ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (TEMMUZ 2009) YIL: 7 SAYI: 83

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (TEMMUZ 2009) YIL: 7 SAYI: 83"

Transkript

1 ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (TEMMUZ 2009) YIL: 7 SAYI: 83 HUSEYÝN ÇAKMAK (2. SAYFADA) SAMI BEDAIWI (6. SAYFADA) MUSTAFA YILDIZ (18. SAYFADA) MARLEN POHLE (26. SAYFADA) ULUS IRKAD (30. VE 31. SAYFADA) ÝSMET V. GÜNEY 32. SAYFADA) CARTOON BY: MYUNG LAE (SOUTH KOREA) 2ND INT OLIVE CARTOON CONTEST SILVER MEDAL

2 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:2 HUSEYÝN ÇAKMAK n Bu sayfada yayýnlayacaðýmýz karikatürler, Dünya Karikatür Sanatý'ndaki benzer karikatürlerden oluþacaktýr... Benzer karikatürleri yayýnlamamýzdaki amaç herhangi bir tartýþma ortamý veya suçlama yaratmak amacýný taþýmamaktadýr; sadece ve sadece Dünya Karikatür Sanatý'ndaki benzerlikleri-ilginçlikleri ortaya çýkartmak ve tekrarlanmasýný önlemektir... nthe cartoons we are going to publish in this page are those examples from the World Cartoon Art which are similar to each other... By doing this, we do not have any aim of creating an atmosphere of discussion or accusing anyone... We aim only and only at showing the similarities in the World Cartoon Art and preventing their repeat... ZENONAS STAINIS (USSR) X. World Cartoon Gallery Albume 1978 Skopje - Yugoslavia MAHMUT AKGÜN (TURKEY) International Nasreddin Hoca Cartoon Contest Special Prize 1979 International Nasreddin Hoca Contest Cartoons Albume 1986 Istanbul - Turkey

3 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:3 KARiKATÜR VE MÝZAH ÜZERÝNE YAZILAR-ANILAR- NOTLAR-ANEKTODLAR-AKTARMALAR-ALINTILAR Türkiyeli Ressam-Karikatürcü Serpil Kar'ýn çizdiði "Talat Portresi" KKTC Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat'a Takdim Edildi... ngeçtiðimiz yýl düzenlenen "1. Uluslararasý Aysergi-Pulya Karikatürcüler Buluþmasý" nedeniyle Kuzey Kýbrýs'a gelen ve Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat'ý ziyaret eden konuk karikatürcüler arasýnda bulunan Türkiyeli Ressam- Karikatürcü Serpil Kar, verdiði sözü tutarak, KKTC Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat'ýn bir portresini çalýþtý... Serpil Kar, çizdiði portreyi, Kýbrýs Türk Karikatürcüler Derneði yetkilileri aracýlýðý ile Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat'a iletti Temmuz 2009 Cumartesi günü, saat: 10.45'te, Lefkoþa'daki Cumhurbaþkanlýðý Sarayý'nda, Kýbrýs Türk Karikatürcüler Derneði Yönetim Kurulu Üyeleri'ni kabul eden Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat'a, Serpil Kar'ýn çizdiði "Talat Portresi" takdim edildi... Kýbrýs Türk Karikatürcüler Derneði Baþkaný Musa Kayra, Genel Sekreter M. Serhan Gazioðlu, Yönetim Kurulu Baþkaný Hüseyin Çakmak ve Yönetim Kurulu Üyesi Sevcan Çerkez'den oluþan Kýbrýs Türk Karikatürcüler Derneði heyeti adýna Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat'a portreyi takdim eden Hüseyin Çakmak, konu hakkýnda basýna açýklamalarda bulundu ve portrenin çiziliþ amacýný açýkladý... Serpil Kar'ýn çizmiþ olduðu portreyi çok beðendiðini söyleyen Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat, "daha önce birkaç portremi çalýþmýþlardý ama yüzümü hep kilolu çizmiþlerdi... Bu portre, beni gerçeðe en yakýn bir þekilde yansýtan bir portre oldu, çok beðendim... Sadece bir eksiði var, hiç saç çizilmemiþ... Tuz niyetine birkaç tutam çizilmeliydi" dedi... Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat'ýn bu sitemi üzerine, Hüseyin Çakmak "Hiç saçýnýz yok ki, nasýl çizilecekti?... dedi... Yaklaþýk bir saatlik görüþmede, Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat ile karikatürcüler arasýnda siyasi, sosyal, kültürel sohbetler yapýldý ve karikatür sanatý üzerine çeþitli görüþ alýþ veriþinde bulunuldu... INTERNATIONAL CARTOON WEB SITE:

4 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:4 2ND INTERNATIONAL OLIVE CARTOON CONTEST (KYRENIA-CYPRUS) 2. ULUSLARARASI ZEYTÝN KARÝKATÜR YARIÞMASI (GÝRNE-KIBRIS) FINAL RESULTS - KESÝN SONUÇLAR njury Members-Jüri Üyeleri: Osvaldo de Sousa - Jury President (Portugal), Erdoðan Karayel (Germany), Musa Kayra (Cyprus), Massoud S. Tabatabai (Ýran), M. Serhan Gazioðlu (Cyprus), Hüseyin Çakmak (Cyprus), Derman Atik (Cyprus), Ahmet Aykanat (Turkey), Natasa S. Kostovska (Macedonia), Arif A. Albayrak (Cyprus), Marilena Nardi (Italia), Sevcan Çerkez (Cyprus), Mustafa Tozaký (Cyprus), Nidai Güngördü (Cyprus) Evaluation Date Deðerlendirme Tarihi: Haziran-June 2009 Dome Otel (Girne - Kyrenia) Country-Ülke: 49 Participant-Katýlýmcý: 327 Work-Eser: 544 Frist Prize - Birincilik Ödülü: Gold Medal - Altýn Madalya Euro Grzegorz Szumowski (Poland) Second Prize - Ýkincilik Ödülü Silver Medal - Gümüþ Madalya Euro Myung Lae (South Korea) Third Prize - Üçüncülük Ödülü Bronze Medal - Bronz Madalya Euro Valeriu Kurtu (Germany) Kyrenia Municipality Special Prize Girne Belediyesi Özel Ödülü Bronze Medal - Bronz Madalya Angel Boligan (Mexico) "Iran Cartoon House" Special Prize "Ýran Karikatür Evi" Özel Ödülü Bronze Medal - Bronz Madalya Valentin Georgiev (Bulgaria) "Don Quishotte" (Germany) Special Prize "Don Kiþot" (Almanya) Özel Ödülü Bronze Medal - Bronz Madalya Pawel Kuczynski (Poland) "Humorgrafe" (Portugal) Special Prize "Humorgrafe" Özel Ödülü Bronze Medal - Bronz Madalya Elena Ospina (Colombia) Anatolia Cartoonists Association Special Prize Anadolu Karikatürcüler Derneði Özel Ödülü Frist Prize - Birincilik Ödülü: Gold Medal - Altýn Madalya Euro Grzegorz Szumowski (Poland) Bronze Medal - Bronz Madalya Serpil Kar (Turkey) Ismet V. Guney Special Prize Ýsmet V. Güney Özel Ödülü Bronze Medal - Bronz Madalya Onur Olguner (North Cyprus) Special Prizes Özel Ödüller: Bronze Medal - Bronz Madalya Zhang Bin (China) Murat Gök (Turkey) Kürþat Zaman (Turkey) Murat Sarý (Turkey) Mehmet Kahraman (Turkey) Hülya Erþahin (Turkey) Saeed Sadeghi (Ýran) Andrey Klimov (Russia) Yuri Manaev (Russia) Muammer Bilen (Turkey) Shahram Rezaei (Iran) Geo Gruia (Romania) Ruhi Bulduk (Turkey)

5 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:5 2ND INTERNATIONAL OLIVE CARTOON CONTEST (KYRENIA-CYPRUS) 2. ULUSLARARASI ZEYTÝN KARÝKATÜR YARIÞMASI (GÝRNE-KIBRIS) FINAL RESULTS - KESÝN SONUÇLAR Third Prize - Üçüncülük Ödülü Bronze Medal - Bronz Madalya Euro Valeriu Kurtu (Germany) FOTOLOG.COM INT. CARTOON WEB PAGE PETAR PISMESTROVIC SEZER ODABAÞIOÐLU CARTOON WEB PAGE Kyrenia Municipality Special Prize Girne Belediyesi Özel Ödülü Bronze Medal - Bronz Madalya Angel Boligan (Mexico) BAÞSAÐLIÐI Kýbrýs Türk Resim Sanatçýsý Bir Zamanlarýn Karikatür Emekçisi, Deðerli Üstad ÝSMET VEHÝT GÜNEY'in zamansýz vefatýný büyük bir üzüntü ile öðrenmiþ bulunuyoruz... GÜNEY ailesine baþsaðlýðý dileriz... Kýbrýs Türk Karikatürcüler Derneði AZERBAIJAN CARTOON WEB PAGE

6 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:6 EGYPTIAN CARTOONIST SAMI MOHAMMED ALI BEDAIWI DIED (cartoonnews-update.blogspot.com) Sami Badaiwi, also known as Bedaiwi, has passed away in 23/6/2009, after he was transferred to the hospital when he got a heart attach and died there. Bedaiwi is an Egyptian cartoonist. He enriched "October Cartoon Magazine" with his strong political cartoons, which were mostly without any comments and relied only on the way they were drawn by. Cartoonist Bedaiwi was discovered by the late cartoonist Hassan Hakem by introducing him on the pages of the first issue of Caricature magazine. Also Bedaiwi was an active member of international FECO and the Egyptian Cartoonists Association. And he published many books and albums. A quote from Bedaiwi: "The satire cartoon draws a smile even if it was for few moments, also it has the ability to enlighten the black side of the world which suffers from violence". We lost one of the foundation stones of the middle generation of the cartoonists.ashes to ashes, dust to dust and may god bless his soul. FECO WEB PAGE (Federation of Cartoonists Organization) TABRÝZCARTOONS WEB PAGE HOMUR HOMUR (HOMUR MiZAH DERGiSi) homur.blogspot.com AFRICAN CARTOONISTS WEB PAGE M. BONDAROWICZ (Cartoonist & Illustrator) MAGAZINE NOSOROG WEB PAGE CARTOON-IRAN (CARTOON&HUMOR NEWS)

7 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:7 MEKTUP-LETTER-MEKTUP-LETTER-MEKTUP-LETTER- DERVÝÞ KERÝMOÐLU METÝN PEKER SEBEBÝYLE KARÝKATÜRCÜLER DERNEÐÝ ETKÝNLÝKLERÝNE BÝÇOK KARÝKATÜRCÜ ÝÞTÝRAK ETMÝYO!.. Dikkatinizi çekti mi bilmiyom. Ben geçenlerde farkettim hadiseyi. Farkettim ve hakkaten çok üzüldüm. Þimdiki kuþak karikatürcüler pek bilmiyorlar. Karikatür Müzesi eskiden Ýstanbul'daki Tepebaþý'nda idi. Barakalardan yapýlma sevecen bi mekandý. Bu mekan, hem Karikatür Müzesi idi hem de Karikatürcüler Derneði genel merkezi idi. Sözünü ettiðim bu yerde þimdilerde TÜYAP Kitap Fuarý Merkezi mevcuttur. O zamanlar karikatürcülerimizin sayýsý iki elin parmaklarý kadar falandý. Hadi, bu sayýya ayak parmaklarýmýzý da ekleyiverelim. Topluca bi sayý verirsek, karikatürcülüðü profesyonel olaraktan yapan 20 kiþiyi geçmiyodu bu sayý. Ama yine de biribirimize karþý saygýlý, yardýmsever, duyarlý ve hoþgörülüydük. Çok iyi hatýrlýyom, bi karikatür etkinliði düzenleneceði zaman imece usulüyle yardýmlaþýrdýk. Etkinlik açýlýþlarý kalabalýktan geçilmezdi; karikatürcülerle karikatürseverler iç içeydi. Fakat bu durum þimdilerde pek öyle diil. Metin Peker denen anti bi kiþiliðin dernek baþkanlýðýný uluslararasý hukuka aykýrý bi þekilde iþgal etmesiyle iþler ters döndü. Karikatürcüler Derneði'ne kýrýlmayan, küsmeyen, öfkelenmeyen kimse kalmadý. Karikatürk Bülten'den, internetteki karikatürcüler yazýþma gruplarýndan, Karikatürcüler Derneði'nin resmi internet sitesinden haberleri izliyorum sürekli. Ýzledikçe içimi bi hüzün kaplýyo, üzülüyorum. Ýçine düþtüðümüz durum nedeniyle iç çekiyom sürekli. Niye iç çekmiyeyim ki birader. Bi bakýyosunuz, Karikatürcüler Derneði genel merkezinde bi karikatür sergisi tertiplenmiþ. Sergi açýlýþýna iþtirak eden kiþilere bi bakýyoz, hep ayný kiþiler. Bi bakýyosunuz, Karikatür Müzesi'nde karikatür mevzuunda bi etkinlik tertiplenmiþ. Etkinliðe iþtirak eden isimlere bi bakýyoz, hep ayný kiþiler. Bi bakýyosunuz, Nasreddin Hoca Karikatür Yarýþmasý mevzuunda rakýlý leblebili bi kutlama töreni tertiplenmiþ. Kutlama törenine iþtirak eden isimlere bi bakýyoz, hep ayný kiþiler. Ýstanbul'da, Karikatürcüler Derneði himayelerinde tertiplenen tüm karikatür etkinliklerinde hep ayni trajedi ile karþýlaþýyoruz. Neden bu böyle? Niye bu böyle? Niçin bu böyle? Nedeni, niyesi, niçini çok basit. Metin Peker birader Karikatürcüler Derneði'nde gücendirmedik insan býrakmadý. Bu yüzden böyle oluyo. Metin Peker biraderin isminin, cisminin ve gölgesinin olduðu karikatür etkinliklerine kimse iþtirak etmiyo, etmek istemiyo. Kazara bu etkinliklere iþtirak etmek isteyen olsa bile, Metin Peker biraderin mahkeme duvarýný andýran agresif yüz hatlarý sebebiyle biçok kiþi etkinlik yerinden nasýl kaçacaðýný þaþýrýyo. Hadise bu þekilde zuhur edincek, Karikatürcüler Derneði'nin etkinlikleri hep ayný kiþilerin katýlýmýyla gerçekleþiyo ve böylelikle ortaya çok dramatik, acýmtrak ve mahzun bi durum çýkýyo. Yazýk valla. Bu böyle olmamalýydý ama oluyo iþte. Yüzüklerin Efendisi filimini bi çoðumuz izlemiþdir herhalde. Bu filimde, iyilerin kötüleri yenmesi ana tema olaraktan iþleniyo. Orta Dünya'yý ele geçirip imparatorluðunu kurmaya çalýþan karanlýklarýn ve kötülüklerin efendisi Lord Sauron'a (Metin Peker) ve onun müritleri olan Org'lara karþý verilen þavaþým anlatýlýyo. Týpký þimdilerde Metin Peker'e karþý yaptýðýmýz muhalefet çalýþmalarý gibi. Þimdik diyceksiniz ki bu savaþýn galibi kim olcek? Ne biliyim birader. Kötü olan kazanacak elbet. Þaka bi yana, bu savaþýn galibi elbette ki biz iyiler olacaðýz. Karanlýklarýn ve kötülüklerin efendisi Lord Sauron'u yeninceye dek mücadelemizi devam ettireceðiz. Karikatürcüler Derneði'nde elbet bi gün iyilik kol gezecektir. Karikatürcüler Derneði'nin düzenlediði etkinliklerde elbet birgün izdiham yaþanacaktýr. Karikatürcüler Derneði'nde karikatürcülerin iþbirliði ve dayanýþmasý elbet bi gün eskisi gibi hayat bulacaktýr. Buna inanýnýz, bize güveniniz. Güçlerimizi birleþtirirsek kötülüklerin ve karanlýklarýn efendisi Lord Sauron'u yenebiliriz. Unutmayýnýz ki "Ýyilikler her zaman kötülükleri yok eder." Husisi Not: Husisi bi iþ için þu sýralar yurt dýþýnda olduðumdan bu ayký yazýmý yazamýyom... Bu sebeblen, Yeni Akrep'in 64. sayýsýnda yer alan bi yazýyý tekrardan yayýnlýyom...)

8 < (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:8 MEKTUP-LETTER-MEKTUP-LETTER-MEKTUP-LETTER- WPC: CITIBANK REJECTED THE MONEY PRIZE DEPOSIT, BUT... To: Freddy Pibaque. (Date:16/02/08) Dear Freddy Pibaque, I just know that the bank making the transfer on December 5 was without effect taking the money was returned to the World Press Cartoon January 8 by the IBAN is not correct. " IBAN who sent us is not your friend's account but the Citibank from Colombia Citibank in London. Confirm this and send us the correct IBAN, OK? It is always better to understand what really happened that shoot first and ask later. Waiting for you to send us the new IBAN NOTE MINE: After of this message, I sent to Mr. AA the all right IBAN, and the complete account data. But he do not make the deposit, and do not answer my messages. Dear Colleague Cartoonist: FOR NOT HAPPEN LIKE MY IF YOU WIN A PRIZE in WPC. Atunes Antonio (AA) said that he deposited my money, but I refuse it sending a copy of his message where he said that the deposit had been rejected by Citibank. After that, I hope that Mr AA show the receipt of a new deposit with stamp of the Bank. But no. (I confess that sometimes I thought that AA being deceived by his comissioned of finances; I kept some hope in his honesty. But now I doubt). FREDDY PIBAQUÉ Dear Colleague Cakmak: Mr. Antonio Antunes (AA) from world press cartoon says that my prize money was deposited in the account of my friend, but he do not say that the deposit was rejected by Citibank and the money returned to WPC. He said to me in a message (copy attached) But he does not say it to the cartoonists around the world. Why he silence it? If he had deposited the money, could save many words of their long messages, sending a copy of the deposit receipt with the stamp of Citibank Why not send it? Simply because the copy of the deposit does not exist. And not exist because WPC probably never made the deposit as it should. We reviewed here in Colombia the bank account, and no deposit WPC. We will request a written certification from the Citibank, which will also create other diligences. PS: In a part of his message AA said that the Camara Municipal de Sintra pays the flight to Portugal for the winning participants. So why he seeks the discounted value of my money? I think this is not honest. In the regulation it is not the discount fort the unrealized flight. Then translation of the message from AA (16/02/08) where he announced me that Citibank returned his money deposited. And below, a true copy of the original message in Portuguese. From: Antonnio Antunez (WPC) NEW RUSE FOR NOT PAY: Now Mr. AA is looking for otherwise dishonest of do not pay, he attempt to discredit me and probably send you a message saying that my winning caricature appear not signed on the newspaper, but are signed in the original. If this is not acceptable to wpc, why he accepted my entry in the contest? But the most false: he intends to say that I am not the author of my caricature, which it is an fraud!! unprecedented!. MY REASSONS: On the newspaper is the name of another colleague, but not in the caricature, but at the top part in block letters placed by the designer of the page. Each edition of this newspaper publish a cartoon by a different author. In this case the page designer forgot to put my name and left the text: "By Morro", the author of the cartoon published in the previous edition. If you look carefully you will see that between this text and the edge of the cartoon there are a space (3 cm aprox )... because the caricature of the previous edition had more height. I believe that the only fraud in this case is not to pay the prize to the winner. Morro, the colleague whose name appears above of my caricature on the newspaper, wrote me about the request for AA to say that I had committed a fraud. He reply recognicing my authorship. (I have a copy of his message). 2 RECOMMENDS 1) If you win a prize in the WPC, travel to Portugal, because there they will have to pay and do not make discounts by delivery of the book and the trophy. In my case they exploited that from abroad I can not put pressure on them to pay me. And intends to make discounts that do not are on the wpc rules. 2) If you can not travel, do not sign any receipt before receiving your prize money. I committed this mistake. With best regards.

9 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:9 2. ULUSLARARASI ZEYTÝN KARÝKATÜRLERÝ YARIÞMASI (FOTOÐRAFLAR)... 2ND INTERNATIONAL "OLIVE" CARTOON CONTEST (PHOTOS)...

10 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:10 2. ULUSLARARASI ZEYTÝN KARÝKATÜRLERÝ YARIÞMASI (FOTOÐRAFLAR)... 2ND INTERNATIONAL "OLIVE" CARTOON CONTEST (PHOTOS)...

11 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:11 KARÝKATÜR VAKFI CARICATURQUE CARTOON BLOG KARiKATÜR HABER BLOG CEMAL TUNCERi (TUNCERI'S CARTOONS) PANDURANGA RAO CARTOONS KÜRÞAT ZAMAN Cartoon Web Page SEYRAN CAFERLi AZCARTOON WEB PAGE DAVID BALDINGER CARTOONS & STUFF HUMORGRAFE (CARTOON&HUMOR NEWS) KARCOMIC CARTOON&HUMOUR MAGAZINE

12 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:12 2. ULUSLARARASI ZEYTÝN KARÝKATÜRLERÝ YARIÞMASI (FOTOÐRAFLAR)... 2ND INTERNATIONAL "OLIVE" CARTOON CONTEST (PHOTOS)...

13 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:13 2. ULUSLARARASI ZEYTÝN KARÝKATÜRLERÝ YARIÞMASI (FOTOÐRAFLAR)... 2ND INTERNATIONAL "OLIVE" CARTOON CONTEST (PHOTOS)... KARÝKATÜRCÜLER DERNEÐÝ ÝZMÝR TEMSÝLCÝLÝÐÝ'NDEN MEANDROS FESTÝVALÝ ÇERÇEVESÝNDE "KARÝKATÜRLERLE CUMHURÝYET'ÝN ÖYKÜSÜ" nkarikatürcüler Derneði Ýzmir Temsilciliði'nin "Meandros 2009 Festivali" bünyesinde Akbük Kütüphanesi'nde "Karikatürlerle Cumhuriyetin Öyküsü" isimli karikatür sergisi sergi 10 Temmuz 2009 tarihinde açýldý Temmuz 2009 tarihine dek açýk kalacak olan sergide Osmanlý Devleti'nin son yýllarýndaki durumu, mali-siyasi yönlerden içinde bulunduðu zayýflýk, birinci dünya savaþý, iþgal yýllarý, milli mücadele, Lozan Konferansý ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilaný ile noktalanan sancýlý bir dönemi, o dönemin basýn yayýn organlarýnda yer alan yerli ve yabancý çizerlerin karikatürlerinden oluþan bir dizi karikatür ile anlatýlýyor... "Türkiye Cumhuriyeti'nin Karikatürlerle Öyküsü" olarak isimlendirilen sergi, izleyicileri karikatürlerle tarihte küçük bir gezintiye çýkarýyor. Karikatürler, geliþmeleri yaþayan çizerler tarafýndan, güncel olarak çizilmiþ olduðundan o günlerin bakýþ açýsýný, heyecanlarýný, umutsuzluklarýný, umutlarýný kýsacasý çizildikleri dönemin duygularýný yansýtmaktadýr...

14 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:14 2. ULUSLARARASI ZEYTÝN KARÝKATÜRLERÝ YARIÞMASI (FOTOÐRAFLAR)... 2ND INTERNATIONAL "OLIVE" CARTOON CONTEST (PHOTOS)...

15 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:15 2. ULUSLARARASI ZEYTÝN KARÝKATÜRLERÝ YARIÞMASI (FOTOÐRAFLAR)... 2ND INTERNATIONAL "OLIVE" CARTOON CONTEST (PHOTOS)...

16 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:16 2. ULUSLARARASI ZEYTÝN KARÝKATÜRLERÝ YARIÞMASI (FOTOÐRAFLAR)... 2ND INTERNATIONAL "OLIVE" CARTOON CONTEST (PHOTOS)...

17 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:17 HOMUR MÝZAH DERGÝSÝNÝN 71. SAYISI ATV-SABAH GREVCÝLERÝ ÝÇÝN ÇIKTI... nhomur Mizah Gazetesi'nin 71. sayýsý yayýnlandý. Homur, üç aya yakýn süredir grev'de bulunan ATV-Sabah çalýþanlarý için Türkiye Gazeteciler Sendikasý (TGS) üyeleri ile birlikte hazýrlanarak yayýnlandý. Homur 'un 71. sayýsýnda yer alan haberler, yazýlar, karikatürler þöyle: "Seslileri Grevde, Sessiz Harfler Nerede?" Homur'un kapaðýnda yer alan bu manþette ATV-Sabah Grevi anlatýlmaktaydý. Üst Manþetlerde ise "Markopaþa, Bakma öyle alýk, alýk Geliyor Þefik Çalýk." Homurabi "100 Mayýs'ta yüzlerce Grev"; Türkiye'de 1 Mayýs'ýn 100. Kutlama yýlý olduðu hatýrlatýlýyordu. Tayyip Erdoðan "Sus, Susmazsan Sýra Gelecek." Sloganý ile sað köþeye davetsiz misafir olarak yerleþiyordu. "Seslileri Grevde Sessiz Harfler Nerede " Manþet yazýsýný Atay Sözer, TGS Genel Baþkaný Ercan Ýpekçi'nin "Bu Grev Sizi Çaðýrýyor" baþyazýsý ve Mustafa Yýldýz'ýn "1 Mayýs Kutlamasý" deseni birinci sahifede yer aldý. Birinci sahifede kapakta ayrýca Canol Kocagöz ile Mustafa Bilgin'in karikatürleri yer alýyor. Birinci sahifede her zamanki gibi Homur'un logosunun yanýna Dinçer Pilgir'in barýþ güvercini yerleþti. Peter Maivvald'ýn "Ýþçi B'nin Hikayeleri" Yýlmaz Onay'ýn çevirileri ile yer alýyor. Ord. Prof. Dr. Akildane Herzekar Hasbihal köþesinde Sabah'ý nasýl ziyaret ettiðini her zamanki tavrýyla okuyuculara aktarýyor. Bu sahifede ayrýca Tayfun Akgül ve Ahmet Erkanlý'nýn karikatürleri ile Sabah-ATV grevcilerinin tam kadro resimleri ve sýnýf dayanýþmasý için sýnýf kardeþlerinin ziyaret resimleri yer aldý. Homur'un üçüncü sahifesinde ise Türkiye'nin Ýþçi Düþmaný Gazetesi Sabah yazarlarý Merdal Maþak, Engin Arsýz, Mazlý Malýcak, Memre Maköz ile Bizim Çiftlik karikatürcüsü Salih Bebecan tanýtýlýyor. Almanya'dan kargoyla yollanan Deniz Feneri Dosyasý'nýn nasýl kaybolduðu, araþtýrma dosyasýnýn nasýl açýlacaðýný yetkili Zahit Lokman açýk seçik lokma lokma ortaya atýyor. Sabah'ýn üst manþetinde "Söyleyin Hangi Tarafýmýzdan Vazgeçelim" anketinde a) Tayyip, b) Fetullah, c) Soros, d) Unakýtan resimleriyle okuyucularýnýn oylarýna sunuluyor. Dört ve beþinci sahifelerinde "Medya Maymunu" Mizahi Þiiri ile Erhan Týðlý, "1 Mayýs'ta Neler Yapýlabilir?" önerileriyle Savaþ Ünlü. "Gözaltýna Giderken" öyküsü ile Atay Sözer yer aldý. Okur Yazarlýðýn Kýsa Tarihi'ni Fenni Yazar Piref H. Ökkeþ inceledi, araþtýrdý ve yazdý. Mayýs 2009 ayýnda aramýzdan ayrýlan Ýþçi Sýnýfýnýn Yiðit Ozaný Aþýk Ýhsani'nin "Bizim Bizim Hepsi Bizim" þiiri Turhan Selçuk'un enfes çizgisi ile yer aldý. Cihan Demirci, Asuman Küçükkantarcýlar, Canol Kocagöz, Engin Selçuk, Özhan Mercan, Yaþar Babalýk, Tayfun Akgül, Bosc+Eray Özbek, Nuri Bilgin, Lütfü Çakýn, Oðuz Makal, Ercan Baysal, Ýlker Ekici çizgileriyle yer aldý. Engin Selçuk ile Vahit Akça'nýn çizgileriyle, Bilgesu Erenus dizeleriyle yeraldýðý altýncý sahifede "Dert Babasý" köþesini Savaþ Ünlü hazýrladý. Özer Onur'un hazýrladýðý Homur'un "Çengel Bulmacasý" ile Homur ekibinin ATV-Sabah grevcilerini ziyaretlerinden resimler yer aldý. Yedinci sahifede ise TGS Genel Sekreteri Sergül Keskim "Medya'da Örgütsüzlük ve ATV-Sabah Grevi"ni açýklayan ve basýn çalýþanlarýný örgütlenmeye çaðýran yazýsý yer aldý. Mizah Bahçesinde Homur çizeri Hasan Seçkin'in Guiness Rekorlar Kitabý'na girecek 120 metrelik karikatürü tanýtýldý. 68 kuþaðýnýn kadýn önderlerinden Þirin Cemgil'i kaybettiðimizi bildiren bir haberle beraber, çocuklarla mücadele resmi yeralýyor. Çeþitli sergi haberleri ile mizah haberlerinin yeraldýðý haberlerle beraber yeni çýkan Þarlo Mizah Dergisi haberi veriliyor ATV-Sabah Grevcilerine verilen Metin Göktepe ödülü resimli olarak yeralýyor. Sekizinci sahifede ise Homur'un belgesel olarak hazýrladýðý Dönek-Us çizgi romanýný Devrim Demiral ATV-Sabah Grevcileri için yazdý ve çizdi. Homur'un bu sayýsýnýn yayýn kurulunu: Atay Sözer, Cabbar, Canol Kocagöz, Devrim Demiral, Dinçer Pilgir; Grafik Uygulama: Ender Ergün, Emre Bakan adresinden PDF dosyasýna ulaþabilirsiniz. Homur Mizah Dergisi ile adresinden iletiþim kurabilirsiniz. HOMURDANANLARIN SENFONÝK HOMURTUSU

18 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:18 ÝZMÝR'DEN KARÝKATÜRLÜ HABERLER MUSTAFA YILDIZ nuþak EÞME'DE KARÝKATÜR SERGÝSÝ "Ýzmir Saat Kulesi" çizerleri, geçen yýllarda olduðu gibi, Anadolu'nun birçok yerinde karikatür sergileri düzenlemeye devam ediyor... "Ýzmir Saat Kulesi" çizerleri, gittikleri yörelerde sadece karikatür sergisi açmak deðil, mizahsever insanlarla kucaklaþmayý hedefliyorlar Haziran 2009 tarihleri arasýnda gerçekleþecek "16. Eþme Kilim, Kültür ve Sanat Festivali"nde "Nasrettin Hoca" konulu karikatür sergisi yer alacak... Birol Çün, Eþme'lileri ilk kez portre karikatür ile tanýþtýracak... Mehmet Aslan, Ercan Baysal, Mustafa Yýldýz ve Özhan Mercan festival süresince Eþme'li gençlerle karikatürler çizip, karikatür sanatý hakkýnda bilgiler verecekler... nçýn'lý KARÝKATÜRCÜLER "ÝZMÝR SAAT KULESÝ"NDE! Bundan 4 yýl önce, "Zorunlu" olarak bir araya gelen "Ýzmir Saat Kulesi" çizerleri, kýsa zamanda uzun yol almanýn gururunu yaþýyorlar... Karikatür sanatý adýna bir þeyler yapabilme kaygýsýyla bir araya gelen Ýzmirli çizerler, ne kadar haklý olduklarýný en kýsa zamanda gösterdiler. Bu güne kadar bu oluþum hakkýnda ne yazdýk, ne çizdik, nede konuþtuk! Belki de bize "Grupçu", "Ayrýlýkçý" yakýþtýrmalar yapýldý... Ama bunun böyle olmadýðý kýsa zaman içinde anlaþýldý... Aslýnda tam tersi "Paylaþýmcý", "Birleþtirici" ve "Deðiþimci" olmak için yola çýkýldý... Ýzmir'de yaþayan usta çizerlerle, gençler bir araya getirildi... Daha ikinci yýlýnda Ýzmir'de bir ilk gerçekleþti çizerin katýldýðý rekor bir katýlýmla "Nasrettin Hoca 800 Yaþýnda" konulu karikatür sergileri açýldý; bu sergi Türkiye'nin birçok yerine taþýndý, taþýnmaya da devam ediyor... Okullarda yüzlerce çocuða karikatür dersi veriliyor... Bunlar kent merkezi dýþýnda Ýlçelerde de sürüyor... Tamamen özveri ve gönüllülük esasýyla yapýlýyor bütün bunlar... Yerel ve ulusal basýnda mizah sayfalarý hazýrlandý; çocuk ve mizah dergileri çýkarýldý, yenileri de yolda... Diðer þehirlerde yaþayan karikatürcü dostlar da aramýza katýldý... Onlarýn önerisiyle "Ýzmir Saat Kulesi" sadece Ýzmir'in deðil tüm ülke çizerlerinin buluþma noktasý oldu... Bizler de öyle yaptýk... Tüm yurtta örgütlenme kararý aldýk... Herkese kapýmýzý açtýk... Malatya'dan, Edirne'den gençlerle buluþtuk... Facebook'ta açtýðýmýz sayfada 221 üyemiz oldu... Okullarda çocuklarla oluþturduðumuz "Saat Kulesi Paf Takýmý"nda 300'den fazla üyemiz oldu... Bunlar kendiliðinden geliþen, gönül birliði ve paylaþýmcýlýk sonucu ortaya çýkan olaylardý... Bu arada geniþ katýlýmlý sergiler düzenlemeye devam ediyoruz... Yeni öðretim yýlýnda açacaðýmýz "Eðitim" konulu sergi için duyuru yaptýk... Onlarca arkadaþýmýz katýldý... Bu arada bizleri þaþýrtan bir olay oldu! Kýtalar arasýndan, Çin'den, karikatürcü dostlar da sergiye katýldý... Birbirinden güzel karikatürleriyle "Ýzmir Saat Kulesi" etkinliklerinde olmalarý bizleri mutlu etti... Her ne kadar uzakta olsak bile, birbirimize, eðitim konusunda ne kadar ortak sorunlarýmýz olduðunu gördük... Karikatürün evrensel dilinden bunlarý rahatlýkla anladýk. Açtýðýmýz karikatür sergilerine kalite getirmeye çalýþtýk... Bazý teknikleri de kullanarak foto blok, branda baský gibi iþlerle çýktýk izleyici karþýsýna... Eski dergilerden fotokopi çekip "Tarihi" sergiler açmadýk... Ýnsanýn uðramadýðý, kuþ uçmaz, kervan geçmez yerlerde sergi açýp, ben yaptým, yapýyorum kaygýsý taþýmadýk... Bunlarý yaparken hiçbir çýkar saðlamadýk... Bizimle ticari kuruluþ gibi rekabet etmek isteyenlere þunu söylemek istiyoruz: "Karikatür satýlamaz! Karikatürcü satýn alýnamaz!" "Ýzmir Saat Kulesi" her geçen gün çýtayý yükseltiyor... Daha yapýlacak çok þey var biliyoruz... Belki de "Demokratik" bir kurum olmak için hýzla ilerliyoruz... Belki de zorlanýyoruz... Kim bilir? n50. AKÞEHÝR NASRETTÝN HOCA ÞENLÝKLER Türkiye'nin tek mizah ve karikatür aðýrlýklý þenliði bu yýlý 50. gerçekleþtirmenin heyacanýný yaþýyor... Akþehir Belediyesi ve Akþehir Nasreddin Hoca ve Turizm Derneði'nin düzenlediði þenlik Temmuz 2009 tarihleri arasýnda yer aldý... Bu etkinlikler içerisinde yer alan karikatür sergileri ise þöyle: Saat Kulesi Karikatürcüler Grubu-Belediye Ýþ Merkezi, Homur Mizah Dergisi-Belediye Parký, Gökçen Eke- Belediye Ýþ merkezi ve Halk Kütüphanesi, Anadolu Karikatürcüler Derneði-Belediye Parký, Sevgi Yýlmaz ve Ýst. Üniversitesi Grafik Tasarým Öðrencileri sergisi-belediye iþ Merkezi, Cafcaf Mizah Dergisi- Belediye Parký, Filistinli Karikatürcü Naci El Ali Karikatür Sergisi-Belediye Parký, Ýzmir Saat Kulesi Karikatürcüler Grubu ve Homur Dergisi Belediye parkýnda "Karikatür Workshop" çalýþmalarý gerçekleþtirdiler...

19 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:19 2. INTERNATIONAL EXHIBITION OF "GRAPHIC HUMOR" (PERU) 4. INTERNATIONAL "PLOVDIV" CARTOON BIENNIAL (BULGARIA) AUSTRIAN INTERNATIONAL CARTOON AWARD-2009 (AUSTRIA) 2. MORDOÐAN ULUSAL KARÝKATÜR YARI MASI (TÜRKÝYE) "The Forests..." (Everything revolves around the looting and destruction of natural forests around the planet and what it means for humanity... We are destroying the natural reserves in the world...) The work must have a resolution of at least 300 dpi and a minimum size of A-4 (30 x 21 cm) You can send up to two works from his personal archives or have been published or awarded... Can be developed in any technique and should be sent only by mail, in no case shall there be original JULY 2009 Nonexistent... Address: salonhumorperu.com Web: Artistic Coordinator: Omar Zevallos Phone: (or) "The Alcohol and Nations" (The subject has as many variations as the nations in the world... For example, the Bulgarians and rakia, the Scotsmen and whisky, the Russians and vodka,etc.) A4... Colour or Black White JULY Caricaturists "Master of Caricature" Prize... Note: The catalogue of the exhibition will be given, free-of-charce to winners and those included in the catalogue... Address: Regional Ethnographic Museum, 2, Dr. Chomakov St Plovdiv (Bulgaria) Detail Info: Angel Yankov Tel: The theme of the contest is "Crisis an an Opportunity..." Free... Originals must be signed, copies will not be accepted!... Max. 3 cartoon JULY 2009 Prize: The organiser reserves the right to reduce the advertised prize money in the event of an unexpected cancellation of sponsors' consents. In that case, the awardees are entitled to 50 percent of the initially advertised prize money... Mail Address: "Austrian Cartoon Award 2009" c/o Werbeagentur Morré Johann-Kamp-Platz 1 A-8074 Graz-Raaba Austria (Europe) Address: Detail Info: Petar Pismestrovic and Christoph Morré Phone: None Konu: "Sualtý Yaþamý, Balýkadam ve Batýklar..." Ölçü: En az A4, en fazla A3 olmalý ve eser baþka bir zemine yapýþtýrýlmamalýdýr... Eser Sayýsý: En fazla 5 karikatür... Son Katýlým Tarihi: 31 TEMMUZ 2009 Ödüller: Birincilik Ödülü: 1,500 TL., Ýkincilik Ödülü: 1,000 TL., Üçüncülük Ödülü: 750 TL., Seçici Kurul Özel Ödülü: (3 adet) 250 TL (18 yaþýndan küçük 3 çizere...) Gönderim Adresi: 2. Mordoðan Ulusal Karikatür Yarýþmasý., Mordoðan Belediye Baþkanlýðý Mordoðan Ýzmir (Türkiye) E-Posta: Detaylý Bilgi: Sorumlu: Düzenleme Komitesi Tel: (232)

20 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:20 21TH INTERNATIONAL ROTARY CARTOON AWARDS (AUSTRALIA) 36. INTERNATIONAL "PIRACICABA" HUMOR EXHIBITION (BRAZIL) 19TH INTERNATIONAL "SAITAMA" CARTOON EXHIBITION (JAPAN) 2009 "CHINA GUANGXI" INTERNATIONAL CARTOON CONTEST (CHINA) "Global Financial Crisis..." Suggested size of cartoon entries is A4 (210mmx297mm) but oversized entries will be accepted... Free... Cartoons must be originals and may be either colour or black and white AUGUST st Prize: $750+Medallion., Merit Prize: $250+Medallion... Address: The Secretary, Rotary Cartoon Awards International Section Bunker Cartoon Gallery PO Box 2474 Coffs Harbour NSW 2450 (Australia) Nonexistent... Web: Organizing Committee Phone: Nonexistent... The Theme is Free... Categories: Cartoon, Charge, Caricature, Strips and Vanguard (in this category, computerized works may be registered...) Max. A (two) works per category AUGUST 2009 A total of 5 (five) prizes will be awarded, in a total amount of R$ 25, , Five Prizewinners, in the amount of R$ 4,000.00, divided into the following categories... Address: Salão Internacional de Humor de Piracicaba/ Secretaria da Ação Cultural Avenida Maurice Allain, 454 CEP Piracicaba (Brazil) salaodehumordepiracicaba. com.br Web: salaodehumordepiracicaba. com.br Maria Ivete A. Marcolino Tel: (19) /2621 Themes: A) "Nigiwai" (Means "enrich" or "become affluent") B) "Free" A3 (420x297 mm) Are limited to one (1) cartoon for each section... Can be either original cartoons or copies of them... The works that arrive later than the deadline will not be included in the catalog AUGUST 2009 Nonexistent... Note: All participants to sent special catalogue... Address: International Cartoon Festival in Saitama. Plaza North Miyahara-cho, Kita-ku Saitama-shi Saitama-ken (Japan) Nonexistent... Web: Nonexistent... Director: Suguru Kishigami Phone: Themes: A) Global Financial Crisis... B) Free Theme... A3(297mm 420mm)., Original... Max. 6 pictures for each person AUGUST 2009 Gold Medal: Yuan., Silver Medals: Yuan., Copper Medals: Yuan., Spirit Prize: Yuan Excellent Prizes., Selected Prizes... Address: Liang Ming Guangxi City College International Cartoon Contest Committee., Fusui Stree, Fusui County, Guangxi Province, (China) Address: Detail Info: Contact Persons: Huang Qigong Phone:

21 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:21 KUÞADASI BELEDÝYESÝ 1. ALTIN ÇÝZGÝ KARÝKATÜR YARIÞMASI (TÜRKÝYE) 28TH INTERNATIONAL "ST JUST LE MARTEL CARTOON EXHIBITION (FRANCE) XVI. INTERNATIONAL "ALCALA" GRAPHIC HUMOR CONTEST- (SPAIN) 1ST INTERNATIONAL "BELO HORIZONTE" CARTOON CONTEST (BRAZIL) Konu: "Turizm ülkemizde önemli bir gelir kaynaðýdýr... Coðrafya konumu ve doðal güzelliklere sahip olmamýzýn yaný sýra kültürel ve mitolojik eserlere sahip durumdayýz... Turizmin geleceðini korumak güler yüzlü konuksever, dürüst bir politika izleyerek olur. Son ekonomik krizde turizmi mutlaka etkileyecektir... Bunlarý göz önüne alarak çizeceðiniz karikatürleri bekliyoruz..." Ölçü: En az A4; en fazla A3... Son Katýlým Tarihi: 25 AÐUSTOS 2009 Ödüller: Birincilik Ödülü: 2,000 TL., Ýkincilik Ödülü: 1,500 TL., Üçüncülük Ödülü: 1,000 TL. Gönderim Adresi: Kuþadasý Belediyesi Sosyal Kültür Hizmetler Müdürlüðü., 1. Altýn Çizgi Karikatür Yarýþmasý (09400) Kuþadasý, Aydýn (Türkiye) E-Posta: Web Sayfasý: Sorumlu: Lütfü Çakýn Tel: Themes: "It is around the following theme that the 2009 collective exhibition is conceived: "2009, the Year of Astronomy...") A4... We would like you to send us about 10 drawings... Original or Photocopy 31 AUGUST 2009 Porcelain Pen (One Person-The Best Cartoonist) Address: Salon International Caricature dessin presse&humour Saint-Just-Le-Martel Haute-Vienne-Limousin 5, rue de la Mairie Saint-Just-Le-Martel (France) Web: Gerard Vandenbroucke Tel: "Universal Education (2nd Goal of Milenium)" The max. format will be of 297x420 mm (A3)... Maximum of 4 works... Original AUGUST 2009 Premio Quevedos... Note: He is indispensable to rely on the indicated dates for the suitable planning of the catalogue and the design of the exhibition... Address: Fundacion General de la Universidad de Alcala XVI. Muestra Internacional de Humor Grafico. C/ Imagen, Alcala de Henares. Madrid (Spain) Web: Director: Juan Garcia Cerraca Phone: Cartoon "Trash" will be accepted by the organizing committee only cartoons that are related to the topic indicated..." Caricature "Free..." A3 horizontal or vertical, or JPEG 300 DPI... Each category 2 (two) works SEPTEMBER st Prize Cartoon R$ 10, , 2nd Prize Cartoon R$ 3.000,00., 3rd Prize Cartoon R$ , 1st Prize Caricature R$ 10, , 2nd Prize Caricature R$ 3.000,00., 3rd Prize Caricature R$ Mail Address: 1 BH HUMOR Av. Alvares Cabral, Centro Belo Horizonte - MG (Brasil) CEP: Address: Detail Info: Organizing Committee Phone: Nonexistent...

22 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:22 YIL-YEAR:7 (HAZÝRAN-JUNE 2009) SAYI-ISSUE:82 5TH INTERNATIONAL "UMO" CARTOON CONTEST (INDIA) 6. INTERNATIONAL "ISTANBUL" CARTOON FESTIVAL (TURKEY) 15TH ANTI-WAR CARTOON SALON "KRAGUJEVAC-2009" (SERBIA) 10TH INT. CARATINGA CARTOON OF COMEDY EXHIBITION (BRAZIL) "So tweet earth** **-toon tweeting for sustainability" (Snail Mail): A4 (210X297 mm) or A3 (297X410) (Digital Size): 300 dpi and in dimensions that are suitable for printing... 5 entries per participant SEPTEMBER 2009 First Prize Rs.25,000-(RS. Twenty Five Thousand only)., Two Second Prizes of RS. 10,000-(RS. Ten Thousand only) each Three Third Prizes RS. 5,000-(RS. Five Thousand only) each Special Mentions... Mail Address: UMO-5th International Cartoon Contest Usabilitymatters. Org, Flat No# 1, 195, Sree Nilayam Apts, Kavuri Hills, Besides Pranadha Hospitals Madhapur, Hyderabad (India) Address: Detail Info: Kaladhar Bapu Phone: "Energy..." The cartoons size should be at least A4 and not more than A3... Cartoons should have 300 dpi resolution and JPEG formatted... (Max. 2 MB) No limitation for the number of works to be sent for the exhibition... Technique: Free. Black-White or Colour SEPTEMBER 2009 Not Prize... Mail Address: Yeni Yuksektepe Kultur Dernegi, Muhurdar Cad. Gunesli Bahce Sok. No: 50 (34710) Kadikoy Istanbul (Turkiye) Web: Ms. Anýl Aykan Phone: "Anti-War Cartoons" Max. 35x35 cm... Max.3 Cartoons; original.. 10 SEPTEMBER 2009 Grand Prize: 1,500., Gold Plague+1,000., Silver Plaque+800., Bronze Plaque+500., Award of the Mayor of Bydgoszc (Poland) in the amount of 750., Award of the City of Ingolstadt (Germany) in the amount of 500., Award of the City of Bielsko Biala (Poland) in the amount of 500., Award of the City of Suresnes (Fr.) in the amount of Address: Salon Antiratne Karikature., Trg Slobode 3, Kragujevac (Serbia) Detail Info: antiwar/index.htm Miodrag Stojilovic Tel: "Free..." Categories: Cartoon... Caricature... 30x40 cm... Three (3) works each category... The works must be unpublished and original SEPTEMBER 2009 A) Three Prizes for 1st Place: R$3,000,00., B) Three Prizes for 2nd Place: R$ 2,000,00., C) Three Prizes for 3rd Place: R$ 1,000,00., Address: 10º Salão Internacional do Humor de Caratinga Rua Geraldo Alves Pinto, 238-Centro Cep: Caratinga -Minas Gerais- (Brazil) Web: Edra Amorim Tel: (33)

23 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:23 YIL-YEAR:7 (HAZÝRAN-JUNE 2009) SAYI-ISSUE:82 3. INT. "BUCOVINA" EXHIBITION OF SATIRICAL GRAPHIC (ROMANIA) 15TH INTERNATIONAL "GALLARATE" CARTOON CONTEST (ITALIA) 3RD INTERNATIONAL BURSA CARTOON CONTEST (TURKEY) 21. EDITION OF THE "OLENSE" KARTOENALE (BELGIUM) "Grippe..." The cartoons must be sent at the address they must be of 300 dpi minimum resolution, A4 format, realized in any technique: black and white or colour... Five cartoons... Note: All the artists who will enter the saloon will receive the virtual catalogue of the exhibition SEPTEMBER 2009 One Prize Surprise+Diploma., Three Mentions Surprise+Diploma... Post Address: Complexul Muzeal Bucovina Suceava, Str. Þtefan cel Mare, No: 33, Suceava, cod: , (Romania) Address: Web: Constantin-Emil Ursu Tel: (No Phone) "Stars..." (2009 International Year of Astronomy) Sections: A) Graphics-Cartoon B) Satire C) Caricature It's possible to participate in all the sections... A4 (21x29,7 cm) Technique: Free... Common graphic and digital prints will be accepted but only if signed by the author... Max. 3 works... The works must be original SEPTEMBER 2009 Grand Prix: "Marco Biassoni"., 5 Special Prizes. Address: Pro Loco Gallarate Vicolo del Gambero N Gallarate (VA) Italy Detail Info: Vittorio Pizzolato Phone/Fax: (+39) "The End... Which End, Which One is the End?" The cartoons size should be at least A4 and not more than A3... Each participant can send up to 5 works for competition SEPTEMBER st Prize: 5,000 $ 2nd Prize: 2,500 $ Mention Prize of 200 $ for ten (10) participants... Address: Bursa Park Bahçe Sosyal ve Kültürel Hizmetler Tic. A.Þ. Santral Garaj Mh. Merinos Cd. Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi H Blok Merinos Parký Osmangazi Bursa (Turkiye) Web: Project Burcu Reþit Phone: (117) "Archeology..." Original cartoons in black and white or colour, may bear no captions... Dimensions including any passe-partout 21x30 cm... Works sent rolled and works larger than DIN A4 will not be returned... Number of entries per contestant: Maximum OCTOBER st Prize: Euro. 2 nd Prize: 300 Euro. 3rd Prize: 250 Euro. 4th Prize: 200 Euro. 5th Prize: 150 Euro. Address: Olense Kartoenale Gemeentehuis Dorp 1 B-2250 Olen (Belgium) Web: Inge Gerlo Phone:

24 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:24 INTERNATIONAL "BARAKALDO" HUMOUR CONTEST (SPAIN) 9TH INTERNATIONAL "TEHRAN" CARTOON BIENNIAL (IRAN) CARTOON MUSEUM CARTOON COMPETITION (POLAND) 9TH "TABRIZ" INTERNATIONAL CARTOON CONTEST (IRAN) "New Technologies..." (Internet, Biology, Space, Telecommunications, Medicine, etc) The works will have a length of one page that will not exceed 800x600 pixels, with a minimum resolution of 72 pixels per inch... Each applicant can present a maximum of three piece of work OCTOBER 2009 The "Hermes de Barakaldo" prize amounts to shared between five winners: 1st Prize: , 2nd Prize: , 3rd Prize: 800., 4th Prize: 700., 5th Prize: 500., Address: barakaldo.org Detail Info: Nonexistent... Organizing Committee Tel: Nonexistent... Themes: A) Cartoon (Two Sections) 1. Fear, 2. Free... B) Comic strip, Free. C) Caricature, Political Portraits and Free. Min: 20x30 cm., Max: 30x40 cm... A maximum of 3 works in each section can be submitted by the participating cartoonists OCTOBER 2009 Grand Prize: 8,000$., First Prize: 2,000$., Second Prize: 1,500$., Third Prize: 1,000$ Address: Iranian House of Cartoon, No. 44, Golnabi (Ketabi) St., Shariati Ave, Tehran (Iran) Detail Info: Masoud S. Tabatabai Tel: (+98 21) (or) The Museum of Caricature Art in Warsaw is Organising a Competition for a Humouristic-Satirical cartoon, which is provisionally entitled "Federic Chopin's Smile..." The competition, followed by an exhibition will be a part of Federic Chopin's 200th anniversary celebrations in Minimum A3... Five cartoons NOVEMBER 2009 Overal prizes will be worth around Euros and in addition there will be a number of sponsored awards... Address: Muzeum Karykatury Kozia Warszawa (Poland) Address: Detail Info: Nonexistent... Phone: (+48 22) "Correction of Consumption Habits..." Special Category: Editorial Cartoons... A4; A3... Works are accepted only by post DECEMBER 2009 First Winner: 1000 Euro+ Tabriz Cartoon Association Golden Trophy., Second Winner: 500 Euro+ Tabriz Cartoon Association Silver Trophy., Third Winner: 250 Euro+ Tabriz Cartoon Association Bronze Trophy., Tabriz Cartoon Association Copper Trophies+ Honor Mention Post Address: Tabriz Cartoonists Association, Azerbaijan Cartoon Museum, Former Tabriz Estate Library, Opposite of Vahdat Art School, Golestan Garden, Tabriz (Iran) Zip Code: Web: Rahim Baqqal Asghari Fax-Phone:

25 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:25 "SAÐLIK OLSUN" KARÝKATÜR ALBÜMÜ NEZÝH DANYAL Bu kitabýn önsözünün ilk cümlesi "Saðlýk, insanýn ruh ve bedenen tam bir iyilik halidir" diyor. Ýþte bu tek cümle karikatürcünün "insan Saðlýðýna", "saðlýklý insana (!)" tam kuþkuyla bakmasý için yeterlidir. Günümüzde insanoðluna deðer veren ülkelerde, insanýn daha doðmadan gözetim altýna alýndýðý ve sürekli denetim altýnda tutulduðu saðlýk sosyalizasyonu diye bir yapýlanma olduðunu biliyoruz. Bizdeki yapýlanmaya bakarsak, hastalýklara karþý "bana bir þey olmaz" diyen küçüklerimizin mantýðýyla, saðlýða bütçeden "bu kadarý çok bile" düþüncesiyle yetersiz bir pay ayýran büyüklerimizin mantýðý örtüþünce ortaya garip bir saðlýk organizasyonu çýkýyor. Sonra, birileri saðlýk için dünya para harcayarak yabancý ülkelerde umar arýyor, gün geliyor, kimileri bu ülkeler tarafýndan uçakta ilaçlanýp mikroptan arýndýrýldýktan sonra giriþ izni alabiliyorlar! Bu saðlýksýz yapýlanmaya karþý, doktorlar ve örgütleri, toplumu uyarýyorlar, saðlýk sorunlarý karþýsýnda daha duyarlý olmalarý için çaba gösteriyorlar, saðlýk sorunlarýna sahip çýkýp çözüm önerilerinde bulunuyorlar. Karikatürcüler de olaylara, sorunlara kuþkucu bakarlar ve gerçek nedenleri ararlar. Gerçekler apaçýk ortadaysa karikatürcünün iþi çok daha kolaylaþýr. Bir anlamda, karikatürcülere çok sorulan "geri ülkelerde mizah yapmak daha kolay deðil mi?" sorusuna yanýt, "teveccühünüz" olacaktýr. Sonuçta, karikatürcüler sorunlarda gördükleri çarpýklýklarý mizahi bir anlatýmla çizgiye dökerler, çizdikleri karikatürlere bakanýn bu sorunlara sahip çýkmasýný önerirler. Karikatürcülerin saðlýk sorunlarý konusunda çizdikleri karikatürler önce sergilendi, izlendi, elinizdeki kitapla da sizlere sunuldu. Umarým karikatürcüler, izleyeceðiniz saðlýk konusundaki karikatürlerle, aksaklýklara dikkatinizi çekerek sizi biraz düþündürür. Siz yine de gülüp geçersiniz, ne diyelim, "saðlýk olsun". 22.5x22.5 cm., 102 Page., Full Coloured., (Kocaeli-Turkey)

26 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:26 DÜNYA KARÝKATURASI WORLD CARTOON MARLEN POHLE When it started FECO was the acronym for the Federation of European Cartoonists Organisations. The association began in 1985, in Belgium, after a discussion on the possible advantages of creating a Federation of the Cartoonists Organisations in various countries. Peter Nieuwendijk (Holland) and Bob Vincke (Belgium) initiated this association which gathers, to day, some 2000 cartoonists, men and women, from 30 countries. Peter Nieuwendijk, who became the first general president, had a team of collaborators such as Les Lilley (England), Ane Vasilevsky (Macedonia), Eric Parez (Belgium), Roland Fiddy (creator of the FECO logo), Ronald Libin (Belgium) and so on who brought in their ideas :md contributed many hours as voluntary workers. Peter Nieuwendijk created the organisation's magazine Feconews which is sent to the members twice a year. A digital magazine, the Feconews Bulletin, giving contest and other news, is issued once every two months and sent to the nembers either by or by fax. Englishman Andy Davey fashioned the first website, which in addition to giving general inormation about FECO, announces and assesses international cartoon contests. This includes giving the contests a ratings - score for the guidance of members. In 2001, under the presideney of Roger Penwill from England, FECO changed its original name and became the Federation of Cartoonists Orgaisations, although the acronym FECO was kept. This was because many organisations wrorld wide (in a great many countries such as Australia, Egypt, Argentina, Israel, Taiwan, Korea, Iran ect.) had joined FECO. it had spread far beyond Europe. In 2005 Marlene Pohle (a German cartoonist originating from Argentina) became the General President. it was decided, then, to renew the FECO constitution which was by then 24 years old, taking into account the fact that the era of simple humour was over and that it was necessary, from then on, to urge draughtsmen to use their cartoons as weapons against the abuses of the political powers and institutions that oppress the people and the freedom of the press. The support given by the FECO to some cartoonists who were persecuted by autoritarian regimes and or dictatorial governments, contributed successfully to their liberation. The cartoon exhibition "Make humour not war", generated following the publication and furore created the caricatures known as the "Muhammad Cartoons", was soon on the web and thanks to the spontaneous help of artists from all the world, it not only met with a great success in the field of press and humour cartoons but it also enabled such countries as Iran, very irritated at the beginning, to join us and send their graphical points of view in the same way. FECO is now presenting a website which has been completely renewed by our webmasters, Alexis, Bernard Bouton and Brito, our chief editor (all Frence). Endowed with fresh dynamism and the power of communication, the website by supporting every humour and press cartoonist's motto, i.e to defend the freedom of speech and freedom at large, contributes to a greater participation to all the activities of FECO. 21x28 cm., 336 Page., Full Coloured., (Bakü-Azerbeycan) ISBN

27 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:27 IVICA PALATINUS UVODNO SLOVO Prvi automobil pojavio se u Zagrebu godine kada ga je dovezao g. Ferdinand Budicki iz Beca. Od toga dana automobil u svim njegovim izvedbama postaje sastavni die nase svakidasnjice. Njegovo Velicanstvo automobil, neizostavan je u svim segmentima covjekova rada i zivota. Nema covjekove aktivnosti gdje se ne pojavljuje auto. Od dolazenja i odlazenja s posla, od obavljanja gospodarskih, sportskih, kulturnih, politickih, rekreacijskih, transportnih, turistickih, zdravstvenih, vojnih, policijskih pa sve do Ijubavnih aktivnosti on je Sveprisutan, svepozeljan i nezamjenjiv. Danas je zivot bez njega nezamisliv. Pitamo se kako je covjecanstvo uspjelo prezivjeti tisucleja bez takvog prometala. Da bismo se osposobili za njegovo koristenje nastala su nova zanimanja, nove profesije auto-skole, taksisti, rent-a-car... Suvremeni provalnici neizostavno se njima koriste u provalama kao sredstvom bijega. Novi automobili se kocopere po salonima, autoshowovima i razbuduju nasu mastu, daju nam poticaje za njihovu kupnju, zbog cega smo u stanju godinama raditi i otplacivati rate. No, ima ih i blindiranih koji sluze i za banke, zatvore, politicare, vode i sefove, kako religijskih, tako i svjetovnih grupacija. Podvukao nam se pod kozu i u trenucima radosti i tuge, sluzi nam prigodom slavlja od rodenja i vjencanja, pa do trenutka kada prestanemo disati. Nastali su novi sportovi u kojima imaju sredisnju ulogu - auto utrke. Otvaramo salone za njihovo uljepsavanje, auto praonice, brinemo o njihovu "zdravlju" servisi, specijalisticke auto radionice (mehanicarske, elektricarske, limarske, vulkanizerske...). Za njih gradimo i uredujemo nove auto-putove, prosirujemo i odrzavamo postoje6e ulice, prometnice i parkiralista, gradimo im "stambene kvadrate", garaze - nadzemne i podzemne. Za njih osnivamo i auto-kl u bove, drustva... Kada nam vise ne sluze kako mi prizeljkujemo, kada ih se zasitimo, saljemo ih na autosajmove, prodajemo ih ili zamjenjujemo. I na kraju, kada postanu "izraubani", ostare, pokvare se, dotraju, tada zavrsavaju na razlicite nacine - u korist onima koje su sluzili, ali i nerijetko na stetu svih nas. Sretnici su akü zavrse na automobilskim "grobijima i krematorijima" uredenom autootpadu za dijelove i reciklazu. Zalosno je aküzavrse na svekolikim divljim deponijima, odbaceni po jarcima, sumama, potocima, jezerima pa i morima. Ovih dana svjedocimo da je u akciji "Ocistimo Hrvatsku od auto olupina" u tri godine iz nacionalnih parkova, parkova prirode i njihova neposrednog okolisa prikupljeno 9000 starih krntija. No ima i svijetlih primjera, nazalost za malobrojne, koji zavrse kao "Ijubimci", kao oldtimeri, ciji se vlasnici s Ijubavlju skrbe o njima, udruzujuci se u klubove i tako im daju zasluzenu pozornost, ponosno ih pokazujuci u prigodnim manifestacijama. A najsretniji, ali rijetki, zavrse u lijepo uredenim auto ili tehnickim muzejima na radost buducih pokoljenja. Tom limenom Ijubimcu dajemo glavnu ulogu u projektu izlozbe karikatura pod naslovom: "1. Zagrebacki Salon Autokarikature 2007." na temu "Auto Nas Svagdasnji". Znacenje ovog projekta za karikaturu u Hrvatskoj je visestruka. U kulturnom Zagrebu i Hrvatskoj nije dovoljno ni znacajno zastupljena karikatura. Nema humoristickog lista koji redovno izlazi, nisu otvorene mogucnosti za mlade da se izraze karikaturom. U Zagrebu jos odpocetka prosloga stoljeca karikaturisti su imali humoristicke listove, casopise, festivale humora gdje su mogli svoje radove objaviti i prikazati. Bile su to tribine na kojima su i po prvi puta sudjelovali mladi likovnjaci okusavajuci se u tom specificnom likovnom stvaralastvu. Danas 1. ZAGREB AUTO KARIKATURE KATALOG 2007 se karikaturisti pojavljuju na rijetkim izlozbama (godisnja izlozba Hrvatskog Drustva Karikaturista) u rijetkim kolumnama dnevnih listova, na marginama listova i casopisa. Raduje me sto mogu izraziti veliku zahvalnost Gradskom uredu za kulturu Grada Zagreba koji je medu prvima dao potporu ovom projektu. Hvala Hrvatskom drustvu karikaturista na ukljucivanju i potpori u pripremi 1. Salona autokarikature s nadom i zeljom za buducom suradnjom kako bi salon postae tradicionalan, kao i Ulupuh-u Sekciji za primijenjeno slikarstvo, karikaturu, ilustraciju, strip i ertani film na podacima o clanovima sekcije. Posebnu zahvalnost upucujem sponzorima i donatorima i to glavnim sponzorima: Hrvatskom Autoklubu - Hak-u sponzoru prve nagrade u cijim je prostorijama postavljena izlozba. Generali Osiguranje d.d. - sponzoru druge nagrade Centru Za Vozila Hrvatske - sponzoru trece nagrade, te Uniqa Osiguranju d.d., Partner Banci d.d. i Puckom otvorenom ucilistu Invictus d.o.o. iz Zagreba koji su objavljivanjem marketinskih poruka u ovom katalogu pridonijeli realizaciji ove izlozbe. Zahvaljujem clanovima zirija na strucnom odabiru nagradenih karikatura, selektoru - voditelju program na postavi izlozbe te cestitam nagradenim autorima. Iskreno hvala svim autorima karikaturistima na sudjelovanju i cestitke na uvrstenju radova na 1. Zagrebacki salon autokarikature x29 cm., 40 Page., Full Coloured., (Zagreb-Croatia) ISBN

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Sayı : B.08.0.DİG.0.17.03.06.821.04 /3825 05/05/2010 Konu : Tokyo Dünya Çocuk Resimleri Yarışması..VALİLİĞİNE (İl Milî Eğitim Müdürlüğü) Dışişleri

Detaylı

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition)

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) Hakan Cora Click here if your download doesn"t start automatically AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri

Detaylı

Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler

Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler All the photographs used in this calendar have been donated by Ara Güler for the benefit

Detaylı

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile ENGiN GÜNEYSU +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com Engin Guneysu was born in 1981 in Samsun In 2004,he began to work as photography editor for Cena advertisement agency. In 2004, he worked for Bodrumun

Detaylı

3. Yücel DEMİR - AFIAP, FSK - Ankara

3. Yücel DEMİR - AFIAP, FSK - Ankara 2015/059-2015/404 Nevşehir Belediyesi 6. Uluslararası Kapadokya Fotoğraf Yarışması / 2015/059-2015/404 Municipality of Nevşehir 6th International Cappadocia Photography Contest Sonuç Bildirgesi / Report

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (MAYIS 2009) YIL: 7 SAYI: 81

ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (MAYIS 2009) YIL: 7 SAYI: 81 ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (MAYIS 2009) YIL: 7 SAYI: 81 HÜSEYÝN ÇAKMAK (2. SAYFADA) ARISTIDES H. ARES (3. SAYFADA) BAYRAM HACIZADE (9. SAYFADA) MUSTAFA YILDIZ (11. SAYFADA) ULUS IRKAD (25.-26.

Detaylı

ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (MART 2009) YIL: 7 SAYI: 79

ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (MART 2009) YIL: 7 SAYI: 79 ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (MART 2009) YIL: 7 SAYI: 79 HÜSEYÝN ÇAKMAK (2. SAYFADA) CHARLIE CHAPLIN (3. SAYFADA) ULUS IRKAD (4. VE 5. SAYFADA) TOMISLAV DUSANIC (8. SAYFADA) MUSTAFA YILDIZ (9.

Detaylı

ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (AÐUSTOS 2009) YIL: 7 SAYI: 84

ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (AÐUSTOS 2009) YIL: 7 SAYI: 84 ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (AÐUSTOS 2009) YIL: 7 SAYI: 84 ARÝF A. ALBAYRAK (KIBRIS - CYPRUS) CEMAL TUNCERÝ (KIBRIS - CYPRUS) ERDOÐAN KARAYEL (ALMANYA - GERMANY) EZCAN ÖZSOY (KIBRIS - CYPRUS)

Detaylı

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ Listmania Part 2 Ünite 12 5İ Ortak Dersler İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ 1 Ünite 12 LISTMANIA PART 2 Okutman Aydan ERMİŞ İçindekiler 12.1. PRESENT PERFECT & PAST SIMPLE... 4 12.1.1. Review of verb forms...

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

CARTOON BY: YURÝ KOSOBUKÝN [UKRAINA]

CARTOON BY: YURÝ KOSOBUKÝN [UKRAINA] ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (TEMMUZ 2012) YIL: 10 SAYI: 110 CARTOON BY: YURÝ KOSOBUKÝN [UKRAINA] (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 2 YIL - YEAR: 10 (TEMMUZ - JULY 2012) SAYI - ISSUE: 110 FLORIAN DORU

Detaylı

ÇİZGİLİ DÜNYA , Tudem Yayın Grubu 1476/1 Sok. No:10/51 Alsancak-Konak/İZMİR

ÇİZGİLİ DÜNYA , Tudem Yayın Grubu 1476/1 Sok. No:10/51 Alsancak-Konak/İZMİR ÇİZGİLİ DÜNYA 2010, Tudem Yayın Grubu 1476/1 Sok. No:10/51 Alsancak-Konak/İZMİR KARİKATÜRLER: Hicabi Demirci BASKI VE CİLT: Ertem Basım Yayın Dağıtım San. Tic. Ltd. Şti. Eskişehir Yolu 40. Km. Başkent

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü Possessive Endings In English, the possession of an object is described by adding an s at the end of the possessor word separated by an apostrophe. If we are talking about a pen belonging to Hakan we would

Detaylı

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek Yeni bir web sitesi tanımlamak, FTP ve Email ayarlarını ayarlamak için yapılması gerekenler Öncelikle Sol Menüden Create Virtual Server(Burdaki Virtual server ifadesi sizi yanıltmasın Reseller gibi düşünün

Detaylı

econn (Supplier Portal) of the MANN+HUMMEL Group

econn (Supplier Portal) of the MANN+HUMMEL Group econn (Supplier Portal) of the MANN+HUMMEL Group October 2016 1 econn CONNECTED FOR SUCCESS Support If you have any questions or technical issues during the registration please contact: Teknik sorularınız

Detaylı

Teknoloji Servisleri; (Technology Services)

Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Antalya International University Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Microsoft Ofis Yazılımları (Microsoft Office Software), How to Update Office 365 User Details How to forward email in Office

Detaylı

Exercise 2 Dialogue(Diyalog)

Exercise 2 Dialogue(Diyalog) Going Home 02: At a Duty-free Shop Hi! How are you today? Today s lesson is about At a Duty-free Shop. Let s make learning English fun! Eve Dönüş 02: Duty-free Satış Mağazasında Exercise 1 Vocabulary and

Detaylı

KIMSE KIZMASIN KENDIMI YAZDIM BY HASAN CEMAL

KIMSE KIZMASIN KENDIMI YAZDIM BY HASAN CEMAL KIMSE KIZMASIN KENDIMI YAZDIM BY HASAN CEMAL DOWNLOAD EBOOK : KIMSE KIZMASIN KENDIMI YAZDIM BY HASAN CEMAL Click link bellow and free register to download ebook: KIMSE KIZMASIN KENDIMI YAZDIM BY HASAN

Detaylı

MUSTAFA ASLIER ĠN SANATI VE ÖZGÜN BASKIRESME KATKILARI Gülşah Dokuzlar Canpolat Yüksek Lisans Tezi

MUSTAFA ASLIER ĠN SANATI VE ÖZGÜN BASKIRESME KATKILARI Gülşah Dokuzlar Canpolat Yüksek Lisans Tezi MUSTAFA ASLIER ĠN SANATI VE ÖZGÜN BASKIRESME KATKILARI Gülşah Dokuzlar Canpolat Yüksek Lisans Tezi Baskı Sanatları Anasanat Dalı Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Eylül, 2012 MUSTAFA ASLIER

Detaylı

TEST RESULTS UFED, XRY and SIMCON

TEST RESULTS UFED, XRY and SIMCON TEST RESULTS UFED, XRY and SIMCON Test material : SIM card Tested software : UFED 3.6, XRY 6.5, SIMcon v1.2 Expected results : Proper extraction of SMS messages Date of the test : 02.04.2013 Note : The

Detaylı

YABANCI DİL I Zorunlu 1 1 4

YABANCI DİL I Zorunlu 1 1 4 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 200001212010 YABANCI DİL I Zorunlu 1 1 4 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı After attending the Foreign Language I, students will

Detaylı

HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir. JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY

HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir. JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY HEADLINE: How many minutes a day do you or someone else walk your dog? 0 minutes 13% 1-19 minutes 24% 20-39 minutes

Detaylı

KIRGIZ CUMHURİYETİ JEOLOJİ VE MADENCİLİK DEVLET AJANSI NIN ALMALYK LİNYİT KÖMÜR HAVZALARINA İŞLETME LİSANSININ VERİLMESİ İHALESİ HK BİLGİ NOTU

KIRGIZ CUMHURİYETİ JEOLOJİ VE MADENCİLİK DEVLET AJANSI NIN ALMALYK LİNYİT KÖMÜR HAVZALARINA İŞLETME LİSANSININ VERİLMESİ İHALESİ HK BİLGİ NOTU KIRGIZ CUMHURİYETİ JEOLOJİ VE MADENCİLİK DEVLET AJANSI NIN ALMALYK LİNYİT KÖMÜR HAVZALARINA İŞLETME LİSANSININ VERİLMESİ İHALESİ HK BİLGİ NOTU İlgi: T.C. Dışişleri Bakanlığı nın 21.01.2015 tarih ve 26835889-621

Detaylı

CmpE 320 Spring 2008 Project #2 Evaluation Criteria

CmpE 320 Spring 2008 Project #2 Evaluation Criteria CmpE 320 Spring 2008 Project #2 Evaluation Criteria General The project was evaluated in terms of the following criteria: Correctness (55 points) See Correctness Evaluation below. Document (15 points)

Detaylı

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü EMTRAS [Turkish] My Headteacher is Okul müdürüm My Year Manager is Sınıf Müdürüm My Form Tutor is Sınıf öğretmenim My Form is Sınıfım P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü I must bring in a T-shirt, shorts

Detaylı

Yarışma Sınavı A ) 60 B ) 80 C ) 90 D ) 110 E ) 120. A ) 4(x + 2) B ) 2(x + 4) C ) 2 + ( x + 4) D ) 2 x + 4 E ) x + 4

Yarışma Sınavı A ) 60 B ) 80 C ) 90 D ) 110 E ) 120. A ) 4(x + 2) B ) 2(x + 4) C ) 2 + ( x + 4) D ) 2 x + 4 E ) x + 4 1 4 The price of a book is first raised by 20 TL, and then by another 30 TL. In both cases, the rate of increment is the same. What is the final price of the book? 60 80 90 110 120 2 3 5 Tim ate four more

Detaylı

RUSSIAN CARTOON MASTER VALENTIN ROZANTSEV DIED

RUSSIAN CARTOON MASTER VALENTIN ROZANTSEV DIED ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (TEMMUZ - AÐUSTOS 2010) YIL: 8 SAYI: 92 RUSSIAN CARTOON MASTER VALENTIN ROZANTSEV DIED MACEDONIAN CARTOON MASTER DELCO MIHAJLOV DIED (PAGE: 7) SERBIAN CARTOONIST

Detaylı

Devrim Erbil Contemporary Istanbul 2013

Devrim Erbil Contemporary Istanbul 2013 Devrim Erbil Contemporary Istanbul 2013 Devrim Erbil Contemporary Istanbul 2013 1 2 Devrim Erbil 1937 de Uşak ta doğdu. 1955 de İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü ne girdi. Galeride

Detaylı

FATĠH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNĠVERSĠTESĠ ULUSLARARASI ĠLĠġKĠLER OFĠSĠ. YABANCI ÖĞRENCĠ BAġVURU FORMU *

FATĠH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNĠVERSĠTESĠ ULUSLARARASI ĠLĠġKĠLER OFĠSĠ. YABANCI ÖĞRENCĠ BAġVURU FORMU * FATĠH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNĠVERSĠTESĠ ULUSLARARASI ĠLĠġKĠLER OFĠSĠ PHOTO 34083 Fatih, İstanbul TÜRKİYE Telefon : +90 212 521 81 00 Faks : +90 212 521 84 84 E-posta : intoffice@fatihsultan.edu.tr Web:

Detaylı

Lesson 63: Reported speech. Ders 63: Bildirilen konuşma

Lesson 63: Reported speech. Ders 63: Bildirilen konuşma Lesson 63: Reported speech Ders 63: Bildirilen konuşma Reading (Okuma) He told me that he would come. (Bana geleceğini söyledi.) She said that she would be fine. (İyi olacağını söyledi.) He promised that

Detaylı

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 1.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 1.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT 8. SINIF ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAZANIM TESTLERİ TÜRKÇE MATEMATİK T.C İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK FEN VE TEKNOLOJİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ İNGİLİZCE Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır 1.SAYI

Detaylı

ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (NÝSAN 2009) YIL: 7 SAYI: 80

ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (NÝSAN 2009) YIL: 7 SAYI: 80 ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (NÝSAN 2009) YIL: 7 SAYI: 80 HÜSEYÝN ÇAKMAK (2. SAYFADA) VICTOR KUBAL (3. SAYFADA) G. KABAKÇIOÐLU (BÝRÇOK SAYFADA) BAYRAM HACIZADE (8. VE 9. SAYFADA) MUSTAFA YILDIZ

Detaylı

Mart Ayı Değerler Eğitimi. Samimiyet

Mart Ayı Değerler Eğitimi. Samimiyet Mart Ayı Değerler Eğitimi Samimiyet Darüşşafaka Orta Okulu Mart Ayı değeri olan Samimiyet değeri kapsamında etkinlik ve paylaşımlar düzenlemiştir. Yabancı diller bölümü; Samimiyet konusuyla ilgili olarak

Detaylı

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir:

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: Informal Greetings (Gayri Resmi selamlaşmalar) - Hi. (Merhaba) -Hello. (Merhaba)

Detaylı

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Size iş imkanı sağlayacak bir sertifikaya mı ihtiyacınız var? Dünyanın önde gelen İngilizce sınavı TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin

Detaylı

3D modelling modelleme& animation

3D modelling modelleme& animation 3D modelling modelleme& animation animasyon graphic graf ik& design tasarım web design web tasarım& programming programlama professional photography profesyonel& fotoğrafçılık Product & Photography ürün

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 19011:2011 Ocak 2012 ICS 13.120.10;13.020.10 KALİTE VE ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ TETKİK KILAVUZU Guidelines for quality and/or environmental management systems

Detaylı

1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she. 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is. 1. This is girlfriend.

1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she. 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is. 1. This is girlfriend. 1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is 1. This is girlfriend. a. hers b. to him c. of her d. his 1. There are people

Detaylı

ERASMUS GÜZ TOPLANTISI

ERASMUS GÜZ TOPLANTISI ERASMUS GÜZ TOPLANTISI Diploma Eki Çalıştayı Prof. Dr. Süheyda Atalay 5Kasım 2010 5 Kasım 2010 ERZURUM BAŞVURU SÜRECİ VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ İki Aşamalı Değerlendirme Prosedürü Türk Ulusal Ajansı Avrupa

Detaylı

TÜRKİYE GÜREŞ FEDERASYONU BAŞKANLIĞI TURKISH WRESTLING FEDERATION INVITATION TO

TÜRKİYE GÜREŞ FEDERASYONU BAŞKANLIĞI TURKISH WRESTLING FEDERATION INVITATION TO INVITATION TO 1 st BALKAN CHAMPIONSHIPS FOR CADETS IN FREE STYLE, GRECO-ROMAN AND FEMALE WRESTLING OCTOBER 23 25, 2015 BURSA / TURKIYE Dear President, The 1 st Balkan Championships for Cadet in Free Style,

Detaylı

Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI. TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014

Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI. TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014 Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014 Yönetici Özeti Bu araştırma, 2025 yılında iş dünyasının yüzde 25 ini oluşturacak olan Y Kuşağı nın iş dünyasından, hükümetten ve geleceğin iş ortamından

Detaylı

IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS

IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS 1/11 Sürüm Numarası Değişiklik Tarihi Değişikliği Yapan Erman Ulusoy Açıklama İlk Sürüm IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS You can connect EXTERNAL Identity Management System (IDM) with https://selfservice.tai.com.tr/

Detaylı

Automechanika İstanbul

Automechanika İstanbul Automechanika İstanbul 09 12 Nisan / April 2015 TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Tüyap Fair and Congress Centre Istanbul TURKEY www.automechanika.com.tr -1- Işıklı Duvar Panoları Illuminated Wall Panels Işıklı

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

Present continous tense

Present continous tense Present continous tense This tense is mainly used for talking about what is happening now. In English, the verb would be changed by adding the suffix ing, and using it in conjunction with the correct form

Detaylı

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION 1. Çeviri Metni - 9 Ekim 2014 A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION Why is English such an important language today? There are several reasons. Why: Neden, niçin Such: gibi Important: Önemli Language:

Detaylı

Bedri Baykam. Atatürk Caddesi 386/A, Alsancak 35220, Izmir Tel/Fax: *

Bedri Baykam. Atatürk Caddesi 386/A, Alsancak 35220, Izmir Tel/Fax: * 08~29 Ocak/Jan. 2016 Kültür Sanat Merkezi Kordon'da Atatürk Caddesi 386/A, Alsancak 35220, Izmir Tel/Fax: +90 232 4649935 * 4649835 Http://www.kedikultursanat.org*info@kedikultursanat.org Kültür Sanat

Detaylı

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz.

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. SBS PRACTICE TEST 2 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. 3. Konuşma balonundaki cümleyi doğru tamamlayan sözcükleri seçiniz I am your true friend Mehmet. A true friend

Detaylı

HIGH SCHOOL BASKETBALL

HIGH SCHOOL BASKETBALL SCHOOLS Bulletin No: 7 (08 December 21 December 2014 ) Page 1 BASKETBALL MIDDLESCHOOL STREETBALL 8B has won the match that it played against 8C and got 3rd place with a a score of 10-9. 8D became the champion

Detaylı

1995 Ataturk University Fine Arts Faculty Painting Department Undergraduate

1995 Ataturk University Fine Arts Faculty Painting Department Undergraduate MUSTAFA ALBAYRAK 1971 Born in İspir /Erzurum 1995 Ataturk University Fine Arts Faculty Painting Department Undergraduate 1999 Ataturk University Fine Arts Faculty Painting Dapartment and graduated with

Detaylı

CultureTalk Turkey Video Transcripts: Pisti: A Turkish Card Game

CultureTalk Turkey Video Transcripts:  Pisti: A Turkish Card Game CultureTalk Turkey Video Transcripts: http://langmedia.fivecolleges.edu Pisti: A Turkish Card Game Turkish transcript: G: Ne oynuyorsunuz? (Inaudible speech) Z: Pişti. H: Pişti oynamaya çalışıyoruz. G:

Detaylı

Do not open the exam until you are told that you may begin.

Do not open the exam until you are told that you may begin. ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR OKAN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 03.11.2011 MAT 461 Fonksiyonel Analiz I Ara Sınav N. Course ADI SOYADI ÖĞRENCİ NO İMZA Do not open

Detaylı

WIN EURASIA Automation

WIN EURASIA Automation WIN EURASIA Automation 19-22 March / March 2015 TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Tüyap Fair and Congress Centre Istanbul TURKEY www.win-fair.com -1- Işıklı Duvar Panoları Illuminated Wall Panels 3 Işıklı Duvar

Detaylı

amerika birleşimiş devletleri

amerika birleşimiş devletleri İngilizce Lesson 15 place Where you want go Türkçe 15 ders yer, mekan nereye istiyorsun git Where do you want to go? nereye gitmek istersin? Countries Country Turkey Turkey is a country America America

Detaylı

ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (ÞUBAT 2009) YIL: 7 SAYI: 78

ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (ÞUBAT 2009) YIL: 7 SAYI: 78 ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (ÞUBAT 2009) YIL: 7 SAYI: 78 HÜSEYÝN ÇAKMAK (2. SAYFADA) MEHMET ARSLAN (4. SAYFADA) STELA DUSANIC (8. SAYFADA) NEZÝH DANYAL (9. SAYFADA) MUSTAFA YILDIZ (10. SAYFADA)

Detaylı

The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam.

The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam. The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam. Hakan was sharing the works of government with the assembly called kurultay.but the

Detaylı

CALUM SAILS AWAY. Written and illustrated by Sarah Sweeney

CALUM SAILS AWAY. Written and illustrated by Sarah Sweeney CALUM SAILS AWAY Written and illustrated by Sarah Sweeney SEV Yayıncılık Eğitim ve Ticaret A.Ş. Nuhkuyusu Cad., No. 197 Üsküdar İş Merkezi, Kat 3, 34664 Bağlarbaşı, Üsküdar, İstanbul Tel.: (0216) 474 23

Detaylı

A) Please come in. B) Quiet, please. C) Clean the board, please. D) Turn off the light, please. Sargın Test 4. Sınıf

A) Please come in. B) Quiet, please. C) Clean the board, please. D) Turn off the light, please. Sargın Test 4. Sınıf Konuşma balonunda boş bırakılan yere 1 hangi seçenek gelmelidir? 5 Resimdeki öğretmen öğrencilerine ne söylemiş olabilir?... at the board!...! A) Read B) Write C) Sing D) Look A) Please come in. B) Quiet,

Detaylı

BAŞVURU ŞİFRE EDİNME EKRANI/APPLICATION PASSWORD ACQUISITION SCREEN

BAŞVURU ŞİFRE EDİNME EKRANI/APPLICATION PASSWORD ACQUISITION SCREEN BAŞVURU ŞİFRE EDİNME EKRANI/APPLICATION PASSWORD ACQUISITION SCREEN 1) http://obs.karatay.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_yabanci_login.aspx Linkinden E-Mail adresini kullanarak şifrenizi oluşturunuz. Create

Detaylı

A mysterious meeting. (Esrarengiz bir toplantı) Turkish. List of characters. (Karakterlerin listesi) Khalid, the birthday boy

A mysterious meeting. (Esrarengiz bir toplantı) Turkish. List of characters. (Karakterlerin listesi) Khalid, the birthday boy (Esrarengiz bir toplantı) List of characters (Karakterlerin listesi) Khalid, the birthday boy (Halit, doğum günü olan oğlan) Leila, the mysterious girl and phone voice (Leyla, esrarengiz kız ve telefon

Detaylı

Unit 1. My Daily Routine. A) How old are you? B) What s your name? C) Where are you from? D) What s the time? A:... time is it? B: It s three o clock.

Unit 1. My Daily Routine. A) How old are you? B) What s your name? C) Where are you from? D) What s the time? A:... time is it? B: It s three o clock. diyalogda boş bırakılan yere 1 uygun düşen seçeneği işaretleyiniz. seçeneklerden hangisi verilen 5 cümle ile aynı anlamı taşımaktadır? What time is it? =... A:... time is it? B: It s three o clock. A)

Detaylı

D-Link DSL 500G için ayarları

D-Link DSL 500G için ayarları Celotex 4016 YAZILIM 80-8080-8081 İLDVR HARDWARE YAZILIM 80-4500-4600 DVR2000 25 FPS YAZILIM 5050-5555-1999-80 EX-3004 YAZILIM 5555 DVR 8008--9808 YAZILIM 80-9000-9001-9002 TE-203 VE TE-20316 SVDVR YAZILIM

Detaylı

STUDENT REPORT Unit One Answer Sheet

STUDENT REPORT Unit One Answer Sheet Yardımsever Arkadaşınız ÖĞRENCİ RAPORU Ünite Bir İçin Yanıt Kağıdı Your Helpful Friend Unit One Answer Sheet HY3230 Aşağıdaki boşlukları doldurun: İsminiz... ICI Öğrenci Numaranız... (Eğer öğrenci numaranızı

Detaylı

Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır:

Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır: Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır: Her bir sınıf kontenjanı YALNIZCA aşağıdaki koşullara uyan öğrenciler

Detaylı

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.)

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) He is having an exam on Wednesday. (Çarşamba günü sınav oluyor-olacak.) Mary is spending

Detaylı

1. A lot of; lots of; plenty of

1. A lot of; lots of; plenty of a lot of lots of a great deal of plenty of çok, bir çok many much çok, bir çok a little little az, biraz a few few az, birkaç 1. A lot of; lots of; plenty of a lot of ( en yaygın olanıdır ), lots of, plenty

Detaylı

Relative Clauses 1-3

Relative Clauses 1-3 Relative Clauses 1-3 a man who has powerful friends things I like the world which I created the kind of person we need a place that I know something you should know a place where life is simple somebody

Detaylı

BBC English in Daily Life

BBC English in Daily Life İçindekiler Lesson one - Ders 1:... 2... 2 Lesson Two - Ders 2:... 2... 3 Lesson Three - Ders 3:... 3... 3 Lesson Four - Ders 4:... 4... 4 Lesson Five - Ders 5:... 4... 4 Lesson Six - Ders 6:... 5... 5

Detaylı

MM103 E COMPUTER AIDED ENGINEERING DRAWING I

MM103 E COMPUTER AIDED ENGINEERING DRAWING I MM103 E COMPUTER AIDED ENGINEERING DRAWING I ORTHOGRAPHIC (MULTIVIEW) PROJECTION (EŞLENİK DİK İZDÜŞÜM) Weeks: 3-6 ORTHOGRAPHIC (MULTIVIEW) PROJECTION (EŞLENİK DİK İZDÜŞÜM) Projection: A view of an object

Detaylı

SINAV KOLEJI ANAOKULU I ILKOGRETIM I ANADOLU - FEN USES!

SINAV KOLEJI ANAOKULU I ILKOGRETIM I ANADOLU - FEN USES! SINAV KOLEJI ANAOKULU I ILKOGRETIM I ANADOLU - FEN USES! 2012-2013 O6RETINI YILI RESIM YARISMASI SARTNA1VIESI 4-13 Yas Grubu Son Katilim : 01 Nisan 2013 Sonuclarin Aciklanmasi : 10 Nisan 3013 Oiliil Toreni

Detaylı

INDEX. I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012. Beşiktaş Belediyesi 3 Kadıköy Belediyesi 4

INDEX. I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012. Beşiktaş Belediyesi 3 Kadıköy Belediyesi 4 OPEN DAYS 2012 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET TÜRKIYE Beşiktaş Belediyesi Kadıköy Belediyesi INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012 Beşiktaş Belediyesi 3 Kadıköy Belediyesi

Detaylı

WIN EURASIA 2015. Reklam Olanakları / Advertising Opportunities İstanbul - Türkiye www.win-fair.com. WIN Fairs make you WIN

WIN EURASIA 2015. Reklam Olanakları / Advertising Opportunities İstanbul - Türkiye www.win-fair.com. WIN Fairs make you WIN WIN EURASIA 2015 Reklam Olanakları / Advertising Opportunities İstanbul - Türkiye www.win-fair.com WIN Fairs make you WIN 2-1- Işıklı Duvar Panoları Illuminated Wall Panels Işıklı Duvar Panoları Genel

Detaylı

REFLECTIONS. 8.Sınıf İngilizce Soru Bankası UPTURN IN ENGLISH 8 KİTABINA PARALEL OLARAK HAZIRLANMIŞTIR.

REFLECTIONS. 8.Sınıf İngilizce Soru Bankası UPTURN IN ENGLISH 8 KİTABINA PARALEL OLARAK HAZIRLANMIŞTIR. UPTURN IN ENGLISH 8 KİTABINA PARALEL OLARAK HAZIRLANMIŞTIR. SARGIN YAYINCILIK REFLECTIONS Sevgili Öğrenciler, Reflections 8. Sınıf İngilizce Soru Bankası, M.E.B. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından

Detaylı

WIN EURASIA Metalworking

WIN EURASIA Metalworking WIN EURASIA Metalworking 11 14 Şubat / February 2016 TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Tüyap Fair and Congress Centre Istanbul TURKEY www.win-metalworking.com -1- Işıklı Duvar Panoları Illuminated Wall Panels

Detaylı

International Symposium of The Holy Quran and Literature

International Symposium of The Holy Quran and Literature International Symposium of The Holy Quran and Literature The 4 th Symposium of Islamic Turkish Literature will be held April 25th-26th, 2015. Yagmur Magazine of Language-Culture and Literature will organize

Detaylı

Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu. www.teknolojiekibi.com

Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu. www.teknolojiekibi.com Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu http:/// Bu kılavuz, montajı eksiksiz olarak yapılmış devrenin kontrolü ve çalıştırılması içindir. İçeriğinde montajı tamamlanmış devrede çalıştırma öncesinde

Detaylı

İNGİLİZCE. My Daily Routine. A) It's one o'clock. It s on Monday. Zeka Küpü Yayınları

İNGİLİZCE. My Daily Routine. A) It's one o'clock. It s on Monday. Zeka Küpü Yayınları 5. SINIF My Daily Routine 1. 3. UNIT-1 TEST-1 do you go to school? At 8.30 Sevgi Ýlhan Saati ifade eden seçenek aşağıdakilerden hangisidir? A) Where B) Who C) What time D) What 4. A) It's one o'clock.

Detaylı

BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY

BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY Monthly Magnetic Bulletin May 2015 BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY http://www.koeri.boun.edu.tr/jeomanyetizma/ Magnetic Results from İznik

Detaylı

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ State Institute of Statistics Prime Ministry Republic of Turkey TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü şu that (something relatively nearby) şu ekmek o that (something further away) o dondurma

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü şu that (something relatively nearby) şu ekmek o that (something further away) o dondurma Recap Çoğullar ler If the final vowel is a, ı, o or u, then use lar. limonlar, çocuklar If the final vowel is e, i, ö or ü, then use ler. zeytinler, ekmekler This, That, These and Those bu this bu limon

Detaylı

CARTOON BY: HUSEYÝN ÇAKMAK (CYPRUS)

CARTOON BY: HUSEYÝN ÇAKMAK (CYPRUS) ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (NÝSAN - MAYIS 2012) YIL: 10 SAYI: 108 CARTOON BY: HUSEYÝN ÇAKMAK (CYPRUS) (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 2 YIL - YEAR: 10 (NÝSAN - MAYIS 2012) SAYI - ISSUE: 108 FERNANDO

Detaylı

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl Lesson 23: How Ders 23: Nasıl Reading (Okuma) How are you? (Nasılsın?) How are your parents? (Ailen nasıl?) How was the interview? (Görüşme nasıldı?) How is your work? (İşin nasıl?) How do you go to school?

Detaylı

Mantik (Dergah Yayinlari) (Turkish Edition)

Mantik (Dergah Yayinlari) (Turkish Edition) Mantik (Dergah Yayinlari) (Turkish Edition) Nurettin Topcu Click here if your download doesn"t start automatically Mantik (Dergah Yayinlari) (Turkish Edition) Nurettin Topcu Mantik (Dergah Yayinlari) (Turkish

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GÖÇ VE SİYASET ARAŞTIRMALARI MERKEZİ-HUGO'DAN KÜRESEL BAŞARI:

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GÖÇ VE SİYASET ARAŞTIRMALARI MERKEZİ-HUGO'DAN KÜRESEL BAŞARI: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GÖÇ VE SİYASET ARAŞTIRMALARI MERKEZİ-HUGO'DAN KÜRESEL BAŞARI: ULUSLARARASI METROPOLIS KONGRESİ 2017'DE BİNİ AŞKIN UZMANLA HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EV SAHİPLİĞİNDE YAPILACAK Göç ve

Detaylı

Learn how to get started with Dropbox: Take your stuff anywhere. Send large files. Keep your files safe. Work on files together. Welcome to Dropbox!

Learn how to get started with Dropbox: Take your stuff anywhere. Send large files. Keep your files safe. Work on files together. Welcome to Dropbox! Learn how to get started with Dropbox: 1 2 3 4 Keep your files safe Take your stuff anywhere Send large files Work on files together Welcome to Dropbox! 1 Keep your files safe Dropbox lets you save photos,

Detaylı

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Presentation of the Basic Findings of a Public Opinion Survey Supported with

Detaylı

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences Zehra Taşkın, Umut Al & Umut Sezen {ztaskin, umutal, u.sezen}@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Need for content-based

Detaylı

Do not open the exam until you are told that you may begin.

Do not open the exam until you are told that you may begin. OKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK TEMEL BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 2015.11.10 MAT461 Fonksiyonel Analiz I Arasınav N. Course Adi: Soyadi: Öğrenc i No: İmza: Ö R N E K T İ R S A M P L E

Detaylı

Lesson 30: will, will not Ders 30: will, will not

Lesson 30: will, will not Ders 30: will, will not Lesson 30: will, will not Ders 30: will, will not Reading (Okuma) I hope you will visit me one day. ( Umuyorum bir gün beni ziyaret edeceksin ) I think your sister will like that cellphone. ( Bence kız

Detaylı

Lesson 31: Interrogative form of Will. Ders 31: Will kalıbının soru biçimi

Lesson 31: Interrogative form of Will. Ders 31: Will kalıbının soru biçimi Lesson 31: Interrogative form of Will Ders 31: Will kalıbının soru biçimi Reading (Okuma) Will it be sunny tomorrow? (Yarın güneşli mi olacak?) Will you lend her the car? (Arabayı ödünç verecek misin?)

Detaylı

WOULD. FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be. She hoped (that) we would com. I thought that he would ref

WOULD. FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be. She hoped (that) we would com. I thought that he would ref WOULD FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be She hoped (that) we would com I thought that he would ref WILLINGNESS (gönüllülük) She would not The car would not POLITE

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

The Journalist and Writers Foundation, Intercultural Dialoge Platform I. International Photography Contest: Peace at the Frame

The Journalist and Writers Foundation, Intercultural Dialoge Platform I. International Photography Contest: Peace at the Frame The Journalist and Writers Foundation, Intercultural Dialoge Platform I. International Photography Contest: Peace at the Frame Subject: Peace at the Frame We would like to draw attention one more time

Detaylı

TEOG 1. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR İNGİLİZCE DERSİ BENZER SORULARI

TEOG 1. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR İNGİLİZCE DERSİ BENZER SORULARI TEOG SINAV SORUSU-1 UNIT 2 SINIF İÇİ TARAMA TESTİ Diyalogu tamamlayan ifade hangisidir? Henry: That's my money.i don t want to give it to you. Martin:...! Don t be so stingy. Diyalogda boşluğu en iyi tamamlayan

Detaylı

6th INTERNATIONAL CHESS TOURNAMENT 6. IT KONJIC OPEN 2017 Konjic, MAR 2nd MAR 5th 2017

6th INTERNATIONAL CHESS TOURNAMENT 6. IT KONJIC OPEN 2017 Konjic, MAR 2nd MAR 5th 2017 6th INTERNATIONAL CHESS TOURNAMENT 6. IT KONJIC OPEN 2017 Konjic, MAR 2nd MAR 5th 2017 Organizer of the tournament: Chess Club IGMAN KONJIC Name of the tournament: 6th International Chess Tournament 6.

Detaylı

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES by Didem Öztürk B.S., Geodesy and Photogrammetry Department Yildiz Technical University, 2005 Submitted to the Kandilli Observatory and Earthquake

Detaylı

ULUSLARARASI HUKUK VE POLİTİKA DERGİSİ EDİTÖRLERİ

ULUSLARARASI HUKUK VE POLİTİKA DERGİSİ EDİTÖRLERİ ULUSLARARASI HUKUK VE POLİTİKA DERGİSİ EDİTÖRLERİ Alfabetik Sırayla / In Ayphabetical Order Sedat LAÇİNER Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu (USAK) Başkanı, Uluslararası Hukuk ve Politika (UHP)

Detaylı

INTERNATIONAL INTERNAL MEDICINE TRAINING MEETINGS-2 MACEDONIA

INTERNATIONAL INTERNAL MEDICINE TRAINING MEETINGS-2 MACEDONIA INTERNATIONAL INTERNAL MEDICINE TRAINING MEETINGS-2 MACEDONIA Uluslararası İÇ HASTALIKLARI EĞİTİM TOPLANTILARI-2 MAKEDONYA 06-08 Aralık 2013 Üsküp/Makedonya December 06-08, 2013 Skopje/Macedonia International

Detaylı