ÖZLÜK ve SOSYAL HAKLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZLÜK ve SOSYAL HAKLARI"

Transkript

1 BELEDİYE BAŞKANLARıNıN ÖZLÜK ve SOSYAL HAKLARI Mustafa DÖNMEZ Bilindiği üzere, belediye ba kanları, belediye örgütünün ba ı ve aynı zamanda yürütme organıdırlar. Belediye ba kanları en yüksek belediye amiri ve belediye temsilcisi sıfatıyla kendilerine mevzuatla verilen görevleri yerine getirmekte, başka bir deyi le kamu hizmeti görmektedirler. Belediyelerin temel yasası olan tarih ve 1580 sayılı Belediye Kanunu, belediye ba kanlarının görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemiş, ancak özlük ve sosyal haklarına ilişkin hükümlere yer vermemi tir. O günün dü ünce ve anlayışından kaynaklanan, ancak bugün için bir zorunluluk arzeden bu konulara ilişkin görüş ve düşünceler zamanla değişmiş; bunun yerine, her hizmetin karşılığında hir ücret ödenmesi, çalışanların sosyal haklardan yararlandırılması, yaşam düzeylerinin yükseltilmesi ve korunması yönünde önlemler alınması anlayışı egemen olmaya ba lamıştır. Bu yönde başlatılan ça1ı malar sonucunda söz konusu yasadaki boşlukların bir kısmı zamanla çıkarılan kanunlarla doldurulmaya çalışılmış, bir kısmının da yargı kararları ve genelgelerle düzenlenmesi yoluna gidilmiştir. Bu makalede, belediye başkanlarının özlük ve sosyal haklarına ilişkin çeşitli mevzuatta dağınık halde bulunan düzenlemeler bir bütünlük içinde ele alınacaktır. BELEDİYE BAŞKANLARıNıN ÖZLÜK IIAKLARI Belediye Ba kanlarmm Ödeneği Belediye başkanları, seçimle işbaşına gelen yerel kamu görevlileridir. Her ne kadar belediye başkanları, Belediye Kanunu'nun 102 nci maddesine göre, görevlerinin ifasından doğan veya görevleri sırasında işledikleri suçlardan dolayı Memurin Muhakematı Hakkında Kanun hükümlerine tabi iseler de, asıl nitelikleri itibariyle memur değildirler. Bu nedenle, gördükleri hizmet karşılığında aldıkları para, maaş veya ücret olmayıp, ayrı özelliği olan bir çeşit ödenektir. İçi leri Bakanlııt Mahalli İdareler GeDel Mıldürlüıü Şube Müdürü. çağrjlq fenl YÔlldimln", Cik 4, Sayı 2,.Van 1995,

2 48 ÇAGOAŞ YEREL YÖNETIMLER Ba ta Belediye Yasası olmak üzere, diğer ilgili mevzuatta belediye ba kanjarına hangi esaslara göre, ne miktarda ödenek verileceği ve bu ödeneğin kimin tarafından tespit edileceği yolunda herhangi bir hüküm mevcut değildir. Belediye Kanunu'nun yürürlüğe girdiği yıllarda, bu tür hizmetler genellikle fahri olarak yürütüldüğünden, belediye b3 kanlan için bir ücret dü ünülmemi tir. &asen belediye b3 kanlığl hizmeti birçok ülkede olduğu gibi, bizde de yakın zamana kadar fahri olarak görülen bir eref hizmeti olarak kabul edilmi tir. Ancak, konuya ili kin görü ve dü ünceler zamanla deği mi tir. 1950'lerde Fransız Danı tay'ı, vermi bulunduğu bir kararında "toute peine merite salairelı, yani "her hizmet bir ücreti gerektirir" ilkesini ortaya atmı, bunu izleyen görü ler de bu yönde geli mi lir. Sorunun önem kazanması üzerine, 1954 yılında İçi leri Bakanlığı, belediye ba kanlarına ve b3 kanın hasta, izinli veya i ten el çektirilmi bulunması halinde hizmeti yürüten ba kan vekiline ödenek verilip verilerneyeceği, verilecekse bunu kimin tayin edeceği konularında Danı tay'dan isti ari görü istemi tir. Danı tay Genel Kurulu da konuyla ilgili kararında; ii Kanun ve nizamın sakit olduğu hallerde, bu idarelerin en yüksek müzakere ve karar organı olan meclislerin verecekleri kararlarla Devlet kanun ve nizamlannın tanzim etmediği konuları serbestçe tanzim ederler. Zaten kanunların bu idarelere tevdi edip te, teferruatını bir tanzim tarzına bağlamayarak sakit bırakması bu mevzularda bu idarelerin serbestçe karar almalarını tecviz etmi (uygun görmü ) olduğu manasına gelir." diyerek, ödeneklerin tespit yetkisinin belediye meclisine ait olduğunu belirtmi tir. (Danı tay Genel Kurulu'nun, tarih ve E. 1954/209, K. 1954/291 sayılı kararı.) Danı tay Genel Kurulu'nun bu kararı üzerine, belediye b3 kanları ödenekleri belediye meclislerince tespit ve takdir olunmaya ba lamı tır. Ancak, nüfus ve gelir düzeyleri birbirine benzeyen belediyeler arasında bile büyük dengesizliklerin görülmesi üzerine, zaman zaman ba kan ödeneklerinin yasayla belli esaslara bağlanması yönünde çalı malar yapılmı sa da, bir sonuç alınamamı tır. Nihayet,I Ocak 1995 tarihinde yürürlüğe giren 1995 Yılı Bütçe Kanunu'nun 47/e maddesi ile, belediye ba kanları ödeneklerinin İçi leri Bakanlığı'nca tespit edilecek asgari ve azami sınırlar dahilinde belediye meclislerince kararla tırılması hükme bağlanmı tır. Anılan hüküm gereğince, İçi leri Bakanlığı, belediye ba kanı ödeneklerini 1 Mart 1995 tarihinden geçerli olmak üzere bazı kriterlere bağlayan bir düzenleme yapmı tır tarihli genelgede yer alan bu düzenlemeye göre; belediyelerin nüfus ve statüleri gözönünde bulundurularak, belediye ba kanlarına ödenecek aylık net ödeneğin asgari ve azami miktarları, İçi leri Bakanlığı'nın tarihli onayı ile 3 ağıdaki ekilde tespit edilmi tir.

3 BELEDıYE BAŞKANlARıNıN ÖZLÜK ve 49 Belediyeleria Nüfus ve Statüleri ELI Az (TL) ED Çok (TL) Büyülqehir Belediye B~kanlan ıı Belediye B~nlan ile Büyülqehir ılçe-alt Kademe Belediye B~kanlan 'den Fazla Nüfuslu ılçe Belediye ~kanlan Nüfuslu ılçe Belediye ~nlan Nüfuslu ılçe Belediye Ba kanlan Nüfusu 'in Altında Olan ılçe Belediye B~kanlan Nüfuslarına Bakılmaksızın Belde Belediye B~kanlan Görüldüğü üzere, belediye ba kanı ödeneklerinin tespitine esas olmak üzere, belediyeler nüfus ve statüleri bakımmdan yedi gruba ayrılmı tır. Belediye meclisleri, belediyeleri bu gruptan hangisine giriyorsa, o grubun en az ve en çok ödenek miktarlarını dikkate alarak ödenekleri belirleyeceklerdir. Burada hemen belirtelim ki, belediye ba kanı ödenekleri net olarak tespit edilmiştir. Bu nedenle, söz konusu ödenekten kesilmesi gereken gelir vergisi, emekli keseneği karşıhğı, damga vergisi gibi yasal kesintiler, net ödeneğin üzerine ilave edilerek brüt aylık ödenek bulunacaktır. Örneğin, bir belde belediye başkanının aylık net ödeneğinin 25 milyon TL olarak tespit edildiğini varsayalım. Bu miktar, belediye ba kanına ödenecek net miktar olup, bu miktardan hiçbir kesinti yapılmayacaktır. Tüm yasal kesintiler bu miktarın üzerine ilave edilerek kesintiye tabi tutulacak ve kesintilerden sonra 25 milyon TL rakamı bulunacaktır. Genelgeye göre, uygulama 1 Mart 1995 tarihinden geçerli olacağından, Şubat ayı olağan belediye meclisi toplantıları sona ermemi belediyeler bu toplantılarda, büyük ehir belediyeleri ise Mart ayı olağan belediye meclisi toplantılarında belediye başkanı ödeneklerini tespit edeceklerdir. Olağan toplantılara yetişmemesi halinde, ileriki tarihlerde yapılacak belediye meclisleri olağanüstü toplantılarında aylık ödenekler belirlenecek, ancak eksik ya da fazlalıklar 1 Mart tarihi itibariyle mahsup edilecektir. Belediyenin kurduğu veya iştirak ettiği şirket, birlik, işletme, müessese ve teşebbüslerden her ne ad altında olursa olsun (huzur hakkı, aylık ödenek vs.) belediye başkanına kesinlikle herhangi bir ödeme yapılmayacaktır. Bu tür bir ödemenin yapılması halinde, hu ödemeler belediye meclislerince tespit edilecek aylık belediye başkanı ödeneğinden mahsup edilecektir. Belediyenin hangi nüfus grubunda yer alacağı belirlenirken, 1990 Genel Nüfus Sayımındaki nüfusu esas alınacaktır. Şimdi de belediye başkanları ödenekleri ile ilgili bazı genelgelere ve yargı kararlarına yer vermek istiyoruz: -Belediye başkanları, memur sayılmadıklarından ve bu konuda belediye başkanları için düzenlenmiş özel bir mevzuat hükmü bulunmadığından,

4 50 ÇAODAŞ YEREL YÖNETIMLER ödenekleri dl ında ek bir ödeme almaları söz konusu değildir. Bu nedenle, belediye b~kanları memurların aldıkları, aile ve çocuk yardımı, ölüm ve doğum yardımı, mahrumiyet zammı, i riski, i güçlüğü, eleman teminindeki güçlük zammı gibi ek ve yan ödemelerden yararlanamamaktadırlar. -Belediye meclislerinin belediye b~kanı ödeneklerinin tespitine ili kin kararları belediye bütçesi ile ilgili olduğundan, mülki amiri n onayına tabi kararlardandır. Bu nedenle, belediye p~kanı ödeneğinin tespitine ili kin belediye meclisi kararlan mülki amiri n onayı alınmadan yürürlüğe giremez. Mülki idare amirierince, meclis kararlannın İçi leri Bakanlığı onayı ile belirlenen kriterlere uygun olup olmadığı titizlikle incelenecek, kriterlere uymayan meclis kararları onaylanmayacaktir. (İçi leri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nün tarih ve B050MAH /55162 sayılı genelgesi. ) -Belediye ba kanları ödeneklerinin her ayın ı5'inde ödenmesi gerekir. Bu nedenle belediye ba kanları, ödeneklerini üç veya altı aylık ya da yıllık olarak pe in alamazlar. (İ.Sİ I.eri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nün tarih ve Oz.ld.(87) 532/45196 sayılı genelgesi.) -Belediye ba kanlarının ödenekleri, belediye meclisince, belediye ba kanı "çalı mıyor", "yeteneksiz" gibi nedenlerle keyfi olarak dü ürülemez. Belediye ba kanlarının ödenekleri, ancak bütçeye ili kin ve haklı görülebilecek nedenlerle dü ürülebilir. Nitekim, Danı tay kararları da bu yöndedir. -Hakkında yapılan soru turma veya kovu turma nedeniyle İçi leri Bakanlığı tarafından görevden uzakla tırılan belediye ba kanlarına ödenekleri ödenmez. Ancak, görevden uzakla tırılan belediye ba kanının beraat etmesi veya hakkında meni muhakeme veya takipsizlik kararı verilmesi hallerinde, görevden uzakta kaldığı günlere ait ödeneklcrin ödenmesi gerekir. tutuklu oldukları -Herhangi bir nedenle tutuklanan belediye ba kanlarına süre için ödenek verilemez. Ancak bir suç isnadı ile tutuklanmı, fakat tutukluluk sonunda bir ceza kararı verilmemi se belediye ba kanı, tutukluluk süresine ait ödeneklerini alır. (Danı tay 11. Dairesinin tarih ve E. 1976/1363, K.1979/486 sayılı kararı.) -Yine, herhangi bir nedenle tutuklanıp mahkum olan belediye ba kanının gerek tutuklu kaldığı, gerekse cezaevinde bulunduğu sürelere ait ba kanlık ödeneğini alması mümkün değildir. Belediye Başkanlarının Harcırahı Belediye b~kanları görevleri ile ilgili olarak' gerek yurtiçinde ve gerekse yurtdı ında seyahat edebilmektedirler. Ancak, 1580 sayılı kanunda belediye b~kanıarının harcırahlarını düzenleyen bir hüküm yer almamı tır.

5 BELEDİYE BAŞKANLARıNıN ÖZLÜK ve 51 Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurlan Kanunu'na tabi olan kamu görevlilerinin, bir görevin yerine getirilmesi amacıyla sürekli ya da geçici olarak görev yerlerinden ayrılmaları halinde yol giderleri ve yevmiyeleri 6245 sayılı Harcırah Kanunu'na göre ödenmektedir. Yürürlükteki mevzuata göre, belediye başkanları devlet "memuru olmalarına rağmen, gördükleri hizmet karşılığında ödenek alan bir tür kamu hizmetlileri olarak kabul edilmektedir. Harcırah Kanunu'nun uygulanmasında, kurumlarında yalnız ödenek karşılığında çalışanlar "hizmetli" grubunda sayıldığından, belediye başkanları da 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine tabidir. Bu nedenle, belediye başkanlarının belediye hizmetleriyle ilgili olarak yapacakları yurtiçi veya yurtdışı seyahatleri dolayısıyla kendilerine 6245 sayılı yasa uyarınca harcırah verilir. Söz konusu kanunun 7 nci maddesinin 2 nci fıkrasında, ödeneklilerin harcırahlarının, almakta oldukları aylık ödeneğin en yakın devlet memuru aylık tutarı üzerinden hesaplanması öngörülmüştür. Diğer bir deyişle, hizmetlilerin harcırahında kanun, memur aylık tutarlarını kriter olarak benimsemiştir. Demek ki, ödenek alan bir kimsenin, dolayısıyla belediye başkanlarının almakta oldukları aylık ödenek hangi derecede memurun aylık tutarına yakın ise, o memur gibi harcırah gündeliği alacaklardır. Kriter bu olduğuna göre, devlet memurlarının almakta oldukları aylık tutarların bilinmesi gerekir. Bu ise, 6245 sayılı yasanın 33 üncü maddesine göre, her yıl Bütçe Kanunu'nun (H) cetveli gözönünde bulundurularak, o yılın ilgili dönemi için uygulanacak katsayı ile çarpıtmak suretiyle bulunur Mali Yılı Bütçe Kanunu'na bağlı (H) cetvelinde, memur ve hizmetlilere verilecek günlük harcırah miktarları aşağıda belirtildiği gibi tespit edilmiştir. Ek GöstergelKadro Derece Gündelik Miktan (TL) Ek göstergesi 8000 veya daha yüksek kadrolarda bulunanlara Ek göstergesi olan kadrolarda bulunanlara Ek göstergesi olan kadrolarda bulunanlara Aylık kadro derecesi 1-4 olanlara Aylık kadro derecesi 5-15 olanlara Belediye başkanlarına, almakta oldukları aylık ödeneğe en yakın memur aylık tutarı üzerinden harcırah verileceğine göre, belediye başkanlarının yukarıda (H) cetvelinde gösterilen ek gösterge ve kadrolar üzerinden harcırahları: ooo=9500x1140= ooo TL ( )-( )=( TL)-( ooo TL) vs. şeklinde hesaplanacaktır.

6 52 ÇAGDAŞ YEREL YÖNETIMLER Görüldüğü gibi, ek göstergesi 8000 veya daha yüksek olan devlet memurlannın bartırah ödemesine esas olacak aylık tutan TL'ye tekabül etmektedir. Bu durumda aylık ödenekleri TL veya daha fazla olan belediye bqkanlan günlük TL harcırah alacaklardır. Ancak, hemen belirtelim ki, İçi leri Bakanlığı'nın tarihli genelgesinde yer alan son düzenlemeye göre, belediye bqkanlannın en az aylık net ödeneği 20 milyon TL olarak t~pit edildiğinden, 1995 yılında tüm belediye bqkanlan en yüksek devlet memuru gibi TL harcırah gündeliği alacaklardır. Belediye bqkanlarının belediye hizmetleri ile ilgili olarak belediye sınırları dı ına çıkmaları halinde, yukarıda belirtildiği ekilde kendilerine geçici görev yolluğu verilmektedir. Geçici görev yolluğu; yevmiye, yol masrafı, hamal, bagaj ile görev yeri ile istasyon, İskele veya durak arasında yapılacak zorunlu ula ım masraflarını kapsamaktadır. Söz konusu kanunun 39 uncu maddesine göre, gidilen yerde gece kalınması halinde tam yevmiye alınır. Gidilen yerde bir günden az süre ile yapılan yolculuklar da ise, kalı süresine göre gündelik, 213 veya 113 oranlarında tahakkuk ettirilir. Yukarıda belirtildiği gibi, belediye b3 kanları, belediye hizmetleri ile ilgili olarak yurtiçinde seyahat edebildikleri gibi, yurtdı ı seyahatine de çıkabilirler. Ancak belediye b3 kanlarının, belediye hizmetleriyle ilgili olarak yurtdı ına gidebilmeleri için belediye meclisinden ve İçi leri Bakanlığı'ndan izin almaları gerekmektedir. Aksi halde, bu türlü seyahatler için harcırah almaları mümkün değildir. Aldıklan takdirde ileride kendilerine zimmet çıkarılır. Bu konuya ileride ayrıca değinilecektir. Belediye b3 kanları yurtiçi ve yurtdı ı gezilerini uçakla da yapabilirler sayılı kanunun 2562 sayılı kanun ile deği ik 6 ncı maddesine göre; harcırah, bu kanunda aksine hüküm bulunmadıkça gidip gelmeye en uygun ve kullanılması mutad olan yol ve t3 lt araçları üzerinden verileceğinden, belediye ba kanlan gerek gördükleri zaman uçakla seyahat edebileceklerdir. Belediye b3 kanlarının da tabi olduğu yurtdı ı geçici ya da sürekli görev yolculukları ile ikametlerde verilecek gündeliklerin miktarı, her yıl Bakanlar Kurulu karan ile belirlenmektedir. Birden fazla ülkeyi kapsayacak yurtdı ı geçici görev, yolculuk ve ikametlerde, her ülkedeki kalı süresi için o ülkeye ili kin gündelik miktarı üzerinden ödeme yapılır. Yurtdı ı Gündeliklerine Dair Karar hükümlerine göre, yurtdı ına her çıkı ta seyahat süresinin ilk 10 günü için ödenecek yevmiyeler % 50 artırılmak suretiyle ödenir. Seyahatin ilk 10 gününe ait yatacak yer temini için ödenmi olan ücretin 1/4'ü fatura kar ıhğında ayrıca ödenmektedir. Örneğin, 13 gün süre ile geçici görevle Almanya'ya gidip gelmi olan ve bu seyahatin ilk 10 günü için otele 1200 mark ödediğine ili kin fatura ibraz eden bir belediye ba kanının harcırahı:

7 BELEDİYE BAŞKANlARıNıN ÖZLÜK ve 53 ilk 10 gün için 174x10=1740 % 50 zam 87x10= 870 Geri kalan 3 gün 174x3= 522 Otel ücreti 1200/4= 300 Toplam 3432 marktır. Hangi araçla (uçak vs.) gidip gelmi se, onun parası da ayrıca ödenecektir. Tahakkuk ve mahsup i lerinde, döviz satl belgesinde gösterilen tarihteki kur esas alınır. Yani, markı bankadan satm aldığı gün Merkez Bankası'nda markın o günkü kuru ne ise, o miktar esas alınarak tahakkuk i lemleri yapılacaktır. Şunu da belirtelim ki, yurtdı ı görevlendirmelerde harcırah verilmesini gerektiren hallerde, hizmetle ilgili konuda belediye bütçesinin ilgili fasıl ve maddesine ödenek konulmu olması arttır. Belediye Başkanlaranın Emeklilik Hakkı Belediye bcl kanlarının diğer bir özlük hakkı da sosyal güvenlik hakkıdır. Bu hakkın temel dayanağı ise Anayasa'nın 60 ıncı maddesidir. Bu maddede, "Herkesin sosyal güvenlik hakkına sahip olduğu" açıkça belirtilmi tir. Ülkemizde Belediye Kanunu'nun yürürlüğe girdiği yıllarda, sosyal güvenlik, asker ve sivil kökenli kamu görevlilerine tanınmı bir hak iken, zamanla i çi statüsünde çalı anlarla, kendi hesabına bağımsız çalı anları da kapsamına alan ve Emekli Sandığı ile bağlantıları çok geni leten birçok geli meler oldu. Bu geli meler sonucunda, sosyal güvenlik emsiyesi geni letilerek, aralarında belediye bcl kanlarının da bulunduğu birçok kamu çalı anı da bu kapsama dahil edildi yılında 307 sayılı kanun ile Belediye Kanunu'na eklenen ek 16 ncı madde, memur iken veya önceden memuriyette bulunmu iken, belediye ba kanlığına seçilcnlerin belediye bcl kanlığında geçen hizmet sürelerinin emeklilik sürelerine ekleneceğini kabul etmi ; sigortalı iken seçilenierin de sigorta prim ve aidatıarını ödemeleri halinde sigortalı olmaktan doğan tüm haklarının devam edeceğini hükme bağlamı tır sayılı Bağ-Kur Kanunu'nun 59 uncu maddesi ile de belediye bcl kanlarının Bağ-Kur'da geçen hizmet sürelerinin birlc tirilmesi kabuı edilmi tir. Nihayet, 1983 yılında çıkarılan 2829 sayılı Sosyal Güvenlik KurulU larına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin BirlC tirilmesi Hakkında Kanun ile çc itli sosyal güvenlik kurumlarında geçen hizmet sürelerinin birlc tirilmesi sağlanmı tır. Böylece, sosyal sigortalı veya Bağ-Kur'lu iken belediye bcl kanlığına seçilen bir kimse, isterse kurumuyla ili kisini kesip, Emekli Sandığı'na kaydını yaptırabilecektir.

8 54 ÇAGDAŞ YEREL YÖNETİMLER Anılan kanunun 8 inci maddesine göre de, son 7 yıllık hizmet süresi hangi kurumda daha fazla ise, o kurumca kendi mevzuatına dayanarak emekli aylığı bağlanacaktır. Belediye b~kanları, idarece atanmayıp doğrudan halk tarafından seçilen kamu hizmetlileri oldukları için çc itli meslek gruplarından gelmektedirler. Bu nedenle, sosyal güvenlikleri bakımından farklılıklar bulunmaktadır. Bunlara kısaca bir gözatalım. Memur iken Emekü Olup, Belediye Başluuıhğına Seçilenler Emekli Sandığı'na tabi emekli iken, belediye ba~kanlığına seçilenlerin emekli aylıkları kesilmez. Bunlar 307 sayılı kanuna göre hem emekli maa larını, hem de belediye ba~kanlığı ödeneklerini alırlar. Memur iken Emeküük Hakkını Almadan Belediye Başkanı Seçilenler Memur iken emeklilik hakkını kazanmadan istifa ederek belediye başkanı seçilenler, Emekli Sandığı ile ilişkilerini devam ettirirler. Çünkü bunların belediye başkanlığında geçen süreleri memuriyette geçmiş gibi kabul edilir. Yani, her yıl bir kademeye ve her üç yıl da bir dereceye sayılır. Ancak bu sayılma, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri derece ve kademeyi geçemez. (5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu'na 1963 yılında 307 sayılı kanunla eklenen 16 ncı madde.) Belediye Başkanlığına Seçilmeden Önce SSK'dan veya Bağ-Kur'dan Emekü Olanlar SSK'dan veya Bağ-Kur'dan emekli iken belediye başkanlığına seçilenlerin, kurumlarından aldıkları emekli aylıkları kesilmez. Bunlar da hem emekli aylıklarını, hem de belediye başkanlığı ödeneklerini almaya devam ederler. SSK veya Bağ-Kur Üyesi iken Belediye Başkanı Seçilenler SSK veya Bağ-Kur'a tabi iken belediye başkanı seçilenler, isterlerse eski kurumlarına olan bağlılıklarını devam ettirebilirler. Bu durumda prim ve aidatıarını yasa gereği kendileri öderler. İsterlerse 2829 sayılı kanun gereğince Emekli Sandığı ile bağlantı kurup hizmetlerini Emekli Sandığı'nda birlc tirebilirler. Bu durumda, Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü'nce hesaplanacak emeklilik derecesi, belediyeye bildirilecek ve bu derece üzerinden emeklilik aidatı kesilecektir. Eğer belediye başkanı ek gösterge almaya hak kazanmı ise, bu da gözönünde bulundurulacaktır. Emekli Sandığı'nda hizmetlerin birleştirilmesi halinde, emekli aidatlarının % ls'i belediye ba~kanlığı ödeneğinden, % 20'si ise belediye bütçesinden kar~ılanacaktır. Böylece, belediye ba~kanı iken emek1i olma hakkını kazananlara 2829 sayılı kanunun 8 inci maddesi uyarınca emekli aylı ğı bağlanacaktır.

9 BELEDİYE BAŞKANLARıNıN ÖZLÜK ve 55 Hiçbir Sosyal Güvenük Kurumu ile İüşldsi Olmayan Bir Kimsenin Belediye Başkanı Seçilmesi. Hiçbir sosyal güvenlik kurumu ile i1i kisi yok iken belediye ba kanı seçilenler, Emekli Sandığı'na b3. vurarak i tirakçi adı altında Sandık ile ilgi kurabilirler. Bu haktan yararlanmak isteyen belediye b3. kanlarının, seçildikleri tarihten itibaren 6 ay içinde Emekli Sandığı'na b3. vurmaları gerekir. (5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu'na 1971 yılında 1377 sayılı kanunla eklenen (n) fıkrası.) Bu durumda olanların emeklilik derecesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 36 ncı maddesine dayanarak, öğrenim durumları itibariyle Emekli Sandığı'nca tespit edilir. Kesinti miktarı ilgili belediyeye bildirilir. Bunların ba kanhk süresi iki dönem devam ederse, yani on yılı dolduranlara, 60 ya ını tamamlamalarından itibaren hak ettikleri emekli maa ı bağlanır. Şayet 10 yılı doldurmadan önce bejcdiye ba kan1ığından ayrılırlar ise, kendilerinden kesilmi olan emekli aidatı toptan geri verilir. Belediye ba kanlarının emeklilikleri ile ilgili bir kanun da 2898 sayılı kanundur tarihinde yürürlüğe giren bu kanunla, aylıklarını Devlet Memurları Kanunu'na göre almayan İ tirakçilere de daha yüksek emekli aylığı alabilmesi için ek gösterge hakkı tanınmı tır. Bunlar arasında belediye ba kanları da bulunmaktadır. Belediye ba kanlarına hizmet ve öğrenim durumları itibariyle yükselebilecekleri dereceyi geçmemek üzere, emekli keseneklerine esas aylık derecelerine, mülki idare amirliği sınıfı için tespit edilen ek gösterge rakamları uygulanacaktır. Devlet memurları için derecelere göre uygulanacak ek göstergeler, tarih ve 418 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesine ekli (i) sayılı cetvelde gösterilmi tir. Bu cetvele göre, mülki idare amirliği sınıfı için tarihinden itibaren uygulanacak ek göstergeler (dolayısıyla belediye ba kanlarını da kapsayacak ek göstergeler) a ağıda verilmektedir S'ten İtibaren Uygulanacak Ek Göstergeler Derece Göstergeler 1/

10 56 ÇAGDA!j YEREL YÖNETIMLER Belediye ba kanlan ödeneklerinden, bu ek göstergeler üzerinden emekli aidatı kesilmesi, böylece belediye ba kanlannın emekli olması halinde daha yüksek emekli m3a 1 alması sağlanmı~tır. BELEDİYE BAŞKANLARıNıN SOSYAL HAKLARI Belediye Baıkanlannın izinleri Yürürlükteki mevzuatta, belediye ba kanlannın izinlerini düzenleyen açık bir hüküm mevcut değildir. Bu yüzden, imin alını ı, süresi ve kullanılması konusunda uygulamada farklılık, anla~mazlık ve kan~ıklık olmaktadır. Konu aslında çok önemlidir ve yasal düzenleme gerektiren konuların ba ında gelir. Zira, izin kullanma çalı~anların en doğal özlük haklarından biridir. Nitekim, Anayasa'nın 50 nci maddesi, dinlenmeyi ça1ı~anlar için bir hak olarak tanımı ve ücretli yıllık izin hakkının yasayla düzenleneceğini belirtmi~tir. Devlet memurları açısından bu husus 657 sayılı yasa ile belirlenmi~tir. Ancak, belediye ba kanları seçimle i~ba~ına geldikleri için, bu yasa hükümlerine tabi değildirler. Bu nedenle, konu ile ilgili uygulamalar kısmen İçi~leri Bakanlığı genelgeleri ile kısmen de yargı kararları ile yürütülmektedir. Yıllık ve Mauret İzinleri Belediye ba kanlarının izne ayrılmasına olanak sağlayan temel madde Belediye Kanunu'nun 93 üncü maddesidir. En son, tarih ve 3866 sayılı kanunun ikinci maddesi ile yeniden düzenlenen bu maddenin birinci fıkrasında: "Belediye ba kanının izin, hastalık veya görevle görev yerinden ayrılması hallerinde, ba kan kendisine bu süre içinde vekalet etmek üzere bir meclis üyesini ba kan vekili olarak görevlendirir..." hükmü vardır. Son fıkrasında ise, "Belediye ba kanının görevini mazeretsiz ve kesintisiz olarak 20 günden fazla terk etmesi ve bu durumun mahallin en büyük mülki amirince tespit edilmesi ve İçi~leri Bakanlığına bildirisi üzerine idari yargı tarafından 1 ay içinde verhecek kararla belediye ba kanı ba~kanlıktan d~ürüıür." hükmü yer almaktadır. Görüldüğü gibi, bu hükümlerle belediye ba~kanlarının izinli, görevli veya raporlu olmaları halinde görevden ayrılabilmeleri güvence altına alınmı~tır. Ancak, yasada belediye ba kanının ne kadar süreyle yıllık izne ayrılabileceği ya da izni kimden alacağına il~kin açıklamalara yer verilmemi~tir. Bu nedenle, belediye ba kanlarının yıllık ve mazeret izinleri ile ilgili olarak gerek devlet memurlarına kıyasen, gerekse mevcut uygulamalar ı~ığında yoruma dayalı olarak a ağıdaki gör~leri ileri sürebiliriz: - Belediye ba kanları da, diğer kamu görevlileri gibi yıllık ödenekli izin kullanabilirler. İzin tarihini ve süresini önceden belirlemek mümkün olduğu hallerde, bu tarih ve süreye ili~kin bilgiler belediye meclisi kararı ile

11 BELEDİYE BAŞKANLARıNıN ÖZLÜK ve 57 belirtilebilir. Şu kadar ki, bu sürenin makul bir süre olması, örneğin devlet memurlarına tanınan süreyi (30 gün) geçmemesi uygun olur. Mazeret izinlerinin tespitinde ise belediye encümeni kararı alınması ve mahallin mülkiye amirine bilgi verilmesi uygundur. - Belediye bcl kanlarının izin kullanmak için aslında belediye meclisi veya encümeni ya da mahalli mülki amirlik gibi kurul ve mercilerden izin almak zorunluluğu yoktur. Ancak, izin kullanacakları zaman, iznin süresi, iznin nerede geçirileceği gibi bilgilerle, izinleri mazerete dayanıyorsa mazeret nedenleri ve süresi ile ilgili hususları bağlı oldukları mülkiye amirine bildirmeleri kamu hizmetlerinin düzen ve uyum içerisinde yürümesi açısından gerekli ve önemlidir. Belediye ba kanı, izinli veya raporlu olacağı süreyi dikkate alarak, önceden meclis üyeleri arasından bir ba kan vekili belirler ve yerine bırakır. - Belediye ba kanının, izne ayrıh ta durumu mahallin mülkiye amirine ve belediye ba kan vekiline yazılı olarak bildirmesi, yine izin dönü ünde de mülki amire yazılı veya sözlü olarak bilgi vermesi kanaatimizce uygundur. Sağlık İzinferi Belediye Kanunu'nun 93 üncü maddesi, belediye ba kanlarının yıllık ve görev izinlerinin yanında, sağlık nedeniyle bir zorunluluk doğduğu zaman görevden izinli olarak ayrılmasını mümkün kılmaktadır. Ne var ki, diğer izinlerde olduğu gibi, bu konuda da süreye i1i kin bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak hemen belirtelim ki, belediye ba kanlarının sağlık izinlerinin herhangi bir süre ile kısıtlanması ve bu izinlerin herhangi bir makarnın onayına tabi tutulması hukuken mümkün değildir. Nitekim, bu konuda bir Danı tay kararına göre: tl... Ancak, belediye ba kanlarının almı oldukları sağlık izni hakkında bir ku ku doğmu veya ba kanın göreve gelmemesi kamu hizmetinin yürütülmesinde aksaklık meydana getiriyor ise, belediyelerin en yetkili karar organı olan belediye meclisi her zaman 1580 sayılı Kanunun belirlediği sınırlar içinde, belediye ba kanını denet1emek ve bu konuda gerekli kararları almak yetkisini haizdir. tl "Bu nedenlerle, belediye ba kanlarının sağlık izinleri hakkında kısıtlayıcı bir süre bulunmadığı ve bu tür izinlerin herhangi bir makarnın onayına bağlı olmadığı görü üne oy birliğiyle varılmı tır. tl (Danı tay 3. Dairesinin tarih ve E.1979/188, K.1979/264 sayılı kararı.) Ayrıca, Danı tay Genel Kurulu'nun tarih ve E.1954/209, K. 1954/291 sayılı kararları doğrultusunda, İçi leri Bakanlığı'nın tarih ve /21768 sayılı yazılarında; belediye ba kanlarının raporlu ve izinli bulunmaları halinde ödeneğin ödenip ödenmeyeceği takdirinin belediye meclisine ait olduğu yolunda bir kararı daha mevcuttur.

12 58 ÇAOOAŞ YEREL YÖNETIMLER Ancak, 1988 yılınd~ çıkarılan 335 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Belediye Kanunu'nun bazı maddelerinde ek ve değişiklikler yapılırken, sağlık izni konusundaki boşluk, yeniden canlandırılan ve belediye başkanlarının izin konularını düzenleyen bir madde haline getirilen 92 nci maddeye konulan bir fıkra ile, belediye başkanlarının hastalıkları halinde 6 ayı geçmemek üzere yetkili sağlık kurumlarının raporlarına dayanılarak, sağlık bakımından izinli sayılacakları ve raporların hangi hallerde, hangi hekim veya resmi sağlık kurulları tarafından verileceği ve süreleri gibi konularda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda gösterilen esas ve usullerin uygulanacağı belirtilerek giderildiyse de, sözü edilen kararname, bir yetki kanununa dayanmadığı gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'nce iptal edilmiş ve yerine bugüne kadar yeni bir hüküm de tesis edilmemiştir. Bu açıklamaların ışığında gerek devlet memurlarına kıyasen, gerekse yoruma dayalı olarak şu görüşler ileri sürülebilir: Belediye başkanları, hastalıkları halinde 6 ayı aşmamak üzere yetkili sağlık kurulu rapöruna dayanarak izinli sayılabilirler. Belediye başkanları raporlu oldukları bu süre içinde ödeneklerini tam olarak alabilirler. Ancak, hastalıklarının 6 ayı geçmesi halinde, alacakları raporun 6 ayda n sonraki süreleri için ödenekleri ödenmez. Yurtdışı İzinleri Belediye başkanı ve personelinin, diğer kamu görevlileri gibi gerek bilgi ve görgülerini artırmak, gerekse belediye ile ilgili bazı iş görüşmelerinde bulunmak üzere yurtdışına gidebilmeleri olanaklıdır. Belediye başkanı ve personelinin yurtdışı izin ve seyahatleri yasa ile düzenlenmemiştir. Konuya ilişkin esas ve usuller, zaman zaman İçişleri Bakanlığı'nca uygulamaya konulan genelgelerle düzenlenmektedir. Bu genelgelere göre, belediye başkanı ve personeline görevli olarak veya yıllık izin geçirmek üzere iki türlü İzin verilmektedir. Büyü~ehir belediye başkanları, büyü~ehir dahilindeki ilçe ve alt kademe belediye başkanları ile merkez ilçe belediye başkanlarının görevli ve izinli olarak yurtdışına gitmeleri halinde Içişleri Bakanlığı'nın vereceği izin onayına tabidirler. Bu statüde olan belediye başkanlarının, yurtdışı görevleriyle ilgili belgelere (görevin konusu, yol dahil yurtdışında kalış süresi, gerekçesi vs.) masrafların karşılanış biçimine göre belediye meclisi veya encümeni kararını (masraflar belediyece karşılanacaksa meclis kararı, ilgili kişi veya davet eden ya da yurtdışı kuruluşlarca karşılanması halinde encümen kararı) da ekleyerek il valiliğine başvurmaları gerekmektedir. İl valisinin görüşü ilc birlikte belgelerin, ilgililerin yurtdışına gitmeleri gereken tarihten en az bir hafta önce İçişleri Bakanlığı'nda (Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü) olacak şekilde gönderilmesi

13 BELEDİYE BAŞKANLARıNıN ÖZLÜK ve 59 gerekmektedir. Bu durumda, ilgiliye İçi leri Bakanlığı'nca 15 güne kadar yurtdı ı izni verilebilmektedir. Yine bu statüde olup, yıllık iznini geçirmek üzere yurtdışına gitmek isteyen bu konudaki dilekçelerine, belediye encümeninden belediye başkanlarının, alacakları encümen kararını da ekleyerek valiliklerine yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir. Valilikler de, kendi görüşleriyle birlikte ilgili belediye başkanının belgelerini İçi leri Bakanlığı'na göndereceklerdir. Bu şekilde Bakanlığa intikal eden ba vurunun uygun görülmesi halinde, Bakanlık onayı alınarak ilgilinin kendisine iletilmek üzere valiliğine gönderilecektir. Bu durumda kendilerine 30 güne kadar izin verilebilecektir. İlçe ve belde belediye başkanlarının görevli ve izinli olarak yurtdı ına çıkmaları halinde ise, valilerin vereceği izin onayı yeterli olup, bu yöndeki başvurular ayrıca İçişleri Bakan Jığı'na gönderilmeyecektir. (İçi leri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nün tarih ve B050MAH /662 sayılı genelgesi.) Belediye Başkanlarınm Tedavi ve İlaç Giderleri Belediye başkanlarının düzenlenmemi özlük haklarından biri de tedavi ve ilaç giderleridir. Zira, belediye başkanlarının hastalanmaları halinde tedavi giderlerinin ödeneceği ve ilaç bedeli alabileceği hususunda mevzuatımızda herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. 657 sayılı kanunla, devlet memurları ile e lerinin ve bakmakla yükümlü oldukları aile bireylerinin tedavi giderlerinin ödenmesine olanak sağlanmı tır. Bunların tedavi giderlerinin ödenme usul ve esasları, her yıl Bütçe Kanunu'ndan sonra çıkarılan genel tebliğlerle kamu kurum ve kurulu larına açıklanmaktadır. Ancak, belediye başkanları devlet memurları kapsamına girmediğinden, tedavi ve ilaç giderlerinin ödenip ödenmeyeceği yıllarca tartışma konusu olmu tur. Nihayet, İzmir eski belediye başkanlarından Osman Kibar'ın tedavi için İngiltere'ye gönderilmesine, tedavi ve yol giderlerinin belediye bütçesinden ödenmesine ilişkin olarak belediye meclisince alınmı bulunan kararın, Danı tay 3. Dairesince, belediycıerle ilgili mevzuatta belediye başkanlarına tedavi ve yol gideri ödeneceğine dair herhangi bir hüküm bulunmaması nedeniyle kararın iptal edilmesi ve belediye bütçesinden yapılan tedavi giderlerinin kişi borcuna alınarak ilgililerden tahsili işlemlerine başlanılması üzerine, bu işlem aleyhine Danıştay'da iptal davası açılmıştır. Bu dava üzerine Danıştay Dava Daireleri Kurulu verdiği, tarih ve E.1975/48, K.1975n04 sayılı kararında; ii sayılı Devlet Memurları Kununu'nun, devlet memurlarına yurt dışında tedavi olma hakkından faydalanma olanağı tanıyan 209 uncu maddesinden belediye memur ve müstahdemleri yararlanabilirken, kamu görevi yapan ve belediye personelinin hiyerarşik yönden en üst kademesi olan fakat kanunda açık hüküm olmaması nedeniyle emri altında bulunan personele

14 60 ÇAGDAŞ YEREL YÖNETIMLER tanınan sosyal haklardan, bel~iye b~kanlarının memur statüsünde sayılmaması sonucu faydalandırılmaması hak ve adalet ilkelerine aykırı diqmektedir. Bu durumun, hukuk kaidelerinin dayanağı olan mantık, kamu yararı ve sosyal hukuk devleti anlayı ı ile bağd~tırılması da mümkün değildir." demek suretiyle 3. Dairenin kararını iptal etmi ve belediye b~kanlarının tedavi giderlerinin belediye bütçesinden ödeneceğine ili kin bir emsal karar tesis etmi tir. Danı tay Dava Daireleri Kurulu'nun bu kararı üzerine tereddütler de böylece son bulm~tur. Ancak, konunun yasal bir düzenleme ile çözümlenmesi daha uygun görüldüğünden, 1981 yılında yürürlüğe konulan 2508 sayılı kanunla, bir yandan belediye ba kanlarının ödenekleri hazırlanırken, bir yandan da belediye ba kanlarının tedavi giderlerinin belediye bütçesinden ödeneceği hükmü getirilmi tir. Ne var ki, 2508 sayılı kanun da, 2972 sayılı Yerel Yönetimler Seçim Kanunu ile yürürlükten kalktığından, belediye ba kanlarının tedavi giderleri konusu yine askıya alınmı tır. Halen uygulamada, tarihli Danı tay Dava Daireleri Kurulu kararına göre İ lem yapılmaktadır. Ancak, sorun bu kez de belediye ba kanlarının e leri, çocukları ve bakmakla yükümlü oldukları ana ve babalarına yapılan tedavi giderlerinin belediye bütçesinden ödenip ödenemeyeceği konusunda yoğunla mı tır. Zira, bu konuda belediye mevzuatında herhangi bir hüküm bulunmadığı gibi, uygulayıcılara yön verecek herhangi bir yargı kararına da rastlanılamamı tır. Mevzuattaki bu' bo luk, İçi leri Bakanlığı Ba hukuk Miqavirliği'nin tarih ve /695 sayılı görü ü ile giderilmeye çalı ılmı sa da; bu konuda yapılan ödemelerle ilgili olarak, Bakanlık müfetti leri ve kontrolörlerince sorumluları adına ki İ borcu teklifi yapılmaya ve Sayı tay'ca da tazmini yönünde karar verilmeye devam edilmi tir. (Sayı tay 4. Dairesinin tarih ve sayılı tazmin kararı.) Bu uygulama, bir belediye ba kanının hakkındaki tazmin kararına kar ı yaptığı itiraz üzerine, Sayı tay Temyiz Kurulu tarafından verilen tarih ve sayılı karara kadar devam etmi tir. Temyiz Kurulu, ii sayılı Kanuna göre, bu Kanuna tabi olan ve bu Kanunla memurlara tanınan haklardan istifade eden belediye memurlarına ve aile efradına tedavi yardımları bütçeden ödenebilirken, kamu görevi yapan ve belediye personelinin hiyerar ik yönden en üst amiri olan ba kanın C ve çocukları ile bakmakla yükümlü olduğu ana ve babasının tedavi giderlerinin de belediye bütçesinden ödenmesinin Anayasa'daki sosyal devlet ilkesi ile hak ve adalet ilkelerine uygun olacağı, ancak bunun belediye meclisi kararı ile yapılabileceği kanaatine varıldığından ve sözü edilen tedavi giderlerinin ödenmesine dair meclis kararının bulunduğu anla ıldığından... sayılı ilamın birinci maddesi ile verilen... liralık tazmin hükmünün kaldırılmasına" karar vermi tir.

15 BELEOİYE BAŞKANLARıNıN ÖZLÜK ve 61 Temyiz Kurulu'nun bu kararı ile, belediye b3.. kanlarının e ve çocukları ile bakmakla yükümlü oldukları ana ve babalarına yapılan tedavi giderlerinin belediye bütçesinden ödenmesine ili kin tereddütler de ortadan kalkml tır. Anılan yargı kararı gereği bu konuda mutlaka meclis karan alınması gerekmektedir. Ancak hemen belirtelim ki, her ödeme için belediye meclisinden karar almaya gerek yoktur. Bu amaçla, belediyelerin bütçe kararnamelerine "Belediye b3.. kanının e ve çocukları ile bakmakla yükümlü bulunduğu ana ve babasının tedavi giderleri belediye bütçesinden ödenir." eklinde bir hüküm konulması yeterli olacaktır. Böyle bir hüküm konulması halinde, mali yıl sonuna kadar tedavi giderlerinin belediye bütçesinden ödenmesi için meclis kararı almaya gerek kalmayacaktır. Aksi takdirde, her ödeme için ayrı bir meclis kararı almak gerekir. Bu iki karar esprisinden hareketle a ağıdaki sonuçlara varmak mümkündür: -Belediye ba kanlarının hastalıkları halinde, yapılacak her türlü tedavi ve ilaç giderleri belediye meclisi kararı ile belediye bütçesinden ödenebilir. -Belediye ba kanlarının e lerinin ve bakmakla yükümlü oldukları aile bireylerinin tedavi ve ilaç giderlerinin de belediye meclisi kararıyla ödenmesi mümkündür. -Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğinde yapılan deği ikliklerle, devlet memuruna ve bakmakla yükümlü bulunduğu kimselere yurtdı ında tedavi imkanı getirildiğinden, söz konusu yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uyulması kaydıyla, belediye ba kanları ve aile bireylerinin de yurtdı ında tedavi ettirebilmeleri mümkün bulunmaktadır. Ancak, konunun böylesi yorumlamalar yerine, bir kanun hükmü ile düzenlenmesi daha uygun olacaktır. Belediye Başkanlarının Cenaze G iderlerinin Karşılanması Devlet memurlarının hastalanmaları veya ölümleri halinde uygulanacak hükümler Devlet Memurlan Kanunu'nda belirlenmi tir. Her iki konunun ayrıntılı uygulama esasları ise, bu kanuna istinaden çıkarılmı olan Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğinde gösterilmi tir. Söz konusu yönetmelik uyarınca, devlet memurları için yapılması gerekli cenaze yardımlarının, yukarıda tedavi giderleri ile ilgili olarak belirtilen gerekçelerle, belediye ba kanları ve bakmakla yükümlü oldukları kimseler için de kıyasen uygulanması mümkündür. İçi leri Bakanlığı Hukuk Mü avirliği'nin tarih ve /695 sayılı görü ü de bu yöndedir. Bu duruma göre, belediye ba kanlarının ölümleri halinde cenaze giderlerinin (cenazenin ba ka yere nakli dahil) belediye bütçesinden kar ılanması mümkündür. Ancak, hemen belirtelim ki, devlet memurlarına ödenen ölüm yardımı, belediye ba kanları için ödenmez.

16 62 ÇAGDAŞ YEREL YÖNETIMLER Belediye Başkanlarına Lojman Tahsisi Daha önce de ifade ettiğimiz gibi, belediye brujkanlığı görevi birçok ülkede olduğu gibi, ülkemizde de fahri görülen bir şeref hizmeti olarak kabul edildiğinden, belediye brujkanları için bir ücret ya da konut tahsisi dü ünülmemiştir. Son yıllarda ba ka ülkelerde olduğu gibi, ülkemizde de bu yöndeki görü ve dü ünceler deği mi ; sürekli kamu hizmeti gören kurulu ların personeline olduğu gibi, seçimle i ba ına gelen kamu görevlilerine de lojman tahsis edilmesi görü ü benimsenmi tir. Bu konuda 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu'nun 2 nci maddesi, belediyeleri, belediyelerin kurdukları birlikleri ve bunlara bağlı döner sermayeli kurulu ları da kapsamına almı tır. Kanunun uygulamaya ili kin ayrıntıları, Bakanlar Kurulu'nun tarih ve 84/8345 sayılı kararı ile kabul edilen Kamu Konutlan Yönetmeliği ile düzenlcnmi tir tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe ekli (2) sayılı cetvelin İçi leri Bakanlığı'na ait bölümünün 3 üncü sırası "Mahalli İdareler" ba lığını ta ımakta ve belediyelere ayrılmı olan A fıkrasında, görev tahsisli konutlar verilecek makam ve unvan sahipleri arasında belediye ba kanı ilk sırada yer almaktadır. Böylece, belediye ba kanlarına görevlerinin devamı süresince lojmanda oturabilme olanağı sağlanmı tır. Yönetmeliğin 6 ncı maddesine göre, kamu konutlarının görev unvan gruplarına göre ne miktarda ve hangi oranda tahsis edileceği yetkili makarnca tespit edilir. Belediyelerde hu tespite yetkili makam, Belediye Kanunu'nun 70/11 inci maddesine göre belediye meclisieridir. O halde, belediye meclisinden karar alınmak suretiyle belediye lojmanlarından biri belediye ba kanına tahsis edilebilir. Yine, belediyelerin sayfiye yerinde veya deniz kıyısında bulunan konutlarından birini yazlık konut olarak belediye ba kanlarına tahsis etmek mümkündür. Hemen belirtelim ki, buraya kadar yaptığımız açıklamalar, belediyelerin kendilerine ait konutları ıçın uygulanacak hükümlerdir. Belediyelerin kendilerine ait konutlan yoksa belediye ba kanları için yeni konut satın alınabilir veya kiralanabilir mi? Bu konuda açık bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak, belediye ba kanlannın bir bölümüne, belediyelerinin konutu var diye lojman tahsis edilirken, bir bölümüne yok diye lojman tahsis edilmemesi adalet ve hakkaniyet ilkelerine uygun dü mez. Ayrıca, belediye ba kanları için konut satın alınması veya kiralanması yolunda aksine bir kanun hükmü de bulunmadığına göre, belediye ba kanlarına devamlı oturmak üzere lojman satın alınması veya kiralanmasının mümkün olacağı görü ündeyiz. Burada yeri gelmi ken belediye ba kanlarının gerek i yerinde, gerekse lojman veya kendi evlerinde kullandıkları özel telefon giderlerinin ne ekilde ödeneceği hususuna dikkat çekmek istiyoruz. İçi leri Bakanlığı'nın konuyla ilgili isti ari görü isteği üzerine Danı tay 3. Dairesi, Belediye Kanunu'nun 117 nci

17 BELEDİYE BAŞKANLARıNıN ÖZLÜK ve 63 maddesinin 15 ve aynı kanunun 16 ncı maddesini dayanak göstererek, belediye başkanlarının evlerine konulan telefonların ilk tesis, nakil ve konuşma ücreti bedellerinin belediye hizmetleri ile ilgili olarak yapılmaları halinde belediye bütçesinden ödenebileceğine karar vermiştir. (Danıştay 3. Dairesinin E.1970/202, K.1970/198 sayılı kararı.) Ancak, Danıştay bir başka kararında, bir belediye başkanının karde ehir ili kisi kurmak üzere bulunduğu Almanya'nın bir ehrinde yaptığı uluslararası telefon görüşmelerine ilişkin giderlerin, ilgili belediye bütçesinden ödenmesi yolundaki isteğini, yapılan ödemelerin belediye bütçesinde yer almadığı gerekçesiyle reddetmiştir. (Danıştay 1 ı. Dairesinin tarih ve E.1971/3053, K.1 972/1190 sayılı kararı.) Burada bir noktayı da belirtmeden geçemeyeceğiz. Bilindiği gibi, belediye başkanlığı hizmeti süreklilik gerektiren bir hizmettir. Kuşkusuz bu hizmetin gecesi ve gündüzü olmaz. Dolayısıyla belediye başkanlarının telefon konuşmalarının hangilerinin hizmetle ilgili, hangilerinin hizmet dışı olduğunu tespit etmek güçtür. Bu bakımdan, belediye başkanlarının kendi takdir ve beyanına bağlı olarak hizmetle ilgili konuşmalarını belediye bütçesinden ödetmesi, özel konuşmalarını ise şahsen ödemesinin uygun olacağı kanısındayız. Belediye Başkanlarına Verilecek Pasaport Türleri Bilindiği gibi, kamu görevlilerinin geçici görevle, bilgi ve görgülerini artırma veya davetii ya da izinli olarak yurtdışına gitmeleri halinde, kendilerine 5682 sayılı Pasaport Kanunu'na göre durumlarına uygun pasaport verilmektedir. Bu kanunda yapılan düzenlemelerle, belediye başkanlarına da belediyelerin statülerine uygun pasaport verilmesi hükme bağlanmıştır. Hususi Damgalı Pasaport 5682 sayılı Pasaport Kanunu'nun 3868 sayılı kanun ile değişik 14 üncü maddesine göre, geçici görevle veya herhangi bir nedenle yurtdışına giden büyülcjehir belediye başkanları ile il ve ilçe belediye başkanlarına, görevleri süresince hususi damgalı pasaport verilir. Yine, diğer belediye başkanlarından, bu göreve seçilmeden önce devlet memuru olarak birinci, ikinci ve üçüncü derecede bir görev yapmış olanlara da "hususi damgalı pasaport" verilir. Hizmet Damgalı Pasaport Devlet memuriyetinde bulunmamış ya da devlet hizmetinde bulunup ta, ilk üç dereceye hak kazanamamış belediye başkanlarına, görevli olarak yurtdışına gitmeleri halinde "hizmet damgalı pasaport" verilir. Ancak, bu durumda olan belediye başkanlarının yıllık izin veya turistik gezi amacıyla yurtdışına gitmeleri halinde, kendilerine hususi veya hizmet damgalı pasaport verilmez. Bu durumda olan belediye başkanlarının "umuma mahsus pasaport" almaları gereklidir.

18 64 ÇAGDAŞ YEREL YÖNETIMLER DEGERLENDİRMEveSONUÇ İnceleme konumuzdan anl~ılacağı üzere, 1580 sayılı Belediye Kanunu'nda belediye ba kanlarının özlük hakları bakımından bazı bo luklar mevcuttur. Bu bo luklar arasında belediye b~kanıarının ödenekleri ve sosyal hakları önemli bir yer tutmaktadır. Ancak, bu bo lukların o günün bazı özel ko ullarından kaynaklandığını sanıyoruz. Bu ko uııardan biri de, Belediye Kanunu'nun uygulamaya konulduğu yıllarda belediye ba kanhğı görevinin fahri olarak yürütülmesidir. Zira, o yıllarda bu tür görevler eref hizmeti olarak kabul edildiğinden, kar ılığında herhangi bir ücret ya da maddi talep söz konusu değildi. Ancak, zamanla konuya ili kin görü ve dü ünceler deği mi ; her hizmet bir ücreti gerektirir prensibi egemen olmaya ba laml tır. Aslında konu sadece ödeneklerle de sınırlı olmayıp, çalı anların her türlü sosyal haklardan yararlandırılması ve ya am standartlarının yükseltilmesidir. Nitekim, 1961 ve 1982 Anayasalarında, çalı anların yaptıkları i e uygun adaletli bir ücret elde etmeleri için gerekli önlemleri alma görevi devlete verilmi tir. Bu yönde, belediye ba kanlarına kimi zaman çıkarılan yasalarla, kimi zaman da yargı kararları ile çe itli haklar tanınmı tır. Belediye ba kanlannın öz]ük ve sosyal hakları ku kusuz yukarıda sayılanlardan ibaret değildir. Belediye ba kanlarının bunların dı ında daha birçok hak ve yctkileri bulunmaktadır. Örneğin; istifa hakkı, ruhsatlı silah t~ıma hakkı, havaalanıarında cref (Vİp) salonlarından yararlanma hakkı gibi. Ancak, biz burada en önemli özlük ve sosyal haklarına değinmeye ça1ı tık. Dileğimiz, belediye ba kanlarımızın özlük ve sosyal haklarına ili kin düzenlemelerin ve iyilc tirmelerin devam etmesi ve bunların çıkarılacak bir yasa ile yorumlamaya meydan vermeyecek biçimde çözümlenmesidir.

Belediye b3 kanlarının memur statüsünde olmaması, bunun yanı sıra kendileri ve aile bireyleri ile ilgili tedavi giderlerinin belediye bütçesinden

Belediye b3 kanlarının memur statüsünde olmaması, bunun yanı sıra kendileri ve aile bireyleri ile ilgili tedavi giderlerinin belediye bütçesinden BELEDİYE BAŞKANLARıNıN ve AİLE BİREYLERİNİN TEDAvi GİDERLERİNİN ÖDENMESİ Celal GÜVENÇ GİRİş Belediye b3 kanlarının memur statüsünde olmaması, bunun yanı sıra kendileri ve aile bireyleri ile ilgili tedavi

Detaylı

(Sosyal, Mali, Sosyal Güvenlik, Emeklilik ve Diğer Hakları) Mahmut ÇOLAK

(Sosyal, Mali, Sosyal Güvenlik, Emeklilik ve Diğer Hakları) Mahmut ÇOLAK Tüm Yönleriyle Belediye Başkanlarının Özlük Hakları (Sosyal, Mali, Sosyal Güvenlik, Mahmut ÇOLAK SGK, Müfettiş TBB Personel ve Yazı İşleri Müdürü mahmutcolak44@gmail.com Emeklilik ve Diğer Hakları) Bilindiği

Detaylı

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ SİZE DOĞRU MAAŞ ÖDENİYOR MU? Erkan Karaarslan Kamu Hukuku Uzmanı İçindekiler 1. GİRİŞ... 4 2. HAK KAYBINA NEDEN OLAN UYGULAMALAR... 4 2.1. Yan Ödeme Mevzuatının Eksik Uygulamasından Kaynaklı Hak Kayıpları...

Detaylı

TEMYİZ KURULU KARARI

TEMYİZ KURULU KARARI SAYIŞTAY KARARLARI Temyiz Kurulu Kararları Tarih : 12.07.2011 No : 33520 T TEMYİZ KURULU KARARI edavi edilmek üzere yurtdışına gönderilen hastanın yanında bir kimsenin bulundurulmasının hastayı gönderen

Detaylı

Kamu Görevlilerinin Daha Yüksek Ücret Elde Etme İmkanı

Kamu Görevlilerinin Daha Yüksek Ücret Elde Etme İmkanı Nisan 2013, Yıl 13, Sayı 151 Kamu Görevlilerinin Daha Yüksek Ücret Elde Etme İmkanı Erkan KARAARSLAN * 1. GİRİŞ Uzun yıllardır pek çok kamu görevlisi bir takım ücret, zam, tazminat, aylık vb adlarla gelir

Detaylı

BELEDİYE BAŞKANININ HAKLARI A. BELEDİYE ORGANLARININ MALİ

BELEDİYE BAŞKANININ HAKLARI A. BELEDİYE ORGANLARININ MALİ BELEDİYE BAŞKANININ Özlük ve Mali HAKLARI Dr. Mustafa TAMER Vali A. BELEDİYE ORGANLARININ MALİ HAKLARI Belediye organları, belediyelerin karar ve yürütme görevlerini yerine getiren belediye başkanı, meclis

Detaylı

İÇİNDEKİLER İLKELERİMİZ DERGİSİ ISSN 1307-2366

İÇİNDEKİLER İLKELERİMİZ DERGİSİ ISSN 1307-2366 DERGİSİ ISSN 1307-2366 CİLT: 4 SAYI: 1 Yerel (Aylık Süreli Yayın) MAHALLİ İDARELERE HİZMET DERNEĞİ ADINA SAHİBİ Mehmet DÖNMEZ SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ Savaş EMEKLİ DERGİ EDİTÖRÜ Halûk NALÇAKAR (İçişleri

Detaylı

KAMU ĐKTĐSADĐ TEŞEBBÜSLERĐNDE PERSONEL REJĐMĐ

KAMU ĐKTĐSADĐ TEŞEBBÜSLERĐNDE PERSONEL REJĐMĐ Kamu Đktisadi Teşebbüslerinde Personel Rejimi 135 KAMU ĐKTĐSADĐ TEŞEBBÜSLERĐNDE PERSONEL REJĐMĐ Prof. Dr. Fevzi ŞAHLANAN * I. GENEL OLARAK Genel olarak kamu personel rejimindeki kargaşa; KĐT personel rejiminde

Detaylı

SAYIŞTAY KARARLARI. Genel Kurul Kararları. Temyiz Kurulu Kararları

SAYIŞTAY KARARLARI. Genel Kurul Kararları. Temyiz Kurulu Kararları SAYIŞTAY KARARLARI Genel Kurul Kararları Temyiz Kurulu Kararları Tarih : 09.03.2009 No : 5244/3 GENEL KURUL KARARI KONU Rekabet Kurumu ile Kamu İhale Kurumu personeline ödenecek harcırahın hesabında uygulanması

Detaylı

KAMU KESİMİNDE HARCIRAH VE ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1. Giriş

KAMU KESİMİNDE HARCIRAH VE ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1. Giriş KAMU KESİMİNDE HARCIRAH VE ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR 1. Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Anayasa nın 128 inci maddesine göre kamu hizmetlerinin gerektirdiği aslî ve sürekli görevler, memurlar

Detaylı

b) Son sicil notunun olumlu olması koşulu ile altı yıllık sicil notu ortalamasının doksan veya daha yukarı bulunması gerekmektedir.

b) Son sicil notunun olumlu olması koşulu ile altı yıllık sicil notu ortalamasının doksan veya daha yukarı bulunması gerekmektedir. Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No 91) Yürürlük Tarihi : 28-12-1984 12.12.1984 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak 31.12.1984 tarihinde yürürlüğe giren, Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri

Detaylı

Belediye Başkanlarının Sosyal Güvenlik İşlemleri ve SGK Mevzuat Uygulamaları

Belediye Başkanlarının Sosyal Güvenlik İşlemleri ve SGK Mevzuat Uygulamaları 19-20 ŞUBAT 2015 MEVZUAT BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Belediye Başkanlarının Sosyal Güvenlik İşlemleri ve SGK Mevzuat Uygulamaları Akın ŞİMŞEK Adana, 20 Şubat 2015 BELEDİYE BAŞKANLARININ GÖREVLENDİRİLME USULÜNE

Detaylı

HARCIRAH VE VERGİ I. FOCUS DENETİM VE Y.M.M. LTD. ŞTİ Maltepe MAH. Edirne çırpıcı yolu 5-4 Vatan rezidans a BLOK kat:5 DAİRE:10

HARCIRAH VE VERGİ I. FOCUS DENETİM VE Y.M.M. LTD. ŞTİ Maltepe MAH. Edirne çırpıcı yolu 5-4 Vatan rezidans a BLOK kat:5 DAİRE:10 VERGİ DÜNYASI, SAYI, 250 HARCIRAH VE VERGİ I ZIHNI KARTAL Hesap Uzmanı I- HARCIRAH Harcırah, harc ve rah sözcüklerinin birleşmesinden meydana gelmiştir. Harc vergi, sarf, gider; rah ise yol anlamına gelmekte

Detaylı

Zam ve Tazminatların Ödenmesi

Zam ve Tazminatların Ödenmesi Strateji Geliştirme Başkanlığı İç Kontrol Daire Başkanlığı Zam ve Tazminatların Ödenmesi Adem SÖYLEMEZ Mali Hizmetler Uzmanı 657 sayılı DMK Personel İstihdamı Personel Maaş Unsurları Genel Hükümler Yan

Detaylı

TÜRKİYE DE ODALAR, BORSALAR VE BİRLİK PERSONELİNİN BAĞLI OLDUĞU HUKUK

TÜRKİYE DE ODALAR, BORSALAR VE BİRLİK PERSONELİNİN BAĞLI OLDUĞU HUKUK TÜRKİYE DE ODALAR, BORSALAR VE BİRLİK PERSONELİNİN BAĞLI OLDUĞU HUKUK Doç. Dr.Gökhan Kürşat YERLİKAYA* Bu çalışmada 5174 sayılı Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği İle Odalar Ve Borsalar Kanunu 1 ile Türkiye

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ Bültenin Kapsadığı Tarihler 18-22 Haziran 2010 Yayımlandığı Tarih 23 Haziran 2010 Sayı 452 İÇİNDEKİLER

Detaylı

6245 Sayılı Harcırah Kanunu. Mehmet AYDIN Mali Hizmetler Uzmanı

6245 Sayılı Harcırah Kanunu. Mehmet AYDIN Mali Hizmetler Uzmanı 6245 Sayılı Harcırah Kanunu Mehmet AYDIN Mali Hizmetler Uzmanı Genel bütçeli daireler, katma ve özel bütçeli idareler (Köy bütçeleri hariç) ve bunlara bağlı sabit ve döner sermayeli müesseseler Özel kanunlarla

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 26361. YÖNETMELİK Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: TÜRKĠYE PETROLLERĠ ANONĠM ORTAKLIĞI PERSONEL YÖNETMELĠĞĠ

Resmî Gazete Sayı : 26361. YÖNETMELİK Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: TÜRKĠYE PETROLLERĠ ANONĠM ORTAKLIĞI PERSONEL YÖNETMELĠĞĠ 29 Kasım 2006 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26361 YÖNETMELİK Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: TÜRKĠYE PETROLLERĠ ANONĠM ORTAKLIĞI PERSONEL YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İŞLE İLGİLİ YURT İÇİ VE YURT DIŞI SEYAHAT VE İKÂMET HARCAMALARININ GİDER YAZILMASINA VE VERGİLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR

İŞLE İLGİLİ YURT İÇİ VE YURT DIŞI SEYAHAT VE İKÂMET HARCAMALARININ GİDER YAZILMASINA VE VERGİLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR Sirküler Tarihi : 12.02.2009 Sirküler No : 2009/037 Denet Sirküler Denet Yayıncılık A.Ş. Tel : 0212 275 96 90/274 77 06 Avni Dilligil Sokak No:6 Faks : 0212-272 62 16/272 33 23 34394 Mecidiyeköy-İSTANBUL

Detaylı

Karar Tarihi: 22.01.1990 Karar Sayısı: KHK/399

Karar Tarihi: 22.01.1990 Karar Sayısı: KHK/399 KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ PERSONEL REJİMİNİN DÜZENLENMESİ VE 233 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN BAZI MADDELERİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Karar Tarihi: 22.01.1990

Detaylı

MAAŞ HESAPLAMASI: A-GELİRLER

MAAŞ HESAPLAMASI: A-GELİRLER 2011 YILI 1.DÖNEM Taban aylık katsayısı: 0,82656 Aylık katsayı: 0,061954 Yan ödeme katsayısı: 0,019638 Kıst aylıklarda; aylık kalemler aya tekabül eden gün sayısına bölünerek bir günlük tutar bulunur ve

Detaylı

GENEL KURUL KARARI. Tarih : 14.6.2007 No : 5189/1

GENEL KURUL KARARI. Tarih : 14.6.2007 No : 5189/1 SAYIŞTAY KARARLARI Genel Kurul Kararları Temyiz Kurulu Kararları Tarih : 14.6.2007 No : 5189/1 GENEL KURUL KARARI KONU Sayıştayca yapılan incelemeler sonucunda kamu zararı tespit edildiğinde ve kamu kaynağının

Detaylı

MANİSA DEFTERDARLIĞI 01/01/2014 TARİHİNDEN İTİBAREN YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR VE PRATİK BİLGİLER

MANİSA DEFTERDARLIĞI 01/01/2014 TARİHİNDEN İTİBAREN YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR VE PRATİK BİLGİLER MANİSA DEFTERDARLIĞI 01/01/2014 TARİHİNDEN İTİBAREN YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR VE PRATİK BİLGİLER KATSAYILAR 01/01/2014-31/12/2014 Tarihi arası 14.08 2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan

Detaylı

Sayıştay Kararları Dizisi SAYIŞTAY KARARLARI GENEL KURUL TEMYİZ KURULU DAİRELER SEÇME KARARLAR (1.1.2008-31.12.2008)

Sayıştay Kararları Dizisi SAYIŞTAY KARARLARI GENEL KURUL TEMYİZ KURULU DAİRELER SEÇME KARARLAR (1.1.2008-31.12.2008) Sayıştay Kararları Dizisi SAYIŞTAY KARARLARI GENEL KURUL TEMYİZ KURULU DAİRELER SEÇME KARARLAR (1.1.2008-31.12.2008) Haziran 2009 SAYIŞTAY KARARLARI GENEL KURUL TEMYİZ KURULU DAİRELER SEÇME KARARLAR (1.1.2008-31.12.2008)

Detaylı

E. 5 4/4/1991 1990/12, K.

E. 5 4/4/1991 1990/12, K. 497 KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ PERSONEL REJİMİNİN DÜZENLENMESİ VE 233 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN BAZI MADDELERİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1) Kanun Hük. Kar.nin

Detaylı

BELEDİYELERDE VERGİ CEZAsı UYGULAMASı

BELEDİYELERDE VERGİ CEZAsı UYGULAMASı BELEDİYELERDE VERGİ CEZAsı UYGULAMASı Abdurrahman ACAR Anayasa'mızın 127 nci maddesinde belirtilen ve bir mahalli idare birimi olan belediye; beldenin ve belde halkının mahalli nitelikte mü terek ve medeni

Detaylı

MAKALE-III YURTİÇİ GÜNDELİKLERİN VERGİLENDİRİLMESİ. 2009 yılında Özel Sektör Kuruluşları Tarafından Ödenen. İmdat TÜRKAY GİRİŞ

MAKALE-III YURTİÇİ GÜNDELİKLERİN VERGİLENDİRİLMESİ. 2009 yılında Özel Sektör Kuruluşları Tarafından Ödenen. İmdat TÜRKAY GİRİŞ -III İmdat TÜRKAY Gelir İdaresi Başkanlığı Müdürü 1969 yılında Mersin in Yavca Köyü nde doğdu. 1990 yılında Uludağ Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü nü bitirdi. 1998 yılında da aynı Üniversitenin Sosyal

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Prim Alınması, Prime Esas Kazanç, Prim Oranları ve Asgarî İşçilik

BİRİNCİ BÖLÜM Prim Alınması, Prime Esas Kazanç, Prim Oranları ve Asgarî İşçilik 300 suretiyle kullanabilir. DÖRDÜNCÜ KISIM Primlere İlişkin Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Prim Alınması, Prime Esas Kazanç, Prim Oranları ve Asgarî İşçilik Prim Alınması Zorunluluğu Madde 79- Kısa ve uzun vadeli

Detaylı

a) İşin gerektirdiği nitelikleri haiz elemanların işe alınması ve işin gereğine uygun olarak yetiştirilmesi,

a) İşin gerektirdiği nitelikleri haiz elemanların işe alınması ve işin gereğine uygun olarak yetiştirilmesi, 399 SAYILI KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ PERSONEL REJİMİNİN DÜZENLENMESİ VE 233 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN BAZI MADDELERİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar.nin

Detaylı

YEREL YÖNETİM ORGANLARI, KOMİSYONLARI, HUZUR HAKKI

YEREL YÖNETİM ORGANLARI, KOMİSYONLARI, HUZUR HAKKI YEREL YÖNETİM ORGANLARI, KOMİSYONLARI, HUZUR HAKKI Hüseyin ÇELİK Sayıştay Denetçisi 1. GİRİŞ Mahalli idareler, Anayasanın 127 nci maddesinde; il, belediye veya köy halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını

Detaylı