ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (AÐUSTOS 2008) YIL: 6 SAYI: 72

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (AÐUSTOS 2008) YIL: 6 SAYI: 72"

Transkript

1 ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (AÐUSTOS 2008) YIL: 6 SAYI: 72 ATÝLA ÖZER (TÜRKÝYE-TURKEY) BAYRAM HACÝZADE (AZERBEYCAN-AZERBAIJAN) CRISTIAN TOPAN (ROMANYA-ROMANIA) DALPONTE PAOLO (ÝTALYA-ITALIA) ELMAN MÝRZAYEV (AZERBEYCAN-AZERBAIJAN) ÝSMAÝL KAR (TÜRKÝYE-TURKEY) ÝZEL ROZENTAL (TÜRKÝYE-TURKEY) JORDAN POP-ILLIEV (MAKEDONYA-MACEDONIA) JULIAN PENA PAI (ROMANYA-ROMANIA) MIKHAIL ZLATKOVSKY (RUSYA-RUSSIA) MUSA KAYRA (KIBRIS-CYPRUS) MUSTAFA TOZAKI (KIBRIS-CYPRUS) VLADIMIR KAZANEVSKY (UKRAYNA-UKRAINA)

2 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:2 Proudly Presents "Retrospective Exhibition" (12 Reputable Cartoonists) CARTOON GALLERY STELA DUSANIC-TOD After death of Tomislav Dušanic - Tod leadership over the Gallery take his daughter STela Dušanic. Since that time she have opened 16 exhibition. We have exhibition in memoriam of Tomislav Dušanic, exhibition of posters that he made trough years on various subjects, photo exhibition... This is first retrospective exhibition under leadership of STela Dušanic. Exhibition is opened 28th of july With this exhibition we would like to recall on everything that was done in last 16 months. We have exhibit 3 cartoons of each cartoonists: Ilian Savkov - Bugarska), Athanassios Efthimiadis - Grcka, Frans Mensink - Nizozemska, Aleksandar Blatnik - Srbija, Dalibor Pavic - Paky - Hrvatska, Ivailo Tsvetkov - Bugarska, Davor Štambuk - Hrvatska/Francuska, Tomislav Dušanic - Tod - Hrvatska, Yu Gai - Kina, Siniša Petrovic - Hrvatska, Eshonkulov Makhmudjon - Uzbekistan, Tomislav Zvonaric - Hrvatska. Orderly, they are all known and recognize in their countrys and in the world, their work is a great witness of that statement. It was the honor to have the artist like them in our Gallery - says STela. Next month we will not open new exhibition cause this year Gallery have been invited on Spancirfest invarazdin. We are really proud to be part of that big cultural event that gathers a lot of musicians, artist, cartoonists... We are really happy and thrilled, we believe that we will represent the Cartoon Gallery, unique Gallery in the world, in the best light. I would like to thanks everyone who was faithful every month and put his self on disposal, help in organization of the exhibitions! Ofcourse, it will not be the same without you... but, this is just the beginning!!

3 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:3 DÜNYA KARiKATÜR SANATINDA BENZERLiKLER SIMILARITIES IN THE WORLD CARTOON ART HÜSEYÝN ÇAKMAK nbu sayfada yayýnlayacaðýmýz karikatürler, Dünya Karikatür Sanatý'ndaki benzer karikatürlerden oluþacaktýr... Benzer karikatürleri yayýnlamamýzdaki amaç herhangi bir tartýþma ortamý veya suçlama yaratmak amacýný taþýmamaktadýr; sadece ve sadece Dünya Karikatür Sanatý'ndaki benzerlikleri-ilginçlikleri ortaya çýkartmak ve tekrarlanmasýný önlemektir... nthe cartoons we are going to publish in this page are those examples from the World Cartoon Art which are similar to each other... By doing this, we do not have any aim of creating an atmosphere of discussion or accusing anyone... We aim only and only at showing the similarities in the World Cartoon Art and preventing their repeat... FRANZ FUCHSEL (DENMARK) 6. International "Simavi" Cartoon Competition Albume, 1988-Turkey KÜRÞAT ZAMAN (TURKEY) 25. International "Aydýn Doðan" Cartoon Competition "Success Prize", 2008-Turkey KÜRÞAT ZAMAN (17 Temmuz 2008) Saygýdeðer Karikatürcü dostlarým; Bu yýl düzenlenen, 2008 Uluslararasý Aydýn Doðan Karikatür yarýþmasýnda kazanmýþ olduðum ve bazý karikatür sitelerinde benzeri ile yanyana resmi koyulan karikatürüm ile ilgili açýklama yapma gereði durumunda kaldýðým için üzgünüm, bu durumla anýlmak istemezdim. Biraz geç te olsa bu konudaki düþüncemi sizlerle paylaþmak istedim. Öncelikle çalýntý ve kopya karikatüre, yani; Emek hýrsýzlýðýna karþý olduðumu belirtmek isterim. Ýnternet denilen küresel sergi salonunda, tüm karikatürler herkesin gözleri önünde.hepimiz dünyanýn her bir köþesinde çizilmiþ olan bir karikatürle karþýlaþabiliyor, izleyebiliyoruz. Bu durumda kopya bir karikatürün zaten ortaya çýkmamasý olanaksýz. Ancak fikrimce benzer karikatürlerin çizilmesi, düþünülmesi kaçýnýlmazdýr. Zira biz karikatürcüler, yarýþmalarda ayný konular üzerinde düþünüp yoðunlaþan, benzer düþünce yollarýna sahip, olaylara yakýn pencerelerden bakan insanlarýz. Bu sebepten bile olsa bazen ayný karikatürde karþýlaþma ihtimalimiz yüksek oluyor. Bildiðim kadarý ile maalesef ilk kez ben de böyle bir durumla karþýlaþtým. Hiç bir arkadaþýmýn bu durumu yaþamasýný istemem. Ama çoðumuzun bir kez de olsa bunu yaþayacaðýmýzý tahmin ediyorum. Bu yazýda, çizmiþ olduðum karikatürün daha önce çizilenle benzerliðini, bakýþ açýsýný, düþünce farklýlýðýný, benzer olup olmadýðýný savunmayacaðým. Zaten sizler bunu görüp deðerlendirdiniz. Sadece þunu belirtmek isterim ki; Ben, bir baþka insanýn zihnini patlatýp, odalara kapanýp, düþününüp, gözleri kýzarýp, uðraþýp bularak çizdiði bir karikatürün benzerini tekrar çizip, bir yarýþmaya göndermeyi, bir insanýn cüzdanýný çalmakla eþde er tutuyorum. Bu sebepten dolayý baþka bir arkadaþýn daha önce çizdiði bir karikatürün, bilmeden de olsa benzerini düþünüp, bulup çizdiðim için kýrmamak adýna ondan özür dilerim. Bu arada, dünyada çizilen benzer karikatürleri, benimki de dahil, bulup,insanlarla paylaþan, Karikatür camiasýný bu konuda dikkate davet eden ve bizlere bu konuda açýklama yapma fýrsatý yaratan deðerli karikatürcü abilerimize ve karikatür sitelerine teþekkür ederim.

4 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:4 KARiKATÜR VE MÝZAH ÜZERÝNE YAZILAR-ANILAR- NOTLAR-ANEKTODLAR-AKTARMALAR-ALINTILAR "Avanak Avni", "Utanmaz Adam" Gibi Karakterlerin Yaratýcýsý; 500 Bin Satýþlý "Gýrgýr" Dergisinin Kurucusu Oðuz Aral'ýn Hayatý Korhan Atay ve Figen Kumru Akþit'in Kaleminden "Mizahýn Abisi Oðuz Aral" Adýyla Çýktý... MÝZAHIN ABÝSÝNE ARMAÐAN Uzun boylu, uzun býyýklý yaþlýca bir adam elinde üç paket sigarasý ve koltuðunda kitaplarýyla kaldýðý otelin odasýndan dýþarýya çýktýðýnda yapacaklarýný kafasýnda belirlemiþti. Otelin bahçesinde, sahile yakýn bir yerde oturacak ve kitap okuyacaktý. Masaya oturdu, kitabýný açtý ve havanýn sýcaklýðýný biraz kýrmak ve serinlemek için hastalýklarýna inat bir bardak bira söyledi kendine. Bir süre sonra ya da Korhan Atay ve Figen Kumru Akþit'in anlattýðýna göre bir saat kadar sonra masadan kalkmaya çalýþtý ama beceremedi, müþterilerin önünde yere düþtü. Bakýþlar altýnda kalkmaya çalýþtý, ama onu da beceremedi ve acýlar içinde öylece kalakaldý. Otelin revirinden bir hemþire ilk müdahaleyi yaptý ve iþin ciddiyetini anlayýnca hemen doktor çaðýrýlmasýný istedi, gelen doktor kalp krizi geçiren adamý tanýdý. Oðuz Aral'dý yerde ölümle cebelleþen. Türk mizahýnýn yetiþtirdiði en büyük usta, aslýna bakarsýnýz Türk mizahýný yetiþtiren isimdi o. Doktorun kendisini kurtarmak için verdiði mücadeleyi görünce ona kuvvetini toplayarak "Uðraþma evlâdým yolun sonuna geldim, biliyorum" dedi. Hastaneye kaldýrdýlar. Yoðun bakýmda biraz kendine gelir gibi oldu. Ziyaretçilerine camlarýn arkasýndan selam verip el salladý, kimse yokken kitap okumaya çalýþtý ve ilaçlarýn etkisiyle uykuya daldý. Herkes kefeni yýrttýðýný düþünse de Oðuz Aral daha hastaneye yatmadan yenilgiyi kabul etmiþti. Azrail'le karþýlaþtýðýnda onunla çok mücadele etme isteði yoktu içinde. 26 Temmuz 2004 tarihinde gözlerini bir daha açmamak üzere kapattý ve kapatmadan önce yaþanan son krizde doktorlarýna son sözünü de söylemiþti; "Býraktýk çocuklar" diyordu... O gün hayatýný kaybeden sadece Oðuz Aral deðildi. Avanak Avni, Utanmaz Adam gibi hafýzalardan hiçbir zaman silinmeyecek karakterlerin yaratýcýsý; Gýrgýr gibi 500 bin satýþ rakamýna ulaþmýþ bir mizah dergisinin kurucusu, büyük mizahçý Oðuz Aral'dý giden. Tiyatro adamý, pantomim sanatçýsý ve öðretmeni, baðlama ustasý, yazar, senarist, grafiker, çizgi film yaratýcýsý, ticaret dehasý... Seramik ve ebru ustasý, ressam, aþçý... Darbe günlerinin direniþçi aydýný, Avrupa'yý Anadolu mizahýyla tanýþtýran harbi adam Oðuz Aral... Müjdat Gezen'in deyimiyle "Her þeyi güzel yapan adamdý." Korhan Atay ve Figen Kumru Akþit'in, Mizahýn Abisi Oðuz Aral adlý kitabý iþte bu çok yönlü, çok kültürlü, çok kabiliyetli adamýn aþklarla, acýlarla ve kahkahalarla dolu yaþam öyküsünün izini sürüyor. Yaþamýnýn tüm ayrýntýlarýný olduðu kadar ölüme do ru giden zamanýnýn da bilinmeyenlerini gözler önüne seriyor. Do an Kitap etiketiyle Oðuz Aral'ýn ölümünün dördüncü yýlýna yaklaþtý ýmýz þu günlerde yayýmlanan kitapta yer alan anýlardan anlýyoruz O uz Aral'ýn "Býraktýk çocuklar" derken ne söylemek istediðini. Onun artýk ölümü nasýl kabullendiðini... 5 Mayýs 2004 tarihinde manevi kýzý Emine Sancak ile yaptý ý tartýþmadan da bu sinyalleri almak mümkündü. Emine Sancak'ýn kýrgýn ve çaresiz bir sesle "Daha uzun yýllar yaþamaný istiyoruz" demesi üzerine "Ben yaþadým" cevabýna veriyordu Oðuz Aral. 11 Temmuz 2004'te arkadaþý Nizamettin Tüfekçioðlu ile 15 günde bir düzenli olarak gittikleri hamam sefasýnýn çýkýþýnda ona da aynýný söyleyecekti "Bak oðlum, bu herif son defa yýkadý beni" diyecekti. Buna benzer daha birçok þey sayýbilir elbette ama kitap O uz Aral'ýn yaþamýný tüm ayrýntýlarýný anlatýrken acýlarý, hüzünleri, sevinçleri ve aþklarýyla çok çok güzel geçmiþ bir hayatý seriyor gözler önüne. Giriþinde yer alan ölüm ne kadar yürek burksa da kitap kimseyi üzmeyecek, aksine eðlendirecek bir çalýþma Mizahýn Abisi Oðuz Aral. Kitapta ayrýca Aziz Nesin'den Altan Erbulak'a, Müþfik Kenter'den Müjdat Gezen'e bir dönemin sýmsýcak dünyasýný ve Hasan Kaçan, Ergün Gündüz, Galip Tekin gibi efsane karikatüristlerin ustalaþma süreci de anlatýlýyor. (Taraf Gazetesi )

5 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:5 11 Temmuz "Bas n Günü" Kutland... K br s Türk Gazeteciler Birliði'nin Düzenlediði Resepsiyonda Bas n Çal þanlar, Sanatç lar ve Politikac lar Buluþtu... "Basýn Günü" Resepsiyonunda, Kýbrýs Türk Karikatürcüler Derneði'nin Düzenlediði 1920'den 2008'e 35 Basýn Karikatürcüsünün Eserleri Sergilendi... HABER KARiKATÜRLERi SERGiSi KARÝKATÜR:ARÝF A. ALBAYRAK Lefkoþa 12 Temmuz 08 (Türk Ajansý Kýbrýs) 11 Temmuz Basýn Günü nedeniyle Kýbrýs Türk Gazeteciler Birliði'nin düzenlediði resepsiyonda ve Kýbrýs Türk Karikatürcüler Derneði'nin düzenlediði "Haber Karikatürleri Sergisi"nde, basýn çalýþanlarý, Sanatçýlar ve politikacýlar bir araya geldi. Kýbrýs Türk Gazeteciler Birliði'nin Kýbrýs'ta ilk Türkçe gazete "Saded"in ilk yayýmlanmaya baþladýðý tarih kabul edilen 11 Temmuz 1889'un anýsýna kutlanan Basýn Günü nedeniyle düzenlediði resepsiyon ve sergi, Lefkoþa'daki birlik lokalinde yer aldý. Etkinliðe Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat, Baþbakan Ferdi Sabit Soyer, Türkiye'nin Lefkoþa Büyükelçisi Türkekul Kurttekin, Baþbakan Yardýmcýsý ve Dýþiþleri Bakaný Turgay Avcý, UBP Genel Baþkaný Tahsin Ertuðruloðlu, Ýçiþleri Bakaný Özkan Murat, Milli Eðitim ve Kültür Bakaný Canan Öztoprak, Ekonomi ve Turizm Bakaný Erdoðan Þanlýdað, Çevre ve Doðal Kaynaklar Bakaný Mustafa Gökmen, CTP Milletvekilleri Kadri Fellahoðlu ve Arif Albayrak, TDP Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý, Halk Partisi Genel Baþkaný Raþit Pertev, YKP Dýþiliþkiler Sekreteri Alpay Durduran, Gönyeli Belediye Baþkaný Ahmet Benli, DAÜ ve UKÜ Rektörleri Ufuk Taneri ve Mehmet Ali Yükselen, diðer bazý yetkililer ile çok sayýda basýn mensubu katýldý. KTGB Baþkaný Hüseyin Ekmekçi ve Kýbrýs Türk Karikatürcüler Derneði Baþkaný Hüseyin Çakmak'ýn birer konuþma yaptýðý resepsiyonda, 1920'den günümüze gazetelerde yayýmlanmýþ karikatürlerden 35'i de sergilendi. Çamaþýr ipi üzerine, çamaþýr maþalarý ile asýlan 35 karikatür, izleyenleri tarihsel bir yolculuða çýkardý. Kýbrýs Türk Karikatürcüler Derneði Baþkaný Çakmak'a teþekkür belgesini KTGB Asbaþkaný Osman Kurt takdim etti. Resepsiyonda Mustafa Elmas da, akordiyonla müzik dinletisi sundu. Resepsiyona katýlan basýn mensuplarý, hem meslektaþlarý, hem de politikacýlarla bol bol sohbet imkaný buldu. Basýn Günü nedeniyle açýlan Haber Karikatürleri Sergisi'nde eserleri yer alan çizerler þunlar: Ahmet Rifat Efendi, Þevki Çankaya, Ýsmet V. Güney, Ramiz Gökçe, Ergün Þöföroðlu, Aral Buka, Güner Pir, Erdoðan Baybars, Erten Kasýmoðlu, M. Serhan Gazioðlu, Musa Kayra, Necmi Astam, Utku Karsu, Mustafa C. Azizoðlu, Semra Yalçýn, Hüseyin Çakmak, Alper Susuzlu, Zühal Denizci, Mustafa Tozaký, Zafer Tutkulu, Mehmet Ulubatlý, Cemal Tunceri, Bertan Soyer, Arif A. Albayrak, Mehmet Ýlkerli, Aziz Yavuzdoðan, Kemal Bozkurt, Ergin Asyalý, Erdinç Ýlkerli, Ezcan Özsoy, Sevcan Çerkez, Hüseyin Özel, Elif Atamaz Aþýcýoðlu, Erol Akcan, Celal Deniz. --HÜSEYÝN EKMEKÇÝ: "ÇAÐDAÞ VE DONANIMLI BÝR ÖRGÜT"-- KTGB Baþkaný Hüseyin Ekmekçi, geçen yýl ayný günde hizmete giren yeni binasýyla KTGB'yi her yönüyle çaðdaþ ve donanýmlý bir basýn örgütü haline getirebilmek için uðraþ verdiklerini kaydeden Ekmekçi, bu yýlki etkinlikte Kýbrýs Türk Karikatürcüler Derneði'yle birlikte haber karikatürleri sergisi açtýklarýný anlattý. Ekmekçi, karikatürün, basýnýn ayrýlmaz bir parçasý olageldi ine dikkat çekerek, karikatür sanatçýlarýna teþekkür etti. Kýbrýs'ta ilk Türkçe gazete konusundaki farklý görüþlere raðmen 11 Temmuz'u kutlamayý sürdürmeyi uygun gördüklerini kaydeden KTGB Baþkaný Hüseyin Ekmekçi, meslektaþlarýyla bir araya gelmeyi istediklerini, farklý etkinlikler de hedeflediklerini söyledi. --ÖDÜN YIPRATIR-- Bunlardan verilen her ödünün hem mesleðimizin saygýnlý ýný yýpratacaðýný, hem de görevimizi yanlýþ ve eksik yaptýðýmýzý göstereceðini asla unutmamalýyýz." Politikacýlarýn, akademisyenlerin ve vatandaþlarýn meslekleriyle ilgili görüþ ve eleþtirilerini saygýyla karþýladýklarýný belirten Ekmekçi, "Ancak unutmamalýyýz ki, ilkeli, saygýn, özgür ve çaðdaþ bir Kýbrýs Türk medyasý için önce biz meslektaþlar kendi aramýzda uzlaþmalý, çok sesliliðimizi koruyarak, önce halk için görev yaptýðýmýzý unutmadan yayýnlarýmýzda gözetece imiz ana ilkelerde hemfikirlik saðlayabilmeliyiz" dedi. --HÜSEYÝN ÇAKMAK, SERGÝYÝ ANLATTI-- Kýbrýs Türk Karikatürcüler Derneði Baþkaný Hüseyin Çakmak, konuþmasýnda, 1920 ile 2008 yýllarý arasýnda Kýbrýs Türk basýnýnda karikatür çizen 35 karikatürcüye ait 35 basýn karikatürünün yer aldýðý sergi hakkýnda bilgiler verdi. Hüseyin Çakmak, yapýlan araþtýrmalarda Kýbrýs Türk Basýný'nda yayýmlanan ilk karikatürün yýllarýnda "Davul" mizah ve karikatür gazetesinde Kliþeci Ahmet Rifat Efendi'ye ait oldu unu bildiklerini belirtti. Kliþeci Ahmet Rifat Efendi'nin, Kurtuluþ Savaþý'nýn ilk yýllarýnda Yunanlýlarýn Ýzmir ve Anadolu'ya çýkmasý sonucu Kýbrýs'taki Rumca mizah gazetelerinin Kýbrýslý Türklerle mizah ve karikatürler aracýlýðýyla alay ettiklerini, bu nedenle karþý bir propoganda yapmak ve Kýbrýs Türk Toplumu'nun moralini yükseltmek amacýyla "Davul" mizah ve karikatür gazetesinde Kuvayi Milliye'yi ve Kemal Paþa'yý öven karikatürler çizdiðini anlattý. Basýn'da karikatürün önemine dikkat çeken Hüseyin Çakmak, Gazeteciler Birliði'ne, sergi önerisi ve organizasyon için teþekkür etti.

6 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:6 11 Temmuz "Bas n Günü" Kutland... K br s Türk Gazeteciler Birliði'nin Düzenlediði Resepsiyonda Bas n Çal þanlar, Sanatç lar ve Politikac lar Buluþtu... "Basýn Günü" Resepsiyonunda, Kýbrýs Türk Karikatürcüler Derneði'nin Düzenlediði 1920'den 2008'e 35 Basýn Karikatürcüsünün Eserleri Sergilendi... HABER KARiKATÜRLERi SERGiSi KARÝKATÜR: ERGÜN ÞÖFÖROÐLU K. T. KARÝKATÜRCÜLER DERNEÐÝ BAÞKANI HÜSEYÝN ÇAKMAK, CUMHURBAÞKANI MEHMET ALÝ TALAT'A SERGÝLENEN KARÝKATÜRLER HAKKINDA BÝLGÝ VERÝRKEN... RESEPSÝYONA BÜYÜK BÝR ÝLGÝ VARDI... CTP MÝLLETVEKÝLÝ ARÝF A. ALBAYRAK ÝLE MÝLLÝ EÐÝTÝM VE KÜLTÜR BAKANI CANAN ÖZTOPRAK SERGÝYÝ BÝRLÝKTE ÝZLEDÝLER KARÝKATÜR: MEHMET ÝLKERLÝ

7 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:7 MEKTUP-LETTER-MEKTUP-LETTER-MEKTUP-LETTER- KOMÝK KARÝKATÜR SOYGUNU, METÝN PEKER BÝRADER VE HUZURLARINIZDA ÝSMAÝL DÜMBÜLLÜ... Deðerli ve sevgili Yeni Akrep okurlarý; güzel bi Bodrum akþamýndan herkeze yeniden merhaba. Geçtiðimiz aylarda yayýnladýðým "Komik Karikatür Soygunu" isimli haberde yer alan bazý hususlara yanýtlar vereceðim bu yazýmda. Yanýtlardan önce, açýk seçik þunu ifade etmek istiyom ki, Ankara'dan adýma isimsiz olarak mektup gönderen þahýsýn Metin Peker birader olduðuna karar verdim. Kendimden emin olduðum kadar eminim buna. Bodrum'da aðýzlý yüzlü bi tatil yapmama fýrsat vermedi köftehor. "Derviþ Kerimoðlu þu sýralar Bodrum'da tatil yapýyo. Hadi þuna bi numara çekip, tatilini zehir edelim. Bize yanýt vermekten tatil yapmaya fýrsat bulamasýn" dercesine düzmece bi oyun bu. Hasýlý kelam, esasa geliyom þimdik. "Komik Soygun" hadisesini biliyorsunuzdur. Teferruata luzum yok. Bu yüzden kestirmeden giriyom hadiseye. Bildiðiniz üzre, bi süre önce, Ankara'daki Karikatürcüler Derneði Temsilciliði'nde bi soygun oldu. Bu soygun neticesinde uluslararasý üne sahip karikatürcülerin oricinal karikatürleri çalýndý. Özelliklen dikkatinizi çekmek istiyom; mevzubahis soygunlan ilgili olarak Metin Peker birader Hürriyet gaztesine bi torba dolusu beyanat vermesine raðmen, soygun hadisesinin karakola bildirilip bildirilmediðini, emniyet yetkililerinin bu iþi araþtýrýp araþtýrmadýðýný bilmiyoz. Fakat, haberden anladýðýmýz kadarýyla hýrsýzlardan þikayetçi olunmadý, soygun hadisesi emniyete bildirilmedi, bu konuda emniyetteki yetkililere ifade verilmedi. Þikayetçi olunsaydý eðer bu durum gaztenin haberine de yansýyacaktý. Hal öyle olsaydý eðer, emniyetteki yetkililer hadiseyi çözebilmek için "Nerede buldun þu karikatürleri? Nasýl belgeleyeceksin bu karikatürlerin sana hediye edildiðini?" diye sorguya çekeceklerdi Metin Peker biraderi. Bana göre, hýrsýzlar tarafýndan çalýndýðý iddia edilen karikatürler, Karikatürcüler Derneði arþivinden emaneten alýnmýþ ve bir þekilde birilerine gönderilme sonucu postada falan kaybolmuþ olabilir! Veya birileri tarafýndan bu karikatürlere el konulmuþ olabilir! Metin Peker birader böylesi iþlerin ustasý. Ýþini iyi biliyor. Karikatürlerin kaybolduðu ortaya çýkacak diye, kendince plan yapmýþ ve hýrsýzlýk süsü vererek hadiseyi halletmiþ. Þimdik iþin komik yanlarýna geliyoz. Hürriyet gaztesinde yer alan haberde "Metin Peker hýrsýzlara çaðrý yaparak, karikatürleri çerçeveleri için çaldýklarýný tahmin ediyoruz. Ama onlar da pahalý çerçeveler deðildi. Karikatürlerimizi getirsinler baþka birþey istemiyoruz" diyerek, garip ve komik bi talepte bulundu. Talebe bak kirpiðini düzelt. Yahu birader, hýrsýzlarýn karikatürleri çerçeveleri için çaldýklarýný nereden biliyorsun? Hadi diyelim ki, hýrsýzlar karikatürleri çerçeveleri için çaldýlar. "Çerçeveler pahalý deðildi, karikatürleri getirsinler" þeklinde hýrsýzlara çaðrý yapýlýr mý hiç? Hýrsýzlar o kadar aptal mý birader? Çerçevelerin deðil de karikatürlerin pahalý olduðu yönünde, Altýlý Ganyan tahmincisi Nalkapon misali, hýrsýzlara ipucu verilir mi hiç? Böylesine cahilce bi açýklama hýrsýzlarýn ekmeðine yað sürmez mi birader? "Demek çerçeveler pahalý deðil ha? Eh, o halde biz de karikatürleri okuturuz. Nah, iþte belgesi. Metin Peker biraderin beyanatýnda yazýyo" diye sanat kolleksiyoncularýna uygun bi fiyattan okutmazlar mý karikatürleri? Okuturlar tabii ki. Ýþin ilginç yaný, bu soygunda Karikatürcüler Derneði Ankara Temsilciliði'ne ait Plazma TV de çalýnmýþ. Vay vay vay. Vay ki ne vay. Diðer temsilciliklerimiz lokal tutmaya para bulamazlarken, Metin Peker birader Plazma TV almýþ Ankara Temsilciliði'ne. Bak þu Metin Peker biradere. Saman altýndan su yürütüp, Mýsýr Firavunlarý gibi hayat sürüyormuþ meðer. Neyse, daha komik bi olaya el atalým þimdik. "Sabah saatlerine derneði açmaya geldiðimde kapýnýn kýrýlmýþ olduðunu gördüm. Levye kullanýlarak içeri girmiþler" diyo Metin Peker birader. Falcý mý ne? Levye kullanýldýðýný nereden biliyorsun birader? Daha baþka bi aletlen kapýyý kýrýp, girmiþ olamazlar mý içeriye? Ýþin en gýrgýr beyanatý þöyle: "Karikatürleri geri getirmeleri konusunda hýrsýzlara çaðrýda bulunan Metin Peker, Plazma TV'yi istemiyoruz ama karikatürleri lütfen geri getirsinler. Hýrsýzlar karikatürleri apartmanýn önüne býrakýrlarsa bizi çok mutlu ederler" diyo. Yahu birader, bu teklife kargalar bile güler. Yapma birader. Sen kendini açýkgöz hýrsýzlarý ahmak mý sanýyorsun? Öylesine deðerli sanat eserleri kapý önüne konur mu hiç? Metin Peker birader utanmasa "Karikatürleri paspasýn altýna koyunuz, sabahleyin temsilciliðe geldiðimde alýrým" diyecekti. Karikatürcüler Derneði kimlerin eline kalmýþ. Bu ne zihniyet birader? Bu ne komiklik birader? Bu ne gýrgýr birader? Bu ne mizah birader? Bunlarý söyleyen Metin Peker diil de Ýsmail Dümbüllü sankim. Ah ulan Metin Peker ahhh. Ýsmail Dümbüllü bugün hayatta olsaydý, jübilesini yapar, Kavuðu'nu sana devreder, sahneden elini ayaðýný çekerdi. Metin Peker birader öylesine komik ki, þaþýrmadým dersem yalan olmaz yani. Derviþ Kerimoðlu (Bodrum) INTERNATIONAL CARTOON WEB SITE:

8 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:8 GEÇMÝÞ ZAMAN-P -PAST TENSE RAMÝZ GÖKÇE PORTRE KARÝKATÜRÜ: NYKOLA KAPUSTA (UKRAYNA) ÖLÜMÜNÜN 7. YILINDA ÜSTAD RAMÝZ GÖKÇE'YÝ SAYGI, SEVGÝ VE ÖZLEMLE ANIYORUZ KIBRIS TÜRK KARÝKATÜRCÜLER DERNEÐÝ

9 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:9 GÝRNE BELEDÝYESÝ KIBRIS TÜRK KARÝKATÜRCÜLER DERNEÐÝ 1. ULUSLARARASI "ZEYTÝN" KARÝKATÜR YARIÞMASI 2008 KATILIM KOÞULLARI: 1-Bu yarýþma -din, dil, ýrk ayrýmý yapýlmaksýzýn- amatör veya profesyonel tüm dünya karikatürcülerine veya karikatür çizebilen herkese açýktýr... 2-Konular: Zeytin Aðaçlarýnýn Kesilmesine Karþý Karikatürler, Zeytin, Zeytincilik, Zeytin Yaðý, Zeytin Dalý, Zeytin Aðacý, Zeytin Aðaçlarýn Kesilmesi, Zeytin'in Yararlarý vd... 3-Yarýþmaya gönderilecek eserler en az A4, en çok A3 ölçülerinde olmalýdýr... Eserler herhangi bir renkte olabilir... Gönderilecek eserlerde çerçeve veya paspartu olmamalýdýr... 4-Yarýþmaya gönderilecek eserler orijinal olacaktýr... Fotokopi veya bilgisayar tekniðiyle hazýrlanýp gönderilen eserler ödül kapsamýna alýnmayacak, seçici kurulun uygun görmesi halinde sadece sergilenecek veya albüme alýnacaktýr... 5-Yarýþmaya gönerilen ve ön elemeden geçen karikatürler, uluslararasý seçici kurul üyelerinin deðerlendirmesine sunulmazdan önce, oluþturulacak bir web sayfasýnda yayýnlanacak ve karikatürcü örgütlerin, benzer-taklitçalýntý karikatürlere karþý oluþturulan uluslararasý organizasyonlarýn dikkatine ve itirazýna getirilecektir... Herhangi bir karikatürün çalýntý-taklit veya benzer olduðu veya daha önce baþka bir yerde ödül aldýðý tesbit edildiði taktirde o karikatür yarýþma dýþý býrakýlacaktýr... 6-Yarýþmaya sadece 2 eser ile katýlmak mümkündür... Gönderilecek eserlerin arkasýna isim ve adres yazýlmalý, kýsa özgeçmiþ ve bir adet fotoðraf gönderilmelidir... Arzu eden çizerler, telefon, fax, adreslerini de yazabilirler... 7-Eserler en geç 30 AÐUSTOS 2008 tarihine dek belirtilen adrese posta ile ulaþtýrýlmýþ olmalýdýr... Eserlerin gönderilmesinde meydana gelebilecek kayýp, gecikme ve hasardan çizeri sorumlu olacaktýr... 8-Yarýþmaya gönderilecek eserlerin yayýnlanmýþ veya yayýnlanmamýþ olmalarý önemli deðildir... Gönderilecek eserler daha önce herhangi bir yarýþmada ödül kazanmamýþ olmalýdýr... 9-Gönderilecek karikatürler, ödül alsýn veya almasýn, geri iade edilmeyecektir ve Kýbrýs Türk Karikatürcüler Derneði tarafýndan oluþturulacak "Uluslararasý Kýbrýs Karikatür Müzesi"nin arþivine kalacaktýr 10-Yarýþmada ödül kazanan eserlerin yanýsýra, seçici kurulun uygun göreceði eserler bir albüm halinde yayýnlanacak ve 5-10 Ekim 2008 tarihleri arasýnda Girne'ye baðlý Zeytinlik köyünde düzenlenecek olan "7. Uluslararasý Zeytinlik Festivali" kapsamýnda sergilenecektir. 11-Yarýþma sonuçlarý, seçici kurul tutanaðý ile birlikte, ödül kazanan çizerlere ve basýn-yayýn organlarýna bildirilecektir... Yarýþmada ilk üç ödülü kazanan çizerlerinin ödül törenine katýlmalarý için gerekli ulaþým ve konaklama giderleri Girne Belediyesi'nce karþýlanacaktýr... "Özel Ödül" kazanan çizerlerinin ödül törenine katýlmalarý kendi imkanlarýnca saðlanacak; konaklama ve diðer giderler Girne belediyesi'nce temin edilecektir... ÖDÜLLER: 1. Ödül: Euro+Altýn Madalya Ödül: Euro+Gümüþ Madalya Ödül: 750 Euro+Bronz Madalya veya 20 çizere Özel Ödül (Bronz Madalya) ADRES: KIBRIS TÜRK KARÝKATÜRCÜLER DERNEÐÝ (1. ULUSLARARASI "ZEYTÝN" KARÝKATÜR YARIÞMASI) POSTA KUTUSU: 87., LEFKOÞA- KUZEY KIBRIS CARICATURQUE CARTOON BLOG KARiKATÜR HABER BLOG

10 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:10 MUNICIPALITY OF KYRENIA CYPRUS TURKISH CARTOONISTS ASSOCIATION 1ST INTERNATIONAL "OLIVE" CARTOON CONTEST 2008 PARTICIPATION REQUIREMENTS: 1-This contest and exhibition is open to all professional and amateur cartoonists of any nationality religion and background 2-Subjects-Topics: Cartoons against detroying the olive trees, olive, olive industry, olive oil, olive branch, olive tree, cutting olive trees, benefit from olive etc... 3-The minimum and maximum sizes of each cartoon to be submitted must be A4 and A3. Cartoons can be drawn in any colour There shall be no frame nor any bandages around the cartoons 4-The cartoons must be original... Photocopies and technically produced (from the computer) cartoons will not be evaluated. This type of cartoons will only be exhibited or will be put in the albume if approved by the selection committee... 5-The cartoons submitted to the contest which will be pre-elected will be put and exhibited on a web page for the attention and objection of international cartoon associations to overcome copying and steeling Any cartoon which is copied, stolen or awarded in other cartoon contest will be disqualified 6-All participants are allowed to submit maximum two cartoons Name, surname, address, and telephone numbers of the participants must be written at the back of each cartoon A short resume and photograph must also be attached 7-All the cartoons must reach to the specified addresss till 30 August 2008 The cartoonists themselves will be responsible from all losses, delays and damages 8-Being publicated or not is not important for the cartoons The important thing is that they should not be awarded in any contest 9-All cartoons eligible for an award or not shall not be returned and shall be stored in archive of the "Cyprus Inernational Catoon Museum." 10-Besides those cartoons which will be awarded, all the cartoons approved by the selection committee will be pubicated in an album and exhibited in Zeytinlik Village at 5-10 October 2008 during the "7th International Olive Festival". 11-The result of the contest will be announced in local newspapers The transfer and accomodation expenses of the cartoonists who will win the first three awards will be paid by the Municipality of Kyrenia Only the accomodation expenses of the cartoonists who will win particular/distinctive awards will be paid by the Municipality Of Kyrenia AWARDS: 1st Prize: Euro+Gold Medal... 2nd Prize: Euro+ Silver Medal... 3th Prize: 750 Euro+Bronz Medal or 20 person "Special Prize" (Bronz Medal) ADDRESS: KIBRIS TURK KARIKATURCULER DERNEGI (1. ULUSLARARASI "ZEYTÝN" KARÝKATÜR YARIÞMASI) POSTA KUTUSU: 87., LEFKOÞA- KUZEY KIBRIS (VIA TURKEY) INT (MONTHLY) DIGITAL CARTOON MAGAZINE:

11 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:11 18TH INTERNATIONAL "SAITAMA" CARTOON EXHIBITION (JAPAN) INTERNATIONAL "ODESSA" CARTOON CONTEST (UKRAINE) 4TH CHINESE JIAXING INTERNATIONAL CARTOON EXHIBITION (CHINA) 2. INT. "BUCOVINA" EXHIBITION OF SATIRICAL GRAPHIC (ROMANIA) Themes: A) "Shugo" (Gathering) B) "Free" A3 (420x297 mm) Are limited to one (1) cartoon for each section... Can be either original cartoons or copies of them... The works that arrive later than the deadline will not be included in the catalog AUGUST 2008 Note: All participants to sent special catalogue... International Cartoon Festival in Saitama. Plaza North Miyaharachyou, Kita-ku Saitama-shi Saitama-ken (Japan) Director: Akira Sato "City and Sea..." Works have to send by and should have 300 dpi resolution, A4 size in JPEG or PDF format of 1,5 Mb maximum... Cartoons (electronic copies) can be performed in any technique... Number of cartoons are limited to five AUGUST Prize: $ Prize: $ Prize: $ Audience Sympathy Award: $ Special Prizes... International Cartoon Contest, "Delovaya Sreda" Magazine, POB 45, Odessa-48, 65048, (Ukraine) Contest Coordinator: Peter Siguta "Free..." The size of work should not exceed mm... 3 Works AUGUST 2008 The "Best Representation Prizes", 5 works provided for The "Best Idea Prizes", 10 works provided for "The Best Skill Prizes", and 30 works provided for the "Excellent Works", the total 47 winning works will be awarded with top grade trophy... "The 4th Chinese Jiaxing International Cartoon Exhibition 2008" No.36 Zhonghe Road, Puhua Gallery, Jiaxing City, Zhejiang Province, P. R. China Postcode: (China) Detail Info: Organizing Committee "Publicity..." The cartoons must be sent at the address they must be of 300 dpi minimum resolution, A4 format, realized in any technique: black and white or colour... Five cartoons... Note: All the artists who will enter the saloon will receive the virtual catalogue of the exhibition AUGUST 2008 One prize: 500 for the original cartoon... Three Mentions Prize for the original cartoons... Post Complexul Muzeal Bucovina Suceava, Str. Þtefan cel Mare, No: 33, Suceava, cod: , (Romania) Constantin-Emil Ursu (No Phone)

12 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:12 27TH INTERNATIONAL "ST JUST LE MARTEL CARTOON EXHIBITION (FRANCE) XV. INTERNATIONAL "ALCALA" GRAPHIC HUMOR CONTEST- (SPAIN) INT. "HUMOREST" CARTOON CONTEST BIENNALE (CZECH REPUBLIC) 2ND INTERNATIONAL BURSA CARTOON BIENNIAL (TURKEY) Themes: "A complete world to (re)- build! What a task!" 2008 a difficult year in France and in he world..." (Events and protagonists seen by cartoonists from all continents... Political and sports important events from the year ) A work... Original or Photocopy 31 AUGUST 2008 Porcelain Pen (One Person-The Best Cartoonist) Salon International Caricature dessin presse&humour Saint-Just-Le-Martel Haute-Vienne-Limousin 5, rue de la Mairie Saint-Just-Le-Martel (France) Gerard Vandenbroucke "Garbage: The value of what you throw away..." The max. format will be of 297 xs 420 mm (A3)... Maximum of 4... Original AUGUST 2008 Premio Quevedos... Note: He is indispensable to rely on the indicated dates for the suitable planning of the catalogue and the design of the exhibition... Fundacion General de la Universidad de Alcala XV. Muestra Internacional de Humor Grafico. C/ Imagen, Alcala de Henares. Madrid (Spain) Director: Juan Garcia Cerraca "Two..." Number of submissions: 3 Max. A4... Cartoons for the competition will be sent as data files, JPG format, 300 DPI... To see the official biennale website please go to: To join the competition, authors should complete the application form found on the website and attach their cartoons (JPG, 300 DPI). The cartoons will automatically be named in the prescribed manner by the form. The receipt of cartoons will be confirmed to authors by SEPTEMBER Prize Velky Humorest Sculpture and 700., 2. Prize Humorest Sculpture and 500., 3. Prize Humorest Sculpture and 300., 2xPrizes awarded by the Jury: Sculpture and Organizer: Phdr. Zdenek Zahradník "Human Rights..." The cartoons size should be at least A4 and not more than A3... Each participant can send up to 5 works for competition SEPTEMBER st Prize: 5000 $ 2nd Prize: 2500 $ 3rd Prize: 1000 $ Honorary Mentions: 200 $ for 10 people... Certificate of Achievement for finalists... 2nd International Bursa Cartoon Biennial., BURFAÞ AÞ. Yakýn Çevre Yolu., 2. Km Hayvanat Bahçesi Yaný Bursa (Turkiye) Burcu Reþit (117)

13 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:13 2ND INTERNATIONAL "GRANADA" GRAPHIC HUMOR FESTIVAL (SPAIN) INTERNATIONAL CARTOON AND COMIC STRIPS COMPETITION (ITALIA) 20. EDITION OF THE "OLENSE" KARTOENALE (BELGIUM) INTERNATIONAL DIGITAL MEDIA CARTOON CONTEST (IRAN) "Holy Week in Granada" (La Semana Santa de Granada). More information about the subject in the website A4 horizontal (297mm widthx210mm height). Any technique will be accepted... Only 3 Works... The works should be scanned and sent by in 300 ppp, JPEG format... Accompanied by a portrait or caricature of the author (same resolution and format). 14 SEPTEMBER 2008 Note: The selected works will be printed in a catalogue. All authors whose works are selected to appear in the exhibition will receive a copy of the catalogue... Director: Inés Álvarez "60th anniversary of Un Declaration on Human Rights..." (All this in the context of the celebration of the 60 years of Un Declaration on Human Rights, when after 60 years millions of people still must wander around the world searching and struggling for their own rights and basic needs...) Section: A) Cartoon B) Comic Strips... Free... Free SEPTEMBER 2008 The best drawing will receive a money prize of the value of Post Marisa Paolucci, via Rastrelli 167, Roma (Italy) Detail Ýnfo: Organizer: Marisa Paolucci "Extreme Sports&Strange Hobbies..." Original cartoons in black and white or colour, may bear no captions... Dimensions including any passe-partout 21x30 cm... Works sent rolled and works larger than DIN A4 will not be returned... Number of entries per contestant: Maximum SEPTEMBER st Prize: Euro. 2 nd Prize: 300 Euro. 3rd Prize: 200 Euro. 4th Prize: 150 Euro. 5th Prize: 125 Euro. Olense Kartoenale Gemeentehuis Dorp 1 B-2250 Olen (Belgium) Inge Gerlo Themes: A) Cyber Spaces such as: Internet, Digital Media, Mobile, Bluetooth, Information Networks, SMS (Short Message Service) MMS (Multimedia Messaging Service) Multimedia Software B) Computer Games & Entertainment Software dpi resolution, 1200 Pixel and JPG format... The number of sent cartoons is SEPTEMBER2008 Section: A 1st Prize: 2000 $+Trophy., 2nd Prize: 1500 $+Trophy., 3rd Prize: 1000 $+Trophy., 5 Honorable Mentions... Section: B 1st Prize: 2000 $+Trophy., 2nd Prize: 1500 $+Trophy., 3rd Prize: 1000 $+Trophy., 5 Honorable Mentions... Masoud S. Tabatabai (+98 21)

14 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:14 INTERNATIONAL BIENNIAL OF "SANTA CRUZ DE TENERIFE" (SPAIN) 20TH INTERNATIONAL ROTARY CARTOON AWARDS (AUSTRALIA) 1ST INTERNATIONAL "TV ETHNOS" CARTOON CONTEST (GREECE) INTERNATIONAL "CALARASI" CARTOON CONTEST (ROMANIA) "Santa Cruz bears a Woman's Name: Cruci..." Section: 1-Personal Caricature... 2-Humour Drawing... Max. 35X50 cm... Max of one (1) work... Original and carried out in any pictorial technique SEPTEMBER 2008 Personal Caricature: First Prize: 10,000. Second Prize: 1,800. Third Prize: 1,200. Humour Drawing: First Prize: 10,000. Second Prize: 1,800. Third Prize: 1,200. International Biennial of Santa Cruz de Tenerife Organismo Autónomo de Cultura (Centro de Arte La Recova, Plaza Marcos Redondo nº 2, Santa Cruz de Tenerife) Spain Detail Info: Organizing Committee "Fuel Crisis..." Suggested size of cartoon entries is A4 (210mmx297mm) but oversized entries will be accepted... Free... Cartoons must be originals and may be either colour or black and white SEPTEMBER st Prize: $750+Medallion., Merit Prize: $250+Medallion... The Secretary, Rotary Cartoon Awards Bunker Cartoon Gallery PO Box: 2474 Coffs Harbour NSW 2450 (Australia) Organizing Committee "TV and Culture..." The minimum size of works is A4 (210x297mm)... The maximum size is A3 (297 x420 mm)... No limits... Original works and signed prints in the case of digital works are accepted... Minimum analysis 300 dpi., RGB, JPG... Maximum size up to 5MB per SEPTEMBER 2008 First Prize: , Second Prize: , Third Prize In addition there will be three Special Prizes. Post TV Ethnos Cartoonaward 2008., 5 Benaki Str Halandri (Greece) "Football Dictature..." Section: Cartoon, Portrait cartoon, Funny Photo, Collage, Digital Humour, Laughable Object... A4 or A3... Original... The number of the sending works is unlimited SEPTEMBER 2008 Grand Prize: USD., 1st Prize: 500 USD., 2nd Prize: 300 USD., 3rd Prize: 200 USD Post Culture Department, Câlârþi County, Street 13 December. No. 9 (910014) Câlârþi (Romania) Director: DJCCPCN Câlârþi

15 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:15 FIRST "RETROFITTING" INTERNATIONAL CARTOON CONTEST (IRAN) 2. ULUSAL "ÝZODER" 2008 KARÝKATÜR YARISMASI (TÜRKÝYE) 3. ULUSAL "ÝDEÞBAÞ" KARÝKATÜR YARIÞMASI (TÜRKÝYE) 1ST INTERNATIONAL "MAZATLAN" CARTOON CONTEST (MEXICO) "Innovation in Construction Industry/ building retrofitting against earthquake... Goals: Preventing non engineering structures focusing on village houses/using modern technology in building..." Max. 297mm 420mm... Original... There is no limit for sending cartoons OCTOBER 2008 First Prize: $1000., Second Prize: $500., Third Prize: $250., Awards of Success: A min. of 5 and max. of 12 success awards will be granted... (1st Retrofitting International Cartoon Contest) C2, Iran Building, 17 Shahrivar, Tabriz (Iran) Konu: "Yalýtýmýn Ýnsana, Çevreye ve Ekonomiye Katkýlarý..." Ölçü: Eserler, A3 veya A4 boyutunda bir kaðýda çizilmelidir... Çizimlerde, karýþýk teknik kullanýlabilir... Eser Sayýsý: En fazla 3 karikatür... Son Katýlým Tarihi: 01 EKÝM 2008 Ödüller: 1. Ödül: YTL., 2. Ödül: YTL., 3. Ödül: YTL., "ÝZODER Özel Ödülü" ve Platin Sponsor kuruluþlar tarafýndan "Mansiyon" ödülleri verilecektir... Adres: ÝZODER Þerifali Çiftliði, Hendem Cd. Kýble Sk. No:33, Yukarý Dudullu, Ümraniye, Ýstanbul (Türkiye) E-Posta: Detaylý Bilgi: Sorumlu: Yarýþma Komitesi Tel: (0216) Konu: "Ayakkabý..." Ölçü: En az A4, en fazla A3... Eser Sayýsý: Serbest... Not: Yarýþmaya gönderilen karikatürler ödül alsýn veya almasýn iade edilmeyecektir... Gönderilecek eserler herhangi bir yarýþmada ödül almamýþ olmalýdýr... Son Katýlým Tarihi: 06 EKÝM 2008 Ödüller: 1. Ödül: YTL., 2. Ödül: YTL., 3. Ödül: 750 YTL., Mansiyon Ödülü (3 Adet): 500 YTL Adres: ÝDESBAÞ 3. Ulusal Karikatür Yarýþmasý Lütfü Daðtaþ (Yarýþma Danýþmaný) sokak 47-7 Montrö Ýzmir (Türkiye) E-Posta: Detaylý Bilgi: Sorumlu: Lütfü Daðtaþ Tel: "The USA" (United States of America) Works sent by should have a minimum resolution of 300 dpi and keep the proportions of a Letter size paper sheet (21.5cmx27.9cm) A maximum of 3 works OCTOBER st. Prize: Golden Mermaid+$ USD., 2nd. Prize: Silver Mermaid+$ USD., 3rd. Prize: Copper Mermaid+$ USD... Post 1. Salon Internacional del Humor, Mazatlan 2008., Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlan Avenida. Miguel Aleman 203, Colonia Centro, C.P Mazatlan, Sinaloa (Mexico) Organizing Committee

16 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:16 INT. "NOSOROG" CARICATURE CONTEST (REPUBLIC SRPSKA BOSNIA HERZEGOVINA) 9TH INTERNATIONAL "FAIR PLAY" CARTOON COMPETITION (TURKEY) 6TH INTERNATIONAL "GOLDEN SMILE" CARTOON BIENNALE (SERBIA) 17. INTERNATIONAL "GOLDEN HELMET" CARTOON CONTEST (SERBIA) "My Best/Favorite Cartoon/Caricature!.." You may send by post or (A4-A3 size) Maximum work 7... Any technique will be accepted OCTOBER 2008 First Prize: 400 Euro+Diploma., Second Prize: 300 Euro+Diploma., Third Prize: 200 Euro+Diploma., Special 15 Diplomas... Special Mentioned 15 Diplomas... Post Magazine "Nosorog" Cara Dusana 4, Banja Luka (Republika Srpska Bosnia and Herzegovina Europe) Organizer: Goran Kljajic / "Fair Play..." (Cartoons must address the themes of gentlemanly conduct, sportsmanlike behaviour and brotherhood in world sport in a humorous way...) The paper on which each cartoon is drawn must be no larger than 25x35 cm in size... Original OCTOBER st Prize: 1,000 New Turkish Lira+Plaque., 2nd Prize: 750 New Turkish Lira+Plaque., 3rd, 4th and 5th (each) 500 New Turkish Lira+Plaque... 9th International Fair Play Cartoon Competition National Olympic Committee of Turkey Fair Play Council Ataköy Ýstanbul (Turkey) Detail Info: Public Relations: Mehmet Güçlü "Tradition and Progress" A3 (297mm 420mm)., A2 (420mm 590mm)... Please send original drawings or digital artworks(by ) to this Festival... Black & white or colored, any style, any technique will be accepted... Digital artworks (CD&Disk) and good quality photocopies will be accepted NOVEMBER 2008 The "Golden Medal" and 600 EUR., The "Silver Medal" and 400 EUR., The "Bronze Medal" and 300 EUR... And The Award of the Weekly Magazine "NIN" for the best graphic print... ULUPUDS ("The Golden Smile") Terazije 26/II, Beograd (Serbia) Jugoslav Vlahovic "Serbia" (for cartoon and comic) Max. 3 Cartoons... Original... All works remain property of the Festival... Min. A4., Max. A NOVEMBER st Prize: Golden Helmet (Plaque)+1,500+Diplom., uro+one-man Exhibition in 2008., 2nd Prize: 1,000 uro., 3rd Prize: International Festival of Humour and Satire "Golden Helmet"., Cultural Center-Krusevac International Festival of Humor and Satire "Golden Helmet" Toplicina 2/ Krusevac (Serbia) Lidija Jevremovic /28-983;

17 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:17 "NASREDDÝN HOCA'NIN DOÐUMUNUN 800. YILI" KONULU KARMA KARÝKATÜR SERGÝSÝ ÇANDARLI'DA AÇILDI M. BONDAROWICZ (Cartoonist & Illustrator) SATIRAMORIM Cartoon Web Page SEYRAN CAFERLi AZCARTOON WEB PAGE DAVID BALDINGER CARTOONS & STUFF HUMORGRAFE (CARTOON&HUMOR NEWS) n(çandarlý-türkiye) Çandarlý Belediyesi tarafýndan bu yýl 12'incisi yapýlan uluslararasý Çandarlý Kale Ýçi Kültür ve Sanat festivali Temmuz 2008 tarihinde düzenlendi. Festival çerçevesinde Ýzmir'li çizerler "Nasreddin Hoca'nýn 800. Doðum Yýlý" isimli karma karikatür sergisini gerçekleþtirdiler... Çandarlý Belediyesi Kültür ve Sanat sorumlusu Mustafa Aktaþ "Geçen yýl olduðu gibi, Saat Kulesi Karikatürcüler Grubu bizleri bu yýl yine onurlandýrdý. Bu yýl Nasreddin Hoca'nýn 800.doðum yýlý sergisini gerçekleþtirdik. Belediye olarak bu konuda üzerimize düþeni yaptýk. Sergi karikatürlerinden oluþan Saat Kulesi Mizah Dergisi'ni adet basýp, 6 Ülkeden 350 konuk olmak üzere tüm misafirlere, festival ziyaretcilerine daðýttýk" dedi... KARCOMIC CARTOON&HUMOUR MAGAZINE CARTOON BLOG TAWAN CHUNTRA

18 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:18 BiZE GELEN YAYINLAR-NEWCARTOONPUBLICATIONWE RECEIVED 2. GENÇLER ARASI KARÝKATÜR YARIÞMASI ALBÜMÜ Yayýnlayan: KKTC Baþbakanlýk-Gençlik Dairesi Müdürlüðü, Yayýna Hazýrlayan: Hüseyin Çakmak., Teknik Hazýrlýk: Akrep Yayýncýlýk., Ölçü: 20x20 cm., 204 Sayfa., Renkli ve Siyah Beyaz., Baský: Ajans Yay Ltd., (Lefkoþa-Kuzey Kýbrýs) 6. INTERNATIONAL "GEORGE VAN RAEMDONCK" KARTOENALE ALBUM 1996 (BELGIUM) Publisher: International Humour in Art, Gemeentebestuur Boechout., 20.5x20.5 cm., 128 Page., Black White., Drukkerij Et. Swaans-Vremde, (Boechout-Belgium) 7. INTERNATIONAL "GEORGE VAN RAEMDONCK" KARTOENALE ALBUM 1998 (BELGIUM) Publisher: International Humour in Art, Gemeentebestuur Boechout., 20.5x20.5 cm., 168 Page., Black White., Drukkerij Et. Swaans-Vremde, (Boechout-Belgium) TABRÝZCARTOONS WEB PAGE 2ND INTERNATIONAL "CAR-CARICATURE EXHIBITION CATALOGUE 2008 (CROATIA) Publisher: Huna d.o.o Zagreb., Publisher: Ivica Palatinus., Graphics: K. Bauer S., 29.5x21 cm., 56 Page., Full Coloured., Frigelj Offset (Zagreb-Croatia)., ISBN:

19 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:19 BiZE GELEN YAYINLAR-NEWCARTOONPUBLICATIONWE RECEIVED 8. INTERNATIONAL "GEORGE VAN RAEMDONCK" KARTOENALE ALBUM 2000 (BELGIUM) Publisher: International Humour in Art, Gemeentebestuur Boechout., 20.5x20.5 cm., 152 Page., Black White., (Boechout-Belgium) "BÝZ VE KARÝKATURA" SATÝRA-KARÝKATÜRA JURNALI NO:3 Yayýna Hazýrlayan: Bayram Hacýzade., Teknik Hazýrlýk: Kamal Haciyev, Yaver Esedov., Teknik Hazýrlýk: Anar Gülmaliyev, Kamil Abbasov., Ölçü: 21x29.5 cm., 24 Sayfa., Tamamý Renkli., (Bakü-Azerbaycan) 10. INTERNATIONAL "GEORGE VAN RAEMDONCK" KARTOENALE ALBUM 2005 (BELGIUM) Publisher: International Humour in Art, Gemeentebestuur Boechout., 20.5x20.5 cm., 120 Page., Full Coloured., (Boechout-Belgium) "BÝZ VE KARÝKATURA" SATÝRA-KARÝKATÜRA JURNALI NO:4 Yayýna Hazýrlayan: Bayram Hacýzade., Art Direktör: Leyla Salamova., Çeviri: Aytan Hajiyeva., Teknik Hazýrlýk: Afet Ýsayeva., Ölçü: 21x29.5 cm., 24 Sayfa., Tamamý Renkli., (Bakü- Azerbaycan)

20 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:20 VLADIMIR MOCHALOV: THE CZAR OF RUSSIAN PORTRAIT CARTOON-1 PETER ZAVACKY In Dec the Russian cartoon received great appreciation - the most famous contemporary Russian caricaturist and portraitist Vadimír Mochalov became an upright academician of the Russian Academy and the first ever academician from among caricaturists. Vladimir Georgievich Mochalov (1948) is a great Master and the most famous cartoonist of political caricature and friendly jests. For nearly 20 years he has been a chief artist of the famous Soviet cartoon magazine Krokodil (The Crocodile) - published in and Editor of Novoy Krokodil (The New Crocodile) - published in The artist is one of the most talented successors of traditions of such distinguished masters as Kukryniksy, B.Efimov, V.Gorjajev, V. Rotov, L. Soifertis, etc. Vladimir Mochalov is an author of many hundreds of masterly made cartoons, drawings and illustrations awarded by prestigious awards at Russian and international exhibitions, contents and biennale. Mochalov's portrait gallery contains well-known historical and contemporary politicians, figures of arts and sport depicted in the light of irony and grotesque. His reputation presented through his last exhibition in the hall of the Russian Academy of Arts in Moscow. Over 200 works have been presented there. The exhibition centerpiece are the series of drawings entitled "Celebrities of the Past and Present" executed in the genre of caricature and satirical portrait. A big interest was on his artist's illustrations to Charles Perrault's book "Hop o My Thumb", or Bulgakov, too. Visitors and fans of cartoons could enjoy famous and favourite well-know faces, figures and shapes-chaplin, Dali, Picasso, Gorkiy, Pele, Rolandino, V.Tikhonov, Weissmueller, Tyson, Castro, Belmondo, S.Loren, J.Raczova, Madona, Alla Pugacheva. Maya Pliseckaya, Stalin, Brezhnev, Putin, Nikulin, Ryazanov, Ranevskaya, Gretzky... His portrait paintings are perfect depictions of face at the best artistic interpretation, be it black&white, on paper or canvas. These masterpieces are also very psychological expression portraits, nice observed with deep insight into spirit of portrayed person. He ussually portraits the persons that he has in love, or are interesting to him either their positive or negative work in their life or history of the mankind. The exhibition also presented the pictures of the people that already passed away, but their faces have remained with us. According M. Zlatkovsky/Moscow/ and V.Aleksandrov/St. Peterburg/-Mochalov is "the best portraitist in Russia", at present, and V.Zivicky/Bratislava/ add - "super Master". Today belongs Mochalov, alongs with famous Ilya Glazunov and Aleksander Shilov among to the most famous and popular creative artists in Moscow. Vladimir Mochalov: Born in 1948, in Moscow, artist-poitraitcartoonist, catoonist, illustrator, painter, artist of poststamps, engraving art, animator. He graduated at Moscow Art College named. V.Surikov/1966/ and University - Institut of Polygraphy -Book grafic - in Moscow /1976/. His first cartoon was published in Krokodil in His cartoons were published in over 30 countries e.g. Pan /Belgia/, Cannard Enchaine/France/, Rohác, Kocúrkovo/Slovakia/, MAV /USA/, and in Russia - Novoye vremya, Politicheskij journal, Izvestiya, Junost, Selskaja molodezh, Krokodil/edition 1922/, Novyy Krokodil, Krokodil/last edition

21 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:21 VLADIMIR MOCHALOV: THE CZAR OF RUSSIAN PORTRAIT CARTOON-2 published since 2006/, TV Park... Vladimir Illustrated more than 30 books. He prepared and published three own books of cartoons. He won many home and foreign awards and prizes - Kuba, Yugoslavia, France, Japan, Bulgaria/Gabrovo/, Russia. He is also the participant of many exhibitions and International Cartoons Exibitions in his country and abroad. He prepared many personal exibitions and cartoon lecture/japan, Slovakia, etc/. Many of his cartoons are in private collections in Russia, Germany, Belgia, Litva, Latvia, Schweiz, USA, Slovakia... At present time, Vladimir Mochalov is free artist and a main artist of the monthly Politik journal and at las received of personal offer from Editor of Nebelspalter Mr. Marco Ratschiller to cooperation with the famous swiss cartoon magazine. Many of his cartoons are in private collections in Russia/B.Efimov/, Germany, Belgia, Litva, Latvia, Switzerland, USA/ex-president Clinton/, Slovakia...,they are the Russian, Swiss businessmen and politicians, American senators and Japanese profesors. Vladimir Mochalov celebrated lately, in summer, his sixtieth birthday. Happy birthday-sdnem rozhdenia "nash lyubimyy" Volodya!!! Note: Peter the Great's plan to create this Russian artistic school came to fruition on November 6, 1757, when the Academy of Three Noble Arts/(Painting, Sculpture and Architecture) was established by the Senate Edict in the reign of Empress Elizabeth on the initiative of Ivan Shuvalov, a noted en lightener of that time. The first curator of the Academy Ivan Shuvalov. The first Academy painter became K. Bryloov - with his masterpiece "The Last Day of Pompei" to enjoy an international reputation in 1834 when it won the Grand Prix at the Paris Salon. Followed the famous names as: I. Repin, V Surikov; V.Polenov, sculptors M. Artokolski, I.Martos, V.Demut-Malinovski, S.Pimenov, I. Prokofiev, architects N.Benois, I. Fomin, A.Voronikhin, K. Ton, V.Shuko and many others. Since 1997 to the present day the Russian Academy of Arts has been directed by the world renowned artist and sculptor Zurab Cereteli. He is only 14th Head of Academy in the sequence so far.

RUSSIAN CARTOON MASTER VALENTIN ROZANTSEV DIED

RUSSIAN CARTOON MASTER VALENTIN ROZANTSEV DIED ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (TEMMUZ - AÐUSTOS 2010) YIL: 8 SAYI: 92 RUSSIAN CARTOON MASTER VALENTIN ROZANTSEV DIED MACEDONIAN CARTOON MASTER DELCO MIHAJLOV DIED (PAGE: 7) SERBIAN CARTOONIST

Detaylı

CARTOON BY: WILLEM RASING [HOLLAND] BERT WITTE [CARTOONIST - HOLLAND]

CARTOON BY: WILLEM RASING [HOLLAND] BERT WITTE [CARTOONIST - HOLLAND] ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (HAZÝRAN 2012) YIL: 10 SAYI: 109 BERT WITTE DUTCH CARTOONIST PASSED AWAY Bert Witte was one of the most award-winning, published, prolific and versatile cartoonists

Detaylı

CARTOON BY: RONALD SEARLE (ENGLAND)

CARTOON BY: RONALD SEARLE (ENGLAND) ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (OCAK 2012) YIL: 10 SAYI: 106 CARTOON BY: RONALD SEARLE (ENGLAND) (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:2 VLADIMIR KOS (YUGOSLAVIA) Frist Prize [Cartoon Section] International

Detaylı

CARTOON BY: GÜNGÖR KABAKÇIOÐLU (TURKEY)

CARTOON BY: GÜNGÖR KABAKÇIOÐLU (TURKEY) KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (TEMMUZ - AÐUSTOS 2011) YIL: 9 SAYI: 101 CARTOON BY: GÜNGÖR KABAKÇIOÐLU (TURKEY) (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:2 HÜSEYÝN ÇAKMAK n Bu sayfada yayýnlayacaðýmýz karikatürler, Dünya Karikatür

Detaylı

ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (AÐUSTOS 2012) YIL: 10 SAYI: 111

ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (AÐUSTOS 2012) YIL: 10 SAYI: 111 ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (AÐUSTOS 2012) YIL: 10 SAYI: 111 CARTOON BY: OHANNES ÞAÞKAL [TURKEY] (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 2 YIL - YEAR: 10 (AÐUSTOS - AUGUST 2012) SAYI - ISSUE: 111 Hello!..

Detaylı

YENÝ AKREP ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (TEMMUZ 2004) YIL:2 SAYI:24 CARTOON BY: DARKO DRLJEVIC (SERBIA-MONTENEGRO)

YENÝ AKREP ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (TEMMUZ 2004) YIL:2 SAYI:24 CARTOON BY: DARKO DRLJEVIC (SERBIA-MONTENEGRO) YENÝ AKREP ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (TEMMUZ 2004) YIL:2 SAYI:24 CARTOON BY: DARKO DRLJEVIC (SERBIA-MONTENEGRO) (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:2 DÜNYA KARiKATÜR SANATINDA BENZERLiKLER SIMILARITIES

Detaylı

ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (ÞUBAT - MART 2012) YIL: 10 SAYI: 107. izmir KONAK BELEDiYESi BÜNYESiNDE. KARiKATÜR"

ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (ÞUBAT - MART 2012) YIL: 10 SAYI: 107. izmir KONAK BELEDiYESi BÜNYESiNDE. KARiKATÜR ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (ÞUBAT - MART 2012) YIL: 10 SAYI: 107 izmir KONAK BELEDiYESi BÜNYESiNDE "NEÞE VE KARiKATÜR" MÜZESi AÇILDI (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 2 YIL - YEAR: 10 (ÞUBAT - MART

Detaylı

CARTOON BY: AHMET ERKANLI [TURKEY]

CARTOON BY: AHMET ERKANLI [TURKEY] ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (MAYIS 2014) YIL: 12 SAYI: 122 CARTOON BY: AHMET ERKANLI [TURKEY] (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 2 YIL - YEAR: 12 (MAY - MAYIS 2014) SAYI - ISSUE: 122 SERGIO ARAU [MEKSÝKA]

Detaylı

YENÝ AKREP 8 YAÞINDA... NEW SCORPION 8 YEARS OLD...

YENÝ AKREP 8 YAÞINDA... NEW SCORPION 8 YEARS OLD... ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (KASIM 2009) YIL: 8 SAYI: 87 YENÝ AKREP 8 YAÞINDA... NEW SCORPION 8 YEARS OLD... HÜSEYÝN ÇAKMAK (2. SAYFADA) ORHAN DOÐU (3. SAYFADA) MUSTAFA YILDIZ (5. SAYFADA)

Detaylı

KARIKATÜR SANATÇISI ALÝ FERZAT, SALDIRISINA HEDEF OLDU... POLITICAL CARTOONIST ALI FARZAT, IS ATTACKED IN SYRIA. (Sayfa - Page: 13-15)

KARIKATÜR SANATÇISI ALÝ FERZAT, SALDIRISINA HEDEF OLDU... POLITICAL CARTOONIST ALI FARZAT, IS ATTACKED IN SYRIA. (Sayfa - Page: 13-15) ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (EYLÜL 2011) YIL: 9 SAYI: 102 DÜNYACA ÜNLÜ SURÝYELÝ KARIKATÜR SANATÇISI ALÝ FERZAT, FAÞÝST ESAT REJÝMÝ'NÝN SALDIRISINA HEDEF OLDU... POLITICAL CARTOONIST ALI FARZAT,

Detaylı

CARTOON BY: HUSEYÝN ÇAKMAK (CYPRUS)

CARTOON BY: HUSEYÝN ÇAKMAK (CYPRUS) ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (NÝSAN - MAYIS 2012) YIL: 10 SAYI: 108 CARTOON BY: HUSEYÝN ÇAKMAK (CYPRUS) (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 2 YIL - YEAR: 10 (NÝSAN - MAYIS 2012) SAYI - ISSUE: 108 FERNANDO

Detaylı

CARTOON BY: SERKAN SÜREK [CYPRUS] PORTRAIT CARTOON: YURI KOSOBUKIN [UKRAINA]

CARTOON BY: SERKAN SÜREK [CYPRUS] PORTRAIT CARTOON: YURI KOSOBUKIN [UKRAINA] ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (OCAK - ÞUBAT 2013) YIL: 11 SAYI: 114 CARTOON BY: SERKAN SÜREK [CYPRUS] PORTRAIT CARTOON: YURI KOSOBUKIN [UKRAINA] (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 2 YIL - YEAR: 11 (OCAK

Detaylı

CARTOON BY: VIACHESLAV SHILOV (RUSSIA)

CARTOON BY: VIACHESLAV SHILOV (RUSSIA) ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (NÝSAN 2011) YIL: 9 SAYI: 98 CARTOON BY: VIACHESLAV SHILOV (RUSSIA) (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:2 FEDER VICO (CSSR) 4th World Cartoon Gallery Albume, 1972 Skopje - Yugoslavia

Detaylı

CARTOON BY: LUBOMIR KOTRHA (SLOVAKIA)

CARTOON BY: LUBOMIR KOTRHA (SLOVAKIA) ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (EKÝM 2011) YIL: 9 SAYI: 103 CARTOON BY: LUBOMIR KOTRHA (SLOVAKIA) (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:2 HENK HILHORST (NEW ZELAND) 16th Skopje Cartoon Exhibition Album, 1982

Detaylı

COLLAGE CARTOON BY: TAYFUN AKGÜL - PORTRAIT: PROF. MUHÝTTÝN GÖKMEN [TURKEY]

COLLAGE CARTOON BY: TAYFUN AKGÜL - PORTRAIT: PROF. MUHÝTTÝN GÖKMEN [TURKEY] ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (ARALIK 2012) YIL: 11 SAYI: 113 COLLAGE CARTOON BY: TAYFUN AKGÜL - PORTRAIT: PROF. MUHÝTTÝN GÖKMEN [TURKEY] (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 2 YIL - YEAR: 11 (ARALIK -

Detaylı

YENÝ AKREP ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (EYLÜL 2004) YIL:2 SAYI:26

YENÝ AKREP ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (EYLÜL 2004) YIL:2 SAYI:26 YENÝ AKREP ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (EYLÜL 2004) YIL:2 SAYI:26 PROGRAM 05 EYLÜL PAZAR 2004 Uluslararasý Seçici Kurul Üyeleri'nin "Ercan Devlet Havaalaný"nda VIP Salonu'nda karþýlanmasý...

Detaylı

ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (HAZÝRAN 2010) YIL: 8 SAYI: 91

ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (HAZÝRAN 2010) YIL: 8 SAYI: 91 ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (HAZÝRAN 2010) YIL: 8 SAYI: 91 P. PAPAPETROS (6. SAYFADA) M. VELICKOVIC (7. SAYFADA) YUSUF TEMÝZ (10. SAYFADA) FERÝT ÖNGÖREN (11. SAYFADA) H. BOYACIO LU (12. SAYFADA)

Detaylı

PORTRAIT CARTOON : MUHAMMED GADDAFÝ

PORTRAIT CARTOON : MUHAMMED GADDAFÝ ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (KASIM 2011) YIL: 10 SAYI: 104 PORTRAIT CARTOON : MUHAMMED GADDAFÝ (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:2 KENT KÜLTÜR DEMOKRASÝ KONULU KARÝKATÜR SERGÝSÝ TMMOB Mimarlar Odasý

Detaylı

ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (AÐUSTOS - EYLÜL 2014) YIL: 12 SAYI: 123 HANZALA - CARTOON BY: NAJI AL - ALI [PALESTINE]

ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (AÐUSTOS - EYLÜL 2014) YIL: 12 SAYI: 123 HANZALA - CARTOON BY: NAJI AL - ALI [PALESTINE] ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (AÐUSTOS - EYLÜL 2014) YIL: 12 SAYI: 123 HANZALA - CARTOON BY: NAJI AL - ALI [PALESTINE] (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 2 YIL - YEAR: 12 (AÐUSTOS - EYLÜL) SAYI - ISSUE:

Detaylı

ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (EYLÜL - EKÝM 2013) YIL: 11 SAYI: 118 CARTOON BY: MIKHAIL ZLATKOVSKY [RUSSIA]

ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (EYLÜL - EKÝM 2013) YIL: 11 SAYI: 118 CARTOON BY: MIKHAIL ZLATKOVSKY [RUSSIA] ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (EYLÜL - EKÝM 2013) YIL: 11 SAYI: 118 CARTOON BY: MIKHAIL ZLATKOVSKY [RUSSIA] (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 2 YIL - YEAR: 11 (SEPTEMBER - OCTOBER 2013) SAYI - ISSUE:

Detaylı

CARTOON BY: JBOSCO AZEVEDO [BRAZIL]

CARTOON BY: JBOSCO AZEVEDO [BRAZIL] ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (NÝSAN - MAYIS 2013) YIL: 11 SAYI: 116 CARTOON BY: JBOSCO AZEVEDO [BRAZIL] (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 2 YIL - YEAR: 11 (APRIL - MAY 2013) SAYI - ISSUE: 116 PAVEL

Detaylı

ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (HAZÝRAN - TEMMUZ 2013) YIL: 11 SAYI: 117 PORTRAIT: DECCAL - CARTOON BY: HÜSEYÝN ÇAKMAK [CYPRUS]

ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (HAZÝRAN - TEMMUZ 2013) YIL: 11 SAYI: 117 PORTRAIT: DECCAL - CARTOON BY: HÜSEYÝN ÇAKMAK [CYPRUS] ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (HAZÝRAN - TEMMUZ 2013) YIL: 11 SAYI: 117 PORTRAIT: DECCAL - CARTOON BY: HÜSEYÝN ÇAKMAK [CYPRUS] (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 2 YIL - YEAR: 11 (JUNE - JULY 2013) SAYI

Detaylı

CARTOON BY: CAFER ZORLU [TURKEY]

CARTOON BY: CAFER ZORLU [TURKEY] ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (KASIM 2012) YIL: 11 SAYI: 112 CARTOON BY: CAFER ZORLU [TURKEY] (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 2 YIL - YEAR: 11 (KASIM - NOVEMBER 2012) SAYI - ISSUE: 112 RACHID AIT

Detaylı

YENÝ AKREP NÝCE MUTLU YILLAR XPONIA BOLLA HAPPY NEW YEAR ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (OCAK 2004) YIL:2 SAYI:18

YENÝ AKREP NÝCE MUTLU YILLAR XPONIA BOLLA HAPPY NEW YEAR ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (OCAK 2004) YIL:2 SAYI:18 YENÝ AKREP ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (OCAK 2004) YIL:2 SAYI:18 2004 NÝCE MUTLU YILLAR XPONIA BOLLA HAPPY NEW YEAR CARTOON BY: RUMEN DRAGOSTINOV (BULGARIA) (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:2 "SEVDAMIZ

Detaylı

YENÝ AKREP ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (EYLÜL 2006) YIL: 4 SAYI: 50 CARTOON BY: ARISTIDES HERNANDEZ-ARES (CUBA)

YENÝ AKREP ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (EYLÜL 2006) YIL: 4 SAYI: 50 CARTOON BY: ARISTIDES HERNANDEZ-ARES (CUBA) YENÝ AKREP ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (EYLÜL 2006) YIL: 4 SAYI: 50 NEÞE BÝNARK (SAYFA:2'DE) HÜSEYÝN ÇAKMAK (SAYFA:3'DE) ÝZEL ROZENTAL (4. VE 7. SAYFALAR) ULUS IRKAD (SAYFA:13'DE) CARTOON BY:

Detaylı

NÝCE MUTLU YILLAR 2011... HAPPY NEW YEAR 2011... BOLLA HRONYA... 2011...

NÝCE MUTLU YILLAR 2011... HAPPY NEW YEAR 2011... BOLLA HRONYA... 2011... ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (OCAK 2011) YIL: 9 SAYI: 96 NÝCE MUTLU YILLAR 2011... HAPPY NEW YEAR 2011... BOLLA HRONYA... 2011... (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:2 JANUSZ KAPUSTA (USA) New Scorpion

Detaylı

YENÝ AKREP ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (MAYIS 2004) YIL:2 SAYI:22

YENÝ AKREP ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (MAYIS 2004) YIL:2 SAYI:22 YENÝ AKREP ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (MAYIS 2004) YIL:2 SAYI:22 Sevgili Hüseyin, Sana "Kýbrýs ve Avrupa Ýçin Umut" adýný koyduðum bir çizgimi yolluyorum. Size, yeni baslayan Kýbrýs müzakerelerinin

Detaylı

CARTOON BY: SEZER ODABAÞIOÐLU [TURKEY]

CARTOON BY: SEZER ODABAÞIOÐLU [TURKEY] ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (ÞUBAT 2015) YIL: 13 SAYI: 125 CARTOON BY: SEZER ODABAÞIOÐLU [TURKEY] (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 2 YIL - YEAR: 13 (ÞUBAT - FEBRUARY) SAYI - ISSUE: 125 LOUIS POSTRUZIN

Detaylı

YENÝ AKREP ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (ÞUBAT 2003) YIL:1 SAYI:6

YENÝ AKREP ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (ÞUBAT 2003) YIL:1 SAYI:6 YENÝ AKREP ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (ÞUBAT 2003) YIL:1 SAYI:6 TÜRKÝYE'DE FAÞÝZAN BÝR UYGULAMA DAHA Uluslararasý Nasreddin Hoca Karikatür Yarýþmasý'nda Ödül Kazanan Türk Çizer Cumhur Gazioðlu'nun

Detaylı

CARTOON BY: BA BILIG [CHINA] 3. International "Olive" Cartoon Contest 2014 Special Prize

CARTOON BY: BA BILIG [CHINA] 3. International Olive Cartoon Contest 2014 Special Prize ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (MAYIS 2015) YIL: 13 SAYI: 126 CARTOON BY: BA BILIG [CHINA] 3. International "Olive" Cartoon Contest 2014 Special Prize (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 2 YIL - YEAR:

Detaylı