki Kufl Evleri Üzerine ( ), Do ubayaz t ve Çevresi El Dokuma Yayg lar ( ), Do ubayaz t ve Yöresinde Geleneksel K yafetler ( ), Yaflar Kemal in A r Da Efsanesi Roman Üzerine Düflünceler ( ), Ahmet Muhip D ranas n A r fiiiri: Mekân-Metin liflkisi ( ), shak Pafla Hakk nda Oluflan bir Halk Hikâyesi ve Varyantlar n n Karfl laflt rmal Tahlili ( ), shak Pafla Saray ve Ahmed-i Han Hakk nda Anlat lan Efsaneler ( ), Do ubayaz t ta Müzik ve smet Öztürk ( ), Do ubayaz t lçesi nin Turizm Potansiyeli ( ), Yolumuzun Üzeri: Do ubayaz t ( ), Do ubayaz t n Turizm Yönünden De erlendirilmesi ( ). Farkl disiplinlerden birçok bilim insan n n kat ld bu sempozyum ile bir ilk gerçeklefltirildi. Daha da önemlisi, sunulan bildiriler kitap olarak yay nland. Böylece gelece e bir miras b rak ld. Temennimiz devam n n getirilmesi ve her bilimsel çal flman n bir kitap halinde okuyucuya ulaflmas. Can Avc Alk m, U. B. H. Alk m Ö. Bilgi, kiztepe II. Üçüncü, Dördüncü, Beflinci, Alt nc, Yedinci Dönem Kaz lar ( ). Türk Tarih Kurumu Bas mevi, Ankara, sayfa metin, 22 tablo, 154 levha, 58 plan ve kesit çizimleri. Kitap, Samsun ili Bafra ilçesi kiztepe Köyü s n rlar içinde yer alan kiztepe yerleflmesinde gerçeklefltirilen 5 dönemlik ( ) kaz lar n ilk sonuçlar n içermektedir. kiztepe II kitab 1974 y l nda Prof. Dr. U. Bahad r Alk m taraf ndan araflt rmalara bafllanan ve 1980 y l nda kendisinin vefat nedeni ile, 1981 y l ndan itibaren Prof. Dr. Önder Bilgi taraf ndan yürütülmekte olan kiztepe kaz s n n, 1974 ve 1975 kaz sezonlar n n sonuçlar n içeren kiztepe I kitab - n n devam niteli indedir. Kitap, Üçüncü Dönem Kaz lar -1976, Dördüncü Dönem Kaz lar -1977, Beflinci Dönem Kaz lar -1978, Alt nc Dönem Kaz lar ve Yedinci Dönem Kaz lar olmak üzere; 5 ana bafll k alt ndaki bölümlerden oluflmaktad r. Her y l yap lan arazi çal flmalar, o kaz sezonunda ele geçen çanak-çömlek ve küçük buluntular ile birlikte ayr nt l olarak incelenerek de erlendirilmifltir. çindekiler, Kaynakça ve K saltmalar, U. B. Alk m taraf ndan kaleme al nm fl Önsöz ve Ö. Bilgi taraf ndan yaz lm fl bir Aç klama k sm ile bafllayan kitapta ayr ca Genel Sonuçlar, De erlendirme, Summary/Zusammenfassung, Ekler-Appendix, Buluntu Yerleri Listesi, Kat ve Evrelerin Buluntu Yeri Numaralar, Buluntular Listesi, Buluntular n Say sal Döküm Listesi, Turkish-English Glossary, Türkisch-Deutsch Wörterbuch, Tablolar için Aç klamalar, fiekiller için Aç klamalar, Resimler için Aç klamalar, Plan ve Kesitler için Aç klamalar, Buluntular n Say sal Döküm Tablolar, Çanak ve Çömleklerin Geliflim Tablolar, Kronoloji Tablosu, Levhalar ile Plan ve Kesit Çizimleri yer almaktad r. Üçüncü Dönem Kaz lar bafll kl ilk k sm n birinci bölümünde Tepe I de Geçifl Ça na ait kültür katlar nda gerçeklefltirilen kaz çal flmalar ile Helenistik Ça a tarihlendirilen dromoslu mezar kaz s anlat lm flt r. kinci bölümde Tepe II de lk Tunç Ça II kültür katlar nda yap - lan araflt rmalar yer almaktad r. Üçüncü bölümde Tepe I ve Tepe II çanak çömle i hamur özellikleri, form ve dönemlerine göre incelenmifltir. Dördüncü bölümde ise Tepe I ile Tepe II de ele geçmifl küçük buluntular s ras yla; piflmifl toprak, tafl, kemik-boynuz ve madeni eserler bafll alt nda grupland r larak sunulmufltur. Dördüncü Dönem Kaz lar bafll kl ikinci k s m 5 bölümden oluflmaktad r. Tepe I deki kaz çal flmalar birinci bölümü, Tepe III ve Tepe IV te yap lan araflt rmalar ikinci bölümü, Tepe II deki lk Tunç Ça I ve Geç Kalkolitik Ça kaz lar ise üçüncü bölümü oluflturur. Dördüncü bölümde Tepe I, II ve III çanak çömle i, beflinci bölümde ise Tepe I, II ve III te gerçeklefltirilen kaz larda ele geçen küçük buluntular anlat lmaktad r. Üçüncü k s m Beflinci Dönem Kaz lar bafll n tafl maktad r. Bu k s mda 5 bölümden oluflmufltur. Birinci bölümde Tepe I deki çal flmalardan bahsedilmektedir. Geçifl Ça, Mezarl k Alan ve lk Tunç Ça kültür katlar, evreleri ve her evrenin buluntular ile birlikte ayr nt l olarak sunulan bu bölümden sonra gelen ikinci bölüm, ayn flekilde Tepe II deki arazi çal flmalar n anlat r. kiztepe nin ahflap yap lar n n anlat ld üçüncü bölümde her bir mimari ö e, yap m teknikleri ile birlikte detayl bir biçimde sunulduktan sonra Anadolu da di er ahflap mimarl k kal nt lar veren merkezlerin k saca anlat ld bir de erlendirme k sm yer almaktad r. Dördüncü bölümde Tepe I de ele geçen Geçifl Ça, lk Tunç Ça ve Hellenistik Ça çanak çömle i ile Tepe II de ele geçen lk Tunç Ça ve Geç Kalkolitik Ça çanak çömle i, beflinci bölümde ise Tepe I ve Tepe II nin küçük buluntular ndan bahsedilmektedir. Takip eden Alt nc Dönem Kaz lar ile Yedinci Dönem Kaz lar bafll kl k s mlar da ayn sistemde arazi çal flmalar ve bütün eserleri ile sunulduktan sonra 5 kaz sezonu sonucu elde edilen bilgiler Genel Sonuçlar ad alt nda k saca özetlenerek anlat lm flt r. Bu k s mda, kiztepe de ortaya ç kar lan kültür kal nt lar ndan, yerleflmenin Geç Kalkolitik Ça bafllar ndan, Helenistik Ça a kadar iskân edildi i ve Tepe I de Geçifl Ça kültür kat n n hemen alt nda lk Tunç Ça na ait büyük bir mezarl k alan n n bulundu u anlafl lm flt r. Kalkolitik Ça dan Geçifl Ça n n sonuna kadar ortaya ç kan çanak çömlek ve madeni eserler baflta olmak üzere, di er buluntular ile birlikte kiztepe yerleflmesinin Anadolu arkeolojisine büyük katk - lar sa layaca na de inilmifltir. Ayr ca kiztepe nin Karadeniz Bölgesi mimarisinde ahflap gelene in kökeninin, M.Ö y llar ndan itibaren bafllad n göstermesi aç s ndan da oldukça önemli bir yere sahip oldu unun, alt çizilmifltir. ngilizce ve Almanca özetlerin de bulundu u De erlendirme k sm nda ise, kiztepe kaz s nda ele geçen çanak çömlek ve küçük buluntular n yard m ile kiztepe halk n n sosyo-ekonomik yaflam hakk nda baz gözlemler yer almaktad r. kiztepe de yaflam fl insanlar n avc l k ve hayvanc l kla geçimini sa lad, dokumac l kta ve maden sanat nda çok ileri düzeyde olduklar ve özellikle Orta Anadolu Bölgesi nde yer alan di er ça dafl merkezlerle bir kültür birli i içinde oldu u sonucu ortaya ç kmaktad r. 6 TÜRK ESK ÇA B L MLER ENST TÜSÜ HABERLER

9 K TAP TANITIMLARI De erlendirme bölümünden sonra kiztepe nin çeflitli buluntular ile ilgili, konusunun uzmanlar taraf ndan kaleme al nm fl, alt makaleden oluflan ekler k sm yer almaktad r. Bu eklerin yazarlar ve konular ise flöyle s ralanabilir; Ek I: Sema Bayr -Baykan, kiztepe Kaz lar n n Kaz Y llar na ait Yontmatafl Malzemesi Tipsel Ayr m, Ek II: Willem van Zeist, Crop Plants from kiztepe, Ek III: Sebastian Payne, kiztepe Animal Bones, Ek IV: Sebastian Payne, Sample Water-Sieving for small Animal Bones, Ek V: Michael Schultz, kiztepe Infant Skeletons, Ek VI: Ursula Wittwer-Backoffen, Mezarlar Listesi. Anadolu nun en az araflt rma yap lm fl bölgelerinden biri olan Karadeniz Bölgesi nin kesintisiz en uzun süreli ve tek sistematik kaz s konumundaki kiztepe yerleflmesinin, 5 kaz döneminin her aç dan bütün detaylar ile de erlendirilip sunuldu u ana kaynak niteli indeki bu kitap, ayn zamanda kiztepe nin Anadolu Arkeolojisi ndeki yeri ve önemi hakk nda da önemli ipuçlar vermektedir. Asl han Yurtsever Arkeoloji Dünyas ndan ARCANE Projesi Uluslararas ARCANE Projesi Yönetim Komitesi Toplant s 16 ve 19 Aral k 2004 tarihinde Almanya n n Blaubeuren kentinde yap ld. K saca ARCANE (Associated Regional Chronologies for the Ancient Near East and the Eastern Mediterranean) olarak adland r lan bu proje ile, Kara Yunanistan ile Bat ran aras nda kalan bölgede, M.Ö. 3. biny ldaki bölgesel kronolojiler ve bu kronolojilerin birbirleriyle olan iliflkilerinin saptanmas amaçlanmaktad r. fiimdiye kadar bu bölgede M.Ö. 3. biny l için kullan - lan lk Tunç Ça I-IV A+B gibi klasik terminoloji, birbirlerine çok yak n olan bölgelerin karfl laflt r lmas nda bile, kavram kargaflas na ve tarihlendirmede tutars zl klara yol açmaktad r. Son y llarda Türkiye ve Suriye deki baraj sahalar nda yap lan yo un kurtarma kaz lar, bu zorluklar n daha bir ön plana ç kmas na neden olmufltur. Bu sorunlar n çözümüne katk da bulunmak amac yla çeflitli bölgesel toplant lar yap lm fl ve bunlar n sonucunda yeni yerel kronolojiler saptanm flt r. Bu yerel kronolojilerin bir araya gelinerek tart fl lmas ve birbirleriyle karfl laflt r lmalar gerekmektedir. Son iki y l suresince zaman zaman bir araya gelen konunun uzmanlar, bu sorunu bir çözüme kavuflturmak amac yla ARCANE projesini kurmufllard r. Bu proje çerçevesinde, Yunanistan dan Bat ran a, Gürcistan dan Filistin e kadar uzanan genifl co rafi bölgede, yerel kronolojilerin daha iyi saptanmas amac yla 12 bölgesel grup (Regional Group) oluflturulmufltur. Bu 12 grubun d fl nda bütün bölge üzerine çal flan, epigrafi, glyptik, tarihleme yöntemleri ve arkeoloji konular nda 4 grup (Transversal Group) daha oluflturulmufltur. Önce bu bölgelerde kaz yapan ya da yapm fl olan arkeologlar n verecekleri bilgiler do rultusunda bölgesel kronolojiler saptanmas ; daha sonra da bu kronolojilerin birbirleriyle karfl laflt r lmalar sonucunda, tüm bölge için geçerli olan bir kronoloji ve terminoloji saptanmas suretiyle, genel bir senteze gidilmesi planlanm flt r. Bu göreceli kronolojilerin ayr ca C 14 gibi tarihleme yöntemleriyle de mutlak tarihlendirilmelerine çal fl lacakt r. Bu amaçla projeye, arkeologlar ve filologlar n yan s ra Fen Bilimleri nden de bilim adamlar kat lmaktad r. Proje, European Science Foundation (ESF) à la carte listesine al nm fl olup, 2005 y l ndan itibaren yap lacak toplant lar, bu vak f taraf ndan finanse edilecektir. Almanya da yap lan toplant ya Tübingen Üniversitesi Dostlar Vakf (Unibund) ve Henkel Vakf n n (Gerda-Henkel Stiftung) maddi katk lar yla, on ülkeden 27 bilim adam kat lm fl olup organizasyon, çal flma yöntemleri ve ileride ne gibi ad mlar n at lmas gerekti i konular nda fikir al fl veriflinde bulunulmufltur. Proje hakk nda ayr nt l bilgi için: Ferhan Sakal Mountains and Valleys: A Symposium on Highland/Lowland interaction in the Bronze Age settlement systems in Eastern Anatolia, Transcaucasia and Northwestern Iran Sempozyum A ustos 2004 tarihlerinde Van da Merit-fiahmaran Otel de gerçeklefltirilmifltir. Yürütücülü ünü bu sat rlar n yazarlar n n yapt sempozyumun Bilimsel Komitesi, Prof. Dr. H. Parzinger (Deutsches Archäologisches Institut, Der Präsident, Berlin), Prof. Dr. H. Hauptmann (Heidelberg Academy for the Humanities and Scientes, Heidelberg), Prof. Dr. M. Salvini (Direttore dell Istituto di Studi sulle Civilta dell Egeo e del Vicino Oriente, CNR, Roma) ve Prof. Dr. Veli Sevin (Yüzüncü Y l Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü Baflkan, Van) den oluflmufltur. Sempozyum bugün Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan, Nahç van, ran Azerbaycan ve Do u Anadolu TÜRK ESK ÇA B L MLER ENST TÜSÜ HABERLER 7

10 ARKEOLOJ DÜNYASINDAN Bölgesi nin yer ald ve ayn kültürleri paylaflm fl olan bir co rafyan n Urartu Krall ndan önceki sosyo-ekonomik yap s n incelemeye yönelikti. Bu co rafyada bir baflka tan mlamayla Van, Urmiye ve Sevan Gölleri üçgenindeki arkeolojik çal flmalar, 20. yüzy l boyunca politik s n rlar nedeniyle d fla aç lamam flt r. Yerleflme düzeni, sosyal yap ve uzun ya da k sa mesafeli iliflkileri anlayabilmek için gerekli kan tlar, ancak k sa süre önce, daha genifl bir kitleye ulaflmaya bafllam flt r. Önceleri do u ve bat da ayr ayr derlenen bilgilerin ortak bir sentezinin art k yap labilece ini düflünerek özellikle Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan, Nahç van ve ran l bilim insanlar yla bat dünyas n n bir araya gelmesini amaçlanm flt r. Çevre kültürlerle ba lant lar de erlendirebilmek için de, söz konusu co rafyayla ba lant l bölgelerden de konuflmac lar sempozyuma davet edilmifltir. Uluslararas kat l ml ve dili ngilizce olan bu sempozyumda Gürcistan, Azerbaycan, Nahç van, ran, Amerika, Fransa, Almanya, talya, Avustralya ve srail gibi ülkelerin çeflitli üniversite ve kurumlar ndan 45 kat l mc yer alm flt r. Sempozyum boyunca afla daki bildiriler sunulmufltur: Harald Hauptmann From village to central place. The Development of settlement systems in the Alt nova and Upper Euphrates Region during the late 4 th and 3 rd millenium BC., Barbara Helwing The Late Chalcolithic Period in the Northern Zagros, Stephan Kroll Early Bronze Age settlement patterns in the Urmia Basin, Gian Maria Di Nocera Mobility and Stability: Preliminary observations on the Early Bronze Age settlement organization in the Malatya Plain, Kirstin Kasper Obsidian sources in Transcaucasia and their exploitation in the Bronze Age, Tuba Ökse Early Bronze Age settlement pattern and cultural structure of the Sivas Region, Behrouz Omrani The Urmia Lake and its climatic conditions in E.B.A., Abbas Seyidov ve Veli Bahshaliyev Middle Bronze Age nomadic settlement centers in Nakhichevan, Veli Bahshaliyev Early Bronz Age settlements of Nakhichevan, Safar Huseyn oglu Ashurov The monuments of Sharur, Karen Rubinson The Polychrome Pottery of Dinkha Tepe, Iran, Revisited, Lily Niakan Introduction of the Bronze Age pottery from Yanik Tepe in the National Museum, Catherine Marro Cultural duality in Eastern Anatolia in Late Prehistory. The examples of the Araxes Basin in the Chalcolithic and the Upper Euphrates in the Early Bronze Age, Mikheil Abramishvili Between Caucasus and the Aegean!, Gregory E. Areshian Early Bronze Age settlements in plain of Ararat and its mountainous vicinity, Parvin Akhanchi Database Azerbaijan archaeological monuments of the Bronze Age, (quantitative analysis of archaeological sources), Veli Huseyn oglu Aliyev Development early town of civilization in Nakhichevan, fievket Dönmez Central Black Sea region and Kelkit River Basin settlements in the Bronze Age, Bertille Lyonnet Relations between the Syrian Djezire and the North (Steppe north of the Caucasus and Highlands of Transcaucasia) in the 1 st half of the 3 rd Millennium BC., Bahram Ajorloo and Hassan Fazeli Nashli Social transformation and interaction of the Qazvin Plain during the Fourth and Third Millennium BC, Peter Bartl The Middle Bronze Age on the Upper Tigris: new evidence from the Excavations at Giricano and Ziyaret Tepe, Aynur Özf rat Transhumance of the Eastern Anatolian High Plateau in the second millennium BC, Jan-Krzysztof Bertram Seasonal sites and structured systems: Aspects of the settlement organization in the Iori-Alazani-Region in the 2 nd / early 1 st millenium BCE (Tqisbolo-gora, Didi Gora, Udabno), Mikail Mustafayev Nikropol-Narimankand, Akbar Hasanqulu oglu Badalov Monuments of Bronze and Iron periods in Nakhichevan (late II millennium BC. and I millenium BC.), Giorgi Bedianashvili Barrows of Namgalamitsa and its cultural environment, Hassan Akbari ve Morteza Hessari Korgans in the Ardebil and their affairs, Mitchell Rothman Migration, trade, and integration during the Early Bronze Age in highland zones, Mojgan Seyedin Dijojin Bronze Age burial rites in Northwestern Iran, fiükran Sevimli The concept of hygiene and its practices as part of the primary necessities of Anatolian Bronze Age people, Abuzer Ibrahimoglu Alekperov The religious beliefs of Azerbaijan population in the Bronze Age. Bildirilerin d fl nda ayr ca Haluk Perk taraf ndan Selected Bronze Age Artifacts from Eastern Anatolia in the Haluk Perk Private Collection konulu bir konferans verilmifl ve Ufuk Al r z ve Fatih Sönmez taraf ndan Van yöresiyle ilgili iki dia gösterisi yap lm flt r. Befl gün süren sempozyumda bildirilerin yan s ra tart flmalara genifl yer ayr lm flt r, her bildiriden sonra yap lan soru-cevap k sm n n d fl nda her günün sonunda Natural factors and general trends, Bronze Age settlement systems, Late Bronze and Iron Age highland-lowland interaction bafll klar alt nda ikifler saatlik tart flma seksiyonlar gerçeklefltirilmifltir. H. Hauptmann ve S. Kroll taraf ndan yap lan kapan fl konuflmalar nda ise sempozyumun her iki amac na uygun olarak baflar yla sonuçland ve bu anlamda bir ilki oluflturmas nedeniyle devam n n gerçeklefltirilmesi dile i tüm kat l mc lar taraf ndan benimsenmifl ve ikincisi için organizasyon komitesinden istekte bulunulmufltur. Sempozyum yay n Archäologische Mitteilungen aus Iran und Turan n 2005 y l 37. say s nda yer alacakt r. Bildirilerin yan s ra Van civar ndaki arkeolojik yerleflimlere de geziler yap lm flt r. 8 TÜRK ESK ÇA B L MLER ENST TÜSÜ HABERLER

11 ARKEOLOJ DÜNYASINDAN Sempozyum TÜB TAK-TÜSEP (Uluslararas Toplant lar Destekleme Program ), Deutsches Archäologisches Institut, Van Valili i, Arkeolojik Eser Koleksiyoncular Derne i ve Yüzüncü Y l Üniversitesi taraf ndan desteklenmifltir. Tüm bu kurumlara destekleri için çok teflekkürler, Merit-fiahmaran Otel e ise s cak ev sahiplikleri teflekkür etmek bizim için zevkli bir görevdir. Aynur Özf rat Barbara Helwing I. Van Gölü Havzas Sempozyumu T.C. Van Valili i, stanbul Üniversitesi Avrasya Arkeoloji Enstitüsü, ÇEKÜL Vakf, Erzurum Atatürk Üniversitesi ile Van Yüzüncü Y l Üniversitesi taraf ndan ortaklafla düzenlenen I. Van Gölü Havzas Sempozyumu, 8-10 Eylül 2004 tarihleri aras nda Van Kültür Saray nda gerçeklefltirilmifltir. Avrasya Arkeoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Oktay Belli taraf ndan yap lan konuflmayla törenle aç lan sempozyumun üç oturumdan oluflan ilk gününde; Sinan K l ç Van Gölü Havzas Prehistoryas ve Tilkitepe nin Bugünkü Durumu, Oktay Belli Van ve Urartular,. Zeynep Konuralp Urartularda Kad n Tak lar, smail Ayman Urartularda Ölü Ziyafet Sahneleri ve Din, Can Avc Urartu Savunma Silahlar, Adnan Baysal Transhumanism ve Yaylac l k: Arkeolojik Belgeleri, Veriler ve Materyal Kal nt lar n n zleri Üzerine, Vedat Onar Van Bölgesi nin 3000 Y ll k Çoban Köpekleri, Selim Pullu Urartu-Tabal liflkileri, Ayd n M zrak Van Gölü Havzas Tarihi, Do al Çevre Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Yahya Çiftçi Van Tarihi-Kültür Park Projesi, Hasan Geyiko lu Harezmflah Celaleddin in Van Gölü Çevresindeki Faaliyetleri ve Ahlat n Zapt, Gündegül Parlar Ahlat ve Çevresinde Darbedilen lhanl Sikkeleri, Haldun Özkan Do u Anadolu Mezar yap lar çerisinde Ahlat Kümbetlerinin Yeri, Celalettin Karadafl Ahlat Mezar Tafllar nda Kullan lan Rumi Motifi ve Tezyinat m zdaki Yeri bafll kl bildirileri sunmufllard r. lk günün sonunda Cenk Demirk ran taraf ndan yönetilmifl ve stanbul Üniversitesi katk lar yla çekilmifl olan Yukar Deniz belgeseli yay nlanm flt r. Sempozyumun yine üç oturumdan oluflan ikinci gününde ise Hamza Gündo du Ercifl Anonim Kümbetin Süsleme Program, Mehmet top Hakkari nin Ortaça ve Sonras Kültürel Dokusu Üzerine Bir De erlendirme, Dünder Alik l ç risan Beylerinin (Hakkari Beylerinin) Van Gölü Havzas Hakimiyeti, Ahmet Ali Bayhan Bitlis teki Medreseler, fiahabettin Öztürk Van Evlerinin Plan Oluflumu ve Geliflimi, Hüseyin Yurttafl Bitlis Camilerinin Plan, Mimari ve Süsleme Aç s ndan rdelenmesi, Hatice Özyurt Özcan Van li ve Çevresindeki H ristiyan Yap lar n Plan Aç s ndan De erlendirilmesi, Gönül Cantay Do u Anadolu nun Ald Göçler ve Van, Osman Aytekin Van li Örne- inde Kültür Varl Koruma Bilinci Üzerine Bir De erlendirme, Sedat Bekiro lu Geçmiflten Günümüze Van kenti Yeflil Alanlar, Mehmet nbafl Van Valileri ( ), Sami A ao lu Van Merkez Sancaktaki Vak flar, Selman Can Ahlat n Sultan II. Abdülhamit Dönemi ndeki Sosyal Yap s Üzerine Bir De erlendirme adl bildirileri sunmufllard r. Üç oturumlu son günde ise; Erkan Cevizliler Osmanl Dönemi nde Van Vilayeti ndeki Amerikan Misyonerlerine Ait Kurumlar, Nilüfer Cevizliler Birinci TBMM de Van Milletvekilleri, Selahattin Polat ve Necmettin Elmastafl Nazik Gölü Havzas n n Hidrolojik Potansiyeli ve Gölden Yararlanma, Necmettin Elmastafl Hasanabdal Kapl cas, Abdüsselam Uluçam Van Gölü Havzas n n Kültür ve Turizm Potansiyeli, Orhan Deniz Van Gölü K y lar ndaki Do al Plajlar ve Onlar Tehdit Eden Unsurlar, Funda Kara Van Gölü Çevresi A zlar n n Özellikleri, Hurisel Hatipo lu Ahlat Yöresi Düz Dokumalar ndan Örnekler, Fikri Salman Ahlat ve Yöresinde Geleneksel K yafetlerin Günümüzdeki Durumu, Adem Çelik Bitlis Yöresi Mekekli El Dokumalar ndan GEJ in Tan t m, fievket Alp Van Gülleri, Gülhan Atnur [Van Yöresi ne Ait Efsaneler, Ahmet Selim Do an Van Gölü Havzas Oyunlar n n Köken Yönünden ncelenmesi, Yusuf Ziya Sümbüllü Van Folklorunda Geçifl Merasimleri, Serhat Yener Van ve Yöresi Türk Halk Müzi inde Yaflayan Ortak Kal plar n Bilgisayar Destekli Analizleri, Nilgün Sevinç Van Mutfak Kültürü adl bildirileri sunmufllard r. Bunlar n yan s ra Van Bölgesi Foto raf Sergisi, Poster Sunumlar ile Van Gölü Ezgileri Dinletisi, sempozyum kapsam nda gerçeklefltirilen etkinlikler aras ndad r..ü. nin 1944 y l nda Van da düzenledi i V. Üniversite Haftas kapsam ndaki Ayd nlanma Konferanslar ndan tam 60 y l sonra düzenlenen I. Van Gölü Havzas Sempozyumu arkeoloji, tarih, sanat tarihi, folklor, etnografya, do al çevre ve turizm alanlar nda verilen bildirilerin, gerek çeflitli üniversite ve alanlarda çal - flan bilim adamlar, gerekse Van n yerel halk üzerinde son derece bilgi verici ve keyifli bir etki yaratmas n n yan s ra, bilim adamlar ile Van halk aras nda oluflan iletiflim, duyarl l k ve bilgi al flverifli aç s ndan da, oldukça verimli geçmifltir. Düzenlenen sempozyum, Van Gölü Havzas üzerine yap lan bilimsel çal flmalar n Van halk ve di er bilim adamlar ile paylafl lmas na, bölge halk n n sahip olduklar turizm potansiyelini bir kez daha fark etmelerine ve bu yönde bir tak m yeni at l mlar n bafllamas na da yard mc olmufltur. Her kesimden insan n yo un ilgisi ile karfl lafl lan sempozyumda sunulan bildiriler, bas m aflamas ndad r. Tan t m eksikli i ve buna ba l olarak da TÜRK ESK ÇA B L MLER ENST TÜSÜ HABERLER 9

TÜRK ESK ÇA B L MLER ENST TÜSÜ

TÜRK ESK ÇA B L MLER ENST TÜSÜ HABERLER TÜRK ESK ÇA B L MLER ENST TÜSÜ Ocak 2004, Say : 17 Ç NDEK LER Editörden 1 Baflyaz Jürgen Seeher, Hitit Baflkenti Hattuša da fiehir Surunun Bir K sm Aya a Kald r l yor 1 Kitap Tan t mlar Karul,

Detaylı

TÜRK ESK ÇA B L MLER ENST TÜSÜ

TÜRK ESK ÇA B L MLER ENST TÜSÜ HABERLER TÜRK ESK ÇA B L MLER ENST TÜSÜ May s 2006, Say : 22 Ç NDEK LER Editörden 1 Baflyaz Marie-Cécile Bruwier, Eski M s r T bb na Genel Bir Bak fl 1 Kitap Tan t mlar Kozlowski, S. K. - O. Aurenche,

Detaylı

TÜRK ESK ÇA B L MLER ENST TÜSÜ

TÜRK ESK ÇA B L MLER ENST TÜSÜ HABERLER TÜRK ESK ÇA B L MLER ENST TÜSÜ May s 2004, Say : 18 Ç NDEK LER Editörden 1 Baflyaz Mustafa H. Sayar, Çukurova n n Gizemli Kalesi Karasis ve Çevresindeki Kültür Varl klar Bilim Dünyas na Tan t

Detaylı

TÜRK ESK ÇA B L MLER ENST TÜSÜ

TÜRK ESK ÇA B L MLER ENST TÜSÜ HABERLER TÜRK ESK ÇA B L MLER ENST TÜSÜ Ocak 2006, Say : 21 Ç NDEK LER Editörden 1 Baflyaz Ali Dinçol, Troya Kaz lar ve Hititoloji 1 Kitap Tan t mlar Karl Graf Lanckoronski, Pamphylia ve Pisidia Kentleri,

Detaylı

TÜRK ESK ÇA B L MLER ENST TÜSÜ

TÜRK ESK ÇA B L MLER ENST TÜSÜ HABERLER TÜRK ESK ÇA B L MLER ENST TÜSÜ May s 2002, Say : 14 Ç NDEK LER Editörden Baflmakale Prof. Dr. Ali M. Dinçol ile Din ve Ritüel Kavramlar Üzerine Bir Söylefli - - - - - - - - - - - - - - - - 1 Kitap

Detaylı

TÜRK ESK ÇA B L MLER ENST TÜSÜ

TÜRK ESK ÇA B L MLER ENST TÜSÜ HABERLER TÜRK ESK ÇA B L MLER ENST TÜSÜ May s 2005, Say : 20 Ç NDEK LER Editörden 1 Baflyaz Ali Ertan plikçi Ayla Savafl Bak r, Klazomenai Zeytinya flli i 1 Kitap Tan t mlar Belli, O., 2004, Anadolu'da

Detaylı

TÜRK ESK ÇA B L MLER ENST TÜSÜ

TÜRK ESK ÇA B L MLER ENST TÜSÜ HABERLER TÜRK ESK ÇA B L MLER ENST TÜSÜ Ocak 2003, Say : 15 Ç NDEK LER Editörden Baflyaz Donbaz, V., Mezraa Teleilat ta (Birecik) Bulunan Çiviyaz l Belgeler 1 Köro lu, K., Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal'

Detaylı

TÜRK ESK ÇA B L MLER ENST TÜSÜ

TÜRK ESK ÇA B L MLER ENST TÜSÜ HABERLER TÜRK ESK ÇA B L MLER ENST TÜSÜ May s 2003, Say : 16 Ç NDEK LER Editörden 1 Baflyaz Dinçol, B. A. Dinçol, Eski Anadolu da Haberleflme 1 Enstitümüzün Yeni fieref Üyesi: Prof. Dr. Wolfgang Radt 6

Detaylı

TÜRK YE N N KÜLTÜREL M RASI-II

TÜRK YE N N KÜLTÜREL M RASI-II T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2961 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1916 TÜRK YE N N KÜLTÜREL M RASI-II Yazarlar Prof.Dr. Ali BAfi (Ünite 1) Ö r.gör. Cengiz BEKTAfi (Ünite 2) Prof.Dr. R. Hüseyin ÜNAL

Detaylı

yerel kimlik SAYI: 20 EK M-KASIM-ARALIK 2009 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR-ÜCRETS ZD R

yerel kimlik SAYI: 20 EK M-KASIM-ARALIK 2009 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR-ÜCRETS ZD R TAR H KENTLER B RL DERG S yerel kimlik SAYI: 20 EK M-KASIM-ARALIK 2009 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR-ÜCRETS ZD R GEÇM fiten GELECE E BURDUR SEM NER S DE SEM NER FAS GEZ S KÜLTÜR TUR ZM VE KÖYLER FAS TA GELENEKSEL

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB TEK RDA SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Seminer Notlar 9

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB TEK RDA SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Seminer Notlar 9 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 12 Ekim-Kas m-aral k 2007 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 TKB TEK RDA SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Seminer

Detaylı

stanbul Tarih Öncesi Araflt rmalar ndan Tunç Ça Verileri

stanbul Tarih Öncesi Araflt rmalar ndan Tunç Ça Verileri stanbul Tarih Öncesi Araflt rmalar ndan Tunç Ça Verileri fiengül G. Ayd ngün Volker Heyd Hakan Öniz Emre Güldo an Yrd. Doç. Dr., Kocaeli Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü ( TA Projesi

Detaylı

içindekiler üniversiteden haberler bir konu Orman Yang nlar ve Teknoloji portre Hukuk Fakültesi Dekan Prof. Dr. Osman B. Gürzumar

içindekiler üniversiteden haberler bir konu Orman Yang nlar ve Teknoloji portre Hukuk Fakültesi Dekan Prof. Dr. Osman B. Gürzumar Dergi Bilkent Say : 8 ISSN 1305-5178 Aral k 2007 içindekiler 2 8 12 16 20 26 30 üniversiteden haberler bir konu Orman Yang nlar ve Teknoloji portre Hukuk Fakültesi Dekan Prof. Dr. Osman B. Gürzumar insan

Detaylı

Velev ki, bu soluklamalar ve bu say klamalar, düflünce ye bir ça r olur.

Velev ki, bu soluklamalar ve bu say klamalar, düflünce ye bir ça r olur. .. Bulten den Türkiye Tanzimat tan bu yana bir yol aray fl nda. Savafllar, d fl sald r lar, iç buhranlar m z bu yol aray fllar n n, iyi veya kötü, bir mecra bulmas na izin vermedi. flte, 93 Harbi, Balkan

Detaylı

yerel kimlik SAYI: 21 OCAK-fiUBAT-MART 2010 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR-ÜCRETS ZD R

yerel kimlik SAYI: 21 OCAK-fiUBAT-MART 2010 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR-ÜCRETS ZD R TAR H KENTLER B RL DERG S yerel kimlik SAYI: 21 OCAK-fiUBAT-MART 2010 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR-ÜCRETS ZD R GEÇM fiten GELECE E ANTAKYA SEM NER KORUMA DOSYASI BAKAB TOPLANTISI SULTANH SAR ZEYT NYA I FABR

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2606 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1574 TUR ZM SOSYOLOJ S

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2606 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1574 TUR ZM SOSYOLOJ S T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2606 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1574 TUR ZM SOSYOLOJ S Yazarlar Prof.Dr. Muammer TUNA (Ünite 1, 2, 4, 8) Doç.Dr. Asl han Aykaç YANARDA (Ünite 3, 5, 6, 7) Editör

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 11 Temmuz-A ustos-eylül 2007 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri

Detaylı

Kurucumuz H. Ekrem Elginkan sayg ve özlemle an yoruz...

Kurucumuz H. Ekrem Elginkan sayg ve özlemle an yoruz... 23 N SAN 2011 De erlerimizin fark nday z... ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz Kurucumuz H. Ekrem Elginkan sayg ve özlemle an yoruz... Anma H. Ekrem Elginkan, bir e itim gönüllüsü

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 8 Ekim-Kas m-aral k 2006 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 Tarihî Kentler Birli i ad na imtiyaz sahibi: Yaz iflleri müdürü: Yay

Detaylı

C M Y CM MY CY CMY K

C M Y CM MY CY CMY K ÇEKÜL Vakfı Çalıflma Raporu 2010 çindekiler Do a ve Kültürle Var z 3 Baflkan'dan 4 Genel Sekreter'den 6 Do al Miras 8 7 A aç Ormanlar 9 Kültür Miras 16 Kendini Koruyan Kentler 18 Planlama 28 Kent Müzeleri

Detaylı

Amasya. fiehzadeler fiehri Amasya Sayfa 3 te. Amasya; Kültür ve Turizm Yolunda Emin Ad mlarla lerliyor Sayfa 4 te

Amasya. fiehzadeler fiehri Amasya Sayfa 3 te. Amasya; Kültür ve Turizm Yolunda Emin Ad mlarla lerliyor Sayfa 4 te Amasya 19 Haziran 2009 fiehzadeler fiehri Amasya Sayfa 3 te Amasya; Kültür ve Turizm Yolunda Emin Ad mlarla lerliyor Sayfa 4 te Krizi F rsata Çevirmenin Yollar Sayfa 5 te Amasya Do altafl Sektörü Sayfa

Detaylı

TÜRK YE DE HALKB L M MÜZEC L ve SORUNLARI SEMPOZYUMU B LD R LER. GAZ ÜN VERS TES TÜRK HALKB L M ARAfiTIRMA VE UYGULAMA MERKEZ (THBMER) Ankara 2003

TÜRK YE DE HALKB L M MÜZEC L ve SORUNLARI SEMPOZYUMU B LD R LER. GAZ ÜN VERS TES TÜRK HALKB L M ARAfiTIRMA VE UYGULAMA MERKEZ (THBMER) Ankara 2003 GAZ ÜN VERS TES TÜRK HALKB L M ARAfiTIRMA VE UYGULAMA MERKEZ (THBMER) GAZ ÜN VERS TES TÜRK HALKB L M ARAfiTIRMA VE UYGULAMA MERKEZ (THBMER) YAYINLARI: 1 Bu kitab n bütün haklar Gazi Üniversitesi Türk Halkbilimi

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 10 Nisan-May s-haziran 2007 Ç NDEK LER Tarihi Kentler Birli i ad na imtiyaz sahibi: Yaz iflleri müdürü: Yay n yönetmeni: Yay n kurulu: Görsel yönetmen: Web editörü:

Detaylı

BÜLTEN DEN KAM. Sinema Dergisi nin 6 Mart 2010 da düzenledi i Ahmet Uluçay Sinemas

BÜLTEN DEN KAM. Sinema Dergisi nin 6 Mart 2010 da düzenledi i Ahmet Uluçay Sinemas Küresel Araflt rmalar KAM BÜLTEN DEN BÜLTEN Ocak-Nisan 2010 Y l 21 Say 72 Yay n Kurulu Ali Pulcu, Faruk Deniz, Mustafa Demiray, Salih Pulcu, F. Samime nceo lu, Semih Atifl Bask Elma Bas m Bask Tarihi Temmuz

Detaylı

17 Aral k a Kilitlendik

17 Aral k a Kilitlendik ç i n d e k i l e r 17 Aral k a Kilitlendik Küresel Vizyon 4 Koç Holding Hukuk Baflmüflaviri Dr. Kemal Erol ile Bir Söylefli AB G Baflkan Ahmet Sever: Müzakere Süreci Yaflam m z A dan Z ye Etkileyecek

Detaylı

36-38 16-19 22-23 61-71

36-38 16-19 22-23 61-71 3 4 KAMPÜSTEN KISA KISA Dünyada ve Türkiye de Enerjideki Geliflmeler Türkiye de Terör Sorunu ve Çözüm Yollar MAKALE Çevre Hukuku: Çevrenin Korunmas -Genel Menfaat Prof. Dr. Nükhet Y lmaz Turgut 32 7 8

Detaylı

Ka thane yi 500 bin Kiflilik Bir Aile Yönetiyor

Ka thane yi 500 bin Kiflilik Bir Aile Yönetiyor Türkiye nin lk Ka t Üretim Atölyesi, Ka thane de Yeniden Hayat Buluyor Baflta Ka thanelilerin olmak üzere tüm stanbullar n tarih bilincini kuvvetlendirmeye çal flan Ka thane Belediyesi, Evliya Çelebi nin

Detaylı

Trabzon. Trabzon Gelecek Vizyonuna Odaklandı Sayfa 7 de. Trabzon da Ekonominin Genel Durumu Sayfa 2 de

Trabzon. Trabzon Gelecek Vizyonuna Odaklandı Sayfa 7 de. Trabzon da Ekonominin Genel Durumu Sayfa 2 de Trabzon 1 Ekim 2009 Trabzon da Ekonominin Genel Durumu Sayfa 2 de Trabzon un Ekonomik Aktörü Uluslararası Ticaret Sayfa 3 te Trabzon Ekonomisini Etkileyen E ilimler Sayfa 5 te Trabzon Gelecek Vizyonuna

Detaylı

YEN K TAPLAR / NEW BOOKS

YEN K TAPLAR / NEW BOOKS YEN K TAPLAR / NEW BOOKS OCAK-HAZ RAN 2011 ARASI TÜRK YE DE YAYINLANAN YEN K TAPLARDAN SEÇMELER M. fi NAS ACAR, Osmanl da Günlük Yaflam Nesneleri ( stanbul: YEM Yay nlar, 2011), 574 ss. ISBN 978-994-475-755-3

Detaylı

Boydak altı flirketiyle ISO 500'de

Boydak altı flirketiyle ISO 500'de 2006 say 1 Boydak altı flirketiyle ISO 500'de Eyüp Can: De iflimi gören ve h zl olan kazan r Lezzetin ilk merkezi Anadolu Sunufl Siz de erli çal flanlar m z, ifl ortaklar m z ve dostlar m z ile daha s

Detaylı