T.C. KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAŞ SEBZE ve MEYVE TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ ve TOPTANCI HALİ NİN YÖNETİM ve İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAŞ SEBZE ve MEYVE TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ ve TOPTANCI HALİ NİN YÖNETİM ve İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK"

Transkript

1 T.C. KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAŞ SEBZE ve MEYVE TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ ve TOPTANCI HALİ NİN YÖNETİM ve İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK AMAÇ MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, belediyemiz sınırları içinde yaş sebze ve meyve ticaretinin kalite, standart ve sağlık kurallarına uygun olarak serbest rekabet sistemi içerisinde yapılmasını sağlamak, üretici ve tüketiciler ile yaş sebze ve meyve ticaretini meslek edinenlerin çıkarlarını dengeli ve eşit şekilde korumak ve bu doğrultuda ilgili mevzuat hükümlerinin uygulanmasını temin ederek Kastamonu Belediyesi Sebze ve Meyve Toptancı Hali ni modern ve çağdaş bir görünüme, alt yapı sistemine ve işlerliğe kavuşturmaktır. KAPSAM MADDE 2- Bu Yönetmelik, ilgili mevzuat ile belediyelere verilen görev ve yetkiler çerçevesinde belediyemiz sınırları ve mücavir alanları içinde yaş sebze ve meyvelerin her türlü alımı, satımı, devri ve nakli ile denetimlerine, Kastamonu Belediyesi tarafından işletilen ve yönetilen Sebze ve Meyve Toptancı Hali ndeki işyeri sahiplerinin, yaş sebze ve meyve toptan ticareti ve yaş sebze ve meyve komisyonculuğu işi ile iştigal eden bütün gerçek ve tüzel kişilerin, üreticilerin, üretici birliklerinin, bunların ortaklarının, temsilcilerinin, yanlarında çalıştırdıkları personellerinin, şehir içi ve dışı yaş sebze ve meyve taşımacılığı yapanların, halden mal alanların, hale mal getirenlerin, hal içerisinde mal indirme ve yükleme işi yapanların, hal içerisindeki sosyal tesis müstecirlerinin ve çalışanlarının ve halde bulunan diğer kişilerin uyacakları esaslara, satış işlemlerinin ne şekilde yürütüleceğine, halin iç güvenliği, çevre ve trafik düzeni ile temizliği hakkındaki düzenlemelere, bu esas, kural ve düzenlemelere uymayanlara karşı uygulanacak cezai yaptırımlara ilişkin konuları ve gerekli diğer konuları kapsar. DAYANAK MADDE 3- Yönetmelik, 552 Sayılı Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname nin 21 inci maddesi ile bu K.H.K. ya göre hazırlanan ve yayınlanan Toptancı Hallerin Yönetim ve İşleyişi Hakkında Yönetmelik in 27. ve 30 uncu maddeleri ile 39/b ve Geçici 1 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. TANIMLAR MADDE 4- Bu Yönetmelik te geçen; a) TOPTANCI HAL: Her türlü yaş sebze ve meyvenin toptan alım ve satımının yapıldığı Kastamonu Belediyesi Sebze ve Meyve Toptancı Hali ni, b) BELEDİYE: Kastamonu Belediyesi ni, c) MAL: Toptancı Halde işlem gören her türlü yaş sebze ve meyveyi, d) SATICI: Toptancı Halde kendilerine ait veya kiraladıkları işyerlerinde toptan yaş sebze ve meyve satışı yapan üretici, üretici birliği, komisyoncu ve kendi nam ve hesabına olmak üzere yaş sebze ve meyve toptan ticaretini yapan gerçek ve tüzel kişileri, e) ÜRETİCİ: Ticaret konusu her türlü yaş sebze ve meyveyi üretenleri, f) ÜRETİCİ BİRLİĞİ: Yaş sebze ve meyve üretimi ve ticareti ile uğraşan üreticilerin oluşturdukları birlikleri,

2 g) KOMİSYONCU: Toptancı Halde kendilerine ait veya kiraladıkları işyerinde yaş sebze ve meyvelerin toptan satışı amacıyla kendi adına, müvekkili hesabına komisyon esası üzerinden çalışan meslek mensuplarını, h) BAKANLIK: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nı, i) BAKANLIK YÖNETMELİĞİ: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nın çıkardığı Toptancı Hallerin Yönetim ve İşleyişi Hakkında Yönetmelik i, j) YÖNETMELİK: Kastamonu Belediyesi Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halinin Yönetim ve İşleyişi Hakkında Yönetmelik i, k) KAPALI İŞYERİ: Toptancı Halde boş durumda bulunan, kiraya verilmeye hazır işyerini, ifade eder. GENEL KURALLAR MADDE 5- a) Kastamonu Belediye sınırları ve mücavir alanları içerisinde malların toptan alım ve satımı Toptancı Halde yapılır. Malların Toptancı Hal dışında toptan alım ve satımı yapılamaz. Malların Kastamonu Belediyesi sınırları ve mücavir alanları içerisinde perakende olarak satışını yapanlar bu malların toptancı hallerden satın alındığını belgelemek zorundadırlar. Malları taşıyan nakliyeciler ya da ambar sahipleri de malların toptancı hallerde satış zorunluluğundan mal sahibi ile birlikte müteselsilen sorumludurlar. b) Belediyemiz sınırları ve mücavir alanları içerisinde her türlü yaş sebze ve meyvenin toptan veya perakende alım veya satımı, bu malların işlenmesi, ambalajlanması, tasnifi vb. işlerle iştigal edenler, bu malları taşıyan nakliyeciler ya da ambar sahipleri, bütün bunların ortakları, yanlarında çalıştırdıkları personelleri, Toptancı Halde bulunan işyerlerinin sahipleri, 552 Sayılı K.H.K. ile bu K.H.K. doğrultusunda Bakanlık tarafından çıkarılan Yönetmelikler, Genelgeler ve tebliğler, Belediyemiz yetkili organları, Başkanlık makamı ve Hal Müdürlüğü ile Hal Hakem Kurulu tarafından alınan ve tebliğ edilen kararlar ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket etmek zorundadırlar. HAL MÜDÜRLÜĞÜ VE HAL BİRİMLERİ Madde 6- Toptancı Halinin yönetim ve işleyişi Hal Müdürü ve yeterli sayıda personelden oluşan Hal Müdürlüğü tarafından yürütülür. Toptancı Halde veya bu çerçevede yürütülecek her türlü denetim faaliyetlerinde, ilgili Kanun ve Yönetmelik hükümlerine göre kurulmuş ve doğrudan Hal Müdürüne bağlı yeterli sayıda Zabıta personelinden oluşan Hal Zabıta Birimi görev yapar. Ayrıca Belediyemize ait pazaryerlerinin yönetim ve işleyişi ile denetimi görevi Hal Müdürü ve doğrudan Hal Müdürüne bağlı yeterli sayıda personelden oluşan Pazaryerleri Birimi tarafından yürütülür. Hal Müdürünün yönetim ve denetimi altında, Tahakkuk ve Tahsilat Birimi ile Mal Tesbit, Kontrol ve İstatistik Birimi, Bakanlık Yönetmeliği nin 9 uncu maddesinde belirtilen görevleri yerine getirir. Toptancı Hali ile birlikte Belediyemize ait pazaryerlerinin temizlik, bakım ve yıkama işleri, Hal Müdürlüğüne bağlı Yardımcı Hizmetler Birimi tarafından yürütülür. Bu birim ayrıca Bakanlık Yönetmeliği nin 9 uncu maddesinde belirtilen görevleri yerine getirir.

3 TAHSİSLE İLGİLİ İŞLEMLER MADDE 7- Toptancı Halde bulunan işyerleri kişilere ait ve özel mülk statüsünde olduğundan ve Bakanlık tarafından faaliyet izni Toptancı Hallerin Kuruluş Esasları Hakkında Yönetmelik in Geçici 1 inci maddesine göre verildiğinden işyerlerinin ayrıca tahsis işlemi yapılmayacaktır. Bununla birlikte Yönetmelik te belirtilen amaçlara ulaşmak üzere konuyla ilgili gerekli diğer düzenleme ve yaptırımlar ortaya konmuştur. TOPTANCI HAL SATICILARINDA ARANACAK NİTELİKLER VE İSTENECEK BELGELER MADDE 8- Toptancı Halde bulunan kendisine ait veya kiraladığı işyerinde yaş sebze ve meyve toptan ticareti yapmak üzere belediyemize Toptancı Hal İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı için başvuran üretici, üretici birliği, komisyoncu ve kendi nam ve hesabına olmak üzere yaş sebze ve meyve toptan ticaretini yapan gerçek ve tüzel kişiler hakkında 552 Sayılı K.H.K. ve Bakanlık Yönetmeliği nin tahsis ve teminatla ilgili maddeleri doğrultusunda aranacak nitelikler ve istenilecek belgeler aşağıda belirtilmiştir: a) Bütün Satıcılarda Aranacak Genel Nitelikler ve İstenecek Belgeler: 1. T.C. vatandaşı olmak, 2. Reşit ve mümeyyiz olmak, 3. Hırsızlık, gasp, dolandırıcılık, inancı kötüye kullanma, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, sahtekarlık, hileli iflas gibi suçlardan biriyle hükümlü bulunmadığına dair savcılık belgesi, 4. Bulaşıcı hastalığı olmadığına dair sağlık raporu, 5. Taahhütname, Sayılı K.H.K. nın 22 nci ve Bakanlık Yönetmeliği nin 25 inci maddesine göre Belediye Meclisi nce belirlenen teminat (nakit, banka mektubu veya devlet tahvili), 7. İflas ve konkordatoya uğramadıklarına, tasfiyeye maruz kalmadıklarına dair belge, 8. Dilekçe, 9. Nüfus Cüzdan Sureti, 10. İkametgah İlmuhaberi. Bütün satıcılar yukarıda 3., 4. ve 7 nci bentlerde belirtilen belgeleri her yıl Nisan ayı sonuna kadar yenileyerek Hal Müdürlüğüne vermek zorundadırlar. b) Üreticilerde Aranacak Nitelikler ve İstenecek Belgeler: 1. Sahip oldukları veya kira ile kullandıkları toplam arazi miktarını ve bu arazilerde yılda en az toplam 150 ton sebze ve meyve üretimi yaptığını gösterir yerel Ziraat Odası ile İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerinden alacağı ve bölgenin en yüksek Mülki Amirince onaylanmış belge, 2. Sahip oldukları, kira ile kullandıkları veya zilyetlerinde bulundurdukları arazilere ait noterden onaylı tapu örnekleri ve yine noterden onaylı kira sözleşmeleri ve vergi makbuzları, Üreticiler yukarıda 1 inci bentte belirtilen belgeyi her yıl Nisan ayı sonuna kadar yenileyerek Hal Müdürlüğüne vermek zorundadırlar. Arazi üzerindeki ürünü hasattan önce veya hasat anında satın alanlar üretici sayılmazlar.

4 c) Üretici Birliklerinde Aranacak Nitelikler ve İstenecek Belgeler: 1. Birliğin yaş sebze ve meyve üretimi üzerinde çalıştığına dair ana sözleşmenin noterden onaylı örneği, 2. Birlik ortaklarının sahip oldukları veya kiralayarak kullandıkları toplam arazi miktarını ve yıllık en az toplam 500 ton sebze ve meyve üretimi yaptıklarını gösterir yerel Ziraat Odası ile İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerinden alınmış ve bölgenin en yüksek Mülki Amirince onaylanmış belge, 3. Birlik Yönetim Kurulunca temsilci atanmasına ilişkin kararın noterden onaylı örneği, 4. Birlik tüzel kişiliklerinin ve en az yedi ortağın sahip oldukları, kira ile kullandıkları veya zilyetlerinde bulundurdukları arazilere ait noterden onaylı tapu senetleri ve kira sözleşmeleri örnekleri ile vergi makbuzları. Üretici Birlikleri, yukarıda 2. ve 3 üncü bentlerde belirtilen belgeleri her yıl Nisan ayı sonuna kadar yenileyerek Hal Müdürlüğüne vermek zorundadırlar. Üretici Birliklerinin yetkili kıldıkları birlik temsilcileri de bu Yönetmelik te belirtilen Toptancı Hal satıcılarında aranacak nitelikleri taşımak zorundadırlar. d) Komisyonculardan ve kendi nam ve hesabına yaş sebze ve meyve toptan ticareti yapan gerçek ve tüzel kişilerden istenecek belgeler: 1. Esnaf veya Ticaret Odası Kayıt Belgesi, 2. Yaş sebze ve meyve ticaretiyle uğraştıklarına dair Esnaf veya Ticaret Sicil Belgesi. MADDE 9- Toptancı Hal İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı için 8 inci maddede belirtilen belgelerle birlikte yapılan başvurular Belediye Başkanı nın görevlendireceği bir Başkan Yardımcısının başkanlığında Hal Müdürü ve Hukuk Müşavirliği görevini yürüten avukattan oluşan komisyonca incelenir. Durumları 552 Sayılı K.H.K. ile Bakanlık Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuata uygun görülenler belirlenerek bir tutanağa bağlanır. Tutanakta adları yazılı bulunan gerçek ve tüzel kişilerden 15 gün içerisinde, 552 Sayılı K.H.K. nın 22 nci ve Bakanlık Yönetmeliği nin 25 inci maddesine göre Belediye Meclisince belirlenen teminatı (nakit, banka mektubu veya devlet tahvili) ve işyeri kendisine ait olanlardan tapu, kiracılardan ise kira sözleşmesi örneğini teslim etmeleri istenir. Teminat ile tapu veya kira sözleşmesi örneğini teslim edenlere Toptancı Hal İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı verilir. MADDE 10- Toptancı Halde İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı olmadan faaliyet gösterildiğinin tespiti halinde bu işyerleri Belediye Zabıtası tarafından boşaltılır ve düzenlenen tutanaklar Belediye Encümenine intikal ettirilerek cezai işlem uygulanır. MADDE 11- Toptancı Hal İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı verilen gerçek ve tüzel kişilerin ruhsatın verildiği tarihten itibaren 30 gün içinde işyerlerini açarak mevzuata uygun şekilde faaliyete geçmeleri zorunludur. MADDE 12- Toptancı Hal İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı için verilen belgelerin gerçeği yansıtmadığının veya geçerliliğini yitirdiğinin tespit edilmesi durumunda ruhsat iptal edilerek durum ilgililere bildirilir. Bu tür işyerleri 30 gün içerisinde kapatılarak tahliye edilmezse, Belediye Zabıtası tarafından boşaltılarak kapatılır ve ayrıca düzenlenen tutanaklar Belediye Encümenine intikal ettirilerek cezai işlem uygulanır.

5 MADDE 13- Toptancı Hal İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı verilen gerçek ve tüzel kişilerin, 552 Sayılı K.H.K. ve Bakanlık Yönetmeliği nde belirtilen ve tahsisin iptalini gerektiren eylem ve davranışları tespit edildiğinde Hal Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili olarak düzenlenen tutanak Belediye Encümenine intikal ettirilerek süresiz olarak hal dahilinde faaliyetten men cezası verilir ve ruhsatı iptal edilerek 12 nci maddedeki işlem uygulanır. MADDE 14- Toptancı Hal dahilinde faaliyet gösteren satıcıların Belediye Meclisi, Belediye Encümeni, Belediye Başkanı ve Hal Müdürü Kararlarına ve Belediye emir ve yasaklarına uymamayı alışkanlık haline getirdiklerinin tespit edilmesi halinde Hal Müdürünün teklifi ile 3 (üç) yıla kadar hal dahilinde faaliyetten men cezası ile Toptancı Hal İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının iptali konusunda Belediye Encümeni yetkilidir. Ruhsatın iptali durumunda yine 12 nci maddedeki işlem uygulanır. MADDE 15- Toptancı Hal satıcılarının işledikleri suçlar ve kusurlu davranışlarının, 552 Sayılı K.H.K., Bakanlık Yönetmeliği ve 80 Sayılı Haller Yasasının yürürlükteki hükümleri ile Gıda Maddeleri Tüzüğü, Tüketicinin Korunması Kanunu vb. Kanun ve Yönetmeliklerin kapsamına girmesi halinde bu Yönetmelik ve Kanun hükümlerine göre cezai işlem uygulanır. Bu Kanun ve Yönetmeliklere uymamayı alışkanlık haline getirdikleri tespit edilenler hakkında Hal Müdürlüğünce düzenlenen tutanaklar Belediye Encümenine intikal ettirilerek 14 üncü madde hükümleri uygulanır. SERBEST REKABET KOŞULLARININ SAĞLANMASI AMACIYLA YAPILAN DÜZENLEMELER MADDE 16- Toptancı Halde bulunan ve 6 ay veya daha uzun bir süre kapalı kalan işyerleri için, yaş sebze ve meyve toptan alım ve satımı veya komisyonculuğu yapmak üzere kiralama talebinde bulunulması ve işyeri sahiplerinin talepte bulunanlardan günün rayicinin çok üzerinde kira bedeli istemesi durumunda, bu Yönetmelik te belirtilen amaçlar doğrultusunda Hal Müdürlüğü konuya müdahil olur ve konuyu Belediye Encümenine intikal ettirir. Belediye Encümeni tarafından günün rayicine göre belirlenen 1 (bir) yıllık kira bedeli talepte bulunanlardan peşin olarak alınarak işyeri sahibine verilmek suretiyle bu tür işyerleri kiraya verilir. Aynı işyeri için birden fazla talipli olması durumunda en yüksek kira bedelini ödemeyi kabul eden talipliye kiralanır. Ayrıca kiracılardan işyerine zarar vermeyeceklerine veya verecekleri zararı karşılayacaklarına dair taahhütname ve bu Yönetmelik te belirtilen belgeler ve teminat alınır. Bir yıllık süre sonunda söz konusu işyerinin, bizzat sahibi veya anlaşmaya vardığı kiracısı tarafından işletileceğinin ve işletecek gerçek veya tüzel kişilerin bu Yönetmelik te belirtilen şartlara ve niteliklere sahip olduğunun anlaşılması halinde işyeri boşaltılır, böyle bir durum yoksa önceki kiracıya yine Belediye Encümeni tarafından günün rayici üzerinden 1 (bir) yıllık kira peşin alınarak işyeri sahibine verilmek suretiyle kiralanır. MADDE 17- Toptancı Halde bulunan işyerleri, yaş sebze ve meyve toptan alım ve satımı ile komisyonculuğu dışında başka bir amaçla kullanılamaz. Kullanıldığı takdirde bu işyerleri kapalı sayılır ve 16 ncı maddede belirtilen hükümler uygulanır. MADDE 18- Toptancı Halde her satıcı yalnızca bir işyerinde faaliyet gösterebilir. Satıcılar iki veya daha fazla işyerini işletemezler. Satıcıların depo olarak veya başka amaçla kullandıkları ikinci, üçüncü vs. işyerleri de kapalı işyeri sayılır ve bu işyerleri için de 16 ncı maddede belirtilen hükümler uygulanır.

6 MADDE 19- Toptancı Halde bulunan işyerlerinin Pazar günü hariç olmak üzere haftanın 6 (altı) günü Toptancı Hal Resmi Çalışma Saatleri içinde açık tutulması zorunludur. Zorunlu olmamakla birlikte, isteyen Pazar günü de çalışma saatleri içinde işyerini açabilir. Satıcılar yerlerinde bulunmadıkları takdirde tüm sorumluluk satıcıya ait olmak üzere bir sorumlu yönetici görevlendirirler. Bu yöneticilerin kimlik ve ikametgah bilgilerini bir dilekçe ile Hal Müdürlüğüne bildirirler. Hal Müdürlüğü haftanın 6 (altı) günü Toptancı Hal Resmi Çalışma Saatleri içinde Toptancı Hal işyerlerinin açık olup olmadığını kontrol ederek açık tutulmayan işyerlerini tespit eder ve bu tespiti kayıt altına alır. Yapılacak kayıtta işyerinin kapalı olduğu tarih ve saat belirtilerek görevli tarafından imza altına alınır ve durum Hal Müdürüne bildirilir. Kontrol esnasında açık tutulmayan işyerleri daha sonra açılmış olsa bile itiraz kabul edilmez ve bu işyerleri o gün için kapalı tutulmuş sayılır. Kabul edilebilir zorunlu bir sebep olmaksızın, işyerini üst üste 6 (altı) gün veya bir ay içinde 10 (on) gün ve daha fazla kapalı tutan satıcılar hakkında Belediye Encümenince cezai işlem uygulanır ve ayrıca Hal Müdürlüğü tarafından yazıyla ihtar edilir. Aynı durumun aynı yıl içinde tekerrürü halinde ceza miktarı öncekinin iki katı olarak uygulanır ve yine yazıyla ihtar edilir. Eğer aynı durum aynı yıl içinde ikinci kez tekerrür ederse (yani aynı kusur üç kez işlenirse) 14 üncü madde hükümleri uygulanır. Toptancı Haldeki satış yerinin kabul edilebilir zorunlu bir sebep olmaksızın üst üste 15 (onbeş) günden fazla kapatıldığının belirlenmesi durumunda 13 üncü madde hükümleri uygulanır. MADDE 20- İlimiz Belediye sınırları içersinde yaş sebze ve meyve piyasasında yapay darlık yaratılması, serbest rekabetin engellenmesi, malların belli ellerde toplanması gibi nedenlerle malların tüketiciye anormal derecede yüksek fiyatlarla ulaştığının Hal Müdürlüğünce tespit edilmesi halinde Hal Müdürünün teklifi ve Başkanlık Makamının onayıyla belediyemize ait pazaryerlerinde Belediye Tanzim Satışları düzenlenir. Üreticilerden, üretici birliklerinden veya komisyonculardan belediyemizce satın alınan mallar buralarda perakende olarak satışa sunulur veya satışa sunulmasına aracılık edilir. Konu ile ilgili bütün tedbirler Hal Müdürlüğü tarafından alınır. MADDE 21- Toptancı Halde bulunan her satıcının bir yıl içinde satacağı asgari toplam yaş sebze ve meyve miktarı Bakanlık Yönetmeliği nin 30 uncu maddesine dayanılarak Belediye Meclisince belirlenir. Bir yıl içinde bu miktarda malı satamayan satıcılar hakkında 13 üncü madde hükümleri uygulanır. TOPTANCI HAL SATICILARININ TUTMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUKLARI DEFTER ve DİĞER BELGELER MADDE 22- Toptancı Halde kendilerine İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı verilen gerçek ve tüzel kişiler aşağıda belirtilen defter ve belgeleri tutmak zorundadırlar: a) Ambar Defteri (Gelen Mal Kayıt Defteri): Bütün komisyoncular, üretici birlikleri ile kendi nam ve hesaplarına olmak üzere yaş sebze ve meyve toptan ticaretini yapan gerçek ve tüzel kişiler tarafından, gelen malların, giriş sırasıyla geldiği tarihin, cinsinin, miktar ve adedinin (kasa, sandık, bağ, küfe, çuval vs.), malı getiren aracın plakasının, gönderenin adı soyadı ile açık adresinin, üretici faturasının numarasının ve düzenlendiği tarihin belirtildiği ve günü gününe kaydedildiği defterdir. Satıcılar gelen malları geldiği gün ambar defterine kaydetmek zorundadırlar.

7 b) Cari Hesap Defteri: Komisyoncuların, kendilerine satılmak üzere mal gönderen her üretici için ayrı sayfa açtıkları, burada üreticinin adı soyadı ile açık adresinin, telefon numaralarının yazıldığı, mal giriş ve satış miktarları ile satış bedellerinin kaydedildiği defterdir. Satıcılar bu deftere mal giriş ve satış miktarlarını, masrafları, toplam satış bedelini ve üreticiye gönderdiği paraları ve gönderme tarihlerini yazmaya zorunludur. Parayı banka aracılığıyla göndermişse banka havale belgesinin tarih ve sayısını, banka şubesinin adını, parayı elden teslim etmişse teslim tarihini, alanın adı soyadını yazacak ve imzalatacaktır. Bu defterin her yıl notere onaylatılması ve her işlemin aynı gün işlenmesi gerekir. c) Satış Faturaları: Sıra numaralı, üç nüsha kopyalı ve okunaklı yazıyla düzenlenmesi şarttır. Satış faturasının bir nüshası alıcıya, bir nüshası Hal Müdürlüğüne verilerek alt nüshası satıcı tarafından korunur. Satış faturaları günlük olarak satış bordrolarına işlenir. d) Üretici Faturaları: Sıra numaralı, üç nüsha kopyalı olacaktır. Üretici faturasının bir nüshası malı gönderene, bir nüshası Hal Müdürlüğüne verilerek bir nüshası da satıcı tarafından korunur. Bu faturada satış sonrası yapılan yasal kesintiler de belirtilir. e) Satış Bordrosu: Satılan malın tüm ayrıntılarının (cins, miktar, kalite, kap markası, birim satış fiyatı, satış tutarı, alıcının adı ve soyadı, vergi numarası, ticari ünvanı, satıcının ticari ünvanı, işyeri numarası, satış faturalarının tarih ve numaraları) kaydedildiği iki nüsha kopyalı dökümanter çizelgedir. Satış bordrosunun aslı, üzerine kayıtlı satış faturalarının bir örneği ile birlikte her gün resmi çalışma saati bitiminden önce Hal Müdürlüğüne teslim edilir. f) Satış İcmali (Toplam Satış): Satıcıların günlük olarak satışını yaptıkları malların cinslerine göre toplam satış miktarlarını ve tutarlarını yazdıkları iki nüsha kopyalı belgedir. Bir nüshası her gün resmi çalışma saati bitiminden önce satış bordrosuyla birlikte Hal Müdürlüğüne teslim edilir. MADDE 23- Bakanlık Yönetmeliği nin ilgili maddeleri gereği satıcılar tarafından tutulması ve kullanılması gereken defter ve belgelerden Maliye Bakanlığı, Defterdarlık veya bunların anlaşma yaptıkları matbaalar tarafından basılan faturalarla, diğer matbaalara bastırıldığı halde noterce onaylananların dışındaki defterlerin (ambar defteri) her yıl Ocak ayı içerisinde Hal Müdürlüğüne onaylatılması zorunludur. Onay sırasında defterlerin son sayfasına kaç sayfadan oluştuğu ve sıra numarasının kaçta başlayıp kaçta bittiği, hangi yıl için kullanılacağı yazılır. Bilgisayarla tutulan defterlerin yeni tomarları da işlem görmeden önce Hal Müdürlüğüne onaylatılır. MADDE 24- Satıcılar ve ortaklarının tutmak ve kullanmakla yükümlü oldukları defter ve belgelere kendilerinden başkasının adı yazılamaz. MADDE 25- Satıcılardan 22 nci maddede belirtilen defter ve belgeleri tutmayanlar, bu maddede belirtilen hususları yerine getirmeyenler, defter ve belgeleri Hal Müdürlüğüne istenilen zamanda ibraz ve teslim etmeyenler, bu defter ve belgelerde tahrifat yapanlar, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar, 23. ve 24 üncü madde hükümlerine aykırı davrananlar, 80 Sayılı Haller Yasasının yürürlükteki ceza hükümlerine göre cezalandırılır. MADDE 26- Satıcılar, kendilerine gönderilen üretici malının bedelini son satış tarihinden itibaren 5 (beş) işgünü içerisinde üretici faturasını düzenleyerek üreticinin aksine yazılı bir beyanı olsa bile adreslerine göndermek veya elden teslim etmek zorundadırlar. Gönderilmediğinin belirlenmesi durumunda, Hal Müdürlüğünce satıcının teminatı nakite çevrilerek üreticinin talebine bakılmaksızın gerekli ödeme yapılır. Durum bir tutanakla

8 belirlenerek 552 Sayılı K.H.K. nın Ek 26/A maddesi hükmüne göre Belediye Encümenince ceza uygulanır. MADDE 27- Satıcıların tutmakla yükümlü oldukları defter ve evraklar 5 (beş) yıl süreyle muhafaza edilecektir. SATICILAR ve YANLARINDA ÇALIŞAN PERSONEL İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER MADDE 28- Toptancı Hal satıcılarının ortakları, temsilcileri, yanlarında çalıştırdıkları katip, şoför ve diğer personelleri, hal dahilinde faaliyet gösteren taşıyıcılar ve diğer çalışanların taşımaları gereken nitelikler ve vermek zorunda oldukları belgeler şunlardır: a) T.C. vatandaşı olmak, b) Reşit ve mümeyyiz olmak, c) Yüz kızartıcı suçlardan biriyle hükümlü bulunmadığına dair savcılık belgesi, d) Bulaşıcı hastalığı olmadığına dair sağlık raporu, e) Nüfus Cüzdan Sureti, f) İkametgah İlmuhaberi. MADDE 29- Toptancı Hal satıcıları ve ortakları, temsilcileri, yanlarında çalıştırdıkları personelleri ile hal dahilinde faaliyet gösteren taşıyıcılar ve diğer çalışanlar aşağıda belirtilen kurallara uymak zorundadırlar: a) 1580 Sayılı Belediye Yasası, 552 Sayılı K.H.K., Bakanlığın konuya ilişkin Yönetmelik, Genelge ve tebliğleri, 80 Sayılı Haller Yasasının yürürlükteki hükümleri, Gıda Maddeleri Tüzüğü, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve diğer ilgili Kanun ve Yönetmelikler ile Belediye Yönetmeliği, Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ve Belediye Başkanı Kararları, İl Hıfzısıhha Kurulu ve Hal Hakem Kurulu Kararları, Hal Müdürlüğünce getirilen düzenleme, emir, yasak ve talimatlara uyulacak, uyulmaması durumunda mevzuat hükümleri doğrultusunda gerekli yaptırımlar uygulanacaktır. b) Belediyenin onayı olmadan işyerlerinin iç ve dış kısımlarında değişiklik yapılamaz, ilan, afiş vb. asılamaz. İşyerlerine asılacak levha ve satış listesi panoları Belediyenin göstereceği örneğe uygun olacaktır. c) İşyerlerinde sürekli çalışan hizmetliler Hal Müdürlüğünün belirleyeceği örneğe uygun iş elbisesi temin etmek, giymek ve tanıtıcı kimlik kartını yakalarına takmak zorundadırlar. Satıcılar, bunların temininden ve kullanımından sorumludurlar. d) Satış yerlerinin dışına, ortak kullanım alanlarına mal, kasa, ambalaj malzemesi, eşya vs. konulması, buraların her ne şekilde olursa olsun işgal edilmesi yasaktır. e) Satıcılar, kendileri de dahil olmak üzere işyerlerinde çalışan tüm personeli gösteren, Hal Müdürlüğünün belirleyeceği örneğe uygun ve Hal Müdürlüğünce gösterilecek yere fotoğraflı, onaylı pano asmak zorundadırlar. f) Satıcılar kendilerine yüklenen yükümlülüklerin yerine getirilmesi hususunda, ortaklarının, birlikte çalıştıkları veya yanlarında çalıştırdıkları kişilerin yaptıkları işlerden doğrudan sorumludurlar. g) Satıcılar, kendilerine gelen mallara ait fatura veya üretici mektubu ve menşe (kaynak) belgesi ile sevk irsaliyesini ibraz etmek zorundadırlar. h) Halde çalışan hizmetli, taşıyıcı, araç sürücüsü ve yardımcılarının Kanun ve Yönetmelik hükümleri ile Hal Müdürlüğünün emir, yasak ve talimatlarına uymaları zorunludur. Aksine davranış içerisinde olanların hal dahilinde çalışmalarına engel olunur.

9 İŞYERLERİNİN DEVRİ ve İŞYERLERİNE ORTAK ALMA İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER MADDE 30- Toptancı Halde bulunan işyerleri özel mülk statüsünde olduğundan, işyeri sahipleri, kiracıları ve satıcılar ile bunların ortakları değişebilir, ancak yeni işyeri sahipleri ve satıcılar ile bunların ortaklarının bu Yönetmelik hükümlerine uymaları ve bu Yönetmelik te belirtilen nitelikleri taşımaları zorunludur. Mesleği bırakan ve Toptancı Halden ayrılan satıcılar ile bunların ortaklarının teslim ettikleri teminatın tamamı Belediyeye gelir kaydedilir. Mesleği bırakan ve Toptancı Halden ayrılan satıcıların, Toptancı Hal dahilinde gösterdikleri faaliyetlerinden dolayı sorumlulukları devam eder. Bu kişilerin, ilgili mevzuata göre suç işlediğinin daha sonra anlaşılması halinde haklarında yine ilgili mevzuat hükümlerine göre ceza uygulanır. Yeni satıcılar ile satıcıların aldıkları yeni ortakları bu Yönetmelik te belirtilen belgelerle birlikte başvuruda bulunurlar. Bu kişiler ve bu işyerleri hakkında 9 uncu maddede belirtilen hükümler uygulanır. Toptancı Hal satıcılarının, ortaklarından birisinin kişisel kusuru nedeniyle Belediye Encümeni tarafından hal dahilinde faaliyetten men cezası verilerek Toptancı Hal İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının iptal edilmesi halinde ortaklık işleminin başladığı hukuki duruma dönülür. TOPTANCI HALE MAL GİRİŞ İŞLEMLERİ MADDE 31- Toptancı hale, satışa sunulmak üzere getirilen her türlü yaş sebze ve meyvenin tartılarak veya sayılarak fiili girişi yapılır. Malın alıcısı, göndericisi ve nakliyecisi ile malın cins, miktar ve ambalaj şekline dair bilgiler Hal Müdürlüğünce Toptancı Hal kayıtlarına geçirilir. Daha sonra mallar boşaltılarak satış yerlerine nakledilir. Zorunlu durumlarda mala ilişkin bilgiler kayıt altına alındıktan sonra araç üzerinden satışa izin verilir. Satıcılar, kendilerine gelen mallara ait belgeleri ve kendilerinden istenen bilgileri Hal Müdürlüğüne ibraz ve beyan etmek zorundadırlar. Mal giriş işlemlerine dair Hal Hakem Kurulunca alınan kararlar Hal Müdürlüğü tarafından uygulanır. MADDE 32- Toptancı Hal satıcıları tarafından getirilen ve geçerli bir belgesi olmadan ya da eksik belgelerle geldiği tespit edilen mallar üzerinden mal bedelinin % 25 i oranında belediye payı tahakkuk ve tahsil olunarak bu mallar da kayıt altına alınır ve Toptancı Hale fiili girişi sağlanır. MADDE 33- Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde, Toptancı Hal dışında malların toptan veya her ne şekilde olursa olsun Toptancı Halden geçirilmeden perakende satışa sunulduğunun tespiti halinde, malların Toptancı Hale girişi sağlanarak Hal Müdürlüğünce açık artırma ile satışı yapılır veya yaptırılır. Konu ile ilgili olarak 552 Sayılı K.H.K., Bakanlık Yönetmeliği hükümleri ve Hal Hakem Kurulu Kararları uygulanır. MADDE 34- Hale mal getiren araçlar kantara girmek ve kantar fişini Hal Müdürlüğüne ibraz etmek zorundadır.

10 TOPTANCI HALDE SATIŞ İŞLEMLERİ MADDE 35- Bütün satışlar, satışa yetkili olan satıcılar tarafından ve toptan satış birimi esas alınarak hal dışından gelen alıcılara yapılır. Hal dahilinde perakende satış yapılamaz. Satıcıların hal içerisinde kendi aralarında mal almaları, satmaları ve devretmeleri yasaktır. Satışın gerçekleşmesi ile birlikte satış faturası düzenlenir. İrsaliye ve sipariş fişi ile mal çıkarılması yasaktır. Hal Müdürlüğünce, halden çıkan malların bordro ve faturalarda yazılı fiyatları, cins, miktar ve çeşitleri ile satıcısı ve alıcısına ilişkin bilgiler kaydedilerek, bu bilgilerin gerçeğe uygunluğu kontrol edilir ve gerçeğe uygun bilgi verilen ve fatura düzenlenen mallara çıkış izni verilir. MADDE 36- Satıcıların yaptıkları satışlarda fatura düzenlememeleri veya eksik fatura düzenlemeleri halinde mal bedelinin % 25 i oranında belediye payı tahsil olunur. Eylemin tekrarı halinde, ayrıca bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde belirtilen hüküm uygulanır. MADDE 37- Toptancı Hal satıcılarından, sattıkları malların toptan satış bedelinin % 2 sini geçmemek şartıyla Belediye Meclisince düzenlenen tarifeye göre belediye payı tahakkuk ve tahsil edilir. Bu şekilde tahsil edilen paylardan en az % 10 u, izleyen yıl belediye bütçesine Toptancı Hal ihtiyaçları için harcanmak üzere ödenek olarak konur ve yalnız bu amaçla harcanır. Ana faaliyet konusu yaş sebze ve meyve toptan alım ve satımı veya komisyonculuğu olmak şartıyla yaş sebze ve meyve grubuna girmeyen, başka gıda maddelerinin de satılması durumunda bu ürünlerin satış bedelinin üzerinden de aynı oranda belediye payı tahakkuk ve tahsil edilir. MADDE 38- Satıcılar, sattıkları her cins malın satış fiyatlarını, her gün, standart ve ölçüleri Hal Müdürlüğünce belirlenen kendi satış panolarına yazmak zorundadırlar. Satıcılar, malları satış panosunda yazılı fiyattan satacaklardır. Satıcılar 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Etiket, Tarife ve Fiyat Listeleri Yönetmeliği ne uyacaklardır. Hal Müdürü, 4077 Sayılı Kanun un 12 nci maddesine göre, bu madde hükümlerinin Toptancı Halde uygulanması ve izlenmesine ilişkin işleri yürütmek, aykırılık halinde öngörülen cezaların uygulanması için düzenlediği tutanakları Belediye Encümenine intikal ettirmek konusunda görevli ve yetkilidir. MADDE 39- Toptancı Halde ilk ve yıllık muayenesi yapılmamış teraziler, bozuk ve hileli terazilerin kullanılması yasaktır. Toptancı Halde, doğru olmadığı açıkça belli olan veya ayarı bozulmak suretiyle ölçme yapılan ölçü aletlerini kullananlar veya satış yerinde bulunduranlar hakkında 14 üncü madde hükümleri uygulanır. Ayrıca bu kişiler hakkında Hal Müdürü tarafından 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa göre işlem yapılmak üzere düzenlenen tutanak ve suç konusu teşkil eden ölçü aleti derhal (mümkünse aynı gün içinde) Cumhuriyet Savcılığı na intikal ettirilir.

11 MADDE 40- Satışa sunulan her malın alt ve üst kısımları aynı standart ve kalitede olacak, aynı kap içine değişik kalitede ve/veya üzerinde yazılı olan miktardan az mal konulmayacaktır. Dökme satışlarda da standarda uygunluk esastır. Paketlenmiş olarak satılan mallarda paket üzerinde belirtilen marka ve kaliteden başka mal bulunmayacaktır. MADDE 41- Toptancı Halde satılan malların çıkış fiyatları Hal Müdürlüğü tarafından devamlı olarak izlenir ve Toptancı Hal Fiyat Panosuna yazılır. Ayrıca Hal Müdürlüğü en az iki günde bir malların Toptancı Hal piyasasında işlem gören gerçek fiyatlarının yazılı olduğu Toptancı Hal Fiyat Bültenini hazırlar. Hal Müdürü tarafından onaylanan Toptancı Hal Fiyat Bülteni, halden çıkan malların satış faturalarındaki bedelin gerçeğe uygunluğunun kontrolünde, resmi dairelerin Toptancı Hal fiyatlarının bildirilmesi için yaptıkları taleplerde, yasak kapsamına giren mallardan alınacak belediye paylarının tespitinde vb. konularda esas alınan bağlayıcı ve resmi bir fiyat listesidir. TOPTANCI HALDE TRAFİK AKIŞI, MAL BOŞALTMA, YÜKLEME ve NAKLİYESİ İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER MADDE 42- Toptancı Hale giren araçlar Hal Müdürlüğü görevlilerince gösterilecek yönleri izlemek, konulan trafik işaret ve kurallarına uymak zorundadırlar. Hale giriş yapan araçlar kendilerine ayrılan yerlerde park ederler ve yükleme-boşaltma işlemini belirlenen yerlerde yaparlar. Toptancı Halden mal alanların veya hale mal getirenlerin hal girişinde bulunan Zabıta Kontrol Noktasına uğramaları ve mallara ait belgelerini ibraz etmeleri zorunludur. MADDE 43- Toptancı Hale mal getiren araçlar mallarını boşalttıktan sonra resmi çalışma saati bitiminden önce hal alanını terk etmek zorundadırlar. MADDE 44- Halden mal satın alanlar, bu malları, kendilerine halden şehir içine mal taşıma izni verilen motorlu araçlarla yaparlar. Halden şehir içine mal taşıyan kişilerin araç plakalarını Hal Müdürlüğüne bildirmeleri ve vergi dairesine kayıtlı vergi mükellefi olmaları zorunludur. MADDE 45- Hal içerisinde parça mal taşıma işleri, Hal Müdürlüğünün belirleyeceği örneğe uygun araçlarla yapılır. Bu araçlar hal içerisinde rastgele yerlere bırakılamazlar, işleri bittikten sonra satıcılar tarafından içeri alınırlar. MADDE 46- Toptancı Haline, satışa sunulmak üzere gelen malların girişi ve çıkışı haftanın 7 günü Toptancı Hali Resmi Çalışma Saatleri içinde yapılır. Bu saatler dışında mal giriş ve çıkışı yapılması yasaktır. Yalnız zorunlu durumlarda Hal Müdürünün yazılı izni alınmak şartıyla mal giriş ve çıkışı yapılabilir. Hal Müdürünün yazılı izni olmadan resmi çalışma saatleri dışında mal giriş ve çıkışı yapılması durumunda Belediye Encümenince ilgililer hakkında cezai işlem uygulanır. Bir yıl içinde aynı suçun iki kez tekerrür etmesi durumunda 14 üncü madde hükümleri uygulanır. Toptancı Hal Resmi Çalışma Saatleri, resmi dairelerin mesai saati başlangıcından en az yarım saat önce başlayacak ve en az yarım saat sonra tamamlanacak şekilde Hal Müdürlüğü tarafından mevsim şartlarına ve satıcılarla alıcıların talebine göre tespit edilerek Başkanlık Makamının onayına sunulur ve daha sonra ilan edilir. MADDE 47- Satıcıların nakliyecilerle navlun ve taşıma ücretleri konusunda uyuşmazlığında Hal Müdürlüğü nakliyecinin haklılığı durumunda ücretin nakliyeciye ödenmesini temin eder. Gerektiğinde ücret satıcının teminatından mahsup edilir.

12 TOPTANCI HALDE GÜVENLİKLE İLGİLİ DÜZENLEMELER MADDE 48- Her satıcı, kapasitesi ilgili Yönetmelik hükümlerine göre Hal Müdürlüğünce belirlenen bir yangın söndürme cihazını işyerinde bulundurmak zorundadır. MADDE 49- Satıcılar, işyerlerinin içinde ve çevresinde boş kasa, yanıcı veya patlayıcı madde bulunduramazlar. Hal içerisinde ve çevresinde araçtan araca yakıt çekmek ve açıkta ateş yakmak yasaktır. Ayrıca hal içerisinde ve çevresinde içki içilemez. MADDE 50- İşyerlerinin dışında ve ortak kullanım alanları içinde bulunan, ortak kullanılan her türlü teçhizat ve malzemenin zarar görmesinden veya kaybolmasından bütün satıcılar birlikte sorumludurlar. Bu tür zarar gören veya kaybolan teçhizat ve malzemelerin yenisi satıcılar tarafından karşılanarak yerine konulur. MADDE 51- Hal içerisinde resmi çalışma saatleri dışında kimse kalamaz ve yatamaz. Geçerli bir gerekçe göstermek ve çalışma saatleri içerisinde Hal Müdürlüğünden yazılı izin almak koşuluyla en geç saat a kadar günlük işlerini tamamlamak üzere her işyeri için en çok iki kişi işyerinde kalabilir. MADDE 52- Satıcılar, Hal Müdürlüğünün izni olmadan elektrik ve su tesisatları ile işyerlerinde ve ortak kullanım alanlarında boya, badana renkleri dahil olmak üzere hiçbir malzeme ve tesisatta değişiklik ve ek yapamazlar. İşyerlerinde kullanılan soba ve ısınma araçları konusunda Hal Müdürlüğünün talimatlarına uymak zorundadırlar. İşyerlerinde elektrik tesisatının kapasitesinin üzerinde, tehlike yaratacak şekilde elektrikli cihazlar kullanılamaz. MADDE 53- İşyeri sahipleri veya kiracıları, işyerlerini su baskını, deprem, infilak, sabotaj, diğer doğal afetlere ve hırsızlığa karşı sigortalamak zorundadırlar. MADDE 54- Bu Yönetmeliğin güvenlikle ilgili maddelerine ve Hal Müdürlüğünün konuyla ilgili emir, yasak ve talimatlarına aykırı davranan satıcıların işyerleri Hal Müdürlüğünce iki gün süreyle faaliyetten men edilir ve ayrıca bu satıcılar hakkında Belediye Encümenince ceza uygulanır. TOPTANCI HALDE TEMİZLİKLE İLGİLİ DÜZENLEMELER MADDE 55 Satıcılar satış yerlerinin içini ve dışını, mal indirme ve boşaltma yerlerini ve araç üzerinden satış yaptıkları bölgeyi temiz tutmak zorundadırlar. Çöp ve atıklarını, Hal Müdürlüğünün belirleyeceği örneğe uygun kutu ve poşetlerde toplayıp, çöp tanklarına boşaltacaklardır. MADDE 56 Hal içerisinde ve çevresinde, yerlere tükürmek, sümkürmek, çöp ve atık atmak, açık ve kapalı alanları tuvalet gibi kullanmak ve araç yıkamak yasaktır. MADDE 57- Çevre temizliği ve çevrenin korunması ile ilgili tüm Kanun, Yönetmelik, emir, yasak ve kurallara satıcılar ve hal çalışanları gibi hale gelen alıcılar, nakliyeciler ve ziyaretçiler de uymak zorundadırlar. TOPTANCI HALDEN GEÇİRİLMEDEN SEMT PAZARLARINDA YAPILACAK SATIŞLAR MADDE Sayılı K.H.K. nın 14 üncü maddesi ile Bakanlık Yönetmeliği nin 10. ve 12 nci maddesi hükümleri gereği, kilo ile yapılan satışlarda 100 kg., tane ile yapılan satışlarda 150 adet, bağ ile yapılan satışlarda 50 bağ miktarından aşağı olmamak üzere Belediye Meclisince belirlenen miktarları aşmamak şartıyla, üretici olduğunu belgeleyenler kendi ürettikleri mallarını üretici pazarlarında kendilerine tahsis edilen üretici satış yerlerinde, Toptancı Halden geçirmeden doğrudan tüketicilere perakende olarak satabilirler.

13 TOPTANCI HAL ÜRETİCİ PAZARI MADDE 59- Üreticiler kendi ürettikleri malları, Toptancı Hal bünyesinde Salı ve Cuma günleri kurulan üretici pazarında toptan satabilirler. Toptancı Hali dışında toptan satamazlar. Üreticilerin Toptancı Hal bünyesinde kurulan üretici pazarındaki satışları ve bu satışlar üzerinden alınacak işgaliye ve rüsum ücretlerinin tahsil edilmesiyle ilgili gerekli düzenlemeler Hal Müdürlüğünün görüşü alınarak Belediye Encümeni tarafından belirlenir. TOPTANCI HAL DIŞINDA YAPILAN SATIŞLAR MADDE 60- Kayıt altına alınmadan veya Toptancı Halden geçirilmeden satışa sunulan mallarla ilgili olarak 552 Sayılı K.H.K., Bakanlık Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır. DİĞER HÜKÜMLER MADDE 61- Hal Müdürlüğünün talebi halinde Zabıta Müdürlüğü yeterli sayıda Zabıta personelini Toptancı Halinde ve bu çerçevede yürütülecek denetimlerde görevlendirir. Bu şekilde görevlendirilen Zabıta personeli doğrudan Hal Müdürüne bağlı olarak görev yapar ve Hal Müdürünün kendilerine verdiği emir ve talimatları yerine getirir. MADDE 62- Bu Yönetmelikte belirlenen emir, yasak, kural ve düzenlemelere aykırı davranan satıcılar ve diğer ilgililer hakkında, uyarma cezası, para cezası ve faaliyetten men cezası verilir. MADDE 63- Bir yıl içerisinde toplam 30 (otuz) günden fazla faaliyetten men cezası ile cezalandırılan işyerlerinin ruhsatı iptal edilir. MADDE 64- Bu Yönetmelikte belirtilen emir, yasak, kural ve düzenlemelere aykırı davranan satıcılar ve diğer ilgililerin yazılı savunmaları alındıktan sonra 552 Sayılı K.H.K. nın Ek 26/A maddesi ile 80 Sayılı Haller Yasasının yürürlükte bulunan 4. ve 5 inci maddeleri hükümlerine göre Belediye Encümenince cezai işlem uygulanır. MADDE 65- Bu Yönetmelikte belirlenen emir, yasak, kural ve düzenlemelere uymayan satıcıların ve diğer ilgililerin kusurlu davranışlarının tutanakla tespit edilmesi halinde Hal Müdürlüğünce kendilerinden konuya ilişkin yazılı savunmaları istenir. İşlenen kusur veya suç, süreli veya süresiz olarak hal dahilinde faaliyetten men özelliği taşımıyorsa Hal Müdürlüğünce Uyarma Cezası ile cezalandırılır. Aynı kusur veya suç aynı yıl içinde tekrar işlenirse Belediye Encümenince para ve faaliyetten men cezası uygulanır. Aynı yıl içinde aynı kusur ve suçu 3 (üç) kez işleyen satıcılar hakkında ise 14 üncü madde hükümleri uygulanır MADDE 66- Bir yıl içerisinde teminatları iki kez bozulan Toptancı Hal satıcılarının teminatları irat kaydedilir. Teminatları bozulan satıcılardan, aynı miktarda teminatını 7 (yedi) gün içinde yenilemeyenler hakkında Belediye Encümeni tarafından süresiz olarak hal dahilinde faaliyetten men cezası verilir ve 12 nci madde hükümleri uygulanır. MADDE 67- Toptancı Hal ve bu çerçevede yürütülen hizmetlerle ilgili olarak Hal Müdürlüğünce tereddüte düşülen konularda ve hal içerisinde ortaya çıkan uyuşmazlık ve anlaşmazlıkların çözümünde Hal Müdürlüğü konuyu Belediye Encümenine intikal ettirir ve Encümen konuyu görüşerek Karara bağlar. GEÇİCİ HÜKÜMLER GEÇİCİ MADDE 1- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Toptancı Halde bulunan işyeri sahipleri, satıcılar, bunların ortakları, yanlarında çalıştırdıkları personelleri ile diğer işyerlerinin müstecirleri durumlarını en geç 6 (altı) ay içerisinde bu Yönetmelik hükümlerine uydurmak zorundadırlar.

14 YÜRÜRLÜK : MADDE 68: İş bu Kastamonu Belediye Başkanlığı Hal Müdürlüğünün teşkilat ve çalışma esasını belirleyen yönetmelik Belediye Meclisince kabul edilip ilan edildikten sonra yürürlüğe girer. MADDE 69: Bu yönetmelik hükümlerini Kastamonu Belediye Başkanı yürütür.

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Şirket Kurulması İşlem Basamakları

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Şirket Kurulması İşlem Basamakları Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Şirket Kurulması İşlem Basamakları 2013 ŞİRKET KURULMASI İŞLEM BASAMAKLARI Anonim Şirket Kurulması (En Az 5 Ortak ve 50.000 TL Sermaye İle Kurulur) Şirket İsim

Detaylı

(10/04/2014 tarih ve 15341 sayılı Bakanlık Makam Onayı ile Yürürlüğe girmiştir.)

(10/04/2014 tarih ve 15341 sayılı Bakanlık Makam Onayı ile Yürürlüğe girmiştir.) (10/04/2014 tarih ve 15341 sayılı Bakanlık Makam Onayı ile Yürürlüğe girmiştir.) TEHLİKELİ MADDE FAALİYET BELGESİ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

TÜKETİCİLERİ KORUMA YASASI (40/2003 Sayılı Yasa) Madde 22 Altında Yapılan Tüzük

TÜKETİCİLERİ KORUMA YASASI (40/2003 Sayılı Yasa) Madde 22 Altında Yapılan Tüzük TÜKETİCİLERİ KORUMA YASASI (40/2003 Sayılı Yasa) Madde 22 Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Tüketicileri Koruma Yasası nın 22 nci maddesinin kendisine verdiği yetkiyi

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK MADDE 1- AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ Bu yönetmeliğin amacı Çerkezköy Belediyesi

Detaylı

30.04.2009 / 27215. 30 Nisan 2009 PERŞEMBE. Resmî Gazete. (Mükerrer) Sayı : 27215 TEBLİĞ. Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

30.04.2009 / 27215. 30 Nisan 2009 PERŞEMBE. Resmî Gazete. (Mükerrer) Sayı : 27215 TEBLİĞ. Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: 30.04.2009 / 27215 30 Nisan 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27215 (Mükerrer) TEBLİĞ Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: ÇİĞ SÜTÜN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK DESTEKLEME UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ

Detaylı

HAL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HAL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HAL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Hal Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek,

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TAŞINMAZ YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA İŞ / HİZMET ADI MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER HİZMETİN

Detaylı

Kapsam Madde 2 Bu Yönetmelik, sertifika verilmesine ilişkin usul ve esaslar ile sertifikalandırılacak yerlerin yükümlülüklerini kapsar.

Kapsam Madde 2 Bu Yönetmelik, sertifika verilmesine ilişkin usul ve esaslar ile sertifikalandırılacak yerlerin yükümlülüklerini kapsar. Fikir ve Sanat Eserlerinin Tespit Edildiği Materyallerin Dolum, Çoğaltım ve Satışını Yapan veya Yayan İşletmelerin Sertifikalandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi:

Detaylı

TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİNE GÖRE YAŞ ÇAY ÜRETİCİLERİNE 2015 YILI YAŞ ÇAY ÜRÜNÜ İÇİN FARK ÖDEMESİ DESTEĞİ YAPILMASINA DAİR

TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİNE GÖRE YAŞ ÇAY ÜRETİCİLERİNE 2015 YILI YAŞ ÇAY ÜRÜNÜ İÇİN FARK ÖDEMESİ DESTEĞİ YAPILMASINA DAİR TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİNE GÖRE YAŞ ÇAY ÜRETİCİLERİNE 2015 YILI YAŞ ÇAY ÜRÜNÜ İÇİN FARK ÖDEMESİ DESTEĞİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/25) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 20 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28239 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: YÖNETMELİK ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİNİN TAMİR VE AYARINI YAPACAK KİŞİLERE VERİLECEK YETKİ BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Satın Alma

Detaylı

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının Kuruluşu

Detaylı

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden:

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden: Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden: SERBEST MUHASEBECĠLĠK SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU GEREĞĠNCE YAPILACAK

Detaylı

YAŞ SEBZE VE MEYVE TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ VE TOPTANCI HALLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

YAŞ SEBZE VE MEYVE TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ VE TOPTANCI HALLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME YAŞ SEBZE VE MEYVE TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ VE TOPTANCI HALLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük.Kar.nin Tarihi : 24/6/1995 No: 552 Yetki Kanununun Tarihi : 8/6/1995 No: 4113 Yayımlandığı R.G.Tarihi

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ 24 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28627 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: TEBLİĞ AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE Amaç ve kapsam YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SIRA NO İlan ve Reklam Vergisi Beyannamesi Alınması -İlan Reklam Vergisi Beyannamesi 2 Reklam Panosu Terkini 2 Gün 3 Ayaklı Tanıtım Levhası Dikilmesi İçin İzin

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE

Detaylı

MAL VE HİZMET BEDELLERİNİN ÖDENMESİ VE TEVSİKİ (BELGELENDİRİLMESİ)

MAL VE HİZMET BEDELLERİNİN ÖDENMESİ VE TEVSİKİ (BELGELENDİRİLMESİ) MAL VE HİZMET BEDELLERİNİN ÖDENMESİ VE TEVSİKİ (BELGELENDİRİLMESİ) GİRİŞ Rasim SEZER 1 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257. maddesi ile, mükelleflere muameleleri ile ilgili tahsilat ve ödemelerini

Detaylı

YAŞ SEBZE VE MEYVE TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ VE TOPTANCI HALLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

YAŞ SEBZE VE MEYVE TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ VE TOPTANCI HALLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 769 YAŞ SEBZE VE MEYVE TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ VE TOPTANCI HALLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük.Kar.nin Tarihi : 24/6/1995, No : 552 Yetki Kanununun Tarihi : 8/6/1995, No : 4113 Yayımlandığı

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:420) Resmî Gazete 7 Aralık 2012 CUMA Sayı : 28490 Maliye Bakanlığından:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:420) Resmî Gazete 7 Aralık 2012 CUMA Sayı : 28490 Maliye Bakanlığından: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:420) Resmî Gazete 7 Aralık 2012 CUMA Sayı : 28490 Maliye Bakanlığından: 1. Giriş 1.1. Ülkemizin önemli ekonomik sorunlarından biri olan kayıt dışılık; rekabet gücünü

Detaylı

BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ TASLAĞI 2012 /6

BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ TASLAĞI 2012 /6 BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ TASLAĞI 2012 /6 Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü personel kimlik

Detaylı

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 19/12/2002 Resmi Gazete Sayısı: 24968 Kamu İhale Kurumundan : BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, teslim

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gölyaka Belediyesi

Detaylı

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 2 Ekim 2006 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26307 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2006/10970 Ekli Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 15/8/2006

Detaylı

5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Önceki Metin Tanımlar MADDE 2- (1) Bu Kanunun uygulanmasında; a) Bakanlık:

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU (VUK)

VERGİ USUL KANUNU (VUK) 5- Fatura İşlemleri Üniversitemiz birimlerince Döner Sermaye kapsamında yapılacak faaliyetler için belirtilen kararlar alındıktan sonra açılan hesaba ilgili firma/şahıs tarafından yatırılan ücretin faturası

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TBMM BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI BİRİMLERİNDE ZORUNLU STAJ, BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ VE BECERİ EĞİTİMİ GÖRECEK OLAN ÖĞRENCİLERİN BELİRLENMESİ İLE GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNERGE TBMM Başkanlık Makamının

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Amasya Belediyesi Ruhsat ve Denetim

Detaylı

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİSAS ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİSAS ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİSAS ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli

Detaylı

SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DENETİM ESASLARI VE TUTACAKLARI DEFTERLER İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SİCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DENETİM ESASLARI VE TUTACAKLARI DEFTERLER İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SİCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 26.11.2013/201-1 SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DENETİM ESASLARI VE TUTACAKLARI DEFTERLER İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SİCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : Yönetmelikte sendika ve konfederasyonların

Detaylı

Makina Ve Kimya Endüstrisi Kurumu Yurtiçi Satış Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler ve Esaslar

Makina Ve Kimya Endüstrisi Kurumu Yurtiçi Satış Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler ve Esaslar Makina Ve Kimya Endüstrisi Kurumu Yurtiçi Satış Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler ve Esaslar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Kurum merkez ve fabrikalarının yurtiçi

Detaylı

Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun;

Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun; İDARİ PARA CEZALARI 5510 S.K.MD. 102 Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun; a) 1) 8 inci maddesinin

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G.

Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G. Ekonomi Bakanlığından ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G.) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 5/12/2013 tarihli ve 2013/5724

Detaylı

TMMOB Yönetim Kurulu'nun 25 Nisan 1989 tarih ve 102 no.lu kararı ile yürürlüğe girmiştir.

TMMOB Yönetim Kurulu'nun 25 Nisan 1989 tarih ve 102 no.lu kararı ile yürürlüğe girmiştir. TMMOB SERBEST MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK HİZMETLERİ VE BÜRO TESCİL BELGESİ YÖNETMELİĞİ TMMOB Yönetim Kurulu'nun 25 Nisan 1989 tarih ve 102 no.lu kararı ile yürürlüğe girmiştir. Amaç Madde1- Bu

Detaylı

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının

Detaylı

Çevre Denetimi Yönetmeliği

Çevre Denetimi Yönetmeliği Çevre Bakanlığından : Yayımlanacak Metin: Çevre Denetimi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, tesislerin kurulması, faaliyete geçmesi ve üretimin

Detaylı

VUK SĐRKÜLERĐ. Đkametgâhlarını işyeri adresi olarak gösteren hekimlerin durumu

VUK SĐRKÜLERĐ. Đkametgâhlarını işyeri adresi olarak gösteren hekimlerin durumu 18.02.2009/56 HEKĐMLERĐN POS CĐHAZI KULLANIMI VE ECZANELERĐN MUAYENE KATILIM PAYINA ĐLĐŞKĐN VUK SĐRKÜLERĐ ÖZET 40 sıra No lu VERGĐ USUL KANUNU SĐRKÜLERĐnde, sağlık kuruluşlarında çalışan hekimler (diş

Detaylı

Organ Nakli Merkezi Açılmasına İlişkin Lisans Başvuru Şartları ve Yeterlilik

Organ Nakli Merkezi Açılmasına İlişkin Lisans Başvuru Şartları ve Yeterlilik Sağlık Bakanlığından; Organ Nakli Merkezi Açılmasına İlişkin Lisans Başvuru Şartları ve Yeterlilik Bakanlığımızca yayımlanmış olan 2012/48 sayılı Genelge ile planlama kapsamında duyurulan Böbrek-Karaciğer

Detaylı

"d) Yurdun faaliyet göstereceği bina kurucuya ait ise malik olduğuna dair beyan.

d) Yurdun faaliyet göstereceği bina kurucuya ait ise malik olduğuna dair beyan. 2012/2958 KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA İŞÇİ ALINMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK İLE BAZI YÖNETMELİKLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Karar Tarihi-No: 12/03/2012-2012/2958

Detaylı

TOPTANCI HALLERĐN YÖNETĐM VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDA YÖNETMELĐK. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Hal Yönetimi

TOPTANCI HALLERĐN YÖNETĐM VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDA YÖNETMELĐK. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Hal Yönetimi TOPTANCI HALLERĐN YÖNETĐM VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDA YÖNETMELĐK Resmi Gazete Tarihi: 28 Aralık 1997 Resmi Gazete Sayısı: 23214 BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Hal Yönetimi Amaç ve kapsam Madde

Detaylı

T.C. TEKKEKÖY BELEDİYESİ EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. TEKKEKÖY BELEDİYESİ EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. TEKKEKÖY BELEDİYESİ EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için aşağıdaki şekilde işlem yapılır. 1. Fazla veya Yersiz Hesaplanan

Detaylı

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Karar Tarihi : 06.11.2014 Karar No : 147 BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1 - Bu yönetmeliğin

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 07.10.2011/ 114-1 MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİ VE TERK EDEN EŞİN ORTAK KONUTA DAVET EDİLMESİ İŞLEMLERİNİN NOTERLER TARAFINDAN YAPILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HAL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HAL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HAL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI DEVİR EDEN 1- İş yeri devir etme dilekçesi 2- Belediyeye borcu olmadığına dair belge (Gelirler Md., İSKİ, İGDAŞ) 3- Kesin teminat mektubu

Detaylı

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı 28539 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 20/12/2012

Detaylı

GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEME ÜRETEN İŞLETMELERİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İYİ ÜRETİM UYGULAMALARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEME ÜRETEN İŞLETMELERİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İYİ ÜRETİM UYGULAMALARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEME ÜRETEN İŞLETMELERİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İYİ ÜRETİM UYGULAMALARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. 14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29236 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

Bedelsiz mal teslimi belge düzeni ve Form Ba-Bs Hk.

Bedelsiz mal teslimi belge düzeni ve Form Ba-Bs Hk. Bedelsiz mal teslimi belge düzeni ve Form Ba-Bs Hk. T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 67854564-1741-51 30/01/2015 Konu : Bedelsiz

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTA VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI İDARİ PARA CEZALARI

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTA VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI İDARİ PARA CEZALARI 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTA VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI İDARİ PARA CEZALARI SİGORTALI İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi 4/ a ( SSK ) İşverenler,4/a bendi kapsamında sigortalı sayılanları,

Detaylı

SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DENETİM ESASLARI VE TUTACAKLARI DEFTERLER İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ

SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DENETİM ESASLARI VE TUTACAKLARI DEFTERLER İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ Amaç ve kapsam SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DENETİM ESASLARI VE TUTACAKLARI DEFTERLER İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SİCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:26.11.2013/28833 BİRİNCİ

Detaylı

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Dayanak, İlke ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmeliğinin

Detaylı

DEMİRYOLU TAŞIMALARINDA TEHLİKELİ MADDE FAALİYET BELGESİ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE

DEMİRYOLU TAŞIMALARINDA TEHLİKELİ MADDE FAALİYET BELGESİ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE DEMİRYOLU TAŞIMALARINDA TEHLİKELİ MADDE FAALİYET BELGESİ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Tehlikeli

Detaylı

(5) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife

(5) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28539 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 20/12/2012

Detaylı

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI BELGE ONAY TASDİK İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI BELGE ONAY TASDİK İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI BELGE ONAY TASDİK İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRECİ ( EN GEÇ ) 01 Belge Hazırlama Oda Sicil

Detaylı

TAHSİLÂT VE ÖDEMELERDE BANKA, PTT VE ÖZEL FİNANS KURUMLARININ KULLANILMA ZORUNLULUĞU

TAHSİLÂT VE ÖDEMELERDE BANKA, PTT VE ÖZEL FİNANS KURUMLARININ KULLANILMA ZORUNLULUĞU TAHSİLÂT VE ÖDEMELERDE BANKA, PTT VE ÖZEL FİNANS KURUMLARININ KULLANILMA ZORUNLULUĞU 1- Mükellefler İçin UYGULANACAK CEZANIN TUTARI (*) YÜRÜRLÜK TARİHİ ASGARİ TUTAR UYGULANACAK CEZANIN NEVİ Serbest Meslek

Detaylı

SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 2016

SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 2016 SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) HİZMET BEDELİ (*) 1 KAPASİTE 2- Kapasite Raporu Düzenleme Bilgi Formu 3- Taahhütname 4- Kapasite raporu talebinde bulunan

Detaylı

ÖDÜNÇ PARA VERME İŞLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (6.10.1983 tarih ve 18183 mükerrer sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır.

ÖDÜNÇ PARA VERME İŞLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (6.10.1983 tarih ve 18183 mükerrer sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır. 06 Ekim 1983 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 18183 (Mükerrer) ÖDÜNÇ PARA VERME İŞLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (6.10.1983 tarih ve 18183 mükerrer sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır.) Karar Sayısı:

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ AHİLER KALKINMA AJANSI AHİLER KALKINMA AJANSI 1

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ AHİLER KALKINMA AJANSI AHİLER KALKINMA AJANSI 1 ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ AHİLER KALKINMA AJANSI AHİLER KALKINMA AJANSI 1 ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ 1 GEREKLİ FORM, BELGE, RAPOR ve İZİN İŞLEMLERİ 2 3 BAŞVURU İŞLEMİ EVRAK VE BİNA İNCELEME

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDE KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA PROGRAMI UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNERGE

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDE KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA PROGRAMI UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNERGE T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDE KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA PROGRAMI UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNERGE AMAÇ MADDE 1- Bu esaslar, Üniversitemizde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesine

Detaylı

c) Erişim: Herhangi bir vasıtayla internet ortamına bağlanarak kullanım olanağı kazanılmasını,

c) Erişim: Herhangi bir vasıtayla internet ortamına bağlanarak kullanım olanağı kazanılmasını, BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; internet toplu kullanım sağlayıcıları ve ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılarının yükümlülükleri

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm Sayfa 1 / 6 10 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28614 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHRACAT VE İTHALATA İLİŞKİN TEBLİĞ

Detaylı

LİSANS ALARAK FAALİYET GÖSTEREN DEPOLARDA MUHAFAZA EDİLEN TARIMSAL ÜRÜNLER İÇİN KİRA DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/62)

LİSANS ALARAK FAALİYET GÖSTEREN DEPOLARDA MUHAFAZA EDİLEN TARIMSAL ÜRÜNLER İÇİN KİRA DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/62) 17 Ocak 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29239 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TEBLİĞ LİSANS ALARAK FAALİYET GÖSTEREN DEPOLARDA MUHAFAZA EDİLEN TARIMSAL ÜRÜNLER İÇİN KİRA DESTEKLEME ÖDEMESİ

Detaylı

23.Mayıs.2014

23.Mayıs.2014 Kanunum: Yeni Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce onaylanan satış sonrası hizmet yeterlilik belgeleri onay tarihinden itibaren iki yıl geçerliğini koruyor. Tüketicilerin özel siparişleri doğrultusunda

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : [ ]

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : [ ] T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 68554973-105[413-2016-4]-73 09.12.2016 Konu : Depoya Emanet Gelen Ticari Mala İlişkin Belge Düzeni

Detaylı

POSTA PULU SATICILIKLARI İŞLETME USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

POSTA PULU SATICILIKLARI İŞLETME USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler POSTA PULU SATICILIKLARI İŞLETME USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esaslar, posta pulu satıcıları vasıtasıyla yapılacak posta pulu, posta kartı, pul baskılı zarf

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 -Bu Yönetmeliğin amacı; Torbalı

Detaylı

Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004

Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004 Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004 MADDE 1. 24.6.1995 tarihli ve 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

TAHSİLAT VE ÖDEMELERİN TEVSİKİ MECBURİYETİNDE UYULMASI GEREKEN ESASLAR

TAHSİLAT VE ÖDEMELERİN TEVSİKİ MECBURİYETİNDE UYULMASI GEREKEN ESASLAR Emre KARTALOĞLU Gelirler Kontrolörü GİRİŞ TAHSİLAT VE ÖDEMELERİN TEVSİKİ MECBURİYETİNDE UYULMASI GEREKEN ESASLAR Bilindiği üzere son dönemlerde ekonominin kayıt altına alınması amacıyla pek çok düzenleme

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/057 Meclis Karar Tarihi : 10/07/2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 15/07/2014

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20)

SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20) Ekonomi Bakanlığından: Amaç SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; ek-1/a, ek-1/b, ek-1/c ve ek-2 de

Detaylı

Başkanlık Makamı Onay Tarihi: 29.05.2015 Sayı: 230100

Başkanlık Makamı Onay Tarihi: 29.05.2015 Sayı: 230100 Başkanlık Makamı Onay Tarihi: 29.05.2015 Sayı: 230100 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İKTİSADİ İŞLETMESİ YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

Detaylı

BİLGİ NOTU 27.12.2011/2011-16 2012 YILINDA UYGULANACAK HAD VE MİKTARLAR VERGİ USUL KANUNU

BİLGİ NOTU 27.12.2011/2011-16 2012 YILINDA UYGULANACAK HAD VE MİKTARLAR VERGİ USUL KANUNU BİLGİ NOTU 27.12.2011/2011-16 2012 YILINDA UYGULANACAK HAD VE MİKTARLAR VERGİ USUL KANUNU 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 414 üncü maddesi uyarınca, bu kanunda yer alan maktu hadler ile asgari

Detaylı

SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 2017

SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 2017 SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) HİZMET BEDELİ (*) 1 2 KAPASİTE RAPORU EKSPERTİZ RAPORU (Gıda) 2- Kapasite Raporu Düzenleme Bilgi Formu 3- Taahhütname

Detaylı

BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SARIBEYLER BARAJI SULAMA SUYU TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SARIBEYLER BARAJI SULAMA SUYU TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SARIBEYLER BARAJI SULAMA SUYU TARİFE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sarıbeyler barajından tarımsal sulama amaçlı

Detaylı

MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ

MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararı : 14/9/1991-1991/2268 Resmî Gazete : 9.10.1991/21016 Ek ve Değişiklikler: 1) 6/12/1993-1993/5103 B.K.K 14.1.1994/21818 RG 2) 21/8/1996-1996/8518

Detaylı

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 19.03.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27879 İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 19/12/2002 Resmi Gazete Sayısı: 24968 Kamu İhale Kurumundan : BİRİNCİ KISIM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, teslim

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

HUMK, HMK VE İİK PARASAL SINIRLARI

HUMK, HMK VE İİK PARASAL SINIRLARI HUMK, HMK VE İİK I KONU 01.01.2015-31.12.2015 Tanıkla İspat Sınırı 2500 TL. (6100 S. K. m. 200) Temyiz Sınırı 2080 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3) Temyizde Duruşma Sınırı 21.220 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3) Karar

Detaylı

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Torbalı

Detaylı

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA BÜROKRATİK İŞLEMLERİ AZALTAN 2012/1 NO LU GENELGE YAYIMLANDI

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA BÜROKRATİK İŞLEMLERİ AZALTAN 2012/1 NO LU GENELGE YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.04.2012/77-1 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA BÜROKRATİK İŞLEMLERİ AZALTAN 2012/1 NO LU GENELGE YAYIMLANDI ÖZET : Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca çıkarılan 2012/1 No lu Genelgede, ticaret

Detaylı

2014 YILI PLANLAMA İLANI KAPSAMINDA AÇILACAK ÖZEL SAĞLIK KURULUŞU BAŞVURU ŞARTLARI İLE HAK SAHİPLİĞİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

2014 YILI PLANLAMA İLANI KAPSAMINDA AÇILACAK ÖZEL SAĞLIK KURULUŞU BAŞVURU ŞARTLARI İLE HAK SAHİPLİĞİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 2014 YILI PLANLAMA İLANI KAPSAMINDA AÇILACAK ÖZEL SAĞLIK KURULUŞU BAŞVURU ŞARTLARI İLE HAK SAHİPLİĞİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Bakanlığımız internet sitesinde yayımlanan 2014 yılında Yeni

Detaylı

Ek 1: Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun

Ek 1: Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Ek 1: Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Kanun No: 5258 Kabul Tarihi : 24.11.2004 Amaç ve kapsam MADDE 1. - Bu Kanunun amacı; Sağlık Bakanlığının pilot olarak belirleyeceği illerde, birinci

Detaylı

HUMK, HMK VE İİK PARASAL SINIRLARI

HUMK, HMK VE İİK PARASAL SINIRLARI HUMK, HMK VE İİK I KONU 01.01.2015-31.12.2015 Tanıkla İspat Sınırı 2500 TL. (6100 S. K. m. 200) Temyiz Sınırı 200 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3) Temyizde Duruşma Sınırı 21.220 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3) Karar

Detaylı

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Espiye Belediyesi İtfaiye teşkilatının kuruluş,

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

NİTRAT AZOTU İÇEREN KİMYEVİ GÜBRELERİN SATIŞI, NAKLİ VE STOK

NİTRAT AZOTU İÇEREN KİMYEVİ GÜBRELERİN SATIŞI, NAKLİ VE STOK 10 Ekim 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29498 TEBLİĞ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: NİTRAT AZOTU İÇEREN KİMYEVİ GÜBRELERİN SATIŞI, NAKLİ VE STOK BİLDİRİMİNİN KONTROLÜNE DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Temizlik İşleri

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönerge, yükseköğretim kurumlarında 2547 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ (AK PARTİ) TEŞKİLATINDA TUTULACAK DEFTERLER VE BUNLARIN TUTULMASINDA UYGULANACAK ESAS VE USULLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ (AK PARTİ) TEŞKİLATINDA TUTULACAK DEFTERLER VE BUNLARIN TUTULMASINDA UYGULANACAK ESAS VE USULLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK Defterler Yönetmeliği 207 ADALET VE KALKINMA PARTİSİ (AK PARTİ) TEŞKİLATINDA TUTULACAK DEFTERLER VE BUNLARIN TUTULMASINDA UYGULANACAK ESAS VE USULLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Detaylı

Çevre Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

Çevre Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik ÇEVRE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete : 05.01.2001 tarih ve 24631 sayı (mükerrer) BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Denetime Tabi Kuruluş ve İşletmeler ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Çevre Denetiminin

Detaylı

T.C. YAKAKENT BELEDİYE BAĞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. YAKAKENT BELEDİYE BAĞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. YAKAKENT BELEDİYE BAĞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Mali Hizmetler Müdürlüğü nün

Detaylı

T.C. ANTALYA İLİ KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİRİMLERİN GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. ANTALYA İLİ KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİRİMLERİN GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. ANTALYA İLİ KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİRİMLERİN GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmelik, 5393 Sayılı

Detaylı

Kabul Tarihi : 22.6.2004

Kabul Tarihi : 22.6.2004 RESMİ GAZETEDE 26.06.2004 TARİH VE 25504 SAYI İLE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR. BAZI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun 5194 No. Kabul Tarihi : 22.6.2004 MADDE 1.

Detaylı

Tutanağın imzalanması MADDE 6 (1) Kararın uygulandığı kişiye aşağıdaki hususlarda bilgi verilir ve karar tutanağını imzalaması istenir.

Tutanağın imzalanması MADDE 6 (1) Kararın uygulandığı kişiye aşağıdaki hususlarda bilgi verilir ve karar tutanağını imzalaması istenir. 27 Mayıs 2008 SALI Resmi Gazete Sayı : 26888 TEBLİĞ İçişleri, Maliye ve Sağlık Bakanlıklarından: KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AİT YER, ARAÇ, BİNA VE TESİSLERDE TÜTÜN ÜRÜNÜ TÜKETENLERE VERİLECEK İDARİ YAPTIRIM

Detaylı