ISK D hakk nda biraz bilgi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ISK D hakk nda biraz bilgi"

Transkript

1 ISK D/ ODE n UZMAN GÖZÜYLE ISK D ve Türkiye de Klima Sektörü ISK D hakk nda biraz bilgi verir misiniz? Ülkemizde 1950 lerden bafllayan ve özellikle son yirmi y lda büyük geliflme gösteren klima ve so utma sektörünün önde gelen sivil toplum kuruluflu s tma klima so utma imalatç lar Derne i IS- K D 1993 y l nda kurulmufltur. Bugün sektörünün önde gelen 42 firmas n çat s alt nda toplamay baflarm flt r. ISK D, 1994 ten bugüne her y l Türkiye klima so- utma istatistiklerini detayl olarak haz rlay p kamuoyunun bilgisine sunarak sektörün hacmini somut olarak ortaya ç karm flt r. D fl Ticaret Müsteflarl, TSE, Bay nd rl k ve skan Bakanl gibi devlet kurumlar ile ortak çal flmalar yapm fl ve sektörü devlet nezdinde temsil etmifltir. Türk klima sektöründe kalite ve verimi yükseltmek için çal flarak tüketicinin korunmas na ve ekonomiye katk ya bulunmufltur. Üyesi oldu- u Avrupa klima ve so utma ekipman imalatç lar birli i Eurovent/cecomaf ile kurdu u iliflkiler sayesinde sektörümüzü Avrupa çap nda temsil etmifl ve Avrupa dan bilgi teknik ve mevzuat bilgisi ak fl sa lam flt r. ISK D ve Y ld z Teknik Üniversitesi iflbirli i ile kurulmufl Is tma so utma klima araflt rma ve e itim vakf IS- KAV, kurdu u ç rak okulu ile nitelikli ifl gücü yetifltirmekte, Alman TÜV kuruluflu ile birlikte 4 Yal t m Bir Bütündür uluslararas geçerli sertifika vermekte, etik de erler kurulu arac - l ile sektörde etik de erlerin gelifltirilip uygulanmas n sa lamaktad r. Türkiye deki klima sektörünün gelifliminden bahseder misiniz? Türkiye de 1985 lere kadar klima sektörü çok fazla ön planda de ildi lerden sonra Türkiye ye split klima sistemi girdi. Bu klima sistemi ile klima daha pratik uygulanabilir hale geldi y llar aras split pazar nda ciddi bir büyüme oldu. 90 lardan itibaren de klima yavafl yavafl bir konfor de il ihtiyaç olarak görülmeye baflland. Dünyadaki klima pazar yaklafl k 40 milyar dolar. Türkiye pazar ise milyon dolar civar nda. Bu da 70 milyon nüfusu olan Türkiye de kliman n tam anlam yla kullan lmad n gösteriyor. Mevcut pazar da zaten stanbul, Ankara, zmir gibi büyük flehirlerdeki klima kullan mlar oluflturuyor. Klima, al m gücüyle de alakal. Türkiye klima ve so- utma sektörü 2001 y l ndaki genel durgunluktan etkilenmifl olsa da, nispeten az zarar görmüfltür. Bunda Türkiye pazar n n klima aç s ndan doymam fl olmas n n ve kliman n bir ihtiyaç oldu unun art k iyice anlafl lmas n n yan s ra, mal sat fl veya taahhüt olarak yurtd fl nda ifl yapabilmemizin Mustafa Arslancan ISK D Genel Baflkan önemli etkisi vard r. Sektörümüz için 2001 y l n n olumsuz etkilerini azaltan bir di er durum da, klimatizasyonun önemli müflterilerinden turizm ve tekstil sektörlerinin h zlanm fl olmas olmufltur y l nda split klimalar hakk nda yürürlü e giren yeni mevzuat, split klima ithalat nda baz de iflimlere yol açm flt r. Daha önce 130 lara varm fl marka say - s bugün 50 civar na inmifltir. Bu durum, dünya ölçülerine göre halen ufak bir Pazar olan Türkiye de marka bafl na sat fl adedini art rm fl ve sat fl sonras hizmetlerde kalite ortalamas n yükseltmifltir y l n n ilk sekiz ay klima so utma sektörü için önemli bir canlanma getirmifltir. Yat r mlar n artmas endüstriyel ve merkezi sistemlerin sat fl n, bireysel tüketicinin ekonomideki geliflmeye ba l olarak artan talebi de küçük klima cihazlar n n sat fl n artt rm flt r. Türkiye de yaflan lan mekanlara göre klima kullan m oranlar hakk nda bilgi verir misiniz? Klima sadece so utma de ildir. Klima cihazlar n n görevi olan iklimlendirme, ortam havas n n so utularak veya s t larak, nemlendirilerek veya nemi al narak, filtre edilerek, taze hava ile kar flt r larak insan veya proses için en uygun hale getirilmesidir. Klima sistemleri kabaca üçe ayr labilir. Bunlar ev, küçük ofis gibi küçük hacimlerin iklimlendirilmesinde kullan lan üniter klimalar; al fl verifl merkezi, ifl han, kongre salonu, otel gibi büyük binalar n vazgeçilmez ihtiyac olan merkezi klimalar; ve son olarak tekstil, g - da vb. sektörlerde imalat n ayr lmaz parças olan endüstriyel klimalard r. Endüstriyel klimalar, destekledikleri imalat prosesinin gerektirdi i ortam flartlar n yaz

2 ISK D/ ODE n UZMAN GÖZÜYLE k fl sa lamak üzere çal fl rken s tma ve so utma ifllevlerinden birini veya ikisini gerçeklefltirirler. Merkezi sistemler genelde yaz n so utma k fl n s tma ihtiyac n karfl larlar. Küçük mekanlarda kullan lan cihazlar ise, yaz n so utma ifllevlerinin yan s ra bulunduklar iklim bölgesine göre k fl n s tma ihtiyac na da cevap verebilirler. Özellikle Ege ve Akdeniz Bölgesinde s tma sistemi mevcut olmayan apartman, otel ve tatil köylerinde k fl n s tma sadece klima cihazlar ile yap lmaktad r. Daha sert k fl geçiren bölgelerde ise genellikle s tma sistemi halihaz rda mevcut oldu u için klima cihazlar destek görevi görmekte ve nadiren çal flt r lmaktad r. Bu gruplar n d fl nda bir de hastanelerde kullan lan Clean Consept denilen sanayide, konfor tipi de diyebilece imiz ama asl nda bir zorunluluk olan klima sistemleri var. Bunlar bir mikroorganizman n yok edilmesi, ortam n steril hale getirilmesi için gerekli sistemlerdir. Ama bu grup Türkiye de maalesef gere i gibi kullan lm yor. Sektörünüzün sorunlar neler? Sektörün sorunu genel sorun. Türkiye nin genel sorunu nedir flu anda; arz ve talep, iflsizlik. Klima sektörü 1995 itibariyle çok anlams z bir rekabet içine girdi. nflaat sektörünün bir dal olarak asl nda bakt m zda bir binan n olmazsa olmaz olan klima sistemi fiyattan dolay o kadar kötü yap lmaya baflland ki yap lan binalar n yar s nda kullan m n bafllamas yla sorunlar da bafll yor. Bu sorunun afl lmas için bilinçli bir yat r mc, cesur bir projeci, ne istedi ini bilen bir kullan c olmas gerekli. Türkiye de ileri teknoloji, teknolojiye ayak uyduran teknik eleman say m z yeterli. Avrupa dan, Amerika dan Türkiye de üretim yapmak iste inde olan firmalar oldu unu biliyoruz. Sektör teknolojisiyle, alt yap s yla, teknik eleman yla patlamaya haz r bir volkan gibi yat r mlara haz rlanm fl bekliyor. Ama ekonomik belirsizlik nedeniyle yat r mlar bir türlü bafllam yor. Is tma-so utma giderleri iflletmelerin bütçelerinde büyük bir yer tutuyor. Bu giderlerin düflürülmesi için nelere dikkat edilmesi gerekir? Yal t m n bu konudaki önemi nedir? Elektrik fiyat n n yüksekli i bireysel tüketiciyi klima konusunda bir miktar düflündürmektedir. Bireysel tüketiciye yönelik klimalar n al m nda fiyat n yan nda cihaz n kalitesine, verimine, tafl - d güvenlik ve performans belgelerine ve firman n sat fl sonras hizmetlerine dikkat edilmelidir. Klima çal fl rken kap lar, pencereler kapal olmal d r. Klima cihazlar üfledi i hava yak ndan ve do rudan insanlar n üzerine gelmeyecek flekilde ve yükse e monte edilmelidir. Kliman n s cakl ayarlan rken çok düflük de erler seçilmemelidir. K fl n 22 derece s cakl k gayet konforludur, ama yaz n d flar s 30 derecenin üzerindeyken içerisinin 22 dereceye düflmesi elbette sa l kl de ildir. D fl hava s cakl n n 5-6 derece alt yeterli konforu sa lamaktad r. Cihaz n periyodik filtre temizli i veya de iflimi ihmal edilmemelidir. Merkezi ve endüstriyel klimalar n seçiminde proje çok önemlidir. Yanl fl bir proje ile küçük cihaz kurulumu, ihtiyac n karfl lanmamas na ve ilave çözümlere dolay s ile masraflara yol açar. Öte yandan gereksiz büyüklükte bir sistem seçimi de bofla yat r md r ve ülke kayna n n israf d r. Yine proje yap l rken marka de il özelliklerin belirtilmesi, kurulacak sistemin kapasite ve veriminin ba ms z test kurulufllar nca onaylanm fl olmas na dikkat edilmesi gerekir. Türkiye dünyada elektri i en pahal kullanan ülkelerden biri. Elektri i az kullanmak için so utma enerjisini az kullanmak gerekir. Bunun için de üç noktaya çok dikkat edilmesi gerekiyor. Bu noktalardan en önemlisi yal t md r. Tesisat n özü su ve havaya dayan yor. Is t lan ya da so utulan hava veya suyun bir yerden bir yere tafl nmas esnas nda baz kay plar meydana gelir. Bu kay plar n önüne geçilmesi için yal t m yap lmas gerekir. yi bir yal t m için de yal t m tekni inin iyi bilinmesi gerekir. Göstermelik uygulamalar yapmak de er tafl maz. Borularda ve kanallarda ihtiyaç duyulan yal t m malzemesinin ve yal t m kal nl n n do ru tespit edilmesi gerekir. Bu malzemelerin seçimini de projecilerin yapmas flartt r. Tasarruf sa layan bir tesisat için dikkat edilmesi gereken ikinci nokta otomasyon sisteminin kurulmas d r. Sistem kontrolünün insan eline b rak lmay p, otomatik sisteme ba lanmas önemli avantaj sa layacakt r. Üçüncü önemli nokta da elektri in bol ve ucuz oldu u gece saatlerinde çal flarak buz depolayan ve gündüz de bu buzdan yararlanarak so utma gerçeklefltiren sistemlere geçilmesidir. Bu tarz sistemler özellikle otel, al flverifl merkezi, sanayi kurulufllar gibi yerlerin elektrik harcamalar nda önemli tasarruf sa layacakt r. Son olarak eklemek istedikleriniz nelerdir? klimlendirme bir lüks de il ihtiyaçt r. Gerek evde gerek ifl yerinde sa l k koflullar nda ve performansta art fl sa lamaktad r. Büyük sistemler ise turizm, tekstil, sa l k ve g da baflta olmak üzere pek çok sektörün mutlak ihtiyac d r. Türk klima sektörü e itimli ifl gücü ve dinamizmi ile Türkiye'nin ihtiyac na karfl l k vermekten öteye dünyada önemli bir konuma gelme yolundad r. Ülke genelinde ekonomik istikrar tam olarak sa land anda klima ve so utma sektörü en h zl ç k fl yapacak sektörlerdendir. Yal t m çin Önce ODE 5

3 ODE K-FLEX AMER KA DA / ODE n GÜNCEL K-Flex Grubu nun Amerika daki üretim tesisleri hizmete girdi Elastomerik kauçuk köpü- ü boru ve levha üretiminde dünyan n lider üreticisi Isolante K-Flex grubu talya, Çin ve Türkiye den sonra Amerika da da üretime bafllad. Nomaco Corp, Nomaco K-Flex LLC ve RBX Industries Inc. firmalar aras nda kurulan ortakl k NAFTA pazar ve civar için üretim, pazarlama ve sat fl konular nda faaliyet gösteriyor. Grubun Kuzey Carolina da faaliyete geçen üretim tesisinde boru, vana, flanfl ve klima kanallar ile endüstriyel tesislerin her türlü s tma ve so utma sistemlerinin yal t m için gereken kauçuk köpü ü s yal t m malzemelerinin üretimi yap l yor. Kauçuk köpü ü s yal t m malzemesi üretiminde otuz y l aflk n bir deneyime sahip olan ve bu konudaki üretim kalitesini ngiltere, Almanya, Amerika, talya ve Fransa gibi birçok ülke standard na uygunluk belgesi ile kan tlayan Isolante K-Flex firmas Türkiye deki üretim tesisini de firmam z n ortakl ile 2000 y - l nda hizmete açm flt. Türkiye nin ilk kauçuk köpü ü yal t m malzemesinin üretimini yapan bu tesis bir y l gibi k sa bir süre içinde aralar nda kauçuk köpü ü üretiminin merkezi say lan talya n n da bulundu u birçok ülkeye ihracat yaparak dünya standartlar nda üretim yapt n kan tlad. Firmam z ODE K-Flex, 2001 y l nda ABD standartlar na uygun üretim yaparak kauçuk köpü ü s yal t m malzemesi deste i verdi i ABD polietilen yal - t m malzemeleri pazar n n lider firmas Nomaco Corp. a, Kuzey Carolina daki tesisin üretim prosesi oturuncaya kadar destek vermeye devam edecek. AMER KA TALYA TÜRK YE Ç N 6 Yal t m Bir Bütündür

4 MT HRACAT / ODE n GÜNCEL 2002 y l n n 9 ayl k döneminde K-Flex ihracat m z mt'yi geçti y l nda üretimine bafllad m z ve o günden bugüne üretim kalitemiz, ihtiyaçlara uygun, standart özelliklerin d fl nda özel üretimlerimizle Türkiye pazar nda ilk s raya oturan ODE K-Flex ürünümüzün ihracat hacmi artmaya devam ediyor y l n n 9 ayl k döneminde mt ihraç etti imiz ODE K-Flex elastomerik kauçuk köpü ü boru ve levhalar m z, bugün ABD baflta olmak üzere aralar nda kauçuk köpü ü üretiminin merkezi say lan talya n n da yer ald spanya, Rusya, Ukrayna, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, srail, Kosova, Suriye, Ürdün, Filistin, Türkmenistan, Gürcistan, Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti, Singapur gibi pek çok ülkeye ihraç ediliyor. Türkiye de Atatürk Olimpiyat Stad, Cumhurbaflkanl Köflkü, Sabiha Gökçen Havaalan, Antalya Havaalan, An tkabir Atatürk Müzesi, Sabanc Müzesi, TÜB TAK, Bosch Bursa Fabrikas, Phillip Morris Sigara Fabrikas gibi pek çok prestijli projede kullan lan ODE K-Flex ürünlerimizin yurtd fl nda da tercih edilmesinin en önemli sebebi ürün kalitesi. ODE K-Flex ürünümüzün yurtiçinde ve yurtd fl nda ba ms z laboratuvarlarca verilmifl 140 dan fazla test raporu ve kalite belgesi bulunmakta. Summary ODE K-FLEX export passed over mt in the third quarter of 2002 The export volume of ODE K-FLEX, which is the top product in Turkey s Flexible Insulation Market with its special product range serving to the market s needs, its high quality standard, since 2000 when production of flexible elastomeric rubber foam (ODE K-Flex) was started, is increasing with a high acceleration. ODE K-FLEX elastomeric rubber foam sheets and pipes, exported mt in the third quarter of 2002, are being exported to USA, Italy which is the center of elastomeric rubber foam production, Spain, Russia, Ukraine, Greece, Romania, Kazakhstan, Bulgaria, Kosovo, Republic of Northern Cyprus, Israel, Uzbekistan, Turkmenistan, Jordan, Syria, Azerbaijan, Georgia, Singapore. Yal t m çin Önce ODE 7

5 ODE ISIPAN / ODE n GÜNDEM ODE ISIPAN s yal t m ile ORTADO U NfiAAT Ortado u nflaat Makine Sanayi ve Ticaret Ltd. fiti. olarak pazarda ODE Mühendislik in de büyük deste ini alarak yal t m bilincinin yerleflmesi için büyük çaba harc yoruz. Çok so uk geçen 2001 k fl ndan sonra bizlerin hakl l n gösteren güzel geri dönüfller ald k. Bunun sonucu olarak Özel Ümit lkö retim Okulu nda 5 cm ODE Is pan Sistem uygulamas yapmaktay z. Toplamda m 2 olan d fl cephenin m 2 sinin uygulamas tamamlanm fl olup geri kalan uygulamam z devam etmektedir. Gerçeklefltirdi imiz irili ufakl s yal t m uygulamalar nda kulland m z ODE Is pan ürünü ODE nin sa lad teknik bilgi deste i ve ürün kalitesi sayesinde bölgede h zla yükselen bir baflar grafi i çizmektedir. Bunda ODE Sistem ile s yal - t m için gerekli olan tüm malzemelerin bir paket halinde sunulmas n n da büyük faydas olmufltur. Erhan Koygun / Ortado u nflaat - Eskiflehir Uygulama Yap lan Yer Yap lan Uygulama Kullan lan Malzeme : Ortado u nflaat : Eskiflehir Özel Ümit lkö retim Okulu : 4000 m 2 ODE Sistem Is Yal t m Uygulamas : 5 cm ODE Is pan MD : Özyang nc Uygulama Yap lan Yer: Apartman Yap lan Uygulama : 300 m 2 ODE Sistem Is Yal t m Uygulamas Kullan lan Malzeme : 3 cm ODE Is pan MD ÖZYANGINCI DUMANLAR : Dumanlar Uygulama Yap lan Yer: Dumanlar fl Merkezi Yap lan Uygulama : 1200 m 2 ODE Sistem Is Yal t m ve Teras Yal t m Kullan lan Malzeme : 3 cm ODE Is pan MD ve 5 cm ODE Is pan DT : Pi Mühendislik Uygulama Yap lan Yer : Göksu Evleri Yap lan Uygulama : 250 m 2 ODE Is pan Is Yal t m Uygulamas Kullan lan Malzeme : 3 cm ODE Is pan VS P MÜHEND SL K 1981 y l nda faaliyete bafllayan firmam z Pi Mühendislik 2001 y - l nda Vinil Siding D fl Cephe Kaplamas sat fl na ve uygulamas na bafllam flt r. Estetik görünüflünün yan s ra a rl kl olarak binan n s kay plar n önleme ve nem dengesini sa lama özellikleri ile ilgi gören Vinil Siding D fl Cephe Kaplamas uygulamalar m z yo un bir flekilde devam ediyor. Uygulama yapt m z d fl cepheler de s yal t m malzemesi amac yla ODE Is pan, nem tutucu olarak da ODE Difuser i kullanmaktay z. fiu ana kadar yapm fl oldu umuz uygulamalarla ilgili hiçbir sorunla karfl laflmad m z gibi, ald m z olumlu yorumlar bizi son derece memnun etmektedir. Bu nedenle küçük büyük tüm uygulamalarda ODE Is pan ve Difuser i güvenle kullanmakta ve bayilerimize de tavsiye etmekteyiz. Mehmet Polat / Pi Mühendislik - stanbul 8 Yal t m Bir Bütündür

6 ODE ISIPAN / ODE n GÜNDEM yapanlar KAZANIYOR E-5 YALITIM Firmam z 2000 y l n n May s ay nda yal t m sektöründe hizmet vermek amac yla kurulmufltur. Yal t - m n ça dafl yap lar için vazgeçilmez bir unsur oldu una inanan firmam z E-5 Yal t m kuruldu u ilk günden itibaren sektörün önde gelen üretici firmalar ile birlikte bir çok projeye imza atm flt r. Hedefimiz yal t m bilincini ve gereklili ini insanlara aktarmak ve öncü firmalar aras nda yerimizi almaktad r. Bu konuda ODE Mühendislik in deste ini her zaman yan m zda hissediyoruz. Is yal t m uygulamalar m zda özellikle ODE Is pan ve ODE Sistemi kullanmay tercih etmekteyiz. Sadettin fienay / E-5 Yal t m stanbul : E-5 Yal t m Uygulama Yap lan Yer : Merit Plaza Yap lan Uygulama : 1200 m 2 ODE Sistem Is Yal t m Uygulamas Kullan lan Malzeme : 3 cm ODE Is pan MD : Batuyap Uygulama Yap lan Yer : Apartman Yap lan Uygulama : 900 m 2 ODE Sistem Is Yal t m Uygulamas Kullan lan Malzeme : 3 cm ODE Is pan MD ÇELEB O LU stanbul a yo un göçün oldu u ve kaçak yap laflman n h zla geliflti i 80 li y llarda kalitesiz yap lar yap larken Avrupa görmüfl kiflilerden "Avrupa da yap lan inflaatlar n duvarlar na köpük yap flt r l yor, çat lar na sar bir malzeme seriliyor. Bizim onlar gibi inflaat yapmam z mümkün de il" fleklinde konuflmalar duyard k. Daha sonraki y llarda stanbul un lüks semtlerindeki inflaatlar n duvarlar na renkli köpükler uygulanmaya bafllad n gördük. Bizler bu uygulamalar n lüks binalara mahsus bir fley olarak kalaca n düflünürken, kalitesiz yap larda insanlar n tepelerinden sular ak nca, k fl n mekanlar n s tamay nca, duvarlar nda yo uflmalar olup boyalar çatlamaya bafllay nca yal t m n lüks de il her bina için vazgeçilmez bir unsur oldu u anlafl ld ve her binada, her semtte kullan lmaya baflland. Müflterilerimiz mantolama uygulamalar n, tu ladan sonra s va maliyetini kald rd, mekanlarda s l konfor sa lad, duvarlarda yo uflma ve terleme problemlerini önledi i ve yak t sarfiyat n ciddi boyutta azaltt için tercih etmekteler. Firma olarak fluana kadar yapm fl oldu umuz tüm mantolama uygulamalar nda ODE Is pan ve ODE Sistem ürünlerini kulland k. Bunun nedeni de ODE Is pan n ve ODE Sistem paketinin içinde yer alan ürünlerin kalitesidir. Özcan Turan / Batuyap nflaat - stanbul T MUR M MARLIK BATUYAP : Çelebio lu Uygulama Yap lan Yer : Apartman - Tokat Yap lan Uygulama : 1000 m 2 - ODE Sistem - Is Yal t m Uygulamas Kullan lan Malzeme : 3 cm ODE Is pan MD : Timur Mimarl k Uygulama Yap lan Yer : Fenerbahçe Orduevi Lojmanlar Yap lan Uygulama : 4000 m 2 - ODE Sistem - Is Yal t m Uygulamas Kullan lan Malzeme : 3 cm ODE Is pan MD Yal t m çin Önce ODE 9

7 ODE ISIPAN / ODE n GÜNDEM NET YALITIM 2000 y l ndan bu yana Ankara da yal t m uygulamalar yapan firmam z tüm s yal t m uygulamalar nda ODE Is pan tercih etmifltir. ODE Sistem de yer alan s van n içinde polipropilen liflerin oluflu, dübellerin kalitesi ve en önemlisi de bir paket halinde "Is Yal t m Sistemi"nin müflteriye sunulmas insanlara güven vermekte ve paketin ekonomik oldu unu düflündürmektedir. Cem Onursal Net Yal t m Ankara : Net Yal t m Uygulama Yap lan Yer : Angora Evleri Yap lan Uygulama : 1000 m 2 ODE Sistem Is Yal t m Uygulamas Kullan lan Malzeme : 4 cm ODE Is pan MD : Yap Yal t m Uygulama Yap lan Yer : Özel Bilgen Koleji - Elaz Yap lan Uygulama : 1550 m 2 - ODE Sistem - Is Yal t m Uygulamas Kullan lan Malzeme : 3cm ODE Is pan MD YAPI YALITIM NTER : nter Uygulama Yap lan Yer : Villa Yap lan Uygulama : 550 m 2 ODE Sistem - Is Yal t m Uygulamas Kullan lan Malzeme : 3 cm ODE Is pan MD ÖZGEN ISI Çanakkale ilinde yal t m uygulamalar yapan firmam z s yal t m nda ODE Is pan ürününü kullanmaktad r. Uygulamalarda verdi imiz teknik destek ve malzemenin sahip oldu u özellikler sayesinde sorunlara ODE Is pan ile ekonomik ve kal c çözümler önermemiz müflterilerimizin firmam z tercih etmesini sa lamaktad r. Uygulama sonunda malzemenin kalitesi ve montaj kolayl nedeniyle tüm müflterilerimiz yapt m z uygulamalardan memnun kalm flt r. Hikmet Özgen / Özgen Is Çanakkale : Özgen Is Uygulama Yap lan Yer : Çanakkale 2. Endüstri Meslek Lisesi Yap lan Uygulama : 2250 m 2 ODE Is pan Is Yal t m Uygulamas Kullan lan Malzeme : 4 cm ODE Is pan MD ZONUR Bursa ve civar illerinde yal t m uygulamalar yapan firmam z d flar dan s yal t m uygulamalar nda ODE Sistem i önermekte ve tercih etmektedir. Bunun nedeni de ODE Sistem s yal t m paketinin bina s yal t m için en do ru ve en ekonomik çözümü sunuyor olmas d r. Nurcan Özdemir zonur Bursa : zonur Uygulama Yap lan Yer : Ertunga fl Merkezi Yap lan Uygulama : 900 m 2 ODE Is pan Is Yal t m Uygulamas Kullan lan Malzeme : 3 cm ODE Is pan MD 10 Yal t m Bir Bütündür

8 ODE ISIPAN / ODE n GÜNDEM YAPI NET 2000 y l nda kurulan, fakat köklü bir geçmifle sahip olan Yap Net, bünyesinde bulundurdu u bayiliklerden ODE nin de deste ini alarak özellikle s yal t m konusunda pazar n gelifltirmek ve bölgede lider olmak için çal flmalar n sürdürmektedir. Yapm fl oldu umuz s yal - t m ifllerinde ODE Is pan güvenle kullanmaktay z. Manisa ve çevresinde yapt m z s yal t m uygulamalar nda ODE Is pan ihtiyaçlar m za fazlas yla cevap vermektedir. Firmam z yeni yap lan Celal Bayar Üniversitesi ek binas n n teraslar nda da ODE Is pan DT kullanm flt r. Uygulama sonras al nan olumlu sonuçlar do rultusunda tüm üniversite çat lar nda da kullan lmaya bafllanm fl ve yaklafl k 2000 m 2 lik bir uygulama yap lm flt r. ODE firmam za verdi i destek ile bizlerin ODE Is pan uygulamalar nda, bölgesel olarak artan bir pazara sahip, bölge lideri bir firma olma yolunda emin ad mlar atmam z sa lam flt r. Hakk flcan / Yap net - Manisa : Yap Net Uygulama Yap lan Yer : Celal Bayar Üniversitesi Yap lan Uygulama : 2000 m 2 ODE Is pan Is Yal t m Uygulamas Kullan lan Malzeme : 5 cm ODE Is pan DT : Dicle Yap Uygulama Yap lan Yer : Apartman Yap lan Uygulama : 1200 m 2 ODE Sistem - Is Yal t m Uygulamas Kullan lan Malzeme : ODE Is pan MD AS YAPI & AKS NfiAAT D CLE YAPI : As Yap &Aks nflaat Uygulama Yap lan Yer : Cumhuriyet Evleri, Çantaköy Yap lan Uygulama : 2000 m 2 ODE Sistem - Is Yal t m Uygulamas Kullan lan Malzeme : 3 cm ODE Is pan MD : Utku Yal t m Uygulama Yap lan Yer : Apartman Yap lan Uygulama : 1500 m 2 ODE Sistem Is Yal t m Uygulamas Kullan lan Malzeme : 3 cm ODE Is pan MD UTKU YALITIM 1987 den bu yana s, su, ses yal t m üzerine faaliyet gösteren Utku Yal t m, 15 y ll k geçmiflinde her zaman do ru malzemeyle güvenli yal t m amaç edinmifltir. Piyasada var olan çeflitli malzemeler yerine; herkes taraf ndan kalitesi kabul edilmifl bilinen malzemeleri kullanan firmam z, sezonunda s yal t m konusunda extürude polistren malzemeler içerisinde ODE Is pan tercih etmifltir. Bunun bafll ca sebebi ise ODE Is pan n kalitesi ve ODE taraf ndan firmam za sa lanan teknik destektir. fiu ana kadar ODE Is pan ile yapm fl oldu umuz uygulamalar ve sat fllarda müflteri memnuniyeti tam olarak sa lanm fl ve hiçbir flikayetle karfl lafl lmam flt r. Firma olarak tercihimiz her zaman için müflteri odakl, kaliteli hizmeti sa lamak, güvenilir çözümler üretmek oldu- u için s yal t m malzemeleri konusunda ODE Mühendislik ile olan çal flmalar m z bundan sonra da devam edecektir. Can Kelleci / Utku Yal t m stanbul Yal t m çin Önce ODE 11

9 OLIVE GROVE TOWER/ ODE n Garanti Bankas Genel Müdürlük Binas Titreflim Yal t m ve Sismik Koruma Uygulamas 12 Yal t m Bir Bütündür

10 OLIVE GROVE TOWER/ ODE n ÖZEL ÜRÜN ÖZEL UYGULAMA Levent te inflaat devam eden ve Garanti Bankas Genel Müdürlük Binas olarak hizmet verecek olan Olive Grove Tower (OGT) Binas nda ODE Mason titreflim al c ve sismik koruma elemanlar kullan ld. MRijit ve esnek olarak monte edilmifl ekipmanlar n yap ya ba land her noktas nda sismik koruma hesaplar da yap larak binan n bütün boru ve kanal sistemi projelendirilmifltir. Bu hesaplamalar do rultusunda da Sismik Sönümlemeli Yayl Titreflim zolatörlerinin, S n rland r lm fl Yayl zolatörlerin, Ask lar n, Çelik Tel Halat fleklindeki Sismik S n rlay c lar n seçimi yap lm flt r. Binada rüzgar ve deprem yükleri hesaplanarak dizayn edilmifl tek bir kaide üzerine oturan 4 adet so utma kulesi bulunmakta. Tek bir kaide üzerine oturtularak birlikte çal flmalar sa lanan kulelerin titreflim yal t m ve sismik korumas için 20 adet ODE Mason SLR-EBP çelik yay ve plakalar kullan ld. Binan n borulama tesisat nda bulunan 2" (50 mm) ve daha büyük yatay borularda da titreflim yal t m amac yla ODE Mason ask elemanlar kullan ld. Borulama tesisat nda yer alan dikey borularda ise hem genleflme ve büzülme ile olan uzamalar kontrol alt na almak, hem de katlara gelen yükleri eflit olarak da tmak için Riser Sistemi tercih edildi. Kullan lan bu sistem sayesinde tesisat ömrü, alan ve maliyet aç s ndan Omega ve Kompanzatörlü sisteme oranla önemli avantajlar sa land. Pompalar n alt na BMK Kaideleri (Eylemsizlik Kaideleri) dizayn edildi. SLF tipi yaylar ve depreme karfl snubberlar (Z-1011) kullan larak olas bir deprem esnas nda cihazlar n zarar görmemesi sa land. Summary Leading projects prefer Ode Mason Products Ode Mason vibration isolators and seismic protectors are preferred in most of the leading high rise offices, hotel projects in Turkey since Garanti Bank headquarters building also preferred Ode Mason products to prevent seismic damage in mechanical equipment and piping also controlling the vibration in HVAC equipment. Mason s worldwide reference projects and efforts to build up ASHRAE standarts up to date was the key factor for the specifiers to choose Ode Mason products for the project. Yal t m çin Önce ODE 13

11 fi ORTAKLARIMIZ/ ODE n BAfiARILI UYGULAMALAR Eskiflehir deki Baflar l Yal t m Uygulamalar Ortado u nflaat mzas n Tafl yor Eskiflehir bayimiz Ortado u nflaat, yap lar n su ve s yal t m problemlerini ODE Is pan ve ODE Index ürünlerimiz ile çözüyor. Eskiflehir ve civar illerinde yapt pek çok baflar - l uygulama ile bölgede ad n duyuran bayimiz, Tepebafl Bilim ve Kültür Vakf Özel Ö renci Yurdu nun çat s nda da ODE Is pan Extrüde Polistren Köpük ve ODE Index membran kulland. Bayimiz, 1500 m 2 lik alana yapt uygulamada; su yal t m için zeminde iki kat 3 mm ODE Index Bitümlü Membran, s yal t m için de 5 cm ODE Is pan kulland. Yap Yal t m Is Yal t m Problemlerine Çözüm Olarak ODE Sistem i Öneriyor Tunceli Meteoroloji Binas, Elaz Askeri Hastanesi, Elaz Telekom Binas gibi kamu ve özel sektöre ait birçok binan n yal t m uygulamalar n yapan Elaz yal t m dan flma orta m z Yap Yal t m, bölgesinde ODE Sistem uygulamalar n yayg nlaflt r yor. Bayimiz son olarak Gaziantep te Türk E itim Gönüllüleri Vakf Binas n n s yal t m n ODE Sistem ile yapt. OSB zemin üzerine yap lan 1050 m 2 lik uygulamada 3 cm ODE Is pan, ODE S vaf s va filesi, ODE extrude polistren s va ve yap flt r c s kullan ld. 14 Yal t m Bir Bütündür

12 fi ORTAKLARIMIZ/ ODE n BAfiARILI UYGULAMALAR zonur Tofafl Müzesi nin Çat Yal t m nda ODE Is pan Tercih Etti Bursa Bölge bayilerimizden zonur zolasyon baflar l yal t m uygulamalar n n aras na Tofafl Müzesi ni de ekledi. Tofafl Müzesi nin çat yal t m n baflar ile gerçeklefltiren bayimiz 1400 m 2 lik alana yapt yal t m uygulamas nda 3 cm ODE Is pan DT kulland. An tkabir Atatürk Müzesi nin Mekanik Tesisat n Mer nflaat Yapt An tkabir içinde yer alan ve Atatürk e ait eflyalar ile birlikte ses ve görüntü destekli, Kurtulufl Savafl n anlatan tablolar n sergilendi i Atatürk Müzesi nin s tma ve so utma sistemlerini Mer nflaat Yapt. Müze tesisat n n yal t m nda firmam z n ürünlerini tercih eden firma, s yal t m nda ODE K-Flex boru ve levhalar n ; klima kanallar n n akustik yal t m nda ise ODE Nfaf ürünümüzü kulland. Yal t m çin Önce ODE 15

13 TÜPRAfi / ODE n REFERANSLARIMIZ Tüprafl-Türkiye Petrol Rafinerileri A.fi. Tüprafl - Türkiye Petrol Rafineleri A.fi trilyon ödenmifl sermayesi ile stanbul Sanayi Odas n n geleneksel olarak yay mlad 500 Büyük Sanayi Kuruluflu raporuna göre, üretimden sat fllar itibariyle yurdumuzun en büyük sanayi kurulufludur. TÜPRAfi n ana faaliyet konusu, sahibi oldu u rafinerilerde hampetrol iflleyerek ülkemizin ihtiyac olan petrol ürünlerini sa lamakt r. Bu bafll k alt nda s ralanabilecek di er faaliyetleri ise, hampetrol tedarik etmek hampetrol rafine etmek, petrol ürünleri ihraç ve ithal etmek, petrol rafinerileri veya yeni üniteler kurmak, sat n almak, devralmak ve iflletmek, petrokimya sanayi alan nda fabrikalar, tesisler kurmak iflletmek ve bu maddelerin yurtiçi ve yurtd fl ticaretini yapmak, her türlü enerji ve enerji ile ilgili sanayi alan nda santraller, tesisler kurmak ve iflletmek olarak s ralanabilir. Tüprafl n yüksek teknolojiye sahip zmit rafinerisinde artan üretim hacmine paralel olarak 2001 y l içinde Çolako lu nflaat taraf ndan anahtar teslimi olarak yap m na bafllanan m 2 yüzey alan na sahip, su so utma kuleleri inflaat su yal t m uygulamalar nda ODE INDEX su yal t m malzemeleri tercih edildi. 16 Yal t m Bir Bütündür

14 TÜPRAfi/ ODE n REFERANSLARIMIZ Kullan lan Malzemeler Osmoseal (Kristalize esasl su yal t m malzemesi) Betonu su geçirimsiz yapmak üzere gelifltirilmifl çimento bazl, sürme esasl, su yal t m malzemesi. Beton içerisindeki kapilerleri ve poroziteleri su ile tepkimeye girerek oluflturdu u kristalize hücreler ile kapar. Osmotik proses ile beton bünyesinde ilerleyerek suda çözünmeyen ve suyu geçirmeyen bir kaplama oluflturur. Resisto Tixo (Çok amaçl tamir harçlar ) Her türlü beton yüzeyin tamirinde kullan lmak üzere gelifltirilmifl yüksek adhezyonlu, sentetik lif takviyeli, yüksek çekme dayan m na sahip haz r tamir harc. Osmoflex (Çift komponentli su yal t m malzemesi) Uzun süre ile bas nçl suya maruz kalacak beton yüzeyler için gelifltirilmifl çimento esasl, çift komponentli su geçirmez kaplama. Birinci komponent; hidrolik ba lay c lar, seçilmifl agrega, ifllenebilirli i kolaylaflt r c, geçirimsizli i sa layan katk maddeleri ile desteklenmifl haz r toz. kinci komponent; latex bazl sentetik polimerlerden oluflan s v katk. Suya maruz kalan beton yüzeyine çelik mala ile üzerine gelecek bas nca göre en az 2 mm kal nl nda uygulanarak su geçirimsizli i sa lan r. Summary Tüprafl chose Ode products to waterproof the water cooling tower of the new investment Ode index waterproofing products are preferred in Turkey s leading crude oil processing plant, zmit Tüprafl refinery. To cover the high demand on petroleum products Tüprafl started new investments in 2001 which water cooling towers are a part of this new investment. With m 2 waterproofing area, water cooling towers are waterproofed with cement based waterproofing products supplied by Ode Index. Osmoseal (Osmotic cement for waterproofing) Osmoflex (Flexible waterproofing coating) and Resisto Tixo (Fibre reinforced shrink resistant mortar) are the high performance products used in the applications. Çolako lu nflaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.fi. Çolako lu nflaat, 25 seneyi aflan inflaat ve taahhüt sektörü birikimi ile yurtiçi ve yurtd fl teknolojileri kullanarak anahtar teslim baz nda fabrika inflaa ve iflletmeye alma dal nda ihtisaslaflm fl, buna paralel olarak geleneksel ve modern metotlar içeren tipik projeler gerçeklefltirerek sektörün güçlü isimleri aras nda yer alm flt r. Türk Müteahhitlik sektöründe ald projelerle ad ndan s k s k söz ettiren Çolako lu nflaat n referanslar zmir Yaprak Tütün flleme Fabrikas aras nda, Botafl Boru Hatlar, Petrol Tafl ma A.fi. Genel Müdürlü ü Kayseri-Konya-Seydiflehir Do algaz Boru Hatt nflaat, Yap flleri Genel Müdürlü ü nün Gebze Kocaeli ndeki 500 kiflilik ö renci yurdu inflaat, Tekel Elaz fiarap Fabrikas Modernizasyonu ve Tevsi inflaat, Devlet Su flleri VII. Bölge Müdürlü ü Dodurga Baraj nflaat gibi birçok irili ufakl proje yer almaktad r. Çorlu Devlet Hastanesi Yal t m çin Önce ODE 17

15 ODE K-FLEX/ ODE n TEKN K MAKALE ODE K-Flex ve di er elastomerik kauçuk köpü ü malzemelerin özelliklerinin karfl laflt rmas Tesisat s yal t m nda so- uk hatlarda ve so utma sektöründe çok farkl yal t m malzemeleri kullan lmaktad r. Tesisat s yal t m nda önemli kriterlerden bafll calar olan; s iletkenlik katsay s, su buhar difüzyon direnci ve yang n dayan m gibi özellikleri ile elastomerik kauçuk köpü ü, tesisat s yal t m nda daha s k kullan lmaya bafllayan bir malzeme olmufltur. Ancak unutulmamal d r ki, elastomerik kauçuk köpü ü çok genifl bir aral kta üretilebilmektedir. Bu sebeple, elastomerik kauçuk köpü ünden bahsederken, gerek projeci gerekse uygulamac lar için yap lacak en büyük hata tek bir ürünün teknik özelliklerini genel bir yelpazeye modellemektir. Bu yaz da da Türk yal t m pazar nda yayg n olarak kullan lmakta olan ayn görünümlü ama teknik olarak birbirlerinden tamamen farkl özelliklere sahip olan kauçuk köpükleri k yaslanacak ve bu farklar anlat lacakt r. Yaz n n ilk bölümünde, elastomerik kauçuk köpü ü s yal t m malzemelerinin teknik karfl laflt rma kriterleri aç klanacak, ikinci bölümde bir tablo halinde, ODE taraf ndan üretilen ODE K-Flex ürün gam ve Türkiye pazar ndaki di er kauçuk köpü ü malzemeler incelenecektir. 1. Kauçuk Üretim Aflamalar Elastomerik kauçuk köpü ü malzemelerin üretimini 6 ana bafll kta tarif etmek mümkündür; 1. Hammadde 2. Master Batch 3. Final Batch 4. Ekstrüder 5. Vulkanizasyon 6. Ürünün Son fieklini Almas Teknik Kriterler 1. Kauçuk Üretim Aflamalar 7. Yang n Dayan m 2. Genel Üretim Bilgileri 8. Hacimce Su Emme 3. Kalite Kontrol 9. G da Sektörüne Uygunluk 4. Ürün Gam 10. Korozyon Riski 5. Is letkenlik Katsay s 11. Toksisite 6. Su Buhar Difüzyon Direnci 12. Raporlar 1. Kauçuk köpü ü üretiminde; kauçuk, çinko, plastisizer, alev geciktiriciler, ya lar, dolgular, sülfür gibi yaklafl k olarak hammadde kullan lmaktad r. 2. Masterbatch aflamas nda kauçuk hammaddesi, yüksek s cakl kta, bambury den geçer. "Open Roller" ünitesinde çekilerek "Ön Levha" formuna getirilir. Masterbatch aflamas ndaki yar mamul uzun süre stoklanabilmektedir. De iflik ürün gruplar n n masterbatch leri farkl d r. 3. Finalbatch aflamas nda kimyasal h zland r c ve yavafllat c lar ile köpürtme ve fliflirme amaçl kimyasal katk lar kullan l r. Elde edilen mamülün k sa süre içinde tüketilmesi gereklidir. Her bir farkl ürün cinsi ve farkl ebatlar için, farkl farkl reçeteler kullan lmaktad r. 4. Finalbatch ten gelen kar fl - ma, ekstrüder de form verilir ve ürün son flekline yaklafl r. 5. Ekstrüderden ç kan ürün, yaklafl k 60 m uzunlu undaki f r - na girer. F r nda yüksek s cakl kta piflirilir ve ard ndan fliflirme ifllemi gerçeklefltirilir. 6. Su ile so utman n ard ndan ürün son fleklini al r. Kalite kontrolden geçen uygun ürün ambalajlan r ve ard ndan kullan ma haz r bir flekilde stoklan r. 2. Genel Üretim Bilgileri Günümüz koflullar nda her türlü standart ve spesifik uygulama ihtiyac na karfl layabilmek için yal - t m malzemeleri genifl bir üretim aral nda ve de iflik ebatlarda üretilebilme imkan na sahip olmal d rlar. 3. Kalite Kontrol Üretimde di er bir önemli konu da "Kalite Kontrol"dür. Reometri ile test ifllemi, masterbatch aflamas nda kar fl m hamurunun uygunlu unun numune al narak test edilmesidir. Yap lan bu kontroller ile üretimin tam olarak istenilen reçeteye göre gerçeklefltirilmesi sa lan r. Üretim sonras nda ise, malzemenin toleranslara uygunlu u ve ürünün beyan edilen teknik de erlere sahip oldu unun kontrolü on-line ve off-line olarak yap lmal d r. Uluslararas standartlarda belirtilen test metotlar ve cihazlar kullan larak ürün kalitesi garanti alt - na al n r. 4. Ürün Gam Bir s yal t m malzemesinden istenen bir di er önemli özellik, her türlü uygulamaya ve ihtiyaca cevap verebilecek genifl bir ürün yelpazesine sahip olmas d r. Ayr ca bu ürünlerin üretiminin yurtiçinde, dünya standartlar nda bir kaliteyle 18 Yal t m Bir Bütündür

16 ODE K-FLEX/ ODE n TEKN K MAKALE yap lmas ; maliyet, teslim süresi gibi avantajlar ile oldukça önemlidir. 5. Is letkenlik Katsay s SICAK T 1 1 m 1m 1m Elastomerik kauçuk köpü ü s yal t m malzemelerinin s iletkenlik katsay s n n belirlenmesinde, uluslararas standartlarda 25 mm. ve üzerindeki et kal nl klar nda yap lan ölçümler de erlendirmeye al nmaktad r. 25 mm'in alt ndaki de erler yan lt c bilgi verdi i için pek kabul görmemektedir. Ayn kauçuk köpü ü malzemenin farkl kal nl klar için s iletkenlik de erleri de farkl olmaktad r. Kal nl ktan dolay malzemenin s iletkenlik de- erlerinde yaklafl k %5 lik bir fark ç kmaktad r. Örne in, (20 mm); λ (40 C) = 0,040 W/mK (9 mm) ; λ (40 C) = 0,038 W/mK 6. Su Buhar Difüzyon Direnç Katsay s SO UK T 2 s miktar Su buhar difüzyon direnç katsay s, malzemelerin su buhar geçifline karfl gösterdikleri direncin, havan n su buhar difüzyon direncine olan oran d r ve µ ile gösterilir. So uk hat yal t m nda karfl m - za ç kabilecek en ciddi problemlerden biri de, s yal t m malzemesinin slanmas ve yo uflma olmas d r. E er s yal t m malzemesi yo- uflma sonucu slan rsa, malzemenin λ de erini yükseltir, orijinal dizayn yal t m kal nl n muhafaza edemez ve yal t m verimini düflürür. Korozyona sebep olur, üzerindeki kaplamaya ve tesisata zarar verir. Yo uflmay önlemek için; 1. Do ru s yal t m malzemesi seçilmeli, 2. Yal t m kal nl do ru hesaplanmal, 3. Yal t mda s köprüleri oluflmamal ve s zd rmazl k uygulamalar do ru yap lmal, 4. µ de eri yeteri kadar yüksek olmal d r. Bugün art k so uk hatlarda aç k gözenekli ve µ de eri düflük malzemeler kesinlikle kullan lmamal d r. 7. Yang n Dayan m Gerek tesisatta, gerekse yap da kullan lan yal t m malzemelerinin tutuflmas, alevi yaymas, ç kard - s, ç kard duman ve toksisite, "Yang n Güvenli i" aç s ndan en önemli kriterlerdir ve bir bütün olarak ele al nmal d r. Pek çok ülkede bu güvenlik kriteri argümanlar ele al nm fl ve standartlaflt r lm flt r. ngiltere (BS 476), Almanya (DIN 4102), skandinavya, talya, Hollanda, Fransa, sveç bu ülkelerden bafll calar d r y l ndan itibaren ise, tüm bu ülkelerin yang n güvenli i standartlar n da kapsayacak ve tüm Avrupa da geçerli olacak yeni bir "Yang n Güvenli i Standard " yürürlü- e girecektir. BS 476 ngiliz Yang n Standard BS 476 da malzemeler 3 ana bafll kta ele al nmaktad r. Bunlardan Part 5, malzemelerin tutuflabilirli- i, Part 6 yang na kat l m ve Part 7 de yüzeyde alev yay lma h z ile ilgilidir. Malzemeler Part 5 e göre "Class X" ve "Class P"; Part 6 ya göre Class ve Part 7 ye göre Class olarak s - n fland r l rlar. Bir malzemenin; lpart 6 ya göre "Class 0" olabilmesi için; Alev Yay lma ndeksinin 12 den küçük ve Alev Yay lma ndekslerinden her birinin 6 dan küçük olmas gereklidir. lpart 7 ye göre s n fland r labilmesi için alevin belirli bir süredeki yay l m incelenir ve mevcut tablolar kullan larak malzemenin yang n s n f Part 7 ye göre belirlenir. BS 476 ngiliz Standard nda, malzeme e er Part 6 ya göre "Class 0" ve Part 7 ye göre de "Class 1" ise, malzeme "Class 0"d r. 8. Hacimce Su Emme Hacimce su emme testi, TS a göre, bir malzemenin tam dald rma yöntemi ile su alt nda b rak larak 28 gün sonunda su emme durumunun "% hacim" olarak belirlenmesi ilkesine dayan r. Is yal t m malzemesinin slanmas sadece direkt su ile temas olmay p, özellikle so uk tesisatta difüzyon yolu ile de olabilir. Aç k gözenekli lifli malzemelerin µ faktörü çok küçük olup (µ=1,1) su buhar n çok kolay geçirirler, hacimce su emme miktarlar yüksektir ve slanma görülebilmektedir. Kapal gözenekli yal t m malzemeleri ise daha yüksek µ de erine sahip olduklar ndan (µ= ) su buhar n geçirmezler, hacimce su emme miktarlar ihmal edilebilir de erlerdedir ve slanma olmamaktad r. 9. G da Sektörüne Uygunluk Bir yal t m malzemesinin g da sektöründe kullan labilmesi için uluslararas standartlarda belirlenen baz flartlara uygun olmal d r. Yal t m çin Önce ODE 19

17 ODE K-FLEX / ODE n TEKN K MAKALE Malzeme korozif olmamal, yang n an ndaki davran fllar insan sa l aç s ndan tamamen zarars z olmal, mikroorganizma oluflumuna izin vermemeli, temizlenebilen ve y kanabilen malzemeler olmal d r. 10. Korozyon Riski DIN 1988 Part 7 Section 5:3 te belirtildi i gibi yal t m malzemeleri olabildi ince nötr olmal ve suda çözünür klorlar, NH3 veya NOx bünyede belirtilen oranlardan fazla olmamal d r. DIN 1988 Part 7 Section 5:3 e göre Limit De erler; l Çelik Borular; Klor (%0,05) l Bak r Borular; Nitrat ve Amonyak (%0,2) 11. Toksisite Malzemelerin yang n an ndaki davran fllar yan nda, aç a ç kard klar duman içindeki gaz konsantrasyonlar, di er bir deyiflle "Toksisite"leri de önemlidir. Yang n esnas ndaki ölümlerin %95 inin nedeni CO Konsantrasyonudur. Toksisite, Quartz Tube Metodu ve NBS Duman Çemberi Metodu ile ölçülmektedir. Bu metotlarla elde edilen sonuçlar n de erlendirilmesi için kullan lan kriterler de; LC50 ve Cf de erleridir. LC50, kapal bir ortama 30 dakika süresince etkiyen gaz n, içeride bulunan canl lar n %50 sinden fazlas n öldüren konsantrasyon de eridir. 12. Raporlar Elastomerik kauçuk köpü üne ait malzemelere ait teknik de erler, uluslararas standart ve literatüre uygun olmal ve test raporlar ile belgelenmelidir. Bu belgeler, üreticinin kendi laboratuvarlar ndaki test raporlar de il, uluslararas ba ms z kurulufllarca verilmifl test raporlar olmal d r. 20 Yal t m Bir Bütündür λ

18 ODE K-FLEX / ODE n TEKN K MAKALE λ λ λ λ λ Yal t m çin Önce ODE 21

19 YAPI YALITIM / ODE n YALITIM DANIfiMA ORTAKLARIMIZ Yap Yal t m 1999 y l nda Elaz da kurulan firmam z yal - t m, çat - cephe kaplamalar, yap kimyasallar malzemeleri sat fl ve uygulamalar konusunda Do u ve Güneydo u Anadolu bölgelerinde aktif hizmet vermektedir. nflaat ve tesisat sektörüne yal t m uygulamalar konusunda pratik ve teknolojik detaylar üreten firmam z gerekli malzemelerin temini ile birlikte uygulamalar n teknik kurallara uygun çözülmesini ve tatbik edilmesini sa lamaktad r. Firmam z n hedefi s yal t m, ses yal t m, su yal t m, zemin kaplamalar, yang n yal t m, çat ve cephe kaplamalar, yap kimyasallar ile ilgili sorunlara, do ru ve ekonomik çözümler bulmak; ülkemizin enerjiye ödedi i büyük bedellerin düflürülmesine katk da bulunmakt r. 17 çal flan, 4 teknik kadrosu ve alt yap s ile kendisini sürekli yenileyen ve gelifltiren firmam z, yal - t m konusunda bölgenin lideri konumundad r. Firmam z n referanslar aras nda Gaziantep Türk E itim Gönüllüleri Vakf Binas, Elaz Özel Bilgen Koleji, Balpa Hilal Kent Konutlar ve Elaz Türk Telekom Binalar n n s yal t m uygulamalar yer almaktad r. 22 Yal t m Bir Bütündür

20 DÖNÜfiÜM M MARLIK / ODE n YALITIM DANIfiMA ORTAKLARIMIZ Dönüflüm Mimarl k Firmam z 1995 y l nda Çorum da nflaat Taahhüt ve Proje flleri ile ifl hayat na bafllam flt r y l nda Çorum daki ilk s yal t m uygulamas n yapan firmam z, TS 825 Is Yal t m Yönetmeli inin yürürlü e girmesinden sonra ilimizde yal t m ile ilgili hem bilgi hem de uygulama konusunda bir boflluk oldu unu görmüfltür. Bunun üzerine 2000 y l n n Ocak ay nda yaln zca yal t m uygulamalar konusunda hizmet veren Dönüflüm Mimarl k Yap ve Yap Malzemeleri Ltd. fiti yi faaliyete geçirdik. Bu tarihten itibaren "En Ucuz Yak t Tasarruf Edilen Yak tt r" ilkesi ile ilimizde s yal t m n n gereklili ini anlatmaya bafllad k. Halen 20 kiflilik uzman teknik ve uygulama ekibimiz ile Çorum ve civar illerde yal t m uygulamalar m za devam etmekteyiz. Firmam z n yapt uygulamalar aras nda Ege Yap Kooperatifi, Dilay Yap Kooperatifi konutlar, Kümbülo lu Apartman yal t m uygulamalar n sayabiliriz. Yal t m çin Önce ODE 23

21 VANA VE ARMATÜR YALITIMI / ODE n TEKN K MAKALE Vana ve Armatür Yal t m ile Enerji Tasarrufu Is tma ve so utma tesisat nda vana, çekvalf, pislik tutucu ve flanfllar toplam tesisat içinde dikkate de er bir oranda enerji kayb na yol açarlar. Söz konusu tesisat elemanlar ileri teknolojilerin kullan ld binalarda çeflitli uygulamalarla yal t lmakta fakat maalesef ço unlukla ç plak b rak lmaktad r. Vana ve armatürlerinin yal t lmamas n n bafll ca nedenleri flu flekilde özetlenebilir: l Armatürlerden yay lan s n n kazan dairesini s tmas n n tercih edilmesi, l Armatüre yap lan bak m s ras nda yal t m n sökülüp tekrar tak lmas n n zorlu u, l Maliyeti art r c bir faktör olarak görülmesi, l Sac kaplama iflçili inin ve maliyetinin yüksek oluflu, l Uygulamalar n estetik olmay p, detay problemlerinin oluflu, l Konuya gereken önemin verilmemesi, l Yal t m n son aflama olmas sebebiyle zaman yetersizli i. Gerek s tma, gerekse so utma sistemlerinde vana ve armatürlerin yal t lmamas ile birçok sorun ortaya ç kmaktad r. Is tma sistemlerinde ortaya ç kan sorunlar flunlard r: l Enerji kayb ve iflletme maliyetinin art fl, l Kazan dairesinin afl r s nmas ndan dolay di er sistemlerin olumsuz etkilenmesi (örne in, bas nçl hava kompresöründe verimin düflmesi), l Yüksek s cakl k ve buhar armatürlerinde ifl kazalar n n meydana gelmesi, l Borularda uygulanan yal t m uygulamas bitifllerinin estetik olmay fl, l Yal t lmam fl ekipmanlar n yüzey s cakl n n yüksek olmas nedeniyle insanlar n kazaya u ramalar. So utma sistemlerinde karfl lafl lan sorunlar flunlard r: l Enerji kayb ve iflletme maliyetinin art fl, l Yo uflmadan dolay paslanma, afl nma, sistemin çal flmamas pompa, kollektör, gösterge gibi ekipmanlar n zarar görmesi, l Baz uygulamalarda yanl fl malzeme seçiminden dolay yo- uflman n boru ve kanal yüzeyine do ru devam ederek zamanla korozyona neden olmas ve yal t m malzemesinin s yal t m özelli ini kaybetmesi. Bilindi i gibi, ülkemizde s tma ve so utma tesisat armatür yal - t m nda kauçuk köpü ü, polietilen, camyünü ve taflyünü malzemeler kullan lmaktad r. Galvaniz sac ya da alüminyumdan kutular yap larak içine yal t m malzemesi doldurulmaktad r. Bu uygulama dikkatli ve özenli bir iflçilik gerektirmekle beraber, oldukça uzun bir sürede tatbik edilebilmektedir. Bununla beraber vanaya bak m imkan sa lamamakta zamanla bir s z nt durumunda s yal t m malzemesini kullan lamaz hale getirebilmektedir. Vana ve armatür yal t m nda s cak su ve buhar gibi s tma sistemlerinde vana yüzeyinde oluflan s kayb n ; so utma sistemlerinde ise s kazanc n ve yo uflmay önlemek amac yla vana ceketleri kullan lmaktad r. Vana Ceketi Teknik Özellikleri: Ceketler üç katmandan oluflmaktad r. ç ve d fl katmanlar 36 C ile 260 C aras kullan m s - cakl na sahip, yang n s n f BS 476 Part 6 ya göre Class 0 olan, silikon kapl cam kumafl ndan yap lm flt r. Bunlar n aras ndaki orta tabakada s cak hatlar için 750 o C ye mukavim, 5 cm. kal nl nda rabitz teline sar l özel taflyünü bulunmaktad r. Taflyününün s iletkenlik katsay s +10 C de 0,032 W/mK olup, yang n s n f DIN 4102 ye göre A1 dir. So utma hatlar nda ceketlerin içinde yal t m malzemesi olarak elastomerik kauçuk köpü- ü kullan lmaktad r. Kauçuk köpü ünün s iletkenlik katsay s +10 C de 0,038 W/mK olup, yang n s n f BS 476 ya göre Class 0 d r. 80 C ile +116 C aras kullan m s cakl olan kauçuk köpü ünün yüksek su buhar difüzyon direnci (µ>7.000) yo uflmay engellemektedir. 24 Yal t m Bir Bütündür

22 VANA VE ARMATÜR YALITIMI/ ODE n TEKN K MAKALE Vana Ceketi Tipleri: Özel fliparifl üzerine imal edilen vana ceketleri Tip 0, Tip I ve Tip II olmak üzere üç farkl biçimde uygulanmaktad r. Tip 0 - Boru Yal t ms z Bu uygulamada vana ceketi, vanay bir flanfltan di erine flanfllar n her ikisi de içinde kalacak flekilde sarmaktad r. Tip I - Tek Tarafl Boru Yal t ml Bu uygulamada vana ceketi, bir taraftan flanfl dahil olmak üzere vanay, di er taraftan boruyu 10 cm. sarmaktad r. Tip II - Çift Tarafl Boru Yal t ml Bu uygulamada vana ceketi, vanan n tamam n ve her iki taraftan boruyu 10 cm. sarmaktad r. Vana Ceketinin Sa lad Tasarruf Örnek Hesap Örnek olarak NW-100 çap nda bir Pistonlu Vana al nmaktad r. Ak flkan S cakl : 145 C Ortam S cakl : 20 C Yal t m Malzemesi : Vana Ceketi (Taflyünü) Yal t m Kal nl : 50 mm Is letim Katsay s λ : 0,032 W/mK (10 C de) Is letim Katsay s λ : 0,044 W/mK (T ort : 90,62 C de) NW-250 çap ndaki Pistonlu Vanan n (Eflde er boy 2,5 mt); Yal t ms z Is Kayb : 883,1 W/adet Yal t ml Is Kayb (Vana Ceketi) : 117,2 W/adet Sa lanan Tasarruf : 766,0 W/ adet Sa lanan Tasarruf (%) : %86.7 Amortisman Süresi Hesab Yal t ms z NW-100 Vana ya eflde er boruda (2,5m.), 1 saatte oluflan s kayb ; 1 saat deki s kayb : 2,5 mt. x 353,3 W/mt.h = 883,1 W/h 1 günlük s kayb : 24 saat x 883,1 W/h = W/gün 1 ayl k s kayb : 27 gün x W/gün = W/ay 1 y ll k s kayb : 12 ay x W/ay = W/y l Do algaz n Is l De eri kcal/m 3 - Verim % 91 düflünüldü ünde; 1 kcal= 1,163 W kcal x 1,163 W x 0.91 = 8731,2 W= 8,731 kw (1m 3 do algazdan elde edilen enerji) 1 y ll k do algaz sarfiyat : kw/8,731 kw = 786,4 m 3 do algaz 1 m 3 do algaz fiyat TL ( ) ve ayn günkü kur a göre (1$ = TL) yaklafl k olarak $ (USD/m 3 ) 786,4 m 3 x 0,240 USD / m 3 =188,7 USD (Yal t ms z Tesisat flletme Gideri) Yal t ml NW-100 Vana ya eflde er boruda (2.5 m.), 1 saatte oluflan s kayb ; 1 saat deki s kayb : 2,5mt x 46.9 W/mt.h = 117,2 W/h 1 günlük s kayb : 24 saat x 117,2 W/h = 2812,8 W/gün 1 ayl k s kayb : 27 gün x 2812,8 W/gün = ,6 W/ay 1 y ll k s kayb : 12 ay x 75945,6 W/ay = ,2 W/y l 1 y ll k do algaz sarfiyat : 911,35 kw /8,731 kw = 104,38 m 3 do algaz, 104,38 m 3 x 0,240 USD/m 3 = 25 USD (Yal t ml Tesisat flletme Gideri) Yal t ml 1 adet NW-100 vanas ndan sa lanan YILLIK KAZANÇ;188,7 25 =163,7 USD Vana Yal t m Ceketi Fiyat : 93,45 USD Örnek tesisatta Vana Yal t m Ceketi 6,8 ayda kendini amorti etmektedir. (Tesisat n günde 24 saat ve ayda 27 gün çal flt durum için hesaplanm flt r.) 10cm 10cm 10cm Avantajlar l Vanalarda s tma sistemlerinde s kayb n, so utma sistemlerinde s kazançlar n ve yo uflmay engeller. l Standart tipleri 200 C ye kadar kullan lmaktad r. Daha yüksek s cakl klar (400 C ye kadar) için özel tipler imal edilmektedir. l Montaj çok kolay oldu u için kalifiye elemana ihtiyaç yoktur. Vana ceketi vanan n alt na yerlefltirilir, yap flkan fermuarlar üst üste getirilerek yap flt r l r, en uçtaki ipler s k ca ba land nda uygulama tamamlanm fl olur. l 1/2"ten 6"e kadar standart üretim yap l r. Özel uygulamalar için imalat mümkündür. l Atmosfer flartlar ndan etkilenmez. l Bünyesinde karbon ve hidrojen içermedi i için yan c de ildir. l Suya, ya a, zay f asitlere ve tüm hava koflullar na karfl dayan kl oldu u için gerek kapal mekanlarda, gerekse bina d - fl nda kullan labilir. l Vana ve armatürün bak m esnas nda veya de ifltirilmesi gerekti inde, kolayca sökülür, ifllemler tamamland ktan sonra tekrar monte edilip, kullan labilir. l Vana flanfllar da ceketin içinde kald için buralarda s köprüleri oluflmaz, so utma sistemlerinde yo uflma olmaz. l Yüksek enerji kazan m sa lad için k sa sürede kendini amorti eder. l Estetik bir görünüm sa lar. l Uzun ömürlüdür. Teknik Özellikler KUMAfi Malzeme : Cam lifinden imal silikon kapl S cakl k Dayan m : -36 ile 260 C aras Yang n Dayan m : Class 0 (BS 476 Part 6) M1 (Frans z Yang n Normu) ODE Taflyünü Is letim Katsay s (λ) : 0,032 W/mK (10 C de) Yang n S n f : A1 (DIN 4102) Kullan m S cakl : 750 C ye kadar ODE K-FLEX Kauçuk Is letim Katsay s (λ) : 0,038 W/mK (10 C de) Su Buhar Dif. Direnci (µ) : Yang n S n f : BS 476 ya göre Class 0 Kullan m S cakl : -80 ile 116 C aras Yal t m çin Önce ODE 25

23 SATIfi PAZARLAMA/ ODE n GÜNCEL lk alt ayl k sat fl de erlen 2002 y l alt ayl k sat fl ve pazarlama de erlendirme toplant m z 27 Temmuz 2002 tarihinde stanbul Sürmeli Oteli nde yapt k. ki bölüm halinde düzenlenen toplant m z n sabahki bölümünde günümüz Türkiye koflullar nda pazarlama ve marka stratejileri, stratejik planlama, kalite yönetimi ve müflteri memnuniyeti konular n n ele al nd bir panel düzenlendi. Panelde ilk olarak Tem Kurumsal E itim firmas ndan Tayfur Çalkavur söz ald. Çalkavur, yal t m sektöründe ilk kez ODE taraf ndan yapt r lan sat fl gücünün yetkinli i ve müflteri memnuniyeti konulu araflt rman n sonuçlar n aç klad. Panelimizin ikinci konu u Ekonomist Kerem Alkin ise konuflmas nda son y llarda dünyada yaflanan toplumsal, ekonomik ve siyasi olaylar n dünya ve Türkiye Ekonomisi üzerindeki etkilerinden bahsetti. Panelde üçüncü olarak söz alan.t.ü ö retim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Ufuk Cebeci de flirketler için kalite yönetiminin önemi ve ODE de yürütülen ISO 9000 çal flmalar hakk nda bilgiler verdi. Panele Herfley letiflim firmas ndan konuk olarak kat lan Burhan Özkan ise konuflmas nda günümüz Türkiye sinde marka olman n önemi ve yal t m sektöründe ODE markas n n yeri konular na de indi. Panelin son konuflmac s Nam k Kemal Kemer idi. Nam k Kemal Kemer konuflmas nda Stratejik Planlama kavram n n içerdi i anlam ve firmalar aç s ndan 26 Yal t m Bir Bütündür

24 SATIfi PAZARLAMA/ ODE n GÜNCEL dirme toplant m z yapt k tafl d önemi anlatt. Toplant n n ö leden sonraki bölümünde de ODE nin 2002 nin ilk yar s ndaki lojistik, ihracat, pazarlama etkinlikleri konular nda bölüm müdürleri taraf ndan bilgiler verildi. Toplant da en son söz alan Genel Müdürümüz Orhan Turan ise 2002 y l n n ilk alt ay nda Türk ekonomisinde yaflanan geliflmeler ve yal t m sektörü konular nda de erlendirmelere yer verdi i bir konuflma yapt. Toplant bitiminde Taksim Kallavi Restoran da düzenlenen akflam yeme inde bir araya gelen personelimizden, ODE de 5. y l n dolduran 10 kifliye törenle plaket verildi. Yal t m çin Önce ODE 27

25 ODE ÜRET M TES SLER / ODE n TEKN K GEZ Teknik Gezilerimiz Bafllad Çorlu da bulunan Polietilen, Kauçuk Köpü ü, Ekstrüde Polistren s yal t m malzemesi ile Flanfl üretim tesislerimize 13 Temmuz ve 17 A ustos 2002 tarihlerinde iki teknik gezi düzenledik. stanbul Bölge Müdürlü ümüze ba l bayilerin kat ld gezilerde ilk olarak ODE K-FLEX in üretildi i tesisimiz gezildi. Ocak 2000 tarihinde faaliyete bafllayan ve konusunda otuz y ll k tecrübeye sahip L Isolante K-Flex firmas n n teknolojisi ile üretim yapan bu tesis Türkiye nin ilk elastomerik kauçuk köpü ü üretim tesisi. Burada yapt m z üretim Türkiye nin yan s ra Güneydo u Avrupa, Orta Asya, Ortado u ülkelerine ve ABD ye ihraç edilmekte. Hammadde haz rl k, üretim, kalite kontrol laboratuvar ve depo bölümünden oluflan ODE K-FLEX fabrikas n n ard ndan Polietilen s yal t m malzemelerinin üretildi i ODEFLEX tesislerimiz ziyaret edildi. Fabrikada, ziyaretçilere polietilenin hammadde aflamas ndan, levha ve boru olarak üretimine kadar geçirdi i aflamalar anlatt k ve polietilen ürünlerde dikkat edilmesi gereken noktalar ve ürünlerin özellikleri hakk nda bilgiler aktard k. Gezide son olarak 2001 y l nda hizmete giren ekstrüde polistren köpük üretim tesisimiz ODE Is pan ziyaret edildi m 2 arazi üzerine depo ve üretim hatt olmak üzere iki ayr bina halinde infla edilen ve toplamda m 2 kapal alan olan bu tesisimizin y ll k üretim kapasitesi ise m 3. Türkiye nin en modern ekstrüde polistren köpük üretim tesisini büyük bir ilgi ile inceleyen bayilerimiz, tesiste yap lan teknolojik üretim karfl s nda duyduklar hayranl dile getirdiler. Teknik gezimiz ö le yeme i ile sona erdi. 28 Yal t m Bir Bütündür

26 E T M/ ODE n SEM NERLER Jandarma stihkam Grup Komutanl Yal t m Semineri 6 A ustos 2002 tarihinde Ankara Jandarma stihkam nflaat Grup Komutanl na Yap ve Tesisat Yal t m konulu bir seminer verdik. Ankara Bölge Müdürlü ümüz taraf ndan düzenlenen seminerde Yap Yal t m Sorumlumuz Umut Alpflahin Yap larda Is Yal t m ; HVAC Yal t m Sorumlumuz Mustafa Ayd n da Tesisat Is Yal t m konular nda kat l mc lara bilgi verdiler. M YEM deki Is Yal t m Seminerlerimiz Devam Ediyor Makine Mühendisleri Odas stanbul fiubesi taraf ndan düzenlenen "Mühendis Yetkilendirme Kurslar " kat l mc lar na yönelik e itimlerimiz devam ediyor. 17 Temmuz 2002 tarihinde düzenlenen kursta Yap Yal - t m Sorumlumuz Gökhun Kurt, TS 825 standard na göre binalarda yap lmas gereken s yal t m uygulamalar hakk nda örnekler eflli inde bilgiler verdi. 2 A ustos 2002 tarihinde düzenlenen "Klima Tesisat Mühendis Yetkilendirme Kursu"nda ise HVAC Yal t m Sorumlumuz Zafer Ceylan kursiyerlere tesisat s yal t m teknikleri, yal t mda kullan lan malzemeler ve malzeme seçiminde dikkat edilmesi gereken noktalar anlatt. Turgutlu Semineri Turgutlu Toprak Sanayi flverenleri Dayan flma Derne i ve Turgutlu Belediyesi nin ortaklafla düzenledi i seminerde "Binalarda Is Yal t m " konulu bir bildiri sunduk. 20 Haziran 2002 tarihinde gerçeklefltirilen semineri Turgutlu Toprak Sanayi flverenleri Dayan flma Derne i üyeleri, müteahhitler ve belediye yap iflleri çal flanlar ndan oluflan 60 kiflilik bir grup izledi. Toplant da zmir Bölge Müdürümüz Göksel Gürp nar binalarda s yal t m n n önemini, yap lan do ru ve yanl fl uygulama örnekleri ile anlatt. Toplant da TUKDER (Türkiye Tu la Üreticileri Derne i) ad na söz alan Kudret Tu la yönetim kurulu üyesi Gökhan Görçifl de tu la standartlar ve uygulamalar hakk nda bilgiler verdi. Görçifl konuflmas nda EPS li tu lalar n tam anlam yla s yal t m sa lamad, do ru s yal t m uygulamas n n s köprülerini kesecek flekilde d fltan yap lmas gerekti ini vurgulad. Seminer sonunda, kat l mc lar n uygulamada karfl laflt klar problemler hakk nda sorduklar sorular yan tland. Yal t m çin Önce ODE 29

27 KAZBUILD 2002/ ODE n FUAR KAZBUILD 2002 Fuar na Kat ld k Kazakistan n Alma Ata flehrinde 4-7 Eylül 2002 tarihleri aras nda düzenlenen Kazbuild 2002 Fuar - na kat ld k. Is tma-so utma havaland rma, yap malzemeleri, ayd nlatma, boya gibi pek çok ürünün sergilendi i bu y l 9.su gerçeklefltirilen fuarda firmam z n stand yo un ilgi gördü. Son 4 y lda inflaat sektöründeki yat r mlar n önemli bir art fl gösterdi i, özellikle yeni baflkent ASTANA n n inflas ve hükümetin ulafl m altyap s n n gelifltirilmesi için büyük yat r m karar almas ile yap ve inflaat sektöründe büyük olanaklar sunan cazip bir pazar haline gelen Kazakistan daki fuarda firmam z hracat Müdürümüz Uygar Sonlu temsil etti y l n n ilk yar s nda Almanya, Romanya ve Bulgaristan da kat ld m z üç büyük sektör fuar nda oldu u gibi bu fuarda da ODE Is pan, ODE K-Flex, ODE Flex ve ODE Flanfl ürünlerimiz ziyaretçilerin be enisini kazand. Summary ODE participated to the 9th International Exhibition of KazBuild 2002 ODE participated to the 9th International Exhibition of KazBuild 2002 which took place in Alma Ata, Republic of Kazakhstan. ODE s stand attracted great attention in the exhibition in which Heating, Ventilating and Air-Conditioning products, construction finishings, insulation materials, painting/colours were demonstrated. ODE was represented by our Export Manager Uygar Sonlu in KazBuild 2002 exhibition in Kazakhstan which is getting an attractive market with great opportunities in the developing building industry due to the investment decision of government about reformation of new capital Astana including reconstruction of functional zones, transportation and telecommunication. In this exhibition, our products ODE K-FLEX, ODEFLEX, ODE ISIPAN and ODE FLANGES won the interest like other Exhibitions that we participated in Germany, Romania and Bulgaria in the first half of Yal t m Bir Bütündür

28 B ZDEN/ ODE n HABERLER Eylül ay nda hizmete giren stanbul Anadolu Yakas ve Kayseri Bölge Müdürlüklerimiz ile Türkiye çap ndaki bölge müdürlü ü say m z 9 a ulaflt. Bugüne kadar stanbul, Ankara, Adana, zmir, Antalya, Bursa ve Samsun Bölge Müdürlükleri ile hizmet veren firmam z yeni aç lan bölge müdürlüklerinde de uzman mühendisler taraf ndan s, ses, su ve yang n yal t m hizmeti verilecek. Yeni bölge müdürlüklerimizden Kayseri; Konya, Ni de, Karaman, Aksaray, Nevflehir ve K rflehir de stanbul Anadolu Yakas da, Kocaeli, Sakarya ve Bolu illerinde yal t m ile ilgili sat fl ve teknik dan flmanl k anlam nda her türlü talebi karfl layacak. Firmam z Ekim 2002 tibariyle A.fi. Oldu 1986 y l nda kurulan ve ODE Mühendislik Taah. Tic. ve San. Ltd. fiti. unvan ile faaliyet gösteren firmam z 1 Ekim 2002 tarihi itibariyle Anonim fiirket olmufltur. Yeni unvan m z ODE Yal t m Sanayi ve Ticaret A.fi. olarak de iflmifltir. Firmam z n vergi dairesi ve vergi numaras da Bo aziçi Kurumlar Vergi Dairesi olarak de iflmifltir. Demirciler Depomuz Hizmete Girdi Uzun y llar müflterilerimize hizmet veren Levent depomuz 30 Eylül 2002 tarihi itibariyle kapanm fl olup, Zeytinburnu Demirciler Sitesi ndeki yeni depomuz 1 Ekim 2002 tarihinde faaliyete bafllam flt r. Demirciler Sitesi ndeki yeni depomuzun adres ve telefonlar flöyledir: Demirciler Sitesi 7. Yol No. 28 Zeytinburnu stanbul Tel: Fax: stanbul Anadolu Yakas ve Kayseri Bölge Müdürlüklerimiz Hizmete Girdi stanbul Bölge Müdürlü- ümüzde HVAC Yal t m Sorumlusu olarak görev yapan Hakan Arp nar 30 Haziran 2002 tarihinde Duygu Kalkan ile Pazarlama Bölümümüzde Yap Yal t m Sorumlusu olarak görev yapan Gökhun Kurt 6 Temmuz 2002 tarihinde Günsel Reçelo lu ile polietilen üretim tesisi çal flanlar m zdan Aslan Kuzören 3 A ustos 2002 tarihinde Aynur Ören ile hayatlar n birlefltirdiler. Genç çiftlerimize bir ömür boyu mutluluk diliyoruz. Evlenenler Aram za Kat lanlar ve Görev De iflikli i stanbul Bölge Müdürlü ümüzde Sat fl fiefi olarak görev yapan Volkan Dikmen stanbul Anadolu Yakas Bölge Müdürü; Ankara Bölge Müdürlü ümüzde Bayi Sorumlusu olarak görev yapan Serkan Duman Kayseri Bölge Müdürü; stanbul Bölge Müdürlü ümüzde görev yapan Gökhun Kurt pazarlama bölümümüze Yap Yal t m Sorumlusu; Bursa Bölge Müdürlü ümüzde Sat fl Destek Sorumlusu olarak çal flan Ozan Yalç nkaya da Genel Müdürlü ümüz bünyesine ç Sat nalma Sorumlusu olarak atanm flt r. Nam k Kemal Kemer Mali ve dari fllerden Sorumlu Genel Müdür Yard mc s, Vakur Özdemir hracat Departman m zda hracat Sorumlusu; Gürol Ar bu a Ankara Bölge Müdürlü ümüzde muhasebe eleman ; Ersan Durmaz stanbul Bölge Müdürlü ümüzde tahsilat eleman ; Koray Uçar Adana Bölge Müdürlü ümüzde, Serkan Ün Bursa Bölge Müdürlü ümüzde sat fl temsilcisi; Özgür Kurtulufl Akbay rl zmir Bölge Müdürlü ümüzde tahsilat ve depo sorumlusu; Hasip Soylu Kartal Depomuzda depo eleman ; Is pan üretim tesislerimizde Özhan Atefl kalite kontrol mühendisi, Ayd n Erdim depo eleman, Bedriye Oruç iç hizmet eleman olarak göreve bafllam fllard r. Arkadafllar m za yeni görevlerinde baflar lar dileriz. Günsel Reçelo lu& Gökhun Kurt Duygu Kalkan& Hakan Arp nar Yal t m çin Önce ODE 31

5. MEKAN K TES SAT S TEM N N Y

5. MEKAN K TES SAT S TEM N N Y Bir binan n s t lmas veya so utulmas için harcanan enerjinin azalt lmas nda, mekanik tesisat yal t m n n önemi, göz ard edilemeyecek kadar büyüktür. Özellikle binalar n s tma ve so utma tesisatlar n n,

Detaylı

Fan Coil Cihazları Tesisat Bağlantıları

Fan Coil Cihazları Tesisat Bağlantıları Newtherm Fan Coil Kontrol Ekipmanları Bağlantı vanaları, uzaktan kontrol cihazları, dijital veya mekanik duvar tipi termostatları ve yalıtımlı montaj setleriyle birlikte sistem bazında teslim edilmektedir.

Detaylı

Sifonik Drenaj Nedir? Nasıl Çalışır?

Sifonik Drenaj Nedir? Nasıl Çalışır? Sifonik Drenaj Nedir? Nasıl Çalışır? Sifonik Drenaj temelde Bernoulli'nin bulmuş olduğu akışkanın enerji denkliği prensibinden yararlanarak suyun herhangi bir eğime gerek kalmadan istenilen yerden tahliye

Detaylı

Faaliyet Konular m z:

Faaliyet Konular m z: Faaliyet Konular m z: Is Transfer Bölümü Plakal Is Eflanjörleri Borulu ve Tubuler Eflanjörler Akümülasyon Tanklar Boylerler S v Transfer Bölümü Domestik Pompalar Hijyenik Pompalar Proses Pompalar Hijyenik

Detaylı

Alsecco Hafif D fl Cephe S valar

Alsecco Hafif D fl Cephe S valar Alsecco Hafif D fl Cephe S valar Mineral Esasl Malzemelerle Oluflturulmufl Yap lar çin Alsecco Ürünleri Alsecco haz r s va bir Ytong ürünüdür. 2 Mineral Esasl Yüzeyler için alsecco Ürünleri Yap larda Komple

Detaylı

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika Standartlar ve Sertifikalar.1. Genel Önceki bölümlerde paslanmaz çeliklere ait pek çok özellikler, standartlar ve karfl l klar hakk nda baz bilgiler verilmiflti.

Detaylı

DÖfiEMELERDE ISI YALITIMI

DÖfiEMELERDE ISI YALITIMI TOPRA A BASAN DÖfiEME DETAYLARI ARAKAT DÖfiEME DETAYI 1- Döfleme kaplamas 2- fiap 3- Bir kat serbest su yal t m örtüsü (XPS kullan l rsa ay r c keçe tabakas ) 4- Is yal t m 5- Su yal t m örtüsü 6- Grobeton

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

alsecco Hafif D fl Cephe S valar mineral esasl malzemelerle oluflturulmufl yap lar için alsecco ürünleri

alsecco Hafif D fl Cephe S valar mineral esasl malzemelerle oluflturulmufl yap lar için alsecco ürünleri alsecco Hafif D fl Cephe S valar mineral esasl malzemelerle oluflturulmufl yap lar için alsecco ürünleri 2 Mineral Esasl Yüzeyler için alsecco Ürünleri Yap larda Komple Çözümler alsecco ve mineral malzemeler

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

AKGUL GROUP STANDART PREFABRİK YAPILAR www.akgul-group.com

AKGUL GROUP STANDART PREFABRİK YAPILAR www.akgul-group.com AKGUL GROUP STANDART PREFABRİK YAPILAR www.akgul-group.com 1 STANDART PREFABRİK YAPILAR Prefabrike hazır yapılar amacına göre geniş ve uzunlukları değişken, istenilen her türlü yerleşim alanına uygulanabilecek

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

2 Ocak/2011. Döner Flanşlı Kompansatörler

2 Ocak/2011. Döner Flanşlı Kompansatörler 2 Ocak/2011 Döner Flanşlı Kompansatörler Döner Flanşlı Kompansatörler *Dizayn Değeri : 10/16 bar, 450 o, 1000 cycle. *Ondülasyon Malzemesi : AISI 304 *Flanş Malzemesi : TS EN 1092-1, PN10/16 Standart

Detaylı

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI 5.2 CEPHE PANEL Resim 5.16 Mineral yün cephe paneli 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL Is, su, ses yal t m ve yang n güvenli i özelliklerini bünyesinde bar nd ran mineral yün yal t

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

AMELİYATHANELERDE HİJYENİK KLİMA TESİSATI

AMELİYATHANELERDE HİJYENİK KLİMA TESİSATI 1 AMELİYATHANELERDE HİJYENİK KLİMA TESİSATI K.Oktay GÜVEN ÖZET Hastanelerde klinik tedavinin yanında hijyenik Ģartların sağlanması da önemlidir. Hastanelerde hijyenik ortamın yaratılabilmesi için hastane

Detaylı

Yapı Kabuğunda Isı Kayıplarının Azaltılması ve Bir İyileştirme Projesi Örneği

Yapı Kabuğunda Isı Kayıplarının Azaltılması ve Bir İyileştirme Projesi Örneği Sayfa 1 / 8 Tesisat Mühendisliği Dergisi Sayı: 9 4, s. 49-56, 2006 Yapı Kabuğunda Isı Kayıplarının Azaltılması ve Bir İyileştirme Projesi Örneği Hakan ÜNALAN* Emrah GÖKALTUN** Ramazan UĞURLUBİLEK*** Özet

Detaylı

Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi

Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi Ali R za VEREL EMO Denizli ube Enerji Komisyonu Üyesi ELTA Elektrik Üretim Ltd. ti. / Denizli Ege Bölgesi Enerji Forumu 1. Giri ekil 1. Jeotermal saha Bilindi

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

POMPA ve KOMPRESÖRLER

POMPA ve KOMPRESÖRLER POMPA ve KOMPRESÖRLER Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi POMPA ve KOMPRESÖRLER SITCNo :742,743 ArmonizeNo :8413,8414 TÜRKİYE DE ÜRETİM

Detaylı

yap elemanlar Hayal gücünüz flekilleniyor products

yap elemanlar Hayal gücünüz flekilleniyor products yap elemanlar Hayal gücünüz flekilleniyor products Ravboard Dow Chemical firmas n n ekstrüde polistren sert köpük markas Styrofoam dan üretilmifltir. yap elemanlar Styrofoam un her iki yüzeyi cam elyaf

Detaylı

işletmeye Tesisleri ni radyatör üretilmesinin ğız. EDM/st Ağustos 2006

işletmeye Tesisleri ni radyatör üretilmesinin ğız. EDM/st Ağustos 2006 Bu sunumda, Temmuz 2006 da işletmeye alınan Alarko Carrier Radyatör Fabrikası Ek Tesisleri ni tanıtacak tacak ve bir saç levhadan panel radyatör üretilmesinin öyküsünü anlatacağı ğız. Dilme İşlemi Panel

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

IZOCAM-EXPNDE-PLSTRN.FH11 4/8/10 10:12 AM Page 1 C M Y CM MY CY CMY K MANTO ZOPOR PLUS Composite

IZOCAM-EXPNDE-PLSTRN.FH11 4/8/10 10:12 AM Page 1 C M Y CM MY CY CMY K MANTO ZOPOR PLUS Composite MANTO ZOPOR PLUS (10 de) 0,030 0,039 Is iletkenlik de erine ba l olarak zocam zopor ürünleri 035 ve 040 s iletkenlik gruplar ndad r. Güneflin mor ötesi fl nlar na (UV) karfl hassast r. Do rudan günefl

Detaylı

K EEE Yönetmeli ine Uygundur.

K EEE Yönetmeli ine Uygundur. K-8020 Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Blender n z n normalin d

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Kapl Mutfak Robotu nun normalin

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

INSURAL* ATL ALUMİNYUM VE ÇİNKO İÇİN YALITKAN POTA ASTARLARI. Kolay astarlama. Yüksek enerji tasarrufu. Yüksek mekanik mukavemet

INSURAL* ATL ALUMİNYUM VE ÇİNKO İÇİN YALITKAN POTA ASTARLARI. Kolay astarlama. Yüksek enerji tasarrufu. Yüksek mekanik mukavemet BOYA FİLTRASYON BESLEYİCİ SİSTEMLERİ OCAK VE POTA ASTARLARI METALURJIK VE DÖKÜM KONTROL SISTEMLERI REÇİNELER POTALAR INSURAL* ATL ALUMİNYUM VE ÇİNKO İÇİN YALITKAN POTA ASTARLARI Kolay astarlama Yüksek

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Is Büzüflmeli Ürünler 3

Is Büzüflmeli Ürünler 3 Is Büzüflmeli Ürünler 3 3.1 CTW-602 2:1 Is ile Daralan Makaron...20 3.2 HSR 2:1 Renkli Is ile Daralan Makaron...21 3.3 MDT-A Is ile Daralan Yap flkanl Hortum...22 3.4 HDT-A Is le Daralan Yap flkanl Hortum...23

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Seramik. nerelerde kullan l r. Konutlar. alfabesi 16

Seramik. nerelerde kullan l r. Konutlar. alfabesi 16 Seramik in alfabesi 16 Seramik nerelerde kullan l r Konutlar Banyo, tuvalet ve mutfaklar. Islak alanlar dedi imiz bu mekanlar n hem zemininde, hem de duvarlar nda seramik kullan l r. Bu noktada Türkiye

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar SEKTÖRÜN TANIMI 32. fasılda ağırlıklı olarak çeşitli boyayıcı ürünler olmakla birlikte, deri ve deri işleme sektöründe (debagat) kullanılan malzemeler, macunlar vb. ürünler de söz konusu faslın içerisinde

Detaylı

Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma

Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma TR Tesisat Ürünleri Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma Loctite 511 Düflük mukavemet boru s zd rmazl Su ve gaz tafl yan sistemlerde kullan lan, s kça sökülmesi gereken metal diflli boru ba lant lar için

Detaylı

Enerji Tasarrufunda İnovatif Çözümler

Enerji Tasarrufunda İnovatif Çözümler Isı Yalıtımı Enerji Tasarrufunda İnovatif Çözümler Terma Enerji Verimliliği nin temel politikası, en yeni teknolojileri, kaliteli hizmet anlayışıyla bir araya getirerek enerji verimliliği uygulamalarını

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

Seramik Elyaf Ürünleri Rezistans ve Bant Telleri Cam Mozaik Pres Dizgi Makinesi ve Boyalar Avrupa zole Tu lalar Refrattari Kordierit Ürünler

Seramik Elyaf Ürünleri Rezistans ve Bant Telleri Cam Mozaik Pres Dizgi Makinesi ve Boyalar Avrupa zole Tu lalar Refrattari Kordierit Ürünler i Rezistans ve Bant Telleri Cam Mozaik Pres Dizgi Makinesi ve Boyalar Avrupa zole Tu lalar Refrattari Kordierit Ürünler Refrattari Seramik Roller SIC plaka ve Beam ler GÜVEN SA LAMANIN EN Y YOLU B R fi

Detaylı

Radyatör Katalo u. www.termoteknik.com. Rev. 2 / fiubat 2011

Radyatör Katalo u. www.termoteknik.com. Rev. 2 / fiubat 2011 Radyatör Katalo u TERMO TEKN K T ARET VE SANAY A.fi. Enco Plaza, emal Ulusoy addesi No: 57 34 Yenibosna - stanbul Tel: 01 697 84 84 (pbx) Faks: 01 77 43 45 www.termoteknik.com Rev. / fiubat 011 Termo Teknik,

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

AirHome Serisi Sulu Split Tip Isı Pompaları

AirHome Serisi Sulu Split Tip Isı Pompaları Apartman, siteler gibi toplu konut projelerinde ve Daire, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar için 25 kw'a kadar performans aralığında dış üniteler Sıcak su boyleri ve tesisat ekipmanları

Detaylı

BUHAR TESĐSATLARINDA KULLANILAN KONDENSTOPLAR VE ENERJĐ TASARRUFLARI

BUHAR TESĐSATLARINDA KULLANILAN KONDENSTOPLAR VE ENERJĐ TASARRUFLARI BUHAR TESĐSATLARINDA KULLANILAN KONDENSTOPLAR VE ENERJĐ TASARRUFLARI Cafer ÜNLÜ Makina Mühendisi 1952 yılında doğdu. 1975 yılında Makina Mühendisi oldu. 1976-1980 yılları arasında Türkiye Halk Bankası

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

MEVCUT OTOMATĐK KONTROL SĐSTEMLERĐNĐN BĐNA OTOMASYON SĐSTEMĐ ĐLE REVĐZYONU VE ENERJĐ TASARRUFU

MEVCUT OTOMATĐK KONTROL SĐSTEMLERĐNĐN BĐNA OTOMASYON SĐSTEMĐ ĐLE REVĐZYONU VE ENERJĐ TASARRUFU MEVCUT OTOMATĐK KONTROL SĐSTEMLERĐNĐN BĐNA OTOMASYON SĐSTEMĐ ĐLE REVĐZYONU VE ENERJĐ TASARRUFU Erdinç S AYIN 1968 yılında Đstanbul'da doğdu. 1989 yılında Đstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Patlama önleyici ürünler

Patlama önleyici ürünler 13-797352.qxp 10/17/08 11:24 AM Page 1 Nükleer enerji Alev alabilen malzemelerden kaç nmak, patlamadan korunman n en kolay yoludur. Ancak, kimya ve eczac l k endüstrisinde ve di er endüstri alanlar nda,

Detaylı

İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ. Ülkemizde yaygın olarak kullanılan yöntemdir.

İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ. Ülkemizde yaygın olarak kullanılan yöntemdir. İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ Yapı Maliyetinin Belirlenmesi Ön Keşif (Burada amaç projeden dolayı firmamızın kazık yememesi ve verilen teklifin ne derece geçerli olduunun belirlenmesi).

Detaylı

Issue date: March 2011 / 6992280

Issue date: March 2011 / 6992280 Issue date: March 2011 / 6992280 2. Banyo Mobilyas Ahflap Özellikler 7 6. Garanti fiartlar ve Garanti Belgesi 29 29 29 2. Banyo Mobilyalar Malzeme Özellikleri 3. 4. 5. 6. 7. 2. Banyo Mobilyalar Malzeme

Detaylı

TUĞLA VE KİREMİT RAPORU

TUĞLA VE KİREMİT RAPORU TUĞLA VE KİREMİT RAPORU Her türlü iklim koşuluna dayanıklı olan tuğla-kiremit, yaklaşık 6000 yıllık geçmişi ile kendini kanıtlamış, tamamen doğal ve sağlıklı yapı malzemeleridir. Topraktan (kilden) üretilmeleri

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

BACADER BACA İMALATÇILARI VE UYGULAYICILARI DERNEĞİ

BACADER BACA İMALATÇILARI VE UYGULAYICILARI DERNEĞİ BACADER BACA İMALATÇILARI VE UYGULAYICILARI DERNEĞİ 2006 BACADER BACA İMALATÇILARI VE UYGULAYICILARI DERNEĞİ BACADER; ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemlerinin ayrılmaz bir parçası olan baca uygulamalarının

Detaylı

Isı Yalıtımı ve Binalarda Enerji Kimlik Belgesi - Bims, Pomza, Bimsblok ve Türevleri Salı, 01 Mayıs 2012 07:44 -

Isı Yalıtımı ve Binalarda Enerji Kimlik Belgesi - Bims, Pomza, Bimsblok ve Türevleri Salı, 01 Mayıs 2012 07:44 - ISI YALITIMI ve BİNALARDA ENERJİ KİMLİK BELGESİ Ülkemiz, enerji tüketiminde, birim ürün ve hizmette gelişmiş ülkelere göre (Batı Avrupa ya göre 2 kat, Japonya ya göre 4 kat) fazla enerji tüketmektedir.

Detaylı

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak)

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak) Logamax Plus GB 022 Yo uflmal Kombi Tüketimde KonforPlus Düflük Yak t Tüketimi Yo uflma teknolojisiyle gelen çok yüksek verim, çok uzun ömürlü magnezyum-alüminyum-silisyum alafl m high-tech eflanjör, ak

Detaylı

ጇ勇ND Çጇ勇 K ጇ勇 ጇ勇 sı ጇ勇ጇ勇ጇ勇ıጇ勇ıጇ勇 ጇ勇ጇ勇ጇ勇ጇ勇ጇ勇ጇ勇ጇ勇ጇ勇ጇ勇ጇ勇ጇ勇ጇ勇ጇ勇ጇ勇 ጇ勇ጇ勇ጇ勇sጇ勇ጇ勇ጇ勇ጇ勇 ጇ勇ጇ勇ጇ勇ጇ勇ጇ勇ጇ勇ıጇ勇 sıጇ勇ጇ勇ጇ勇ጇ勇ıጇ勇ጇ勇ጇ勇ጇ勇ı ጇ勇ᗷ吇ጇ勇ğıᗷ吇ጇ勇 ᗷ吇ጇ勇ጇ勇ጇ勇ጇ勇ጇ勇ጇ勇ᗷ吇ጇ勇ጇ勇ጇ勇ᗷ吇 Isı Yalıtım Malzemelerinin maksimum kullanım sıcaklıkları

Detaylı

Stoper Yap ve Yal t m Sistemleri A.fi.

Stoper Yap ve Yal t m Sistemleri A.fi. Stoper Yap ve Yal t m Sistemleri A.fi. Stoper Membran Türkiye, en yeni ve en modern polimer bitümlü membran tesislerinde üretilen STOR membran ile tan fl yor. Polimer bitümlü membran üretiminde son teknolojiyi

Detaylı

Scotch Bantlar 4. 4.1 Scotch PVC Elektrik zolasyon Bantlar...33. 4.2 Scotch Alçak Gerilim ve Orta Gerilim Kablo Ek ve Tamir Bantlar...

Scotch Bantlar 4. 4.1 Scotch PVC Elektrik zolasyon Bantlar...33. 4.2 Scotch Alçak Gerilim ve Orta Gerilim Kablo Ek ve Tamir Bantlar... Scotch Bantlar 4 4.1 Scotch PVC Elektrik zolasyon Bantlar...33 4.2 Scotch Alçak Gerilim ve Orta Gerilim Kablo Ek ve Tamir Bantlar...36 4.3 Scotch Özel Bantlar...38 4.4 Scotch 9545 Bez Dokuma Bantlar...43

Detaylı

KEfiKE DEMEY N, YALITIM YAPTIRIN!

KEfiKE DEMEY N, YALITIM YAPTIRIN! ZODER, yal t m konusunda kamuoyunu ve sektörü bilinçlendirmek üzere faaliyet gösteren, s, su, ses ve yang n yal t m malzemesi üretici, sat c, uygulay c ve ithalatç lar n ayn çat alt nda toplayan bir sektör

Detaylı

Tam Kalk fll / Yüksek Bas nç

Tam Kalk fll / Yüksek Bas nç www.gedikdokum.com API Seri 526 Rafineriler Kimya endüstrisi Petrokimya endüstrisi Petrol ve Gaz 1" 8" ölçü aralı, D T orifis seçenekleri Malzemeler : WCB, CF8M, WC6, LCB, API 526 standardına uygun tasarım

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

BETON MAHFAZALI MONOBLOK TELEKOM KÖŞK TEKNİK ŞARTNAMESİ

BETON MAHFAZALI MONOBLOK TELEKOM KÖŞK TEKNİK ŞARTNAMESİ BETON MAHFAZALI MONOBLOK TELEKOM KÖŞK TEKNİK ŞARTNAMESİ HAZİRAN-2011 1.GENEL 1.1 Konu ve Kapsam Bu teknik şartname Türk Telekom tarafından kullanılacak olan monoblok beton köşklerin imalat koşullarını

Detaylı

ISI TRANSFER ÜRÜNLERİ Plakalı Eşanjör Lehimli Eşanjör Borulu ve Tübüler Eşanjör Daire Giriş İstasyonları. BASINÇLI KAPLAR Boyler

ISI TRANSFER ÜRÜNLERİ Plakalı Eşanjör Lehimli Eşanjör Borulu ve Tübüler Eşanjör Daire Giriş İstasyonları. BASINÇLI KAPLAR Boyler Isı İstasyonları Konularımız ISI TRANSFER ÜRÜNLERİ Plakalı Eşanjör Lehimli Eşanjör Borulu ve Tübüler Eşanjör Daire Giriş İstasyonları BASINÇLI KAPLAR Boyler Genleşme Paslanmaz Proses Denge Kapları Tortu

Detaylı

STYROPOR ĐÇEREN ÇĐMENTO VE ALÇI BAĞLAYICILI MALZEMELERĐN ISIL VE MEKANĐK ÖZELLĐKLERĐ*

STYROPOR ĐÇEREN ÇĐMENTO VE ALÇI BAĞLAYICILI MALZEMELERĐN ISIL VE MEKANĐK ÖZELLĐKLERĐ* STYROPOR ĐÇEREN ÇĐMENTO VE ALÇI BAĞLAYICILI MALZEMELERĐN ISIL VE MEKANĐK ÖZELLĐKLERĐ* Yaşar BĐÇER1 - M.Şükrü YILDIRIM - Cengiz YILDIZ Fırat Üniversitesi ÖZET Son yıllarda gerek enerji talebi ve maliyetleri,

Detaylı

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar D fl güzel, içi kaliteli OBO Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri Her ölçüde çekici Kablo Döfleme Kanal YEN Gelifltirilmifl ürün kalitesi VDE Belgeli

Detaylı

Aç k Alanda Is tma Nas l Yap l r? Aç k Alanda Neden Çukurova Is?

Aç k Alanda Is tma Nas l Yap l r? Aç k Alanda Neden Çukurova Is? www.cukurovaisi.com Aç k Alanda Is tma Nas l Yap l r? Is tma n n oldu u ço u yerde (ev,ofis, dükkan vb.) Hava s t larak ortamda gereken konfor sa lan r. Aç k ortamlarda havay s tmak mümkün olmad için,

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

2016 FİYAT LİSTESİ DAMLA İKLİMLENDİRME İZOLASYON HAV. EKİP. SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ

2016 FİYAT LİSTESİ DAMLA İKLİMLENDİRME İZOLASYON HAV. EKİP. SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ 2016 LİSTESİ DAMLA İKLİMLENDİRME İZOLASYON HAV. EKİP. SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ 1201/4 SK. NO: 3 YENİŞEHİR KONAK / İZMİR TEL / FAX: 0 232 459 59 28 info@damlaizolasyon.com.tr www.damlaizolasyon.com.tr Elastomerik

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yayınlanma tarihi: 05.12.2008 Yürürlüğe girme tarihi: 05.12.2009 Vorlage 1 09/2006 Viessmann Werke Kapsam Mevcut ve yeni yapılacak konut, ticari ve hizmet amaçlı kullanılan

Detaylı

Seramik nedir? alfabesi 6

Seramik nedir? alfabesi 6 Seramik in alfabesi 6 Seramik nedir? Seramik, en basit tarifiyle, çok yüksek s cakl kta piflirilmifl toprak demektir. Serami in tarihi, uygarl k tarihi kadar eskidir. lk serami in Milattan Önce 6000 y

Detaylı

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI Laboratuvar Cihazları ULTRASON K SU BANYOLARI en yüksek kalite ultrasonic temizleyicileri dünya çap na sunmaktan gurur duyar. Ultrasonik teknoloji bir lider üreticisi olarak, Kudos yenilikçi ve patent

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P. TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P. TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU 63 9810.0211 - Rev.02-17/06/2008 ELEKTR KL AN SU ISITICI GARANT

Detaylı

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g)

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) Sürtünmesiz piston H (g) He Yukar daki üç özdefl elastik balon ayn koflullarda bulunmaktad r. Balonlar n hacimleri eflit oldu una göre;. Gazlar n özkütleleri. Gazlar

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

ç Mekan Duvar ve Zemin Sistemleri / Mekanik Uygulama / Fugal Sistem Sistem Bilgileri:

ç Mekan Duvar ve Zemin Sistemleri / Mekanik Uygulama / Fugal Sistem Sistem Bilgileri: / Fugal Sistem Sistem Bilgileri: Kalesinterflex Kompozit Cephe Kaplamas Görünen yüzeyi 500 x 3000 x 3 mm ve alt ebatlar olan Kalesinterflex, arka yüzeyi fiber elyaf file ve özel epoksi reçine ile lamine

Detaylı

YAPILARDA DERZLER VE SIZDIRMAZLIK MALZEMELERİ

YAPILARDA DERZLER VE SIZDIRMAZLIK MALZEMELERİ YAPILARDA DERZLER VE SIZDIRMAZLIK MALZEMELERİ Genel: Derz sözcüğü bir sistemi oluşturan parçaların birleştirildiği, yapıştırıldığı çizgi şeklindeki bölümleri tanımlar. Derzler dar ya da geniş, yatay ya

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

OKUL BAZLI BÜTÇELEME KILAVUZU

OKUL BAZLI BÜTÇELEME KILAVUZU Üst Politika Belgelerinde Okul Bazlı Bütçe: Amaç: OKUL BAZLI BÜTÇELEME KILAVUZU 1. Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) 154- Okul idarelerinin bütçeleme süreçlerinde yetki ve sorumlulukları artırılacaktır.

Detaylı

, HAS-ER MONOPUMP. 2 www.has-ermakina.com.tr HAKKIMIZDA V ZYONUMUZ M SYONUMUZ

, HAS-ER MONOPUMP. 2 www.has-ermakina.com.tr HAKKIMIZDA V ZYONUMUZ M SYONUMUZ HAKKIMIZDA HAS-ER MAK NA geçmiflten günümüze gelen tecrübesi ve birikimleri ile 1991 y l nda, meyve sular meflrubat ve g da sanayi sektörlerinde faaliyet göstermek üzere makine ve yedek parça imalat na

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Binalarda Enerji Verimliliği ve AB Ülkelerinde Yapılan Yeni Çalışmalar

Binalarda Enerji Verimliliği ve AB Ülkelerinde Yapılan Yeni Çalışmalar Binalarda Enerji Verimliliği ve AB Ülkelerinde Yapılan Yeni Çalışmalar Mak.Y.Müh. Nuri ERTOKAT Türkiye Gazbeton Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Çalışmamızın isminden de anlaşılacağı gibi Avrupa

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

ÖZEL LABORATUAR DENEY FÖYÜ

ÖZEL LABORATUAR DENEY FÖYÜ Deneyin Adı:Evaporatif Soğutma Deneyi ÖZEL LABORATUAR DENEY FÖYÜ Deneyin Amacı:Evaporatif Soğutucunun Soğutma Kapasitesinin ve Verimin Hesaplanması 1.Genel Bilgiler Günümüzün iklimlendirme sistemleri soğutma

Detaylı

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur.

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur. Mevcut Kaynaklar Kullan lmas na Ra men 2020 li Y llarda Türkiye de Elektrik Enerjisi Aç Olabilir mi? H. Atilla ÖZGENER* I. Türkiye nin Elektrik Enerjisi Durumunun Saptanmas Türkiye nin elektrik enerjisi

Detaylı

BETONARME BĠR OKULUN DEPREM GÜÇLENDĠRMESĠNĠN STA4-CAD PROGRAMI ĠLE ARAġTIRILMASI: ISPARTA-SELAHATTĠN SEÇKĠN ĠLKÖĞRETĠM OKULU ÖRNEĞĠ

BETONARME BĠR OKULUN DEPREM GÜÇLENDĠRMESĠNĠN STA4-CAD PROGRAMI ĠLE ARAġTIRILMASI: ISPARTA-SELAHATTĠN SEÇKĠN ĠLKÖĞRETĠM OKULU ÖRNEĞĠ MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKİM 2010-DÜZCE BETONARME BĠR OKULUN DEPREM GÜÇLENDĠRMESĠNĠN STA4-CAD PROGRAMI ĠLE ARAġTIRILMASI: ISPARTA-SELAHATTĠN SEÇKĠN ĠLKÖĞRETĠM

Detaylı

İLERİ YAPI MALZEMELERİ DERS-6 KOMPOZİTLER

İLERİ YAPI MALZEMELERİ DERS-6 KOMPOZİTLER İLERİ YAPI MALZEMELERİ DERS-6 KOMPOZİTLER Farklı malzemelerin üstün özelliklerini aynı malzemede toplamak amacıyla iki veya daha fazla ana malzeme grubuna ait malzemelerin bir araya getirilmesi ile elde

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı