ÖZLÜK ve SOSYAL HAKLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZLÜK ve SOSYAL HAKLARI"

Transkript

1 BELEDİYE BAŞKANLARıNıN ÖZLÜK ve SOSYAL HAKLARI Mustafa DÖNMEZ Bilindiği üzere, belediye ba kanları, belediye örgütünün ba ı ve aynı zamanda yürütme organıdırlar. Belediye ba kanları en yüksek belediye amiri ve belediye temsilcisi sıfatıyla kendilerine mevzuatla verilen görevleri yerine getirmekte, başka bir deyi le kamu hizmeti görmektedirler. Belediyelerin temel yasası olan tarih ve 1580 sayılı Belediye Kanunu, belediye ba kanlarının görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemiş, ancak özlük ve sosyal haklarına ilişkin hükümlere yer vermemi tir. O günün dü ünce ve anlayışından kaynaklanan, ancak bugün için bir zorunluluk arzeden bu konulara ilişkin görüş ve düşünceler zamanla değişmiş; bunun yerine, her hizmetin karşılığında hir ücret ödenmesi, çalışanların sosyal haklardan yararlandırılması, yaşam düzeylerinin yükseltilmesi ve korunması yönünde önlemler alınması anlayışı egemen olmaya ba lamıştır. Bu yönde başlatılan ça1ı malar sonucunda söz konusu yasadaki boşlukların bir kısmı zamanla çıkarılan kanunlarla doldurulmaya çalışılmış, bir kısmının da yargı kararları ve genelgelerle düzenlenmesi yoluna gidilmiştir. Bu makalede, belediye başkanlarının özlük ve sosyal haklarına ilişkin çeşitli mevzuatta dağınık halde bulunan düzenlemeler bir bütünlük içinde ele alınacaktır. BELEDİYE BAŞKANLARıNıN ÖZLÜK IIAKLARI Belediye Ba kanlarmm Ödeneği Belediye başkanları, seçimle işbaşına gelen yerel kamu görevlileridir. Her ne kadar belediye başkanları, Belediye Kanunu'nun 102 nci maddesine göre, görevlerinin ifasından doğan veya görevleri sırasında işledikleri suçlardan dolayı Memurin Muhakematı Hakkında Kanun hükümlerine tabi iseler de, asıl nitelikleri itibariyle memur değildirler. Bu nedenle, gördükleri hizmet karşılığında aldıkları para, maaş veya ücret olmayıp, ayrı özelliği olan bir çeşit ödenektir. İçi leri Bakanlııt Mahalli İdareler GeDel Mıldürlüıü Şube Müdürü. çağrjlq fenl YÔlldimln", Cik 4, Sayı 2,.Van 1995,

2 48 ÇAGOAŞ YEREL YÖNETIMLER Ba ta Belediye Yasası olmak üzere, diğer ilgili mevzuatta belediye ba kanjarına hangi esaslara göre, ne miktarda ödenek verileceği ve bu ödeneğin kimin tarafından tespit edileceği yolunda herhangi bir hüküm mevcut değildir. Belediye Kanunu'nun yürürlüğe girdiği yıllarda, bu tür hizmetler genellikle fahri olarak yürütüldüğünden, belediye b3 kanlan için bir ücret dü ünülmemi tir. &asen belediye b3 kanlığl hizmeti birçok ülkede olduğu gibi, bizde de yakın zamana kadar fahri olarak görülen bir eref hizmeti olarak kabul edilmi tir. Ancak, konuya ili kin görü ve dü ünceler zamanla deği mi tir. 1950'lerde Fransız Danı tay'ı, vermi bulunduğu bir kararında "toute peine merite salairelı, yani "her hizmet bir ücreti gerektirir" ilkesini ortaya atmı, bunu izleyen görü ler de bu yönde geli mi lir. Sorunun önem kazanması üzerine, 1954 yılında İçi leri Bakanlığı, belediye ba kanlarına ve b3 kanın hasta, izinli veya i ten el çektirilmi bulunması halinde hizmeti yürüten ba kan vekiline ödenek verilip verilerneyeceği, verilecekse bunu kimin tayin edeceği konularında Danı tay'dan isti ari görü istemi tir. Danı tay Genel Kurulu da konuyla ilgili kararında; ii Kanun ve nizamın sakit olduğu hallerde, bu idarelerin en yüksek müzakere ve karar organı olan meclislerin verecekleri kararlarla Devlet kanun ve nizamlannın tanzim etmediği konuları serbestçe tanzim ederler. Zaten kanunların bu idarelere tevdi edip te, teferruatını bir tanzim tarzına bağlamayarak sakit bırakması bu mevzularda bu idarelerin serbestçe karar almalarını tecviz etmi (uygun görmü ) olduğu manasına gelir." diyerek, ödeneklerin tespit yetkisinin belediye meclisine ait olduğunu belirtmi tir. (Danı tay Genel Kurulu'nun, tarih ve E. 1954/209, K. 1954/291 sayılı kararı.) Danı tay Genel Kurulu'nun bu kararı üzerine, belediye b3 kanları ödenekleri belediye meclislerince tespit ve takdir olunmaya ba lamı tır. Ancak, nüfus ve gelir düzeyleri birbirine benzeyen belediyeler arasında bile büyük dengesizliklerin görülmesi üzerine, zaman zaman ba kan ödeneklerinin yasayla belli esaslara bağlanması yönünde çalı malar yapılmı sa da, bir sonuç alınamamı tır. Nihayet,I Ocak 1995 tarihinde yürürlüğe giren 1995 Yılı Bütçe Kanunu'nun 47/e maddesi ile, belediye ba kanları ödeneklerinin İçi leri Bakanlığı'nca tespit edilecek asgari ve azami sınırlar dahilinde belediye meclislerince kararla tırılması hükme bağlanmı tır. Anılan hüküm gereğince, İçi leri Bakanlığı, belediye ba kanı ödeneklerini 1 Mart 1995 tarihinden geçerli olmak üzere bazı kriterlere bağlayan bir düzenleme yapmı tır tarihli genelgede yer alan bu düzenlemeye göre; belediyelerin nüfus ve statüleri gözönünde bulundurularak, belediye ba kanlarına ödenecek aylık net ödeneğin asgari ve azami miktarları, İçi leri Bakanlığı'nın tarihli onayı ile 3 ağıdaki ekilde tespit edilmi tir.

3 BELEDıYE BAŞKANlARıNıN ÖZLÜK ve 49 Belediyeleria Nüfus ve Statüleri ELI Az (TL) ED Çok (TL) Büyülqehir Belediye B~kanlan ıı Belediye B~nlan ile Büyülqehir ılçe-alt Kademe Belediye B~kanlan 'den Fazla Nüfuslu ılçe Belediye ~kanlan Nüfuslu ılçe Belediye ~nlan Nüfuslu ılçe Belediye Ba kanlan Nüfusu 'in Altında Olan ılçe Belediye B~kanlan Nüfuslarına Bakılmaksızın Belde Belediye B~kanlan Görüldüğü üzere, belediye ba kanı ödeneklerinin tespitine esas olmak üzere, belediyeler nüfus ve statüleri bakımmdan yedi gruba ayrılmı tır. Belediye meclisleri, belediyeleri bu gruptan hangisine giriyorsa, o grubun en az ve en çok ödenek miktarlarını dikkate alarak ödenekleri belirleyeceklerdir. Burada hemen belirtelim ki, belediye ba kanı ödenekleri net olarak tespit edilmiştir. Bu nedenle, söz konusu ödenekten kesilmesi gereken gelir vergisi, emekli keseneği karşıhğı, damga vergisi gibi yasal kesintiler, net ödeneğin üzerine ilave edilerek brüt aylık ödenek bulunacaktır. Örneğin, bir belde belediye başkanının aylık net ödeneğinin 25 milyon TL olarak tespit edildiğini varsayalım. Bu miktar, belediye ba kanına ödenecek net miktar olup, bu miktardan hiçbir kesinti yapılmayacaktır. Tüm yasal kesintiler bu miktarın üzerine ilave edilerek kesintiye tabi tutulacak ve kesintilerden sonra 25 milyon TL rakamı bulunacaktır. Genelgeye göre, uygulama 1 Mart 1995 tarihinden geçerli olacağından, Şubat ayı olağan belediye meclisi toplantıları sona ermemi belediyeler bu toplantılarda, büyük ehir belediyeleri ise Mart ayı olağan belediye meclisi toplantılarında belediye başkanı ödeneklerini tespit edeceklerdir. Olağan toplantılara yetişmemesi halinde, ileriki tarihlerde yapılacak belediye meclisleri olağanüstü toplantılarında aylık ödenekler belirlenecek, ancak eksik ya da fazlalıklar 1 Mart tarihi itibariyle mahsup edilecektir. Belediyenin kurduğu veya iştirak ettiği şirket, birlik, işletme, müessese ve teşebbüslerden her ne ad altında olursa olsun (huzur hakkı, aylık ödenek vs.) belediye başkanına kesinlikle herhangi bir ödeme yapılmayacaktır. Bu tür bir ödemenin yapılması halinde, hu ödemeler belediye meclislerince tespit edilecek aylık belediye başkanı ödeneğinden mahsup edilecektir. Belediyenin hangi nüfus grubunda yer alacağı belirlenirken, 1990 Genel Nüfus Sayımındaki nüfusu esas alınacaktır. Şimdi de belediye başkanları ödenekleri ile ilgili bazı genelgelere ve yargı kararlarına yer vermek istiyoruz: -Belediye başkanları, memur sayılmadıklarından ve bu konuda belediye başkanları için düzenlenmiş özel bir mevzuat hükmü bulunmadığından,

4 50 ÇAODAŞ YEREL YÖNETIMLER ödenekleri dl ında ek bir ödeme almaları söz konusu değildir. Bu nedenle, belediye b~kanları memurların aldıkları, aile ve çocuk yardımı, ölüm ve doğum yardımı, mahrumiyet zammı, i riski, i güçlüğü, eleman teminindeki güçlük zammı gibi ek ve yan ödemelerden yararlanamamaktadırlar. -Belediye meclislerinin belediye b~kanı ödeneklerinin tespitine ili kin kararları belediye bütçesi ile ilgili olduğundan, mülki amiri n onayına tabi kararlardandır. Bu nedenle, belediye p~kanı ödeneğinin tespitine ili kin belediye meclisi kararlan mülki amiri n onayı alınmadan yürürlüğe giremez. Mülki idare amirierince, meclis kararlannın İçi leri Bakanlığı onayı ile belirlenen kriterlere uygun olup olmadığı titizlikle incelenecek, kriterlere uymayan meclis kararları onaylanmayacaktir. (İçi leri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nün tarih ve B050MAH /55162 sayılı genelgesi. ) -Belediye ba kanları ödeneklerinin her ayın ı5'inde ödenmesi gerekir. Bu nedenle belediye ba kanları, ödeneklerini üç veya altı aylık ya da yıllık olarak pe in alamazlar. (İ.Sİ I.eri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nün tarih ve Oz.ld.(87) 532/45196 sayılı genelgesi.) -Belediye ba kanlarının ödenekleri, belediye meclisince, belediye ba kanı "çalı mıyor", "yeteneksiz" gibi nedenlerle keyfi olarak dü ürülemez. Belediye ba kanlarının ödenekleri, ancak bütçeye ili kin ve haklı görülebilecek nedenlerle dü ürülebilir. Nitekim, Danı tay kararları da bu yöndedir. -Hakkında yapılan soru turma veya kovu turma nedeniyle İçi leri Bakanlığı tarafından görevden uzakla tırılan belediye ba kanlarına ödenekleri ödenmez. Ancak, görevden uzakla tırılan belediye ba kanının beraat etmesi veya hakkında meni muhakeme veya takipsizlik kararı verilmesi hallerinde, görevden uzakta kaldığı günlere ait ödeneklcrin ödenmesi gerekir. tutuklu oldukları -Herhangi bir nedenle tutuklanan belediye ba kanlarına süre için ödenek verilemez. Ancak bir suç isnadı ile tutuklanmı, fakat tutukluluk sonunda bir ceza kararı verilmemi se belediye ba kanı, tutukluluk süresine ait ödeneklerini alır. (Danı tay 11. Dairesinin tarih ve E. 1976/1363, K.1979/486 sayılı kararı.) -Yine, herhangi bir nedenle tutuklanıp mahkum olan belediye ba kanının gerek tutuklu kaldığı, gerekse cezaevinde bulunduğu sürelere ait ba kanlık ödeneğini alması mümkün değildir. Belediye Başkanlarının Harcırahı Belediye b~kanları görevleri ile ilgili olarak' gerek yurtiçinde ve gerekse yurtdı ında seyahat edebilmektedirler. Ancak, 1580 sayılı kanunda belediye b~kanıarının harcırahlarını düzenleyen bir hüküm yer almamı tır.

5 BELEDİYE BAŞKANLARıNıN ÖZLÜK ve 51 Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurlan Kanunu'na tabi olan kamu görevlilerinin, bir görevin yerine getirilmesi amacıyla sürekli ya da geçici olarak görev yerlerinden ayrılmaları halinde yol giderleri ve yevmiyeleri 6245 sayılı Harcırah Kanunu'na göre ödenmektedir. Yürürlükteki mevzuata göre, belediye başkanları devlet "memuru olmalarına rağmen, gördükleri hizmet karşılığında ödenek alan bir tür kamu hizmetlileri olarak kabul edilmektedir. Harcırah Kanunu'nun uygulanmasında, kurumlarında yalnız ödenek karşılığında çalışanlar "hizmetli" grubunda sayıldığından, belediye başkanları da 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine tabidir. Bu nedenle, belediye başkanlarının belediye hizmetleriyle ilgili olarak yapacakları yurtiçi veya yurtdışı seyahatleri dolayısıyla kendilerine 6245 sayılı yasa uyarınca harcırah verilir. Söz konusu kanunun 7 nci maddesinin 2 nci fıkrasında, ödeneklilerin harcırahlarının, almakta oldukları aylık ödeneğin en yakın devlet memuru aylık tutarı üzerinden hesaplanması öngörülmüştür. Diğer bir deyişle, hizmetlilerin harcırahında kanun, memur aylık tutarlarını kriter olarak benimsemiştir. Demek ki, ödenek alan bir kimsenin, dolayısıyla belediye başkanlarının almakta oldukları aylık ödenek hangi derecede memurun aylık tutarına yakın ise, o memur gibi harcırah gündeliği alacaklardır. Kriter bu olduğuna göre, devlet memurlarının almakta oldukları aylık tutarların bilinmesi gerekir. Bu ise, 6245 sayılı yasanın 33 üncü maddesine göre, her yıl Bütçe Kanunu'nun (H) cetveli gözönünde bulundurularak, o yılın ilgili dönemi için uygulanacak katsayı ile çarpıtmak suretiyle bulunur Mali Yılı Bütçe Kanunu'na bağlı (H) cetvelinde, memur ve hizmetlilere verilecek günlük harcırah miktarları aşağıda belirtildiği gibi tespit edilmiştir. Ek GöstergelKadro Derece Gündelik Miktan (TL) Ek göstergesi 8000 veya daha yüksek kadrolarda bulunanlara Ek göstergesi olan kadrolarda bulunanlara Ek göstergesi olan kadrolarda bulunanlara Aylık kadro derecesi 1-4 olanlara Aylık kadro derecesi 5-15 olanlara Belediye başkanlarına, almakta oldukları aylık ödeneğe en yakın memur aylık tutarı üzerinden harcırah verileceğine göre, belediye başkanlarının yukarıda (H) cetvelinde gösterilen ek gösterge ve kadrolar üzerinden harcırahları: ooo=9500x1140= ooo TL ( )-( )=( TL)-( ooo TL) vs. şeklinde hesaplanacaktır.

6 52 ÇAGDAŞ YEREL YÖNETIMLER Görüldüğü gibi, ek göstergesi 8000 veya daha yüksek olan devlet memurlannın bartırah ödemesine esas olacak aylık tutan TL'ye tekabül etmektedir. Bu durumda aylık ödenekleri TL veya daha fazla olan belediye bqkanlan günlük TL harcırah alacaklardır. Ancak, hemen belirtelim ki, İçi leri Bakanlığı'nın tarihli genelgesinde yer alan son düzenlemeye göre, belediye bqkanlannın en az aylık net ödeneği 20 milyon TL olarak t~pit edildiğinden, 1995 yılında tüm belediye bqkanlan en yüksek devlet memuru gibi TL harcırah gündeliği alacaklardır. Belediye bqkanlarının belediye hizmetleri ile ilgili olarak belediye sınırları dı ına çıkmaları halinde, yukarıda belirtildiği ekilde kendilerine geçici görev yolluğu verilmektedir. Geçici görev yolluğu; yevmiye, yol masrafı, hamal, bagaj ile görev yeri ile istasyon, İskele veya durak arasında yapılacak zorunlu ula ım masraflarını kapsamaktadır. Söz konusu kanunun 39 uncu maddesine göre, gidilen yerde gece kalınması halinde tam yevmiye alınır. Gidilen yerde bir günden az süre ile yapılan yolculuklar da ise, kalı süresine göre gündelik, 213 veya 113 oranlarında tahakkuk ettirilir. Yukarıda belirtildiği gibi, belediye b3 kanları, belediye hizmetleri ile ilgili olarak yurtiçinde seyahat edebildikleri gibi, yurtdı ı seyahatine de çıkabilirler. Ancak belediye b3 kanlarının, belediye hizmetleriyle ilgili olarak yurtdı ına gidebilmeleri için belediye meclisinden ve İçi leri Bakanlığı'ndan izin almaları gerekmektedir. Aksi halde, bu türlü seyahatler için harcırah almaları mümkün değildir. Aldıklan takdirde ileride kendilerine zimmet çıkarılır. Bu konuya ileride ayrıca değinilecektir. Belediye b3 kanları yurtiçi ve yurtdı ı gezilerini uçakla da yapabilirler sayılı kanunun 2562 sayılı kanun ile deği ik 6 ncı maddesine göre; harcırah, bu kanunda aksine hüküm bulunmadıkça gidip gelmeye en uygun ve kullanılması mutad olan yol ve t3 lt araçları üzerinden verileceğinden, belediye ba kanlan gerek gördükleri zaman uçakla seyahat edebileceklerdir. Belediye b3 kanlarının da tabi olduğu yurtdı ı geçici ya da sürekli görev yolculukları ile ikametlerde verilecek gündeliklerin miktarı, her yıl Bakanlar Kurulu karan ile belirlenmektedir. Birden fazla ülkeyi kapsayacak yurtdı ı geçici görev, yolculuk ve ikametlerde, her ülkedeki kalı süresi için o ülkeye ili kin gündelik miktarı üzerinden ödeme yapılır. Yurtdı ı Gündeliklerine Dair Karar hükümlerine göre, yurtdı ına her çıkı ta seyahat süresinin ilk 10 günü için ödenecek yevmiyeler % 50 artırılmak suretiyle ödenir. Seyahatin ilk 10 gününe ait yatacak yer temini için ödenmi olan ücretin 1/4'ü fatura kar ıhğında ayrıca ödenmektedir. Örneğin, 13 gün süre ile geçici görevle Almanya'ya gidip gelmi olan ve bu seyahatin ilk 10 günü için otele 1200 mark ödediğine ili kin fatura ibraz eden bir belediye ba kanının harcırahı:

7 BELEDİYE BAŞKANlARıNıN ÖZLÜK ve 53 ilk 10 gün için 174x10=1740 % 50 zam 87x10= 870 Geri kalan 3 gün 174x3= 522 Otel ücreti 1200/4= 300 Toplam 3432 marktır. Hangi araçla (uçak vs.) gidip gelmi se, onun parası da ayrıca ödenecektir. Tahakkuk ve mahsup i lerinde, döviz satl belgesinde gösterilen tarihteki kur esas alınır. Yani, markı bankadan satm aldığı gün Merkez Bankası'nda markın o günkü kuru ne ise, o miktar esas alınarak tahakkuk i lemleri yapılacaktır. Şunu da belirtelim ki, yurtdı ı görevlendirmelerde harcırah verilmesini gerektiren hallerde, hizmetle ilgili konuda belediye bütçesinin ilgili fasıl ve maddesine ödenek konulmu olması arttır. Belediye Başkanlaranın Emeklilik Hakkı Belediye bcl kanlarının diğer bir özlük hakkı da sosyal güvenlik hakkıdır. Bu hakkın temel dayanağı ise Anayasa'nın 60 ıncı maddesidir. Bu maddede, "Herkesin sosyal güvenlik hakkına sahip olduğu" açıkça belirtilmi tir. Ülkemizde Belediye Kanunu'nun yürürlüğe girdiği yıllarda, sosyal güvenlik, asker ve sivil kökenli kamu görevlilerine tanınmı bir hak iken, zamanla i çi statüsünde çalı anlarla, kendi hesabına bağımsız çalı anları da kapsamına alan ve Emekli Sandığı ile bağlantıları çok geni leten birçok geli meler oldu. Bu geli meler sonucunda, sosyal güvenlik emsiyesi geni letilerek, aralarında belediye bcl kanlarının da bulunduğu birçok kamu çalı anı da bu kapsama dahil edildi yılında 307 sayılı kanun ile Belediye Kanunu'na eklenen ek 16 ncı madde, memur iken veya önceden memuriyette bulunmu iken, belediye ba kanlığına seçilcnlerin belediye bcl kanlığında geçen hizmet sürelerinin emeklilik sürelerine ekleneceğini kabul etmi ; sigortalı iken seçilenierin de sigorta prim ve aidatıarını ödemeleri halinde sigortalı olmaktan doğan tüm haklarının devam edeceğini hükme bağlamı tır sayılı Bağ-Kur Kanunu'nun 59 uncu maddesi ile de belediye bcl kanlarının Bağ-Kur'da geçen hizmet sürelerinin birlc tirilmesi kabuı edilmi tir. Nihayet, 1983 yılında çıkarılan 2829 sayılı Sosyal Güvenlik KurulU larına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin BirlC tirilmesi Hakkında Kanun ile çc itli sosyal güvenlik kurumlarında geçen hizmet sürelerinin birlc tirilmesi sağlanmı tır. Böylece, sosyal sigortalı veya Bağ-Kur'lu iken belediye bcl kanlığına seçilen bir kimse, isterse kurumuyla ili kisini kesip, Emekli Sandığı'na kaydını yaptırabilecektir.

8 54 ÇAGDAŞ YEREL YÖNETİMLER Anılan kanunun 8 inci maddesine göre de, son 7 yıllık hizmet süresi hangi kurumda daha fazla ise, o kurumca kendi mevzuatına dayanarak emekli aylığı bağlanacaktır. Belediye b~kanları, idarece atanmayıp doğrudan halk tarafından seçilen kamu hizmetlileri oldukları için çc itli meslek gruplarından gelmektedirler. Bu nedenle, sosyal güvenlikleri bakımından farklılıklar bulunmaktadır. Bunlara kısaca bir gözatalım. Memur iken Emekü Olup, Belediye Başluuıhğına Seçilenler Emekli Sandığı'na tabi emekli iken, belediye ba~kanlığına seçilenlerin emekli aylıkları kesilmez. Bunlar 307 sayılı kanuna göre hem emekli maa larını, hem de belediye ba~kanlığı ödeneklerini alırlar. Memur iken Emeküük Hakkını Almadan Belediye Başkanı Seçilenler Memur iken emeklilik hakkını kazanmadan istifa ederek belediye başkanı seçilenler, Emekli Sandığı ile ilişkilerini devam ettirirler. Çünkü bunların belediye başkanlığında geçen süreleri memuriyette geçmiş gibi kabul edilir. Yani, her yıl bir kademeye ve her üç yıl da bir dereceye sayılır. Ancak bu sayılma, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri derece ve kademeyi geçemez. (5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu'na 1963 yılında 307 sayılı kanunla eklenen 16 ncı madde.) Belediye Başkanlığına Seçilmeden Önce SSK'dan veya Bağ-Kur'dan Emekü Olanlar SSK'dan veya Bağ-Kur'dan emekli iken belediye başkanlığına seçilenlerin, kurumlarından aldıkları emekli aylıkları kesilmez. Bunlar da hem emekli aylıklarını, hem de belediye başkanlığı ödeneklerini almaya devam ederler. SSK veya Bağ-Kur Üyesi iken Belediye Başkanı Seçilenler SSK veya Bağ-Kur'a tabi iken belediye başkanı seçilenler, isterlerse eski kurumlarına olan bağlılıklarını devam ettirebilirler. Bu durumda prim ve aidatıarını yasa gereği kendileri öderler. İsterlerse 2829 sayılı kanun gereğince Emekli Sandığı ile bağlantı kurup hizmetlerini Emekli Sandığı'nda birlc tirebilirler. Bu durumda, Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü'nce hesaplanacak emeklilik derecesi, belediyeye bildirilecek ve bu derece üzerinden emeklilik aidatı kesilecektir. Eğer belediye başkanı ek gösterge almaya hak kazanmı ise, bu da gözönünde bulundurulacaktır. Emekli Sandığı'nda hizmetlerin birleştirilmesi halinde, emekli aidatlarının % ls'i belediye ba~kanlığı ödeneğinden, % 20'si ise belediye bütçesinden kar~ılanacaktır. Böylece, belediye ba~kanı iken emek1i olma hakkını kazananlara 2829 sayılı kanunun 8 inci maddesi uyarınca emekli aylı ğı bağlanacaktır.

9 BELEDİYE BAŞKANLARıNıN ÖZLÜK ve 55 Hiçbir Sosyal Güvenük Kurumu ile İüşldsi Olmayan Bir Kimsenin Belediye Başkanı Seçilmesi. Hiçbir sosyal güvenlik kurumu ile i1i kisi yok iken belediye ba kanı seçilenler, Emekli Sandığı'na b3. vurarak i tirakçi adı altında Sandık ile ilgi kurabilirler. Bu haktan yararlanmak isteyen belediye b3. kanlarının, seçildikleri tarihten itibaren 6 ay içinde Emekli Sandığı'na b3. vurmaları gerekir. (5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu'na 1971 yılında 1377 sayılı kanunla eklenen (n) fıkrası.) Bu durumda olanların emeklilik derecesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 36 ncı maddesine dayanarak, öğrenim durumları itibariyle Emekli Sandığı'nca tespit edilir. Kesinti miktarı ilgili belediyeye bildirilir. Bunların ba kanhk süresi iki dönem devam ederse, yani on yılı dolduranlara, 60 ya ını tamamlamalarından itibaren hak ettikleri emekli maa ı bağlanır. Şayet 10 yılı doldurmadan önce bejcdiye ba kan1ığından ayrılırlar ise, kendilerinden kesilmi olan emekli aidatı toptan geri verilir. Belediye ba kanlarının emeklilikleri ile ilgili bir kanun da 2898 sayılı kanundur tarihinde yürürlüğe giren bu kanunla, aylıklarını Devlet Memurları Kanunu'na göre almayan İ tirakçilere de daha yüksek emekli aylığı alabilmesi için ek gösterge hakkı tanınmı tır. Bunlar arasında belediye ba kanları da bulunmaktadır. Belediye ba kanlarına hizmet ve öğrenim durumları itibariyle yükselebilecekleri dereceyi geçmemek üzere, emekli keseneklerine esas aylık derecelerine, mülki idare amirliği sınıfı için tespit edilen ek gösterge rakamları uygulanacaktır. Devlet memurları için derecelere göre uygulanacak ek göstergeler, tarih ve 418 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesine ekli (i) sayılı cetvelde gösterilmi tir. Bu cetvele göre, mülki idare amirliği sınıfı için tarihinden itibaren uygulanacak ek göstergeler (dolayısıyla belediye ba kanlarını da kapsayacak ek göstergeler) a ağıda verilmektedir S'ten İtibaren Uygulanacak Ek Göstergeler Derece Göstergeler 1/

10 56 ÇAGDA!j YEREL YÖNETIMLER Belediye ba kanlan ödeneklerinden, bu ek göstergeler üzerinden emekli aidatı kesilmesi, böylece belediye ba kanlannın emekli olması halinde daha yüksek emekli m3a 1 alması sağlanmı~tır. BELEDİYE BAŞKANLARıNıN SOSYAL HAKLARI Belediye Baıkanlannın izinleri Yürürlükteki mevzuatta, belediye ba kanlannın izinlerini düzenleyen açık bir hüküm mevcut değildir. Bu yüzden, imin alını ı, süresi ve kullanılması konusunda uygulamada farklılık, anla~mazlık ve kan~ıklık olmaktadır. Konu aslında çok önemlidir ve yasal düzenleme gerektiren konuların ba ında gelir. Zira, izin kullanma çalı~anların en doğal özlük haklarından biridir. Nitekim, Anayasa'nın 50 nci maddesi, dinlenmeyi ça1ı~anlar için bir hak olarak tanımı ve ücretli yıllık izin hakkının yasayla düzenleneceğini belirtmi~tir. Devlet memurları açısından bu husus 657 sayılı yasa ile belirlenmi~tir. Ancak, belediye ba kanları seçimle i~ba~ına geldikleri için, bu yasa hükümlerine tabi değildirler. Bu nedenle, konu ile ilgili uygulamalar kısmen İçi~leri Bakanlığı genelgeleri ile kısmen de yargı kararları ile yürütülmektedir. Yıllık ve Mauret İzinleri Belediye ba kanlarının izne ayrılmasına olanak sağlayan temel madde Belediye Kanunu'nun 93 üncü maddesidir. En son, tarih ve 3866 sayılı kanunun ikinci maddesi ile yeniden düzenlenen bu maddenin birinci fıkrasında: "Belediye ba kanının izin, hastalık veya görevle görev yerinden ayrılması hallerinde, ba kan kendisine bu süre içinde vekalet etmek üzere bir meclis üyesini ba kan vekili olarak görevlendirir..." hükmü vardır. Son fıkrasında ise, "Belediye ba kanının görevini mazeretsiz ve kesintisiz olarak 20 günden fazla terk etmesi ve bu durumun mahallin en büyük mülki amirince tespit edilmesi ve İçi~leri Bakanlığına bildirisi üzerine idari yargı tarafından 1 ay içinde verhecek kararla belediye ba kanı ba~kanlıktan d~ürüıür." hükmü yer almaktadır. Görüldüğü gibi, bu hükümlerle belediye ba~kanlarının izinli, görevli veya raporlu olmaları halinde görevden ayrılabilmeleri güvence altına alınmı~tır. Ancak, yasada belediye ba kanının ne kadar süreyle yıllık izne ayrılabileceği ya da izni kimden alacağına il~kin açıklamalara yer verilmemi~tir. Bu nedenle, belediye ba kanlarının yıllık ve mazeret izinleri ile ilgili olarak gerek devlet memurlarına kıyasen, gerekse mevcut uygulamalar ı~ığında yoruma dayalı olarak a ağıdaki gör~leri ileri sürebiliriz: - Belediye ba kanları da, diğer kamu görevlileri gibi yıllık ödenekli izin kullanabilirler. İzin tarihini ve süresini önceden belirlemek mümkün olduğu hallerde, bu tarih ve süreye ili~kin bilgiler belediye meclisi kararı ile

11 BELEDİYE BAŞKANLARıNıN ÖZLÜK ve 57 belirtilebilir. Şu kadar ki, bu sürenin makul bir süre olması, örneğin devlet memurlarına tanınan süreyi (30 gün) geçmemesi uygun olur. Mazeret izinlerinin tespitinde ise belediye encümeni kararı alınması ve mahallin mülkiye amirine bilgi verilmesi uygundur. - Belediye bcl kanlarının izin kullanmak için aslında belediye meclisi veya encümeni ya da mahalli mülki amirlik gibi kurul ve mercilerden izin almak zorunluluğu yoktur. Ancak, izin kullanacakları zaman, iznin süresi, iznin nerede geçirileceği gibi bilgilerle, izinleri mazerete dayanıyorsa mazeret nedenleri ve süresi ile ilgili hususları bağlı oldukları mülkiye amirine bildirmeleri kamu hizmetlerinin düzen ve uyum içerisinde yürümesi açısından gerekli ve önemlidir. Belediye ba kanı, izinli veya raporlu olacağı süreyi dikkate alarak, önceden meclis üyeleri arasından bir ba kan vekili belirler ve yerine bırakır. - Belediye ba kanının, izne ayrıh ta durumu mahallin mülkiye amirine ve belediye ba kan vekiline yazılı olarak bildirmesi, yine izin dönü ünde de mülki amire yazılı veya sözlü olarak bilgi vermesi kanaatimizce uygundur. Sağlık İzinferi Belediye Kanunu'nun 93 üncü maddesi, belediye ba kanlarının yıllık ve görev izinlerinin yanında, sağlık nedeniyle bir zorunluluk doğduğu zaman görevden izinli olarak ayrılmasını mümkün kılmaktadır. Ne var ki, diğer izinlerde olduğu gibi, bu konuda da süreye i1i kin bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak hemen belirtelim ki, belediye ba kanlarının sağlık izinlerinin herhangi bir süre ile kısıtlanması ve bu izinlerin herhangi bir makarnın onayına tabi tutulması hukuken mümkün değildir. Nitekim, bu konuda bir Danı tay kararına göre: tl... Ancak, belediye ba kanlarının almı oldukları sağlık izni hakkında bir ku ku doğmu veya ba kanın göreve gelmemesi kamu hizmetinin yürütülmesinde aksaklık meydana getiriyor ise, belediyelerin en yetkili karar organı olan belediye meclisi her zaman 1580 sayılı Kanunun belirlediği sınırlar içinde, belediye ba kanını denet1emek ve bu konuda gerekli kararları almak yetkisini haizdir. tl "Bu nedenlerle, belediye ba kanlarının sağlık izinleri hakkında kısıtlayıcı bir süre bulunmadığı ve bu tür izinlerin herhangi bir makarnın onayına bağlı olmadığı görü üne oy birliğiyle varılmı tır. tl (Danı tay 3. Dairesinin tarih ve E.1979/188, K.1979/264 sayılı kararı.) Ayrıca, Danı tay Genel Kurulu'nun tarih ve E.1954/209, K. 1954/291 sayılı kararları doğrultusunda, İçi leri Bakanlığı'nın tarih ve /21768 sayılı yazılarında; belediye ba kanlarının raporlu ve izinli bulunmaları halinde ödeneğin ödenip ödenmeyeceği takdirinin belediye meclisine ait olduğu yolunda bir kararı daha mevcuttur.

12 58 ÇAOOAŞ YEREL YÖNETIMLER Ancak, 1988 yılınd~ çıkarılan 335 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Belediye Kanunu'nun bazı maddelerinde ek ve değişiklikler yapılırken, sağlık izni konusundaki boşluk, yeniden canlandırılan ve belediye başkanlarının izin konularını düzenleyen bir madde haline getirilen 92 nci maddeye konulan bir fıkra ile, belediye başkanlarının hastalıkları halinde 6 ayı geçmemek üzere yetkili sağlık kurumlarının raporlarına dayanılarak, sağlık bakımından izinli sayılacakları ve raporların hangi hallerde, hangi hekim veya resmi sağlık kurulları tarafından verileceği ve süreleri gibi konularda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda gösterilen esas ve usullerin uygulanacağı belirtilerek giderildiyse de, sözü edilen kararname, bir yetki kanununa dayanmadığı gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'nce iptal edilmiş ve yerine bugüne kadar yeni bir hüküm de tesis edilmemiştir. Bu açıklamaların ışığında gerek devlet memurlarına kıyasen, gerekse yoruma dayalı olarak şu görüşler ileri sürülebilir: Belediye başkanları, hastalıkları halinde 6 ayı aşmamak üzere yetkili sağlık kurulu rapöruna dayanarak izinli sayılabilirler. Belediye başkanları raporlu oldukları bu süre içinde ödeneklerini tam olarak alabilirler. Ancak, hastalıklarının 6 ayı geçmesi halinde, alacakları raporun 6 ayda n sonraki süreleri için ödenekleri ödenmez. Yurtdışı İzinleri Belediye başkanı ve personelinin, diğer kamu görevlileri gibi gerek bilgi ve görgülerini artırmak, gerekse belediye ile ilgili bazı iş görüşmelerinde bulunmak üzere yurtdışına gidebilmeleri olanaklıdır. Belediye başkanı ve personelinin yurtdışı izin ve seyahatleri yasa ile düzenlenmemiştir. Konuya ilişkin esas ve usuller, zaman zaman İçişleri Bakanlığı'nca uygulamaya konulan genelgelerle düzenlenmektedir. Bu genelgelere göre, belediye başkanı ve personeline görevli olarak veya yıllık izin geçirmek üzere iki türlü İzin verilmektedir. Büyü~ehir belediye başkanları, büyü~ehir dahilindeki ilçe ve alt kademe belediye başkanları ile merkez ilçe belediye başkanlarının görevli ve izinli olarak yurtdışına gitmeleri halinde Içişleri Bakanlığı'nın vereceği izin onayına tabidirler. Bu statüde olan belediye başkanlarının, yurtdışı görevleriyle ilgili belgelere (görevin konusu, yol dahil yurtdışında kalış süresi, gerekçesi vs.) masrafların karşılanış biçimine göre belediye meclisi veya encümeni kararını (masraflar belediyece karşılanacaksa meclis kararı, ilgili kişi veya davet eden ya da yurtdışı kuruluşlarca karşılanması halinde encümen kararı) da ekleyerek il valiliğine başvurmaları gerekmektedir. İl valisinin görüşü ilc birlikte belgelerin, ilgililerin yurtdışına gitmeleri gereken tarihten en az bir hafta önce İçişleri Bakanlığı'nda (Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü) olacak şekilde gönderilmesi

13 BELEDİYE BAŞKANLARıNıN ÖZLÜK ve 59 gerekmektedir. Bu durumda, ilgiliye İçi leri Bakanlığı'nca 15 güne kadar yurtdı ı izni verilebilmektedir. Yine bu statüde olup, yıllık iznini geçirmek üzere yurtdışına gitmek isteyen bu konudaki dilekçelerine, belediye encümeninden belediye başkanlarının, alacakları encümen kararını da ekleyerek valiliklerine yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir. Valilikler de, kendi görüşleriyle birlikte ilgili belediye başkanının belgelerini İçi leri Bakanlığı'na göndereceklerdir. Bu şekilde Bakanlığa intikal eden ba vurunun uygun görülmesi halinde, Bakanlık onayı alınarak ilgilinin kendisine iletilmek üzere valiliğine gönderilecektir. Bu durumda kendilerine 30 güne kadar izin verilebilecektir. İlçe ve belde belediye başkanlarının görevli ve izinli olarak yurtdı ına çıkmaları halinde ise, valilerin vereceği izin onayı yeterli olup, bu yöndeki başvurular ayrıca İçişleri Bakan Jığı'na gönderilmeyecektir. (İçi leri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nün tarih ve B050MAH /662 sayılı genelgesi.) Belediye Başkanlarınm Tedavi ve İlaç Giderleri Belediye başkanlarının düzenlenmemi özlük haklarından biri de tedavi ve ilaç giderleridir. Zira, belediye başkanlarının hastalanmaları halinde tedavi giderlerinin ödeneceği ve ilaç bedeli alabileceği hususunda mevzuatımızda herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. 657 sayılı kanunla, devlet memurları ile e lerinin ve bakmakla yükümlü oldukları aile bireylerinin tedavi giderlerinin ödenmesine olanak sağlanmı tır. Bunların tedavi giderlerinin ödenme usul ve esasları, her yıl Bütçe Kanunu'ndan sonra çıkarılan genel tebliğlerle kamu kurum ve kurulu larına açıklanmaktadır. Ancak, belediye başkanları devlet memurları kapsamına girmediğinden, tedavi ve ilaç giderlerinin ödenip ödenmeyeceği yıllarca tartışma konusu olmu tur. Nihayet, İzmir eski belediye başkanlarından Osman Kibar'ın tedavi için İngiltere'ye gönderilmesine, tedavi ve yol giderlerinin belediye bütçesinden ödenmesine ilişkin olarak belediye meclisince alınmı bulunan kararın, Danı tay 3. Dairesince, belediycıerle ilgili mevzuatta belediye başkanlarına tedavi ve yol gideri ödeneceğine dair herhangi bir hüküm bulunmaması nedeniyle kararın iptal edilmesi ve belediye bütçesinden yapılan tedavi giderlerinin kişi borcuna alınarak ilgililerden tahsili işlemlerine başlanılması üzerine, bu işlem aleyhine Danıştay'da iptal davası açılmıştır. Bu dava üzerine Danıştay Dava Daireleri Kurulu verdiği, tarih ve E.1975/48, K.1975n04 sayılı kararında; ii sayılı Devlet Memurları Kununu'nun, devlet memurlarına yurt dışında tedavi olma hakkından faydalanma olanağı tanıyan 209 uncu maddesinden belediye memur ve müstahdemleri yararlanabilirken, kamu görevi yapan ve belediye personelinin hiyerarşik yönden en üst kademesi olan fakat kanunda açık hüküm olmaması nedeniyle emri altında bulunan personele

14 60 ÇAGDAŞ YEREL YÖNETIMLER tanınan sosyal haklardan, bel~iye b~kanlarının memur statüsünde sayılmaması sonucu faydalandırılmaması hak ve adalet ilkelerine aykırı diqmektedir. Bu durumun, hukuk kaidelerinin dayanağı olan mantık, kamu yararı ve sosyal hukuk devleti anlayı ı ile bağd~tırılması da mümkün değildir." demek suretiyle 3. Dairenin kararını iptal etmi ve belediye b~kanlarının tedavi giderlerinin belediye bütçesinden ödeneceğine ili kin bir emsal karar tesis etmi tir. Danı tay Dava Daireleri Kurulu'nun bu kararı üzerine tereddütler de böylece son bulm~tur. Ancak, konunun yasal bir düzenleme ile çözümlenmesi daha uygun görüldüğünden, 1981 yılında yürürlüğe konulan 2508 sayılı kanunla, bir yandan belediye ba kanlarının ödenekleri hazırlanırken, bir yandan da belediye ba kanlarının tedavi giderlerinin belediye bütçesinden ödeneceği hükmü getirilmi tir. Ne var ki, 2508 sayılı kanun da, 2972 sayılı Yerel Yönetimler Seçim Kanunu ile yürürlükten kalktığından, belediye ba kanlarının tedavi giderleri konusu yine askıya alınmı tır. Halen uygulamada, tarihli Danı tay Dava Daireleri Kurulu kararına göre İ lem yapılmaktadır. Ancak, sorun bu kez de belediye ba kanlarının e leri, çocukları ve bakmakla yükümlü oldukları ana ve babalarına yapılan tedavi giderlerinin belediye bütçesinden ödenip ödenemeyeceği konusunda yoğunla mı tır. Zira, bu konuda belediye mevzuatında herhangi bir hüküm bulunmadığı gibi, uygulayıcılara yön verecek herhangi bir yargı kararına da rastlanılamamı tır. Mevzuattaki bu' bo luk, İçi leri Bakanlığı Ba hukuk Miqavirliği'nin tarih ve /695 sayılı görü ü ile giderilmeye çalı ılmı sa da; bu konuda yapılan ödemelerle ilgili olarak, Bakanlık müfetti leri ve kontrolörlerince sorumluları adına ki İ borcu teklifi yapılmaya ve Sayı tay'ca da tazmini yönünde karar verilmeye devam edilmi tir. (Sayı tay 4. Dairesinin tarih ve sayılı tazmin kararı.) Bu uygulama, bir belediye ba kanının hakkındaki tazmin kararına kar ı yaptığı itiraz üzerine, Sayı tay Temyiz Kurulu tarafından verilen tarih ve sayılı karara kadar devam etmi tir. Temyiz Kurulu, ii sayılı Kanuna göre, bu Kanuna tabi olan ve bu Kanunla memurlara tanınan haklardan istifade eden belediye memurlarına ve aile efradına tedavi yardımları bütçeden ödenebilirken, kamu görevi yapan ve belediye personelinin hiyerar ik yönden en üst amiri olan ba kanın C ve çocukları ile bakmakla yükümlü olduğu ana ve babasının tedavi giderlerinin de belediye bütçesinden ödenmesinin Anayasa'daki sosyal devlet ilkesi ile hak ve adalet ilkelerine uygun olacağı, ancak bunun belediye meclisi kararı ile yapılabileceği kanaatine varıldığından ve sözü edilen tedavi giderlerinin ödenmesine dair meclis kararının bulunduğu anla ıldığından... sayılı ilamın birinci maddesi ile verilen... liralık tazmin hükmünün kaldırılmasına" karar vermi tir.

15 BELEOİYE BAŞKANLARıNıN ÖZLÜK ve 61 Temyiz Kurulu'nun bu kararı ile, belediye b3.. kanlarının e ve çocukları ile bakmakla yükümlü oldukları ana ve babalarına yapılan tedavi giderlerinin belediye bütçesinden ödenmesine ili kin tereddütler de ortadan kalkml tır. Anılan yargı kararı gereği bu konuda mutlaka meclis karan alınması gerekmektedir. Ancak hemen belirtelim ki, her ödeme için belediye meclisinden karar almaya gerek yoktur. Bu amaçla, belediyelerin bütçe kararnamelerine "Belediye b3.. kanının e ve çocukları ile bakmakla yükümlü bulunduğu ana ve babasının tedavi giderleri belediye bütçesinden ödenir." eklinde bir hüküm konulması yeterli olacaktır. Böyle bir hüküm konulması halinde, mali yıl sonuna kadar tedavi giderlerinin belediye bütçesinden ödenmesi için meclis kararı almaya gerek kalmayacaktır. Aksi takdirde, her ödeme için ayrı bir meclis kararı almak gerekir. Bu iki karar esprisinden hareketle a ağıdaki sonuçlara varmak mümkündür: -Belediye ba kanlarının hastalıkları halinde, yapılacak her türlü tedavi ve ilaç giderleri belediye meclisi kararı ile belediye bütçesinden ödenebilir. -Belediye ba kanlarının e lerinin ve bakmakla yükümlü oldukları aile bireylerinin tedavi ve ilaç giderlerinin de belediye meclisi kararıyla ödenmesi mümkündür. -Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğinde yapılan deği ikliklerle, devlet memuruna ve bakmakla yükümlü bulunduğu kimselere yurtdı ında tedavi imkanı getirildiğinden, söz konusu yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uyulması kaydıyla, belediye ba kanları ve aile bireylerinin de yurtdı ında tedavi ettirebilmeleri mümkün bulunmaktadır. Ancak, konunun böylesi yorumlamalar yerine, bir kanun hükmü ile düzenlenmesi daha uygun olacaktır. Belediye Başkanlarının Cenaze G iderlerinin Karşılanması Devlet memurlarının hastalanmaları veya ölümleri halinde uygulanacak hükümler Devlet Memurlan Kanunu'nda belirlenmi tir. Her iki konunun ayrıntılı uygulama esasları ise, bu kanuna istinaden çıkarılmı olan Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğinde gösterilmi tir. Söz konusu yönetmelik uyarınca, devlet memurları için yapılması gerekli cenaze yardımlarının, yukarıda tedavi giderleri ile ilgili olarak belirtilen gerekçelerle, belediye ba kanları ve bakmakla yükümlü oldukları kimseler için de kıyasen uygulanması mümkündür. İçi leri Bakanlığı Hukuk Mü avirliği'nin tarih ve /695 sayılı görü ü de bu yöndedir. Bu duruma göre, belediye ba kanlarının ölümleri halinde cenaze giderlerinin (cenazenin ba ka yere nakli dahil) belediye bütçesinden kar ılanması mümkündür. Ancak, hemen belirtelim ki, devlet memurlarına ödenen ölüm yardımı, belediye ba kanları için ödenmez.

16 62 ÇAGDAŞ YEREL YÖNETIMLER Belediye Başkanlarına Lojman Tahsisi Daha önce de ifade ettiğimiz gibi, belediye brujkanlığı görevi birçok ülkede olduğu gibi, ülkemizde de fahri görülen bir şeref hizmeti olarak kabul edildiğinden, belediye brujkanları için bir ücret ya da konut tahsisi dü ünülmemiştir. Son yıllarda ba ka ülkelerde olduğu gibi, ülkemizde de bu yöndeki görü ve dü ünceler deği mi ; sürekli kamu hizmeti gören kurulu ların personeline olduğu gibi, seçimle i ba ına gelen kamu görevlilerine de lojman tahsis edilmesi görü ü benimsenmi tir. Bu konuda 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu'nun 2 nci maddesi, belediyeleri, belediyelerin kurdukları birlikleri ve bunlara bağlı döner sermayeli kurulu ları da kapsamına almı tır. Kanunun uygulamaya ili kin ayrıntıları, Bakanlar Kurulu'nun tarih ve 84/8345 sayılı kararı ile kabul edilen Kamu Konutlan Yönetmeliği ile düzenlcnmi tir tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe ekli (2) sayılı cetvelin İçi leri Bakanlığı'na ait bölümünün 3 üncü sırası "Mahalli İdareler" ba lığını ta ımakta ve belediyelere ayrılmı olan A fıkrasında, görev tahsisli konutlar verilecek makam ve unvan sahipleri arasında belediye ba kanı ilk sırada yer almaktadır. Böylece, belediye ba kanlarına görevlerinin devamı süresince lojmanda oturabilme olanağı sağlanmı tır. Yönetmeliğin 6 ncı maddesine göre, kamu konutlarının görev unvan gruplarına göre ne miktarda ve hangi oranda tahsis edileceği yetkili makarnca tespit edilir. Belediyelerde hu tespite yetkili makam, Belediye Kanunu'nun 70/11 inci maddesine göre belediye meclisieridir. O halde, belediye meclisinden karar alınmak suretiyle belediye lojmanlarından biri belediye ba kanına tahsis edilebilir. Yine, belediyelerin sayfiye yerinde veya deniz kıyısında bulunan konutlarından birini yazlık konut olarak belediye ba kanlarına tahsis etmek mümkündür. Hemen belirtelim ki, buraya kadar yaptığımız açıklamalar, belediyelerin kendilerine ait konutları ıçın uygulanacak hükümlerdir. Belediyelerin kendilerine ait konutlan yoksa belediye ba kanları için yeni konut satın alınabilir veya kiralanabilir mi? Bu konuda açık bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak, belediye ba kanlannın bir bölümüne, belediyelerinin konutu var diye lojman tahsis edilirken, bir bölümüne yok diye lojman tahsis edilmemesi adalet ve hakkaniyet ilkelerine uygun dü mez. Ayrıca, belediye ba kanları için konut satın alınması veya kiralanması yolunda aksine bir kanun hükmü de bulunmadığına göre, belediye ba kanlarına devamlı oturmak üzere lojman satın alınması veya kiralanmasının mümkün olacağı görü ündeyiz. Burada yeri gelmi ken belediye ba kanlarının gerek i yerinde, gerekse lojman veya kendi evlerinde kullandıkları özel telefon giderlerinin ne ekilde ödeneceği hususuna dikkat çekmek istiyoruz. İçi leri Bakanlığı'nın konuyla ilgili isti ari görü isteği üzerine Danı tay 3. Dairesi, Belediye Kanunu'nun 117 nci

17 BELEDİYE BAŞKANLARıNıN ÖZLÜK ve 63 maddesinin 15 ve aynı kanunun 16 ncı maddesini dayanak göstererek, belediye başkanlarının evlerine konulan telefonların ilk tesis, nakil ve konuşma ücreti bedellerinin belediye hizmetleri ile ilgili olarak yapılmaları halinde belediye bütçesinden ödenebileceğine karar vermiştir. (Danıştay 3. Dairesinin E.1970/202, K.1970/198 sayılı kararı.) Ancak, Danıştay bir başka kararında, bir belediye başkanının karde ehir ili kisi kurmak üzere bulunduğu Almanya'nın bir ehrinde yaptığı uluslararası telefon görüşmelerine ilişkin giderlerin, ilgili belediye bütçesinden ödenmesi yolundaki isteğini, yapılan ödemelerin belediye bütçesinde yer almadığı gerekçesiyle reddetmiştir. (Danıştay 1 ı. Dairesinin tarih ve E.1971/3053, K.1 972/1190 sayılı kararı.) Burada bir noktayı da belirtmeden geçemeyeceğiz. Bilindiği gibi, belediye başkanlığı hizmeti süreklilik gerektiren bir hizmettir. Kuşkusuz bu hizmetin gecesi ve gündüzü olmaz. Dolayısıyla belediye başkanlarının telefon konuşmalarının hangilerinin hizmetle ilgili, hangilerinin hizmet dışı olduğunu tespit etmek güçtür. Bu bakımdan, belediye başkanlarının kendi takdir ve beyanına bağlı olarak hizmetle ilgili konuşmalarını belediye bütçesinden ödetmesi, özel konuşmalarını ise şahsen ödemesinin uygun olacağı kanısındayız. Belediye Başkanlarına Verilecek Pasaport Türleri Bilindiği gibi, kamu görevlilerinin geçici görevle, bilgi ve görgülerini artırma veya davetii ya da izinli olarak yurtdışına gitmeleri halinde, kendilerine 5682 sayılı Pasaport Kanunu'na göre durumlarına uygun pasaport verilmektedir. Bu kanunda yapılan düzenlemelerle, belediye başkanlarına da belediyelerin statülerine uygun pasaport verilmesi hükme bağlanmıştır. Hususi Damgalı Pasaport 5682 sayılı Pasaport Kanunu'nun 3868 sayılı kanun ile değişik 14 üncü maddesine göre, geçici görevle veya herhangi bir nedenle yurtdışına giden büyülcjehir belediye başkanları ile il ve ilçe belediye başkanlarına, görevleri süresince hususi damgalı pasaport verilir. Yine, diğer belediye başkanlarından, bu göreve seçilmeden önce devlet memuru olarak birinci, ikinci ve üçüncü derecede bir görev yapmış olanlara da "hususi damgalı pasaport" verilir. Hizmet Damgalı Pasaport Devlet memuriyetinde bulunmamış ya da devlet hizmetinde bulunup ta, ilk üç dereceye hak kazanamamış belediye başkanlarına, görevli olarak yurtdışına gitmeleri halinde "hizmet damgalı pasaport" verilir. Ancak, bu durumda olan belediye başkanlarının yıllık izin veya turistik gezi amacıyla yurtdışına gitmeleri halinde, kendilerine hususi veya hizmet damgalı pasaport verilmez. Bu durumda olan belediye başkanlarının "umuma mahsus pasaport" almaları gereklidir.

18 64 ÇAGDAŞ YEREL YÖNETIMLER DEGERLENDİRMEveSONUÇ İnceleme konumuzdan anl~ılacağı üzere, 1580 sayılı Belediye Kanunu'nda belediye ba kanlarının özlük hakları bakımından bazı bo luklar mevcuttur. Bu bo luklar arasında belediye b~kanıarının ödenekleri ve sosyal hakları önemli bir yer tutmaktadır. Ancak, bu bo lukların o günün bazı özel ko ullarından kaynaklandığını sanıyoruz. Bu ko uııardan biri de, Belediye Kanunu'nun uygulamaya konulduğu yıllarda belediye ba kanhğı görevinin fahri olarak yürütülmesidir. Zira, o yıllarda bu tür görevler eref hizmeti olarak kabul edildiğinden, kar ılığında herhangi bir ücret ya da maddi talep söz konusu değildi. Ancak, zamanla konuya ili kin görü ve dü ünceler deği mi ; her hizmet bir ücreti gerektirir prensibi egemen olmaya ba laml tır. Aslında konu sadece ödeneklerle de sınırlı olmayıp, çalı anların her türlü sosyal haklardan yararlandırılması ve ya am standartlarının yükseltilmesidir. Nitekim, 1961 ve 1982 Anayasalarında, çalı anların yaptıkları i e uygun adaletli bir ücret elde etmeleri için gerekli önlemleri alma görevi devlete verilmi tir. Bu yönde, belediye ba kanlarına kimi zaman çıkarılan yasalarla, kimi zaman da yargı kararları ile çe itli haklar tanınmı tır. Belediye ba kanlannın öz]ük ve sosyal hakları ku kusuz yukarıda sayılanlardan ibaret değildir. Belediye ba kanlarının bunların dı ında daha birçok hak ve yctkileri bulunmaktadır. Örneğin; istifa hakkı, ruhsatlı silah t~ıma hakkı, havaalanıarında cref (Vİp) salonlarından yararlanma hakkı gibi. Ancak, biz burada en önemli özlük ve sosyal haklarına değinmeye ça1ı tık. Dileğimiz, belediye ba kanlarımızın özlük ve sosyal haklarına ili kin düzenlemelerin ve iyilc tirmelerin devam etmesi ve bunların çıkarılacak bir yasa ile yorumlamaya meydan vermeyecek biçimde çözümlenmesidir.

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : B.07.0.BMK.0. 19-115708-184 Konu : Belediyelerde Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları GENELGE 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun

Detaylı

Harcırah Unsurları. Gündelik Yol gideri Aile gideri Yer değiştirme gideri Bunlardan birini, birkaçını veya tamamına müstahak olabilir.

Harcırah Unsurları. Gündelik Yol gideri Aile gideri Yer değiştirme gideri Bunlardan birini, birkaçını veya tamamına müstahak olabilir. Harcırah Nedir? Harcırah asıl görevli bulundukları yerden başka yerlere geçici veya sürekli görevle naklen atanan memur ve hizmetlilere görevlendirildikleri yerlerde veya yeni görev yerlerine taşınmalarından

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 27998389.115913 03.01.14 * 54 Konu : Mali ve sosyal haklar GENELGE A) Toplu sözleşmede yer alan hükümler Bilindiği üzere, 14/8/2013 tarihli

Detaylı

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge Sayı Konu T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü : B.07.0.BMK.0.15-115456-6 : Ek ödeme 22/10/2008*16352 GENELGE 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı STANDART NO: 2

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı STANDART NO: 2 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı: B.18.0.SGB.0.04.848.06/ 132-471 05.05.2008 Konu: Yurtdışı gündelikleri STANDART NO: 2 Bilindiği üzere; 17.01.2007 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-010-06-542

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2015-31.12.2015 tarihinden arasında geçerli olmak üzere uygulanacak Gelir Vergisinden istisna

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI Özet: 01.01.2015 30.06.2015 ile 01.07.2015 31.12.2015 tarihleri arasında geçerli olmak üzere uygulanacak

Detaylı

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V 973 MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN MALİ VE SOSYAL HAKLARINDA DÜZENLEMELER İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin

Detaylı

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 80755325-105.05.07-1116 09/02/2016 Konu : Geçici Personele Ek Ödeme Yapılması ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) İlgi : 09.10.2015 tarihli

Detaylı

Harcırah nedir? Harcırah unsurları

Harcırah nedir? Harcırah unsurları Harcırah nedir? 6245 sayılı harcırah kanununa göre harcırah ödenmesi gereken yol masrafı, gündelik, aile masrafı ve yer değiştirme masrafından birini, birkaçını veya tamamını ifade etmektedir. Uygulamada

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NE YAPILACAK YOLCULUKLARDA VERİLECEK GÜNDELİKLERE DAİR KARAR

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NE YAPILACAK YOLCULUKLARDA VERİLECEK GÜNDELİKLERE DAİR KARAR 17 Mart 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28590 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2013/4344 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine

Detaylı

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU Konusu: İlgili Mevzuat: Bakanlığımız 4/B Sözleşmeli Personellerine ödenen Ek Ödemeden sigorta prim kesintisi kesilip kesilmeyeceği, 31.05.2006 tarihli 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

26 Ağustos 2003 Tarihli Resmi Gazete. Sayı: Harcırah Kanunu Genel Tebliği. (Seri No:37)

26 Ağustos 2003 Tarihli Resmi Gazete. Sayı: Harcırah Kanunu Genel Tebliği. (Seri No:37) Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Yurt İçinde ve Yurt Dışında Daimi Bir Göreve Naklen Atananların Harcırah Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Yurt İçinde ve Yurt Dışında Daimi Bir Göreve Naklen Atananların Harcırahına

Detaylı

9 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27019 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN 4.

9 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27019 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN 4. 9 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27019 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN 4. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (c) BENDİ KAPSAMINDA

Detaylı

. Yurtdışına ve KKTC ne Yapılacak Seyahatlerde Uygulanacak Vergiden İstisna Gündelik Tutarları:

. Yurtdışına ve KKTC ne Yapılacak Seyahatlerde Uygulanacak Vergiden İstisna Gündelik Tutarları: Sayı: YMM.03.2011-51 Konu: Vergi Mevzuatında 2011 yılında Uygulanacak Had ve Tutarlar( Rakamlar) III Yurtdışına ve KKTC ne Yapılacak Seyahatlerde Uygulanacak Vergiden İstisna Gündelik Tutarları: İZMİR.

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2011 / 55 İST,

SİRKÜLER NO: POZ-2011 / 55 İST, SİRKÜLER NO: POZ-2011 / 55 İST, 05.05.2011 ÖZET: K.K.T.C. ve yurtdışına yapılacak yolculuklarda uygulanacak vergiden müstesna gündelik tutarları belirlendi. KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ VE YURTDIŞINA

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/3360 23 Ocak 2012 Konu : Ek Ödeme GENELGE 2012/7

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/3360 23 Ocak 2012 Konu : Ek Ödeme GENELGE 2012/7 Konu : GENELGE 212/7 İlgi : 15/4/211 tarihli ve 1748 sayılı 211/32 Nolu Genelge. Bilindiği üzere, 12/5/26 tarihli ve 26166 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI Sirküler Rapor Mevzuat 11.07.2016/86-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2016-31.12.2016 tarihleri arasında geçerli olmak

Detaylı

TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 8 Kasım 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29526 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 1/9/2012 tarihli ve 28398 sayılı Resmî

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ (4/c) ( TARİHİNDEN ÖNCE İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN)(1)

SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ (4/c) ( TARİHİNDEN ÖNCE İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN)(1) SGK İŞLEMLERİ SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ (4/c) (01.10.2008 TARİHİNDEN ÖNCE İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN)(1) 01.10.2008 den önce iştirakçi olup, 01.10.2008 tarihi itibarıyla 4c li sigortalıların emekli keseneğine

Detaylı

İstanbul, 05.05.2011 DUYURU NO:2011/36

İstanbul, 05.05.2011 DUYURU NO:2011/36 İstanbul, 05.05.2011 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündelikler ile Yurtdışı Gündeliklere Dair 2011 / 1439 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı DUYURU NO:2011/36

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI 10.07.2017/92-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1 Temmuz.2017 tarihinden itibaren, Gelir Vergisinden istisna edilecek kıdem

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI 09.01.2017/15-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.1.2017-30.06.2017 tarihleri arasında geçerli olmak üzere uygulanacak gelir

Detaylı

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006 Kanun T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ek Ödeme Yapılması ile Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ödenen

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL MAAŞ HESABI. HAZIRLAYAN Emel POSTACI Mali Hizmetler Uzmanı 2017

AKADEMİK PERSONEL MAAŞ HESABI. HAZIRLAYAN Emel POSTACI Mali Hizmetler Uzmanı 2017 AKADEMİK PERSONEL MAAŞ HESABI HAZIRLAYAN Emel POSTACI Mali Hizmetler Uzmanı 2017 GÖSTERGE AYLIĞI 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 36, 43/a, 149, 150, 154, ve 155.nci maddeleri ile 2914 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

SAYIŞTAY KARARLARI. Temyiz Kurulu Kararları

SAYIŞTAY KARARLARI. Temyiz Kurulu Kararları SAYIŞTAY KARARLARI Temyiz Kurulu Kararları TEMYİZ KURULU KARARI Tarih : 07.01.2014 No : 38179 Yemek maliyetinin yarısının Tebliğ de belirtilen tutarları aştığı durumda yemek yiyenlerden ek göstergelere

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE Sayı : 79847095.115708-184 Konu : Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE 14/8/2013 tarihli ve 28735 sayılı Resmi Gazetede

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : B.07.0.BMK.0.19.115708-184 Konu : Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları 09.07.2013 * 6339 GENELGE (Sıra No: 7) 1-24/7/2008

Detaylı

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU Konusu: İlgili Mevzuat: İl Müdürlüğünde, 657 sayılı Kanunun 4/C maddesine tabi olarak çalışan personelin Aile ve Çocuk Yardımı ödenmesi ile ilgili tereddüte düşülen konular hakkında. 1-657 Sayılı Devlet

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 05.07.2013/148-1 1.7.2013 TARİHİNDEN İTİBAREN VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2013-31.12.2013 tarihleri

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : B.07.0.BMK.0.19.115708-184 Konu : Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları 07.01.2014 * 133 GENELGE (Sıra No: 4) 14/8/2013 tarihli

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü. GENELGE (Sıra No: 4)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü. GENELGE (Sıra No: 4) T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 79847095-010.06.02-[115708-184]-247 08 /01 /2015 Konu : Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları GENELGE (Sıra No: 4) 14/8/2013

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI Sirküler Rapor 09.01.2013/31-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.1.2013-30.6.2013 ile 1.7.2013-31.12.2013 tarihleri arasında

Detaylı

Konu: Vergiden Müstesna Olarak Ödenebilecek Yurt İçi ve Yurt Dışı Harcırah Gündelikleri Hk

Konu: Vergiden Müstesna Olarak Ödenebilecek Yurt İçi ve Yurt Dışı Harcırah Gündelikleri Hk Sirküler No: 2017-4 Sirküler Tarihi: 03.01.2017 Konu: Vergiden Müstesna Olarak Ödenebilecek Yurt İçi ve Yurt Dışı Harcırah Gündelikleri Hk 1. Vergiden Müstesna Yurt İçi Harcırah Gündelikleri Bilindiği

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 22.2.2005 Tarih ve 5302 sayılı İl Özel İdare Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair (İl Genel Meclisi Üyelerinin Huzur Haklarının Artırılması ve İl Genel Meclisi

Detaylı

MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ

MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararı : 14/9/1991-1991/2268 Resmî Gazete : 9.10.1991/21016 Ek ve Değişiklikler: 1) 6/12/1993-1993/5103 B.K.K 14.1.1994/21818 RG 2) 21/8/1996-1996/8518

Detaylı

7- Kamu personeli ve aile fertlerinin katılım payının tahsili 7.1. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında muayene katılım payının tahsili

7- Kamu personeli ve aile fertlerinin katılım payının tahsili 7.1. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında muayene katılım payının tahsili 18 Eylül 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27353 TEBLĐĞ Maliye Bakanlığından: TEDAVĐ KATILIM PAYININ UYGULANMASI HAKKINDA TEBLĐĞ (SIRA NO: 12) 1- Amaç Bu Tebliğin amacı; kapsama dahil kişilerden, ayakta tedavilerinde

Detaylı

TARIM ĠġÇĠLERĠ SOSYAL SĠGORTALAR KANUNU (1) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

TARIM ĠġÇĠLERĠ SOSYAL SĠGORTALAR KANUNU (1) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler TARIM ĠġÇĠLERĠ SOSYAL SĠGORTALAR KANUNU (1) Kanun Numarası : 2925 Kabul Tarihi : 17/10/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 20/10/1983 Sayı: 18197 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 22 Sayfa: 763 BİRİNCİ

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü. GENELGE (Sıra No: 2)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü. GENELGE (Sıra No: 2) Sayı : B.07.0.BMK.0.19.115708-184 Konu : Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE (Sıra No: 2) 1/6/2012 tarihli ve 28310 sayılı

Detaylı

İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI

İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI 09.11.2015/19-1 İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğ ile İşveren Uygulama Tebliği nde yer alan e-sigorta uygulamasına başvuru, aylıksız izinli sayılan

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

EĞİTİM, ÖĞRETİM VE BİLİM HİZMET KOLUNA İLİŞKİN TOPLU SÖZLEŞME. Akademik jüri ücreti

EĞİTİM, ÖĞRETİM VE BİLİM HİZMET KOLUNA İLİŞKİN TOPLU SÖZLEŞME. Akademik jüri ücreti EĞİTİM, ÖĞRETİM VE BİLİM HİZMET KOLUNA İLİŞKİN TOPLU SÖZLEŞME Akademik jüri ücreti Madde 1- (1) 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi uyarınca yapılan doçentlik sınavlarında jüri üyesi

Detaylı

MALİ TAKVİM Erkan KARAARSLAN OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü G E N E L G E 2010/30

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü G E N E L G E 2010/30 Sayı : B.13.2.SGK.0.10.01.00/137 19/02/2010 Konu : 2010 Yılı Gelir ve Aylık Artışları. G E N E L G E 2010/30 Bilindiği üzere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun; - 55 inci

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

Sirküler No : 2015/66 Sirküler Tarihi : : İşveren Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Hk.

Sirküler No : 2015/66 Sirküler Tarihi : : İşveren Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Hk. Sirküler No : 2015/66 Sirküler Tarihi : 09.11.2015 Konu : İşveren Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Hk. 1 Eylül 2012 tarih ve 28398 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İşveren Uygulama Tebliği'nde 8 Kasım

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa No. SANDIKTAN FAYDALANACAKLAR 3-8 BU KANUNLA TANINAN HAKLAR 8

İÇİNDEKİLER. Sayfa No. SANDIKTAN FAYDALANACAKLAR 3-8 BU KANUNLA TANINAN HAKLAR 8 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM T.C. EMEKLİ SANDIĞI MEVZUATI AÇIKLAMAYA TABİ TUTULAN HÜKÜMLER Sayfa No. SANDIKTAN FAYDALANACAKLAR 3-8 BU KANUNLA TANINAN HAKLAR 8 SANDIĞIN GELİRLERİ VE TAHSİL ŞEKİLLERİ 9-10 EMEKLİLİK

Detaylı

1. Aylık ve Ücretlerinin Ödenme Zamanı Değiştirilen Personel :

1. Aylık ve Ücretlerinin Ödenme Zamanı Değiştirilen Personel : Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No 100) Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri ile kamu kesiminde çalışan işçilerin aylık ve ücret ödemelerinin ödeme zamanlarının değiştirilmesine dair

Detaylı

ASTSUBAY KADROSUNA ATANAN VEYA FİİLEN BÖYLE BİR KADRODA GÖREV YAPAN PERSONELİN MALİ HAKLARI

ASTSUBAY KADROSUNA ATANAN VEYA FİİLEN BÖYLE BİR KADRODA GÖREV YAPAN PERSONELİN MALİ HAKLARI ASTSUBAY KADROSUNA ATANAN VEYA FİİLEN BÖYLE BİR KADRODA GÖREV YAPAN PERSONELİN MALİ HAKLARI ÖZET : Gerek 657 sayılı kanun ve gerek 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili maddeleri ve Anayasamızda

Detaylı

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞINA

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞINA T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı :B.07.0.BMK.0.20- Konu : Geçici Personel MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞINA 2009/15759 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki Ġşleri

Detaylı

2015 YILI 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER

2015 YILI 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER 2015 YILI 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER A- İLGİLİ MEVZUAT Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 76. maddesinin son fıkrasında; hâkimler ve savcılar,

Detaylı

2011 Kıdem Tazminatı, Çocuk Yardımı ve Aile Yardım Tutarları

2011 Kıdem Tazminatı, Çocuk Yardımı ve Aile Yardım Tutarları 2011 Kıdem Tazminatı, Çocuk Yardımı ve Aile Yardım Tutarları 2011 yılının ilk yarısında uygulanacak memur maaş katsayıları 31 Aralık 2010 tarihli ve 27802 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazete de yayınlanan

Detaylı

YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1)

YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1) YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 3201 Kabul Tarihi : 8/5/1985 Yayımlandığı R.

Detaylı

1 TEMMUZ ARALIK 2017 TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİ YURTİÇİ -YURTDIŞI GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA HARCIRAH TUTARLARI

1 TEMMUZ ARALIK 2017 TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİ YURTİÇİ -YURTDIŞI GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA HARCIRAH TUTARLARI 10.07.2017/91-1 1 TEMMUZ 2017-31 ARALIK 2017 TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİ YURTİÇİ -YURTDIŞI GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA HARCIRAH TUTARLARI ÖZET : 1 Temmuz 2017 31 Aralık 2017 tarihleri arasında geçerli olan

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : B.07.0.BMK.0.19.115708-184 Konu : Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları 11.01.2012* 350 GENELGE 1) 5793 sayılı Bazı Kanun

Detaylı

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU Konusu: İlgili Mevzuat: Bakanlık İl Müdürlükleri ile Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde düzenlenen çiftçi eğitim kurslarında teknik ve sağlık hizmetleri sınıfındaki personelden öğretici/uzman öğretici veya

Detaylı

2014 YILI MAHALLİ İDARELER SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER

2014 YILI MAHALLİ İDARELER SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER 2014 YILI MAHALLİ İDARELER SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER A- İLGİLİ MEVZUAT Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 76 ncı maddesinin son fıkrasında; hakimler ve savcılar, yüksek

Detaylı

MALİ BÜLTEN. Katsayılar Memur aylığı katsayısı 0, ,092473

MALİ BÜLTEN. Katsayılar Memur aylığı katsayısı 0, ,092473 MALİ BÜLTEN Bülten Tarihi : 02.02.2016 Bülten No : 2016/0001 Vergiden İstisna Kıdem Tazminatı, Çocuk Yardımı Ve Aile Bültenin Konusu : Yardımı İçin Yapılan Ödemelerde İstisna Sınırı Kamu görevlilerinin

Detaylı

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 19.03.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27879 İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 01.07.2014/148-1 1 TEMMUZ 2014 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2014-31.12.2014

Detaylı

YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1)

YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1) 6699 YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 3201 Kabul Tarihi : 8/5/1985 Yayımlandığı

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010. Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı.

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010. Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı. SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010 ÖZET: Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı. BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPAN 5951 SAYILI KANUN YAYIMLANDI 05 Şubat 2010 tarihli Resmi

Detaylı

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 1-21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 2-6183 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinin

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 14.01.2016/33-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

Sirküler Rapor Mevzuat 14.01.2016/33-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI Sirküler Rapor Mevzuat 14.01.2016/33-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.1.2016-30.6.2016 ile 1.7.2016-31.12.2016 tarihleri

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat / TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİ GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA HARCIRAH TUTARLARI

Sirküler Rapor Mevzuat / TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİ GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA HARCIRAH TUTARLARI Sirküler Rapor Mevzuat 08.01.2015/21-1 01.01.2015-30.06.2015 TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİ GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA HARCIRAH TUTARLARI ÖZET : 1 Ocak 2015-30 Haziran 2015 tarihleri arasında geçerli olmak

Detaylı

632 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN REHBER

632 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN REHBER 632 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN REHBER 2/6/2011 tarihli ve 632 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü Maddesinin (B) Fıkrası ile 4924 Sayılı Kanun Uyarınca Sözleşmeli Personel

Detaylı

17 Haziran 2008 SALI. Resmî Gazete. Sayı : YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI. Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından: Karar No : 197. İtiraz No : - KARAR -

17 Haziran 2008 SALI. Resmî Gazete. Sayı : YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI. Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından: Karar No : 197. İtiraz No : - KARAR - 17 Haziran 2008 SALI Resmî Gazete Sayı : 26909 YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından: Karar No : 197 İtiraz No : - KARAR - Başkanlık Makamınca Kurulumuza sunulan 25/4/2008 tarihli

Detaylı

SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU GELİR VERGİSİ KANUNU UYGULAMASINDAKİ YENİLİKLER OLUŞTURMAKTADIR.

SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU GELİR VERGİSİ KANUNU UYGULAMASINDAKİ YENİLİKLER OLUŞTURMAKTADIR. Vezin Sirküler 2016 044 SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU GELİR VERGİSİ KANUNU UYGULAMASINDAKİ YENİLİKLER OLUŞTURMAKTADIR. KAPSAM : 02.10.2016 tarih ve 29845 sayılı resmi gazetede yayınlanan 293 no lu Gelir Vergisi

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI. Konya Vergi Dairesi Başkanlığı. Sayı :

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI. Konya Vergi Dairesi Başkanlığı. Sayı : T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Konya Vergi Dairesi Başkanlığı Sayı : 31435689-120.03.05.01-101471 29.12.2016 Konu : Geçici olarak görevlendirilen personele ödenen gündeliklerin vergilendirilmesi İlgide

Detaylı

a) Anapara Tutarları Üzerinden Yapılmış Olan Kesintilerin Red ve İade İşlemleri

a) Anapara Tutarları Üzerinden Yapılmış Olan Kesintilerin Red ve İade İşlemleri KONU : BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE DİĞER ŞAHIS SİGORTALARINDAN AYRILANLARA YAPILAN ÖDEMELER ÜZERİNDEN KESİLEN VERGİLERİN ANAPARAYA İSABET EDEN KISMININ RED VE İADE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN SİRKÜLER YAYIMLANMIŞTIR

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER Bilindiği üzere, 01.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun 82 nci maddesinde, bu

Detaylı

19- Mevsim bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır.tekrar başlatılmayacaksa 4 nolu kod kullanılır)

19- Mevsim bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır.tekrar başlatılmayacaksa 4 nolu kod kullanılır) 20.03.2017/47-1 1 ŞUBAT 2017 TARİHİNDEN SONRA ÖZEL SEKTÖR İŞVERENLERİNCE İŞE ALINANLAR İÇİN GELİR VERGİSİ STOPAJI TEŞVİKİ UYGULAMASINA İLİŞKİN GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ ÖZET : Tebliğde 1/2/2017 tarihinden

Detaylı

VEKALET ÜCRETLERİNİN DAĞITIMINA DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

VEKALET ÜCRETLERİNİN DAĞITIMINA DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 5929 VEKALET ÜCRETLERİNİN DAĞITIMINA DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 25/6/2012 No : 2012/3327 Dayandığı KHK nin Tarihi : 26/9/2011 No : 659 Yayımlandığı R.Gazetenin

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/46 TARİH: 19.08.2013

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/46 TARİH: 19.08.2013 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/46 TARİH: 19.08.2013 KONU Kıdem Tazminatı ve Çocuk Yardımı ile Sigorta Şirketlerince Sigortalılara Yapılacak Ödeme Tutarlarının Hesaplandığı Katsayılar Yeniden Belirlenmiştir.

Detaylı

Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı. Kurum

Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı. Kurum Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2005 Resmi Gazete Sayısı: 26040 Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ Tebliğ No (Seri No: 1) Resmî Gazete Tarihi 31/12/2005 Resmî Gazete Sayısı

Detaylı

2017 Yılında Uygulanacak İstihdam Teşviğine İlişkin Yayımlanan 297 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği Hakkında

2017 Yılında Uygulanacak İstihdam Teşviğine İlişkin Yayımlanan 297 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği Hakkında Sirküler 2017 / 026 Referansımız: 0259/ 2017/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 291 57 10 Fax: +90 (212) 241 46 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 16.03.2017 2017 Yılında Uygulanacak İstihdam Teşviğine

Detaylı

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU BÜTÇE TALİMATI

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU BÜTÇE TALİMATI TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU BÜTÇE TALİMATI İlk Yayım Tarihi Değişiklik Tarihi Talimat Seri Numarası 28.04.2007 19.12.2008 BT-0901 1/9 BÜTÇE TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

İŞKUR VASITASIYLA İŞE İLAVE ALINANLAR İÇİN GETİRİLEN GELİR VERGİSİ STOPAJ DESTEĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI:

İŞKUR VASITASIYLA İŞE İLAVE ALINANLAR İÇİN GETİRİLEN GELİR VERGİSİ STOPAJ DESTEĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: SİRKÜLER TARİHİ : 16 /03/2017 SİRKÜLER NO : 2017/46 İŞKUR VASITASIYLA İŞE İLAVE ALINANLAR İÇİN GETİRİLEN GELİR VERGİSİ STOPAJ DESTEĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: 9 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazetede

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50 GÜNDEM-3: 2015 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca Belediyesi Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. TEKLİF: 2015 Yılı Bütçe Tasarısı 26/08/2014 tarih 311 Karar numarası ile Encümenimizde

Detaylı

KAMU PERSONELİ VE BUNLARIN EMEKLİLERİNİN YURT DIŞINDA TEDAVİLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

KAMU PERSONELİ VE BUNLARIN EMEKLİLERİNİN YURT DIŞINDA TEDAVİLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK KAMU PERSONELİ VE BUNLARIN EMEKLİLERİNİN YURT DIŞINDA TEDAVİLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarih: 11.08.1999; Sayı: 23783 Amaç Madde 1- Bu Yönetmelik, kamu personeli ve emeklileri ile bunların

Detaylı

T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı. Sayı : /02/2014 Konu :4046 Sayılı Kanun Uygulaması

T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı. Sayı : /02/2014 Konu :4046 Sayılı Kanun Uygulaması T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı : 99686688-869 20/02/2014 Konu :4046 Sayılı Kanun Uygulaması YOZGAT VALİLİĞİNE (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü) İlgi: 08.01.2014 tarih

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı: 96007696-045.03-49500 26/03/2015 Konu: Hizmet Alım Personeli Kıdem Tazminatı 81 İL VALİLİĞİNE Başkanlığımıza farklı zamanlarda intikal eden yazılı görüş taleplerinde, Bakanlığımız merkez ve taşra

Detaylı

: HÜSEYİN DARTAL İl Sağlık Müdürlüğü, Merkeı/ŞANLIURF A TÜRK MİLLETİ ADINA

: HÜSEYİN DARTAL İl Sağlık Müdürlüğü, Merkeı/ŞANLIURF A TÜRK MİLLETİ ADINA T.C. ŞANLIURFA 1. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2015/874 KARAR NO : 2016/201 ----------- DAVACI : HÜSEYİN DARTAL İl Sağlık Müdürlüğü, Merkeı/ŞANLIURF A DAVALI : ŞA LIURFA VALİLİLİGİ _V_E_KI.-L -:-.,.. İ ------:

Detaylı

1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ Sirküler Rapor 03.07.2013/146-1 1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 01.07.2013-31.12.2013 tarihleri arasında uygulanacak

Detaylı

Sirküler Rapor 15.01.2014/33-1 2014 YILINDA VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

Sirküler Rapor 15.01.2014/33-1 2014 YILINDA VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI Sirküler Rapor 15.01.2014/33-1 2014 YILINDA VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.1.2014-31.12.2014 tarihleri arasında geçerli

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 3.7.2005 Tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair (Belediye Meclis Üyelerinin Huzur Haklarının Artırılması ve Belediye Meclis Üyeliğinde

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 79847095-010.06.02-[115708-184]-325 05/01/2017 Konu : Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları GENELGE 23/8/2015 tarihli ve 29454

Detaylı

Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne

Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne SİRKÜ : KAYSERİ Konu : 2009 Yılı Asgari Ücret Tutarları ile 14.01.2009 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Asgari Ücret Tespit

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 22 İST, Vergiden Müstesna Yurt Dışı Gündelikleri Yeniden Belirlendi.

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 22 İST, Vergiden Müstesna Yurt Dışı Gündelikleri Yeniden Belirlendi. SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 22 İST, 02. 02. 2009 ÖZET: Vergiden Müstesna Yurt Dışı Gündelikleri Yeniden Belirlendi. VERGİDEN MÜSTESNA YURT DIŞI GÜNDELİKLERİ YENİDEN BELİRLENDİ Harcırah Kanunu nun; 33. maddesinde,

Detaylı

Kamu İdaresi Türü. Yılı Dairesi 2. Dosya No Tutanak No Tutanak Tarihi Kararın Konusu

Kamu İdaresi Türü. Yılı Dairesi 2. Dosya No Tutanak No Tutanak Tarihi Kararın Konusu Kamu İdaresi Türü Yılı 2009 Dairesi 2 Dosya No 36875 Tutanak No 37692 Tutanak Tarihi 1.10.2013 Kararın Konusu Dosyada mevcut belgelerin okunup incelenmesinden sonra gereği görüşüldü; 1 572 sayılı İlamın

Detaylı

Orman Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (5192 sayılı, numaralı, nolu yasası)

Orman Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (5192 sayılı, numaralı, nolu yasası) Orman Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu, Yasası 5192 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa Orman Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Kanun No. 5192 Kabul Tarihi : 17.6.2004 MADDE 1.

Detaylı

G E N E L G E 2009-25

G E N E L G E 2009-25 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SSK.5.01.08.00/ 73-034/121 9.2.2009 Konu : Tarım sigortası primlerinin tahakkuk ve

Detaylı

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU Konusu: Ġlgili Mevzuat: 657 sayılı Kanunun 4/A maddesine göre Mühendis ve Veteriner Hekimlere ödenecek Seyyar Görev Tazminatı ile Mühendislere ödenecek arazi tazminatı (ek özel hizmet tazminatı) ve geçici

Detaylı

Belediyesi Başkan Danışmanlarının Sosyal Güvenliği

Belediyesi Başkan Danışmanlarının Sosyal Güvenliği Mahmut ÇOLAK SGK, Müfettiş TBB, Personel ve Yazı İşleri Müdürü mahmutcolak44@gmail.com 1. GİRİŞ Belediyelerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında memurlar, 5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamında

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506.S.SSK/61 YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMA YÖNTEMİ

İlgili Kanun / Madde 506.S.SSK/61 YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMA YÖNTEMİ T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/8546 Karar No. 2012/8662 Tarihi: 14.05.2012 İlgili Kanun / Madde 506.S.SSK/61 YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMA YÖNTEMİ ÖZETİ: 506 sayılı Yasanın 61. maddesine

Detaylı

ERCİYES Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.

ERCİYES Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. SİRKÜ : 2017/02 KAYSERİ Konu : 2017 Yılı İçin Belirlenen Asgari Ücret Tutarı ile 10.01.2017 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 2017

Detaylı

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI (SERİ NO: 297) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Düzenleme

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI (SERİ NO: 297) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Düzenleme Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI (SERİ NO: 297) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Düzenleme Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğde, 9/2/2017 tarihli

Detaylı

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) (31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Maliye Bakanlığından : Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) 1. Giriş Bilindiği üzere, 24/12/2003 tarihli

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GENELGE 2008/4. Sirküler Tarihi: 21.01.2008 Sirküler No: 2008/14

SİRKÜLER RAPOR GENELGE 2008/4. Sirküler Tarihi: 21.01.2008 Sirküler No: 2008/14 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 21.01.2008 Sirküler No: 2008/14 GENELGE 2008/4 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından Artışları konulu 2008/4 sayılı Genelge ekte yer almaktadır. yayımlanan 2008 Yılı

Detaylı

Sirküler Tarihi : Sirküler No : : 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Hak.

Sirküler Tarihi : Sirküler No : : 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Hak. Sirküler Tarihi : 23.08.2016 Sirküler No : 2016-36 Konu : 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Hak. (Diğer Borçlar) Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin

Detaylı