T.C. KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAŞ SEBZE ve MEYVE TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ ve TOPTANCI HALİ NİN YÖNETİM ve İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAŞ SEBZE ve MEYVE TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ ve TOPTANCI HALİ NİN YÖNETİM ve İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK"

Transkript

1 T.C. KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAŞ SEBZE ve MEYVE TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ ve TOPTANCI HALİ NİN YÖNETİM ve İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK AMAÇ MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, belediyemiz sınırları içinde yaş sebze ve meyve ticaretinin kalite, standart ve sağlık kurallarına uygun olarak serbest rekabet sistemi içerisinde yapılmasını sağlamak, üretici ve tüketiciler ile yaş sebze ve meyve ticaretini meslek edinenlerin çıkarlarını dengeli ve eşit şekilde korumak ve bu doğrultuda ilgili mevzuat hükümlerinin uygulanmasını temin ederek Kastamonu Belediyesi Sebze ve Meyve Toptancı Hali ni modern ve çağdaş bir görünüme, alt yapı sistemine ve işlerliğe kavuşturmaktır. KAPSAM MADDE 2- Bu Yönetmelik, ilgili mevzuat ile belediyelere verilen görev ve yetkiler çerçevesinde belediyemiz sınırları ve mücavir alanları içinde yaş sebze ve meyvelerin her türlü alımı, satımı, devri ve nakli ile denetimlerine, Kastamonu Belediyesi tarafından işletilen ve yönetilen Sebze ve Meyve Toptancı Hali ndeki işyeri sahiplerinin, yaş sebze ve meyve toptan ticareti ve yaş sebze ve meyve komisyonculuğu işi ile iştigal eden bütün gerçek ve tüzel kişilerin, üreticilerin, üretici birliklerinin, bunların ortaklarının, temsilcilerinin, yanlarında çalıştırdıkları personellerinin, şehir içi ve dışı yaş sebze ve meyve taşımacılığı yapanların, halden mal alanların, hale mal getirenlerin, hal içerisinde mal indirme ve yükleme işi yapanların, hal içerisindeki sosyal tesis müstecirlerinin ve çalışanlarının ve halde bulunan diğer kişilerin uyacakları esaslara, satış işlemlerinin ne şekilde yürütüleceğine, halin iç güvenliği, çevre ve trafik düzeni ile temizliği hakkındaki düzenlemelere, bu esas, kural ve düzenlemelere uymayanlara karşı uygulanacak cezai yaptırımlara ilişkin konuları ve gerekli diğer konuları kapsar. DAYANAK MADDE 3- Yönetmelik, 552 Sayılı Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname nin 21 inci maddesi ile bu K.H.K. ya göre hazırlanan ve yayınlanan Toptancı Hallerin Yönetim ve İşleyişi Hakkında Yönetmelik in 27. ve 30 uncu maddeleri ile 39/b ve Geçici 1 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. TANIMLAR MADDE 4- Bu Yönetmelik te geçen; a) TOPTANCI HAL: Her türlü yaş sebze ve meyvenin toptan alım ve satımının yapıldığı Kastamonu Belediyesi Sebze ve Meyve Toptancı Hali ni, b) BELEDİYE: Kastamonu Belediyesi ni, c) MAL: Toptancı Halde işlem gören her türlü yaş sebze ve meyveyi, d) SATICI: Toptancı Halde kendilerine ait veya kiraladıkları işyerlerinde toptan yaş sebze ve meyve satışı yapan üretici, üretici birliği, komisyoncu ve kendi nam ve hesabına olmak üzere yaş sebze ve meyve toptan ticaretini yapan gerçek ve tüzel kişileri, e) ÜRETİCİ: Ticaret konusu her türlü yaş sebze ve meyveyi üretenleri, f) ÜRETİCİ BİRLİĞİ: Yaş sebze ve meyve üretimi ve ticareti ile uğraşan üreticilerin oluşturdukları birlikleri,

2 g) KOMİSYONCU: Toptancı Halde kendilerine ait veya kiraladıkları işyerinde yaş sebze ve meyvelerin toptan satışı amacıyla kendi adına, müvekkili hesabına komisyon esası üzerinden çalışan meslek mensuplarını, h) BAKANLIK: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nı, i) BAKANLIK YÖNETMELİĞİ: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nın çıkardığı Toptancı Hallerin Yönetim ve İşleyişi Hakkında Yönetmelik i, j) YÖNETMELİK: Kastamonu Belediyesi Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halinin Yönetim ve İşleyişi Hakkında Yönetmelik i, k) KAPALI İŞYERİ: Toptancı Halde boş durumda bulunan, kiraya verilmeye hazır işyerini, ifade eder. GENEL KURALLAR MADDE 5- a) Kastamonu Belediye sınırları ve mücavir alanları içerisinde malların toptan alım ve satımı Toptancı Halde yapılır. Malların Toptancı Hal dışında toptan alım ve satımı yapılamaz. Malların Kastamonu Belediyesi sınırları ve mücavir alanları içerisinde perakende olarak satışını yapanlar bu malların toptancı hallerden satın alındığını belgelemek zorundadırlar. Malları taşıyan nakliyeciler ya da ambar sahipleri de malların toptancı hallerde satış zorunluluğundan mal sahibi ile birlikte müteselsilen sorumludurlar. b) Belediyemiz sınırları ve mücavir alanları içerisinde her türlü yaş sebze ve meyvenin toptan veya perakende alım veya satımı, bu malların işlenmesi, ambalajlanması, tasnifi vb. işlerle iştigal edenler, bu malları taşıyan nakliyeciler ya da ambar sahipleri, bütün bunların ortakları, yanlarında çalıştırdıkları personelleri, Toptancı Halde bulunan işyerlerinin sahipleri, 552 Sayılı K.H.K. ile bu K.H.K. doğrultusunda Bakanlık tarafından çıkarılan Yönetmelikler, Genelgeler ve tebliğler, Belediyemiz yetkili organları, Başkanlık makamı ve Hal Müdürlüğü ile Hal Hakem Kurulu tarafından alınan ve tebliğ edilen kararlar ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket etmek zorundadırlar. HAL MÜDÜRLÜĞÜ VE HAL BİRİMLERİ Madde 6- Toptancı Halinin yönetim ve işleyişi Hal Müdürü ve yeterli sayıda personelden oluşan Hal Müdürlüğü tarafından yürütülür. Toptancı Halde veya bu çerçevede yürütülecek her türlü denetim faaliyetlerinde, ilgili Kanun ve Yönetmelik hükümlerine göre kurulmuş ve doğrudan Hal Müdürüne bağlı yeterli sayıda Zabıta personelinden oluşan Hal Zabıta Birimi görev yapar. Ayrıca Belediyemize ait pazaryerlerinin yönetim ve işleyişi ile denetimi görevi Hal Müdürü ve doğrudan Hal Müdürüne bağlı yeterli sayıda personelden oluşan Pazaryerleri Birimi tarafından yürütülür. Hal Müdürünün yönetim ve denetimi altında, Tahakkuk ve Tahsilat Birimi ile Mal Tesbit, Kontrol ve İstatistik Birimi, Bakanlık Yönetmeliği nin 9 uncu maddesinde belirtilen görevleri yerine getirir. Toptancı Hali ile birlikte Belediyemize ait pazaryerlerinin temizlik, bakım ve yıkama işleri, Hal Müdürlüğüne bağlı Yardımcı Hizmetler Birimi tarafından yürütülür. Bu birim ayrıca Bakanlık Yönetmeliği nin 9 uncu maddesinde belirtilen görevleri yerine getirir.

3 TAHSİSLE İLGİLİ İŞLEMLER MADDE 7- Toptancı Halde bulunan işyerleri kişilere ait ve özel mülk statüsünde olduğundan ve Bakanlık tarafından faaliyet izni Toptancı Hallerin Kuruluş Esasları Hakkında Yönetmelik in Geçici 1 inci maddesine göre verildiğinden işyerlerinin ayrıca tahsis işlemi yapılmayacaktır. Bununla birlikte Yönetmelik te belirtilen amaçlara ulaşmak üzere konuyla ilgili gerekli diğer düzenleme ve yaptırımlar ortaya konmuştur. TOPTANCI HAL SATICILARINDA ARANACAK NİTELİKLER VE İSTENECEK BELGELER MADDE 8- Toptancı Halde bulunan kendisine ait veya kiraladığı işyerinde yaş sebze ve meyve toptan ticareti yapmak üzere belediyemize Toptancı Hal İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı için başvuran üretici, üretici birliği, komisyoncu ve kendi nam ve hesabına olmak üzere yaş sebze ve meyve toptan ticaretini yapan gerçek ve tüzel kişiler hakkında 552 Sayılı K.H.K. ve Bakanlık Yönetmeliği nin tahsis ve teminatla ilgili maddeleri doğrultusunda aranacak nitelikler ve istenilecek belgeler aşağıda belirtilmiştir: a) Bütün Satıcılarda Aranacak Genel Nitelikler ve İstenecek Belgeler: 1. T.C. vatandaşı olmak, 2. Reşit ve mümeyyiz olmak, 3. Hırsızlık, gasp, dolandırıcılık, inancı kötüye kullanma, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, sahtekarlık, hileli iflas gibi suçlardan biriyle hükümlü bulunmadığına dair savcılık belgesi, 4. Bulaşıcı hastalığı olmadığına dair sağlık raporu, 5. Taahhütname, Sayılı K.H.K. nın 22 nci ve Bakanlık Yönetmeliği nin 25 inci maddesine göre Belediye Meclisi nce belirlenen teminat (nakit, banka mektubu veya devlet tahvili), 7. İflas ve konkordatoya uğramadıklarına, tasfiyeye maruz kalmadıklarına dair belge, 8. Dilekçe, 9. Nüfus Cüzdan Sureti, 10. İkametgah İlmuhaberi. Bütün satıcılar yukarıda 3., 4. ve 7 nci bentlerde belirtilen belgeleri her yıl Nisan ayı sonuna kadar yenileyerek Hal Müdürlüğüne vermek zorundadırlar. b) Üreticilerde Aranacak Nitelikler ve İstenecek Belgeler: 1. Sahip oldukları veya kira ile kullandıkları toplam arazi miktarını ve bu arazilerde yılda en az toplam 150 ton sebze ve meyve üretimi yaptığını gösterir yerel Ziraat Odası ile İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerinden alacağı ve bölgenin en yüksek Mülki Amirince onaylanmış belge, 2. Sahip oldukları, kira ile kullandıkları veya zilyetlerinde bulundurdukları arazilere ait noterden onaylı tapu örnekleri ve yine noterden onaylı kira sözleşmeleri ve vergi makbuzları, Üreticiler yukarıda 1 inci bentte belirtilen belgeyi her yıl Nisan ayı sonuna kadar yenileyerek Hal Müdürlüğüne vermek zorundadırlar. Arazi üzerindeki ürünü hasattan önce veya hasat anında satın alanlar üretici sayılmazlar.

4 c) Üretici Birliklerinde Aranacak Nitelikler ve İstenecek Belgeler: 1. Birliğin yaş sebze ve meyve üretimi üzerinde çalıştığına dair ana sözleşmenin noterden onaylı örneği, 2. Birlik ortaklarının sahip oldukları veya kiralayarak kullandıkları toplam arazi miktarını ve yıllık en az toplam 500 ton sebze ve meyve üretimi yaptıklarını gösterir yerel Ziraat Odası ile İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerinden alınmış ve bölgenin en yüksek Mülki Amirince onaylanmış belge, 3. Birlik Yönetim Kurulunca temsilci atanmasına ilişkin kararın noterden onaylı örneği, 4. Birlik tüzel kişiliklerinin ve en az yedi ortağın sahip oldukları, kira ile kullandıkları veya zilyetlerinde bulundurdukları arazilere ait noterden onaylı tapu senetleri ve kira sözleşmeleri örnekleri ile vergi makbuzları. Üretici Birlikleri, yukarıda 2. ve 3 üncü bentlerde belirtilen belgeleri her yıl Nisan ayı sonuna kadar yenileyerek Hal Müdürlüğüne vermek zorundadırlar. Üretici Birliklerinin yetkili kıldıkları birlik temsilcileri de bu Yönetmelik te belirtilen Toptancı Hal satıcılarında aranacak nitelikleri taşımak zorundadırlar. d) Komisyonculardan ve kendi nam ve hesabına yaş sebze ve meyve toptan ticareti yapan gerçek ve tüzel kişilerden istenecek belgeler: 1. Esnaf veya Ticaret Odası Kayıt Belgesi, 2. Yaş sebze ve meyve ticaretiyle uğraştıklarına dair Esnaf veya Ticaret Sicil Belgesi. MADDE 9- Toptancı Hal İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı için 8 inci maddede belirtilen belgelerle birlikte yapılan başvurular Belediye Başkanı nın görevlendireceği bir Başkan Yardımcısının başkanlığında Hal Müdürü ve Hukuk Müşavirliği görevini yürüten avukattan oluşan komisyonca incelenir. Durumları 552 Sayılı K.H.K. ile Bakanlık Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuata uygun görülenler belirlenerek bir tutanağa bağlanır. Tutanakta adları yazılı bulunan gerçek ve tüzel kişilerden 15 gün içerisinde, 552 Sayılı K.H.K. nın 22 nci ve Bakanlık Yönetmeliği nin 25 inci maddesine göre Belediye Meclisince belirlenen teminatı (nakit, banka mektubu veya devlet tahvili) ve işyeri kendisine ait olanlardan tapu, kiracılardan ise kira sözleşmesi örneğini teslim etmeleri istenir. Teminat ile tapu veya kira sözleşmesi örneğini teslim edenlere Toptancı Hal İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı verilir. MADDE 10- Toptancı Halde İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı olmadan faaliyet gösterildiğinin tespiti halinde bu işyerleri Belediye Zabıtası tarafından boşaltılır ve düzenlenen tutanaklar Belediye Encümenine intikal ettirilerek cezai işlem uygulanır. MADDE 11- Toptancı Hal İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı verilen gerçek ve tüzel kişilerin ruhsatın verildiği tarihten itibaren 30 gün içinde işyerlerini açarak mevzuata uygun şekilde faaliyete geçmeleri zorunludur. MADDE 12- Toptancı Hal İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı için verilen belgelerin gerçeği yansıtmadığının veya geçerliliğini yitirdiğinin tespit edilmesi durumunda ruhsat iptal edilerek durum ilgililere bildirilir. Bu tür işyerleri 30 gün içerisinde kapatılarak tahliye edilmezse, Belediye Zabıtası tarafından boşaltılarak kapatılır ve ayrıca düzenlenen tutanaklar Belediye Encümenine intikal ettirilerek cezai işlem uygulanır.

5 MADDE 13- Toptancı Hal İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı verilen gerçek ve tüzel kişilerin, 552 Sayılı K.H.K. ve Bakanlık Yönetmeliği nde belirtilen ve tahsisin iptalini gerektiren eylem ve davranışları tespit edildiğinde Hal Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili olarak düzenlenen tutanak Belediye Encümenine intikal ettirilerek süresiz olarak hal dahilinde faaliyetten men cezası verilir ve ruhsatı iptal edilerek 12 nci maddedeki işlem uygulanır. MADDE 14- Toptancı Hal dahilinde faaliyet gösteren satıcıların Belediye Meclisi, Belediye Encümeni, Belediye Başkanı ve Hal Müdürü Kararlarına ve Belediye emir ve yasaklarına uymamayı alışkanlık haline getirdiklerinin tespit edilmesi halinde Hal Müdürünün teklifi ile 3 (üç) yıla kadar hal dahilinde faaliyetten men cezası ile Toptancı Hal İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının iptali konusunda Belediye Encümeni yetkilidir. Ruhsatın iptali durumunda yine 12 nci maddedeki işlem uygulanır. MADDE 15- Toptancı Hal satıcılarının işledikleri suçlar ve kusurlu davranışlarının, 552 Sayılı K.H.K., Bakanlık Yönetmeliği ve 80 Sayılı Haller Yasasının yürürlükteki hükümleri ile Gıda Maddeleri Tüzüğü, Tüketicinin Korunması Kanunu vb. Kanun ve Yönetmeliklerin kapsamına girmesi halinde bu Yönetmelik ve Kanun hükümlerine göre cezai işlem uygulanır. Bu Kanun ve Yönetmeliklere uymamayı alışkanlık haline getirdikleri tespit edilenler hakkında Hal Müdürlüğünce düzenlenen tutanaklar Belediye Encümenine intikal ettirilerek 14 üncü madde hükümleri uygulanır. SERBEST REKABET KOŞULLARININ SAĞLANMASI AMACIYLA YAPILAN DÜZENLEMELER MADDE 16- Toptancı Halde bulunan ve 6 ay veya daha uzun bir süre kapalı kalan işyerleri için, yaş sebze ve meyve toptan alım ve satımı veya komisyonculuğu yapmak üzere kiralama talebinde bulunulması ve işyeri sahiplerinin talepte bulunanlardan günün rayicinin çok üzerinde kira bedeli istemesi durumunda, bu Yönetmelik te belirtilen amaçlar doğrultusunda Hal Müdürlüğü konuya müdahil olur ve konuyu Belediye Encümenine intikal ettirir. Belediye Encümeni tarafından günün rayicine göre belirlenen 1 (bir) yıllık kira bedeli talepte bulunanlardan peşin olarak alınarak işyeri sahibine verilmek suretiyle bu tür işyerleri kiraya verilir. Aynı işyeri için birden fazla talipli olması durumunda en yüksek kira bedelini ödemeyi kabul eden talipliye kiralanır. Ayrıca kiracılardan işyerine zarar vermeyeceklerine veya verecekleri zararı karşılayacaklarına dair taahhütname ve bu Yönetmelik te belirtilen belgeler ve teminat alınır. Bir yıllık süre sonunda söz konusu işyerinin, bizzat sahibi veya anlaşmaya vardığı kiracısı tarafından işletileceğinin ve işletecek gerçek veya tüzel kişilerin bu Yönetmelik te belirtilen şartlara ve niteliklere sahip olduğunun anlaşılması halinde işyeri boşaltılır, böyle bir durum yoksa önceki kiracıya yine Belediye Encümeni tarafından günün rayici üzerinden 1 (bir) yıllık kira peşin alınarak işyeri sahibine verilmek suretiyle kiralanır. MADDE 17- Toptancı Halde bulunan işyerleri, yaş sebze ve meyve toptan alım ve satımı ile komisyonculuğu dışında başka bir amaçla kullanılamaz. Kullanıldığı takdirde bu işyerleri kapalı sayılır ve 16 ncı maddede belirtilen hükümler uygulanır. MADDE 18- Toptancı Halde her satıcı yalnızca bir işyerinde faaliyet gösterebilir. Satıcılar iki veya daha fazla işyerini işletemezler. Satıcıların depo olarak veya başka amaçla kullandıkları ikinci, üçüncü vs. işyerleri de kapalı işyeri sayılır ve bu işyerleri için de 16 ncı maddede belirtilen hükümler uygulanır.

6 MADDE 19- Toptancı Halde bulunan işyerlerinin Pazar günü hariç olmak üzere haftanın 6 (altı) günü Toptancı Hal Resmi Çalışma Saatleri içinde açık tutulması zorunludur. Zorunlu olmamakla birlikte, isteyen Pazar günü de çalışma saatleri içinde işyerini açabilir. Satıcılar yerlerinde bulunmadıkları takdirde tüm sorumluluk satıcıya ait olmak üzere bir sorumlu yönetici görevlendirirler. Bu yöneticilerin kimlik ve ikametgah bilgilerini bir dilekçe ile Hal Müdürlüğüne bildirirler. Hal Müdürlüğü haftanın 6 (altı) günü Toptancı Hal Resmi Çalışma Saatleri içinde Toptancı Hal işyerlerinin açık olup olmadığını kontrol ederek açık tutulmayan işyerlerini tespit eder ve bu tespiti kayıt altına alır. Yapılacak kayıtta işyerinin kapalı olduğu tarih ve saat belirtilerek görevli tarafından imza altına alınır ve durum Hal Müdürüne bildirilir. Kontrol esnasında açık tutulmayan işyerleri daha sonra açılmış olsa bile itiraz kabul edilmez ve bu işyerleri o gün için kapalı tutulmuş sayılır. Kabul edilebilir zorunlu bir sebep olmaksızın, işyerini üst üste 6 (altı) gün veya bir ay içinde 10 (on) gün ve daha fazla kapalı tutan satıcılar hakkında Belediye Encümenince cezai işlem uygulanır ve ayrıca Hal Müdürlüğü tarafından yazıyla ihtar edilir. Aynı durumun aynı yıl içinde tekerrürü halinde ceza miktarı öncekinin iki katı olarak uygulanır ve yine yazıyla ihtar edilir. Eğer aynı durum aynı yıl içinde ikinci kez tekerrür ederse (yani aynı kusur üç kez işlenirse) 14 üncü madde hükümleri uygulanır. Toptancı Haldeki satış yerinin kabul edilebilir zorunlu bir sebep olmaksızın üst üste 15 (onbeş) günden fazla kapatıldığının belirlenmesi durumunda 13 üncü madde hükümleri uygulanır. MADDE 20- İlimiz Belediye sınırları içersinde yaş sebze ve meyve piyasasında yapay darlık yaratılması, serbest rekabetin engellenmesi, malların belli ellerde toplanması gibi nedenlerle malların tüketiciye anormal derecede yüksek fiyatlarla ulaştığının Hal Müdürlüğünce tespit edilmesi halinde Hal Müdürünün teklifi ve Başkanlık Makamının onayıyla belediyemize ait pazaryerlerinde Belediye Tanzim Satışları düzenlenir. Üreticilerden, üretici birliklerinden veya komisyonculardan belediyemizce satın alınan mallar buralarda perakende olarak satışa sunulur veya satışa sunulmasına aracılık edilir. Konu ile ilgili bütün tedbirler Hal Müdürlüğü tarafından alınır. MADDE 21- Toptancı Halde bulunan her satıcının bir yıl içinde satacağı asgari toplam yaş sebze ve meyve miktarı Bakanlık Yönetmeliği nin 30 uncu maddesine dayanılarak Belediye Meclisince belirlenir. Bir yıl içinde bu miktarda malı satamayan satıcılar hakkında 13 üncü madde hükümleri uygulanır. TOPTANCI HAL SATICILARININ TUTMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUKLARI DEFTER ve DİĞER BELGELER MADDE 22- Toptancı Halde kendilerine İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı verilen gerçek ve tüzel kişiler aşağıda belirtilen defter ve belgeleri tutmak zorundadırlar: a) Ambar Defteri (Gelen Mal Kayıt Defteri): Bütün komisyoncular, üretici birlikleri ile kendi nam ve hesaplarına olmak üzere yaş sebze ve meyve toptan ticaretini yapan gerçek ve tüzel kişiler tarafından, gelen malların, giriş sırasıyla geldiği tarihin, cinsinin, miktar ve adedinin (kasa, sandık, bağ, küfe, çuval vs.), malı getiren aracın plakasının, gönderenin adı soyadı ile açık adresinin, üretici faturasının numarasının ve düzenlendiği tarihin belirtildiği ve günü gününe kaydedildiği defterdir. Satıcılar gelen malları geldiği gün ambar defterine kaydetmek zorundadırlar.

7 b) Cari Hesap Defteri: Komisyoncuların, kendilerine satılmak üzere mal gönderen her üretici için ayrı sayfa açtıkları, burada üreticinin adı soyadı ile açık adresinin, telefon numaralarının yazıldığı, mal giriş ve satış miktarları ile satış bedellerinin kaydedildiği defterdir. Satıcılar bu deftere mal giriş ve satış miktarlarını, masrafları, toplam satış bedelini ve üreticiye gönderdiği paraları ve gönderme tarihlerini yazmaya zorunludur. Parayı banka aracılığıyla göndermişse banka havale belgesinin tarih ve sayısını, banka şubesinin adını, parayı elden teslim etmişse teslim tarihini, alanın adı soyadını yazacak ve imzalatacaktır. Bu defterin her yıl notere onaylatılması ve her işlemin aynı gün işlenmesi gerekir. c) Satış Faturaları: Sıra numaralı, üç nüsha kopyalı ve okunaklı yazıyla düzenlenmesi şarttır. Satış faturasının bir nüshası alıcıya, bir nüshası Hal Müdürlüğüne verilerek alt nüshası satıcı tarafından korunur. Satış faturaları günlük olarak satış bordrolarına işlenir. d) Üretici Faturaları: Sıra numaralı, üç nüsha kopyalı olacaktır. Üretici faturasının bir nüshası malı gönderene, bir nüshası Hal Müdürlüğüne verilerek bir nüshası da satıcı tarafından korunur. Bu faturada satış sonrası yapılan yasal kesintiler de belirtilir. e) Satış Bordrosu: Satılan malın tüm ayrıntılarının (cins, miktar, kalite, kap markası, birim satış fiyatı, satış tutarı, alıcının adı ve soyadı, vergi numarası, ticari ünvanı, satıcının ticari ünvanı, işyeri numarası, satış faturalarının tarih ve numaraları) kaydedildiği iki nüsha kopyalı dökümanter çizelgedir. Satış bordrosunun aslı, üzerine kayıtlı satış faturalarının bir örneği ile birlikte her gün resmi çalışma saati bitiminden önce Hal Müdürlüğüne teslim edilir. f) Satış İcmali (Toplam Satış): Satıcıların günlük olarak satışını yaptıkları malların cinslerine göre toplam satış miktarlarını ve tutarlarını yazdıkları iki nüsha kopyalı belgedir. Bir nüshası her gün resmi çalışma saati bitiminden önce satış bordrosuyla birlikte Hal Müdürlüğüne teslim edilir. MADDE 23- Bakanlık Yönetmeliği nin ilgili maddeleri gereği satıcılar tarafından tutulması ve kullanılması gereken defter ve belgelerden Maliye Bakanlığı, Defterdarlık veya bunların anlaşma yaptıkları matbaalar tarafından basılan faturalarla, diğer matbaalara bastırıldığı halde noterce onaylananların dışındaki defterlerin (ambar defteri) her yıl Ocak ayı içerisinde Hal Müdürlüğüne onaylatılması zorunludur. Onay sırasında defterlerin son sayfasına kaç sayfadan oluştuğu ve sıra numarasının kaçta başlayıp kaçta bittiği, hangi yıl için kullanılacağı yazılır. Bilgisayarla tutulan defterlerin yeni tomarları da işlem görmeden önce Hal Müdürlüğüne onaylatılır. MADDE 24- Satıcılar ve ortaklarının tutmak ve kullanmakla yükümlü oldukları defter ve belgelere kendilerinden başkasının adı yazılamaz. MADDE 25- Satıcılardan 22 nci maddede belirtilen defter ve belgeleri tutmayanlar, bu maddede belirtilen hususları yerine getirmeyenler, defter ve belgeleri Hal Müdürlüğüne istenilen zamanda ibraz ve teslim etmeyenler, bu defter ve belgelerde tahrifat yapanlar, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar, 23. ve 24 üncü madde hükümlerine aykırı davrananlar, 80 Sayılı Haller Yasasının yürürlükteki ceza hükümlerine göre cezalandırılır. MADDE 26- Satıcılar, kendilerine gönderilen üretici malının bedelini son satış tarihinden itibaren 5 (beş) işgünü içerisinde üretici faturasını düzenleyerek üreticinin aksine yazılı bir beyanı olsa bile adreslerine göndermek veya elden teslim etmek zorundadırlar. Gönderilmediğinin belirlenmesi durumunda, Hal Müdürlüğünce satıcının teminatı nakite çevrilerek üreticinin talebine bakılmaksızın gerekli ödeme yapılır. Durum bir tutanakla

8 belirlenerek 552 Sayılı K.H.K. nın Ek 26/A maddesi hükmüne göre Belediye Encümenince ceza uygulanır. MADDE 27- Satıcıların tutmakla yükümlü oldukları defter ve evraklar 5 (beş) yıl süreyle muhafaza edilecektir. SATICILAR ve YANLARINDA ÇALIŞAN PERSONEL İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER MADDE 28- Toptancı Hal satıcılarının ortakları, temsilcileri, yanlarında çalıştırdıkları katip, şoför ve diğer personelleri, hal dahilinde faaliyet gösteren taşıyıcılar ve diğer çalışanların taşımaları gereken nitelikler ve vermek zorunda oldukları belgeler şunlardır: a) T.C. vatandaşı olmak, b) Reşit ve mümeyyiz olmak, c) Yüz kızartıcı suçlardan biriyle hükümlü bulunmadığına dair savcılık belgesi, d) Bulaşıcı hastalığı olmadığına dair sağlık raporu, e) Nüfus Cüzdan Sureti, f) İkametgah İlmuhaberi. MADDE 29- Toptancı Hal satıcıları ve ortakları, temsilcileri, yanlarında çalıştırdıkları personelleri ile hal dahilinde faaliyet gösteren taşıyıcılar ve diğer çalışanlar aşağıda belirtilen kurallara uymak zorundadırlar: a) 1580 Sayılı Belediye Yasası, 552 Sayılı K.H.K., Bakanlığın konuya ilişkin Yönetmelik, Genelge ve tebliğleri, 80 Sayılı Haller Yasasının yürürlükteki hükümleri, Gıda Maddeleri Tüzüğü, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve diğer ilgili Kanun ve Yönetmelikler ile Belediye Yönetmeliği, Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ve Belediye Başkanı Kararları, İl Hıfzısıhha Kurulu ve Hal Hakem Kurulu Kararları, Hal Müdürlüğünce getirilen düzenleme, emir, yasak ve talimatlara uyulacak, uyulmaması durumunda mevzuat hükümleri doğrultusunda gerekli yaptırımlar uygulanacaktır. b) Belediyenin onayı olmadan işyerlerinin iç ve dış kısımlarında değişiklik yapılamaz, ilan, afiş vb. asılamaz. İşyerlerine asılacak levha ve satış listesi panoları Belediyenin göstereceği örneğe uygun olacaktır. c) İşyerlerinde sürekli çalışan hizmetliler Hal Müdürlüğünün belirleyeceği örneğe uygun iş elbisesi temin etmek, giymek ve tanıtıcı kimlik kartını yakalarına takmak zorundadırlar. Satıcılar, bunların temininden ve kullanımından sorumludurlar. d) Satış yerlerinin dışına, ortak kullanım alanlarına mal, kasa, ambalaj malzemesi, eşya vs. konulması, buraların her ne şekilde olursa olsun işgal edilmesi yasaktır. e) Satıcılar, kendileri de dahil olmak üzere işyerlerinde çalışan tüm personeli gösteren, Hal Müdürlüğünün belirleyeceği örneğe uygun ve Hal Müdürlüğünce gösterilecek yere fotoğraflı, onaylı pano asmak zorundadırlar. f) Satıcılar kendilerine yüklenen yükümlülüklerin yerine getirilmesi hususunda, ortaklarının, birlikte çalıştıkları veya yanlarında çalıştırdıkları kişilerin yaptıkları işlerden doğrudan sorumludurlar. g) Satıcılar, kendilerine gelen mallara ait fatura veya üretici mektubu ve menşe (kaynak) belgesi ile sevk irsaliyesini ibraz etmek zorundadırlar. h) Halde çalışan hizmetli, taşıyıcı, araç sürücüsü ve yardımcılarının Kanun ve Yönetmelik hükümleri ile Hal Müdürlüğünün emir, yasak ve talimatlarına uymaları zorunludur. Aksine davranış içerisinde olanların hal dahilinde çalışmalarına engel olunur.

9 İŞYERLERİNİN DEVRİ ve İŞYERLERİNE ORTAK ALMA İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER MADDE 30- Toptancı Halde bulunan işyerleri özel mülk statüsünde olduğundan, işyeri sahipleri, kiracıları ve satıcılar ile bunların ortakları değişebilir, ancak yeni işyeri sahipleri ve satıcılar ile bunların ortaklarının bu Yönetmelik hükümlerine uymaları ve bu Yönetmelik te belirtilen nitelikleri taşımaları zorunludur. Mesleği bırakan ve Toptancı Halden ayrılan satıcılar ile bunların ortaklarının teslim ettikleri teminatın tamamı Belediyeye gelir kaydedilir. Mesleği bırakan ve Toptancı Halden ayrılan satıcıların, Toptancı Hal dahilinde gösterdikleri faaliyetlerinden dolayı sorumlulukları devam eder. Bu kişilerin, ilgili mevzuata göre suç işlediğinin daha sonra anlaşılması halinde haklarında yine ilgili mevzuat hükümlerine göre ceza uygulanır. Yeni satıcılar ile satıcıların aldıkları yeni ortakları bu Yönetmelik te belirtilen belgelerle birlikte başvuruda bulunurlar. Bu kişiler ve bu işyerleri hakkında 9 uncu maddede belirtilen hükümler uygulanır. Toptancı Hal satıcılarının, ortaklarından birisinin kişisel kusuru nedeniyle Belediye Encümeni tarafından hal dahilinde faaliyetten men cezası verilerek Toptancı Hal İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının iptal edilmesi halinde ortaklık işleminin başladığı hukuki duruma dönülür. TOPTANCI HALE MAL GİRİŞ İŞLEMLERİ MADDE 31- Toptancı hale, satışa sunulmak üzere getirilen her türlü yaş sebze ve meyvenin tartılarak veya sayılarak fiili girişi yapılır. Malın alıcısı, göndericisi ve nakliyecisi ile malın cins, miktar ve ambalaj şekline dair bilgiler Hal Müdürlüğünce Toptancı Hal kayıtlarına geçirilir. Daha sonra mallar boşaltılarak satış yerlerine nakledilir. Zorunlu durumlarda mala ilişkin bilgiler kayıt altına alındıktan sonra araç üzerinden satışa izin verilir. Satıcılar, kendilerine gelen mallara ait belgeleri ve kendilerinden istenen bilgileri Hal Müdürlüğüne ibraz ve beyan etmek zorundadırlar. Mal giriş işlemlerine dair Hal Hakem Kurulunca alınan kararlar Hal Müdürlüğü tarafından uygulanır. MADDE 32- Toptancı Hal satıcıları tarafından getirilen ve geçerli bir belgesi olmadan ya da eksik belgelerle geldiği tespit edilen mallar üzerinden mal bedelinin % 25 i oranında belediye payı tahakkuk ve tahsil olunarak bu mallar da kayıt altına alınır ve Toptancı Hale fiili girişi sağlanır. MADDE 33- Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde, Toptancı Hal dışında malların toptan veya her ne şekilde olursa olsun Toptancı Halden geçirilmeden perakende satışa sunulduğunun tespiti halinde, malların Toptancı Hale girişi sağlanarak Hal Müdürlüğünce açık artırma ile satışı yapılır veya yaptırılır. Konu ile ilgili olarak 552 Sayılı K.H.K., Bakanlık Yönetmeliği hükümleri ve Hal Hakem Kurulu Kararları uygulanır. MADDE 34- Hale mal getiren araçlar kantara girmek ve kantar fişini Hal Müdürlüğüne ibraz etmek zorundadır.

10 TOPTANCI HALDE SATIŞ İŞLEMLERİ MADDE 35- Bütün satışlar, satışa yetkili olan satıcılar tarafından ve toptan satış birimi esas alınarak hal dışından gelen alıcılara yapılır. Hal dahilinde perakende satış yapılamaz. Satıcıların hal içerisinde kendi aralarında mal almaları, satmaları ve devretmeleri yasaktır. Satışın gerçekleşmesi ile birlikte satış faturası düzenlenir. İrsaliye ve sipariş fişi ile mal çıkarılması yasaktır. Hal Müdürlüğünce, halden çıkan malların bordro ve faturalarda yazılı fiyatları, cins, miktar ve çeşitleri ile satıcısı ve alıcısına ilişkin bilgiler kaydedilerek, bu bilgilerin gerçeğe uygunluğu kontrol edilir ve gerçeğe uygun bilgi verilen ve fatura düzenlenen mallara çıkış izni verilir. MADDE 36- Satıcıların yaptıkları satışlarda fatura düzenlememeleri veya eksik fatura düzenlemeleri halinde mal bedelinin % 25 i oranında belediye payı tahsil olunur. Eylemin tekrarı halinde, ayrıca bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde belirtilen hüküm uygulanır. MADDE 37- Toptancı Hal satıcılarından, sattıkları malların toptan satış bedelinin % 2 sini geçmemek şartıyla Belediye Meclisince düzenlenen tarifeye göre belediye payı tahakkuk ve tahsil edilir. Bu şekilde tahsil edilen paylardan en az % 10 u, izleyen yıl belediye bütçesine Toptancı Hal ihtiyaçları için harcanmak üzere ödenek olarak konur ve yalnız bu amaçla harcanır. Ana faaliyet konusu yaş sebze ve meyve toptan alım ve satımı veya komisyonculuğu olmak şartıyla yaş sebze ve meyve grubuna girmeyen, başka gıda maddelerinin de satılması durumunda bu ürünlerin satış bedelinin üzerinden de aynı oranda belediye payı tahakkuk ve tahsil edilir. MADDE 38- Satıcılar, sattıkları her cins malın satış fiyatlarını, her gün, standart ve ölçüleri Hal Müdürlüğünce belirlenen kendi satış panolarına yazmak zorundadırlar. Satıcılar, malları satış panosunda yazılı fiyattan satacaklardır. Satıcılar 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Etiket, Tarife ve Fiyat Listeleri Yönetmeliği ne uyacaklardır. Hal Müdürü, 4077 Sayılı Kanun un 12 nci maddesine göre, bu madde hükümlerinin Toptancı Halde uygulanması ve izlenmesine ilişkin işleri yürütmek, aykırılık halinde öngörülen cezaların uygulanması için düzenlediği tutanakları Belediye Encümenine intikal ettirmek konusunda görevli ve yetkilidir. MADDE 39- Toptancı Halde ilk ve yıllık muayenesi yapılmamış teraziler, bozuk ve hileli terazilerin kullanılması yasaktır. Toptancı Halde, doğru olmadığı açıkça belli olan veya ayarı bozulmak suretiyle ölçme yapılan ölçü aletlerini kullananlar veya satış yerinde bulunduranlar hakkında 14 üncü madde hükümleri uygulanır. Ayrıca bu kişiler hakkında Hal Müdürü tarafından 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa göre işlem yapılmak üzere düzenlenen tutanak ve suç konusu teşkil eden ölçü aleti derhal (mümkünse aynı gün içinde) Cumhuriyet Savcılığı na intikal ettirilir.

11 MADDE 40- Satışa sunulan her malın alt ve üst kısımları aynı standart ve kalitede olacak, aynı kap içine değişik kalitede ve/veya üzerinde yazılı olan miktardan az mal konulmayacaktır. Dökme satışlarda da standarda uygunluk esastır. Paketlenmiş olarak satılan mallarda paket üzerinde belirtilen marka ve kaliteden başka mal bulunmayacaktır. MADDE 41- Toptancı Halde satılan malların çıkış fiyatları Hal Müdürlüğü tarafından devamlı olarak izlenir ve Toptancı Hal Fiyat Panosuna yazılır. Ayrıca Hal Müdürlüğü en az iki günde bir malların Toptancı Hal piyasasında işlem gören gerçek fiyatlarının yazılı olduğu Toptancı Hal Fiyat Bültenini hazırlar. Hal Müdürü tarafından onaylanan Toptancı Hal Fiyat Bülteni, halden çıkan malların satış faturalarındaki bedelin gerçeğe uygunluğunun kontrolünde, resmi dairelerin Toptancı Hal fiyatlarının bildirilmesi için yaptıkları taleplerde, yasak kapsamına giren mallardan alınacak belediye paylarının tespitinde vb. konularda esas alınan bağlayıcı ve resmi bir fiyat listesidir. TOPTANCI HALDE TRAFİK AKIŞI, MAL BOŞALTMA, YÜKLEME ve NAKLİYESİ İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER MADDE 42- Toptancı Hale giren araçlar Hal Müdürlüğü görevlilerince gösterilecek yönleri izlemek, konulan trafik işaret ve kurallarına uymak zorundadırlar. Hale giriş yapan araçlar kendilerine ayrılan yerlerde park ederler ve yükleme-boşaltma işlemini belirlenen yerlerde yaparlar. Toptancı Halden mal alanların veya hale mal getirenlerin hal girişinde bulunan Zabıta Kontrol Noktasına uğramaları ve mallara ait belgelerini ibraz etmeleri zorunludur. MADDE 43- Toptancı Hale mal getiren araçlar mallarını boşalttıktan sonra resmi çalışma saati bitiminden önce hal alanını terk etmek zorundadırlar. MADDE 44- Halden mal satın alanlar, bu malları, kendilerine halden şehir içine mal taşıma izni verilen motorlu araçlarla yaparlar. Halden şehir içine mal taşıyan kişilerin araç plakalarını Hal Müdürlüğüne bildirmeleri ve vergi dairesine kayıtlı vergi mükellefi olmaları zorunludur. MADDE 45- Hal içerisinde parça mal taşıma işleri, Hal Müdürlüğünün belirleyeceği örneğe uygun araçlarla yapılır. Bu araçlar hal içerisinde rastgele yerlere bırakılamazlar, işleri bittikten sonra satıcılar tarafından içeri alınırlar. MADDE 46- Toptancı Haline, satışa sunulmak üzere gelen malların girişi ve çıkışı haftanın 7 günü Toptancı Hali Resmi Çalışma Saatleri içinde yapılır. Bu saatler dışında mal giriş ve çıkışı yapılması yasaktır. Yalnız zorunlu durumlarda Hal Müdürünün yazılı izni alınmak şartıyla mal giriş ve çıkışı yapılabilir. Hal Müdürünün yazılı izni olmadan resmi çalışma saatleri dışında mal giriş ve çıkışı yapılması durumunda Belediye Encümenince ilgililer hakkında cezai işlem uygulanır. Bir yıl içinde aynı suçun iki kez tekerrür etmesi durumunda 14 üncü madde hükümleri uygulanır. Toptancı Hal Resmi Çalışma Saatleri, resmi dairelerin mesai saati başlangıcından en az yarım saat önce başlayacak ve en az yarım saat sonra tamamlanacak şekilde Hal Müdürlüğü tarafından mevsim şartlarına ve satıcılarla alıcıların talebine göre tespit edilerek Başkanlık Makamının onayına sunulur ve daha sonra ilan edilir. MADDE 47- Satıcıların nakliyecilerle navlun ve taşıma ücretleri konusunda uyuşmazlığında Hal Müdürlüğü nakliyecinin haklılığı durumunda ücretin nakliyeciye ödenmesini temin eder. Gerektiğinde ücret satıcının teminatından mahsup edilir.

12 TOPTANCI HALDE GÜVENLİKLE İLGİLİ DÜZENLEMELER MADDE 48- Her satıcı, kapasitesi ilgili Yönetmelik hükümlerine göre Hal Müdürlüğünce belirlenen bir yangın söndürme cihazını işyerinde bulundurmak zorundadır. MADDE 49- Satıcılar, işyerlerinin içinde ve çevresinde boş kasa, yanıcı veya patlayıcı madde bulunduramazlar. Hal içerisinde ve çevresinde araçtan araca yakıt çekmek ve açıkta ateş yakmak yasaktır. Ayrıca hal içerisinde ve çevresinde içki içilemez. MADDE 50- İşyerlerinin dışında ve ortak kullanım alanları içinde bulunan, ortak kullanılan her türlü teçhizat ve malzemenin zarar görmesinden veya kaybolmasından bütün satıcılar birlikte sorumludurlar. Bu tür zarar gören veya kaybolan teçhizat ve malzemelerin yenisi satıcılar tarafından karşılanarak yerine konulur. MADDE 51- Hal içerisinde resmi çalışma saatleri dışında kimse kalamaz ve yatamaz. Geçerli bir gerekçe göstermek ve çalışma saatleri içerisinde Hal Müdürlüğünden yazılı izin almak koşuluyla en geç saat a kadar günlük işlerini tamamlamak üzere her işyeri için en çok iki kişi işyerinde kalabilir. MADDE 52- Satıcılar, Hal Müdürlüğünün izni olmadan elektrik ve su tesisatları ile işyerlerinde ve ortak kullanım alanlarında boya, badana renkleri dahil olmak üzere hiçbir malzeme ve tesisatta değişiklik ve ek yapamazlar. İşyerlerinde kullanılan soba ve ısınma araçları konusunda Hal Müdürlüğünün talimatlarına uymak zorundadırlar. İşyerlerinde elektrik tesisatının kapasitesinin üzerinde, tehlike yaratacak şekilde elektrikli cihazlar kullanılamaz. MADDE 53- İşyeri sahipleri veya kiracıları, işyerlerini su baskını, deprem, infilak, sabotaj, diğer doğal afetlere ve hırsızlığa karşı sigortalamak zorundadırlar. MADDE 54- Bu Yönetmeliğin güvenlikle ilgili maddelerine ve Hal Müdürlüğünün konuyla ilgili emir, yasak ve talimatlarına aykırı davranan satıcıların işyerleri Hal Müdürlüğünce iki gün süreyle faaliyetten men edilir ve ayrıca bu satıcılar hakkında Belediye Encümenince ceza uygulanır. TOPTANCI HALDE TEMİZLİKLE İLGİLİ DÜZENLEMELER MADDE 55 Satıcılar satış yerlerinin içini ve dışını, mal indirme ve boşaltma yerlerini ve araç üzerinden satış yaptıkları bölgeyi temiz tutmak zorundadırlar. Çöp ve atıklarını, Hal Müdürlüğünün belirleyeceği örneğe uygun kutu ve poşetlerde toplayıp, çöp tanklarına boşaltacaklardır. MADDE 56 Hal içerisinde ve çevresinde, yerlere tükürmek, sümkürmek, çöp ve atık atmak, açık ve kapalı alanları tuvalet gibi kullanmak ve araç yıkamak yasaktır. MADDE 57- Çevre temizliği ve çevrenin korunması ile ilgili tüm Kanun, Yönetmelik, emir, yasak ve kurallara satıcılar ve hal çalışanları gibi hale gelen alıcılar, nakliyeciler ve ziyaretçiler de uymak zorundadırlar. TOPTANCI HALDEN GEÇİRİLMEDEN SEMT PAZARLARINDA YAPILACAK SATIŞLAR MADDE Sayılı K.H.K. nın 14 üncü maddesi ile Bakanlık Yönetmeliği nin 10. ve 12 nci maddesi hükümleri gereği, kilo ile yapılan satışlarda 100 kg., tane ile yapılan satışlarda 150 adet, bağ ile yapılan satışlarda 50 bağ miktarından aşağı olmamak üzere Belediye Meclisince belirlenen miktarları aşmamak şartıyla, üretici olduğunu belgeleyenler kendi ürettikleri mallarını üretici pazarlarında kendilerine tahsis edilen üretici satış yerlerinde, Toptancı Halden geçirmeden doğrudan tüketicilere perakende olarak satabilirler.

13 TOPTANCI HAL ÜRETİCİ PAZARI MADDE 59- Üreticiler kendi ürettikleri malları, Toptancı Hal bünyesinde Salı ve Cuma günleri kurulan üretici pazarında toptan satabilirler. Toptancı Hali dışında toptan satamazlar. Üreticilerin Toptancı Hal bünyesinde kurulan üretici pazarındaki satışları ve bu satışlar üzerinden alınacak işgaliye ve rüsum ücretlerinin tahsil edilmesiyle ilgili gerekli düzenlemeler Hal Müdürlüğünün görüşü alınarak Belediye Encümeni tarafından belirlenir. TOPTANCI HAL DIŞINDA YAPILAN SATIŞLAR MADDE 60- Kayıt altına alınmadan veya Toptancı Halden geçirilmeden satışa sunulan mallarla ilgili olarak 552 Sayılı K.H.K., Bakanlık Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır. DİĞER HÜKÜMLER MADDE 61- Hal Müdürlüğünün talebi halinde Zabıta Müdürlüğü yeterli sayıda Zabıta personelini Toptancı Halinde ve bu çerçevede yürütülecek denetimlerde görevlendirir. Bu şekilde görevlendirilen Zabıta personeli doğrudan Hal Müdürüne bağlı olarak görev yapar ve Hal Müdürünün kendilerine verdiği emir ve talimatları yerine getirir. MADDE 62- Bu Yönetmelikte belirlenen emir, yasak, kural ve düzenlemelere aykırı davranan satıcılar ve diğer ilgililer hakkında, uyarma cezası, para cezası ve faaliyetten men cezası verilir. MADDE 63- Bir yıl içerisinde toplam 30 (otuz) günden fazla faaliyetten men cezası ile cezalandırılan işyerlerinin ruhsatı iptal edilir. MADDE 64- Bu Yönetmelikte belirtilen emir, yasak, kural ve düzenlemelere aykırı davranan satıcılar ve diğer ilgililerin yazılı savunmaları alındıktan sonra 552 Sayılı K.H.K. nın Ek 26/A maddesi ile 80 Sayılı Haller Yasasının yürürlükte bulunan 4. ve 5 inci maddeleri hükümlerine göre Belediye Encümenince cezai işlem uygulanır. MADDE 65- Bu Yönetmelikte belirlenen emir, yasak, kural ve düzenlemelere uymayan satıcıların ve diğer ilgililerin kusurlu davranışlarının tutanakla tespit edilmesi halinde Hal Müdürlüğünce kendilerinden konuya ilişkin yazılı savunmaları istenir. İşlenen kusur veya suç, süreli veya süresiz olarak hal dahilinde faaliyetten men özelliği taşımıyorsa Hal Müdürlüğünce Uyarma Cezası ile cezalandırılır. Aynı kusur veya suç aynı yıl içinde tekrar işlenirse Belediye Encümenince para ve faaliyetten men cezası uygulanır. Aynı yıl içinde aynı kusur ve suçu 3 (üç) kez işleyen satıcılar hakkında ise 14 üncü madde hükümleri uygulanır MADDE 66- Bir yıl içerisinde teminatları iki kez bozulan Toptancı Hal satıcılarının teminatları irat kaydedilir. Teminatları bozulan satıcılardan, aynı miktarda teminatını 7 (yedi) gün içinde yenilemeyenler hakkında Belediye Encümeni tarafından süresiz olarak hal dahilinde faaliyetten men cezası verilir ve 12 nci madde hükümleri uygulanır. MADDE 67- Toptancı Hal ve bu çerçevede yürütülen hizmetlerle ilgili olarak Hal Müdürlüğünce tereddüte düşülen konularda ve hal içerisinde ortaya çıkan uyuşmazlık ve anlaşmazlıkların çözümünde Hal Müdürlüğü konuyu Belediye Encümenine intikal ettirir ve Encümen konuyu görüşerek Karara bağlar. GEÇİCİ HÜKÜMLER GEÇİCİ MADDE 1- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Toptancı Halde bulunan işyeri sahipleri, satıcılar, bunların ortakları, yanlarında çalıştırdıkları personelleri ile diğer işyerlerinin müstecirleri durumlarını en geç 6 (altı) ay içerisinde bu Yönetmelik hükümlerine uydurmak zorundadırlar.

14 YÜRÜRLÜK : MADDE 68: İş bu Kastamonu Belediye Başkanlığı Hal Müdürlüğünün teşkilat ve çalışma esasını belirleyen yönetmelik Belediye Meclisince kabul edilip ilan edildikten sonra yürürlüğe girer. MADDE 69: Bu yönetmelik hükümlerini Kastamonu Belediye Başkanı yürütür.

T.C. KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HAL YÖNETMELİĞİ

T.C. KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HAL YÖNETMELİĞİ T.C. KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HAL YÖNETMELİĞİ Kabul Tarihi: 11/04/2005 Kabul Sayısı: 38 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 06/06/2005 Tarihli Hakimiyet Gazetesinde Yayınlanmıştır. TARİFLER

Detaylı

T.C. NAZİLLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TOPTANCI HAL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİGİ

T.C. NAZİLLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TOPTANCI HAL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİGİ T.C. NAZİLLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TOPTANCI HAL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİGİ Bu yönetmeliğin amacı, Hal Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Su Ürünleri Hali Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İzmir Büyükşehir Belediyesi Su Ürünleri Hali Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İzmir Büyükşehir Belediyesi Su Ürünleri Hali Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1- Bu yönetmelik İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan ve işletilen su ürünleri

Detaylı

YAŞ SEBZE VE MEYVE TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ VE TOPTANCI HALLERİ HAKKINDA KHK

YAŞ SEBZE VE MEYVE TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ VE TOPTANCI HALLERİ HAKKINDA KHK Yaş Meyve, Sebze ve Hal Yönetmelikleri Yönetmelikler 552 sayılı YAŞ SEBZE VE MEYVE TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ VE TOPTANCI HALLERİ HAKKINDA KHK Amaç, Kapsam, Tanımlar Toptancı Halleri ve Pazar Yerlerinin

Detaylı

SEBZE VE MEYVE TĠCARETĠNĠN DÜZENLENMESĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI

SEBZE VE MEYVE TĠCARETĠNĠN DÜZENLENMESĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI SEBZE VE MEYVE TĠCARETĠNĠN DÜZENLENMESĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; sebze ve meyve ticaretinin kaliteli, standartlara

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİRİNCİ BÖLÜM

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1- Amaç ve Kapsam MADDE 2- Dayanak MADDE 3- Tanımlar ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPTANCI HALLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İKİNCİ BÖLÜM Toptancı Hallerinde

Detaylı

HAZIRLAYAN Bahar Özsu Uzman Yardımcısı

HAZIRLAYAN Bahar Özsu Uzman Yardımcısı TOPTANCI HALLERİ SEKTÖR PROFİLİ HAZIRLAYAN Bahar Özsu Uzman Yardımcısı İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ Ağustos 2005 1. GİRİŞ Ülkemizde tarım sektörü gerek istihdam

Detaylı

SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TALEP DERİNLİĞİ BULUNAN DİĞER MALLARIN TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TALEP DERİNLİĞİ BULUNAN DİĞER MALLARIN TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 26 Mart 2010 Cuma 26 Mart 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27533 KANUN SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TALEP DERİNLİĞİ BULUNAN DİĞER MALLARIN TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun No. 5957 Kabul

Detaylı

SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TALEP DERİNLİĞİ BULUNAN DİĞER MALLARIN TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TALEP DERİNLİĞİ BULUNAN DİĞER MALLARIN TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 10513 SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TALEP DERİNLİĞİ BULUNAN DİĞER MALLARIN TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5957 Kabul Tarihi : 11/3/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 26/3/2010

Detaylı

TOPTANCI HAL HAKEM KURULLARI YÖNETMELĐĞĐ. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar

TOPTANCI HAL HAKEM KURULLARI YÖNETMELĐĞĐ. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar TOPTANCI HAL HAKEM KURULLARI YÖNETMELĐĞĐ Resmi Gazete Tarihi: 26 Ağustos 1998 Resmi Gazete Sayısı: 23445 BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1.- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; toptancı hallerinde

Detaylı

www.alomaliye.com Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen; Bakanlık : İçişleri Bakanlığını, Bakan : İçişleri Bakanını,

www.alomaliye.com Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen; Bakanlık : İçişleri Bakanlığını, Bakan : İçişleri Bakanını, DERNEKLER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde l - Bu Yönetmeliğin amacı; dernekler ile kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve bu Yönetmelik kapsamına giren vakıfların tabi

Detaylı

HAVAALANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM

HAVAALANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM HAVAALANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİ YÖNETMELĠĞĠ

T.C. KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİ YÖNETMELĠĞĠ T.C. KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam Hukuki Dayanak ve Tanımlar AMAÇ: Madde 1. Kahramanmaraş Belediyesi otogarına giriş çıkış yapan araçlar,

Detaylı

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (Değişik:RG-5/2/2013-28550) (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi

Detaylı

FINDIK LĐSANSLI DEPO YÖNETMELĐĞĐ

FINDIK LĐSANSLI DEPO YÖNETMELĐĞĐ FINDIK LĐSANSLI DEPO YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNC NCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)Bu Yönetmeliğin amacı, fındık ticaretini kolaylaştırmak, depolanması için yaygın bir sistem oluşturmak,

Detaylı

KAYNAK SULARININ KİRALANMASI İLE YERALTI SULARININ SATIŞI, TAŞINMASI VE TÜKETİLMESİNİN DENETLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

KAYNAK SULARININ KİRALANMASI İLE YERALTI SULARININ SATIŞI, TAŞINMASI VE TÜKETİLMESİNİN DENETLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ (İSKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAYNAK SULARININ KİRALANMASI İLE YERALTI SULARININ SATIŞI, TAŞINMASI VE TÜKETİLMESİNİN DENETLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

HAVALİMANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HAVALİMANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HAVALİMANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu

Detaylı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL-AİLE BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL-AİLE BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL-AİLE BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve eğitim kurumlarında okul-aile

Detaylı

1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU

1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU 1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU Kanun Numarası: 1136; Kabul Tarihi: 19/3/1969. RG: 7/4/1969-13168; Düstur: Tertip 5, Cilt 8, s. 1694. Bu Kanun un yürürlükte olmayan hükümleri için bkz., Başbakanlık Yürürlükteki

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %01' Geçen Ancak %1' İ Geçmeyenler) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/10258 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta

Detaylı

SİGORTA ACENTELERİ VE ACENTELİK FAALİYETİ DENETİM REHBERİ TASLAĞI

SİGORTA ACENTELERİ VE ACENTELİK FAALİYETİ DENETİM REHBERİ TASLAĞI T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Sigorta Denetleme Kurulu SİGORTA ACENTELERİ VE ACENTELİK FAALİYETİ DENETİM REHBERİ TASLAĞI ARALIK 2013 AÇIKLAMA Bu Rehberde, Hazine Müsteşarlığı tarafından yapılacak

Detaylı

YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler EK : 8 YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1-4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesinin (b) fıkrasının ikinci bendine dayanılarak hazırlanmış olan bu Genel Şartnamenin

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar

BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar DEVLETE AİT TAŞINMAZ MAL SATIŞ, TRAMPA, KİRAYA VERME, MÜLKİYETİN GAYRİ AYNİ HAK TESİS, ECRİMİSİL VE TAHLİYE YÖNETMELİĞİ (16.12.1984 tarih ve 18607 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) Amaç ve Kapsam:

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ KANUNU TASARISI TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Tanımlar

SU ÜRÜNLERİ KANUNU TASARISI TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Tanımlar SU ÜRÜNLERİ KANUNU TASARISI TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, su ürünlerinin ve yaşam alanlarının, sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 9285 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU Kanun Numarası : 5302 Kabul Tarihi : 22/2/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2005 Sayı : 25745 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/54026 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme,

Detaylı

BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK

BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 19/4/2004 No : 2004/7189 Dayandığı Kanunun Tarihi : 9/10/2003 No : 4982 Yayımlandığı

Detaylı